Hodnotová orientace u adolescentů závislých na internetu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hodnotová orientace u adolescentů závislých na internetu"

Transkript

1 Hodnotová orientace u adolescentů závislých na internetu SZŠ Opava 1 Petr Vierik

2 Obsah Obsah... 2 Úvod... 3 I. Hodnoty Hodnoty a hodnotová orientace Pojem hodnota Klasifikace hodnot Různé příklady pojetí hodnot Schwartzův dotazník a jeho pojetí hodnot... 6 II. Adolescenti Charakteristika adolescentů... 8 III. Závislostí Charakteristika závislosti Definice závislosti Znaky závislosti Závislost na počítačích Charakteristika počítačových her Žánry počítačových her IV. Praktická část Respondenti Zvolená metoda Interpretace výsledků Závislost a nezávislost na internetu Hodnotové typy Nezávislí Závislí Srovnání závislých a nezávislých na internetu Závěr

3 Úvod Lidé dnes znají cenu všeho, ale hodnotu ničeho. Oscar Wilde Téma mojí práce je závislost adolescentů na internetu. Závislost na internetu je novodobý fenomén, o kterém se moc nemluví, i když jeho závažnost se dá srovnávat s ostatními závislostmi. Práci jsem rozdělil do dvou částí - teoretickou a průzkumnou. V teoretické části se zabývám charakteristikou adolescentů, vysvětluji pojem hodnota, hodnotová orientace, závislost. Přibližuji problematiku závislostí a charakterizuji adolescenty jako jednu z nejohroženějších skupin. V praktické části se věnuji samotnému výzkumu. Popisuji respondenty, vybranou metodu, interpretuji výsledky a porovnávám je. 3

4 I. Hodnoty 1.1 Hodnoty a hodnotová orientace Pojem hodnota Co je to hodnota? Základní otázka, nad kterou by se měl každý zamyslet, protože dokud si sami na tuto otázku neodpovíme, jen těžko můžeme k hodnotám vychovávat, rozumět jim a měřit je. Každý má v podvědomí aspoň minimální představu, co to hodnota je. Všeobecně se dá říct, že hodnota je obecný pojem pro ocenění čehokoli ve smyslu materiálním i duchovním. První pokusy odpovědět na otázku, co je hodnota, se snažil již Sokrates ( ). Zabýval se hlubším vysvětlením pojmů jako krása, zbožnost, spravedlnost tedy hodnoty, které jsou v našem životě přítomny. Díky čemu můžeme něco hodnotit jako krásné, krásnější a nejkrásnější? V sokratovsko-platónské tradici je nejvyšší hodnotou světlo- slunce- ton agathon- idea dobra. Jednou z mnoha definic co to hodnoty jsou, může být například tato: Hodnotová oblast patří k těm stránkám lidské skutečnosti, o niž každý předpokládá, že jí bezpečně rozumí a že rozvíjet hodnotové orientace dětí a mládeže nebo kultivovat hodnotové orientace jednotlivých skupin obyvatelstva (rozhlasem, televizí, různými typy školení atd.) není žádný problém. Denně v praxi rozhodujeme, co uspokojuje naše potřeby, co je důležité v této chvíli, co v dlouhodobé perspektivě. Ale odkud se bere naše kompetence k tomuto rozhodování? Vždyť názory generací se v hodnocení předmětů, jevů, lidských vztahů, sebe sama liší, velké rozdíly panují nejen mezi generacemi, ale i uvnitř generací. Které hodnoty mají bezpodmínečnou platnost, kterou je třeba respektovat za všech okolností a proč? A jsou vůbec takové hodnoty? (Pešková, str. 152) Jak Pešková naznačuje, každý se už s hodnotami ve svém životě setkal. Každý už hodnotil, co je pro něj důležitější, lepší. Problém nastává, když chceme určit hodnotovou orientaci a vychovávat k hodnotám u druhých lidí. Rot říká: Hodnoty označují ideje nebo situace, o kterých existuje přesvědčení, že představují něco dobrého, žádoucího, něco, k jehož realizaci je třeba směřovat. Jenže přesvědčení o dobru může mít různé významy: Dobro jako ryze subjektivní kategorie nebo společenská či kulturní norma. Zde se hodnoty dobra mohou lišit a tak docházet k jejich při. 4

5 1.1.2 Klasifikace hodnot Problematikou klasifikace hodnot v psychologii se zabýval Dragomir Pantič, který uspořádal hodnoty podle obecných teoretických a metodologických kritérií. Těmito kritérii jsou. 1. Kdo je nositelem hodnot Toto kritérium dále rozděluje hodnoty na individuální, skupinové a univerzální, kdy vliv historických, společensko-kulturních, skupinových a individuálních činitelů působí na lidskou přirozenost 2. Původ hodnot Podle původu lze rozlišit hodnoty na individuální a institucionální. Individuální hodnoty jsou ryze subjektivní. Institucionální hodnoty mají povahu obecných norem nebo jako pravidla chování pro všechny členy skupiny. 3. Role hodnoty Rokeach rozpracoval tuto klasifikaci na hodnoty instrumentální a terminální. Tedy jako prostředky a cíle, které vedou k rozvoji zosobněných vlastnosti já. 4. Podstata hodnoty Podle podstaty lze hodnoty rozdělit na očekávané a na hodnoty směřující k naplnění existence. Očekávané hodnoty nabádají jedince, aby jako člen společnosti plnil to, co je třeba. Hodnoty k naplnění existence mají význam pro cíle s nejvyšším stupněm žádoucnosti. 5. Funkce lidských hodnot Je kritérium rozlišující hodnoty na adaptující, ochranné, poznávací a sebeaktualizující. 6. Časová dimenze Tato kategorie rozděluje hodnoty na minulé, současné a budoucí. Minulé hodnoty jsou důležité na zkušenost. Současné hodnoty jsou aktuální zájmy, postoje. Budoucí hodnoty se zaměřují na cíle, ideály, záměry Různé příklady pojetí hodnot Podle Sigmunda Freuda je osobnost dynamickým systémem vzájemně se ovlivňujících podsystémů. Jedním z podsystému osobnosti jsou také hodnoty, které v osobnosti zaujímají významné místo. Jsou to převážně idealizované standarty v Superegu. Freud se jako jeden z prvních snaží o přesné strukturální umístění hodnot v osobnosti. Podle Freuda se Superego skládá ze svědomí, sebepozorování a ideálů. Každá tato složka je potencionálním sídlem idealizovaných hodnot. Vývoj Superega tedy souvisí s vývojem hodnot. Freud poukazoval na význam emocí, pudů a ostatních činitelů z oblasti nevědomí, které působí na proces tvoření hodnot. To znamená, že přijímání hodnot a následné chování nemusí být vždy na vědomé 5

