Obchod se ženami v romských komunitách Závěrečná zpráva z projektu Lidská práva v praxi prevence obchodování se ženami v romských komunitách

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obchod se ženami v romských komunitách Závěrečná zpráva z projektu Lidská práva v praxi prevence obchodování se ženami v romských komunitách"

Transkript

1 Obchod se ženami v romských komunitách Závěrečná zpráva z projektu Lidská práva v praxi prevence obchodování se ženami v romských komunitách La trada ČR, o.p.s. P.O. Box 305 Praha 1 Tel./fax koordinátorka projektu Petra Kutálková

2 OBAH OBAH 2 ÚVOD 3 OBCHOD LIDMI 3 ITUACE V ROMKÝCH KOMUNITÁCH V ČEKÉ REPUBLICE 4 Kumulace rizikových faktorů pro obchod s lidmi v romské komunitě 4 ZPRÁVA Z PROJEKTU 6 Možnosti a limity získávání informací o obchodování s lidmi 6 Informovanost o problematice obchodování s lidmi 7 ituace obchodování s lidmi v lokalitách 7 Romské ženy ze lovenska 8 Romské ženy z České republiky 9 ituace v lokalitách 10 Prostředí prostituce 10 Migrace za prací 11 Působení skupin organizovaného zločinu 11 Domácí násilí 11 Nucená práce 12 Lichva 12 Možnosti prevence a šíření informací 12 Prevenční setkání s romskými ženami a dívkami 12 etkání s pracovníky a pracovnicemi pomáhajích profesí 13 ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ 13 PŘÍLOHY: 15 2

3 ÚVOD Díky podpoře OF/ OI Budapest realizovala La trada ČR v období březen březen 2004 projekt Lidská práva v praxi - prevence obchodu se ženami v romské komunitě. Pro realizaci specificky zaměřeného projektu jsme se rozhodli především ze dvou důvodů: opakovaná přítomnost romských klientek mezi klientkami La trady a kumulace rizikových faktorů pro obchod s lidmi (OL) v sociálně vyloučených lokalitách, které obývají především Romové. Jedním z cílů projektu bylo hledat a testovat další možné efektivní způsoby k předávání informací o rizicích obchodování a možnostech pomoci obětem právě této cílové skupině. Projekt byl rovněž veden snahou v maximální míře respektovat kulturní a sociální specifika romských komunit. V rámci problematiky obchodování s lidmi jsme se zaměřovali primárně na situaci žen. Projekt byl pilotně realizován ve třech regionech - Ostravsko, Ústecký kraj a Praha. V rámci projektu byly získávány informace týkající se rizikových faktorů a případů obchodování romských žen, na základě kterých byla napsána tato zpráva. Jedná se zejména o informace zjištěné během mapování situace v jednotlivých lokalitách; tyto informace jsou doplněny o analýzu případů romských klientek La trady a o údaje z dalších zdrojů. Posláním La trada ČR, o.p.s. je kromě poskytování sociálních služeb obětem obchodování a prevence tohoto jevu, cíleně šířit informace problému OL a otevírat diskusi, která směřuje ke společenské změně. V rámci těchto cílů bychom chtěli upozornit odbornou i laickou veřejnost na existenci a rizika obchodování s lidmi, jehož obětmi jsou také romské ženy. Je nutné mít na paměti, že obchod s lidmi je závažným porušováním lidských práv. OBCHOD LIDMI Po roce 1989 obchod s lidmi, jehož obětí byly ženy ze střední a východní Evropy, výrazně vzrostl. V současnosti je známé, že se Česká republika stala nejen zemí původu obětí, ale i zemí cílovou a tranzitní. Oficiální statistiky, které by přesně zachycovaly situaci obchodu se ženami v ČR, lze jen těžko vytvořit. Jedním z důvodů je fakt, že se obchod s lidmi odehrává v ilegalitě. Podle informací z policejních zdrojů i od pracovníků terénních programů lze usuzovat na to, že se pouze malá část obchodovaných žen dostane do kontaktu s policií či podpůrnou organizací. (Je nutné zdůraznit, že obchod se ženami není možné ztotožňovat pouze s prostitucí, ilegální migrací do sexuálního průmyslu či převaděčstvím obecně.) La trada používá definici obchodu s lidmi podle Protokolu o prevenci, potlačování a trestání obchodování s osobami, zejména ženami a dětmi, který doplňuje konvenci pojených národů o boji proti mezinárodní organizované trestné činnosti: "Obchodováním s osobami" se rozumí najímání, přepravování, převádění, přechovávání nebo přijímání osob na základě vyhrožování, použití síly či jiných forem nátlaku, pomocí únosu, podvodu, lži či zneužití moci nebo bezmocnosti osoby, případně poskytování či přijímání finančních prostředků či jiných výhod k získání souhlasu osoby, která má v moci jinou osobu, s úmyslem tuto osobu zneužívat. Zneužíváním se mimo jiné rozumí využívání jiných osob k prostituci či jiným formám sexuálního zneužívání, nucená práce či služby, otroctví či praktiky podobné otroctví, útisk nebo odjímání orgánů. (ON, Palermo, 2000) Obchod s lidmi považujeme za závažné porušování lidských práv. Český právní řád však uceleně problematiku obchodu s lidmi neupravuje. Základním dokumentem českého práva, majícím vztah k obchodu s lidmi, je Ústava, zejména pak Listina základních práv a svobod. K obchodu s lidmi se vztahují především ustanovení obsažená v druhé hlavě "Základní lidská práva a svobody" Tato hlava vymezuje například "osobní svobodu", "svobodu pohybu", "zákaz mučení či krutého zacházení", "právo na zachování lidské důstojnosti". 3

