Prevence drogových závislostí u dětí předškolního věku a její realizace v praxi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prevence drogových závislostí u dětí předškolního věku a její realizace v praxi"

Transkript

1 Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Absolventská práce Prevence drogových závislostí u dětí předškolního věku a její realizace v praxi Představení výuky drogové prevence v Mateřské škole Sluníčko Nymburk 2011 Lenka Černá

2 Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Absolventská práce Lenka Černá Prevence drogových závislostí u dětí předškolního věku a její realizace v praxi Představení výuky drogové prevence v Mateřské škole Sluníčko Nymburk Katedra sociální pedagogiky Vedoucí: Paed.Dr. Marie Vorlová Konzultant: Hana Vodičková Rok:

3 Prohlášení 1. Prohlašuji, ţe jsem absolventskou práci Prevence drogových závislostí u dětí předškolního věku a její realizace v praxi zpracovala samostatně a výhradně s pouţitím uvedených pramenů a literatury. 2. Tuto práci nepředkládám k obhajobě na jiné škole. 3. Souhlasím s tím, aby uvedená práce byla pro studijní účely zpřístupněna dalším osobám nebo institucím prostřednictvím Knihovny Jabok a v elektronické podobě prostřednictvím IS Jabok. Datum: Jméno: Lenka Černá Toto dílo je licencováno pod licencí Creative Commons Uveďte autora- Neužívejte dílo komerčně-nezasahujte do díla 3.0 Česká republika licencí. Pro zobrazení kopie této licence, navštivte nebo pošlete dopis na adresu: Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California, 94105, USA. 3

4 Anotace Absolventská práce se zabývá problematikou z oblasti drogové prevence u dětí v předškolním věku. Cílem práce je představit výuku drogové prevence v mateřské škole a zdůraznit její význam pro další utváření postojů dětí. Zjistit zkušenosti předškolních dětí s návykovými látkami. Práce obsahuje dvě části. Část teoretická se zabývá vymezením pojmu droga, závislost, návykové chování, primární prevence. Poukazuje na význam rodiny v prvních letech ţivota dítěte. Dále se zabývá i názory odborníků na zařazování výuky drogové prevence do výchovně vzdělávacího procesu u předškolních dětí. Praktická část se zabývá preventivně výchovnou činností v mateřské škole, je ukončena výzkumem a jeho vyhodnocením. Annotation The graduate work is concerned with the issue of drug prevention by pre-school age children. The target of the work is to present the drug-prevention education in kindergartens and to emphasise its importance for further formulation of attitudes of children. To reveal the experience of pre-school age children with addictive drugs. The work has two parts. The theoretical part deals with definition of terms: drug, addiction, addictive behaviour, primary prevention. It points out the relevance of family in the early years of children. Futher it deals with expert-opinions on adding of the drug prevention education into educational program of pre-school age children. Practical part deals with preventive-educational training in kindergartens and it is finished by a research and its evaluation. Klíčová slova droga, závislost, primární prevence, předškolní vzdělávání, rodina, výchova Key words drug, addiction, primary prevention, preschool education, family, upbringing 4

5 Poděkování Na tomto místě bych chtěla poděkovat Paed.Dr. Marii Vorlové za odborné vedení, cenné připomínky a konzultace během období zpracování absolventské práce. Dále děkuji paní učitelce z Mateřské školy Sluníčko v Nymburce Haně Vodičkové za náslechy, konzultace a sběr materiálů pro mou práci. 5

6 OBSAH Úvod.. 8 TEORETICKÁ ČÁST Co je to droga Proč lidé drogy uţívají Důsledky uţívání drog pro společnost Závislost a návykové chování Závislost Návykové chování Drogy, se kterými se předškolní děti mohou setkat Alkohol a kouření Virtuální drogy Televize Počítač Význam rodiny pro utváření dětské osobnosti První roky ţivota dítěte Jsou dnešní děti jiné? Jak předcházet neţádoucím jevům Vztahy dětí s vrstevníky a dospělými Sociální dovednosti předškolního dítěte Prevence Primární prevence Zásady efektivní primární prevence Jak s dětmi o drogách mluvit Význam čtené pohádky pro emocionální vývoj dětí Názory odborníků Institut Filia Základní filosofie Dagmar Nováková.. 29 PRAKTICKÁ ČÁST Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

7 14. Co je úkolem předškolního vzdělávání Charakteristika pracoviště Den v mateřské škole Koncepce mateřské školy Výchovně vzdělávací cíle mateřské školy Školní protidrogový program Plán drogové prevence 3.třída Témata drogové prevence Cíle drogové prevence Metody výchovné práce v mateřské škole Práce s dětmi Alkohol Výţiva Kouření Léky Drogy Nebezpečí odhozených stříkaček a jehel Vyhodnocení poznatků Výzkumné šetření Cíle výzkumu Hypotézy Cílová skupina Vzorek Popis metody práce Charakteristika postupu Vyhodnocení Naplnění hypotéz Závěr Seznam pouţité literatury Přílohy

8 Úvod Děti v předškolním věku získávají první poznatky o světě, zdají se malé, nevinné, a tak moţná někoho překvapí, ţe se drogovou prevencí ve výchovně vzdělávacím procesu zabývají uţ i učitelky v mateřských školách. Lidská společnost se neustále vyvíjí, mění se ţivotní styl a objevují neţádoucí jevy. Často se setkáváme s alkoholismem, drogami, násilím, šikanou. Právě při běţné výchovné a vzdělávací práci v mateřské škole je mnoho příleţitostí, jak citlivě a nenásilně o nebezpečných a neţádoucích jevech hovořit, protoţe děti zde tráví s učitelkami většinu dne. A čím dříve se dozvědí o tom, co škodí jejich zdraví, nebo co jejich zdraví a ţivot ohroţuje, tím lépe. Absolventská práce se týká oblasti prevence drogových závislostí. Jejím cílem je vysvětlit opodstatněnost výuky drogové prevence u předškolních dětí, proč je uţ v tomto věku důleţitá a představit její realizaci v praxi. Ve svém výzkumu chci zjistit metody výchovné práce, které učitelky při své práci vyuţívají a jejich názory na provádění výuky drogové prevence jiţ u této věkové skupiny. Opírám se jednak o poznatky z odborné literatury, ale také o názory a zkušenosti učitelek z Mateřské školy Sluníčko v Nymburce. Během sociálně pedagogické praxe jsem se zúčastnila několika vyučovacích hodin a byla svědkem prolínání probíraných témat do dalších činností během dne. Netušila jsem, jak umí být malé děti přemýšlivé a jak dokáţí hodnotit chování jiných lidí v dobrém i špatném smyslu slova. Přesvědčila jsem se, ţe mnohé z těchto dětí jiţ mají představu o tom, co je drogová závislost. Některé viděly účinky a působení návykových látek, jako je kouření a alkohol, také ve svých rodinách. Ale co mne nejvíc překvapilo - kolik dětí má v tomto věku osobní zkušenost s ochutnáním alkoholu, dokonce se u některých objevují i zkušenosti s cigaretou. Poměrně dost dětí tráví svůj volný čas u televize a počítače, které rovněţ mohou vyvolat závislost. Zde se potvrzuje to, o čem se v souvislosti s výchovou mladé generace často mluví. Dnešní rodina má na své děti málo času, rodiče jsou pracovně velmi vytíţeni a některé podstatné věci ve výchově jim pak snadno unikají. 8