6 úrovni, ale může probíhat také automaticky, intuitivně a na základě biologických principů. Z toho vyplývá, že si člověk nemusí být vždy vědom všech svých hodnot, které určují jeho chování a jednání. Proto je někdy těžké si ono chování a jednání uvědomit a odůvodnit. Milton Rokeach se ve 20. století zabýval výzkumem hodnot a vyvinul jednu z nejpoužívanějších metod na měření hodnot používanou dodnes. Rozdělil hodnoty do dvou skupin a to na terminální (cílové) a instrumentální hodnoty. Terminální (cílové) hodnoty jsou to konečné cíle, o které člověk usiluje. Instrumentální hodnoty lze je chápat jako prostředky, jejímž využíváním dosahujeme něčeho pro nás důležitého. Jsou to způsoby chování, kterými dosahujeme určitých cílů. Instrumentální hodnoty Terminální hodnoty Ctižádostivost Pohodlný život Poslušnost Rodinné bezpečí Zodpovědnost Štěstí Poctivost Zralou lásku Laskavost Světový mír Ochotu Rovnost Odvahu Svobodu Intelekt Úspěch Schopnost Moudrost Tabulka 1: Dělení hodnot dle Rokeache Jestliže má pro člověka něco hodnotu, znamená to, že tento člověk má trvalé přesvědčení, že určitý způsob chování nebo konečného stavu existence je osobně a sociálně vhodnější než jiný způsob chování nebo konečného vztahu existence. Jakmile je hodnota zvnitřněna, stává se vědomě či nevědomě normou nebo kritériem pro jednání, pro rozvoj a udržování postojů vůči důležitým předmětům a situacím, pro ospravedlnění vlastního i cizího jednání či postojů, pro morální posuzování sebe a druhých a pro srovnávání sebe s druhými. (Rokeach, 1968, str. 160) Schwartzův dotazník a jeho pojetí hodnot Shalom W. Schwartz je významný psycholog zabývající se výzkumem hodnotové orientace a mezikulturním srovnáváním hodnot. Ve své práci navazuje na Rokeache (1973). Lidské hodnoty definoval jako žádoucí cíle lišící se ve své důležitosti, které slouží jako vůdčí principy v životě lidí. (Schwartz and Sagiv, 1995, str ). Podle Schwartze má každý 6

7 člověk určitý počet hodnot, jen v jiné míře důležitosti a v jiném pořadí. Schwartz tak definoval 10 hodnotových typů: 1. Sebeřízení (Self-Direction) Tento hodnotový typ je charakterizován nezávislým chováním a samostatným myšlením. Kreativita, zvědavost, touha po samostatnosti. 2. Stimulace (Stimulation) člověk s tímto hodnotovým typem touží po dobrodružství. Touží zkoušet pořád nové věci, má rád riziko. 3. Požitkářství, hedonismus (Hedonism) zde člověk touží po smyslovém uspokojení, požitku. Rád se baví. 4. Úspěch (Achievement) pro tento typ je důležité být obdivován, dělat dojem na druhé. Rád je považován za inteligentního, chce být lepší než osatní. 5. Moc (Power) tento hodnotový typ charakterizuje touha být bohatý, tím kdo rozhoduje. Chce mít kontrolu nad věcmi a lidmi. 6. Bezpečí (Security) důležité je pro něj bezpečí, harmonie. Nemá rád změny. Touží někam patřit, mít v životě jistoty. 7. Konformita (Conformity) je pro něj charakteristické řídit se pravidly. Mít úctu k starším a rodičům. Je pro něj důležité společenské dobro, názor většiny. Nerad se dostává do problémů. 8. Tradice (Tradition) hlavní význam mají tradice, přejímaní tradičních, rodinných, náboženských zvyků. 9. Benevolence (Benevolence) - Je pro něj důležité blahu druhých, jejich zdraví a psychická pohoda. Je loajální. Potřebuje mít věrné přátelé. 10. Universalismus (Universalism) Chce, aby se s každým jednalo rovnocenně. Snaží se porozumět druhým. Význam má ochrana přírody, životního prostředí. Uznává hodnoty jako světový mír, spravedlnost a moudrost. Dále dělil hodnoty podle toho, jestli slouží osobnímu nebo společenskému zájmu. Do osobního zájmu zařadil hodnoty: moc, úspěch, hédonismus, stimulace a sebeurčení. Do společenského zájmu řadil tyto hodnoty: benevolence, tradice, konformita. Zbylé hodnoty universalismus a bezpečí leží na hranici mezi těmito zájmy. 7