4 Jedinou právní normou, která explicitně hovoří o obchodování s lidmi, je Trestní zákon, a to v 246 Obchodování s lidmi, 216 Obchodování s dětmi. Trestní zákon obsahuje i další ustanovení, která se mohou k problematice obchodu s lidmi vztahovat: 204 Kuplířství, 231 Omezování osobní svobody, 332Zbavení osobní svobody, 233 Zavlečení do ciziny. ITUACE V ROMKÝCH KOMUNITÁCH V ČEKÉ REPUBLICE V České republice žije podle sčítání lidu v roce 2001 zhruba Romů. Při koncipování činností směřujících k podpoře a práci s romskou komunitou se však pracuje s odhady faktického počtu příslušníků tohoto etnika. Nejčastěji se hovoří o číslech v rozmezí tisíc Romů. 1 Historickým vývojem, zejména v období po 2. světové válce do současnosti, je dána specifičnost romských sídelních struktur, tj. místních koncentrací Romů do enkláv obklopených většinovým obyvatelstvem. 2 Především v posledních letech začaly narůstat snahy některých místních samospráv k vytlačení romských komunit z center měst na jejich periferii či v některých případech i za města. V současnosti se hovoří nejenom o tom, že rezidenční segregace má etnický rozměr, za nebezpečný se považuje především fakt, že romské enklávy, které jsou charakterizovány sociální homogenitou, se stávají čím dál tím častěji ghetty. 3 Ghetty, jejichž společným jmenovatelem je sociální vyloučení obyvatel, narůstání sociálních problémů, zvýšená míra výskytu sociálně patologických jevů a především jejich postupné uzavírání se vůči okolnímu světu a prohlubující se rezignace obyvatel na možnost změnit tuto situaci. V romských ghettech a v lokalitách, kde je vysoká koncentrace Romů, se kumulují rizikové faktory, které významně zvyšují ohroženost romských žen z hlediska obchodování. V souvislosti se socioekonomickou situací se jedná především o nezaměstnanost, obtížnou zaměstnatelnost, chudobu, nízké vzdělání, přijatelnost nechráněného zaměstnávání či závislost na drogách či alkoholu. K těmto rizikovým faktorům přistupují ještě další, které jsou spojené s etnokulturní příslušností žen k romské komunitě - odlišný postoj k ženským právům, orientace na přítomnost, nárůst počtu emigrujících Romů a v neposlední řadě i exotičnost Romek pro potenciální kupce. Závažným rizikovým faktorem je rovněž obecná neinformovanost žen o problému obchodování, která je v sociálně vyloučených lokalitách a romských komunitách ještě významnější díky obtížné informovatelnosti jejich obyvatel. Kumulace rizikových faktorů pro obchod s lidmi v romské komunitě Nejdůležitější cílovou skupinou pro prevenci La trady jsou ohrožené ženy a dívky. Je nesporným faktem, že romské ženy a dívky ze jmenovaných regionů do této skupiny náleží. A to především na základě výskytu hned několika faktorů, které jsou identifikovanými riziky pro obchod se ženami: Nezaměstnanost - Nezaměstnanost jako jeden z rizikových faktorů obchodu se ženami je vzhledem k cílové skupině přítomen dvakrát. Dvě z vybraných lokalit (Ostravsko a Teplicko) vykazují vysokou míru nezaměstnanosti v regionu. Rovněž zaměstnatelnost, jako nezbytná podmínka uplatnění na trhu práce, u příslušníků romské komunity je mnohem nižší než u členů majority. 4 Vzdělání - Klientkami La trady se častěji stávají ženy s nižším vzděláním. Je faktem, že příslušníci romské komunity dosahují nejčastěji základního vzdělání 5. Chudoba - Obecně lze říci, že sociální úroveň romské populace je stále ještě nižší než sociální úroveň u ostatních obyvatel. Existují však i lokality- především romská ghetta, kde je nutné zdůraznit, že jejich členové žijí v podmínkách nesrovnatelně horších než ostatní občané. 6 1 Kalibová, K.: Romové z pohledu statistiky a demografie. In Romové v České republice. ocioklub Praha 1999, s Baršová, A.: Problémy bydlení etnických menšin a trendy k rezidenční segregaci v České republice. In: Romové ve městě, ocioklub Praha 2002, s. 9 3 tamtéž, s Kaplan, P.: Romové a změstnanost neboli zaměstnatelnost Romů v České republice. In Romové v České republice. ocioklub, Praha s Kaplan uvádí základní vzdělání až u % v kterékoli věkové kategorii. Kaplan, P.: Romové a změstnanost neboli zaměstnatelnost Romů v České republice. In Romové v České republice. ocioklub, Praha s Kepková, M., Víšk, P.: Romové v systémech sociální ochrany. In Romové v České republice. ocioklub, Praha s.383 4

