PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY PRO PROJEKTOVÁNÍ, PROVÁDĚNÍ A UVÁDĚNÍ DO PROVOZU STAVEB SOUSTAVY ZÁSOBOVÁNÍ TEPELNOU ENERGIÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY PRO PROJEKTOVÁNÍ, PROVÁDĚNÍ A UVÁDĚNÍ DO PROVOZU STAVEB SOUSTAVY ZÁSOBOVÁNÍ TEPELNOU ENERGIÍ"

Transkript

1 PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY PRO PROJEKTOVÁNÍ, PROVÁDĚNÍ A UVÁDĚNÍ DO PROVOZU STAVEB SOUSTAVY ZÁSOBOVÁNÍ TEPELNOU ENERGIÍ 1. ÚVOD Pražská teplárenská a.s. (dále jen PT) vydává Připojovací podmínky pro projektování, provádění a uvádění do provozu staveb SZTE (dále jen Podmínky) s cílem poskytnout budoucím odběratelům, investorům, projektantům, dodavatelům a budoucím provozovatelům tepelných zařízení staveb Soustavy zásobování tepelnou energií (dále jen SZTE) ucelené informace o postupu při uzavírání smluvních vztahů s PT, požadavků PT na technické provedení tepelných zařízení SZTE a postup při jejich realizaci, popř. rekonstrukci a modernizaci. Podmínky současně stanovují postup při projednávání, schvalování a smluvním zabezpečení nově připojovaného odběrného zařízení tepla budoucího odběratele, příp. investora či budoucího provozovatele (dále jen zákazník), postup vypracování, konzultování a schvalování projektové dokumentace, inženýrské zabezpečení staveb SZTE, dozor při vlastní realizaci, vybavenost dokončené stavby příslušnými doklady a předání budoucímu uživateli, včetně uvedení stavby do provozu. Podmínky vycházejí z ustanovení zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích, z ustanovení vyhlášky MPO ČR č. 193/2007 Sb., která stanovuje podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie, z ustanovení vyhlášky MPO ČR č. 194/2007 Sb., která stanovuje pravidla pro vytápění a přípravu teplé vody, z ustanovení doporučených ČSN a ON, z posledních poznatků o moderní a hospodárné technologii pro stavby SZTE a z konkrétních potřeb PT v zájmu jednotnosti a kompatibility použitých technologických komponentů, měřící, regulační, zabezpečovací a monitorovací techniky. Tyto Podmínky jsou závazné pro investory, projektanty a dodavatele staveb SZTE, připojované na zdroje a tepelné sítě ve vlastnictví či provozování PT, i jejich rekonstrukcí a modernizací. Ustanovení části Podmínek ve vztahu k zákazníkovi představují doporučený postup aplikovatelný s předpokladem individuálního přístupu a vzájemných dohod. Případné odchylky od požadovaného technického vybavení staveb SZTE projedná předem projektant stavby nebo investor s příslušným útvarem PT. Pokud dojde od vydání Podmínek ke změnám v oblasti související legislativy, technických norem či k výraznému rozvoji a modernizaci technologických prvků pro vybavení tepelných zařízení SZTE, bude postupováno v souladu s novými předpisy a přiměřeně přihlédnuto k technickému rozvoji. Smluvním partnerem PT je vždy zákazník, který však může dle potřeby pro dílčí technická jednání s PT zplnomocnit další osoby, fyzické či právnické subjekty (autorizovaná projekční či inženýrská firma, poradce, konzultant, právní zástupce apod.). 2. PODMÍNKY NAPOJENÍ NA SOUSTAVY CZT PT 2.1. Úvodní kontakt a předsmluvní jednání Veškerá jednání s potenciálním zákazníkem od úvodního kontaktu po uzavření Smlouvy o dodávce tepelné energie (dále jen SODTE) na dodávku a odběr tepla a zahájení provozu tepelného zařízení vede za PT Obchodní úsek (dále jen OÚ PT), se kterým spolupracují další odborné útvary PT, případně alianční partneři a smluvní externí firmy či fyzické osoby. Předmětem obchodního jednání o připojení na SZTE PT je: investiční výstavba nových objektů situovaných v technicko - ekonomickém dosahu tepelných zdrojů a sítí PT, rekonstrukce stávajících objektů a přechod jejich lokálních tepelných zařízení na SZTE, rekonstrukce (rozšíření, resp. snížení) stávajících odběrů zákazníka ze SZTE PT z důvodu dostavby nebo přestavby stávajících objektů vedoucích ke zvýšení a snížení spotřeby tepla či změny charakteru spotřeby tepla, rekonstrukce vnitřních rozvodů ústředního vytápění (dále jen ÚT) a teplé vody (dále jen TV), případně vzduchotechniky pro klimatizaci (dále jen VZT), rekonstrukce technického zařízení předávací stanice (dále jen PS) v majetku zákazníka, nasazování regulační techniky včetně osazení termostatických ventilů otopných těles. V případě výstavby nového objektu či rekonstrukce stávajícího se záměrem budoucího připojení na SZTE v provozování PT, jakož i v případě rekonstrukce vnitřních rozvodů či PS, je nutný úvodní kontakt zákazníka či jím pověřené osoby s OÚ PT, a to zásadně ve fázi před zpracováním projektové dokumentace pro veřejnoprávní projednání stavby. Pro předběžné technicko-ekonomické posouzení reálnosti připojení budoucího objektu na SZTE ve správě a provozování PT je nutné, aby zákazník předložil následující podklady: identifikační údaje zákazníka (název, sídlo, kontaktní spojení, výpis z obchodního nebo živnostenského rejstříku); v případě pověření jiné osoby k jednání její zplnomocnění a kontaktní údaje), umístění budoucího objektu (situace 1: 500, resp. 1: 1000, adresa, katastrální území a č. parcely), výpis z katastru nemovitostí s vyznačením vlastníka pozemku, kde bude budoucí objekt umístěn, technické údaje o budoucím objektu (pokud není k dispozici studie, příp. projektová dokumentace pro veřejnoprávní projednání stavby), a to Připojovací podmínky Pražské teplárenské a.s. verze srpen 2014 Stránka 1 z 20

2 požadovaný tepelný příkon v MW s rozdělením pro ústřední vytápění (ÚV), přípravu teplé vody (TV), vzduchotechniku pro klimatizaci (VZT), příp. technologii, požadovaná roční dodávka tepla v GJ/rok (příp. v MWh/rok) v případě, že se jedná o již existující objekt s dosud jiným způsobem vytápění, tak způsob současného vytápění objektu (tuhá a kapalná paliva, zemní plyn) instalovaný výkon stávajícího zdroje (pokud se nejedná o lokální topidla) roční spotřeba stávajícího paliva umístění PS, nebo napojovacího místa v objektu, charakteristiku objektu z hlediska budoucího účelu (byty, kanceláře, služby, výroba), vytápěná plocha (m2), příp. vytápěný prostor (m3), požadované parametry dodávky tepelné energie, předpokládaný termín zahájení odběru tepla, příp. časový harmonogram náběhu spotřeby. OÚ PT prověří reálnost připojení budoucího odběru či rozšíření stávajícího odběru zákazníka na SZTE, zajistí interní technickoekonomické posouzení napojení včetně rozpočtových nákladů a vyhodnocení ekonomické rentability investice. Na základě výsledků tohoto posouzení pak stanoví vyplývající podmínky a předloží zákazníkovi nebo jeho zástupci ucelenou nabídku PT. Nabídka bude obsahovat: potvrzení o reálnosti připojení budoucího objektu zákazníka na SZTE - závazný příslib PT na zajištění požadované dodávky tepla v místě, množství a čase, předběžný návrh technického řešení, popř. jeho varianty včetně napojovacího místa a parametrů teplonosného média, stanovení případného podílu PT na investičních nákladech zákazníka, kontaktní útvary a osoby PT, oprávněné jednat se zákazníkem v jednotlivých fázích přípravy a realizace stavby SZTE, doplňující informace, vyplývající či navazující podmínky realizace, nabídka souvisejících služeb, stanovení dalšího postupu, informační a propagační materiály PT. Pokud bude nabídka PT technicky a časově reálná, pro zákazníka a PT ekonomicky přijatelná, bude navazovat smluvní jednání Uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o dodávce tepelné energie a Smlouvy o zhotovení tepelné přípojky OÚ PT předloží zákazníkovi návrh textu Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o dodávce tepelné energie (dále jen SOBS) a Smlouvy o zhotovení tepelné přípojky a předávací stanice (dále jen SOP), případně další smlouvy, které obsahují veškeré identifikační, technické, časové, cenové, sankční a právní náležitosti, související s připravovaným odběrem tepelné energie ve vazbě na vložené investiční prostředky. V případě potřeby bude PT jednotlivé části SOBS a SOP i případné úpravy se zákazníkem konzultovat. Vzhledem k tomu, že v převážné většině případů staveb SZTE jsou tyto stavby situovány na pozemcích či v budovách jiných vlastníků, je nutné současně s uzavřením SOBS a SOP řešit zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni s budoucím zápisem do katastru nemovitostí. V souladu s ustanovením zákona č. 458/2000 Sb. bude v SOBS uvedena forma a způsob zřízení budoucího věcného břemene na pozemcích či v budovách zákazníka. Na pozemcích či v budovách jiných dotčených vlastníků je souběžně se SOBS uzavřena Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení práva věcného břemene. SOBS a SOP se vyhotovuje ve čtyřech výtiscích s platností originálu, kdy dva výtisky obdrží zákazník (dle SOBS jako budoucí odběratel) a dva PT (dle SOBS jako budoucí dodavatel). Účinnosti nabývá SOBS a SOP současně dnem podpisu obou smluvních stran. Nedílnou přílohou SOBS jsou Obchodní podmínky a cenová pravidla PT, tyto Podmínky a doklad o oprávněnosti podepisujících osob zástupců smluvních stran. Okamžikem podpisu SOBS a SOP ze strany zákazníka i PT se tyto stávají právně závazné a jejich plnění vymahatelné včetně práva uplatnění případných škod, vzniklých odstoupením některé ze smluvních stran od plnění SOBS. Obecně se SOBS uzavírá v souladu s ustanovením 1785 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Obě strany, zákazník i PT, nadále postupují dle ustanovení SOBS a SOP a zahájí přípravu realizace té části tepelného zařízení, kterou pokrývají svým investičním nákladem Projektová příprava a schvalovací řízení investiční akce tepelného zařízení U převážné většiny nově připravovaných investičních akcí, souvisejících s vybudováním přípojky na SZTE pro objekt zákazníka, se zákazník a PT podílí různou měrou na celkových investičních nákladech. Podíl PT vyplývá z ekonomického vyhodnocení rentability investiční akce. Podíl zákazníka (budoucího odběratele tepla) na nákladech na vybudování přípojky PT (budoucího dodavatele tepla), vyplývá z jejich vzájemné dohody. V praxi jsou možné tyto varianty: veškeré související investiční náklady nese zákazník, PT investuje výstavbu primární horkovodní (teplovodní) přípojky, zákazník předávací stanici a vnitřní tepelné zařízení v objektu, PT investuje primární horkovodní (teplovodní) přípojku i předávací stanici a zákazník pouze vnitřní (sekundární) tepelné zařízení v objektu, v individuálních případech jsou výjimečně možné i jiné varianty vzájemného vztahu (odkoupení tepelného zařízení po realizaci, pronájem apod.). Zpravidla si zákazník i PT projekčně i realizačně zajišťují ty části tepelného zařízení, které jsou předmětem jejich investičních nákladů. Připojovací podmínky Pražské teplárenské a.s. verze srpen 2014 Stránka 2 z 20

3 Výjimečně může tuto činnost zajistit pro PT i zákazník v rámci projektové přípravy a schvalovacího řízení vlastní stavby budoucího objektu. Zákazník si zajistí pro svoji část investiční akce tepelného zařízení zpracování všech stupňů projektové dokumentace, vyjádření příslušných organizací dle stavebního zákona a předepsaná stanoviska veřejnoprávních institucí. Závazný rozsah projektové dokumentace k veřejnoprávnímu řízení je uveden v zákoně č.183/2006 resp. v jeho prováděcích předpisech. V projektové dokumentaci musí být specifikováno předávací místo rozhraní mezi tepelným zařízením zákazníka a tepelným zařízením PT. Před podáním žádosti o příslušný stupeň veřejnoprávního řízení předloží zákazník či jím zplnomocněná osoba (projektant, investor) PT odpovídající stupeň projektové dokumentace k projednání a odsouhlasení. Žádost s dokumentací doručí zákazník či jeho pověřený zástupce poštou nebo osobně zásadně vždy do podatelny PT v přízemí administrativní budovy PT v Praze 7, Partyzánská 1/7. PT nejpozději do 30 dnů od podání žádosti vydá k předložené projektové dokumentaci závazné stanovisko. Technické či organizační připomínky PT k projektové dokumentaci, které nepřekračují ustanovení platných předpisů a norem, je zákazník povinen respektovat a projektovou dokumentaci upravit. Na základě tohoto vyjádření vydá PT souhlas s realizací a stává se tak účastníkem veřejnoprávního řízení na stavbu zákazníka. PT jako neopominutelný účastník veřejnoprávního řízení se těchto řízení účastní a má právo uplatňovat připomínky. Před nabytím právní moci rozhodnutí se příslušnému územnímu či stavebnímu úřadu vyjadřuje k přípustnosti stavby. V zájmu hladkého průběhu projektových prací a schvalovacího řízení je proto vhodné, aby zákazníkův projektant konzultoval technické řešení projektu s PT již v průběhu jeho zpracování. K realizaci lze přistoupit na základě územního souhlasu nebo pravomocného územního rozhodnutí nebo pravomocného stavebního povolení, resp. ohlášení stavby. Postup při projektování a realizaci staveb SZTE, rozsah dozoru stavby ze strany PT, uvedení do zkušebního provozu, rozsah zkoušek a přejímacího řízení včetně souvisejících dokladů, výchozích revizních zpráv, protokolů a dokumentace je předmětem samostatné kapitoly těchto Podmínek Standardy technické dokumentace Obsah zpracovávané dokumentace Dokumentace budou vždy zpracovány v papírové (tištěné) a elektronické (digitální) podobě v pro PT kompatibilním formátu. Provedení dokumentací jednotlivých investičních projektů bude přiměřeně přizpůsobeno rozsahu, náročnosti technického řešení a rozsahem zásahů do práv třetích osob. Výkresová část dokumentace musí splňovat požadavky platných ČSN. Věcný obsah dokumentace musí splňovat požadavky platné legislativy (aktuální znění zákona 183/2006 Stavební zákon a vyhlášky 499/2006Sb. o dokumentaci staveb). Dokumentace musí být opatřena identifikačními údaji, zejména pak: Daty zakázky (číslo a název zakázky, smlouvy, objednávky, projektu, ) Daty dodavatele (zhotovitele) obchodní název, adresa, IČO, jméno projektanta Název zařízení Stupeň projektu Předlohy formátů pro zpracování dokumentace jsou k dispozici na internetových stránkách PT. :http://www.ptas.cz/partneri/sablony-ke-stazeni-cad/ Média Elektronické podoby dokumentace budou předávány a přebírány pouze na médiích CD-R 700MB, nebo DVD±R 4,9GB Elektronické formáty dokumentace Typ dokumentu Předávací protokoly, doklady o zárukách, kolaudační rozhodnutí, stavební povolení, vyjádření dotčených orgánů státní správy, revizní zprávy, protokoly o zkouškách, protokoly o testech a kontrolách jakosti (atesty materiálů, apod ) a ostatní dokumenty opatřené razítky či podpisy, dokumentace historicky pořízená pouze v listinné podobě technické a průvodní zprávy, specifikace materiálu a náhradních dílů (rozpiska), rozpočty, návody k obsluze, doporučení pro další provoz a další Formát *.TIF v rozlišení 400DPI Microsoft Office (Word a Excel) Výkresová dokumentace formát AutoCAD 2000 a vyšší (*.DWG), zdrojový styl textu Romans.shx, Arial.shx, Courier.shx číselníky KKS Databáze - Microsoft Excel Připojovací podmínky Pražské teplárenské a.s. verze srpen 2014 Stránka 3 z 20

