Výroční zpráva za rok 2008 Městského muzea Polná

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva za rok 2008 Městského muzea Polná"

Transkript

1 Výroční zpráva za rok 2008 Městského muzea V roce 2008 pracovníci příspěvkové organizace plnili úkoly vyplývající ze zákona 122/2000 Sb. a jeho novely z roku Tento zákon a metodický pokyn stanovují, jak postupovat při ochraně a správě sbírek muzejní povahy. Hlavním úkolem zaměstnanců muzea je pečovat o sbírkový fond, doplňovat jej a tím zvyšovat jeho vypovídací hodnotu o sbírkotvorném regionu Polensko jako celku. Mezi zákonem předepsanými povinnostmi je zpřístupnění sbírkového fondu formou expozic, výstav a přednášek. Z tohoto důvodu byla prodloužena provozní doba muzea od dubna do konce měsíce října. Sbírkový fond Městského muzea slouží rovněž badatelům z řad laické i odborné veřejnosti, který jsou povinni pracovníci muzea na požádání vyhledat a předložit. Správa a evidence sbírkového fondu V rámci správy a evidence sbírek vyplývá zákona 122/2000 Sb. periodická inventarizace sbírkového fondu muzea. Na základě příkazu ředitelky MMP č. 1/2008 byla revidována alikvotní část sbírkového fondu dle 12 zákona 122/2000 Sb. Byly revidovány tyto sbírkového skupiny a podskupiny: Předseda inventarizační komise Sbírková skupina /podskupina/ Počet zinventarizovaných sbírkových položek Mgr. Jindřich 20/D Vizuální Korner komunikace 25/E Obrázky na skle 26/G Doplňkový nábytek /H Truhly, truhlice Celkem Marta 20/B Vomelová Archiválie Celkem Alena Vyskočilová 7/A Cizokrajné předměty 19/D Modlitební knížky Hry Počet zinventarizovaných sbírkových předmětů Poznámka 1

2 32 Lidové zvyky Betlémy 1 1 změna katalogizačních čísel II. stupně chybně zařazené sb. předměty ve sk. Celkem Celkem za rok Jednotliví předsedové inventarizačních komisí zpracovali protokoly z revizí, ve kterých jsou zachyceny výsledky porovnání fyzické inventarizace na evidenční záznamy, inventarizace je označena ve fyzických soupisech sbírkových předmětů, v přírůstkových knihách a na kartách II. stupně sbírkové evidence symbolem R 8. Byl vyhodnocen fyzický stav sbírkových předmětů, vypracován soupis sb. předmětů vyžadujících konzervátorské ošetření a zajištěno jeho provedení. Byly zhodnoceny depozitáře po stránce klimatické vhodnosti /vlhkost a teplota/ pro uložení daného sbírkového souboru. Inventarizační zápisy byly předány zřizovateli a zaslány na MK ČR, v souladu se zákonem 122/2000 Sb. a metodickými pokyny MK ČR. Další zákonem předepsaná činnost muzea je katalogizace sbírkových předmětů zapsaných v I. stupni evidence, tj. v přírůstkové knize. Zpracování v II. stupni evidence se provádí v katalogizačním programu DEMUS, do tří let po nabytí sbírkového předmětu. Zpracování sbírek ve II. stupni evidence katalogizace do tří let po zápisu do PK Katalogizovaná skupina Počet sb. položek Počet sb. předmětů /podskupina 6/A/ /D/ /A/ /C/ /I/ /J/ /L/ /0/ /D/ /2 3, /B 1 1 Celkem

3 Akviziční činnost Sbírkotvornou oblastí Městského muzea je region Polensko. Přírůstky je možno získávat dary, sběrem a koupí. Městské muzeum získalo přírůstky v roce 2008 převážně darem a sběrem. Spolek Městského muzea poskytl vinkulovaný dar ve výši 650,- Kč na zakoupení několika sbírkových předmětů do sbírkového fondu textil. Způsob nabytí Počet sb. položek Počet sb. kusů Poznámka Dary Sběr Koupě 5 5 Celkem Za doplnění, rozšíření a zkvalitnění sbírkového fondu děkujeme těmto dárcům: Jméno dárce Darované předměty Počet položek/ kusů 1. František Vícha, Textil, Vlastivědný věstník moravský 5 prom. historik, Brno 2. Naděžda Mikulová, Textil 10/17 3. Naděžda Mikulová, Textil, sklo, kůže Naděžda Mikulová, Zdravotní pomůcky, školní potřeby, sklo, bankovky 10/25 5. Naděžda Mikulová, Bankovky, sklo, kůže, bytový textil Marie Berková, Bytový textil Marie Berková, Bytový textil, módní doplňky Jana Cinková, Bytový textil Jana Cinková, Bytový textil Marta Melicharová, Pánské prádlo, kuchyňské náčiní Mgr. Marie Fišerová, Dětské prádlo a oděvy MZA, pobočka Jihlavský archivní občasník Mgr. Martin Šandera, Brožura Hynce Ptáček z Pirkštejna a jeho role ve 1 PhD., H. Králové spojených východočeských landfrýdech 14. Mgr. Marie Peřinová, Míry a váhy 4/6 15. Bc. Matěj Kruntorád, Bakalářská diplomová práce Torzo ukřižovaného z Polné 1 Dobronín 16. Mgr. Miluše Magisterská diplomová práce Lokální politické elity 1 Vomelová, Věžnička v Polné v letech Bc. Eva Klimentová Repaská, Ždírec Bakalářská diplomová práce Polenské stavební památky očima současnosti 1 3

4 18. MVDr. Ivan Prokop, Lékárenské lahvičky, výdejní okenice lékárny, archiválie Zdeňka Procházková, Módní doplňky Česká spořitelna, a. Papírové pečetě Měšťanské spořitelny, listovní 2/20 s., pobočka váhy 21. Josef Laška, Hrbov Odstředivka na mléka, kožená čepice, houpací kůň, 4/14 ševcovské kopyto 22. Marie Večerová, Bytový textil František Vícha, závaží, módní doplňky 10 promovaný historik, Brno 24. František Vícha, Dámské oděvy, módní doplňky, kuchyňské náčiní 4/8 promovaný historik, Brno 25. Věra Smékalová Dámský korzet 1 Houňová, Celkem sb. položek/sb. předmětů 135/190 V Městském muzeu byla zavedena evidence tzv. Pomocného sbírkového materiálu. V této evidenci jsou evidovány předměty, které nemají statut sbírkového předmětu, ale mohou tento statut v budoucnu nabýt. Dále se jedná o multiplikáty sb. předmětů, které lze použít při prezentaci a badatelském výzkumu. Pomocný sbírkový materiál Způsob nabytí Počet sb. položek Počet sb. kusů Poznámka Dary Celkem Péče o sbírkový fond O sbírkový fond jsou ze zákona povinni pečovat všichni správci depozitářů v rámci své pracovní náplně a povinností vyplývajících ze ZP. Jsou povinni ze svých fondů vybrat sbírkové předměty, které bezprostředně vyžadují zásah konzervátora, případně s přihlédnutím k významu sbírkového předmětu navrhnout zásah restaurátora. V rámci této povinnosti byly odborně ošetřeny v roce 2008 tyto sbírkové předměty: Označení Počet sb. předmětů Způsob ošetření Pracovník výstup sbírkových předmětů 2/D K Medaile, vyznamenání, řády 118 konzervace Vyskočilová fotodokumentace, konzervátorská zpráva 7 Textil 37 konzervace 4

