Diagnostický SW PP2CAN Uživatelský manuál. Ing. David Španl

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Diagnostický SW PP2CAN Uživatelský manuál. Ing. David Španl pp2can@seznam.cz www.pp2can.wz.cz, www.usb2can.wz.cz"

Transkript

1 ! "# $%&$' ' Ing. David Španl Strana 1 (celkem 51) Verze dokumentu 0.90 CZ

2 Verze dokumentu: Verze: Datum: Zmny: První zveejnná verze manuálu, urena k verzi diagnostického SW PP2CAN Doplnn popis funkce Change Doplnn popis dialogu CANopen, záložky EDS Doplnn popis nástroje Table reader, clipboardu CAN zpráv Korekce textu. Doplnn popis nástroje CAN Log Analyzer Kapitola: Pehled typ soubor používaných programem PP2CAN Korekce textu Update popisu nterých zmn ve verzi Doplnn popis Remote CAN serveru a pluginu pro SW PP2CAN Popis projekt. Popis pístupu k databázi peddefinovaných zpráv pes kontextové menu. Popis nástroje Signal receiver. Strana 2 (celkem 51) Verze dokumentu 0.90 CZ

3 Obsah: 1. ÚVOD 5 2. INSTALACE 5 3. HLAVNÍ OKNO 6 4. NASTAVENÍ PROGRAMU 7 Options 7 Project CAN ID Dictionary DIAGNOSTICKÉ NÁSTROJE Sync Data sender 13 Automatické posloupnosti Data receiver Bit sender ASCII sender ASCII receiver File sender Signal receiver ID Trap Graph Reply maker Table reader Bus load Msg. Filter 27 Filtr zpráv u adaptéru PP2CAN 27 Filtr zpráv u adaptéru USB2CAN Set numer Get numer Find CAN calculator CANopen 31 Strana 3 (celkem 51) Verze dokumentu 0.90 CZ

4 5.21 SDS ID SAE J1939 ID DeviceNet ID Škoda Fabia Monitor File logging Save log Print OSTATNÍ VOLBY Databáze peddefinovaných zpráv 36 Funkce Change 38 Pístup k databázi pes kontextové menu USB2CAN Watch USB2CAN firmware loader TIPY Klávesové zkratky Clipboard CAN zpráv CAN Log Analyzer Pluginy Remote CAN bus server Pehled typ soubor používaných programem PP2CAN 48 Strana 4 (celkem 51) Verze dokumentu 0.90 CZ

5 1. Úvod Diagnostický SW PP2CAN je uren nejen pro diagnostiku komunikace na CAN (Controller Area Network) sbrnici, ale i pro vývoj aplikací, komunikujících prostednictvím této sbrnice. Dovoluje analyzovat pijímaná data, generovat data na sbrnici, ukládat logy komunikace a tyto záznamy zptn pehrávat. Pro pipojení PC ke sbrnici CAN je možno použít: - PP2CAN: adaptér na LPT port, low-cost adaptér, ideální pro seznámení s CAN sbrnicí - USB2CAN: adaptér na USB, pro profesionální použití pi diagnostice sbrnice i ízení proces v laboratoi i terénu - ETH2CAN: adaptér na Ethernet (ve vývoji) - PCI CAN interface od firmy IXXAT (experimentáln) 2. Instalace Obsah zazipovaného souboru pp2can.zip nebo adresáe z dodaného CD je možno rozbalit do jakéhokoliv adresáe na vašem disku. Jediným parametrem, který je nutno nastavit je adresa paralelního portu u adaptéru PP2CAN, nebo vybrat správné USB zaízení v pípad adaptéru USB2CAN. Tato nastavení je možno provádt v dialogu Options. Pro adaptér PP2CAN je nutno zvolit správnou variantu adaptéru a zvolit adresu paralelního portu. Tato adresa je nastavena v BIOSu poítae. Systém Windows však dovoluje pemapovat tuto adresu na jinou. Proto je teba použít adresu použitého paralelního portu dle nastavení v Device Manageru ->LPTn->Resources. Po spuštní programu, pokud je zobrazeno hlášení: "ERROR: Device PP2CAN not connect", provete nastavení správné adresy a uložte nové nastavení. Neprovádjte pemapování adresy paralelního portu v jeho nastavení pi spuštném programu PP2CAN! Mže dojít k jeho "zamrznutí". V nkterých pípadech je teba experimentovat s módem paralelního portu v BIOSu (Normal, SPP, EPP,ECP). Na vtšin poíta by ml být funkní mód Normal nebo SPP. Starší verze 1.x diagnostického SW PP2CAN mly výbr adresy paralelního portu pímo v hlavním okn. Pro správnou funkci HW PP2CAN je nutno u varianty high-speed pipojit napájecí kabel do zástrky USB. U variant low-speed a single wire pak pipojit externí napájení 12V na devítipinový konektor CANON. Taktéž adaptér USB2CAN ve variant low-speed vyžaduje pipojení externího napájení. Na jednom poítai nesmí být souasn spuštna více než 1 kopie program PP2CAN nebo jiného SW založeného na PP2CAN API. V pípad problém pekontrolujte v Taskmanageru v záložce Procesy množství tchto aplikací. Je však možno mít souasn spuštno nkolik diagnostických program PP2CAN s adaptéry USB2CAN, nebo jeden SW PP2CAN s adaptérem PP2CAN a nkolik SW PP2CAN s adaptéry USB2CAN. Pípadn libovolné množství SW s virtuálním CAN portem V2CAN. Adaptér USB2CAN je založen na USB ipu od firmy FTDI (www.ftdichip.com). Na této adrese lze také stáhnout aktualizované verze ovlada. Základní sada ovlada je však na dodaném CD. Firma FTDI dodává 2 druhy ovlada, D2XX a VCP. CAN interface USB2CAN vyžaduje použití ovlada D2XX. USB2CAN adaptér, se kterým chceme pracovat mžeme specifikovat pomocí voleb: Device description, Serial number nebo Device number v dialogu Options. Zmny se projeví po restartování CANu (tlaítko Reset CAN) nebo znovuspuštní programu, pokud jste nové nastavení uložili pomocí Save options. Strana 5 (celkem 51) Verze dokumentu 0.90 CZ

6 Na dodávaném CD jsou v adresái USB2CAN_driver_mod k dispozici modifikované ovladae D2XX, které dovolují souasný chod adaptéru USB2CAN a zaízení od jiných výrobc, které používají drivery VCP. Popis modifikace driveru je také uveden na produktovém webu Není-li pi startu diagnostického SW PP2CAN nalezen nastavený adaptér, je od verze SW PP2CAN automaticky oteven virtuální port V2CAN. 3. Hlavní okno Po spuštní aplikace PP2CAN se zobrazí okno uvedené na obrázku 1. Toto okno je rozlenno na nkolik ástí. Tyto ásti jsou na uvedeném obrázku oznaeny ervenými písmeny. A) Menu programu. Zde jsou k dispozici jednotlivé nástroje pro analýzu komunikace, nástroje pro generování dat, systémové nástroje a další. B) Okno logu pijatých zpráv. Obsahuje výpis historie pijatých zpráv. Defaultn jsou pijímány všechny zprávy, není-li nastaveno jinak konfigurací filtr. Kliknutím na záhlaví sloupeku je možno provést setídní dat. Logování do tohoto dialogu je možno zakázat (pozastavit) stisknutím tlaítka Disable R log. Sloupce je možno tažením za záhlaví peuspoádat dle poteby. C) Okno logu manuáln odeslaných zpráv. Kliknutím na záhlaví sloupeku je možno provést setídní dat. Logování do tohoto dialogu je možno zakázat stisknutím tlaítka Disable S log. D) Informaní okno pro zobrazení hlášení programu a CAN bus API rozhraní. E) Okno databáze peddefinovaných zpráv. Pro zjednodušení práce je možno si vytváet databáze asto používaných zpráv. Seznam tchto zpráv je pak zobrazen v tomto okn. F) Lišta nástroj pro analýzu komunikace na sbrnici a nástroj pro generování dat. G) Lišta nástroj pro práci s high-level CAN protokoly. H) Pomocná lišta (Print, Help apod.). I) Blok pro nastavení a generování manuáln generované zprávy. Pro odeslání zprávy je nutno vyplnit identifikátor a urit jeho typ, vybrat zda jde o datový rámec nebo zprávu typu (RTR), tzn. žádost o data. V pípad datového rámce pak urit jeho délku (0-8) a nastavit datové bajty. Nejnižší datový bajt (B0) je vlevo, nejvyšší pak vpravo. Odeslání se provede tlaítkem Send msg. Standardní identifikátor má rozsah (11 bit). V pípad že je odesílána zpráva s rozšíeným identifikátorem, je nutno vyplnit i rozšíenou ást (18 bit). Její rozsah je J) Blok pro ovládání programu. K) Blok pro práci s databází peddefinovaných zpráv. asto používané zprávy je vhodné uložit do databáze peddefinovaných zpráv. Vyhneme se tak neustálému pepisování identifikátor a dat pi manuálním odesílání. Vyplnnou zprávy pidáme do databáze tlaítkem Add. Tuto databázi pak mžeme uložit (Save) a optovn naíst (Load, Merge). Ke zpráv si mžeme doplnit komentá. Ten se pidá k aktuáln vybrané zpráv po stisku tlaítka Set description. Poklepáním myší na položku databáze se zpráva pepíše do editaního pole pro manuální odeslání zprávy. Pokud oznaíme myší a klávesou ctrl (shift) více položek, mžeme je jednorázov odeslat tlaítkem Send selection. Tyto výbry zpráv je možno ukládat do seznam výbr zpráv. Mže být definováno až 10 rzných výbr. Na rozdíl od log zpráv zobrazuje databáze navíc identifikátor v binárním formátu. Strana 6 (celkem 51) Verze dokumentu 0.90 CZ

