Příjmy a výdaje sektoru vládních institucí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příjmy a výdaje sektoru vládních institucí"

Transkript

1 Příjmy a výdaje sektoru vládních institucí Obsahem tabulek jsou čtvrtletní údaje o nefinančních transakcích jednotek zatříděných do sektoru vládních institucí (S.13). Údaje vycházejí z nařízení č. 1221/2002 Evropského Parlamentu a Rady ke čtvrtletním nefinančním účtům sektoru vládních institucí a jsou sestaveny na základě administrativních a statistických čtvrtletních informačních zdrojů při použití matematickostatistických metod pro rozvrhy ročních údajů. Tato krátkodobá statistika běžných příjmů a výdajů je postupně revidována v závislosti na zpřesňování čtvrtletních a ročních zdrojových dat, ročních národních účtů a notifikací vládního deficitu a dluhu. Významnou úpravou v časové řadě od roku 1995 je alokace FISIMu do transakcí vládních institucí a současně i do výpočtu HDP. Sektor vládních institucí zahrnuje organizační složky státu, státní fondy, mimorozpočtové fondy (Pozemkový fond, Podpůrný a garanční lesnický a rolnický fond a Vinařský fond), transformační instituce (tj. Českou konsolidační agenturu, její dceřiné společnosti a Českou inkasní), Správu železniční dopravní cesty, veřejné vysoké školy, některé příspěvkové organizace, územní samosprávné celky a zdravotní pojišťovny. Zatřídění institucionálních jednotek do tohoto sektoru je v souladu s metodikou ESA95, Manuálem k vládnímu deficitu a dluhu a s požadavky na notifikace vládního deficitu a dluhu. Údaje vycházejí zejména z přímých administrativních zdrojů (z finančního výkazu o příjmech a výdajích, z výkazu zisku a ztráty vládních institucí) a ze čtvrtletního statistického zjišťování (VPI 3-04 a ZDP 3-04) u vybraných vládních institucí a z doplňkových informací např. o vládních garancích, kapitálových transferech, sociálním a zdravotním pojištění apod. Příjmy a výdaje organizačních složek státu, státních fondů a územních samosprávných celků jsou uváděny na bázi pokladního plnění. Proto se některé položky upravují na bázi předpisu. Údaje o daních a příspěvcích na sociální a zdravotní pojištění jsou upraveny metodou časového posunu (platba je posunuta do období, ve kterém nastala povinnost platby); na bázi předpisu jsou zaznamenány výdajové úroky za státní dluhopisy a přijaté půjčky. Údaje o mzdách, sociálních dávkách a dotacích se považují jako časově rozlišené. Ostatní vládní instituce zatříděné v sektoru S.13 účtují na bázi předpisu. Struktura a kódování nefinančních transakcí odpovídají rovněž pravidlům ESA95 a nařízení EU č. 1221/2002. Kód P označuje transakce s produkty (výrobky a službami), kód D označuje rozdělovací transakce, kód K položky akumulace a kód B bilanční položky jednotlivých účtů, a to v hrubém (G) nebo čistém (N) pojetí. Uvedené kódy jsou pak doplněny kódy číselnými, např. P.11 nebo B.1G. Symbol M (uvedený v tabulce místo čísla) značí, že se jev nevyskytoval nebo zápis není možný z logických důvodů a symbol L, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý. Uvádějí se následující ukazatele, a to: a) Ukazatele výdajů: mezispotřeba (P.2), náhrady zaměstnancům (D.1), ostatní daně z výroby (D.29), dotace (D.3), dotace na produkty (D.31), ostatní dotace na výrobu (D.39), důchod z vlastnictví (D.4), úroky (D.41), běžné daně z důchodů, jmění a jiné (D.5), sociální dávky jiné než naturální sociální transfery (D.62) a naturální sociální transfery, vztahující se k výdajům za zboží a služby, které je dodáváno tržními producenty domácnostem (D D D.63131), ostatní běžné transfery (D.7), úprava o změny čistého podílu domácností na rezervách penzijních fondů (D.8), kapitálové transfery (D.9), tvorba hrubého kapitálu, čisté pořízení nevyráběných nefinančních aktiv (P.5+K.2), tvorba hrubého kapitálu (P.5), tvorba hrubého fixního kapitálu (P.51), výdaje na konečnou spotřebu 1

