Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Další cizí jazyk Vyuovací pedmt: Španlský jazyk

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Další cizí jazyk Vyuovací pedmt: Španlský jazyk"

Transkript

1 Španlský jazyk 177

2 Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Další cizí jazyk Vyuovací pedmt: Španlský jazyk 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu a) Obsahové, asové a organizaní vymezení pedmtu Vyuovací pedmt Španlský jazyk vychází ze vzdlávacího obsahu oboru Další cizí jazyk vzdlávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Do vyuovacího pedmtu jsou zaazena zejména prezová témata Osobnostní a sociální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova, Environmentální výchova a Mediální výchova. Vyuovací pedmt má asovou dotaci v 1. roníku 4 hodiny týdn a ve 2. až 4. roníku 3 hodiny týdn. V kvint až oktáv je asová dotace 3 hodiny týdn. Studenti jsou dleni na skupiny a vtšinou probíhá výuka jinde než v kmenové uebn. Zpravidla jedenkrát týdn probíhá výuka v jazykové uebn vybavené multimediální technikou a dalšími pomckami, výjimen pak v multimediální uebn. Ve vyuovacím pedmtu je používána frontální, kooperativní výuka a interaktivní výuka, které mají za cíl rozvíjet komunikaní schopnosti student. Ti získávají potebné vdomosti a dovednosti k osvojování cizího jazyka. Základní kurz Roník Hodinová dotace 1. roník a kvinta 4 2. roník a sexta 3 3. roník a septima 3 4. roník a oktáva 3 b) Zalenní tematických okruh prezových témat PREZOVÁ TÉMATA TEMATICKÝ CELEK RONÍK Osobnostní a sociální výchova Pozdravy a pedstavování Osobní údaje Dm Msto Potraviny, jídlo, nápoje Popis osoby, rodina Obleení, barvy, materiály Volnoasové aktivity Místa k trávení volného asu Pocity, nálady , kvinta 178

3 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Klima a poasí Lidské tlo Sporty a sportovní zaízení Události v život Charakterové vlastnosti Domácí práce Cestování Tisk Zdraví Na prázdninách, dovolené Práce, zamstnání Obleení, módní doplky, vzhled Pestavba domu Peníze, zpsob platby Vztahy Jazyk médií Bh života Odborní lékai, zdraví Život ve mst Profesní život, univerz. Studia Moderní závislosti Právo, spravedlonostkrádež Spoluzodpovdnost pi autonehod Životní prostedí Pocity, nálady Msta a kraje ve Španlsku Bydlení ve Španlsku Madrid Španlská a latinskoamerická jídla Svatby ve Španlsku Nákupní místa ve Španlsku Svátky a oslavy Andaluzie Špa. a latinskoamer. malíství Latinskoamerická hudba Poasí a klimatické podmínky Jižní Ameriky Ciudad de México Historické události Španlska Španlsky mluvící 2., kvinta 2., kvinta 3., kvinta 3., kvinta 3., sexta 3., sexta 3., sexta 3., sexta 3., sexta 4., sexta 4., sexta 4., sexta 4., septima 4., septima 4., septima septima septima septima oktáva oktáva oktáva oktáva oktáva , kvinta 2., kvinta 2., kvinta 3., kvinta 3., kvinta 3., sexta 4., sexta 4., septima 179

4 Multikulturní výchova osobnosti Ddictví UNESCO ve španlsky mluvícím svt Den Tí král Argentinský tisk Svátky v Peru Vzdlávací systém ve Španlsku Španlské televizní poady Gabriel García Márquez Odborní lékai, zdraví Život ve mst Studium na univerzit ve Španlsku Výhody a nevýhody internetu Pírodní katastrofy Humanitární pomoc Stav svobodný, ženatý nebo jiná možnost soužití? Pozdravy a pedstavování Svatby ve Španlsku Nákupní místa ve Španlsku Španlština ve svt Cestování vera a dnes Rady pro zdravý život Možnosti cestování, typy turist Svt práce a ženy v práci Bydlení v budoucnosti Spotebitelé ve Španlsku Nákupní a zábavní centra Odborní lékai, zdraví Španlsky mluvící lidé ve Spojených Státech Profil žadatele o práci Elektronická pošta Právo a spravedlnostkrádež idiský prkaz a bodový systém Humanitární pomoc Poezie Pabla Nerudy Partnerské vztahy Diskriminace žen v práci 4., septima 4., septima septima septima septima oktáva oktáva oktáva oktáva , kvinta 3., sexta 3., sexta 3., sexta 3., sexta 4., sexta 4., sexta 4., septima septima septima septima oktáva oktáva oktáva oktáva oktáva oktáva oktáva 180

5 Kompetence k uení c) Výchovné a vzdlávací strategie uitel prezentuje rzné zpsoby pístup ke studiu cizího jazyka a vede studenty k tomu, aby je využívali pedkládání dostatk informaních zdroj z uebnic používání vhodných uebních pomcek (slovníky, jazykové píruky, audiovizuální technika) Kompetence k ešení problém motivace studenta k samostatnému ešení problém zadávání úkol k posílení schopnosti studenta využívat vlastních zkušeností prací s texty, kterým ne vždy doslova rozumjí se studenti uí zacházet s nekompletními informacemi, jsou vedeni k nutnosti hledat souvislosti a smysl pedkládání modelových situací, které vedou studenta k nalezení ešení a s nimiž se student setkává v každodenním život (rozhovory v rzných kontextech, psaní zpráv a dopis i , poslech neznámých mluvích apod.) Kompetence komunikativní rozvoj dovedností spojené se tením, poslechem, mluvením a psaním je u student rozvíjen standardními metodami výuky cizího jazyka zaazení diskusních témat podpora student vyjadovat vlastní názor Kompetence sociální a personální zaazení párové a skupinové práce posilování sebedvry žáka a jeho samostatný rozvoj Kompetence obanské respektování vkové, intelektové, sociální a etnické zvláštnosti žáka Kompetence k podnikavosti podpora aktivního zapojení žák pi výuce 181

