UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA KASPERSKY ANTI-VIRUS 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA KASPERSKY ANTI-VIRUS 2010"

Transkript

1 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA KASPERSKY ANTI-VIRUS 2010

2 Váţení uţivatelé! Děkujeme, ţe jste si zvolili náš produkt. Doufáme, ţe vám tato dokumentace pomŧţe při práci a poskytne odpovědi na většinu otázek týkajících se tohoto softwarového produktu. Veškeré rozmnoţování nebo šíření jakýchkoli materiálŧ, včetně jejich překladŧ, je moţné pouze s písemným souhlasem společnosti Kaspersky Lab. Tento dokument a související grafické prvky smí být pouţity pouze pro informační, nekomerční a osobní účely. Tento dokument mŧţe být pozměněn bez dalších upozornění. Nejnovější verzi tohoto dokumentu naleznete na webu společnosti Kaspersky Lab na adrese Společnost Kaspersky Lab v ţádném případě neodpovídá za obsah, kvalitu, platnost nebo přesnost materiálŧ pouţitých v tomto dokumentu, k nimţ mají práva třetí strany, ani za potenciální škody spojené s pouţitím takových dokumentŧ. Dokument obsahuje názvy pouţívané jako registrované či neregistrované ochranné známky. Veškeré uvedené ochranné známky jsou vlastnictvím příslušných vlastníkŧ. Copyright Kaspersky Lab Datum revize:

3 OBSAH ÚVOD... 9 Distribuční sada... 9 Sluţby poskytované registrovaným uţivatelŧm Hardwarové a softwarové systémové poţadavky KASPERSKY ANTI-VIRUS Získání informací o aplikaci Zdroje informací pro samostatné vyhledávání Kontaktování oddělení prodeje Kontaktování sluţby technické podpory Diskuse o aplikacích společnosti Kaspersky Lab na webovém fóru NOVINKY V APLIKACI KASPERSKY ANTI-VIRUS KONCEPCE OCHRANY POČÍTAČE Součásti ochrany Úlohy antivirové kontroly Aktualizace Ochrana dat a on-line činností Prŧvodci a nástroje Podpŧrné funkce programu INSTALACE APLIKACE KASPERSKY ANTI-VIRUS Krok 1. Vyhledání novější verze aplikace Krok 2. Ověření, ţe systém splňuje poţadavky pro instalaci Krok 3. Výběr typu instalace Krok 4. Zobrazení licenční smlouvy Krok 5. Kaspersky Security Network Úmluva o sběru dat Krok 6. Výběr cílové sloţky Krok 7. Výběr součástí aplikace pro instalaci Krok 8. Pouţití aplikačních nastavení uloţených po předchozí instalaci Krok 9. Vyhledání jiných antivirových aplikací Krok 10. Konečná příprava na instalaci Krok 11. Dokončení instalace ZAČÍNÁME Prŧvodce konfigurací aplikace Krok 1. Aktivace aplikace Krok 2. Volba reţimu ochrany Krok 3. Konfigurace aktualizací aplikace Krok 4. Omezení přístupu k aplikaci Krok 5. Výběr detekovaných hrozeb Krok 6. Ukončení prŧvodce Aktualizace aplikace Kontrola počítače na výskyt virŧ Kontrola zranitelnosti počítače Správa licence Předplatné pro automatické prodlouţení licence Zapojení se do systému Kaspersky Security Network

4 K A S P E R S K Y A N T I - V I R U S Správa zabezpečení Stav ochrany Pozastavení ochrany ROZHRANÍ APLIKACE Ikona v oznamovací oblasti Místní nabídka Hlavní okno aplikace Kaspersky Anti-Virus Upozornění Okno nastavení aplikace OCHRANA SOUBOROVÉHO SYSTÉMU POČÍTAČE Algoritmus činnosti součásti Změna úrovně zabezpečení součástí a paměti Změna akcí prováděných při detekci objektŧ Vytvoření rozsahu ochrany Pouţití heuristické analýzy Optimalizace kontroly Kontrola sloţených souborŧ Kontrola velkých sloţených souborŧ Změna reţimu kontroly Technika kontroly Pozastavení součásti: vytvoření plánu úloh Pozastavení součásti: vytvoření seznamu aplikací Obnovení výchozích nastavení ochrany OCHRANA POŠTY Algoritmus činnosti součásti Úrovně zabezpečení ochrany pošty Změna akcí prováděných při detekci objektŧ Vytvoření rozsahu ochrany Kontrola pošty v aplikaci Microsoft Office Outlook Kontrola pošty v The Bat! Pouţití heuristické analýzy Kontrola sloţených souborŧ Filtrování příloh Obnovení výchozího nastavení ochrany pošty OCHRANA WEBOVÉHO PROVOZU Algoritmus činnosti součásti Změna úrovně zabezpečení datového toku HTTP Změna akcí prováděných při detekci objektŧ Vytvoření rozsahu ochrany Výběr typu kontroly Kaspersky URL poradce Pouţití heuristické analýzy Optimalizace kontroly Obnovení výchozího nastavení webové ochrany OCHRANA DATOVÉHO PROVOZU RYCHLÝCH ZPRÁV Algoritmus činnosti součásti Vytvoření rozsahu ochrany

5 O B S A H Výběr metody kontroly Pouţití heuristické analýzy PROAKTIVNÍ OBRANA Pouţití seznamu nebezpečných aktivit Změna pravidla sledování nebezpečných aktivit Vytvoření skupiny dŧvěryhodných aplikací Kontrola systémových účtŧ KONTROLA POČÍTAČE Antivirová kontrola Spuštění úlohy antivirové kontroly Vytváření zástupcŧ pro vykonávání úloh Vytvoření seznamu objektŧ ke kontrole Změna úrovně zabezpečení Změna akcí prováděných při detekci objektŧ Změna typu kontrolovaných objektŧ Optimalizace kontroly Kontrola vyměnitelných diskových jednotek Kontrola sloţených souborŧ Techniky kontroly Změna zpŧsobu kontroly Reţim spuštění: vytvoření plánu úloh Reţim spuštění: zadání účtu Vlastnosti plánovaného spouštění úloh Obnovení výchozího nastavení kontroly Kontrola zranitelnosti Spuštění úlohy kontroly zranitelnosti Vytváření zástupcŧ pro vykonávání úloh Vytvoření seznamu objektŧ ke kontrole Reţim spuštění: vytvoření plánu úloh Reţim spuštění: zadání účtu AKTUALIZACE Spouštění aktualizace Návrat k předchozí aktualizaci Výběr zdroje aktualizací Pouţití proxy serveru Místní nastavení Činnosti, jeţ se mají provést po aktualizaci Aktualizace z místní sloţky Změna reţimu spouštění aktualizace Spuštění aktualizací z jiného uţivatelského účtu KONFIGURACE NASTAVENÍ APLIKACE Ochrana Aktivace / inaktivace ochrany počítače Spouštění Kaspersky Anti-Virus při spouštění operačního systému Pouţití reţimu interaktivní ochrany Omezení přístupu k Kaspersky Anti-Virus File Anti-Virus

6 K A S P E R S K Y A N T I - V I R U S Mail Anti-Virus Web Anti-Virus IM Anti-Virus Proaktivní obrana Kontrola Aktualizace Nastavení Sebeobrana Kaspersky Anti-Virus Technika pokročilé dezinfekce Pouţití Kaspersky Anti-Virus v přenosném počítači Výkon počítače během provádění úlohy Export / import nastavení aplikace Kaspersky Anti-Virus Obnovení výchozího nastavení Hrozby a výjimky Síť Upozornění Zprávy a úloţiště Zpětná vazba Vzhled aplikace Pouţití profilŧ Kaspersky Anti-Virus DALŠÍ FUNKCE Virtuální klávesnice Záchranný disk Vytvoření záchranného disku Spouštění počítače pomocí záchranného disku Konfigurace prohlíţeče Obnovení po infekci Prŧvodce mazáním soukromých údajŧ ZPRÁVY Výběr součásti nebo úlohy pro vytvoření zprávy Seskupování informací ve zprávě Oznamování o připravenosti zprávy Volba typŧ událostí Zobrazení dat na obrazovce Vyjádření statistických údajŧ tabulkou nebo grafem Uloţení zprávy do souboru Komplexní filtrování Vyhledávání událostí UPOZORNĚNÍ Zjištění škodlivého objektu Objekt nelze dezinfikovat Je vyţadována zvláštní dezinfekce Zjištění nebezpečného objektu v datovém toku Zjištění podezřelého objektu Zjištění nebezpečné aktivity v systému Zjištění skrytého procesu Zjištění pokusu o přístup k registru systému Zjištění útoku phishing

