Základní škola praktická, Základní škola speciální a Základní umělecká škola Habartov, Komenského 312 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola praktická, Základní škola speciální a Základní umělecká škola Habartov, Komenského 312 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM"

Transkript

1 Základní škola praktická, Základní škola speciální a Základní umělecká škola Habartov, Komenského 312 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015

2 Minimální preventivní program je zaměřen na žáky, pedagog. pracovníky a rodiče Preventivní program v oblasti prevence musí být konkrétní, jasně definovaný a srozumitelný, musí umožnit hodnocení účinnosti programu. Cílové skupiny programu musí být jasně vymezeny. Musí zahrnovat všechny osoby (žáky, pedagogy, rodiče) a subjekty (PČR, PPP, nestátní neziskové organizace, orgány sociálněprávní ochrany dětí a mládeže), které jsou nedílnými aktéry na procesu realizace prevence. Cílem je vštěpit žákům základy správného způsobu života. Vychovávat k samostatnosti a samostatného rozhodování. Rozeznat správné chování od špatného. Přednášky budou vedeny v hodinách Ov, Vv, Pv, D, Inf., VkZ, dle plánů MŠMT a ŠVP. Nápady a akce jsou velkým přínosem pro rozvoj každého dítěte. Pro usnadnění vyjádření svého trápení se ve škole zřídila schránka SOS. Cíle Prevence v oblasti zneužívání návykových látek, hráčství, vandalismus, záškoláctví, virtuálních drog, xenofobie, rasismu, šikany a násilného chování Vychovávat žáky ke zdravému životnímu stylu Vést žáky ke smysluplnému využívání volného času Vést žáky k sebevědomí, k dovednostem řešit problémy a k rozvoji jejich sociálních kompetencí Metodické pokyny 1) Metodický pokyn MŠMT k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže č. j / ) Koncepce prevence zneužívání návykových látek a dalších sociálně patologických jevu u dětí a mládeže v působnosti resortu MŠMT ČR 3) Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti resortu MŠMT na období ) Metodický pokyn ministra škol a školských zařízení č. j /

3 Formy práce s dětmi 1. Přednášky preventisty v rámci OV Vzdělávacím cílem školy je vštěpit žákům podmínky pro rozvoj osobnosti. Vychovávat ho k samostatnosti, samostatnému rozhodování a projevech zejména zodpovědnosti a pozitivně působit na jeho osobnost. Hodiny OV jsou vedeny dle plánů MŠMT ČR. V rámci těchto hodin jsou s žáky vedeny diskuse a hovory o drogové závislosti, alkoholismu a závislosti na hracích automatech. 2. Využití mezipředmětových vztahů V mezipředmětovém vztahu v rámci doplňovacích hodin se žákům zajišťují přednášky na téma šikana, návykové látky, alkohol, kouření, mezilidské vztahy, kriminalita mládeže, domácí násilí Pořadí přednášek se vždy zajišťují s předstihem, aby nedošlo k odvolání. Je nutné žákům ukázat, že i lidem z blízkého a i z dalekého okolí na nich záleží. Zábavnou formou ukázat krásy zdravého a radostného života dětí. Český jazyk Komunikace, mezilidské vztahy. Občanská výchova Vzdělání k lidským právům a povinnostem. Dějepis Historie národa a kultur. Přírodopis Zdravý člověk, následky užívání drog. Výtvarná výchova Vyjádření svých pocitů. Tělesná výchova Sport je víc než DROGY!

