ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZADÁVACÍ DOKUMENTACE"

Transkript

1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběrové řízení pro projekt: Rozvoj IS a zvýšení bezpečnosti dat ve společnosti GEMEC-UNION a.s. Výběrové řízení není řízením podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a není jím zadávána veřejná zakázka ve smyslu citovaného zákona. Podmínky výběrového řízení jsou stanoveny v souladu s pravidly pro výběr dodavatelů čj.: MPO 203/14/61100/ Jívka, Strana 1 (celkem 32)

2 1 Identifikace zadavatel Vymezení předmětu zakázky a požadavků zadavatele Rozvoj funkčnosti informačního systému Funkce evidence nářadí Funkce evidence spotřeby režijního a spotřebního materiálu Čárové kódy Automatizace odvádění výroby Funkce pro vyhodnocení výrobních zakázek Funkce pro zpětné vyhledání a tisk atestů Funkce pro evidenci práce režijních zaměstnanců Rozvoj funkčnosti v oblasti údržby Funkce vyhodnocení jednotkového výkonu Správa firemního obsahu (ECM) Vztahy se zákazníky CRM Reporty Hardwarové vybavení Server Záložní napájecí zdroj pro server Diskové pole Pracovní stanice 10ks Notebooky pro obchodníky 5ks Notebooky manažerské 5ks Monitory k pracovním stanicím a notebookům 20ks Multifunkční tiskárna 2ks Mobilní terminály pro sběr dat ve výrobě 4ks Tiskárna čárových kódů 2ks Řešení pro zálohování...18 Strana 2 (celkem 32)

3 2.3 Softwarové vybavení Serverový operační systém Operační systém pro NB a pracovní stanice Klientský kancelářský software SW pro správu firemního obsahu SQL server Poštovní server Další požadavky: Předpokládaná hodnota zakázky Místo plnění zakázky Předpokládaný termín zahájení plnění/realizace zakázky Požadavky na splnění kvalifikačních předpokladů uchazečů Základní kvalifikační předpoklady: Profesní kvalifikační předpoklady Technické kvalifikační předpoklady Obsah nabídky Způsob zpracování nabídky Způsob zpracování nabídkové ceny Způsob hodnocení nabídek Lhůta a místo předkládání nabídky Obchodní podmínky Náklady účasti Další informace pro uchazeče Stávající HW a SW vybavení zadavatele Ostatní:...32 Strana 3 (celkem 32)

4 1 Identifikace zadavatel Název: GEMEC - UNION a.s. Sídlo: Jívka 187, PSČ IČO: DIČ: CZ zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1890 Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele statutární zástupce: Mgr. Bohuslava Rajchlová, předsedkyně představenstva Kontaktní osoba oprávněná k poskytování informací a technických specifikací ve věci předmětné zakázky: Jméno a příjmení: Ing.Milan Čapek Tel.: Vymezení předmětu zakázky a požadavků zadavatele Předmětem zakázky je: Rozvoj stávající funkčnosti informačního systému společnosti a to zejména v oblasti funkcí evidence nářadí, funkcí týkajících se evidence spotřeby režijního a spotřebního materiálu, nasazení čárových kódů, automatizace odvádění výroby, funkce pro vyhodnocování výrobních zakázek, funkce pro zpětné vyhledání a tisk atestů, funkce pro evidenci práce režijních zaměstnanců, rozvoj funkčnosti v oblasti údržby, funkce pro vyhodnocení jednotkového výkonu, nasazení správy firemního obsahu (ECM), řízení vztahů se zákazníky CRM, nasazení reportů, pro automatické hlášení. Dodávka hardwarového vybavení, kterým se rozumí dodávka serveru, záložního napájení pro server, diskové pole, dodávka pracovních stanic, notebooků, monitorů k pracovním Strana 4 (celkem 32)

5 stanicím a notebookům. Dále pak dodávka multifunkčních tiskáren, mobilních terminálů pro sběr dat ve výrobě, tiskáren čárového kódu a řešení pro zálohování. Dodávka softwarového vybavení, kterým se rozumí dodávka serverového operačního systému, operačních systémů pro dodávané pracovní stanice a notebooky, klientského kancelářského softwaru, softwaru pro správu firemního obsahu, SQL serveru a poštovního serveru. 2.1 Rozvoj funkčnosti informačního systému Funkce evidence nářadí Evidence nářadí bude obsahovat komunální i speciální nářadí včetně přípravků a měřidel, navíc bude možnost definice dalšího vlastní rozdělení nářadí do skupin. Sklad nářadí bude propojen s ostatními funkcemi informačního systému s vazbou na evidenci pracovníků a finančnímu vyhodnocení. Systém umožní evidenci nářadí až na konkrétní kus, případně výrobní číslo včetně jeho ceny a lokace či odpovědnou osobu Příjmy a výdeje na ostření, opravu, kontrolu a kalibraci včetně záznamu naměřených hodnot Návratky a převody nářadí Krátkodobé a dlouhodobé zápůjčky, přehledy zapůjčeného nářadí dle pracovníků a délky zápůjčky. Evidence veškerých pohybů nářadí a možnost přehledů dle druhu pohybu. Pro evidenci bude využita jednoznačná identifikace pracovníků (stávajíc čip RIFID) Poškození nářadí (odpisy nářadí) likvidace nářadí zapůjčeného, likvidace skladem/výdejnou. Sledování spotřeby nářadí podle pracovišť (pracovníků), středisek. Plánování nákupu a obnovy Strana 5 (celkem 32)

