Čestné občanství městské části získaly na Novoměstské radnici další osobnosti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Čestné občanství městské části získaly na Novoměstské radnici další osobnosti"

Transkript

1 11_2007_:NP2_ :08 Stránka 1 11 NUSLE NOVÉ MùSTO VY EHRAD VINOHRADY ROČNÍK 9 LISTOPAD 2007 VYCHÁZÍ MĚSÍČNĚ ZDARMA Téma měsíce KASINA A HERNY V PRAZE 2 Proměny Prahy 2 ZÁCHRANA BASTIONU MoÏnosti obrany proti SoutûÏ o podobu bastionu Životní prostředí Z obsahu str. 2 nárûstu hazardních podnikû by se mûly v budoucnu zlep it str. 3 v novomûstském opevnûní má vítûze, nejlep í návrhy budou vystaveny str. 4 ANKETA V PARCÍCH Mûstská ãást zji Èovala, jak jsou lidé spokojeni s údrïbou a vybavením parkû Aby se Vám v Praze 2 žilo dobře Vzpomínáte si? Tak znûlo motto, se kter m jsme s kolegy s ODS li na místní radnici. Já vím, Ïe kaïd si mûïe pod dobfie pfiedstavovat nûco jiného. Jsou ale vûci, Slovo úvodem na kter ch se vût ina shodne. Nechceme se dusit v fukov mi plyny z aut, touïíme po bezpeãnosti pro na e osoby i majetek, rádi bychom bydleli v dobfie udrïovan ch domech a bytech. Ani 18 let od pádu komunismu nestaãilo na opravy, co víc, zaãaly se ãile rekonstruovat a vyuïívat nebytové prostory. Praha 2 je lukrativní oblast, proto stavební ruch se stal souãástí na eho Ïivota. Pro nûkoho dobfie, pro nûkoho k nepfieïití. A tady zaãíná mûj pfiíbûh. Páteãní telefonát a zoufalá prosba o pomoc. Ve vedlej ím domû celé dny fiádí vrtaãky, z ohlu ujícího randálu není ani na chvilku úniku. Víra v to, Ïe místostarostka obce s tím mûïe nûco udûlat. Zkusila jsem a pfiipadala si jako v pohádce O kohoutkovi a slepiãce. Ano, klid v domû musí b t zaji tûn v ãase od 22:00 do 6:00. Mimo tuto dobu lze pracovat, a to i o víkendech a státních svátcích. TÉMA MĚSÍCE PROSINCE Jako jedna z prvních navázala Praha 2 v roce 2004 na tradici udûlování ãestného obãanství, nejvy ího moïného ocenûní sv ch obyvatel nebo v znamn ch osobností ze strany obce. Leto ní slavnost se konala 8. fiíjna a byla ponûkud netradiãní: fiada návrhû na kandidáty ãestného obãanství mûstské ãásti vze la totiï z iniciativy ãlenû minulého zastupitelstva, v závûru jejich funkãního období. Na Novomûstské radnici se se li souãasní i b valí zastupitelé, noví ãestní obãané, zástupci âeskoslovenské obce legionáfiské a Konfederace politick ch vûzàû, rodinní pfiíslu níci ocenûn ch osobností a dal í hosté. Pozváni byli i dfiíve jmenovaní drïitelé Zjistit alespoà, co se v domû rekonstruuje a jak dlouho budou stavební úpravy trvat? Nevíme, jen nûkteré práce je nutné ohla ovat na stavebním úfiadû. Zeptat se majitele? Zastihnout ho je nemoïné. Nechat zmûfiit hladiny hluku hygienickou stanicí? A co kdyï se v dobû mûfiení dûlníci právû dojdou najíst? Nakonec jsem umûla nabídnout té star í paní jedinou vûc, a to je útûk z vlastního domova do azylového ubytování. Hodnû málo, dokonce moïná v smûch, fieknete si. Nebo si naopak mûïete myslet, Ïe Ïivot ve velkomûstû pfiiná í s sebou zv enou míru hluku, s tím se musí kaïd nauãit Ïít. PfiipusÈme v ak, Ïe ne kaïd a Ïe v e má své meze. Lékafii nás pfiece pouãují, Ïe nadmûrn hluk je zdravotním rizikem a mûïe skonãit trval m po kozením zdraví. A proto mû v tomto okamïiku napadá jediné, co mohu udûlat. Prosím velmi pûknû majitele nemovitostí o ohleduplnost vûãi obãanûm. Co Vám to udûlá, informovat nebo dokonce projednat s lidmi, co se bude v domû dûlat, po jak dlouhou dobu, hodiny a dny, kdy se bude pracovat. Vyvûsit poté harmonogram prací a dodrïet ho tak, aby sousedé, a to i ve vedlej ích domech, mûli alespoà nûjakou anci tomu pfiizpûsobit svûj vlastní program. íkáte utopie? Já fiíkám normální slu né mezilidské vztahy. Ne v e pfiece musí b t upraveno zákonem a vymáháno sankcemi. A jak to dopadlo s tou star í paní? ZapomeÀme na pohádky, v Ïivotû to chodí jinak. Podûkovala mi za to, Ïe jsem jí alespoà vûnovala svûj ãas. Zmínila se, Ïe aï to v echno skonãí, ráda by mû pozvala a nûco upekla. Tak nevím. Myslíte si, Ïe za tuto práci mohu ãekat koláãe? PhDr. Eva Paulová, zástupkynû starostky (ODS) Vánoce VáÏení ãtenáfii, blíïí se nejkrásnûj í svátky roku, a tak i my tradiãnû budeme v pfií tím ãísle vûnovat prostor informacím vánoãního raïení. Pfiineseme praktické rady, kde letos koupit kapra ãi stromek, jak to bude s vánoãními trhy apod., ale také tipy na adventní aktivity, o které v na í mûstské ãásti v pfiedvánoãním období nikdy není nouze. I letos se samozfiejmû dozvíte, kdy a kam bude moïné zajít na sváteãní bohosluïby, vãetnû pûlnoãní. Pokud nepatfiíte mezi ty, ktefií zaãátkem prosince radûji spakují kufry a odjíïdûjí nûkam daleko, mûïete se s námi podûlit o své zku enosti: napi te nám svûj vánoãní pfiíbûh, a to nejpozdûji do 21. listopadu. Nejzajímavûj í historku odmûníme knihou. Psát mûïete na nebo na po tovní adresu: ÚMâ Praha 2, redakce, nám. Míru 20, Praha 2. tohoto ãestného titulu: po pfiíchodu do Velkého sálu jim paní starostka vûnovala krásnou kytici. V úvodu se ujal slova moderátor Alexander Hemala, kter uvedl program slavnostního odpoledne. Pak pfiedal slovo paní starostce. Jana âernochová pfiivítala v echny, ktefií se se li v historick ch prostorách starobylé Novomûstské radnice pfii pfiíleïitosti slavnostního udílení titulu âestn obãan mûstské ãásti Praha 2. Uvedla, Ïe mûstská ãást vyuïívá své moïnosti ze zákona a udûluje toto ocenûní obãanûm, ktefií nûco dobrého vykonali a ktefií prohlubují cel m sv m Ïivotem na i národní a obãanskou hrdost, víru ve spravedlnost, úctu k hrdinství i k dobrému lidskému dílu. V krátkém historickém exkurzu se zamûfiila na historii udílení ãestn ch obãanství na na em území a z Ottovy encyklopedie ocitovala jejich poslání: âestné obãanství jest vyznamenání, které obec udílí za zvlá tní zásluhy, jeï si nûkdo získal o vefiejnost vûbec, zvlá tû pak o obec samu. Dle 9 Obecního zfiízení ãeského ze dne 16. dubna 1864 má kaïdá obec na vûli jmenovati zaslouïilé muïe âestn mi mû Èany nebo âestn mi obãany... Po roce 1948 udílely ãestná obãanství národní v bory. V hlavním PODZIM U EKY: Pastelové fiíjnové osvûtlení dodává bfiehu u Vy ehradského tunelu se tíhl mi siluetami vûïí baziliky sv. Petra a Pavla v pozadí jedineãn pûvab. Je tû neï se parníky, loìky a pramice uch lí do sv ch zimovi È, PraÏané rádi vyuïijí kaïdého pûkného dne k projíïìkám po Vltavû. Kdo dává pfiednost pevné pûdû pod nohama, urãitû ho uspokojí procházka po bfiehu. V tûchto místech zaãíná Ra ínovo nábfieïí, táhnoucí se aï k Jiráskovu mostu v celkové délce 1320 metrû. PÛvodní nábfieïní zdi byly stavûny postupnû jiï od konce 19. století (1876) aï do roku 1910 nejvût í v ky (10,5 metru) dosahují v jednom místû u Palackého mostu. Historick limnigraf vedle Îelezniãního mostu pochází z r Text: len, foto: nov Městská policie Prahy 2 má nové sídlo v Korunní 15 Ve stfiedu 24. fiíjna 2007 byly slavnostnû otevfieny pro potfieby Obvodního fieditelství Mûstské policie Praha 2 prostory v Korunní 15, zrekonstruované nákladem cca 20 milionû korun. ZároveÀ tato nová sluïebna zaãala slouïit vefiejnosti. Objekt je dostaãující pro v ech 94 stráïníkû, ktefií v souãasné dobû v Praze 2 zaji Èují pofiádek a bezpeãnost (plánovan poãet 107 stráïníkû zatím není naplnûn). Jak pfiislíbil námûstek primátora Rudolf BlaÏek, perspektivnû by v Praze 2 mûlo pûsobit aï 130 mûstsk ch stráïníkû. Vzhledem k poloze druhé mûstské ãásti, která je takfika v centru a dopravnû velmi zatí- Ïená, fie í mûstská policie i velké mnoïství dopravních pfiestupkû, pfiedev ím v souvislosti mûstû nebylo do roku 2000 moïné, aby tak ãinily mûstské obvody: oprávnûní jmenovat ãestn m obãanem mûsta v znamné náv tûvníky Prahy mûl pouze Ústfiední národní v bor. Teprve po pfiijetí zákona ã. 131/2000 Sb., o hl. mûstû Praze mohly mûstské ãásti, resp. jejich zastupitelstva zaãít udûlovat svoje ãestná obãanství. Paní starostka uvedla, Ïe Praha 2 letos jiï poãtvrté tímto Zdenûk puta s parkováním. Zv en dohled stráïníkû si nepochybnû vyïádají i novû zavádûné zóny placeného stání v této mûstské ãásti. Do nov ch prostor v Korunní 15 se pfiestûhovali stráïníci hlídkové sluïby, operaãní stfiedisko, pfiestupkové pracovi tû i vedení obvodního fieditelství; z objektu fieditelství mûstské policie v Korunní ulici sem pfiesídlilo oddûlení kontroly a stíïností. StráÏníci v podobû nové sluïebny získali skuteãnû moderní zázemí. Sv m umístûním má velmi v hodnou polohu a je snadno dostupná nejen pro nû, ale i pro irokou vefiejnost, uvedl námûstek primátora Rudolf BlaÏek. editel praïsk ch stráïníkû Vladimír Kotrou pfii otevfiení nové sluïebny zdûraznil: Jsme velmi rádi, Ïe jsme tuto budovu získali, protoïe zpûsobem oceàuje osobnosti, jeï se v znamnou mûrou zaslouïily o její rozvoj. Pfiipomnûla v echny dosavadní nositele tohoto ãestného titulu a konstatovala, Ïe usnesením ã. 39 ze dne 11. záfií 2007 udûlilo zastupitelstvo na návrh rady mûstské ãásti ãestné obãanství místopfiedsedovi âeskoslovenské obce legionáfiské plk. Ing. Alexandru Beerovi; historikovi a spisovatelovi PhDr. Antonínu Klimkovi, CSc., in memoriam; reïisérovi, scénáristovi a v tvarníkovi animovan ch filmû, prof. FAMU Bfietislavu Pojarovi; a renomovanému malífii, sochafii a designérovi ZdeÀkovi putovi. Po zaznûní státní hymny pozvala J. âernochová postupnû v echny kandidáty na pódium, z obou stran slavnostnû ozdobené vysok mi aranïmá z oranïov ch a ãerven ch rûïí. Zde jim spolu s navrhovateli jejich jmenování pfiedala ãestné obãanství na í mûstské ãásti. Blahopfiání doplnila kyticí rûïí a drobn mi dárky. Za dr. Klimka pfiedtím Obvodní fieditelství Mûstské policie Praha 2 sídlilo na tfiech místech zvlá È okrskáfii, zvlá È pfiestupkové oddûlení, zvlá È pan fieditel... bylo to komplikované, nepfiehledné. Toto je první vla tovka v rámci koncepce pana námûstka BlaÏka, aby bylo do centrálních mûstsk ch ãástí koncentrováno co nejvût í mnoïství stráïníkû. Secesní ãtyfiposchoìová budova na rohu ulic Korunní a Sázavská byla postavena kolem roku Jak uvedla pfii slavnostním zahájení provozu starostka Mâ Praha 2 Jana âernochová, pfiedstava tohoto objektu jako sluïebny mûstské policie se zrodila zhruba pfied pûti lety, kdy s poïadavkem na nové pracovi tû pfii el fieditel Vozdeck. Pokraãování na str. 3 Čestné občanství městské části získaly na Novoměstské radnici další osobnosti Paní Jitka Klimková pfiebírá ocenûní svého manïela in memoriam z rukou starostky Jany âernochové Foto: zik prof. Bfietislav Pojar Foto: nov Foto: nov Ing. Alexander Beer Foto: nov pfievzala titul jeho manïelka, paní Jitka Klimková. Vyznamenaní se zapsali jednak do Kroniky mûstské ãásti, jednak do Kroniky Novomûstské radnice a poté krátce vystoupili. Pro zajímavost uveìme, Ïe prof. B. Pojar 7. fiíjna 2007 oslavil 84. narozeniny, a jak fiekl, je pro nûj toto ocenûní krásn m dárkem. Program uzavfielo vystoupení houslového Virtuosi Duo, které tvofií Oldfiich Vlãek a Eva Brummelová. Po malém obãerstvení a pfiátelské ãí i vína, na které v echny pozvala starostka âernochová, mohli hosté mûstské ãásti nav tívit veãer ve Velkém sále radnice slavnostní koncert PraÏské komorní filharmonie, nazvan Nev ední melodie pro v ední dny. van