2 (P.3), výdaje na individuální spotřebu (P.31), výdaje na kolektivní spotřebu (P.32), spotřeba fixního kapitálu (K.1). b) Ukazatele příjmů: tržní produkce, produkce pro vlastní užití a platby za ostatní netržní produkci (P.11+P.12+P.131), daně z výroby a z dovozu (D.2), daně z produktů (D.21), daň z přidané hodnoty (D.211), DPH odváděná do EU (D.211 (EU)), ostatní daně z výroby (D.29), ostatní dotace na výrobu (D.39), důchod z vlastnictví (D.4), úroky (D.41), běžné daně z důchodů, jmění a jiné (D.5), sociální příspěvky (D.61), skutečné sociální příspěvky (D.611), imputované sociální příspěvky (D.612), ostatní běžné transfery (D.7), kapitálové transfery (D.9), kapitálové daně (D.91), investiční dotace a ostatní kapitálové transfery (D.92+D.99), dotace přijaté od EU institucí (D.92 (EU)), hrubé úspory (B.8 G), čisté půjčky (+) / výpůjčky (-) (B.9). Důchod z vlastnictví (D.4), běžné daně z důchodů, jmění a jiné (D.5), ostatní běžné transfery (D.7) a kapitálové transfery (D.9) jsou vykázány jako příjem i jako výdaj vládních institucí. Tržní produkce, produkce pro vlastní užití a platby za ostatní netržní produkci (P.11+P.12+P.131): tržní produkci (P.11) tvoří zejména tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb a výnosy z pronájmu majetku (budov, kanalizačních a vodovodních sítí apod.). Podle rozhodnutí Eurostatu z března 2007 se zde zahrnují i tržby z poplatků za užívání dálnic a rychlostních silnic (dálniční známky a mýtné); úprava je prozatím provedena pouze od roku Produkce pro vlastní užití (P.12) zahrnuje údaj o aktivaci nehmotného a hmotného investičního majetku. Platby za ostatní netržní produkci (P.131) představují příjmy z poskytování služeb a výrobků za ceny ekonomicky nevýznamné (kdy méně než 50% produkčních nákladů je hrazeno z těchto prodejů), jako jsou příjmy ze školného, administrativní a soudní poplatky, poplatky za ukládání odpadů nebo poplatek za užívání veřejného prostranství apod. Mezispotřeba (P.2): zahrnuje nákupy materiálu, vody, paliva, elektrické energie, služeb, 95% cestovních výdajů (do roku %), některé správní poplatky, soudní poplatky nebo spotřebu drobných předmětů, jejichž cena je nižší než Kč. Položka také zahrnuje výdaje na destruktivní techniku. Naopak výdaje spojené s finančním leasingem jsou vyloučeny. Náhrady zaměstnancům (D.1): se skládají z mezd a platů (peněžních a naturálních) a příspěvků na sociální zabezpečení. Mzdy a platy (hrubé) zahrnují např. základní mzdy a platy, prémie a odměny nebo odstupné (při skončení pracovního poměru) a naturální mzdu (např. hodnotu výrobků a služeb poskytovanou zaměstnancům zdarma nebo se slevou, uniformy, stravenky, příspěvky na rekreaci, kulturu a sport apod.). Sociální příspěvky zaměstnavatele obsahují zákonné příspěvky na sociální a zdravotní pojištění a imputované sociální příspěvky hrazené zaměstnavatelem, např. příspěvek na penzijní připojištění nebo v případě sociální nouze apod. Daně z výroby a dovozu (D.2): tvoří daně z produktů (D.21) (např. daň z přidané hodnoty, spotřební daně, daň z převodu nemovitostí, cla a daně z dovozu, nebo odvody za trvalé odnětí půdy apod.) a ostatní daně z výroby (D.29) (např. daň z nemovitostí a z pozemků, silniční daň, poplatky za znečištění životního prostředí apod.). Daň z přidané hodnoty (D.211) je daň z výrobků a služeb vytvořených v tuzemsku a dovezených. Od této daně jsou osvobozeny např. poštovní služby, rozhlasové a televizní vysílání nebo výchova a vzdělávání, zdravotnické služby a zboží, sociální pomoc. Daň z přidané hodnoty odváděná do EU (D.211 (EU)) představuje daň placenou rezidentskými výrobci členských zemí EU, kterou vybírají vládní instituce v zastoupení institucí Evropské unie v souladu se směrnicí a nařízením EU (směrnice Rady EU č. 77/388/EC, nařízení Rady EU č. 1553/1989 ve znění pozdějších novel). Ostatní daně z výroby (D.29) zahrnují daně a poplatky, které platí výrobce nezávisle na množství nebo hodnotě vyrobeného nebo prodaného zboží a služeb. Jsou to: daň 2