4 3. Pořádání přednášek pro žáky prostřednictvím jiných institucí Přednáška o užívání a vlivu návykových látek na organismus centrum Sokolov Protidrogová přednáška na téma drogová závislost a šikana policie ČR Instituce napomáhající mladistvým drogová centra, linka důvěry a bezpečí Člověk v tísni, tísňová volání, preventivní centra 4. Sledování pořadů v televizi a videozáznamů Řekni drogám ne! Oči hadů I., II. a III. díl Plnění úkolů v jednotlivých měsících zajišťuje preventista ve spolupráci s ředitelkou školy. S programem školy jsou všichni vyučující seznámeni. 5. Tvorba propagačního materiálu a jeho propagace Tvorba propagačního materiálu slouží k rozvoji a i názoru každého žáka na užívání drog. Na každý měsíc je připravena výtvarná soutěž, která odhalí názor žáka na drogy. Září vztah doma s rodiči, sourozenci, mezilidské vztahy Říjen škodlivé vlivy obecně (alkohol a kouření) Listopad toxické látky (drogová závislost) Prosinec alkohol (vliv na organismus) Leden kriminalita mládeže Únor patologické jevy Březen konflikty, šikana (Policie ČR) Duben člověk v tísni (linky bezpečí) Květen zdravý životní styl Červen shrnutí a diskuse s žáky na celoroční témata primárního programu

5 Program Září Vztah doma s rodiči a sourozenci, mezilidské vztahy Vztah v rodině je důležitý pro další rozvoj dítěte. Když dítě trpí v rodině kde důvodem alkohol, drogy, časté hádky a je svědkem domácího násilí, odrazí se to i na jeho osobnosti. Říjen Škodlivé vlivy obecně (alkohol a kouření) Většina žáků si myslí, že alkohol vytváří příjemné pocity, které však nevydrží dlouho. Je nutné dětem vysvětlit škodlivost užívání alkoholu a cigaret na jejich organismus (zpomalený růst, úbytek buněk, špatný spánek, poškozené orgány) Listopad toxické látky (drogová závislost) V předmětu občanské výchovy žáci diskutují a vzájemně se doplňují na téma toxické látky. Druhá hodina je vedena v hodině výtvarné výchovy, kde je vyhlášena školní soutěž ZDRAVÝ ČLOVĚK Přednáška v rámci primárně preventivního programu Žijeme zdravě Prosinec V době vánočních svátků se v každé domácnosti najde nějaký alkohol a děti k němu mají nejsnadnější přístup. Přednáška na téma alkohol je nutné žákům vysvětlit, že se dopouštějí trestného činu. V případě nedovršení patnáctého věku jsou za jejich chování zodpovědní rodiče. Leden Kriminalita mládeže: Cílem přednášky je seznámit žáky s postihem nezletilého i zletilého žáka. Přednáška bude vedena preventistou PČR v Habartově podpraporčíkem Jiřím Převrátilem a sociální pracovnicí v Habartově paní Baštovou. Únor patologické jevy (drogy, automaty a jiné hazardní hry). Hazardní hra může člověka připravit o svobodu. U alkoholu a drog se mluví o závislosti, u hazardní hry o patologickém hráčství.

6 Březen Přednáška na téma šikana je velmi důležitá. Šikanu je nutné žákům řádně vysvětlit, že z hlediska trestního zákona může šikanování spolužáků naplňovat skutkovou podstatu trestného činu. Přednáška na téma konflikt bude směřovat ke vztahům ve škole. Nesnášenlivost mezi žáky není jen už z rasového důvodu, ale i z mezilidských vztahů. Důvodem může bít napodobování rodičů, starších spolužáků, sourozenců a i z televizních pořadů. Duben Člověk v tísni (linky bezpečí) Každý se může dostat do duševní krize a silná touha propadnout patologickým jevům, by nebylo nejlepší. Proto v tomto měsíci zaměříme pozornost na seznámení žáků s linkou důvěry. Květen Zdravý životní styl Přednáška o zdravé výživě a správné životosprávě. Ukázky zdravých pokrmů, různá tělesná cvičení, masáže, napravovací cviky a nácvik správného dýchání. Kurz první pomoci. Sportovní aktivity, které rozšíří dětskou fantazii ve volném čase. Červen V tomto měsíci se zaměříme formou her a testů pro všechny žáky, co vše si odnesou ze školy na téma drogová prevence. Diskuse s žáky na celoroční témata primárně preventivního programu nám ukáže výsledek celoroční práce. Postupy v šetření V případě šetření závažných přestupků žáků ve školní budově 1) rodiče žáka ke školní návštěvě 2) sociální pracovník / ce odbor péče o dítě 3) PČR primárně preventivní preventista 4) Ředitel / ka školy 5) Třídní učitel / ka Při každém závažném i méně závažném přestupku se zapisuje průběh jednání se žákem školy.

