Dětský domov a Školní jídelna, Opava, Rybí trh 14, příspěvková organizace, Opava ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA OBDOBÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dětský domov a Školní jídelna, Opava, Rybí trh 14, příspěvková organizace, 746 01 Opava ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA OBDOBÍ 2014 2018"

Transkript

1 Dětský domov a Školní jídelna, Opava, Rybí trh 14, příspěvková organizace, Opava ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA OBDOBÍ

2 Obsah: 1. Základní údaje 2. Zmapování situace pro vytýčení cílů ŠPS 2.1 Sociální a jiné okolí DD 2.2 Informace od vychovatelů 2.3 Informace od rodičů 2.4 Informace od dětí 2.5 Informace z vyhodnocení MPP realizovaných v uplynulých letech 3. Stanovené cíle Školní preventivní strategie 3.1 Dlouhodobé cíle 3.2 Střednědobé cíle 3.3 Krátkodobé cíle = Minimální preventivní program 4. Vymezení základních pojmů prevence 4.1 Primární prevence 4.2 Členění primární prevence 4.3 Začlenění primární prevence RFCH u dětí do PROD 5. Realizace Školní preventivní strategie 5.1 Realizace prevence v PROD a cílové skupiny 5.2 Schránka důvěry 5.3 Volnočasové aktivity 5.4 Preventivní programy 5.5 Jednorázové besedy 6. Personální zajištění prevence 6.1 Úkoly školního metodika prevence 6.2 Úkoly vychovatelů 6.3 Úkoly ředitele 7. Spolupráce s okolím DD 7.1 Spolupráce s učiteli 7.2 Spolupráce s institucemi 8. Hodnocení efektivity programu Příloha Krizový plán 2

3 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA OBDOBÍ ZÁKLADNÍ ÚDAJE Dětský domov a Školní jídelna Opava, Rybí trh 14, Opava IČO Tel.: , fax Zodpovědná osoba: ředitel DD Opava - Mgr. Milan Škrabal Školní metodik prevence: vedoucí vychovatelka Bc.Dana Grunerová Dětský domov vytváří tento program jako základní nástroj prevence. Jde o komplexní systémový prvek v realizaci preventivních aktivit, kde se sleduje účinnost, průběh, měří se efektivita jednotlivých aktivit. Pro dětský domov je závazný a podléhá kontrole České školní inspekce. Školní preventivní strategie (dále jen ŠVP) vychází z Metodického doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže č.j.: 21291/ Důležité dokumenty - platná legislativa Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů Vyhláška o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních č. 72/2005 Sb. dle Školského zákona č. 561/2004 Sb. Vyhláška č. 116/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ze dne 15. dubna 2011, která nabývá účinnosti dnem

4 Vyhláška o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditačních komisí a kariérním systému pedagogických pracovníků č. 317/2005 Sb. Strategie prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže v působnosti resortu školství, mládeže a tělovýchovy na období Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Moravskoslezského kraje 2012 Odbor školství, mládeže a sportu předkládá k veřejné diskuzi věcný návrh Strategie prevence rizikového chování u dětí a mládeže v Moravskoslezském kraji na období , schválená usnesením Zastupitelstva Moravskoslezského kraje č. 4/368 dne Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních Č.j. MŠMT /

5 2. ZMAPOVÁNÍ SITUACE PRO VYTÝČENÍ CÍLŮ ŠPS 2.1 Sociální a jiné okolí DD Dětský domov (dále jen DD) Opava se nachází v centru města, vedle budovy Slezského divadla, který poskytuje zázemí 48 dětem, žijících v 6 rodinných skupinách (dále jen RS). Děti jsou přijímány do DD s nařízenou ústavní výchovou, popř. na základě předběžného opaření, zpravidla od 3 let do nejvýše 18 let, případně do ukončení profesní přípravy. Do DD se rovněž umísťují nezletilé matky spolu s jejich dětmi. Děti jsou umístěny výhradně prostřednictvím územně příslušného DDÚ v Bohumíně. Každý vychovatel je povinen se seznámit s důvody umístění, prognózou a plánem osobnostního rozvoje dítěte. Všechny tyto informace jsou důvěrné, proto je zapotřebí zachovávat příslušnou mlčenlivost. Je-li to žádoucí, je možné některé děti (předškolního věku bez poruch chování) přijímat do DD přímo z terénu tzn. bez diagnostiky, jen se souhlasem příslušného DDÚ. Vzdělávání je realizováno na školách, které odpovídají věku a jejich schopnostem: MŠ Krnovská, ZŠ Riegrova, Mařádkova, ZŠ Vrchní, Šrámkova, ZŠ Dvořákovy sady, ZŠ Slezského odboje, OU Opava, SOU Opava, SŠ Opava, SŠ Ostrava a Praktická škola Hlučín 2.2 Informace od vychovatelů Stálým problémem je kouření cigaret, méně často marihuany a nejméně alkoholu. Rovněž mezi dětmi na RS se vyskytují krádeže. Mezi výrazně ztěžující problémy patří útěky jedinců z DD, kteří navíc přišli do našeho zařízení již v pozdějším věku s velkými vazbami na antisociální prostředí v místě svého bydliště a snahou se tam vracet. K opakovaným problémům řadíme opožděné návraty z osobních vycházek a záškoláctví u některých jedinců. Vulgární mluva mezi dětmi i k dospělým se vyskytuje velmi často. Rok co rok stoupá agresivita dětí mezi sebou (neadekvátní jednání, hádky mezi sebou i sourozenci vyvolané zbytečnými poznámkami, různé formy urážek, ponižování a někdy také fyzické napadení) a vzájemná nesnášenlivost. Děti se musí naučit vycházet s každým, i přesto, že spolu výrazněji nekamarádí, ale třeba žijí na jedné RS. Dalším faktorem, i když nijak nebezpečným, je oslovování dětí mezi sebou příjmením či hanlivou přezdívkou. 2.3 Informace od rodičů Vzhledem k tomu, že téměř všechny naše děti mají soudem nařízenou ústavní výchovu, je spolupráce s rodiči omezena na minimum. 5

