lines for future STAVEBNÍ ÚPRAVY TOALET VE 2. N. P. V ZŠ BENEŠOV U SEMIL 2015 ING. ALEŠ KOŽNAR - DESIGN Ing. Aleš Kožnar Ing. Aleš Kožnar Investor:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "lines for future STAVEBNÍ ÚPRAVY TOALET VE 2. N. P. V ZŠ BENEŠOV U SEMIL 2015 ING. ALEŠ KOŽNAR - DESIGN Ing. Aleš Kožnar Ing. Aleš Kožnar Investor:"

Transkript

1 2015 ING. ALEŠ KOŽNAR - DESIGN ING. ALEŠ KOŽNAR - DESIGN * K Břízkám 1235, Jilemnice * IČO: * DIČ: CZ * ČKAIT: Zodpov. projektant: Ing. Aleš Kožnar Investor: Oblast: sk = 2,52 kn/m2 Akce: Projektant: Ing. Aleš Kožnar OBEC Benešov u Semil Stavební úřad: Semily Obec: Benešov u Semil STAVEBNÍ ÚPRAVY TOALET VE 2. N. P. V ZŠ BENEŠOV U SEMIL lines for future Datum: Účel: Formát: Číslo zakázky: číslo paré: * Č.ú.: / 0800 * Tel.fax.: , * ŘÍJEN 2015 DSP/DPS A

2 SEZNAM DOKUMENTACE DPS Akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY TOALET VE 2. N. P. V ZŠ BENEŠOV U SEMIL Stupeň dokumentace: PD pro provedení stavby (DPS) Investor: OBEC BENEŠOV U SEMIL A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva C. Situační výkresy C.1 Situační výkres M 1:400 D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu D.1.1 Architektonicko-stavební řešení D.1.2 Stavebně konstrukční řešení D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení D.1.4 Technika prostředí staveb D (c) Vzduchotechnika D (e) Zdravotně technické instalace D (g) Elektroinstalace E. Výkaz výměr / Rozpočet (rozpočet pouze paré 6)

3 2015 ING. ALEŠ KOŽNAR - DESIGN ING. ALEŠ KOŽNAR - DESIGN * K Břízkám 1235, Jilemnice * IČO: * DIČ: CZ * ČKAIT: Zodpov. projektant: Ing. Aleš Kožnar Investor: Oblast: sk = 2,52 kn/m2 Akce: Část: Projektant: Ing. Aleš Kožnar OBEC Benešov u Semil Stavební úřad: Semily Obec: Benešov u Semil STAVEBNÍ ÚPRAVY TOALET VE 2. N. P. V ZŠ BENEŠOV U SEMIL lines for future Datum: Účel: Formát: Číslo zakázky: číslo paré: * Č.ú.: / 0800 * Tel.fax.: , * ŘÍJEN 2015 DSP/DPS A A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva -

4 Akce: Stavební úpravy toalet ve 2. n. p. v ZŠ Benešov u Semil strana 1(10) A Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě a) název stavby Akce: Stavební úpravy toalet ve 2. n. p. v ZŠ Benešov u Semil b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků) Místo stavby: č.p. 193, parcela st. 243, k.ú. Benešov u Semil c) předmět dokumentace Ohlášení stavebních úprav toalet ve 2. n. p. v ZŠ Benešov u Semil. Předmětem dokumentace je dále výběr dodavatele. Stavební úpravy toalet v 2. n. p. v ZŠ Benešov u Semil budou provedeny jak pro dívky, tak pro chlapce. Z prostoru toalet budou odstraněny zařizovací předměty toalet, povrchy (obklady, omítky, dlažby, podlahy) a všechny dveře. Kabiny WC budou přestavěny dle výkresů v současnosti jsou vyzděny až ke stropní konstrukci, nově budou sníženy na výšku 2,65m (pod stropem vznikne mezera 1,35m). Kabiny pro učitelský sbor a úklidová místnost budou ponechány vyzděny pod stropní konstrukci. Z prostor toalet budou odstraněny boilery, akumulační kamna. V prostorech toalet budou provedeny nové rozvody vody a kanalizace, nové rozvody elektrické energie a dále nové vzduchotechnické odtahové potrubí. Stěny budou nově omítnuty, budou provedeny nové dlažby a nové obklady stěn. Do dveřních otvorů budou provedeny nové obložkové dveře. Prostory budou vybaveny novými výrobky (umývadla, toaletní mísy, nové pisoáry, nové osoušeče rukou, nové boilery a nová akumulační kamna. Při kompletaci budou provedeny výmalby, budou umístěny nová svítidla, nové zásobníky toaletního papíru, nové dávkovače tekutého mýdla. A.1.2 Údaje o žadateli / stavebníkovi a) obchodní firma nebo název, lč, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba). Stavebník: Obec Benešov u Semil Adresa: Benešov u Semil 125, Benešov u Semil IČO: DIČ: CZ A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba) Firma: Ing. Aleš Kožnar design 2015 Ing. Aleš Kožnar design, K Břízkám 1235, Jilemnice, , strana:. 1(10)

5 Akce: Stavební úpravy toalet ve 2. n. p. v ZŠ Benešov u Semil strana 2(10) Adresa: K Břízkám 1235, Jilemnice tel.: , IČO: DIČ: CZ Bank. spojení: ČS a.s., /800 b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace HIP: Ing. Aleš Kožnar c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí společné dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace. Jméno ČKAIT Obor Ing. Aleš Kožnar IS00 Statika a dynamika staveb TP00 Pozemní stavby Ing. Luboš Zaplatílek IE01 Technika prostředí staveb, technická zařízení Ing. Iva Kábrtová TE02 Technika prostředí staveb, elektrotechnická zařízení A.2 Seznam vstupních podkladů A.3 Údaje o území Nevztahuje se. A.4 Údaje o stavbě a) nová stavba nebo změna dokončené stavby Stavební úpravy. b) účel užívání stavby ZŠ toalety. c) trvalá nebo dočasná stavba Stavba trvalá. d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 1) (kulturní památka apod.) Nevztahuje se. e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb Nevztahuje se Ing. Aleš Kožnar design, K Břízkám 1235, Jilemnice, , strana:. 2(10)

6 Akce: Stavební úpravy toalet ve 2. n. p. v ZŠ Benešov u Semil strana 3(10) f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů 2) Nevztahuje se. g) seznam výjimek a úlevových řešení Nevztahuje se. h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.) Nemění se. WC DÍVKY - STÁVAJÍCÍ STAV č.m. MÍSTNOST PLOCHA STĚNY PODLAHA POZNÁMKA m2 1 DÍVKY - PŘEDSÍŇ - RUČNÍKY 3,720 OMÍTKA + MN TERACO LAMINÁTOVÝ OB., 1,35M 2 DÍVKY - UMYVADLA 8,320 OMÍTKA + MN TERACO KER. OB., 1,35M 3 DÍVKY - KABINA_1 1,400 OMÍTKA + MN KER. DLAŽBA KER. OB., 1,35M 4 DÍVKA - KABINA_2 1,400 OMÍTKA + MN KER. DLAŽBA KER. OB., 1,35M 5 DÍVKY - KABINA_3 1,400 OMÍTKA + MN KER. DLAŽBA KER. OB., 1,35M 6 DÍVKY - KABINA_4 1,400 OMÍTKA + MN KER. DLAŽBA KER. OB., 1,35M CELKEM 17,640 m2 WC CHLAPCI - STÁVAJÍCÍ STAV č.m. MÍSTNOST PLOCHA STĚNY PODLAHA PONÁMKA m2 1 CHLAPCI - UMÝVADLA, RUČNÍKY 3,720 OMÍTKA + MN TERACO LAMINÁTOVÝ OB., 1,35M 2 CHLAPCI - PISOÁRY 8,320 OMÍTKA + MN KER. DLAŽBA KER. OB., 1,35M 3 CHLAPCI - KABINA_1 1,400 OMÍTKA + MN KER. DLAŽBA KER. OB., 1,35M 4 CHLAPCI - KABINA_2 1,400 OMÍTKA + MN KER. DLAŽBA KER. OB., 1,35M 5 CHLAPCI - KABINA_3 1,400 OMÍTKA + MN KER. DLAŽBA KER. OB., 1,35M 6 CHLAPCI - ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST 1,400 OMÍTKA + MN KER. DLAŽBA KER. OB., 1,35M CELKEM 17,640 m2 WC DÍVKY - NOVÝ STAV č.m. MÍSTNOST PLOCHA STĚNY PODLAHA POZNÁMKA m2 1 DÍVKY - PŘEDSÍŇ, EL. OSOUŠEČ 3,720 OMÍTKA + MN KER. DLAŽBA KER. OB., 1,80M 2 DÍVKY - UMYVADLA 8,320 OMÍTKA + MN KER. DLAŽBA KER. OB., 1,80M 3 DÍVKY - KABINA_1 UČ. SBOR 1,400 OMÍTKA + MN KER. DLAŽBA KER. OB., 1,80M 4 DÍVKA - KABINA_2 1,400 OMÍTKA + MN KER. DLAŽBA KER. OB., 1,80M 5 DÍVKY - KABINA_3 1,400 OMÍTKA + MN KER. DLAŽBA KER. OB., 1,80M 6 DÍVKY - KABINA_4 S BIDETEM 1,400 OMÍTKA + MN KER. DLAŽBA KER. OB., 1,80M CELKEM 17,640 m Ing. Aleš Kožnar design, K Břízkám 1235, Jilemnice, , strana:. 3(10)

7 Akce: Stavební úpravy toalet ve 2. n. p. v ZŠ Benešov u Semil strana 4(10) WC CHLAPCI - NOVÝ STAV č.m. MÍSTNOST PLOCHA STĚNY PODLAHA POZNÁMKA m2 1 CHLAPCI - UMÝVADLA, EL. OSOU. 3,720 OMÍTKA + MN KER. DLAŽBA KER. OB., 1,80M 2 CHLAPCI - PISOÁRY 8,320 OMÍTKA + MN KER. DLAŽBA KER. OB., 1,80M 3 CHLAPCI - KABINA_1 UČ. SBOR 1,400 OMÍTKA + MN KER. DLAŽBA KER. OB., 1,80M 4 CHLAPCI - KABINA_2 1,400 OMÍTKA + MN KER. DLAŽBA KER. OB., 1,80M 5 CHLAPCI - KABINA_3 1,400 OMÍTKA + MN KER. DLAŽBA KER. OB., 1,80M 6 CHLAPCI - ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST 1,400 OMÍTKA + MN KER. DLAŽBA KER. OB., 1,80M CELKEM 17,640 m2 i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.) El. energie: Dešťové vody: Spotřeba vody, odtok splaškových vod: VZT: Stávající, více viz část PD: D Nevztahuj se. Stávající, více viz část PD: D Více viz část PD: D j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy) Započetí stavby: Červen 2016 Dokončení stavby: Srpen 2016 k) orientační náklady stavby IN: Cena bez DPH Cena s DPH (21%) Cena prací - odhad Kč Kč V Jilemnici dne Ing. Aleš Kožnar 2015 Ing. Aleš Kožnar design, K Břízkám 1235, Jilemnice, , strana:. 4(10)

8 Akce: Stavební úpravy toalet ve 2. n. p. v ZŠ Benešov u Semil strana 5(10) B Souhrnná technická zpráva B.1 Popis území stavby a) charakteristika stavebního pozemku Stavba bude prováděna v 2. n.p. budovy ZŠ v Benešově. b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) Při přípravě stavby byly toalety zaměřeny projektantem akce, místo stavby bylo odborně prohlédnuto. Projektant profesí provedl obhlídku místa stavby a provedl konzultaci s ředitelem školy a starostou obce. c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma Nevztahuje se. d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. Nevztahuje se. e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území, Nevztahuje se. f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin Nevztahuje se. g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) Nevztahuje se. h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu) Nevztahuje se. i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice Nevztahuje se. B.2 Celkový popis stavby B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek Stavební úpravy toalet v 2.n.p. v ZŠ Benešov u Semil Oprava. B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 2015 Ing. Aleš Kožnar design, K Břízkám 1235, Jilemnice, , strana:. 5(10)

