Metodika. Výchovně vzdělávacího programu. Projekt Pšov. Tento projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem ČR.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodika. Výchovně vzdělávacího programu. Projekt Pšov. Tento projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem ČR."

Transkript

1 Metodika Výchovně vzdělávacího programu Projekt Pšov Tento projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem ČR.

2 Obsah PROCEDURÁLNÍ ČÁST 1, Teoretická východiska 4 2, Cíl Programu 6 3, Cílová skupina, popis základních problémů 7 4, Popis realizace Programu 7 5, Charakteristika Programu 9 6, Principy Programu 10 7, Diferenciace v Programu 12 8, Jednání se zájemcem o Program 13 9, Dohoda o účasti v Programu 14 10, Přijímání a vyřizování stížností 14 11, Popis jednotlivých komponent Programu 14 12, Hodnocení efektivity Programu 18 13, Ochrana práv klientů 19 PERSONÁLNÍ ČÁST 1, Personální struktura, vymezení rolí 20 PROVOZNÍ ČÁST 1, Minimální prostorové a materiální vybavení 21 2, Finanční zajištění 21 3, Informovanost o Programu 21 PŘÍLOHY Příloha č Příloha č Příloha č Příloha č Příloha č Příloha č Příloha č Příloha č Příloha č Příloha č

3 Metodika výchovně vzdělávacího programu vznikla v rámci Projektu Pšov zaměřeného na modernizaci zacházení s mladistvými, umístěnými v zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy (1/2007 6/2008). Tento projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem České republiky. Na realizaci projektu se aktivně podíleli: projektový tým o.s. MOSTY sociálně psychologické centrum pedagogičtí pracovníci školského zařízení Výchovný ústav a školní jídelna, Pšov dobrovolníci členové Pravoslavné obce v Mostě S ohledem na srozumitelnost dokumentu je v celém textu používáno označení: klient, kterým se rozumí klient i klientka, lektor, kterým se rozumí lektor i lektorka, pedagogický pracovník, kterým se rozumí pedagogický pracovník i pedagogická pracovnice, Program, kterým se rozumí Výchovně - vzdělávací program, zkr. VÚ, kterou se rozumí výchovný ústav, zkr. CS, kterou se rozumí cílová skupina - mladiství. 3

4 PROCEDURÁLNÍ ČÁST 1, Teoretická východiska Záměrem Programu je: vytvořit návrh koncepce etopedické práce ve VÚ Pšov, která vytvoří podmínky pro realizaci systematické cílevědomé podpory motivace, výchovy a vzdělávání mladistvých klientů výchovného ústavu. Koncepce Programu Pro účinnost Programu v prostředí VÚ jsou nezbytné zásahy na různých úrovních: na úrovni sociální kontroly (tzn. v zařízení je fungující systém kontrolních mechanismů, formálních i neformálních sankcí, které zajišťují stabilitu pořádek a řád ve VÚ a to od projevů prostého souhlasu či nesouhlasu k důsledným a přiměřeným trestům) na úrovni jednotlivce (tzn. individualizace přístupu - individuální výchovná a terapeutická práce) na úrovni intimních interakcí (např. narovnání vztahů v rodině) na úrovni sociální struktury (vytváření možností ke konformnímu chování v zařízení i mimo něj např. stáže na pracovišti, vzdělávací kurzy aj.) Obecné předpoklady U mladistvých s poruchami chování se velmi často projevuje odpor k formálním autoritám, neochota respektovat pravidla a společenské normy. Tito chlapci často z různých důvodů selhávali v počátečním vzdělávání, mají negativní zkušenosti z tohoto období, nízkou úroveň sebedůvěry, sebejistoty, nechuť do procesu vzdělávání znovu vstupovat. Vzdělávací část Programu směřuje k podpoře motivace k celoživotnímu učení, k rozšíření všeobecného rozhledu a praktické orientovanosti v běžném životě. Pro efektivitu a tedy smysluplnost tohoto procesu jsou významnými faktory: 1. určení přiměřeného a dosažitelného cíle pro klienta, osobnost vychovatele či lektora vzdělávacího kurzu/programu, systematická podpora sociálních dovedností, cílesměrnosti a volního úsilí klienta (včetně potřebné kontroly). Předpoklady na straně lektora/vychovatele Realizace Programu potvrdila, že přechod od formální autority k neformální, osobní autoritě je možný při dodržení těchto zásad: vychovatel/lektor určí jasná pravidla, která důsledně a spravedlivě vyžaduje a sám dodržuje vychovatel/lektor je spolehlivý a důsledný (je příkladem v dodržování rozvrhu, neslibuje, co nemůže splnit apod.) vychovatel/lektor nezesměšňuje, neironizuje, neuráží, neignoruje vychovatel/lektor projevuje opravdový zájem o názory, pocity, potřeby klienta vychovatel/lektor klienta často oceňuje, chválí i jeho částečné pokusy či snahu vychovatel/lektor se upřímně zajímá o klientovi názory, pocity, potřeby vychovatel/lektor je schopen se sám sobě zasmát vychovatel/lektor je trpělivý a tolerantní vychovatel/lektor si pamatuje křestní jména klientů a používá je při oslovování 4

