Jdeto snadno. Pprùvodce kinteraktivním tabulím TeamBoard

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jdeto snadno. Pprùvodce kinteraktivním tabulím TeamBoard"

Transkript

1 Jdeto snadno. Pprùvodce kinteraktivním tabulím TeamBoard

2 TeamBoard Jednoduchá, efektivní komunikace Jedna bílá tabule tøi øešení prezentací. 1. TeamBoard Suite: Režim elektronické tabule Technologie má dramatickýdopad na zpùsob, jakým naši lidé komunikují. Jako specialista naitje mým nejvìtším úkolem nalézt øešení prezentací, kterése zamìøují napotøebykomunity uživatelù,vyžadují minimální podporuzoddìlení a nebudouvdobìinstalace již zastaralé. 2. Egan PowerX: Interaktivnídotyková obrazovka promicrosoft PowerPoint 3. TeamBoard Suite: Režim interaktivní dotykové obrazovky pro jakoukoli aplikaci Vizuální pomùckyzvyšují udržení pozornosti publika o 45%. Vašespoleènostchápe hodnotuvizuálních pomùcek anavás záleží, abyste peníze pro IT utratili rozumnì. Prezentaèní produkty mohou býtproblémempro podporu.pracovníci IT-AV mají jen málo èasu na potøebnéškolení apodporu potenciálnìrùznorodé komunityuživatelù. Paradoxemje, že nakupujetena základì vlastnostíatechnologie, ale vašiuživatelé vyžadují jednoduchost. TeamBoardnabízí nejnovìjší vlastnostiatechnologiina úrovni, která zajišuje spokojenostuživatelù. Zjistìte, proè jeteamboard nejlepšímobchodním rozhodnutím. 1 TeamBoard Suite:Režim elektronickétabule TeamBoardbylavytvoøena pro skuteènìsnadnépoužití, zachytívše, co naèrtnete vmomentì, kdyse Vaše pero dotkne povrchu Vrežimu bílé tabule nabízíteamboardsuite jednoduchénástroje, kterépomohouspøípravou obsahuaprùbìhemlekce. Odroku1967 jsouegan ateamboard vèeletrhu vrozvoji avýrobì vizuálníchkomunikaèníchproduktù. Pøíslib TeamBoard: Univerzálnost:jde oelektronickoubíloutabuli, dotykovouinteraktivníobrazovku pro PowerPoint. Smysluplný, jednoduchý software: PowerX jevytvoøen výhradnìpro prezentace vpowerpointu, TeamBoardSuite zvládávpodstatì jakoukoli aplikaci coje nejlepší, je Vaše volba. Možnost dálkovéhoovládání: prezentujte podle svého výbìru! Otoètese kpublikunebose pohybujtepo místnosti sdálkovýmovládáním. Zárukaèistoty:istálobarevné znaèkovaèe (permanent marker)lze zbílé tabule smazat. Zárukatrvanlivosti: profesionálnívýrobateamboardje zárukoujejí trvanlivosti. Žádné patentovanézdlouhavéfinty: Žádnávestavìná technologie:komponentyjsou zcela vymìnitelné/upgradovatelné pro dalšízdokonalení. Žádnézvláštnívedení: TeamBoard je vybavenstandardním kabelovýmrozvodem Cat5 (RJ45) kompatibilním se strukturální elektroinstalací. Žádnézvláštnípomùcky ktabuli: používejtejakýkoli standardníodstraòovaè/zmizík. Žádnézvláštnípomùcky kdotykové obrazovce: používejte svùjprst nebo jakýkolistylus. Nepotøebujete žádné školení: jednoduchý Prùvodce prozaèátek je vše, copotøebujete.

3 2 Egan PowerX:interaktivnídotykováobrazovka pro Microsoft PowerPoint Egan PowerX(vytvoøenvýhradnìproMicrosoft PowerPoint )mápouze jeden jedinýúkol umožnit prezentujícímdostatzprezentace vpowerpointu to nejlepší. Jdeounikátní abezproblémové øešení, které je ideálnípro zaèáteèníky, prezentující hosty apro místnosti, kde seprezentuje hodnìèastoasdílejí je mnozí uživatelé. PowerXActionBar&Software Vyberte si. Vyberetesi software,který Vaše skupinapochopí, apoužijtepøíslušnoufunkènílištu. Zmìnili jstenázor?vypnìte danoufunkènílištuapøeinstalujtevhodný software.jde tojednoduše. TeamBoard Suite ActionBar&Software 3 TeamBoard Suite: Režiminteraktivní dotykové obrazovky V interaktivnímrežimu se spouští skuteènývýkon TeamBoardSuitepøi prezentacích aškolení pomocí poèítaèù.náš nejnovìjší software zahrnuje veškeré výkonné vlastnosti, které potøebujete, vneuvìøitelnì zjednodušenémformátu. Pracujte sprogramy Microsoft Excel, Microsoft Project, AutoCad awebovýmprohlížeèem vpodstatìsjakoukoli aplikací jednoduchýmdotykem svého prstu. Anakonec Vybrat siteamboard je jednoduché. Naši lidézprodeje amarketingu sispowerpointem dobøe rozumìjí,takže jsme jenechali zaèítpracovat spowerx. Jakmile školící skupinavyslovila potøebu dotykovéobrazovky,byla TeamBoard jasnou volbou.protože tihleuživatelé potøebují celousaduprvkù apodporuumnoha aplikací, nainstalovali jsmejim TeamBoard. TeamBoard rozhodnì poslouchal a reagovalprodukty, které skuteèným lidem jako mypomáhají.

4 Egan PowerX pro Microsoft PowerPoint Na vícenež 300 miliónech poèítaèích vybavených programem PowerPoint se dennì na celém svìtì prezentuje pøes 30 miliónù prezentací. Naše oddìlení používá PowerPoint dennì je to velicesilný prezentaèní nástroj.powerpoint pomáháefektivnìji organizovatmyšlenky, ale odrážkyjentaknenabádají kvzájemnévýmìnì nápadù.potøebujeme vyøešitúkol, kdynástroje PowerPointu budou podporovat tynejvhodnìjší anejpovzbudivìjší rozhovory. Tento ohromujícífakt sestal základem provývoj Egan PowerX. Naším cílem bylovytvoøitdotykovou obrazovku srozhranímvýhradnì pro prezentujícívprogramu PowerPoint. TeamBoardchápe,že Vy jste klíèem kúspìšné prezentaci. Technologie bynemìla bránit pøedánívaší myšlenky. PomocíEganPowerX budouvšechnyvaše oblíbenéfunkce v PowerPointu nadosah svého prstu, pøímona dotykovéobrazovce. Nemusíte si dìlat starosti s technologií užji znáte. Egan PowerXVám umožòuje prezentovat podle sebe alépe. Našekritéria: Použití funkcíprogramupowerpoint musí být nadotykové obrazovce pøístupnév nekomplikovaném, obvyklémajednoduchémformátu.typickýprezentující bezohleduna jehotechnickédovednosti bymìl býtokamžitìschopen vprogramu PowerPoint pøedvést bohatšíprezentace. Investujte doøešeníprezentací, kterébudouvaši lidéskuteènìpoužívat. Lepší prezentace -Lepšívztahsposluchaèi:pomocí obrazovkymùžete sposluchaèi skuteènìspolupracovat -Vìtší zájemposluchaèù:oèníkontaktzvyšuje pozornostdivákaajejíudržení -Prezentujtesvým zpùsobem: prezentujte naobrazovku,pohybujte sepo prostorusdálkovým ovládáním,je to navás. Lepší nástroje -Nemusíte senic uèit: každý, kdoumípracovat spowerpointem,je jižvyškolen. -Jednoduchý: prostì jenukažtena aktivní prvek aaktivujte jejdotykem. -Nepotøebujete žádné zvláštnínástrojeani pera:bude staèit váš prstnebooblíbený stylus. -Ktlaèítkùmna dotykovélištì patøí: spuštìní/zastaveníprezentace, pera PowerPointu,navigace apod. Je toopravdu tak jednoduché.