6 Inventury možnost inventarizace nářadí Funkce evidence spotřeby režijního a spotřebního materiálu Evidence spotřeby režijního materiálu je navázána na skladovou evidenci a evidenci zaměstnanců Systém eviduje výdej veškerého spotřebního a režijního materiálu. Při evidenci je využito čtečky čárového kódu a jednoznačné identifikace zaměstnance. Systém umožňuje zadat zakázku (dimenzi) na kterou je materiál vydáván Systém umožní vyhodnotit spotřebu minimálně dle materiálu, dle zaměstnance a dle zakázky Čárové kódy Čárové kódy budou využity pro evidenci materiálu ve skladech. Čárové kódy budou využity při evidenci práce a spotřebovaného materiálu na Výrobních zakázkách. Čárové kódy budou využity při evidenci majetku. Snímání čárových kódů bude prováděno pomocí čteček čárového kódu, které musí být vybaveny SW, který umožní u jednotlivých úloh zadat z klávesnice terminálu doplňující údaje (např. počet ks, číslo zaměstnance ). Tisk čárového kódu budou zajišťovat tiskárny čárového kódu Čárové kódy budou integrální součástí IS. Čárové kódy budou součástí definovaných tiskových sestav Automatizace odvádění výroby Ke každé výrobní zakázce bude vytvořena tisková sestava průvodka, na kterou budou zaznamenávány jednotlivé kroky výrobního procesu. Strana 6 (celkem 32)

7 Součástí průvodky je TNG postup a kusovník. Všechny položky budou opatřeny čárový kódem a kolonkou pro uvedení počtu zhotovených ks a podpis pracovníka. U materiálů, u nichž je požadavek na evidenci šarže bude při odvádění ošetřena povinnost zadat šarži. Systém musí umožnit při výrobě více ks v rámci jedné operace rozdělit ks mezi více pracovníků Zhotovené polotovary a výrobky budou po odvedení poslední TNG operace automaticky převedeny na sklad (polotovarů, případně výrobků) Systém musí umožňovat kombinaci ručního odvádění výroby a odvádění prostřednictvím čtečky čárových kódů Systém musí umožňovat evidenci jak časů přípravných, tak doby zpracování Funkce pro vyhodnocení výrobních zakázek Funkce bude pracovat nad dokončenými výrobními zakázkami. Funkce provede porovnání výrobních nákladů kalkulovaných, očekávaných v okamžiku plánování a skutečných a to jak celkových, tak dílčích (náklady na kapacity, náklady na materiál, náklady na kooperace a režijní náklady) Funkce vyhledá ceny, za které byly výrobky prodány, případně jaká je jejich prodejní cena a to podle prodejního ceníku platnému ke dni dokončení VZ, podle vyrovnaných položek a podle prvního prodaného výrobku tohoto typu po dokončení VZ. Jsou li prodejní ceny v jiné, než lokální měně funkce ceny přepočítá dle kurzu, který platil k datu dokončení VZ. Vypočtené hodnoty budou naplněny do přehledné tabulky a vyexportovány ve formátu kompatibilním s MS EXCEL. Strana 7 (celkem 32)

8 2.1.6 Funkce pro zpětné vyhledání a tisk atestů Funkce umožní vyhledat a vytisknout atesty ke všem materiálům, které byly použity při výrobě. Funkce musí upozorňovat uživatele, zda jsou zpracovávané zakázky v režimu dokončeno, nebo zda se na nich ještě pracuje. Výběr zakázek pro tisk atestů je možné omezit min. pomocí filtru nad číslem zakázky, nad datem nakládky, případně kombinací filtrů. Funkce musí umět vytisknout atesty ve dvou režimech: - detailní tisk použije se u zakázek s přísnějším režimem evidence - tisknou se všechny atesty materiálu pro konkrétní zakázku - tisk skupinový použije se pro skupinu VZ, kde nejsou takové nároky na evidenci. Takto označené zakázky se vypíší spolu s čísly použitých atestů na přehledový papír a následně se vytisknou atesty, tak, že každý atest se vytiskne pouze jednou (a to i v případě, že je materiál použit ve více zakázkách) Funkce pro evidenci práce režijních zaměstnanců Funkce musí umožnit sledovat práci režijních pracovníků (pracovníků zapojených do nevýrobních činností Funkce musí umožnit zadávat úlohy a činnosti, na kterých pracovník pracuje Funkce musí umožnit evidovat spotřebovaný materiál u sledovaných činností Získaná data musí být možné následně využít při zpracování mezd. Vyhodnocení pracovní činnosti zaměstnance a nákladů na sledované činnosti Rozvoj funkčnosti v oblasti údržby Funkce umožní vytváření a aktualizaci požadavků na údržbu. Záznam musí obsahovat informaci o ID uživatele, který požadavek zadává, zařízení, kterého se údržba týká, Popis požadavku, Požadované datum dokončení, Číslo zakázky, Stav požadavku (Nový, Realizace, Dokončeno), Skutečné datum dokončení. Strana 8 (celkem 32)

