Metodika. Výchovně vzdělávacího programu. Projekt Pšov. Tento projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem ČR.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodika. Výchovně vzdělávacího programu. Projekt Pšov. Tento projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem ČR."

Transkript

1 Metodika Výchovně vzdělávacího programu Projekt Pšov Tento projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem ČR.

2 Obsah PROCEDURÁLNÍ ČÁST 1, Teoretická východiska 4 2, Cíl Programu 6 3, Cílová skupina, popis základních problémů 7 4, Popis realizace Programu 7 5, Charakteristika Programu 9 6, Principy Programu 10 7, Diferenciace v Programu 12 8, Jednání se zájemcem o Program 13 9, Dohoda o účasti v Programu 14 10, Přijímání a vyřizování stížností 14 11, Popis jednotlivých komponent Programu 14 12, Hodnocení efektivity Programu 18 13, Ochrana práv klientů 19 PERSONÁLNÍ ČÁST 1, Personální struktura, vymezení rolí 20 PROVOZNÍ ČÁST 1, Minimální prostorové a materiální vybavení 21 2, Finanční zajištění 21 3, Informovanost o Programu 21 PŘÍLOHY Příloha č Příloha č Příloha č Příloha č Příloha č Příloha č Příloha č Příloha č Příloha č Příloha č

3 Metodika výchovně vzdělávacího programu vznikla v rámci Projektu Pšov zaměřeného na modernizaci zacházení s mladistvými, umístěnými v zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy (1/2007 6/2008). Tento projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem České republiky. Na realizaci projektu se aktivně podíleli: projektový tým o.s. MOSTY sociálně psychologické centrum pedagogičtí pracovníci školského zařízení Výchovný ústav a školní jídelna, Pšov dobrovolníci členové Pravoslavné obce v Mostě S ohledem na srozumitelnost dokumentu je v celém textu používáno označení: klient, kterým se rozumí klient i klientka, lektor, kterým se rozumí lektor i lektorka, pedagogický pracovník, kterým se rozumí pedagogický pracovník i pedagogická pracovnice, Program, kterým se rozumí Výchovně - vzdělávací program, zkr. VÚ, kterou se rozumí výchovný ústav, zkr. CS, kterou se rozumí cílová skupina - mladiství. 3

4 PROCEDURÁLNÍ ČÁST 1, Teoretická východiska Záměrem Programu je: vytvořit návrh koncepce etopedické práce ve VÚ Pšov, která vytvoří podmínky pro realizaci systematické cílevědomé podpory motivace, výchovy a vzdělávání mladistvých klientů výchovného ústavu. Koncepce Programu Pro účinnost Programu v prostředí VÚ jsou nezbytné zásahy na různých úrovních: na úrovni sociální kontroly (tzn. v zařízení je fungující systém kontrolních mechanismů, formálních i neformálních sankcí, které zajišťují stabilitu pořádek a řád ve VÚ a to od projevů prostého souhlasu či nesouhlasu k důsledným a přiměřeným trestům) na úrovni jednotlivce (tzn. individualizace přístupu - individuální výchovná a terapeutická práce) na úrovni intimních interakcí (např. narovnání vztahů v rodině) na úrovni sociální struktury (vytváření možností ke konformnímu chování v zařízení i mimo něj např. stáže na pracovišti, vzdělávací kurzy aj.) Obecné předpoklady U mladistvých s poruchami chování se velmi často projevuje odpor k formálním autoritám, neochota respektovat pravidla a společenské normy. Tito chlapci často z různých důvodů selhávali v počátečním vzdělávání, mají negativní zkušenosti z tohoto období, nízkou úroveň sebedůvěry, sebejistoty, nechuť do procesu vzdělávání znovu vstupovat. Vzdělávací část Programu směřuje k podpoře motivace k celoživotnímu učení, k rozšíření všeobecného rozhledu a praktické orientovanosti v běžném životě. Pro efektivitu a tedy smysluplnost tohoto procesu jsou významnými faktory: 1. určení přiměřeného a dosažitelného cíle pro klienta, osobnost vychovatele či lektora vzdělávacího kurzu/programu, systematická podpora sociálních dovedností, cílesměrnosti a volního úsilí klienta (včetně potřebné kontroly). Předpoklady na straně lektora/vychovatele Realizace Programu potvrdila, že přechod od formální autority k neformální, osobní autoritě je možný při dodržení těchto zásad: vychovatel/lektor určí jasná pravidla, která důsledně a spravedlivě vyžaduje a sám dodržuje vychovatel/lektor je spolehlivý a důsledný (je příkladem v dodržování rozvrhu, neslibuje, co nemůže splnit apod.) vychovatel/lektor nezesměšňuje, neironizuje, neuráží, neignoruje vychovatel/lektor projevuje opravdový zájem o názory, pocity, potřeby klienta vychovatel/lektor klienta často oceňuje, chválí i jeho částečné pokusy či snahu vychovatel/lektor se upřímně zajímá o klientovi názory, pocity, potřeby vychovatel/lektor je schopen se sám sobě zasmát vychovatel/lektor je trpělivý a tolerantní vychovatel/lektor si pamatuje křestní jména klientů a používá je při oslovování 4

5 Očekávaný dopad Programu 1, Navození motivace V cílové skupině je vysoké zastoupení jedinců, kteří mají negativní postoj k práci i vzdělání, upřednostňují konzumní a impulsivní styl života, mají vysoká očekávání, sklony spíše brát než dávat. Tyto tendence pak často slouží jako základ pro zahájení kriminální dráhy. Motivační program vychází z předpokladu, že pro úspěšné sociální začlenění klientů do společnosti je žádoucí tyto rozpory zmírňovat, je třeba u mladistvých klientů upevňovat smysl pro realitu, nalézt a podpořit motivaci k přijímání odpovědnosti za způsob vlastního života atp. Obsahová náplň Programu je těmto cílům přizpůsobena, v zájmu zohlednění individuálních potřeb jednotlivců souběžně se skupinovými aktivitami probíhají individuální tématické pohovory s etopedem nebo expertními pracovníky. Teorie motivace Motivace vnitřní stav připravenosti ke změně, je to stav ovlivněný vnějšími faktory. Model změny chování Rozhodnutí závazek akce udržení 8 obecných motivačních postupů: uplatnění empatie snižování přitažlivosti poskytování zpětné vazby nabídka výběru vyjasňování cílů (dosažitelných, realistických) odstraňování překážek předávání rad aktivní pomoc (iniciativa, zájem) 2, Podpora sociálních dovedností Společným cílem jednotlivých komponent Programu je kontinuální podpora sociálních dovedností, které jsou u této CS na velmi nízké úrovni. Na rozvíjení těchto dovedností je kladen důraz právě proto, že se sekundárně promítají do fungování v širším společenství. Pro posouzení dopadu Programu na jednotlivce byly sledovány pokroky v těchto oblastech sociálních dovedností: Spolupráce klient spolupracuje s vrstevníky/dospělými klient žádá o pomoc klient dodržuje instrukce klient se přizpůsobuje řízení 5