5 Egan PowerX nabízí jednoduchost vpráci sprezentacemi. EganPowerX je ideální pro prezentace pøednášené spatra aprezentující hosty. Používáte-liMicrosoft PowerPoint pro vìtšinu svých prezentací,vybertesi EganPowerX. Když seváštým seznamujese vzrušujícím svìtem prezentacína interaktivníchtabulíchnebo navašich poradáchèasto prezentujíhosté, pak je EganPowerX pøímo pro Vás. Mùžetesi být jisti,že jestliže Vaši lidéznajípowerpoint, pak takéznají Egan PowerX. Pracujte naplno s PowerPointem,který mátena dosah, pøímopøedsebou na dotykové obrazovce. SEgan PowerX mùžete pracovatpøímo naobrazovce, nebo sepohybovat se svým oblíbeným dálkovým ovládáním prezentujte svým zpùsobem.pomocísvého Anakonec InstalaceTeamBoard spowerxbylo jedno znejlepších rozhodnutí, které jsmeudìlali. Naši prezentující okamžitìvìdí, jak dotykovou obrazovku používat,aefektivita našichprezentací sedramatickyzvýšila.být schopnýstátvèelemístnosti spodporou vizuálníchpomùcek azároveò spøímýmoènímkontaktemmá velký dopad.jednacímístnosti vybavenédotykovýmiplátny TeamBoard jsouzcelaobsazené.

6 TeamBoard Suite -jednoduše výkonnost Nìkolik aplikací, moderní øízení pøímo na obrazovce aefektivní interakce spublikem. Našejednání jsourychlá a extrémnì interaktivní. Porad se mùže úèastnitmnožství lidí, jakpøímo namístì, tak na odlouèených pracovištích. Potøebujeme uživatelskypøíjemné rozhraní, kterénabízíflexibilitu pro vstupní informacetýmua schopnostokamžitì sdílet data sostatními. TeamBoard Suiteje zdokonalenáaplikacesloužícíkprezentacím,školení a komunikaci,která TeamBoard pøidávápozoruhodnoufunkènost.vyspìlá ètyøbodová kalibracenabízí vynikající pøesnost svysokýmrozlišením. TeamBoardSuite nabízí základnínástrojea pomùcky,které Vám inteligentnìpomohou pøi pøípravì obsahuajeho pøedání. Opravdusi této intuitivní, jednoduché aplikaceprodotykovou obrazovkuužijete. TeamBoardSuitenabízí ucelený setvlastností tak, abyvyhovìltomu nejnároènìjšímuprostøedí. Uživatelé rychle porozumí inteligentnífunkèní lištì TeamBoardajejímu jednoduchému ovládání bez potøebyznaèkových pomùcek atìžkopádné funkènosti. TeamBoardSuite režim elektronickétabule : Režim tabule zachycuje vše, co jenapsáno nebo nakreslenona tabuliaukládá dodigitálního souboru dat. Tato datamohou býtvytisknuta, elektronickysdílenanebouložena propozdìjší použití. TeamBoard Draw je skvìlý nástrojpro distanèníuèeníajemožnéjej stáhnoutprakticky dokaždého poèítaèe, takževšichni se mohou dìlit onápady amìnit obsah. Jednoduché, efektivnínástroje bezabsurdit avnekomplikovanémformátu. Tvoøí: -Od ruky kreslíte apoznámkujetevjakékoli aplikaci( bez zvláštních pomùcek/per,pouzeprstem nebostylusem) -Automaticky tvoøte tvary,vyjímejte/kopírujte/vkládejte,pøesunujte/editujte/mažtevybrané èi celéobjekty. -Importujte vyobrazení na pozadí ze skeneru nebofotoaparátu. -Uèasto používaných aplikací sivytvoøte upravená, sobì pøizpùsobená makra. Nabízí: -Pøístup kjakékoli poèítaèové aplikaci, kteroupotøebujete, pomocí prstu nebo stylusu. -Používání skeneru,aby prezentace využila nejnovìjší údaje. -Poznámkování celé obrazovkynebovybraných èástí, kresleníznaèkovaèem, pøerušovaných èar abarev podlepøání. -Psaní textu dovlastního kreslení na obrazovce pomocí virtuálníklávesnice. Vytiskne: -Zachycuje opravyasdílí spoleènì pøipravené informace prostøednictvím tisku a u. -Exportuje stránky icelé sešity do formátu mnohonásobných vyobrazení (.pdf,.html,.jpg,.png,.bmp). -Pomocí tøídièe stran rozpoznávástrany. Používábìžnéaplikace kespoluprácisvašímglobálnímtýmem(netmeeting, atd.)

7 TeamBoardSuite Režimdialogu TeamBoardSuitejakonejbystøejší rozhraní pøemìòujeteamboardna dynamickou dotykovou obrazovku,kteráumožòuje pøístupkaplikaci spuštìné na poèítaèové obrazovce. A už se obracíte na management firmy nebo studenty, mìli byste se zamìøitna informace nikoli na nástroje. Neuvìøitelnì výkonné nástroje pro anotaci akreslení TeamBoardSuite umožòují,aby TeamBoard zachytila nápady aokamžitì jepøedaladál. TeamBoard Suitenabízí neustálézaznamenávánívšechpoznámekanákresù aje efektivním øešením pro videoadatové konference. Management poznámek, nákresù avyobrazenívylepšují významné softwarovéprvky. TeamBoard SuiteActionBar Školení? Jaké školení? TeamBoardSuite byla vytvoøena,aby se dala používat jednoduše.pár minut sprùvodcembude úplnìstaèit. Anakonec Ztratitpublikum, když prezentujetekomplikovaná finanèní data,je jednoduché. Naším trvalýmcílemje zajistit, žejsou pøi poradì všichni nastejné stránce. TeamBoard Suite jeperfektním øešením.zaèínámenaši prezentaci vpowerpointu,pøejdeme do Excelu, abychomvysvìtlili grafnebodiagram, pøeskoèíme k nejèerstvìjšímporovnánímstrhemon-line, opoznámkujeme data založená na informacích ze skupinya odešleme emfinální zprávuv.pdf ještìdøíve, než skupinaopustí budovu.

8 TeamBoard jednoduchá integrace Vizuální pomùcky by mìly být praktické se silným adynamickým ohniskem. Integracetechnologie do našeho školení anašich jednacíchmístností je vždycky problém. Zhodnotit klíèové dodavatele tak, abychomzajistili dosažení potøebného výsledku: dobøe naplánované, funkèní místnostisudržením estetiky korporátního designu, jeèasovì nároèné,ikdyžvelice dùležité. Egan&TeamBoard vytváøí desetitisíceproduktù zøady bílýchtabulí roènì. Témìø ètyøicet letzkušeností vytvoøilo zeganaexperta v dodání kvality, trvanlivosti a spolehlivosti, které obchodnícioèekávají. TeamBoard se keganu pøidala vroce 1994 jako dceøiná spoleènost se zamìøenímna interaktivní aplikacepro bílétabule. Egan&TeamBoard vytvoøily produkty,kteréjsou vyrábìnysesmyslempro design avynikající kvalitu. Tytoprodukty nabízejí ideální prezentaèní øešení prokaždého. TeamBoardpøipevnìný na kolejnici TeamBoard pøipevnìný nakolejnici spojuje výhody úsporyprostoru díkypøipevnìnína zeï a zároveòflexibilitu umístìní kdekoli podéldrážek. Jednodušeobrazovku TeamBoard namontujte aposunujte vdrážkách. Tabule jemožnéumístitnamobilnístojany nebo je možnéje povìsitv jakékoli místnosti vybavenévedením prokolejnièky. Velikosti: 60 šx48 v,48 šx36 v,31 šx25 v TeamBoard 8060 NEJVÌTŠÍ interaktivnídotykováobrazovka nasvìtì. TeamBoard 8060 vytvoøená pro obrovskápublika, má neuvìøitelnou100 palcovou úhlopøíèku (254cm) avelikostobrazuna obrazovce je80 šx60 vs pevným pomìrem stran. Tatopøesnì kalibrovaná interaktivní dotyková obrazovka je o60% vìtší nežtabuleorozmìrech 60 š x48 v. Takových rozmìrù lzedosáhnout spojenímdvoudobøeupevnìných panelù TeamBoard. Díky tenké støedové lištìje spojení do rámuhladké avytváøí tak efektjediného panelu. Design umožòujesnadnou instalaci. Velikost: 80 šx60 v Unikátníkonstrukce, vynikajícíøemeslnéprovedeníapìtiletá záruka. -Všechny produktyegan TeamBoard mají pìtiletouzáruku. -TeamBoard má trvanlivýpopisovacípovrch,kterýse èistí nasucho,sezárukou èistoty. -TeamBoard nabízíprojekèní povrchsnejmenšímodrazem svìtla vdanémodvìtví. -Je kdostánívnìkolika velikostech: 80 šx60 v,60 wx48 v, 48 wx36 v, 31 šx25 v. -Modely TeamBoard jsouvytvoøeny tak, abyumožnily modularitu apøispìlykvzhlednosti místnosti. -Povrchy TeamBoard jsou ideální ivesvìtlejších místnostech sprojektory 1000 ANSIlumenù.

