1. INOVACE PROJEKTU ZDRAVÁ ŠKOLA 2008/2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. INOVACE PROJEKTU ZDRAVÁ ŠKOLA 2008/2009"

Transkript

1 1. INOVACE PROJEKTU ZDRAVÁ ŠKOLA 2008/2009 Předkladatel Název organizace: Základní škola Boskovice, okres Blansko Adresa: Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května Boskovice okres Blansko Jméno a příjmení statutárního zástupce: Mgr. Dagmar Oujezská Telefon: , Typ organizace: příspěvková Zřizovatel: Město Boskovice Adresa: Masarykovo nám. 4/2, Boskovice, Telefon: Řešitel Název organizace: Základní škola Boskovice, okres Blansko Jméno a příjmení: Mgr. Dagmar Oujezská, Mgr. Jana Svobodová, Mgr. Jana Formánková, Mgr. Jarmila Buchtová, Mgr. Jana Šafránková, Mgr. Gabriela Staňková, Mgr. Eva Liznová 2. ÚVOD Škola je od roku 1994 zapojena do sítě Škol podporujících zdraví. Škola podporující zdraví je taková škola, která aktivně podporuje a chrání fyzické, duševní a sociální zdraví a pohodu všech členů školního společenství prostřednictvím konkrétních pozitivních kroků, k nimţ patří: tvorba školní politiky, strategické plánování a profesní rozvoj zaměstnanců. Zaměřuje se přitom na oblasti jako je kurikulum, celkový étos školy, fyzické prostředí a vztahy s okolním světem. Co je cílem programu ŠPZ? Cílem programu ŠPZ je rozvíjet ţivotní kompetence kaţdého ţáka tak, aby úcta ke zdraví a schopnost chovat se odpovědně ke zdraví svému i druhých, patřily mezi jeho celoţivotní priority. Klíčové ţivotní kompetence jsou formulovány na úroveň dospělého člověka. U dětí a dospívajících v edukačním prostředí slouţí vytýčená podoba kompetence k tomu, aby pedagogové mohli určit a naplánovat směr dlouhodobého výchovně-preventivního procesu jiţ od jeho počátku. To zároveň vyţaduje, aby klíčové kompetence podrobně specifikovali pro jednotlivé stupně osobnostního vývoje ţáka a našli pro ně odpovídající vzdělávací obsahy a vyučovací styly. Naše základní škola se tímto účastní projektu Zdravá škola

2 Je důleţité uvědomit si následující skutečnost: - do hovoříme v Boskovicích o 3 základních školách: - ZŠ Boskovice, nám. 9. května - zařazena v síti ŠPZ od roku ZŠ Boskovice, Sušilova - není v síti ŠPZ - ZŠ Boskovice, Slovákova - není v síti ŠPZ - od existuje v Boskovicích 1 základní škola, která sestává ze 3 pracovišť: - pracoviště nám. 9. května - dále se zabývá projektem Zdravá škola - pracoviště na ul. Sušilova - nepracuje v projektu Zdravá škola - pracoviště na ul. Slovákova - nepracuje v projektu Zdravá škola 3. PŘEDSTAVENÍ ŠKOLY Základní škola Boskovice, okres Blansko sestává ze tří budov: pracoviště na náměstí 9. května pracoviště na ulici Sušilova pracoviště na ulici Slovákova Tuto podobu škola má od , kdy na základě rozhodnutí Zastupitelstva města Boskovice došlo ke sloučení všech tří (do té doby samostatných) základních škol v jednu. Nástupnickou organizací se stalo pracoviště na nám. 9. května. Ředitel školy má kancelář na pracovišti ul. Sušilova. Od školního roku 2007/2008 vyučujeme dle našeho vlastního školního vzdělávacího programu Škola mnoha moţností (školní rok 2007/08-1. a 6. ročník, školní rok 2008/09-1. a 2., 6. a 7. ročník). Při jeho tvorbě jsme se snaţili o vyuţití mezipředmětových vztahů, které velice úzce zasahují i do takových činností školy, jako je projekt Zdravá škola. Projekt prolíná celým ŠVP a navazuje i na průřezová témata zařazená do výuky. Vychází z následující filosofie: - pohoda prostředí - zdravé učení - otevřené partnerství Projekt Zdravá škola vyuţívá i činností obsaţených v dalších projektech a programech ŠVP. Spolupracuje s nimi, činnosti se prolínají a ovlivňují: - Environmentální program - Minimální preventivní program - Bezpečná škola - Hnutí Na vlastních nohou - Zdravá záda - Zdravé zuby - Ţákovská samospráva - Schránka důvěry Základní škola Boskovice úzce spolupracuje se Zdravým městem Boskovice. Podílí se na přípravě, organizaci i realizaci řady společných akcí, programů a projektů

3 4. ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Základní škola Boskovice, okres Blansko (3 odloučená pracoviště) počet ţáků celkem: počet tříd celkem: počet ţáků na 1. stupni: počet tříd na 1.stupni: počet ţáků na 2. stupni: počet tříd na 2. stupni: počet oddělení školní druţiny: počet pedagogických pracovníků: počet provozních a správních zaměstnanců: počet pracovnic ve školní jídelně: počet strávníků: Odloučené pracoviště na nám. 9. května - z vedení školy: statutární zástupkyně ředitele školy: Mgr. Dagmar Oujezská zástupce ředitele školy: Mgr. Martin Staněk - koordinátorky projektu Zdravá škola: Dagmar Oujezská, Jana Svobodová, Jana Šafránková, Jana Formánková, Gabriela Staňková, Jarmila Buchtová, Eva Liznová počet ţáků celkem: 497 počet tříd celkem: 21 počet ţáků na 1. stupni: 259 počet tříd na 1. stupni: 11 počet ţáků na 2. stupni: 238 počet tříd na 2. stupni: 10 počet oddělení školní druţiny: 3 počet pedagogických pracovníků: 32 počet provozních a správních zaměstnanců: 7 počet pracovnic ve školní jídelně: 7 Odloučené pracoviště na ul. Sušilova - z vedení školy: ředitel školy: RNDr. Vladimír Ochmanský zástupce ředitele školy: Mgr. Zdeněk Ţáček počet ţáků celkem: 300 počet tříd celkem: 13 počet ţáků na 1. stupni: 120 počet tříd na 1. stupni: 5 počet ţáků na 2. stupni: 180 počet tříd na 2. stupni: 8 počet oddělení školní druţiny: 2 počet pedagogických pracovníků: 24 počet správních zaměstnanců: 7 počet pracovnic ve školní jídelně: 4 Odloučené pracoviště na ul Slovákova - z vedení školy: zástupkyně ředitele školy: Mgr. Vlasta Pulcová počet ţáků celkem: 415 počet tříd celkem: 19 počet ţáků na 1. stupni: 208 počet tříd na 1. stupni: 10 počet ţáků na 2. stupni: 207 počet tříd na 2. stupni: 9 počet oddělení školní druţiny: 3 počet pedagogických pracovníků: 29 počet správních zaměstnanců: 8 počet pracovnic ve školní jídelně: 6-3 -

