Otevřená komunikace nejlepší prevence. Z Š B Y S T Ř I C E Dr. E. Beneše 300

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2014-2015. Otevřená komunikace nejlepší prevence. Z Š B Y S T Ř I C E Dr. E. Beneše 300 www.zsbystricebn.cz"

Transkript

1 Otevřená komunikace nejlepší prevence. Z Š B Y S T Ř I C E Dr. E. Beneše

2 Pedagogové, kteří se podílejí na tvorbě a realizaci PREVENTIVNÍHO PROGRAMU Mgr. Iveta VOHRALÍKOVÁ (konzultační hodiny: úterý 12:50 13:10 hodin) protidrogová koordinátorka Mgr. Ondřej Pilát výchovný poradce Mgr. Jana HNÁTKOVÁ učitelka chemie a přírodopisu Mgr. Milena GRUBEROVÁ I. stupeň Na programu se dále podílejí všichni pedagogové a výchovní pracovníci I. a II. stupně ZŠ Bystřice. O realizaci programu je průběžně informován ředitel školy Mgr. Vladimír Chramosta. Termín realizace programu: dlouhodobý let 2

3 Charakteristika školy základní informace - Výuka probíhá podle učebních dokumentů: /96 2, Základní škola. - Plně organizovaná škola I. a II. stupeň. - Počet žáků 325 Úkoly pedagogických pracovníků v oblasti soc. patologických jevů: 1) Sledovat absenci žáků 2) Sledovat změny v chování dětí 3) Získávat důvěru žáků 4) Snažit se o spolupráci s rodinou Pedagogové se účastní seminářů a přednášek v rámci DVPP. Tradice školy a školní prostředí Důležitým výchovným prvkem jsou tradice naší školy, v nichž chceme vychovávat a vzdělávat žáky.( výročí školy) 1) Akademie žáků na závěr školního roku 2) Prezentace školy na internetu 3) Podíl žáků na vytváření prostředí školy, výzdoba školy a třídy 4) Sounáležitost ke škole ( trička a dresy s logem ) 3

4 Minimální preventivní program I. Jak uchránit dítě od drogy? 1) Hovořit s dítětem o jeho problémech (ve škole i v rodině) 2) Podporovat jeho zájmy (mimoškolní akce,kroužky, sport) 3) Nenechat dítě pasivně sledovat televizi (vhodné pořady) 4) Zaměstnávat dítě při domácích pracích 5) Připomínat zásady správné životosprávy 6) Umět dítě pochválit za úspěch (zvyšovat mu sebevědomí) 7) Chovat se a vystupovat tak, abychom byli dítěti příkladem (pedagogové, rodiče) 8) Pozornost soustředit na rizikové skupiny dětí, inklinujících k chování sociálně patologického typu 9) Zvýšit důvěru dětí v učitele a výchovné pracovníky při potřebě svěřit se s problémy v oblasti drog, šikany a pod. 10) Připomínat zásady zdravého životního stylu (nutný zájem ze strany rodičů) 11) Formování odmítavého postoje dětí k návykovým látkám Cíl projektu Cíl tohoto projektu bude směřovat k ochraně dětí před sociálně negativními jevy, včetně vzniku závislostí na návykových látkách, hracích automatech, počítačích. V rámci primární protidrogové prevence budou žáci informováni přiměřeně svému věku o návykových látkách, jejich účincích a rizicích. Důraz bude kladen na rozvíjení zájmové činnosti, sportovních aktivit, přitažlivých volnočasových aktivit, posilování zdravého sebevědomí a rozvoj zdravého životního stylu. Cílem je motivace učitelů k aktivnímu zapojení se do realizace programu ve svých hodinách, při komunikaci se žáky, spolupráce s kolegy, vzájemná informovanost o chování žáků. Cílem je vést žáky k sebevědomí, k poznání sebe sama, zvládání stresů. Program je zaměřen na zlepšování vzájemných vztahů mezi žáky, žáky a učiteli, dbát na slušné chování a vystupování žáků vůči dospělým (zdravení, slušné vyjadřování). Dbát na zdravý životní styl. Zvýšit zájem žáků o tvorbu pracovního prostředí a osobně se podílet na jeho úpravě a zkrášlování, vážit si práce druhých. Snižování projevů vandalismu (ve škole i mimo ni). Důvod zaměření tohoto programu na projevy vandalismu vyplývá ze skutečnosti, že toto závadové jednání je v současnosti častým jevem, který se rozmáhá i v našem městě ( Strategický plán města Bystřice). Cílové skupiny Cílové skupiny, které sleduje program, jsou především: - žáci - pedagogové - rodiče - vedoucí kroužků 4