5 Očekávaný dopad Programu 1, Navození motivace V cílové skupině je vysoké zastoupení jedinců, kteří mají negativní postoj k práci i vzdělání, upřednostňují konzumní a impulsivní styl života, mají vysoká očekávání, sklony spíše brát než dávat. Tyto tendence pak často slouží jako základ pro zahájení kriminální dráhy. Motivační program vychází z předpokladu, že pro úspěšné sociální začlenění klientů do společnosti je žádoucí tyto rozpory zmírňovat, je třeba u mladistvých klientů upevňovat smysl pro realitu, nalézt a podpořit motivaci k přijímání odpovědnosti za způsob vlastního života atp. Obsahová náplň Programu je těmto cílům přizpůsobena, v zájmu zohlednění individuálních potřeb jednotlivců souběžně se skupinovými aktivitami probíhají individuální tématické pohovory s etopedem nebo expertními pracovníky. Teorie motivace Motivace vnitřní stav připravenosti ke změně, je to stav ovlivněný vnějšími faktory. Model změny chování Rozhodnutí závazek akce udržení 8 obecných motivačních postupů: uplatnění empatie snižování přitažlivosti poskytování zpětné vazby nabídka výběru vyjasňování cílů (dosažitelných, realistických) odstraňování překážek předávání rad aktivní pomoc (iniciativa, zájem) 2, Podpora sociálních dovedností Společným cílem jednotlivých komponent Programu je kontinuální podpora sociálních dovedností, které jsou u této CS na velmi nízké úrovni. Na rozvíjení těchto dovedností je kladen důraz právě proto, že se sekundárně promítají do fungování v širším společenství. Pro posouzení dopadu Programu na jednotlivce byly sledovány pokroky v těchto oblastech sociálních dovedností: Spolupráce klient spolupracuje s vrstevníky/dospělými klient žádá o pomoc klient dodržuje instrukce klient se přizpůsobuje řízení 5

6 Prosazování klient se připojuje ke společným aktivitám ve skupině klient iniciuje rozhovor s ostatními vrstevníky/dospělými klient navazuje přiměřený kontakt, představuje se cizím lidem Odpovědnost klient žádá o povolení odejít z výuky klient dodržuje minimální pravidla jednotlivých aktivit (pravidelná docházka, přestávky, vypnutí mobilu, užívání pomůcek aj.) klient prosí o povolení použít věci jiné osoby klient se ptá na pravidla chování klient vhodně odpovídá na otázky Empatie klient naslouchá, když jeho vrstevníci mluví o svých problémech klient řekne jiným něco hezkého klient spolucítí s ostatními, stane li se jim něco špatného klient ocení druhého člověka Sebekontrola klient vhodně odpovídá na fyzickou agresivitu klient přijímá dobře kritiku klient kontroluje své chování v konfliktních situacích klient vhodně odpovídá na hněv nebo dotěrnost 2, Cíl Programu Cíle Programu: zavést systém diferenciace a individualizace do výchovy a vzdělávání vytvořit a pilotně ověřit komplexní výchovně vzdělávací program, který přispěje k zefektivnění práce s mladistvými ve VÚ Pšov ověřit účinnost nových metod aktivizace a motivační podpory mladistvých vytvořit metodiku pro práci s mladistvými včetně výukového CD 6

7 3, Cílová skupina, popis základních problémů Cílovou skupinou tvoří: mladiství chlapci umístění v zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy (ve věku let) Tito chlapci často disponují nízkou úrovní sociální kompetence a sociálních dovedností. Problémy v sociálních dovednostech lze rozdělit do čtyř skupin: nedostatky v osvojování si sociálních dovedností nedostatky v používání sociálních dovedností nedostatky v sebekontrole sociálních dovedností nedostatky v sebekontrole používání sociálních dovedností Zdroj: F.M.Gresham (1985) Konkrétní zvláštnosti klientů (s přesahem do vzdělávacího procesu) Vzdělávací proces u této cílové skupiny je ovlivněn řadou zvláštností: malá připravenost akceptovat sociální normy a hodnoty poruchy pozornosti hůře se soustředí, nechají se snadno rozptýlit hyperaktivita bývají velmi neklidní jsou výbušní nebo nepřiměřeně pasivní nižší intelekt omezená kapacita myšlení poruchy krátkodobé paměti (neschopnost zapamatovat si informace) omezená slovní zásoba (časté vulgarismy) ve výuce nevědí, jak mají začít pracovat mají potíže se čtením a početními úkony kritické myšlení neodpovídá požadavkům jejich věku vyznačují se často sebestředným myšlením nedokáží přijmout, že jiný člověk má na situaci jiný názor špatná schopnost snášet frustraci při neúspěchu Viz Příloha č. 6 - Pokyny pro lektory Postup zapojení CS byla zapojena prostřednictvím etopeda VÚ. Projektové aktivity jsou součástí plánu výchovné činnosti. 4, Popis realizace Programu Program je zaměřen na kontinuální práci s klientem po celou dobu pobytu ve výchovném ústavu. Realizaci Programu zajišťuje v organizační rovině manažer projektu, v individuální rovině etoped výchovného ústavu a koordinátor projektu ve spolupráci s lektory jednotlivých kurzů, vychovateli a dalším odbornými pracovníky podle potřeb Programu. 7

8 Popis jednotlivých kroků pro realizaci Programu: 1. Vytvoření organizačních a technických podmínek pro realizaci: dojednání formy spolupráce pro zajištění plnění aktivit s vedením VÚ, dojednání formy spolupráce s pg.pracovníky VÚ na realizaci projektových aktivit, příprava povinné dokumentace pro vedoucí aktivit tj.: žádost o uvolnění klientů na projektové aktivity mimo ústav zápisy z aktivit prezenční listiny měsíční výkazy práce školení o BOPZP průběžně upřesňování a koordinace aktivit Programu ve spolupráci: manažerka projektu, koordinátor, etoped, vedoucí vychovatel, vytvoření materiálních podmínek pro realizaci aktivit, podpis Dohody o výpůjčce (viz Příloha č.1). 2. Navázání spolupráce s jednotlivými klienty. Při vstupním pohovoru nabídne etoped klientovi účast v jednotlivých aktivitách Programu. Ve vzájemné spolupráci vytvoří předběžný individuální plán. Klientova zakázka je zapracována do Reedukačního záznamového listu klienta (interní materiál VÚ) S klientem je sepsána Dohoda o účasti v programu a Souhlas s využitím osobních údajů (současně byl následně zajištěn podpis zákonného zástupce). V rámci VÚ jsou realizovány jednotlivé aktivity Programu. Etoped/manažer projektu spolupracuje s klienty na plnění vybraných aktivit. 5. V rámci individuální spolupráce jsou etopedem klientovi opakovaně nabízeny jednotlivé aktivity Programu, do kterých se v průběhu spolupráce může zařadit. Je akceptována a aktualizována zakázka klienta a vedení ústavu (návaznost na systém bodového hodnocení klienta). Délka trvání: Program trvá pod celou dobu pobytu ve výchovném ústavu. Po propuštění je možné navázat aktivitami programu regionálního reintegračního centra v Mostě (mentoring, přechodné ubytování, poradenství atp.) 8

