Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: VLASTIVĚDA 5. ročník

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: VLASTIVĚDA 5. ročník"

Transkript

1 Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: VLASTIVĚDA 5. ročník Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a neživé přírody, princip rovnováhy přírody a nachází souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a činností člověka - zkoumá základní společenstva ve vybraných lokalitách regionů, zdůvodní podstatné vzájemné vztahy mezi organismy a nachází shody a rozdíly v přizpůsobení organismů - porovnává na základě pozorování základní projevy života na konkrétních organismech, prakticky třídí organismy do známých skupin, využívá k tomu i jednoduché klíče a atlasy - zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka v přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou i zdraví člověka podporovat nebo poškozovat Žák: - ví, co je součástí neživé přírody - uvědomuje si důležitost významu organismů v přírodě i pro člověka - řadí organismy do skupin: živočichové, rostliny, houby, bakterie - osvojuje si znaky, projevy života, životní potřeby rostlin, hub a živočichů - poznává a pojmenovává co nejvíce živých organismů v okolní přírodě, ale také na obrázcích, charakterizuje jejich znaky, řadí je do systému - získává přírodovědné znalosti k pochopení, že životní je tvořeno řadou složek, jejichž součástí je i člověk - rozumí jednotlivým ekosystémům, společenstvím, národům - pozoruje jevy, přemýšlí o nich, zvažuje o souvislostech, pracuje s informacemi - uvědomuje si sociální problémy konzumní společnosti, ne- Rozmanitost přírody - živé a neživé přírodniny - živé organismy třídění organismů - rozmanitost podmínek na Zemi podnebné pásy (typičtí zástupci rostlin a živočichů pro konkrétní podnebné pásy, jejich přizpůsobení místním podmínkám) - životní souhrn všeho, co nás obklopuje a může na nás bezprostředně působit - faktory narušující životní dříve a nyní - zásahy člověka do vodního režimu - chráněná území, národní parky, naučné stezky, botanické zahrady, zoologické zahrady - způsoby znečišťování a ničení životního - ochrana a rekultivace životního - aktivní účast na akcích zamě- Poznámky, průřezová témata, mezipředmětové vztahy ČJ - tvořivé psaní, popis - rozvoj slovní zásoby - čtení mýtů a legend M - slovní úlohy - porovnávání velikostí, hmotností VV - kresba (těla rostlin a živočichů, vývoj) - koláž z netradičních materiálů - malba PČ - model sluneční soustavy - hodiny - samostatné pozorování a popisování okolního, získávání a třídění informací ekologické problematiky - aktivní podíl na ochraně životního - uvědomování si občanské odpovědnosti za vytváření podmínek pro rozvoj v lokálním i globálním měřítku - vede k nezbytné spolupráci