5 9 Militaria 72 konzervace konzervátorská zpráva 15 Drobné 6 ozdobné konzervace dtto předměty 20/A Dokumentární 7 konzervace dtto grafika 20/B 12 konzervace dtto Archiválie 35/ Lékárna 50 konzervace dtto Celkem 302 ks Alena Vyskočilová - konzervátorka Městského muzea ošetřila sbírkové předměty nabyté darem, převážně se jednalo o sbírkové předměty ze sb. skupiny textil. Byly ošetřeny sbírkové předměty ze skupiny Vyznamenání, řády, medaile/ a skupiny Odznaky. Konzervace zbývající části celé této sbírkové skupiny bude dokončena v roce Jedna se o sbírku cennou jak z hlediska historického, sběratelského. Značná je i její nominální hodnota. Tato sbírka byla ošetřena poprvé za dobu své existence. Mgr. J. Korner správce depozitáře nábytku ve spolupráci s brigádníky Jiřím Jakešem, Milanem Lounou a dobrovolnými spolupracovníky Františkem Machem a Antonínem Hradem provedli ošetření sbírky nábytku, tj. zbavili sbírky nánosu nečistot a po té provedli ošetření konzervačním prostředkem Lignofix. Vysoká vlhkost v expozici Stará polenská škola, která byla způsobena zatékáním z neprůchodného střešního svodu byla řešena zakoupením odvlhčovače zn. Krüger, který trvale upravuje klima v části expozice tzv. Přírodovny. Odborně pracovníci byli vedeni konzervátorkou muzea. Celkem bylo ošetřeno 98 sbírkových položek, tj. 98 sb. předmětů. Další odvlhčovač byl zakoupen a umístěn do expozice hodin. V expozici je umístěna v současné době největší přístupná sbírka historických hodin v naší republice. Pro zvýšení bezpečnosti sbírkového fondu bylo v objektu zámecká věž nainstalováno protipožární bezpečnostní zařízení. Jedná se o objekt s vysokým požárním zatížením, protože zde je umístěn mimo jiné depozitář archiválií, starých tisků, modlitebních knih a polnensií. Další formou péče o sbírkový fond jsou dodávky konzervátorských a restaurátorských prací. Součástí je vždy konzervátorská a restaurátorská zpráva. Využívání této formy péče o sbírky je limitováno ekonomickými možnostmi muzea. V roce 2008 jsme uzavřeli smlouvu se Spolkem polenského muzea, který použil finanční prostředky, kterými disponoval, dle svého statutu na úhradu dodávek těchto prací. Během roku 2008 byly Městskému muzeu a Spolku polenského muzea věnovány vinkulované dary určené na konzervování a restaurování polenského sbírkového fondu. Dalším zdrojem finančních prostředků využitelných ke zkvalitnění péče o sbírky jsou grantové programy. V průběhu roku 2008 se podařilo pracovníkům Městského muzea získat finanční prostředky ze dvou grantových programů. Byly získány finanční prostředky na restaurování další synagogální opony z grantového programu Nadace na záchranu židovských památek při ŽM v Praze a finanční příspěvek z grantového programu Klenotnice, který je vyhlašován Krajem Vysočina, na restaurování praporu Národní gardy z roku

6 Dodavatelským způsobem byly konzervovány a restaurovány tyto sbírkové předměty Evidenční označení sb. předmětů Popis sbírkového předmětů Empírová pohovka Synagogální opona a lambrekýn Prapor Národní gardy z roku 1848 v Polné Provedené konzervátorské a restaurátorské zásahy Byla provedena demontáž čalounění, druhotných zásahů předchozími vlastníky, náhrada zcela zdevastovaných dřevěných částí, obnova povrchové úpravy. dle konzervátorské a restaurátorské zprávy akreditované restaurátorky Inky Hrdé, kolaudaci provedly odborné pracovnice Židovského muzea Praha a konzervátorka MěM dle konzervátorské a restaurátorské zprávy akreditované restaurátorky Kateřiny Pittlové, kolaudaci provedla konzervátorka a ředitelka MěM Fakturovaná částka 9.000,- Kč úhrada provedena zdrojů polenského muzea ze Spolku Celkem fakturováno ,- Kč, příspěvek ŽN ZMP ,- Kč, z provozních prostředků MěM 6.000,- Kč Celkem fakturováno ,- Kč, příspěvek z programu Klenotnice ,- Kč, z provozních prostředků MěM ,- Kč Celkem byla do restaurování sbírkových předmětů investována v roce 2008 částka Zdroj finančních prostředků Grantové programy Sponzorské dary Vlastní prostředky Celkem investováno Částka ,- Kč 9.000,- Kč ,- Kč ,- Kč V rámci ošetření a zkvalitnění uložení sbírkového fondu byl zakoupen specielní balící papír a krabice k ukládání textilu a archiválií z firmy Cébia. Všechny archiválie byly vyjmuty z nevhodných obálek a proloženy zásaditým papírem dodaným specializovanou firmou a uloženy ve vhodných archivních deskách a archivních krabicích. 6

7 Obdobným způsobem byla ošetřena a uložena sbírka textilu, pro kterou byl zakoupen vhodný prokládací papír a specielní krabice na textil. Byly zakoupeny dva odvlhčovače, v celkové částce ,- Kč vč. DPH. Jeden byl nainstalován v prostorách expozice Stará škola, další v expozici Historické hodiny, kde je vysoká klimatická vlhkost pro tento sbírkový fond zcela nevhodná. Všechny depozitáře jsou vybaveny měřící přístroji pro sledování teploty a vlhkosti. Prezentační činnost V roce 2008 byly přístupné všechny čtyři prohlídkové trasy, tj. Stará škola, Expozice historických hodin, výstava k 135. výročí založení SDH a výstava 210 let ochotnické divadla v Polné. V rámci této prohlídkové trasy byla zprovozněna tzv. Galerie na hradě, která byla z důvodu dostupnosti přemístěna do třetího výstavního prostoru ve východním křídle zámku. III. prohlídková trasa, která je umístěna v přízemí hradu, seznamuje návštěvníka s několika muzejními expozicemi lapidáriem, lékárnou U Černého orla, kupeckým krámem, řemesly a hladomornou byla doplněna o sezónní výstavní prostor za expozicí lékárny, kde byla nabídnuta návštěvníkům výstava z přírůstků muzea v roce 2007 a první poloviny roku Tato výstava se setkala s neobyčejným ohlasem, a proto budeme v této nové tradici pokračovat. Během polenské mrkvové pouti zde vystavoval své řezby místní řezbář Josef Čada. IV. prohlídková trasa na hradě seznamuje návštěvníka s historií hradu a jeho jednotlivými majiteli, v sále pánů z Ditrichštejna s významnými představiteli tohoto rodu z úhlu pohledu historie města. Expozice byla doplněna o nově zrestaurované křeslo a tabernákl, dále s Kunštátským sálem a výstavou, která přibližuje jednotlivé nábytkové slohy v kontextu s dobovými doplňky. Tato expozice byla zkvalitněna doplněním zrestaurovanými empírovými židlemi a vhodnými záclonami. O pouti byla zpřístupněna V. prohlídková trasa s pracovním názvem Jak se staví expozice, zde se návštěvníci seznámili s již mobiliářem vybavenou expozicí Vznik polenského muzea, obnovenou Síní rodáků, otevřeným depozitářem nábytku, který byl uspořádán do celků a doplněn i dalšími bytovými doplňky, nádobím a kuchyňským náčiním. K výročí republiky byla zpřístupněna poslední část této expozice: Legie a vznik Československa, kde je již možno vidět kompletně zařízený vagón legionářů, tzv. těplušku, panely popisují politickou situaci, která vedla k vypuknutí tzv. I. světové války, její průběh na obou frontách i postupný vznik francouzských, italských a ruských legii. Před instalací této prohlídkové trasy bylo celé patro nově vymalováno. Krátkodobé výstavy byly pořádány v tzv. Galerii na hradě, kde bylo za pomocí sponzorského daru upraveno osvětlení v hodnotě ,50 Kč včetně DPH, aby odpovídalo požadavkům vystavovatelů. Během sezóny byly uspořádány tyto výstavy: Výstava keramiky Jarmily Bílkové Výstava prací Adolfa Skaláka Výstava fotografií Evy Pilarové Výstava Fotoklubu Ve výstavním prostoru v areálu hradu za lékárnou U Černého orla byly uspořádány dvě výstavy: 7

