PŘÍJMY. C E L K E M P Ř Í J M Y xxxx xxxx Obec Černouček - schválený rozpočet na rok Stránka 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍJMY. C E L K E M P Ř Í J M Y xxxx xxxx 3 495 000. Obec Černouček - schválený rozpočet na rok 2015. Stránka 1"

Transkript

1 PŘÍJMY poznámka NÁZEV POLOŽKY odd. pol částka (Kč) daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti - sdílená část xxxx PBÚ 2612 daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti - 1,5% motivace xxxx PBÚ 4634 daň z příjmů fyzických osob ze SVČ - sdílená část xxxx PBÚ 1652 daň z příjmů fyzických osob ze SVČ - 30% motivace obcí xxxx PBÚ 1628 daň z příjmu fyzických osob z kap. Výnosu - vybíraná zvl.sazbou xxxx PBÚ 1660 daň z příjmů právnických osob xxxx PBÚ 641 daň z příjmů právnických osob za obec xxxx daň za obec daň z přidané hodnoty xxxx PBÚ 1679 poplatek za komunální odpad xxxx KO - lístky a nálepky poplatek ze psů xxxx odvod loterií a podobných her kromě výh.hracích automatů xxxx správní poplatky xxxx správnípopl. daň z nemovitostí xxxx PBÚ 633 neinvestiční přijaté transféry z všeob.pokl.správy xxxx neinvestiční přijaté transféry ze SR v rámci SDV xxxx výkon státní správy ostatní neinvestiční přijaté transféry ze stát.roz. xxxx Úřad práce ( EU CZ) investiční přijaté transféry od státních fondů xxxx investiční přijaté transféry od obcí xxxx OÚ Ctiněves-na spl.kanalizace obcí bez ODPA příjmy z poskytování služeb vstupné - víceúčelové hřiště sportovní zařízení v majetku obce příjmy z poskytování služeb V/S hospoda (270x12=3240) příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí hospoda a obchod (49200) nebytové prostory příjmy z poskytování služeb hrobové místo vč.služeb pohřebnictví ostatní příjmy z vlastní činnosti věcné břemeno příjmy z prodeje pozemků prodej pozemků komunální služby a územní rozvoj příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za úč.prodeje) KO/prodej popelnic přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady KO/dobropis za lístky a nálepky sběr a svoz komunálních odpadů přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady EKO-KOM (tříděný odpad) využ.a zneškodňování komunálních odpadů příjmy z poskytovaných služeb a výrobků hlášení,kopírování činnost místní správy příjmy z úroků úroky BÚ obecné příjmy a výd. z fin.operací C E L K E M P Ř Í J M Y xxxx xxxx Stránka 1

2 VÝDAJE NÁZEV POLOŽKY odd. pol částka (Kč) nákup materiálu jinde nazařazený opravy a udržování budovy,haly,stavby rekonstrukce MK a geometr.plány silnice budovy,haly,stavby rekonstrukce chodníků a geometr.plány ostatní záležitosti pozemních komunikací opravy a udržování opravy BUS zastávek provoz veřejné silniční dopravy drobný dlouhodobý majetek dopravní zrcadlo, radar opravy a udržování radar - měření rychlosti bezpečnost silničního provozu nákup materiálu jinde nazařazený přechodná doprav.značení ostatní záležitosti v silniční dopravě opravy a udržování pitná voda nákup ostatních služeb odvádění a čištění odpadních vod nákup ostatních služeb vyčištění rybníku vodní díla v zemědělské krajině služby telekomunikací a radiokomunikací rozhl.popl. opravy a udržování oprava rozhlasu rozhlas a televize ostatní osobní výdaje DPP kulturní akce odměny za užití duševního vlastnictví OSA knihy,učební pomůcky, tisk informační brožury nákup materiálu jinde nazařazený mater.na kulturní akce nákup ostatních služeb hudba,klaun - pouť,zábava,karneval,dd,mikuláš pohoštění při kulturních akcí věcné dary vítání obč.,jubil.,mikuláš,ceny-soutěž, DD finanční dary obyvatelstvu fin.dar při nar.dítěte nespecifikované rezervy ost.záležitosti kultury,církví a sděl.pr ostatní osobní výdaje DPP správce víceúčelové hřiště drobný dlouhodobý majetek nákup materiálu jinde nazařazený víceúčelové hřiště sportovní zařízení v majetku obce ostatní neinv.transfery občanským sdružením ZORA - fin.příspěvek ostatní tělovýchovná činnost nákup materiálu jinde nazařazený písek, OTE Stránka 2