9 Cituji slova Dagmar Novákové z Institutu Filia, která jako první po revoluci v roce 1989 u nás s výukou drogové prevence v předškolním věku začínala: Nezapomínejte, ţe váš osobní příklad hraje velkou roli při formování postojů dítěte. Jsou to hlavně rodiče, kdo učí dítě řešit problémy a naplňovat potřeby. A právě selhání a nedostatečnost v těchto oblastech vede často k experimentu s drogou 1) U předškolních dětí se klade důraz především na zdravý ţivotní styl a na podporu ochrany zdraví. Je moţné je vychovávat v tomto směru pomocí pohádek, jak klasických tak i moderních, které byly vytvořeny právě jako pomocné texty pro pedagogy ke zvládnutí výuky drogové prevence. V budoucnosti by tato zkušenost z mateřské školy měla děti alespoň částečně ochránit před různými problémy, které ze závislostí vycházejí. 1) Nováková, Panenka Jablenka a kluk Viktor, str.4 9

10 TEORETICKÁ ČÁST 1. Co je to droga O problematice drog se běţně mluví ve sdělovacích prostředcích a je bohuţel v dnešní době častou realitou. Drogy jsou látky, které pocházejí v rostlinné podobě přímo z přírody, nebo jsou vyrobené v laboratořích. Uţívání drogy škodí jak samotnému uţivateli, tak celé společnosti. Pokud vznikne závislost na droze, uţivatel je nucen ji brát pravidelně, jinak mu hrozí abstinenční příznaky. Droga ničí člověka jak po stránce psychické, tak fyzické. Narušuje jeho sociální kontakty s okolím. Droga je kaţdá chemická, nebo přírodní látka, která mění tělesný, nebo duševní stav člověka a vyvolává psychickou, nebo tělesnou závislost. 2) Uţ velmi malé děti se mohou setkat se situacemi, které mají s drogou něco společného. V parcích se povalují odhozené injekční stříkačky, ve městech mohou zahlédnout podivně vypadající osoby, s alkoholem a kouřením se setkávají ve svých rodinách a blízkém okolí. 2. Proč lidé drogy užívají Kdyţ se zamýšlíme nad důvody, proč lidé začnou brát drogy, dostaneme zhruba následující seznam: zvědavost, tlak party, touha po odlišnosti, revolta proti světu dospělých, narušená schopnost navazovat sociální kontakty, snaha překonat pocity méněcennosti, partnerské problémy, problémy ve škole, v práci, touha zvýšit psychický, nebo tělesný výkon, bolest, nemoc, očekávání inspirace, silný záţitek, nedostatek lásky apod. 3) Lidé začnou uţívat drogy, protoţe chtějí na svém dosavadním ţivotě něco změnit. Jsou s ním z nějakého důvodu nespokojení a droga jim má pomoci vzbouřit se, zahnat nudu. Nebo to prostě jen tak chtějí zkusit, zlepšit si náladu, experimentovat. Neuvědomují si, ţe jednou můţe přijít problém v podobě závislosti. 3. Důsledky užívání drog pro společnost Proč se vlastně prevence v této oblasti provádí a proč je tak důleţitá? 2) Pothe, Dítě v ohrožení, str ) Nováková, Zdravý způsob života a prevence závislostí, str. 1 10

11 Uţívání drog je pro jedince i pro zdraví populace velmi rizikové. Pokud konzumace drogy přesáhne určitou mez, vzniká postupně závislost na ní. Konzumace legálních drog - alkoholu a tabáku - je v dnešní civilizaci společností tolerovaná, zákony ji nezakazují, je tedy běţnou záleţitostí. Zneuţívání drog, drogová závislost a její rozvoj, je ale velkým problémem ve většině zemí na světě. Přináší negativní dopady především na zdraví uţivatelů, na nejbliţší okolí lidí, kteří drogu začali uţívat, ohroţuje ale i zdraví společnosti. Hrozí riziko šíření nákaz mezi ostatní obyvatele, protoţe uţivatelé drog neţijí pouze v uzavřených komunitách. Dopady nejsou jenom v ekonomické a sociální oblasti, ale problém začíná narůstat v oblasti zdravotní jako komplikace zdravotního stavu, které jsou často nevratné, jsou špatně nebo nejsou vůbec léčitelné, případně i takové, které vedou ke smrti. Jde o ţloutenky typu A, B, C a také o nemoc nejtěţší HIV/AIDS. 4) Díky promyšlené prevenci se společnost snaţí předcházet problémům. Protoţe pokud se mezi lidmi i drogově závislými nebude provádět prevence, ekonomické následky ponese kaţdý obyvatel země. Zvýší se kriminalita a tím nastanou vyšší výdaje za uvězněné klienty, stoupnou výdaje za léčebné výlohy. V Česku je 32 tisíc takzvaných problémových narkomanů, kteří si drogu píchají do ţíly. Dvě třetiny z nich jsou na pervitinu. Počet vyměněných stříkaček stále stoupá: V roce 1999 jich bylo 850 tisíc, v roce ,4 milionu a v roce 2008 uţ 4,6 milionu. 5) Pokud jiţ drogu uţívají, je důleţité tyto závislé lidi podchytit, pracovat s nimi, pomoci jim a tím předcházet dalším problémům. 4. Závislost a návykové chování Závislosti a návykové chování mají podobné rysy. Např. je to zhoršené sebeovládání, puzení, nebo silná touha, které lze těţko ovládnout. 4) VZP ČR, Drogy-Poznej svého nepřítele, str.2 5) viz.syslová-mf Dnes, drogy: Stát šetří, str.a5 11

