ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZADÁVACÍ DOKUMENTACE"

Transkript

1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběrové řízení pro projekt: Rozvoj IS a zvýšení bezpečnosti dat ve společnosti GEMEC-UNION a.s. Výběrové řízení není řízením podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a není jím zadávána veřejná zakázka ve smyslu citovaného zákona. Podmínky výběrového řízení jsou stanoveny v souladu s pravidly pro výběr dodavatelů čj.: MPO 203/14/61100/ Jívka, Strana 1 (celkem 32)

2 1 Identifikace zadavatel Vymezení předmětu zakázky a požadavků zadavatele Rozvoj funkčnosti informačního systému Funkce evidence nářadí Funkce evidence spotřeby režijního a spotřebního materiálu Čárové kódy Automatizace odvádění výroby Funkce pro vyhodnocení výrobních zakázek Funkce pro zpětné vyhledání a tisk atestů Funkce pro evidenci práce režijních zaměstnanců Rozvoj funkčnosti v oblasti údržby Funkce vyhodnocení jednotkového výkonu Správa firemního obsahu (ECM) Vztahy se zákazníky CRM Reporty Hardwarové vybavení Server Záložní napájecí zdroj pro server Diskové pole Pracovní stanice 10ks Notebooky pro obchodníky 5ks Notebooky manažerské 5ks Monitory k pracovním stanicím a notebookům 20ks Multifunkční tiskárna 2ks Mobilní terminály pro sběr dat ve výrobě 4ks Tiskárna čárových kódů 2ks Řešení pro zálohování...18 Strana 2 (celkem 32)

3 2.3 Softwarové vybavení Serverový operační systém Operační systém pro NB a pracovní stanice Klientský kancelářský software SW pro správu firemního obsahu SQL server Poštovní server Další požadavky: Předpokládaná hodnota zakázky Místo plnění zakázky Předpokládaný termín zahájení plnění/realizace zakázky Požadavky na splnění kvalifikačních předpokladů uchazečů Základní kvalifikační předpoklady: Profesní kvalifikační předpoklady Technické kvalifikační předpoklady Obsah nabídky Způsob zpracování nabídky Způsob zpracování nabídkové ceny Způsob hodnocení nabídek Lhůta a místo předkládání nabídky Obchodní podmínky Náklady účasti Další informace pro uchazeče Stávající HW a SW vybavení zadavatele Ostatní:...32 Strana 3 (celkem 32)

4 1 Identifikace zadavatel Název: GEMEC - UNION a.s. Sídlo: Jívka 187, PSČ IČO: DIČ: CZ zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1890 Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele statutární zástupce: Mgr. Bohuslava Rajchlová, předsedkyně představenstva Kontaktní osoba oprávněná k poskytování informací a technických specifikací ve věci předmětné zakázky: Jméno a příjmení: Ing.Milan Čapek Tel.: Vymezení předmětu zakázky a požadavků zadavatele Předmětem zakázky je: Rozvoj stávající funkčnosti informačního systému společnosti a to zejména v oblasti funkcí evidence nářadí, funkcí týkajících se evidence spotřeby režijního a spotřebního materiálu, nasazení čárových kódů, automatizace odvádění výroby, funkce pro vyhodnocování výrobních zakázek, funkce pro zpětné vyhledání a tisk atestů, funkce pro evidenci práce režijních zaměstnanců, rozvoj funkčnosti v oblasti údržby, funkce pro vyhodnocení jednotkového výkonu, nasazení správy firemního obsahu (ECM), řízení vztahů se zákazníky CRM, nasazení reportů, pro automatické hlášení. Dodávka hardwarového vybavení, kterým se rozumí dodávka serveru, záložního napájení pro server, diskové pole, dodávka pracovních stanic, notebooků, monitorů k pracovním Strana 4 (celkem 32)

5 stanicím a notebookům. Dále pak dodávka multifunkčních tiskáren, mobilních terminálů pro sběr dat ve výrobě, tiskáren čárového kódu a řešení pro zálohování. Dodávka softwarového vybavení, kterým se rozumí dodávka serverového operačního systému, operačních systémů pro dodávané pracovní stanice a notebooky, klientského kancelářského softwaru, softwaru pro správu firemního obsahu, SQL serveru a poštovního serveru. 2.1 Rozvoj funkčnosti informačního systému Funkce evidence nářadí Evidence nářadí bude obsahovat komunální i speciální nářadí včetně přípravků a měřidel, navíc bude možnost definice dalšího vlastní rozdělení nářadí do skupin. Sklad nářadí bude propojen s ostatními funkcemi informačního systému s vazbou na evidenci pracovníků a finančnímu vyhodnocení. Systém umožní evidenci nářadí až na konkrétní kus, případně výrobní číslo včetně jeho ceny a lokace či odpovědnou osobu Příjmy a výdeje na ostření, opravu, kontrolu a kalibraci včetně záznamu naměřených hodnot Návratky a převody nářadí Krátkodobé a dlouhodobé zápůjčky, přehledy zapůjčeného nářadí dle pracovníků a délky zápůjčky. Evidence veškerých pohybů nářadí a možnost přehledů dle druhu pohybu. Pro evidenci bude využita jednoznačná identifikace pracovníků (stávajíc čip RIFID) Poškození nářadí (odpisy nářadí) likvidace nářadí zapůjčeného, likvidace skladem/výdejnou. Sledování spotřeby nářadí podle pracovišť (pracovníků), středisek. Plánování nákupu a obnovy Strana 5 (celkem 32)

6 Inventury možnost inventarizace nářadí Funkce evidence spotřeby režijního a spotřebního materiálu Evidence spotřeby režijního materiálu je navázána na skladovou evidenci a evidenci zaměstnanců Systém eviduje výdej veškerého spotřebního a režijního materiálu. Při evidenci je využito čtečky čárového kódu a jednoznačné identifikace zaměstnance. Systém umožňuje zadat zakázku (dimenzi) na kterou je materiál vydáván Systém umožní vyhodnotit spotřebu minimálně dle materiálu, dle zaměstnance a dle zakázky Čárové kódy Čárové kódy budou využity pro evidenci materiálu ve skladech. Čárové kódy budou využity při evidenci práce a spotřebovaného materiálu na Výrobních zakázkách. Čárové kódy budou využity při evidenci majetku. Snímání čárových kódů bude prováděno pomocí čteček čárového kódu, které musí být vybaveny SW, který umožní u jednotlivých úloh zadat z klávesnice terminálu doplňující údaje (např. počet ks, číslo zaměstnance ). Tisk čárového kódu budou zajišťovat tiskárny čárového kódu Čárové kódy budou integrální součástí IS. Čárové kódy budou součástí definovaných tiskových sestav Automatizace odvádění výroby Ke každé výrobní zakázce bude vytvořena tisková sestava průvodka, na kterou budou zaznamenávány jednotlivé kroky výrobního procesu. Strana 6 (celkem 32)

