PŘÍČNÉ ŘEZY, KUBATURY, ZEMNÍ PRÁCE, OTSKP-SPK. Michal Radimský

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍČNÉ ŘEZY, KUBATURY, ZEMNÍ PRÁCE, OTSKP-SPK. Michal Radimský"

Transkript

1 PŘÍČNÉ ŘEZY, KUBATURY, ZEMNÍ PRÁCE, OTSKP-SPK Michal Radimský

2 VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY

3 VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY

4 VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY

5 VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY

6 VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY

7 VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY Délky úseků podle povahy terénu a dopravy: 800 m až m

8 VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY

9 VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY

10 VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY

11 VÝPOČET KUBATUR Zemní práce mají velký vliv na celou stavbu, proto objem zemních prací nebo-li kubatury zemních prací jsou nezbytnou součástí pro: vyměření finančních nákladů výpočet doby výstavby vytvoření rozvozných tras apod. Existují dva základní způsoby výpočtu kubatur zemních prací pomocí softwaru kubatura z trojúhelníků kubatura z příčných řezů ruční výpočet z příčných řezů

12 VÝPOČET KUBATUR Kubatura z trojúhelníků pomocí softwaru nejpřesnější metoda jak stanovit objemy výkopů a násypů mezi dvěma povrchy principem výpočtu je promítnutí trojúhelníku z jednoho povrchu (např. původní terén) na druhý (např. navržená komunikace) a následný výpočet objemu každého výsledného prismoidu (těleso podobající se hranolu viz obr.) tento postup lze provést jednak pro celou trasu, případně pouze ve vybraných staničeních (např. v místě mostních objektů se kubatury nepočítají) kubatury spočítané touto metodou tvoří přesný matematický objem mezi vybranými povrchy a přesnost kubatur je dána přesností zaměření původního terénu a návrhu vytvořené trasy

13 VÝPOČET KUBATUR Kubatura z příčných řezů pomocí softwaru InRoads tento výpočet realnější přehled o celkových objemech zemních prací, protože do výpočtu dokáže zohlednit tři povrchy (např. původní terén, povrch navržené komunikace a povrch zemní pláně) výpočet je tím přesnější, čím kratší je vzdálenost příčných řezů

14 VÝPOČET KUBATUR Ruční výpočet kubatur z příčných řezů počínaje dokumentací pro zadání stavby je povinnou přílohou soupis prací, který je soupisem položek jednotlivých prováděných nebo plánovaných prací, dodávek a také služeb, potřebných k úplnému zhotovení stavby nebo některé z jejích částí z toho vyplývá, že pro soupis prací je nutné rozdělit objemy zemních prací na jednotlivé položky, z nichž každá má v soupisu své místo

15 VÝPOČET KUBATUR

16 VÝPOČET KUBATUR - ZÁŘEZ před započetím stavby je nutné provést skrývku ornice (odhumusování), a to v tloušťce dle pedologického průzkumu. Odhumusování se provádí v celé ploše trvalého (dočasného) záboru, který ohraničuje stavbu. Tato ornice nebo její část se ukládá v blízkosti stavby (deponie, mezideponie), aby byla po dokončení zemního tělesa použita na ohumusování trvalého záboru a svahů tělesa pozemní komunikace skrývka ornice se může provádět po více vrstvách po skrývce ornice se provedou výkopové práce; v závislosti na kvalitě materiálu pod zemní plání se rozhodne o úpravě aktivní zóny

17 VÝPOČET KUBATUR - ZÁŘEZ Aktivní zóna (podloží vozovky) je horní vrstva zemního tělesa v násypu i v zářezu, o tloušťce zpravidla 0,5m, do níž zasahují vlivy zatížení a klimatu; tyto vlivy mohou vést ke změnám fyzikálních a mechanických vlastností materiálů, z nichž je tato vrstva složena; pro tuto vrstvu jsou požadovány přísnější kvalitativní parametry oproti ostatním částem zemního tělesa. pokud by zemina (nebo kamenitá sypanina) splňovala požadavky kladené na zemní pláň (zejména dostatečná únosnost), není potřeba výměna ani zlepšení zeminy v aktivní zóně a výkop zeminy se provede po tuto zemní pláň

18 VÝPOČET KUBATUR - ZÁŘEZ v případě, že materiál v podloží vozovky tyto podmínky nesplňuje, přistupuje se ke zlepšení aktivní zóny; to se dá dělá zpravidla třemi způsoby: zlepšení zeminy v aktivní zóně - výkop je po zemní pláň výměna aktivní zóny za jiný kvalitnější materiál výkop je po dno aktivní zóny, čili zpravidla 0,5m pod zemní plání. Tato hranice s nazývá parapláň a je definována jako povrch zemního tělesa před vytvořením aktivní zóny kombinace výměny a zlepšení spočívá ve nahrazení cca poloviny aktivní zóny a poté promísení se stávající zeminou až po parapláň výkop je poté počítán do hloubky cca 0,25m pod zemní plání

19 VÝPOČET KUBATUR - ZÁŘEZ pokud materiál v podloží vozovky nebude splňovat potřebná kriteria, přistoupíme např. k výměně materiálu (viz výše) v podloží vozovky a provedeme výkop zeminy po parapláň; na tu se naveze kvalitnější materiál, uloží se v mocnosti zpravidla 0,5m a zemní pláň se poté zhutní na požadovanou mez

20 VÝPOČET KUBATUR - ZÁŘEZ v průběhu tvorby zemního tělesa se ze zbývajícího materiálu provedou nutné dosypávky (např. nad úroveň odhumusovaného terénu; po dokončení aktivní zóny a zemní pláně se přistupuje k pokládání jednotlivých konstrukčních vrstev vozovky; následně se provede zásyp zemní krajnice a dalších ploch násypovým materiálem

21 VÝPOČET KUBATUR - ZÁŘEZ poslední fází je ohumusování a zatravnění tělesa pozemní komunikace; ohumusování spočívá v rozprostření ornice na svahy zemního tělesa a okolo něj v mocnosti 0,1 0,2 metru

22 REKAPITULACE VÝPOČET KUBATUR - ZÁŘEZ

23 VÝPOČET KUBATUR - NÁSYP

24 VÝPOČET KUBATUR - NÁSYP stejně jako v případě zářezu je před započetím stavby nutné provést skrývku ornice (odhumusování) v tloušťce dle pedologického průzkumu; odhumusování se provádí v celé ploše trvalého (dočasného) záboru, který ohraničuje stavbu; tato ornice nebo její část se ukládá v blízkosti stavby (deponie, mezideponie), aby byla po dokončení zemního tělesa použita na ohumusování trvalého záboru a svahů tělesa pozemní komunikace

25 VÝPOČET KUBATUR - NÁSYP po skrývce ornice se musí prověřit, z jakého materiálu je podloží násypu a jestli splňuje kritéria, které jsou na něj kladena Podloží násypu je část terénu po odstranění orniční vrstvy, tvořící základ násypu; podloží násypu se zpravidla omezuje hloubkou, do níž působí vlivy přitížení násypem; do zemního tělesa se zahrnuje pouze hloubka, do níž zasahují případné stavební úpravy (např. náhrada nevhodné zeminy do stanovené hloubky)

26 VÝPOČET KUBATUR - NÁSYP zlepšení zeminy v podloží násypu násyp je proveden na odhumusovaný terén výměna zeminy v podloží násypu za jiný kvalitnější materiál je proveden výkop zeminy do stanovené hloubky pod odhumusovaný terén a následné navezení a uložení vhodného materiálu, čili v soupisu prací se tato kubatura vyskytuje 2x (výkop + odvoz a následně dovoz + uložení) vyztužení podloží geosyntetickými prvky násyp je proveden na odhumusovaný terén