9 Obrázek č. 1: Struktura Programu s návazností na aktivity reintegračního centra Po dobu pobytu ve VÚ Po výstupu z VÚ Motivační program individuální a skupinová práce motivační program pro uživatele drog Přechodné ubytování aktivizační pracovní program nabídka rozšiřujících vzdělávacích kurzů vyjasnění profesní orientace rekvalifikační kurzy motivačních exkurze a stáže na pracovišti tréninkové bydlení - Most Mentoring Poradenství Základní formy práce Individuální Skupinová Krátkodobá pobytová 5, Charakteristika Programu Program byl přizpůsoben individuálním zvláštnostem a specifických vzdělávacím potřebám CS. Zejména byly u CS podporovány: schopnost pochopení nároků sociální situace rozvoj sebekontroly a seberegulace (jak se chovat, proč a kdy) orientace na řešení problémů odhalování souvislostí a zákonitostí vyjadřování vlastních myšlenek vyhledávání informací a nalézání řešení zvědavost a zvídavost vytváření kladných perspektiv, cílů, plánů na dosažení tvořivé myšlení V projektu byl ověřen komplexní výchovně vzdělávací program, který charakterizuje: ucelenost programu (program trval od nástupu do výchovného ústavu do propuštění event.v případě zájmu byly nabízeny služby klientům i po výstupu) variabilnost programu (možnost obměny aktivit, otevřenost skupin) individuální přístup ke klientům - zohlednění specifických zvláštností 9

10 orientace na řešení problémů jednotlivců (zmírnění dopadu institucionalizace, vytváření koncepce osobní autonomie) princip pozitivní motivace princip užitečnosti - zohlednění potřeb klientů i společnosti se promítlo do volby kurzů a přípravy metodik princip přenositelnosti - aktivity je možné realizovat v dalších zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy Společné cíle aktivit: Zvyšování úrovně znalostí a praktických dovedností, potřebných v začlenění do společnosti a na trh práce podpora potřebných kompetencí. Předpokládaný dopad Aktivizace jednotlivců. Posílení sociálních dovedností a praktické orientace v civilním životě. Zlepšení pozice jednotlivců při vstupu na trh práce. Kompetence podporované u cílové skupiny K utváření a rozvoji kompetencí klienta směřuje a přispívá obsah jednotlivých aktivit Programu: V přechodu do běžného života: Kompetence k efektivní komunikaci /všeobecně vzdělávací kurz Kompetence sociální /všechny aktivity Kompetence občanské /kurz právního minima Kompetence k samostatnosti /výstupní program, kurz sebeobslužných aktivit, stáže na pracovišti Kompetence k řešení problémů, překonávání překážek/výstupní program, kurz osobnostního rozvoje, Kompetence ke zvládání zátěže /zátěžový program tělesné výchovy Kompetence k vyhledávání informací a orientaci v nich/exkurze u zaměstnavatelů, kurz Základy práce na PC, kurz sebeobslužných aktivit, všeobecně vzdělávací kurz Při vstupu na trh práce: Kompetence k celoživotnímu učení / kurz zaučen v oboru truhlář, kurz zaučen v oboru svářeč, kurz příprava na absolvování autoškoly - os.automobil/traktor, kurz zaučen v oboru zahradnické práce/obsluha křovinořezu, kurz obsluha vysokozdvižného vozíku Kompetence ke spolupráci /program tělesné výchovy, aktivizační pracovní program 6, Principy Programu Pracovníci Programu dbají na respektování základních lidských práv klientů i na ostatní nároky vyplývající z dalších obecně závazných norem na všech úrovních a ve všech částech Programu. Pracovník se při práci s klientem řídí následujícími principy : 1. Nezávislost a nestrannost Pracovník při jednání s klientem postupuje nezávisle na svých postojích a názorech, zejména v oblastech politiky, víry, světového názoru, osobního vztahu k jednotlivým skupinám obyvatel, osobnosti klienta, apod. 10