6 2. Vzdlávací obsah vyuovacího pedmtu Roník: 1. roník Oekávané výstupy Žák umí bžn používané pozdravy dokáže pedstavit sebe i ostatní mluví o své národnosti, pohlaví uvede, kde bydlí a co dlá; dokáže se zeptat ostatních na povolání rodi umí zjistit informace týkající se místa, asu, zpsobu, atd. umí správn používat intonaci; pozná rozdíl mezi tázací a oznamovací vtou správn používá interpunkní znaménka umí písmena abecedy; hláskuje své jméno a umí zapsat hláskované asuje správn slovesa a dokáže je použít v znamovacích vtách, otázce a záporu poskytuje osobní údaje a ptá se na údaje ostatních umí základní íslovky dokáže íct své telefonní íslo a zeptat se ostatních, umí ho také zapsat pojmenovává vci pomocí ukazovacích zájmen vyjádí vlastnictví vcí pomocí pivlastovacích zájmen rozumí rozdílu ve vyjádení jednotného a množného ísla a sám používá asuje pravidelná slovesa v pítomném ase a používá je v oznam. vtách, Obsah uiva POZDRAVY A PEDSTAVOVÁNÍ OSOBNÍ ÚDAJE národnost, pohlaví, profese Tázací zájmena Abeceda Pítomný as sloves ser, llamarse, trabajar, vivir OSOBNÍ ÚDAJE íslovky 0 9 Telefonní íslo Ukazovací zájmena Pivlastovací zájmena nesamostatná Množné íslo podstatných a pídavných jmen Pítomný as pravidelných sloves PT a TO poznávání a rozvoj vlastní osobnosti MKV: základní prolémy sociokulturních rozdíl poznávání a rozvoj vlasntí osobnosti 182

7 otázkách a záporech zná velká msta a kraje ve Španlsku umí popsat svj dm/byt, pojmenovává místnosti a nábytek popíše rozmístní místností, nábytku a pedmt ptá se na množství a odpovídá umí asovat nepravidelná slovesa a používá je v oznamovacích vtách, otázkách a záporech používá pídavná jména k popisu domu/bytu umí další základní íslovky umí vyjádit poadí vcí pomocí adových íslovek seznámí se s typy bydlení a dozvídá se rozdíly mezi dvma nejznámjšími tvrtmi v Madridu a Buenos Aires umí popsat základní místa ve mst umí vyjádit, kde se nachází ptá se, co ve mst je; umí urit, kde se co nachází žádá o popis cesty a sám umí vysvtlit, jak se dostat na urité místo popisuje typy dopravních prostedk a umí vyjádit, které sám používá rozumí dalším íslovkám,používá je a umí zapsat dozvídá se základní informace o hlavním mst Španlska umí pojmenovat základní skupiny potravin a vyjmenovává základní potraviny používá základní fráze k objednání jídla a pití v restauraci, ví, na co se ptá íšník a jak odpovdt Msta a kraje ve Španlsku Dm místnosti, nábytek a vci (pedmty) Urité leny Pedložky, které se pojí s místem encima de, debajo de, al lado de, a laizquierda/derecha de Tázací zájmeno cuánto Nepravidelná slovesa tener, poner, estar Pídavná jména íslovky adové íslovky Bydlení ve Španlsku a zemích Latinské Ameriky typy dom, nejznámjší mstské tvrti v Madridu a v Buenos Aires Msto budovy a základní místa ve mst Slovesa estar, hay rozdíly v použití Neurité leny Nepravidelná slovesa a slovesa se zmnou kmenové hlásky ir, dar, venir, seguir, cerrar íslovky Madrid POTRAVINY, JÍDLO, NÁPOJE Objednání jídla a pití v restauraci Žijeme v Evrop Globalizaní a rozvojové procesy Žijeme v Evrop Seberegulace, organizaní dovednosti a efektivní ešení problém Žijeme v Evrop Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti 183

8 pikazuje, co má kdo udlat používá slovesa v pítomném ase v oznamovacích vtách, otázkách a záporech umí vyjádit pání nebo potebu a ptá se na pání a poteby ostatních strun hovoí o tom, co má rád/co se mu líbí nebo co rád dlá dozví se, jaká jsou typická španlská a latinskoamerická jídla (paella, fabada, burritos, cebiche, guacamole, atd.) umí strun popsat fyzický vzhled a povahové vlastnosti osob vyjádí, kolik má let a ptá se ostatních pojmenovává leny rodiny popisuje denní program a innosti, které dlá sám nebo nkdo z rodiny používá zvratná slovesa v oznamovacích vtách, otázkách a záporech používá nepravidelná slovesa v oznamovacích vtách, otázkách a záporech dovídá se informace osvatebních obadech ve Španlsku umí pojmenovat základní druhy obleení popisuje barvy a materiály obleení vytvoí krátký rozhovor pi nákupu obleení, používá fráze, reaguje na otázky "prodavae" používá nepravidelná slovesa v oznamovacích vtách, otázkách a záporech vyjádí, co se mu víc líbí nebo emu dává pednost ptá se na cenu obleení Rozkazovací zpsob pravidelných a nepravidelných sloves tú/usted Nepravidelná slovesa querer, poder, hacer Koníky, záliby sloveso gustar Typická španlská a latinskoamerická jídla POPIS OSOBY Rodina Denní program/rutina (zvratná slovesa) Nepravidelná slovesa salir, volver, empezar, jugar Svatby ve Španlsku OBLEENÍ, BARVY A MATERIÁLY Zájmena ve 4. pád Nepravidelná slovesa saber, preferir Globální problémy, jejich píiny a dsledky Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti Žijeme v Evrop Seberegulace, organizaní dovednosti a efektivní ešení problém; Sociální komunikace 184

