Jdeto snadno. Pprùvodce kinteraktivním tabulím TeamBoard

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jdeto snadno. Pprùvodce kinteraktivním tabulím TeamBoard"

Transkript

1 Jdeto snadno. Pprùvodce kinteraktivním tabulím TeamBoard

2 TeamBoard Jednoduchá, efektivní komunikace Jedna bílá tabule tøi øešení prezentací. 1. TeamBoard Suite: Režim elektronické tabule Technologie má dramatickýdopad na zpùsob, jakým naši lidé komunikují. Jako specialista naitje mým nejvìtším úkolem nalézt øešení prezentací, kterése zamìøují napotøebykomunity uživatelù,vyžadují minimální podporuzoddìlení a nebudouvdobìinstalace již zastaralé. 2. Egan PowerX: Interaktivnídotyková obrazovka promicrosoft PowerPoint 3. TeamBoard Suite: Režim interaktivní dotykové obrazovky pro jakoukoli aplikaci Vizuální pomùckyzvyšují udržení pozornosti publika o 45%. Vašespoleènostchápe hodnotuvizuálních pomùcek anavás záleží, abyste peníze pro IT utratili rozumnì. Prezentaèní produkty mohou býtproblémempro podporu.pracovníci IT-AV mají jen málo èasu na potøebnéškolení apodporu potenciálnìrùznorodé komunityuživatelù. Paradoxemje, že nakupujetena základì vlastnostíatechnologie, ale vašiuživatelé vyžadují jednoduchost. TeamBoardnabízí nejnovìjší vlastnostiatechnologiina úrovni, která zajišuje spokojenostuživatelù. Zjistìte, proè jeteamboard nejlepšímobchodním rozhodnutím. 1 TeamBoard Suite:Režim elektronickétabule TeamBoardbylavytvoøena pro skuteènìsnadnépoužití, zachytívše, co naèrtnete vmomentì, kdyse Vaše pero dotkne povrchu Vrežimu bílé tabule nabízíteamboardsuite jednoduchénástroje, kterépomohouspøípravou obsahuaprùbìhemlekce. Odroku1967 jsouegan ateamboard vèeletrhu vrozvoji avýrobì vizuálníchkomunikaèníchproduktù. Pøíslib TeamBoard: Univerzálnost:jde oelektronickoubíloutabuli, dotykovouinteraktivníobrazovku pro PowerPoint. Smysluplný, jednoduchý software: PowerX jevytvoøen výhradnìpro prezentace vpowerpointu, TeamBoardSuite zvládávpodstatì jakoukoli aplikaci coje nejlepší, je Vaše volba. Možnost dálkovéhoovládání: prezentujte podle svého výbìru! Otoètese kpublikunebose pohybujtepo místnosti sdálkovýmovládáním. Zárukaèistoty:istálobarevné znaèkovaèe (permanent marker)lze zbílé tabule smazat. Zárukatrvanlivosti: profesionálnívýrobateamboardje zárukoujejí trvanlivosti. Žádné patentovanézdlouhavéfinty: Žádnávestavìná technologie:komponentyjsou zcela vymìnitelné/upgradovatelné pro dalšízdokonalení. Žádnézvláštnívedení: TeamBoard je vybavenstandardním kabelovýmrozvodem Cat5 (RJ45) kompatibilním se strukturální elektroinstalací. Žádnézvláštnípomùcky ktabuli: používejtejakýkoli standardníodstraòovaè/zmizík. Žádnézvláštnípomùcky kdotykové obrazovce: používejte svùjprst nebo jakýkolistylus. Nepotøebujete žádné školení: jednoduchý Prùvodce prozaèátek je vše, copotøebujete.

3 2 Egan PowerX:interaktivnídotykováobrazovka pro Microsoft PowerPoint Egan PowerX(vytvoøenvýhradnìproMicrosoft PowerPoint )mápouze jeden jedinýúkol umožnit prezentujícímdostatzprezentace vpowerpointu to nejlepší. Jdeounikátní abezproblémové øešení, které je ideálnípro zaèáteèníky, prezentující hosty apro místnosti, kde seprezentuje hodnìèastoasdílejí je mnozí uživatelé. PowerXActionBar&Software Vyberte si. Vyberetesi software,který Vaše skupinapochopí, apoužijtepøíslušnoufunkènílištu. Zmìnili jstenázor?vypnìte danoufunkènílištuapøeinstalujtevhodný software.jde tojednoduše. TeamBoard Suite ActionBar&Software 3 TeamBoard Suite: Režiminteraktivní dotykové obrazovky V interaktivnímrežimu se spouští skuteènývýkon TeamBoardSuitepøi prezentacích aškolení pomocí poèítaèù.náš nejnovìjší software zahrnuje veškeré výkonné vlastnosti, které potøebujete, vneuvìøitelnì zjednodušenémformátu. Pracujte sprogramy Microsoft Excel, Microsoft Project, AutoCad awebovýmprohlížeèem vpodstatìsjakoukoli aplikací jednoduchýmdotykem svého prstu. Anakonec Vybrat siteamboard je jednoduché. Naši lidézprodeje amarketingu sispowerpointem dobøe rozumìjí,takže jsme jenechali zaèítpracovat spowerx. Jakmile školící skupinavyslovila potøebu dotykovéobrazovky,byla TeamBoard jasnou volbou.protože tihleuživatelé potøebují celousaduprvkù apodporuumnoha aplikací, nainstalovali jsmejim TeamBoard. TeamBoard rozhodnì poslouchal a reagovalprodukty, které skuteèným lidem jako mypomáhají.

4 Egan PowerX pro Microsoft PowerPoint Na vícenež 300 miliónech poèítaèích vybavených programem PowerPoint se dennì na celém svìtì prezentuje pøes 30 miliónù prezentací. Naše oddìlení používá PowerPoint dennì je to velicesilný prezentaèní nástroj.powerpoint pomáháefektivnìji organizovatmyšlenky, ale odrážkyjentaknenabádají kvzájemnévýmìnì nápadù.potøebujeme vyøešitúkol, kdynástroje PowerPointu budou podporovat tynejvhodnìjší anejpovzbudivìjší rozhovory. Tento ohromujícífakt sestal základem provývoj Egan PowerX. Naším cílem bylovytvoøitdotykovou obrazovku srozhranímvýhradnì pro prezentujícívprogramu PowerPoint. TeamBoardchápe,že Vy jste klíèem kúspìšné prezentaci. Technologie bynemìla bránit pøedánívaší myšlenky. PomocíEganPowerX budouvšechnyvaše oblíbenéfunkce v PowerPointu nadosah svého prstu, pøímona dotykovéobrazovce. Nemusíte si dìlat starosti s technologií užji znáte. Egan PowerXVám umožòuje prezentovat podle sebe alépe. Našekritéria: Použití funkcíprogramupowerpoint musí být nadotykové obrazovce pøístupnév nekomplikovaném, obvyklémajednoduchémformátu.typickýprezentující bezohleduna jehotechnickédovednosti bymìl býtokamžitìschopen vprogramu PowerPoint pøedvést bohatšíprezentace. Investujte doøešeníprezentací, kterébudouvaši lidéskuteènìpoužívat. Lepší prezentace -Lepšívztahsposluchaèi:pomocí obrazovkymùžete sposluchaèi skuteènìspolupracovat -Vìtší zájemposluchaèù:oèníkontaktzvyšuje pozornostdivákaajejíudržení -Prezentujtesvým zpùsobem: prezentujte naobrazovku,pohybujte sepo prostorusdálkovým ovládáním,je to navás. Lepší nástroje -Nemusíte senic uèit: každý, kdoumípracovat spowerpointem,je jižvyškolen. -Jednoduchý: prostì jenukažtena aktivní prvek aaktivujte jejdotykem. -Nepotøebujete žádné zvláštnínástrojeani pera:bude staèit váš prstnebooblíbený stylus. -Ktlaèítkùmna dotykovélištì patøí: spuštìní/zastaveníprezentace, pera PowerPointu,navigace apod. Je toopravdu tak jednoduché.

