BIČÍK, I. (2015): Úvodník. Geografické rozhledy, 24, 5, s. 1. ISSN

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BIČÍK, I. (2015): Úvodník. Geografické rozhledy, 24, 5, s. 1. ISSN 1210-3004"

Transkript

1 GR Sociálněpatologické jevy BIČÍK, I. (2015): Úvodník. Geografické rozhledy, 24, 5, s. 1. ISSN SPILKOVÁ, J. (2015): Spotřeba tabáku a kouření u české mládeže. Geografické rozhledy, 24, 5, s ISSN Abstrakt: Kouření cigaret je vážným problémem české mládeže. 42 % chlapců a 43 % dívek ve věku let uvádí, že během posledního měsíce pravidelně kouřili cigarety, přičemž alespoň jednou zkusilo cigaretu 75 % dotazovaných. Kouření ovlivňuje řada faktorů na různých úrovních sledování. Mezi mladými lidmi je to pak především složení rodiny (přítomnost obou vlastních rodičů), spokojenost ve vztahu k rodičům či dosažené vzdělání rodičů a ekonomická situace rodiny. Riziko pravidelného kouření závisí také na typu navštěvované školy, přičemž nejvíce kouří studenti učilišť a nejméně gymnazisté. Z geografického hlediska nalezneme nejvíce kouřících mladistvých v obcích do 5000 obyvatel. Při pohledu na volnočasové aktivity se ukázalo, že silné denní kouření nejvíce souvisí s aktivitou chození ven po večerech s kamarády, následováno hraním na hracích automatech. Výsledky dostupných studií zaměřených na kouření ukazují, že je nutno nejen vytvořit efektivní kampaně prevence kouření u mladých, ale především zajistit dobrý příklad a vzor ve vlastní rodině, popř. v rámci formujícího prostředí školy. Klíčová slova: mládež, rizikové chování, kouření, individuální faktory, rodina, prostředí školy, geografické faktory Abstract: Tobacco use and Smoking Among Czech Youth. Smoking cigarettes is a serious problem among Czech teenagers. 42% of boys and 43% of girls age admit to smoking regularly during the last month, while 75% of respondents have tried smoking at least once. A number of factors at different levels influence the likelihood of smoking. Among young people, family composition (the present of both parents), satisfaction in relationships with parents, the educational level attained by the parents and the family s economic situation rank as leading factors. The likelihood of regular smoking is also dependent on the type of school a young person attends, with trade school students most likely and grammar school students least likely to smoke. From a geographical standpoint, the highest rates of teenage smokers are found in municipalities with less than 5000 inhabitants. A closer look at free-time activities shows that smoking most strongly correlates with going outside with friends in the evenings, followed by playing slot machines. The results of available studies on smoking demonstrate the necessity not only of creating effective campaigns for the prevention of smoking among youth, but first and foremost the importance of creating good examples within teenagers own families or within formative school environments. Key Words: teenagers, risk behaviour, smoking, individual factors, family, school environment, geographical factors PERLÍN, R, BEDNÁŘOVÁ, H. (2015): Hazardní Česko. Geografické rozhledy, 24, 5, s ISSN