9 Akce: Stavební úpravy toalet ve 2. n. p. v ZŠ Benešov u Semil strana 6(10) Nevztahuje se, stávající b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení Nevztahuje se, stávající B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby Nevztahuje se, stávající B.2.4 Bezbariérové užívání stavby Nevztahuje se, stávající B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby Stavební úpravy splňují základní požadavky na stavby z hlediska stavebního zákona 183/2006 Sb. a z hlediska prováděcích předpisů tím stavba splňuje i požadavky z hlediska užívání stavby. B.2.6 Základní charakteristika objektů a) stavební řešení Předpokládaný rozsah stavebních prací: TOALETY DÍVKY: 1. Demontáž vstupních dveří, demontáž dveří z předsíně do umývárny. 2. Vybourání podlah ve všech prostorech. 3. Vybourání dveří do kabin WC. 4. Odstranění umývadel, toaletních mís. 5. Demontáž boileru a akumulačních kamen. 6. Odstranění omítek a obkladů ve všech prostorech. 7. Vybourání 1,35m zdiva od stropu v kabině WC 2, 3, Provedení nové elektroinstalace nové rozmístění světel. 9. Provedení nové kanalizace a vody (stoupačky zůstanou původní). 10. Provedení nových betonových podlah a omítek. 11. Provedení nových dlažeb na podlaze (formát 330x330mm). 12. Provedení nových obkladů stěn do výšky 1800mm (formát 400x200mm + 50x50mm). 13. Nad umývadly budou ve formátu obkladu vlepeny zrcadla. 14. Provedení nových dveří s obložkou. 15. Osazení nových parapetů oken. 16. Osazení nových umývadel a toaletních mís. 17. Nová výmalba. 18. Do prostoru umývadel a kabiny WC 1 bude proveden axiální ventilátor (kabina WC_1 vyzděna až ke stropu). 19. Kompletace elektroinstalace (vypínače, světla). 20. Namontování nového boileru a nových akumulačních kamen. 21. Namontování el. osoušečů rukou, zásobníků toaletního papíru do kabin WC, u umývadel budou namontovány zásobníky tekutého mýdla Ing. Aleš Kožnar design, K Břízkám 1235, Jilemnice, , strana:. 6(10)

10 Akce: Stavební úpravy toalet ve 2. n. p. v ZŠ Benešov u Semil strana 7(10) TOALETY CHLAPCI: 22. Demontáž vstupních dveří, demontáž dveří z předsíně do umývárny. 23. Vybourání podlah ve všech prostorech. 24. Vybourání dveří do kabin WC. 25. Odstranění umývadel, toaletních mís a pisoárů. 26. Demontáž boileru, boileru v úklidové místnosti a radiátoru v úklidové místnosti. 27. Odstranění omítek a obkladů ve všech prostorech. 28. Vybourání 1,35m zdiva od stropu v kabině WC 2, Provedení nové elektroinstalace nové rozmístění světel. 30. Provedení nové kanalizace a vody (stoupačky zůstanou původní), vývod pro radiátor topení posunout do místnosti s pisoáry 31. Provedení nových betonových podlah a omítek. 32. Provedení nových dlažeb na podlaze (formát 330x330mm). 33. Provedení nových obkladů stěn do výšky 1800mm (formát 400x200mm + 50x50mm). 34. Nad umývadly budou ve formátu obkladu vlepeny zrcadla. 35. Provedení nových dveří s obložkou. 36. Osazení nových parapetů oken. 37. Osazení nových umývadel, toaletních mís a pisoárů. 38. Nová výmalba. 39. Do prostoru pisoárů, kabiny WC_1 a do kabiny úklidové místnosti bude proveden axiální ventilátor (tyto kabiny vyzděny až ke stropu). 40. Kompletace elektroinstalace (vypínače, světla). 41. Namontování nových boilerů a nových akumulačních kamen. 42. Namontování el. osoušeče rukou, zásobníků toaletního papíru do kabin WC, u umývadel budou namontovány zásobníky tekutého mýdla. VYBAVENÍ: 43. Klozet JIKA OLYMP + bílé sedátko 44. Bidetové sedátko COWAY, SIKO 45. Umývadlo JIKA Lyra 46. Páková baterie Grohe Eurosmatr 47. Pisoár JIKA Livo urinal + tlakový splachovač 48. Výlevka Abusanitair Abu multiset 49. Pakova dřezová baterie Grohe Eurosmart 50. Svítidlo zářivkové zavěšené, TREVOS MO236E, 2x36W 51. Nouzové svítidlo - OVA37067E RILUX 8W 1h 52. Pohybové čidlo-senzor radarové mikrovlnné MS2 230Vstř 53. EMKO CZ M 40 AK - 4kW/400V akumulační kamna EMKO, RUKONA 54. Dveře - s obložkou, zevnitř integrovaný otočný zámek. 55. Kabina WC 1 dívky, chlapci a úklidová místnost na fab zámek. 56. Světla společné prostory zářivky na lankových závěsech + čidlo 57. Světla v kabinách nástěnné nade dveřmi, vypínač v kabině 58. Obklady RAKO ONE+TWO (400x200+50x50)mm. 59. Dlažby RAKO (TAURUS color 300x300 nebo Amapola 330x330) Ing. Aleš Kožnar design, K Břízkám 1235, Jilemnice, , strana:. 7(10)

11 Akce: Stavební úpravy toalet ve 2. n. p. v ZŠ Benešov u Semil strana 8(10) 60. Barevnost obkladů a dlažeb bude vybrána investorem a TDI. b) konstrukční a materiálové řešení Viz předchozí bod. c) mechanická odolnost a stabilita Nevztahuje se. B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení a) technické řešení VZT: Zdravotně technické instalace: Elektroinstalace: Viz část PD: D Viz část PD: D Viz část PD: D b) výčet technických a technologických zařízení Viz předchozí bod. B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení Nevztahuje se. B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi Nevztahuje se. B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí Stávající. Větrání: Stávající, některé prostory jsou kromě větrání okny také větrány odtahovými potrubím vně budovu. Vytápění: Stávající, akumulační kamna budou vyměněna za nové. Příprava TUV stávající, boilery budou vyměněny. Osvětlení: Stávající, svítidla a ovládání vyměněno. Zásobování vodou: Stávající, rozvody vyměněny. Likvidace odpadů: Stávající, rozvody vyměněny. Vibrace, hluk, prašnost: Nevztahuje se. B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 2015 Ing. Aleš Kožnar design, K Břízkám 1235, Jilemnice, , strana:. 8(10)

12 Akce: Stavební úpravy toalet ve 2. n. p. v ZŠ Benešov u Semil strana 9(10) Nevztahuje se. B.3 Připojení na technickou infrastrukturu Stávající. B.4 Dopravní řešení Nevztahuje se. B.5 Řešeni vegetace a souvisejících terénních úprav Nevztahuje se. B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana Nevztahuje se. B.7 Ochrana obyvatelstva Nevztahuje se. B.8 Zásady organizace výstavby Energie a stavební materiál: Elektrická energie a voda bude zajištěna ze stávajících rozvodů v ZŠ. Stavební materiál bude na staveniště dovážen nákladními automobily, a dále dopravován ručně. Materiál na stavbě bude skladován v omezeném rozsahu po nezbytně potřebnou dobu. Odpady ze stavby: V průběhu výstavby budou vznikat odpady ze stavební činnosti, které budou řádně tříděny a následně likvidovány dle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., a navazujícími ustanoveními. Nároky na likvidaci odpadů standardní. Obaly od stavebních materiálů budou likvidovány v souladu se zákonem o odpadech a ochraně životního prostředí. Původcem odpadů, které budou vznikat při výstavbě, bude dodavatel stavby. Během výstavby bude vedena evidence o množství a způsobu nakládání s odpadem, v souladu s vyhláškou MŽP č.383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a provedeno upřesnění kategorizace vzniklých odpadů. (Zodpovědnost za odpady má dodavatel stavby). Zatřídění odpadů vznikajících při stavbě (stavení odpad): Katalog. Č. Kategorie Název druhu odpadu O Beton O Cihly O Tašky a Keramické výrobky O Dřevo O Sklo O Plasty O Měď, Bronz, Mosaz O Hliník O Zinek O Železo a ocel O Kabely neuvedené pod O Zemina a kamení neuvedené pod číslem Původce odpadu se ho bude zbavovat předáním k využití nebo k odstranění ve smyslu výše uvedeného zákona nebo předá odpad osobě oprávněné ke sběru nebo výkupu odpadů podle 2015 Ing. Aleš Kožnar design, K Břízkám 1235, Jilemnice, , strana:. 9(10)

13 Akce: Stavební úpravy toalet ve 2. n. p. v ZŠ Benešov u Semil strana 10(10) výše uvedeného zákona. V tomto konkrétním případě budou využitelné odpady odváženy do příslušných sběren. Nevyužitelné odpady budou odváženy na skládku. Nebezpečné odpady budou likvidovány firmou s příslušným oprávněním, se kterou původce tohoto odpadu podepíše smlouvu na likvidaci odpadu. Průvodce odpadu bude evidovat množství a povede o tom evidenci. Bezpečnost při provádění stavby: Stavba nevyžaduje koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Při veškerých pracích při výstavbě je nutno bezpodmínečně dodržovat bezpečnostní předpisy dané zákonem 309/2006 Sb. (Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a Nařízení vlády 591/2006 Sb. (O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích). Tedy, při provádění stavebních prací je nutno dodržovat platná ustanovení zákona BOZP č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Při realizaci stavby se nepředpokládá naplnění podmínek podle 15 zákona č. 309/2006 Sb., proto se plán BOZP nezpracovává. Všechny prováděné práce budou prováděny v souladu s technologickými postupy a dle platných ČSN. Vyskytnouli se během výstavby jiné okolnosti a odchylky od projektové dokumentace, je jejich změnu nutné předem konzultovat s projektantem a investorským dozorem. Práce budou prováděny dle předpisů a technických podkladů výrobců jednotlivých materiálů. V Jilemnici dne Ing. Aleš Kožnar 2015 Ing. Aleš Kožnar design, K Břízkám 1235, Jilemnice, , strana:. 10(10)

14 SITUAČNÍ VÝKRES M 1: STAVEBNÍ ÚPRAVY TOALET VE 2. N. P. V ZŠ BENEŠOV U SEMIL - DÍVKY STAVEBNÍ ÚPRAVY TOALET VE 2. N. P. V ZŠ BENEŠOV U SEMIL - CHLAPCI C Všechny konkrétně použité materiály a prvky v této PD mohou být nahrazeny materiály a prvky srovnatelných technických a vzhledových parametrů. Projektant v případě provedení změn materiálů a prvků neručí za možné tvarové kolize. Autorská práva vyhrazena ING. ALEŠ KOŽNAR - DESIGN 2015 ±0,000 = STÁVAJÍCÍ PODLAHA 2. N.P. ING. ALEŠ KOŽNAR - DESIGN * K Břízkám 1235, Jilemnice * IČO: * DIČ: CZ * ČKAIT: Zodpov. projektant: Ing. Aleš Kožnar Investor: Oblast: sk = 2,52 kn/m2 Akce: Obsah výkresu: Projektant: Ing. Aleš Kožnar OBEC Benešov u Semil Stavební úřad: Semily Obec: Benešov u Semil STAVEBNÍ ÚPRAVY TOALET VE 2. N. P. V ZŠ BENEŠOV U SEMIL Část: C. Situační výkresy SITUAČNÍ VÝKRES lines for future Datum: Účel: Formát: Číslo zakázky: měřítko: * Č.ú.: / 0800 * Tel.fax.: , * 1:400 ŘÍJEN 2015 DSP/DPS A číslo výkr.: C01 číslo paré: -

15 2015 ING. ALEŠ KOŽNAR - DESIGN ING. ALEŠ KOŽNAR - DESIGN * K Břízkám 1235, Jilemnice * IČO: * DIČ: CZ * ČKAIT: Zodpov. projektant: Ing. Aleš Kožnar Investor: Oblast: sk = 2,52 kn/m2 Akce: Projektant: Ing. Aleš Kožnar OBEC Benešov u Semil Stavební úřad: Semily Obec: Benešov u Semil STAVEBNÍ ÚPRAVY TOALET VE 2. N. P. V ZŠ BENEŠOV U SEMIL lines for future Datum: Účel: Formát: Číslo zakázky: číslo paré: * Č.ú.: / 0800 * Tel.fax.: , * ŘÍJEN 2015 DSP/DPS A Část: D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ -

16 A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva C. Situační výkresy D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu Architektonicko-stavební řešení D.1.1 D Technická zpráva D Půdorys WC dívky stávající stav M 1:25 D Příčný řez 01-01, stávající stav M 1:25 D Půdorys WC chlapci stávající stav M 1:25 D Příčný řez 03-03, stávající stav M 1:25 D Půdorys WC dívky nový stav M 1:25 D Příčný řez 01-01, 02-02, nový stav M 1:25 D Půdorys WC chlapci nový stav M 1:25 D Příčný řez 04-04, 05-05, nový stav M 1:25 D Tabulka nových dveří M 1:100