2 - poukáže v nejbližším společenském a přírodním na změny a některé problémy a navrhne možnosti zlepšení životního obce (města) - pracuje s časovými údaji a využívá zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi ději a mezi jevy - vysvětlí na základě elementárních poznatků o Zemi jako součásti vesmíru souvislost s rozdělením času a střídáním ročních období snášenlivost mezi lidmi, globální i lokální problém přírodního - vytváří si pocit zodpovědnosti za dobrý stav a ochranu našeho, pečuje o něj, zlepšuje jej - učí se orientaci v čase a časovém řádu, určuje čas - seznamuje se se základními měřidly času - vnímá čas nejen jako fyzikální veličinu, ale také jako časový sled událostí v historii - vnímá Zemi jako jednu z mnoha součástí vesmíru - má základní povědomí o vzniku a velikosti vesmíru, o tom, co je jeho součástí - Sluneční soustava - Slunce jako jeden z nejdůležitějších faktorů při určování času a střídání ročních období - podmínky pro život na Zemi - ví, jak je Země veliká, jak vypadá, co to je atmosféra, co znamená zemská přitažlivost - definuje pojmy hvězda, planeta, souhvězdí, galaxie - popíše fáze Měsíce, jeho pořených k růstu ekologického vědomí - pojmy- skleníkový efekt, globální oteplování, jedovaté zplodiny, kyselé deště - základní jednotky času - měřidla času od historie po současnost - časová pásma na Zemi (zdůvodnění jejich zavedení) - Vesmír vznik, velikost, vzdálenosti - Slunce význam, pohyb, škodlivost, zatmění - Sluneční soustava planety, oběžnice, - Planeta Země pohyby Země - roční období, střídání dne a noci - magnetická a gravitační síla - přirozené družice, umělé družice - Měsíc jako přirozená družice Země - Fáze Měsíce slapové jevy - Hvězdy a souhvězdí - Výzkum vesmíru pohled na a týmové práci - citlivý přístup k přírodě, láska k okolní krajině, k obci - působí na žáky ve smyslu úcty k vlastnímu zdraví a chápání vlivů na vlastní zdraví i zdraví ostatních lidí - vnímá krásy přírody - přispívá ke schopnosti úspěšně - učí využívat zprávy z médií - vede k uvědomování si hodnoty vlastního života a odpovědnosti za něj - rozvíjí schopnost rozlišit pravdivost zpráv z médií VDO myslí v souvislostech s ohledem na důsledky jednání podporuje aktivitu, samostatně se rozhoduje a kooperuje OSV cvičí smyslové vnímání, pozornost, soustředění; cvi-čení dovedností zapamatování, řešení problémů; dovednosti pro učení a studium organizace vlastního času analýzy vlastních i cizích postojů a hodnot a jejich projevů v chování lidí

3 hyby a vliv na Zemi - má základní povědomí o výzkumech vesmíru a lidech s těmito výzkumy spojenými vesmír v průběhu dějin, pozorování vesmíru - rakety a raketoplány, kosmonauti, technika ve vesmíru stanovování osobních cílů a kroků k jejich dosažení - využívá poznatků o lidském těle k vysvětlení základních funkcí jednotlivých orgánových soustav a podpoře vlastního zdravého způsobu života - rozlišuje jednotlivé etapy lidského života a orientuje se ve vývoji dítěte před a po jeho narození - využívá znalostí o lidském těle z předchozích ročníků, zejména o vnější stavbě - seznamuje se s funkcemi a stavbou kůže, kostry, vnitřními soustavami - má základní povědomí týkající se sexuální výchovy a změn v lidském těle související s dospíváním - seznamuje se s pohlavními rozdíly mezi mužem a ženou, funkcemi pohlavních orgánů - má základní povědomí o preventivních opatřeních před nechtěným otěhotněním a zejména před přenosem pohlavních nemocí - má povědomí o vývoji člověka před a po jeho narození a orientuje se v jednotlivých etapách lidského života Člověk a jeho zdraví - charakteristické znaky člověka jak se od sebe liší lidé na světě - vnější stavba lidského těla - kůže funkce, vrstvy, možnosti poranění, ochrana - opěrná soustava kostra, funkce - soustava pohybová funkce, stavba - soustava nervová - mozek, nervy - smysly části jednotlivých soustav - trávicí soustava části, funkce, výživa, porucha příjmu potravy - dýchací soustava části, funkce, správné dýchání, ochrana - oběhová soustava srdce, cévy, funkce, význam krve, nemoci krve - vylučovací soustava části, funkce, vylučování odpadních látek z těla, důležitost pitného režimu - etapy lidského života, problematika dospívání ČJ - rozvoj slovní zásoby - komunikační cvičení - tvořivé čtení a psaní - tvorba reklamy proti užívání drog M - slovní úlohy - porovnávání TV - zájem o sport i ve volném čase - správné držení těla, dýchání - posilování a protahování jednotlivých svalových skupin - předcházení úrazů VV kresby, koláže, frotáže OSV - sebepoznání, udržení psychického zdraví, seberegulace - prohloubení působení MKV napomáhá žákům být sám sebou učí přijmout druhého jako jedince se stejnými právy