7 Obr. 1: Hlavní okno diagnostického programu PP2CAN. 4. Nastavení programu Options Veškeré nastavení programu se provádí v okn Options. Otevení tohoto okna se provádí stiskem stejnojmenného tlaítka na pomocné lišt vlevo dole. Aby se zmna nastavení uložila a byla použita i pi dalším spuštní, je nutno pro její uložení stisknout tlaítko Save options na téže lišt. Není-li nastavení uloženo, je platné jen do ukonení programu. Vlastní dialog Options je zobrazen na obrázku 2. Strana 7 (celkem 51) Verze dokumentu 0.90 CZ

8 Obr. 2: Okno Options. CAN Check TX Error Pi povolení této volby je vyítán registr TEC (Transit Error Counter). U adaptéru PP2CAN mže dojít ke snížení potu odeslaných zpráv za sekundu a k nárstu potu nezachycených zpráv (OVR, RCV_OVERFLOW). Pro tento adaptér je doporueno zakázání této volby. Check Rx Error Pi povolení této volby je vyítán registr REC (Receive Error Counter). U adaptéru PP2CAN mže dojít ke snížení potu odeslaných zpráv za sekundu a k nárstu potu nezachycených zpráv (OVR, RCV_OVERFLOW). Pro tento adaptér je doporueno zakázání této volby. Graph Fast refresh Pi povolení této volby budou grafy kresleny plynuleji. Naroste však zátž CPU. Je doporueno vypnout tuto volbu. Logs None Není zobrazován žádný doplkový typ identifikátoru. MCP251x Identifier SJA1000 Identifier I82527/CC7x0 Id Auto reset V logu pijatých i odeslaných zpráv je zobrazován identifikátor v binárním tvaru ve formátu registr CAN adie MCP2510/2515/PIC CAN/PIC ECAN. V logu pijatých i odeslaných zpráv je zobrazován identifikátor v binárním tvaru ve formátu registr CAN adie SJA V logu pijatých i odeslaných zpráv je zobrazován identifikátor v binárním tvaru ve formátu registr CAN adie I82527/CC7x0. Pi zapnutí této volby je v R logu (receive logu) a S logu (sended logu) udržován jen uritý poet zpráv. Jejich poet lze nastavit v souboru pp2can.cfg pro verze SW 1.xx a v souboru x2can.cfg pro verze 2.xx. Pro verze SW >= nemá volba podstatný vliv na zátž Strana 8 (celkem 51) Verze dokumentu 0.90 CZ

9 procesoru. Log od této verze mže obsahovat desítky tisíc zpráv, bez nárstu zátže. U nižších verzí povolení této volby snižuje zátž CPU. Priority Realtime Nastavení realtime priority pro SW PP2CAN. High Nastavení high priority pro SW PP2CAN. Normal Nastavení normální priority pro SW PP2CAN. Low Nastavení low priority pro SW PP2CAN. Receive refresh 10/25/50 ms Nastavení intervalu pro výbr a zpracování zpráv programem PP2CAN. HW PP2CAN Rev. 0 High speed Mód kompatibility s pvodní vývojovou verzí. PP2CAN Rev. 1 High speed Standardní adaptér PP2CAN pro high speed CAN bus (ISO ). PP2CAN Rev. 2 Low speed Standardní adaptér PP2CAN pro low speed CAN bus (ISO 11519, ISO ). PP2CAN Rev. 3 Single wire Standardní adaptér PP2CAN pro single wire CAN bus (SAE J2411) USB2CAN Rev. 1 High speed Standardní adaptér USB2CAN pro high speed CAN bus (ISO ). USB2CAN Rev. 1 Low speed Standardní adaptér USB2CAN pro low speed CAN bus (ISO 11519, ISO ). V2CAN Virtual CAN interface Virtuální CAN interface pro off-line analýzu dat. IXXAT ipc-i 165/PCI port 1 Experimentální podpora. IXXAT ipc-i 165/PCI port 2 Experimentální podpora. Passive mode Enable Nastavení pouze pro píjem, zabrauje náhodnému odeslání zprávy na sbrnici. V módu V2CAN není funkní. Vhodné pi analýze neznámého CAN protokolu. Extended ID format Rozšíený 29 bitový identifikátor je rozdlen na 2 ásti, standardní 11 bitovou ást a 18 bitovou rozšíenou ást. SW PP2CAN preferuje použití tohoto formátu. 29 Rozšíený 29 bitový identifikátor není rozdlen. Numeric format Decimal Identifikátor je v logu zobrazován dekadicky. Hexadecimal Identifikátor je v logu zobrazován hexadecimáln. Pozn. Do polí pro vyplnní zprávy k manuálnímu odeslání a polí vtšiny nástroj je možno zapisovat hexadecimální ísla zadáním pedpony 0x. Tedy 255 zapíšeme jako 0xFF. Dále je možno zapisovat binární, max. 8 bitová ísla zadáním pedpony b. íslo 10 pak zadáme zápisem b1010. File logging Logging as ASCII Pí spuštné funkci File logging jsou datové bajty zapisovány do logu i jako ASCII znaky. Time stamp Precise Time-stamp Pesnjší urování asu pijetí zpráv, více zatžuje procesor. Doporueno však zapnout pokud chceme provádt pozdjší off-line analýzu log s využitím File senderu a jeho režimu Real-time. PP2CAN Base address Adresa paralelního portu pro pipojení adaptéru PP2CAN. USB2CAN Open by Description Varianta výbru adaptéru USB2CAN podle popisu zaízení. Open by Seriál Numer Open by Device # Search Varianta výbru adaptéru USB2CAN podle sériového ísla. Varianta výbru adaptéru USB2CAN podle ísla zaízení (poadí pipojení). Spuštní vyhledávání zaízení založených na obvodu FTDI, tj. i adaptéru USB2CAN. Strana 9 (celkem 51) Verze dokumentu 0.90 CZ

10 CAN ID Dictionary Dictionary file Cesta a název souboru se slovníkem CAN zpráv. Edit Zobrazení dialogu pro výbr souboru se slovníkem CAN zpráv. Enable dictionary names Povoluje zobrazení pojmenování CAN zpráv v R a S logu podle slovníku CAN zpráv. Enable dictionary filtering Povoluje filtrování zpráv podle slovníku CAN zpráv. Do logu jsou zapisovány jen zprávy definované v tomto slovníku. Id Název zprávy je vyhledán ve slovníku podle identifikátoru. Id + DB0 + DB1 Název zprávy je vyhledán ve slovníku podle identifikátoru, prvního a druhého datového bajtu. DB0 + DB1 + DB2 Název zprávy je vyhledán ve slovníku podle prvního, druhého a tetího datového bajtu. DB1 + DB2 Název zprávy je vyhledán ve slovníku podle druhého a tetího datového bajtu. Id + DB0 Název zprávy je vyhledán ve slovníku podle identifikátoru a prvního datového bajtu. DB0 + DB1 Název zprávy je vyhledán ve slovníku podle prvního a druhého datového bajtu. Id + DB1 + DB2 + DB3 Název zprávy je vyhledán ve slovníku podle identifikátoru, druhého, tetího a tvrtého datového bajtu. DB1 + DB2 + DB3 Název zprávy je vyhledán ve slovníku podle druhého, tetího a tvrtého datového bajtu. Timing Timing Uživatelské nastavení komunikaní rychlosti a bodu vzorkování pro adaptér PP2CAN. Tento adaptér využívá CAN bus adi MCP2515 a hodinový krystal 20 MHz s pesností 20 ppm. Pozn. Defaultní nastavení timing registr pro jednotlivé komunikaní rychlosti je možno upravit pro adaptér PP2CAN i USB2CAN v souboru x2can. Tato možnost je k dispozici od verze programu Adaptér USB2CAN využívá obvod SJA 1000 a krystal 16 MHz. Po uzavení dialogu tlaítkem OK jsou tyto parametry nastaveny a jsou aplikací používány do jejího uzavení. V pípad zmny CAN adaptéru je teba provést reset CANu kliknutím na tlaítko Reset CAN. Pokud mají být tyto parametry použity i pi dalším spuštní aplikace, je nutno stisknout tlaítko Save options v hlavním okn aplikace. Zárove se provede uložení vybrané komunikaní rychlosti. Project Jednou z novinek zavedenou od verze je možnost ukládat a optovn naítat takzvané projekty. Do projektu se ukládá seznam otevených oken (nástroj diagnostického SW), polohy a nastavení položek tchto oken. Dále pak je do projektu uložena i databáze peddefinovaných zpráv a nastavení pole pro manuální odeslání zprávy. Používání projekt znan zefektivuje a zrychluje práci a proto je doporuujeme používat. Obr. 3: Položka Project v menu programu Strana 10 (celkem 51) Verze dokumentu 0.90 CZ