6 2.4 Informace od dětí Naše děti a mládež mají zájem získat přehled o společensky nežádoucích jevech a návykových látkách, kdykoliv na toto téma diskutovat a mít smysluplné aktivity mimo dětský domov. Nejvíce však odsuzují opakované útěky a výrazně dlouhodobé problémové chování konkrétních jedinců. Z jejich pohledu se zdá, že přemístění těchto dětí do jiného zařízení trvá dlouho, protože svým jednáním dále negativně ovlivňují život v DD a chování ostatních dětí na RS. Odsuzují takové chování, protože cítí nespravedlivost vůči sobě. Častokrát i jinak problémoví jedinci aplikují své negativní chování na ostatních nebo nabádají lehce ovlivnitelné děti k podobným záměrům (kouření, krádeže, záškoláctví). Většina k takovým činům vzhlíží jako k hrdinství a ani jim toto chování nijak divné nepřijde a akceptují ho. 2.5 Informace z vyhodnocení MPP realizovaných v uplynulých letech Za problémy v oblasti primární prevence se považuje: - nedostatečná ochrana dětí před kouřením na veřejnosti - lehká dostupnost cigaret - vysoká společenská tolerance k legálním drogám a alkoholu - absence pocitu zodpovědnosti za vlastní zdraví - prevence pouze v DD nebo škole, nekontrolovatelnost dětí v rodinách na prázdninách - podceňování primární prevence - mobil, internet 6

7 3. STANOVENÉ CÍLE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 3.1 Dlouhodobé cíle Dlouhodobé cíle jsou seřazeny dle priorit DD. Stanovených cílů by mělo být dosaženo do konce platnosti této ŠPS do roku a) příprava dětí na samostatný život po ukončení ústavní výchovy při dovršení zletilosti a pomoc v procesu osamostatňování b) minimalizovat negativní vzorce chování dětí při příchodu do DD z rodiny 3.2 Střednědobé cíle vyplývají z dlouhodobých cílů a) příprava dětí na samostatný život po ukončení ústavní výchovy při dovršení zletilosti a pomoc v procesu osamostatňování - plnění Programu rozvoje osobnosti dítěte b) minimalizovat negativní vzorce chování dětí při příchodu do DD z rodiny - Vést děti a mládež k dodržování stanovených pravidel - Vést k ochraně zdraví a ke zdravému životnímu stylu - Vést k budování postojů k odmítání alkoholu a omamných psychotropních látek a jedů - Vést k vzájemné pomoci a ohleduplnosti - Vést je k sociální a právní odpovědnosti za sebe a svá jednání - Vést k postojům proti rasismu, antisemitismu a xenofobii - Vést ke smysluplnému trávení volného času - Znát nebezpečí internetu a elektronické komunikace - Učit děti takové znalosti a dovednosti, které budou dobře uplatnitelné v životě - Dle nabídky a možností absolvovat nabídky projektů dětem z DD v přípravě na samostatný život - Provádět screening 3.3 Krátkodobé cíle vyplývají ze střednědobých cílů Krátkodobé cíle vyplývající ze střednědobých cílů jsou současně Minimálním preventivním programem pro prevenci rizikového chování dětí a mládeže, který je součástí Školní preventivní strategie. MPP se vypracovává pro daný školní rok (viz MPP). 7