9 TeamBoard montovanána stìnu TeamBoardmontovanána stìnu nabízí maximální užiteènostvrobustnímrámuzanodizovaného hliníku nebo vbarvì podle pøání tak, abyse snadno upevnila na zeï instaluje sebìhemnìkolika sekundpøímona Vaši stìnu. Velikosti: 60 šx48 v, 48 šx36 v,31 šx25 v Skøíòová TeamBoard TeamBoard jenabízena voceòované dílnì Egan Visual Cabinetry vúpravì sdýhou nebomateriálemetex.skøínì jsou vybavenytextilními plátny pøichytitelnýmina každou stranu dveøí, flipchartem apøídržnou lištou na papír. Velikosti: 60 šx48 v,48 šx36 v Mobilnístojan TeamBoard MobilnístojanTeamBoardje ideální tam, kdese bìžnì používají kprezentovánírùznámístanebo kde montáž na stìnunení praktická. Vhodnázákladna atrvanlivézávleky kol jsouvytvoøenytak,abysestojan snadnopohyboval.k variantám patøí police pro pøístroje avychylovací odkládacíplocha(viz obrázek). Velikosti: 60 šx48 v, 48 šx36 v Stojan OVO Unikátní volnìstojící design,èiré anodizovanésloupce a mechanicky opracovaná pevná hliníková základna. Kluzáky o3,25 (82,5mm) umožòují snadné vyrovnání a umístìní. Pojistné závleky pro celkovou mobilitu jsoutaké k dispozici. Variantou jeochranný kryt regulacesvìtla pro výjimeènì jasná prostøedí osvìtlená bodovými svìtly. Velikosti: 60 šx48 v,48 šx36 v Wall Mount or TrackMount 80 wx60 h (2032mmx1524mm) WallMount ortrack Mount 60 wx48 h (1524mmx1220mm) 48 wx36 h (1220mmx915mm) 31 wx25 h (788mmx635mm) Woodor EtexCabinet 60 w x48 h (1524mmx1220mm) 48 w x36 h (1220mmx915mm) OVO Stand 60 w x48 h (1524mmx1220mm) 48 w x36 h (1220mmx915mm) OVOStand withcanopy 60 wx48 h (1524mm x1220mm) Mobile Stand 60 w x48 h (1524mm x1220mm) 48 w x36 h (1220mm x915mm) Mobile Standwith shelf 60 wx48 h (1524mm x1220mm) 48 wx36 h (1220mm x915mm) Anakonec Kdyžse potýkátesvelikým areálem,jakoje tennáš, jeinstalace vždyckyproblém,. Byli jsmetak rádi, když dodávka TeamBoard pøišla vèas ainstalacebylapøekvapivìjednoduchá;jedenšroubovák,šestšroubùa svinovacímetr kdybybyl životvždycky takjednoduchý.

10 TeamBoard kvalitní výroba, která má smysl Správnézhotovení produktù. (èerný rámeèek) Potøebuji vìdìt, že mí partneøi-dodavatelé jsou spolehliví,odkvality jejich produktùaž pojejich podporu.potøebuji cítit jistotu, žetu budou, když je potøebuji, aže mimohou pomoci vyøešit moje potøeby dnes ivbudoucnu. EganTeamBoardInc. vyrábí produktysezárukou, nediskutovatelnoukvalitou od roku1967. Díkyvýrobnímprostorám ovelikosti stopsi práci udìláme sami. Jsme schopni kontrolovat každý krok procesu, abychom zajistili kvalitu komponentù, vèasné dodání aneustálý vývoj produktù.naševýrobní týmy nakupují jen ty nejlepší materiály od nejlepšíchdodavatelù. Výsledek:technickyvyspìlá továrna nabízející skvìléproduktyza skvìlou cenu. ProduktyTeamBoard jsou zkonstruoványtak, aby byly trvanlivé a spolehlivé. Jinoudùležitou vlastností, pøímozabudovanou, je snadnáinstalace. Náš cíl bez problémù zaèíná užvzávodì a konèí ažuvašich dveøí asezárukou. Egan TeamBoardje bezproblémovou spoleèností Aktualizace softwaru jsouod nás vždy dostupné zdarmaon-line. Technická podporaje vestavìna dosoftwaru, jekdispozici nanaší webové stranì nebo na telefonicképožádání uzamìstnancùnašich zákaznickýchslužeb. Máte-li nìjaký problém,zvednìte sluchátkoadejte námto vìdìt. Oèekávámeapotøebujeme, aby naši zákazníci mìli znašich produktù Proè jeteamboard nejlepším obchodnímrozhodnutím. -Nesrovnatelné povrchy:teamboardmánejlepší popisovacípovrchèištìnýnasuchosezárukou èistoty i stálobarevnéznaèkovaèelze snadno smazat. -Vynikajícípovrchproprojekci:povrchsnízkýmodrazem svìtla nabízí ideální projekciza každéhosvìtla. -Inteligentní design produktu:bez vestavovanétechnologie(jedinývyjímatelnýovladaèvdanémodvìtví) -Zaruèenátrvanlivost:TeamBoard jeprofesionálnì vyrobená,aprototrvanlivá. -Univerzálnost:jetoelektronická bílá tabule sinteraktivní dotykovouobrazovkou. -Smysluplný,jednoduchý software:powerx je vytvoøen výhradnì pro prezentace vpowerpointu, TeamBoardSuite zvládávpodstatì jakoukoli aplikaci coje nejlepší jevaševolba. -Jednoduchá instalace:jedenšroubovák,šestšroubùasvinovacímetr astìna,kamse budemontovat. -Standardníkabelovévedení:TeamBoardpoužívá standardní kabeláž Cat5 (RJ45)kompatibilnís strukturovanouelektroinstalací -Možnost dálkového ovládání:prezentujtepodle svého!otoète sekpubliku, nebo sepohybujte po místnostisdálkovýmovládáním. -Lepší vztahspublikemavìtší úspìchprezentace:teamboard Vámpomùže spolupracovatspublikem.