11 Pracovník poskytuje své služby nezávisle na postojích zřizovatele organizace a případných dárců. Pracovník poskytuje služby klientům nezávisle na státních či jiných organizacích nebo osobách, které by mohly mít ideologický nebo finanční zájem na výsledku případu. Pracovník nehodnotí postoje a názory klientů. Pracovník poskytuje služby bez ohledu na své aktuální pocity, náladu a rozpoložení. Zejména nepřenáší vlastní problémy na klienta. Pracovník při poskytování služby vždy sleduje uspokojování potřeb klienta a vyvaruje se jakéhokoliv jednání sledujícího osobní prospěch nebo prospěch jiných osob. Pracovník při poskytování služeb dbá, aby jeho jednáním nedocházelo k nepřiměřeným zásahům do osobní sféry klienta nebo jiných osob. Zejména se vyvaruje jakéhokoliv jednání k neprospěchu klienta nebo jiných osob. V případě střetu zájmů pracovník včas upozorní klienta na tuto možnost a odkáže jej na organizaci, kde tato okolnost nehrozí. 2. Zákaz diskriminace Pracovník poskytuje služby klientům bez ohledu na rozdíl rasy, pohlaví, zdravotního postižení, sexuální orientace, politické příslušnosti, světového názoru, sociálního statusu, víry a náboženství apod. Pracovník se vyvaruje jakékoliv formy diskriminačního jednání vůči klientovi. Pracovník poskytuje služby bez předsudků. 3. Respekt k právu a morálce Pracovník při poskytování služby vždy jedná v souladu s právními předpisy, morálními zásadami a principy občanského soužití. Pracovník vede klienta v mezích poskytování služby k respektu k právu a morálce. 4. Mlčenlivost Pracovník považuje všechna sdělení klientů za důvěrná. Pracovník je povinen podepsat prohlášení o mlčenlivosti ihned při zahájení své spolupráce s prvním klientem. Pracovník je vázán mlčenlivostí o všech získaných informací o klientech, a to i po ukončení spolupráce s klientem. 5. Bezplatnost Služby pro klienty jsou bezplatné, pracovník proto od klientů nepožaduje úhradu těchto služeb, rovněž nenárokuje od klientů peníze nebo věcné dary pro svoji potřebu. 6. Respekt Pracovník respektuje právo klienta na informace. Pracovník respektuje právo klienta vyjádřit své přání, potřeby, názory, postoje a rozhodnutí klienta. Pracovník respektuje právo klienta odmítnout nabízenou službu nebo odstoupit od ní bez uvedení důvodu. Pracovník žádným přímým, ani nepřímým způsobem neútočí na lidskou důstojnost klienta. Pracovník neponižuje lidskou důstojnost klienta v žádné, ani emocionálně vypjaté, situaci. Východiskem práce je tolerance odlišností a úcta k lidské osobnosti. 7. Individuální práce s klientem Pracovník bere na vědomí, že každý člověk je individualita se svými vlastními zájmy, potřebami, přáními, pozicemi, životními cíli, schopnostmi, radostmi, starostmi, problémy a nedostatky. 11

12 Pracovník přizpůsobuje práci s každým jednotlivcem jeho individuálním charakteristikám. Pracovník neslibuje, co nemůže splnit, a umí říci ne. Pracovník vždy učiní, co slíbil, nebo vysvětlí, z jakého důvodu slíbené učinit nemohl. Pracovník je pro klienta dobrým příkladem. 8. Prevence Pracovník předchází v mezích svých možností a schopností vzniku konfliktu s klientem a takovému jednání klienta, které by bylo v rozporu s právem či morálkou. Pracovník upozorňuje klienta na rizika jeho jednání příčícího se právu či morálním zásadám, pokud jsou mu známa. Pracovník je povinen klienta upozornit, že má podle trestního zákona informační povinnost, a vysvětlit klientovi, co tato informační povinnost znamená. Pracovník je při poskytování služby veden ideou, že je součástí procesu sociální integrace klienta, a podle svých schopností a možností se snaží o co nejširší přínos tomuto procesu. 7, Diferenciace v Programu Obrázek č.2: Diferencovaný přístup v Programu nástupní program výstupní program režimové působení + činnostní terapie program pro uživatele drog program pro pachatele tr.činů Těžiště Programu tvoří režimové působení (základ tvoří vnitřní řád) a činnostní terapie (pracovní program, vzdělávací a volnočasové aktivity). 12

13 Nástupní program Cíl: a. seznámit klienta s pravidly vnitřního řádu, b. obeznámení s nabídkou projektových aktivit, stanovení individuálního akčního plánu. Pozn. ad a) Tomuto cíli Programu byla v projektu jednoznačně věnována nejmenší pozornost. Vedení ústavu bylo spokojeno se stávajícím stavem a postupy. Program pro uživatele drog Cíl: a. pokusit se navodit u účastníků programu vnitřní potřebu změny a následně dlouhodobě udržet tuto pozi- tivní motivaci. b. seznámit uživatele drog s dopadem a riziky užívání návykových látek (bilancování), Program pro pachatele trestných činů Cíl: a. vytvoření programové nabídky výchovných opatření/povinností (dle zákona č.218/2003 Sb. 18), b. vytvoření nabídky pracovních aktivit pro výkon alternativního trestu obecně prospěšných prací, organizační zajištění. Pozn. Pro pachatele trestných činů je využitelný Učební program pro osoby s kriminální minulostí. Tento program byl ověřen ve VÚ Buškovice, Kostomlaty (více na Výstupní program Cíl: a. v externím intenzivním pobytovém programu zmírnit negativní dopad institucionální péče, b. podpořit u účastníků rozvoj sebeobslužných dovedností potřebných v běžném životě, podpora samostatnosti v rozhodování, schopnosti vyhledávat informace atp.. 8, Jednání se zájemcem o Program Principy pro vedení rozhovoru s klientem v rámci Programu: Pracovník vede rozhovor s klientem citlivě, empaticky a klientovi naslouchá. Pracovník vždy zjišťuje cíle, kterých chce klient dosáhnout, respektuje je, a případnou změnu těchto cílů iniciuje vždy s klientovým souhlasem. Pracovník musí vést rozhovor tak, aby klientovi umožnil pochopit podstatu jeho problému, možnosti řešení a volbu řešení optimálního. Informace a rady sdělované pracovníkem musí být pro klienta zcela srozumitelné. Pracovník navrhuje pouze taková řešení, která jsou pro klienta přijatelná, nejsou v rozporu s klientovými názory a zájmy a nezpůsobují klientovi další obtížné situace. Pracovník neprosazuje taková řešení, která sice vyhovují jeho speciálním znalostem a dovednostem, ale snaží se nacházet řešení obecně platná a pro klienta dostupná. Pracovník nikdy nevnucuje klientovi řešení, se kterým klient nesouhlasí, o kterém váhá nebo pochybuje. Pracovník vždy respektuje klienta v jeho rozhodnutí o tom, jak dále jednat. Pracovník podporuje klienta v samostatném jednání, přičemž podpora má přednost před přímou pomocí. Veškeré další aktivity ve prospěch klienta musí pracovník provádět s jeho vědomím a souhlasem. 13