2 11_2007_:NP2_ :08 Stránka 2 TÉMA MĚSÍCE Kasina a herny v Praze 2 Od pfií tího roku by v hlavním mûstû mûl nastat konec neregulovaného nárûstu poãtu heren. PraÏsk magistrát pfiipravuje vyhlá ku, která by jejich provoz limitovala a v nûkter ch místech úplnû zakázala. Neúnosnou situaci, kdy herny a kasina rostou pfiedev ím v centru Prahy jako houby po de ti, by mûl podstatnû zmûnit nov loterní zákon, jehoï pfiípravou se jiï del í dobu zab vá ministerstvo financí. Zatím v ak platí legislativa, která nahrává provozovatelûm hazardních podnikû. Pod ochranou souãasn ch právních pfiedpisû, tedy naprosto legálnû, herny a kasina témûfi systematicky poïírají jiné, uïiteãnûj í firmy poslední patnou zprávou byl zánik vyhlá ené prvorepublikové drogerie Kvût na Francouzské. Nevesel obrázek poskytuje dfiíve velmi v stavní Vinohradská tfiída: herny zde vytlaãují obchûdky, restaurace, sluïby a dal í podniky, nezbytné pro fungování mûstského prostfiedí jako Ïivého a zdravého organismu. Îe taková forma podnikání s sebou nese zhor ující se bezpeãnostní situaci, je nasnadû. I kdyï za dan ch okolností nemají nejvíce postiïené mûstské ãásti moïnost bránit se nárûstu hazardních podnikû, snaïí se vyvíjet tlak tam, kde úãinné nástroje najít lze. Napfi. Zastupitelstvo mûstské ãásti Praha 2 v létû deklarovalo, Ïe situaci nehodlá dále tolerovat, a apelovalo na aktivnûj í pfiístup hlavního mûsta. Velkou nadûjí je návrh zmínûné vyhlá ky, podle níï bude moïné poãet heren regulovat jejím tvûrcem je první námûstek primátora Rudolf BlaÏek a pokud ji schválí mûstské zastupitelstvo, vstoupí v úãinnost 1. ledna Mûstské ãásti dostaly moïnost podávat návrhy na problematická místa nebo provozovny, které by mûly b t z vyhlá ky vyfiazeny. Na základû vylouãení z vyhlá ky by pak nemusely udûlit provozovateli povolení. Vyhlá ka v ak nezasáhne kasina, která povoluje ministerstvo financí bez ohledu na názor radnic. len Počet míst s výherními automaty je neúnosný KrádeÏe, podvody, gamblerství, zv ená konzumace alkoholu i uïívání drog, ale také koncentrace kriminálních ÏivlÛ, to v echno jsou negativní spoleãenské jevy, které se velmi ãasto nabalují na provozování v herních hracích pfiístrojû. Je to problém celorepublikov, v Praze pak kvûli její specifiãnosti znaãnû koncentrovan. Hlavní mûsto má proto velk zájem ho úãinnû a co nejrychleji fie it. Nezvládne to v ak samo. Získat povolení k provozování v herních hracích pfií - strojû není v souãasné dobû, díky platn m zákonûm a pfiedpisûm, vûbec nic obtíïného. Podle posledního prûzkumu, kter jsme dûlali ve spolupráci s mûstskou policií a Îivnostensk m odborem MHMP, je v Praze evidováno neuvûfiiteln ch 1400 rûzn ch provozoven a heren, kde jsou náv tûvníkûm k dispozici v herní hrací pfiístroje. Tento nepfiízniv stav musíme zmûnit. Praha uï nehodlá ãekat na dlouho pfiipravovanou zmûnu novely zákona o loteriích a jin ch podobn ch hrách. Sama hledá cestu, jak omezit herny a provozovny s v herními hracími pfiístroji ve mûstû. Ve snaze v raznû omezit a regulovat provozování v herních hracích pfiístrojû jsem jiï pfied ãasem v této souvislosti poïádal o spolupráci jednotlivé mûstské ãásti. Oãekávám, Ïe samy oznaãí problematické herny nebo provozovny. Musí b t na jejich rozhodnutí, kde v herní hrací pfiístroje budou a kde ne. Pomoci by jim k tomu mûla vyhlá ka pfiipravovaná hlavním mûstem, která s úãinností od 1. ledna 2008 bude obdobnû jako trïní fiád jednoznaãnû vymezovat místa, kde budou moci b t v herní hrací pfiístroje. Tím dojde i ke sní- Ïení jejich poãtu. Znûní vyhlá ky zásadním zpûsobem posílí postavení hlavního mûsta a mûstsk ch ãástí pfii fie ení tohoto problému. Souãástí vyhlá ky bude pfiíloha se seznamem míst, kde mohou b t v herní hrací pfiístroje nabízeny. Seznam se bude aktualizovat kaïd ch est mûsícû. Problematické provozovny, kde bude docházet k poru ování zákonû a pfiedpisû, budou z pfiílohy vyhlá ky vyàaty. Navíc jsme poslali na Ministerstvo financí âr podnûty k novele zákona o loteriích a jin ch podobn ch hrách. Chceme, aby v ní byl jako podmínka pro vydání povolení k provozu sázkov ch her v kasinu stanoven souhlas obce, na jejímï území bude kasino provozováno. Dále poïadujeme, aby zákon samostatnû upravil fiízení o povolení k umístûní herny, které by podléhalo souhlasu obce. Souãasnû by podle na eho názoru mûla b t zákonem uloïena povinnost, aby ãást v tûïku z provozu sázkov ch her v kasinu byla odvádûna do rozpoãtu obce, na jejímï území je kasino umístûno. Regulace provozu v herních hracích pfiístrojû není a nebude jednoduchou záleïitostí. Snaha mûsta se v ak neobejde bez aktivní spolupráce starostû jednotliv ch mûstsk ch ãástí a v razného podílu státu. Jen spoleãn m úsilím mûïeme nalézt úãinné fie ení a souãasnou nepfiíznivou situaci zmûnit. Mgr. Rudolf BlaÏek, 1. námûstek primátora (ODS) Hazardní hry a možnosti jejich regulace V poslední dobû se stále více diskutuje o velkém mnoïství hazardních her provozovan ch na území na í mûstské ãásti a o tom, zda je moïné se tomuto negativnímu spoleãenskému jevu ze strany místních orgánû nûjak bránit. Podívejme se proto na cel problém ponûkud blíïe z hlediska ãeského právního fiádu. Domnívám se, Ïe popis reálného legislativního stavu mûïe diskusi jenom prospût. Samotn pojem hazardní hry, pouïit v názvu tohoto pfiíspûvku (a z dûvodu jeho obecné srozumitelnosti pouïívan i dále), není úplnû pfiesn. Pfiedmûtnou oblast upravuje zejména zákon ânr ã. 202/1990 Sb., jehoï název zní o loteriích a jin ch podobn ch hrách. V pfiípadû hazardních her se tedy dikcí zákona bavíme o loteriích a jin ch podobn ch hrách, pfiiãemï pod toto vymezení se vejde iroká kála her od populární Sportky pfies sázky na sportovní v sledky, tomboly pofiádané na plesech aï po skuteãná kasina. Negativní reakce obãanû v ak vyvolávají zejména provozovny s elektronick mi (ãi elektromechanick mi) v herními hracími pfiístroji. Vûnujme se tedy z v e naznaãené iroké problematiky loterií a jin ch podobn ch her zejména tomuto fenoménu. V herní hrací pfiístroje a podobné hry V herní hrací pfiístroje (dále VHP) mohou b t umístûny v kasinech, hernách ãi v jin ch provozovnách (napfi. v pohostinském zafiízení). Kasino pfiedstavuje specifickou formu provozu sázkov ch her, která mûïe b t povolena pouze Ministerstvem financí âr. Na rozdíl od dal ích dvou typû provozoven je svázáno fiadou pomûrnû pfiísn ch pravidel (napfi. musí vést jmennou evidenci náv tûvníkû, ktefií se musí pfii vstupu prokazovat dokladem totoïnosti, a musí b t vybaveno zabezpeãovacím a monitorovacím zafiízením). O tom, zda se v konkrétním pfiípadû jedná o hernu ãi jinou provozovnu, rozhoduje v podstatû vlastník ãi provozovatel takového prostoru. Rozdíl je v tom, Ïe pokud je urãitá provozovna prohlá ena za hernu, mûïe v ní b t umístûno i více neï est VHP, které mohou b t navíc propojeny do systému kumulované v hry (tzv. jackpot). Na pfiístrojích umístûn ch v hernû je také moïné hrát o vût í peníze (napfi. nejvy í vsazená ãástka na jednu hru mûïe b t aï pût Kã, zatímco u VHP umístûného v restauraci jen dvû Kã od toho se odvíjejí i vy í moïné v hry atd.). Rubem tûchto v hod pro provozovatele je to, Ïe do celé herny je zakázán vstup osobám mlad ím 18 let. V pfiípadû jiné provozovny postaãí, je-li osobám mlad ím 18 let zakázán vstup do místnosti nebo oddûlené ãásti provozovny, kde jsou pfiístroje provozovány. Provoz v herních hracích pfiístrojû v Praze povoluje buì úfiad mûstské ãásti, nebo Ministerstvo financí âr. O tom, kter z tûchto dvou správních orgánû to bude, rozhoduje typ v herního hracího pfiístroje a jeho umístûní. Ministerstvo financí tak povoluje provoz VHP, na kter ch se hraje za cizí mûnu, a v ech VHP, které jsou umístûny v kasinech. Provoz ostatních pfiístrojû povoluje úfiad mûstské ãásti. ízení o povolení provozu VHP na úfiadu mûstské ãásti je v konem pfienesené pûsobnosti, tedy státní správy, do které nepfiíslu í samosprávn m orgánûm nijak zasahovat (zastupitelstvo mûstské ãásti tak tfieba nemûïe rozhodnout, Ïe se dal í pfiístroje povolovat nebudou). Navíc je toto fiízení ovládáno tzv. nárokov m principem. To znamená, Ïe (na rozdíl od tzv. licenãního principu) má kaïd Ïadatel o povolení provozu VHP právní nárok na to, aby mu byl tento provoz povolen, pokud splní zákonem stanovené podmínky (tj. napfi. pfiedloïí osvûdãení o provozuschopnosti VHP vydané autorizovanou osobou, doklad o zaji tûní odborného servisu, potvrzení o sloïení zákonem vyïadované jistoty ve v i dvou milionû korun atd.). Sám úfiad tedy mnoïství provozovan ch VHP nemûïe v rámci vydávání povolení ve správním fiízení nijak ovlivnit. Kromû VHP se obãané mohou ve stejn ch provozovnách (zejména hernách) setkat i s tzv. jin mi herními zafiízeními, která fungují na podobném principu jako VHP, ale nesplàují v echny znaky jejich legislativní definice. Napfi. se mûïe jednat o elektronickou ãi elektromechanickou ruletu, na které mûïe souãasnû hrát více hráãû (pfiiãemï definiãním znakem VHP je, Ïe umoïàuje hru pouze jednoho hráãe). Taková jiná herní zafiízení pak na základû obecného zmocnûní obsaïeného v ust. 50, odst. 3 loterního zákona povoluje v luãnû Ministerstvo financí âr. MoÏnosti regulace Jak jiï bylo fieãeno, regulovat mnoïství hazardních her nelze v rámci fiízení, ve kter ch se vydávají povolení k jejich provozu. V tûchto fiízeních je problematické i vyuïití ust. 17, odst. 11 loterního zákona, podle kterého provozování v herních hracích pfiístrojû nesmí b t povoleno ve kolách, kolsk ch zafiízeních, v zafiízeních sociální a zdravotní péãe, v budovách státních orgánû a církví, jakoï i v sousedství uveden ch budov. Problém zde pfiedstavuje uïití neurãitého právního pojmu sousedství, kter je tfieba v rámci správního fiízení vyloïit a aplikovat na konkrétní pfiípad, pfiiãemï existuje pouze velmi omezen poãet soudních rozhodnutí, která by pro tento v klad poskytovala urãité vodítko (byè i v tomto smûru se v poslední dobû situace pozvolna lep í). Loterní zákon v ak poãítá s moïností regulace hazardních her, a to prostfiednictvím obecnû závazn ch vyhlá ek vydávan ch obcemi. V zásadû je moïné vydat dva typy vyhlá ek. Prvním typem je vyhlá ka podle v e citovaného ustanovení 17, odst. 11 loterního zákona, jeï by pfiesnû vymezovala okruh kolem tam uveden ch vefiejn ch budov, kter bude povaïován za sousedství. Druh (a dá se fiíci, Ïe moïná i vhodnûj í) typ vyhlá ky by se opíral o ust. 50, odst. 4 strana 2 loterního zákona, podle kterého obec mûïe stanovit obecnû závaznou vyhlá kou vydanou v samostatné pûsobnosti, Ïe v herní hrací pfiístroje mohou b t provozovány pouze na místech a v ãase vyhlá kou urãen ch, nebo stanovit, na kter ch vefiejnû pfiístupn ch místech v obci je provozování v herních hracích pfiístrojû zakázáno. Toto ustanovení tedy umoïàuje jak prostorovou (pomocí pozitivního ãi negativního vymezení), tak ãasovou regulaci provozu v herních hracích pfiístrojû. Na území Prahy v ak zastupitelstva mûstské ãásti Ïádné vyhlá ky vydávat nemohou, jedná se totiï o v luãnou kompetenci Zastupitelstva hlavního mûsta Prahy. Jakákoli regulace poãtu provozovan ch VHP tedy mûïe nastat aï po zásahu velkého praïského Magistrátu, resp. orgánû hlavního mûsta Prahy. Ani jedna z vyhlá ek, jejichï vydání loterní zákon umoïàuje, samozfiejmû pfiímo nedopadá na jiná herní zafiízení a kasina, jejichï povolování je v kompetenci Ministerstva financí âr. Je v ak vysoce pravdûpodobné, Ïe pfii existenci zejména omezující vyhlá ky (podle 50, odst. 4 loterního zákona) by bylo moïné prosadit její respektování i pfii rozhodovací ãinnosti ministerstva, a to cestou pfiihlá ení se mûstské ãásti do správního fiízení buì z pozice dotãeného orgánu, nebo pfiímo úãastníka fiízení. Pravdûpodobná argumentace by se opírala o zachování vefiejného pofiádku na území mûstské ãásti za situace, kdy by bylo povolování jin ch her podobného typu díky existující vyhlá ce omezeno. e ení není otázkou dnû ãi t dnû Hazardní hry a jejich moïná regulace pfiedstavuje právnû ne zcela jednoduchou oblast. Doufám, Ïe mûj pfiíspûvek poslouïí zejména laické vefiejnosti k tomu, aby si o celé problematice uãinila jasnûj í pfiedstavu. Je zfiejmé, Ïe fie ení neuspokojivého mnoïství provozovan ch VHP a jin ch herních zafiízení není otázkou nûkolika dnû ãi t dnû. V kaïdém pfiípadû urãitá regulace moïná je, ãesk právní fiád s ní poãítá, ov em na území Prahy nejsou v tomto smûru mûstské ãásti dány prakticky Ïádné kompetence. Mûstská ãást tak mûïe pouze apelovat na orgány hlavního mûsta Prahy (jak to ostatnû uãinilo sv m usnesením na ãervnovém zasedání i zastupitelstvo). Mojmír Florian, právní odd. ÚMâ Praha 2 Prioritou je zlepšit život a atmosféru v Praze 2 Samosprávy mûst a obcí z rûzn ch koutû na í zemû jiï dlouhé roky usilují o regulaci provozoven s v herními hracími pfiístroji na svém území. KaÏd, kdo v posledních letech nav tívil na i mûstskou ãást, nestaãí Ïasnout nad poãtem tûchto zafiízení a pravdûpodobnû si klade stejnou otázku jako já: Jak je moïné, Ïe stále vznikají nová a nová zafiízení, kdyï trh je tímto zpûsobem tzv. podnikání doslova pfiesycen? Nejsem pfiíznivkyní jakékoliv regulace podnikatelsk ch aktivit ze strany státu ãi místních samospráv a respektuji i základní ekonomickou pouãku kde je poptávka, tam je i nabídka. Ale podle mého názoru provoz heren s sebou nese ohroïení vefiejného pofiádku, a to bezesporu do kompetencí místních samospráv i samotného státu patfií. V souãasné dobû je gamblerství (patologické hráãství pathological gambling) zafiazeno jako nemoc spadající mezi tzv. nutkavé a impulzivní poruchy do 10. Mezinárodní klasifikace nemocí (ICD), vydávané Svûtovou zdravotnickou organizací. Velkou nadûjí byla pfiipravovaná vládní novela zákona o loteriích a jin ch podobn ch hrách, která se projednávala v letech BohuÏel, blíïí se konec roku 2007, zatím se nic nezmûnilo a pfiedpokládan termín projednávání návrhu zákona na pûdû Parlamentu âeské republiky se stále odkládá. Samospráva na í mûstské ãásti v ak jiï nechce a nemûïe dále ãekat na tento zákon. Poãet heren v Praze 2 neustále nekontrolovatelnû vzrûstá a k pololetí roku 2007 evidujeme 750 v herních hracích pfiístrojû ve více neï stovce provozoven. Z tohoto dûvodu se Zastupitelstvo Mâ Praha 2 z iniciativy bezpeãnostní komise Rady Mâ Praha 2 rozhodlo sv m usnesením ze dne poïádat orgány hl. m. Prahy a) o zváïení vyuïití práva zákonodárné iniciativy s cílem stanovit pfiísnûj í pravidla pro regulaci této ãinnosti, nebo b) o zváïení zavedení regulace alespoà v intencích stávajícího loterijního zákona (ust. 50, ods. 4 zákona ânr ã. 202/1990 Sb., o loteriích a jin ch podobn ch hrách, v platném znûní). O pfiijatém usnesení na- eho zastupitelstva jsem informovala 1. námûstka primátora hlavního mûsta Prahy pana Mgr. Rudolfa BlaÏka, kter velmi ochotnû na í iniciativû vy el vstfiíc. Jak je i z rozhovoru s ním patrné, vnímá problematiku heren obdobnû jako na e zastupitelstvo a hodlá pfiedloïit vyhlá ku, která s úãinností od 1. ledna 2008 bude jednoznaãnû vymezovat místa, kde budou moci b t v herní hrací pfiístroje. PfiestoÏe na e mûstská ãást tímto regulativem pfiijde o desítky milionû korun v rozpoãtu, jsme toho názoru, Ïe omezení tohoto druhu podnikání v razn m zpûsobem zlep í Ïivot a atmosféru v Praze 2. A to je na í prioritou. Jana âernochová, starostka Mâ Praha 2 (ODS) Jak to vnímá a řeší Policie České republiky Vysoká koncentrace provozoven jako jsou herny, kasina a herna bary jsou velmi rizikov m kriminogenním faktorem, kter se v raznû podílí na celkovém nápadu trestné ãinnosti na území mûstské ãásti Praha 2. Tyto podniky s denním, noãním a velmi ãasto témûfi nepfietrïit m provozem pfiitahují i díky ne vïdy zaji - tûn m bezpeãnostním opatfiením pozornost a stávají se terãem loupeïn ch pfiepadení, krádeïí ãi vloupání. Je totiï jisté, Ïe u obsluhy ãi ve v herních automatech je stále nûjaká finanãní hotovost. Do tûchto podnikû se také velmi ãasto stahují osoby s kriminální minulostí, které zde hledají své potenciální obûti. Staãí, aby nûkdo odcházel zmoïen alkoholem ãi obtûïkán v hrou, a krátce po odchodu mûïe na nejbliï ím odlehlém místû b t pfiepaden ãi oloupen. V noãních hodinách ãasto v blízkosti tûchto provozoven dochází k ru ení noãního klidu odcházejícími náv tûvníky, které asi obyvatele bydlící v jejich okolí trápí nejvíce. Samostatnou kapitolou jsou v nosy z trestné ãinnosti, které pachatelé krátce po spáchaném ãinu smûní za drogy, sexuální sluïby nebo je tû ãastûji utratí pfii hazardních hrách. Poté, co jim peníze dojdou, opût vyráïí za svou dal í obûtí nebo zaparkovan m vozem pln m drah ch zapomenut ch vûcí. Osob závisl ch na hracích automatech je v na í spoleãnosti nemalé procento, tato závislost je v ak narozdíl od jin ch na okraji zájmu. Policie âr rozhodnû neskládá ruce do klína a negativním faktorûm, které zmínûné podniky pfiedstavují, vûnuje zv enou pozornost. ZohledÀuje je pfii v bûru míst pro rozmístûní bezpeãnostních kamer na rizikov ch místech Prahy 2. Vûnuje jim pozornost pfii bûïném v konu hlídkové a obchûzkové sluïby. KaÏd mûsíc také provádí speciální bezpeãnostní akce v tûchto provozovnách, zamûfiené na pohyb osob páchajících trestnou ãinnost, v skyt hledan ch a pohfie ovan ch osob a následnû také na dodrïování zákazu hraní hazardních her osobám mlad ím 18 let, podávání alkoholu tûmto osobám apod. Policie âr Obvodního fieditelství Praha II velmi úzce spolupracuje s Úfiadem Mâ Praha 2 pfii zaji tûní bezpeãnosti na území této mûstské ãásti a velmi pozitivnû vnímá snahu jejího vedení nalézt pfiijatelné fie ení, které by zmûnilo tento neutû en stav. nprap. Ladislav Beránek, PâR NAPSALI JSTE NÁM Ing. Josef Pícha, Mánesova ul.: Noviny Prahy 2 v záfií pojednaly mj. o explozi kasin a heren. Problematiku osobnû vidím stejnû jako paní starostka J. âernochová. âlánek vlastnû ve svém obsahu pojednává i cesty, jak ze lamastiky ven. Jen aby ta cesta ven nebyla na dlouhé míle... Ne varû, patrn ch v na í spoleãnosti, je bohuïel aï moc. Dana Vondrá ková, Lípová ul.:... Je nesporné, Ïe kasinûm a hernám se v na em obvodû dafií víc neï dobfie. Jeden pfiíklad za v echny jen pfii procházce Jeãnou ulicí lze zkusit tûstí dokonce v sedmi k tomu uzpûsoben ch provozovnách. Z obyvatel mûstského obvodu Praha 2 nejspí nenajdete jediného, kter by tyto podniky vítal, povaïoval za nutné, nebo obhajoval jejich existenci, pokud není jejich majitel, nebo ten, kdo je na nich závisl. Nevím, zda v koneãné bilanci Má dáti Dal pro mûsto pfievy uje finanãní v nos z heren a kasin sumu nákladû na léãbu závisl ch, na fie ení problémû s tím spojen ch. Stav se navíc zhor uje, neboè herny stále pfiib vají, magistrát, stejnû jako mûstsk úfiad, nezasahuje s odûvodnûním, Ïe jde o fiádné podnikání. Ptám se vás proto, váïení zastupitelé, jak zam líte neúnosnost této situace zmûnit, jaké návrhy také jako poslanci chcete uplatnit, jaké zmûny v pfiíslu n ch vyhlá kách o podnikání hodláte realizovat a jak je termín, kdy nabude úãinnosti nov zákon, resp. nové znûní vyhlá ky. Jednejte, prosím, bez prûtahû, podporu obãanû i sv ch voliãû jiï máte. Stranu pfiipravila redakce, foto: len/mbr

