PŘÍČNÉ ŘEZY, KUBATURY, ZEMNÍ PRÁCE, OTSKP-SPK. Michal Radimský

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍČNÉ ŘEZY, KUBATURY, ZEMNÍ PRÁCE, OTSKP-SPK. Michal Radimský"

Transkript

1 PŘÍČNÉ ŘEZY, KUBATURY, ZEMNÍ PRÁCE, OTSKP-SPK Michal Radimský

2 VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY

3 VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY

4 VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY

5 VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY

6 VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY

7 VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY Délky úseků podle povahy terénu a dopravy: 800 m až m

8 VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY

9 VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY

10 VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY

11 VÝPOČET KUBATUR Zemní práce mají velký vliv na celou stavbu, proto objem zemních prací nebo-li kubatury zemních prací jsou nezbytnou součástí pro: vyměření finančních nákladů výpočet doby výstavby vytvoření rozvozných tras apod. Existují dva základní způsoby výpočtu kubatur zemních prací pomocí softwaru kubatura z trojúhelníků kubatura z příčných řezů ruční výpočet z příčných řezů

12 VÝPOČET KUBATUR Kubatura z trojúhelníků pomocí softwaru nejpřesnější metoda jak stanovit objemy výkopů a násypů mezi dvěma povrchy principem výpočtu je promítnutí trojúhelníku z jednoho povrchu (např. původní terén) na druhý (např. navržená komunikace) a následný výpočet objemu každého výsledného prismoidu (těleso podobající se hranolu viz obr.) tento postup lze provést jednak pro celou trasu, případně pouze ve vybraných staničeních (např. v místě mostních objektů se kubatury nepočítají) kubatury spočítané touto metodou tvoří přesný matematický objem mezi vybranými povrchy a přesnost kubatur je dána přesností zaměření původního terénu a návrhu vytvořené trasy

13 VÝPOČET KUBATUR Kubatura z příčných řezů pomocí softwaru InRoads tento výpočet realnější přehled o celkových objemech zemních prací, protože do výpočtu dokáže zohlednit tři povrchy (např. původní terén, povrch navržené komunikace a povrch zemní pláně) výpočet je tím přesnější, čím kratší je vzdálenost příčných řezů

14 VÝPOČET KUBATUR Ruční výpočet kubatur z příčných řezů počínaje dokumentací pro zadání stavby je povinnou přílohou soupis prací, který je soupisem položek jednotlivých prováděných nebo plánovaných prací, dodávek a také služeb, potřebných k úplnému zhotovení stavby nebo některé z jejích částí z toho vyplývá, že pro soupis prací je nutné rozdělit objemy zemních prací na jednotlivé položky, z nichž každá má v soupisu své místo

15 VÝPOČET KUBATUR

16 VÝPOČET KUBATUR - ZÁŘEZ před započetím stavby je nutné provést skrývku ornice (odhumusování), a to v tloušťce dle pedologického průzkumu. Odhumusování se provádí v celé ploše trvalého (dočasného) záboru, který ohraničuje stavbu. Tato ornice nebo její část se ukládá v blízkosti stavby (deponie, mezideponie), aby byla po dokončení zemního tělesa použita na ohumusování trvalého záboru a svahů tělesa pozemní komunikace skrývka ornice se může provádět po více vrstvách po skrývce ornice se provedou výkopové práce; v závislosti na kvalitě materiálu pod zemní plání se rozhodne o úpravě aktivní zóny

17 VÝPOČET KUBATUR - ZÁŘEZ Aktivní zóna (podloží vozovky) je horní vrstva zemního tělesa v násypu i v zářezu, o tloušťce zpravidla 0,5m, do níž zasahují vlivy zatížení a klimatu; tyto vlivy mohou vést ke změnám fyzikálních a mechanických vlastností materiálů, z nichž je tato vrstva složena; pro tuto vrstvu jsou požadovány přísnější kvalitativní parametry oproti ostatním částem zemního tělesa. pokud by zemina (nebo kamenitá sypanina) splňovala požadavky kladené na zemní pláň (zejména dostatečná únosnost), není potřeba výměna ani zlepšení zeminy v aktivní zóně a výkop zeminy se provede po tuto zemní pláň

18 VÝPOČET KUBATUR - ZÁŘEZ v případě, že materiál v podloží vozovky tyto podmínky nesplňuje, přistupuje se ke zlepšení aktivní zóny; to se dá dělá zpravidla třemi způsoby: zlepšení zeminy v aktivní zóně - výkop je po zemní pláň výměna aktivní zóny za jiný kvalitnější materiál výkop je po dno aktivní zóny, čili zpravidla 0,5m pod zemní plání. Tato hranice s nazývá parapláň a je definována jako povrch zemního tělesa před vytvořením aktivní zóny kombinace výměny a zlepšení spočívá ve nahrazení cca poloviny aktivní zóny a poté promísení se stávající zeminou až po parapláň výkop je poté počítán do hloubky cca 0,25m pod zemní plání

19 VÝPOČET KUBATUR - ZÁŘEZ pokud materiál v podloží vozovky nebude splňovat potřebná kriteria, přistoupíme např. k výměně materiálu (viz výše) v podloží vozovky a provedeme výkop zeminy po parapláň; na tu se naveze kvalitnější materiál, uloží se v mocnosti zpravidla 0,5m a zemní pláň se poté zhutní na požadovanou mez

20 VÝPOČET KUBATUR - ZÁŘEZ v průběhu tvorby zemního tělesa se ze zbývajícího materiálu provedou nutné dosypávky (např. nad úroveň odhumusovaného terénu; po dokončení aktivní zóny a zemní pláně se přistupuje k pokládání jednotlivých konstrukčních vrstev vozovky; následně se provede zásyp zemní krajnice a dalších ploch násypovým materiálem

21 VÝPOČET KUBATUR - ZÁŘEZ poslední fází je ohumusování a zatravnění tělesa pozemní komunikace; ohumusování spočívá v rozprostření ornice na svahy zemního tělesa a okolo něj v mocnosti 0,1 0,2 metru

22 REKAPITULACE VÝPOČET KUBATUR - ZÁŘEZ

23 VÝPOČET KUBATUR - NÁSYP

24 VÝPOČET KUBATUR - NÁSYP stejně jako v případě zářezu je před započetím stavby nutné provést skrývku ornice (odhumusování) v tloušťce dle pedologického průzkumu; odhumusování se provádí v celé ploše trvalého (dočasného) záboru, který ohraničuje stavbu; tato ornice nebo její část se ukládá v blízkosti stavby (deponie, mezideponie), aby byla po dokončení zemního tělesa použita na ohumusování trvalého záboru a svahů tělesa pozemní komunikace

25 VÝPOČET KUBATUR - NÁSYP po skrývce ornice se musí prověřit, z jakého materiálu je podloží násypu a jestli splňuje kritéria, které jsou na něj kladena Podloží násypu je část terénu po odstranění orniční vrstvy, tvořící základ násypu; podloží násypu se zpravidla omezuje hloubkou, do níž působí vlivy přitížení násypem; do zemního tělesa se zahrnuje pouze hloubka, do níž zasahují případné stavební úpravy (např. náhrada nevhodné zeminy do stanovené hloubky)

26 VÝPOČET KUBATUR - NÁSYP zlepšení zeminy v podloží násypu násyp je proveden na odhumusovaný terén výměna zeminy v podloží násypu za jiný kvalitnější materiál je proveden výkop zeminy do stanovené hloubky pod odhumusovaný terén a následné navezení a uložení vhodného materiálu, čili v soupisu prací se tato kubatura vyskytuje 2x (výkop + odvoz a následně dovoz + uložení) vyztužení podloží geosyntetickými prvky násyp je proveden na odhumusovaný terén