8 4. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ PREVENCE 4.1 Primární prevence Primární prevence je výchovné působení s cílem předejít problémům a následkům spojeným s rizikovými projevy chování, případně minimalizovat jejich dopad a zamezit jejich rozšíření. Primární prevence v působnosti resortu školství, mládeže a tělovýchovy zahrnuje především aktivity v oblastech prevence: Záškoláctví: vyhýbání se školní docházce, nutná je pravidelná spolupráce se školou pro včasné odhalení záškoláctví Vandalismus: záměrné ničení veřejného majetku (např. sprejery) Trestná činnost: krádeže, loupeže, podvody apod. sankce dle věku dětí Pohlavní zneužívání dětí: je definováno zákonem ( 242 a 243 trestního zákona). Pro práci v DD je nutné umět se zneužitými dětmi citlivě pracovat a rozpoznat projevy možného zneužití (zejména při příchodu nových dětí). Šikanování: jedno nebo více dětí (agresoři) úmyslně, většinou opakovaně, psychicky nebo i fyzicky týrají a zotročují jiné dítě či děti, resp. i dospělé (oběti), používají k tomu agresi a manipulaci. Je onemocněním skupiny. Má pět stupňů: 1. stupeň ostrakismus (převážně psychické formy násilí, vyloučení z kolektivu) 2. stupeň fyzická agrese a přitvrzování manipulace 3. stupeň vytvoření jádra (systematické šikanování, vznik podskupin, boj o vliv) 4. stupeň většina přijímá normy agresorů 5. stupeň totalita neboli dokonalá šikana (normy agresorů přijímají často i oběti) V poslední době se objevila kyberšikana zveřejnění nahrávek šikany na internetu. Závislost na návykových látkách: projevuje se nutkavým chováním, vedoucím k uspokojení silné potřeby prostřednictvím drogy bez ohledu na možné následky. Vzniká při užívání různých druhů návykových látek (vč. alkoholu a cigaret) Patří sem také gambling (patologické hráčství na herních automatech) a netolismus je závislost na počítačových hrách (virtuální drogy), který je nebezpečný zejména pro děti do 15 let, v tomto věku je možnost vzniku závislosti největší. Rasismus: nenávist vůči určité rase či rasám (např. antisemitismus vůči Židům), přesvědčení o nadřazenosti vlastní rasy vůči jiným. Přerůstá do hnutí skinheads (organizované násilí vůči Romům, Vietnamcům aj. za účelem zjednání pořádku ) Xenofobie: odpor, nepřátelství, nedůvěra ke všemu cizímu obecně, strach před ním 8

9 Divácké násilí, hnutí hooligans apod.: specifický typ násilí ve skupině, spojený obvykle s fotbalovými zápasy, kdy dav zaručuje do velké míry anonymitu. Násilí má svá pravidla, je řízeno vůdci skupiny. Sekty a sociálně patologická náboženská hnutí: využívají emoční lability, resp. špatného sociálního zázemí svých obětí k jejich manipulaci a následně naprostému podřízení se (včetně odevzdání majetku i možnosti rozhodovat o sobě). Sebepoškozování: nutkavé ubližování si, vedoucí k ventilaci psychického napětí, které může vést až k sebevraždě. Může souviset se stylem emo (charakteristický výrazným stylem oblékání, ale zejména postojem k životu vyznávání nihilizmu, rezignace). Poruchy příjmu potravy: jsou vlastně další formou sebepoškozování. Disponovaní jedinci (většinou dívky) jídlo používají k řešení emočních problémů, myšlenky spojené s jídlem, dietou a hmotností se stávají důležitější než všechno ostatní. Často cvičí a potravu přijímají buď v mizivém množství, v případě mentální anorexie se naopak přejídají a následně vše vyzvrací v případě mentální bulimie. Další formou je záchvatovité přejídání, postižení mají normální i vyšší hmotnost. Méně známé jsou bigorexie patologická závislost na cvičení a budování kulturistického vzhledu ( trpí hlavně chlapci). V souvislosti se zaměřením na fyzický vzhled se nově objevila tanorexie závislost na opáleném vzhledu, která vede k hodinám stráveným v soláriích bez ohledu na zřejmá zdravotní rizika opálení se stává synonymem krásy, bez něj trpí mentálními problémy, poruchami nálady apod. Promiskuita: časté střídání sexuálních partnerů, obvykle bez větších citových vazeb. Některé dívky se ale sériově zamilovávají i vícekrát za měsíc, nové známosti prožívají velmi bouřlivě a rozchody velmi traumaticky. V této souvislosti se jejich promiskuita jeví jako psychická forma sebepoškozování. 4.2 Členění primární prevence Specifická primární prevence jsou aktivity a programy, které jsou zaměřeny na práci s populací, u níž lze v případě jejich absence předpokládat další negativní vývoj a které se snaží předcházet nebo omezovat nárůst jeho výskytu. Jsou specificky zaměřeny na určité cílové skupiny a na určitou formu rizikového chování. 9

10 a) všeobecná prevence - je zaměřena na cílovou skupinu, u které není zatím specifikováno, nebo nejeví známky rizikového chování b) selektivní prevence - je zaměřena na cílovou skupinu, u které chceme zamezit vzniku rizikového chování (existuje u ní hrozba rizikového chování), c) indikovaná prevence - včasná intervence, která předchází sekundární prevenci, tj. přímé individuální práci s klientem (týká se jednotlivců a skupin, u nichž byl zaznamenán vyšší výskyt rizikových faktorů v oblasti chování, problematických vztahů v rodině, ve škole nebo s vrstevníky). Nespecifická primární prevence Jsou veškeré aktivity, které umožňují rozvoj harmonické osobnosti (rozvoj nadání, zájmů, pohybových, sportovních aktivit), podporují zdravý životní styl a osvojování pozitivního sociálního chování prostřednictvím smysluplného využívání a organizace volného času, například zájmové, sportovní a volnočasové aktivity a jiné programy. 4.3 Začlenění primární prevence RFCH u dětí do PROD Do Programu rozvoje osobnosti dítěte (dále jen PROD) je začleněna problematika RFCH tak, aby se stala přirozenou součástí výchovného procesu v DD v každé věkové kategorii. Každý pedagogický pracovník dbá, aby uplatňovaná prevence rizikového chování byla u dětí prováděna komplexně, tj. ve všech oblastech, kterých se prevence RFCH u dětí dotýká: a) Oblast zdravého životního stylu b) Oblast společenskovědní c) Oblast přírodovědná d) Oblast rodinné a občanské výchovy e) Oblast sociálně právní Podmínky pro úspěšnou realizaci prevence - přátelské vztahy v kolektivu všech zaměstnanců, hlavně pedagogického kolektivu, vstřícný a laskavý přístup pedagogů k dětem, atmosféra spolupráce, důvěry a tvořivosti - kvalifikace pedagogů v odborné i pedagogické oblasti, fundovanost v oblasti prevence - vysoký morální kredit všech zaměstnanců, výchova a formování osobností dětí osobním příkladem Klíčovými osobami a nositeli preventivního působení je ředitel DD, školní metodik prevence a vychovatelé jednotlivých RS. Rozhodujícím ukazatelem je nepodceňování a nepřehlížení signálů upozorňujících na výskyt negativních jevů, včasná diagnostika a ohlášení vedení DD. 10