8 II. Adolescenti 2.1 Charakteristika adolescentů Skupina, která je nebezpečím závislosti velmi ohrožená díky své nízké zkušenosti a tendenci experimentovat, je adolescence. Adolescence je období přechodu mezi dětstvím a dospělostí. Vymezuje se přibližně od 15 do 20 let s určitou individuální variabilitou. Adolescent je stále více posuzován jako dospělý, a tím se od něj očekává chování, které dospělosti odpovídá. Od adolescentů se očekává, že budou postupně přebírat více zodpovědnosti a učit se nové role. Adolescenti kladou velký důraz na vlastní tělo, jako důležitou součást jejich identity. Pro adolescenty je vzhled velmi důležitý a v hojné míře se jím zaobírají. Vytváří oporu vlastního sebevědomí. Podporuje pocity jistoty, že bude jedinec společností přijímán hlavně ve vztahu k opačnému pohlaví. Adolescent se potřebuje líbit jiným i sobě, aby se ubezpečil o své hodnotě a nemohl být ohrožen negativním sebehodnocením. Uvažováni adolescentů je flexibilní. Nejsou zatíženi zkušeností, která by je usměrňovala a omezovala na jedno obecné řešení. Proto mají někdy sklony uvažovat příliš radikálně. Období adolescence je ohraničeno dvěma sociálními mezníky. Prvním je ukončeni povinné školní docházky. Druhým mezníkem je ukončení přípravného profesního období (střední škola, učiliště) a následným nástupem do zaměstnání nebo na vysokou školu. Adolescent v tomto období dosahuje plnoletosti, která je chápána nejen jako způsobilost k právním úkonům, ale taky jako sociální mezník dospělosti. Další významný aspekt dospělosti je ekonomická nezávislost, která je dnes brána jako hlavní důkaz dospělosti a přiznáni větších práv. V období adolescence se často objevuje psychosociální moratorium. To znamená odložení, odmítání dospělého chování, prožívání, přijetí povinností a závazků typických pro dospělé osoby. Psycho-sociální moratorium je pozdržení, nechuť přechodu do dospělosti, která adolescenty čeká, ale na kterou zatím adolescenti nejsou připraveni. 8

9 III. Závislostí 3.1 Charakteristika závislosti Definice závislosti Podle mezinárodní klasifikace nemocí se závislost značí kódem Fix. 2. Místo x se doplňuje látka (např.: Fi0.2 - Závislost na alkoholu, Fi7.2 - Závislost na tabáku.) Je to tedy skupina fyziologických, behaviorálních a kognitivních fenoménů, v nichž užívání nějaké látky nebo třídy látek má u daného jedince mnohem větší přednost než jiné jednání, kterého si kdysi cenil více. Hlavním symptomem (příznakem) závislosti je touha (většinou silná, přemáhající). Závislost na internetu samozřejmě v této klasifikaci dosud není Znaky závislosti Existují tyto typické znaky závislostí. Jako modelový příklad uvádím hráče se závislostí na počítačové hře. 1. Bažení (craving). Je to silná touha užívat látku/ dělat nějakou činnost. Například u hráče, který je zvyklý si každý den zapařit pár hodin nějakou hru, se může objevit např.: neklid, pocit prázdna, nezajímání se o ostatní lidi a věci, nervozita, způsobená silnou touhou si zahrát. 2. Zhoršené sebeovládání - V oblasti násilí a agresivity. Hráč se podílí na násilí a agresivitě aktivněji než například v televizi. Hrozí riziko nácviku agresivity. Přenesení fikce do reality: vše je odpuštěno- je to jen hra. Často je násilí spojováno s úspěchem- musíte zabít určité protivníky, abyste mohl pokračovat dál. Tak jako u člověka závislého na drogách, který si nemůže dát svojí dávku tak i u hráče, který se nemůže dostat delší dobu ke hře, nebo mu je zakázána, může nastat určitá míra agrese závislá na velikosti závislosti. 3. Somatická (Tělesná) - Znaky tělesné závislosti na hrách zatím nebyly přímo určeny, ale dají se popsat fyzické obtíže způsobené po dlouhodobém hraní. Pokud se objeví určité tělesné 9

10 potíže (bolesti zad, očí, svalů ) avšak hráč na problémy nedbá a pokračuje v činnosti, může se jednat o závislost. 4. Růst tolerance - K dosažení stejného účinku je třeba stále vyšších dávek látek (U hráčů to může být stálé se zvětšující doba hraní denně) 5. Zanedbávání zájmů, jiných věcí - Při závislosti na drogách to je především zanedbávání jiných potěšení nebo zájmů ve prospěch užívané psychoaktivní látky shánění finančních prostředků na látku, shánění látky, její aplikaci, zotavení se, atd. U hraní her v adolescentním stádiu může jít o zanedbávání povinností, záškoláctví, přerušení zájmových kroužků 6. Pokračování v užívání přes jasný důkaz škodlivých následků - Aby byl tento znak platný, musí pacient o takových škodlivých následcích vědět. Například závislého na drogách musí informovat doktor o škodlivosti užívané látky (např. že poškozuje játra). Tak i hráč ví, že bolesti zad, kloubů, svalů má způsobené nadměrným hraním z důsledku převahy sezení Závislost na počítačích Závislost na počítačových hrách je novodobý fenomén dnešní společnosti, který se čím dál víc stává závislou na počítačích a internetu. Neustále se snižuje věková hranice, kdy děti přicházejí do styku s počítačem a využívají jeho služeb. Přestože je tento problém teprve v zárodku, již se objevují případy závislosti na počítačových hrách s negativními dopady jak pro jedince, tak pro společnost. Na začátku vždy stojí jakási nuda, zvědavost, potřeba odreagovat se, která může přejít v občasné hraní, až po závislost. Rozeznat, kdy je hraní her pouze koníček, a kdy už jde o závislost je velmi těžké. Často jde jen o velmi tenkou hranici. Závislost na PC hrách nemůžeme klást na stejnou úroveň jako třeba závislost drogovou. Můžeme však nalézt podobné znaky závislosti Charakteristika počítačových her Od první počítačové hry do dneška již uběhlo více jak půl století a za tu dobu se hry rapidně změnily. Prvním člověkem, který předpověděl v budoucnu vzájemnou interakci s obrazem na místo jen pasivního sledování obrazu, byl Ralph Baer Největší rozkvět 10