27 VÝPOČET KUBATUR - NÁSYP v případě, že podloží násypu nesplňuje předepsané podmínky, přistoupíme např. k výměně zeminy v podloží násypu za jinou, vhodnější zeminu; na tomto podloží násypu se začne stavět těleso násypu; plocha násypu je v tomto případě od odhumusovaného terénu po zemní pláň. pokud by v násypu nevyhovovala aktivní zóna, můžeme přistoupit k jejímu zlepšení či výměně, ale násypy již z pravidla bývají tvořeny kvalitnější nebo zlepšenou zeminou a úprava podloží vozovky nebývá nutná

28 VÝPOČET KUBATUR - NÁSYP následují dosypávky a ohumusování stejně, jako v případě zářezu

29 VÝPOČET KUBATUR - NÁSYP

30 VÝPOČET KUBATUR Princip výpočtu kubatur z příčných řezů pro zjištění kubatury zemních prací se trasa rozdělí na jednotlivé úseky (po 10 m, 20 m nebo 25 m) na těchto úsecích, které jsou omezeny sousedními charakteristickými příčnými řezy, je zemní těleso idealizováno a považováno za prismatoid se základnami F1 a F2 a výškou rovnou vzdálenosti sousedních příčných řezů, tj. těleso, které má přímé hrany a je ohraničeno dvěma rovinnými mnohoúhelníky, které tvoří podstavy, přičemž podstavy leží ve dvou rovnoběžných rovinách

31 VÝPOČET KUBATUR Princip výpočtu kubatur z příčných řezů díky idealizování reálného tělesa na prismatoid můžeme objem tohoto tělesa spočítat podle jednoduchého kde: V = F + F l V je objem tělesa vymezeného dvěma příčnými řezy l je výška hranolu (vzdálenost sousedních příčných řezů) F1, F2 jsou základny hranolu (plochy příčných řezů) objem zemních prací celé stavby je součtem kubatur všech dílčích úseků V = ( V1 + V ) = n V n V n n= 1

32 VÝPOČET KUBATUR Princip výpočtu kubatur z příčných řezů výpočet je shodný s výpočtem pomocí většiny programů; ovšem pro přesný výpočet kubatur je potřeba si příčný řez rozdělit na dílčí technologické plochy; přesný výpočet kubatur mezi dvěma příčnými řezy se tedy skládá z dílčích výpočtů pro každou položku soupisu prací plocha v příčných řezech se dříve určovala pomocí milimetrového papíru, v dnešní době za vás dílčí plochy spočítá AutoCad nebo jiný program pro zjištění plochy např. násypu, aktivní zóny, dosypávky apod. se v AutoCadu používají nejčastěji dva příkazy: area (v českém Cadu _area, plocha), který spočítá plochu vámi vybrané části příčného řezu obtáhnout část příčného řezu pomocí polyline (krivka), u které potom ve vlastnostech (pokud je tato křivka uzavřená) zjistíte jakou plochu zabírá výpočet mezi řezy se potom provádí z těchto ploch zpravidla s využitím programu Microsoft Excel podle výše uvedených vztahů při výpočtu kubatur se počítá také bilance zemních prací; ta spočívá ve zjištění přebytku výkopu nebo nedostatku násypu

33 VÝPOČET KUBATUR

34 VÝPOČET KUBATUR Výpočet z trojúhelníků předpoklad: mít správně vygenerovány digitální modely terénu (DTM) pro každou z výše uvedených vrstev (původní terén, ornice, podloží, aktivní zóna, zemní pláň atd.) poté je potřeba spočítat rozdíly kubatur mezi dílčími DTM nejpřesnější výpočet, pravděpodobné využití v blízké budoucnosti Ruční výpočet z příčných řezů jak už název vypovídá, jde o nejpracnější metodu zatím se používá zpravidla pro vyšší stupně projektové dokumentace její přesnost záleží na vzdálenosti příčných řezů (většinou 10, 20 nebo 25m) její přesnost záleží na vzdálenosti příčných řezů (většinou 10, 20 nebo 25m) a trpělivosti zpracovatele

35 OTSKP-SPK

36 OTSKP-SPK oborový třídník stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP) je určen pro potřebu výstavby, rekonstrukcí, oprav a údržby pozemních komunikací. Sestává se ze tří svazků: ČÁST I - POPISOVNÍK PRACÍ STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ ČÁST II - SOUPIS PRACÍ STAVBY - Metodický pokyn na sestavení a použití ČÁST III - SOUBOR POLOŽEK STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ OTSKP je součástí předpisů vydávaných Ministerstvem dopravy ČR odborem infrastruktury, které určují pravidla pro vypracování zadávací dokumentace; je základním podkladem pro jednotný přístup ke zpracování soupisu prací, který má tyto hlavní úkoly: poskytnout takové informace o druhu a množství požadovaných prací a služeb, které umožní účastníkům zadávacího řízení (uchazečům) účelně a přesně vypracovat svou cenovou nabídku, umožnit ocenění provedených prací v průběhu výstavby s použitím cenových sazeb a pravidel v něm uvedených. Aby se dosáhlo splnění zmíněných úkolů, musí se práce rozčlenit do položek s dostačujícími podrobnostmi, které umožní rozlišení různých druhů prací a dále zohlednit i pro stejný druh prací nezanedbatelné místní a ostatní podmínky. Toto třídění pro pozemní komunikace je uvedeno v části I - Popisovník prací staveb pozemních komunikací

37 POPISOVNÍK PRACÍ účelem popisovníku je sestavení systému třídění stavební produkce, který bude sloužit jako jednotný oborový standard pro stavby pozemních komunikací; použitá otevřená struktura umožňuje sestavení úplného soupisu prací, který plně vystihne nejen věcný charakter stavby, ale i ostatní požadavky objednatele na způsob oceňování. Hlavní cíle popisovníku prací staveb pozemních komunikací: promítnout principy tržního hospodářství do procesu zadávání a realizace staveb zajištění jednotnosti zpracování soupisu prací staveb, jeho zjednodušení a využití výpočetní techniky pro jeho zpracování vytvoření pružného systému pro oceňování prací, který umožní respektovat rozdílné podmínky staveb i účastníků výstavby umožnit jednotné posuzování cen prací a jejich vývoj usnadnit vytváření počítačových databází pro potřeby objednatelů i zhotovitelů

38 POPISOVNÍK PRACÍ

39 POPISOVNÍK PRACÍ

40 SOUPIS PRACÍ soupis prací stavby je výčtem prací, dodávek a služeb potřebných ke zhotovení stavby nebo které se stavbou přímo souvisejí; v zásadě se v něm uvádějí všechny zhotovovací práce, tj. práce vytvářející předmět díla. Pomocné práce, které nejsou trvalou součástí stavby se jmenovitě neuvádějí a způsob a rozsah jejich provedení je záležitostí zhotovitele; výjimkou mohou být některé pomocné práce, u nichž rozsah, náklady nebo jiné charakteristiky svým významem nejsou zanedbatelné ve vztahu ke zhotovovacím pracem, které pomáhají realizovat oceněním všech požadovaných prací, dodávek a služeb v soupisu prací stavby se vytváří nabídková cena stavby; soupis prací stavby je tedy podkladem pro určení ceny díla

