Výroční zpráva za rok 2008 Městského muzea Polná

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva za rok 2008 Městského muzea Polná"

Transkript

1 Výroční zpráva za rok 2008 Městského muzea V roce 2008 pracovníci příspěvkové organizace plnili úkoly vyplývající ze zákona 122/2000 Sb. a jeho novely z roku Tento zákon a metodický pokyn stanovují, jak postupovat při ochraně a správě sbírek muzejní povahy. Hlavním úkolem zaměstnanců muzea je pečovat o sbírkový fond, doplňovat jej a tím zvyšovat jeho vypovídací hodnotu o sbírkotvorném regionu Polensko jako celku. Mezi zákonem předepsanými povinnostmi je zpřístupnění sbírkového fondu formou expozic, výstav a přednášek. Z tohoto důvodu byla prodloužena provozní doba muzea od dubna do konce měsíce října. Sbírkový fond Městského muzea slouží rovněž badatelům z řad laické i odborné veřejnosti, který jsou povinni pracovníci muzea na požádání vyhledat a předložit. Správa a evidence sbírkového fondu V rámci správy a evidence sbírek vyplývá zákona 122/2000 Sb. periodická inventarizace sbírkového fondu muzea. Na základě příkazu ředitelky MMP č. 1/2008 byla revidována alikvotní část sbírkového fondu dle 12 zákona 122/2000 Sb. Byly revidovány tyto sbírkového skupiny a podskupiny: Předseda inventarizační komise Sbírková skupina /podskupina/ Počet zinventarizovaných sbírkových položek Mgr. Jindřich 20/D Vizuální Korner komunikace 25/E Obrázky na skle 26/G Doplňkový nábytek /H Truhly, truhlice Celkem Marta 20/B Vomelová Archiválie Celkem Alena Vyskočilová 7/A Cizokrajné předměty 19/D Modlitební knížky Hry Počet zinventarizovaných sbírkových předmětů Poznámka 1

2 32 Lidové zvyky Betlémy 1 1 změna katalogizačních čísel II. stupně chybně zařazené sb. předměty ve sk. Celkem Celkem za rok Jednotliví předsedové inventarizačních komisí zpracovali protokoly z revizí, ve kterých jsou zachyceny výsledky porovnání fyzické inventarizace na evidenční záznamy, inventarizace je označena ve fyzických soupisech sbírkových předmětů, v přírůstkových knihách a na kartách II. stupně sbírkové evidence symbolem R 8. Byl vyhodnocen fyzický stav sbírkových předmětů, vypracován soupis sb. předmětů vyžadujících konzervátorské ošetření a zajištěno jeho provedení. Byly zhodnoceny depozitáře po stránce klimatické vhodnosti /vlhkost a teplota/ pro uložení daného sbírkového souboru. Inventarizační zápisy byly předány zřizovateli a zaslány na MK ČR, v souladu se zákonem 122/2000 Sb. a metodickými pokyny MK ČR. Další zákonem předepsaná činnost muzea je katalogizace sbírkových předmětů zapsaných v I. stupni evidence, tj. v přírůstkové knize. Zpracování v II. stupni evidence se provádí v katalogizačním programu DEMUS, do tří let po nabytí sbírkového předmětu. Zpracování sbírek ve II. stupni evidence katalogizace do tří let po zápisu do PK Katalogizovaná skupina Počet sb. položek Počet sb. předmětů /podskupina 6/A/ /D/ /A/ /C/ /I/ /J/ /L/ /0/ /D/ /2 3, /B 1 1 Celkem

3 Akviziční činnost Sbírkotvornou oblastí Městského muzea je region Polensko. Přírůstky je možno získávat dary, sběrem a koupí. Městské muzeum získalo přírůstky v roce 2008 převážně darem a sběrem. Spolek Městského muzea poskytl vinkulovaný dar ve výši 650,- Kč na zakoupení několika sbírkových předmětů do sbírkového fondu textil. Způsob nabytí Počet sb. položek Počet sb. kusů Poznámka Dary Sběr Koupě 5 5 Celkem Za doplnění, rozšíření a zkvalitnění sbírkového fondu děkujeme těmto dárcům: Jméno dárce Darované předměty Počet položek/ kusů 1. František Vícha, Textil, Vlastivědný věstník moravský 5 prom. historik, Brno 2. Naděžda Mikulová, Textil 10/17 3. Naděžda Mikulová, Textil, sklo, kůže Naděžda Mikulová, Zdravotní pomůcky, školní potřeby, sklo, bankovky 10/25 5. Naděžda Mikulová, Bankovky, sklo, kůže, bytový textil Marie Berková, Bytový textil Marie Berková, Bytový textil, módní doplňky Jana Cinková, Bytový textil Jana Cinková, Bytový textil Marta Melicharová, Pánské prádlo, kuchyňské náčiní Mgr. Marie Fišerová, Dětské prádlo a oděvy MZA, pobočka Jihlavský archivní občasník Mgr. Martin Šandera, Brožura Hynce Ptáček z Pirkštejna a jeho role ve 1 PhD., H. Králové spojených východočeských landfrýdech 14. Mgr. Marie Peřinová, Míry a váhy 4/6 15. Bc. Matěj Kruntorád, Bakalářská diplomová práce Torzo ukřižovaného z Polné 1 Dobronín 16. Mgr. Miluše Magisterská diplomová práce Lokální politické elity 1 Vomelová, Věžnička v Polné v letech Bc. Eva Klimentová Repaská, Ždírec Bakalářská diplomová práce Polenské stavební památky očima současnosti 1 3

4 18. MVDr. Ivan Prokop, Lékárenské lahvičky, výdejní okenice lékárny, archiválie Zdeňka Procházková, Módní doplňky Česká spořitelna, a. Papírové pečetě Měšťanské spořitelny, listovní 2/20 s., pobočka váhy 21. Josef Laška, Hrbov Odstředivka na mléka, kožená čepice, houpací kůň, 4/14 ševcovské kopyto 22. Marie Večerová, Bytový textil František Vícha, závaží, módní doplňky 10 promovaný historik, Brno 24. František Vícha, Dámské oděvy, módní doplňky, kuchyňské náčiní 4/8 promovaný historik, Brno 25. Věra Smékalová Dámský korzet 1 Houňová, Celkem sb. položek/sb. předmětů 135/190 V Městském muzeu byla zavedena evidence tzv. Pomocného sbírkového materiálu. V této evidenci jsou evidovány předměty, které nemají statut sbírkového předmětu, ale mohou tento statut v budoucnu nabýt. Dále se jedná o multiplikáty sb. předmětů, které lze použít při prezentaci a badatelském výzkumu. Pomocný sbírkový materiál Způsob nabytí Počet sb. položek Počet sb. kusů Poznámka Dary Celkem Péče o sbírkový fond O sbírkový fond jsou ze zákona povinni pečovat všichni správci depozitářů v rámci své pracovní náplně a povinností vyplývajících ze ZP. Jsou povinni ze svých fondů vybrat sbírkové předměty, které bezprostředně vyžadují zásah konzervátora, případně s přihlédnutím k významu sbírkového předmětu navrhnout zásah restaurátora. V rámci této povinnosti byly odborně ošetřeny v roce 2008 tyto sbírkové předměty: Označení Počet sb. předmětů Způsob ošetření Pracovník výstup sbírkových předmětů 2/D K Medaile, vyznamenání, řády 118 konzervace Vyskočilová fotodokumentace, konzervátorská zpráva 7 Textil 37 konzervace 4

