Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Další cizí jazyk Vyuovací pedmt: Španlský jazyk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Další cizí jazyk Vyuovací pedmt: Španlský jazyk"

Transkript

1 Španlský jazyk 177

2 Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Další cizí jazyk Vyuovací pedmt: Španlský jazyk 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu a) Obsahové, asové a organizaní vymezení pedmtu Vyuovací pedmt Španlský jazyk vychází ze vzdlávacího obsahu oboru Další cizí jazyk vzdlávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Do vyuovacího pedmtu jsou zaazena zejména prezová témata Osobnostní a sociální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova, Environmentální výchova a Mediální výchova. Vyuovací pedmt má asovou dotaci v 1. roníku 4 hodiny týdn a ve 2. až 4. roníku 3 hodiny týdn. V kvint až oktáv je asová dotace 3 hodiny týdn. Studenti jsou dleni na skupiny a vtšinou probíhá výuka jinde než v kmenové uebn. Zpravidla jedenkrát týdn probíhá výuka v jazykové uebn vybavené multimediální technikou a dalšími pomckami, výjimen pak v multimediální uebn. Ve vyuovacím pedmtu je používána frontální, kooperativní výuka a interaktivní výuka, které mají za cíl rozvíjet komunikaní schopnosti student. Ti získávají potebné vdomosti a dovednosti k osvojování cizího jazyka. Základní kurz Roník Hodinová dotace 1. roník a kvinta 4 2. roník a sexta 3 3. roník a septima 3 4. roník a oktáva 3 b) Zalenní tematických okruh prezových témat PREZOVÁ TÉMATA TEMATICKÝ CELEK RONÍK Osobnostní a sociální výchova Pozdravy a pedstavování Osobní údaje Dm Msto Potraviny, jídlo, nápoje Popis osoby, rodina Obleení, barvy, materiály Volnoasové aktivity Místa k trávení volného asu Pocity, nálady , kvinta 178

3 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Klima a poasí Lidské tlo Sporty a sportovní zaízení Události v život Charakterové vlastnosti Domácí práce Cestování Tisk Zdraví Na prázdninách, dovolené Práce, zamstnání Obleení, módní doplky, vzhled Pestavba domu Peníze, zpsob platby Vztahy Jazyk médií Bh života Odborní lékai, zdraví Život ve mst Profesní život, univerz. Studia Moderní závislosti Právo, spravedlonostkrádež Spoluzodpovdnost pi autonehod Životní prostedí Pocity, nálady Msta a kraje ve Španlsku Bydlení ve Španlsku Madrid Španlská a latinskoamerická jídla Svatby ve Španlsku Nákupní místa ve Španlsku Svátky a oslavy Andaluzie Špa. a latinskoamer. malíství Latinskoamerická hudba Poasí a klimatické podmínky Jižní Ameriky Ciudad de México Historické události Španlska Španlsky mluvící 2., kvinta 2., kvinta 3., kvinta 3., kvinta 3., sexta 3., sexta 3., sexta 3., sexta 3., sexta 4., sexta 4., sexta 4., sexta 4., septima 4., septima 4., septima septima septima septima oktáva oktáva oktáva oktáva oktáva , kvinta 2., kvinta 2., kvinta 3., kvinta 3., kvinta 3., sexta 4., sexta 4., septima 179

4 Multikulturní výchova osobnosti Ddictví UNESCO ve španlsky mluvícím svt Den Tí král Argentinský tisk Svátky v Peru Vzdlávací systém ve Španlsku Španlské televizní poady Gabriel García Márquez Odborní lékai, zdraví Život ve mst Studium na univerzit ve Španlsku Výhody a nevýhody internetu Pírodní katastrofy Humanitární pomoc Stav svobodný, ženatý nebo jiná možnost soužití? Pozdravy a pedstavování Svatby ve Španlsku Nákupní místa ve Španlsku Španlština ve svt Cestování vera a dnes Rady pro zdravý život Možnosti cestování, typy turist Svt práce a ženy v práci Bydlení v budoucnosti Spotebitelé ve Španlsku Nákupní a zábavní centra Odborní lékai, zdraví Španlsky mluvící lidé ve Spojených Státech Profil žadatele o práci Elektronická pošta Právo a spravedlnostkrádež idiský prkaz a bodový systém Humanitární pomoc Poezie Pabla Nerudy Partnerské vztahy Diskriminace žen v práci 4., septima 4., septima septima septima septima oktáva oktáva oktáva oktáva , kvinta 3., sexta 3., sexta 3., sexta 3., sexta 4., sexta 4., sexta 4., septima septima septima septima oktáva oktáva oktáva oktáva oktáva oktáva oktáva 180

5 Kompetence k uení c) Výchovné a vzdlávací strategie uitel prezentuje rzné zpsoby pístup ke studiu cizího jazyka a vede studenty k tomu, aby je využívali pedkládání dostatk informaních zdroj z uebnic používání vhodných uebních pomcek (slovníky, jazykové píruky, audiovizuální technika) Kompetence k ešení problém motivace studenta k samostatnému ešení problém zadávání úkol k posílení schopnosti studenta využívat vlastních zkušeností prací s texty, kterým ne vždy doslova rozumjí se studenti uí zacházet s nekompletními informacemi, jsou vedeni k nutnosti hledat souvislosti a smysl pedkládání modelových situací, které vedou studenta k nalezení ešení a s nimiž se student setkává v každodenním život (rozhovory v rzných kontextech, psaní zpráv a dopis i , poslech neznámých mluvích apod.) Kompetence komunikativní rozvoj dovedností spojené se tením, poslechem, mluvením a psaním je u student rozvíjen standardními metodami výuky cizího jazyka zaazení diskusních témat podpora student vyjadovat vlastní názor Kompetence sociální a personální zaazení párové a skupinové práce posilování sebedvry žáka a jeho samostatný rozvoj Kompetence obanské respektování vkové, intelektové, sociální a etnické zvláštnosti žáka Kompetence k podnikavosti podpora aktivního zapojení žák pi výuce 181

6 2. Vzdlávací obsah vyuovacího pedmtu Roník: 1. roník Oekávané výstupy Žák umí bžn používané pozdravy dokáže pedstavit sebe i ostatní mluví o své národnosti, pohlaví uvede, kde bydlí a co dlá; dokáže se zeptat ostatních na povolání rodi umí zjistit informace týkající se místa, asu, zpsobu, atd. umí správn používat intonaci; pozná rozdíl mezi tázací a oznamovací vtou správn používá interpunkní znaménka umí písmena abecedy; hláskuje své jméno a umí zapsat hláskované asuje správn slovesa a dokáže je použít v znamovacích vtách, otázce a záporu poskytuje osobní údaje a ptá se na údaje ostatních umí základní íslovky dokáže íct své telefonní íslo a zeptat se ostatních, umí ho také zapsat pojmenovává vci pomocí ukazovacích zájmen vyjádí vlastnictví vcí pomocí pivlastovacích zájmen rozumí rozdílu ve vyjádení jednotného a množného ísla a sám používá asuje pravidelná slovesa v pítomném ase a používá je v oznam. vtách, Obsah uiva POZDRAVY A PEDSTAVOVÁNÍ OSOBNÍ ÚDAJE národnost, pohlaví, profese Tázací zájmena Abeceda Pítomný as sloves ser, llamarse, trabajar, vivir OSOBNÍ ÚDAJE íslovky 0 9 Telefonní íslo Ukazovací zájmena Pivlastovací zájmena nesamostatná Množné íslo podstatných a pídavných jmen Pítomný as pravidelných sloves PT a TO poznávání a rozvoj vlastní osobnosti MKV: základní prolémy sociokulturních rozdíl poznávání a rozvoj vlasntí osobnosti 182

