KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH NA ROKY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH NA ROKY 2013-2017"

Transkript

1 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA OSTROV NA ROKY Objednatel: Město Ostrov Zpracovatel: [1]

2 Obsah: 1. Úvod O komunitním plánování sociálních služeb obecně Cíle projektu Cílové skupiny Základní principy Základní informace o městě Ostrově a o sociálních službách na jeho území Obyvatelstvo Analýza potřeb uživatelů a poskytovatelů sociálních služeb v Ostrově Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb Sociálně-patologické jevy Vývoj drogové problematiky s přihlédnutím k regionu Stručná zpráva o domácím násilí ve Městě Ostrově Osoby se zdravotním a tělesným postižením Starší generace Analýza potřeb poskytovatelů sociálních služeb Ostatní služby Výstupy Komunitního plánu sociálních služeb města Ostrova na období let Proces konzultací návrhu plánu Proces schvalování návrhu plánu Navrhovaná opatření komunitního plánu Monitoring a vyhodnocování Komunitního plánu Přílohy: Příloha Příloha [2]

3 1 Úvod Projekt je zaměřen na realizaci a rozšiřování procesu Komunitního plánování sociálních a souvisejících služeb ve městě Ostrově a okolních obcích. Služby poté budou uspokojovat požadavky zdejších komunit v sociální oblasti s respektováním místních potřeb, podmínek i specifik. Klade důraz na rozvíjení místní spolupráce a dialog, jehož výsledkem by měla být představa konkrétní podoby sociálních služeb s důrazem na co nejvyšší efektivitu poskytovaných služeb ve městě Ostrově a jeho okolí. Vypracování analytické části Komunitního plánu Města Ostrov provedli zaměstnanci Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MÚ Ostrov. Tento postup byl zvolen pro urychlení prací a snížení nákladů na zpracování, ale vycházel proto jen z velmi faktograficky omezeného souboru podkladů, které byly k dispozici O komunitním plánování sociálních služeb obecně Cíle projektu 1. Dojde k zavedení procesu plánování dostupnosti a zacílení sociálních služeb ve městě Ostrově a okolních obcích. 2. Proběhne navázání užší spolupráce s poskytovateli sociálních služeb. 3. Výsledkem projektu bude i systém financování sociálních služeb z rozpočtu města a partnerských obcí. 4. Všeobecným cílem komunitního plánování ve městě Ostrově je zkvalitnění nabídky a dostupnosti sociálních služeb Cílové skupiny 1) Poskytovatelé sociálních služeb a další subjekty napomáhající v sociální integraci jednotlivcům i skupinám obyvatel ohrožených sociálním vyloučením a uživatelům služeb. 2) Uživatelé sociálních služeb: osoby se zdravotním postižením a osoby pečující o osobu blízkou; děti a mládež; osoby opouštějící zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy; osoby opouštějící výkon trestu odnětí svobody; imigranti a azylanti; osoby bez přístřeší; etnické menšiny; oběti trestné činnosti; senioři. 1 Projekt komunitního plánování sociálních služeb ve Městě Ostrově a okolí - nástin projektu, 1997, S. 10 [3]

4 3) Zadavatelé sociálních služeb město Ostrov a zástupci obcí v regionu i zájmových občanských sdružení Základní principy Plán rozvoje sociálních služeb obsahuje náležitosti jako je popis současného stavu, analýzu existujících zdrojů a potřeb v území, strategii rozvoje sociálních služeb v území, způsob financování systému sociálních služeb, sledování a vyhodnocování plánu, odpovědnost zúčastněných subjektů. Plán bude v aktivitách provázaný a v souladu s dokumenty nižší a vyšší úrovně. Ale především je komunitní plán pomocným rozpočtovým nástrojem, který určuje prioritní oblasti, do nichž by mělo být investováno v sociální oblasti, s ohledem na zájmy a potřeby města a jeho obyvatel. Princip dohody nebo též triády Princip dohody nebo též triády vychází ze skutečnosti, že komunitní plán je svého druhu smlouva, ve které se zúčastněné strany navzájem zavazují. Dohoda by měla být nejen o záměrech, ale také o způsobu a postupu realizace odsouhlasených aktivit, preferování souhlasného rozhodnutí. Princip triády požaduje, aby v komunitním plánování byly rovnoměrně zastoupeny a spolupracovaly všechny strany triády: uživatelé, zadavatelé, poskytovatelé. V praxi je obtížné zapojit vždy všechny uživatele. Je tedy lépe hovořit více o spolupráci tří stran, než o jejich rovnoměrném zastoupení. Princip rovnosti Jako podstatný se jeví princip rovnosti charakterizovaný takto: Každý má právo starat se o věci veřejné a společné. Každý má právo se vyjádřit a každý má právo mluvit. Nikdo nesmí být vylučován a diskriminován. Je tedy pouze na jeho vůli, zda se chce zapojit do komunitního plánování či nikoliv. Naplnění tohoto principu bude dosaženo zejména informační kampaní, která vyzve všechny občany k zapojení se do procesu plánování, a také k podávání podnětů a připomínek. Realizátoři procesu osloví poskytovatele služeb formou dopisů a osobních setkání, dále uživatele prostřednictvím poskytovatelů. Zadavatel tedy město by mělo být prostřednictvím odboru sociálních věcí, jehož zaměstnanci budou plnit úlohu koordinátorů a facilitátorů, iniciátorem celého procesu. Široká veřejnost bude vyzývána ke spolupráci především prostřednictvím místních médií, tak aby každému, kdo o to projeví zájem, bylo umožněno stát se členem některé z pracovních skupin. Vše je veřejné [4]

5 Že vše je veřejné, je princip, který požaduje, aby informace o dění v komunitním plánování byly veřejně dostupné a jednání otevřená. Informace o průběhu a výstupech plánování by měly být veřejnosti aktivně předávány. Informovanost veřejnosti Informace o dění v komunitním plánování mají být veřejně dostupné a jednání otevřená. Informace o průběhu a výstupech komunitního plánování je nutné veřejnosti aktivně předávat v průběhu celého procesu. Výkonný tým komunitního plánování zajistí propagaci projektu prostřednictvím medií města (webové stránky města, Ostrovský deník, kabelová televize). Princip dosažitelnosti řešení Záběr opatření komunitního plánu je přiměřený možnostem místního společenství, jeho podmínkám, přání lidí a lidským i materiálním zdrojům. Princip cyklického opakování Témata a mnohé problémy se opakují a je nutné se jimi znovu zabývat a vyhodnocovat je na nové úrovni vývoje. Kontrola plnění plánu a jeho dodatečné korekce Po dokončení tvorby výstupního dokumentu a schválení komunitního plánu sociálních služeb zastupitelstvem města se i nadále budou uskutečňovat setkání pracovních skupin. V komunitním plánu bude setkávání k monitoringu plnění opatření poskytovatelů sociálních služeb definováno jako jedno z opatření. Princip kompetence V řízení plánování sociálních služeb je vyžadována profesionalita účastníků. Mezi klíčové osoby procesu patří koordinátor, facilitátor a vedoucí pracovních skupin. Některé pozice se mohou i křížit. [5]

6 století. 3 Celá oblast Ostrova, včetně přilehlých obcí, je oblastí bramborářskou. Kvalita půdy je v celé Bystřice. 4 Podnebí je v Ostrově mírně teplé a srážkově normální. Průměrná roční teplota vzduchu je 2 Základní informace o městě Ostrově, jeho občanech a o sociálních službách na jeho území Ostrov je druhé největší město karlovarského okresu, leží na úpatí Krušných a Doupovských hor a také poblíž řeky Ohře. Počátky zdejšího osídlení sahají až do mezolitu, mladší doby bronzové a dále po delším hiátu do mladší až pozdní doby hradištní. 2 Město bylo vysazeno na přelomu 13. a 14. oblasti podprůměrná. Orná půda je především v níže položených katastrálních územích, zatím co v ostatních jsou většinou lesy a pastviny. Ostrov patří do povodí řeky Ohře a protéká jím říčka 7,20 C. Průměrný úhrn srážek za rok je asi 650 mm. Ostrov patří do klimatického pásu 5, tj. mírně teplý mírně vlhký, část od Horního Žďáru do pásu 7, tj. mírně teplý vlhký. Ostrov se vedle vlastního vnitřního města, respektive jeho staré a nové části, skládá z těchto dalších 10 místních částí: Arnoldov, Dolní Žďár, Hanušov, Hluboký, Horní Žďár, Kfely, Květnová, Maroltov, Mořičov a Vykmanov. Celé správní území se rozkládá na ploše 4620 ha, vnitřní město na ploše 955 ha Obyvatelstvo Po celá staletí bylo Město Ostrov jen málo významným místním hospodářským, správním a kulturním centrem. Těžiště ekonomických aktivit zdejších měšťanů bylo v zemědělství, řemeslné malovýrobě a lokálním obchodu. Tento stav i přes existenci porcelánky Plus, dvou pivovarů, mlýna, továrny na matrace a továrny na lepenku Teerag, trval i v době mezi světovými válkami. 6 Až do roku 1945 tvořili většinu zdejších obyvatel Němci. Po skončení druhé světové války byli z Ostrova odsunuti a započalo osídlování pohraničí českým živlem. V roce 1948 přijala vláda usnesení o výstavbě sídliště v Ostrově pro horníků Jáchymovských dolů a jejich rodiny. S ohledem na 2 Hanzl L, Příspěvek k situování sídla Hrabišiců v Ostrově / Hláska 19, 2008, č. 2, s Dějiny města Ostrova / zpracoval kolektiv autorů za redakce Lubomíra Zemana. Ronov nad Doubravou : Triality ; Ostrov : Město Ostrov, s. 4 PROGRAMSOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE MĚSTA OSTROV - Analytická část, 1997, S Tamtéž, S. 9 6 Urban J.: Ostrov, město pod krušnými horami, Okresní dům Osvěty v Ostrově, 1959, S48 [6]

