STRATEGIE. Odbor školství, mládeže a sportu, Krajský úřad Moravskoslezský kraj, V MORAVSKOSLEZSKÉM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STRATEGIE. Odbor školství, mládeže a sportu, Krajský úřad Moravskoslezský kraj, 2005 -1- V MORAVSKOSLEZSKÉM"

Transkript

1 STRATEGIE PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ U DĚTÍ A MLÁDEŽE V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI NA OBDOBÍ Odbor školství, mládeže a sportu, Krajský úřad Moravskoslezský kraj,

2 Obsah 1ÚVOD...3 2CHARAKTERISTIKA MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE...3 3VYHODNOCENÍ STRATEGIE PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ U DĚTÍ A MLÁDEŽE V PŮSOBNOSTI ODBORU ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A SPORTU KRAJSKÉHO ÚŘADU MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ SOUČASNÝ STAV V OBLASTI PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Legislativní vymezení Podpora prevence sociálně patologických jevů Školní preventivní strategie...7 5CÍLOVÉ SKUPINY Děti a mládež Rodiče, zákonní zástupci Pedagogičtí pracovníci Specifické cílové skupiny...8 6ORGANIZAČNÍ SYSTÉM PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Hlavní subjekty v systému resortu školství Horizontální úroveň systému prevence Vertikální úroveň:...9 7VÝCHODISKA, FUNKCE A CÍLE STRATEGIE PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI NA OBDOBÍ Východiska Funkce Cíle Hlavní cíle Specifické cíle SWOT ANALÝZA AKČNÍ PLÁN PRAMENY A ZDROJE PŘÍLOHY

3 1 ÚVOD Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) od roku 2001 vytváří strategické dokumenty v návaznosti na koncepce protidrogové politiky, kterými vláda České republiky již v roce 1993 položila základy národní protidrogové politiky. MŠMT z oblasti národní protidrogové problematiky převzalo do své působnosti plnění primárních preventivních aktivit v oblasti sociálně patologických jevů ve školách a školských zařízeních. Základním principem prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v resortu školství je výchova dětí a mládeže ke zdravému životnímu stylu, osvojení si pozitivního sociálního chování, rozvoj a podpora sociálních kompetencí vedoucí k harmonickému rozvoji osobnosti. Základními východisky efektivní primární prevence je kontinuita, systematičnost a komplexnost preventivního působení s ohledem na věk dítěte a jeho aktuální prožívání světa. Primární prevence je zaměřena zejména na rizikové faktory spolupodílející se na vzniku sociálně patologických jevů. Tvorba krajských koncepčních materiálů vychází z Metodického pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy, čj.: 14514/ k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže. Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a v Moravskoslezském kraji na období vychází především ze Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti resortu ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na období , ze závěrů pravidelných jednání s okresními metodiky prevence, z výsledků analýzy potřeb terénu, z dlouhodobých cílů stanovených strategiemi MŠMT, ze zkušeností z naplňování koncepcí prevence zneužívání návykových látek a dalších sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období a Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže je zpracována v souladu s Národním programem rozvoje vzdělávání, tzv. Bílou knihou, s Akčním plánem Evropské unie boje proti drogám, s Usnesením vlády ČR č o Národní strategii protidrogové politiky na období , s Usnesením vlády ČR č. 393 ke Strategii prevence kriminality na léta a dokumentem WHO Zdraví pro všechny 21. století Cíl 12 a s Usnesením vlády č k Dlouhodobému programu zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva České republiky Zdraví pro všechny ve 21. století. Strategie prevence sociálně patologických jevů je současně plně v souladu se Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů primární prevence užívání návykových látek, dokumentu MŠMT z roku

4 2 CHARAKTERISTIKA MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE Moravskoslezský kraj (dále jen MSK) je nejlidnatějším vyšším územně samosprávným celkem v České republice s rozlohou 5445 km 2. Území je dále členěno na 6 nižších územních jednotek, na okresy Bruntál, Frýdek-Místek, Karviná, Nový Jičín, Opava a Ostrava. Počet obyvatel MSK se stejně jako v celé ČR již řadu let plynule snižuje. Ke 31. prosinci 2003 zde žilo celkem trvale bydlících obyvatel, což je o (-0,2 %) méně než před rokem a o (-1,8 %) méně než před pěti lety. Velice vážným celospolečenským problémem, který se neustále prohlubuje, je soustavný úbytek mladých lidí ve věkové kategorii do 14 let. Od roku 1992 se jejich počet v MSK snížil o , tj. o 26,4 %. Klesající absolutní počet i podíl mladých lidí na celkovém stavu obyvatel se promítá do zvyšujícího se průměrného věku obyvatel MSK, který nyní činí 38,8 let. 1 Tabulka 1 - Vývoj počtu obyvatel trvale bydlících v Moravskoslezském kraji stav k stav k stav k ukazatel 1) z toho (celkový počet) celkem celkem z toho ženy celkem z toho ženy ženy obyvatelé obyvatelé v produktivním věku obyvatelé věkové kategorie 0-14 let průměrný věk obyvatel 38,2 39,7 38,5 40,0 38,8 40,3 1) 1) Od roku 1996 jsou na základě metodiky SSZ MPSV ČR používána při hodnocení demografického vývoje data, která poskytuje Český statistický úřad. Údaje z demografické statistiky jsou za uplynulý rok k dispozici vždy v květnu dalšího roku, což znamená, že skutečnost z konce předchozího roku je platná po celých následujících dvanáct měsíců. I přes výše uvedené údaje patří Moravskoslezský kraj v rámci ČR k regionům s relativně nejvyšším podílem obyvatel v předproduktivní věkové kategorii. V kraji bylo k : 244 mateřských škol 413 základních škol 45 speciálních škol 17 zvláštních škol 157 středních škol 11 vyšších odborných škol 4 vysoké školy Díky poloze na hranici tří států vykazuje oblast pestřejší národnostní strukturu. K české národnosti se hlásí 86,9 % obyvatel, ke slovenské 3,3 %, k polské 3,0 %, k moravské 2,3 %, ke slezské 0,8 %, k německé 0,3 % a 0,2 % obyvatel se hlásí k národnosti rómské 3. Z hlediska sociálně patologických jevů je neopominutelnou charakteristikou zdejší populace dlouhodobě vysoká míra nezaměstnanosti. 1 Zdroj: - Analýza trhu práce v Moravskoslezském kraji v roce Zdroj: Odbor školství, mládeže a sportu, Krajský úřad Moravskoslezského kraje 3 Zdroj: - Fakta o regionu -4-