4 Budovy jednotlivých odloučených pracovišť jsou umístěny v parkové zástavbě města. Třídy jsou prostorné, vybavené eko-tabulemi, didaktickou technikou, na 1. stupni koberci. Některé třídy jsou vybaveny speciálním nábytkem, vybavením a pomůckami pro výuku integrovaných dětí se zdravotním postiţením. Na kaţdé budově je ve 2 učebnách nainstalována interaktivní tabule. Na chodbách budov jsou umístěny ţebřiny, horolezecká stěna, stoly na stolní tenis. V jednotlivých budovách je rozděleno celkem 8 oddělení školní druţiny, která mají svoje vlastní prostory. V budovách jsou vybaveny odborné učebny: fyziky + chemie, hudebna, 2 počítačové učebny, školní dílny. V budovách jsou tělocvičny: pracoviště nám. 9. května - 1, pracoviště Sušilova - 2, pracoviště Slovákova - 2. V kaţdé budově je školní kuchyně s jídelnou, ţáci mají moţnost volby ze dvou jídel. Ve školním roce 2008/2009 se v 1., 2., 6. a 7. ročníku vyučuje dle ŠVP Škola mnoha moţností. V ostatních ročnících se vyučuje dle vzdělávacího programu Základní škola. Na pracovišti nám. 9. května jsou zřízeny 2 třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů - jedná se o třídu 8.A a 9.A. Ţáci si mohou také vybrat ze široké nabídky nepovinných předmětů. Na pracovišti ul. Sušilova jsou 2 třídy s rozšířenou výukou jazyků - jedná se o třídu 8.E a 9.E. Na pracovišti ul. Slovákova jsou 2 třídy s rozšířenou výukou jazyků - jedná se o třídu 8.F a 9.F. Mimo vyučování mohou ţáci v budovách školy navštěvovat řadu zájmových krouţků. Pro ţáky se SVPU jsou v kaţdém ročníku zřízeny "dyslektické krouţky", které vedou aprobovaní dyslektičtí asistenti. Ve škole vyučujeme 5 integrovaných ţáků: 2 ţákyně se sluchovým postiţením, 1 ţákyně s vadou řeči, 1 ţák s poruchou chování, 1 ţák mimořádně nadaný, řada ţáků se SVPUaCH, 1 zdravotně znevýhodněná ţákyně. O některé integrované ţáky pečují také 2 asistentky pedagoga. 5. AUTOEVALUACE A INOVACE PROJEKTU Ve školním roce 2008/2009 dokončujeme autoevaluaci stávající formy projektu Zdravá škola a na základě výsledků musíme provést inovaci projektu, abychom mohli i nadále zůstat zařazeni v síti Škol podporujících zdraví. V autoevaluaci vyuţíváme: poznatků uvedených ve výročních zprávách školy v závěrech ČŠI v testování školy formou psychologického snímku skupiny pomocí metody Barvy ţivota, informací získaných z dotazníkového šetření INDI poznatků a zkušeností získaných v dalším vzdělávání pedagogických pracovníků v rámci projektu ESF analýzy výčtu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v uplynulém období rozboru seznamu všech aktivit, které se na pracovišti uskutečnily prostudováním původní koncepce projektu Zdravá škola a jeho inovace v roce

5 KONKRÉTNÍ ZPRACOVÁNÍ POZNATKŮ AUTOEVALUACE ŠKOLY (PODZIM 2008): A/ Poznámky z: Vlastního hodnocení školy za šk.r.2005/06, 06/07, 07/08 (Výroční zprávy školy) - ČŠI zaměřená na podmínky školy k realizaci výchovy ke zdraví - činnost Zdravé školy nebyly významnější námitky k činnosti školy - návrhy, připomínky a doporučení pracovníků, rodičů, ţáků k vybavenosti školy jsou řešeny prostřednictvím třídních schůzek a sdruţení rodičů, která jsou zřízena na všech budovách, a prostřednictvím Školské rady = jsou respektovány - připomínky ke kvalitě školního stravování = příprava 2 jídel na výběr na všech pracovištích instalace termoregulačních ventilů - postupné vybavování jednotlivých tříd novým stavitelným nábytkem - Zdravotní stav ţáků školy není příliš uspokojivý, dozvídáme se o něm prostřednictvím ţákovských kníţek, rodičů, dětských lékařů, vybízíme rodiče k informování třídních učitelů a učitelů TV z důvodu ochrany zdraví dítěte. Mnoho ţáků má různá omezení, či uvolnění z TV, plavání. V rámci Zdravé školy umoţňujeme sezení ve třídách na míčích, v 6.r. jsme posílili podle našeho ŠVP počet hodin TV na 3h za týden, pořádáme pravidelné besedy ve spolupráci s lékařkou. Na pracovištích máme děti s logopedickými vadami, tělesnými vadami, diabetiky, děti s bezlepkovou dietou, děti obézní, hodně dětí nosí brýle a dentální rovnátka, děti s poruchami učení a chování. - Klima školy bylo zjišťováno na zakázku = Vnitřní evaluace školy metodou Barvy ţivota (DAP Services a.s.). Evaluace byla prováděna prostřednictvím internetu a vstupní údaje byly zadávány hravou formou přímo dětmi v počítačové pracovně. Testování se zúčastnili všichni ţáci školy, všichni vyučující a vedení školy. - Ţákovská samospráva se schází pravidelně 1x měsíčně, podle potřeby častěji. Zabývají se sběrovými akcemi, školními soutěţemi, charitativními sbírkami, vydávají školní časopis, komunikují s vyučujícími o otázkách školního řádu, zlepšení školního prostředí, školním stravování, zlepšení školního klimatu. - Den otevřených dveří pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče velký zájem veřejnosti - Den otevřených dveří pro děti z MŠ velký zájem - Den otevřených dveří pro rodiče během dopoledního vyučování - návštěvnost několika rodičů - Testy SCIO, KALIBRO, CERMAT vyuţívají jich ţáci 7.-9.r. ke zjištění svých studijních předpokladů na škole proběhla návštěva ČŠI s tématickým zaměřením na podmínky školy k realizaci výchovy ke zdraví - Přáním a snahou vychovatelek ŠD se stalo, aby svěřeným dětem poskytly bezpečí, vytvořily příjemné prostředí a v rámci moţností ponechaly dětem svobodnou volbu při výběru zaměstnání proběhla na škole inspekce zaměřená na kontrolu vybraných údajů zapsaných v rejstříku škol a školských zařízení, na kontrolu vedení dokumentace školy, na dodrţování právních předpisů na úseku školního stravování a na oblast zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí - Inspekční zprávy jsou k dispozici u ředitele školy nebo u zřizovatele školy. - Výroční zprávy školy jsou k dispozici na web-stránkách školy:

6 B/ Psychologický snímek skupiny pomocí metody Barvy života vyhodnocení vnitřní evaluace školy - DAP - učitelé, I. stupeň, II. stupeň: hlavním cílem je zmapovat současnou situaci ve škole a napomoci jejímu dalšímu rozvoji Klíčová sdělení: - Efektivita výuky ve škole I.st. ano; II.st. - částečná - Kvalita vztahů ve škole neutrální - Potenciál vzniku rizikových jevů nízký - Moţnost dalšího uplatnění v ţivotě I.st. ano; II.st. - velmi dobrá - Schopnost ţáků učit se ve skupině ano - Schopnost ţáků učit se sami (doma i ve škole) I.st. ano, velmi; II.st. - ano Kvalitě výuky napomáhá: - prostředí školy ano, velmi Naše třída, lavice, odborné učebny, chodby, šatny, kabinety, ředitelna, tělocvična - umístění, počet, velikost, barva, čistota, uspořádání, dostatek světla, vybavení, nutnost stěhování z učebny do učebny, celková atmosféra všech prvků materiální povahy - učitelé I.st. ano; II.st. - ano, velmi - samotné vyučované předměty ano, velmi Všechny předměty jak kvalitně dochází k předávání informací a dovedností od učitelů směrem k ţákům v kaţdém z těchto předmětů - vedení a hodnocení výuky ano, velmi Vysvědčení, známky, ústní zkoušení, výklad učitele, opakování, domácí úkoly, samostatná práce, písemky, vyučovací hodina, skupinové vyučování - jsou-li tyto nástroje pouţívány jako podpůrné, výţivné a motivační, nebo spíše jako nástroje silové, zastrašující a podporující přesilové hry učitelů nebo vedení školy proti ţákům - nástroje řízení školy ano Školní řád, rodičovské schůzky, hospitace, inspekce, pedagogická rada, dozory, rozvrh hodin, klasifikační řád, školská rada jsou-li tyto nástroje pouţívány tak, aby podporovaly zdravý řád a přirozené respektování základních pravidel, které jsou nutné pro fungování kaţdé skupiny, a umoţňují tak efektivní spolupráci. Nebo jestli jde o zastaralé nástroje, které jsou brány v tom smyslu, ţe jsou tak nějak odjakţiva součástí školy a jsou pouţívány pouze stereotypně, neúčinně a ze zvyku, a někdy dokonce kontraproduktivně - moţnosti dalšího uplatnění v ţivotě II.st. - ano, velmi Zda a jak mohou ţáci pokračovat v dalším studiu na škole určitého typu, ale zejména, jak budou moci to, co se naučili ve škole, uplatnit v reálném kaţdodenním ţivotě Atmosféře vztahů ve škole napomáhá: - prostředí školy neutrální - mimoškolní prostředí ţáků neutrální - učitelé I.st. dobrá; II.st. - neutrální - samostatné vyučované předměty I.st. dobrá; II.st. - neutrální - vedení a hodnocení výuky neutrální - nástroje řízení školy I.st. neutrální; II.st. - špatná - moţnosti dalšího uplatnění v ţivotě II.st. - neutrální Vzniku rizikových jevů v chování napomáhá: - prostředí školy ne - učitelé I.st. ne; II.st. - ne, vůbec - samotné vyučované předměty I.st. ne; II.st. - ne, vůbec - vedení a hodnocení výuky ne - nástroje řízení školy I.st. ne; II.st. - částečně - moţnosti dalšího uplatnění v ţivotě II.st. ne - 6 -