7 O B S A H Zjištění podezřelého odkazu Zjištění neplatného certifikátu OVĚŘENÍ NASTAVENÍ KASPERSKY ANTI-VIRUS Testovací virus" EICAR a jeho modifikace Testování ochrany datového toku HTTP Testování ochrany datového toku SMTP Ověření nastavení součásti File Anti-Virus Ověření nastavení úlohy antivirové kontroly PRÁCE S APLIKACÍ Z PŘÍKAZOVÉHO ŘÁDKU Aktivace aplikace Správa součástí aplikace a úloh Antivirová kontrola Aktualizace aplikace Návrat k předchozí aktualizaci Export nastavení ochrany Import nastavení ochrany Spuštění aplikace Zastavení aplikace Vytvoření trasovacího souboru Zobrazení nápovědy Návratové kódy příkazového řádku ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŦ Vytvoření zprávy o stavu systému Vytvoření trasovacího souboru Odesílání datových souborŧ Spuštění skriptu AVZ KASPERSKY SECURITY NETWORK ÚMLUVA O SBĚRU DAT POUŢITÍ KÓDU TŘETÍ STRANY CryptoEx LLC Knihovna Fastscript Knihovna Libnkfm Knihovna analyzátoru GNU bison Knihovna AGG Knihovna OpenSSL 0.9.8d Knihovna Gecko SDK Knihovna Zlib Knihovna Libpng 1.2.8, Knihovna Libnkfm Knihovna Expat 1.2, Knihovna Info-ZIP Knihovna Windows Installer XML (WiX) Knihovna Passthru Knihovna filtrŧ Knihovna Netcfg Knihovna Pcre Knihovna MD5 na bázi RFC1321 (ne RSA) Knihovna šablon Windows (WTL 7.5)

8 K A S P E R S K Y A N T I - V I R U S Knihovna Libjpeg 6b Knihovna Libungif Knihovna Libxdr Knihovna Tiniconv Knihovna Bzip2/libbzip Knihovna Libspf Knihovna Protocol Buffer SLOVNÍČEK POJMŦ KASPERSKY LAB LICENČNÍ SMLOUVA REJSTŘÍK

9 ÚVOD V TOMTO ODDÍLE: Distribuční sada... 9 Sluţby poskytované registrovaným uţivatelŧm... 9 Hardwarové a softwarové systémové poţadavky DISTRIBUČNÍ SADA Aplikaci Kaspersky Anti-Virus mŧţete zakoupit v krabicové verzi od prodejcŧ nebo v internetových obchodech, jako je sekce estore webu Pokud zakoupíte krabicovou verzi aplikace, balení bude obsahovat: Zapečetěnou obálku s instalačním CD, obsahujícím programové soubory a dokumentaci ve formátu PDF. Dokumentaci v tištěné podobě, zejména Uţivatelskou příručku a dokument Začínáme. Licenční smlouva (v závislosti na zemi). Aktivační kartu s aktivačním kódem a návodem k aktivaci aplikace (v závislosti na zemi). Licenční smlouva s koncovým uţivatelem (EULA) je právní smlouvou mezi vámi a společností Kaspersky Lab, která uvádí podmínky, za kterých smíte zakoupený software pouţívat. Pečlivě si smlouvu EULA přečtěte! Jestliţe s podmínkami smlouvy EULA nesouhlasíte, mŧţete vrátit produkt v krabicovém balení prodejci, u kterého jste jej zakoupili, a částka, kterou jste za aplikaci zaplatili, vám bude vrácena za předpokladu, ţe nebyla otevřena obálka s instalačním diskem. Otevřením zalepené obálky s instalačním diskem souhlasíte s podmínkami smlouvy EULA. Před otevřením obálky s instalačním diskem si pečlivě přečtěte smlouvu EULA. Pokud zakoupíte aplikaci Kaspersky Anti-Virus v internetovém obchodě estore, stáhnete si tento produkt z webu společnosti Kaspersky Lab; uţivatelská příručka je součástí instalačního balíčku. Po obdrţení vaší platby vám em zašleme aktivační kód. 9

10 K A S P E R S K Y A N T I - V I R U S SLUŽBY POSKYTOVANÉ REGISTROVANÝM UŽIVATELŮM Společnost Kaspersky Lab nabízí všem zákonně registrovaným uţivatelŧm rozsáhlý balíček sluţeb, díky kterému mohou ještě zvýšit výkonnost aplikace. Po zakoupení licence se stáváte registrovaným uţivatelem a po dobu platnosti této licence vám budou dané sluţby poskytovány: velmi časté aktualizace antivirové databáze a aktualizace softwarového balíčku; podporu ve věcech instalace, konfigurace a pouţití zakoupeného softwarového výrobku. Sluţby budou poskytovány telefonicky nebo em; oznamování existence nových výrobkŧ společnosti Kaspersky Lab a výskytu nových virŧ ve světe. Tato sluţba je k dispozici uţivatelŧm, kteří se přihlásí k odběru novinek společnosti Kaspersky Lab formou elektronické pošty na webu Sluţby technické podpory (http://support.kaspersky.com/subscribe). Společnost Kaspersky Lab neposkytuje technickou podporu při potíţích týkajících se činnosti a pouţívání operačního systému nebo dalších nesouvisejících technologií. HARDWAROVÉ A SOFTWAROVÉ SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY K zajištění normální funkce aplikace Kaspersky Anti-Virus 2010 musí počítač splňovat následující minimální poţadavky: Všeobecné požadavky: 300 MB volného místa na pevném disku. CD-ROM (pro instalaci Kaspersky Anti-Virus 2010 z instalačního disku CD). Microsoft Internet Explorer 6.0 nebo vyšší (k aktualizaci databází a softwarových modulŧ aplikace prostřednictvím internetu). Instalační sluţba Microsoft Windows Installer 2.0. Microsoft Windows XP Home Edition (Service Pack 2), Microsoft Windows XP Professional (Service Pack 2), Microsoft Windows XP Professional x64 Edition: Procesor Intel Pentium 300 MHz nebo vyšší (nebo kompatibilní ekvivalent). 256 MB volné paměti RAM. Microsoft Windows Vista Home Basic, Microsoft Windows Vista Home Premium, Microsoft Windows Vista Business, Microsoft Windows Vista Enterprise, Microsoft Windows Vista Ultimate: 32bitový (x86) nebo 64bitový (x64) procesor Intel Pentium 800 MHz nebo vyšší (nebo kompatibilní ekvivalent). 512 MB volné paměti RAM. 10

11 KASPERSKY ANTI-VIRUS 2010 Aplikace Kaspersky Anti-Virus 2010 je novou generací řešení informační bezpečnosti. To, čím se aplikace Kaspersky Kaspersky Anti-Virus 2010 skutečně odlišuje od jiného softwaru a dokonce od ostatních produktŧ společnosti Kaspersky Lab, je mnohostranný přístup k zabezpečení dat v počítači uţivatele. V TOMTO ODDÍLE: Získání informací o aplikaci ZÍSKÁNÍ INFORMACÍ O APLIKACI Máte-li jakýkoliv dotaz týkající se nákupu, instalace nebo pouţívání aplikace, mŧţete snadno získat odpověď. Společnost Kaspersky Lab poskytuje rŧzné informační zdroje týkající se této aplikace. Mŧţete si vybrat, který je pro vás nejvhodnější, ať jiţ z hlediska dŧleţitosti či naléhavosti. V TOMTO ODDÍLE: Zdroje informací pro samostatné vyhledávání Kontaktování oddělení prodeje Kontaktování sluţby technické podpory Diskuse o aplikacích společnosti Kaspersky Lab na webovém fóru ZDROJE INFORMACÍ PRO SAMOSTATNÉ VYHLEDÁVÁNÍ Mŧţete pouţívat následující zdroje informací týkajících se aplikace: stránka aplikace na webu společnosti Kaspersky Lab; stránka aplikace na webu Sluţby technické podpory (ve vědomostní databázi); servisní stránka podpory FastTrack; systém nápovědy; dokumentace. Stránka aplikace na webu společnosti Kaspersky Lab Tato stránka poskytuje obecné informace o aplikaci, jejích funkcích a moţnostech. 11