6 Prosazování klient se připojuje ke společným aktivitám ve skupině klient iniciuje rozhovor s ostatními vrstevníky/dospělými klient navazuje přiměřený kontakt, představuje se cizím lidem Odpovědnost klient žádá o povolení odejít z výuky klient dodržuje minimální pravidla jednotlivých aktivit (pravidelná docházka, přestávky, vypnutí mobilu, užívání pomůcek aj.) klient prosí o povolení použít věci jiné osoby klient se ptá na pravidla chování klient vhodně odpovídá na otázky Empatie klient naslouchá, když jeho vrstevníci mluví o svých problémech klient řekne jiným něco hezkého klient spolucítí s ostatními, stane li se jim něco špatného klient ocení druhého člověka Sebekontrola klient vhodně odpovídá na fyzickou agresivitu klient přijímá dobře kritiku klient kontroluje své chování v konfliktních situacích klient vhodně odpovídá na hněv nebo dotěrnost 2, Cíl Programu Cíle Programu: zavést systém diferenciace a individualizace do výchovy a vzdělávání vytvořit a pilotně ověřit komplexní výchovně vzdělávací program, který přispěje k zefektivnění práce s mladistvými ve VÚ Pšov ověřit účinnost nových metod aktivizace a motivační podpory mladistvých vytvořit metodiku pro práci s mladistvými včetně výukového CD 6

7 3, Cílová skupina, popis základních problémů Cílovou skupinou tvoří: mladiství chlapci umístění v zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy (ve věku let) Tito chlapci často disponují nízkou úrovní sociální kompetence a sociálních dovedností. Problémy v sociálních dovednostech lze rozdělit do čtyř skupin: nedostatky v osvojování si sociálních dovedností nedostatky v používání sociálních dovedností nedostatky v sebekontrole sociálních dovedností nedostatky v sebekontrole používání sociálních dovedností Zdroj: F.M.Gresham (1985) Konkrétní zvláštnosti klientů (s přesahem do vzdělávacího procesu) Vzdělávací proces u této cílové skupiny je ovlivněn řadou zvláštností: malá připravenost akceptovat sociální normy a hodnoty poruchy pozornosti hůře se soustředí, nechají se snadno rozptýlit hyperaktivita bývají velmi neklidní jsou výbušní nebo nepřiměřeně pasivní nižší intelekt omezená kapacita myšlení poruchy krátkodobé paměti (neschopnost zapamatovat si informace) omezená slovní zásoba (časté vulgarismy) ve výuce nevědí, jak mají začít pracovat mají potíže se čtením a početními úkony kritické myšlení neodpovídá požadavkům jejich věku vyznačují se často sebestředným myšlením nedokáží přijmout, že jiný člověk má na situaci jiný názor špatná schopnost snášet frustraci při neúspěchu Viz Příloha č. 6 - Pokyny pro lektory Postup zapojení CS byla zapojena prostřednictvím etopeda VÚ. Projektové aktivity jsou součástí plánu výchovné činnosti. 4, Popis realizace Programu Program je zaměřen na kontinuální práci s klientem po celou dobu pobytu ve výchovném ústavu. Realizaci Programu zajišťuje v organizační rovině manažer projektu, v individuální rovině etoped výchovného ústavu a koordinátor projektu ve spolupráci s lektory jednotlivých kurzů, vychovateli a dalším odbornými pracovníky podle potřeb Programu. 7

8 Popis jednotlivých kroků pro realizaci Programu: 1. Vytvoření organizačních a technických podmínek pro realizaci: dojednání formy spolupráce pro zajištění plnění aktivit s vedením VÚ, dojednání formy spolupráce s pg.pracovníky VÚ na realizaci projektových aktivit, příprava povinné dokumentace pro vedoucí aktivit tj.: žádost o uvolnění klientů na projektové aktivity mimo ústav zápisy z aktivit prezenční listiny měsíční výkazy práce školení o BOPZP průběžně upřesňování a koordinace aktivit Programu ve spolupráci: manažerka projektu, koordinátor, etoped, vedoucí vychovatel, vytvoření materiálních podmínek pro realizaci aktivit, podpis Dohody o výpůjčce (viz Příloha č.1). 2. Navázání spolupráce s jednotlivými klienty. Při vstupním pohovoru nabídne etoped klientovi účast v jednotlivých aktivitách Programu. Ve vzájemné spolupráci vytvoří předběžný individuální plán. Klientova zakázka je zapracována do Reedukačního záznamového listu klienta (interní materiál VÚ) S klientem je sepsána Dohoda o účasti v programu a Souhlas s využitím osobních údajů (současně byl následně zajištěn podpis zákonného zástupce). V rámci VÚ jsou realizovány jednotlivé aktivity Programu. Etoped/manažer projektu spolupracuje s klienty na plnění vybraných aktivit. 5. V rámci individuální spolupráce jsou etopedem klientovi opakovaně nabízeny jednotlivé aktivity Programu, do kterých se v průběhu spolupráce může zařadit. Je akceptována a aktualizována zakázka klienta a vedení ústavu (návaznost na systém bodového hodnocení klienta). Délka trvání: Program trvá pod celou dobu pobytu ve výchovném ústavu. Po propuštění je možné navázat aktivitami programu regionálního reintegračního centra v Mostě (mentoring, přechodné ubytování, poradenství atp.) 8