7 otázkách a záporech zná velká msta a kraje ve Španlsku umí popsat svj dm/byt, pojmenovává místnosti a nábytek popíše rozmístní místností, nábytku a pedmt ptá se na množství a odpovídá umí asovat nepravidelná slovesa a používá je v oznamovacích vtách, otázkách a záporech používá pídavná jména k popisu domu/bytu umí další základní íslovky umí vyjádit poadí vcí pomocí adových íslovek seznámí se s typy bydlení a dozvídá se rozdíly mezi dvma nejznámjšími tvrtmi v Madridu a Buenos Aires umí popsat základní místa ve mst umí vyjádit, kde se nachází ptá se, co ve mst je; umí urit, kde se co nachází žádá o popis cesty a sám umí vysvtlit, jak se dostat na urité místo popisuje typy dopravních prostedk a umí vyjádit, které sám používá rozumí dalším íslovkám,používá je a umí zapsat dozvídá se základní informace o hlavním mst Španlska umí pojmenovat základní skupiny potravin a vyjmenovává základní potraviny používá základní fráze k objednání jídla a pití v restauraci, ví, na co se ptá íšník a jak odpovdt Msta a kraje ve Španlsku Dm místnosti, nábytek a vci (pedmty) Urité leny Pedložky, které se pojí s místem encima de, debajo de, al lado de, a laizquierda/derecha de Tázací zájmeno cuánto Nepravidelná slovesa tener, poner, estar Pídavná jména íslovky adové íslovky Bydlení ve Španlsku a zemích Latinské Ameriky typy dom, nejznámjší mstské tvrti v Madridu a v Buenos Aires Msto budovy a základní místa ve mst Slovesa estar, hay rozdíly v použití Neurité leny Nepravidelná slovesa a slovesa se zmnou kmenové hlásky ir, dar, venir, seguir, cerrar íslovky Madrid POTRAVINY, JÍDLO, NÁPOJE Objednání jídla a pití v restauraci Žijeme v Evrop Globalizaní a rozvojové procesy Žijeme v Evrop Seberegulace, organizaní dovednosti a efektivní ešení problém Žijeme v Evrop Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti 183

8 pikazuje, co má kdo udlat používá slovesa v pítomném ase v oznamovacích vtách, otázkách a záporech umí vyjádit pání nebo potebu a ptá se na pání a poteby ostatních strun hovoí o tom, co má rád/co se mu líbí nebo co rád dlá dozví se, jaká jsou typická španlská a latinskoamerická jídla (paella, fabada, burritos, cebiche, guacamole, atd.) umí strun popsat fyzický vzhled a povahové vlastnosti osob vyjádí, kolik má let a ptá se ostatních pojmenovává leny rodiny popisuje denní program a innosti, které dlá sám nebo nkdo z rodiny používá zvratná slovesa v oznamovacích vtách, otázkách a záporech používá nepravidelná slovesa v oznamovacích vtách, otázkách a záporech dovídá se informace osvatebních obadech ve Španlsku umí pojmenovat základní druhy obleení popisuje barvy a materiály obleení vytvoí krátký rozhovor pi nákupu obleení, používá fráze, reaguje na otázky "prodavae" používá nepravidelná slovesa v oznamovacích vtách, otázkách a záporech vyjádí, co se mu víc líbí nebo emu dává pednost ptá se na cenu obleení Rozkazovací zpsob pravidelných a nepravidelných sloves tú/usted Nepravidelná slovesa querer, poder, hacer Koníky, záliby sloveso gustar Typická španlská a latinskoamerická jídla POPIS OSOBY Rodina Denní program/rutina (zvratná slovesa) Nepravidelná slovesa salir, volver, empezar, jugar Svatby ve Španlsku OBLEENÍ, BARVY A MATERIÁLY Zájmena ve 4. pád Nepravidelná slovesa saber, preferir Globální problémy, jejich píiny a dsledky Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti Žijeme v Evrop Seberegulace, organizaní dovednosti a efektivní ešení problém; Sociální komunikace 184

9 seznámí se s tím, jak vypadají tržnice a bleší trhy ve Španlsku, kdy a kde se poádají, který je nejznámjší apod. pojmenovává msíce v roce mluví o innostech, které dlá ve volném ase umí si domluvit s nkým sraz nebo schzku zdvoduje, pro nkam nemže pijít nebo nco nemže udlat vyjaduje, že nco musí udlat umí vyasovat slovesa se zmnou kmenové hlásky a používá v oznamovacích vtách, otázkách a záporech popisuje dj, který probíhá v daném okamžiku dozví se informace o nejznámjších svátcích a slavnostech ve Španlsku a zemích Latinské Ameriky (Svatý týden, las Fallas, Tanec létajících muž, Inty Raimy a další) Nákupní místa ve Španlsku tržnice a bleší trhy Msíce v roce VOLNOASOVÉ AKTIVITY Sloveso tener que Slovesa jugar, oír Slovesná vazba estar + gerundio Tradiní svátky a oslavy ve Španlsku a zemích Latinské Ameriky Žijeme v Evrop Morálka všedního dne Žijeme v Evrop Roník: 2. roník Oekávané výstupy Žák pojmenovává rzná místa vhodná pro výlety, exkurze, dovolenou, apod. mluví o svých plánech do budoucnosti navrhuje, co by mohl dlat, kam by mohl jít apod., domlouvá se s ostatními umí vyjádit rzná asová období, která se týkají pítomnosti, blízké Obsah uiva Místa, kde lze trávit volný as nebo kam lze jet na výlety Slovesná vazba ir a + infinitiv asové údaje PT a TO Seberegulace, organizaní dovednosti a efektivní ešení problém 185

10 budoucnosti nebo plánované budoucnosti v telefonním rozhovoru vyjaduje možnost, pochybnost, lhostejnost nebo nejistotu týkající se njakého budoucího plánu dozví se zajímavé informace o Andaluzii vyjaduje, co ho pekvapilo popisuje, pro ho nco nudí nebo z eho má špatnou náladu ptá se ostatních a umí jednoduše poradit, co mže druhá osoba dlat tvoí pravidelné i nepravidelné asy píestí minulého vytvoí pedpítomný as v oznamovací vt, otázce a záporu používá pedpítomný as pro vyjádení toho, co práv udlal nebo ješt neudlal umí se omluvit, kvli tomu, že nco ješt neudlal a pijímá omluvu ostatních hovoí o tom, kam jel nebo kde byl v konkrétním asovém období v minulosti získá informace o nejznámjších dílech španlských a latinskoamerckých malí vyjaduje, jak se cítí a jakou má náladu projevuje zájem o ostatní, umí poradit nebo poskytnout komentá tvoí pravidelné i nepravidelné tvary jednoduchého minulého asu používá jednoduchý minulý as v oznamovacích vtách, otázkách a záporech ví, jaké asové výrazy použít u jednoduchého Telefonní fráze Zajímavá místa jižního Španlska - Andaluzie Vyjádení PEKVAPENÍ, ZOUFALSTVÍ, NUDY Píestí minulé Pedpítomný as 1.os.j.. jednoduchého minulého asu sloves estar, ir Španlské a latinskoamerické malíství POCITY A NÁLADY Jednoduchý minulý as asové výrazy Žijeme v Evrop Žijeme v Evrop Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti 186

