UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA KASPERSKY ANTI-VIRUS 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA KASPERSKY ANTI-VIRUS 2010"

Transkript

1 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA KASPERSKY ANTI-VIRUS 2010

2 Váţení uţivatelé! Děkujeme, ţe jste si zvolili náš produkt. Doufáme, ţe vám tato dokumentace pomŧţe při práci a poskytne odpovědi na většinu otázek týkajících se tohoto softwarového produktu. Veškeré rozmnoţování nebo šíření jakýchkoli materiálŧ, včetně jejich překladŧ, je moţné pouze s písemným souhlasem společnosti Kaspersky Lab. Tento dokument a související grafické prvky smí být pouţity pouze pro informační, nekomerční a osobní účely. Tento dokument mŧţe být pozměněn bez dalších upozornění. Nejnovější verzi tohoto dokumentu naleznete na webu společnosti Kaspersky Lab na adrese Společnost Kaspersky Lab v ţádném případě neodpovídá za obsah, kvalitu, platnost nebo přesnost materiálŧ pouţitých v tomto dokumentu, k nimţ mají práva třetí strany, ani za potenciální škody spojené s pouţitím takových dokumentŧ. Dokument obsahuje názvy pouţívané jako registrované či neregistrované ochranné známky. Veškeré uvedené ochranné známky jsou vlastnictvím příslušných vlastníkŧ. Copyright Kaspersky Lab Datum revize:

3 OBSAH ÚVOD... 9 Distribuční sada... 9 Sluţby poskytované registrovaným uţivatelŧm Hardwarové a softwarové systémové poţadavky KASPERSKY ANTI-VIRUS Získání informací o aplikaci Zdroje informací pro samostatné vyhledávání Kontaktování oddělení prodeje Kontaktování sluţby technické podpory Diskuse o aplikacích společnosti Kaspersky Lab na webovém fóru NOVINKY V APLIKACI KASPERSKY ANTI-VIRUS KONCEPCE OCHRANY POČÍTAČE Součásti ochrany Úlohy antivirové kontroly Aktualizace Ochrana dat a on-line činností Prŧvodci a nástroje Podpŧrné funkce programu INSTALACE APLIKACE KASPERSKY ANTI-VIRUS Krok 1. Vyhledání novější verze aplikace Krok 2. Ověření, ţe systém splňuje poţadavky pro instalaci Krok 3. Výběr typu instalace Krok 4. Zobrazení licenční smlouvy Krok 5. Kaspersky Security Network Úmluva o sběru dat Krok 6. Výběr cílové sloţky Krok 7. Výběr součástí aplikace pro instalaci Krok 8. Pouţití aplikačních nastavení uloţených po předchozí instalaci Krok 9. Vyhledání jiných antivirových aplikací Krok 10. Konečná příprava na instalaci Krok 11. Dokončení instalace ZAČÍNÁME Prŧvodce konfigurací aplikace Krok 1. Aktivace aplikace Krok 2. Volba reţimu ochrany Krok 3. Konfigurace aktualizací aplikace Krok 4. Omezení přístupu k aplikaci Krok 5. Výběr detekovaných hrozeb Krok 6. Ukončení prŧvodce Aktualizace aplikace Kontrola počítače na výskyt virŧ Kontrola zranitelnosti počítače Správa licence Předplatné pro automatické prodlouţení licence Zapojení se do systému Kaspersky Security Network

4 K A S P E R S K Y A N T I - V I R U S Správa zabezpečení Stav ochrany Pozastavení ochrany ROZHRANÍ APLIKACE Ikona v oznamovací oblasti Místní nabídka Hlavní okno aplikace Kaspersky Anti-Virus Upozornění Okno nastavení aplikace OCHRANA SOUBOROVÉHO SYSTÉMU POČÍTAČE Algoritmus činnosti součásti Změna úrovně zabezpečení součástí a paměti Změna akcí prováděných při detekci objektŧ Vytvoření rozsahu ochrany Pouţití heuristické analýzy Optimalizace kontroly Kontrola sloţených souborŧ Kontrola velkých sloţených souborŧ Změna reţimu kontroly Technika kontroly Pozastavení součásti: vytvoření plánu úloh Pozastavení součásti: vytvoření seznamu aplikací Obnovení výchozích nastavení ochrany OCHRANA POŠTY Algoritmus činnosti součásti Úrovně zabezpečení ochrany pošty Změna akcí prováděných při detekci objektŧ Vytvoření rozsahu ochrany Kontrola pošty v aplikaci Microsoft Office Outlook Kontrola pošty v The Bat! Pouţití heuristické analýzy Kontrola sloţených souborŧ Filtrování příloh Obnovení výchozího nastavení ochrany pošty OCHRANA WEBOVÉHO PROVOZU Algoritmus činnosti součásti Změna úrovně zabezpečení datového toku HTTP Změna akcí prováděných při detekci objektŧ Vytvoření rozsahu ochrany Výběr typu kontroly Kaspersky URL poradce Pouţití heuristické analýzy Optimalizace kontroly Obnovení výchozího nastavení webové ochrany OCHRANA DATOVÉHO PROVOZU RYCHLÝCH ZPRÁV Algoritmus činnosti součásti Vytvoření rozsahu ochrany

5 O B S A H Výběr metody kontroly Pouţití heuristické analýzy PROAKTIVNÍ OBRANA Pouţití seznamu nebezpečných aktivit Změna pravidla sledování nebezpečných aktivit Vytvoření skupiny dŧvěryhodných aplikací Kontrola systémových účtŧ KONTROLA POČÍTAČE Antivirová kontrola Spuštění úlohy antivirové kontroly Vytváření zástupcŧ pro vykonávání úloh Vytvoření seznamu objektŧ ke kontrole Změna úrovně zabezpečení Změna akcí prováděných při detekci objektŧ Změna typu kontrolovaných objektŧ Optimalizace kontroly Kontrola vyměnitelných diskových jednotek Kontrola sloţených souborŧ Techniky kontroly Změna zpŧsobu kontroly Reţim spuštění: vytvoření plánu úloh Reţim spuštění: zadání účtu Vlastnosti plánovaného spouštění úloh Obnovení výchozího nastavení kontroly Kontrola zranitelnosti Spuštění úlohy kontroly zranitelnosti Vytváření zástupcŧ pro vykonávání úloh Vytvoření seznamu objektŧ ke kontrole Reţim spuštění: vytvoření plánu úloh Reţim spuštění: zadání účtu AKTUALIZACE Spouštění aktualizace Návrat k předchozí aktualizaci Výběr zdroje aktualizací Pouţití proxy serveru Místní nastavení Činnosti, jeţ se mají provést po aktualizaci Aktualizace z místní sloţky Změna reţimu spouštění aktualizace Spuštění aktualizací z jiného uţivatelského účtu KONFIGURACE NASTAVENÍ APLIKACE Ochrana Aktivace / inaktivace ochrany počítače Spouštění Kaspersky Anti-Virus při spouštění operačního systému Pouţití reţimu interaktivní ochrany Omezení přístupu k Kaspersky Anti-Virus File Anti-Virus