3 11_2007_:NP2_ :08 Stránka 3 strana 3 Rada Rada mûstské ãásti Praha 2 v období od konce mûsíce záfií do konce fiíjna fiádnû jednala tfiikrát, a to , a ; projednala celkem 99 bodû vãetnû informací. Z jednání vybírám: Rada schválila zámûr k vypsání otevfieného zadávacího fiízení ve smyslu zákona ã. 137/2006 Sb., o vefiejn ch zakázkách, v platném znûní, na Rekonstrukci vinice v Havlíãkov ch sadech, k v stavbû pûdních vestaveb, k mimofiádné finanãní podpofie umûlecké agentury Veãerní hvûzda, k úpravû rozpoãtu mûstské ãásti Praha 2 na rok 2007 neinvestiãní úãelová dotace v oblasti prevence závislostí na návykov ch látkách, k podmínkám pronájmu ãásti nemovitosti Karlovské pfiedmostí, k rozdûlení okrskû a schématu sluïeb O Mûstské policie Praha 2 na území mûstské ãásti Praha 2. Rada se seznámila s informací k vyhodnocení pilotního provozu projektu Czech POINT, k Ïádosti o odklad provedení exekuce vyklizením bytu, k v sledkûm vefiejné architektonické soutûïe o návrh E ENÍ REVITALIZACE OB- JEKTU â. P. 1751/II A BASTIONU XXXI NOVOMùSTSKÉHO OPEVNùNÍ, HORSKÁ ULICE, PRAHA 2, k zahájení provozu infolinky Ulice Prahy 2, k anketû o parcích. Zasedání Zastupitelstva mûstské ãásti Praha 2 se koná v úter 20. listopadu 2007 v 15:00 ve velkém sále ÚMâ Praha 2, nám. Míru 20. Zasedání je vefiejné. Ing. Karel Chramosil, radní (ODS) BEZPLATNÁ LINKA ULICE PRAHY 2 Mûstská ãást roz ifiuje od sluïby své dosavadní infolinky âistota Prahy 2 o pomoc pfii dal ích problémech, se kter mi se obãan setkává na ulici. Prostfiednictvím novû zavádûné infolinky Ulice Prahy 2 nabízí pomoc pfii fie ení: zneãi tûní ulice, chodníku, nepofiádek ze stavby problémy se zábory ulice, chodníku: kontejner, le ení, v kop apod. po kozen povrch chodníku, vozovky, parkové cesty po kození mûstského mobiliáfie, stromofiadí, dopravního znaãení, svûtelné signalizace havarijní stav objektû (ohroïující chodce): fasády, fiímsy, okapy, komíny hluk: ze stavby, z produkce na vefiejném prostranství nebo v restauracích ãi klubech termíny komplexního úklidu komunikací (s odtahy) svoz komunálního odpadu: domovní, tfiídûn, velkoobjemov, nebezpeãn poruchy vefiejného osvûtlení, vodovodu, kanalizace, plynovodu Volající bude o fie ení svého podnûtu zpûtnû informován, pokud si to vyïádá. SluÏba bude poskytována bezplatnû na telefonním ãísle: S datem zavedení infolinky Ulice Prahy 2 ( ) zároveà pfiestává fungovat dosavadní placená infolinka âistota Prahy 2. Ing. arch. Václav Vondrá ek, zástupce starostky Nová informaãní kanceláfi v Nuslích V pondûlí 3. prosince 2007 otevfie Úfiad mûstské ãásti Praha 2 novou kanceláfi pro poskytování informací a sluïeb vefiejnosti. Tato poboãka se sídlem v Jaromírovû ulici ã. 23 bude obãanûm poskytovat aktuální informace o ãinnosti úfiadu a vydávat formuláfie jednotliv ch odborû. Obãané zde mohou také vyuïít sluïeb podatelny úfiadu, ovûfiování podpisû a fotokopií, vyhotovování v pisû z katastru nemovitostí a v pisû z obchodního rejstfiíku. Úfiední hodiny: pondûlí, stfieda 8:00 17:30 úter, ãtvrtek 7:30 16:00 pátek 7:30 13:30 Adresa: Praha 2-Nusle, Jaromírova 23 Městská policie Prahy 2 má nové sídlo Pokraãování ze str. 1 Spoleãnû jsme hledali vhodn objekt, kam by se dala umístit více neï stovka stráïníkû. DÛm v Korunní byl pûvodnû stavûn jako bytov, pak byl vyuïíván jako nebytov pfii rekonstrukci radnice na námûstí Míru zde byla provizornû umístûna nûkterá pracovi tû úfiadu. Posléze byla nemovitost mûstské ãásti odsvûfiena hl. m. Prahou a námûstek primátora BlaÏek prosadil uvolnûní finanãních prostfiedkû na rekonstrukci z rozpoãtu hl. mûsta Prahy. V sledek rekonstrukce je podle mého názoru velmi zdafiil a zhotovitelská firma vy la maximálnû vstfiíc poïadavkûm památkáfiû napfi. vstupní chodbu zdobí pfiekrásná tuková v zdoba, která pfied rekonstrukcí nebyla vûbec patrná, uvedla starostka Jana âernochová. V rámci ãlenûní mûstské policie je území Prahy 2 rozdûleno do 15 okrskû spadajících do pûsobnosti obvodního fieditelství. Nyní jsou v echny okrsky obsazeny celkem 18 okrskáfii, DNEM SKONČÍ PLATNOST NĚKTERÝCH OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ Pfiipomínáme obãanûm, jejichï obãansk prûkaz (OP) byl vydán do , Ïe nejpozdûji do jsou povinni podat Ïádost o vydání nového obãanského prûkazu. V mûna se vztahuje na v echny staré typy OP, kromû nov ch prûkazû zelené barvy. Platnost OP vydan ch do skonãí ke dni V jimku tvofií obãanské prûkazy obãanû narozen ch pfied 1. lednem 1936, pokud je v nich vyznaãeno, Ïe doba jejich platnosti je bez omezení; ty zûstávají i nadále v platnosti a povinnost v mûny za nov OP se na nû nevztahuje. LhÛty pro v mûnu OP: Obãansk prûkaz bez strojovû ãiteln ch údajû vydan do: O slavnostní pfiestfiiïení pásky se postaral první námûstek primátora R. BlaÏek za asistence starostky J. âernochové a fieditele Mûstské policie V. Kotrou e ktefií jsou fiízeni pfiímo operaãním stfiediskem obvodního fieditelství a v pfiípadû potfieby jsou posilováni stráïníky hlídkové sluïby. K dispozici je vozidlo linky tísàového volání 156 a dvû odtahová vozidla. Text a foto: len, zdroj: MHMP Îádost o v mûnu tohoto OP je tfieba podat do: Právní úprava: 24, odst. 2 zákona ã. 328/1999 Sb., o obãansk ch prûkazech, ve znûní pozdûj ích pfiedpisû; nafiízení vlády ã. 612/2004 Sb. Îádosti o v mûnu obãanského prûkazu vyfiizuje Úfiad mûstské ãásti Praha 2, oddûlení osobních dokladû a evidence obyvatel, vchod z Jugoslávské 20: náv tûvní hodiny po a st 8:00 17:30, út a ãt 7:30 16:00, pá 7:30 13:00, telefon MoÏnost elektronické rezervace termínu náv tûvy na Pfii podání Ïádosti je tfieba pfiedloïit dosavadní platn OP a jednu prûkazovou fotografii (fotograf je k dispozici také v budovû úfiadu), pfiípadnû dal í doklady k prokázání zmûn (napfi. osobního stavu). V mûna OP je ve stanoven ch lhûtách bezplatná. Mgr. Jarmila Cechnerová, vedoucí odboru správních agend PROMĚNY PRAHY 2 Vítûzn návrh ã. 3 Veřejná prezentace v sledkû prûzkumu vefiejného mínûní o parcích a jejich vybavení v Praze 2 a studie rekonstrukce dûtského hfii tû v Riegrov ch sadech a jeho roz ífiení o prostor se sportovními prvky ve ãtvrtek od 15:30 v zasedacím sále Zastupitelstva Mâ Praha 2, nám. Míru 20, 6. patro, ã V záfií provedla agentura SC&C pro mûstskou ãást Praha 2 v zkum vefiejného mínûní na téma provoz v parcích. Dotazovaní odpovídali na fiadu otázek, mj. ve vûci dûvodû náv tûvy parku, nákladû a spokojenosti s jeho údrïbou i vybavením, kvality cest, pohybu psû a poïadavkû na zlep ení. Z prûzkumu vypl vá, Ïe v Riegrov ch sadech poïaduje hfii tû 88 % a stávající hfii tû se v parku nejvíce líbí jen 6 % dotázan ch. Toto hfii tû je velmi nav tûvované pfiedev ím v odpoledních hodinách. BohuÏel nevyhovuje velikostí ani hygienick m zázemím. Povrch je velice pra n a skromné vybavení pítkem, které nemá kanalizaãní pfiípojku, vytváfií problém s blátiv m terénem okolo pítka. Stávající vstup na hfii tû je nevhodnû umístûn vzhledem k blízkosti restauraãních zafiízení. Ani zv enou snahou o údrïbu se nedafií hfii tû provozovat v souladu se souãasn mi potfiebami. Na úfiad mûstské ãásti dochází dopisy se Ïádostmi obyvatel o zlep ení stavu dûtského hfii tû v Riegrov ch sadech, zejména jeho doplnûní o sportovní prvky. Z tûchto dûvodû byl zadán projekt dûtského hfii tû roz ífieného o sportovní prvky plhací rám, plhací sestava, závûsn kolotoã, skákadlo, pohyblivá laviãka, hrazda, kyvná tyã. Také je navrïeno nové vybavení dostateãn m hygienick m a servisním zázemím. Hfii tû bude vybaveno nov m povrchem dopadové plochy z barevné pryïe ve dvou odstínech. Nové pû í komunikace a nová skupinová místa pro odpoãinek budou vybavena laviãkami. Byl navrïen nov, o cca 30 m posunut vstup na hfii tû a nové osvûtlení a zavlaïování travnat ch ploch. Prezentace se zúãastní autofii studie, architekt Ivo Kraml a sochafi Miroslav Pánek, a zástupci mûstské ãásti, ktefií zodpoví pfiípadné dotazy. Karel Chramosil, radní (ODS) Soutěž na revitalizaci bastionu zná vítěze Rada mûstské ãásti Praha 2 vyhlásila 26. ãervna 2007 Vefiejnou architektonickou soutûï o návrh fie ení revitalizace objektu ãp. 1751/II a bastionu XXXI novomûstského opevnûní v Horské ulici. Jejím pfiedmûtem bylo zpracování komplexního architektonického návrhu promûny této lokality s cílem otevfiení a vyuïití pro vefiejnost. Poãátkem fiíjna vybrala odborná porota tfii vítûzné návrhy a udûlila dal í dvû ocenûní mimo soutûï. SoutûÏ zamûfiená na hledání optimálního fie- ení bastionu a okolí je souãástí snahy o celkovou revitalizaci zelenû kolem novomûstsk ch hradeb a albertovsk ch svahû. Mûstská ãást zde usiluje o realizaci pû ích propojení z Horské ulice pfies Ztracenku, na malé a velké albertovské schody aï ke Katefiinské zahradû a Karlovu námûstí. Samotn bastion se nachází na území PraÏské památkové rezervace. Nabízí neobvyklé v hledy na Vy ehrad a dal í historická panoramata hlavního mûsta. Nyní je toto území zanedbané a nepfiístupné pro vefiejnost. Zámûrem mûstské ãásti je vyuïití velkého relaxaãního a kulturního potenciálu tohoto místa i jeho okolí. Do vefiejné architektonické soutûïe se pfiihlásilo celkem devatenáct návrhû. Hodnotící porota se se la 10. fiíjna ve sloïení: Ing. arch. Petr Malinsk, Ing. arch. Václav Vondrá ek, Ing. Jifií Paluska, JUDr. PhDr. Jifií Plos, Ing. arch. Jan Sedlák, Ing. arch. Martina Bártová. O pofiadí a rozdûlení cen rozhodla takto: 1. CENA Kã návrh ã. 3 MCA atelier, s.r.o., Ing. arch. Pavla Melková, Ing. arch. Miroslav Cikán 2. CENA Kã návrh ã. 5 Ing. arch Jana Strachotová, Ing. arch. Milana najdrová, Ing. arch. Michal Mihalãík, Lina Procházková, Jáchym Pe ek 3. CENA Kã návrh ã. 14 Ing. arch. Marta imoníková Křižovatka na Palackého nám. po rekonstrukci Hlavní mûsto má za sebou dal í velkou stavební akci, která na del í dobu ovlivnila dopravní situaci v centru. Kompletní rekonstrukce tramvajové trati na kfiiïovatce na Palackého námûstí, zahájená v ãervenci, se t kala úseku Na Moráni Palackého námûstí Lidická. Pfiinesla s sebou v luku tramvajového provozu a ãásteãné omezení automobilového. Vzhledem k urychlení stavebních prací byla jiï poãátkem fiíjna v luka pro automobily zru ena, tramvaje zde v plném rozsahu opût zaãaly jezdit ve stfiedu 24. fiíjna. Rozsáhlé úpravy provedené na Palackého námûstí podle odborníkû v raznû zlep í bezpeãnost a plynulost provozu na celé kfiiïovatce a v jejím okolí. Ke zkvalitnûní a zjednodu ení dopravy mají pfiispût i dva nové manipulaãní oblouky ve smûru Palackého most Mánes a Na Moráni Mánes, kudy bude v budoucnu moïné vést náhradní tramvajovou dopravu. V rámci projektu bylo vybudováno nové odvodnûní tramvajové trati. Dal ím velk m pfiínosem rekonstrukce je sníïení hluãnosti v celé lokalitû: pfiispût k nûmu má vyuïití tlumících pryïov ch prvkû pod kolejnicov mi pásy, instalace antivibraãních rohoïí v podloïí a také v mûna dlaïby v prostoru kfiiïovatky za asfaltov povrch. Tramvajové zastávky na Palackého námûstí a Ra ínovû nábfieïí byly prodlouïeny, upraveny a vybaveny bezbariérov mi pfiístupy a pfiístfie ky pro cestující. Rekonstrukci provedla spoleãnost Skanska DS, investici zajistil Dopravní podnik hlavního mûsta Prahy. V souvislosti s rekonstrukcí tramvajové tratû na Palackého nám. se zástupci starostky pro oblast ekonomiky a majetku Ing. J. Paluskovi a radní A. UdÏeniji podafiilo vyjednat za Mâ Praha 2 s Dopravním podnikem hl. m. Prahy zmûnu trasy autobusové linky ã. 176 z Dittrichovy ulice do ul. Na Moráni, na Palackého nám. a Ra ínovo nábfi. Obãané z Trojanovy ulice si mohou oddechnout, Ïe u nich autobus 176 nebude jezdit, a tím dojde k v raznému zklidnûní dopravy v ãásti Nového Mûsta. Do ulice Na Moráni bylo zároveà umístûno dopravní znaãení PrÛjezd zakázán kromû dopravní obsluhy, které omezuje prûjezd bytovou zónou a zároveà umoïàuje pfiístup zásobování a místním obyvatelûm. Tûmito postupn mi kroky bude mûstská ãást Praha 2 zklidàovat dopravu na celém svém území. Text: len, foto: van Mimo soutûï porota ocenila ãástkou Kã návrh ã. 8 Atelieru 111 architekti, s. r. o. Ing. arch. Jifií Weinzettl, Ing. arch. Luká Smetana, Ing. Alena Hynková, CSc., Jifií Prokopec a návrh ã. 17, jehoï autory jsou Ing. arch. Barbora Jenãková, Ing. arch. Richard Halama, Ondfiej Hilsk, Ing. arch. Jifií vehlík, Ing. arch. Pavel Táborsk. Koncem listopadu budou v prostorách budovy úfiadu mûstské ãásti vefiejnû vystaveny v echny soutûïní návrhy. Vefiejná architektonická soutûï prokázala, Ïe zámûr revitalizace bastionu a jeho zpfiístupnûní vefiejnosti je zajímavou úlohou k provûfiení rûzn ch názorov ch pohledû architektû. Odevzdané návrhy lze rozdûlit zhruba do dvou skupin jedna ãást architektû se rozhodla umístit funkãní náplà pro vefiejnost do podzemí, druhá se vydala cestou obnovení nadzemní stavby. Ukázalo se, Ïe revitalizace bastionu je fie itelná i bez nadbyteãn ch zásahû do novo - mûstského panoramatu. Mâ Praha 2 dûkuje v em úãastníkûm za úãast ve vefiejné architektonické soutûïi, která prostfiednictvím kvalitních návrhû pfiinesla mûstské ãásti fiadu nov ch námûtû a podnûtû. Text len/ an, foto: archiv ÚMâ Praha 2 Návrh ã. 5 (2. cena) Návrh ã. 14 (3. cena) PODĚKOVÁNÍ PARTNERŮM VINOBRANÍ Mûstská ãást Praha 2 dûkuje v em partnerûm, ktefií pfiispûli ke zdárnému prûbûhu leto ního roãníku Vinobraní na Grébovce, pofiádaného ve dnech 21. a 22. záfií GENERÁLNÍ PARTNER AXA HLAVNÍ PARTNER PPS Agro, a. s., Strachotín OFICIÁLNÍ PARTNE I Ministerstvo zemûdûlství Templáfiské sklepy âejkovice Modr sklep Víno Blatel U Venou e ARGO, agentura zaji Èující program Black dogs 1. lékafiská fakulta UK CTR group, a. s. Komwag, a. s. Viniãní altán Groebovka, Horní Landhauska Milpo Media Pamûtní mince Johnny servis Erflex 3ecompanion Haspra, s. r. o. IS REAL, s. r. o. Nemoservis Realit EM servis Desjouyaux, Bazény MEDIÁLNÍ PARTNE I PraÏsk deník Radio Blaník Anopress IT Foto: ip