12 Rozdíl mezi návykem a závislostí je dán projevy chování. Zatímco návyk je opakováním získaný sklon - tzn. projev naši vůle, závislost projevem vůle není, přestoţe k jejímu zvládnutí je vůle nezbytností. Často se můţeme setkat s pojmem psychická a fyzická závislost. Zatímco psychická závislost je zaloţena jen na naší vůli, fyzická závislost je podmíněná řadou biochemických reakcí v organismu (hormonální změny). Fyzická závislost nemůţe existovat bez současné závislosti psychické, zatímco psychická bez fyzické ano. 6) Dostat se dnes k látkám, které vyvolají u člověka závislost, je poměrně snadné. Poţíváním drogy se většinou člověk zbavuje nepříjemných pocitů napětí, úzkosti, zapomíná na nepříjemné chvíle a starosti, zapomíná na problémy. Pro někoho se uţívání drogy v dnešní náročné době můţe stát jednoduchým východiskem ze stresových situací. U dětí, které v rizikovém věku začínají s drogou experimentovat, se objevují důvody jako je odpoutání od reality, od napjatého prostředí v rodině, nebo ve škole. Droga těmto dětem supluje pozitivní citové záţitky, které jim jejich rodina nenabízí. 7) Ke svým příjemným pocitům a dalšímu fungování potom drogu potřebují. Stejné účinky, jako je uvolnění a zapomínání na problémy, mají také tzv. virtuální drogy televize a počítač. I na nich snadno vzniká návyk, jsou proto pro člověka stejně nebezpečné Závislost Znakem závislosti je silná touha, nebo pocit puzení uţívat látku. Takový člověk má potíţe se sebeovládáním, nedokáţe se uţívání této látky vzdát a k uţívání se opakovaně vrací. Po čase se objevují u těchto lidí zdravotní potíţe. Definice závislosti podle WHO: Závislost je stav psychický nebo fyzický, vyplývající z působení léku nebo psychotropně účinné látky na organizmus, charakterizovaný změnami chování a dalšími reakcemi, mezi něţ patří zejména chorobné lpění na kontinuálním nebo opakovaném podávání psychotropně působící látky. 8) Nejčastějšími závislostmi je závislost na alkoholu, tabáku, sedativech, organických rozpouštědlech, opiátech a dalších, zdraví škodlivých látkách. 6) 7) viz.pothe,dítě v ohrožení, str.146,147 8) 12

13 Ani malé děti nejsou v bezpečí před hrůzami drogové závislosti. Jiţ mnoho dětí se přímo za vraty školy setkalo s dealery, kteří jim bez nejmenších výčitek svědomí nabízeli své zkázonosné zboţí třeba zdarma, jen aby je nalákali a připravili si své budoucí zákazníky. 9) Děti mají bohuţel moţnost uţ od ranného věku se s drogou setkávat. Později potom velice snadno do závislosti sklouznou. Věk závislých na nějakém druhu drogy stále klesá, není výjimkou, ţe s marihuanou v dnešní době začínají experimentovat uţ desetileté děti. 4.2 Návykové chování Při troše fantazie a dobré vůle zde najdeme podobnosti se známkami závislosti, jakými jsou zvýšené mnoţství času, které návykový problém zabírá, zvyšování tolerance, zhoršené sebeovládání, odvykací stavy a pokračování vzdor škodlivým následkům. Lze tedy shrnout, ţe patologické hráčství, ačkoliv není závislostí v pravém slova smyslu, má se závislostmi mnoho společných rysů. 10) Návykové chování má se závislostí společné rysy, přestoţe se nejedná přímo o uţívání nějaké látky. Mezi nejzávaţnější patří patologické hráčství a závislost na hracích automatech. Definice návyku: Návyk je opakováním získaný sklon (schopnost) k vykonávání určité činnosti. Vybavuje se samočinně, automaticky, bez uvaţování a rozhodování. Vzniká buď bezděčně prostým opakováním (dynamický stereotyp), nebo se utváří záměrně cvikem. 11) Uţ v předškolním věku se setkáváme s dětmi, které nadměrně sledují televizi, vysedávají u počítače a svůj volný čas tráví hraním počítačových her. Přesvědčila jsem se o tom i při individuálních rozhovorech s dětmi v mateřské škole. Mnohé z nich jmenovaly sledování televize a trávení času u počítače za nejoblíbenější činnost, na kterou se těší, aţ přijdou domů ze školky. Od počítačových her je ale velmi blízko k závislosti na hracích automatech. 9) Elliotová, Jak ochránit své dítě, str.99 10) Nešpor, Návykové chování a závislost, str.32 11) 13

14 5. Drogy, se kterými se předškolní děti mohou setkat V mateřské škole jsem si ověřila, ţe mnoho předškolních dětí má za sebou své první zkušenosti s alkoholem. Některé dokonce i s kouřením. Nadměrné sledování televize a trávení času u počítače však můţe také způsobovat závislost na nich. Jsou to tzv. virtuální drogy. Pokud čteme v tisku o sociálně patologických jevech, dozvídáme se především o závislosti na alkoholu, kouření, nelegálních drogách, o rasismu a xenofobii. Přesto sem patří i závislost na tzv. virtuálních drogách Alkohol a kouření Někteří rodiče jsou k alkoholu a cigaretám velmi tolerantní. I kdyţ poţívání tzv. legálních drog zákon nezakazuje, závislost na nich existuje. K rizikům patří také alkoholické nápoje, nebo léky z domácí lékárničky. Otravy u malých dětí nastávají uţ po velmi malých dávkách, proto se vyplatí alkohol i léky dobře uschovat a ještě zamknout. 12) Karel Nešpor kromě alkoholu opodstatněně zmiňuje riziko špatně uloţených léků, které mohou dítě ohrozit na ţivotě. Někdy jsou děti svědky častého uţívání léků např. proti bolesti a nebezpečí jejich uţívání si neuvědomí. Ti, kteří mohou účinek alkoholu a drog porovnat na základě vlastní zkušenosti, tvrdí společně s těmi, kteří zkoumají účinky obou látek na psychiku člověka, ţe mezi účinkem některých drog a alkoholu neexistuje kvalitativní rozdíl. Alkohol, podobně jako jakákoliv droga, ovlivňuje naše psychické proţívání a můţe vyvolat psychickou nebo tělesnou závislost. 13) Alkohol je bohuţel pro děti snadno dostupný. Často se setkáváme ve sdělovacích prostředcích s aktivním nabízením návykových látek formou reklamy. Experimentování s alkoholem a cigaretami je podceňováno. Závislost na tabáku je nejrozšířenější závislostí vůbec. Cílem prevence kouření tedy je, aby děti s kouřením vůbec nezačínaly, aby si uvědomily, ţe ohroţuje zdraví nejen tomu, kdo kouří, ale i nekuřákům, kteří jsou často nuceni kouř pasivně vdechovat. 12) Nešpor, Vaše děti a návykové látky, str.3 13) Pothe, Dítě v ohrožení, str