9 Zakázku bude možno rozdělit do dalších dílčích částí tzv. úkoly (například u ročních servisních zakázek, bude možno rozčleněním na dvanáct úloh jednoduše sledovat náklady po jednotlivých měsících apod.) Funkce umožní evidenci materiálu spotřebovaného a to i s vazbou na účetnictví při údržbě jednotlivých strojů a zařízení, to jak pro jednotlivé opravy, tak i přehledově pro delší období Funkce bude navázána na skladovou evidenci Funkce musí umožnit evidenci konkrétních pracovníků a rozsahu prací na zakázkách Funkce umožní vyhodnotit náklady v oblasti údržby a to ve struktuře náklady na mzdy, náklady na materiál, náklady na kooperace Evidence zařízení, na kterých se provádí údržba, bude primárně vycházet z karet majetku. Funkce musí zajistit podklady pro účtování o výdeji materiálu na údržbu a spotřebě práce Funkce vyhodnocení jednotkového výkonu Rozvoj funkčnosti v oblasti evidence jednotkového výkonu bude sloužit k vytvoření podkladů a následnému vyhodnocení ekonomiky provozu. Funkce musí umožňovat evidenci odpracovaných hodin pro stroje. U vybraných zařízení musí být možno sledovat počty najetých km. Funkce musí umožňovat evidenci spotřeby materiálu v souvislosti s realizací zakázek Funkce musí umožňovat evidenci materiálu vstupujícího do sledovaných zakázek a to cíleně pro jednotlivé nasazené stroje. Funkce musí umět evidovat odvedenou práci v souvislosti se sledovanými zakázkami Strana 9 (celkem 32)

10 Výstupem funkce jsou ukazatele: měrná spotřeba PHM (l/hod, případně l/km) pro jednotlivé stroje, odpracované hodiny pro jednotlivá zařízení na zakázce, případně pro zvolené časové období, mzdové náklady na zakázce, motohodiny na zakázce případně km naježděné na zakázce (podle typu zařízení), zpracované (přepravené) množství surovin Správa firemního obsahu (ECM) bude vytvořeno úložiště pro dokumenty v definované struktuře, s označením verzí, možností editace více uživateli, nastavenými přístupovými právy a obousměrnou integrací s podnikovým informačním systémem. Správa firemního obsahu umožní definovat work flow pro podnikové procesy, které informační systém nepokrývá je vhodné je řešit mimo něj. Do úložiště naplnit kopie atestů k materiálům Do úložiště naplnit smlouvy Evidence oprávnění pracovníků, které umožní sledovat termíny platnosti a plánovat školení, prohlídky atd. Evidence zápisů z porad a z toho vyplývajících úkolů pro jednotlivé pracovníky. Bude spuštěn systém elektronického schvalování objednávek, včetně nastavení příslušného WF Vztahy se zákazníky CRM Obsahem úlohy je vytvoření jednotné platformy pro spolupráci a informování v rámci organizace o zákaznících a dodavatelích. Funkce musí podporovat proces shromažďování, zpracování a využití informací o zákaznících firmy. Funkce musí zautomatizovat úkoly spojené s prodejem, marketingem a službami zákazníkům. Strana 10 (celkem 32)

11 Funkce bude spravovat zákaznické informace, včetně historie prodejů, pomáhat vytvářet a realizovat marketingové kampaně a sledovat aktivity zákazníků Reporty na nestandardní pohyby na skladě (výdej, příjem), včetně informace, kdo provedl. na vyhodnocené zakázky - vybere ty, u nichž byla míra zisku nižší, než uživatelsky zadaná hodnota. 2.2 Hardwarové vybavení Server Minimální požadovaná záruka na server 5let se zajištěným servisem nejpozději následující pracovní den. Server musí umožňovat virtualizaci, součástí dodávky je vytvoření 4 virtuálních serverů pro informační systém společnosti, poštovní server společnosti, databázový server a systém pro správu firemního obsahu. Min. 1 x procesor se 6 jádry, PassMark CPU Mark min , 64 bit (možnost rozšíření na 2 procesory) Minimální požadovaná operační paměť 48GB (možnost rozšíření na min.64gb). Mininální požadovaná propustnost pamětí - 12 GB/s. Server musí být v provedení do racku Server musí obsahovat redundantní napájecí zdroj. Server musí být vybaven doplňkovým síťovým adaptérem 1Gb Server musí obsahovat 8X DVD +/-RW, SATA 1 PassMark CPU Mark: Strana 11 (celkem 32)

12 2.2.2 Záložní napájecí zdroj pro server Výkon záložního napájecího zdroje musí odpovídat nabízenému serveru. Záložní napájecí zdroj musí být v provedení do racku Záložní napájecí zdroj musí být kompatibilní s nabízeným serverem. Min. požadovaná záruka 3 roky Diskové pole Diskové pole může být jak v interním, tak i v externím provedení Minimální požadovaná efektivní kapacita diskového pole 1TB Diskové pole musí být navrženo tak, aby umožňovalo rychlý zápis a čtení v databázových aplikacích a zároveň musí zajistit redundantní obsah pro případ havárie některého disku - RAID10. Selhání jednoho disku v každém poli nesmí mít následky na data Výměna vadných disků musí být možná za provozu Pro zajištění vysoké prostupnosti musí být použity disky s rozhraním Serial Attached SCSI (SAS). Minimální požadovaná záruka na dodané diskové pole je 5 let se servisním zásahem další pracovní den Pracovní stanice 10ks Minimální požadovaná záruka 36měsíců Procesor - PassMark Average CPU Mark min , 64 bit Minimální požadovaná operační paměť 4 GB DDR3 2 PassMark Average CPU Mark: Strana 12 (celkem 32)