27 VÝPOČET KUBATUR - NÁSYP v případě, že podloží násypu nesplňuje předepsané podmínky, přistoupíme např. k výměně zeminy v podloží násypu za jinou, vhodnější zeminu; na tomto podloží násypu se začne stavět těleso násypu; plocha násypu je v tomto případě od odhumusovaného terénu po zemní pláň. pokud by v násypu nevyhovovala aktivní zóna, můžeme přistoupit k jejímu zlepšení či výměně, ale násypy již z pravidla bývají tvořeny kvalitnější nebo zlepšenou zeminou a úprava podloží vozovky nebývá nutná

28 VÝPOČET KUBATUR - NÁSYP následují dosypávky a ohumusování stejně, jako v případě zářezu

29 VÝPOČET KUBATUR - NÁSYP

30 VÝPOČET KUBATUR Princip výpočtu kubatur z příčných řezů pro zjištění kubatury zemních prací se trasa rozdělí na jednotlivé úseky (po 10 m, 20 m nebo 25 m) na těchto úsecích, které jsou omezeny sousedními charakteristickými příčnými řezy, je zemní těleso idealizováno a považováno za prismatoid se základnami F1 a F2 a výškou rovnou vzdálenosti sousedních příčných řezů, tj. těleso, které má přímé hrany a je ohraničeno dvěma rovinnými mnohoúhelníky, které tvoří podstavy, přičemž podstavy leží ve dvou rovnoběžných rovinách

31 VÝPOČET KUBATUR Princip výpočtu kubatur z příčných řezů díky idealizování reálného tělesa na prismatoid můžeme objem tohoto tělesa spočítat podle jednoduchého kde: V = F + F l V je objem tělesa vymezeného dvěma příčnými řezy l je výška hranolu (vzdálenost sousedních příčných řezů) F1, F2 jsou základny hranolu (plochy příčných řezů) objem zemních prací celé stavby je součtem kubatur všech dílčích úseků V = ( V1 + V ) = n V n V n n= 1

32 VÝPOČET KUBATUR Princip výpočtu kubatur z příčných řezů výpočet je shodný s výpočtem pomocí většiny programů; ovšem pro přesný výpočet kubatur je potřeba si příčný řez rozdělit na dílčí technologické plochy; přesný výpočet kubatur mezi dvěma příčnými řezy se tedy skládá z dílčích výpočtů pro každou položku soupisu prací plocha v příčných řezech se dříve určovala pomocí milimetrového papíru, v dnešní době za vás dílčí plochy spočítá AutoCad nebo jiný program pro zjištění plochy např. násypu, aktivní zóny, dosypávky apod. se v AutoCadu používají nejčastěji dva příkazy: area (v českém Cadu _area, plocha), který spočítá plochu vámi vybrané části příčného řezu obtáhnout část příčného řezu pomocí polyline (krivka), u které potom ve vlastnostech (pokud je tato křivka uzavřená) zjistíte jakou plochu zabírá výpočet mezi řezy se potom provádí z těchto ploch zpravidla s využitím programu Microsoft Excel podle výše uvedených vztahů při výpočtu kubatur se počítá také bilance zemních prací; ta spočívá ve zjištění přebytku výkopu nebo nedostatku násypu

33 VÝPOČET KUBATUR

34 VÝPOČET KUBATUR Výpočet z trojúhelníků předpoklad: mít správně vygenerovány digitální modely terénu (DTM) pro každou z výše uvedených vrstev (původní terén, ornice, podloží, aktivní zóna, zemní pláň atd.) poté je potřeba spočítat rozdíly kubatur mezi dílčími DTM nejpřesnější výpočet, pravděpodobné využití v blízké budoucnosti Ruční výpočet z příčných řezů jak už název vypovídá, jde o nejpracnější metodu zatím se používá zpravidla pro vyšší stupně projektové dokumentace její přesnost záleží na vzdálenosti příčných řezů (většinou 10, 20 nebo 25m) její přesnost záleží na vzdálenosti příčných řezů (většinou 10, 20 nebo 25m) a trpělivosti zpracovatele

35 OTSKP-SPK

36 OTSKP-SPK oborový třídník stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP) je určen pro potřebu výstavby, rekonstrukcí, oprav a údržby pozemních komunikací. Sestává se ze tří svazků: ČÁST I - POPISOVNÍK PRACÍ STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ ČÁST II - SOUPIS PRACÍ STAVBY - Metodický pokyn na sestavení a použití ČÁST III - SOUBOR POLOŽEK STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ OTSKP je součástí předpisů vydávaných Ministerstvem dopravy ČR odborem infrastruktury, které určují pravidla pro vypracování zadávací dokumentace; je základním podkladem pro jednotný přístup ke zpracování soupisu prací, který má tyto hlavní úkoly: poskytnout takové informace o druhu a množství požadovaných prací a služeb, které umožní účastníkům zadávacího řízení (uchazečům) účelně a přesně vypracovat svou cenovou nabídku, umožnit ocenění provedených prací v průběhu výstavby s použitím cenových sazeb a pravidel v něm uvedených. Aby se dosáhlo splnění zmíněných úkolů, musí se práce rozčlenit do položek s dostačujícími podrobnostmi, které umožní rozlišení různých druhů prací a dále zohlednit i pro stejný druh prací nezanedbatelné místní a ostatní podmínky. Toto třídění pro pozemní komunikace je uvedeno v části I - Popisovník prací staveb pozemních komunikací

37 POPISOVNÍK PRACÍ účelem popisovníku je sestavení systému třídění stavební produkce, který bude sloužit jako jednotný oborový standard pro stavby pozemních komunikací; použitá otevřená struktura umožňuje sestavení úplného soupisu prací, který plně vystihne nejen věcný charakter stavby, ale i ostatní požadavky objednatele na způsob oceňování. Hlavní cíle popisovníku prací staveb pozemních komunikací: promítnout principy tržního hospodářství do procesu zadávání a realizace staveb zajištění jednotnosti zpracování soupisu prací staveb, jeho zjednodušení a využití výpočetní techniky pro jeho zpracování vytvoření pružného systému pro oceňování prací, který umožní respektovat rozdílné podmínky staveb i účastníků výstavby umožnit jednotné posuzování cen prací a jejich vývoj usnadnit vytváření počítačových databází pro potřeby objednatelů i zhotovitelů

38 POPISOVNÍK PRACÍ

39 POPISOVNÍK PRACÍ

40 SOUPIS PRACÍ soupis prací stavby je výčtem prací, dodávek a služeb potřebných ke zhotovení stavby nebo které se stavbou přímo souvisejí; v zásadě se v něm uvádějí všechny zhotovovací práce, tj. práce vytvářející předmět díla. Pomocné práce, které nejsou trvalou součástí stavby se jmenovitě neuvádějí a způsob a rozsah jejich provedení je záležitostí zhotovitele; výjimkou mohou být některé pomocné práce, u nichž rozsah, náklady nebo jiné charakteristiky svým významem nejsou zanedbatelné ve vztahu ke zhotovovacím pracem, které pomáhají realizovat oceněním všech požadovaných prací, dodávek a služeb v soupisu prací stavby se vytváří nabídková cena stavby; soupis prací stavby je tedy podkladem pro určení ceny díla

41 SOUPIS PRACÍ Základní cíle soupisu prací poskytnout uchazečům (zájemcům) o zakázku postačující informace o druhu a množství, služeb a dodávek, aby mohli efektivně a přesně připravit svou nabídku zajistit ocenění provedených prací v průběhu zhotovování díla pomocí smluvně dohodnuté soustavy cen a sazeb a způsobu jejich použití

