ZÁPIS SETKÁNÍ. Pracovní skupina Děti, mládež a rodiny s dětmi. -rodiny s dítětem/dětmi

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁPIS SETKÁNÍ. Pracovní skupina Děti, mládež a rodiny s dětmi. -rodiny s dítětem/dětmi"

Transkript

1 ZÁPIS SETKÁNÍ Pracovní skupina Číslo zápisu: 03/2008 Datum: 10. prosince Místo setkání: místnost 153, 1.patro, Malinovského nám. 3 Program: 1. Uvítání, program, úkol z předchozího setkání 2. Analýza priorit jednotlivých cílových skupin 2.1 Zápis podskupiny: rodiny s dítětem/dětmi a oběti domácího násilí a trestné činnosti 2.2 Zápis Podskupina: Děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy 3. Závěr ad. 1 Uvítání, program, úkol z předchozího setkání Vedoucí skupiny spolu s koordinátorem přivítali všechny přítomné a krátce představili program setkání. Poté se členové skupiny vrátili ještě k tabulce soc. služeb pro děti, mládež a rodiny. Bylo upřesněno jak které informace vyplnit. Zazněl dotaz, zda do počtu zaměstnanců započítávat i pracovníky na dohodu o práci a dobrovolníky nebo jen akreditované zaměstnance. Bylo odpovězeno, že je třeba započítávat všechny zaměstnance, kromě dobrovolníků. Dále se objevily nejasnosti ohledně uvádění kapacity služby. Kapacitu je třeba uvést buď jako počet klientů nebo počet intervencí/kontaktů (příp. obojí) a také je třeba uvést kapacitu okamžitou nebo denní (příp. oboje) a roční kapacitu. Je také třeba vyplnit všechny kolonky v tabulce. Pokud se organizace některá kolonka netýká, stačí ji proškrtnout či napsat bez omezení, zdarma apod. Dole má tabulka posuvnou lištu, kterou je třeba posunout doprava tak, aby bylo možné vyplnit všechny kolonky (personální a finanční zajištění služby). Vše co doplníte či upravíte prosím zvýrazněte červeně. Bylo dohodnuto, že tabulka bude doplněna o poslední informace jenž zástupci organizací poskytli a poté bude tabulka ještě jednou rozeslána k závěrečné kontrole (nebo k příp. doplnění). Na další pracovní skupině by pak měla být k dispozici již ucelenější analýza, ze které bude možné také vycházet při formulování priorit a opatření (bude možné srovnávat rozpočty, počty úvazků apod.). ad. 2 Analýza priorit jednotlivých cílových skupin Tématem dalšího bodu programu byly priority komunitního plánu. V rámci debaty o prioritách a opatřeních se přítomní rozdělili podle cílových podskupin: -rodiny s dítětem/dětmi -děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, -oběti domácího násilí a trestné činnosti.