5 3 VYHODNOCENÍ STRATEGIE PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ U DĚTÍ A MLÁDEŽE V PŮSOBNOSTI ODBORU ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A SPORTU KRAJSKÉHO ÚŘADU MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ OBDOBÍ Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje se opírala, stejně jako na období nadcházející, o Strategii prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti resortu MŠMT. Zhodnocení krajských specifik: Na dané období byly vytýčeny cíle, které byly pro vlastní vyhodnocení rozděleny do oblastí: Koordinační Metodická Dotační Vzdělávací Osvětová a informační Koordinační Krajskému úřadu, odboru školství, mládeže a sportu se v daném období ze stanovených krátkodobých cílů podařilo na velmi dobré úrovni spolupracovat ve vertikální linii se všemi subjekty v oblasti prevence (MŠMT Odbor speciálního vzdělávání a institucionální výchovy; Krajský úřad, Odbor školství, mládeže a sportu; Pedagogicko psychologická poradna; školní metodik prevence - viz Obrázek 2, str.9). Spolupráci je nutno v dalších obdobích udržovat minimálně na dosažené úrovni. Kromě základní páteře subjektů (články a kompetence jsou uvedeny v Příloze 2, str. 17) působících v dané oblasti se zvýraznila spolupráce s Odborem sociálních věcí Moravskoslezského kraje, který má ve své kompetenci sekundární a terciární protidrogovou prevenci. Zástupce odboru školství, mládeže a sportu se stal členem pracovní skupiny protidrogové prevence, která působí jako poradní orgán sociálnímu výboru zastupitelstva kraje. V celém období se kladl velký důraz na sledování a sběr informací o neziskových subjektech poskytující služby v oblastech jak specifické, tak nespecifické primární prevence sociálně patologických jevů. Protože kvalita poskytovaných služeb v oblasti primární prevence sociálně patologických jevů se velmi lišila, byly vytvořeny MŠMT Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů primární prevence užívání návykových látek, jejichž cílem je zajištění kvality poskytovaných služeb. Metodická Úroveň preventivních aktivit ve školách a školských zařízeních je každoročně vyhodnocována prostřednictvím Závěrečné zprávy o naplňování Minimálních preventivních programů a je přístupná veřejnosti na internetových stránkách Moravskoslezského kraje. Výskyt sociálně patologických jevů má dle analýzy dat, téměř ve všech sledovaných případech vzrůstající tendenci.výsledky analýzy jsou součástí Přílohy 1, str. 15. Na základě této evaluace je určována další školní strategie a metodika na daná období prostřednictvím odboru školství, mládeže a sportu a dalších subjektů páteřní sítě (viz Obrázek 2, str. 9 a Příloha 2, str. 17) na nadcházející školní rok. Vyhodnocování školních programů realizovaných školou či školským zařízením také slouží jako jeden z ukazatelů k periodickému hodnocení ředitelů škol. -5-

6 Dotační Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy každoročně vyhlašuje dotační řízení na podporu aktivit v oblasti prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti resortů a část svých prostředků poskytuje krajům, které poté organizují dotační řízení pro subjekty ve svém regionu. Prostředky jsou rozdělovány podle počtu dětí, žáků a studentů. Moravskoslezský kraj ze svého rozpočtu rovněž podporuje preventivní aktivity v oblasti prevence sociálně patologických jevů. Výši finančních prostředků znázorňuje tabulka 2. Tabulka 2 Výše finančních prostředků uvolněných MSK na dotační řízení v obdobích 2003, 2004 a MŠMT Program I tis tis tis Moravskoslezský kraj tis tis tis Vzdělávací Cíle v oblasti vzdělávání, především metodiků na úrovni okresní a školské, se nepodařilo naplnit. Chybí zejména systematické vzdělávání na regionálních vysokých školách, dále chybí dlouhodobé výcviky či kurzy. Osvětová a informační Ve sledovaném období se podařilo vybudovat aktivní internetové stránky zabývající se problematikou sociálně patologických jevů, které jsou pravidelně aktualizovány. V rámci osvětové činnosti byla navázána spolupráce se Státním zdravotním ústavem Praha a Krajskou hygienickou stanicí Moravskoslezského kraje. -6-

7 4 SOUČASNÝ STAV V OBLASTI PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže je řízena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, odborem speciálního vzdělávání a institucionální výchovy, úsekem prevence sociálně patologických jevů. MŠMT vydává strategické dokumenty v oblasti prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže pro daná období, legislativně vymezuje aktivity v rámci preventivních aktivit na školách a školských zařízeních. 4.1 Legislativní vymezení Dokumenty související přímo s problematikou prevence sociálně patologických jevů 4 : - Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, - Vyhláška 72/2005 o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních, - Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy, čj.: 14514/ k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže, - Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy, čj.: / k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení, - Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy, čj.: /99-22 k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance - Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy, čj.: / k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví, - č.j.: / Pravidla pro rodiče a děti k bezpečnějšímu užívání internetu - Standardy odborné způsobilosti pro poskytovatele programů primární prevence užívání návykových látek Legislativní normy České republiky pro oblast prevence 5 : - Zákon č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi - Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách - Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí - Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů - Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a podobných hrách - Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině - Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích - Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon - Zákon č. 283/1991 Sb., o policii České republiky - Zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže) 4 Zdroj: MŠMT, Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti v působnosti Ministerstva školství, mládeže a sportu na období Zdroj: Tamtéž -7-