4 11_2007_:NP2_ :08 Stránka 4 Jednou větou Matefiské centrum Korunka, Korunní 60 zve maminky a dûti ve stfiedu 14. listopadu od 10:00 na hudebnû-folklórní program Kouzeln podzim, kter je souãástí projektu podporovaného Mâ Praha 2 a hl. m. Prahou; více na Obãané mají moïnost upozornit na korupãní jednání magistrátních úfiedníkû buì na novém Protikorupãním portálu, umístûném na radniãním serveru nebo vyuïít sbûrné schránky na hlavní po tû a v budovách MHMP (Mariánské nám. a v Jungmannovû ul.). Do 10. listopadu lze v Clam Gallasovû paláci nav tívit v stavu Pocta Václavu Hollarovi: otevfieno dennû od 10:00 do 18:00 kromû pondûlí. V KfiíÏové chodbû Staromûstské radnice jsou otevfieny dvû v stavy: 5. Mezinárodní trinágle grafiky Praha 2007 (do 11. listopadu) a Czech Press Photo (12. listopadu 30. ledna 2008). Dne 15. listopadu bude ve Vald tejnské jízdárnû zahájen v stavní projekt Albrecht z Vald tejna a jeho doba (do 17. února 2008). PraÏská komorní filharmonie vystoupí 19. listopadu od 19:30 v Rudolfinu: na programu budou skladby V. Nováka, J. Cikkera a J. Haydna; více o koncertním programu na K 31. prosinci 2007 pozb vají platnost fiidiãské prûkazy vydané do roku 1993: registr fiidiãû v Jungmannovû 25 pro tuto agendu aï do konce roku roz ífiil pracovní dobu o pátek 7:00 11:00 a sobotu 8: ; podrobnosti na Máme otevfieno?, o. s. vydalo diáfi 2008 B t jin : vûnuje se zamûstnávání lidí s postiïením a je i malou knihou pfiíbûhû o jinakosti; objednávky na tel.: nebo na u: Happening k dvouletému v roãí o. p. s. Rozmar na se konal 18. fiíjna na nám. Míru; náv tûvníci mohli posedût v kavárnû Rozmar za doprovodu kapely Fast Food ãi Katky arközi, podívat se na vystoupení divadelního spolku Krvik Totr nebo nav tívit dal í atrakce. Ve Spalovnû Male ice byly za úãasti primátora P. Béma a radního P. tûpánka 17. fiíjna zprovoznûny de-dioxinové filtry; tato ekologicky etrná technologie v raznû pfiispûje ke zlep ení praïského ovzdu í. V tomto mûsíci se narodilo mnoho v znamn ch osobností, mj. vynálezce a podnikatel Emil Kolben (1862); spisovatelka Eli ka Krásnohorská (1847); malífi Mikolá Ale (1852); cestovatel a spisovatel L. M. Pafiízek (1907) a dramatik Václav Kliment Klicpera (1792). Ze zajímav ch listopadov ch událostí vybíráme: 5. listopadu 1882 se na Îofínû konala premiéra cyklu Má vlast od B. Smetany; 12. listopadu 1952 byla zaloïena âsav; 24. listopadu 1907 zahájilo pfiedstavením hry J. Vrchlického Godiva ãinnost Mûstské divadlo na Vinohradech. van V záfií probûhla v parcích na í mûstské ãásti anketa, ve které jsme mezi jejich náv tûvníky zji Èovali, jak jsou spokojeni s údrïbou a s vybavením parkû, jak vnímají souïití se psy, co by chtûli zlep it. PrÛzkum provedla agentura SC&C dotazováním celkem 300 náv tûvníkû v 6 parcích. Odpovûdi pak statisticky vyhodnotila. V sledky vyuïije Mâ pro dal í strategii rozvoje parkû. Na tomto prostoru vás seznámíme s nejzajímavûj ími v sledky a pfiedloïíme návrhy na zlep ení v nejvíce kritizovan ch oblastech. Zvefiejníme také správné odpovûdi na mal kvíz, kter byl souãástí ankety. JiÏ odpovûì na první dotaz Jak jste celkovû spokojeni s tímto parkem? pfiinesla pfiekvapující zji tûní náv tûvníci jsou pfieváïnû spokojeni, v sledná prûmûrná odpovûì má na stupnici od 0 (nespokojen) aï 10 (naprosto spokojen) hodnotu 7,0 (viz obr. 1). Podobnû pozitivnû naprostá vût ina respondentû na otázku Co se vám na tomto parku nejvíce líbí? spontánnû vyzvedla zeleà a pfiírodu (viz obr. 2). Toto vysoké ohodnocení ov em neznamená, Ïe bychom mûli v na ich nárocích na údrïbu polevit. Hlavním zdrojem inspirace pro zlep ení na í péãe poskytují odpovûdi na otázku S ãím jste nespokojeni? Respondenti zde mohli z osmi nabízen ch variant a z jedné vlastní volby vybrat v echny, se kter mi souhlasí (viz obr. 3). Na otázku Co byste chtûl/a, aby bylo v tomto parku? mohli respondenti volit ze esti nabídnut ch variant libovoln poãet odpovûdí, pfiípadnû jmenovat i dal í. Témûfi tfii ãtvrtiny dotázan ch náv tûvníkû se domnívají, Ïe by v parcích urãitû nemûla chybût dûtská hfii tû, pítka (sochy) a také informaãní tabule o parku. Více neï polovina si myslí, Ïe by zde mûlo b t také obãerstvení a nûjaké kulturní akce. Relativnû nejménû lidí (43 %) pak postrádá prostory pro v cvik psû. Je zajímavé, Ïe tento názor není závisl na tom, zda dotyãn má nebo nemá psa. Obecnû lze fiíci, Ïe vût í vybavenost je vyïadována u velk ch parkû (Havlíãkovy a Riegrovy sady a Folimanka). U men ích parkû (Bezruãovy a âechovy sady) je poptávka po vybavení zhruba poloviãní. Za zmínku urãitû stojí, Ïe na Karlovû námûstí Zóny placeného stání v MČ Praha 2 Ve ãtvrtek 1. listopadu 2007 ve ly v platnost zóny placeného stání na území na í mûstské ãásti. S tímto datem jsou v plném provozu modré (rezidentní) zóny. Parkovací automaty do oranïov ch a zelen ch zón budou instalovány bûhem mûsíce prosince. Do té doby bude na místech placen ch parkovi È vybíráno parkovné pracovníky spoleãností, které mají tato parkovi tû v nájmu. Prodej rezidentních a abonentních parkovacích karet, opravàujících k stání v modré zónû, stále probíhá v prostorách Úfiadu mûstské ãásti Praha 2, v hale osobních dokladû. Bûhem mûsíce listopadu dojde k úpravû úfiedních hodin, a to následujícím zpûsobem: listopadu v pondûlí aï pátek 8:00 20:00, sobota 9:00 17:00; od listopadu pondûlí aï pátek 8:00 18:00. Ve v dejnách parkovacích karet je moïné zakoupit téï dvouhodinové stírací karty za 120 Kã. Mgr. Svûtlana vábová, vedoucí odd. ZPS, odbor dopravy Skauti stavějí školu pro africké děti Letos se konal jiï 4. roãník akce Postavme kolu v Africe, kterou spolupofiádají spoleãnost âlovûk v tísni a Junák svaz skautû a skautek âr: chtûjí tak umoïnit dûtem z Etiopie, jedné z nejlidnatûj ích a nejchud ích zemí Afriky, aby se nauãily ãíst, psát a poãítat. Jednou roãnû vybírají skauti na kolu formou vefiejné sbírky do kasiãek v ulicích. V Praze 2 jsme se s informacemi o této vefiejné sbírce mohli seznámit od 9. do 11. fiíjna hned na dvou stanovi tích: na nám. Míru by si náv tûvníci pfiáli více informaãních tabulí o parku. Názory na témata spojená se psy v parku se li í. Neshoda panuje v náhledu na volné pobíhání psû a pobíhání psû s náhubky. Pejskafii zastávají samozfiejmû vût í volnost. Témûfi polovina respondentû je nespokojena s tím, jak majitelé psû uklízejí ãi spí e neuklízejí po sv ch psech; zejména nejmlad í vûkové kategorii se zdá b t vybavenost sáãky na psí exkrementy nedostaãují. I zde se neshodnou pejskafii s nepejskafii, podobnû jako v názoru na udrïování ãistoty po psech. Pro pfiípravu rekonstrukcí parkû nás zajímal názor náv tûvníkû na povrchy parkov ch cest. Necelá polovina dává pfiednost asfaltov m nebo betonov m cestám, mlatové (nezpevnûné) i dláïdûné cesty preferuje zhruba pûtina, desetina nemá názor. V rámci ankety jsme zji Èovali, jak se respondenti orientují v nûkter ch faktech: postavili skauti z Prahy 4 velk stan a skauti z Prahy 2 se usídlili u stanice tramvaje na I. P. Pavlova. Dûti nabízely informaãní materiály, prodávaly triãka a mikiny a pfiijímaly pfiíspûvky do sbírky. Okolojdoucí si mohli na volnû stojících panelech pfieãíst informace o Ïivotû dûtí v Africe a poslechnout reprodukovanou hudbu nebo Ïivû africké bubínky. íjnová vefiejná sbírka Postavme kolu v Africe ale není jednorázovou akcí: pfiíspûvky lze zasílat po cel rok na sbírkové konto s ãíslem /0300 u âsob Praha 1, nebo zaslat mobilem darovací SMS ve tvaru DMS Afrika na ãíslo (cena DMS je 30 Kã, z toho pûjde na projekt 27 Kã). Díky vybran m finanãním prostfiedkûm se dosud podafiilo postavit pro 1160 etiopsk ch dûtí pût základních kol. Z leto ního v tûïku bude postavena nová kola, nebo budou dostavûny nové tfiídy k nûkteré z jiï existujících kol v jiïní Etiopii. Text a foto: van MùSTSKÁ âást PRAHA 2 odbor humanitní Vás srdeãnû zve na odpoledne otázek a odpovûdí POLICIE RADÍ SENIORÒM Jak ochránit sebe a svûj majetek Seniofii patfií mezi skupiny nejvíce ohroïené kriminalitou. Pro svûj mnohdy osamocen zpûsob Ïivota, dûvûfiivost a ãasto také neinformovanost jsou snadn m terãem rûzn ch podvodníkû a zlodûjû. SPRÁVNÉ ODPOVùDI NA ANKETNÍ OTÁZKY O PARCÍCH V PRAZE 2 Otázka Správná odpovûì Podíl správn ch odpovûdí Jakou ãást plochy Mâ Praha 2 podle Vás zaujímají parky? 10 % plochy 46 % Jak vysoké jsou roãní náklady na údrïbu parkû v Praze 2? 30 milionû Kã 41 % Kolik psû je evidováno v Praze 2? 3000 psû 44 % Kolik penûz vydává Mâ Praha 2 na ãi tûní chodníkû? Víte, jak ãasto se v Praze 2 a) provádí úklid vefiejn ch prostranství? Pfiedná ka se koná 27. listopadu 2007 (úter ) od 14:00 v budovû Úfiadu mûstské ãásti Praha 2, nám. Míru patro velk pfiedná kov sál Pfiedná ející: nprap. Ladislav Beránek a nprap. Eva Kohoutová z preventivnû informaãní skupiny Policie âr Praha II 21 milionû Kã 44 % kaïd pracovní den, vybraná místa kaïd den 29 % b) vyprazdàují odpadkové ko e? kaïd pracovní den 17 % c) doplàují sáãky na psí exkrementy? tfiikrát t dnû 37 % d) provádí sbûr psích exkrementû jednou t dnû mobilním sbûraãem? 26 % e) pfiistavují kontejnery na velkoobjemov odpad? jednou mûsíãnû 64 % Obr. 2 Děti dětem k Vánocům 2007 Velké pfiedvánoãní zábavné odpoledne pro dûti pfiipravuje letos jiï po estnácté agentura Veãerní hvûzda. Uskuteãní se 25. listopadu 2007 od 14:30 ve velkém sále TJ SOKOL PRAHA Královské Vinohrady (Polská 1). Bûhem uplynul ch estnácti let se na pofiádání této akce podílela fiada patronû a sponzorû. Mezi nejv znamnûj í patrony bezpochyby náleïel V bor dobré vûle Olgy Havlové, kter nad nûkolika roãníky pfievzal pfiímou zá titu. Základní ideou pofiadatelû bylo a stále je pfiispívat k procesu integrace zdravotnû handicapovan ch dûtí do fiad ostatní dûtské populace, a to formou pfiirozeného setkávání se pfii hfie a volné zábavû. Proto také agentura jiï fiadu let zve na tuto akci dûti z Ústavu sociální péãe tûlesnû postiïen ch ZbÛch u Plznû, které se aktivnû podílejí na hrách v soutûïních druïstvech (vozíãkáfii). Mezi soutûïícími se objevují i Ïáci sokolsk ch jednot ze Stfiedoãeské a Barákovy Ïupy. S organizací pomáhají skauti a vojáci âestné stráïe praïské posádky. Hledi tû pak zaplàují praïské dûti v minulosti se prostfiednictvím V boru dobré vûle úãastnily jako diváci i dûti z uteãeneck ch táborû. V prvních roãnících byl vïdy jednomu handicapovanému dítûti pfiedán invalidní vozík podle jmenovitého v bûru V boru dobré vûle. Obr. 3 Obr. 1 strana 4 Pozdûji, kdyï tuto péãi pfievzaly zdravotní poji Èovny, bylo od tohoto poãinu upu tûno. Základní dramaturgické schéma velkého zábavného odpoledne je postaveno na dvou principech. Prvním je setkání dûtí s umûlci kromû znám ch tváfií jako Jifií Helekal, Franti ek Pro ek ãi Jakub Smolík se dûti potkávají se sv mi úãinkujícími vrstevníky: napfi. se swingov m orchestrem UNISONO (ZU z Prahy 10), souborem zobcov ch fléten ZU Charloty Masarykové v Praze, dûtsk m Taneãním studiem ECHO PRAHA a dal ími. Druh dramaturgick princip vychází z pfiirozené hravosti a soutûïivosti mal ch náv tûvníkû. Organizátofii vytváfiejí druïstva jak z dûtí zdrav ch, tak i handicapovan ch, takïe v kaïdém z t mû jsou dûti kombinovány. Toto sloïení odpovídá zamûfiení a pojetí jednotliv ch soutûïních úkolû a disciplín. Na vítûze potom ãekají drobné ceny, odmûnûny jsou i dûti kolektivu, kter se umístil jako druh. Dal í drobné ceny ãekají na dûti v hledi ti. Pro drïitele prûkazû ZP, ZTP a ZTP+P je tento prûkaz automaticky vstupenkou. Do sálu se pohodlnû dostanou i vozíãkáfii. Nejen, Ïe jim pofiadatelé vyhradili místo na herní plo e, ale zajistí jim i pfiemístûní do patra za pomoci vojákû AâR Posádkového velitelství Praha. Text a foto: vk Jak vidíme naše parky aneb Co naznačil průzkum veřejného mínění Na závûr uvádíme návrh opatfiení, která hodláme na základû va ich pfiipomínek realizovat: Ke sníïení zneãi tûní psími exkrementy jsme jiï v leto ním roce zaãali umisèovat do parkû stojánky se sáãky na psí exkrementy, zatím jich je v parcích 20, a v pfií tím roce tento poãet pfiinejmen ím zdvojnásobíme. Neukáznûní prûvodci psû mohou oãekávat, Ïe mûstská policie zesílí kontrolní ãinnost. Úklid parkû bude posílen. Pfii pfiípravách rekonstrukcí budou respektována pfiání náv tûvníkû parkû, urãitû zde budou instalovány informaãní tabule, pamatováno bude na vhodné formy obãerstvení, volnému pohybu psû budou vyhrazeny pokud moïno samostatné plochy. Problematiku narkomanû a bezdomovcû bohuïel nelze vyfie it na úrovni mûstské ãásti, ani pracovníci námi zaji Èované ostrahy a ãasto ani stráïníci mûstské policie nemají moïnost tyto elementy z na ich parkû vykázat. S dûsledn m vyuïíváním v ech zákonn ch prostfiedkû se budeme snaïit alespoà sníïit jejich negativní pûsobení. Dûkujeme v em respondentûm za jejich spolupráci a v em náv tûvníkûm za jejich zájem o na e parky i za ocenûní na í péãe. RNDr. Ludmila Pavlíková, vedoucí odboru Ïivotního prostfiedí Foto: len

5 11_2007_:NP2_ :08 Stránka 5 strana 5 Doc. RNDr. Jaroslav Hanák, CSc., pfiedseda Rady Národního parku Podyjí. Pan doc. Hanák má specializaci, nad kterou asi nûkdo maliãko povytáhne oboãí. Jako zoolog na Pfiírodovûdecké fakultû UK prakticky cel profesní Ïivot zkoumal netop ry, a to uï od roku 1957, kdy se z rodného Znojma pfiestûhoval do Prahy. KdyÏ jsem pfii el na fakultu, nevûdûli jsme, které druhy netop rû u nás najdeme, vysvûtluje. Îijou v noci a nejsou hojní. Myslel jsem, Ïe za nimi musím jezdit daleko, ale nebyla to pravda. Netop fii jsou vázáni na sídli tû, najdete je i ve mûstech, nûktefií sem dokonce pfiilétají ze severu, pfiedev ím z Baltu. Zimují ve kvírách na stûnách historick ch budov a Zahradní Mûsto je napfiíklad zimovi tûm netop ra rezavého. V pfiipravovaném soupisu uï máme popsáno osmnáct druhû netop rû z pûtadvaceti, ktefií Ïijí na území takzvané velké Prahy. Snad kaïdého napadne otázka, jak se mûïe milovník pfiírody usadit v Praze, doc. Hanák ale o tom ví své. Praha není bez zvífiat, naopak. Kdybychom sepsali v echna, která tu Ïijí, byla by to nejvût í a nejbohat í rezervace v republice. Fauna se tu mûní, ale pfiib vá. Praha má stepi, vápence, fieku a Ïije zde obrovské mnoïství druhû. V centru mûsta pr zûstal proto, Ïe mûl v echno na dosah. Praha 2 je ideální místo k Ïivotu, trvá na svém. Mám fakultu nad Botanickou zahradou, takïe jsem cel Ïivot chodil do práce pû ky, aï teì jezdím tfii stanice tramvají. Nic mi tu nescházelo. Kolikrát jsme si se Ïenou fiíkali divadla máme po ruce, lékafie, nemocnice, hospûdky dceru jsme tu porodili âlovûk se nikam nemusel h bat, kdyby na to pfii lo. Aã Znojemák, má rád pivo a na procházku je tû dnes zamífií tfieba do Grébovky. Kousek od nás je Riegrák, Bezruãovy sady dodává, ale pfiipou tí, Ïe se v ím spokojen není. Nejhor í bylo, kdyï udûlali prûjezd kolem muzea, vysvûtluje. Ale jinak vût í zmûny k hor ímu v na í ãásti Vinohrad nepozoruji. Samozfiejmû, aut je víc, to s sebou nese doba, ale pofiád zûstává vilová ãtvrè, kde se dá Ïít, a mûní se i k lep ímu. Ani bych v Praze jinde bydlet nechtûl. I kdyï se moïná po 50 letech budu muset vystûhovat, protoïe se nájmy zvy ují tak, Ïe to pro nás bude témûfi nesnesitelné. MoÏná se vrátím do oblíbeného Znojma. I kdyï se budu snaïit to udrïet co nejdéle. Pan doc. Hanák mûl za svûj Ïivot stovky studentû a nedá mi, abych neprozradila je tû jednu jeho vûtu. Mûl jsem hromadu ÏákÛ a mûl jsem tûstí, Ïe to byli v borní lidi, dnes evropsky známí zoologové. Musím ale fiíct, Ïe jeden u mû nedostudoval imon Pánek, kter se vrhl na politiku. Schválil jsem mu to. Text a foto: Dana Frantálová Přátelé od divadla ve Španělské V stava fotografií Karla Kouby nazvaná Pfiátelé od divadla je aï do 1. prosince k vidûní v kavárnû Café bar panûlská 2. Její vernisáï 22. fiíjna se uskuteãnila v rámci projektu SMART GALLERY. Jde o v bûr z archivu fotografií znám ch filmov ch a divadelních osobností, které fotograf Karel Kouba zachytil na políãko filmu v prûbûhu tfiiceti let. Na nûkter ch z nich jsou zachyceny okamïiky tûch, ktefií jiï mezi námi nejsou a pfiesto znovu a znovu oïívají na filmovém plátnû, na televizních obrazovkách nebo k nám promlouvají na vlnách rozhlasov ch stanic. Nejstar í fotografii Václava Vosky je právû letos 31 let, fiíká Kouba. KdyÏ jsem zaãal prohrabovat svûj archiv, abychom mohli vybrat vhodné fotografie, objevil jsem úplné poklady. Je pro mû velmi pfiíjemné zji tûní, Ïe Eli ka Balzerová a Ilja Racek objektivem K. Kouby V pfiedvánoãním období leto ního roku bude v Praze, Brnû, Ostravû a v mnoha dal ích mûstech uveden slavnostní koncert K poctû sv. Mikulá e, kter spojuje pfiednes legendy O svatém Mikulá i s varhanní hudbou barokních mistrû do jednotného, vzájemnû se umoc- Àujícího celku. Premiéru mûl v chrámu sv. Mikulá e v Praze na Malé Stranû a poté byl uveden v mnoha na ich mûstech, katedrálách i vesnick ch kostelících. Jedná se o piãkovou kulturní událost, kterou uï nav tívily tisíce vdûãn ch divákû. Interprety jsou na i pfiední umûlci. Legendu O svatém Mikulá i pfiednese její autor Vladimír Matûjãek, herec Divadla Za branou, Lyry Pragensis a host ãinohry Národního divadla. Varhanní skladby J. S. Bacha, L. N. Clérambaulta, W. A. Mozarta, J. Pachelbela a J. F. Segera hraje Vladimír Roubal, regenschori Strahovského klá tera v Praze. V ãesk ch zemích, kde se odpradávna setkává duchovní van Západu a V chodu, je mikulá ská tradice obdivuhodnû Ïivá. V pfiedveãer svátku sv. Mikulá e mûïeme v Praze na kaïdém rohu potkat Mikulá e s andûlem Osobnost Prahy 2 Zoolog ve městě fotky osobností, které jsem udûlal pfied více neï 20 lety, vûbec nestárnou, jen zrají jako víno spolu se sv mi originály. Asi mám opravdu tûstí, Ïe se cel Ïivot potkávám s opravdov mi umûlci a ryzími lidmi a mohu s nimi pracovat. Karel Kouba (1950) zaãal pracovat jako fotograf pro âeskoslovensk státní film, zároveà úzce spolupracoval s ãasopisy Kino, Kino Revue, Scéna, Zábûr, Film a doba a dále fotografoval pro rûzné divadelní scény a pro Ústfiední pûjãovnu filmû. S jeho fotografiemi filmov ch hercû jsme se setkávali na chodbách a v pfiedsálí kinosálû nebo na titulních stránkách zmínûn ch ãasopisû. Vlastnû jsou v echny známé, jen ãasto nebyly prezentovány pod jeho jménem. Libor Novák Koncert k poctě sv. Mikuláše Pozn. red.: Znaãkou SMART GALLERY jsou oznaãovány soubory fotografií v prostorách, které slouïí jin m úãelûm. Mohou to b t kavárny, souãást prodejen, ãekárny u lékafie, vstupní prostory vefiejn ch institucí apod. Hlavní my lenkou projektu SMART GALLERY je povûsit fotografie tam, kam lidé chodí, pfiinést je za divákem. a ãertem jako Ïiv symbol dobra a zla, vytvofien prastarou lidovou tradicí. V Praze 2 v kostele sv. Ignáce na Karlovû námûstí bude legendární koncert uveden právû tento veãer, v ústfiedním termínu celého dlouhého turné, ve stfiedu 5. prosince 2007 v 18:30. Spoluúãinkovat bude Dûtsk pûveck sbor Svítání fiízen Katefiinou Fialovou. V závûru koncertu se Mikulá s andûly a s ko íkem dárkû objeví i zde. Vûfiíme, Ïe koncert K poctû sv. Mikulá e se stane, tak jako v ude, kde je uvádûn, slavností celé mûstské ãásti a krásn m pozastavením v adventním ãase. Text a foto: mat Autor legendy O svatém Mikulá i Vladimír Matûjãek s andûlsk m sborem POLEMIKA Pfiemítání Se zájmem si ãtu ãlánky pfiedstavitelû Prahy 2, zástupcû politické strany ODS, které jsou oti tûny v Novinách Prahy 2. Jsem zvûdavá na jejich politická stanoviska a prezentaci jejich práce pro obãany Prahy 2. V ãísle novin, vycházejících v záfií, mû zaujaly hned dva ãlánky, a to úvodník psan zástupcem starostky panem Ing. arch. Vondrá kem a oznámení o zv ení nájmû, sepsané zástupkyní starostky paní PhDr. Paulovou. Splnûn sen Nad ãlánkem pana architekta jsem se zasnila a vzpomnûla si, Ïe kdyï jsem v roce 1990 byla na náv tûvû partnerského mûsta Bro/ndby v Dánsku a pfiivítala nás tehdy tajemnice úfiadu a omluvila pana starostu, Ïe je s dûchodci na v letû, tak jsem si fiíkala, Ïe se toho asi nedoïiju, aby pfiestavitelé obce mûli ve své ãinnosti takovéto kulturnû osvûtové aktivity. A ejhle, doïila! Neb t pana architekta, nedozvûdûla bych se, na jak dlouho se mûïe larva cikády zahrabat do zemû a pak vylézt na povrch za nûkolik let a pfiemûnit se v brouka, kter navozuje sv m cvrlikáním atmosféru na Jadranu, a to je tû v na ich sadech. Procházela jsem právû Riegrovy sady a snila, ale najednou jsem rychle vystfiízlivûla, klop tla a abych udrïela rovnováhu, tak jsem trochu ne ikovnû lápla druhou nohou vedle a mûïete hádat, do ãeho. To pak cikády necikády, Jadran je fuã a zûstane na tûstí jen bota zneãi tûná exkrementy, protoïe jsem si mohla navíc vyvrknout nohu v dífie, kde pûvodnû mûly b t dlaïební kostky. koda, Ïe pan architekt neroz ífiil svûj snov ãlánek o zmínku, jak se mûstská ãást stará a kontroluje zahradnické firmy, jak dbají o údrïbu a ãistotu parkû a o opravy dlaïební promenádní cesty ve zmínûn ch sadech. Stojí to nemalé peníze, které má mûstská ãást k dispozici, a je její úlohou s nimi hospodafiit jako fiádn hospodáfi. TakÏe náv tûvníky Riegrov ch sadû varuji, nesnûte! Mohlo by se vám také nûco pfiihodit! Tak proã? âlánek paní zástupkynû starostky nezapfie pfiíslu nost k politické stranû, která zvítûzila v komunálních volbách, a je to tak dobfie. Musela jsem zadrïet slzy v oãích nad odûvodnûním zv ení nájemného, kdyï v úvodu paní zástupkynû lká nad zákonem, kter po letech tuhé regulace umoïàuje nyní jednostrannû zv it nájemné, a v dal ích odstavcích se dozvím, Ïe mûstská ãást ani nevyuïije moïnosti jí dané, tj. zv it nájemné o ãástku, kterou jí provádûcí pokyn MMR umoïàuje. Pfii té pfiíleïitosti se musím vrátit o rok zpût, kdy se jednalo v rámci koalice ODS, KDU-âSL a US-DEU o zv ení nájemného a tehdej í zástupkynû starosty namítaly, Ïe by se nemûlo nájemné zv it, protoïe je pfied volbami, a Ïe vût ina mûstsk ch ãásti také nájemné nezvy- uje. Pfiiznám se, Ïe jsem trvala na tom, Ïe by se v obecních bytech nájemné mûlo zv it, protoïe mûstská ãást má zlomek bytû Nejen o zvyšování nájemného z celkového poãtu a majitelé domû svého práva plnû vyuïijí, a v tomto pfiípadû nevidím dûvod, aby lidé v obecních domech byli privilegováni. V oblasti nájemního bydlení není moïno hledat spravedlnost. Îili jsme v ichni v obecních bytech a pak se zmûnou reïimu a pfiijetím nov ch zákonû se stalo, Ïe nûkdo mûl to tûstí, Ïe obec dûm prodala nájemníkûm, nûkdo zaãal bydlet v domû s majitelem, nûkdo zûstal bydlet v domû v majetku obce. TakÏe se s tím kaïd musí smífiit a vzít to jako fakt. Komentáfi paní zástupkynû starostky je podle mne pokryteck. Pokud má radnice za to, Ïe zv ení nájemného z hlediska jejích pfiíjmû není nutné a nechce pfiispût k inflaãnímu impulsu, tak aè to nedûlá! Pfiíjmy z nájmû za doby tuhé regulace byly jiï fiadu let pro mûstskou ãást dostateãnû ziskové, coï je fakt jednodu e doloïiteln z úãetnictví. Nepfiijímám argument, Ïe ziskovost lze pfiipoãíst pouze smluvnímu nájemnému, kdy navíc jsou mnohdy takto pronajaté byty zneuïívány k dal- ímu podnikání takzvan ch nájemníkû, a to radnice dobfie ví. Ing. Monika Turnovská, pfiedsedkynû OV KDU-âSL Praha 2 VáÏená paní pfiedsedkynû OV KDU-âSL Praha 2, pfiekvapuje mû Vá náhled, a to proto, Ïe jste v minulém volebním období zastávala funkci pfiedsedkynû bytové komise na zdej í radnici. Vysvûtlím Vám tedy zevrubnûji, co vedlo Radu mûstské ãásti Praha 2 k rozhodnutí, o jakou ãástku zv it nájemné pro rok Pfiedpokládám, Ïe víte, Ïe Zákon o jednostranném zvy ování nájemného z bytu umoï- Àuje jednou roãnû zvy ovat nájemné, a to aï do dosaïení cílového nájemného v roce Maximální hodnoty zv ení pro jednotlivá katastrální území v následujícím roce je vyhlá- eno Sdûlením Ministerstva pro místní rozvoj, a to kaïdoroãnû v bûïném roce. V zákonû je podle na eho názoru zakotvena inflaãní spirála, kterou si dovolím popsat následovnû. Zv ení nájemného v jednom roce zpûsobí zv ení cen nájemních nemovitostí, a to se následnû odrazí na zv ení maximálního pfiírûstku nájemného pro následující rok. Pfiesnû to se stalo pfii leto ním stanovení maximálních ãástek pro následující rok i cílov ch ãástek pro rok Nikdo sice nemûïe pfiedvídat, kam aï porostou ceny nájemních nemovitostí ve velk ch mûstech, ale má-li tento rûst ovlivàovat spí e zákon neï trh, je to z hlediska pravicové politiky patnû. A to byl dûvod, proã Rada mûstské ãásti Praha 2 rozhodla o tom, Ïe bude v jí svûfieném bytovém fondu zdraïovat na maximální ãástky stanovené Sdûlením Ministerstva pro místní rozvoj v roce 2006, nikoli v roce Rozhodla se tedy nepfiihlíïet k rûstu cen nájemních nemovitostí, kter byl ovlivnûn cenov m opatfiením ze zákona. Je tû jednu informaci pro Vás na závûr. Samozfiejmû vítám zvy ování dfiíve regulovaného nájemného, protoïe se jedná o napravení stavu dvojích cen, kdy pfiedev ím v Praze se stále platí trïní nájemné v násobcích oproti dfiíve regulovanému. NenahlíÏím v ak problémy prvoplánovû, ãernobíle a pfiedev ím ne emotivnû. PhDr. Eva Paulová, zástupkynû starostky (ODS) VáÏená paní pfiedsedkynû, redakce Novin Prahy 2 mi postoupila Va i reakci na mûj úvodník a na ãlánek paní místostarostky Paulové o nájemném v devátém ãísle leto - ních novin. Je mi líto, Ïe vûc ponûkud zlehãujete. To by samo o sobû nevadilo. Jako celek ale Va e reakce vyznívá znaãnû negativnû a mám za to, Ïe i znaãnû nespravedlivû. Mohu s Vámi obsáhle polemizovat napfiíklad nad tím, proã díry v chodnících byly dfiíve je tû mnohem vût í neï nyní a proã s tím KDU-âSL tehdy nûco neudûlala, kdyï jste se podíleli na vedení mûstské ãásti. Mohu uvádût i spoustu dûvodû, na co a kam jsou smûrovány vefiejné prostfiedky, nebo Ïe napfi. zbyteãnû drahé dláïdûné cesty v parcích si místo mnohem levnûj ích vynutili památkáfii, takïe na dal í nezbylo. Mohl bych uvádût, jak ãasto se chodníky v parcích ãistí a kolik to stojí penûz. Nemyslím si, Ïe by to mûlo smysl. I Vy nepochybnû musíte vûdût, Ïe kasa není bezedná a Ïe mûstská ãást kaïd rok stojí pfied pro blémem, zda je dûleïitûj í peníze vûnovat na ãistotu, na platy uãitelû, na opravy domû, na péãi o staré ãi zdravotnû postiïené obãany, sociální v pomoc a mnoho dal ích vûcí. V Ïádném pfiípadû tedy nejde o to, Ïe bychom problémy nevidûli a nechtûli je fie it, ale jde pfiedev ím o to, co je více a co ménû dûleïité. Je jasné, Ïe Vá dopis je pfiedev ím motivován postavením opoziãní strany. Hor í je, Ïe ãást toho, s ãím nesouhlasíte, vkládáte do cizích úst neoprávnûnû. Je snadné kritizovat dílãí ãást vytrïenou ze souvislostí a vyvolat dojem, Ïe polemizujete s politikou radnice. Z Va í reakce bohuïel vypl vá nepochopení inflaãní problematiky. Vedení radnice musí leïet na srdci kvalita Ïivota v na í mûstské ãásti nejenom z hlediska zdraïování nájemného, po kterém voláte, ale i z mnoha dal ích hledisek. Z Va eho dopisu nepfiímo vypl vá, Ïe by Vám vyhovovalo zv ení nájemného v maximální moïné mífie, aby se takto získané prostfiedky pouïily na odstraàování neãistot. Nebylo by lépe je pouïít pfiedev ím napfi. na opravy v minulosti zanedban ch domû? Závûrem Vám mohu doporuãit jít pfiíkladem a za kanceláfi KDU-âSL v lukrativním místû ve Francouzské ulici platit mûstské ãásti plné komerãní nájemné. Dovolte mi také prosím ponûkud upravit Va e doporuãení, tj. pokud snít, tak nejlépe tak, aby se pfii tom, pokud moïno, nemuselo lápnout vedle. Václav Vondrá ek, zástupce starostky (ODS) Před 35 lety se Praha rozloučila s trolejbusy Trolejbus, vozidlo, které patfiilo fiadu desetiletí ke koloritu na eho mûsta, mnozí PraÏáci uï témûfi neznají. První vûz praïské vefiejné dopravy se rozjel v roce 1936 na trolejbusové lince K od stfie ovické vozovny pfies Ofiechovku, Bofiislavku, Hanspaulku ke Svatému Matûji. Do vypuknutí Druhé svûtové války byla realizována druhá linka (ze Smíchova pfies Malvazinky k jinonické továrnû Walter) s oznaãením W. V prvním období trolejbusové dopravy se v Praze pfiedpokládalo, Ïe tento dopravní prostfiedek bude mít pfiedev ím funkci napájeãe tramvajové dopravy. ProtoÏe se trolejbusy velmi osvûdãily ve stoupáních, vznikla po válce dal í traè ze Smíchova ke strahovskému stadionu a linky byly jiï ãíslovány. V padesát ch letech nastal rozmach trolejbusové dopravy v praïském kopcovitém terénu. Trolejbusy se postupnû dostaly do Vr ovic, Stra nic, pfies Podolí na Pankrác, z Libnû pfies LetÀany do âakovic, pfies ÎiÏkov do Vysoãan a kolem levého bfiehu Vltavy do Chuchle. A samo - zfiejmû se proplétaly centrem Prahy. Dnes uï si málokdo vzpomene, Ïe na Václavském námûstí konãily v edesát ch letech ãtyfii linky trolejbusû (ã. 52, 53, 55, 61). V roce 1949 se první trolejbus objevil i na území dne ní Prahy 2, kdy toto ekologické vozidlo projíïdûlo Anglickou ulicí pfies námûstí Míru a Slezskou k Orionce a Zdravotnímu ústavu, na první lince pfies Vinohrady. Dal í v znamnou tratí na území dne ní Prahy 2 byly linky z Václavského námûstí tûpánskou ulicí na Vûtrov a dál kolem Botanické zahrady na V toà, Vy ehradsk m tunelem do Podolí a na Pankrác (ã. 55, 61). Po ulicích na í mûstské ãásti jezdil trolejbus tfiiadvacet let, ale v ostatních ãástech Prahy postupnû zanikal z mnoha dûvodû. Posledním mohykánem byla linka ã. 51, která z Vr ovic vedla kolem Orionky Slezskou ulicí na nám. Míru, dále Anglickou a Îitnou na Karlovo nám., Resslovou na JiráskÛv most, pfies Arbesovo nám. a pod Kinskou zahradou plhala Holeãkovou na Hfiebenky a ke stadionu na Strahovû. 15. fiíjen roku 1972 byl posledním dnem, kdy se mohli obyvatelé a náv tûvníci Prahy svézt tímto dopravním prostfiedkem a kaïd dostal jízdenku orazítkovanou datem s textem: POSLEDNÍ DEN PROVOZU. Z tohoto dne je i ná snímek trolejbusu typu Tatra T 400. Do dne ních dnû (pûtatfiicet let od ukonãení) nám v na í mûstské ãásti po trolejbusech zûstaly i památky: napfi. dnes jiï historick sloup trolejového vedení v Îitné ulici, kter dnes slouïí jako sloup pro uchycení dopravních znaãek, na nûkter ch domech (Anglická, Slezská aj.) jsou patrny úchyty, kde bylo zavû eno trolejové vedení Konec trolejbusû v Praze byl zapfiíãinûn jednak vzrûstajícím automobilov m provozem, ale také zastaral m technick m parkem vozidel a neochotou investovat do tohoto ekologického provozu. DÛvodÛ pro zru ení trolejbusû se uvádûlo mnoho. Jedním z nich byla provozní operativnost autobusû a jejich v té dobû pomûrnû levn provoz dan celostátní orientací na dodávky sovûtské ropy. Jak ekologická doprava potom v Praze fungovala v sedmdesát ch letech, si mnozí pamatují pfii vzpomínce na kolony autobusû v centru Prahy, na jejich hluk a v fukové plyny. Jen pro zajímavost: po zru ení trolejbusû jezdilo napfi. na nám. Míru osm linek autobusû a kolem Botanické zahrady Na Slupi pût linek. Text: Jan Dvofiák, foto: archiv autora