11 5. REALIZACE PREVENCE RFCH Cílem dlouhodobého programu ŠPS je, aby cílová skupina z řad dětí a mládeže získala takové znalosti, dovednosti a postoje podporující zdravý životní styl, které dokáže uplatnit ve svém chování nejen v době realizace programu, tedy v době, kdy je umístěn v DD, ale i ve své budoucnosti. Program rozvoje osobnosti dítěte je důvěrný dokument DD, vypracovávaný zvlášť pro každé konkrétní dítě na každý školní rok. Po ukončení školního roku je vychovateli příslušné rodinné skupiny vyhodnocován. 5.1 Realizace prevence v PROD a cílové skupiny Program musí mít definovanou cílovou skupinu, základním kritériem je věk: - předškolní 3-6 let - mladší školní věk 6-12 let - starší školní věk let - mládež let Při realizaci musí být zhodnocen věk, míra rizikovosti, úroveň vědomostí, sociokulturní zázemí, etnická příslušnost a postoje dané skupiny ke zneužívání návykových látek. Předškolní 3-6 let (dítě) - dodržuje základní hygienické návyky - prožije dětství ve zdraví a bez úrazu - ví, že rodina má být bezpečné místo - rozliší vhodné a nevhodné chování - pozná význam a smysl slov osobní nebezpečí, ohrožení Mladší školní věk 6-12 let (dítě žák) - má povědomí o zdraví jako lidské hodnotě - osvojuje si zdravý životní styl - utužuje vztahy mezi vrstevníky ve škole, vztahy mezi dětmi v RS - respektuje odlišné názory, způsoby chování a myšlení - respektuje kulturní odlišnosti, názory, chování a myšlení lidí - respektuje a přijímá pravidla soužití mezi dětmi na RS - poznává rizika spojena s užíváním návykových látek a seznamuje se s jejich důsledky na zdraví 11

12 Starší školní věk let (dítě žák) - uvědomuje si nebezpečí v závislosti na PC, televizi, hracích automatech - popisuje patologické formy chování - vyhledá instituce a telefonní čísla, kde může žádat o pomoc v případě, že někdo ohrožuje nebo poškozuje jeho práva - přijímá a respektuje pravidla spolupráce v kolektivu - dokáže zhodnotit vhodné a nevhodné zdravotní návyky - uvědomuje si pozitivní vliv aktivního pohybu, relaxace, duševní hygieny - ví, že zneužití dítěte je trestné - ví, jak pomoci jiným lidem v ohrožení - ví, kde hledat pomoc v krizových životních situacích - dokáže požádat o pomoc Mládež let - diskutuje o rizicích drog, orientuje se v trestně právní problematice návykových látek - poznává účelné modely chování v krizových situacích (šikanování, týrání, sexuální zneužívání) a osvojuje si správné rozhodování v situacích vlastního nebo cizího ohrožení - uvědomuje si podstatu protiprávního jednání a právní odpovědnost za protiprávní činy - rozpoznává manipulativní reklamu a informace - zná pojem náboženská sekta a s ní spojená rizika - zná pojem heterosexualita, homosexualita, bisexualita - zná rizika internetu a elektronické komunikace - utváří si hodnotový žebříček, modelace životní dráhy 5.2 Schránka důvěry Děti mohou anonymně do schránky důvěry dávat dopisy s žádostí o pomoc, prosbu nebo radu, svěřit se se svými problémy osobně, nebo je vznést na Dětské radě prostřednictvím svých zástupců z řad dětí na RS. Řešení je na řediteli DD. 5.3 Volnočasové aktivity - zájmové kroužky ve škole i mimo školu - jednorázové akce (divadlo, kino, soustředění, adaptační kurzy, poznávací exkurze, odborné exkurze na SŠ, výlety, víkendové akce, sportovní soutěže, plavecké přebory) 12

13 5.4 Preventivní programy a projekty určené pro mládež a zletilé klienty - projekty OSU Příprava mladých lidí na vstup do samostatného života - Startovné do života Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových - Startovací byt mimo zařízení a cvičný startovací byt v areálu DD Cílem uvedených projektů je vést a připravovat mládež a zletilé klienty na vstup do samostatného života po opuštění DD. 5.5 Jednorázové besedy - S Policií ČR, MP přednášky v DD - přednášky ve školách 13