2 Abstrakt: Příspěvek komplexním způsobem přibližuje aktuální problematiku hazardu v Česku, jenž se masově rozšířil v 90. letech a na celostátní úrovni není dosud regulován. Seznamuje čtenáře s důsledky hazardu na jedince (patologické hráče), jeho blízké okolí i společnost jako celek, přičemž se snaží objektivně a rovně obsáhnout i hledisko provozovatelů výherních zařízení. V textu i doprovodných materiálech na webu ukazuje na dostupných datech trendy v rozmístění, kvantifikaci a regulaci hazardu v Česku. Klíčová slova: hazard, patologické hráčství, závislost, obce, regulace Abstract: Gambling Czechia. This article presents a comprehensive view of the current problem of gambling in Czechia, an activity that increased massively during the 1990s and which is not, as yet, regulated at the state level. The article examines some of the consequences gambling has on individuals (pathological gamblers), their surroundings and even society as a whole. It also seeks to obectively and fairly consider the perspective of gambling equipment owners and operators. The text along with supplemental materials on the internet inform readers about available data concerning trends in the distribution, quantity and regulation of gambling in Czechia. Key Words: gambling, pathological gambling, addiction, municipalities, regulation NOVÁČEK, A. (2015): Vraždy ve světě: makroregionální srovnání. Geografické rozhledy, 24, 5, s ISSN Abstrakt: Vraždy ve světě: makroregionální srovnání. Článek se na základě výsledků statistického šetření UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) zamýšlí nad důvody rozdílů v intentional homicide rate se světě. Uvádí, které ekonomické, demografické, sociokulturní a politické faktory mají na četnost vražd vliv. Odpovídá na otázku, které regiony a proč jsou z hlediska vražd více rizikové a jak si v tomto srovnání stojí Evropa a Česko. Klíčová slova: četnost vražd, faktory, regionální srovnání, svět, Evropa Abstract: Murders Throughout the World: a Macro-Regional Comparison. Using statistics from the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), this article considers possible reasons for differences in the intentional homicide rate in different world regions. It highlights certain economic, demographic, socio-cultural and political factors that seem to influence the homicide rate. It shows which regions are the riskiest in terms of likelihood of homicide and seeks to explain why. In particular it examines how Czechia and Europe rate in the comparisons. Key Words: Intentional homicide rate, factors, regional comparison, world, Europe JAROLÍMEK, J., LUSTIGOVÁ, M. (2015): Obezita novodobá epidemie 21. století. Geografické rozhledy, 24, 5, s ISSN Abstrakt: Obezita a především dětská obezita jsou jedním z globálních zdravotních problémů a jedním z novodobých sociálněpatologických jevů. Nadváha a obezita dnes nejsou problémem pouze vyspělých zemí, ale týkají se i populací rozvojových

3 zemí, a to zejména v městských oblastech. Většina populací je mnohem více ohrožena nadváhou a obezitou než podvýživou. Klíčová slova: nadváha, obezita, geografie zdraví, veřejné zdravotnictví, podpora zdraví Abstract: Obesity Epidemic of the 21st Century. Obesity, and in particular childhood obesity, is a major global health challenge and represents a modern socio-pathological phenomenon. Once considered a problem only in developed countries, obesity is increasing dramatically in developing countries, particularly in urban settings. Most of the world's population live in countries where obesity impacts more people s health than undernourishment. Key Words: overweight, obesity, health geography, public health, health promotion ŠIMBERA, J. (2015): Kvalitativně-kvantitativní barvy v kartografii: využití při vizualizaci funkčních regionů. Geografické rozhledy, 24, 5, s ISSN Abstrakt: Barvu, jeden ze základních grafických proměnných, lze v mapě využít mnoha způsoby podle charakteru zobrazovaných dat. Zvláštní možnosti skýtá v případě, kdy chceme znázornit neostrost hranic areálů. Různé aspekty barevnosti je tu vhodné využít odděleně. Článek ukazuje, jak barvy na tyto aspekty rozložit pomocí běžných barevných modelů a dospět tak v GIS k atraktivnímu výsledku, který je demonstrován na příkladu dojížďkových funkčních regionů. Klíčová slova: barva, HSV, funkční regiony, ArcGIS Abstract: Qualitative-Quantitative Colours in Cartography: Visualizing Functional Regions. Colour, one of the basic graphical variables, may be used in various ways in cartography depending on the kind of data being visualised. Efforts to portray the fuzziness of regional borders present a special use case, where different aspects of colour can appropriately be utilised. This article shows how to break colour down using common colour models and achieve a visually appealing result in GIS as demonstrated with the example of functional commuting regions. Key Words: colour, HSV, functional regions, ArcGIS HAVELKOVÁ, L., HANUS, M. (2015): Rozvoj mapových dovedností ve výuce dějepisu. Geografické rozhledy, 24, 5, s ISSN Abstrakt: Mapy jako důležitý zdroj informací mají své místo kromě hodin zeměpisu i ve výuce ostatních vyučovacích předmětů. Záměrem tohoto článku je seznámit především učitele dějepisu s opodstatněním integrace map do výuky tohoto předmětu a poskytnout jim konkrétní aktivity, díky kterým mohou u svých žáků rozvíjet mapové dovednosti zároveň se specifickými dovednostmi dějepisu. Klíčová slova: mapa, rozvoj mapových dovedností, dějepis Abstract: Developing Map Skills in History Lessons. As an important source of information, maps have their place in a variety of school subjects beyond geography. This article familiarizes history teachers, in particular, with the