14 9, Dohoda o účasti v Programu Dohoda o účasti v Programu (viz Příloha č. 2) byla uzavřena s klienty na počátku spolupráce. Jedná se o dvoustranný akt uzavřený mezi klientem a realizátorem Programu (zastoupeným statutárním zástupcem). Dohoda se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden a třetí se stane součástí osobního spisu klienta vedeného výchovným ústavem. 10, Přijímání a vyřizování stížností Klient má možnost v případě potřeby vyjádřit svůj nesouhlas s postupem osob, které realizují Program, a to písemně (schránka umístěná ve VÚ pro tyto účely) nebo osobně osobě zodpovědné za realizaci programu či jiným pracovníkům VÚ. Organizace zodpovědná za realizaci Programu tento podnět s klientem a dotyčným pracovníkem/pracovníky projedná do 30 dnů od doručení stížnosti klienta. O způsobu vyřízení stížnosti je pořízen písemný záznam, který je uložen v dokumentaci Programu. Klient je seznámen s možností a způsobem podání stížnosti v úvodu Programu. 11, Popis jednotlivých komponent Programu Motivační program individuální a skupinová práce Obsah programu tvoří především pracovní, vzdělávací a terapeutické aktivity zaměřené na podporu pozitivního potenciálu jednotlivců. Počet účastníků: 100 Organizační zajištění: etoped, koordinátor ve spolupráci s vychovateli a lektory aktivit Záměr: Záměrem motivačního programu je obrátit pozornost ke společensky uznávaným hodnotám, k převzetí zodpovědnosti za vlastní budoucnost. Do aktivit by se měl promítat princip pravidelnosti, individuálního přístupu, spolupráce ve skupině, vytváření hodnot a aktivního zapojení klientů. Cíle: naučit účastníky, jak se mají přizpůsobit rozvíjet smysl pro povinnosti zprostředkovávat pocit kompetence rozvíjet dovednosti způsobem orientovaným na proces - učit účastníky užitečnému způsobu myšlení vytváření pozitivního sebehodnocení, podpora sebedůvěry vytvořit prostor pro nácvik sociálních dovedností a morálního chování Postup: Jako postup v realizaci nebyl volen tradiční způsob výuky, který klade důraz na konkrétní úkony (objem vědomostí tzn. orientace na výsledek), ale výchovně vzdělávací proces, který vede k podpoře žádoucích učebních návyků a praktických dovedností. 14

15 Části motivačního programu: ɶɶ motivační program pro uživatele drog ɶɶ ɶɶ ɶɶ ɶɶ ɶɶ ɶɶ aktivizační pracovní program nabídka rozšiřujících vzdělávacích kurzů vyjasnění profesní orientace rekvalifikační kurzy motivačních exkurze a stáže na pracovišti výstupní program - tréninkové bydlení Aktivizační pracovní program 1. Ekologické aktivity Cíl: aktivizovat klienty a učit je reagovat svou činností na víc, než je sociálně vyžadováno, podpora sociálního přesahu (odpovědnost za sebe, za druhého, skupinu, situaci, společenství atp.), podpora vnímání sebeúčinnosti. přispět k rozvoji životního prostředí na Podbořansku u jednotlivců přispět k narušení desociální strategie více brát než dávat a přispět tak navození nové pozitivní zkušenosti se sebou, která upevní žádoucí motivaci. Délka trvání: průběžně Příklady aktivit: nasazování chráněných ryb testování a čištění vod odstraňování černých skládek sázení stromů, keřů výroba krmelců,kachních hnízdících budek, budek pro zpěvné ptáky aj. Organizační zajištění: vychovatel/koordinátor 2. Úprava okolí ústavu Cíl: realizace projektu úpravy návsi v Pšově Délka trvání: průběžně Příklady aktivit: úprava cest a parkoviště osazování stromy, křovinami atp. Organizační zajištění: vychovatel/koordinátor 15

16 Rekvalifikační kurzy Cíl: příprava klientů na uplatnění se na trhu práce Časová dotace celkem: podle kritérií rekvalifikačních kurzů Počet účastníků: dle možností VÚ a realizátorů kurzu Organizační zajištění: koordinátor, lektoři, dodavatel rekvalifikačního kurzu, pověřený pracovník VÚ Postup: Základní podmínkou pro posílení uplatnitelnosti mladistvých na trhu práce je zvýšení či rozvoj jejich kvalifikace. Důležitou součástí Programu je proto zajištění rekvalifikačních kurzů. Při výběru vhodného rekvalifikačního kurzu je nezbytné: průzkum aktuální poptávky na trhu práce v cílovém regionu, příprava a úzká spolupráce s pracovníky VÚ s cílem zjistit možnosti i omezení v daném zařízení, zjištění složení CS (potřeby, předpoklady), zohlednit časové hledisko realizace kurzu, zjistit náklady a technické podmínky v dané věznici pro realizaci rekvalifikačního kurzu. Motivační exkurze a stáže Doplňkovou aktivitou, která má za cíl podpořit profesní orientaci jednotlivců je exkurze u zaměstnavatele a motivační stáž u vybraného zaměstnavatele. Postup při realizaci této aktivity: komunikace se zaměstnavateli (1. fáze motivační: seznámení zaměstnavatelů se specifiky cílové skupiny z VÚ, možnostmi spolupráce už v rámci práce ve VÚ, 2. fáze organizační: příprava setkání), předání informací klientům ve VÚ o možnosti zapojení do exkurze či stáže u konkrétního zaměstnavatele, výběr vhodných zájemců, příprava a realizace exkurze či stáže ve spolupráci s pracovníky VÚ (dojednání termínu, povolení k opuštění VÚ aj.). Výstupní program Záměrem výstupního programu je zajistit diferencovaný přístup v zacházení s klienty v období před dosažením zletilosti. Pilotní tříměsíční program si klade za cíl ověřit v praxi socioterapeutický program postavený na komunitním způsobu práce a psychoterapeutickém přístupu. Místo konání: Most, Pravoslavný monastýr, ul. J.Žižky Cílová skupina: klienti v období před propuštěním z VÚ Podmínky pro zařazení: nižší útěkovost jednotlivce schopnost respektovat základní pravidla (bez výrazných výkyvů) individuální posouzení potřebnosti kolektivem pg.pracovníků VÚ Personální zajištění: Na směně vždy 1 pg.pracovník + 1 asistent (dobrovolník, laik) 16