13 Minimální požadavky na pevný disk 500GB, SATA III Optická mechanika DVD±RW Síťové rozhraní Ethernet (10/100/1000), RJ 45 HDMI, nebo DVI konektor Min. 3 x USB konektor z toho min. 1x USB3 USB laserová myš Klávesnice Pracovní stanice budou dodány s nainstalovaným OS (viz.2.3.2) a kancelářským SW (viz.2.3.3) Notebooky pro obchodníky 5ks Minimální požadovaná záruka 36 měsíců Procesor: min. 2 jádra Samostatná numerická klávesnice Klávesnice v plné velikosti, odolná proti polití Velikost operační paměti min.8gb/ DDR3 Velikost displeje min 17 - antireflexní Rozlišení displeje min. 1600x900 Pevný disk min.750gb Optická mechanika: DVD+/-RW Dedikovaná grafická karta min. 2GB Síťové rozhraní Ethernet (10/100/1000), RJ 45 Čtečka mediálních karet Strana 13 (celkem 32)

14 Externí vstupní/výstupní porty min 2 x USB 3.0 a 2 x USB 2.0 Konektor VGA, HDMI stereofonní vstup pro mikrofon Integrované stereofonní reproduktory Integrovaný mikrofon Integrovaná web kamera s rozlišením min.720p Notebooky budou dodány s nainstalovaným OS (viz.2.3.2) a kancelářským SW (viz.2.3.3) Notebooky manažerské 5ks Minimální požadovaná záruka 36 měsíců Procesor: min. 2 jádra Samostatná numerická klávesnice Klávesnice v plné velikosti, odolná proti polití Velikost operační paměti min.4gb/ DDR3L Velikost displeje min 15 - antireflexní Rozlišení displeje min x 768 Pevný disk min. 500GB Optická mechanika: DVD+/-RW Síťové rozhraní Ethernet (10/100/1000), RJ 45 Čtečka mediálních karet Externí vstupní/výstupní porty min 2 x USB 3.0 a 2 x t USB 2.0 Konektor VGA, HDMI Strana 14 (celkem 32)

15 stereofonní vstup pro mikrofon Integrované stereofonní reproduktory Integrovaný mikrofon Integrovaná web kamera s rozlišením min.720p Notebooky budou dodány s nainstalovaným OS (viz.2.3.2) a kancelářským SW (viz.2.3.3) Monitory k pracovním stanicím a notebookům 20ks Typ panelu LCD matný Velikost obrazovky min. 21 Nativní rozlišení 1920 x 1080 Vstupy DVI, VGA Rychlost odezvy max. 6ms Formát obrazu 16:9 Kontrast min 700: Multifunkční tiskárna 2ks Obecné vlastnosti Barevná laserová technologie Rychlost kopírování / tisku min. 18/9 stran za minutu A4/A3 černobíle i barevně Průměrný provozní cyklus min stran A4 za měsíc Doba zahřívání méně než 60 sekund od zapnutí Doba do vytištění první strany při tisku i kopírování - méně než 15 sekund (barevně i černobíle). Strana 15 (celkem 32)

16 Napájecí soustava 220/240 V, 50/60 Hz Vstupní kapacita: Zásobník na min. 400 listů; rozsah použitelné gramáže papíru min g/m2; formáty A3, A4, A5, B5, Oboustranný podavač originálů min. 30 listů, rozsah použitelné gramáže předlohy min g/m2, A3, A4, A5, B5, Možnost tisku na fólie Tiskové funkce Paměť min. 500 MB RAM, Rozlišení tisku 600 x 600 dpi Možnost tisku čárových kódů Funkce přímý tisk PDF, IPP tisk Podpora OS Windows Standardní rozhraní USB 2.0 Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX, Kopírovací funkce Maximální velikost originálu A3 Vícenásobné kopírování 1-min.99 kopií Zvětšení / zmenšení min v rozsahu % základní poměry přednastavené Digitální funkce skenování do paměti, třídění, 2 a 4 originály na jednu kopii, Možnost nastavení kvality obrazu min. v těchto úrovních: text, foto, text + foto, grafika Strana 16 (celkem 32)