11 Rádibychom Vás vyzvali, abyste TeamBoard porovnali vlastnost po vlastnosti Každá TeamBoard obsahuje každý znásledujícíchcharakteristických vlastností. MultipurposeProduct Design TeamBoard Models Compare Compare Durable Whiteboard Surface (guaranteedtoclean) Low-Glare Surface(ideal for projection) Dedicated Software Installation Choices EganPowerX formicrosoft PowerPoint TeamBoardSuite(featuring Draw,Notebook,Annotate,Capture) Easy ToUse Interface AccesstoolsfromSystemTray AccesstoolsfromDashBoard AccesstoolsfromStartMenu Clear,understandableiconsandvisualcues Built-inApplicationSupport PowerPoint(PowerX, TB Suite) Paint (TB Suite) NetMeeting(TBSuite) FloatingAnnotation Tools(TB Suite) VirtualKeyboard:enables text input atthescreen (TB Suite) VirtualMouse: controlsleft/rightmouseclicks (TB Suite) CustomMacro CreationTools (TB Suite) One-Touch ActionBar Controls Start/Stop PowerPointShow(PowerX, TBSuite) Pen Color(PowerX, TB Suite) Eraser/EraseArea(PowerX,TBSuite) Next/Previous Screen(PowerX, TBSuite) Selection Pointer(PowerX, TB Suite) NavigationMenu(PowerX, TBSuite) New Page/InsertPage(PowerX, TBSuite) Print (TB Suite) ScreenCapture(TB Suite) Hide Slide (PowerX) DashboardAccess (PowerX) Connectivity Standard RJ45 Flush-Mount Wall Jack (Serial/USB) Standard RJ45: up to150'(45m)toserial board Standard RJ45: up to50'(15m)to USB board Standard WiFi(802.11b): 1200 (365m)+linkto board(openspace) NoSpecialTools Required Standard Dry-Erase Markers Standard Stylus Standard Remote Fingertip Capable QualityManufacturingFeatures RemovableHardwareController (anindustry exclusive) User SurfaceTension AdjustmentAvailable Low-Glare Projection Surface Superb Dry-EraseWhiteboardSurface (guaranteed toclean) 5-YearWarranty Anakonec Hledali jsmenejlepší výrobceavidìli jsmespoustu slibùstejné snadnosti a skvìlýchvlastností.náklady nákupu jsoutytéžprodukt odproduktu,rozdíl dìlají nákladyna vlastnictví. IT oddìleníchcevlastnosti za podmínky,že nebudemusetpodporovatfígle ahraèky. (Aškolenínašichškolitelù jakpoužívat jednoduchýprodukt prostì nepøipadá vúvahu!)aprávì vtom jeteamboardunikátní. Opravduse zamysleli nad vìcmi, které jsoupronás dùležitévnaší Analýze potøeb.teamboard odpovídá slibu jednoduchosti srozhraním, které naši školitelé rádi používají.týmuavse skuteènìlíbíkompatibilita TeamBoarduse strukturovanouelektroinstalací, standardníkonektory akabely.teamboardmá smìs toho, co nanášpodnikplatí.

12 Snadná specifikace Unikátní ovladaè TeamBoard Tisíce našich tabulí kterébyly instalovány,když mobilní telefony ještì vážilykila, negramy stále fungují naskvìlé úrovni. TeamBoard byla zkonstruována tak, aby ji bylo snadné upgradovat pøímo na pracovištích. Ovladaèje umístìnvkompaktním uzavíratelném modulu, který je možné upgradovat,zatímco TeamBoard stálevisí na zdi. Expresní kurýr aasi 5minut Vaše èasuje vše, copotøebujetekprovedení.softwarese aktualizuje online na TeamBoard Compatibility Windows Macintosh USB WiFi PC Requirements OperatingSystem: Windows 95/98,NT Windows Me Windows 2000 Windows XP Macintosh OS-10.2* RAM: 128MB 128MB 128MB 128MB 128MB HardDrive Free Space: 50MB 50MB 50MB 50MB 14MB CPU: Any Pentium Pentium150 Pentium133 Pentium 233 G3or faster CD-ROMDrive: Required Required Required Required Required SoftwareRequirements (foregan PowerX only) PowerSupply (for SerialControllers only) Microsoft PowerPoint :Versions 97,2000, 2002(XP) ConnectivityRequirements ** Serial Controller: COMPorts(9 Pin SerialPort) USBController: USB Port InputVoltage: InputFrequency: OutputVoltage: OutputCurrent: Vac 47 63Hz0.4A 9Vdc 200mA *Macintoshsoftware currently available forteamboard Suiteonly. **The TeamBoard8060 requires two serial ortwousbportsontheconnected computer.two controllers are utilizedto achieveex act calibration.theactionbars have been modifiedforeasy accesstofrequently-usedbuttons at eitherendof theboard. Záruka TeamBoard poskytuje záruku na konstrukci akomponenty svýchproduktùpøi normálním apøimìøeném používání po dobupìti let. TeamBoardstojí zakvalitníkonstrukcívèetnì voštinové laminace jádra,patentovanéhosystému kontroly napìtí, popisovacíhopovrchusnízkým odrazemsvìtlaaovladaèem svysokýmrozlišením testovanýma osvìdèeným vpracovnímprostøedí. PopisovacípovrchTeamBoard mápìtiletouomezenou záruku,za podmínky, že jemu vìnovánanáležitá péèeaúdržba.pro popisovacípovrch jepøirozené,že pøi používání znaèkovaèù èištìnýchnasuchoastylusu TeamBoarddocházíkefektu bílé-na-bílém. Lzejej pøedpokládat ažádným zpùsobem neomezujefunkci pøístroje. Použití Èistièesèásticemi,stálobarevnáýchznaèkovaèù,barev, nekvalitních znaèkovaèù èištìných nasucho ajiné hrubézacházenímohou povrchpoškodit, èímžsezárukastává neplatnou. Tatozárukasenetýkávadzpùsobenýchnedbalostí, nedostatkemøádné péèeaúdržby.veškerá rozhodnutí ohlednì øemeslnéhozpracování,nedodržení, zneužití ahrubéhozacházeníjsoupouze navýrobci.pøedmìtyje možnévrátit pouzevofrankovanémbaleníaspøedchozímpísemnýmsouhlasemteamboard.žádnéjinézáruky nežzárukyzdeuvedenéneplatí. Servis -Zákaznické službyteamboardjsounaèísle ,mezinárodnì Hlavní souèásti jsoukdostánína místìasnadnovymìnitelné. -Novìjšísoftware jemožné sistáhnoutzestránkywww.teamboard.com/tech nebo násnavštivteon-line: Všechna práva vyhrazena.všechny názvy ostatníchproduktù jsou znaèkami pøíslušných vlastníkù. Tentodokumentje dostupný on-line nawww.teamboard.com/docs/024b014-r4.pdf

Preferred Packaging Food

Preferred Packaging Food Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav www.petruzalek.cz Preferred Packaging Food Nové øady strojù pøestavují stroje pro zatavování misek a balicí vakuové stroje, modely jsou vhodné ke zpracování

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

My Home klíè k moderní elektroinstalaci

My Home klíè k moderní elektroinstalaci My Home klíè k moderní elektroinstalaci VZOROVÝ ROZPOÈET Moderní elektroinstalace My Home Vaše správná volba Ovládejte svùj svìt jednoduše a intuitivnì. MODERNÍ ELEKTROINSTALACE 2 Komfort Moderní elektroinstalace

Více

Technické podmínky. Interaktivní tabule v počtu 2 ks. Stojan zvedací pro interaktivní tabuli 78 se dvěma křídly v počtu 2ks

Technické podmínky. Interaktivní tabule v počtu 2 ks. Stojan zvedací pro interaktivní tabuli 78 se dvěma křídly v počtu 2ks Technické podmínky Popis zařízení a vybavení Uvedené požadavky na technickou specifikaci jsou chápány jako minimální přípustné. Technická specifikace je nastavena níže uvedeným způsobem z důvodu zajištění

Více

Øešení pro školy. obchod technologiemi. www.tech-store.cz

Øešení pro školy. obchod technologiemi. www.tech-store.cz Øešení pro školy Spoleènost TECH-STORE s.r.o. Èeská republika je spoleènost kapitálovì propojená se spoleèností TECH-STORE Malaysia, která pùsobí od roku 2008 jako mezinárodní distributor komponentù a

Více

Technické požadavky -příloha- celkem 8 stran

Technické požadavky -příloha- celkem 8 stran Technické požadavky -přílohacelkem 8 stran Technické požadavky A) 16 kusů PC včetně operačního softwaru s následujícími parametry: Požadavek Splněno (doplňte: ano/ne) Vyplní žadatel (max. 18 znaků) RAM:

Více

www.monarc.cz Vestavné skøínì Variant Technické rozkresy

www.monarc.cz Vestavné skøínì Variant Technické rozkresy www.monarc.cz... moderní nábytek za rozumné ceny www.monarc.cz... kvalitní èeský nábytek pro Váš domov Výrobce si vyhrazuje právo technických zmìn. www.monarc.cz Vestavné skøínì Variant Technické rozkresy