15 Kuřáctví je u nás v současné době velkým problémem. Zatímco mnohé země (např. USA, Velká Británie, Francie) nastoupily cílený protikuřácký program, jehoţ výsledkem je postupné sniţování počtu kuřáků, v České republice procento kuřáků stoupá, zejména pak u mladé generace. 14) Co se týče kouření, setkávají se s ním děti odmalička na kaţdém kroku. Pokud se vyskytují kuřáci v jejich okolí, berou to jako normální součást ţivota. Pravděpodobnost, ţe se toto dítě stane jednou kuřákem, je větší. Je proto třeba ho pravdivě informovat o kouření a o jeho vlivu na zdraví Virtuální drogy Karel Nešpor ve své knize Návykové chování a závislosti v souvislosti s předškolními dětmi píše také o závislosti právě na virtuálních drogách, kterými jsou televize a počítač. Ty mohou v pozdějším věku zapříčinit např. vznik patologického hráčství. Patologické hráčství a hazardní hry jsou podle Nešpora později spojené s vysokým rizikem rozvoje závislostí právě na alkoholu a jiných drogách. Mnohokrát se ve sdělovacích prostředcích hovořilo o závislosti dětí na hazardních hrách a automatech, která vyvrcholila trestnou činností, poněvadţ jim scházely peníze. Hraní počítačových her často tomuto jevu předchází. Pokud se televize a počítač vyuţívá v přiměřené míře, závislost na nich nevzniká. Pokud ale začínají vyplňovat podstatnou část dne, jsou přednější neţ dřívější zájmy, můţeme jiţ hovořit o vzniku závislosti. Takové děti časem ztrácí zájem o jiné aktivity, nerady chodí ven, jejich přehnaný zájem o počítač a televizi se projeví např. úbytkem kamarádů, tloustnutím, nadměrnou únavou. Ve školce se nudí. A to uţ by mělo být varovným signálem pro rodiče. Bohuţel mnozí z nich v této činnosti své děti podporují, neboť nemají čas se jim osobně věnovat. Povaţují to za bezpečné, protoţe mají své děti na očích. Pro dětskou psychiku jsou ale virtuální drogy nebezpečné, protoţe narušují jejich reálné vnímání světa, prostřednictvím televize a počítače děti vnímají násilí jako něco, co do dnešní společnosti prostě patří. 14) Smolíková, Palatinová, Normální je nekouřit, str.4 15

16 5.2.1 Televize Obrazovka je v dnešních domácnostech nedílnou součástí zařízení. Rodiny tak spolu doma mluví čím dál méně a to se dá povaţovat za negativní jev. Uţ z hlediska výchovy malých dětí. Pro ně je lepší, aby měly vlastní smyslové záţitky, třeba ze hry s kamarády, z vycházky do přírody. To jim dá rozhodně více. Pokud rodič raději zmáčkne knoflík televize, můţe se stát, ţe jeho potomkovi jednou bude stačit pouze ta televize a počítač, pozvání na procházku bude brát jako vyrušení. Komunikaci s okolím se děti díky televizi nenaučí. Je zajímavé, ţe ačkoliv se televizní programy stávají pro většinu lidí jednou z hlavních náplní volného času, věnuje se vlivu sledování televize tak málo času. A přitom má tolik podob, tolik příčin a důsledků. 15) Média mají negativní vliv na narůstání sociálně patologických jevů u dětí a mládeţe, a to díky filmům a hrám s násilnou tematikou. Divíme se uţ dnes, kolik násilí je mezi dětmi, šikana na školách se objevuje stále v niţším věku. Sledování násilí v televizi pro malé děti není vhodné, protoţe ony tento jev neberou jako negativní, těţko rozliší fantazii od skutečnosti. Televize zbavuje děti jejich vlastní aktivity. Oslabuje jejich samostatné myšlení. Ale je pravda, ţe u televize dítě vydrţí a méně zlobí. Opičáci mají práci, polévají opičku. Ta však není k probuzení, zaspala i rozcvičku. Nešla ani na snídani, nechce vidět živáčka, to má z toho, že je noční - televizní divačka. (z archivu MŠ Sluníčko ) Počítač Stejně jako trávení volného času u televize, vyvolává u dětí návyk i hraní počítačových her. Takové dítě, pokud jej chceme dostat od počítače např. ke společnému jídlu, nebo přípravě úkolů, bývá vzteklé, nervózní, podráţděné. Počítačové hry, jejich rizikovost, zejména pro děti, je evidentní. Patří sem zanedbávání školy, zaostávání v sociálních dovednostech, rizika pro zdravý vývoj pohybového systému, prvek násilí a riskování v mnoha počítačových hrách. 16) 15) Hajný, O rodičích, dětech a drogách, str.98 16) Nešpor, Návykové chování a závislost,str.36 16