11 minulého asu a asu pedpítomného; umí rozlišit použití tchto dvou as podle situace používá neuritá zájmena pro vyjádení neuritého nebo neexistujícího množství seznamuje se s melodiemi nkterých latinskoamerických tanc popisuje, jaké je aktuální poasí rozumí jednoduché pedpovdi poasí ptá se, jaké bude poasí a umí odpovdt ptá se na vci pomocí ukazovacích vcí, umí vci popsat nebo urit jejich polohu popisuje vlastnictví vcí porovnává a srovnává vci dozví se informace o poasí a klimatických podmínkách ve státech Jižní Ameriky umí pojmenovat ásti lidského tla a nkteré vnitní orgány mluví o svém zdraví pojmenuje nkolik nejastjších onemocnní poradí, co dlat v pípad nemoci vyjádí, že ho nco bolí tvoí tvary souminulého asu používá souminulý as v oznamovacích vtách, otázkách a záporech mluví o djích, které se opakovaly v minulosti / probíhaly v asových intervalech dozví se základní informace o hlavním mst Mexika Neuritá zájmena Latinskoamerická hudba KLIMA A POASÍ Slovesa llover, nevar Ukazovací zájmena Nesamostatná pivlastovací zájmena Stupování pídavných jmen Poasí a klimatické podmínky Jižní Ameriky LIDSKÉ TLO Nemoci, tlesný stav a léba Sloveso doler Souminulý as Msto Ciudad de México Globální problémy, jejich píiny a dsledky Seberegulac,e organizaní dovednosti a efektivní ešení problém Globalizaní a 187

12 pojmenuje nkolik sport hovoí o tom, kde lze sportovat vyjádí, že sám musí nco udlat nebo že je poteba nco udlat vyjádí zákaz nebo možnost; rozumí jednoduchým nápism, které nco zakazují nebo umožují mluví o tom, za jakých podmínek nco v budoucnosti udlá seznámí se s informacemi o instituci "Instituto Cervantes" a možnostech studia španlštiny, které nabízí kdekoliv ve svt vypráví o událostech ve vlastním život i život ostatních umí používat minulé asy, správn rozeznává jejich použití v pro rzné události, které se staly v minulosti mluví o tom, kdy se nkdo narodil nebo zemel umí povyprávt o ním život dozví se o nejdležitjších historických událostech ve Španlsku od roku 1975 Roník: 3. roník SPORTY A SPORTOVNÍ ZAÍZENÍ Vazba hay que + infinitivo Zvratné zájmeno se Podmínkové vty Španlština ve svt UDÁLOSTI V ŽIVOT Minulé asy opakování Jednoduchý minulý as sloves morir, nacer Dležité historické události Španlska od roku 1975 rozvojové procesy Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti Vzdlávání v Evrop a ve svt Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti Žijeme v Evrop Oekávané výstupy Žák umí napsat svj životopis rozumí položkám v dokumentech, které má vyplnit mluví o tom, co už njakou dobu trvá mluví o minulých událostech a správn Obsah uiva Osobní údaje ŽIVOTOPIS Dokumenty Slovesná vazba llevar + gerundium Minulé asy: pedpítomný as a jednoduchý minulý PT a TO Sociální komunikace 188

13 používá minulé asy rozpoznává dje ukonené v minulosti a dje, které z minulosti pokraují do pítomnosti dozví se zajímavé informace o souasných španlsky mluvících osobnostech, které se proslavily mluví o svých povahových vlastnostech popíše povahové vlastnosti ostatních umí pídavná jména, která popisují rzné povahové rysy pozná významový rozdíl pi použití sloves pomocí slovesa estar vyjaduje své pocity, náladu, zdravotní stav apod. pomocí slovesa ser charakterizuje osoby vyjaduje souhlas a nesouhlas s tím, co se bude dlat dozví se informace o klenotech UNESCO ve španlském mst Córdoba a hlavním mst Kuby La Habana popisuje rzné domácí práce vyjádí, kdo tyto práce u nj doma dlá hovoí o tom, co je poteba udlat umí vytvoit tvar subjuntivu pravidelných i nepravidelných sloves hovoí o tom, co je nebo není poteba, aby nkdo as Španlsky mluvící osobnosti ve Spojených státech amerických CHARAKTEROVÉ VLASTNOSTI Pídavná jména Slovesa ser/estar Pocity a nálady Jednoduchý budoucí as Svtové ddictví UNESCO ve španlsky mluvícím svt DOMÁCÍ PRÁCE Slovesné vazby hay que, hace falta + infinitiv Subjuntiv pít.asu vazby hace falta que no hace falta que MKV: Vztah k multilingvní situaci a ke spolupráci mezi lidmi z rzného kulturního prostedí Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti Žijeme v Evrop Morálka všedního dne 189

14 udlal; používá v tchto vtách subjuntiv zná slovní zásobu, která se týká postup pi vaení rzných jídel zopakuje tvary rozkazovacího zpsobu kladného umí vytvoit rozkazovací zpsob záporný a používá jej pi vykání a tykání rozumí postupm pípravy jídla v receptu a sám umí postup napsat používá rozkazovací zpsob pro rzné píkazy a naízení dozví se, jak se slaví (prvody, apod.) ptá se, jak se nkam dostane umí popsat cestu jak se nkdo nkam dostane, jak se jde apod. vyjádí vzdálenost a jak dlouho cesta trvá hovoí o tom, kam by rád jel navrhuje ostatním, kam by se mohlo jet a rozumí návrhm ostatních tvoí plusquamperfektum; používá pro dje minulé, které probhly ped jiným djem informace o cestování v minulosti a dnes seznámí se se stylem psaní novinových lánk zná pravidla pro tvoení nepímé ei, rozumí a sám tvoí parafrázuje to, co nkdo ekl umí požádat o njakou informace vyjádí, o co ho nkdo požádal nebo na co se ho zeptal dozví se, jaké jsou nejznámjší argentinské Kuchaské recepty postupy pi vaení Rozkazovací zpsob kladný a záporný Španlský svátek - Den tí král CESTOVÁNÍ Vyjádení pibližné vzdálenosti a doby Jednoduchý podmiovací zpsob Plusquamperfektum Cestování vera a dnes TISK NOVINY A ASOPISY Nepímá e; souslednost asová Nepímá e tázací vta Argentinský tisk Žijeme v Evrop Sociální komunikace Mediální produkty a jejich významy 190