5 Egan PowerX nabízí jednoduchost vpráci sprezentacemi. EganPowerX je ideální pro prezentace pøednášené spatra aprezentující hosty. Používáte-liMicrosoft PowerPoint pro vìtšinu svých prezentací,vybertesi EganPowerX. Když seváštým seznamujese vzrušujícím svìtem prezentacína interaktivníchtabulíchnebo navašich poradáchèasto prezentujíhosté, pak je EganPowerX pøímo pro Vás. Mùžetesi být jisti,že jestliže Vaši lidéznajípowerpoint, pak takéznají Egan PowerX. Pracujte naplno s PowerPointem,který mátena dosah, pøímopøedsebou na dotykové obrazovce. SEgan PowerX mùžete pracovatpøímo naobrazovce, nebo sepohybovat se svým oblíbeným dálkovým ovládáním prezentujte svým zpùsobem.pomocísvého Anakonec InstalaceTeamBoard spowerxbylo jedno znejlepších rozhodnutí, které jsmeudìlali. Naši prezentující okamžitìvìdí, jak dotykovou obrazovku používat,aefektivita našichprezentací sedramatickyzvýšila.být schopnýstátvèelemístnosti spodporou vizuálníchpomùcek azároveò spøímýmoènímkontaktemmá velký dopad.jednacímístnosti vybavenédotykovýmiplátny TeamBoard jsouzcelaobsazené.

6 TeamBoard Suite -jednoduše výkonnost Nìkolik aplikací, moderní øízení pøímo na obrazovce aefektivní interakce spublikem. Našejednání jsourychlá a extrémnì interaktivní. Porad se mùže úèastnitmnožství lidí, jakpøímo namístì, tak na odlouèených pracovištích. Potøebujeme uživatelskypøíjemné rozhraní, kterénabízíflexibilitu pro vstupní informacetýmua schopnostokamžitì sdílet data sostatními. TeamBoard Suiteje zdokonalenáaplikacesloužícíkprezentacím,školení a komunikaci,která TeamBoard pøidávápozoruhodnoufunkènost.vyspìlá ètyøbodová kalibracenabízí vynikající pøesnost svysokýmrozlišením. TeamBoardSuite nabízí základnínástrojea pomùcky,které Vám inteligentnìpomohou pøi pøípravì obsahuajeho pøedání. Opravdusi této intuitivní, jednoduché aplikaceprodotykovou obrazovkuužijete. TeamBoardSuitenabízí ucelený setvlastností tak, abyvyhovìltomu nejnároènìjšímuprostøedí. Uživatelé rychle porozumí inteligentnífunkèní lištì TeamBoardajejímu jednoduchému ovládání bez potøebyznaèkových pomùcek atìžkopádné funkènosti. TeamBoardSuite režim elektronickétabule : Režim tabule zachycuje vše, co jenapsáno nebo nakreslenona tabuliaukládá dodigitálního souboru dat. Tato datamohou býtvytisknuta, elektronickysdílenanebouložena propozdìjší použití. TeamBoard Draw je skvìlý nástrojpro distanèníuèeníajemožnéjej stáhnoutprakticky dokaždého poèítaèe, takževšichni se mohou dìlit onápady amìnit obsah. Jednoduché, efektivnínástroje bezabsurdit avnekomplikovanémformátu. Tvoøí: -Od ruky kreslíte apoznámkujetevjakékoli aplikaci( bez zvláštních pomùcek/per,pouzeprstem nebostylusem) -Automaticky tvoøte tvary,vyjímejte/kopírujte/vkládejte,pøesunujte/editujte/mažtevybrané èi celéobjekty. -Importujte vyobrazení na pozadí ze skeneru nebofotoaparátu. -Uèasto používaných aplikací sivytvoøte upravená, sobì pøizpùsobená makra. Nabízí: -Pøístup kjakékoli poèítaèové aplikaci, kteroupotøebujete, pomocí prstu nebo stylusu. -Používání skeneru,aby prezentace využila nejnovìjší údaje. -Poznámkování celé obrazovkynebovybraných èástí, kresleníznaèkovaèem, pøerušovaných èar abarev podlepøání. -Psaní textu dovlastního kreslení na obrazovce pomocí virtuálníklávesnice. Vytiskne: -Zachycuje opravyasdílí spoleènì pøipravené informace prostøednictvím tisku a u. -Exportuje stránky icelé sešity do formátu mnohonásobných vyobrazení (.pdf,.html,.jpg,.png,.bmp). -Pomocí tøídièe stran rozpoznávástrany. Používábìžnéaplikace kespoluprácisvašímglobálnímtýmem(netmeeting, atd.)

7 TeamBoardSuite Režimdialogu TeamBoardSuitejakonejbystøejší rozhraní pøemìòujeteamboardna dynamickou dotykovou obrazovku,kteráumožòuje pøístupkaplikaci spuštìné na poèítaèové obrazovce. A už se obracíte na management firmy nebo studenty, mìli byste se zamìøitna informace nikoli na nástroje. Neuvìøitelnì výkonné nástroje pro anotaci akreslení TeamBoardSuite umožòují,aby TeamBoard zachytila nápady aokamžitì jepøedaladál. TeamBoard Suitenabízí neustálézaznamenávánívšechpoznámekanákresù aje efektivním øešením pro videoadatové konference. Management poznámek, nákresù avyobrazenívylepšují významné softwarovéprvky. TeamBoard SuiteActionBar Školení? Jaké školení? TeamBoardSuite byla vytvoøena,aby se dala používat jednoduše.pár minut sprùvodcembude úplnìstaèit. Anakonec Ztratitpublikum, když prezentujetekomplikovaná finanèní data,je jednoduché. Naším trvalýmcílemje zajistit, žejsou pøi poradì všichni nastejné stránce. TeamBoard Suite jeperfektním øešením.zaèínámenaši prezentaci vpowerpointu,pøejdeme do Excelu, abychomvysvìtlili grafnebodiagram, pøeskoèíme k nejèerstvìjšímporovnánímstrhemon-line, opoznámkujeme data založená na informacích ze skupinya odešleme emfinální zprávuv.pdf ještìdøíve, než skupinaopustí budovu.

