Základní škola praktická, Základní škola speciální a Základní umělecká škola Habartov, Komenského 312 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola praktická, Základní škola speciální a Základní umělecká škola Habartov, Komenského 312 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM"

Transkript

1 Základní škola praktická, Základní škola speciální a Základní umělecká škola Habartov, Komenského 312 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015

2 Minimální preventivní program je zaměřen na žáky, pedagog. pracovníky a rodiče Preventivní program v oblasti prevence musí být konkrétní, jasně definovaný a srozumitelný, musí umožnit hodnocení účinnosti programu. Cílové skupiny programu musí být jasně vymezeny. Musí zahrnovat všechny osoby (žáky, pedagogy, rodiče) a subjekty (PČR, PPP, nestátní neziskové organizace, orgány sociálněprávní ochrany dětí a mládeže), které jsou nedílnými aktéry na procesu realizace prevence. Cílem je vštěpit žákům základy správného způsobu života. Vychovávat k samostatnosti a samostatného rozhodování. Rozeznat správné chování od špatného. Přednášky budou vedeny v hodinách Ov, Vv, Pv, D, Inf., VkZ, dle plánů MŠMT a ŠVP. Nápady a akce jsou velkým přínosem pro rozvoj každého dítěte. Pro usnadnění vyjádření svého trápení se ve škole zřídila schránka SOS. Cíle Prevence v oblasti zneužívání návykových látek, hráčství, vandalismus, záškoláctví, virtuálních drog, xenofobie, rasismu, šikany a násilného chování Vychovávat žáky ke zdravému životnímu stylu Vést žáky ke smysluplnému využívání volného času Vést žáky k sebevědomí, k dovednostem řešit problémy a k rozvoji jejich sociálních kompetencí Metodické pokyny 1) Metodický pokyn MŠMT k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže č. j / ) Koncepce prevence zneužívání návykových látek a dalších sociálně patologických jevu u dětí a mládeže v působnosti resortu MŠMT ČR 3) Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti resortu MŠMT na období ) Metodický pokyn ministra škol a školských zařízení č. j /

3 Formy práce s dětmi 1. Přednášky preventisty v rámci OV Vzdělávacím cílem školy je vštěpit žákům podmínky pro rozvoj osobnosti. Vychovávat ho k samostatnosti, samostatnému rozhodování a projevech zejména zodpovědnosti a pozitivně působit na jeho osobnost. Hodiny OV jsou vedeny dle plánů MŠMT ČR. V rámci těchto hodin jsou s žáky vedeny diskuse a hovory o drogové závislosti, alkoholismu a závislosti na hracích automatech. 2. Využití mezipředmětových vztahů V mezipředmětovém vztahu v rámci doplňovacích hodin se žákům zajišťují přednášky na téma šikana, návykové látky, alkohol, kouření, mezilidské vztahy, kriminalita mládeže, domácí násilí Pořadí přednášek se vždy zajišťují s předstihem, aby nedošlo k odvolání. Je nutné žákům ukázat, že i lidem z blízkého a i z dalekého okolí na nich záleží. Zábavnou formou ukázat krásy zdravého a radostného života dětí. Český jazyk Komunikace, mezilidské vztahy. Občanská výchova Vzdělání k lidským právům a povinnostem. Dějepis Historie národa a kultur. Přírodopis Zdravý člověk, následky užívání drog. Výtvarná výchova Vyjádření svých pocitů. Tělesná výchova Sport je víc než DROGY!

4 3. Pořádání přednášek pro žáky prostřednictvím jiných institucí Přednáška o užívání a vlivu návykových látek na organismus centrum Sokolov Protidrogová přednáška na téma drogová závislost a šikana policie ČR Instituce napomáhající mladistvým drogová centra, linka důvěry a bezpečí Člověk v tísni, tísňová volání, preventivní centra 4. Sledování pořadů v televizi a videozáznamů Řekni drogám ne! Oči hadů I., II. a III. díl Plnění úkolů v jednotlivých měsících zajišťuje preventista ve spolupráci s ředitelkou školy. S programem školy jsou všichni vyučující seznámeni. 5. Tvorba propagačního materiálu a jeho propagace Tvorba propagačního materiálu slouží k rozvoji a i názoru každého žáka na užívání drog. Na každý měsíc je připravena výtvarná soutěž, která odhalí názor žáka na drogy. Září vztah doma s rodiči, sourozenci, mezilidské vztahy Říjen škodlivé vlivy obecně (alkohol a kouření) Listopad toxické látky (drogová závislost) Prosinec alkohol (vliv na organismus) Leden kriminalita mládeže Únor patologické jevy Březen konflikty, šikana (Policie ČR) Duben člověk v tísni (linky bezpečí) Květen zdravý životní styl Červen shrnutí a diskuse s žáky na celoroční témata primárního programu