7 končící těžbu byl v roce 1959 v Ostrově založen závod Škoda na výrobu trolejbusů, což udrželo pracovní místa a umožnilo stabilizovat místní populaci. 7 K Ostrovu byly postupně připojeny okolní obce. Horní a Dolní Žďár v roce 1960, Mořičov v roce 1966, Kfely a Hluboký v roce 1975, Květnová a Maroltov v roce Krásný Les, Damice a Horní Hrad se připojily rovněž v roce 1976, v roce 1992 se však opět osamostatnily. Přestože dochází od devadesátých let k odlivu obyvatelstva do okolních vesnic a osad města, tento trend je ale pro demografický vývoj města marginální. Na konci sedmdesátých let došlo k fatální chybě, která městu přivodila dalekosáhlé důsledky. Ve snaze neustále zvyšovat počet obyvatel ve velmi krátkém čase bylo do Ostrova sestěhováno v letech 1977 a 1978 až příliš velké množství lidí, na které nebylo město a ani okolní zdroje dimenzovány. Přes počátečný optimismus vyvolaný patrně krátkodobou těžbou málo kvalitní uranové rudy v sousedství dnešní osady Velký Rybník, bylo zřejmé již v roce 1979, že kýžená prosperita nepřijde. Počet obyvatel prudce opět poklesl a přes jistou stagnaci v 80. letech bylo již jasné, že sen tehdejších představitelů moci o dvacetitisícovém městě je pouhou chimérou. Ve skutečnosti neměl počet obyvatel nikdy překročit 16 tisíc, což již bylo na hranici zdejších zdrojů. Mnoho mladých lidí a začínajících rodin tak muselo hledat svou šanci ve vystěhovalectví z města. Tento trend zesílil ještě v 90. letech a následující dekádě, kdy byl tažen prohlubujícím se hospodářským úpadkem regionu. 1) Graf historického vývoje osídlení Ostrova od konce feudalismu po dnešek včetně demografického vývoje přidružených vsí. Z něj je patrné nepřirozené příliš rychlé překročení mezí systému s jehož důsledky se potýkáme dodnes 7 PROGRAMSOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE MĚSTA OSTROV - Analytická část, 1997, S. 7 [7]

8 2) Graf historického vývoje osídlení Ostrova v posledních 40. letech: mezi lety 1978 a 1991 je patrný demografický překmit i s typickým zpožděním a dalším návazným snížení mezí v důsledku eroze systému. Míra natality, mortality a mobility Zásadní vliv na dosavadní demografický vývoj města má dlouhodobý pokles porodnosti, který se projevil zejména na konci devadesátých let, viz graf č Tehdy se dokonce teoreticky uvažovalo o zrušení porodnického oddělení v ostrovské nemocnici. V poslední dekádě se tento negativní trend projevil na zániku mnoha předškolních a školních zařízení. Přičemž úmrtnost obyvatelstva má současně s tím mírně zvyšující se, až stagnující charakter. 9 Na vině je patrně vyšší výskyt onkologických onemocnění v populaci Karlovarska oproti zbytku České republiky. 10 Mezi lety se sice projevila zvýšená míra porodnosti 11 způsobená větším zapojením silných ročníků z počátku 70. let do reprodukce, ale tato populační vlna se projevila jen v dílčích 8 Tamtéž, S Tamtéž 10 Český statistický úřad, Statistická ročenka Karlovarského kraje 2010, vlastní zpracování, staženo z:[ 11 Databáze demografických údajů za obce ČR, staženo z: [http://www.czso.cz/cz/obce_d/index.htm] [8]

9 oblastech Karlovarského kraje a samotného Ostrova se příliš netýkala. Tato vlna se však již současné době vyčerpala a porodnost se opět začíná propadat. Zvýšený počet dětí však vzhledem k rezervám, které měl Ostrov již v minulosti, školská i zájmová zařízení bez problémů zachytí. Stačí jen zachovat pro budoucí léta stávající kapacity. U předškolních zařízení je počet volných míst sice nedostatečný, ale vzhledem k tomu, že krizová situace nastává právě teď a než by začala fungovat nějaká opatření, došlo by opět k poklesu, nemá už žádný praktický význam vzniklý problém řešit. Počet zemřelých jak v kraji, tak samotném městě posledních let stagnuje. Do budoucna bude počet občanů v postproduktivním věku ve městě narůstat, ale tento problém je dnes spíše optický a bude relevantní ho řešit až s příchodem nové vlny seniorů po roce 2020, kdy se opravdu začne stávat problémem. Zatím postačují stávající kapacity, které jsou v kraji. U DPS je třeba si uvědomit, že se ve skutečnosti jedná pouze o takzvané ústupové bydlení, které řeší jen sociální problém starší generace nabídkou levnějších bytů a optimalizací životních nákladů. 3) Graf vývoje porodnosti a úmrtnosti Dalším a dokonce nejvýznamnějším faktorem demografického vývoje města je stěhování obyvatel. To dosáhlo nejvyšší úrovně v první polovině 90. let, kdy se do města přistěhovalo mnohem více mladých rodin, než odsud odešlo. S hospodářským úpadkem města však následně došlo k obratu situace, od postupné stagnace až k zápornému saldu v druhé polovině 90. let a naprosté stagnaci v první dekádě 21. století. S tímto trendem se město potýká dosud. Příčinou je zejména trvalý úbytek pracovních míst, jak bude pojednáno v podkapitole Nezaměstnanost. Rovněž struktura pracovního trhu na Karlovarsku, znevýhodňuje kvalifikovanou pracovní sílu a nutí ji opouštět stále častěji region. [9]

10 Ve struktuře přistěhovalých a vystěhovalých je také patrný zvýšený pohyb v období hospodářské konjunktury let 2007 a Celkový trend snižování počtu obyvatel, mimo jiné i vystěhovalectvím, je přirozenou reakcí na historický fakt demografického překmitu, kdy byly překročeny existenční limity pro trvalou udržitelnost tehdejšího počtu obyvatel. Proto v depopulaci města nelze spatřovat jev negativní, ale naopak je nutné ho vnímat jako jev kauzální a přirozený. 4) Graf vystěhovalectví a přistěhovalectví Dvouvrcholové uspořádání dat v grafu 4) odpovídá dvěma historickým populačním vlnám patrným z grafu č. 1). Protože se však do města stahují i lidé z okolních upadajících obcí jako jsou Jáchymov, Hroznětín, Merklín etc, přicházející za lepšími sociálními podmínkami, není tato depopulace příliš markantní. Její negativní vliv se může do budoucna projevit hlavně v nezdravé struktuře práceschopného obyvatelstva, kdy by patrně mohlo docházet k větší koncentraci pracovně neaktivních, sociálně vyloučených, nekvalifikovaných nebo jen málo kvalifikovaných jedinců. Tím by se dále zhoršoval potenciál města pro případný hospodářský růst a sociálně-kulturní rozvoj. Nejmarkantnější je to zejména u obyvatel Jáchymova, kde byla v minulosti konstatována největší skupina obyvatel bez jakéhokoliv vzdělání v Karlovarském kraji. Je proto do budoucna nutno sledovat a ovlivňovat spíše než kvantitu obyvatel kvalitativní strukturu obyvatelstva, aby nebyly ztraceny důležité kapacity pro další rozvoj Ostrova. [10]

