Základní škola praktická, Základní škola speciální a Základní umělecká škola Habartov, Komenského 312 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola praktická, Základní škola speciální a Základní umělecká škola Habartov, Komenského 312 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM"

Transkript

1 Základní škola praktická, Základní škola speciální a Základní umělecká škola Habartov, Komenského 312 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015

2 Minimální preventivní program je zaměřen na žáky, pedagog. pracovníky a rodiče Preventivní program v oblasti prevence musí být konkrétní, jasně definovaný a srozumitelný, musí umožnit hodnocení účinnosti programu. Cílové skupiny programu musí být jasně vymezeny. Musí zahrnovat všechny osoby (žáky, pedagogy, rodiče) a subjekty (PČR, PPP, nestátní neziskové organizace, orgány sociálněprávní ochrany dětí a mládeže), které jsou nedílnými aktéry na procesu realizace prevence. Cílem je vštěpit žákům základy správného způsobu života. Vychovávat k samostatnosti a samostatného rozhodování. Rozeznat správné chování od špatného. Přednášky budou vedeny v hodinách Ov, Vv, Pv, D, Inf., VkZ, dle plánů MŠMT a ŠVP. Nápady a akce jsou velkým přínosem pro rozvoj každého dítěte. Pro usnadnění vyjádření svého trápení se ve škole zřídila schránka SOS. Cíle Prevence v oblasti zneužívání návykových látek, hráčství, vandalismus, záškoláctví, virtuálních drog, xenofobie, rasismu, šikany a násilného chování Vychovávat žáky ke zdravému životnímu stylu Vést žáky ke smysluplnému využívání volného času Vést žáky k sebevědomí, k dovednostem řešit problémy a k rozvoji jejich sociálních kompetencí Metodické pokyny 1) Metodický pokyn MŠMT k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže č. j / ) Koncepce prevence zneužívání návykových látek a dalších sociálně patologických jevu u dětí a mládeže v působnosti resortu MŠMT ČR 3) Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti resortu MŠMT na období ) Metodický pokyn ministra škol a školských zařízení č. j /

3 Formy práce s dětmi 1. Přednášky preventisty v rámci OV Vzdělávacím cílem školy je vštěpit žákům podmínky pro rozvoj osobnosti. Vychovávat ho k samostatnosti, samostatnému rozhodování a projevech zejména zodpovědnosti a pozitivně působit na jeho osobnost. Hodiny OV jsou vedeny dle plánů MŠMT ČR. V rámci těchto hodin jsou s žáky vedeny diskuse a hovory o drogové závislosti, alkoholismu a závislosti na hracích automatech. 2. Využití mezipředmětových vztahů V mezipředmětovém vztahu v rámci doplňovacích hodin se žákům zajišťují přednášky na téma šikana, návykové látky, alkohol, kouření, mezilidské vztahy, kriminalita mládeže, domácí násilí Pořadí přednášek se vždy zajišťují s předstihem, aby nedošlo k odvolání. Je nutné žákům ukázat, že i lidem z blízkého a i z dalekého okolí na nich záleží. Zábavnou formou ukázat krásy zdravého a radostného života dětí. Český jazyk Komunikace, mezilidské vztahy. Občanská výchova Vzdělání k lidským právům a povinnostem. Dějepis Historie národa a kultur. Přírodopis Zdravý člověk, následky užívání drog. Výtvarná výchova Vyjádření svých pocitů. Tělesná výchova Sport je víc než DROGY!

4 3. Pořádání přednášek pro žáky prostřednictvím jiných institucí Přednáška o užívání a vlivu návykových látek na organismus centrum Sokolov Protidrogová přednáška na téma drogová závislost a šikana policie ČR Instituce napomáhající mladistvým drogová centra, linka důvěry a bezpečí Člověk v tísni, tísňová volání, preventivní centra 4. Sledování pořadů v televizi a videozáznamů Řekni drogám ne! Oči hadů I., II. a III. díl Plnění úkolů v jednotlivých měsících zajišťuje preventista ve spolupráci s ředitelkou školy. S programem školy jsou všichni vyučující seznámeni. 5. Tvorba propagačního materiálu a jeho propagace Tvorba propagačního materiálu slouží k rozvoji a i názoru každého žáka na užívání drog. Na každý měsíc je připravena výtvarná soutěž, která odhalí názor žáka na drogy. Září vztah doma s rodiči, sourozenci, mezilidské vztahy Říjen škodlivé vlivy obecně (alkohol a kouření) Listopad toxické látky (drogová závislost) Prosinec alkohol (vliv na organismus) Leden kriminalita mládeže Únor patologické jevy Březen konflikty, šikana (Policie ČR) Duben člověk v tísni (linky bezpečí) Květen zdravý životní styl Červen shrnutí a diskuse s žáky na celoroční témata primárního programu