7 Rizikové formy chování = sociopato jevy = agresivita, automaty, alkohol, cigarety, krádeţe, drogy zda se tyto jevy objevují v přirozené a nezbytně nutné míře, nebo zda onu míru překročily a stávají se rizikovými, a ohroţují tak zdravý vývoj ţáků a zákonitě pak také sdílené klima ve třídách a na celé škole. Další důleţitou informací je, ţe nemusí jít vţdy o skutečné hraní automatů či kouření, ale jde také o mechnismy a principy v našem chování, které ony pojmy představují a Celkový profil předměty: - Postoje ţáků k vyučovaným předmětům: I.st. ţáci se ztotoţňují s obsahem vyučovaných předmětů a při výuce jsou schopni vyuţít získaných dovedností na dobré úrovni. II.st. ţáci se částečně ztotoţňují s obsahem vyučovaných předmětů a při samotné výuce jsou schopni vyuţít získaných dovedností běţně, průměrně. - Postoje ţáků k roli učitelů ve vyučovaných předmětech: I.st. odborná úroveň učitelů je vnímána jako dobrá, ţáci pozitivně hodnotí také jejich celkový přístup a aktivitu. Učitelé jsou schopni podporovat samostatnost ţáků ve výuce, coţ napomáhá efektivitě učení. II.st. odborná úroveň učitelů je vnímána jako dobrá, ţáci pozitivně hodnotí také jejich celkový přístup a aktivitu. Učitelé jsou schopni podporovat samostatnost ţáků ve výuce, coţ napomáhá efektivitě učení. - Postoje ţáků k vlastnímu průběhu vyučování předmětů: I.st. styl vedení výuky přijímán kladně a podporuje efektivitu vyučování. II.st. styl vedení výuky je přijímán jen částečně. Efektivitě vyučování ani nenapomáhá ani jí neškodí. - Učí se předměty ve škole celkově efektivně?: I.st. efektivita učení je v rámci vyučovaných předmětů na dobré úrovni. II.st. efektivita učení je v rámci vyučovaných předmětů na střední úrovni. Profily jednotlivých předmětů. Atmosféra vztahů (sdílené klima) mezi skupinou ţáků a klíčovými osobami školy (ředitel, zástupci, učitelé, třídní učitel, výchovný poradce, preventista, spoluţáci/ţáci): - Ředitel I.st.,II.st. atmosféra vztahů mezi ţáky a ředitelem není dobrá. Je nutno přistoupit k řešení a korekci. - Zástupci I.st. atmosféra vztahů mezi ţáky a zástupci ředitele není dobrá. Je nutno přistoupit k řešení a korekci. II.st. atmosféra vztahů mezi ţáky a zástupci ředitele je průměrná. Neohroţuje, ale ani nenapomáhá celkové atmosféře vztahů na škole. - Učitelé I.st. atmosféra vztahů mezi ţáky a učiteli je průměrná. Neohroţuje, ale ani nenapomáhá celkové atmosféře vztahů ve škole. - třídní učitel I.st.,II.st. atmosféra vztahů mezi ţáky a třídními učiteli je výborná. Třídní učitelé jsou ţáky bezproblémově přijímání. - výchovný poradce I.st. atmosféra vztahů mezi ţáky a výchovným poradcem je průměrná. Neohroţuje, ale ani nenapomáhá celkové atmosféře vztahů na škole. II.st. atmosféra vztahů mezi ţáky a výchovným poradcem je výborná. Osoba výchovného poradce je ţáky bezproblémově přijímána

8 - Preventista I.st.,II.st. atmosféra vztahů mezi ţáky a preventistou je průměrná. Neohroţuje, ale ani nenapomáhá celkové atmosféře vztahů na škole. - spoluţáci/ţáci I.st.,II.st. atmosféra vztahů mezi spoluţáky je výborná. Potenciál vzniku rizikových forem chování (celkový přehled) agresivita, alkohol, automaty, drogy, cigarety, krádeţe, celkové ohroţení: - Jak vysoký je potenciál vzniku rizikových forem chování? I.st. potenciál je průměrný, běţný. II.st. potenciál je nízký. - Mají váhající ţáci vliv na rozvoj rizikových forem chování? I.st.,II.st. nemají. Vliv je nízký, nepatrný. - Je vliv ţáků odmítajících vznik rizikových forem chování dostatečně silný? I.st.,II.st. ano, vliv je vysoký. Potenciál rizika vzniku závislosti na drogách: - Jak vysoký je potenciál ke vzniku závislosti na drogách? I.st. potenciál je nízký. II.st. potenciál je průměrný, běţný. - Mají váhající ţáci vliv na rozvoj závislosti na drogách? I.st.,II:st. nemají. Vliv je nízký, nepatrný. - Je vliv ţáků odmítajících vznik závislosti na drogách dostatečně silný? I.st.,II.st. ano, vliv je vysoký. Potenciál rizika krádeží: - Jak vysoký je potenciál ke vzniku rizika krádeţí? I.st. potenciál je průměrný, běţný. II.st. potenciál je nízký. - Mají váhající ţáci vliv na rozvoj rizika krádeţí? I.st.,II.st. nemají. Vliv je nízký, nepatrný. - Je vliv ţáků odmítajících vznik rizika krádeţí dostatečně silný? I.st.,II.st. ano, vliv je vysoký. Potenciál rizika vzniku závislosti na kouření cigaret: - Jak vysoký je potenciál ke vzniku závislosti na kouření cigaret? I.st. potenciál je nízký. II.st. potenciál je průměrný, běţný. - Mají váhající ţáci vliv na rozvoj závislosti na kouření cigaret? I.st.,II:st. nemají. Vliv je nízký, nepatrný. - Je vliv ţáků odmítajících vznik závislosti na kouření cigaret dostatečně silný? I.st.,II.st. ano, vliv je vysoký. Potenciál rizika vzniku závislosti na alkoholu: - Jak vysoký je potenciál ke vzniku závislosti na alkoholu? I.st.,II.st. potenciál je nízký. - Mají váhající ţáci vliv na rozvoj závislosti na alkoholu? I.st.,II.st. nemají. Vliv je nízký, nepatrný. - Je vliv ţáků odmítajících vznik závislosti na alkoholu dostatečně silný? I.st.,II.st. ano, vliv je vysoký. Potenciál rizika vzniku závislosti na hracích automatech: - Jak vysoký je potenciál ke vzniku závislosti na hracích automatech? I.st. potenciál je vysoký. II.st. potenciál je nízký

9 - Mají váhající ţáci vliv na rozvoj závislosti na hracích automatech? I.st.,II.st. nemají. Vliv je nízký, nepatrný. - Je vliv ţáků odmítajících vznik závislosti na hracích automatech dostatečně silný? I.st. vliv je částečný, běţný, průměrný. II.st. ano, vliv je vysoký. Potenciál rizika vzniku agresivního chování: - Jak vysoký je potenciál ke vzniku agresivního chování? I.st. potenciál je vysoký. II.st. potenciál je průměrný, běţný. - Mají váhající ţáci vliv na rozvoj agresivního chování? I.st.,II.st. nemají. Vliv je nízký, nepatrný. - Je vliv ţáků odmítajících vznik agresivního chování dostatečně silný? I.st. vliv je částečný, běţný, průměrný. II.st. ano, vliv je vysoký. C/ Dotazník INDI DOTAZNÍK INDI 9 - AUTOEVALUAČNÍ NÁSTROJ PRO ZŠ, VYCHÁZÍ ZE SOUBORU 9 ZÁSAD ŠPZ A/ zpracování jednotlivých položek vzhledem ke konkrétnímu školnímu prostředí ZŠ Boskovice, pracoviště na nám. 9. května: 1. pilíř: Pohoda prostředí 1) zásada: Pohoda věcného prostředí (materiální a prostorové vybavení školy) Z diskusí učitelů, vedení školy a provozních zaměstnanců vyplynulo, ţe podmínky věcného prostředí jsou na dobré úrovni, závislé na materiálních a především finančních moţnostech ZŠ a zřizovatele. - věcné prostředí je celkem vyváţené (bezpečnost, hygienická nezávadnost, zabydlenost, funkčnost, estetičnost) - ve škole se snaţíme spolupodílet se na vytváření a ochraně materiálního a prostorového vybavení školy (třídy, chodby, jídelna, prostory pro zájmovou činnost) - velká různorodost nabídky uspokojuje potřeby většiny příslušných skupin lidí, které jsou důleţité pro jejich činnost (relaxace, vzdělávání, stravování, zájmy, hry) a setkávání - většinou vyuţíváme různorodou nabídku materiálního a prostorového vybavení školy - ve škole se snaţíme systematicky vyhodnocovat kvalitu, vyváţenost, různorodost a vyuţitelnost materiálního a prostorového vybavení školy - za nejbolavější úkol chápeme vybavení všech tříd nastavitelnými ţidlemi a lavicemi (závisí na finančních prostředcích od zřizovatele) 2) zásada: Pohoda sociálního prostředí (mezilidské vztahy a hodnotové postoje lidí, kurikulum) Problémem je pohoda sociálního prostředí, na kterém je třeba neustále pracovat, ať se jedná o vztahy mezi ţáky, vztahy mezi učiteli a ţáky, či postoj ţáků k vnitřnímu řádu školy