9 seznámí se s tím, jak vypadají tržnice a bleší trhy ve Španlsku, kdy a kde se poádají, který je nejznámjší apod. pojmenovává msíce v roce mluví o innostech, které dlá ve volném ase umí si domluvit s nkým sraz nebo schzku zdvoduje, pro nkam nemže pijít nebo nco nemže udlat vyjaduje, že nco musí udlat umí vyasovat slovesa se zmnou kmenové hlásky a používá v oznamovacích vtách, otázkách a záporech popisuje dj, který probíhá v daném okamžiku dozví se informace o nejznámjších svátcích a slavnostech ve Španlsku a zemích Latinské Ameriky (Svatý týden, las Fallas, Tanec létajících muž, Inty Raimy a další) Nákupní místa ve Španlsku tržnice a bleší trhy Msíce v roce VOLNOASOVÉ AKTIVITY Sloveso tener que Slovesa jugar, oír Slovesná vazba estar + gerundio Tradiní svátky a oslavy ve Španlsku a zemích Latinské Ameriky Žijeme v Evrop Morálka všedního dne Žijeme v Evrop Roník: 2. roník Oekávané výstupy Žák pojmenovává rzná místa vhodná pro výlety, exkurze, dovolenou, apod. mluví o svých plánech do budoucnosti navrhuje, co by mohl dlat, kam by mohl jít apod., domlouvá se s ostatními umí vyjádit rzná asová období, která se týkají pítomnosti, blízké Obsah uiva Místa, kde lze trávit volný as nebo kam lze jet na výlety Slovesná vazba ir a + infinitiv asové údaje PT a TO Seberegulace, organizaní dovednosti a efektivní ešení problém 185

10 budoucnosti nebo plánované budoucnosti v telefonním rozhovoru vyjaduje možnost, pochybnost, lhostejnost nebo nejistotu týkající se njakého budoucího plánu dozví se zajímavé informace o Andaluzii vyjaduje, co ho pekvapilo popisuje, pro ho nco nudí nebo z eho má špatnou náladu ptá se ostatních a umí jednoduše poradit, co mže druhá osoba dlat tvoí pravidelné i nepravidelné asy píestí minulého vytvoí pedpítomný as v oznamovací vt, otázce a záporu používá pedpítomný as pro vyjádení toho, co práv udlal nebo ješt neudlal umí se omluvit, kvli tomu, že nco ješt neudlal a pijímá omluvu ostatních hovoí o tom, kam jel nebo kde byl v konkrétním asovém období v minulosti získá informace o nejznámjších dílech španlských a latinskoamerckých malí vyjaduje, jak se cítí a jakou má náladu projevuje zájem o ostatní, umí poradit nebo poskytnout komentá tvoí pravidelné i nepravidelné tvary jednoduchého minulého asu používá jednoduchý minulý as v oznamovacích vtách, otázkách a záporech ví, jaké asové výrazy použít u jednoduchého Telefonní fráze Zajímavá místa jižního Španlska - Andaluzie Vyjádení PEKVAPENÍ, ZOUFALSTVÍ, NUDY Píestí minulé Pedpítomný as 1.os.j.. jednoduchého minulého asu sloves estar, ir Španlské a latinskoamerické malíství POCITY A NÁLADY Jednoduchý minulý as asové výrazy Žijeme v Evrop Žijeme v Evrop Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti 186

11 minulého asu a asu pedpítomného; umí rozlišit použití tchto dvou as podle situace používá neuritá zájmena pro vyjádení neuritého nebo neexistujícího množství seznamuje se s melodiemi nkterých latinskoamerických tanc popisuje, jaké je aktuální poasí rozumí jednoduché pedpovdi poasí ptá se, jaké bude poasí a umí odpovdt ptá se na vci pomocí ukazovacích vcí, umí vci popsat nebo urit jejich polohu popisuje vlastnictví vcí porovnává a srovnává vci dozví se informace o poasí a klimatických podmínkách ve státech Jižní Ameriky umí pojmenovat ásti lidského tla a nkteré vnitní orgány mluví o svém zdraví pojmenuje nkolik nejastjších onemocnní poradí, co dlat v pípad nemoci vyjádí, že ho nco bolí tvoí tvary souminulého asu používá souminulý as v oznamovacích vtách, otázkách a záporech mluví o djích, které se opakovaly v minulosti / probíhaly v asových intervalech dozví se základní informace o hlavním mst Mexika Neuritá zájmena Latinskoamerická hudba KLIMA A POASÍ Slovesa llover, nevar Ukazovací zájmena Nesamostatná pivlastovací zájmena Stupování pídavných jmen Poasí a klimatické podmínky Jižní Ameriky LIDSKÉ TLO Nemoci, tlesný stav a léba Sloveso doler Souminulý as Msto Ciudad de México Globální problémy, jejich píiny a dsledky Seberegulac,e organizaní dovednosti a efektivní ešení problém Globalizaní a 187