6 K A S P E R S K Y A N T I - V I R U S Mail Anti-Virus Web Anti-Virus IM Anti-Virus Proaktivní obrana Kontrola Aktualizace Nastavení Sebeobrana Kaspersky Anti-Virus Technika pokročilé dezinfekce Pouţití Kaspersky Anti-Virus v přenosném počítači Výkon počítače během provádění úlohy Export / import nastavení aplikace Kaspersky Anti-Virus Obnovení výchozího nastavení Hrozby a výjimky Síť Upozornění Zprávy a úloţiště Zpětná vazba Vzhled aplikace Pouţití profilŧ Kaspersky Anti-Virus DALŠÍ FUNKCE Virtuální klávesnice Záchranný disk Vytvoření záchranného disku Spouštění počítače pomocí záchranného disku Konfigurace prohlíţeče Obnovení po infekci Prŧvodce mazáním soukromých údajŧ ZPRÁVY Výběr součásti nebo úlohy pro vytvoření zprávy Seskupování informací ve zprávě Oznamování o připravenosti zprávy Volba typŧ událostí Zobrazení dat na obrazovce Vyjádření statistických údajŧ tabulkou nebo grafem Uloţení zprávy do souboru Komplexní filtrování Vyhledávání událostí UPOZORNĚNÍ Zjištění škodlivého objektu Objekt nelze dezinfikovat Je vyţadována zvláštní dezinfekce Zjištění nebezpečného objektu v datovém toku Zjištění podezřelého objektu Zjištění nebezpečné aktivity v systému Zjištění skrytého procesu Zjištění pokusu o přístup k registru systému Zjištění útoku phishing

7 O B S A H Zjištění podezřelého odkazu Zjištění neplatného certifikátu OVĚŘENÍ NASTAVENÍ KASPERSKY ANTI-VIRUS Testovací virus" EICAR a jeho modifikace Testování ochrany datového toku HTTP Testování ochrany datového toku SMTP Ověření nastavení součásti File Anti-Virus Ověření nastavení úlohy antivirové kontroly PRÁCE S APLIKACÍ Z PŘÍKAZOVÉHO ŘÁDKU Aktivace aplikace Správa součástí aplikace a úloh Antivirová kontrola Aktualizace aplikace Návrat k předchozí aktualizaci Export nastavení ochrany Import nastavení ochrany Spuštění aplikace Zastavení aplikace Vytvoření trasovacího souboru Zobrazení nápovědy Návratové kódy příkazového řádku ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŦ Vytvoření zprávy o stavu systému Vytvoření trasovacího souboru Odesílání datových souborŧ Spuštění skriptu AVZ KASPERSKY SECURITY NETWORK ÚMLUVA O SBĚRU DAT POUŢITÍ KÓDU TŘETÍ STRANY CryptoEx LLC Knihovna Fastscript Knihovna Libnkfm Knihovna analyzátoru GNU bison Knihovna AGG Knihovna OpenSSL 0.9.8d Knihovna Gecko SDK Knihovna Zlib Knihovna Libpng 1.2.8, Knihovna Libnkfm Knihovna Expat 1.2, Knihovna Info-ZIP Knihovna Windows Installer XML (WiX) Knihovna Passthru Knihovna filtrŧ Knihovna Netcfg Knihovna Pcre Knihovna MD5 na bázi RFC1321 (ne RSA) Knihovna šablon Windows (WTL 7.5)

8 K A S P E R S K Y A N T I - V I R U S Knihovna Libjpeg 6b Knihovna Libungif Knihovna Libxdr Knihovna Tiniconv Knihovna Bzip2/libbzip Knihovna Libspf Knihovna Protocol Buffer SLOVNÍČEK POJMŦ KASPERSKY LAB LICENČNÍ SMLOUVA REJSTŘÍK

9 ÚVOD V TOMTO ODDÍLE: Distribuční sada... 9 Sluţby poskytované registrovaným uţivatelŧm... 9 Hardwarové a softwarové systémové poţadavky DISTRIBUČNÍ SADA Aplikaci Kaspersky Anti-Virus mŧţete zakoupit v krabicové verzi od prodejcŧ nebo v internetových obchodech, jako je sekce estore webu Pokud zakoupíte krabicovou verzi aplikace, balení bude obsahovat: Zapečetěnou obálku s instalačním CD, obsahujícím programové soubory a dokumentaci ve formátu PDF. Dokumentaci v tištěné podobě, zejména Uţivatelskou příručku a dokument Začínáme. Licenční smlouva (v závislosti na zemi). Aktivační kartu s aktivačním kódem a návodem k aktivaci aplikace (v závislosti na zemi). Licenční smlouva s koncovým uţivatelem (EULA) je právní smlouvou mezi vámi a společností Kaspersky Lab, která uvádí podmínky, za kterých smíte zakoupený software pouţívat. Pečlivě si smlouvu EULA přečtěte! Jestliţe s podmínkami smlouvy EULA nesouhlasíte, mŧţete vrátit produkt v krabicovém balení prodejci, u kterého jste jej zakoupili, a částka, kterou jste za aplikaci zaplatili, vám bude vrácena za předpokladu, ţe nebyla otevřena obálka s instalačním diskem. Otevřením zalepené obálky s instalačním diskem souhlasíte s podmínkami smlouvy EULA. Před otevřením obálky s instalačním diskem si pečlivě přečtěte smlouvu EULA. Pokud zakoupíte aplikaci Kaspersky Anti-Virus v internetovém obchodě estore, stáhnete si tento produkt z webu společnosti Kaspersky Lab; uţivatelská příručka je součástí instalačního balíčku. Po obdrţení vaší platby vám em zašleme aktivační kód. 9