5 Nechráněná práce - Díky vysoké míře nezaměstnanosti v romské komunitě řeší mnoho Romů svoji obtížnou sociální situaci různými příležitostnými brigádami. Jedná se buď o práci nasmlouvanou prostřednictvím dohody o provedení práce nebo o práci tzv. " na černo." Získávání výdělku takovým způsobem se postupně stává v některých romských komunitách normou. Vycházíme-li z toho, že mnoho žen se stane obětí obchodu s lidmi právě díky přijetí pracovní nabídky bez pracovní smlouvy, je zřejmé, že Romky jsou jednoznačně ohroženou skupinou. Rovněž díky tomu, že ženy pracující v sexuálním průmyslu (mezi kterými nechybí Romky) nejsou pracovně chráněné jakýmikoli právními předpisy, zvyšuje se riziko, že se stanou obětí obchodování. Neinformovanost - O neinformovanosti, jako o rizikovém faktoru hovoříme hned v několika rovinách. Obecně lze říci, že ženy, které se staly oběťmi obchodu, nedisponovaly informacemi o základních lidských právech a o právním systému v ČR. Těmto ženám chyběly rovněž informace o možných rizicích práce v zahraničí a způsobech, jak se rizikovým situacím vyhnout. U cílové skupiny je nutné zdůraznit, že obyvatelé sociálně vyloučených lokalit mají sníženou možnost přístupu k informacím. Pro některé romské komunity je rovněž charakteristická jejich nedůvěra k informacím, jejichž nositelé pocházejí z majoritní společnosti. Rodinné zázemí -Důležitým faktorem je rodinné prostředí, ve kterém potencionální oběť obchodu vyrůstá. Podle údajů tichting tegen Vrowenhandel (Nadace proti obchodu se ženami) a ze zkušeností La trady vyplývá, že oběťmi obchodu jsou častěji ženy pocházející z problematických rodin. Život v ghettu je častou příčinou rozpadu tradičních rodinných hodnot. Romská ghetta v tomto směru nejsou výjimkou. Věk - Ze zkušeností La trady vyplývá, že mezi oběťmi obchodu jsou stále mladší ženy. nazší obětí obchodu se stane mladá dívky bez faktických životních zkušeností, něž zralá žena. Romské dívky vyspívají fyzicky dříve než dívky z majoritní společnosti, již ve velmi mladém věku působí vizuálně starším dojmem. Závislost na drogách, alkoholu - Závislost, ať už na drogách, alkoholu či hracích automatech, je pro osobu, která jí trpí, finančně velmi vyčerpávající. Právě drogová závislost je častou příčinou, proč se mladé dívky (i chlapci) vydávají na dráhu prostituce. V některých případech také závislost rodičů dožene dceru k prostituci. V posledních letech pracovníci organizací, které se zabývají prevencí a léčbou drogových závislostí, hovoří o nárustu uživatelů drog v romské komunitě. Rovněž život v beznaději v romských ghettech je jedním z faktorů, který přispívá k šíření drogové závislosti. Romské ženy si s sebou v životě nesou ještě další rizikové faktory vzhledem k obchodování, které vycházejí z reality sociokulturního prostředí ve kterém vyrůstají a žijí: Postoj k ženským právům- Romská komunita je tradičně patriarchální, ženy snad kromě "phuri daj" staré matky se netěšily velké vážnosti v komunitě. Tento postoj k ženám přetrvává do současnosti (a zhoršuje se s propadem sociální situace komunit), jeho nositelem není jen mužská část komunity, většina žen tento fakt akceptuje a připadá jim samozřejmý. Dominantní postavení muže, jenž svou moc potřebuje manifestovat, může vyústit v domácí násilí směřované k manželce, u něhož jsou často přítomny děti. tudie ituace romských žen v Evropě dokonce tvrdí, že domácí násilí v romských rodinách může být buď důsledkem kulturních zvyků nebo důsledek špatné sociální či ekonomické situace 7 Toto tvrzení podporuje i teorie kultury chudoby 8, která je v současné době často aplikována na situaci v romských komunitách. Orientace na přítomnost - Rizikovým faktorem pro obchod se ženami se může stát vnímání času. Romové, o nichž mnohdy platí, že žijí pro dnešní den, se často rozhodují na základě momentálního rozpoložení, momentální potřeby. Např. nabídku na získání výhodné práce v zahraničí tedy pravděpodobně přijmou, aniž by se snažili určit míru rizika. Romská emigrace- Pravděpodobnost, že dívka či žena vycestuje do zahraničí, zvyšuje i fakt současné romské emigrace. Ať už jsou důvody emigrace Romů ekonomické či ať už je důvodem opuštění republiky strach z rasové diskriminace, romské ženy a dívky se mohou ocitnout v cizím prostředí za hranicemi státu. Exotičnost- Odborná studie ituace romských žen v Evropě poukazuje v souvislosti s obchodováním s lidmi na fakt, že se romské ženy stávají čím dál častěji exotickým obchodním materiálem. 9 7 Bitu, N.: Report The ituation of Roma/Gypsy Women in Europe. Roma Center for social Intervention and tudies podle Oscar Lewis 9 Bitu, N.: Report The ituation of Roma/Gypsy Women in Europe. Roma Center for social Intervention and tudies