15 noviny a asopisy strun mluví o svém zdravotním stavu doporuí ostatním, co by mli udlat pro své zdraví vyjaduje svá pání používá spojovací zpsob v pípad, že si peje, aby nkdo nco udlal umí vytvoit budoucí as složený a používá jej v oznamovacích vtách, otázkách a záporech používá budoucí as složený pi vyjádení domnnek je seznámen s nkolika radami, které se týkají zdravého životního stylu popisuje, kde a jak strávil poslední prázdniny nebo dovolenou rozumí popisu poznávacího zájezdu rozumí asové souslednosti dj používá asové vty pro vyjádení toho, kdy se nco stalo nebo se dje v pítomnosti používá cuando pro dje budoucí, které teprve nastanou hovoí o tom, co si peje nebo v co doufá dokáže vyjádit stížnost, rozhoení, nejistotu, údiv umí zareagovat, když si stžují ostatní srovnává možnosti cestování hovoí o pracovních podmínkách umí vyjádit, jak ohodnotit práci nkoho dokáže vytvoit z pídavného jména VÝRAZY SPOJENÉ SE ZDRAVÍM Vyjádení doporuení a pání Spojovací zpsob ve vtách vedlejších Budoucí as složený Rady pro zdravý život NA PRÁZDNINÁCH / DOVOLENÉ Vedlejší vty asové cuando+ indicativo/indefinido Cuando+ subjuntivo Vyjádení pání Stížnosti, projev údivu Možnosti cestování, typy turist PRÁCE, ZAMSTNÁNÍ Superlativ absolutní Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti Spolupráce a soutž Žijeme v Evrop Seberegulace, organizaní dovednosti a efektivní ešení 191

16 superlativ absolutní, chápe význam pojmu; vyjaduje velkou míru vlastnosti tvoí 2. a 3. stupe nepravidelných pídavných jmen srovnává pracovní podmínky rzných profesí tvoí vty s nevyjádeným podmtem diskutuje k tématu mužské a ženské práce, uplatnní rovných pracovních píležitostí Stupování pídavných jmen nepravidelné tvary Neosobní vyjadování zvratné zájmeno se Svt práce a ženy v práci problém Globální problémy, jejich píiny a dsledky Roník: 4. roník Oekávané výstupy Žák umí podrobn popsat, jak kdo vypadá, co má na sob a jaké má doplky zná vztažná zájmena a umí je použít v oznamovacích vtách, otázkách a záporech identifikuje osoby a vci pomocí vztažných zájmen vyjaduje své pedstavy, pání, oekávání neho, co je zatím neznámé používá subjuntiv pro vyjádení nejistoty, oekávání, údivu, pekvapení, radosti, smutku, lítosti, roztrpení, atd. tvoí subjuntiv složeného min.asu u pravidelných i nepravidelných sloves mluví o djích ukonených v nedávné minulosti, vyjádených ve vedlejší vt dozví se informace o nejdležitjších svátcích a slavnostech v Peru Obsah uiva Obleení, módní doplky, vzhled Vztažné vty Subjuntiv ve vztažných vtách Další použití subjuntivu Subjuntiv složeného minulého asu Svátky v Peru PT a TO Morálka všedního dne VMEGS 192

17 popisuje rzné opravy a úpravy, které se provádí v domech i bytech pojmenovává emeslnické práce tvoí subjuntiv imperfekta v oznamovacích vtách, otázkách a záporech používá nepímou e a hovoí o tom, co probíhalo nebo probhlo ve vzdálenjší minulosti rozumí rozdílu v použití tchto zájmen; používá je ve významu co nebo jaký, který tvoí otázky, ve kterých dává na výbr diskutuje o možnostech techniky a moderním bydlení a trendech rozumí otázkám prodavae v obchod umí si nakoupit zboží, ptá se na podrobnosti ptá se na zpsob platby, reaguje na otázky prodavae žádá o zabalení, vyzkoušení zboží apod. podstatná jména nahrazuje nepízvunými osobními zájmeny vyjaduje úelové vty, používá infinitiv pi shodných podmtech a subjuntiv, jsou-li podmty vty hlavní a vedlejší odlišné hovoí o cen nebo hodnot vcí a zboží dozví se informace o tom, jak Španlé nejastji nakupují vyjaduje, jaký má názor na ostatní umí poprosit o názor i radu, sám poradí pozná podmínku neuskutennou Pestavba domu opravy; emeslnické práce Subjuntiv imperfekta použití v nepímé ei Tázací zájmena qué/cuál Bydlení v budoucnosti PENÍZE, ZP SOB PLATBY Vyjádení zdvoilé žádosti, žádost o laskavost Postavení osobních zájmen nepízvuných Vyjadování úelu para + infinitiv para + subjuntiv Hodnocení vcí/zboží pomocí slovesa ser Spotebitelé ve Španlsku VZTAHY Vyjádení názoru, mínní Žádá o radu a radí Spolupráce a soutž Spolupráce a soutž Žijeme v Evrop Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti 193

18 v pítomnosti pomocí podmínkových souvtí radí ostatním co by udlal on na míst druhého rozlišuje shodné podmty ve vt hlavní a vedlejší a podmty rozdílné správn používá po slovese gustar tvar slovesa (infinitiv, subjuntiv) mluví o tom, co by rád udlal/dlal, kdyby dozví se informace o vzdlávacím systému ve Španlsku vyjaduje plány týkající se volného asu umí se domluvit na tom, že pjde koupit lístky na njaké vystoupení/pedstavení plánuje aktivity na víkend mluví o okolnostech, které jsou v rozporu se skuteností, používá pípustkové vty hovoí o pípadných obtížích, které mohou nastat v budoucnosti rozumí nabídce pomoci, sám ji nabízí vyjaduje, co chce/nechce udlat nebo co chce/nechce, aby nkdo udlal diskutuje o výhodách a nevýhodách nákupních a zábavních center rozumí pehledu televizních zpráv; má zbžnou pedstavu o hlavních událostech dokáže uspoádat své myšlenky a vytvoit argumentaci v mluveném i psaném projevu Podmínková souvtí Kdyby Vyjádení pání slovesem gustar v podmiovacím zpsobu Vzdlávací systém ve Španlsku Volný as; vystoupení, pedstavení Vedlejší vty pípustkové Nabídnutí pomoci Vyjádení zámru Nákupní a zábavní centra JAZYK MÉDIÍ Vzdlávání v Evrop a svt Morálka všedního dne Žijeme v Evrop Sociální komunikace MV: Média a mediální produkce 194

19 spojuje myšlenky a tvoí sluovací, vyluovací a odporovací souvtí rozezná druhy vedlejších vt, správn používá spojky rozumí rzným typm oslovení správn používá rzná oslovení pi formálním a neformálním spoleenském styku dozví se informace o nejznámjších španlských televizních stanicích a poadech pojmenovává etapy života a ví, jak vyjádit sled událostí popisuje nejdležitjší události ve svém život zná použití jednotlivých minulých as správn popisuje minulé události podle asové návaznosti umí rozlišit dj ukonený v minulosti a dj, který se v minulosti opakoval nap. vyjaduje, co díve dlával získá informace o významném kolumbijském spisovateli G.G. Márquezovi Roník: kvinta Spojovací výrazy Souvtí souadná Vedlejší vty Zdvoilá oslovení ŠPANLSKÉ TELEVIZNÍ POADY Bh života zážitky a zkušenosti Minulé asy ve španlštin: shrnutí a užití ve vyprávní Gabriel García Márquez kolumbijský nositel Nobelovy ceny za literaturu Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti Oekávané výstupy Žák umí pojmenovat ásti lidského tla a nkteré vnitní orgány mluví o svém zdraví pojmenuje nkolik nejastjších onemocnní poradí, co dlat v pípad nemoci vyjádí, že ho nco bolí tvoí tvary souminulého asu Obsah uiva LIDSKÉ TLO Nemoci, tlesný stav a léba Sloveso doler PT a TO Seberegulace, organizaní dovednosti a efektivní ešení problém 195