4 - účelně plánuje svůj čas pro učení, práci, zábavu a odpočinek podle vlastních potřeb s ohledem na oprávněné nároky jiných osob - uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohro-žujících zdraví a v mode-lových situacích simulujících mimořádné události - předvede v modelových situacích osvojené jednoduché způsoby odmítání návykových látek - uplatňuje základní dovednosti a návyky související s podporou zdraví a jeho preventivní ochranou - ošetří drobná poranění a zajistí lékařskou pomoc - uplatňuje ohleduplné chování k druhému pohlaví a orientuje se v bezpečných způsobech sexuálního chování mezi chlapci a děvčaty v daném věku - vyjádří na základě vlastních zkušeností vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla pro soužití ve škole (mezi chlapci a dívkami), v rodině, v obci (městě) - ví, co je míněno pojmem zdravý životní styl, snaží se žít podle těchto zásad - ví o účinné prevenci před onemocněními a úrazy, ale také před návykovými látkami - má základní povědomí o návykových látkách, se kterými se může setkat, ví o důsledcích závislosti na těchto látkách - učí se takové látky rozpoznat a především odmítat - uvědomuje si, že závislost může být nejen na návykových látkách, ale také např. hracích automatech, počítači apod. - v případě potřeby přivolá záchrannou službu - ošetří drobná poranění jako např. řezná rána, odřenina, lehká popálenina - poskytne první pomoc v případě zlomeniny - seznamuje se s technikou umělého dýchání - dbá o své zdraví - problematika návykových látek, odmítání - prevence osobního ohrožení a zneužívání, užívání návykových látek - základní pravidla první pomoci - rozmnožování soustava, vývoj plodu v průběhu těhotenství - rodina, partnerství a rodičovství rizikové chování v dospívání, rozdílnost dospívání chlapců a dívek - sexuální výchova vztahy mezi mužem a ženou, vyzrálost pro sexuální život, bezpečný sex - hrozba HIV a jiných pohlavních chorob rozvíjí dovednost rozlišit projevy rasové nesnášenlivosti vede k potírání intolerance, xenofobie, diskriminace a rasismu přispívá ke schopnosti úspěšně rozvíjí schopnost rozlišit pravdivost zprávy z médií učí využívat zprávy z médií vede k uvědomování si hodnoty vlastního života a odpovědnosti za něj VDO myšlení v souvislostech, argumentuje a slušně komunikuje porovnává aktivity, samostatně se rozhoduje, kooperace myslí v souvislostech s ohledem na důsledky jednání zajímá se o druhé rozvíjí kritické a flexibilní myšlení samostatné pozorování a popisování okolního, získávání a třídění informací vede k aktivnímu podílu na o- chraně životního ČJ obohacení slovní zásoby

5 - rozpozná ve svém okolí jednání a chování, která se už tolerovat nemohou a která porušují základní lidská práva a demokratické principy - zná základní jednoduché stroje a jejich použití - rozlišuje základní formy a druhy energie, rozlišuje zdroje energie - využívá elektrické spotřebiče a rozlišuje vodiče a nevodiče - vysvětlí základní postupy výroby sklad, papíru a plastů - uvědomuje si nutnost příjmu informací a jejich významu pro člověka a společnost Místo, kde žijeme - nakloněná rovina, páka, kladka, kolo a parní stroj - formy a duhy energie, zdroje energie - vodiče a nevodiče, elektrický obvod - výroba skla, papíru, plastů - příjem informací a jejich význam pro život lidí (tisk, přenos zvuku a obrazu) VV kresba na dané téma přispívá ke schopnosti úspěšně rozvíjí schopnost rozlišit pravdivost zprávy z médií učí využívat zprávy z médií - vede k aktivnímu podílu na ochraně životního

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 4 ČLOVĚK A JEHO SVĚT UČEBNÍ OSNOVY 4. 3 Přírodověda Časová dotace 4. ročník 1,5 hodiny 5. ročník 2 hodiny Celková dotace na 1. stupni je 3,5 hodiny. Charakteristika: Předmět Přírodověda navazuje na výuku