7 Důležité čísla Zdravotní středisko MUDr. H. Volšíková Policie České republiky Habartov Městský Úřad v Habartově Odbor soc. právní ochrany dětí Bc. R. Pillerová PPP Sokolov Prevence kriminality mládeže por. PhDr. Z. Papežová Probační a mediační služba Mgr. K. Nováková Útočiště o.p.s. Cheb Bc. J. Kotounová Občanské sdružení KOTEC Mgr. D. Klaus Užívání a zneužívání nelegálních drog Mgr. M. Charvát, Ph.D Záchranný kruh Ing. V. Krajsová Kurátor pro mládež Centrum prevence AIDS Informační čísla Krajský protidrogový koordinátor Karlovarského kraje Linka bezpečí PČR 158 ZS 155 Hasiči 150

8 Adresá Adresář Prevence kriminality KV Činnost probační a mediační služby Člověk v tísni Útočiště o.p.s. Cheb Občanské sdružení KOTEC Mariánské Lázně PPP Sokolov Záchranný kruh PC, internet: rizika a jejich prevence Drogová poradna Adresář dětských práv Legislativní

9 Výchozími dokumenty, které jsou pro nás závazné, které nám doporučí jak v určitých situacích postupovat jsou zejména: - ÚMLUVA O PRÁVECH DÍTĚTE - ZÁKON O PRÁVNÍ OCHRANĚ DÍTĚTE - ZÁKON O RODINĚ Školský zákon - ČÁST PRVNÍ - ČÁST TŘETÍ Metodické pokyny - K PREVENCI SPJ, č.j / K PREVENCI A ŘEŠENÍ ŠIKANY, č.j / SPOLUPRÁCE S POLICIÍ, č.j / VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SPU, PORUCHAMI CHOVÁNÍ č.j / K VÝCHOVĚ PROTI PROJEVŮM RASISMU, XENOFOBIE, INTOLERANCE č.j /99 22

10 Pro efektivnější řešení a preventivní opatření či osvětě vycházíme z dokumentů a kontaktů osob, které máme zpřehledněné v tabulkách. Zároveň sledujeme novelizaci zákona a během školního roku se tabulka doplňuje. Základní škola praktická, Základní škola speciální a Základní umělecká škola Habartov Komenského 312, Habartov ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ Datum:. Přítomni: Důvod jednání:.... Zápis z jednání:

11 Podpis zákonného zástupce: Zapsal:... Podpisy přítomných: Základní škola praktická, Základní škola speciální a Základní umělecká škola Habartov Komenského 312, Habartov ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ S PČR Datum:. Přítomni:......

12 Důvod jednání:.... Zápis z jednání: Podpis zákonného zástupce: Zapsal:... Podpisy přítomných:

13 Základní škola praktická, Základní škola speciální a Základní umělecká škola Habartov Komenského 312, Habartov ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ S ODBOREM PÉČE O DÍTĚ Datum:. Přítomni: Důvod jednání:.... Zápis z jednání:

14 Podpis zákonného zástupce: Zapsal:... Podpisy přítomných: Jak se cítíš? Než začneme se samotným testem TVŮJ POHLE NA DROGY, zjistíme jakou mají žáci náladu nebo jak se cítí.

15 pozitivně negativně CO PŘEDSTAVUJÍ DROGY? Žáci mají tři nabídky odpovědí: a) vysoké riziko b) nízké riziko c) nic

16 vysoké riziko nizké riziko nic Co uděláš, když ti někdo nabídne drogy? Žáci mají dvě nabídky: a) řeknu NE! b) řeknu ANO řeknu NE! řeknu ANO! ZNÁŠ NĚJAKÉ DROGY?

