VOLEBNÍ PROGRAM STRANY ZELENÝCH PRO VOLBY DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA ZLÍNSKÉHO KRAJE 2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VOLEBNÍ PROGRAM STRANY ZELENÝCH PRO VOLBY DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA ZLÍNSKÉHO KRAJE 2008"

Transkript

1 KRAJ MÍSTO K ŽIVOTU VOLEBNÍ PROGRAM STRANY ZELENÝCH PRO VOLBY DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA ZLÍNSKÉHO KRAJE 2008 Proto Vás prosíme, udělejte si malou procházku, přijďte k volbám. A dejte svůj hlas vizi trvale udržitelného rozvoje. Některým lidem k vítězství stačí, když slušní lidé nedělají nic. Koncept Zelených přesahuje čtyři roky nadcházejícího volebního období. Neusilujeme obsadit křesla a pohodlně si užít slasti moci. Chceme být slyšet tam, kde se rozhoduje, jak budeme žít my i naše děti. Myšlenky Zelených se pomalu prodírají do programů ostatních politických stran, což bereme jako dobrou zprávu. Jde ale o to, aby se po volbách myšlenky uskutečňovaly. Vytyčujeme si následující úkoly pro krajské zastupitelstvo budeme/chceme:

2 1. VEŘEJNÁ SPRÁVA SERVIS PRO OBČANA, SLUŠNOST, POŘÁDEK, ETIKA Usilujeme o to, aby větší váhu v krajském zastupitelstvu měly názory odborníků oproti zájmům účelových lobbistických skupin. Omezení korupce, klientelismu a plýtvání veřejnými penězi. Zveřejňovat všechny materiály zastupitelstva, záznamy o hlasování zastupitelů i radních, ledky výběrových řízeních na zakázky. Průhledné územní plánování. Méně byrokracie pro občany. Preferovat odbornost před stranickostí. 2. DOPRAVA MÁ SLOUŽIT, NE OBTĚŽOVAT Pohyb je jedním ze základních atributů života doprava je nutná. Musí být ale racionální, bezpečná a šetrná k životnímu prostředí. Tranzitní doprava pryč z center měst a obcí. Dostupná a kvalitní veřejná doprava. Rozšiřovat integrovaný systém. Místo ekonomicky náročné a ekologicky nezodpovědné R 49 preferovat dvoupruhou silnici Hulín Fryšták Lípa a modernizaci I/49 včetně obchvatů obcí. R 55 ano, ale ve variantě, která projde u Evropské komise tak, aby byla financovatelná ze strukturálních fondů Elektrifikace trati železnice Otrokovice Vizovice a zdvoukolejení úseku Otrokovice Zlín. Podpora přípravy a realizaci II. mostu přes řeku Moravu v Kroměříži a v Uherském Hradišti. Zavádět vozidla s alternativním pohonem pro veřejnou dopravu, veřejnou správu. Iniciovat přípravu odstavných parkovišť kamionů na hlavních tazích a záchytných parkovišť u měst. 3. ZDRAVOTNICTVÍ CENTREM ZÁJMU MUSÍ BÝT OBČAN Zelení zastupitelé nezvednou ruku pro žádnou formu privatizace nemocnic. Kraj si musí ponechat vliv na zdravotnictví. Narovnat financování nemocnic Zlínského kraje s jinými regiony ČR. Kvalitní a dostupná síť zdravotnických zařízení na všech úrovních. Zvýšit počet lůžek následné péče hospice a LDN. 2

3 4. OCHRANA KRAJINY, ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ ZDRAVÍ NÁS VŠECH POTŘEBUJE ZDRAVOU KRAJINU Krajina exkluzivní dědictví Podporovat programy na obnovu a údržbu krajiny. U průmyslových zón upřednostňovat využití stávajících rezerv v zastavěném území před výstavbami na zelené louce. Nadále bránit otevření Dolu Frenštát. Povodně, eroze hrozba pro životy, krajinu i ekonomiku Zadržení vody v krajině vhodným hospodařením. Urychlit realizaci Územního systému ekologické stability. Zrušit megalomanské plány na výstavbu přehrad v našem kraji. Zemědělství potravinová produkce a údržba krajiny Usilovat o lepší metodickou pomoc a servis v národních a evropských dotačních systémech pro zemědělce. Propagovat a podporovat ekologické zemědělství. Prosazovat jídlo zblízka v zařízeních zřizovaných krajem. Prosazovat dotační politiku, stimulující co nejnižší a regulované používání agrochemikálií. Lesnictví stabilizace krajiny Vracet lesům přirozené i rekreační funkce. Účinně spolupracovat při řešení nezodpovědných postupů hospodaření. 5. ŠKOLSTVÍ VZDĚLÁNÍ JE ZÁKLAD PROSPERITY Podporovat kvalitní projekty, např. férová škola, zdravá škola, komunitní škola, ekoškola. Podporovat vznik nových vysokých škol i nových studijních oborů, potřebných pro kraj. Metodicky podporovat psaní školních vzdělávacích programů. Metodicky podporovat přípravy na státní maturity. Zachovat venkovské školy. Podporovat učňovské školství. Uskutečňovat a podporovat ekologickou výchovu všech generací. Zachovat systém environmentální výchovy, jeho další rozvíjení. 3

