BIČÍK, I. (2015): Úvodník. Geografické rozhledy, 24, 5, s. 1. ISSN

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BIČÍK, I. (2015): Úvodník. Geografické rozhledy, 24, 5, s. 1. ISSN 1210-3004"

Transkript

1 GR Sociálněpatologické jevy BIČÍK, I. (2015): Úvodník. Geografické rozhledy, 24, 5, s. 1. ISSN SPILKOVÁ, J. (2015): Spotřeba tabáku a kouření u české mládeže. Geografické rozhledy, 24, 5, s ISSN Abstrakt: Kouření cigaret je vážným problémem české mládeže. 42 % chlapců a 43 % dívek ve věku let uvádí, že během posledního měsíce pravidelně kouřili cigarety, přičemž alespoň jednou zkusilo cigaretu 75 % dotazovaných. Kouření ovlivňuje řada faktorů na různých úrovních sledování. Mezi mladými lidmi je to pak především složení rodiny (přítomnost obou vlastních rodičů), spokojenost ve vztahu k rodičům či dosažené vzdělání rodičů a ekonomická situace rodiny. Riziko pravidelného kouření závisí také na typu navštěvované školy, přičemž nejvíce kouří studenti učilišť a nejméně gymnazisté. Z geografického hlediska nalezneme nejvíce kouřících mladistvých v obcích do 5000 obyvatel. Při pohledu na volnočasové aktivity se ukázalo, že silné denní kouření nejvíce souvisí s aktivitou chození ven po večerech s kamarády, následováno hraním na hracích automatech. Výsledky dostupných studií zaměřených na kouření ukazují, že je nutno nejen vytvořit efektivní kampaně prevence kouření u mladých, ale především zajistit dobrý příklad a vzor ve vlastní rodině, popř. v rámci formujícího prostředí školy. Klíčová slova: mládež, rizikové chování, kouření, individuální faktory, rodina, prostředí školy, geografické faktory Abstract: Tobacco use and Smoking Among Czech Youth. Smoking cigarettes is a serious problem among Czech teenagers. 42% of boys and 43% of girls age admit to smoking regularly during the last month, while 75% of respondents have tried smoking at least once. A number of factors at different levels influence the likelihood of smoking. Among young people, family composition (the present of both parents), satisfaction in relationships with parents, the educational level attained by the parents and the family s economic situation rank as leading factors. The likelihood of regular smoking is also dependent on the type of school a young person attends, with trade school students most likely and grammar school students least likely to smoke. From a geographical standpoint, the highest rates of teenage smokers are found in municipalities with less than 5000 inhabitants. A closer look at free-time activities shows that smoking most strongly correlates with going outside with friends in the evenings, followed by playing slot machines. The results of available studies on smoking demonstrate the necessity not only of creating effective campaigns for the prevention of smoking among youth, but first and foremost the importance of creating good examples within teenagers own families or within formative school environments. Key Words: teenagers, risk behaviour, smoking, individual factors, family, school environment, geographical factors PERLÍN, R, BEDNÁŘOVÁ, H. (2015): Hazardní Česko. Geografické rozhledy, 24, 5, s ISSN

2 Abstrakt: Příspěvek komplexním způsobem přibližuje aktuální problematiku hazardu v Česku, jenž se masově rozšířil v 90. letech a na celostátní úrovni není dosud regulován. Seznamuje čtenáře s důsledky hazardu na jedince (patologické hráče), jeho blízké okolí i společnost jako celek, přičemž se snaží objektivně a rovně obsáhnout i hledisko provozovatelů výherních zařízení. V textu i doprovodných materiálech na webu ukazuje na dostupných datech trendy v rozmístění, kvantifikaci a regulaci hazardu v Česku. Klíčová slova: hazard, patologické hráčství, závislost, obce, regulace Abstract: Gambling Czechia. This article presents a comprehensive view of the current problem of gambling in Czechia, an activity that increased massively during the 1990s and which is not, as yet, regulated at the state level. The article examines some of the consequences gambling has on individuals (pathological gamblers), their surroundings and even society as a whole. It also seeks to obectively and fairly consider the perspective of gambling equipment owners and operators. The text along with supplemental materials on the internet inform readers about available data concerning trends in the distribution, quantity and regulation of gambling in Czechia. Key Words: gambling, pathological gambling, addiction, municipalities, regulation NOVÁČEK, A. (2015): Vraždy ve světě: makroregionální srovnání. Geografické rozhledy, 24, 5, s ISSN Abstrakt: Vraždy ve světě: makroregionální srovnání. Článek se na základě výsledků statistického šetření UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) zamýšlí nad důvody rozdílů v intentional homicide rate se světě. Uvádí, které ekonomické, demografické, sociokulturní a politické faktory mají na četnost vražd vliv. Odpovídá na otázku, které regiony a proč jsou z hlediska vražd více rizikové a jak si v tomto srovnání stojí Evropa a Česko. Klíčová slova: četnost vražd, faktory, regionální srovnání, svět, Evropa Abstract: Murders Throughout the World: a Macro-Regional Comparison. Using statistics from the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), this article considers possible reasons for differences in the intentional homicide rate in different world regions. It highlights certain economic, demographic, socio-cultural and political factors that seem to influence the homicide rate. It shows which regions are the riskiest in terms of likelihood of homicide and seeks to explain why. In particular it examines how Czechia and Europe rate in the comparisons. Key Words: Intentional homicide rate, factors, regional comparison, world, Europe JAROLÍMEK, J., LUSTIGOVÁ, M. (2015): Obezita novodobá epidemie 21. století. Geografické rozhledy, 24, 5, s ISSN Abstrakt: Obezita a především dětská obezita jsou jedním z globálních zdravotních problémů a jedním z novodobých sociálněpatologických jevů. Nadváha a obezita dnes nejsou problémem pouze vyspělých zemí, ale týkají se i populací rozvojových

