PODMÍNKY PRO POUŽÍVÁNÍ KARET VISA PRO BEZKONTAKTNÍ MOBILNÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PODMÍNKY PRO POUŽÍVÁNÍ KARET VISA PRO BEZKONTAKTNÍ MOBILNÍ"

Transkript

1 PODMÍNKY PRO POUŽÍVÁNÍ KARET VISA PRO BEZKONTAKTNÍ MOBILNÍ PLATBY Článek 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto podmínky Banky pro používání karet VISA pro bezkontaktní mobilní platby (dále jen Podmínky ) představují Produktové podmínky ve smyslu Všeobecných obchodních podmínek Banky (dále jen Všeobecné podmínky ). Tyto Podmínky tvoří součást Smlouvy a Klient je povinen se s nimi seznámit a dodržovat je. 1.2 Pojmy s velkým počátečním písmenem jsou v těchto Podmínkách užívány ve významu uvedeném v článku 10 těchto Podmínek. Článek 2. Vydání karty 2.1 Banka vydává a vede Karty k Účtům v CZK na základě Smlouvy. Smlouva se řídí právním řádem České republiky. 2.2 O vydání Karty může požádat Klient pro sebe nebo kteroukoliv třetí osobu starší 18 let, pokud Klient tuto osobu zmocní k disponování s prostředky na Účtu s použitím Karty. 2.3 Klient je povinen zajistit, aby Držitel dodržoval povinnosti stanovené Smlouvou. 2.4 Podpisem Smlouvy Klient uděluje souhlas s tím, aby Banka prováděla zúčtování všech transakcí realizovaných Kartou vydanou na základě Smlouvy na vrub Účtu. Podpisem Smlouvy Klient souhlasí s tím, aby Banka informovala ostatní banky v České republice o případném porušení Smlouvy a aby poskytovala příslušné Karetní asociaci informace týkající se Karty. 2.5 Klient dále souhlasí s tím, aby Banka poskytovala po dobu účinnosti této Smlouvy příslušné Karetní asociaci informace o Klientovi v rozsahu jméno, příjmení, bydliště, údaje o Kartě a Kartou provedených transakcích místo, datum a částka transakce, a to za účelem nabízení obchodu a služeb poskytovaných příslušnou Karetní asociací, a aby příslušná Karetní asociace tyto údaje za uvedeným účelem zpracovávala. Uvedené souhlasy jsou dobrovolné a Klient je oprávněn je kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu musí být učiněno písemně vůči Bance. Další informace o právech Klienta ve vztahu k osobním údajům podle tohoto článku 2.5 jsou uvedeny v článku 28 Všeobecných podmínek. 2.6 Karta je aktivována uzavřením Smlouvy. V případě ikarty je však k aktivaci Karty Držitel povinen provést ještě následující úkony: a) Umístit mobilní telefon do rámečku předaného Bankou a telefon zapnout b) Provést instalaci KB ikarta aplikace (dále jen Platební aplikace ) c) Spustit Platební aplikaci d) Zadat PIN, k čemuž bude Platební aplikací vyzván Komerční banka, a. s. 1/11

2 e) Provést zkoušku komunikace na určeném zařízení společně s pracovníkem Banky. Článek 3. Karta 3.1 Aktivací Karty k Účtu nabývá Držitel právo Kartu používat v souladu se Smlouvou. 3.2 Karta je nepřenosná. Držitel neumožní disponovat Kartou třetím osobám, včetně osob blízkých ve smyslu občanského zákoníku, pokud Klient neuskuteční převod Karty na jiného Držitele v rámci Banky. 3.3 Držitel/Klient není oprávněn provádět jakékoli změny či úpravy Karty ani pořizovat její kopie. 3.4 Kartu lze používat do posledního dne měsíce a roku doby platnosti uvedené na Kartě. Po uplynutí doby platnosti Karty zaniká dle článku 8.1 těchto Podmínek smluvní vztah a Kartu již nelze používat pro provádění Transakcí. Článek 4. Používání karty 4.1 Držitel používá Kartu v souladu se Smlouvou. Banka má právo v souladu s nastavením funkčnosti Karty odmítnout provedení transakce, která nebyla autorizována v souladu s článkem 4.6 těchto Podmínek. 4.2 Banka nezkoumá oprávněnost transakcí provedených Kartou. Držitel/Klient odpovídá za to, že Karta nebude použita v rozporu s právními předpisy v místě použití Karty. 4.3 Držitel je oprávněn Kartou provádět transakce do výše týdenního limitu stanoveného ve Smlouvě. Banka je oprávněna kdykoliv změnit výši tohoto limitu. Banka o této změně informuje Držitele/Klienta způsobem sjednaným s Bankou pro jejich vzájemnou komunikaci. 4.4 Držitel je oprávněn Kartou čerpat prostředky pouze do výše zůstatku na Účtu případně do výše povoleného debetu, pokud se Banka s Klientem dohodli na zřízení povoleného debetu na Účtu, a to za podmínek sjednaných pro povolený debet. Od okamžiku, kdy Banka provede schválení On-line transakce (autorizační dotaz na Kartu a zůstatek Účtu) prostřednictvím Karty, je Banka oprávněna blokovat na Účtu prostředky, které odpovídají výši transakce v autorizačním dotazu a snížit tak o tuto částku použitelný zůstatek na Účtu. 4.5 Způsob přenášení informací o zůstatku na Účtu mezi centrálním informačním systémem platebních karet Banky a autorizačním systémem platebních karet v některých případech z technických důvodů nemusí umožnit promítnutí aktuálních změn. Tyto změny mohou být v autorizačním systému platebních karet zpracovány až v rámci následujícího Obchodního dne. Od tohoto dne bude částka dané transakce blokována a bude o ni snížen použitelný zůstatek na Účtu. U Off-line transakcí Banka blokaci prostředků na Účtu Komerční banka, a. s. 2/11