17 2015 ING. ALEŠ KOŽNAR - DESIGN D.1.1 Všechny konkrétně použité materiály a prvky v této PD mohou být nahrazeny materiály a prvky srovnatelných technických a vzhledových parametrů. Projektant v případě provedení změn materiálů a prvků neručí za možné tvarové kolize. Autorská práva vyhrazena ING. ALEŠ KOŽNAR - DESIGN 2015 ±0,000 = STÁVAJÍCÍ PODLAHA 2. N.P. ING. ALEŠ KOŽNAR - DESIGN * K Břízkám 1235, Jilemnice * IČO: * DIČ: CZ * ČKAIT: Zodpov. projektant: Ing. Aleš Kožnar Investor: Oblast: sk = 2,52 kn/m2 Akce: Projektant: Ing. Aleš Kožnar OBEC Benešov u Semil Stavební úřad: Semily Obec: Benešov u Semil STAVEBNÍ ÚPRAVY TOALET VE 2. N. P. V ZŠ BENEŠOV U SEMIL Část: D.1.1 Architektonicko-stavební řešení Obsah výkresu: Technická zpráva lines for future Datum: Účel: Formát: Číslo zakázky: měřítko: * Č.ú.: / 0800 * Tel.fax.: , * ŘÍJEN 2015 DSP/DPS A číslo výkr.: 01 číslo paré: -

18 Akce: Stavební úpravy toalet ve 2. n. p. v ZŠ Benešov u Semil strana 1(5) Všechny konkrétně použité materiály a prvky v této PD mohou být nahrazeny materiály a prvky srovnatelných technických a vzhledových parametrů. Projektant v případě provedení změn materiálů a prvků neručí za možné tvarové kolize. Autorská práva vyhrazena Ing. Aleš Kožnar design D. Dokumentace objektů 1. Dokumentace stavebního objektu 1.1. Architektonicko stavební řešení Technická zpráva a) Účel objektu. Stavební úpravy toalet v 2. n. p. v ZŠ Benešov u Semil budou provedeny jak pro dívky, tak pro chlapce. Z prostoru toalet budou odstraněny zařizovací předměty toalet, povrchy (obklady, omítky, dlažby, podlahy) a všechny dveře. Kabiny WC budou přestavěny dle výkresů v současnosti jsou vyzděny až ke stropní konstrukci, nově budou sníženy na výšku 2,65m (pod stropem vznikne mezera 1,35m). Kabiny pro učitelský sbor a úklidová místnost budou ponechány vyzděny pod stropní konstrukci. Z prostor toalet budou odstraněny boilery, akumulační kamna. V prostorech toalet budou provedeny nové rozvody vody a kanalizace, nové rozvody elektrické energie a dále nové vzduchotechnické odtahové potrubí. Stěny budou nově omítnuty, budou provedeny nové dlažby a nové obklady stěn. Do dveřních otvorů budou provedeny nové obložkové dveře. Prostory budou vybaveny novými výrobky (umývadla, toaletní mísy, nové pisoáry, nové osoušeče rukou, nové boilery a nová akumulační kamna. Při kompletaci budou provedeny výmalby, budou umístěny nová svítidla, nové zásobníky toaletního papíru, nové dávkovače tekutého mýdla. b) Navržená kapacita objektu. Nemění se. WC DÍVKY - STÁVAJÍCÍ STAV č.m. MÍSTNOST PLOCHA STĚNY PODLAHA POZNÁMKA m2 1 DÍVKY - PŘEDSÍŇ - RUČNÍKY 3,720 OMÍTKA + MN TERACO LAMINÁTOVÝ OB., 1,35M 2 DÍVKY - UMYVADLA 8,320 OMÍTKA + MN TERACO KER. OB., 1,35M 3 DÍVKY - KABINA_1 1,400 OMÍTKA + MN KER. DLAŽBA KER. OB., 1,35M 4 DÍVKA - KABINA_2 1,400 OMÍTKA + MN KER. DLAŽBA KER. OB., 1,35M 5 DÍVKY - KABINA_3 1,400 OMÍTKA + MN KER. DLAŽBA KER. OB., 1,35M 6 DÍVKY - KABINA_4 1,400 OMÍTKA + MN KER. DLAŽBA KER. OB., 1,35M CELKEM 17,640 m Ing. Aleš Kožnar design, K Břízkám 1235, Jilemnice, , strana:. 1(5)

19 Akce: Stavební úpravy toalet ve 2. n. p. v ZŠ Benešov u Semil strana 2(5) WC CHLAPCI - STÁVAJÍCÍ STAV č.m. MÍSTNOST PLOCHA STĚNY PODLAHA PONÁMKA m2 1 CHLAPCI - UMÝVADLA, RUČNÍKY 3,720 OMÍTKA + MN TERACO LAMINÁTOVÝ OB., 1,35M 2 CHLAPCI - PISOÁRY 8,320 OMÍTKA + MN KER. DLAŽBA KER. OB., 1,35M 3 CHLAPCI - KABINA_1 1,400 OMÍTKA + MN KER. DLAŽBA KER. OB., 1,35M 4 CHLAPCI - KABINA_2 1,400 OMÍTKA + MN KER. DLAŽBA KER. OB., 1,35M 5 CHLAPCI - KABINA_3 1,400 OMÍTKA + MN KER. DLAŽBA KER. OB., 1,35M 6 CHLAPCI - ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST 1,400 OMÍTKA + MN KER. DLAŽBA KER. OB., 1,35M CELKEM 17,640 m2 WC DÍVKY - NOVÝ STAV č.m. MÍSTNOST PLOCHA STĚNY PODLAHA POZNÁMKA m2 1 DÍVKY - PŘEDSÍŇ, EL. OSOUŠEČ 3,720 OMÍTKA + MN KER. DLAŽBA KER. OB., 1,80M 2 DÍVKY - UMYVADLA 8,320 OMÍTKA + MN KER. DLAŽBA KER. OB., 1,80M 3 DÍVKY - KABINA_1 UČ. SBOR 1,400 OMÍTKA + MN KER. DLAŽBA KER. OB., 1,80M 4 DÍVKA - KABINA_2 1,400 OMÍTKA + MN KER. DLAŽBA KER. OB., 1,80M 5 DÍVKY - KABINA_3 1,400 OMÍTKA + MN KER. DLAŽBA KER. OB., 1,80M 6 DÍVKY - KABINA_4 S BIDETEM 1,400 OMÍTKA + MN KER. DLAŽBA KER. OB., 1,80M CELKEM 17,640 m2 WC CHLAPCI - NOVÝ STAV č.m. MÍSTNOST PLOCHA STĚNY PODLAHA POZNÁMKA m2 1 CHLAPCI - UMÝVADLA, EL. OSOU. 3,720 OMÍTKA + MN KER. DLAŽBA KER. OB., 1,80M 2 CHLAPCI - PISOÁRY 8,320 OMÍTKA + MN KER. DLAŽBA KER. OB., 1,80M 3 CHLAPCI - KABINA_1 UČ. SBOR 1,400 OMÍTKA + MN KER. DLAŽBA KER. OB., 1,80M 4 CHLAPCI - KABINA_2 1,400 OMÍTKA + MN KER. DLAŽBA KER. OB., 1,80M 5 CHLAPCI - KABINA_3 1,400 OMÍTKA + MN KER. DLAŽBA KER. OB., 1,80M 6 CHLAPCI - ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST 1,400 OMÍTKA + MN KER. DLAŽBA KER. OB., 1,80M CELKEM 17,640 m2 c) Architektonické řešení Nemění se, stávající. d) Technické a konstrukční řešení. Předpokládaný rozsah stavebních prací: TOALETY DÍVKY: 1. Demontáž vstupních dveří, demontáž dveří z předsíně do umývárny. 2. Vybourání podlah ve všech prostorech. 3. Vybourání dveří do kabin WC. 4. Odstranění umývadel, toaletních mís Ing. Aleš Kožnar design, K Břízkám 1235, Jilemnice, , strana:. 2(5)

20 Akce: Stavební úpravy toalet ve 2. n. p. v ZŠ Benešov u Semil strana 3(5) 5. Demontáž boileru a akumulačních kamen. 6. Odstranění omítek a obkladů ve všech prostorech. 7. Vybourání 1,35m zdiva od stropu v kabině WC 2, 3, Provedení nové elektroinstalace nové rozmístění světel. 9. Provedení nové kanalizace a vody (stoupačky zůstanou původní). 10. Provedení nových betonových podlah a omítek. 11. Provedení nových dlažeb na podlaze (formát 330x330mm). 12. Provedení nových obkladů stěn do výšky 1800mm (formát 400x200mm + 50x50mm). 13. Nad umývadly budou ve formátu obkladu vlepeny zrcadla. 14. Provedení nových dveří s obložkou. 15. Osazení nových parapetů oken. 16. Osazení nových umývadel a toaletních mís. 17. Nová výmalba. 18. Do prostoru umývadel a kabiny WC 1 bude proveden axiální ventilátor (kabina WC_1 vyzděna až ke stropu). 19. Kompletace elektroinstalace (vypínače, světla). 20. Namontování nového boileru a nových akumulačních kamen. 21. Namontování el. osoušečů rukou, zásobníků toaletního papíru do kabin WC, u umývadel budou namontovány zásobníky tekutého mýdla. TOALETY CHLAPCI: 22. Demontáž vstupních dveří, demontáž dveří z předsíně do umývárny. 23. Vybourání podlah ve všech prostorech. 24. Vybourání dveří do kabin WC. 25. Odstranění umývadel, toaletních mís a pisoárů. 26. Demontáž boileru, boileru v úklidové místnosti a radiátoru v úklidové místnosti. 27. Odstranění omítek a obkladů ve všech prostorech. 28. Vybourání 1,35m zdiva od stropu v kabině WC 2, Provedení nové elektroinstalace nové rozmístění světel. 30. Provedení nové kanalizace a vody (stoupačky zůstanou původní), vývod pro radiátor topení posunout do místnosti s pisoáry 31. Provedení nových betonových podlah a omítek. 32. Provedení nových dlažeb na podlaze (formát 330x330mm). 33. Provedení nových obkladů stěn do výšky 1800mm (formát 400x200mm + 50x50mm). 34. Nad umývadly budou ve formátu obkladu vlepeny zrcadla. 35. Provedení nových dveří s obložkou. 36. Osazení nových parapetů oken. 37. Osazení nových umývadel, toaletních mís a pisoárů. 38. Nová výmalba. 39. Do prostoru pisoárů, kabiny WC_1 a do kabiny úklidové místnosti bude proveden axiální ventilátor (tyto kabiny vyzděny až ke stropu). 40. Kompletace elektroinstalace (vypínače, světla) Ing. Aleš Kožnar design, K Břízkám 1235, Jilemnice, , strana:. 3(5)

21 Akce: Stavební úpravy toalet ve 2. n. p. v ZŠ Benešov u Semil strana 4(5) 41. Namontování nových boilerů a nových akumulačních kamen. 42. Namontování el. osoušeče rukou, zásobníků toaletního papíru do kabin WC, u umývadel budou namontovány zásobníky tekutého mýdla. VYBAVENÍ: 43. Klozet JIKA OLYMP + bílé sedátko 44. Bidetové sedátko COWAY, SIKO 45. Umývadlo JIKA Lyra 46. Páková baterie Grohe Eurosmatr 47. Pisoár JIKA Livo urinal + tlakový splachovač 48. Výlevka Abusanitair Abu multiset 49. Pakova dřezová baterie Grohe Eurosmart 50. Svítidlo zářivkové zavěšené, TREVOS MO236E, 2x36W 51. Nouzové svítidlo - OVA37067E RILUX 8W 1h 52. Pohybové čidlo-senzor radarové mikrovlnné MS2 230Vstř 53. EMKO CZ M 40 AK - 4kW/400V akumulační kamna EMKO, RUKONA 54. Dveře - s obložkou, zevnitř integrovaný otočný zámek. 55. Kabina WC 1 dívky, chlapci a úklidová místnost na fab zámek. 56. Světla společné prostory zářivky na lankových závěsech + čidlo 57. Světla v kabinách nástěnné nade dveřmi, vypínač v kabině 58. Obklady RAKO ONE+TWO (400x200+50x50)mm. 59. Dlažby RAKO (TAURUS color 300x300 nebo Amapola 330x330). 60. Barevnost obkladů a dlažeb bude vybrána investorem a TDI. Vodorovné konstrukce: Nové podlahy budou provedeny betonové z betonu C16/20 s vyztuží 1x KARI síť 100/100/6. Svislé konstrukce: Příčky mezi kabinami budou pouze ubourány. Pokud dojde při odbourávání k celkové destrukci, budou nově vyzděny z materiálu Porotherm šířky 80mm. Dveře: Všechny dveře budou provedeny nové dřevěné nebo dýhované s obložkou. Původní dveře z předsíně budou nahrazeny průchodem s obložkou. Dveře do kabin WC budou opatřeny integrovaným otočným zámkem v kování. Dveře do kabiny WC_1 dívky/chlapci a do úklidové místnosti budou vybaveny FAB zámkem. Vstupní dveře do toalet dívky/chlapci budou buď provedeny nové, nebo budou repasovány historické stávající dveře. Větrání: Větrání všech prostor (vyjma chlapci kabina WC_1 učitelský sbor, ta má zazděné okno) bude přirozeně okny. Nucené větrání odtahem bude prováděno v hlavní propojené prostoře axiálním ventilátorem, dále bude odtahové potrubí s axiálním ventilátorem umístěno v kabině WC_1 dívky/chlapci a v úklidové místnosti. Malby: Malířskými nátěry, bílá barva Ing. Aleš Kožnar design, K Břízkám 1235, Jilemnice, , strana:. 4(5)

