Hodnotová orientace u adolescentů závislých na internetu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hodnotová orientace u adolescentů závislých na internetu"

Transkript

1 Hodnotová orientace u adolescentů závislých na internetu SZŠ Opava 1 Petr Vierik

2 Obsah Obsah... 2 Úvod... 3 I. Hodnoty Hodnoty a hodnotová orientace Pojem hodnota Klasifikace hodnot Různé příklady pojetí hodnot Schwartzův dotazník a jeho pojetí hodnot... 6 II. Adolescenti Charakteristika adolescentů... 8 III. Závislostí Charakteristika závislosti Definice závislosti Znaky závislosti Závislost na počítačích Charakteristika počítačových her Žánry počítačových her IV. Praktická část Respondenti Zvolená metoda Interpretace výsledků Závislost a nezávislost na internetu Hodnotové typy Nezávislí Závislí Srovnání závislých a nezávislých na internetu Závěr

3 Úvod Lidé dnes znají cenu všeho, ale hodnotu ničeho. Oscar Wilde Téma mojí práce je závislost adolescentů na internetu. Závislost na internetu je novodobý fenomén, o kterém se moc nemluví, i když jeho závažnost se dá srovnávat s ostatními závislostmi. Práci jsem rozdělil do dvou částí - teoretickou a průzkumnou. V teoretické části se zabývám charakteristikou adolescentů, vysvětluji pojem hodnota, hodnotová orientace, závislost. Přibližuji problematiku závislostí a charakterizuji adolescenty jako jednu z nejohroženějších skupin. V praktické části se věnuji samotnému výzkumu. Popisuji respondenty, vybranou metodu, interpretuji výsledky a porovnávám je. 3

4 I. Hodnoty 1.1 Hodnoty a hodnotová orientace Pojem hodnota Co je to hodnota? Základní otázka, nad kterou by se měl každý zamyslet, protože dokud si sami na tuto otázku neodpovíme, jen těžko můžeme k hodnotám vychovávat, rozumět jim a měřit je. Každý má v podvědomí aspoň minimální představu, co to hodnota je. Všeobecně se dá říct, že hodnota je obecný pojem pro ocenění čehokoli ve smyslu materiálním i duchovním. První pokusy odpovědět na otázku, co je hodnota, se snažil již Sokrates ( ). Zabýval se hlubším vysvětlením pojmů jako krása, zbožnost, spravedlnost tedy hodnoty, které jsou v našem životě přítomny. Díky čemu můžeme něco hodnotit jako krásné, krásnější a nejkrásnější? V sokratovsko-platónské tradici je nejvyšší hodnotou světlo- slunce- ton agathon- idea dobra. Jednou z mnoha definic co to hodnoty jsou, může být například tato: Hodnotová oblast patří k těm stránkám lidské skutečnosti, o niž každý předpokládá, že jí bezpečně rozumí a že rozvíjet hodnotové orientace dětí a mládeže nebo kultivovat hodnotové orientace jednotlivých skupin obyvatelstva (rozhlasem, televizí, různými typy školení atd.) není žádný problém. Denně v praxi rozhodujeme, co uspokojuje naše potřeby, co je důležité v této chvíli, co v dlouhodobé perspektivě. Ale odkud se bere naše kompetence k tomuto rozhodování? Vždyť názory generací se v hodnocení předmětů, jevů, lidských vztahů, sebe sama liší, velké rozdíly panují nejen mezi generacemi, ale i uvnitř generací. Které hodnoty mají bezpodmínečnou platnost, kterou je třeba respektovat za všech okolností a proč? A jsou vůbec takové hodnoty? (Pešková, str. 152) Jak Pešková naznačuje, každý se už s hodnotami ve svém životě setkal. Každý už hodnotil, co je pro něj důležitější, lepší. Problém nastává, když chceme určit hodnotovou orientaci a vychovávat k hodnotám u druhých lidí. Rot říká: Hodnoty označují ideje nebo situace, o kterých existuje přesvědčení, že představují něco dobrého, žádoucího, něco, k jehož realizaci je třeba směřovat. Jenže přesvědčení o dobru může mít různé významy: Dobro jako ryze subjektivní kategorie nebo společenská či kulturní norma. Zde se hodnoty dobra mohou lišit a tak docházet k jejich při. 4

5 1.1.2 Klasifikace hodnot Problematikou klasifikace hodnot v psychologii se zabýval Dragomir Pantič, který uspořádal hodnoty podle obecných teoretických a metodologických kritérií. Těmito kritérii jsou. 1. Kdo je nositelem hodnot Toto kritérium dále rozděluje hodnoty na individuální, skupinové a univerzální, kdy vliv historických, společensko-kulturních, skupinových a individuálních činitelů působí na lidskou přirozenost 2. Původ hodnot Podle původu lze rozlišit hodnoty na individuální a institucionální. Individuální hodnoty jsou ryze subjektivní. Institucionální hodnoty mají povahu obecných norem nebo jako pravidla chování pro všechny členy skupiny. 3. Role hodnoty Rokeach rozpracoval tuto klasifikaci na hodnoty instrumentální a terminální. Tedy jako prostředky a cíle, které vedou k rozvoji zosobněných vlastnosti já. 4. Podstata hodnoty Podle podstaty lze hodnoty rozdělit na očekávané a na hodnoty směřující k naplnění existence. Očekávané hodnoty nabádají jedince, aby jako člen společnosti plnil to, co je třeba. Hodnoty k naplnění existence mají význam pro cíle s nejvyšším stupněm žádoucnosti. 5. Funkce lidských hodnot Je kritérium rozlišující hodnoty na adaptující, ochranné, poznávací a sebeaktualizující. 6. Časová dimenze Tato kategorie rozděluje hodnoty na minulé, současné a budoucí. Minulé hodnoty jsou důležité na zkušenost. Současné hodnoty jsou aktuální zájmy, postoje. Budoucí hodnoty se zaměřují na cíle, ideály, záměry Různé příklady pojetí hodnot Podle Sigmunda Freuda je osobnost dynamickým systémem vzájemně se ovlivňujících podsystémů. Jedním z podsystému osobnosti jsou také hodnoty, které v osobnosti zaujímají významné místo. Jsou to převážně idealizované standarty v Superegu. Freud se jako jeden z prvních snaží o přesné strukturální umístění hodnot v osobnosti. Podle Freuda se Superego skládá ze svědomí, sebepozorování a ideálů. Každá tato složka je potencionálním sídlem idealizovaných hodnot. Vývoj Superega tedy souvisí s vývojem hodnot. Freud poukazoval na význam emocí, pudů a ostatních činitelů z oblasti nevědomí, které působí na proces tvoření hodnot. To znamená, že přijímání hodnot a následné chování nemusí být vždy na vědomé 5

6 úrovni, ale může probíhat také automaticky, intuitivně a na základě biologických principů. Z toho vyplývá, že si člověk nemusí být vždy vědom všech svých hodnot, které určují jeho chování a jednání. Proto je někdy těžké si ono chování a jednání uvědomit a odůvodnit. Milton Rokeach se ve 20. století zabýval výzkumem hodnot a vyvinul jednu z nejpoužívanějších metod na měření hodnot používanou dodnes. Rozdělil hodnoty do dvou skupin a to na terminální (cílové) a instrumentální hodnoty. Terminální (cílové) hodnoty jsou to konečné cíle, o které člověk usiluje. Instrumentální hodnoty lze je chápat jako prostředky, jejímž využíváním dosahujeme něčeho pro nás důležitého. Jsou to způsoby chování, kterými dosahujeme určitých cílů. Instrumentální hodnoty Terminální hodnoty Ctižádostivost Pohodlný život Poslušnost Rodinné bezpečí Zodpovědnost Štěstí Poctivost Zralou lásku Laskavost Světový mír Ochotu Rovnost Odvahu Svobodu Intelekt Úspěch Schopnost Moudrost Tabulka 1: Dělení hodnot dle Rokeache Jestliže má pro člověka něco hodnotu, znamená to, že tento člověk má trvalé přesvědčení, že určitý způsob chování nebo konečného stavu existence je osobně a sociálně vhodnější než jiný způsob chování nebo konečného vztahu existence. Jakmile je hodnota zvnitřněna, stává se vědomě či nevědomě normou nebo kritériem pro jednání, pro rozvoj a udržování postojů vůči důležitým předmětům a situacím, pro ospravedlnění vlastního i cizího jednání či postojů, pro morální posuzování sebe a druhých a pro srovnávání sebe s druhými. (Rokeach, 1968, str. 160) Schwartzův dotazník a jeho pojetí hodnot Shalom W. Schwartz je významný psycholog zabývající se výzkumem hodnotové orientace a mezikulturním srovnáváním hodnot. Ve své práci navazuje na Rokeache (1973). Lidské hodnoty definoval jako žádoucí cíle lišící se ve své důležitosti, které slouží jako vůdčí principy v životě lidí. (Schwartz and Sagiv, 1995, str ). Podle Schwartze má každý 6