4 importance of integrating maps into history lessons and shares some ideas on how to develop pupils map skills along with history skills. Key Words: map, map skill development, history OUŘEDNÍČEK, M., SOUKUP, M. (2015): Historická populační data v prostředí GIS: aplikace do výuky. Geografické rozhledy, 24, 5, s ISSN Abstrakt: Historická populační data v prostředí GIS: aplikace do výuky. Článek je zaměřen na popis a využití webové aplikace Interaktivní mapa obyvatelstva při výuce na střední škole. Volba různých měřítkových úrovní sledování v jednotlivých letech sčítání lidu nabízí možnost porovnání vývoje demografických a sociálních charakteristik pomocí interaktivní kartografické vizualizace na internetu. Klíčová slova: GIS, historická populační data, sčítání lidu, Česko Abstract: Historical Population Data in a GIS Environment: Applications in Instruction. This article focuses on describing and utilising an internet application: Interaktivní mapa obyvatelstva [the Interactive population map ] in secondary school instruction. The selection of various geographical scales for particular years of Czech population censuses enables students to compare demographic and social developments using interactive cartographic depictions on the internet. Key Words: GIS, historical population data, population census, Czechia KUČEROVÁ, S. R. (2015): Od ledna do srpna se Zeměpisnou olympiádou. Geografické rozhledy, 24, 5, s. 18. ISSN Předplatné 25. ročníku Geografických rozhledů. Geografické rozhledy, 24, 5, s. 18. ISSN Obsah 24. ročníku Geografických rozhledů. Geografické rozhledy, 24, 5, s. 19. ISSN KOCOVÁ, M., KUSOVSKÁ, M., ŠÍDLO, L. (2015): Rozvodovost po česku. Geografické rozhledy, 24, 5, s ISSN Abstrakt: Článek se zabývá procesem rozvodovosti v Česku po roce Popisuje legislativní změny v souvislosti s vývojem úhrnné rozvodovosti. Článek podrobněji analyzuje úroveň rozvodovosti podle vybraných charakteristik jako je délka trvání manželství, vzdělání, počet nezletilých dětí či příčina rozvratu manželství. Klíčová slova: rozvodovost, Česko, strukturální rozdíly, regionální diferenciace Abstract: Divorce Rate: Czech Style. The article explores divorce in Czechia after It describes legislative changes in relation to developments in the total divorce

5 rate. In great detail, the article analyses the level of divorce according to specific characteristics, such as duration of marriage, educational attainment, number of minor children or the cause of marriage breakdown. Key Words: divorce rate, Czechia, structural differences, regional distribution JANSKÁ, E. (2015): Novodobé otroctví. Geografické rozhledy, 24, 5, s ISSN Abstrakt: Otroctví neboli využívání (či dříve vlastnění) lidí za účelem práce je problémem, s kterým se lidstvo střetává již od starověku. Tzv. novodobé otroctví se spojuje nejčastěji s rozvojovými regiony (například země Perského zálivu, jihovýchodní Asie anebo Afrika). Některé formy otroctví však zaznamenáváme i ve vyspělých zemích (např. využívání dětí imigrantů, zneužívání žen a pracovní vykořisťování zahraničních dělníků pracovními agenturami), ke kterým bohužel patří i Česko. Klíčová slova: novodobé otroctví, migranti, obchodování s lidmi, dětská práce Abstract: Modern Slavery. Slavery or taking advantage (or in earlier times ownership) of people to acquire labour is a problem that has plagued humanity since ancient times. So-called, modern slavery is most often associated with developing regions (for example countries of the Persian Gulf, southeast Asia or Africa). Some forms of slavery, however, are found in developed countries as well (e.g. abuse of immigrant children, abuse of women and the exploitation of foreign workers by labour agencies) and Czechia is unfortunately no exception. Key Words: slavery, immigrants, trafficking, child labour HRABÁLEK, M. (2015): Pouliční gangy jako bezpečnostní problém severní části Střední Ameriky. Geografické rozhledy, 24, 5, s ISSN Abstrakt: Země tzv. Severního trojúhelníku Střední Ameriky se dlouhodobě pohybují na předních místech žebříčku v počtu zavražděných na sto tisíc obyvatel. Za značnou částí násilných smrtí a gangů obecně stojí tzv. maras, gangy mladistvých, které v celém regionu dosahují desetitisíců členů. Tento článek se soustředí na vývoj maras, reakci středoamerických států na tuto hrozbu vnitřní bezpečnosti a také na dopad nedávného příměří mezi gangy na bezpečnostní situaci v El Salvadoru, Hondurasu a Guatemale. Klíčová slova: Střední Amerika, země Severního trojúhelníku, gangy mladistvích, maras, problém bezpečnosti Abstract: Street Gangs as a Security Problem in Northern Central America. For some time now, the countries of the so-called Northern Triangle of Central America have ranked at or near the top in the number of murders per hundred thousand inhabitants. Maras, gangs of young people, which include tens of thousands of members throughout the region, account for a significant portion of these violent deaths. The article focuses on development of the maras, the reactions of Central American states the resulting threats to internal security as well as the