17 Cíle programu: Hlavním cílem je ověření metod práce v těchto oblastech: aktivizace pozitivního potenciálu sebeobslužné dovednosti Skupina max. 4 chlapců je založena na komunitním způsobu práce, denně se účastní různých forem pracovního a terapeutického programu. Konkrétní cíle: Podpořit kompetence potřebné v přechodu do civilního života sebedisciplína (režim dne, povinnosti/zábava) sebeobslužné dovednosti (vaření, údržba prádla, hygienické návyky aj.) samostatnost při jednání s úřady nácvik spolupráce v rámci komunity všeobecný přehled/schopnost vyhledávat informace organizace času, včetně smysluplného trávení volného času Terapeutické cíle: pozitivní přeladění, vytváření kladných životních perspektiv rozvoj pozitivního potenciálu klienta aktivizace, motivace podpora sebedůvěry a rozvoje přiměřeného sebepojetí umožnění zkušenosti s pozitivním přijetím autoritami podpora prosociálního chování změna postoje k užívání drog (důraz na důslednou abstinenci) Základní principy programu: princip činnosti zapojení do řízených aktivit po celý den každý den od 9-14 hod program mimo vilu o víkendech celodenní program mimo vilu princip osobnostního vedení (důraz na ind.přístup) 1 pracovník/3 chlapci princip důslednosti (předpokládá přijetí závazku ze strany všech pg.pracovníků, důslednost v dodržování programu, osobní příklad) princip respektu/ pozitivního hodnocení (terap.přístup, pravidelné společné hodnocení pokroků jednotlivců v rámci komunitního sezení) Pracovní program : výroba svíček pro potřeby církve prospěšné práce (církev, mat.školy aj.) motivační stáž u zaměstnavatele Osobnostní rozvoj: individuální terapie komunitní sezení 17

18 Vzdělávání: PC kurz všeobecně vzdělávací kurz kurz sebeobslužných aktivit aj. Volný čas: lezecká stěna, stolní tenis, kulturní akce aj. 12, Hodnocení efektivity Programu Ukazatele úspěchu Programu: naplnění stanovených cílů Programu naplnění stanovených indikátorů Programu počet zapojených klientů počet absolventů kurzů subjektivní spokojenost klientů s Programem Kritéria efektivity Programu: Zahrnuje Program získání relevantních sociálních dovedností a dovedností potřebných pro život? Odpovídá Program věkovým a individuálním zvláštnostem klientů? Zohledňuje Program specifické vzdělávací potřeby klientů? Zohledňuje Program místní specifika? Jsou metody vzájemně provázané? Počítá Program s komplikacemi a nabízí možnosti, jak je zvládat? Tabulky: 1. Přehled zapojení klientů (viz Příloha č. 5 ) Tabulka Přehled zapojení klientů (viz Příloha č. 5) čerpá z těchto dokumentů: Seznam klientů (viz popis dokumentů ) Zápisy z jednotlivých aktivit (viz popis dokumentů) Zpětné vazby klientů k jednotlivým aktivitám (viz Příloha č. 4) Osvědčení o absolvování kurzů/programů Popis dokumentů: Seznam klientů jedná se o přehledy klientů, jež dodává manažerovi Programu etoped v průběhu projektu. Aktualizuje jej vždy po určitém období, kdy se do něho zapojí noví klienti. Zápisy z jednotlivých aktivit vychovatelé a lektoři, kteří pracují s klienty v Programu, dodávají manažerovi projektu průběžně Zápisy z jednotlivých aktivit. Zápisy obsahují informace: datum, místo, čas aktivity; jména zúčastněných klientů, případně omluvených/neomluvených klientů; program a závěry z konkrétní aktivity. 18