9 Obrázek č. 1: Struktura Programu s návazností na aktivity reintegračního centra Po dobu pobytu ve VÚ Po výstupu z VÚ Motivační program individuální a skupinová práce motivační program pro uživatele drog Přechodné ubytování aktivizační pracovní program nabídka rozšiřujících vzdělávacích kurzů vyjasnění profesní orientace rekvalifikační kurzy motivačních exkurze a stáže na pracovišti tréninkové bydlení - Most Mentoring Poradenství Základní formy práce Individuální Skupinová Krátkodobá pobytová 5, Charakteristika Programu Program byl přizpůsoben individuálním zvláštnostem a specifických vzdělávacím potřebám CS. Zejména byly u CS podporovány: schopnost pochopení nároků sociální situace rozvoj sebekontroly a seberegulace (jak se chovat, proč a kdy) orientace na řešení problémů odhalování souvislostí a zákonitostí vyjadřování vlastních myšlenek vyhledávání informací a nalézání řešení zvědavost a zvídavost vytváření kladných perspektiv, cílů, plánů na dosažení tvořivé myšlení V projektu byl ověřen komplexní výchovně vzdělávací program, který charakterizuje: ucelenost programu (program trval od nástupu do výchovného ústavu do propuštění event.v případě zájmu byly nabízeny služby klientům i po výstupu) variabilnost programu (možnost obměny aktivit, otevřenost skupin) individuální přístup ke klientům - zohlednění specifických zvláštností 9

10 orientace na řešení problémů jednotlivců (zmírnění dopadu institucionalizace, vytváření koncepce osobní autonomie) princip pozitivní motivace princip užitečnosti - zohlednění potřeb klientů i společnosti se promítlo do volby kurzů a přípravy metodik princip přenositelnosti - aktivity je možné realizovat v dalších zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy Společné cíle aktivit: Zvyšování úrovně znalostí a praktických dovedností, potřebných v začlenění do společnosti a na trh práce podpora potřebných kompetencí. Předpokládaný dopad Aktivizace jednotlivců. Posílení sociálních dovedností a praktické orientace v civilním životě. Zlepšení pozice jednotlivců při vstupu na trh práce. Kompetence podporované u cílové skupiny K utváření a rozvoji kompetencí klienta směřuje a přispívá obsah jednotlivých aktivit Programu: V přechodu do běžného života: Kompetence k efektivní komunikaci /všeobecně vzdělávací kurz Kompetence sociální /všechny aktivity Kompetence občanské /kurz právního minima Kompetence k samostatnosti /výstupní program, kurz sebeobslužných aktivit, stáže na pracovišti Kompetence k řešení problémů, překonávání překážek/výstupní program, kurz osobnostního rozvoje, Kompetence ke zvládání zátěže /zátěžový program tělesné výchovy Kompetence k vyhledávání informací a orientaci v nich/exkurze u zaměstnavatelů, kurz Základy práce na PC, kurz sebeobslužných aktivit, všeobecně vzdělávací kurz Při vstupu na trh práce: Kompetence k celoživotnímu učení / kurz zaučen v oboru truhlář, kurz zaučen v oboru svářeč, kurz příprava na absolvování autoškoly - os.automobil/traktor, kurz zaučen v oboru zahradnické práce/obsluha křovinořezu, kurz obsluha vysokozdvižného vozíku Kompetence ke spolupráci /program tělesné výchovy, aktivizační pracovní program 6, Principy Programu Pracovníci Programu dbají na respektování základních lidských práv klientů i na ostatní nároky vyplývající z dalších obecně závazných norem na všech úrovních a ve všech částech Programu. Pracovník se při práci s klientem řídí následujícími principy : 1. Nezávislost a nestrannost Pracovník při jednání s klientem postupuje nezávisle na svých postojích a názorech, zejména v oblastech politiky, víry, světového názoru, osobního vztahu k jednotlivým skupinám obyvatel, osobnosti klienta, apod. 10

11 Pracovník poskytuje své služby nezávisle na postojích zřizovatele organizace a případných dárců. Pracovník poskytuje služby klientům nezávisle na státních či jiných organizacích nebo osobách, které by mohly mít ideologický nebo finanční zájem na výsledku případu. Pracovník nehodnotí postoje a názory klientů. Pracovník poskytuje služby bez ohledu na své aktuální pocity, náladu a rozpoložení. Zejména nepřenáší vlastní problémy na klienta. Pracovník při poskytování služby vždy sleduje uspokojování potřeb klienta a vyvaruje se jakéhokoliv jednání sledujícího osobní prospěch nebo prospěch jiných osob. Pracovník při poskytování služeb dbá, aby jeho jednáním nedocházelo k nepřiměřeným zásahům do osobní sféry klienta nebo jiných osob. Zejména se vyvaruje jakéhokoliv jednání k neprospěchu klienta nebo jiných osob. V případě střetu zájmů pracovník včas upozorní klienta na tuto možnost a odkáže jej na organizaci, kde tato okolnost nehrozí. 2. Zákaz diskriminace Pracovník poskytuje služby klientům bez ohledu na rozdíl rasy, pohlaví, zdravotního postižení, sexuální orientace, politické příslušnosti, světového názoru, sociálního statusu, víry a náboženství apod. Pracovník se vyvaruje jakékoliv formy diskriminačního jednání vůči klientovi. Pracovník poskytuje služby bez předsudků. 3. Respekt k právu a morálce Pracovník při poskytování služby vždy jedná v souladu s právními předpisy, morálními zásadami a principy občanského soužití. Pracovník vede klienta v mezích poskytování služby k respektu k právu a morálce. 4. Mlčenlivost Pracovník považuje všechna sdělení klientů za důvěrná. Pracovník je povinen podepsat prohlášení o mlčenlivosti ihned při zahájení své spolupráce s prvním klientem. Pracovník je vázán mlčenlivostí o všech získaných informací o klientech, a to i po ukončení spolupráce s klientem. 5. Bezplatnost Služby pro klienty jsou bezplatné, pracovník proto od klientů nepožaduje úhradu těchto služeb, rovněž nenárokuje od klientů peníze nebo věcné dary pro svoji potřebu. 6. Respekt Pracovník respektuje právo klienta na informace. Pracovník respektuje právo klienta vyjádřit své přání, potřeby, názory, postoje a rozhodnutí klienta. Pracovník respektuje právo klienta odmítnout nabízenou službu nebo odstoupit od ní bez uvedení důvodu. Pracovník žádným přímým, ani nepřímým způsobem neútočí na lidskou důstojnost klienta. Pracovník neponižuje lidskou důstojnost klienta v žádné, ani emocionálně vypjaté, situaci. Východiskem práce je tolerance odlišností a úcta k lidské osobnosti. 7. Individuální práce s klientem Pracovník bere na vědomí, že každý člověk je individualita se svými vlastními zájmy, potřebami, přáními, pozicemi, životními cíli, schopnostmi, radostmi, starostmi, problémy a nedostatky. 11

