Výkaz výdajů, žádost o platbu a čerpání rozpočtu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výkaz výdajů, žádost o platbu a čerpání rozpočtu"

Transkript

1 Výkaz výdajů, žádost o platbu a čerpání rozpočtu

2 Obsah Výkaz výdajů: 1. Soupiska účetních dokladů 2. Členění dle kódu výdaje Žádost o platbu 1. Pokyny pro vyplnění výdajů v ŽoP Čerpání rozpočtu: 1. Předkládání podrobného položkového rozpočtu 2. Dokládáníčerpání

3 Informační zdroje Příručka pro žadatele a příjemce nyní verze 10.0, včetně příloh Pro starší verze PPŽP dále: Metodický pokyn č o podrobném položkovém rozpočtu z Metodický pokyn č. 17 o financování projektů příspěvkových organizací Metodický pokynč. 18 o změnách v projektu ze Pokyny pro vyplnění webové žádosti s platností od Metodický pokyn č. 21 o dodatečném doložení úhrady výdaje Metodický pokynč. 22 zkrácení lhůt pro podávání ŽoP Metodický pokynč. 25 o nové sazbě DPH

4 Výkaz výdajů Výkaz výdajů vynaložených příjemcem ke každé žádosti o platbu Jednotlivé soupisky jsou mezi sebou provázány Soupis dokladů/faktur předkládaných k žádosti o platbu Fakturami doložen vznik způsobilých výdajů, výpisy z účtů a sestavou z účetnictví jejich úhrada ( i výpis z el.bankovnictví) Faktura obsahující způsobilé výdaje spadající pod více kódů výdajů - list "členění dle kódu výdaje" Editace povolena pouze u bíle označených buněk, zbytek tabulky uzamčen Povinnost doložit výkaz také elektronicky (CD, )

5 Výkaz výdajů Doklady řazeny dle DUZP DPH nutno vyplnit vždy přesně dle dokladu, zaokrouhlení je možné pouze v základu daně. Úhrada vyplněna dle skutečně uhrazené částky uvedené v bankovním výpisu. Rozdělení na investiční a neinvestiční výdaje (vč. DPH) dle skutečného zaúčtování nákladu Křížové financování v ROP SV vždy 0 Částka dotace, výše rozpočtu a vlastní podíl dle Smlouvy (příp. podle skutečnosti po změnách) - procenta se dopočítají sama Členění dle kódu výdaje rozdělení výdajů na dokladu do kódu dle rozpočtu ROP SV (podle dané výzvy), např. stavební práce 01.04, DPH lépe vyplnit pro všechny doklady přehlednější + kontrolní součet

6 Soupiska účetních dokladů Výkaz výdajů vynaložených příjemcem - soupiska účetních/daňových dokladů Příjemce vyplňuje bílé buňky. Číslo žádosti o platbu: 1 Název příjemce: Obec Lovčice Registrační číslo projektu: CZ.1.13/2.3.00/ Název projektu: Stavební úpravy na objektu čp 85 v Lovčicích Vyplňuje příjemce Vyplňuje ŘO ROP SV II Číslo Datum Způsobilý výdaj dle příjemce Vyjádření ŘO Poř. dokladu vystavení Výdaj Křížové Způsobilý Způsobilý č. Kód Částka Způsobilý Způsobilé (faktury Dodavatel Předmět dokladu dokladu Datum úhrady bez DPH DPH v Kč Způsobilé financov výdaj bez výdaj dokl výdaje celkem výdaj bez dle nebo v Kč Investiční Neinvestiční DPH dle DPH v Kč ání DPH dle celkem adu DPH v Kč ŘO dodavatel zdanitelné ŘO dle ŘO e) projektová dokumentace ho plnění / , , , , , ,00 0,00 0,00 ke stavebnímu povolení projektová dokumentace na NTL plynovod, ústřední vytápění, vnitřní , , , , , ,00 0,00 0,00 7 vodovod,vnitřní kanalizace vypracování projektové , , , , , ,00 0,00 0,00 dokumentace technická pomoc při vydání stavebního , , , , , ,00 0,00 0,00 povolení konzultační služby v , , , , , ,00 0,00 0,00 rámci řízení projektu komplexní organizace , , , , , ,00 0,00 0,00 výběrového řízení stavební práce , , ,00 0,00 0,00 C E L K E M D L E PŘÍJEMCE : , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Celkové způsobilé výdaje: Dotace z RR Vlastní zdroje příjemce: Skutečnost % dle Smlouvy Částky ze Smlouvy , , ,95 92,50% , ,05 7,50% ,95 Skutečnost Podíl Celkem investiční výdaje: Celkem neivestiční výdaje: Celkem: ,00 100,0% 0,00 0,0% ,00 100,0% Za příjemce: Název: Titul, jméno, příjmení: Datum: Podpis, razítko: Obec Lovčice Ing. Petra Petrovická, starostka Za příslušné pracoviště ŘO ROP SV II: Zkontrolovat a případnou korekci provedl (titul, jméno, příjmení, funkce): Datum: Podpis, razítko: Korekci kontroloval a schválil (titul, jméno, příjmení, funkce): Datum: Podpis, razítko:

7 Členění dle kódu výdaje kód výdaje dle rozpočtu pořad. č. dokladu Celkem číslo dokladu Celkem Členění uplatňovaných nákladů v členění Přílohy č. 1 - Rozpočet projektu Smlouvy o poskytnutí dotace* , , ,66 Kč , , , , , , , , ,00 Kč , , , , , , , , , , ,71 Kč , , ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,37 Kč ,00 Kč ,37 Kč

8 Žádost o platbu Příjemce podává vždy s etapovou zprávou dle finančního plánu aplikace BENEFIT7 - ukazuje stav projektu v záložce Konto žádosti. Žádost o platbu je možné podávat tehdy, jakmile se projekt nachází ve stavu Smlouva podepsána/usnesení/projekt v realizaci. Žádost o platbu se vytváří na záložce Konto projektu. Nejprve finalizujte monitorovací zprávu, teprve poté ŽoP Vyberete projekt, u kterého bude vytvářet Žádost o platbu Po otevření formuláře založíte novou Žádost o platbu tlačítkem Nový záznam Po načtení dat z Monit7 a vyplnění identifikačních údajů je třeba zadat informace o finanční části realizace projektu v dané etapě

9 Výdaje a Specifické výdaje žádosti o platbu Celkové výdaje - celková výše výdajů v rámci dané ŽoP (=celkové způsobilé výdaje EU+SR+RR, vlastní podíl, celkové nezpůsobilé výdaje uvedené na soupisce). Celkové způsobilé výdaje investiční způsobilé investiční výdaje (včetně vlastního podílu) za danou ŽoP. Celkové způsobilé výdaje neinvestiční - způsobilé neinvestiční výdaje (včetně vlastního podílu) za danou ŽoP. Požadovaná částka dotace investiční doplní se částka, o kterou se žádá, vypočtenou z investičních způsobilých výdajů za danou žádost o platbu Požadovaná částka dotace neinvestiční doplní se částka, o kterou se žádá, vypočtenou z neinvestičních způsobilých výdajů za danou žádost o platbu Celkové způsobilé výdaje vynaložené v rámci křížového financování vždy 0!

10 Výdaje v ŽoP

11 Storno žádosti POZOR!!! Žádost o platbu nelze storno finalizovat. Chyba v Žádosti o platbu (ŽoP): Storno finalizace ŽoP Oprava ŽoP - Finalizace ŽoP přenos ŽoP i monitorovací zprávy do IS MONIT7+. Chyba v Monitorovací zprávě (MŽ): Storno finalizace MZ Oprava MZ Finalizace MZ Storno finalizace ŽoP Finalizace ŽoP - přenos ŽoP i monitorovací zprávy do IS MONIT7+.

12 Předkládání podrobného položkového rozpočtu spolu se žádostí o poskytnutí dotace - co nejpodrobnější položkový rozpočet stavební i nestavební části projektu (povinná příloha č.3 k žádosti o poskytnutí dotace), pokud žadatel předkládá stavební povolení až před podpisem Smlouvy - nutno předložit i standardní položkový rozpočet stavební části změna rozpočtu v souvislosti se zadávacím řízením na dodavatele nový podrobný rozpočet předložen bezprostředně po ukončení daného zadávacího řízení formou oznámení o změně nedošlo-li na základě ZŘ ke změně rozpočtu, předkládá se pouze písemná informace o ukončeném ZŘ (obsahující i sdělení, že platný nadále zůstává rozpočet předložený k podpisu smlouvy resp. k žádosti o poskytnutí dotace). Příjemce předloží výše uvedené podrobné položkové rozpočty také v elektronické podobě.