5 Minimální preventivní program I. Seznámení ředitele školy s programem plán proběhlo hodnocení 12/ /2015 II. Seznámit kolegy s programem a angažovat je do jeho realizace plán proběhlo hodnocení 12/2015 porada ped. pracovníků (pololetní porada) leden 2015 III. Zajistit průběžnou spolupráci s výchovným poradcem plán proběhlo hodnocení průběžně pozornost věnována probl. dětem, pohovor, individuální vysvětlení, domluva spolupráce s rodiči IV. Aktivity pro žáky A) zřízení schránky na dopisy plán proběhlo místo hodnocení 10/ patro školy žáci píší dopisy vztahující se k chodu školy, (chodba) školní jídelny, problémy, které je tíží, parlament školy B) zřízení stálé nástěnky plán proběhlo místo hodnocení 09/1998 hala školy nástěnka obměňována ve spolupráci s K centrem Benešov, zajímavé články z časopisů, převážně regionálních, práce dětí 5

6 V. Metodické pomůcky, informace, kontakty A) vytvoření knihovny propagačního materiálu pro potřeby preventisty a ostatních pedagogů plán proběhlo místo hodnocení sborovna knihy a videokazety jsou průběžně doplňovány II. st. Spolupráce- PPP Benešov K-centrum Benešov Seznam literatury a videokazet s drogovou problematikou J. Melgosa - Žít naplno E.M. Johnson - Jak se vyhnout AIDS MUDr. J. Šejda MUDr. J. Zvěřina - Co máme vědět o AIDS J. Dee - Jak přestat kouřit MUDr. V. Kašíková - Toxikomanie H. Záškodná - Pojetí závislosti na návykových látkách MUDr. K. Nešpor - Zásady efektivní primární prevence - Jak předcházet problémům s návykovými látkami na ZŠ a SŠ - Fit in 2001 plus - Alkohol, drogy a vaše děti - Romantické období končí J. Presl - Drogová závislost Mudr. J. Beran - Proč? B. Šimerová - Prevence obchodu se ženami Bulletin (Národní protidrogová centrála) Phdr. Z. Kašparové - T. Houška - Sám sebou pro ročník - Sám sebou pro 6., 7., 8., 9. ročník - Sám sebou příručka pro učitele M. Kolář - Bolest šikanování M. Borník - Drogy Informační letáky - Test na AIDS ano či ne? - Můj kamarád bere drogy, co mám dělat - Přehled drog a jejich účinků - Život bez drog (rady pro rodiče) - Identifikace drog - Přestáváme kouřit - Katalog služeb poskytovaných v protidrogové prevenci 6

7 V i d e o k a z e t y 1) Komu pomáhá Linka bezpečí (Nadace naše dítě) 2) Zneužívané děti (SZÚ) 3) Drogová problematika, sexuální výchova (projekt Řekni drogám ne) 4) Abeceda lidské sexuality (5. díl) Nebezpečí zvané droga, AIDS, pohlavní choroby Řekni drogám ne! 5) Pravda o drogách - DVD Drogová problematika je začleněna zejména do těchto vyuč. předmětů: 1) Výchova ke zdraví 8.ročník (dospívání, špatný vliv v těhotenství, zdravý vývoj plodu, drogy) Výchova ke zdraví ročník ( legální, nelegální drogy, nácvik odmítnutí drogy, zdravý životní styl, zásady první pomoci) 2) Občanská výchova ročník (vliv skupiny a party na jedince, problematika dospívání, náročné životní situace, stres, citový vývoj jedince, konflikty v rodině) Tvorba projektu Svět drog ( 2 hodiny, skupinová práce, 8. roč.) Příběh ztroskotance ( skupinová práce ) 3) Přírodopis 8. ročník (Soustava dýchací vliv kouření na lid. org., rakovina plic, návykové látky organismu škodlivé, rostliny lilkovité- tabák virginský) 4) Chemie 9. ročník (Deriváty uhlovodíků - alkoholy, jejich účinky, snižování citlivosti smysl. orgánů. opojné účinky, Člověk proti sobě volně a nezákonně prodávané drogy, diskuse na téma drogy, shromažďování zpráv ze sdělovacích prostředků a populárně- naučné literatury.) 5) Prvouka a přírodověda ročník (Obecné a věku přiměřené znalosti o drogách) Zodpovídá: Mgr. M. Gruberová I. stupeň Mgr. I. Vohralíková II. stupeň 7