22 Akce: Stavební úpravy toalet ve 2. n. p. v ZŠ Benešov u Semil strana 5(5) Obklady: Keramické obklady Obklady RAKO ONE+TWO (400x200+50x50)mm. Konkrétní barva bude vybrána investorem a TDI. (Předpoklad: Dívky světle růžová s tmavší mozaikou, chlapci světle modrá a tmavší mozaikou.) Do obkladů budou dle výkresů vlepeny zrcadla. Krytina podlahy: Keramická dlažba Dlažby RAKO (TAURUS color 300x300 nebo Amapola 330x330). Konkrétní barva bude vybrána investorem a TDI. (Předpoklad: Dívky světle růžová, chlapci světle modrá.) e) Stavební fyzika Nevztahuje se, stávající. V Jilemnici dne Ing. Aleš Kožnar 2015 Ing. Aleš Kožnar design, K Břízkám 1235, Jilemnice, , strana:. 5(5)

23 PŮDORYS WC DÍVKY - STÁVAJÍCÍ STAV M 1:25 WC DÍVKY - STÁVAJÍCÍ STAV č.m. MÍSTNOST PLOCHA STĚNY PODLAHA POZNÁMKA m2 1 DÍVKY - PŘEDSÍŇ - RUČNÍKY 3,720 OMÍTKA + MN TERACO LAMINÁTOVÝ OB., 1,35M 2 DÍVKY - UMYVADLA 8,320 OMÍTKA + MN TERACO KER. OB., 1,35M 3 DÍVKY - KABINA_1 1,400 OMÍTKA + MN KER. DLAŽBA KER. OB., 1,35M 4 DÍVKA - KABINA_2 1,400 OMÍTKA + MN KER. DLAŽBA KER. OB., 1,35M 5 DÍVKY - KABINA_3 1,400 OMÍTKA + MN KER. DLAŽBA KER. OB., 1,35M 6 DÍVKY - KABINA_4 1,400 OMÍTKA + MN KER. DLAŽBA KER. OB., 1,35M CELKEM 17,640 m ,72 m ,40 m ,40 m ,32 m ,40 m ,40 m KERAMICKÝ OBKLAD 02 LAMINÁTOVÝ OBKLAD BOILER AKUMULAČNÍ KAMNA PTO TOTO UMYVADLO CHYBÍ, POUZE VÝVODY VODY A ODPODŮ D.1.1 Všechny konkrétně použité materiály a prvky v této PD mohou být nahrazeny materiály a prvky srovnatelných technických a vzhledových parametrů. Projektant v případě provedení změn materiálů a prvků neručí za možné tvarové kolize. Autorská práva vyhrazena ING. ALEŠ KOŽNAR - DESIGN 2015 ±0,000 = STÁVAJÍCÍ PODLAHA 2. N.P. ING. ALEŠ KOŽNAR - DESIGN * K Břízkám 1235, Jilemnice * IČO: * DIČ: CZ * ČKAIT: Zodpov. projektant: Ing. Aleš Kožnar Investor: Oblast: sk = 2,52 kn/m2 Akce: Obsah výkresu: Projektant: Ing. Aleš Kožnar OBEC Benešov u Semil Stavební úřad: Semily Část: D.1.1 Architektonicko-stavební řešení Obec: Benešov u Semil STAVEBNÍ ÚPRAVY TOALET VE 2. N. P. V ZŠ BENEŠOV U SEMIL PŮDORYS WC DÍVKY - STÁVAJÍCÍ STAV lines for future Datum: Účel: Formát: Číslo zakázky: měřítko: * Č.ú.: / 0800 * Tel.fax.: , * 1:25 ŘÍJEN 2015 DSP/DPS A číslo výkr.: 02 číslo paré: -

24 PŘÍČNÝ ŘEZ 01-01, STÁVAJÍCÍ STAV M 1:25 PŘÍČNÝ ŘEZ 02-02: PŘÍČNÝ ŘEZ 01-01: KERAMICKÝ OBKLAD KERAMICKÝ OBKLAD BOILER AKUMULAČNÍ KAMNA LAMINÁTOVÝ OBKLAD D.1.1 Všechny konkrétně použité materiály a prvky v této PD mohou být nahrazeny materiály a prvky srovnatelných technických a vzhledových parametrů. Projektant v případě provedení změn materiálů a prvků neručí za možné tvarové kolize. Autorská práva vyhrazena ING. ALEŠ KOŽNAR - DESIGN 2015 ±0,000 = STÁVAJÍCÍ PODLAHA 2. N.P. ING. ALEŠ KOŽNAR - DESIGN * K Břízkám 1235, Jilemnice * IČO: * DIČ: CZ * ČKAIT: Zodpov. projektant: Ing. Aleš Kožnar Investor: Oblast: sk = 2,52 kn/m2 Akce: Obsah výkresu: Projektant: Ing. Aleš Kožnar OBEC Benešov u Semil Stavební úřad: Semily Část: D.1.1 Architektonicko-stavební řešení Obec: Benešov u Semil STAVEBNÍ ÚPRAVY TOALET VE 2. N. P. V ZŠ BENEŠOV U SEMIL PŘÍČNÝ ŘEZ 01-01, STÁVAJÍCÍ STAV lines for future Datum: Účel: Formát: Číslo zakázky: měřítko: * Č.ú.: / 0800 * Tel.fax.: , * 1:25 ŘÍJEN 2015 DSP/DPS A číslo výkr.: 03 číslo paré: -

25 PŮDORYS WC CHLAPCI - STÁVAJÍCÍ STAV M 1:25 WC CHLAPCI - STÁVAJÍCÍ STAV č.m. MÍSTNOST PLOCHA STĚNY PODLAHA PONÁMKA m2 1 CHLAPCI - UMÝVADLA, RUČNÍKY 3,720 OMÍTKA + MN TERACO LAMINÁTOVÝ OB., 1,35M 2 CHLAPCI - PISOÁRY 8,320 OMÍTKA + MN KER. DLAŽBA KER. OB., 1,35M 3 CHLAPCI - KABINA_1 1,400 OMÍTKA + MN KER. DLAŽBA KER. OB., 1,35M 4 CHLAPCI - KABINA_2 1,400 OMÍTKA + MN KER. DLAŽBA KER. OB., 1,35M 5 CHLAPCI - KABINA_3 1,400 OMÍTKA + MN KER. DLAŽBA KER. OB., 1,35M 6 CHLAPCI - ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST 1,400 OMÍTKA + MN KER. DLAŽBA KER. OB., 1,35M CELKEM 17,640 m BOILER KERAMICKÝ OBKLAD ,72 m ,40 m ,40 m ,32 m ,40 m ,40 m LAMINÁTOVÝ OBKLAD RADIÁTOR BOILER D.1.1 Všechny konkrétně použité materiály a prvky v této PD mohou být nahrazeny materiály a prvky srovnatelných technických a vzhledových parametrů. Projektant v případě provedení změn materiálů a prvků neručí za možné tvarové kolize. Autorská práva vyhrazena ING. ALEŠ KOŽNAR - DESIGN 2015 ±0,000 = STÁVAJÍCÍ PODLAHA 2. N.P. ING. ALEŠ KOŽNAR - DESIGN * K Břízkám 1235, Jilemnice * IČO: * DIČ: CZ * ČKAIT: Zodpov. projektant: Ing. Aleš Kožnar Investor: Oblast: sk = 2,52 kn/m2 Akce: Obsah výkresu: Projektant: Ing. Aleš Kožnar OBEC Benešov u Semil Stavební úřad: Semily Část: D.1.1 Architektonicko-stavební řešení Obec: Benešov u Semil STAVEBNÍ ÚPRAVY TOALET VE 2. N. P. V ZŠ BENEŠOV U SEMIL PŮDORYS WC CHLAPCI - STÁVAJÍCÍ STAV lines for future Datum: Účel: Formát: Číslo zakázky: měřítko: * Č.ú.: / 0800 * Tel.fax.: , * 1:25 ŘÍJEN 2015 DSP/DPS A číslo výkr.: 04 číslo paré: -

26 PŘÍČNÝ ŘEZ 03-03, STÁVAJÍCÍ STAV M 1:25 PŘÍČNÝ ŘEZ 04-04: PŘÍČNÝ ŘEZ 03-03: KERAMICKÝ OBKLAD KERAMICKÝ OBKLAD LAMINÁTOVÝ OBKLAD D.1.1 Všechny konkrétně použité materiály a prvky v této PD mohou být nahrazeny materiály a prvky srovnatelných technických a vzhledových parametrů. Projektant v případě provedení změn materiálů a prvků neručí za možné tvarové kolize. Autorská práva vyhrazena ING. ALEŠ KOŽNAR - DESIGN 2015 ±0,000 = STÁVAJÍCÍ PODLAHA 2. N.P. ING. ALEŠ KOŽNAR - DESIGN * K Břízkám 1235, Jilemnice * IČO: * DIČ: CZ * ČKAIT: Zodpov. projektant: Ing. Aleš Kožnar Investor: Oblast: sk = 2,52 kn/m2 Akce: Obsah výkresu: Projektant: Ing. Aleš Kožnar OBEC Benešov u Semil Stavební úřad: Semily Část: D.1.1 Architektonicko-stavební řešení Obec: Benešov u Semil STAVEBNÍ ÚPRAVY TOALET VE 2. N. P. V ZŠ BENEŠOV U SEMIL PŘÍČNÝ ŘEZ 03-03, STÁVAJÍCÍ STAV lines for future Datum: Účel: Formát: Číslo zakázky: měřítko: * Č.ú.: / 0800 * Tel.fax.: , * 1:25 ŘÍJEN 2015 DSP/DPS A číslo výkr.: 05 číslo paré: -