17 Ano Ne Patří mezi drogy ALKOHOL A CIGARETY? ano nevím ne na to se neumírá 2 0

18 Je důležité prosadit svůj názor doma? ano nevím jistě nikoho to nezajímá 1 0 Jak se cítíš? Konec testu Jak se cítíš je uzavřen smajlíkem pozitivní a negativní.

19 pozitivně negativně Identifikace rolí ve třídě Kteří tři tvoji spolužáci často trápí jiné děti? Kteří tvoji tři spolužáci jsou často smutní?

20 agresor č.1 agresor č.2 oběť č.1 oběť č.2 oběť č Kteří tři tvoji spolužáci často bijí jiné děti? Kteří tři tvoji spolužáci se neumí bránit, když jsou napadeni? 1 0,8 0,6 0,4 agresor č.1 agresor č.2 oběť č.1 oběť č.2 0,2 0 Kteří tři tvoji spolužáci často urážejí jiné děti? Kterým tvým třem spolužákům se druzí nejčastěji posmívají?

21 agresor č.1 agresor č.2 oběť č.1 oběť č IDENTIFIKACE HVĚZD Které tři spolužáky máš nejvíce rád/ráda, jsou ti nejsympatičtější? 3 2,5 2 1,5 1 hvězda č.1 hvězda č.2 hvězda č.3 0,5 0 Testy jsou uváděny v hlasech přidělené žákům.

22 Dotazník na zachytávání signálů (výpovědi žáka o sobě) 1. Ubližoval ti někdo ze třídy? 2. Ubližoval ti někdo ze školy? 3. Stalo se to vícekrát? 4. Jak ti bylo ubližováno? 5. Kdy se ti to stalo? 6. Kde se ti to stalo? 7. Cítil/a jsi se nešťastný/á, vystrašený/á? 8. Jsi chlapec nebo dívka? 9. Ten kdo ti ublížil, byl chlapec nebo dívka? 10. Řekl/a jsi o tom někomu? Pokud ano, komu? 3 otázka č.1 2,5 2 1,5 1 0,5 0 otázka č.2 otázka č.3 otázka č.4 otázka č.5 otázka č.6 otázka č.7 otázka č.8 otázka č.9 otázka č.10 Mixovací otázky 1. Komu to myslí a má dobré nápady? 2. S kým je největší legrace? 3. Kdo je odvážný a nebojí se? 4. Kdo nejvíc žaluje? 5. Koho mají rádi učitelé?

23 6. Kdo se chová k učitelům nejslušněji? 7. koho by jsi chtěl za předsedu třídy a proč? 2 1,5 1 0,5 0 dívka chlapec nevím otázka č.1 otázka č.2 otázka č.3 otázka č.4 otázka č.5 otázka č.6 otázka č.7 Šikana 1/ Které z následujících projevů považuješ za šikanování? a) nadávání b) opomíjení c) výsměch d) dotyky e) uhození f) strkání g) vyhrožování h) tělesné ublížení i) osobní urážky j) urážky rodiny k) sexistické poznámky na tvou adresu l) braní nebo ničení tvých věcí m) urážky z rasových důvodů 2/ Vyjmenuj další projevy, které považuješ za šikanování: 3/ Vyskytuje se šikanování na vaší škole? a) určitě ne b) ano, ale jen někdy c) ano, občas d) ano, velmi často e) nevím, sám jsem se s ním nesetkal, ale nemohu to vyloučit 4/ Vyskytuje se šikanování ve vaší třídě? a) určitě ne b) ano, ale jen někdy c) ano, občas d) ano, velmi často e) nevím, sám jsem se s ním nesetkal, ale nemohu ho vyloučit 5/ Nešel jsi do školy ze strachu, že budeš šikanován?