8 B) shromáždění všech dostupných informací o institucích, organizacích a odbornících, kteří v oblasti protidrogové prevence působí v okrese plán proběhlo místo hodnocení průběžně hala školy sborovna ředitelna VI. Spolupráce s ostatními odborníky (PPP, lékaři, policie, K centrum Benešov, SZŠ Benešov ) Týden otevřených dveří K centrum ( účast žáků II. St. ZŠ) VII. Spolupráce se SRPDŠ a získat jejich podporu (nejlépe finanční) Plán proběhlo hodnocení 11-12/2015 získat finanční příspěvek na soutěže organizované školou VIII. Spolupráce s Městským úřadem Bystřice (využití volného času dětí) plán forma spolupráce proběhlo hodnocení pomoc při navázání kontaktu s místními společ. a sport. organizacemi IX. Propagace (Hlas Bystřice) téma forma propagace hodnocení články žáků o soutěžích a akcích školy 8

9 M e t o d y p r á c e V rámci výuky budou kromě tradičních metod práce využívány také další metody, které se dosud osvědčily: 1) výklad (informace) 2) samostatná práce (výtvarné práce, koláže, slohové práce na určená témata, referáty, informace z tisku) 3) besedy (s učitelem, pozvanými odborníky), diskuse 4) sociální hry, hraní rolí, obhajoba určitého názoru, trénování způsobů odmítání nabídky drog apod. 5) párová, skupinová práce ve třídě apod. 6) relaxační cvičení (HV, TV) 7) setkání s odborníky mimo budovu školy (K-centrum, SZŠ Benešov) 8) využívání počítačové učebny - internet 9) situační hry, názorové aktivity, diskuse 10) nácvik empatií Svými pracemi (výtvarnými a literárními) se žáci podílejí na výzdobě třídy a školy. 9

10 V o l n o č a s o v é a k t i v i t y 1) Kroužky: Dramatický - B. Ježek Zdravotnický - M Gruberová Aerobik - J. Dvořáková Hasičský - F. Křivánek Kopaná - TJ Drachkov, TJ Bystřice, BN, Olbramovice Lukostřelba - B. Spálenka Výtvarný - M. Michálková Keramika hrou - O. Marešová Rybářský - J. Maršík Sportovní - TJ Nesvačily Divadelní - M. Neradová, M. Hrušková Dopravní - J. Jirovský Floorball - M. Trenčínský, M. Gruber Stolní tenis - Karel Mudra Sportík - Radka Horníková Další kroužky při DDM Benešov V květnu 2005 otevřeno centrum Kulíšek možnost trávení volného času dětí kroužky, hry, turistika, volný čas před odjezdem autobusů pro dojíždějící žáky, dětská sportovní hřiště, stadion Bystřice. 2) Soutěže: Sportem ke zdraví ročník Soutěž ve florbalu ročník listopad 2014 Soutěž v sálové kopané ročník prosinec 2014 Dále se žáci budou zúčastňovat soutěží vyhlášených školou a ostatními organizacemi. 3) Besedy Protidrogová a sexuální výchova 7. ročník PEER program SZŠ Benešov prosinec 2014 Protidrogová výchova I. stupeň Mgr. M. Gruberová (součást předmětu přírodověda, prvouka) Zdravý životní styl 8. ročník MUDr. R. Dvořáková duben 2015 (zdravá strava, nebezpečí kouření a alkoholu) Beseda s JUDr. V. Kristenovou 8. ročník Kriminalita mládeže, postihy trestné činnosti mládeže červen 2015 Účast na soudním líčení 9. ročník Okresní soud Benešov soudkyně JUDr. Doubková (beseda) leden