5 Program Září Vztah doma s rodiči a sourozenci, mezilidské vztahy Vztah v rodině je důležitý pro další rozvoj dítěte. Když dítě trpí v rodině kde důvodem alkohol, drogy, časté hádky a je svědkem domácího násilí, odrazí se to i na jeho osobnosti. Říjen Škodlivé vlivy obecně (alkohol a kouření) Většina žáků si myslí, že alkohol vytváří příjemné pocity, které však nevydrží dlouho. Je nutné dětem vysvětlit škodlivost užívání alkoholu a cigaret na jejich organismus (zpomalený růst, úbytek buněk, špatný spánek, poškozené orgány) Listopad toxické látky (drogová závislost) V předmětu občanské výchovy žáci diskutují a vzájemně se doplňují na téma toxické látky. Druhá hodina je vedena v hodině výtvarné výchovy, kde je vyhlášena školní soutěž ZDRAVÝ ČLOVĚK Přednáška v rámci primárně preventivního programu Žijeme zdravě Prosinec V době vánočních svátků se v každé domácnosti najde nějaký alkohol a děti k němu mají nejsnadnější přístup. Přednáška na téma alkohol je nutné žákům vysvětlit, že se dopouštějí trestného činu. V případě nedovršení patnáctého věku jsou za jejich chování zodpovědní rodiče. Leden Kriminalita mládeže: Cílem přednášky je seznámit žáky s postihem nezletilého i zletilého žáka. Přednáška bude vedena preventistou PČR v Habartově podpraporčíkem Jiřím Převrátilem a sociální pracovnicí v Habartově paní Baštovou. Únor patologické jevy (drogy, automaty a jiné hazardní hry). Hazardní hra může člověka připravit o svobodu. U alkoholu a drog se mluví o závislosti, u hazardní hry o patologickém hráčství.

6 Březen Přednáška na téma šikana je velmi důležitá. Šikanu je nutné žákům řádně vysvětlit, že z hlediska trestního zákona může šikanování spolužáků naplňovat skutkovou podstatu trestného činu. Přednáška na téma konflikt bude směřovat ke vztahům ve škole. Nesnášenlivost mezi žáky není jen už z rasového důvodu, ale i z mezilidských vztahů. Důvodem může bít napodobování rodičů, starších spolužáků, sourozenců a i z televizních pořadů. Duben Člověk v tísni (linky bezpečí) Každý se může dostat do duševní krize a silná touha propadnout patologickým jevům, by nebylo nejlepší. Proto v tomto měsíci zaměříme pozornost na seznámení žáků s linkou důvěry. Květen Zdravý životní styl Přednáška o zdravé výživě a správné životosprávě. Ukázky zdravých pokrmů, různá tělesná cvičení, masáže, napravovací cviky a nácvik správného dýchání. Kurz první pomoci. Sportovní aktivity, které rozšíří dětskou fantazii ve volném čase. Červen V tomto měsíci se zaměříme formou her a testů pro všechny žáky, co vše si odnesou ze školy na téma drogová prevence. Diskuse s žáky na celoroční témata primárně preventivního programu nám ukáže výsledek celoroční práce. Postupy v šetření V případě šetření závažných přestupků žáků ve školní budově 1) rodiče žáka ke školní návštěvě 2) sociální pracovník / ce odbor péče o dítě 3) PČR primárně preventivní preventista 4) Ředitel / ka školy 5) Třídní učitel / ka Při každém závažném i méně závažném přestupku se zapisuje průběh jednání se žákem školy.

7 Důležité čísla Zdravotní středisko MUDr. H. Volšíková Policie České republiky Habartov Městský Úřad v Habartově Odbor soc. právní ochrany dětí Bc. R. Pillerová PPP Sokolov Prevence kriminality mládeže por. PhDr. Z. Papežová Probační a mediační služba Mgr. K. Nováková Útočiště o.p.s. Cheb Bc. J. Kotounová Občanské sdružení KOTEC Mgr. D. Klaus Užívání a zneužívání nelegálních drog Mgr. M. Charvát, Ph.D Záchranný kruh Ing. V. Krajsová Kurátor pro mládež Centrum prevence AIDS Informační čísla Krajský protidrogový koordinátor Karlovarského kraje Linka bezpečí PČR 158 ZS 155 Hasiči 150

8 Adresá Adresář Prevence kriminality KV Činnost probační a mediační služby Člověk v tísni Útočiště o.p.s. Cheb Občanské sdružení KOTEC Mariánské Lázně PPP Sokolov Záchranný kruh PC, internet: rizika a jejich prevence Drogová poradna Adresář dětských práv Legislativní

9 Výchozími dokumenty, které jsou pro nás závazné, které nám doporučí jak v určitých situacích postupovat jsou zejména: - ÚMLUVA O PRÁVECH DÍTĚTE - ZÁKON O PRÁVNÍ OCHRANĚ DÍTĚTE - ZÁKON O RODINĚ Školský zákon - ČÁST PRVNÍ - ČÁST TŘETÍ Metodické pokyny - K PREVENCI SPJ, č.j / K PREVENCI A ŘEŠENÍ ŠIKANY, č.j / SPOLUPRÁCE S POLICIÍ, č.j / VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SPU, PORUCHAMI CHOVÁNÍ č.j / K VÝCHOVĚ PROTI PROJEVŮM RASISMU, XENOFOBIE, INTOLERANCE č.j /99 22