17 Skenovací funkce Funkce skenování do u, skenování do FTP, skenování do SMB, skenování do USB Host, síťový TWAIN, WIA. Rychlost skenování (při 300dpi, A4) minimálně. 30 orig./min (300 dpi, A4), černobíle i barevně Rozlišení skenování 600dpi (256 odstínů šedi na jednu barvu) Max. velikost originálu A3 Typy originálu Text, foto, text + foto, OCR Formát výstupu PDF, JPEG, TIFF Funkce integrovaný adresář, podpora Active Directory, možnost vícenásobného odesílání ( , fax, složka SMB/FTP, tisk) Mobilní terminály pro sběr dat ve výrobě 4ks Terminály musí být ergonomické, kompaktní a robustní musí odolat pádu z výšky min 1,2m Terminály musí být kompatibilní s SW a HW vybavením ve společnosti GEMEC- UNION a.s. (viz 2.3.2) Terminály musí být použitelné pro nasazení s informačním systémem společnosti a to i pro rozvojové úlohy dle této zadávací dokumentace. Min. požadovaný stupeň krytí IP54. Terminál musí umožňovat snímání 2D kódů Terminály musí být použitelné v rozsahu teplot min 0 C až 40 C Paměť RAM min. 128MB Terminál musí mít barevný display Strana 17 (celkem 32)

18 Tiskárna čárových kódů 2ks Tiskárna musí být dimenzován na tisk min. 500 štítků /měsíc Minimální požadovaná rychlost tisku 100mm/s Max možná šíře média: > 100 mm Maximální možná délka tisku: >800mm Minimální požadované rozlišení 200dpi Min. požadovaná paměť tiskárny 4MB Kompatibilita s MS Win Technologie tisku DirektThermal USB konektor Řešení pro zálohování Součástí dodávky je zálohovací HW a zálohovací SW. Budou zálohovány data ze 4 virtuálních strojů (IS, Databáze, Správa firemního obsahu, Poštovní server) a to jak data produkční, tak i data systémová. Požadavky na HW Datové úložiště bude připojeno k místní síti LAN. (NAS) Kapacita záložního systému min. 3TB. Možnost rozšíření na min.4tb Zařízení bude umístěno mimo hlavní serverovnu. Podpora min. RAID 0,1 Síťová komunikace min. 1GLAN,Připojení k síti RJ45 Strana 18 (celkem 32)

19 Požadavky na SW SW musí umožnit provádění zálohování a obnovu serverů s centralizovanou správou. SW musí umožňovat lokální i vzdálenou obnovu havarovaného serveru. SW provádí automatickou tvorbu záloh podle nastaveného plánu (denního, týdenního měsíčního) SW musí podporovat zálohování ve virtualizovaných prostředích SW musí podporovat systémy plného zálohování, rozdílové zálohování a přírůstkové zálohování. Systém musí umožňovat jak zálohu disků, tak i svazků Systém musí umožnit replikaci a nastavit pravidla zachování 2.3 Softwarové vybavení Serverový operační systém operační systém musí umožňovat virtualizaci na dodaném HW Operační systém musí být kompatibilní se stávajícím i dodávaným SW. Operační systém musí umožňovat ochranu citlivých informací. Operační systém umožňuje vzdálený přístup Operační systém umožňuje práci na vzdálené ploše Operační systém musí mít nástroj pro správu systému, identitu serveru, zobrazení stavu serveru, k identifikaci problémů s konfigurací rolí serveru a ke správě všech rolí. Operační systém umožní spravovat počítače v síti prostřednictvím příkazového řádku. Strana 19 (celkem 32)

20 Počet licencí OS musí umožňovat provoz 4 virtuálních serverů. Operační systém musí disponovat službou pro nasazení operačních systémů v síti pomocí síťové instalace Operační systém pro NB a pracovní stanice Operační systém musí být kompatibilní se systémy používanými ve společnosti GEMEC-UNION (ve společnosti jsou používány serverové OS MS Windows Server 2003, MS Windows Server 2008 R2, na pracovních stanicích jsou použity OS MS Windows XP,. MS Windows Vista, MS Windows 7, MS Windows 8 a MS Windows 8.1. u operačních systémů se vyskytují jak 32bitové, tak i 64 bitové verze) Součástí dodávky OS je jejich instalace na dodávaný HW (viz a 2.2.5) Možnosti uživatelského rozhraní systém umožňuje autorizované přihlášení do systému s nastavitelnými rolemi. Bezpečnostní vlastnosti Operační systém musí mýt integrovaný Firewall Operační systém musí obsahovat funkci k automatické instalaci oprav s doplňků Operační systém musí obsahovat funkce umožňující zobrazit informace o nastaveních údržby a zabezpečení a následně provést akce zajišťující bezproblémový běh systému. Výkon Operační systém musí být dostupný jak v 32bitové, tak i 64bitové architektuře, v 64bitové architektuře musí OS podporovat min 16GB paměti RAM, ve 32 bitové pak 4GB RAM. Operační systém nesmí být omezen počtem jader procesoru Strana 20 (celkem 32)

21 Dostupnost a spolehlivost Operační systém musí umožňovat automatické zálohování a to jak vybraných složek, tak i samotného operačního systému. Operační systém musí umožňovat zálohu na síti Operační systém musí umožňovat šifrování složek a souborů uživatelem Přiložené aplikace Operační systém musí podporovat faxování a skenování Digitální média a zařízení Operační systém musí umožňovat synchronizaci s mobilními zařízeními Operační systém musí podporovat práci s multimediálními datovými formáty Síťové možnosti Operační systém musí podporovat práci s offline soubory a jejich následnou synchronizaci Operační systém musí umožňovat připojení a použití projektoru Operační systém musí umožňovat vzdálené připojení a správu Vlastnosti pro mobilní zařízení Operační systém musí podporovat využití NB na cestách. Podnikové možnosti Operační systém musí umožňovat připojení do domény Operační systém pro NB musí umožňovat nastavení výchozí tiskárny podle aktuálního umístění Strana 21 (celkem 32)