3 zemí, a to zejména v městských oblastech. Většina populací je mnohem více ohrožena nadváhou a obezitou než podvýživou. Klíčová slova: nadváha, obezita, geografie zdraví, veřejné zdravotnictví, podpora zdraví Abstract: Obesity Epidemic of the 21st Century. Obesity, and in particular childhood obesity, is a major global health challenge and represents a modern socio-pathological phenomenon. Once considered a problem only in developed countries, obesity is increasing dramatically in developing countries, particularly in urban settings. Most of the world's population live in countries where obesity impacts more people s health than undernourishment. Key Words: overweight, obesity, health geography, public health, health promotion ŠIMBERA, J. (2015): Kvalitativně-kvantitativní barvy v kartografii: využití při vizualizaci funkčních regionů. Geografické rozhledy, 24, 5, s ISSN Abstrakt: Barvu, jeden ze základních grafických proměnných, lze v mapě využít mnoha způsoby podle charakteru zobrazovaných dat. Zvláštní možnosti skýtá v případě, kdy chceme znázornit neostrost hranic areálů. Různé aspekty barevnosti je tu vhodné využít odděleně. Článek ukazuje, jak barvy na tyto aspekty rozložit pomocí běžných barevných modelů a dospět tak v GIS k atraktivnímu výsledku, který je demonstrován na příkladu dojížďkových funkčních regionů. Klíčová slova: barva, HSV, funkční regiony, ArcGIS Abstract: Qualitative-Quantitative Colours in Cartography: Visualizing Functional Regions. Colour, one of the basic graphical variables, may be used in various ways in cartography depending on the kind of data being visualised. Efforts to portray the fuzziness of regional borders present a special use case, where different aspects of colour can appropriately be utilised. This article shows how to break colour down using common colour models and achieve a visually appealing result in GIS as demonstrated with the example of functional commuting regions. Key Words: colour, HSV, functional regions, ArcGIS HAVELKOVÁ, L., HANUS, M. (2015): Rozvoj mapových dovedností ve výuce dějepisu. Geografické rozhledy, 24, 5, s ISSN Abstrakt: Mapy jako důležitý zdroj informací mají své místo kromě hodin zeměpisu i ve výuce ostatních vyučovacích předmětů. Záměrem tohoto článku je seznámit především učitele dějepisu s opodstatněním integrace map do výuky tohoto předmětu a poskytnout jim konkrétní aktivity, díky kterým mohou u svých žáků rozvíjet mapové dovednosti zároveň se specifickými dovednostmi dějepisu. Klíčová slova: mapa, rozvoj mapových dovedností, dějepis Abstract: Developing Map Skills in History Lessons. As an important source of information, maps have their place in a variety of school subjects beyond geography. This article familiarizes history teachers, in particular, with the

4 importance of integrating maps into history lessons and shares some ideas on how to develop pupils map skills along with history skills. Key Words: map, map skill development, history OUŘEDNÍČEK, M., SOUKUP, M. (2015): Historická populační data v prostředí GIS: aplikace do výuky. Geografické rozhledy, 24, 5, s ISSN Abstrakt: Historická populační data v prostředí GIS: aplikace do výuky. Článek je zaměřen na popis a využití webové aplikace Interaktivní mapa obyvatelstva při výuce na střední škole. Volba různých měřítkových úrovní sledování v jednotlivých letech sčítání lidu nabízí možnost porovnání vývoje demografických a sociálních charakteristik pomocí interaktivní kartografické vizualizace na internetu. Klíčová slova: GIS, historická populační data, sčítání lidu, Česko Abstract: Historical Population Data in a GIS Environment: Applications in Instruction. This article focuses on describing and utilising an internet application: Interaktivní mapa obyvatelstva [the Interactive population map ] in secondary school instruction. The selection of various geographical scales for particular years of Czech population censuses enables students to compare demographic and social developments using interactive cartographic depictions on the internet. Key Words: GIS, historical population data, population census, Czechia KUČEROVÁ, S. R. (2015): Od ledna do srpna se Zeměpisnou olympiádou. Geografické rozhledy, 24, 5, s. 18. ISSN Předplatné 25. ročníku Geografických rozhledů. Geografické rozhledy, 24, 5, s. 18. ISSN Obsah 24. ročníku Geografických rozhledů. Geografické rozhledy, 24, 5, s. 19. ISSN KOCOVÁ, M., KUSOVSKÁ, M., ŠÍDLO, L. (2015): Rozvodovost po česku. Geografické rozhledy, 24, 5, s ISSN Abstrakt: Článek se zabývá procesem rozvodovosti v Česku po roce Popisuje legislativní změny v souvislosti s vývojem úhrnné rozvodovosti. Článek podrobněji analyzuje úroveň rozvodovosti podle vybraných charakteristik jako je délka trvání manželství, vzdělání, počet nezletilých dětí či příčina rozvratu manželství. Klíčová slova: rozvodovost, Česko, strukturální rozdíly, regionální diferenciace Abstract: Divorce Rate: Czech Style. The article explores divorce in Czechia after It describes legislative changes in relation to developments in the total divorce