5 9 Militaria 72 konzervace konzervátorská zpráva 15 Drobné 6 ozdobné konzervace dtto předměty 20/A Dokumentární 7 konzervace dtto grafika 20/B 12 konzervace dtto Archiválie 35/ Lékárna 50 konzervace dtto Celkem 302 ks Alena Vyskočilová - konzervátorka Městského muzea ošetřila sbírkové předměty nabyté darem, převážně se jednalo o sbírkové předměty ze sb. skupiny textil. Byly ošetřeny sbírkové předměty ze skupiny Vyznamenání, řády, medaile/ a skupiny Odznaky. Konzervace zbývající části celé této sbírkové skupiny bude dokončena v roce Jedna se o sbírku cennou jak z hlediska historického, sběratelského. Značná je i její nominální hodnota. Tato sbírka byla ošetřena poprvé za dobu své existence. Mgr. J. Korner správce depozitáře nábytku ve spolupráci s brigádníky Jiřím Jakešem, Milanem Lounou a dobrovolnými spolupracovníky Františkem Machem a Antonínem Hradem provedli ošetření sbírky nábytku, tj. zbavili sbírky nánosu nečistot a po té provedli ošetření konzervačním prostředkem Lignofix. Vysoká vlhkost v expozici Stará polenská škola, která byla způsobena zatékáním z neprůchodného střešního svodu byla řešena zakoupením odvlhčovače zn. Krüger, který trvale upravuje klima v části expozice tzv. Přírodovny. Odborně pracovníci byli vedeni konzervátorkou muzea. Celkem bylo ošetřeno 98 sbírkových položek, tj. 98 sb. předmětů. Další odvlhčovač byl zakoupen a umístěn do expozice hodin. V expozici je umístěna v současné době největší přístupná sbírka historických hodin v naší republice. Pro zvýšení bezpečnosti sbírkového fondu bylo v objektu zámecká věž nainstalováno protipožární bezpečnostní zařízení. Jedná se o objekt s vysokým požárním zatížením, protože zde je umístěn mimo jiné depozitář archiválií, starých tisků, modlitebních knih a polnensií. Další formou péče o sbírkový fond jsou dodávky konzervátorských a restaurátorských prací. Součástí je vždy konzervátorská a restaurátorská zpráva. Využívání této formy péče o sbírky je limitováno ekonomickými možnostmi muzea. V roce 2008 jsme uzavřeli smlouvu se Spolkem polenského muzea, který použil finanční prostředky, kterými disponoval, dle svého statutu na úhradu dodávek těchto prací. Během roku 2008 byly Městskému muzeu a Spolku polenského muzea věnovány vinkulované dary určené na konzervování a restaurování polenského sbírkového fondu. Dalším zdrojem finančních prostředků využitelných ke zkvalitnění péče o sbírky jsou grantové programy. V průběhu roku 2008 se podařilo pracovníkům Městského muzea získat finanční prostředky ze dvou grantových programů. Byly získány finanční prostředky na restaurování další synagogální opony z grantového programu Nadace na záchranu židovských památek při ŽM v Praze a finanční příspěvek z grantového programu Klenotnice, který je vyhlašován Krajem Vysočina, na restaurování praporu Národní gardy z roku

6 Dodavatelským způsobem byly konzervovány a restaurovány tyto sbírkové předměty Evidenční označení sb. předmětů Popis sbírkového předmětů Empírová pohovka Synagogální opona a lambrekýn Prapor Národní gardy z roku 1848 v Polné Provedené konzervátorské a restaurátorské zásahy Byla provedena demontáž čalounění, druhotných zásahů předchozími vlastníky, náhrada zcela zdevastovaných dřevěných částí, obnova povrchové úpravy. dle konzervátorské a restaurátorské zprávy akreditované restaurátorky Inky Hrdé, kolaudaci provedly odborné pracovnice Židovského muzea Praha a konzervátorka MěM dle konzervátorské a restaurátorské zprávy akreditované restaurátorky Kateřiny Pittlové, kolaudaci provedla konzervátorka a ředitelka MěM Fakturovaná částka 9.000,- Kč úhrada provedena zdrojů polenského muzea ze Spolku Celkem fakturováno ,- Kč, příspěvek ŽN ZMP ,- Kč, z provozních prostředků MěM 6.000,- Kč Celkem fakturováno ,- Kč, příspěvek z programu Klenotnice ,- Kč, z provozních prostředků MěM ,- Kč Celkem byla do restaurování sbírkových předmětů investována v roce 2008 částka Zdroj finančních prostředků Grantové programy Sponzorské dary Vlastní prostředky Celkem investováno Částka ,- Kč 9.000,- Kč ,- Kč ,- Kč V rámci ošetření a zkvalitnění uložení sbírkového fondu byl zakoupen specielní balící papír a krabice k ukládání textilu a archiválií z firmy Cébia. Všechny archiválie byly vyjmuty z nevhodných obálek a proloženy zásaditým papírem dodaným specializovanou firmou a uloženy ve vhodných archivních deskách a archivních krabicích. 6

7 Obdobným způsobem byla ošetřena a uložena sbírka textilu, pro kterou byl zakoupen vhodný prokládací papír a specielní krabice na textil. Byly zakoupeny dva odvlhčovače, v celkové částce ,- Kč vč. DPH. Jeden byl nainstalován v prostorách expozice Stará škola, další v expozici Historické hodiny, kde je vysoká klimatická vlhkost pro tento sbírkový fond zcela nevhodná. Všechny depozitáře jsou vybaveny měřící přístroji pro sledování teploty a vlhkosti. Prezentační činnost V roce 2008 byly přístupné všechny čtyři prohlídkové trasy, tj. Stará škola, Expozice historických hodin, výstava k 135. výročí založení SDH a výstava 210 let ochotnické divadla v Polné. V rámci této prohlídkové trasy byla zprovozněna tzv. Galerie na hradě, která byla z důvodu dostupnosti přemístěna do třetího výstavního prostoru ve východním křídle zámku. III. prohlídková trasa, která je umístěna v přízemí hradu, seznamuje návštěvníka s několika muzejními expozicemi lapidáriem, lékárnou U Černého orla, kupeckým krámem, řemesly a hladomornou byla doplněna o sezónní výstavní prostor za expozicí lékárny, kde byla nabídnuta návštěvníkům výstava z přírůstků muzea v roce 2007 a první poloviny roku Tato výstava se setkala s neobyčejným ohlasem, a proto budeme v této nové tradici pokračovat. Během polenské mrkvové pouti zde vystavoval své řezby místní řezbář Josef Čada. IV. prohlídková trasa na hradě seznamuje návštěvníka s historií hradu a jeho jednotlivými majiteli, v sále pánů z Ditrichštejna s významnými představiteli tohoto rodu z úhlu pohledu historie města. Expozice byla doplněna o nově zrestaurované křeslo a tabernákl, dále s Kunštátským sálem a výstavou, která přibližuje jednotlivé nábytkové slohy v kontextu s dobovými doplňky. Tato expozice byla zkvalitněna doplněním zrestaurovanými empírovými židlemi a vhodnými záclonami. O pouti byla zpřístupněna V. prohlídková trasa s pracovním názvem Jak se staví expozice, zde se návštěvníci seznámili s již mobiliářem vybavenou expozicí Vznik polenského muzea, obnovenou Síní rodáků, otevřeným depozitářem nábytku, který byl uspořádán do celků a doplněn i dalšími bytovými doplňky, nádobím a kuchyňským náčiním. K výročí republiky byla zpřístupněna poslední část této expozice: Legie a vznik Československa, kde je již možno vidět kompletně zařízený vagón legionářů, tzv. těplušku, panely popisují politickou situaci, která vedla k vypuknutí tzv. I. světové války, její průběh na obou frontách i postupný vznik francouzských, italských a ruských legii. Před instalací této prohlídkové trasy bylo celé patro nově vymalováno. Krátkodobé výstavy byly pořádány v tzv. Galerii na hradě, kde bylo za pomocí sponzorského daru upraveno osvětlení v hodnotě ,50 Kč včetně DPH, aby odpovídalo požadavkům vystavovatelů. Během sezóny byly uspořádány tyto výstavy: Výstava keramiky Jarmily Bílkové Výstava prací Adolfa Skaláka Výstava fotografií Evy Pilarové Výstava Fotoklubu Ve výstavním prostoru v areálu hradu za lékárnou U Černého orla byly uspořádány dvě výstavy: 7