42 SOUPIS PRACÍ

43 SOUPIS PRACÍ

44 SOUPIS PRACÍ

45 SOUPIS PRACÍ

46 SOUPIS PRACÍ

47 SOUPIS PRACÍ

48 SOUPIS PRACÍ

49 SOUPIS PRACÍ

50 SOUPIS PRACÍ

51 SOUPIS PRACÍ

52 HMOTNICE hmotnice je součtová čára zemních hmot, vyjadřující součtově přírůstek, případně úbytek hmoty zeminy, určené k podélnému rozvozu. Je to lomená čára, která se vynáší v místech charakteristických příčných řezů a mezi těmito profily aproximujeme objem zemních prací (přebytek či nedostatek zeminy). V místech, kde je nedostatek násypu, je potřeba zeminu dovézt a naopak, kde je přebytek, je nutné zeminu odvézt Hmotnice se používá pro: určení výsledné bilance zemních prací přebytku či nedostatku zeminy určení bilance zemních prací od začátku úseku v libovolném bodě určení tzv. rozvozných vzdáleností a střední rozvozné vzdálenosti návrh přiměřených mechanismů a rozpočtování nákladů na stavbu a stanovení racionálního způsobu rozvozu zeminy na stavbě

53 HMOTNICE V místech, kde je komunikace v odřezu je nutné spočítat příčný přehoz v jednotlivých příčných řezech plochy výkopu (odřezu) a násypu jsou stejné (obr. a), což znamená, že vykopaná zemina se v tomto profilu spotřebuje do násypu plocha násypu je větší než plocha výkopu (odřezu) (obr. b), tedy máme nedostatek násypu plocha výkopu (odřezu) je větší než plocha násypu (obr. c), což znamená, že výkop, resp. množství vykopané zeminy je větší, než jaké je potřeba do násypu

54 HMOTNICE přebytky výkopu v jednotlivých úsecích přemisťujeme při stavbě podélným rozvozem do míst, kde je nedostatek násypu; tento přesun zeminy se znázorňuje nejlépe graficky ve formě hmotnice označíme-li přebytky výkopu jako kladné hodnoty a nedostatky násypu jako záporné, dostáváme postupným sčítáním přebytků, resp. nedostatků zeminy, pořadnice součtové čáry pohybu hmot (zeminy)

55 HMOTNICE Vykreslená hmotnice má následující vlastnosti: v libovolném bodě hmotnice ukazuje celkovou bilanci zemních prací od začátku úseku. pokud rovnoběžka s osou x (staničení) protne hmotnici, znamená to, že v daném úseku je vyrovnaná bilance zemních prací tzn., že vytěženou zeminu z výkopu uložíme do násypu je rozumné výše zmíněné rovnoběžky navrhovat tak, jak je uvedeno v obrázku odděluje jednotlivé úseky s vyrovnanou bilancí v úsecích s vyrovnanou bilancí se dá stanovit přepravní moment jako plocha vymezená hmotnicí a rovnoběžkou rozměr přepravního momentu je [m4], protože se jedná o násobek délky [m] (střední rozvozná délka) a objemu [m3] Obvykle po vykreslení celé hmotnice určíme vyrovnávací přímky, poté se vyznačí pořadovými čísly nejlépe ve směru staničení (1), (2),...,(x), určí se jejich kubatura (objem výkopu a násypu) a rozvozní vzdálenost.

56 HMOTNICE úprava jednotlivých obrazců (mnohoúhelníků) hmotnice na obdélníky, resp. trojúhelníky pro správné určení těžiště, je značně pracné. Pro praxi však postačí jednodušší a hojně používaný způsob stanovení rozvozní vzdálenosti. Provádíme to tak, že rozpůlíme největší pořadnici sečnou uťaté vlny hmotnice a půlícím bodem vedeme rovnoběžku se základní osou. Tam, kde tato rovnoběžka protne součtovou čáru hmotnice, jsou body, jejichž vzájemná vzdálenost udává rozvoznou vzdálenost. jednotlivé položky, tj. vypočítané kubatury hmot zemin a odměřené rozvozní vzdálenosti, sestavíme do tabulky.

57 PŘEPRAVNÍ MOMENT Přepravní moment se počítá v úseku s vyrovnanou bilancí zemních prací, tedy ve vlně odseknuté rovnoběžkou s osou x. Je definovaný jako násobek objemu a rozvozné vzdálenosti ve zkoumané vlně, čili násobek výšky vlny a rozvozu určeného výše uvedenými způsoby.

58 STŘEDNÍ ROZVOZNÁ DÉLKA Střední rozvozná délka pro zkoumanou vlnu (úsek s vyrovnanou bilancí) znamená jakou si průměrnou vzdálenost, na kterou se přesouvá zemina z výkopu do násypu. Stanovuje se poměrně jednoduše, s větší či menší pracností a menší nebo větší přesností: poměrně přesně (s přihlédnutím k tomu, že už sama hmotnice vznikla aproximací nebo odhadem objemů) je rozvozná vzdálenost délkou úsečky, která rozděluje vlnu na dvě poloviny o stejné ploše dost přesná a snadno spočítatelná je představa obdélníka, jehož výška se rovná výšce vlny (objemu zemních prací ve vlně ) a plocha je totožná s plochou vlny, pak jeho délka se prohlásí za rozvoznou délku běžný nepřesný způsob je vést rovnoběžku s osou x v polovině výšky vlny a její délku mezi průsečíky s hmotnicí prohlásit za rozvoznou délku nejméně přesný je způsob, kdy je hmotnice nahrazena trojúhelníky, které spojují maximum a začátek a konec vlny, za rozvoznou délku se opět prohlásí délka rovnoběžky s osou vedená v polovině výšky

59 STŘEDNÍ ROZVOZNÁ DÉLKA Střední rozvozná délka pro celou stavbu Z dopravních momentů pro jednotlivé vlny a z objemu zemních prací v jednotlivých vlnách lze stanovit charakteristickou střední hodnotu pro celý projektovaný úsek nebo jeho část s přibližně stejnými podmínkami, které lze rozpočtovat společně: l stř = dopravní ch kubatury momentů m [ 4 ] [ 3 ] (objemů) zeminy m

60 Děkuji za pozornost

PROJEKTOVÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

PROJEKTOVÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. MICHAL RADIMSKÝ PROJEKTOVÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MODUL 2 KUBATURY, HMOTNICE, ROZVOZNÉ VZDÁLENOSTI STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU

Více

PROGRAM RP71. Výpočet kubatur zemních prací a hmotnice. Příručka uživatele. Revize 05. 05. 2014. Pragoprojekt a.s. 1986-2014

PROGRAM RP71. Výpočet kubatur zemních prací a hmotnice. Příručka uživatele. Revize 05. 05. 2014. Pragoprojekt a.s. 1986-2014 ROADPAC 14 PROGRAM Příručka uživatele Revize 05. 05. 2014 Pragoprojekt a.s. 1986-2014 PRAGOPROJEKT a.s., 147 54 Praha 4, K Ryšánce 16 1. Úvod. Program VÝPOČET KUBATUR ZEMNÍCH PRACÍ A HMOTNICE je součástí

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pro veřejnou zakázku na stavební práce ev.č. 13170006 Úprava ulice Jelínkova, Třebíč SVAZEK 4

Více

MÍSTNÍ KOMUNIKACE UBUŠÍN C1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

MÍSTNÍ KOMUNIKACE UBUŠÍN C1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje... 2 2. Stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění... 2 3. Situační a výškové řešení... 3 4. Navržená konstrukce komunikace... 4 5. Odvodnění komunikace... 5 6.