10 - učitelé se vzdělávají v mezilidských vztazích a humanistických postojích - ve škole rozvíjíme u ţáků sociální dovednosti a humanistické postoje (svým příkladným postojem a chováním, tím ţe realizují s ţáky činnosti, aktivity a programy umoţňující rozvíjení sociálních dovedností a humanistických postojů) - ve škole si spoluvytváříme pravidla souţití, standardy chování a systém nápravných řešení pro jejich porušování - učitelé, většina ţáků a mnozí rodiče projevují v mezilidských vztazích humanistické postoje (empatii, úctu, důvěru, uznání, otevřenost v komunikaci, ochotu pomoci a vůli ke spolupráci) - učitelé, většina ţáků a mnozí rodiče reflektují kvalitu mezilidských vztahů příslušných skupin lidí a zaujímají kritický postoj k rizikovým projevům chování jednotlivců i skupin 3) zásada: Pohoda organizačního prostředí (organizace ţivotosprávy lidí a chodu školy, bezpečnostní pravidla, kurikulum) Organizace činností ve škole je podmíněna poţadavky ţivotosprávy, ať uţ dospělých či ţáků. Vedení školy, za podněcujících připomínek ostatních zaměstnanců, řídí celou školu dle této zásady. - učitelé, ţáci a zaměstnanci jsou vzděláváni v porozumění a v dovednostech uspokojování individuálních potřeb jednotlivců z hlediska ţivotosprávy - učitelé, ţáci a zaměstnanci organizují své individuální činnosti s ohledem na rytmicitu biologických funkcí (reţim dne), zásady zdravé výţivy, aktivní pohyb a relaxaci - učitelé a ţáci se pokoušejí reflektovat svoji dovednost kompenzovat škodlivé důsledky rizikové zátěţe způsobené nevhodnou organizací ţivotosprávy - škola organizuje svůj provoz a činnost s ohledem na individuální potřeby všech lidí, kteří v ní pobývají - škola má vytvořena provozní a organizační pravidla a řády (školní řád, rozvrh hodin, organizační řád pořádání pravidelných akcí), které respektují rytmicitu biologických funkcí a vyváţené potřeby (jednotlivců i skupin) ţivotosprávy 2. pilíř: Zdravé učení 4) zásada: Smysluplnost (styl výuky a učební procesy, metody a formy práce, kurikulum výchovy ke zdraví Učitelé se ţáky se zúčastňují rozličných aktivit ve vyučování i mimo školu, zapojují se do projektů s různým zaměřením (např. na separaci odpadů, na vyuţití volného času, na bezpečnost na ulicích a při cestě do školy a ze školy,. ), organizují exkurze, besedy a návštěvy zařízení (přečerpávací nádrţ Dlouhé Stráně, pivovar Černá Hora, historická Praha, ). Učitelé se ţáky před akcí pracují, shromaţďují potřebné materiály a informace a následně je pouţívají ve výuce. - učitelé se vzdělávají v problematice nového pojetí vzdělávání a holisticky pojatého zdraví a tomu odpovídajícím učebním metodám a formám práce (osobnostně sociální rozvoj ţáka, klíčové kompetence, konstruktivistický a formativní charakter výuky, principy a zásady podpory zdraví ve škole) - ve velké části vyučování probíhají učební procesy formou autentického, proţitkového a činnostního učení - podle vhodnosti zařazení

11 - výuka je ve většině případů realizována prostřednictvím metod a forem práce, které rozvíjejí ţivotně důleţité dovednosti, vědomosti a postoje ţáků (kompetence člověka podporujícího zdraví) - výběr učiva a učební úlohy pro ţáky jsou v souladu s kognitivním vývojem dítěte určitého věkového období - škola má vypracováno kurikulum výchovy ke zdraví orientované na podporu zdraví - součástí většiny výuky a učebních procesů je smysluplná sebereflexe ţáků (učitelů) a evaluace výstupů a procesů - prostřednictvím integrované výuky (předměty, projekty, témata) probíhá globální výchova a učení v souvislostech 5) zásada: Moţnost výběru, přiměřenost (nabídka vzdělávacích a zájmových aktivit, individuální vzdělávací přístup, pedagogická diagnostika, vyváţený a přiměřený rozvoj osobnosti ţáka) Aby mohli učitelé přistupovat k ţákům dle jejich individuálních rozličností, absolvovali mnohé semináře, které nabízejí škály metodických postupů. - učitelé se vzdělávají v problematice porozumění osobnosti ţáka a metodám pro uspokojování jeho individuálních vzdělávacích potřeb - škola umoţňuje ţákům volbu vzdělávacích a zájmových aktivit (vzdělávací předměty a zájmová činnost, typ a náročnost úloh, formy práce a učební styl) - pedagogický a didaktický přístup učitelů se snaţí o respektování vyváţenosti rozumové, citové a sociální sloţky výuky a výchovy, a snaţí se o přiměřenost výběru metod a učiva odpovídající kognitivnímu vývoji ţáka - škola má vypracovány vzdělávací programy pro ţáky se specifickými vzdělávacími potřebami (talentované i se SVPU a CH) - ţáci a učitelé si ve většině případů volí vzdělávací nabídku podle svých individuálních vzdělávacích potřeb 6) zásada: Spoluúčast, spolupráce (kurikulum, metody a formy práce, projektová výuka) Na základě diskusí pedagogů vyplynulo, ţe ţáci jsou ochotni ke spolupráci v oblasti, kterou mají osvojenu, v nových neznámých situacích je třeba větší motivace a přípravy ze strany učitelů. Spoluúčast ţáků na chodu školy je dána dobrou činností Ţákovské samosprávy a jiţ několik let fungující Schránkou důvěry. - učitelé se vzdělávají v metodách a dovednostech kooperativního učení - většina učitelů dovede tvořit a řídit realizaci společensky prospěšných ţákovských vzdělávacích projektů a zařazují je do běţné výuky - při výuce většina učitelů volí takové učební úkoly a formy práce, které od ţáků vyţadují dovednost komunikovat a spolupracovat i v různě smíšených věkových skupinách lidí (mezi ročníky, ţáci a rodiče) - ţáci si vytvářejí dovednost spolupracovat a komunikovat při řešení problémů (učebních i projektových úkolů), trénují si dovednost navrhovat a realizovat své společensky prospěšné projekty - obsahem vzdělávacích programů je rozvíjení sociálních dovedností ţáků (komunikace a spolupráce) a odpovědnosti za řešení skupinových úkolů