8 Výstava z depozitářů a přírůstků Městského muzea v Polné v roce 2007 a 2008 Výstava řezbářských prací Josefa Čady Koncem roku byly vymalovány expozice umístěné v areálu zámku, vyčištěny křišťálové lustry a vyměněny vlhkostí poškozené zásuvky. Tato údržba zde nebyla provedena již od roku 1994, kdy byl zámek uveden do provozu.. Přednášková činnost Pro žáky 6. tříd základní školy v Polné byla připravena přednáška na téma Co je to muzeum?. Výklad vedla střídavě ředitelka muzea a konzervátorka přímo v expozici a v depozitáři. Přednáška se setkala s neočekávaným zájmem jak žáků, tak učitelů. Během přednášky se žáci seznámili s historií vzniku muzeí na území České republiky a s konkrétními okolnostmi vzniku místního muzea. Na trojrozměrných předmětech jim byly přímo vysvětleny některé muzeologické pojmy. Žáci byli seznámeni s důvody některých omezení v muzeích /např. nedotýkat se předmětů atd./. V další části přednášky byly seznámeni s ochranou sbírek a prevencí jejich degradace. Byla uspořádána přednáška pro žáky 9. tříd přednáška Židé a, přednášela A. Vyskočilová a M. Vomelová. V areálu zámku Mgr. J. Korner přednesl přednášku o nejstarší historii Polné, kterou doložil trojrozměrnými předměty z depozitářů muzea. Na tuto přednášku navázal přednáškou o minulosti města v 18. a 19. století přímo v expozici řemesel. V září 2008 správce expozice Stará škola Jindřich Korner spolupracoval s vyučujícími při realizaci kvízu, který měl prověřit u žáků 6. tříd znalosti místní historie ve vazbě na historii školství. V měsíci listopadu Mgr. J. Korner ve spolupráci s dobrovolným spolupracovníkem muzea Jiřím Laškou navštívili Domov důchodců v Lesnově -, kde byla uspořádána přednáška k výročí vzniku republiky a historii legií. Imobilní důchodci přijali přednášku s velkou vděčností a do budoucna se budeme věnovat i této skupině obyvatel, která je současnou kulturou zcela opomíjena. Spolupráce při dalších kulturních a veřejných akcích v Polné Od dubna do konce měsíce října je Kunštátský sál oficiálně využíván jako obřadní síň. Převážně zde probíhají svatební obřady, dále vítání nově narozených občanů Polné nebo i přijetí významných osobností starostou města, oslavují se významná životní jubilea. V Kunštátském sále bylo ve spolupráci s Univerzitou Hradec Králové pořádáno května 2008 Kolokvium k 550. výročí korunovace Jiřího z Poděbrad českým králem. Kolokvia se účastnili i přednášející ze sousedního Polska, kam až zasahovaly državy rodu pánů z Kunštátu. Byla zde také pokřtěna publikace z řady české a moravské rody Páni z Kunštátu. Kolokvium bylo uspořádáno za přispění sponzora v částce ,- Kč. Pravidelně se na hradě pořádaly Noční prohlídky, které organizuje veřejně prospěšná společnost Ad Infinitivum. Jejich vystoupení navštívilo platících návštěvníků. 20. prosince 2008 byl uspořádán v Kunštátském sále společně se společnosti AD INFINITIVUM adventní koncert Tomáše Kočko. Zásluhou výstav a akcí pořádaných na hradě, navštívilo muzeum celkem platících návštěvníků, během Dnů kulturního dědictví, kolokvia, vernisáží, koncertu a dárců, kteří mohou celý rok navštěvovat akce konané v muzeu na základě Čestné vstupenky, 8

9 návštěvníků mladších 6 let to bylo dalších 567 návštěvníků. Návštěvnost celkem byla osob. Městské muzeum společně se Spolkem polenského muzea, Klubem za historickou Polnou připravilo dvě přednášky z rodinné genealogie. O tyto přednášky byl velký zájem a budeme pokračovat v roce 2009 další sérií, která již bude prakticky navigovat účastníky, jak se získanými informacemi pracovat. Spolupráce s badateli Badatelské návštěvy Městské muzeum 2008 Pořadové číslo Datum návštěvy Jméno a příjmení badatele, Adresa Účel bádání Předložený počet sbírkových položek Iveta Špetková, Literární pokusy inteligence na Nadějov Vysočině diplomová práce 9 ks Pavlína Příprava výstavy SDH v Polné - 53 ks Hrdličková, 135. výročí Marko Čermák, dtto 56 ks Marko Čermák, Příprava výstavy SDH v Polné ks 135. výročí Pavlína Hrdličková, Příprava výstavy SDH v Polné výročí Petr Bořil, Dokumentace pamětních 6 ks Mariánské Lázně kamenů pro Muzeum Aš Pavlína Příprava výstavy SDH v Polné - 56 ks Hrdličková, 135. výročí Marko Čermák, dtto 36 ks Stanislav Sobotka, Historie usedlostí v Janovicích a 25 ks Janovice Skrýšově příloha kroniky Filip Plašil, Církevní správa v Polné 6 ks Jan Prchal, v proměnách času 39 ks publikace Jiří Jakeš, Příprava publikace 3 ks Marie Maštálková, Příprava diplomové práce 8 ks H. Brod Jan Prchal, v proměnách času 24 ks publikace Wolfgang Gasser, Biografie Benjamina Bernharda 6 ks Wien Kewala Filip Plašil, Archivní materiály události 19 ks květen až srpen Pavlína Hrdličková, Příprava výstavy SDH v Polné výročí 202 ks 9

10 Marko Čermák, Hana Kábová, Tomáš Mareš, Světlá nad Sáz Marta Smolíková, Radostovice Mgr. Michal Řezníček, Milovice Mgr. Michal Řezníček, Milovice , Zdeněk Fišera, Jilemnice Vojtěch Kunc, Věžnice Příprava výstavy SDH v Polné výročí Monografie - Život a dílo Arnošta Káby Zdeněk Matěj Kuděj Diplomová práce Próza Z. M. Kuděje s americkou tématikou Věznění polenského děkana Jakuba Haberlandta na Lipnici r Historie obléhání hradu Lipnice Historické radnice - publikace Magisterská diplomová práce příprava Náboženské poměry v Polné v letech Ochotnické divadlo - opony 31 ks 122 ks 308 ks 55 ks 11 ks 16 ks Jiří Němec, Přibyslav 3 ks Tomáš Mazal, rozhlasový pořad publikační 63 ks Praha činnost Z. Matěj Kuděj Milan Doležal, rozhlasový pořad ČR Z. M. 86 ks Praha Kuděj Radek Bureš, Fotodokumentace k publikaci 28 ks Dačice Český atlas Jaroslav Kocourek, Fotodokumentace k publikaci 28 ks Praha Český atlas Markéta Diplomová práce Vývoj 3 ks Zvoníková, Měšťanských besed do 1. sv. války Ivan P atoprstý, Hilsneriáda ORF TV Wien 15 ks Bratislava Klaus Ther, Wien Hilsneriáda ORF TV Wien 15 ks Bc. Jana Jelínková, seminární práce dějiny umění 17 ks Kateřina seminární práce reliéfní 80 ks Kalábková, výzdoba rakví p. Žejdliců Daniela Šináglová, příprava bakalářské práce 3 ks Jakub Skočdopole, Staré polenské pověsti 3 ks Martin Bahounek, Staré polenské pověsti 3 ks Karolína Perlová, Školní práce 2 ks 39 badatelů 52 badatelských návštěv 4 ks 10

11 Opravy a údržba objektů z provozních prostředků Městského muzea Nové expozice financované z provozních prostředků Městského muzea Byla provedena oprava omítek a výmalba třetího nadzemního podlaží hradu. V rámci dlouhodobého plánu zpřístupnění téměř všech prostor hradu bylo započato s rozmisťováním trojrozměrných sbírkových předmětů - nábytku, který by měl dotvářet V. prohlídkovou trasu. Během instalace této prohlídkové trasy ji mohli zhlédnout případní zájemci i jako trasu prohlídkovou, s pracovním názvem Jak se staví expozice. Rok 2008 byl rokem, kdy jsme si připomenuli 90. let od vzniku prvního samostatného státu Čechů a Slováků Československa. V rámci instalace V. prohlídkové trasy probíhala rekonstrukce makety tzv. těplušky, legionářského vagónu, kterým cestovali ruští legionáři pro Transsibiřské magistrále. Pro instalaci expozice Legie a vznik Československa byl vybrán prostor, který bylo třeba vizuálně od zbývající části velkého výstavního sálu v II. patře hradu oddělit. Z tohoto důvodu byla vybudována dělící stěna mezi výstavním prostorem Legie a vznik republiky a Otevřený depozitář nábytku, která byla povrchově upravena tapetou. Tím byly vizuálně vytvořeny dva výstavní prostory. Ve výstavním prostoru tzv. Otevřeného depozitáře nábytku byly postaveny z dřevěných panelů příčky, které opticky oddělují jednotlivé části, ve kterých jsou umístěny soubory nábytku dokumentující určité historické období. Tyto příčky byly povrchově upraveny nátěry, imitující úpravy zdiva výmalbou domovů našich předků. Interiéry mají navodit atmosféru bydlení našich předků ke konci 19. století a v první polovině 20. století. Součástí interiérů, kuchyní, kde se převážně soustřeďoval rodinný život, jsou i různé kuchyňské strojky a pomocníci v domácnosti, jako vysavače, pračky, lednička, pappenův hrnec apod. Ve zvláštním uzavřeném prostoru je připravována instalace Síně rodáků, kde chceme místním připomenout významné osobnosti, které se v Polné narodily a dosáhly úspěchu nejen v rámci Českého království, ale i v celé tehdejší Rakousko-Uherské monarchie. Nesoustřeďujeme se pouze na postavy z oblasti kultury, ale i osobnosti úspěšné na poli hospodářského života země, jejichž úspěch se odrazil i na jejich mecenášství ve prospěch rodného města. Chodba, kterou návštěvník přichází na IV. prohlídkovou trasu, byla využita k prezentaci vzniku Spolku polenského muzea, jeho poslání, činnosti a významu, protože bez pilné práce jeho členů by se nikdy nemohla pochlubit tak početným sbírkovým fondem, ale i tak historicky cenným a významným. Je možno tento fond považovat za nejhodnotnější v kraji Vysočina. V II. nadzemním podlaží bylo opraveno nevhodné zavěšení lustrů, které byly zavěšeny těsně pod stropy, což neodpovídalo historické realitě. Expozice umístěné v polenském zámku byly zpřístupněny v roce Od tohoto roku nebyla v prostorách zámku mimo odstranění nevhodné dělící stěny ve vstupním prostoru a výmalby této místnosti prováděna žádná údržba a úpravy výstavních prostor. Po ukončení sezóny byla zahájena kompletní výmalba výstavních sálů, oprava omítek a vlhkem poškozené elektroinstalace. V celém prostoru bylo provedeno vyčištění křišťálových lustrů. Během roku bylo před sezónou ze sponzorského daru upraveno osvětlení výstavního prostoru tzv. Rérychovy galerie. Během roku byly v areálu hradu a zámku kontrolovány okapové jímače a pravidelně čištěny, protože jsou zanášeny listím, úlomky větví a prejzů, někdy i uhynulými holuby. 11