5 Program Září Vztah doma s rodiči a sourozenci, mezilidské vztahy Vztah v rodině je důležitý pro další rozvoj dítěte. Když dítě trpí v rodině kde důvodem alkohol, drogy, časté hádky a je svědkem domácího násilí, odrazí se to i na jeho osobnosti. Říjen Škodlivé vlivy obecně (alkohol a kouření) Většina žáků si myslí, že alkohol vytváří příjemné pocity, které však nevydrží dlouho. Je nutné dětem vysvětlit škodlivost užívání alkoholu a cigaret na jejich organismus (zpomalený růst, úbytek buněk, špatný spánek, poškozené orgány) Listopad toxické látky (drogová závislost) V předmětu občanské výchovy žáci diskutují a vzájemně se doplňují na téma toxické látky. Druhá hodina je vedena v hodině výtvarné výchovy, kde je vyhlášena školní soutěž ZDRAVÝ ČLOVĚK Přednáška v rámci primárně preventivního programu Žijeme zdravě Prosinec V době vánočních svátků se v každé domácnosti najde nějaký alkohol a děti k němu mají nejsnadnější přístup. Přednáška na téma alkohol je nutné žákům vysvětlit, že se dopouštějí trestného činu. V případě nedovršení patnáctého věku jsou za jejich chování zodpovědní rodiče. Leden Kriminalita mládeže: Cílem přednášky je seznámit žáky s postihem nezletilého i zletilého žáka. Přednáška bude vedena preventistou PČR v Habartově podpraporčíkem Jiřím Převrátilem a sociální pracovnicí v Habartově paní Baštovou. Únor patologické jevy (drogy, automaty a jiné hazardní hry). Hazardní hra může člověka připravit o svobodu. U alkoholu a drog se mluví o závislosti, u hazardní hry o patologickém hráčství.

6 Březen Přednáška na téma šikana je velmi důležitá. Šikanu je nutné žákům řádně vysvětlit, že z hlediska trestního zákona může šikanování spolužáků naplňovat skutkovou podstatu trestného činu. Přednáška na téma konflikt bude směřovat ke vztahům ve škole. Nesnášenlivost mezi žáky není jen už z rasového důvodu, ale i z mezilidských vztahů. Důvodem může bít napodobování rodičů, starších spolužáků, sourozenců a i z televizních pořadů. Duben Člověk v tísni (linky bezpečí) Každý se může dostat do duševní krize a silná touha propadnout patologickým jevům, by nebylo nejlepší. Proto v tomto měsíci zaměříme pozornost na seznámení žáků s linkou důvěry. Květen Zdravý životní styl Přednáška o zdravé výživě a správné životosprávě. Ukázky zdravých pokrmů, různá tělesná cvičení, masáže, napravovací cviky a nácvik správného dýchání. Kurz první pomoci. Sportovní aktivity, které rozšíří dětskou fantazii ve volném čase. Červen V tomto měsíci se zaměříme formou her a testů pro všechny žáky, co vše si odnesou ze školy na téma drogová prevence. Diskuse s žáky na celoroční témata primárně preventivního programu nám ukáže výsledek celoroční práce. Postupy v šetření V případě šetření závažných přestupků žáků ve školní budově 1) rodiče žáka ke školní návštěvě 2) sociální pracovník / ce odbor péče o dítě 3) PČR primárně preventivní preventista 4) Ředitel / ka školy 5) Třídní učitel / ka Při každém závažném i méně závažném přestupku se zapisuje průběh jednání se žákem školy.

7 Důležité čísla Zdravotní středisko MUDr. H. Volšíková Policie České republiky Habartov Městský Úřad v Habartově Odbor soc. právní ochrany dětí Bc. R. Pillerová PPP Sokolov Prevence kriminality mládeže por. PhDr. Z. Papežová Probační a mediační služba Mgr. K. Nováková Útočiště o.p.s. Cheb Bc. J. Kotounová Občanské sdružení KOTEC Mgr. D. Klaus Užívání a zneužívání nelegálních drog Mgr. M. Charvát, Ph.D Záchranný kruh Ing. V. Krajsová Kurátor pro mládež Centrum prevence AIDS Informační čísla Krajský protidrogový koordinátor Karlovarského kraje Linka bezpečí PČR 158 ZS 155 Hasiči 150