Více

11/11 HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA STAVEBNÍ PRÁCE

11/11 HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA STAVEBNÍ PRÁCE STAVEBNÍ, AUTORSKÝ A TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA Část 11, Díl 11, str. 1 11/11 HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA STAVEBNÍ PRÁCE Předpokládanou hodnotu veřejné zakázky na stavební práce musí zadavatel stanovit v

Více

VYTYČENÍ OSY KOMUNIKACE. PRAXE 4. ročník Ing. D. Mlčková

VYTYČENÍ OSY KOMUNIKACE. PRAXE 4. ročník Ing. D. Mlčková VYTYČENÍ OSY KOMUNIKACE PRAXE 4. ročník Ing. D. Mlčková Zadání: Vypracujte projekt pro výstavbu komunikace S 9,5/60 v prostoru Louky v katastrálním území Nové Městečko Přílohy: 1) Technická zpráva 2)

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 7. ročník Zpracovala: Mgr. Michaela Krůtová Číslo a početní operace provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel zaokrouhluje, provádí odhady

Více

Zastínění jihozápadní fasády budovy ÚMČ P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9

Zastínění jihozápadní fasády budovy ÚMČ P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9 Dokumentace pro provedení stavby Paré D Dokumentace objektu D.6 Pasport prvků Dokument: 179-5.D6 Razítko Datum: 4/2014 Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Obchodní

Více

Specifikace prací a pokyny pro cenovou kalkulaci

Specifikace prací a pokyny pro cenovou kalkulaci Příloha k výzvě pro podání nabídky za zakázku Revitalizace zázemí pro výuku lesního školkařství na stanici Truba Specifikace prací a pokyny pro cenovou kalkulaci Investor: Česká zemědělská univerzita v

Více

CHODNÍKY V ŽELEZNÉM BRODĚ

CHODNÍKY V ŽELEZNÉM BRODĚ O B J E D N A T E L : Město Železný Brod náměstí 3.května 1 468 22 Žlezený Brod CHODNÍKY V ŽELEZNÉM BRODĚ Z H O T O V I T E L : Valbek, spol s.r.o. Vaňurova 505/17 460 02 Liberec 3 STŘEDISKO ÚSTÍ NAD LABEM

Více

VÝŠKOVÉ ŘEŠENÍ. kategorie S 9,5 a S 11,5... m m max. dovolená minimální hodnota... m m min doporučená minimální hodnota...

VÝŠKOVÉ ŘEŠENÍ. kategorie S 9,5 a S 11,5... m m max. dovolená minimální hodnota... m m min doporučená minimální hodnota... podélný sklon s : s max VÝŠKOVÉ ŘEŠENÍ s s 0,5% (smax viz zadání) značení podélného sklonu ve směru staničení: + s [%]... stoupání ve směru staničení s [%]... klesání ve směru staničení výsledný sklon

Více

230/2012 Sb. VYHLÁŠKA

230/2012 Sb. VYHLÁŠKA 230/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 25. června 2012, kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr Ministerstvo

Více

Předpokládané znalosti žáka 1. stupeň:

Předpokládané znalosti žáka 1. stupeň: Předpokládané znalosti žáka 1. stupeň: ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků čte, zapisuje

Více

GEODÉZIE II. Metody určov. Geometrická nivelace ze středu. vzdálenost

GEODÉZIE II. Metody určov. Geometrická nivelace ze středu. vzdálenost Vysoká škola báňská technická univerzita Ostrava Hornicko-geologická fakulta Institut geodézie a důlního měřictví GEODÉZIE II 1. URČOV OVÁNÍ VÝŠEK Metody určov ování převýšení Geometrická nivelace Ing.

Více

100 1500 1200 1000 875 750 675 600 550 500 - - 775 650 550 500 450 400 350 325 - -

100 1500 1200 1000 875 750 675 600 550 500 - - 775 650 550 500 450 400 350 325 - - Prostý kružnicový oblouk Prostý kružnicový oblouk se používá buď jako samostatné řešení změny směru osy nebo nám slouží jako součást směrové změny v kombinaci s přechodnicemi nebo složenými oblouky. Nejmenší

Více

Rezidenční čtvrť BOTANICA Vidoule

Rezidenční čtvrť BOTANICA Vidoule Control System Kubatury Protokol o zaměření a výpočtu objemu hmoty Rezidenční čtvrť BOTANICA Vidoule 1 Lokalita Kraj: Okres: Městská část: Katastrální území: Hlavní město Praha Hlavní město Praha Praha

Více

Kapitola 2. o a paprsek sil lze ztotožnit s osou x (obr.2.1). sil a velikost rovnou algebraickému součtu sil podle vztahu R = F i, (2.

Kapitola 2. o a paprsek sil lze ztotožnit s osou x (obr.2.1). sil a velikost rovnou algebraickému součtu sil podle vztahu R = F i, (2. Kapitola 2 Přímková a rovinná soustava sil 2.1 Přímková soustava sil Soustava sil ležící ve společném paprsku se nazývá přímková soustava sil [2]. Působiště všech sil m i lze posunout do společného bodu

Více

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě.

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě. STANDARDY MATEMATIKA 2. stupeň ČÍSLO A PROMĚNNÁ 1. M-9-1-01 Žák provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu 1. žák provádí základní početní

Více

Kateřinská - Podpolí

Kateřinská - Podpolí Lesní cesta Kateřinská - Podpolí VLS ČR, s. p. divize Plumlov ZHOTOVITEL: MSS projekt s. r. o. OBJEDNATEL: VLS ČR, s. p. divize Plumlov DATUM: 07/2013 VYHOTOVIL: Petr Jeřábek ČÍSLO PARÉ: Obsah A. Průvodní

Více

PROGRAM RP76 H m o t n i c e Příručka uživatele Revize 5. 05. 2014

PROGRAM RP76 H m o t n i c e Příručka uživatele Revize 5. 05. 2014 ROADPAC 14 RP76 PROGRAM RP76 H m o t n i c e Příručka uživatele Revize 5. 05. 2014 Pragoprojekt a.s. 1986-2014 PRAGOPROJEKT a.s., 147 54 Praha 4, K Ryšánce 16 RP76 Hmotnice 1. Úvod Program RP76 " Hmotnice

Více

Stavíme draze či levně?

Stavíme draze či levně? České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Možnosti a vyhlídky financování dopravní infrastruktury Stavíme draze či levně? Prof. Ing. František Lehovec, CSc. Dopravní infrastruktura ČR, Praha,

Více

SOUPIS PRACÍ. Oprava opěrné zídky v k.ú Litohlavy (SO 152) Oprava opěrné zídky v k.ú Litohlavy. Oprava opěrné zídky v k.