10 Pro efektivnější řešení a preventivní opatření či osvětě vycházíme z dokumentů a kontaktů osob, které máme zpřehledněné v tabulkách. Zároveň sledujeme novelizaci zákona a během školního roku se tabulka doplňuje. Základní škola praktická, Základní škola speciální a Základní umělecká škola Habartov Komenského 312, Habartov ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ Datum:. Přítomni: Důvod jednání:.... Zápis z jednání:

11 Podpis zákonného zástupce: Zapsal:... Podpisy přítomných: Základní škola praktická, Základní škola speciální a Základní umělecká škola Habartov Komenského 312, Habartov ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ S PČR Datum:. Přítomni:......

12 Důvod jednání:.... Zápis z jednání: Podpis zákonného zástupce: Zapsal:... Podpisy přítomných:

13 Základní škola praktická, Základní škola speciální a Základní umělecká škola Habartov Komenského 312, Habartov ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ S ODBOREM PÉČE O DÍTĚ Datum:. Přítomni: Důvod jednání:.... Zápis z jednání:

14 Podpis zákonného zástupce: Zapsal:... Podpisy přítomných: Jak se cítíš? Než začneme se samotným testem TVŮJ POHLE NA DROGY, zjistíme jakou mají žáci náladu nebo jak se cítí.

15 pozitivně negativně CO PŘEDSTAVUJÍ DROGY? Žáci mají tři nabídky odpovědí: a) vysoké riziko b) nízké riziko c) nic

16 vysoké riziko nizké riziko nic Co uděláš, když ti někdo nabídne drogy? Žáci mají dvě nabídky: a) řeknu NE! b) řeknu ANO řeknu NE! řeknu ANO! ZNÁŠ NĚJAKÉ DROGY?

17 Ano Ne Patří mezi drogy ALKOHOL A CIGARETY? ano nevím ne na to se neumírá 2 0

18 Je důležité prosadit svůj názor doma? ano nevím jistě nikoho to nezajímá 1 0 Jak se cítíš? Konec testu Jak se cítíš je uzavřen smajlíkem pozitivní a negativní.

19 pozitivně negativně Identifikace rolí ve třídě Kteří tři tvoji spolužáci často trápí jiné děti? Kteří tvoji tři spolužáci jsou často smutní?

20 agresor č.1 agresor č.2 oběť č.1 oběť č.2 oběť č Kteří tři tvoji spolužáci často bijí jiné děti? Kteří tři tvoji spolužáci se neumí bránit, když jsou napadeni? 1 0,8 0,6 0,4 agresor č.1 agresor č.2 oběť č.1 oběť č.2 0,2 0 Kteří tři tvoji spolužáci často urážejí jiné děti? Kterým tvým třem spolužákům se druzí nejčastěji posmívají?

21 agresor č.1 agresor č.2 oběť č.1 oběť č IDENTIFIKACE HVĚZD Které tři spolužáky máš nejvíce rád/ráda, jsou ti nejsympatičtější? 3 2,5 2 1,5 1 hvězda č.1 hvězda č.2 hvězda č.3 0,5 0 Testy jsou uváděny v hlasech přidělené žákům.

22 Dotazník na zachytávání signálů (výpovědi žáka o sobě) 1. Ubližoval ti někdo ze třídy? 2. Ubližoval ti někdo ze školy? 3. Stalo se to vícekrát? 4. Jak ti bylo ubližováno? 5. Kdy se ti to stalo? 6. Kde se ti to stalo? 7. Cítil/a jsi se nešťastný/á, vystrašený/á? 8. Jsi chlapec nebo dívka? 9. Ten kdo ti ublížil, byl chlapec nebo dívka? 10. Řekl/a jsi o tom někomu? Pokud ano, komu? 3 otázka č.1 2,5 2 1,5 1 0,5 0 otázka č.2 otázka č.3 otázka č.4 otázka č.5 otázka č.6 otázka č.7 otázka č.8 otázka č.9 otázka č.10 Mixovací otázky 1. Komu to myslí a má dobré nápady? 2. S kým je největší legrace? 3. Kdo je odvážný a nebojí se? 4. Kdo nejvíc žaluje? 5. Koho mají rádi učitelé?