4 Výkresová část - formát *.DWG v samostatných hladinách členěných na KKS část stavební, KKS část strojní, KKS část elektro a KKS část MaR digitální fotografie *.JPG Členění dokumentace Základní členění dokumentací bude provedeno dle: klasifikace CZ-CC u stavebních děl, klasifikace CZ-CPA u movitých věcí a souborů movitých věcí, 2.5 Standardy přípravy a realizace Projektová příprava RTZ lze realizovat podle schválené projektové dokumentace na základě: územního souhlasu pravomocného územního rozhodnutí pravomocného stavebního povolení ohlášení Realizace Realizace stavby tepelného zařízení musí být prováděna přesně podle odsouhlasené prováděcí projektové dokumentace a v souladu s platnými normami a předpisy. Zákazník (investor stavby) si vyžádá přítomnost zástupce PT (správce příslušné oblasti nebo zástupce odboru investic PT) při následujících etapách výstavby: při tlakových zkouškách jednotlivých úseků a zařízení stavby, v jejímž rámci se provádí vizuální (popř. defektoskopická) kontrola svarů, jejich značení, atd. při kontrole nátěrů nebo po provedení napěnění předizolovaného potrubí při kontrole provedení tepelných izolací, resp. zapěnění spojů u předizolovaného potrubí u kanálového provedení stav vyčištění kanálu před zaklopením a stav izolací proti zemní vlhkosti u předizolovaného potrubí kontrola pískového lože před zásypem zeminou a jeho předepsaného zhutnění při kontrole stavu funkčnosti výstražného systému podle potřeby v průběhu výstavby si zástupce dodavatele tepla vyžádá účast k dalším kontrolám (např. nastavení předpětí kompenzátorů, ochrana proti bludným proudům) při topné zkoušce předávací stanice a vnitřního připojovaného objektu při odstavení potřebné části rozvodů za účelem připojování nového zařízení při komplexním vyzkoušení Změny při realizaci stavby V průběhu realizace stavby může dojít ze strany investora (odběratele) k požadavku na změny technického řešení projektu, lhůty výstavby, zahájení odběru tepla, atd. Veškeré tyto změny musí být projednány s OÚ PT, který si případně vyžádá nové vyjádření správce oblasti, resp. dalších odborných útvarů PT. Tyto změny musí být zaznamenány ve stavebním deníku. Stavební deník musí být průběžně veden a oboustranně kontrolován pověřenými zástupci PT a zákazníka (investora) Stavební připravenost pro realizaci zařízení v případě, že investorem je PT Obecná stavební připravenost pro montáž předávací stanice: stavebně dohotovená místnost přibližně čtvercového půdorysu užitné plochy 30 m2 pod uzamčením, s podlahou z betonové mazaniny opatřené nátěrem, vyspádovanou do provozuschopné podlahové vpusti, s větracím okénkem, s odtahovým ventilátorem, s osvětlením s vypínačem, s dveřmi s předepsanou požární odolností, přívod pitné vody měřený fakturačním vodoměrem přívodní pětižilový kabel 380 V/32 A a přívod 230 V s plombovatelným jističem pro fakturační měřidlo, zřízené elektroměrové fakturační místo v Budově, včetně osazení elektroměru, kde odběratelem bude PT připojovací potrubí sekundárních rozvodů vytápění, teplé vody a případně vzduchotechniky. Obecná stavební připravenost pro stavbu přípojky: volná plocha o šířce 5 m na každou stranu od osy přípojky terén v místě vedení přípojky bude s definitivní niveletou (případně možnost položení tepelné přípojky do země tak, aby po definitivní úpravě povrchu bylo zajištěno krytí tepelné přípojky cm) 2.6 Uvedení do provozu a užívání Uvádění do provozu Do provozu může být uvedeno pouze takové zařízení, které je schopné bezpečného provozu a jehož uvedení do provozu je v souladu s platným stavebním zákonem a současně je zajištěno měření dodávek tepelné energie a je uzavřena smlouva o dodávce tepelné energie. Připojovací podmínky Pražské teplárenské a.s. verze srpen 2014 Stránka 4 z 20

5 Před uvedením do provozu je nutné provést kontroly a zkoušky a doložit potřebné doklady a dokumenty, zejména: Kontrola zařízení před topnou zkouškou Správce oblasti (dozor PT) potvrdí v průběhu přejímacího řízení (investorovi nebo provádějící odborné firmě) souhlas s připojením zařízení na tepelnou síť. Zároveň zkontroluje následující doklady a skutečnosti: prohlášení o shodě na zabudované materiály protokoly o kontrole jakosti svarových spojů revizní knihy tlakových nádob revizní zprávu pro elektro zařízení a MaR kontrolu stavu a úplnosti měření tepla, měření doplňovací vody, odečty stavu měřidel kontrolu stavu tepelných izolací kontrolu funkce řídícího a výstražného systému protokol o tlakových zkouškách připojovaného zařízení kontrolu proplachu, resp. profuku (pára) potrubních systémů a nově připojovaného zařízení protokoly o komplexním vyzkoušení komplexnost značení potrubí a zařízení u parního vakuovaného předizolovaného potrubí protokol o elektrojiskrové zkoušce stavu izolace proti zemní vlhkosti vnější trubky Provedení topné zkoušky Způsob provedení topné zkoušky stanoví PT jako dodavatel tepla po dohodě s dodavatelem technologie. Po provedení topné zkoušky sepíše zhotovitel o jejím průběhu a výsledku protokol. V rámci topné zkoušky se provádí kontrola projektovaných parametrů, seřizování hydrauliky okruhů a připojeného zařízení. Současně probíhají komplexní zkoušky silových okruhů elektro a funkčnost systémů MaR. Je prováděno odstraňování zjištěných závad. Zkoušku provádí dodavatel technologie, PT provádí kontrolu. Zjištěné závady jsou pak rozděleny na ty, které brání provozu (musí být odstraněny ihned) a nebránící provozu - zde se určí termíny na jejich odstranění Uvedení do trvalého provozu Před uvedením zařízení do trvalého provozu předloží investor následující doklady, které budou dále archivovány u majitele zařízení a u správce příslušné oblasti výrobního úseku PT: Pro liniové stavby: protokol o předání a převzetí stavby územní souhlas nebo pravomocné územní rozhodnutí nebo pravomocné stavební povolení resp. souhlas stavebního úřadu s ohlášením stavby kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí (pokud byly pro stavbu vydány) originál stavebního deníku protokol o hutnění zeminy souhlasy všech dotčených správců sítí se záhozem protokol o ekologické likvidaci stavebních zbytků doklady o předání pozemků jejich vlastníkům dle Katastru nemovitostí protokol o tlakové zkoušce protokol o kontrole systému zjišťování netěsností včetně revize a schéma skutečného zapojení protokol o kalibraci optochráničky protokol o proměření sdělovacího kabelu prohlášení o shodě na zabudované materiály osvědčení a návody k jednotlivým výrobkům a zařízením kompletní svarová dokumentace včetně protokolu o RTG svarů min. 10 % (u parního potrubí 100 %) projektová dokumentace skutečného provedení 2x tištěná, 1 x digitální zpracování geodetické zaměření skutečného provedení stavby 2 x tištěné, 1 x digitální zpracování potvrzení o předání geodetického zaměření na ÚRM hl.m. Prahy doklad o ověření geodetického zaměření specializovanou geodetickou firmou smlouvy o smlouvách budoucích na věcná břemena, kde je jako oprávněná strana PT geometrické plány pro zápis věcných břemen do katastru nemovitostí Pro předávací stanice: protokol o předání a převzetí stavby územní souhlas nebo pravomocné územní rozhodnutí nebo pravomocné stavební povolení resp. souhlas stavebního úřadu s ohlášením stavby kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí (pokud byly pro stavbu vydány) originál stavebního a montážního deníku protokol o ekologické likvidaci stavebních zbytků doklady o předání dotčených nemovitostí vlastníkům protokol o měření hluku protokol o tlakové zkoušce protokoly o topné zkoušce protokol o zaregulování předávací stanice a o odzkoušení havarijních stavů výchozí revizní zprávy elektro a MaR, příp. hromosvod pasporty tlakových nádob prohlášení o shodě na zabudované materiály a zařízení osvědčení a návody k jednotlivým výrobkům a zařízením návod k obsluze stanice včetně MaR Připojovací podmínky Pražské teplárenské a.s. verze srpen 2014 Stránka 5 z 20

6 kompletní svarová dokumentace projektová dokumentace skutečného provedení včetně kódů KKS 2 x tištěné, 1 x digitální zpracování komunikační SW na CD nosiči včetně poskytnutí práv k jeho užívání smlouvy o smlouvách budoucích na věcná břemena, kde je jako oprávněná strana PT zákres půdorysu předávací stanice pro zřízení věcného břemene Doklady se předávají v originále příp. jako ověřené opisy nebo fotokopie. Na základě kolaudačního souhlasu, případně oznámení o užívání stavby, lze uvést zařízení do provozu. Zákazník (investor, příp. jím zplnomocněná osoba) uzavře před zahájením provozu s PT Smlouvu o dodávce tepelné energie. Bude-li PS v majetku PT, resp. bude-li PT provozovat cizí PS na základě smlouvy, budou klíče od prostor nutných k obsluze a údržbě zařízení, popř. prostory s technologií osazeny systémem jednotného univerzálního zámku PT. Pokud nebude zařízení provozováno dodavatelem tepla PT a zařízení je rozvodným tepelným zařízením, předloží budoucí provozovatel licenci na rozvod tepelné energie a doklad o zaškolení obsluh. Podmínky pro vstup PT do objektu PS budou smluvně upraveny. Provozní předpisy se zpracovávají na základě projektové dokumentace a zpracovává je dodavatel investora. Provozovatel tepelného zařízení upravuje provozní předpis na základě topných zkoušek, komplexního vyzkoušení a skutečností z provozu zařízení Užívání díla Do užívání pak může být uvedeno pouze dokončené dílo nebo jeho část schopná samostatného užívání a jsou splněny podmínky, že: dílo (nebo jeho část) je schopno bezpečného provozu dílo (nebo jeho část) bylo objednatelem převzato tzn. že přešlo do jeho vlastnictví na dílo-stavbu byl vydán kolaudační souhlas, případně bylo prokazatelně oznámeno užívání stavby nebo bylo příslušným stavebním úřadem vydáno povolení k předčasnému užívání dle 123 zákona 183/2006 Sb. 2.7 Uzavření Smlouvy o dodávce tepelné energie V termínu, uvedeném v SOBS, se PT a zákazník dohodnou na konkrétním termínu uzavření Smlouvy o dodávce tepla (dále jen SOTE). Zákazník se dostaví do OÚ PT, kde s ním příslušný referent PT zkonzultuje technicko-ekonomické náležitosti, předepsané příslušnými částmi SODTE a převezme od něj související doklady. Pokud není dohodnuto jinak, jsou v SODTE respektována ustanovení, uvedená v SOBS. Pro účel sepsání SODTE předloží zákazník následující doklady a dokumenty: u novostavby Nemovitosti, resp. nově budované předávací stanice kolaudační souhlas (pokud se ke stavbě vydává) pokud nebude Nemovitost dokončena tak, aby mohla být užívána jako celek, předložit povolení k předčasnému užívání dle 123 zákona 183/2006 Sb., vydané příslušným stavebním úřadem, tepelnou bilanci skutečného provedení odběratelského tepelného zařízení (technickou zprávu), kde bude uveden tepelný příkon v kw a roční odběr tepla v GJ, resp. v MWh (v případě, že investorem předávací stanice je dodavatel, pak ještě rozdělení tepelné bilance na ústřední vytápění (ÚV), teplou vodu (TV), vzduchotechniku (VZT), příp. technologickou spotřebu), v případě smíšeného odběru rozdělení vytápěné plochy na charakter bytový a nebytový, prohlášení Budoucího odběratele o tom, že odběrné tepelné zařízení je vybudováno v souladu se zadanými technickými parametry Budoucího dodavatele a že je schopné bezpečného a trvalého provozu, výpis z katastru nemovitostí (či jiný doklad o vlastnictví objektu odběratele), případně doklad o oprávnění k užívání objektu, výpis z obchodního rejstříku (OR), živnostenského rejstříku (RŽP), nebo výpis z registru ekonomických subjektů (RES), bankovní spojení, číslo účtu, osvědčení o registraci u plátců daně (DIČ), jméno, příjmení, titul a funkci osoby, oprávněné za Budoucího odběratele podepisovat SODTE (popř. plnou moc), není-li SODTE uzavírána s fyzickou osobou, zasílací adresy pro faktury, smlouvy, oznamování odstávek apod., telefonní spojení, FAX, , kontaktní osoby pro jednání OÚ PT připraví čistopis SODTE v potřebném počtu výtisků, za PT (strana prodávající) opatří čistopis podpisem oprávněného zástupce PT a odešle k podpisu zákazníkovi. Přílohou SoDTE jsou obchodní a technické podmínky dodávky tepelné energie, návrh odběrového diagramu, návrh dohody o splácení záloh. Po potvrzení návrhu SODTE včetně příloh ze strany zákazníka a navrácení do OÚ PT a po ověření technické připravenosti tepelného zařízení zákazníka lze zahájit odběr tepelné energie. 3 TECHNICKÉ PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY 3.1 Úvodní ustanovení účel Technické připojovací podmínky (dále jen TPP) stanovují závazné standardy pro navrhování, realizaci a užívání rozvodných tepelných zařízení společností Pražské teplárenské a.s. (dále jen PT ) a Teplo Neratovice, spol. s r.o. Zároveň specifikuje technické podmínky pro připojení a provoz, popř. rekonstrukci tepelných zařízení, která budou nebo již jsou napojena na vodní nebo parní primární či sekundární tepelné sítě soustav zásobování tepelnou energií provozovaných PT. Připojovací podmínky Pražské teplárenské a.s. verze srpen 2014 Stránka 6 z 20

7 3.2 Rozsah platnosti TPP jsou závazné: Pro projektanty a zhotovitele díla, jejichž předmětem činnosti je technické zhodnocení stávajícího dlouhodobého majetku, nebo pořízení nového dlouhodobého majetku PT. Pro investora stavby, jehož záměrem je RTZ následně předat do vlastnictví PT nebo jen do provozování PT. Investor musí být ze strany PT o jeho závaznosti informován. Ustanovení pokynu jsou doporučující: Pro ostatní provozovatele tepelných zařízení, kde PT působí v roli dodavatele média. Pro napojení na SZTE musí RTZ bezpodmínečně splňovat technické a bezpečnostní normy pro provozování tepelného zařízení. Dále TPP stanovují zajištění nezbytných funkčních návazností všech prvků soustavy zásobování tepelnou energií, i když jsou některé části soustavy ve vlastnictví třetích osob, nebo provozovány jinými subjekty. Tyto TPP nenahrazují platné normy, technické náležitosti či jiné předpisy, ale pouze je doplňují podle zvyklostí PT. Zaměstnanci a útvary PT musí být tyto TPP vykládány a naplňovány v souladu s požadavky platných právních předpisů, zejména o ochraně hospodářské soutěže a zadávání veřejných zakázek. 3.3 Definice zkratek MT měřidlo tepla PS předávací stanice RTZ rozvodná tepelná zařízení (sestávající z tepelných sítí a předávacích stanic) ŘS řídící systém SODTE smlouva o dodávce tepelné energie SV studená voda SZTE soustava zásobování tepelnou energií TDS technický dozor stavebníka TS tepelná síť TV teplá voda ÚT ústřední topení 3.4 Standardy technologií RTZ Obecná pravidla Připojovacím místem může být pouze RTZ (rozvodné tepelné zařízení) v majetku PT, nebo v nájmu PT. Způsob připojení vždy respektuje místní provozní podmínky (kvalitativně kvantitativní parametry teplonosného média). Objekt připojovaný na SZTE je možné podle místních podmínek připojit na: - primární horkovodní nebo teplovodní síť - primární parovodní síť - sekundární dvoutrubkový teplovodní rozvod (s decentralizovanou přípravou TV) - sekundární čtyřtrubkový rozvod (s centralizovanou, popř. decentralizovanou přípravou TV) - sekundární šestitrubkový rozvod, tj. v případě, kdy ekvitermně regulovaná voda pro ÚT nevyhoví svými parametry pro technologické odběry, např. vzduchotechniku, je nutné předem projednat s dodavatelem tepla PT. Místo a způsob připojení určí s ohledem na technické možnosti a ekonomii dodávky tepla obchodní úsek ve spolupráci se správcem příslušné oblasti. Zpracovatel projektové dokumentace musí zajistit odsouhlasení všech stupňů PD se správcem příslušné oblasti. Dokumentace budou vždy zpracovány v papírové (tištěné) a elektronické (digitální) podobě. Provedení dokumentací jednotlivých investičních projektů bude přiměřeně přizpůsobeno rozsahu, náročnosti technického řešení, ustanovením Stavebního zákona vč. jeho prováděcích vyhlášek a rozsahu zásahů do práv třetích osob. Opravy RTZ jsou zajišťovány tak, aby odstranění poruchového stavu včetně souvisejících činností (napouštění, vypouštění, uvedení do provozu) bylo od nahlášení tohoto stavu provedeno do 12 hodin u tepelných sítí 4 hodin u základních komponentů předávacích stanic (teplosměnná plocha, čerpadla) Technické podmínky Stanovení potřeby tepelné energie Potřeba tepelné energie na vytápění Výpočet potřeby tepla na vytápění se provádí dle ČSN EN a ČSN Otopné zařízení je nutné dimenzovat na celodenní nepřerušovaný provoz. Odběratel tepelné energie nahlásí potřebný tepelný příkon PT, který je podložen výpočtem potřeby tepelné energie a výpočtem hodnot součinitelů prostupu tepla U. Hodnoty U musí odpovídat skutečnému provedení vytápěného objektu. Další přirážky, které nejsou uvedeny v normě nebo neodpovídají danému způsobu vytápění, jsou nepřípustné. Potřeba tepelné energie pro přípravu TV Potřeba tepelné energie pro přípravu TV se stanoví dle ČSN Variantně lze pro PS pouze s bytovým charakterem odběru s čistě průtočným ohřevem stanovit maximální příkon pro ohřev TV podle vztahu: kde N=počet bytů Q max=29,78* N Připojovací podmínky Pražské teplárenské a.s. verze srpen 2014 Stránka 7 z 20