SOUPIS PRACÍ. Oprava opěrné zídky v k.ú Litohlavy (SO 152) Oprava opěrné zídky v k.ú Litohlavy. Oprava opěrné zídky v k. ASPE 9 Strana: 1 SOUPIS PRACÍ (SO ) Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje Valbek spol. s r.o., středisko Plzeň Základní cena: Cena celková: DPH: Cena s daní: Měrné

Více

CENÍK 800-1 ZEMNÍ PRÁCE

CENÍK 800-1 ZEMNÍ PRÁCE CENOVÉ PODMÍNKY 2015/ I. CENÍK 800-1 ZEMNÍ PRÁCE I. OBECNÉ PODMÍNKY CENÍKU 1. ČLENĚNÍ A PLATNOST CENÍKU 11. Členění Ceník obsahuje položky zemních prací pro: Část A - Zřízení konstrukcí stavebních objektů

Více

C.1. T e c h n i c k á z p r á v a

C.1. T e c h n i c k á z p r á v a C.1. T e c h n i c k á z p r á v a Název akce: Rekonstrukce komunikace Přes les 1. Vytýčení stavby a identifikace v terénu: Stavba výškově i směrově kopíruje trasu stávající cesty. Místa jednotlivých dílčích

Více

Matematika - 4. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 4. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 4. ročník Čas.plán Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Opakování učiva 3. ročníku Počítaní do 20 Sčítání a odčítání do 20 Násobení a dělení číslem 2 Počítání

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 6. ročník Zpracovala: Mgr. Michaela Krůtová Číslo a početní operace zaokrouhluje, provádí odhady s danou přesností, účelně využívá kalkulátor porovnává

Více

NOVOSTAVBA DOMU PRO CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ, HROTOVICE, P.Č. 3/1 A 9/11

NOVOSTAVBA DOMU PRO CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ, HROTOVICE, P.Č. 3/1 A 9/11 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zpracovaná dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVĚ CENY Veřejná zakázka na stavební práce: NOVOSTAVBA DOMU PRO CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ,

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKT STAVBY PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A PROVEDENÍ STAVBY SO 05 01. TEXTOVÁ ČÁST TECHNICKÁ ZPRÁVA Datum: 11/2008 Vyhotovení:

Více

CENÍK 800-775 PODLAHY VLYSOVÉ, PARKETOVÉ A POVLAKOVÉ

CENÍK 800-775 PODLAHY VLYSOVÉ, PARKETOVÉ A POVLAKOVÉ CENOVÉ PODMÍNKY 2015/ I. CENÍK 800-775 PODLAHY VLYSOVÉ, PARKETOVÉ A POVLAKOVÉ I. OBECNÉ PODMÍNKY CENÍKU CENÍKU 11. Členění 111. Ceník obsahuje položky pro ocenění vlysových, parketových a povlakových podlah

Více

HODNOCENÍ VARIANT (POKRAČOVÁNÍ)

HODNOCENÍ VARIANT (POKRAČOVÁNÍ) HODNOCENÍ VARIANT (POKRAČOVÁNÍ) INVESTIČNÍ NÁKLADY (IN) (POKRAČOVÁNÍ) 2. Náklady na pozemky P: zahrnují náklady na majetkoprávní vypořádání pozemků určených k výstavbě komunikace vykupují se pouze nezbytně

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST 1. INFORMACE O PŘEDMĚTU ZAKÁZKY Stručný popis zakázky Předmětem zakázky malého rozsahu je VÝSTAVBA A ROZŠÍŘENÍ VENKOVNÍHO OSVĚTLENÍ V OBCI LUŽICE Veškeré informace a podrobnosti

Více

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Strana: 1 3.6.1.4. Stavba: 13-498-2. RTT Vršovická vč. úprav vozovek a chodníků - úsek Moskevská - Kubánské náměstí

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Strana: 1 3.6.1.4. Stavba: 13-498-2. RTT Vršovická vč. úprav vozovek a chodníků - úsek Moskevská - Kubánské náměstí ASPE 9 Strana: 1 SOUPIS PRACÍ Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Zhotovitel: ŘSD Základní cena: Cena celková: DPH: Cena s daní: Měrné jednotky: Počet měrných jednotek: Náklad na měrnou jednotku: 1,00

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191 Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ 1. ročník TECHNICKÉ KRESLENÍ ÚVOD A DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE

Více

Aktuální problémy při stavbě a opravách vozovek

Aktuální problémy při stavbě a opravách vozovek Aktuální problémy při stavbě a opravách vozovek Ing. Jan Zajíček 19.5.2015 Úvod Při stavbě vozovek stále přetrvávají problémy, které nepřispívají k jejich kvalitě, nebo přinášejí zbytečné komplikace. Příčinou

Více

Ověřovací nástroj PENB MANUÁL

Ověřovací nástroj PENB MANUÁL Ověřovací nástroj PENB MANUÁL Průkaz energetické náročnosti budovy má umožnit majiteli a uživateli jednoduché a jasné porovnání kvality budov z pohledu spotřeb energií Ověřovací nástroj kvality zpracování

Více

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY Preambule Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje

Více

C. Stavební část. Chodníky podél silnice II/453 v obci Heřmanovice - I. etapa TECHNICKÁ ZPRÁVA C-101 D S P

C. Stavební část. Chodníky podél silnice II/453 v obci Heřmanovice - I. etapa TECHNICKÁ ZPRÁVA C-101 D S P C. Stavební část Změny c b a Navrhl / vypracoval Ing. NOVÁK Zbyněk Obec : Objednatel : Akce : Příloha : HEŘMANOVICE Zodp. projektant Ing. NOVÁK Zbyněk Kraj : Chodníky podél silnice II/453 v obci Heřmanovice

Více

1.1. Technická zpráva

1.1. Technická zpráva - 1 - DRUPOS HB s.r.o. Svojsíkova 333, Chotěboř CESTA STRUŽINEC 1.1. Technická zpráva VYPRACOVAL: Ing. Marta Fialová ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 198/2015 - 2 - TECHNICKÁ ZPRÁVA a) identifikační údaje: Název stavby

Více

Pojmy: stěny, podstavy, vrcholy, podstavné hrany, boční hrany (celkem hran ),

Pojmy: stěny, podstavy, vrcholy, podstavné hrany, boční hrany (celkem hran ), Tělesa 1/6 Tělesa 1.Mnohostěny n-boký hranol Pojmy: stěny, podstavy, vrcholy, podstavné hrany, boční hrany (celkem hran ), hranol kosý hranol kolmý (boční stěny jsou kolmé k rovině podstavy) pravidelný

Více

Městský úřad Nejdek, Odbor investic a správy majetku

Městský úřad Nejdek, Odbor investic a správy majetku Město Nejdek Městský úřad Nejdek, Odbor investic a správy majetku nám. Karla IV. 239, 362 21 Nejdek Karlovarský kraj VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: OISM/7488/2013-6 Dle rozdělovníku VYŘIZUJE: Volná TELEFON:

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 4. ročník Zpracovala: Mgr. Jiřina Hrdinová Číslo a početní operace využívá při pamětném a písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení

Více

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Žák cvičí prostorovou představivost Žák využívá při paměťovém i písemném počítání komutativnost i asociativní sčítání a násobení Žák provádí písemné početní operace v oboru Opakování učiva 3. ročníku Písemné

Více

PROGRAMY RP53A a RP71A. Rozpracovanost - výkresy a kubatury. Příručka uživatele. Revize 05. 05. 2014. Pragoprojekt a.s. 1986-2014

PROGRAMY RP53A a RP71A. Rozpracovanost - výkresy a kubatury. Příručka uživatele. Revize 05. 05. 2014. Pragoprojekt a.s. 1986-2014 ROADPAC 14 PROGRAMY RP53A a RP71A Rozpracovanost - výkresy a kubatury Příručka uživatele Revize 05. 05. 2014 Pragoprojekt a.s. 1986-2014 PRAGOPROJEKT a.s., 147 54 Praha 4, K Ryšánce 16 Rozpracovanost,

Více

CENÍK 800-763 DŘEVOSTAVBY-MONTÁŽ

CENÍK 800-763 DŘEVOSTAVBY-MONTÁŽ CENOVÉ PODMÍNKY 2015/ I. CENÍK 800-763 DŘEVOSTAVBY-MONTÁŽ I. OBECNÉ PODMÍNKY CENÍKU CENÍKU 11. Členění 111. Ceník obsahuje položky pro montáže na stavebních objektech nebo jejich částech (dále jen "objektech")