12 K A S P E R S K Y A N T I - V I R U S Stránka aplikace na webu Sluţby technické podpory (ve vědomostní databázi) Na této stránce naleznete články od odborníkŧ Sluţby technické podpory. Články obsahují uţitečné informace, doporučení a často kladené otázky ke koupi, instalaci a pouţití aplikace. Jsou tříděny podle předmětu, jako například správa souborŧ s klíči, nastavení aktualizací databáze nebo odstraňování provozních problémŧ. Články mohou obsahovat odpovědi na otázky, které se netýkají jen této aplikace, ale i ostatních produktŧ společnosti Kaspersky Lab; mohou také obsahovat novinky ze Sluţby technické podpory. Sluţba podpory FastTrack Na této stránce naleznete pravidelně doplňovanou databázi často kladených otázek s odpověďmi. Pro pouţití této funkce je zapotřebí připojení k internetu. Na stránku sluţby přejdete klepnutím na odkaz Podpora v hlavním okně aplikace, v okně, které se objeví, klepnete na tlačítko Podpora FastTrack. Systém nápovědy Instalační balíček aplikace obsahuje soubor úplné a místní nápovědy, který obsahuje informace o zpŧsobu správy ochrany počítače (zobrazení stavu ochrany, kontrola rŧzných oblastí počítače na přítomnost virŧ, provádění jiných úloh) a informace o všech oknech aplikace, jako je seznam jejich správných nastavení a jejich popisŧ a seznam prováděných úloh. Chcete-li otevřít soubor nápovědy, klepněte v příslušném okně na tlačítko Nápověda, nebo stiskněte tlačítko <F1>. Dokumentace Instalační balíček aplikace Kaspersky Anti-Virus obsahuje dokument Uţivatelská příručka (ve formátu PDF). V dokumentu jsou obsaţeny popisy funkcí aplikace a jejich volby i hlavní algoritmy činnosti. KONTAKTOVÁNÍ ODDĚLENÍ PRODEJE Máte-li dotaz týkající se výběru nebo koupě aplikace nebo prodlouţení platnosti licence, mŧţete se telefonicky obrátit Obchodní oddělení v hlavním sídle naší společnosti v Moskvě na čísle: +7 (495) , +7 (495) , +7 (495) Komunikačním jazykem je ruština a angličtina. Své dotazy pro odborníky Obchodního oddělení mŧţete odeslat em na adresu KONTAKTOVÁNÍ SLUŽBY TECHNICKÉ PODPORY Pokud jste jiţ zakoupili aplikaci Kaspersky Anti-Virus, mŧţete o ní získat informace na Sluţbě technické podpory, telefonicky nebo prostřednictvím internetu. Odborníci Sluţby technické podpory zodpoví všechny vaše dotazy týkající se instalace a pouţívání aplikace. Pomohou vám také vypořádat se s následky činnosti škodlivého softwaru, pokud byl váš počítač jiţ infikován. Dříve, neţ se obrátíte na Sluţbu technické podpory, přečtěte si Pravidla podpory produktŧ Kaspersky Lab (http://support.kaspersky.com/support/rules). 12

13 K A S P E R S K Y A N T I - V I R U S ový poţadavek na Sluţbu technické podpory Svŧj dotaz mŧţete poloţit v ruštině, angličtině, němčině, francouzštině nebo španělštině. Sluţba technické podpory dotaz zodpoví na vašem účtu Kaspersky (https://my.kaspersky.com) a prostřednictvím u, který uvedete v dotazu. V dotazníku popište vzniklý problém co nejpodrobněji. Do povinně vyplňovaných polí zadejte tyto údaje: Typ dotazu. Zvolte předmět, který nejlépe odpovídá příslušnému problému, například: Problém s instalací/odinstalací produktu, nebo Problém s vyhledáváním/odstraňováním virŧ. Pokud jste nenalezli odpovídající tematickou skupinu, zvolte "Všeobecné dotazy". Název aplikace a číslo verze. Text dotazu. Popište nastalý problém co nejpodrobněji. ID zákazníka a heslo. Zadejte klientské číslo a heslo, které jste obdrţeli při registraci na webu sluţby technické podpory. ová adresa. Specialisté technické podpory vám na tuto adresu odpoví na váš dotaz. Technická podpora po telefonu Pokud máte naléhavý problém, mŧţete zavolat na místní sluţbu technické podpory. Neţ zavoláte rusky hovořící (http://support.kaspersky.ru/support/support_local) nebo mezinárodní (http://support.kaspersky.com/support/international) odborníky technické podpory, zjistěte si informace (http://support.kaspersky.com/support/details) o svém počítači a pouţívaných antivirových aplikacích. Urychlí se tím poskytnutí pomoci. DISKUSE O APLIKACÍCH SPOLEČNOSTI KASPERSKY LAB NA WEBOVÉM FÓRU Pokud vaše otázka nevyţaduje naléhavě urychlenou odpověď, mŧţete s odborníky společnosti Kaspersky Lab a s ostatními uţivateli diskutovat na našem fóru na Na fóru si mŧţete prohlédnout probíraná témata, psát komentáře, vytvářet nová témata a pouţít vyhledávač. 13

14 NOVINKY V APLIKACI KASPERSKY ANTI- VIRUS 2010 Kaspersky Anti-Virus 2010 je komplexní nástroj zabezpečení dat. Mnohostranná ochrana pokrývá všechny kanály přenosu a výměny dat. Pruţné nastavení libovolné součásti umoţňuje uţivatelŧm zcela si přizpŧsobit Kaspersky Anti- Virus svým konkrétním potřebám. Podívejme se blíţe na inovované funkce aplikace Kaspersky Anti-Virus Co je nového v ochraně: Nová součást IM Anti-Virus (viz strana 65) zaručuje bezpečnou činnost rŧzných aplikací rychlého zasílání zpráv. Součást provádí ve zprávách kontrolu přítomnosti škodlivých objektŧ. Kaspersky Anti-Virus obsahuje modul kontroly URL (viz strana 62) spravovaný součástí Web Anti-Virus. Tento modul kontroluje, jestli odkazy, které se nachází na webové stránce, se nenachází na seznamu podezřelých a podvodných webových adres. Tento modul je zaloţen na webových prohlíţečích Microsoft Internet Explorer a Mozilla Firefox pouţitých jako zásuvný modul. Monitorování přístupŧ k podvodným webŧm a ochrana před podvodnými útoky phishing se provádí kontrolou odkazŧ ve zprávách a na webových stránkách a dále s vyuţitím databáze phishingových adres, kdyţ je zjištěn pokus o přístup na webové stránky. Mŧţete zkontrolovat, jestli nejsou webové adresy na seznamu podvodných webových adres; tato moţnost je dostupná pouze pro Web Anti-Virus (viz strana 61) a IM Anti-Virus (viz strana 66). Na seznam kontrolních úloh byl přidán nový nástroj nazývaný kontrola zranitelnosti (viz strana 82); Usnadňuje rozpoznání a zneškodnění bezpečnostních hrozeb a zranitelných míst v instalovaných aplikacích v počítači a v nastaveních operačního systému. Co je nového v rozhraní: Byl zaveden nový přístup ke správě ochrany, nazývaný Moje ochrana. Ochrana počítače je zaručena ve třech rŧzných směrech: soubory uţivatele a osobní data, objekty operačního systému a aplikace instalované v počítači a síťová aktivita. Pro kaţdý ze směrŧ této ochrany je pouţita zvláštní sada součástí Kaspersky Anti- Virus. S pomocí Mojí ochrany mŧţe uţivatel nalézt součást, která provádí ochranu určité kategorie prostředkŧ, a rychle přepnout na úpravu těchto nastavení. Prŧvodce a nástroje (viz strana 18), které mohou provádět určité úlohy v poskytování ochrany počítače, jsou seskupeny v části Zabezpečení+. 14