17 Karel Nešpor zmiňuje dopady na dětskou psychiku, ale i jejich fyzický vývoj a sociální dovednosti. Tyto děti se hůře vyjadřují a hůře se prosazují v kolektivu. V rozhovoru s Mgr. Martinou Radonskou v měsíčníku Informatorium (časopis pro výchovu a vzdělávání dětí od 3 do 8 let.) je uváděn příklad závislosti na počítači prokázaný u předškolního chlapce. Speciální pedagoţka v článku Sociálně nevyzrálé dítě se může ocitnout na okraji popisuje problémy sociálně nevyspělých dětí, které nastupují do mateřských škol. Děti, které ţijí v rodinách s odlišnými vzorci chování, mají v mateřské škole problémy s navazováním komunikace a začleňováním do kolektivu vrstevníků. Uváděla zde příklad, se kterým se setkala v praxi: Přišla za mnou maminka s chlapečkem, o kterém říkala, ţe je mimo. Mluvila o tom, ţe nevnímá lidi ze svého okolí. Dále se autorka rozepisuje o pozorování chlapce v kolektivu dětí v mateřské škole, o jeho zvláštních projevech, kdy například ubliţoval ostatním dětem a stále se při tom usmíval. Učitelky se mu snaţily vysvětlovat nebezpečnost jeho chování vůči ostatním dětem. Nakonec se při pohovorech s maminkou ukázalo, ţe chlapec se svým otcem tráví veškerý svůj volný čas při počítačových hrách. Jinak velmi inteligentní chlapec tak chápal agresi jako normální projevy v chování. Proto jsme se s maminkou domluvily, ţe bude nezbytné odpoutávat Péťu od počítače. Ten se tomu ale velmi intenzivně bránil, byl uţ na počítači závislý. S maminkou jsme konzultovaly moţné náhradní činnosti, které by Péťu zaujaly. Potíţ byla v tom, ţe hraní na počítači bylo spojeno s tatínkem a ten sám nebyl příliš ochoten se hraní na počítači vzdát. 17) Na tomto příkladu vidíme, ţe závislosti mohou vznikat uţ u předškolních dětí a ty díky tomu mají problémy se začleňováním do kolektivu, ve výchovných zařízeních se mohou cítit nepochopené a zmatené. Náprava je velmi zdlouhavá, je nutná úzká spolupráce pedagogů i rodičů. Coţ se mnohdy míjí účinkem, jak je popisováno výše - tatínek malého Péti se sám těţko her na počítači vzdával. Pomoci také mohou ostatní děti v kolektivu, kterým je vysvětleno, ţe kaţdý z lidí má dobré a špatné vlastnosti, ţe by se navzájem měly tolerovat, ale v určitých mezích. Důleţité je vyzdvihovat je v tom, v čem vynikají a posilovat tak jejich sebevědomí. Pokud děti dlouhodobě sledují virtuální agresivní hry a programy, samy potom mohou mít blízko k agresivitě a šikaně ve svém pozdějším ţivotě. 17) viz. Radonská, Informatorium, str

18 6. Význam rodiny pro utváření dětské osobnosti Prevence drogových závislostí u předškolních dětí navazuje na prvotní výchovu v rodině. Rodina má zásadní význam pro zdravý psychický, tělesný a sociální vývoj dítěte. Dítě nejen vychovává a chrání je před vnějším nebezpečím, ale také rozvíjí jeho dovednosti a schopnosti. Učí je být odolným vůči stresu. Dítě pociťuje ţivotní jistotu, pokud má nablízku svou rodinu, která jej vychovává a které můţe důvěřovat. Děti, které nemají moţnost vyrůstat v harmonické rodině, jsou v budoucnu náchylnější k rizikovému chování. Uţivatelem drog se totiţ často stává člověk, jehoţ dětství a dospívání bylo poznamenáno nějakými problémy s nejbliţším okolím. Na své starosti a trápení takové děti nezřídka upozorňují poruchami chování. 18) Nepodnětné prostředí, pasivita a stereotyp dětské osobnosti nic nepřinášejí, naopak. Dříve nebo později si začne hledat své místo ve světě, kde bude sbírat zkušenosti a všechno si chtít vyzkoušet. Jak se mu podaří odolávat nástrahám záleţí na tom, co do něho odmalička rodina vloţila, jaký mu dala v oblasti postojů a vyznávání hodnot základ. Tento základ je důleţitý v rizikovém věku, aby v partě vrstevníků toto dítě umělo odmítat věci, které ho ohroţují na zdraví. 6.1 První roky života dítěte V batolecím období, tedy od 1 do 3 let věku dítěte, se nedá o prevenci ohledně návykových látek ještě hovořit. Děti se učí především základům komunikace a souţití s okolím, základním sociálním normám. Podle toho co jim dospělí zakazují, nebo dovolují, si osvojují co je špatné a dobré. Je ţádoucí dětem připravit bezpečné a láskyplné prostředí, být k nim laskaví, ale důslední, co se týče dodrţování pravidel. Aby snadno samy rozeznaly, co ještě smí a co uţ nesmí. Kdyţ dítě hodnotíme, učíme je rozeznávat, co udělalo dobře, nebo špatně. Důleţitá je komunikace, dát dítěti určitou volnost v jeho projevech, ale stanovit mu hranici. Uţ v tomto věku posilovat zdravé sebevědomí, nabízet podnětné prostředí, utvářet kladné vztahy ke členům rodiny. 18) viz. Vodičková, MŠ Sluníčko Nymburk 18

19 Dobře proţité první roky ţivota nejsou jistě všechno, ale dávají do ţivota dobrý start. Takové děti bývají optimističtější a dokáţou navazovat hlubší citové vztahy, a to i k rodičům. Bývají také méně často smutné, agresivní a je u nich menší riziko trestné činnosti a problémů s návykovými látkami v pozdějších letech. Lépe se také učí. Jsou i zdravější, protoţe jejich organismus nebyl v časném dětství vystavován chronickému stresu. 19) U předškolních dětí, tedy ve věku od 3 do 6 let, ke kterým se tato práce vztahuje především, uţ je potřeba o prevenci drogových závislostí uvaţovat, i kdyţ se to můţe zdát poněkud předčasné. Dítě předškolního věku se díky své zvídavosti uţ spíše setkává s různými rizikovými situacemi. Předcházení uţívání návykových látek je prevencí primární. Primární protidrogová prevence je nejúčinnější tehdy, dochází-li k ní naprosto přirozeným způsobem výchovou dítěte v rodině, protoţe jaký postoj zaujímají příslušníci rodiny k alkoholu, kouření apod., takové názorové postoje si postupně formuje dítě jiţ v předškolním věku a tyto charakteristiky si nese i do budoucna, tedy do období, kdy je přímo či nepřímo s drogou konfrontováno. 20) Děti přijímají vzory chování svých nejbliţších a tyto vzory chování potom ve svém ţivotě napodobují. Zákaz pití alkoholu i při mimořádných příleţitostech, jako je třeba Silvestr, dává dítěti najevo, ţe to s takovým zákazem rodiče myslí váţně, a ţe to tedy bude asi důleţité. Takové dítě je pak ve vztahu k alkoholu opatrnější, i kdyţ je mimo přímý dohled rodičů. 21) Chování, kterému se naučí v rodině, děti berou jako standardní, i kdyţ standardní není. Pokud jsou zvyklé, ţe rodiče tolerují jejich experimentování s látkami jako je tabák a alkohol, ponesou si tento poznatek dále do ţivota jako naprosto normální věc. 6.2 Jsou dnešní děti jiné? Přestoţe uţívání drog sahá daleko do minulosti, jejich neblahé účinky v dnešní společnosti jsou čím dál více patrné. Bohuţel i mezi dětmi. Proč tomu tak je? 19) Nešpor, Vaše děti a návykové látky, str.33 20) 21) Nešpor, Vaše děti a návykové látky, str.38 19

