Jdeto snadno. Pprùvodce kinteraktivním tabulím TeamBoard

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jdeto snadno. Pprùvodce kinteraktivním tabulím TeamBoard"

Transkript

1 Jdeto snadno. Pprùvodce kinteraktivním tabulím TeamBoard

2 TeamBoard Jednoduchá, efektivní komunikace Jedna bílá tabule tøi øešení prezentací. 1. TeamBoard Suite: Režim elektronické tabule Technologie má dramatickýdopad na zpùsob, jakým naši lidé komunikují. Jako specialista naitje mým nejvìtším úkolem nalézt øešení prezentací, kterése zamìøují napotøebykomunity uživatelù,vyžadují minimální podporuzoddìlení a nebudouvdobìinstalace již zastaralé. 2. Egan PowerX: Interaktivnídotyková obrazovka promicrosoft PowerPoint 3. TeamBoard Suite: Režim interaktivní dotykové obrazovky pro jakoukoli aplikaci Vizuální pomùckyzvyšují udržení pozornosti publika o 45%. Vašespoleènostchápe hodnotuvizuálních pomùcek anavás záleží, abyste peníze pro IT utratili rozumnì. Prezentaèní produkty mohou býtproblémempro podporu.pracovníci IT-AV mají jen málo èasu na potøebnéškolení apodporu potenciálnìrùznorodé komunityuživatelù. Paradoxemje, že nakupujetena základì vlastnostíatechnologie, ale vašiuživatelé vyžadují jednoduchost. TeamBoardnabízí nejnovìjší vlastnostiatechnologiina úrovni, která zajišuje spokojenostuživatelù. Zjistìte, proè jeteamboard nejlepšímobchodním rozhodnutím. 1 TeamBoard Suite:Režim elektronickétabule TeamBoardbylavytvoøena pro skuteènìsnadnépoužití, zachytívše, co naèrtnete vmomentì, kdyse Vaše pero dotkne povrchu Vrežimu bílé tabule nabízíteamboardsuite jednoduchénástroje, kterépomohouspøípravou obsahuaprùbìhemlekce. Odroku1967 jsouegan ateamboard vèeletrhu vrozvoji avýrobì vizuálníchkomunikaèníchproduktù. Pøíslib TeamBoard: Univerzálnost:jde oelektronickoubíloutabuli, dotykovouinteraktivníobrazovku pro PowerPoint. Smysluplný, jednoduchý software: PowerX jevytvoøen výhradnìpro prezentace vpowerpointu, TeamBoardSuite zvládávpodstatì jakoukoli aplikaci coje nejlepší, je Vaše volba. Možnost dálkovéhoovládání: prezentujte podle svého výbìru! Otoètese kpublikunebose pohybujtepo místnosti sdálkovýmovládáním. Zárukaèistoty:istálobarevné znaèkovaèe (permanent marker)lze zbílé tabule smazat. Zárukatrvanlivosti: profesionálnívýrobateamboardje zárukoujejí trvanlivosti. Žádné patentovanézdlouhavéfinty: Žádnávestavìná technologie:komponentyjsou zcela vymìnitelné/upgradovatelné pro dalšízdokonalení. Žádnézvláštnívedení: TeamBoard je vybavenstandardním kabelovýmrozvodem Cat5 (RJ45) kompatibilním se strukturální elektroinstalací. Žádnézvláštnípomùcky ktabuli: používejtejakýkoli standardníodstraòovaè/zmizík. Žádnézvláštnípomùcky kdotykové obrazovce: používejte svùjprst nebo jakýkolistylus. Nepotøebujete žádné školení: jednoduchý Prùvodce prozaèátek je vše, copotøebujete.

3 2 Egan PowerX:interaktivnídotykováobrazovka pro Microsoft PowerPoint Egan PowerX(vytvoøenvýhradnìproMicrosoft PowerPoint )mápouze jeden jedinýúkol umožnit prezentujícímdostatzprezentace vpowerpointu to nejlepší. Jdeounikátní abezproblémové øešení, které je ideálnípro zaèáteèníky, prezentující hosty apro místnosti, kde seprezentuje hodnìèastoasdílejí je mnozí uživatelé. PowerXActionBar&Software Vyberte si. Vyberetesi software,který Vaše skupinapochopí, apoužijtepøíslušnoufunkènílištu. Zmìnili jstenázor?vypnìte danoufunkènílištuapøeinstalujtevhodný software.jde tojednoduše. TeamBoard Suite ActionBar&Software 3 TeamBoard Suite: Režiminteraktivní dotykové obrazovky V interaktivnímrežimu se spouští skuteènývýkon TeamBoardSuitepøi prezentacích aškolení pomocí poèítaèù.náš nejnovìjší software zahrnuje veškeré výkonné vlastnosti, které potøebujete, vneuvìøitelnì zjednodušenémformátu. Pracujte sprogramy Microsoft Excel, Microsoft Project, AutoCad awebovýmprohlížeèem vpodstatìsjakoukoli aplikací jednoduchýmdotykem svého prstu. Anakonec Vybrat siteamboard je jednoduché. Naši lidézprodeje amarketingu sispowerpointem dobøe rozumìjí,takže jsme jenechali zaèítpracovat spowerx. Jakmile školící skupinavyslovila potøebu dotykovéobrazovky,byla TeamBoard jasnou volbou.protože tihleuživatelé potøebují celousaduprvkù apodporuumnoha aplikací, nainstalovali jsmejim TeamBoard. TeamBoard rozhodnì poslouchal a reagovalprodukty, které skuteèným lidem jako mypomáhají.