10 K A S P E R S K Y A N T I - V I R U S SLUŽBY POSKYTOVANÉ REGISTROVANÝM UŽIVATELŮM Společnost Kaspersky Lab nabízí všem zákonně registrovaným uţivatelŧm rozsáhlý balíček sluţeb, díky kterému mohou ještě zvýšit výkonnost aplikace. Po zakoupení licence se stáváte registrovaným uţivatelem a po dobu platnosti této licence vám budou dané sluţby poskytovány: velmi časté aktualizace antivirové databáze a aktualizace softwarového balíčku; podporu ve věcech instalace, konfigurace a pouţití zakoupeného softwarového výrobku. Sluţby budou poskytovány telefonicky nebo em; oznamování existence nových výrobkŧ společnosti Kaspersky Lab a výskytu nových virŧ ve světe. Tato sluţba je k dispozici uţivatelŧm, kteří se přihlásí k odběru novinek společnosti Kaspersky Lab formou elektronické pošty na webu Sluţby technické podpory (http://support.kaspersky.com/subscribe). Společnost Kaspersky Lab neposkytuje technickou podporu při potíţích týkajících se činnosti a pouţívání operačního systému nebo dalších nesouvisejících technologií. HARDWAROVÉ A SOFTWAROVÉ SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY K zajištění normální funkce aplikace Kaspersky Anti-Virus 2010 musí počítač splňovat následující minimální poţadavky: Všeobecné požadavky: 300 MB volného místa na pevném disku. CD-ROM (pro instalaci Kaspersky Anti-Virus 2010 z instalačního disku CD). Microsoft Internet Explorer 6.0 nebo vyšší (k aktualizaci databází a softwarových modulŧ aplikace prostřednictvím internetu). Instalační sluţba Microsoft Windows Installer 2.0. Microsoft Windows XP Home Edition (Service Pack 2), Microsoft Windows XP Professional (Service Pack 2), Microsoft Windows XP Professional x64 Edition: Procesor Intel Pentium 300 MHz nebo vyšší (nebo kompatibilní ekvivalent). 256 MB volné paměti RAM. Microsoft Windows Vista Home Basic, Microsoft Windows Vista Home Premium, Microsoft Windows Vista Business, Microsoft Windows Vista Enterprise, Microsoft Windows Vista Ultimate: 32bitový (x86) nebo 64bitový (x64) procesor Intel Pentium 800 MHz nebo vyšší (nebo kompatibilní ekvivalent). 512 MB volné paměti RAM. 10

11 KASPERSKY ANTI-VIRUS 2010 Aplikace Kaspersky Anti-Virus 2010 je novou generací řešení informační bezpečnosti. To, čím se aplikace Kaspersky Kaspersky Anti-Virus 2010 skutečně odlišuje od jiného softwaru a dokonce od ostatních produktŧ společnosti Kaspersky Lab, je mnohostranný přístup k zabezpečení dat v počítači uţivatele. V TOMTO ODDÍLE: Získání informací o aplikaci ZÍSKÁNÍ INFORMACÍ O APLIKACI Máte-li jakýkoliv dotaz týkající se nákupu, instalace nebo pouţívání aplikace, mŧţete snadno získat odpověď. Společnost Kaspersky Lab poskytuje rŧzné informační zdroje týkající se této aplikace. Mŧţete si vybrat, který je pro vás nejvhodnější, ať jiţ z hlediska dŧleţitosti či naléhavosti. V TOMTO ODDÍLE: Zdroje informací pro samostatné vyhledávání Kontaktování oddělení prodeje Kontaktování sluţby technické podpory Diskuse o aplikacích společnosti Kaspersky Lab na webovém fóru ZDROJE INFORMACÍ PRO SAMOSTATNÉ VYHLEDÁVÁNÍ Mŧţete pouţívat následující zdroje informací týkajících se aplikace: stránka aplikace na webu společnosti Kaspersky Lab; stránka aplikace na webu Sluţby technické podpory (ve vědomostní databázi); servisní stránka podpory FastTrack; systém nápovědy; dokumentace. Stránka aplikace na webu společnosti Kaspersky Lab Tato stránka poskytuje obecné informace o aplikaci, jejích funkcích a moţnostech. 11

12 K A S P E R S K Y A N T I - V I R U S Stránka aplikace na webu Sluţby technické podpory (ve vědomostní databázi) Na této stránce naleznete články od odborníkŧ Sluţby technické podpory. Články obsahují uţitečné informace, doporučení a často kladené otázky ke koupi, instalaci a pouţití aplikace. Jsou tříděny podle předmětu, jako například správa souborŧ s klíči, nastavení aktualizací databáze nebo odstraňování provozních problémŧ. Články mohou obsahovat odpovědi na otázky, které se netýkají jen této aplikace, ale i ostatních produktŧ společnosti Kaspersky Lab; mohou také obsahovat novinky ze Sluţby technické podpory. Sluţba podpory FastTrack Na této stránce naleznete pravidelně doplňovanou databázi často kladených otázek s odpověďmi. Pro pouţití této funkce je zapotřebí připojení k internetu. Na stránku sluţby přejdete klepnutím na odkaz Podpora v hlavním okně aplikace, v okně, které se objeví, klepnete na tlačítko Podpora FastTrack. Systém nápovědy Instalační balíček aplikace obsahuje soubor úplné a místní nápovědy, který obsahuje informace o zpŧsobu správy ochrany počítače (zobrazení stavu ochrany, kontrola rŧzných oblastí počítače na přítomnost virŧ, provádění jiných úloh) a informace o všech oknech aplikace, jako je seznam jejich správných nastavení a jejich popisŧ a seznam prováděných úloh. Chcete-li otevřít soubor nápovědy, klepněte v příslušném okně na tlačítko Nápověda, nebo stiskněte tlačítko <F1>. Dokumentace Instalační balíček aplikace Kaspersky Anti-Virus obsahuje dokument Uţivatelská příručka (ve formátu PDF). V dokumentu jsou obsaţeny popisy funkcí aplikace a jejich volby i hlavní algoritmy činnosti. KONTAKTOVÁNÍ ODDĚLENÍ PRODEJE Máte-li dotaz týkající se výběru nebo koupě aplikace nebo prodlouţení platnosti licence, mŧţete se telefonicky obrátit Obchodní oddělení v hlavním sídle naší společnosti v Moskvě na čísle: +7 (495) , +7 (495) , +7 (495) Komunikačním jazykem je ruština a angličtina. Své dotazy pro odborníky Obchodního oddělení mŧţete odeslat em na adresu KONTAKTOVÁNÍ SLUŽBY TECHNICKÉ PODPORY Pokud jste jiţ zakoupili aplikaci Kaspersky Anti-Virus, mŧţete o ní získat informace na Sluţbě technické podpory, telefonicky nebo prostřednictvím internetu. Odborníci Sluţby technické podpory zodpoví všechny vaše dotazy týkající se instalace a pouţívání aplikace. Pomohou vám také vypořádat se s následky činnosti škodlivého softwaru, pokud byl váš počítač jiţ infikován. Dříve, neţ se obrátíte na Sluţbu technické podpory, přečtěte si Pravidla podpory produktŧ Kaspersky Lab (http://support.kaspersky.com/support/rules). 12