6 K uvedeným rizikovým faktorům, které jsou významné z hlediska romské komunity, je nutné zmínit ještě další faktory vztahující se k situaci v ČR: Geografická poloha - Výhodná geografická poloha je příčinou, proč je ČR zároveň zemí původu, tranzitní zemí, tak i zemí cílovou pro obchod se ženami. Ekonomická situace státu - Ekonomická situace státu je dalším faktorem, který má vliv na obchodování. Rozdíly ve výškách mezd mužů a žen - Diference ve výškách mezd přetrvává především v méně kvalifikovaných profesích (mzda žen tvoří 75% mzdy, kterou za srovnatelnou práci dostávají muži) a je jednou z příčin narůstající nezaměstnanosti žen. Vysoké zisky z obchodu se ženami a malá rizika - Obchod se ženami je druhem organizovaného zločinu, který přináší vysoké zisky. Podle odhadů se jedná o zisky až čtyřikrát vyšší než zisky plynoucí z obchodu s drogami. 10 ZPRÁVA Z PROJEKTU V průběhu ročního trvání projektu Lidská práva v praxi - prevence obchodu se ženami v romských komunitách jsme se cíleně snažili získávat konkrétní informace z terénu, které by pomohly k otevření odborné diskuse k tomuto problému. Otevření tématu pro širší odbornou veřejnost, možnost spolupráce La trady a jednotlivých subjektů z regionů a cílené šíření informací je prostředkem, jak snižovat rizika obchodování s lidmi a zpřístupnit pomoc obětem žijícím nebo pocházejícím ze sociálně vyloučených lokalit. V rámci projektu jsme cíleně navštěvovali lokality, kde žijí převážně Romové, ve třech regionech - Ostravsko, Ústecký kraj a Praha. Naší snahou bylo zmapovat specifika situace jednotlivých regionech a šířit prevenční informace do komunit. Mapování probíhalo zejména prostřednictvím polořízených rozhovorů při setkáních s pracovnicemi a pracovníky institucí a organizací, kteří znají situaci v jednotlivých lokalitách a poskytují zde sociální služby. 11 Při získávání informací spolupracovaly na projektu 3 konzultantky přímo z regionů. Také konzultantky v rámci projektu vedly polořízené rozhovory k tématu především s romskými ženami. Údaje získané při práci v terénu jsou doplněny o analýzu případů romských klientek, které využily služby La trady, o informace získané během prevenčních setkání v jednotlivých lokalitách a o postřehy, zkušenosti a názory romských studentů a studentek z RŠ v Kolíně. Během práce na projektu nebyla snaha osobně kontaktovat ženy pracující v prostituci ani vstupovat do prostředí erotických klubů či pouliční prostituce. 12 Informace z tohoto prostředí nám zprostředkovaly organizace, které poskytují služby ženám v prostituci a pracovníci policie. Možnosti a limity získávání informací o obchodování s lidmi Na získávání informací o OL v lokalitách zejména od pracovníků a pracovnic, kteří se pohybují přímo v romských komunitách a žen z komunit, mělo vliv několik faktorů. Obchod se ženami je často zaměňován s prostitucí; k provozování prostituce se v romských komunitách váží mnohá tabu. Prostituce jako taková je podle tradičních hodnot romských společenství nepřípustná, její provozování bylo pro rodinu ženy i pro ženu samotnou nemyslitelnou ostudou. Tabu spojená s prostitucí se více či méně promítala do mnoha rozhovorů, které byly vedeny; stejná tabu byla také reflektována mnoha dotazovanými jako překážka práce s tématem OL resp. prostituce. Na přímé otázky, týkající se prostituce romských žen, bylo často možné získat zevšeobecňující odpovědi, ve kterých byla prostituce hodnocena jako narůstající a v minulosti nebývalý problém; ve vlastní lokalitě však byla existence prostituujících žen často popírána. Z kontextu a jednotlivých zmínek však bylo patrné, že provozování prostituce je zejména v některých částech Ústeckého kraje veřejným tajemstvím 10 Obchod se ženami. Bratislava Materiály La trady 11 Během práce v terénu bylo vedeno 47 rozhovorů s celkem 74 osobami. Jednalo se zejména o pracovníky a pracovnice, kteří poskytují sociální služby v romských komunitách ( terénní sociální pracovníci a pracovnice, romští poradci a poradkyně, pracovníci a pracovnice orgánů sociálně právní ochrany dětí, pracovníci a pracovnice komunitních center, osoby, které vedou volnočasové či vzdělávací aktivity v komunitách, osoby ze streetwork organizací, pracovníci kriminální policie a ÚOOZ. ) 12 Rozhovory či kontakty přímo v prostředí prostituce by byly nebezpečné jak pro pracovnice La trady, tak i pro možné oběti obchodování. 6

7 (Chomutov, Most, Ústí n. Labem, Teplice, Krupka a další). Během rozhovorů postupně vyplývalo, že prostituce je součástí každodennosti některých komunit (téměř každý/á v této lokalitě zná někoho v okolí, kdo se prostitucí živí nebo živil, neznamená to však, že všichni prostituují). Z některých rozhovorů vyplynulo, že existují lokality, kde se prostituce postupně stává přijatelnou normou (je jedním z mála možných zdrojů financí pro chudé romské rodiny). Tradiční tabu vážící se k provozování prostituce je vnímáno rovněž jako překážka v práci především terénních sociálních pracovnic a pracovníků (TP) a pracovnic a pracovníků, zaměstnaných v nízko-prahových zařízeních a romských centrech. Ti se domnívají, že je pravděpodobné, že případů, kdy ženy někdo k prostituci nutí je více, než o kterých mají informace - také díky existenci tabu se o nich nedozvědí: konkrétní případy se neprojednávají, ženy, které jsou pravděpodobně k prostituci nuceny, o pomoc nepožádají zejména v situaci, kdy je zneužívá někdo ze (širší) rodiny. V některých případech obchodovaných romských žen hraje svoji roli pravděpodobně i fakt, že ženy nenahlížejí svoji situaci jako zneužívání. Při získávání informací svoji roli hrál pravděpodobně také fakt, že většina pracovníků a pracovnic zná situaci ve své lokalitě; o prostředí organizovaného zločinu a prostituce má však informace pouze zprostředkované. (Z tohoto důvodu byly dotazovány i streetwork organizace, kriminální policie a Útvar pro odhalování organizovaného zločinu (ÚOOZ).) Jako zajímavá paralela k problematice OL se během mapování ukazovalo téma domácího násilí. V některých výpovědích se jasně ukazuje, že násilí na ženách je bráno jako často přinejmenším přijatelné, v některých případech normální. I v případě, že je žena opakovaně vystavena násilí ze strany muže a nahlíží svojí situaci jako neúnosnou, tradiční zvyklosti a tabu jí brání požádat o pomoc. Z uvedeného vyplývá, že získávání informací o OL, které (nejenom) v romských komunitách v ČR má podobu zejména nucené prostituce (tedy kombinace dvou tabuizovaných témat - násilí a prostituce), ovlivňují tradiční tabu vážící se k těmto tématům. Tato tabu se dále promítají i do práce pomáhajících profesí, které vstupují do lokalit. Informovanost o problematice obchodování s lidmi amotné termíny obchodování s lidmi nebo obchodování se ženami nejsou příliš známé. OL je zaměňováno často s prostitucí, v některých případech bývá představa o procesu obchodování opředena o historky týkající se dívek unesených během stopování či cestě setmělým parkem, jako synonymum pro obchodování se ženami se také objevovalo slovní spojení obchod s bílým masem. Pro získávání dalších informací se jako srozumitelnější jevilo slovní spojení žena byla prodaná nebo nucená k prostituci. Po vyjasnění termínů a obsahu slova se většinou ukázalo, že dotazovaní/é informace o jednotlivých případech OL mají, v některých případech včetně dalších detailů, např. k procesu najímání či transferu ženy do jiné lokality. Část dotazovaných znala organizaci La trada. ituace obchodování s lidmi v lokalitách Z mapování vyplynulo, že o existenci OL v sociálně vyloučených lokalitách nelze pochybovat. Ve většině navštívených lokalit v minulosti či současnosti byly známy případy obchodovaných žen a dívek či případy, které s největší pravděpodobností obchodováním byly. V porovnání s jinými problémy (např. bydlení) je OL vnímáno spíše jako okrajový problém, protože se jedná pouze o jednotlivé případy. V rozhovorech však často padla domněnka, že existence OL může být v latentní formě zejména v Ostravském regionu a Ústeckém kraji mnohočetnější, přesné informace však není možné získat. V jednotlivých navštívených regionech je situace vzhledem k OL odlišná; zatímco z Ostravského regionu jsou či mohou být dívky obchodovány (prodány či nuceny k prostituci) do jiných částí ČR či do zahraničí, v Ústeckém kraji se jedná spíše o nucenou prostituci v rámci regionu či obchodování do zahraničí. Do Ústeckého kraje jsou také přiváženy dívky z jiných oblastí vč. lovenska. V Praze je situace poněkud odlišná, pražské dívky a ženy zejména díky faktickým možnostem získat finance - jsou obchodováním oproti ostravským či ústeckým ohroženy nejméně. Jako mnohem závažnější se zde jeví komerční sexuální zneužívání romských dětí (chlapců), zejména v podobě chlapecké prostituce. Romské ženy a dívky jsou obchodovány převážně za účelem prostituce. Obchodované romské ženy (či ženy u nichž je pravděpodobné, že jsou zneužívány v prostředí prostituce), o kterých se nám podařilo získat 7