15 KONCEPCE OCHRANY POČÍTAČE Aplikace Kaspersky Anti-Virus zajišťuje ochranu počítače proti známým i novým hrozbám. Kaţdý typ hrozby mŧţe být zpracován jinou součástí této aplikace. Díky této struktuře je sada zabezpečení flexibilní a součásti lze snadno konfigurovat, aby vyhovovaly potřebám konkrétního uţivatele nebo celého podniku. Aplikace Kaspersky Anti-Virus obsahuje následující nástroje ochrany: Součásti ochrany (viz strana 15), které chrání: soubory a osobní data; systém; síťové aktivity. Úlohy antivirové kontroly (viz strana 17) slouţí ke kontrole jednotlivých souborŧ, sloţek, ovladačŧ, oblastí nebo celého počítače na výskyt virŧ. Aktualizace (viz strana 17) zajišťují aktuální stav interních aplikačních modulŧ a databází pouţívaných k vyhledávání škodlivých programŧ a k detekci síťových útokŧ a nevyţádané pošty. Prŧvodce a nástroje (viz strana 18) umoţňující provádět úloh během operací aplikace Kaspersky Anti-Virus. Podpŧrné funkce (viz strana 18) které poskytují pomocné informace pro práci s programem a rozšiřování jeho schopností. V TOMTO ODDÍLE: Součásti ochrany Úlohy antivirové kontroly Aktualizace Ochrana dat a on-line činností Prŧvodci a nástroje Podpŧrné funkce aplikace SOUČÁSTI OCHRANY Následující součásti ochrany zajišťují ochranu počítače v reálném čase: File Anti-Virus (viz strana 41) File Anti-Virus sleduje systém souborŧ počítače. Provádí kontrolu všech souborŧ v počítači a všech připojených diskových jednotkách, které lze otvírat, spouštět nebo ukládat. Kaspersky Internet Security zachytí kaţdý pokus o přístup k souboru a zkontroluje takový soubor na známé viry. Soubor bude moţné pouze zpracovat, pokud nebude napaden, nebo bude úspěšně vyléčen. Pokud soubor z nějakého dŧvodu nemŧţe být dezinfikován, bude smazán a kopie souboru bude uloţena v záloze nebo bude přesunut do karantény. 15

16 K A S P E R S K Y A N T I - V I R U S Mail Anti-Virus (viz strana 51) Mail Anti-Virus která vyhledává viry ve všech příchozích a odchozích ech v počítači. Analyzuje y a zjišťuje v nich přítomnost škodlivých programŧ. bude adresátovi k dispozici, jen pokud neobsahuje nebezpečné objekty. Tyto součást rovněţ analyzuje ové zprávy, jestli se nejedná o podvodné phishingové zprávy. Web Anti-Virus (viz strana 58) Web Anti-Virus zachycuje a blokuje skripty na webu, pokud představují ohroţení. Součást pečlivě kontroluje veškerý datový tok prostřednictvím protokolu HTTP. Tato součást také analyzuje webové stránky a detekuje phishing. IM Anti-Virus (viz strana 65) IM Anti-Virus zajišťuje bezpečné pouţívání internetových stránek. Tato součást chrání informace, které přicházejí do počítače prostřednictvím protokolŧ rychlého zasílání zpráv (IM). IM Anti-Virus zajišťuje bezpečnou činnost rŧzných aplikací určených pro rychlé zasílání zpráv. Anti-Phishing Součást integrovaná do Web Anti-Virus a IM Anti-Virus, která umoţňuje porovnávat adresy se seznamem phishingových adres a podezřelé webové adresy. Některé součásti ochrany jsou dostupné pouze v Kaspersky Internet Security Mezi ně patří: Kontrola aplikace Kontrola aplikací protokoluje činnosti prováděné aplikacemi v systému a provádí správu činností aplikace na základě zařazení do skupiny, ve které činnost provádí. Pro kaţdou skupinu aplikací je definována sada pravidel. Tato pravidla sledují přístup aplikace k rŧzným prostředkŧm: Brána firewall Brána firewall zajišťuje bezpečnost síťové práce v místních sítích i internetu. Tato součást filtruje všechny síťové činnosti pomocí pravidel dvou typŧ: pravidel pro aplikace a pravidel pro pakety. Proaktivní obrana (viz strana 68) Proaktivní obrana umoţňuje detekovat nový škodlivý program dříve, neţ provede svoji škodlivou činnost. Tato součást je zaloţena na sledování a analýze chování všech aplikací, které jsou nainstalovány v počítači. Kaspersky Anti-Virus se rozhoduje na základě akcí, které aplikace provádí: jestli je aplikace potenciálně nebezpečná či nikoli. Počítač je tak chráněn nejen před známými viry, ale také před novými a před těmi, které dosud nebyly odhaleny. Blokátor síťových útokŧ Blokátor síťových útokŧ se spustí po spuštění operačního systému a sleduje v příchozím datovém toku výskyt charakteristických aktivit síťových útokŧ. Jakmile je rozpoznán pokus o útok na počítač, Kaspersky Anti-Virus zablokuje veškeré síťové aktivity útočícího počítače vŧči vašemu počítači. Anti-Spam Anti-Spam se integruje do poštovního klienta nainstalovaného ve vašem počítači a vyhledává ve veškeré příchozí poště nevyţádaný obsah. Všechny zprávy, které obsahují nevyţádanou poštu, jsou označeny speciálním záhlavím. Součást Anti-Spam lze také konfigurovat pro zpracování nevyţádané pošty (automatické odstraňování, přemisťování do zvláštní sloţky atd.). Tyto součást rovněţ analyzuje ové zprávy, jestli se nejedná o podvodné phishingové zprávy. Sledování sítě Součást vytvořená pro sledování informací o činnosti sítě v reţimu reálného času. 16

17 K O N C E P C E O C H R A N Y P O Č Í T A Č E Anti-Banner Anti-Banner blokuje reklamní informace, které jsou umístěné na reklamních lištách, které jsou zabudované do rozhraní rŧzných programŧ, nainstalovaných v počítači. Rodičovská kontrola Součást Rodičovská kontrola sleduje přístupy uţivatelŧ k webovým zdrojŧm. Hlavním účelem rodičovské kontroly je omezit přístup k webŧm s obsahem učeným pro dospělé, jako je pornografie, střelné zbraně, narkomanie, vybízející ke krutosti, násilí atp., jakoţ i k webŧm, které mohou zavinit plýtvání časem (diskuzní místnosti, herní weby) nebo penězi (internetové obchody, aukce). ÚLOHY ANTIVIROVÉ KONTROLY Kromě trvalé ochrany všech moţných cest, kterými by škodlivé programy mohly do počítače proniknout, je nesmírně dŧleţité počítač pravidelně kontrolovat na přítomnost virŧ. To je nezbytné kvŧli vyloučení moţnosti šíření škodlivých programŧ, které součásti ochrany neodhalily, poněvadţ například byla z nějakého dŧvodu nastavena nízká úroveň zabezpečení. Aplikace Kaspersky Anti-Virus obsahuje následující úlohy antivirové kontroly: Kontrola objektu. Kontroluje objekty vybrané uţivatelem. Mŧţete kontrolovat veškeré objekty v systému souborŧ na počítači. Úplná kontrola. Dŧkladná kontrola celého systému. Následující objekty se kontrolují podle výchozího nastavení: systémová paměť, programy aktivované při spuštění počítače, systémová záloha, ové databáze, pevné disky, vyměnitelná paměťová média a síťové disky. Rychlá kontrola. Antivirová kontrola spouštěcích objektŧ operačního systému. AKTUALIZACE Chcete-li blokovat síťové útoky, odstraňovat viry nebo jiné škodlivé programy, musí být aplikace Kaspersky Anti-Virus pravidelně aktualizována. Součást Aktualizace je určena k tomu, aby přesně toto prováděla. Provádí aktualizaci databází aplikace a modulŧ, které aplikace pouţívá. Sluţba distribuce aktualizací umoţňuje uloţit aktualizace databází a aplikačních modulŧ, získané ze serverŧ společnosti Kaspersky Lab, do místní sloţky a potom k ní umoţnit přístup ostatním počítačŧm v síti, aby se sníţil tok dat v síti. OCHRANA DAT A ON-LINE ČINNOSTÍ Kaspersky Anti-Virus chrání data v počítači před škodlivými programy a neoprávněným přístupem, dále zajišťuje bezpečnost vašich operací v místní síti a na internetu. Chráněné objekty se dělí do tří skupin: Soubory, osobní data, parametry přístupu k rŧzným zdrojŧm (uţivatelská jména a hesla), informace o bankovních kartách atp. Ochranu těchto objektŧ provádí File Anti-Virus a Proaktivní obrana. Aplikace instalované v počítači a objekty operačního systému. Ochranu těchto objektŧ provádí Mail Anti-Virus, Web Anti-Virus, IM Anti-Virus a Proaktivní obrana. On-line aktivita: pouţití systémŧ elektronických plateb, ochrana ŧ proti nevyţádané poště a virŧm atd. Ochranu těchto objektŧ provádí Mail Anti-Virus, Web Anti-Virus, IM Anti-Virus a Anti-Phishing. 17