3 neprovede. Ke snížení zůstatku na Účtu o výši prostředků z těchto transakcí dochází až při jejich zúčtování. Povinnost Držitele uvedená v článku 4.4 není tímto dotčena. 4.6 Při použití Karty k placení vystaví příslušný Obchodník prodejní doklad (účtenka z platebního terminálu). Transakce je prováděna s využitím Karty a platebního terminálu s bezkontaktním čtecím zařízením. Transakce je autorizována tak, že Klient přiloží telefon s Kartou a vyčká na zvukový tón terminálu potvrzující schválení transakce Bankou. Nezazní-li zvukový signál, transakce nebyla Bankou schválena a nebude provedena. Informace o zadání Transakce se zobrazí na displeji telefonu a zároveň se uloží do sekce Historie transakcí (tento seznam má však pouze orientační charakter, neboť nezobrazuje systémem odmítnuté transakce). Tento postup se vztahuje jak na platby do 500 Kč, tak i na platby nad 500 Kč, přičemž Klient je navíc povinen autorizovat transakci prostřednictvím PIN u jakékoli transakce ve výši nad 500 Kč včetně k tomuto úkonu bude vyzván a PIN zadá v telefonu, pokud částku nad 500 Kč příslušný terminál umožňuje. 4.7 Držitel není oprávněn odvolat transakci poté, co ji autorizoval. 4.8 Veškeré operace s Kartou, při kterých je zadáván PIN, je Držitel povinen provádět samostatně bez asistence třetích osob. 4.9 Transakce, o kterých Banka obdrží zprávu od příslušné Karetní asociace, jsou na vrub Účtu zúčtovávány denně. Částky vyplacené v jiné měně, než v jaké je veden Účet, jsou přepočítány podle Kurzu platného v den zúčtování transakce Bankou, a to podle Kurzu deviza prodej a u transakcí, které jsou prováděny v Kč s použitím Karty vedené k Účtu v cizí měně, Kurzem deviza nákup. V případě transakce z mezinárodního zúčtování Karetních asociací použije Banka výše uvedený Kurz na částku, která byla přepočtena podle pravidel příslušné Karetní asociace. V případě, že je k uskutečněné transakci provedena Kreditní transakce kartou a tato je prováděna obchodníkem, jehož transakci zpracovává jiná banka, nenese Banka odpovědnost za případný rozdíl ve výši přepočtených částek vzniklý v důsledku časového odstupu mezi zpracováním Debetní transakce kartou a Kreditní transakce kartou Banka informuje Klienta o zúčtovaných transakcích s použitím Karty zvláštním výpisem, který mu doručuje způsobem a ve lhůtách sjednaných ve Smlouvě. Ve výpisu z Účtu jsou transakce provedené v jednom dni uvedeny jednotlivě. Informace o provedených transakcích Kartou má Klient k dispozici také v Platební aplikaci v části Výpis transakcí. Ceny za uskutečněné služby a transakce jsou účtovány samostatně. Banka nemůže ovlivnit dobu mezi provedením transakce a jejím odepsáním z Účtu, protože tato doba je závislá na předání platebních podkladů nutných k zúčtování obchodníkem Bance. Pozdní zúčtování transakce proto nemůže být jediným důvodem pro reklamaci již zúčtované transakce. Komerční banka, a. s. 3/11

4 4.11 Banka je oprávněna zúčtovat na vrub Účtu veškeré náklady, které jí vznikly v důsledku porušení Smlouvy Držitelem/Klientem Zapomene-li Držitel PIN, kontaktuje Klientskou linku, kde mu pracovník sdělí další postup a případně místo, kam se má dostavit k provedení procedury v případě odblokování PIN PIN je možné změnit přímo v Platební aplikaci mobilního telefonu za předpokladu znalosti stávajícího PIN Banka je oprávněna zařadit Kartu na Stoplist z důležitých, zejména bezpečnostních důvodů. Banka bude o zařazení Karty na Stoplist a jeho důvodech informovat Klienta předem nebo, není-li to možné, okamžitě po jejím zařazení na Stoplist. Banka bude Klienta informovat telefonem nebo em na čísle nebo adrese, které Klient Bance sdělí Ceny za Bankovní služby poskytované Klientovi, případně Držiteli, v souvislosti s používáním Karty jsou stanoveny Smlouvou Pokud má Klient sjednánu s Bankou službu Informování o provedené transakci Kartou formou SMS nebo ové zprávy, je uváděná částka v těchto typech oznámení výsledkem procesu ověřování odpovídajícího zůstatku na Účtu a nemá žádnou vazbu na následnou výši zaúčtování transakce. Je tedy výhradně informativního charakteru. Uvedená částka informuje Klienta o výši provedené blokace prostředků na Účtu z titulu právě provedené transakce. Samotné zúčtování transakce se řídí výše uvedenými ustanoveními Mezinárodně platná pravidla pro používání platebních karet stanovená karetními asociacemi umožňují nabízet službu Dynamic Currency Conversion. Obchodní místo, které tuto službu poskytuje, může Držiteli nabídnout přepočítání částky transakce na hodnotu v domácí měně Držitele/Karty. Tato přepočtená částka a měna je konečná a rozhodná pro další zpracování transakce. Držitel přiložením telefonu pro schválení transakce nebo zadáním PIN stvrzuje, že byl seznámen a souhlasí s použitým kurzem a konečnou částkou v dohodnuté měně nezávisle na domácí měně obchodního místa Kartu nelze použít k výběru hotovosti z bankomatu ani u Obchodníka ve formě Cashback nebo Cash Advance Banka nenese žádnou odpovědnost za způsob označování a přenosu transakcí Obchodníkem, zejména pak, za případné chybné označení typu transakce. Za správnost výběru daného typu transakce (např. písemné objednávky, telefonické objednávky, standardní prodej, platby na Internetu apod.) je odpovědná banka daného Obchodníka. Banka vždy zkoumá autorizační požadavek na provedení transakce výhradně dle dat předaných bankou Obchodníka. Komerční banka, a. s. 4/11

5 Článek 5. Reklamace 5.1 Pokud Klient nesouhlasí se zúčtovanou položkou týkající se transakce provedené s použitím Karty, může uplatnit reklamaci v kterémkoli obchodním místě Banky bez zbytečného odkladu po zjištění. Pokud Klient neuplatnil reklamaci vůči Bance do 30 Obchodních dnů od doručení zpráv o zúčtování (výpisu), aniž by mu v tom bránily důvody hodné zvláštního zřetele, platí, že reklamaci neuplatnil bez zbytečného odkladu po zjištění. Lhůta pro reklamaci je odvozena z reklamačních řadů příslušné Karetní asociace. Klient je povinen přiložit k reklamaci kopie dokladů souvisejících s reklamovanou transakcí a uvést svoji přesnou adresu včetně telefonního spojení. Klient doplní na výzvu Banky informace nebo dokumenty potřebné k posouzení reklamace, a to nejpozději do 10 kalendářních dnů od doručení výzvy Banky. Prodlení Klienta s předáním Bankou vyžádaných dokumentů může mít za následek zastavení reklamačního řízení v důsledku nedodržení reklamačních lhůt stanovených příslušnou Karetní asociací. V případě reklamačních řízení podmíněných spoluprací jiného peněžního ústavu Klient zajistí součinnost Držitele včetně jeho podpisu protokolu o reklamaci. 5.2 Banka stornuje reklamovanou položku a připíše odpovídající prostředky zpět na Účet nebo učiní jiné vhodné opatření, pokud shledá reklamaci oprávněnou, v opačném případě reklamaci Klienta odmítne. Banka písemně informuje Klienta o výsledku reklamace bez zbytečného odkladu po skončení reklamačního řízení. 5.3 Banka do 30 dnů od podání reklamace informuje Klienta o stavu a průběhu vyřizování jeho reklamace. 5.4 Reklamační řízení u Banky týkající se karetních transakcí včetně všech souvisejících poplatků uskutečněných v obchodní síti jiných peněžních ústavů nebo v zahraničí včetně lhůt pro vyřízení reklamace se řídí předpisy příslušné Karetní asociace o reklamacích. Na reklamace týkající se ostatních transakcí s použitím Karty se použije reklamační řád Banky, nestanoví-li tyto Podmínky jinak. 5.5 V případě výměny SIM karty s novou Kartou ze strany O2, je Držitel/Klient povinen postupovat v souladu s článkem 7 těchto Podmínek tak, aby došlo ke stoplistaci původní Karty. Článek 6. Odpovědnost 6.1 V případě sporu s Držitelem/Klientem Banka prošetří všemi dostupnými prostředky reklamovanou transakci. Odpovědnost Banky za neautorizované a nesprávně provedené platební transakce se řídí příslušnými ustanoveními Všeobecných podmínek. Odlišně od těchto ustanovení Všeobecných podmínek ztrátu z neautorizovaných transakcí ze ztracené, odcizené nebo zneužité Karty a uskutečněných v rámci limitů stanovených Bankou nebo Karetními asociacemi, nese Banka. Komerční banka, a. s. 5/11