8 Výstava z depozitářů a přírůstků Městského muzea v Polné v roce 2007 a 2008 Výstava řezbářských prací Josefa Čady Koncem roku byly vymalovány expozice umístěné v areálu zámku, vyčištěny křišťálové lustry a vyměněny vlhkostí poškozené zásuvky. Tato údržba zde nebyla provedena již od roku 1994, kdy byl zámek uveden do provozu.. Přednášková činnost Pro žáky 6. tříd základní školy v Polné byla připravena přednáška na téma Co je to muzeum?. Výklad vedla střídavě ředitelka muzea a konzervátorka přímo v expozici a v depozitáři. Přednáška se setkala s neočekávaným zájmem jak žáků, tak učitelů. Během přednášky se žáci seznámili s historií vzniku muzeí na území České republiky a s konkrétními okolnostmi vzniku místního muzea. Na trojrozměrných předmětech jim byly přímo vysvětleny některé muzeologické pojmy. Žáci byli seznámeni s důvody některých omezení v muzeích /např. nedotýkat se předmětů atd./. V další části přednášky byly seznámeni s ochranou sbírek a prevencí jejich degradace. Byla uspořádána přednáška pro žáky 9. tříd přednáška Židé a, přednášela A. Vyskočilová a M. Vomelová. V areálu zámku Mgr. J. Korner přednesl přednášku o nejstarší historii Polné, kterou doložil trojrozměrnými předměty z depozitářů muzea. Na tuto přednášku navázal přednáškou o minulosti města v 18. a 19. století přímo v expozici řemesel. V září 2008 správce expozice Stará škola Jindřich Korner spolupracoval s vyučujícími při realizaci kvízu, který měl prověřit u žáků 6. tříd znalosti místní historie ve vazbě na historii školství. V měsíci listopadu Mgr. J. Korner ve spolupráci s dobrovolným spolupracovníkem muzea Jiřím Laškou navštívili Domov důchodců v Lesnově -, kde byla uspořádána přednáška k výročí vzniku republiky a historii legií. Imobilní důchodci přijali přednášku s velkou vděčností a do budoucna se budeme věnovat i této skupině obyvatel, která je současnou kulturou zcela opomíjena. Spolupráce při dalších kulturních a veřejných akcích v Polné Od dubna do konce měsíce října je Kunštátský sál oficiálně využíván jako obřadní síň. Převážně zde probíhají svatební obřady, dále vítání nově narozených občanů Polné nebo i přijetí významných osobností starostou města, oslavují se významná životní jubilea. V Kunštátském sále bylo ve spolupráci s Univerzitou Hradec Králové pořádáno května 2008 Kolokvium k 550. výročí korunovace Jiřího z Poděbrad českým králem. Kolokvia se účastnili i přednášející ze sousedního Polska, kam až zasahovaly državy rodu pánů z Kunštátu. Byla zde také pokřtěna publikace z řady české a moravské rody Páni z Kunštátu. Kolokvium bylo uspořádáno za přispění sponzora v částce ,- Kč. Pravidelně se na hradě pořádaly Noční prohlídky, které organizuje veřejně prospěšná společnost Ad Infinitivum. Jejich vystoupení navštívilo platících návštěvníků. 20. prosince 2008 byl uspořádán v Kunštátském sále společně se společnosti AD INFINITIVUM adventní koncert Tomáše Kočko. Zásluhou výstav a akcí pořádaných na hradě, navštívilo muzeum celkem platících návštěvníků, během Dnů kulturního dědictví, kolokvia, vernisáží, koncertu a dárců, kteří mohou celý rok navštěvovat akce konané v muzeu na základě Čestné vstupenky, 8

9 návštěvníků mladších 6 let to bylo dalších 567 návštěvníků. Návštěvnost celkem byla osob. Městské muzeum společně se Spolkem polenského muzea, Klubem za historickou Polnou připravilo dvě přednášky z rodinné genealogie. O tyto přednášky byl velký zájem a budeme pokračovat v roce 2009 další sérií, která již bude prakticky navigovat účastníky, jak se získanými informacemi pracovat. Spolupráce s badateli Badatelské návštěvy Městské muzeum 2008 Pořadové číslo Datum návštěvy Jméno a příjmení badatele, Adresa Účel bádání Předložený počet sbírkových položek Iveta Špetková, Literární pokusy inteligence na Nadějov Vysočině diplomová práce 9 ks Pavlína Příprava výstavy SDH v Polné - 53 ks Hrdličková, 135. výročí Marko Čermák, dtto 56 ks Marko Čermák, Příprava výstavy SDH v Polné ks 135. výročí Pavlína Hrdličková, Příprava výstavy SDH v Polné výročí Petr Bořil, Dokumentace pamětních 6 ks Mariánské Lázně kamenů pro Muzeum Aš Pavlína Příprava výstavy SDH v Polné - 56 ks Hrdličková, 135. výročí Marko Čermák, dtto 36 ks Stanislav Sobotka, Historie usedlostí v Janovicích a 25 ks Janovice Skrýšově příloha kroniky Filip Plašil, Církevní správa v Polné 6 ks Jan Prchal, v proměnách času 39 ks publikace Jiří Jakeš, Příprava publikace 3 ks Marie Maštálková, Příprava diplomové práce 8 ks H. Brod Jan Prchal, v proměnách času 24 ks publikace Wolfgang Gasser, Biografie Benjamina Bernharda 6 ks Wien Kewala Filip Plašil, Archivní materiály události 19 ks květen až srpen Pavlína Hrdličková, Příprava výstavy SDH v Polné výročí 202 ks 9

10 Marko Čermák, Hana Kábová, Tomáš Mareš, Světlá nad Sáz Marta Smolíková, Radostovice Mgr. Michal Řezníček, Milovice Mgr. Michal Řezníček, Milovice , Zdeněk Fišera, Jilemnice Vojtěch Kunc, Věžnice Příprava výstavy SDH v Polné výročí Monografie - Život a dílo Arnošta Káby Zdeněk Matěj Kuděj Diplomová práce Próza Z. M. Kuděje s americkou tématikou Věznění polenského děkana Jakuba Haberlandta na Lipnici r Historie obléhání hradu Lipnice Historické radnice - publikace Magisterská diplomová práce příprava Náboženské poměry v Polné v letech Ochotnické divadlo - opony 31 ks 122 ks 308 ks 55 ks 11 ks 16 ks Jiří Němec, Přibyslav 3 ks Tomáš Mazal, rozhlasový pořad publikační 63 ks Praha činnost Z. Matěj Kuděj Milan Doležal, rozhlasový pořad ČR Z. M. 86 ks Praha Kuděj Radek Bureš, Fotodokumentace k publikaci 28 ks Dačice Český atlas Jaroslav Kocourek, Fotodokumentace k publikaci 28 ks Praha Český atlas Markéta Diplomová práce Vývoj 3 ks Zvoníková, Měšťanských besed do 1. sv. války Ivan P atoprstý, Hilsneriáda ORF TV Wien 15 ks Bratislava Klaus Ther, Wien Hilsneriáda ORF TV Wien 15 ks Bc. Jana Jelínková, seminární práce dějiny umění 17 ks Kateřina seminární práce reliéfní 80 ks Kalábková, výzdoba rakví p. Žejdliců Daniela Šináglová, příprava bakalářské práce 3 ks Jakub Skočdopole, Staré polenské pověsti 3 ks Martin Bahounek, Staré polenské pověsti 3 ks Karolína Perlová, Školní práce 2 ks 39 badatelů 52 badatelských návštěv 4 ks 10

11 Opravy a údržba objektů z provozních prostředků Městského muzea Nové expozice financované z provozních prostředků Městského muzea Byla provedena oprava omítek a výmalba třetího nadzemního podlaží hradu. V rámci dlouhodobého plánu zpřístupnění téměř všech prostor hradu bylo započato s rozmisťováním trojrozměrných sbírkových předmětů - nábytku, který by měl dotvářet V. prohlídkovou trasu. Během instalace této prohlídkové trasy ji mohli zhlédnout případní zájemci i jako trasu prohlídkovou, s pracovním názvem Jak se staví expozice. Rok 2008 byl rokem, kdy jsme si připomenuli 90. let od vzniku prvního samostatného státu Čechů a Slováků Československa. V rámci instalace V. prohlídkové trasy probíhala rekonstrukce makety tzv. těplušky, legionářského vagónu, kterým cestovali ruští legionáři pro Transsibiřské magistrále. Pro instalaci expozice Legie a vznik Československa byl vybrán prostor, který bylo třeba vizuálně od zbývající části velkého výstavního sálu v II. patře hradu oddělit. Z tohoto důvodu byla vybudována dělící stěna mezi výstavním prostorem Legie a vznik republiky a Otevřený depozitář nábytku, která byla povrchově upravena tapetou. Tím byly vizuálně vytvořeny dva výstavní prostory. Ve výstavním prostoru tzv. Otevřeného depozitáře nábytku byly postaveny z dřevěných panelů příčky, které opticky oddělují jednotlivé části, ve kterých jsou umístěny soubory nábytku dokumentující určité historické období. Tyto příčky byly povrchově upraveny nátěry, imitující úpravy zdiva výmalbou domovů našich předků. Interiéry mají navodit atmosféru bydlení našich předků ke konci 19. století a v první polovině 20. století. Součástí interiérů, kuchyní, kde se převážně soustřeďoval rodinný život, jsou i různé kuchyňské strojky a pomocníci v domácnosti, jako vysavače, pračky, lednička, pappenův hrnec apod. Ve zvláštním uzavřeném prostoru je připravována instalace Síně rodáků, kde chceme místním připomenout významné osobnosti, které se v Polné narodily a dosáhly úspěchu nejen v rámci Českého království, ale i v celé tehdejší Rakousko-Uherské monarchie. Nesoustřeďujeme se pouze na postavy z oblasti kultury, ale i osobnosti úspěšné na poli hospodářského života země, jejichž úspěch se odrazil i na jejich mecenášství ve prospěch rodného města. Chodba, kterou návštěvník přichází na IV. prohlídkovou trasu, byla využita k prezentaci vzniku Spolku polenského muzea, jeho poslání, činnosti a významu, protože bez pilné práce jeho členů by se nikdy nemohla pochlubit tak početným sbírkovým fondem, ale i tak historicky cenným a významným. Je možno tento fond považovat za nejhodnotnější v kraji Vysočina. V II. nadzemním podlaží bylo opraveno nevhodné zavěšení lustrů, které byly zavěšeny těsně pod stropy, což neodpovídalo historické realitě. Expozice umístěné v polenském zámku byly zpřístupněny v roce Od tohoto roku nebyla v prostorách zámku mimo odstranění nevhodné dělící stěny ve vstupním prostoru a výmalby této místnosti prováděna žádná údržba a úpravy výstavních prostor. Po ukončení sezóny byla zahájena kompletní výmalba výstavních sálů, oprava omítek a vlhkem poškozené elektroinstalace. V celém prostoru bylo provedeno vyčištění křišťálových lustrů. Během roku bylo před sezónou ze sponzorského daru upraveno osvětlení výstavního prostoru tzv. Rérychovy galerie. Během roku byly v areálu hradu a zámku kontrolovány okapové jímače a pravidelně čištěny, protože jsou zanášeny listím, úlomky větví a prejzů, někdy i uhynulými holuby. 11