8 informace, lze rozdělit zhruba do dvou skupin: romské ženy z České republiky obchodované v rámci ČR či do zahraničí a romské ženy ze lovenska obchodované do ČR. Romské ženy ze lovenska ituace v lokalitách Obchodované a ohrožené obchodováním jsou především romské ženy ze R, které v současnosti přebývají nebo se stěhují do komunit ve městech a obcích v blízkosti státních hranic s Německem nebo ty, které pracují v nočních erotických podnicích. Mezi nimi jsou ženy, které do České republiky přijely vykonávat prostituci dobrovolně a později byly svými pasáky k prostituci nuceny či jim nebyly vypláceny vydělané peníze. Některým ženám byla na lovensku nabídnuta známými či příbuznými práce v ČR nebo její zprostředkování (v baru, prádelně apod.), po příjezdu do ČR byly nuceny vykonávat prostituci. Zjistili jsme, že zejména v Ústí nad Labem či v okolí Teplic, bývají ženy ze lovenska ubytovány resp. drženy v bytech přímo v komunitách 13. Pracovníci a pracovnice se o ženách ze lovenska, které žijí v komunitách, občas doslechnou, neměli však důvod se s nimi setkávat nebo vyjádřili názor, že do těchto bytů, kde je často i více žen, je obtížné se dostat. I přestože dotazovaní pracovníci a pracovnice hovořili především o ženách, které prostituci vykonávají s největší pravděpodobností dobrovolně, upozorňovali na fakt, že některé z nich mohou být nebo z počátku byly k prostituci nuceny. Na otázku, proč není kontaktovaná policie, několik dotázaných odpovědělo, že lidé z komunit policii nedůvěřují nebo mohou mít obavy, že by mohli tyto ženy poškodit (pracují nelegálně apod.). Některé erotické kluby a noční bary v blízkosti Teplic či v pohraničí vlastní převážně Romové z Ústí nad Labem či Chomutova. Ti do nich "dovážejí" jak Romky ze lovenska, tak z České republiky. V některých z podniků byly a s největší pravděpodobností jsou ženy, které jsou nuceny vykonávat prostituci. V těchto podnicích je vůči romským ženám využíváno především verbální násilí (např. hrozby ostudy v komunitě), vyskytuje se však i fyzické násilí. Pasáci a majitelé nočních podniků mohou snadno zneužívat i to, že tyto ženy jsou pologramotné, nevědí, kde se nacházejí (např. vědí, že jsou v ČR a že projížděly Prahou ) či to, že ženy pocházejí z absolutně odlišného prostředí (v některých romských osadách na lovensku není zavedena elektrika, v domech převážně není vodovod; v některých lokalitách je častá i absence podlahové krytiny, kterou nahrazuje hlína apod.). K poslušnosti, nekladení odporu, akceptaci násilí či neochotě romských žen vypovídat přispívá i patriarchální organizace komunit. Romské ženy ze lovenska jsou obchodovány (nebo vykonávají prostituci) jak v České republice, tak i do zahraničí. Pravděpodobně nejčastější cesta slovenských romských žen vede přes ČR do Německa. Romské klientky La trady ze lovenska V období srpen prosinec 2003 La trada poskytla služby 5 romským ženám ze lovenska. 14 Jednalo se o ženy, které byly obchodovány do ČR resp. do Německa (1 případ) za účelem prostituce. Všechny ženy pocházely ze sociálně slabých rodin, žily v chudobě, některé z nich uváděly i významně dysfunkční rodinné prostředí. Klientky měly shodně nízké dosažené vzdělání, žádná z nich neměla informace o situaci v ČR vzhledem k možnosti získat zaměstnání ani o rizicích obchodu s lidmi. Dalším společným znakem byl jejich nízký věk (17 až 22 let). Všech pět klientek pocházelo z vesnic či malých městeček. Čtyři z pěti žen byly obchodovány příbuzným nebo "dobrým známým", ve většině případů se jednalo o Romy. Ženy přijaly nabídku práce v ČR resp. v Německu; jednalo se buď o nespecifikovanou práci či např. práci v prádelně nebo baru. Pouze jedna odjela do ČR se svým pasákem s vědomím toho, že se bude živit prostitucí. Všechny ženy vycestovaly za účelem získání výdělku. Minimálně ve třech případech v České republice kořistil z jejich práce popř. je ubytovával někdo z místní romské komunity. Tři z klientek se na vlastní žádost vrátily přímo ke svým rodinám, do prostředí, odkud byly obchodovány. Pouze jedna z žen, která byla po svém návratu na lovensko znovu unesena pasákem, se poté rozhodla pro azylové ubytování u slovenské pomáhající organizace. Tři z pěti žen se po útěku z prostředí 13 Jedna ze spolupracovnic komunitního centra sdělila, že na popud příbuzného ubytovávala zhruba dva měsíce romskou dívku ze lovenska, která se pravděpodobně prostitucí živila. Příbuzní dívku poté odvezli z jejího bytu; o osud dívky se pracovnice dál nezajímala. Takové případy jsou "prý běžné". 14 Ve sledovaném období La trada poskytla pomoc 42 klientkám, z nichž osm žen mělo slovenské občanství. Pět z těchto osmi žen byly Romky. 8