5 rate. In great detail, the article analyses the level of divorce according to specific characteristics, such as duration of marriage, educational attainment, number of minor children or the cause of marriage breakdown. Key Words: divorce rate, Czechia, structural differences, regional distribution JANSKÁ, E. (2015): Novodobé otroctví. Geografické rozhledy, 24, 5, s ISSN Abstrakt: Otroctví neboli využívání (či dříve vlastnění) lidí za účelem práce je problémem, s kterým se lidstvo střetává již od starověku. Tzv. novodobé otroctví se spojuje nejčastěji s rozvojovými regiony (například země Perského zálivu, jihovýchodní Asie anebo Afrika). Některé formy otroctví však zaznamenáváme i ve vyspělých zemích (např. využívání dětí imigrantů, zneužívání žen a pracovní vykořisťování zahraničních dělníků pracovními agenturami), ke kterým bohužel patří i Česko. Klíčová slova: novodobé otroctví, migranti, obchodování s lidmi, dětská práce Abstract: Modern Slavery. Slavery or taking advantage (or in earlier times ownership) of people to acquire labour is a problem that has plagued humanity since ancient times. So-called, modern slavery is most often associated with developing regions (for example countries of the Persian Gulf, southeast Asia or Africa). Some forms of slavery, however, are found in developed countries as well (e.g. abuse of immigrant children, abuse of women and the exploitation of foreign workers by labour agencies) and Czechia is unfortunately no exception. Key Words: slavery, immigrants, trafficking, child labour HRABÁLEK, M. (2015): Pouliční gangy jako bezpečnostní problém severní části Střední Ameriky. Geografické rozhledy, 24, 5, s ISSN Abstrakt: Země tzv. Severního trojúhelníku Střední Ameriky se dlouhodobě pohybují na předních místech žebříčku v počtu zavražděných na sto tisíc obyvatel. Za značnou částí násilných smrtí a gangů obecně stojí tzv. maras, gangy mladistvých, které v celém regionu dosahují desetitisíců členů. Tento článek se soustředí na vývoj maras, reakci středoamerických států na tuto hrozbu vnitřní bezpečnosti a také na dopad nedávného příměří mezi gangy na bezpečnostní situaci v El Salvadoru, Hondurasu a Guatemale. Klíčová slova: Střední Amerika, země Severního trojúhelníku, gangy mladistvích, maras, problém bezpečnosti Abstract: Street Gangs as a Security Problem in Northern Central America. For some time now, the countries of the so-called Northern Triangle of Central America have ranked at or near the top in the number of murders per hundred thousand inhabitants. Maras, gangs of young people, which include tens of thousands of members throughout the region, account for a significant portion of these violent deaths. The article focuses on development of the maras, the reactions of Central American states the resulting threats to internal security as well as the

6 impact of the recent truce among gangs on the security situation of El Salvador, Honduras and Guatemala. Key Words: Central America, countries of the Northern Triangle, youth gangs, maras, security BURIÁNEK, J., MORAVCOVÁ, E. (2015): Faktory vzniku delikventních tendencí u školní mládeže. Geografické rozhledy, 24, 5, s ISSN Abstrakt: Vzhledem k tomu, že problémy s kriminalitou ve společnosti mají své kořeny v delikvenci mládeže, je důležité pokrýt toto téma kvalitními poznatky z výzkumu. Tento článek se proto zabývá faktory, které mohou nekonformní a nezákonné chování jedince významným způsobem ovlivnit a které představují základ pro preventivní opatření, jejichž cílem je opětovné začlenění mladých lidí do společnosti. Klíčová slova: delikvence mládeže, možnosti predikce, ISRD-3 Abstract: Factors Leading to Delinquent Tendencies Among School Children. Given that crime in society is often rooted in juvenile delinquency, it is important to explore this topic with in-depth research. This article examines factors which may influence the nonconformist and illegal behaviour of an individual in a significant way and which constitute the basis of preventive measures targeting the reintegration of young people into society. Key Words: juvenile delinquency, possibilities of prediction, ISRD-3 JÍCHOVÁ, J., KOPECKÁ, Z. (2015): Pocit bezpečí ve městě: případová studie města Hodonín. Geografické rozhledy, 24, 5, s ISSN Abstrakt: Pocit bezpečí a bezpečnost představují důležitá výzkumná témata v sociálních vědách a zároveň se zejména v posledních letech stávají v souvislosti s kriminalitou častými tématy volebních programů i městských agend. Jedním z měst, která se rozhodla zaměřit na problematiku bezpečnosti, je Hodonín. Příspěvek představuje dílčí výsledky studie, která zde byla ve spolupráci s městem Hodonín a Agenturou pro sociální začleňování realizována, v kontextu dalších českých i zahraničních výzkumů. Důraz je kladen na diferenciaci pocitu bezpečí u různých skupin obyvatel a faktory ovlivňující vnímání a prožívání strachu ze zločinu. Klíčová slova: pocit bezpečí, strach ze zločinu, sociální prostředí, fyzické prostředí, Hodonín, Česko Abstract: Feeling Safe in Town: a Case Study of Hodonín. Safety and feeling safe represent important research topics not only for the social sciences but also as a part of urban policy. In recent years, these topics are becoming a frequent issue in political party platforms. One community that is aiming to tackle the issue of safety is Hodonín. This article presents some of the findings of a research study, carried out in partnership with the municipality of Hodonín and the Agency for Social Inclusion. Similar studies from other cities from Czechia and abroad provide an informative context for the findings presented. The article emphasizes differences

