Spektrofotometr NANODROP ND-8000

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Spektrofotometr NANODROP ND-8000"

Transkript

1 Spektrofotometr NANODROP ND-8000 Návod na obsluhu v 2.1 Obsah 1. Přehled Úvodní nastavení Provoz Společné funkce Nukleové kyseliny Čipy UV-VIS Protein A Proteiny a Značky Stanovení bílkovin metodou BCA Stanovení bílkovin metodou podle Lowryho Stanovení bílkovin metodou podle Bradforda Stanovení bílkovin metodou Pierce 660nm Denzitometrie Stanovení růstu buněčných kultur Archivace a práce s daty Problémy Údržba a záruka /10

2 1. Přehled Přístroj Nanodrop ND-8000 představuje širokospektrální spektrofotometr ( nm), který změří přesně až 8 vzorků o 1 ul objemu v jednom měřícím cyklu. Tento software umožňuje uživateli měřit vzorky buď pomocí plného 8 - polohového režimu nebo pohodlného režimu jednoho vzorku NanoDrop 8000 využívá stejnou patentovanou technologii, která byla vyvinuta u všech NanoDrop přístrojů. NanoDrop 8000 umožňuje měřit vysoce koncentrované vzorky bez ředění (50x vyšší koncentraci než u vzorků měřených ve standardním kyvetovém spektrofotometru). V provozu se pipetují vzorky na konce spodních optických vláken. Potom, co se do kontaktu s těmito spodními vlákny dostanou konce vláken horních, dojde působením kapilarity ke vzniku sloupce tekutiny. Následně dojde k proměření absorbance prostřednictvím CCD pole a softwarovému zpracování hodnot. Přístroj Nanodrop ND-8000 je ideální pro měření: + koncentrace a čistoty nukleových kyselin až do koncentrací 3700 ng/ul (dsdna) bez ředění + fluorescenčního značení DNA a RNA čipů + analýza purifikovaných proteinů (A280 nm) až do koncentrace 100 mg/ml (BSA) + fluorescenčně značených bílkovin, konjugátů a metaloproteinů + bílkovin pomocí BCA, Lowryho, Bradforda nebo metodou Pierce denzitometrická stanovení + UV_VIS spekter + vlastní metody 2. Úvodní nastavení Software NANODROP funguje pouze na IBM PC kompatibilních počítačích s těmito minimálními vlastnostmi: Microsoft Windows XP, Vista nebo 2000 operační systém. 800 MHz nebo vyšší procesor CD ROM 128 MB nebo vyšší RAM 100 MB volného místa na pevném disku USB port Microsoft Excel nebo jiný program využitelný pro archivovaná data Instalace Software je nutné nainstalovat před připojením přístroje. Při jeho instalaci se řiďte pokyny na obrazovce počítače, které Vás instalací vedou. Potom připojte zdroj energie a propojte USB kabel. Opět proběhne instalace ovladačů, při které se řiďte pokyny na obrazovce. Síťový zdroj zůstává zapojen trvale, spotřeba představuje asi 5W. Registrace Prosím registrujte se na Rádi Vás budeme informovat o novinkách v souvislosti s Vaším přístrojem. 2/10