22 2.3.3 Klientský kancelářský software SW musí obsahovat textový procesor SW musí obsahovat tabulkový procesor SW musí obsahovat nástroj pro tvorbu prezentací SW musí obsahovat nástroj pro správu ů, kontaktů a úkolů s podporou týmové spolupráce. Jednotlivé součásti kancelářského balíku musí být vzájemně spolupracující. Systém musí být kompatibilní se stávajícím kancelářským SW používaným ve společnosti SW musí být kompatibilní s IS společnosti SW musí být kompatibilní se systémy pro správu firemního obsahu SW musí být kompatibilní s poštovním serverem (viz ) Počet licencí 10 x pracovní stanice (viz.2.2.4) a 10 x NB (viz a 2.2.6) Součástí dodávky SW je instalace a konfigurace systému SW pro správu firemního obsahu Systém musí zajistit správu firemního obsahu jako bezpečné místo pro ukládání uspořádání a sdílení informací. Systém musí podporovat verzování sdílených informací a dokumentů Systém musí umožnit přístup ke sdíleným informacím prostřednictvím webového prohlížeče nezávisle na použitém koncovém zařízení. Systém musí umožňovat jednoduché vytváření týmových webů, jejich sdílení ve skupině a správu. Systém umožní zadávání a kontrolu plnění úkolů, jak ve skupinách, tak i jednotlivcům Strana 22 (celkem 32)

23 Systém musí disponovat nástroji sledování pro informování týmu v případě změn. Systém musí sloužit jako místo pro předávání informací v celé společnosti Systém umožní spolupráci více pracovníků na stejném dokumentu ve stejném okamžiku Systém umožňuje vytvářet workflow nad firemními procesy. Součástí dodávky je základní nastavení a proškolení uživatelů SQL server Součástí dodávky je dodávka a instalace relačního, databázového a analytického systému pro s licencí pro 12 uživatelů. Součástí dodávky je instalace a konfigurace dodaného SW na virtuální server (viz ) Součástí dodávky je migrace stávajících dat informačního systému z nativní DB do nově instalovaného SQL serveru Poštovní server Řešení bude obsahovat dodávku, instalaci a konfiguraci systému na serveru, na pracovních stanicích, NB a podporovaných mobilních zařízeních používaných ve společnosti GEMEC-UNION a.s. Celkový počet poštovních účtů 50. (musí umožňovat rozšíření na min.80 účtů) Řešení musí umožňovat odesílání a přijímání ových zpráv Řešení musí umožňovat odesílání a přijímání správu kalendáře Řešení musí umožňovat správu kontaktů Řešení musí umožňovat správu a sdílení veřejných složek Řešení musí umožňovat správu přístupu do poštovních schránek přes webové rozhraní a přístup k systému pomocí mobilních zařízení. Strana 23 (celkem 32)

24 Řešení musí mít vlastnost datového úložiště. Součástí dodávky je zajištění systému antispamové a antivirové ochrany 2.4 Další požadavky: Rozvoj funkcionality podnikového IS musí reflektovat velikost a požadavky zadavatele. Je požadován záruční a pozáruční servis Je požadována telefonická hot-line s dostupností alespoň v pracovní dny v době od 7.00 do hodin Je požadována možnost vzdáleného servisního zásahu Je požadována garance servisního zásahu u zadavatele nejdéle do 24 hodin od nahlášení závady 3 Předpokládaná hodnota zakázky Předpokládaná hodnota zakázky je ,- Kč bez DPH 4 Místo plnění zakázky Místem plnění zakázky jsou všechny tři divize společnosti GEMEC-UNION a.s. Divize Stavební konstrukce Jívka, Jívka 187, Jívka Divize Gemec Žacléř areál Důl Jan Šverma Žacléř Žacléř Odštěpný závod Ostrava Poděbradova Ostrava Strana 24 (celkem 32)

25 5 Předpokládaný termín zahájení plnění/realizace zakázky Plánovaný termín zahájení plnění: Plánovaný termín ukončení plnění: Požadavky na splnění kvalifikačních předpokladů uchazečů Dodavatel je povinen splnit kvalifikační předpoklady v rozsahu stanoveném zadavatelem. V případě, že má být předmět zakázky plněn společně několika dodavateli, jsou povinni předložit současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s touto zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z této zakázky. 6.1 Základní kvalifikační předpoklady: Splněním základních kvalifikačních předpokladů se rozumí splnění základních kvalifikačních předpokladů stanovených v příloze 1. Splnění těchto předpokladů uchazeč prokáže tím, že doloží vyplněné a řádně podepsané čestné prohlášení (viz příloha č. 1). 6.2 Profesní kvalifikační předpoklady Oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky. - doloží se výpisem z obchodního rejstříku pokud je v něm zapsán, nebo výpisem z živnostenského rejstříku pokud je v něm zapsán, nebo z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. Výpis nesmí být starší, než 90 dnů, stačí prostá kopie. Finanční a ekonomická schopnost uchazeče splnit zakázku -uchazeč doloží čestným prohlášením podepsaným statutárním zástupcem uchazeče. Strana 25 (celkem 32)