12 Došlo i na úpravy pracoviště, které není přístupno běžně návštěvníkům. Bylo opraveno osvětlení v depozitářích ve věži a v komunikačním traktu věže. Oprava a rozšíření osvětlení přízemí věže bylo cílené, aby zde byla zvýšena světlost na takovou úroveň, při které bude možno využívat prostor přízemí k hrubé očistě přírůstků a sbírkových předmětů. Věž, kde jsou umístěny kanceláře a depozitáře plastik, skla, zbraní, papíru a knihovna byly zabezpečeny pouze EZZ, z provozních prostředků byla věž vybavena EPZ, které bylo rovněž připojeno na komunikátor. Tím je věž chráněna nejen před vniknutím pachatelů, ale i před požárem. Závěr Městské muzeum plní všechny povinnosti vyplývající ze zákona 122/2000 Sb., ve znění pozdějších dodatků a souvisejících vyhlášek o správě sbírek muzejní povahy. Péče o sbírkový fond byla proti předchozím létům zkvalitněna, hlavně vhodným uložením sbírkových předmětů /papír s vysokým ph, archivní krabice, odvlhčovače, zkvalitnění monitorování depozitářů, zaměstnáním konzervátora/. Větší volnost při získávání finančních prostředků z grantových programů a dle finančních možností využívání dodávek profesionálních restaurátorů. 12

Sezóna 2010 v Českém muzeu stříbra

Sezóna 2010 v Českém muzeu stříbra České muzeum stříbra v Kutné Hoře Příspěvková organizace Středočeského kraje Barborská 28, 284 01 Kutná Hora, tel: 327 512 159, fax: 327 513 813 info@cms-kh.cz, objednavky@cms-kh.cz, http://www.cms-kh.cz

Více

ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2010

ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2010 ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2010 Celý název organizace: Městské muzeum a galerie Polička Adresa: Tylova 114, Polička 57201 IČO: 70152853 Bankovní spojení: GE Money Bank Polička Číslo účtu: 150873368/0600

Více

Dejme minulosti budoucnost s veletrhem PAMÁTKY 2012!

Dejme minulosti budoucnost s veletrhem PAMÁTKY 2012! Dejme minulosti budoucnost s veletrhem PAMÁTKY 2012! Historický Průmyslový palác na Výstavišti v pražských Holešovicích nabídne 4. až 6. října unikátní veletržní premiéru specializovaného veletrhu PAMÁTKY

Více

Městské muzeum v Železném Brodě příspěvková organizace. Zpráva o činnosti za rok 2011

Městské muzeum v Železném Brodě příspěvková organizace. Zpráva o činnosti za rok 2011 Městské muzeum v Železném Brodě příspěvková organizace Zpráva o činnosti za rok 2011 Mgr. Petra Hejralová 29. 2. 2012 Městské muzeum v Železném Brodě Své stálé expozice prezentuje ve dvou budovách. Sklářskou

Více

Významná domácí a mezinárodní ocenění pracovníků Historického ústavu AV ČR od roku 2007 (HÚ AV ČR veřejnou výzkumnou institucí)

Významná domácí a mezinárodní ocenění pracovníků Historického ústavu AV ČR od roku 2007 (HÚ AV ČR veřejnou výzkumnou institucí) Významná domácí a mezinárodní ocenění pracovníků Historického ústavu AV ČR od roku 2007 (HÚ AV ČR veřejnou výzkumnou institucí) 2007 prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc. PhDr. Kateřina Valentová, PhD. Blanický

Více

U s n e s e n í z 2. zasedání Rady města Polná, konaného dne 6. prosince 2006. s c h v a l u j e

U s n e s e n í z 2. zasedání Rady města Polná, konaného dne 6. prosince 2006. s c h v a l u j e U s n e s e n í z 2. zasedání Rady města Polná, konaného dne 6. prosince 2006 RADA MĚSTA POLNÁ b e r e n a v ě d o m í 40. Kontrolu usnesení z 1. zasedání Rady města. 41. Zprávu starosty o činnosti Městského

Více

Výroční zpráva o činnosti Městského muzea v Ústí nad Orlicí za rok 2015 (podrobněji v instituci)

Výroční zpráva o činnosti Městského muzea v Ústí nad Orlicí za rok 2015 (podrobněji v instituci) Výroční zpráva o činnosti Městského muzea v Ústí nad Orlicí za rok 2015 (podrobněji v instituci) Úvod: Příspěvková organizace města Městské muzeum v Ústí nad Orlicí spravuje objekt čp.72 v Ústí nad Orlicí

Více

Muzeum dýmek v Proseči

Muzeum dýmek v Proseči Muzeum dýmek v Proseči Materiál mapující vývoj Muzea dýmek v Proseči zejména od roku 2007 po současnost a předkládá možnosti dalšího směřování a rozvoje tohoto dlouhodobého projektu. Stanoviska a návrhy

Více

Výroční zpráva Muzea Velké Meziříčí za rok 2006. Úkoly organizačně správní. Uskutečněná jednání

Výroční zpráva Muzea Velké Meziříčí za rok 2006. Úkoly organizačně správní. Uskutečněná jednání Výroční zpráva Muzea Velké Meziříčí za rok 2006 Úkoly organizačně správní Uskutečněná jednání Zřizovatel rada města po výměně ředitele k 1.3.2006, byla rada seznámena s aktuálním stavem muzea, jak v oblasti

Více

Zpráva o činnosti za rok 2003

Zpráva o činnosti za rok 2003 České muzeum stříbra v Kutné Hoře Zpráva o činnosti za rok 2003 Motto: " aby písemní a umělecké památky ve zdejší krajině byly sbírány, před zkázou chráněny a známost o nich a tím i větší šetrnost k nim

Více

Muzeum Vyškovska, příspěvková organizace. Nám. Čsl. armády 2, 682 01 Vyškov ZPRÁVA

Muzeum Vyškovska, příspěvková organizace. Nám. Čsl. armády 2, 682 01 Vyškov ZPRÁVA Muzeum Vyškovska, příspěvková organizace Nám. Čsl. armády 2, 682 01 Vyškov ZPRÁVA o činnosti příspěvkové organizace za rok 2010 OBSAH I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti muzea... 1 I.1 Sbírkotvorná

Více

Zpráva o činnosti v roce 2012

Zpráva o činnosti v roce 2012 Zpráva o činnosti v roce 2012 Občanské sdružení na ochranu památek v Dolních Chabrech (dále jen OSOP) si v roce 2012 připomenulo páté výročí svého vzniku. Bylo založeno v roce 2007 s hlavním cílem zachránit

