ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZADÁVACÍ DOKUMENTACE"

Transkript

1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu dle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), realizovaného v souladu s 18 odst. 3 zákona v režimu výběrového řízení, na něž se nevztahují kogentní ustanovení zákona, vyjma zásad uvedených v 6 zákona Pozn. Pojmy či postupy použité v rámci tohoto zadávacího řízení, které odpovídají pojmům či postupům obsaženým v zákoně, jsou použity pouze z důvodu dodržení zásad uvedených v 6 zákona, a dále z důvodu zachování jednotné terminologie při zadávání veřejných zakázek, a v žádném případě je nelze vykládat jako úmysl zadavatele podřídit kteroukoli z částí zadávacího řízení postupu dle zákona. Název veřejné zakázky: Zadavatel: Právní forma zadavatele: IČ zadavatele: Sídlo zadavatele: Kontaktní adresa zadavatele: Osoba zastupující zadavatele v zadávacím řízení: Kontaktní adresa: Telefon, fax: Pasivní vakový multifunkční-combi zvedák Domov Slunovrat, Ostrava-Přívoz, příspěvková organizace Zadavatel je příspěvkovou organizací zřízenou statutárním městem Ostrava Na Mlýnici 203/5, Ostrava-Přívoz Na Mlýnici 203/5, Ostrava-Přívoz ecentre, a.s., sídlem Jankovcova 1595/14, Praha 7, PSČ ; Ing. Jana Vlčková IČ: ecentre, a.s., Brandlova 1243/8, Ostrava Moravská Ostrava, PSČ I. Vymezení předmětu veřejné zakázky Předmětem veřejné zakázky je dodávka pasivního vakového multifunkčního-combi zvedáku vč. příslušenství a instalace pro Zadavatele. 1. Specifikace: Pasivní vakový multifunkční-combi zvedák - 1ks Čtyř-bodové rameno s elektrickým polohovacím systémem DPS, s elektronickou váhou, 1ks nabíječky, 2ks baterií Vak standardní vel. L 1ks Vak standardní vel. XL 1ks Vak síťový vel. L 1ks Vak síťový vel. XL 1ks Univerzální rameno pro lehátko 1ks Vak pro ležící vel. XL 1ks Cena: max ,- Kč bez DPH - 1 -

2 Součástí ceny bude doprava, instalace a uvedení zařízení do provozu vč. proškolení pracovníků obsluhy a údržby v místě odběratele (sídle zadavatele Domova Slunovrat). 2. Technické parametry: Bezpečná pracovní zátěž: Hmotnost zvedáku: Rozsah zdvihu: Min. výška zdvihu: Výška podvozku: min. 220 kg kg min. 1300mm 230 mm (závěsné rameno střední velikosti) cca 110 mm SVS (stabilní vertikální systém), který zahrnuje: vertikální zdvih (nikoli obloukový zdvih), antihoupání Zařízení musí sloužit pro přesuny, vážení, zvedání ze země a manipulaci se zcela imobilními klienty. Elektrický DPS (Dynamický polohovací systém) umožňující polohovat klienta přímo ve zvedáku z polohy ležící do polohy sedící a obráceně pomocí motoru ovládaného dálkovým ovladačem. Vestavěná elektronická váha s displejem umístěným přímo v ručním ovladači zvedáku. Umožnění použití 3 ramen a jejich snadnou záměnu: rameno pro vak, lehátkové závěsné rameno a dvoubodové závěsné rameno pro nácvik chůze. Systém nouzového mechanického spouštění. 2 ks baterií a 1 ks nabíječky umožňující provoz zvedacího zařízení a umožňující nabíjení mimo zvedací zařízení Elektrický otevíraný podvozek pomocí dálkového ovladače. Indikátor vybití baterie. Dálkový ovladač umožňující ovládání všech 6 funkcí při práci s klienty. Duální ovládání ručním ovladačem a ovladačem umístěným na sloupu zvedacího zařízení Indikátor servisu, údaj informující o čase užívání ( v hodinách ) zvedacího zařízení a o potřebě servisní prohlídky Vestavěná elektronická váha s displejem umístěným přímo v ručním ovladači zvedáku (do min. 200kg) Vhodný ke koupání a sprchování Záruční doba 2 roky (24 měsíců) od uvedení do provozu. Prohlídku místa plnění dodávky lze domluvit: kontaktní osoba: p. Stonavská, tel.: mob.: Zadavatel požaduje garanci reakční doby do 48 hodin v pracovních dnech od nahlášení závady po zahájení servisního zásahu na místě, tj. za přítomnosti servisních pracovníků pověřených dodavatelem v místě plnění veřejné zakázky (v pracovní dny v době od 6.00 do hod.)