11 5) Rozložení populace Ostrova dle věku (1997) Obyvatelstvo z hlediska víry Z hlediska víry převládali v roce 1991 v populaci Ostrova ateisté a agnostici. Z věřících, kteří tvořili jen čtvrtinu populace, bylo 85% katolíků. Zbytek věřících tvořil marginální, nepočetné skupiny příslušníků různých církví a náboženských společenství, bez většího vlivu na většinovou populaci. 12 Následný vývoj v našem regionu směřuje dále k bezvěrectví. K náboženskému vyznání se v celém Karlovarském kraji, v roce 2005 přihlásilo již pouze 20,1% obyvatelstva, z toho největší podíl 75,9% připadá na Církev římskokatolickou. Proti roku 1991 se podíl věřících snížil o 11,9 procentního bodu, zároveň došlo k podstatnému odlivu lidí hlásících se k Římskokatolické církvi, o 8,7 procentního bodu. 13 Organizačně spadá Ostrov pod vikariát Karlovarský s cca věřícími (zhruba 15 % populace). 14 Shodně jako předcházející sčítání i výsledky tohoto ukázaly, že mezi věřícími jsou častěji zastoupeni občané s nižším vzděláním. Lze konstatovat, že se vzrůstajícím stupněm vzdělání klesá relativní počet osob hlásících se k náboženskému vyznání. 15 Ve dlouhodobějším horizontu lze spíše předpokládat, že počty věřících budou dále masivně ubývat a klesnou hluboko pod 20% populace. 12 PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE MĚSTA OSTROV - Analytická část, 1997, S Staženo dne z : [http://www.bip.cz/dieceze/vikariaty/vikariat-karlovarsky/] 15 Náboženské vyznání obyvatelstva České republiky, tisková zpráva ČSÚ, aktualizace v roce 2007, staženo z [http://www.czso.cz/csu/tz.nsf/i/nabozenske_vyznani_obyvatelstva_ceske_republiky_23_12_04,] [11]

12 6) Skladba obyvatelstva podle víry 90. léta Obyvatelstvo z hlediska národnosti Z hlediska národnostní struktury se na Karlovarsku k české národnosti hlásilo 87,2 %, k moravské jen 0,2 %, k slovenské 4,4 %, k německé 2,8 %, k polské 0,1 % a k romské 0,2 %. Ve srovnání s výsledky sčítání z roku v národnostní struktuře výrazně ubyl podíl osob, hlásících se k národnosti slovenské (o 4,3 procentního bodu), německé (- 1), moravské (- 0,6) a romské (- 0,4) 17. Tento posun je však spíše formální a institucionální. Podíl obyvatel české národnosti zaznamenal naopak nárůst o 16 Ondřej Kubala, Předběžné výsledky Sčítání lidu, domů a bytů 2011, tisková zpráva Sčítání lidu, domů a bytů 2011, staženo z [http://www.czso.cz/sldb2011/redakce.nsf/i/predbezne_vysledky_scitani_lidu_domu_a_bytu_2011] 17 Většina lidí pokládaných za Rómy uvádí jinou národnost a jejich národnostní cítění je nejisté, daleko častěji se definují jako blíže nespecifikovaná skupina, ale romství jako svou odlišnost od majority ve smyslu nacionality nechápou. Mnozí se hlásí k české národnosti, zde hraje velkou roli směšování národnosti a státní příslušnosti. Dalším aspektem je, že Rómové jsou jen částí z národů spadajících do tzv. Cikánského etnika. Další cikánské národy jsou Lovara, Jeniše, Rumungři, ve Francii například Kalé. U nás kromě Rómů žijí ještě Rumungři a v severozápadních Čechách příslušníci národa Lovara pocházející z východního Slovenska. Někdy je problém uvádět konkrétně identifikační znaky, protože kromě jazyka většina příslušníků cikánských národů ztratila i svou původní kulturní identitu. Mnozí už ani neovládají svůj původní jazyk a jsou plně integrováni do české společnosti. [12]

13 celé 3 procentní body. Nově se však v národnostní struktuře objevují národnosti Vietnamská, Ruská a Ukrajinská 18, jejichž počet a vliv je zatím v našem městě nezmapován. 7) Národnostní skladba obyvatel města Ostrov v roce 1991 Obyvatelstvo z hlediska kvalifikační skladby Ve vzdělání ve srovnání s průměrem ČR je v Ostrově výrazně nižší podíl obyvatel se středním a vysokoškolským vzděláním (z úhrnu obyvatel starších 15 - ti let), což je výsledek historického vývoje města jako původně hornické lokality, kdy na kvalifikaci pracovních sil nebyl kladen takový důraz. To se bohužel nezlepšilo ani později. Lze předpokládat jistý nárůst podílu obyvatelstva se středoškolským vzděláním. Výjezd za vysokoškolským studiem ohrožuje další setrvání obyvatel s tímto vzděláním. Limitující jsou atraktivní 18 Ondřej Kubala, Předběžné výsledky Sčítání lidu, domů a bytů 2011, tisková zpráva Sčítání lidu, domů a bytů 2011, staženo z [http://www.czso.cz/sldb2011/redakce.nsf/i/predbezne_vysledky_scitani_lidu_domu_a_bytu_2011] [13]

14 pracovní příležitosti a bydlení. Za jinak nezměněných podmínek hrozí stagnace kvalifikační skladby obyvatelstva. Tento předpoklad formulovaný již po roce 2000 se zatím beze zbytku naplnil. 19 8) Vzdělanostní skladba obyvatel města Ostrov v roce 1991 Trvá nadále odliv vysokoškolských studentů mimo kraj, případně do zahraničí. Do kraje se vrací zpět pouze relativně malá část absolventů, a to z důvodu absence vystudovaného oboru v kraji nebo obtížného uplatnění v kraji, případně z důvodů lepší možnosti uplatnění a lepšího finančního ohodnocení prakticky kdekoliv jinde. 20 Bydlení v karlovarském okrese dle vlastnické struktury V minulých dekádách se velmi proměnila vlastnická struktura domů a bytů v celém Karlovarském okrese a potažmo i v našem městě. Tato změna přinesla hned dva závažné momenty. Za prvé velmi omezila nabídku nájemního bydlení pro sociálně slabší vrstvy a v komerční sféře jeho cenu zdražila. Za druhé velké množství bytového fondu přešlo do soukromých rukou a cena bytů samotných rovněž vzrostla. To celkově omezilo mobilitu sociálně slabšího obyvatelstva, pro které se bydlení, ať už vlastní, či nájemní stalo nedostupným. Na tuto skutečnost pak bylo po roce 2000 reagováno tak, že ve městě byly vybudovány dodatečné kapacity sociálního bydlení pro nejchudší občany. V tomto ohledu rozhodně není městu co vytknout. 19 PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE MĚSTA OSTROV - Analytická část, 1997, S Projekt komunitního plánování sociálních služeb ve Městě Ostrově a okolí - nástin projektu,1997, S. 10 [14]

15 9) Bydlení v karlovarském okrese dle vlastnické struktury Nezaměstnanost Mobilita na trhu práce, a to jak prostorová, tak profesní, je v regionu velice nízká. Z kvalifikačního hlediska jsou v evidenci Úřadu práce v Karlovarském kraji nejpočetněji zastoupeny osoby se základním vzděláním a osoby se středním odborným vzděláním s výučním listem. Mezi volnými místy převažují místa určená pro vyučené uchazeče, především jde o kvalifikované řemeslníky, dále pak o kuchaře a číšníky servírky. Minimální zájem je o uchazeče bez vzdělání a uchazeče se všeobecným vzděláním. Dlouhodobě přetrvávají problémy s umísťováním občanů se změněnou pracovní schopností, absolventů škol a mladistvých, kteří nemají žádnou odbornou praxi. Historicky docházelo k úbytku pracovních míst v Ostrově již od začátku 90. let o pracovních míst ročně. V této době již třetina práce schopného obyvatelstva byla závislá na dojížďce do zaměstnání mimo Ostrov. Nejprve zanikla Subterra Ostrov, krátce na to Masokombinát Hroznětín a Tesla Ostrov poté omezila výrobu ZMA Ostrov, v roce 1998 ukončila činnost společnost Wasteko, ekolog. stroj. s.p. Ostrov. K roku 1996 se odhadoval úbytek na 700 pracovních míst. Ke stejnému roku prý vzniklo pouze 200 samostatných živností a něco přes 400 nových pracovních pozic. Do konce devadesátých let však zaniklo dalších nejméně 600 až 700 pracovních míst, přičemž vznik nových pracovních příležitostí se výrazně zpomalil. Dále po roce 2000 skončilo svou práci v rušené Jitoně Ostrov posledních 60 zaměstnanců. Jen Škoda Ostrov během pouhých 14 let snížila stavy svých zaměstnanců z původních 1700 na 300 v dubnu 2004, kdy zde skončila výroba. 21 Po krátkém období nejistoty, k , zavřela své brány definitivně. Další cenná pracovní místa byla v roce 2004 ztracena přestěhováním bývalé Cherry Ostrov dnešní ZF Electronics Klášterec s.r.o., a to v rozsahu až 500 potencionálních pracovních pozic, které takto přešly do Klášterce nad 21 Reference na: [15]