Více

Předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT

Předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast člověk a jeho svět se týká člověka, rodiny, společnosti, vlasti, přírody, kultury, techniky,

Více

5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět

5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.5.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Vzdělávací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Časová dotace Předmět je vyučován v 1. 3. ročníku po

Více

Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 2 2 2 3 3+1 Povinnost (skupina) povinný povinný povinný povinný povinný

Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 2 2 2 3 3+1 Povinnost (skupina) povinný povinný povinný povinný povinný 186 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT NÁŠ SVĚT CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 2 2 2 3 3+1 Povinnost (skupina)

Více

Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět. Člověk a jeho svět. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět. Člověk a jeho svět. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení 1. ročník 1 hodina týdně 2. ročník 2 hodiny týdně 3.-5. ročník 3 hodiny

Více

Prvouka 1.ročník. Učivo. Škola a život ve škole / Naše třída, ve škole, cestou do školy/, riziková místa a situace

Prvouka 1.ročník. Učivo. Škola a život ve škole / Naše třída, ve škole, cestou do školy/, riziková místa a situace Období Ročníkový výstup Zná cestu do školy a zpět, zná název školy, jméno třídní učitelky a ředitele školy, chová se ukázněně ve škole i mimo školu, dokáže rozlišit nežádoucí formy chování. Prvouka 1.ročník

Více

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň:

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vzdělávání v oblasti Člověk a jeho svět rozvíjí poznatky, dovednosti a prvotní zkušenosti žáků získané ve výchově v rodině a v předškolním

Více

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení ČLOVĚK A JEHO SVĚT A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělávací obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět a Člověk a

Více

Předmět:: Člověk a jeho svět

Předmět:: Člověk a jeho svět Člověk a jeho zdraví 42. uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích simulujících mimořádné události; vnímá dopravní situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí

Více

Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Září 2013 Dodatek k ŠVP ZV Tvořivá škola v galerii 2 Název vzdělávacího programu: Tvořivá škola v galerii Školní

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Přírodověda

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Přírodověda Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Přírodověda 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení předmětu Vyučovací předmět Přírodověda vychází ze vzdělávací oblasti Člověk

Více

Vzdělávací obor Svět kolem nás - obsah

Vzdělávací obor Svět kolem nás - obsah Vzdělávací obor Svět kolem nás - obsah 1. ročník Kompetence k učení, k řešení problémů, komunikat. sociální a personální, občanské, pracovní 1. MÍSTO, KDE 1. žák vyznačí v jednoduchém plánu Domov - prostředí,

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Učíme se v souvislostech Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Montessori program Škola: Základní škola Nový svět, Opava, p. o.,

Více

1) orientuje v místě svého bydliště a školy a zvládne bezpečně cestu do školy a zpět; 2) orientuje ve své obci (městě) podle význačných objektů,

1) orientuje v místě svého bydliště a školy a zvládne bezpečně cestu do školy a zpět; 2) orientuje ve své obci (městě) podle význačných objektů, 69 ČLOVĚK A JEHO SVĚT (Prv,Přv,Vl) Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je koncipována pro 1. a 2. období (1. 5. ročník). Tato integrovaná vzdělávací oblast propojuje

Více

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Člověk a jeho svět Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Člověk a jeho svět Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249 školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 PLACE HERE ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 Název školy Adresa Název ŠVP Plešivec 249, 381 01 Český Krumlov ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec

Více

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět.