26 6.3 Technické kvalifikační předpoklady Technickým kvalifikačním předpokladem se rozumí doložení nejméně 2 referenčních zakázek obdobného charakteru. - uchazeč doloží stručným popisem, rozsahem, dobou plnění a obchodním jménem podniků, kterým byly předmětné dodávky poskytnuty (včetně kontaktních údajů osob, které mohou potvrdit referenci). Hodnota jednotlivých referenčních zakázek musí být min ,-Kč bez DPH. 7 Obsah nabídky Zpracovaná nabídka bude obsahovat: Krycí list nabídky obsahující údaje: název uchazeče, sídlo, IČ, DIČ, statutární orgán, kontaktní osoba, telefon (kontaktní osoba), (kontaktní osoba), nabídková cena bez DPH, sazba DPH, výše DPH, nabídková cena včetně DPH, datum, podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče. Součástí nabídky bude také obsah nabídky s uvedením příloh a počtem jejich stran. Prokázání kvalifikačních předpokladů dle kapitoly 6 zadávací dokumentace Nabídkovou cenu v Kč. Způsob podání nabídkové ceny viz kapitola: 9. Způsob zpracování nabídkové ceny. Technickou specifikaci nabízeného řešení, která bude ve struktuře kapitoly 2. Vymezení předmětu zakázky a požadavků zadavatele a to tak, že ke každému bodu (požadavku) bude uveden popis zvoleného řešení a v případě požadavků s vyčíslitelnými hodnotami bude uvedena hodnota předmětného parametru v nabízeném řešení. Uchazeč uvede specifikaci záručních podmínek (délku a rozsah záruky, garantovanou dobu odstranění závady) a servisních podmínek (specifikaci ceny 1 Strana 26 (celkem 32)

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Polygrafický IS včetně HW

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Polygrafický IS včetně HW VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zpracovaná v souladu s Pokyny pro zadávací řízení na dodavatele u zakázek spolufinancovaných z Operačního programu Praha Konkurenceschopnost k veřejné zakázce

Více

Výzva a zadávací dokumentace

Výzva a zadávací dokumentace Výzva a zadávací dokumentace ZADAVATEL - MĚSTO LITVÍNOV adresa: Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov IČ: 00266027 tel.: 476 767 600; fax: 476 767 601 zastoupené starostou města Mgr.

Více

Název veřejné zakázky: Upgrade PACS systému FN HK 2010. Údaje o zadavateli:

Název veřejné zakázky: Upgrade PACS systému FN HK 2010. Údaje o zadavateli: Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávku zadanou v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) Název veřejné

Více

Město Petřvald Městský úřad, odbor správní Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald. Dle rozdělovníku. Konsolidace a rozvoj datového centra města Petřvald

Město Petřvald Městský úřad, odbor správní Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald. Dle rozdělovníku. Konsolidace a rozvoj datového centra města Petřvald Město Petřvald Městský úřad, odbor správní Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald NAŠE ZN: NAŠE ČJ: MěÚP 742/2013 VYŘIZUJE: Mgr.Lucie Polková TEL.: 596542903 FAX: 596541795 E-MAIL: polkova@petrvald-mesto.cz

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Vnitřní integrace úřadu obce s rozšířenou působností Ivančice

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Vnitřní integrace úřadu obce s rozšířenou působností Ivančice Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Vnitřní integrace úřadu obce s rozšířenou působností Ivančice Stránka 1 z 31 Obsah zadávací dokumentace Základní informace... 3 Kvalifikační předpoklady... 15 Způsob

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výzva k podání nabídek Název zakázky: Dodávka hardware, software, servisních služeb a příslušenství Název programu: ICT v podnicích - Výzva III Registrační číslo projektu:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na dodávky. Konsolidace IT a nové služby Kolín

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na dodávky. Konsolidace IT a nové služby Kolín ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na dodávky Konsolidace IT a nové služby Kolín Veřejná zakázka je zadávána dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen "ZVZ")

Více

I. Identifikační a další údaje veřejného zadavatele

I. Identifikační a další údaje veřejného zadavatele Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E V E Ř E J N É Z A K Á Z K Y : " S Y S T É M Ř Í Z E N Í I D E N T I T A S P R Á V A D O K U M E N T Ů " ( DLE 38 A 44 AN. ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH) I. Identifikační

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Evidenční systém a publikační portál muzejních sbírek Pardubického

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka Zajištění a podpora provozu IS ARES na dobu 60 měsíců Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská 15 P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj Operační program: Integrovaný operační program Prioritní osa: 6.2 Zavádění ICT v územní veřejné správě Oblast podpory:

Více

Jako zadavatel Vám tímto oznamujeme, že zahajujeme výběrové řízení v níže uvedené věci a vyzýváme Vás k podání nabídky.