8 4.2 Podpora prevence sociálně patologických jevů MŠMT každoročně vymezuje finanční prostředky na podporu aktivit sociálně patologických jevů u dětí a mládeže. Moravskoslezský kraj, vzhledem k největšímu počtu dětí a mládeže ve srovnání s ostatními kraji, získává největší finanční podíl vymezený pro dotační programy na podporu preventivních programů. Ty jsou každoročně rozdělovány ve výběrovém řízení školám, školským zařízením i nestátním neziskovým organizacím působící v dané problematice. 4.3 Školní preventivní strategie Výskyt sociálně patologických jevů u dětí a mládeže je sledován na každé škole v MSK prostřednictvím hlavního nástroje prevence v resortu školství tzv. školní preventivní strategie (dříve Minimálního preventivního programu), která je komplexním systémovým prvkem v realizaci preventivních aktivit na školách a ve školských zařízeních. Jeho realizace je dle metodického pokynu MŠMT č.j / o prevenci sociálně patologických jevů pro každou školu a každé školské zařízení závazná a podléhá kontrole České školní inspekci. -8-

9 5 CÍLOVÉ SKUPINY 5.1 Děti a mládež Cílem působení v oblasti prevence sociálně patologických jevů je dítě odpovědné za vlastní chování a způsob života v míře přiměřené jeho věku n s posílenou duševní odolností vůči stresu, negativním zážitkům a vlivům n schopné dělat samostatná (a pokud možno správná) rozhodnutí n s přiměřenými sociálně psychologickými dovednostmi n schopné řešit, případně schopné nalézt pomoc pro řešení problémů n s vyhraněným negativním vztahem k návykovým látkám n podílející se na tvorbě kvalitního prostředí a životních podmínek. 5.2 Rodiče, zákonní zástupci Rodiče či zákonní zástupci patří mezi jednu z nejdůležitějších cílových skupin, které se podílejí na cílech stanovených v bodě Pedagogičtí pracovníci Předpokladem naplňování cílů v oblasti prevence je pedagog vzdělaný, odborně erudovaný, komunikativně, psychologicky a speciálně pedagogicky vybavený. Svou osobností se pozitivně podílí na vývoji sebeuvědomění žáka a je schopen vyučovat za aktivní účasti dětí. Zvyšování odolnosti dětí a mládeže proti sociálně patologickým jevům vyžaduje systémovou a koordinovanou přípravu realizátorů preventivních aktivit ve školách a školských zařízeních. 5.4 Specifické cílové skupiny Mezi specifickou cílovou skupinu řadíme především poskytovatele preventivních aktivit, kteří působí ve školách či školských zařízeních: metodici prevence (pracovníci pedagogicko-psychologických poraden) školní metodici prevence (vybraní pedagogové ve školách a školských zařízeních) nestátní neziskové organizace zabezpečující zejména aktivity, které v systému prevence chybí (péče o mladé toxikomany, raná péče o děti ze sociálně rizikového prostředí a o předškolní hyperaktivní děti, apod.) -9-

10 6 ORGANIZAČNÍ SYSTÉM PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ 6.1 Hlavní subjekty v systému resortu školství Horizontální úroveň systému prevence Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy aktivně spolupracuje s věcně příslušnými resorty a nadresortními orgány. V tomto systému je začleněn i Moravskoslezský kraj. Obrázek 1 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky Republikový výbor pro prevenci kriminality Státní správa a samospráva MŠMT Pracovní skupina specifické primární prevence MZ MV MPSV MS MO MF PČR Organizace přímo řízené MŠMT KRAJ obec -10-

11 6.1.3 Vertikální úroveň: Na vertikální úrovni MŠMT metodicky vede a koordinuje síť koordinátorů, kterou tvoří krajští školní koordinátoři (v MSK referent pro prevenci sociálně patologických jevů), dále okresní metodiky preventivních aktivit, a v neposlední řadě vede školní metodiky prevence, kteří jsou na všech základních i středních školách. Obrázek 2 MŠMT, odb. 24 Odbor speciálního vzdělávání a institucionální výchovy úsek prevence sociálně patologických jevů Moravskoslezský kraj KRAJSKÝ ÚŘAD Odbor školství, mládeže a sportu Oddělení mládeže a sportu referent pro prevenci sociálně patologických jevů Okresní metodik preventivních aktivit Pedagogicko psychologická poradna Školní metodik prevence Školy a školská zařízení Mimo tyto instituce (páteřní sítě prevence) poskytuje poradenské, vzdělávací, metodické a koordinační služby v oblasti prevence sociálně patologických jevů Česká školní inspekce, Institut pro pedagogicko psychologické poradenství, Výzkumný ústav pedagogický, Národní ústav pedagogického vzdělávání, Ústav pro informace pedagogického vzdělávání, Antidopingový výbor, vysoké školy a nestátní neziskové organizace. -11-

12 7 VÝCHODISKA, FUNKCE A CÍLE STRATEGIE PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI NA OBDOBÍ OBDOBÍ Východiska Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v Moravskoslezském kraji navazuje na výsledky analýzy a cíle z těchto dokumentů: Ø Ø Ø Ø Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje na období , Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v Moravskoslezském kraji, Ostrava 2003, Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na období , Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na období , Ø Národní strategie protidrogové politiky , Ø Strategie prevence kriminality na léta Funkce Ø VYTÝČENÍ ZÁKLADNÍCH PRINCIPŮ A CÍLŮ PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Ø VYMEZENÍ INSTITUCIONÁLNÍHO A ORGANIZAČNÍHO RÁMCE PREVENCE SOCIÁLNĚ Ø PATOLOGICKÝCH JEVŮ U DĚTÍ A MLÁDEŽE V PŮSOBNOSTI MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NABÍDKA INSTITUCÍM A ORGANIZACÍM ZAPOJENÝCH DO REALIZACE PREVENTIVNÍCH AKTIVIT, ABY SI NAŠLY SVÉ MÍSTO A ROLI PŘI NAPLŇOVÁNÍ TÉTO STRATEGIE Ø KOORDINACE PROPOJOVÁNÍ HORIZONTÁLNÍ A VERTIKÁLNÍ ÚROVNĚ (STÁTNÍ SPRÁVU, STÁTNÍ I NESTÁTNÍ ORGANIZACE, KTERÉ REALIZUJÍ SLUŽBY V OBLASTI PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ) 7.3 Cíle Hlavní cíle snížení nárůstu negativních jevů u dětí a mládeže výchova ke zdravému životnímu stylu rozvoj a podpora sociálních kompetencí Ke splnění hlavních cílů přispějí cíle specifické. Hlavní cíle strategie prevence jsou v souladu s cíli Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v Moravskoslezském kraji -12-