7 člověk určitý počet hodnot, jen v jiné míře důležitosti a v jiném pořadí. Schwartz tak definoval 10 hodnotových typů: 1. Sebeřízení (Self-Direction) Tento hodnotový typ je charakterizován nezávislým chováním a samostatným myšlením. Kreativita, zvědavost, touha po samostatnosti. 2. Stimulace (Stimulation) člověk s tímto hodnotovým typem touží po dobrodružství. Touží zkoušet pořád nové věci, má rád riziko. 3. Požitkářství, hedonismus (Hedonism) zde člověk touží po smyslovém uspokojení, požitku. Rád se baví. 4. Úspěch (Achievement) pro tento typ je důležité být obdivován, dělat dojem na druhé. Rád je považován za inteligentního, chce být lepší než osatní. 5. Moc (Power) tento hodnotový typ charakterizuje touha být bohatý, tím kdo rozhoduje. Chce mít kontrolu nad věcmi a lidmi. 6. Bezpečí (Security) důležité je pro něj bezpečí, harmonie. Nemá rád změny. Touží někam patřit, mít v životě jistoty. 7. Konformita (Conformity) je pro něj charakteristické řídit se pravidly. Mít úctu k starším a rodičům. Je pro něj důležité společenské dobro, názor většiny. Nerad se dostává do problémů. 8. Tradice (Tradition) hlavní význam mají tradice, přejímaní tradičních, rodinných, náboženských zvyků. 9. Benevolence (Benevolence) - Je pro něj důležité blahu druhých, jejich zdraví a psychická pohoda. Je loajální. Potřebuje mít věrné přátelé. 10. Universalismus (Universalism) Chce, aby se s každým jednalo rovnocenně. Snaží se porozumět druhým. Význam má ochrana přírody, životního prostředí. Uznává hodnoty jako světový mír, spravedlnost a moudrost. Dále dělil hodnoty podle toho, jestli slouží osobnímu nebo společenskému zájmu. Do osobního zájmu zařadil hodnoty: moc, úspěch, hédonismus, stimulace a sebeurčení. Do společenského zájmu řadil tyto hodnoty: benevolence, tradice, konformita. Zbylé hodnoty universalismus a bezpečí leží na hranici mezi těmito zájmy. 7

8 II. Adolescenti 2.1 Charakteristika adolescentů Skupina, která je nebezpečím závislosti velmi ohrožená díky své nízké zkušenosti a tendenci experimentovat, je adolescence. Adolescence je období přechodu mezi dětstvím a dospělostí. Vymezuje se přibližně od 15 do 20 let s určitou individuální variabilitou. Adolescent je stále více posuzován jako dospělý, a tím se od něj očekává chování, které dospělosti odpovídá. Od adolescentů se očekává, že budou postupně přebírat více zodpovědnosti a učit se nové role. Adolescenti kladou velký důraz na vlastní tělo, jako důležitou součást jejich identity. Pro adolescenty je vzhled velmi důležitý a v hojné míře se jím zaobírají. Vytváří oporu vlastního sebevědomí. Podporuje pocity jistoty, že bude jedinec společností přijímán hlavně ve vztahu k opačnému pohlaví. Adolescent se potřebuje líbit jiným i sobě, aby se ubezpečil o své hodnotě a nemohl být ohrožen negativním sebehodnocením. Uvažováni adolescentů je flexibilní. Nejsou zatíženi zkušeností, která by je usměrňovala a omezovala na jedno obecné řešení. Proto mají někdy sklony uvažovat příliš radikálně. Období adolescence je ohraničeno dvěma sociálními mezníky. Prvním je ukončeni povinné školní docházky. Druhým mezníkem je ukončení přípravného profesního období (střední škola, učiliště) a následným nástupem do zaměstnání nebo na vysokou školu. Adolescent v tomto období dosahuje plnoletosti, která je chápána nejen jako způsobilost k právním úkonům, ale taky jako sociální mezník dospělosti. Další významný aspekt dospělosti je ekonomická nezávislost, která je dnes brána jako hlavní důkaz dospělosti a přiznáni větších práv. V období adolescence se často objevuje psychosociální moratorium. To znamená odložení, odmítání dospělého chování, prožívání, přijetí povinností a závazků typických pro dospělé osoby. Psycho-sociální moratorium je pozdržení, nechuť přechodu do dospělosti, která adolescenty čeká, ale na kterou zatím adolescenti nejsou připraveni. 8

9 III. Závislostí 3.1 Charakteristika závislosti Definice závislosti Podle mezinárodní klasifikace nemocí se závislost značí kódem Fix. 2. Místo x se doplňuje látka (např.: Fi0.2 - Závislost na alkoholu, Fi7.2 - Závislost na tabáku.) Je to tedy skupina fyziologických, behaviorálních a kognitivních fenoménů, v nichž užívání nějaké látky nebo třídy látek má u daného jedince mnohem větší přednost než jiné jednání, kterého si kdysi cenil více. Hlavním symptomem (příznakem) závislosti je touha (většinou silná, přemáhající). Závislost na internetu samozřejmě v této klasifikaci dosud není Znaky závislosti Existují tyto typické znaky závislostí. Jako modelový příklad uvádím hráče se závislostí na počítačové hře. 1. Bažení (craving). Je to silná touha užívat látku/ dělat nějakou činnost. Například u hráče, který je zvyklý si každý den zapařit pár hodin nějakou hru, se může objevit např.: neklid, pocit prázdna, nezajímání se o ostatní lidi a věci, nervozita, způsobená silnou touhou si zahrát. 2. Zhoršené sebeovládání - V oblasti násilí a agresivity. Hráč se podílí na násilí a agresivitě aktivněji než například v televizi. Hrozí riziko nácviku agresivity. Přenesení fikce do reality: vše je odpuštěno- je to jen hra. Často je násilí spojováno s úspěchem- musíte zabít určité protivníky, abyste mohl pokračovat dál. Tak jako u člověka závislého na drogách, který si nemůže dát svojí dávku tak i u hráče, který se nemůže dostat delší dobu ke hře, nebo mu je zakázána, může nastat určitá míra agrese závislá na velikosti závislosti. 3. Somatická (Tělesná) - Znaky tělesné závislosti na hrách zatím nebyly přímo určeny, ale dají se popsat fyzické obtíže způsobené po dlouhodobém hraní. Pokud se objeví určité tělesné 9