11 her probíhal v období mezi Dnešní moderní technologie již úspěšně přecházejí místo joysticku na senzory rozeznávající pohyb, rotaci a pozici v prostoru. Postupně dochází k čím dál tomu většímu propojení mezi virtuálním a reálným světem. Každá hra je situovaná do určitého prostředí, virtuální reality, do které se může hráč za pomocí komponentů připojit a nějakým způsobem plnit úkoly, které se odvíjí od žánru hry Žánry počítačových her Adventure (dobrodružství) - Hry jsou zaměřeny na uvažování a hledání souvislostí. Hráč řeší úkoly a správným splněním postupuje dále dějem. Nejčastěji musíte odněkud utéct, nebo se někam dostat. Akční hry - Hlavním tématem těchto her je likvidace protivníků. Hraje se v 3D tzn. Vidění světa s pohledu hlavního hrdiny, tedy Vás. Arkády - Svým zpracováním velice jednoduché hry. Než arkády přešly na PC, byly oblíbené na video herních automatech. Hráč je omezen velmi malým herním světem. Většinou se hrají na kola se stupňující obtížností. Arkády jsou považovány za předchůdce akčních her. Simulátory - V simulátorech si hráč může zkusit řídit například auto, letadlo, vlak. Hrají se v simulátorech nebo na PC. Simulovat se také dá nějaké prostředí, věc. Jako simulátor života je například hra The Sims. Dále můžeme simulovat virtuální bojiště, kde hráč bojuje za určitou armádu nebo se v sportovním manageru například stát trenérem fotbalového týmu. Strategie - Budovatelská strategie, kde je vašim hlavním a jediným cílem něco vybudovat a udržovat v provozu. (město, zeměkouli, hotel). V realtimové strategii stojíte proti jednomu nebo více protivníkům a vaším úkolem je porazit je vybudováním svého města, obrany, armády. RPG - Role Play Game = Hraní na hrdiny. Hráč má zde svojí postavu s určitými vlastnostmi a předpoklady. Jako hrdina putuje fantastickým světem, který bývá velmi rozsáhlí. Plní různé úkoly, sbírá zkušenosti, vylepšuje se. Důležitým faktorem je zde komunikace s ostatními spoluhráči, kterých může být ve hře až několik tisíc. Tento typ hry se většinou nedá nikdy dohrát 11

12 IV. Praktická část Pro svůj výzkum jsem si vybral středoškolské studenty ve věku let adolescenty. Prvním cílem této práce je určit, kolik adolescentů ze sledovaného vzorku je závislých na internetu. Druhým cílem je zaznamenat hodnotové orientace obou skupin a porovnat je. K cíli číslo jedna jsem si stanovil hypotézu číslo jedna, ve které předpokládám, že závislých adolescentů na internetu bude nejméně polovina všech hodnocených. K cíli číslo dvě jsem si stanovil hypotézu číslo dvě, kde se domnívám, že adolescenti závislí na internetu budou mít změny v hodnotové orientaci oproti nezávislým adolescentům, kteří budou mít očekávané hodnoty odpovídající jejich vývojovému stupni. 4.1 Respondenti Všichni respondenti byli ze středních škol situovaných v Moravskoslezském kraji. Věk respondentů byl od Průměrný věk respondentů byl 17,7 let. Mezi šedesáti dotazovaných bylo 60% dívek a 40% chlapců. Věk Chlapci 40% Dívky 60% Graf 1: Věk respondentů 4.2 Zvolená metoda K vypracování průzkumu jsem zvolil dotazníkovou metodu. Data byla sbírána za pomocí předtištěných dvou dotazníků. První dotazník byl Chenova škála závislosti na internetu. (The 12

13 Chen Internet Addiction Scale (CIAS)) a druhý byl Schwartzův dotazník hodnotých portrétů (Portrait Value Questionnaire), který jsem našel volně přístupný na internetu. První dotazník se skládal z 26 položek. Respondent vybíral ze čtyřbodové škály. Jelikož jsem neměl přistup k vyhodnocení tohoto dotazníku, musel jsem získané data vložit na internetovou adresu kde mi data zpracovali a následně vyhodnotili, zda adolescent je nebo není závislý na internetu. Druhý dotazník se skládal ze dvou částí. V první části jsem se dotazoval na věk a pohlaví. V Druhé části byl samotný Schwartzův dotazník, který obsahoval 40 položek. Každá položka popisovala určitou osobu ve třetím pádu, která charakterizovala určitý hodnotový typ. Respondent na šestibodové škále vybíral, nakolik se mu popsaná osoba podobá. Každý hodnotový typ má v dotazníku více položek viz. tabulka č. 2. Hodnotový typ Název angličtině Zkratka Položky v dotazníku Sebeřízení Self-direction SD v1,v11,v22,v34 Stimulace Stimulation ST v6,v15,v30 Požitkářství Hedonism HE v10,v26,v37 Úspěch Achievement AC v4,v13,v24,v32 Moc Power PO v2,v17,v39 Bezpečí Security SE v5,v14,v21,v31,v35 Konformita Conformity CO v7,v16,v28,v36 Tradice Tradition TR v9,v20,v25,v38 Benevolence Benevolence BE v12,v18,v27,v33 Universalismus Universalism UN v3,v8,v19,v23,v29,v40 Tabulka 2: Hodnotové typy Přitom neplatí, že by každý hodnotový typ měl v dotazníku stejný počet položek. Například typ moc je definována 3 položkami (v2, v17, v37), zatímco bezpečí má položek 5 (v5, v14, v21, v31, v35). Pořadí jednotlivých hodnotových typů jsem vypočítal tak, že jsem u každého hodnotového typu sečetl jednotlivé položky v dotazníku, kdy každá položka byla bodově hodnocená od 1 13