11 Od verze doznala funkce ukládání projekt dalšího vylepšení. Pokud se totiž vrátíme k projektu po delší dob, už si nemusíme pamatovat, který nástroj k emu sloužil. Totéž platí napíklad pro pípady, kdy projekt chce používat jiná osoba. Proto byla doplnna možnost jednotlivé nástroje pojmenovat. Pro otevená okna nástroj je možno pi ukládání projektu specifikovat text, který se pi natení projektu zobrazí v titulkovém pruhu dialogového okna nástroje. Po zadání souboru, do kterého se má nastavení projekt uložit se zobrazí okno, ve kterém lze editovat názvy jednotlivých nástroj. Obr. 4: Editace textu v titulkovém pruhu dialogových oken pi ukládání projektu. Dvojklikem na ádek s názvem se název pepíše do editaního ádku. Tlaítko Set nastavuje název z editaního ádku aktuáln vybrané položce v seznamu. 4.1 CAN ID Dictionary íselný identifikátor CAN zpráv sice pesn identifikuje penášená data, nicmén pro rychlou orientaci v datech je vhodný spíše textový popis zprávy. Od verze je možno v Options povolit volbu automatické identifikace dat pomocí slovníku identifikátor (CAN ID Dictionary). V logu odeslaných a pijatých zpráv se zobrazí nový sloupec Info, který obsahuje popis zprávy. Textové popisy jsou definovány v souborech s koncovkou *.cid (CAN ID dictionary). Jedná se o textové soubory, které mže uživatel dle poteby editovat a vytváet nové. Aktuáln používaný slovník je možno zadat v Options run v políku Dictionary file, nebo pomocí dialogu pro výbr souboru. Tento dialog se oteve po stisku tlaítka Edit v dialogu Options. Zárove je možno tyto soubory používat pro filtrování zpráv, které se zapisují do receive logu (R logu). Jako slovník zpráv je možno alternativn použít souboru s databází peddefinovaných zpráv (koncovka souboru msg). Struktura soubor cid je ovšem navržena tak, aby byla umožnna jejich jednoduchá manuální editace a vytváení. K editaci postaí program Notepad. Elementární soubor cid mže vypadat napíklad takto: Poznámka která se nezpracovává >Ext {1,2}-Extended29,Jedna a dva >Ext {3,4}-Extended29, Tri a ctyri >Ext {5}-Extended29, Pet >St-100-Sto >St-200-Dveste >Ext Sto Dveste >Ext Trista >Ext {1,2}-Extended,Jedna a dva Strana 11 (celkem 51) Verze dokumentu 0.90 CZ

12 >Ext {3,4}-Extended, Tri a ctyri >Ext {5}-Extended, Pet >St-100-{1,2}-Standard, Jedna a dva >St-100-{3,4}-Standard, Tri a ctyri >St-100-{5}-Standard, Pet ádek musí zaínat znakem >. Ostatní ádky jsou ignorovány a mohou obsahovat napíklad uživatelský komentá. Standardní (11-bitovou) zprávu zadáváme pomocí klíového slova St, rozšíenou ve formátu pomocí klíového slova Ext. Rozšíenou ve 29-bitovém formátu pak pomocí Ext29. Dále následují identifikátory (pro St a Ext29 jeden, pro Ext dva) a následn vlastní textový popisek. Jako oddlovae klíových ástí je možno použít árku, pomlku a nebo mezeru. Identifikátory zpráv mohou být zadány dekadicky nebo hexadecimáln. V pípad hexadecimálního zadání je teba je uvádt ve formátu s 0x na zaátku. To znamená že dekadicky 64 zadáme hexadecimáln zapsáním identifikátoru takto: 0x40 nebo 0X40. Datové bajty se zadávají ve složených závorkách. Dále je možno použít jako zdroj dat pro identifikaci soubory s databází peddefinovaných. Tyto soubory mají koncovku *.msg nebo *.MSG. Pi píjmu zpráv s tmito identifikátory se v logu pijatých zpráv zobrazí jejich popis ve sloupci Info. Rozšíená zpráva s ID nemá popisek, nebo není ve slovníku definována. Obr. 5: Log pijatých zpráv se zapnutou funkcí identifikace podle slovníku. Strana 12 (celkem 51) Verze dokumentu 0.90 CZ

13 5. Diagnostické nástroje 5.1 Sync Obr. 6: Okno nástroje Sync. Tento nástroj dovoluje periodicky generovat definovanou CANovskou zprávu na CAN sbrnici. Nastavení periody generování se provádí prostednictvím scrollbaru. Zpráva je generována pi zatržení ovládacího prvku Enable. Rozsah periody lze natavit v intervalu 10 ms až 10 s. Pi asech pod 30 ms však není zarueno dodržení periody, vše záleží na okamžité zátži CPU, výkonu PC a verzi Windows. Je doporueno použití Windows 2000 nebo Windows XP. Volby 1,3,5 40x odesílají nastavenou zprávu po uplynutí periody vícenásobn. Mají význam zejména pro testování komunikaní zátže, kdy potebujeme maximalizovat zatížení sbrnice a dále pro ladní výkonu této aplikace. 5.2 Data sender Obr. 7: Okno nástroje Data sender Nástroj Data sender je uren ke generování posloupností dat v CAN zpráv a jejich odesílání na sbrnici. Hodnotu dat mžeme rychle manuáln mnit pomocí myši a posuvníku (scrollbaru), nebo automaticky dle zvoleného prbhu. V manuálním režimu jsou pi tažení scrollbaru generována data. Minimální diference mezi odesílanými daty je nastavena v poliku Difference. Alternativn lze nastavit i periodické generování zprávy. Ta je pak generována periodicky s vybranou periodou a to bez ohledu na to, zda došlo ke zmn hodnoty nebo ne. Je možno vybrat ze tí datových typ generovaných dat: BYTE, SIGNED INT16 a UNSIGNED INT16. Data jsou umístna od datového bytu, který je uveden v poli Position. Poadí dolní-horní byte (tzv. Endian) lze u vícebytových typ ovlivnit nastavením Little / Big Endian. V automatickém režimu nazývaném automatické posloupnosti se data generují podle zvoleného prbhu a je možno specifikovat krok inkrementace nebo délku setrvání Strana 13 (celkem 51) Verze dokumentu 0.90 CZ

14 v jednom z možných stav. Dále je možno nastavit periodu generování dat a zvolit automatické opakování prbhu. Automatické posloupnosti Pro zadání chování automatické posloupnosti je teba krom výbru jejího prbhu nastavit i nkolik parametr, Step, Time, Min a Max. Parametry Min a Max udávají minimální a maximální hodnotu posloupnosti. Ta je závislá na vybraném datovém typu (BYTE, UINT16, SINT16). Parametr Time lze natavit v rozsahu ms a udává interval generování zprávy a výpotu nové hodnoty. Posledním parametrem Step se zadává v závislosti na zvoleném tvaru posloupnosti hodnota a typ inkrementace dat. V následující tabulce je uveden výpoet inkrementace pro každou posloupnost. Vzestupná posloupnost. Parametr Step zadává hodnotu s jakou je posloupnost dat inkrementována. Nejprve je vygenerováno Step zpráv s hodnotou Min. Následn je hodnota inkremenována v každém kroku o hodnotu (Max-Min)/Step, to znamená tak, aby po Step krocích dosáhla hodnota posloupnosti hodnoty Max z pvodní hodnoty Min. Po dosažení hodnoty Max je vygenerováno Step zpráv s hodnotou Max. Sestupná posloupnost. Parametr Step zadává hodnotu s jakou je posloupnost dat dekrementována. Nejprve je vygenerováno Step zpráv s hodnotou Max. Následn je hodnota dekremenována v každém kroku o hodnotu (Max-Min)/Step. Po dosažení hodnoty Min je vygenerováno Step zpráv s hodnotou Min. Trojúhelníková posloupnost. Generování dat je zapoato inkrementací posloupnosti od hodnoty Min o Step v každém kroku. Po dosažení hodnoty Max je posloupnost dekrementována o hodnotu Step až po dosažení hodnoty Min. Trojúhelníková posloupnost. Generování dat je zapoato dekrementací posloupnosti od hodnoty Max o Step v každém kroku, po dosažení hodnoty Min je posloupnost inkrementována o hodnotu Step až po dosažení hodnoty Max. Nejprve je vygenerováno Step zpráv s hodnotou Min s intervalem mezi zprávami Time. Následn pak Step zpráv s hodnotou Max. Nejprve je vygenerováno Step zpráv s hodnotou Max s intervalem mezi zprávami Time. Následn pak Step zpráv s hodnotou Min. V první fázi je vygenerováno Step zpráv s hodnotou Min s intervalem mezi zprávami Time. Následn pak Step zpráv s hodnotou (Max+Min)/2 (stední hodnota mezi Min a Max). V poslední, tetí fázi, pak Step zpráv s hodnotou Max. V první fázi je vygenerováno Step zpráv s hodnotou Max s intervalem mezi zprávami Time. Následn pak Step zpráv s hodnotou (Max+Min)/2 (stední hodnota mezi Min a Max). V poslední, tetí fázi pak Step zpráv s hodnotou Min. Tato posloupnost má 4 fáze. V První fázi je provádna inkrementace od hodnoty Min po Max s inkrementací o (Max-Min)/Step. Druhá fáze pedstavuje vygenerování Step zpráv s hodnotou Max. Ve tetí fázi je provádna dekrementace z Max na Min. tvrtá fáze pedstavuje vygenerování Step zpráv s hodnotou Min. Strana 14 (celkem 51) Verze dokumentu 0.90 CZ