Více

m měsíčník E verze číslo 6 / Ročník XV. 1891 115. výročí muzejních snah ve městě 1916 90 let od zpřístupnění německého městského muzea

m měsíčník E verze číslo 6 / Ročník XV. 1891 115. výročí muzejních snah ve městě 1916 90 let od zpřístupnění německého městského muzea m měsíčník BULLETIN REGIONÁLNÍHO MUZEA V Č. KRUMLOVĚ E verze číslo 6 / Ročník XV. Září 2006 REGIONÁLNÍ MUZEUM V ČESKÉM KRUMLOVĚ 1891 115. výročí muzejních snah ve městě 1916 90 let od zpřístupnění německého

Více

OBLASTNÍ GALERIE VYSOČINY V JIHLAVĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2001

OBLASTNÍ GALERIE VYSOČINY V JIHLAVĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2001 OBLASTNÍ GALERIE VYSOČINY V JIHLAVĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2001 Z Á K L A D N Í I N F O R M A C E O B L A S T N Í G A L E R I E V Y S O Č I N Y V J I H L A V Ě Adresa: Komenského 10, 586 01 Jihlava Tel 066/730

Více

Zpráva o činnosti Archivu Národního technického muzea v Praze za rok 2004

Zpráva o činnosti Archivu Národního technického muzea v Praze za rok 2004 Zpráva o činnosti Archivu Národního technického muzea v Praze za rok 2004 Podle plánu na rok 2004 měl archiv plnit tři hlavní úkoly : 1 pokračovat ve vysoušení archiválií postižených povodní v roce 2002,

Více

Městská knihovna Blansko

Městská knihovna Blansko Městská knihovna Blansko A. Zpráva o činnosti za rok 2015 Obsah: 1. Základní statistické údaje za rok 2015 2. Kulturní akce knihovny v roce 2015 3. Ostatní záležitosti v roce 2015 Základní statistické

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ V OSTRAVĚ, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ V OSTRAVĚ, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ V OSTRAVĚ, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008 1. Název příspěvkové organizace, adresa, IČ, ředitel - Galerie výtvarného umění v Ostravě,

Více

Výsledky hlasování ve volbách do Evropského parlamentu, konaných 5. a 6. 6. 2009 v Polné a místních částech. Počty voličů a platné hlasy:

Výsledky hlasování ve volbách do Evropského parlamentu, konaných 5. a 6. 6. 2009 v Polné a místních částech. Počty voličů a platné hlasy: ZPRÁVY Z RADNICE MĚSTO POLNÁ NABÍZÍ K PRODEJI 6 stavebních parcel pro sídliště rodinných domů v lokalitě Vrchlického (pod vodárnou) v Polné. Prodej se uskuteční obálkovou metodou nejvyšší nabídce. Základní

Více

Valné shromáždění řídil MUDr. Šňupárek, zpráva o činnosti za uplynulé období, kterou přednesl JUDr. Straka.

Valné shromáždění řídil MUDr. Šňupárek, zpráva o činnosti za uplynulé období, kterou přednesl JUDr. Straka. Společnost pro kriminalistiku Society for Criminalistics BOX 138, 110 01, Kaprova 12, Praha 01 Quick Report 2/2011 Praha, duben 2011 Vážené kolegyně, vážení kolegové, taky vás ráno 27. března rozhodil

Více

Zpráva o činnosti Archivu Národního technického muzea v Praze za rok 2013

Zpráva o činnosti Archivu Národního technického muzea v Praze za rok 2013 Zpráva o činnosti Archivu Národního technického muzea v Praze za rok 2013 Sídlo archivu a kontakty: Kostelní 42, 170 78 Praha 7 tel. +420 220 399 196, fax. +420 220 399 200, archiv@ntm.cz, www.ntm.cz/cs/archiv/

Více

Mateřské centrum PERMONÍČEK VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 Mateřské centrum Permoníček, o. s. JÍLOVÉ U PRAHY ČLEN SÍTĚ MC V ČR www.mcpermonicek.cz permonicek@mcpermonicek.cz Obsah výroční zprávy: 1) Idea, poslání,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉHO MUZEA A GALERIE HUSTOPEČE V ROCE 2007

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉHO MUZEA A GALERIE HUSTOPEČE V ROCE 2007 ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉHO MUZEA A GALERIE HUSTOPEČE V ROCE 2007 Městské muzeum a galerie Hustopeče (dále jen MMG) je organizační složkou Města Hustopeče a v roce 2007 disponovalo třemi stálými expozicemi

Více

Výroční zpráva 2008 Výroční zpráva 2008 Výroční zpráva 2008

Výroční zpráva 2008 Výroční zpráva 2008 Výroční zpráva 2008 Výroční zpráva 2008 Výroční zpráva 2008 Výroční zpráva 2008 Výroční zpráva 2008 Sedlická krajka,o.p.s. Výroční zpráva 2008 O b s a h : Úvodní slovo... 3 Představení organizace.. 4 Cíl a poslání organizace.

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Městského muzea V roce 2010 pracovníci příspěvkové organizace plnili úkoly vyplývající ze zákona 122/2000 Sb. a jeho novely z roku 2004. Tento zákon a metodický pokyn stanovují,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti za rok 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti za rok 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti za rok 2012 Lidové tradice a řemesla, o. p. s. Zámecká č. p. 196, 687 24 Uherský Ostroh www.lidove-kroje.cz e-shop: www.siti-kroju.cz e-mail: remesla@ostrozsko.cz tel.: +420 572

Více

Zámecký areál ve Svojšíně Aktualizace projektu záchrany

Zámecký areál ve Svojšíně Aktualizace projektu záchrany Zámecký areál ve Svojšíně Aktualizace projektu záchrany Objednatel: Obec Svojšín Zpracoval: Zdeněk Knoflíček Ing.arch. Jitka Pohořalá Památkový atelier Plzeň červen 2010 Identifikační údaje Návrh stavby:

Více

ZPRAVODAJ OBCE SOBCICE

ZPRAVODAJ OBCE SOBCICE ZPRAVODAJ OBCE SOBCICE Ročník 14 číslo 2 listopad 2014 Ohlédnutí za čtyřletým obdobím Pojďte se s námi poohlédnout za čtyřletým obdobím 2010-2014 Zastupitelstva obce Sobčice ve složení: J. Horník, M. Krejčová,

Více

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Vážení spoluobčané, zdravím Vás v krásných letních dnech a přináším informace o aktuálním

Více

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010 Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010 Svitávka 3. září 2010 Vypracoval: Mgr. Aleš Antl ředitel školy Obsah: 1) Základní charakteristika školy 2) Školská

Více

Roční plán na školní rok 2015/2016

Roční plán na školní rok 2015/2016 Mateřská škola Hodonín, Družstevní čtvrť 3149, příspěvková organizace č. j.: MŠ DR 495/2015 Roční plán na školní rok 2015/2016 Organizace vzdělávání Ve školním roce 2015/2016 jsou děti vzdělávány v sedmi

Více

Výroční zpráva školy za škol. rok 2008/2009

Výroční zpráva školy za škol. rok 2008/2009 Výroční zpráva školy za školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva školy za škol. rok 2008/2009 1. Základní údaje: Název školy: Základní umělecká škola, Jablonné nad Orlicí, Aloise Hanuše 384 Sídlo: Jablonné

Více

K a r l o v a r s k ý k r a j se sídlem v Karlových Varech Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 06 USNESENÍ

K a r l o v a r s k ý k r a j se sídlem v Karlových Varech Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 06 USNESENÍ K a r l o v a r s k ý k r a j se sídlem v Karlových Varech Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 06 USNESENÍ z 30. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo dne 19. října 2015 v budově Krajského

Více

Zápis č. 10. ze zasedání P ČMKU dne 13.12.2007, zasedací místnost ČMKU, Jankovcova 53, Praha 7

Zápis č. 10. ze zasedání P ČMKU dne 13.12.2007, zasedací místnost ČMKU, Jankovcova 53, Praha 7 Zápis č. 10. ze zasedání P ČMKU dne 13.12.2007, zasedací místnost ČMKU, Jankovcova 53, Praha 7 Přítomni: P ČMKU: MVDr.L.Široký, Ing.J.Kubeš, M.Václavík, M.Kašpar, J. Kudrnáčová, Ing. R. Lysák, I.Nováková,

Více

USNESENÍ ze sedmého veřejného zasedání zastupitelstva obce Potštejn ze dne 9. prosince