20 Při srovnávání toho, jak ţijí dnešní děti oproti minulým generacím, je nutné současně zmínit vlivy a podmínky, v nichţ dnešní dítě vyrůstá a které na něho působí. Po dlouhá léta se bral předškolní věk jako období nezralosti a nedokonalosti. Dnešní děti však vstupují dříve do sloţitějších sociálních vztahů, jsou více aktivní. Jsou obvykle lépe fyzicky vyvinuté neţ v minulých generacích, jsou mentálně vyspělejší. Jejich minulí vrstevníci nebyli zdaleka tak existenčně zabezpečení, rodina spolu ale trávila mnohem více času neţ dnes. Dospělí byli pro děti velkou autoritou. Dnes se dítě stává pro dospělé rovnoprávnějším partnerem, neţ tomu bylo v minulosti, vztah mezi rodiči a dětmi se demokratizuje. V prevenci problémů s návykovými látkami se správně zdůrazňuje nebezpečí nudy. Svá rizika však s sebou nese také opačný extrém, totiţ kdyţ je dítě soustavně přetěţované a vyčerpané. 22) Dnes jsou děti cílevědomě svými rodiči stimulovány k nadměrným výkonům, protoţe ve společnosti se klade důraz na stoupající potřebu vzdělanosti a odbornosti. Tím se však zuţuje prostor pro jejich spontánní dětské hry a činnosti. Navštěvují mnoţství různých krouţků, ale co jim chybí především je kontakt se svou vlastní rodinou, která na ně má často velmi málo času. Dnešní ţivot oproti minulým desetiletím je příliš dynamický. Můţe dojít i k pro rodiče nevysvětlitelnému chování takto vedených dětí. U dětí, které citově strádají, se můţe vyskytovat závislost na virtuálních drogách (počítač, televize), agresivita, necitlivost, lhostejnost. Nedostatek zájmu ze strany dospělých vede k tomu, ţe děti začínají např. ubliţovat druhým, aby na sebe upozornily. Není výjimkou, ţe dnes dítě dostane po příchodu z výchovných zařízení doma večeři a jde spát, usíná nikoli se čtenou pohádkou, ale společníkem se mu stává CD přehrávač. Individuální rozhovory, které jsem vedla s dětmi, měly mnohdy tento smutný podtext. Děti potřebují dostatek porozumění a zájmu. A protoţe se jim toho nedostává, narůstá počet dětí s problémy psychologického rázu, dětí s nerovnoměrným vývojem, poruchami učení a chování. Tyto skutečnosti jsem dozvěděla také od učitelek v mateřské škole Sluníčko. Mládeţ a mladí dospělí mají zkreslený obraz o světě. Kdyţ jsou nuceni si začít namáhavou prací sami vydělávat peníze, protoţe rodiče uţ nejsou ochotní jim je dávat, jejich svět se hroutí. Někteří začínají krást, někteří se utíkají k drogám. 23) 22) Nešpor, Vaše děti a návykové látky, str.18 23) Prekopová, Děti jsou hosté, kteří hledají cestu, str

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_13 Název materiálu: Prevence úrazů a nemocí Tematická oblast: Tělesná výchova 1. ročník Anotace: Úrazy představují závažný zdravotnický problém. Cílempráce

Více

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Č.j. : 239/09 Skartační znak: S 5 Spisový znak: A. 1. 6. Účinnost od : 15. 8. 2009 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení ve vyučovacím předmětu Výchova ke zdraví Vzdělávací obsah předmětu preventivní ochrana a odpovědnost

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň ZŠ Základní Předmět Zdravověda Téma

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Primární prevence na škole

Primární prevence na škole Primární prevence na škole Preventivní tým: Školní metodik prevence: školní metodik prevence zástupkyně ředitele školy výchovná poradkyně Mgr. Ivona Gryčová Konzultační hodiny : pondělí: 13,30 14,30 Individuální

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti.

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti. Pravidla pro hodnocení ţáka Úvod Hodnocení ţáků je součástí běţné výchovně vzdělávací činnosti pedagogických pracovníků, kterou vykonávají podle dohodnutých pravidel ve výuce i mimo ni. Hodnocení, probíhající

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Mgr. Petra Kadlecová Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Kapitola 1 strana 2 Prevence rizik návykových látek Prevence (dle WHO): soubor intervencí s cílem zamezit a snížit

Více

Vztahy mezi lidmi a formy soužití vztahy ve dvojici (kamarádství, přátelství, láska, partnerské vztahy, manželství, rodičovství) vztahy ve dvojicích

Vztahy mezi lidmi a formy soužití vztahy ve dvojici (kamarádství, přátelství, láska, partnerské vztahy, manželství, rodičovství) vztahy ve dvojicích Předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 7. Časová dotace: 1 hodina týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy Září, říjen, listopad respektuje přijatá pravidla soužití mezi vrstevníky a partnery a

Více

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Minimální preventivní program 2013-2014 Příloha celoročního plánu. Program protidrogové prevence pro školní rok 2013-2014 Úvod:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV OKRUŽNÍ 367, 364071 Bochov ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE Příloha ŠVP pro ZV Oáza ( školní rok 2007 2010 ) Zpracovala : Mgr. Marta Giorgiutti, školní metodik prevence Garant

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Základní škola a Mateřská škola Habry, V Zahradách 18, 582 81 Habry Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Obsah: 1. Předmět úpravy 2. Vymezení základních pojmů 3. Začlenění

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Č.j. : /15 Skartační znak: A 10 Spisový znak: A. 1. 4. Účinnost od : 26. 1. 2015 INFORMACE

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Příloha č. 1 Minimálního preventivního programu šk. r. 2013 / 2014. Primární prevence v tématických plánech vyučovacích předmětů ve šk. r.