13 Elektronický podrobný položkový rozpočet formát - rozpočet zpracovaný např. v programu KROS plus, resp. v dalších programech pro rozpočtování pod systémem Windows ve tvaru obecného rozpočtového formátu (orf) či v Excelu (xls), struktura - rozpočet musí minimálně obsahovat následující položky: kód položky, název položky (popis), měrná jednotka, množství, cena/mj, celkem v Kč). z rozpočtu musí být patrné (označeno např. nadpisem), které položky patří pod hlavní stavební výrobu, přidruženou stavební výrobu a montáž, v případě, že předkládaný rozpočet je formátu xls, položky konstrukce, materiál, nadpis apod. musí být od sebe rozlišeny rozdílným formátem (např. kurzívou, stylem písma).

14 Elektronický podrobný položkový rozpočet Příjemci, kteří předložili rozpočet v době před povinností předkládat el. rozpočet: předloží el. verzi bezprostředně po ukončení ZŘ, nejpozději však s následující ŽoP, ve které o výdaje vztahující k tomuto výběrovému řízení žádá, resp. s předložením dokumentace k ukončenému VŘ, resp. v rámci předložení povinných příloh před podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace (podle toho, který okamžik nastane nejdříve). pokud je ZŘ ukončeno až po podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace a podrobný položkový rozpočet (nejen stavebních prací) vzešlý ze ZŘ se liší, příjemce je povinen spolu s tímto novým rozpočtem popsat a odůvodnit veškeré změny ve struktuře a cenách oproti rozpočtu, z kterého bylo vycházeno při sestavování smlouvy o poskytnutí dotace, a to včetně návrhu na aktualizaci rozpočtu vedeném v MONIT7+ (např. navýšení nezpůsobilých výdajů, změna mezi kapitolami rozpočtu ROP SV)

15 Dokládání čerpání Příjemce má zpracovaný podrobný položkový rozpočet v programu KROS a využívá funkci Čerpání v tomto programu: v tomto případě příjemce předloží spolu s každou žádostí o platbu vyexportovaný soubor čerpání odpovídající fakturám předloženým k dané žádosti o platbu, a to ve struktuře jednotlivých objektů tak, jak je má příjemce nadefinované v podrobném položkovém rozpočtu (viz. instrukce k programu KROS) Příjemce nemá zpracovaný podrobný položkový rozpočet v programu KROS: v tomto případě příjemce obdrží na základě jím předloženého rozpočtu v el. formě xls soubor v rámci administrace 1. ŽoP. Do tohoto vyexportovaného souboru, vyplní pravidelně ke každé žádosti o platbu výkon čerpání vázající se vždy pouze k této žádosti a období, kterého se toto čerpání týká doklad čerpání je povinnou součástí žádosti o platbu. Toto platí i zpětně, projekty v realizaci doloží předchozí čerpání za každou etapu zvlášť při nejbližší ŽoP!

16 Dokládání čerpání xls.

17 Čerpání v programu KROS I.

18 Čerpání v programu KROS II.

19 Čerpání KROS III.

20 Čerpání KROS IV.

21 Děkuji za pozornost

PŘÍLOHA Č. 13 A POSTUP PRO VYPLŇOVÁNÍ ZJEDNODUŠENÉ ŽÁDOSTI O PLATBU V IS BENEFIT7

PŘÍLOHA Č. 13 A POSTUP PRO VYPLŇOVÁNÍ ZJEDNODUŠENÉ ŽÁDOSTI O PLATBU V IS BENEFIT7 PŘÍLOHA Č. 13 A POSTUP PRO VYPLŇOVÁNÍ ZJEDNODUŠENÉ ŽÁDOSTI O PLATBU V IS BENEFIT7 Vydání: 1 Revize: 1 Strana 1 z 17 OBSAH: Postup při vyplňování žádosti o platbu v IS Benefit7... 3 Konto žádostí... 3 Žádost

Více

EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ. Program semináře. Způsobilé výdaje Ing. Ondřej Nedvěd. Publicita projektu OPPK Ing.

EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ. Program semináře. Způsobilé výdaje Ing. Ondřej Nedvěd. Publicita projektu OPPK Ing. EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Program semináře Způsobilé výdaje Ing. Ondřej Nedvěd Publicita projektu OPPK Ing. Jiří Netík Výběr dodavatele v projektech OPPK Ing. Linda Sadílková Coffee break Kontroly

Více

PŘÍLOHA Č. 13A POSTUP PRO VYPLŇOVÁNÍ ZJEDNODUŠENÉ ŽÁDOSTI O PLATBU V IS BENEFIT7. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 17

PŘÍLOHA Č. 13A POSTUP PRO VYPLŇOVÁNÍ ZJEDNODUŠENÉ ŽÁDOSTI O PLATBU V IS BENEFIT7. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 17 PŘÍLOHA Č. 13A POSTUP PRO VYPLŇOVÁNÍ ZJEDNODUŠENÉ ŽÁDOSTI O PLATBU V IS BENEFIT7 Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 17 OBSAH: Postup při vyplňování žádosti o platbu v IS Benefit7...