3 z nemovitostí a z pozemků, silniční daň, poplatky za znečištění životního prostředí, poplatek za dočasné odnětí zemědělské nebo lesní půdy a jiné. Poplatky za užívání dálnic a rychlostních silnic (dálniční známky a mýtné) se zahrnují do produkce vládních institucí jako platba za službu (podle rozhodnutí Eurostatu z března 2007); úprava je prozatím provedena pouze od roku Dotace (D.3): jako výdaje vládních institucí obsahují dotace na produkty (D.31), tj. zejména dotace na zemědělské produkty, příspěvky příspěvkovým organizacím zatříděným v sektoru nefinančních podniků a ostatní dotace na výrobu (D.39), tj. dotace na podporu výroby nebo na úhradu běžné ztráty korporacím, např. dotace dopravním podnikům. Tato položka nezahrnuje dotace politickým stranám, církvím a jiným neziskovým institucím a dotace z fondů EU. Dotace z EU jsou výdajem EU (sektoru nerezidentů) a příjmem konečných uživatelů. Přijaté ostatní dotace na výrobu (D.39) obsahují EU dotace na skladování a přeskladnění (Státní zemědělský intervenční fond). Důchody z vlastnictví (D.4): se vyskytují v příjmech i ve výdajích vládních institucí. Obsahují důchody plynoucí z vlastnictví finančního nebo hmotného nevyrobeného aktiva, které byly poskytnuty jiné jednotce k užívání. Na příjmové straně to jsou zejména výnosové úroky (D.41), dividendy, podíly na zisku, důchod z vlastnictví přisouzený držitelům pojistek z investování technických pojistných rezerv od pojišťoven (počítaný v souladu s pravidly ESA95) a pachtovné, tj. příjmy z pronajaté z půdy, za využívání zdroje přírodní minerální vody, za odebrané množství podzemní vody a příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů. Na výdajové straně vládních institucí jde především o úroky (D.41) z vydaných dluhopisů a přijatých půjček a pachtovné, tj. nájemné z půdy. Úrokové toky vyplývající ze swapových operací a operací s termínovými úrokovými dohodami (Forward Rate Agreements) se pod položku D.41 nezahrnují; považují se za finanční transakci, a proto jsou zaznamenány na finančním účtu (v souladu s Nařízením EU č. 2558/2001). Běžné daně z důchodů, jmění a jiné (D.5): jsou uvedeny jako příjem i výdaj vládních institucí. Zahrnují všechny povinné jednostranné platby vybírané pravidelně vládou z příjmu a jmění právnických a fyzických osob a některé periodicky se opakující povinné platby ostatní běžné daně s výjimkou kapitálových daní. Daně z důchodů jsou daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků, ze samostatné výdělečné činnosti a z kapitálových výnosů a daně z příjmu právnických osob, odvod výtěžku z výherních hracích automatů nebo odvod za státní dozor. Ostatní běžné daně obsahují např. 50% z vybraného poplatku za povolení k vjezdu do vybraných míst, 25 % ze správních poplatků, poplatek ze psů. Na straně výdajů vládních institucí to jsou především daně z příjmů vyplývajících z pronájmu nemovitého majetku (budov, bytů, vodovodních nebo kanalizačních sítí, tj. ze zdaňované činnosti spojené s vedlejší hospodářskou činností), z prodeje akcií, z dividend, podílu na zisku a z úroků. Sociální příspěvky (D.61): jako příjem vládních institucí se člení na skutečné a imputované sociální příspěvky. Skutečné sociální příspěvky (D.611) zahrnují platby zaměstnavatelů, zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných na zákonné sociální pojištění (na úhradu penzí, nemocenských dávek a na politiku nezaměstnanosti) a zdravotní pojištění na úhradu zdravotní péče, platby zaměstnavatelů na zákonné pojištění škod při pracovních úrazech nebo pomoci z povolání. Imputované sociální příspěvky (D.612) jsou platby zaměstnavatelů prováděné mimo sociální a zdravotní pojištění, např. v případě sociální nouze zaměstnance nebo jeho nemoci. Sociální dávky jiné než naturální sociální transfery, naturální sociální transfery vztahující se k výdajům za produkty poskytované domácnostem prostřednictvím tržních výrobců (D.62+D.6311+D D.63131): sociální dávky jiné než naturální sociální transfery (D.62) jsou výdajem vládních institucí a zahrnují peněžité sociální dávky jiné než naturální poskytované v rámci programů sociálního pojištění - programů sociálního zabezpečení (penze, nemocenské a podpory v nezaměstnanosti), výpomocné peněžité sociální 3

4 dávky poskytované mimo program sociálního pojištění. Naturální sociální transfery (D.631) jsou transfery vztahující se k výdajům za zboží a služby, které je dodáváno tržními producenty domácnostem (D.6311+D D.63131), zejména zdravotní péče poskytovaná domácnostem v rámci programu zdravotního pojištění. Ostatní běžné transfery (D.7): příjmové i výdajové, obsahují platby pojistného na neživotní pojištění (snížené o platby pojišťovnám za služby), přijaté náhrady z neživotního pojištění, běžné transfery v rámci sektoru vládních institucí, běžnou mezinárodní spolupráci (a jinými vládami a mezinárodními institucemi) a ostatní běžné transfery. Běžné transfery v rámci sektoru vládních institucí zahrnují zejména neinvestiční dotace ze státního rozpočtu jiné vládní instituci např. veřejným vysokým školám, příspěvkovým organizacím zatříděným v S.13 nebo zdravotním pojišťovnám na zdravotní pojištění dětí, studentů, důchodců atd.; uvedené příjmy a výdaje se konsolidují. Běžná mezinárodní spolupráce vládních institucí obsahuje např. nedaňové příspěvky vlády institucím Evropské unie, mezinárodním institucím nebo pomoc v nouzi po přírodních katastrofách a granty z fondů Evropské unie vládním institucím jako konečnému uživateli. Ostatní běžné transfery zahrnují penále a pokuty, platby odškodného za způsobené zranění nebo za škody na majetku způsobené vládní jednotkou, dobrovolné příspěvky a neinvestiční dotace vlády do sektoru neziskových institucí sloužících domácnostem (např. politickým stranám, církvím nebo humanitárním institucím) a domácnostem (např. stipendia nebo humanitární pomoc při přírodních katastrofách). Součástí této položky je příspěvek České republiky institucím Evropské unie stanovený podle úrovně hrubého národního důchodu, tzv. čtvrtý vlastní zdroj založený na HND. Úprava o změny čistého podílu domácností na rezervách penzijních fondů (D.8): vyjadřuje nárok domácností na změnu v pojistných rezervách penzijních fondů a představuje úpravu v propočtu úspor domácností a vazby na aktiva domácností, které jsou považovány za vlastníky těchto rezerv. V ČR se v rámci všeobecného sociálního pojištění spravovaného vládními institucemi nevytvářejí žádné rezervy na penzijní dávky. Vzhledem k tomu zde není žádný záznam. Kapitálové transfery (D.9): příjmové i výdajové, zahrnují investiční daně (D.91), investiční dotace (D.92), včetně investičních grantů z fondů Evropské unie určených vládním institucím jako konečným uživatelům a ostatní kapitálové transfery (D.99). Kapitálové daně (D.91) zahrnují daně z dědictví a darů. Daň z převodu nemovitostí je zaznamenána v rámci položky D.2. Investiční dotace (D.92) jsou poskytovány především ze státního rozpočtu, z rozpočtů státních fondů (zejména ze státních fondů dopravní infrastruktury a rozvoje bydlení) nebo územních samosprávných celků a z prostředků některých jiných vládních institucí (např. Vinařského fondu). Na straně příjmů to jsou zejména dotace z prostředků Evropské unie určené vládním institucím jako konečným uživatelům - dotace přijaté od EU institucí (D.92 (EU)). Ostatní kapitálové transfery (D.99) obsahují bezúplatné majetkové převody (například restituce), převody z titulu transformace ekonomiky (konkrétně v roce 1995 z titulu druhé vlny kupónové privatizace), dále náklady na stabilizaci a konsolidaci bankovního sektoru, uplatněné garance (převzetí dluhu) nevládních jednotek a zrušení zahraničních pohledávek (odpuštění dluhu např. Sýrii v roce 2005). V příjmech jsou obsaženy dary nebo dědictví, bezúplatné převody a některé mimořádné platby. Tvorba hrubého kapitálu, čisté pořízení nevyráběných nefinančních aktiv (P.5+K.2): tvorba hrubého kapitálu (P.5) představuje pořízení nových i použitých nefinančních aktiv (kapitálu) snížené o jejich úbytky. Skládá se z tvorby hrubého fixního kapitálu (P.51), změny zásob (P.52) a čistého pořízení cenností (P.53). Čisté pořízení nevyráběných nefinančních aktiv (K.2) představuje saldo mezi pořízením a úbytky půdy a jiných hmotných a nehmotných nevyráběných nefinančních aktiv. Tvorba hrubého fixního kapitálu (P.51) představuje přírůstky fixního kapitálu mínus úbytky fixního kapitálu (budov, strojů a zařízení apod.) plus určité zvýšení hodnoty nevyráběných aktiv (např. půdy). Kromě 4