12 Pracovník přizpůsobuje práci s každým jednotlivcem jeho individuálním charakteristikám. Pracovník neslibuje, co nemůže splnit, a umí říci ne. Pracovník vždy učiní, co slíbil, nebo vysvětlí, z jakého důvodu slíbené učinit nemohl. Pracovník je pro klienta dobrým příkladem. 8. Prevence Pracovník předchází v mezích svých možností a schopností vzniku konfliktu s klientem a takovému jednání klienta, které by bylo v rozporu s právem či morálkou. Pracovník upozorňuje klienta na rizika jeho jednání příčícího se právu či morálním zásadám, pokud jsou mu známa. Pracovník je povinen klienta upozornit, že má podle trestního zákona informační povinnost, a vysvětlit klientovi, co tato informační povinnost znamená. Pracovník je při poskytování služby veden ideou, že je součástí procesu sociální integrace klienta, a podle svých schopností a možností se snaží o co nejširší přínos tomuto procesu. 7, Diferenciace v Programu Obrázek č.2: Diferencovaný přístup v Programu nástupní program výstupní program režimové působení + činnostní terapie program pro uživatele drog program pro pachatele tr.činů Těžiště Programu tvoří režimové působení (základ tvoří vnitřní řád) a činnostní terapie (pracovní program, vzdělávací a volnočasové aktivity). 12

13 Nástupní program Cíl: a. seznámit klienta s pravidly vnitřního řádu, b. obeznámení s nabídkou projektových aktivit, stanovení individuálního akčního plánu. Pozn. ad a) Tomuto cíli Programu byla v projektu jednoznačně věnována nejmenší pozornost. Vedení ústavu bylo spokojeno se stávajícím stavem a postupy. Program pro uživatele drog Cíl: a. pokusit se navodit u účastníků programu vnitřní potřebu změny a následně dlouhodobě udržet tuto pozi- tivní motivaci. b. seznámit uživatele drog s dopadem a riziky užívání návykových látek (bilancování), Program pro pachatele trestných činů Cíl: a. vytvoření programové nabídky výchovných opatření/povinností (dle zákona č.218/2003 Sb. 18), b. vytvoření nabídky pracovních aktivit pro výkon alternativního trestu obecně prospěšných prací, organizační zajištění. Pozn. Pro pachatele trestných činů je využitelný Učební program pro osoby s kriminální minulostí. Tento program byl ověřen ve VÚ Buškovice, Kostomlaty (více na Výstupní program Cíl: a. v externím intenzivním pobytovém programu zmírnit negativní dopad institucionální péče, b. podpořit u účastníků rozvoj sebeobslužných dovedností potřebných v běžném životě, podpora samostatnosti v rozhodování, schopnosti vyhledávat informace atp.. 8, Jednání se zájemcem o Program Principy pro vedení rozhovoru s klientem v rámci Programu: Pracovník vede rozhovor s klientem citlivě, empaticky a klientovi naslouchá. Pracovník vždy zjišťuje cíle, kterých chce klient dosáhnout, respektuje je, a případnou změnu těchto cílů iniciuje vždy s klientovým souhlasem. Pracovník musí vést rozhovor tak, aby klientovi umožnil pochopit podstatu jeho problému, možnosti řešení a volbu řešení optimálního. Informace a rady sdělované pracovníkem musí být pro klienta zcela srozumitelné. Pracovník navrhuje pouze taková řešení, která jsou pro klienta přijatelná, nejsou v rozporu s klientovými názory a zájmy a nezpůsobují klientovi další obtížné situace. Pracovník neprosazuje taková řešení, která sice vyhovují jeho speciálním znalostem a dovednostem, ale snaží se nacházet řešení obecně platná a pro klienta dostupná. Pracovník nikdy nevnucuje klientovi řešení, se kterým klient nesouhlasí, o kterém váhá nebo pochybuje. Pracovník vždy respektuje klienta v jeho rozhodnutí o tom, jak dále jednat. Pracovník podporuje klienta v samostatném jednání, přičemž podpora má přednost před přímou pomocí. Veškeré další aktivity ve prospěch klienta musí pracovník provádět s jeho vědomím a souhlasem. 13