Více

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail. Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: Akce: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.com Datum: A DSP 018 04/2015 12 x A4 - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE NA VÝSLUNÍ V CHOTĚBOŘI PRŮVODNÍ

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP. Zápis čísla v desítkové soustavě - porovnávání čísel - čtení a psaní čísel

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP. Zápis čísla v desítkové soustavě - porovnávání čísel - čtení a psaní čísel Ročník: I. - vytváří si názoru představu o čísle 5, 10, 20 - naučí se vidět počty prvků do 5 bez počítání po jedné - rozpozná a čte čísla 0 5 - pozná a čte čísla 0 10 - určí a čte čísla 0 20 Číselná řada

Více

ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ

ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ 7. cvičení ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ V této kapitole se probírají výpočty únosnosti průřezů (neboli posouzení prvků na prostou pevnost). K porušení materiálu v tlačených částech průřezu dochází: mezní

Více

Přehled vzdělávacích materiálů

Přehled vzdělávacích materiálů Přehled vzdělávacích materiálů Název školy Název a číslo OP Název šablony klíčové aktivity Název sady vzdělávacích materiálů Jméno tvůrce vzdělávací sady Číslo sady Anotace Základní škola Ţeliv Novými

Více

MECHANIKA HORNIN A ZEMIN

MECHANIKA HORNIN A ZEMIN MECHANIKA HORNIN A ZEMIN podklady k přednáškám doc. Ing. Kořínek Robert, CSc. Místnost: C 314 Telefon: 597 321 942 E-mail: robert.korinek@vsb.cz Internetové stránky: fast10.vsb.cz/korinek Konsolidace zemin

Více

Zásady organizace výstavby

Zásady organizace výstavby s.r.o. Zásady organizace výstavby 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Stavba Název stavby: Oprava propustku v ulici Lesní čtvrť Místo stavby: Kraj: CZ 051 Liberecký Obec: 561860 Nový Bor (okres Česká Lípa) Katastrální

Více

Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA

Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA Dokumentace pro zadání stavby

Více

Hodnoticí standard. Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 6.2.2012

Hodnoticí standard. Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 6.2.2012 Stavitel podzemní hrobky (kód: 69-016-H) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Osobní a provozní služby (kód: 69) Povolání: Stavitel podzemní hrobky Doklady potvrzující ÚK:

Více

DOPRAVNÍ STAVBY POLNÍ CESTY

DOPRAVNÍ STAVBY POLNÍ CESTY JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU DOPRAVNÍ STAVBY POLNÍ CESTY Polní cesta = účelová komunikace zejména pro zemědělskou dopravu, ale i pro pěší a cykloturistiku ČSN 73 6109 Projektování polních cest

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Matematika (MAT) Náplň: Rovnice a nerovnice, kruhy a válce, úměrnost, geometrické konstrukce, výrazy 2 Třída: Tercie Počet hodin: 4 hodiny týdně Pomůcky: Učebna s PC a dataprojektorem (interaktivní

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky Veřejný zadavatel popíše změny a) v popisu potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny b) v popisu předmětu veřejné zakázky c) vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele

Více

Teorie sférické trigonometrie

Teorie sférické trigonometrie Teorie sférické trigonometrie Trigonometrie (z řeckého trigónon = trojúhelník a metrein= měřit) je oblast goniometrie zabývající se praktickým užitím goniometrických funkcí při řešení úloh o trojúhelnících.

Více

ZPRACOVÁNÍ PROTOKOLU Z ELEKTRICKÝCH MĚŘENÍ. Úvodní strana. Úvodní strana má jednotný vzhled pro všechny skupiny a pro všechny třídy na naší škole.

ZPRACOVÁNÍ PROTOKOLU Z ELEKTRICKÝCH MĚŘENÍ. Úvodní strana. Úvodní strana má jednotný vzhled pro všechny skupiny a pro všechny třídy na naší škole. ZPRACOVÁNÍ PROTOKOLU Z ELEKTRICKÝCH MĚŘENÍ Úvodní strana Úvodní strana má jednotný vzhled pro všechny skupiny a pro všechny třídy na naší škole. Do úvodní strany se vpisuje šablonou a černým fixem: název

Více

Výkaz výměr Rozpočet Oceňovací podklady

Výkaz výměr Rozpočet Oceňovací podklady Výkaz výměr Rozpočet Oceňovací podklady Hotel III. Pozemek Technolog. část Stavební část SO1- blok A Projekt. a průzkumné práce, Kompletace Rezerva, Ostatní investice II. Stavební konstrukce a práce Stavební

Více

ZVÝŠENÍ ÚNOSNOSTI SILNICE I/19 - ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. vypracoval Hančík J. investor: město Žďár nad Sázavou. Akce

ZVÝŠENÍ ÚNOSNOSTI SILNICE I/19 - ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. vypracoval Hančík J. investor: město Žďár nad Sázavou. Akce vedoucí projektant zodp. projektant Ing. Sedlák Ing. Sedlák vypracoval Hančík J. kontroloval investor: město Žďár nad Sázavou Akce Ing. Kotlán ZVÝŠENÍ ÚNOSNOSTI SILNICE I/19 - ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Pod Příkopem

Více

Mezinárodní tah E 55 je veden přes Skandinávii, SRN, ČR, Rakousko, Itálii do Řecka. Koncepce D3 je přijata již od roku 1963.

Mezinárodní tah E 55 je veden přes Skandinávii, SRN, ČR, Rakousko, Itálii do Řecka. Koncepce D3 je přijata již od roku 1963. Význam D3 E 55 Mezinárodní tah E 55 je veden přes Skandinávii, SRN, ČR, Rakousko, Itálii do Řecka. Koncepce D3 je přijata již od roku 1963. Vdálniční kategorii je vše mimo úsek Drážďany Praha Linec. Délka

Více

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov, České vysoké učení technické, Buštěhrad

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov, České vysoké učení technické, Buštěhrad Zjednodušená měsíční bilance solární tepelné soustavy BILANCE 2015/v2 Tomáš Matuška, Bořivoj Šourek Univerzitní centrum energeticky efektivních budov, České vysoké učení technické, Buštěhrad Úvod Pro návrh

Více

ROADPAC 11 SI 91. SI 91 Kreslení spojených řezů. Příručka uživatele. Revize 24.02.2011. PRAGOPROJEKT a.s. & VIAPONT s.r.o.