8 Adresá Adresář Prevence kriminality KV Činnost probační a mediační služby Člověk v tísni Útočiště o.p.s. Cheb Občanské sdružení KOTEC Mariánské Lázně PPP Sokolov Záchranný kruh PC, internet: rizika a jejich prevence Drogová poradna Adresář dětských práv Legislativní

9 Výchozími dokumenty, které jsou pro nás závazné, které nám doporučí jak v určitých situacích postupovat jsou zejména: - ÚMLUVA O PRÁVECH DÍTĚTE - ZÁKON O PRÁVNÍ OCHRANĚ DÍTĚTE - ZÁKON O RODINĚ Školský zákon - ČÁST PRVNÍ - ČÁST TŘETÍ Metodické pokyny - K PREVENCI SPJ, č.j / K PREVENCI A ŘEŠENÍ ŠIKANY, č.j / SPOLUPRÁCE S POLICIÍ, č.j / VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SPU, PORUCHAMI CHOVÁNÍ č.j / K VÝCHOVĚ PROTI PROJEVŮM RASISMU, XENOFOBIE, INTOLERANCE č.j /99 22

10 Pro efektivnější řešení a preventivní opatření či osvětě vycházíme z dokumentů a kontaktů osob, které máme zpřehledněné v tabulkách. Zároveň sledujeme novelizaci zákona a během školního roku se tabulka doplňuje. Základní škola praktická, Základní škola speciální a Základní umělecká škola Habartov Komenského 312, Habartov ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ Datum:. Přítomni: Důvod jednání:.... Zápis z jednání:

11 Podpis zákonného zástupce: Zapsal:... Podpisy přítomných: Základní škola praktická, Základní škola speciální a Základní umělecká škola Habartov Komenského 312, Habartov ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ S PČR Datum:. Přítomni:......

12 Důvod jednání:.... Zápis z jednání: Podpis zákonného zástupce: Zapsal:... Podpisy přítomných:

13 Základní škola praktická, Základní škola speciální a Základní umělecká škola Habartov Komenského 312, Habartov ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ S ODBOREM PÉČE O DÍTĚ Datum:. Přítomni: Důvod jednání:.... Zápis z jednání:

14 Podpis zákonného zástupce: Zapsal:... Podpisy přítomných: Jak se cítíš? Než začneme se samotným testem TVŮJ POHLE NA DROGY, zjistíme jakou mají žáci náladu nebo jak se cítí.

15 pozitivně negativně CO PŘEDSTAVUJÍ DROGY? Žáci mají tři nabídky odpovědí: a) vysoké riziko b) nízké riziko c) nic

16 vysoké riziko nizké riziko nic Co uděláš, když ti někdo nabídne drogy? Žáci mají dvě nabídky: a) řeknu NE! b) řeknu ANO řeknu NE! řeknu ANO! ZNÁŠ NĚJAKÉ DROGY?

17 Ano Ne Patří mezi drogy ALKOHOL A CIGARETY? ano nevím ne na to se neumírá 2 0

18 Je důležité prosadit svůj názor doma? ano nevím jistě nikoho to nezajímá 1 0 Jak se cítíš? Konec testu Jak se cítíš je uzavřen smajlíkem pozitivní a negativní.

19 pozitivně negativně Identifikace rolí ve třídě Kteří tři tvoji spolužáci často trápí jiné děti? Kteří tvoji tři spolužáci jsou často smutní?

20 agresor č.1 agresor č.2 oběť č.1 oběť č.2 oběť č Kteří tři tvoji spolužáci často bijí jiné děti? Kteří tři tvoji spolužáci se neumí bránit, když jsou napadeni? 1 0,8 0,6 0,4 agresor č.1 agresor č.2 oběť č.1 oběť č.2 0,2 0 Kteří tři tvoji spolužáci často urážejí jiné děti? Kterým tvým třem spolužákům se druzí nejčastěji posmívají?

21 agresor č.1 agresor č.2 oběť č.1 oběť č IDENTIFIKACE HVĚZD Které tři spolužáky máš nejvíce rád/ráda, jsou ti nejsympatičtější? 3 2,5 2 1,5 1 hvězda č.1 hvězda č.2 hvězda č.3 0,5 0 Testy jsou uváděny v hlasech přidělené žákům.