6 11_2007_:NP2_ :09 Stránka 6 strana 6 Knihovna na Vinohradech ve spolupráci s mûstskou ãástí Praha 2 pofiádá pro dûti a mládeï Den otevfien ch dvefií a v tvarnou soutûï s názvem Podzimní veãery s knihou. Koná se v pondûlí od 13:00 do 18:00 v Knihovnû na Vinohradech (Vinohradská 69). Milé dûti, srdeãnû Vás zveme k náv tûvû Knihovny na Vinohradech. Pfiijìte spoleãnû s námi objevovat krásné knihy, ze kter ch si kaïd vybere. MÛÏete si vyzkou et zábavn kvíz a hledat odpovûdi na otázky v publikacích, které Vás budou obklopovat. ZároveÀ máte moïnost zapojit se do v tvarné soutûïe sv mi pracemi, které mûïete vytvofiit pfiímo na místû ve v tvarném koutku nebo dodateãnû doruãit do knihovny. Vítûzové budou odmûnûni pûkn mi cenami. Tû íme se na Va i náv tûvu. KAMENNÁ SVATBA: Èastné sou- Ïití, trvající bez pfiestávky 65 let, oslavili 19. fiíjna 2007 na Novomûstské radnici manïelé Libu e a Antonín Pexovi (na snímku). Brali se sice v âesk ch Budûjovicích, ale dûti uï vychovávali v Praze 2 a na námûstí I. P. Pavlova spoleãnû proïili 56 let Ïivota. Minul mûsíc byl vûbec bohat na kulatá v roãí párû, které mají za sebou spoustu spoleãn ch let: sérii zlat ch svateb zahájili na Novomûstské radnici manïelé Hellerovi; v soukromí domova si 50leté souïití spolu s gratulanty, vãetnû zástupcû mûstské ãásti, pfiipomnûli manïelé Vesel ch; a koncem fiíjna se na Novomûstské radnici konala zlatá svatba manïelû Rezlerov ch. Pfiejeme v em oslavencûm hodnû tûstí do dal ích let. Text: len, foto: zik Slavnostní koncert v kostele sv. Kateřiny V eobecná fakultní nemocnice v Praze, Rytífisk fiád kfiiïovníkû, mûstská ãást Praha 2 a Spoleãnost pro duchovní hudbu pofiádají ve ãtvrtek 22. listopadu v 15:30 koncert v kostele sv. Katefiiny v zahradû Neurologické a Psychiatrické kliniky VFN Praha 2. Koncert se koná pfii pfiíleïitosti svátku patronky kostela. Na programu budou skladby pro hoboj a varhany. Úãinkuje hobojistka Veronika Hádková a varhaník kfiiïovnického kostela sv. Franti ka Jakub Jan ta. Projekt probíhá za podpory mûstské ãásti Praha 2. V ichni jsou srdeãnû zváni, vstup je voln. -el- Hudební oslava svátku studentstva Pod zá titou ministrû kolství a kultury se 16. a 17. listopadu koná velk hudební festival Festa academica. Do Prahy se tak opût sjedou pfiední ãeské vysoko kolské pûvecké sbory a v dobû svátku studentstva se pfiedstaví na ãtyfiech koncertech. Jeden z nich se uskuteãní v kostele sv. Ludmily na námûstí Míru pod zá titou starostky Mâ Praha 2, paní Jany âernochové. Duchovní tvorbu ãesk ch i svûtov ch autorû uvedou sbory z Pardubic, Plznû, âeského Tû ína a Olomouce. Dal í koncerty se uskuteãní v pátek 16. listopadu na pûdû Vysoké koly ekonomické (v 19 hodin), kde bude také udûlena Cena Jana Opletala za rozvoj a úãast na akademické samosprávû, a v sobotu 17. listopadu v sále praïského Hlaholu (v 18 hodin), kde zazní hudba lidová, jazz a spirituály. Program festivalu doplní rockové oratorium Eversmiling Liberty, které se spojen mi studentsk mi sbory provede sbormistr Libor Sládek. Festival navazuje na tradici velk ch setkání akademick ch sborû, která se u nás pfied fiadou let uskuteãàovala pravidelnû, ale po revoluci se organizovat pfiestala, fiíká organizaãní fieditel festivalu, sbormistr a v konn místopfiedseda Unie ãesk ch pûveck ch sborû, dr. Roman Michálek. PÛjde o skuteãnou umûleckou událost, neboè vysoko kolské soubory patfií mezi interpretaãní piãku v oblasti ãeského sborového zpûvu. Podrobnosti: Tomá Jungwirth Základní kola s roz ífienou v ukou jazykû, Fakultní kola Pedagogické fak. UK, Kladská 1 pofiádá dne od 14:00 do 18:00 DEN OTEV EN CH DVE Í. Zápis do 1. tfiíd na k. rok 2008/2009 se koná od 14:00 do 18:00. Podrobnosti na nebo na tel.: Fotografie z dfiívûj ího vystoupení u svaté Ludmily Foto: Jakub Zajíãek Gymnázium Omská 1300, Praha 10 Vr ovice zve zájemce o vzdûlávání pro kolní rok 2008/2009 na Den otevfien ch dvefií, kter se koná od 16:00. Ve kolním roce 2008/2009 otevfie Gymnázium Omská celkem tfii tfiídy: dvû tfiídy osmiletého gymnázia pro Ïáky pát ch tfiíd Z a jednu tfiídu ãtyfiletého gymnázia pro absolventy deváté tfiídy Z a odpovídajících roãníkû vícelet ch gymnázií. Zfiizovatelem koly je hlavní mûsto Praha. Informace o vzdûlávání a o kole, podmínky pfiijímacího fiízení, vzdûlávací programy, v roãní zpráva o ãinnosti koly, inspekãní zprávy atd. jsou k dispozici na oficiálních webov ch stránkách koly Dotazy rádi zodpovíme na tel.: , pfiíp. na u: Dětská opera Praha má domovskou scénu v Illusionu Je to tak nezvyklé dûtská opera BûÏnû vnímáme dûtské pûvecké sbory jako statické útvary, kde nasloucháme pfiedev ím lidov m písním, které nás pozvolnû vtahují do dob na- eho bezstarostného dûtství a svou jednoduchostí nám pfiipomínají sounáleïitost k prostému Ïivotu. BûÏnû je souãástí repertoáru také blok vánoãních koled, jeï nás vïdy potû í v období tûchto mil ch oãekávan ch svátkû. SouborÛ je pomûrnû dost, jsou si podobné a jistû kaïd z nich opl vá osobit m pûvabem. Ale Dûtská opera Praha je jiná. Soubor dûtí od nejmen ích zpûváãkû (ktefií zaãali dfiíve zpívat, neï mluvit) po znaãnû vyzrálé malé profesionály vám nabídne nev ední hudební i divadelní záïitek. Byla zaloïena bezmála pfied devíti lety operní pûvkyní paní J. Markovou-Krystlíkovou, zcela spontánnû, kdyï její pûvodní hudební kola ãítala hrstku dûtí. Zaãalo to my lenkou, Ïe by zpûv mûl b t obohacen o to, co v ichni proïíváme o pfiíbûh, o bdûl záïitek. Tak vznikla ojedinûlá umûlecká skupina dûtí, schopná pod vedením nûkolika odborníkû skloubit na vysoké úrovni umûní pûvecké, pohybové i herecké. Ve zmínûném ãasovém úseku se dokázal soubor pfiesvûdãivû etablovat na domácí hudební scénû, v pfiedních praïsk ch divadlech (Kolowrat, Laterna Magika, Národní divadlo), ale také je úãastníkem ãesk ch hudebních festivalû (Mezi ploty, Litomy l.) V zahraniãí si dûti mohly nûkolikrát okusit divadelní prkna v nûmeckém Bayreuthu, v moderní pafiíïské opefie La Bastille, byly úãastníky známé svûtové v stavy Expo ve mûstû Aichi v Japonsku, kde rovnûï sklidily zaslouïen úspûch. Na jevi ti s promy lenou scénografií dûti pfiedná ejí sborové zpûvy i árie z nejznámûj ích Mozartov ch oper. Pfiedstavení dûtské Není nutno, aby bylo pfiímo veselo... Îe ãlovûk je tvor spoleãensk a potfiebuje si povídat, platí pro kaïdého. Zvlá È ov em pro star í lidi, kter m spoleãensk kontakt nesmírnû chybí. A právû jim se vûnuje Nadaãní fond Vesel senior. Podniká s nimi mnohé úspû né akce, jako bylo napfi. peãení buchet s dûtmi z Dûtského domova v Dolních Poãernicích. Nyní nabízí seniorûm pravidelné besedy v paláci Illusion na Vinohradské tfiídû, hned pod Vinohradskou trïnicí. Konají se kaïd poslední ãtvrtek v mûsíci od 10 hodin. Hosty prvního literárnû divadelního dopoledne byly 27. záfií spisovatelka Daniela Fischerová a reïisérka Hana Kofránková. Od nového roku bychom chtûli frekvenci ãtvrtkû zv it, v echno ale záleïí na financích. Rádi bychom, aby seniofii nemuseli platit vstupné, svûfiuje se Eli ka Klepalová z Nadaãního fondu Vesel senior. Sami seniofii projevili zájem o konkrétní tematické okruhy. A tak kromû kulturnû zamûfien ch pofiadû ãeká náv tûvníky Illusionu tfieba setkání s právníkem nebo kriminalistou, ktefií jim ochotnû poradí s konkrétními problémy. V programu ãtvrtkû nebudou chybût besedy o zdraví i zdravém Ïivotním stylu. To se t ká seniorû, ktefií jsou schopni sami od sebe nûkam dojít. Nadace se ale stará i o ty, ktefií nejsou tak mobilní a jsou zavfieni v bytech. Hodlá jim vûnovat nûkter ãtvrtek a najmout pro nû autobus. Objeli bychom jejich byty, pomohli do autobusu. V Illusionu je bezbariérov vstup, odehrálo by se tam pfiedstavení nebo spoleãenské setkání. A pak bychom je rozvezli zpût, plánuje Eli ka Klepalová. opery nazvané Mal Mozart je jedním z nejpûvabnûj ích a snadno konkuruje inscenacím dospûl ch. V originálních dobov ch, do detailû propracovan ch kost mech se dûti pohybují s pfiirozenou hravostí. Jistû vás pfiekvapí, Ïe mají velkou ãást repertoáru nastudovánu v originále. Nejen tedy jiï zmínûného Mozarta v nûmãinû i ital tinû, ale také nûco z Bizetovy Carmen ve francouz tinû, nebo tfieba Smetanovu Vltavu v japon tinû apod. Zmínûné kusy jsou souãástí velmi zábavného a populárního hudebního pfiedstavení nazvaného Letem svûtem. Repertoár je velice irok a v následujících pfiedvánoãních t dnech se mûïeme v ichni tû it na krásné a kvalitní hudební záïitky. Koncerty se budou konat na rûzn ch místech v praïsk ch divadlech. Z nûkolika pádn ch dûvodû vás srdeãnû zveme do znovuotevfieného divadla Talent Illusion (b valé Bio Illusion) na Vinohradské tfiídû, které bude v následujících letech domovskou scénou Dûtské opery Praha. Rekonstruované divadlo nejenïe neztratilo svûj dobov pûvab, ale znovu mu byl vdechnut Ïivot právû zásluhou vedení Dûtské opery. JiÏ dnes je v plném proudu rûznorod kulturní program, kde si pfiijdou na své nejen dûti, ale téï dospûlí a seniofii. NepodceÀujte krásu v edního Ïivota... Tû íme se na va i náv tûvu. Zuzana Nováková Za amatérskými zbraněmi do Muzea policie na Karlově Amatérsky upravované a podomácku vyrábûné stfielné zbranû jsou k vidûní v malém sále Muzea Policie âr (Ke Karlovu 1) aï do 20. ledna Autory v stavy, zahájené v záfií, jsou Mgr. Václav Rutar a Pavel mejkal. Stejná problematika byla v muzeu jiï v minul ch letech prezentována v rámci expozice, ov em bez zásadnûj ího zpracování pfiedmûty byly vystaveny na malé plo e pouze jako sbírkové unikáty. Souãasná v stava si klade za cíl pfiedstavit náv tûvníkovi toto téma v rámci urãité koncepce, naznaãující moïné dûlení upravovan ch a podomácku vyrábûn ch zbraní. Pfiedstavované sbírkové pfiedmûty jsou v prostoru dûleny do nûkolika oddílû, jejichï v bûr je ovlivnûn pokusy o pojednání tohoto tématu v odborné literatufie. V jednotliv ch ãástech v stavy se tak náv tûvník mûïe seznámit s pu kami ãi pistolemi, doplnûn mi o zakázané doplàky (zamûfiovaãe, baterky, tlumiãe v pfiípadû tlumiãû se pak jedná mnohdy o amatérsky vyrábûné kusy), krácen mi pu kami (brokovnicemi ãi kulovnicemi), Foto: len PROGRAM DIVADLA TALENT ILLUSION NA LISTOPAD Promítání star ch filmû: Dívka v modrém 11:00 a 18: Letem svûtem: Dûtská opera Praha, pfiedstavení pro koly 10: Pohádky kozy Lujzy: loutkové pfiedstavení 10:00 Letem svûtem: Dûtská opera Praha 17: Ve fotelu pod lampou: tûpán Rak, svûtov kytarista 19: KÛzlátka: loutkové pfiedstavení 9: Promítání star ch filmû: Lidé na kfie (L. Baarová) 11:00 a 18: Pûvecké mistrovské kurzy pro pedagogy 10: Pûvecké mistrovské kurzy pro pedagogy 10: Ve fotelu pod lampou: Jaroslav Horáãek, operní pûvec 19: Hudební biograf: C. Bartoli, uvádûjí L. Hurník a I. Ruml 19: Promítání star ch filmû: Armádní dvojãata (J. Plachta, L. Pe ek) 11:00 a 18: Jazzov koncert 20: KÛzlátka: loutkové pfiedstavení 16: The Angels: muzikál, L. Hurník 19: W. A. Mozart Figarova svatba: PraÏská konzervatofi 19: Podziment: taneãní pfiedstavení, soubor Paleja 19: Vesel senior 10: Promítání star ch filmû: Pfiijdu hned (Sa a Ra ilov) 18: Ve fotelu pod lampou: J. Îák, setkání s hercem R. Hosseinem 19: W. A. Mozart Figarova svatba: PraÏská konzervatofi 19:00 Nadaãní fond Vesel senior pofiádá 29. listopadu v 10:00 dal í z pravideln ch setkání pro seniory, která se konají kaïd poslední ãtvrtek v mûsíci v divadle Talent Illusion (Vinohradská 48, Café Illusion). Pfiijìte se poradit s právníkem a kriminalistou. âtvrtek s vesel m seniorem nabídne odpovûdi na otázky: Jak rozeznat podvodníky? Jak se vyvarovat kriminálního napadení? Co si poãít s problematick m souïitím s mlad í generací? Jak vyfie it dûdické záleïitosti? Jak se zajistit proti okradení? apod. Besedu doprovodí Jan-Matûj Rak skladbami ze svého autorského pofiadu JeÏkovy VWoãi. Vstupné dobrovolné. Podrobnosti: nebo na tel.: , upraven mi zbranûmi pûvodnû jiného úãelu (napfi. expanzní pfiístroje, vyuïívané ve stavebnictví, ãi jateãní pfiístroje), signálními pistolemi s vloïen mi hlavnûmi, drobn mi pistolkami (moïností ukrytí naplàují charakteristiky zákefin ch zbraní, ale jsou továrnû vyrábûné, dále neupravované, a tak ve skuteãnosti neodpovídají názvu v stavy) ãi napfiíklad zbranûmi typicky zákefin mi (stfiílející tuïky, pu ky v holi, stfielné zafiízení v zapalovaãi). Pozornost je vûnována i stfiílejícím zbraním primitivní konstrukce jednoduch m stfiílkám a amatérsky vyrábûn m pfiedovkám. Nejrozsáhlej ím celkem, pfied staven m na v stavû, je neobyãejnû bohat soubor amatérsky zhotovovan ch, pfieváïnû jednorann ch pistolí. Mezi naprosto unikátní zbranû, které je téï moïno na v stavû zhlédnout, patfií tankov kanonek (podomácky vyroben tanãík typu Leopard 2), tzv. stfiílející opasek neobyãejnû dûmyslné konstrukce ãi amatérsky vyroben revolver, zabaven v rámci vy etfiování pfiípadu Mrzák (pachatel si kromû pistole vyrábûl téï v bu né systémy, které umisèoval napfiíklad do koleji tû, nafiezával koleje atd.). V stava je doplnûna i improvizovanou scénou dílny v robce zakázan ch zbraní, která je vãlenûna do oddílu, pojednávajícího o upravování popla n ch a startovacích pistolí. Vzhledem k charakteru vystavovan ch vûcí je zvolen i zpûsob prezentace a doprovodné texty nejsou zamûfieny na detailnûj í popisy ãi rozbory funkãnosti. Zbranû jsou naopak mnohdy pfiedstaveny spí jako doklady lidové tvofiivosti a dûraz je tak kladen na jejich pojednání v rovinû estetické. Prostor zde má i struãn nástin souãasné, ale i jiï minulé právní úpravy, dot kající se typu vystavovan ch zbraní. U vût- iny zbraní také není pfiipojena dokumentace trestné ãinnosti, ke které se daná zbraà váïe, jednodu e z toho dûvodu, Ïe ji muzeum nevlastní pfieváïná ãást prezentovan ch zbraní byla do muzea pfievedena z ru eného Kriminalistického muzea v roce Jako celek si v stava klade za cíl seznámit náv tûvníky s tímto unikátním fondem Muzea Policie âr a nikoli b t návodem pro v robu podobn ch zafiízení. Vitríny jsou v nûkolika pfiípadech doplnûny o citace z pfiípadû trest - n ch ãinû to, co mohou tyto zbranû tfieba i jen neopatrnou manipulací zpûsobit, by snad mûlo pfiípadné zájemce od podobn ch pokusû odradit. Text a foto: Václav Rutar