USNESENÍ ze sedmého veřejného zasedání zastupitelstva obce Potštejn ze dne 9. prosince USNESENÍ ze sedmého veřejného zasedání zastupitelstva obce Potštejn ze dne 9. prosince 2015. Zastupitelstvo obce: SCHVALUJE: 7/220/2015 program jednání zastupitelstva obce Potštejn. 7/221/2015 rozpočtová

Více

Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52

Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52 Křenovický zpravodaj Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52 Ze zasedání zastupitelstva * Firma BÁRTEK ROZHLASY s.r.o. přišla s nabídkou na instalaci bezdrátového rozhlasu formou domácích přijímačů

Více

USNESENÍ 24. KONGRESU ODS

USNESENÍ 24. KONGRESU ODS USNESENÍ 24. KONGRESU ODS Olomouc 18. - 19. ledna 2014 Technická část usnesení 1. Vnitřní záležitosti 24. kongresu ODS 1.1. zapisovatelkami určuje Ivonu FIŠEROVOU a Kateřinu POKORNOU 1.2. schvaluje Ivana

Více

Společenství Dobromysl z.s. Výroční zpráva za rok 2014

Společenství Dobromysl z.s. Výroční zpráva za rok 2014 Společenství Dobromysl z.s. Výroční zpráva za rok 2014 Historie organizace: Společenství Dobromysl bylo založeno jako občanské sdružení v roce 2000. Pro své poslání hledalo vhodný objekt a v roce 2002

Více

Zámecký areál ve Svojšíně. Aktualizace projektu záchrany Etapa pro roky 2015-2020. Památkový atelier v Plzni

Zámecký areál ve Svojšíně. Aktualizace projektu záchrany Etapa pro roky 2015-2020. Památkový atelier v Plzni Zámecký areál ve Svojšíně Aktualizace projektu záchrany Etapa pro roky 2015-2020 Objednatel: Zpracoval: Obec Svojšín Památkový atelier v Plzni Plzeň červen 2015 Identifikační údaje Návrh stavby: Zámecký

Více

I. Provozní činnost. II. Odborná činnost

I. Provozní činnost. II. Odborná činnost 67. výroční zpráva rok 2001 I. Provozní činnost Hospodaře ní muzea Dotace od zřizovatele činila za rok celkem 6,425.000,- Kč. Muzeum dále získalo příspěvek z Programu záchrany architektonického dědictví

Více

Výroční zpráva ZUŠ Jablonné nad Orlicí

Výroční zpráva ZUŠ Jablonné nad Orlicí Výroční zpráva ZUŠ Jablonné nad Orlicí školní rok 2012/2013 1. Základní údaje Název školy: Základní umělecká škola Jablonné nad Orlicí Sídlo: Jablonné nad Orlicí, Aloise Hanuše 384, PSČ 561 64 Kontakty:

Více

ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007

ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007 ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007 1. ÚVOD Staršovstvo sboru předkládá tuto zprávu společenství sboru. Činí tak v důvěře, že se může stát

Více

Občanské sdružení DOKOLEČKA Centrum pro rodinu Člen Sítě mateřských center VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 www.dokolecka.cz dokolecka@doubravcice.cz tel. 724 689 786 2 Obsah O nás..4 Základní údaje o sdružení;

Více

PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ

PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Organizace školního roku Období školního vyučování ve školním roce 2014/2015 začne v pondělí 1. září 2014. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek

Více

Starosta města Mgr. Pavel Horák poděkoval a předal ocenění panu Jarmilu Blešovi za 60 bezplatných odběrů krve.

Starosta města Mgr. Pavel Horák poděkoval a předal ocenění panu Jarmilu Blešovi za 60 bezplatných odběrů krve. Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Morkovice- Slížany č. 5, konaného dne 28.6.2011 v 17.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Morkovicích - Slížanech I. Při zahájení bylo přítomno 11 členů

Více

Občanské sdružení Knihovna třetího tisíciletí

Občanské sdružení Knihovna třetího tisíciletí Občanské sdružení Knihovna třetího tisíciletí Výroční zpráva za rok 2009 Husova 2382 440 01 Louny IČO: 63152118 Číslo účtu:275425680227/0100 Kdo jsme, jaké je naše poslání. 1. prioritou sdružení je všestranný

Více

Třída: 1.A. třídní učitel: Mgr. Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 P.Č PŘÍJMENÍ JMÉNO

Třída: 1.A. třídní učitel: Mgr. Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 P.Č PŘÍJMENÍ JMÉNO Třída: 1A třídní učitel: Mgr Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 PČ PŘÍJMENÍ JMÉNO 1 BOBÁLOVÁ Veronika 2 DOLEŽEL Radim 3 GOROLY Radek 4 HARAKAL Filip 5 HARAKALOVÁ Dominika 6 CHALOUPKA

Více

GALERIE BENEDIKTA REJTA V LOUNECH příspěvková organizace Ústeckého kraje

GALERIE BENEDIKTA REJTA V LOUNECH příspěvková organizace Ústeckého kraje GALERIE BENEDIKTA REJTA V LOUNECH příspěvková organizace Ústeckého kraje 2006 GALERIE BENEDIKTA REJTA V LOUNECH muzeum moderního umění příspěvková organizace zřizuje: Ústecký kraj Pivovarská 29 34, 440

Více

Tisková zpráva 15/01/2015

Tisková zpráva 15/01/2015 Tisková zpráva 15/01/2015 Na Mikulovsko za zážitky (v sezóně 2015) Náš kraj přírodních krás, cenných historických památek, živých tradic a pohostinných lidí se nachází v nejteplejší části České republiky.

Více

Firemní hry Kooperativy Výsledková listina - Pořadí dle kategorií

Firemní hry Kooperativy Výsledková listina - Pořadí dle kategorií Místo konání: Lyžarský areál Zadov - Kobyla Datum konání: 25/01/2013 Firemní hry Kooperativy Výsledková listina - Pořadí dle kategorií Kategorie: Lyže M1 1 153 HLÁVKA Vítězslav 1986 CZE CZP Brno 00:37.16

Více

Program Dotace z rozpočtu města Hradec Králové na veřejně prospěšné projekty na zachování a obnovu památkového fondu

Program Dotace z rozpočtu města Hradec Králové na veřejně prospěšné projekty na zachování a obnovu památkového fondu Program Dotace z rozpočtu města Hradec Králové na veřejně prospěšné projekty na zachování a obnovu památkového fondu schválený usnesením Zastupitelstva města Hradec Králové číslo ZM/2016/1026 dne 29.03.2016

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA DĚTSKÉHO CENTRA SRDÍČKO

VÝROČNÍ ZPRÁVA DĚTSKÉHO CENTRA SRDÍČKO VÝROČNÍ ZPRÁVA DĚTSKÉHO CENTRA SRDÍČKO ZŘÍZENÉHO A PROVOZOVANÉHO NÁBOŽENSKOU OBCÍ CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ V ŽEBRÁKU ROK 2012 NÁZEV PROJEKTU ROK 2010-2015 NE DĚTEM ULICE ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2-4 ORGANIZAČNÍHO

Více

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA, které se uskuteční dne 29.11. 2012 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice.

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA, které se uskuteční dne 29.11. 2012 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice. 4. PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA, které se uskuteční dne 29.11. 2012 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice. Program odboru správy majetku: 1. Prodej pozemku v k.ú. Ohrazenice u Turnova 2.