27 PŮDORYS WC DÍVKY - NOVÝ STAV M 1:25 WC DÍVKY - NOVÝ STAV č.m. MÍSTNOST PLOCHA STĚNY PODLAHA POZNÁMKA m2 1 DÍVKY - PŘEDSÍŇ, EL. OSOUŠEČ 3,720 OMÍTKA + MN KER. DLAŽBA KER. OB., 1,80M 2 DÍVKY - UMYVADLA 8,320 OMÍTKA + MN KER. DLAŽBA KER. OB., 1,80M 3 DÍVKY - KABINA_1 UČ. SBOR 1,400 OMÍTKA + MN KER. DLAŽBA KER. OB., 1,80M 4 DÍVKA - KABINA_2 1,400 OMÍTKA + MN KER. DLAŽBA KER. OB., 1,80M 5 DÍVKY - KABINA_3 1,400 OMÍTKA + MN KER. DLAŽBA KER. OB., 1,80M 6 DÍVKY - KABINA_4 S BIDETEM 1,400 OMÍTKA + MN KER. DLAŽBA KER. OB., 1,80M CELKEM 17,640 m2 01 AXIÁLNÍ ODTAHOVÝ VENTILÁTOR WC S BIDETEM P P ,32 m ,72 m ,40 m2 h=4,00m h=4,00m 304 1,40 m P h=2,650m 305 1,40 m P h=2,650m h=2,650m 306 1,40 m P NOVÁ AKUMULAČNÍ KAMNA AXIÁLNÍ ODTAHOVÝ VENTILÁTOR EL. OSOUŠEČ RUKOU NOVÝ BOILER D.1.1 Všechny konkrétně použité materiály a prvky v této PD mohou být nahrazeny materiály a prvky srovnatelných technických a vzhledových parametrů. Projektant v případě provedení změn materiálů a prvků neručí za možné tvarové kolize. Autorská práva vyhrazena ING. ALEŠ KOŽNAR - DESIGN 2015 ±0,000 = STÁVAJÍCÍ PODLAHA 2. N.P. ING. ALEŠ KOŽNAR - DESIGN * K Břízkám 1235, Jilemnice * IČO: * DIČ: CZ * ČKAIT: Zodpov. projektant: Ing. Aleš Kožnar Investor: Oblast: sk = 2,52 kn/m2 Akce: Obsah výkresu: Projektant: Ing. Aleš Kožnar OBEC Benešov u Semil Stavební úřad: Semily Část: D.1.1 Architektonicko-stavební řešení Obec: Benešov u Semil STAVEBNÍ ÚPRAVY TOALET VE 2. N. P. V ZŠ BENEŠOV U SEMIL PŮDORYS WC DÍVKY - NOVÝ STAV lines for future Datum: Účel: Formát: Číslo zakázky: měřítko: * Č.ú.: / 0800 * Tel.fax.: , * 1:25 ŘÍJEN 2015 DSP/DPS A číslo výkr.: 06 číslo paré: -

28 PŘÍČNÝ ŘEZ 01-01, 02-02, NOVÝ STAV M 1:25 PŘÍČNÝ ŘEZ 02-02: PŘÍČNÝ ŘEZ 01-01: NOVÁ AKUMULAČNÍ KAMNA NOVÉ ZDIVO NOVÝ BOILER WC SBOR KERAMICKÝ OBKLAD WC WC WC+B KERAMICKÝ OBKLAD NOVÁ BETONOVÁ PODLAHA NOVÁ BETONOVÁ PODLAHA PŘÍČNÝ ŘEZ 03-03: NOVÝ BOILER NOVÁ AKUMULAČNÍ KAMNA ZRCADLO KERAMICKÝ OBKLAD EL. OSOUŠEČ RUKOU NOVÁ BETONOVÁ PODLAHA D.1.1 Všechny konkrétně použité materiály a prvky v této PD mohou být nahrazeny materiály a prvky srovnatelných technických a vzhledových parametrů. Projektant v případě provedení změn materiálů a prvků neručí za možné tvarové kolize. Autorská práva vyhrazena ING. ALEŠ KOŽNAR - DESIGN 2015 ±0,000 = STÁVAJÍCÍ PODLAHA 2. N.P. ING. ALEŠ KOŽNAR - DESIGN * K Břízkám 1235, Jilemnice * IČO: * DIČ: CZ * ČKAIT: Zodpov. projektant: Ing. Aleš Kožnar Investor: Oblast: sk = 2,52 kn/m2 Akce: Obsah výkresu: Projektant: Ing. Aleš Kožnar OBEC Benešov u Semil Stavební úřad: Semily Část: D.1.1 Architektonicko-stavební řešení Obec: Benešov u Semil STAVEBNÍ ÚPRAVY TOALET VE 2. N. P. V ZŠ BENEŠOV U SEMIL PŘÍČNÝ ŘEZ 01-01, 02-02, NOVÝ ST. lines for future Datum: Účel: Formát: Číslo zakázky: měřítko: 1:25 ŘÍJEN 2015 DSP/DPS A číslo výkr.: 07 číslo paré: - * Č.ú.: / 0800 * Tel.fax.: , *

29 PŮDORYS WC CHLAPCI - NOVÝ STAV M 1:25 WC CHLAPCI - NOVÝ STAV č.m. MÍSTNOST PLOCHA STĚNY PODLAHA POZNÁMKA m2 1 CHLAPCI - UMÝVADLA, EL. OSOU. 3,720 OMÍTKA + MN KER. DLAŽBA KER. OB., 1,80M 2 CHLAPCI - PISOÁRY 8,320 OMÍTKA + MN KER. DLAŽBA KER. OB., 1,80M 3 CHLAPCI - KABINA_1 UČ. SBOR 1,400 OMÍTKA + MN KER. DLAŽBA KER. OB., 1,80M 4 CHLAPCI - KABINA_2 1,400 OMÍTKA + MN KER. DLAŽBA KER. OB., 1,80M 5 CHLAPCI - KABINA_3 1,400 OMÍTKA + MN KER. DLAŽBA KER. OB., 1,80M 6 CHLAPCI - ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST 1,400 OMÍTKA + MN KER. DLAŽBA KER. OB., 1,80M CELKEM 17,640 m2 04 NOVÝ BOILER AXIÁLNÍ ODTAHOVÝ VENTILÁTOR L ,72 m EL. OSOUŠEČ RUKOU L ,40 m2 h=4,00m h=4,00m L ,40 m ,32 m2 h=2,650m h=2,650m L ,40 m h=4,00m 01L h=4,00m ,40 m NOVÁ AKUMULAČNÍ KAMNA NOVÝ BOILER AXIÁLNÍ ODTAHOVÝ VENTILÁTOR 04 D.1.1 Všechny konkrétně použité materiály a prvky v této PD mohou být nahrazeny materiály a prvky srovnatelných technických a vzhledových parametrů. Projektant v případě provedení změn materiálů a prvků neručí za možné tvarové kolize. Autorská práva vyhrazena ING. ALEŠ KOŽNAR - DESIGN 2015 ±0,000 = STÁVAJÍCÍ PODLAHA 2. N.P. ING. ALEŠ KOŽNAR - DESIGN * K Břízkám 1235, Jilemnice * IČO: * DIČ: CZ * ČKAIT: Zodpov. projektant: Ing. Aleš Kožnar Investor: Oblast: sk = 2,52 kn/m2 Akce: Obsah výkresu: Projektant: Ing. Aleš Kožnar OBEC Benešov u Semil Stavební úřad: Semily Obec: Benešov u Semil STAVEBNÍ ÚPRAVY TOALET VE 2. N. P. V ZŠ BENEŠOV U SEMIL Část: D.1.1 Architektonicko-stavební řešení PŮDORYS WC CHLAPCI - NOVÝ STAV lines for future Datum: Účel: Formát: Číslo zakázky: měřítko: * Č.ú.: / 0800 * Tel.fax.: , * 1:25 ŘÍJEN 2015 DSP/DPS A číslo výkr.: 08 číslo paré: -

30 PŘÍČNÝ ŘEZ 04-04, 05-05, NOVÝ STAV M 1:25 PŘÍČNÝ ŘEZ 05-05: PŘÍČNÝ ŘEZ 04-04: NOVÝ BOILER KERAMICKÝ OBKLAD ÚKLID WC WC WC SBOR 400 EL. OSOUŠEČ RUKOU KERAMICKÝ OBKLAD NOVÉ ZDIVO NOVÁ BETONOVÁ PODLAHA NOVÁ BETONOVÁ PODLAHA PŘÍČNÝ ŘEZ 06-06: NOVÝ BOILER ZRCADLO KERAMICKÝ OBKLAD NOVÁ BETONOVÁ PODLAHA NOVÁ AKUMULAČNÍ KAMNA D.1.1 Všechny konkrétně použité materiály a prvky v této PD mohou být nahrazeny materiály a prvky srovnatelných technických a vzhledových parametrů. Projektant v případě provedení změn materiálů a prvků neručí za možné tvarové kolize. Autorská práva vyhrazena ING. ALEŠ KOŽNAR - DESIGN 2015 ±0,000 = STÁVAJÍCÍ PODLAHA 2. N.P. ING. ALEŠ KOŽNAR - DESIGN * K Břízkám 1235, Jilemnice * IČO: * DIČ: CZ * ČKAIT: Zodpov. projektant: Ing. Aleš Kožnar Investor: Oblast: sk = 2,52 kn/m2 Akce: Obsah výkresu: Projektant: Ing. Aleš Kožnar OBEC Benešov u Semil Stavební úřad: Semily Část: D.1.1 Architektonicko-stavební řešení Obec: Benešov u Semil STAVEBNÍ ÚPRAVY TOALET VE 2. N. P. V ZŠ BENEŠOV U SEMIL PŘÍČNÝ ŘEZ 04-04, 05-05, NOVÝ ST. lines for future Datum: Účel: Formát: Číslo zakázky: měřítko: 1:25 ŘÍJEN 2015 DSP/DPS A číslo výkr.: 09 číslo paré: - * Č.ú.: / 0800 * Tel.fax.: , *

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA TEXTOVÁ ČÁST PD dle 2,3 vyhl. 499/2006 Sb. B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ÚPRAVY STŘECHY PAVILONU PRIMÁTŮ ZOO HODONÍN Vypracoval: PROST Hodonín s.r.o. Brněnská 3497, Hodonín Datum: prosinec 2015

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0556 III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ZÁSADY TVORBY VÝKRESŮ POZEMNÍCH STAVEB II.

CZ.1.07/1.5.00/34.0556 III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ZÁSADY TVORBY VÝKRESŮ POZEMNÍCH STAVEB II. Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0556 III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ZÁSADY TVORBY VÝKRESŮ POZEMNÍCH STAVEB II. Autor

Více

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení Příloha č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení Dokumentace obsahuje části: A Průvodní zpráva B Souhrnná technická zpráva C Situační

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Akce : Místo stavby : Investor : STAVEBNÍ ÚPRAVY ZUŠ HROTOVICE - ZATEPLENÍ Hrotovice, F.B.Zvěřiny č.p.212, parcela č.72/1 st. Město Hrotovice, Nám. 8. května 1, 675 55 Hrotovice B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. REKONSTRUKCE OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVY HLAVNÍ PLOCHY V OBJEKTU ČEZ ARÉNA

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. REKONSTRUKCE OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVY HLAVNÍ PLOCHY V OBJEKTU ČEZ ARÉNA VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. REKONSTRUKCE OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVY HLAVNÍ PLOCHY V OBJEKTU ČEZ ARÉNA A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Dokumentace pro provádění stavby Obsah projektové dokumentace :

Více

A.5 Členění na objekty a technická a technologická zařízení není

A.5 Členění na objekty a technická a technologická zařízení není A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě stavba dispoziční úprava šaten v 1.n.p. místo stavby 1.n.p. v budově č.p.375, ulice Pastýřská, Liberec předmět dokumentace DPS A.1.2 Údaje

Více

Dokumentace. pro stavební povolení

Dokumentace. pro stavební povolení Dokumentace pro stavební povolení Obsah: A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva C. Situační výkresy C1 Situace širších vztahů C2 Celková situace stavby D. Dokumentace objektů Technická zpráva

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva 1.ZŠ v Sokolově, ul. Pionýrů 1614 Pavilon stravování a školní družiny Stavební úpravy a změna v užívání v části stavby školní družina B. Souhrnná technická zpráva Projektant: Jana Heidlerová, Atletická

Více

S T A V E B N Í Ú P R A V Y

S T A V E B N Í Ú P R A V Y 1 Příloha č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa, Barvířská 738, Česká Lípa. S T A V E B N Í Ú P R A V Y VÝMĚNA PŘEDLOŽENÝCH SCHODŮ DOMU Č.P. 2875 2877, ŠLUKNOVSKÁ

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ

ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ MěÚ Horní Slavkov, odbor výstavby a ŽP Dlouhá 634/12 357 31 Horní Slavkov V... dne...... Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ podle ustanovení 94a zákona č. 183/2006

Více

Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení

Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení Částka 28 Sbírka zákonů č. 62 / 2013 Strana 491 10. Za přílohu č. 4 se vkládají nové přílohy č. 5 až 8, které včetně poznámky pod čarou č. 8 znějí: Příloha č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah

Více

Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva

Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva 1 Obsah: A. Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje stavby a stavebníka A.2 Základní údaje A.2.1 A.2.2 A.2.3 A.2.4 Základní údaje charakterizující stavbu a její

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Zodpovědný projektant: Ing. Zdeněk Janýr Vypracoval: Ing. Pavel Lupoměch B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA - strana 1/12 Obsah: B.1 Popis území stavby a) charakteristika stavebního

Více

STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU. č.p.455 ŠÁRKA, VEJPRTY

STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU. č.p.455 ŠÁRKA, VEJPRTY STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU č.p.455 ŠÁRKA, VEJPRTY Červenec 2013 O B S A H : 1. Úvod str. 3 2. Popis objektu str. 3 3. Stávající využití objektu str. 4 4. Budoucí využití objektu str. 5 5. Popis

Více

C O D E, s. r. o. Computer Design IČO 492 86 960. PARDUBICE Na Vrtálně 84 tel. 466 612 411, fax 466 612 428 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

C O D E, s. r. o. Computer Design IČO 492 86 960. PARDUBICE Na Vrtálně 84 tel. 466 612 411, fax 466 612 428 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 06 05 04 03 02 01 00 Dokumentace pro provedení stavby 02. 2016 Popis revize Datum Poznámka C O D E, s. r. o. Computer Design IČO 492 86 960 PARDUBICE Na Vrtálně 84 tel. 466 612 411, fax 466 612 428 Projektant

Více

STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU. DSZP Kavkaz A, Vysoká 735/9, VEJPRTY

STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU. DSZP Kavkaz A, Vysoká 735/9, VEJPRTY STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU DSZP Kavkaz A, Vysoká 735/9, VEJPRTY Září 2013 O B S A H : 1. Úvod str. 3 2. Popis objektu str. 3 3. Stávající využití objektu str. 4 4. Budoucí využití objektu str.