14 do 6. Toto jsem proved u každého respondenta. Následně jsem všechny výsledky sečet. Výsledek jsem vydělil počtem položek a nakonec ještě jednou vydělil počtem respondentů. 4.3 Interpretace výsledků V průzkumu jsem měl celkem vzorek 80 respondentů. První cíl stanovoval určit ze vzorku respondentů závislé a nezávislé na internetu. Druhý cíl vytyčoval porovnání hodnot obou skupin respondentů, jak závislých, tak nezávislých na internetu Závislost a nezávislost na internetu První cíl stanovoval určit ze vzorku respondentů závislé a nezávislé na internetu. K tomu mi sloužil první dotazník - Chenova škála závislosti na internetu (The Chen Internet Addiction Scale (CIAS)). Získané data jsem vložil na internetovou adresu kde mi data zpracovali a následně vyhodnotili, zda adolescent je nebo není závislý na internetu. Při určování závislosti na internetu z dotazovaných respondentů vyšlo padesát adolescentů nezávislých a třicet adolescentů závislých na internetu. Procentuálně to odpovídá 62% nezávislých a 38% závislých. Tímto se nepotvrdila hypotéza číslo 1. stanovená k cíli číslo 1., ve které bylo stanoveno, že závislých na internetu bude nejméně polovina. Závislost Závislí 38% Nezávislí 62% Graf 2: Závislost 14

15 4.3.2 Hodnotové typy Druhý cíl vytyčoval porovnání hodnot obou skupin respondentů, jak závislých, tak nezávislých na internetu. Abych hodnoty správně porovnal, ze skupiny nezávislých jsem vybral náhodný vzorek 30 respondentů, a tím jsem získal dvě skupiny o stejném počtu. Nejprve jsem do grafů a tabulek zaznamenal obě skupiny zvlášť, poté jsem pro lepší orientaci vytvořil srovnávací graf Nezávislí Co se týká skupiny nezávislých, vyšla jako nejvyšší hodnota požitkářství a sebeřízení. Toto se dá u adolescentů očekávat, jelikož si chtějí ještě v jejich věku užívat a uspokojovat své potřeby. Nejmenší zastoupení mají hodnotové typy: moc, tradice, konformita. Celkově adolescentům nezávislých na internetu vyšly kladné hodnotové typy spíše na vyšších příčkách, zatímco záporné hodnotové typy na příčkách nižších. Nezávislí ,86 4,65 4,4 4,3 4,2 4,17 4, ,7 3,7 2 1 Graf 3: Výsledky nezávislých V grafu vidíme seřazení hodnotových typů u nezávislých adolescentů na internetu od nejvyšší příčky po příčku poslední. Ty samé výsledky můžeme vidět ještě jednou v tabulce č

16 Hodnotový typ Název v angličtině Zkratka Výsledky na bodové škále Sebeřízení Self-direction SD 4,65 Stimulace Stimulation ST 4,4 Požitkářství Hedonism HE 4,86 Úspěch Achievement AC 4,17 Moc Power PO 3,7 Bezpečí Security SE 4,2 Konformita Conformity CO 4 Tradice Tradition TR 3,7 Benevolence Benevolence BE 4,33 Universalismus Universalism UN 4,1 Tabulka 3: Výsledky nezávislých Závislí U skupiny respondentů závislých na internetu vyšly v první pětici na předních místech hodnotového žebříčku hodnoty s orientací na vlastní osobu požitkářství, úspěch, sebeřízení, moc a stimulace. Velice zajímavě vyšla položka bezpečí, která se objevila až na desátém, posledním místě. Závislí ,6 4,3 4,26 4,22 4 3,9 3,8 3,73 3,7 2 1 Graf 4: Výsledky závislých 16

17 Hodnotový Název Výsledky na typ v angličtině Zkratka bodové škále Sebeřízení Self-direction SD 4,3 Stimulace Stimulation ST 4,22 Požitkářství Hedonism HE 5 Úspěch Achievement AC 4,6 Moc Power PO 4,26 Bezpečí Security SE 3,7 Konformita Conformity CO 3,73 Tradice Tradition TR 3,8 Benevolence Benevolence BE 3,9 Universalismus Universalism UN 4 Tabulka 4: Výsledky závislých Srovnání závislých a nezávislých na internetu Nezávislí Závislí 0 Graf 5: Srovnání závislých a nezávislých na internetu Výsledky průzkumu hodnotové orientace vyšly následovně: 17

18 U skupiny respondentů závislých na internetu vyšly v první pětici na předních místech hodnotového žebříčku hodnoty s orientací na vlastní osobu požitkářství, úspěch, sebeřízení, moc a stimulace. U skupiny mladých lidí nezávislých na internetu vyšly na prvních pěti místech i hodnoty orientující se na společnost (benevolence) a hodnota ležící na hranici (bezpečí). Velké rozdíly byly vypozorovány v položce úspěch u nezávislých tato položka byla až na šestém místě, u závislých již na druhém místě, dále hodnota moc u nezávislých figurovala tato položka až na desátém, posledním místě, kdežto u závislých byla již na čtvrtém místě. Obě položky, moc a úspěch, patří do skupiny hodnot orientovaných na vlastní osobu. Velice zajímavě vyšla položka bezpečí. U nezávislých vyšla přesně na rozhraní zájmu, na pátém místě, což je logické vzhledem k hodnotě i věku respondentů, kdežto u závislých vyšlo bezpečí až na desátém, posledním místě. Tento výsledek je přinejmenším zvláštní, vzhledem k tomu, že bezpečí je potřeba figurující například na Maslowově pyramidě potřeb na druhém místě. Pojmy potřeba a hodnota se liší, nicméně tento výsledek nutí k zamyšlení. Potřeba seberealizace Potřeba uznání a ocenění Společenské potřeby Potřeba bezpečí Fyziologické potřeby Obrázek 1: Maslowova pyramida potřeb Alarmující je, že ve srovnávání hodnot na hodnotovém žebříčku se u skupiny respondentů závislých na internetu objevilo na prvních pěti místech hodnoty orientující se na sebe, žádná hodnota orientující se na společnost. Tím se potvrdila hypotéza číslo dvě, která předpokládá určitou deformaci hodnot u skupiny lidí, kteří trpí závislostí 18