7 in perceptions of safety from different population groups and factors that impact both perceiving and actually experiencing fear of crime. Key Words: safety, fear of crime, social environment, physical environment, Hodonín, Czechia FRÁNĚ, L. (2015): Česká krajní pravice: kde nachází své voliče? Geografické rozhledy, 24, 5, s ISSN Abstrakt: Příspěvek se zabývá českou krajní pravicí, jejími voliči a volební podporou. Cílem je zhodnotit krajní pravici z pohledu regionální diferenciace její volební podpory v období 1990 až 2010 a odhalit možné podmiňující faktory, které voliče k podpoře tohoto politického směru vedou. O voličích krajní pravice se často hovoří jako o protestních voličích. Nicméně tvorba politických orientací a rozhodování volit krajní pravici je multikauzálním procesem, takže roli může hrát řada faktorů. Klíčová slova: extremismus, krajní pravice, regionální diferenciace, volby, volební podpora Abstract: The Czech Extreme Right: Where does it Find its Voters? This article examines the Czech extreme right, its voters and its election platform. The article seeks to evaluate the extreme right in terms of the geographical distribution of voter support from 1990 to 2010 and to uncover possible determining factors that motivate voters to choose this political direction. Extreme right voters are often labelled as protest voters. However, both the creation of the political orientation itself and deciding to vote for the extreme right are multicausal processes, so a number of factors could be in play. Key Words: extremism, extreme right, distribution, elections, voter support BRABEC, T. (2015): Uzavřené areály jako příklad rezidenční segregace v Praze. Geografické rozhledy, 24, 5, s. 32. ISSN Abstrakt: V Praze narůstá počet uzavřených rezidenčních areálů, ve kterých se separují bohatí obyvatelé. Vznik těchto objektů je podmíněn a zapříčiněn neoliberální politikou, společenskou poptávkou a snahou developerů o vytváření nového realitního produktu. Vznik uzavřených areálů přináší především negativní důsledky, je proto důležité věnovat jim patřičnou pozornost. Klíčová slova: uzavřené rezidenční areály, Praha, rezidenční segregace, developeři, neoliberalismus Abstract: Gated Communities as an Example of Residential Segregation in Prague. The number of gated communities in Prague is growing, separating wealthier residents from the remaining population. The emergence of such neighbourhoods is caused by neoliberalism, social demand and developers activities. The emergence of gated communities leads to many negative consequences, making it important give due attention to this process. Key Words: gated communities, Prague, residential segregation, developers, neoliberalism

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Dobrovolná bezdětnost v evropských zemích Estonsku, Polsku a ČR

Dobrovolná bezdětnost v evropských zemích Estonsku, Polsku a ČR MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta sociálních studií Katedra sociologie Dobrovolná bezdětnost v evropských zemích Estonsku, Polsku a ČR Bakalářská diplomová práce Vypracovala: Kateřina Jurčová Vedoucí

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Počítačové kognitivní technologie ve výuce geometrie

Počítačové kognitivní technologie ve výuce geometrie Počítačové kognitivní technologie ve výuce geometrie Jiří Vaníček Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta 2009 Počítačové kognitivní technologie ve výuce geometrie Abstrakt Kniha se zabývá využíváním

Více

PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003

PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003 ÈESKÉ PRACOVNÍ LÉKAØSTVÍ ÈÍSLO 2 2004 Pùvodní práce PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003 SOUHRN OCCUPATIONAL EXPOSURE OF WORKERS

Více

Key words: injury children Czech Republic European Union prevention

Key words: injury children Czech Republic European Union prevention SROVNÁNÍ STANDARDIZOVANÉ ÚMRTNOSTI DĚTÍ NA ÚRAZY V ČESKÉ REPUBLICE SE ZAHRANIČÍM COMPARISON OF STANDARDIZED INJURY MORTALITY RATES OF CHILDREN IN THE CZECH REPUBLIC AND IN FOREIGN COUNTRIES Dominika Průchová

Více

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified.