12 pojmenuje nkolik sport hovoí o tom, kde lze sportovat vyjádí, že sám musí nco udlat nebo že je poteba nco udlat vyjádí zákaz nebo možnost; rozumí jednoduchým nápism, které nco zakazují nebo umožují mluví o tom, za jakých podmínek nco v budoucnosti udlá seznámí se s informacemi o instituci "Instituto Cervantes" a možnostech studia španlštiny, které nabízí kdekoliv ve svt vypráví o událostech ve vlastním život i život ostatních umí používat minulé asy, správn rozeznává jejich použití v pro rzné události, které se staly v minulosti mluví o tom, kdy se nkdo narodil nebo zemel umí povyprávt o ním život dozví se o nejdležitjších historických událostech ve Španlsku od roku 1975 Roník: 3. roník SPORTY A SPORTOVNÍ ZAÍZENÍ Vazba hay que + infinitivo Zvratné zájmeno se Podmínkové vty Španlština ve svt UDÁLOSTI V ŽIVOT Minulé asy opakování Jednoduchý minulý as sloves morir, nacer Dležité historické události Španlska od roku 1975 rozvojové procesy Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti Vzdlávání v Evrop a ve svt Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti Žijeme v Evrop Oekávané výstupy Žák umí napsat svj životopis rozumí položkám v dokumentech, které má vyplnit mluví o tom, co už njakou dobu trvá mluví o minulých událostech a správn Obsah uiva Osobní údaje ŽIVOTOPIS Dokumenty Slovesná vazba llevar + gerundium Minulé asy: pedpítomný as a jednoduchý minulý PT a TO Sociální komunikace 188

13 používá minulé asy rozpoznává dje ukonené v minulosti a dje, které z minulosti pokraují do pítomnosti dozví se zajímavé informace o souasných španlsky mluvících osobnostech, které se proslavily mluví o svých povahových vlastnostech popíše povahové vlastnosti ostatních umí pídavná jména, která popisují rzné povahové rysy pozná významový rozdíl pi použití sloves pomocí slovesa estar vyjaduje své pocity, náladu, zdravotní stav apod. pomocí slovesa ser charakterizuje osoby vyjaduje souhlas a nesouhlas s tím, co se bude dlat dozví se informace o klenotech UNESCO ve španlském mst Córdoba a hlavním mst Kuby La Habana popisuje rzné domácí práce vyjádí, kdo tyto práce u nj doma dlá hovoí o tom, co je poteba udlat umí vytvoit tvar subjuntivu pravidelných i nepravidelných sloves hovoí o tom, co je nebo není poteba, aby nkdo as Španlsky mluvící osobnosti ve Spojených státech amerických CHARAKTEROVÉ VLASTNOSTI Pídavná jména Slovesa ser/estar Pocity a nálady Jednoduchý budoucí as Svtové ddictví UNESCO ve španlsky mluvícím svt DOMÁCÍ PRÁCE Slovesné vazby hay que, hace falta + infinitiv Subjuntiv pít.asu vazby hace falta que no hace falta que MKV: Vztah k multilingvní situaci a ke spolupráci mezi lidmi z rzného kulturního prostedí Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti Žijeme v Evrop Morálka všedního dne 189

14 udlal; používá v tchto vtách subjuntiv zná slovní zásobu, která se týká postup pi vaení rzných jídel zopakuje tvary rozkazovacího zpsobu kladného umí vytvoit rozkazovací zpsob záporný a používá jej pi vykání a tykání rozumí postupm pípravy jídla v receptu a sám umí postup napsat používá rozkazovací zpsob pro rzné píkazy a naízení dozví se, jak se slaví (prvody, apod.) ptá se, jak se nkam dostane umí popsat cestu jak se nkdo nkam dostane, jak se jde apod. vyjádí vzdálenost a jak dlouho cesta trvá hovoí o tom, kam by rád jel navrhuje ostatním, kam by se mohlo jet a rozumí návrhm ostatních tvoí plusquamperfektum; používá pro dje minulé, které probhly ped jiným djem informace o cestování v minulosti a dnes seznámí se se stylem psaní novinových lánk zná pravidla pro tvoení nepímé ei, rozumí a sám tvoí parafrázuje to, co nkdo ekl umí požádat o njakou informace vyjádí, o co ho nkdo požádal nebo na co se ho zeptal dozví se, jaké jsou nejznámjší argentinské Kuchaské recepty postupy pi vaení Rozkazovací zpsob kladný a záporný Španlský svátek - Den tí král CESTOVÁNÍ Vyjádení pibližné vzdálenosti a doby Jednoduchý podmiovací zpsob Plusquamperfektum Cestování vera a dnes TISK NOVINY A ASOPISY Nepímá e; souslednost asová Nepímá e tázací vta Argentinský tisk Žijeme v Evrop Sociální komunikace Mediální produkty a jejich významy 190

15 noviny a asopisy strun mluví o svém zdravotním stavu doporuí ostatním, co by mli udlat pro své zdraví vyjaduje svá pání používá spojovací zpsob v pípad, že si peje, aby nkdo nco udlal umí vytvoit budoucí as složený a používá jej v oznamovacích vtách, otázkách a záporech používá budoucí as složený pi vyjádení domnnek je seznámen s nkolika radami, které se týkají zdravého životního stylu popisuje, kde a jak strávil poslední prázdniny nebo dovolenou rozumí popisu poznávacího zájezdu rozumí asové souslednosti dj používá asové vty pro vyjádení toho, kdy se nco stalo nebo se dje v pítomnosti používá cuando pro dje budoucí, které teprve nastanou hovoí o tom, co si peje nebo v co doufá dokáže vyjádit stížnost, rozhoení, nejistotu, údiv umí zareagovat, když si stžují ostatní srovnává možnosti cestování hovoí o pracovních podmínkách umí vyjádit, jak ohodnotit práci nkoho dokáže vytvoit z pídavného jména VÝRAZY SPOJENÉ SE ZDRAVÍM Vyjádení doporuení a pání Spojovací zpsob ve vtách vedlejších Budoucí as složený Rady pro zdravý život NA PRÁZDNINÁCH / DOVOLENÉ Vedlejší vty asové cuando+ indicativo/indefinido Cuando+ subjuntivo Vyjádení pání Stížnosti, projev údivu Možnosti cestování, typy turist PRÁCE, ZAMSTNÁNÍ Superlativ absolutní Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti Spolupráce a soutž Žijeme v Evrop Seberegulace, organizaní dovednosti a efektivní ešení 191