4 Egan PowerX pro Microsoft PowerPoint Na vícenež 300 miliónech poèítaèích vybavených programem PowerPoint se dennì na celém svìtì prezentuje pøes 30 miliónù prezentací. Naše oddìlení používá PowerPoint dennì je to velicesilný prezentaèní nástroj.powerpoint pomáháefektivnìji organizovatmyšlenky, ale odrážkyjentaknenabádají kvzájemnévýmìnì nápadù.potøebujeme vyøešitúkol, kdynástroje PowerPointu budou podporovat tynejvhodnìjší anejpovzbudivìjší rozhovory. Tento ohromujícífakt sestal základem provývoj Egan PowerX. Naším cílem bylovytvoøitdotykovou obrazovku srozhranímvýhradnì pro prezentujícívprogramu PowerPoint. TeamBoardchápe,že Vy jste klíèem kúspìšné prezentaci. Technologie bynemìla bránit pøedánívaší myšlenky. PomocíEganPowerX budouvšechnyvaše oblíbenéfunkce v PowerPointu nadosah svého prstu, pøímona dotykovéobrazovce. Nemusíte si dìlat starosti s technologií užji znáte. Egan PowerXVám umožòuje prezentovat podle sebe alépe. Našekritéria: Použití funkcíprogramupowerpoint musí být nadotykové obrazovce pøístupnév nekomplikovaném, obvyklémajednoduchémformátu.typickýprezentující bezohleduna jehotechnickédovednosti bymìl býtokamžitìschopen vprogramu PowerPoint pøedvést bohatšíprezentace. Investujte doøešeníprezentací, kterébudouvaši lidéskuteènìpoužívat. Lepší prezentace -Lepšívztahsposluchaèi:pomocí obrazovkymùžete sposluchaèi skuteènìspolupracovat -Vìtší zájemposluchaèù:oèníkontaktzvyšuje pozornostdivákaajejíudržení -Prezentujtesvým zpùsobem: prezentujte naobrazovku,pohybujte sepo prostorusdálkovým ovládáním,je to navás. Lepší nástroje -Nemusíte senic uèit: každý, kdoumípracovat spowerpointem,je jižvyškolen. -Jednoduchý: prostì jenukažtena aktivní prvek aaktivujte jejdotykem. -Nepotøebujete žádné zvláštnínástrojeani pera:bude staèit váš prstnebooblíbený stylus. -Ktlaèítkùmna dotykovélištì patøí: spuštìní/zastaveníprezentace, pera PowerPointu,navigace apod. Je toopravdu tak jednoduché.

5 Egan PowerX nabízí jednoduchost vpráci sprezentacemi. EganPowerX je ideální pro prezentace pøednášené spatra aprezentující hosty. Používáte-liMicrosoft PowerPoint pro vìtšinu svých prezentací,vybertesi EganPowerX. Když seváštým seznamujese vzrušujícím svìtem prezentacína interaktivníchtabulíchnebo navašich poradáchèasto prezentujíhosté, pak je EganPowerX pøímo pro Vás. Mùžetesi být jisti,že jestliže Vaši lidéznajípowerpoint, pak takéznají Egan PowerX. Pracujte naplno s PowerPointem,který mátena dosah, pøímopøedsebou na dotykové obrazovce. SEgan PowerX mùžete pracovatpøímo naobrazovce, nebo sepohybovat se svým oblíbeným dálkovým ovládáním prezentujte svým zpùsobem.pomocísvého Anakonec InstalaceTeamBoard spowerxbylo jedno znejlepších rozhodnutí, které jsmeudìlali. Naši prezentující okamžitìvìdí, jak dotykovou obrazovku používat,aefektivita našichprezentací sedramatickyzvýšila.být schopnýstátvèelemístnosti spodporou vizuálníchpomùcek azároveò spøímýmoènímkontaktemmá velký dopad.jednacímístnosti vybavenédotykovýmiplátny TeamBoard jsouzcelaobsazené.