22 Dotazník na zachytávání signálů (výpovědi žáka o sobě) 1. Ubližoval ti někdo ze třídy? 2. Ubližoval ti někdo ze školy? 3. Stalo se to vícekrát? 4. Jak ti bylo ubližováno? 5. Kdy se ti to stalo? 6. Kde se ti to stalo? 7. Cítil/a jsi se nešťastný/á, vystrašený/á? 8. Jsi chlapec nebo dívka? 9. Ten kdo ti ublížil, byl chlapec nebo dívka? 10. Řekl/a jsi o tom někomu? Pokud ano, komu? 3 otázka č.1 2,5 2 1,5 1 0,5 0 otázka č.2 otázka č.3 otázka č.4 otázka č.5 otázka č.6 otázka č.7 otázka č.8 otázka č.9 otázka č.10 Mixovací otázky 1. Komu to myslí a má dobré nápady? 2. S kým je největší legrace? 3. Kdo je odvážný a nebojí se? 4. Kdo nejvíc žaluje? 5. Koho mají rádi učitelé?

23 6. Kdo se chová k učitelům nejslušněji? 7. koho by jsi chtěl za předsedu třídy a proč? 2 1,5 1 0,5 0 dívka chlapec nevím otázka č.1 otázka č.2 otázka č.3 otázka č.4 otázka č.5 otázka č.6 otázka č.7 Šikana 1/ Které z následujících projevů považuješ za šikanování? a) nadávání b) opomíjení c) výsměch d) dotyky e) uhození f) strkání g) vyhrožování h) tělesné ublížení i) osobní urážky j) urážky rodiny k) sexistické poznámky na tvou adresu l) braní nebo ničení tvých věcí m) urážky z rasových důvodů 2/ Vyjmenuj další projevy, které považuješ za šikanování: 3/ Vyskytuje se šikanování na vaší škole? a) určitě ne b) ano, ale jen někdy c) ano, občas d) ano, velmi často e) nevím, sám jsem se s ním nesetkal, ale nemohu to vyloučit 4/ Vyskytuje se šikanování ve vaší třídě? a) určitě ne b) ano, ale jen někdy c) ano, občas d) ano, velmi často e) nevím, sám jsem se s ním nesetkal, ale nemohu ho vyloučit 5/ Nešel jsi do školy ze strachu, že budeš šikanován?

24 a) ano, často b) ano, několikrát c) ano, jen jednou d) ne, nikdy 6/ Byl jsi u někoho, když někoho šikanovali? a) ano, často b) ano, několikrát c) ano, jen jednou d) ne, nikdy 7/ Pokud jsi byl přítomen šikaně, zastal jsi se někdy šikanovaného? a) ano, často b) ano, několikrát c) ano, jen jednou d) ne, nikdy 8/ Šikanoval jsi ty někdy někoho? a) ano, často b) ano, několikrát c) ano, jen jednou d) ne, nikdy 9/ Napiš stručně, proč jsi to dělal: 10/ Proč podle tebe někteří žáci (studenti) šikanují druhé: 11/ Kdybys byl někdy šikanován, věděl bys, co máš dělat? a) ano, jsem poučen od rodičů b) ano, jsem poučen od učitelů c) ne, nevěděl 12/ Byl jsi ty sám někdy na této škole šikanován? a) ano, často b) ano, několikrát c) ano, jen jednou d) ne, ni 13/ Šikanování bylo: a) tělesné ubližování b) slovní napadení c) citové vydírání d) jiné formy, JAKÉ:... 14/ K šikanování došlo: a) ve třídě b) na chodbě c) na záchodě d) na hřišti e) cestou do nebo ze školy f) u nás doma g) v bytě spolužáka h) jinde, KDE:... 15/ Nejčastěji se šikanování stalo:

25 a) před vyučováním b) o přestávce c) při obědě d) po vyučování 16/ Byl jsi šikanován: a) jedním chlapcem (bez svědků) b) jednou dívkou (bez svědků) c) jedním chlapcem (před svědky) d) jednou dívkou (před svědky) e) partou chlapců f) partou dívek g) partou chlapců a dívek 17/ Kdy jsi byl šikanován naposledy? a) dnes b) tento týden c) tento měsíc d) před rokem či více lety 18/ Komu jsi o šikanování řekl? a) otci b) matce c) sourozenci d) učiteli e) řediteli e) kamarádovi f) nikomu g) někomu jinému, KOMU:... 19/ Pomohl ti ten, komu jsi se o svém trápení svěřil? a) ano b) ne c) částečně d) nevím 20/ Jakým způsobem ti pomohl ten, kterému jsi sdělil své trápení 21/ Jak ses po šikanování cítil? a) velmi vystrašený b) nešťastný c) příliš mi to nevadilo d) měl jsem jiný pocit, JAKÝ: 22/ Jak jsi byl spokojen s potrestáním agresorů (s vyřešením šikany)? a) nijak, protože jsem nikomu nic neřekl b) byl jsem velmi spokojen c) byl jsem spokojen jen částečně d) nebyl jsem vůbec spokojen 23/ Jak byli útočníci potrestáni? 24/ Co si myslíš o útočníkovi (útočnících): a) nic, je (jsou) mi lhostejný(í ) b) lituji ho (je) c) nenávidím ho (je) d) mám ho (je) rád