8 TeamBoard jednoduchá integrace Vizuální pomùcky by mìly být praktické se silným adynamickým ohniskem. Integracetechnologie do našeho školení anašich jednacíchmístností je vždycky problém. Zhodnotit klíèové dodavatele tak, abychomzajistili dosažení potøebného výsledku: dobøe naplánované, funkèní místnostisudržením estetiky korporátního designu, jeèasovì nároèné,ikdyžvelice dùležité. Egan&TeamBoard vytváøí desetitisíceproduktù zøady bílýchtabulí roènì. Témìø ètyøicet letzkušeností vytvoøilo zeganaexperta v dodání kvality, trvanlivosti a spolehlivosti, které obchodnícioèekávají. TeamBoard se keganu pøidala vroce 1994 jako dceøiná spoleènost se zamìøenímna interaktivní aplikacepro bílétabule. Egan&TeamBoard vytvoøily produkty,kteréjsou vyrábìnysesmyslempro design avynikající kvalitu. Tytoprodukty nabízejí ideální prezentaèní øešení prokaždého. TeamBoardpøipevnìný na kolejnici TeamBoard pøipevnìný nakolejnici spojuje výhody úsporyprostoru díkypøipevnìnína zeï a zároveòflexibilitu umístìní kdekoli podéldrážek. Jednodušeobrazovku TeamBoard namontujte aposunujte vdrážkách. Tabule jemožnéumístitnamobilnístojany nebo je možnéje povìsitv jakékoli místnosti vybavenévedením prokolejnièky. Velikosti: 60 šx48 v,48 šx36 v,31 šx25 v TeamBoard 8060 NEJVÌTŠÍ interaktivnídotykováobrazovka nasvìtì. TeamBoard 8060 vytvoøená pro obrovskápublika, má neuvìøitelnou100 palcovou úhlopøíèku (254cm) avelikostobrazuna obrazovce je80 šx60 vs pevným pomìrem stran. Tatopøesnì kalibrovaná interaktivní dotyková obrazovka je o60% vìtší nežtabuleorozmìrech 60 š x48 v. Takových rozmìrù lzedosáhnout spojenímdvoudobøeupevnìných panelù TeamBoard. Díky tenké støedové lištìje spojení do rámuhladké avytváøí tak efektjediného panelu. Design umožòujesnadnou instalaci. Velikost: 80 šx60 v Unikátníkonstrukce, vynikajícíøemeslnéprovedeníapìtiletá záruka. -Všechny produktyegan TeamBoard mají pìtiletouzáruku. -TeamBoard má trvanlivýpopisovacípovrch,kterýse èistí nasucho,sezárukou èistoty. -TeamBoard nabízíprojekèní povrchsnejmenšímodrazem svìtla vdanémodvìtví. -Je kdostánívnìkolika velikostech: 80 šx60 v,60 wx48 v, 48 wx36 v, 31 šx25 v. -Modely TeamBoard jsouvytvoøeny tak, abyumožnily modularitu apøispìlykvzhlednosti místnosti. -Povrchy TeamBoard jsou ideální ivesvìtlejších místnostech sprojektory 1000 ANSIlumenù.

9 TeamBoard montovanána stìnu TeamBoardmontovanána stìnu nabízí maximální užiteènostvrobustnímrámuzanodizovaného hliníku nebo vbarvì podle pøání tak, abyse snadno upevnila na zeï instaluje sebìhemnìkolika sekundpøímona Vaši stìnu. Velikosti: 60 šx48 v, 48 šx36 v,31 šx25 v Skøíòová TeamBoard TeamBoard jenabízena voceòované dílnì Egan Visual Cabinetry vúpravì sdýhou nebomateriálemetex.skøínì jsou vybavenytextilními plátny pøichytitelnýmina každou stranu dveøí, flipchartem apøídržnou lištou na papír. Velikosti: 60 šx48 v,48 šx36 v Mobilnístojan TeamBoard MobilnístojanTeamBoardje ideální tam, kdese bìžnì používají kprezentovánírùznámístanebo kde montáž na stìnunení praktická. Vhodnázákladna atrvanlivézávleky kol jsouvytvoøenytak,abysestojan snadnopohyboval.k variantám patøí police pro pøístroje avychylovací odkládacíplocha(viz obrázek). Velikosti: 60 šx48 v, 48 šx36 v Stojan OVO Unikátní volnìstojící design,èiré anodizovanésloupce a mechanicky opracovaná pevná hliníková základna. Kluzáky o3,25 (82,5mm) umožòují snadné vyrovnání a umístìní. Pojistné závleky pro celkovou mobilitu jsoutaké k dispozici. Variantou jeochranný kryt regulacesvìtla pro výjimeènì jasná prostøedí osvìtlená bodovými svìtly. Velikosti: 60 šx48 v,48 šx36 v Wall Mount or TrackMount 80 wx60 h (2032mmx1524mm) WallMount ortrack Mount 60 wx48 h (1524mmx1220mm) 48 wx36 h (1220mmx915mm) 31 wx25 h (788mmx635mm) Woodor EtexCabinet 60 w x48 h (1524mmx1220mm) 48 w x36 h (1220mmx915mm) OVO Stand 60 w x48 h (1524mmx1220mm) 48 w x36 h (1220mmx915mm) OVOStand withcanopy 60 wx48 h (1524mm x1220mm) Mobile Stand 60 w x48 h (1524mm x1220mm) 48 w x36 h (1220mm x915mm) Mobile Standwith shelf 60 wx48 h (1524mm x1220mm) 48 wx36 h (1220mm x915mm) Anakonec Kdyžse potýkátesvelikým areálem,jakoje tennáš, jeinstalace vždyckyproblém,. Byli jsmetak rádi, když dodávka TeamBoard pøišla vèas ainstalacebylapøekvapivìjednoduchá;jedenšroubovák,šestšroubùa svinovacímetr kdybybyl životvždycky takjednoduchý.

10 TeamBoard kvalitní výroba, která má smysl Správnézhotovení produktù. (èerný rámeèek) Potøebuji vìdìt, že mí partneøi-dodavatelé jsou spolehliví,odkvality jejich produktùaž pojejich podporu.potøebuji cítit jistotu, žetu budou, když je potøebuji, aže mimohou pomoci vyøešit moje potøeby dnes ivbudoucnu. EganTeamBoardInc. vyrábí produktysezárukou, nediskutovatelnoukvalitou od roku1967. Díkyvýrobnímprostorám ovelikosti stopsi práci udìláme sami. Jsme schopni kontrolovat každý krok procesu, abychom zajistili kvalitu komponentù, vèasné dodání aneustálý vývoj produktù.naševýrobní týmy nakupují jen ty nejlepší materiály od nejlepšíchdodavatelù. Výsledek:technickyvyspìlá továrna nabízející skvìléproduktyza skvìlou cenu. ProduktyTeamBoard jsou zkonstruoványtak, aby byly trvanlivé a spolehlivé. Jinoudùležitou vlastností, pøímozabudovanou, je snadnáinstalace. Náš cíl bez problémù zaèíná užvzávodì a konèí ažuvašich dveøí asezárukou. Egan TeamBoardje bezproblémovou spoleèností Aktualizace softwaru jsouod nás vždy dostupné zdarmaon-line. Technická podporaje vestavìna dosoftwaru, jekdispozici nanaší webové stranì nebo na telefonicképožádání uzamìstnancùnašich zákaznickýchslužeb. Máte-li nìjaký problém,zvednìte sluchátkoadejte námto vìdìt. Oèekávámeapotøebujeme, aby naši zákazníci mìli znašich produktù Proè jeteamboard nejlepším obchodnímrozhodnutím. -Nesrovnatelné povrchy:teamboardmánejlepší popisovacípovrchèištìnýnasuchosezárukou èistoty i stálobarevnéznaèkovaèelze snadno smazat. -Vynikajícípovrchproprojekci:povrchsnízkýmodrazem svìtla nabízí ideální projekciza každéhosvìtla. -Inteligentní design produktu:bez vestavovanétechnologie(jedinývyjímatelnýovladaèvdanémodvìtví) -Zaruèenátrvanlivost:TeamBoard jeprofesionálnì vyrobená,aprototrvanlivá. -Univerzálnost:jetoelektronická bílá tabule sinteraktivní dotykovouobrazovkou. -Smysluplný,jednoduchý software:powerx je vytvoøen výhradnì pro prezentace vpowerpointu, TeamBoardSuite zvládávpodstatì jakoukoli aplikaci coje nejlepší jevaševolba. -Jednoduchá instalace:jedenšroubovák,šestšroubùasvinovacímetr astìna,kamse budemontovat. -Standardníkabelovévedení:TeamBoardpoužívá standardní kabeláž Cat5 (RJ45)kompatibilnís strukturovanouelektroinstalací -Možnost dálkového ovládání:prezentujtepodle svého!otoète sekpubliku, nebo sepohybujte po místnostisdálkovýmovládáním. -Lepší vztahspublikemavìtší úspìchprezentace:teamboard Vámpomùže spolupracovatspublikem.