8 Potřeba tepelné energie pro vzduchotechnická zařízení Potřeby tepelné energie pro účely vzduchotechniky a klimatizace se stanoví dle ČSN EN Tepelná ztráta větráním se uvažuje pouze u podtlakových systémů. U přetlakových systémů je již obsažena v teple potřebném na ohřátí čerstvého (primárního) vzduchu. Ostatní potřeby tepelné energie U dalších připojovaných technologických zařízení se potřeba tepla vykazuje samostatně. Teplonosné médium v soustavách zásobování tepelnou energií PT Ve vodních a parních tepelných sítích PT je voda, resp. pára upravena podle ČSN Voda: teplota primární vody Podle oblasti: = max. provozní teploty horká voda - přívod: zima 130 C (léto 90 C) (výpočtové hodnoty teplá voda - přívod: zima 110 C (léto 80 C) při t v=-12 C) požadavek PT: Celková zpátečka primáru musí být vychlazena na teplotu max. o 4 C vyšší, než je teplota zpátečky ohřívaného média odběrného zařízení. Maximálně možná teplota zpátečky primáru z odběrného zařízení je 70 C. PH min. 8,5 obsah P 2O 5 max. 5 až 15 mg/l alkalita p 0,5 až 1,5 mmol/l siřičitany 10 až 40 mg/l Odběr primární oběhové vody pro napouštění a doplňování odběratelského zařízení v předávacích stanicích v majetku PT musí být měřený. V předávacích stanicích, které nejsou v majetku PT, musí být odběr primární vody pro napouštění a doplňování odběratelského zařízení rovněž měřený a zároveň technické parametry řešení dopouštění schváleny správcem příslušné oblasti. Pára: pára o tlaku v rozsahu do 1,4 MPa teplota páry v rozsahu do 220 C entalpie páry dle umístění PS v rozvodu Konkrétní parametry páry na jednotlivých parních zdrojích stanoví manažer daného zdroje. Vratný kondenzát: Musí splňovat tyto parametry: teplota max. 70 C tvrdost 0,01 mval/l vodivost nebo = 15 S/cm tepelný obsah podle umístění PS v rozvodu a podle teploty vychlazení Výpočtové parametry Max. provozní tlak horkovodní sítě je 2,5 MPa, teplovodní sítě pak 1,6 MPa. Veškerá zařízení na primární straně nutno proto navrhnout u horkovodů nejméně na PN 25, u teplovodů na PN 16. Výpočtové parametry páry u parní sítě jsou v rozsahu 0,3 až 1,4 MPa. Veškerá zařízení v primární parní síti navrhnout nejméně na PN 40. Navrhované tlakové poměry v sekundární síti musí respektovat konstrukční tlaky napojovaného otopného systému (běžné konstrukční tlaky ÚT 0,6 MPa, TV 1,0 MPa). Kompenzace potrubí Kompenzace potrubí u kanálových rozvodů se předpokládá přirozenými kompenzačními útvary L, Z, které vycházejí z vedení trasy, popřípadě osazení U kompenzátorů. Rovněž je možné ve složitých případech použít kloubové kompenzátory. U horkovodních soustav vedených v kolektorech, nebo v průchozích kanálech lze použít také jednovrstvé axiální kompenzátory. U předizolovaného potrubí je upřednostněno použití přirozených kompenzačních útvarů L, Z a tepelného předepnutí potrubí s použitím jednočinných kompenzátorů, popřípadě tepelného předepnutí potrubí v otevřeném výkopu. Použití standardních osových kompenzátorů je v zákopovém provedení nepřípustné. V dokumentaci je nezbytné uvést požadované předpětí či základní polohu kompenzátorů a kompenzujících útvarů. U potrubních rozvodů z předizolovaného potrubí není dovoleno osazovat U kompenzátory. Tepelná izolace Přívodní a vratné potrubí v tepelných rozvodech musí být izolováno odděleně a mít tepelnou odolnost odpovídající max. možným teplotám, které se mohou v systému vyskytnout. Tepelná izolace zařízení pro rozvod tepelné energie, vnitřní rozvod tepelné energie pro vytápění, technologické účely a pro rozvod teplé vody musí splňovat Vyhlášku č. 193/2007 MPO. Musí být chemicky neutrální a ve vlhkém stavu nesmí izolace způsobovat korozi potrubí. V kanálovém neprůlezném provedení je potrubí opatřeno izolací z minerální plsti s vnější ochranou z hliníkové fólie. Oplechování tepelné izolace musí být provedeno v průlezných a průchozích kanálech, v kolektorech a ve všech jímkách. Rovněž při nadzemním vedení potrubních rozvodů musí být tepelná izolace chráněna oplechováním. Konzervace potrubních rozvodů mimo provoz Pro konzervaci potrubních rozvodů, které nejsou po dokončení výstavby uvedeny do provozu, musí být použita konzervace inhibitory koroze. Tato konzervace musí být aplikována na potrubní rozvody v rámci výstavby potrubních tras. Potrubní rozvod, který není při výstavbě napojen na odběratele, musí být na začátku tohoto úseku osazen uzavírací armaturou. Metodika konzervace neprovozovaných potrubních rozvodů se řídí dle přílohy č. 6. Připojovací podmínky Pražské teplárenské a.s. verze srpen 2014 Stránka 8 z 20

9 3.4.3 Tepelné sítě Materiálový standard tepelných sítí horko- a teplo- vodní potrubí ocel třídy 11 parní potrubí ocel třídy 11 kondenzátní potrubí ocel třídy 17 potrubí rozvodu TV a cirkulace ocel třídy Standardy provedení a umístění tepelných sítí Provedení tepelné sítě lze realizovat buď bezkanálovou technologií (předizolované potrubí) nebo klasickým způsobem (nadzemní vedení, kanálové neprůlezné, průlezné či průchozí provedení nebo kolektorový způsob provedení). U potrubních rozvodů vybudovaných jiným subjektem, které zůstanou v jeho vlastnictví, musí být s ohledem na provozování RTZ ošetřeny vlastnické vztahy smluvně a to následovně. Potrubní rozvody musí být ve vlastnictví PT až po první uzavírací armaturu od místa napojení zařízení na rozvody PT, včetně této armatury. Uzavírací armaturu je nutné vysadit co nejblíže k místu napojení na zařízení PT. Každá tepelná přípojka musí být samostatně odstavitelná. V případě vysazení nové odbočky na stávající přípojku je nutné vysadit i uzavírací armaturu za nově vysazenou odbočkou. Pro pokládání tepelných sítí s uložením potrubí vedle sebe platí zásada položení přívodního potrubí vždy vpravo ve směru toku média a pro vedení nad sebou je přívodní potrubí nahoře. Primární rozvod teplonosného média je vždy veden prostorem mimo budovy. PS napojena na tento rozvod musí být umístěna u vnější obvodové zdi napojovaného objektu. V případech, kdy závažné technické důvody neumožňují umístit předávací stanici za obvodovou zeď objektu a potrubí je vedeno vnitřními prostorami budov, je nutné provést takové stavební úpravy, které umožní bezpečný provoz horkovodního potrubí. Musí být jednak zajištěna bezpečnost vnitřních prostor, kterými potrubí prochází, a jednak musí být zajištěna ochrana majetku PT a zdraví osob pohybujících se v tomto prostoru. Do obytných prostor, prostor s trvalým pobytem osob, prostor hygienického charakteru a prostor s trvalou obsluhou nelze horkovodní potrubí v žádném případě instalovat. Předizolované potrubí je uloženo zásadně vedle sebe v pískovém loži, které je součástí zařízení a musí být opatřeno ochrannou tkaninou geotextílií s minimální propustností 1,5-2,0/10 3 l/ms a plošné hmotnosti 350 g/m 2. Přívodní a vratné potrubí musí být označeno zelenou výstražnou fólií. Vzorový příčný řez uveden v příloze č. 1. Předizolované potrubí musí být vybaveno systémem detekce netěsnosti a lokalizace poruchy (kontrolní systém NORDIC). Kontrolní systém musí být vždy vybaven vyhodnocovacím zařízením umístěným ve stanici nebo v prostoru měření dodávky tepelné energie. V případech, kdy je dostupný komunikační systém, je možné připojit signalizační výstupy na tento systém. V případech, kdy nelze detekční systém ukončit v místě s elektrickým zdrojem, musí být detekční systém ukončen v koncových krabicích s možností připojení mobilního vyhodnocovacího přístroje. Při osazování uzavíracích armatur na primárních horkovodních redistribučních páteřních trasách PTS, to znamená trasy propojující jednotlivé tepelné zdroje (TŘ, TMA, TMI, Krč a Holešovice), musí být při výměně, popřípadě při osazení nových armatur použity takové armatury, které splňují co nejlepší technicko ekonomické parametry a respektují průtokové součinitele (Kv) stávajících armatur. Vynucené přeložky potrubních rozvodů PTS musí být provedeny stejnou technologií jako je stávající překládaný potrubní rozvod. Pouze v případech, kdy přeložka potrubního rozvodu navazuje na potrubní rozvod, který je proveden jinou technologií než je překládaný úsek, je možné použít pro přeložku technologii navazujícího úseku Primární vodní tepelné sítě a) Podzemní vedení kanálové provedení. Vypouštění teplonosného média z potrubních rozvodů musí být umístěno v ovládací šachtě a musí být pouze v gravitačním provedení. Veškerý objem vypouštěného média musí být zchlazován ve zchlazovací soupravě na požadovanou teplotu 40 C. Takto zchlazenou vodu je možné vypouštět do kanalizace, nebo do sběrné jímky s následným přečerpáním do nejbližší kanalizační vpusti. Způsob vypouštění topného média buď do kanalizace, nebo do sběrné jímky, musí být určen na základě technických a ekonomických podmínek konkrétního řešení. Sekční uzávěry musí být oboustranně těsnící. Provedení nových odboček na klasickém kanálovém provedení musí být v bezprostřední blízkosti pevného bodu na hlavním řadu. Odbočka musí být umístěna do odbočné šachty s uzavíracími armaturami, popřípadě s vypouštěním, nebo odvzdušněním. Potrubní kanál musí být před vstupem potrubí do objektu vystrojen plynotěsným uzávěrem. b) Podzemní vedení bezkanálová technologie. Při použití bezkanálové technologie musí dodavatel prací dodržovat technologické postupy dané výrobcem předizolovaného potrubí a to nejen při projektování, ale zejména při montáži. Dodavatel musí být držitelem osvědčení k montáži. Osvědčení vystavuje výrobce dané technologie. Předizolované trasy teplovodního potrubí pokládat v provedení první izolační třídy (přívod a zpátečka). Předizolované trasy horkovodního potrubí pokládat přívodní potrubí do DN 300 (včetně) v provedení druhé izolační třídy a zpětné potrubí v provedení první izolační třídy. Pro dimenze nad DN 300 je volba izolační třídy odvislá od optimalizačního výpočtu s tím, že druhá izolační třída na přívodním potrubí je minimální. Vypouštění teplonosného média u bezkanálových potrubních rozvodů se řídí stejnými zásadami jako u kanálového provedení. Ovládací armatury nad DN 200 a veškeré doplňující prvky (např. ochoz na potrubí, vypouštění, apod.) umístit zásadně do šachty. Ovládací armatury do DN 200 (včetně) lze provést i jako zákopové, přičemž lze použít armatury v dimenzi do DN 125 bez přídavné mechanické převodovky a od DN 125 (včetně) do DN 200 s mechanickou převodovkou. Minimální vzdálenost souběhu ostatních inženýrských sítí a stanovení ochranného pásma je měřena od ochranné konstrukce (pískového lože). Vysazování odboček technologií navrtáváním potrubí za provozu není jako trvalé řešení přípustné, jedná se pouze o dočasné řešení. Dočasné řešení je povoleno do první plánované odstávky daného zařízení. Konečné řešení musí být provedeno vysazením prefabrikované odbočky. V případě, že nelze vysadit prefabrikovanou odbočku, je nutné Připojovací podmínky Pražské teplárenské a.s. verze srpen 2014 Stránka 9 z 20

10 vysadit odbočku při provozním odstavení potrubního rozvodu a odbočku v místě napojení na hlavní potrubní rozvod zesílit zpevňujícím límcem, popřípadě osadit výkovek. Takto vysazená odbočka musí být rozměrově totožná s prefabrikovanou odbočkou. Náklady na případné vysazení odbočky technologií navrtáváním za provozu musí být stanoveny včetně nákladů na trvalé řešení odbočky. Spojky potrubí musí být provedeny systémem dvojnásobně těsněného smrštitelného spoje, pokud technické řešení nevyžaduje jiný kvalitativně lepší spoj. Odvzdušňovací armatura musí být v provedení plně zaizolované armatury, popřípadě neizolovaná část v nerezovém provedení. Minimální hloubka uložení předizolovaného potrubí musí respektovat podmínky výrobce tohoto potrubí. Doporučená hloubka uložení předizolovaného potrubí je do1 m od terénu k ose potrubí. V případě uložení potrubí ve vozovce je minimální hloubka uložení měřena od spodku povrchové vrstvy vozovky (asfalt nebo beton). Maximální hloubka uložení předizolovaného potrubí od terénu k ose potrubí je 2,5 m. Na uzavírací armatury v zákopovém provedení není možné osazovat ochoz armatury rovněž v zákopovém provedení. V případě nutnosti ochozu na uzavírací armatuře je nutné vybudovat ovládací šachtu. Stacionární převodovka pro ovládání armatury musí být opatřena ochranným nátěrem proti vlhkosti (voděvzdorný nátěr). Vždy je nutné zvážit vliv chemických vlastností otopného média na vybraný materiál, který musí odpovídat svými parametry teplotám a tlakům teplonosného média. Odvzdušnění potrubí v zákopovém provedení musí být ze silnostěnného potrubí (dvojnásobná tloušťka stěny trubky). V místě napojení na potrubní rozvod musí být provedeno zesílení napojení (zpevňující límec, popř. výkovek). Provedení odvzdušnění a šachty pro odvzdušnění viz Příloha č. 5. Svislé etáže potrubí musí být řešeny s ohledem na vliv hmotnosti potrubí na dilatační polštáře uložené v lomech potrubní trasy. Síly od hmotnosti etáže nesmí být přenášeny na spodní koleno etáže, ale musí být zachyceny jiným způsobem (např. pevný bod). Krátké etáže musí být řešeny tak, aby nedocházelo k překročení max. povoleného namáhání potrubí. c) Nadzemní a pozemní vedení. Provedení klasické s izolací z minerální plsti a vnější ochranou z ocelového plechu včetně ochranného nátěru proti povětrnostním vlivům. Tepelná izolace musí být opatřena protisněhovou ochranou. Uzavírací armatury musejí být opatřeny obslužnou lávkou, nebo plošinou. Lávky a plošiny pro obsluhu potrubí a armatur při výšce vyšší než 0,5 m nad terénem musí být opatřeny zábradlím Parní tepelné sítě Parní trasy je možné realizovat z předizolovaného potrubí s komorovým vakuovaným systémem s ocelovou plášťovou trubkou, nebo v provedení čtyřvrstvý kluzný systém-sendvič, popřípadě klasickým kanálovým provedením. Spádování potrubí u páry min. 3 0 / 00.. V nejnižším místě parního rozvodu musí být umístěna odvodňovací souprava parního potrubí. Odvodnění parního potrubí musí být zaústěno podle možností, buď do kondenzátního potrubí na trase (musí být vhodný materiál kondenzátního potrubí), nebo musí být zavedeno do kondenzátního hospodářství v nejbližší předávací stanici. Kondenzátní potrubí na parních soustavách v bezkanálovém provedení musí být navrženo z předizolovaného potrubí s nosnou trubkou z materiálu tř. 17. Pevnostní návrh tohoto potrubí musí být proveden pro teplotu média do 130 C Sekundární tepelné sítě není dovoleno používat přepouštění v objektech mezi přívodem a zpátečkou není přípustné používat hydraulické vyrovnávače (anuloidy) jak v odběrném zařízení, tak v předávacích stanicích provedení lze volit klasické kanálové nebo bezkanálové s použitím předizolovaného potrubí při dodržení stejných příslušných technických standardů řešení platných pro primární tepelné sítě Zabezpečení důležitých stavebních podzemních objektů RTZ Důležité stavební podzemní objekty pro rozvod tepelného zařízení, jako jsou např. podzemní ražené štoly a významné páteřní jímky je nutné monitorovat z pohledu havarijních stavů a neoprávněného vstupu do těchto prostor. Havarijní stav je dán zaplavením prostoru, nebo přehřátím prostoru. Tyto parametry je nutné sledovat a přenášet na příslušné dispečerské pracoviště. Řešení a monitorování havarijních stavů jednotlivých technologických celků musí být zapracováno ve všech stupních projektové dokumentace. Detailní definice a charakter těchto objektů z pohledu stavebně technologického musí být uvedeny v projektové dokumentaci. Na jejím základě bude vyprojektována část MaR. Navržené řešení musí být odsouhlaseno správcem dané oblasti. Seznam minimálního rozsahu akčních členů, měření, typu I/O do ŘS a info. o dálkových přenosech na dispečink je uveden v následující tabulce: Pol. Název signálu typ přenos na poznámka dispečink 1. Čerpadlo 1-X chod DO ANO 2. Čerpadlo 1-X porucha DI ANO 3. Přepínač čerpadla 1-X místně/dálkově 2DI ANO V poloze místně je čerpadlo řízeno autonomně bez ŘS hladinovými snímači 4. Hladinový snímač (L) nízká úroveň DI NE Vypíná čerpadlo (i v režimu místně) hladiny 5. Hladinový snímač (H) vysoká úroveň DI NE Zapíná čerpadlo (i v režimu místně) hladiny 6. Hladinový snímač (HH) havarijní úroveň, zaplavení DI ANO Připojovací podmínky Pražské teplárenské a.s. verze srpen 2014 Stránka 10 z 20