41 SOUPIS PRACÍ Základní cíle soupisu prací poskytnout uchazečům (zájemcům) o zakázku postačující informace o druhu a množství, služeb a dodávek, aby mohli efektivně a přesně připravit svou nabídku zajistit ocenění provedených prací v průběhu zhotovování díla pomocí smluvně dohodnuté soustavy cen a sazeb a způsobu jejich použití

42 SOUPIS PRACÍ

43 SOUPIS PRACÍ

44 SOUPIS PRACÍ

45 SOUPIS PRACÍ

46 SOUPIS PRACÍ

47 SOUPIS PRACÍ

48 SOUPIS PRACÍ

49 SOUPIS PRACÍ

50 SOUPIS PRACÍ

51 SOUPIS PRACÍ

52 HMOTNICE hmotnice je součtová čára zemních hmot, vyjadřující součtově přírůstek, případně úbytek hmoty zeminy, určené k podélnému rozvozu. Je to lomená čára, která se vynáší v místech charakteristických příčných řezů a mezi těmito profily aproximujeme objem zemních prací (přebytek či nedostatek zeminy). V místech, kde je nedostatek násypu, je potřeba zeminu dovézt a naopak, kde je přebytek, je nutné zeminu odvézt Hmotnice se používá pro: určení výsledné bilance zemních prací přebytku či nedostatku zeminy určení bilance zemních prací od začátku úseku v libovolném bodě určení tzv. rozvozných vzdáleností a střední rozvozné vzdálenosti návrh přiměřených mechanismů a rozpočtování nákladů na stavbu a stanovení racionálního způsobu rozvozu zeminy na stavbě

53 HMOTNICE V místech, kde je komunikace v odřezu je nutné spočítat příčný přehoz v jednotlivých příčných řezech plochy výkopu (odřezu) a násypu jsou stejné (obr. a), což znamená, že vykopaná zemina se v tomto profilu spotřebuje do násypu plocha násypu je větší než plocha výkopu (odřezu) (obr. b), tedy máme nedostatek násypu plocha výkopu (odřezu) je větší než plocha násypu (obr. c), což znamená, že výkop, resp. množství vykopané zeminy je větší, než jaké je potřeba do násypu

54 HMOTNICE přebytky výkopu v jednotlivých úsecích přemisťujeme při stavbě podélným rozvozem do míst, kde je nedostatek násypu; tento přesun zeminy se znázorňuje nejlépe graficky ve formě hmotnice označíme-li přebytky výkopu jako kladné hodnoty a nedostatky násypu jako záporné, dostáváme postupným sčítáním přebytků, resp. nedostatků zeminy, pořadnice součtové čáry pohybu hmot (zeminy)

55 HMOTNICE Vykreslená hmotnice má následující vlastnosti: v libovolném bodě hmotnice ukazuje celkovou bilanci zemních prací od začátku úseku. pokud rovnoběžka s osou x (staničení) protne hmotnici, znamená to, že v daném úseku je vyrovnaná bilance zemních prací tzn., že vytěženou zeminu z výkopu uložíme do násypu je rozumné výše zmíněné rovnoběžky navrhovat tak, jak je uvedeno v obrázku odděluje jednotlivé úseky s vyrovnanou bilancí v úsecích s vyrovnanou bilancí se dá stanovit přepravní moment jako plocha vymezená hmotnicí a rovnoběžkou rozměr přepravního momentu je [m4], protože se jedná o násobek délky [m] (střední rozvozná délka) a objemu [m3] Obvykle po vykreslení celé hmotnice určíme vyrovnávací přímky, poté se vyznačí pořadovými čísly nejlépe ve směru staničení (1), (2),...,(x), určí se jejich kubatura (objem výkopu a násypu) a rozvozní vzdálenost.

56 HMOTNICE úprava jednotlivých obrazců (mnohoúhelníků) hmotnice na obdélníky, resp. trojúhelníky pro správné určení těžiště, je značně pracné. Pro praxi však postačí jednodušší a hojně používaný způsob stanovení rozvozní vzdálenosti. Provádíme to tak, že rozpůlíme největší pořadnici sečnou uťaté vlny hmotnice a půlícím bodem vedeme rovnoběžku se základní osou. Tam, kde tato rovnoběžka protne součtovou čáru hmotnice, jsou body, jejichž vzájemná vzdálenost udává rozvoznou vzdálenost. jednotlivé položky, tj. vypočítané kubatury hmot zemin a odměřené rozvozní vzdálenosti, sestavíme do tabulky.

57 PŘEPRAVNÍ MOMENT Přepravní moment se počítá v úseku s vyrovnanou bilancí zemních prací, tedy ve vlně odseknuté rovnoběžkou s osou x. Je definovaný jako násobek objemu a rozvozné vzdálenosti ve zkoumané vlně, čili násobek výšky vlny a rozvozu určeného výše uvedenými způsoby.

58 STŘEDNÍ ROZVOZNÁ DÉLKA Střední rozvozná délka pro zkoumanou vlnu (úsek s vyrovnanou bilancí) znamená jakou si průměrnou vzdálenost, na kterou se přesouvá zemina z výkopu do násypu. Stanovuje se poměrně jednoduše, s větší či menší pracností a menší nebo větší přesností: poměrně přesně (s přihlédnutím k tomu, že už sama hmotnice vznikla aproximací nebo odhadem objemů) je rozvozná vzdálenost délkou úsečky, která rozděluje vlnu na dvě poloviny o stejné ploše dost přesná a snadno spočítatelná je představa obdélníka, jehož výška se rovná výšce vlny (objemu zemních prací ve vlně ) a plocha je totožná s plochou vlny, pak jeho délka se prohlásí za rozvoznou délku běžný nepřesný způsob je vést rovnoběžku s osou x v polovině výšky vlny a její délku mezi průsečíky s hmotnicí prohlásit za rozvoznou délku nejméně přesný je způsob, kdy je hmotnice nahrazena trojúhelníky, které spojují maximum a začátek a konec vlny, za rozvoznou délku se opět prohlásí délka rovnoběžky s osou vedená v polovině výšky

59 STŘEDNÍ ROZVOZNÁ DÉLKA Střední rozvozná délka pro celou stavbu Z dopravních momentů pro jednotlivé vlny a z objemu zemních prací v jednotlivých vlnách lze stanovit charakteristickou střední hodnotu pro celý projektovaný úsek nebo jeho část s přibližně stejnými podmínkami, které lze rozpočtovat společně: l stř = dopravní ch kubatury momentů m [ 4 ] [ 3 ] (objemů) zeminy m

60 Děkuji za pozornost

PROJEKTOVÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

PROJEKTOVÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. MICHAL RADIMSKÝ PROJEKTOVÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MODUL 2 KUBATURY, HMOTNICE, ROZVOZNÉ VZDÁLENOSTI STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU

Více

Sada 2 Geodezie II. 12. Výpočet kubatur

Sada 2 Geodezie II. 12. Výpočet kubatur S třední škola stavební Jihlava Sada 2 Geodezie II 12. Výpočet kubatur Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona: III/2 - inovace

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kulturní dům Šternberk II. etapa SVAZEK 4

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kulturní dům Šternberk II. etapa SVAZEK 4 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Kulturní dům Šternberk II. etapa SVAZEK

Více

PROGRAM RP71. Výpočet kubatur zemních prací a hmotnice. Příručka uživatele. Revize 05. 05. 2014. Pragoprojekt a.s. 1986-2014