11 Rádibychom Vás vyzvali, abyste TeamBoard porovnali vlastnost po vlastnosti Každá TeamBoard obsahuje každý znásledujícíchcharakteristických vlastností. MultipurposeProduct Design TeamBoard Models Compare Compare Durable Whiteboard Surface (guaranteedtoclean) Low-Glare Surface(ideal for projection) Dedicated Software Installation Choices EganPowerX formicrosoft PowerPoint TeamBoardSuite(featuring Draw,Notebook,Annotate,Capture) Easy ToUse Interface AccesstoolsfromSystemTray AccesstoolsfromDashBoard AccesstoolsfromStartMenu Clear,understandableiconsandvisualcues Built-inApplicationSupport PowerPoint(PowerX, TB Suite) Paint (TB Suite) NetMeeting(TBSuite) FloatingAnnotation Tools(TB Suite) VirtualKeyboard:enables text input atthescreen (TB Suite) VirtualMouse: controlsleft/rightmouseclicks (TB Suite) CustomMacro CreationTools (TB Suite) One-Touch ActionBar Controls Start/Stop PowerPointShow(PowerX, TBSuite) Pen Color(PowerX, TB Suite) Eraser/EraseArea(PowerX,TBSuite) Next/Previous Screen(PowerX, TBSuite) Selection Pointer(PowerX, TB Suite) NavigationMenu(PowerX, TBSuite) New Page/InsertPage(PowerX, TBSuite) Print (TB Suite) ScreenCapture(TB Suite) Hide Slide (PowerX) DashboardAccess (PowerX) Connectivity Standard RJ45 Flush-Mount Wall Jack (Serial/USB) Standard RJ45: up to150'(45m)toserial board Standard RJ45: up to50'(15m)to USB board Standard WiFi(802.11b): 1200 (365m)+linkto board(openspace) NoSpecialTools Required Standard Dry-Erase Markers Standard Stylus Standard Remote Fingertip Capable QualityManufacturingFeatures RemovableHardwareController (anindustry exclusive) User SurfaceTension AdjustmentAvailable Low-Glare Projection Surface Superb Dry-EraseWhiteboardSurface (guaranteed toclean) 5-YearWarranty Anakonec Hledali jsmenejlepší výrobceavidìli jsmespoustu slibùstejné snadnosti a skvìlýchvlastností.náklady nákupu jsoutytéžprodukt odproduktu,rozdíl dìlají nákladyna vlastnictví. IT oddìleníchcevlastnosti za podmínky,že nebudemusetpodporovatfígle ahraèky. (Aškolenínašichškolitelù jakpoužívat jednoduchýprodukt prostì nepøipadá vúvahu!)aprávì vtom jeteamboardunikátní. Opravduse zamysleli nad vìcmi, které jsoupronás dùležitévnaší Analýze potøeb.teamboard odpovídá slibu jednoduchosti srozhraním, které naši školitelé rádi používají.týmuavse skuteènìlíbíkompatibilita TeamBoarduse strukturovanouelektroinstalací, standardníkonektory akabely.teamboardmá smìs toho, co nanášpodnikplatí.

12 Snadná specifikace Unikátní ovladaè TeamBoard Tisíce našich tabulí kterébyly instalovány,když mobilní telefony ještì vážilykila, negramy stále fungují naskvìlé úrovni. TeamBoard byla zkonstruována tak, aby ji bylo snadné upgradovat pøímo na pracovištích. Ovladaèje umístìnvkompaktním uzavíratelném modulu, který je možné upgradovat,zatímco TeamBoard stálevisí na zdi. Expresní kurýr aasi 5minut Vaše èasuje vše, copotøebujetekprovedení.softwarese aktualizuje online na TeamBoard Compatibility Windows Macintosh USB WiFi PC Requirements OperatingSystem: Windows 95/98,NT Windows Me Windows 2000 Windows XP Macintosh OS-10.2* RAM: 128MB 128MB 128MB 128MB 128MB HardDrive Free Space: 50MB 50MB 50MB 50MB 14MB CPU: Any Pentium Pentium150 Pentium133 Pentium 233 G3or faster CD-ROMDrive: Required Required Required Required Required SoftwareRequirements (foregan PowerX only) PowerSupply (for SerialControllers only) Microsoft PowerPoint :Versions 97,2000, 2002(XP) ConnectivityRequirements ** Serial Controller: COMPorts(9 Pin SerialPort) USBController: USB Port InputVoltage: InputFrequency: OutputVoltage: OutputCurrent: Vac 47 63Hz0.4A 9Vdc 200mA *Macintoshsoftware currently available forteamboard Suiteonly. **The TeamBoard8060 requires two serial ortwousbportsontheconnected computer.two controllers are utilizedto achieveex act calibration.theactionbars have been modifiedforeasy accesstofrequently-usedbuttons at eitherendof theboard. Záruka TeamBoard poskytuje záruku na konstrukci akomponenty svýchproduktùpøi normálním apøimìøeném používání po dobupìti let. TeamBoardstojí zakvalitníkonstrukcívèetnì voštinové laminace jádra,patentovanéhosystému kontroly napìtí, popisovacíhopovrchusnízkým odrazemsvìtlaaovladaèem svysokýmrozlišením testovanýma osvìdèeným vpracovnímprostøedí. PopisovacípovrchTeamBoard mápìtiletouomezenou záruku,za podmínky, že jemu vìnovánanáležitá péèeaúdržba.pro popisovacípovrch jepøirozené,že pøi používání znaèkovaèù èištìnýchnasuchoastylusu TeamBoarddocházíkefektu bílé-na-bílém. Lzejej pøedpokládat ažádným zpùsobem neomezujefunkci pøístroje. Použití Èistièesèásticemi,stálobarevnáýchznaèkovaèù,barev, nekvalitních znaèkovaèù èištìných nasucho ajiné hrubézacházenímohou povrchpoškodit, èímžsezárukastává neplatnou. Tatozárukasenetýkávadzpùsobenýchnedbalostí, nedostatkemøádné péèeaúdržby.veškerá rozhodnutí ohlednì øemeslnéhozpracování,nedodržení, zneužití ahrubéhozacházeníjsoupouze navýrobci.pøedmìtyje možnévrátit pouzevofrankovanémbaleníaspøedchozímpísemnýmsouhlasemteamboard.žádnéjinézáruky nežzárukyzdeuvedenéneplatí. Servis -Zákaznické službyteamboardjsounaèísle ,mezinárodnì Hlavní souèásti jsoukdostánína místìasnadnovymìnitelné. -Novìjšísoftware jemožné sistáhnoutzestránkywww.teamboard.com/tech nebo násnavštivteon-line: Všechna práva vyhrazena.všechny názvy ostatníchproduktù jsou znaèkami pøíslušných vlastníkù. Tentodokumentje dostupný on-line nawww.teamboard.com/docs/024b014-r4.pdf

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu ROLETY VOLEJTE ZDARMA 800 400 115 www.minirol.eu www.minirol.eu Popruhem, šòùrou nebo klikou Ka dá variata má své specifické výhody. Popruh se mnohem lépe dr í v ruce, ale musí být vyveden z boxu pøímo.