6 impact of the recent truce among gangs on the security situation of El Salvador, Honduras and Guatemala. Key Words: Central America, countries of the Northern Triangle, youth gangs, maras, security BURIÁNEK, J., MORAVCOVÁ, E. (2015): Faktory vzniku delikventních tendencí u školní mládeže. Geografické rozhledy, 24, 5, s ISSN Abstrakt: Vzhledem k tomu, že problémy s kriminalitou ve společnosti mají své kořeny v delikvenci mládeže, je důležité pokrýt toto téma kvalitními poznatky z výzkumu. Tento článek se proto zabývá faktory, které mohou nekonformní a nezákonné chování jedince významným způsobem ovlivnit a které představují základ pro preventivní opatření, jejichž cílem je opětovné začlenění mladých lidí do společnosti. Klíčová slova: delikvence mládeže, možnosti predikce, ISRD-3 Abstract: Factors Leading to Delinquent Tendencies Among School Children. Given that crime in society is often rooted in juvenile delinquency, it is important to explore this topic with in-depth research. This article examines factors which may influence the nonconformist and illegal behaviour of an individual in a significant way and which constitute the basis of preventive measures targeting the reintegration of young people into society. Key Words: juvenile delinquency, possibilities of prediction, ISRD-3 JÍCHOVÁ, J., KOPECKÁ, Z. (2015): Pocit bezpečí ve městě: případová studie města Hodonín. Geografické rozhledy, 24, 5, s ISSN Abstrakt: Pocit bezpečí a bezpečnost představují důležitá výzkumná témata v sociálních vědách a zároveň se zejména v posledních letech stávají v souvislosti s kriminalitou častými tématy volebních programů i městských agend. Jedním z měst, která se rozhodla zaměřit na problematiku bezpečnosti, je Hodonín. Příspěvek představuje dílčí výsledky studie, která zde byla ve spolupráci s městem Hodonín a Agenturou pro sociální začleňování realizována, v kontextu dalších českých i zahraničních výzkumů. Důraz je kladen na diferenciaci pocitu bezpečí u různých skupin obyvatel a faktory ovlivňující vnímání a prožívání strachu ze zločinu. Klíčová slova: pocit bezpečí, strach ze zločinu, sociální prostředí, fyzické prostředí, Hodonín, Česko Abstract: Feeling Safe in Town: a Case Study of Hodonín. Safety and feeling safe represent important research topics not only for the social sciences but also as a part of urban policy. In recent years, these topics are becoming a frequent issue in political party platforms. One community that is aiming to tackle the issue of safety is Hodonín. This article presents some of the findings of a research study, carried out in partnership with the municipality of Hodonín and the Agency for Social Inclusion. Similar studies from other cities from Czechia and abroad provide an informative context for the findings presented. The article emphasizes differences