Příloha č. 1 Minimálního preventivního programu šk. r. 2013 / 2014. Primární prevence v tématických plánech vyučovacích předmětů ve šk. r. Příloha č. 1 Minimálního preventivního programu šk. r. 2013 / 2014 Primární prevence v tématických plánech vyučovacích předmětů ve šk. r. 2013 / 2014 ročník předmět téma měsíc 1.r. Prvouka Jsem školák

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme skutečností. kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání. Samostatné a sebevědomé vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci. vztahu k sobě i okolnímu prostředí. Seznamuje

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výchova ke zdraví 6. ročník vztahy mezi lidmi a formy soužití - vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity - rodina, škola, vrstevnická skupina, obec, spolek Vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,

Více

Nabídka programů pro střední školy

Nabídka programů pro střední školy Nabídka programů pro střední školy Interaktivní hra více lektorů HRA O AIDS skupinová práce pod vedením lektorů na 5 interaktivních stanovištích výuka, názorné ukázky, plnění úkolů a možnost vyjádřit své

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program (dle metod. pokynu MŠMT č. 145 14/2000-51) Školní rok 2011/2012 V Chlebovicích dne 30.8.2011 Vypracovala: Mgr. Alena Glembková, Aktualizace: Mgr. Lucie Brusová, ŠMP Obsah:

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

ZŠ a MŠ Staňkovice. Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016. Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny

ZŠ a MŠ Staňkovice. Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016. Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny ZŠ a MŠ Staňkovice Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 Název zařízení: Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny Adresa: Postoloprtská 100, Staňkovice 439 49 Telefon: 415 721

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A ZDRAVÍ VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 6. PRŮCHOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A ZDRAVÍ VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 6. PRŮCHOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky respektuje přijatá pravidla soužití mezi spolužáky a vrstevníky

Více

KLÍČOVÉ KOMPETENCE V OBLASTI

KLÍČOVÉ KOMPETENCE V OBLASTI KLÍČOVÉ KOMPETENCE V OBLASTI ZDRAVÉHO ŢIVOTNÍHO STYLU SEMINÁŘ POŘÁDÁ: REGIONÁLNÍ KONZULTAČNÍ CENTRUM PRO ÚSTECKÝ KRAJ: LEKTOR SEMINÁŘE: MGR. BC. ANNA HRUBÁ GARANT SEMINÁŘE: ING. MICHAELA ROZBOROVÁ Obsah

Více

Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů. Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ

Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů. Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ Osnova prezentace Prevence z pohledu krajského úřadu Výskyt SPJ ve Zlínském kraji Předpoklady pro

Více

Absolventská a bakalářská práce

Absolventská a bakalářská práce Absolventská a bakalářská práce Smysl absolventské práce aneb co mám ukázat, že umím Rozšířit vědomosti, akademické i praktické schopnosti a dovednosti Samostatná práce s literaturou a citacemi Vytvoření

Více

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM dlouhodobý V Holicích dne 28.8. 2010 vypracovala: Ing.Smitková

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

NEBOJÍM SE ŘÍKAT NE! Mateřská škola Klubíčko Grusova 448 Pardubice

NEBOJÍM SE ŘÍKAT NE! Mateřská škola Klubíčko Grusova 448 Pardubice NEBOJÍM SE ŘÍKAT NE! Mateřská škola Klubíčko Grusova 448 Pardubice ZÁMĚRY PROJEKTU: Dlouhodobě zakotvit celou problematiku do školního vzdělávacího programu. Zkoordinovat související činnosti a aktivity

Více

Tabulka 1: První pomoc ve vzdělávacím obsahu RVP ZV pro 2. stupeň

Tabulka 1: První pomoc ve vzdělávacím obsahu RVP ZV pro 2. stupeň Tabulka 1: První pomoc ve vzdělávacím obsahu RVP ZV pro 2. stupeň Vzdělávací oblast ČLOVĚK A SPOLEČNOST uplatňování aktivního přístupu k ochraně zdraví, života, majetku při běžných, rizikových i mimořádných

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Příloha ŠVP č.2. 5.5.2 Občanská výchova

Příloha ŠVP č.2. 5.5.2 Občanská výchova Příloha ŠVP č.2 Ve školním roce 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 se uvedené předměty rozšiřují o tyto očekáváné výstupy a učivo. Jedná se o očekávané výstupy, které byly dříve v předmětu Výchova ke zdraví,

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích Pražská ul.č.168, Pyšely, PSČ 251 67, okr. Benešov, tel.: 323 647 215, E-mail: zspysely@zspysely.cz, www.zspysely.estranky.cz Školní vzdělávací program pro školní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 8. 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 8. - uvede příklady nejčastějších porušování základních lidských práv a svobod, zamyslí se nad jejich příčinami a

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874

Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Ostravská 1710 okres Karviná MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2009/2010 Platnost od 1. 9. 2009 Ředitel školy: Mgr. Rudolf Fiedler Vypracovala: Mgr. Ingrid

Více

- riziková místa a situace. - armáda ČR

- riziková místa a situace. - armáda ČR 17 Učební osnovy ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět se doplňují: Místo, kde žijeme Ročník: 1. ročník riziková místa a situace Ročník: 4. ročník armáda ČR 18 Lidé kolem nás Ročník: 3. ročník projevuje

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti Zpráva o zájemci o pěstounství Tento materiál vznikl v Amalthea o. s. z podkladů organizace British Association for Adoption & Fostering (2008) v rámci spolupráce s Pardubickým krajem, Nadací LUMOS, Centrem

Více

Člověk roste a vyvíjí se

Člověk roste a vyvíjí se Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_Přv-Z 5.,7.34 Vzdělávací oblast: Přírodověda - Autor: Mgr. Aleš Hruzík Jazyk: český Očekávaný výstup: žák správně definuje základní probírané pojmy a jejich vzájemné vztahy

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@spelechovska.cz Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Škola prochází postupnou rekonstrukcí a je vybavovány moderním zařízením a pomůckami.