10 potíže (bolesti zad, očí, svalů ) avšak hráč na problémy nedbá a pokračuje v činnosti, může se jednat o závislost. 4. Růst tolerance - K dosažení stejného účinku je třeba stále vyšších dávek látek (U hráčů to může být stálé se zvětšující doba hraní denně) 5. Zanedbávání zájmů, jiných věcí - Při závislosti na drogách to je především zanedbávání jiných potěšení nebo zájmů ve prospěch užívané psychoaktivní látky shánění finančních prostředků na látku, shánění látky, její aplikaci, zotavení se, atd. U hraní her v adolescentním stádiu může jít o zanedbávání povinností, záškoláctví, přerušení zájmových kroužků 6. Pokračování v užívání přes jasný důkaz škodlivých následků - Aby byl tento znak platný, musí pacient o takových škodlivých následcích vědět. Například závislého na drogách musí informovat doktor o škodlivosti užívané látky (např. že poškozuje játra). Tak i hráč ví, že bolesti zad, kloubů, svalů má způsobené nadměrným hraním z důsledku převahy sezení Závislost na počítačích Závislost na počítačových hrách je novodobý fenomén dnešní společnosti, který se čím dál víc stává závislou na počítačích a internetu. Neustále se snižuje věková hranice, kdy děti přicházejí do styku s počítačem a využívají jeho služeb. Přestože je tento problém teprve v zárodku, již se objevují případy závislosti na počítačových hrách s negativními dopady jak pro jedince, tak pro společnost. Na začátku vždy stojí jakási nuda, zvědavost, potřeba odreagovat se, která může přejít v občasné hraní, až po závislost. Rozeznat, kdy je hraní her pouze koníček, a kdy už jde o závislost je velmi těžké. Často jde jen o velmi tenkou hranici. Závislost na PC hrách nemůžeme klást na stejnou úroveň jako třeba závislost drogovou. Můžeme však nalézt podobné znaky závislosti Charakteristika počítačových her Od první počítačové hry do dneška již uběhlo více jak půl století a za tu dobu se hry rapidně změnily. Prvním člověkem, který předpověděl v budoucnu vzájemnou interakci s obrazem na místo jen pasivního sledování obrazu, byl Ralph Baer Největší rozkvět 10

11 her probíhal v období mezi Dnešní moderní technologie již úspěšně přecházejí místo joysticku na senzory rozeznávající pohyb, rotaci a pozici v prostoru. Postupně dochází k čím dál tomu většímu propojení mezi virtuálním a reálným světem. Každá hra je situovaná do určitého prostředí, virtuální reality, do které se může hráč za pomocí komponentů připojit a nějakým způsobem plnit úkoly, které se odvíjí od žánru hry Žánry počítačových her Adventure (dobrodružství) - Hry jsou zaměřeny na uvažování a hledání souvislostí. Hráč řeší úkoly a správným splněním postupuje dále dějem. Nejčastěji musíte odněkud utéct, nebo se někam dostat. Akční hry - Hlavním tématem těchto her je likvidace protivníků. Hraje se v 3D tzn. Vidění světa s pohledu hlavního hrdiny, tedy Vás. Arkády - Svým zpracováním velice jednoduché hry. Než arkády přešly na PC, byly oblíbené na video herních automatech. Hráč je omezen velmi malým herním světem. Většinou se hrají na kola se stupňující obtížností. Arkády jsou považovány za předchůdce akčních her. Simulátory - V simulátorech si hráč může zkusit řídit například auto, letadlo, vlak. Hrají se v simulátorech nebo na PC. Simulovat se také dá nějaké prostředí, věc. Jako simulátor života je například hra The Sims. Dále můžeme simulovat virtuální bojiště, kde hráč bojuje za určitou armádu nebo se v sportovním manageru například stát trenérem fotbalového týmu. Strategie - Budovatelská strategie, kde je vašim hlavním a jediným cílem něco vybudovat a udržovat v provozu. (město, zeměkouli, hotel). V realtimové strategii stojíte proti jednomu nebo více protivníkům a vaším úkolem je porazit je vybudováním svého města, obrany, armády. RPG - Role Play Game = Hraní na hrdiny. Hráč má zde svojí postavu s určitými vlastnostmi a předpoklady. Jako hrdina putuje fantastickým světem, který bývá velmi rozsáhlí. Plní různé úkoly, sbírá zkušenosti, vylepšuje se. Důležitým faktorem je zde komunikace s ostatními spoluhráči, kterých může být ve hře až několik tisíc. Tento typ hry se většinou nedá nikdy dohrát 11

12 IV. Praktická část Pro svůj výzkum jsem si vybral středoškolské studenty ve věku let adolescenty. Prvním cílem této práce je určit, kolik adolescentů ze sledovaného vzorku je závislých na internetu. Druhým cílem je zaznamenat hodnotové orientace obou skupin a porovnat je. K cíli číslo jedna jsem si stanovil hypotézu číslo jedna, ve které předpokládám, že závislých adolescentů na internetu bude nejméně polovina všech hodnocených. K cíli číslo dvě jsem si stanovil hypotézu číslo dvě, kde se domnívám, že adolescenti závislí na internetu budou mít změny v hodnotové orientaci oproti nezávislým adolescentům, kteří budou mít očekávané hodnoty odpovídající jejich vývojovému stupni. 4.1 Respondenti Všichni respondenti byli ze středních škol situovaných v Moravskoslezském kraji. Věk respondentů byl od Průměrný věk respondentů byl 17,7 let. Mezi šedesáti dotazovaných bylo 60% dívek a 40% chlapců. Věk Chlapci 40% Dívky 60% Graf 1: Věk respondentů 4.2 Zvolená metoda K vypracování průzkumu jsem zvolil dotazníkovou metodu. Data byla sbírána za pomocí předtištěných dvou dotazníků. První dotazník byl Chenova škála závislosti na internetu. (The 12

13 Chen Internet Addiction Scale (CIAS)) a druhý byl Schwartzův dotazník hodnotých portrétů (Portrait Value Questionnaire), který jsem našel volně přístupný na internetu. První dotazník se skládal z 26 položek. Respondent vybíral ze čtyřbodové škály. Jelikož jsem neměl přistup k vyhodnocení tohoto dotazníku, musel jsem získané data vložit na internetovou adresu kde mi data zpracovali a následně vyhodnotili, zda adolescent je nebo není závislý na internetu. Druhý dotazník se skládal ze dvou částí. V první části jsem se dotazoval na věk a pohlaví. V Druhé části byl samotný Schwartzův dotazník, který obsahoval 40 položek. Každá položka popisovala určitou osobu ve třetím pádu, která charakterizovala určitý hodnotový typ. Respondent na šestibodové škále vybíral, nakolik se mu popsaná osoba podobá. Každý hodnotový typ má v dotazníku více položek viz. tabulka č. 2. Hodnotový typ Název angličtině Zkratka Položky v dotazníku Sebeřízení Self-direction SD v1,v11,v22,v34 Stimulace Stimulation ST v6,v15,v30 Požitkářství Hedonism HE v10,v26,v37 Úspěch Achievement AC v4,v13,v24,v32 Moc Power PO v2,v17,v39 Bezpečí Security SE v5,v14,v21,v31,v35 Konformita Conformity CO v7,v16,v28,v36 Tradice Tradition TR v9,v20,v25,v38 Benevolence Benevolence BE v12,v18,v27,v33 Universalismus Universalism UN v3,v8,v19,v23,v29,v40 Tabulka 2: Hodnotové typy Přitom neplatí, že by každý hodnotový typ měl v dotazníku stejný počet položek. Například typ moc je definována 3 položkami (v2, v17, v37), zatímco bezpečí má položek 5 (v5, v14, v21, v31, v35). Pořadí jednotlivých hodnotových typů jsem vypočítal tak, že jsem u každého hodnotového typu sečetl jednotlivé položky v dotazníku, kdy každá položka byla bodově hodnocená od 1 13