24 a) ano, často b) ano, několikrát c) ano, jen jednou d) ne, nikdy 6/ Byl jsi u někoho, když někoho šikanovali? a) ano, často b) ano, několikrát c) ano, jen jednou d) ne, nikdy 7/ Pokud jsi byl přítomen šikaně, zastal jsi se někdy šikanovaného? a) ano, často b) ano, několikrát c) ano, jen jednou d) ne, nikdy 8/ Šikanoval jsi ty někdy někoho? a) ano, často b) ano, několikrát c) ano, jen jednou d) ne, nikdy 9/ Napiš stručně, proč jsi to dělal: 10/ Proč podle tebe někteří žáci (studenti) šikanují druhé: 11/ Kdybys byl někdy šikanován, věděl bys, co máš dělat? a) ano, jsem poučen od rodičů b) ano, jsem poučen od učitelů c) ne, nevěděl 12/ Byl jsi ty sám někdy na této škole šikanován? a) ano, často b) ano, několikrát c) ano, jen jednou d) ne, ni 13/ Šikanování bylo: a) tělesné ubližování b) slovní napadení c) citové vydírání d) jiné formy, JAKÉ:... 14/ K šikanování došlo: a) ve třídě b) na chodbě c) na záchodě d) na hřišti e) cestou do nebo ze školy f) u nás doma g) v bytě spolužáka h) jinde, KDE:... 15/ Nejčastěji se šikanování stalo:

25 a) před vyučováním b) o přestávce c) při obědě d) po vyučování 16/ Byl jsi šikanován: a) jedním chlapcem (bez svědků) b) jednou dívkou (bez svědků) c) jedním chlapcem (před svědky) d) jednou dívkou (před svědky) e) partou chlapců f) partou dívek g) partou chlapců a dívek 17/ Kdy jsi byl šikanován naposledy? a) dnes b) tento týden c) tento měsíc d) před rokem či více lety 18/ Komu jsi o šikanování řekl? a) otci b) matce c) sourozenci d) učiteli e) řediteli e) kamarádovi f) nikomu g) někomu jinému, KOMU:... 19/ Pomohl ti ten, komu jsi se o svém trápení svěřil? a) ano b) ne c) částečně d) nevím 20/ Jakým způsobem ti pomohl ten, kterému jsi sdělil své trápení 21/ Jak ses po šikanování cítil? a) velmi vystrašený b) nešťastný c) příliš mi to nevadilo d) měl jsem jiný pocit, JAKÝ: 22/ Jak jsi byl spokojen s potrestáním agresorů (s vyřešením šikany)? a) nijak, protože jsem nikomu nic neřekl b) byl jsem velmi spokojen c) byl jsem spokojen jen částečně d) nebyl jsem vůbec spokojen 23/ Jak byli útočníci potrestáni? 24/ Co si myslíš o útočníkovi (útočnících): a) nic, je (jsou) mi lhostejný(í ) b) lituji ho (je) c) nenávidím ho (je) d) mám ho (je) rád

26

27 fyzické ubližování otázka č.1 otázka č.2 otázka č.3 otázka č.4 otázka č.5 otázka č.6 otázka č.7 otázka č.8 otázka č.9 otázka č.10 otázka č.11 otázka č.12 otázka č.13 otázka č.14 otázka č.15 otázka č.16 otázka č.17 otázka č.18 otázka č.19 otázka č.20 otázka č.21 otázka č.22 otázka č.23 otázka č.24

28 Konkrétní problém V minulosti se stal jeden závažný přestupek šikany. Mladistvý se dopustil šikany, vydírání, vyhrožování a fyzického napadání. Mladistvý se dopouštěl šikanování hlavně mimo školní budovu. Škola šikanu zjistila z výsledků testů a i z oznámení matky. Šikanovaný žák byl tichý a bezproblémový žák. Nijak se nesvěřoval tř. učitelce a ani jiným zaměstnancům školy. Po pohovoru s matkou vyšlo najevo, že žák odmítal chodit do školy. Žák musel podstoupit psychologické vyšetření. Jeho obavy a strach z útočníka ho poznamenal hlavně psychicky. Škola vše prošetřila a řádně sepsala do listů záznamy z jednání. Z výslechů napadaného, svědků a i útočníka se PP tým rozhodl k vzhledem závažnosti předat celou záležitost PČR. Po přešetření a výslechem mladistvého, napadeného a výslechem svědků, předala celou záležitost PČR k státnímu zastupitelstvu. Vzhledem k věku útočníka mu byl uložen trest podle 235 odst. 2 za použití 35 odst. 1 tr. Zákona a 31 odst. 1 zákona č. 218/2003 Sb. K úhrnnému trestnímu opatření odnětí svobody v trvání třinácti (13) měsíců, jehož výkon se podle 33 odst. 1 zákona č. 218/2003 Sb., 58 odst. 1 tr. Zákona podmíněně odkládá na zkušební dobu v trvání jednoho (1) roku.