12 Došlo i na úpravy pracoviště, které není přístupno běžně návštěvníkům. Bylo opraveno osvětlení v depozitářích ve věži a v komunikačním traktu věže. Oprava a rozšíření osvětlení přízemí věže bylo cílené, aby zde byla zvýšena světlost na takovou úroveň, při které bude možno využívat prostor přízemí k hrubé očistě přírůstků a sbírkových předmětů. Věž, kde jsou umístěny kanceláře a depozitáře plastik, skla, zbraní, papíru a knihovna byly zabezpečeny pouze EZZ, z provozních prostředků byla věž vybavena EPZ, které bylo rovněž připojeno na komunikátor. Tím je věž chráněna nejen před vniknutím pachatelů, ale i před požárem. Závěr Městské muzeum plní všechny povinnosti vyplývající ze zákona 122/2000 Sb., ve znění pozdějších dodatků a souvisejících vyhlášek o správě sbírek muzejní povahy. Péče o sbírkový fond byla proti předchozím létům zkvalitněna, hlavně vhodným uložením sbírkových předmětů /papír s vysokým ph, archivní krabice, odvlhčovače, zkvalitnění monitorování depozitářů, zaměstnáním konzervátora/. Větší volnost při získávání finančních prostředků z grantových programů a dle finančních možností využívání dodávek profesionálních restaurátorů. 12

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 Městského muzea V roce 2011 pracovníci příspěvkové organizace plnili úkoly vyplývající ze zákona 122/2000 Sb. a jeho novely z roku 2004. Tento zákon a metodický pokyn stanovují,

Více

Sezóna 2010 v Českém muzeu stříbra

Sezóna 2010 v Českém muzeu stříbra České muzeum stříbra v Kutné Hoře Příspěvková organizace Středočeského kraje Barborská 28, 284 01 Kutná Hora, tel: 327 512 159, fax: 327 513 813 info@cms-kh.cz, objednavky@cms-kh.cz, http://www.cms-kh.cz

Více

ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2010

ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2010 ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2010 Celý název organizace: Městské muzeum a galerie Polička Adresa: Tylova 114, Polička 57201 IČO: 70152853 Bankovní spojení: GE Money Bank Polička Číslo účtu: 150873368/0600

Více

Zpráva o činnosti Městského muzea v Čelákovicích za rok 2005

Zpráva o činnosti Městského muzea v Čelákovicích za rok 2005 Zpráva o činnosti Městského muzea v Čelákovicích za rok 2005 Hlavní sídlo muzea: Čelákovice, Na Hrádku 464 (Tvrz), tel. 326991556, tel./fax 326991192 e-mail: cmm@volny.cz, www.muzeum-celakovice.com zde:

Více

Městské muzeum v Železném Brodě příspěvková organizace. Zpráva o činnosti za rok 2011

Městské muzeum v Železném Brodě příspěvková organizace. Zpráva o činnosti za rok 2011 Městské muzeum v Železném Brodě příspěvková organizace Zpráva o činnosti za rok 2011 Mgr. Petra Hejralová 29. 2. 2012 Městské muzeum v Železném Brodě Své stálé expozice prezentuje ve dvou budovách. Sklářskou

Více

Výroční zpráva o činnosti Městského muzea v Ústí nad Orlicí za rok 2015 (podrobněji v instituci)

Výroční zpráva o činnosti Městského muzea v Ústí nad Orlicí za rok 2015 (podrobněji v instituci) Výroční zpráva o činnosti Městského muzea v Ústí nad Orlicí za rok 2015 (podrobněji v instituci) Úvod: Příspěvková organizace města Městské muzeum v Ústí nad Orlicí spravuje objekt čp.72 v Ústí nad Orlicí

Více

Městské muzeum Sedlčany

Městské muzeum Sedlčany Městské muzeum Sedlčany Výroční zpráva za rok 2009 1) Úvod 2) Návštěvnost 3) Sbírky 4) Knihovna 5) Výstavy 6) Ostatní činnost 7) Akvizice (přírůstky) 8) Sponzorské dary a příspěvky 9) Hospodaření 1) Úvod

Více

Muzeum dýmek v Proseči

Muzeum dýmek v Proseči Muzeum dýmek v Proseči Materiál mapující vývoj Muzea dýmek v Proseči zejména od roku 2007 po současnost a předkládá možnosti dalšího směřování a rozvoje tohoto dlouhodobého projektu. Stanoviska a návrhy

Více

U s n e s e n í z 2. zasedání Rady města Polná, konaného dne 6. prosince 2006. s c h v a l u j e

U s n e s e n í z 2. zasedání Rady města Polná, konaného dne 6. prosince 2006. s c h v a l u j e U s n e s e n í z 2. zasedání Rady města Polná, konaného dne 6. prosince 2006 RADA MĚSTA POLNÁ b e r e n a v ě d o m í 40. Kontrolu usnesení z 1. zasedání Rady města. 41. Zprávu starosty o činnosti Městského

Více

Městská knihovna Blansko

Městská knihovna Blansko Městská knihovna Blansko A. Zpráva o činnosti za rok 2015 Obsah: 1. Základní statistické údaje za rok 2015 2. Kulturní akce knihovny v roce 2015 3. Ostatní záležitosti v roce 2015 Základní statistické

Více

Zpráva o činnosti v roce 2012

Zpráva o činnosti v roce 2012 Zpráva o činnosti v roce 2012 Občanské sdružení na ochranu památek v Dolních Chabrech (dále jen OSOP) si v roce 2012 připomenulo páté výročí svého vzniku. Bylo založeno v roce 2007 s hlavním cílem zachránit

Více

Významná domácí a mezinárodní ocenění pracovníků Historického ústavu AV ČR od roku 2007 (HÚ AV ČR veřejnou výzkumnou institucí)

Významná domácí a mezinárodní ocenění pracovníků Historického ústavu AV ČR od roku 2007 (HÚ AV ČR veřejnou výzkumnou institucí) Významná domácí a mezinárodní ocenění pracovníků Historického ústavu AV ČR od roku 2007 (HÚ AV ČR veřejnou výzkumnou institucí) 2007 prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc. PhDr. Kateřina Valentová, PhD. Blanický

Více

Dejme minulosti budoucnost s veletrhem PAMÁTKY 2012!