13 K A S P E R S K Y A N T I - V I R U S ový poţadavek na Sluţbu technické podpory Svŧj dotaz mŧţete poloţit v ruštině, angličtině, němčině, francouzštině nebo španělštině. Sluţba technické podpory dotaz zodpoví na vašem účtu Kaspersky (https://my.kaspersky.com) a prostřednictvím u, který uvedete v dotazu. V dotazníku popište vzniklý problém co nejpodrobněji. Do povinně vyplňovaných polí zadejte tyto údaje: Typ dotazu. Zvolte předmět, který nejlépe odpovídá příslušnému problému, například: Problém s instalací/odinstalací produktu, nebo Problém s vyhledáváním/odstraňováním virŧ. Pokud jste nenalezli odpovídající tematickou skupinu, zvolte "Všeobecné dotazy". Název aplikace a číslo verze. Text dotazu. Popište nastalý problém co nejpodrobněji. ID zákazníka a heslo. Zadejte klientské číslo a heslo, které jste obdrţeli při registraci na webu sluţby technické podpory. ová adresa. Specialisté technické podpory vám na tuto adresu odpoví na váš dotaz. Technická podpora po telefonu Pokud máte naléhavý problém, mŧţete zavolat na místní sluţbu technické podpory. Neţ zavoláte rusky hovořící (http://support.kaspersky.ru/support/support_local) nebo mezinárodní (http://support.kaspersky.com/support/international) odborníky technické podpory, zjistěte si informace (http://support.kaspersky.com/support/details) o svém počítači a pouţívaných antivirových aplikacích. Urychlí se tím poskytnutí pomoci. DISKUSE O APLIKACÍCH SPOLEČNOSTI KASPERSKY LAB NA WEBOVÉM FÓRU Pokud vaše otázka nevyţaduje naléhavě urychlenou odpověď, mŧţete s odborníky společnosti Kaspersky Lab a s ostatními uţivateli diskutovat na našem fóru na Na fóru si mŧţete prohlédnout probíraná témata, psát komentáře, vytvářet nová témata a pouţít vyhledávač. 13

14 NOVINKY V APLIKACI KASPERSKY ANTI- VIRUS 2010 Kaspersky Anti-Virus 2010 je komplexní nástroj zabezpečení dat. Mnohostranná ochrana pokrývá všechny kanály přenosu a výměny dat. Pruţné nastavení libovolné součásti umoţňuje uţivatelŧm zcela si přizpŧsobit Kaspersky Anti- Virus svým konkrétním potřebám. Podívejme se blíţe na inovované funkce aplikace Kaspersky Anti-Virus Co je nového v ochraně: Nová součást IM Anti-Virus (viz strana 65) zaručuje bezpečnou činnost rŧzných aplikací rychlého zasílání zpráv. Součást provádí ve zprávách kontrolu přítomnosti škodlivých objektŧ. Kaspersky Anti-Virus obsahuje modul kontroly URL (viz strana 62) spravovaný součástí Web Anti-Virus. Tento modul kontroluje, jestli odkazy, které se nachází na webové stránce, se nenachází na seznamu podezřelých a podvodných webových adres. Tento modul je zaloţen na webových prohlíţečích Microsoft Internet Explorer a Mozilla Firefox pouţitých jako zásuvný modul. Monitorování přístupŧ k podvodným webŧm a ochrana před podvodnými útoky phishing se provádí kontrolou odkazŧ ve zprávách a na webových stránkách a dále s vyuţitím databáze phishingových adres, kdyţ je zjištěn pokus o přístup na webové stránky. Mŧţete zkontrolovat, jestli nejsou webové adresy na seznamu podvodných webových adres; tato moţnost je dostupná pouze pro Web Anti-Virus (viz strana 61) a IM Anti-Virus (viz strana 66). Na seznam kontrolních úloh byl přidán nový nástroj nazývaný kontrola zranitelnosti (viz strana 82); Usnadňuje rozpoznání a zneškodnění bezpečnostních hrozeb a zranitelných míst v instalovaných aplikacích v počítači a v nastaveních operačního systému. Co je nového v rozhraní: Byl zaveden nový přístup ke správě ochrany, nazývaný Moje ochrana. Ochrana počítače je zaručena ve třech rŧzných směrech: soubory uţivatele a osobní data, objekty operačního systému a aplikace instalované v počítači a síťová aktivita. Pro kaţdý ze směrŧ této ochrany je pouţita zvláštní sada součástí Kaspersky Anti- Virus. S pomocí Mojí ochrany mŧţe uţivatel nalézt součást, která provádí ochranu určité kategorie prostředkŧ, a rychle přepnout na úpravu těchto nastavení. Prŧvodce a nástroje (viz strana 18), které mohou provádět určité úlohy v poskytování ochrany počítače, jsou seskupeny v části Zabezpečení+. 14

15 KONCEPCE OCHRANY POČÍTAČE Aplikace Kaspersky Anti-Virus zajišťuje ochranu počítače proti známým i novým hrozbám. Kaţdý typ hrozby mŧţe být zpracován jinou součástí této aplikace. Díky této struktuře je sada zabezpečení flexibilní a součásti lze snadno konfigurovat, aby vyhovovaly potřebám konkrétního uţivatele nebo celého podniku. Aplikace Kaspersky Anti-Virus obsahuje následující nástroje ochrany: Součásti ochrany (viz strana 15), které chrání: soubory a osobní data; systém; síťové aktivity. Úlohy antivirové kontroly (viz strana 17) slouţí ke kontrole jednotlivých souborŧ, sloţek, ovladačŧ, oblastí nebo celého počítače na výskyt virŧ. Aktualizace (viz strana 17) zajišťují aktuální stav interních aplikačních modulŧ a databází pouţívaných k vyhledávání škodlivých programŧ a k detekci síťových útokŧ a nevyţádané pošty. Prŧvodce a nástroje (viz strana 18) umoţňující provádět úloh během operací aplikace Kaspersky Anti-Virus. Podpŧrné funkce (viz strana 18) které poskytují pomocné informace pro práci s programem a rozšiřování jeho schopností. V TOMTO ODDÍLE: Součásti ochrany Úlohy antivirové kontroly Aktualizace Ochrana dat a on-line činností Prŧvodci a nástroje Podpŧrné funkce aplikace SOUČÁSTI OCHRANY Následující součásti ochrany zajišťují ochranu počítače v reálném čase: File Anti-Virus (viz strana 41) File Anti-Virus sleduje systém souborŧ počítače. Provádí kontrolu všech souborŧ v počítači a všech připojených diskových jednotkách, které lze otvírat, spouštět nebo ukládat. Kaspersky Internet Security zachytí kaţdý pokus o přístup k souboru a zkontroluje takový soubor na známé viry. Soubor bude moţné pouze zpracovat, pokud nebude napaden, nebo bude úspěšně vyléčen. Pokud soubor z nějakého dŧvodu nemŧţe být dezinfikován, bude smazán a kopie souboru bude uloţena v záloze nebo bude přesunut do karantény. 15