Více

Státní zemědělský intervenční fond

Státní zemědělský intervenční fond Státní zemědělský intervenční fond Odbor kontrol projektových opatření RV 11.06.2009 Žádost o proplacení výdajů realizace SPL - Žádost o proplacení předkládá a podepisuje příjemce dotace před pracovníkem

Více

PRŮVODCE VYPLNĚNÍM PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

PRŮVODCE VYPLNĚNÍM PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PRŮVODCE VYPLNĚNÍM PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Identifikační číslo: MAD 96 Příloha OM OP LZZ: D6 Typ: Řízená kopie elektronická Datum: 11.2.2008 Vydal: ŘO OP LZZ Číslo revize: 0

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007 2013 (dále

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000 Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále jen

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007 2013 (dále

Více

Metodický dopis č. 18. Metodika ukončování projektů OP VK

Metodický dopis č. 18. Metodika ukončování projektů OP VK Č.j.: 26891/2010-41 Metodický dopis č. 18 Metodika ukončování projektů OP VK 1. Úvod Metodika ukončování projektů je určena pro příjemce individuálních projektů, globálních grantů a technické pomoci a

Více

12 kroků k úspěšnému podání Žádosti o platbu

12 kroků k úspěšnému podání Žádosti o platbu 12 kroků k úspěšnému podání Žádosti o platbu Tato krátká příručka slouží jako jednoduché vodítko, jak podat Žádost o platbu (dále ŽoPl) projektu v rámci OPPI. Naleznete zde úvodní informace a ve 12 krocích

Více

Příručka pro žadatele

Příručka pro žadatele Místní akční skupina Via rustica, o.s. Registrační číslo MAS: 08/005/41100/563/000178 Sídlo: nám. Svobody 320, 39501 Pacov Kancelář: Španovského 319, 39501 Pacov Příručka pro žadatele ucházející se o podporu

Více

Realizace projektů, veřejná podpora, zveřejňování výsledků.

Realizace projektů, veřejná podpora, zveřejňování výsledků. Seminář pro příjemce Výzvy č. 7.3 Podpora pre-seed aktivit Realizace projektů, veřejná podpora, zveřejňování výsledků. 28. 1. 2014 Program semináře Program semináře (I.) 10:00 10:15 Úvod 10:15 10:45 Monitorování

Více

Příloha č. 1 k Rozhodnutí ředitele č. 18 /2014. Pravidla pro financování programů, staveb a akcí z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury

Příloha č. 1 k Rozhodnutí ředitele č. 18 /2014. Pravidla pro financování programů, staveb a akcí z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury Příloha č. 1 k Rozhodnutí ředitele č. 18 /2014 Pravidla pro financování programů, staveb a akcí z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury 1 Obsah Článek 1 Základní pojmy... 3 Článek 2 Zásady pro

Více

Inteligentní rozpoč et

Inteligentní rozpoč et Inteligentní rozpoč et Uživatelský návod 18. 9. 2013 Verze 1.7 IR_v80_výzva_44.xlsx Stránka 1 z 56 Obsah Úvod... 4 Kompatibilita... 4 Povolení funkce MAKRA... 4 Podpora... 5 Popis funkcionalit souboru...

Více

POKYNY PRO PŘÍJEMCE PODPORY V RÁMCI NÁRODNÍCH PROGRAMŮ SFŽP ČR

POKYNY PRO PŘÍJEMCE PODPORY V RÁMCI NÁRODNÍCH PROGRAMŮ SFŽP ČR POKYNY PRO PŘÍJEMCE PODPORY V RÁMCI NÁRODNÍCH PROGRAMŮ SFŽP ČR 1. ÚVOD...3 2. ROZHODNUTÍ MINISTRA..3 3. SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY.. 4 3.1. PODKLADY KE SMLOUVĚ.5 3.1.1. PŘÍLOHY I PROGRAM OCHRANY OZONOVÉ

Více

Příručka pro příjemce finanční podpory projektů OP RLZ. Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

Příručka pro příjemce finanční podpory projektů OP RLZ. Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Příručka pro příjemce finanční podpory projektů Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Identifikační číslo: MAD 31 Příloha Operačního manuálu N Neřízená kopie 1.5.2005 Číslo vydání: 1 Číslo revize:

Více

o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Monitorovací zpráva o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě Registrační číslo projektu Název projektu Číslo prioritní osy 1.1