Více

B. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A

B. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A B. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A B1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ B1.a ZHODNOCENÍ STAVENIŠTĚ, U ZMĚNY DOKONČENÉ STAVBY TÉŽ VYHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU KONSTRUKCÍ;

Více

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků),

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků), Příloha č. 3 Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území Dokumentace obsahuje části: A Průvodní zpráva B Souhrnná technická zpráva C Situační výkresy D Výkresová

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA DODAVATELE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

TECHNICKÁ ZPRÁVA PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA DODAVATELE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU TECHNICKÁ ZPRÁVA PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA DODAVATELE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU ČÁSTEČNÁ OPRAVA BYTU č.p. 226/8, NA UL. NÁDRAŽNÍ VE FRENŠTÁTĚ POD RADH. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název stavby: Místo stavby:

Více

Obec Horní Bludovice, 739 37 Horní Bludovice 434. Stavební úpravy objektu obecního úřadu v Horních Bludovicích ETAPA II

Obec Horní Bludovice, 739 37 Horní Bludovice 434. Stavební úpravy objektu obecního úřadu v Horních Bludovicích ETAPA II Obec Horní Bludovice, 739 37 Horní Bludovice 434 Stavební úpravy objektu obecního úřadu v Horních Bludovicích ETAPA II OBSAH: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Pořizovatel: Obec Horní Bludovice,

Více

HLUPÍN NOVOSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV V OBCI HLUPÍN. B Souhrnná technická zpráva dle vyhlášky 499/2006 Sb.

HLUPÍN NOVOSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV V OBCI HLUPÍN. B Souhrnná technická zpráva dle vyhlášky 499/2006 Sb. HLUPÍN NOVOSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV V OBCI HLUPÍN parcely č. kat. 598/5, 602/2, 603/2, 1072, 1428/1, 1432, 1436, 1438/1, 1452/1, 1452/3, 1454, 1456/1, 1456/5 v k. ú. Hlupín B Souhrnná technická

Více

Akce : STAVEBNÍ ÚPRAVY WC V KULTURNÍM DOMĚ. Investor : Obec Libice nad Cidlinou, Husova 4, 289 07 Libice nad Cidlinou

Akce : STAVEBNÍ ÚPRAVY WC V KULTURNÍM DOMĚ. Investor : Obec Libice nad Cidlinou, Husova 4, 289 07 Libice nad Cidlinou Akce : STAVEBNÍ ÚPRAVY WC V KULTURNÍM DOMĚ Místo stavby : Libice nad Cidlinou čp.35, poz.18/1 Investor : Obec Libice nad Cidlinou, Husova 4, 289 07 Libice nad Cidlinou Stupeň : Projektová dokumentace Z.č.

Více

Část : A.Průvodní zpráva A. Průvodní zpráva a) Identifikace stavby a stavebníka stavebník Jméno / název : Město Břeclav Adresa : T.G.Masaryka 3, 690 02 Břeclav Telefon : 519 321 111 zpracovatel Odpovědný

Více

Průvodní zpráva. Název stavby : MIKS Krnov, nám. Míru 1/14 - rekonstrukce části 1.NP na dílnu

Průvodní zpráva. Název stavby : MIKS Krnov, nám. Míru 1/14 - rekonstrukce části 1.NP na dílnu Průvodní zpráva Název stavby : MIKS Krnov, nám. Míru 1/14 - rekonstrukce části 1.NP na dílnu Objednatel : Městské informační a kulturní středisko Krnov, nám. Míru 1/14, 794 01 Krnov IČ: 00601179 Krnov,

Více

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA A.1. Identifikace stavby DOKUMENTACE STAVEBNÍCH ÚPRAV A.1.1 Údaje o stavbě - název stavby : Rekonstrukce fasády Krušnohorská č.p.203 Umístění stavby : pozemky st.p.č.53/1

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA Datum: 7/2013 Zakázka: Stavební úpravy tělocvičny Stupeň: DSP ZŠ Ratibořická

TECHNICKÁ ZPRÁVA Datum: 7/2013 Zakázka: Stavební úpravy tělocvičny Stupeň: DSP ZŠ Ratibořická a) identifikační údaje Název projektu: Stavební úpravy tělocvičny Stavebník: Městská část Praha 20 Jívanská 647 193 21 Praha 9 Horní Počernice Zhotovitel projektu: Stupeň: Místo stavby: Ekologické a inženýrské

Více

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA MŠ U Lípy Svobody - projekt hřiště a zahrady U Lípy Svobody 3 Brno 620 00 A Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě a) název stavby MŠ U Lípy Svobody

Více

D.1.1 AR.01 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

D.1.1 AR.01 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ PROFESE ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU VYPRACOVAL STAVEBNÍK STAVBA ING. MILAN HAVLIŠTA ING. MARTINA PŘÍVRATSKÁ SOŠ VETERINÁRNÍ, HRADEC KRÁLOVÉ SOŠ VETERINÁRNÍ HRADEC KRÁLOVÉ

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Stavba : POLIKLINIKA STAVEBNÍ ÚPRAVY (2. ETAPA - výměna oken SZ) Místo : 280 02 Kolín, Smetanova 764 Stavebník : Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1 Zpracovatel : Ing. Karel Vrátný ASIST tel.

Více

OPRAVA ROZVODŮ ZTI A STAVEBNÍ ÚPRAVY KUCHYNĚ V AREÁLU VV PRAHA PANKRÁC V PRAZE 4

OPRAVA ROZVODŮ ZTI A STAVEBNÍ ÚPRAVY KUCHYNĚ V AREÁLU VV PRAHA PANKRÁC V PRAZE 4 OPRAVA ROZVODŮ ZTI A STAVEBNÍ ÚPRAVY KUCHYNĚ V AREÁLU VV PRAHA PANKRÁC V PRAZE 4 OBJEKT 03 - ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA Praha 4, Soudní 988/1, 14057 Praha 4 B Souhrnná technická zpráva Název akce: Místo stavby:

Více

OBNOVA SCHODIŠTĚ KE KOSTELU MLADÉ BUKY p.p.č. 175/6

OBNOVA SCHODIŠTĚ KE KOSTELU MLADÉ BUKY p.p.č. 175/6 OBNOVA SCHODIŠTĚ KE KOSTELU MLADÉ BUKY p.p.č. 175/6 TEXTOVÁ ČÁST 05/2015 Tektum spol. s r.o. Horská 72, 541 01 Trutnov IČ 47454024 DIČ CZ47454024 tel.: 499811229 e-mail: tektum@tektum.cz A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ č.2,3, v 2.NP a č.8 v 5.NP TUSAROVA 1235/32, PRAHA 7-HOLEŠOVICE D.1.1.1. - STAVEBNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA

STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ č.2,3, v 2.NP a č.8 v 5.NP TUSAROVA 1235/32, PRAHA 7-HOLEŠOVICE D.1.1.1. - STAVEBNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ č.2,3, v 2.NP a č.8 v 5.NP TUSAROVA 1235/32, PRAHA 7-HOLEŠOVICE D.1.1.1. - STAVEBNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY Obsah: IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY... 2 STAVEBNÍ

Více

Dětské hřiště pro parkour u ZŠ Dubina Pardubice. Stávající veřejně přístupná plocha při ulici Jana Zajíce p.č. 409/34 kat. ú.

Dětské hřiště pro parkour u ZŠ Dubina Pardubice. Stávající veřejně přístupná plocha při ulici Jana Zajíce p.č. 409/34 kat. ú. A Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje A1.1 Údaje o stavbě Název stavby: Místo stavby: Předmět dokumentace: Dětské hřiště pro parkour u ZŠ Dubina Pardubice Stávající veřejně přístupná plocha při ulici

Více

Zastínění jihozápadní fasády budovy ÚMČ P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9

Zastínění jihozápadní fasády budovy ÚMČ P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9 P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9 Dokumentace pro provedení stavby Paré B Souhrnná technická zpráva Dokument: 179-5.B Razítko Datum: 4/2014 Obsah zprávy 1. Popis území stavby 4 1.1 Charakteristika

Více

Rekonstrukce bývalého objektu č.2 SOU Ohrazenice TECHNICKÁ ZPRÁVA. na depozitář Krajské knihovny v Pardubicích XI.2012 3110-12-097

Rekonstrukce bývalého objektu č.2 SOU Ohrazenice TECHNICKÁ ZPRÁVA. na depozitář Krajské knihovny v Pardubicích XI.2012 3110-12-097 VYPRACOVAL: ZODP. PROJEKTANT: KONTROLOVAL: Radek Tušil Ing. Pavel Janda Ing. M. Procházka KRAJ: Pardubický INVESTOR: OBEC: Pardubice Krajská knihovna v Pardubicích PO Pk, Pernštýnské náměstí 77, Pce 53094

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA. B.1 Popis území stavby

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA. B.1 Popis území stavby B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B.1 Popis území stavby a) Stavba se nachází na pozemcích parc. č. 307/6, 307/7, 307/1, 305/57. Pozemky leží v okrajové části zastavěného území sídelního útvaru k.ú. Ďáblice.

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY REKONSTRUKCE OBJEKTU ZEMSKÉHO ARCHIVU V OPAVĚ UL. BŘEZINOVA. Březinova 779/6, Opava-Předměstí

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY REKONSTRUKCE OBJEKTU ZEMSKÉHO ARCHIVU V OPAVĚ UL. BŘEZINOVA. Březinova 779/6, Opava-Předměstí PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY REKONSTRUKCE OBJEKTU ZEMSKÉHO ARCHIVU V OPAVĚ UL. BŘEZINOVA Březinova 779/6, Opava-Předměstí D.1.1 Architektonicko stavební řešení D.1.1.a) TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

Identifikační údaje. Identifikační údaje stavby. místo stavby. Identifikační údaje investora. Identifikační údaje zpracovatele projektu

Identifikační údaje. Identifikační údaje stavby. místo stavby. Identifikační údaje investora. Identifikační údaje zpracovatele projektu Technická zpráva 1 Identifikační údaje Identifikační údaje stavby Úpravy objektu občanské vybavenosti č.p.4 Husova 4 289 07 Libice nad Cidlinou místo stavby st.p.51 k.ú. Libice nad Cidlinou Identifikační

Více

Nástavba a stavební úpravy RD PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Plzeň, Pod Kruhovkou 86 Datum: 10/2014

Nástavba a stavební úpravy RD PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Plzeň, Pod Kruhovkou 86 Datum: 10/2014 vedoucí projektant odpovědný projektant Vypracoval Ing. Jiří Pangrác Ing. Jiří Pangrác Jana Pangrácová Investor: Ing. Radek Fejt, Bohušova 782, 348 15 Planá Ing. Jiří PANGRÁC projektování pozemních a dopravních

Více

A Průvodní zpráva. k. ú. p. č. Majitel Druh pozemku Rozloha st. 30/2 Město Proseč, Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče

A Průvodní zpráva. k. ú. p. č. Majitel Druh pozemku Rozloha st. 30/2 Město Proseč, Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče A Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě Název stavby: Oprava střechy skladu Katastrální území: Parcela č.: st. 30/2 Kraj: Pardubický Okres: Chrudim A.1.2 Údaje o žadateli/ stavebníkovi