16 K A S P E R S K Y A N T I - V I R U S Mail Anti-Virus (viz strana 51) Mail Anti-Virus která vyhledává viry ve všech příchozích a odchozích ech v počítači. Analyzuje y a zjišťuje v nich přítomnost škodlivých programŧ. bude adresátovi k dispozici, jen pokud neobsahuje nebezpečné objekty. Tyto součást rovněţ analyzuje ové zprávy, jestli se nejedná o podvodné phishingové zprávy. Web Anti-Virus (viz strana 58) Web Anti-Virus zachycuje a blokuje skripty na webu, pokud představují ohroţení. Součást pečlivě kontroluje veškerý datový tok prostřednictvím protokolu HTTP. Tato součást také analyzuje webové stránky a detekuje phishing. IM Anti-Virus (viz strana 65) IM Anti-Virus zajišťuje bezpečné pouţívání internetových stránek. Tato součást chrání informace, které přicházejí do počítače prostřednictvím protokolŧ rychlého zasílání zpráv (IM). IM Anti-Virus zajišťuje bezpečnou činnost rŧzných aplikací určených pro rychlé zasílání zpráv. Anti-Phishing Součást integrovaná do Web Anti-Virus a IM Anti-Virus, která umoţňuje porovnávat adresy se seznamem phishingových adres a podezřelé webové adresy. Některé součásti ochrany jsou dostupné pouze v Kaspersky Internet Security Mezi ně patří: Kontrola aplikace Kontrola aplikací protokoluje činnosti prováděné aplikacemi v systému a provádí správu činností aplikace na základě zařazení do skupiny, ve které činnost provádí. Pro kaţdou skupinu aplikací je definována sada pravidel. Tato pravidla sledují přístup aplikace k rŧzným prostředkŧm: Brána firewall Brána firewall zajišťuje bezpečnost síťové práce v místních sítích i internetu. Tato součást filtruje všechny síťové činnosti pomocí pravidel dvou typŧ: pravidel pro aplikace a pravidel pro pakety. Proaktivní obrana (viz strana 68) Proaktivní obrana umoţňuje detekovat nový škodlivý program dříve, neţ provede svoji škodlivou činnost. Tato součást je zaloţena na sledování a analýze chování všech aplikací, které jsou nainstalovány v počítači. Kaspersky Anti-Virus se rozhoduje na základě akcí, které aplikace provádí: jestli je aplikace potenciálně nebezpečná či nikoli. Počítač je tak chráněn nejen před známými viry, ale také před novými a před těmi, které dosud nebyly odhaleny. Blokátor síťových útokŧ Blokátor síťových útokŧ se spustí po spuštění operačního systému a sleduje v příchozím datovém toku výskyt charakteristických aktivit síťových útokŧ. Jakmile je rozpoznán pokus o útok na počítač, Kaspersky Anti-Virus zablokuje veškeré síťové aktivity útočícího počítače vŧči vašemu počítači. Anti-Spam Anti-Spam se integruje do poštovního klienta nainstalovaného ve vašem počítači a vyhledává ve veškeré příchozí poště nevyţádaný obsah. Všechny zprávy, které obsahují nevyţádanou poštu, jsou označeny speciálním záhlavím. Součást Anti-Spam lze také konfigurovat pro zpracování nevyţádané pošty (automatické odstraňování, přemisťování do zvláštní sloţky atd.). Tyto součást rovněţ analyzuje ové zprávy, jestli se nejedná o podvodné phishingové zprávy. Sledování sítě Součást vytvořená pro sledování informací o činnosti sítě v reţimu reálného času. 16

17 K O N C E P C E O C H R A N Y P O Č Í T A Č E Anti-Banner Anti-Banner blokuje reklamní informace, které jsou umístěné na reklamních lištách, které jsou zabudované do rozhraní rŧzných programŧ, nainstalovaných v počítači. Rodičovská kontrola Součást Rodičovská kontrola sleduje přístupy uţivatelŧ k webovým zdrojŧm. Hlavním účelem rodičovské kontroly je omezit přístup k webŧm s obsahem učeným pro dospělé, jako je pornografie, střelné zbraně, narkomanie, vybízející ke krutosti, násilí atp., jakoţ i k webŧm, které mohou zavinit plýtvání časem (diskuzní místnosti, herní weby) nebo penězi (internetové obchody, aukce). ÚLOHY ANTIVIROVÉ KONTROLY Kromě trvalé ochrany všech moţných cest, kterými by škodlivé programy mohly do počítače proniknout, je nesmírně dŧleţité počítač pravidelně kontrolovat na přítomnost virŧ. To je nezbytné kvŧli vyloučení moţnosti šíření škodlivých programŧ, které součásti ochrany neodhalily, poněvadţ například byla z nějakého dŧvodu nastavena nízká úroveň zabezpečení. Aplikace Kaspersky Anti-Virus obsahuje následující úlohy antivirové kontroly: Kontrola objektu. Kontroluje objekty vybrané uţivatelem. Mŧţete kontrolovat veškeré objekty v systému souborŧ na počítači. Úplná kontrola. Dŧkladná kontrola celého systému. Následující objekty se kontrolují podle výchozího nastavení: systémová paměť, programy aktivované při spuštění počítače, systémová záloha, ové databáze, pevné disky, vyměnitelná paměťová média a síťové disky. Rychlá kontrola. Antivirová kontrola spouštěcích objektŧ operačního systému. AKTUALIZACE Chcete-li blokovat síťové útoky, odstraňovat viry nebo jiné škodlivé programy, musí být aplikace Kaspersky Anti-Virus pravidelně aktualizována. Součást Aktualizace je určena k tomu, aby přesně toto prováděla. Provádí aktualizaci databází aplikace a modulŧ, které aplikace pouţívá. Sluţba distribuce aktualizací umoţňuje uloţit aktualizace databází a aplikačních modulŧ, získané ze serverŧ společnosti Kaspersky Lab, do místní sloţky a potom k ní umoţnit přístup ostatním počítačŧm v síti, aby se sníţil tok dat v síti. OCHRANA DAT A ON-LINE ČINNOSTÍ Kaspersky Anti-Virus chrání data v počítači před škodlivými programy a neoprávněným přístupem, dále zajišťuje bezpečnost vašich operací v místní síti a na internetu. Chráněné objekty se dělí do tří skupin: Soubory, osobní data, parametry přístupu k rŧzným zdrojŧm (uţivatelská jména a hesla), informace o bankovních kartách atp. Ochranu těchto objektŧ provádí File Anti-Virus a Proaktivní obrana. Aplikace instalované v počítači a objekty operačního systému. Ochranu těchto objektŧ provádí Mail Anti-Virus, Web Anti-Virus, IM Anti-Virus a Proaktivní obrana. On-line aktivita: pouţití systémŧ elektronických plateb, ochrana ŧ proti nevyţádané poště a virŧm atd. Ochranu těchto objektŧ provádí Mail Anti-Virus, Web Anti-Virus, IM Anti-Virus a Anti-Phishing. 17

