1. INOVACE PROJEKTU ZDRAVÁ ŠKOLA 2008/2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. INOVACE PROJEKTU ZDRAVÁ ŠKOLA 2008/2009"

Transkript

1 1. INOVACE PROJEKTU ZDRAVÁ ŠKOLA 2008/2009 Předkladatel Název organizace: Základní škola Boskovice, okres Blansko Adresa: Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května Boskovice okres Blansko Jméno a příjmení statutárního zástupce: Mgr. Dagmar Oujezská Telefon: , Typ organizace: příspěvková Zřizovatel: Město Boskovice Adresa: Masarykovo nám. 4/2, Boskovice, Telefon: Řešitel Název organizace: Základní škola Boskovice, okres Blansko Jméno a příjmení: Mgr. Dagmar Oujezská, Mgr. Jana Svobodová, Mgr. Jana Formánková, Mgr. Jarmila Buchtová, Mgr. Jana Šafránková, Mgr. Gabriela Staňková, Mgr. Eva Liznová 2. ÚVOD Škola je od roku 1994 zapojena do sítě Škol podporujících zdraví. Škola podporující zdraví je taková škola, která aktivně podporuje a chrání fyzické, duševní a sociální zdraví a pohodu všech členů školního společenství prostřednictvím konkrétních pozitivních kroků, k nimţ patří: tvorba školní politiky, strategické plánování a profesní rozvoj zaměstnanců. Zaměřuje se přitom na oblasti jako je kurikulum, celkový étos školy, fyzické prostředí a vztahy s okolním světem. Co je cílem programu ŠPZ? Cílem programu ŠPZ je rozvíjet ţivotní kompetence kaţdého ţáka tak, aby úcta ke zdraví a schopnost chovat se odpovědně ke zdraví svému i druhých, patřily mezi jeho celoţivotní priority. Klíčové ţivotní kompetence jsou formulovány na úroveň dospělého člověka. U dětí a dospívajících v edukačním prostředí slouţí vytýčená podoba kompetence k tomu, aby pedagogové mohli určit a naplánovat směr dlouhodobého výchovně-preventivního procesu jiţ od jeho počátku. To zároveň vyţaduje, aby klíčové kompetence podrobně specifikovali pro jednotlivé stupně osobnostního vývoje ţáka a našli pro ně odpovídající vzdělávací obsahy a vyučovací styly. Naše základní škola se tímto účastní projektu Zdravá škola

2 Je důleţité uvědomit si následující skutečnost: - do hovoříme v Boskovicích o 3 základních školách: - ZŠ Boskovice, nám. 9. května - zařazena v síti ŠPZ od roku ZŠ Boskovice, Sušilova - není v síti ŠPZ - ZŠ Boskovice, Slovákova - není v síti ŠPZ - od existuje v Boskovicích 1 základní škola, která sestává ze 3 pracovišť: - pracoviště nám. 9. května - dále se zabývá projektem Zdravá škola - pracoviště na ul. Sušilova - nepracuje v projektu Zdravá škola - pracoviště na ul. Slovákova - nepracuje v projektu Zdravá škola 3. PŘEDSTAVENÍ ŠKOLY Základní škola Boskovice, okres Blansko sestává ze tří budov: pracoviště na náměstí 9. května pracoviště na ulici Sušilova pracoviště na ulici Slovákova Tuto podobu škola má od , kdy na základě rozhodnutí Zastupitelstva města Boskovice došlo ke sloučení všech tří (do té doby samostatných) základních škol v jednu. Nástupnickou organizací se stalo pracoviště na nám. 9. května. Ředitel školy má kancelář na pracovišti ul. Sušilova. Od školního roku 2007/2008 vyučujeme dle našeho vlastního školního vzdělávacího programu Škola mnoha moţností (školní rok 2007/08-1. a 6. ročník, školní rok 2008/09-1. a 2., 6. a 7. ročník). Při jeho tvorbě jsme se snaţili o vyuţití mezipředmětových vztahů, které velice úzce zasahují i do takových činností školy, jako je projekt Zdravá škola. Projekt prolíná celým ŠVP a navazuje i na průřezová témata zařazená do výuky. Vychází z následující filosofie: - pohoda prostředí - zdravé učení - otevřené partnerství Projekt Zdravá škola vyuţívá i činností obsaţených v dalších projektech a programech ŠVP. Spolupracuje s nimi, činnosti se prolínají a ovlivňují: - Environmentální program - Minimální preventivní program - Bezpečná škola - Hnutí Na vlastních nohou - Zdravá záda - Zdravé zuby - Ţákovská samospráva - Schránka důvěry Základní škola Boskovice úzce spolupracuje se Zdravým městem Boskovice. Podílí se na přípravě, organizaci i realizaci řady společných akcí, programů a projektů