9 prostituce obrátily o pomoc na policii, která je identifikovala jako oběti obchodu a zprostředkovala kontakt s La tradou. Romské ženy z České republiky ituace v lokalitách Během mapování jsme téměř v každé z lokalit zaznamenaly případy dívek, které z lokality zmizely a bylo pravděpodobné, že se staly obětí obchodování. Jednalo se o jednotlivé případy, o kterých dotazovaní/é věděli/y z doslechu, případně na řešení situace pracovali/y. Zmiňované ženy byly obchodovány za účelem poskytování sexuálních služeb v rámci republiky i do zahraničí. Mechanismy obchodování jsou podobné jako u zmiňovaných romských žen ze lovenska. Dívky jsou oslovovány především příbuznými či známými, kteří jim nabídnou práci, v případě Ostravska mimo lokalitu, v případě Ústeckého kraje v okolí či v zahraničí. Po opuštění domova jsou nuceny k prostituci. V některých obcích Ústeckého kraje byly zaznamenány i jednotlivé případy, kdy pasáci vyhledávali ženy v tíživé situaci a nabízeli jim možnost výdělku. Tyto ženy byly pak prodány jiné osobě a bylo jim sděleno, že si na svůj dluh (náklady na koupi popř. ubytování) musejí vydělat. Mezi ženami, které se prostitucí živí, jsou některé, které nutí pod pohrůžkami jejich partner resp. rodina. Ti rovněž z jejich práce kořistí. Na Mostecku jsme se rovněž setkali s podezřením, že romské ženy mohou být obchodovány za účelem sňatku s Vietnamci. Praxe sňatků s cizinci za účelem získání státního občanství je v této lokalitě poměrně častým fenoménem. Ženám je nabídnut finanční obnos za realizovaný sňatek, tyto ženy však nemají informace o tom, že po sňatku přijdou o možnost pobírat některé sociální dávky. Byl zmíněn i případ, kdy žena od sňatku z chtěla odstoupit, pod pohrůžkami násilí jí to však nebylo umožněno. Romské klientky La trady z ČR V průběhu roku 2003 poskytla organizace L sociální služby 3 romským klientkám s českým občanstvím. 15 Jednalo se o ženy, které byly většinou obchodovány v rámci území ČR, v jednom případě byla klientka obchodována též do Německa. Všechny ženy pocházely ze sociálně slabého prostředí v některých případech vyrůstaly klientky v rodinné jednotce, nejméně ve dvou případech u adoptivních rodičů či v dětském domově. Nejvyšší dosažené vzdělání bylo střední odborné bez maturity, jedna z klientek docházela do zvláštní školy. Ve svém oboru pracovaly klientky buď velmi krátce nebo vůbec. Všechny pocházely z menšího města či vesnice. Věk se pohyboval od 19 do 28 let. Všechny klientky byly obchodovány blízkou osobou či příbuzným, ve všech případech se jednalo o Romy. Cesty obchodování se ve všech třech případech lišily. V jednom případě se jednalo o vytvoření závislého milostného vztahu mezi klientkou a partnerem/obchodníkem, v druhém případě byla klientce slíbena lukrativní práce v Německu a ve třetím případě se klientka zpočátku živila prostitucí dobrovolně, později byla svým pasákem prodána rakouskému občanovi, který ji permanentně znásilňoval a dále prodával, dokud neutekla. Ve všech případech kořistil z jejich práce někdo z romské komunity, ve dvou případech se jednalo o romské rodiny. Ve dvou případech podaly klientky trestní oznámení, v jednom případě dostala klientka podmíněný trest za křivé svědectví. Jedna z klientek se přestěhovala ke svému příteli, který ji z rizikového prostředí odvedl, druhá klientka se vrátila ke svému pasákovi, se kterým měla malé dítě a pro další klientku si přijela její rodina, kterou sama kontaktovala. Dvě klientky kontaktovaly L prostřednictvím pomáhající organizace (azylový dům) a policie, jedna klientka nás kontaktovala prostřednictvím svého přítele zachránce, který kontakt získal od své známé sociální pracovnice z Prahy. Z výše uvedených údajů je patrné, že romské ženy s českým občanstvím jsou většinou obchodovány v rámci území ČR. Obchodníky bývají buď rodinní příslušníci nebo blízcí známí. Reintegrace těchto žen do majoritní společnosti je ztížena jejich vazbami k romské komunitě, a to i v případě, že je tato komunita nutí do vykonávání prostituce. Tyto ženy většinou saturují výdělky těchto mnohačetných rodin, zároveň je jim však umožněno v této komunitě/rodině žít. 15 V průběhu roku poskytla La trada služby 29 klientkám z nichž 9 mělo české občanství; 3 z těch devíti žen byly Romky. 9

MANUÁL K SOCIÁLNÍ INKLUZI OBCHODOVANÝCH A VYKOŘISŤOVANÝCH OSOB

MANUÁL K SOCIÁLNÍ INKLUZI OBCHODOVANÝCH A VYKOŘISŤOVANÝCH OSOB MANUÁL K SOCIÁLNÍ INKLUZI OBCHODOVANÝCH A VYKOŘISŤOVANÝCH OSOB Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Manuál k sociální inkluzi obchodovaných a

Více

Příběhy ze špatné čtvrti. aneb jak pracovat s tématem segregace nejen ve školství

Příběhy ze špatné čtvrti. aneb jak pracovat s tématem segregace nejen ve školství Příběhy ze špatné čtvrti aneb jak pracovat s tématem segregace nejen ve školství Příběhy ze špatné čtvrti aneb jak pracovat s tématem segregace nejen ve školství Tomáš Nikolai (ed.) EDITOR: Mgr. Tomáš

Více

Veronika Štepanovská, DiS.