12 - řešením společensky prospěšných projektů se ţáci většinou spolupodílejí na přeměně školy na školu podporující zdraví 7) zásada: Motivující hodnocení (zpětná vazba, sebereflexe, hodnotící systém školy, hodnotové postoje, kurikulum) Ještě stále se objevují tendence k vyhlašování rozličných soutěţí mezi ţáky, v současné době spíše na úrovni třídních kolektivů. V rámci celoškolních akcí se jiţ soutěţe neobjevují, organizujeme spíše přehlídky dovedností a prací ţáků. V současné době ne všichni učitelé akceptují nesoutěţivé prostředí. - učitelé se vzdělávají v problematice hodnocení ţáků a učebních procesů - součástí vzdělávacího programu školy je i rozvíjení hodnotových postojů ţáků, rozvíjení dovednosti sebereflexe a poskytování věcné zpětné vazby - individuální hodnocení ţáků (učiteli, školou) se snaţí o motivující charakter, o posílení sebedůvěry, samostatnosti, iniciativy a zodpovědnosti - v průběhu učebního procesu i při závěrečném hodnocení ţáků se většina učitelů snaţí o poskytnutí ţákům věcné slovní zpětné vazby, o projevy uznání, ocenění jejich humanistických postojů; nesoutěţivým prostředím se snaţí minimalizovat rizika stálého individuálního selhávání a neúspěchu - někteří ţáci se pokoušejí o reflexi výsledků své práce i chování, vytvářejí si dovednost nést za ně zodpovědnost a projevit ochotu je zlepšit - učitelé i ţáci společně vytvářejí hodnotící kritéria, kterými se řídí při své činnosti i při řešení učebních úkolů - škola má vypracovaný hodnotící systém vzdělávacích výsledků ţáků a jejich chování, který je propojený s evaluačními procesy podpory zdraví 3. pilíř: Otevřené partnerství 8) zásada: Škola - model demokratického společenství (demokratické principy, práva a zodpovědnost sociálních skupin i jednotlivců, participační styl řízení, spoluúčast na chodu školy, zastupitelské orgány, struktury a strategie rozvoje školy, kurikulum) Kaţdé demokratické společenství musí fungovat na základě pravidel, která akceptují všichni členové svobodně a odpovědně. Vedení školy je přístupné ke spolupráci a diskusi. - všichni si vzděláváním a činností rozvíjejí dovednost ţít v demokratické společnosti - škola má demokraticky zvolené zastupitelské orgány školního společenství (radu školy, zaměstnanecké odbory, Školskou radu) - v chování a jednání (většiny učitelů, ţáků a některých rodičů) a v chodu školy jsou zakotveny demokratické principy (svoboda a odpovědnost, dodrţování práv a povinností, spoluúčast a spolupráce) - podpora zdraví je součástí celkové koncepce rozvoje školy a objevuje se i ve vzdělávacím programu školy, většina se na její tvorbě a realizaci podílí - vedení školy se snaţí vytvářet podpůrné systémy a strategie pro realizaci koncepce podpory zdraví ve škole (DVPP, informační a organizační systém, motivující strategie a ocenění, systém spolupráce s rodiči)

13 - škola se snaţí provádět systematickou autoevaluaci realizace principů a zásad programu ŠPZ, autoevaluaci procesu proměny školy na školu podporující zdraví - při řízení chodu školy jsou uţívány prvky participačního stylu řízení a koordinované spolupráce (koordinátor realizace programu ŠPZ) 9) zásada: Škola - kulturní a vzdělávací středisko obce (přínos školy pro okolí, strategičtí partneři školy, způsob komunikace s vnějšími partnery, postavení školy v regionu) Otevřenost veřejnosti je důleţitou podmínkou dobré činnosti školy. Velice kladně hodnotíme komunikaci a pomoc představitelů Města Boskovice, kteří zastávají významné funkce v úřadu po minulých volbách. - škola má vytvořený informační systém otevřené komunikace školy s regionem a se strategickými partnery (školní zpravodaj, www, školní časopis) - škola má vytvořený systém prezentace činnosti školy (účast školy na regionálních akcích, dny otevřených dveří, dny zdraví) - vzdělávací program školy, nabídka zájmové a vzdělávací činnosti koresponduje s potřebami obce - škola usiluje o efektivní spolupráci se strategickými partnery v regionu (PPP, policie, ostatní školy, odborné poradny) - ţáci školy se pokoušejí svými projekty podílet na veřejně prospěšných aktivitách v obci B/ konkrétní činnosti, které během celoroční práce provázejí výchovně-vzdělávací proces na ZŠ Boskovice, pracoviště na nám. 9. května: další vzdělávání pedagogických pracovníků - 3. modul projektu ESF "Chceme-li změnit svět, musíme být změnou sami" dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků boskovické základní školy: Týmová sborovna (74 pedagogických pracovníků = pracovně-společensky-motivační setkání všech učitelů ZŠ v rekreačním středisku Baldovec - 2 dny - pokračování ve školení pedagogických pracovníků v rámci projektu ESF: "Chceme-li změnit svět, musíme být změnou sami" (1.modul = osobnostní a sociální výchova; 2.modul = kooperativní učení - učivo jako prostředek k rozvíjení kompetencí; 3.modul = Týmová sborovna; 4.modul = aplikace nových metod výuky v jednotlivých vyučovacích předmětech; 5.modul = kompetence zaměřené na oblast informačních a komunikačních technologií) - celoročně - závěrečná konference v rámci projektu ESF - školení pedagogických pracovníků - pracovní dílna ŠVP - tým 36 pedagogických pracovníků ze 3 pracovišť (v době 2-leté přípravy ŠVP: kaţdých 14 dnů; v době průběhu ŠVP: 4x ročně) - schůzka týmu ŠVP - zhodnocení dokumentu, evaluace - školení BOZP všech pedagogických pracovníků (kaţdý 2.rok) - školení nepedagogických pracovníků školy - problematika BOZP - setkání školních metodiků prevence Blansko - několikrát ročně - účast 3 pedagogických pracovníků na Ekologické konferenci v Brně - doškolovací kurz zdravotnic - MěÚ Boskovice - Celostátní konference Bezpečná škola - Kroměříţ - ukázková hodiny Aj pod vedením PhDr. J. Kiseljovové (pro zájemce z řad učitelů)

14 - branné pochodové cvičení na všech pracovištích, nácvik opuštění budovy - školení pedagogických pracovníků - interaktivní tabule autoevaluace školního prostředí - testování ţáků 9.r. - CERMAT - Čj, M, studijní předpoklady - Psychologický snímek skupiny pomocí metody Barvy ţivota vyhodnocení vnitřní evaluace školy - DAP - testy SCIO - testy KALIBRO - schůzka týmu ŠVP - zhodnocení dokumentu, evaluace - periodická kontrola BOZP - kaţdý měsíc zahájení + zakončení školního roku - září - slavnostní zahájení školního roku - uzavírání klasifikace a absence za 1. pololetí - ukončení 1. pololetí, rozdání vysvědčení ţákům uzavírání klasifikace a absence za 2. pololetí - třídnické práce - konec školního roku - slavnostní zakončení školního roku - slavnostní rozloučení ţáků 9. r. se školou pedagogické rady + třídní schůzky + plenární schůzky rodičů + školská rada + předmětové komise + metodická sdružení + metodická zařízení - úvodní porada pedagogických pracovníků na jednotlivých pracovištích - velké porady vedení - kaţdý měsíc - porady vedení na jednotlivých pracovištích - kaţdý měsíc - provozní porady pedagogických pracovníků na všech pracovištích - kaţdý měsíc - pedagogická rada všech pedagogických pracovníků k I., II., III., IV. čtvrtletí - pedagogické rady na jednotlivých pracovištích k I., II., III., IV. čtvrtletí - schůzky metodických zařízení, předmětových komisí a metodických sdruţení na jednotlivých pracovištích - 4x ročně - společné schůzky předmětových komisí, metodických sdruţení a metodických zařízení 3 pracovišť - 2x ročně - pracovní schůzky vychovatelek ŠD na jednotlivých pracovištích - 4x ročně - pracovní schůzka vychovatelek ŠD všech pracovišť s vedením školy - 2x ročně - pracovní schůzka učitelů 1. a 6.r. s garanty jednotlivých předmětů týmu ŠVP pro 1. a 6.r. - v době zahájení výuky dle ŠVP - pracovní schůzka učitelů 2. a 7.r. s garanty jednotlivých předmětů týmu ŠVP pro 2. a 7.r. - v dalším roce výuky dle ŠVP - ŠVP - schůzka týmu: projednání volby volitelných předmětů v 7.r. - ŠVP - schůzka vyučujících Aj a vyučujících 1.r. za účelem diskuse o zájmovém útvaru Anglické hraní v 1.ročníku - ŠVP - schůzka vyučujících Aj a vyučujících 1.r. k ustanovení pravidel v provozu zájmového útvaru Anglické hraní pro ţáky 1.r