Více

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018 Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018 Zpracovaly: Mgr. Martina Černá, Mgr. Petra Kňurová 1. Úvod Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2009-2010

Minimální preventivní program na šk. rok 2009-2010 Základní škola Roštín PSČ 768 03, Roštín 148,tel. 573 368 075 Obsah Minimální preventivní program na šk. rok 2009-2010 1 Drogová prevence 2 Předpoklady pro splnění "Minimálního preventivního programu"

Více

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013 Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013 Zpracoval: Mgr. Tomáš Krchňák metodik prevence Wichterlovo gymnázia 1. Úvod Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Účinnost od: 1. 1. 2011 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických

Více

Informační centrum školy jako nezastupitelná podpora výuky. Jana Nejezchlebová Moravská zemská knihovna

Informační centrum školy jako nezastupitelná podpora výuky. Jana Nejezchlebová Moravská zemská knihovna Informační centrum školy jako nezastupitelná podpora výuky Jana Nejezchlebová Moravská zemská knihovna Obsah prezentace Úvod Rámcové vzdělávací programy Vzdělávací oblasti a jejich výstupy Role knihovníka

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. František Slípka Telefon na ředitele

Více

KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME

KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME PRÁCE S DĚTMI Z JAZYKOVĚ ODLIŠNÉHO PROSTŘEDÍ TERMÍN:

Více

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

SPOLEČNOU CESTOU. Bc. Kamil Podzimek

SPOLEČNOU CESTOU. Bc. Kamil Podzimek SPOLEČNOU CESTOU Bc. Kamil Podzimek 2010 2014 2010 2014 Otázky a odpovědi před volbami Jaké jsou aktuální problémy v oblasti zneužívání návykových látek v Praze a jejich možná řešení, která budete prosazovat?

Více

Minimální preventivní program - školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program - školní rok 2015/2016 Minimální preventivní program - školní rok 2015/2016 Odpovědný garant programu je Mgr. Stanislav Oplt, DiS., koordinátor prevence rizikových projevů chování. 1. Realizace MPP vychází z těchto dokumentů:

Více

Studijní pobyt v Turecku

Studijní pobyt v Turecku Studijní pobyt v Turecku V květnu tohoto roku jsem měla moţnost společně s dalšími účastníky studijní návštěvy poznat město Afyonkarahisar v Turecku, o jehoţ existenci jsem do té doby neměla ani potuchy.

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

lškola bez drog a šikany

lškola bez drog a šikany Minimální program prevence sociálně patologických jevů Školní rok 2007-2008 lškola bez drog a šikany Cíl : Informovanost všech žáků v oblasti sociálně patologických jevů. Systematická výuka a výchova ke

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Nová Ves pod Pleší Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Preventista: Bc. Hana Zemanová Realizátor: Základní škola Nová Ves pod Pleší Garant: Ředitelství ZŠ Nová Ves pod Pleší

Více

Programy pro mateřské školy. Exkurse na Městské policii

Programy pro mateřské školy. Exkurse na Městské policii ŠKOLNÍ PROGRAMY Značnou část preventivní práce MP Český Krumlov představuje práce s dětmi a mládeží. Stále platí staré české přísloví, které praví, že příležitost dělá zloděje. O jeho pravdivosti se při

Více

Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012

Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012 Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012 ŠKOLA PRO ŢIVOT, VE KTERÉM CHCEME OBSTÁT JAKO LIDÉ Cílem je připravit takového žáka, který bude mít dovednosti, vědomosti i morální vlastnosti použitelné

Více

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové:

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové: MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice Obránců míru 369 Kopřivnice ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Michaela Lukešová

Více

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 6. Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Poznámky vysvětlí na příkladech souvislosti mezi

Více

ČTĚME DĚTEM 20 MINUT DENNĚ. KAŽDÝ DEN! To není JDI A ČTI SI, ale POJĎ, BUDU TI ČÍST

ČTĚME DĚTEM 20 MINUT DENNĚ. KAŽDÝ DEN! To není JDI A ČTI SI, ale POJĎ, BUDU TI ČÍST ČTĚME DĚTEM 20 MINUT DENNĚ. KAŽDÝ DEN! Naším cílem je prostřednictvím společného čtení budovat pevné vazby v rodině a podporovat širší přístup dětí a mládeže ke kulturním statkům. Předčítání rozvíjí paměť

Více

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit Zavádění komplexního systému DVPP do praxe škol CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit NÁZEV SEMINÁŘE LEKTOR STRUČNÝ OBSAH ZÚČASTNĚNÉ ŠKOLY TERMÍN MÍSTO KONÁNÍ 8 hodin Ředitel jako manažer

Více

DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE HRAVĚ O PREVENCI

DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE HRAVĚ O PREVENCI DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE HRAVĚ O PREVENCI Program naplňuje výstupy stanovené Rámcovým vzdělávacím programem. Formy působení jsou přizpůsobeny věkovým skupinám dětí. Zaměřuje

Více

Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná východiska

Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná východiska EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná

Více

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 Obsah: 1. Úvod... 1 2. Výchozí situace a analýza současného stavu... 1 3.

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy a školská zařízení.

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

Podpora rozvoje inovačních přístupů k vzdělávání a jejich vyuţívání v MŠ. Úvodní odborná konference projektu

Podpora rozvoje inovačních přístupů k vzdělávání a jejich vyuţívání v MŠ. Úvodní odborná konference projektu Podpora rozvoje inovačních přístupů k vzdělávání a jejich vyuţívání v MŠ CZ.1.07/1.3.02/04.0014 Úvodní odborná konference projektu 12. října 2011 PERSPEKTIVY INOVACÍ A ALTERNATIVNÍCH METOD V PRAXI MATEŘSKÝCH

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška Identifikace Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Adresa školy: Kpt. Jaroše 612, 432 01 Kadaň Ředitelka školy: Bc. Diana Roubová

Více

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví Výchova ke Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávání v předmětu Výchova ke je zaměřeno na: preventivní ochranu základní hygienické, stravovací, pracovní i

Více