5 nákupů a prodejů těchto aktiv se zahrnují i bezúplatné převody (např. restituce). Naproti tomu pořízení vojenského destruktivního zařízení se nezahrnuje, protože tyto zbraně a zařízení se (podle konvence) nepovažují za aktiva; vynaložené náklady na destruktivní techniku jsou obsaženy v mezispotřebě a ve výdajích na konečnou spotřebu. Výdaje na konečnou spotřebu (P.3): se skládají z výdajů na individuální a kolektivní spotřebu. Výdaje vládních institucí na individuální konečnou spotřebu (P.31) zahrnují výdaje na nákupy výrobků a služeb (od tržních výrobců), např. výdaje na úhradu zdravotní péče a výrobky a služby vyprodukované samotnými vládními institucemi (v oblasti školství, zdraví, sociálního zabezpečení a sociální péče, sportu, rekreace a kultury). Tyto výrobky a služby jsou poskytovány domácnostem jako naturální sociální transfery (D.631 a D.632). Výdaje na kolektivní spotřebu (P.32) obsahují výdaje v oblasti řízení a regulace společnosti, bezpečnosti a obrany, dodržování zákonů a pořádku, legislativy a nařízení, starosti o veřejné zdraví, ochrany životního prostředí, vědy a výzkumu a rozvoji infrastruktury a ekonomiky. Spotřeba fixního kapitálu (K.1): představuje objem fixních aktiv spotřebovaných v průběhu sledovaného období jako výsledek normálního opotřebení a předvídatelného zastarání včetně náhrad za ztráty fixních aktiv, které jsou výsledkem náhodných škod, před kterými je možno se pojistit. Spotřeba fixního kapitálu se počítá za všechna fixní aktiva (s výjimkou zvířat) všech vládních institucí. Odhaduje se na základě stavů fixních aktiv a pravděpodobné průměrné ekonomické životnosti jednotlivých kategorii těchto výrobků. Pokud chybí informace o stavech fixních aktiv, používá se metoda průběžné inventarizace (PIM). Hrubé úspory (B.8 G): vládních institucí jsou zdrojem akumulace a představují tu část disponibilního důchodu, která není použita jako výdaj na individuální a kolektivní konečnou spotřebu. Jsou to prostředky používané na investice (na pořízení kapitálu) - pořízení nefinančních fixních aktiv, půdy, zásob, cenností nebo finančních aktiv (na zvýšení vkladů, majetkových účastí, dluhových cenných papírů apod.). Čisté půjčky (+) / výpůjčky (-) (B.9): jsou výsledkem běžných nefinančních transakcí a vyjadřují schopnost financovat (+) nebo potřebu být financován (-) přebytek nebo deficit sektoru vládních institucí. Položka B.9 je základem pro propočet vládního deficitu / přebytku (EDP B.9) členské země Evropské unie, který je hodnocen podle maastrichtských kriterií. EDP B.9, tj. vládní deficit (přebytek), představuje čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) upravené o úroky ze swapových operací a z operací s termínovými úrokovými dohodami vládních. EDP B.9 nemá, podle maastrichtských kriterií, přesahovat 3% hrubého domácího produktu. 5

Státní fondy. Periodicita: Měsíční, resp. čtvrtletní.