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

Øešení pro školy. obchod technologiemi. www.tech-store.cz

Øešení pro školy. obchod technologiemi. www.tech-store.cz Øešení pro školy Spoleènost TECH-STORE s.r.o. Èeská republika je spoleènost kapitálovì propojená se spoleèností TECH-STORE Malaysia, která pùsobí od roku 2008 jako mezinárodní distributor komponentù a

Více

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY GRAFICKÁ ZNAÈKA /LOGO/ ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY ZÁKLADNÍ MANUÁL ZPRACOVATEL: CHRÁNÌNÁ GRAFICKÁ DÍLNA SLUNEÈNICE OBSAH 1....... 2....... 3....... 4-5..... 6....... 7....... 8....... OBECNÉ POKYNY ZÁKLADNÍ

Více

Technické požadavky -příloha- celkem 8 stran

Technické požadavky -příloha- celkem 8 stran Technické požadavky -přílohacelkem 8 stran Technické požadavky A) 16 kusů PC včetně operačního softwaru s následujícími parametry: Požadavek Splněno (doplňte: ano/ne) Vyplní žadatel (max. 18 znaků) RAM:

Více

Pøenosné výkonné zaøízení oživí vaše prezentace

Pøenosné výkonné zaøízení oživí vaše prezentace LV X2/LV S2 pøenosný multimediální mikroprojektor Pøenosné výkonné zaøízení oživí vaše prezentace Lehèí, výkonnìjší a mnohem chytøejší Díky spolehlivým mobilním mikroprojektorùm spoleènosti Canon mùžete

Více

Napájení a data. na dosah ruky

Napájení a data. na dosah ruky Napájení a data na dosah ruky POP-UP KRABICE Nové, elegantní, ergonomicky tvarované vysouvací pop-up krabice nabízejí snadné použití a rychlé připojení přístrojů a zařízení, např.: PC, mobilní telefony,

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

ICT plán školy 2011/2012

ICT plán školy 2011/2012 ICT plán školy 2011/2012 V Jablonci nad Nisou 1. září 2011 Vypracoval: Ing. Augustin BERNARD Obecná východiska ICT PLÁN ŠKOLY Střední průmyslová škola technická ICT plán školy popisuje stávající stav,

Více

Mobilní sbìr dat. Dùležitá data. 22 certifikovaných distributorù v 15 zemích Evropy. Ve svìte více než 150 000 uživatelù Baracoda øešení

Mobilní sbìr dat. Dùležitá data. 22 certifikovaných distributorù v 15 zemích Evropy. Ve svìte více než 150 000 uživatelù Baracoda øešení 1 Mobilní sbìr dat Dùležitá data 22 certifikovaných distributorù v 15 zemích Evropy Ve svìte více než 150 000 uživatelù Baracoda øešení 2 Technologie a inovace produktivita a úspìch Od roku 2001 Baracoda

Více

Bezkonkurenèní výkon Brusiva Bona - rychlost a odolnost pro døevìné podlahy

Bezkonkurenèní výkon Brusiva Bona - rychlost a odolnost pro døevìné podlahy Bezkonkurenèní výkon Brusiva Bona - rychlost a odolnost pro døevìné podlahy Bezkonkurenèní výkon broušení Bona pøináší to nejlepší pro døevìné podlahy už více než 90 let. Díky dlouholetým zkušenostem v

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Příloha č. 2: Oceněný položkový rozpočet (nabídková cena - položkový rozpočet)

Příloha č. 2: Oceněný položkový rozpočet (nabídková cena - položkový rozpočet) Dodavatel Příloha č. 2: Oceněný položkový rozpočet (nabídková cena - položkový rozpočet) Zadavatel: Název: Název Požadované minimální technické parametry Množství Splněno/nesplněno (uchazeč doplní toto

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

Tablet. Rychlý průvodce instalací

Tablet. Rychlý průvodce instalací Tablet CZ Rychlý průvodce instalací Windows Vista, Vista x64, XP, XP x64, 2000 Macintosh OS X v10.3.9. nebo vyšší Důležité: pro plné využití všech funkcí pera a tabletu je NUTNÁ instalace ovládacího programu

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

Grasselli. www.petruzalek.cz. zpracovatelské stroje. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav

Grasselli. www.petruzalek.cz. zpracovatelské stroje. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav zpracovatelské stroje Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav www.petruzalek.cz Grasselli Spa Spoleènost byla založena v roce 1975 Giorgiem Grassellim na základì poptávky zákazníkù po výrobì

Více

Vytváøení sí ového diagramu z databáze: pøíklad

Vytváøení sí ového diagramu z databáze: pøíklad Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

T-Mobile SpeedManager. Postup nastavení T-Mobile SpeedManager pro PC/notebook

T-Mobile SpeedManager. Postup nastavení T-Mobile SpeedManager pro PC/notebook T-Mobile SpeedManager Postup nastavení T-Mobile SpeedManager pro PC/notebook Obsah Na koho se mohu obrátit s žádostí o pomoc? 3 Instalace T-Mobile SpeedManager 4 Optimalizace provozu 4 Session Continuity

Více

Technické požadavky -příloha- celkem 14 stran

Technické požadavky -příloha- celkem 14 stran Technické požadavky -přílohacelkem 14 stran Technické požadavky Nabídku vyplnil: A) 10 kusů PC včetně operačního softwaru a kancelářského balíku s následujícími parametry: Požadavek RAM: minimálně 4GB

Více

Řada jednotek BT-line Online webová správa

Řada jednotek BT-line Online webová správa Bluetooth marketing Marketingová technologie pro distribuci mobilního obsahu do mobilních telefonů. Rozesílá obsah jen v určité oblasti, přímo zákazníkům a s nulovými náklady na zákazníka. Řada jednotek

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1020 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1020 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

IsoMatch Tellus CHYTŘE EFEKTIVNĚ SNADNĚ. Budoucnost zemědělství

IsoMatch Tellus CHYTŘE EFEKTIVNĚ SNADNĚ. Budoucnost zemědělství IsoMatch Tellus Budoucnost zemědělství IsoMatch Tellus IsoMatch Tellus je nejnovější terminál, vyvinutý společností Kverneland Group. Pomocí rozhraní ISOBUS komunikuje se všemi kompatibilními stroji a

Více

ICT plán školy 2014 / 2015

ICT plán školy 2014 / 2015 ICT plán školy 2014 / 2015 V Jablonci nad Nisou 1. září 2014 Vypracoval: Ing. Augustin BERNARD Obecná východiska ICT PLÁN ŠKOLY Střední průmyslová škola technická ICT plán školy popisuje stávající stav,

Více

www.infopanels.eu Instalace demoverze

www.infopanels.eu Instalace demoverze www.infopanels.eu Instalace demoverze SOLUTIONS Instalace demoverze Hasičská 53 700 30 Ostrava-Hrabůvka www.infopanels.eu www.elvac.eu Obchod: +420 597 407 511 solutions@infopanels.eu +420 597 407 511

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

Copyrigth(c) Michal Dušek. 3D Win. Návod na použití

Copyrigth(c) Michal Dušek. 3D Win. Návod na použití 3D Win Návod na použití Program 3D Win, je základním programem pro øízení 3D frézek. Program je standardnì vybaven øízením pro krokové motory 4 taktní, 8 taktní, jednofázové, dvoufázové aj. Program využívá

Více

MPSC-3-CS 1 MINI ALUMINIUM COMPUTER 19 987 2.0 GHz Intel Celeron Processor 256MB SDRAM, 40GB Harddrive 3 USB, 1 Fire Wire 12V DC.