18 K A S P E R S K Y A N T I - V I R U S PRŮVODCI A NÁSTROJE Zajištění bezpečnosti počítače je obtíţný úkol, který vyţaduje znalosti o operačním systému a o tom, jak útočníci vyuţívají jeho slabin. Navíc vzhledem k velkému mnoţství a rŧznorodosti informací o systémové bezpečnosti je obtíţná její analýza a zpracování. V softwarovém balíku Kaspersky Anti-Virus je obsaţena sada nástrojŧ a prŧvodcŧ k usnadnění řešení konkrétních úloh v rámci zajištění bezpečnosti počítače. Prŧvodce konfigurací prohlíţeče (viz strana 120) provádí analýzu nastavení prohlíţeče Microsoft Internet Explorer a vyhodnocuje je z bezpečnostního pohledu. Prŧvodce obnovením systému (viz strana 121) eliminuje výskyt stop škodlivých objektŧ v systému. Prŧvodce mazáním osobních údajŧ (viz strana 121) vyhledává a eliminuje záznamy o činnosti uţivatele v systému a také nastavení operačního systému, která umoţňují shromaţďovat informace o činnosti uţivatele. Záchranný disk (viz strana 118) je určen ke kontrole a dezinfekci počítačŧ kompatibilních se systémem x86. Aplikace by se měla pouţívat v případě, kdy je úroveň infekce taková, ţe je zdánlivě nemoţné dezinfikovat počítač pomocí antivirových aplikací nebo nástrojŧ na odstraňování škodlivých programŧ. Kontrola zranitelnosti (viz strana 82) provádí diagnostiku počítače a vyhledává zranitelnosti operačního systému a aplikací uţivatele instalovaných v počítači. Virtuální klávesnice (viz strana 117) zabraňuje zachytávání dat zadaných pomocí klávesnice. PODPŮRNÉ FUNKCE PROGRAMU Součástí aplikace Kaspersky Anti-Virus je řada podpŧrných funkcí. Slouţí k tomu, aby udrţovaly aplikaci aktuální, rozšířily její schopnosti a pomáhaly vám při jejím pouţívání. Datové soubory a zprávy Během činnosti aplikace je vytvořena zpráva pro kaţdou součást ochrany, úlohu antivirové kontroly nebo úlohu aktualizace aplikace. Obsahuje údaje o prováděných aktivitách a výsledcích činností; s nimi budete schopni zjistit podrobnosti o tom, jak která součást aplikace Kaspersky Anti-Virus pracuje. V případě, ţe dojde k potíţím, mŧţete tyto zprávy zaslat společnosti Kaspersky Lab, jejíţ odborníci situaci podrobně prostudují a co nejrychleji vám pomohou. Kaspersky Anti-Virus přesouvá soubory podezřelé z nebezpečnosti do zvláštního úloţného místa nazývaného Karanténa. Soubory jsou zde ukládány v šifrované podobě, aby nemohlo dojít k infikování počítače. Tyto objekty lze zkontrolovat na výskyt virŧ, obnovit je do pŧvodního umístění nebo odstranit. Do karantény také mŧţete přidávat soubory sami. Všechny soubory, u kterých se po dokončení antivirové kontroly neprokáţe infekce, jsou automaticky obnoveny do pŧvodního umístění. Úložiště uchovává kopie souborŧ, které aplikace Kaspersky Anti-Virus dezinfikovala a odstranila. Tyto kopie se vytvářejí pro případ, ţe by bylo třeba obnovit soubory nebo rekonstruovat prŧběh jejich infekce. Záloţní kopie souborŧ jsou rovněţ ukládány v šifrované podobě, aby nemohlo docházet k dalšímu infikování. Licence Soubor je moţné ze záloţního umístění obnovit do pŧvodního umístění, nebo kopii odstranit. Zakoupením aplikace Kaspersky Anti-Virus uzavíráte se společností Kaspersky Lab licenční smlouvu, kterou se po určené období řídí pouţívání aplikace, jakoţ i váš přístup k aktualizacím databází aplikace a sluţbám technické podpory. Podmínky pouţití a další informace potřebné pro plnou funkčnost aplikace jsou poskytovány prostřednictvím licence. Pomocí funkce Licence mŧţete získat podrobné informace o své licenci, a také zakoupit licenci novou či obnovit licenci stávající. 18

19 K O N C E P C E O C H R A N Y P O Č Í T A Č E Podpora Všichni zaregistrovaní uţivatelé aplikace Kaspersky Anti-Virus mohou vyuţívat výhody naší sluţby technické podpory. Blíţe o podmínkách poskytování sluţby zjistíte z volby Podpora. Přes příslušné odkazy mŧţete navštívit diskusní fórum uţivatelŧ produktŧ firmy Kaspersky Lab, zaslat chybovou zprávu technické podpoře nebo zpětnou odpověď ohledně aplikace, vyplněním speciálního on-line formuláře. Mŧţete se také obrátit na on-line technickou podporu a sluţby Personal User Cabinet. Naši odborníci vám vţdy rádi poskytnou telefonní podporu pro aplikaci Kaspersky Anti-Virus. 19

20 INSTALACE APLIKACE KASPERSKY ANTI- VIRUS Kaspersky Anti-Virus se instaluje v interaktivním reţimu pomocí Prŧvodce instalací. Před instalací doporučujeme ukončit všechny spuštěné aplikace. Pro zahájení instalace aplikace Kaspersky Anti-Virus na počítač spusťte instalační soubor (soubor s příponou *.exe), který najdete na CD s programem. Instalace aplikace Kaspersky Anti-Virus z instalačního souboru staţeného z internetu je naprosto totoţná s instalací z CD. Po hledání a nalezení instalačního balíčku Kaspersky Anti-Virus (soubor s příponou.msi) proběhne na internetových serverech společnosti Kaspersky Lab vyhledávání novější verze. Pokud soubor instalačního balíčku nelze nalézt, bude vám nabídnuto jeho staţení. Po staţení souboru bude zahájena instalace Kaspersky Anti-Virus. Pokud je stahování zrušeno, bude instalace aplikace pokračovat ve standardním reţimu. Instalační program je implementován jako standardní prŧvodce instalací. Kaţdé okno prŧvodce obsahuje sadu tlačítek pro řízení procesu instalace. Následuje stručný popis jejich účelu: Další přijmout akci a přejít k dalšímu kroku procesu instalace. Zpět vrátit se k předchozímu kroku procesu instalace. Storno zrušit instalaci. Dokončit dokončit instalaci aplikace. Podívejme se blíţe na jednotlivé kroky instalace. 20

Kaspersky Anti-Virus 6.0 pro pracovní stanice Windows MP4 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Kaspersky Anti-Virus 6.0 pro pracovní stanice Windows MP4 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Kaspersky Anti-Virus 6.0 pro pracovní stanice Windows MP4 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA V E R Z E A P L I K A C E : 6. 0 BALÍČE K M A I N T E N A N C E P A C K 4 Váţení uţivatelé aplikace Kaspersky Anti-Virus!

Více

Kaspersky Anti-Virus 6.0 SOS MP4 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Kaspersky Anti-Virus 6.0 SOS MP4 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Kaspersky Anti-Virus 6.0 SOS MP4 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA V E R Z E A P L I K A C E : 6. 0 S E R V I S N Í B A L Í Č E K 4, K R I T I C K Á O P R A V A 1 Váţení uţivatelé Kaspersky Anti-Virus! Děkujeme, ţe

Více

Kaspersky Anti-Virus 6.0 pro servery Windows MP4 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Kaspersky Anti-Virus 6.0 pro servery Windows MP4 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Kaspersky Anti-Virus 6.0 pro servery Windows MP4 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA V E R Z E A P L I K A C E : 6. 0 M A I N T E N A N C E P A C K 4 Váţení uţivatelé Kaspersky Anti-Virus! Děkujeme, ţe jste si zvolili

Více

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Stručná příručka Klikněte sem pro stažení nejnovější verze dokumentu ESET NOD32 Antivirus poskytuje

Více

Instalace a první spuštění programu. www.zoner.cz

Instalace a první spuštění programu. www.zoner.cz Instalace a první spuštění programu www.zoner.cz CZ Průvodce instalací Z nabídky instalačního CD vyberte Zoner Photo Studio 13 v požadované jazykové verzi * a klikněte na položku Instalace programu. Pokud

Více

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 RYCHLÝ ÚVODNÍ LIST NOVELL Při instalaci nové verze systému SUSE Linux Enterprise 11 postupujte podle následujících pokynů. Tento dokument obsahuje

Více

Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server. Stručná příručka

Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server. Stručná příručka Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server Stručná příručka ESET Smart Security poskytuje dokonalou ochranu počítače před škodlivým kódem. Základem je skenovací technologie ThreatSense, která

Více

ESET NOD32 ANTIVIRUS 9

ESET NOD32 ANTIVIRUS 9 ESET NOD32 ANTIVIRUS 9 Microsoft Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP Stručná příručka Klikněte sem pro stažení nejnovější verze příručky ESET NOD32 Antivirus poskytuje nejmodernější ochranu počítače

Více

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Instalace a aktivace Předchozí verze Instalace Aktivace Pokud máte nainstalovanou předchozí verzi aplikace F-Secure Mobile Security, je třeba ji ukončit.