7 in perceptions of safety from different population groups and factors that impact both perceiving and actually experiencing fear of crime. Key Words: safety, fear of crime, social environment, physical environment, Hodonín, Czechia FRÁNĚ, L. (2015): Česká krajní pravice: kde nachází své voliče? Geografické rozhledy, 24, 5, s ISSN Abstrakt: Příspěvek se zabývá českou krajní pravicí, jejími voliči a volební podporou. Cílem je zhodnotit krajní pravici z pohledu regionální diferenciace její volební podpory v období 1990 až 2010 a odhalit možné podmiňující faktory, které voliče k podpoře tohoto politického směru vedou. O voličích krajní pravice se často hovoří jako o protestních voličích. Nicméně tvorba politických orientací a rozhodování volit krajní pravici je multikauzálním procesem, takže roli může hrát řada faktorů. Klíčová slova: extremismus, krajní pravice, regionální diferenciace, volby, volební podpora Abstract: The Czech Extreme Right: Where does it Find its Voters? This article examines the Czech extreme right, its voters and its election platform. The article seeks to evaluate the extreme right in terms of the geographical distribution of voter support from 1990 to 2010 and to uncover possible determining factors that motivate voters to choose this political direction. Extreme right voters are often labelled as protest voters. However, both the creation of the political orientation itself and deciding to vote for the extreme right are multicausal processes, so a number of factors could be in play. Key Words: extremism, extreme right, distribution, elections, voter support BRABEC, T. (2015): Uzavřené areály jako příklad rezidenční segregace v Praze. Geografické rozhledy, 24, 5, s. 32. ISSN Abstrakt: V Praze narůstá počet uzavřených rezidenčních areálů, ve kterých se separují bohatí obyvatelé. Vznik těchto objektů je podmíněn a zapříčiněn neoliberální politikou, společenskou poptávkou a snahou developerů o vytváření nového realitního produktu. Vznik uzavřených areálů přináší především negativní důsledky, je proto důležité věnovat jim patřičnou pozornost. Klíčová slova: uzavřené rezidenční areály, Praha, rezidenční segregace, developeři, neoliberalismus Abstract: Gated Communities as an Example of Residential Segregation in Prague. The number of gated communities in Prague is growing, separating wealthier residents from the remaining population. The emergence of such neighbourhoods is caused by neoliberalism, social demand and developers activities. The emergence of gated communities leads to many negative consequences, making it important give due attention to this process. Key Words: gated communities, Prague, residential segregation, developers, neoliberalism

BIČÍK, I. (2013): Úvodník. Geografické rozhledy, 23, 1, s. 1. ISSN 1210-3004

BIČÍK, I. (2013): Úvodník. Geografické rozhledy, 23, 1, s. 1. ISSN 1210-3004 GR 2013-2014-23-1-Kvartér BIČÍK, I. (2013): Úvodník. Geografické rozhledy, 23, 1, s. 1. ISSN 1210-3004 KADLEC, J. (2013): Stratigrafie čtvrtohor. Geografické rozhledy, 23, 1, s. 2 3. ISSN 1210-3004 Abstrakt:

Více

Integrovaný program / Integrated Programme / 2011 2020. Sociální inkluze Social inclusion 1

Integrovaný program / Integrated Programme / 2011 2020. Sociální inkluze Social inclusion 1 Sociální inkluze Social inclusion Integrovaný program / Integrated Programme / 2011 2020 Sociální inkluze Social inclusion 1 Q Poloha města Location of the City PL DRESDEN PL PRAGUE KATOWICE G NUrEMberg

Více

BIČÍK, I. (2013): Úvodník. Geografické rozhledy, 22, 4, s. 1. ISSN 1210-3004

BIČÍK, I. (2013): Úvodník. Geografické rozhledy, 22, 4, s. 1. ISSN 1210-3004 GR 2012-2013-22-4-Ostrovy BIČÍK, I. (2013): Úvodník. Geografické rozhledy, 22, 4, s. 1. ISSN 1210-3004 JEDRUSIK, M. (2013): Je Madagaskar ostrov? Úvahy o pojmu ostrov a ostrovní povaha. Geografické rozhledy,

Více

TRENDY V INFORMAČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ. Pavla Kovářová a kolektiv

TRENDY V INFORMAČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ. Pavla Kovářová a kolektiv TRENDY V INFORMAČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ Pavla Kovářová a kolektiv Radim Bačuvčík VeRBuM, 2012 2 KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Kovářová, Pavla Trendy v informačním vzdělávání / Pavla Kovářová a kolektiv.