7 Součástí průvodky je TNG postup a kusovník. Všechny položky budou opatřeny čárový kódem a kolonkou pro uvedení počtu zhotovených ks a podpis pracovníka. U materiálů, u nichž je požadavek na evidenci šarže bude při odvádění ošetřena povinnost zadat šarži. Systém musí umožnit při výrobě více ks v rámci jedné operace rozdělit ks mezi více pracovníků Zhotovené polotovary a výrobky budou po odvedení poslední TNG operace automaticky převedeny na sklad (polotovarů, případně výrobků) Systém musí umožňovat kombinaci ručního odvádění výroby a odvádění prostřednictvím čtečky čárových kódů Systém musí umožňovat evidenci jak časů přípravných, tak doby zpracování Funkce pro vyhodnocení výrobních zakázek Funkce bude pracovat nad dokončenými výrobními zakázkami. Funkce provede porovnání výrobních nákladů kalkulovaných, očekávaných v okamžiku plánování a skutečných a to jak celkových, tak dílčích (náklady na kapacity, náklady na materiál, náklady na kooperace a režijní náklady) Funkce vyhledá ceny, za které byly výrobky prodány, případně jaká je jejich prodejní cena a to podle prodejního ceníku platnému ke dni dokončení VZ, podle vyrovnaných položek a podle prvního prodaného výrobku tohoto typu po dokončení VZ. Jsou li prodejní ceny v jiné, než lokální měně funkce ceny přepočítá dle kurzu, který platil k datu dokončení VZ. Vypočtené hodnoty budou naplněny do přehledné tabulky a vyexportovány ve formátu kompatibilním s MS EXCEL. Strana 7 (celkem 32)

8 2.1.6 Funkce pro zpětné vyhledání a tisk atestů Funkce umožní vyhledat a vytisknout atesty ke všem materiálům, které byly použity při výrobě. Funkce musí upozorňovat uživatele, zda jsou zpracovávané zakázky v režimu dokončeno, nebo zda se na nich ještě pracuje. Výběr zakázek pro tisk atestů je možné omezit min. pomocí filtru nad číslem zakázky, nad datem nakládky, případně kombinací filtrů. Funkce musí umět vytisknout atesty ve dvou režimech: - detailní tisk použije se u zakázek s přísnějším režimem evidence - tisknou se všechny atesty materiálu pro konkrétní zakázku - tisk skupinový použije se pro skupinu VZ, kde nejsou takové nároky na evidenci. Takto označené zakázky se vypíší spolu s čísly použitých atestů na přehledový papír a následně se vytisknou atesty, tak, že každý atest se vytiskne pouze jednou (a to i v případě, že je materiál použit ve více zakázkách) Funkce pro evidenci práce režijních zaměstnanců Funkce musí umožnit sledovat práci režijních pracovníků (pracovníků zapojených do nevýrobních činností Funkce musí umožnit zadávat úlohy a činnosti, na kterých pracovník pracuje Funkce musí umožnit evidovat spotřebovaný materiál u sledovaných činností Získaná data musí být možné následně využít při zpracování mezd. Vyhodnocení pracovní činnosti zaměstnance a nákladů na sledované činnosti Rozvoj funkčnosti v oblasti údržby Funkce umožní vytváření a aktualizaci požadavků na údržbu. Záznam musí obsahovat informaci o ID uživatele, který požadavek zadává, zařízení, kterého se údržba týká, Popis požadavku, Požadované datum dokončení, Číslo zakázky, Stav požadavku (Nový, Realizace, Dokončeno), Skutečné datum dokončení. Strana 8 (celkem 32)

9 Zakázku bude možno rozdělit do dalších dílčích částí tzv. úkoly (například u ročních servisních zakázek, bude možno rozčleněním na dvanáct úloh jednoduše sledovat náklady po jednotlivých měsících apod.) Funkce umožní evidenci materiálu spotřebovaného a to i s vazbou na účetnictví při údržbě jednotlivých strojů a zařízení, to jak pro jednotlivé opravy, tak i přehledově pro delší období Funkce bude navázána na skladovou evidenci Funkce musí umožnit evidenci konkrétních pracovníků a rozsahu prací na zakázkách Funkce umožní vyhodnotit náklady v oblasti údržby a to ve struktuře náklady na mzdy, náklady na materiál, náklady na kooperace Evidence zařízení, na kterých se provádí údržba, bude primárně vycházet z karet majetku. Funkce musí zajistit podklady pro účtování o výdeji materiálu na údržbu a spotřebě práce Funkce vyhodnocení jednotkového výkonu Rozvoj funkčnosti v oblasti evidence jednotkového výkonu bude sloužit k vytvoření podkladů a následnému vyhodnocení ekonomiky provozu. Funkce musí umožňovat evidenci odpracovaných hodin pro stroje. U vybraných zařízení musí být možno sledovat počty najetých km. Funkce musí umožňovat evidenci spotřeby materiálu v souvislosti s realizací zakázek Funkce musí umožňovat evidenci materiálu vstupujícího do sledovaných zakázek a to cíleně pro jednotlivé nasazené stroje. Funkce musí umět evidovat odvedenou práci v souvislosti se sledovanými zakázkami Strana 9 (celkem 32)

10 Výstupem funkce jsou ukazatele: měrná spotřeba PHM (l/hod, případně l/km) pro jednotlivé stroje, odpracované hodiny pro jednotlivá zařízení na zakázce, případně pro zvolené časové období, mzdové náklady na zakázce, motohodiny na zakázce případně km naježděné na zakázce (podle typu zařízení), zpracované (přepravené) množství surovin Správa firemního obsahu (ECM) bude vytvořeno úložiště pro dokumenty v definované struktuře, s označením verzí, možností editace více uživateli, nastavenými přístupovými právy a obousměrnou integrací s podnikovým informačním systémem. Správa firemního obsahu umožní definovat work flow pro podnikové procesy, které informační systém nepokrývá je vhodné je řešit mimo něj. Do úložiště naplnit kopie atestů k materiálům Do úložiště naplnit smlouvy Evidence oprávnění pracovníků, které umožní sledovat termíny platnosti a plánovat školení, prohlídky atd. Evidence zápisů z porad a z toho vyplývajících úkolů pro jednotlivé pracovníky. Bude spuštěn systém elektronického schvalování objednávek, včetně nastavení příslušného WF Vztahy se zákazníky CRM Obsahem úlohy je vytvoření jednotné platformy pro spolupráci a informování v rámci organizace o zákaznících a dodavatelích. Funkce musí podporovat proces shromažďování, zpracování a využití informací o zákaznících firmy. Funkce musí zautomatizovat úkoly spojené s prodejem, marketingem a službami zákazníkům. Strana 10 (celkem 32)

11 Funkce bude spravovat zákaznické informace, včetně historie prodejů, pomáhat vytvářet a realizovat marketingové kampaně a sledovat aktivity zákazníků Reporty na nestandardní pohyby na skladě (výdej, příjem), včetně informace, kdo provedl. na vyhodnocené zakázky - vybere ty, u nichž byla míra zisku nižší, než uživatelsky zadaná hodnota. 2.2 Hardwarové vybavení Server Minimální požadovaná záruka na server 5let se zajištěným servisem nejpozději následující pracovní den. Server musí umožňovat virtualizaci, součástí dodávky je vytvoření 4 virtuálních serverů pro informační systém společnosti, poštovní server společnosti, databázový server a systém pro správu firemního obsahu. Min. 1 x procesor se 6 jádry, PassMark CPU Mark min , 64 bit (možnost rozšíření na 2 procesory) Minimální požadovaná operační paměť 48GB (možnost rozšíření na min.64gb). Mininální požadovaná propustnost pamětí - 12 GB/s. Server musí být v provedení do racku Server musí obsahovat redundantní napájecí zdroj. Server musí být vybaven doplňkovým síťovým adaptérem 1Gb Server musí obsahovat 8X DVD +/-RW, SATA 1 PassMark CPU Mark: Strana 11 (celkem 32)