ROADPAC 11 SI 91. SI 91 Kreslení spojených řezů. Příručka uživatele. Revize 24.02.2011. PRAGOPROJEKT a.s. & VIAPONT s.r.o. ROADPAC 11 SI 91 SI 91 Kreslení spojených řezů Příručka uživatele Revize 24.02.2011 PRAGOPROJEKT a.s. & VIAPONT s.r.o. PRAGOPROJEKT a.s., 147 54 Praha 4, K Ryšánce 16 VIAPONT s.r.o., Vodní 13, 602 00 Brno

Více

6. Geometrie břitu, řezné podmínky. Abychom mohli určit na nástroji jednoznačně jeho geometrii, zavádíme souřadnicový systém tvořený třemi rovinami:

6. Geometrie břitu, řezné podmínky. Abychom mohli určit na nástroji jednoznačně jeho geometrii, zavádíme souřadnicový systém tvořený třemi rovinami: 6. Geometrie břitu, řezné podmínky Abychom mohli určit na nástroji jednoznačně jeho geometrii, zavádíme souřadnicový systém tvořený třemi rovinami: Základní rovina Z je rovina rovnoběžná nebo totožná s

Více

POŽADAVKY NA STATICKÝ VÝPOČET

POŽADAVKY NA STATICKÝ VÝPOČET POŽADAVKY NA STATICKÝ VÝPOČET Statický výpočet je podkladem pro vypracování technické specifikace konstrukční části a výkresové dokumentace Obsahuje dimenzování veškerých prvků konstrukcí, které jsou obsahem

Více

1 Použité značky a symboly

1 Použité značky a symboly 1 Použité značky a symboly A průřezová plocha stěny nebo pilíře A b úložná plocha soustředěného zatížení (osamělého břemene) A ef účinná průřezová plocha stěny (pilíře) A s průřezová plocha výztuže A s,req

Více

Geometrické vyhledávání

Geometrické vyhledávání mnohoúhelníky a jejich vlastnosti lokalizace bodu vůči konvexnímu mnohoúhelníku rozhodnutí, zda je bod vnitřní či vnější lokalizace bodu vůči nekonvexnímu mnohoúhelníku rozhodnutí, zda je bod vnitřní či

Více

URČITÝ INTEGRÁL OBSAH PLOCHY ROVINNÉHO OBRAZCE OHRANIČENÉHO ZADANÝMI KŘIVKAMI

URČITÝ INTEGRÁL OBSAH PLOCHY ROVINNÉHO OBRAZCE OHRANIČENÉHO ZADANÝMI KŘIVKAMI URČITÝ INTEGRÁL OBSAH PLOCHY ROVINNÉHO OBRAZCE OHRANIČENÉHO ZADANÝMI KŘIVKAMI Co je kýženým výsledkem je zřejmé ze zadání obsah, respektive obsah jistého obrazce omezeného zadanými křivkami který je samozřejmě

Více

III. Návrh komodit určených pro standardizaci a návrh pravidel centrálního nákupu státu I. Návrh seznamu komodit určených pro standardizaci

III. Návrh komodit určených pro standardizaci a návrh pravidel centrálního nákupu státu I. Návrh seznamu komodit určených pro standardizaci III. Návrh komodit určených pro standardizaci a návrh pravidel centrálního nákupu státu Pro komodity související s provozem ústředních orgánů státní správy a jejich podřízených organizací 1 stanoví ministerstvo

Více

Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr.

Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr. . cvičení Klopení nosníků Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr. Ilustrace klopení Obr. Ohýbaný prut a tvar jeho ztráty

Více

MATEMATIKA. 1. 5. ročník

MATEMATIKA. 1. 5. ročník Charakteristika předmětu MATEMATIKA 1. 5. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět matematika má časovou dotaci 4 hodiny týdně v 1. ročníku, 5 hodin týdně ve 2. až 5. ročníku. Časová

Více

Žadatel. fyzická osoba. fyzická osoba oprávněná k podnikání. právnická osoba

Žadatel. fyzická osoba. fyzická osoba oprávněná k podnikání. právnická osoba MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI ODBOR VÝSTAVBY, DOPRAVY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ODDĚLENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ poznámka: v kompetenci ÚMČ Praha 16 Radotín je udělování souhlasu k odnětí půdy ze zemědělského

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. NOVOSTAVBA PASIVNÍCH DOMŮ VE STARÉM MĚSTĚ - Hrubá stavba A2, B1

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. NOVOSTAVBA PASIVNÍCH DOMŮ VE STARÉM MĚSTĚ - Hrubá stavba A2, B1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NÁZEV ZAKÁZKY: NOVOSTAVBA PASIVNÍCH DOMŮ VE STARÉM MĚSTĚ - Hrubá stavba A2, B1 ZADAVATEL: Premium Development s.r.o. 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Premium Development s.r.o. zastoupená,

Více

Strana 1 z 5. Kompletní číselník NIPEZ je uveřejněn v aplikaci NIPEZ dostupné na http://ciselnik.nipez.cz/faces/login.xhtml.

Strana 1 z 5. Kompletní číselník NIPEZ je uveřejněn v aplikaci NIPEZ dostupné na http://ciselnik.nipez.cz/faces/login.xhtml. K UV č. 289 ze dne 22. dubna 2015 (č.j. 368/15) Návrh komodit určených pro standardizaci a návrh pravidel centrálního nákupu státu Pro komodity související s provozem ústředních orgánů státní správy a

Více

Určování výměr Srážka mapového listu Výpočet objemů Dělení pozemků

Určování výměr Srážka mapového listu Výpočet objemů Dělení pozemků Geodézie přednáška 9 Určování výměr Srážka mapového listu Výpočet objemů Dělení pozemků Ústav geoinformačních technologií Lesnická a dřevařská fakulta ugt.mendelu.cz tel.: 545134015 Určování výměr určování

Více

Trojúhelník a čtyřúhelník výpočet jejich obsahu, konstrukční úlohy

Trojúhelník a čtyřúhelník výpočet jejich obsahu, konstrukční úlohy 5 Trojúhelník a čtyřúhelník výpočet jejich obsahu, konstrukční úlohy Trojúhelník: Trojúhelník je definován jako průnik tří polorovin. Pojmy: ABC - vrcholy trojúhelníku abc - strany trojúhelníku ( a+b>c,

Více

Požadavky na zpracování projektové dokumentace Dostavba pavilonu D a F ZŠ speciální Jižní, Česká Lípa

Požadavky na zpracování projektové dokumentace Dostavba pavilonu D a F ZŠ speciální Jižní, Česká Lípa Příloha č. 1 Smlouvy o dílo Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky Požadavky na zpracování projektové dokumentace Dostavba pavilonu D a F ZŠ speciální Jižní, Česká Lípa 1. Rozdělení projektu na části : Část

Více

Projektová dokumentace pro ohlášení stavby podle 104 odst. 2 a) zákona 183/2006Sb. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY AKCE:

Projektová dokumentace pro ohlášení stavby podle 104 odst. 2 a) zákona 183/2006Sb. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY AKCE: PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY AKCE: Terénní úpravy a odvodnění pozemku dětského hřiště MÍSTO: Investor: Město, Zákostelní 720, PSČ: 391 11 Projektant: Ing. Martin Pobuda, Hraběcí 320, 391

Více

TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB ČESKÝCH DRAH

TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB ČESKÝCH DRAH ČESKÉ DRÁHY, státní organizace DIVIZE DOPRAVNÍ CESTY, o.z. TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB ČESKÝCH DRAH Kapitola 2 PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ Třetí - aktualizované vydání Schváleno VŘ DDC č.j. TÚDC-15036/2000

Více

Truss 4.7. Předvolby nastavení tisku

Truss 4.7. Předvolby nastavení tisku Truss 4.7 Firma Fine s.r.o. připravila verzi 4.7 programu Truss. Tato verze přináší následující změny a vylepšení: Změna práce s násobnými vazníky Z důvodu omezení chyb v průběhu návrhu byl upraven způsob

Více

Funkce. Úkol: Uveďte příklady závislosti dvou veličin.