14 9, Dohoda o účasti v Programu Dohoda o účasti v Programu (viz Příloha č. 2) byla uzavřena s klienty na počátku spolupráce. Jedná se o dvoustranný akt uzavřený mezi klientem a realizátorem Programu (zastoupeným statutárním zástupcem). Dohoda se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden a třetí se stane součástí osobního spisu klienta vedeného výchovným ústavem. 10, Přijímání a vyřizování stížností Klient má možnost v případě potřeby vyjádřit svůj nesouhlas s postupem osob, které realizují Program, a to písemně (schránka umístěná ve VÚ pro tyto účely) nebo osobně osobě zodpovědné za realizaci programu či jiným pracovníkům VÚ. Organizace zodpovědná za realizaci Programu tento podnět s klientem a dotyčným pracovníkem/pracovníky projedná do 30 dnů od doručení stížnosti klienta. O způsobu vyřízení stížnosti je pořízen písemný záznam, který je uložen v dokumentaci Programu. Klient je seznámen s možností a způsobem podání stížnosti v úvodu Programu. 11, Popis jednotlivých komponent Programu Motivační program individuální a skupinová práce Obsah programu tvoří především pracovní, vzdělávací a terapeutické aktivity zaměřené na podporu pozitivního potenciálu jednotlivců. Počet účastníků: 100 Organizační zajištění: etoped, koordinátor ve spolupráci s vychovateli a lektory aktivit Záměr: Záměrem motivačního programu je obrátit pozornost ke společensky uznávaným hodnotám, k převzetí zodpovědnosti za vlastní budoucnost. Do aktivit by se měl promítat princip pravidelnosti, individuálního přístupu, spolupráce ve skupině, vytváření hodnot a aktivního zapojení klientů. Cíle: naučit účastníky, jak se mají přizpůsobit rozvíjet smysl pro povinnosti zprostředkovávat pocit kompetence rozvíjet dovednosti způsobem orientovaným na proces - učit účastníky užitečnému způsobu myšlení vytváření pozitivního sebehodnocení, podpora sebedůvěry vytvořit prostor pro nácvik sociálních dovedností a morálního chování Postup: Jako postup v realizaci nebyl volen tradiční způsob výuky, který klade důraz na konkrétní úkony (objem vědomostí tzn. orientace na výsledek), ale výchovně vzdělávací proces, který vede k podpoře žádoucích učebních návyků a praktických dovedností. 14

15 Části motivačního programu: ɶɶ motivační program pro uživatele drog ɶɶ ɶɶ ɶɶ ɶɶ ɶɶ ɶɶ aktivizační pracovní program nabídka rozšiřujících vzdělávacích kurzů vyjasnění profesní orientace rekvalifikační kurzy motivačních exkurze a stáže na pracovišti výstupní program - tréninkové bydlení Aktivizační pracovní program 1. Ekologické aktivity Cíl: aktivizovat klienty a učit je reagovat svou činností na víc, než je sociálně vyžadováno, podpora sociálního přesahu (odpovědnost za sebe, za druhého, skupinu, situaci, společenství atp.), podpora vnímání sebeúčinnosti. přispět k rozvoji životního prostředí na Podbořansku u jednotlivců přispět k narušení desociální strategie více brát než dávat a přispět tak navození nové pozitivní zkušenosti se sebou, která upevní žádoucí motivaci. Délka trvání: průběžně Příklady aktivit: nasazování chráněných ryb testování a čištění vod odstraňování černých skládek sázení stromů, keřů výroba krmelců,kachních hnízdících budek, budek pro zpěvné ptáky aj. Organizační zajištění: vychovatel/koordinátor 2. Úprava okolí ústavu Cíl: realizace projektu úpravy návsi v Pšově Délka trvání: průběžně Příklady aktivit: úprava cest a parkoviště osazování stromy, křovinami atp. Organizační zajištění: vychovatel/koordinátor 15

16 Rekvalifikační kurzy Cíl: příprava klientů na uplatnění se na trhu práce Časová dotace celkem: podle kritérií rekvalifikačních kurzů Počet účastníků: dle možností VÚ a realizátorů kurzu Organizační zajištění: koordinátor, lektoři, dodavatel rekvalifikačního kurzu, pověřený pracovník VÚ Postup: Základní podmínkou pro posílení uplatnitelnosti mladistvých na trhu práce je zvýšení či rozvoj jejich kvalifikace. Důležitou součástí Programu je proto zajištění rekvalifikačních kurzů. Při výběru vhodného rekvalifikačního kurzu je nezbytné: průzkum aktuální poptávky na trhu práce v cílovém regionu, příprava a úzká spolupráce s pracovníky VÚ s cílem zjistit možnosti i omezení v daném zařízení, zjištění složení CS (potřeby, předpoklady), zohlednit časové hledisko realizace kurzu, zjistit náklady a technické podmínky v dané věznici pro realizaci rekvalifikačního kurzu. Motivační exkurze a stáže Doplňkovou aktivitou, která má za cíl podpořit profesní orientaci jednotlivců je exkurze u zaměstnavatele a motivační stáž u vybraného zaměstnavatele. Postup při realizaci této aktivity: komunikace se zaměstnavateli (1. fáze motivační: seznámení zaměstnavatelů se specifiky cílové skupiny z VÚ, možnostmi spolupráce už v rámci práce ve VÚ, 2. fáze organizační: příprava setkání), předání informací klientům ve VÚ o možnosti zapojení do exkurze či stáže u konkrétního zaměstnavatele, výběr vhodných zájemců, příprava a realizace exkurze či stáže ve spolupráci s pracovníky VÚ (dojednání termínu, povolení k opuštění VÚ aj.). Výstupní program Záměrem výstupního programu je zajistit diferencovaný přístup v zacházení s klienty v období před dosažením zletilosti. Pilotní tříměsíční program si klade za cíl ověřit v praxi socioterapeutický program postavený na komunitním způsobu práce a psychoterapeutickém přístupu. Místo konání: Most, Pravoslavný monastýr, ul. J.Žižky Cílová skupina: klienti v období před propuštěním z VÚ Podmínky pro zařazení: nižší útěkovost jednotlivce schopnost respektovat základní pravidla (bez výrazných výkyvů) individuální posouzení potřebnosti kolektivem pg.pracovníků VÚ Personální zajištění: Na směně vždy 1 pg.pracovník + 1 asistent (dobrovolník, laik) 16