16 superlativ absolutní, chápe význam pojmu; vyjaduje velkou míru vlastnosti tvoí 2. a 3. stupe nepravidelných pídavných jmen srovnává pracovní podmínky rzných profesí tvoí vty s nevyjádeným podmtem diskutuje k tématu mužské a ženské práce, uplatnní rovných pracovních píležitostí Stupování pídavných jmen nepravidelné tvary Neosobní vyjadování zvratné zájmeno se Svt práce a ženy v práci problém Globální problémy, jejich píiny a dsledky Roník: 4. roník Oekávané výstupy Žák umí podrobn popsat, jak kdo vypadá, co má na sob a jaké má doplky zná vztažná zájmena a umí je použít v oznamovacích vtách, otázkách a záporech identifikuje osoby a vci pomocí vztažných zájmen vyjaduje své pedstavy, pání, oekávání neho, co je zatím neznámé používá subjuntiv pro vyjádení nejistoty, oekávání, údivu, pekvapení, radosti, smutku, lítosti, roztrpení, atd. tvoí subjuntiv složeného min.asu u pravidelných i nepravidelných sloves mluví o djích ukonených v nedávné minulosti, vyjádených ve vedlejší vt dozví se informace o nejdležitjších svátcích a slavnostech v Peru Obsah uiva Obleení, módní doplky, vzhled Vztažné vty Subjuntiv ve vztažných vtách Další použití subjuntivu Subjuntiv složeného minulého asu Svátky v Peru PT a TO Morálka všedního dne VMEGS 192

17 popisuje rzné opravy a úpravy, které se provádí v domech i bytech pojmenovává emeslnické práce tvoí subjuntiv imperfekta v oznamovacích vtách, otázkách a záporech používá nepímou e a hovoí o tom, co probíhalo nebo probhlo ve vzdálenjší minulosti rozumí rozdílu v použití tchto zájmen; používá je ve významu co nebo jaký, který tvoí otázky, ve kterých dává na výbr diskutuje o možnostech techniky a moderním bydlení a trendech rozumí otázkám prodavae v obchod umí si nakoupit zboží, ptá se na podrobnosti ptá se na zpsob platby, reaguje na otázky prodavae žádá o zabalení, vyzkoušení zboží apod. podstatná jména nahrazuje nepízvunými osobními zájmeny vyjaduje úelové vty, používá infinitiv pi shodných podmtech a subjuntiv, jsou-li podmty vty hlavní a vedlejší odlišné hovoí o cen nebo hodnot vcí a zboží dozví se informace o tom, jak Španlé nejastji nakupují vyjaduje, jaký má názor na ostatní umí poprosit o názor i radu, sám poradí pozná podmínku neuskutennou Pestavba domu opravy; emeslnické práce Subjuntiv imperfekta použití v nepímé ei Tázací zájmena qué/cuál Bydlení v budoucnosti PENÍZE, ZP SOB PLATBY Vyjádení zdvoilé žádosti, žádost o laskavost Postavení osobních zájmen nepízvuných Vyjadování úelu para + infinitiv para + subjuntiv Hodnocení vcí/zboží pomocí slovesa ser Spotebitelé ve Španlsku VZTAHY Vyjádení názoru, mínní Žádá o radu a radí Spolupráce a soutž Spolupráce a soutž Žijeme v Evrop Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti 193

18 v pítomnosti pomocí podmínkových souvtí radí ostatním co by udlal on na míst druhého rozlišuje shodné podmty ve vt hlavní a vedlejší a podmty rozdílné správn používá po slovese gustar tvar slovesa (infinitiv, subjuntiv) mluví o tom, co by rád udlal/dlal, kdyby dozví se informace o vzdlávacím systému ve Španlsku vyjaduje plány týkající se volného asu umí se domluvit na tom, že pjde koupit lístky na njaké vystoupení/pedstavení plánuje aktivity na víkend mluví o okolnostech, které jsou v rozporu se skuteností, používá pípustkové vty hovoí o pípadných obtížích, které mohou nastat v budoucnosti rozumí nabídce pomoci, sám ji nabízí vyjaduje, co chce/nechce udlat nebo co chce/nechce, aby nkdo udlal diskutuje o výhodách a nevýhodách nákupních a zábavních center rozumí pehledu televizních zpráv; má zbžnou pedstavu o hlavních událostech dokáže uspoádat své myšlenky a vytvoit argumentaci v mluveném i psaném projevu Podmínková souvtí Kdyby Vyjádení pání slovesem gustar v podmiovacím zpsobu Vzdlávací systém ve Španlsku Volný as; vystoupení, pedstavení Vedlejší vty pípustkové Nabídnutí pomoci Vyjádení zámru Nákupní a zábavní centra JAZYK MÉDIÍ Vzdlávání v Evrop a svt Morálka všedního dne Žijeme v Evrop Sociální komunikace MV: Média a mediální produkce 194