14 6. PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ PREVENCE 6.1 Úkoly školního metodika prevence - vypracovává MPP pro daný školní rok, který vychází ze ŠPS - koordinuje, metodicky vede a dohlíží na plnění MPP - úzce spolupracuje s vychovateli RS při řešení aktuálních problémů a při zachycování varovných signálů - má vyčleněny konzultační hodiny pro děti a mládež (denně od ) - zajišťuje přednášky a semináře s odborníky pro děti a pedagogické pracovníky - spolupracuje s orgány státní správy a samosprávy, s odbornými institucemi, které působí v oblasti prevence RFCH - seznamuje ředitele školy s programem a se situací ohledně RFCH v DD - dále se vzdělává, zúčastňuje se setkání metodiků prevence na seminářích - dává podněty na změnu vnitřního řádu DD v oblastech týkajících se prevence RFCH 6.2 Úkoly vychovatelů - průběžně pracují s PROD - řeší aktuální otázky, rozvíjí pozitivní interakci mezi dětmi a sledují vztahy v RS - posilují sounáležitost mezi dětmi, vedou je k vhodnému způsobu řešení problémů - motivují a vytvářejí vnitřní pravidla na dané RS, která jsou v souladu s vnitřním řádem - na akcích DD vedou děti k dodržování pravidel slušného chování a k vědomí, že svým chováním reprezentují DD - spolupracují s rodiči přes sociální pracovnici DD a soc. pracovnice z OSPODu - podílí se na realizaci MPP - pomáhají dětem s volbou povolání - konzultují s třídními učiteli náhlý i trvalý neúspěch dětí ve škole - spolupracují na realizaci preventivních aktivit 6.3 Úkoly ředitele DD - kontroluje činnost všech pedagogů v dané oblasti - umožňuje pedagogům další sebe vzdělávání - vytváří materiální, časové podmínky pro realizaci preventivních aktivit - shromažďuje podklady z dané oblasti pro výroční zprávu DD 14

15 7. SPOLUPRÁCE OKOLÍM DD 7.1 Spolupráce s učiteli na školách, které navštěvují naše děti a mládež - individuální konzultace s třídními učiteli a ostatními pedagogy dle potřeby o problematice prevence RFCH a jejich řešení - třídní schůzky 7.2 Spolupráce s institucemi - Pediatr, dětský psychiatr - PPP Opava - SPC Srdce Opava - DDÚ Bohumín - DÚM Ostrava - Referáty sociální péče měst a obcí - MP Opava, Policie ČR - Neziskové organizace (Středisko výchovné péče Opava, Středisko volného času Opava, Eurotopia) 8. HODNOCENÍ EFEKTIVITY PROGRAMU - Pravidelné vyhodnocování plnění MPP na Pedagogických radách - Dotazování dětí a vyhodnocování na Dětských radách a Dětském shromáždění - V roce 2018 vyhodnocení ŠPS z období , analyzován výskyt RFCH v DD V Opavě Ředitel DD: Mgr. Milan Škrabal Zpracoval ŠMP: Bc. Dana Grunerová 15

16 PŘÍLOHA KRIZOVÝ PLÁN Krizový plán DD v Opavě v případě podezření na zneužití návykových látek dětmi, v případě podnapilosti a agresivního jednání: 1) Věnovat zvýšenou pozornost dětem vracejícím se z vycházky nebo z návštěvy své rodiny. Sledovat v jakém stavu se děti vracejí, zda nejsou pod vlivem drog nebo alkoholu, zaměřit se především na problémové děti. 2) V pozitivním případě sledovat jeho zdravotní stav, především dýchání, puls základní životní funkce dítěte a zajistit nad takovým dítětem stálý dohled pracovníka DD. Prvořadé musí být udržovat dítě při vědomí! (nelze jej nechat spát!) Zároveň je zapotřebí odstranit z jeho okolí předměty, které by mu mohly být nebezpečné! 3) Dále pak vychovatel/ka přivolá lékařskou službu první pomoci tel Po příjezdu lékaře sdělíme jméno a příjmení dítěte, datum narození a číslo jeho zdravotní pojišťovny a popíše mu projevy dítěte: zvláštní chování, zrychlený puls, rozšíření či zúžení zorniček, zvracení, bezvědomí apod. Důležité: ve skutečnosti nevíme, co dítěti vlastně je, a proto je bezpředmětné telefonicky informovat o podezření na zneužití návykové látky, diagnózu necháme stavit lékařích - jsou to odborníci! 4) Do příjezdu lékaře se však pokusíme opatřit informace o látkách, které byly případně dětmi užity. Stále však kontrolujeme základní životní funkce dítěte! 5) V případě, že se budeme domnívat, že naše dítě v DD je pod vlivem drog nebo alkoholu, je třeba mít na paměti: - návykové látky zvyšují projevy agresivního chování - logické argumenty a slovní obsah nemívají u intoxikovaných jedinců význam - intoxikovaní citlivěji reagují na neverbální komunikaci, proto je vhodné vyhnout se prudkým pohybům, mluvit klidně, tiše, pomaleji! 6) V případě zjištění, že se dítě chová atypicky a máte podezření, že by mohlo brát nějaké návykové látky nebo přímo drogy, ihned informujte ŠMP D. Grunerovou a zdravotnici I. Ščudlovou. Ty pak s dětmi (se souhlasem zákonného zástupce) odeberou vzorek moči a provedou protidrogový test. Pokud by byl výsledek pozitivní, bude další řešení plně v pravomoci ŠMP. 7) Pokud by došlo k agresivnímu jednání určitého jedince k jinému dítěti nebo vůči pracovníkům DD, budou pracovníci DD ihned informovat ŠMP D. Grunerovou a ředitele DD Mgr. M. Škrabala (čísla na mobilní telefony jsou na nástěnce ve sborovně) 8) Dojde li k tak závažné situaci, že nastane bezprostřední ohrožení dětí nebo pracovníků, vychovatelé či jiní pracovníci DD okamžitě přivolají telefonicky Městskou policii Opava - tel. 156, případně Policii ČR - tel Zároveň o vzniklé situaci a o přivolání policie je zapotřebí ihned informovat ředitele. V Opavě Ředitel DD: Mgr. Milan Škrabal Zpracoval ŠMP: Bc. Dana Grunerová 16