16 Ohří. 22 Následovalo období mírné stagnace, kdy dříve zaniklá místa alespoň zčásti nahradily malé a střední firmy. Většinou šlo však pouze o několik málo desítek pracovních míst a tak vliv těchto firem na pracovní trh v Ostrově zůstal marginální. Počet pracujících závislých na dojíždění za prací vzrostl až na 40% práce schopného obyvatelstva. Na konci 90. let předpokládaný úbytek práce schopného obyvatelstva o 500 osob, v důsledku stárnutí populace a odchodu do důchodu zatím nenastal. Důvodem bylo prodloužení termínu odchodu do důchodu, dále stále se zvyšující trend práce starobních důchodců. Opačně se projevily tendence u mladších ročníků v důsledku delšího studia a nižší porodnosti. Ty však zase kompenzovalo přistěhovalectví lidí do 35 let v 90. letech. Přesto však mnoho obyvatel Ostrova bylo nuceno stále více za prací vyjíždět do okolních obcí. Krach karlovarských porcelánek a odchod divize společnosti Amphenol Ostrov, který ochudil město nejméně o dalších 130 pracovních míst, zasadil pracovnímu trhu v našem městě definitivní úder. V nedávné době bylo propuštěno dalších 40 zaměstnanců z Elektroporcelánu Merklín a rovněž byly snižovány stavy zaměstnanců v Léčebných lázních Jáchymov. 23 Záporné saldo pracovních pozic v místě tak dosáhlo cca pracovních míst. V roce 2012 byla nezaměstnanost v Ostrově přibližně na úrovni 11,6 procenta. Přičemž je zřejmé, že toto číslo tvoří obyvatelé spádových obcí Ostrova a ti kteří dříve za prací vyjížděli a o tuto práci přišli. Na nezaměstnanosti Ostrova se tak podílí minimálně stejnou nebo i větší měrou, jako zánik pracovních pozic v samotném Ostrově, hlavně celkový hospodářský úpadek v jeho širším okolí. Jistou nadějí pro Ostrovské nezaměstnané byl příchod firmy Behr a dále i firmy Mahle na Městskou průmyslovou zónu. Ten se však nakonec nerealizoval a je zatím odložen na neurčito. Zdá se tedy, že s ohledem na historické danosti, probíhající hospodářskou krizi a špatný hospodářský vývoj Karlovarského kraje bude nezaměstnanost v Ostrově spíše chronickou záležitostí. 22 Reference na:http://rejstrik-firem.kurzy.cz/ /zf-electronics-klasterecsro/vztahy/?pg_field=0&zive_field=on&hist_field=on 23 Informace byla získána od ÚP Karlovy Vary a samotných zaměstnanců firem, přičemž u Elektroporcelánu Merklín se nakonec nepotvrdila, neboť se už několikrát vždy na poslední chvíli zachránil nečekanou zakázkou, nad jeho další existencí však neustále visí velký otazník [16]

17 10) Vzdělanostní skladba uchazečů o zaměstnání a její trendy 11) Skladba uchazečů o zaměstnání z nejvyšších vzdělanostních skupin a její vývoj [17]

18 2.2 Analýza potřeb uživatelů a poskytovatelů sociálních služeb v Ostrově Analýza potřeb uživatelů i poskytovatelů slouží přehlednému vyjádření problémů města v sociální oblasti, jeho obyvatel a slouží rovněž k zjištění, jakým způsobem by mělo město do sociální oblasti zasáhnout, aby umožnilo poskytovatelům služeb naplnit jejich strategické cíle Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb Sociálně-patologické jevy Sociálně-patologické jevy mají všechny známky sociálních jevů včetně nadindividuálnosti. To znamená, že existují nezávisle na tom, zda si je subjekt, jednotlivec, uvědomuje či nikoliv. Jejich spojujícím charakteristickým rysem je a-humánnost a asociálnost až antisociálnost. Činy takto zasažených jedinců směřují vždy proti společnosti, jejím normám ale i konkrétním jednotlivcům. Škála příčin a motivací k takovému jednání může být široká. Za zmínku stojí, že ve většině případů do sociálně patologického chování difunduje i psychopatologická osobnost jeho nositele. 24 Když přesně identifikujeme míru občanských dezintegrací v dané lokalitě, odhalíme a změříme jejich příčiny a na základě toho můžeme zlepšit nevyhovující podmínky, tak aby se korigoval integrační proces žádoucím směrem. Výčet nejčastěji pozorovaných jevů Agresivita je tendence k útočnému jednání vůči druhé osobě či okolí. Příčinou je často frustrace a komplex méněcennosti jako důsledek deprivace. Její součástí je i domácí násilí. Alkoholismus je nadměrné používání alkoholických nápojů vedoucí k opilosti a časem k návyku s osobními i společenskými důsledky. Je nejčastějším spouštěčem pro závadové jednání. Drogová toxikománie je důsledkem narcisistního ladění osobnosti zaměřeného na sebe a vnitřní prožívání. Kromě závažných zdravotních a epidemiologických rizik sebou nese ještě výraznou socio-patologickou zátěž se zjevnou tendencí ke kriminalizaci drogového prostředí, zejména v důsledku nutnosti opatřování si peněz. Dealerství drog je kombinovaný - terciální - sociopatický jev s vědomím využíváním ahumánnosti, antisociálnosti a psychofyzické škodlivosti svého počínání. 24 [18]

19 Gambleři jsou vášnivý hráči na hracích automatech v hernách, v restauracích s výherními automaty, nádražních halách aj. Náruživé hráčství ve všech jeho formách vytváří podobnou závislost jako závislost na drogách. Je spouštěčem pro další sociálně- patologické jevy a často i jejich příčinou. Prostituce je projev sexuálně promiskuitního jednání za úplatu oblíbené hlavně u rómských žen, neboť jde o výnosný druh podnikání, ke kterému není zapotřebí žádných drahých výrobních prostředků ani vysoká kvalifikace. Krádež je socio-patologický jev rozšířený hlavně mezi bezdomovci, kdy tito jsou někdy schopni vyvinout až nelidské úsilí k získání oblíbené suroviny, respektive železa a barevných kovů. S rostoucím počtem sociálně vyloučených obyvatel ve městě a okolí zmizel prakticky veškerý šrot a tak se stále více uchylují ke krádežím funkčních součástí infrastruktury, jako jsou značky, pletivo, kanálové poklopy etc. Přibývá rovněž vloupání do sklepů, zahradních chatek a aut. Vandalství potažmo sprejerství je ničení věcí, zejména veřejného majetku. Módnost nepovoleného projevu láká nešikovné outsidery, kterých si nikdo nevšímá, a tak provokují, ničí. Šikana. Původní význam slova šikana (z francouzštiny chicane) znamenal spíše zlomyslné obtěžování, týrání, sužování, pronásledování, byrokratický přístup vůči podřízeným nebo občanům z pozice úředníka. V dnešním pojetí se používá slovo šikana jako označení fyzického týrání, ponižování, zneužívání a vydírání. Všechny tyto jevy pak směřují zasaženou populaci dále k obecně kriminálním činům, jako jsou krádeže, podvodné jednání, napadání, ublížení na zdraví, znásilnění, vraždy etc. Zátěžové faktory území se silnou sociálně - patologickou populací nevyužití skrytého, kreativního potenciálu jednotlivců a skupin snížení celkové spokojenosti obyvatel výrazně snižuje skutečnou ekonomickou výkonnost společenství vytváří skryté náklady spojené údržbou daného území podílí se na zvýšení škod na veřejném i soukromém majetku rizikový potenciál jednotlivců k podvodným jednáním snížená míra loajality vůči společnosti, jejím institucím a normám množí se výskyt úmyslných škodních jednání [19]