12 2.2.2 Záložní napájecí zdroj pro server Výkon záložního napájecího zdroje musí odpovídat nabízenému serveru. Záložní napájecí zdroj musí být v provedení do racku Záložní napájecí zdroj musí být kompatibilní s nabízeným serverem. Min. požadovaná záruka 3 roky Diskové pole Diskové pole může být jak v interním, tak i v externím provedení Minimální požadovaná efektivní kapacita diskového pole 1TB Diskové pole musí být navrženo tak, aby umožňovalo rychlý zápis a čtení v databázových aplikacích a zároveň musí zajistit redundantní obsah pro případ havárie některého disku - RAID10. Selhání jednoho disku v každém poli nesmí mít následky na data Výměna vadných disků musí být možná za provozu Pro zajištění vysoké prostupnosti musí být použity disky s rozhraním Serial Attached SCSI (SAS). Minimální požadovaná záruka na dodané diskové pole je 5 let se servisním zásahem další pracovní den Pracovní stanice 10ks Minimální požadovaná záruka 36měsíců Procesor - PassMark Average CPU Mark min , 64 bit Minimální požadovaná operační paměť 4 GB DDR3 2 PassMark Average CPU Mark: Strana 12 (celkem 32)

13 Minimální požadavky na pevný disk 500GB, SATA III Optická mechanika DVD±RW Síťové rozhraní Ethernet (10/100/1000), RJ 45 HDMI, nebo DVI konektor Min. 3 x USB konektor z toho min. 1x USB3 USB laserová myš Klávesnice Pracovní stanice budou dodány s nainstalovaným OS (viz.2.3.2) a kancelářským SW (viz.2.3.3) Notebooky pro obchodníky 5ks Minimální požadovaná záruka 36 měsíců Procesor: min. 2 jádra Samostatná numerická klávesnice Klávesnice v plné velikosti, odolná proti polití Velikost operační paměti min.8gb/ DDR3 Velikost displeje min 17 - antireflexní Rozlišení displeje min. 1600x900 Pevný disk min.750gb Optická mechanika: DVD+/-RW Dedikovaná grafická karta min. 2GB Síťové rozhraní Ethernet (10/100/1000), RJ 45 Čtečka mediálních karet Strana 13 (celkem 32)

14 Externí vstupní/výstupní porty min 2 x USB 3.0 a 2 x USB 2.0 Konektor VGA, HDMI stereofonní vstup pro mikrofon Integrované stereofonní reproduktory Integrovaný mikrofon Integrovaná web kamera s rozlišením min.720p Notebooky budou dodány s nainstalovaným OS (viz.2.3.2) a kancelářským SW (viz.2.3.3) Notebooky manažerské 5ks Minimální požadovaná záruka 36 měsíců Procesor: min. 2 jádra Samostatná numerická klávesnice Klávesnice v plné velikosti, odolná proti polití Velikost operační paměti min.4gb/ DDR3L Velikost displeje min 15 - antireflexní Rozlišení displeje min x 768 Pevný disk min. 500GB Optická mechanika: DVD+/-RW Síťové rozhraní Ethernet (10/100/1000), RJ 45 Čtečka mediálních karet Externí vstupní/výstupní porty min 2 x USB 3.0 a 2 x t USB 2.0 Konektor VGA, HDMI Strana 14 (celkem 32)

15 stereofonní vstup pro mikrofon Integrované stereofonní reproduktory Integrovaný mikrofon Integrovaná web kamera s rozlišením min.720p Notebooky budou dodány s nainstalovaným OS (viz.2.3.2) a kancelářským SW (viz.2.3.3) Monitory k pracovním stanicím a notebookům 20ks Typ panelu LCD matný Velikost obrazovky min. 21 Nativní rozlišení 1920 x 1080 Vstupy DVI, VGA Rychlost odezvy max. 6ms Formát obrazu 16:9 Kontrast min 700: Multifunkční tiskárna 2ks Obecné vlastnosti Barevná laserová technologie Rychlost kopírování / tisku min. 18/9 stran za minutu A4/A3 černobíle i barevně Průměrný provozní cyklus min stran A4 za měsíc Doba zahřívání méně než 60 sekund od zapnutí Doba do vytištění první strany při tisku i kopírování - méně než 15 sekund (barevně i černobíle). Strana 15 (celkem 32)

16 Napájecí soustava 220/240 V, 50/60 Hz Vstupní kapacita: Zásobník na min. 400 listů; rozsah použitelné gramáže papíru min g/m2; formáty A3, A4, A5, B5, Oboustranný podavač originálů min. 30 listů, rozsah použitelné gramáže předlohy min g/m2, A3, A4, A5, B5, Možnost tisku na fólie Tiskové funkce Paměť min. 500 MB RAM, Rozlišení tisku 600 x 600 dpi Možnost tisku čárových kódů Funkce přímý tisk PDF, IPP tisk Podpora OS Windows Standardní rozhraní USB 2.0 Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX, Kopírovací funkce Maximální velikost originálu A3 Vícenásobné kopírování 1-min.99 kopií Zvětšení / zmenšení min v rozsahu % základní poměry přednastavené Digitální funkce skenování do paměti, třídění, 2 a 4 originály na jednu kopii, Možnost nastavení kvality obrazu min. v těchto úrovních: text, foto, text + foto, grafika Strana 16 (celkem 32)

17 Skenovací funkce Funkce skenování do u, skenování do FTP, skenování do SMB, skenování do USB Host, síťový TWAIN, WIA. Rychlost skenování (při 300dpi, A4) minimálně. 30 orig./min (300 dpi, A4), černobíle i barevně Rozlišení skenování 600dpi (256 odstínů šedi na jednu barvu) Max. velikost originálu A3 Typy originálu Text, foto, text + foto, OCR Formát výstupu PDF, JPEG, TIFF Funkce integrovaný adresář, podpora Active Directory, možnost vícenásobného odesílání ( , fax, složka SMB/FTP, tisk) Mobilní terminály pro sběr dat ve výrobě 4ks Terminály musí být ergonomické, kompaktní a robustní musí odolat pádu z výšky min 1,2m Terminály musí být kompatibilní s SW a HW vybavením ve společnosti GEMEC- UNION a.s. (viz 2.3.2) Terminály musí být použitelné pro nasazení s informačním systémem společnosti a to i pro rozvojové úlohy dle této zadávací dokumentace. Min. požadovaný stupeň krytí IP54. Terminál musí umožňovat snímání 2D kódů Terminály musí být použitelné v rozsahu teplot min 0 C až 40 C Paměť RAM min. 128MB Terminál musí mít barevný display Strana 17 (celkem 32)

18 Tiskárna čárových kódů 2ks Tiskárna musí být dimenzován na tisk min. 500 štítků /měsíc Minimální požadovaná rychlost tisku 100mm/s Max možná šíře média: > 100 mm Maximální možná délka tisku: >800mm Minimální požadované rozlišení 200dpi Min. požadovaná paměť tiskárny 4MB Kompatibilita s MS Win Technologie tisku DirektThermal USB konektor Řešení pro zálohování Součástí dodávky je zálohovací HW a zálohovací SW. Budou zálohovány data ze 4 virtuálních strojů (IS, Databáze, Správa firemního obsahu, Poštovní server) a to jak data produkční, tak i data systémová. Požadavky na HW Datové úložiště bude připojeno k místní síti LAN. (NAS) Kapacita záložního systému min. 3TB. Možnost rozšíření na min.4tb Zařízení bude umístěno mimo hlavní serverovnu. Podpora min. RAID 0,1 Síťová komunikace min. 1GLAN,Připojení k síti RJ45 Strana 18 (celkem 32)