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified. CURRICULUM VITAE - EDUCATION Jindřich Bláha Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Bc. Jindřich Bláha. Dostupné z Metodického

Více

HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI

HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI Vladimír ŽÍTEK Katedra regionální ekonomie a správy, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova Univerzita, Lipová 41a, 602 00 Brno zitek@econ.muni.cz Abstrakt

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Libuše Matulová Název materiálu: Education Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAT27 Datum vytvoření: 10.10.2013

Více

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VZDĚLÁVÁNÍ V ČR VY_32_INOVACE_AH_3_03 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony Předmět

Více

BRNO KOMPLEXNÍ DOPRAVNÍ ANALÝZA

BRNO KOMPLEXNÍ DOPRAVNÍ ANALÝZA MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA GEOGRAFICKÝ ÚSTAV BRNO KOMPLEXNÍ DOPRAVNÍ ANALÝZA Diplomová práce Jan Kučera Vedoucí práce: Mgr. Daniel Seidenglanz, Ph.D. Brno 2013 Bibliografický záznam Autor:

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

SSOS_AJ_3.17 Czech education

SSOS_AJ_3.17 Czech education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.17

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

UŢÍVÁNÍ NÁVYKOVÝCH LÁTEK MEZI ADOLESCENTY Z ÚSTAVNÍCH ZAŘÍZENÍ Substance use among adolescents from institutional facilities

UŢÍVÁNÍ NÁVYKOVÝCH LÁTEK MEZI ADOLESCENTY Z ÚSTAVNÍCH ZAŘÍZENÍ Substance use among adolescents from institutional facilities UŢÍVÁNÍ NÁVYKOVÝCH LÁTEK MEZI ADOLESCENTY Z ÚSTAVNÍCH ZAŘÍZENÍ Substance use among adolescents from institutional facilities Blanka GRUBEROVÁ 1, Eva ŃOTOLOVÁ 2 Abstrakt Současná společnost je význačná

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

Interpersonální komunikace - N832018. Anotace, sylabus, výstupy studia, literatura

Interpersonální komunikace - N832018. Anotace, sylabus, výstupy studia, literatura EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" Interpersonální komunikace - N832018 Anotace, sylabus, výstupy studia, literatura Vyučující: PhDr. Jindra Stříbrská, Ph.D Obsah: Anotace:

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV READERS OF MAGAZÍN + MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

Litosil - application

Litosil - application Litosil - application The series of Litosil is primarily determined for cut polished floors. The cut polished floors are supplied by some specialized firms which are fitted with the appropriate technical

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

Právní formy podnikání v ČR

Právní formy podnikání v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Právní formy podnikání v ČR Bakalářská práce Prokeš Václav Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví Právní formy podnikání v ČR Bakalářská

Více

CHAIN TRANSMISSIONS AND WHEELS

CHAIN TRANSMISSIONS AND WHEELS Second School Year CHAIN TRANSMISSIONS AND WHEELS A. Chain transmissions We can use chain transmissions for the transfer and change of rotation motion and the torsional moment. They transfer forces from

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-cte-08 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : Smoking is a bad habit of more than one billion

Více

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV READERS OF MAGAZÍN + MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie

Více

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV READERS OF MAGAZÍN + MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie

Více

POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system

POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system Marie Brandejsová Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální

Více

Zdeňka Lipovská. This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF.

Zdeňka Lipovská. This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Porovnání Sokolovského hornického regionu s jinými hornickými regiony z akademického pohledu. The Sokolov Mining Region in Comparison with Other Mining Regions from the Academic Point of View Zdeňka Lipovská

Více

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentují názory Evropské

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentují názory Evropské *1993 Vyučování na naší škole trvá od 8:05 do 15:50. Lessons at our school last from 8:05 a.m. to 3:50 p.m. Vyučovací hodina trvá 45 minut. One lesson lasts 45 minutes. Přestávky trvají od 5-20 minut.

Více

Co vím o Ázerbájdžánu?

Co vím o Ázerbájdžánu? Ministerstvo mládeže a sportu Ázerbájdžánské republiky Ministerstvo zahraničních věcí Ázerbájdžánské republiky Velvyslanectví Ázerbájdžánské republiky v Praze ve spolupráci s Centrem ázerbájdžánských a

Více

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV READERS OF MAGAZÍN + MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

Kvalita cigaretového tabáku v ČR- marketingové šetření se zaměřením na konečného spotřebitele

Kvalita cigaretového tabáku v ČR- marketingové šetření se zaměřením na konečného spotřebitele Kvalita cigaretového tabáku v ČR- marketingové šetření se zaměřením na konečného spotřebitele Diplomová práce Bc. Eva Švejdová Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Katedra Hotelnictví Studijní

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA strana: 1/5 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA Název předmětu u maturitní zkoušky: Anglický jazyk nepovinně volitelný Studijní obor: Název oboru a jeho zaměření, kód

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV READERS OF MAGAZÍN + MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie

Více

Human resources in the labour market

Human resources in the labour market Human resources in the labour market Education and the labour market in the Czech Republic Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Content Historical overview of the school system, institutional support, education

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Nina Baťková Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce 2014 Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce Bc. Nina Baťková

Více

REGIONÁLNÍ ASPEKTY SPORTOVNÍHO DIVÁCTVÍ 1

REGIONÁLNÍ ASPEKTY SPORTOVNÍHO DIVÁCTVÍ 1 Tělesná kultura, 2009, 32(1), 56 72 REGIONÁLNÍ ASPEKTY SPORTOVNÍHO DIVÁCTVÍ 1 Kamil Kotlík, Pavel Slepička, Pavel Landa Fakulta tělesné výchovy a sportu, Universita Karlova, Praha, ČR Předloženo v červenci

Více

READERS OF MF DNES, LIDOVÉ NOVINY AND METRO

READERS OF MF DNES, LIDOVÉ NOVINY AND METRO READERS OF, LIDOVÉ NOVINY AND METRO MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher

Více

READERS OF MF DNES, LIDOVÉ NOVINY AND METRO

READERS OF MF DNES, LIDOVÉ NOVINY AND METRO READERS OF, LIDOVÉ NOVINY AND METRO MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher

Více

READERS OF MF DNES, LIDOVÉ NOVINY AND METRO

READERS OF MF DNES, LIDOVÉ NOVINY AND METRO READERS OF, LIDOVÉ NOVINY AND METRO MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher

Více

READERS OF MF DNES, LIDOVÉ NOVINY AND METRO

READERS OF MF DNES, LIDOVÉ NOVINY AND METRO READERS OF, LIDOVÉ NOVINY AND METRO MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher

Více

READERS OF MF DNES, LIDOVÉ NOVINY AND METRO

READERS OF MF DNES, LIDOVÉ NOVINY AND METRO READERS OF, LIDOVÉ NOVINY AND METRO MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher

Více

READERS OF MF DNES, LIDOVÉ NOVINY AND METRO

READERS OF MF DNES, LIDOVÉ NOVINY AND METRO READERS OF, LIDOVÉ NOVINY AND METRO MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher

Více

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV READERS OF MAGAZÍN + MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie

Více

Why PRIME? 20 years of Erasmus Programme Over 2 million students in total Annually

Why PRIME? 20 years of Erasmus Programme Over 2 million students in total Annually What is PRIME? Problems of Recognition In Making Erasmus European-wide research project Conducted by ESN with the support of the European Commission Two editions: 1 st in 2009 Follow-up in 2010 Why PRIME?

Více

READERS OF MF DNES, LIDOVÉ NOVINY AND METRO

READERS OF MF DNES, LIDOVÉ NOVINY AND METRO READERS OF, LIDOVÉ NOVINY AND METRO MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher

Více

READERS OF MF DNES, LIDOVÉ NOVINY AND METRO

READERS OF MF DNES, LIDOVÉ NOVINY AND METRO READERS OF, LIDOVÉ NOVINY AND METRO MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Social Media a firemní komunikace

Social Media a firemní komunikace Social Media a firemní komunikace TYINTERNETY / FALANXIA YOUR WORLD ENGAGED UČTE SE OD STARTUPŮ ANALYSIS -> PARALYSIS POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

Daně a odvody zaměstnanců :

Daně a odvody zaměstnanců : www.pwc.com Daně a odvody zaměstnanců : -zaměstnanost -motivace k aktivitě -spotřeba domácností -konkurenceschopnost ekonomiky -demografický vývoj CERGE-EI, Říjen 2013 Peter Chrenko Obsah 1. Dopady platných

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

TOP 4 KOMBI READERS OF MAGAZÍN DNES + TV, ONA DNES, DOMA DNES AND PÁTEK LIDOVÉ NOVINY

TOP 4 KOMBI READERS OF MAGAZÍN DNES + TV, ONA DNES, DOMA DNES AND PÁTEK LIDOVÉ NOVINY READERS OF MAGAZÍN +, ONA, DOMA AND PÁTEK LIDOVÉ NOVINY MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated

Více

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV READERS OF MAGAZÍN + MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie

Více

WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1

WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1 WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1 1. Write down the arithmetical problem according the dictation: 2. Translate the English words, you can use a dictionary: equations to solve solve inverse operation variable

Více

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV READERS OF MAGAZÍN + MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) žáky 2. stupně ZŠ

Více

SSOS_AJ_3.18 British education

SSOS_AJ_3.18 British education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.18

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha 1 Dotazník Tartu, Estonsko (anglická verze) Příloha 2 Dotazník Praha, ČR (česká verze)... 91

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha 1 Dotazník Tartu, Estonsko (anglická verze) Příloha 2 Dotazník Praha, ČR (česká verze)... 91 SEZNAM PŘÍLOH Příloha 1 Dotazník Tartu, Estonsko (anglická verze)... 90 Příloha 2 Dotazník Praha, ČR (česká verze)... 91 Příloha 3 Emailové dotazy, vedení fakult TÜ... 92 Příloha 4 Emailové dotazy na vedení