11 7. Kontrola výpadku a sledu fází DI ANO 8. Snímač prostorové teploty AI ANO Dle nastavitelné limity bude generován alarm 9. Kontrola vstupu do objektu (poklop/dveře koncový spínač) DI ANO Další přídavné střežení (např. čidla pohybu, atd.) bude posouzeno individuálně dle charakteru objektu a bezpečnostních rizik Výše uvedené signály jsou zavedeny do ŘS, který musí splňovat standardy PT (PO/65/00/01 Technická pravidla - Provedení řídicích systémů předávacích stanic. Současně nasazovaný typ je Siemens Climatix). ŘS řídí chod čerpadla (čerpadel) dle hladinových snímačů a předává důležité hodnoty na dispečink, který daný objekt/technologii provozuje. Výjimkou ze standardu ŘS jsou objekty, které jsou začleněny do PTS, resp. jsou řízeny a monitorovány přímo ŘS PTS. Zde jsou standardem ŘS Siemens Simatic S7 řady 300 a 400. Typ komunikace mezi ŘS a dispečinkem musí být realizován dle standardů PT (PO/65/00/02 Technická pravidla - Komunikační infrastruktura) a konkrétních podmínek v dané lokalitě/objektu. V případě absence kabelové komunikační infrastruktury, bude využita technologie GSM a systém Agnes, resp. bude nasazen GPRS/EDGE modem (detaily viz také PO/65/00/02) s externí anténou vhodného typu a umístění dle místních podmínek objektu. ŘS a komunikační prvek je umístěn společně s elektrovýzbrojí v jednom rozvaděči v plastovém provedení a v krytí dle daného prostředí (min. IP54). Přenosy důležitých signálů musí být zavedeny na dispečink, který daný objekt/technologii provozuje. Zde musí být upraven a rozšířen příslušný SCADA systém. Reálně se jedná o dva možné systémy: SCADA PTS Siemens SINAUT a standardizovaný SCADA Wonderware pro PS a distribuci. Havarijní stavy: porucha komunikace, čerpadlo porucha, zaplavení, výpadek fáze, vstup do objektu a překročení prostorové teploty budou ve SCADA zavedeny do příslušného alarmového managementu. Dále musí být reakce obsluhy na havarijní stavy a následné postupy zohledněny v místních provozních předpisech Předávací stanice PS mohou být ve vlastnictví PT nebo ve vlastnictví odběratele (jiné osoby). Na základě písemné smlouvy může PT provozovat i PS ve vlastnictví odběratele (jiné osoby) Obecné podmínky Návrh stanice musí respektovat závazné principiální schéma zapojení dle přílohy č. 2, č. 3 a č. 4. Technologické zařízení předávací stanice v majetku PT nesmí překročit v prostorách, které nejsou v majetku PT, půdorysnou plochu 30 m 2. V případě, že technologické zařízení překročí tuto plochu, je nutné tento obchodní vztah řešit individuálně OÚ. Návrh řešení stanice a jednotlivých komponentů musí respektovat reálné příkony jednotlivých systémů ohřevu (ÚT, TV, vzduchotechnika, apod.). Stanice specifického určení (nemocnice a hotely) mohou být po dohodě s vedoucím OPT osazeny záskokovým elektroohřevem TV. Stanice jsou v provedení s bezobslužným režimem provozu tj. v autonomním provozu s občasným dohledem a s rozhraním pro možnost obousměrné komunikace. Zdvojování technologických komponentů (čerpadla, teplosměnná plocha atd.) za účelem vytvoření 100% zálohy v případech, kdy není dodržen bod (opravitelnost do 4 hodin), je možné pouze tehdy, kdy existuje odůvodněný obchodní či provozní zájem. Takovéto řešení je mimo rámec standardů RTZ a spadá do případů, které podléhají režimu výjimky ze standardů RTZ. Vyšší náklady tohoto opatření musí být doloženy a schváleny. V horkovodních a parních soustavách zásadně v tlakově nezávislém provedení. V teplovodních soustavách lze volit i tlakově závislé provedení. Všechny energie musí být samostatně měřitelné (elektro, SV a teplo stanovenými měřidly) a musí být v souladu s podmínkami umístění a provedení jednotlivých dodavatelů těchto energií. Návrh musí respektovat požadavek na samostatně uzavíratelný prostor s přístupem a příjezdem z běžně přístupných prostor v rámci objektu, vstupní dveře se musí otevírat ve směru úniku a musí umožnit transport největšího zařízení, celý prostor musí být gravitačně odkanalizován a odvětrán. V prostorách PS nesmí být umístěno cizí zařízení, které nesouvisí s provozem stanice (např. potrubí vzduchotechniky, uzavírací armatury otopného systému objektu atd.). Návrh musí respektovat požadavek na definovanou úroveň vychlazení teplonosného média v obecném provozním režimu (ve vodních soustavách max. 70 C v topné sezóně, respektive max. 4 C nad teplotu zpátečky ohřívaného média v každém provozním režimu), na minimalizaci komponentů a zastavěného prostoru. Pro tlakově nezávislá připojení volit teplosměnnou plochu v provedení deskový nebo spirálový výměník. Všechna kondenzátní čerpadla osazovat bez zálohy. V horkovodních soustavách osazovat automatickou regulaci tlakové diference. Tlakové poměry v otopném systému tlakově nezávislého provedení u vodních soustav jsou ve většině případů regulovány dopouštěním ze zpátečky primárního média (napojeno vždy za měřením tepla) solenoidovým ventilem a odpouštěním rovněž solenoidovým ventilem. V případech, kdy tlakové poměry na soustavě neumožňují dopouštění ze zpátečky, je dopouštění otopného systému napojeno na přívodní potrubí s vyšším tlakovým spádem. Tlakové poměry v otopném systému u parních soustav jsou regulovány dopouštěním z vodovodního řadu přes chemickou úpravnu vody solenoidovým ventilem a odpouštěním rovněž solenoidovým ventilem. Dálkové snímání teploty vratu primárního média musí být instalováno na všech horkovodních předávacích stanicích PTS. Na výstupu TV z PS k odběrateli a na cirkulaci TV do PS od odběratele musí být osazeno na svislé potrubí tohoto rozvodu vypouštěcí potrubí DN15 pro odběr vzorků kontroly kvality TV, které je ukončeno uzavírací armaturou (celonerezový uzavírací kulový kohout DN 15, PN 16 s koncovkou) Modul ÚT Musí splňovat požadavky ČSN a ostatních souvisejících norem a zákonů. V dokumentaci musí být uvedena tlaková ztráta objektu. Součástí projektové dokumentace musí být objektové a meziobjektové regulační plány a tlakový diagram tepelné Připojovací podmínky Pražské teplárenské a.s. verze srpen 2014 Stránka 11 z 20

12 sítě. Vzhledem k chemickému složení primárního topného média, kterým se dopouští sekundární otopné systémy, je zakázáno používat komponenty z hliníkového materiálu Modul TV Musí splňovat požadavky ČSN a ostatních souvisejících norem a zákonů. PT dává přednost použití rychloohřevů před akumulací. V odůvodněných případech, po konzultaci s dodavatelem tepla, je možno použít u rychloohřevu maloobjemových zásobníků TV. Ohřev TV volit zásadně tak, aby bylo zajištěno vychlazení primární vratné vody na požadované parametry. Ohříváky, výstupní a cirkulační potrubí navrhovat dle ČSN a ČSN EN 806-1,2,3,4. Rychlost proudění v cirkulačním potrubí volit 0,5 m/s. Konstrukce rozvodů TV musí zajistit udržení teploty vody 55 C a vyloučení množení bakterie legionella pneumophila. Potrubní rozvody TV, cirkulace a studené vody budou z materiálu tř. 17. Rozvody SV je možné po dohodě s provozovatelem provést z plastu. V předkládané dokumentaci musí být stanoven odběrový diagram. Ohřev TV je upřednostněn před ohřevem ÚT. Bakterie legionella pneumophila Z pohledu ochrany modulu TV před rozmnožením bakterie legionella pneumophila musí být dodrženy ustanovení pokynu PO/44/02/01 Hygienické parametry teplé vody. V tomto pokynu jsou stanoveny kontroly kvality teplé vody, provozní opatření na zařízení PT vedoucí ke snížení pravděpodobnosti množení bakterií typu Legionella a opatření pro případ neplnění jakostních ukazatelů TV Teplosměnné plochy U horkovodních a teplovodních PS je v PT dávána přednost deskovým výměníkům a průtočným protiproudým trubkovým výměníkům. Při návrhu velikosti teplosměnné plochy je požadován teplotní rozdíl otopného média mezi primárním zpětným potrubím a zpátečkou sekundáru max. 4 C za jakéhokoliv provozního stavu. U parních PS se dává přednost stojatým zaplavovaným výměníkům Oběhová a cirkulační čerpadla Čerpadla navrhovat podle ČSN S ohledem na hlučnost se doporučuje rychlost média na výtlaku čerpadel max. 2 m/s. Čerpadla osazena na topných okruzích, kde dochází vlivem nasazení termostatických ventilů na otopných tělesech ke změnám hmotnostních průtoků v síti, musí být vybavena frekvenční regulací otáček. V parních předávacích stanicích upřednostňuje PT vracení kondenzátu tlakem páry. Při použití kondenzátního čerpadla musí toto být uloženo tak, aby nedošlo k jeho zaplavení. Na výtlaku kondenzátního čerpadla musí být nainstalována uzavírací a zpětná armatura. S ohledem na stávající vratné kondenzátní potrubí z polypropylenu v parních soustavách PT je požadován max. výtlak čerpadel 0,6 MPa a vychlazení kondenzátu na min. 70 C. S dodavatelem tepla je nutné v každém případě parametry čerpadla a způsob jeho umístění konzultovat. Oběhová čerpadla musí splňovat požadavky Směrnice EuP/ErP konkrétně její Nařízení týkající se čerpadel. Jedná se o Nařízení 641/2009 pro bezucpávková čerpadla a Nařízení 640/2009 pro elektrické motory ucpávkových čerpadel Frekvenční měniče a elektrické pohony Základní klasifikace elektrických pohonů a výkonových frekvenčních měničů v rámci RTZ PT Elektrické pohony: Pohony čerpadel o Samostatné Asynchronní motory s kotvou na krátko řešeno standardy Asynchronní motory ostatní standardy neřeší o Monoblokové uspořádání (čerpadlo + motor) řešeno standardy Tří otáčková regulace (pouze pro cirkulaci TV) Plynulá regulace otáček (možné použití pro ÚT i TV) Ucpávková čerpadla Bezucpávková čerpadla Ostatní pohony (armatury apod.) standardy neřeší Frekvenční měniče: Externí měniče řešeno standardy o V rozvaděči o Mimo rozvaděč Integrované měniče řešeno standardy Níže uvedené standardy se vztahují na frekvenční měniče a elektrické pohony - asynchronní motory a synchronní reluktanční motory, a pro synchronní motory bezucpávkových čerpadel v rámci RTZ. Musí být aplikovány jak v případě výstavby nových předávacích stanic, tak i obnov stávajících stanic. Bezucpávková cirkulační čerpadla a) Varianty krytí: 1 min IP X4D b) Regulace: minimálně tří otáčková regulace c) Odrušení: 2 splnění normy z hlediska rušení dle EN d) Čerpadlo musí být vyrobeno, testováno a dodáno s prohlášením o shodě CE tj. být v souladu se směrnicemi 2006/95/ES (NN aplikace), 2004/108/ES (EMC). Bezucpávková čerpadla s frekvenčním měničem a) Varianty krytí: min IP X4D b) Index energetické účinnosti: EEI 0,27 c) Třída izolace: min F/B 1 IP X4D ochrana před stříkající vodou a dotykem nebezpečných částí drátem 2 EMC filtr třídy B omezení změněných vlivů na napájecí síť v obydleném, živnostenském prostředí Připojovací podmínky Pražské teplárenské a.s. verze srpen 2014 Stránka 12 z 20

13 d) Minimální počet I/O: signalizace OK/PORUCHA e) Regulace: možnost autonomního řízení bez ŘS pro regulaci dopravní výšky-tlaku f) Součástí každého FM bude operátorský panel (OP) - displej měniče zajišťující místní indikaci stavu. g) Dodávky a instalace měničů musí z hlediska rušení, splňovat normu ČSN EN Musí být důsledně dodržováno správné vedení silových i sdělovacích kabelů v kabelových trasách s ohledem na EMC. h) Čerpadlo musí být vyrobeno, testováno a dodáno s prohlášením o shodě CE tj. být v souladu se směrnicemi 2006/95/ES (NN aplikace), 2004/108/ES (EMC), 2009/125/ES (Ekodesign EuP/ErP). Ucpávková čerpadla, samostatné asynchronní a synchronní reluktanční motory Varianty krytí: min IP 54 Třída účinnosti motoru: min IE3 Napájení: možnost napájení z frekvenčního měniče Třída izolace: min F/B Motor musí být vyroben, testován a dodán s protokolem o shodě CE tj. být v souladu se směrnicemi 2006/95/ES (NN aplikace), 2004/108/ES (EMC) a čerpadlo navíc se směrnicí 2009/125/ES (Ekodesign EuP/ErP). Ucpávková čerpadla s frekvenčním měničem a) Varianty krytí motoru: min IP 54 b) Třída účinnosti motoru: min IE3 c) Třída izolace: min F/B d) Varianty krytí FM: 3 FM v rozvaděči (min IP 20) nebo volně umístněný (min IP 54) e) Integrovaný PID regulátor: možnost autonomního řízení bez ŘS, pro regulaci dopravní výšky-tlaku, průtoku, případně teploty, atd. f) Minimální počet I/O: 4 1 DI, 1 DO (relé), 1 AI g) Komunikační protokol: Modbus h) Odrušení: 5 EMC filtr třídy B v základním provedení i) Součástí každého FM musí být operátorský panel (OP) - displej měniče zajišťující místní indikaci stavu a pod vyšším oprávněním i možnost ovládání a konfigurace měniče. j) Na základě provozních zkušeností a podkladů provozu musí nový dodaný FM + PID regulátor umožňovat následující regulace: na konstantní diferenční tlak v BK/PS; kaskádní řízení čerpadel (bude-li využito, řešeno individuálně projektem/realizací) Pozn.: Výše uvedené regulace mohou být zajišťovány FM nebo odděleným jednoúčelovým aplikačním regulátorem. k) Dodávky a instalace měničů musí z hlediska rušení, splňovat normu ČSN EN Musí být důsledně dodržováno správné vedení silových i sdělovacích kabelů v kabelových trasách s ohledem na EMC. l) Čerpadlo musí být vyrobeno, testováno a dodáno s prohlášením o shodě CE tj. být v souladu se směrnicemi 2006/95/ES (NN aplikace), 2004/108/ES (EMC) a 2009/125/ES (Ekodesign EuP/ErP). m) Měnič musí disponovat ochranou indikující následující nestandardní stavy: podpětí a přepětí výpadek fáze napájecího napětí nadproud motoru zvýšená teplota ztráta ovládacího napětí přerušení vedení k motoru zablokování motoru Externí frekvenční měniče a) Varianty krytí: FM v rozvaděči (min IP 20) nebo volně umístněný (min IP 54) b) Integrovaný PID regulátor: možnost autonomního řízení bez ŘS, pro regulaci dopravní výšky-tlaku, průtoku, případně teploty, atd. c) Integrované funkce HVAC: kaskádní řízení čerpadel, vypnutí při min. průtoku, ochrana běhu nasucho, útlumový režim, funkce bypass, kontrola pásma krouticího momentu, atd. (bude-li využito) d) Minimální počet I/O: 1 DI, 1 DO (relé), 1 AI e) Komunikační protokol: Modbus f) Odrušení: EMC filtr třídy B v základním provedení g) Součástí každého FM musí být operátorský panel (OP) - displej měniče zajišťující místní indikaci stavu a pod vyšším oprávněním i možnost ovládání a konfigurace měniče. Pro měniče nad 7,5kW musí být OP grafický, min. čtyřřádkový a v odpovídajícím krytí s možností umístění na dveře rozvaděče u FM. h) Na základě provozních zkušeností a podkladů provozu musí nový dodaný FM + PID regulátor umožňovat následující regulace: na konstantní diferenční tlak v BK/PS; kaskádní řízení čerpadel (bude-li využito, řešeno individuálně projektem/realizací) 3 IP20 ochrana před vniknutím pevných cizích těles o průměru 12,5mm a větších, dotykem prstu a není chráněno před vnikání vody, IP54 ochrana před prachem, dotykem nebezpečných částí drátem a stříkající vodou 4 DI RUN/STOP, DO (relé) OK/PORUCHA, AI požadované otáčky, další I/O dle individuálního projektu 5 EMC filtr třídy B omezení změněných vlivů na napájecí síť v obydleném, živnostenském prostředí Připojovací podmínky Pražské teplárenské a.s. verze srpen 2014 Stránka 13 z 20