19 Zpětné vazby klientů k jednotlivým aktivitám Programu a jejich vyhodnocení na konci jednotlivých aktivit/lekcí Programu vyplňují účastníci zpětnou vazbu. Zpětné vazby jsou vždy přizpůsobené dané aktivitě Programu, většinou obsahují zhruba následující položky k hodnocení: celková spokojenost s tématy, jejich zajímavost a přínosnost, zda měl klient dostatečnou možnost zapojit se aktivně do dané aktivity, dotaz na návrhy na změnu či doplnění Programu o další aktivity. Vyhodnocení, jež je shrnutím a výstupem z těchto zpětných vazeb, zpracovává nezávislý evaluátor. Tato vyhodnocení pak zasílá průběžně manažerovi Programu, který zajistí, že podněty klientů budou zapracovány do metodik. 13, Ochrana práv klientů Pracovník Programu respektuje základní lidská práva klientů služeb a jejich nároky vyplývající z obecně závazných norem a pravidel občanského soužití. Pracovník zejména dbá na ochranu klienta v oblastech osobní svobody, soukromí, osobních údajů, práva na vzdělání a svobodnou volbu povolání, ochranu před jakýmikoli formami zneužívání, nucenými pracemi, diskriminací, apod. Kritéria: Pracovník zná situace možného porušování práv klientů a stanovené vnitřní mechanismy, které zamezují jejich porušování, a využívá je v případě potřeby v praxi. K porušení práv klientů může docházet zejména v následujících situacích: pracovník nerespektuje svobodnou vůli klienta při volbě řešení vlastní nepříznivé situace nebo svobodnou vůli klienta ukončit spolupráci s organizací, diskriminační chování pracovníka, nadměrná péče o klienta, která vede k vytváření závislosti na organizaci, odmítnutí poskytnutí služeb Programu klientovi, splňujícímu kritéria pro zařazení do Programu, mimo popsané důvody pro ukončení práce s klientem (viz kapitola I. 3 Cílová skupina), pracovník realizuje Program v rozporu s principy nestrannosti, nezávislosti, důvěrnosti a bezplatnosti, pracovník poruší princip mlčenlivosti. Výše uvedeným situacím je nutno přecházet a nebo je napravit následujícími způsoby: Pracovník je povinen realizovat Program v souladu s touto metodikou a jejími pravidly a všemi závaznými vnitřními pokyny organizace. V případě, že z jakéhokoli důvodu není pracovník schopen zajistit práva klienta, je povinen o tom neprodleně informovat vedoucího organizace zodpovědné za realizaci Programu, který zajistí nápravu, nebo dle možností ihned předá klienta jinému pracovníkovi, který je schopen tato práva zajistit. Zjistí-li jiný pracovník nebo vedoucí organizace zodpovědné za realizaci Programu, že jsou porušována práva klienta, pak pokud je to v jejich možnostech, ihned zjednají nápravu nebo učiní všechny kroky k tomu, aby náprava byla zjednána co nejdříve; při sjednávání nápravy jsou povinni situaci řešit s organizací zodpovědnou za realizaci Programu. Pokud dojde ze strany pracovníka k porušování práv klientů, situaci bude řešit vedoucí organizace zodpovědné za realizaci Programu. Rozhodnutí klienta o řešení vlastní situace je respektováno. 19

Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá.

Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá. VÝCHOVNÝ ÚSTAV, DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA, MÍSTO 66 Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá. 1

Více

Koncepce. odborné speciálně pedagogické, psychologické, terapeutické a poradenské práce s dětmi na úseku mimoškolní výchovy 2012-2015

Koncepce. odborné speciálně pedagogické, psychologické, terapeutické a poradenské práce s dětmi na úseku mimoškolní výchovy 2012-2015 Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna Veselíčko 1 751 25 Veselíčko tel: +420 581 250 841-46 okr. Přerov tel. fax.: +420 581 250 842 www.ddsveselicko.cz email: ddsveselicko@ddsveselicko.cz

Více

Školní vzdělávací program domova mládeže

Školní vzdělávací program domova mládeže INTERNÍ TISKOPIS / Č. j. : SOSDCR/01283/2012 Školní vzdělávací program domova mládeže Střední odborné školy dopravy a cestovního ruchu Krnov, p.o. Revoluční 92, 794 01 Krnov Školní vzdělávací program pro

Více

Školní vzdělávací program PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

Školní vzdělávací program PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Školní vzdělávací program PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Identifikační údaje: Název školy: Zřizovatel: Kód a název oboru: Název ŠVP: Stupeň vzdělání: Délka vzdělávání: Forma vzdělávání: Datum platnosti: Střední škola

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOMOVA MLÁDEŽE. na období školních roků 2014-2015 až 2017-2018

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOMOVA MLÁDEŽE. na období školních roků 2014-2015 až 2017-2018 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOMOVA MLÁDEŽE na období školních roků 2014-2015 až 2017-2018 2014 1 Obsah Školního vzdělávacího programu domova mládeže a školní jídelny 1. Úvod 2. Identifikační údaje 3. Charakteristika

Více

NA ZÁKLADĚ ZKUŠENOSTÍ Z PROJEKTU CESTOU KOMUNITNÍ PRÁCE KOLEKTIV AUTORŮ. DROM, romské středisko

NA ZÁKLADĚ ZKUŠENOSTÍ Z PROJEKTU CESTOU KOMUNITNÍ PRÁCE KOLEKTIV AUTORŮ. DROM, romské středisko METODIKA PROGRAMU APK - METODIKA PRÁCE S PACHATELI TRESTNÝCH ČINŮ NA ZÁKLADĚ ZKUŠENOSTÍ Z PROJEKTU CESTOU KOMUNITNÍ PRÁCE KOLEKTIV AUTORŮ DROM, romské středisko Brno, 2014 1 METODIKA PROGRAMU APK - METODIKA

Více

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělání: Sociální činnost Kód: 75-41-M/01 OBSAH OBSAH...

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání. 23-51-E/01 Strojírenské práce

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání. 23-51-E/01 Strojírenské práce Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 23-51-E/01 Strojírenské práce název: Zámečnické práce a údržba motto: Odbornost spojená se vzdělaností je základem pro důstojný a spokojený život. Střední odborná

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Výchovného ústavu, dětského domova se školou, základní školy, střední školy a školní jídelny Místo 66; 431 58 Místo 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE NÁZEV PROGRAMU

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro obor Mechanik opravář motorových vozidel - 1 - Obsah: 1. Identifikační údaje...3 2. Profil absolventa...4 2.1 Předpokládané výsledky vzdělávání...4 2.2 Klíčové kompetence...4

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-57-H/01 AUTOELEKTRIKÁŘ. RVP: 26-57-H/01 Autoelektrikář. ... PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-57-H/01 AUTOELEKTRIKÁŘ. RVP: 26-57-H/01 Autoelektrikář. ... PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D. ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-57-H/01 AUTOELEKTRIKÁŘ RVP: 26-57-H/01 Autoelektrikář...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV (v souladu s RVP EL) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

Střední pedagogická škola Futurum, s.r.o. Hornoměcholupská 873 102 00 Praha 10

Střední pedagogická škola Futurum, s.r.o. Hornoměcholupská 873 102 00 Praha 10 Střední pedagogická škola Futurum, s.r.o. Hornoměcholupská 873 102 00 Praha 10 Zřizovatel: SPGŠ Futurum, s.r.o. Kód a název oboru vzdělání RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠVP Předškolní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV (v souladu s RVP EL) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

V N I T Ř N Í Ř Á D DIAGNOSTICKÝ ÚSTAV A STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE. Schválil: Tento Vnitřní řád nabývá účinnosti dnem 1.1.2007.