19 Požadavky na SW SW musí umožnit provádění zálohování a obnovu serverů s centralizovanou správou. SW musí umožňovat lokální i vzdálenou obnovu havarovaného serveru. SW provádí automatickou tvorbu záloh podle nastaveného plánu (denního, týdenního měsíčního) SW musí podporovat zálohování ve virtualizovaných prostředích SW musí podporovat systémy plného zálohování, rozdílové zálohování a přírůstkové zálohování. Systém musí umožňovat jak zálohu disků, tak i svazků Systém musí umožnit replikaci a nastavit pravidla zachování 2.3 Softwarové vybavení Serverový operační systém operační systém musí umožňovat virtualizaci na dodaném HW Operační systém musí být kompatibilní se stávajícím i dodávaným SW. Operační systém musí umožňovat ochranu citlivých informací. Operační systém umožňuje vzdálený přístup Operační systém umožňuje práci na vzdálené ploše Operační systém musí mít nástroj pro správu systému, identitu serveru, zobrazení stavu serveru, k identifikaci problémů s konfigurací rolí serveru a ke správě všech rolí. Operační systém umožní spravovat počítače v síti prostřednictvím příkazového řádku. Strana 19 (celkem 32)

20 Počet licencí OS musí umožňovat provoz 4 virtuálních serverů. Operační systém musí disponovat službou pro nasazení operačních systémů v síti pomocí síťové instalace Operační systém pro NB a pracovní stanice Operační systém musí být kompatibilní se systémy používanými ve společnosti GEMEC-UNION (ve společnosti jsou používány serverové OS MS Windows Server 2003, MS Windows Server 2008 R2, na pracovních stanicích jsou použity OS MS Windows XP,. MS Windows Vista, MS Windows 7, MS Windows 8 a MS Windows 8.1. u operačních systémů se vyskytují jak 32bitové, tak i 64 bitové verze) Součástí dodávky OS je jejich instalace na dodávaný HW (viz a 2.2.5) Možnosti uživatelského rozhraní systém umožňuje autorizované přihlášení do systému s nastavitelnými rolemi. Bezpečnostní vlastnosti Operační systém musí mýt integrovaný Firewall Operační systém musí obsahovat funkci k automatické instalaci oprav s doplňků Operační systém musí obsahovat funkce umožňující zobrazit informace o nastaveních údržby a zabezpečení a následně provést akce zajišťující bezproblémový běh systému. Výkon Operační systém musí být dostupný jak v 32bitové, tak i 64bitové architektuře, v 64bitové architektuře musí OS podporovat min 16GB paměti RAM, ve 32 bitové pak 4GB RAM. Operační systém nesmí být omezen počtem jader procesoru Strana 20 (celkem 32)

21 Dostupnost a spolehlivost Operační systém musí umožňovat automatické zálohování a to jak vybraných složek, tak i samotného operačního systému. Operační systém musí umožňovat zálohu na síti Operační systém musí umožňovat šifrování složek a souborů uživatelem Přiložené aplikace Operační systém musí podporovat faxování a skenování Digitální média a zařízení Operační systém musí umožňovat synchronizaci s mobilními zařízeními Operační systém musí podporovat práci s multimediálními datovými formáty Síťové možnosti Operační systém musí podporovat práci s offline soubory a jejich následnou synchronizaci Operační systém musí umožňovat připojení a použití projektoru Operační systém musí umožňovat vzdálené připojení a správu Vlastnosti pro mobilní zařízení Operační systém musí podporovat využití NB na cestách. Podnikové možnosti Operační systém musí umožňovat připojení do domény Operační systém pro NB musí umožňovat nastavení výchozí tiskárny podle aktuálního umístění Strana 21 (celkem 32)

22 2.3.3 Klientský kancelářský software SW musí obsahovat textový procesor SW musí obsahovat tabulkový procesor SW musí obsahovat nástroj pro tvorbu prezentací SW musí obsahovat nástroj pro správu ů, kontaktů a úkolů s podporou týmové spolupráce. Jednotlivé součásti kancelářského balíku musí být vzájemně spolupracující. Systém musí být kompatibilní se stávajícím kancelářským SW používaným ve společnosti SW musí být kompatibilní s IS společnosti SW musí být kompatibilní se systémy pro správu firemního obsahu SW musí být kompatibilní s poštovním serverem (viz ) Počet licencí 10 x pracovní stanice (viz.2.2.4) a 10 x NB (viz a 2.2.6) Součástí dodávky SW je instalace a konfigurace systému SW pro správu firemního obsahu Systém musí zajistit správu firemního obsahu jako bezpečné místo pro ukládání uspořádání a sdílení informací. Systém musí podporovat verzování sdílených informací a dokumentů Systém musí umožnit přístup ke sdíleným informacím prostřednictvím webového prohlížeče nezávisle na použitém koncovém zařízení. Systém musí umožňovat jednoduché vytváření týmových webů, jejich sdílení ve skupině a správu. Systém umožní zadávání a kontrolu plnění úkolů, jak ve skupinách, tak i jednotlivcům Strana 22 (celkem 32)

23 Systém musí disponovat nástroji sledování pro informování týmu v případě změn. Systém musí sloužit jako místo pro předávání informací v celé společnosti Systém umožní spolupráci více pracovníků na stejném dokumentu ve stejném okamžiku Systém umožňuje vytvářet workflow nad firemními procesy. Součástí dodávky je základní nastavení a proškolení uživatelů SQL server Součástí dodávky je dodávka a instalace relačního, databázového a analytického systému pro s licencí pro 12 uživatelů. Součástí dodávky je instalace a konfigurace dodaného SW na virtuální server (viz ) Součástí dodávky je migrace stávajících dat informačního systému z nativní DB do nově instalovaného SQL serveru Poštovní server Řešení bude obsahovat dodávku, instalaci a konfiguraci systému na serveru, na pracovních stanicích, NB a podporovaných mobilních zařízeních používaných ve společnosti GEMEC-UNION a.s. Celkový počet poštovních účtů 50. (musí umožňovat rozšíření na min.80 účtů) Řešení musí umožňovat odesílání a přijímání ových zpráv Řešení musí umožňovat odesílání a přijímání správu kalendáře Řešení musí umožňovat správu kontaktů Řešení musí umožňovat správu a sdílení veřejných složek Řešení musí umožňovat správu přístupu do poštovních schránek přes webové rozhraní a přístup k systému pomocí mobilních zařízení. Strana 23 (celkem 32)

24 Řešení musí mít vlastnost datového úložiště. Součástí dodávky je zajištění systému antispamové a antivirové ochrany 2.4 Další požadavky: Rozvoj funkcionality podnikového IS musí reflektovat velikost a požadavky zadavatele. Je požadován záruční a pozáruční servis Je požadována telefonická hot-line s dostupností alespoň v pracovní dny v době od 7.00 do hodin Je požadována možnost vzdáleného servisního zásahu Je požadována garance servisního zásahu u zadavatele nejdéle do 24 hodin od nahlášení závady 3 Předpokládaná hodnota zakázky Předpokládaná hodnota zakázky je ,- Kč bez DPH 4 Místo plnění zakázky Místem plnění zakázky jsou všechny tři divize společnosti GEMEC-UNION a.s. Divize Stavební konstrukce Jívka, Jívka 187, Jívka Divize Gemec Žacléř areál Důl Jan Šverma Žacléř Žacléř Odštěpný závod Ostrava Poděbradova Ostrava Strana 24 (celkem 32)