14 do 6. Toto jsem proved u každého respondenta. Následně jsem všechny výsledky sečet. Výsledek jsem vydělil počtem položek a nakonec ještě jednou vydělil počtem respondentů. 4.3 Interpretace výsledků V průzkumu jsem měl celkem vzorek 80 respondentů. První cíl stanovoval určit ze vzorku respondentů závislé a nezávislé na internetu. Druhý cíl vytyčoval porovnání hodnot obou skupin respondentů, jak závislých, tak nezávislých na internetu Závislost a nezávislost na internetu První cíl stanovoval určit ze vzorku respondentů závislé a nezávislé na internetu. K tomu mi sloužil první dotazník - Chenova škála závislosti na internetu (The Chen Internet Addiction Scale (CIAS)). Získané data jsem vložil na internetovou adresu kde mi data zpracovali a následně vyhodnotili, zda adolescent je nebo není závislý na internetu. Při určování závislosti na internetu z dotazovaných respondentů vyšlo padesát adolescentů nezávislých a třicet adolescentů závislých na internetu. Procentuálně to odpovídá 62% nezávislých a 38% závislých. Tímto se nepotvrdila hypotéza číslo 1. stanovená k cíli číslo 1., ve které bylo stanoveno, že závislých na internetu bude nejméně polovina. Závislost Závislí 38% Nezávislí 62% Graf 2: Závislost 14

15 4.3.2 Hodnotové typy Druhý cíl vytyčoval porovnání hodnot obou skupin respondentů, jak závislých, tak nezávislých na internetu. Abych hodnoty správně porovnal, ze skupiny nezávislých jsem vybral náhodný vzorek 30 respondentů, a tím jsem získal dvě skupiny o stejném počtu. Nejprve jsem do grafů a tabulek zaznamenal obě skupiny zvlášť, poté jsem pro lepší orientaci vytvořil srovnávací graf Nezávislí Co se týká skupiny nezávislých, vyšla jako nejvyšší hodnota požitkářství a sebeřízení. Toto se dá u adolescentů očekávat, jelikož si chtějí ještě v jejich věku užívat a uspokojovat své potřeby. Nejmenší zastoupení mají hodnotové typy: moc, tradice, konformita. Celkově adolescentům nezávislých na internetu vyšly kladné hodnotové typy spíše na vyšších příčkách, zatímco záporné hodnotové typy na příčkách nižších. Nezávislí ,86 4,65 4,4 4,3 4,2 4,17 4, ,7 3,7 2 1 Graf 3: Výsledky nezávislých V grafu vidíme seřazení hodnotových typů u nezávislých adolescentů na internetu od nejvyšší příčky po příčku poslední. Ty samé výsledky můžeme vidět ještě jednou v tabulce č

16 Hodnotový typ Název v angličtině Zkratka Výsledky na bodové škále Sebeřízení Self-direction SD 4,65 Stimulace Stimulation ST 4,4 Požitkářství Hedonism HE 4,86 Úspěch Achievement AC 4,17 Moc Power PO 3,7 Bezpečí Security SE 4,2 Konformita Conformity CO 4 Tradice Tradition TR 3,7 Benevolence Benevolence BE 4,33 Universalismus Universalism UN 4,1 Tabulka 3: Výsledky nezávislých Závislí U skupiny respondentů závislých na internetu vyšly v první pětici na předních místech hodnotového žebříčku hodnoty s orientací na vlastní osobu požitkářství, úspěch, sebeřízení, moc a stimulace. Velice zajímavě vyšla položka bezpečí, která se objevila až na desátém, posledním místě. Závislí ,6 4,3 4,26 4,22 4 3,9 3,8 3,73 3,7 2 1 Graf 4: Výsledky závislých 16

17 Hodnotový Název Výsledky na typ v angličtině Zkratka bodové škále Sebeřízení Self-direction SD 4,3 Stimulace Stimulation ST 4,22 Požitkářství Hedonism HE 5 Úspěch Achievement AC 4,6 Moc Power PO 4,26 Bezpečí Security SE 3,7 Konformita Conformity CO 3,73 Tradice Tradition TR 3,8 Benevolence Benevolence BE 3,9 Universalismus Universalism UN 4 Tabulka 4: Výsledky závislých Srovnání závislých a nezávislých na internetu Nezávislí Závislí 0 Graf 5: Srovnání závislých a nezávislých na internetu Výsledky průzkumu hodnotové orientace vyšly následovně: 17

18 U skupiny respondentů závislých na internetu vyšly v první pětici na předních místech hodnotového žebříčku hodnoty s orientací na vlastní osobu požitkářství, úspěch, sebeřízení, moc a stimulace. U skupiny mladých lidí nezávislých na internetu vyšly na prvních pěti místech i hodnoty orientující se na společnost (benevolence) a hodnota ležící na hranici (bezpečí). Velké rozdíly byly vypozorovány v položce úspěch u nezávislých tato položka byla až na šestém místě, u závislých již na druhém místě, dále hodnota moc u nezávislých figurovala tato položka až na desátém, posledním místě, kdežto u závislých byla již na čtvrtém místě. Obě položky, moc a úspěch, patří do skupiny hodnot orientovaných na vlastní osobu. Velice zajímavě vyšla položka bezpečí. U nezávislých vyšla přesně na rozhraní zájmu, na pátém místě, což je logické vzhledem k hodnotě i věku respondentů, kdežto u závislých vyšlo bezpečí až na desátém, posledním místě. Tento výsledek je přinejmenším zvláštní, vzhledem k tomu, že bezpečí je potřeba figurující například na Maslowově pyramidě potřeb na druhém místě. Pojmy potřeba a hodnota se liší, nicméně tento výsledek nutí k zamyšlení. Potřeba seberealizace Potřeba uznání a ocenění Společenské potřeby Potřeba bezpečí Fyziologické potřeby Obrázek 1: Maslowova pyramida potřeb Alarmující je, že ve srovnávání hodnot na hodnotovém žebříčku se u skupiny respondentů závislých na internetu objevilo na prvních pěti místech hodnoty orientující se na sebe, žádná hodnota orientující se na společnost. Tím se potvrdila hypotéza číslo dvě, která předpokládá určitou deformaci hodnot u skupiny lidí, kteří trpí závislostí 18

19 Závěr Ve své práci jsem se zabýval problematikou závislosti adolescentů na internetu, protože jako aktivní uživatel internetu je mi téma blízké a zabývat se touto problematikou mě zajímá. Pro svůj výzkum jsem si vybral adolescenty na středních školách, tedy mé vrstevníky a spolužáky. Nejdřív jsem si adolescenty rozdělil do dvou skupin, závislé a nezávislé na internetu. Výzkum u obou skupin byl prováděn se stejným číselným vzorkem respondentů. Poté, co jsem adolescenty rozdělil do těchto dvou skupin, určoval jsem u nich hodnotové typy. Ty jsem následně mezi oběma skupinami porovnal, graficky zpracoval a vyvodil závěry. Ve svém průzkumu jsem si vytyčil 2 cíle a dvě hypotézy. Cíl číslo 1, určit, kolik je ve zkoumaném vzorku závislých na internetu. Cíl číslo 2, určit hodnotové typy u obou skupin a následně je porovnat. K cíli číslo jedna byla stanovena hypotéza číslo 1, ze zkoumaného vzorku bude polovina respondentů závislých na internetu. K cíli číslo dvě byla stanovena hypotéza číslo 2, skupina závislá bude mít hodnotový žebříček určitým způsobem deformovaný. Po zpracování všech dotazníků jsem dospěl k těmto závěrům. Převážně mladí lidé dnes využívají internet pro pracovní, ale i soukromé účely. Komunikace přes internet se zdokonaluje. Používání internetu je snazší a snazší a jeho možnosti, se mílovými kroky zvětšují. S tím ale přímou úměrou roste na tomto fenoménu riziko vzniku závislosti. To se odrazilo na výsledcích zkoumaného vzorku mladých lidí. Ve své práci jsem zkoumal vzorek 80 adolescentů. S tohoto vzorku 30 lidí vyšlo závislých na internetu. Čímž se vyvrátila hypotéza číslo 1 stanovená k cíli číslo 1 tvrdící, že ze závislých na internetu bude polovina respondentů. Abych splnil cíl číslo 2, který mi stanovoval porovnat a zaznamenat hodnotovou orientaci skupiny respondentů závislých a nezávislých, jsem si ze skupiny nezávislých vybral náhodný vzorek 30 respondentů. Tím jsem vytvořil dvě skupiny se stejným počtem respondentů. Výsledky vyšly takto. Zatímco adolescenti nezávislý na internetu měli hodnotové typy seřazeny odpovídající jejich věku, u závislých se objevily jisté deformace. Adolescentům závislých na internetu vyšly jako nejvýznamnější hodnoty požitkářství, úspěch, sebeřízení a moc. Jako nejméně významné se ukázaly hodnoty bezpečí, konformita, tradice a benevolence. Všechny hodnoty vyskytující se na první pětici hodnotového žebříčku 19