Více

KATALOG 2015 ROLOVACÍ A PLISÉ SÍTÌ PROTI HMYZU

KATALOG 2015 ROLOVACÍ A PLISÉ SÍTÌ PROTI HMYZU V20140101 KATALOG 2015 ROLOVACÍ A PLISÉ SÍTÌ PROTI HMYZU - technické informace - zamìøení - montáž - ceníky hotových výrobkù www.kasko-vs.cz OBSAH VŠEOBECNÉ INFORMACE TYPY ROLOVACÍCH SÍTÍ VERSA - ROLOVACÍ

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

Tablet. Rychlý průvodce instalací

Tablet. Rychlý průvodce instalací Tablet CZ Rychlý průvodce instalací Windows Vista, Vista x64, XP, XP x64, 2000 Macintosh OS X v10.3.9. nebo vyšší Důležité: pro plné využití všech funkcí pera a tabletu je NUTNÁ instalace ovládacího programu

Více

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu ROLETY VOLEJTE ZDARMA 800 400 115 www.minirol.eu www.minirol.eu Popruhem, šòùrou nebo klikou Ka dá variata má své specifické výhody. Popruh se mnohem lépe dr í v ruce, ale musí být vyveden z boxu pøímo.

Více

Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky

Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky 1 Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky 1. Server a příslušenství Počet kusů 1 Specifikace Procesor: minimálně čtyř jádrový, 2.40 GHz, 12 MB cache Pevný disk:

Více

Amcor. Odvlhèovaè Amcor D 550

Amcor. Odvlhèovaè Amcor D 550 Amcor Odvlhèovaè Amcor D 550 Odvlhèovaè Amcor Sání vzduchu Ovládání D 550 Výsuvné držadlo Koleèka èerpadla. Vlhkost vzduchu dokáží podle potøeby udržet v rozmezí 20 80 %. Souèástí výbavy odvlhèovaèù Amcor

Více

ILPRA. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav. www.petruzalek.cz

ILPRA. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav. www.petruzalek.cz Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav www.petruzalek.cz ILPRA Italská firma ILPRA byla založena v roce 1955. Vyrábí pøes 50 typù strojù, vhodných pro potravináøský i pro nepotravináøský prùmysl.

Více

dodání během 2. pololetí 2013, objednáno bude s měsíčním předstihem

dodání během 2. pololetí 2013, objednáno bude s měsíčním předstihem Max. cena za kus Max. cena za ks Max. celkem za č. Předmět Počet ks bez DPH vč. DPH položky vč. DPH Požadavky 1 počítače do učebny 13 12 500,00 15 125,00 196 625,00 Parametry: dodání během 2. pololetí

Více

ICT plán školy 2011/2012

ICT plán školy 2011/2012 ICT plán školy 2011/2012 V Jablonci nad Nisou 1. září 2011 Vypracoval: Ing. Augustin BERNARD Obecná východiska ICT PLÁN ŠKOLY Střední průmyslová škola technická ICT plán školy popisuje stávající stav,

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

David Matoušek UDÌLEJTE SI Z PC generátor, èítaè, pøevodník, programátor Praha 2001 PODÌKOVÁNÍ Chtìl bych podìkovat panu Liboru Kubicovi z nakladatelství BEN technická literatura za cenné pøipomínky pøi

Více

ICT plán školy 2012/2013

ICT plán školy 2012/2013 ICT plán školy 2012/2013 V Jablonci nad Nisou 1. září 2012 Vypracoval: Ing. Augustin BERNARD Obecná východiska ICT PLÁN ŠKOLY Střední průmyslová škola technická ICT plán školy popisuje stávající stav,

Více

Výrobce si vyhrazuje právo technických zmìn. VESTAVNÉ SKŘÍNĚ VARIANT

Výrobce si vyhrazuje právo technických zmìn. VESTAVNÉ SKŘÍNĚ VARIANT moderní nábytek za rozumné ceny kvalitní èeský nábytek pro Váš domov Výrobce si vyhrazuje právo technických zmìn. VESTAVNÉ SKŘÍNĚ VARIANT Vestavné skøínì Variant - fotogalerie strana 1 / 7 Vestavné skøínì

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

Pavel Kras Tvorba textù na PC T602 a WORD 6 Pøíruèka je urèena pøedevším zaèáteèníkùm, kteøí se rozhodli proniknout alespoò na pokraj poèítaèové problematiky Pomocí této pøíruèky se nauèíte nejen ovládat

Více

I drill PRO. Nejlepší øešení pro snadné setí

I drill PRO. Nejlepší øešení pro snadné setí I drill PRO Nejlepší øešení pro snadné setí ACCORD I drill PRO Nejlepší øešení pro snadné setí I drill je nový secí stroj, vyvinutý spoleèností ACCORD, vynálezcem pneumatického setí. Koncept je zalo en

Více

Mobilní sbìr dat. Dùležitá data. 22 certifikovaných distributorù v 15 zemích Evropy. Ve svìte více než 150 000 uživatelù Baracoda øešení

Mobilní sbìr dat. Dùležitá data. 22 certifikovaných distributorù v 15 zemích Evropy. Ve svìte více než 150 000 uživatelù Baracoda øešení 1 Mobilní sbìr dat Dùležitá data 22 certifikovaných distributorù v 15 zemích Evropy Ve svìte více než 150 000 uživatelù Baracoda øešení 2 Technologie a inovace produktivita a úspìch Od roku 2001 Baracoda

Více

Napájení a data. na dosah ruky

Napájení a data. na dosah ruky Napájení a data na dosah ruky POP-UP KRABICE KABELOVÉ PRŮCHODKY Nové, elegantní, ergonomicky tvarované vysouvací pop-up krabice nabízejí snadné použití a rychlé připojení přístrojů a zařízení, např.: PC,

Více

Bezkonkurenèní výkon Brusiva Bona - rychlost a odolnost pro døevìné podlahy

Bezkonkurenèní výkon Brusiva Bona - rychlost a odolnost pro døevìné podlahy Bezkonkurenèní výkon Brusiva Bona - rychlost a odolnost pro døevìné podlahy Bezkonkurenèní výkon broušení Bona pøináší to nejlepší pro døevìné podlahy už více než 90 let. Díky dlouholetým zkušenostem v

Více

Příloha č. 1. Požadavek. 5 let. 3 roky (3 roky) max. 79 000,- Kč max. 94 800,- Kč

Příloha č. 1. Požadavek. 5 let. 3 roky (3 roky) max. 79 000,- Kč max. 94 800,- Kč Příloha č. 1 softwarem pro rok 2011 na SPŠD Plzeň a na odloučeném pracovišti SPŠD v Plzni Křimicích. Vymezení předmětu zakázky Projekt Nauč se a vytvoř!, reg. číslo: CZ.1.07/1.1.12 / 03.0011 Projekt Podpora

Více

Napájení a data. na dosah ruky

Napájení a data. na dosah ruky Napájení a data na dosah ruky POP-UP KRABICE Nové, elegantní, ergonomicky tvarované vysouvací pop-up krabice nabízejí snadné použití a rychlé připojení přístrojů a zařízení, např.: PC, mobilní telefony,

Více

Pøenosné výkonné zaøízení oživí vaše prezentace

Pøenosné výkonné zaøízení oživí vaše prezentace LV X2/LV S2 pøenosný multimediální mikroprojektor Pøenosné výkonné zaøízení oživí vaše prezentace Lehèí, výkonnìjší a mnohem chytøejší Díky spolehlivým mobilním mikroprojektorùm spoleènosti Canon mùžete

Více

AIRTAME vytvořila inovativní, bezdrátové řešení pro připojení k displejům. To spojuje jednoduchost a nízké náklady pro zákazníky s funkcemi drahých

AIRTAME vytvořila inovativní, bezdrátové řešení pro připojení k displejům. To spojuje jednoduchost a nízké náklady pro zákazníky s funkcemi drahých AIRTAME vytvořila inovativní, bezdrátové řešení pro připojení k displejům. To spojuje jednoduchost a nízké náklady pro zákazníky s funkcemi drahých profesionálních řešení." Co je AIRTAME? AIRTAME je bezdrátové