MPSC-3-CS 1 MINI ALUMINIUM COMPUTER 19 987 2.0 GHz Intel Celeron Processor 256MB SDRAM, 40GB Harddrive 3 USB, 1 Fire Wire 12V DC. VZOR MALÉ POČÍTAČE DO AUTA Model # MINI ALUMINIUM COMPUTERS. H5 MPSC-3- MINI ALUMINIUM COMPUTER 11 151 Barebone system 3 USB, 1 Fire Wire, No CPU, No Memory. MPSC-3-CS 1 MINI ALUMINIUM COMPUTER 19 987

Více

Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Technická specifikace

Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Technická specifikace Obsah Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Technická specifikace Stávající stav... 2 Část č. 1 veřejné zakázky - Tablety posádek... 4 Část č. 2 veřejné zakázky - Tiskárny... 5 Část č. 3 veřejné zakázky

Více

Konfigurace zařízení - Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav

Konfigurace zařízení - Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav Konfigurace zařízení - Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav P.č. 1 Stolní PC sestava + SW 17ks Procesor čtyř jádrový procesor, benchmark min. 3,350 Paměti min 4GB Grafická

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika

K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika Tel: +420 378 019 601 e-mail: info@smart-tech.cz web: www.smart-tech.cz DESIGN Design Jednání s klientem a pochopení

Více

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin 21. 12. 2014 Cílem VaV projektu LF13030 - Optimalizace výkonnosti pracovních týmù s využitím SW nástrojù pro analýzu sociálních a profesních vztahù v podnikových sítích (2013-2015, MSM/LF) - zkrácenì TeamNET

Více

ir2200 PLNÌ MULTIFUNKÈNÍ DIGITÁLNÍ SYSTÉM Funkce kopírování, tisku, skenování a faxování Výstup rychlostí 22 stran za minutu

ir2200 PLNÌ MULTIFUNKÈNÍ DIGITÁLNÍ SYSTÉM Funkce kopírování, tisku, skenování a faxování Výstup rychlostí 22 stran za minutu ir2200 PLNÌ MULTIFUNKÈNÍ DIGITÁLNÍ SYSTÉM Funkce kopírování, tisku, skenování a faxování Výstup rychlostí 22 stran za minutu Výstup rychlostí 22 stran za minutu Víceúèelový systém zahrnující kopírování,

Více

Příloha č. 5 - Specifikace předmětu plnění. k veřejné zakázce malého rozsahu

Příloha č. 5 - Specifikace předmětu plnění. k veřejné zakázce malého rozsahu stránka (6) Příloha č. 5 - Specifikace předmětu plnění k veřejné zakázce malého rozsahu Dodávka počítačové a didaktické techniky pro Základní školu Benešov, Dukelská 88 Nejedná se o zadávací řízení dle

Více

CUE - firma a produkty

CUE - firma a produkty CUE - firma a produkty Jaroslav Dibitanzl www.cuesystem.com CUE - firma a produkty 1 Poslání společnosti Zjednodušovat a automatizovat ovládání techniky Vytvářet intutivní uživatelské rozhraní Cíle pro

Více

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Autorská práva a licence 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného

Více

Prodejna SQL je maloobchodní pokladní software určený pro široké spektrum prodejen.komplet určený k propojení s Money S3 pomocí XML komunikace

Prodejna SQL je maloobchodní pokladní software určený pro široké spektrum prodejen.komplet určený k propojení s Money S3 pomocí XML komunikace Pokladní software o Prodejna SQL o SW Euro SQL o Conto Pokladní software od CÍGLER SOFTWARE zahrnuje paletu nástrojů pro náročnější zákazníky. Oproti běžným pokladnám nabízí širší míru přizpůsobení uživateli

Více

PROFESIONÁLNÍ TISKÁRNY ŠTÍTKŮ QL

PROFESIONÁLNÍ TISKÁRNY ŠTÍTKŮ QL PROFESIONÁLNÍ TISKÁRNY ŠTÍTKŮ QL Jednoduchá obsluha Profesionální výsledky Tvorba štítků libovolné velikosti Kompatibilní s aplikacemi Word/Excel/Outlook Součástí dodávky je software pro návrh štítků Potřeba

Více

Nabíjecí zdroj Nokia DT-600. Vydání 1.2

Nabíjecí zdroj Nokia DT-600. Vydání 1.2 Nabíjecí zdroj Nokia DT-600 6 1 2 2 5 4 3 7 Vydání 1.2 8 9 10 11 2010 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Úvod Nabíjecí zdroj Nokia DT-600 slou¾í k souèasnému nabíjení baterií a¾ pìti kompatibilních zaøízení.

Více

Návod k instalaci, provozu a údržbě brány MODBUS. Návod k instalaci, provozu a údržbě. Brána Modbus

Návod k instalaci, provozu a údržbě brány MODBUS. Návod k instalaci, provozu a údržbě. Brána Modbus Návod k instalaci, provozu a údržbě Brána Modbus Obsah 1 Představení... 3 2 Úvodní informace... 3 3 Instalace... 5 4 Svorkovnice... 6 4.1 Svorky pro připojení k PC... 6 1 Představení... 1 2 Úvodní informace...

Více

R216A. USB mikroskop k PC, zvětšení 25-200x. Návod k obsluze

R216A. USB mikroskop k PC, zvětšení 25-200x. Návod k obsluze R216A Návod k obsluze USB mikroskop k PC, zvětšení 25-200x Děkujeme Vám za zakoupení našeho USB digitálního mikroskopu, je to pomůcka tenkého typu a může být používána v rozdílných prostředích, včetně:

Více

1.2 Operační systémy, aplikace

1.2 Operační systémy, aplikace Informační a komunikační technologie 1.2 Operační systémy, aplikace Studijní obor: Sociální činnost Ročník: 1 Programy (Software - SW) V informatice se takto označují všechny samospustitelné soubory které

Více

CORPORATE IDENTITY MANUAL PRAVIDLA FIREMNÍ PREZENTACE. logo spoleènosti název spoleènosti barevnost. Alza.cz a.s.

CORPORATE IDENTITY MANUAL PRAVIDLA FIREMNÍ PREZENTACE. logo spoleènosti název spoleènosti barevnost. Alza.cz a.s. CORPORATE IDENTITY MANUAL PRAVIDLA FIREMNÍ PREZENTACE logo spoleènosti název spoleènosti barevnost Alza.cz a.s. Úvod 1. ÚVOD 1.1 Historie spoleènosti Od svého založení v roce 1994 se Alza.cz a. s. vypracovala

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

KATALOG 2003 MICROMAT PERISTALTICKÉ DÁVKOVAČE

KATALOG 2003 MICROMAT PERISTALTICKÉ DÁVKOVAČE PERISTALTICKÉ DÁVKOVAČE KATALOG 2003 je řada řídících jednotek peristaltických čerpadel sestávající z měřidel koncentrace, multifunkčních časových spínačů a modulu zvukové signalizace. Hlavní charakteristiky

Více

Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití

Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití Klikněte na ikonu a zvolte odpovídající jazyk Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití Nápověda (Help option) O aplikaci (About information) Všechna nastavení, provedená

Více

Základní škola Česká Třebová, Habrmanova ulice Habrmanova 1500, Česká Třebová, 560 02 ICT PLÁN U10.13. (nahrazuje U12.10 ICT plán)

Základní škola Česká Třebová, Habrmanova ulice Habrmanova 1500, Česká Třebová, 560 02 ICT PLÁN U10.13. (nahrazuje U12.10 ICT plán) Základní škola Česká Třebová, Habrmanova ulice Habrmanova 1500, Česká Třebová, 560 02 ICT PLÁN U10.13 (nahrazuje U12.10 ICT plán) Základní škola Česká Třebová, Habrmanova ulice uplatňuje ve vyučování Školní

Více

Specifikace předmětu veřejné zakázky

Specifikace předmětu veřejné zakázky Specifikace předmětu veřejné zakázky Servery budou pocházet z oficiálních distribučních kanálů. Záruky a servis budou garantovány výrobcem. V rámci požadavku na typy zařízení budou v rámci každého typu

Více

Příloha č.1 Specifikace předmětu zakázky část II.