V N I T Ř N Í Ř Á D DIAGNOSTICKÝ ÚSTAV A STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE. Schválil: Tento Vnitřní řád nabývá účinnosti dnem 1.1.2007. DIAGNOSTICKÝ ÚSTAV A STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE Na Dlouhé mezi 19, Praha 4 - Hodkovičky V N I T Ř N Í Ř Á D Schválil: Tento Vnitřní řád nabývá účinnosti dnem 1.1.2007. Obsah 1. Charakteristika a struktura

Více

Odborné učiliště a Praktická škola, Brno, Lomená 44. Školní vzdělávací program pro obor vzdělání. praktická škola dvouletá 78 62 C/02

Odborné učiliště a Praktická škola, Brno, Lomená 44. Školní vzdělávací program pro obor vzdělání. praktická škola dvouletá 78 62 C/02 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola dvouletá 78 62 C/02 Platnost ŠVP: od 1. 9. 2012 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola dvouletá je zpracován na základě

Více

METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ

METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Asociace poraden pro zdravotně postižené Partyzánská 7, 170 00 Praha 7 METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ J. Jesenská Vydala Asociace poraden pro zdravotně postižené z prostředků projektu schváleného

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO OBOR VZDĚLÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM.

Více

Spolupráce s asistentem pedagoga. Metodika

Spolupráce s asistentem pedagoga. Metodika 1 Spolupráce s asistentem pedagoga Metodika Spolupráce s asistentem pedagoga Metodika Název projektu: Centra podpory inkluzivního vzdělávání Registrační číslo projektu: CZ 1.07/4.1.00/06.0020 TENTO PROJEKT

Více

Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním. Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb

Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním. Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb Září 2013 1 1 Základní popis služby 1.1 Vymezení dle zákona 108/2006 Sb. (1) Sociální

Více

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ARANŽÉR ZPRACOVÁNO PODLE RVP 66-52-H/01 ARANŽÉR

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ARANŽÉR ZPRACOVÁNO PODLE RVP 66-52-H/01 ARANŽÉR Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ARANŽÉR ZPRACOVÁNO PODLE RVP 66-52-H/01 ARANŽÉR PLATNOST OD 1. 9. 2009 Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Základní škola a Mateřská škola Troubky, Dědina 36/10, 751 02 Troubky

Více

Podpora samostatného bydlení

Podpora samostatného bydlení modely sociálních služeb pro OsOby s duševním OnemOCněním pro Okres karlovy Vary 6 Podpora samostatného bydlení Publikace je financována z Individuálního projektu Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním

Více

Střední odborné učiliště, Kyjov, Havlíčkova 1223/17

Střední odborné učiliště, Kyjov, Havlíčkova 1223/17 Střední odborné učiliště, Kyjov, Havlíčkova 1223/17 Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): PRAKTICKÁ ŠKOLA

Více

Integrovaná střední škola technická, Mělník

Integrovaná střední škola technická, Mělník Kompletní ŠVP Elektrikář-silnoproud od 1.9.2010 1 Identifikační údaje Název ŠVP Elektrikář-silnoproud Datum 16.10.2009 Platnost od 1.9.2010 Forma vzdělávání Koordinátor Délka studia v letech: denní forma

Více

Integrovaná střední škola technická, Mělník

Integrovaná střední škola technická, Mělník Kompletní ŠVP Elektrikář od 1.9.2012 1 Identifikační údaje Název ŠVP Elektrikář Datum 10.4.2012 Platnost od 1.9.2012 Forma vzdělávání Koordinátor Délka studia v letech: denní forma vzdělávání Miloslav

Více

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM KADEŘNÍK ZPRACOVÁNO PODLE RVP 69-51-H/01 KADEŘNÍK

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM KADEŘNÍK ZPRACOVÁNO PODLE RVP 69-51-H/01 KADEŘNÍK Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM KADEŘNÍK ZPRACOVÁNO PODLE RVP 69-51-H/01 KADEŘNÍK PLATNOST OD 1. 9. 2009 Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná

Více

UČÍME SE PRO ŽIVOT 4 - SŠ

UČÍME SE PRO ŽIVOT 4 - SŠ 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE UČÍME SE PRO ŽIVOT 4 - SŠ Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program RVP 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá zpracovaný podle: Forma studia: Denní forma studia

Více

CESTA ZA SLUNÍČKEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA, BÍLOVEC,WOLKEROVA 911, příspěvková organizace 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školního vzdělávacího programu: CESTA ZA SLUNÍČKEM Předkladatel: Základní škola, Bílovec, Wolkerova

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Tvořivá škola. ZŠ Chotěšov

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Tvořivá škola. ZŠ Chotěšov Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Tvořivá škola ZŠ Chotěšov Č.j.: OŘ 11/2007 - VV 1 1. a 2. stupeň : 1. 9. ročník Vypracovali: Mgr. Vladimír Foist, Mgr. Miroslav Čáp, koordinační tým učitelů

Více