6 TeamBoard Suite -jednoduše výkonnost Nìkolik aplikací, moderní øízení pøímo na obrazovce aefektivní interakce spublikem. Našejednání jsourychlá a extrémnì interaktivní. Porad se mùže úèastnitmnožství lidí, jakpøímo namístì, tak na odlouèených pracovištích. Potøebujeme uživatelskypøíjemné rozhraní, kterénabízíflexibilitu pro vstupní informacetýmua schopnostokamžitì sdílet data sostatními. TeamBoard Suiteje zdokonalenáaplikacesloužícíkprezentacím,školení a komunikaci,která TeamBoard pøidávápozoruhodnoufunkènost.vyspìlá ètyøbodová kalibracenabízí vynikající pøesnost svysokýmrozlišením. TeamBoardSuite nabízí základnínástrojea pomùcky,které Vám inteligentnìpomohou pøi pøípravì obsahuajeho pøedání. Opravdusi této intuitivní, jednoduché aplikaceprodotykovou obrazovkuužijete. TeamBoardSuitenabízí ucelený setvlastností tak, abyvyhovìltomu nejnároènìjšímuprostøedí. Uživatelé rychle porozumí inteligentnífunkèní lištì TeamBoardajejímu jednoduchému ovládání bez potøebyznaèkových pomùcek atìžkopádné funkènosti. TeamBoardSuite režim elektronickétabule : Režim tabule zachycuje vše, co jenapsáno nebo nakreslenona tabuliaukládá dodigitálního souboru dat. Tato datamohou býtvytisknuta, elektronickysdílenanebouložena propozdìjší použití. TeamBoard Draw je skvìlý nástrojpro distanèníuèeníajemožnéjej stáhnoutprakticky dokaždého poèítaèe, takževšichni se mohou dìlit onápady amìnit obsah. Jednoduché, efektivnínástroje bezabsurdit avnekomplikovanémformátu. Tvoøí: -Od ruky kreslíte apoznámkujetevjakékoli aplikaci( bez zvláštních pomùcek/per,pouzeprstem nebostylusem) -Automaticky tvoøte tvary,vyjímejte/kopírujte/vkládejte,pøesunujte/editujte/mažtevybrané èi celéobjekty. -Importujte vyobrazení na pozadí ze skeneru nebofotoaparátu. -Uèasto používaných aplikací sivytvoøte upravená, sobì pøizpùsobená makra. Nabízí: -Pøístup kjakékoli poèítaèové aplikaci, kteroupotøebujete, pomocí prstu nebo stylusu. -Používání skeneru,aby prezentace využila nejnovìjší údaje. -Poznámkování celé obrazovkynebovybraných èástí, kresleníznaèkovaèem, pøerušovaných èar abarev podlepøání. -Psaní textu dovlastního kreslení na obrazovce pomocí virtuálníklávesnice. Vytiskne: -Zachycuje opravyasdílí spoleènì pøipravené informace prostøednictvím tisku a u. -Exportuje stránky icelé sešity do formátu mnohonásobných vyobrazení (.pdf,.html,.jpg,.png,.bmp). -Pomocí tøídièe stran rozpoznávástrany. Používábìžnéaplikace kespoluprácisvašímglobálnímtýmem(netmeeting, atd.)

7 TeamBoardSuite Režimdialogu TeamBoardSuitejakonejbystøejší rozhraní pøemìòujeteamboardna dynamickou dotykovou obrazovku,kteráumožòuje pøístupkaplikaci spuštìné na poèítaèové obrazovce. A už se obracíte na management firmy nebo studenty, mìli byste se zamìøitna informace nikoli na nástroje. Neuvìøitelnì výkonné nástroje pro anotaci akreslení TeamBoardSuite umožòují,aby TeamBoard zachytila nápady aokamžitì jepøedaladál. TeamBoard Suitenabízí neustálézaznamenávánívšechpoznámekanákresù aje efektivním øešením pro videoadatové konference. Management poznámek, nákresù avyobrazenívylepšují významné softwarovéprvky. TeamBoard SuiteActionBar Školení? Jaké školení? TeamBoardSuite byla vytvoøena,aby se dala používat jednoduše.pár minut sprùvodcembude úplnìstaèit. Anakonec Ztratitpublikum, když prezentujetekomplikovaná finanèní data,je jednoduché. Naším trvalýmcílemje zajistit, žejsou pøi poradì všichni nastejné stránce. TeamBoard Suite jeperfektním øešením.zaèínámenaši prezentaci vpowerpointu,pøejdeme do Excelu, abychomvysvìtlili grafnebodiagram, pøeskoèíme k nejèerstvìjšímporovnánímstrhemon-line, opoznámkujeme data založená na informacích ze skupinya odešleme emfinální zprávuv.pdf ještìdøíve, než skupinaopustí budovu.

8 TeamBoard jednoduchá integrace Vizuální pomùcky by mìly být praktické se silným adynamickým ohniskem. Integracetechnologie do našeho školení anašich jednacíchmístností je vždycky problém. Zhodnotit klíèové dodavatele tak, abychomzajistili dosažení potøebného výsledku: dobøe naplánované, funkèní místnostisudržením estetiky korporátního designu, jeèasovì nároèné,ikdyžvelice dùležité. Egan&TeamBoard vytváøí desetitisíceproduktù zøady bílýchtabulí roènì. Témìø ètyøicet letzkušeností vytvoøilo zeganaexperta v dodání kvality, trvanlivosti a spolehlivosti, které obchodnícioèekávají. TeamBoard se keganu pøidala vroce 1994 jako dceøiná spoleènost se zamìøenímna interaktivní aplikacepro bílétabule. Egan&TeamBoard vytvoøily produkty,kteréjsou vyrábìnysesmyslempro design avynikající kvalitu. Tytoprodukty nabízejí ideální prezentaèní øešení prokaždého. TeamBoardpøipevnìný na kolejnici TeamBoard pøipevnìný nakolejnici spojuje výhody úsporyprostoru díkypøipevnìnína zeï a zároveòflexibilitu umístìní kdekoli podéldrážek. Jednodušeobrazovku TeamBoard namontujte aposunujte vdrážkách. Tabule jemožnéumístitnamobilnístojany nebo je možnéje povìsitv jakékoli místnosti vybavenévedením prokolejnièky. Velikosti: 60 šx48 v,48 šx36 v,31 šx25 v TeamBoard 8060 NEJVÌTŠÍ interaktivnídotykováobrazovka nasvìtì. TeamBoard 8060 vytvoøená pro obrovskápublika, má neuvìøitelnou100 palcovou úhlopøíèku (254cm) avelikostobrazuna obrazovce je80 šx60 vs pevným pomìrem stran. Tatopøesnì kalibrovaná interaktivní dotyková obrazovka je o60% vìtší nežtabuleorozmìrech 60 š x48 v. Takových rozmìrù lzedosáhnout spojenímdvoudobøeupevnìných panelù TeamBoard. Díky tenké støedové lištìje spojení do rámuhladké avytváøí tak efektjediného panelu. Design umožòujesnadnou instalaci. Velikost: 80 šx60 v Unikátníkonstrukce, vynikajícíøemeslnéprovedeníapìtiletá záruka. -Všechny produktyegan TeamBoard mají pìtiletouzáruku. -TeamBoard má trvanlivýpopisovacípovrch,kterýse èistí nasucho,sezárukou èistoty. -TeamBoard nabízíprojekèní povrchsnejmenšímodrazem svìtla vdanémodvìtví. -Je kdostánívnìkolika velikostech: 80 šx60 v,60 wx48 v, 48 wx36 v, 31 šx25 v. -Modely TeamBoard jsouvytvoøeny tak, abyumožnily modularitu apøispìlykvzhlednosti místnosti. -Povrchy TeamBoard jsou ideální ivesvìtlejších místnostech sprojektory 1000 ANSIlumenù.