6 6.2 Banka neodpovídá za neautorizované platební transakce ani škodu, která Klientovi v jejich důsledku vznikla, v případě, že Držitel/Klient tuto ztrátu způsobil svým podvodným jednáním, nedodržel pravidla ochrany Karty anebo PIN stanovená v těchto Podmínkách (zejména v článku 7 a 9 těchto Podmínek) nebo pokud ve stanovených lhůtách neoznámil Bance odcizení, zneužití nebo neautorizované použití Karty. 6.3 Banka neodpovídá za nesprávné provedení platební transakce ani za případnou škodu z toho vzniklou z důvodu použití zařízení, které nebylo schváleno pro používání Karet pro bezkontaktní mobilní platby (samostatné logo produktu). Za okolnosti vylučující odpovědnost Banky za nesprávné provedení platební transakce se považují okolnosti, které jsou neobvyklé, nepředvídatelné, nezávislé na vůli Banky, a jejichž následky nemohla Banka odvrátit, zejména výpadek dodávky elektrické energie, porucha nebo omezená funkčnost terminálu, odmítnutí přijetí Karty k úhradě prodaného zboží či poskytnutých služeb prodávajícím, případně poskytovatelem těchto služeb, včetně jiné finanční instituce apod. 6.4 Banka je oprávněna kdykoliv změnit, pozastavit, poskytnout s prodlevou nebo zrušit některou nebo všechny služby poskytované ve spojení s Kartou, zejména pokud příčinou takovéhoto jednání budou okolnosti technické či technologické povahy. 6.5 Banka je oprávněna kdykoliv v průběhu trvání Smlouvy provést změnu způsobu uvedení dat na Kartě tak, aby odpovídal standardům dané asociace a rovněž korespondoval s podmínkami daného karetního produktu. Článek 7. Ztráta, odcizení, zneužití Karty 7.1 V případě ztráty nebo odcizení Karty, nebo pokud hrozí její neoprávněné použití, je Držitel/Klient povinen bez zbytečného odkladu po zjištění informovat o této skutečnosti Banku, a to buď telefonem nebo faxem prostřednictvím Klientské linky nebo osobně na příslušném formuláři Banky. Za Držitele/Klienta může oznámení podle tohoto článku 7.1 učinit i třetí osoba. Pokud Držitel/Klient nesplnil výše uvedenou informační povinnost vůči Bance do 3 Obchodních dnů od ztráty, odcizení nebo neoprávněného použití Karty, aniž by mu v tom bránily důvody hodné zvláštního zřetele, platí, že neoznámil výše uvedenou skutečnost bez zbytečného odkladu po zjištění. Nastane-li některá z výše uvedených skutečností během pobytu v zahraničí, oznámí Klient nebo Držitel tuto skutečnost bez zbytečného odkladu po zjištění Bance telefonem prostřednictvím Klientské linky nebo osobně prostřednictvím obchodního místa banky, která je členem příslušné Karetní asociace. 7.2 Po doručení oznámení podle článku 7.1 těchto Podmínek Banka zařadí Kartu na Stoplist. 7.3 Při oznámení ztráty nebo odcizení Karty je oznamující osoba povinna sdělit Bance údaje, podle kterých bude Banka schopná Kartu identifikovat, osobní Komerční banka, a. s. 6/11

7 údaje Držitele, včetně adresy bydliště a druh Karty. Dále je oznamující osoba povinna sdělit Bance všechny okolnosti, které jsou jí známy o ztrátě, případně odcizení nebo podezření z neoprávněného použití Karty. Stoplistace Karty nabývá účinnosti potvrzením o provedení Stoplistace Bankou po sdělení a odsouhlasení veškerých podmínek Stoplistace oznamující osobou. Čas Stoplistace Banka doloží na základě písemného požadavku podaného prostřednictvím Klientova obchodního místa. Po provedení Stoplistace Karty nebude možné využívat telefon k provádění platebních transakcí, Platební aplikace bude nefunkční, ostatní funkčnosti telefonu však zůstanou zachovány. 7.4 Banka odpovídá v souladu se Všeobecnými podmínkami za neautorizované platební transakce a za škody vzniklé v důsledku neoprávněného použití Karty po oznámení ztráty, případně odcizení nebo podezření na neoprávněné použití Karty způsobem uvedeným v tomto článku 7. Pokud byl při neoprávněném použití Karty použit správný PIN, odpovídá Klient za všechny provedené transakce v plné výši po celou dobu, kdy byla Karta zneužívána. U transakcí, u kterých není zjistitelný čas provedení (např. z účetního dokladu nebo autorizačního záznamu), je Banka odpovědná za neoprávněné použití Karty až počínaje kalendářním dnem, který bezprostředně následuje po dni oznámení ztráty, odcizení nebo podezření z neoprávněného použití Karty způsobem uvedeným v tomto článku Klientská linka je provozována prostřednictvím veřejných telefonních linek, které nejsou chráněny proti zneužití jejich prostřednictvím přepravovaných zpráv. Banka neodpovídá za škodu způsobenou Klientovi v důsledku zneužití zpráv předávaných Bance prostřednictvím Klientské linky. 7.6 Držitel/Klient souhlasí, aby jeho telefonické hovory s Bankou na Klientské lince byly Bankou zaznamenávány, uchovávány a v případě sporu použity jako důkazní prostředek. 7.7 Držitel/Klient bere na vědomí, že v případě Stoplistace Karty nebude vydána Karta nová. 7.8 V okamžiku, kdy si Držitel/Klient není jist, zda ke ztrátě nebo odcizení Karty došlo, Banka na jeho žádost Kartu zneaktivní na smluvenou dobu. Pokud se skutečnost ztráty nebo odcizení Karty nepotvrdí, Kartu Banka opět na žádost Držitele/Klienta zaktivní. Odpovědnosti za transakce po dobu zneaktivnění Karty jsou shodné jako u provedení standardní Stoplistace Karty dle ustanovení článku 6 těchto Podmínek. Článek 8. Zánik smluvního vztahu 8.1 Smlouva zaniká a) výpovědí Klienta/Držitele nebo Banky, b) Rozhodným dnem Komerční banka, a. s. 7/11