19 Závěr Ve své práci jsem se zabýval problematikou závislosti adolescentů na internetu, protože jako aktivní uživatel internetu je mi téma blízké a zabývat se touto problematikou mě zajímá. Pro svůj výzkum jsem si vybral adolescenty na středních školách, tedy mé vrstevníky a spolužáky. Nejdřív jsem si adolescenty rozdělil do dvou skupin, závislé a nezávislé na internetu. Výzkum u obou skupin byl prováděn se stejným číselným vzorkem respondentů. Poté, co jsem adolescenty rozdělil do těchto dvou skupin, určoval jsem u nich hodnotové typy. Ty jsem následně mezi oběma skupinami porovnal, graficky zpracoval a vyvodil závěry. Ve svém průzkumu jsem si vytyčil 2 cíle a dvě hypotézy. Cíl číslo 1, určit, kolik je ve zkoumaném vzorku závislých na internetu. Cíl číslo 2, určit hodnotové typy u obou skupin a následně je porovnat. K cíli číslo jedna byla stanovena hypotéza číslo 1, ze zkoumaného vzorku bude polovina respondentů závislých na internetu. K cíli číslo dvě byla stanovena hypotéza číslo 2, skupina závislá bude mít hodnotový žebříček určitým způsobem deformovaný. Po zpracování všech dotazníků jsem dospěl k těmto závěrům. Převážně mladí lidé dnes využívají internet pro pracovní, ale i soukromé účely. Komunikace přes internet se zdokonaluje. Používání internetu je snazší a snazší a jeho možnosti, se mílovými kroky zvětšují. S tím ale přímou úměrou roste na tomto fenoménu riziko vzniku závislosti. To se odrazilo na výsledcích zkoumaného vzorku mladých lidí. Ve své práci jsem zkoumal vzorek 80 adolescentů. S tohoto vzorku 30 lidí vyšlo závislých na internetu. Čímž se vyvrátila hypotéza číslo 1 stanovená k cíli číslo 1 tvrdící, že ze závislých na internetu bude polovina respondentů. Abych splnil cíl číslo 2, který mi stanovoval porovnat a zaznamenat hodnotovou orientaci skupiny respondentů závislých a nezávislých, jsem si ze skupiny nezávislých vybral náhodný vzorek 30 respondentů. Tím jsem vytvořil dvě skupiny se stejným počtem respondentů. Výsledky vyšly takto. Zatímco adolescenti nezávislý na internetu měli hodnotové typy seřazeny odpovídající jejich věku, u závislých se objevily jisté deformace. Adolescentům závislých na internetu vyšly jako nejvýznamnější hodnoty požitkářství, úspěch, sebeřízení a moc. Jako nejméně významné se ukázaly hodnoty bezpečí, konformita, tradice a benevolence. Všechny hodnoty vyskytující se na první pětici hodnotového žebříčku 19

20 jsou hodnoty orientující se na vlastní osobu. Žádná z těchto hodnot není hodnota orientující se na celospolečenský zájem. Velice zajímavým způsobem vyšla hodnota bezpečí, která u skupiny závislých respondentů byla pokládána za hodnotu nejméně důležitou a ocitla se až na desátém, posledním místě. U adolescentů, kterým je v průzkumu téměř 18 let (17,7) se předpokládá, že už budou mít určité podvědomí o společenském zájmu a začnou se orientovat i jinak než pouze na sebe. Rovněž by hodnota bezpečí rozhodně neměla figurovat až na posledním místě. Tímto šetřením se potvrdila hypotéza číslo 2 stanovena k cíli číslo dvě, tvrdící, že závislý budou mít určitou odchylku v hodnotovém žebříčku. Výsledky toho průzkumu mě nutí k zamyšlení. Je alarmující vysoký počet mladých závislých na internetu. Jasně se ukazuju, že u hodnot těchto mladých lidí převažují zájmy na vlastní osobu. Vyrůstá nám sobecká generace, která se orientuje jen na svoje zájmy a prospěch a nestará se o druhé lidi. Generace, pro kterou není důležitý pocit bezpečí a zdravý. Nadužívání internetu působí značné fyzické problémy. Stále více závislých adolescentů trpí na páteř. Nevadí jim zkrácené svaly a špatná fyzická kondice. Závislý adolescenti trpí poruchami spánku a bolestmi hlavy. Jednou z důležitých metod jak bojovat proti závislosti na internetu, je prevence. Rodiče by měli od útlého věku směřovat své děti k jiným volnočasovým aktivitám než je počítač. Touto prací jsem neměl v úmyslu internet zavrhnout ani ho nijak znehodnocovat, ale pouze upozornit na jeho skrytá nebezpečí. Internet je dobrý sluha, ale špatný pán a s tím by se k němu mělo přistupovat. 20