3 nákup ostatních služeb revize herních prvků samost.mov.věci a soubory mov.věcí dětské hřiště-herní prvky využití volného času dětí a mládeže neinv.transfery občanským sdružením přísp.hospic Sv.Štěpána Hospice drobný dlouhodobý majetek kamna - sál nákup materiálu jinde nazařazený mater.na opravu, OTE studená voda zál.hospoda (270Kč/měs.) elektrická energie zál.4200kč (350kč/měs.) nákup ostatních služeb revize, kontrola komínu opravy a udržování výměna oken pohost. nebytové hospodářství hospoda a prodejny drobný dlouhodobý majetek vánoční výzdoba nákup materiálu jinde nazařazený mater.na opravu elektrická energie el.vo (5310kč/měs.) nákup ostatních služeb montáž a demontáž vánoční výzdoby opravy a udržování budovy,haly,stavby veřejné osvětlení drobný dlouhodobý majetek nákup materiálu jinde nazařazený materiál na opravu zdi hřbitova nákup ostatních služeb kontejner - odvoz opravy a udržování zeď a střecha márnice (250000dot vl.) nespecifikované rezervy rezerva samostatné mov.věci a soubory mov.věcí kontejner - nákup pohřebnictví ostatní nákupy dl.nehmotného majetku územní plán obce územní plánování platy zaměstnanců v pracovním poměru VPP EU CZ OÚ ostatní osobní výdaje povinné pojistné na soc.zabezpečení VPP EU CZ OÚ povinné pojistné na zdravotní zabezpečení VPP EU CZ OÚ ostatní povinné poj.hrazené zaměstnavatelem úraz.poj.zam. ochranné pomůcky drobný hmotný dlouhodobý majetek lavičky,květináče, apod. materiál (venkovní majetek obce) materiál pro venkovní prostory nákup ostatních služeb (venkovní majetek obce) geometr.plány pozemků opravy (venkovního majetku obce - oplocení atd.) opr.venkovního majetku náhrady mezd v době nemoci pozemky komunální služby a územní rozvoj nákup zboží nákup pytlů a popelnic nákup ostatních služeb vývoz popelnic (lístky+nálepky) ost.neinv.dotace veř.rozpočtům územní úrovně čl.přísp.sono sběr a svoz komunálních odpadů nákup ostatních služeb objemný odpad sběr a svoz ost.odpadů nákup ostatních služeb SONO/nebezp.odp. Stránka 3