Více

ODSTRANĚNÍ BUDOVY LOKÁLKA, ČESKÝ TĚŠÍN

ODSTRANĚNÍ BUDOVY LOKÁLKA, ČESKÝ TĚŠÍN ODSTRANĚNÍ BUDOVY LOKÁLKA, ČESKÝ TĚŠÍN TECHNICKÁ ZPRÁVA Část F DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ ODSTRANĚNÍ STAVBY Objednatel: Se sídlem: Zhotovitel: Místo podnikání: Místo stavby: Město Český Těšín Náměstí ČSA

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA CELKOVÝ SEZNAM PŘÍLOH

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA CELKOVÝ SEZNAM PŘÍLOH A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA CELKOVÝ SEZNAM PŘÍLOH A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST

Více

Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE

Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly investor: TĚLOVÝCHOVNÁ ZAŘÍZENÍ MĚSTA TÁBORA s.r.o. Václava Soumara 2300 390 03 TÁBOR k.ú.: Tábor p.č.: 1798/1; 1798/8; 1798/9; 1798/10; 1798/11; 1798/15

Více

Obsah: 01 Technická zpráva. 02 Půdorys 1.PP. 03 Půdorys 1.NP. 04 Půdorys 2.NP. 05 Půdorys 3.NP. 06 Půdorys 4.NP. 07 Půdorys 5.NP. 08 Půdorys střechy

Obsah: 01 Technická zpráva. 02 Půdorys 1.PP. 03 Půdorys 1.NP. 04 Půdorys 2.NP. 05 Půdorys 3.NP. 06 Půdorys 4.NP. 07 Půdorys 5.NP. 08 Půdorys střechy Obsah: 01 Technická zpráva 02 Půdorys 1.PP 03 Půdorys 1.NP 04 Půdorys 2.NP 05 Půdorys 3.NP 06 Půdorys 4.NP 07 Půdorys 5.NP 08 Půdorys střechy 09 Řez A - A 10 Pohledy na fasády 11 Výpis PSV - plastové výrobky

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE ENVIGEST PRO s.r.o. Žďárská 990, 592 31 Nové Město na Moravě IČO: 29319382 www.envigest.cz envigest@envigest.cz 566 616 825 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Označení stavby: Investor: Příslušný stavební úřad: Oprava

Více

D.1.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE ZÁZEMÍ TĚLOCVIČNY ZŠ VOHRADSKÉHO, T.G. MASARYKA 678, 407 77 ŠLUKNOV

D.1.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE ZÁZEMÍ TĚLOCVIČNY ZŠ VOHRADSKÉHO, T.G. MASARYKA 678, 407 77 ŠLUKNOV D.1.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA ZMĚNA 1 REKONSTRUKCE ZÁZEMÍ TĚLOCVIČNY ZŠ VOHRADSKÉHO, T.G. MASARYKA 678, 407 77 ŠLUKNOV DOKUMENTACE K OHLÁŠENÍ STAVBY Investor : Město Šluknov Náměstí Míru 1 407 77 Šluknov Zodp.

Více

VZDUCHOTECHNIKA. Modernizace ke zkvalitnění výuky v ZŠ a MŠ ve Velké Losenici stavební úpravy a nástavba SO 01 NÁSTAVBA ZŠ A VÝTAH

VZDUCHOTECHNIKA. Modernizace ke zkvalitnění výuky v ZŠ a MŠ ve Velké Losenici stavební úpravy a nástavba SO 01 NÁSTAVBA ZŠ A VÝTAH Modernizace ke zkvalitnění výuky v ZŠ a MŠ ve Velké Losenici stavební úpravy a nástavba SO 01 NÁSTAVBA ZŠ A VÝTAH VZDUCHOTECHNIKA SEZNAM DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST 1. Technická zpráva 2. Výkaz výměr VÝKRESOVÁ

Více

Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly SO. 06 DEŠŤOVÁ KANALIZACE

Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly SO. 06 DEŠŤOVÁ KANALIZACE Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly investor: MĚSTO TÁBOR Žižkovo náměstí 2 390 15 Tábor k.ú.: Tábor p.č.: 1798/1; 1798/8; 1798/9; 1798/10; 1798/11; 1798/15 SO. 06 DEŠŤOVÁ KANALIZACE Projektant:

Více

NÁZEV STAVBY: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU PRO VYTVOŘENÍ SÍDLA FIRMY

NÁZEV STAVBY: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU PRO VYTVOŘENÍ SÍDLA FIRMY P R O J E K Č N Í K A N C E L Á Ř I N G. P A V E L Š E D I V Ý A N T. D V O Ř Á K A 8 9, 6 7 5 7 1 N Á M Ě Š Ť N A D O S L A V O U e - m a i l : s e d i v y. p a v e l @ s e z n a m. c z t e l. 5 6 8 6

Více

OBJEKT: STAVEBNÍ ÚPRAVY HOTEL SLAVIE DUBÁ, OPRAVA SÁLU A JEHO PŘÍSLUŠENSTVÍ, STAVEBNÍ ČÁST II. ETAPA OBSAH: STAVEBNÍ ÚPRAVY SÁLU A JEHO PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKT: STAVEBNÍ ÚPRAVY HOTEL SLAVIE DUBÁ, OPRAVA SÁLU A JEHO PŘÍSLUŠENSTVÍ, STAVEBNÍ ČÁST II. ETAPA OBSAH: STAVEBNÍ ÚPRAVY SÁLU A JEHO PŘÍSLUŠENSTVÍ ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT VYPRACOVAL SPOLUPRÁCE INVESTOR MARTIN VOLEJNÍK MARTIN VOLEJNÍK ING. RADKA VALÁŠKOVÁ MĚSTO DUBÁ MARTIN VOLEJNÍK PROJEKCE PLZEŇSKÁ 215/445B, PRAHA 5 : +420 607 627 180 E-mail : martin.volejnik@seznam.cz

Více

A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Akce: Zastřešení balkónů DSP Hodonice. Zodpovědný projektant: Ing. arch. Jaroslav POLÁČEK. Projektant: Ing.

A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Akce: Zastřešení balkónů DSP Hodonice. Zodpovědný projektant: Ing. arch. Jaroslav POLÁČEK. Projektant: Ing. A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA Akce: Zastřešení balkónů DSP Hodonice Zodpovědný projektant: Ing. arch. Jaroslav POLÁČEK Projektant: Ing. Petr GABRIEL 1. Identifikační údaje název stavby stavebník Zastřešení balkónů

Více

B 1c) Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb, řešení vnějších ploch

B 1c) Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb, řešení vnějších ploch S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A Název stavby : Stavební sociálního zařízení ZŠ TGM Drásov WC dívky Místo stavby : ZŠ TGM Drásov, Drásov č.p. 167, k.ú. Drásov, parc.č. 792 Stavebník : Městys

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Projektová dokumentace K akci: Nebe nad hlavou Mateřská školka VII, Horní Slavkov, Sportovní 713 V Horním Slavkově : 12/2013 Vypracoval : David Thol Zakázkové číslo : 62/2013

Více

B. S o u h r n n á t e c h n i c k á z p r á v a.

B. S o u h r n n á t e c h n i c k á z p r á v a. - 1 - Akce: Modernizace farmy Dolní Branná Místo stavby: Dolní Branná - společná dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení - B. S o u h r n n á t e c h n i c k á z p r á v a. V Brně, září 2015

Více

PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby)

PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby) Ing. Miroslav Sekanina Zakázkové číslo: S-07/2013 projekční a inženýrská kancelář Počet listů: 7 Soukenická 2156, Uherský Brod PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby) F. DOKUMENTACE OBJEKTŮ 1.

Více

DEMOLICE OBJEKTU DÍLEN VLS ČR, s.p., HRADIŠTĚ LUČINA 88

DEMOLICE OBJEKTU DÍLEN VLS ČR, s.p., HRADIŠTĚ LUČINA 88 DEMOLICE OBJEKTU DÍLEN VLS ČR, s.p., HRADIŠTĚ LUČINA 88 Parc. č. 1152, k.ú. Bražec u Hradiště 990779 F. 1. 1. 0 1 - T E C H N I C K Á Z P R Á V A společnost má integrované systémy ISO9001:2000, ISO14000:2004

Více

CENTRUM POMOCI RODINÁM

CENTRUM POMOCI RODINÁM ING. PETR BRICHTA Projekce a kalkulace pozemních staveb Brněnská 4104/14B, 695 01 Hodonín IČ : 758 22 768 p.brichta@seznam.cz, tel. + 420 723 569 723.. CENTRUM POMOCI RODINÁM TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍK

Více

A. Průvodní zpráva. B. Souhrnná technická zpráva

A. Průvodní zpráva. B. Souhrnná technická zpráva Akce : STAVEBNÍ ÚPRAVY PODIA Investor : MĚSTYS SVITÁVKA, HYBEŠOVA 166 679 32 SVITÁVKA Projektant : ATL projekt s.r.o. ing. Jaroslav Chloupek, Česká 11, 679 61 Letovice ČKAIT - 1001709 Zakázka číslo : 17-2014

Více

±0,000=358,938 m n.m. Souřadnicový systém JTSK, výškový systém Bpv SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA. REKONSTRUKCE HŘIŠTĚ VE ZLATNÍKÁCH Měřítko:

±0,000=358,938 m n.m. Souřadnicový systém JTSK, výškový systém Bpv SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA. REKONSTRUKCE HŘIŠTĚ VE ZLATNÍKÁCH Měřítko: ±0,000=358,938 m n.m. Souřadnicový systém JTSK, výškový systém Bpv Sokolovská 16/45A, 186 00 Praha 8 - Karlín tel. +420 221 873 111, fax. +420 221 873 247 www.d-plus.cz d-plus@d-plus.cz Hlavní inženýr

Více

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Název akce: Místo stavby: ÚPRAVA ČÁSTI ULICE F. PROCHÁZKY MEZI NOVOU BUDOVOU MUZEA A SUCHARDOVÝM DOMEM - úpravy u zadního vstupu do Suchardova domu s cílem zpřístupnit objekt pro tělesně postižené občany

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA MODERNIZACE VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ VE VOJKOVICÍCH zak. č. 01/2016 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA kreslil/psal : Ing. Marek Papoušek projektant : Ing. Marek Papoušek vedoucí projektu : Ing. Eduard Přívara ČKAIT

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Zodpovědný projektant: Ing. Zdeněk Janýr

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Zodpovědný projektant: Ing. Zdeněk Janýr A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Zodpovědný projektant: Ing. Zdeněk Janýr Vypracoval: Ing. Pavel Lupoměch A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA - strana 1/10 Obsah: A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě a) název stavby, b) místo

Více

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ POHODA NÁRAMEČ - REALIZACE STAVBY INVESTOR: Vrbová Daniela Nárameč 42, 675 03 Budišov MÍSTO STAVBY: k.ú. Nárameč, p.č. st. 57/2, st. 57/6, st. 57/7 PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Březen 2014 POHODA NÁRAMEČ

Více

ZUBNÍ ORDINACE PŘEDKLÁŠTĚŘÍ

ZUBNÍ ORDINACE PŘEDKLÁŠTĚŘÍ 1 ZUBNÍ ORDINACE PŘEDKLÁŠTĚŘÍ k.ú. Předklášteří, parc. č. 157 Obec Předklášteří 2 A. Úvodní údaje Identifikační údaje o žadateli a zpracovateli dokumentace, označení stavby a pozemku 1. Název stavby: Zubní

Více

1 DPS-2012 020-F01.1/1

1 DPS-2012 020-F01.1/1 Technická zpráva stavební část SO 01- REKONSTRUKCE A ÚPRAVA STÁV. OBJEKTU Akce : Vybudování přístupové komunikace a parkovacích stání k turistickým cílům v DZP Velehrad Zakázkové číslo : 2012 018 - DPS

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Výměna oken, vstupních dveří ul. Chelčického č.p. 691/8, Ostrava-Moravská Ostrava DSP B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA H projektová dokumentace dle 2 vyhl. 499/2006 E 7542/13 1. Urbanistické, architektonické

Více

PD NA OPRAVU HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENÍ MŠ Švendova - dokumentace pro provedení stavby

PD NA OPRAVU HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENÍ MŠ Švendova - dokumentace pro provedení stavby PD NA OPRAVU HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENÍ MŠ Švendova - dokumentace pro provedení stavby OBSAH: 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE INVESTORA A STAVBY 2 TECHNICKÁ ZPRÁVA 2 ÚVOD 2 3 STAVEBNÍ ČÁST 3 4 VŠEOBECNÉ POŽADAVKY A UPOZORNĚNÍ

Více

h. Dopravní řešení, zdvihací zařízení, výtahy... 9 h.1. Výtahy...Chyba! Záložka není definována.