18 K A S P E R S K Y A N T I - V I R U S PRŮVODCI A NÁSTROJE Zajištění bezpečnosti počítače je obtíţný úkol, který vyţaduje znalosti o operačním systému a o tom, jak útočníci vyuţívají jeho slabin. Navíc vzhledem k velkému mnoţství a rŧznorodosti informací o systémové bezpečnosti je obtíţná její analýza a zpracování. V softwarovém balíku Kaspersky Anti-Virus je obsaţena sada nástrojŧ a prŧvodcŧ k usnadnění řešení konkrétních úloh v rámci zajištění bezpečnosti počítače. Prŧvodce konfigurací prohlíţeče (viz strana 120) provádí analýzu nastavení prohlíţeče Microsoft Internet Explorer a vyhodnocuje je z bezpečnostního pohledu. Prŧvodce obnovením systému (viz strana 121) eliminuje výskyt stop škodlivých objektŧ v systému. Prŧvodce mazáním osobních údajŧ (viz strana 121) vyhledává a eliminuje záznamy o činnosti uţivatele v systému a také nastavení operačního systému, která umoţňují shromaţďovat informace o činnosti uţivatele. Záchranný disk (viz strana 118) je určen ke kontrole a dezinfekci počítačŧ kompatibilních se systémem x86. Aplikace by se měla pouţívat v případě, kdy je úroveň infekce taková, ţe je zdánlivě nemoţné dezinfikovat počítač pomocí antivirových aplikací nebo nástrojŧ na odstraňování škodlivých programŧ. Kontrola zranitelnosti (viz strana 82) provádí diagnostiku počítače a vyhledává zranitelnosti operačního systému a aplikací uţivatele instalovaných v počítači. Virtuální klávesnice (viz strana 117) zabraňuje zachytávání dat zadaných pomocí klávesnice. PODPŮRNÉ FUNKCE PROGRAMU Součástí aplikace Kaspersky Anti-Virus je řada podpŧrných funkcí. Slouţí k tomu, aby udrţovaly aplikaci aktuální, rozšířily její schopnosti a pomáhaly vám při jejím pouţívání. Datové soubory a zprávy Během činnosti aplikace je vytvořena zpráva pro kaţdou součást ochrany, úlohu antivirové kontroly nebo úlohu aktualizace aplikace. Obsahuje údaje o prováděných aktivitách a výsledcích činností; s nimi budete schopni zjistit podrobnosti o tom, jak která součást aplikace Kaspersky Anti-Virus pracuje. V případě, ţe dojde k potíţím, mŧţete tyto zprávy zaslat společnosti Kaspersky Lab, jejíţ odborníci situaci podrobně prostudují a co nejrychleji vám pomohou. Kaspersky Anti-Virus přesouvá soubory podezřelé z nebezpečnosti do zvláštního úloţného místa nazývaného Karanténa. Soubory jsou zde ukládány v šifrované podobě, aby nemohlo dojít k infikování počítače. Tyto objekty lze zkontrolovat na výskyt virŧ, obnovit je do pŧvodního umístění nebo odstranit. Do karantény také mŧţete přidávat soubory sami. Všechny soubory, u kterých se po dokončení antivirové kontroly neprokáţe infekce, jsou automaticky obnoveny do pŧvodního umístění. Úložiště uchovává kopie souborŧ, které aplikace Kaspersky Anti-Virus dezinfikovala a odstranila. Tyto kopie se vytvářejí pro případ, ţe by bylo třeba obnovit soubory nebo rekonstruovat prŧběh jejich infekce. Záloţní kopie souborŧ jsou rovněţ ukládány v šifrované podobě, aby nemohlo docházet k dalšímu infikování. Licence Soubor je moţné ze záloţního umístění obnovit do pŧvodního umístění, nebo kopii odstranit. Zakoupením aplikace Kaspersky Anti-Virus uzavíráte se společností Kaspersky Lab licenční smlouvu, kterou se po určené období řídí pouţívání aplikace, jakoţ i váš přístup k aktualizacím databází aplikace a sluţbám technické podpory. Podmínky pouţití a další informace potřebné pro plnou funkčnost aplikace jsou poskytovány prostřednictvím licence. Pomocí funkce Licence mŧţete získat podrobné informace o své licenci, a také zakoupit licenci novou či obnovit licenci stávající. 18

19 K O N C E P C E O C H R A N Y P O Č Í T A Č E Podpora Všichni zaregistrovaní uţivatelé aplikace Kaspersky Anti-Virus mohou vyuţívat výhody naší sluţby technické podpory. Blíţe o podmínkách poskytování sluţby zjistíte z volby Podpora. Přes příslušné odkazy mŧţete navštívit diskusní fórum uţivatelŧ produktŧ firmy Kaspersky Lab, zaslat chybovou zprávu technické podpoře nebo zpětnou odpověď ohledně aplikace, vyplněním speciálního on-line formuláře. Mŧţete se také obrátit na on-line technickou podporu a sluţby Personal User Cabinet. Naši odborníci vám vţdy rádi poskytnou telefonní podporu pro aplikaci Kaspersky Anti-Virus. 19