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU Zápis z 51. řádné schůze Rady města Pardubic, která se konala dne 27. 1. 2009 od 11 hodin v zasedací místnosti rady Přítomni: Jaroslav

Více

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2015 Sociální centrum města Světlá nad Sázavou, příspěvková organizace zřízená městem Světlá nad Sázavou, IČ 70844763, ID datové schránky: iuc964b Na Bradle 1113, 582 91 Světlá nad Sázavou, www.scsvetla.cz,

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Kunčina

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Kunčina Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Kunčina Konaného dne 22. 7. 2015 v 17:00 hod. v obřadní místnosti Obecního úřadu Kunčina Přítomní zastupitelé: Miroslav Kubín, Josef Beneš, Zdeněk Henych,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY EDUCAnet Soukromé gymnázium Brno, o.p.s. Arménská 21, 625 00 Brno - Bohunice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2008/2009 Strana 1 (celkem 12) Tato výroční zpráva je zpracována na základě 10 odst. 3 a

Více

RO 25. VÝTAH z USNESENÍ z 25. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 31.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 25. VÝTAH z USNESENÍ z 25. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 31.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 25. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO MĚSTSKÁ ČÁST BRNO JUNDROV RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO MĚSTSKÁ ČÁST BRNO JUNDROV RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO MĚSTSKÁ ČÁST BRNO JUNDROV RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI ZÁPIS z 10. schůze Rady městské části Brno-Jundrov konané dne Přítomni dle prezenční listiny: Ivana Fajnorová, starostka Irena Koláčná,

Více

Koncepce trvalého uchování a zpřístupnění tradičních textových dokumentů. Tomáš Foltýn

Koncepce trvalého uchování a zpřístupnění tradičních textových dokumentů. Tomáš Foltýn Koncepce trvalého uchování a zpřístupnění tradičních textových dokumentů Tomáš Foltýn Zakotvení integrální součást Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 A. Digitalizace knihovních fondů, ochrana

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Bořitov, okres Blansko, příspěvková organizace Školní 125, 679 21 Bořitov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok: 2014/2015 1 Část I. Základní údaje o škole Název školy:

Více

ARCHIV MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ARCHIVU MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2013. Zpracoval PhDr. Vladimír Kaiser

ARCHIV MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ARCHIVU MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2013. Zpracoval PhDr. Vladimír Kaiser ARCHIV MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ARCHIVU MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2013 Zpracoval PhDr. Vladimír Kaiser 9. ledna 2014 Magistrát města Ústí nad Labem Archiv města Ústí nad Labem zpráva o

Více

Slavnostní zahájení školního roku Slavnostního zahájení školního roku 1961/62 se zúčastnili dne 1. září 1961 zástupci patronátních závodů a SRPŠ.

Slavnostní zahájení školního roku Slavnostního zahájení školního roku 1961/62 se zúčastnili dne 1. září 1961 zástupci patronátních závodů a SRPŠ. 1961 62 Slavnostní zahájení školního roku Slavnostního zahájení školního roku 1961/62 se zúčastnili dne 1. září 1961 zástupci patronátních závodů a SRPŠ. Při zahajování bylo zdůrazněno, že se v letošním

Více

Zpráva ze 34. semináře knihovníků muzeí a galerií

Zpráva ze 34. semináře knihovníků muzeí a galerií Publikováno na Inflow.cz (http://www.inflow.cz/zprava-ze-34-seminare-knihovniku-muzei-galerii) Zpráva ze 34. semináře knihovníků muzeí a galerií 5. 11. 2010 Konířová Marta Komise knihovníků Asociace muzeí

Více

Kontakty na pracovníky oddělení sociálně-právní ochrany dětí a kurátory pro mládež ORP Libereckého kraje

Kontakty na pracovníky oddělení sociálně-právní ochrany dětí a kurátory pro mládež ORP Libereckého kraje Kontakty na pracovníky oddělení sociálně-právní ochrany dětí a kurátory pro mládež ORP Libereckého kraje Městský úřad Česká Lípa odbor sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení sociálně-právní ochrany,

Více

I. Charakteristika školy. II. Zaměření školy v rámci ASPnet: III. Dlouhodobé projekty a konkrétní akce. Lidská práva, demokracie a tolerance

I. Charakteristika školy. II. Zaměření školy v rámci ASPnet: III. Dlouhodobé projekty a konkrétní akce. Lidská práva, demokracie a tolerance Zpráva o činnosti školy v rámci ASP UNESCO Školní rok 2014 2015 Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Husova ulice 333 Jindřichův Hradec 377 01 tel.: 384 361253 fax: 384 361253 ředitel školy: Mgr.

Více

OÚ Vysočina připravuje:

OÚ Vysočina připravuje: Strana 1 (celkem 8) Občasník Obce Vysočina Dne: 23.1.2013 ZPRAVODAJ č. 1/2013 Vážení spoluobčané, končí leden, první měsíc roku 2013. Rádi bychom Vás seznámili s některými důležitými termíny a akcemi,

Více

Zápis z XXX. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne 28. 12. 2005

Zápis z XXX. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne 28. 12. 2005 Zápis z XXX. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne 28. 12. 2005 Starosta zahájil zasedání v 19.00 hod. a přivítal přítomné. Přítomno dle prezenční listiny 11 členů zastupitelstva. Omluveni: ing.

Více

Zápis z 10. zasedání Výboru pro kulturu a památkovou péči ZHMP konaného dne 12. 10. 2011 ve 13:00 hod

Zápis z 10. zasedání Výboru pro kulturu a památkovou péči ZHMP konaného dne 12. 10. 2011 ve 13:00 hod Zápis z 10. zasedání Výboru pro kulturu a památkovou péči ZHMP konaného dne 12. 10. 2011 ve 13:00 hod Přítomni: členové - Bc. O. Pecha (předseda), Bc. F. Adámek (místopředseda), J. Liška (místopředseda),

Více

ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ PROGRAMU:

ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ PROGRAMU: Obec Vysokov Zasedání ZO 08/2015 dne 02. 12. 2015 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 08/2015 dne 2. prosince 2015 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Přítomni: Bc. R. Fiedlerová,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2014 1997-2015 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2014 1997-2015 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2014 1997-2015 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 4 AKCE číslo památky RN v mil.kč 2011 2012 2013 2014 2015

PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 4 AKCE číslo památky RN v mil.kč 2011 2012 2013 2014 2015 PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 4 AKCE číslo památky RN v mil.kč roky výstavby 2011 2012 2013 2014 2015 příspěvek NEODKLADNÉ ZÁCHRANY OHROŽENÝCH OBJEKTŮ KRITICKY OHROŽENÉ OBJEKTY Piaristická

Více

Slovácké muzeum hlavní budova, Uherské Hradiště (kulturní památka majetek Zlínského kraje).

Slovácké muzeum hlavní budova, Uherské Hradiště (kulturní památka majetek Zlínského kraje). ÚVOD CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE Slovácké muzeum patří mezi nejvýraznější regionální muzea v České republice. Instituce byla založena v roce 1914. Jejím hlavním posláním je činnost sbírkotvorná a péče o

Více

Katalog. řemeslné výroby

Katalog. řemeslné výroby Katalog řemeslné výroby 2014 Obsah České středohoří Lidové tradice... 3 Potraviny... 3 Sklo a sklářství... 5 Šperky a keramika, porcelán... 5 Výrobky z kovu a zbraně... 7 Výrobky z kůže...11 Výrobky z

Více

Objevujeme hrad Zítkov

Objevujeme hrad Zítkov Objevujeme hrad Zítkov Autor projektu: Martina Krsková ZŠ Svatopluka Čecha, Choceň 500 žáků ve všech třídách se učí podle ŠVP od 7. ročníku možnost výběru povinněvolitelného semináře 13 žákůsi vybralo

Více

Výroční zpráva za rok 2009. Oblastní charita Ústí nad Labem

Výroční zpráva za rok 2009. Oblastní charita Ústí nad Labem Výroční zpráva za rok 2009 Oblastní charita Ústí nad Labem Obsah výroční zprávy za rok 2009 Poslání Oblastní charity Ústí nad Labem Slovo statutárního zástupce Služby pro osoby bez přístřeší Služby pro

Více

ZPRÁVA Národního ústavu lidové kultury za rok 2012

ZPRÁVA Národního ústavu lidové kultury za rok 2012 ZPRÁVA Národního ústavu lidové kultury za rok 2012 o naplnění Rozhodnutí MK ze dne 31. 1. 2012 o poskytnutí institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na základě zhodnocení

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 26. řádné jednání rady městské části, konané dne 21. 9. 2015 v 16:30 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

Č. j.: 2R 41/01 Hr V Brně dne 7. prosince 2001

Č. j.: 2R 41/01 Hr V Brně dne 7. prosince 2001 Č. j.: 2R 41/01 Hr V Brně dne 7. prosince 2001 Ve správním řízení o rozkladu podaném dne 12.9.2001 statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-střed, zast. Josefem Kameníčkem, se sídlem Dominikánská

Více

Vlastík Úvodní obrazovka Obrázky z českých dějin V proudu staletí Hrajeme si Otázky z českých dějin Licenční ujednání Registrovat Tisk testů

Vlastík Úvodní obrazovka Obrázky z českých dějin V proudu staletí Hrajeme si Otázky z českých dějin Licenční ujednání Registrovat Tisk testů Vlastík Úvodní obrazovka Obrázky z českých dějin V proudu staletí Hrajeme si Otázky z českých dějin Licenční ujednání Registrovat Tisk testů min. 5 max. 100 otázek, uzavřený (výběr z několika odpovědí)