3 Místem plnění je sídlo zadavatele - Domov Slunovrat, Ostrava-Přívoz, p.o, Na Mlýnici 203/5, Ostrava-Přívoz. II. Způsob hodnocení nabídek Hodnocení nabídek k veřejné zakázce bude probíhat podle kritéria: Nejnižší celková nabídková cena. III. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny Cena bude uváděna v Kč za MJ. Nabídková cena bude zpracována v souladu se zadávací dokumentací a bude zahrnovat veškeré náklady spojené s realizací (článek I. této zadávací dokumentace) Nabídková cena bude cenou nejvýše přípustnou a bude uvedena v české měně v členění: - nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH) Cenové nabídky podávají dodavatelé do aukčního systému, jenž je specifikován v rámci výzvy k účasti v e-aukci (bližší specifikace a pravidla pro podání cenových nabídek v rámci e-aukce jsou uvedena níže). Změna ceny v průběhu plnění zakázky je nepřípustná. Oprávnění dodavatele k účasti v e-aukci E-aukce se mohou účastnit pouze dodavatelé, které zadavatel prostřednictvím provozovatele vyzval písemnou výzvou ( em) k účasti v e-aukci. Kterýkoliv dodavatel může požádat zadavatele prostřednictvím provozovatele o zaslání výzvy k účasti v e-aukci. Provozovatel vydá vyzvaným dodavatelům přístupové klíče do e-aukce. Přístupové klíče exspirují za 14 dní. Po této době již nebude možné se do e-aukční síně přihlásit. Průběh (kola) e-aukce Základní kola e-aukce tvoří: zadávací kolo: zpřístupnění aukční síně pro podávání nabídek dodavatelů bez možnosti soutěže, aukční kolo: on-line porovnání cenových nabídek dodavatelů získaných v zadávacím kole a jejich stálé vyhodnocování v limitovaném čase, přičemž dodavatel je v tomto kole oprávněn měnit svou nabídku směrem k výhodnější variantě pro zadavatele. Ukončení e-aukce proběhne: automaticky - e-aukce skončí uplynutím stanoveného času. Aukční kolo bude prodlouženo o 2 min. při změně minimální ceny položky v posledních 2 min. manuálně - na návrh zadavatele, - v případě, že dojde k neoprávněnému zásahu do aukční síně, tj. do softwarového zázemí e-aukce. Podrobné podmínky e-aukce jsou upraveny v dokumentu Pravidla ecentre, a.s. pro elektronické aukce realizované v sytému PROe.biz při zadávání veřejných zakázek, jsou přístupné na adrese:

4 Postup zadávání cenových nabídek do e-aukce Zadavatel stanovuje následující pravidla pro minimální a maximální krok pro změny nabídek: Minimální krok snížení cenové nabídky - jednotkovou cenu je možno snižovat minimálně o 0,30 % aktuální nabídkové ceny. Maximální krok snížení cenové nabídky - jednotkovou cenu je možno snižovat maximálně o 50,00 % aktuální nabídkové ceny. V případě, že aukční kolo je ze strany dodavatelů neúměrně prodlužováno, má provozovatel právo zvýšit minimální krok snížení cenové nabídky až na hodnotu 3 % aktuální nabídkové ceny s ohledem na maximalizaci výsledků dosažených v zadávacím řízení a zároveň zkrácení délky e-aukce. Ceny jednotlivých položek budou uváděny v souladu s ustanovením bodu č. III. Každý dodavatel je povinen vyplnit cenu u všech položek e-aukce. Pokud se v této zadávací dokumentaci vyskytují specifické názvy technologií, výrobků nebo značek, povoluje zadavatel (je-li to technicky možné) jejich nahrazení kvalitativně a technicky srovnatelnými technologiemi nebo výrobky (shodné nebo vyšší parametry). V takovém případě pak dodavatel vyplní do vrácenky přesnou specifikaci své nabídky. Bude-li požadován výslovně určitý, konkrétní výrobek, je tato skutečnost uvedena v popisu zadání dané položky. Rovněž specifikace balení je uvedena podle používaných materiálů v provozní praxi zadavatele. Pokud se údaje dodavatele od zadaných parametrů odchylují, je nutné přizpůsobit nabídku přepočtem na hodnoty uvedené v zadání tak, aby byly nabídky všech dodavatelů srovnatelné. IV. Kvalifikační předpoklady Základní kvalifikační předpoklady: Základní kvalifikační předpoklady dle ust. 53 odst. 1 zákona, zájemce předloží čestné prohlášení, podepsané osobou oprávněnou jednat jménem nebo za zájemce (doporučujeme využít čestné prohlášení, které je Přílohou č. 1 této zadávací dokumentace) Profesní kvalifikační předpoklady: Profesní kvalifikační předpoklady zájemce prokáže v souladu s 54 zákona tím, že doloží: Čestné prohlášení o splnění profesních kvalifikačních předpokladů (Příloha č.1). Pozn.: Základní a profesní kvalifikační předpoklady lze prokázat také Výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů dle ust. 125 a násl. zákona nebo Certifikátem vydaným akreditovanou osobou v rámci systému certifikovaných dodavatelů podle ust. 133 na násl. zákona v rozsahu údajů v něm uvedených. Technické kvalifikační předpoklady: Seznam min. 3 významných dodávek zboží odpovídajících předmětu veřejné zakázky realizovaných zájemcem v posledních 3 letech, s uvedením jejich rozsahu a doby plnění. V. Pokyny pro zpracování nabídky Nabídka musí být zpracována v elektronické podobě a zaslána elektronicky na ard. do termínu konání e-aukce, v případě, že kvalifikační požadavky nebudou splněny, nebude uchazeč do e-aukce vpuštěn. Zadavatel požaduje předložení ceníku servisních prací dodavatele poskytovaných nad rámec podmínek této e-aukce. Dodavatel vloží tento ceník v elektronické podobě, ještě před zahájením aukčního kola, do aukční síně