2 Protože poslední jmenovanou skupinu zastupovali pouze dva lidé, spojila se skupinou rodiny s dětmi. Cílem diskuze bylo zhodnotit předchozí priority a v návaznosti na to zformulovat priority nové (příp. upravit ty stávající), které budou na další schůzce rozpracovány do konkrétních opatření a aktivit. ad. 2.1 Zápis podskupiny rodiny s dítětem/dětmi a oběti domácího násilí a trestné činnosti Diskusi v této skupině vedl Vít Janků. Skupina probrala opatření 2, 3, 4. Několikrát narazila na problém chybějících zástupců organizací uvedených jako realizátoři daného opatření. Priorita č.2 Sanace obnova narušených funkcí rodiny Opatření 2.1. Podpora rozvoje terénních sociálních služeb, zejména rodinné sociální asistence včetně poradenství Je stále potřebnou službou - spolupráce s jinými organizacemi zabývajícími se krizovou intervencí, provozují dvě organizace - FSS a Triáda, u Triády zatím ohledně této služby nejsou známy žádné konkrétní informace, FSS má v plánu službu zaregistrovat. Je třeba tuto službu rozšířit i o asistované styky s rodiči i o víkendech. Zajistit odbornou pomoc a bezpečné prostředí. Nejen u rodičů, kteří mají styk s dítětem nařízený soudně v zařízení ( např. PC Triáda, KC Spondea, KC pro děti a mládež Hapalova). Tato potřeba se týká i rodičů z okolí Brna, kteří s dětmi tráví část dne o víkendu a nemají s nimi po tuto dobu kde být. Ratolest Brno sociálně aktivizační program pro děti a mládež (SAP) nabízí také terénní sociální služby, které jsou primárně zaměřené na samotné dítě/děti, což se samozřejmě děje za podpory a spolupráce s celou rodinou. V budoucnu uvažují o rozšíření práce s celým rodinným systémem. Terénní služby probíhají zejména za pomoci dobrovolníků, kteří se pravidelně a individuálně scházejí s dítětem. Vnímají jako důležité podpořit rozvoj této terénní služby, protože poptávka po ní stále roste. Velmi dobře spolupracují s PPP, SVP, odbory sociální péče. Nutno podotknout, že provozují i ambulantní služby formou individuálních i skupinových setkávání se s uživateli. Rovněž nabízí i poradenství pro rodiče našich uživatelů. V současné době je tato služba jedinou registrovanou službou v Brně. Navrhují přiřadit k opatření i jejich terénní sociální služby, ne však pouze se zaměřením na rodinné sociální asistenty, ale na i podporu samotného dítěte, který v takovéto rodině musí fungovat. Opatření 2.2. Podpora dítěte při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodiči V Brně neexistují řízené styky s dítětem během víkendu - není kde a není placený pracovník, přitom ke styku s dítětem dochází právě nejvíce o víkendech Co se týče opatření 2.1. a 2.2. ukazuje se, že chybí podpora asistovaného bydlení. Je třeba vytvořit chráněného bydlení pro rodiny s dětmi s celodenní odbornou pomocí a asistencí. V takovém zařízení by byly samostatné bytové jednotky pro rodiče, jejichž intelektové schopnosti, sociální dovednosti jsou sníženy, nebo kteří trpí nějakým psychiatrickým onemocněním

3 ( schizofrenie), může se u nich objevit např. porucha osobnosti, epilepsie atd. Většinou jde o rodiče, kteří nejsou schopni samostatně bez odborné pomoci vést a vychovávat děti. Tito rodiče nesplňují podmínky pro umístění do azylových zařízení v síti sociálních služeb v rámci města Brna poskytovaných v současné době. Smysl tohoto zařízení by spočíval v tom, že by se rodiče za odborné pomoci a vedení učili rozvíjet své rodičovské kompetence, děti by byly pod odborným dohledem. Za asistence odborníků ( psychologa, sociálního pracovníka, speciálního pedagoga, příp. psychiatra) by se rodiče učili rodičovským dovednostem, komunikaci s dětmi. Dopad : zabránění rozpadu rodiny, umístění dětí do dětských domovů podpora rodičovských schopností a kontaktu s dítětem osvojení si základních výchovných postupů a péči o dítě za odborného vedení Aktivita : chráněné bydlení za odborné asistence s celodenní odbornou pomocí Opatření 2.3. Podpora skupinové terapie pro rodiče a děti Panují nejasnosti - opatření zaměřeno na investici, která se neuskutečnila a službu si organizace zatím neregistrovala - CSS by se k tomu mělo vyjádřit Opatření 2.4. Podpora profesního vzdělávání rodinných terapeutů Všechny přítomné organizace se shodly, že služeb městských poraden a Bethesdy využívají, neboť nemají ve svých týmech povětšinou terapeuty, terapeutický výcvik byl znovu odsouhlasen jako nezbytná součást k poskytování kvalitní rodinné terapie. Opatření 2.5. Podpora poradenství a krizové intervence pro těhotné ženy v tíživé životní situaci Služba probíhá a stoupá o poradenství zájem, spolupráce s azylovými domy Návrh na nové opatření 2.6. Zvýšení kapacity poradenských služeb v oblasti krizí v partnerství, manželství a rodině - bylo poukázáno na nekoncepční přístup - poptávka po poradenství v partnerských a rodinných krizích stoupá (čekací doba se zvýšila na 1 měsíc) přitom byla zrušena poradna pro Brno- venkov a očekává se, že klienty převezmou městské poradny. Následkem čehož se čekací doba se ještě zvýší a mnoho klientů zůstane bez pomoci. Zúčastněné organizace apelují na posílení kapacity, protože posílají svoje klienty do poraden a ti nejsou obslouženi, čímž jsou ohroženy i následné služby nebo jejich dobré intervenčně-krizové výsledky. Tyto organizace jinak budou muset zaměstnávat svoje psychology, což služby prodraží a výsledně prostředky na ně budou žádány na městě Brně. Priorita č. 3 Podpora fungující rodiny úplné i neúplné Opatření 3.1. Rozvíjení rodičovských kompetencí Je součástí sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi, pakliže organizace splňuje i její další