15 Tato posloupnost má 4 fáze. V První fázi je provádna dekrementace od hodnoty Max po Min s dekrementací o (Max-Min)/Step. Druhá fáze pedstavuje vygenerování Step zpráv s hodnotou Min. Ve tetí fázi je provádna inkrementace z Min na Max. tvrtá fáze pedstavuje vygenerování Step zpráv s hodnotou Max. Hodnota Step pedstavuje pírstek úhlu v setinách stupn. Je-li Step = 100, odpovídá pírstek úhlu jednomu stupni. Hodnota výstupu je pak vypotena takto: value(t) = ((Max-Min)/2) * (sin(t*step/100)+1.0) Hodnota Step pedstavuje pírstek úhlu v setinách stupn. Je-li Step = 100, odpovídá pírstek úhlu jednomu stupni. Hodnota výstupu je pak vypotena takto: value(t) = ((Max-Min)/2) * (cos(t*step/100)+1.0) Hodnota Step pedstavuje pírstek úhlu v setinách stupn. Je-li Step = 100, odpovídá pírstek úhlu jednomu stupni. Hodnota výstupu je pak vypotena takto: value(t) = ((Max-Min)/2) * (-sin(t*step/100)+1.0) Hodnota Step pedstavuje pírstek úhlu v setinách stupn. Je-li Step = 100, odpovídá pírstek úhlu jednomu stupni. Hodnota výstupu je pak vypotena takto: value(t) = ((Max-Min)/2) * (-cos(t*step/100)+1.0) Tato posloupnost má 5 fází. V první a páté fázi je vygenerováno Step hodnot Min. Druhá a tvrtá fáze pedstavuje vygenerování Step hodnot (Max-Min)/2. Ve tetí fázi je generována hodnota Max. Tato posloupnost má 5 fází. V první a páté fázi je vygenerováno Step hodnot Max. Druhá a tvrtá fáze pedstavuje vygenerování Step hodnot (Max-Min)/2. Ve tetí fázi je generována hodnota Max. Nejprve je vygenerováno Step hodnot Min, následn jedna hodnota Max a následuje Step hodnot Min. Nejprve je vygenerováno Step hodnot Max, následn jedna hodnota Min a následuje Step hodnot Max. Hodnota je vypotena v každém kroku takto: value(t)=((max-min)/2) + Max + tanh(t*0.01-(step/100) ) * ((Max-Min)/2); Hodnota je vypotena v každém kroku takto: value(t)=max - ((Max-Min)/2) - tanh(t*0.01-(step/100) ) * ((Max-Min)/2); Hodnota je vypotena v každém kroku takto: value(t)=min + tanh(t*0.01-(step/100) ) * ((Max-Min)); Hodnota je vypotena v každém kroku takto: value(t)=max - tanh(t*0.01-(step/100) ) * ((Max-Min)); Strana 15 (celkem 51) Verze dokumentu 0.90 CZ

16 5.3 Data receiver Obr. 8: Okno nástroje Data receiver. Obr. 9: Okno grafu pro sledování hodnot pijatých do nástroje Data receiver. Data receiver slouží k zobrazení dat vybrané zprávy. Ta mže být vybrána pomocí identifikátoru, identifikátoru + prvního datového bytu a nebo identifikátoru + prvního a druhého datového bytu. V políku Value se zobrazuje hodnota na pozici Positron (& Position+1), která mže být typu BYTE nebo UINT16. Pro pehlednjší zobrazení dat a jejich historie je možno zobrazit graf. Ten je vyvolán stiskem tlaítka Graph. V dialogu vyvolaném po stisknutí tlaítka Graph se zobrazují data pijatá pomocí Data receiveru. Update grafu je provádn asynchronn (Asyn. update) s každou pijatou zprávou, nebo z posledních známých dat po uplynutí asového intervalu 50, 100, 200, 500 ms nebo 1, 2 a 10 s. V grafu je možno se pohybovat ovládacími scrollbary a prohlížet hodnoty dat pomocí kurzoru, který se po kivce dat pohybuje pi tažení spodního horizontálního scrollbaru. Je možno zvolit 1,2 a 4-násobné zvtšení grafu. Tlaítko R je ureno k resetování ovládání grafu do defaultního nastavení. Hodnoty grafu je možno uložit do textového souboru tlaítkem Save nebo vytisknou tlaítkem Print. Tlaítko Pause je ureno pro zablokování píjmu dat do grafu. 5.4 Bit sender Obr. 10: Okno nástroje Bit sender Dialog Bit sender je uren ke generování zpráv, ve kterých je nutno ovládat stavy jednotlivých bit v bajtech datové ásti zprávy. To je vhodné zejména pi ízení stavu digitálních výstup nebo v pípad zasílání ídících slov. Bity v datovém bytu vybraném hodnotou v editaním poli Position je možno nastavovat tlaítky b7-b0. Zpráva je odesílána tlaítkem Send nebo pokud je zatrženo Enable pi zmn stavu nkterého bitu stiskem tlaítek b7-b0. Strana 16 (celkem 51) Verze dokumentu 0.90 CZ

17 5.5 Bit receiver Obr. 11: Okno nástroje Bit receiver. Obr. 12: Okno grafu pro sledování hodnot pijatých do nástroje Bit receiver. Dialog Bit receiver je uren pro píjem dat, ve kterých je teba sledovat stav jednotlivých bit v datové ásti zprávy. Stav bit v datovém bytu, jehož poloha je vybrána v editaním poli Position, je indikována vizuálními indikaními prvky. Zelený indikátor je nastaven v pípad, že daný bit je ve stavu 1, ervený indikátor je nastaven v pípad hodnoty stavu bitu 0. Bit b0 je zobrazen vpravo. Využití tohoto dialogu je pedevším pi analýze chování digitálních vstup CANovských periferií a stavových slov tchto zaízení. Stejn jako u Data receiveru je možno data graficky zobrazit ve form grafu. Graf bit senderu má stejné funkce jako graf Data receiveru. Je zde však indikován stav 8 bit vybraného bytu. Dolní scrollbar je uren k pohybu v historii grafu, stavy bit jsou indikovány v míst kurzoru vizuálními indikaními prvky v pravé ásti grafu. Graf je možno vytisknout na tiskárn nebo uložit hodnoty do textového souboru. 5.6 ASCII sender Obr. 13: Okno nástroje ASCII sender. Tento nástroj dovoluje zasílat CANovské zprávy, v jejichž datové ásti mže být uložen ASCII etzec. Toto je vhodné zejména pro zaízení, která jsou ízena takzvanými ASCII kódy. Textový etzec zadaný v okn Value je zapisován od datového bajtu, který je zadán v okn First. Nevyužité datové bajty za posledním znakem textu jsou vyplnny hodnotou z pole Code. Strana 17 (celkem 51) Verze dokumentu 0.90 CZ

18 5.7 ASCII receiver Obr. 14: Okno nástroje ASCII receiver. Obr. 15: Okno nástroje ASCII log. Dialog ASCII receiveru je uren ke sledování textových etzc uložených v datové ásti CANovské zprávy. Do pole First se zadává poloha prvního bajtu (znaku) textu. Pro pehledné zobrazení historie a posloupnosti zaslaných a pijatých zpráv v ase je možno otevít ASCII log. Ten se otevírá v nástroji ASCII receiver kliknutím na tlaítko Log. Ve sloupci Dir je zobrazeno, zda zpráva byla pijata (R-->) nebo odeslána (<--S). Pozastavení výpisu je možno provést tlaítkem Pause. 5.8 File sender Obr. 16: Nástroj File sender v režimu Fixed period. Obr. 17: Nástroj File sender v režimu Real time. Tento nástroj dovoluje naíst uložené logy komunikace na CAN sbrnici a odeslat je zpt. Tyto logy je možno ukládat uložením okna pijatých nebo odeslaných zpráv, nebo pomocí funkce File logging. Logy mohou byt upraveny napíklad v programu Excel a zptn vyexportovány do textového souboru. Pi exportu souboru je nutno brát ohled na zachování tvaru souboru, to znamená, že zpráva je uložena na jednom ádku a zaíná znakem >. Ostatní ádky jsou ignorovány a mohou obsahovat napíklad uživatelský komentá. Jednotlivé položky na ádku jsou oddleny mezerami nebo tabelátory. File sender má dva režimy, Fixed period a Real time. V prvním pípad jsou zprávy generovány postupn, dle indexu s vybranou periodou. Pokud má více CAN zpráv stejný index, jsou odeslány ve stejné period. Pokud je nkterý index vynechán, není v píslušné period odeslána žádná zpráva. V druhém pípad, po zapnutí volby Real time, jsou zprávy generovány dle asu, který je v logu uložen. Protože však systém Windows není real-time operaní systém, není možno zaruit zcela pesné asy odeslání na CAN sbrnici a zejména shodné prodlevy mezi Strana 18 (celkem 51) Verze dokumentu 0.90 CZ

19 zprávami, jako pi originální komunikaci, pi které byl soubor logu poízen. V širším mítku ovšem prbh generování zpráv odpovídá originálnímu prbhu komunikace. Je-li zapnuta volba Repeat, je po odeslání celého souboru proveden skok na zaátek a zprávy jsou odesílány opt znovu. Volba From zero/from first udává, zda je index generován od nuly nebo indexu první zprávy logu. Aktuální index se zobrazuje v pravé dolní ásti tohoto dialogu. Od verze dovoluje File sender vybrat oblast logu, se kterou se pracuje. Je zrušena volba From zero/from first. 5.9 Signal receiver Pro sledování dat penášených na CAN sbrnici je možné použít i tohoto nástroje. Ten je uren zejména pro pípady, kdy sledujeme data, která vyjadují napíklad njakou fyzikální veliinu a mají njaký ofset, multiplikator a podobn. Navíc dovoluje sledovat soubžn více data na rozdíl od nástroj typu Bit/Data receiver, které jsou ureny pro sledování pouze jedné veliiny. Je podporováno uložení stavu hodnot do souboru i tisk tchto hodnot. Obr. 18: Signal receiver Sledovat je možno promnné typu UNSIGNED i SIGNED s libovolným poátkem i délkou. Není tak problém sledovat napíklad data typu SIGNED s délkou 5 bit, která zaínají 6 bitem prvního datového bajtu a pesahují do druhého datového bajtu. Dále jsou podporovány typy BIT, FLOAT a STRING. Nastavení je samozejm možné pro optovné použití uložit do souboru. Strana 19 (celkem 51) Verze dokumentu 0.90 CZ