23 6. Kdo se chová k učitelům nejslušněji? 7. koho by jsi chtěl za předsedu třídy a proč? 2 1,5 1 0,5 0 dívka chlapec nevím otázka č.1 otázka č.2 otázka č.3 otázka č.4 otázka č.5 otázka č.6 otázka č.7 Šikana 1/ Které z následujících projevů považuješ za šikanování? a) nadávání b) opomíjení c) výsměch d) dotyky e) uhození f) strkání g) vyhrožování h) tělesné ublížení i) osobní urážky j) urážky rodiny k) sexistické poznámky na tvou adresu l) braní nebo ničení tvých věcí m) urážky z rasových důvodů 2/ Vyjmenuj další projevy, které považuješ za šikanování: 3/ Vyskytuje se šikanování na vaší škole? a) určitě ne b) ano, ale jen někdy c) ano, občas d) ano, velmi často e) nevím, sám jsem se s ním nesetkal, ale nemohu to vyloučit 4/ Vyskytuje se šikanování ve vaší třídě? a) určitě ne b) ano, ale jen někdy c) ano, občas d) ano, velmi často e) nevím, sám jsem se s ním nesetkal, ale nemohu ho vyloučit 5/ Nešel jsi do školy ze strachu, že budeš šikanován?

24 a) ano, často b) ano, několikrát c) ano, jen jednou d) ne, nikdy 6/ Byl jsi u někoho, když někoho šikanovali? a) ano, často b) ano, několikrát c) ano, jen jednou d) ne, nikdy 7/ Pokud jsi byl přítomen šikaně, zastal jsi se někdy šikanovaného? a) ano, často b) ano, několikrát c) ano, jen jednou d) ne, nikdy 8/ Šikanoval jsi ty někdy někoho? a) ano, často b) ano, několikrát c) ano, jen jednou d) ne, nikdy 9/ Napiš stručně, proč jsi to dělal: 10/ Proč podle tebe někteří žáci (studenti) šikanují druhé: 11/ Kdybys byl někdy šikanován, věděl bys, co máš dělat? a) ano, jsem poučen od rodičů b) ano, jsem poučen od učitelů c) ne, nevěděl 12/ Byl jsi ty sám někdy na této škole šikanován? a) ano, často b) ano, několikrát c) ano, jen jednou d) ne, ni 13/ Šikanování bylo: a) tělesné ubližování b) slovní napadení c) citové vydírání d) jiné formy, JAKÉ:... 14/ K šikanování došlo: a) ve třídě b) na chodbě c) na záchodě d) na hřišti e) cestou do nebo ze školy f) u nás doma g) v bytě spolužáka h) jinde, KDE:... 15/ Nejčastěji se šikanování stalo:

25 a) před vyučováním b) o přestávce c) při obědě d) po vyučování 16/ Byl jsi šikanován: a) jedním chlapcem (bez svědků) b) jednou dívkou (bez svědků) c) jedním chlapcem (před svědky) d) jednou dívkou (před svědky) e) partou chlapců f) partou dívek g) partou chlapců a dívek 17/ Kdy jsi byl šikanován naposledy? a) dnes b) tento týden c) tento měsíc d) před rokem či více lety 18/ Komu jsi o šikanování řekl? a) otci b) matce c) sourozenci d) učiteli e) řediteli e) kamarádovi f) nikomu g) někomu jinému, KOMU:... 19/ Pomohl ti ten, komu jsi se o svém trápení svěřil? a) ano b) ne c) částečně d) nevím 20/ Jakým způsobem ti pomohl ten, kterému jsi sdělil své trápení 21/ Jak ses po šikanování cítil? a) velmi vystrašený b) nešťastný c) příliš mi to nevadilo d) měl jsem jiný pocit, JAKÝ: 22/ Jak jsi byl spokojen s potrestáním agresorů (s vyřešením šikany)? a) nijak, protože jsem nikomu nic neřekl b) byl jsem velmi spokojen c) byl jsem spokojen jen částečně d) nebyl jsem vůbec spokojen 23/ Jak byli útočníci potrestáni? 24/ Co si myslíš o útočníkovi (útočnících): a) nic, je (jsou) mi lhostejný(í ) b) lituji ho (je) c) nenávidím ho (je) d) mám ho (je) rád

26

27 fyzické ubližování otázka č.1 otázka č.2 otázka č.3 otázka č.4 otázka č.5 otázka č.6 otázka č.7 otázka č.8 otázka č.9 otázka č.10 otázka č.11 otázka č.12 otázka č.13 otázka č.14 otázka č.15 otázka č.16 otázka č.17 otázka č.18 otázka č.19 otázka č.20 otázka č.21 otázka č.22 otázka č.23 otázka č.24

28 Konkrétní problém V minulosti se stal jeden závažný přestupek šikany. Mladistvý se dopustil šikany, vydírání, vyhrožování a fyzického napadání. Mladistvý se dopouštěl šikanování hlavně mimo školní budovu. Škola šikanu zjistila z výsledků testů a i z oznámení matky. Šikanovaný žák byl tichý a bezproblémový žák. Nijak se nesvěřoval tř. učitelce a ani jiným zaměstnancům školy. Po pohovoru s matkou vyšlo najevo, že žák odmítal chodit do školy. Žák musel podstoupit psychologické vyšetření. Jeho obavy a strach z útočníka ho poznamenal hlavně psychicky. Škola vše prošetřila a řádně sepsala do listů záznamy z jednání. Z výslechů napadaného, svědků a i útočníka se PP tým rozhodl k vzhledem závažnosti předat celou záležitost PČR. Po přešetření a výslechem mladistvého, napadeného a výslechem svědků, předala celou záležitost PČR k státnímu zastupitelstvu. Vzhledem k věku útočníka mu byl uložen trest podle 235 odst. 2 za použití 35 odst. 1 tr. Zákona a 31 odst. 1 zákona č. 218/2003 Sb. K úhrnnému trestnímu opatření odnětí svobody v trvání třinácti (13) měsíců, jehož výkon se podle 33 odst. 1 zákona č. 218/2003 Sb., 58 odst. 1 tr. Zákona podmíněně odkládá na zkušební dobu v trvání jednoho (1) roku.