3 4. ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Základní škola Boskovice, okres Blansko (3 odloučená pracoviště) počet ţáků celkem: počet tříd celkem: počet ţáků na 1. stupni: počet tříd na 1.stupni: počet ţáků na 2. stupni: počet tříd na 2. stupni: počet oddělení školní druţiny: počet pedagogických pracovníků: počet provozních a správních zaměstnanců: počet pracovnic ve školní jídelně: počet strávníků: Odloučené pracoviště na nám. 9. května - z vedení školy: statutární zástupkyně ředitele školy: Mgr. Dagmar Oujezská zástupce ředitele školy: Mgr. Martin Staněk - koordinátorky projektu Zdravá škola: Dagmar Oujezská, Jana Svobodová, Jana Šafránková, Jana Formánková, Gabriela Staňková, Jarmila Buchtová, Eva Liznová počet ţáků celkem: 497 počet tříd celkem: 21 počet ţáků na 1. stupni: 259 počet tříd na 1. stupni: 11 počet ţáků na 2. stupni: 238 počet tříd na 2. stupni: 10 počet oddělení školní druţiny: 3 počet pedagogických pracovníků: 32 počet provozních a správních zaměstnanců: 7 počet pracovnic ve školní jídelně: 7 Odloučené pracoviště na ul. Sušilova - z vedení školy: ředitel školy: RNDr. Vladimír Ochmanský zástupce ředitele školy: Mgr. Zdeněk Ţáček počet ţáků celkem: 300 počet tříd celkem: 13 počet ţáků na 1. stupni: 120 počet tříd na 1. stupni: 5 počet ţáků na 2. stupni: 180 počet tříd na 2. stupni: 8 počet oddělení školní druţiny: 2 počet pedagogických pracovníků: 24 počet správních zaměstnanců: 7 počet pracovnic ve školní jídelně: 4 Odloučené pracoviště na ul Slovákova - z vedení školy: zástupkyně ředitele školy: Mgr. Vlasta Pulcová počet ţáků celkem: 415 počet tříd celkem: 19 počet ţáků na 1. stupni: 208 počet tříd na 1. stupni: 10 počet ţáků na 2. stupni: 207 počet tříd na 2. stupni: 9 počet oddělení školní druţiny: 3 počet pedagogických pracovníků: 29 počet správních zaměstnanců: 8 počet pracovnic ve školní jídelně: 6-3 -

4 Budovy jednotlivých odloučených pracovišť jsou umístěny v parkové zástavbě města. Třídy jsou prostorné, vybavené eko-tabulemi, didaktickou technikou, na 1. stupni koberci. Některé třídy jsou vybaveny speciálním nábytkem, vybavením a pomůckami pro výuku integrovaných dětí se zdravotním postiţením. Na kaţdé budově je ve 2 učebnách nainstalována interaktivní tabule. Na chodbách budov jsou umístěny ţebřiny, horolezecká stěna, stoly na stolní tenis. V jednotlivých budovách je rozděleno celkem 8 oddělení školní druţiny, která mají svoje vlastní prostory. V budovách jsou vybaveny odborné učebny: fyziky + chemie, hudebna, 2 počítačové učebny, školní dílny. V budovách jsou tělocvičny: pracoviště nám. 9. května - 1, pracoviště Sušilova - 2, pracoviště Slovákova - 2. V kaţdé budově je školní kuchyně s jídelnou, ţáci mají moţnost volby ze dvou jídel. Ve školním roce 2008/2009 se v 1., 2., 6. a 7. ročníku vyučuje dle ŠVP Škola mnoha moţností. V ostatních ročnících se vyučuje dle vzdělávacího programu Základní škola. Na pracovišti nám. 9. května jsou zřízeny 2 třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů - jedná se o třídu 8.A a 9.A. Ţáci si mohou také vybrat ze široké nabídky nepovinných předmětů. Na pracovišti ul. Sušilova jsou 2 třídy s rozšířenou výukou jazyků - jedná se o třídu 8.E a 9.E. Na pracovišti ul. Slovákova jsou 2 třídy s rozšířenou výukou jazyků - jedná se o třídu 8.F a 9.F. Mimo vyučování mohou ţáci v budovách školy navštěvovat řadu zájmových krouţků. Pro ţáky se SVPU jsou v kaţdém ročníku zřízeny "dyslektické krouţky", které vedou aprobovaní dyslektičtí asistenti. Ve škole vyučujeme 5 integrovaných ţáků: 2 ţákyně se sluchovým postiţením, 1 ţákyně s vadou řeči, 1 ţák s poruchou chování, 1 ţák mimořádně nadaný, řada ţáků se SVPUaCH, 1 zdravotně znevýhodněná ţákyně. O některé integrované ţáky pečují také 2 asistentky pedagoga. 5. AUTOEVALUACE A INOVACE PROJEKTU Ve školním roce 2008/2009 dokončujeme autoevaluaci stávající formy projektu Zdravá škola a na základě výsledků musíme provést inovaci projektu, abychom mohli i nadále zůstat zařazeni v síti Škol podporujících zdraví. V autoevaluaci vyuţíváme: poznatků uvedených ve výročních zprávách školy v závěrech ČŠI v testování školy formou psychologického snímku skupiny pomocí metody Barvy ţivota, informací získaných z dotazníkového šetření INDI poznatků a zkušeností získaných v dalším vzdělávání pedagogických pracovníků v rámci projektu ESF analýzy výčtu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v uplynulém období rozboru seznamu všech aktivit, které se na pracovišti uskutečnily prostudováním původní koncepce projektu Zdravá škola a jeho inovace v roce