Více

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA What is an FTP client and how to use it? FTP (File transport protocol) - A protocol used to transfer your printing data files to the MAFRAPRINT

Více

Masarykova univerzita

Masarykova univerzita Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav české literatury a knihovnictví Kabinet knihovnictví Informační studia a knihovnictví Jiří Zajdl Informační technologie a senioři, rozdílné možnosti v přístupu

Více

VZDĚLÁVÁNÍ RODIČŮ V PREVENCI DĚTSKÝCH ÚRAZŮ

VZDĚLÁVÁNÍ RODIČŮ V PREVENCI DĚTSKÝCH ÚRAZŮ MASARYKOVA UNIVERSITA LÉKAŘSKÁ FAKULTA ÚSTAV PREVENTIVNÍHO LÉKAŘSTVÍ VZDĚLÁVÁNÍ RODIČŮ V PREVENCI DĚTSKÝCH ÚRAZŮ Disertační práce v oboru Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie Vedoucí disertační

Více

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané Maturitní zkouška z anglického jazyka profilová úroveň B2 Ústní zkouška z jazyka anglického trvá 15 min. (A), předcházející studentova příprava trvá taktéž 15 min. (B). (A) Ústní zkouška je rozdělena do

Více

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development Africa Table of contents 1 Africa's growth 2 Africa - productivity 3 Africa - resources 4 Africa development 5 Africa poverty reduction 6 Africa Trade opportunities Africa's growth Different approaches

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

PROJEKT SEN-NET (SENIORS IN NETWORK)

PROJEKT SEN-NET (SENIORS IN NETWORK) PROJEKT SEN-NET (SENIORS IN NETWORK) BOŽENA MANNOVÁ, JOSEF BIČÍK České vysoké učení technické v Praze Abstrakt: Vzhledem k rostoucímu počtu seniorů v populaci je velmi důležité poskytnout seniorům vzdělání,

Více

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. was founded in 1950. E.g. sales people, purchasing clerks, development workers, designers.

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. was founded in 1950. E.g. sales people, purchasing clerks, development workers, designers. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Velká Bíteš a.s. (_velka_bites.jbb) Velká Bíteš a.s. Lekce: Pomalejší tempo řeči Cvičení: PBS Velká Bíteš, a.s. První brněnská strojírna Velká

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

PERCEPCE BEZPEČNOSTI OBYVATEL VE VYBRANÝCH SUBURBÁNNÍCH ÚZEMÍCH (NA PŘÍKLADU VYBRANÝCH ZÓN V ZÁZEMÍ HL. M. PRAHY)

PERCEPCE BEZPEČNOSTI OBYVATEL VE VYBRANÝCH SUBURBÁNNÍCH ÚZEMÍCH (NA PŘÍKLADU VYBRANÝCH ZÓN V ZÁZEMÍ HL. M. PRAHY) PERCEPCE BEZPEČNOSTI OBYVATEL VE VYBRANÝCH SUBURBÁNNÍCH ÚZEMÍCH (NA PŘÍKLADU VYBRANÝCH ZÓN V ZÁZEMÍ HL. M. PRAHY) PERCEPTION OF SAFETY OF RESIDENTS IN SELECTED SUBURBAN AREAS (THE EXAMPLE FROM SELECTED

Více

VÝVOJ VĚKOVÉ STRUKTURY OBYVATEL KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY JAKO PŘÍLEŽITOST I HROZBA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

VÝVOJ VĚKOVÉ STRUKTURY OBYVATEL KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY JAKO PŘÍLEŽITOST I HROZBA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE VÝVOJ VĚKOVÉ STRUKTURY OBYVATEL KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY JAKO PŘÍLEŽITOST I HROZBA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE THE DEVELOPMENT OF THE AGE STRUCTURE OF THE POPULATION REGIONS OF THE CZECH REPUBLIC AS AN OPPORTUNITY

Více

Vliv metody vyšetřování tvaru brusného kotouče na výslednou přesnost obrobku

Vliv metody vyšetřování tvaru brusného kotouče na výslednou přesnost obrobku Vliv metody vyšetřování tvaru brusného kotouče na výslednou přesnost obrobku Aneta Milsimerová Fakulta strojní, Západočeská univerzita Plzeň, 306 14 Plzeň. Česká republika. E-mail: anetam@kto.zcu.cz Hlavním

Více

Potřebujete mít vaše IS ve shodě s legislativou? Bc. Stanislava Birnerová

Potřebujete mít vaše IS ve shodě s legislativou? Bc. Stanislava Birnerová Potřebujete mít vaše IS ve shodě s legislativou? Bc. Stanislava Birnerová Direct Account Manager sbirnerova@novell.com Komplexnost, Nátlak, Nulová tolerance Nařízení Business Continuity Interní hrozby

Více

Anglický jazyk. Specifikace oboru. Australia and 1. New Zealand. ssgbrno.cz. Co je to polygrafie Australia and New Zealand