20 jsou hodnoty orientující se na vlastní osobu. Žádná z těchto hodnot není hodnota orientující se na celospolečenský zájem. Velice zajímavým způsobem vyšla hodnota bezpečí, která u skupiny závislých respondentů byla pokládána za hodnotu nejméně důležitou a ocitla se až na desátém, posledním místě. U adolescentů, kterým je v průzkumu téměř 18 let (17,7) se předpokládá, že už budou mít určité podvědomí o společenském zájmu a začnou se orientovat i jinak než pouze na sebe. Rovněž by hodnota bezpečí rozhodně neměla figurovat až na posledním místě. Tímto šetřením se potvrdila hypotéza číslo 2 stanovena k cíli číslo dvě, tvrdící, že závislý budou mít určitou odchylku v hodnotovém žebříčku. Výsledky toho průzkumu mě nutí k zamyšlení. Je alarmující vysoký počet mladých závislých na internetu. Jasně se ukazuju, že u hodnot těchto mladých lidí převažují zájmy na vlastní osobu. Vyrůstá nám sobecká generace, která se orientuje jen na svoje zájmy a prospěch a nestará se o druhé lidi. Generace, pro kterou není důležitý pocit bezpečí a zdravý. Nadužívání internetu působí značné fyzické problémy. Stále více závislých adolescentů trpí na páteř. Nevadí jim zkrácené svaly a špatná fyzická kondice. Závislý adolescenti trpí poruchami spánku a bolestmi hlavy. Jednou z důležitých metod jak bojovat proti závislosti na internetu, je prevence. Rodiče by měli od útlého věku směřovat své děti k jiným volnočasovým aktivitám než je počítač. Touto prací jsem neměl v úmyslu internet zavrhnout ani ho nijak znehodnocovat, ale pouze upozornit na jeho skrytá nebezpečí. Internet je dobrý sluha, ale špatný pán a s tím by se k němu mělo přistupovat. 20

21 Seznam použité literatury 1. Cakirpaloglu, P. Psychologie hodnot. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, ISBN Horák, J. 3. Kon, I. P. Psychologie osobnosti. Praha: Orbis, ISBN Mikšík, O. Psychologická charakteristika osobnosti. Praha: Karolinum, ISBN Vágnerová, M. Vývojová psychologie. Praha: Portál, ISBN Goodyer, P. Drogy a teenageři. Praha: Slovanský dům, ISBN Hudeček, J. Hodnotové orientace v motivační sféře osobnosti. Praha: Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Nešpor, K. Vaše děti a návykové látky. Praha: Portál, ISBN Nešpor, K. Návykové Chování a závislost. Praha: Portál, ISBN Jirkovský, J. Game industry :vývoj počítačových her a kapitoly z herního průmyslu. Praha: D.A.M.O., ISBN Vacek, P. Rozvoj morálního vědomí žáků: metodické náměty k realizaci průřezových témat. Praha: Portál, ISBN Nietzsche, F. Lidské, příliš lidské. Praha: OIKOYMENH, ISBN Dvořáková, J. Morální usuzování: vliv hodnot, osobnosti a morální identity. Brno: Masarykova univerzita, ISBN Prudký, L. Studie o hodnotách. Plzeň: Aleš Čeněk, ISBN

Osobnostní profil na základě výsledků v dotazníku GPOP

Osobnostní profil na základě výsledků v dotazníku GPOP Osobnostní profil na základě výsledků v dotazníku GPOP ZÁKLADNÍ INFORMACE Dotazník GPOP vychází z následujících předpokladů: Rozdíly v osobnosti se projevují různými sklony, resp. preferencemi. Různé sklony

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Vývojová psychologie a psychologie osobnosti. Aktivačně motivační vlastnosti osobnosti

Vývojová psychologie a psychologie osobnosti. Aktivačně motivační vlastnosti osobnosti Vývojová psychologie a psychologie osobnosti Aktivačně motivační vlastnosti osobnosti Autorství Autorem materiálu a všech jeho částí,není-li uvedeno jinak, je PhDr. Alena Šindelářová. Dostupné z Metodického

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové.

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 8 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Postoj veřejnosti ke konzumaci vybraných návykových látek

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí. Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí. Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog Pod pojmem užívání drog rozumíme širokou škálu drogového vývoje od fáze experimentování,

Více

PROMĚNY DĚTSKÉ HRY. The society defines itself not always and entirely by how it works but also by how it plays. Carl Honoré

PROMĚNY DĚTSKÉ HRY. The society defines itself not always and entirely by how it works but also by how it plays. Carl Honoré The society defines itself not always and entirely by how it works but also by how it plays. Carl Honoré PROMĚNY DĚTSKÉ HRY Mezinárodní studentské psychologické dny 12.03.2015 EVA STUPAVSKÁ K zamyšlení

Více

INVENTÁŘ MOTIVŮ, HODNOT A PREFERENCÍ

INVENTÁŘ MOTIVŮ, HODNOT A PREFERENCÍ INVENTÁŘ MOTIVŮ, HODNOT A PREFERENCÍ S T R U Č N Ý P Ř E H L E D ÚVOD Inventář motivů, hodnot a preferencí () odhaluje vnitřní hodnoty, cíle a zájmy člověka. Výsledky z inventáře odhalují jaký typ práce,

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 4 Konverzace v anglickém jazyce Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni jsou 3 hodiny. Charakteristika:

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Mgr. Kateřina Proroková

Mgr. Kateřina Proroková Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Název školy Moravské gymnázium Brno s. r.o. Autor Mgr. Kateřina Proroková Tématická oblast Základy společenský věd Téma Potřeby - pracovní list Ročník 1. ročník Datum

Více

Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní dráze

Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní dráze 21. 11. 2013, Bratislava Inovatívne technológie včasnej prevencie v poradenských systémoch a preventívnych programoch Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní

Více

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Cílové skupiny: Sociální pracovníci Popis kurzů 1. Standard č. 5 Individuální plánování Cílem kurzu je rozšířit odborné znalosti a dovednosti

Více

Statistika Mládež a drogy 2013

Statistika Mládež a drogy 2013 Statistika Mládež a drogy 2013 JMK 2013 Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty jihomoravských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013. motivace a vůle

Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013. motivace a vůle Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013 motivace a vůle Motivace Proč chcete studovat psychologii? Sepište seznam svých motivů Motivace základní pojmy termín motivace z latinského moveo

Více

Výzkumná pilotní studie: Efektivita vysílání v rámci projektu ŠIK (shrnutí)

Výzkumná pilotní studie: Efektivita vysílání v rámci projektu ŠIK (shrnutí) Výzkumná pilotní studie: Efektivita vysílání v rámci projektu ŠIK (shrnutí) Autor výzkumu: ŠIK CZ, s.r.o. Realizace výzkumu: únor květen 2010 Výzkum proběhl pod dohledem pedagogů zapojených škol. Cíl výzkumného

Více

ZDROJE MRAVNÍHO VĚDĚNÍ V OBORU ETIKA PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI

ZDROJE MRAVNÍHO VĚDĚNÍ V OBORU ETIKA PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI ZDROJE MRAVNÍHO VĚDĚNÍ V OBORU ETIKA PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI ZDROJE MRAVNÍHO VĚDĚNÍ Pohledy z různých oborů Vývojová psychologie Legislativa (problém etiky a práva) Lidskoprávní přístup (etika a lidská práva)

Více

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět TĚLESNÁ VÝCHOVA je součástí vědního oboru kinantropologie a zabývá se pohybovým učením, vyučováním a výchovou.