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Šaldova 6, Litoměřice 412 01 Jméno a příjmení

Více

Jungmannova základní škola Beroun Minimální preventivní program Č.j.: 270/2008 Účinnost od:2. 9. 2014

Jungmannova základní škola Beroun Minimální preventivní program Č.j.: 270/2008 Účinnost od:2. 9. 2014 Jungmannova základní škola Beroun Minimální preventivní program Č.j.: 270/2008 Účinnost od:2. 9. 2014 Obsah 1. Úvod 2. Charakteristika školy 3. Vytýčení sociálně patologických jevů 4. Cíl minimálního preventivního

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Kolín IV., Prokopa Velikého 633, okres Kolín zskolin@iol.cz Minimální preventivní program Školní rok 2014/15 Vypracovala: Mgr. Naděžda Hněvsová Schválila: Mgr. Irena Kaurová 1 Obsah 1. Úvod

Více

Minimální preventivní program. ZŠ Votice

Minimální preventivní program. ZŠ Votice Minimální preventivní program ZŠ Votice pro školní rok 2014 /2015 Zpracovala: Mgr. Hana Poskočilová, školní metodik prevence Název školy: Základní škola Votice, okres Benešov Adresa: Pražská 235, Votice

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ Prachatice, Zlatá stezka 240 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Lenka Králová Telefon na

Více

pro školní rok 2014 / 2015 pro II. stupeň

pro školní rok 2014 / 2015 pro II. stupeň ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 622/3, DĚČÍN I příspěvková organizace tel: 412 517 063, 412 518 178 www.zsdckomen.cz E-mail : skola@zsdckomen.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014 / 2015

Více

Školní preventivní strategie pro školní rok 2013/2014

Školní preventivní strategie pro školní rok 2013/2014 Školní preventivní strategie pro školní rok 2013/2014 Popis současného stavu problematiky Základním principem strategie prevence sociálně patologických jevů na naší škole je především výchova dětí a mládeže

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok 2010/2011 Zpracovala: Mgr. Marie Havelková Úvod Minimálně preventivní program (dále jen

Více

Preventivní program v oblasti rizikového chování 2013/2014

Preventivní program v oblasti rizikového chování 2013/2014 Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, Bakov nad Jizerou 294 01 Preventivní program v oblasti rizikového chování 2013/2014 Zhodnocení školního roku 2012/2013 Kontaktní osoby:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Úvod Minimální preventivní program Program prevence rizikového chování Metodik prevence Mgr. Romana Suchá Základní škola praktická, Nový Bor, nám.míru 104, 473 01 Minimální preventivní program vychází

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014 Motto: Největším vladařským uměním je vládnout sám sobě Seneca Předkladatel: Mgr. Zdeněk Géc, ředitel školy Vypracovala: Ing. Ilona Kutová, školní

Více

Nejúčinnější a nejlevnější prevencí je zdravá výchova dětí v rodině a ve škole

Nejúčinnější a nejlevnější prevencí je zdravá výchova dětí v rodině a ve škole Nejúčinnější a nejlevnější prevencí je zdravá výchova dětí v rodině a ve škole Dobrá výchova dětí je i programem prevence jednotlivých zdraví poškozujících a život znehodnocujících závislostí a jevů Metodik

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola praktická a základní škola speciální Mělník, příspěvková organizace Seifertova 179, Mělník Školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program Motto: Škola bez drog, šikany a záškoláctví