Státní fondy. Periodicita: Měsíční, resp. čtvrtletní. Státní fondy Tabulka: Výkaz zdrojů a užití peněžních prostředků SF měsíční (data od r. 2015) Výkaz zdrojů a užití peněžních prostředků SF čtvrtletní (data za r. 2014) 1 Poslední aktualizace: 20. 2. 2017

Více

Periodicita: Měsíční, resp. čtvrtletní.

Periodicita: Měsíční, resp. čtvrtletní. Státní fondy Tabulka: Výkaz zdrojů a užití peněžních prostředků SF měsíční (data od r. 2015) Výkaz zdrojů a užití peněžních prostředků SF čtvrtletní (data za r. 2014) Pokrytí: Státní fondy jsou součástí

Více

Kraje a hl. m. Praha, obce, dobrovolné svazky obcí a regionální rady regionů soudržnosti

Kraje a hl. m. Praha, obce, dobrovolné svazky obcí a regionální rady regionů soudržnosti Kraje a hl. m. Praha, obce, dobrovolné svazky obcí a regionální rady regionů soudržnosti Pokrytí: Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí (dále jen DSO ) a regionální rady regionů soudržnosti (dále jen RRRS

Více

Státní rozpočet Tabulka: Měsíční hotovostní příjmy, výdaje a saldo

Státní rozpočet Tabulka: Měsíční hotovostní příjmy, výdaje a saldo Státní rozpočet Tabulka: Měsíční hotovostní příjmy, výdaje a saldo Pokrytí: Rozpočtový rámec zahrnuje základní položky bilance státního rozpočtu. Detailní členění zahrnuje příjmy (daňové, nedaňové, kapitálové

Více

Organizační složky státu

Organizační složky státu Organizační složky státu 1 Poslední aktualizace: 20. 2. 2017 Tabulka: Výkaz zdrojů a užití peněžních prostředků OSS měsíční (data od r. 2015) Výkaz zdrojů a užití peněžních prostředků OSS čtvrtletní (data

Více

Periodicita: Měsíční, resp. čtvrtletní.

Periodicita: Měsíční, resp. čtvrtletní. Organizační složky státu Tabulka: Výkaz zdrojů a užití peněžních prostředků OSS měsíční (data od r. 2015) Výkaz zdrojů a užití peněžních prostředků OSS čtvrtletní (data za r. 2014) Pokrytí: Organizační

Více

Zdravotní pojišťovny Tab. Měsíční odhad ukazatelů hospodaření systému veř. zdravotního pojištění

Zdravotní pojišťovny Tab. Měsíční odhad ukazatelů hospodaření systému veř. zdravotního pojištění Zdravotní pojišťovny Tab. Měsíční odhad ukazatelů hospodaření systému veř. zdravotního pojištění Pokrytí: Zdravotní pojišťovny působící v oblasti veřejného zdravotního pojištění, které jsou zařazeny do

Více

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Strana 1 P Ř Í J M Y Daně z příjmů fyzických osob v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických

Více

OBECNÉ ZÁSADY (2014/647/EU)

OBECNÉ ZÁSADY (2014/647/EU) 6.9.2014 L 267/9 OBECNÉ ZÁSADY OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 3. června 2014, kterými se mění obecné zásady ECB/2013/23 o vládní finanční statistice (ECB/2014/21) (2014/647/EU) VÝKONNÁ RADA

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Povaha vstupních údajů hotovostní báze. Subsektor vládních institucí Ústřední vládní instituce (subsektor 1311)

Povaha vstupních údajů hotovostní báze. Subsektor vládních institucí Ústřední vládní instituce (subsektor 1311) Subsektor vládních institucí Ústřední vládní instituce (subsektor 1311) Povaha vstupních údajů hotovostní báze Pokrytí jednotek a) organizační složky státu (ústřední rozpočtové organizace) b) státní mimorozpočtové

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 11 970 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

Položka rozpočtové skladby

Položka rozpočtové skladby Výnosové a nákladové účty s návazností na rozpočtovou skladbu pro ÚSC a svazky obcí v roce 2012. SÚ - NÁKLADY Položka rozpočtové skladby 501 Spotřeba materiálu 5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky 5133

Více

Položka rozpočtové skladby

Položka rozpočtové skladby Výnosové a nákladové účty s návazností na rozpočtovou skladbu pro ÚSC a svazky obcí. SÚ - NÁKLADY Položka rozpočtové skladby 501 Spotřeba materiálu 5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky 5133 Léky a zdravotnický

Více

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice Rozpočtový výhled statutárního města České Budějovice na roky 2015 až 2017 tis. Kč STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2015-2017 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu,

Více

Stránka 1 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 1119 Zrušené daně,

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Část II: Vybrané náklady od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost

Část II: Vybrané náklady od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost A Závazný vzor Část II: Vybrané náklady od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost Název, právní forma, sídlo, IČ vybrané účetní jednotky Sestaveno k NÁKLADY 502 Spotřeba energie P21 503 Spotřeba

Více

PŘÍLOHA (základní) sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa); okamžik sestavení:

PŘÍLOHA (základní) sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa); okamžik sestavení: Název účetní jednotky: IČ: Sídlo: Právní forma: Předmět činnosti: PŘÍLOHA (základní) sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa); okamžik sestavení: A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (text)

Více

ROZPOČET OBCE DOBRČICE NA ROK 2016

ROZPOČET OBCE DOBRČICE NA ROK 2016 I. Rozpočtové příjmy 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 360 000,00 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 20 000,00 1113 Daň z příjmů

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Příloha č. 7 Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

Položka. A.1.IV.1. Úroky

Položka. A.1.IV.1. Úroky Metodický pokyn k naplnění části M. Doplňující informace k příjmům a výdajům Přílohy, jejíž závazný vzor je uveden v příloze č. 5 vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona

Více

5. NÁRODNÍ ÚČTY roční národní účty Charakteristika institucionálních sektorů rezidentské institucionální sektory (S.1) nefinanční podniky (S.