5 Návrh kupní smlouvy, který bude obsahovat podrobnou specifikaci předmětu veřejné zakázky, objednací, dodací podmínky zadavatele, včetně dalších podmínek a požadavků zadavatele obsažené v této zadávací dokumentaci. Cena dodávky bude u vítězného dodavatele zakomponována na základě výsledků e-aukce. Doklady a informace prokazující splnění kvalifikačních předpokladů dle čl. IV. této zadávací dokumentace VI. Harmonogram e-aukce Zadávací kolo od: od hod do: do 11:00 hod Aukční kolo od: od 11:00 hod do: do 11:15 hod VII. Výsledky e-aukce a výběr nejvýhodnější nabídky Zadavatel rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky na základě doporučení provozovatele založeného na výsledku e-aukce. Nejpozději však do čtyř dnů od uskutečnění e-aukce. Hodnoceny budou pouze úplné nabídky, obsahující nacenění všech položek. Jednotlivé položky veřejné zakázky budou hodnoceny jako součást jednoho celku. Zakázka bude zadána jako celek z důvodů kompatibility jednotlivých komponentů. Dodavatelé budou elektronicky vyrozuměni administrátorem e-aukce o svém výsledku v e-aukci nejpozději do 30 dnů od uskutečnění e-aukce. VIII. Povinná součinnost před uzavřením objednávky Předložení vrácenek Přílohou elektronické pozvánky do e-aukce je tabulka (formát MS Excel), tzv. vrácenka. Dodavatel je vždy povinen vyplnit do vrácenky přesnou specifikaci své nabídky (obchodní/katalogový název výrobku, katalogové číslo a způsob balení, výši DPH a cenu bez DPH) a tuto zaslat em na adresu nejpozději do 24 hodin po ukončení aukčního kola e-aukce. Na základě uvedených údajů zadavatel následně realizuje své objednávky. Pokud dodavatel nezašle požadované údaje ve stanoveném termínu, vyhrazuje si zadavatel právo nehodnotit nabídku daného uchazeče. IX. Objednací a dodací podmínky Zadavatel si vyhrazuje právo odebírat od vítězného dodavatele produkty uvedené v bodu I této zadávací dokumentace za ceny zadané dodavatelem v této e-aukci. Vítězný dodavatel bude vyzván k podpisu kupní smlouvy nejpozději do 7 kalendářních dní od schválení výsledku e-aukce. Termín konečné dodávky bude do max. 6 týdnů po obdržení objednávky. Faktura za dodávku bude vystavena zadavateli na částku, která bude odpovídat převzatým dodávkám za období předešlého měsíce. A to vždy se splatností 14dní (ode dne jejího doručení na kontaktní adresu zadavatele uvedenou v záhlaví této dokumentace). V případě pochybností se má za to, že objednatel převzal fakturu 3. pracovní den po jejím odeslání prodávajícím. Místo určení dodávky je kontaktní adresa zadavatele. Dodavatel je povinen dodávat vždy zboží I.jakosti a odpovídající platným technickým normám - 5 -

6 a standardům. Záruka na zboží dodané dodavatelem je poskytována vždy v délce 2 let od uvedení do provozu. Věci a body neuvedené, případně neupravené v této zadávací dokumentaci se řídí Obchodním zákoníkem v platném znění. Dodavatel není oprávněn jakkoli měnit obchodní podmínky a zavazuje se akceptovat výše uvedené podmínky zadavatele. X. Další podmínky a požadavky zadavatele Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky. Dodavatel je povinen garantovat cenu nabídnutou v e-aukci po dobu 90 dnů ode dne skončení e-aukce a to i v případě, že jeho nabídka nebude zadavatelem vybrána jako vítězná. Počátek doby garance ceny začíná běžet ode dne následujícího po dni skončení e-aukce (tj. po ukončení posledního aukčního kola) Zadavatel si vyhrazuje právo zakázku kdykoli zrušit, a to i bez uvedení důvodu. Nabídková cena uchazeče bez DPH za celou veřejnou zakázku nesmí překročit předpokládanou hodnotu uvedenou v čl. I. této zadávací dokumentace (tj ,- Kč). Částka představuje maximálně přípustnou nepřekročitelnou cenu bez DPH. Zadavatel si vyhrazuje právo nehodnotit nabídku uchazeče, jehož cena bude posouzena jako mimořádně nízká. Nabídka nesplňující zadávací podmínky nebude zadavatelem hodnocena. Zadavatel požaduje zajištění mimozáručního a pozáručního servisu. Maximální náklady na zajištění tohoto servisu akceptovatelné zadavatelem jsou (budou stanoveny v návrhu kupní smlouvy, která bude zároveň jako servisní smlouva): Kč bez DPH/řešený případ na dopravné (technici, náhradní díly) Kč bez DPH/hodinu práce servisního technika Zadavatel si vyhrazuje právo v případě, že při uskutečněné dodávce nebudou dodrženy podmínky stanovené v této zadávací dokumentaci (např. nedodržení kvality, doby dodání atd.) účtovat smluvní pokutu ve výši 10% z ceny objednaného a nedodaného zboží za každý i započatý týden, a to až do zjednání nápravy vadného stavu (nedohodnou-li se jinak). Dodavatel je oprávněn účtovat zadavateli za překročení sjednané lhůty splatnosti smluvní pokutu 0,05% z hodnoty vystavené, obdržené a uznané faktury za každý i započatý den prodlení (nedohodnou-li se jinak). XI. Přílohy 1) Příloha č.1 Čestné prohlášení - 6 -