4 náležitosti. Opatření ponecháno, počítá se s rozšířením a větší spoluprací s azylovými domy a krizovými a nízkoprahovými centry. Opatření 3.2. Prevence sociální izolace rodičů pečujících o děti prostřednictvím podpory vzniku a fungování mateřských a rodinných center Opatření 3.3. Zvýšení zaměstnatelnosti matek po rodičovské dovolené 3.2 a 3.3 byl vysloven souhlas, aby tyto typy služeb byly součástí komunitního plánu i když nebudou financovány z rozpočtu sociálního odboru. Opět je zde vítaná spolupráce s azylovými domy a krizovými centry jako služba další péče a doprovázení včetně začlenění do společnosti Priorit č. 4 Pomoc obětem násilí Opatření 4.1. Posílení personální kapacity odborného sociálního poradenství pro oběti násilí Toto opatření je určeno přímo pro sdružení Persefona, které nebylo účastno, bude požádáno o popis opatření, dle vyjádření ostatních azylových organizací je poradenství dostačující. Opatření 4.2. Rozšíření personální kapacity následné péče o oběti trestných činů a rodinných příslušníků Opatření přímo pro sdružení Persefona, které nebylo účastno, bude požádáno o popis opatření V obou případech 4.1.,4.2. by mělo jít o koncepční domluvu všech současných poskytovatelů ne podporu jednoho zařízení Opatření 4.3. Rozšíření prostorové a personální kapacity azylového zařízení s utajenou adresou Opatření zůstává, prostředky sehnány díky IPRM, zahájení nového provozu v roce nutno domluvit kapacitu s ostatními poskytovateli a předem promyslet spolupráci Opatření 4.4. Rozšíření personální kapacity azylových zařízení v městě Brně Rozšířit kapacitu psychologického poradenství buď posílením současných poraden a spoluprací s nimi (efektivnější) nebo získáním pracovních úvazků v každém zařízení, to samé v oblasti právních služeb - promyslet koncepci - potřeba je vysoká. Opatření 4.5. Podpora současné služby krizových lůžek v azylových zařízeních v Brně Není bohužel jako registrovaná sociální služba - buď udělit výjimku - neboť potřebná je. Nebo si organizace musí sehnat peníze jinde, což se daří s obtížemi, je pravděpodobné, že služba zanikne i přes svoji potřebnost a návaznost na další ubytování. Sociální pracovnice na městských částech jsou k této službě nastaveny kladně, protože umožňuje zařídit klientce vše potřebné k přijetí do domova Opatření 4.6. Rozšíření činnosti intervenčního centra Služba uznána jako potřebná, očekává se vyjádření SPONDEi Opatření 4.7. Vybudování kapacity pro krizové ubytování specifických cílových skupin ohrožených násilím Není součástí sociálních služeb, ale je to služba potřebná - požádat o udělení výjimky, očekává se vyjádření SPONDEi. Chybí také krizová lůžka i pro týrané seniory (muže i ženy), které není možno v rámci města Brna umístit v žádném zařízení.

5 Zapsal: Ing. Mgr. Vít Janků a Hana Žižlavská ad 2.2 Zápis podskupina: Děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy Přítomni zástupci organizací: - A Kluby ČR - Městská policie, odbor prevence - Ratolest - Modrá linka - Sdružení pěstounských rodin - DROM - Armáda spásy - KCPK, OSP - Referát komunitního plánování a projektů, OSP Rekapitulace služeb 1) Odborné sociální poradenství. Přítomní se vyjádřili k dotazu, zda je poptávka uspokojena nebo zda je třeba služby doplnit. A kluby. Kapacita je dostatečná v oblasti sociálního poradenství. Řeší především alkoholismus a gambling. Závislost na hracích automatech se zvyšuje. Do budoucna je třeba učinit další kroky, ne formou poradenství, ale spíše prostřednictvím osvěty, prevence, vzdělávání, semináře, tj. doplňková služba. DROM. Řešením je regulace heren, příp. radikální řešení jejich zrušení, což je samozřejmě komplikované a nelze řešit skrze proces KPSS. Školy mají zájem o preventivní programy, které jsou poskytnuty zdarma, protože nemají finanční prostředky na úhradu. Chybí preventivní výukové programy (zejména se zaměřením na gambling). 2) Terénní služby Chybí terénní služba zaměřená na hráče. Modrá linka. Řeší řadu problémů, ale i gambling. Terénní služba je pro tuto oblast potřebná. Městská policie. Je třeba posílit kontrolu heren v rámci pravidelných pochůzek strážníků. Řešením by mohlo být nařízení ze strany vedení MP k provádění plošných a zejména pravidelných kontrol heren se zaměřením na děti a mládež.