3 Provoz Na straně 3.1 originálního manuálu je graficky zobrazeno fungování přístroje, které je popsáno výše. Po ukončení každého měření běžně postačuje otřít obě ramena buničinou. Po proměření většího množství vzorků ovšem doporučujeme otřít i povrch přístroje kolem ramen. Po posledním měření rovněž doporučujeme otřít povrchy neionizovanou vodou. Pokud je nutná dekontaminace povrchů je možné ji provést například 0,5% roztokem chlornanu sodného nebo jinými přípravky (viz dále). U bílkovin a roztoků obsahujících surfaktanty může dojít k tomu, že u maloobjemových vzorků 1ul se objeví problémy s vytvářením sloupce mezi rameny. Řešením je otřít povrch obou ramen 30-40x pomoci buničiny. Vlastnosti povrchů se opět upraví a sloupec se bude vytvářet bez problémů. Pokud ve výjimečných případech problém přetrvává i dále, řešením je použití nekonstitučního přípravku PR-1. Problematické může být měření u nehomogenních roztoků nukleových kyselin. Příkladem jsou genomická DNA, fágová DNA a viskózní roztoky dalších nukleových kyselin. Řešením je zahřátí vzorků na 55 C a intenzivní protřepání (vortexing). Běžně nedochází v průběhu měření k takové míře odpařování, která by měření ovlivnila. U vysoce těkavých rozpouštědel, jako je hexan, může v průběhu měření dojít k odpaření vzorku. Úspěšně lze používat méně těkavá rozpouštědla, jako např. DMSO. V případě potřeby lze vzorek opět odsát z povrchu ramen pomocí pipety. Pro měření více vzorků, používejte 8 kanálovou pipetu s dobře připevněnými špičkami, aby se minimalizovalo odpařování způsobené zpožděním při nanášení vzorků. Aplikační moduly Software Nanodrop umožňuje řadu režimů, které byly připraveny pro potřeby laboratorních pracovníků. Budou probrány postupně. V úvodním menu najdete volbu Home, která umožňuje nastavení metod dostupných pro každého uživatele. Základní nastavení je Classic The NanoDrop 8000 může být používán jak v jednoduchém tak 8 vzorkovém režimu. 8 vzorkový režim se vždy objevý jako standardní, kdykoliv software otevřete. Modul My Data umožňuje ukládání dat a archivaci Diagnostics Diagnostické menu - kalibrace Options - individualizace správy a ukládání dat 3/10

4 Po otevření konkrétní aplikace se objeví volby: Reports Report, Configuration a Print, volby, které zobrazují naměřená data, umožňují určení jejich formátu a následný tisk. U metod zaměřených na nukleové kyseliny je zde rovněž volba Oligo Calc umožňující různé výpočty. Volba Dye/Chromophore Editor Je možné vkládat optické vlastnosti fluorescenčních barev. 3. Společné funkce Na začátku každé série měření pomocí Add to Report určíte, kam se budou ukládat data: Před vlastním měřením MEASURE je nutné provést stanovení nulové hodnoty BLANK 1. Vložte vzorek vody (nebo jiného nosného roztoku) 2. Stiskněte BLANK 3. Otřete ramena 4. Proměřte alikvot nulového roztoku, jako by se jednalo o vzorek. Výsledná čára by se měla pohybovat přibližně okolo nulové hodnoty s menší odchylkou než 0,04A. Volba REBLANK určí novou nulovou hodnotu, která je potom použita v dalších výpočtech. Doporučujeme cca po každých 30 minutách měření provést nové stanovení nulové hodnoty. RECORDING všechna data jsou automaticky ukládána. Uživatel si může nahrát výsledky měření v aktivní tabulce reportu SHOW REPORT tímto tlačítkem se uchovává stránka Report, která je součástí integrovaného Data software Viewer. USER zobrazuje jméno uživatele Funkce specifické pro 8 kanálový režim MAPA VZORKOVÉ DESTIČKY vzorková destička bude automaticky vyplněna, jakmile je vyplněno SAMPLE ID pole. Prosvícení pozice vzorku umožňuje uživateli si představit řadu, která je zrovna měřena. Dále popíšeme stručně měření jednotlivých typů biomolekul: 4. Nukleové kyseliny V modulu Nucleic Acids lze bez problémů měřit koncentraci a kvalitu nukleových kyselin. 4/10