Dejme minulosti budoucnost s veletrhem PAMÁTKY 2012! Dejme minulosti budoucnost s veletrhem PAMÁTKY 2012! Historický Průmyslový palác na Výstavišti v pražských Holešovicích nabídne 4. až 6. října unikátní veletržní premiéru specializovaného veletrhu PAMÁTKY

Více

OBLASTNÍ GALERIE VYSOČINY V JIHLAVĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2001

OBLASTNÍ GALERIE VYSOČINY V JIHLAVĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2001 OBLASTNÍ GALERIE VYSOČINY V JIHLAVĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2001 Z Á K L A D N Í I N F O R M A C E O B L A S T N Í G A L E R I E V Y S O Č I N Y V J I H L A V Ě Adresa: Komenského 10, 586 01 Jihlava Tel 066/730

Více

m měsíčník E verze číslo 6 / Ročník XV. 1891 115. výročí muzejních snah ve městě 1916 90 let od zpřístupnění německého městského muzea

m měsíčník E verze číslo 6 / Ročník XV. 1891 115. výročí muzejních snah ve městě 1916 90 let od zpřístupnění německého městského muzea m měsíčník BULLETIN REGIONÁLNÍHO MUZEA V Č. KRUMLOVĚ E verze číslo 6 / Ročník XV. Září 2006 REGIONÁLNÍ MUZEUM V ČESKÉM KRUMLOVĚ 1891 115. výročí muzejních snah ve městě 1916 90 let od zpřístupnění německého

Více

Zpráva o činnosti Archivu Národního technického muzea v Praze za rok 2004

Zpráva o činnosti Archivu Národního technického muzea v Praze za rok 2004 Zpráva o činnosti Archivu Národního technického muzea v Praze za rok 2004 Podle plánu na rok 2004 měl archiv plnit tři hlavní úkoly : 1 pokračovat ve vysoušení archiválií postižených povodní v roce 2002,

Více

Publikačníčinnost muzeí zřizovaných Krajem Vysočina

Publikačníčinnost muzeí zřizovaných Krajem Vysočina Publikačníčinnost muzeí zřizovaných Krajem Vysočina Božena Kabelíková Muzeum Vysočiny Třebíč 1 Kraj Vysočina Název Kraje Vysočina souvisí se skutečností, že se tento správní celek rozkládá na podstatnéčásti

Více

Zpráva o činnosti za rok 2003

Zpráva o činnosti za rok 2003 České muzeum stříbra v Kutné Hoře Zpráva o činnosti za rok 2003 Motto: " aby písemní a umělecké památky ve zdejší krajině byly sbírány, před zkázou chráněny a známost o nich a tím i větší šetrnost k nim

Více

ARCHIV MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ARCHIVU MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2015. Zpracoval PhDr. Vladimír Kaiser

ARCHIV MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ARCHIVU MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2015. Zpracoval PhDr. Vladimír Kaiser ARCHIV MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ARCHIVU MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2015 Zpracoval PhDr. Vladimír Kaiser 11. ledna 2016 Magistrát města Ústí nad Labem Archiv města Ústí nad Labem zpráva o

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉHO MUZEA A GALERIE HUSTOPEČE V ROCE 2007

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉHO MUZEA A GALERIE HUSTOPEČE V ROCE 2007 ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉHO MUZEA A GALERIE HUSTOPEČE V ROCE 2007 Městské muzeum a galerie Hustopeče (dále jen MMG) je organizační složkou Města Hustopeče a v roce 2007 disponovalo třemi stálými expozicemi

Více

občanské sdružení MĚLNICKÝ OSVĚTOVÝ A OKRAŠLOVACÍ SPOLEK 2012

občanské sdružení MĚLNICKÝ OSVĚTOVÝ A OKRAŠLOVACÍ SPOLEK 2012 občanské sdružení MĚLNICKÝ OSVĚTOVÝ A OKRAŠLOVACÍ SPOLEK 2012 OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2012 AKCE ROKU 2012 Benefiční koncert ve prospěch varhan Společenské setkání dárců Svatotrojická pouť Cyklus chrámových

Více

Výroční zpráva Muzea Velké Meziříčí za rok 2006. Úkoly organizačně správní. Uskutečněná jednání

Výroční zpráva Muzea Velké Meziříčí za rok 2006. Úkoly organizačně správní. Uskutečněná jednání Výroční zpráva Muzea Velké Meziříčí za rok 2006 Úkoly organizačně správní Uskutečněná jednání Zřizovatel rada města po výměně ředitele k 1.3.2006, byla rada seznámena s aktuálním stavem muzea, jak v oblasti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. roku 2010. (o činnosti a hospodaření)

VÝROČNÍ ZPRÁVA. roku 2010. (o činnosti a hospodaření) ČESKÝ MERÁN, obecně prospěšná společnost Vítkovo nám. 69 257 92 Sedlec-Prčice 2 IČ: 26 45 84 20 VÝROČNÍ ZPRÁVA (o činnosti a hospodaření) roku 2010 Obsah: Přehled činností vykonávaných v roce 2010 Obecné

Více

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva Lhotecký Občasník Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010 Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva se konalo 22. září v zasedací místnosti obecního úřadu. Dá se říci, že bylo plno. Projednávaly

Více

Výsledky hlasování ve volbách do Evropského parlamentu, konaných 5. a 6. 6. 2009 v Polné a místních částech. Počty voličů a platné hlasy:

Výsledky hlasování ve volbách do Evropského parlamentu, konaných 5. a 6. 6. 2009 v Polné a místních částech. Počty voličů a platné hlasy: ZPRÁVY Z RADNICE MĚSTO POLNÁ NABÍZÍ K PRODEJI 6 stavebních parcel pro sídliště rodinných domů v lokalitě Vrchlického (pod vodárnou) v Polné. Prodej se uskuteční obálkovou metodou nejvyšší nabídce. Základní

Více

Zpráva o činnosti Archivu Národního technického muzea v Praze za rok 2013

Zpráva o činnosti Archivu Národního technického muzea v Praze za rok 2013 Zpráva o činnosti Archivu Národního technického muzea v Praze za rok 2013 Sídlo archivu a kontakty: Kostelní 42, 170 78 Praha 7 tel. +420 220 399 196, fax. +420 220 399 200, archiv@ntm.cz, www.ntm.cz/cs/archiv/

Více

Výroční zpráva 2008 Výroční zpráva 2008 Výroční zpráva 2008

Výroční zpráva 2008 Výroční zpráva 2008 Výroční zpráva 2008 Výroční zpráva 2008 Výroční zpráva 2008 Výroční zpráva 2008 Výroční zpráva 2008 Sedlická krajka,o.p.s. Výroční zpráva 2008 O b s a h : Úvodní slovo... 3 Představení organizace.. 4 Cíl a poslání organizace.

Více

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Vážení spoluobčané, zdravím Vás v krásných letních dnech a přináším informace o aktuálním

Více

Zpráva o činnosti Městského muzea v Čelákovicích za rok 2006

Zpráva o činnosti Městského muzea v Čelákovicích za rok 2006 Zpráva o činnosti Městského muzea v Čelákovicích za rok 2006 Hlavní sídlo muzea: Čelákovice, Na Hrádku 464 (Tvrz), tel. 326991556, tel./fax 326991192 e-mail: cmm@volny.cz www.muzeum-celakovice.com zde:

Více

Občanské sdružení Knihovna třetího tisíciletí

Občanské sdružení Knihovna třetího tisíciletí Občanské sdružení Knihovna třetího tisíciletí Výroční zpráva za rok 2009 Husova 2382 440 01 Louny IČO: 63152118 Číslo účtu:275425680227/0100 Kdo jsme, jaké je naše poslání. 1. prioritou sdružení je všestranný

Více

Zámecký areál ve Svojšíně Aktualizace projektu záchrany

Zámecký areál ve Svojšíně Aktualizace projektu záchrany Zámecký areál ve Svojšíně Aktualizace projektu záchrany Objednatel: Obec Svojšín Zpracoval: Zdeněk Knoflíček Ing.arch. Jitka Pohořalá Památkový atelier Plzeň červen 2010 Identifikační údaje Návrh stavby:

Více

Starosta města Mgr. Pavel Horák poděkoval a předal ocenění panu Jarmilu Blešovi za 60 bezplatných odběrů krve.

Starosta města Mgr. Pavel Horák poděkoval a předal ocenění panu Jarmilu Blešovi za 60 bezplatných odběrů krve. Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Morkovice- Slížany č. 5, konaného dne 28.6.2011 v 17.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Morkovicích - Slížanech I. Při zahájení bylo přítomno 11 členů

Více

USNESENÍ ze sedmého veřejného zasedání zastupitelstva obce Potštejn ze dne 9. prosince

USNESENÍ ze sedmého veřejného zasedání zastupitelstva obce Potštejn ze dne 9. prosince USNESENÍ ze sedmého veřejného zasedání zastupitelstva obce Potštejn ze dne 9. prosince 2015. Zastupitelstvo obce: SCHVALUJE: 7/220/2015 program jednání zastupitelstva obce Potštejn. 7/221/2015 rozpočtová

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI Městského muzea v Ústí nad Orlicí za rok 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI Městského muzea v Ústí nad Orlicí za rok 2014 ZPRÁVA O ČINNOSTI Městského muzea v Ústí nad Orlicí za rok 2014 Úvod: Městské muzeum v Ústí nad Orlicí, příspěvková organizace města, je správcem budovy čp.72 v Ústí nad Orlicí a zahrady, která ji obklopuje.