21 Seznam použité literatury 1. Cakirpaloglu, P. Psychologie hodnot. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, ISBN Horák, J. 3. Kon, I. P. Psychologie osobnosti. Praha: Orbis, ISBN Mikšík, O. Psychologická charakteristika osobnosti. Praha: Karolinum, ISBN Vágnerová, M. Vývojová psychologie. Praha: Portál, ISBN Goodyer, P. Drogy a teenageři. Praha: Slovanský dům, ISBN Hudeček, J. Hodnotové orientace v motivační sféře osobnosti. Praha: Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Nešpor, K. Vaše děti a návykové látky. Praha: Portál, ISBN Nešpor, K. Návykové Chování a závislost. Praha: Portál, ISBN Jirkovský, J. Game industry :vývoj počítačových her a kapitoly z herního průmyslu. Praha: D.A.M.O., ISBN Vacek, P. Rozvoj morálního vědomí žáků: metodické náměty k realizaci průřezových témat. Praha: Portál, ISBN Nietzsche, F. Lidské, příliš lidské. Praha: OIKOYMENH, ISBN Dvořáková, J. Morální usuzování: vliv hodnot, osobnosti a morální identity. Brno: Masarykova univerzita, ISBN Prudký, L. Studie o hodnotách. Plzeň: Aleš Čeněk, ISBN

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výchova k hodnotám v současné škole

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výchova k hodnotám v současné škole UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Diplomová práce Bc. Pavlína Víchová Pedagogika sociální práce 2. ročník navazujícího magisterského studia Výchova

Více

Hodnotová orientace dětí a její utváření

Hodnotová orientace dětí a její utváření UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Hodnotová orientace dětí a její utváření BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: Prof. PhDr. Blahoslav Kraus,

Více

Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání. Hodnoty a hodnotová orientace adolescentů Bakalářská práce. Ing.

Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání. Hodnoty a hodnotová orientace adolescentů Bakalářská práce. Ing. Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání Hodnoty a hodnotová orientace adolescentů Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D. Vypracovala: Ing. Kateřina Makovská

Více

Vyšší odborná škola, Střední zdravotnická škola a Základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice

Vyšší odborná škola, Střední zdravotnická škola a Základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Vyšší odborná škola, Střední zdravotnická škola a Základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Postoj mladistvých k drogám na Mladoboleslavsku Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. Drahomíra Pavlíková Vypracovala:

Více

Hodnotové orientace dětí ve věku 6-15 let

Hodnotové orientace dětí ve věku 6-15 let Hodnotové orientace dětí ve věku 6-15 let Hodnotové orientace dětí ve věku 6-15 let Výzkumný tým: Mgr. Miroslav Bocan, garant výzkumu, NIDM Mgr, Hana Maříková, výzkumná pracovnice, NIDM Mgr. Adam Spálenský,

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra psychologie MOTIVACE ŽÁKŮ K VOLBĚ UČEBNÍHO OBORU

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra psychologie MOTIVACE ŽÁKŮ K VOLBĚ UČEBNÍHO OBORU ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra psychologie MOTIVACE ŽÁKŮ K VOLBĚ UČEBNÍHO OBORU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Pavla Šimlová Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku (11-1) Vedoucí

Více

HODNOCENÍ VZTAHU K PRARODIČŮM OČIMA ADOLESCENTŮ

HODNOCENÍ VZTAHU K PRARODIČŮM OČIMA ADOLESCENTŮ Univerzita Palackého v Olomouci Katedra psychologie Filozofické fakulty HODNOCENÍ VZTAHU K PRARODIČŮM OČIMA ADOLESCENTŮ Diplomová práce Autor: Vedoucí práce: Monika Zemanová PhDr. Martin Lečbych, Ph.D.

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra občanské výchovy Morální hodnoty a životní styl žáků 2. stupně Bakalářská práce Brno 2011 Vedoucí práce: PhDr. Milan Valach, Ph.D. Autor práce: Tereza

Více

Motivace ke cvičení juda pro děti ve věku 11 15 let

Motivace ke cvičení juda pro děti ve věku 11 15 let UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU Motivace ke cvičení juda pro děti ve věku 11 15 let Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Mgr. Radim Pavelka Vypracoval: Mgr. Václav Úbl Praha,

Více

Děti v ringu dnešního světa

Děti v ringu dnešního světa RODINA Děti v ringu dnešního světa Hodnotové orientace dětí ve věku 6 až 15 let TATO PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY 1 Děti v ringu dnešního

Více

v teoretické části ráda pokračovala vysvětlením pojmu hodnota a roztřídila hodnoty podle některých autorů. Následně se zamyslím nad duchovním

v teoretické části ráda pokračovala vysvětlením pojmu hodnota a roztřídila hodnoty podle některých autorů. Následně se zamyslím nad duchovním Úvod Oblast axiologie mne začala zajímat v době, kdy jsem začala cítit zodpovědnost sama za sebe a za svá rozhodnutí. Přemýšlela jsem, která řešení situací jsou správná, a tím pádem mne dovedou k duševnímu

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Vliv počítačových her na děti a mládež PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Bakalářská práce. Brno 2006 KATEDRA SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKY

MASARYKOVA UNIVERZITA. Vliv počítačových her na děti a mládež PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Bakalářská práce. Brno 2006 KATEDRA SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKY MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKY Vliv počítačových her na děti a mládež Bakalářská práce Brno 2006 Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Mgr. Tomáš Čech, Ph.D. Vypracovala:

Více

Názory a postoje studentů středních škol k rozvodu manželství. Lucie Poláchová

Názory a postoje studentů středních škol k rozvodu manželství. Lucie Poláchová Názory a postoje studentů středních škol k rozvodu manželství Lucie Poláchová Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Ve své bakalářské práci se zabývám názory a postoji studentů středních škol k rozvodu manželství.