5 KONKRÉTNÍ ZPRACOVÁNÍ POZNATKŮ AUTOEVALUACE ŠKOLY (PODZIM 2008): A/ Poznámky z: Vlastního hodnocení školy za šk.r.2005/06, 06/07, 07/08 (Výroční zprávy školy) - ČŠI zaměřená na podmínky školy k realizaci výchovy ke zdraví - činnost Zdravé školy nebyly významnější námitky k činnosti školy - návrhy, připomínky a doporučení pracovníků, rodičů, ţáků k vybavenosti školy jsou řešeny prostřednictvím třídních schůzek a sdruţení rodičů, která jsou zřízena na všech budovách, a prostřednictvím Školské rady = jsou respektovány - připomínky ke kvalitě školního stravování = příprava 2 jídel na výběr na všech pracovištích instalace termoregulačních ventilů - postupné vybavování jednotlivých tříd novým stavitelným nábytkem - Zdravotní stav ţáků školy není příliš uspokojivý, dozvídáme se o něm prostřednictvím ţákovských kníţek, rodičů, dětských lékařů, vybízíme rodiče k informování třídních učitelů a učitelů TV z důvodu ochrany zdraví dítěte. Mnoho ţáků má různá omezení, či uvolnění z TV, plavání. V rámci Zdravé školy umoţňujeme sezení ve třídách na míčích, v 6.r. jsme posílili podle našeho ŠVP počet hodin TV na 3h za týden, pořádáme pravidelné besedy ve spolupráci s lékařkou. Na pracovištích máme děti s logopedickými vadami, tělesnými vadami, diabetiky, děti s bezlepkovou dietou, děti obézní, hodně dětí nosí brýle a dentální rovnátka, děti s poruchami učení a chování. - Klima školy bylo zjišťováno na zakázku = Vnitřní evaluace školy metodou Barvy ţivota (DAP Services a.s.). Evaluace byla prováděna prostřednictvím internetu a vstupní údaje byly zadávány hravou formou přímo dětmi v počítačové pracovně. Testování se zúčastnili všichni ţáci školy, všichni vyučující a vedení školy. - Ţákovská samospráva se schází pravidelně 1x měsíčně, podle potřeby častěji. Zabývají se sběrovými akcemi, školními soutěţemi, charitativními sbírkami, vydávají školní časopis, komunikují s vyučujícími o otázkách školního řádu, zlepšení školního prostředí, školním stravování, zlepšení školního klimatu. - Den otevřených dveří pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče velký zájem veřejnosti - Den otevřených dveří pro děti z MŠ velký zájem - Den otevřených dveří pro rodiče během dopoledního vyučování - návštěvnost několika rodičů - Testy SCIO, KALIBRO, CERMAT vyuţívají jich ţáci 7.-9.r. ke zjištění svých studijních předpokladů na škole proběhla návštěva ČŠI s tématickým zaměřením na podmínky školy k realizaci výchovy ke zdraví - Přáním a snahou vychovatelek ŠD se stalo, aby svěřeným dětem poskytly bezpečí, vytvořily příjemné prostředí a v rámci moţností ponechaly dětem svobodnou volbu při výběru zaměstnání proběhla na škole inspekce zaměřená na kontrolu vybraných údajů zapsaných v rejstříku škol a školských zařízení, na kontrolu vedení dokumentace školy, na dodrţování právních předpisů na úseku školního stravování a na oblast zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí - Inspekční zprávy jsou k dispozici u ředitele školy nebo u zřizovatele školy. - Výroční zprávy školy jsou k dispozici na web-stránkách školy:

6 B/ Psychologický snímek skupiny pomocí metody Barvy života vyhodnocení vnitřní evaluace školy - DAP - učitelé, I. stupeň, II. stupeň: hlavním cílem je zmapovat současnou situaci ve škole a napomoci jejímu dalšímu rozvoji Klíčová sdělení: - Efektivita výuky ve škole I.st. ano; II.st. - částečná - Kvalita vztahů ve škole neutrální - Potenciál vzniku rizikových jevů nízký - Moţnost dalšího uplatnění v ţivotě I.st. ano; II.st. - velmi dobrá - Schopnost ţáků učit se ve skupině ano - Schopnost ţáků učit se sami (doma i ve škole) I.st. ano, velmi; II.st. - ano Kvalitě výuky napomáhá: - prostředí školy ano, velmi Naše třída, lavice, odborné učebny, chodby, šatny, kabinety, ředitelna, tělocvična - umístění, počet, velikost, barva, čistota, uspořádání, dostatek světla, vybavení, nutnost stěhování z učebny do učebny, celková atmosféra všech prvků materiální povahy - učitelé I.st. ano; II.st. - ano, velmi - samotné vyučované předměty ano, velmi Všechny předměty jak kvalitně dochází k předávání informací a dovedností od učitelů směrem k ţákům v kaţdém z těchto předmětů - vedení a hodnocení výuky ano, velmi Vysvědčení, známky, ústní zkoušení, výklad učitele, opakování, domácí úkoly, samostatná práce, písemky, vyučovací hodina, skupinové vyučování - jsou-li tyto nástroje pouţívány jako podpůrné, výţivné a motivační, nebo spíše jako nástroje silové, zastrašující a podporující přesilové hry učitelů nebo vedení školy proti ţákům - nástroje řízení školy ano Školní řád, rodičovské schůzky, hospitace, inspekce, pedagogická rada, dozory, rozvrh hodin, klasifikační řád, školská rada jsou-li tyto nástroje pouţívány tak, aby podporovaly zdravý řád a přirozené respektování základních pravidel, které jsou nutné pro fungování kaţdé skupiny, a umoţňují tak efektivní spolupráci. Nebo jestli jde o zastaralé nástroje, které jsou brány v tom smyslu, ţe jsou tak nějak odjakţiva součástí školy a jsou pouţívány pouze stereotypně, neúčinně a ze zvyku, a někdy dokonce kontraproduktivně - moţnosti dalšího uplatnění v ţivotě II.st. - ano, velmi Zda a jak mohou ţáci pokračovat v dalším studiu na škole určitého typu, ale zejména, jak budou moci to, co se naučili ve škole, uplatnit v reálném kaţdodenním ţivotě Atmosféře vztahů ve škole napomáhá: - prostředí školy neutrální - mimoškolní prostředí ţáků neutrální - učitelé I.st. dobrá; II.st. - neutrální - samostatné vyučované předměty I.st. dobrá; II.st. - neutrální - vedení a hodnocení výuky neutrální - nástroje řízení školy I.st. neutrální; II.st. - špatná - moţnosti dalšího uplatnění v ţivotě II.st. - neutrální Vzniku rizikových jevů v chování napomáhá: - prostředí školy ne - učitelé I.st. ne; II.st. - ne, vůbec - samotné vyučované předměty I.st. ne; II.st. - ne, vůbec - vedení a hodnocení výuky ne - nástroje řízení školy I.st. ne; II.st. - částečně - moţnosti dalšího uplatnění v ţivotě II.st. ne - 6 -