5 Zkušenosti ukazují, že pro měření postačuje 1ul vzorku u vodných vzorků. Pokud si ovšem nejste jisti přesností pipety nebo charakterem vzorku je vhodnější použít objem 1,5 2ul. Přístroj bude přesně měřit dsdna až do koncentrace 3700 ng/ul, RNA 3000 ng/ul, ssdna 2400 ng/ul. Typy vzorků Roleta rozlišuje mezi DNA-50 pro dsdna, RNA-40 pro RNA a ssdna-33 pro ssdna a oligo DNA případně oligo RNA. Volba Custom umožňuje volbou konstanty mezi 15 a 150 a tím definici vlastního typu molekuly. 260/280 poměr absorbancí vzorku při těchto vlnových délkách. Určuje čistotu vzorku, poměr cca 1,8 je považován za čistou DNA, poměr 2,0 za čistou RNA. Nižší hodnota v obou případech indikuje znečištění vzorku. 260/230 podobný význam jako výše uvedený poměr. Čisté nukleové kyseliny mají tento poměr mezi 1,8 a 2,2. ng/ul koncentrace vzorku vypočtená na bázi absorbance při 260nm a zvolené analytické konstantě. 5. Čipy Spektrofotometr ND-8000 měří absorbanci fluorescenční barvy v genové sondě až do koncentrace barvy na úrovni 0,1 pikomol na mikrolitr. Do systému jsou vloženy vlastnosti nejčastěji používaných fluoroforů. Další je možné doplnit pomoci Dye/Chromophore Editor. 6. UV-VIS V tomto režimu Funguje Nanodrop ND-8000 jako běžný spektrofotometr. Na obrazovce se objeví absorbance vzorku od 220nm do 750nm a kurzory dovolují proměření individuálních hodnot. Lze určit až 40 vlnových délek pro sledování absorbance a vložení do sestavy 7. Protein A280 Proteiny, na rozdíl od nukleových kyselin mají odlišné vlastnosti. Tato metoda je vhodná pro purifikované bílkoviny obsahující tryptofan, tyrosin nebo disulfidicke Cys-Cys můstky, které vykazují absorbanci při 280nm. U měření bílkovin doporučujeme použit velikost vzorku 2 ul. Přístroj bude exaktně měřit koncentraci bílkovin (BSA) až do 100 mg/ml (BSA) bez ředění. Spodní detekční limit je u BSA 0,15 mg/ml. 5/10

6 Typ vzorku (Sample Type) V systému je předdefinováno několik typů vzorků - Obecný, kde absorbance při 280nm je pro roztok 1 mg/ml roven 1,0 - Bovinní sérový albumin - IgG - Lysozym - Uživatel může vložit svoje hodnoty 1/Mcm a MW 8. Proteiny a Značky Tento modul lze použít pro stanovení koncentrace bílkovin i fluorescenčních barev (konjugáty pro proteinové čipy), případně pro měření čistoty metaloproteinů (např. hemoglobinu). Jednotlivé volby jsou totožné s údaji v části 5. Čipy a 6. Bílkoviny. Navíc jsou zde volby určující uživatelem definovanou vlnovou délku lambda Stanovení bílkovin metodou BCA Tato metoda je často používána pro stanovení bílkovin ve zředěných roztocích a za přítomnosti sloučenin, které rovněž absorbují při 280nm. Nutností je vytvoření kalibrační křivky pro každou sadu stanovení. Výsledný chelát Cu-BCA vytvořený za přítomnosti bílkoviny je měřen při svém absorpčním maximu 562nm a normalizován na absorbanci při 750nm. Kity pro toto stanovení jsou k dispozici od řady dodavatelů, dodržujte při provádění jejich návod k použití. Pro měření bílkovin doporučujeme objem vzorku 2ul. Na tomto přístroji lze pomocí standardní BCA reakce měřit koncentrace v rozsahu 0,20 mg/ml do 8,0 mg/ml. Stanovení Mini BCA pokrývá rozsah od 0,01-0,20 mg/ml. Zde doporučujeme minimální velikost vzorku 4 ul. Měření Doporučujeme provádět pro každou sadu měření vždy novou kalibraci. Vlastní měření se skládá ze 3 kroků: 1. Stanovení nuly /Reference reagens BCA/ 2. Kalibrace je třeba měřit minimálně 1 standardní hodnotu a nulu nebo 2 standardní hodnoty. Každou hodnotu lze měřit až pětkrát. 3. Jakmile existuje kalibrační křivka, červený ukazatel se změní na zelený a lze začít měřit vzorky Měřené hodnoty se musí nacházet uvnitř rozsahu daného kalibrační křivkou. 6/10