20 Areály výskytu sociálně patologických jevů a potencionální sociálně patologická zátěž území a teoretický model jejího rozložení Na rostoucím zatížení těchto území, jež vyvolává problémy a sociální konflikty, se podílí kromě trvale bydlících obyvatel i tzv. ostatní uživatelé území, k nimž zařazujeme uživatele ubytovacích objektů a objektů tzv. sociálního bydlení, a dále jednodenní návštěvníky, jež ve svém souhrnu představují uživatele území celkem. Hodnocení zatížení, resp. využití území a stanovení limitů jeho únosnosti, mj. i z hlediska potřeb a požadavků udržitelného rozvoje, by se měly proto snažit reflektovat vlivy v území se skutečně pohybujících a území skutečně využívajících a zatěžujících uživatelů území celkem a jejich strukturu s ohledem na místo bydliště nebo ubytování, případně i jiné charakteristiky. Zejména počet a hustota problémových uživatelů území a jejich poměr k celkové populaci představuje možný a vhodný indikátor potenciálních problémů sociálního prostředí a využívání území (land-use) souvisejících s rizikem překračováním limitů únosnosti zatížení území negativními sociálními jevy. Z hlediska dlouhodobé perspektivy mohou sociálně patologické jevy difundovat do okolního prostředí, přičemž osoby sociální patologií nezasažené mohou být donuceny okolnostmi, při překročení míry této únosnosti, k postupnému vystěhovalectví. Ještě nebezpečnější je ztráta celkem zdravých jedinců, kteří pod silným tlakem prostředí mohou přijmout závadové normy a to jak v pozitivním (drogový abusus) tak v negativním (fašizmus, xenofobie) vztahu vůči socio-patické populaci. Takto vytvářené vyloučené lokality mohou dále gravitovat stejně postižené jedince, jimž odchozí příslušníci majoritní společnosti vytvářejí další potencionální nástupní prostor. Tím se situace lokality dále zhoršuje až za bod zlomu, ze kterého už není návratu. Typickým historickým mementem je centrum Jáchymova, které se během pouhých tří desítek let proměnilo v slum a místy v rumiště. Nejlepším způsobem popisu současné situace Ostrova v oblasti sociálně patologických jevů jsou metody základní topologie vyloučených lokalit s přibližnou kvantifikací jevu a sociometrického měření. Lorenzova křivka je ukazatel, který vyjadřuje koncentraci studovaného jevu v prostoru (např. v geografii obyvatelstva sledujeme koncentraci obyvatelstva v území, v geografii zemědělství koncentraci pěstování vybraných komodit atd.). Lorenzův oblouk, jak je také tato křivka nazývána, je ukazatel grafický, vlastní hledanou míru koncentrace vyjadřuje vzdálenost křivky od úhlopříčky [20]

OBSAH. Obsah 1 ABSTRAKT 8 2 SOUHRN 10 3 ÚVOD 12

OBSAH. Obsah 1 ABSTRAKT 8 2 SOUHRN 10 3 ÚVOD 12 OBSAH Obsah 1 ABSTRAKT 8 2 SOUHRN 10 3 ÚVOD 12 SITUAČNÍ ANALÝZA UŽÍVÁNÍ DROG V ŠIRŠÍM KONTEXTU 17 SOCIODEMOGRAFICKÁ CHARAKTERISTIKA 18 /1 Demografický vývoj a věková struktura 19 /2 Porodnost a plodnost

Více

Možnosti sběru dat o uživatelích drog. MUDr. Běla Studničková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracoviště drogové epidemiologie

Možnosti sběru dat o uživatelích drog. MUDr. Běla Studničková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracoviště drogové epidemiologie Možnosti sběru dat o uživatelích MUDr. Běla Studničková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracoviště ové epidemiologie Základní pojmy - 1 Návykové látky alkohol, omamné látky, psychotropní látky

Více

Strategický plán rozvoje města Kopřivnice

Strategický plán rozvoje města Kopřivnice 2 Obyvatelstvo Cílem této kapitoly je zhodnotit jednak současný a dále i budoucí demografický vývoj ve městě. Populační vývoj a zejména vývoj věkové struktury populace má zásadní vliv na poptávku po vzdělávacích,

Více

Odhad vývoje počtu obyvatel do roku 2020 Městské části Praha 21 Újezd nad Lesy

Odhad vývoje počtu obyvatel do roku 2020 Městské části Praha 21 Újezd nad Lesy ÚTVAR ROZVOJE HL. M. PRAHY Odbor strategické koncepce Odhad vývoje počtu obyvatel do roku 2020 Městské části Praha 21 Újezd nad Lesy Zpracoval Petr Gibas, MSc. Odbor strategické koncepce, oddělení strategie

Více

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové.

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 8 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Postoj veřejnosti ke konzumaci vybraných návykových látek

Více

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA ÚZEMÍ ORP HUSTOPEČE

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA ÚZEMÍ ORP HUSTOPEČE SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA ÚZEMÍ ORP HUSTOPEČE červen 2013 1 Zpracovatel: GaREP, spol. s r.o. Náměstí 28. října 3 602 00 Brno RNDr. Hana Svobodová, Ph.D. RNDr. Kateřina Synková Ing. Jan Binek, Ph.D. 2 1.

Více

Drogové závislosti v ČR začátkem roku 2010

Drogové závislosti v ČR začátkem roku 2010 Drogové závislosti v ČR začátkem roku 2010 Prim. MUDr. Petr Popov Subkatedra návykových nemocí IPVZ Oddělení léčby závislostí VFN 1.LF UK v Praze 2008: Drogy hrozba dneška? MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc.,

Více

Analýza a vyhodnocení. zdravotního stavu. obyvatel. města TŘEBÍČ. Zdravá Vysočina, o.s. ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem

Analýza a vyhodnocení. zdravotního stavu. obyvatel. města TŘEBÍČ. Zdravá Vysočina, o.s. ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem Analýza a vyhodnocení zdravotního stavu obyvatel města TŘEBÍČ Zdravá Vysočina, o.s. ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem MUDr. Stanislav Wasserbauer Hana Pokorná Jihlava, září 2012 Obsah: 1 Úvod...4

Více

NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ CENTRÁLA SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ

NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ CENTRÁLA SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ CENTRÁLA SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ I. II. NÁVYKOVÉ LÁTKY A LEGISLATIVA III. NÁVYKOVÉ LÁTKY VE ŠKOLNÍM PROSTŘEDÍ 1 Charakteristika současné drogové

Více

Aktualizace demografické prognózy. MČ Praha Zbraslav. Tomáš Soukup. prosinec 2012. Šmeralova 4 170 00 Praha - Bubeneč

Aktualizace demografické prognózy. MČ Praha Zbraslav. Tomáš Soukup. prosinec 2012. Šmeralova 4 170 00 Praha - Bubeneč Aktualizace demografické prognózy MČ Praha Zbraslav prosinec 2012 Tomáš Soukup Šmeralova 4 170 00 Praha - Bubeneč IČ: 73534781 TEL: +420 739 358 697 E-mail: info@vyzkumysoukup.cz www.vyzkumysoukup.cz Obsah

Více

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou. Liberecký kraj

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou. Liberecký kraj Město Rychnov u Jablonce nad Nisou Liberecký kraj Plán práce prevence kriminality na období 2013 2015 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní analýza v období 2010 2012 3 2.1. Hlavní problémové oblasti v oblasti

Více

Kriminalita a její prevence v Moravskoslezském m kraji

Kriminalita a její prevence v Moravskoslezském m kraji Kriminalita a její prevence v Moravskoslezském m kraji 13. 11. 2013 Workshop: Prevence sociálních a bezpečnostních rizik v transformující se společnosti 21. století Moravskoslezský kraj - vybrané statistické

Více

Analýza cílových skupin sociálních služeb

Analýza cílových skupin sociálních služeb Analýza cílových skupin sociálních služeb Zpracováno v rámci zakázky Zpracování analytických podkladů pro projekt Podpora zavádění, realizace a vyhodnocování procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních

Více

První otázka zjišťovala morální přijatelnost konzumace vybraných látek 1 :

První otázka zjišťovala morální přijatelnost konzumace vybraných látek 1 : Ob300 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 0 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Postoj veřejnosti ke konzumaci vybraných návykových látek

Více

ABÚZE CLUB Kontaktní centrum Pro drogově závislé

ABÚZE CLUB Kontaktní centrum Pro drogově závislé Výroční zpráva 1998 ABÚZE CLUB Kontaktní centrum Pro drogově závislé Základním cílem K-Centra je psychosociální pomoc lidem užívající drogy. Kateřina Chlumská Kontaktní centrum je specializovaným nízkoprahovým

Více

GEOGRAFIE ČR obyvatelstvo, demografické údaje

GEOGRAFIE ČR obyvatelstvo, demografické údaje GEOGRAFIE ČR obyvatelstvo, demografické údaje GER2, přednáška 2 letní semestr 2008 Mgr. Michal Holub, holub@garmin.cz v České republice žije cca 10 450 000 lidí (9/2008) je to obdobný počet, jako v roce

Více

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY ZA ROK 2014. Základní definice

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY ZA ROK 2014. Základní definice č. j.: Spr 00562/2015-022 KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY ZA ROK 2014 Základní definice Základní statistickou jednotkou v případě tohoto statistického vyhodnocení

Více

Město Nový Bydžov patří do zájmového sdružení Mikroregion Novobydžovsko, tj. region 19 obcí v severozápadní části okresu Hradec Králové.