13 7.3.2 Specifické cíle Efektivní primární prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže Zvyšování odborné úrovně poskytovatelů služeb v oblasti primární prevence Efektivní koordinace aktivit a subjektů zapojených do preventivních aktivit v kraji Informování veřejnosti v kraji o výskytu sociálně patologických jevů a o realizovaných opatřeních Podpora výzkumu a aktuálního monitoringu výskytu sociálně patologických jevů a následná aplikace získaných poznatků v praxi Způsob a prostředky vedoucí k naplnění jednotlivých specifických cílech jsou podrobně rozpracovány v 1. Akčním plánu realizace Krajské strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období

14 8 SWOT ANALÝZA Formou SWOT analýzy, do které se zapojili okresní metodici preventivních aktivit, protidrogoví koordinátoři, manažeři prevence kriminality, sociální odbory městských úřadů, Probační a mediační služba, NNO pracující s dětmi a mládeží a další instituce v Moravskoslezském kraji, byly zpracovány následující ukazatele: S - silné stránky W - slabé stránky - existence strategií v oblasti prevence sociálně patologických jevů, prevence kriminality, protidrogové politiky na státní úrovni a jejich - nedostatečná koordinace státních a nestátních subjektů, které poskytují služby v primární prevenci legislativní podpora - absence lokálních strategií prevence - nastavení kritérií kvality poskytovaných služeb sociálně patologických jevů v oblasti preventivních aktivit - existence - nedostatečný kontinuální vzdělávací Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů systém vzdělávání pro metodiky programů primární prevence užívání návykových prevence látek - dosud nejasná a měřitelná kriteria - existence sítě středisek volného času a NNO sledování efektivity minimálních v oblasti specifické i nespecifické prevence preventivních programů - existence sítě metodiků prevence na školách a - nedostatečné finanční krytí programů školských zařízeních prevence sociálně patologických jevů - profesionální postoj oblastních metodiků - nedostatečné zapojení rodičů či preventivních aktivit v rámci regionální spolupráce zákonných zástupců dětí do systému - koncepční a metodická podpora krajské páteřní preventivních programů škol sítě při realizaci a rozvoji primární prevence ve - nedostatek legislativních prostředků školách účinné represe zaměřené na alkoholové a - pravidelné vzdělávání školních metodiků tabákové výrobky prostřednictvím oblastních metodiků - nesystémové financování prevence formou grantů O - příležitosti - vzájemné propojení mezi institucemi pracujících s dětmi a mladistvými na regionální úrovni - možnost systematického a dlouhodobého vzdělávání metodiků prevence (oblastních a školních) - zavedení funkčního víceletého a vícezdrojového grantového systému - monitorování výskytu sociálně patologických jevů - zavedení školních preventivních týmů (školní metodik prevence, výchovný poradce, speciální pedagog nebo psycholog) - rozšiřování znalosti právního vědomí mezi rodiče a žáky - spolupráce s rodiči, pedagogy - zdravá medializace problémů, osvěta T - hrozby - vzrůstající trend sociálně nežádoucích forem jednání v dětské populaci - podceňování významu a okrajové vnímání prevence sociálně patologických jevů - nejasná součinnost a propojení subjektů na vertikální a na horizontální úrovni - podceňování významu a okrajové vnímání specifické a nespecifické prevence sociálně nežádoucích jevů - negativní dopad vlivu médií na děti a mládež - nespolupráce se zákonnými zástupci dětí a mládeže - bagatelizace preventivního působení veřejností -14-

15 9 AKČNÍ PLÁN Akční plán období rozvíjí Strategii prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže Moravskoslezského kraje na období a je nástrojem pro její účinnou implementaci. Akční plán na období je sestaven dle jednotlivých specifických cílů. Tyto specifické cíle jsou určeny konkrétními cíli a činnostmi, které povedou k naplnění těchto dílčích cílů. Každá činnost akčního plánu je pak časově determinovaná a je u ní definovaný ukazatel jako konečný produkt jednotlivých aktivit. 1. Akční plán je zpracován na období Jednotlivé cíle Akčního plánu na období splňují následující kritéria : reálnost a měřitelnost efektivnost jsou prostředkem k naplnění některých z hlavních cílů Strategie prevence sociálně patologických jevů v Moravskoslezském kraji počet cílů v jednotlivých oblastech je uskutečnitelný V roce 2007 budou výsledky prvního akčního plánu podrobeny hodnocení. Závěry tohoto hodnocení budou sloužit pro zpracování 2. akčního plánu. Rok Typ dokumentu Hlavní aktivity Strategie prevence sociálně patologických jevů v Moravskoslezském kraji Akční plán Hodnotící zpráva 1 Akční plán Hodnotící zpráva 2 Realizace úkolů z akčního plánu Evaluace Akčního plánu Realizace úkolů z akčního plánu Evaluace strategie V roce 2009 bude vyhodnocena realizace krajské strategie 2005 až Na základě tohoto hodnocení bude připravena Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v Moravskoslezském kraji na nadcházející období. -15-

16 10 PRAMENY A ZDROJE Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti Ministerstva školství, mládeže a sportu na období Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje na období Odbor školství, mládeže a sportu, Krajský úřad Moravskoslezského kraje Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy Moravskoslezského kraje, Ostrava 2003 Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti Ministerstva školství, mládeže a sportu na období Národní strategie protidrogové politiky Strategie prevence kriminality na léta Statistický výkaz kriminalita za období do , Moravskoslezský kraj, Policejní prezidium ČR Statistický výkaz kriminalita za období do , Moravskoslezský kraj, Policejní prezidium ČR Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, Ročenka 2004 Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, Vyhláška 72/2005 o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních, Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy, čj.: 14514/ k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže, Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy, čj.: / k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení, Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy, čj.: /99-22 k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy, čj.: / k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví, č.j.: / Pravidla pro rodiče a děti k bezpečnějšímu užívání internetu Standardy odborné způsobilosti pro poskytovatele programů primární prevence užívání návykových látek - Analýza trhu práce v Moravskoslezském kraji v roce Fakta o regionu -16-