8 c) zařazením Karty na Stoplist d) okamžikem, kdy se Banka dozví o znehodnocení Karty (SIM karty nebo rámečku), e) splněním rozvazovací podmínky, tj. okamžikem doručení výpovědi nebo oznámení o odstoupení od smlouvy o zřízení a vedení Účtu Bance nebo Klientovi druhou smluvní stranou; f) uplynutím doby platnosti Karty. Právo Banky odstoupit od Smlouvy v souladu s Všeobecnými podmínkami není dotčeno. 8.2 Klient je oprávněn Smlouvu kdykoli písemně vypovědět. Výpověď nabývá účinnosti dnem jejího doručení Bance. Pokud Smlouvu vypovídá Klient rozdílný od Držitele, je povinen doručit kopii výpovědi zaslané Bance rovněž Držiteli. 8.3 Banka je oprávněna Smlouvu kdykoli písemně vypovědět, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď nabývá účinnosti dnem jejího doručení Klientovi, nestanoví-li Banka ve výpovědi jinak; i v takovém případě však výpověď nemůže nabýt účinnosti dříve než dnem jejího doručení. 8.4 Banka uvede Kartu ke dni zániku Smlouvy a v případě výpovědi nebo odstoupení od Smlouvy Bankou, k okamžiku odeslání výpovědi nebo oznámení o odstoupení od Smlouvy, na Stoplist. 8.5 Banka je oprávněna po dobu 30 dnů ode dne zániku Smlouvy zúčtovat na vrub Účtu transakce provedené prostřednictvím Karty a ceny za Bankovní služby poskytnuté v souvislosti s touto Smlouvou. Klient se zavazuje, že po tuto dobu nevypoví příslušnou smlouvu o zřízení a vedení Účtu a nezruší Účet. 8.6 Ustanovení tohoto článku 8 týkající se výpovědi Smlouvy ze strany Banky se nevztahují na Kvalifikované klienty, u nichž se uplatní ustanovení o výpovědi obsažená ve Všeobecných podmínkách. Banka v případě výpovědi Smlouvy ve vztahu ke Kvalifikovanému Klientovi uvede Kartu na Stoplist až v den zániku Smlouvy. Článek 9. Ochrana Karty a jejích bezpečnostních prvků 9.1 Držitel je povinen učinit všechna nezbytná opatření, aby zabránil zneužití Karty a zároveň je Držitel povinen soustavně kontrolovat, zda nedošlo ke ztrátě, odcizení, zneužití nebo neautorizovanému použití Karty a chránit Kartu před mechanickým poškozením a magnetickým polem (např. před reproduktory, transformátory, magnetickými zámky apod.). Komerční banka, a. s. 8/11

9 9.2 PIN se nesmí uchovávat společně s Kartou na jednom místě nebo sdělovat třetím osobám. Banka neodpovídá za škodu způsobenou v důsledku prozrazení nebo zpřístupnění PIN jiné osobě. 9.3 Držitel nesmí pro PIN použít čtyři stejná čísla nebo čísla jdoucí bezprostředně po sobě ani data narození Klienta či jeho rodinných příslušníků ani jiné číselné údaje, které by bylo možné jednoduše zjistit. 9.4 Držitel je při používání Karty povinen dodržovat ustanovení Pravidel bezpečnosti. Článek 10. Vymezení pojmů 10.1 Pojmy s velkým počátečním písmenem mají v těchto Podmínkách následující význam: Banka je Komerční banka, a.s. se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ , IČ: , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka Bankovní služby jsou jakékoliv bankovní obchody, služby a produkty poskytované Bankou na základě bankovní licence Banky, včetně investičních služeb poskytovaných Bankou jako obchodníkem s cennými papíry. Debetní transakce kartou jsou veškeré platby u obchodníků za zboží a služby. Držitel je osoba oprávněná používat Kartu, která uzavřela Smlouvu a jejíž jméno je uvedeno na Kartě. Držitelem může být Klient nebo třetí osoba zmocněná Klientem. Karta je platební prostředek umožňující bezkontaktní mobilní platby vydaný Bankou podle pravidel Karetní asociace na základě Smlouvy, který je kombinací Platební aplikace a SIM karty mobilního telefonu nebo rámečku k iphone (ikarta). Pro účely článků těchto Podmínek upravujících odpovědnost, opatření při ztrátě, odcizení či zneužití Karty a ochranu Karty se jednotlivé povinnosti vztahují přiměřeně i na příslušný mobilní telefon, rámeček a SIM kartu, kde je Karta uložena. Karetní asociace je mezinárodní sdružení poskytující licenci Bance pro vydávání a používání platebních karet VISA. Klient je fyzická osoba, která s Bankou uzavřela Smlouvu a pro kterou Banka vede Účet v CZK. Klient je rovněž současně držitelem Karty a je oprávněn používat Kartu. Klientská linka je nepřetržitá telefonní linka pro poskytování informací a služeb v souvislosti s Kartou Customer Service KB. Telefonní čísla Klientské linky jsou uvedena na zvláštní kartičce, kterou Banka Klientovi předá současně s Kartou s tím, že o případných změnách telefonních čísel bude Banka Klienta v předstihu informovat. Telefonní čísla jsou dále k dispozici v obchodních místech Banky a též na webových stránkách Banky. Komerční banka, a. s. 9/11