6 KCPK. Působit na provozovatele heren a majitele restaurací je obtížné. Částečně se to snaží řešit projekt Policie ČR nazvaný Nová tvář prevence závislosti. V rámci projektu jsou majitelé provozoven informováni o možných sankcích za nalévání alkoholu mladistvým. Ratolest. Podstatnou část alkoholu získávají mladiství v obchodech, ne v restauracích. Chybí však sekundární protidrogová prevence pro děti do 15 let. Městská policie. Bylo upozorněno na problémy na ZŠ Sekaninova, kde se vyskytuje velký počet dětí pod vlivem návykových látek (tento problém se samozřejmě objevuje na školách obecně). Ratolest. V Brně chybí streetwork. V Brně tuto činnost vykonávají pouze 2 pracovníci a to jen na zkrácený úvazek (v rámci o. s. Ratolest). DROM. Chybí terénní práce nejen pro děti a mládež, ale také pro rodinu. S rodinou nepracuje nikdo. V rámci některého z opatření je vhodné uvést terénní službu pro závislé na hráčství. Je třeba, aby se zástupci zainteresovaných organizací spojili a společně navrhli řešení. Chybí detox pro děti do 15 let. Chybí terénní služba pro závislé děti do 15 let. 3) Nízkoprahová zařízení Ratolest. Nízkoprahové zařízení musí být propojeno s terénní prací. Funguje to v MČ Vinohrady a Líšeň. Skupiny jsou zpravidla: 6 12 let, Vhodná by byla například analýza, která by ukázala, ve kterých městských částech a v jakém množství je třeba zřídit nízkoprahová zařízení pro děti a mládež. Armáda spásy. Malé děti do 6 let vyžadují zvláštní péči, nemohou je přijímat. Potřeba zřídit při nízkoprahových zařízeních i terénní práci. Zpracovat analýzu, která by ukázala, kde jsou tato zařízení potřebná a v jakém množství. 4) Telefonická krizová pomoc Modrá linka. V současné době poskytují služby v době hodin. Je třeba nonstop provoz a zřízení chatroomu pro nonstop komunikaci po internetu. Poskytují telefonickou pomoc v různých situacích (vztahy, sexuální otázky, poruchy příjmu potravy, domácí násilí, závislosti apod.).

7 Je třeba zřídit nonstop linku a komunikaci s klientem prostřednictvím počítače (voip Skype). ad. 3 Závěr Na závěr bylo členům pracovní skupiny připomenuto, že se zápisem bude opět rozeslána tabulka ke konečnému doplnění tak, abychom na příští pracovní skupině měli k dispozici potřebná data pro další plánování a analyzování (tak jak je zmíněno v bodě 1). Příště bychom již měli konkretizovat a rozpracovat priority do opatření a aktivit KPSS. další setkání pracovní skupiny: středa 14. ledna 2009 v 9:30 na MMB Malinovského nám. 3 Cílové podskupiny:* Rodiny s dítětem/dětmi a oběti domácího násilí a trestné činnosti místnost 111 Děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy místnost 153 * v případě, že se dostaví jiný počet zástupců jednotlivých podskupin než minule, lze podskupiny dle potřeby přemístit. Zapsala Mgr. Lenka Štěpánková a Radim Janík Dne:

PRACOVNÍ SKUPINA DĚTI, MLÁDEŽ A RODINY

PRACOVNÍ SKUPINA DĚTI, MLÁDEŽ A RODINY PRACOVNÍ SKUPINA DĚTI, MLÁDEŽ A RODINY Zápis ze setkání Termín konání: pátek 13. 3. 2015 Časové rozvržení: 9:30 12:00 (občerstvení zajištěno) Místo konání: budova Magistrátu města Brna, Koliště 19 zasedací

Více

Akční plán sociálních služeb města Brna pro rok 2014. Prováděcí dokument ke Komunitnímu plánu sociálních služeb města Brna pro období 2013-2015