17 11 PŘÍLOHY Příloha 1) Výskyt sociálně patologických jevů v Moravskoslezském kraji Pro určení efektivity realizace preventivních opatření je jedním z důležitých ukazatelů přímý výskyt sociálně patologických jevů. V tabulce č. 1. jsou uvedeny snížené stupně chování, což je vždy pedagogem sledováno jako výchovný důsledek určitého nežádoucího vybočení ze společenské normy, neomluvené hodiny, což můžeme kvalifikovat také jako záškoláctví, dále zneužívání alkoholických nápojů a návykových látek a výskyt šikany. Data jsou znázorněna v procentech a vypovídají o počtu škol, kde byl tento jev zaznamenán. Tabulka č. 1. : Sociálně patologické jevy u dětí a mládeže v MSK za školní rok 2002/2003 a 2003/2004 (zdroj OŠMS) základní školství střední školství Snížená známka z chování % % 02/03 03/04 Neomluvené hodiny % % 02/03 03/04 Zneužití Zneužití alkoholu návykových látek % % % % 02/03 03/04 02/03 ¾ % 02/03 Šikana % 03/ , ,6 14 9, , , ,2 26,5 21, ,8 26 Mezi další nejčastější sociálně patologické jevy, které školy musely řešit, patří: kouření, krádeže, rasismus, agresivita, vandalismus, záškoláctví, podvody, gambling, poruchy příjmu potravy, vztahové problémy žák rodič, předčasná sexuální aktivita, nedostatečná spolupráce a péče rodiny, vulgarita vůči učitelům. Kriminalita dětí a mládeže v Moravskoslezském kraji Tabulka č. 2. : Vzore nejzávažnějších trestných činů dětí a mladistvých v Moravskoslezském kraji za období let (zdroj PČR) děti Mladiství Název - výběr Vražda Násilné trestné činy Mravnostní činy Krádeže vloupáním Krádeže prosté Hospodářské činy Ostatní trestné činy Drogy pozn.) x 11 7 x CELKEM Pozn.) x v roce 2002 nebyl tento údaj sledován. V tabulce jsou sledována data nejvýznamnějších kriminálních činů, přičemž několik skutků mohl spáchat tentýž jedinec. Statistika PČR sleduje i jiné kriminální činy než které jsou uvedeny v souhrnu, celkový součet je tedy jiný než součet dat uvedený v tabulce. Pro určení tendence vývoje kriminality je nutné brát v úvahu celková data. Dle tohoto ukazatele je klesající tendence páchání trestných skutků dětmi a mladistvými. -17-

18 Drogová scéna v Moravskoslezském kraji Sběr dat o drogové scéně zajišťují hygienické služby, v Moravskoslezském kraji se jedná o Krajskou hygienickou stanici se sídlem v Ostravě. Obsahem těchto dat jsou zejména informace o prvoléčených uživatelích drog, kteří žádali o pomoc v některém z léčebně kontaktním centru. V roce 2002 byl tento systém rozšířen o informace o klientech, kteří jsou v některém z center v dlouhodobém, či opakovaném léčení či využívají některé z nabízených služeb. Tabulka č Databáze zařízení poskytující služby uživatelům návykových látek 6 : Nízkoprahová Ambulantní Lůžková Celkem Bruntál Frýdek-Místek Karviná Nový Jičín Opava Ostrava Celkem Dle zprávy Krajské hygienické stanice je zaznamenáván stálý mírný nárůst prvoevidovaných klientů. V celorepublikovém srovnání stále patří Moravskoslezský kraj po kraji Ústeckém a Hlavním městě Praze k nejohroženějším krajům ve výskytu drogových uživatelů. Graf 1 - Nejčastěji užívané drogy v roce 2004 v Moravskoslezském kraji 7 : heroin 9% ostatní 5% gamlerství 17% pervitin 46% toluen 4% marihuana 19% Na typech nejčastěji užívaných drog se situace nemění. Stále mezi nejčastěji základní užívané drogy patří pervitin, a marihuana. Velmi znepokojující je velký nárůst gamlingu závislost na hracích automatech. Prevenci drogových závislostí se podrobněji věnuje Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období Krajská hygienická stanice se sídlem v Ostravě, Ročenka Tamtéž -18-

19 Systém prevence v resortu školství Příloha 2) Do systému prevence v resortu školství, mládeže a tělovýchovy patří jednotlivé instituce a organizace veřejné správy a další subjekty. Jde především o: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a jeho vybrané přímo řízené organizace, odbory školství, mládeže a tělovýchovy na krajských úřadech (s platností od ), základní, střední a speciální školy, školní družiny, školní kluby, domovy mládeže, střediska pro volný čas dětí a mládeže, pedagogicko-psychologické poradny a střediska výchovné péče, školská zařízení pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy. Páteř systému prevence v resortu školství, mládeže a tělovýchovy tvoří: odborný pracovník Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, krajský školský koordinátor prevence, okresní metodik prevence a školní metodik prevence. Činnost institucí systému prevence v resortu školství, mládeže a tělovýchovy je provázána s činností institucí v působnosti dalších resortů, které prevenci realizují nebo na její realizaci participují. Zásadní význam pro prevenci mají i nevládní organizace, které vhodnou formou doplňují činnost institucí veřejné správy a dalších subjektů. Zabezpečení účinného fungování systému prevence v resortu školství, mládeže a tělovýchovy Účinné fungování systému prevence v resortu školství, mládeže a tělovýchovy je zajišťováno plněním hlavních úkolů jeho jednotlivých článků. Níže uvedené body představují základní penzum činností, které mají vybrané instituce v oblasti prevence zajišťovat. 1. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zpracovává a v závislosti na úkolech vyplývajících z vládních koncepcí prevence kriminality a protidrogové politiky inovuje Koncepci prevence v působnosti resortu školství, mládeže a tělovýchovy, která představuje základní strategický materiál pro činnost všech článků resortního systému prevence, vytváří podmínky pro realizaci resortního systému prevence na národní úrovni v oblasti metodické a legislativní, každoročně vyčleňuje finanční prostředky na prevenci v resortu školství, mládeže a tělovýchovy, vytváří interaktivní informační systém pro činnost resortního systému prevence, rozvíjí spolupráci na meziresortní úrovni v oblasti prevence zejména aktivní účastí v Meziresortní protidrogové komisi při Úřadu vlády ČR a v Republikovém výboru pro prevenci kriminality při Ministerstvu vnitra ČR, koordinuje činnost přímo řízených organizací (Výzkumného ústavu pedagogického, Institutu pedagogicko-psychologického poradenství, Institutu dětí a mládeže a Center pro další vzdělávání pedagogických pracovníků) v oblasti prevence a efektivně využívá jejich odborného potenciálu v oblasti metodické, vzdělávací, výzkumu a metodologie, v oblasti kontrolní využívá odborný potenciál České školní inspekce. -19-