7 10. Stanovení bílkovin metodou podle Lowryho Tato metoda je rovněž často používána pro stanovení bílkovin. I zde je nutností vytvoření kalibrační křivky pro každou sadu stanovení. Výsledný chelát vytvořený za přítomnosti bílkoviny je měřen při svém absorpčním maximu 650nm a normalizován na absorbanci při 405nm. Kity pro toto stanovení jsou k dispozici od řady dodavatelů, dodržujte při provádění jejich návod k použití. Pro měření bílkovin doporučujeme objem vzorku 2ul. Na tomto přístroji lze pomocí Modifikované Lowryho reakce měřit koncentrace v rozsahu 0,20 mg/ml až 8,0 mg/ml. Měření Doporučujeme provádět pro každou sadu měření vždy novou kalibraci. Vlastní měření se skládá ze 3 kroků 1. Stanovení nuly /Reference Lowryho reagens/ 2. Kalibrace je třeba měřit minimálně 1 standardní hodnotu a nuly nebo 2 standardní hodnoty. Každou hodnotu lze měřit až pětkrát. 3. Jakmile existuje kalibrační křivka, červený ukazatel se změní na zelený a lze začít měřit vzorky. Měřené hodnoty se musí nacházet uvnitř rozsahu daného kalibrační křivkou. 11. Stanovení bílkovin metodou podle Bradforda Tato metoda je často používána pro stanovení bílkovin ve velmi zředěných roztocích a za přítomnosti sloučenin, které rovněž absorbují při 280nm. Nutností je vytvoření kalibrační křivky pro každou sadu stanovení. Metoda využívá změnu absorbance barviva Coomassie Blue za přítomnosti bílkoviny. Kity pro toto stanovení jsou k dispozici od řady dodavatelů, dodržujte při provádění jejich návod k použití. Pro měření bílkovin doporučujeme objem vzorku 2ul. Na tomto přístroji lze pomocí standardní metody měřit koncentrace od 100ug/ml do 8000 ug/ml, nejlepší linearita je v rozsahu ug/ml. Mini stanovení podle Bradforda funguje v rozsahu přibližně ug/ml. Vzhledem k omezeným signálům získávaným v těchto stanoveních doporučujeme provádění všech stanovení v triplikátu. Měření Doporučujeme provádět pro každou sadu měření vždy novou kalibraci. 7/10

8 Vlastní měření se skládá ze 3 kroků 1. Stanovení nuly /Reference Bradfordovo reagens/ 2. Kalibrace je třeba měřit minimálně 1 standardní hodnotu a nuly nebo 2 standardní hodnoty. Každou hodnotu lze měřit až pětkrát. 3. Jakmile existuje kalibrační křivka, červený ukazatel se změní na zelený a lze začít měřit vzorky Měřené hodnoty se musí nacházet uvnitř rozsahu daného kalibrační křivkou. 12. Stanovení bílkovin metodou Pierce 660nm Tato metoda je často používána pro stanovení bílkovin ve velmi zředěných roztocích obsahujících redukční činidla a/nebo detergenty Na tomto přístroji lze pomocí standardní metody měřit koncentrace od 50ug/ml do 2000 ug/ml Pro měření bílkovin doporučujeme objem vzorku 2ul. Měření Doporučujeme provádět pro každou sadu měření vždy novou kalibraci. Vlastní měření se skládá ze 3 kroků 4. Stanovení nuly /Reference Pierce Reagens 5. Kalibrace je třeba měřit minimálně 1 standardní hodnotu a nuly nebo 2 standardní hodnoty. Každou hodnotu lze měřit až pětkrát. 6. Jakmile existuje kalibrační křivka, červený ukazatel se změní na zelený a lze začít měřit vzorky Měřené hodnoty se musí nacházet uvnitř rozsahu daného kalibrační křivkou. 13. Denzitometrie Stanovení růstu buněčných kultur Denzitometrická stanovení patří ke standardním metodikám prováděným na spektrofotometrech. Při použití přístroje Nanodrop ND-8000 k tomuto účelu je nutné vzít do úvahy podstatně kratší optickou dráhu než u standardních spektrofotometrů. Lze měřit v rozmezí od 250nm do 700nm. Opět platí, že velikost vzorku 1ul je ve většině případů postačující, doporučujeme ovšem objem 2ul. Vzhledem ke svému charakteru může Nanodrop ND-8000 měřit až 10x hustší suspenze než klasické přístroje. U velmi zředěných vzorků lze měřit (podle zobrazeného spektra) při jiném maximu než 600nm. Je nutné zajistit homogenitu vzorku, zvláště u vzorků hodně koncentrovaných. 8/10