Více

Kaspersky Internet Security Uživatelská příručka

Kaspersky Internet Security Uživatelská příručka Kaspersky Internet Security Uživatelská příručka V E R Z E A P L I K A C E : 1 5. 0 Váţený uţivateli, Děkujeme, ţe jste si vybrali náš produkt. Doufáme, ţe vám tento dokument pomůţe ve vaší práci a odpoví

Více

Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / NT4 (SP6) / Mac OS X 10.5, 10.6 / Linux (RPM, DEB) Stručná příručka

Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / NT4 (SP6) / Mac OS X 10.5, 10.6 / Linux (RPM, DEB) Stručná příručka Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / NT4 (SP6) / Mac OS X 10.5, 10.6 / Linux (RPM, DEB) Stručná příručka ESET NOD32 Antivirus poskytuje dokonalou ochranu počítače před škodlivým kódem.

Více

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 Informační systém ISOP 7-13 Vypracováno pro CzechInvest Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. Dokument ze dne 20.2.2015, verze 1.00 Konfigurace

Více

ESET NOD32 Antivirus 4 pro Linux Desktop. Stručná příručka

ESET NOD32 Antivirus 4 pro Linux Desktop. Stručná příručka ESET NOD32 Antivirus 4 pro Linux Desktop Stručná příručka ESET NOD32 Antivirus 4 poskytuje špičkovou ochranu vašeho počítače před počítačovými hrozbami. Produkt využívá skenovací jádro ThreatSense, které

Více

ESET SMART SECURITY 9

ESET SMART SECURITY 9 ESET SMART SECURITY 9 Microsoft Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP Stručná příručka Klikněte sem pro stažení nejnovější verze příručky ESET Smart Security poskytuje nejmodernější ochranu počítače před

Více

ESET NOD32 ANTIVIRUS 7

ESET NOD32 ANTIVIRUS 7 ESET NOD32 ANTIVIRUS 7 Microsoft Windows 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Stručná příručka Klikněte zde pro stáhnutí poslední verze dokumentu ESET NOD32 Antivirus poskytuje nejmodernější

Více

Motorola Phone Tools. Začínáme

Motorola Phone Tools. Začínáme Motorola Phone Tools Začínáme Obsah Minimální požadavky... 2 Před instalací aplikace Motorola Phone Tools... 3 Instalace aplikace Motorola Phone Tools... 4 Instalace a konfigurace mobilního zařízení...

Více

BRICSCAD V15. Licencování

BRICSCAD V15. Licencování BRICSCAD V15 Licencování Protea spol. s r.o. Makovského 1339/16 236 00 Praha 6 - Řepy tel.: 235 316 232, 235 316 237 fax: 235 316 038 e-mail: obchod@protea.cz web: www.protea.cz Copyright Protea spol.

Více

Kaspersky Anti-Virus Uživatelská příručka

Kaspersky Anti-Virus Uživatelská příručka Kaspersky Anti-Virus Uživatelská příručka V E R Z E A P L I K A C E : 1 5. 0 Váţený uţivateli, Děkujeme, ţe jste si vybrali náš produkt. Doufáme, ţe vám tento dokument pomůţe ve vaší práci a odpoví na

Více

Antivirus: Proaktivně detekuje a likviduje známé i neznámé hrozby lépe než kterýkoliv jiný bezpečnostní produkt.

Antivirus: Proaktivně detekuje a likviduje známé i neznámé hrozby lépe než kterýkoliv jiný bezpečnostní produkt. Stručná příručka ESET Cybersecurity poskytuje špičkovou ochranu vašeho počítače před počítačovými hrozbami. ESET Cybersecurity využívá skenovací jádro ThreatSense, které bylo poprvé použito v uživateli

Více

Kaspersky ONE. univerzální zabezpečení. Ochrana různých zařízení

Kaspersky ONE. univerzální zabezpečení. Ochrana různých zařízení Kaspersky ONE univerzální zabezpečení Ochrana různých zařízení Ochrana notebooku Rizikem pro notebooky jsou nezabezpečená připojení Wi-Fi. Komplexní ochranné technologie neustále monitorují veškerý příchozí

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Kaspersky Anti-Virus 2011 Uživatelská příručka

Kaspersky Anti-Virus 2011 Uživatelská příručka Kaspersky Anti-Virus 2011 Uživatelská příručka VERZE APLIKACE: 11.0 KRITICKÁ OPRAVA 2 Váţený uţivateli, děkujeme za zakoupení našeho produktu. Věříme, ţe pro vás bude tento dokument uţitečný a ţe vám odpoví

Více

ESET SMART SECURITY 7

ESET SMART SECURITY 7 ESET SMART SECURITY 7 Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Stručná příručka Klikněte zde pro stáhnutí poslední verze dokumentu ESET Smart Security poskytuje

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

Práce s e-mailovými schránkami v síti Selfnet

Práce s e-mailovými schránkami v síti Selfnet Práce s e-mailovými schránkami v síti Selfnet Obsah návodu Základní informace k nastavení schránky selfnet.cz...2 Doporučené parametry nastavení e-mailového klienta...2 Základní informace k nastavení e-mailové

Více

Podrobný návod na instalaci programu HiddenSMS

Podrobný návod na instalaci programu HiddenSMS Podrobný návod na instalaci programu HiddenSMS Poslední aktualizace: 9. 6. 2009 Samotná instalace programu HiddenSMS se skládá ze dvou kroků: I. PŘIPOJENÍ TELEFONU S POČÍTAČEM - podrobný popis najdete

Více

Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2

Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2 Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2 Sada Fiery Extended Applications Package (FEA) v4.2 obsahuje aplikace Fiery pro provádění úloh souvisejících se serverem

Více

ESET CYBER SECURITY pro Mac Rychlá příručka. Pro stáhnutí nejnovější verze dokumentu klikněte zde

ESET CYBER SECURITY pro Mac Rychlá příručka. Pro stáhnutí nejnovější verze dokumentu klikněte zde ESET CYBER SECURITY pro Mac Rychlá příručka Pro stáhnutí nejnovější verze dokumentu klikněte zde ESET Cyber Security poskytuje novou úroveň ochrany před škodlivým kódem. Produkt využívá skenovací jádro

Více

plussystem Příručka k instalaci systému

plussystem Příručka k instalaci systému plussystem Příručka k instalaci systému Tato příručka je určena zejména prodejcům systému a případně koncovým uživatelům. Poskytuje návod, jak provést potřebná nastavení komponent. ITFutuRe s.r.o. 26.2.2015

Více

KASPERSKY LAB. Kaspersky Anti-Virus 7.0 USER GUIDE

KASPERSKY LAB. Kaspersky Anti-Virus 7.0 USER GUIDE KASPERSKY LAB Kaspersky Anti-Virus 7.0 USER GUIDE K A S P E R S K Y A N T I - V I R U S 7. 0 User Guide Kaspersky Lab http://www.kaspersky.cz/ Datum revize: květen, 2008 Obsah KAPITOLA 1. OHROŢENÍ ZABEZPEČENÍ

Více

ESET NOD32 ANTIVIRUS 6

ESET NOD32 ANTIVIRUS 6 ESET NOD32 ANTIVIRUS 6 Microsoft Windows 8 / 7 / Vista / XP / Home Server Stručná příručka Klikněte zde pro stáhnutí poslední verze dokumentu ESET NOD32 Antivirus poskytuj e nej moderněj ší ochranu počítače

Více

Návod pro použití Plug-in SMS Operátor

Návod pro použití Plug-in SMS Operátor Verze: 1.06 Strana: 1 / 17 Návod pro použití Plug-in SMS Operátor 1. Co to je Plug-in modul SMS Operátor? Plug-in modul (zásuvkový modul) do aplikace MS Outlook slouží k rozšíření možností aplikace MS

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Uživatelská příručka k aplikaci Norton Internet Security Software popsaný v této knize je poskytnut pod licenční dohodou a smí být používán pouze v souladu s podmínkami této dohody.