Více

Význam oslav pro Broumovsko pro Broumovsko znamená toto výročí okamžik objevení místa za kopcem prvními obyvateli připomínáme si hodnoty, které zde

Význam oslav pro Broumovsko pro Broumovsko znamená toto výročí okamžik objevení místa za kopcem prvními obyvateli připomínáme si hodnoty, které zde 800. výročí příchodu řádu na Broumovsko je příležitostí ukázat, jak důležitá je minulost pro současnost. Vstup benediktinů do regionu významně ovlivnil jeho rozvoj ve sféře vzdělání, kultury, správní i

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti za rok 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti za rok 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti za rok 2012 Lidové tradice a řemesla, o. p. s. Zámecká č. p. 196, 687 24 Uherský Ostroh www.lidove-kroje.cz e-shop: www.siti-kroju.cz e-mail: remesla@ostrozsko.cz tel.: +420 572

Více

Výroční zpráva Český Merán o.p.s. za rok 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA. obecně prospěšné společnosti Český Merán. za rok 2011

Výroční zpráva Český Merán o.p.s. za rok 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA. obecně prospěšné společnosti Český Merán. za rok 2011 Český Merán, obecně prospěšná společnost Vítkovo nám. 69 257 92 Sedlec-Prčice 2 IČ: 26 45 84 20 Výroční zpráva Český Merán o.p.s. za rok 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA obecně prospěšné společnosti Český Merán za

Více

Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá.

Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá. 2015 Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá. Vážení spoluobčané, je tu konec října, před námi poslední dva měsíce roku a opět vám do schránek přinášíme náš zpravodaj. V obecním zastupitelstvu

Více

EDIČNÍ ČINNOST OBCE LIPTÁL

EDIČNÍ ČINNOST OBCE LIPTÁL EDIČNÍ ČINNOST OBCE LIPTÁL V roce 1994 vydal Obecní úřad v Liptále knihu Liptál s podtitulem Kapitoly z historie obce na Valašsku Její autor PhDr. Ladislav Baletka zde zachytil dějiny obce od jejího vzniku

Více

Muzeum Vyškovska, příspěvková organizace. Nám. Čsl. armády 2, 682 01 Vyškov ZPRÁVA

Muzeum Vyškovska, příspěvková organizace. Nám. Čsl. armády 2, 682 01 Vyškov ZPRÁVA Muzeum Vyškovska, příspěvková organizace Nám. Čsl. armády 2, 682 01 Vyškov ZPRÁVA o činnosti příspěvkové organizace za rok 2010 OBSAH I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti muzea... 1 I.1 Sbírkotvorná

Více

Ročník XXXIV DÁREK K NAROZENINÁM

Ročník XXXIV DÁREK K NAROZENINÁM Ročník XXXIV Vydává město Železnice Z obsahu: - Číslo 4/2015 DÁREK K NAROZENINÁM Dárek k narozeninám Z jednání orgánů města Zprávy z městského úřadu Slovo nové ředitelky Masarykovy ZŠ Co se chystá v knihovné

Více

Objevujeme hrad Zítkov

Objevujeme hrad Zítkov Objevujeme hrad Zítkov Autor projektu: Martina Krsková ZŠ Svatopluka Čecha, Choceň 500 žáků ve všech třídách se učí podle ŠVP od 7. ročníku možnost výběru povinněvolitelného semináře 13 žákůsi vybralo

Více

Zámecký areál ve Svojšíně. Aktualizace projektu záchrany Etapa pro roky 2015-2020. Památkový atelier v Plzni

Zámecký areál ve Svojšíně. Aktualizace projektu záchrany Etapa pro roky 2015-2020. Památkový atelier v Plzni Zámecký areál ve Svojšíně Aktualizace projektu záchrany Etapa pro roky 2015-2020 Objednatel: Zpracoval: Obec Svojšín Památkový atelier v Plzni Plzeň červen 2015 Identifikační údaje Návrh stavby: Zámecký

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. ve školním roce 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. ve školním roce 2013-2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013-2014 1. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hrabenov Sídlo: Hrabenov, Školní 175, 789 63 Ruda nad Moravou, okres Šumperk

Více

Výroční zpráva za rok 2003. 1) Úvod. 2) Sbírky. 3) Knihovna. 4) Výstavy. 5) Ostatní činnost. 6) Akvizice /přírůstky/ 7) Sponzorské dary a příspěvky

Výroční zpráva za rok 2003. 1) Úvod. 2) Sbírky. 3) Knihovna. 4) Výstavy. 5) Ostatní činnost. 6) Akvizice /přírůstky/ 7) Sponzorské dary a příspěvky Výroční zpráva za rok 2003 1) Úvod 2) Sbírky 3) Knihovna 4) Výstavy 5) Ostatní činnost 6) Akvizice /přírůstky/ 7) Sponzorské dary a příspěvky 8) Hospodaření 1. Úvodem Městské muzeum Sedlčany vzniklo jako

Více

Zápis č. 10/2015 ze zasedání Rady města Netolice dne 25. 3. 2015

Zápis č. 10/2015 ze zasedání Rady města Netolice dne 25. 3. 2015 Usnesení č. 109-131/2015 Zápis č. 10/2015 ze zasedání Rady města Netolice dne 25. 3. 2015 Přítomni: Členové rady města: Mgr. Vladimír Pešek, Ing. Bc. Leona Bucharová, MVDr. Martin Kubička Tajemník MU:

Více

Zřizovatel MK ČR do 30. června 2001 Krajský úřad Ústeckého kraje od 1. července 2001

Zřizovatel MK ČR do 30. června 2001 Krajský úřad Ústeckého kraje od 1. července 2001 Výroční zpráva Galerie moderního umění v Roudnici n.l. za rok 2001 Galerie moderního umění v Roudnici n.l. Očkova 5, Roudnice n.l., tel. a fax 0411 837301 Zřizovatel MK ČR do 30. června 2001 Krajský úřad

Více

Takto byla Polná představena na vyhlášení soutěže ve Španělském sále Pražského hradu.

Takto byla Polná představena na vyhlášení soutěže ve Španělském sále Pražského hradu. Takto byla Polná představena na vyhlášení soutěže ve Španělském sále Pražského hradu. Vážené dámy a pánové, je mojí milou povinností seznámit Vás prostřednictvím velmi stručných charakteristik, řazených

Více

Občanské sdružení DOKOLEČKA Centrum pro rodinu Člen Sítě mateřských center VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 www.dokolecka.cz dokolecka@doubravcice.cz tel. 724 689 786 2 Obsah O nás..4 Základní údaje o sdružení;

Více

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2015 Sociální centrum města Světlá nad Sázavou, příspěvková organizace zřízená městem Světlá nad Sázavou, IČ 70844763, ID datové schránky: iuc964b Na Bradle 1113, 582 91 Světlá nad Sázavou, www.scsvetla.cz,

Více

Roční plán na školní rok 2015/2016

Roční plán na školní rok 2015/2016 Mateřská škola Hodonín, Družstevní čtvrť 3149, příspěvková organizace č. j.: MŠ DR 495/2015 Roční plán na školní rok 2015/2016 Organizace vzdělávání Ve školním roce 2015/2016 jsou děti vzdělávány v sedmi

Více

Zápis č. 10/2014 ze zasedání Rady města Netolice dne 12. 5. 2014

Zápis č. 10/2014 ze zasedání Rady města Netolice dne 12. 5. 2014 Usnesení č. 80-93/2014 Zápis č. 10/2014 ze zasedání Rady města Netolice dne 12. 5. 2014 Přítomni: Členové rady města: Oldřich Petrášek, Bc. Iveta Uhlíková, Mgr. Karel Pižl, Ing. Miroslav Dvořák Ing. Petr

Více

Valné shromáždění řídil MUDr. Šňupárek, zpráva o činnosti za uplynulé období, kterou přednesl JUDr. Straka.