Příloha č.1 Specifikace předmětu zakázky část II. Příloha č.1 Specifikace předmětu zakázky část II. Projekt Inovace ve vzdělávacím procesu Vyšší odborné školy, Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Bzenec, registrační číslo CZ.1.07/1.3.41/01.0038

Více

Příloha číslo 3 1 / 7

Příloha číslo 3 1 / 7 Příloha číslo 3 1 / 7 Předmět nabídky souhrn Počet položka 5 ks Počítač specifikace "A" vč. operačního systému a kancelářského balíku 2 ks Počítač specifikace"b" vč. operačního systému a kancelářského

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek pro zakázku malého rozsahu na dodávky zadanou v souladu s Příručkou pro střední školy žadatele a příjemce 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Nejedná se o

Více

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zpráva o projektu CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zlepšení situace osob bez pøístøeší ze Zlínského kraje prostøednictvím nových služeb Azylového zaøízení O poslání Èeského èerveného køíže Èeský èervený køíž je

Více

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0 QCZ63 A639 Průvodce 5G06A45Z0 SD SD Seznámení s MyPal Přední část Boční část Indikátor napájení/oznámení Činnost Oznámení MyPal A636: Bluetooth / Wi-Fi / GPS dioda MyPal A63: Bluetooth/GPS dioda Bluetooth

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

Tvorba PDF Práce s Adobe Acrobatem

Tvorba PDF Práce s Adobe Acrobatem Tvorba PDF Práce s Adobe Acrobatem Ivo Šnábl Web studio Institut biostatistiky a analýz MU snabl@iba.muni.cz Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců

Více

Bezpeènostní dveøe NEXT SD 102, 121 (F) Instalaèní manuál 1.12.2006

Bezpeènostní dveøe NEXT SD 102, 121 (F) Instalaèní manuál 1.12.2006 Bezpeènostní dveøe SD 102, 121 (F) Instalaèní manuál 1.12.2006 spol. s r.o. Pobøežní 8, Praha 8, 186 00 Tel: 224 816 458 Fax: 224 816 459 Nonstop infolinka: 602 335 878, 777 335 878 e-mail: next@next.cz

Více

Softwarové in enýrství Úvodní studie PRODUKÈNÍ SYSTÉM PRO IP TELEFONNÍ SPOLEÈNOST

Softwarové in enýrství Úvodní studie PRODUKÈNÍ SYSTÉM PRO IP TELEFONNÍ SPOLEÈNOST PRODUKÈNÍ SYSTÉM PRO IP TELEFONNÍ SPOLEÈNOST Øešitelský tým: Pavel Strnad - vedoucí projektu Jiøí Dole álek - tahoun Jan Faflík - analytik Otakar Merz - dokonèovatel Martin Peterka - tvùrce ideí Deklarace

Více

Tomáš Kantůrek. IT Evangelist, Microsoft

Tomáš Kantůrek. IT Evangelist, Microsoft Tomáš Kantůrek IT Evangelist, Microsoft Správa a zabezpečení PC kdekoliv Jednoduchá webová konzole pro správu Správa mobilních pracovníků To nejlepší z Windows Windows7 Enterprise a další nástroje Cena

Více

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù 7. Základní parametry a rozmìrové požadavky na pohyb a orientaci v prostoru Základním problémem pohybu jakkoliv handicapovaného v daném prostøedí je potøeba prostoru a možnosti dobré orientace v nìm. Filipiová,

Více

CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah Cyclope Print Management Software- uživatelská příručka... 1 1. Přehled produktu... 2 2. Stručný popis produtku CPMS... 2 2.1. Stažení CPMS...

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

100% INTERAKTIVNÍ TABULE A TO JE TEPRVE ZAČÁTEK

100% INTERAKTIVNÍ TABULE A TO JE TEPRVE ZAČÁTEK 100% INTERAKTIVNÍ TABULE A TO JE TEPRVE ZAČÁTEK Mobi View je nejnovější mobilní interaktivní tabule od einstruction. Poskytuje vše co pevná interaktivní tabule za zlomek nákladů. Plus, Mobi View jmůžete

Více

testo 205, 206, 230 Kompaktní profesionální ph metry

testo 205, 206, 230 Kompaktní profesionální ph metry testo 205, 206, 230 Kompaktní profesionální ph metry s výmìnnými elektrodami ph C Nové ph metry s inovovanou technologií sond ph1- sonda do kapalin V mnoha oblastech hraje dùležitou roli mìøení ph. Pøedevším

Více

Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122

Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122 Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122 B 1 D C E A 2.0 vydání A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a logo Nokia

Více

Co se realizovalo v přecházejícím roce:

Co se realizovalo v přecházejícím roce: MATEŘSKÁ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRO TĚLESNĚ POSTIŢENÉ, BRNO, KOCIÁNKA 6 ICT plán školy na období od. 9. 20 do 30. 6. 202 (dle metodického pokynu MŠMT č.j. 30 799/2005-55) Co se realizovalo v přecházejícím

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: 12 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

Třídy přístrojů SIMATIC HMI - operátorská rozhraní

Třídy přístrojů SIMATIC HMI - operátorská rozhraní Přehled Třídy přístrojů SIMATIC HMI - operátorská rozhraní Široká nabídka panelů SIMATIC HMI nabízí kompletní řadu přístrojů pro operátorské řízení výrobních technologií - vše od jednoho výrobce: od jednoduchých

Více

Easy Start. Easy Start. ADSL USB Modem

Easy Start. Easy Start. ADSL USB Modem ADSL USB Modem Easy Start (manuál) Verze 1.4 Obsah Úvod a obsah...1 Bezpečnostní instrukce..........2 O tomto manuálu..........2 Obsah balení......3 Systémové požadavky.........3 Čelní indikátory..............4

Více

Katalog produktù VSTUPNÍ SYSTÉMY A PØÍSLUŠENSTVÍ

Katalog produktù VSTUPNÍ SYSTÉMY A PØÍSLUŠENSTVÍ Katalog produktù VSTUPNÍ SYSTÉMY A PØÍSLUŠENSTVÍ OBSAH Vstupní systémy 3 Pøíslušenství ke vstupním systémùm RFID karty, RFID èipy Systémy dálkového ovládání LED svìtelné zdroje 7 9 13 14 PØÍSTUPOVÉ SYSTÉMY

Více

OŽIVTE SVÉ PREZENTACE

OŽIVTE SVÉ PREZENTACE Řady Epson EB-1400Wi OŽIVTE SVÉ PREZENTACE max. rozměr projekce: komentovat může více uživatelů tisk, ukládání a sdílení URČENO K PODNIKÁNÍ INTEGROVANÝ, INTERAKTIVNÍ SYSTÉM PRO JEDNACÍ MÍSTNOSTI Promítání

Více

WinCC V13 Siemens s.r.o. 2014. All Rights Reserved.