20 2. Odbor školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu koordinuje činnosti jednotlivých institucí systému prevence v resortu školství, mládeže a tělovýchovy na krajské úrovni a zajišťuje naplňování úkolů a záměrů obsažených v koncepci prevence resortu při respektování specifických podmínek kraje, soustavně vytváří podmínky pro realizaci Minimálních preventivních programů ve školách a školských zařízeních na úrovni kraje a kontroluje jejich plnění, zabezpečuje funkční systém vzdělávání pedagogických a dalších pracovníků školství na úrovni kraje, zaměřený na zvyšování jejich odborné způsobilosti pro činnost v oblasti prevence, zařazuje do krajských programů rozvoje školství témata týkající se prevence, za účelem koordinace činností, realizovaných v rámci krajské koncepce či programu prevence úzce spolupracuje s institucemi dalších resortů, které realizují prevenci na krajské úrovni (krajský protidrogový koordinátor, popř. okresní protidrogový koordinátor, manager Komplexních součinnostních programů prevence kriminality, Policie ČR, Okresní hygienická stanice, zdravotnická zařízení atd.), a také s nevládními organizacemi, v rámci organizační struktury odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu je pověřen vhodný pracovník funkcí krajského školského koordinátora prevence, zajistí podmínky pro činnost okresních metodiků preventivních aktivit v pedagogicko - psychologické poradně nebo ve středisku výchovné péče (1 pracovní úvazek psychologa nebo speciálního pedagoga anebo jiného odborného pracovníka se vzděláním a praxí v oblasti prevence pro výkon této funkce na úrovni okresu), při realizaci preventivních aktivit spolupracuje pouze s těmi právnickými a fyzickými osobami, které splňují odborná kritéria Standardy primární prevence, dokument MŠMT 2.1. Krajský školský koordinátor prevence koncepce a programu prevence ve spolupráci s krajským protidrogovým koordinátorem, popř. okresním protidrogovým koordinátorem, krajskou, popř. okresní protidrogovou komisí, managery Komplexních součinnostních programů prevence kriminality a dalšími subjekty participujícími na prevenci v rámci kraje ( institucemi dalších resortů, případně nevládními organizacemi); prosazuje přitom naplňování úkolů a záměrů obsažených v Koncepci prevence v působnosti resortu školství, mládeže a tělovýchovy, monitoruje situaci ve školách a školských zařízeních v okrese z hlediska podmínek pro realizaci Minimálních preventivních programů a navazujících aktivit v oblasti prevence, ve spolupráci s okresními metodiky preventivních aktivit koordinuje preventivní aktivity škol a školských zařízení a pomáhá zajistit aktivity společné pro více školských subjektů, ve spolupráci s okresními metodiky preventivních aktivit zajišťuje pravidelné pracovní porady (semináře) školních metodiků prevence ze škol a školských zařízení v rámci kraje a aktivně se těchto porad účastní, provádí kontrolu naplňování Minimálních preventivních programů a připravuje vyhodnocení Minimálních preventivních programů a dalších aktivit škol a školských zařízení v oblasti prevence ve svém kraji, využívá jeho výsledků pro návrhy inovací v krajské koncepci a programu prevence a prostřednictvím hejtmana krajského úřadu je předkládá Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, sumarizuje návrh na financování Minimálních preventivních programů a dalších aktivit v oblasti prevence ze státních zdrojů, spolupracuje s odborem pověřeným koordinací prevence na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, -20-

Odbor školství, mládeţe a sportu, Krajský úřad Moravskoslezský kraj, 2005

Odbor školství, mládeţe a sportu, Krajský úřad Moravskoslezský kraj, 2005 STRATEGIE PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ U DĚTÍ A MLÁDEŢE V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI NA OBDOBÍ 2005-2008 Odbor školství, mládeţe a sportu, Krajský úřad Moravskoslezský kraj, 2005-1- Obsah 1 ÚVOD...

Více

Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování

Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování II. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování 2. listopadu 2011 Sokolov Ing.

Více

Prevence rizikových forem chování a MŠMT

Prevence rizikových forem chování a MŠMT Prevence rizikových forem chování a MŠMT VII. ročník krajské konference k primární prevenci rizikového chování 24. října 2013 Kroměříž Ing. Radka Heřmánková odbor vzdělávání, oddělení prevence a speciálního

Více

Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování

Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování Dítě a droga Krajská konference k problematice rizikového chování dětí, žáků a studentů

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009

2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009 2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009 Moravskoslezský kraj Krajský úřad kraje odbor sociálních věcí 2. akční plán realizace Strategie protidrogové

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006

1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006 1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006 Moravskoslezský kraj Krajský úřad kraje odbor sociálních věcí 1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ

Více

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Legislativní předpisy Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Základní škola a Mateřská škola Habry, V Zahradách 18, 582 81 Habry Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Obsah: 1. Předmět úpravy 2. Vymezení základních pojmů 3. Začlenění

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Příloha č. 1 KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI - 1 - 1. Terminologie V koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve Zlínském kraji je jednotně užívána

Více

Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů. Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ

Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů. Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ Osnova prezentace Prevence z pohledu krajského úřadu Výskyt SPJ ve Zlínském kraji Předpoklady pro

Více

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování (dále jen Strategie) 2013-2015 vychází z: 1. Závěrečné zprávy - hodnocení

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV OKRUŽNÍ 367, 364071 Bochov ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE Příloha ŠVP pro ZV Oáza ( školní rok 2007 2010 ) Zpracovala : Mgr. Marta Giorgiutti, školní metodik prevence Garant

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Role MŠMT v primární prevenci rizikového chování Pražské drogové fórum primární prevence, Praha 21. května 2014

Role MŠMT v primární prevenci rizikového chování Pražské drogové fórum primární prevence, Praha 21. května 2014 Role MŠMT v primární prevenci rizikového chování Pražské drogové fórum primární prevence, Praha 21. května 2014 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Moravskoslezského

Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Moravskoslezského Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje na období 2003-2004 Odbor školství, mládeže a sportu,

Více

Metodický pokyn. k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě. ve školách a školských zařízeních

Metodický pokyn. k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě. ve školách a školských zařízeních Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Č.j.: 32 338/2000-22 V Praze dne 14. prosince 2001 Metodický pokyn k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve školách a školských zařízeních 1.