17 Cíle programu: Hlavním cílem je ověření metod práce v těchto oblastech: aktivizace pozitivního potenciálu sebeobslužné dovednosti Skupina max. 4 chlapců je založena na komunitním způsobu práce, denně se účastní různých forem pracovního a terapeutického programu. Konkrétní cíle: Podpořit kompetence potřebné v přechodu do civilního života sebedisciplína (režim dne, povinnosti/zábava) sebeobslužné dovednosti (vaření, údržba prádla, hygienické návyky aj.) samostatnost při jednání s úřady nácvik spolupráce v rámci komunity všeobecný přehled/schopnost vyhledávat informace organizace času, včetně smysluplného trávení volného času Terapeutické cíle: pozitivní přeladění, vytváření kladných životních perspektiv rozvoj pozitivního potenciálu klienta aktivizace, motivace podpora sebedůvěry a rozvoje přiměřeného sebepojetí umožnění zkušenosti s pozitivním přijetím autoritami podpora prosociálního chování změna postoje k užívání drog (důraz na důslednou abstinenci) Základní principy programu: princip činnosti zapojení do řízených aktivit po celý den každý den od 9-14 hod program mimo vilu o víkendech celodenní program mimo vilu princip osobnostního vedení (důraz na ind.přístup) 1 pracovník/3 chlapci princip důslednosti (předpokládá přijetí závazku ze strany všech pg.pracovníků, důslednost v dodržování programu, osobní příklad) princip respektu/ pozitivního hodnocení (terap.přístup, pravidelné společné hodnocení pokroků jednotlivců v rámci komunitního sezení) Pracovní program : výroba svíček pro potřeby církve prospěšné práce (církev, mat.školy aj.) motivační stáž u zaměstnavatele Osobnostní rozvoj: individuální terapie komunitní sezení 17

18 Vzdělávání: PC kurz všeobecně vzdělávací kurz kurz sebeobslužných aktivit aj. Volný čas: lezecká stěna, stolní tenis, kulturní akce aj. 12, Hodnocení efektivity Programu Ukazatele úspěchu Programu: naplnění stanovených cílů Programu naplnění stanovených indikátorů Programu počet zapojených klientů počet absolventů kurzů subjektivní spokojenost klientů s Programem Kritéria efektivity Programu: Zahrnuje Program získání relevantních sociálních dovedností a dovedností potřebných pro život? Odpovídá Program věkovým a individuálním zvláštnostem klientů? Zohledňuje Program specifické vzdělávací potřeby klientů? Zohledňuje Program místní specifika? Jsou metody vzájemně provázané? Počítá Program s komplikacemi a nabízí možnosti, jak je zvládat? Tabulky: 1. Přehled zapojení klientů (viz Příloha č. 5 ) Tabulka Přehled zapojení klientů (viz Příloha č. 5) čerpá z těchto dokumentů: Seznam klientů (viz popis dokumentů ) Zápisy z jednotlivých aktivit (viz popis dokumentů) Zpětné vazby klientů k jednotlivým aktivitám (viz Příloha č. 4) Osvědčení o absolvování kurzů/programů Popis dokumentů: Seznam klientů jedná se o přehledy klientů, jež dodává manažerovi Programu etoped v průběhu projektu. Aktualizuje jej vždy po určitém období, kdy se do něho zapojí noví klienti. Zápisy z jednotlivých aktivit vychovatelé a lektoři, kteří pracují s klienty v Programu, dodávají manažerovi projektu průběžně Zápisy z jednotlivých aktivit. Zápisy obsahují informace: datum, místo, čas aktivity; jména zúčastněných klientů, případně omluvených/neomluvených klientů; program a závěry z konkrétní aktivity. 18

19 Zpětné vazby klientů k jednotlivým aktivitám Programu a jejich vyhodnocení na konci jednotlivých aktivit/lekcí Programu vyplňují účastníci zpětnou vazbu. Zpětné vazby jsou vždy přizpůsobené dané aktivitě Programu, většinou obsahují zhruba následující položky k hodnocení: celková spokojenost s tématy, jejich zajímavost a přínosnost, zda měl klient dostatečnou možnost zapojit se aktivně do dané aktivity, dotaz na návrhy na změnu či doplnění Programu o další aktivity. Vyhodnocení, jež je shrnutím a výstupem z těchto zpětných vazeb, zpracovává nezávislý evaluátor. Tato vyhodnocení pak zasílá průběžně manažerovi Programu, který zajistí, že podněty klientů budou zapracovány do metodik. 13, Ochrana práv klientů Pracovník Programu respektuje základní lidská práva klientů služeb a jejich nároky vyplývající z obecně závazných norem a pravidel občanského soužití. Pracovník zejména dbá na ochranu klienta v oblastech osobní svobody, soukromí, osobních údajů, práva na vzdělání a svobodnou volbu povolání, ochranu před jakýmikoli formami zneužívání, nucenými pracemi, diskriminací, apod. Kritéria: Pracovník zná situace možného porušování práv klientů a stanovené vnitřní mechanismy, které zamezují jejich porušování, a využívá je v případě potřeby v praxi. K porušení práv klientů může docházet zejména v následujících situacích: pracovník nerespektuje svobodnou vůli klienta při volbě řešení vlastní nepříznivé situace nebo svobodnou vůli klienta ukončit spolupráci s organizací, diskriminační chování pracovníka, nadměrná péče o klienta, která vede k vytváření závislosti na organizaci, odmítnutí poskytnutí služeb Programu klientovi, splňujícímu kritéria pro zařazení do Programu, mimo popsané důvody pro ukončení práce s klientem (viz kapitola I. 3 Cílová skupina), pracovník realizuje Program v rozporu s principy nestrannosti, nezávislosti, důvěrnosti a bezplatnosti, pracovník poruší princip mlčenlivosti. Výše uvedeným situacím je nutno přecházet a nebo je napravit následujícími způsoby: Pracovník je povinen realizovat Program v souladu s touto metodikou a jejími pravidly a všemi závaznými vnitřními pokyny organizace. V případě, že z jakéhokoli důvodu není pracovník schopen zajistit práva klienta, je povinen o tom neprodleně informovat vedoucího organizace zodpovědné za realizaci Programu, který zajistí nápravu, nebo dle možností ihned předá klienta jinému pracovníkovi, který je schopen tato práva zajistit. Zjistí-li jiný pracovník nebo vedoucí organizace zodpovědné za realizaci Programu, že jsou porušována práva klienta, pak pokud je to v jejich možnostech, ihned zjednají nápravu nebo učiní všechny kroky k tomu, aby náprava byla zjednána co nejdříve; při sjednávání nápravy jsou povinni situaci řešit s organizací zodpovědnou za realizaci Programu. Pokud dojde ze strany pracovníka k porušování práv klientů, situaci bude řešit vedoucí organizace zodpovědné za realizaci Programu. Rozhodnutí klienta o řešení vlastní situace je respektováno. 19