7 11_2007_:NP2_ :09 Stránka 7 strana 7 Svoz velkoobjemového odpadu Listopad Mánesova Na Kozaãce Perucká ímská/italská Sázavská Slezská LublaÀská Perucká Záhfiebská Chodská Polská První prosincová dekáda Slezská LublaÀská Perucká Záhfiebská Ostrãilovo nám Sarajevská/Rejskova Na Hrobci Perucká tûpánská (kostel) Vocelova Svatoplukova/Sekaninova Na Zderaze Na Boji ti Perucká Neklanova Pod Slovany (zeì) Chodská Polská Ostrãilovo nám Sarajevská/Rejskova Na Hrobci A Soukromá PSYCHOLOGICKÁ ORDINACE Mgr. Renata GREGOROVÁ Klinický psycholog a psychoterapeut NP2/20/2005 NP2/2/2007 Kontejnery jsou pfiistavovány vïdy v dopoledních hodinách prvního uvedeného dne. Po naplnûní jsou odváïeny a zpravidla jiï nové nejsou pfiiváïeny. Pfiípadné dotazy: KOMWAG, podnik ãistoty a údrïby mûsta, a. s., Perucká 10, tel.: , fax: Mobilní svoz nebezpečných odpadů Dne budou moci občané odevzdat zdarma nebezpečné odpady: barvy, baterie a akumulátory; detergenty; fotochemikálie; kyseliny; lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky; pesticidy; rozpouštědla; zásady. Časový harmonogram svozu: 1. Fügnerovo nám. 15:00 15:15 2. Štěpánská ul. (u kostela) 15:30 15:45 3. Jiráskovo nám. 16:00 16:15 4. Podskalská ul. (u Zítkových sadů) 16:30 16:45 5. Ostrčilovo nám. 17:00 17:15 6. křižovatka Sarajevská/Rejskova 17:30 17:45 7. nám. Míru (u kostela) 18:00 18:15 8. křižovatka Kladská/Moravská 18:30 18:50 Poznámka: stabilní sběrna nebezpečných odpadů je umístěna v areálu firmy KOMWAG v Perucké 10 (kromě lednic, TV a PC monitorů); tel.: , pondělí až pátek: 7:00 15:30. NP2/78/2007 Nemocnice Sv. Alžběty Na Slupi 6, Praha 2 Tel: Vinohradská 29, Praha 2 Tel.: ; Proč se spojit právě s námi!? WDA poradenství psychologická poradna psychologická pomoc v obtížných životních situacích vztahové a rodinné krize nedorozumění a hádky nezájem partnera kariérové poradenství Mánesova 62, Praha 2 Tel.: NP2/55/2007 NP2/62/2007 NP2/58/2007 NP2/76/2007 Šáda obchod s vínem Římská 24 TEL.: VINAŘI: Baloun, Cícha, Mádl, Veverka, Pazderka VINAŘSTVÍ: Kobylí, Lechovice, Zaječí,Rakvice, Šardice, Pavlovice vína sudová odrůdová z Lechovic a Rakvic s tímto letákem 5% sleva NP2/38/2006 NP2/75/2007 Mr. Evropy v kulturistice Václav Kváča Vás zve do K & K Family Fitness posilovna solárium stolní tenis cycling tae-bo pilates břišní tance osobní trenér dětský koutek Vratislavova 34, tel.: NP2/69/2007 NP2/74/2007 Planžetáře nástrojaře výsekáře, pracovnice/pracovníky pro ruční dokončovací práce. Práce s papírem: výroba poutačů, stojanů. Dvousměnný provoz. HPP, pět volných míst. Hledáme spolehlivé pracovníky se zájmem o práci. Praha 10, Vršovice. Tel.: NP2/71/2007 NP2/72/2007 NP2/73/2003 PSACÍ STROJE OPRAVY Tel.: NP2/20/2007 NP2/56/2007 KOUPÍM BYT do 4,5 mil. Tel.: NP2/67/2007 Výkup a komisní prodej obrazů tel.: NP2/42/2007 NP2/60/2007 Podnikatelé, obyvatelé Prahy 2, 3, 10! Nově zaváděný systém placených parkovacích zón Vám přidělá starosti, kam a za kolik korunek odložíte svá auta. Nabízíme Vám kvalitní parkování v patrových hlídaných garážích za ceny od 1.000,- Kč bez DPH za vůz měsíčně. Garáže stojí na velmi dostupném místě MHD 300 m od zastávky autobusů, 500 m od tramvají, 700 m od stanice metra v Praze 10, Strašnicích, v Limuzské ulici č. 567/12a. V garážích jsou i samostatné boxy pro parkování velkých motorek. Bližší informace na internetu (seznam parkovací služby Správa areálů, s.r.o.), na tel. číslech: , , nebo osobně. NP2/57/2007 Rozdělení nemovitostí prohlášení vlastníka, smlouvy o výstavbě, kalkulace podílů a spoluvlastnických příspěvků, zastupování před katastrem nemovitostí. Vystěhování nájemníků kontrola nájemních smluv, návrh řešení a vyjednání podmínek, podklady pro žaloby, ukončení nájmu za odstupné, zajištění náhradních bytů, stěhování, rekonstrukce. Realitní činnost výkup nemovitostí, prodej nemovitostí, směny bytů, pronájmy nemovitostí, vypořádání spoluvlastnických vztahů. Řešení a mediace sporů s cílem dosáhnout rychlé, efektivní, vyvážené a reálné dohody ve sporech spoluvlastnických, nájemních, obchodních, manželských, apod. NP2/70/2007 XREAL, s.r.o., Nitranská 19, Praha , , NP2/52/2007 NP2/68/2007