20 používá souminulý as v oznamovacích vtách, otázkách a záporech mluví o djích, které se opakovaly v minulosti / probíhaly v asových intervalech dozví se základní informace o hlavním mst Mexika pojmenuje nkolik sport hovoí o tom, kde lze sportovat vyjádí, že sám musí nco udlat nebo že je poteba nco udlat vyjádí zákaz nebo možnost; rozumí jednoduchým nápism, které nco zakazují nebo umožují mluví o tom, za jakých podmínek nco v budoucnosti udlá seznámí se s informacemi o instituci "Instituto Cervantes" a možnostech studia španlštiny, které nabízí kdekoliv ve svt vypráví o událostech ve vlastním život i život ostatních umí používat minulé asy, správn rozeznává jejich použití v pro rzné události, které se staly v minulosti mluví o tom, kdy se nkdo narodil nebo zemel umí povyprávt o ním život dozví se o nejdležitjších historických událostech ve Španlsku od roku 1975 umí napsat svj životopis rozumí položkám v dokumentech, které má vyplnit mluví o tom, co už njakou dobu trvá mluví o minulých Souminulý as Msto Ciudad de México SPORTY A SPORTOVNÍ ZAÍZENÍ Vazba hay que + infinitivo Zvratné zájmeno se Podmínkové vty Španlština ve svt UDÁLOSTI V ŽIVOT Minulé asy opakování Jednoduchý minulý as sloves morir, nacer Dležité historické události Španlska od roku 1975 Osobní údaje ŽIVOTOPIS Dokumenty Slovesná vazba llevar + gerundium Minulé asy: pedpítomný Globalizaní a rozvojové procesy Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti Vzdlávání v Evrop a ve svt Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti Žijeme v Evrop Sociální komunikace 196

21 událostech a správn používá minulé asy rozpoznává dje ukonené v minulosti a dje, které z minulosti pokraují do pítomnosti dozví se zajímavé informace o souasných španlsky mluvících osobnostech, které se proslavily mluví o svých povahových vlastnostech popíše povahové vlastnosti ostatních umí pídavná jména, která popisují rzné povahové rysy pozná významový rozdíl pi použití sloves pomocí slovesa estar vyjaduje své pocity, náladu, zdravotní stav apod. pomocí slovesa ser charakterizuje osoby vyjaduje souhlas a nesouhlas s tím, co se bude dlat dozví se informace o klenotech UNESCO ve španlském mst Córdoba a hlavním mst Kuby La Habana popisuje rzné domácí práce vyjádí, kdo tyto práce u nj doma dlá hovoí o tom, co je poteba udlat umí vytvoit tvar subjuntivu pravidelných i nepravidelných sloves hovoí o tom, co je nebo není poteba, aby nkdo udlal; používá v tchto vtách subjuntiv as a jednoduchý minulý as Španlsky mluvící osobnosti ve Spojených státech amerických CHARAKTEROVÉ VLASTNOSTI Pídavná jména Slovesa ser/estar Pocity a nálady Jednoduchý budoucí as Svtové ddictví UNESCO ve španlsky mluvícím svt DOMÁCÍ PRÁCE Slovesné vazby hay que, hace falta + infinitiv Subjuntiv pít.asu vazby hace falta que no hace falta que MKV: Vztah k multilingvní situaci a ke spolupráci mezi lidmi z rzného kulturního prostedí Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti Žijeme v Evrop Morálka všedního dne 197

22 zná slovní zásobu, která se týká postup pi vaení rzných jídel zopakuje tvary rozkazovacího zpsobu kladného umí vytvoit rozkazovací zpsob záporný a používá jej pi vykání a tykání rozumí postupm pípravy jídla v receptu a sám umí postup napsat používá rozkazovací zpsob pro rzné píkazy a naízení dozví se, jak se slaví (prvody, apod.) Roník: sexta Oekávané výstupy Žák ptá se, jak se nkam dostane umí popsat cestu jak se nkdo nkam dostane, jak se jde apod. vyjádí vzdálenost a jak dlouho cesta trvá hovoí o tom, kam by rád jel navrhuje ostatním, kam by se mohlo jet a rozumí návrhm ostatních tvoí plusquamperfektum; používá pro dje minulé, které probhly ped jiným djem informace o cestování v minulosti a dnes seznámí se se stylem psaní novinových lánk zná pravidla pro tvoení nepímé ei, rozumí a sám tvoí parafrázuje to, co nkdo ekl umí požádat o njakou informace Kuchaské recepty postupy pi vaení Rozkazovací zpsob kladný a záporný Španlský svátek - Den tí král Obsah uiva CESTOVÁNÍ Vyjádení pibližné vzdálenosti a doby Jednoduchý podmiovací zpsob Plusquamperfektum Cestování vera a dnes TISK NOVINY A ASOPISY Nepímá e; souslednost asová Nepímá e tázací vta Žijeme v Evrop PT a TO Sociální komunikace Mediální produkty a jejich významy 198

23 vyjádí, o co ho nkdo požádal nebo na co se ho zeptal dozví se, jaké jsou nejznámjší argentinské noviny a asopisy strun mluví o svém zdravotním stavu doporuí ostatním, co by mli udlat pro své zdraví vyjaduje svá pání používá spojovací zpsob v pípad, že si peje, aby nkdo nco udlal umí vytvoit budoucí as složený a používá jej v oznamovacích vtách, otázkách a záporech používá budoucí as složený pi vyjádení domnnek je seznámen s nkolika radami, které se týkají zdravého životního stylu popisuje, kde a jak strávil poslední prázdniny nebo dovolenou rozumí popisu poznávacího zájezdu rozumí asové souslednosti dj používá asové vty pro vyjádení toho, kdy se nco stalo nebo se dje v pítomnosti používá cuando pro dje budoucí, které teprve nastanou hovoí o tom, co si peje nebo v co doufá dokáže vyjádit stížnost, rozhoení, nejistotu, údiv umí zareagovat, když si stžují ostatní srovnává možnosti cestování Argentinský tisk VÝRAZY SPOJENÉ SE ZDRAVÍM Vyjádení doporuení a pání Spojovací zpsob ve vtách vedlejších Budoucí as složený Rady pro zdravý život NA PRÁZDNINÁCH / DOVOLENÉ Vedlejší vty asové cuando+ indicativo/indefinido Cuando+ subjuntivo Vyjádení pání Stížnosti, projev údivu Možnosti cestování, typy turist Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti Spolupráce a soutž Žijeme v Evrop 199

ESKÝ JAZYK A LITERATURA

ESKÝ JAZYK A LITERATURA ESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PEDMTU 1. Obsahové vymezení Realizuje obsah vzdlávacího oboru eský jazyk a literatura RVP GV. Zaujímá dležité postavení ve výchovn vzdlávacím procesu. Je to povinný

Více

Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Latina Vyuovací pedmt: Latina

Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Latina Vyuovací pedmt: Latina Latina 244 Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Latina Vyuovací pedmt: Latina 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu a) Obsahové, asové a organizaní vymezení pedmtu Pedmt Latina

Více

Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Další cizí jazyk Vyuovací pedmt: Nmecký jazyk

Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Další cizí jazyk Vyuovací pedmt: Nmecký jazyk Nmecký jazyk 130 Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Další cizí jazyk Vyuovací pedmt: Nmecký jazyk 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu a) Obsahové, asové a organizaní vymezení

Více

Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, mezipedmtové vztahy apod.)

Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, mezipedmtové vztahy apod.) Vzdlávací obsah vyuovacího pedmtu anglický jazyk pro 1. stupe: 3. roník Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, rozumí jednoduchým pokynm a vtám, adekvátn na n reaguje pochopí

Více

Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Další cizí jazyk Vyuovací pedmt: Ruský jazyk

Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Další cizí jazyk Vyuovací pedmt: Ruský jazyk Ruský jazyk 223 Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Další cizí jazyk Vyuovací pedmt: Ruský jazyk 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu a) Obsahové asové a organizaní vymezení pedmtu

Více

2. Cizí jazyk. Anglický jazyk

2. Cizí jazyk. Anglický jazyk 2. Cizí jazyk Anglický jazyk 47 Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Cizí jazyk Vyuovací pedmt: Anglický jazyk 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu a) Obsahové, asové a organizaní

Více

Tematický plán uiva z eského jazyka pro 6. roník na školní rok 2011 2012. Mluvnice

Tematický plán uiva z eského jazyka pro 6. roník na školní rok 2011 2012. Mluvnice Tematický plán uiva z eského jazyka pro 6. roník na školní rok 2011 2012 Mluvnice Msíc: Záí Uivo: Jazyk a jeho útvary Náeí a nadnáení útvary Spisovný jazyk Jazykové píruky Zvuková stránka jazyka Hláskosloví

Více

Roní plán pro 1.roník

Roní plán pro 1.roník Roní plán pro 1.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Cizí jazyk Vyuovací pedmt: Nmecký jazyk

Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Cizí jazyk Vyuovací pedmt: Nmecký jazyk Nmecký jazyk 86 Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Cizí jazyk Vyuovací pedmt: Nmecký jazyk 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu a) Obsahové, asové a organizaní vymezení pedmtu

Více

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace CHARAKTERISTIKA VYUOVACÍHO PEDMTU Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace 1. Obsahové, asové a organizaní vymezení Obsahové vymezení rozvíjení kultivovaného písemného a ústního projevu

Více

3. Další cizí jazyk. Anglický jazyk

3. Další cizí jazyk. Anglický jazyk 3. Další cizí jazyk Anglický jazyk 109 Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Další cizí jazyk Vyuovací pedmt: Anglický jazyk 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu a) Obsahové, asové

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM žák Anglický jazyk 3. období 6. ročník Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice

Více

16. Výtvarná výchova

16. Výtvarná výchova 16. Výtvarná výchova 505 Vzdlávací oblast: Umní a kultura Vzdlávací obor: Výtvarná výchova Vyuovací pedmt: Výtvarná výchova 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu a) Obsahové, asové a organizaní vymezení

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

Dodatek č. 1. 5.18 Španělský jazyk. Učební osnovy. 5.18.1 Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

Dodatek č. 1. 5.18 Španělský jazyk. Učební osnovy. 5.18.1 Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení GYMNÁZIUM FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Dodatek č. 1 Učební osnovy 5.18 Španělský jazyk 5.18.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení ročník 1.

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

Tematický plán uiva z eského jazyka a literatury pro 8. roník na školní rok 2011 2012. Mluvnice

Tematický plán uiva z eského jazyka a literatury pro 8. roník na školní rok 2011 2012. Mluvnice Tematický plán uiva z eského jazyka a literatury pro 8. roník na školní rok 2011 2012 Msíc: Záí Mluvnice Úvod do uiva Opakování uiva 7. roníku Obohacování slovní zásoby Nauka o tvoení slov Zptná vazba:

Více

Roní plán pro 2.roník

Roní plán pro 2.roník Roní plán pro 2.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

Volitelný španělský jazyk

Volitelný španělský jazyk školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Volitelný španělský jazyk PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

ZEM PIS ZEM PIS PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY. Struktura vyu ovací hodiny. Záznamový Záznamový arch

ZEM PIS ZEM PIS PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY. Struktura vyu ovací hodiny. Záznamový Záznamový arch PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY ZEMPIS ZEMPIS Struktura vyuovací hodiny Plán Struktura vyuovací vyuovací hodiny hodiny Plán Metodický vyuovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list arch aplikace

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK Struktura vyuovací hodiny Plán Struktura vyuovací vyuovací hodiny hodiny Plán Metodický vyuovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik:

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/, mluveného

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

MATEMATIKA MATEMATIKA

MATEMATIKA MATEMATIKA PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY MATEMATIKA MATEMATIKA Struktura vyuovací hodiny Metodický Struktura vyuovací list aplikace hodiny Ukázková Metodický hodina list aplikace materiál Záznamový Ukázková

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/,

Více

Tematický plán uiva z eského jazyka a literatury pro 7. roník na školní rok 2011 2012. Mluvnice

Tematický plán uiva z eského jazyka a literatury pro 7. roník na školní rok 2011 2012. Mluvnice Tematický plán uiva z eského jazyka a literatury pro 7. roník na školní rok 2011 2012 Mluvnice Msíc: Záí Opakování 6. roníku Tvarosloví Co už umíme z tvarosloví Zájmeno jenž Zptná vazba: písemná práce:

Více

Další cizí jazyk. Ruský jazyk. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 7. 9.

Další cizí jazyk. Ruský jazyk. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 7. 9. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Ruský jazyk 7. 9. ročník 2 hodiny týdně třídy, jazykové učebny, počítačová učebna dělení žáků

Více

Francouzský jazyk. Náměty jeu de role skupinová práce jazykové hry domácí úkoly práce s časopisy

Francouzský jazyk. Náměty jeu de role skupinová práce jazykové hry domácí úkoly práce s časopisy Francouzský jazyk ročník TÉMA VÝSTUP G5 Tematické okruhy rodina škola místo, kde žije bydlení volný čas a zájmová činnost jídlo oblékání nákupy některé svátky, tradice příroda cizí země omluva a reakce

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně)

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 7. Poznámky: Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) ŽÁK: umí, rozumí a ovládá slovní zásobu každého tématu je schopen samostatně vytvořit složitější

Více

příloha č. 4 nepovinné předměty školní rok: 2015/2016 RUSKÝ JAZYK

příloha č. 4 nepovinné předměty školní rok: 2015/2016 RUSKÝ JAZYK Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328 příloha č. 4 nepovinné předměty školní rok: 2015/2016 RUSKÝ JAZYK Charakteristika předmětu: RUSKÝ JAZYK ve vyšším stupni osmiletého studia Obsah

Více

4.1.6. Španělský jazyk (vzdělávací obor Další cizí jazyk)

4.1.6. Španělský jazyk (vzdělávací obor Další cizí jazyk) 4.1.6. Španělský jazyk (vzdělávací obor Další cizí jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Španělský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Je určen žákům prvního až

Více

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 4 Konverzace v anglickém jazyce Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni jsou 3 hodiny. Charakteristika:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Anglický jazyk 3. období 8. ročník učebnice Project 3 třetí edice - pracovní sešit Project 3 třetí edice Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - pozdraví a představí se - rozliší a označí základní barvy - pojmenuje členy rodiny - uvede základní části domu - pojmenuje základní školní pomůcky - pojmenuje některé oblíbené sporty - popíše

Více

Dodatek. Učební osnovy. 5.18 Španělský jazyk GYMNÁZIUM FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Dodatek. Učební osnovy. 5.18 Španělský jazyk GYMNÁZIUM FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIUM FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Dodatek Učební osnovy 5.18 Španělský jazyk 5.18.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3./1.