Veronika Štepanovská, DiS. Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně Katedra trestního práva Bakalářská práce Prostituce z hlediska juristického a kriminologického Veronika Štepanovská, DiS. 2007 Čestné prohlášení Prohlašuji,

Více

POLICISTA. v multikulturním prostředí. informační manuál POLICIE ČR

POLICISTA. v multikulturním prostředí. informační manuál POLICIE ČR POLICISTA v multikulturním prostředí informační manuál POLICIE ČR POLICISTA V MULTIKULTURNÍM PROSTŘEDÍ Lenka Budilová, Tomáš Hirt (a kol.) INFORMAČNÍ MANUÁL PRO POLICII ČR Co je multikulturní společnost

Více

Bezpečnost a prevence kriminality PŘÍRUČKA PRO OBCE

Bezpečnost a prevence kriminality PŘÍRUČKA PRO OBCE Bezpečnost a prevence kriminality PŘÍRUČKA PRO OBCE Příručka pro obce Agentura pro sociální začleňování Bezpečnost a prevence kriminality 2 Příručka pro obce / Bezpečnost a prevence kriminality obsah Agentura

Více

SITUAČNÍ ANALÝZA Město Litoměřice

SITUAČNÍ ANALÝZA Město Litoměřice Veřejná zakázka je financována z ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. SITUAČNÍ ANALÝZA Město Litoměřice Situační analýza sociálně slabých rodin ohrožených

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE BOJE PROTI OBCHODOVÁNÍ S LIDMI

NÁRODNÍ STRATEGIE BOJE PROTI OBCHODOVÁNÍ S LIDMI ODBOR BEZPEČNOSTNÍ POLITIKY NÁRODNÍ STRATEGIE BOJE PROTI OBCHODOVÁNÍ S LIDMI (PRO OBDOBÍ LET 2008 2011) PRAHA 2008 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 23. ledna 2008 č. 67 k Národní

Více

1. Přehled sociálně vyloučených lokalit ve městě Ústí nad Labem

1. Přehled sociálně vyloučených lokalit ve městě Ústí nad Labem 1. Přehled sociálně vyloučených lokalit ve městě Ústí nad Labem 1.1. Krásné Březno Krásné Březno je jednou ze sídlištních částí města Ústí nad Labem. Spolu s dalšími sídlišti (Mojžíř, Neštěmice) územně

Více

MIGRACE Z VIETNAMU DO ČESKÉ REPUBLIKY V KONTEXTU PROBLEMATIKY OBCHODU S LIDMI A VYKOŘISŤOVÁNÍ. Eva Pechová

MIGRACE Z VIETNAMU DO ČESKÉ REPUBLIKY V KONTEXTU PROBLEMATIKY OBCHODU S LIDMI A VYKOŘISŤOVÁNÍ. Eva Pechová MIGRACE Z VIETNAMU DO ČESKÉ REPUBLIKY V KONTEXTU PROBLEMATIKY OBCHODU S LIDMI A VYKOŘISŤOVÁNÍ Eva Pechová La Strada Česká republika, o. p. s., 2007 Projekt byl financován z dotačního programu Ministerstva

Více

Žadatelky o azyl a obchod s lidmi

Žadatelky o azyl a obchod s lidmi Žadatelky o azyl a obchod s lidmi Výzkumná zpráva pro úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky, oddělení pro Českou republiku Autoři textu: Spolupracovníci při výzkumu: Zdeněk Uherek Klára Skřivánková

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta. Katedra křesťanské sociální práce

Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta. Katedra křesťanské sociální práce Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra křesťanské sociální práce Obor: Sociální a humanitární práce Jana Kijovská Projekt nízkoprahového zařízení pro děti a mládež

Více

PŘÍLOHY - SITUACE V KRAJÍCH

PŘÍLOHY - SITUACE V KRAJÍCH III./1. PŘÍLOHY - SITUACE V KRAJÍCH Kancelář Rady vlády pro záležitosti romské komunity by chtěla v dalších letech věnovat větší důraz popisu stavu v konkrétních lokalitách, kdy je jejím záměrem posilovat

Více

STRATEGIE PRO PRÁCI POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY VE VZTAHU K MENŠINÁM

STRATEGIE PRO PRÁCI POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY VE VZTAHU K MENŠINÁM ODBOR BEZPEČNOSTNÍ POLITIKY STRATEGIE PRO PRÁCI POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY VE VZTAHU K MENŠINÁM (PRO OBDOBÍ LET 2008 2012) PRAHA 2008 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY U S N E S E N Í VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 9.

Více

Analýza změny po zavedení terénní sociální práce v sociálně vyloučených lokalitách Jihomoravského kraje

Analýza změny po zavedení terénní sociální práce v sociálně vyloučených lokalitách Jihomoravského kraje Analýza změny po zavedení terénní sociální práce v sociálně vyloučených lokalitách Jihomoravského kraje Vážení přátelé, držíte v rukou materiál, ve kterém formou analýzy shrnujeme realizaci projektu Romodrom

Více

Analýza migračního klimatu a migračních tendencí do západoevropských zemí v romských komunitách ve vybraných městech ČR

Analýza migračního klimatu a migračních tendencí do západoevropských zemí v romských komunitách ve vybraných městech ČR Analýza migračního klimatu a migračních tendencí do západoevropských zemí v romských komunitách ve vybraných městech ČR (výzkumná zpráva) pro IOM Prague Praha květen 2000 ------------------- Gabal Analysis