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Pražská sídliště 2010 - závěrečná zpráva

Pražská sídliště 2010 - závěrečná zpráva Pražská sídliště 2010 - závěrečná zpráva (Švorcová, Makovcová, Mach) Úvod: Naše práce je jednou z částí většího projektu výzkumu sídlišť, v jehož rámci byli dotazováni obyvatelé sídlišť Petrovice, Barrandov,

Více

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_13 Název materiálu: Prevence úrazů a nemocí Tematická oblast: Tělesná výchova 1. ročník Anotace: Úrazy představují závažný zdravotnický problém. Cílempráce

Více

Tabulka 1 Rizikové online zážitky v závislosti na místě přístupu k internetu N M SD Min Max. Přístup ve vlastním pokoji 10804 1,61 1,61 0,00 5,00

Tabulka 1 Rizikové online zážitky v závislosti na místě přístupu k internetu N M SD Min Max. Přístup ve vlastním pokoji 10804 1,61 1,61 0,00 5,00 Seminární úkol č. 4 Autoři: Klára Čapková (406803), Markéta Peschková (414906) Zdroj dat: EU Kids Online Survey Popis dat Analyzovaná data pocházejí z výzkumu online chování dětí z 25 evropských zemí.

Více

Pracovní celky 3.2, 3.3 a 3.4 Sémantická harmonizace - Srovnání a přiřazení datových modelů

Pracovní celky 3.2, 3.3 a 3.4 Sémantická harmonizace - Srovnání a přiřazení datových modelů Pracovní celky 3.2, 3.3 a 3.4 Sémantická harmonizace - Srovnání a datových modelů Obsah Seznam tabulek... 1 Seznam obrázků... 1 1 Úvod... 2 2 Metody sémantické harmonizace... 2 3 Dvojjazyčné katalogy objektů

Více

,,Umění všech umění je vzdělávat člověka, tvora ze všech nejvšestrannějšího a nejzáhadnějšího. J.A.Komenský

,,Umění všech umění je vzdělávat člověka, tvora ze všech nejvšestrannějšího a nejzáhadnějšího. J.A.Komenský Otázka: Novodobá pedagogika Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): luculd Úvod,,Umění všech umění je vzdělávat člověka, tvora ze všech nejvšestrannějšího a nejzáhadnějšího. J.A.Komenský Pedagogické

Více

Rave Research Techno kultura a užívání drog MUDr. Hana Sovinová, PhDr. Ladislav Csémy Úvod V letech 1998-1999 se Praha zúčastnila projektu, který sledoval užívání drog mezi evropskou velkoměstskou mládeží

Více

Domácímu násilí není třeba věnovat pozornost, protože se vyskytuje jen zřídka.

Domácímu násilí není třeba věnovat pozornost, protože se vyskytuje jen zřídka. První výsledky výzkumu, 2015 V první, kvantitativní části výzkumu bylo osloveno celkem 1435 respondentů. Bylo použito kvótního výběru, tzn. složení respondentů kopírovalo složení obyvatel ČR podle (kvót)

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Projekt: číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Digitální učební materiál Digitální učební materiály ve škole, registrační Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň ZŠ Základní Předmět Zdravověda Téma

Více

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE 1. Definice a předmět psychologie Základní odvětví, speciální a aplikované disciplíny,

Více

Českomoravský fotbalový svaz Diskařská 100 P.O. Box 11 160 17 Praha 6 - Strahov

Českomoravský fotbalový svaz Diskařská 100 P.O. Box 11 160 17 Praha 6 - Strahov Českomoravský fotbalový svaz Diskařská 100 P.O. Box 11 160 17 Praha 6 - Strahov internet: www.fotbal.cz - sekce Grassroots e-mail: mestek@fotbal.cz, blazej@fotbal.cz tel: 233 029 111 fax: 233 353 107 3.

Více

VYUČOVÁNÍ. Metody, organizační formy, hodnocení

VYUČOVÁNÍ. Metody, organizační formy, hodnocení VYUČOVÁNÍ Metody, organizační formy, hodnocení Co je vyučování Vyučování je forma cílevědomého a systematického vzdělávání a výchovy dětí, mládeže a dospělých. Tato forma je naplňována vzájemnou součinností

Více

Oblíbené knihy žáků naší školy

Oblíbené knihy žáků naší školy d Základní škola sv. Voršily v Olomouci Aksamitova 6, 772 00 Olomouc Oblíbené knihy žáků naší školy Závěrečná práce Autor: Klára Slimaříková, Olga Šnevajsová Třída: IX Vedoucí práce: Mgr. Alena Nováčková

Více

Motivační faktory vybraných segmentů k návštěvě ČR

Motivační faktory vybraných segmentů k návštěvě ČR Motivační faktory vybraných segmentů k návštěvě ČR Ing. Jana Valentová Katedra cestovního ruchu FMV VŠE v Praze Osnova prezentace Teoretický vstup: Motivy obecné pojetí Motivy k cestování Praktický pohled

Více

Statistika Mládež a drogy 2012

Statistika Mládež a drogy 2012 Statistika Mládež a drogy 2012 Jihomoravský kraj Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. JMK 2012 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty jihomoravských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání návykových

Více

Hodnocení různých typů škol pohledem české veřejnosti - září 2015

Hodnocení různých typů škol pohledem české veřejnosti - září 2015 or151 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 6 40 1 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Hodnocení různých typů škol pohledem české veřejnosti

Více

Práce s uživateli sociálních sítí v poradenských zařízeních. Tomáš Velička KÚ MSK Krajský školský koordinátor prevence 595 622 337

Práce s uživateli sociálních sítí v poradenských zařízeních. Tomáš Velička KÚ MSK Krajský školský koordinátor prevence 595 622 337 Práce s uživateli sociálních sítí v poradenských zařízeních. Tomáš Velička KÚ MSK Krajský školský koordinátor prevence 595 622 337 Netolismus: chorobná závislost na tak zvaných virtuálních drogách, mezi

Více

Otázka: Aktivační vlastnosti osobnosti. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Luccy333 AKTIVITA (ČINNOSTI) Vnější projev aktivace JEDNÁNÍ

Otázka: Aktivační vlastnosti osobnosti. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Luccy333 AKTIVITA (ČINNOSTI) Vnější projev aktivace JEDNÁNÍ Otázka: Aktivační vlastnosti osobnosti Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Luccy333 AKTIVITA (ČINNOSTI) Vnější projev aktivace JEDNÁNÍ Vnější, vědomý, volní projev aktivace AKTIVAČNÍ ČINITELÉ

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2009 Mgr.Olga Čadilová TÝM ZÁSADY TÝMOVÉ PRÁCE PROFESIONÁLNÍ CHOVÁNÍ TÝM malá skupina lidí, kteří

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Psychologické základy vzdělávání dospělých

Psychologické základy vzdělávání dospělých Psychologické základy vzdělávání dospělých PhDr. Antonín Indrák Mgr. Marta Kocvrlichová Úvod Tento studijní materiál vznikl jako stručný průvodce po některých základních tématech psychologie. Snažili jsme

Více

MZDOVÝ A MOTIVAČNÍ SYSTÉM

MZDOVÝ A MOTIVAČNÍ SYSTÉM Motivovat lidi znamená, že je musíte přimět chtít to, co chcete, aby chtěli M. Amstrong MZDOVÝ A MOTIVAČNÍ SYSTÉM v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení

Více

Psychoanalytická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Psychoanalytická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Psychoanalytická psychologie MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 11 Název materiálu:

Více

Management. Základy chování,motivace. Ing. Jan Pivoňka

Management. Základy chování,motivace. Ing. Jan Pivoňka Management Základy chování,motivace Ing. Jan Pivoňka Postoje Hodnocení (příznivá i nepříznivá) o předmětech, lidech nebo událostech Složka poznání přesvědčení, názory, znalosti, informace Složka cítění

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Sociální vlivy Poslušnost, konformita a prosociální chování

Sociální vlivy Poslušnost, konformita a prosociální chování Sociální vlivy Poslušnost, konformita a prosociální chování Jana Lidická Sociální vliv Člověk je tvor společenský Někdy až stádní změny v názorech, postojích či chování pod vlivem setkání s názory, postoji

Více

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme skutečností. kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání. Samostatné a sebevědomé vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci. vztahu k sobě i okolnímu prostředí. Seznamuje

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ A POŽADAVKY Z PRAXE NA ABSOLVENTY VYSOKÝCH ŠKOL

TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ A POŽADAVKY Z PRAXE NA ABSOLVENTY VYSOKÝCH ŠKOL TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ A POŽADAVKY Z PRAXE NA ABSOLVENTY VYSOKÝCH ŠKOL doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. (IWI-C) VŠB Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava- Poruba,

Více

PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY

PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY PRO PORADENSKOU PRAXI NENÍ NIC PRAKTIČTĚJŠÍHO NEŢ DOBRÁ TEORIE Proto odborná výuka poradců má obsahovat především teoretické principy, na jejichţ základě lze

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2011 Mgr. Monika Řezáčová věda o psychické regulaci chování a jednání člověka a o jeho vlastnostech

Více

Příloha ŠVP č.2. 5.5.2 Občanská výchova

Příloha ŠVP č.2. 5.5.2 Občanská výchova Příloha ŠVP č.2 Ve školním roce 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 se uvedené předměty rozšiřují o tyto očekáváné výstupy a učivo. Jedná se o očekávané výstupy, které byly dříve v předmětu Výchova ke zdraví,

Více

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: Vyučovací

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Výtvarná výchova 2 2 2 2 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Výtvarná výchova RVP ZV. Výuka probíhá ve dvouhodinových

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Organizační chování. Pracovní skupiny a pracovní týmy

Organizační chování. Pracovní skupiny a pracovní týmy Organizační chování Pracovní skupiny a pracovní týmy Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

Statistika Mládež a drogy

Statistika Mládež a drogy Statistika Mládež a drogy Brněnské školy Vypracoval: A Kluby ČR o.p.s. 1 Statistika Mládež a drogy 2014 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty brněnských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU ABSOLVENTŮ U3V

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU ABSOLVENTŮ U3V VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU ABSOLVENTŮ U3V Jana Borůvková Anotace: Příspěvek se zabývá vyhodnocením dotazníků, které vyplňovali absolventi jihlavské U3V. V první části jsou porovnávány odpovědi absolventů jednotlivých

Více

Děláme vzdělávání JEDNODUCHÉ a ZÁBAVNÉ. Výstupy z dotazníku. Jaké máte pracoviště? Jaromírova 291/32 779 00 Olomouc, ČR. www.braintools.

Děláme vzdělávání JEDNODUCHÉ a ZÁBAVNÉ. Výstupy z dotazníku. Jaké máte pracoviště? Jaromírova 291/32 779 00 Olomouc, ČR. www.braintools. Děláme vzdělávání JEDNODUCHÉ a ZÁBAVNÉ Výstupy z dotazníku Jaké máte pracoviště? Vypracovala: Eva Veselá Jaromírova 291/32 779 00 Olomouc, ČR tel. 774 205 336 info@braintools.cz www.braintools.cz Obsah

Více

Psychologie a sociologie 2

Psychologie a sociologie 2 Psychologie a sociologie 2 Řeč a myšlení. : Sociální pozice, sociální status, sociální role. Gender. Kulturní odlišnosti: kolektivismus vs. Individualismus. 1 Vývoj jazyka Věk 1 2 měsíce vrnění 4 měsíce

Více

Tělesné a hormonální změny v dospívání

Tělesné a hormonální změny v dospívání EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) Tělesné a hormonální změny v dospívání Vliv

Více

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27 Obsah Předmluva ke druhému vydání........................ 15 Č Á ST I Základní okruhy obecné psychopatologie............... 17 1 Úvod..................................... 19 2 Vymezení normy..............................

Více

Psychologie a sociologie 2

Psychologie a sociologie 2 Psychologie a sociologie 2 Řeč a myšlení. : Sociální pozice, sociální status, sociální role. Gender. Kulturní odlišnosti: kolektivismus vs. Individualismus. PSS2új 1 Vývojové teorie jazyka Jazyk se vyvíjí

Více

Stručná anotace: žák se seznámí se základními pojmy, umí definovat motivaci, vyjmenovat najčastější motivy, zná jednotlivé etapy ve vývoje zájmů

Stručná anotace: žák se seznámí se základními pojmy, umí definovat motivaci, vyjmenovat najčastější motivy, zná jednotlivé etapy ve vývoje zájmů Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Učební osnova vyučovacího předmětu Tělesná výchova. Pojetí vyučovacího předmětu

Učební osnova vyučovacího předmětu Tělesná výchova. Pojetí vyučovacího předmětu Učební osnova vyučovacího předmětu Tělesná výchova Obor vzdělání: 24-41-M/01 Strojírenství 26-41-M/01 Elektrotechnika Délka a forma studia: 4 roky, denní studium Celkový počet týdenních hodin za studium:

Více

VLIV PODNIKOVÉ KULTURY

VLIV PODNIKOVÉ KULTURY VLIV PODNIKOVÉ KULTURY NA PRACOVNÍ SPOKOJENOST A EMOCIONÁLNÍ POHODU ZAMĚSTNANCŮ 1 Ing. Luiza Šeďa Tadevosyanová OSNOVA I. Teoretická část Základní pojmy Vliv podnikové kultury na organizaci Funkce podnikové

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

5 Výsledky a diskuze. Tabulka 3 Zkušenost s první cigaretou

5 Výsledky a diskuze. Tabulka 3 Zkušenost s první cigaretou 5 Výsledky a diskuze Výsledky dotazníkového šetření byly zpracovány a jednotlivé položky byly seřazeny do tabulek a graficky znázorněny. Dotazník obsahoval 21 položek (Příloha 4). Zda již mají respondenti

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník

Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník Na svých pozicích řešíte množství situací a vztahů, které jsou pro vás náročnější než jiné a pravděpodobně si kladete otázku proč. Jednou z možností, jak na tuto

Více

Vliv věku a příjmu na výhodnost vstupu do důchodového spoření (II. pilíře)

Vliv věku a příjmu na výhodnost vstupu do důchodového spoření (II. pilíře) Vliv věku a příjmu na výhodnost vstupu do důchodového spoření (II. pilíře) Následující analýza výhodnosti vstupu do II. pilíři vychází ze stejné metodologie, která je popsána v Pojistněmatematické zprávě

Více

JAK VNÍMÁM NAŠI ŠKOLU

JAK VNÍMÁM NAŠI ŠKOLU JAK VNÍMÁM NAŠI ŠKOLU PRŮZKUM MEZI ŽÁKY FZŠ Brdičkova 1878 za rok 2014 Dotazníkového šetření v listopadu 2014 se zúčastnilo 116 žáků 7. a 9. ročníku. Leden 2015 V listopadu 2014 již počtvrté hodnotili

Více

Směry psychologie. Mgr. Anna Škodová

Směry psychologie. Mgr. Anna Škodová Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz K některým aspektům výběru piva českými konzumenty

Více

Metody přírodních věd aplikované na vědy sociální: předpoklad, že lidské chování můžeme do jisté míry měřit a předpovídat.