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět. PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu V předmětu Přírodověda je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v následujících okruzích: Místo, kde žijeme Lidé kolem nás Lidé a čas Rozmanitost

Více

6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka

6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka 6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a jeho svět / ČS

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a jeho svět / ČS I. název vzdělávacího oboru: ČLOVĚK A JEHO SVĚT (ČS) II. charakteristika vzdělávacího oboru: a) organizace: Vyučovací předmět (vzdělávací obor) Člověk a jeho svět navazuje svým vzdělávacím obsahem na poznatky

Více

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : přírodověda ročník: 5. Školní rok 2014/2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : přírodověda ročník: 5. Školní rok 2014/2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata Školní rok 2014/2015_ vyučující: Lenka Šťovíčková Září Opakování učiva 4. roč. Porovnává na základě pozorování základní projevy života na konkrétních organismech, prakticky třídí org. do známých skupin,

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Prvouka. Charakteristika vyučovacího předmětu

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Prvouka. Charakteristika vyučovacího předmětu 5.12. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Prvouka vychází ze vzdělávací oblasti Člověk

Více

Mimořádné události způsobené přírod- 25 využívání volného času

Mimořádné události způsobené přírod- 25 využívání volného času Přírodověda 4. ročník 1 6 vytvoří svůj denní Denní režim Stravovací režim OSV - osobnostní rozvoj 4 7 stravovací a pitný režim Aktivní pohyb Vv - můj den 6 8 vytvoří seznam potravin a Otužování 7 nápojů

Více

5.4 Člověk a jeho svět 5.4.1 Prvouka

5.4 Člověk a jeho svět 5.4.1 Prvouka ---------------------- 5.4 Člověk a jeho svět 5.4.1 Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Prvouka patří do vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Prvouka se vyučuje v 1., 2. a 3. ročníku 2 hodiny

Více

Učební osnovy. Náš svět ČLOVĚK A JEHO SVĚT. 1. období - 1. ročník. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66

Učební osnovy. Náš svět ČLOVĚK A JEHO SVĚT. 1. období - 1. ročník. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Učební osnovy Vzdělávací oblast : ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Náš svět 1. období - 1. ročník Učební texty : Mgr. J. Fukanová, Mgr. V. Štiková: Já a můj svět

Více

PŘÍRODOPIS ve znění zpracovaných změn RVP ZV platných od 1. 9. 2013

PŘÍRODOPIS ve znění zpracovaných změn RVP ZV platných od 1. 9. 2013 PŘÍRODOPIS ve znění zpracovaných změn RVP ZV platných od 1. 9. 2013 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Přírodopis na II. stupni ZŠ je vyučován

Více

Anglický jazyk 3. ročník

Anglický jazyk 3. ročník Anglický jazyk 3. ročník Výstupy ŠVP Učivo Přesahy a metody žák rozumí jednoduchým pokynům a větám umí výslovnost (odlišné hlásky, přídech), užívá a rozlišuje člen, množné číslo popíše, co má rád rozumí

Více

Člověk a jeho svět Náš svět 1. období 3. ročník

Člověk a jeho svět Náš svět 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 99 Člověk a jeho svět Náš svět 1. období 3. ročník Učební texty : Mg. I. Frýzová: Člověk a jeho svět 3, pracovní sešit pro 3.roč.

Více

Člověk a zdraví. Výchova ke zdraví

Člověk a zdraví. Výchova ke zdraví 5.25. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Výchova ke zdraví Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výchova ke zdraví přináší žákům základní

Více

Začlenění problematiky v současných RVP ZV. 2. stupeň Interaktivní řečové dovednosti jednoduchým způsobem se domluví v běžných každodenních situacích

Začlenění problematiky v současných RVP ZV. 2. stupeň Interaktivní řečové dovednosti jednoduchým způsobem se domluví v běžných každodenních situacích Příloha č. 4 CIZÍ JAZYK Začlenění problematiky v současných RVP ZV Interaktivní řečové dovednosti jednoduchým způsobem se domluví v běžných každodenních situacích Jednoduchá sdělení žádost o pomoc, prosba,

Více

Kompletní ŠVP. Základní škola Praha - Běchovice

Kompletní ŠVP. Základní škola Praha - Běchovice školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Charakteristika

Více

Výchova ke zdraví. Charakteristika vyučovacího předmětu

Výchova ke zdraví. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor : Výchova ke zdraví Výchova ke zdraví Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Výchova ke zdraví obsahuje témata ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví a Výchova k občanství Člověk a

Více