17 1.POMOC PŘI OTRAVĚ NÁVYKOVÝMI LÁTKAMI Dojde-li k otravě ústy: - Velké množství vody - Vyvoláme zvracení - Zajistíme nepřetržitý dohled - Přivoláme lékaře Otrava nitrožilní cestou: - Zajistíme dohled - Zajistíme ošetření v případě nutnosti - Zajistíme, aby nedošlo k prochladnutí - Přivoláme lékaře 1. pomoc v bezvědomí - Nepodáváme nic ústy - Zajistíme stabilizovanou polohou - Zajistíme dohled - Přivoláme lékaře SPECIFIKA POMOCI U NÁVYKOVÝCH LÁTEK Alkohol příznaky: typický zápach a další obecně známé příznaky ovlivnění alkoholem - Pozor na riziko vdechnutí zvratků a zástavu dechu - Při větší opilosti zavoláme lékaře Halucinogeny /LSD/ příznaky: halucinace (vidí nebo slyší neexistující postavy), rozšíření zornic, podivné chování, někdy pocity pronásledování a nevyprovokovaná agrese, kolísání nálad, zmatenost, stoupá tlak, teplota - Zajistíme dohled více osobami, protože existuje riziko agresivity - Nutné zavolat lékaře!!! Opiáty / morfin, opium / příznaky: nevolnost, hučení v uších, pocit tepla v obličeji, svědění, mělké dýchání, rozšířené zornice - Udržet při vědomí - Riziko předávkování s vysokým tlumivým účinkem na dýchání Těkavé látky příznaky: typický a nezaměnitelný je zápach těkavé látky (nejčastěji toluenu) z dechu nebo z oděvu - Zajistit čerstvý vzduch Marihuana příznaky: zarudlé oči, hlasitý slovní projev, nepřiměřený smích, typický zápach po pálící se bramborové nati, zrychlení tepu, poruchy paměti - Zajistit dohled, existuje riziko úrazu 17

Dětský domov Loreta a Školní jídelna, Fulnek, příspěvková organizace,

Dětský domov Loreta a Školní jídelna, Fulnek, příspěvková organizace, Dětský domov Loreta a Školní jídelna, Fulnek, příspěvková organizace, ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA OBDOBÍ 2012/13 2014/15 Obsah: 1. Základní údaje 2. Zmapování situace pro vytýčení cílů ŠPS 2.1 Sociální

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Základní škola a Mateřská škola Habry, V Zahradách 18, 582 81 Habry Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Obsah: 1. Předmět úpravy 2. Vymezení základních pojmů 3. Začlenění

Více

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018 Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018 Zpracovaly: Mgr. Martina Černá, Mgr. Petra Kňurová 1. Úvod Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování (dále jen Strategie) 2013-2015 vychází z: 1. Závěrečné zprávy - hodnocení

Více

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013 Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013 Zpracoval: Mgr. Tomáš Krchňák metodik prevence Wichterlovo gymnázia 1. Úvod Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Č.j. : /15 Skartační znak: A 10 Spisový znak: A. 1. 4. Účinnost od : 26. 1. 2015 INFORMACE

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy a školská zařízení.

Více

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM dlouhodobý V Holicích dne 28.8. 2010 vypracovala: Ing.Smitková

Více

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Mgr. Petra Kadlecová Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Kapitola 1 strana 2 Prevence rizik návykových látek Prevence (dle WHO): soubor intervencí s cílem zamezit a snížit

Více

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) 2012-2015 Čemukoli se učíš, učíš se pro sebe Petronius

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Příloha č. 4 Školní preventivní strategie ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Škola vytváří tento program jako základní nástroj prevence. Jde o komplexní systémový prvek v realizaci preventivních aktivit, sleduje

Více

Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování

Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování II. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování 2. listopadu 2011 Sokolov Ing.