Valné shromáždění řídil MUDr. Šňupárek, zpráva o činnosti za uplynulé období, kterou přednesl JUDr. Straka. Společnost pro kriminalistiku Society for Criminalistics BOX 138, 110 01, Kaprova 12, Praha 01 Quick Report 2/2011 Praha, duben 2011 Vážené kolegyně, vážení kolegové, taky vás ráno 27. března rozhodil

Více

Centrum multikulturního vzdělávání, o.s. pomoc cizincům a osobám z odlišného kulturního a sociálního prostředí

Centrum multikulturního vzdělávání, o.s. pomoc cizincům a osobám z odlišného kulturního a sociálního prostředí Centrum multikulturního vzdělávání, o.s. pomoc cizincům a osobám z odlišného kulturního a sociálního prostředí Výroční zpráva 2009 Centrum multikulturního vzdělávání, o.s. Centrum multikulturního vzdělávání,

Více

PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ

PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Organizace školního roku Období školního vyučování ve školním roce 2014/2015 začne v pondělí 1. září 2014. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek

Více

ARCHIV MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ARCHIVU MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2013. Zpracoval PhDr. Vladimír Kaiser

ARCHIV MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ARCHIVU MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2013. Zpracoval PhDr. Vladimír Kaiser ARCHIV MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ARCHIVU MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2013 Zpracoval PhDr. Vladimír Kaiser 9. ledna 2014 Magistrát města Ústí nad Labem Archiv města Ústí nad Labem zpráva o

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Městského muzea Nové Město nad Metují za rok 2015

Zpráva o činnosti a hospodaření Městského muzea Nové Město nad Metují za rok 2015 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2015 Zpráva o činnosti a hospodaření Městského muzea Nové Město nad Metují za rok 2015 1) Název subjektu, adresa, IČ Název organizace: Městské muzeum Nové Město nad

Více

GALERIE BENEDIKTA REJTA V LOUNECH příspěvková organizace Ústeckého kraje

GALERIE BENEDIKTA REJTA V LOUNECH příspěvková organizace Ústeckého kraje GALERIE BENEDIKTA REJTA V LOUNECH příspěvková organizace Ústeckého kraje 2006 GALERIE BENEDIKTA REJTA V LOUNECH muzeum moderního umění příspěvková organizace zřizuje: Ústecký kraj Pivovarská 29 34, 440

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ V OSTRAVĚ, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ V OSTRAVĚ, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ V OSTRAVĚ, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008 1. Název příspěvkové organizace, adresa, IČ, ředitel - Galerie výtvarného umění v Ostravě,

Více

Výroční zpráva za rok 2009. Oblastní charita Ústí nad Labem

Výroční zpráva za rok 2009. Oblastní charita Ústí nad Labem Výroční zpráva za rok 2009 Oblastní charita Ústí nad Labem Obsah výroční zprávy za rok 2009 Poslání Oblastní charity Ústí nad Labem Slovo statutárního zástupce Služby pro osoby bez přístřeší Služby pro

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA BLANSKÝ LES NETOLICKO o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA BLANSKÝ LES NETOLICKO o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA BLANSKÝ LES NETOLICKO o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 Obsah: 1) přehled činnosti MAS v roce 2010 2) výhled do roku 2011 3) orgány společnosti 4) hospodaření MAS 1 1) PŘEHLED ČINNOSTI

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2014 1997-2015 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2014 1997-2015 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2014 1997-2015 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Zápis č. 10. ze zasedání P ČMKU dne 13.12.2007, zasedací místnost ČMKU, Jankovcova 53, Praha 7

Zápis č. 10. ze zasedání P ČMKU dne 13.12.2007, zasedací místnost ČMKU, Jankovcova 53, Praha 7 Zápis č. 10. ze zasedání P ČMKU dne 13.12.2007, zasedací místnost ČMKU, Jankovcova 53, Praha 7 Přítomni: P ČMKU: MVDr.L.Široký, Ing.J.Kubeš, M.Václavík, M.Kašpar, J. Kudrnáčová, Ing. R. Lysák, I.Nováková,

Více

Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52

Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52 Křenovický zpravodaj Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52 Ze zasedání zastupitelstva * Firma BÁRTEK ROZHLASY s.r.o. přišla s nabídkou na instalaci bezdrátového rozhlasu formou domácích přijímačů

Více

U s n e s e n í z 23. schůze rady města ze dne 27. listopadu 2006

U s n e s e n í z 23. schůze rady města ze dne 27. listopadu 2006 Město Trutnov - Zpracováno dne : 27.11.2006 U s n e s e n í z 23. schůze rady města ze dne 27. listopadu 2006 OBSAH Majetek města Nemovitosti - doporučení pro ZM 2006-1392/23 Horská čp. 150 2006-1393/23

Více

ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007

ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007 ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007 1. ÚVOD Staršovstvo sboru předkládá tuto zprávu společenství sboru. Činí tak v důvěře, že se může stát

Více

Mateřské centrum PERMONÍČEK VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 Mateřské centrum Permoníček, o. s. JÍLOVÉ U PRAHY ČLEN SÍTĚ MC V ČR www.mcpermonicek.cz permonicek@mcpermonicek.cz Obsah výroční zprávy: 1) Idea, poslání,

Více

RO 25. VÝTAH z USNESENÍ z 25. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 31.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 25. VÝTAH z USNESENÍ z 25. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 31.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 25. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

ZPRAVODAJ OBCE SOBCICE

ZPRAVODAJ OBCE SOBCICE ZPRAVODAJ OBCE SOBCICE Ročník 14 číslo 2 listopad 2014 Ohlédnutí za čtyřletým obdobím Pojďte se s námi poohlédnout za čtyřletým obdobím 2010-2014 Zastupitelstva obce Sobčice ve složení: J. Horník, M. Krejčová,

Více

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010 Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010 Svitávka 3. září 2010 Vypracoval: Mgr. Aleš Antl ředitel školy Obsah: 1) Základní charakteristika školy 2) Školská

Více

Výroční zpráva školy za škol. rok 2008/2009

Výroční zpráva školy za škol. rok 2008/2009 Výroční zpráva školy za školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva školy za škol. rok 2008/2009 1. Základní údaje: Název školy: Základní umělecká škola, Jablonné nad Orlicí, Aloise Hanuše 384 Sídlo: Jablonné

Více

I. Provozní činnost. II. Odborná činnost

I. Provozní činnost. II. Odborná činnost 67. výroční zpráva rok 2001 I. Provozní činnost Hospodaře ní muzea Dotace od zřizovatele činila za rok celkem 6,425.000,- Kč. Muzeum dále získalo příspěvek z Programu záchrany architektonického dědictví

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA DĚTSKÉHO CENTRA SRDÍČKO

VÝROČNÍ ZPRÁVA DĚTSKÉHO CENTRA SRDÍČKO VÝROČNÍ ZPRÁVA DĚTSKÉHO CENTRA SRDÍČKO ZŘÍZENÉHO A PROVOZOVANÉHO NÁBOŽENSKOU OBCÍ CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ V ŽEBRÁKU ROK 2012 NÁZEV PROJEKTU ROK 2010-2015 NE DĚTEM ULICE ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2-4 ORGANIZAČNÍHO

Více

Výroční zpráva Archivu města Plzně (AMP) za rok 2012

Výroční zpráva Archivu města Plzně (AMP) za rok 2012 Výroční zpráva Archivu města Plzně (AMP) za rok 2012 Sídlo archivu: Veleslavínova 19, 305 77 Plzeň telefon: 378 032 600, 601, 603-605, 607-611, fax: 378 032 602 e-mail: archiv@plzen.eu Zřizovatel archivu:

Více

K a r l o v a r s k ý k r a j se sídlem v Karlových Varech Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 06 USNESENÍ

K a r l o v a r s k ý k r a j se sídlem v Karlových Varech Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 06 USNESENÍ K a r l o v a r s k ý k r a j se sídlem v Karlových Varech Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 06 USNESENÍ z 30. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo dne 19. října 2015 v budově Krajského

Více

Slavnostní zahájení školního roku Slavnostního zahájení školního roku 1961/62 se zúčastnili dne 1. září 1961 zástupci patronátních závodů a SRPŠ.

Slavnostní zahájení školního roku Slavnostního zahájení školního roku 1961/62 se zúčastnili dne 1. září 1961 zástupci patronátních závodů a SRPŠ. 1961 62 Slavnostní zahájení školního roku Slavnostního zahájení školního roku 1961/62 se zúčastnili dne 1. září 1961 zástupci patronátních závodů a SRPŠ. Při zahajování bylo zdůrazněno, že se v letošním

Více

UPOZORNĚNÍ UZÁVĚRKA ČLÁNKŮ PROSINCOVÉHO ČÍSLA LZ BUDE 5. 12. 2014

UPOZORNĚNÍ UZÁVĚRKA ČLÁNKŮ PROSINCOVÉHO ČÍSLA LZ BUDE 5. 12. 2014 Lipovský ZPRAVODAJ LISTOPAD 2014 vydává obec Lipová-lázně www.lipova-lazne.cz www. ic-lipova.cz vydáno: 24. 11. 2014 OBECNÍ ÚŘAD UPOZORNĚNÍ UZÁVĚRKA ČLÁNKŮ PROSINCOVÉHO ČÍSLA LZ BUDE 5. 12. 2014 USNESENÍ

Více

Koncepce trvalého uchování a zpřístupnění tradičních textových dokumentů. Tomáš Foltýn

Koncepce trvalého uchování a zpřístupnění tradičních textových dokumentů. Tomáš Foltýn Koncepce trvalého uchování a zpřístupnění tradičních textových dokumentů Tomáš Foltýn Zakotvení integrální součást Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 A. Digitalizace knihovních fondů, ochrana