PROGRAM RP71. Výpočet kubatur zemních prací a hmotnice. Příručka uživatele. Revize 05. 05. 2014. Pragoprojekt a.s. 1986-2014 ROADPAC 14 PROGRAM Příručka uživatele Revize 05. 05. 2014 Pragoprojekt a.s. 1986-2014 PRAGOPROJEKT a.s., 147 54 Praha 4, K Ryšánce 16 1. Úvod. Program VÝPOČET KUBATUR ZEMNÍCH PRACÍ A HMOTNICE je součástí

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pro veřejnou zakázku na stavební práce ev.č. 13170006 Úprava ulice Jelínkova, Třebíč SVAZEK 4

Více

Krycí list rozpočtu. ZTV pro výstavbu rodinných domů, lokalita U Unika v Pacově II.etapa výstavby Komentář

Krycí list rozpočtu. ZTV pro výstavbu rodinných domů, lokalita U Unika v Pacově II.etapa výstavby Komentář Číslo zakázky 00151 Komentář Zakázka Krycí list rozpočtu Popis verze DSP Komentář verze Adresa Datum zahájení Rok 2015 Datum dokončení Typ Firmy Název Kontaktní osoba Telefon Význam (funkce) Jméno REKAPITULACE

Více

5. Statika poloha střediska sil

5. Statika poloha střediska sil 5. Statika poloha střediska sil 5.1 Rovnoběžné sily a jejich střed Uvažujeme soustavu vzájemně rovnoběžných sil v prostoru s pevnými působišti. Každá síla má působiště dané polohovým vektorem. Všechny

Více

11/11 HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA STAVEBNÍ PRÁCE

11/11 HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA STAVEBNÍ PRÁCE STAVEBNÍ, AUTORSKÝ A TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA Část 11, Díl 11, str. 1 11/11 HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA STAVEBNÍ PRÁCE Předpokládanou hodnotu veřejné zakázky na stavební práce musí zadavatel stanovit v

Více

MÍSTNÍ KOMUNIKACE UBUŠÍN C1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

MÍSTNÍ KOMUNIKACE UBUŠÍN C1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje... 2 2. Stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění... 2 3. Situační a výškové řešení... 3 4. Navržená konstrukce komunikace... 4 5. Odvodnění komunikace... 5 6.

Více

L J Kompendium informací o LCS Úvod Součásti LCS Lesní cesty Dělení lesních cest... 13

L J Kompendium informací o LCS Úvod Součásti LCS Lesní cesty Dělení lesních cest... 13 OBSAH L J Kompendium informací o LCS...12 1.1 Úvod... 1.2 Součásti LCS... 12 1.3 Lesní cesty... 1.4 Dělení lesních cest... 13 1.4.1 Dělení podle probíhající části dopravního procesu...13 1.4.2 Dělení dle

Více

Je-li dána hranolová nebo jehlanová plocha s podstavou v rovině σ a rovina řezu ρ:

Je-li dána hranolová nebo jehlanová plocha s podstavou v rovině σ a rovina řezu ρ: Kapitola 1 Elementární plochy 1.1 Základní pojmy Elementární plochou budeme rozumět hranolovou, jehlanovou, válcovou, kuželovou a kulovou plochu. Pokud tyto plochy omezíme, popř. přidáme podstavy, můžeme

Více

1 Švédská proužková metoda (Pettersonova / Felleniova metoda; 1927)

1 Švédská proužková metoda (Pettersonova / Felleniova metoda; 1927) Teorie K sesuvu svahu dochází často podél tenké smykové plochy, která odděluje sesouvající se těleso sesuvu nad smykovou plochou od nepohybujícího se podkladu. Obecně lze říct, že v nesoudržných zeminách

Více

Topografické plochy KG - L MENDELU. KG - L (MENDELU) Topografické plochy 1 / 56

Topografické plochy KG - L MENDELU. KG - L (MENDELU) Topografické plochy 1 / 56 Topografické plochy KG - L MENDELU KG - L (MENDELU) Topografické plochy 1 / 56 Obsah 1 Úvod 2 Křivky a body na topografické ploše 3 Řez topografické plochy rovinou 4 Příčný a podélný profil KG - L (MENDELU)

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Domov pro seniory Loučka - dokončení protipožárních opatření dodávka stavby SVAZEK 4

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Domov pro seniory Loučka - dokončení protipožárních opatření dodávka stavby SVAZEK 4 Příloha č. 1086-16-P10 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Domov pro seniory

Více

V Olomouci Dodatečné informace č. 2 k zakázce

V Olomouci Dodatečné informace č. 2 k zakázce V Olomouci 9. 9. 2013 Dodatečné informace č. 2 k zakázce Cyklistická stezka Olomouc Šternberk, poslední etapa Bohuňovice - Štarnov 1. Identifikační údaje veřejného zadavatele / 38, odst. 5, písm. a) Zákona/

Více

7. Určování výšek II.

7. Určování výšek II. 7. Určování výšek II. 7.1 Geometrická nivelace ze středu. 7.1.1 Princip geometrické nivelace. 7.1.2 Výhody geometrické nivelace ze středu. 7.1.3 Dělení nivelace dle přesnosti. 7.1.4 Nivelační přístroje.

Více

VOLBA PŘÍČNÝCH ŘEZŮ nulové profily extrémy terénu mění rychlost niveleta terén

VOLBA PŘÍČNÝCH ŘEZŮ nulové profily extrémy terénu mění rychlost niveleta terén VOLBA PŘÍČNÝCH ŘEZŮ příčné řezy je třeba vypracovat ve všech bodech splňujících alespoň 1 následující podmínku viz zelené svislice na obr. 0420 (příklad umístění viz obr. 0430):... tzv. nulové profily

Více

OBVODY A OBSAHY GEOMETRICKÝCH ÚTVARŮ!Text je pracovní obrázky je potřeba spravit a doplnit!!!

OBVODY A OBSAHY GEOMETRICKÝCH ÚTVARŮ!Text je pracovní obrázky je potřeba spravit a doplnit!!! ZS1MP_PDM2 Didaktika matematiky 2 Katedra matematiky PedF MU v Brně Růžena Blažková, Milena Vaňurová OBVODY A OBSAHY GEOMETRICKÝCH ÚTVARŮ!Text je pracovní obrázky je potřeba spravit a doplnit!!! Text vychází

Více

Dvěma různými body prochází právě jedna přímka.

Dvěma různými body prochází právě jedna přímka. Úvod Jestliže bod A leží na přímce p a přímka p leží v rovině, pak i bod A leží v rovině. Jestliže v rovině leží dva různé body A, B, pak také přímka p, která těmito body prochází, leží v rovině. Dvěma

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE SVAZEK 2

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE SVAZEK 2 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce ve smyslu 12 odst. 3 zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění, jejíž zadání se v souladu s ust. 18 odst. 5

Více

VYTYČENÍ OSY KOMUNIKACE. PRAXE 4. ročník Ing. D. Mlčková

VYTYČENÍ OSY KOMUNIKACE. PRAXE 4. ročník Ing. D. Mlčková VYTYČENÍ OSY KOMUNIKACE PRAXE 4. ročník Ing. D. Mlčková Zadání: Vypracujte projekt pro výstavbu komunikace S 9,5/60 v prostoru Louky v katastrálním území Nové Městečko Přílohy: 1) Technická zpráva 2)

Více

4. Statika základní pojmy a základy rovnováhy sil

4. Statika základní pojmy a základy rovnováhy sil 4. Statika základní pojmy a základy rovnováhy sil Síla je veličina vektorová. Je určena působištěm, směrem, smyslem a velikostí. Působiště síly je bod, ve kterém se přenáší účinek síly na těleso. Směr

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 7. ročník Zpracovala: Mgr. Michaela Krůtová Číslo a početní operace provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel zaokrouhluje, provádí odhady

Více

PODÉLNÝ PROFIL KOMPLETACE

PODÉLNÝ PROFIL KOMPLETACE PODÉLNÝ PROFIL KOMPLETACE Průběh dna příkopů zjistit pomocí nakreslených příčných řezů zakreslování (viz obr. 0630) podle směru staničení: pravostranný... tečkovaná čára levostranný... čárkovaná čára oboustranný...