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA OBDOBÍ 2014 2018

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA OBDOBÍ 2014 2018 Základní škola a Mateřská škola, Ostrovačice, okres Brno - venkov, příspěvková organizace Ríšova 43, 664 81 Ostrovačice Obsah: ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA OBDOBÍ 2014 2018 I. Východiska realizace školní

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Na období 2009-2013 OBSAH 1.Východiska k realizaci školní preventivní strategie 1.1 Dokumenty k realizaci 1.2 Charakteristika

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009 Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Čs. exilu 669, 708 00 Ostrava-Poruba Web: www.gym669ova.cz E-mail: reditel@gym669ova.cz sekretariat@gym669ova.cz Tel., fax: +420 596 910 135

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 Obsah: 1. Úvod... 1 2. Výchozí situace a analýza současného stavu... 1 3.

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Štursova 14 779 00 Olomouc V souladu s Metodickým pokynem ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

. -. (uveďte školní rok)

. -. (uveďte školní rok) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. -. (uveďte školní rok) ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) 1) : 1. 2.

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net Obecná ustanovení SMĚRNICE K PRIMÁRNÍ

Více

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy Zpracovaly: Mgr. Lenka Sýkorová Mgr. Věra Jaborová I. Úvod Nárůst sociálně patologických jevů včetně zneužívání návykových látek u dětí školního věku se stává celospolečenským problémem. Primární prevence

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

ŠKOLNÍ ROK 2007/2008

ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Základní škola Český Krumlov, Za Nádražím

Více

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 6. Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Poznámky vysvětlí na příkladech souvislosti mezi

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie 2013-2018 Úvod: Školní preventivní strategie vychází z pokynu MŠMT, č. j. 14514/2000-51, který do prevence sociálně patologických jevů zařazuje konzumaci drog včetně alkoholu,

Více

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY Standardní činnosti školy Obsah Standardní činnosti školy...1 1.Standardní činnosti výchovného poradce...2 Poradenské činnosti:...2

Více

POZNEJ SÁM SEBE ΓΝΏΘΙ ΣΑΥΤΌΝ

POZNEJ SÁM SEBE ΓΝΏΘΙ ΣΑΥΤΌΝ Příloha č. 17 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA ROKY 2014 2018 jako součást Školního vzdělávacího programu Základní školy a mateřské školy Staré Město, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace POZNEJ

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Vycházíme z teze Školního vzdělávacího programu Břežanská tvořivá škola respektovat individualitu jednotlivých žáků a vytvořit podmínky pro úspěšný

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Legislativní předpisy Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. František Slípka Telefon na ředitele

Více

Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování

Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování Dítě a droga Krajská konference k problematice rizikového chování dětí, žáků a studentů

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2011/2015

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2011/2015 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2011/2015 Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tato ŠPS: Základní škola Opava, Mařádkova 15 příspěvková organizace Adresa a ředitelství

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků

Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků Tento pokyn upravuje postup vyučujících při řešení výchovných, kázeňský

Více

1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Školní strategie prevence

1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Školní strategie prevence 1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Školní strategie prevence 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, RAKOVNÍK, MARTINOVSKÉHO 153 ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE PROTI RIZIKOVÉMU CHOVÁNÍ NA OBDOBÍ 2011/2012 2016/2017

Více

Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum

Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum Program 9.00 10.15 představení služeb Centra primární prevence, o.s. Prev-Centrum 10.15 10.30 přestávka 10.30 11.00 diskuse všeobecná primární prevence selektivní primární prevence indikovaná primární

Více

Gymnázum a SOŠ, Frýdek-Místek, Cihelní 410, p.o. Školní preventivní strategie. na šk. roky 2012/13 2014/2015

Gymnázum a SOŠ, Frýdek-Místek, Cihelní 410, p.o. Školní preventivní strategie. na šk. roky 2012/13 2014/2015 Gymnázum a SOŠ, Frýdek-Místek, Cihelní 410, p.o Školní preventivní strategie na šk. roky 2012/13 2014/2015 Zpracovaly: Mgr. Hana Konečná metodik prevence pro obor Gymnázium Mgr. Milena Šrubařová met. prevence

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vypracoval: Schválil: Projednáno dne: Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: Školní preventivní strategie Mgr. Ivana Pláteníková Pedagogická rada Směrnice platí ode dne:

Více

Školní preventivní strategie 2012 2017

Školní preventivní strategie 2012 2017 Školní preventivní strategie 2012 2017 Motto: Každý den pozoruji, jak mládež trpí tím, že neexistují školy, v nichž by se učila žít s lidmi a se světem. Adam Mickiewicz Hrst elementárních znalostí a rozumná

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE STANDARDY PRIMÁRNÍ PREVENCE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE STANDARDY PRIMÁRNÍ PREVENCE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE STANDARDY PRIMÁRNÍ PREVENCE Zpracovatel: Moravskoslezský kraj (odbor školství, mládeže a sportu) Název projektu: Vytváření pozitivního sociálního prostředí ve školách Registrační

Více

Školní preventivní strategie rizikového chování pro období 2012 2017

Školní preventivní strategie rizikového chování pro období 2012 2017 Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Školní preventivní strategie rizikového chování pro období 2012 2017 Vypracovali: školní metodikové prevence PhDr. Taťana Kubečková

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Obchodní akademie, Husova 1, 370 21 České Budějovice Jméno a příjmení ředitele RNDr. Zdeňka

Více

Směrnice ředitele školy k primární prevenci sociálně patalogických jevů u dětí a mládeže