20 5.10 ID Trap Obr. 19: Nastavení sledovaných veliin v nástroji Signal receiver Nástroj ID trap (ID past) nám mže posloužit zejména ke dvma úelm. První funkcí je, že nám dovede vypsat identifikátory zpráv, které se vyskytují na sbrnici a spoítat jejich etnost v nastaveném asovém intervalu. Dále pak nám mže pomoci k identifikaci asynchronn generované zprávy, generované v dsledku njaké události nebo zmny stavu. Obr. 20: Okno nástroje ID Trap. Tlaítkem Run spustíme mení, data ve stromu se obnovují dle zvoleného asového intervalu. Jakmile je zachycena zpráva, která ješt není v seznamu, je její identifikátor do seznamu vložen a íta nastaven na jedna. Pi jejím dalším výskytu je íta inkrementován o jedna. Po uplynutí asového intervalu jsou všechny ítae vynulovány. Zprávy, které se v práv uplynulém intervalu nevyskytovaly, tzn. íta má nulovou hodnotu, avšak již se na sbrnici vyskytly v pedchozích intervalech jsou zobrazeny s erveným symbolem. Zprávy s nenulovou hodnotou ítae mají symbol zelený. Modrý symbol znaí, že tento identifikátor byl zachycen poprvé. Tlaítkem Stop mení perušíme a mžeme data vyhodnotit. Tlaítko Reset vymaže strom zpráv, ten se pi dalším mení zane vytváet znovu. 1 Zpráva s rozšíeným identifikátorem 0-0. Byla již zachycena, v posledním intervalu se však nevyskytovala. 2 Zprávy se standardním identifikátorem. Zpráva s modrým symbolem je nová, byla do seznamu zapsána v práv uplynulém intervalu. Ostatní zprávy se zeleným symbolem již byly zachyceny v pedchozích intervalech. 3 Položka Counter udává celkový poet zpráv s tímto ID v uplynulém intervalu. Zpráva se standardním ID 849 byla zachycena 15 x. 4 Položka RTR counter udává kolik z nich bylo typu RTR. Strana 20 (celkem 51) Verze dokumentu 0.90 CZ

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - IMPORTU DAT DO PÍSLUŠNÉ EVIDENCE YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO Software

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

DUM. Databáze - úvod

DUM. Databáze - úvod DUM Název projektu íslo projektu íslo a název šablony klíové aktivity Tematická oblast - téma Oznaení materiálu (pílohy) Inovace ŠVP na OA a JŠ Tebí CZ.1.07/1.5.00/34.0143 III/2 Inovace a zkvalitnní výuky

Více

FMS OEM CHIP ZÁKLADNÍ POPIS 2 INTEGRACE FMS CHIPU DO SYSTÉMU 2 SPI INTERFACE 4 PÍKAZ READ 5 READ: FIRMWARE 5 READ: CAN BUS DATA 5

FMS OEM CHIP ZÁKLADNÍ POPIS 2 INTEGRACE FMS CHIPU DO SYSTÉMU 2 SPI INTERFACE 4 PÍKAZ READ 5 READ: FIRMWARE 5 READ: CAN BUS DATA 5 FMS OEM CHIP Obsah: ZÁKLADNÍ POPIS 2 INTEGRACE FMS CHIPU DO SYSTÉMU 2 SPI INTERFACE 4 PÍKAZ READ 5 READ: FIRMWARE 5 READ: CAN BUS DATA 5 READ:TACHOGRAPH DATA 8 Ing. David Španl Mgr. Vítzslav Rejda 1 /

Více

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3.

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Popis prostedí...4 3.1 Hlavní okno...4 3.1.1 Adresáový strom...4

Více

Instalace multiimportu

Instalace multiimportu Instalace multiimportu 1. Rozbalit archiv multiimportu (nap. pomocí programu Winrar) na disk C:\ Cesta ve výsledném tvaru bude: C:\MultiImport 2. Pejdte do složky Install a spuste soubor Install.bat Poznámka:

Více

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v "Pehledu nápovd pro Apollo".

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v Pehledu nápovd pro Apollo. Párování Modul Párování poskytuje pehled o došlých i vrácených platbách provedených bankovním pevodem i formou poštovní poukázky. Jedná se napíklad o platby za e-pihlášky, prkazy ISIC nebo poplatky za

Více

"DLK 642-Lite Konfigurator" Programové vybavení pro ídicí jednotku DLK642-Lite Instalaní a programovací návod verze 2.1.4 Aktualizace 3.11.

DLK 642-Lite Konfigurator Programové vybavení pro ídicí jednotku DLK642-Lite Instalaní a programovací návod verze 2.1.4 Aktualizace 3.11. "DLK 642-Lite Konfigurator" Programové vybavení pro ídicí jednotku DLK642-Lite Instalaní a programovací návod verze 2.1.4 Aktualizace 3.11.03 V souvislostí s neustálým rozvojem systém, hardwarového a programového

Více

4 kanálový digitální videorekordér CR-04A. Návod k použití

4 kanálový digitální videorekordér CR-04A. Návod k použití 4 kanálový digitální videorekordér CR-04A Návod k použití 1. Základní vlastnosti: - digitální záznam obrazu z 1 až 4 kamer na HDD s variabilní kapacitou (20 120 GB) - volba zobrazení a záznamu 1 nebo 4

Více

PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV

PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - UŽIVATELSKÉ ÚPRAVY GRAFICKÝCH VÝSTUP YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Vtšina produkt spolenosti YAMACO Software

Více

Zbytky zákaznického materiálu

Zbytky zákaznického materiálu Autoi: V Plzni 31.08.2010 Obsah ZBYTKOVÝ MATERIÁL... 3 1.1 Materiálová žádanka na peskladnní zbytk... 3 1.2 Skenování zbytk... 7 1.3 Vývozy zbytk ze skladu/makulatura... 7 2 1 Zbytkový materiál V souvislosti

Více

EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ

EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - EXPORTU DAT DO EXTERNÍCH FORMÁT YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO

Více

Prezentaní program PowerPoint

Prezentaní program PowerPoint Prezentaní program PowerPoint PowerPoint 1 SIPVZ-modul-P0 OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ POJMY...3 K EMU JE PREZENTACE... 3 PRACOVNÍ PROSTEDÍ POWERPOINTU... 4 OPERACE S PREZENTACÍ...5 VYTVOENÍ NOVÉ PREZENTACE...

Více

P ehled nep ítomnosti

P ehled nep ítomnosti Pehled nepítomnosti Modul poskytuje pehled nepítomností zamstnanc na pracovišti. Poskytuje informace o plánované, schválené nebo aktuáln erpané pracovní nepítomnosti zamstnanc v rámci pracovišt VUT a možnost

Více

1 VERZE DOKUMENTU... 4 2 VERZE SOFTWARE... 4 3 ZÁKLADNÍ POPIS... 4 4 ZÁKLADNÍ P EHLED HYDRAULICKÝCH SCHÉMAT... 4 5 HYDRAULICKÁ SCHÉMATA...

1 VERZE DOKUMENTU... 4 2 VERZE SOFTWARE... 4 3 ZÁKLADNÍ POPIS... 4 4 ZÁKLADNÍ P EHLED HYDRAULICKÝCH SCHÉMAT... 4 5 HYDRAULICKÁ SCHÉMATA... Uživatelská píruka Obsah 1 VERZE DOKUMENTU... 4 2 VERZE SOFTWARE... 4 3 ZÁKLADNÍ POPIS... 4 4 ZÁKLADNÍ PEHLED HYDRAULICKÝCH SCHÉMAT... 4 4.1 REGULÁTOREM NEOVLÁDANÝ KOTEL:... 4 4.2 REGULÁTOREM OVLÁDANÝ

Více

MIDAM Verze 1.1. Hlavní okno :

MIDAM Verze 1.1. Hlavní okno : MIDAM Verze 1.1 Podporuje moduly Midam 100, Midam 200, Midam 300, Midam 400, Midam 401, Midam 410, Midam 411, Midam 500, Midam 600, Ghc 2x. Umožňuje nastavení parametrů, sledování výstupních nebo vstupních

Více

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Jaroslav Šmarda, smarda@vema.cz Vema, a. s., www.vema.cz Abstrakt Spolenost Vema patí mezi pední dodavatele informaních systém v eské a Slovenské republice.

Více

Pídavný modul rozvaha lze vyvolat z hlavní nabídky po stisku tlaítka Výkazy / pídavné moduly.

Pídavný modul rozvaha lze vyvolat z hlavní nabídky po stisku tlaítka Výkazy / pídavné moduly. Výkaz rozvaha Pídavný modul rozvaha lze vyvolat z hlavní nabídky po stisku tlaítka Výkazy / pídavné moduly. Po spuštní modulu se zobrazí základní okno výkazu: V tabulce se zobrazují sloupce výkazu. Ve

Více

Software Xcalibur 1.3

Software Xcalibur 1.3 Software Xcalibur 1.3 LC-MS systém LCQ Classic Thermo Finnigan Obsah pednášky Uvedení pístroje do provozu Mení pímým nástikem do proudu mobilní fáze vedené pímo do iontového zdroje Ukonení práce s pístrojem

Více

Roenka absolvent. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v "Pehledu nápovd pro Apollo".

Roenka absolvent. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v Pehledu nápovd pro Apollo. Roenka absolvent Modul zobrazuje seznam student a jejich závrených prací. Dále informaci o tom, zda studenti chtjí být uvedeni v tiskové roence a zda zaplatili poplatek nutný k jejich zveejnní v roence.