Více

Přijaté projekty Interní grantová soutěž UPOL 2011

Přijaté projekty Interní grantová soutěž UPOL 2011 Přijaté projekty Interní grantová soutěž UPOL 2011 soutěž název projektu číslo projektu Klíčové slova Anotace CZ Anotace EN Cyrilometodějská teologická fakulta 2011 Vybrané otázky metafyziky a etiky The

Více

Chýlová, H., Natovová, L., Michálek, P.: Existují specifika volby copingových strategií u vysokoškolských studentů?...30 Natovová, L., Chýlová, H.

Chýlová, H., Natovová, L., Michálek, P.: Existují specifika volby copingových strategií u vysokoškolských studentů?...30 Natovová, L., Chýlová, H. Obsah Plenární přednášky...3 Slezáčková, A.: Pozitivní psychologie inspirace pro výzkum, teorii i praxi...3 Slezáčková, A., Havigerová, J.M.: Vybrané souvislosti prožívaného štěstí u vzorku české populace...3

Více

Povodňové škody a nástroje k jejich snížení

Povodňové škody a nástroje k jejich snížení IEEP Povodňové škody a nástroje k jejich snížení Lenka Čamrová, Jiřina Jílková a kol. Praha, 2006 Povodňové škody a nástroje k jejich snížení Lenka Čamrová Jiřina Jílková a kol. Institut pro ekonomickou

Více

AKADEMIE STING, o. p. s., soukromá vysoká škola v Brně Stromovka 1, 637 00 Brno IČ: 26 23 96 04. Bc. Michal Kuneš

AKADEMIE STING, o. p. s., soukromá vysoká škola v Brně Stromovka 1, 637 00 Brno IČ: 26 23 96 04. Bc. Michal Kuneš ISSN 1805-6873 ISSN 1805-6873 VYDAVATEL: AKADEMIE STING, o. p. s., soukromá vysoká škola v Brně Stromovka 1, 637 00 Brno IČ: 26 23 96 04 REDAKČNÍ RADA Šéfredaktor: Výkonný editor: Editor: Ing. David Král,

Více

Cestovní ruch v České republice 2006/1. pololetí 2007

Cestovní ruch v České republice 2006/1. pololetí 2007 Cestovní ruch v České republice 2006/1. pololetí 2007 Tourism in the Czech Republic in 2006/First Half of 2007 Česká republika Czech Republic Česká republika je ideálním místem pro aktivní turistiku a

Více

Vysokoškolské poradenství versus vysokoškolská pedagogika

Vysokoškolské poradenství versus vysokoškolská pedagogika Asociace vysokoškolských poradců, o. s. a Institut vzdělávání a poradenství Česká zemědělská univerzita v Praze 1. konference s mezinárodní účastí Vysokoškolské poradenství versus vysokoškolská pedagogika

Více

Institute of Geonics AS CR, Brno. GEOGRAPHICAL Ph.D. WORKSHOP 2012 PROCEEDINGS

Institute of Geonics AS CR, Brno. GEOGRAPHICAL Ph.D. WORKSHOP 2012 PROCEEDINGS Institute of Geonics AS CR, Brno GEOGRAPHICAL Ph.D. WORKSHOP 2012 PROCEEDINGS Brno, September 3, 2012 Organizační výbor Doc. RNDr. Zdeněk Szczyrba, Ph.D. Doc. RNDr. Václav Toušek, CSc. RNDr. Karel Kirchner,

Více

Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook

Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the European Regional Development

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2003

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2003 Vážení čtenáři, výroční zpráva Organizace pro pomoc uprchlíkům za rok 2003 vám nabízí přehled aktivit, projektů, publikací, seminářů, úspěchů a hospodaření organizace. Ve svém úvodním slově ve výroční

Více

ZMĚNY DOSTUPNOSTI ZÁKLADNÍCH ŠKOL V ČESKU JAKO FAKTOR ZNEVÝHODNĚNÍ REGIONŮ A LOKALIT

ZMĚNY DOSTUPNOSTI ZÁKLADNÍCH ŠKOL V ČESKU JAKO FAKTOR ZNEVÝHODNĚNÍ REGIONŮ A LOKALIT GEOGRAFIE ROK 2011 ČÍSLO 3 ROČNÍK 116 SILVIE KUČEROVÁ, TOMÁŠ MATTERN, PŘEMYSL ŠTYCH, ZDENĚK KUČERA ZMĚNY DOSTUPNOSTI ZÁKLADNÍCH ŠKOL V ČESKU JAKO FAKTOR ZNEVÝHODNĚNÍ REGIONŮ A LOKALIT KUČEROVÁ, S., MATTERN,