14 Pozn.: Výše uvedené regulace mohou být zajišťovány FM nebo odděleným jednoúčelovým aplikačním regulátorem. i) Dodávky a instalace měničů musí z hlediska rušení, splňovat normu ČSN EN Musí být důsledně dodržováno správné vedení silových i sdělovacích kabelů v kabelových trasách s ohledem na EMC. j) Měnič musí být vyroben, testován a dodán s prohlášením o shodě CE tj. být v souladu se směrnicemi 2006/95/ES (NN aplikace) a 2004/108/ES (EMC). k) Měnič musí disponovat ochranou indikující následující nestandardní stavy: podpětí a přepětí výpadek fáze napájecího napětí nadproud motoru zvýšená teplota ztráta ovládacího napětí přerušení vedení k motoru zablokování motoru Regulace Regulace otopných soustav musí odpovídat ČSN EN a ČSN Může být provedena v předávací stanici, v objektu nebo na jiném vhodném místě. Použitý regulační systém musí zajistit dosažení požadovaných teplot při stanoveném průtoku topné vody, teplotách a dispozičních tlacích otopného média. Systémy musí být vybaveny takovým zařízením, aby umožnily řádné hydraulické vyregulování celého systému. Autorita regulačních armatur musí být min. 0, Regulační armatury pro vodní i parní PS V primární horkovodní síti je nutné osadit přímočinný regulátor tlakové diference, které zajistí konstantní p nezávisle na tlakových výkyvech v primární potrubní síti. Autorita regulačních armatur musí být min. 0,3. V předávacích stanicích typu voda-voda je havarijní ventil osazen jednotlivě pro modul ÚT a TV v kumulované funkci s regulačním ventilem. Havarijní ventil musí mít při uzavření nulový průtok. Při najíždění z havarijního stavu je nutné zajistit krokové najíždění. Pouze v případech, kdy je primární potrubí vedeno prostorem stanice v abnormálně dlouhých vzdálenostech, je osazován centrální havarijní ventil na společné přívodní potrubí. (viz. Příloha č.2). V parních PS musí být na přívodním potrubí instalován havarijní uzavírací ventil s ovládáním od poruchové signalizace a od řízení MaR. Při najíždění havarijního ventilu nutno zajistit krokové najíždění PS z důvodů odstranění rázů a k zajištění řádného odvodnění potrubních a technologických zařízení. Všechny elektropohony a regulační armatury musí mít zajištěnou možnost ručního ovládání redukční armatury U parní PS se nevyžaduje vybavení redukčními armaturami. Jen v případě zvláštních požadavků na odběrné zařízení musí být parní PS vybavena redukčními armaturami, zvlášť pro ÚT a TV, popř. pro technologii. Dimenzování redukčních ventilů musí odpovídat průtočným a tlakovým poměrům PS (dle umístění v soustavě PT). Před i za redukčním ventilem musí být nainstalovány odvaděče kondenzátu (ne termostatické). Řídící impulsní potrubí musí být instalováno min. 1m od redukčního ventilu nebo ve vzdálenosti rovné 15 průměrům za výstupem. Při vyšších tlakových spádech se doporučuje instalovat 2 redukční ventily za sebou odvodňovací armatury V parní PS musí být navrženy a nadimenzovány odvaděče tak, aby zajistily kvalitní odvod kondenzátu. Kondenzátní potrubí nutno dimenzovat na základě hydraulických výpočtů na směs páry a kondenzátu. Předpokládaná návratnost kondenzátu musí být stanovena v projektové dokumentaci. V opačném případě se předpokládá 95 % návratnost. U průmyslových odběrů, kde může dojít k znehodnocení kondenzátu, musí být instalováno automatické sledování kvality kondenzátu s možností vypuštění mimo okruh do kanalizace při max. teplotě 40 C tepelná izolace Přívodní a vratné primární potrubí v předávacích stanicích musí být izolováno odděleně. Izolace přírubových armatur musí být snímatelná. Izolace musí mít tepelnou odolnost odpovídající max. možným teplotám, které se mohou v systému vyskytnout. Tepelná izolace musí splňovat Vyhlášku č. 193/2007 MPO. Musí být chemicky neutrální a ve vlhkém stavu nesmí izolace způsobovat korozi potrubí Elektrozařízení PS Elektrozařízení PS se požaduje navrhnout a provést v souladu s ČSN , ČSN , ČSN , ČSN a ostatních souvisejících předpisů. PS musí být napojena na samostatně měřenou přípojku el. energie. Umístění měření musí být odsouhlaseno dodavatelem elektrické energie. Všechna elektrozařízení (zejména osvětlení) musí být snadno přístupná, vyměnitelná a čistitelná. Podmínkou pro zahájení provozu je vydání výchozí revizní zprávy Protihluková opatření v PS Předávací stanice musí splňovat hlukové limity vyplývající z nař. vl. č. 272/2011 Sb. a to jak z pohledu stavebních konstrukcí, tak i z pohledu zdroje hluku z provozování osazené technologie. Ochrana v PS před nepříznivými účinky hluku musí být provedena ve dvou úrovních. Jednak musí být provedena ochrana proti šíření hluku prostorem a jednak ochrana proti šíření hluku vibracemi. Ochrana proti šíření hluku prostorem musí být zajištěna stavebními konstrukcemi, které splňují hlukové limity pro bytovou výstavbu a osazením takové technologie, která není zdrojem hluku přesahující předepsané limity. Ochrana proti šíření hluku vibracemi musí být realizována pomocí pružného uložení technologie. To znamená, že veškerá čerpadla, uložení potrubí a uložení teplosměnné plochy musí být hlukově oddělena od stavebních konstrukcí. Musí být osazeny gumové kompenzátory před oběhovými a cirkulačními čerpadly, potrubí musí být uloženo do závěsů a podpěr s protihlukovou výstelkou. Teplosměnné plochy musí být osazeny na rámy odpružené od podlahy. Připojovací podmínky Pražské teplárenské a.s. verze srpen 2014 Stránka 14 z 20

15 3.4.5 Kvalitativní standardy výrobkové základny používané v PT Veškeré používané výrobky v zařízení PT musí mít Prohlášení o shodě podle Evropských směrnic a podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění. Toto prohlášení o shodě je možné doložit dalšími dokumenty EN např. certifikátem EN Externí dodavatelé PT nejsou názvy dodavatelů a značkami výrobků uvedenými v tomto bodě vázáni, jde pouze o možné řešení vyjadřující technologický a kvalitativní standard vyžadovaný PT. Tento může být nahrazen jiným výrobkem o minimálně stejných technických, kvalitativních a ekonomických parametrech jako je uvedený standard PT. a) Potrubní rozvody: Horkovodní a teplovodní rozvody: Předizolované potrubí do teploty 140 C - FinTherm Praha KWH Pipe,a.s. (Uponor Infra Fintherm a.s.) Parní rozvody: - ISOPLUS EOP s.r.o. - Logstor Ror A/S Danmarksvej Ocelová plášťová trubka komorový systém pod vakuem do teploty 300 C: - ISOBRUG Stahlmentelrohr GmbH Čtyřvrstvý kluzný systém-sendvič do teploty 240 C: - IZO s.r.o. Bořetice b) Předávací stanice: Výměníky: Deskové výměníky: Trubkové spirálové výměníky: Čerpadla: Regulační armatury: - Alfa - Laval - JAD Secespol - MAX Elte s.r.o. - Grundfos - KSB Pro dvojcestný regulační ventil umístěný na primární straně PS na modulu UT a TV je doporučený typ Siemens VVF53 nebo LDM RV/HU 211, 213. Podmínka instalace daných armatur: horká voda 130 C, PN 25, armatury jsou instalovány v chráněném úseku RTD a nejsou vystaveny velkému diferenčnímu tlaku. Průtočná charakteristika se musí volit u ventilu Siemens VVF53 ekviprocentní, u ventilu LDM RV/HU 211, 213 parabolická. Trojcestný regulační ventil na sekundární straně PS není definován. c) Uzavírací armatury: Pro potrubní rozvody a předávací stanice jsou pro dané dimenze požadovány následující typy uzavíracích armatur. Možným dodavatelem armatur pro klasicky provedené trasy a předávací stanice je firma TRIVAL. Rovněž pro předizolované potrubní systémy je doporučeným dodavatelem uzavíracích armatur firma TRIVAL. Horkovodní a teplovodní rozvody: 1) Bezkanálová technologie: kulové kohouty bez převodovky (DN 15 - DN 100) kulové kohouty s ruční přenosnou převodovkou (DN DN 200) Armatury umístěné v ovládací šachtě: uzavírací armatury s převodovkou a s ochozem (DN 250 a výše) od dimenze DN400 a výše bude individuálně řešeno osazení ovládání armatury pomocí elektro-pohonu 2) Kanálové provedení: Horkovodní (primární) rozvody kulové kohouty (DN 15 - DN 100) kulové kohouty s ruční převodovkou (DN DN 200) (v případě prostorové tísně je možné osadit uzavírací klapky s menší stavební délkou) uzavírací armatury s převodovkou a s ochozem armatury Od dimenze DN 400 a výše bude individuálně řešeno osazení ovládání armatury pomocí elektro-pohonu Teplovodní (sekundární) rozvody nad DN 250 a výše kulové kohouty (DN 15 DN 40) uzavírací klapky s pákou (DN 50 DN 125) uzavírací klapky s ruční převodovkou (DN 150 DN 300) Sekundární okruh TV kulové kohouty - nerezové do DN 40 Připojovací podmínky Pražské teplárenské a.s. verze srpen 2014 Stránka 15 z 20

16 uzavírací klapky s nerezovým talířem od DN 50 3) Předávací stanice: Primární okruh kulové kohouty (DN 15 - DN 125) kulové kohouty s převodovkou (DN DN 200) (v případě prostorové tísně je možné osadit uzavírací klapky s menší stavební délkou) uzavírací klapky s převodovkou a s ochozem armatury nad DN 250 Sekundární okruh ÚT kulové kohouty (DN 15 DN 40) uzavírací klapky s pákou (DN 50 DN 125) uzavírací klapky s převodovkou (DN 150 DN 300) Sekundární okruh TV kulové kohouty - nerezové do DN 40 uzavírací klapky s nerezovým talířem od DN 50 Pro vodovodní přípojky je možné použít šoupátka Řídící a komunikační systémy Řídící systém stanic Standardy regulačních funkcí Ekvitermní regulátor ohřevu ÚT je v provedení PID s možností volby žádané hodnoty. Při přechodu z jedné žádané hodnoty na jinou musí být tento proces plynulý s definovatelnou strmostí (tzv. rampou). Současně musí zajistit jednak přechod na náhradní hodnotu při poruše čidla venkovní teploty a dále funkce omezující přetápění či nedotápění při přechodových stavech Regulace čerpadel s proměnnými otáčkami je realizována podle teplotních podmínek (šířkově pulzní modulace nebo analogová) nebo podle tlakové diference Standardy ochranných a bezpečnostních funkcí Nevratné (po aktivaci je nutný zásah obsluhy na místě, restart, apod.) při přetopení prostoru stanice, zaplavení prostoru stanice a při bezpečnostním odstavení stanice tlačítkem Vratné (po aktivaci ochranné funkce dojde s časovým posunem k obnovení provozu) při zapůsobení ochrany před překročením mezních parametrů dodávky nebo ochrany čerpadel před chodem naprázdno či při výpadku el. energie Standardy provozních funkcí Řízení doplňování okruhu ÚT Přednostní ohřev TV (upřednostnění ohřevu TV při současném požadavku na ohřev ÚT) Místní ovládání (nezávislé na funkčnosti řídícího systému) čerpadel a regulačních ventilů Funkce ochrany čerpadel proti zatuhnutí periodické zapínání na omezenou dobu Časové řízení čerpadel TUV Standardy dálkového řízení a konfigurace Dálkové zapínání a vypínání regulačních okruhů Dálkové zapínání a vypínání provozních funkcí Hromadné ovládání útlumu (skokové snížení, zvýšení ekvitermní křivky) Vzdálená konfigurace časových programů Vzdálené nastavování ekvitermních křivek Standardy na provedení měřicích okruhů a pohonů Měření teplot bude realizováno prostřednictvím odporových teploměrů. Stanice musí být zajištěna přímým bezpečnostním termostatem proti přetopení Měření tlakové diference bude prováděno dvojicí snímačů tlaku. Pro okruh ÚT dále platí zásada, že snímač umístěný ve zpětném potrubí ÚT slouží k udržování statického tlaku v soustavě Pro ochranu čerpadel budou PS vybaveny manostatem pro vyhodnocení minimálního tlaku Akční členy budou vybaveny bezpečnostní funkcí, která při ztrátě napájení uvede stanici do bezpečného stavu Standardy na provedení PLC Komunikační rozhraní řídicího systému je buď RS232 nebo RS485, protokol Modbus RTU. V případech, kdy je k dispozici vlastní komunikační infrastruktura založená na technologii Ethernet je rozhraní Ethernet s protokolem Modbus TCP Komunikační systémy Pro komunikaci systémů řízení stanic a MT budou přednostně používány vlastní komunikační trasy, a to metalické kabely nebo optický kabel typu SM. Při nedostupnosti vlastních komunikačních tras může být pro přenosovou trasu použito řešení přenosu dat prostřednictvím GPRS. Připojovací podmínky Pražské teplárenské a.s. verze srpen 2014 Stránka 16 z 20

17 Standardy komunikací Přenos dat ze stanic standardně musí komunikace umožnit trvalé spojení se stanicí s maximální dobou cyklu ve skupině 15 min. Při obsluze (ovládání, změna parametrů, apod.) vybrané stanice bude tato obsluhována prioritně s dobou odezvy na povel do 5 vteřin Přenos z měřičů tepla popř. jiných fakturačních měřidel je realizován prostřednictvím protokolu M-BUS mezi MT a datovým koncentrátorem. Připojení datového koncentrátoru (M-BUS masteru) na nadřazenou úroveň řízení bude řešeno podle standardu příslušné lokality, přednostně přes síť Ethernet protokolem TCP/IP Komunikační infrastruktura - při pokládce nových potrubních tras nebo rekonstrukcích stávajících tras se bude pro komerční účely provádět pokládka chráničky a pro komunikační potřeby PT bude přiložen metalický kabel nebo chránička s optokabelem Komunikačním protokolem vlastní komunikace je protokol Modbus (ve variantách TCP a RTU). HW a SW musí umožňovat komunikaci na 2. vrstvu pomocí standardu OPC. Propojení s ostatními informačními systémy PT bude probíhat na standardech Ethernet a protokolech TCP/IP Tato problematika je detailně řešena pokynem PO/65/00/01 Technická pravidla-provedení řídících systémů předávacích stanic a pokynem PO/65/02/4 Technická pravidla Komunikační infrastruktura M Ě Ř E N Í T E P L A V S Í T Í C H P R A Ž S K É T E P L Á R E N S K É A. S. Připojovací podmínky stanovují způsoby měření dodávek tepla a teplé a studené vody v PT a stanovují postupy a odpovědnosti při budování nových, resp. rekonstrukcích stávajících měřících míst R O Z S A H P L A T N O S T I Připojovací podmínky platí pro postupy aplikované při osazování nových a při obnově technického vybavení stávajících měřících míst D E F I N I C E P O J M Ů A Z K R A T E K DN jmenovitý průměr XD průměr potrubí pro potřeby definice požadované uklidňující délky, kde X značí počet L délka měřidla MM měřící místo MT měřidlo tepla Obchodník osoba odpovědná za daný odběr po připojení OK obchodní kancelář OM - odběrné místo OPT odbor prodej tepla Patní měření TV měření spotřeby teplé vody (m 3 ) na patách objektů PN jmenovitý tlak PD - projektová dokumentace Qp (Q3) - trvalý (jmenovitý) průtok (m 3 /h) Qs (Q4) - maximální průtok (m 3 /h) SODTE smlouva o dodávce tepelné energie TS Teploměrná služba SV - studená voda TV - teplá voda Základní schémata měření Horká a teplá voda Pro umístění měřidel tepla na horké a teplé vodě mohou být použita měřící místa, která jsou schématicky vyznačena v příloze 7. Pro jednotlivé typy předávacích stanic a formy jejich vlastnictví je možno použít takové způsoby zapojení, které jsou vyznačeny v tabulce v příloze č TV na patách objektů, SV Pro umístění měřidel teplé a studené vody musí být použito měřící místo, které je schematicky vyznačeno v příloze 13, kapitola 3. Způsoby měření jsou vyznačeny v tabulce v příloze č Pára a) nepřímá metoda sestava měří množství média na straně kondenzátu, je snímán tlak páry a teploty páry a kondenzátu. Jedná se o základní způsob měření dodávky, vyloučeny jsou jen odběry s částečně nebo zcela nevraceným kondenzátem nebo s rozsáhlými rozvody po areálu s předpokladem ztrát média. b) přímá metoda množství média sestava měří na straně páry, měřeno je i množství vráceného kondenzátu, snímány jsou stavové veličiny páry a teplota kondenzátu. Použití je možné pouze tam, kde nelze osadit sestavu dle a) c) měření na sekundární straně PS - ve specifických případech, kdy metody a) a b) nevedou z technických důvodů k správným výsledkům. Připojovací podmínky Pražské teplárenské a.s. verze srpen 2014 Stránka 17 z 20

18 d) měření pouze na straně kondenzátu ve výjimečných případech, kdy technologie PS neumožňuje správné měření, je možno osadit pouze vodoměr na stranu kondenzátu se smluvním ošetřením entalpie. O použitém způsobu měření rozhoduje v jednotlivých případech specialista přípravy měření tepla TS. V případě, že není možno využít z jakýchkoli důvodů popsané postupy, podléhá jiné obchodně technické řešení schválení vedoucího OPT. 3.7 Technické podmínky měření Nové odběrné místo a jeho měření nesmí být navrženo tak, aby došlo k vytvoření závislého OM. To v praxi znamená, že spotřeba daného OM se nesmí vypočítávat jako rozdíl dvou a více OM. Tato podmínka neplatí u rozlišovacího měření UT a TV, patního měření TV a měření SV Požadavky na měřidla na nově osazovaných MM Teplá a horká voda, pára a) Vodoměrná část MT b) Typ DN PN L (mm) Ultrazvukové měřidlo kompaktní Qp 1, Ultrazvukové měřidlo kompaktní Qp 3, Ultrazvukové měřidlo kompaktní Qp Ultrazvukové měřidlo kompaktní Qp Ultrazvukové měřidlo kompaktní Qp Ultrazvukové měřidlo kompaktní Qp / Ultrazvukový průtokoměr / měřidlo kompaktní DN /25 350/500 Průtokoměr nebo kompaktní MT musí být umístěn min. 60 cm a max. 160 cm od podlahy a musí být snadno a bezpečně přístupný. Součástí tratě jsou podpěry potrubí, zamezující přenášení pnutí na těleso měřidla. MT nelze osadit tam, kde sevřené potrubí neumožní jeho montáž, nebo kde se potrubí po vyjmutí mezikusu rozskočí. V místě osazení MT musí být zajištěno stálé zaplavení průtokoměrné části, její snadné uzavření z obou stran při výměnách průtokoměru i dalších komponentů (snímačů teploty, jímek apod.) vhodnými armaturami, které musí být snadno přístupné a jejich vzdálenost od průtokoměru nesmí být větší než 2 m. Pro bezpečnou montáž vodoměrné části MT je nutné měřicí řadu opatřit vhodným výpustným ventilem osazeným ve směru toku média za vodoměrem. Všechny komponenty měřící tratě musí splňovat místní požadavky na provozní tlak a teplotu nosného média. Uklidňovací zóna před a za průtokoměrem musí být velikosti 6D, u DN150 pak 10D před. V případě, že před průtokoměrnou částí měřidla jsou zaústěna potrubí s různou teplotou nosného média, je nutné takový souběh potrubí instalovat min. 10D před průtokoměrem. Ve svislé ose nad průtokoměrem nebo kompaktním MT nesmí být žádná uzavírací, vypouštěcí nebo odkalovací armatura, filtr ani další MT. Vzdálenost průtokoměru MT od souběžného potrubí (nad sebou, vedle sebe) nebo od zdi, musí být min. 30 cm (tzv. montážní prostor). b) Kalorimetrické počítadlo - obecné požadavky modulová skladba napájení, komunikace, metrologické konstanty pod ověřovací plombou, servisní konstanty pod montážní plombou, změny imp.čísla, změny osazení přívod-zpátečka, komunikační adresy, nulování, zadání P max1/4h čtyřvodičové zapojení teploměrů, vždy Pt500 zobrazení displejem, nejlépe v klidu s trvale aktivní základní hodnotou vždy impulsní vstup, volitelné (0,1) l/imp životnost baterie min. 2 ověřovací cykly (8 let v roce 2005) snadná montáž a kabel. Zapojení, výměna modulů, přednostně záměnná zdrojová část c) Snímače teploty Snímače teploty se používají zásadně typu Pt 500, musí vyhovovat normě ČSN EN 1434, délka podle světlosti potrubí. Návarky pro teploměrné jímky se osazují: pro potrubí DN 15 až DN 25, délka teploměru 28 mm: osazují se přímo do speciálních kulových ventilů pro potrubí DN 25 DN 50, délka jímky 100 mm: do kolen nebo šikmo pod úhlem 45 o proti směru proudění. U DN 25 montáž snímače teploty vyžaduje rozšíření potrubí v místě návarku. pro potrubí DN 80 DN 100, délka jímky 150 mm: do kolen nebo šikmo pod úhlem 45 o proti směru proudění pro potrubí DN 150, délka jímky 150 mm: kolmo do potrubí nebo do kolen délku návarku nutno upravit tak, aby jímka teploměru zasahovala do profilu min. pod osu potrubí. jímka teploměru musí být ponořena tak, aby byla min. z 50% délky v proudícím topném médiu teploměrné jímky mohou být v max. vzdálenosti 180 cm od průtokoměru. Snímače teploty jsou v provedení pro osazení do návarků s vnitřním závitem G 1/2. Připojovací podmínky Pražské teplárenské a.s. verze srpen 2014 Stránka 18 z 20