Více

Hana Pořízková Miroslava Rákoczyová Robert Trbola

Hana Pořízková Miroslava Rákoczyová Robert Trbola Cizinci ze třetích zemí v Jihomoravském kraji; vstupní analýza sociální integrace Hana Pořízková Miroslava Rákoczyová Robert Trbola VÚPSV, v.v.i. Výzkumné centrum Brno 2009 EVROPSKÝ FOND PRO INTEGRACI

Více

Analýza sociálně vyloučených romských lokalit a absorpční kapacity subjektů působících v této oblasti Praha, srpen 2006

Analýza sociálně vyloučených romských lokalit a absorpční kapacity subjektů působících v této oblasti Praha, srpen 2006 Analýza sociálně vyloučených romských lokalit a absorpční kapacity subjektů působících v této oblasti Praha, srpen 2006 Děkujeme za poskytnutí fotografií pro tuto publikaci kanceláři Rady vlády ČR pro

Více

KDO DRŽÍ ČERNÉHO PETRA

KDO DRŽÍ ČERNÉHO PETRA KDO DRŽÍ ČERNÉHO PETRA S o c i á l n í v y l o u č e n í v L i b e r c i, Plzni a Ústí nad Labem a b Miroslav Brož, Petra Kintlová a Ladislav Toušek Financováno ze zdrojů Evropské unie - program Transition

Více

Metodiky práce s dětmi a mládeží v sociálně vyloučených lokalitách

Metodiky práce s dětmi a mládeží v sociálně vyloučených lokalitách Metodiky práce s dětmi a mládeží v sociálně vyloučených lokalitách O IQ Roma servis, o.s. IQ Roma servis, o. s. funguje jako nezisková organizace již od roku 1997. Poskytuje a rozvíjí bezplatné komplexní

Více

Ekonomické dopady domácího násilí na oběť a příklady mezioborové spolupráce

Ekonomické dopady domácího násilí na oběť a příklady mezioborové spolupráce Ekonomické dopady domácího násilí na oběť a příklady mezioborové spolupráce Výměnou zkušeností k efektivní pomoci Publikace vznikla v rámci projektu podpořeného OP LZZ s názvem Efektivnější pomoc obětem

Více

STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II)

STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II) STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II) Zpracovaná v rámci projektu SROP 3.3 Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů

Více

Dětská prostituce v České republice a její prevence

Dětská prostituce v České republice a její prevence UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Bakalářská práce Dětská prostituce v České republice a její prevence Tereza Mašitová Katedra: Sociální pedagogiky Vedoucí práce: Ing. Mgr. Jan

Více

AGENTURA PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEOVÁNÍ V ROMSKÝCH LOKALITÁCH

AGENTURA PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEOVÁNÍ V ROMSKÝCH LOKALITÁCH Připomínky k Agentuře pro sociální začleňování Lýdia Poláčková Připomínky jsou vepsány do tohoto materiálu zelenou kurzívou na str. 24 25. III. AGENTURA PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEOVÁNÍ V ROMSKÝCH LOKALITÁCH Obsah

Více

TRH PRÁCE OČIMA ŽEN studie o uplatnění žen na trhu práce

TRH PRÁCE OČIMA ŽEN studie o uplatnění žen na trhu práce TRH PRÁCE OČIMA ŽEN studie o uplatnění žen na trhu práce Obsah Úvod 1. Teoretická část Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce Postavení žen na trhu práce z hlediska rovných příležitostí Genderové

Více

Vězeňský program Pardubice. Inovace metodiky

Vězeňský program Pardubice. Inovace metodiky Vězeňský program Pardubice Inovace metodiky OBSAH ÚVOD... 5 1 Vězeňský program Pardubice... 7 1.1 Základní informace o Vězeňském programu Pardubice... 7 1.1.1 Územní působnost programu... 7 1.1.2 Občanské

Více

METODIKA DOBROVOLNICTVÍ NEZAMĚSTNANÝCH

METODIKA DOBROVOLNICTVÍ NEZAMĚSTNANÝCH Flexibilní pracoviště Tento projekt je financován Evropskou unií a státním rozpočtem ČR METODIKA DOBROVOLNICTVÍ NEZAMĚSTNANÝCH Z HLEDISKA PROJEKTŮ JOB ROTATION Těm, kteří se dali získat dobrovolně, můžeme

Více

Koordinace projektu: WAVE Co-ordination Office / Austrian Women s Shelter Network, Bacherplatz 10/4, A-1050 Vídeň, Rakousko

Koordinace projektu: WAVE Co-ordination Office / Austrian Women s Shelter Network, Bacherplatz 10/4, A-1050 Vídeň, Rakousko OBSAH PŘEDMLUVA...3 SLOVNÍK...4 1. ÚVOD...5 2. TEORETICKÉ POZADÍ...8 3. CÍLE A PRINCIPY...18 4. ZAKLÁDÁNÍ A FINANCOVÁNÍ SPECIALIZOVANÝCH AZYLOVÝCH DOMŮ PRO ŽENY, OBĚTI DOMÁCÍHO NÁSILÍ...24 5. SLUŽBY PRO

Více

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020. Praha, srpen 2013

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020. Praha, srpen 2013 Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020 Praha, srpen 2013 Obsah Úvod 1 1 Vymezení základních pojmů 3 2 Východiska Koncepce 6 2.1 Komplexní model práce s bezdomovci 6 2.2

Více

EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE V INTERKULTURNÍM PROSTŘEDÍ

EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE V INTERKULTURNÍM PROSTŘEDÍ EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE V INTERKULTURNÍM PROSTŘEDÍ Praktická příručka pro pracovníky Úřadů práce kol. autorů OBSAH Komunikace 3 Komunikace v češtině s cizincem 5 Komunikační specifika vybraných socio-kulturních

Více

Čas zkusit to jinak koncepční zpráva IQ Roma servis, o.s.

Čas zkusit to jinak koncepční zpráva IQ Roma servis, o.s. Čas zkusit to jinak koncepční zpráva IQ Roma servis, o.s. TATO PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. IQ ROMA SERVIS, O.S. Čas zkusit to jinak koncepční

Více