26

27 fyzické ubližování otázka č.1 otázka č.2 otázka č.3 otázka č.4 otázka č.5 otázka č.6 otázka č.7 otázka č.8 otázka č.9 otázka č.10 otázka č.11 otázka č.12 otázka č.13 otázka č.14 otázka č.15 otázka č.16 otázka č.17 otázka č.18 otázka č.19 otázka č.20 otázka č.21 otázka č.22 otázka č.23 otázka č.24

28 Konkrétní problém V minulosti se stal jeden závažný přestupek šikany. Mladistvý se dopustil šikany, vydírání, vyhrožování a fyzického napadání. Mladistvý se dopouštěl šikanování hlavně mimo školní budovu. Škola šikanu zjistila z výsledků testů a i z oznámení matky. Šikanovaný žák byl tichý a bezproblémový žák. Nijak se nesvěřoval tř. učitelce a ani jiným zaměstnancům školy. Po pohovoru s matkou vyšlo najevo, že žák odmítal chodit do školy. Žák musel podstoupit psychologické vyšetření. Jeho obavy a strach z útočníka ho poznamenal hlavně psychicky. Škola vše prošetřila a řádně sepsala do listů záznamy z jednání. Z výslechů napadaného, svědků a i útočníka se PP tým rozhodl k vzhledem závažnosti předat celou záležitost PČR. Po přešetření a výslechem mladistvého, napadeného a výslechem svědků, předala celou záležitost PČR k státnímu zastupitelstvu. Vzhledem k věku útočníka mu byl uložen trest podle 235 odst. 2 za použití 35 odst. 1 tr. Zákona a 31 odst. 1 zákona č. 218/2003 Sb. K úhrnnému trestnímu opatření odnětí svobody v trvání třinácti (13) měsíců, jehož výkon se podle 33 odst. 1 zákona č. 218/2003 Sb., 58 odst. 1 tr. Zákona podmíněně odkládá na zkušební dobu v trvání jednoho (1) roku.

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy Zpracovaly: Mgr. Lenka Sýkorová Mgr. Věra Jaborová I. Úvod Nárůst sociálně patologických jevů včetně zneužívání návykových látek u dětí školního věku se stává celospolečenským problémem. Primární prevence

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018 Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018 Zpracovaly: Mgr. Martina Černá, Mgr. Petra Kňurová 1. Úvod Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy

Více

Název školy: 2. Znáš ve svém okolí někoho, kdo šikanuje jiné děti? a) ano b) ne

Název školy: 2. Znáš ve svém okolí někoho, kdo šikanuje jiné děti? a) ano b) ne PŘÍLOHA č. 1 DOTAZNÍK PRO ŽÁKY Název školy: Třída: Jsem: chlapec - dívka 1. Co podle tebe znamená výraz šikana? a) opakované posmívání a zesměšňování b) bití c) braní a poškozování věcí d) vymáhání věcí

Více

Program proti šikanování 1. Právní východiska. 2. Předmět. 3. Vymezení pojmu šikana

Program proti šikanování 1. Právní východiska. 2. Předmět. 3. Vymezení pojmu šikana Základní škola a mateřská škola Ostrava - Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Program proti šikanování 1. Právní východiska Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci

Více

Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu)

Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu) Škola : ZŠ Sirotkova 36, Brno 616 00 Metodik prevence : Mgr. Zuzana Košťálová (I. stupeň) Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu) Cíl: 1. vytvoření krizového plánu pro řešení

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie 2013-2018 Úvod: Školní preventivní strategie vychází z pokynu MŠMT, č. j. 14514/2000-51, který do prevence sociálně patologických jevů zařazuje konzumaci drog včetně alkoholu,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více

DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA - posilování zájmu o svou bezpečnost - vyhýbání se negativním jevům

DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA - posilování zájmu o svou bezpečnost - vyhýbání se negativním jevům PLÁN ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE NA ŚKOLNÍ ROK 2015/2016 Přípravná třída DÍTĚ A JEHO TĚLO - upevňování přátelských vztahy - prevence šikany DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA - posilování zájmu o svou bezpečnost - vyhýbání