20 INSTALACE APLIKACE KASPERSKY ANTI- VIRUS Kaspersky Anti-Virus se instaluje v interaktivním reţimu pomocí Prŧvodce instalací. Před instalací doporučujeme ukončit všechny spuštěné aplikace. Pro zahájení instalace aplikace Kaspersky Anti-Virus na počítač spusťte instalační soubor (soubor s příponou *.exe), který najdete na CD s programem. Instalace aplikace Kaspersky Anti-Virus z instalačního souboru staţeného z internetu je naprosto totoţná s instalací z CD. Po hledání a nalezení instalačního balíčku Kaspersky Anti-Virus (soubor s příponou.msi) proběhne na internetových serverech společnosti Kaspersky Lab vyhledávání novější verze. Pokud soubor instalačního balíčku nelze nalézt, bude vám nabídnuto jeho staţení. Po staţení souboru bude zahájena instalace Kaspersky Anti-Virus. Pokud je stahování zrušeno, bude instalace aplikace pokračovat ve standardním reţimu. Instalační program je implementován jako standardní prŧvodce instalací. Kaţdé okno prŧvodce obsahuje sadu tlačítek pro řízení procesu instalace. Následuje stručný popis jejich účelu: Další přijmout akci a přejít k dalšímu kroku procesu instalace. Zpět vrátit se k předchozímu kroku procesu instalace. Storno zrušit instalaci. Dokončit dokončit instalaci aplikace. Podívejme se blíţe na jednotlivé kroky instalace. 20

Kaspersky Internet Security 2011 Uživatelská příručka

Kaspersky Internet Security 2011 Uživatelská příručka Kaspersky Internet Security 2011 Uživatelská příručka VERZE APLIKACE: 11.0 KRITICKÁ OPRAVA 2 Váţený uţivateli, děkujeme za zakoupení našeho produktu. Věříme, ţe pro vás bude tento dokument uţitečný a ţe

Více

AVG 9 Anti Virus plus Firewall

AVG 9 Anti Virus plus Firewall AVG 9 Anti Virus plus Firewall Uživatelský manuál Verze dokumentace 90.25 (23.3.2010) C opyright AVG Technologies C Z, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechny ostatní obchodní značky jsou majetkem jejich

Více

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Uživatelská příručka (platná pro produkty verze 8.0 a vyšší) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Klikněte sem pro stažení nejnovější

Více

ESET NOD32 ANTIVIRUS 5

ESET NOD32 ANTIVIRUS 5 ESET NOD32 ANTIVIRUS 5 Uživatelská příručka (platná pro verzi produktu 5.0 a vyšší) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / NT4 (SP6) Pro stáhnutí nejnovější verze dokumentu klikněte zde

Více

KASPERSKY LABS LTD. Kaspersky Anti-Virus 4.5 for Microsoft NT Server

KASPERSKY LABS LTD. Kaspersky Anti-Virus 4.5 for Microsoft NT Server KASPERSKY LABS LTD. Kaspersky Anti-Virus 4.5 for Microsoft NT Server Manuál KASPERSKY ANTI-VIRUS 4.5 FOR MICROSOFT NT SERVER Manuál Kaspersky Labs Ltd. Navštivte Web Site: http://www.kaspersky.com/ Datum

Více

Uživatelská příručka. (platná pro verzi produktu 4.2 a vyšší) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / NT4 / 2000 / 2003 / 2008

Uživatelská příručka. (platná pro verzi produktu 4.2 a vyšší) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / NT4 / 2000 / 2003 / 2008 Uživatelská příručka (platná pro verzi produktu 4.2 a vyšší) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / NT4 / 2000 / 2003 / 2008 Obsah 1. ESET NOD32 Antivírus 4...4 1.1 Co je nové... 4 1.2 Systémové požadavky...

Více

ESET NOD32 Antivirus 4 pro Linux Desktop

ESET NOD32 Antivirus 4 pro Linux Desktop ESET NOD32 Antivirus 4 pro Linux Desktop Uživatelská příručka Pro stáhnutí nejnovější verze dokumentu klikněte zde ESET NOD32 Antivirus 4 Copyright 2011 ESET, spol. s.r.o. ESET NOD32 Antivirus byl vyvinut

Více

SYSTÉMOVÁ PŘÍRUČKA ŘÍZENÍ PRODEJE ONLINE. systémová příručka. Bronislav Ceh. Verze dokumentu: 1.1 Poslední aktualizace: 25.

SYSTÉMOVÁ PŘÍRUČKA ŘÍZENÍ PRODEJE ONLINE. systémová příručka. Bronislav Ceh. Verze dokumentu: 1.1 Poslední aktualizace: 25. systémová příručka Autor: Bronislav Ceh Aktualizace: Jiří Mutina Verze dokumentu: 1.1 Poslední aktualizace: 25. září 2014 SYSTÉMOVÁ PŘÍRUČKA Obsah 1. Úvod 3 1.1 Základní popis 3 1.2 Průběh instalace 3

Více

Informace pro uţivatele naleznete na adrese: http://www.alis.cz/pvs/pvs.jsp.

Informace pro uţivatele naleznete na adrese: http://www.alis.cz/pvs/pvs.jsp. Alis-PVS 1 Obsah Metodika a legislativa... 4 Úvod... 4 Základní pojmy, technický popis... 4 Registrace ke sluţbě... 7 Registrace ke sluţbě ČSSZ - RELDP (Česká správa sociálního zabezpečení - Roční evidenční

Více

Standard. Uživatelská příručka. Antivirus. Copyright 2006 SOFTWIN

Standard. Uživatelská příručka. Antivirus. Copyright 2006 SOFTWIN Standard Uživatelská příručka Antivirus Copyright 2006 SOFTWIN BitDefender 9 Standard BitDefender 9 Standard Uživatelská příručka SOFTWIN Vydáno 2006.04.26 Build 9.5 Copyright 2006 SOFTWIN Právní oznámení

Více

Systémová příručka. Autor: Marek Klimša & Jiří Mutina Verze dokumentu: 8/2015 Poslední aktualizace: 10. Srpna 2015

Systémová příručka. Autor: Marek Klimša & Jiří Mutina Verze dokumentu: 8/2015 Poslední aktualizace: 10. Srpna 2015 Autor: Marek Klimša & Jiří Mutina Verze dokumentu: 8/2015 Poslední aktualizace: 10. Srpna 2015 Obsah 1. První pohled 3 1.1 Seznamte se 3 1.2 Co je Daňová kancelář? 3 2. Nároky na systém, změny systémových

Více

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka.