5. NÁRODNÍ ÚČTY roční národní účty Charakteristika institucionálních sektorů rezidentské institucionální sektory (S.1) nefinanční podniky (S. 5. NÁRODNÍ ÚČTY Základními zdroji dat pro roční národní účty byly údaje z účetních výkazů, statistických zjišťování a údaje od Ministerstva financí ČR, České národní banky, Ministerstva práce a sociálních

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00261891 Název: Statutární město Chomutov NS: 00261891 Statutární město Chomutov Část I: Počáteční a koncové

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2009

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2009 NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2009 H. Souhrn závěrečných účtů kapitol Sešit 3. Kapitoly 353-398 O b s a h Kapitola č. 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 355 Ústav pro studium

Více

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná Obec Ostružná Ostružná 135, 788 25 Branná Směrnice č. 3/2017 Účtový rozvrh, účetní knihy a náležitosti účetních dokladů IČ: 00636096 Schváleno Zastupitelstvem obce Ostružná dne 18. 1. 2017 usnesením č.

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč)

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) Paragraf Položka Název položky Návrh rozpočtu 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 10 800,00 1112 Daň z příjmů

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 10.09.2015 čas: 14.17 R o z v a h a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Rozpočet města Šluknov na rok 2017

Rozpočet města Šluknov na rok 2017 Rozpočet města Šluknov na rok 2017 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního fondu 5. Rozpočet ekologického fondu 6. Závazné ukazatele

Více

SEZNAM SPECIFICKÝCH ODCHYLEK OD NAŘÍZENÍ (EU) č. 549/2013

SEZNAM SPECIFICKÝCH ODCHYLEK OD NAŘÍZENÍ (EU) č. 549/2013 PŘÍLOHA SEZNAM SPECIFICKÝCH ODCHYLEK OD NAŘÍZENÍ (EU) č. 549/2013 Země: Belgie Tabulka Kód a proměnná Podrobný popis odchylky P.6 10. Vývoz zboží (FOB) a služeb P.7 11. Dovoz zboží (FOB) a služeb P6/P7:

Více

Pomocný analytický přehled

Pomocný analytický přehled Pomocný analytický přehled sestavený k 31.12.2014 Název účetní jednotky: Sídlo: Husovo náměstí 1 517 54 Vamberk Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00275492 Část I: Počáteční a koncové stavy a

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 312014 okamžik sestavení: 16.02015 AKTIVA A. Stálá aktiva Název I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. III. IV. CELKEM Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 Software

Více

Vyhodnocení závazných ukazatelů příspěvkové organizace za rok 2016 (v Kč) Plán odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku organizace v roce 2016 Položka Pořizovací cena Oprávky Zůstatková cena Roční

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2007

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2007 NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2007 H. Souhrn závěrečných účtů kapitol Sešit 3. Kapitoly 353-398 O b s a h Kapitola č. 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 355 Ústav pro studium

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

1. Disponibilní důchod sektoru domácností v letech 1995 až 2003

1. Disponibilní důchod sektoru domácností v letech 1995 až 2003 1. Disponibilní důchod sektoru domácností v letech 1995 až 2003 Hlavním ukazatelem při analýze chování sektoru domácností je disponibilní důchod z hlediska tvorby a z hlediska užití. Časová řada údajů

Více

Návrh rozpočtu příjmová část Návrh 2015. Paragraf Položka Název

Návrh rozpočtu příjmová část Návrh 2015. Paragraf Položka Název Návrh rozpočtu příjmová část Návrh 2015 Paragraf Položka Název Daňové příjmy, transféry, poplatky Daň z příjmů fyzických osob ze závislé 1111 činnosti a funkčních požitků 620000 Daň z příjmů fyzických

Více

Tabulka č. 1: Pokladní plnění státního rozpočtu České republiky 2014 - příjmy (v mil. Kč)

Tabulka č. 1: Pokladní plnění státního rozpočtu České republiky 2014 - příjmy (v mil. Kč) V. Tabulková část Tabulka č. 1: Pokladní plnění státního rozpočtu ČR 2014 příjmy Tabulka č. 2: Pokladní plnění státního rozpočtu ČR 2014 výdaje Tabulka č. 3: Příjmy kapitol r. 2014 Tabulka č. 4: Výdaje

Více

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU)

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU) 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby

Více

Pomocný analytický přehled

Pomocný analytický přehled Pomocný analytický přehled územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v, s přesností na dvě desetinná místa) IČO: Název: 00257125 Město Přeštice 01 Sestavená k rozvahovému

Více

Rozvaha. STÁTNÍ FONDY, POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY MĚSTSKÝ ÚŘAD ~ j

Rozvaha. STÁTNÍ FONDY, POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY MĚSTSKÝ ÚŘAD ~ j MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 03.02.2015 čas: 08.30 Rozvaha ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNĚ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI STÁTNÍ FONDY, POZEMKOVÝ

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

C.3 Trh práce Prameny kapitoly 3: ČSÚ, MPO ČR, MPSV ČR, propočty MF ČR.