Více

Zastínění jihozápadní fasády budovy ÚMČ P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9

Zastínění jihozápadní fasády budovy ÚMČ P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9 Dokumentace pro provedení stavby Paré D Dokumentace objektu D.6 Pasport prvků Dokument: 179-5.D6 Razítko Datum: 4/2014 Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Obchodní

Více

230/2012 Sb. VYHLÁŠKA

230/2012 Sb. VYHLÁŠKA 230/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 25. června 2012, kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr Ministerstvo

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ TĚŽIŠTĚ

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ TĚŽIŠTĚ Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 2.10 TĚŽIŠTĚ Těžiště (hmotný střed) je působiště tíhové síly působící na těleso. Těžiště zavádíme jako působiště

Více

CHODNÍKY V ŽELEZNÉM BRODĚ

CHODNÍKY V ŽELEZNÉM BRODĚ O B J E D N A T E L : Město Železný Brod náměstí 3.května 1 468 22 Žlezený Brod CHODNÍKY V ŽELEZNÉM BRODĚ Z H O T O V I T E L : Valbek, spol s.r.o. Vaňurova 505/17 460 02 Liberec 3 STŘEDISKO ÚSTÍ NAD LABEM

Více

Specifikace prací a pokyny pro cenovou kalkulaci

Specifikace prací a pokyny pro cenovou kalkulaci Příloha k výzvě pro podání nabídky za zakázku Revitalizace zázemí pro výuku lesního školkařství na stanici Truba Specifikace prací a pokyny pro cenovou kalkulaci Investor: Česká zemědělská univerzita v

Více

všem zájemcům o veřejnou zakázku určeno k uveřejnění na profilu zadavatele: https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/mesto-slatinany_3584/

všem zájemcům o veřejnou zakázku určeno k uveřejnění na profilu zadavatele: https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/mesto-slatinany_3584/ všem zájemcům o veřejnou zakázku určeno k uveřejnění na profilu zadavatele: https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/mesto-slatinany_3584/ Věc: Dodatečné informace (#1) k zadávacím podmínkám veřejné

Více

Napojení komunikace Bílina Kostomlaty na dopravní síť v Bílině

Napojení komunikace Bílina Kostomlaty na dopravní síť v Bílině Napojení komunikace Bílina Kostomlaty na dopravní síť v Bílině Technická pomoc TECHNICKÁ ZPRÁVA Zak. č. 4527/TP Arch. č. DO-6-12701 Březen 2016 Zpracovatel: Báňské projekty Teplice a. s. Kollárova 11,

Více

Mgr. Tomáš Kotler. I. Cvičný test 2 II. Autorské řešení 7 III. Klíč 15 IV. Záznamový list 17

Mgr. Tomáš Kotler. I. Cvičný test 2 II. Autorské řešení 7 III. Klíč 15 IV. Záznamový list 17 Mgr. Tomáš Kotler I. Cvičný test 2 II. Autorské řešení 7 III. Klíč 15 IV. Záznamový list 17 VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 1 Je dán rovinný obrazec, v obrázku vyznačený barevnou výplní, který představuje

Více

Rezidenční čtvrť BOTANICA Vidoule

Rezidenční čtvrť BOTANICA Vidoule Control System Kubatury Protokol o zaměření a výpočtu objemu hmoty Rezidenční čtvrť BOTANICA Vidoule 1 Lokalita Kraj: Okres: Městská část: Katastrální území: Hlavní město Praha Hlavní město Praha Praha

Více

GEODÉZIE II. Metody určov. Geometrická nivelace ze středu. vzdálenost

GEODÉZIE II. Metody určov. Geometrická nivelace ze středu. vzdálenost Vysoká škola báňská technická univerzita Ostrava Hornicko-geologická fakulta Institut geodézie a důlního měřictví GEODÉZIE II 1. URČOV OVÁNÍ VÝŠEK Metody určov ování převýšení Geometrická nivelace Ing.

Více

100 1500 1200 1000 875 750 675 600 550 500 - - 775 650 550 500 450 400 350 325 - -

100 1500 1200 1000 875 750 675 600 550 500 - - 775 650 550 500 450 400 350 325 - - Prostý kružnicový oblouk Prostý kružnicový oblouk se používá buď jako samostatné řešení změny směru osy nebo nám slouží jako součást směrové změny v kombinaci s přechodnicemi nebo složenými oblouky. Nejmenší

Více

Předpokládané znalosti žáka 1. stupeň:

Předpokládané znalosti žáka 1. stupeň: Předpokládané znalosti žáka 1. stupeň: ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků čte, zapisuje

Více

Technická specifikace

Technická specifikace Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Na Slovance 2 182 21 Praha 8 eli-cz@fzu.cz www.eli-beams.eu Technická specifikace Řešené území: Řešené pozemky jsou v katastru obce Dolní Břežany ve vlastnictví zadavatele

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 0679-12-P08 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pro veřejnou zakázku na stavební práce SPZ Holešov sanace kanalizace Svazek

Více

Pilotové základy úvod

Pilotové základy úvod Inženýrský manuál č. 12 Aktualizace: 04/2016 Pilotové základy úvod Program: Pilota, Pilota CPT, Skupina pilot Cílem tohoto inženýrského manuálu je vysvětlit praktické použití programů GEO 5 pro výpočet

Více

tečen a osu o π, V o; plochu omezte hranou vratu a půdorysnou a proved te rozvinutí

tečen a osu o π, V o; plochu omezte hranou vratu a půdorysnou a proved te rozvinutí Řešené úlohy Rozvinutelná šroubová plocha v Mongeově promítání Příklad: V Mongeově promítání zobrazte půl závitu rozvinutelné šroubové plochy, jejíž hranou vratu je pravotočivá šroubovice, která prochází

Více

PROGRAM RP76 H m o t n i c e Příručka uživatele Revize 5. 05. 2014

PROGRAM RP76 H m o t n i c e Příručka uživatele Revize 5. 05. 2014 ROADPAC 14 RP76 PROGRAM RP76 H m o t n i c e Příručka uživatele Revize 5. 05. 2014 Pragoprojekt a.s. 1986-2014 PRAGOPROJEKT a.s., 147 54 Praha 4, K Ryšánce 16 RP76 Hmotnice 1. Úvod Program RP76 " Hmotnice

Více

mapa Moravy podle J.A.Komenske ho, roku 1627

mapa Moravy podle J.A.Komenske ho, roku 1627 mapa Moravy podle J.A.Komenske ho, roku 1627 TOPOGRAFICKÉ PLOCHY zemský povrch je členitý, proto se v technické praxi nahrazuje tzv. topografickou plochou, která má přibližně stejný průběh (přesné znázornění

Více

Kapitola 2. o a paprsek sil lze ztotožnit s osou x (obr.2.1). sil a velikost rovnou algebraickému součtu sil podle vztahu R = F i, (2.