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Tato Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů veřejné zakázky na dodávky

Více

Zadávací dokumentace pro

Zadávací dokumentace pro Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadanou v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon) na uzavření rámcové smlouvy na dodávku: Vyšetření glukosy

Více

OI 1/12 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) a dle podmínek Integrovaného operačního plánu, prioritní osa 6.2 (Zavádění ICT

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 930/12/Tes Zakázka zadávaná v otevřeném řízení dle 27 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon o VZ akce Stavební úpravy pavilonu

Více

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH)

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Příloha č. 2) k Pravidlům II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Působnost zadavatele plní: oprávněná osoba (ředitelé příspěvkových

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr. ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.cz V Praze dne 26. března 2012 Č. j.: MF-32699/2012/23-232 - 2/Se Věc:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel: Zdravotnická záchranná služba se sídlem Hradecká 1690/2A, 500 12 Hradec Králové zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, v oddílu Pr., vložka 829 IČ: 481 45 122 bankovní spojení: KB

Více

Dodávka 5 osobních užitkových vozidel pro přepravu handicapovaných občanů - opakované zadání

Dodávka 5 osobních užitkových vozidel pro přepravu handicapovaných občanů - opakované zadání Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení na veřejnou zakázku na dodávky zadávaná podle 8 12 odstavec (2), 21 odst. (1) písm. f) a souvisejících zákona

Více

ČZU Centrum ekonomicko-manažerských studií 2. část

ČZU Centrum ekonomicko-manažerských studií 2. část ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (dále jen Dokumentace ) zpracovaná v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) pro veřejnou zakázku na

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ. a SVAZEK 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Dynamický - bezmotorový chodník

PÍSEMNÁ VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ. a SVAZEK 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Dynamický - bezmotorový chodník PÍSEMNÁ VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ podle 23 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb. pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky a SVAZEK 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Dynamický - bezmotorový

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: Kancelářské potřeby a tonery Druh zadávacího

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Město Chrastava nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název : Chrastava - údržba městské zeleně

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka Zajištění a podpora provozu IS ARES na dobu 60 měsíců Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská 15 P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947

Více

CSS Prostějov, rekonstrukce budovy 6F zřízení odlehčovací služby a denního stacionáře vnitřní vybavení

CSS Prostějov, rekonstrukce budovy 6F zřízení odlehčovací služby a denního stacionáře vnitřní vybavení hejtman Ing. Jiří Rozbořil Jeremenkova 40a 779 11 Olomouc tel.: +420 585 508 847 fax: +420 585 508 851 e-mail: hejtman@kr-olomoucky.cz www.kr-olomoucky.cz VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/TEL

Více

MĚSTO TŘEBíč MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBíč Starosta. Karlovo nám. 104/55,67401 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 67401 Třebíč

MĚSTO TŘEBíč MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBíč Starosta. Karlovo nám. 104/55,67401 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 67401 Třebíč : Třebíč MĚSTO TŘEBíč MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBíč Starosta Karlovo nám. 104/55,67401 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 67401 Třebíč Město Třebíč Vás vyzývá k podání nabídky na veřejnou

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Polygrafický IS včetně HW

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Polygrafický IS včetně HW VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zpracovaná v souladu s Pokyny pro zadávací řízení na dodavatele u zakázek spolufinancovaných z Operačního programu Praha Konkurenceschopnost k veřejné zakázce

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) nadlimitní veřejné zakázky na služby Pojištění motorových vozidel Evidenční číslo

Více

Obec Kublov. 267 41 Kublov 199, okr. Beroun. tel., fax 311585102 E-mail: obec@kublov.cz, www.kublov.cz