25 5 Předpokládaný termín zahájení plnění/realizace zakázky Plánovaný termín zahájení plnění: Plánovaný termín ukončení plnění: Požadavky na splnění kvalifikačních předpokladů uchazečů Dodavatel je povinen splnit kvalifikační předpoklady v rozsahu stanoveném zadavatelem. V případě, že má být předmět zakázky plněn společně několika dodavateli, jsou povinni předložit současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s touto zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z této zakázky. 6.1 Základní kvalifikační předpoklady: Splněním základních kvalifikačních předpokladů se rozumí splnění základních kvalifikačních předpokladů stanovených v příloze 1. Splnění těchto předpokladů uchazeč prokáže tím, že doloží vyplněné a řádně podepsané čestné prohlášení (viz příloha č. 1). 6.2 Profesní kvalifikační předpoklady Oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky. - doloží se výpisem z obchodního rejstříku pokud je v něm zapsán, nebo výpisem z živnostenského rejstříku pokud je v něm zapsán, nebo z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. Výpis nesmí být starší, než 90 dnů, stačí prostá kopie. Finanční a ekonomická schopnost uchazeče splnit zakázku -uchazeč doloží čestným prohlášením podepsaným statutárním zástupcem uchazeče. Strana 25 (celkem 32)

26 6.3 Technické kvalifikační předpoklady Technickým kvalifikačním předpokladem se rozumí doložení nejméně 2 referenčních zakázek obdobného charakteru. - uchazeč doloží stručným popisem, rozsahem, dobou plnění a obchodním jménem podniků, kterým byly předmětné dodávky poskytnuty (včetně kontaktních údajů osob, které mohou potvrdit referenci). Hodnota jednotlivých referenčních zakázek musí být min ,-Kč bez DPH. 7 Obsah nabídky Zpracovaná nabídka bude obsahovat: Krycí list nabídky obsahující údaje: název uchazeče, sídlo, IČ, DIČ, statutární orgán, kontaktní osoba, telefon (kontaktní osoba), (kontaktní osoba), nabídková cena bez DPH, sazba DPH, výše DPH, nabídková cena včetně DPH, datum, podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče. Součástí nabídky bude také obsah nabídky s uvedením příloh a počtem jejich stran. Prokázání kvalifikačních předpokladů dle kapitoly 6 zadávací dokumentace Nabídkovou cenu v Kč. Způsob podání nabídkové ceny viz kapitola: 9. Způsob zpracování nabídkové ceny. Technickou specifikaci nabízeného řešení, která bude ve struktuře kapitoly 2. Vymezení předmětu zakázky a požadavků zadavatele a to tak, že ke každému bodu (požadavku) bude uveden popis zvoleného řešení a v případě požadavků s vyčíslitelnými hodnotami bude uvedena hodnota předmětného parametru v nabízeném řešení. Uchazeč uvede specifikaci záručních podmínek (délku a rozsah záruky, garantovanou dobu odstranění závady) a servisních podmínek (specifikaci ceny 1 Strana 26 (celkem 32)

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: Název programu: ZŠMŠ-Sedl/042/2011 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4 00/21.1462 Název projektu: Název zakázky:

Více

Základní škola Strakonice, Dukelská 166

Základní škola Strakonice, Dukelská 166 Základní škola Strakonice, Dukelská 166 Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Naše značka: pc1311 Vyřizuje: Gracík Datum: 22.11.2013 Základní škola Strakonice, Dukelská 166

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název zakázky: Dodávka výpočetní techniky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel Název: Městské centrum sociálních služeb a prevence Právní forma: Příspěvková organizace Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:

Více

Výpočetní technika 2012

Výpočetní technika 2012 Zadavatel: Lipka školské zařízení pro environmentální vzdělávání Lipová 20, 602 00 Brno - Pisárky VÝZVA VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE na veřejnou zakázku malého rozsahu Výpočetní technika 2012 vyhlášenou

Více

Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka PC sestav (PC, monitor, software).

Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka PC sestav (PC, monitor, software). Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané dle 18 odst. 5 dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Název veřejné zakázky malého rozsahu: Dodávka

Více

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební

Více

Zadávací řízení na dodávku výpočetní a audiovizuální techniky

Zadávací řízení na dodávku výpočetní a audiovizuální techniky Základní škola praktická a základní škola speciální Chodov, okres Sokolov, příspěvková organizace Zadávací řízení na dodávku výpočetní a audiovizuální techniky Projekt: Učíme se, abychom se v životě uplatnili

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: 2011-03 Výzva k podání nabídek Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.4.00/21.3287 ZŠ Bulharská a peníze

Více

Lhůta pro podání nabídek: začíná běžet dnem následujícím po dni odeslání textu výzvy.

Lhůta pro podání nabídek: začíná běžet dnem následujícím po dni odeslání textu výzvy. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK CENTRÁLNÍ ZADAVATEL: Ministerstvo zdravotnictví České republiky Sídlem: Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2 IČ: 00024341 Adresa profilu zadavatele: http://www.egordion.cz/nabidkagordion/profilmz

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.43/01.0014 CZ.1.07/3.2.10/03.0036 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.43/01.0014 CZ.1.07/3.2.10/03.0036 Název projektu: Výzva k podání nabídek (2) (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Tímto se na Vás obracím jménem Sociálních služeb města Pardubic, s výzvou k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Na dodávku IT techniky. Předmětem

Více

Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace Číslo zakázky: Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název zakázky: Předmět

Více

Zadávací dokumentace Příloha výzvy k podání nabídek

Zadávací dokumentace Příloha výzvy k podání nabídek Zadávací dokumentace Příloha výzvy k podání nabídek Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.5.00/34.0116 Modernizace výuky

Více

Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace Číslo zakázky: Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název zakázky: Předmět

Více

Zařízeni musí splňovat minimální parametry uvedené níže u každého zařízení ve sloupci Specifikace předmětu zakázky.

Zařízeni musí splňovat minimální parametry uvedené níže u každého zařízení ve sloupci Specifikace předmětu zakázky. ICT 1 MSZ Příloha 1a Specifikace předmětu zakázky Seznam zboží s uvedením jeho kvantifikace, technických parametrů a ceny Zakázka: 2/2013 Zadavatel: Základní údaje: Střední škola technická a zemědělská,

Více

Základní škola Strakonice, Dukelská 166

Základní škola Strakonice, Dukelská 166 Základní škola Strakonice, Dukelská 166 Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Číslo jednací:249/2015 Vyřizuje: Gracík Datum: 3.8.2015 Základní škola Strakonice, Dukelská 166

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k internímu výběrovému řízení ČUS s názvem. Přeprogramování informačního systému České unie sportu

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k internímu výběrovému řízení ČUS s názvem. Přeprogramování informačního systému České unie sportu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k internímu výběrovému řízení ČUS s názvem Přeprogramování informačního systému České unie sportu vydaná v souladu s usnesením Výkonného výboru ČUS ze dne 8.9.2014 1. Zadavatel Název:

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace K veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky, zadávané podle 6, 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů. Název veřejné zakázky:

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky Číslo zakázky 1 030/2010 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.08/02.0106 Název projektu: Posílení jazykových

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace K veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky, zadávané podle 6, 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů a podle Vnitřní směrnice

Více

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku zboží pro projekt: Uvedení absolventů na trh práce v Olomouckém kraji

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku zboží pro projekt: Uvedení absolventů na trh práce v Olomouckém kraji Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku zboží pro projekt: Uvedení absolventů na trh práce v Olomouckém kraji a) Název zakázky: Zajištění vybavení zboží pro uvedení absolventů na trh práce

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Praha 2, Londýnská 34, 120 00 www.londynska.cz, internet@londynska.cz tel: 224 254 784

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Praha 2, Londýnská 34, 120 00 www.londynska.cz, internet@londynska.cz tel: 224 254 784 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Praha 2, V Ý Z V A k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 002/2013 1. Zadavatel Název: Základní škola, Praha 2, Londýnská 34 Adresa: Londýnská 782/34, 120 00 Praha 2 IČ:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Dodávka technického vybavení pro projekt Inteligentní budovy 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele České vysoké