Město Nový Bydžov patří do zájmového sdružení Mikroregion Novobydžovsko, tj. region 19 obcí v severozápadní části okresu Hradec Králové. Demografická analýza Město Nový Bydžov patří do zájmového sdružení Mikroregion Novobydžovsko, tj. region 19 obcí v severozápadní části okresu Hradec Králové. V souboru obcí mikroregionu tvoří město Nový

Více

rozhodně souhlasí spíše souhlasí spíše nesouhlasí rozhodně nesouhlasí neví

rozhodně souhlasí spíše souhlasí spíše nesouhlasí rozhodně nesouhlasí neví TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +420 2 3 4 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Názory občanů na drogy květen Technické parametry

Více

PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 2009-2065

PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 2009-2065 PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 29-265 1. Demografická konference Ph.D. studentů demografie Praha, 26.11.29 Český statistický úřad, oddělení demografie PROJEKCE ČSÚ 29 ZÁKLADNÍ FAKTA vypracována

Více

2. Kvalita lidských zdrojů

2. Kvalita lidských zdrojů 2. Kvalita lidských zdrojů 2.1 Struktura obyvatel Sídelní struktura Osidlování území současného Moravskoslezského kraje bylo prováděno převážně v raném středověku zakládáním měst na tradičních obchodně-dopravních

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj REGIONÁLNÍ OBSERVATOŘ KONKURENCESCHOPNOSTI oblast VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE Moravskoslezský kraj se vyznačuje silným potenciálem v oblasti výzkumných, vývojových a inovačních aktivit. Je to dáno existencí

Více

ALKOHOL A TABÁK KONZUMUJÍ V ČR NEJČASTĚJI MLADÍ LIDÉ VE VĚKU 15 24 LET

ALKOHOL A TABÁK KONZUMUJÍ V ČR NEJČASTĚJI MLADÍ LIDÉ VE VĚKU 15 24 LET Praha, 17. 6. 2013 ALKOHOL A TABÁK KONZUMUJÍ V ČR NEJČASTĚJI MLADÍ LIDÉ VE VĚKU 15 24 LET TABÁK KOUŘÍ TŘETINA ČECHŮ A ČTVRTINA ČEŠEK - NEJVÍCE KOUŘÍ MLADÍ LIDÉ Počet kuřáků v České republice neklesá, jejich

Více

Koncepce prevence kriminality Karlovarského kraje a krajská protidrogová strategie na léta 2013-2016

Koncepce prevence kriminality Karlovarského kraje a krajská protidrogová strategie na léta 2013-2016 Koncepce prevence kriminality Karlovarského kraje a krajská protidrogová strategie na léta 2013-2016 republiková a resortní krajská lokální Primární Sekundární terciární Úrovně systému prevence Úrovně

Více

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Konference Zaměstnanost 2015 / Karlovy Vary Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK 1 Vymezení pomoci strukturálně

Více

DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE

DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE 213 Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE LIBEREC - 213 Hygienická služba provádí v rámci Národní strategie protidrogové politiky

Více

Předběžné výsledky Sčítání lidu domů a bytů 2011 v Kraji Vysočina. Tisková konference, Jihlava 24. ledna 2012

Předběžné výsledky Sčítání lidu domů a bytů 2011 v Kraji Vysočina. Tisková konference, Jihlava 24. ledna 2012 Předběžné výsledky Sčítání lidu domů a bytů 2011 v Kraji Vysočina Tisková konference, Jihlava 24. ledna 2012 Co ukázaly předběžné výsledky SLDB 2011 na Vysočině? Počet obyvatel se během 10 let zvýšil díky

Více

Česká rodina a domácnost z pohledu Sčítání lidu, domů a bytů

Česká rodina a domácnost z pohledu Sčítání lidu, domů a bytů Česká rodina a domácnost z pohledu Sčítání lidu, domů a bytů Jitka Langhamrová,Vysoká škola ekonomická, Praha Téma rodina a domácnost je velice často diskutované. Je velké množství možností, jak na rodinu

Více

Analýza sociálních služeb města Kravaře

Analýza sociálních služeb města Kravaře Analýza sociálních služeb města Kravaře Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Obsah Úvod... 2 1. Základní informace...

Více

Vybraná data z analytické části RPSS ČB. Zpracovatelé: Mgr. Aleš Novotný Mgr. Hana Francová

Vybraná data z analytické části RPSS ČB. Zpracovatelé: Mgr. Aleš Novotný Mgr. Hana Francová Vybraná data z analytické části RPSS ČB Zpracovatelé: Mgr. Aleš Novotný Mgr. Hana Francová Obsah prezentace Sociodemografická data Socioekonomická data nezaměstnanost sociální dávky Výskyt kriminality

Více

Analýza sociálních služeb obce Chuchelná

Analýza sociálních služeb obce Chuchelná Analýza sociálních služeb obce Chuchelná Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006

1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006 1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006 Moravskoslezský kraj Krajský úřad kraje odbor sociálních věcí 1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ

Více

ANALÝZA: Nesezdaná soužití v ČR podle výsledků SLDB

ANALÝZA: Nesezdaná soužití v ČR podle výsledků SLDB ANALÝZA: Nesezdaná soužití v ČR podle výsledků SLDB Informace o nesezdaném soužití (Český statistický úřad používá k označení vztahu druha a družky pojem faktické manželství) byly zjišťovány ve Sčítáních

Více

- prezentace je určená k promítnutí studentům a seznamuje je s problematikou sociálně patologických jevů

- prezentace je určená k promítnutí studentům a seznamuje je s problematikou sociálně patologických jevů Číslo projektu Název školy Autor Tématická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Sociálně patologické jevy Ročník 1. Datum tvorby

Více

Dotazník k žádosti o léčbu v TK

Dotazník k žádosti o léčbu v TK Dotazník k žádosti o léčbu v TK I. Základní údaje: 1. Datum vyplnění: 2. Jméno a příjmení: 3. Věk: 4. Datum narození: 5. Pohlaví: muž žena 6. Státní příslušnost: 7. Národnost: 8. Pojišťovna: 9. Kontaktní

Více

Zhoršující se podmínky pro výkon práce a vliv demografického vývoje na sociální dialog v nemocničním sektoru

Zhoršující se podmínky pro výkon práce a vliv demografického vývoje na sociální dialog v nemocničním sektoru Zhoršující se podmínky pro výkon práce a vliv demografického vývoje na sociální dialog v nemocničním sektoru Mezinárodní konference 4. 5 března 2014, hotel Avanti, Brno Stárnutí obyvatel ČR Nejnovější

Více

Ambulantní péče o pacienty užívající psychoaktivní látky (alkohol a jiné drogy) v roce 2013

Ambulantní péče o pacienty užívající psychoaktivní látky (alkohol a jiné drogy) v roce 2013 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 10. 11. 2014 29 Souhrn Ambulantní péče o pacienty užívající psychoaktivní látky (alkohol a jiné drogy) v roce 2013

Více

5. Pohlaví: Muž Žena. 8. Kontaktní adresa: kraj:

5. Pohlaví: Muž Žena. 8. Kontaktní adresa: kraj: 2 Předvstupní dotazník Předvstupní dotazník k žádosti o léčbu v TK (předvstupní dotazník zasílejte společně s formální žádostí a životopisem na adresu: Kostelní Vydří 64, 38001 Dačice) Vyplňuje TK: Kód

Více

2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009

2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009 2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009 Moravskoslezský kraj Krajský úřad kraje odbor sociálních věcí 2. akční plán realizace Strategie protidrogové

Více

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

Město Nová Role Karlovarský kraj

Město Nová Role Karlovarský kraj Město Nová Role Karlovarský kraj Plán práce prevence kriminality na období 2013 2015 MĚSTA NOVÁ ROLE Schválen 10. 12. 2012 usnesením ZMě Nová Role č. 16/07 2) 1 Obsah I. Úvod statistické údaje ustanovení

Více

Možnosti sb ru dat o uživatelích drog. MUDr. B la Studni ková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracovišt drogové epidemiologie

Možnosti sb ru dat o uživatelích drog. MUDr. B la Studni ková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracovišt drogové epidemiologie Možnosti sb ru dat o uživatelích MUDr. B la Studni ková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracovišt ové epidemiologie Základní pojmy - 1 Návykové látky alkohol, omamné látky, psychotropní látky

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Vymezení klasifikace hlavních skupin domácností ohrožených finanční nedostupností bydlení z důvodu hospodářské krize

Vymezení klasifikace hlavních skupin domácností ohrožených finanční nedostupností bydlení z důvodu hospodářské krize Vymezení klasifikace hlavních skupin domácností ohrožených finanční nedostupností bydlení z důvodu hospodářské krize Martina Mikeszová Oddělení socioekonomie bydlení A09101 Aktivita se soustředí na zmapování

Více

Demografický vývoj. Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky.