4 nebezpečné odpady nákup ostatních služeb A.S.A./tříděný odpad, bioodpad využívání a zneškodňování komun.odpadů budovy,haly,stavby PD sběrný dvůr (50000dotace+50000vl.) ostatní nakládání s odpady ostatní osobní výdaje drobný hmotný dlouhodobý majetek nákup materiálu jinde nazařazený mater.na opravu techniky,postřiky,ost.mater. pohonné hmoty a maziva služby peněžních ústavů pojištění - technika na zeleň nákup ostatních služeb výsadba a kácení veř.zeleně, parkové úpravy opravy a udržování opr.strojů a přístrojů na zeleň(dodavatelem) péče o vzhled obcí a veř. zeleň ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím SMO ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně Svazek obcí Podřipsko, Euroregion ost.činnosti související se službami pro obyv nespecifikované rezervy krizové stavy ochrana obyvatelsta služby telekomunikací a radiokomunikací tel.popl. - kriz.telefon ostatní správa v oblasti krizového řízení ostatní osobní výdaje drobný hmotný dlouhodobý majetek nákup materiálu jinde nazařazený studená voda elektrická energie kč/měs. pohonné hmoty a maziva služby peněžních ústavů pojištění - vozík konzultační, poradenské a právní služby požární řád - aktualizace služby školení a vzdělávání opravy a udržování cestovné pohoštění věcné dary budovy,haly,stavby rek.požární zbrojnice požární ochrana - dobrovolná část odměny členů zastupitelstva obcí a krajů povinné pojistné na zdravotní zabezpečení cestovné zastupitelstva obcí ostatní osobní výdaje knihy, učební pomůcky a tisk drobný hmotný dlouhodobý majetek nákup materiálu jinde nezařazený kanc.potřeby, OTE, razítka, náplně do tiskáren studená voda plyn Kč/měs. (vytápění) elektrická energie Kč/měs. pevná paliva uhlí nákup ostatních paliv a energie PB lahev Stránka 4

5 služby pošt služby telekomunikací a radiokomunikací konzultační, poradenské a právní služby zpracování dat a sl.souv.s inf.a kom.technologií sw práce, roční udrž.popl.gordic, lic.prodl.avg nákup ostatních služeb ek.činnost, certifikáty,revize,czechpoint, atd. opravy a udržování programové vybavení pohoštění Ostatní nákupy j.n neinv.transfery obcím přestupky nákup kolků platby daní a poplatků SR popl.kn, FÚ platby daní a poplatků krajům, obcím správní popl. dary obyvatelstvu nespecifikované rezervy budovy,haly,stavby činnost místní správy služby peněžních ústavů popl.bú obecné př. a výd. z fin. operací služby peněžním ústavům poj.majetku - Česká pojišťovna pojištění funkčně nespecifikované platby daní a poplatků státnímu rozpočtu DPPO za obec ostatní finanční operace ostatní neinv.dotace nezisk.organizacím volby EP=11016Kč, ZO=10779Kč finanční vypořádání minulých let C E L K E M V Ý D A J E xxxxxxx xxxxxxx FINANCOVÁNÍ změna stavu prostředků na bank. účtech uhrazené splátky dlouhodobě přijatých půjček financování - součet za tř.8 xxxxx xxxxx 0 příjmy - výdaje (saldo příjmů a výdajů) 0 financování 0 příjmy celkem výdaje kryté pol.8115 (přebytkem z min.let) (změna stavu na BÚ) celkem příjmy výdaje celkem splátky půjček pol celkem výdaje třída 1 - daňové příjmy třída 2 - nedaňové příjmy třída 3 - kapitálové příjmy 0 Stránka 5

6 třída 4 - přijaté transféry celkem příjmy třída 5 - běžné neinv.výdaje třída 6 - kapitálové inv.výdaje celkem výdaje třída změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech třída uhrazené splátky dl.přijatých půj.prostř celkem financování 0 Na r.2015 je sestaven vyrovnaný rozpočet. Splátky úvěru budou kryty fin.prostředky z minulých let. Závazný ukazatel byl určen paragraf. Návrh rozpočtu vyvěšen na úřední desce a elektronické desce OÚ od do Rozpočet byl projednán a schválen Zastupitelstvem obce Černouček na veřejném zasedání dne: Schvalování rozpočtových opatření na účetní obd.na r dle ZO č , bod č.4 ze dne ZO Černouček stanovuje v souladu s 102 odst.2 písm. a) zákona č.128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů kompetenci starosty obce k provádění jednotlivých rozpočtových opatření do výše 100 tis.kč, dle 16 zákona č.250/2000 Sb., jimiž může dojít ke změnám závazných ukazatelů rozpočtu obce. Rozpočtová opatření ve vyšších částkách může starosta obce samostatně provádět jen v případech: a) rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů b) kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu obce, v případě havárií nebo stavu nouze, vývoj k odvrácení možných škod, dále když včasné rpovedení úhrady je vázáno penalizací a dopady penalizací mohou výrazně překročit případná rizika z neoprávněné úhrady c) úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další nutné výdaje, kdy schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože výdaj musí být realizován. Zastupitelstvo obce bude informováno o každém rozpočtovém opatření provedeném v kompetenci starosty na nejbližším zasedání zastupitelstva konaném po schválení rozpočtového opatření starostou s ústním odůvodněním. Stránka 6