4 6. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ SFÉRA NAŠEHO ŽIVOTA Chceme, aby náš kraj byl příjemným prostředím pro život všech jeho obyvatel a předpokladem zdraví občanů všech generací. Ovzduší i vzduch nás může ohrožovat Prosazovat opatření k zlepšení čistoty ovzduší na úrovni jak velkých, tak i lokálních znečišťovatelů. Voda dvě třetiny naší hmotnosti Podporovat zakládání luk a lesů na orné půdě v pásmech ochrany vodních zdrojů. Podporovat projekty na ochranu čistoty vod. Odpady růst odpadů = neúčelné zvyšování životních nákladů Aktivnější zapojení institucí zřizovaných krajem (úřady, školy, nemocnice) do třídění odpadu. Podpořit rozšiřování třídění odpadu pro recyklaci. Podpora vzdělávacích a informačních programů pro minimalizaci a třídění odpadů. 7. VENKOV DŮSTOJNÉ MÍSTO K ŽIVOTU Podpora při budování kanalizace, čistíren odpadních vod, veřejného osvětlení. Podpora ekologického zemědělství, agroturistiky a místní produkce výroba, spotřeba i zisk v kraji. Podpora drobného podnikání a řemesel. Zavádění internetu (i pro pracovní uplatnění). Podpora spolkové činnosti a kulturního života. 8. STOP HAZARDU ŠANCE PRO RODINY I SPOLEČNOST Hazard už dávno neohrožuje jenom gamblery a jejich rodiny, ale nás všechny závislost na hracích automatech prohlubuje sociální problémy a přispívá ke zvyšování kriminality. Prosazovat přísnou regulaci hazardních automatů a her. Podporovat zvýšení pravomocí obcí k umístění všech herních automatů. 4

5 9. SPRAVEDLIVÝ KRAJ ROVNOST ŠANCÍ, BOURÁNÍ BARIÉR Princip spravedlnosti chápeme jako jeden ze základních nástrojů k posílení demokracie, sociální soudržnosti i vyváženosti. Základní síť sociálních služeb pro skupiny ohrožené sociálním vyloučením musí zajišťovat kraj. Podporovat život sociálně ohrožených občanů v přirozeném prostředí tj. doma. Odstraňovat diskriminaci ve všech formách a podobách. Aktivní stáří žádoucí přítomnost i perspektiva. Odpovědný přístup k zaměstnanosti seniorů. Umožnit aktivní účast na správě věcí veřejných vytvořit Rady seniorů. Umožnit seniorům dostupnost celoživotního vzdělávání v celém kraji. Podpora Center denních služeb snadno dostupná denní centra pro setkávání, komunikaci, vzdělávání. 10. TRADICE A KULTURA KOŘENY KRAJE Pestrý folklór a bohatá historie regionů Zlínského kraje je vkladem mnoha generací do pokladnice národního, evropského i světového kulturního dědictví. Chceme udržet a rozvíjet tyto tradice. Zachovat současného systému a velikosti krajských kulturních institucí. Zvýšit prostředky krajského Fondu kultury na kulturní aktivity měst, obcí a neziskových organizací o 20 %. Zvýšit prostředky na provoz kulturních institucí o 10 %. 11. CESTOVNÍ RUCH ŠANCE ZLÍNSKÉHO KRAJE Klást důraz na rozvoj tzv. šetrné turistiky. Podporovat rozvoj agroturistiky, investice do infrastruktury kraje, zkvalitnění služeb v oblasti cestovního ruchu. Budeme propagovat nedoceněné přírodní hodnoty Zlínského kraje: dvě chráněné krajinné oblasti, Beskydy a Bílé Karpaty, oblasti Horního Vsacka, Hostýnských a Vizovických vrchů, Pomoraví desítky, unikátních maloplošných chráněných území. Budeme podporovat: kulturní akce a historické objekty, služby provázané s cestovním ruchem a zvyšující jeho atraktivnost. 5