Více

USNESENÍ 24. KONGRESU ODS

USNESENÍ 24. KONGRESU ODS USNESENÍ 24. KONGRESU ODS Olomouc 18. - 19. ledna 2014 Technická část usnesení 1. Vnitřní záležitosti 24. kongresu ODS 1.1. zapisovatelkami určuje Ivonu FIŠEROVOU a Kateřinu POKORNOU 1.2. schvaluje Ivana

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Držková konaného dne 29. 1. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Držková konaného dne 29. 1. 2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Držková konaného dne 29. 1. 2015 Přítomní: Ing. Jan Chudárek (starosta), Petr Dočkal (místostarosta), Jana Červenková, David Flám, Jaroslav Hruška, Lubomír Marušák

Více

ZPRAVODAJ 9/2015. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ 9/2015. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ 9/2015 Vážení přátelé slánského muzea, letní prázdniny jsou za námi, podzim se pomalu blíží a s ním i zahájení nové sezóny KPH, pokračování přednáškového cyklu v malé galerii muzea, ale i ukončení

Více

SLOVO STAROSTKY: Vážení spoluobčané, kalendářní rok 2015 pomalu končí, máme před sebou jedny z nejkrásnějších svátků v roce a v našich domácnostech vrcholí vánoční přípravy. Vám se dostává do rukou poslední

Více

Cech polních mistrů Horažďovice. EL NAD č.: 2186. AP č.: 573

Cech polních mistrů Horažďovice. EL NAD č.: 2186. AP č.: 573 Státní okresní archiv Klatovy Cech polních mistrů Horažďovice 1725 1788 Inventář EL NAD č.: 2186 AP č.: 573 Eva Havlovičová Klatovy 2015 OBSAH Úvod: I. Vývoj původce archiválií 3 II. Vývoj a dějiny archivního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. Název subjektu: Pivovar Jihlava, a.s. Sídlo: Vrchlického 2, 586 01 Jihlava IČ: 499 73 711

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. Název subjektu: Pivovar Jihlava, a.s. Sídlo: Vrchlického 2, 586 01 Jihlava IČ: 499 73 711 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Název subjektu: Pivovar Jihlava, a.s. Sídlo: Vrchlického 2, 586 01 Jihlava IČ: 499 73 711 Obsah 1. Základní informace o společnosti... 3 2. Orgány společnosti... 4 3. Zpráva o hospodaření...

Více

ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ PROGRAMU:

ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ PROGRAMU: Obec Vysokov Zasedání ZO 08/2015 dne 02. 12. 2015 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 08/2015 dne 2. prosince 2015 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Přítomni: Bc. R. Fiedlerová,

Více

Zápis z 10. zasedání Výboru pro kulturu a památkovou péči ZHMP konaného dne 12. 10. 2011 ve 13:00 hod

Zápis z 10. zasedání Výboru pro kulturu a památkovou péči ZHMP konaného dne 12. 10. 2011 ve 13:00 hod Zápis z 10. zasedání Výboru pro kulturu a památkovou péči ZHMP konaného dne 12. 10. 2011 ve 13:00 hod Přítomni: členové - Bc. O. Pecha (předseda), Bc. F. Adámek (místopředseda), J. Liška (místopředseda),

Více

Z P R Á V A O Č I N N O S T I P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E

Z P R Á V A O Č I N N O S T I P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Z P R Á V A O Č I N N O S T I P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E 2015 Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2015 Chovánek dětské centrum rodinného typu, příspěvková organizace je nestátní

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI 2015

ZPRÁVA O ČINNOSTI 2015 ZPRÁVA O ČINNOSTI 2015 Středisko KNIHOVNA www.mek.hranet.cz mek@mek.hranet.cz I. STRUKTURA ORGANIZACE 1. PRACOVIŠTĚ: 1. 1. oddělení pro veřejnost - VKIS (dospělé, dětské) 1. 1. 1. výpůjční protokol a referenční

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠLAPANICE, OKRES BRNO-VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva 2004/2005

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠLAPANICE, OKRES BRNO-VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva 2004/2005 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠLAPANICE, OKRES BRNO-VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva 2004/2005 ŠLAPANICE 2005 Část I. Základní charakteristika školy A. Název, sídlo, zřizovatel název školy: Základní škola,

Více

VYHODNOCENÍ ROČNÍHO PLÁNU PRÁCE za období školního roku 2014/2015

VYHODNOCENÍ ROČNÍHO PLÁNU PRÁCE za období školního roku 2014/2015 Základní škola, Liberec, Česká 354, příspěvková organizace Č e sk á 35 4, 46 3 12, Lib e rec 2 5, e - m ail: 22@zs vesec.cz t e l. : 4 8 5 1 30 3 5 7, w w w. z s v e s e c. c z, I Č 6 4 0 4 0 3 6 4 VYHODNOCENÍ

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Městského muzea V roce 2010 pracovníci příspěvkové organizace plnili úkoly vyplývající ze zákona 122/2000 Sb. a jeho novely z roku 2004. Tento zákon a metodický pokyn stanovují,

Více

Úplné znění zřizovací listiny. Muzeum Komenského v Přerově, příspěvková organizace

Úplné znění zřizovací listiny. Muzeum Komenského v Přerově, příspěvková organizace OLOMOUCKÝ KRAJ Jeremenkova 40a 779 11 OLOMOUC Úplné znění zřizovací listiny Muzea Komenského v Přerově, příspěvkové organizace vyhotovené na základě usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/12/9/2014

Více

Tisková zpráva 15/01/2015

Tisková zpráva 15/01/2015 Tisková zpráva 15/01/2015 Na Mikulovsko za zážitky (v sezóně 2015) Náš kraj přírodních krás, cenných historických památek, živých tradic a pohostinných lidí se nachází v nejteplejší části České republiky.

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1335/13-B. Základní škola, Znojmo, Mládeže 3

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1335/13-B. Základní škola, Znojmo, Mládeže 3 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-1335/13-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školských zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola, Znojmo,

Více

V ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 5 Občanského sdružení na záchranu kostela sv. Anny v Sedleci Sídlo sdružení: Otovická 59, 360 10, Karlovy Vary

V ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 5 Občanského sdružení na záchranu kostela sv. Anny v Sedleci Sídlo sdružení: Otovická 59, 360 10, Karlovy Vary V ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 5 Občanského sdružení na záchranu kostela sv. Anny v Sedleci Sídlo sdružení: Otovická 59, 360 10, Karlovy Vary Naše Sdružení vzniklo za účelem pomoci s odstraněním havarijního

Více

LODĚNICKÝ INFORMAČNÍ LIST

LODĚNICKÝ INFORMAČNÍ LIST LODĚNICKÝ INFORMAČNÍ LIST 28. březen Pondělí velikonoční. B ř e z e n 2 0 1 6 Velikonoce jsou takzvané pohyblivé svátky. Nejsou stanoveny přesným kalendářním datem, ale určují se podle chodu hvězdných

Více

AKTUÁLNÍ INFORMACE! AKTUÁLNÍ INFORMACE! AKTUÁLNÍ INFORMACE! AKTUÁLNÍ INFORMACE!

AKTUÁLNÍ INFORMACE! AKTUÁLNÍ INFORMACE! AKTUÁLNÍ INFORMACE! AKTUÁLNÍ INFORMACE! ZPRÁVY Z RADNICE AKTUÁLNÍ INFORMACE! AKTUÁLNÍ INFORMACE! AKTUÁLNÍ INFORMACE! AKTUÁLNÍ INFORMACE! II. kolo prodeje stavebních pozemků Polná Palackého sever. Termín podání vyplněného návrhu smlouvy je třeba

Více

Třída: 1.A. třídní učitel: Mgr. Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 P.Č PŘÍJMENÍ JMÉNO

Třída: 1.A. třídní učitel: Mgr. Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 P.Č PŘÍJMENÍ JMÉNO Třída: 1A třídní učitel: Mgr Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 PČ PŘÍJMENÍ JMÉNO 1 BOBÁLOVÁ Veronika 2 DOLEŽEL Radim 3 GOROLY Radek 4 HARAKAL Filip 5 HARAKALOVÁ Dominika 6 CHALOUPKA

Více

Firemní hry Kooperativy Výsledková listina - Pořadí dle kategorií

Firemní hry Kooperativy Výsledková listina - Pořadí dle kategorií Místo konání: Lyžarský areál Zadov - Kobyla Datum konání: 25/01/2013 Firemní hry Kooperativy Výsledková listina - Pořadí dle kategorií Kategorie: Lyže M1 1 153 HLÁVKA Vítězslav 1986 CZE CZP Brno 00:37.16

Více