8 11_2007_:NP2_ :09 Stránka 8 Novomûstská radnice V stavy: Ve druhém podlaïí vystavuje Emma Srncová obrázky se snov mi krajinami, vzná ejícími se milenci, klauny na bicyklech ãi usmûvav mi dívkami s rozevlát mi vlasy (6. fiíjna 6. ledna 2008). Právo na léãbu AIDS z pohledu tfií fotografû, Alan Meier, David Pre^tre a Martin Beaulieu pfiibliïují kaïdodenní Ïivot lidí s HIV/AIDS a práci LékafiÛ bez hranic pfii pomoci tûmto pacientûm (29. listopadu 16. prosince, vstup voln ). Otevfieno dennû kromû pondûlí od 10:00 do 18:00. Akce: Open field, o. s. pofiádá v rámci festivalu Rumi Alive posvátn Súfijsk taneãní rituál (11. listopadu od 18:00). Internet: NKP Vy ehrad V STAVY (Galerie Vy ehrad): Melou... reliéfy, plastika, textil Z. Nyãové, E. Krejãové a H. Veckové (30. fiíjna 25. listopadu). Dfievûné plastiky J. Kundráta (27. listopadu 20. prosince). Pfiedvánoãní zastavení s koledami, soubor dûtí z Umûlecké koly Lounsk ch pod vedením uãitelky L. Bendové (1. prosince od 14:00). Otevfieno dennû 9:30 17:00. KOMORNÍ SÁL STARÉHO PURKRABSTVÍ: Bubáci a hastrmani, pohádka (11. listopadu od 15:00). Vernisage (13. listopadu od 19:00). Medvídek Pú nebo tak nûjak, loutkové pfiedstavení (18. listopadu od 15:00). O sluníãku, které pfiestalo svítit (25. listopadu od 15:00). Internet: Muzeum Policie âr Dûtské odpolední pofiady (od 14:00): Listopadová soutûï (7. listopadu). Pohádka na pfiání (14. listopadu). Auto kolka zábavn pofiad s dopravní tematikou (21. listopadu). Pejsek a koãiãka loutkové divadélko Kováãek (28. listopadu) V stavy: Figurama 2007 práce studentû a pedagogû vysok ch umûleck ch kol (do 21. prosince). Amatérsky upravované a podo mácku vyrábûné stfielné zbranû (do 20. ledna 2008). Stálá v stava Prostituce staré Prahy. Expozice je otevfiena dennû kromû pon - dûlí od 10:00 do 17:00, tel.: Akce: Loutkové divadélko Kováãek: Tfii prasátka a vlk pfiedstavení pro dûti od 3 let (3. listopadu od 14:00) a O zvûdavém slûnûti (3. listopadu od 15:00). Semináfi pro vefiejnost Nutná obrana (29. listopadu od 17:00). Filmové ãtvrtky: Nebe, pfiíbûh britské uãitelky, Ïijící v Itálii, která se rozhodne sama bojovat proti drogovému dealerovi (15. listopadu od 17:00, vstup zdarma). Internet: Kino MAT v listopadu V listopadu bude Kino MAT na Karlovû nám. 19 (vchod z ulice OdborÛ) hrát napfi. nûmecké drama Nebe nad Berlínem, australskou komedii Èastné míle, ãeskou komedii Vratné lahve nebo mexicko- panûlsko-americké fantastické drama FaunÛv labyrint. Pro dûti jsou pfiipraveny pohádky Jak se budí princezny a Tfii ofií ky pro Popelku, film Páni kluci nebo pásmo pohádek KáÈa a kubánek. Podrobnosti red zanícení rány polní kněz dravý pták tmavá část dne dovoz taktoměr Mezinárodní organizace práce věnovaný předmět smrt organická karboxylová sloučenina evropská měna tajenka šarvátka domácí učitel prostorná místnost roh epidemie chemický prvek činy Ve které ulici je umístûn památník JUDr. Aloise Ra ína, vyznaãen v dlaïbû? VáÏení ãtenáfii, v minulém ãísle jsme na soutûïní fotografii uvefiejnili pamûtní desku na budovû Z v Sázavské 5: Vinohradská synagoga smûfiovala prûãelím do této ulice. Dnes v budovû, postavené v 60. letech minulého století, sídlí základní kola, poboãka Matefiské koly Trojlístek a poboãka Gymnázia JiÏní Mûsto. Fotosoutěž âtenáfika V. Kasalová z Moravské ul. pfiidala ke správné odpovûdi také osobní vzpomínku: Na tuto událost nemohu zapomenout, i kdyï ji znám jen z vyprávûní své maminky, neboè v tu dobu mi byly necelé dva roky. Bydleli jsme v posledním patfie domu na Francouzské, byt byl miniaturní, a tak maminka, kdyï prala samozfiejmû ruãnû na val e ve vaniãce si ji pokládala pfies záchodovou mísu. Mûla velké tûstí, Ïe v ten okamïik nad vaniãkou nebyla sklonûná, protoïe pfii bombardování synagogy se rozletûly velké kusy zdiva. Jeden prorazil stfiechu na eho domu a pfiistál pfiímo ve vaniãce. Také tatínek v tu dobu mohl pfiijít o Ïivot, neb t duchapfiítomného ãlovûka na ulici, kter jej strhl zpût do prûchodu domu. Dárek za správnou odpovûì zasíláme P. Hanouskové ze Slezské ul., M. Hru kové z Rejskovy ul. a Z. Zídkové z Vinohradské ul. Na území hlavního mûsta nalezneme velké mnoïství pomníkû, které pfiipomínají historické okamïiky a v znamné osobnosti. Nûkteré jsou Na Slovanech jiï 660 let stojí klá ter, zvan (viz tajenka). ZaloÏil ho císafi Karel IV. 21. listopadu 1347 a o 24 let pozdûji také zdej í kostel, zasvûcen P. Marii, svûtcûm Jeron movi, Vojtûchovi a Prokopovi a vûrozvûstûm Cyrilu a Metodûjovi. Pfii náletu v únoru 1945 byl zasaïen kostel a zniãeny klenby klá tera. Rekonstrukãní práce zaãaly jiï v 50. letech. Opraven kostel byl opût vysvûcen roku 2003 a první m e se zde konala o Velikonocích. Tajenku posílejte na po tovní adresu ÚMâ Praha 2, redakce novin, nám. Míru 20, Praha 2 nebo em na nejpozdûji do 21. listopadu. Správné znûní tajenky z minulého ãísla: trolejbus. Vylosované v herkyni, T. imáãkové z Mánesovy ul., zasíláme dárek. atypické, vyznaãené v dlaïbû: z nich asi nejznámûj í jsou kfiíïe u Staromûstské radnice, pfiipomínající popravu vûdcû stavovského povstání Mûstská ãást Praha 2 pfied nedávnem nechala z velk ch svûtl ch dlaïdic, doplnûn ch letopoãtem 1923, vybudovat jako pfiipomínku atentátu na JUDr. Aloise Ra ína pomníãek. Nachází se v dlaïbû chodníku pfied domem ã. p. 562, kter zdobí i pamûtní deska této v znamné osobnosti. Prvního ministra financí âsr tady 5. ledna 1923 postfielil dvûma ranami z revolveru dvacetilet Josef oupal. A. Ra ín byl sice neprodlenû pfievezen do podolského sanatoria, ale i pfies ve kerou lékafiskou péãi v nedûli 18. února 1923 zesnul. Po jeho smrti byl vyhlá en osmidenní státní smutek. SoutûÏní otázka na listopad proto zní: Ve které ulici je umístûn památník JUDr. Aloise Ra ína, vyznaãen v dlaïbû? Odpovûì zasílejte po tou na adresu ÚMâ Praha 2, redakce novin, nám. Míru 20, Praha 2 nebo em na nejpozdûji do 21. listopadu. U odpovûdí posílan ch em uvádûjte kromû jména také svoji po tovní adresu, na kterou bychom vám mohli zaslat pfiípadnou v hru. Text: Eva Hrube ová/van, foto: hru Vinohradská synagoga do náletu 14. února 1945 stála v Sázavské ulici Festival swingové hudby v Národním domě podesáté Ve dnech 13. aï 15. listopadu se v Národním domû na Vinohradech koná za podpory mûstské ãásti Praha 2 desát roãník Festivalu swingové hudby. Hvûzdou prvního festivalového dne bude vokální kvartet The Manhattan Transfer, patfiící jiï 35 let mezi absolutní svûtovou piãku. Svoji neotfiesitelnou pozici si soubor vydobyl úãastí v fiadû soutûïí, pofiádáním nekoneãn ch koncertních ÀÛr a vynikajícími nahrávkami, za které mnohokrát získal cenu Grammy. Vystoupení na X. festivalu swingové hudby latinsky a polní hlodavec český autobus chem. zn. antimonu předložka pocestný obranný fotbalový zákrok místo v dole sladké jídlo autor Vinnetoua bude premiérou tohoto souboru v âeské republice. Druh den se pfiedstaví US Army Europe Band and Chorus (Soldiers of Swing), profesionální soubor muzikantû americké armády i big-bandové klasiky. Hudebníci tradiãnû vystoupí v parádních uniformách. Dal ím hostem bude ãeskému publiku dobfie znám australsk trumpetista a trombonista James Morrison, doprovázen Big Bandem Felixe Slováãka. Stejnû nabit bude i tfietí festivalov den. Zahájí ho Big Chess Band pod vedením Václava Kozla s nûkolika hosty z fiad ãesk ch pûveck ch sólistû. A jako bájeãn dezert festival tradiãnû zakonãí Ondfiej Havelka se sv mi Melody Makers. Více informací na len V listopadu oslaví Divadlo na Vinohradech sté v roãí svého zaloïení Mûstské divadlo na Královsk ch Vinohradech (tak znûl tehdy oficiální název nového umûleckého domu) bylo slavnostnû otevfieno 24. listopadu Této události jak uï b vá zvykem pfiedcházelo mnoho úvah, zápasû a politick ch pûtek. Existence nového reprezentativního divadla byla nejen vrcholem snah vinohradsk ch obãanû o svébytnost a emancipaci, ale znamenala dûleïit mezník i pro jiï existující Národní divadlo, které najednou muselo vstoupit s nov m divadlem do soutûïe a o své umûlecké prvenství zaãít bojovat. Vznik nového divadla souvisí s ekonomick m vzmachem ãeského mû Èanstva na zaãátku 20. století a s boufiliv ch rozvojem praïsk ch pfiedmûstí, z nichï Vinohrady byly nejbohat í. Rozvoj Vinohrad od nûkolika roztrou en ch zemûdûlsk ch usedlostí k bohatému a honosnému mûstu byl závratn v roce 1843 Ïilo na území tehdej- ích Hor Viniãn ch vãetnû ÎiÏkova 169 obyvatel v 68 domech, v roce 1900, kdy se zaãínalo uva- Ïovat o stavbû divadla, to bylo uï lidí. Vinohradsk obãan se necítil b t PraÏanem, byl vinohradsk m lokálním patriotem v roce 1879 byly Královské Vinohrady pov eny na Fejeton Bude zima, bude mráz Tak jsem je koneãnû zase vidûla. Divoké husy, dokonalou ipku na nebi. Spolupráce je v jejich spoleãenství obdivuhodná. Na pici se stfiídají, pokud je nûkterá z nich tak unavená, Ïe nemûïe letût dál, dvû dal í se s ní snesou k zemi a zûstanou, dokud si neodpoãine nebo nezahyne. Nebyla jsem sama, kdo se zastavil a zvedl hlavu, aby se pokochal jejich letem. Nevím, zda se také na chvíli chtûli stát Nilsem Holgerssonem, aby se s nimi mohli vydat na dalekou cestu. Hrozba ptaãí chfiipky udûlala jistû své i mezi nenapraviteln mi romantiky. Lidová pranostika praví, Ïe divoké husy v letu, konec babímu létu. A pranostiky nelïou. Babí léto je fuã, odletûlo s divok mi husami. Nezb vá, neï koneãnû otevfiít skfiíà, vytáhnout kabáty, ály a rukavice. A podívat se, jak jsme na tom s obuví. CoÏ mi opût pfiipomnûlo bosonohé ptactvo. AÈ mi nikdo nefiíká, Ïe jim není zima. KdyÏ je vidím jen tak poskakovat po mokrém, pfiípadnû zledovatûlém chodníku, popadne mû lítost. Utû uji se tím, Ïe ptáci jsou na na í matiãce Zemi déle neï my, a tak to pfiíroda urãitû zafiídila, aby zbyteãnû nestrádali. My lidé pro nû moc nedûláme. Hurvínek s Mániãkou sice v chovnû pûsobili na dûti svou scénkou o stavbû krmítka, ale to uï je dávno a váïnû nevím, zda je tenhle pfiíbûh je tû dostateãnû znám. A lidovou píseà, která by mohla pohnout na imi trochu zamrzl mi city, zaãínající slovy Ti, ktefií pfii li ve stfiedu 17. fiíjna na koncert do Gröbeho vily, urãitû nelitovali. ProÏili velmi krásn veãer ve spoleãnosti dvaceti ãtyfi strun, pfiesnû tolik se ten veãer rozezvuãelo na nástrojích PraÏského kytarového kvarteta. Renomovan soubor hraje ve sloïení Marek Velemínsk, Václav Kuãera, Jan Tuláãek a Patrik Vacík. Na úvod potû ila posluchaãe vznosná hudba Henryho Purcella suita Král Artu. Pak kvarteto zahrálo Preludio brevis a Rondo nedávno zesnulého ãeského skladatele ZdeÀka Luká e, vûnované pfiímo PraÏskému kytarovému kvartetu. Následovala kfiehká a prûzraãná symfonie boïského âecha Josefa Mysliveãka a dvû temperamentní skladby panûlského skladatele Isaaca Albénize. panûlská hudba zaznûla i ve druhé polovinû koncertu pûvabné a zvukovû nádherné Estampas, dílo F. Morena-Torroby. Pak pfii el na fiadu Skotsk pochod Clauda Debussyho a nakonec podmanivá, zvukomalebná skladba Po de ti mexického skladatele Eduarda Anguly. Boufiliv aplaus si vynutil závûreãn pfiídavek: temperamentní Brazileiru z pera francouzského skladatele Daria Milhauda. Pfiíznivci podveãerních koncertû v Gröbeho vile se mohou tû it na dal í hudební setkání 21. listopadu, kdy zde od 19:00 vystoupí âeské dechové kvinteto. Na koncertû nazvaném Cambini v Praze budou úãinkovat Jana Luká ová (flétna), Marta Bílá (hoboj), Irvin Veny (klarinet), Marie âapská (lesní roh) a Prokop Tomka (fagot). strana 8 Bude zima, bude mráz, kam se ptáãku, kam schová, jsem uï taky dlouho nesly ela. Pfiiznám se, Ïe mi docela dlouho trvalo, neï jsem si ji vybavila. Ale pfii sobotní procházce a pfii pohledu na s korku modfiinku, vesele a trochu sebevraïednû poskakující v ípkovém kefii, mi naskoãila slova i melodie. Není tfieba se obávat, Ïe jsem se dala do hlasitého zpûvu, na to nemám ani odvahu ani hlas. Jen jsem si pfii pohledu na toho drobného tvora vybavila, jak mi krásn mi jmény jsme ptactvo nebeské obdafiili. A tak zatímco o ãeãetku zimní si asi starost dûlat nemusím, trochu mû trápí otázka, kam se v zimû schová bramborníãek ãernohlav, lindu ka luãní, sedmihlásek hajní nebo zvonek zelen. Tahle nádherná a zvukomalebná jména lidé dali opefiencûm s krásn m vzhledem nebo hlasem. Hnûdo ed mal ptáãek, kterého bylo druhdy v ude plno, se musel spokojit se jménem stejnû nenápadn m, jako je on sám. Vrabec obecn. Tuhle jsem jich hejno vypla ila. No, zrovna hejno jich nebylo, od tûch dob, kdy vylétali z kaïdého kefie, se uï mnoho zmûnilo. Kdo ví, moïná, Ïe bude nakonec tak vzácn, Ïe dostane trochu onaãej í jméno. My lidé jsme podivná ãeládka, váïíme si toho, co ztrácíme, litujeme toho, oã jsme nenávratnû pfii li. Hledíme do nebes, abychom tam nalezli bûhvíjakou mimozemskou civilizaci, a nedíváme se kolem sebe pro potû ení z toho, co máme. Mimozem Èané se k nám nehlásí, tfieba jsme pro nû nezajímaví a obyãejní. Takoví vrabci na í galaxie. Pohádkov Nils, protivn kluk, kter nemûl nikoho a nic rád, se vydal na cestu s divok mi husami nedobrovolnû, za trest. A na té cestû poznal cenu pfiátelství, sounáleïitosti, lásky a pokory. Snad by ne kodilo si o jeho putování alespoà pfieãíst Eva Vlachová Hudební dostaveníčka v Gröbeho vile Na programu je Kvintet ã. 1 B dur Giuseppa Cambiniho ( ), Kvintet ã. 3 Panda Dances Waltera Rosse (1936) a Kvintet ã. 9 op. 91 D dur Antonína Rejchy ( ). Zámûrem tûchto koncertû bylo uvést v premiérách kvintetní tvorbu Mozartova souãasníka G. Cambiniho, kter jako první skladatel komponoval pro dechové kvinteto napsal celkem tfii. V pfií tím roce je âeské dechové kvinteto natoãí pro âesk rozhlas. Text: kla/len, foto: len Pozn. redakce: Vstupenky na koncerty si lze bezplatnû vyzvednout v informaãní kanceláfii Úfiadu mûstské ãásti Praha 2, nám. Míru 20 v náv tûvních hodinách (pondûlí a stfieda 8:00 17:30, úter a ãtvrtek 7:30 16:00, pátek 7:30 13:30). V Salmovské literární kavárnû (Salmovská 16) mûïete napfi. 23. a 27. listopadu nav tívit ansonov recitál L. Kandy. Z. Bubílková a E. Bezdíãek pfiipravili na 26. listopad svûj Politick kabaret. Zaãátky pfiedstavení od 19:30. Více na Divadlo U HasiãÛ ( ímská 45) pfiipravilo mj. na 9. listopad romanci J. Sequense Hfií ní lidé mûsta praïského Pûniãka a paraplíãko. Milovníky humoru jistû 19. listopadu pobaví historická komedie Fr. R. âecha Dívãí válka. Zaãátky pfiedstavení od 19:00. Dal í informace na V Balbínovû poetické hospûdce (Balbínova 6) vystoupí napfi. 10. listopadu bluesová skupina Mrakopla, 11. listopadu Jana teflíãková se skupinou KÛÀ, 18. listopadu Eva Henychová a 26. listopadu Jifií Schmitzer. Zaãátky pfiedstavení od 20:00. Podrobnosti na V klubu Rybanaruby (Mánesova 87) pfiedstaví 12. listopadu M. Kováfiík rozhlásky, básniãky a písniãky Josefa Kainara... nejdfiív se musíte narodit bude hrát kapela Veneband z Litomy le a Majerovy brzdové tabulky. Zaãátky od 20:00. Divadlo na Vinohradech oslaví v listopadu stovku Stavba Divadla na Vinohradech - r samostatné mûsto a teprve v roce 1922 se staly souãástí Velké Prahy. Budova vinohradského divadla se stavûla dva roky od roku 1905 do roku PÛvodnû mûlo b t divadlo slavnostnû otevfieno uï 18. listopadu, fieditel ubert urgoval u stavitele i na vinohradské radnici, ale dokonãovací práce se nestihly, a tak oslavy otevfiení mohly zaãít aï 24. listopadu dopoledne se konalo slavnostní matiné, veãer pak premiéra dramatické legendy Godiva, kterou pro tuto pfiíleïitost napsal Jaroslav Vrchlick. Pfii zahájení provozu mûlo Mûstské divadlo 325 zamûstnancû a nabízelo více neï 1200 míst. Od svého otevfiení poutalo obrovskou pozornost vefiejnosti, zaïilo i nepfiíznivá a problematická období v prûbûhu války bylo zavfiené, v 50. letech se stalo divadlem armádním, ãemuï odpovídal repertoár Jsme rádi, Ïe Divadlo na Vinohradech i v souãasné dobû k sobû poutá mnoho pozornosti, a pfiejeme mu k v znamnému jubileu mnoho dal ích úspû n ch sezon. Text: Zuzana Paulusová, foto: archiv DNV Mûsíãník obãanû mûstské ãásti Praha 2. Vydává Úfiad mûstské ãásti Praha 2 pod reg. ã. MK âr E Roãník 9, ãíslo 11. Vychází 12 x roãnû. Redakãní rada: pfiedseda Tomá Jubánek Jana Babická Mgr. Michaela Marksová RNDr. Radim Perlín MgA. Jan Stoss Franti ek Tlapák Michal Uhl tajemnice Mgr. NadûÏda Vandurková. Vedoucí redaktorka: Mgr. Lenka Prokopová Adresa redakce: ÚMâ Praha 2, Praha 2, nám. Míru 20 (tel.: , , internet: Za vûcnou správnost pfiíspûvkû odpovídají autofii. NevyÏádané rukopisy a fotografie se nevracejí. Pfietisk je povolen s vûdomím redakce. Uzávûrka pfií tího ãísla: , expedice Mûsíãník slouïí k informování obãanû Prahy 2, není periodikem Ïádného politického subjektu. Grafické zpracování zaji Èuje AMOS Typografické studio s. r. o. Tisk: MoraviaPress, a. s. Distribuce: âeská po ta, s. p. Náklad: v tiskû.

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

právních pfiedpisû Olomouckého kraje

právních pfiedpisû Olomouckého kraje Strana 45 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2011 VùSTNÍK právních pfiedpisû Olomouckého kraje âástka 2 Rozesláno dne 27. ãervna 2011 O B S A H 7. Nafiízení Olomouckého kraje

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

datum pfiíjmení tit. narození dosavadní zdravotní poji Èovna plátce pojistného na vefiejné zdravotní poji tûní zamûstnavatel stát OSVâ samoplátce

datum pfiíjmení tit. narození dosavadní zdravotní poji Èovna plátce pojistného na vefiejné zdravotní poji tûní zamûstnavatel stát OSVâ samoplátce originál pro ZP ãíslo (ãíslo poji tûnce) tit. narození trvalého bydli tû kontaktní kopie pro zamûstnavatele ãíslo (ãíslo poji tûnce) tit. narození trvalého bydli tû kontaktní kopie pro dosavadní zdravotní

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

www:nuts2severozapad.cz

www:nuts2severozapad.cz PROJEKTY ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Obec Velké Bfiezno pfiipravila nové projekty rozvoje infrastruktury. Ty mohla uskuteãnit díky dotaci z Regionálního operaãního programu Severozápad. V

Více

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce nahrada_mzdy_zlom(3) 22.12.2010 15:21 Stránka 84 III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce ReÏim doãasnû práce neschopného poji

Více

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 JE TO TAK SNADNÉ kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 OBÁLKOVÁNÍ JE TAK SNADNÉ Pracujete v prostfiedí, kde je zpracování zásilek klíãová otázka? Kompaktní obálkovací stroj má mnoho

Více

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar se budou cel mûsíc od 27. listopadu do 17. prosince 2006 dívat na PraÏany z balkonu kteréhosi domu na Starém Mûstû v Praze Zkuste je nalézt a vyfotografovat nebo namalovat, aby byl balkon na obrázku poznat.

Více

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL Deset dopisû Olze 1933 1996 Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL 1997 OBSAH Îivotopis paní Olgy Havlové str. 9 Dopis ãíslo 1 str. 11 Dopis ãíslo 13 str. 15 Dopis ãíslo 16 str. 27 Dopis ãíslo 17 str. 57 Dopis

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

právních pfiedpisû Stfiedoãeského kraje

právních pfiedpisû Stfiedoãeského kraje Strana 109 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2010 VùSTNÍK právních pfiedpisû Stfiedoãeského kraje âástka 3 Rozesláno dne 6. kvûtna 2010 O B S A H 12. Nafiízení Stfiedoãeského

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související I/1 Základní podoba logotypu, síèová konstrukce a ochrann prostor ; y ; y Ochrannou známkou âeské televize je logotyp tvofien grafick

Více

INFORMACE. Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 1. díl

INFORMACE. Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 1. díl INFORMACE Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 1. díl Úvodem Dne 11. 5. 2006 byl ve Sbírce zákonû publikován zákon ã. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním fiádu (stavební

Více

V Nuslích funguje od prosince nová informační kancelář Úřadu MČ Praha 2

V Nuslích funguje od prosince nová informační kancelář Úřadu MČ Praha 2 01_2008:NP2_ 21.12.2007 12:39 Stránka 1 1 NUSLE NOVÉ MùSTO VY EHRAD VINOHRADY ROČNÍK 10 LEDEN 2008 VYCHÁZÍ MĚSÍČNĚ ZDARMA Téma měsíce PRAHA 2 V ROCE 2007 Informace PROGRAMY PODPORY Co nového pfiinesl Mûstská

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská 1 CZ-602 00 Brno telefon

Více

S o u t û Ï n í fi á d s t o l n í h o t e n i s u

S o u t û Ï n í fi á d s t o l n í h o t e n i s u â e s k á a s o c i a c e s t o l n í h o t e n i s u S o u t û Ï n í fi á d s t o l n í h o t e n i s u platn od 1. ãervna 1998 âeská asociace stolního tenisu vydává nov SoutûÏní fiád, kter je závazn

Více

a s o c i a c e s t o l n í h o t e n i s u S o u t û Ï n í fi á d s t o l n í h o t e n i s u

a s o c i a c e s t o l n í h o t e n i s u S o u t û Ï n í fi á d s t o l n í h o t e n i s u â e s k á a s o c i a c e s t o l n í h o t e n i s u S o u t û Ï n í fi á d s t o l n í h o t e n i s u platn od 1. ãervna 2002 âeská asociace stolního tenisu vydává nov SoutûÏní fiád stolního tenisu,

Více

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Lucerna vznikla jako místo soustfieìující spoleãenské, kulturní a zábavní aktivity pod jednou stfiechou, a to zfiejmû jako jeden z prvních pfiíkladû svého druhu

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2013 2014 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2013 schválil s úãinností ode

Více

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz LAND ROVER ASSISTANCE www.land-rover.cz V eobecné podmínky pro poskytování sluïeb LAND ROVER ASSISTANCE (dále v textu jen VP ) Zavolejte nám, v nouzi vás nenecháme! Nonstop Land Rover Assistance 24 hodin

Více

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE 4. roãník mezinárodního odborného veletrhu BAZÉNY, SAUNY, SOLÁRIA & WELLNESS PraÏsk veletrïní areál LetÀany 8. 11. bfiezna 2007 1. Informace pro vystavovatele

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech ochrany osobnosti

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech ochrany osobnosti P EHLED JUDIKATURY ve vûcech ochrany osobnosti ÚVOD... 11 I. Obsah práva na ochranu osobnosti, podmínky pro jeho uplatnûní, pfiedpoklady ochrany 1. K obsahu práva na ochranu osobnosti... 13 2. K obsahu

Více

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek 2 Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek Povinnosti úãetní jednotky Úãetním jednotkám je ukládána fiada povinností, a to nejen úãetními pfiedpisy, ale i dal ími zákony souvisejícími s podnikáním. Podnikatelé

Více

DaÀové pfiiznání k DPH

DaÀové pfiiznání k DPH OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH I str. 1 DaÀové pfiiznání k DPH Ing. Dagmar Fitfiíková, daàov poradce 94, 96, 109, 100, 101 a 108 v platném znûní (dále jen ZDPH), 40, 41 zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkû,

Více

doby v platy. dobu v platy.

doby v platy. dobu v platy. Generali penzijní fond a.s Bûlehradská 132, 120 84 Praha 2, âeská republika Penzijní plán ã. 3 Generali penzijní fond a.s. Bûlehradská 132 120 84 Praha 2 âást I Úvodní ustanovení âlánek 1 Penzijní pfiipoji

Více

ZÁKON ã. 182/2006 Sb.

ZÁKON ã. 182/2006 Sb. ZÁKON ã. 182/2006 Sb. ze dne 30. bfiezna 2006 o úpadku a zpûsobech jeho fie ení (insolvenãní zákon) *) ve znûní zákonû ã. 312/2006 Sb., ã. 108/2007 Sb., ã. 296/2007 Sb., ã. 362/2007 Sb., ã. 301/2008 Sb.,

Více

OBSAH 1 Úvod do ekonomie 2 Základní v chodiska a kategorie ekonomické vûdy 3 Principy hospodáfiské ãinnosti 4 Trh a trïní mechanizmus

OBSAH 1 Úvod do ekonomie 2 Základní v chodiska a kategorie ekonomické vûdy 3 Principy hospodáfiské ãinnosti 4 Trh a trïní mechanizmus OBSAH 1 Úvod do ekonomie............................... 15 1.1 Pfiedmût, metoda a nûkteré charakteristiky ekonomie. 15 1.2 Definice ekonomické vûdy...................... 16 1.3 K metodû ekonomické vûdy.....................

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment. pro obchodníky

Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment. pro obchodníky Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment pro obchodníky Platnost od: 01. 02. 2008 VáÏen zákazníku, právû jste otevfiel nové vydání na eho katalogu urãeného pro maloobchod

Více

právních pfiedpisû Ústeckého kraje

právních pfiedpisû Ústeckého kraje Strana 293 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2005 VùSTNÍK právních pfiedpisû Ústeckého kraje âástka 5 Rozesláno dne 1. srpna 2005 O B S A H 55/VS/2005 Vefiejnoprávní smlouva

Více

PROJEKTU ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO

PROJEKTU ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO PROJEKTU ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Malebná krajina kolem Velkého Bfiezna. JAK BUDE ROZVOJ VELKÉHO B EZNA A VALTÍ OVA? Dvacet let po Sametové revoluci se obãas setkáme s názorem nûkter ch

Více

Ministerstvo zemûdûlství Úsek lesního hospodáfiství. Zpráva. o stavu lesa. a lesního hospodáfiství. âeské republiky SOUHRN

Ministerstvo zemûdûlství Úsek lesního hospodáfiství. Zpráva. o stavu lesa. a lesního hospodáfiství. âeské republiky SOUHRN Ministerstvo zemûdûlství Úsek lesního hospodáfiství Zpráva o stavu lesa a lesního hospodáfiství âeské republiky SOUHRN Stav k 31. 12. 2002 Podíl lesního hospodáfiství na tvorbû HPH stagnoval Vlivem poklesu

Více

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu.