7 Rizikové formy chování = sociopato jevy = agresivita, automaty, alkohol, cigarety, krádeţe, drogy zda se tyto jevy objevují v přirozené a nezbytně nutné míře, nebo zda onu míru překročily a stávají se rizikovými, a ohroţují tak zdravý vývoj ţáků a zákonitě pak také sdílené klima ve třídách a na celé škole. Další důleţitou informací je, ţe nemusí jít vţdy o skutečné hraní automatů či kouření, ale jde také o mechnismy a principy v našem chování, které ony pojmy představují a Celkový profil předměty: - Postoje ţáků k vyučovaným předmětům: I.st. ţáci se ztotoţňují s obsahem vyučovaných předmětů a při výuce jsou schopni vyuţít získaných dovedností na dobré úrovni. II.st. ţáci se částečně ztotoţňují s obsahem vyučovaných předmětů a při samotné výuce jsou schopni vyuţít získaných dovedností běţně, průměrně. - Postoje ţáků k roli učitelů ve vyučovaných předmětech: I.st. odborná úroveň učitelů je vnímána jako dobrá, ţáci pozitivně hodnotí také jejich celkový přístup a aktivitu. Učitelé jsou schopni podporovat samostatnost ţáků ve výuce, coţ napomáhá efektivitě učení. II.st. odborná úroveň učitelů je vnímána jako dobrá, ţáci pozitivně hodnotí také jejich celkový přístup a aktivitu. Učitelé jsou schopni podporovat samostatnost ţáků ve výuce, coţ napomáhá efektivitě učení. - Postoje ţáků k vlastnímu průběhu vyučování předmětů: I.st. styl vedení výuky přijímán kladně a podporuje efektivitu vyučování. II.st. styl vedení výuky je přijímán jen částečně. Efektivitě vyučování ani nenapomáhá ani jí neškodí. - Učí se předměty ve škole celkově efektivně?: I.st. efektivita učení je v rámci vyučovaných předmětů na dobré úrovni. II.st. efektivita učení je v rámci vyučovaných předmětů na střední úrovni. Profily jednotlivých předmětů. Atmosféra vztahů (sdílené klima) mezi skupinou ţáků a klíčovými osobami školy (ředitel, zástupci, učitelé, třídní učitel, výchovný poradce, preventista, spoluţáci/ţáci): - Ředitel I.st.,II.st. atmosféra vztahů mezi ţáky a ředitelem není dobrá. Je nutno přistoupit k řešení a korekci. - Zástupci I.st. atmosféra vztahů mezi ţáky a zástupci ředitele není dobrá. Je nutno přistoupit k řešení a korekci. II.st. atmosféra vztahů mezi ţáky a zástupci ředitele je průměrná. Neohroţuje, ale ani nenapomáhá celkové atmosféře vztahů na škole. - Učitelé I.st. atmosféra vztahů mezi ţáky a učiteli je průměrná. Neohroţuje, ale ani nenapomáhá celkové atmosféře vztahů ve škole. - třídní učitel I.st.,II.st. atmosféra vztahů mezi ţáky a třídními učiteli je výborná. Třídní učitelé jsou ţáky bezproblémově přijímání. - výchovný poradce I.st. atmosféra vztahů mezi ţáky a výchovným poradcem je průměrná. Neohroţuje, ale ani nenapomáhá celkové atmosféře vztahů na škole. II.st. atmosféra vztahů mezi ţáky a výchovným poradcem je výborná. Osoba výchovného poradce je ţáky bezproblémově přijímána