15 - plenární zasedání rodičů (SR, SRPDŠ) a pedagogických pracovníků na jednotlivých pracovištích - září - třídní schůzky rodičů a pedagogických pracovníků - 4x ročně - třídní schůzky rodičů a pedagogických pracovníků nových kolektivů (1. a 6. r.) - 5x ročně - schůzka výborů Sdruţení rodičů, SRPDŠ - 2x ročně - zasedání Školské rady - 2x ročně - Komise pro výchovu a vzdělávání při MěÚ Boskovice - 2x ročně - setkání ŘŠ a ZŘŠ s p. místostarostou MěÚ Boskovice Ing. J. Vítkovou - kaţdý měsíc - vydání Zpravodaje školy - 4x ročně - schůzky inventarizačních komisí - inventarizace na jednotlivých pracovištích - porady ČMOS projekty - Evropský týden mobility - září - projektové vyučování na téma Ulice, místo k setkání - (a provázející projekty: Bezpečná cesta do školy, Autoškolka, Semafor, Zdravotní výchova apod.) - ve spolupráci se Zdravým městem Boskovice - kaţdoročně podíl na organizaci a přípravě Dne bez aut - vyuţití nabídek programů Evropského týdne mobility v Boskovicích - projekt - Hra na město (ŠVP) beseda s p. místostarostou, anketa s občany - celoškolní projekt - Den Země (ŠVP) - Projektový den podle ŠVP Učitelé dětem k MDD - 1. ročník (podle zájmu i ostatní ročníky) - Den s Policií České republiky ( r.) - Červená zahrada - branné pochodové cvičení na všech pracovištích, nácvik opuštění budovy, chování v mimořádných ţivotních situacích - celoroční účast v projektu Zdravé zuby vyplňování pracovních listů, preventivní prohlídky u svého zubaře - celoročně vyuţívají ţáci vybraných tříd moţnost sezení na gymnastických míčích v rámci projektu Zdravá záda - zapojení do projektu hnutí Na vlastních nohou - Boj se šikanou spolupráce s ostatními školami a subjekty + s rodiči - pedagogická praxe studentek SPgŠ ve všech odděleních školních druţin - schůzka AŠSK - Blansko - spolupráce se ZŠ Levice (Slovensko) - výroba dárečků pro děti z Levic - návštěva ţáků a vedení školy ze Slovenska - ZŠ Andreja Kmeťa, kulturní vystoupení ţáků partnerského města Levice pro ţáky ZŠ Boskovice, kulturní vystoupení ţáků ZŠ Boskovice pro slovenské ţáky, společná prohlídka města Boskovice, doprovodné akce - návštěva partnerské školy na Slovensku - Levice (35 ţáků, 8 dospělých) - Dny otevřených dveří pro mateřské školy - budoucí prvňáčci - Den otevřených dveří pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče či zákonné zástupce - zápis dětí do 1. tříd ZŠ Boskovice - ŠVP - zjištění zájmu ţáků 1. ročníku o zájmový útvar Anglické hraní pro prvňáčky - nabídka rodičům - informační schůzka vyučujících Aj s rodiči - jazykový kurz Velká Británie

16 - týdenní studijní pobyt ţáků v Anglii - návštěva Betany - speciální zařízení pro postiţené děti v Boskovicích (7.r.) - metodické konzultace s PPP Boskovice - integrace dětí se SVPUaCH, dětí s psychickými problémy - metodické konzultace s SPC Brno - integrace sluchově postiţených dětí - focení třídních kolektivů - exkurze do MŠ Lidická (9.r.) - volejbal mezi partnerskými městy Rawa Mazowiecka a Boskovice - soutěţ ve zpěvu v partnerském polském městě Rawa Mazowiecka - další ţákovská konference ţáků základních a středních škol na téma Zeleň ve městě - MěÚ Boskovice pod záštitou Zdravého města Boskovice - prezentace prací ţáků - Celostátní konference Bezpečná škola - Kroměříţ - Den s Policií České republiky ( r.) - Červená zahrada - prodej sad sešitů ţákům 1. a 2. stupně (zájemci) - účast v anketě Zdravotního ústavu, pracoviště Blansko = dotazníky a anketní lístky pro ţáky, téma: 5 x denně ovoce a zelenina ve 21.století = průzkum stravovacích zvyklostí ţáků ZŠ v regionu Blansko a Vyškov - ve spolupráci se Zdravým městem Boskovice: kaţdoroční podíl na organizaci a přípravě Dne bez aut, vyuţití nabídek programů Evropského týdne mobility v Boskovicích - spolupráce s hnutím Na vlastních nohou - Stonoţkový týden (listopad) významné dny - rozhlasové relace - Evropský den jazyků - Den české státnosti - Den vzniku samostatného československého státu - Den boje za svobodu a demokracii, státní svátek - Den učitelů - Svátek práce - Květnové povstání českého lidu - Den vítězství - Den matek spolupráce s MěÚ - setkání ŘŠ a ZŘŠ s p. místostarostou Ing. J. Vítkovou - kaţdý měsíc - další ţákovská konference ţáků základních a středních škol na téma Zeleň ve městě - MěÚ Boskovice pod záštitou Zdravého města Boskovice - prezentace prací ţáků exkurze - exkurze Brno (6.r., 7.r.) - Moravské zemské muzeum Brno (6.r, 7.r) - Kde oblaka bílá putují (ke 100. výročí narození J.Foglara) - exkurze údolí Říčky (6.r.) - literárně-historická exkurze do Prahy (8.r.) - ekologická exkurze Josefovské údolí - geologie Moravského krasu ve spolupráci s ekologickým střediskem Rychta Krásenko (9.r.)

17 - exkurze Planetárium a Anthropos Brno (5., 6.r.) - Technické muzeum Brno (8.r.) - exkurze - EKO centrum Brno (4. r.) - exkurze Blansko - soudní jednání (9.r.) - úřad práce (8. r.) - exkurze do MŠ Lidická (9.r.) - ekologická exkurze Lipka (7.r.) - exkurze Poradenské centrum pro drogové a jiné závislosti Brno (9.r.) - školní vlastivědné výlety - exkurze ekosystémy v okolí Boskovic - Rovná a Tři rybníčky (5.r.) - exkurze ZOO Brno (6.r.) - exkurze dopravní hřiště (4.r.) - exkurze do přečerpávací elektrárny Dlouhé Stráně (9. r.) - exkurze úpravna pitné vody (8.r.) - Dětská léčebna pohybových poruch v Boskovicích (9.r.) - Planetárium Brno (8.r.,9.r.) - pštrosí farma Doubravice (3.r.) výchovně-vzdělávací pořady a programy - dopravní hřiště Boskovice (3.r.) - dopravní hřiště Blansko (4. r.) - školní vlastivědné výlety - výukový program pro ţáky 6. a 7.r. - Brazílie - videoprojekce (sokolovna) - účast v anketě Zdravotního ústavu, pracoviště Blansko = dotazníky a anketní lístky pro ţáky, téma: 5 x denně ovoce a zelenina ve 21.století = průzkum stravovacích zvyklostí ţáků ZŠ v regionu Blansko a Vyškov - celoročně: akce Vidět a být viděn - vyuţití Balíčku podpůrných materiálů (6.r.) - projekt FABER (4.-9.r.) - pod vedením p.v.pěnkavy kultura (divadlo, film) - kulturní pořad Divadelní cestopis (8. a 9.r.) - tradiční Pasování prvňáčků do cechu ţákovského: slavnostní uvedení prvňáčků mezi ţáky ZŠ Boskovice - pracoviště nám. 9. května (kino Panorama Boskovice) - listopad - Ave Caesar - výukový program o antickém Římě ( r.) - ŠD - pohádka v podání studentek SŠ, Mikulášská nadílka - Vánoční koncerty - sokolovna Boskovice - vystoupení pěveckého sboru školy - návštěva Vánočního jarmarku v Boskovicích - vánoční besídky jednotlivých tříd - Vánoční jarmark Brno ( za sběrovou akci pro ţáky 2. stupně) - filmové představení (1. stupeň za sběrovou akci) - celoroční tradiční návštěva filmového představení na Mikuláše, na pololetní vysvědčení, na Velikonoce, k MDD - I. stupeň - celoroční návštěva cyklu filmových představení s danou tématikou - II. stupeň (např.: Super size me, Let č. 93, Oliver Twist, Návrat, Smrt krásných srnců apod.) - hnutí Na vlastních nohou - kaţdoroční návštěva vánočního koncertu Praha, Lucerna - divadelní představení - divadlo Polárka Brno (3.r.) - výukový pořad Obrazy z války třicetileté (2. stupeň + 5.r.)