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

2. 1. Ve vztahu k uživateli sociální služby

2. 1. Ve vztahu k uživateli sociální služby Etický kodex občanských poradců Občanské poradny Jihlava Etický kodex občanských poradců vychází ze Základní listiny práv a svobod, Etického kodexu sociálních pracovníků české republiky a kodexu přijatého

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1a 1b 2a 2b 2c 3a 3b 3c 1. Cíle a způsoby činnosti zařízení pro dčti

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Metodický pokyn č. 4

Metodický pokyn č. 4 Metodický pokyn č. 4 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Poslání, cíle a principy poradny pro cizince

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2004

Více

od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též

od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též nestátními neziskovými organizacemi, církvemi, samosprávou

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Cílové skupiny: Sociální pracovníci Popis kurzů 1. Standard č. 5 Individuální plánování Cílem kurzu je rozšířit odborné znalosti a dovednosti

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své

Více

Cíl vzdělávacích modulů:

Cíl vzdělávacích modulů: PŘÍLOHA č. 9 OBSAH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Projekt rozšiřuje nabídku dalšího vzdělávání prostřednictvím vytvoření vzdělávacího programu se speciální SW aplikací a skripty pro personalisty a vedoucí pracovníky,

Více

Homolová Kateřina Mikurdová Hana

Homolová Kateřina Mikurdová Hana BAREVNÁ ANGLIČTINA Homolová Kateřina Mikurdová Hana Charakteristika a náplň zájmové činnosti na školní rok 2015/2016 Základním cílem zájmové aktivity Barevná angličtina je seznámit děti s cizím jazykem,

Více

Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb

Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb PhDr. Hana Janečková, PhD. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Praha 16.2.2006 Význam vzdělávání v dějinách

Více

Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum

Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum Program 9.00 10.15 představení služeb Centra primární prevence, o.s. Prev-Centrum 10.15 10.30 přestávka 10.30 11.00 diskuse všeobecná primární prevence selektivní primární prevence indikovaná primární

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

SMLOUVA O ODBORNÉ PRAXI STUDENTŮ VOŠ

SMLOUVA O ODBORNÉ PRAXI STUDENTŮ VOŠ VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ FRANTIŠKA KŘIŽÍKA 110 00 Praha 1, Na Příkopě 16, tel: 224 210 585, www.vosaspsekrizik.cz, e-mail: kancelar@vosaspsekrizik.cz SMLOUVA O ODBORNÉ

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: Vyučovací

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

Pravidla pro výkon studentské praxe, odborné stáže a dobrovolnické práce

Pravidla pro výkon studentské praxe, odborné stáže a dobrovolnické práce Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Domov Pístina Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Vnitřní předpis směrnice č. 107/2011 Pravidla pro výkon studentské praxe, odborné stáže a dobrovolnické práce

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 Standard č. 1 - Cíle a způsoby poskytování služeb Závazný metodický pokyn č. 1 Druh služby: Domov pro seniory ETICKÝ

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE

Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE ředitele Střední průmyslové školy Ostrov č. 1949/2013/SPS Školní program environmentálního

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Směrnice č. 25/2012. Standardy kvality sociální služby. Standard č. 2 Ochrana práv osob Domov se zvláštním režimem

Směrnice č. 25/2012. Standardy kvality sociální služby. Standard č. 2 Ochrana práv osob Domov se zvláštním režimem Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace Šrámkova 38/A ; Ústí nad Labem, PSČ 400 11 TELEFON: 472 772 902 BANKOVNÍ SPOJENÍ: 3783800277 / 0100 FAX: 472 778 878 IČO: 44555407 e-mail: info@dd-dobetice.cz

Více

Hodnocení žáků a autoevaluace školy

Hodnocení žáků a autoevaluace školy Hodnocení žáků a autoevaluace školy Pravidla pro hodnocení žáků Základní východiska pro hodnocení a klasifikace Cílem hodnocení je zpětná vazba, prostřednictvím které žák získává informace o tom, jak danou

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ LEKTORŮ Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov Specifika vzdělávání lektorů v Institutu pro místní správu Praha velmi početný lektorský

Více

Příklad dobré praxe XXI

Příklad dobré praxe XXI Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XXI pro průřezové téma Člověk a svět práce Ing. Iva Černá 2010

Více

Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE

Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE ředitele Střední průmyslové školy Ostrov č. 1327/2015/SPS Školní program environmentálního

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

NOVÁ CESTA NA TRH PRÁCE, VYHLÍDKA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

NOVÁ CESTA NA TRH PRÁCE, VYHLÍDKA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Název projektu: NOVÁ CESTA NA TRH PRÁCE, VYHLÍDKA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Registrační číslo projektu: 00766 Zadávací podmínky výběrového řízení Název zakázky: Lektorské zajištění MOTIVAČNÍHO,

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Standard č. 9. Personální a organizační zajištění Terénní osobní asistence

Standard č. 9. Personální a organizační zajištění Terénní osobní asistence Standard č. 9 Personální a organizační zajištění Terénní osobní asistence Počet zaměstnanců, jejich vzdělání a dovednosti odpovídají potřebám uživatelů a plně umožňují naplňování standardů kvality námi

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

Nabídkový list akreditovaných programů Etické výchovy

Nabídkový list akreditovaných programů Etické výchovy Nabídkový list akreditovaných programů Etické výchovy Centrum celoživotního učení při Cyrilometodějském gymnáziu a MŠ v Prostějově bylo založeno s cílem podporovat další vzdělávání pedagogických pracovníků

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

5. 11. Pracovní činnosti

5. 11. Pracovní činnosti 5. 11. Pracovní činnosti Obsah stránka 5.11.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.11.2. Začlenění průřezových témat 2 5.11.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.11.4. Formy a metody práce 3 5.11.5.