19 spojuje myšlenky a tvoí sluovací, vyluovací a odporovací souvtí rozezná druhy vedlejších vt, správn používá spojky rozumí rzným typm oslovení správn používá rzná oslovení pi formálním a neformálním spoleenském styku dozví se informace o nejznámjších španlských televizních stanicích a poadech pojmenovává etapy života a ví, jak vyjádit sled událostí popisuje nejdležitjší události ve svém život zná použití jednotlivých minulých as správn popisuje minulé události podle asové návaznosti umí rozlišit dj ukonený v minulosti a dj, který se v minulosti opakoval nap. vyjaduje, co díve dlával získá informace o významném kolumbijském spisovateli G.G. Márquezovi Roník: kvinta Spojovací výrazy Souvtí souadná Vedlejší vty Zdvoilá oslovení ŠPANLSKÉ TELEVIZNÍ POADY Bh života zážitky a zkušenosti Minulé asy ve španlštin: shrnutí a užití ve vyprávní Gabriel García Márquez kolumbijský nositel Nobelovy ceny za literaturu Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti Oekávané výstupy Žák umí pojmenovat ásti lidského tla a nkteré vnitní orgány mluví o svém zdraví pojmenuje nkolik nejastjších onemocnní poradí, co dlat v pípad nemoci vyjádí, že ho nco bolí tvoí tvary souminulého asu Obsah uiva LIDSKÉ TLO Nemoci, tlesný stav a léba Sloveso doler PT a TO Seberegulace, organizaní dovednosti a efektivní ešení problém 195

20 používá souminulý as v oznamovacích vtách, otázkách a záporech mluví o djích, které se opakovaly v minulosti / probíhaly v asových intervalech dozví se základní informace o hlavním mst Mexika pojmenuje nkolik sport hovoí o tom, kde lze sportovat vyjádí, že sám musí nco udlat nebo že je poteba nco udlat vyjádí zákaz nebo možnost; rozumí jednoduchým nápism, které nco zakazují nebo umožují mluví o tom, za jakých podmínek nco v budoucnosti udlá seznámí se s informacemi o instituci "Instituto Cervantes" a možnostech studia španlštiny, které nabízí kdekoliv ve svt vypráví o událostech ve vlastním život i život ostatních umí používat minulé asy, správn rozeznává jejich použití v pro rzné události, které se staly v minulosti mluví o tom, kdy se nkdo narodil nebo zemel umí povyprávt o ním život dozví se o nejdležitjších historických událostech ve Španlsku od roku 1975 umí napsat svj životopis rozumí položkám v dokumentech, které má vyplnit mluví o tom, co už njakou dobu trvá mluví o minulých Souminulý as Msto Ciudad de México SPORTY A SPORTOVNÍ ZAÍZENÍ Vazba hay que + infinitivo Zvratné zájmeno se Podmínkové vty Španlština ve svt UDÁLOSTI V ŽIVOT Minulé asy opakování Jednoduchý minulý as sloves morir, nacer Dležité historické události Španlska od roku 1975 Osobní údaje ŽIVOTOPIS Dokumenty Slovesná vazba llevar + gerundium Minulé asy: pedpítomný Globalizaní a rozvojové procesy Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti Vzdlávání v Evrop a ve svt Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti Žijeme v Evrop Sociální komunikace 196

21 událostech a správn používá minulé asy rozpoznává dje ukonené v minulosti a dje, které z minulosti pokraují do pítomnosti dozví se zajímavé informace o souasných španlsky mluvících osobnostech, které se proslavily mluví o svých povahových vlastnostech popíše povahové vlastnosti ostatních umí pídavná jména, která popisují rzné povahové rysy pozná významový rozdíl pi použití sloves pomocí slovesa estar vyjaduje své pocity, náladu, zdravotní stav apod. pomocí slovesa ser charakterizuje osoby vyjaduje souhlas a nesouhlas s tím, co se bude dlat dozví se informace o klenotech UNESCO ve španlském mst Córdoba a hlavním mst Kuby La Habana popisuje rzné domácí práce vyjádí, kdo tyto práce u nj doma dlá hovoí o tom, co je poteba udlat umí vytvoit tvar subjuntivu pravidelných i nepravidelných sloves hovoí o tom, co je nebo není poteba, aby nkdo udlal; používá v tchto vtách subjuntiv as a jednoduchý minulý as Španlsky mluvící osobnosti ve Spojených státech amerických CHARAKTEROVÉ VLASTNOSTI Pídavná jména Slovesa ser/estar Pocity a nálady Jednoduchý budoucí as Svtové ddictví UNESCO ve španlsky mluvícím svt DOMÁCÍ PRÁCE Slovesné vazby hay que, hace falta + infinitiv Subjuntiv pít.asu vazby hace falta que no hace falta que MKV: Vztah k multilingvní situaci a ke spolupráci mezi lidmi z rzného kulturního prostedí Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti Žijeme v Evrop Morálka všedního dne 197

22 zná slovní zásobu, která se týká postup pi vaení rzných jídel zopakuje tvary rozkazovacího zpsobu kladného umí vytvoit rozkazovací zpsob záporný a používá jej pi vykání a tykání rozumí postupm pípravy jídla v receptu a sám umí postup napsat používá rozkazovací zpsob pro rzné píkazy a naízení dozví se, jak se slaví (prvody, apod.) Roník: sexta Oekávané výstupy Žák ptá se, jak se nkam dostane umí popsat cestu jak se nkdo nkam dostane, jak se jde apod. vyjádí vzdálenost a jak dlouho cesta trvá hovoí o tom, kam by rád jel navrhuje ostatním, kam by se mohlo jet a rozumí návrhm ostatních tvoí plusquamperfektum; používá pro dje minulé, které probhly ped jiným djem informace o cestování v minulosti a dnes seznámí se se stylem psaní novinových lánk zná pravidla pro tvoení nepímé ei, rozumí a sám tvoí parafrázuje to, co nkdo ekl umí požádat o njakou informace Kuchaské recepty postupy pi vaení Rozkazovací zpsob kladný a záporný Španlský svátek - Den tí král Obsah uiva CESTOVÁNÍ Vyjádení pibližné vzdálenosti a doby Jednoduchý podmiovací zpsob Plusquamperfektum Cestování vera a dnes TISK NOVINY A ASOPISY Nepímá e; souslednost asová Nepímá e tázací vta Žijeme v Evrop PT a TO Sociální komunikace Mediální produkty a jejich významy 198