Více

Postup pi importu. Zdroje: ElkoValenta, HP tronic. A. export vytvoených kategorií

Postup pi importu. Zdroje: ElkoValenta, HP tronic. A. export vytvoených kategorií Postup pi importu Zoner InShop Multiimport je aplikace, která Vám umožní snadno a rychle pevzít katalogy, ceníky a zboží od vašeho dodavatele. Minimalizuje tak práci, kterou musíte vynaložit pi runím vkládání

Více

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1 UniLog-D v1.01 návod k obsluze software Strana 1 UniLog-D je PC program, který slouží k přípravě karty pro záznam událostí aplikací přístroje M-BOX, dále pak k prohlížení, vyhodnocení a exportům zaznamenaných

Více

ETH2CAN FMS firmware

ETH2CAN FMS firmware ETH2CAN FMS firmware Obsah: ZÁKLADNÍ POPIS 2 KOMUNIKACE PO ROZHRANÍ ETHERNET 3 Paket UNKNOWN_PACKET_ID 3 Paket RUN 4 Paket MODE 4 Paket SET_TIMESTAMP 5 Paket GET_TIMESTAMP 5 Paket PACKET_REBOOT_DATA 6

Více

MyIO - webový komunikátor

MyIO - webový komunikátor MyIO - webový komunikátor Technická příručka verze dokumentu 1.0 FW verze modulu 1.4-1 - Obsah 1 MyIO modul... 3 2 Lokální webové rozhraní... 3 2.1 Start, první přihlášení... 3 2.2 Home úvodní strana MyIO...

Více

FMS OEM CHIP V3+ ZÁKLADNÍ POPIS 2 INTEGRACE FMS CHIPU DO SYSTÉMU 3 SPI INTERFACE 5 PÍKAZ SETTINGS 8 PÍKAZ READ 8 READ: FIRMWARE 8

FMS OEM CHIP V3+ ZÁKLADNÍ POPIS 2 INTEGRACE FMS CHIPU DO SYSTÉMU 3 SPI INTERFACE 5 PÍKAZ SETTINGS 8 PÍKAZ READ 8 READ: FIRMWARE 8 FMS OEM CHIP V3+ Obsah: ZÁKLADNÍ POPIS 2 INTEGRACE FMS CHIPU DO SYSTÉMU 3 SPI INTERFACE 5 PÍKAZ SETTINGS 8 PÍKAZ READ 8 READ: FIRMWARE 8 READ: CAN BUS DATA 9 READ: TACHOGRAPH DATA 12 READ: SETTINGS 13

Více

VYTVÁENÍ VÝBROVÝCH DOTAZ

VYTVÁENÍ VÝBROVÝCH DOTAZ VYTVÁENÍ VÝBROVÝCH DOTAZ V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - VYTVÁENÍ VÝBROVÝCH SESTAV YAMACO SOFTWARE 2003-2004 1. ÚVODEM Standardní souástí všech produkt Yamaco Software jsou prostedky

Více

Návod k obsluze. GeoVision ViewLog SW verze 8.12. Návod k obsluze GV-ViewLog Stránka 1

Návod k obsluze. GeoVision ViewLog SW verze 8.12. Návod k obsluze GV-ViewLog Stránka 1 Návod k obsluze GeoVision ViewLog SW verze 8.12 Návod k obsluze GV-ViewLog Stránka 1 Obsah : Přehrávání videosouborů úvod strana 3 Přehrávání v hlavním systému (ViewLog) strana 4 1. Základní obrazovka

Více

Gymnázium. Kromíž. Zpracování textu. Word 1 SIPVZ-modul-P0

Gymnázium. Kromíž. Zpracování textu. Word 1 SIPVZ-modul-P0 Zpracování textu Word 1 SIPVZ-modul-P0 OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ POJMY...3 ZÁKLADY EDITACE TEXTU...4 FORMÁT ODSTAVCE...5 ODRÁŽKY A ÍSLOVÁNÍ...6 TABULÁTORY...7 OHRANIENÍ A STÍNOVÁNÍ...8 STYL ODSTAVCE...9

Více

Popis programu EnicomD

Popis programu EnicomD Popis programu EnicomD Pomocí programu ENICOM D lze konfigurovat výstup RS 232 přijímačů Rx1 DIN/DATA a Rx1 DATA (přidělovat textové řetězce k jednotlivým vysílačům resp. tlačítkům a nastavovat parametry

Více

GEN230-3i3u-X-ADE. Specifikace kalibra ního generátoru

GEN230-3i3u-X-ADE. Specifikace kalibra ního generátoru Ing. Z.Královský Ing. Petr Štol Perk 457 Okrajová 1356 675 22 STA 674 01 T EBÍ vývoj a výroba m ící a ídící techniky Tel.: 568 870982 Tel.: 568 848179 SW pro vizualizaci, m ení a regulaci Fax: 568 870982

Více

Uživatelský manuál. Format Convert V3.1

Uživatelský manuál. Format Convert V3.1 Uživatelský manuál Format Convert V3.1 Obsah Obsah 1 Kapitola 1 - Popis softwaru Systémové požadavky 2 Podporovaná zařízení a formáty 2 Odinstalace 3 Kapitola 2 - Ovládání Výběr formátu souboru 4 Výběr

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

Instalaní manuál. SET Potvrzovací tlaítko, slouží pro potvrzení výbru funkce v OSD menu

Instalaní manuál. SET Potvrzovací tlaítko, slouží pro potvrzení výbru funkce v OSD menu Instalaní manuál Základní popis zaízení: Zobrazení obrazu ze 4 kamerový vstup na jedné obrazovce v reálném ase 4 kamerové vstupy 4 alarmové vstupy 2 alarmové výstupy (jedno relé NO/NC) detekce ztráty videosignálu

Více

Panel IPP. Ovladač řídící jednotka

Panel IPP. Ovladač řídící jednotka Panel IPP Ovladač řídící jednotka Zobrazování plánu směny, plánu v čase a skutečně vyrobených výrobků Tempo výroby - výpočet průměru časů mezi výrobky Zobrazení přesného času a přestávek Funkce ovladače

Více

Pokyny pro obsluhu programu. EZZ01 File reader 1.3

Pokyny pro obsluhu programu. EZZ01 File reader 1.3 www. první-saz.cz Pokyny pro obsluhu programu EZZ01 File reader 1.3 příloha k TP SaZ 3/01 1. Instalace programu EZZ01 File reader 1.3 do počítače Program EZZ01 File reader 1.2 pracuje s operačními systémy

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

Redakní systém (CMS) OlomouckéWeby.cz

Redakní systém (CMS) OlomouckéWeby.cz Redakní systém (CMS) OlomouckéWeby.cz Redakní systém OlomouckéWeby.cz REDAKNÍ SYSTÉM OLOMOUCKÉWEBY.CZ... 2 POPIS SYSTÉMU... 3 OBLAST VYUŽITÍ REDAKNÍHO SYSTÉMU... 3 POPIS SYSTÉMU... 3 PIZPSOBENÍ CMS DLE

Více

Laboratorní cvičení z předmětu Elektrická měření 2. ročník KMT

Laboratorní cvičení z předmětu Elektrická měření 2. ročník KMT MĚŘENÍ S LOGICKÝM ANALYZÁTOREM Jména: Jiří Paar, Zdeněk Nepraš Datum: 2. 1. 2008 Pracovní skupina: 4 Úkol: 1. Seznamte se s ovládáním logického analyzátoru M611 2. Dle postupu měření zapojte pracoviště

Více

Záznamník provozu vozidla CAN2MMC. - Elektronická kniha jízd -

Záznamník provozu vozidla CAN2MMC. - Elektronická kniha jízd - Záznamník provozu vozidla CAN2MMC - Elektronická kniha jízd - Obsah: ZÁKLADNÍ POPIS 2 CENA 6 OVLÁDÁNÍ PROGRAMU 7 Dávkové zpracování záznam 12 Denní statistika vozidla 15 Zobrazení pehledu tankování 18

Více

BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM

BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 2.3 2007 OBSAH 1. ÚVOD... 5 2. HLAVNÍ OKNO... 6 3. MENU... 7 3.1 Soubor... 7 3.2 Měření...11 3.3 Zařízení...16 3.4 Graf...17 3.5 Pohled...17 1. ÚVOD

Více

Sentech AL 7000 C. Instalace a ovládání programu BREATH

Sentech AL 7000 C. Instalace a ovládání programu BREATH Sentech AL 7000 C Instalace a ovládání programu BREATH Program BREATH slouží k ovládání detektoru alkoholu AL 7000C pomocí počítače. Umožňuje provádět měření, zaznamenávat je a exportovat do Excelu. Instalace

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

ipové karty, standardy PKCS#11, PKCS#15

ipové karty, standardy PKCS#11, PKCS#15 ipové karty, standardy PKCS#11, PKCS#15 Pod pojmem ipová karta (smart card) dnes rozumíme integrovaný obvod, zalisovaný v njakém nosii a obsahující procesor s dostaten velkou pamtí a software (operaní

Více

U ivatelský manuál k aplikaci QMaster

U ivatelský manuál k aplikaci QMaster Uivatelský manuál k aplikaci QMaster Obsah 1 Úvod 2 Ovládání programu 3 První kroky 4 Hlavní okno aplikace 5 Ostatní dialogová okna 1 Úvod QMaster je ídící aplikace umoující dálkové ovládání zaízení slouících

Více

SKRIPTOVACÍ JAZYK PRO PROSTEDÍ

SKRIPTOVACÍ JAZYK PRO PROSTEDÍ SKRIPTOVACÍ JAZYK PRO PROSTEDÍ PP2CAN Význam skript 2 Syntaxe skriptovacího jazyka 4 Struktura skriptu 4 Typy skriptu 5 Sekce 5 Komentáe 8 Syntaxe jazyka 8 Všeobecný popis 8 Píkazy 11 Vestavné funkce 15