Více

U ební plán: Tabulace u ebního plánu pro 1. stupe : Poznámka:

U ební plán: Tabulace u ebního plánu pro 1. stupe : Poznámka: Uební plán: Tabulace uebního plánu pro 1. stupe: roník 1 2 3 4 5 celkem v RVP Jazyk a jazyková komunikace eský jazyk 9 10 9 8 8 44 35 Anglický jazyk 0 0 3 3 3 9 9 Matematika a její aplikace Matematika

Více

Konverzace ve francouzském jazyce

Konverzace ve francouzském jazyce školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

Anglický jazyk vyšší úroveň. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh:

Anglický jazyk vyšší úroveň. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: Anglický jazyk vyšší úroveň obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: poslech (s výběrem odpovědí, dichotomické pravda vs nepravda, se stručnou odpovědí, přiřazovací) čtení (s výběrem

Více

Anglický jazyk. Anglický jazyk. žák: TÉMATA. Fonetika: abeceda, výslovnost odlišných hlásek, zvuková podoba slova a její zvláštnosti

Anglický jazyk. Anglický jazyk. žák: TÉMATA. Fonetika: abeceda, výslovnost odlišných hlásek, zvuková podoba slova a její zvláštnosti Prima jednoduše mluví o sobě Slovní zásoba: elementární slovní 1 B/ 26, 27, 29, 30 tvoří jednoduché otázky a aktivně je používá zásoba pro zvolené tematické okruhy odpovídá na jednoduché otázky obsahující

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.3.6. Španělský jazyk

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.3.6. Španělský jazyk 4.3.6. Španělský jazyk Předmět španělský jazyk naplňuje očekávané vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu. Je realizován od tercie do oktávy s tříhodinovou týdenní dotací, v

Více

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.6. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Další cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk je součástí

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky:

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky: Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky: ŽÁK: umí, rozumí a ovládá slovní zásobu každého tématu je schopen samostatně vytvořit jednoduché

Více

6.4 Francouzský jazyk

6.4 Francouzský jazyk 6.4 Francouzský jazyk 6.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a patří do vzdělávací oblasti

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící.

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. V charakteristice předmětů je uvedena informace o očekávaných výstupech, barevné

Více

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje Anglický jazyk 6. ročník Čte nahlas plynule a foneticky GB, USA, AUSTRALIE OSV správně texty přiměřeného rozsahu důležité zeměpisné údaje EGS MDV MKV Rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích, v textech

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Německý jazyk Obory nástavbového

Více

Doplnění charakteristiky a osnov předmětu Ruský jazyk Úprava učebního plánu

Doplnění charakteristiky a osnov předmětu Ruský jazyk Úprava učebního plánu Dodatek č.2 k IV.dílu ŠVP Doplnění charakteristiky a osnov předmětu Ruský jazyk Úprava učebního plánu 1 Platnost dokumentu : Dodatek Školního vzdělávacího programu Gymnázia a SOŠ ekonomické Sedlčany byl

Více

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů NĚMČINA Gymnázium PORG Libeň Němčinu vyučujeme na PORGu Libeň od primy 1 do oktávy jako druhý cizí jazyk. Kromě němčiny vyučujeme jako druhý cizí jazyk také francouzštinu. V průběhu studia jsou studenti

Více

Gymnázium Rumburk, vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium, kvinta a 1. ročník, oktáva a 4. ročník, Další cizí jazyk/němčina

Gymnázium Rumburk, vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium, kvinta a 1. ročník, oktáva a 4. ročník, Další cizí jazyk/němčina Gymnázium Rumburk, vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium, kvinta a 1. ročník, oktáva a 4. ročník, Další cizí jazyk/němčina Předmět: Německý jazyk Stupeň gymnázia: vyšší stupeň osmiletého

Více

Volitelný francouzský jazyk

Volitelný francouzský jazyk školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Volitelný francouzský jazyk PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého

Více

Vzdělávací obor Německý jazyk

Vzdělávací obor Německý jazyk 7. ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičeni) obor navázání na již zvládnuté 1. POSLECH S Kompetence komunikativní Témata: POROZUMĚNÍM Žák rozumí jednoduchým otázkám

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

Ročník VI. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy

Ročník VI. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy Opakování IX. Přítomný čas prostý a průběhový Rozhovor, popis činností, porozumění textu Základní a řadové číslovky Práce s učebnicí Zájmena Práce s textem, dramatizace Slovní zásoba Hry, soutěže, práce

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.3.5. Ruský jazyk

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.3.5. Ruský jazyk 4.3.5. Ruský jazyk Vyučovací předmět Ruský jazyk vychází z obsahu vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Cílem předmětu je získat zájem studentů o studium tohoto jazyka, rozšířit a prohloubit

Více

6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk

6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk 6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk Obecné cíle výuky ruského jazyka Předmět ruský jazyk a jeho výuka je koncipována tak, aby žáky vedla k osvojení cizího jazyka. Jeho hlavním cílem je postupné

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ANGLICKÁ KONVERZACE 7. a 8. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk, který ţákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení

Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět Německý jazyk se nabízí jako volitelný v 7. 9. ročníku s časovou dotací 2 hodiny týdně. Je vyučován ve

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je koncipován

Více

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5.1.3 Anglický jazyk upevňování cizího jazyka Charakteristika předmětu - vychází z předmětu Anglický jazyk - výuka žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - časová dotace 2 hodiny týdně - vyučuje se

Více

Anglický jazyk základní úroveň obtížnosti. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh:

Anglický jazyk základní úroveň obtížnosti. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: Anglický jazyk základní úroveň obtížnosti obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: poslech (s výběrem odpovědí, dichotomické pravda vs nepravda, se stručnou odpovědí, přiřazovací)

Více

Francouzský jazyk 149

Francouzský jazyk 149 Francouzský jazyk 149 Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Cizí jazyk Vyuovací pedmt: Francouzský jazyk 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu a) Obsahové, asové a organizaní vymezení

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk 3. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové učebny, počítačová učebna

Více

5.23 Učební osnovy: Seminář z německého jazyka

5.23 Učební osnovy: Seminář z německého jazyka Zpracování osnov předmětu Seminář z německého jazyka koordinovala Mgr. Zuzana Böhmová. Časová dotace: Vyšší gymnázium: 5.N 2 hodiny 3.V 2 hodiny 6.N 2 hodiny 4.V 2 hodiny Celková dotace: vyššího gymnázia