Kapitola 2. o a paprsek sil lze ztotožnit s osou x (obr.2.1). sil a velikost rovnou algebraickému součtu sil podle vztahu R = F i, (2. Kapitola 2 Přímková a rovinná soustava sil 2.1 Přímková soustava sil Soustava sil ležící ve společném paprsku se nazývá přímková soustava sil [2]. Působiště všech sil m i lze posunout do společného bodu

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU 0,00 0,00. Cena s DPH v CZK. Cena bez DPH Oprava MK Hor.Bludovice - ABS, ABH, Příkop č.05 - úsek.

KRYCÍ LIST SOUPISU 0,00 0,00. Cena s DPH v CZK. Cena bez DPH Oprava MK Hor.Bludovice - ABS, ABH, Příkop č.05 - úsek. KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: 3024 - Oprava MK HorBludovice - ABS, ABH, Příkop č05 - úsek KSO: 822 29 Poznámka: D D D 0502204 Jednotlivé položky odkazují na technickou zprávu, situaci a vzorové příčné řezy

Více

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě.

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě. STANDARDY MATEMATIKA 2. stupeň ČÍSLO A PROMĚNNÁ 1. M-9-1-01 Žák provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu 1. žák provádí základní početní

Více

C. Stavební část. Chodníky podél silnice II/453 v obci Heřmanovice - I. etapa TECHNICKÁ ZPRÁVA C-101 D S P

C. Stavební část. Chodníky podél silnice II/453 v obci Heřmanovice - I. etapa TECHNICKÁ ZPRÁVA C-101 D S P C. Stavební část Změny c b a Navrhl / vypracoval Ing. NOVÁK Zbyněk Obec : Objednatel : Akce : Příloha : HEŘMANOVICE Zodp. projektant Ing. NOVÁK Zbyněk Kraj : Chodníky podél silnice II/453 v obci Heřmanovice

Více

STABILITA SVAHŮ staveb. inženýr optimální návrh sklonu

STABILITA SVAHŮ staveb. inženýr optimální návrh sklonu IG staveb. inženýr STABILITA SVAHŮ - přirozené svahy - rotační, translační, creepové - svahy vzniklé inženýrskou činností (násypy, zemní hráze, sklon stavební jámy) Cílem stability svahů je řešit optimální

Více

ZÁKLADNÍ POJMY Z TRASOVÁNÍ

ZÁKLADNÍ POJMY Z TRASOVÁNÍ ZÁKLADNÍ POJMY Z TRASOVÁNÍ Vrstevnice = čára spojující body terénu se nadmořskou výškou stejnou Interval vrstevnic (ekvidistance) = výškový rozdíl mezi vrstevnicemi Spádnice = čára udávající průběh spádu

Více

CENÍK PODLAHY TERACOVÉ A PODLAHY ZE SYNTETICKÝCH HMOT

CENÍK PODLAHY TERACOVÉ A PODLAHY ZE SYNTETICKÝCH HMOT CENOVÉ PODMÍNKY 2014/ I. CENÍK 800-773 PODLAHY TERACOVÉ A PODLAHY ZE SYNTETICKÝCH HMOT I. OBECNÉ PODMÍNKY CENÍKU CENÍKU 11. Členění 111. Ceník obsahuje položky pro ocenění podlah syntetických na stavebních

Více

Kateřinská - Podpolí

Kateřinská - Podpolí Lesní cesta Kateřinská - Podpolí VLS ČR, s. p. divize Plumlov ZHOTOVITEL: MSS projekt s. r. o. OBJEDNATEL: VLS ČR, s. p. divize Plumlov DATUM: 07/2013 VYHOTOVIL: Petr Jeřábek ČÍSLO PARÉ: Obsah A. Průvodní

Více

PRŮŘEZOVÉ CHARAKTERISTIKY

PRŮŘEZOVÉ CHARAKTERISTIKY . cvičení PRŮŘEZOVÉ CHRKTERISTIKY Poznámka Pojem průřezu zavádíme u prutových konstrukčních prvků. Průřez je rovinný obrazec, který vznikne myšleným řezem vedeným kolmo k podélné ose nedeformovaného prutu,

Více

VÝŠKOVÉ ŘEŠENÍ. kategorie S 9,5 a S 11,5... m m max. dovolená minimální hodnota... m m min doporučená minimální hodnota...

VÝŠKOVÉ ŘEŠENÍ. kategorie S 9,5 a S 11,5... m m max. dovolená minimální hodnota... m m min doporučená minimální hodnota... podélný sklon s : s max VÝŠKOVÉ ŘEŠENÍ s s 0,5% (smax viz zadání) značení podélného sklonu ve směru staničení: + s [%]... stoupání ve směru staničení s [%]... klesání ve směru staničení výsledný sklon

Více

Vytyčovací sítě. Výhody: Přizpůsobení terénu

Vytyčovací sítě. Výhody: Přizpůsobení terénu Typ liniové sítě záleží na požadavcích na přesnost. Mezi tyto sítě patří: polygonové sítě -> polygonový pořad vedený souběžně s liniovou stavbou troj a čtyřúhelníkové řetězce -> zdvojený polygonový pořad

Více

Stavíme draze či levně?

Stavíme draze či levně? České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Možnosti a vyhlídky financování dopravní infrastruktury Stavíme draze či levně? Prof. Ing. František Lehovec, CSc. Dopravní infrastruktura ČR, Praha,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zjednodušené podlimitní řízení podle 38 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pro veřejnou zakázku na stavební práce Realizace úspor energií - Zateplení objektu - Základní

Více

CVIČNÝ TEST 13. OBSAH I. Cvičný test 2. Mgr. Zdeňka Strnadová. II. Autorské řešení 6 III. Klíč 15 IV. Záznamový list 17

CVIČNÝ TEST 13. OBSAH I. Cvičný test 2. Mgr. Zdeňka Strnadová. II. Autorské řešení 6 III. Klíč 15 IV. Záznamový list 17 CVIČNÝ TEST 13 Mgr. Zdeňka Strnadová OBSAH I. Cvičný test 2 II. Autorské řešení 6 III. Klíč 15 IV. Záznamový list 17 I. CVIČNÝ TEST VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 1 V trojúhelníku ABC na obrázku dělí úsečka

Více

Výpočet svislé únosnosti a sedání skupiny pilot

Výpočet svislé únosnosti a sedání skupiny pilot Inženýrský manuál č. 17 Aktualizace: 04/2016 Výpočet svislé únosnosti a sedání skupiny pilot Proram: Soubor: Skupina pilot Demo_manual_17.sp Úvod Cílem tohoto inženýrského manuálu je vysvětlit použití

Více

Program ZAKL1-2 sedání a přípustné zatížení.