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

Název školy: 2. Znáš ve svém okolí někoho, kdo šikanuje jiné děti? a) ano b) ne

Název školy: 2. Znáš ve svém okolí někoho, kdo šikanuje jiné děti? a) ano b) ne PŘÍLOHA č. 1 DOTAZNÍK PRO ŽÁKY Název školy: Třída: Jsem: chlapec - dívka 1. Co podle tebe znamená výraz šikana? a) opakované posmívání a zesměšňování b) bití c) braní a poškozování věcí d) vymáhání věcí

Více

Celoroční úkoly. Metody práce

Celoroční úkoly. Metody práce ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘANOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Třanovice 92, 739 53 Hnojník Školní preventivní strategie (dlouhodobý program školy) Minimální preventivní program je hlavním nástrojem

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie 2013-2018 Úvod: Školní preventivní strategie vychází z pokynu MŠMT, č. j. 14514/2000-51, který do prevence sociálně patologických jevů zařazuje konzumaci drog včetně alkoholu,

Více

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy Zpracovaly: Mgr. Lenka Sýkorová Mgr. Věra Jaborová I. Úvod Nárůst sociálně patologických jevů včetně zneužívání návykových látek u dětí školního věku se stává celospolečenským problémem. Primární prevence

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah Schválil: Mgr. Richard Červený Počet stran: 1/6 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických jevů Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Analýza současného stavu ve škole Garant programu

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Vycházíme z teze Školního vzdělávacího programu Břežanská tvořivá škola respektovat individualitu jednotlivých žáků a vytvořit podmínky pro úspěšný

Více

CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE Školní rok 2014/2015

CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE Školní rok 2014/2015 CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE Školní rok 2014/2015 Přípravná třída s rozšířenou výukou estetické výchovy ESTETICKÁ VÝCHOVA Září - prosociální vztahy mezi dětmi - prevence šikany Leden - pravidla

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

Minimální preventivní program školy

Minimální preventivní program školy Minimální preventivní program školy Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže pro ZŠ M. Alše pro školní rok 2013 / 2014 (akceptující Metodický pokyn ministra školství,

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. příloha Minimálního preventivního programu

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. příloha Minimálního preventivního programu PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ příloha Minimálního preventivního programu Zpracováno podle Metodického pokynu MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení, č. j. 24 246/2008-6. Koordinace

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Účinnost od: 1. 1. 2011 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických

Více

Dodatek preventivního programu pro školní rok 2012/2013

Dodatek preventivního programu pro školní rok 2012/2013 Základní škola praktická Králíky Nábřežní 130, Králíky 561 69 www.zspkraliky.cz IČO 61235105 zspkraliky@zspkraliky.cz tel., fax: 465 631 186 Dodatek preventivního programu pro školní rok 2012/2013 Vyučující

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola S V I T Á V K A příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-2015 Preventista: Marcela Langrová Realizátor: Základní škola Komenského 157 Svitávka Garant: Ředitelství

Více

Program proti šikanování a kyberšikaně

Program proti šikanování a kyberšikaně ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Program proti šikanování a kyberšikaně pro školní rok 2014/2015 září 2014 Zpracovaly: Mgr. Lenka Doležalová, Mgr. Dana Fecková Program proti

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE OBSAH 1. Úvod 2. Vytýčení sociálně patologických jevů 3. Cíl minimálního preventivního programu 4. Charakteristika školy 5. Analýza současného stavu

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. František Slípka Telefon na ředitele

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Název a adresa školy: e-mail: Ředitelka školy: Školní metodik prevence: MPP vypracovala: Základní škola Svatava, okres Sokolov Mládežnická 395, Svatava, 357 03 skolasvatava@seznam.cz

Více

Střední škola sociálních a zdravotnických služeb Vesna, o.p.s. Minimální preventivní program

Střední škola sociálních a zdravotnických služeb Vesna, o.p.s. Minimální preventivní program Střední škola sociálních a zdravotnických služeb Vesna, o.p.s. Minimální preventivní program Školní rok: 2012/2013 Vypracovala: Mgr. Hana Květinská Školní preventivní strategie pro školní rok 2012/2013

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Štursova 14 779 00 Olomouc V souladu s Metodickým pokynem ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských

Více

Program proti šikanování 1. Právní východiska. 2. Předmět. 3. Vymezení pojmu šikana

Program proti šikanování 1. Právní východiska. 2. Předmět. 3. Vymezení pojmu šikana Základní škola a mateřská škola Ostrava - Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Program proti šikanování 1. Právní východiska Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 Obsah: 1. Úvod... 1 2. Výchozí situace a analýza současného stavu... 1 3.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Dr. Horáka Prostějov MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem nás.