8 - Preventista I.st.,II.st. atmosféra vztahů mezi ţáky a preventistou je průměrná. Neohroţuje, ale ani nenapomáhá celkové atmosféře vztahů na škole. - spoluţáci/ţáci I.st.,II.st. atmosféra vztahů mezi spoluţáky je výborná. Potenciál vzniku rizikových forem chování (celkový přehled) agresivita, alkohol, automaty, drogy, cigarety, krádeţe, celkové ohroţení: - Jak vysoký je potenciál vzniku rizikových forem chování? I.st. potenciál je průměrný, běţný. II.st. potenciál je nízký. - Mají váhající ţáci vliv na rozvoj rizikových forem chování? I.st.,II.st. nemají. Vliv je nízký, nepatrný. - Je vliv ţáků odmítajících vznik rizikových forem chování dostatečně silný? I.st.,II.st. ano, vliv je vysoký. Potenciál rizika vzniku závislosti na drogách: - Jak vysoký je potenciál ke vzniku závislosti na drogách? I.st. potenciál je nízký. II.st. potenciál je průměrný, běţný. - Mají váhající ţáci vliv na rozvoj závislosti na drogách? I.st.,II:st. nemají. Vliv je nízký, nepatrný. - Je vliv ţáků odmítajících vznik závislosti na drogách dostatečně silný? I.st.,II.st. ano, vliv je vysoký. Potenciál rizika krádeží: - Jak vysoký je potenciál ke vzniku rizika krádeţí? I.st. potenciál je průměrný, běţný. II.st. potenciál je nízký. - Mají váhající ţáci vliv na rozvoj rizika krádeţí? I.st.,II.st. nemají. Vliv je nízký, nepatrný. - Je vliv ţáků odmítajících vznik rizika krádeţí dostatečně silný? I.st.,II.st. ano, vliv je vysoký. Potenciál rizika vzniku závislosti na kouření cigaret: - Jak vysoký je potenciál ke vzniku závislosti na kouření cigaret? I.st. potenciál je nízký. II.st. potenciál je průměrný, běţný. - Mají váhající ţáci vliv na rozvoj závislosti na kouření cigaret? I.st.,II:st. nemají. Vliv je nízký, nepatrný. - Je vliv ţáků odmítajících vznik závislosti na kouření cigaret dostatečně silný? I.st.,II.st. ano, vliv je vysoký. Potenciál rizika vzniku závislosti na alkoholu: - Jak vysoký je potenciál ke vzniku závislosti na alkoholu? I.st.,II.st. potenciál je nízký. - Mají váhající ţáci vliv na rozvoj závislosti na alkoholu? I.st.,II.st. nemají. Vliv je nízký, nepatrný. - Je vliv ţáků odmítajících vznik závislosti na alkoholu dostatečně silný? I.st.,II.st. ano, vliv je vysoký. Potenciál rizika vzniku závislosti na hracích automatech: - Jak vysoký je potenciál ke vzniku závislosti na hracích automatech? I.st. potenciál je vysoký. II.st. potenciál je nízký

9 - Mají váhající ţáci vliv na rozvoj závislosti na hracích automatech? I.st.,II.st. nemají. Vliv je nízký, nepatrný. - Je vliv ţáků odmítajících vznik závislosti na hracích automatech dostatečně silný? I.st. vliv je částečný, běţný, průměrný. II.st. ano, vliv je vysoký. Potenciál rizika vzniku agresivního chování: - Jak vysoký je potenciál ke vzniku agresivního chování? I.st. potenciál je vysoký. II.st. potenciál je průměrný, běţný. - Mají váhající ţáci vliv na rozvoj agresivního chování? I.st.,II.st. nemají. Vliv je nízký, nepatrný. - Je vliv ţáků odmítajících vznik agresivního chování dostatečně silný? I.st. vliv je částečný, běţný, průměrný. II.st. ano, vliv je vysoký. C/ Dotazník INDI DOTAZNÍK INDI 9 - AUTOEVALUAČNÍ NÁSTROJ PRO ZŠ, VYCHÁZÍ ZE SOUBORU 9 ZÁSAD ŠPZ A/ zpracování jednotlivých položek vzhledem ke konkrétnímu školnímu prostředí ZŠ Boskovice, pracoviště na nám. 9. května: 1. pilíř: Pohoda prostředí 1) zásada: Pohoda věcného prostředí (materiální a prostorové vybavení školy) Z diskusí učitelů, vedení školy a provozních zaměstnanců vyplynulo, ţe podmínky věcného prostředí jsou na dobré úrovni, závislé na materiálních a především finančních moţnostech ZŠ a zřizovatele. - věcné prostředí je celkem vyváţené (bezpečnost, hygienická nezávadnost, zabydlenost, funkčnost, estetičnost) - ve škole se snaţíme spolupodílet se na vytváření a ochraně materiálního a prostorového vybavení školy (třídy, chodby, jídelna, prostory pro zájmovou činnost) - velká různorodost nabídky uspokojuje potřeby většiny příslušných skupin lidí, které jsou důleţité pro jejich činnost (relaxace, vzdělávání, stravování, zájmy, hry) a setkávání - většinou vyuţíváme různorodou nabídku materiálního a prostorového vybavení školy - ve škole se snaţíme systematicky vyhodnocovat kvalitu, vyváţenost, různorodost a vyuţitelnost materiálního a prostorového vybavení školy - za nejbolavější úkol chápeme vybavení všech tříd nastavitelnými ţidlemi a lavicemi (závisí na finančních prostředcích od zřizovatele) 2) zásada: Pohoda sociálního prostředí (mezilidské vztahy a hodnotové postoje lidí, kurikulum) Problémem je pohoda sociálního prostředí, na kterém je třeba neustále pracovat, ať se jedná o vztahy mezi ţáky, vztahy mezi učiteli a ţáky, či postoj ţáků k vnitřnímu řádu školy