23 vyjádí, o co ho nkdo požádal nebo na co se ho zeptal dozví se, jaké jsou nejznámjší argentinské noviny a asopisy strun mluví o svém zdravotním stavu doporuí ostatním, co by mli udlat pro své zdraví vyjaduje svá pání používá spojovací zpsob v pípad, že si peje, aby nkdo nco udlal umí vytvoit budoucí as složený a používá jej v oznamovacích vtách, otázkách a záporech používá budoucí as složený pi vyjádení domnnek je seznámen s nkolika radami, které se týkají zdravého životního stylu popisuje, kde a jak strávil poslední prázdniny nebo dovolenou rozumí popisu poznávacího zájezdu rozumí asové souslednosti dj používá asové vty pro vyjádení toho, kdy se nco stalo nebo se dje v pítomnosti používá cuando pro dje budoucí, které teprve nastanou hovoí o tom, co si peje nebo v co doufá dokáže vyjádit stížnost, rozhoení, nejistotu, údiv umí zareagovat, když si stžují ostatní srovnává možnosti cestování Argentinský tisk VÝRAZY SPOJENÉ SE ZDRAVÍM Vyjádení doporuení a pání Spojovací zpsob ve vtách vedlejších Budoucí as složený Rady pro zdravý život NA PRÁZDNINÁCH / DOVOLENÉ Vedlejší vty asové cuando+ indicativo/indefinido Cuando+ subjuntivo Vyjádení pání Stížnosti, projev údivu Možnosti cestování, typy turist Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti Spolupráce a soutž Žijeme v Evrop 199

2. Cizí jazyk. Anglický jazyk

2. Cizí jazyk. Anglický jazyk 2. Cizí jazyk Anglický jazyk 47 Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Cizí jazyk Vyuovací pedmt: Anglický jazyk 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu a) Obsahové, asové a organizaní

Více

Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání

Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání Praha 2004 Autoi Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání VÚP Praha Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání zpracovali: Celková gesce pípravy

Více

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Pomůcka na pomoc učitelům (aktuální znění k 1. 9. 2010) Tento dokument neprošel jako celek v tomto znění schvalovacím řízením MŠMT Auto i Rámcový vzd

Více

Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté všeobecné studium

Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté všeobecné studium Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14 Školní vzdlávací program Osmileté všeobecné studium Školní vzdlávací program byl sestaven v rámci projektu ESF Pilot - G OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM (zpracováno

Více

1. eský jazyk a literatura

1. eský jazyk a literatura 1. eský jazyk a literatura 27 Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková Vzdlávací obor: eský jazyk a literatura Vyuovací pedmt: eský jazyk a literatura 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu a) Obsahové, asové

Více

6.2 Anglický jazyk. 6.2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6.2 Anglický jazyk. 6.2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6.2 Anglický jazyk 6.2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Anglický jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk a vznikl rozpracováním obsahu vzdělávací

Více

DCJ - Španělský jazyk pokrývá vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace a vychází ze vzdělávacího obsahu oboru Další cizí jazyk.

DCJ - Španělský jazyk pokrývá vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace a vychází ze vzdělávacího obsahu oboru Další cizí jazyk. 4.1.3 Německý jazyk a Španělský jazyk Žák si volí další cizí jazyk německý nebo španělský. 4.1.3.1 Německý jazyk* * přečíslení kapitoly v rámci Dodatku 1 k ŠVP 4.1.3.2 Španělský jazyk DCJ - Španělský jazyk

Více

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s.

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. 1 Školní vzdlávací program ŠVP zpracován podle RVP Vzdlávací program: Studijní forma vzdlání: Vytvoen pro stední odborné

Více

Přehled učiva. Český jazyk a komunikace. 1. Obecný cíl předmětu

Přehled učiva. Český jazyk a komunikace. 1. Obecný cíl předmětu Český jazyk a komunikace 1. Obecný cíl předmětu Vzdělávání v předmětu český jazyk a komunikace vychovává žáky ke sdělnému, kultivovanému jazykovému projevu a podílí se na rozvoji jejich duchovního života.

Více

Francouzský jazyk vyšší gymnázium

Francouzský jazyk vyšší gymnázium Francouzský jazyk vyšší gymnázium Obsahové vymezení Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávací oblasti Další cizí jazyk. Obsah výuky DCJ je na čtyřletém gymnáziu i na vyšším stupni víceletého

Více

4.1.6. Španělský jazyk (vzdělávací obor Další cizí jazyk)

4.1.6. Španělský jazyk (vzdělávací obor Další cizí jazyk) 4.1.6. Španělský jazyk (vzdělávací obor Další cizí jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Španělský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Je určen žákům prvního až

Více

Prevence školní neúspšnosti s využitím programu edukativn stimulaních skupin

Prevence školní neúspšnosti s využitím programu edukativn stimulaních skupin Prevence školní neúspšnosti s využitím programu edukativn stimulaních skupin Kolektiv autor pedagogové ZŠ Letovice, ZŠ a MŠ Ketín Financováno z projektu. CZ.01.07/1.2.09/01.0010 GG OP VK Jihomoravského

Více

Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené

Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav eského jazyka a teorie komunikace Bakaláská práce Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené Obor: eský jazyk v komunikaci neslyšících

Více

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník Ing. Lenka Blahová Bakaláská práce 2007 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více

Minimální preventivní program (vize 2007-2011)

Minimální preventivní program (vize 2007-2011) Minimální preventivní program (vize 2007-2011) Základní škola: ZŠ a MŠ Kollárova škola s rozšíenou výukou informatiky Motto: Cílem primární prevence je zvyšování odolnosti dtí a mládeže vi sociáln patologickým