Více

Zápis z 2. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 3. prosince 2014 od 16.00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z 2. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 3. prosince 2014 od 16.00 hodin v kanceláři starosty Zápis z 2. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 3. prosince 2014 od 16.00 hodin v kanceláři starosty přítomni: ověřovatel zápisu: zapisovatelka: 5 členů rady města, tajemnice Bc. M. Šubrtová

Více

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012 Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012 Svitávka 3. září 2012 Vypracoval: Mgr. Aleš Antl ředitel školy Obsah: 1) Základní charakteristika školy 2) Školská

Více

Výroční zpráva za rok 2003. 1) Úvod. 2) Sbírky. 3) Knihovna. 4) Výstavy. 5) Ostatní činnost. 6) Akvizice /přírůstky/ 7) Sponzorské dary a příspěvky

Výroční zpráva za rok 2003. 1) Úvod. 2) Sbírky. 3) Knihovna. 4) Výstavy. 5) Ostatní činnost. 6) Akvizice /přírůstky/ 7) Sponzorské dary a příspěvky Výroční zpráva za rok 2003 1) Úvod 2) Sbírky 3) Knihovna 4) Výstavy 5) Ostatní činnost 6) Akvizice /přírůstky/ 7) Sponzorské dary a příspěvky 8) Hospodaření 1. Úvodem Městské muzeum Sedlčany vzniklo jako

Více

Za spolek Doba Karlova, z. s.: Bc. Tomáš Straka, Mgr. Roman Mikulec, David Uher. Garanti jsou učitelé střední školy a studenti historie FF UK.

Za spolek Doba Karlova, z. s.: Bc. Tomáš Straka, Mgr. Roman Mikulec, David Uher. Garanti jsou učitelé střední školy a studenti historie FF UK. Obrázek 1- Doba Karlova na hradě Lipnici (2015) Ondřej Chrást, předseda Iva Voldánová, ředitelka Spolek Otec vlasti Karel IV., z.s., Hlubočepská 35/4 152 00 Praha 5 Za spolek Doba Karlova, z. s.: Bc. Tomáš

Více

Přehled přijatých usnesení z 9. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 21. 03. 2011. Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr.

Přehled přijatých usnesení z 9. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 21. 03. 2011. Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Přehled přijatých usnesení z 9. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 21. 03. 2011 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zod Termín Kontrola usnesení: 1. schůzí Rady obce Hukvaldy, konané dne 22.11.

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA PŘÍRODOVĚDNÁ A ZEMĚDĚLSKÁ NOVÝ JIČÍN

STŘEDNÍ ŠKOLA PŘÍRODOVĚDNÁ A ZEMĚDĚLSKÁ NOVÝ JIČÍN STŘEDNÍ ŠKOLA PŘÍRODOVĚDNÁ A ZEMĚDĚLSKÁ NOVÝ JIČÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY za rok 2010 OBSAH A. Základní údaje o příspěvkové organizaci 1 B. Rozbor hospodaření 4 C. Peněžní fondy, jejich krytí

Více

USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 1.3.2011

USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 1.3.2011 USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 1.3.2011 USNESENÍ Č. 180/2011 Majetkoprávní operace majetkoprávní operace pod body: II. Záměry prodeje a ceny pozemků 1. Rada města ne záměr prodeje

Více

Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2011-2012 Obsah 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání, vzdělávací programy 9 3. Přehled pracovníků

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 117. USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 03.05.2010

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 117. USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 03.05.2010 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 117. USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 03.05.2010 428/2010 117. RM a) souhlasí s výpůjčkou výpočetní techniky na zajištění dopravně správních činností

Více

Rozpočet města Polná na rok 2015

Rozpočet města Polná na rok 2015 Rozpočet města Polná na rok 2015 řádek Závazný ukazatel MD D Paragraf Položka P. Příjmy celkem 73.733.025,00 P.1 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 10.200.000,00 P.2 1112 Daň

Více

Kapitola I Plnění plánu v oblasti hlavní činnosti organizace.. 3 1. Sbírkotvorná činnost... 4 2. Prezentace 11 3. Interpretace vč.

Kapitola I Plnění plánu v oblasti hlavní činnosti organizace.. 3 1. Sbírkotvorná činnost... 4 2. Prezentace 11 3. Interpretace vč. Kapitola I Plnění plánu v oblasti hlavní činnosti organizace.. 3 1. Sbírkotvorná činnost...... 4 2. Prezentace 11 3. Interpretace vč. kulturně-výchovné činnosti. 17 4. Návštěvnost. 27 5. Vědeckovýzkumná

Více

Zpráva. o plnění regionálních funkcí v Kraji Vysočina. za rok 2012

Zpráva. o plnění regionálních funkcí v Kraji Vysočina. za rok 2012 Zpráva o plnění regionálních funkcí v Kraji Vysočina za rok 2012 únor 2013 Obsah: 1. Plnění priorit Krajské koncepce výkonu regionálních funkcí (RF)... str. 3-4 2. Plnění standardů RF v Kraji Vysočina

Více

Úplné znění zřizovací listiny. Muzeum Komenského v Přerově, příspěvková organizace

Úplné znění zřizovací listiny. Muzeum Komenského v Přerově, příspěvková organizace OLOMOUCKÝ KRAJ Jeremenkova 40a 779 11 OLOMOUC Úplné znění zřizovací listiny Muzea Komenského v Přerově, příspěvkové organizace vyhotovené na základě usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/12/9/2014

Více

Pozvánka na Slavětínskou pouť

Pozvánka na Slavětínskou pouť Slavětínský zpravodaj místní zpravodaj obce slavětín 2/2015 4/2010 (duben, květen, červen) Pozvánka na Slavětínskou pouť vážení spoluobčané, silvestrovský večer definitivně ukončil rok 2010 a půlnoční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2004/2005. Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2004/2005. Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2004/2005 Základní charakteristika školy Název zřizovatele: Pardubický kraj Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice Zřizovací listina ze dne 17. 4. 2003. Č.j.

Více

Zápis a usnesení z 15. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 27.3.2013 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí

Zápis a usnesení z 15. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 27.3.2013 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí Zápis a usnesení z 15. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 27.3.2013 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí Přítomno dle presenční listiny 9 zastupitelů. Zastupitelstvo

Více

Machov - dostavba splaškové kanalizace v části Machova, Nízké Srbské a v Machovské Lhotě - domovní přípojky Soupis pozemků dotčených stavbou

Machov - dostavba splaškové kanalizace v části Machova, Nízké Srbské a v Machovské Lhotě - domovní přípojky Soupis pozemků dotčených stavbou Machov - dostavba splaškové kanalizace v části Machova, Nízké Srbské a v Machovské Lhotě - domovní přípojky Soupis pozemků dotčených stavbou Stoka A2-1 10001 105/49 4259 Městys Machov Machov 119, 549 63

Více

Výroční zpráva Archivu města Plzně (AMP) za rok 2012

Výroční zpráva Archivu města Plzně (AMP) za rok 2012 Výroční zpráva Archivu města Plzně (AMP) za rok 2012 Sídlo archivu: Veleslavínova 19, 305 77 Plzeň telefon: 378 032 600, 601, 603-605, 607-611, fax: 378 032 602 e-mail: archiv@plzen.eu Zřizovatel archivu:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 5/2310/14

ZNALECKÝ POSUDEK č. 5/2310/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 5/2310/14 O ceně nemovitostí čp. 6 na st.4/2 spolu se st.č.4/2 a zahradou p.č. 430, čp. 7 na st.4/3 spolu se st.č.4/3 a zahradou p.č. 429, čp. 8 na st.4/4 spolu se st.č.4/4 a zahradou

Více

MAS. MAS Slavkovské bojiště, z.s., www.mas-slavkovskebojiste.cz

MAS. MAS Slavkovské bojiště, z.s., www.mas-slavkovskebojiste.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 MAS SLAVKOVSKÉ BOJIŠTĚ MAS Slavkovské bojiště, z.s., www.mas-slavkovskebojiste.cz OBSAH Zpracovala Mgr. Hana Tomanová, manažerka MAS Slavkovské bojiště Schváleno Valnou hromadou MAS

Více

Zpráva o činnosti Městské knihovny Hranice za rok 2009.

Zpráva o činnosti Městské knihovny Hranice za rok 2009. Zpráva o činnosti Městské knihovny Hranice za rok 2009. Městská knihovna Hranice, příspěvková organizace s právní subjektivitou, střediskovou funkcí, pověřená knihovna pro výkon regionálních funkcí v regionálním

Více