Více

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013 Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013 Zpracoval: Mgr. Tomáš Krchňák metodik prevence Wichterlovo gymnázia 1. Úvod Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Celoroční úkoly. Metody práce

Celoroční úkoly. Metody práce ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘANOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Třanovice 92, 739 53 Hnojník Školní preventivní strategie (dlouhodobý program školy) Minimální preventivní program je hlavním nástrojem

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV OKRUŽNÍ 367, 364071 Bochov ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE Příloha ŠVP pro ZV Oáza ( školní rok 2007 2010 ) Zpracovala : Mgr. Marta Giorgiutti, školní metodik prevence Garant

Více

Dodatek preventivního programu pro školní rok 2012/2013

Dodatek preventivního programu pro školní rok 2012/2013 Základní škola praktická Králíky Nábřežní 130, Králíky 561 69 www.zspkraliky.cz IČO 61235105 zspkraliky@zspkraliky.cz tel., fax: 465 631 186 Dodatek preventivního programu pro školní rok 2012/2013 Vyučující

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Účinnost od: 1. 1. 2011 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických

Více

Školní rok 2014/2015. Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová

Školní rok 2014/2015. Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Vzdělání: PF UJEP Ústí nad Labem obor učitelství pro 3. stupeň, aprobace: český jazyk dějepis (rok ukončení 2004) Osvědčení o absolvování

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Vycházíme z teze Školního vzdělávacího programu Břežanská tvořivá škola respektovat individualitu jednotlivých žáků a vytvořit podmínky pro úspěšný

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice I. Tento program vznikl na základě Metodického pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Jih Mariánské Lázně Minimální preventivní program 1.stupeň pro školní rok 2015/2016 1 Charakteristika školy První stupeň navštěvuje 363 žáků, z toho 175 dívek a 188 chlapců, v 15 třídách.

Více

Minimální preventivní program školy

Minimální preventivní program školy Minimální preventivní program školy Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže pro ZŠ M. Alše pro školní rok 2013 / 2014 (akceptující Metodický pokyn ministra školství,

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 září 2015 Zpracovala: Mgr. Lenka Doležalová Moto: Zdravý životní styl Cíle: Dlouhodobé:

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více

Základní škola,jungmannova 660,Roudnice n.l. Program proti šikanování ve škole. Spisový znak: Skartační znak: S 10 Změny:

Základní škola,jungmannova 660,Roudnice n.l. Program proti šikanování ve škole. Spisový znak: Skartační znak: S 10 Změny: Základní škola,jungmannova 660,Roudnice n.l. Program proti šikanování ve škole Č.j.:2/2009 Účinnost od:1.4.2009 Spisový znak: Skartační znak: S 10 Změny: Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1

Více

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 2.4 Smíšená šikana 3. Odpovědnost školy a pedagogických pracovníků 3.1 Odpovědnost

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování

Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování II. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování 2. listopadu 2011 Sokolov Ing.

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Základní škola a Mateřská škola Habry, V Zahradách 18, 582 81 Habry Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Obsah: 1. Předmět úpravy 2. Vymezení základních pojmů 3. Začlenění

Více

Program proti šikaně ve škole

Program proti šikaně ve škole Program proti šikaně ve škole Obsah Předmět 1. Základní body specifické primární prevence šikanování 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 3. Odpovědnost školy

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Č.j. : /15 Skartační znak: A 10 Spisový znak: A. 1. 4. Účinnost od : 26. 1. 2015 INFORMACE

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Preventivní program realizuje školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Školní preventivní strategie: Škola se zaměřuje na celou řadu aktivit v rámci primární prevence

Více

Dlouhodobý program primární prevence rizikového chování a prevence kriminality (DPPPPK) Mgr. Adam Rádl vedoucí odborné sekce školské primární prevence, lektor prevence Bc. Adéla Dvořáková vedoucí pracoviště

Více

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah Schválil: Mgr. Richard Červený Počet stran: 1/6 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických jevů Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Analýza současného stavu ve škole Garant programu

Více

CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE Školní rok 2014/2015

CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE Školní rok 2014/2015 CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE Školní rok 2014/2015 Přípravná třída s rozšířenou výukou estetické výchovy ESTETICKÁ VÝCHOVA Září - prosociální vztahy mezi dětmi - prevence šikany Leden - pravidla

Více

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové:

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové: MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice Obránců míru 369 Kopřivnice ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Michaela Lukešová

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz Seminář pro rodiče ŠIKANA Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz tlaky na dítě Šikana je.. Úmyslné a opakované ubližování slabšímu (neschopnému obrany) jedincem

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Legislativní předpisy Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013.