Více

Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky

Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky 1 Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky 1. Server a příslušenství Počet kusů 1 Specifikace Procesor: minimálně čtyř jádrový, 2.40 GHz, 12 MB cache Pevný disk:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENT ACE

ZADÁVACÍ DOKUMENT ACE Příloha с. 1 Výzvy к podání nabídek ZADÁVACÍ DOKUMENT ACE 1. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky 1.1. Předmětem zakázky je dodávka těchto mobilních zařízení: 10 ks počítačů ALL in One, 3 ks počítačů

Více

M Ě S T O I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice

M Ě S T O I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice M Ě S T O I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice Vaše značka/dopis ze dne: Naše značka: Vyřizuje/linka: V Ivančicích dne : OIS-1/09 19.11.2009 Věc: Nákup multifunkčního kopírovacího stroje

Více

Výzva k podání nabídky. Dodávka PC sestav pro Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a. s. č. VZMR 3/2015

Výzva k podání nabídky. Dodávka PC sestav pro Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a. s. č. VZMR 3/2015 Výzva k podání nabídky Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa a.s. vypisuje v souladu s ust. 18 odst. 5 zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů veřejnou zakázku malého rozsahu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název zakázky: Předmět zakázky (služba/dodávka/stavební práce) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.16/01.0001

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název zakázky: Předmět zakázky: Datum vyhlášení zakázky: Název/ obchodní firma zadavatele: Sídlo zadavatele: Operační program

Více

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na http://www.kr-zlinsky.cz/)

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na http://www.kr-zlinsky.cz/) Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na http://www.kr-zlinsky.cz/) Číslo zakázky: 033/2010 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.08/02.0088

Více

Váš dopis zn. Č.j. Vyřizuje / linka Datum SPŠP 1370/2013 Haniš/286 028 366 2. 5. 2013

Váš dopis zn. Č.j. Vyřizuje / linka Datum SPŠP 1370/2013 Haniš/286 028 366 2. 5. 2013 Střední průmyslová škola na Proseku 190 00 Praha 9, Novoborská 610/2 Váš dopis zn. Č.j. Vyřizuje / linka Datum SPŠP 1370/2013 Haniš/286 028 366 2. 5. 2013 Věc: Výzva k podání cenové nabídky na realizaci

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu zadávané v souladu se směrnicí Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Sokolov, jejímž předmětem je: Dodávka notebooků, tabletů

Více

2) Specifikace zakázky Předmětem zakázky je nákup 5 ks notebooků včetně software, 15 ks PC včetně software, 5 ks kopírek

2) Specifikace zakázky Předmětem zakázky je nákup 5 ks notebooků včetně software, 15 ks PC včetně software, 5 ks kopírek Regioinfo, spol. s r.o. Jablonecká 8/31 460 01 Liberec 5 Tel. č.: 482 710 626 VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Dodávka výpočetní techniky pro projekt Program dlouhobé péče o uchazeče o zaměstnání propojením rekvalifikace

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace DODÁVKA HARDWARU, SOFTWARU A VIZUALIZAČNÍ TECHNIKY PRO ZŠ A MŠ KLÍČ

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace DODÁVKA HARDWARU, SOFTWARU A VIZUALIZAČNÍ TECHNIKY PRO ZŠ A MŠ KLÍČ Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace DODÁVKA HARDWARU, SOFTWARU A VIZUALIZAČNÍ TECHNIKY PRO ZŠ A MŠ KLÍČ v rámci projektu Klíč k příležitostem ke vzdělávání, reg. č. CZ.1.07/1.2.04/02.0003

Více

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Obměna informačních technologií

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Obměna informačních technologií Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Obměna informačních technologií Zadávací dokumentace je zpracována jako podklad pro podání nabídek. Podáním nabídky v zadávacím řízení přijímá

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název zakázky: Předmět zakázky (služba/dodávka/stavební práce) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.16/02.0051

Více

V souladu s ustanovením 6 a 18 odst. 3 zákona o veřejných zakázkách Vás tímto. v y z ý v á m

V souladu s ustanovením 6 a 18 odst. 3 zákona o veřejných zakázkách Vás tímto. v y z ý v á m Městská část Praha - Zbraslav Starostka městské části Praha - Zbraslav 156 03 Praha - Zbraslav, Zbraslavské nám. 464 tel.: 257 111 888, e-mail: hurkova@mc-zbraslav.cz VÝZVA k podání nabídky dle ustanovení

Více

Dodávka výpočetní techniky. Zadávací dokumentace technická specifikace

Dodávka výpočetní techniky. Zadávací dokumentace technická specifikace Příloha č. 1 k výzvě k podání nabídek na zakázku malého rozsahu Dodávka výpočetní techniky Zadávací dokumentace technická specifikace Základní informace o zakázce: Název programu: Operační program Vzdělávání

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. K PROJEKTU Aktivizace pedagogů SŠ obchodní v Českých Budějovicích prostřednictvím DVPP. Registrační číslo projektu:

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. K PROJEKTU Aktivizace pedagogů SŠ obchodní v Českých Budějovicích prostřednictvím DVPP. Registrační číslo projektu: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PROJEKTU Aktivizace pedagogů SŠ obchodní v Českých Budějovicích prostřednictvím DVPP Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.06/04.0038 Název a číslo globálního grantu: CZ.1.07/1.3.06

Více

z a d a v a t e l v ý z v u

z a d a v a t e l v ý z v u M Ě S T O Z Á B Ř E H Masarykovo nám. č. 510/6 tel.: 583 468 111 789 01 Zábřeh fax: 583 416 505 pro účely výběrového řízení dále jen z a d a v a t e l z a s í l á v ý z v u dle 12 odst. (3) zákona č. 137/2006

Více

Technické podmínky. Interaktivní tabule v počtu 2 ks. Stojan zvedací pro interaktivní tabuli 78 se dvěma křídly v počtu 2ks

Technické podmínky. Interaktivní tabule v počtu 2 ks. Stojan zvedací pro interaktivní tabuli 78 se dvěma křídly v počtu 2ks Technické podmínky Popis zařízení a vybavení Uvedené požadavky na technickou specifikaci jsou chápány jako minimální přípustné. Technická specifikace je nastavena níže uvedeným způsobem z důvodu zajištění

Více

Počítače do učebny IVT

Počítače do učebny IVT Jednací číslo Vyřizuje V Praze GB 222/2013 Kamila Pejčochová, tel.: 224 920 848 4. 12. 2013 Věc: Výzva k předložení cenové nabídky na zadávacím řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu podle

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY, ŠMERALOVA 336/15 příspěvková organizace. Zadávací dokumentace k zakázce malého rozsahu

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY, ŠMERALOVA 336/15 příspěvková organizace. Zadávací dokumentace k zakázce malého rozsahu Zadávací dokumentace k zakázce malého rozsahu Název veřejné zakázky: Dodávka PC pro počítačovou učebnu a 4 notebooky (nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název Výběrového řízení: Nákup nových technologií TURISTICKÉ ZNÁMKY s.r.o. 3D ruční skener 1) Identifikace zadavatele Název zadavatele: Firma: TURISTICKÉ ZNÁMKY s. r. o. Sídlo: Rýmařov - Janovice, Opavská

Více

D-SUB, DVI, HDMI Doba odezvy

D-SUB, DVI, HDMI Doba odezvy SPECIFIKACE ZAKÁZKY Veřejná zakázka malého rozsahu na realizaci projektu registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.32375 Nová cesta za poznáním v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

C131210. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Zkvalitnění výuky na SOŠz a SOU Rajhrad 10.10.2013

C131210. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Zkvalitnění výuky na SOŠz a SOU Rajhrad 10.10.2013 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Dodávky výpočetní techniky pro projekt Zpět na trh práce

Dodávky výpočetní techniky pro projekt Zpět na trh práce Zadavatel: Název společnosti: CC Systems a. s. Sídlo společnosti: Národní tř.101, 695 01 Hodonín Kontaktní osoba: Lacina Luděk Telefon: 518 343 041 Fax: 518 342 243 E-mail: lacina@ccsystem.cz www.ccsystem.cz

Více

Projekt OP RLZ Opatření 3.1. Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku výpočetní techniky

Projekt OP RLZ Opatření 3.1. Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku výpočetní techniky Sdružení CEPAC Morava Jeremenkova 1142/42 772 00 Olomouc tel.: +420 587 438 299 fax: +420 587 438 298 e-mail: cepac@cepac.cz VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku výpočetní

Více

Jako zadavatel Vám tímto oznamujeme, že zahajujeme výběrové řízení v níže uvedené věci a vyzýváme Vás k podání nabídky.