Více

Technické požadavky -příloha- celkem 14 stran

Technické požadavky -příloha- celkem 14 stran Technické požadavky -přílohacelkem 14 stran Technické požadavky Nabídku vyplnil: A) 10 kusů PC včetně operačního softwaru a kancelářského balíku s následujícími parametry: Požadavek RAM: minimálně 4GB

Více

Zadávací dokumentace MOBILNÍ APLIKACE

Zadávací dokumentace MOBILNÍ APLIKACE Zadávací dokumentace jako pøíloha Výzvy k podání nabídky èíslo: 04/3.2/11/01 v rámci projektu Distanèní jazykové vzdìlávání pomocí M-learningu CZ.1.07/3.2.10/04.0011 Akademie Jana Amose Komenského o.s.,

Více

Napájení a data. moderně

Napájení a data. moderně Napájení a data moderně KRABICE POP-UP 2 Nové, elegantní, ergonomicky tvarované vysouvací pop-up krabice nabízejí snadné použití a rychlé připojení přístrojů a zařízení, např.: PC, mobilní telefony, audio-video

Více

K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika

K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika Tel: +420 378 019 601 e-mail: info@smart-tech.cz web: www.smart-tech.cz DESIGN Design Jednání s klientem a pochopení

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Uživatelská příručka v 1.0

Uživatelská příručka v 1.0 Uživatelská příručka v 1.0 Květen 2013 TRIUMPH BOARD Mobile Stand with Electric Lift for LED LCD s Mobilní stojan se zvedacím systémem pro LED LCD Monitory TRIUMPH BOARD a.s., Neklanova 122/15, 128 00

Více

V20140101 KATALOG 2015 PEVNÉ A POSUVNÉ SÍTÌ PROTI HMYZU. - technické informace - zamìøení - montáž - ceníky hotových výrobkù. www.kasko-vs.

V20140101 KATALOG 2015 PEVNÉ A POSUVNÉ SÍTÌ PROTI HMYZU. - technické informace - zamìøení - montáž - ceníky hotových výrobkù. www.kasko-vs. V0140101 KATALOG 015 PEVNÉ A POSUVNÉ SÍTÌ PROTI HMYZU - technické informace - zamìøení - montáž - ceníky hotových výrobkù www.kasko-vs.cz OBSAH Všeobecné podmínky Typy sítí Okenní profil válcovaný - OV

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

MPSC-3-CS 1 MINI ALUMINIUM COMPUTER 19 987 2.0 GHz Intel Celeron Processor 256MB SDRAM, 40GB Harddrive 3 USB, 1 Fire Wire 12V DC.

MPSC-3-CS 1 MINI ALUMINIUM COMPUTER 19 987 2.0 GHz Intel Celeron Processor 256MB SDRAM, 40GB Harddrive 3 USB, 1 Fire Wire 12V DC. VZOR MALÉ POČÍTAČE DO AUTA Model # MINI ALUMINIUM COMPUTERS. H5 MPSC-3- MINI ALUMINIUM COMPUTER 11 151 Barebone system 3 USB, 1 Fire Wire, No CPU, No Memory. MPSC-3-CS 1 MINI ALUMINIUM COMPUTER 19 987

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název zakázky: Výzva k podání nabídky Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.4.00/21.3339 Interaktivitou ke vzdělání Dodávka

Více

Skener MUSTEK SCANEXPRESS 1200UB+

Skener MUSTEK SCANEXPRESS 1200UB+ Skener MUSTEK SCANEXPRESS 1200UB+ NÁVOD PRO INSTALACI SKENERU 1200UB+ Rozbalení skeneru Vybalte pøístroj z obalu a peèlivì zkontrolujte, zda nechybí nebo není poškozena žádná z položek. Balení by mìlo

Více

OBJEDNÁVKOVÝ A POPTÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM topenáøská, sanitární a instalaèní technika. www.gcpartner.cz

OBJEDNÁVKOVÝ A POPTÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM topenáøská, sanitární a instalaèní technika. www.gcpartner.cz OBJEDNÁVKOVÝ A POPTÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM topenáøská, sanitární a instalaèní technika ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA Objednávkový a poptávkový systém je internetový elektronický obchod (dále jen e-shop) urèen

Více

OŽIVTE SVÉ PREZENTACE

OŽIVTE SVÉ PREZENTACE Řady Epson EB-1400Wi OŽIVTE SVÉ PREZENTACE max. rozměr projekce: komentovat může více uživatelů tisk, ukládání a sdílení URČENO K PODNIKÁNÍ INTEGROVANÝ, INTERAKTIVNÍ SYSTÉM PRO JEDNACÍ MÍSTNOSTI Promítání

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

Montážní návod. BITHERM Floor EN E U R O N O R M. Podlahový radiátor

Montážní návod. BITHERM Floor EN E U R O N O R M. Podlahový radiátor BITHERM Floor Podlahový radiátor Montážní návod EN E U R O N O R M 4 4 2 Popis Podlahový radiátor BITHERM Floor se umis uje pøed prosklenou stìnu zapuštìním do podlahy a je urèen k vytápìní vnitøního prostoru

Více

DATOVÉ ROZVADÌÈOVÉ SKØÍNÌ

DATOVÉ ROZVADÌÈOVÉ SKØÍNÌ DATOVÉ ROZVADÌÈOVÉ SKØÍNÌ Certifikace strana 02 Pøedstavení firmy strana 03 KROMEXIM Products spol. s r.o. byla zapsána u Krajského obchodního soudu v Brnì dne 19.06.1996. Vlastní poèátek výroby rozvadìèových

Více

Možnosti upgradu. CorelDRAW Graphics Suite X3. CorelDRAW Graphics Suite X4. CorelDRAW Graphics Suite 12 Graphics Suite 11 Graphics Suite

Možnosti upgradu. CorelDRAW Graphics Suite X3. CorelDRAW Graphics Suite X4. CorelDRAW Graphics Suite 12 Graphics Suite 11 Graphics Suite 10 Uživatelské rozhraní Nové ikony a ovládací prvky poskytují modernější a intuitivnější pracovní prostředí. Interaktivní nástroj Tabulka Umožňuje vytvářet a importovat tabulky a zajišťovat strukturovaná

Více

MIKROSKOPY A PROJEKTORY

MIKROSKOPY A PROJEKTORY MIKROSKOPY A PROJEKTORY MA 113 MA 116 MA 118 MA 121 STØEDICÍ MIKROSKOPY MA 113, MA 116, MA 118, MA 121, MA 111, MA 112,MA 112-2, MA 112-2Ee, MA 117 SZ/1, MA 117 SZ-E-3 Použití: pro støedìní a ustavování

Více

Burkhard Kainka ELEKTRONIKA S PODPOROU PC Visual Basic v praxi 2004 Segment B V, Beek (Lb), The Netherlands, 2004, www segment nl Kniha je pøekladem nìmeckého originálu Elektronik am PC (ISBN 3-89576-113-3)

Více

Programové vybavení počítače

Programové vybavení počítače Programové vybavení počítače Číslo projektu Název školy Předmět CZ.1.07/1.5.00/34.0425 INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ BENEŠOV Černoleská 1997, 256 01 Benešov IKT Tematický okruh Téma Počítač Programové

Více

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0 QCZ63 A639 Průvodce 5G06A45Z0 SD SD Seznámení s MyPal Přední část Boční část Indikátor napájení/oznámení Činnost Oznámení MyPal A636: Bluetooth / Wi-Fi / GPS dioda MyPal A63: Bluetooth/GPS dioda Bluetooth

Více

IsoMatch Tellus CHYTŘE EFEKTIVNĚ SNADNĚ. Budoucnost zemědělství

IsoMatch Tellus CHYTŘE EFEKTIVNĚ SNADNĚ. Budoucnost zemědělství IsoMatch Tellus Budoucnost zemědělství IsoMatch Tellus IsoMatch Tellus je nejnovější terminál, vyvinutý společností Kverneland Group. Pomocí rozhraní ISOBUS komunikuje se všemi kompatibilními stroji a