WinCC V13 Siemens s.r.o. 2014. All Rights Reserved. TIA Portal WinCC V13 TIA Portal V13 Podporované opera ní systémy Engineering Software Startdrive V13 WinCC Comfort / Advanced / Professional V13 STEP 7 Basic / Professional V13 Operating System 32-Bit

Více

1) Napájecí zdroj. 2) Skříň (Case) 3) Pevný disk

1) Napájecí zdroj. 2) Skříň (Case) 3) Pevný disk 1) Napájecí zdroj - Maximální výstupní výkon minimálně 400W - ATX verze minimálně 2.3 - Alespoň pasivní PFC - Ventilátor: 120mm - +12V větev minimálně s 32A (16A + 16A) - +5V větev minimálně s 16A - Napájecí

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

Příloha č. 1 k výzvě k podání nabídek

Příloha č. 1 k výzvě k podání nabídek Příloha č. 1 k výzvě k podání nabídek Název projektu: Moderními metodami k lepším řemeslným vědomostem Registrační číslo projektu:cz.1.07/1.2.08/04.0001 Počet stránek přílohy: 5 3 ks PC vč. OS a Monitorem

Více

Podlahové zásuvkové bloky. Zásuvkové bloky xxxxxxx pro zasedací místnosti a stolní zásuvkové bloky PODLAHOVÉ ZÁSUVKOVÉ BLOKY BEZ P IPOJOVACÍHO KABELU

Podlahové zásuvkové bloky. Zásuvkové bloky xxxxxxx pro zasedací místnosti a stolní zásuvkové bloky PODLAHOVÉ ZÁSUVKOVÉ BLOKY BEZ P IPOJOVACÍHO KABELU Podlahové zásuvkové bloky PODLAHOVÉ ZÁSUVKOVÉ BLOKY BEZ P IPOJOVACÍHO KABELU PODLAHOVÉ ZÁSUVKOVÉ BLOKY SE SILOVÝMI ZÁSUVKAMI 3 zásuvky 2P+T 534 00 4 zásuvky 2P+T 534 01 6 zásuvek 2P+T 534 02 3 zásuvky

Více

www.macte.cz www.supplypro.com

www.macte.cz www.supplypro.com AUTOMATIZOVANÉ SKLADOVÉ SYSTÉMY Listopad 2012 Kdo jsme. MACTE, spol. s r.o. Lautnerova 3171/4 787 01 ŠUMPERK CZECH REPUBLIC Naše společnost působí na trhu více než 20 let: Produkty: - distributor ochranných

Více

Dokumentace. k projektu Czech POINT. Technická specifikace hardwarového a softwarového vybavení

Dokumentace. k projektu Czech POINT. Technická specifikace hardwarového a softwarového vybavení Dokumentace k projektu Czech POINT Technická specifikace hardwarového a softwarového vybavení Vytvořeno dne: 11.4.2007 Aktualizováno: 3.3.2010 Verze: 1.4 2009 MVČR Obsah 1. Technická specifikace hardwarového

Více

Instalace programového vybavení

Instalace programového vybavení Instalace programového vybavení English pro Windows Obecné Specifikace P-touch Editor P-touch Quick Editor Printer Driver Umožňuje vytvářet libovolné štítky pomocí různých vzorů, fontů, šablon a klipártů.

Více

obsah polep dodávky, nákladního automobilu, autobusu polep oken, výkladních skøíní reklamní plachty reklamní cedule na zdi, vývìsní štíty

obsah polep dodávky, nákladního automobilu, autobusu polep oken, výkladních skøíní reklamní plachty reklamní cedule na zdi, vývìsní štíty Katalog služeb 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 obsah polep osobního automobilu polep dodávky, nákladního automobilu, autobusu polep oken, výkladních skøíní døevìné reklamní stojany reklamní

Více

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí,

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí, 9. Sítě MS Windows MS Windows existoval ve 2 vývojových větvích 9x a NT, tyto později byly sloučeny. V současnosti existují aktuální verze Windows XP a Windows 2003 Server. (Očekává se vydání Windows Vista)

Více

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky s názvem ICT technika pro moderní školu

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky s názvem ICT technika pro moderní školu Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky s názvem ICT technika pro moderní školu Příloha č.1 Specifikace předmětu zakázky 1) DOMÉNOVÝ SERVER Počet kusů: 1 Specifikace: Založený na platformě Microsoft

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

SINLINE XL 1800, 2200, 3000. www.ever.eu

SINLINE XL 1800, 2200, 3000. www.ever.eu K A R T A V Ý R O B K U SINLINE XL 1800, 2200, 3000 Generace napájeèù série SINLINE XL je urèená pro zajiš ování poèítaèových sítí, serverù a pokroèilých prácovních stanic. Dodateènì je možné pøipojit

Více

Polygrafický prùmysl. Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny

Polygrafický prùmysl. Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny Polygrafický prùmysl Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny Barvové hospodáøství LINCOLN Automatizace a centralizace zásobování barvami ve Vaší tiskárnì - to je naše úloha, náš cíl.

Více

Transpordéry pro pøístupové systémy RTS EM

Transpordéry pro pøístupové systémy RTS EM Transpordéry pro pøístupové systémy RTS EM Pøívìšky: P1 P2 vnìjší rozmìr 40 x15 x6mm 40 x31 x4mm barva èervená modro-bílá ètecí vzdálenost se snímaèi RTS-000 cca 4cm cca 7cm Prùmyslové identifikátory:

Více

Bezpečná autentizace přístupu do firemní sítě

Bezpečná autentizace přístupu do firemní sítě Bezpečná autentizace přístupu do firemní sítě ESET Secure Authentication (ESA) poskytuje silné ověření oprávnění přístupu do firemní sítě a k jejímu obsahu. Jedná se o mobilní řešení, které používá dvoufaktorové

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI 21. 2. HRADEC KRÁLOVÉ 28. 2. OSTRAVA 12. 3. BRNO 19. 3. PRAHA PØEDEVŠÍM

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

NA CESTĚ ZA NOVÝMI APLIKACEMI

NA CESTĚ ZA NOVÝMI APLIKACEMI NA CESTĚ ZA NOVÝMI APLIKACEMI NOVÉ MOŽNOSTI NA TRHU Textil Tapety Keramika Sklo Dřevo CAD A více VYUŽITÍ PODLE TRHU SIGN & DISPLAY Maloobchod Grafika na vozidla Venkovní reklama Značení Výstavy DEKORACE

Více

Specifikace předmětu plnění

Specifikace předmětu plnění Specifikace předmětu plnění Notebook Procesor Operační systém Operační paměť Pevný disk Min. 2000 dle Passmark CPU mark Win7 Pro CZ nebo Win 8 Pro CZ min. 4 GB min. 300 GB Displej matný, 13,3"-15,6" Rozlišení

Více

Vestavné technologie

Vestavné technologie Vestavné technologie Stále častěji skloňovaný termín výpočetní techniky, který si zasluhuje samostatnou pozornost. Příčiny rozmachu Potřeba zvyšování efektivity práce Potřeba komunikace, řízení a sběru

Více

Nabídka POS pokladen. Selva váhy s.r.o.

Nabídka POS pokladen. Selva váhy s.r.o. Nabídka POS pokladen od provozovna: tel.: 573351740, 573351742, 573352830, fax.: 573352831 zpracoval: 775 111 583 strana 1 z 7 Úvod I. Základní charakteristika dodavatele Společnost byla založena v březnu

Více

Saunový regulátor S 2000 NÁVOD NA OBSLUHU www.mctsro.com 2 1. Popis Saunový regulátor S 2000 je urèen k ovládání a øízení provozu sauny. Je urèen k øízení provozu všech typù saun od suché až po parní.

Více