Akční plán sociálních služeb města Brna pro rok 2014. Prováděcí dokument ke Komunitnímu plánu sociálních služeb města Brna pro období 2013-2015 Akční plán sociálních služeb města Brna pro rok 2014 Prováděcí dokument ke Komunitnímu plánu sociálních služeb města Brna pro období 2013-2015 Proces komunitního plánování je od počátku otevřen všem, kdo

Více

PRACOVNÍ SKUPINA DĚTI, MLÁDEŽ, RODINY

PRACOVNÍ SKUPINA DĚTI, MLÁDEŽ, RODINY PRACOVNÍ SKUPINA DĚTI, MLÁDEŽ, RODINY Zápis ze setkání Termín konání: čtvrtek 16. 4. 2015 Časové rozvržení: 13:00 15:00 (občerstvení zajištěno) Místo konání: budova Magistrátu města Brna, Koliště 19 zasedací

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Město Polička Palackého nám. 160, 572 01 Polička Odbor sociálních věcí a zdravotnictví KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB pro město Poličku a části Střítež, Lezník a Modřec rok 2013 2016 navazuje na KPSS

Více

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod 1 Autoři dokumentu Členové pracovních skupin: - rodiny s dětmi, děti, mládež a mladí dospělí

Více

KOMUNITNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 NA OBDOBÍ 2010-2014

KOMUNITNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 NA OBDOBÍ 2010-2014 KOMUNITNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 NA OBDOBÍ 2010-2014 1 OBSAH: I. Základní informace a východiska 1.1. Seznam použitých zkratek 1.2. Metoda komunitního plánování a základní

Více

Vyhodnocení připomínkovacího řízení materiálu Návrh Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji na období 2012-2014

Vyhodnocení připomínkovacího řízení materiálu Návrh Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji na období 2012-2014 Vyhodnocení připomínkovacího řízení materiálu Návrh Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji na období 2012-2014 Připomínkovací řízení bylo vyhlášeno ve městě Brně v termínu

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE NA ROK 2014 Obsah 1. Úvod... 3 2. Popis aktuální sítě sociálních služeb a vymezení cílů akčního plánu... 4 2.1. Přehled sociálních služeb... 4 2.2.

Více

AKTUALIZACE NÁVRHOVÉ ČÁSTI PRO ROK 2011 AKČNÍ PLÁN 2011

AKTUALIZACE NÁVRHOVÉ ČÁSTI PRO ROK 2011 AKČNÍ PLÁN 2011 AKČNÍ PLÁN 2011 Aktualizovaná návrhová část Rozvojového plánu sociálních služeb města České Budějovice na roky 2008-2013 k 15.12.2010 Schváleno: RM dne 2.3.2011 usn. č. 359/2011 ZM dne 10.3.2011 usn. č.

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV VERZE: 10. 11. 2014 - K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Projekt Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb

Více

Návrh cílů a opatření 2. Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování

Návrh cílů a opatření 2. Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování Návrh cílů a 2.KPSS ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování Návrh cílů a 2. Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování

Více

Rodina a sociálněprávní PŘÍRUČKA PRO OBCE

Rodina a sociálněprávní PŘÍRUČKA PRO OBCE Rodina a sociálněprávní ochrana dítěte PŘÍRUČKA PRO OBCE Příručka pro obce Agentura pro sociální začleňování Rodina a sociálně-právní ochrana dítěte 2 Příručka pro obce / Rodina a sociálně-právní ochrana

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Chlebičov 2014-2017

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Chlebičov 2014-2017 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Chlebičov 2014-2017 Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvodní

Více

Vybrané statistické údaje o financování sociálních služeb a příspěvku na péči

Vybrané statistické údaje o financování sociálních služeb a příspěvku na péči MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Vybrané statistické údaje o financování sociálních služeb a příspěvku na péči Informace obsažené v materiálu jsou vybraným souborem dat, kterými disponuje MPSV z vlastních

Více

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CO JSOU SOCIÁLNÍ SLUŽBY? Sociální služby se tedy snaží: podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatele, jeho návrat do vlastního domácího prostředí, obnovení

Více

7 Sociální politika obce

7 Sociální politika obce ZÁKLADNÍ PRINCIPY FUNGOVÁNÍ SOCIÁLNÍ OBCE A JEJÍCH POLITIKA ORGÁNŮ OBCE Sociální politika obce PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D. Ing. Iva Červinková Mgr. Irena Sonntagová Domy, silnice, chodníky, vodovody,