Více

Pavla Chomynová Ladislav Csémy Lucie Grolmusová Petr Sadílek

Pavla Chomynová Ladislav Csémy Lucie Grolmusová Petr Sadílek VÝZKUMNÁ ZPRÁVA 7 Pavla Chomynová Ladislav Csémy Lucie Grolmusová Petr Sadílek Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) Výsledky průzkumu v České republice v roce 011 NÁRODNÍ MONITOROVACÍ

Více

Dear Colleagues, The subtitle of the CPPC 2013 conference is Giving Hope Giving Future.

Dear Colleagues, The subtitle of the CPPC 2013 conference is Giving Hope Giving Future. Dear Colleagues, It is both my privilege and pleasure to welcome you to the Second International Conference on Positive Psychology in the Czech Republic, organized jointly by the Department of Psychology,

Více

KRIMINALITA A JEJÍ PERCEPCE VE VNITŘNÍM MĚSTĚ: PŘÍPADOVÁ STUDIE PRAŽSKÉHO ŽIŽKOVA A JAROVA

KRIMINALITA A JEJÍ PERCEPCE VE VNITŘNÍM MĚSTĚ: PŘÍPADOVÁ STUDIE PRAŽSKÉHO ŽIŽKOVA A JAROVA GEOGRAFIE ROK 2012 ČÍSLO 3 ROČNÍK 117 JANA JÍCHOVÁ, JANA TEMELOVÁ KRIMINALITA A JEJÍ PERCEPCE VE VNITŘNÍM MĚSTĚ: PŘÍPADOVÁ STUDIE PRAŽSKÉHO ŽIŽKOVA A JAROVA JÍCHOVÁ, J., TEMELOVÁ, J. (2012): Criminality

Více

ROZMÍSTĚNÍ A MIGRACE CIZINCŮ JAKO SOUČÁST SOCIÁLNĚGEOGRAFICKÉ DIFERENCIACE ČESKA

ROZMÍSTĚNÍ A MIGRACE CIZINCŮ JAKO SOUČÁST SOCIÁLNĚGEOGRAFICKÉ DIFERENCIACE ČESKA GEOGRAFIE ROK 2011 ČÍSLO 4 ROČNÍK 116 ZDENĚK ČERMÁK, EVA JANSKÁ ROZMÍSTĚNÍ A MIGRACE CIZINCŮ JAKO SOUČÁST SOCIÁLNĚGEOGRAFICKÉ DIFERENCIACE ČESKA ČERMÁK, Z., JANSKÁ, E. (2011): Distribution and migration

Více

Sborník z 2. konference národních geoparků 29. 30. 4. 2014. Geopark Ralsko Doksy

Sborník z 2. konference národních geoparků 29. 30. 4. 2014. Geopark Ralsko Doksy Rada národních geoparků Sborník z 2. konference národních geoparků 29. 30. 4. 2014 Geopark Ralsko Doksy 1 Vážení čtenáři, sborník, který si nyní prohlížíte, vznikl u příležitosti 2. konference národních

Více

Media4u Magazine. 11. ročník 3/2014. ISSN 1214-9187 Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání NA ÚVOD INTRODUCTORY NOTE

Media4u Magazine. 11. ročník 3/2014. ISSN 1214-9187 Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání NA ÚVOD INTRODUCTORY NOTE S odbornou podporou mezinárodního kolegia vysokoškolských pedagogů vydává Ing. Jan Chromý, Ph.D., Praha.. ročník 3/4 Media4u Magazine ISSN 4-987 Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání The Quarterly

Více

Vydalo: občanské sdružení Proxima Sociale, o.s. Rakovského 3138, 143 00 Praha 12 Modřany Praha 2012 Text: pracovníci organizace Editor: Ivo Kačaba

Vydalo: občanské sdružení Proxima Sociale, o.s. Rakovského 3138, 143 00 Praha 12 Modřany Praha 2012 Text: pracovníci organizace Editor: Ivo Kačaba Vydalo: občanské sdružení Proxima Sociale, o.s. Rakovského 3138, 143 00 Praha 12 Modřany Praha 2012 Text: pracovníci organizace Editor: Ivo Kačaba Grafická úprava: Signature s. r. o. Tisk: T.A.Print Počet