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013. Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013 Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE OBSAH 1. Úvod 2. Vytýčení sociálně patologických jevů 3. Cíl minimálního preventivního programu 4. Charakteristika školy 5. Analýza současného stavu

Více

1 Filozofie a obsah minimálního preventivního programu na školní rok 2012/2013

1 Filozofie a obsah minimálního preventivního programu na školní rok 2012/2013 Minimální preventivní program na šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy Základní škola na Datyňské ulici ve Vratimově je typem spíše venkovské školy. Vratimov je poměrně malé město (cca 7 000 obyvatel)

Více

Preventivní program školy

Preventivní program školy Preventivní program školy Preventivní program prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže pro ZŠ M. Alše pro školní rok 2015 / 2016 (akceptující Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola S V I T Á V K A příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-2015 Preventista: Marcela Langrová Realizátor: Základní škola Komenského 157 Svitávka Garant: Ředitelství

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola, Chrast, U pošty 5, 538 51 Chrast Plán práce výchovného poradce Škola pracuje podle školního vzdělávacího programu Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí Školní rok 2013/2014

Více

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 Obsah: 1. Úvod... 1 2. Výchozí situace a analýza současného stavu... 1 3.

Více

Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů. Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ

Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů. Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ Osnova prezentace Prevence z pohledu krajského úřadu Výskyt SPJ ve Zlínském kraji Předpoklady pro

Více

Program proti šikanování příloha minimálního preventivního programu 2012/2013

Program proti šikanování příloha minimálního preventivního programu 2012/2013 Program proti šikanování 2012/2013 Program proti šikanování příloha minimálního preventivního programu 2012/2013 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice Obránců míru 369 742 21 Kopřivnice 1 Krizový plán pro

Více

ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 MPP 2010/2011 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy 384 73 Stachy 253 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Miloslav

Více

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Dr. Horáka Prostějov MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem nás.

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. příloha Minimálního preventivního programu

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. příloha Minimálního preventivního programu PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ příloha Minimálního preventivního programu Zpracováno podle Metodického pokynu MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení, č. j. 24 246/2008-6. Koordinace

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Dr. Miroslava Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2015-2016 Metodik primární prevence: Mgr. Lucie Provazníková Marková

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. František Slípka Telefon na ředitele

Více

Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013. Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010

Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013. Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010 Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013 Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010 Statutární zástupce: Výchovný poradce: Školní metodik

Více

Program proti šikanování a kyberšikaně

Program proti šikanování a kyberšikaně ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Program proti šikanování a kyberšikaně pro školní rok 2014/2015 září 2014 Zpracovaly: Mgr. Lenka Doležalová, Mgr. Dana Fecková Program proti

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Střední škola sociálních a zdravotnických služeb Vesna, o.p.s. Minimální preventivní program

Střední škola sociálních a zdravotnických služeb Vesna, o.p.s. Minimální preventivní program Střední škola sociálních a zdravotnických služeb Vesna, o.p.s. Minimální preventivní program Školní rok: 2012/2013 Vypracovala: Mgr. Hana Květinská Školní preventivní strategie pro školní rok 2012/2013

Více

Zákonné podmínky: 1. řešení šikany

Zákonné podmínky: 1. řešení šikany Řešení šikany Objevily se v některé ze škol ve vaší obci v poslední době případy šikany? Mezi dětmi a mladistvými je dnes celá řada potenciálních příčin neporozumění, napadání či psychického a fyzického

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Nová Ves pod Pleší Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Preventista: Bc. Hana Zemanová Realizátor: Základní škola Nová Ves pod Pleší Garant: Ředitelství ZŠ Nová Ves pod Pleší

Více

ZŠ a MŠ Staňkovice. Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016. Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny

ZŠ a MŠ Staňkovice. Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016. Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny ZŠ a MŠ Staňkovice Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 Název zařízení: Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny Adresa: Postoloprtská 100, Staňkovice 439 49 Telefon: 415 721

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. 2. Oblasti sociálně patologických jevů ve škole

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. 2. Oblasti sociálně patologických jevů ve škole 1 Škola:, PO MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Účinnost od: 1. 9. 2014 31. 8. 2015 1. Právní východiska Metodický pokyn MŠMT ČR čj.: 20 006/2007-51 k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže Metodický

Více

. -. (uveďte školní rok)

. -. (uveďte školní rok) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. -. (uveďte školní rok) ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) 1) : 1. 2.