Více

DATABÁZE MS ACCESS 2010

DATABÁZE MS ACCESS 2010 DATABÁZE MS ACCESS 2010 KAPITOLA 5 PRAKTICKÁ ČÁST TABULKY POPIS PROSTŘEDÍ Spuštění MS Access nadefinovat název databáze a cestu k uložení databáze POPIS PROSTŘEDÍ Nahoře záložky: Soubor (k uložení souboru,

Více

Univerzální ovlada LP20 DÁLKOVÝ OVLADA S MOŽNOSTÍ UENÍ SE OD PVODNÍCH OVLADA

Univerzální ovlada LP20 DÁLKOVÝ OVLADA S MOŽNOSTÍ UENÍ SE OD PVODNÍCH OVLADA Univerzální ovlada LP20 DÁLKOVÝ OVLADA S MOŽNOSTÍ UENÍ SE OD PVODNÍCH OVLADA NÁVOD K OBSLUZE Výhradní dovozce pro R (kontakt): Bohumil Veselý - VES Tšínská 204 Albrechtice, 735 43 I: 44750498 DI: CZ-6812261016

Více

Pedání smny. Popis systémového protokolování. Autor: Ing. Jaroslav Halva V Plzni 24.01.2012. Strana 1/6

Pedání smny. Popis systémového protokolování. Autor: Ing. Jaroslav Halva V Plzni 24.01.2012. Strana 1/6 Autor: Ing. Jaroslav Halva V Plzni 24.01.2012 Strana 1/6 Obsah 1 OBSAH... 2 2 NKOLIK SLOV NA ÚVOD... 3 3 MODEL... 3 4 DEFINICE... 3 5 DENNÍ VÝKAZ... 4 6 ZÁVR... 6 Strana 2/6 1 Nkolik slov na úvod Zamení

Více

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 PODACÍ DENÍK SPIS SBRNÝ ARCH PÍSEMNOST DOKUMENT ÍSLO JEDNACÍ J ODESÍLATELE - Soubor všech jednotlivých DOŠLÝCH a VLASTNÍCH písemností. - Každé písemnosti

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Modul FADN BASIC je určen pro odbornou zemědělskou veřejnost bez větších zkušeností s internetovými aplikacemi a bez hlubších

Více

Reliance. Komunikační driver Johnson Controls verze 1.5.4

Reliance. Komunikační driver Johnson Controls verze 1.5.4 Reliance Komunikační driver Johnson Controls verze 1.5.4 OBSAH 1.1. Základní pojmy... 3 2. Komunikační driver Johnson Controls... 4 2.1 Základní Vlastnosti... 4 Start driveru... 4 Připojení stanice N2

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV6623EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4156036

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV6623EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4156036 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PAVILION DV6623EA. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PAVILION DV6623EA

Více

Návod pro uživatele DS150E. Dangerfield May 2009 V3.0 Delphi PSS

Návod pro uživatele DS150E. Dangerfield May 2009 V3.0 Delphi PSS Návod pro uživatele DS150E 1 OBSAH Hlavní součásti...3 Zápis do elektronické řídicí jednotky (OBD)...86 Pokyny k instalaci......5 Skenování... 89 Konfigurace technologie Bluetooth...26 Diagnostický program...39

Více

Systém sběru dat z RS232 do MS Excel

Systém sběru dat z RS232 do MS Excel Systém sběru dat z RS232 do MS Excel QTREE-DC/RS232 Verze 1.0 Základní informace Ing. Josef Třeštík - TREE Březen 2004 1/11 1 Úvod QTREE-DC/RS232 je program pro sběr dat z měřidel, která jsou k počítači

Více

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Nejtypičtějším představitelem tabulkových procesorů je MS Excel. Je to pokročilý nástroj pro tvorbu jednoduchých i složitých výpočtů a grafů. Program

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

Tabulkový procesor Excel

Tabulkový procesor Excel Tabulkový procesor Excel Excel 1 SIPVZ-modul-P0 OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ POJMY...4 K EMU JE EXCEL... 4 UKÁZKA TABULKOVÉHO DOKUMENTU... 5 PRACOVNÍ PLOCHA... 6 OPERACE SE SOUBOREM...7 OTEVENÍ EXISTUJÍCÍHO

Více

ZÁKLADNÍ INSTRUKCE. www.diag4bike.cz. od verze SW 10.7

ZÁKLADNÍ INSTRUKCE. www.diag4bike.cz. od verze SW 10.7 ZÁKLADNÍ INSTRUKCE od verze SW 10.7 základní instrukce basic instructions grundanweisungen instructions de base instrucciones básicas istruzioni fondamentali telepítési útmutató www.diag4bike.cz ATAL spol.

Více

VAR-NET INTEGRAL Manuál správce VNI 5.1 VAR-NET INTEGRAL. verze 0.2. Manuál správce VNI 5.1

VAR-NET INTEGRAL Manuál správce VNI 5.1 VAR-NET INTEGRAL. verze 0.2. Manuál správce VNI 5.1 Manuál správce VNI 5.1 verze 0.2 Manuál správce VNI 5.1 VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 655 (pracovní doba 7:30 15:00) www.variant.cz isb@variant.cz

Více

Uživatelský manuál služby

Uživatelský manuál služby Uživatelský manuál služby Vážená paní, vážený pane, služba @FAKTURA 24 je moderní forma fakturace, která Vám umožní vystavovat, odesílat a pijímat faktury v elektronické podob. Služba @FAKTURA 24 Vám ušetí

Více

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. Instalační manuál. Popis instalace a odinstalace programu Popis instalace USB driverů

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. Instalační manuál. Popis instalace a odinstalace programu Popis instalace USB driverů P D S - 5 P Psychologický diagnostický systém Instalační manuál Popis instalace a odinstalace programu Popis instalace USB driverů GETA Centrum s.r.o. 04 / 2012 GETA Centrum s.r.o. Nad Spádem 9/206, 147

Více

Praktické využití datové schránky

Praktické využití datové schránky Praktické využití datové schránky v ordinaci lékae Patrik Šolc 15.9.2009 Každý jsme hlava na nco jiného. My jsme hlavy na IT. Obsah Práce s datovou schránkou v ordinaci Jaké výhody lékai pináší datové

Více

MIDAM Simulátor Verze 1.5

MIDAM Simulátor Verze 1.5 MIDAM Simulátor Verze 1.5 Simuluje základní komunikační funkce modulů Midam 100, Midam 200, Midam 300, Midam 400, Midam 401, Midam 410, Midam 411, Midam 500, Midam 600. Umožňuje změny konfigurace, načítání

Více

Reliance 3 design OBSAH

Reliance 3 design OBSAH Reliance 3 design Obsah OBSAH 1. První kroky... 3 1.1 Úvod... 3 1.2 Založení nového projektu... 4 1.3 Tvorba projektu... 6 1.3.1 Správce stanic definice stanic, proměnných, stavových hlášení a komunikačních

Více

Vaše uživatelský manuál XEROX PHASER 3635MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/4274327

Vaše uživatelský manuál XEROX PHASER 3635MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/4274327 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

IP kamera. Uživatelský manuál

IP kamera. Uživatelský manuál IP kamera Uživatelský manuál Upozornění: Tento manuál nemusí zcela přesně popisovat některé technické detaily nebo může obsahovat tiskařské chyby. Pokud byste nemohli vyřešit některé problémy pomocí tohoto

Více

Vaše uživatelský manuál HTC TOUCH DIAMOND2 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3462507

Vaše uživatelský manuál HTC TOUCH DIAMOND2 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3462507 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

OBSAH. 48 Příručka ON-LINE KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. www.kupeg.cz

OBSAH. 48 Příručka ON-LINE KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. www.kupeg.cz DODATEK č. 1 20.1.2012 OBSAH OBSAH... 48 C. PRÁCE SE SYSTÉMEM... 49 C.1 ÚVODNÍ OBRAZOVKA PO PŘIHLÁŠENÍ... 49 C.2 NASTAVENÍ VLASTNÍCH ÚDAJŮ... 50 a. Nastavení Uživatele... 50 b. Nastavení Systému... 51

Více

OPC server pro RWP80. MC Control s.r.o. 20. února 2007

OPC server pro RWP80. MC Control s.r.o. 20. února 2007 OPC server pro RWP80 MC Control s.r.o. 20. února 2007 1 Obsah 1 Úvod 3 2 Připojení 3 2.1 Připojení přes sériový port............................ 3 2.2 Připojení přes TCP socket.............................

Více

Prostedky automatického ízení

Prostedky automatického ízení VŠB-TU Ostrava 2006/2007 Prostedky automatického ízení Úloha. 5 Hierarchická struktura ízení Meno dne: 25.4.2007 Vypracoval: Petr Osadník Spolupracoval: Petr Ševík Zadání 1. Seznamte se s dílími pracovišti

Více

VLASTNOSTI KOMPONENT MICÍHO ETZCE -ÍSLICOVÁÁST

VLASTNOSTI KOMPONENT MICÍHO ETZCE -ÍSLICOVÁÁST VLASTNOSTI KOMPONENT MICÍHO ETZCE -ÍSLICOVÁÁST 6.1. Analogovíslicový pevodník 6.2. Zobrazovací a záznamové zaízení 6.1. ANALOGOVÍSLICOVÝ PEVODNÍK Experimentální metody pednáška 6 Napájecí zdroj Sníma pevod

Více

Demoprojekt Damocles 2404

Demoprojekt Damocles 2404 Vizualizační a řídicí systém kategorie SCADA/HMI Demoprojekt Damocles 2404 (časově omezený demoprojekt pro zařízení Damocles 2404 společnosti HW group s.r.o.) Verze systému: 3.7.1.9 Poslední revize dokumentu:

Více

Uživatelský manuál CORRIGO E Tool Revize B - říjen 2004

Uživatelský manuál CORRIGO E Tool Revize B - říjen 2004 Uživatelský manuál CORRIGO E Tool Revize B - říjen 2004 Tento uživatelský manuál zahrnuje CORRIGO E Tool jak pro ohřev, tak pro ventilaci. Tento uživatelský manuál je vydáván firmou AB REGIN bez záruk.