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor: Cizí jazyk Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Více

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 4.9.40. Psychologie Dvouletý volitelný předmět PSYCHOLOGIE (pro 3. ročník, septima) navazuje na základní okruhy probírané v hodinách ZSV. Zaměřuje se na rozšíření poznatků jak teoretických psychologických

Více

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk 4 UČEBNÍ OSNOVY NIŽŠÍHO STUPNĚ GYMNÁZIA 4.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACI 4.1.2 Cizí jazyk - Anglický jazyk 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Anglický jazyk 3 3 3 3 Realizuje obsah vzdělávacího

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Výstup Rozumí obsahu jednoduché promluvy a dialogům k daným tematickým okruhům Čte s porozuměním krátké texty s

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy smovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je urený pro dti 1. stupn. Školní družina pi FZŠ Brdikova má

Více

DCJ - Španělský jazyk pokrývá vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace a vychází ze vzdělávacího obsahu oboru Další cizí jazyk.

DCJ - Španělský jazyk pokrývá vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace a vychází ze vzdělávacího obsahu oboru Další cizí jazyk. 4.1.3 Německý jazyk a Španělský jazyk Žák si volí další cizí jazyk německý nebo španělský. 4.1.3.1 Německý jazyk* * přečíslení kapitoly v rámci Dodatku 1 k ŠVP 4.1.3.2 Španělský jazyk DCJ - Španělský jazyk

Více

Cizí jazyk. Předmět: Anglický jazyk

Cizí jazyk. Předmět: Anglický jazyk Cizí jazyk Předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Konkrétním cílem výuky anglického jazyka je poskytnout žákům nástroj komunikace při kontaktu s lidmi z různých částí světa. Prioritou

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Německý jazyk je vyučovací předmět, který reprezentuje jeden

Více

DCJ - Španělský jazyk pokrývá vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace a vychází ze vzdělávacího obsahu oboru Další cizí jazyk.

DCJ - Španělský jazyk pokrývá vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace a vychází ze vzdělávacího obsahu oboru Další cizí jazyk. 4.1.3 Německý jazyk a Španělský jazyk Žák si volí další cizí jazyk německý nebo španělský. 4.1.3.1 Německý jazyk* * přečíslení kapitoly v rámci Dodatku 1 k ŠVP 4.1.3.2 Španělský jazyk DCJ - Španělský jazyk

Více

Německý jazyk - druhý cizí jazyk

Německý jazyk - druhý cizí jazyk Německý jazyk - druhý cizí jazyk Předmět Německý jazyk druhý cizí jazyk je předmět s přímou vazbou na multikulturní výchovu. Znalost jazyka poskytuje žákům informaci o kulturních diferencích německy mluvících

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Jazyk anglický oktáva, 4. ročník 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Jazyk anglický oktáva, 4. ročník 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Jazyk anglický oktáva, 4. ročník 1/5 žák prezentuje jasný a detailní popis širokého okruhu témat, které se týkají jeho zájmů vyjádří svůj názor na dané téma a popíše výhody a nevýhody

Více

Volitelné předměty Jazyk a jazyková komunikace

Volitelné předměty Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Jazyk a jazyková komunikace Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Konverzace

Více

Vzdlávací obsah vyuovacího pedmtu ESKÝ JAZYK A LITERATURA pro 2. stupe: Jazyková výchova. 6. roník

Vzdlávací obsah vyuovacího pedmtu ESKÝ JAZYK A LITERATURA pro 2. stupe: Jazyková výchova. 6. roník Vzdlávací obsah vyuovacího pedmtu ESKÝ JAZYK A LITERATURA pro 2. stupe: Jazyková výchova 6. roník Samostatn pracuje s Pravidly eského pravopisu, SS a s dalšími slovníky a pírukami. Vyhledává samostatn

Více

Charakteristika p edm tu

Charakteristika p edm tu Vzdlávací oblasti : Volitelné pedmty - lovka píroda, lovk a svt práce, prezové téma Environmentální výchova Vyuovacího pedmt: Pírodovdný seminá Charakteristika pedmtu Vzdlávací obsah: Pedmt Pírodovdný

Více

Dodatek č.5 k III.dílu ŠVP

Dodatek č.5 k III.dílu ŠVP Dodatek č.5 k III.dílu ŠVP Úpravy osnov předmětů Německý jazyk, Konverzace v německém jazyce a Český jazyk a literatura ve vybraných ročnících Charakteristika a osnovy nového volitelného předmětu Obchodní

Více

Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu

Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Cílem je získávání zájmu o studium cizího jazyka a vytváření pozitivního vztahu k

Více

Vzdlávací obsah vyuovacího pedmtu ESKÝ JAZYK A LITERATURA pro 1. stupe: 1. roník

Vzdlávací obsah vyuovacího pedmtu ESKÝ JAZYK A LITERATURA pro 1. stupe: 1. roník Vzdlávací obsah vyuovacího pedmtu ESKÝ JAZYK A LITERATURA pro 1. stupe: 1. roník Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (pr. témata, meziped. vztahy apod.) Jazyková výchova správn vyslovuje

Více

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Platné pro: školní rok 2011/2012 2., 3. ročník školní rok 2012/2013 2., 3., 4.

Více

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE OBSAH 1 O PROJEKTU... 2 2 CÍLE STANOVENÉ PRO NIŽŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA. 3 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE. 4 3 VZDĚLÁVACÍ OBSAH VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 4. ROČNÍKU NIŽŠÍHO

Více

Německý jazyk. Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

Německý jazyk. Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí VZDĚLÁVACÍ OBOR: DALŠÍ CIZÍ JAZYK Německý jazyk Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Další cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Žáci

Více

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku Cizí jazyk Charakteristika předmětu V rámci povinné výuky prvního cizího jazyka je žákům nabízena výuka anglického nebo německého jazyka. Cizí jazyk je vyučován ve třetím až devátém ročníku v tříhodinové

Více

Ruský jazyk nižší gymnázium

Ruský jazyk nižší gymnázium Ruský jazyk nižší gymnázium Obsahové vymezení Vyučovací předmět Ruský jazyk vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Vede žáka k chápání jazyka

Více

Časy přítomný prostý a průběhový, minulý prostý a průběhový, budoucnost s going to a will, předpřítomný Rozhovor, popis činností, porozumění textu

Časy přítomný prostý a průběhový, minulý prostý a průběhový, budoucnost s going to a will, předpřítomný Rozhovor, popis činností, porozumění textu Opakování Svět práce IX. X. Časy přítomný prostý a průběhový, minulý prostý a průběhový, budoucnost s going to a will, předpřítomný Rozhovor, popis činností, porozumění textu Velká čísla Práce s textem

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Německý jazyk 7. ročník POSLECH S POROZUMĚNÍM Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně Rozumí jednoduchým pokynům při práci ve

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium) 1. Obsahové vymezení obor vedoucí k poznání a pochopení podstaty dějů v živé a neživé přírodě člověka seznamuje

Více

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu anglický jazyk pro 1. stupeň: 3. ročník Řečové dovednosti CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností

Více