10 - učitelé se vzdělávají v mezilidských vztazích a humanistických postojích - ve škole rozvíjíme u ţáků sociální dovednosti a humanistické postoje (svým příkladným postojem a chováním, tím ţe realizují s ţáky činnosti, aktivity a programy umoţňující rozvíjení sociálních dovedností a humanistických postojů) - ve škole si spoluvytváříme pravidla souţití, standardy chování a systém nápravných řešení pro jejich porušování - učitelé, většina ţáků a mnozí rodiče projevují v mezilidských vztazích humanistické postoje (empatii, úctu, důvěru, uznání, otevřenost v komunikaci, ochotu pomoci a vůli ke spolupráci) - učitelé, většina ţáků a mnozí rodiče reflektují kvalitu mezilidských vztahů příslušných skupin lidí a zaujímají kritický postoj k rizikovým projevům chování jednotlivců i skupin 3) zásada: Pohoda organizačního prostředí (organizace ţivotosprávy lidí a chodu školy, bezpečnostní pravidla, kurikulum) Organizace činností ve škole je podmíněna poţadavky ţivotosprávy, ať uţ dospělých či ţáků. Vedení školy, za podněcujících připomínek ostatních zaměstnanců, řídí celou školu dle této zásady. - učitelé, ţáci a zaměstnanci jsou vzděláváni v porozumění a v dovednostech uspokojování individuálních potřeb jednotlivců z hlediska ţivotosprávy - učitelé, ţáci a zaměstnanci organizují své individuální činnosti s ohledem na rytmicitu biologických funkcí (reţim dne), zásady zdravé výţivy, aktivní pohyb a relaxaci - učitelé a ţáci se pokoušejí reflektovat svoji dovednost kompenzovat škodlivé důsledky rizikové zátěţe způsobené nevhodnou organizací ţivotosprávy - škola organizuje svůj provoz a činnost s ohledem na individuální potřeby všech lidí, kteří v ní pobývají - škola má vytvořena provozní a organizační pravidla a řády (školní řád, rozvrh hodin, organizační řád pořádání pravidelných akcí), které respektují rytmicitu biologických funkcí a vyváţené potřeby (jednotlivců i skupin) ţivotosprávy 2. pilíř: Zdravé učení 4) zásada: Smysluplnost (styl výuky a učební procesy, metody a formy práce, kurikulum výchovy ke zdraví Učitelé se ţáky se zúčastňují rozličných aktivit ve vyučování i mimo školu, zapojují se do projektů s různým zaměřením (např. na separaci odpadů, na vyuţití volného času, na bezpečnost na ulicích a při cestě do školy a ze školy,. ), organizují exkurze, besedy a návštěvy zařízení (přečerpávací nádrţ Dlouhé Stráně, pivovar Černá Hora, historická Praha, ). Učitelé se ţáky před akcí pracují, shromaţďují potřebné materiály a informace a následně je pouţívají ve výuce. - učitelé se vzdělávají v problematice nového pojetí vzdělávání a holisticky pojatého zdraví a tomu odpovídajícím učebním metodám a formám práce (osobnostně sociální rozvoj ţáka, klíčové kompetence, konstruktivistický a formativní charakter výuky, principy a zásady podpory zdraví ve škole) - ve velké části vyučování probíhají učební procesy formou autentického, proţitkového a činnostního učení - podle vhodnosti zařazení

11 - výuka je ve většině případů realizována prostřednictvím metod a forem práce, které rozvíjejí ţivotně důleţité dovednosti, vědomosti a postoje ţáků (kompetence člověka podporujícího zdraví) - výběr učiva a učební úlohy pro ţáky jsou v souladu s kognitivním vývojem dítěte určitého věkového období - škola má vypracováno kurikulum výchovy ke zdraví orientované na podporu zdraví - součástí většiny výuky a učebních procesů je smysluplná sebereflexe ţáků (učitelů) a evaluace výstupů a procesů - prostřednictvím integrované výuky (předměty, projekty, témata) probíhá globální výchova a učení v souvislostech 5) zásada: Moţnost výběru, přiměřenost (nabídka vzdělávacích a zájmových aktivit, individuální vzdělávací přístup, pedagogická diagnostika, vyváţený a přiměřený rozvoj osobnosti ţáka) Aby mohli učitelé přistupovat k ţákům dle jejich individuálních rozličností, absolvovali mnohé semináře, které nabízejí škály metodických postupů. - učitelé se vzdělávají v problematice porozumění osobnosti ţáka a metodám pro uspokojování jeho individuálních vzdělávacích potřeb - škola umoţňuje ţákům volbu vzdělávacích a zájmových aktivit (vzdělávací předměty a zájmová činnost, typ a náročnost úloh, formy práce a učební styl) - pedagogický a didaktický přístup učitelů se snaţí o respektování vyváţenosti rozumové, citové a sociální sloţky výuky a výchovy, a snaţí se o přiměřenost výběru metod a učiva odpovídající kognitivnímu vývoji ţáka - škola má vypracovány vzdělávací programy pro ţáky se specifickými vzdělávacími potřebami (talentované i se SVPU a CH) - ţáci a učitelé si ve většině případů volí vzdělávací nabídku podle svých individuálních vzdělávacích potřeb 6) zásada: Spoluúčast, spolupráce (kurikulum, metody a formy práce, projektová výuka) Na základě diskusí pedagogů vyplynulo, ţe ţáci jsou ochotni ke spolupráci v oblasti, kterou mají osvojenu, v nových neznámých situacích je třeba větší motivace a přípravy ze strany učitelů. Spoluúčast ţáků na chodu školy je dána dobrou činností Ţákovské samosprávy a jiţ několik let fungující Schránkou důvěry. - učitelé se vzdělávají v metodách a dovednostech kooperativního učení - většina učitelů dovede tvořit a řídit realizaci společensky prospěšných ţákovských vzdělávacích projektů a zařazují je do běţné výuky - při výuce většina učitelů volí takové učební úkoly a formy práce, které od ţáků vyţadují dovednost komunikovat a spolupracovat i v různě smíšených věkových skupinách lidí (mezi ročníky, ţáci a rodiče) - ţáci si vytvářejí dovednost spolupracovat a komunikovat při řešení problémů (učebních i projektových úkolů), trénují si dovednost navrhovat a realizovat své společensky prospěšné projekty - obsahem vzdělávacích programů je rozvíjení sociálních dovedností ţáků (komunikace a spolupráce) a odpovědnosti za řešení skupinových úkolů