Jako zadavatel Vám tímto oznamujeme, že zahajujeme výběrové řízení v níže uvedené věci a vyzýváme Vás k podání nabídky. Výzva k podání nabídek na dodávku materiálního vybavení ( EU peníze školám ). Věc: Oznámení o zahájení výběrového řízení, zakázky malého rozsahu a výzva k podání nabídky. Jako zadavatel Vám tímto oznamujeme,

Více

Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace Soukenická 21, 79401 Krnov

Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace Soukenická 21, 79401 Krnov Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace Soukenická 21, 79401 Krnov IČ 008 46 279 ZADÁVACÍ PODMÍNKY ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Dodávka výpočetní techniky HW pro zlepšení výuky (OP Vzdělávání

Více

Výzva k podání nabídky (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů)

Výzva k podání nabídky (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Výzva k podání nabídky (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Číslo zakázky (bude doplěno 042/2011 MŠMT v případě IP, v případě GP ZS) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání

Více

Jako zadavatel Vám tímto oznamujeme, že zahajujeme výběrové řízení v níže uvedené věci a vyzýváme Vás k podání nabídky.

Jako zadavatel Vám tímto oznamujeme, že zahajujeme výběrové řízení v níže uvedené věci a vyzýváme Vás k podání nabídky. Věc: Oznámení o zahájení výběrového řízení a výzva k podání nabídky Jako zadavatel Vám tímto oznamujeme, že zahajujeme výběrové řízení v níže uvedené věci a vyzýváme Vás k podání nabídky. 1. Zadavatel:

Více

Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 11 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby

Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby Město Holešov zabezpečení provozu informační techniky Forma zadání: Veřejná zakázka malého rozsahu na služby (dle zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku výpočetní a kancelářské techniky

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku výpočetní a kancelářské techniky Zadavatel: Gender Studies, o. p. s. Sídlem: Klimentská 17 110 00 Praha 1 Kancelář: Gorazdova 20 120 00 Praha 2 IČO: 25737058 Tel.: 224 915 666 nebo 224 913 350 Fax: 224 915 666 e-mail: gender.info@ecn.cz

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název Výběrového řízení: Nákup nových technologií TURISTICKÉ ZNÁMKY s.r.o. Stohová ruční řezačka papíru, profesionální tiskárna a gravírovací CNC plotter 1) Identifikace zadavatele Název zadavatele: Firma:

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Název veřejné zakázky: NÁKUP UŽITKOVÉHO SKŘÍŇOVÉHO VOZIDLA PRO TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA PŘÍBORA 1 / 6 1. Identifikace zadavatele Zadavatel: Technické

Více

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ ve věci zakázky malého rozsahu zadávané mimo režim zákona o veřejných zakázkách čj.: Maj/377/2011 č.ev. 1184/2011 I.

Více

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na http://opvk.kraj-jihocesky.cz/)

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na http://opvk.kraj-jihocesky.cz/) Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na http://opvk.kraj-jihocesky.cz/) Číslo zakázky (bude doplněno v případě GP ZS) 1 10/2010/1.1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Výzva k podání nabídky - veřejná zakázka malého rozsahu

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Výzva k podání nabídky - veřejná zakázka malého rozsahu Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany Výzva k podání nabídky - veřejná zakázka malého rozsahu Vážení přátelé, Naše č. j.: 853/2011 Vyřizuje: Ing. Jan Studený Tel. č.: 724 303 746 E-mail: starosta@ricanyubrna.cz

Více

leos.karasek@itt.cz - dotazy pouze emailovou formou 3. Druh zakázky (dodávka zboží, nákup služeb nebo nákup stavebních prací) Zakázka na nákup služeb

leos.karasek@itt.cz - dotazy pouze emailovou formou 3. Druh zakázky (dodávka zboží, nákup služeb nebo nákup stavebních prací) Zakázka na nákup služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Program rozvoje zaměstnanců společnosti ITTechnik, s. r. o. 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele ITTechnik, s.r.o.

Více

Výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace, Zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace, Zadávací dokumentace Výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace, Zadávací dokumentace Zadavatel zakázky tímto vyzývá dodavatele k podání nabídek v rámci následující veřejné zakázky malého rozsahu (III. kategorie)

Více

Příloha č. 3 - k zadávací dokumentaci Technické a dodací podmínky

Příloha č. 3 - k zadávací dokumentaci Technické a dodací podmínky Příloha č. 3 - k zadávací dokumentaci Technické a dodací podmínky Podle 44 odst. 3) písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o veřejných zakázkách

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE: DODÁVKA VÝPOČETNÍ TECHNIKY. Stránka 1 z 13

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE: DODÁVKA VÝPOČETNÍ TECHNIKY. Stránka 1 z 13 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE: DODÁVKA VÝPOČETNÍ TECHNIKY Stránka 1 z 13 Obsah Obsah... 2 Identifikace zadavatele... 3 Identifikace projektu... 3 Vymezení předmětu zakázky... 3 Specifikace zakázky...

Více

Název veřejné zakázky Automatizovaný robot pro vypalování a potisk CD/DVD/BD Název zadavatele

Název veřejné zakázky Automatizovaný robot pro vypalování a potisk CD/DVD/BD Název zadavatele č.j.: 3122/2015-ÚVN V Praze dne: 28.5. 2015 Výtisk číslo: 1 Počet listů: 5 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná dle 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: 2-02/1.3/18/01 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název zakázky: Předmět zakázky: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.3.43/02.0018

Více

Příloha č. 1 k výzvě k podání nabídek

Příloha č. 1 k výzvě k podání nabídek Příloha č. 1 k výzvě k podání nabídek Název projektu: Moderními metodami k lepším řemeslným vědomostem Registrační číslo projektu:cz.1.07/1.2.08/04.0001 Počet stránek přílohy: 5 3 ks PC vč. OS a Monitorem

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce):

Více

Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace

Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané dle ust. 18 odst. 5 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Název projektu: Nové poznání - nová budoucnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.10/04.0022 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název zakázky: Technické

Více

Technické podmínky POPIS ZAŘÍZENÍ A VYBAVENÍ

Technické podmínky POPIS ZAŘÍZENÍ A VYBAVENÍ Technické podmínky POPIS ZAŘÍZENÍ A VYBAVENÍ Uvedené požadavky na technickou specifikaci jsou chápány jako minimální přípustné. Technická specifikace je nastavena níže uvedeným způsobem z důvodu zajištění

Více

Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Výzva k podání nabídek Číslo zakázky Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název Předmět zakázky (služba/dodávka/ stavební práce) : Datum vyhlášení Název/ obchodní firma Sídlo Osoba

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. na zakázku s názvem. Dodávka technického vybavení k projektu OP VK