C.3 Trh práce Prameny kapitoly 3: ČSÚ, MPO ČR, MPSV ČR, propočty MF ČR. Prameny kapitoly : ČSÚ, MPO ČR, MPSV ČR, propočty MF ČR. Tabulka C..: Zaměstnanost roční Výběrové šetření pracovních sil ČSÚ: Odhad Výhled Zaměstnanost ) průměr v tis.osob růst v %,,,,,,,,,, zaměstnanci

Více

Závěrečný účet pro rok 2006

Závěrečný účet pro rok 2006 I. Příjmy Závěrečný účet pro rok 2006 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti 289. 411,00 Kč 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam.výděl.činnosti 205. 928,80 Kč 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapit.výnosů

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

Příloha účetní závěrky

Příloha účetní závěrky A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona A.2. Informace podle 7 odst.4 zákona A.3. Informace podle 7 odst.5 zákona Účetní metody jsou v souladu se zákonem o účetnictví. O zásobách se účtuje způsobem A Rozúčtování

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha Sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 05032012 čas: 1034 Příloha č 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 00057266 Název organizace: Národní filmový archiv Právní forma: příspěvková organizace Sídlo: Malešická

Více

V. Tabulková část. Tabulka č. 1: Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

V. Tabulková část. Tabulka č. 1: Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby V. Tabulková část Tabulka č. 1: Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Tabulka č. 2: Příjmy státního rozpočtu podle kapitol k 30.9.2016 Tabulka č. 3: Výdaje státního

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 30. 09. 2015 v Kč na dvě

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD rok měsíc IČO 2012 12 278599 sestavený k 31.12.2012 (v tis.

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 tis. Kč ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu a rozpočtového výhledu města v letech 2003-2011 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 schválený rozpočet

Více

C.3 Trh práce. Tabulka C.3.1: Zaměstnanost roční. Výběrové šetření pracovních sil ČSÚ:

C.3 Trh práce. Tabulka C.3.1: Zaměstnanost roční. Výběrové šetření pracovních sil ČSÚ: C.3 Trh práce Prameny: ČSÚ, MPO ČR, MPSV ČR, propočty MF ČR. Tabulka C.3.1: Zaměstnanost roční Výběrové šetření pracovních sil ČSÚ: 7 9 1 11 1 13 1 15 1 Výhled Výhled Zaměstnanost prům. v tis.osob 9 5

Více

5. NÁRODNÍ ÚČTY. Institucionální sektory. Posloupnost účtů

5. NÁRODNÍ ÚČTY. Institucionální sektory. Posloupnost účtů Národní účty sestavované v České republice jsou založeny na evropském standardu ESA 95 a řadě doplňujících a upřesňujících nařízení. ESA 95 byl přijat Nařízením Rady (ES) č. 2223/96 jako závazný metodický

Více

Hrubý domácí produkt na obyvatele

Hrubý domácí produkt na obyvatele 2.3. Popis indikátorů a jejich vývoj Hrubý domácí produkt na obyvatele Hrubý domácí produkt na obyvatele v tis. Kč běžné ceny Popis Hrubý domácí produkt (HDP) je peněžním vyjádřením celkové hodnoty statků

Více

0000 3746 4116 033113234 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 4 900,00. Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.

0000 3746 4116 033113234 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 4 900,00. Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát. strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 1 750 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů

Více

Rozpočtový výhled A Třída 1 Třída 2

Rozpočtový výhled A Třída 1 Třída 2 Tok peněžní hotovosti žadatele - Cash Flow (v tis.kč) včetně projektu Rozpočtový výhled 213-217 213 214 215 216 217 A Třída 1 Třída 2 Poč.stav peněžních prostř. k 1.1. 6 6 5 34 6 22 6 57 Daňové příjmy

Více

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

Rozpočtový výhled. na roky 2014 až statutárního města. České Budějovice

Rozpočtový výhled. na roky 2014 až statutárního města. České Budějovice Rozpočtový výhled statutárního města České Budějovice na roky 2014 až 2016 tis. Kč ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2014-2016 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu, i a rozpočtového výhledu města

Více

C.3 Trh práce. Tabulka C.3.1: Trh práce roční. Výběrové šetření pracovních sil ČSÚ:

C.3 Trh práce. Tabulka C.3.1: Trh práce roční. Výběrové šetření pracovních sil ČSÚ: C.3 Trh práce Tabulka C.3.1: Trh práce roční Výběrové šetření pracovních sil ČSÚ: 9 1 11 1 13 1 15 1 17 Výhled Výhled Zaměstnanost prům. v tis.osob 5 93 5 7 9 937 95 973 9 991 růst v % 1, 1, 1,,, 1,,,3,,

Více

Rozpočet města Toužim na rok příjmy Název 1

Rozpočet města Toužim na rok příjmy Název 1 Paragraf Položka Rozpočet města Toužim na rok 2016 - příjmy Název 1 1111 Daňové příjmy Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 8 100 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné

Více

Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 5 000,00 Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.

Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 5 000,00 Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát. roku 2014 strana: 1 / 10 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 710 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč

Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč Příjmy v Kč: OD PA POL: Návrh rozpočtu 2016: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkč.požitků 1111 2 650 000 Daň z příjmů fyzických

Více

Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012

Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012 Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012 PŘÍJMY Paragraf Položka Text Skutečnost Skutečnost r. 2010 r. 2011 r. 2012 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 759786 805603 1112 Daň

Více

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ Projekt č. CZ.1.07/3.2.09/03.0015 PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ http://www.vspj.cz/skola/evropske/opvk Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení:

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: Příloha č. 1 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Název: Sídlo: Odborný léčebný ústav Jevíčko Jevíčko Právní forma: IČ: příspěvková organizace 00193976 Předmět činnosti: zdravotnictví Číslo Název Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

C.3 Trh práce. Tabulka C.3.1: Trh práce roční. Výběrové šetření pracovních sil ČSÚ:

C.3 Trh práce. Tabulka C.3.1: Trh práce roční. Výběrové šetření pracovních sil ČSÚ: C.3 Trh práce Tabulka C.3.1: Trh práce roční Výběrové šetření pracovních sil ČSÚ: 9 1 11 1 13 1 15 1 17 Odhad Výhled Výhled Zaměstnanost prům. v tis.osob 5 93 5 7 9 933 9 9 95 9 růst v % 1, 1, 1,,,,9,1,1,,

Více

Rozvaha. ke dni (v Kč)! SKP - Naděje pro život IČ Žižkova 2076/ Jihlava. církevní právnická osoba A K T I V A

Rozvaha. ke dni (v Kč)! SKP - Naděje pro život IČ Žižkova 2076/ Jihlava. církevní právnická osoba A K T I V A Rozvaha ke dni 31.12.2009 (v Kč)! IČ 70876339 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky SKP - Naděje pro život Žižkova 2076/108 586 01 Jihlava církevní právnická osoba A K T I V A A. Dlouhodobý majetek

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více

TŘÍDA 1. Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 2010 Vyvěšeno dne 17.1.2010 Sejmuto dne 5.2. 2010. Rozpočtové p ř í j m y

TŘÍDA 1. Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 2010 Vyvěšeno dne 17.1.2010 Sejmuto dne 5.2. 2010. Rozpočtové p ř í j m y Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 21 Vyvěšeno dne 17.1.21 Sejmuto dne 5.2. 21 Rozpočtové p ř í j m y TŘÍDA 1 Třída 1 SU AU Funkční třídění Druhové třídění Částka Daňové příjmy-text XXX XXX Paragraf

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace.

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace Majetek školy Škola se 1.1.2001 stala příspěvkovou organizací zřízenou

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Bohumilice 2009 12 00250333 Bohumilice 111 38481

Více

Rozpočet obce Střílky na rok 2016

Rozpočet obce Střílky na rok 2016 Rozpočet obce Střílky na rok 2016 Příjmy Pragraf Položka Text Kč Třída 1 daňové příjmy 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti 1 400,0 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze samostatné výdělečné činnosti

Více

C.3 Trh práce. Tabulka C.3.1: Trh práce roční. Výběrové šetření pracovních sil ČSÚ:

C.3 Trh práce. Tabulka C.3.1: Trh práce roční. Výběrové šetření pracovních sil ČSÚ: C.3 Trh práce Tabulka C.3.1: Trh práce roční Výběrové šetření pracovních sil ČSÚ: 9 1 11 1 13 1 15 1 17 Výhled Výhled Zaměstnanost prům. v tis.osob 5 93 5 7 9 937 99 957 99 977 růst v % 1, 1, 1,,, 1,,,,,

Více

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY PŘÍLOHA III USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) Příloha č. 1 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,

Více

Účetnictví operačních programů

Účetnictví operačních programů Účetnictví operačních programů 1 Účetnictví 2 Předmět účetnictví OP 3 Evidence a vybrané postupy účtování 4 Ověřování účetnictví v souvislostech s OP Doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. Ústav regionální a podnikové

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Tatobity ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 276197 název Obec Tatobity ulice, č.p. č.p. 85 obec Tatobity PSČ, pošta 512 53 Kontaktní

Více

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro obce a svazky obcí

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro obce a svazky obcí Směrná účtová osnova s analytickými účty pro obce a svazky obcí Analytické účty jsou doporučené. Pokud má analytický účet vliv na výstup z účetnictví (např. příloha k účetní závěrce), je název sestavy

Více

Směrná účtová osnova pro PO - 2012

Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná práva 015

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2008

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2008 NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2008 H. Souhrn závěrečných účtů kapitol Sešit 3. Kapitoly 353-398 O b s a h Kapitola č. 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 355 Ústav pro studium

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Úžice 2009 13 00236543 Úžice 38 28504 Úžice Obec

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky OBEC DALEKÉ DUŠNÍKY 2009 13 00242071 1 26301 Daleké

Více

PŘÍLOHA B. návrhu. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY č. / o Evropském systému národních a regionálních účtů v Evropské unii

PŘÍLOHA B. návrhu. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY č. / o Evropském systému národních a regionálních účtů v Evropské unii CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 20.12.2010 KOM(2010) 774 v konečném znění Příloha B PŘÍLOHA B návrhu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY č. / o Evropském systému národních a regionálních účtů

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 5 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

Pomocný analytický přehled

Pomocný analytický přehled Pomocný analytický přehled sestavený k 31.12.2012 Název účetní jednotky: Město Zábřeh Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: výkon státní

Více

PŘÍJMY PARAGRAF POLOŽKA POPIS NÁVRH

PŘÍJMY PARAGRAF POLOŽKA POPIS NÁVRH ROZPOČET OBCE SVĚTLÍK NA ROK 2010 PŘÍJMY 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 610 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné činnosti výdělečné činnosti 40 000

Více