Více

4. Základy spoleenských vd

4. Základy spoleenských vd 4. Základy spoleenských vd 255 Vzdlávací oblast: lovk a spolenost Vzdlávací obor: Obanský a spoleenskovdní základ Vzdlávací pedmt: Základy spoleenských vd 2. Charakteristika vyuovacích pedmt ( základní

Více

E t i c k é f ó r u m P r a h a TEMATICKÝ PLÁN ETICKÉ VÝCHOVY PRO 3. RONÍK GYMNÁZIA

E t i c k é f ó r u m P r a h a TEMATICKÝ PLÁN ETICKÉ VÝCHOVY PRO 3. RONÍK GYMNÁZIA E t i c k é f ó r u m P r a h a Závrená práce z etické výchovy TEMATICKÝ PLÁN ETICKÉ VÝCHOVY PRO 3. RONÍK GYMNÁZIA Hradec Králové, prosinec 2002 P. Mgr. Jií Pešek Prohlášení Prohlašuji, že jsem zadané

Více

MARARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY METODIKA ROZVOJE GRAFOMOTORIKY V PÍPRAVNÉM STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ

MARARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY METODIKA ROZVOJE GRAFOMOTORIKY V PÍPRAVNÉM STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ MARARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY METODIKA ROZVOJE GRAFOMOTORIKY V PÍPRAVNÉM STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ VEDOUCÍ PRÁCE: doc. PhDr. Jarmila Pipeková, Ph.D. VYPRACOVALA:

Více

Gymnázium Havlíčkův Brod

Gymnázium Havlíčkův Brod ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ denní forma vzdělávání Gymnázium Havlíčkův Brod Dignitatis memores ad optima intenti 1. Obsah: 1. Obsah:...2 2. Identifikační údaje...3 3. Průřezová

Více

Anglický jazyk vyšší gymnázium

Anglický jazyk vyšší gymnázium Anglický jazyk vyšší gymnázium Obsahové vymezení Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Anglický jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk. Cílem vzdělávání v Anglickém jazyce v této etapě je dosažení

Více

Volitelné pedmty píloha ŠVP

Volitelné pedmty píloha ŠVP Volitelné pedmty píloha ŠVP strana 1 Gymnázium, Brno, t. Kpt. Jaroše 14, Volitelné pedmty - píloha ŠVP Systém volitelných pedmt na vyšším gymnáziu Systém volitelných pedmt na vyšším gymnáziu matematická

Více

DCJ - Španělský jazyk pokrývá vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace a vychází ze vzdělávacího obsahu oboru Další cizí jazyk.

DCJ - Španělský jazyk pokrývá vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace a vychází ze vzdělávacího obsahu oboru Další cizí jazyk. 4.1.3 Německý jazyk a Španělský jazyk Žák si volí další cizí jazyk německý nebo španělský. 4.1.3.1 Německý jazyk* * přečíslení kapitoly v rámci Dodatku 1 k ŠVP 4.1.3.2 Španělský jazyk DCJ - Španělský jazyk

Více

Školní vzdělávací program Gymnázia Vysoké Mýto Příloha č. 3

Školní vzdělávací program Gymnázia Vysoké Mýto Příloha č. 3 Školní vzdělávací program Gymnázia Vysoké Mýto Příloha č. 3 Učební plán pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium + osnovy volitelných předmětů Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace

Více

3.2. Ročníkový učební plán

3.2. Ročníkový učební plán 3.2. Ročníkový učební plán Třídy s rozšířenou výukou cizích jazyků Vzdělávací oblasti (obory) 1. ročník (kvinta) 2. ročník (sexta) 3. ročník (septima) 4. ročník (oktáva) ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace

Více

5.6 U ební osnovy pro 6. 9. ro ník t ída s rozší enou výukou výtvarné výchovy

5.6 U ební osnovy pro 6. 9. ro ník t ída s rozší enou výukou výtvarné výchovy 5.6 U ební osnovy pro 6. 9. ro ník t ída s rozší enou výukou výtvarné výchovy eský jazyk Anglický jazyk Matematika Informa ní a komunika ní technologie jepis Výchova k ob anství Fyzika Chemie írodopis

Více

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět německý jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu oboru Další cizí jazyk. Při výuce německého jazyka se využívají znalosti z dalších vzdělávacích

Více

Soubor eduka ních materiál k vzd lávacímu programu BEZBARIÉROVÁ KOMUNIKACE S OSOBOU SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Soubor eduka ních materiál k vzd lávacímu programu BEZBARIÉROVÁ KOMUNIKACE S OSOBOU SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Soubor edukaních materiál k vzdlávacímu programu BEZBARIÉROVÁ KOMUNIKACE S OSOBOU SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Kolektiv autor projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0123 2012 Bezbariérová komunikace s osobou se zdravotním

Více

III.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro vyšší ročníky osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté

III.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro vyšší ročníky osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté III.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro vyšší ročníky osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté Platnost dokumentu od 1. 9. 2009 1 Obsah 1. Učební plán... 4 2. Začlenění průřezových

Více

Gymnázium, Hodonín, Legionářů 1

Gymnázium, Hodonín, Legionářů 1 Gymnázium, Hodonín, Legionářů 1 Školní vzdělávací program Všeobecné čtyřleté gymnázium a Všeobecné osmileté gymnázium vyšší stupeň Denní studium Zpracováno podle Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia

Více

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU 3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU 3. 1 Pojetí školního vzdlávacího programu Základní vzdlávání prochází zásadními zmnami. Každá škola získala více pedagogické autonomie s možností pizpsobení

Více