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Uživatelská příručka Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Chráníme více lidí před více online hrozbami než kdokoli jiný na světě. Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec

Více

Internet Security 2015

Internet Security 2015 Internet Security 2015 2 Obsah Internet Security 2015 Obsah Kapitola 1: Instalace...5 1.1 Než zahájíte první instalaci...6 1.2 První instalace produktu...6 1.3 Instalace a upgrade aplikací...6 1.4 Nápověda

Více

Kerio MailServer 6. Kerio Technologies

Kerio MailServer 6. Kerio Technologies Kerio MailServer 6 Příručka administrátora Kerio Technologies Kerio Technologies. Všechna práva vyhrazena. Tento manuál popisuje produkt: Kerio MailServer ve verzi 6.7 aktualizované vydání. Změny vyhrazeny.

Více

LICENČNÍ SMLOUVA NORTON Norton AntiVirus / Norton Internet Security / Norton 360

LICENČNÍ SMLOUVA NORTON Norton AntiVirus / Norton Internet Security / Norton 360 LICENČNÍ SMLOUVA NORTON Norton AntiVirus / Norton Internet Security / Norton 360 DŮLEŽITÉ: PŘED POUŢITÍM SOFTWARU (JAK JE DEFINOVÁNO NÍŢE) SI POZORNĚ PŘEČTĚTE PODMÍNKY TÉTO LICENČNÍ SMLOUVY (DÁLE JEN LICENČNÍ

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka i Obsah McAfee Internet Security 3 McAfee SecurityCenter...5 Funkce programu SecurityCenter...6 Použití programu SecurityCenter...7 Vyřešení nebo ignorování potíží ochrany...17 Práce

Více

společnosti Microsoft pro tento software, pokud s těmito poloţkami nejsou dodávány jiné podmínky. Pokud ano, budou platit tyto jiné podmínky.

společnosti Microsoft pro tento software, pokud s těmito poloţkami nejsou dodávány jiné podmínky. Pokud ano, budou platit tyto jiné podmínky. LICENČNÍ PODMÍNKY PRO SOFTWARE SPOLEČNOSTI MICROSOFT WINDOWS 7 PROFESSIONAL Tyto licenční podmínky představují smlouvu mezi společností Microsoft Corporation (nebo některou z jejích afilací v závislosti

Více

Kerio Connect. Kerio Technologies

Kerio Connect. Kerio Technologies Kerio Connect Příručka administrátora Kerio Technologies 2011 Kerio Technologies s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Tento manuál popisuje produkt: Kerio Connect ve verzi 7.2. Změny vyhrazeny. Aktuální verzi

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka i Obsah Úvod 5 McAfee SecurityCenter 7 Funkce...8 Použití programu SecurityCenter...9 Záhlaví...9 Levý sloupec...9 Hlavní podokno...10 Vysvětlení ikon programu SecurityCenter...11

Více

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka.

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Uživatelská příručka Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec odstranila z tohoto návodu obálku, aby snížla dopad svých produktů

Více

Řešení intranetu v prostředí střední školy

Řešení intranetu v prostředí střední školy Řešení intranetu v prostředí střední školy Intranet Solution in Secondary School Environment Bc. Pavel Kulíšek Diplomová práce 2014 *** nascannované zadání str. 1 *** *** nascannované zadání str. 2 ***

Více

Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Verze: 1.06 Revize: 24. srpna 2015

Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Verze: 1.06 Revize: 24. srpna 2015 Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Verze: 1.06 Revize: 24. srpna 2015 Obsah Obsah 2 1. Co je to NAVIGAL? 3 2. Nároky na systém 3 2.1. Co je potřeba na provoz programu NAVIGAL? 3 2.2. Co všechno

Více

IBM Security Trusteer Rapport. Uživatelská příručka

IBM Security Trusteer Rapport. Uživatelská příručka IBM Security Trusteer Rapport Uživatelská příručka Verze 3.5.1403 Srpen 2014 Poznámky Tyto informace platí pro produkty a služby nabízené v USA. IBM nemusí v ostatních zemích nabízet produkty, služby a

Více

DB2 verze 9.5. Začínáme s instalací a administrací produktu DB2 v systémech Linux a Windows. Verze 9, vydání 5 GC09-3800-00

DB2 verze 9.5. Začínáme s instalací a administrací produktu DB2 v systémech Linux a Windows. Verze 9, vydání 5 GC09-3800-00 DB2 verze 9.5 for Linux, UNIX, and Windows Verze 9, vydání 5 Začínáme s instalací a administrací produktu DB2 v systémech Linux a Windows GC09-3800-00 DB2 verze 9.5 for Linux, UNIX, and Windows Verze

Více

Sticky Password 5.0 manuál. 2012 Lamantine Software, a.s.

Sticky Password 5.0 manuál. 2012 Lamantine Software, a.s. Sticky Password 5.0 manuál 2012 Lamantine Software, a.s. 2 Sticky Password 5.0 manuál Obsah Kapitola I Sticky Password 4 Kapitola II Rozhraní Sticky Password 4 1 Tlačítko... rychlého spouštění 5 2 Okno

Více

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka.

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Uživatelská příručka Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec odstranila z tohoto návodu obálku, aby snížla dopad svých produktů

Více

Printer Administration Utility 4.2 Uživatelská příručka

Printer Administration Utility 4.2 Uživatelská příručka Verze 2.3 Printer Administration Utility 4.2 Uživatelská příručka Autorská práva Copyright 2006-2008 SHARP Corporation. All rights reserved. Rozmnožování, přizpůsobování nebo překládání bez předcházejícího

Více

LICENČNÍ SMLOUVA NORTON Norton 360

LICENČNÍ SMLOUVA NORTON Norton 360 LICENČNÍ SMLOUVA NORTON Norton 360 DŮLEŽITÉ: PŘED POUŢITÍM SOFTWARU (JAK JE DEFINOVÁNO NÍŢE) SI POZORNĚ PŘEČTĚTE PODMÍNKY TÉTO LICENČNÍ SMLOUVY (DÁLE JEN LICENČNÍ SMLOUVA ). SPOLEČNOST SYMANTEC CORPORATION,

Více

MyQ Eleven Free Instalační manuál

MyQ Eleven Free Instalační manuál MyQ Eleven Free Instalační manuál Revize 2 MyQ Server 4.3 Říjen 2013 Copyright 2006-2013 JANUS spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena. www.myq.cz Obsah Obsah 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE 5 1.1. PŘEHLED DOKUMENTACE

Více

Uživatelská příručka. podnikový informační systém (ERP) Instalujeme ERP Money. Instalace, registrace a aktualizace systému

Uživatelská příručka. podnikový informační systém (ERP) Instalujeme ERP Money. Instalace, registrace a aktualizace systému Uživatelská příručka podnikový informační systém (ERP) Instalujeme ERP Money Instalace, registrace a aktualizace systému Technická podpora systému Základní technická podpora je k dispozici zdarma všem

Více