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Vargová Magda Datum zpracování: 26.03.2015 Čas zpracování: 12h 6m47s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: učetní Datum zpracování: 15.05.2015 Čas zpracování: 14h33m22s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Lenka Rejlková Datum zpracování: 05.02.2015 Čas zpracování: 9h29m27s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Jana Vontrobová Datum zpracování: 22.05.2015 Čas zpracování: 12h15m14s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 06.05.2015 Čas zpracování: 10h41m14s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: R. Pilařová Datum zpracování: 17.03.2015 Čas zpracování: 15h30m23s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

OBEC VILANTICE IČO: 00580767 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

OBEC VILANTICE IČO: 00580767 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 OBEC VILANTICE IČO: 00580767 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 1111 Daň z příjmu FO ze záv.čin. 360000 1112 Daň z příjmu FO ze SVČ 22000 1113 Daň z příjmu FO z kap.výn. 42000 1121 Daň z příjmu

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 26.03.2015 Čas zpracování: 11h46m42s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: R.Nývltová Datum zpracování: 28.04.2015 Čas zpracování: 11h 4m14s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR Dvorska 9 Datum zpracování: 05.05.2015 Čas zpracování: 8h53m 7s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obecní úřad Zahájí Zahájí 4 373 48 Dívčice Návrh rozpočtu na rok 2014 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka NÁVRH 0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 550 000.00 0000 1112

Více

ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015-návrh

ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015-návrh OBEC DOLNÍ PĚNA, DOLNÍ PĚNA 27, 377 01 DOLNÍ PĚNA, IČ 00512940 ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015návrh PŘÍJMY NÁVRH ROZPOČTU 2015 DAŇOVÉ PŘÍJMY 0 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn. 700 000,00 0 1112

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Zdeňka Trvajová Datum zpracování: 14.05.2015 Čas zpracování: 13h 0m 9s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 1341 Poplatek ze psů 67 70 75 1343 Poplatky za užívání veřej. prostranství 3 3 3 1361 Správní poplatky 60 110 120 1511 Daň z nemovitých

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Hozová Datum zpracování: 04.02.2015 Čas zpracování: 15h 4m40s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: Bernkrautová Datum zpracování: 15.05.2007 Čas zpracování: 12h21m53s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Romana Panicová Datum zpracování: 13.05.2015 Čas zpracování: 16h 4m 9s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: učetní Datum zpracování: 26.05.2015 Čas zpracování: 15h 9m15s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Lenka Večeřová Datum zpracování: 19.02.2015 Čas zpracování: 14h55m29s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Kozomín Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 14.4.2015 Údaje o organizaci Název Adresa Obec Kozomín Kralupská 28 27745 Úžice IČ Právní forma 00662283 Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Více

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000 Rozpočet 2010 pracovní podklad položkově Příjmy OdPa Rozpočet pol 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 300 000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 500 000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit výnosů

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: učetní Datum zpracování: 13.05.2015 Čas zpracování: 9h 1m41s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Více

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Havelková Seifertová Datum zpracování: 19.01.2012 Čas zpracování: 22h18m 4s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 M Ě S T O Š t í t y IČO : 00303453 DIČ : CZ00303453 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Údaje o organizaci identifikační

Více

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více