Demografický vývoj. Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky. Demografický vývoj Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky. Tab. č.1: Vývoj počtu obyvatel ve Vnorovech v období

Více

Řešení problematiky ubytoven v krátkodobém a dlouhodobém horizontu

Řešení problematiky ubytoven v krátkodobém a dlouhodobém horizontu Řešení problematiky ubytoven v krátkodobém a dlouhodobém horizontu Mgr. Martina Baranová ACCENDO - Centrum pro vědu a výzkum, o.p.s. E-mail: martina.baranova@accendo.cz Tel.: + 420 603 520 577 Web: www.accendo.cz

Více

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK 1 Vymezení pomoci strukturálně postiženým krajům ( MSK, ÚK a KVK)

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

P o l i c i e Č e s k é r e p u b l i k y O k r e s n í ř e d i t e l s t v í P a r t y z á n s k á 9, B r u n t á l 7 9 2 0 1 B R U N T Á L

P o l i c i e Č e s k é r e p u b l i k y O k r e s n í ř e d i t e l s t v í P a r t y z á n s k á 9, B r u n t á l 7 9 2 0 1 B R U N T Á L P o l i c i e Č e s k é r e p u b l i k y O k r e s n í ř e d i t e l s t v í P a r t y z á n s k á 9, B r u n t á l 7 9 2 0 1 B R U N T Á L Bezpečnostní analýza OOP ČR Krnov ( k 30.11.2006) 1. Úvod Stejně

Více

Rekreační užívání drog a harm reduction současnost a budoucnost. Mgr. Barbora Orlíková MUDr. Viktor Mravčík Mgr. Kateřina Škařupová

Rekreační užívání drog a harm reduction současnost a budoucnost. Mgr. Barbora Orlíková MUDr. Viktor Mravčík Mgr. Kateřina Škařupová Rekreační užívání drog a harm reduction současnost a budoucnost Mgr. Barbora Orlíková MUDr. Viktor Mravčík Mgr. Kateřina Škařupová Užívání drog v prostředí zábavy a existující intervence v ČR Návštěvníci

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

Most k naději. Problematika zaměstnanosti klientů nízkoprahových adiktologických služeb Libereckého kraje. www.mostknadeji.eu

Most k naději. Problematika zaměstnanosti klientů nízkoprahových adiktologických služeb Libereckého kraje. www.mostknadeji.eu Most k naději Problematika zaměstnanosti klientů nízkoprahových adiktologických služeb Libereckého kraje www.mostknadeji.eu Dotazník Data k této prezentaci byla sbírána ze tří nízkoprahových adiktologických

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

eských seniorů Praha, leden 2015 Konference o sociálním (dostupném) bydlení

eských seniorů Praha, leden 2015 Konference o sociálním (dostupném) bydlení Bydleníčeských eských seniorů Praha, leden 2015 Konference o sociálním (dostupném) bydlení OBSAH I. ÚVOD II. HISTORIE SYSTÉMOVĚ ZALOŽENÝCH PROBLÉMŮ III. AKTIVITY RS ČR IV. SOUČASNÁ SITUACE A NÁVRHY ŘEŠENÍ

Více

Aktuální analýza kriminality na území Moravskoslezského kraje a prevence kriminality jako nedílná součást policejní práce

Aktuální analýza kriminality na území Moravskoslezského kraje a prevence kriminality jako nedílná součást policejní práce Aktuální analýza kriminality na území a prevence kriminality jako nedílná součást policejní práce OSTRAVA 3. října 2012 Městské ředitelství Ostrava Moravskoslezského kraje Územní odbory Bruntál, Frýdek-Místek,

Více

Výroč ní zpráva ČR 2012

Výroč ní zpráva ČR 2012 H y g i e n i c k á s t a n i c e hl. m. Prahy Referát drogové epidemiologie Výroč ní zpráva ČR 20 Incidence, prevalence, zdravotní dopady a trendy léčených uživatelů drog PRAHA červen 2013 Referát drogové

Více

Město Kyjov. Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015

Město Kyjov. Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 Město Kyjov Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 Zpracoval: Odbor sociálních věcí a školství Říjen 2013 Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 je

Více

ZK-05-2008-18, př. 1 Počet stran: 56. Bezpečnostní analýza kraje Vysočina

ZK-05-2008-18, př. 1 Počet stran: 56. Bezpečnostní analýza kraje Vysočina ZK-05-2008-18, př. 1 Počet stran: 56 Bezpečnostní analýza kraje Vysočina 1 Obsah I. Úvod II. Legislativa a vymezení základních pojmů III. Doporučení k prevenci kriminality v kraji IV. Bezpečnostní analýza

Více

Výročnízpráva. Incidence,prevalence,zdravotnídopady atrendyléčenýchuživatelůdrog včeskérepublicevroce2013

Výročnízpráva. Incidence,prevalence,zdravotnídopady atrendyléčenýchuživatelůdrog včeskérepublicevroce2013 Výročnízpráva Incidence,prevalence,zdravotnídopady atrendyléčenýchuživatelůdrog včeskérepublicevroce20 HygienickástanicehlavníhoměstaPrahy Referátdrogovéepidemiologie H y g i e n i c k á s t a n i c e

Více

5.8.1 Základní charakteristika bytového fondu a vývoj bydlení

5.8.1 Základní charakteristika bytového fondu a vývoj bydlení 5.8 BYDLENÍ 5.8.1 Základní charakteristika bytového fondu a vývoj bydlení V Královéhradeckém kraji převládá venkovské osídlení s nadprůměrným zastoupením nejmenších obcí s méně než 1 tis. obyvatel a s

Více

V ý r oční zpráva. Praha 2009. Incidence, prevalence, zdravotní dopady a trendy. léčených uživatelů drog

V ý r oční zpráva. Praha 2009. Incidence, prevalence, zdravotní dopady a trendy. léčených uživatelů drog H y g i e n i c k á s t a n i c e hl. m. Prahy referát drogové epidemiologie V ý r oční zpráva Praha 2009 Incidence, prevalence, zdravotní dopady a trendy léčených uživatelů drog PRAHA březen 2010 referát

Více

Demografická studie obce Světice z pohledu potřebné kapacity základní školy

Demografická studie obce Světice z pohledu potřebné kapacity základní školy Demografická studie obce Světice z pohledu potřebné kapacity základní školy Autor: Ing. Jiří Vomlel, Ph.D. ÚTIA, Akademie věd České Republiky Pod vodárenskou věží 4 Praha 8 Libeň 182 08 email: vomlel@utia.cas.cz

Více

Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie

Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie Mobilní telefon Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie Mobilní telefon v roce 2012 nepoužívaly pouze 4 % osob starších šestnácti V roce 2007, to bylo 14 procent české populace.