Více

KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY KTERÝMI PRO POSKYTOVÁNÍ PODMÍNKY DOTACE PRO POSKYTOVÁNÍ PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR. Modernizace zemědělských podniků

KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY KTERÝMI PRO POSKYTOVÁNÍ PODMÍNKY DOTACE PRO POSKYTOVÁNÍ PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR. Modernizace zemědělských podniků 30.4.2008 17:34:02 I.1.1 18. KOLO KVĚTEN DUBEN 2008 PRAVIDLA, PRAVIDLA, KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY KTERÝMI PRO POSKYTOVÁNÍ SE STANOVUJÍ PODMÍNKY DOTACE PRO POSKYTOVÁNÍ NA PROJEKTY DOTACE NA PROJEKTY

Více

Část A Obecné podmínky opatření IV.1.2 pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova

Část A Obecné podmínky opatření IV.1.2 pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova Ministerstvo zemědělství Č.j.: 30540/2012-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty v rámci opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie Programu rozvoje

Více

III. Předběžná výzva investičního programu Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže

III. Předběžná výzva investičního programu Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže III. Předběžná výzva investičního programu Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže 1 Obsah Úvod...3 I. Základní poslání programu...3 II. Určení cílů Programu...3 III. Účast

Více

Program semináře. Způsobilé výdaje Ing. Ondřej Nedvěd. Publicita projektů OPPK Ing. Jiří Netík

Program semináře. Způsobilé výdaje Ing. Ondřej Nedvěd. Publicita projektů OPPK Ing. Jiří Netík Program semináře Způsobilé výdaje Ing. Ondřej Nedvěd Publicita projektů OPPK Ing. Jiří Netík Výběr dodavatele v projektech OPPK Ing. Linda Sadílková Coffee break Kontroly projektu, změny v projektu, monitorovací

Více

Jihočeský kraj. Krajský úřad Jihočeského kraje Oddělení řízení grantů a projektů

Jihočeský kraj. Krajský úřad Jihočeského kraje Oddělení řízení grantů a projektů Jihočeský kraj Krajský úřad Jihočeského kraje Oddělení řízení grantů a projektů ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST vyhlašuje 2. VÝZVU k předkládání žádostí o

Více

Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7

Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7 Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7 Obsah 1 Jak vyplnit webovou žádost obecná část 3 1.1 Přístup a spuštění aplikace BENEFIT7 3

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU NEMOVITOSTI VÝZVA II

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU NEMOVITOSTI VÝZVA II Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU NEMOVITOSTI VÝZVA II Praha říjen 2010 Dokument je výhradním

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU Marketing VÝZVA II 2. prodloužení

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU Marketing VÝZVA II 2. prodloužení Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU Marketing VÝZVA II 2. prodloužení Praha - duben 2012

Více

ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ŽADATELE K ADMINISTRACI ŽÁDOSTÍ V RÁMCI VÝZVY PRO VEŘEJNÉ BUDOVY. Verze k 18. 7. 2014

ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ŽADATELE K ADMINISTRACI ŽÁDOSTÍ V RÁMCI VÝZVY PRO VEŘEJNÉ BUDOVY. Verze k 18. 7. 2014 ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ŽADATELE K ADMINISTRACI ŽÁDOSTÍ V RÁMCI VÝZVY PRO VEŘEJNÉ BUDOVY Verze k 18. 7. 2014 Obsah 1. Obecná upřesnění příloh k formuláři Žádosti o poskytnutí podpory a k uzavření Smlouvy, resp.

Více

Číslo vydání/ aktualizace: 8/5

Číslo vydání/ aktualizace: 8/5 PODMÍNKY poskytnutí dotace v rámci prioritní osy 2. Rozvoj firem, oblasti podpory 2.2 Podpora nových výrobních technologií, ICT a vybraných strategických služeb, programu ICT v Číslo projektu

Více

Projektové řízení pro administraci dotace. Mgr. Milan Struna

Projektové řízení pro administraci dotace. Mgr. Milan Struna Projektové řízení pro administraci dotace Mgr. Milan Struna Obsah prezentace - Definice projektu - Dotační projekt - Projektové řízení v organizaci - Projektový tým organizace - Projektový tým role v administraci

Více

Příručka pro české kooperační partnery realizace projektu. Program Cíl 3/Ziel 3

Příručka pro české kooperační partnery realizace projektu. Program Cíl 3/Ziel 3 Příručka pro české kooperační partnery realizace projektu Program Cíl 3/Ziel 3 CCI-Code: 2007CB163PO017 na podporu přeshraniční spolupráce 2007 2013 mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou Vydání

Více