Anglický jazyk. Specifikace oboru. Australia and 1. New Zealand. ssgbrno.cz.  Co je to polygrafie Australia and New Zealand Specifikace oboru Co je Anglický to POLYGRAFIE jazyk Australia and 1. New Zealand www.isspolygr.cz ssgbrno.cz Integrovaná Strřední škola grafická střední Brno škola polygrafická, Brno, Šmahova Šmahova

Více

Britské společenství národů. Historie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ročník gymnázia (vyšší stupeň)

Britské společenství národů. Historie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Markéta Turicová Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce 2014 Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce

Více

Bezpečnostní incidenty IS/ICT a jejich řešení

Bezpečnostní incidenty IS/ICT a jejich řešení Abstrakt: Petr Doucek Fakulta informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická v Praze doucek@vse.cz, http://fis.vse.cz Problematika bezpečnosti informačních systémů a informačních a komunikačních technologií

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

JUSTICE, CRIME Rozhodnutí soudů v řízení o nezletilých dětech Decisions of courts in proceedings on minor children

JUSTICE, CRIME Rozhodnutí soudů v řízení o nezletilých dětech Decisions of courts in proceedings on minor children Výchova a výchovná opatření Upbringing and upbringing measures První rozhodnutí o výchově First decision on upbringing of child svěřeno (ponecháno) Custody of a child granted to: matce 14 615 23 233 27

Více

JUSTICE, CRIME Rozhodnutí soudů v řízení o nezletilých dětech Decisions of courts in proceedings on minor children

JUSTICE, CRIME Rozhodnutí soudů v řízení o nezletilých dětech Decisions of courts in proceedings on minor children Výchova a výchovná opatření Upbringing and upbringing measures První rozhodnutí o výchově First decision on upbringing of child svěřeno (ponecháno) Custody of a child granted to: matce 14 615 23 233 27

Více

INSTALACE ZAŘÍZENÍ AUTONOMNÍ DETEKCE A SIGNALIZACE JAKO EFEKTIVNÍ METODA PRO SNÍŽENÍ POČTU ÚMRTÍ PŘI BYTOVÝCH POŽÁRECH

INSTALACE ZAŘÍZENÍ AUTONOMNÍ DETEKCE A SIGNALIZACE JAKO EFEKTIVNÍ METODA PRO SNÍŽENÍ POČTU ÚMRTÍ PŘI BYTOVÝCH POŽÁRECH 3. vedecko-odborná konferencia s medzinárodnou účasťou OCHRANA PRED POŽIARMI A ZÁCHRANNÉ SLUŽBY 28-29. 5. 2008 KPI FŠI ŽU v Žiline a SŠPO MV SR v Žiline INSTALACE ZAŘÍZENÍ AUTONOMNÍ DETEKCE A SIGNALIZACE

Více

Obsah&/&Content& Všeobecné)podmínky)(v)češtině)) Terms)and)Conditions)(in)english)) )

Obsah&/&Content& Všeobecné)podmínky)(v)češtině)) Terms)and)Conditions)(in)english)) ) Obsah/Content Všeobecnépodmínky(včeštině TermsandConditions(inenglish Všeobecnépodmínky používáníwebovýchstránekneighboursuniverseasouvisejícíchslužebazásadyochrany osobníchdat A.! PodmínkyužíváníwebovýchstránekNeighboursUniverseasouvisejícíchslužeb

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Základní škola a Střední škola Karla Herforta Josefská 4, Praha 1 Malá Strana Tel.:

Základní škola a Střední škola Karla Herforta Josefská 4, Praha 1 Malá Strana Tel.: Základní škola a Střední škola Karla Herforta Josefská 4, 118 00 Praha 1 Malá Strana Tel.: +420 257 531 250 E-mail: jos4@atlas.cz www.herfort.cz Základní škola a Střední škola Karla Herforta v Josefské

Více

JUSTICE, CRIME Rozhodnutí soudů v řízení o nezletilých dětech Decisions of courts in proceedings on minor children

JUSTICE, CRIME Rozhodnutí soudů v řízení o nezletilých dětech Decisions of courts in proceedings on minor children Ukazatel 995 2000 2005 200 20 202 203 204 Indicator Výchova a výchovná opatření Upbringing and upbringing measures První rozhodnutí o výchově First decision on upbringing of child svěřeno (ponecháno) Custody

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Podnikatelství (Podnik) Číslo předmětu: 5450333 Garantující institut: Garant předmětu: Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Lucie Krčmarská, Ph.D. Kredity:

Více

Efektivní financování sociálních služeb v České republice Effective financing of social services in the Czech Republic

Efektivní financování sociálních služeb v České republice Effective financing of social services in the Czech Republic Efektivní financování sociálních služeb v České republice Effective financing of social services in the Czech Republic Praha, 2013 Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA Abstrakt Cílem této práce je na dostupných

Více

... World Heart Day Czech republic ... Quent s.r.o., Benešovská 24, Praha 10, Tel./Fax: ,

... World Heart Day Czech republic ... Quent s.r.o., Benešovská 24, Praha 10, Tel./Fax: , World Heart Day 2009 Czech republic STEP FOR HEALTHY HEART PROJECT The Czech Society of Cardiology playing the umbrella role in order to emphasize credibility and independence of the event both for participants

Více