12 - řešením společensky prospěšných projektů se ţáci většinou spolupodílejí na přeměně školy na školu podporující zdraví 7) zásada: Motivující hodnocení (zpětná vazba, sebereflexe, hodnotící systém školy, hodnotové postoje, kurikulum) Ještě stále se objevují tendence k vyhlašování rozličných soutěţí mezi ţáky, v současné době spíše na úrovni třídních kolektivů. V rámci celoškolních akcí se jiţ soutěţe neobjevují, organizujeme spíše přehlídky dovedností a prací ţáků. V současné době ne všichni učitelé akceptují nesoutěţivé prostředí. - učitelé se vzdělávají v problematice hodnocení ţáků a učebních procesů - součástí vzdělávacího programu školy je i rozvíjení hodnotových postojů ţáků, rozvíjení dovednosti sebereflexe a poskytování věcné zpětné vazby - individuální hodnocení ţáků (učiteli, školou) se snaţí o motivující charakter, o posílení sebedůvěry, samostatnosti, iniciativy a zodpovědnosti - v průběhu učebního procesu i při závěrečném hodnocení ţáků se většina učitelů snaţí o poskytnutí ţákům věcné slovní zpětné vazby, o projevy uznání, ocenění jejich humanistických postojů; nesoutěţivým prostředím se snaţí minimalizovat rizika stálého individuálního selhávání a neúspěchu - někteří ţáci se pokoušejí o reflexi výsledků své práce i chování, vytvářejí si dovednost nést za ně zodpovědnost a projevit ochotu je zlepšit - učitelé i ţáci společně vytvářejí hodnotící kritéria, kterými se řídí při své činnosti i při řešení učebních úkolů - škola má vypracovaný hodnotící systém vzdělávacích výsledků ţáků a jejich chování, který je propojený s evaluačními procesy podpory zdraví 3. pilíř: Otevřené partnerství 8) zásada: Škola - model demokratického společenství (demokratické principy, práva a zodpovědnost sociálních skupin i jednotlivců, participační styl řízení, spoluúčast na chodu školy, zastupitelské orgány, struktury a strategie rozvoje školy, kurikulum) Kaţdé demokratické společenství musí fungovat na základě pravidel, která akceptují všichni členové svobodně a odpovědně. Vedení školy je přístupné ke spolupráci a diskusi. - všichni si vzděláváním a činností rozvíjejí dovednost ţít v demokratické společnosti - škola má demokraticky zvolené zastupitelské orgány školního společenství (radu školy, zaměstnanecké odbory, Školskou radu) - v chování a jednání (většiny učitelů, ţáků a některých rodičů) a v chodu školy jsou zakotveny demokratické principy (svoboda a odpovědnost, dodrţování práv a povinností, spoluúčast a spolupráce) - podpora zdraví je součástí celkové koncepce rozvoje školy a objevuje se i ve vzdělávacím programu školy, většina se na její tvorbě a realizaci podílí - vedení školy se snaţí vytvářet podpůrné systémy a strategie pro realizaci koncepce podpory zdraví ve škole (DVPP, informační a organizační systém, motivující strategie a ocenění, systém spolupráce s rodiči)

Obsah: Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku

Obsah: Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BLANSKO, SALMOVA 17 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2013/2014 Obsah: I. Základní údaje o škole II. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem

Více

Program školy podporující zdraví pro ZŠ Těšany

Program školy podporující zdraví pro ZŠ Těšany Program školy podporující zdraví pro ZŠ Těšany Zdraví pro život Základní škola a mateřská škola Těšany, okres Brno-venkov, příspěvková organizace ZÁKLADNÍ ŠKOLA, TĚŠANY 305-1 - Obsah 1. Identifikační údaje.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008 / 2009 Základní škola a Mateřská škola Masarykovy sady 104 Český Těšín okres Karviná 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání..14

Více

Projekt podpory zdraví 3 pohoda učení - zdravé prostředí - otevřené partnerství

Projekt podpory zdraví 3 pohoda učení - zdravé prostředí - otevřené partnerství Základní škola, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvková organizace PSČ 767 01, tel./fax: 573 338 164, URL: www.zssypky.cz, e-mail: reditelka@zssypky.cz Projekt podpory zdraví 3 pohoda učení - zdravé prostředí

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

VI 337, 261 01 318 623817 318 635739 607543945 E-

VI 337, 261 01 318 623817 318 635739 607543945 E- Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337, 261 01 Příbram VI tel. 318 623817 tel., fax 318 635739 m. 607543945 E-mail: 3zs@pbm.czn.cz www.zsbrezovehory.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Valašské Meziříčí, Ţerotínova 376, okres Vsetín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Kontakty: tel. 571 611 199 E-mail: zszerotinova@zszerotinova.cz Internet: www.zszerotinova.cz