9 TeamBoard montovanána stìnu TeamBoardmontovanána stìnu nabízí maximální užiteènostvrobustnímrámuzanodizovaného hliníku nebo vbarvì podle pøání tak, abyse snadno upevnila na zeï instaluje sebìhemnìkolika sekundpøímona Vaši stìnu. Velikosti: 60 šx48 v, 48 šx36 v,31 šx25 v Skøíòová TeamBoard TeamBoard jenabízena voceòované dílnì Egan Visual Cabinetry vúpravì sdýhou nebomateriálemetex.skøínì jsou vybavenytextilními plátny pøichytitelnýmina každou stranu dveøí, flipchartem apøídržnou lištou na papír. Velikosti: 60 šx48 v,48 šx36 v Mobilnístojan TeamBoard MobilnístojanTeamBoardje ideální tam, kdese bìžnì používají kprezentovánírùznámístanebo kde montáž na stìnunení praktická. Vhodnázákladna atrvanlivézávleky kol jsouvytvoøenytak,abysestojan snadnopohyboval.k variantám patøí police pro pøístroje avychylovací odkládacíplocha(viz obrázek). Velikosti: 60 šx48 v, 48 šx36 v Stojan OVO Unikátní volnìstojící design,èiré anodizovanésloupce a mechanicky opracovaná pevná hliníková základna. Kluzáky o3,25 (82,5mm) umožòují snadné vyrovnání a umístìní. Pojistné závleky pro celkovou mobilitu jsoutaké k dispozici. Variantou jeochranný kryt regulacesvìtla pro výjimeènì jasná prostøedí osvìtlená bodovými svìtly. Velikosti: 60 šx48 v,48 šx36 v Wall Mount or TrackMount 80 wx60 h (2032mmx1524mm) WallMount ortrack Mount 60 wx48 h (1524mmx1220mm) 48 wx36 h (1220mmx915mm) 31 wx25 h (788mmx635mm) Woodor EtexCabinet 60 w x48 h (1524mmx1220mm) 48 w x36 h (1220mmx915mm) OVO Stand 60 w x48 h (1524mmx1220mm) 48 w x36 h (1220mmx915mm) OVOStand withcanopy 60 wx48 h (1524mm x1220mm) Mobile Stand 60 w x48 h (1524mm x1220mm) 48 w x36 h (1220mm x915mm) Mobile Standwith shelf 60 wx48 h (1524mm x1220mm) 48 wx36 h (1220mm x915mm) Anakonec Kdyžse potýkátesvelikým areálem,jakoje tennáš, jeinstalace vždyckyproblém,. Byli jsmetak rádi, když dodávka TeamBoard pøišla vèas ainstalacebylapøekvapivìjednoduchá;jedenšroubovák,šestšroubùa svinovacímetr kdybybyl životvždycky takjednoduchý.

10 TeamBoard kvalitní výroba, která má smysl Správnézhotovení produktù. (èerný rámeèek) Potøebuji vìdìt, že mí partneøi-dodavatelé jsou spolehliví,odkvality jejich produktùaž pojejich podporu.potøebuji cítit jistotu, žetu budou, když je potøebuji, aže mimohou pomoci vyøešit moje potøeby dnes ivbudoucnu. EganTeamBoardInc. vyrábí produktysezárukou, nediskutovatelnoukvalitou od roku1967. Díkyvýrobnímprostorám ovelikosti stopsi práci udìláme sami. Jsme schopni kontrolovat každý krok procesu, abychom zajistili kvalitu komponentù, vèasné dodání aneustálý vývoj produktù.naševýrobní týmy nakupují jen ty nejlepší materiály od nejlepšíchdodavatelù. Výsledek:technickyvyspìlá továrna nabízející skvìléproduktyza skvìlou cenu. ProduktyTeamBoard jsou zkonstruoványtak, aby byly trvanlivé a spolehlivé. Jinoudùležitou vlastností, pøímozabudovanou, je snadnáinstalace. Náš cíl bez problémù zaèíná užvzávodì a konèí ažuvašich dveøí asezárukou. Egan TeamBoardje bezproblémovou spoleèností Aktualizace softwaru jsouod nás vždy dostupné zdarmaon-line. Technická podporaje vestavìna dosoftwaru, jekdispozici nanaší webové stranì nebo na telefonicképožádání uzamìstnancùnašich zákaznickýchslužeb. Máte-li nìjaký problém,zvednìte sluchátkoadejte námto vìdìt. Oèekávámeapotøebujeme, aby naši zákazníci mìli znašich produktù Proè jeteamboard nejlepším obchodnímrozhodnutím. -Nesrovnatelné povrchy:teamboardmánejlepší popisovacípovrchèištìnýnasuchosezárukou èistoty i stálobarevnéznaèkovaèelze snadno smazat. -Vynikajícípovrchproprojekci:povrchsnízkýmodrazem svìtla nabízí ideální projekciza každéhosvìtla. -Inteligentní design produktu:bez vestavovanétechnologie(jedinývyjímatelnýovladaèvdanémodvìtví) -Zaruèenátrvanlivost:TeamBoard jeprofesionálnì vyrobená,aprototrvanlivá. -Univerzálnost:jetoelektronická bílá tabule sinteraktivní dotykovouobrazovkou. -Smysluplný,jednoduchý software:powerx je vytvoøen výhradnì pro prezentace vpowerpointu, TeamBoardSuite zvládávpodstatì jakoukoli aplikaci coje nejlepší jevaševolba. -Jednoduchá instalace:jedenšroubovák,šestšroubùasvinovacímetr astìna,kamse budemontovat. -Standardníkabelovévedení:TeamBoardpoužívá standardní kabeláž Cat5 (RJ45)kompatibilnís strukturovanouelektroinstalací -Možnost dálkového ovládání:prezentujtepodle svého!otoète sekpubliku, nebo sepohybujte po místnostisdálkovýmovládáním. -Lepší vztahspublikemavìtší úspìchprezentace:teamboard Vámpomùže spolupracovatspublikem.