Funkce. Úkol: Uveďte příklady závislosti dvou veličin. Funkce Pojem funkce Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. Funkce vyjadřuje závislost

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 6.1.3. Vyučovací předmět: MATEMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 6.1.3. Vyučovací předmět: MATEMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 6.1.3. Vyučovací předmět: MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávací obsah je rozdělen na čtyři tematické okruhy : čísla

Více

www.eurovia.cz PŘÍNOS KOMPLEXNÍHO VYUŽITÍ 3D PŘÍSTUPU PŘI REALIZACI REKONSTRUKCE VOZOVKY PŘÍPADOVÁ STUDIE Na společné cestě

www.eurovia.cz PŘÍNOS KOMPLEXNÍHO VYUŽITÍ 3D PŘÍSTUPU PŘI REALIZACI REKONSTRUKCE VOZOVKY PŘÍPADOVÁ STUDIE Na společné cestě www.eurovia.cz PŘÍNOS KOMPLEXNÍHO VYUŽITÍ 3D PŘÍSTUPU PŘI REALIZACI REKONSTRUKCE VOZOVKY PŘÍPADOVÁ STUDIE Na společné cestě Investor: Hlavní město Praha zastoupené Technickou správou komunikací hl. m.

Více

Vyučovací předmět: CVIČENÍ Z MATEMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu.

Vyučovací předmět: CVIČENÍ Z MATEMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vyučovací předmět: CVIČENÍ Z MATEMATIKY A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Základem vzdělávacího obsahu předmětu Cvičení z matematiky je vzdělávací

Více

Počítačová grafika RHINOCEROS

Počítačová grafika RHINOCEROS Počítačová grafika RHINOCEROS Ing. Zuzana Benáková Základní otázkou grafických programů je způsob zobrazení určitého tvaru. Existují dva základní způsoby prezentace 3D modelů v počítači. První využívá

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 4 ZE DNE 27.11.2014

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 4 ZE DNE 27.11.2014 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 4 ZE DNE 27.11.2014 ZADAVATEL: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace Sídlem: Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Jednající: Ing.

Více

Ve výrobě ocelových konstrukcí se uplatňují následující druhy svařování:

Ve výrobě ocelových konstrukcí se uplatňují následující druhy svařování: 5. cvičení Svarové spoje Obecně o svařování Svařování je technologický proces spojování kovů podmíněného vznikem meziatomových vazeb, a to za působení tepla nebo tepla a tlaku s případným použitím přídavného

Více

h n i s k o v v z d á l e n o s t s p o j n ý c h č o č e k

h n i s k o v v z d á l e n o s t s p o j n ý c h č o č e k h n i s k o v v z d á l e n o s t s p o j n ý c h č o č e k Ú k o l : P o t ř e b : Změřit ohniskové vzdálenosti spojných čoček různými metodami. Viz seznam v deskách u úloh na pracovním stole. Obecná

Více

PONTEX spol. s r. o. Bezová 1658 147 14 Praha 4 ZOV. Obsah

PONTEX spol. s r. o. Bezová 1658 147 14 Praha 4 ZOV. Obsah Obsah 1. Všeobecné údaje... 2 1.1. Identifikační údaje stavby... 2 1.2. Zdůvodnění stavby... 2 1.3. Základní údaje o křížení... 2 2. Provádění... 3 2.1. Průběh rekonstrukce mostu... 3 2.2. Harmonogram...

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Předmět: MATEMATIKA Ročník: 4. Časová dotace: 4 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Provádí písemné početní operace Zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady a kontroluje

Více

KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU

KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1. Předmět a účel... 3 1.2. Platnost a závaznost použití... 3 2. SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘEDPISY... 3 3. ZÁKLADNÍ

Více

Mapové podklady pro přípravu, projektování a povolování staveb. Geodetická část projektové dokumentace.

Mapové podklady pro přípravu, projektování a povolování staveb. Geodetická část projektové dokumentace. Mapové podklady pro přípravu, projektování a povolování staveb. Geodetická část projektové dokumentace. ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Ing. Martina Vichrová, Ph.D. Fakulta aplikovaných věd - KMA oddělení

Více

PARTNEŘI PŘI VÝSTAVBĚ SPOLEČNOST. Partneři ve výstavbovém procesu. stavebník (objednatel, investor) projektant. zhotovitel (dodavatel stavby)

PARTNEŘI PŘI VÝSTAVBĚ SPOLEČNOST. Partneři ve výstavbovém procesu. stavebník (objednatel, investor) projektant. zhotovitel (dodavatel stavby) Smluvní vztahy ve výstavbě Poptávka, nabídka, smlouva o dílo, plnění Projektování elektrických systémů České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra technologie staveb ng. Ladra 1 Partneři

Více

PROGRAM RP51 Konstrukce příčných řezů Příručka uživatele Revize 05. 05. 2014

PROGRAM RP51 Konstrukce příčných řezů Příručka uživatele Revize 05. 05. 2014 ROADPAC 14 RP51 PROGRAM RP51 Příručka uživatele Revize 05. 05. 2014 Pragoprojekt a.s. 1986-2014 PRAGOPROJEKT a.s., 147 54 Praha 4, K Ryšánce 16 RP51 1. Úvod Program RP51 koridoru je součástí systému ROADPAC.

Více

Tematický plán učiva. Předmět : Matematika a její aplikace Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová

Tematický plán učiva. Předmět : Matematika a její aplikace Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová Tematický plán učiva Předmět : Matematika a její aplikace Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová 1. Používá čtení a psaní v číselném oboru 0 1 000 000. 2. Rozumí lineárnímu uspořádání

Více

Znalecký posudek č. T 37/1200/2010

Znalecký posudek č. T 37/1200/2010 Znalecký posudek č. T 37/1200/2010 o obvyklé ceně pozemku komunikace parc. č. 533 včetně součástí a příslušenství, jde o ulici Průmyslovou v obci Dolní Břežany, Katastrální území Dolní Břežany, kraj Středočeský.

Více

Stavba č. 8560 Komunikační propojení Prahy 12 s Pražským okruhem (SO 202 DVZ zpřístupnění území) SKLADBA DOKUMENTACE. A.

Stavba č. 8560 Komunikační propojení Prahy 12 s Pražským okruhem (SO 202 DVZ zpřístupnění území) SKLADBA DOKUMENTACE. A. ATELIER PROJEKTOVÁNÍ INŽENÝRSKÝCH STAVEB s.r.o. DVZ Stavba č. 8560 Komunikační propojení Prahy 12 s Pražským okruhem (SO 202 DVZ zpřístupnění území) SKLADBA DOKUMENTACE A. Průvodní zpráva B. Souhrnné řešení

Více

REKAPITULACE STAVBY. Stavba: Rekonstrukce polní cesty C6, k.ú. Helvíkovice CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 24 0,00. Cena bez DPH.

REKAPITULACE STAVBY. Stavba: Rekonstrukce polní cesty C6, k.ú. Helvíkovice CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 24 0,00. Cena bez DPH. REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: M012/006a Rekonstrukce polní cesty C6, k.ú. Helvíkovice KSO: 82229 CC-CZ: 21121 Místo: k.ú. Helvíkovice Datum: 5.8.2015 Zadavatel: Obec Helvíkovice IČ: DIČ: Uchazeč: IČ:

Více

Příloha č. 4 Matematika Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata)

Příloha č. 4 Matematika Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Příloha č. 4 Matematika Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Číslo a početní operace - využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost

Více

OPRAVA MK ul. FORTŇA. Technická zpráva

OPRAVA MK ul. FORTŇA. Technická zpráva OPRAVA MK ul. FORTŇA Stavba: OPRAVA MK ul. FORTŇA Místo stavby: Archlebov, k.ú. Archlebov, Jihomoravský kraj Investor: Obec Archlebov, 696 33 Archlebov 2, IČ : 00284751 Stupeň: Projektant: DSP Ing. Jindřich

Více

Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2013-2014

Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2013-2014 Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2013-2014 1. ročník (první pololetí, druhé pololetí) 1) Množiny. Číselné obory N, Z, Q, I, R. 2) Absolutní hodnota reálného čísla, intervaly. 3) Procenta,

Více