9 Pokud je nutná dekontaminace ramen, potom je to možné provést například ředěným roztokem chlornanu sodného (SAVO). 14. Archivace a práce s daty Každé měření je archivováno v souboru, který je značen podle prováděné metodiky a data, např. Nucleic Acid nd8. Data lze reformátovat, editovat, ukládat pod jiným označením. Z údajů lze opětovně vytvořit spektrální křivku. Data jsou ukládána v hierarchii: C:\ND-8000 Data User name Application Module (BCA Protein, Lowry, Bradford, Cell Culture, MicroArray, Nucleic Acid, Protein A-280, Proteins & Labels, UV-Vis). Data and Account Management Jedná se o užitečný program, který umožňuje uživateli upravovat formáty výstupů, importovat uložená data a přepočítávat data získaná z přístroje Nanodrop. S daty se dá pracovat i bez připojeného přístroje ND Tento blok se věnuje Sestavám a Správě uživatelských účtů. Všechny mají společné tyto charakteristiky: Configuration určení konfigurace stránky Report která data se mají dostat do výstupní sestavy Print - tisk Save Window uložení jako.jpg Import zabývá se importem dat, Export Report,Excel XML Spreadsheet Report,Tab Separated Values Spectrum, Excel XML Spreadsheet Spectrum, Tab Separated Values Spectra, New Workbook ND legacy Accounts Allow Access To Určuje pravomoci jednotlivým uživatelům 15. Problémy V této části je popsáno řešení možných problémů. Jedná se o řešení poměrně triviálních problémů v USB komunikaci, kde hlavní je zajistit mechanické spojení PC a přístroje, jinak je třeba použít utilit podle v manuálu popsaného postupu. U ostatních potenciálních závad doporučujeme obrátit se na Vašeho distributora nebo přímo na společnost Nanodrop. 9/10

10 16. Údržba a záruka Čištění Základním požadavkem je udržení čistoty ramen přístroje. Po dokončení každého měření setřete vzorek z horního i dolního ramene. Rovněž doporučujeme, abyste po dokončení každého bloku měření otřeli obě ramena neionizovanou vodou. Postupujte přitom následovně: + Aplikujte 5 ul vody na spodní rameno + Mechanicky vytvořte pomocí horního ramene sloupec, nechte ho cca 2-3 minuty působit + Otřete vodu z obou ramen čistou buničinou Poznámka dh20 běžně stačí na čištění, v případech například zaschlých bílkovin doporučujeme použít 0,5M HCl s následným použitím 5ul H20 na odstranění případné reziduální HCl. Nepoužívejte pro aplikaci vody nebo roztoku Sava střičku. Kalibrace Obecně není nutná jakákoliv kalibrace uživatelem, přesnost se podle zkušeností nemění ani po několika letech provozu. Přesto doporučujeme každých 6 měsíců provést kontrolu kalibrace. Postup této kalibrace lze stáhnout z Náhradní díly Obecně platí, že jediný díl, který by mohl vyžadovat výměnu je xenonová výbojka. Vydrží cca stanovení, potom je nutná výměna. Záruka Společnost Nanodrop poskytuje záruku na díly i práci po dobu dvou let od data zakoupení. Kompatibilita s rozpouštědly Spektrofotometr je kompatibilní s většinou rozpouštědel používaných v biomedicínské laboratoři. Tyto zahrnují metanol, etanol, n-propanol, isopropanol, acetone, eter, chloroform, CCl4, DMSO, DMF, Acetonitril, THF, toluen, hexan, benzen, NaOH, chlornan sodný, ředěnou HCl, ředěnou HNO3, ředěnou kyselina octová Přístroj není kompatibilní s veškerými formami kyseliny fluorovodíkové (HF). 10/10

DOC022.85.00720 DR 2800. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Leden 2008 Vydání 4. HACH LANGE, 2007 2008. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v Německu.

DOC022.85.00720 DR 2800. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Leden 2008 Vydání 4. HACH LANGE, 2007 2008. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v Německu. DOC022.85.00720 DR 2800 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Leden 2008 Vydání 4 HACH LANGE, 2007 2008. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v Německu. 2 Obsah Sekce 1 Specifikace... 7 Sekce 2 Všeobecné informace... 9 2.1

Více

PRŮMYSLOVÉ PRACÍ STROJE

PRŮMYSLOVÉ PRACÍ STROJE PRŮMYSLOVÉ PRACÍ STROJE WASHER MANAGEMENT SOFTWARE PROGRAMOVACÍ MANUÁL 523353 D Datum vydání: 18.9.2013 1. OBSAH 1. OBSAH... 3 2. VÝSTRAHY... 5 2.1. VÝSTRAHY... 5 3. TRACE-TECH...5 3.1. ROZSAH... 5 4.