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

MINISTERSTVO VNITRA GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR ÚVOD. k učebním dokumentům vzdělávacího programu

MINISTERSTVO VNITRA GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR ÚVOD. k učebním dokumentům vzdělávacího programu MINISTERSTVO VNITRA GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR Č.j. MV-70558-1/PO-2009 Kódové označení: VPP-MS Počet listů: 8 S c h v a l u je : genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v. r. Generální

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k podání nabídky do výběrového řízení na dodávku vzdělávacích aktivit pro zaměstnance a management společnosti Plastové Přepravní Obaly s.r.o. 1. Identifikace projektu název: Vzdělávací

Více

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Popis činností poskytované služby ve Stacionáři

Více

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, České Budějovice, Riegrova ul. Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l České

Více

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Oblasti hodnocení podmínky vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob

Více

Obecní úřad je v souladu se zákonem o SPOD:

Obecní úřad je v souladu se zákonem o SPOD: Obecní úřad Bříza je v souladu s ustanovením 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění, (dále jen zákon o SPOD) orgánem sociálně-právní ochrany. Výkon sociálně-právní ochrany

Více

Příklad dobré praxe IV

Příklad dobré praxe IV Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe IV pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Olga Gajdošíková

Více

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie jako Pověřená osoba v oblasti náhradní rodinné péče má zpracovanou METODIKU - funkční systém vnitřních

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Volba povolání Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 0 33 33 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

Standardy kvality pro OSPOD

Standardy kvality pro OSPOD 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své spádové oblasti. 1b Doba výkonu sociálně-právní

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

Didaktický proces vzdělávání

Didaktický proces vzdělávání Didaktický proces vzdělávání dospělých Základní prvky didaktického procesu ve vzdělávání dospělých: Didaktický proces = výuka CÍL= určen zvenčí např. politikou, společností, potřebami institucí OBSAH=

Více

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Zadávací dokumentace pro projekt dodávky služeb hrazený z projektu na administraci nadregionálního grantového schématu Priorita 2 Sociální integrace a rovnost příležitostí

Více

Výzva na vypracování cenové nabídky na dodávku služby od 200 000 do 400 000 Kč bez DPH - zadávací dokumentace

Výzva na vypracování cenové nabídky na dodávku služby od 200 000 do 400 000 Kč bez DPH - zadávací dokumentace Výzva na vypracování cenové nabídky na dodávku služby od 200 000 do 400 000 Kč bez DPH - zadávací dokumentace Výukový program zaměřený na vzdělávací program v rámci projektu Vzdělávání pracovníků CSS 1.

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOMOVA MLÁDEŽE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOMOVA MLÁDEŽE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOMOVA MLÁDEŽE Zpracovala: Schválil: Hana Černochová, vedoucí domova mládeže Ing. Břetislav Kábele, ředitel školy září 2009 - 2 - Domov mládeže řídí ředitel školy. Ten stanovuje

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 6. Hodnocení žáků 6.1 Zásady klasifikace a hodnocení hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu a je komplexním posouzením prospěchu a chování žáka klasifikace je jednou z forem

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

sdružení SPLAV oblasti pomoci: - realizace programu LEADER - projekty pro znevýhodněné občany - projekty pro mládež - mezinárodní spolupráce

sdružení SPLAV oblasti pomoci: - realizace programu LEADER - projekty pro znevýhodněné občany - projekty pro mládež - mezinárodní spolupráce - občanské sdružení, založeno 2004, 32 obcí okr. Rychnov n/kněžnou - 6 zaměstnanců, sídlo Skuhrov n/bělou cíl: pomoc při prospěšném rozvoji regionu oblasti pomoci: - realizace programu LEADER - projekty

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Zikova č. 618/14, 770 10 Olomouc * IČ 75004259 * tel.: 585757061 * fax: 585757066 * E-mail: olomouc@sluzbyproseniory.cz * cn5k73h SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Číslo smlouvy: Uživatel: Příjmení

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení I. Všeobecná ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP 1. Obecná ustanovení Ředitel školy vydává v souladu se statutem školy a podle 24 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění a podle ustanovení

Více

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost 1. Úvod V souladu s aktivitami projektu byl výukový modul Ekonomická gramotnost pilotně ověřen na primární (děti) i sekundární (pedagogové) cílové skupině.

Více

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI Informační balíček pro uživatele služeb (veřejný závazek) Poslání služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou služby poskytované rodině s nezaopatřeným

Více

Směrnice č. 23/2013. Standardy kvality sociální služby. Standard č. 2 Ochrana práv osob Domov pro seniory

Směrnice č. 23/2013. Standardy kvality sociální služby. Standard č. 2 Ochrana práv osob Domov pro seniory Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace Šrámkova 38/A ; Ústí nad Labem, PSČ 400 11 TELEFON: 472 772 902 BANKOVNÍ SPOJENÍ: 3783800277 / 0100 FAX: 472 778 878 IČO: 44555407 e-mail: info@dd-dobetice.cz

Více

Průvodce sociální službou

Průvodce sociální službou Průvodce sociální službou OKAMŽITÁ KAPACITA SOCIÁLNÍ SLUŽBY JSOU: 3 KLIENTI (roční kapacita 12 klientů) PROVOZNÍ DOBA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB JE: TERÉNNÍ SLUŽBY: STŘEDA 15:00 19:00 hod., PÁTEK

Více

Transformačního a rozvojového programu na rok 2003. Program podpory celoživotního vzdělávání (2) Podprogram: vzdělávání pedagogických pracovníků (c)

Transformačního a rozvojového programu na rok 2003. Program podpory celoživotního vzdělávání (2) Podprogram: vzdělávání pedagogických pracovníků (c) Závěrečná zpráva Transformačního a rozvojového programu na rok 2003 Program podpory celoživotního vzdělávání (2) Podprogram: vzdělávání pedagogických pracovníků (c) Název vzdělávacího programu celoživotního

Více

Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy

Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy Cyrilometodějské gymnázium a MŠ v Prostějově za podpory německé organizace Renovabis vybudovalo Centrum celoživotního učení církevních škol

Více

Zařízení Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald Kontaktní adresa zařízení: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka

Zařízení Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald Kontaktní adresa zařízení: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka Příloha č. 1 Základní informace o zařízení Zařízení Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald Kontaktní adresa zařízení: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka Telefon: 606 635 113 E-mail:

Více

Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce

Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce Supervize a koučování v kontextu sociální práce Adéla Mojžíšová Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Cílem koučování

Více