18 - zahájení turistické sezony v Boskovicích - kulturní vystoupení ţáků školy - muzikál Zlatovláska v nastudování MŠ, ZŠ a PrŠ Boskovice, Betany a ZUŠ Boskovice - divadelní představení Zázračný pramínek (1. a 2.r.), Zámecký skleník - ŠD - Den Země - pohádka O rodině Petlahváčků - kulturní program pro ZŠ v Levicích - vystoupení pro ţáky naší školy v kině Panorama - večerní představení pro zájemce v Městském divadle Brno Jesus Christ Superstar - divadelní představení Mam zelle Nitouche Městské divadlo Brno (zájemci z řad ţáků) - šermířská skupina Gonfanon - ukázka (odměna pro nejlepší ţáky ve sběru 1. stupeň) - ŠD - klaunské představení, 3. koncert ve školní druţině sport - Zátopkova štafeta - sportovní odpoledne v ŠD, zapojení do projektu Ulice, místo k setkání - přespolní běh Lysice - plavecký výcvik - 1., 2., 5. ročník - 10 lekcí; 3., 4. ročník - 20 lekcí (celoročně) - Běh pro zdraví - celoměstská akce ŠD Drakiáda ve spolupráci s DDM Boskovice - Vinohrádky - lanové centrum Brno (9.r.) - školní druţina (ŠD) - Vlaštovkiáda - sportovní odpoledne ve ŠD, diskotéka v tělocvičně školy - celodruţinová akce - krajské kolo přespolního běhu - Hodonín - starší dívky - okresní soutěţ ve florbale - Velké Opatovice - - ŠD - turnaj v Pexesu, sportovní zápolení ve ŠD - LVK ţáků 7. ročníku - Jeseníky, Karlov pod Pradědem; Orlické hory Šerlich - ŠD - turnaj v piškvorkách - kaţdoroční celoměstská druţinová akce ve spolupráci s DDM a SPgŠ - Karneval na ledě - sálová kopaná Adamov - turnaj v přehazované ASPV - krajské kolo v přehazované (mladší dívky) - ŠD - turnaj ve skládání puzzle - Memoriál V. Kotrhonze - minifotbal - Coca-cola Cup - kopaná - kopaná - okresní kolo - vybíjená - okresní kolo dívky - basketbal (krajské kolo) hoši - postup do republikového kola - ŠD - Golemova ruka - soutěţ v síle, turnaj v petangu, kuličkiáda - kaţdoroční olympiáda dětí a mládeţe.ţáků 1.r. - Velké Opatovice - celodruţinová a celoměstská akce Kdo si hraje - nezlobí - florbal hoši - okresní finále - basketbal - kvalifikace na republikové finále - branné pochodové cvičení na všech pracovištích, nácvik opuštění budovy - paraolympiáda Červená zahrada (7.r.) - republikové finále v basketbale starších ţáků (Chrudim) - 4. místo - účast v turnaji v přehazované (mladší a starší dívky) - Lanové centrum Brno (odměna pro nejlepší ţáky ve sběru 2. stupeň)

19 soutěže + přehlídky + výstavy - Vv soutěţ - Podzimní čarování - účast ve 2. ročníku soutěţe Dřevo - materiál budoucnosti - ţáci 9.ř. - SOŠ a SOU - MŠP Letovice - tradiční kaţdoroční účast pěveckého sboru na přehlídce pěveckých souborů v Olešnici na Moravě - školní, okresní a krajská kola různých olympiád - kaţdoroční Městská přehlídka recitace a výrazného přednesu ţáků Základní školy Boskovice Světem na křídlech poezie - Zámecký skleník ve spolupráci s DDM a KZMB - kaţdoroční Setkání s poezií v Adamově - školní kolo recitace ( r.) - 3-denní soustředění pěveckého sboru - Suchý - účast v počítání matematického Klokana (II:stupeň) - účast na regionálním kole matematické olympiády - organizace okresních kol Pythagoriád a matematických olympiád - Boskovicko - turnaj v kuţelkách - okresní kolo soutěţe Den Země - DDM Boskovice DYS - KO - HRY - akce PPP Boskovice (dyslektická olympiáda) - focení třídních kolektivů - zeměpisná olympiáda - regionální kolo - olympiáda z českého jazyka - regionální kolo + celostátní setkání vítězů regionálních kol - výroba keramiky - zájemci - 2x ročně keramická dílna - soutěţ O pohár Heyrovského (8.r.) - chemie - soutěţ ve zpěvu v partnerském polském městě Rawa Mazowiecka - regionální kolo biologické olympiády - soutěţe MV ČR - Svět očima dětí - školní kolo pěvecké soutěţe ţáků 2. stupně - další ţákovská konference ţáků základních a středních škol na téma Zeleň ve městě - MěÚ Boskovice pod záštitou Zdravého města Boskovice - prezentace prací ţáků - školní a finálové kolo pěvecké soutěţe Školní hvězda (zájemci) - aktivní účast v soutěţi pořádané firmou RAMA Víčka od RAMY za účelem zdravé výţivy dětí - vánoční dílny jednotlivých tříd - velikonoční dílny jednotlivých tříd - Dráček druţináček - výtvarná soutěţ - ŠD - vánoční dílny - ŠD - Vv soutěţ O nejhezčího sněhuláka, soutěţ ve skládání Puzzle - ŠD - výroba masek na karneval na ledě, valentýnská přáníčka, VV - záţitek z jarních prázdnin - ŠD - Velikonoční dílny, pěvecká soutěţ - ŠD - Velká módní přehlídka, čarodějnické odpoledne - ŠD - přáníčko pro maminku, Recesiáda - celodruţinová akce Freestyle show pro všechny děti ŠD a další - celodruţinová a celoměstská akce Kdo si hraje - nezlobí

20 výchovné poradenství - setkání výchovných poradců se zástupci středních škol a učilišť - Jedovnice - Burza středních škol - Sokolovna Boskovice - návštěva ţáků 8. a 9.r. na středních školách a učilištích v Boskovicích - Dny otevřených dveří - Burza středních škol v Brně - schůzka výchovné poradkyně, třídních učitelů, ţáků 9.r. a jejich rodičů se zástupci SŠ, G, SOU - zpracování a rozdání výstupních hodnocení ţákům 9.r. a 5.r. - ve spolupráci s třídními učiteli - odevzdání vyplněných přihlášek na střední školy výchovným poradkyním - zpracování - přijímací zkoušky ţáků 5.r. na víceletá gymnázia - přijímací zkoušky ţáků 9. ročníku na střední školy, učiliště - 2. kolo přijímacích zkoušek na SŠ a SOU - schůzky s výchovnou poradkyní a třídními učiteli jednotlivých ročníků - kontrola katalogových listů ţáků charitativní akce - zaslání vánočních přáníček do Norska - Vánoční jarmark v Boskovicích, zdobení vánočních stromečků - ŠD, ţáci školy vystupují jako součást Ţivého betléma - Vítání nového roku - kaţdoroční kulturní vystoupení ţáků školy pro postiţené děti Zámecký skleník - sbírka brýlí pro Afriku - návštěva dětí z Betany (stacionář pro postiţené děti) a návštěva Betany (9.r.) - návštěva Dětské léčebny pohybových poruch v Boskovicích (9.r.) - účast na Vánočním koncertu hnutí Na vlastních nohou v Praze v Lucerně besedy - beseda ţáků 9.r. s p. místostarostkou - cyklus přednášek Sexuální výchova (7.r.,8.r.,9.r.) - spolupráce s CVČ Luţánky - beseda v Městské knihovně Boskovice - všechny třídy I. stupně - beseda o alkoholu (6.r.,7.r.) - besedy se ţáky II. stupně k návštěvám cyklu filmových představení s danou problematikou - besedy s p. D. Krátkým a ţáky 1. a 2. stupně - problematika Městské policie Boskovice - beseda Čas proměn (dívky 6. a 7.r.) - setkání s módní návrhářkou Z. Machorkovou (ţákyně 8.r.) - výukový program pro ţáky 6. a 7.r. - Brazílie - videoprojekce (sokolovna) - ukázka výcviku sluţebního psa městské policie (děti ŠD)

AKCE ŠKOLY ve školním roce 2007/2008

AKCE ŠKOLY ve školním roce 2007/2008 AKCE ŠKOLY ve školním roce 2007/2008 SRPEN, ZÁŘÍ - týmová sborovna 74 pedagogických pracovníků, 23. - 24. 8., rekreační středisko Baldovec - 3. 9. 2007 slavnostní zahájení školního roku 2007/2008, porada

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Základní škola Boskovice, okres Blansko /nám. 9. května 8/ Školní rok 2012/2013

Základní škola Boskovice, okres Blansko /nám. 9. května 8/ Školní rok 2012/2013 Minimální preventivní program Základní škola Boskovice, okres Blansko /nám. 9. května 8/ Školní rok 2012/2013 Garant programu: RNDr. Vladimír Ochmanský Vypracovala: Mgr. Anna Součková Hlavním cílem programu

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

PROVÁDĚCÍ PLÁN pro školní rok 2014-2015

PROVÁDĚCÍ PLÁN pro školní rok 2014-2015 Základní škola praktická azákladní škola speciální Králíky Nábřežní 130, Králíky 561 69 www.zspkraliky.cz IČO 61235105 zspkraliky@zspkraliky.cz tel., fax: 465 631 186 PROVÁDĚCÍ PLÁN pro školní rok 2014-2015

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Základní škola Boskovice, okres Blansko /nám. 9. května 8/ Školní rok 2014/2015

Základní škola Boskovice, okres Blansko /nám. 9. května 8/ Školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program Základní škola Boskovice, okres Blansko /nám. 9. května 8/ Školní rok 2014/2015 Garant programu: RNDr. Vladimír Ochmanský Vypracovala: Mgr. Gabriela Staňková Hlavním cílem

Více

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@spelechovska.cz Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Škola prochází postupnou rekonstrukcí a je vybavovány moderním zařízením a pomůckami.