6 12. EKONOMIKA NE CÍL, ALE PROSTŘEDEK KE ZLEPŠENÍ KVALITY ŽIVOTA Ekonomický růst musí být zajišťován současně s rozvojem sociálních jistot a s ohledem na ochranu životního prostředí. Podporovat malé a střední podnikání. 13. POTRAVINY CHTĚJME VĚDĚT, CO JÍME Usilovat o informovanost o přídavných látkách obsažených v potravinách a použitých surovinách geneticky modifikovaných. 14. ENERGETIKA NEZBYTNOST STRATEGICKÝCH ŘEŠENÍ Podporovat využívání alternativních zdrojů. Za pomoci grantových podpor snižovat energetickou náročnost provozu škol, kulturních a sociálních institucí kraje. Základní podmínkou udržitelného rozvoje kraje je existence dlouhodobé strategie. To je provázání ekologie, ekonomiky a sociální sféry života v perspektivě přesahující jedno volební období. (technická redakce -vil-) 6

Živá vesnice, zdravé město, prosperující kraj

Živá vesnice, zdravé město, prosperující kraj Program Strany zelených pro volby do zastupitelstva Moravskoslezského kraje 2008 Živá vesnice, zdravé město, prosperující kraj Moravskoslezský kraj je regionem, který má předpoklady k růstu ve všech oblastech

Více

Volební program ČSSD pro volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje ve volebním období 2012-2016

Volební program ČSSD pro volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje ve volebním období 2012-2016 Volební program ČSSD pro volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje ve volebním období 2012-2016 Základní hodnoty a východiska Jihomoravská sociální demokracie odpovědně spravuje krajskou samosprávu

Více

Návrhová část dokumentu SCLLD, celý dokument je k dispozici

Návrhová část dokumentu SCLLD, celý dokument je k dispozici Návrhová část dokumentu SCLLD, celý dokument je k dispozici na www.blatensko.cz/mas Priorita I. : Lidé a společnost Blatenska Specifický cíl: Zdravý a spokojený život Cílem je (prostřednictvím podpory)

Více

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s.

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. 3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ EVROPSKÝM ZEMĚDĚLSKÝM ORIENTAČNÍM A ZÁRUČNÍM FONDEM ( EAGGF) 35 3.1. ÚVOD Rozvojová část obsahuje informace

Více

Vážení spoluobčané, Dobrou volbu NOVÉ ŠANCE Vám přeje. Ing. Petr Náhlík, předseda KDU-ČSL v Plzni

Vážení spoluobčané, Dobrou volbu NOVÉ ŠANCE Vám přeje. Ing. Petr Náhlík, předseda KDU-ČSL v Plzni Vážení spoluobčané, předkládáme Vám program plzeňské KDU-ČSL na léta 2014 2018. Náš volební program přináší NOVÉ ŠANCE PRO PLZEŇ, ZKUŠENOST & ELÁN NAŠICH KANDIDÁTŮ. KDU-ČSL vychází z přesvědčení, že odpovědnost

Více

VOLEBNÍ PROGRAM ČSSD PRAHA

VOLEBNÍ PROGRAM ČSSD PRAHA 2014 VOLEBNÍ PROGRAM ČSSD PRAHA Vážení Pražané, Praha je místem, kde žijeme, pracujeme, studujeme, vychováváme děti a trávíme chvíle odpočinku a zábavy. Je to jedno z nejkrásnějších měst Evropy, lokalita

Více

STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY Praha Listopad 2004 OBSAH I. Úvod... 3 II. Situace České republiky... 6 II.1 Ekonomický pilíř... 6 II.2 Environmentální pilíř... 12 II.3 Sociální pilíř...

Více

Volební program pro Liberecký kraj

Volební program pro Liberecký kraj Volební program pro Liberecký kraj Mgr. Lenka Kadlecová Vážení spoluobčané, letos na podzim se bude opět u volebních uren rozhodovat o tom, jaká politická seskupení budou vést krajskou vládu a tedy i o

Více

Otevřený volební program KSČM pro volby do PS PČR 2010

Otevřený volební program KSČM pro volby do PS PČR 2010 Otevřený volební program KSČM pro volby do PS PČR 2010 Úvodní slovo předsedy ÚV KSČM Vážení spoluobčané, k volbám do PS PČR půjdeme v letošním roce za vyhrocené společenské a zejména ekonomické situace.