Více

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah Schválil: Mgr. Richard Červený Počet stran: 1/8 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických jevů Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Analýza současného stavu ve škole Garant programu

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 2.4 Smíšená šikana 3. Odpovědnost školy a pedagogických pracovníků 3.1 Odpovědnost

Více

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM dlouhodobý V Holicích dne 28.8. 2010 vypracovala: Ing.Smitková

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy 384 73 Stachy 253 Jméno a příjmení ředitele zastupující ředitelka

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

Kriminalita dětí a mládeže Karlovarský kraj Zkušenosti policie se šikanou na školách - Kazuistika

Kriminalita dětí a mládeže Karlovarský kraj Zkušenosti policie se šikanou na školách - Kazuistika Kriminalita dětí a mládeže Karlovarský kraj Zkušenosti policie se šikanou na školách - Kazuistika Trestná činnost dětí a mládeže Karlovarský kraj Věková struktura pachatelů 2. 1. - 13.11. 2012 1.1. 13.

Více

1 Filozofie a obsah minimálního preventivního programu na školní rok 2012/2013

1 Filozofie a obsah minimálního preventivního programu na školní rok 2012/2013 Minimální preventivní program na šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy Základní škola na Datyňské ulici ve Vratimově je typem spíše venkovské školy. Vratimov je poměrně malé město (cca 7 000 obyvatel)

Více

Zákonné podmínky: 1. řešení šikany

Zákonné podmínky: 1. řešení šikany Řešení šikany Objevily se v některé ze škol ve vaší obci v poslední době případy šikany? Mezi dětmi a mladistvými je dnes celá řada potenciálních příčin neporozumění, napadání či psychického a fyzického

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM v oblasti sociálně patologických jevů školní rok 2015-2016 Základní škola a Mateřská škola Jehnědí, okres Ústí nad Orlicí Zpracovatel: Ivana

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Nová Ves pod Pleší Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Preventista: Bc. Hana Zemanová Realizátor: Základní škola Nová Ves pod Pleší Garant: Ředitelství ZŠ Nová Ves pod Pleší

Více

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice I. Tento program vznikl na základě Metodického pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. 2. Oblasti sociálně patologických jevů ve škole

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. 2. Oblasti sociálně patologických jevů ve škole 1 Škola:, PO MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Účinnost od: 1. 9. 2014 31. 8. 2015 1. Právní východiska Metodický pokyn MŠMT ČR čj.: 20 006/2007-51 k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže Metodický

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2010-2011 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP 1 Základní škola Brno, Milénova14 je školou sídlištního

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování (Součást Minimálního preventivního programu) Zpracováno podle MP Č.j.24 246/2008-6 Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška Školní rok 2013/2014 Obsah 1.Charakteristika šikanování,

Více

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013.

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013. Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013 Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování

Více

Masarykova základní škola a Mateřská škola Brno Zemědělská 29 613 00. Minimální preventivní program

Masarykova základní škola a Mateřská škola Brno Zemědělská 29 613 00. Minimální preventivní program Masarykova základní škola a Mateřská škola Brno Zemědělská 29 613 00 Minimální preventivní program 2012/2013 1 Charakteristika školy: Jedná se o školu postavenou ve 30. letech minulého století ve funkcionalistickém

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Školní rok: 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd,okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd,okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd,okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Mgr.Olga Reiterová, ředitelka školy Minimální preventivní program Je zaměřen pro žáky 1.-5. ročníku naší školy. Cíl programu:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování

Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování II. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování 2. listopadu 2011 Sokolov Ing.

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 Základní škola praktická, Roudnice nad Labem, Jungmannova 667, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 Zpracovaly: Mgr. Lenka Plívová Mgr. Věra Jaborová Platnost MPP: od 1. 9. 2011

Více

Metodická zpráva č. 7

Metodická zpráva č. 7 Metodická zpráva č. 7 Téma: Průzkum šikany v základní škole se zaměřením na třídy, ve kterých probíhá vzdělávání podle přílohy RVP ZV pro LMP Škola: Základní škola praktická Jungmannova 6 Jihlava Specialista

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2012-2013 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP 1 Základní škola Brno, Milénova14 je školou sídlištního

Více

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz Seminář pro rodiče ŠIKANA Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz tlaky na dítě Šikana je.. Úmyslné a opakované ubližování slabšímu (neschopnému obrany) jedincem

Více

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Školní rok 2014/2015. Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová

Školní rok 2014/2015. Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Vzdělání: PF UJEP Ústí nad Labem obor učitelství pro 3. stupeň, aprobace: český jazyk dějepis (rok ukončení 2004) Osvědčení o absolvování

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Minimální preventivní program. Základní škola a Mateřská škola Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337