11 Rádibychom Vás vyzvali, abyste TeamBoard porovnali vlastnost po vlastnosti Každá TeamBoard obsahuje každý znásledujícíchcharakteristických vlastností. MultipurposeProduct Design TeamBoard Models Compare Compare Durable Whiteboard Surface (guaranteedtoclean) Low-Glare Surface(ideal for projection) Dedicated Software Installation Choices EganPowerX formicrosoft PowerPoint TeamBoardSuite(featuring Draw,Notebook,Annotate,Capture) Easy ToUse Interface AccesstoolsfromSystemTray AccesstoolsfromDashBoard AccesstoolsfromStartMenu Clear,understandableiconsandvisualcues Built-inApplicationSupport PowerPoint(PowerX, TB Suite) Paint (TB Suite) NetMeeting(TBSuite) FloatingAnnotation Tools(TB Suite) VirtualKeyboard:enables text input atthescreen (TB Suite) VirtualMouse: controlsleft/rightmouseclicks (TB Suite) CustomMacro CreationTools (TB Suite) One-Touch ActionBar Controls Start/Stop PowerPointShow(PowerX, TBSuite) Pen Color(PowerX, TB Suite) Eraser/EraseArea(PowerX,TBSuite) Next/Previous Screen(PowerX, TBSuite) Selection Pointer(PowerX, TB Suite) NavigationMenu(PowerX, TBSuite) New Page/InsertPage(PowerX, TBSuite) Print (TB Suite) ScreenCapture(TB Suite) Hide Slide (PowerX) DashboardAccess (PowerX) Connectivity Standard RJ45 Flush-Mount Wall Jack (Serial/USB) Standard RJ45: up to150'(45m)toserial board Standard RJ45: up to50'(15m)to USB board Standard WiFi(802.11b): 1200 (365m)+linkto board(openspace) NoSpecialTools Required Standard Dry-Erase Markers Standard Stylus Standard Remote Fingertip Capable QualityManufacturingFeatures RemovableHardwareController (anindustry exclusive) User SurfaceTension AdjustmentAvailable Low-Glare Projection Surface Superb Dry-EraseWhiteboardSurface (guaranteed toclean) 5-YearWarranty Anakonec Hledali jsmenejlepší výrobceavidìli jsmespoustu slibùstejné snadnosti a skvìlýchvlastností.náklady nákupu jsoutytéžprodukt odproduktu,rozdíl dìlají nákladyna vlastnictví. IT oddìleníchcevlastnosti za podmínky,že nebudemusetpodporovatfígle ahraèky. (Aškolenínašichškolitelù jakpoužívat jednoduchýprodukt prostì nepøipadá vúvahu!)aprávì vtom jeteamboardunikátní. Opravduse zamysleli nad vìcmi, které jsoupronás dùležitévnaší Analýze potøeb.teamboard odpovídá slibu jednoduchosti srozhraním, které naši školitelé rádi používají.týmuavse skuteènìlíbíkompatibilita TeamBoarduse strukturovanouelektroinstalací, standardníkonektory akabely.teamboardmá smìs toho, co nanášpodnikplatí.