19 Teplá a studená voda 4 Typ Pro měření DN Přírubové, šroubové připojení Montážní poloha Bytový vodoměr Qp 1,5 SV/TV 15 ½, matice ¾ libovolná Vícevtokový vodoměr Qp 2,5 SV/TV 20 ¾, matice 1 vodorovná Vícevtokový vodoměr Qp 6 SV/TV 25 1, matice 5/4 vodorovná Vícevtokový vodoměr Qp 10 SV/TV 40 6/4, matice 2 vodorovná Rychlostní vodoměr Qp 20 SV 50 příruba libovolná Rychlostní vodoměr Qp 50 SV 80 příruba libovolná Rychlostní vodoměr Qp 80 SV 100 příruba libovolná PN L (mm) Průtokoměr musí být bezpečně přístupný, v místě osazení vodoměru musí být zajištěno stálé zaplavení. Průtokoměr musí být snadno odstavitelný vhodnými armaturami z obou stran. Průtokoměr musí být umístěn min. 60 cm a max. 160 cm od podlahy a musí být snadno a bezpečně přístupný. Součástí tratě jsou podpěry potrubí nebo jiné zařízení zamezující přenášení pnutí na těleso měřidla. Průtokoměr nelze osadit tam, kde sevřené potrubí neumožní jeho montáž nebo kde se potrubí po vyjmutí mezikusu rozskočí. V místě osazení MT musí být zajištěno stálé zaplavení průtokoměrné části, její snadné uzavření z obou stran při výměnách průtokoměru vhodnými armaturami, které musí být snadno přístupné a jejich vzdálenost od průtokoměru nesmí být větší než 2 m. Všechny komponenty měřicí tratě musí splňovat místní požadavky na provozní tlak a teplotu nosného média. Uklidňovací zóna před a za průtokoměrem musí být velikosti 6D Pára Osazení průtokoměrné části pro způsob dle a), b) a d): Měření na straně kondenzátu - průtokoměr pro měření kondenzátu se osazuje tak, aby byl za všech provozních režimů zaručen zaplněný profil potrubí a vyloučeno zavzdušnění média nebo vniknutí páry do měřidla. U stanic se sběrnou nádrží kondenzátu se průtokoměr osazuje před nádrž. Uklidňovací zóna před a za průtokoměrem musí být velikosti 6D. Průtokoměr je osazen na společném úseku potrubí, kam jsou svedeny všechny kondenzátní vývody s výjimkou odvodnění. U stanic v majetku odběratele je odvodnění vlastního zařízení odběratele součástí dodaného množství média a musí být zaústěno před měřidlo. Přímá metoda - u průtokoměru osazených na straně páry je nutno uvažovat s uklidňujícími délkami před měřidlo až do hodnoty 20D dle výpočtu. Je nutno vyloučit umístění armatur, dvojitých a prostorových kolen, redukčních armatur apod. bezprostředně před vstupní délky průtokoměru. Za měřidlem musí být min. 5D. Přesný způsob osazení je dán individuálním pokynem výrobce. Odběr stavových veličin (tlaku a teploty) páry a teploty kondenzátu Snímače stavových veličin páry se zásadně umísťují za redukční ventil, pokud není osazen, za regulační armaturu. Snímač teploty kondenzátu se umístí tak, aby byla měřena teplota, s jakou je kondenzát vracen dodavateli, např. do sběrné nádrže kondenzátu. Snímač teploty páry se osadí v místě, kde je zaručen průtok páry za všech provozních režimů. Používaný sortiment: snímače tlaku JSP s.r.o. DMP331 - napojení přes kondenzační smyčku + ventil pro montáž snímače. Snímač má vnější závit M20x1,5. snímače teploty párované Sensit nebo ZPA napojení přes návarky s vnitřním závitem G1/2 pro délku stonku 98 mm snímače tlaku a teploty: o na straně páry (u přímé metody vždy v úseku, kde je osazen průtokoměr) přednostně za regulační (event. havarijní) armaturu. Teploměr vždy v místě, kde je zaručen průtok média za všech provozních režimů (vstupní strana rozdělovače apod.) o na straně kondenzátu se snímač teploty umístí tak, aby byla měřena teplota, s jakou je kondenzát vracen dodavateli, např. do sběrné nádrže kondenzátu (pokud tam není svedeno odvodnění přípojky) Místnost pro MT, průtokoměr SV a patní měření TV musí: Typ DN L (mm) Ultrazvukové měřidlo Qp 3, příruby PN25 Ultrazvukové měřidlo Qp příruby PN25 Ultrazvukové měřidlo Qp příruby PN25 Ultrazvukové měřidlo Qp příruby PN25 být suchá, větraná, osvětlení musí splňovat normové hodnoty stanovené českou technickou normou (viz. Osvětlení pracoviště 45 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci) bez venkovních vlivů s teplotou 14 až 26 C (viz. Teplota na pracovišti 3 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci), mít bezpečnou výšku a odpovídající vstup (přístup po žebříku je nepřípustný), splňovat všechny předpisy BOZP (zejména nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí) a PO (zákona 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č.246/2001 Sb., o požární prevenci) Připojovací podmínky Pražské teplárenské a.s. verze srpen 2014 Stránka 19 z 20

20 být vybavena tak, aby umožňovala bezpečné vypuštění topného média nebo vody pro případ výměny měřidla či odstranění poruchy zařízení v ní být prováděna v případě potřeby dezinfekce, dezinsekce a deratizace dle 57 zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů Požadavky na nové měřící místo: veškeré komponenty měřidla tepla musí být umístěny v jedné místnosti, nikoli ve vedlejší nebo v podlaží. musí být v uzamykatelné místnosti, resp. zajištěno uzamykatelnou klecí. měřicí místo se buduje zpravidla technicky v místě plnění uvedeného v SODTE, případně v jiném, technicky vhodném místě, co možná nejblíže místa plnění uvedeného v SODTE. průtokoměrná část MT se v primárních rozvodech umísťuje do vratného potrubí, v sekundárních rozvodech zpravidla do přívodního potrubí, nebrání-li tomu vážné a opodstatněné technické problémy, pro které by umístění průtokoměru do přívodního potrubí nebylo možné. pro napájení měřící sestavy 230 V/50 Hz je nutno vždy zajistit samostatný jistič plombovatelný v poloze zapnuto a přivést napájení do elektro krabice v místě osazení síťově napájeného komponentu, napájení musí mít revizi elektro, jejíž kopii obdrží pracovníci PT při instalaci měřidla. před osazením MT musí být provedena příprava pro připojení měřičů na dálkovou komunikaci dle přílohy č.12 těchto podmínek Požadavky na regulaci s ohledem na měřitelnost spotřeby dodané energie: Požadavky na regulaci se nevztahují pro havarijní procesy. Pro průtoky do Qs. 6 m 3 /hod. (DN 15 25) nastavit vzorkovací čas pro regulaci teploty meziokruhu nebo TV sec. pro regulaci ÚT sec. Doporučena je regulace typu PID (příp. PD), regulace typu PI je z hlediska měření spotřeby tepla nevhodná. Nastavení parametrů P, I a D musí být provedeno s ohledem na vlastnosti regulovaného okruhu tak, aby byla zajištěna co nejlepší stabilita regulované veličiny. Pro průtoky nad Qs. 6 m 3 /hod. (DN 25 a více) nastavit vzorkovací čas pro regulaci teploty meziokruhu nebo TV sec. pro regulaci ÚT sec. Doporučena je regulace typu PID (příp. PD), regulace typu PI je z hlediska měření spotřeby tepla nevhodná. Nastavení parametrů P, I a D musí být provedeno s ohledem na vlastnosti regulovaného okruhu tak, aby byla zajištěna co nejlepší stabilita regulované veličiny. 3.8 Stavba měřících míst pro dodávku tepla, SV a TV Pro zajištění řádného měření dodávek je stanoven následující postup: předání rámcového požadavku na nové měření na TS předání požadavku na zajištění MT - FSJ051_1-2 projednání způsobu fakturace s ved. OPT Termínové zpřesnění termínu montáže nově vznikající MM oddělení akvizic při uzavření SOBS či vyjednání obch. případu vedoucí projektu referent prodeje odpovědný zástupce za akci na straně PT min. 30 dní předem údržbové a obnovovací práce v našich PS s dopadem do měření tepla, SV a TV odbor údržby a obnovy při tvorbě plánu či vzniku akce odbor údržby a obnovy při tvorbě PD odbor údržby a obnovy při tvorbě PD odbor údržby a obnovy min. 30 dní předem investiční práce v našich PS s dopadem do měření tepla, SV a TV odbor investic při tvorbě plánu či vzniku akce odbor investic při tvorbě PD odbor investic při tvorbě PD odbor investic min. 30 dní předem rekonstrukce vyvolaná odběratelem obchodník, resp. správce oblasti na základě informace odběratele nevypracovává se, TS schvaluje předloženou PD vedoucí OPT správce oblasti v okamžiku získání informace od odběratele, zhotovitele 3.9 Dálková komunikace s měřidly Při budování nových rozvodných sítí a při rekonstrukcích stávajících se dodržuje zásada pokládky sdělovacích kabelů dle příslušných pokynů PT. Komunikace s MT a vodoměry SV a TV je standardně řešena jako přenos dat po metalických sběrnicích M-Bus s návazností na interní datové sítě PT (ethernet, bezdrátové sítě). Připojovací podmínky Pražské teplárenské a.s. verze srpen 2014 Stránka 20 z 20

PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY PRO PROJEKTOVÁNÍ, PROVÁDĚNÍ A UVÁDĚNÍ DO PROVOZU STAVEB CENTRALIZOVANÉHO ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM

PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY PRO PROJEKTOVÁNÍ, PROVÁDĚNÍ A UVÁDĚNÍ DO PROVOZU STAVEB CENTRALIZOVANÉHO ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY PRO PROJEKTOVÁNÍ, PROVÁDĚNÍ A UVÁDĚNÍ DO PROVOZU STAVEB CENTRALIZOVANÉHO ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM 1. ÚVOD Pražská teplárenská a.s. (dále jen PT) vydává Připojovací podmínky pro projektování,

Více

Společný předpis. Podmínky pro připojení na soustavu centralizovaného zásobování teplem pro město Štětí

Společný předpis. Podmínky pro připojení na soustavu centralizovaného zásobování teplem pro město Štětí Společný předpis Podmínky pro připojení na soustavu centralizovaného zásobování teplem pro město Štětí 2007 Obsah 1. Dodavatel tepla 2. Účel připojovacích podmínek (PP) 3. Pojmy a zkratky 4. Popis soustavy

Více

a rl ~ ll ll ll ll.. ll ll ll ~ fil g ~ IČ':-DIC : II spoi~gnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ll soudem v Jil

a rl ~ ll ll ll ll.. ll ll ll ~ fil g ~ IČ':-DIC : II spoi~gnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ll soudem v Jil Příloha č. 13 Příloha č. 13 Vzor protokolu o provedeném odstranění vad a nedodělků {"Protokol") sepsaný níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami Městská část Praha 8 se sídlem: Praha 8- Libeň, Zenklova

Více

1. ÚVOD A PŘEDMĚT NABÍDKY

1. ÚVOD A PŘEDMĚT NABÍDKY 1. ÚVOD A PŘEDMĚT NABÍDKY Společenství vlastníků bytových jednotek bytových domů na tř. Kpt. Jaroše 4 a 4A v Brně se rozhodlo předběžně poptat dodávku a instalaci nového zařízení předávací stanice tepla

Více

Potřeba tepla na vytápění (tepelná ztráta celého objektu) je stanovena podle ČSN060210 výpočtovým programem a je 410,0kW.

Potřeba tepla na vytápění (tepelná ztráta celého objektu) je stanovena podle ČSN060210 výpočtovým programem a je 410,0kW. VYTÁPĚNÍ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Podkladem pro zpracování projektové

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OPRAVA PLYNOVÉ KOTELNY ZŠ NÁM. MÍRU - BRNO. Datum: 07/2015 PROJEKCE TZB A ENERGETIKY TECHNOLOGICKÁ ČÁST

TECHNICKÁ ZPRÁVA OPRAVA PLYNOVÉ KOTELNY ZŠ NÁM. MÍRU - BRNO. Datum: 07/2015 PROJEKCE TZB A ENERGETIKY TECHNOLOGICKÁ ČÁST TECHNICKÁ ZPRÁVA OPRAVA PLYNOVÉ KOTELNY ZŠ NÁM. MÍRU - BRNO TECHNOLOGICKÁ ČÁST Vypracoval : Ing. Lenka Nováková Datum: 07/2015 1/5 1. ÚVOD Tato projektová dokumentace řeší opravu stávajících plynových

Více

17. 10. 2014 Pavel Kraják

17. 10. 2014 Pavel Kraják ZÁKONY A DALŠÍ PŘEDPISY PRO ELEKTROENERGETIKU A JEJICH VZTAH K TECHNICKÝM NORMÁM 17. 10. 2014 Pavel Kraják LEGISLATIVA - PŘEHLED Zákon č. 458/2000 Sb. Vyhláška č. 51/2006 Sb. Vyhláška č. 82/2011 Sb. Vyhláška

Více

INŽENÝRSKÁ ČINOST SLUŽBY TDS

INŽENÝRSKÁ ČINOST SLUŽBY TDS PŘÍLOHA Č. 2 k Příkazní smlouvě INŽENÝRSKÁ ČINOST SLUŽBY TDS VÝKONOVÁ FÁZE Č. 5 PŘÍPRAVNÁ FÁZE - ZABEZPEČENÍ SMLUVNÍCH VZTAHŮ 1. Technická, odborná, kontrolní a organizační činnost při práci se všemi stupni

Více

Společný předpis. Podmínky pro připojení na soustavu centralizovaného zásobování teplem pro město Štětí

Společný předpis. Podmínky pro připojení na soustavu centralizovaného zásobování teplem pro město Štětí Společný předpis Podmínky pro připojení na soustavu centralizovaného zásobování teplem pro město Štětí 2015 Obsah 1. Dodavatel tepla 2. Účel připojovacích podmínek (PP) 3. Pojmy a zkratky 4. Popis soustavy

Více

TECH ICKÉ PŘIPOJOVACÍ PODMÍ KY

TECH ICKÉ PŘIPOJOVACÍ PODMÍ KY Váš dodavatel tepla. a. s. ECH ICKÉ PŘIPOJOVACÍ PODMÍ KY pro odběrná tepelná zařízení, připojovaná k horkovodním rozvodům soustavy centralizovaného zásobování teplem ve Žďáře nad Sázavou. Datum: 1.8. 2008

Více

TECHNICKÉ PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY

TECHNICKÉ PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY TEPLÁRNA LIBEREC, akciová společnost Dr. M. Horákové 641/34a, 460 01 Liberec 4 TECHNICKÉ PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY pro odběrná tepelná zařízení, připojovaná k tepelným sítím soustavy centralizovaného zásobování

Více

VODAK Humpolec, s.r.o. formulář E Pražská 544, 396 30 Humpolec www.vodakhu.cz, tel.: 565 533 381, fax: 565 533 307

VODAK Humpolec, s.r.o. formulář E Pražská 544, 396 30 Humpolec www.vodakhu.cz, tel.: 565 533 381, fax: 565 533 307 Evidenční číslo: E / / 1.Žadatel: (majitel nemovitosti): VODAK Humpolec, s.r.o. formulář E Pražská 544, 396 30 Humpolec www.vodakhu.cz, tel.: 565 533 381, fax: 565 533 307 ŽÁDOST o zřízení vodovodní, kanalizační

Více

ZPRÁVA O KONTROLE KOTLŮ A ROZVODŮ TEPELNÉ ENERGIE

ZPRÁVA O KONTROLE KOTLŮ A ROZVODŮ TEPELNÉ ENERGIE EMI-TEST s.r.o. Na Sibiři 451 549 54 Police nad Metují ZPRÁVA O KONTROLE KOTLŮ A ROZVODŮ TEPELNÉ ENERGIE podle 3 odstavec 1 a 3 vyhlášky 194/2013 Sb., o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie číslo 0043/14