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. na zakázku s názvem. Dodávka technického vybavení k projektu OP VK ZADÁVACÍ DOKUMENTACE na zakázku s názvem Dodávka technického vybavení k projektu OP VK Druh zakázky: dodávka Název projektu a registrační číslo projektu: Klíč k profesnímu rozvoji pedagogů Základní školy

Více

Ústav molekulární a translační medicíny LF UP tiskárny

Ústav molekulární a translační medicíny LF UP tiskárny ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ve smyslu ust. 156 zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) a v souladu s ust. 2 až 8 vyhlášky č. č. 232/2012 Sb. (dále jen vyhláška) VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Vzdělávání zaměstnanců STAFIKO stav, s.r.o. Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.01446 Název zakázky: Zvýšení kvalifikace, odbornosti a dovednosti zaměstnanců Výběrové řízení

Více

Zadávací podmínky soutěže: Dodávka HW a SW vybavení pro střediska SIM na území ČR. Zadavatel:

Zadávací podmínky soutěže: Dodávka HW a SW vybavení pro střediska SIM na území ČR. Zadavatel: Zadávací podmínky soutěže: Dodávka HW a SW vybavení pro střediska SIM na území ČR Zadavatel: Název společnosti: Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR Sídlo společnosti: Novoborská 372, Praha

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Brno

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Brno 1 Janáčkova akademie múzických umění v Brně Beethovenova 2, 662 15 Brno Tel.: 542591113 Fax : 542591142 E-mail: vinkler@jamu.cz Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Brno R464/11 Ing.

Více

Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž Příspěvková organizace. reditel@zskomenskeho.cz

Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž Příspěvková organizace. reditel@zskomenskeho.cz Základní škola, Kroměříž, Komenského náměstí 440, příspěvková organizace se sídlem Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu

Více

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje příspěvková organizace (dále jen KSÚS KK, p.o.)

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje příspěvková organizace (dále jen KSÚS KK, p.o.) Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje příspěvková organizace (dále jen KSÚS KK, p.o.) podle zákona č.40/2004 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Název programu: Výzva k podání nabídek ROP NUTS II Jihozápad Registrační číslo a název CZ.1.14/2.4.00/19.02574, Modernizace odborných učeben projektu: a dílen SOŠ Velešín Název zakázky: Pořízení vybavení

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.24/02.0065

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.24/02.0065 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Aktivní životní styl dětí a školáků v Olomouckém kraji

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Aktivní životní styl dětí a školáků v Olomouckém kraji Výzva k podání nabídek zakázka je zadávána dle zákona č 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) čj. 041/PB/OVZ/2015 Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem

Více

Tyršova 1832/9, 70200 Ostrava Moravská Ostrava IČ: 27857255 DIČ:

Tyršova 1832/9, 70200 Ostrava Moravská Ostrava IČ: 27857255 DIČ: Výzva k podání cenových nabídek Pro výběrové řízení v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku a instalaci. Výzva k podání cenových nabídek (dále jen Výzva ) byla zpracována mimo režim zákona č.137/2006

Více

Chceme být lepší Dodávka software pro virtuální server a zařízení pro zálohování dat (včetně implementace a instalace) Předmět zakázky

Chceme být lepší Dodávka software pro virtuální server a zařízení pro zálohování dat (včetně implementace a instalace) Předmět zakázky Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajůpro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Základní škola a Mateřská škola Děčín VI, Školní 1544/5, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Děčín VI, Školní 1544/5, příspěvková organizace Výzva k podání nabídek Číslo zakázky 7/2014 Název zakázky: 7/2014 nákup výpočetní techniky a příslušenství Předmět zakázky: nákup výpočetní techniky a příslušenství Typ zakázky: Veřejná zakázka malého

Více

1x školení pedagogického sboru na ovládání interaktivní tabule a tvorbu interaktivních prezentací v délce min. 240 min.

1x školení pedagogického sboru na ovládání interaktivní tabule a tvorbu interaktivních prezentací v délce min. 240 min. Věc: Oznámení o zahájení výběrového řízení a výzva k podání nabídky Jako zadavatel Vám tímto oznamujeme, že zahajujeme výběrové řízení v níže uvedené věci a vyzýváme Vás k podání nabídky. 1. Zadavatel:

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Otevřené řízení: Nákup 1 kusu mobilní laboratoře Čl. I. Identifikace zadavatele Název zadavatele: Česká republika - Generální ředitelství cel IČO zadavatele: 71214011 DIČO zadavatele

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: Název programu: ZŠ/1/2011 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00 /21.2100 Název projektu: Název zakázky: Předmět

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE Identifikační údaje zadavatele Soužití 2005, o.p.s. Na Bukovci 1, 790 85 Mikulovice IČ: 268 73 265 zastoupený Jiřím Rozsypalem, ředitelem Název veřejné

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky 1 2-02/1.1/37/02 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.20/02.0037 Název projektu: Nebojme se cizích

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace NÁRODNÍ ARCHIV ORGANIZAČNÍ SLOŽKA STÁTU Zadávací dokumentace k veřejné zakázce na služby Č. j. NA 1245 6/11-2013 Výběrové řízení na tisk publikací zařazených do edičního plánu Národního archivu pro rok

Více

Střední škola služeb, obchodu a gastronomie Hradec Králové

Střední škola služeb, obchodu a gastronomie Hradec Králové Střední škola služeb, obchodu a gastronomie Hradec Králové Věc: Oznámení o zahájení výběrového řízení a výzva k podání nabídky Jako zadavatel Vám tímto oznamujeme, že zahajujeme výběrové řízení v níže

Více

Nákup multifunkční tiskárny pro reprografické služby knihovny

Nákup multifunkční tiskárny pro reprografické služby knihovny Nákup multifunkční tiskárny pro reprografické služby knihovny Veřejné výběrové řízení Zjednodušené podlimitní řízení Ondřej Douša 28.1.2014 Obsah 1. Identifikace zadavatele... 2 2. Vymezení předmětu zakázky...

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. Název zakázky Počítačové vybavení pro projekt E-learningového studia pro bakalářské obory 1. LF UK. 2. Zadavatel 2.1 Základní údaje Název: Univerzita Karlova v Praze 1. lékařská

Více

První obnovené reálné gymnázium, o. p. s.

První obnovené reálné gymnázium, o. p. s. str. 1 z 10 Věc: Poptávka nabídky na dodávku výpočetní techniky První obnovené reálné gymnázium, o. p. s. Vás jako zadavatel poptává k předložení nabídky na: dodávku materiálně technického vybavení multimediální

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Prohlubování kvalifikace a profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti TECH GASTRO IT kurzy 1. Identifikační údaje zadavatele

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKU. ZŠ Jiráskova, multimediální vybavení učeben, notebooky a periferie

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKU. ZŠ Jiráskova, multimediální vybavení učeben, notebooky a periferie VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKU Zadavatel: Základní škola Benešov, Sídlo:, PSČ 256 01 IČ: 75033062 Kontakt: na emailové adrese NÁZEV ZAKÁZKY ZŠ Jiráskova, multimediální

Více

Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, 390 03 Tábor. RNDr. Véle Michal jednatel společnosti VYZÝVÁ

Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, 390 03 Tábor. RNDr. Véle Michal jednatel společnosti VYZÝVÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZADAVATEL: Sídlem: Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, 390 03 Tábor Zastoupený: RNDr. Véle Michal jednatel společnosti IČ: 25171127 NÁZEV ZAKÁZKY: Digitalizace

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU Číslo zakázky: 27/2013 Název zakázky: Server pro Městský úřad Předmět zakázky (služba, Dodávka HW včetně instalace SW dodávka, stavební práce)

Více