Minimální preventivní program. Základní škola a Mateřská škola Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337 Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337 školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Marcela Chramostová Schválil: Ing. Jaroslav Kindl 1 I. ÚVOD

Více

1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Školní strategie prevence

1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Školní strategie prevence 1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Školní strategie prevence 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, RAKOVNÍK, MARTINOVSKÉHO 153 ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE PROTI RIZIKOVÉMU CHOVÁNÍ NA OBDOBÍ 2011/2012 2016/2017

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 I. Úvod, zaměření plánu a hlavní cíl Minimální preventivní program školy

Více

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) 2012-2015 Čemukoli se učíš, učíš se pro sebe Petronius

Více

Program proti šikanování příloha minimálního preventivního programu 2012/2013

Program proti šikanování příloha minimálního preventivního programu 2012/2013 Program proti šikanování 2012/2013 Program proti šikanování příloha minimálního preventivního programu 2012/2013 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice Obránců míru 369 742 21 Kopřivnice 1 Krizový plán pro

Více

Školní preventivní strategie (dlouhodobý program školy)

Školní preventivní strategie (dlouhodobý program školy) Školní preventivní strategie (dlouhodobý program školy) Základní škola Hrochův Týnec Nádražní 253 538 62 Hrochův Týnec e-mail: zsht@centrum.cz telefon: 469 319 922, 469 692 123 Minimální preventivní program

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Střední škola sociálních a zdravotnických služeb VESNA, o.p.s. Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Petra Čechová Obsah Úvod...2 Cíle...2 Dlouhodobé cíle...2 Krátkodobé

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015 Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. Statutární zástupce: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Výchovný

Více

Základní škola a Mateřská škola Milíkov, příspěvková organizace Milíkov 104, 739 81 Milíkov PREVENTIVNÍ PROGRAM 2012/2013. Mgr.

Základní škola a Mateřská škola Milíkov, příspěvková organizace Milíkov 104, 739 81 Milíkov PREVENTIVNÍ PROGRAM 2012/2013. Mgr. Základní škola a Mateřská škola Milíkov, příspěvková organizace Milíkov 104, 739 81 Milíkov MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2012/2013 Ředitel Mgr. Hana Gorgolová Telefon na ředitele 558 362 118 E-mail na

Více

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 6. Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Poznámky vysvětlí na příkladech souvislosti mezi

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy a školská zařízení.

Více

Dalšími problémy, které se na škole vyskytují jsou záškoláctví, agresivní chování dětí, časté rvačky a krádeže.

Dalšími problémy, které se na škole vyskytují jsou záškoláctví, agresivní chování dětí, časté rvačky a krádeže. Č.j.: 2/1609/09 Školní preventivní strategie minimální preventivní program 2009/2010 Základní školy Orlová-Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace Základní škola K.Dvořáčka 1230,Orlová

Více

Oblasti primární prevence Cíle programu

Oblasti primární prevence Cíle programu Obsah SoZŠ Integrál pro žáky se specifickými poruchami učení s.r.o. Vypracovala Mgr. Hana Štefaňáková, školní metodik prevence (aktualizace pro školní rok 2014-2015) Oblasti primární prevence Cíle programu

Více

Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů

Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov Friedova 1469, 39301 Pelhřimov 2014/2015 Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů Zpracovala : Ing. Olga Bartošková

Více

Průmyslová střední škola Letohrad Komenského 472, Letohrad. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM v oblasti primární prevence sociálně patologických jevů žáků

Průmyslová střední škola Letohrad Komenského 472, Letohrad. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM v oblasti primární prevence sociálně patologických jevů žáků Průmyslová střední škola Letohrad Komenského 472, Letohrad MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM v oblasti primární prevence sociálně patologických jevů žáků vybrané pasáže z dokumentu školy Výchozí dokumenty

Více

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Legislativní předpisy Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Školní preventivní strategie 2012-2016

Školní preventivní strategie 2012-2016 Školní preventivní strategie 2012-2016 Základní údaje Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku) Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace Jičínská 528 742 58 Příbor Jméno

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ZŠ 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ZŠ 2014/2015 Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2 Dokument č. 16.02 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ZŠ 2014/2015 Č.j.: RGaZS/520/2012 Spisový znak: A8 Skartační znak: A10 Vypracoval:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů. Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ

Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů. Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ Osnova prezentace Prevence z pohledu krajského úřadu Výskyt SPJ ve Zlínském kraji Předpoklady pro

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Židlochovice, Tyršova 611 školní rok 2013/14 Garant programu: Ing. Milena Rotterová, školní metodik prevence Při přípravě MPP vycházíme legislativy v účinném znění. Při

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní roky: 2013 2018 Základní škola Dolní Lhota příspěvková organizace Čs.tankistů 76 747 66 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Preventivní program realizuje školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Školní preventivní strategie: Škola se zaměřuje na celou řadu aktivit v rámci primární prevence

Více

Dotazníkové šetření žáci II. stupeň typ dotazníku č.3 ZŠ JAK Lysá n.l.