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca boxy 1 reca boxy Pofiádek musí b t. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca box optimalizuje pracovní procesy a zaji Èuje inteligentní

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 97 Vûstník právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1/2008 Roãník 2009 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 2 Rozesláno dne 15. ãervna 2009 O B S A H 1. Nafiízení Libereckého kraje,

Více

zastávkové pfiístfie ky sportovní pfiístfie ky

zastávkové pfiístfie ky sportovní pfiístfie ky zastávkové pfiístfie ky sportovní pfiístfie ky classic Klasicky tvarovan pfiístfie ek dokonal ch proporcí a vysoké stability. Promy len systém podpûr nese pfiekvapivû rozmûrnou stfiechu s dvûma moïnostmi

Více

Senátní magazín 2012. MUDr. Radomil Schreiber. Senátní volební obvod 74. Karviná. Tady mám své kofieny

Senátní magazín 2012. MUDr. Radomil Schreiber. Senátní volební obvod 74. Karviná. Tady mám své kofieny MUDr. Radomil Schreiber Senátní volební obvod 74 Karviná Tady mám své kofieny dopis kandidáta voliãûm Je načase nasadit radikální léčbu VáÏená paní, váïen pane, souãasná politická situace v na í zemi je

Více

PROSTUPNÉ BYDLENÍ 4 1. stupeà azylové bydlení 5 2. stupeà ubytovny 8 3. stupeà nájemní byty 12 Kontakt k prostupnému bydlení 13

PROSTUPNÉ BYDLENÍ 4 1. stupeà azylové bydlení 5 2. stupeà ubytovny 8 3. stupeà nájemní byty 12 Kontakt k prostupnému bydlení 13 OBSAH Úvod 2 PROSTUPNÉ BYDLENÍ 4 1. stupeà azylové bydlení 5 2. stupeà ubytovny 8 3. stupeà nájemní byty 12 Kontakt k prostupnému bydlení 13 STARTOVACÍ BYTY 14 Kontakt k startovacím bytûm 14 MùSTSKÉ BYTY

Více

âisté OBLEâENÍ NEUDùLÁ âlovùka LEP ÍM, MÒÎE ALE PODTRHNOUT JEHO KVALITU. Jste hotel,

âisté OBLEâENÍ NEUDùLÁ âlovùka LEP ÍM, MÒÎE ALE PODTRHNOUT JEHO KVALITU. Jste hotel, ING. CHRISTIAN WOZABAL MBA âisté OBLEâENÍ NEUDùLÁ âlovùka LEP ÍM, MÒÎE ALE PODTRHNOUT JEHO KVALITU. Jste hotel, nemocnice, domov dûchodcû, peãovatelsk dûm nebo podnik a chcete pomoci vyfie it problém jak

Více

Soubor pojistn ch podmínek

Soubor pojistn ch podmínek Soubor pojistn ch podmínek EU 4150/1/E Poji tûní právní ochrany vozidel Poji tûní právní ochrany fiidiãû D.A.S. poji Èovna právní ochrany, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, vloïka 2979 Bene

Více

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme.

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme. MÛj otec zemfiel pfied jedenácti lety. Byly mi tehdy jen ãtyfii roky. Nikdy mû nenapadlo, Ïe od nûj je tû nûkdy dostanu nûjakou zprávu, ale teì spolu pí eme tuhle knihu. První fiádky pí u já, otec do ní

Více

právních pfiedpisû Zlínského kraje

právních pfiedpisû Zlínského kraje Strana 109 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1/2008 Roãník 2011 VùSTNÍK právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 4 Rozesláno dne 16. prosince 2011 O B S A H 56/VS/2011 57/VS/2011 58/VS/2011

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 165 Vûstník právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1/2008 Roãník 2009 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 5 Rozesláno dne 30. prosince 2009 O B S A H 3. Nafiízení Libereckého

Více

právních pfiedpisû Zlínského kraje

právních pfiedpisû Zlínského kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1/2008 Roãník 2012 VùSTNÍK právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1 Rozesláno dne 23. ledna 2012 O B S A H 1. Nafiízení Zlínského kraje, kter

Více

Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL.

Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL. Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL. 2 Nejde jen o ná klid, jde o na e zdraví. Ticho a klid jsou velmi dûleïité faktory, podle kter ch posuzujeme celkovou kvalitu na eho Ïivota.

Více

Termostat TH-3. Návod k obsluze

Termostat TH-3. Návod k obsluze Termostat TH-3 Návod k obsluze Termostaty fiady TH-2 jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze dvou funkcí, a to b t v provozu (vytápût) nebo b t vypnut. Termostat

Více

Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón

Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón 1 V ichni ãtenáfii na eho ãasopisu asi vûdí, Ïe jednou ze základních a velmi dûleïit ch moïností jak získat peníze

Více

Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví

Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví Jaká bude pouïita podstfie ní difúzní (paropropustná) fólie Jaké vlastnosti má pouïitá tepelná izolace Jaká a jak bude namontována parozábrana (fólie pod vnitfiním

Více

OBVOD ÚSTÍ NAD 4 9 PROSINEC

OBVOD ÚSTÍ NAD 4 9 PROSINEC INFORMAâNÍ LIST PRO OBYVATELE MùSTSKÉHO OBVODU ÚSTÍ N. L.-MùSTO VYDÁVÁ MùSTSK OBVOD ÚSTÍ NAD LABEM-MùSTO âíslo 4 ROâNÍK 9 PROSINEC 2004 Slovo starosty VáÏení spoluobãané, jsem potû en, Ïe vás mohu na sklonku

Více

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel)

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 111 6. âást Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) 111 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 112 0000 0000 SPRÁVA DANÍ 112 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 113

Více

VYCHÁZÍ MĚSÍČNĚ ZDARMA

VYCHÁZÍ MĚSÍČNĚ ZDARMA 10_2008:NP2_ 2.10.2008 14:06 Stránka 1 10 NUSLE NOVÉ MùSTO VY EHRAD VINOHRADY ROČNÍK 10 ŘÍJEN 2008 VYCHÁZÍ MĚSÍČNĚ ZDARMA Z obsahu Téma měsíce str. 2 + 5 ZPS PO ROCE Informace Konãí platnost nûkter ch

Více

VYCHÁZÍ MùSÍâNù ZDARMA

VYCHÁZÍ MùSÍâNù ZDARMA 01_2007.qxd 21.12.2006 15:58 Str. 2 1 NUSLE NOVÉ MùSTO VY EHRAD VINOHRADY ROâNÍK 9 LEDEN 2007 VYCHÁZÍ MùSÍâNù ZDARMA Téma mûsíce PRAHA 2 PO VOLBÁCH Informace SOCIÁLNÍ DÁVKY Kultura Kdo bude v pfií tích

Více

Ocel v architektufie JANISOL SYSTÉMY SYSTÉMY OCELOV CH PROFILÒ PRO DVE NÍ A OKENNÍ KONSTRUKCE S P ERU EN M TEPELN M MOSTEM

Ocel v architektufie JANISOL SYSTÉMY SYSTÉMY OCELOV CH PROFILÒ PRO DVE NÍ A OKENNÍ KONSTRUKCE S P ERU EN M TEPELN M MOSTEM SYSTÉMY SYSTÉMY OCELOV CH PROFILÒ PRO DVE NÍ A OKENNÍ KONSTRUKCE S P ERU EN M TEPELN M MOSTEM Tímto systémem profilû (stavební hloubka 60 mm) lze velmi rychle a hospodárnû zhotovit jedno- a dvoukfiídlé

Více

KAPESNÍ PRÒVODCE SMùRNICÍ O SLUÎBÁCH NA VNIT NÍM TRHU

KAPESNÍ PRÒVODCE SMùRNICÍ O SLUÎBÁCH NA VNIT NÍM TRHU KAPESNÍ PRÒVODCE SMùRNICÍ O SLUÎBÁCH NA VNIT NÍM TRHU KAPESNÍ PRÒVODCE SMùRNICÍ O SLUÎBÁCH NA VNIT NÍM TRHU V echno, co jste o smûrnici chtûli vûdût a je tû nûco málo navíc Jste ãesk podnikatel a chcete

Více

WC a koupelna kdekoli... a nyní i bezbariérovû. Katalog novinek

WC a koupelna kdekoli... a nyní i bezbariérovû. Katalog novinek WC a koupelna kdekoli... a nyní i bezbariérovû Katalog novinek SANIBROY sanitární kalová čerpadla 2011 WC a koupelna bez bariér kdekoli SANICONDENS Best sanitární čerpadlo SANICONDENS Best je ãerpadlo

Více

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com IBM Software forum 2003 V pfiípadû zájmu se laskavû registrujte na adrese: www.ps.avnet.com/cz/swforum2003 24. záfií 2003 Andel s hotel Prague

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Roãník 2005 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 6 Rozesláno dne 15. srpna 2005 O B S A H 22/VPS/OP2/2005 23/VPS/OP1/2005 24/VPS/24/2005 25/VPS/18/2005 26/VPS/22/2005 27/VPS/20/2005 28/VPS/21/2005

Více

právních pfiedpisû Ústeckého kraje

právních pfiedpisû Ústeckého kraje Strana 165 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2005 VùSTNÍK právních pfiedpisû Ústeckého kraje âástka 2 Rozesláno dne 28. února 2005 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka Ústeckého

Více

přirozené! jednoduché! chytré!

přirozené! jednoduché! chytré! přirozené! jednoduché! chytré! www.popolini.cz Pleny doprovázejí Vás a Va e dítû hned od narození. Proto by se mûly pfiíjemnû nosit a umoïnit praktické a jednoduché pfiebalování. Vám nabízí urãitû více...

Více

5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané

5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané 5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané 5.4.1 Popis oblasti a potfieby cílové skupiny Charakteristika cílové skupiny: Mentální postiïení (MR, dfiíve byl uïíván i termín

Více

Zdravotní a oãkovací prûkaz dítûte a mladistvého (dále jen ZOP) slouïí k zápisu a rychlé a pfiehledné informaci na odborné úrovni pro zdravotníky i

Zdravotní a oãkovací prûkaz dítûte a mladistvého (dále jen ZOP) slouïí k zápisu a rychlé a pfiehledné informaci na odborné úrovni pro zdravotníky i Zdravotní a oãkovací prûkaz dítûte a mladistvého (dále jen ZOP) slouïí k zápisu a rychlé a pfiehledné informaci na odborné úrovni pro zdravotníky i pro rodiãe o základních údajích t kajících se zdravotního

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

Milí spoluobãané, âíslo 1/ 2009

Milí spoluobãané, âíslo 1/ 2009 Milí spoluobãané, váïení ãtenáfii Zpravodaje, opût se setkáváme po del í dobû nad stránkami Zpravodaje na í obce. âas neúprosnû bûïí, zima uï koneãnû pfiedává Ïezlo jaru a s ním pfiichází ãas plánování

Více

XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY

XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY s mezinárodní úãastí Mezioborová spolupráce v diagnostice a léãbû Ïilního onemocnûní BRNO, areál BVV 1. 2. fiíjna 2010 pofiádá âeská flebologická spoleãnost âeské lékafiské spoleãnosti

Více

Kanceláfi na správném místû snadno, rychle a ãistû. inliko Montované vestavky do halových objektů

Kanceláfi na správném místû snadno, rychle a ãistû. inliko Montované vestavky do halových objektů Kanceláfi na správném místû snadno, rychle a ãistû inliko Montované vestavky do halových objektů Získejte nový prostor pro člověka i techniku Montované vestavky do halových objektů inliko vyrábí firma

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz PROFI&HOBBY ZAKLÁDÁME ZAHRADU JIŘÍ FINGER GRADA PUBLISHING Jifií Finger Zakládáme zahradu Vydala Grada Publishing, a.s. U PrÛhonu 22, Praha 7 obchod@gradapublishing.cz,

Více

SONOMETER 1000 Kompaktní ultrazvukov mûfiiã tepla

SONOMETER 1000 Kompaktní ultrazvukov mûfiiã tepla SONOMETER 1000 Kompaktní ultrazvukov mûfiiã tepla Popis/PouÏití SONOMETER 1000, statick kompaktní ultrazvukov mûfiiã tepla s plnû elektronick m zpûsobem mûfiení, je zaloïen na principu mûfiení ultrazvuku.

Více

INFORMACE. Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 2. díl

INFORMACE. Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 2. díl INFORMACE Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 2. díl Stavební fiád Stavební fiád doznal oproti úpravû v zákonû ã. 50/1976 Sb. fiady velmi podstatn ch zmûn. Obecnû platí, Ïe tûïi tû

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 389 Vûstník právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1/2008 Roãník 2011 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 7 Rozesláno dne 30. prosince 2011 O B S A H 2. Nafiízení Libereckého

Více

zahrazovací sloupky ochranné mfiíïe ke sromûm stojany na jizdní kola

zahrazovací sloupky ochranné mfiíïe ke sromûm stojany na jizdní kola zahrazovací sloupky ochranné mfiíïe ke sromûm stojany na jizdní kola s-sloupky Sloupky s ocelov m zinkovan m tûlem a zakonãením z litého hliníku stejnû jako varianty celoocelové netrpí kfiehkostí a pfiiná

Více

Kultura. Hlavním dûji tûm. slavností skliznû vinné révy se letos stal park Grébovka. str. 1 a 3

Kultura. Hlavním dûji tûm. slavností skliznû vinné révy se letos stal park Grébovka. str. 1 a 3 10_2007_:NP2_ 27.9.2007 14:51 Stránka 1 10 NUSLE NOVÉ MùSTO VY EHRAD VINOHRADY ROČNÍK 9 ŘÍJEN 2007 VYCHÁZÍ MĚSÍČNĚ ZDARMA Téma měsíce VE EJNÁ DOPRAVA Kultura VINOBRANÍ Souãasn stav Hlavním dûji tûm Společnost

Více

Sazebník EU 9033/1/E. MedUNIQA

Sazebník EU 9033/1/E. MedUNIQA Sazebník EU 9033/1/E MedUNIQA Zdravotní poji tûní - MedUNIQA Obecné informace o systému zdravotnictví v âr V daje na zdravotnictví v âr v roce 2007 ãinily cca 220 mld. Kã. âr má s 87% jeden z nejvy ích

Více

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Spoleãnost s ruãením omezen m a její jednatel ãást 2, díl 3, kapitola 9, str. 1 2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Je již všeobecně známou skutečností, že s účinností od 1. 1. 2007 byl zrušen

Více

Křižovatka Albertov a okolní tramvajové zastávky po generální přestavbě

Křižovatka Albertov a okolní tramvajové zastávky po generální přestavbě 08_2007_.qxd:NP2 2.8.2007 14:13 Stránka 1 8 NUSLE NOVÉ MùSTO VY EHRAD VINOHRADY ROČNÍK 9 SRPEN 2007 VYCHÁZÍ MĚSÍČNĚ ZDARMA Téma měsíce BARIÉRY V PRAZE 2 Informace ZÓNY PLACENÉHO STÁNÍ Jaká je na e mûstská

Více

Katalog produktû PRO HM

Katalog produktû PRO HM Katalog produktû PRO HM Nabídka produktû PRO HM Na e firma nabízí irokou kálu sluïeb v oblasti reklamy. Vyrábíme produkty pro podporu prodeje (promotion stánky, bannery, nosítka (pivo párky), displaye,

Více

OBSAH. Úvod... 11 Seznam zkratek uïit ch právních pfiedpisû... 15 Seznam jin ch zkratek... 16. Díl 1 Obecné principy poznávání dítûte...

OBSAH. Úvod... 11 Seznam zkratek uïit ch právních pfiedpisû... 15 Seznam jin ch zkratek... 16. Díl 1 Obecné principy poznávání dítûte... Diagnostika_zlom(4) 13.3.2012 14:49 Stránka 5 Úvod........................................................ 11 Seznam zkratek uïit ch právních pfiedpisû........................ 15 Seznam jin ch zkratek..........................................

Více

V chozí studie míry integrace nov ch ãlensk ch státu a angaïovanosti v rozhodovacích procesech EU

V chozí studie míry integrace nov ch ãlensk ch státu a angaïovanosti v rozhodovacích procesech EU A network of independent policy centres in Central and Eastern Europe and Central Asia Hlavní závûry Nové ãlenské státy (NâS) jsou optimistiãtûj í ohlednû EU, zatímco staré ãlenské státy jsou angaïovanûj

Více

Platon Stop. Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy. n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût í komfort PODLAHY. Systém

Platon Stop. Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy. n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût í komfort PODLAHY. Systém PODLAHY Systém Platon Stop Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy Platon Stop Optimal pro dfievûné lepené podlahy Platon Stop Original pro plovoucí podlahy n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût

Více

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ Vít Hladík, Vladimír Kolejka âeská geologická sluïba, poboãka Brno, pracovi tû Jeãná 29a, 621 00 Brno, hladik@gfb.cz Abstract: Capture

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz OBSAH Úvod 4 Materiály a pomûcky 6 Parafín 6 Stearín 7 V tuku rozpustná barvítka 7 Bavlnûn knot 9 Forma na lampu 10 Vykrajovátka na plovoucí svíãky

Více

âlenové Rady mûstské ãásti

âlenové Rady mûstské ãásti ZPRAVODAJ MùSTSKÉ âásti BRNO-KOHOUTOVICE 10/2006 Vydání tohoto ãísla zpravodaje Mâ Brno-Kohoutovice je trochu netradiãní. Zamûfiili jsme obsah na komunální volby, které se uskuteãní ve dnech 20. a 21.

Více

Okénko do zahraniãí. Zdanûní v Evropû je vy í. NadprÛmûrné mzdy. Austrálie. Belgie

Okénko do zahraniãí. Zdanûní v Evropû je vy í. NadprÛmûrné mzdy. Austrálie. Belgie mezd je v JiÏní Koreji (14,1 %), Mexiku (17,3 %) a na Novém Zélandu (20,6 %). V Evropû je oproti ostatním ãlensk m zemím OECD vy í zdanûní i o desítky procent. V e prûmûrné mzdy je v ak jedna vûc, ale

Více

Evropské právo vefiejn ch podpor v daàové oblasti obrana obecnou logikou daàového systému

Evropské právo vefiejn ch podpor v daàové oblasti obrana obecnou logikou daàového systému 8/2013 JURISPRUDENCE âlánky dy daà osoba jiná neï poplatník vãetnû provedení nezbytné identifikace platby na daàov úãet pronajímatele, kter vedou jednotlivé místnû a vûcnû pfiíslu né finanãní úfiady, mûlo

Více

Kouzlo Vánoc trvá. Ministr Ambrozek slavnostnû zahájil v robu elektfiiny. Prosinec 2005 âíslo 4 Roãník XV.

Kouzlo Vánoc trvá. Ministr Ambrozek slavnostnû zahájil v robu elektfiiny. Prosinec 2005 âíslo 4 Roãník XV. Prosinec 2005 âíslo 4 Roãník XV. Ministr Ambrozek slavnostnû zahájil v robu elektfiiny Dne 3. listopadu 2005 bylo v Trhov ch Svinech za úãasti ministra Ïivotního prostfiedí Libora Ambrozka (na snímku v

Více

Materiál pro informaci na zasedání zastupitelstva města konaného dne 20.11.2013 o změněně systému parkování v centru města Česká Lípa

Materiál pro informaci na zasedání zastupitelstva města konaného dne 20.11.2013 o změněně systému parkování v centru města Česká Lípa Materiál pro informaci na zasedání zastupitelstva města konaného dne 20.11.2013 o změněně systému parkování v centru města Česká Lípa Předkládá: Jiří Kočandrle, 1. místostarosta města Město Česká Lípa

Více

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14 Obsah Pfiedmluva................................................. 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû.............................. 14 1 PRÁVNÍ ÚPRAVA VEDENÍ ÚâETNICTVÍ........................ 17 1.1

Více

VYCHÁZÍ MĚSÍČNĚ ZDARMA

VYCHÁZÍ MĚSÍČNĚ ZDARMA 04_2008:NP2_ 27.3.2008 14:49 Stránka 1 4 NUSLE NOVÉ MùSTO VY EHRAD VINOHRADY ROČNÍK 10 DUBEN 2008 VYCHÁZÍ MĚSÍČNĚ ZDARMA Téma měsíce âistota PRAHY 2 Proměny Prahy 2 NÁDRAÎÍ VY EHRAD Jak je na tom mûstská

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8 Úvod... 11 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... 15 1 Zahraniãní osoba z Arménie podnikající v âr zápis v obchodním rejstfiíku...

Více

Komunikace na pracovišti Kapitola 2

Komunikace na pracovišti Kapitola 2 nûj snadno získat reference. Velmi zásadní je i informace o rozsahu sluïeb, které konzultant poskytuje. Ten kvalitní nabídne pomoc pfii v bûru osobních barev, vybudování profesionálního atníku a stylu.

Více