10 Klientovo obchodní místo je obchodní místo Banky, které vede Klientův Účet. Kvalifikovaný klient je Klient mikropodnikatel nebo Klient spotřebitel, jak jsou tyto pojmy vymezeny ve Všeobecných podmínkách. Kreditní transakce kartou jsou veškeré vrácené částky na Účet z reklamačního řízení; storna transakcí u obchodníků. Kurz je směnný kurz vyhlašovaný Bankou. Obchodní den je den, na který nepřipadá sobota, neděle, státní svátek ani ostatní svátky ve smyslu příslušných právních předpisů a ve který je Banka otevřena pro poskytování Bankovních služeb, a zároveň jsou jiné instituce, které se účastní poskytnutí Bankovní služby nebo na kterých je poskytnutí Bankovní služby závislé, otevřeny pro poskytování příslušných služeb. Obchodník je obchodník, jehož obchodní místo (provozovna) jsou označené logem Plaťte bezhotovostně. Off-line transakce jsou veškeré transakce Kartou prováděné prostřednictvím elektronických i mechanických zařízení, kdy není prováděna okamžitá verifikace výše zůstatku na Účtu. Zejména se jedná o platby mýtného, dálniční poplatky, samoobslužné kiosky pro nákupy jízdenek apod. On-line transakce jsou veškeré transakce Kartou prováděné prostřednictvím elektronických i mechanických zařízení, kdy je prováděna okamžitá verifikace zůstatku na Účtu. PIN je osobní identifikační číslo zvolené Držitelem sloužící k identifikaci Držitele a k prokázání jeho oprávnění disponovat s Kartou při provádění bezkontaktních transakcí vyšších než 500 Kč. Platební aplikace je aplikace přímo v mobilním telefonu, která umožňuje provádění bezkontaktních mobilních plateb. Název aplikace pro ikartu je KB ikarta aplikace a pro KB MobilKartu je VISA Contactless payments. Pravidla bezpečnosti je dokument Pravidla bezpečného používání platebních karet, ve kterém jsou uvedeny základní zásady bezpečného používání Karty a který je Banka oprávněna měnit. Pravidla bezpečnosti Banka zveřejňuje na svých webových stránkách. Pravidla bezpečnosti jsou také k dispozici v obchodních místech Banky. Tento dokument není Oznámením ve smyslu Všeobecných podmínek. Produktové podmínky jsou podmínky Banky upravující poskytování jednotlivých Bankovních služeb. Rozhodný den je den, kdy se Banka hodnověrným způsobem dozví o úmrtí Klienta, tj. den, kdy jsou Klientově obchodnímu místu doručeny průkazné doklady o skutečnosti, že Klient zemřel nebo byl prohlášen za mrtvého (např. úmrtní list, přípis soudu nebo notáře provádějícího dědické řízení, rozhodnutí soudu s doložkou právní moci o prohlášení Klienta za mrtvého). Komerční banka, a. s. 10/11

11 Smlouva je smlouva o vydání Karty uzavřená mezi Bankou a Klientem. Stoplist je seznam Karet, které nesmějí být používány k žádné transakci. Stoplistace je uvedení Karty na Stoplist. Účet je běžný účet Klienta v CZK vedený u Banky uvedený ve Smlouvě. Článek 11. Závěrečná ustanovení 11.1 Banka je oprávněna tyto Podmínky průběžně novelizovat způsobem uvedeným ve Všeobecných podmínkách Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne Komerční banka, a. s. 11/11

PODMÍNKY DEBETNÍCH KARET

PODMÍNKY DEBETNÍCH KARET Tyto Podmínky debetních karet obsahují bližší úpravu práv a povinností vyplývajících z uzavřené smlouvy, na základě které je vydána debetní platební karta v souladu s pravidly příslušné Karetní společnosti.

Více

PODMÍNKY DEBETNÍCH VIRTUÁLNÍCH KARET

PODMÍNKY DEBETNÍCH VIRTUÁLNÍCH KARET PODMÍNKY DEBETNÍCH VIRTUÁLNÍCH KARET Tyto Podmínky virtuálních karet obsahují bliţší úpravu práv a povinností vyplývajících z uzavřené smlouvy, na základě které je vydána debetní virtuální platební karta

Více

PODMÍNKY PLATEBNÍCH KARET

PODMÍNKY PLATEBNÍCH KARET Tyto Podmínky platebních karet upravující debetní karty ( Podmínky ) obsahují bliţší úpravu práv a povinností vyplývajících z uzavřené smlouvy o platební kartě. Seznamte se prosím důkladně s tímto dokumentem.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PPF banky a.s. PRO PLATEBNÍ KARTY

OBCHODNÍ PODMÍNKY PPF banky a.s. PRO PLATEBNÍ KARTY OBCHODNÍ PODMÍNKY PPF banky a.s. PRO PLATEBNÍ KARTY OBSAH: 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 2 2. VÝKLAD POJMŮ... 2 3. OBECNÁ USTANOVENÍ... 3 4. VYDÁNÍ PK... 3 5. PIN... 4 6. PŘEVZETÍ PK... 4 7. POUŽÍVÁNÍ PK...

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PLATEBNÍ KARTY PPF banky a.s.

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PLATEBNÍ KARTY PPF banky a.s. OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PLATEBNÍ KARTY PPF banky a.s. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Obchodní podmínky PPF banky a.s. pro platební karty (dále jen,,podmínky ) jsou vydávány k úpravě vzájemných práv a povinností smluvních

Více

podmínek v prostoru úřadovny banky a na internetové stránce banky.

podmínek v prostoru úřadovny banky a na internetové stránce banky. Obchodní podmínky pro zajištění vydávání a používání platebních karet k účtům vedeným bankou Fio banka, a.s., IČ 61858374, Praha 1, V Celnici 10, PSČ 117 21, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým

Více

Podmínky pro poskytování a využívání služby MultiCash KB

Podmínky pro poskytování a využívání služby MultiCash KB Článek 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto (dále jen Podmínky ) představují Produktové podmínky ve smyslu Všeobecných obchodních podmínek Banky (dále jen Všeobecné podmínky ). Tyto Podmínky tvoří součást Smlouvy

Více

Podmínky pro používání karet VISA pro bezkontaktní mobilní platby

Podmínky pro používání karet VISA pro bezkontaktní mobilní platby Článek 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto podmínky Banky pro používání karet VISA pro bezkontaktní mobilní platby (dále jen Podmínky ) představují Produktové podmínky ve smyslu Všeobecných obchodních podmínek

Více

Podmínky pro používání karet Visa pro bezkontaktní mobilní platby

Podmínky pro používání karet Visa pro bezkontaktní mobilní platby Článek 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto podmínky Banky pro používání karet Visa pro bezkontaktní mobilní platby (dále jen Podmínky ) představují Produktové podmínky ve smyslu Všeobecných obchodních podmínek

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služby MPU internetbanking

Obchodní podmínky pro poskytování služby MPU internetbanking Obchodní podmínky pro poskytování služby MPU internetbanking účinné od 1. 7. 2016 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) Moravského Peněžního Ústavu - spořitelního družstva (dále

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ANO spořitelním družstvem, IČ: 26137755 se sídlem: Rohanské nábřeží 671/15, PSČ 186 00, Praha 8 zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl Dr,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ELEKTRONICKÝ STYK S BANKOU SBERBANK ONLINE BANKING