Více

Místní akční skupina si pro svoji Strategie komunitně vedeného místního rozvoje stanovila tuto misi:

Místní akční skupina si pro svoji Strategie komunitně vedeného místního rozvoje stanovila tuto misi: 1 Návrhová část Mise Místní akční skupina si pro svoji Strategie komunitně vedeného místního rozvoje stanovila tuto misi: Posláním MAS Podchlumí v období do roku 2020 je napomáhat ke všestrannému rozvoji

Více

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Tematické oblasti, opatření, aktivity

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Tematické oblasti, opatření, aktivity Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku Tematické oblasti, opatření, aktivity Zpracovatel: AQE advisors, a. s., 2011 Vážení spoluobčané, Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku

Více

Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10

Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA HUMPOLEC (STRATEGIE MĚSTA) Verze 3.0 září 2006 Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10 Problémový

Více

Volební program TOP 09 a Starostové pro Plzeňský kraj krajské volby 2012

Volební program TOP 09 a Starostové pro Plzeňský kraj krajské volby 2012 Volební program TOP 09 a Starostové pro Plzeňský kraj krajské volby 2012 1. ROZPOČTOVÁ POLITIKA Odpovědná rozpočtová politika sledující nejen momentální potřeby, ale také budoucí možnosti krajského rozpočtu

Více

Dobrovolný svazek obcí Broumovsko. Obsah: - 0 -

Dobrovolný svazek obcí Broumovsko. Obsah: - 0 - PROGRAM ROZVOJE BROUMOVSKA Obsah: SWOT analýza Broumovska Návrhová část PRB 2004-0 - SWOT ANALÝZA Silné stránky 1. Kvalitní životní prostředí 2. Přitažlivá jedinečná příroda a krajina s vysokým stupněm

Více

PLNÁ VERZE ČERVEN 2011 I VERZE 12 NÁRODNÍ STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 2014+

PLNÁ VERZE ČERVEN 2011 I VERZE 12 NÁRODNÍ STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 2014+ NÁRODNÍ STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 2014+ PLNÁ VERZE STRATEGICKÝ POZIČNÍ DOKUMENT NÁRODNÍ SÍTĚ MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN ČESKÉ REPUBLIKY PRO PŘÍPRAVU POLITIK ROZVOJE VENKOVA V RÁMCI PROGRAMOVACÍHO OBDOBÍ 2014

Více

Volební program Strany zelených

Volební program Strany zelených Volební program Strany zelených Volby do poslanecké sněmovny 2013 www.zeleni.cz OBSAH DŮSTOJNÝ ŽIVOT V MODERNÍ SPOLEČNOSTI... 2 Moderní sociální stát: opora pro rodiny, seniory, občany se znevýhodněním,

Více

Programové prohlášení

Programové prohlášení Programové prohlášení koaličních stran Změna pro Liberec a ANO 2011 2014 2018 Vize pro Liberec v jakém městě chceme žít? Dobrá vize je základ všech úspěšných dlouhodobých projektů. Chceme přispět k tomu,

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje místní akční skupiny Stolové hory pro období 2014 2020. Strategická část. (průběžná verze červen 2015)

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje místní akční skupiny Stolové hory pro období 2014 2020. Strategická část. (průběžná verze červen 2015) Strategie komunitně vedeného místního rozvoje místní akční skupiny Stolové hory pro období 2014 2020 Strategická část (průběžná verze červen 2015) 1 2 Obsah 1 Strategická část... 5 1.1 Definování Mise...

Více

PŘÍLEŽITOSTI PRO OBCE ANEB DOTACE NA MÍRU STAROSTŮM Z EU 2014 2020

PŘÍLEŽITOSTI PRO OBCE ANEB DOTACE NA MÍRU STAROSTŮM Z EU 2014 2020 PŘÍLEŽITOSTI PRO OBCE ANEB DOTACE NA MÍRU STAROSTŮM Z EU 2014 2020 Upozornění: Jedná se o pracovní verze operačních programů, neschválené Evropskou komisí. 1. vydání Regionální operační program regionu

Více

MAS KRKONOŠE Zpracovatel: Datum zpracování:

MAS KRKONOŠE Zpracovatel: Datum zpracování: STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE MAS KRKONOŠE B. STRATEGICKÁ ČÁST Zpracovatel: SPF Group, s.r.o., Bozděchova 99/6, 400 01 Ústí nad Labem Datum zpracování: červen srpen 2014 1 OBSAH Obsah...