Metody přírodních věd aplikované na vědy sociální: předpoklad, že lidské chování můžeme do jisté míry měřit a předpovídat. 3. Kvalitativní vs kvantitativní výzkum Kvantitativní výzkum Metody přírodních věd aplikované na vědy sociální: předpoklad, že lidské chování můžeme do jisté míry měřit a předpovídat. Kvantitativní výzkum

Více

Obecná a vývojová psychologie Přednáška 12. Období dospívání (období pubescence a období adolescence)

Obecná a vývojová psychologie Přednáška 12. Období dospívání (období pubescence a období adolescence) Obecná a vývojová psychologie Přednáška 12 Období dospívání (období pubescence a období adolescence) Základní charakteristiky dospívání Biologické hledisko-první známky pohlavního zrání až dovršení pohlavní

Více

Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v Šumperku

Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v Šumperku Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v Šumperku OBSAH ÚVOD 2 I. Odd. ZÁVĚRY A SOCIOTECHNICKÁ DOPORUČENÍ 3 Přehled hlavních výsledků 4 Sociotechnická doporučení 13 Vymezení vybraných pojmů 15 II.

Více

Základy pedagogiky a didaktiky

Základy pedagogiky a didaktiky Základy pedagogiky a didaktiky Pedagogika Pedagogika je věda zabývající se výchovou a vzdělání. První systém pedagogických poznatků a zásad vytvořil J.Á. Komenský a jako samostatný vědní obor existuje

Více

A. VYSOKÁ ŠKOLA Otázka č. 13: Spolupracuje Vaše fakulta s podniky technického zaměření při zabezpečování praktické stránky studia?

A. VYSOKÁ ŠKOLA Otázka č. 13: Spolupracuje Vaše fakulta s podniky technického zaměření při zabezpečování praktické stránky studia? ANALÝZA SITUACE V OBLASTI SPOLUPRÁCE MEZI ŠKOLAMI A PODNIKY V rámci projektu TechIN Propojení studia a praxe bylo provedeno v prvním čtvrtletí roku 2009 rozsáhlé dotazníkové šetření, které mělo, mimo jiné,

Více

Lateralita (Carter, P., Russell, K.: Testy osobnosti 2. Computer Press, Brno, 2004, ISBN 80-722-6997-6, str. 101-108)

Lateralita (Carter, P., Russell, K.: Testy osobnosti 2. Computer Press, Brno, 2004, ISBN 80-722-6997-6, str. 101-108) TEST: Lateralita (Carter, P., Russell, K.: Testy osobnosti 2. Computer Press, Brno, 2004, ISBN 80-722-6997-6, str. 101-108) Následující test zjišťuje, zda přednostně využíváte pravou či levou mozkovou

Více

PROGRAM NEKUŘÁCKÉ ZDRAVOTNICTVÍ

PROGRAM NEKUŘÁCKÉ ZDRAVOTNICTVÍ PROGRAM NEKUŘÁCKÉ ZDRAVOTNICTVÍ Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích ÚVOD Program Nekuřácké zdravotnictví byl na SZŠ Svitavy zahájen ve školním roce 2001/2002 v prvním

Více

Očekávané výstupy ZV RVP Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby. rodina o místo návratů o problémy rodinného života

Očekávané výstupy ZV RVP Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby. rodina o místo návratů o problémy rodinného života Ročník: Prima RODINNÝ ŽIVOT nahrazuje agresivní a pasivní chování chováním asertivním, neagresivním způsobem s porozuměním pro potřeby druhých a přiměřeně situaci identifikuje se s pozitivními prosociálními

Více

Syndrom vyhoření u všeobecných sester ZZS LK. Bc. Chalupová Veronika

Syndrom vyhoření u všeobecných sester ZZS LK. Bc. Chalupová Veronika Syndrom vyhoření u všeobecných sester ZZS LK Bc. Chalupová Veronika Syndrom vyhoření V současnosti tímto pojmem označujeme typické příznaky, jež vznikají u pracovníků pomáhajících profesí, z nich zejména

Více

Analytická činnost nabídky a poptávky v oblasti vzdělávání dospělých. Dotazníkové šetření pro účastníky ověřování vzdělávacích programů

Analytická činnost nabídky a poptávky v oblasti vzdělávání dospělých. Dotazníkové šetření pro účastníky ověřování vzdělávacích programů Projekt Další vzdělávání pro Vás Analytická činnost nabídky a poptávky v oblasti vzdělávání dospělých Dotazníkové šetření pro účastníky ověřování vzdělávacích programů V březnu uskutečnila Střední škola

Více

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie Výběr z nových knih 11/2007 psychologie 1. Mé dítě si věří. / Anne Bacus-Lindroth. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 159 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-296-6 dítě; výchova dítěte; strach; úzkost; sebedůvěra;

Více

VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI JEDNÁNÍ OBOROVÝCH SKUPIN PODZIM 2015. Lukáš Hula

VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI JEDNÁNÍ OBOROVÝCH SKUPIN PODZIM 2015. Lukáš Hula VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI JEDNÁNÍ OBOROVÝCH SKUPIN PODZIM 2015 Lukáš Hula Východiska Zahraničí Česká republika Přehled Proč hovoříme o výchově k podnikavosti? Protože podnikatelé jsou páteří ekonomiky Protože

Více

7.23 Pojetí vyučovaného předmětu Psychologie Pojetí vyučovacího předmětu Psychologie

7.23 Pojetí vyučovaného předmětu Psychologie Pojetí vyučovacího předmětu Psychologie 7.23 Pojetí vyučovaného předmětu Psychologie Pojetí vyučovacího předmětu Psychologie Obecné cíle výuky Psychologie Předmět a výuka Psychologie je koncipována tak, aby žáky vedla k utváření realistického

Více

KE STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM

KE STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHO VY A SPORTU TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM VOJENSKÁ TĚLOVÝCHOVA I. SPOLEČENSKOVĚDNÍ PŘEDMĚTY Filosofie sportu 1. Pojmová reflexe kinantropologie

Více

Motivace. Slovo je odvozeno z latinského. movere,, tj. hýbati, pohybovati. Motivace je proces usměrňov. ování a energetizace. edurčeno). eno).

Motivace. Slovo je odvozeno z latinského. movere,, tj. hýbati, pohybovati. Motivace je proces usměrňov. ování a energetizace. edurčeno). eno). Motivace Slovo je odvozeno z latinského movere,, tj. hýbati, pohybovati. Motivace je proces usměrňov ování,, udržov ování a energetizace chování. Vše e co člověk k dělá, d, dělád z nějakých n pohnutek.

Více

Ošetřovatelství vědní obor. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Ošetřovatelství vědní obor. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Ošetřovatelství vědní obor Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Ošetřovatelství 1 = samostatný vědní obor = zabývá se všemi složkami procesu ošetřování nemocného člověka = vědní disciplína zaměřená

Více

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA ÚVOD 12 ODDÍL I SEXUÁLNÍ ZRÁNÍ A FORMOVÁNÍ SEXUÁLNÍ IDENTITY 1 Prenatální vývoj 16 1.1 Prenatální vývoj a diferenciace pohlaví 16 1.2 Prenatální vývoj 31 1.3 Časné těhotenské ztráty 35 2 Porod 42 2.1 Prenatální

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014 15

Minimální preventivní program na školní rok 2014 15 Jamenská 555, Jablonné nad Orlicí 561 64 tel: 461 100 016 e-mail: skola@zs.jablonneno.cz Minimální preventivní program na školní rok 2014 15 Č.j.: 81/2014/RE Spisový znak: C4 Skartační znak: A/5 Platnost:

Více

Práce se skupinou. Mgr. Monika Havlíčková. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Práce se skupinou. Mgr. Monika Havlíčková. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Práce se skupinou Mgr. Monika Havlíčková Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Sociální skupina je sociologický pojem označující sociální útvar, o němž platí: 1. je tvořen

Více

Zákonitosti vývoje. Periodizace Vývojové úkoly v jednotlivých obdobích

Zákonitosti vývoje. Periodizace Vývojové úkoly v jednotlivých obdobích EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) Zákonitosti vývoje Periodizace Vývojové úkoly

Více