Obec Kublov. 267 41 Kublov 199, okr. Beroun. tel., fax 311585102 E-mail: obec@kublov.cz, www.kublov.cz Obec Kublov 267 41 Kublov 199, okr. Beroun tel., fax 311585102 E-mail: obec@kublov.cz, www.kublov.cz A : B : C : OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDEK ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro

Více

Dle rozdělovníku. Váš dopis ze dne Naše značka Vyřizuje /linka Dne 23.3.2015

Dle rozdělovníku. Váš dopis ze dne Naše značka Vyřizuje /linka Dne 23.3.2015 KARETTA BOHEMIA s.r.o. Zámecká 6/21, 286 01 Čáslav - Filipov Firma zapsaná v OR u Městského soudu v Praze oddíl C vložka 213380 IČ 01973673 DIČ CZ01973673 Dle rozdělovníku Váš dopis ze dne Naše značka

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ÚKLIDOVÉ SLUŽBY A DODÁVKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ÚKLIDOVÉ SLUŽBY A DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky ÚKLIDOVÉ SLUŽBY A DODÁVKY Evidenční číslo veřejné zakázky:

Více

Celková rekonstrukce bytu č. 1 v domě v Jungmannově ul. č.p. 286, Roztoky

Celková rekonstrukce bytu č. 1 v domě v Jungmannově ul. č.p. 286, Roztoky Zadavatel Město Roztoky se sídlem MÚ Roztoky, Nám. 5. května č.p. 2 252 63 Roztoky IČ: 002 41 610 jehož jménem společnost MIVA PRAHA Facility Management, a.s. pověřená výkonem zadavatelské činnosti vyzývá

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Obchodní akademie, Bučovice, Komenského náměstí 211, IČO : 00566934, tel. 00420517383169 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE v rámci veřejné zakázky malého rozsahu EU peníze školám Registrační

Více

Výzva k podání nabídky do výběrového řízení

Výzva k podání nabídky do výběrového řízení ..... Výzva k podání nabídky do výběrového řízení Vážená paní, Vážený pane, jako zástupce zadavatele Střední odborná škola Třineckých železáren, Lánská 132, 739 61 Třinec Kanada, IČ: 27856216, si Vás dovoluji

Více

Zadávací dokumentace Stránka 1 z 14

Zadávací dokumentace Stránka 1 z 14 Zadávací dokumentace Stránka 1 z 14 Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Komunální

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky zadané v souladu s Příručkou pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název zakázky: Kantor

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Společná řešení pro původní péči o krajinu 100186263 - evidence stromů

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Společná řešení pro původní péči o krajinu 100186263 - evidence stromů SVAZEK OBCÍ NOVOBORSKA náměstí Míru 1, 473 01 Nový Bor * IČ: 68955057 Č.j.: R-10/02-2014 Nový Bor, 11. dubna 2014 Počet listů: 12 Dle seznamu dodavatelů vyzvaných k podání nabídky VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Č. j.: MR01/2014-II na akci: Sběr, svoz, přeprava, třídění, využívání a likvidace odpadu v objektech Českého rozhlasu Ostrava Český rozhlas, Vinohradská 12 Praha 2 120 99 strana:

Více

Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce týkající se akce

Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce týkající se akce Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce týkající se akce Městys Jedovnice Obnova VO - 1. Etapa Zadavatel: se sídlem e-mail: Městys Jedovnice Havlíčkovo nám. 71, 679 06 JEDOVNICE

Více

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu IČO : 00278360 tel. : +420 499 803 11 fax: +420 499 803 1 O Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu Název veřejné zakázky malého rozsahu: Název: Služby mobilního operátora pro město "

Více

SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ PŘÍSTAV STRÁŽNICE

SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ PŘÍSTAV STRÁŽNICE Sociální zařízení přístav Strážnice Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v souladu s ustanovením 6, 12 a 18 zákona. č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů o veřejných zakázkách veřejná zakázka

Více