Více

Základní škola Týnec nad Sázavou PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-2015

Základní škola Týnec nad Sázavou PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-2015 Základní škola Týnec nad Sázavou PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-2015 Předkladatel: Základní škola Týnec nad Sázavou Zodpovědná osoba: Mgr. Marvanová Eva (školní metodička prevence) Složení preventivního

Více

Střední odborná škola, Černoleská 1997, 256 01 Benešov. Preventivní program. na školní rok 2013/2014

Střední odborná škola, Černoleská 1997, 256 01 Benešov. Preventivní program. na školní rok 2013/2014 Střední odborná škola, Černoleská 1997, 256 01 Benešov Preventivní program na školní rok 2013/2014 v oblasti zneužívání návykových látek a prevence sociálně patologických jevů Vypracovala: Mgr. Helena

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2014 / 2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2014 / 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM, KARLA IV. 1024/19 příspěvková organizace tel: 475 531 139 www.zskarlaiv.cz E-mail : zsul.karlaiv@seznam.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2014 / 2015 Vypracovala:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Moravská Nová Ves Školní 396 691 55 Moravská Nová Ves Ředitelka školy: Mgr. Hana Grossmannová Školní metodik prevence: Mgr. Jana Budišová Výchovný poradce:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU, PŘÍBRAM

ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU, PŘÍBRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU, PŘÍBRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PROČ SE NUDIT školní rok 2011 / 2012 Motto: Nejsilnější je ten, kdo má moc nad sebou. Školní metodik prevence: Mgr. Petra Poslušná

Více

M I N I M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M

M I N I M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M ZŠ a MŠ BRANDÝSEK,SLÁNSKÁ 36 M I N I M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M školní rok 2012/2013 vypracovala: Bc. Drahomíra Hynková Obsah: 1) Související zákony 2) Charakteristika školy, základní

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program pro školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Starý Kolín, příspěvková organizace, Kolínská 90 281 23 Starý Kolín Minimální preventivní program pro školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Monika Pokorná Členové preventivního

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Dolní Bousov Školní 74; 294 04 Dolní Bousov Tel. 326 396 388 /777 061 727; zs@dolnibousov.cz; www.dolnibousov.cz/zs Minimální preventivní program Školní rok

Více

KONCEPCE PREVENCE A ŘEŠENÍ ŠIKANY

KONCEPCE PREVENCE A ŘEŠENÍ ŠIKANY Základní škola, Liberec, ul. 5.května 64/49, příspěvková organizace tel: 485 105 631 e-mail: info@zs5kveten.cz KONCEPCE PREVENCE A ŘEŠENÍ ŠIKANY příloha plánu práce výchovné poradkyně Mgr. Věra ŠEBOROVÁ

Více

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace, Mitušova 1115/8 700 30 Ostrava-Hrabůvka Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 1 Minimální preventivní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015. Jsme na jedné lodi. Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015. Jsme na jedné lodi. Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015 Jsme na jedné lodi Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice Obsah: 1. Současný stav problematiky.. 3 2. Personální zajištění prevence...

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MĚLNÍK, JAROSLAVA SEIFERTA 148, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Program byl zpracován v souladu s vyhláškou č.72/2005 Sb. a Metodickým pokynem k primární prevenci

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2009-2010 Vypracovala: Mgr. Jana Nálezková, ŠMP 1 Základní škola Brno, Milénova14 je školou sídlištního typu.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20, příspěvková organizace ŠMP 2012/13 Minimální preventivní program Zpracovala: Mgr. Radka Dluhošová Zpracováno: 26. 9. 2012 Platí pro: Platnost od: 1.9.2012

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Program proti šikanování ve škole ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. Vlastimil Říha Telefon

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MĚLNÍK, JAROSLAVA SEIFERTA 148, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Program byl zpracován v souladu s vyhláškou č.72/2005 Sb. a Metodickým pokynem k primární prevenci

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín Libverda, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Ivana Vávrová, školní metodik

Více