11 Nízkoprahové centrum Mezičas Benešov 8.,9. ročník (exkurze, beseda Bc. I. Neradová) listopad 2014 Týden otevřených dveří K-centrum Benešov. Celodenní projekt Žijeme zdravě červen Beseda Policie ČR BN - Program prevence kriminality, 9. ročník květen 2015 Kyberšikana, šikana Řešení přestupků Chování žáků je zakotveno ve školním řádu školy a programu proti šikaně. V případech, kdy se ve škole vyskytnou žáci, kteří budou podezřelí ze zneužívání návykových látek, dealerství apod., bude přistoupeno k následujícím opatřením (viz doporuční MŠMT ČR v Koncepci ): - individuální pohovor se žákem podle zjištěných informací následuje spolupráce s rodinou, popř. doporuční kontaktu s odborníky - uvědomění úřadu, do jehož působnosti organizace spadá komise školská a kulturní viz pokyn ministra školství - v případě nezájmu rodičů uvědomění sociálního odboru, oddělení péče o dítě - v případě dealerství oznámení věci policii - při řešení přestupku je prováděn zápis (popis přestupku, zúčastněné osoby, vyjádření rodičů, podpisy rodičů, výchovného poradce, protidrogové koordinátorky a žáka). Zápisy jsou uloženy u ředitele školy. 11

12 Závěr Jednotlivé části projektu budou kontrolovány protidrogovou koordinátorkou a pravidelně vyhodnocovány. Další protidrogové preventivní aktivity budou v průběhu realizace programu doplňovány. S výsledky budou seznámeni pedagogové i rodiče. Děti i rodiče mají možnost si vypůjčit řadu materiálů, týkajících se problematiky sociálně patologických jevů ve škole. Rodiče však příliš velký zájem o tuto problematiku nejeví. Nejdůležitější je však spolupráce rodiny a školy. Vypracovala: Mgr. Iveta Vohralíková, protidrogová koordinátorka Ředitel: Mgr. Vladimír Chramosta v Bystřici dne: Příloha: Program proti šikanování Krizový plán školy 12

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM [Type the document subtitle] [ZŠ ELEMENTÁRIA, s.r.o Soukromá základní škola Elementária Minimální preventivní program (prevence sociálně patologických jevů, HIV- AIDS, zneužívání

Více

Minimální preventivní program na Základní škole a mateřské škole ve Středoklukách

Minimální preventivní program na Základní škole a mateřské škole ve Středoklukách Minimální preventivní program na Základní škole a mateřské škole ve Středoklukách Zpracovatel : Mgr. Dagmar Kubíčková Realizátor : výchovný poradce a všichni učitelé Termín realizace : školní rok 2013-2014

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Školní rok 2013/2014 1. Úvod Minimální preventivní program je celoroční program zaměřený na osobnostní a sociální rozvoj, na výcvik v sociálně komunikativních dovednostech

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola S V I T Á V K A příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-2015 Preventista: Marcela Langrová Realizátor: Základní škola Komenského 157 Svitávka Garant: Ředitelství

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program OBSAH 1. Úvod 2. Přílohy k MPP 3. Vytyčení sociálně patologických jevů 4. Cíle MPP 5. Konkrétní cíle programu 6. Analýza současného stavu 7. Metody práce 8. Zastoupení témat

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok 2010/2011 Zpracovala: Mgr. Marie Havelková Úvod Minimálně preventivní program (dále jen

Více

Minimální preventivní program školy 2014/2015

Minimální preventivní program školy 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, okres Hodonín, příspěvková organizace MPP 2014/2015 Minimální preventivní program školy 2014/2015 Motto: Nejúčinnější a nejlevnější prevencí je zdravá

Více

Minimální preventivní program Školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program Školní rok 2013/2014 Základní škola Žatec, Komenského alej 749, okres Louny www.komenacek.cz Minimální preventivní program Školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kamila Rodová Garant: ředitel školy Mgr. Zdeněk Srp Obsah Úvod

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola praktická a základní škola speciální Mělník, příspěvková organizace Seifertova 179, Mělník Školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program Motto: Škola bez drog, šikany a záškoláctví

Více

Minimální preventivní program školní rok 2012/2013

Minimální preventivní program školní rok 2012/2013 Minimální preventivní program školní rok 2012/2013 Minimální preventivní program Škola: Základní škola Chabařovice, Masarykova 559, Chabařovice Školní rok: 2012/2013 Zaměření minimálního preventivního

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ Dubí 1, Školní náměstí 177 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Bc. Jan Holub Telefon 417

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola, Loděnice MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Nikola Vykydalová školní metodik prevence rizikového chování 1. Úvod Minimální preventivní

Více

ZŠ LOKET, OKR. SOKOLOV. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2013/2014

ZŠ LOKET, OKR. SOKOLOV. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2013/2014 ZŠ LOKET, OKR. SOKOLOV MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2013/2014 Vypracovala: Radoslava Jarošová školní metodik prevence rizikového chování Stránka 1 z 8 Obsah 1. Úvod 2. Vytýčení rizikového chování