Více

Leica ASP300 S. Advanced Smart Processor Přečerpávací tkáňový procesor. Návod k použití

Leica ASP300 S. Advanced Smart Processor Přečerpávací tkáňový procesor. Návod k použití Návod k použití Leica ASP300 S Advanced Smart Processor Přečerpávací tkáňový procesor Leica ASP300 S, V 1.5 RevD, česky 03/2013 Obj. č 14 0476 80117 RevB Tento návod uchovávejte vždy v blízkosti přístroje.

Více

WinQbase. Evidence měřidel. Uživatelská příručka

WinQbase. Evidence měřidel. Uživatelská příručka WinQbase Evidence měřidel Uživatelská příručka MEATEST WinQbase 1. ÚVOD 4 1.1 INSTALACE A AKTIVACE SYSTÉMU 4 1.2 POPIS SYMBOLŮ UŽÍVANÝCH V PROGRAMU 9 1.3 VYUŽITÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ 11 2. HLAVNÍ NABÍDKA 12

Více

NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika

NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika průmyslová elektronika NÁVOD K OBSLUZE Multifunkční grafický zobrazovač MGU 800 Před.prvním.použitím.jednotky.si.důkladně.přečtěte.pokyny.uvedené.v.tomto.návodu.a.pečlivě.si.jej uschovejte..výrobce.si.vyhrazuje.právo.provádět.změny.bez.předchozího.upozornění.

Více

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. popis technických částí popis ovládání programu. GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. popis technických částí popis ovládání programu. GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013 P D S - 5 P Psychologický diagnostický systém Instrukční manuál popis technických částí popis ovládání programu GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013 GETA Centrum s.r.o. Nad Spádem 9/206, 147 00 Praha 4 - Podolí

Více

Instalace programu. Tento dokument obsahuje přehled informací potřebných pro instalaci a zprovoznění systému. Max Communicator 9

Instalace programu. Tento dokument obsahuje přehled informací potřebných pro instalaci a zprovoznění systému. Max Communicator 9 Max Communicator 9 - instalace 2014 Instalace programu Tento dokument obsahuje přehled informací potřebných pro instalaci a zprovoznění systému Max Communicator 9 Program pro podnikovou energetiku Výrobce

Více

S B N. verze 2.2. Začínáme s programem. VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh. tel: 724 919 877. http://www.vydas.cz software@vydas.

S B N. verze 2.2. Začínáme s programem. VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh. tel: 724 919 877. http://www.vydas.cz software@vydas. S B N Správa bytů a nemovitostí verze 2.2 Začínáme s programem VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh tel: 724 919 877 http://www.vydas.cz software@vydas.cz Obsah Obsah...I Úvodem... 1 Technická

Více

Software imatch Professional Návod

Software imatch Professional Návod Software imatch Professional Návod 1 Nastavení jazyka Software je dodáván v několika jazykových mutacích, od verze 8.4.3 včetně češtiny. Pro nastavení jazyka je nutno otevřít konfigurační program iconfigure:

Více

APLIKACE PRO STANOVOVÁNÍ EMISNÍCH LIMITŮ KOMBINOVANÝM ZPŮSOBEM (VSTOOLS.KOMJAK)

APLIKACE PRO STANOVOVÁNÍ EMISNÍCH LIMITŮ KOMBINOVANÝM ZPŮSOBEM (VSTOOLS.KOMJAK) Aplikace pro stanovování emisních limitů kombinovaným způsobem (VSTOOLS.KOMJAK) červen 2010 APLIKACE PRO STANOVOVÁNÍ EMISNÍCH LIMITŮ KOMBINOVANÝM ZPŮSOBEM (VSTOOLS.KOMJAK) Dokumentace nástrojů a uživatelská

Více

Software Dexcom Studio Návod k použití K použití spolu se systémy kontinuálního monitorování glukózy Dexcom

Software Dexcom Studio Návod k použití K použití spolu se systémy kontinuálního monitorování glukózy Dexcom Software Dexcom Studio Návod k použití K použití spolu se systémy kontinuálního monitorování glukózy Dexcom - 1 - Obsah 1 ÚVOD K SOFTWARU DEXCOM STUDIO DATA MANAGER... 4 1.1 KONTAKTOVÁNÍ TECHNICKÉ PODPORY