12 Snadná specifikace Unikátní ovladaè TeamBoard Tisíce našich tabulí kterébyly instalovány,když mobilní telefony ještì vážilykila, negramy stále fungují naskvìlé úrovni. TeamBoard byla zkonstruována tak, aby ji bylo snadné upgradovat pøímo na pracovištích. Ovladaèje umístìnvkompaktním uzavíratelném modulu, který je možné upgradovat,zatímco TeamBoard stálevisí na zdi. Expresní kurýr aasi 5minut Vaše èasuje vše, copotøebujetekprovedení.softwarese aktualizuje online na TeamBoard Compatibility Windows Macintosh USB WiFi PC Requirements OperatingSystem: Windows 95/98,NT Windows Me Windows 2000 Windows XP Macintosh OS-10.2* RAM: 128MB 128MB 128MB 128MB 128MB HardDrive Free Space: 50MB 50MB 50MB 50MB 14MB CPU: Any Pentium Pentium150 Pentium133 Pentium 233 G3or faster CD-ROMDrive: Required Required Required Required Required SoftwareRequirements (foregan PowerX only) PowerSupply (for SerialControllers only) Microsoft PowerPoint :Versions 97,2000, 2002(XP) ConnectivityRequirements ** Serial Controller: COMPorts(9 Pin SerialPort) USBController: USB Port InputVoltage: InputFrequency: OutputVoltage: OutputCurrent: Vac 47 63Hz0.4A 9Vdc 200mA *Macintoshsoftware currently available forteamboard Suiteonly. **The TeamBoard8060 requires two serial ortwousbportsontheconnected computer.two controllers are utilizedto achieveex act calibration.theactionbars have been modifiedforeasy accesstofrequently-usedbuttons at eitherendof theboard. Záruka TeamBoard poskytuje záruku na konstrukci akomponenty svýchproduktùpøi normálním apøimìøeném používání po dobupìti let. TeamBoardstojí zakvalitníkonstrukcívèetnì voštinové laminace jádra,patentovanéhosystému kontroly napìtí, popisovacíhopovrchusnízkým odrazemsvìtlaaovladaèem svysokýmrozlišením testovanýma osvìdèeným vpracovnímprostøedí. PopisovacípovrchTeamBoard mápìtiletouomezenou záruku,za podmínky, že jemu vìnovánanáležitá péèeaúdržba.pro popisovacípovrch jepøirozené,že pøi používání znaèkovaèù èištìnýchnasuchoastylusu TeamBoarddocházíkefektu bílé-na-bílém. Lzejej pøedpokládat ažádným zpùsobem neomezujefunkci pøístroje. Použití Èistièesèásticemi,stálobarevnáýchznaèkovaèù,barev, nekvalitních znaèkovaèù èištìných nasucho ajiné hrubézacházenímohou povrchpoškodit, èímžsezárukastává neplatnou. Tatozárukasenetýkávadzpùsobenýchnedbalostí, nedostatkemøádné péèeaúdržby.veškerá rozhodnutí ohlednì øemeslnéhozpracování,nedodržení, zneužití ahrubéhozacházeníjsoupouze navýrobci.pøedmìtyje možnévrátit pouzevofrankovanémbaleníaspøedchozímpísemnýmsouhlasemteamboard.žádnéjinézáruky nežzárukyzdeuvedenéneplatí. Servis -Zákaznické službyteamboardjsounaèísle ,mezinárodnì Hlavní souèásti jsoukdostánína místìasnadnovymìnitelné. -Novìjšísoftware jemožné sistáhnoutzestránkywww.teamboard.com/tech nebo násnavštivteon-line: Všechna práva vyhrazena.všechny názvy ostatníchproduktù jsou znaèkami pøíslušných vlastníkù. Tentodokumentje dostupný on-line nawww.teamboard.com/docs/024b014-r4.pdf

AirPlus DWL-520+ Bezdrátový 2,4 GHz PCI adaptér. Rev. 053102. Building Networks for People

AirPlus DWL-520+ Bezdrátový 2,4 GHz PCI adaptér. Rev. 053102. Building Networks for People AirPlus DWL-520+ Bezdrátový 2,4 GHz PCI adaptér Návod k použití Rev. 053102 Building Networks for People 1 Obsah 1. Obsah dodávky... 3 2. Úvod... 4 3. Základy bezdrátové komunikace... 6 4. Zaèínáme...

Více

Notebook Acer TravelMate série 505. Uživatelská pøíruèka

Notebook Acer TravelMate série 505. Uživatelská pøíruèka Notebook Acer TravelMate série 505 Uživatelská pøíruèka Copyright 2000 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate série 505 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo

Více

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX. Vlak jménem Orsoft Open se rozjíždí WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2014

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX. Vlak jménem Orsoft Open se rozjíždí WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2014 ORTEX MAGAZÍN informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2014 Vlak jménem Orsoft Open se rozjíždí Vážení ètenáøi, stalo se už tradicí, že jednou za rok oslovujeme formou tohoto firemního Magazínu

Více

Notebook Acer TravelMate série 510

Notebook Acer TravelMate série 510 Notebook Acer TravelMate série 510 Uživatelská pøíruèka Copyright 1999 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate 510 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo na pøípadné

Více

ústav pro výzkum informaèních technologií støední odborné školy Interdact

ústav pro výzkum informaèních technologií støední odborné školy Interdact id ústav pro výzkum informaèních technologií støední odborné školy Interdact kvìten/èerven 2013 upravená verze - únor 2014 vedoucí ústavu: BA Ondøej Drudik grafický návrh, návrh rozložení: Marek Šimr editor:

Více

Notebook Acer TravelMate série 730. Uživatelská pøíruèka

Notebook Acer TravelMate série 730. Uživatelská pøíruèka Notebook Acer TravelMate série 730 Uživatelská pøíruèka Copyright 2000 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate série 730 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo

Více

Notebook Acer TravelMate 340. Uživatelská pøíruèka

Notebook Acer TravelMate 340. Uživatelská pøíruèka Notebook Acer TravelMate 340 Uživatelská pøíruèka Copyright 2000 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate série 340 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo na pøípadné

Více

Mobilní sbìr dat. Dùležitá data. 22 certifikovaných distributorù v 15 zemích Evropy. Ve svìte více než 150 000 uživatelù Baracoda øešení