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Základní škola Česká Třebová, Habrmanova ulice Habrmanova 1500, Česká Třebová, 560 02 ICT PLÁN U10.13. (nahrazuje U12.10 ICT plán)

Základní škola Česká Třebová, Habrmanova ulice Habrmanova 1500, Česká Třebová, 560 02 ICT PLÁN U10.13. (nahrazuje U12.10 ICT plán) Základní škola Česká Třebová, Habrmanova ulice Habrmanova 1500, Česká Třebová, 560 02 ICT PLÁN U10.13 (nahrazuje U12.10 ICT plán) Základní škola Česká Třebová, Habrmanova ulice uplatňuje ve vyučování Školní

Více

Příloha č. 2: Oceněný položkový rozpočet (nabídková cena - položkový rozpočet)

Příloha č. 2: Oceněný položkový rozpočet (nabídková cena - položkový rozpočet) Dodavatel Příloha č. 2: Oceněný položkový rozpočet (nabídková cena - položkový rozpočet) Zadavatel: Název: Název Požadované minimální technické parametry Množství Splněno/nesplněno (uchazeč doplní toto

Více

panelu na tlačítko Start ->Programy -> VideoCAM Look>Uninstall VideoCAM Look a potom instalaci

panelu na tlačítko Start ->Programy -> VideoCAM Look>Uninstall VideoCAM Look a potom instalaci Důležité upozornění: Nejdříve nainstalujte ovladač a potom k portu USB připojte zařízení VideoCAM Look. Přečtěte si toto důležité upozornění před instalací 1. Instalace softwaru VideoCAM Look A. Vložte

Více

IP kamera. Uživatelský manuál

IP kamera. Uživatelský manuál IP kamera Uživatelský manuál Upozornění: Tento manuál nemusí zcela přesně popisovat některé technické detaily nebo může obsahovat tiskařské chyby. Pokud byste nemohli vyřešit některé problémy pomocí tohoto

Více

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY GRAFICKÁ ZNAÈKA /LOGO/ ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY ZÁKLADNÍ MANUÁL ZPRACOVATEL: CHRÁNÌNÁ GRAFICKÁ DÍLNA SLUNEÈNICE OBSAH 1....... 2....... 3....... 4-5..... 6....... 7....... 8....... OBECNÉ POKYNY ZÁKLADNÍ

Více

Softwarové in enýrství Úvodní studie PRODUKÈNÍ SYSTÉM PRO IP TELEFONNÍ SPOLEÈNOST

Softwarové in enýrství Úvodní studie PRODUKÈNÍ SYSTÉM PRO IP TELEFONNÍ SPOLEÈNOST PRODUKÈNÍ SYSTÉM PRO IP TELEFONNÍ SPOLEÈNOST Øešitelský tým: Pavel Strnad - vedoucí projektu Jiøí Dole álek - tahoun Jan Faflík - analytik Otakar Merz - dokonèovatel Martin Peterka - tvùrce ideí Deklarace

Více

Konfigurace zařízení - Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav

Konfigurace zařízení - Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav Konfigurace zařízení - Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav P.č. 1 Stolní PC sestava + SW 17ks Procesor čtyř jádrový procesor, benchmark min. 3,350 Paměti min 4GB Grafická

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

Ramac. www.petruzalek.cz. - balení technických pøedmìtù. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav

Ramac. www.petruzalek.cz. - balení technických pøedmìtù. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav - balení technických pøedmìtù Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav www.petruzalek.cz Ramac Spoleènost RAMAC pùsobí v oblasti balení již od roku 1976 a svým zákazníkùm zajišťuje poznatky v

Více

PC Software eddyassist

PC Software eddyassist PC Software eddyassist PC program pro vzdálenou kontrolu nad zkušebními přístroji a MAG- NATEST ECM Uživatelsky komfortní nastavení testovacích a instalačních parametrů Online zobrazení signálu Instalační

Více

Nokia Lifeblog 2.5. Nokia N76-1

Nokia Lifeblog 2.5. Nokia N76-1 Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries a N76 jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní

Více

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin 21. 12. 2014 Cílem VaV projektu LF13030 - Optimalizace výkonnosti pracovních týmù s využitím SW nástrojù pro analýzu sociálních a profesních vztahù v podnikových sítích (2013-2015, MSM/LF) - zkrácenì TeamNET

Více

TURBOVAC vakuové stroje

TURBOVAC vakuové stroje vakuové stroje Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav www.petruzalek.cz Turbovac Nizozemská spoleènost Turbovac je jedním z prùkopníkù strojù pro vakuové balení. Turbovac spojuje více než 60

Více

Grasselli. www.petruzalek.cz. zpracovatelské stroje. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav

Grasselli. www.petruzalek.cz. zpracovatelské stroje. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav zpracovatelské stroje Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav www.petruzalek.cz Grasselli Spa Spoleènost byla založena v roce 1975 Giorgiem Grassellim na základì poptávky zákazníkù po výrobì

Více

PROJEKT ZKVALITNĚNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE NA ŠKOLÁCH JIHOČESKÉHO KRAJE REG. Č.: CZ.1.07/1.3.06/04.

PROJEKT ZKVALITNĚNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE NA ŠKOLÁCH JIHOČESKÉHO KRAJE REG. Č.: CZ.1.07/1.3.06/04. PROJEKT ZKVALITNĚNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE NA ŠKOLÁCH JIHOČESKÉHO KRAJE REG. Č.: CZ.1.07/1.3.06/04.0018 P r o j e k t j e f i n a n c o v á n z E v r o p s k

Více

Tlačítko spouště lze použít k záznamu fotografií nebo k zaostření čočky.

Tlačítko spouště lze použít k záznamu fotografií nebo k zaostření čočky. Důležité upozornění: Nejdříve nainstalujte ovladač a potom k portu USB připojte zařízení VideoCAM Messenger. Přečtěte si toto důležité upozornění před instalací 1. Instalace softwaru VideoCAM Messenger

Více

Vytváøení sí ového diagramu z databáze: pøíklad

Vytváøení sí ového diagramu z databáze: pøíklad Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Komfortní clony Prùmyslové clony

Komfortní clony Prùmyslové clony Komfortní clony Prùmyslové clony øada C, D øada P vzduchové clony Jak funguje dveøní clona? Vzduchová clona je speciální vzduchotechnické zaøízení, které pomocí opticky nerušícího proudu vzduchu odcloòuje

Více

Pøepì ová ochrana videomonitorovacích systémù s analogovými kamerami Témìø celý povrch naší planety je pokrytý hustou sítí elektrických propojení. Kromì energetických sítí nyní zažívají bouølivý rozvoj

Více

Zumoval. www.petruzalek.cz. Odšťavòovaèe citrusù. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav

Zumoval. www.petruzalek.cz. Odšťavòovaèe citrusù. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav Odšťavòovaèe citrusù Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav www.petruzalek.cz Zumoval S. L. Spoleènost Zumoval, S. L. která byla založena v roce 1991, je výrobcem automatických odšťavovaèù citrusù.

Více

Nabíjecí zdroj Nokia DT-600. Vydání 1.2

Nabíjecí zdroj Nokia DT-600. Vydání 1.2 Nabíjecí zdroj Nokia DT-600 6 1 2 2 5 4 3 7 Vydání 1.2 8 9 10 11 2010 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Úvod Nabíjecí zdroj Nokia DT-600 slou¾í k souèasnému nabíjení baterií a¾ pìti kompatibilních zaøízení.