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2015

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2015 CUZAK Instalační příručka Verze 2.0 2015 Copyright 2015 Altair CUZAK s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

ESET SMART SECURITY 6

ESET SMART SECURITY 6 ESET SMART SECURITY 6 Microsoft Windows 8 / 7 / Vista / XP / Home Server Stručná příručka Klikněte zde pro stáhnutí poslední verze dokumentu ESET Smart Security poskytuj e nej moderněj ší ochranu počítače

Více

Návod pro uživatele DS150E. Dangerfield May 2009 V3.0 Delphi PSS

Návod pro uživatele DS150E. Dangerfield May 2009 V3.0 Delphi PSS Návod pro uživatele DS150E 1 OBSAH Hlavní součásti...3 Zápis do elektronické řídicí jednotky (OBD)...86 Pokyny k instalaci......5 Skenování... 89 Konfigurace technologie Bluetooth...26 Diagnostický program...39

Více

Velký křízovkářský slovník 4.0 (VKS) Instalace programu

Velký křízovkářský slovník 4.0 (VKS) Instalace programu Velký křízovkářský slovník 4.0 (VKS) Instalace programu Obsah Technické podmínky pro provoz programu minimální konfigurace... 2 Základní informace... 2 Hlavní nabídka instalačního programu... 2 Instalace

Více

Windows RT 8.1 Update Step-by-Step Guide

Windows RT 8.1 Update Step-by-Step Guide Windows RT 8.1 Update Step-by-Step Guide Aktualizace Windows RT na verzi Windows RT 8.1 Nainstalováním nejnovějších aktualizací Windows zajistěte, aby byl počítač s Windows RT v aktuálním stavu Zjištění

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

Průvodce aktualizací systému Windows 8.1 krok za krokem

Průvodce aktualizací systému Windows 8.1 krok za krokem Průvodce aktualizací systému Windows 8.1 krok za krokem Instalace a aktualizace systému Windows 8.1 Aktualizujte prostředí BIOS, aplikace, ovladače a spusťte službu Windows Update Vyberte typ instalace

Více

Aplikace Capture Pro. Referenční příručka. A-61640_cs

Aplikace Capture Pro. Referenční příručka. A-61640_cs Aplikace Capture Pro Referenční příručka A-61640_cs Začínáme s aplikací Kodak Capture Pro Tato příručka obsahuje jednoduché postupy pro rychlé zahájení práce, včetně instalace a spuštění aplikace Kodak

Více

Nápověda pro možnosti Fiery 1.3 (klient)

Nápověda pro možnosti Fiery 1.3 (klient) 2015 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 5. února 2015 Obsah 3 Obsah...5 Aktivace možnosti Fiery...6 Automatická aktivace

Více

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs Software Capture Pro Začínáme A-61640_cs Začínáme se softwarem Kodak Capture Pro Software a Capture Pro Limited Edition Instalace softwaru: Kodak Capture Pro Software a Network Edition... 1 Instalace softwaru:

Více

AIDA64 Extreme. Příručka k nastavení. v 1.1 30. 07. 2014.

AIDA64 Extreme. Příručka k nastavení. v 1.1 30. 07. 2014. Příručka k nastavení v 1.1 30. 07. 2014. je vyvíjen společností FinalWire s.r.o. Copyright 1995-2014 FinalWire s.r.o. Tento dokument byl vytvořen společností ABSEIRA s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Copyright

Více

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka.

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Uživatelská příručka Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Chráníme více lidí před více online hrozbami než kdokoli jiný na světě. Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec

Více

MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU

MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9355538 Issue 1 Vydaná elektronická příručka odpovídá "Podmínkám a ustanovením uživatelských

Více

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2014

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2014 CUZAK Instalační příručka Verze 2.0 2014 Copyright 2014 Altair Software s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 2 Obsah F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 Obsah Kapitola 1: Začínáme...3 1.1 Správa registrace...4 1.2 Jak se lze ujistit, že je počítač chráněn...4 1.2.1 Ikony stavu ochrany...4

Více

Uživatelská příručka. Chráníme více lidí před více online hrozbami než kdokoli jiný na světě.

Uživatelská příručka. Chráníme více lidí před více online hrozbami než kdokoli jiný na světě. Uživatelská příručka Chráníme více lidí před více online hrozbami než kdokoli jiný na světě. Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec odstranila z tohoto návodu obálku, aby snížla

Více

ČSOB Business Connector instalační příručka

ČSOB Business Connector instalační příručka ČSOB Business Connector instalační příručka Obsah 1 Úvod... 2 2 Získání komerčního serverového certifikátu... 2 2.1 Vytvoření žádosti o certifikát v počítači... 2 2.2 Instalace certifikátu na počítač...

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP list č.1/20 OBSAH 1 Úvod... 3 2 Doporučené nastavení prohlížeče... 4 2.1 Problém s certifikátem...

Více

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka.

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Uživatelská příručka Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec odstranila z tohoto návodu obálku, aby snížla dopad svých produktů

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Podporovaná zařízení 04 Požadavky na HW a SW 05 Instalace SW a nastavení přístupu 05 Hlavní okno 06 SMS 06 Nastavení 07 Přidání

Více

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite. Integrace aplikace Microsoft Outlook. Připojení ke službám na vyžádání

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite. Integrace aplikace Microsoft Outlook. Připojení ke službám na vyžádání OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Stručná uživatelská příručka R6.1 Ve spojení s aplikací Microsoft Outlook přináší software Alcatel-Lucent OmniTouch 8400 Instant Communications Suite vysokou

Více

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) Příprava Při instalaci elišky doporučujeme nemít spuštěné žádné další programy. Pro instalaci elišky je třeba mít administrátorská práva na daném počítači.

Více

TECHNICKÉ POŽADAVKY PRO INSTALACI SW PRO ZÁZNAM VIDEA PRO ZÁZNAM AUDIA (ZVUKU) PRO ZÁZNAM OBRÁZKŮ JAZYKOVÉ MUTACE

TECHNICKÉ POŽADAVKY PRO INSTALACI SW PRO ZÁZNAM VIDEA PRO ZÁZNAM AUDIA (ZVUKU) PRO ZÁZNAM OBRÁZKŮ JAZYKOVÉ MUTACE INSTALACE SW EduArt OBSAH: OBSAH: TECHNICKÉ POŽADAVKY PRO INSTALACI SW PRO ZÁZNAM VIDEA PRO ZÁZNAM AUDIA (ZVUKU) PRO ZÁZNAM OBRÁZKŮ JAZYKOVÉ MUTACE POSTUP INSTALACE KDE NAJDETE INSTALAČNÍ SOUBOR JAK SPUSTÍTE

Více

Instalace elišky 3.0 na Windows 7 (32-bitová verze) ČMSS a.s.

Instalace elišky 3.0 na Windows 7 (32-bitová verze) ČMSS a.s. Instalace elišky 3.0 na Windows 7 (32-bitová verze) ČMSS a.s. Popis instalace 2010 NESS Czech s.r.o. Veškerá práva vyhrazena. NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 148 00 Praha 4 tel.: +420 244 026 400 -

Více

MONITORING OBCHODNÍCH PARTNERŮ

MONITORING OBCHODNÍCH PARTNERŮ MONITORING OBCHODNÍCH PARTNERŮ NÁVOD PRO APLIKACI 1 Obsah: 1. Prvotní spuštění aplikace Část monitoring insolvenčního rejstříku 2. Hlavní okno 3. Monitorované subjekty 3.1 Skupiny monitorovaných subjektů

Více

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka.