Mobilní sbìr dat. Dùležitá data. 22 certifikovaných distributorù v 15 zemích Evropy. Ve svìte více než 150 000 uživatelù Baracoda øešení 1 Mobilní sbìr dat Dùležitá data 22 certifikovaných distributorù v 15 zemích Evropy Ve svìte více než 150 000 uživatelù Baracoda øešení 2 Technologie a inovace produktivita a úspìch Od roku 2001 Baracoda

Více

Doplòující komerèní materiály vhodné pro výuku v základním kurzu vèetnì cvièného testu najdete napø. na http://vyuka.ceskaskola.cz

Doplòující komerèní materiály vhodné pro výuku v základním kurzu vèetnì cvièného testu najdete napø. na http://vyuka.ceskaskola.cz Copyright Ing. Pavel Roubal, Bratøice 67, 395 01 Pacov. Žádná èást této publikace nesmí být bez souhlasu autora kopírována, tištìna, reprodukována, uchovávána na elektronických médiích nebo rozesílána.

Více

Notebook Acer TravelMate série 630

Notebook Acer TravelMate série 630 Notebook Acer TravelMate série 630 Uživatelská příručka Copyright 2002 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate série 630 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo

Více

2014/15. èárové kódy - logistika - mobilní prodej automatizace procesù znaèení produktù optimalizace. specializovaná øešení pro POHODU

2014/15. èárové kódy - logistika - mobilní prodej automatizace procesù znaèení produktù optimalizace. specializovaná øešení pro POHODU èárové kódy - logistika - mobilní prodej automatizace procesù znaèení produktù optimalizace 2014/15 I Futu e specializovaná øešení pro POHODU rùzné úèely a oblasti nasazení pøipojení k MDB, SQL i E1 ergonomická

Více

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2013. STABILITA, SPOLEHLIVOST, SPOLUPRÁCE na lanech i v IT

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2013. STABILITA, SPOLEHLIVOST, SPOLUPRÁCE na lanech i v IT ORTEX MAGAZÍN informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2013 STABILITA, SPOLEHLIVOST, SPOLUPRÁCE na lanech i v IT Vážení ètenáøi, na stránkách našeho informaèního Magazínu vás pravidelnì informujeme

Více

Převodníky tlaku SITRANS P -

Převodníky tlaku SITRANS P - Převodníky tlaku SITRANS P - všechny tlaky bezpeènì pod kontrolou sitrans Øada SITRANS P správný pøístroj pro každého Žádný proces není stejný jako druhý. Žádná infrastruktura není stejná jako druhá. Žádné

Více

Uživatelská pøíruèka. pro 3D tiskárnu FELIX 3.0 Verze 4. 25.leden 2014. Autorská práva

Uživatelská pøíruèka. pro 3D tiskárnu FELIX 3.0 Verze 4. 25.leden 2014. Autorská práva 25.leden 2014 Uživatelská pøíruèka pro 3D tiskárnu FELIX 3.0 Verze 4 Autorská práva Tento dokument obsahuje vlastnické údaje, které podléhají autorské ochranì. Žádná èást tohoto dokumentu nesmí být kopírována,

Více

WWW.RADiOSCAMATORUL.Hi2.RO

WWW.RADiOSCAMATORUL.Hi2.RO ROÈNÍK III/1998. ÈÍSLO 7 V TOMTO SEŠITÌ Náš rozhovor... 1 AR seznamuje: Pøehrávaè DVD 930... 3 Nové knihy... 4 AR mládeži: Základy elektrotechniky (pokraèování)... 5 Jednoduchá zapojení pro volný èas...

Více

S COMFOREM budete první! Windows Vista je tady! Wow. První PC s Windows Vista v ÈR. Èeská verze

S COMFOREM budete první! Windows Vista je tady! Wow. První PC s Windows Vista v ÈR. Èeská verze PLATNOST OD 3. ÚNORA 2007 NA VAŠE POÈÍTAÈE, NOTEBOOKY, PROJEKTORY A DIGITÁLNÍ TECHNIKU Windows Vista je tady! Wow. Poèítaèe COMFOR 2. strana Notebooky, PDA 9. strana, 12. strana LCD panely, projektory

Více

Katalog řešení. Dotkněte se inovace. Jaro 2015. DUMy.cz. www.itrida.cz. Planeta aplikací. izákladna. Více než 140 000 výukových materiálů

Katalog řešení. Dotkněte se inovace. Jaro 2015. DUMy.cz. www.itrida.cz. Planeta aplikací. izákladna. Více než 140 000 výukových materiálů Jaro 2015 Katalog řešení DUMy.cz Více než 140 000 výukových materiálů www.itrida.cz Moderní výukové online prostředí Planeta aplikací Osvědčené aplikace i výukový obsah na jednom místě Dotkněte se inovace

Více

Izolaèní øešení pro prùmysl a energetiku

Izolaèní øešení pro prùmysl a energetiku Izolaèní øešení pro prùmysl a energetiku Technické izolace Leden 2009 Obsah Zajištìní vlastní investice... 3 Proè zvolit izolace Paroc pro prùmysl?... 4 Zpracovatelský prùmysl... 6 Elektrárny... 8 Izolaèní

Více

( poboèky, kontakty, telefony, výstavy Centrála Praha 10 Pouhých 200 metrù od stanice metra Strašnická Velkoobchodní distribuce pro støední a východní Èechy Prodejna Po Pá 9 00 18 00 So 9 00 12 00 tel