Více

Zápis z jednání PREVENTIVNÍHO TÝMU 1/2007 SŠ Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace

Zápis z jednání PREVENTIVNÍHO TÝMU 1/2007 SŠ Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace PREVENTIVNÍHO TÝMU 1/2007 Datum: 11. 1. 2007 1. Složení preventivního týmu, vymezení činnosti, dokumentace, metodické pokyny 2. Primární prevence sociálně patologických jevů 3. Osnova Školní preventivní

Více

Preventivní program školy 2015 / 16. I. Školní program pedagogicko-psychologického poradenství

Preventivní program školy 2015 / 16. I. Školní program pedagogicko-psychologického poradenství Preventivní program školy 2015 / 16 I. Školní program pedagogicko-psychologického poradenství 1. Jednorázové aktivity a) činnost výchovné a kariérní poradkyně a metodičky prevence pro 1. stupeň - pomoc

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Obchodní akademie, Husova 1, 370 21 České Budějovice Jméno a příjmení ředitele RNDr. Zdeňka

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Název a adresa školy: e-mail: Ředitelka školy: Školní metodik prevence: MPP vypracovala: Základní škola Svatava, okres Sokolov Mládežnická 395, Svatava, 357 03 skolasvatava@seznam.cz

Více

Krizový plán školy. ZŠ Opava, Mařádkova 15 p. o.

Krizový plán školy. ZŠ Opava, Mařádkova 15 p. o. KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY 2014/2015 1 Krizový plán školy Cílem krizového plánu je eliminovat či minimalizovat škody v případě, kdy k projevům rizikového chování ve školním prostředí dojde. Je pomocným manuálem

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Zá kladní š ko la a Mateřská š ko la Úterý, o k r e s P l z e ň - s e v e r, p ř í s p ě v k o v á or g a n i za c e Úterý 16, 330 40 Úterý / tel. 373 312 216 / e-mail: zms_utery@iol.cz / web:zsmsutery.ic.cz

Více

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Č.j. : 239/09 Skartační znak: S 5 Spisový znak: A. 1. 6. Účinnost od : 15. 8. 2009 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014 Školní metodik prevence: Bc. Iva Krausová Základní škola a mateřská škola Vrchotovy Janovice 257 53, Vrchotovy Janovice 95 www.vrchotovyjanovice-skola.cz

Více

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 6. Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Poznámky vysvětlí na příkladech souvislosti mezi

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

Základní škola Vejvanovice, okres Chrudim

Základní škola Vejvanovice, okres Chrudim Základní škola Vejvanovice, okres Chrudim Vejvanovice 56, 53862 Hrochův Týnec Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne: 27. 8. 2014 Mgr. Vladimír Dvořák Minimálního preventivní program 2014/2015 Úvod

Více

lškola bez drog a šikany

lškola bez drog a šikany Minimální program prevence sociálně patologických jevů Školní rok 2007-2008 lškola bez drog a šikany Cíl : Informovanost všech žáků v oblasti sociálně patologických jevů. Systematická výuka a výchova ke

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015 Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. Statutární zástupce: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Výchovný

Více

Masarykova základní škola a Mateřská škola Brno Zemědělská 29 613 00. Minimální preventivní program

Masarykova základní škola a Mateřská škola Brno Zemědělská 29 613 00. Minimální preventivní program Masarykova základní škola a Mateřská škola Brno Zemědělská 29 613 00 Minimální preventivní program 2012/2013 1 Charakteristika školy: Jedná se o školu postavenou ve 30. letech minulého století ve funkcionalistickém

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Litoměřice, Šaldova 6, detašované pracoviště

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Školní rok: 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Štursova 14 779 00 Olomouc V souladu s Metodickým pokynem ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských

Více

Minimální preventivní program Základní školy B. Hrbka a Mateřské školy Leština 2012/2013

Minimální preventivní program Základní školy B. Hrbka a Mateřské školy Leština 2012/2013 Minimální preventivní program Základní školy B. Hrbka a Mateřské školy Leština 2012/2013 Zaměření: Vytváření atmosféry vzájemné důvěry, respektu a bezpečí ve škole. Vstřícná komunikace mezi vyučujícími

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2012/2013

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2012/2013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ a ZUŠ Horažďovice, příspěvková organizace adresa školy: Blatenská ul. 540,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Střední škola sociálních a zdravotnických služeb VESNA, o.p.s. Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Petra Čechová Obsah Úvod...2 Cíle...2 Dlouhodobé cíle...2 Krátkodobé

Více