Více

STRATEGICKÉ CÍLE ROZPOČTOVÉ A DAŇOVÉ POLITIKY ČSSD V LETECH 2010-2014 TOPOLÁNKOVY A KALOUSKOVY REFORMY POŠKODILY EKONOMIKU A ZRYCHLILY ZADLUŽOVÁNÍ

STRATEGICKÉ CÍLE ROZPOČTOVÉ A DAŇOVÉ POLITIKY ČSSD V LETECH 2010-2014 TOPOLÁNKOVY A KALOUSKOVY REFORMY POŠKODILY EKONOMIKU A ZRYCHLILY ZADLUŽOVÁNÍ STRATEGICKÉ CÍLE ROZPOČTOVÉ A DAŇOVÉ POLITIKY ČSSD V LETECH 2010-2014 - Fiskální konsolidace vlád ČSSD byla v letech 2003-2007 úspěšná - Snižování tempa zadlužování až k 2,6% HDP v roce 2006 a 0,7% HDP

Více

Naši práci vidíte každý den

Naši práci vidíte každý den Naši práci vidíte každý den Volební program Strany zelených Brno pro léta 2014 2018 Chceme žít v moderním evropském městě, kde dobře funguje veřejná doprava a další služby, kde veřejná prostranství jsou

Více

Politický program strany Věci veřejné

Politický program strany Věci veřejné Politický program strany Věci veřejné ÚVOD - "NAŠE VIZE: PŘÍMÁ DEMOKRACIE"... 2 KAPITOLA I - HOSPODÁŘSTVÍ A PODNIKÁNÍ... 4 HOSPODÁŘSKÝ RŮST... 4 VEŘEJNÉ ROZPOČTY... 6 KAPITOLA II. - SOCIÁLNÍ A RODINNÁ

Více

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE část: NÁVRHOVÁ ČÁST Strategická vize rozvoje kraje a globální cíl Specifické cíle a strategická opatření k jejich naplnění ZPRACOVATEL: Konsorcium firem GaREP, spol.

Více

Podnikání a cestovní ruch

Podnikání a cestovní ruch Integrovaná strategie rozvoje území MAS Regionu Poodří,o.s. v letech 2007 2013 SWOT analýza Zhottoviittell:: MAS Regiionu Poodříí,,o..s.. Barttošoviice Konzullttantt:: CpKP sttředníí Morava lliistopad

Více

PROGRAM pro volby do Poslanecké sněmovny ČR 2009. JISTOTY pro lidi, NADĚJE pro naši zemi

PROGRAM pro volby do Poslanecké sněmovny ČR 2009. JISTOTY pro lidi, NADĚJE pro naši zemi PROGRAM pro volby do Poslanecké sněmovny ČR 2009 JISTOTY pro lidi, NADĚJE pro naši zemi Svoboda Spravedlnost Solidarita Vážení občané, hlavním cílem politiky sociální demokracie je kvalita života každého

Více

PLÁN PRO PŘEROV Co nebudeme slibovat, ale na čem budeme pracovat a spolupracovat.

PLÁN PRO PŘEROV Co nebudeme slibovat, ale na čem budeme pracovat a spolupracovat. PLÁN PRO PŘEROV Co nebudeme slibovat, ale na čem budeme pracovat a spolupracovat. Město musí vytvářet podmínky pro kvalitní život svých občanů. Řízení veřejné správy v Přerově potřebuje rekonstrukci. Plán

Více

Volební program ČSSD. pro volby do krajského zastupitelstva. Karlovarský kraj

Volební program ČSSD. pro volby do krajského zastupitelstva. Karlovarský kraj Volební program ČSSD pro volby do krajského zastupitelstva Karlovarský kraj Úvod Kraje se pod vedením hejtmanů z ČSSD poslední čtyři roky ze všech sil brání neustálým experimentům pravicových vlád, které

Více

Strategický plán udržitelného rozvoje Sokolova na roky 2011 2025 část B Návrhová část

Strategický plán udržitelného rozvoje Sokolova na roky 2011 2025 část B Návrhová část 2011 Strategický plán udržitelného rozvoje Sokolova na roky 2011 2025 část B Návrhová část Ing. Lubor Hruška-Tvrdý, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. Mgr. David Rucki a

Více

nové šance Program KDU-ČSL v Plzni pro volební období 2014-2018

nové šance Program KDU-ČSL v Plzni pro volební období 2014-2018 Program KDU-ČSL v Plzni pro volební období 2014-2018 nové šance Kompletní kandidátní listiny, videa a rozhovory s našimi kandidáty nadete spolu s dalšími informacemi na www.kduplzen.cz Vážení spoluobčané,

Více