Více

Základy MIDI komunikace

Základy MIDI komunikace Propojení nástroje a poítae Základy MIDI komunikace MIDI IN, OUT, THRU Možností, jak pipojit klávesy k poítai je hned nkolik. Stále nejrozšíenjší porty pro MIDI komunikaci u kláves jsou klasické MIDI IN

Více

Datalogger Teploty a Vlhkosti

Datalogger Teploty a Vlhkosti Datalogger Teploty a Vlhkosti Uživatelský Návod Úvod Teplotní a Vlhkostní Datalogger je vybaven senzorem o vysoké přesnosti měření teploty a vlhkosti. Tento datalogger má vlastnosti jako je vysoká přesnost,

Více

4 - Architektura poítae a základní principy jeho innosti

4 - Architektura poítae a základní principy jeho innosti 4 - Architektura poítae a základní principy jeho innosti Z koncepního hlediska je mikropoíta takové uspoádání logických obvod umožující provádní logických i aritmetických operací podle posloupnosti povel

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Modul FADN RESEARCH je určen pro odborníky z oblasti zemědělské ekonomiky. Modul neomezuje uživatele pouze na předpřipravené

Více

Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro. verze pro operační systém Symbian

Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro. verze pro operační systém Symbian Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro verze pro operační systém Symbian 1 1. Popis Aplikace je určena pro mobilní telefony NOKIA s operačním Symbian a vybavené technologií NFC. Slouží pro správu identifikačních

Více

Uživatelská píruka pro Windows

Uživatelská píruka pro Windows Uživatelská píruka pro Windows SANTIS ADSL 100 ADSL USB Modem Za žádných okolností neotevírejte kryt pístroje! Používejte pouze kabely dodané s tímto zaízením a neprovádjte na tchto kabelech žádné zmny.

Více

SECTRON s.r.o. Výstavní 2510/10, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory +420 595 626 333, sales@sectron.cz

SECTRON s.r.o. Výstavní 2510/10, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory +420 595 626 333, sales@sectron.cz Datum posledního záznamu: 5.12.2012 Verze 2.3.3.1 Výrobní kód 1212 2012-12 Aktualizován manuál Napájecí konektor změněn na 2-pinový MRT9 Přidáno rozhraní pro připojení záložního Pb akumulátoru 12 V, max

Více

Vaše uživatelský manuál HP G6031EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4140868

Vaše uživatelský manuál HP G6031EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4140868 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP G6031EA. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP G6031EA v uživatelské příručce

Více

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi eské vysoké uení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Bakaláské práce WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi Jií Švadlenka Vedoucí práce: Ing. Ivan Halaška Studijní program: Elektrotechnika

Více

Po íta ová prezentace U EBNICE

Po íta ová prezentace U EBNICE Poítaová prezentace UEBNICE - Strana 2 - Obsah Úvod... 3 Zásady tvorby prezentace... 4 Microsoft PowerPoint (verze XP a 2003)... 5 Tvorba prezentace... 6 První krok Výbr pozadí... 7 Druhý krok Výbr rozložení

Více

Knihovna RecDBXLib ZÁZNAMY V DATABOXU TXV 003 49.01

Knihovna RecDBXLib ZÁZNAMY V DATABOXU TXV 003 49.01 PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY Knihovna RecDBXLib ZÁZNAMY V DATABOXU TXV 003 49.01 KNIHOVNA RecDBXLib DATABÁZE V DATABOXU 2. vydání řijen 2008 OBSAH 1. ÚVOD...3 2. KNIHOVNA RecDBXLib DATABÁZE V DATABOXU...4

Více

A. TBOS SYSTEM. 1. Popis systému TBOS. 3. Vlastnosti: TBOS verze UNIK verze UNIK. (stará verze) (stará verze) cívka 9V. 2. Doplky.

A. TBOS SYSTEM. 1. Popis systému TBOS. 3. Vlastnosti: TBOS verze UNIK verze UNIK. (stará verze) (stará verze) cívka 9V. 2. Doplky. A. TBOS SYSTEM 1. Popis systému TBOS Vysílací modul Ovládací modul (stará verze) TBOS verze UNIK verze UNIK (stará verze) cívka 9V 2. Doplky idlo srážek relé idlo vlhkosti 3. Vlastnosti: * Doba závlahy

Více

DANDO S.R.O č.t. 0902 331 936 X-BAR. Elektromechanická závora. Návod k inštalácii a obsluhe

DANDO S.R.O č.t. 0902 331 936 X-BAR. Elektromechanická závora. Návod k inštalácii a obsluhe X-BAR Elektromechanická závora Návod k inštalácii a obsluhe 1. Kontrola p_ed montáží Než p_ikro_íte k instalaci, zkontrolujte vhodnost zvoleného modelu závory a podmínky pro montáž Ujist_te se, že všechny

Více

27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí.

27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí. Petr Martínek martip2@fel.cvut.cz, ICQ: 303-942-073 27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí. Multiplexování (sdružování) - jedná se o

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Nástroj Project Loader TXV 003 10.01 Šesté vydání Září 2013 změny vyhrazeny

Nástroj Project Loader TXV 003 10.01 Šesté vydání Září 2013 změny vyhrazeny Nástroj Project Loader TXV 003 10.01 Šesté vydání Září 2013 změny vyhrazeny 1 TXV 003 10.01 Historie změn Datum Vydání Popis změn Červen 2011 1 První verze (odpovídá stavu nástroje ve verzi 2.0.8) Srpen

Více

Příručka uživatele HELPDESK GEOVAP

Příručka uživatele HELPDESK GEOVAP HELPDESK GEOVAP verze 1.2 11.11.2008 OBSAH 1 REGISTRACE DO HELPDESK...1 2 PŘIHLÁŠENÍ A ODHLÁŠENÍ...1 3 ZÁKLADNÍ OBRAZOVKA HELPDESK...2 4 PŘEHLED HLÁŠENÍ...2 5 ZALOŽENÍ NOVÉHO HLÁŠENÍ...3 6 ZOBRAZENÍ/EDITACE

Více

KOMUNIKACE PC DAT 400/500. přes USB programem INOVATION

KOMUNIKACE PC DAT 400/500. přes USB programem INOVATION KOMUNIKACE PC DAT 400/500 přes USB programem INOVATION O programu Inovation Umožňuje konfigurovat analogově/digitální převodník DAT400/500 dálkovým ovládáním, přes PC a sériové rozhraní RS232 nebo přes

Více

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců.

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců. Přehledy pro Tabulky V programu CONTACT Professional 5 naleznete u firem, osob a obchodních případů záložku Tabulka. Tuto záložku lze rozmnožit, přejmenovat a sloupce je možné definovat dle vlastních požadavků

Více

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná.

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná. Průběžná klasifikace Nová verze modulu Klasifikace žáků přináší novinky především v práci s průběžnou klasifikací. Pro zadání průběžné klasifikace ve třídě doposud existovaly 3 funkce Průběžná klasifikace,

Více

Úvod do MS Access. Modelování v řízení. Ing. Petr Kalčev

Úvod do MS Access. Modelování v řízení. Ing. Petr Kalčev Úvod do MS Access Modelování v řízení Ing. Petr Kalčev Postup při tvorbě aplikace Vytvoření tabulek Vytvoření relací Vytvoření dotazů Vytvoření formulářů Vytvoření sestav Tabulky Slouží k definování polí,

Více

MLE2 a MLE8. Datalogery událostí

MLE2 a MLE8. Datalogery událostí MLE2 a MLE8 Datalogery událostí Zapisovač počtu pulsů a událostí Návod k obsluze modelů MLE2 MLE8 Doporučujeme vytisknout tento soubor, abyste jej mohli používat, když se budete učit zacházet se zapisovačem.

Více

Lokality a uživatelé

Lokality a uživatelé Administrátorský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 15.října 2013

Více

Vaše uživatelský manuál ESET MOBILE ANTIVIRUS http://cs.yourpdfguides.com/dref/3823096

Vaše uživatelský manuál ESET MOBILE ANTIVIRUS http://cs.yourpdfguides.com/dref/3823096 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro ESET MOBILE ANTIVIRUS. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se ESET MOBILE ANTIVIRUS

Více

CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah Cyclope Print Management Software- uživatelská příručka... 1 1. Přehled produktu... 2 2. Stručný popis produtku CPMS... 2 2.1. Stažení CPMS...

Více

Diagnostika u voz s 2-místnými diagnostickými kódy

Diagnostika u voz s 2-místnými diagnostickými kódy Zobrazení Diagnostické y jsou zobrazovány jako impulsy (blikání). Uživatel musí spoítat poet impuls LED diody na diagnostickém zaízení. Nap. íslice 5 je vysláno jako pt impuls (bliknutí), následuje krátká

Více

Síový analyzátor / rekordér pechodových jev

Síový analyzátor / rekordér pechodových jev Technické údaje Síový analyzátor / rekordér pechodových jev Model PQ-Box 200 Detekce chyb Vyhodnocování kvality naptí podle norem EN50160 a IEC61000-2-2 (2-4) FFT analýza do 20 khz Naítání analýz, mení

Více