Více

DGH 8000 (SCANMATE-B) ULTRAZVUKOVÝ B-SKEN

DGH 8000 (SCANMATE-B) ULTRAZVUKOVÝ B-SKEN DGH 8000 (SCANMATE-B) ULTRAZVUKOVÝ B-SKEN B DGH 8000 Scanmate NÁVOD K OBSLUZE Návod pouze pro Scanmate Software v3.0.0 Výrobce zař ízení Odpovědný zástupce DGH TECHNOLOGY, INC. 110 110 SUMMIT DRIVE SUITE

Více

ESET NOD32 Antivirus 4 pro Linux Desktop

ESET NOD32 Antivirus 4 pro Linux Desktop ESET NOD32 Antivirus 4 pro Linux Desktop Uživatelská příručka Pro stáhnutí nejnovější verze dokumentu klikněte zde ESET NOD32 Antivirus 4 Copyright 2011 ESET, spol. s.r.o. ESET NOD32 Antivirus byl vyvinut

Více

PROCESS MONITOR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

PROCESS MONITOR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA VIZUALIZAČNÍ SYSTÉM PROCOP 2.1 PROCESS MONITOR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA R ALFA MIKROSYSTÉMY SPOL. S R. O. OSTRAVA 2003 HELLO Process Monitor 2.1 Uživatelská příručka Copyright 2003 ALFA Mikrosystémy s.r.o.

Více

AGROKONZULTA ŽAMBERK S. R. O. Uživatelská příručka výpočet krmných směsí. Optimalizace Krmných Směsí. (verze 4.0)

AGROKONZULTA ŽAMBERK S. R. O. Uživatelská příručka výpočet krmných směsí. Optimalizace Krmných Směsí. (verze 4.0) AGROKONZULTA ŽAMBERK S. R. O. Uživatelská příručka výpočet krmných směsí Optimalizace Krmných Směsí (verze 4.0) UŽIVATELSKÁ PŘ ÍRUČ KA VÝPOČ ET KRMNÝCH SMĚ SÍ Optimalizace krmných směsí AgroKonzulta Žamberk

Více

KIS. Krizový informační systém ver. 4.30. Školící a učební texty

KIS. Krizový informační systém ver. 4.30. Školící a učební texty KIS Krizový informační systém ver. 4.30 1 Začínáme s KIS Součástí dodávky KIS je vždy instalační CD-ROM, který obsahuje automatické zavedení instalačního programu. Pokud je automatické volání na vašem

Více

Softwarová aplikace služba a silný klient, verze 1.5 VIEW

Softwarová aplikace služba a silný klient, verze 1.5 VIEW INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Softwarová aplikace služba a silný klient, verze 1.5 VIEW 2 Softwarová aplikace, verze 1.5 - VIEW Informace v tomto dokumentu, včetně URL a dalších internetových zdrojů

Více

www.tkv.mondodigitale.org

www.tkv.mondodigitale.org PROJEKT THE KNOWLEDGE VOLUNTEERS - PRŮVODCE The Knowledge Volunteers Manuál kurzu Fondazione Mondo Digitale www.mondodigitale.org THE KNOWLEDGE VOLUNTEERS Číslo grantové smlouvy: 2011-3279/001-001 Tento

Více

Program ProVIS pro Windows

Program ProVIS pro Windows Veřejná informační služba, spol. s r.o. Farského 14, 326 00 Plzeň Program ProVIS pro Windows verze 1.61 Příručka pro ovládání Ing. Ivo Křepinský Plzeň, červen 2014 ProVIS příručka pro ovládání 1 Obsah

Více

Print2PDF verze 9. Příručka uživatele

Print2PDF verze 9. Příručka uživatele Print2PDF verze 9 Příručka uživatele Obsah 1. Převod do formátu PDF... 6 1.1. PDF... 6 1.2. Print2PDF verze 9... 6 1.3. Bližší charakteristika základních komponent... 6 1.3.1. Tiskový ovladač Print2PDF...