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ELEKTRONICKÝ STYK S BANKOU SBERBANK ONLINE BANKING Účinné od 1. 10. 2014 Část I. Úvodní ustanovení (1) Tyto Obchodní podmínky pro elektronický styk s bankou Sberbank Online Banking (dále jen Podmínky ) stanoví závazná pravidla pro elektronický styk s bankou

Více

PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SLUŽEB GE MONEY PŘÍMÉHO BANK, BANKOVNICTVÍ

PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SLUŽEB GE MONEY PŘÍMÉHO BANK, BANKOVNICTVÍ PRODUKTOVÉ PODMÍNKY ZÁKLADNÍ SLUŽEB PŘÍMÉHO PRODUKTOVÉ BANKOVNICTVÍ PODMÍNKY SLUŽEB GE MONEY PŘÍMÉHO BANK, BANKOVNICTVÍ A.S. ÚČINNÉ OD 7. BŘEZNA 2010 ÚPLNÉ ÚČINNÉ ZNĚNÍ OD 1. ZÁŘÍ 2014 www.gemoney.cz infolinka:

Více

j) majitelem účtu, ke kterému je vydána karta, se pro účely tohoto pojištění rozumí fyzická nebo právnická osoba, na jejíž jméno je účet veden;

j) majitelem účtu, ke kterému je vydána karta, se pro účely tohoto pojištění rozumí fyzická nebo právnická osoba, na jejíž jméno je účet veden; Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění finanční ztráty vzniklé ze zneužití platební karty v důsledku jejího odcizení nebo její ztráty (VPP K 05/2012) Článek 1 Úvodní ustanovení Pro soukromé pojištění

Více

Všeobecné obchodní podmínky VoIP služeb

Všeobecné obchodní podmínky VoIP služeb Všeobecné obchodní podmínky VoIP služeb Tyto všeobecné obchodní podmínky tvoří součást Smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací, kterou uzavírá společnost ABAK, spol. s r.o., IČ 40763153,

Více

Všeobecné podmínky poskytování telekomunikační služby sdružením Poruba.NET

Všeobecné podmínky poskytování telekomunikační služby sdružením Poruba.NET Všeobecné podmínky poskytování telekomunikační služby sdružením Poruba.NET 1. Úvodní ustanovení Tyto všeobecné podmínky upravují podmínky zprostředkování připojení k síti INTERNET a hlasové komunikace

Více

Co byste měli vědět o Extra kartě

Co byste měli vědět o Extra kartě O 2 O 2 karty O 2 Co byste měli vědět o Extra kartě Vážený kliente, děkujeme Vám za důvěru a projevení zájmu o Extra kartu. Jedná se o kreditní kartu, kterou poskytuje společnost Home Credit a.s. (HC),

Více

Všeobecné obchodní podmínky služby připojení k Internetu

Všeobecné obchodní podmínky služby připojení k Internetu Všeobecné obchodní podmínky služby připojení k Internetu Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou vyhotoveny v souladu s zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 127/2005 Sb. o elektronických

Více

Obchodní podmínky. I. Objednávka pobytu, vznik smluvního vztahu, obsah smluvního vztahu

Obchodní podmínky. I. Objednávka pobytu, vznik smluvního vztahu, obsah smluvního vztahu Obchodní podmínky Obchodní podmínky pro detoxikační pobyty (dále jen "Podmínky") organizované společností TĚLO & DUŠE, s. r. o., se sídlem Nad Závěrkou 2434/7, Břevnov, 169 00 Praha 6, IČ: 27875067, zapsané

Více

SMLOUVY/Pojistky č. CIFU 1/2006

SMLOUVY/Pojistky č. CIFU 1/2006 CIFU 1/2006 Úplné znění POJISTNÉ SMLOUVY/Pojistky č. CIFU 1/2006 Úplné znění POJISTNÉ SMLOUVY/Pojistky č. CIFU 1/2006 Smlouvu uzavírají společnosti: Raiffeisenbank a.s. se sídlem: Praha 4, Hvězdova 1716/2b,

Více

Všeobecné obchodní podmínky rezervace krátkodobého nájmu a reklamační řád (VOP) Albertov Rental Apartments (ARA)

Všeobecné obchodní podmínky rezervace krátkodobého nájmu a reklamační řád (VOP) Albertov Rental Apartments (ARA) Všeobecné obchodní podmínky rezervace krátkodobého nájmu a reklamační řád (VOP) Albertov Rental Apartments (ARA) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky rezervace krátkodobého pronájmu

Více

Všeobecné podmínky pro nákup lístku

Všeobecné podmínky pro nákup lístku Preambule Poskytovatel je společnost, která má zájem prodávat Uživateli lístky na základě požadavku Uživatele a poskytovat mu s tím související služby, které mají k zajištění tohoto nákupu Uživateli pomoci.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Dodavatel: MEDIATEL, spol. s r.o. Vyskočilova 1442/1b, Michle, 140 00 Praha 4, tel.: 221 807 111, fax: 257 102 102, IČ: 26757052, DIČ: CZ26757052, CITIBANK 2001861100/2600. Firma je zapsána v obchodním

Více

Obchodní podmínky pro vydávání a používání debetních karet I. Úvodní ustanovení I.1 I.2 I.3 3D Secure

Obchodní podmínky pro vydávání a používání debetních karet I. Úvodní ustanovení I.1 I.2 I.3 3D Secure Obchodní podmínky pro vydávání a používání debetních karet I. Úvodní ustanovení I.1 Tyto Obchodní podmínky pro vydávání a používání debetních karet (dále jen Podmínky ) jsou nedílnou součástí Smlouvy o

Více

1. Dva podpisy na smlouvě a jeden podpis na prohlášení klienta. 2. Oboustrannou kopii občanského průkazu.

1. Dva podpisy na smlouvě a jeden podpis na prohlášení klienta. 2. Oboustrannou kopii občanského průkazu. Via SMS s.r.o. ICO: 24720275 DIC: CZ 24720275 Zapsána v obchodním rejstríku vedeného Mestským soudem v Praze oddíl C, vložka 168675. Palác Lucerna, Vodickova 704/36, 116 02 Praha 1 Telefon: 810 888 101

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti FORTISSIMO, spol. s r.o platné od 1.1.2012

Všeobecné obchodní podmínky společnosti FORTISSIMO, spol. s r.o platné od 1.1.2012 Všeobecné obchodní podmínky Strana 1 (celkem 5) _ Všeobecné obchodní podmínky společnosti FORTISSIMO, spol. s r.o platné od 1.1.2012 I. Obecná ustanovení 1. Všeobecné obchodní podmínky Fortissimo, spol.