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb správního obvodu ORP Šlapanice na období 2015 2018

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb správního obvodu ORP Šlapanice na období 2015 2018 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb správního obvodu ORP Šlapanice na období 2015 2018 3. komunitní plán ORP Šlapanice Projekt Komunitní plánování pro obec s rozšířenou působností Šlapanice CZ.1.04/3.1.03/97.00047

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ ORP ČESKÝ KRUMLOV. Návrh

PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ ORP ČESKÝ KRUMLOV. Návrh PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ ORP ČESKÝ KRUMLOV Návrh VERZE k 27.04.2012 (neprošlo jazykovou ani grafickou korekturou) ÚVODNÍ SLOVO Bude doplněno Strana 2 Obsah ÚVODNÍ SLOVO... 2 OBSAH... 3 1 ÚVODNÍ

Více

Úvodní slovo starosty

Úvodní slovo starosty Úvodní slovo starosty Obec. To není jen plocha ohraničená značkami, které oznamují začátek a konec daného území, komunikace na katastru té které obce, nemovitosti, obchody a další hmotná vybavenost, zeleň

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Strahovice 2014-2017

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Strahovice 2014-2017 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Strahovice 2014-2017 Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvodní

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2013

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2013 AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK prováděcí materiál ke Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji na období 2014 1 OBSAH ÚVOD 3 ZPRACOVATELSKÝ

Více

Sociální služby PŘÍRUČKA PRO OBCE

Sociální služby PŘÍRUČKA PRO OBCE Sociální služby PŘÍRUČKA PRO OBCE Příručka pro obce Agentura pro sociální začleňování Sociální služby 2 Příručka pro obce / Sociální služby obsah Agentura pro sociální začleňování Příručka pro obce Sociální

Více

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB Tento plán vznikl v rámci projektu města Kolína: Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019 reg. č. CZ.1.04/3.1.03/97.00057, který je podpořen z Evropského sociálního fondu

Více

Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, za rok 2013

Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, za rok 2013 Strana 1 Obsah: 1. Základní údaje o organizaci... 3 2. Přehled o činnosti v roce 2013...

Více

Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko. období 2015-2017

Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko. období 2015-2017 Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko období 2015-2017 Úvodní slovo Použitá terminologie a seznam zkratek Komunitní plánování (KP) 1 jde o metodu použitelnou při řešení a plánování celé řady

Více

METODIKA SLUŽBY METODIKA SLUŽBY METODIKA SLUŽBY METODIKA SLUŽBY METODIKA SLUŽBY METODIKA SLUŽBY

METODIKA SLUŽBY METODIKA SLUŽBY METODIKA SLUŽBY METODIKA SLUŽBY METODIKA SLUŽBY METODIKA SLUŽBY METODIKA SLUŽBY Podpora pro rodinu a dítě METODIKA SLUŽBY Podpora pro rodinu a dítě METODIKA SLUŽBY Podpora pro rodinu a dítě METODIKA SLUŽBY Podpora pro rodinu a dítě METODIKA SLUŽBY Podpora pro rodinu

Více

ANALÝZA POTŘEB CÍLOVÉ SKUPINY OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM A NACHÁZEJÍCÍ SE V NEPŘÍZNIVÉ SITUACI

ANALÝZA POTŘEB CÍLOVÉ SKUPINY OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM A NACHÁZEJÍCÍ SE V NEPŘÍZNIVÉ SITUACI Tato analýza vznikla v rámci projektu Komunitní plán sociálních služeb statutárního města Mladá Boleslav na období 2014-2018, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím operačního

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE NA ROK 2015 Obsah 1. Úvod... 3 1.1. Popis aktuální situace a zdrojů pro plánování sociálních služeb... 4 1.2. Proces plánování sociálních služeb...

Více

ÚVOD. 1 35 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). 2 3 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

ÚVOD. 1 35 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). 2 3 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Plán rozvoje sociálních služeb města Sokolova na období let 2014 2018 OBSAH ÚVOD... 1 1 Analýza města Sokolova... 4 1.1 Obecná charakteristika území... 4 1.2 Demografické údaje a sociální problémy... 5

Více

Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, za rok 2014. Výroční zpráva 2014 Strana 1

Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, za rok 2014. Výroční zpráva 2014 Strana 1 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, za rok 2014 Strana 1 Obsah: 1. Základní údaje o organizaci...3 2. Sociální služby v roce 2014...5 2.1

Více