Jako zadavatel Vám tímto oznamujeme, že zahajujeme výběrové řízení v níže uvedené věci a vyzýváme Vás k podání nabídky. Věc: Oznámení o zahájení výběrového řízení a výzva k podání nabídky Jako zadavatel Vám tímto oznamujeme, že zahajujeme výběrové řízení v níže uvedené věci a vyzýváme Vás k podání nabídky. 1. Zadavatel:

Více

PŘÍLOHA Č. 3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZÁKAZNÍKA

PŘÍLOHA Č. 3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZÁKAZNÍKA PŘÍLOHA Č. 3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZÁKAZNÍKA Obsah 1 Obecné požadavky... 3 2 Vybudování skenovacího pracoviště v sídle zadavatele:... 4 2.1 Skenovací zařízení pro digitalizaci do formátu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce Dodávka ICT řešení pro projekt Zvyšování vnitřní efektivity společnosti HACO, spol. s r.o. pomocí ICT prostředků, reg. č. 2.2 ITP03/520 Název veřejného zadavatele:

Více

úřadu, I. II. a III. část výzvy - Hořice

úřadu, I. II. a III. část výzvy - Hořice VŘ na dodavatele Technologické centrum, spisová služba, vnitřní integrace úřadu, I. II. a III. část výzvy - Hořice Příloha č. 2 Specifikace předmětu zakázky 1. část Technologické centrum ORP Zadavatel

Více

V souladu s ustanovením 34 odst. 1 zákona Vám zadavatel oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení:

V souladu s ustanovením 34 odst. 1 zákona Vám zadavatel oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení: ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 Telefon: 257043449 Fax: 257042609 IČ: 00006947 DIČ: CZ00006947 V Praze dne 13. prosince 2012 PID MFCR2XHTAZ Č.j.:MF-95576/2012/23-232/BA

Více

Specifikace SS moduly doplňující elektronický systém spisové služby (viz. poskytnuté smlouvy a objednávky, dodavatel Hejný) počet uživatelů 57

Specifikace SS moduly doplňující elektronický systém spisové služby (viz. poskytnuté smlouvy a objednávky, dodavatel Hejný) počet uživatelů 57 Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vážení, na základě Vaší žádosti, která byla Radě pro rozhlasové a televizní vysílání doručena dne 23. dubna 2013, Vám

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/51.0031 Název projektu: Vzdělávání dotykem Dodávka

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/51.0031 Název projektu: Vzdělávání dotykem Dodávka Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO

Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO Zadavatel: CENIA, česká informační agentura životního prostředí se sídlem Praha 10, Vršovice, Vršovická 1442/65, PSČ:

Více

OI 1/12 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) a dle podmínek Integrovaného operačního plánu, prioritní osa 6.2 (Zavádění ICT

Více

Zhotovení marketingové strategie a související služby

Zhotovení marketingové strategie a související služby Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na služby zadanou v otevřeném řízení dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění: Zhotovení marketingové strategie a související služby Zadavatel:

Více

Smlouva o poskytnutí služeb vnitřní integrace úřadu, dodávce licencí a zajištění dalších souvisejících služeb

Smlouva o poskytnutí služeb vnitřní integrace úřadu, dodávce licencí a zajištění dalších souvisejících služeb Smlouva o poskytnutí služeb vnitřní integrace úřadu, dodávce licencí a zajištění dalších souvisejících služeb Smluvní strany Objednatel: Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava Zastoupený:

Více

Informační systém ESO9

Informační systém ESO9 Informační systém ESO9 Obsah 1. VÝHODY INFORMAČNÍHO SYSTÉMU ESO9... 3 1.1.1 Generační odlišnost... 3 1.1.2 Personalizace... 3 1.1.3 Vzdálená obsluha a správa systému... 3 1.1.4 Otevřenost... 4 1.1.5 Provázání

Více

Smlouva o poskytování služeb správy koncových zařízení IT

Smlouva o poskytování služeb správy koncových zařízení IT Smlouva o poskytování služeb správy koncových zařízení IT Smlouva o poskytování služeb správy koncových zařízení IT Čl. 1 Smluvní strany Plzeňský kraj Sídlo: IČ: 70890366 DIČ: Zastoupený: Škroupova 18,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů přiměřeně (dále jen zákon) pro zjednodušené podlimitní řízení dle 38 zákona pro zadání podlimitní

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Úvodní informace Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): VŘ na dodavatele vzdělávání pro KELOC PC spol. s r.o. Služba Datum vyhlášení zakázky: 21.4. 2010

Více

Zadávací dokumentace. k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka výpočetní techniky

Zadávací dokumentace. k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka výpočetní techniky Dodávka výpočetní techniky stránka 1 (7) Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Dodávka výpočetní techniky Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách Název

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k internímu výběrovému řízení ČUS s názvem. Přeprogramování informačního systému České unie sportu

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k internímu výběrovému řízení ČUS s názvem. Přeprogramování informačního systému České unie sportu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k internímu výběrovému řízení ČUS s názvem Přeprogramování informačního systému České unie sportu vydaná v souladu s usnesením Výkonného výboru ČUS ze dne 8.9.2014 1. Zadavatel Název:

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 Telefon: 257042590 Fax: 257042609 IČ: 00006947 DIČ: CZ00006947 V Praze dne 3.5.2013 PID: MFCR3XFBCD Č. j.: MF-39358/2013/23-2302/T

Více

Výzva a Zadávací dokumentace k podání nabídky na zakázku Redesign turistického portálu

Výzva a Zadávací dokumentace k podání nabídky na zakázku Redesign turistického portálu Výzva a Zadávací dokumentace k podání nabídky na zakázku Redesign turistického portálu zadané v souladu se zákonem 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o veřejných

Více