Více

Obchodní podmínky ze dne 1.4.2014. A. Předmět Obchodních podmínek. písemné smlouvy), ve které se na tyto Obchodní podmínky odkazuje.

Obchodní podmínky ze dne 1.4.2014. A. Předmět Obchodních podmínek. písemné smlouvy), ve které se na tyto Obchodní podmínky odkazuje. Všeobecné obchodní podmínky pro dodání zboží a provedení díla, resp. jiných plnění (dále jen Obchodní podmínky ) vydané ve smyslu ustanovení 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

Všeobecné obchodní podmínky (VOP)

Všeobecné obchodní podmínky (VOP) Všeobecné obchodní podmínky (VOP) Obecná ustanovení, definice pojmů 1. VOP jsou součástí Smlouvy o poskytování telekomunikačních služeb uzavřené mezi Poskytovatelem a Účastníkem. (Smlouva) 2. Telekomunikační

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY RDLnet.cz

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY RDLnet.cz VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY RDLnet.cz I. 1. 1. Provozovatel (Radek Krmela a David Krmela) provozují bezdrátovou síť pod označením RDLnet.cz dle rozdělených lokalit, jejímž prostřednictvím je zajišťováno

Více

Obchodní podmínky pro vydávání a používání debetních karet

Obchodní podmínky pro vydávání a používání debetních karet Obchodní podmínky pro vydávání a používání debetních karet I. Úvodní ustanovení I.1. Tyto Obchodní podmínky pro vydávání a používání debetních karet (dále jen Obchodní podmínky ) jsou nedílnou součástí

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Page 1 / 6 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY k objednávkám na dodávky materiálu společnosti Bilfinger HSG Technologies and Facility Management s.r.o. platné od 1. 9. 2014 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné

Více

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ APLIKACE ČSOB NANÁKUPY

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ APLIKACE ČSOB NANÁKUPY PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ APLIKACE ČSOB NANÁKUPY Všeobecná ustanovení 1., se sídlem, IČO 00001350, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka 46 (dále jen ČSOB ) vydává

Více

REGISTRACE A AKTIVACE KARTY

REGISTRACE A AKTIVACE KARTY Vážená paní, vážený pane, děkujeme vám za pořízení předplacené platební karty od ČSOB a Era. Vaše nová karta vám umožní pracovat s penězi i bez potřeby zakládání účtu. I tak se však s ní vážou pravidla,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ODBĚRATELE. ze dne 1.1.2016

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ODBĚRATELE. ze dne 1.1.2016 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ODBĚRATELE ze dne 1.1.2016 obchodní společnosti: SIKO KOUPELNY a.s. se sídlem: Praha 9 - Kyje, Skorkovská 1310, PSČ 198 00, Česká republika IČO: 26065801 společnost zapsaná

Více

A. Všeobecné obchodní podmínky společnosti ENGLISHstay z.ú. platné ode dne 26.10.2015

A. Všeobecné obchodní podmínky společnosti ENGLISHstay z.ú. platné ode dne 26.10.2015 A. Všeobecné obchodní podmínky společnosti ENGLISHstay z.ú. platné ode dne 26.10.2015 1. Společná ustanovení Společnost ENGLISHstay z.ú., IČO 044 97 538, sídlem v Berouně, Havlíčkova 127, PSČ 266 01, zapsaná

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej výrobků značky Be2la

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej výrobků značky Be2la Všeobecné obchodní podmínky pro prodej výrobků značky Be2la 1. Všeobecná ustanovení Jako prodávající v internetovém obchodě Be2la originální březová kosmetika (dostupný na stránce: http://eshop.be2la.cz),

Více

SMLOUVA O ZASTAVENÍ OBCHODNÍHO PODÍLU č. ZO2/768/13/LCD

SMLOUVA O ZASTAVENÍ OBCHODNÍHO PODÍLU č. ZO2/768/13/LCD SMLOUVA O ZASTAVENÍ OBCHODNÍHO PODÍLU č. ZO2/768/13/LCD 1. obchodní firma: Česká spořitelna, a.s. sídlo: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00 IČ: 45244782 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

Všeobecné obchodní podmínky Pro firemní zákazníky a spotřebitele (znění k 1. 12. 2010)

Všeobecné obchodní podmínky Pro firemní zákazníky a spotřebitele (znění k 1. 12. 2010) Všeobecné obchodní podmínky Pro firemní zákazníky a spotřebitele (znění k 1. 12. 2010) Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují podmínky jednotlivých kupních smluv, na jejichž základě jsou společností

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. GOLD-EQ 1/2015

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. GOLD-EQ 1/2015 1 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. GOLD-EQ 1/2015 Smlouvu uzavírají společnosti: Equa bank a.s. se sídlem: Praha 8 - Karlín, Karolinská 661/4, PSČ 186 00 IČO: 471 16 102, DIČ: CZ699003622 zapsána: v obchodním

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Článek 1 - Postup při uzavření Smlouvy

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Článek 1 - Postup při uzavření Smlouvy VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti TrendLucid s.r.o. pro produkty TrendLucid sjednané podle 1751 a násl. Zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku ke Smlouvě o dodávání informací uzavřené podle 1724

Více

DODATEK č. 1 k RÁMCOVÉ POJISTNÉ SMLOUVĚ č. PIPEQ 1/2014. (dále jen Dodatek )

DODATEK č. 1 k RÁMCOVÉ POJISTNÉ SMLOUVĚ č. PIPEQ 1/2014. (dále jen Dodatek ) Dodatek uzavírají společnosti: DODATEK č. 1 k RÁMCOVÉ POJISTNÉ SMLOUVĚ č. PIPEQ 1/2014 (dále jen Dodatek ) Equa bank a.s. se sídlem: Praha 8 - Karlín, Karolinská 661/4, PSČ 186 00 IČO: 471 16 102, DIČ:

Více

Obchodní podmínky DC Savings System, a.s.