Program ZAKL1-2 sedání a přípustné zatížení. Kapitola 3 Program ZAKL1-2 sedání a přípustné zatížení. Pro sestavení programu na výpočet sedání základů a přípustného maximálního zatížení základů bylo použito nových poznatků našich předních odborníků,

Více

CENÍK 800-1 ZEMNÍ PRÁCE

CENÍK 800-1 ZEMNÍ PRÁCE CENOVÉ PODMÍNKY 2015/ I. CENÍK 800-1 ZEMNÍ PRÁCE I. OBECNÉ PODMÍNKY CENÍKU 1. ČLENĚNÍ A PLATNOST CENÍKU 11. Členění Ceník obsahuje položky zemních prací pro: Část A - Zřízení konstrukcí stavebních objektů

Více

Matematika - 4. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 4. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 4. ročník Čas.plán Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Opakování učiva 3. ročníku Počítaní do 20 Sčítání a odčítání do 20 Násobení a dělení číslem 2 Počítání

Více

P L A N I M E T R I E

P L A N I M E T R I E M T E M T I K P L N I M E T R I E rovinná geometrie Základní planimetrické pojmy od - značí se velkými tiskacími písmeny, např.,,. P, Q. Přímka - značí se malými písmeny, např. a, b, p, q nebo pomocí bodů

Více

NOVOSTAVBA DOMU PRO CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ, HROTOVICE, P.Č. 3/1 A 9/11

NOVOSTAVBA DOMU PRO CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ, HROTOVICE, P.Č. 3/1 A 9/11 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zpracovaná dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVĚ CENY Veřejná zakázka na stavební práce: NOVOSTAVBA DOMU PRO CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ,

Více

GEOTECHNICKÝ PRŮZKUM TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU

GEOTECHNICKÝ PRŮZKUM TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU GEOTECHNICKÝ PRŮZKUM TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU Ing. Radek Bernatík SŽDC, s.o., Ředitelství, Obor traťového hospodářství, Praha 1. Úvod Geotechnický průzkum je soubor činností vedoucích ke zjištění a posouzení

Více

Pojmy: stěny, podstavy, vrcholy, podstavné hrany, boční hrany (celkem hran ),

Pojmy: stěny, podstavy, vrcholy, podstavné hrany, boční hrany (celkem hran ), Tělesa 1/6 Tělesa 1.Mnohostěny n-boký hranol Pojmy: stěny, podstavy, vrcholy, podstavné hrany, boční hrany (celkem hran ), hranol kosý hranol kolmý (boční stěny jsou kolmé k rovině podstavy) pravidelný

Více

ÚPRAVA A ZPEVNĚNÍ KORUNY PB HRÁZE MORAVY V LINII CYKLOTRASY Ř.KM 79,500 87,000 (LANŽHOT TVRDONICE) Investiční záměr

ÚPRAVA A ZPEVNĚNÍ KORUNY PB HRÁZE MORAVY V LINII CYKLOTRASY Ř.KM 79,500 87,000 (LANŽHOT TVRDONICE) Investiční záměr ÚPRAVA A ZPEVNĚNÍ KORUNY PB HRÁZE MORAVY V LINII CYKLOTRASY Ř.KM 79,500 87,000 (LANŽHOT TVRDONICE) Investiční záměr Zpracoval: Mgr. Ing. Pavel Tollner Brno, prosinec 2016 Investiční záměr Akce: Investor:

Více

C.1. T e c h n i c k á z p r á v a

C.1. T e c h n i c k á z p r á v a C.1. T e c h n i c k á z p r á v a Název akce: Rekonstrukce komunikace Přes les 1. Vytýčení stavby a identifikace v terénu: Stavba výškově i směrově kopíruje trasu stávající cesty. Místa jednotlivých dílčích

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKT STAVBY PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A PROVEDENÍ STAVBY SO 05 01. TEXTOVÁ ČÁST TECHNICKÁ ZPRÁVA Datum: 11/2008 Vyhotovení:

Více

Požadavky na zpracování projektové dokumentace Snížení energetické náročnosti bytových domů v ul. Komenského

Požadavky na zpracování projektové dokumentace Snížení energetické náročnosti bytových domů v ul. Komenského Příloha č. 1 Smlouvy o dílo Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky Požadavky na zpracování projektové dokumentace Snížení energetické náročnosti bytových domů v ul. Komenského 1. Rozdělení projektu na části

Více

Sada 3 Inženýrské stavby

Sada 3 Inženýrské stavby S třední škola stavební Jihlava Sada 3 Inženýrské stavby 05. Stavba zemního tělesa Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona: III/2

Více

Městský úřad Nejdek, Odbor investic a správy majetku

Městský úřad Nejdek, Odbor investic a správy majetku Město Nejdek Městský úřad Nejdek, Odbor investic a správy majetku nám. Karla IV. 239, 362 21 Nejdek Karlovarský kraj VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: OISM/7488/2013-6 Dle rozdělovníku VYŘIZUJE: Volná TELEFON:

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191 Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ 1. ročník TECHNICKÉ KRESLENÍ ÚVOD A DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE

Více

RoadPAC 2016 BETA. 1. Nový formát protokolů.

RoadPAC 2016 BETA. 1. Nový formát protokolů. RoadPAC 2016 BETA Verze 2016 programu RoadPAC je, kromě nového labelu, doplněna o některé nové funkce, některé stávající jsou změněny. Tato verze RoadPAC vyžaduje instalaci, nestačí provedení aktualizace.

Více

Jak podat žádost o grant vlastníkům památkově významných objektů v roce 2017 JAK SESTAVIT ROZPOČET

Jak podat žádost o grant vlastníkům památkově významných objektů v roce 2017 JAK SESTAVIT ROZPOČET Jak podat žádost o grant vlastníkům památkově významných objektů v roce 2017 JAK SESTAVIT ROZPOČET Oceňování stavebních a restaurátorských prací Magistrát hlavního města Prahy Škodův palác 15. 9. a 10.

Více

OTSKP-SPK, aktualizace 2017 SEZNAM ZMĚN

OTSKP-SPK, aktualizace 2017 SEZNAM ZMĚN SFDI Únor 2017 strana 1 SFDI Únor 2017 strana 2 Aktualizace oborového třídníku a expertních cen položek oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací u staveb pozemních komunikací Jako základ pro zpracování

Více

Počítačová grafika RHINOCEROS

Počítačová grafika RHINOCEROS Počítačová grafika RHINOCEROS Ing. Zuzana Benáková Základní otázkou grafických programů je způsob zobrazení určitého tvaru. Existují dva základní způsoby prezentace 3D modelů v počítači. První využívá

Více

Zaměření aktuálního stavu, výpočet kubatur a geotechnický monitoring na SKO Libínské sedlo

Zaměření aktuálního stavu, výpočet kubatur a geotechnický monitoring na SKO Libínské sedlo Zaměření aktuálního stavu, výpočet kubatur a geotechnický monitoring na SKO Libínské sedlo stav skládky k 19. 11. 2015 leden 2015 ARTEZIS Solution s.r.o., Osadní 26, 170 00 Praha - Holešovice www.artezis.cz,

Více

Porovnání vstupů při kalkulaci dopravních staveb

Porovnání vstupů při kalkulaci dopravních staveb Porovnání vstupů při kalkulaci dopravních staveb Iveta Střelcová Jakub Hoskovec Pro zpracování individuální kalkulace byl vybrán kilometrový úsek na silnici II/101 mezi obcemi Zlatníky-Hodkovice a Jesenice.