Více

Důvěra některým institucím veřejného života v březnu 2015

Důvěra některým institucím veřejného života v březnu 2015 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 8 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Důvěra některým institucím veřejného života v březnu

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE

DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE 27 Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci 1 DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE LIBEREC - 27 Hygienická služba provádí v rámci Národní strategie protidrogové politiky

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz K některým aspektům výběru piva českými konzumenty

Více

Agenda zprostředkování řešení konfliktu

Agenda zprostředkování řešení konfliktu Agenda zprostředkování řešení konfliktu Statistika PMS + Kvantitativní monitoring ZRK 2012 / 2013 Č. j.: Spr 00196/2014-022-2 Agenda dospělých (18 +) Zprostředkování řešení konfliktu Teoretický rámec Činnosti

Více

Obsah. Definice oborů, pojetí normy, poruchy chování, přístupy k poruchám z pohledu psychoterapie, agresivní klienti, možnosti intervence

Obsah. Definice oborů, pojetí normy, poruchy chování, přístupy k poruchám z pohledu psychoterapie, agresivní klienti, možnosti intervence Terénní pracovník pro práci s osobami ohroženými sociálním vyloučením Rozsah: 30 hodin (20 hodin teoretické výuky, 80 hodin praxe) Akreditace: MPSV ČR (2008/399 PK) Cílová skupina: pracovníci v sociálních

Více

Zdravotní plán města Vsetína Ministerstvo zdravotnictví ČR, 14. října 2008

Zdravotní plán města Vsetína Ministerstvo zdravotnictví ČR, 14. října 2008 Zdravotní plán města Vsetína Ministerstvo zdravotnictví ČR, 14. října 2008 Ing. Petr Kozel, Společnost pro komunitní práci Vsetín o.p.s. Původní záměr Komunitně proplánovat sekci B Akčního plánu zdraví

Více

Analýza zdravotního stavu. obyvatel. zdravého města STRAKONICE. II.část. MUDr. Miloslav Kodl

Analýza zdravotního stavu. obyvatel. zdravého města STRAKONICE. II.část. MUDr. Miloslav Kodl Analýza zdravotního stavu obyvatel zdravého města STRAKONICE II.část 214 MUDr. Miloslav Kodl Analýza byla zpracována za podpory Národní sítě Zdravých měst ČR v rámci projektu STRATEG-2, který je financován

Více

Životní úroveň, rodinné finance a sociální podmínky z pohledu veřejného mínění

Životní úroveň, rodinné finance a sociální podmínky z pohledu veřejného mínění TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR V Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./fax: 286 840 129, 130 E-mail: cervenka@soc.cas.cz Životní úroveň, rodinné finance a sociální

Více

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016 PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA Databanka projektů na období 2012 až 2016 0 Zpracovatelský tým: PhDr. Leona Kupčíková (Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.) Mgr. Lucie Hanková (Město Krásná Lípa) Hana

Více

Péče o pacienty s diagnózou F63.0 - patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v letech 2006 2012

Péče o pacienty s diagnózou F63.0 - patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v letech 2006 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 11. 11. 2013 50 Péče o pacienty s diagnózou F63.0 - patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v

Více

Analýza sociálních služeb obce Kobeřice

Analýza sociálních služeb obce Kobeřice Analýza sociálních služeb obce Kobeřice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Vyhodnocení Analýzy potřeb v oblasti

Více

Názory občanů na přínos cizinců pro ČR březen 2013

Názory občanů na přínos cizinců pro ČR březen 2013 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 9 E-mail: anezka.pribenska@soc.cas.cz Názory občanů na přínos cizinců pro ČR březen

Více

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje TISKOVÁ KONFERENCE VYHODNOCENÍ ROKU 2011

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje TISKOVÁ KONFERENCE VYHODNOCENÍ ROKU 2011 Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje TISKOVÁ KONFERENCE VYHODNOCENÍ ROKU 2011 Hradec Králové 30. 1. 2012 Dámy a pánové, vážení hosté, začátkem každého roku Vám již tradičně předkládáme informace

Více

Analýzy poskytovatelů a příjemců sociálních služeb. Komunitní plán města Slaný

Analýzy poskytovatelů a příjemců sociálních služeb. Komunitní plán města Slaný Analýzy poskytovatelů a příjemců sociálních Komunitní plán města Slaný 2007 Analýza poskytovatelů sociálních Zjištěné informace: podklad pro plánování rozvoje sociálních výchozí materiál pro Katalog poskytovatelů

Více

Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání. Prezentace výsledků výzkumu

Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání. Prezentace výsledků výzkumu Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání Prezentace výsledků výzkumu Výzkum - Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání Národní institut dětí a mládeže ve spolupráci s Českou asociací streetwork,

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Spotřeba alkoholu (VI. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Spotřeba alkoholu (VI. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 3. 12. 2002 58 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Spotřeba alkoholu (VI. díl) V této

Více

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Action 6.3.3. FREE - From Research to Enterprise

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Action 6.3.3. FREE - From Research to Enterprise Action 6.3.3 FREE - From Research to Enterprise No. 1CE028P1 STUDIE PROVEDITELNOSTI č. 2 1 Název: Analýza lidských zdrojů: Podnikatelský inkubátor a Centrum transferu technologie při nově budovaném Technoparku

Více

Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v 1. pololetí 2014

Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v 1. pololetí 2014 Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v 1. pololetí 2014 I. Hlavní tendence ve vývoji zaměstnanosti a nezaměstnanosti... 2 II. Zaměstnanost... 7 1. STAV A VÝVOJ ZAMĚSTNANOSTI... 7 2. STRUKTURA

Více

POJEM DROGA nervovou soustavu a její funkce . A to jak psychická, tak i fyzická LEGÁLNÍ a NELEGÁLNÍ

POJEM DROGA nervovou soustavu a její funkce . A to jak psychická, tak i fyzická LEGÁLNÍ a NELEGÁLNÍ DROGY POJEM DROGA Společným znakem všech drog je to, že dokáží ovlivnit centrální nervovou soustavu a její funkce V odborném názvosloví hovoříme o omamných a psychotropních látkách Na drogy vzniká závislost.

Více

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2012

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2012 Spr. 155/2013-000 KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2012 S cílem zajistit základní údaje o počtech případů Probační a mediační

Více

Drogy a volný čas. - porovnání 2007 vs. 2008 vs. 2009 vs. 2010 vs. 2011 vs. 2012 -

Drogy a volný čas. - porovnání 2007 vs. 2008 vs. 2009 vs. 2010 vs. 2011 vs. 2012 - Drogy a volný čas - porovnání vs. vs. vs. vs. vs. - Porovnání výsledků výzkumů provedených na SOŠ a SOU Jičínská 762 Mladá Boleslav ve školních letech 2006/07 až / - Střední odborná škola a Střední odborné

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

Drogy a otravy zkušenosti z praxe

Drogy a otravy zkušenosti z praxe EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) Drogy a otravy zkušenosti z praxe Mgr. Hana

Více

Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence. PhDr. Julius Kopčanský

Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence. PhDr. Julius Kopčanský Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence PhDr. Julius Kopčanský 1. Komunitní plán (do r. 2006) Vznik magistrátní komise PK a PP již před rokem 2005 (jiné PS ale již existovaly) Práce

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Kouření (V. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Kouření (V. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 8.11.2002 55 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Kouření (V. díl) Kouření je dalším

Více

Analýza demografického vývoje s ohledem na dopady do oblasti trhu práce

Analýza demografického vývoje s ohledem na dopady do oblasti trhu práce Analýza demografického vývoje s ohledem na dopady do oblasti trhu práce Sociotrendy 2015 ISBN 978-80-87742-30-3 Obsah 1. Obsah a cíle demografické analýzy... 3 2. Metodologie analýzy... 3 3. Analýza vývoje

Více

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Zlín 7 10.9.2003 Činnost oboru psychiatrie ve Zlínském kraji v roce 2002 Podkladem pro zpracování

Více

Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností listopad 2015

Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností listopad 2015 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: jarmila.pilecka@soc.cas.cz Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni

Více

V ý r o č n í z p r á v a ČR 2011

V ý r o č n í z p r á v a ČR 2011 H y g i e n i c k á s t a n i c e hl. m. Prahy Referát drogové epidemiologie V ý r o č n í z p r á v a ČR 2011 Incidence, prevalence, zdravotní dopady a trendy léčených uživatelů drog PRAHA duben 2012

Více

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA ÚVOD 12 ODDÍL I SEXUÁLNÍ ZRÁNÍ A FORMOVÁNÍ SEXUÁLNÍ IDENTITY 1 Prenatální vývoj 16 1.1 Prenatální vývoj a diferenciace pohlaví 16 1.2 Prenatální vývoj 31 1.3 Časné těhotenské ztráty 35 2 Porod 42 2.1 Prenatální

Více

Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním 2015. Mgr. Martin Úlovec

Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním 2015. Mgr. Martin Úlovec Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním 2015 Mgr. Martin Úlovec Praha 2015 1 OBSAH 1. Úvodní poznámky... 3 2. Nezaměstnanost absolventů škol a hospodářská krize... 4 3. Počty

Více

S T A T U T. Základní listina Komunitního plánování sociálních služeb Písek

S T A T U T. Základní listina Komunitního plánování sociálních služeb Písek Podpora zavádění, realizace a vyhodnocování procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb na ORP Písek CZ.1.04/3.1.03/97.00052 S T A T U T Základní listina Komunitního plánování sociálních

Více

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Konference ČAS Jak mohou české sestry více ovlivnit zdraví populace? 22. 5. 2014 Praha Společný cíl zdravá populace Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví zahrnuje:

Více

NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011

NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011 NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011 Markéta Nesrstová Abstrakt Nezaměstnanost vždy byla, je a bude závažným problémem. Míra nezaměstnanosti v České republice se v současné době

Více