Více

Výroční zpráva ANNUAL REPORT

Výroční zpráva ANNUAL REPORT Výroční zpráva ANNUAL REPORT PORADNA PRO INTEGRACI Counselling centre for integration 2013 Fotografie Photos OstatníAktivity BarevnáPlaneta Multietnický festival Barevná planeta je vyvrcholením celoroční

Více

INOVACE V CESTOVNÍM RUCHU V KONTEXTU EVROPSKÉ UNIE

INOVACE V CESTOVNÍM RUCHU V KONTEXTU EVROPSKÉ UNIE VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ A HOTELOVÁ COLLEGE OF BUSINESS AND HOTEL MANAGEMENT LABORATOŘ EXPERIMENTÁLNÍ A APLIKOVANÉ GEOGRAFIE LABORATORY ON EXPERIMENTAL AND APPLIED GEOGRAPHY INOVACE V CESTOVNÍM RUCHU V KONTEXTU

Více

Poradna pro uprchlíky, o. s. Výroční zpráva za rok 2003 Counselling Centre for Refugees The 2003 Annual Report

Poradna pro uprchlíky, o. s. Výroční zpráva za rok 2003 Counselling Centre for Refugees The 2003 Annual Report Poradna pro uprchlíky, o. s. Výroční zpráva za rok 2003 Counselling Centre for Refugees The 2003 Annual Report Obsah / Contens Úvodní slovo / Introductory remarks / 1 Poslání / Purpose / 2 Kdo jsme / Who

Více

Soupis bakalářských prací za akademický rok 2010/2011

Soupis bakalářských prací za akademický rok 2010/2011 Soupis bakalářských prací za akademický rok 2010/2011 Audy, Lukáš Bakalářská práce: Nabídka turistického potenciálu zemí střední Evropy pro čínského touroperátora/ The offer of the potential in Central

Více

Zdravotnická ročenka České republiky

Zdravotnická ročenka České republiky Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR 2011 Zdravotnická ročenka České republiky Czech Health Statistics Yearbook http://www.uzis.cz ÚZIS ČR 2012 Zdravotnická ročenka České republiky (dříve ČSSR

Více

o zdraví a životním stylu dětí a školáků

o zdraví a životním stylu dětí a školáků HBSC Česká republika 2010 Národní zpráva o zdraví a životním stylu dětí a školáků na základě mezinárodního výzkumu uskutečněného v roce 2010 v rámci mezinárodního projektu Health Behaviour in School-aged

Více

Ročník 7 Číslo 3-4 2005. Editorial (Dylevský I.)... Editorial (Dolista J.)... Editorial (Velemínský M.)...

Ročník 7 Číslo 3-4 2005. Editorial (Dylevský I.)... Editorial (Dolista J.)... Editorial (Velemínský M.)... Ročník 7 Číslo 3-4 2005 OBSAH Editorial (Dylevský I.)... Editorial (Dolista J.)... Editorial (Velemínský M.)... 205 207 209 OŠETŘOVATELSTVÍ Klinický význam terapeutického monitorovania liekových hladín

Více

Jana Jíchová * VÝZKUM ZLOČINU V ČESKU Z POHLEDU GEOGRAFIE

Jana Jíchová * VÝZKUM ZLOČINU V ČESKU Z POHLEDU GEOGRAFIE HISTORICKÁ GEOGRAFIE 40/1 (2014) http://www.hiu.cas.cz/cs/mapova-sbirka/historicka-geografie.ep/ Jana Jíchová * VÝZKUM ZLOČINU V ČESKU Z POHLEDU GEOGRAFIE ANALYSIS OF CRIME IN THE CZECH REPUBLIC FROM THE

Více

DALTON INTERNATIONAL. www.daltoninternational.org

DALTON INTERNATIONAL. www.daltoninternational.org 2004 DALTON INTERNATIONAL www.daltoninternational.org CONTENTS / OBSAH 3/ Miloš Šifalda Jana Šancová 4/ Dalibor Lasovský 5/ Ellen C. Stein 7/ Matthew Fleischer 8/ Karel Rýdl 10/ Benjamin Taaffe 12/ Jane

Více