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 6. ročník Zpracovala: Mgr. Michaela Krůtová Číslo a početní operace zaokrouhluje, provádí odhady s danou přesností, účelně využívá kalkulátor porovnává

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 7 Městys Plaňany: Revitalizace zeleně v Plaňanech ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku na služby mimo režim zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 7 Obec Malý Újezd: Revitalizace zeleně v obci Malý Újezd-2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku na služby mimo režim zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

DSP, ulice Potoční, Drásov OBSAH

DSP, ulice Potoční, Drásov OBSAH OBSAH 1 CHARAKTERISTIKA STAVENIŠTĚ 2 2 PRŮBĚH VÝSTAVBY 2 3 ZDROJE ENERGIÍ, ODVODNĚNÍ STAVENIŠTĚ 2 4 VYZNAČENÍ UZAVÍRKY 2 5 PLOCHY ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 2 6 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 3 7 REALIZACE

Více

CVIČNÝ TEST 40. OBSAH I. Cvičný test 2. Mgr. Tomáš Kotler. II. Autorské řešení 6 III. Klíč 13 IV. Záznamový list 15

CVIČNÝ TEST 40. OBSAH I. Cvičný test 2. Mgr. Tomáš Kotler. II. Autorské řešení 6 III. Klíč 13 IV. Záznamový list 15 CVIČNÝ TEST 40 Mgr. Tomáš Kotler OBSAH I. Cvičný test 2 II. Autorské řešení 6 III. Klíč 13 IV. Záznamový list 15 I. CVIČNÝ TEST 1 Vypočtěte pro a 1; 3 hodnotu výrazu 4 + a 3 + a 3 ( 2). 1 bod VÝCHOZÍ TEXT

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Prodloužení technické infrastruktury podél silnice III/40834 Chvalovice - chodník a zpevněné plochy

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Prodloužení technické infrastruktury podél silnice III/40834 Chvalovice - chodník a zpevněné plochy Ing. Leoš Kučeřík 671 64 BOŽICE 441 TEL. 606 225 031 TECHNICKÁ ZPRÁVA Prodloužení technické infrastruktury podél silnice III/40834 Chvalovice - chodník a zpevněné plochy PDPS,SP INVESTOR: Obec Chvalovice,

Více

CVIČENÍ 4: PODÉLNÝ PROFIL, NÁVRH NIVELETY, VÝPOČET PŘÍČNÉHO PROFILU.

CVIČENÍ 4: PODÉLNÝ PROFIL, NÁVRH NIVELETY, VÝPOČET PŘÍČNÉHO PROFILU. CVIČENÍ 4: PODÉLNÝ PROFIL, NÁVRH NIVELETY, VÝPOČET PŘÍČNÉHO PROFILU. Podélný profil toku vystihuje sklonové poměry toku v podélném směru. Zajímají nás především sklon hladiny vody v korytě a její umístění

Více

Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA

Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA Dokumentace pro zadání stavby

Více

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Strana: 1 3.6.1.4. Stavba: 13-498-2. RTT Vršovická vč. úprav vozovek a chodníků - úsek Moskevská - Kubánské náměstí

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Strana: 1 3.6.1.4. Stavba: 13-498-2. RTT Vršovická vč. úprav vozovek a chodníků - úsek Moskevská - Kubánské náměstí ASPE 9 Strana: 1 SOUPIS PRACÍ Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Zhotovitel: ŘSD Základní cena: Cena celková: DPH: Cena s daní: Měrné jednotky: Počet měrných jednotek: Náklad na měrnou jednotku: 1,00

Více

SOUPIS PRACÍ. Oprava opěrné zídky v k.ú Litohlavy (SO 152) Oprava opěrné zídky v k.ú Litohlavy. Oprava opěrné zídky v k.

SOUPIS PRACÍ. Oprava opěrné zídky v k.ú Litohlavy (SO 152) Oprava opěrné zídky v k.ú Litohlavy. Oprava opěrné zídky v k. ASPE 9 Strana: 1 SOUPIS PRACÍ (SO ) Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje Valbek spol. s r.o., středisko Plzeň Základní cena: Cena celková: DPH: Cena s daní: Měrné

Více

MĚSTYS ŽELETAVA INŽENÝRSKÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE PRO NOVOU ZÁSTAVBU RD UL. ŠAŠOVSKÁ

MĚSTYS ŽELETAVA INŽENÝRSKÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE PRO NOVOU ZÁSTAVBU RD UL. ŠAŠOVSKÁ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zpracovaná dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY Veřejná zakázka na stavební práce: MĚSTYS ŽELETAVA INŽENÝRSKÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP. Zápis čísla v desítkové soustavě - porovnávání čísel - čtení a psaní čísel

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP. Zápis čísla v desítkové soustavě - porovnávání čísel - čtení a psaní čísel Ročník: I. - vytváří si názoru představu o čísle 5, 10, 20 - naučí se vidět počty prvků do 5 bez počítání po jedné - rozpozná a čte čísla 0 5 - pozná a čte čísla 0 10 - určí a čte čísla 0 20 Číselná řada

Více

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4. Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj Sídlo:

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4. Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj Sídlo: DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 Zadavatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj Sídlo: Hroznová 17, 603 00 Brno Zastoupený: Ing. Janem Ševčíkem, ředitelem KPÚ

Více

Aktuální problémy při stavbě a opravách vozovek

Aktuální problémy při stavbě a opravách vozovek Aktuální problémy při stavbě a opravách vozovek Ing. Jan Zajíček 19.5.2015 Úvod Při stavbě vozovek stále přetrvávají problémy, které nepřispívají k jejich kvalitě, nebo přinášejí zbytečné komplikace. Příčinou

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky s názvem:,,spz Triangle odstranění podzemních objektů ( Nexen )

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky s názvem:,,spz Triangle odstranění podzemních objektů ( Nexen ) Veřejný zadavatel popíše změny oproti skutečnostem uvedeným v odůvodnění účelnosti veřejné zakázky v předběžném oznámení Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky s názvem:,,spz Triangle odstranění podzemních

Více

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Datum:

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Datum: Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Datum: 2.6.216 zpracovaný podle zákona č. 137/26Sb., o veřejných zakázkách a ve znění vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 23/212Sb., pro veřejnou zakázku

Více

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY Preambule Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje

Více

ROČNÍK 1. ročník Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace Vzdělávací obor Matematika a její aplikace Název předmětu Matematika Očekávané výstupy

ROČNÍK 1. ročník Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace Vzdělávací obor Matematika a její aplikace Název předmětu Matematika Očekávané výstupy ROČNÍK 1. ročník Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Název předmětu Matematika ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE čte a zapisuje, znázorňuje na číselné ose, obor přirozených čísel do 20 OSV1 porovnává, užívá vztah

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 9. ročník Zpracovala: Mgr. Michaela Krůtová Číslo a početní operace zaokrouhluje, provádí odhady s danou přesností, účelně využívá kalkulátor účelně a efektivně

Více

Mgr. Tomáš Kotler. I. Cvičný test 2 II. Autorské řešení 6 III. Klíč 15 IV. Záznamový list 17

Mgr. Tomáš Kotler. I. Cvičný test 2 II. Autorské řešení 6 III. Klíč 15 IV. Záznamový list 17 Mgr. Tomáš Kotler I. Cvičný test 2 II. Autorské řešení 6 III. Klíč 15 IV. Záznamový list 17 1 bod 1 Určete průsečík P[x, y] grafů funkcí f: y = x + 2 a g: y = x 1 2, které jsou definovány na množině reálných

Více

Ověřovací nástroj PENB MANUÁL

Ověřovací nástroj PENB MANUÁL Ověřovací nástroj PENB MANUÁL Průkaz energetické náročnosti budovy má umožnit majiteli a uživateli jednoduché a jasné porovnání kvality budov z pohledu spotřeb energií Ověřovací nástroj kvality zpracování

Více

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4. Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj Sídlo:

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4. Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj Sídlo: DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 Zadavatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj Sídlo: Hroznová 17, 603 00 Brno Zastoupený: Ing. Janem Ševčíkem, ředitelem KPÚ

Více

Použití minerálních směsí v konstrukčních vrstvách tělesa železničního spodku

Použití minerálních směsí v konstrukčních vrstvách tělesa železničního spodku ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTA 2016 OLOMOUC, 18. 20. DUBNA 2016 Použití minerálních směsí v konstrukčních vrstvách tělesa železničního spodku Ing. Petr Jasanský Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,

Více