h. Dopravní řešení, zdvihací zařízení, výtahy... 9 h.1. Výtahy...Chyba! Záložka není definována. FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - UZS REKONSTRUKCE OKEN DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE A PROVÁDĚNÍ STAVBY D1.01.01-001 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: a. Účel objektu... 2 b. Zásady architektonického, funkčního, dispoziční

Více

Projekt energetických úspor rekuperační a filtrační zařízení tavírny B Souhrnná technická zpráva UR+DSP

Projekt energetických úspor rekuperační a filtrační zařízení tavírny B Souhrnná technická zpráva UR+DSP Projekt energetických úspor rekuperační a filtrační zařízení tavírny B Souhrnná technická zpráva UR+DSP Investor: Vypracoval: Constellium Extrusions Děčín s.r.o. Ústecká 751/37 405 02 Děčín V. Rozbělesy

Více

ing. Vladimíra Pokorná

ing. Vladimíra Pokorná Autor: Vedoucí projektant: ing. Vladimíra Pokorná Investor: Město Frýdlant nad Ostravicí Náměstí č.p. 3, Frýdlant n. O. HIP: ing. Vladimíra Pokorná Vypracoval: Silvie Uhrová Místo: k.ú. Frýdlant nad Ostravicí,

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva Zakázka číslo: 2015-010985-HecL B. Souhrnná technická zpráva OPRAVA ŠIKMÉ STŘECHY OBJEKTU POLICIE ČR Zjednodušená dokumentace pro opravu střechy Skladová hala při PČR Závodní 386/100 360 06 Karlovy Vary

Více

OBSAH CIVIL ENGINEERING DESIGN STUDIO

OBSAH CIVIL ENGINEERING DESIGN STUDIO OBSAH obsah... 1 1) identifikační údaje stavby... 2 2) základní údaje charakterizující stavbu a její budoucí provoz... 3 3) stavebně technické řešení... 3 3.1 Přípravné práce... 3 3.2 Bourací práce...

Více

Obytný dům Plzeňská ul. 212, Jesenice

Obytný dům Plzeňská ul. 212, Jesenice Ing. M. Veverka projekce IČO 11263415 269 01 * + 313 109 161 mvprojekce@mvprojekce.cz M.Schneibergová Ing. Mir.Veverka Město, Mírové náměstí 368, 2 33 zakázka č. Obytný dům Plzeňská ul. 212, Dokumentace

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R-127-007-13 ze dne 28.8.2013

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R-127-007-13 ze dne 28.8.2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-127-007-13 ze dne 28.8.2013 Výběr nejvhodnější nabídky v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem "Stavební úpravy sociálního

Více

Průvodní zpráva A.1 A.1 Identifikační údaje

Průvodní zpráva A.1 A.1 Identifikační údaje A. Průvodní zpráva zak.č. ZP 13/2015 str.1 A Průvodní zpráva A.1 A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě a) název stavby Sanace vlhkosti kostela sv. Jakuba Staršího ve Spálově - Venkovní drenáž b)

Více

D.1.1.1. Technická zpráva

D.1.1.1. Technická zpráva STAVBA: Rekonstrukce budovy C sídlo ÚP Brno, Příkop 11, Brno List č. 1 D.1.1.1. Technická zpráva Obsah: D.1.1.1.1. Účel objektu D.1.1.1.2. Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného

Více

projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP): NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU p.p.č. 246/169, k.ú. ZDIMĚŘICE U PRAHY JESENICE U PRAHY

projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP): NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU p.p.č. 246/169, k.ú. ZDIMĚŘICE U PRAHY JESENICE U PRAHY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP): NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU p.p.č. 246/169, k.ú. ZDIMĚŘICE U PRAHY JESENICE U PRAHY Stavebník : Architekt: Kopecký Bohumil, Kopecká

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Obec: Jiřetín pod Jedlovou A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Ve Varnsdorfu dne 10.01.2015 Název stavby: Cestování dostupné všem v Jiřetíně pod Jedlovou Místo stavby: Jiřetín pod Jedlovou

Více

D.Technická zpráva. Výměna oken č.p.218- Tylův Dům Tábor. Ing.Mizera Pavel Vídeňská 2775, Tábor ------------------ IČO 183 24 568 ČKAIT 0100118

D.Technická zpráva. Výměna oken č.p.218- Tylův Dům Tábor. Ing.Mizera Pavel Vídeňská 2775, Tábor ------------------ IČO 183 24 568 ČKAIT 0100118 Ing.Mizera Pavel Vídeňská 2775, Tábor ------------------ IČO 183 24 568 ČKAIT 0100118 D.Technická zpráva Výměna oken č.p.218- Tylův Dům Tábor Vypracoval : Ing.Mizera Pavel Ing. Luděk Hamr Datum : květen

Více

9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 27.10.2015

9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 27.10.2015 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 27.10.2015 Bod pořadu jednání: 11. Název : Odůvodnění veřejné zakázky Rekonstrukce budovy E na kancelářský objekt stavební práce Důvod předložení: Usnesení

Více

B/ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B/ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B/ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH B.1 Popis území stavby a) charakteristika stavebního pozemku b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický, hydrogeologický, stavebně historický průzkum,

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 2. Mechanická odolnost a stabilita 3. Požární bezpečnost 4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Více

Zápis z kontrolního dne č.5 na akci "Nástavba MŠ Ratibořická, zateplení a výměna oken" konaného dne 19.8.2014 v MŠ Ratibořická

Zápis z kontrolního dne č.5 na akci Nástavba MŠ Ratibořická, zateplení a výměna oken konaného dne 19.8.2014 v MŠ Ratibořická Zápis z kontrolního dne č.5 na akci "Nástavba MŠ Ratibořická, zateplení a výměna oken" konaného dne 19.8.2014 v MŠ Ratibořická 1) Účastníci jednání: technický dozor stavebníka Ing. Kejmar Radek - tel.

Více

Typový dům ATREA Energeticky pasivní dřevostavba. www.atrea.cz

Typový dům ATREA Energeticky pasivní dřevostavba. www.atrea.cz Typový dům ATREA Energeticky pasivní dřevostavba www.atrea.cz Představení společnosti ATREA ATREA s.r.o. je česká společnost založená již v roce 1990 se zaměřením na systémy řízeného větrání s rekuperací

Více

Půdní vestavba v ZŠ Dolní Bečva

Půdní vestavba v ZŠ Dolní Bečva Zodpovědný projektant: Ing. Petr Vašíček Ing. Petr Vašíček Ing. Petr Vašíček Místo stavby: Katastr: Investor: stavby: Objekt: Projektant: Dolní Bečva 578, p.č. st. 939 Dolní Bečva 628 522 Vypracoval:,

Více

4. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 01.03.2016

4. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 01.03.2016 4. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 01.03.2016 Bod pořadu jednání: 104. Název : Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Rekonstrukce objektu budovy E na kancelářský objekt stavební

Více

VÝMĚNA STÁVAJÍCÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ. PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Část A, B

VÝMĚNA STÁVAJÍCÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ. PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Část A, B VÝMĚNA STÁVAJÍCÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Část A, B DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY Dle vyhlášky 405/2017 Sb. Objednatel: Se sídlem: Zhotovitel: Místo podnikání (provozovna):

Více

a. Územní stude "Rodinné domy Nové Ráby " v katastrálním území Ráby. b. Objednatel: Obec Ráby zastoupena - Zdena Morchová starostka

a. Územní stude Rodinné domy Nové Ráby  v katastrálním území Ráby. b. Objednatel: Obec Ráby zastoupena - Zdena Morchová starostka 1 A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 62 z února 2013 Změna zákona čs. 499/2006 Sb bezplatně pro Obec Ráby architekty Josefem a Soběslavem

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁMKU RATMĚŘICE OBJEKT SO 01. ING.ARCH.MAXMILIÁN VLČEK autorizovaný architekt ČKA U KORUNY 685/18, 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ IČ 13564706

STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁMKU RATMĚŘICE OBJEKT SO 01. ING.ARCH.MAXMILIÁN VLČEK autorizovaný architekt ČKA U KORUNY 685/18, 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ IČ 13564706 VEDOUCÍ PROJEKTANT ZODP. POJEKTANT INVESTOR MÍSTO AKCE Ing. arch. Maxmilián Vlček Ing. arch. Maxmilián Vlček SPOLUPRÁCE ASTRON group s.r.o., Veselská 699, Praha 9 - Letňany, 199 00 OBJEKT Č.P.1 - ZÁMEK

Více

A/Průvodní zpráva Vypracoval : Ing. Josef Mareš

A/Průvodní zpráva Vypracoval : Ing. Josef Mareš Zakázka : Kulturní zařízení K Vidouli 727 Zateplení střech a osazení zateplených oken Stupeň : DPP-JP Zakázkové číslo : 6/2014 Datum :7.2014 A/Průvodní zpráva Vypracoval : Ing. Josef Mareš a/identifikace

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.P. 9 V DÍVČÍCH KOPECH - ETAPA

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.P. 9 V DÍVČÍCH KOPECH - ETAPA PD dle rozsahu dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v 104 odst.1 písm.a až e, nebo pro vydání stavebního povolení sbírky zákonů č.62/2013, přílohy č.5 k vyhlášce č.499/2006 Sb. Ing. MARIE BUZKOVÁ projektování

Více

Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II tel.fax 318 628 077, mob. 603 825 940, e-mail: atelier@aspira.cz

Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II tel.fax 318 628 077, mob. 603 825 940, e-mail: atelier@aspira.cz Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II tel.fax 318 628 077, mob. 603 825 940, e-mail: atelier@aspira.cz Zodp. projektant : Ing. Čestmír Kabátník datum : únor 2013 Vypracoval: atelier ASPIRA

Více

1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 26.01.2016

1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 26.01.2016 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 26.01.2016 Bod pořadu jednání: 14. Název : Veřejná zakázka Rekonstrukce budovy E na kancelářský objekt stavební práce informace o změně lhůty pro podání

Více

I. TECHNICKÁ ZPRÁVA. a) Seznam použitých podkladů

I. TECHNICKÁ ZPRÁVA. a) Seznam použitých podkladů I. TECHNICKÁ ZPRÁVA a) Seznam použitých podkladů Pro vypracování požárně bezpečnostního řešení stavby byly použity následující podklady: Zadávací podklady: 1. Požárně bezpečnostní řešení - Ing. Pavel Šebesta,

Více

HOSTIVICKÁ SOKOLOVNA

HOSTIVICKÁ SOKOLOVNA HOSTIVICKÁ SOKOLOVNA Rekonstrukce a dostavba na kulturně sportovní centrum Varianta 2 Technická zpráva ke studii Zpracovali: Alena Kučerová a Jiří Kučera Hostivice, leden 2011 Technická zpráva ke studii

Více

Odbor majetku města. Etapa č. 2 : Rekonstrukce prostor I. PP do podoby čistého, vybavitelného prostoru bez vybavení kuchyně, zařízení, nábytku, atd.

Odbor majetku města. Etapa č. 2 : Rekonstrukce prostor I. PP do podoby čistého, vybavitelného prostoru bez vybavení kuchyně, zařízení, nábytku, atd. MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Odbor majetku města Specifikace veřejné zakázky malého rozsahu Projektová dokumentace - celková rekonstrukce objektu vily v parku Ed. Beneše č.p. 243 v Kopřivnici

Více

Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Vítkovice, Mírové náměstí 1, 703 79 Ostrava

Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Vítkovice, Mírové náměstí 1, 703 79 Ostrava A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKACE STAVBY A.1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY Akce : Místo stavby: Kraj : Stupeň : Druh stavby: Katastrální území, parcely: Investor,majitel a provozovatel : Hřiště U Nádraží

Více

Oprava a zateplení bytového domu Jestřebí č.p. 11

Oprava a zateplení bytového domu Jestřebí č.p. 11 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Oprava a zateplení bytového domu Jestřebí č.p. 11 Projekt pro stavební povolení Kamila Vojtová projektování pozemních staveb Nábřežní 110, Nový Bor Nový

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ ORTOPTICKÁ AMBULANCE A OČNÍ OPTIKA v přízemí objektu BD LADA,ul.Pražská,č.p.2927,Česká Lípa A.

STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ ORTOPTICKÁ AMBULANCE A OČNÍ OPTIKA v přízemí objektu BD LADA,ul.Pražská,č.p.2927,Česká Lípa A. STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ ORTOPTICKÁ AMBULANCE A OČNÍ OPTIKA v přízemí objektu BD LADA,ul.Pražská,č.p.2927,Česká Lípa A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje: Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY SE

Více