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Uživatelská příručka Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec odstranila z tohoto návodu obálku, aby snížla dopad svých produktů

Více

Instalace a první spuštění Programu Job Abacus Pro

Instalace a první spuštění Programu Job Abacus Pro Instalace a první spuštění Programu Job Abacus Pro Pro chod programu je nutné mít nainstalované databázové úložiště, které je připraveno v instalačním balíčku GAMP, který si stáhnete z našich webových

Více

Příručka k instalaci a aktivaci

Příručka k instalaci a aktivaci Příručka k instalaci a aktivaci Děkujeme, že jste si vybrali memoq 5, jedno z nejlepších překladatelských rozhraní pro překladatele na volné noze, překladatelské agentury a firmy. Tato příručka vás provede

Více

Základní informace a postup instalace systému IS MPP

Základní informace a postup instalace systému IS MPP Základní informace a postup instalace systému IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Základní informace a

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu CZ.1.07/1.4.00/21.2374, Modernizace výuky

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu CZ.1.07/1.4.00/21.2374, Modernizace výuky Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu CZ.1.07/1.4.00/21.2374, Modernizace výuky Šablona: III/2 Sada: 3 Ověření ve výuce: (nutno poznamenat v TK) Třída: IX.A Datum: 10. 12. 2013 IX.B 17. 12. 2013

Více

Téma 10: Správa hardwarových zařízení a ovladačů II

Téma 10: Správa hardwarových zařízení a ovladačů II Téma 10: Správa hardwarových zařízení a ovladačů II 1 Teoretické znalosti V tomto cvičení budete detailněji pracovat se Správcem zařízení a nastavením ovladačů zařízení hardware. Správce zařízení S tímto

Více

Začínáme s programem QuarkXPress 10.1

Začínáme s programem QuarkXPress 10.1 Začínáme s programem QuarkXPress 10.1 OBSAH Obsah Doplňková dokumentace...3 Požadavky na systém...4 Požadavky na systém: Mac OS X...4 Požadavky na systém: Windows...4 Instalování: Mac OS...5 Přidávání

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

Správa zařízení Scan Station Pro 550 a Servisní nástroje zařízení Scan Station

Správa zařízení Scan Station Pro 550 a Servisní nástroje zařízení Scan Station Správa zařízení Scan Station Pro 550 a Servisní nástroje zařízení Scan Station Konfigurační příručka A-61732_cs 7J4367 Správa zařízení Kodak Scan Station Pro 550 Obsah Rozdíly... 1 Instalace... 2 Vytváření

Více

Návod na instalaci a použití programu

Návod na instalaci a použití programu Návod na instalaci a použití programu Minimální konfigurace: Pro zajištění funkčnosti a správné činnosti SW E-mentor je potřeba software požívat na PC s následujícími minimálními parametry: procesor Core

Více

Share online 3.1. 1. vydání

Share online 3.1. 1. vydání Share online 3.1 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

INSTALACE. programu WinDUO. pod Windows 7 / Windows Vista. ČAPEK-WinDUO, s.r.o.

INSTALACE. programu WinDUO. pod Windows 7 / Windows Vista. ČAPEK-WinDUO, s.r.o. ČAPEK-WinDUO, s.r.o. INSTALACE programu WinDUO pod Windows 7 / Windows Vista 1) Instalace programu WinDUO 2) Nastavení práv 3) První spuštění 4) Doporučení 5) Co Vás při instalaci mohlo potkat 6) Archivace

Více

Postup stažení a instalace elektronického certifikátu ke službě ČP INVEST online plus pro Microsoft Internet Explorer

Postup stažení a instalace elektronického certifikátu ke službě ČP INVEST online plus pro Microsoft Internet Explorer Postup stažení a instalace elektronického certifikátu ke službě ČP INVEST online plus pro Microsoft Internet Explorer Obsah Stažení a instalace... 1 Přihlášení do systému efolio... 9 3. Bezpečnostní politika...

Více

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 1. Dříve než spustíte instalaci Vítáme Vás při instalaci nové verze aplikace eliška. Před samotnou instalací, prosím, ověřte, že jsou splněné následující podmínky:

Více

Generování žádosti o certifikát Uživatelská příručka pro prohlížeč Opera

Generování žádosti o certifikát Uživatelská příručka pro prohlížeč Opera Generování žádosti o certifikát Uživatelská příručka pro prohlížeč Opera První certifikační autorita, a.s. Verze 8.15 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Požadavky na software... 3 3. Instalace kořenového certifikátu

Více

KASPERSKY LAB. Kaspersky Internet Security 7.0 USER GUIDE

KASPERSKY LAB. Kaspersky Internet Security 7.0 USER GUIDE KASPERSKY LAB Kaspersky Internet Security 7.0 USER GUIDE K A S P E R S K Y I N T E R N E T S E C U R I T Y 7. 0 User Guide Kaspersky Lab http://www.kaspersky.cz/ Datum revize: květen, 2008 Obsah KAPITOLA

Více

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET)

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) 1. Instalace plovoucí síťové verze zahrnuje dvě části: a) instalace serveru a b) lokální instalace na připojených pracovních

Více

Memeo Instant Backup Průvodce rychlým. Krok 1: Vytvořte si bezplatný účet Memeo. Krok 2: Připojte vaše úložné zařízení k počítači

Memeo Instant Backup Průvodce rychlým. Krok 1: Vytvořte si bezplatný účet Memeo. Krok 2: Připojte vaše úložné zařízení k počítači Úvod Memeo Instant Backup představuje jednoduché řešení zálohování pro celý digitální svět. Automatickým a nepřetržitým zálohováním vašich cenných souborů na disku C aplikace Memeo Instant Backup chrání

Více

Share online 3.1. 1. vydání

Share online 3.1. 1. vydání Share online 3.1 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

F-Secure Mobile Security for S60

F-Secure Mobile Security for S60 F-Secure Mobile Security for S60 1. Instalace a aktivace Předchozí Instalace Předchozí verzi aplikace F-Secure Mobile Anti-Virus není třeba odinstalovat. Po instalaci nové zkontrolujte nastavení aplikace

Více

Bezdrátový mikro adaptér USB N150 WNA1000M-Návod k instalaci

Bezdrátový mikro adaptér USB N150 WNA1000M-Návod k instalaci Bezdrátový mikro adaptér USB N150 WNA1000M-Návod k instalaci Tato příručka popisuje expresní instalaci pomocí průvodce NETGEAR Smart Wizard a instalaci samostatného ovladače pro systém Windows. Poznámka:

Více

INSTALACE SOFTWARE A AKTIVACE PRODUKTU NÁVOD

INSTALACE SOFTWARE A AKTIVACE PRODUKTU NÁVOD INSTALACE SOFTWARE A AKTIVACE PRODUKTU NÁVOD www.aktion.cz Obsah: Kompletní instalace (serverová část) str. 03 Aktivace produktu první spuštění str. 10 Instalace Windows klienta na jiný počítač v síti

Více

STATISTICA 9 Postup instalace plovoucí síťové verze na terminálovém serveru a Citrixu

STATISTICA 9 Postup instalace plovoucí síťové verze na terminálovém serveru a Citrixu STATISTICA 9 Postup instalace plovoucí síťové verze na terminálovém serveru a Citrixu 1. Tento návod se soustředí na instalaci na terminálová server a Citrix, ale je použitelný pro jakoukoli instalaci,

Více

MarkAs marketingový asistent. Návod Betatest

MarkAs marketingový asistent. Návod Betatest MarkAs marketingový asistent Návod Betatest 25.5.2015 ! 2 /! 9 Obsah Návod betatest 3 Zapojení do betatestu 3 Instalace a aktivace 3 Založení nového zákazníka 4 Konfigurace MarkAs Mailer 6 Použití MarkAs

Více

Instalační Příručka. Verze 10

Instalační Příručka. Verze 10 Instalační Příručka Verze 10 Vytvořeno 30. listopadu 2009 Obsah Instalační příručka 1 Předpoklady... 1 Spuštění instalačního průvodce... 2 Uvítací okno... 4 Licenční ujednání... 5 Údaje o vás... 6 Instalace

Více

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka.

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Uživatelská příručka Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Chráníme více lidí před více online hrozbami než kdokoli jiný na světě. Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec

Více

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.08.20

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.08.20 Informační systém ISOP 7-13 Vypracováno pro CzechInvest Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.08.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. Dokument ze dne 24.3.2009, verze 1.00 Konfigurace

Více

- produkt je kompletně v češtině. - Po zakoupení můžete stahovat na www.antivirus-programy.cz/kaspersky.html

- produkt je kompletně v češtině. - Po zakoupení můžete stahovat na www.antivirus-programy.cz/kaspersky.html Výhody řešení Kaspersky Internet Security 2013 - produkt je kompletně v češtině. - Po zakoupení můžete stahovat na www.antivirus-programy.cz/kaspersky.html Chrání před všemi viry a internetovými hrozbami

Více

Uživatelská příručka aplikace Norton 360

Uživatelská příručka aplikace Norton 360 Uživatelská příručka Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec odstranila z tohoto návodu obálku, aby snížla dopad svých produktů na životní prostředí. Tato příručka byla vytištěna

Více

Nápověda pro možnosti Fiery 1.3 (server)

Nápověda pro možnosti Fiery 1.3 (server) 2015 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 5. února 2015 Obsah 3 Obsah...5 Aktivace možnosti Fiery...5 Automatická aktivace

Více