Více

100% INTERAKTIVNÍ TABULE A TO JE TEPRVE ZAČÁTEK

100% INTERAKTIVNÍ TABULE A TO JE TEPRVE ZAČÁTEK 100% INTERAKTIVNÍ TABULE A TO JE TEPRVE ZAČÁTEK Mobi View je nejnovější mobilní interaktivní tabule od einstruction. Poskytuje vše co pevná interaktivní tabule za zlomek nákladů. Plus, Mobi View jmůžete

Více

Home Media Server. Instalace aplikace Home Media Server do poèítaèe. Správa mediálních souborù. Home Media Server

Home Media Server. Instalace aplikace Home Media Server do poèítaèe. Správa mediálních souborù. Home Media Server 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky a názvy spoleèností

Více

MultiBoard + Barevné kamínky

MultiBoard + Barevné kamínky MultiBoard + Barevné kamínky nejmodernější řešení pro realizaci vzdělávacích cílů RVP PV Sestava pro mateřské školy: Interaktivní panel MultiBoard 55 / LED Full HD s podsvícením / tvrzené sklo se zvýšenou

Více

Příloha č. 1 Technická specifikace a kalkulace předmětu veřejné zakázky Dodávka prezentační techniky a jazykové laboratoře

Příloha č. 1 Technická specifikace a kalkulace předmětu veřejné zakázky Dodávka prezentační techniky a jazykové laboratoře Příloha č. 1 Technická specifikace a kalkulace předmětu veřejné zakázky Dodávka prezentační techniky a jazykové laboratoře Název projektu: Přírodní vědy moderně Reg. číslo projektu: CZ.1.10/2.1.00/30.01592

Více

Prumyslové oplocení Posuvná brána! Panelové drátené oplocení

Prumyslové oplocení Posuvná brána! Panelové drátené oplocení Prumyslové oplocení Posuvná brána Panelové drátené oplocení Prùmyslová brána je vhodná pro uzavøení prùmyslových objektù, dvorù, parkoviš atd. Díky bytelné konstrukci je touto bránou mo né uzavøít velké

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD hliníkový skleník se 2-3 moduly

MONTÁŽNÍ NÁVOD hliníkový skleník se 2-3 moduly MONTÁŽNÍ NÁVOD hliníkový skleník se 2-3 moduly GARDENTEC - správné øešení pro vìtší úrodu GUTTA ČR - Praha spol. s r.o. (1) 2 moduly 3 moduly zadní stìna støecha vìtrací okno 2-dílné dveøe boèní stìna

Více

Výhody magnetického upínání pro lisovací stroje

Výhody magnetického upínání pro lisovací stroje Výhody magnetického upínání pro lisovací stroje magnetické systémy pro manipulaci a upínání Magnetický upínací systém pro lisy Snadná aktivace: Upínání pro lisy / snadné / bezpeèné Vhodné pro lisy jakékoliv

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

mako tapetovací náøadí

mako tapetovací náøadí 008.. mako olovnice použití pro pøesné vyrovnání tapet. kvalita 90g olovnice se šòùrou metrù. 90 g 808 00 SB..0889 mako šòùra znaèkovací použití pro pøesné znaèení èar. kvalita robustní kovové pouzdro

Více

ir3300 PLNÌ MULTIFUNKÈNÍ TISKOVÝ SYSTÉM Funkce kopírování, tisku, skenování a faxování Výstup rychlostí 33 stran za minutu

ir3300 PLNÌ MULTIFUNKÈNÍ TISKOVÝ SYSTÉM Funkce kopírování, tisku, skenování a faxování Výstup rychlostí 33 stran za minutu ir3300 PLNÌ MULTIFUNKÈNÍ TISKOVÝ SYSTÉM Funkce kopírování, tisku, skenování a faxování Výstup rychlostí 33 stran za minutu Výstup rychlostí 33 stran za minutu Víceúèelový systém zahrnující kopírování,

Více

Návod k instalaci, provozu a údržbě brány MODBUS. Návod k instalaci, provozu a údržbě. Brána Modbus

Návod k instalaci, provozu a údržbě brány MODBUS. Návod k instalaci, provozu a údržbě. Brána Modbus Návod k instalaci, provozu a údržbě Brána Modbus Obsah 1 Představení... 3 2 Úvodní informace... 3 3 Instalace... 5 4 Svorkovnice... 6 4.1 Svorky pro připojení k PC... 6 1 Představení... 1 2 Úvodní informace...

Více

KATALOG 2003 PROGRAMMATIC PERISTALTICKÉ DÁVKOVAČE. PROGRAMMATIC je řada peristaltických dávkovačů s časovými mikroprocesory

KATALOG 2003 PROGRAMMATIC PERISTALTICKÉ DÁVKOVAČE. PROGRAMMATIC je řada peristaltických dávkovačů s časovými mikroprocesory PERISTALTICKÉ DÁVKOVAČE KATALOG 2003 je řada peristaltických dávkovačů s časovými mikroprocesory Hlavní charakteristiky těchto dávkovačů jsou: sofistikované metody časování čerpadla rychlá instalace i

Více

Datový a nabíjecí kabel Nokia CA-126

Datový a nabíjecí kabel Nokia CA-126 Datový a nabíjecí kabel Nokia CA-126 ÈESKY Prostøednictvím tohoto kabelu mù¾ete pøená¹et a synchronizovat data mezi kompatibilním PC a pøístrojem Nokia. Kabel mù¾ete rovnì¾ pou¾ít pro souèasné nabíjení

Více

Universal Serial Bus (USB) Uživatelská příručka Systémové požadavky Pro využití Vaší tiskárny skrz vestavěný USB port, potřebujete následující minimální požadavky: Microsoft Windows 98, ME, 2000 nebo XP,

Více

David Matoušek PRÁCE S INTELIGENTNÍMI LCD DISPLEJI Praha 2005 Komerèní využití stavebních návodù je povoleno jen s písemným souhlasem autora a nakladatelství. Soubory na CD-ROM mající pøímo vztah ke knize,

Více

www.infopanels.eu Instalace demoverze

www.infopanels.eu Instalace demoverze www.infopanels.eu Instalace demoverze SOLUTIONS Instalace demoverze Hasičská 53 700 30 Ostrava-Hrabůvka www.infopanels.eu www.elvac.eu Obchod: +420 597 407 511 solutions@infopanels.eu +420 597 407 511

Více

tlakové nad odbìrné místo tlakové pod odbìrné místo

tlakové nad odbìrné místo tlakové pod odbìrné místo EURO malé zásobníky 5 10 15 litru beztlakové nad odbìrné místo NOVÝ DESIGN Malý beztlakový zásobník EURO 5, 10, 15 je urèen pro jedno odbìrné místo: nad umyvadlo nebo kuchyòský døez. Vyžaduje instalaci

Více

Návod na obsluhu přednáškového sálu: přednáškový sál s počítačem, dotykovým panelem, přípojným místem a ozvučením Spuštění systému

Návod na obsluhu přednáškového sálu: přednáškový sál s počítačem, dotykovým panelem, přípojným místem a ozvučením Spuštění systému Návod na obsluhu přednáškového sálu: přednáškový sál s počítačem, dotykovým panelem, přípojným místem a ozvučením Spuštění systému Přednáškový sál aktivujete přiložením autorizované karty ke čtečce umístěné

Více

T-Mobile SpeedManager. Postup nastavení T-Mobile SpeedManager pro PC/notebook

T-Mobile SpeedManager. Postup nastavení T-Mobile SpeedManager pro PC/notebook T-Mobile SpeedManager Postup nastavení T-Mobile SpeedManager pro PC/notebook Obsah Na koho se mohu obrátit s žádostí o pomoc? 3 Instalace T-Mobile SpeedManager 4 Optimalizace provozu 4 Session Continuity

Více

Snímaèe a pøevodníky teploty SITRANS T Kompletní program pro každé odvìtví sitrans Øada SITRANS T Vysoce pøesné, jiskrovì bezpeèné a s možností pøipojení k nejrùznìjším zdrojùm signálu Senzory, snímaèe,

Více

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210 Téma sady: Informatika pro devátý ročník Název DUM: VY_32_INOVACE_5A_19_Paměti_počítače Vyučovací předmět: Informatika

Více

CYSY KOAXIAL 50 CYSY. 4x0,75

CYSY KOAXIAL 50 CYSY. 4x0,75 FAST SERIE Zajímavý design, jednoduchost montáže, integrovaná øídící KAXIAL jednotka v motoru. Tento motor je navržen pro køídlové privátní brány do rozmìru 2,3 m jednoho køídla, které mají osu otáèení

Více