Více

Vliv tělesné výchovy a sportu na charakterové a volní vlastnosti dětí. Vlastimil Zima

Vliv tělesné výchovy a sportu na charakterové a volní vlastnosti dětí. Vlastimil Zima Vliv tělesné výchovy a sportu na charakterové a volní vlastnosti dětí Vlastimil Zima Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá problematikou tělesné výchovy a sportu dětí. Zabývá

Více

Pozitivní ovlivňování životních postojů a Orientační dny pro mládež jako formy primární prevence

Pozitivní ovlivňování životních postojů a Orientační dny pro mládež jako formy primární prevence UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Evangelická teologická fakulta Bakalářská práce Pozitivní ovlivňování životních postojů a Orientační dny pro mládež jako formy primární prevence Vedoucí práce: Ing. Mgr. Jan

Více

Motivační systém zdravotních sester. v nemocnici. Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií. magisterská diplomová práce

Motivační systém zdravotních sester. v nemocnici. Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií. magisterská diplomová práce Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Motivační systém zdravotních sester v nemocnici magisterská diplomová práce Autor práce: Bc. Pavla Juráková Vedoucí diplomové práce: PhDr. Alena Lubasová

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Ústav pedagogiky a sociálních studií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Dáša Majdová

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Ústav pedagogiky a sociálních studií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Dáša Majdová UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav pedagogiky a sociálních studií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Dáša Majdová Prožívání volného času u adolescentů ubytovaných v domově mládeže Olomouc 2015 Vedoucí

Více

Psychologické aspekty nákupního chování spotřebitele

Psychologické aspekty nákupního chování spotřebitele Mendelova zemědělská a lesnická universita v Brně Provozně ekonomická fakulta Psychologické aspekty nákupního chování spotřebitele Diplomová práce Autor: Jan Doné Vedoucí práce: PhDr. Helena Pavlíčková

Více

Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku

Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: doc. PhDr.

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra psychologie

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra psychologie MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra psychologie Vliv vybraných psychomotorických aktivit na pozornost dětí mladšího školního věku DISERTAČNÍ PRÁCE Vypracovala: Vedoucí disertační práce:

Více

Komparace školních vzdělávacích programů ve škole podporující zdraví a v běžné mateřské škole. Petra Tomečková

Komparace školních vzdělávacích programů ve škole podporující zdraví a v běžné mateřské škole. Petra Tomečková Komparace školních vzdělávacích programů ve škole podporující zdraví a v běžné mateřské škole Petra Tomečková Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Tato práce se zabývá tématem podpory zdraví u dětí mateřských

Více

Volný čas a způsoby jeho trávení u dětí staršího školního věku Pohled na situaci ve městě Česká Třebová

Volný čas a způsoby jeho trávení u dětí staršího školního věku Pohled na situaci ve městě Česká Třebová Volný čas a způsoby jeho trávení u dětí staršího školního věku Pohled na situaci ve městě Česká Třebová Petra Vítková Bakalářská práce 2007 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá volným časem a způsoby

Více

Volný čas a jeho vliv na výchovu mládeže

Volný čas a jeho vliv na výchovu mládeže UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Volný čas a jeho vliv na výchovu mládeže Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr. František Šnitr Vypracoval:

Více

Rozvoj lidských zdroj

Rozvoj lidských zdroj 2010 Rozvoj lidských zdroj Robin ejka ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJ Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Cíle a obsah předmětu Rozboj lidských zdrojů... 3 1.2 Rozvrh samostatného studia předmětu... 3 1.3 Prameny (základní a

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Antisociální chování dospívajících. Lenka Křetínská

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Antisociální chování dospívajících. Lenka Křetínská Masarykova univerzita, Filozofická fakulta Psychologický ústav Studijní rok 2007/2008 DIPLOMOVÁ PRÁCE Antisociální chování dospívajících (Adolescent Antisocial Behaviour) Lenka Křetínská Vedoucí diplomové

Více

Poradenství pro mládež a jeho využití v práci s mladými lidmi v rámci křesťanských společenství v dané lokalitě

Poradenství pro mládež a jeho využití v práci s mladými lidmi v rámci křesťanských společenství v dané lokalitě MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta sociálních studií Katedra sociální politiky a sociální práce Poradenství pro mládež a jeho využití v práci s mladými lidmi v rámci křesťanských společenství v dané

Více

PROBLÉMOVÝ ŽÁK V DNEŠNÍ DOBĚ

PROBLÉMOVÝ ŽÁK V DNEŠNÍ DOBĚ Technická univerzita v Liberci Pedagogická fakulta Studijní obor: Souběžné doplňkové pedagogické studium PROBLÉMOVÝ ŽÁK V DNEŠNÍ DOBĚ Problem pupil nowadays Der problematische Schüler in heutiger Zeit

Více

Univerzita Karlova v Praze. Filozofická fakulta. Studijní program: Informační studia a knihovnictví Studijní obor: Informační studia a knihovnictví

Univerzita Karlova v Praze. Filozofická fakulta. Studijní program: Informační studia a knihovnictví Studijní obor: Informační studia a knihovnictví Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav informačních studií a knihovnictví Studijní program: Informační studia a knihovnictví Studijní obor: Informační studia a knihovnictví Kateřina Kamrádková

Více

PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ V DĚTSKÉM DOMOVĚ

PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ V DĚTSKÉM DOMOVĚ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav speciálněpedagogických studií MILADA KADALOVÁ III. ročník kombinované studium Obor: Speciální pedagogika pro výchovné pracovníky PREVENCE SOCIÁLNĚ

Více

VOLNÝ ČAS A ZÁJMOVÉ AKTIVITY V DĚTSKÝCH DOMOVECH. Diplomová práce

VOLNÝ ČAS A ZÁJMOVÉ AKTIVITY V DĚTSKÝCH DOMOVECH. Diplomová práce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií IVETA KLEPKOVÁ Obor: Pedagogika sociální práce VOLNÝ ČAS A ZÁJMOVÉ AKTIVITY V DĚTSKÝCH DOMOVECH Diplomová práce

Více