Více

Stupeň PD: D2.4a Ústřední vytápění, stlačený vzduch + přeložky plynu a vody. Datum: prosinec 2015. Číslo výtisku. plynu a vody

Stupeň PD: D2.4a Ústřední vytápění, stlačený vzduch + přeložky plynu a vody. Datum: prosinec 2015. Číslo výtisku. plynu a vody Energeticko-technická Profese: Stavební úpravy výrobních hal a snížení energetické náročnosti objektů společnosti na pozemcích D2.4a Ústřední vytápění, stlačený vzduch + přeložky Datum: prosinec 2015 Číslo

Více

Snížení energetické náročnosti objektu obecního úřadu v obci Bořetice včetně výměny zdroje vytápění, č.p. 39 na parcele č. 461 PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH

Snížení energetické náročnosti objektu obecního úřadu v obci Bořetice včetně výměny zdroje vytápění, č.p. 39 na parcele č. 461 PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH 1. Identifikační údaje stavby 2. Úvod 3. Popis stávajícího stavu 4. Plynová zařízení 5. Popis řešení 6. Uvedení do provozu 7. Obsluha spotřebiče 8. Montážní práce 9. Závěr Související

Více

Oprava regulace napojovacího uzlu ÚT pro územní

Oprava regulace napojovacího uzlu ÚT pro územní Krycí list 1/1 Oprava regulace napojovacího uzlu ÚT pro územní Zhotovitel: Investor: RICHTER-Projekční kancelář Národní tř. č.1 736 01 Havířov-Město Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje,

Více

SYMPATIK Vila Aku. Obrázek RD

SYMPATIK Vila Aku. Obrázek RD SYMPATIK Vila Aku Obrázek RD Obr. Budova SYSTHERM SYMPATIK Vila Aku je předávací stanice, určená pro individuální vytápění a přípravu teplé vody v rodinných domech a malých objektech připojených na systémy

Více

METODIKA ME 51/02 DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY

METODIKA ME 51/02 DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY ČEZ DISTRIBUCE SKUPINA ČEZ parafa správce dokumentace nebo pověřeného zaměstnance pořadové číslo kopie DRUH DOKUMENTU METODIKA ČÍSLO DOKUMENTU ME 51/0 NÁZEV DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY HLAVNÍ

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.140.10 Srpen 2014 ČSN 06 0310 Tepelné soustavy v budovách Projektování a montáž Heating systems in buildings Design and installation Nahrazení předchozích norem Touto normou

Více

A+B PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

A+B PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA AKCE ZAHRADNÍ DŮM OPRAVA PLOCHÉ STŘECHY STUPEŇ Projektová dokumentace pro stavební povolení INVESTOR Dům kultury Teplice, Mírové náměstí 2950, Teplice A+B PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA V Teplicích:

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE VZDUCHOTECHNIKA

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE VZDUCHOTECHNIKA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE VZDUCHOTECHNIKA analýza objektu rozdělení na funkční celky VZT, koncepční řešení celé budovy, vedoucí zadá 2 3 zařízení k dalšímu rozpracování tepelné bilance, průtoky vzduchu, tlakové

Více

Předmět veřejné zakázky Kotel teplovodní 2,5 MW na spalování biomasy

Předmět veřejné zakázky Kotel teplovodní 2,5 MW na spalování biomasy Předmět veřejné zakázky Kotel teplovodní 2,5 MW na spalování biomasy Zaměření projektu: Sektorový zadavatel v rámci programu podpory obnovitelných zdrojů řeší tímto diverzifikaci zdroje o další palivo.

Více

Zpráva o kontrole kotle a vnitřních rozvodů tepla

Zpráva o kontrole kotle a vnitřních rozvodů tepla Zpráva o kontrole kotle a vnitřních rozvodů tepla Jméno majitele/správce Adresa kontrolovaného objektu Identifikace systému vytápění Celková podlahová plocha Za celý objekt neuvedeno. Kotelna vytápí jen

Více

EPBD Semináře Články 8 & 9

EPBD Semináře Články 8 & 9 EPBD Semináře Články 8 & 9 Zdeněk Kodytek Říjen 2005 Požadavky Směrnice v článcích 8 a 9 V článcích 8 a 9 Směrnice požaduje, aby členské státy aplikovaly pravidelné inspekce kotlů spalujících neobnovitelná

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA Měření a regulace Rekonstrukce plynové kotelny

TECHNICKÁ ZPRÁVA Měření a regulace Rekonstrukce plynové kotelny Niersberger Instalace, s.r.o. Tyršova 2075 256 01 Benešov Telefon (+420) 317 721 741-2 Fax (+420) 317 721 841 E-mail: instalace@niersberger.cz IČO 64577252 DIČ CZ64577252 TECHNICKÁ ZPRÁVA Měření a regulace

Více

Předizolované potrubí

Předizolované potrubí Předizolované potrubí S PUR IZOLACÍ Široký výběr materiálů předizolovaného potrubí Předizolované potrubí od DN 20 do DN 1200 Vysoká tepelná odolnost izolační PUR pěny Nízké tepelné ztráty Uponor Infra

Více

ZÁSADY č. 1/2015 I. ÚČEL

ZÁSADY č. 1/2015 I. ÚČEL ZÁSADY pro uzavírání smluv o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě při budování a rekonstrukcích inženýrských a jiných sítí a staveb na pozemcích ve vlastnictví Města Klecany dle usnesení

Více

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU NA PARCELE Č. 4544/123 V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ HUSTOPEČE U BRNA

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU NA PARCELE Č. 4544/123 V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ HUSTOPEČE U BRNA INVESTOR: Vladimíra Tučková, Nová Ves 109, 691 23, Pohořelice NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU NA PARCELE Č. 4544/123 V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ HUSTOPEČE U BRNA VYTAPĚNÍ Obsah projektu : Technická zpráva Výkresová

Více

Investor : Společenství vlastníků domu č.p. 377, 378, 379, Československé armády 377, 550 01 BROUMOV

Investor : Společenství vlastníků domu č.p. 377, 378, 379, Československé armády 377, 550 01 BROUMOV --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Stavba : PANELOVÝ DŮM V BROUMOVĚ, ČSA 377, 378, 379 STAVEBNÍ ÚPRAVY Investor : Společenství

Více

Rekonstrukce administrativní budovy Olbrichova 15-1. etapa

Rekonstrukce administrativní budovy Olbrichova 15-1. etapa Rekonstrukce administrativní budovy Olbrichova 15-1. etapa Místo stavby : Opava, Olbrichova 15 Katastrální území : Opava - Předměstí Investor : Zemský archiv v Opavě Zodpovědný projektant : ing. arch.

Více

ZÁKLADNÍ POJMY V OBLASTI ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM

ZÁKLADNÍ POJMY V OBLASTI ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM ZÁKLADNÍ POJMY V OBLASTI ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM ZÁKLADNÍ POJMY Zásobování teplem energetické odvětví, jehož účelem je výroba, dodávka a rozvod tepla. Centralizované zásobování teplem (CZT) výroba, rozvod a

Více

TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Dodávka a montáž výměníkové stanice tepla objektu C3-4 na akci Obytný soubor Štěrboholy/Dolní Měcholupy, Praha 15

TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Dodávka a montáž výměníkové stanice tepla objektu C3-4 na akci Obytný soubor Štěrboholy/Dolní Měcholupy, Praha 15 Příloha č. 1 zadávací dokumentace TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Dodávka a montáž výměníkové stanice tepla objektu C3-4 na akci Obytný soubor Štěrboholy/Dolní Měcholupy, Praha 15 Předmětem výběrového

Více

1. ÚVOD... 2 2. VODOVODNÍ PŘÍPOJKY... 3 3. ZÁVĚR... 6

1. ÚVOD... 2 2. VODOVODNÍ PŘÍPOJKY... 3 3. ZÁVĚR... 6 1. ÚVOD... 2 1.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA... 2 1.2. PODKLADY... 2 2. VODOVODNÍ PŘÍPOJKY... 3 2.1. NAPOJENÍ A UMÍSTĚNÍ... 3 2.2. BILANCE POTŘEBY VODY... 4 2.3. PROVÁDĚNÍ, ZEMNÍ PRÁCE... 5

Více

Žádost o vydání stavebního povolení

Žádost o vydání stavebního povolení Městskému úřadu v Morkovicích-Slížanech, stavebnímu úřadu Žádost o vydání stavebního povolení - ke stavbě - ke změně stavby (nadstavbě, přístavbě, stavebním úpravám, při nichž se zachovává půdorysné a

Více

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail. Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: Akce: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.com Datum: A DSP 018 04/2015 12 x A4 - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE NA VÝSLUNÍ V CHOTĚBOŘI PRŮVODNÍ

Více

Reklamace dodávky tepla a TUV

Reklamace dodávky tepla a TUV Reklamace dodávky tepla a TUV Reklamace jsou přijímány výhradně dle Části A, čl. IV. (Vady dodávky), bodu 2 příloha č.1 Obchodní a technické podmínky dodávky tepla a teplé užitkové vody platné pro soustavy

Více

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: V přístavu 1585 170 00 Praha Holešovice kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

Technická zpráva zdravotní technika

Technická zpráva zdravotní technika F 1.4.1 zdravotní technika 1. Identifikace stavby, stavebník, projektant Název stavby: Místo stavby: ZŠ Batří Venclíků 1140, Praha 9 Černý Most I. Kraj: Praha Stavebník: Městská část Praha 14 Bratří Venclíků

Více

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: Lešenská 535/7 a 536/5 181 00 Praha 8 Troja kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

Dokument č.10 Dokument, který stanovuje podmínky na technické provádění vodovodních přípojek

Dokument č.10 Dokument, který stanovuje podmínky na technické provádění vodovodních přípojek Dokumenty společnosti VODAK HUMPOLEC s.r.o. DOKUMENTY Strana číslo : 1 Celkový počet stran : 5 Výtisk Změna číslo: číslo : 0 1 Změna číslo : 0 Dokumenty společnosti Dokument č.10 Dokument, který stanovuje

Více

Identifikační údaje stavby... 2 Úvod... 2. Výchozí podklady... 2 Vodovod... 2

Identifikační údaje stavby... 2 Úvod... 2. Výchozí podklady... 2 Vodovod... 2 Obsah Identifikační údaje stavby... 2 Úvod... 2 Výchozí podklady... 2 Vodovod... 2 Vodovodní přípojka... 3 Popis řešení... 3 Materiály... 3 Výškové osazení přípojky vodovodu... 3 Uložení potrubí, výkopy...

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA - VYTÁPĚNÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA - VYTÁPĚNÍ D.1.4.d.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA - VYTÁPĚNÍ Akce: PASÁŽ A NOVOSTAVBA KOMUNIKAČNÍHO JÁDRA DOMU Č. 49, JAROMĚŘ Objekt: Část: Vypracoval: Archívní číslo: Jaroměř Kavárna Vytápění Ing. Jiří Hájek P13P138 Datum:

Více

B. Souhrnná technická zpráva. 2. Mechanická odolnost a stabilita Není nutné prokazovat. Jedná se o inženýrskou podzemní stavbu.

B. Souhrnná technická zpráva. 2. Mechanická odolnost a stabilita Není nutné prokazovat. Jedná se o inženýrskou podzemní stavbu. B. Souhrnná technická zpráva 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení Jedná se o inženýrskou podzemní stavbu. 2. Mechanická odolnost a stabilita Není nutné prokazovat. Jedná se o inženýrskou

Více

STAVEBNÍ DENÍK A JEHO NÁLEŽITOSTI

STAVEBNÍ DENÍK A JEHO NÁLEŽITOSTI STAVEBNÍ DENÍK A JEHO NÁLEŽITOSTI Výňatek ze zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 157 stavebního zákona 1) Při

Více

Minimální rozsah dokumentace přikládaného k žádosti o dotaci v programu Zelená úsporám, v oblasti podpory C.3 Rodinné domy

Minimální rozsah dokumentace přikládaného k žádosti o dotaci v programu Zelená úsporám, v oblasti podpory C.3 Rodinné domy Minimální rozsah dokumentace přikládaného k žádosti o dotaci v programu Zelená úsporám, v oblasti podpory C.3 Rodinné domy K žádosti o poskytnutí dotace se přikládá dokumentace, z níž je patrný rozsah

Více

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: Českobrodská 575 190 11 Praha - Běchovice kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

Akce: Bytový dům Krále Jiřího 1341/4, Karlovy Vary

Akce: Bytový dům Krále Jiřího 1341/4, Karlovy Vary Dokumentace pro provedení stavby Zařízení vytápění 1. Technická zpráva Obsah: 1. Identifikační údaje stavby 2. Podklady 3. Úvod a základní informace 4. Technický popis 5. Požadavky na jednotlivé profese

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. JIŘÍ POKORNÝ PROJEKCE PT Beethovenova 12/234 400 01 Ústí nad Labem IČO : 650 75 200 DIČ : CZ510820017 ČKAIT 0401617

TECHNICKÁ ZPRÁVA. JIŘÍ POKORNÝ PROJEKCE PT Beethovenova 12/234 400 01 Ústí nad Labem IČO : 650 75 200 DIČ : CZ510820017 ČKAIT 0401617 JIŘÍ POKORNÝ PROJEKCE PT Beethovenova 12/234 400 01 Ústí nad Labem IČO : 650 75 200 DIČ : CZ510820017 ČKAIT 0401617 tel: +420 777 832 853 e-mail: pokorny@projekce-pt.cz TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce: REKONSTRUKCE

Více

Akce běžné údržby v r. 2014 na zařízení pro rozvod tepla oblasti CZT Litvínov

Akce běžné údržby v r. 2014 na zařízení pro rozvod tepla oblasti CZT Litvínov Akce běžné údržby v r. 2014 na zařízení pro rozvod tepla oblasti CZT Litvínov 1. Výměna armatur DN 350 na TN Koldům Popis stávajícího stavu: Na odbočce pro TN Koldům jsou zabudovány sekční uzavírací armatury,

Více

PŘÍPRAVA STAVEB - prověření pozemků či nemovitostí k uvažované výstavbě - posouzení investičního záměru - kontrola projektových podkladů

PŘÍPRAVA STAVEB - prověření pozemků či nemovitostí k uvažované výstavbě - posouzení investičního záměru - kontrola projektových podkladů PŘÍPRAVA STAVEB - prověření pozemků či nemovitostí k uvažované výstavbě Posouzení vhodnosti z hlediska existence břemen, stávajících sítí, ochranných pásem, možností napojení na infrastrukturu, místních

Více

1 Teplo pro Brno. 2 Specifikace zákazníků

1 Teplo pro Brno. 2 Specifikace zákazníků Teplo 1 Teplo pro Brno 2 Specifikace zákazníků 3 Poskytované služby 4 Výhody dálkového tepla 5 Výroba tepelné energie 6 Rozvod tepelné energie 7 Provozovaná tepelná zařízení 8 Technická specifikace odběru

Více

Předávací stanice tepla v soustavách CZT (III) Tlakově nezávislé předávací stanice

Předávací stanice tepla v soustavách CZT (III) Tlakově nezávislé předávací stanice Stránka č. 1 z 7 Vytištěno z internetového portálu TZB-info (www.tzb-info.cz), dne: zdroj: http://www.tzb-info.cz/t.py?t=2&i=5236 Předávací stanice tepla v soustavách CZT (III) Datum: Autor: Ing. Miroslav

Více

F.3. RODINNÝ DŮM BUČOVICKÁ 493, SLAVKOV U BRNA - ZMĚNA STAVBY č.2 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA ING. MILAN STRACHOŇ ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: VYPRACOVAL:

F.3. RODINNÝ DŮM BUČOVICKÁ 493, SLAVKOV U BRNA - ZMĚNA STAVBY č.2 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA ING. MILAN STRACHOŇ ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: VYPRACOVAL: ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: SLAVKOV U BRNA - č.2 F.3 ZAKÁZKA: 181-2010 SEZNAM PŘÍLOH DOKUMENTACE - F.3 TECHNICKÁ ZPRÁVA - 01 PODÉLNÝ PROFIL - 02 VODOMĚRNÁ ŠACHTA 03 ULOŽENÍ POTRUBÍ 04 ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:

Více

Náhradní zdroj pro DPS Elišky Purkyňové, Thákurova 8 12, Praha 6 TECHNICKÁ ZPRÁVA

Náhradní zdroj pro DPS Elišky Purkyňové, Thákurova 8 12, Praha 6 TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje: Název akce: DOMOV PRO SENIORY ELIŠKY PURKYŃOVÉ Náhradní zdroj Místo stavby. Thákurova 8, 10, 12 Praha 6 Druh dokumentace: Investor: Vypracoval: Projekt Domov pro

Více

INZ 5 TDI. 2009-2010 Jan Kušnír

INZ 5 TDI. 2009-2010 Jan Kušnír INZ 5 TDI 2009-2010 Jan Kušnír TDI Ústřední vytápění Charakteristika systému: Systém: Materiál rozvodu: Spoje na potrubí: tlakový uzavřený, dvoutrubkový, teplovodní (do 110 C) měď, popř. plast (PP-R, PEX,

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA AKCE STAVEBNÍ ÚPRAVY HÁJENKY POLNÁ POLNÁ NA ŠUMAVĚ čp. 268 NÁZEV OBJEKTU ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ INVESTOR VLS s.p., DIVIZE HORNÍ PLANÁ, JIRÁSKOVA 150, HORNÍ PLANÁ REGION JIHOČESKÝ STUPEŇ PROVÁDĚCÍ

Více

1. Identifikační údaje stavby 3. 2. Seznam příloh 4. 3. Zdravotně technické instalace 5 4. ZÁVĚR 5

1. Identifikační údaje stavby 3. 2. Seznam příloh 4. 3. Zdravotně technické instalace 5 4. ZÁVĚR 5 1. Identifikační údaje stavby 3 2. Seznam příloh 4 3. Zdravotně technické instalace 5 3.1 Podklady 5 3.2 Popis 5 3.3 Stávající vnitřní vodovod a kanalizace 5 3.4 Nový vnitřní vodovod a kanalizace 5 4.