Více

Dlouhodobá koncepce dalšího rozvoje školy

Dlouhodobá koncepce dalšího rozvoje školy 1 Základní škola Praha Petrovice - název směrnice nebo plánu: Dlouhodobá koncepce dalšího rozvoje školy Označení dokumentu, číslo jednací: KONCEPCE17/27/2008 Zpracoval: Mgr. Petr Zeman, ředitel školy Schválil:

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za období od 1. 9. 2009 do 30. 6. 2010 1 Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43/305, PSČ 162 00 e-mail:skola@zspetriny.cz Tel/Fax 235090730/235090752

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 261 01 Příbram VI tel. 318 623817; 607543945 tel., fax 318 635739 E-mail: 3zs@pbm.czn.cz www.zsbrezovehory.cz Vlastní hodnocení školy za období školního

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Základní škola a Mateřská škola Cehnice

Základní škola a Mateřská škola Cehnice Základní škola a Mateřská škola Cehnice Platnost dokumentu od 1. 9. 2009. verze 2 Obsah IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 I. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1. HISTORIE ŠKOLY 4 2. VELIKOST ŠKOLY, EXTERIÉR, INTERIÉR 4 3. VYBAVENÍ

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠaMŠ/GR/729/2013 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program Základní školy a Mateřské školy Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Obsah 1. Identifikační

Více

Základní škola Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy. zpracoval : Mgr. Petr Vágner ředitel školy. V Moravské Třebové 24.8.

Základní škola Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy. zpracoval : Mgr. Petr Vágner ředitel školy. V Moravské Třebové 24.8. zpracoval : Mgr. Petr Vágner ředitel školy V Moravské Třebové 24.8.2009 Projednáno pedagogickou radou 31.8.2009 1 Osnova výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 2 2. Přehled realizovaných vzdělávacích

Více

Základní školy. Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2005/2006. Část I.

Základní školy. Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2005/2006. Část I. Základní školy Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2005/2006 Část I. a) Základní charakteristika školy Název právnické osoby vykonávající činnost školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009/2010 Základní škola a mateřská škola Ludgeřovice VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009/2010 Základní a mateřská škola Ludgeřovice Markvartovická 50 Ludgeřovice 747 18 Tel: 595 020 527 Fax: 595 020 528 Email: skola@ludgerovice.cz

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za období od 1. 9. 2011 do 30. 6. 2012 1 Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43/305, PSČ 162 00 e-mail:skola@zspetriny.cz Tel/Fax 235090730/235090752

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2013/2014 Mgr. Jarmila Višňovcová 25. 9. 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola Lovosice,

Více

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KVĚTNICE

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KVĚTNICE Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání KVĚTNICE Motto: Škola je čas a prostor určený k žití, nikoliv k přežití. Obsah Obsah... 2 1 Identifikační

Více

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Výroční zpráva o č i n n o s t i š k o l y z a r o k 2 0 0 9-2010 Zpracovatel: Mgr. Miloš Mayer, ředitel školy OBSAH

Více

Základní škola a Mateřská škola Havířov-Bludovice Frýdecká ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Havířov-Bludovice Frýdecká ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Havířov-Bludovice Frýdecká ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 FRÝDECKÁ - ŠKOLA BAREV A POHODY CO O NÁS ŘEKLI JINÍ: akad. mal. Gabriel Filcík, ilustrátor dětských knížek V jubilejním roce

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY. Základní škola Roztoky. okres Praha západ. Školní nám. 470, 252 63 Roztoky

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY. Základní škola Roztoky. okres Praha západ. Školní nám. 470, 252 63 Roztoky Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY Základní škola Roztoky okres Praha západ Školní nám. 470, 252 63 Roztoky 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Eden Praha 10, Vladivostocká 6/1035 Motto : Se sportem za vzděláním 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 1.1. Název školního vzdělávacího programu...3

Více

Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení...

Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení... Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení... 3 B) PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 4 Učební plán školy... 5

Více

Ředitelka školy. Zástupce ředitele. Učitelé I. a II. stupně. 1. Výchovný poradce. 2. Výchovný poradce. Vedoucí vychovatelka školní družiny

Ředitelka školy. Zástupce ředitele. Učitelé I. a II. stupně. 1. Výchovný poradce. 2. Výchovný poradce. Vedoucí vychovatelka školní družiny I. Úvod OBSAH 1. Údaje o předkladateli Výroční zprávy za školní rok 2012/2013 3 2. Název a adresa zřizovatele školy 3 3. Organizační struktura školy 4 4. Charakteristika školy 5 4.1. Vybavení školy 5 4.2.

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ verze č. 5 se zapracovaným dodatkem č.j. ZŠHL/272/2014 platným od 5.9. 2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ verze č. 5 se zapracovaným dodatkem č.j. ZŠHL/272/2014 platným od 5.9. 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠUMPERK, 8. KVĚTNA 63 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ verze č. 5 se zapracovaným dodatkem č.j. ZŠHL/272/2014 platným od 5.9. 2014 č.j.: ZŠHL/229/2013 30.8. 2013 platnost

Více

Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Z A Š K O L N Í R O K 2 0 1 3 2 0 1 4

Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Z A Š K O L N Í R O K 2 0 1 3 2 0 1 4 Základní škola Jablonec nad Nisou, Liberecká 26, příspěvková organizace Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Z A Š K O L N Í R O K 2 0 1 3 2 0 1 4 V Jablonci nad Nisou, září 2014 Předkládá: RNDr. Jiří

Více