Směrnice ředitele školy k primární prevenci sociálně patalogických jevů u dětí a mládeže Vydal: Základní škola T.G.Masaryka a Mateřská škola Dolní Bousov Vypracovala Mgr. Miloslav Ječný Schválil: Mgr. Miloslav Ječný Účinnost: od 1.9.2010 skartační znak A10 Závaznost: směrnice je závazná pro

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

Školní preventivní strategie,,cesta k dospělosti na období 2005-2008

Školní preventivní strategie,,cesta k dospělosti na období 2005-2008 Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Školní preventivní strategie,,cesta k dospělosti na období 2005-2008 Havířov

Více

Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu)

Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu) Škola : ZŠ Sirotkova 36, Brno 616 00 Metodik prevence : Mgr. Zuzana Košťálová (I. stupeň) Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu) Cíl: 1. vytvoření krizového plánu pro řešení

Více

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové:

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové: MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice Obránců míru 369 Kopřivnice ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Michaela Lukešová

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

příspěvková organizace Strategie primární prevence rizikového chování 1. ZŠ Napajedla na období 2011 2016

příspěvková organizace Strategie primární prevence rizikového chování 1. ZŠ Napajedla na období 2011 2016 příspěvková organizace Strategie primární prevence rizikového chování 1. ZŠ Napajedla na období 2011 2016 Mgr. Eva Táborová metodička prevence 14. 11. 2011 Právní východiska Strategie prevence rizikových

Více

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Účinnost od: 1. 1. 2011 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických

Více

Primární prevence na škole

Primární prevence na škole Primární prevence na škole Preventivní tým: Školní metodik prevence: školní metodik prevence zástupkyně ředitele školy výchovná poradkyně Mgr. Ivona Gryčová Konzultační hodiny : pondělí: 13,30 14,30 Individuální

Více

Školní preventivní strategie ZŠ Hrabina 2014 2018

Školní preventivní strategie ZŠ Hrabina 2014 2018 Školní preventivní strategie ZŠ Hrabina 2014 2018 Platnost od 1.1.2014 Ředitel školy : Mgr. Rudolf Fiedler Zpracovala: Mgr. Lenka Slováková OBSAH 1. Úvod 2. Charakteristika školy a analýza současného stavu

Více

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

Příloha č. 4. Školní preventivní strategie 2014-2019. 1 Charakteristika školy. 2 Popis aktuálního stavu. 3 Cíle

Příloha č. 4. Školní preventivní strategie 2014-2019. 1 Charakteristika školy. 2 Popis aktuálního stavu. 3 Cíle Příloha č. 4 Školní preventivní strategie 2014-2019 1 Charakteristika školy Název: Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Adresa: Lerchova 63, Brno 602 00 Zřizovatel: Česká provincie

Více

- Novela vyhlášky 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb.

- Novela vyhlášky 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb. Základní škola Ostrava-Slezská Ostrava, Bohumínská 72/1082 Školní preventivní strategie školy na roky 2014 2019 Platná legislativa: - Metodické doporučení 21 291/2010 - Metodický pokyn k řešení šikany

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ČESKÁ 534. vypracoval:mgr.periklis Papas. ( školní metodik prevence ) (statutární zástupce)

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ČESKÁ 534. vypracoval:mgr.periklis Papas. ( školní metodik prevence ) (statutární zástupce) ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ LIBEREC ČESKÁ 534 vypracoval:mgr.periklis Papas ( školní metodik prevence ) schválila: Mgr.Šárka Klímová (statutární zástupce) 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM č.j. IX/1/01092013

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM č.j. IX/1/01092013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM č.j. IX/1/01092013 Základní škola Jablonec nad Nisou Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou výňatek CÍL Cílem programu

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 2.4 Smíšená šikana 3. Odpovědnost školy a pedagogických pracovníků 3.1 Odpovědnost

Více

Střední průmyslová škola, Ostrava Vítkovice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

Střední průmyslová škola, Ostrava Vítkovice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Střední průmyslová škola, Ostrava Vítkovice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2014-2018 Zpracovala: Mgr. Eva Prokopová Metodik prevence Schválil: Mgr. Tomáš Řežáb Ředitel školy ZÁKLADNÍ

Více

Program proti šikanování 1. Právní východiska. 2. Předmět. 3. Vymezení pojmu šikana

Program proti šikanování 1. Právní východiska. 2. Předmět. 3. Vymezení pojmu šikana Základní škola a mateřská škola Ostrava - Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Program proti šikanování 1. Právní východiska Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 I. Úvod, zaměření plánu a hlavní cíl Minimální preventivní program školy

Více

Minimální preventivní program Základní školy Emila Zátopka Zlín

Minimální preventivní program Základní školy Emila Zátopka Zlín Minimální preventivní program Základní školy Emila Zátopka Zlín Školní rok: 2015/2016 Vypracovala: Mgr. Marie Hradilová, školní metodička prevence Schválila: Mgr. Hana Chmelická, stat.zástupce pověřený

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 září 2015 Zpracovala: Mgr. Lenka Doležalová Moto: Zdravý životní styl Cíle: Dlouhodobé:

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Garant programu: Školní metodik prevence: Mgr. Silvie Häuserová Mgr. Renata Řezníčková SITUACE ŠKOLY Ředitel školy:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více