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

PLÁN AUTOEVALUACE ŠKOLY

PLÁN AUTOEVALUACE ŠKOLY PLÁN AUTOEVALUACE ŠKOLY Základní škola Všehrdova 1, Lovosice 1. Autoevaluace školy Vyhláška č. 15/2005 Sb. stanoví zaměření a hlavní oblasti vlastního hodnocení školy, které se zpracovává za období jednoho

Více

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Oblasti hodnocení podmínky vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob

Více

STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Oblast 1.Podmínky ke vzdělávání Podoblast 1.1 Lidské zdroje 1.2 Materiální zdroje 1.3 Finanční zdroje

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

Celoroční plán školní rok 2015/2016

Celoroční plán školní rok 2015/2016 I. Nejdůležitější úkoly Celoroční plán školní rok 2015/2016 Nejdůležitější úkoly vycházejí především ze Strategie vzdělávání, Plánu dlouhodobého rozvoje školy 2015 2017 a Výroční zprávy o činnosti školy

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2015/2016 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 8. 9. Fotografování prvňáčků TU 14. 9. Zahájení plaveckého výcviku 2.r., 3.r., MŠ Kom 22. 9. Měsíční porada všichni

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Škola: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Oblast: Dokumentace školy Základní právní norma: ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Název: Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Č.j.: 1572/2013/ZŠ

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

Roční realizační plán EVVO školní rok 2013 2014. pracoviště Slovákova

Roční realizační plán EVVO školní rok 2013 2014. pracoviště Slovákova Roční realizační plán EVVO školní rok 2013 pracoviště Slovákova Termín/perioda Název/ akce/téma/forma Cílová skupina Akci koordinuje Schůzka metodických sdružení a předmětových komisí Schůzka koordinátorů

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Ostravská 1710 okres Karviná MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2009/2010 Platnost od 1. 9. 2009 Ředitel školy: Mgr. Rudolf Fiedler Vypracovala: Mgr. Ingrid

Více

Primární prevence na škole

Primární prevence na škole Primární prevence na škole Preventivní tým: Školní metodik prevence: školní metodik prevence zástupkyně ředitele školy výchovná poradkyně Mgr. Ivona Gryčová Konzultační hodiny : pondělí: 13,30 14,30 Individuální

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Roční realizační plán EVVO školní rok 2014 2015. pracoviště Slovákova

Roční realizační plán EVVO školní rok 2014 2015. pracoviště Slovákova Roční realizační plán EVVO školní rok 2014 pracoviště Slovákova Termín/perioda Název/ akce/téma/forma Cílová skupina Akci koordinuje Schůzka metodických pedagogové vedoucí MS a PK sdružení a předmětových

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Škola: ZŠ Brno, Sirotkova 36 Metodik prevence: Mgr. Zuzana Košťálová (I. stupeň) Minimální preventivní program (dále jen MPP) je konkrétní dokument školy zaměřený na výchovu

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Šebetov, okres Blansko. Šebetov 118, 679 35 Šebetov. Identifikátor školy: 600 106 063

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Šebetov, okres Blansko. Šebetov 118, 679 35 Šebetov. Identifikátor školy: 600 106 063 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Šebetov, okres Blansko Šebetov 118, 679 35 Šebetov Identifikátor školy: 600 106 063 Termín konání inspekce: 20. - 21. březen

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Měsíční plán činností ZŠ Lipov

Měsíční plán činností ZŠ Lipov Měsíc: září Rok: 2014 1.9. všichni Slavnostní zahájení 24.9. 1. stupeň Koncert J. Uhlíře (Strážnice) 24.9. Šá + ž. Přespolní běh - okres (Hodonín) 29.9. Ve DVPP - ŠMP na škole (Hodonín) 30.9. Jv + 9. tř.

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 Srpen 27. 8. zahajovací porada všech zaměstnanců školy 28. 8. až 30. 8. komisionální zkoušky za 2. pol. šk. roku 2011/2012 30. 8. klasifikační porada za 2. pol. šk. roku 2011/2012

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Dlouhá Třebová, okres Ústí nad Orlicí. Dlouhá Třebová 199, 561 17 Dlouhá Třebová. Identifikátor školy: 650 019 831

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Dlouhá Třebová, okres Ústí nad Orlicí. Dlouhá Třebová 199, 561 17 Dlouhá Třebová. Identifikátor školy: 650 019 831 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Dlouhá Třebová, okres Ústí nad Orlicí Dlouhá Třebová 199, 561 17 Dlouhá Třebová Identifikátor školy: 650 019 831 Termín konání

Více

Program Škola podporující zdraví. Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha

Program Škola podporující zdraví. Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha Program Škola podporující zdraví Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha Historie a vývoj programu ŠPZ 1986 vytvořen a zahájen ve Skotsku 1992 přijat v ČR Cíl 13 programu Zdraví 21 Zdravé místní

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Plán akcí na školní rok 2011/12

Plán akcí na školní rok 2011/12 Plán akcí na školní rok 2011/12 Září Fotografování prvňáčků 8. 9.2011 Ajax projekt Policie ČR - celoročně Evropský den jazyků 26.9. Sběr kaštanů a žaludů Varhanní koncert pro žáky 5.tříd Výuka na dopravním

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Identifikátor: 600 085 635 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2014 červen 2015 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Více

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2014 2015 Jméno školy: Základní škola Zachar, Kroměříţ, příspěvková organizace Adresa: Albertova 4062, 767 01 Kroměříţ Tel.: 573 503 252 ředitelka školy: Mgr.

Více

1.1. Autoevaluace školy

1.1. Autoevaluace školy 1.1. Autoevaluace školy 1.1.1. Hodnocení podmínek ke vzdělávání Zjišťovat úroveň optimálních podmínek daných RVP GV v obecné rovině a srovnávat je s indikátory pro hodnocení programu ŠPZ. Vyhodnotit další

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Zdravá škola. škola podporující zdraví

Zdravá škola. škola podporující zdraví Zdravá škola škola podporující zdraví Koncepce, která vstoupila do povědomí české pedagogické veřejnosti v rozmezí let 1991 1993 jako jedna z alternativních edukačních možností prošla do současnosti určitým

Více

Hodnocení školního roku 2010/2011

Hodnocení školního roku 2010/2011 Hodnocení školního roku 2010/2011 1. Oblast vzdělávací a výchovná 1.1 Ve šk. roce 2010/2011 jsme vyučovali podle vzdělávacího programu Obecná škola v 5. ročníku a podle vlastního školního vzdělávacího

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor. Adresa: 391 75 Malšice 232. Identifikátor školy: 600 064 832

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor. Adresa: 391 75 Malšice 232. Identifikátor školy: 600 064 832 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor Adresa: 391 75 Malšice 232 Identifikátor školy: 600 064 832 Termín konání inspekce: 21.

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové:

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové: MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice Obránců míru 369 Kopřivnice ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Michaela Lukešová

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace. Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno. Identifikátor: 600 108 023

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace. Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno. Identifikátor: 600 108 023 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno Identifikátor: 600 108 023 Termín konání

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ochrana a tvorba životního prostředí Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti.

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti. Pravidla pro hodnocení ţáka Úvod Hodnocení ţáků je součástí běţné výchovně vzdělávací činnosti pedagogických pracovníků, kterou vykonávají podle dohodnutých pravidel ve výuce i mimo ni. Hodnocení, probíhající

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

1.Úvod. 2. Organizace školního roku 2014 /2015

1.Úvod. 2. Organizace školního roku 2014 /2015 1.Úvod V průběhu šk. roku budeme pokračovat v zavádění úprav ve ŠVP, platném od 1.9. 2013, v oblasti dopravní výchovy a ochrany zdraví. Pro tento šk. rok jsme změnili dodavatele v projektu Ovoce do škol.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 OBSAH: I. Analýza II. Strategické cíle a vize III. Povinné přílohy a) Rozpracování úkolů b) Plán pedagogických

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2013-2014 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, České Budějovice, Riegrova ul. Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l České

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2011/2012 Škola: ZŠ Polešovice zspolesovice@uhedu.cz Ředitelka školy: Mgr. Jiřina Martykánová Tel. 572593161 Školní metodik prev.: Mgr. Renata Šimková simkovar@seznam.cz

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Obsah 1. Organizace školního roku 2015-2016 2. Personální

Více