Více

M I N I M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M

M I N I M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M ZŠ a MŠ BRANDÝSEK,SLÁNSKÁ 36 M I N I M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M školní rok 2012/2013 vypracovala: Bc. Drahomíra Hynková Obsah: 1) Související zákony 2) Charakteristika školy, základní

Více

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah Schválil: Mgr. Richard Červený Počet stran: 1/6 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických jevů Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Analýza současného stavu ve škole Garant programu

Více

ZŠ Lelekovice, Hlavní 102/32, 664 31 Lelekovice

ZŠ Lelekovice, Hlavní 102/32, 664 31 Lelekovice Škola: ZŠ Lelekovice, Hlavní 102/32, 664 31 Lelekovice Školní rok: 2014/2015 Počet žáků ve škole: 143 Zaměření minimálního preventivního programu Minimální preventivní program je zaměřen na všechny žáky

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2013/2014 Škola /název, adresa/: Koordinátor: ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí Mgr. Pavlína Bobčíková 1. Charakteristika školy ZŠ a ZUŠ v Dolním Němčí je vesnickou školou

Více

Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643

Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na období školního roku: 2007/2008 a 2008/2009 Zpracovaly: Mgr. Krista Fremlová, metodik prevence, e-mail: fremlova@seznam.cz

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, TEPLICE, U NOVÝCH LÁZNÍ 1102 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Obsah: I. Úvod II. Charakteristika školy III. Analýza současného stavu ve škole z hlediska sociálně patologických

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE PRO ŠKOLNÍ ROK 2007/2008

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE PRO ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA OSTRAVA, GEN. PÍKY 13 A, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE PRO ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 Zpracovala: Mgr. Jitka Magincová metodik prevence Mgr. Jarmila Michalíková V Ostravě

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Minimální preventivní program Na Františku 32 294 02 Kněžmost školní rok: 2010/2011 Obsah 1. Úvod 2. Vymezení sociálně patologických jevů

Více

Základní škola Benátky nad Jizerou Husovo náměstí 55, 29471

Základní škola Benátky nad Jizerou Husovo náměstí 55, 29471 Základní škola Benátky nad Jizerou Husovo náměstí 55, 29471 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 vypracovala: Ing. Jana Urbanová 13.9.2014 2 Druh primární prevence: specifická i nespecifická

Více

Minimální preventivní program Školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program Školní rok 2014/2015 Základní škola Ţatec, Komenského alej 749 www.komenacek.cz Minimální preventivní program Školní rok 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Kamila Rodová Garant: ředitel školy Mgr. Zdeněk Srp Obsah Úvod Charakteristika

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Doudleby nad Orlicí Školní vzdělávací program: MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM CÍLEM PRIMÁRNÍ PREVENCE JE ZVÝŠENÍ ODOLNOSTI DĚTÍ A MLÁDEŽE VŮČI SOCIÁLNĚ- NEŽÁDOUCÍM JEVŮM.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. pro školní rok

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. pro školní rok Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína a Základní škola a mateřská škola Jana Pavla II. Hradec Králové Orlické nábřeží 356/1, 500 03 Hradec Králové MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014 / 2015

Více

Minimální program prevence rizikového chování 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Velemín, okres Litoměřice

Minimální program prevence rizikového chování 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Velemín, okres Litoměřice Minimální program prevence rizikového chování 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Velemín, okres Litoměřice 1 Obsah 1) Úvod... 4 2) Současný stav... 4 3) Personální zajištění prevence... 9 4) Cíle

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ A MŠ PŘI NEMOCNICI, KADAŇ

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ A MŠ PŘI NEMOCNICI, KADAŇ MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ A MŠ PŘI NEMOCNICI, KADAŇ Školní rok: 2012/2013 Vypracovala: Mgr. Martina Smiljeková 1 1. Charakteristika Naše škola je menší základní školou. Celkový počet ţáků je v současnosti

Více

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Účinnost od: 1. 1. 2011 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2012-2013 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP 1 Základní škola Brno, Milénova14 je školou sídlištního

Více

Úvod. Cíl minimálního preventivního programu

Úvod. Cíl minimálního preventivního programu Základní škola a mateřská škola Trstěnice, okres Svitavy Minimální preventivní program Č.j.: Účinnost od: 1.10.2012 Spisový znak: A.8. Skartační znak: A5 Změny: Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických

Více