Více

Instalujeme Money S3. účetnictví pro živnostníky a malé společnosti

Instalujeme Money S3. účetnictví pro živnostníky a malé společnosti účetnictví pro živnostníky a malé společnosti Vítejte v Money S3 Vítáme vás v dokumentaci k ekonomickému systému Money S3. Tato příručka je první z řady manuálů, které vás budou při práci s programem doprovázet.

Více

Obsah. Page 1 Seavus Project Viewer Produkt v hluboké

Obsah. Page 1 Seavus Project Viewer Produkt v hluboké Obsah Page 1 Obsah Obsah OBSAH 2 KAPITOLA 1: ÚVOD 4 ÚVOD 4 UŽÍVÁNÍ APLIKACE SEAVUS PROJECT VIEWER 4 KAPITOLA 2: PŘEHLED FUNKCÍ 7 PODPOROVANÉ FORMÁTY SOUBORŮ 7 MICROSOFT PROJECT 2013 7 MICROSOFT WINDOWS

Více

created by Miroslav Suchý USER S GUIDE CZ BG DE EN FR HU PL RO RU

created by Miroslav Suchý USER S GUIDE CZ BG DE EN FR HU PL RO RU created by Miroslav Suchý USER S GUIDE 2013 CZ BG DE EN FR HU PL RO RU OBSAH WRYKRYS 2013 1. ÚVOD 11 1.1. HW a SW požadavky programu WRYKRYS 11 1.2. Instalace programu WRYKRYS 11 1.3. Obsah podsložek

Více

Informační systém pro vyšší odborné školy. Tiskové sestavy. Příručka uživatele. 2005 Computer Aided Technologies s.r.o.

Informační systém pro vyšší odborné školy. Tiskové sestavy. Příručka uživatele. 2005 Computer Aided Technologies s.r.o. Informační systém pro vyšší odborné školy Příručka uživatele Podrobný popis Computer Aided Technologies s.r.o. Tato příručka je součástí dokumentace k Informačnámu systému pro vyšší odborné školy Žádná

Více

Voděodolný multifunkční přístroj CX-401. Návod k obsluze

Voděodolný multifunkční přístroj CX-401. Návod k obsluze Voděodolný multifunkční přístroj CX-401 Návod k obsluze Před započetím práce si prosím pozorně přečtěte tento návod. Stránka 1 z 1 Obsah I. Úvod...5 1. Poznámky k použití...5 2. Charakteristika přístroje...6

Více

602PC SUITE v podnikové síti - Implementační manuál. Technická příručka verze 2.1 15. 10.2003

602PC SUITE v podnikové síti - Implementační manuál. Technická příručka verze 2.1 15. 10.2003 1 602PC SUITE v podnikové síti - Implementační manuál Software602, 2003 Technická příručka verze 2.1 15. 10.2003 Obsah 602PC SUITE v podnikové síti - Implementační manuál...1 Obsah...2 Instalace 602PC

Více

Příručka k programu. Kouzlo digitální fotografie. Úvodem

Příručka k programu. Kouzlo digitální fotografie. Úvodem Kouzlo digitální fotografie Příručka k programu Úvodem Vážení přátelé, děkujeme za vaše rozhodnutí používat správce digitálních fotografií a multimediálních dat Zoner Photo Studio. Tento program navazuje

Více

ProFact 3.0. Uživatelský manuál. Obsah

ProFact 3.0. Uživatelský manuál. Obsah ProFact 3.0 Uživatelský manuál Obsah 1. Instalace ProFact 3.0 str. 2 2. Instalace ProFact 3.0 v síti str. 2 3. Aktivace ProFactu na plnou verzi str. 2 4. Popis základních ovládacích prvků str. 3 5. První

Více

INFRAČERVENÁ SPEKTROMETRIE

INFRAČERVENÁ SPEKTROMETRIE INFRAČERVENÁ SPEKTROMETRIE Patrik Kania 1 Úvod Infračervená spektroskopie patří do skupiny nedestruktivních analytických metod, kdy zkoumaný vzorek není analýzou nikterak poškozen, a přesto poskytuje informaci

Více

Software pro sledování vozidel

Software pro sledování vozidel Software pro sledování vozidel Příručka administrátora systému Fleetware 6.x SERVER Instalace a nastavení systému Fleetware Aktualizováno: 31.10.2012 OBSAH: 1 ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI... 4 2 POKYNY PRO UPGRADE

Více