Dotazníkové šetření žáci II. stupeň typ dotazníku č.3 ZŠ JAK Lysá n.l. Dotazníkové šetření žáci II. stupeň typ dotazníku č.3 ZŠ JAK Lysá n.l. 1. Jsi rád(a), že můžeš chodit právě do této školy? Ano 69 Spíše ano 54 Spíše ne 4 Ne 2 Je mi to jedno 15 2. Je ve škole důvěryhodná

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Krizový plán pro sociálně patologické jevy

Krizový plán pro sociálně patologické jevy Krizový plán pro sociálně patologické jevy Úvod 2 Omamné a psychotropní látky 3 Šikana 5 Poradenská a preventivní činnost 7 1 Úvod Je potřeba věnovat zvýšenou pozornost při jakýchkoliv změnách v chování,

Více

KIDSCREEN-27. Dotazník o zdraví pro děti a mládež. Verze pro děti a dospívající od 8 do 18 let

KIDSCREEN-27. Dotazník o zdraví pro děti a mládež. Verze pro děti a dospívající od 8 do 18 let KIDSCREEN-27 Dotazník o zdraví pro děti a mládež Verze pro děti a dospívající od 8 do 18 let Page 1 of 5 Dobrý den, Datum: Měsíc Rok Jak se ti daří? Jak se cítíš? Rádi bychom se to od tebe dozvěděli. Přečti

Více

Úvod. Cíl minimálního preventivního programu

Úvod. Cíl minimálního preventivního programu Základní škola a mateřská škola Trstěnice, okres Svitavy Minimální preventivní program Č.j.: Účinnost od: 1.10.2012 Spisový znak: A.8. Skartační znak: A5 Změny: Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických

Více

Krizový plán školy. ZŠ Opava, Mařádkova 15 p. o.

Krizový plán školy. ZŠ Opava, Mařádkova 15 p. o. KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY 2014/2015 1 Krizový plán školy Cílem krizového plánu je eliminovat či minimalizovat škody v případě, kdy k projevům rizikového chování ve školním prostředí dojde. Je pomocným manuálem

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice Zpracováno podle Metodického pokynu MŠMT k řešení šikanování na školách a školských zařízeních č.j. MSMT-22294/2013-1. Metodickým doporučením k primární

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2009/2010

Minimální preventivní program na školní rok 2009/2010 Základní škola, Ostrava-Hrabůvka, U Haldy 66, příspěvková organizace Minimální preventivní program na školní rok 2009/2010 Školní metodik prevence Mgr. Pavla Moravová nese zodpovědnost za plnění této školní

Více

Minimální program protidrogové prevence

Minimální program protidrogové prevence Minimální program protidrogové prevence Hlavní práce spočívá na třídních vyučujících 1. a 2. stupně a na vychovatelkách školní druţiny, kteří tráví s ţáky nejvíce času. Také je důleţité jednat okamţitě,

Více

Program proti šikaně ve škole

Program proti šikaně ve škole Program proti šikaně ve škole Obsah Předmět 1. Základní body specifické primární prevence šikanování 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 3. Odpovědnost školy

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2009/2010

Minimální preventivní program pro školní rok 2009/2010 Minimální preventivní program pro školní rok 2009/2010 Základní škola Chrast Tel.: 469 667 195 e-mail: lenka.budinska@zs.chrastuch.indos.cz zdenka.modrackova@zs.chrastuch.indos.cz ivana.celnarova@skola-chrast.net

Více

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE Poslanecká sněmovna PČR Praha 28. 4. 2014 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ ČR

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE Poslanecká sněmovna PČR Praha 28. 4. 2014 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ ČR ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE Poslanecká sněmovna PČR Praha 28. 4. 2014 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ ČR 1. STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLY dotazník obsahuje 8 + 1 otázek zkoumaná statistická veličina: četnost cílem šetření bylo zjistit:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99 Místo poskytovaného vzdělání:plzeň-karlovarská 99 Minimální preventivní program Ředitel školy: ing.j.svoboda Metodik prevence: Mgr.B.Pytlíková Školní

Více

Dlouhodobý program primární prevence rizikového chování a prevence kriminality (DPPPPK) Mgr. Adam Rádl vedoucí odborné sekce školské primární prevence, lektor prevence Bc. Adéla Dvořáková vedoucí pracoviště

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Základní škola Liberec, Aloisina výšina 642, Liberec 15

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Základní škola Liberec, Aloisina výšina 642, Liberec 15 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Liberec, Aloisina výšina 642, Liberec 15 I. ÚVOD Cílem primární prevence je vést děti ke zdravému životnímu stylu, ke správným postojům vůči zátěžím a problémům,

Více

Minimální preventivní program šk.rok 2007/2008

Minimální preventivní program šk.rok 2007/2008 Základní škola Chrast Tel.: 469 667 195 e-mail: lenka.budinska@zs.chrastuch.indos.cz zdenka.modrackova@zs.chrastuch.indos.cz Minimální preventivní program šk.rok 2007/2008 Vychází z: metodický pokyn MŠMT

Více