Více

Digitální zobrazovací plochy a online ovládací aplikace www.ki-wi.cz

Digitální zobrazovací plochy a online ovládací aplikace www.ki-wi.cz DIGITÁLNÍ ZOBRAZOVACÍ PLOCHY ONLINE OVLÁDACÍ APLIKACE Digitální zobrazovací plochy a online ovládací aplikace Snadná volba jen v 5 krocích 1. 2. 3. 4. 5. Na konzultaci nám sdělíte svá přání a cíle. Zvolíme

Více

VÝUKOVÉ PROGRAMY, GRAFICKÉ APLIKACE COREL, ADOBE A MACROMEDIA, OCHRANA PC A SPRÁVA UÈEBNY

VÝUKOVÉ PROGRAMY, GRAFICKÉ APLIKACE COREL, ADOBE A MACROMEDIA, OCHRANA PC A SPRÁVA UÈEBNY VÝUKOVÉ PROGRAMY, GRAFICKÉ APLIKACE COREL, ADOBE A MACROMEDIA, OCHRANA PC A SPRÁVA UÈEBNY 2007-2008 PRO ŠKOLY SOFTWARE KATALOG www.terasoft.cz tel.:311 513 316 e-mail: info@terasoft.cz Pár slov úvodem

Více

Pochoutky nejen pro kanceláøské myšky.

Pochoutky nejen pro kanceláøské myšky. ( p r o d u k t y) Kanceláøské balíky, a zejména textové procesory a tabulkové kalkulátory, patøí k nejvíce užívaným programùm na osobních poèítaèích. Podíváme se, jaké alternativy má èeský uživatel pracující

Více

zdarma pro zákazníky T-Mobile Best of Anna K. Nadílka více než vánoèní Andorra knížectví v oblacích Kde razítka nezamrzají Alpinismus nejen v Alpách

zdarma pro zákazníky T-Mobile Best of Anna K. Nadílka více než vánoèní Andorra knížectví v oblacích Kde razítka nezamrzají Alpinismus nejen v Alpách Impuls4 07 Best of Anna K. Nadílka více než vánoèní Andorra knížectví v oblacích Kde razítka nezamrzají Alpinismus nejen v Alpách zdarma pro zákazníky T-Mobile inzerce úvodník 1 Milé ètenáøky, milí ètenáøi,

Více

GPS MONITOROVÁNÍ VOZIDEL ELEKTRONICKÁ KNIHA JÍZD. SPZ 2015 ONI Profesional. Využití systému monitorování vozidel. Kniha jízd a kontrola využití

GPS MONITOROVÁNÍ VOZIDEL ELEKTRONICKÁ KNIHA JÍZD. SPZ 2015 ONI Profesional. Využití systému monitorování vozidel. Kniha jízd a kontrola využití On-line řešení Historie Kde mám auta Kdo řídil Vytížení vozidel Spotřeba PHM Služební km Soukromé km Docházka v terénu Krádež auta Krádež kol Havárie Nehoda na parkovišti Odtažení Kam mě odtáhli Sledování

Více

OKNA S PERSPEKTIVOU. okna & dveøe

OKNA S PERSPEKTIVOU. okna & dveøe OKNA S PERSPEKTIVOU okna & dveøe Obsah strana FENESTRA CZ spol. s r.o. Profil spoleènosti 2 Ohleduplnost k životnímu prostøedí 4 Orientace na zákazníka 5 Výroba a Péèe o procesy 6 Lidské zdroje 8 Reference

Více

Spolupracující regiony

Spolupracující regiony Pøedstavení projektu MATEO MATEO (Matching Technologies and Opportunities) je souèástí programu Evropské unie Interreg IIIC. Jedná se o unikátní projekt, který se zaslouží o to, že do Jihoèeského a Plzeòského

Více

Úvodní pøíruèka. ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví. Ježek software 2004

Úvodní pøíruèka. ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví. Ježek software 2004 ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví Úvodní pøíruèka Ježek software 2004 Podvojné úèetnictví STEREO - Úvodní pøíruèka 1 OBSAH ÚVOD...3 INSTALACE...4 Spuštìní instalace...

Více

Pøíruèka pro nastavení tiskárny

Pøíruèka pro nastavení tiskárny Pøíruèka pro nastavení tiskárny Poznámka Vynaložili jsme maximální úsilí, aby informace v tomto dokumentu byly kompletní, pøesné a platné. Výrobce nenese žádnou zodpovìdnost za následky chyb mimo jeho

Více

Pokud budete mít jakýkoliv problém s instalací, èi provozem ekonomického systému, kontaktujte naši technickou podporu:

Pokud budete mít jakýkoliv problém s instalací, èi provozem ekonomického systému, kontaktujte naši technickou podporu: Zaèínáme s Money S3 V pøípadì potíží: Pokud budete mít jakýkoliv problém s instalací, èi provozem ekonomického systému, kontaktujte naši technickou podporu: ON-Line zdroje informací: Rozcestník technické

Více

id23762671 pdfmachine by Broadgun Software - a great PDF writer! - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com http://www.broadgun.

id23762671 pdfmachine by Broadgun Software - a great PDF writer! - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com http://www.broadgun. 1 2 Zásady správné výrobní a hygienické praxe ve stravovacích službách Èást II. Výstup z projektu podpory jakosti è. 6/31/2006 Kolektiv autorù Národní informaèní støedisko pro podporu jakosti Praha 2006

Více