Více

1 Identifikační údaje... 3 2 Celkový popis stavby... 4 2.1 Účel užívaní stavby, základní kapacity funkčních jednotek... 4 2.2 Celkové urbanistické a

1 Identifikační údaje... 3 2 Celkový popis stavby... 4 2.1 Účel užívaní stavby, základní kapacity funkčních jednotek... 4 2.2 Celkové urbanistické a Obsah: Strana: 1 Identifikační údaje... 3 2 Celkový popis stavby... 4 2.1 Účel užívaní stavby, základní kapacity funkčních jednotek... 4 2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení... 4 2.2.1 Urbanismus...

Více

MACH projektování tepelné techniky a MaR U Bazénu 485/6, 142 00 Praha 4 TECHNICKÁ ZPRÁVA

MACH projektování tepelné techniky a MaR U Bazénu 485/6, 142 00 Praha 4 TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICKÁ ZPRÁVA zakázkové číslo: P1544/2015 název akce: Rekonstrukce výměníkové stanice objektu Církevní MŠ Ke Kamýku místo stavby: Praha 4, Kamýk, Ke Kamýku 686 odběratel: Městská část Praha 12 datum

Více

736/9Výrobně administrativní objekt, Průmyslové podlahy Plaček, a.s.

736/9Výrobně administrativní objekt, Průmyslové podlahy Plaček, a.s. PROJEKCE TZB, Folta Miroslav Podlesí 461, 757 01 Valašské Meziříčí tel.: +420 571 631 016, 604 790 004 e-mail: tzb.folta@seznam.cz Řešení havarijního stavu soc. zařízení a školní kuchyně MŠ MŠSpolečenský

Více

Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi Systherm Plán BOZP..doc Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi Ústí nad Labem Rekonstrukce výměníkové stanice Zpracoval : Datum : 12.5. 2015 Koordinátor staveb dle zákona č309/2006 Registrační

Více

Michal Pospíšil Interbrigadistů 2, 750 02 Přerov IČO : 65912535 DIČ : CZ 7404195678 DOKUMENTACE OBJEKTU PROJEKT PRO REALIZACI STAVBY

Michal Pospíšil Interbrigadistů 2, 750 02 Přerov IČO : 65912535 DIČ : CZ 7404195678 DOKUMENTACE OBJEKTU PROJEKT PRO REALIZACI STAVBY Michal Pospíšil Interbrigadistů 2, 750 02 Přerov IČO : 65912535 DIČ : CZ 7404195678 DOKUMENTACE OBJEKTU PROJEKT PRO REALIZACI STAVBY Akce : Investor : Městský úřad Klimkovice Lidická 1 742 83 Klimkovice

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ. SOUSTAVY KAUČUK, a.s. Zásady pro připojení zařízení k lokální distribuční soustavě

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ. SOUSTAVY KAUČUK, a.s. Zásady pro připojení zařízení k lokální distribuční soustavě PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY KAUČUK, a.s. (společná část) Příloha 6 Zásady pro připojení zařízení k lokální distribuční soustavě V Praze, leden 2003 PŘÍLOHA 6 PPLDS: Zásady pro připojení

Více

Protokol č. 010300115

Protokol č. 010300115 ČR-Státní energetická inspekce územní inspektorát pro Hlavní město Prahu a Středočeský kraj Legerova 49, 120 00 Praha 2 Čj.: 010300115 Protokol č. 010300115 o výsledku kontroly podle 12 zákona č. 255/2012

Více

OBSAH DOKUMENTACE: UPOZORNĚNÍ

OBSAH DOKUMENTACE: UPOZORNĚNÍ OBSAH DOKUMENTACE: F - 401 - Textová část A. Technická zpráva B. Tepelné ztráty F - 402 - Půdorys 1.PP F - 403 - Půdorys 1.NP F - 404 - Půdorys 2.NP F - 405 - Půdorys 3.NP F - 406 - Schema zapojení bytových

Více

Architektonická kancelář KŘIVKA s.r.o.,

Architektonická kancelář KŘIVKA s.r.o., A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Františka 2.01 A PRŮVODNÍ ZPRÁVA - 1 z 8 OBSAH: A.1 Identifikační údaje... 3 A.1.1 Údaje o stavbě... 3 A.1.2 Údaje o žadateli / stavebníkovi... 3 A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace...

Více

OBSAH. 1. Technická zpráva 2. Půdorys přízemí 3. Půdorys podkroví 4. Schéma tělesa 5. Schéma zdroje tepla

OBSAH. 1. Technická zpráva 2. Půdorys přízemí 3. Půdorys podkroví 4. Schéma tělesa 5. Schéma zdroje tepla OBSAH 1. Technická zpráva 2. Půdorys přízemí 3. Půdorys podkroví 4. Schéma tělesa 5. Schéma zdroje tepla T E C H N I C K Á Z P R Á V A Projekt řeší vytápění rodinného domu manželů Vytlačilových, Roztoky

Více

Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy

Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 60. B - souhrnná technická zpráva Souhrnná

Více

Celkový seznam technické dokumentace

Celkový seznam technické dokumentace Celkový seznam technické dokumentace Část Název výkresu Počet FA4 0. 1. 2. Seznam technické dokumentace Technická zpráva Dispoziční schéma rozvodu hromosvodu 1 6 2 Celkový počet A4 9 Vypracoval Navrhl

Více

HALA PRO ÚPRAVU PLOCHÉHO SKLA

HALA PRO ÚPRAVU PLOCHÉHO SKLA Akce: Adresa: HALA PRO ÚPRAVU PLOCHÉHO SKLA parc.č. 505, 506, 213/1, 213/4, 213/5, 213/6, v k.ú. LÁZNĚ TOUŠEŇ D1.4.a Ústřední vytápění Část: Příloha: D1.4.a - 01 Technická zpráva Datum: 11/2014 Přílohy:

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Akce : Výzkumné centrum Josefa Ressela, SO 02

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Akce : Výzkumné centrum Josefa Ressela, SO 02 Akce : Výzkumné centrum Josefa Ressela, SO 02 Investor: Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno Část : Měření a regulace Projekt pro provedení stavby TECHNICKÁ ZPRÁVA A) Použité podklady

Více

F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE. Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07

F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE. Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07 F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07 Úvod Projektová dokumentace pro stavební povolení řeší

Více

IV. ROZLIŠENÍ POSTUPŮ PODLE TYPU STAVBY

IV. ROZLIŠENÍ POSTUPŮ PODLE TYPU STAVBY ZÁSAD Y č. 1/2008 r ZA SADY pro uzavírání smluv o zřízení věcného břemene při budování a rekonstrukcích inženýrských a jiných sítí a staveb na pozemcích ve vlastnictví a správě MČ Praha - Běchovice ve

Více

62/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 7. března 2011

62/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 7. března 2011 62/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 7. března 2011 o podmínkách připojení k plynárenské soustavě a o změně vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 251/2001 Sb., kterou se stanoví Pravidla provozu přepravní

Více

Minimální rozsah dokumentace přikládané k žádosti o dotaci v programu Zelená úsporám, v oblasti podpory B

Minimální rozsah dokumentace přikládané k žádosti o dotaci v programu Zelená úsporám, v oblasti podpory B Minimální rozsah dokumentace přikládané k žádosti o dotaci v programu Zelená úsporám, v oblasti podpory B K žádosti o poskytnutí dotace se přikládá z níž je patrný rozsah a způsob provedení podporovaných

Více

Rozsah zpracované dokumentace pro provádění stavby

Rozsah zpracované dokumentace pro provádění stavby Příloha č. 5 Rozsah zpracované dokumentace pro provádění stavby Projekční činnost v rozsahu této Smlouvy bude obsahovat vypracování dokumentace na úrovni realizačního projektu v souladu s touto Přílohou.

Více

1.VŠEOBECNĚ 2.TEPELNÁ BILANCE

1.VŠEOBECNĚ 2.TEPELNÁ BILANCE 1.VŠEOBECNĚ Prováděcí projekt řeší vytápění přístavby v objektu Varšavská 19, Praha 2. Jako podklady pro projekt ÚT byly použity: o Stavební výkresy objektu o ČSN 06 0210 Výpočet tepelných ztrát budov

Více

Problémy navrhování a provozu tepelných sítí. Jan Havelka, Jan Švec

Problémy navrhování a provozu tepelných sítí. Jan Havelka, Jan Švec Problémy navrhování a provozu tepelných sítí Jan Havelka, Jan Švec Obsah prezentace Úvod Příklady úloh řešených na parních sítích Příklady úloh řešených na vodních sítích Stručné představení softwaru MOP

Více

ENERGO-STEEL spol. s r. o. Sídlo: Vřesinská 66/54, 708 00 Ostrava-Poruba, Česká republika Tel./Fax: 599 527 327 Mobil: 777 723 344, 608 553 344

ENERGO-STEEL spol. s r. o. Sídlo: Vřesinská 66/54, 708 00 Ostrava-Poruba, Česká republika Tel./Fax: 599 527 327 Mobil: 777 723 344, 608 553 344 ENERGO-STEEL spol. s r.o. Sídlo: Vřesinská 66/54, 708 00 Ostrava-Poruba, Česká republika Tel./Fax: 599 527 327 Mobil: 777 723 344, 608 553 344 IČ: 15502546 Http://www.energo.cz E-mail: energo@energo.cz

Více

OHLÁŠENÍ ODSTRANĚNÍ. stavby terénních úprav zařízení. Věc:

OHLÁŠENÍ ODSTRANĚNÍ. stavby terénních úprav zařízení. Věc: Příloha č. 7 k vyhlášce č. 526/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:. Městský úřad Lipník nad Bečvou stavební úřad Ulice: náměstí T.G.Masaryka 89 (sídlo Bratrská 358-zámek) PSČ, obec: 751 31 Lipník nad

Více

401/2010 Sb. VYHLÁŠKA

401/2010 Sb. VYHLÁŠKA Systém ASPI - stav k 11.3.2012 do částky 27/2012 Sb. a 14/2012 Sb.m.s. - RA232 Obsah a text 401/2010 Sb. - poslední stav textu 401/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 20. prosince 2010 o obsahových náležitostech

Více

Vyhláška kterou se stanoví podrobnosti měření elektřiny a předávání technických údajů

Vyhláška kterou se stanoví podrobnosti měření elektřiny a předávání technických údajů SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Vyhláška kterou se stanoví podrobnosti měření elektřiny a předávání technických údajů Citace pův. předpisu: 218/2001 Sb. Částka: 84/2001 Sb. Datum přijetí: 14. června 2001

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA Vytápění MŠ Čtyřlístek

TECHNICKÁ ZPRÁVA Vytápění MŠ Čtyřlístek Niersberger Instalace, s.r.o. Tyršova 2075 256 01 Benešov Telefon (+420) 317 721 741-2 Fax (+420) 317 721 841 E-mail: instalace@niersberger.cz IČO 64577252 DIČ CZ64577252 TECHNICKÁ ZPRÁVA Vytápění MŠ Čtyřlístek

Více

MÍSTNÍ KOMUNIKACE UBUŠÍN C1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

MÍSTNÍ KOMUNIKACE UBUŠÍN C1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje... 2 2. Stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění... 2 3. Situační a výškové řešení... 3 4. Navržená konstrukce komunikace... 4 5. Odvodnění komunikace... 5 6.

Více

Vytápění BT01 TZB II - cvičení

Vytápění BT01 TZB II - cvičení Vytápění BT01 TZB II - cvičení BT01 TZB II HARMONOGRAM CVIČENÍ AR 2012/2012 Týden Téma cvičení Úloha (dílní úlohy) Poznámka Stanovení součinitelů prostupu tepla stavebních Zadání 1, slepé matrice konstrukcí

Více

499/2006 Sb. VYHLÁŠKA. o dokumentaci staveb

499/2006 Sb. VYHLÁŠKA. o dokumentaci staveb 499/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 193 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon): 1 Úvodní

Více

TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB Obsah: Strana: 1 Identifikační údaje... 1 2 Předmět řešení... 1 3 Energetická bilance... 1 4 Technické řešení... 2 5 Vnější vlivy na el. zařízení dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 změna

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ, VĚTRÁNÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ, VĚTRÁNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ, VĚTRÁNÍ CIVIL ENGINEERING DESIGN STUDIO Identifikační údaje stavby: název stavby: Stavební úpravy BD 2.np a 5.np místo stavby: obec: Praha 7-Holešovice místo: Tusarova 1235/32

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ Identifikace stavby Účel stavby : REKONSTRUKCE VÝTAHU v objektu MěÚ Třebíč Místo stavby: Kraj: Charakter stavby: Stupeň: Investor: Projektant:

Více

CENTRÁLNÍ ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM VE ZLÍNĚ

CENTRÁLNÍ ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM VE ZLÍNĚ e-mail: teplozlin@volny.cz www.teplozlin.cz CENTRÁLNÍ ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM VE ZLÍNĚ CZT ve Zlíně má dlouholetou tradici. Zdroj tepla původně jako energetický zdroj Baťových závodů, dnes Alpiq Generation (CZ)

Více

SPOLKOVÝ DŮM. K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE. STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice

SPOLKOVÝ DŮM. K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE. STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE SPOLKOVÝ DŮM K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice ZPRACOVATEL DOKUMENTACE: Ing. arch. Jolana Fritschová,

Více

Katalogový list č. Verze: 01 ecocompact VSC../4, VCC../4 a aurocompact VSC D../4 06-S3

Katalogový list č. Verze: 01 ecocompact VSC../4, VCC../4 a aurocompact VSC D../4 06-S3 Verze: 0 ecocompact VSC../, VCC../ a aurocompact VSC D../ 0-S Stacionární kondenzační kotle s vestavěným zásobníkem teplé vody pro zajištění maximálních kompaktních rozměrů ve velmi elegantím designu.

Více

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace smluvní vzor objednatele Schválen č. j.: 9112/12-OP STAVEBNÍ DENÍK

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace smluvní vzor objednatele Schválen č. j.: 9112/12-OP STAVEBNÍ DENÍK Správa železniční dopravní cesty, státní organizace smluvní vzor objednatele Schválen č. j.: 9112/12-OP STAVEBNÍ DENÍK (údržba a opravy staveb státních drah) Název stavby (díla) / dle SoD/:......... Správa

Více

Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií

Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií Dne 3. 10. 2012 vyšla ve Sbírce zákonů tiskem změna pod číslem 318/2012 Sb. Platnost novely zákona je od 1. 1. 2013. Co je nového? Jen vybrané podstatné

Více

Zadávací dokumentace stavby. STAVBA: Revitalizace obvodových stěn vstupního podlaží panelového domu Famfulíkova 1131 1139

Zadávací dokumentace stavby. STAVBA: Revitalizace obvodových stěn vstupního podlaží panelového domu Famfulíkova 1131 1139 Zadávací dokumentace stavby STAVBA: Revitalizace obvodových stěn vstupního podlaží panelového domu Famfulíkova 1131 1139 Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky Název zakázky: Revitalizace obvodových

Více

OTOPNÁ SOUSTAVA BYTOVÉHO DOMU č.p. 315, ULICE 5. KVĚTNA, JESENICE

OTOPNÁ SOUSTAVA BYTOVÉHO DOMU č.p. 315, ULICE 5. KVĚTNA, JESENICE OTOPNÁ SOUSTAVA BYTOVÉHO DOMU č.p. 315, ULICE 5. KVĚTNA, JESENICE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO REKONSTRUKCI OTOPNÉ SOUSTAVY Stupeň dokumentace: Dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ) Zodpovědný projektant:

Více

Setkání odběratelů s dodavatelem tepla 26.6.2013 CENTRÁLNÍ ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM VE ZLÍNĚ

Setkání odběratelů s dodavatelem tepla 26.6.2013 CENTRÁLNÍ ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM VE ZLÍNĚ Setkání odběratelů s dodavatelem tepla 26.6.2013 CENTRÁLNÍ ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM VE ZLÍNĚ e-mail: teplozlin@volny.cz Hlavním cílem dnešního setkání dodavatele s odběrateli tepla je hledání cest ke zlepšení

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ SOUHLAS. k.ú. Veltrusy,parc.č.125/142

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ SOUHLAS. k.ú. Veltrusy,parc.č.125/142 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ SOUHLAS k.ú. Veltrusy,parc.č.125/142 D.2. DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ D. 2.1 KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA Vypracoval: Jan Cichra Kontroloval: Ing. Miroslav

Více

Požadavky na zpracování projektové dokumentace Dostavba pavilonu D a F ZŠ speciální Jižní, Česká Lípa

Požadavky na zpracování projektové dokumentace Dostavba pavilonu D a F ZŠ speciální Jižní, Česká Lípa Příloha č. 1 Smlouvy o dílo Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky Požadavky na zpracování projektové dokumentace Dostavba pavilonu D a F ZŠ speciální Jižní, Česká Lípa 1. Rozdělení projektu na části : Část

Více

příslušenství PŘÍSLUŠENSTVÍ K TEPELNÉMU ČERPADLU VZDUCH-VODA AWX Systémová jednotka HBX300 HBX mini Hydrobox s ovládacím panelem

příslušenství PŘÍSLUŠENSTVÍ K TEPELNÉMU ČERPADLU VZDUCH-VODA AWX Systémová jednotka HBX300 HBX mini Hydrobox s ovládacím panelem PŘÍSLUŠENSTVÍ K TEPELNÉMU ČERPADLU VZDUCH-VODA AWX Systémová jednotka HBX300 Kompaktně řešená systémová jednotka HBX300 pod svým elegantním pláštěm skrývá všechny důležité komponenty potřebné pro připojení

Více