Více

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY Standardní činnosti školy Obsah Standardní činnosti školy...1 1.Standardní činnosti výchovného poradce...2 Poradenské činnosti:...2

Více

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Mgr. Petra Kadlecová Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Kapitola 1 strana 2 Prevence rizik návykových látek Prevence (dle WHO): soubor intervencí s cílem zamezit a snížit

Více

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních Ministerstvo školství, V Praze dne 14. prosince 2001 mládeže a tělovýchovy ČR 1. Úvodní ustanovení

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování II

Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování II Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování II II. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování 2. listopadu 2011 Sokolov

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie 2013-2018 Úvod: Školní preventivní strategie vychází z pokynu MŠMT, č. j. 14514/2000-51, který do prevence sociálně patologických jevů zařazuje konzumaci drog včetně alkoholu,

Více

STRATEGIE PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE JIHOČESKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2012-2014

STRATEGIE PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE JIHOČESKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2012-2014 Schváleno usnesením zastupitelstva Jihočeského kraje č. 165/2012/ZK-31 ze dne 15. 5. 2012 STRATEGIE PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE JIHOČESKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2012-2014 KONCEPCE Oddělení prevence

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Č.j. : /15 Skartační znak: A 10 Spisový znak: A. 1. 4. Účinnost od : 26. 1. 2015 INFORMACE

Více

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy Zpracovaly: Mgr. Lenka Sýkorová Mgr. Věra Jaborová I. Úvod Nárůst sociálně patologických jevů včetně zneužívání návykových látek u dětí školního věku se stává celospolečenským problémem. Primární prevence

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Účinnost od: 1. 1. 2011 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2011 2012

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2011 2012 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období 2011 2012 Schváleno Radou vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci dne 10. prosince 2010. ÚVOD Národní akční program bezpečnosti

Více

Studijní texty. Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu

Studijní texty. Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu Studijní texty Název předmětu: Řízení bezpečnosti Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE OBSAH 1. Úvod 2. Vytýčení sociálně patologických jevů 3. Cíl minimálního preventivního programu 4. Charakteristika školy 5. Analýza současného stavu

Více

Vzdělávací kurz primární prevence užívání návykových látek a jiných forem rizikového chování

Vzdělávací kurz primární prevence užívání návykových látek a jiných forem rizikového chování Vzdělávací kurz primární prevence užívání návykových látek a jiných forem rizikového chování Termín: 15.10. 2010 14. 1. 2012 Východiska: Při realizaci kurzu vycházíme z myšlenky, že základem kvalitní a

Více

Systém koordinace primární prevence rizikového chování M G R. JANA HAVLÍKOVÁ, ODDĚLENÍ

Systém koordinace primární prevence rizikového chování M G R. JANA HAVLÍKOVÁ, ODDĚLENÍ Systém koordinace primární prevence rizikového chování M G R. JANA HAVLÍKOVÁ, ODDĚLENÍ PREVENCE ZSP Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zpracovává Národní strategii a akční plán PPRCH dětí a

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM dlouhodobý V Holicích dne 28.8. 2010 vypracovala: Ing.Smitková

Více

Aktivity při uplatňování prioritních cílů programu Zdraví 21 pro Moravskoslezský kraj

Aktivity při uplatňování prioritních cílů programu Zdraví 21 pro Moravskoslezský kraj KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ Aktivity při uplatňování prioritních cílů programu Zdraví 21 pro Moravskoslezský kraj Slezské dny preventivní medicíny Karviná Darkov,

Více

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ Vláda ČR na svém zasedání dne 14. května 2008 schválila usnesením č. 539 Zprávu vlády o realizaci Koncepce

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů

Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov Friedova 1469, 39301 Pelhřimov 2014/2015 Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů Zpracovala : Ing. Olga Bartošková

Více

Memorandum o spolupráci

Memorandum o spolupráci Memorandum o spolupráci Česká republika - Úřad vlády ČR Agentura pro sociální začleňování (dále jen Agentura ) zastoupená: Bc. Martinem Šimáčkem, ředitelem sídlem: nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01, Praha

Více

POZNEJ SÁM SEBE ΓΝΏΘΙ ΣΑΥΤΌΝ

POZNEJ SÁM SEBE ΓΝΏΘΙ ΣΑΥΤΌΝ Příloha č. 17 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA ROKY 2014 2018 jako součást Školního vzdělávacího programu Základní školy a mateřské školy Staré Město, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace POZNEJ

Více

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

PERSEFONA, o.s. Tel.: 737 834 345 545 245 996 E-mail: domacinasili@persefona.cz

PERSEFONA, o.s. Tel.: 737 834 345 545 245 996 E-mail: domacinasili@persefona.cz PERSEFONA, o.s. Komplexní služby obětem domácího násilí sexuálního zneužívání znásilnění Vzdělávání laické i odborné veřejnosti Analytická a publikační činnost Tel.: 737 834 345 545 245 996 E-mail: domacinasili@persefona.cz

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2011/2012

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2011/2012 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování tabulek a grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

STANDARD Č. 7 Prevence

STANDARD Č. 7 Prevence STANDARD Č. 7 Prevence Prevence (z lat. praevenire, předcházet) je soustava opatření, která mají předcházet nějakému nežádoucímu jevu, například nemocem, drogovým závislostem, zločinům, nehodám, neúspěchu

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA z tematické inspekce Základní škola Opava, Šrámkova 4 Šrámkova 4, 747 05 Opava Identifikátor školy:

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Č.j. : 239/09 Skartační znak: S 5 Spisový znak: A. 1. 6. Účinnost od : 15. 8. 2009 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ

Více

Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum

Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum Program 9.00 10.15 představení služeb Centra primární prevence, o.s. Prev-Centrum 10.15 10.30 přestávka 10.30 11.00 diskuse všeobecná primární prevence selektivní primární prevence indikovaná primární

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net Obecná ustanovení SMĚRNICE K PRIMÁRNÍ

Více

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013 Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013 Zpracoval: Mgr. Tomáš Krchňák metodik prevence Wichterlovo gymnázia 1. Úvod Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Směrnice ředitele školy k primární prevenci sociálně patalogických jevů u dětí a mládeže

Směrnice ředitele školy k primární prevenci sociálně patalogických jevů u dětí a mládeže Vydal: Základní škola T.G.Masaryka a Mateřská škola Dolní Bousov Vypracovala Mgr. Miloslav Ječný Schválil: Mgr. Miloslav Ječný Účinnost: od 1.9.2010 skartační znak A10 Závaznost: směrnice je závazná pro

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období 2005-2006

Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období 2005-2006 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období 2005-2006 odbor sociálních věcí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje únor 2007 Specifický

Více

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam příloh Příloha č. 1 Příloha č. 2 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam zkratek 1/5 Příloha č. 1 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek,

Více

Základní škola Třebíč, Benešova 585, 674 01 Třebíč MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TŘEBÍČ, BENEŠOVA

Základní škola Třebíč, Benešova 585, 674 01 Třebíč MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TŘEBÍČ, BENEŠOVA Základní škola Třebíč, Benešova 585, 674 01 Třebíč MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TŘEBÍČ, BENEŠOVA školní rok 2012-2013 Školní metodik prevence: Výchovný poradce: Mgr. Dana Fraňková Mgr.

Více

Kriminalita a její prevence v Moravskoslezském m kraji

Kriminalita a její prevence v Moravskoslezském m kraji Kriminalita a její prevence v Moravskoslezském m kraji 13. 11. 2013 Workshop: Prevence sociálních a bezpečnostních rizik v transformující se společnosti 21. století Moravskoslezský kraj - vybrané statistické

Více

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) 2012-2015 Čemukoli se učíš, učíš se pro sebe Petronius

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2012/2013

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2012/2013 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

Program Zdraví 21 pro Moravskoslezský kraj

Program Zdraví 21 pro Moravskoslezský kraj Program Zdraví 21 pro Moravskoslezský kraj Opava 25. 11. 2008 MUDr. Helena Šebáková PaedDr. Zdeněk Moldrzyk Ing. Jaroslav Kubina telefon: 695 138 111 podatelna@khsova.cz Na Bělidle 7, 702 00 Moravská Ostrava,

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI

AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI pro období 2006-2009 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2006 Úvod Vláda České republiky schválila usnesením č. 1305 ze dne 12. října 2005 Národní koncepci rodinné

Více

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018 Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018 Zpracovaly: Mgr. Martina Černá, Mgr. Petra Kňurová 1. Úvod Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí vykonává funkci kolizního opatrovníka nezletilým dětem, zastupuje je při jednání u soudu, policie, dle potřeby i u jiných

Více

Koncepce prevence kriminality Karlovarského kraje a krajská protidrogová strategie na léta 2013-2016

Koncepce prevence kriminality Karlovarského kraje a krajská protidrogová strategie na léta 2013-2016 Koncepce prevence kriminality Karlovarského kraje a krajská protidrogová strategie na léta 2013-2016 republiková a resortní krajská lokální Primární Sekundární terciární Úrovně systému prevence Úrovně

Více

V. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování 26.11.2014. Program prevence kriminality pro rok 2015

V. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování 26.11.2014. Program prevence kriminality pro rok 2015 V. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování 26.11.2014 Program prevence kriminality pro rok 2015 Koncepce prevence kriminality KK na léta 2013-2016 Dokument prevence kriminality na

Více

Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením

Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením Pilotní projekt Praha, 22. 10. 2010 Mgr. Pavel Duba, MPSV Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování Ucelená rehabilitace -je souvislá

Více

příspěvková organizace Strategie primární prevence rizikového chování 1. ZŠ Napajedla na období 2011 2016

příspěvková organizace Strategie primární prevence rizikového chování 1. ZŠ Napajedla na období 2011 2016 příspěvková organizace Strategie primární prevence rizikového chování 1. ZŠ Napajedla na období 2011 2016 Mgr. Eva Táborová metodička prevence 14. 11. 2011 Právní východiska Strategie prevence rizikových

Více

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Minimální preventivní program 2013-2014 Příloha celoročního plánu. Program protidrogové prevence pro školní rok 2013-2014 Úvod:

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve školním roce 26/7 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování tabulek a grafů: PPP Opava 1. Úvod

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace Organizační řád školy Tento organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková

Více

Školy - 7. mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola

Školy - 7. mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola ŠKOLSKÁ SOUSTAVA Školy - 7 mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Školská zařízení 7 poskytuje

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. 4557/2010-80 SEZNAM

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. 4557/2010-80 SEZNAM Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. 4557/2010-80 SEZNAM PLATNÝCH PŘEDPISŮ V RESORTU ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY podle stavu k 1. 6. 2010 Seznam platných předpisů v resortu školství,

Více

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Prioritní oblast 1: Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Kvalitní vzdělávací a výukové programy Určení

Více

Čl. 1 Základní vymezení a cíle programu

Čl. 1 Základní vymezení a cíle programu Vyhlášení rozvojového programu na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků specialistů ve školských poradenských zařízeních v roce 2015 III. Vyhlášení rozvojového

Více

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha (do 30.6.2008 Ústav zemědělských a potravinářských informací) 9. září 2010

Více

PARAGRAFY A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Setkání se zástupci krajů * Velké Meziříčí 2005

PARAGRAFY A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Setkání se zástupci krajů * Velké Meziříčí 2005 PARAGRAFY A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ Setkání se zástupci krajů * Velké Meziříčí 2005 ZÁKON O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ přijatý (?) vládou 20.dubna 2005 Zákon o celoživotním učení Zákon o dalším vzdělávání Zákon o uznávání

Více