Obchodní podmínky DC Savings System, a.s. Obchodní podmínky DC Savings System, a.s. se sídlem: Vídeňská 186/118, Přízřenice, 619 00 Brno IČ: 293 15 450 spisová značka: B 6796 vedená u Krajského soudu v Brně pro poskytování slev, skupinových nákupů,

Více

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.sklenenyshop.cz

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.sklenenyshop.cz Obchodní podmínky pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.sklenenyshop.cz Verze (022015) Provozovatel eshopu Název společnosti: REDEFIN s.r.o. Ulice a číslo

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb INTERNETOVÉHO PŘIPOJENÍ

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb INTERNETOVÉHO PŘIPOJENÍ Všeobecné podmínky pro poskytování služeb INTERNETOVÉHO PŘIPOJENÍ Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyto všeobecné podmínky služeb elektronických komunikací společnosti ATS elektronic, spol. s.r.o.(dále jen VP

Více

Podmínky pro používání virtuálních platebních karet MasterCard a VISA

Podmínky pro používání virtuálních platebních karet MasterCard a VISA Článek 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto podmínky Banky pro používání virtuálních platebních karet MasterCard a VISA (dále jen Podmínky ) představují Produktové podmínky ve smyslu Všeobecných obchodních podmínek

Více

Obchodní podmínky internetového obchodu zdrave zvire

Obchodní podmínky internetového obchodu zdrave zvire Obchodní podmínky internetového obchodu zdrave zvire 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetového obchodě http://zdrave zvire.cz a upravují vzájemná práva a povinnosti

Více

Obchodní podmínky internetového obchodu www.iweol.com

Obchodní podmínky internetového obchodu www.iweol.com Obchodní podmínky internetového obchodu www.iweol.com 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti Iweol EU s.r.o., se sídlem Kovářská 140/10, Komárov,

Více

Obchodní podmínky. 2. Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu je společnost WorkMed s.r.o.

Obchodní podmínky. 2. Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu je společnost WorkMed s.r.o. Obchodní podmínky společnosti WorkMed s.r.o., IČ: 019 90 381, se sídlem Praha 9, Chmelická 552, PSČ 190 16 zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze v oddíle C, vložka 16723 (dále jen WorkMed

Více

Všeobecné obchodní podmínky Mňam Tour cestovní agentury MauMau s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky Mňam Tour cestovní agentury MauMau s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky Mňam Tour cestovní agentury MauMau s.r.o. Toto jsou všeobecné obchodní podmínky Mňam Tour, kterými se řídí poskytování služeb cestovního ruchu cestovní agenturou MauMau s.r.o.

Více

PODMÍNKY PRO KONTOKORENT

PODMÍNKY PRO KONTOKORENT PODMÍNKY PRO KONTOKORENT Podmínky pro Kontokorent vydává, Radlická 333/150, 150 57 Praha 5; IČO 00001350, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka 46 (dále

Více

Všeobecné podmínky společnosti VOGELNET s.r.o.

Všeobecné podmínky společnosti VOGELNET s.r.o. Všeobecné podmínky společnosti VOGELNET s.r.o. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejícíc h zákon ů (zákon o elektronických

Více

Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky obchodní společnosti REDMAG, s.r.o., se sídlem Praha 3 - Vinohrady, Lucemburská 1024/1, PSČ 13000, IČ: 284 16 171, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - Koupě Zboží DOPRAVNÍ PODNIK HL. M. PRAHY, AKCIOVÁ SPOLEČNOST PLATNÉ OD 1.1. 2014

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - Koupě Zboží DOPRAVNÍ PODNIK HL. M. PRAHY, AKCIOVÁ SPOLEČNOST PLATNÉ OD 1.1. 2014 1. Úvodní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - Koupě Zboží DOPRAVNÍ PODNIK HL. M. PRAHY, AKCIOVÁ SPOLEČNOST PLATNÉ OD 1.1. 2014 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") stanoví podrobnou

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služby DM Bee Typ Služby nabízené Poskytovatelem

Obchodní podmínky pro poskytování služby DM Bee Typ Služby nabízené Poskytovatelem Obchodní podmínky pro poskytování služby DM Bee Obchodní podmínky (dále jen "Podmínky") vydané na základě 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník

Více

Obchodní podmínky pro internetový obchod AZ TECH

Obchodní podmínky pro internetový obchod AZ TECH Obchodní podmínky pro internetový obchod AZ TECH A. Vymezení pojmů Obchodní podmínky pro internetový obchod AZ TECH Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují práva a povinnosti smluvních

Více

Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 1. 1. 2016

Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 1. 1. 2016 Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 1. 1. 2016 1. Úvodní ustanovení 1.1. Pioneer Asset Management, a.s., se sídlem Praha 4, Želetavská 1525/1, PSČ: 140 00, IČ 256 84 558, zapsaná

Více

Obchodní podmínky J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI, a.s.

Obchodní podmínky J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI, a.s. OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO VYDÁVÁNÍ A ODKUPOVÁNÍ PODÍLOVÝCH LISTŮ INVESTIČNÍCH FONDŮ ADMINISTROVANÝCH J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTÍ, a.s. (dále jen Podmínky ) Platné od 1. 2. 2015 1. ČLÁNEK Základní informace

Více

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Obchodní a reklamační podmínky obchodní společnosti Metrostore.cz pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.metrostore.cz 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Internetový obchod

Více

PRODUKTOVÉ PODMÍNKY REVOLVINGOVÉHO ÚVĚRU A KREDITNÍ KARTY GE MONEY BANK, A.S.

PRODUKTOVÉ PODMÍNKY REVOLVINGOVÉHO ÚVĚRU A KREDITNÍ KARTY GE MONEY BANK, A.S. PRODUKTOVÉ PODMÍNKY REVOLVINGOVÉHO ÚVĚRU A KREDITNÍ KARTY GE MONEY BANK, A.S. ÚČINNÉ OD 1. ČERVNA LEDNA 2013 www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 Produktové podmínky revolvingového úvěru a kreditní karty

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Obchodní podmínky OBCHODNÍ PODMÍNKY Obchodní podmínky pro provozování internetového obchodu (e-shopu) na webové adrese www.imunitaprozdravi.cz a internetového obchodu (e-shopu) na webové adrese www.zdraviakrasa.eu (dále

Více

CIFU 1/2006. POJISTNÁ SMLOUVA Pojistka č. CIFU 1/2006

CIFU 1/2006. POJISTNÁ SMLOUVA Pojistka č. CIFU 1/2006 CIFU 1/2006 POJISTNÁ SMLOUVA Pojistka č. CIFU 1/2006 POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CIFU 1/2006 Smlouvu uzavírají společnosti: Citibank a. s. dále jen pojistník se sídlem: Evropská 423/178, 164 40 Praha

Více

PŘÍLOHA Č. 1 SMLOUVY. Obchodní podmínky pro Konto pro obchodníky

PŘÍLOHA Č. 1 SMLOUVY. Obchodní podmínky pro Konto pro obchodníky PŘÍLOHA Č. 1 SMLOUVY Obchodní podmínky pro Konto pro obchodníky Úvodní ustanovení 1. Československá obchodní banka, a. s., se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 00001350, zapsaná v obchodním

Více

1. Základní ustanovení

1. Základní ustanovení platné od 01.12.2011 TAVOČER s.r.o., se sídlem Nad Vinným potokem 2/1149, 101 00 Praha 10, IČ 25749960, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 66820 vydává tímto

Více

Závazný vzor návrhu smlouvy o dílo

Závazný vzor návrhu smlouvy o dílo Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace Závazný vzor návrhu smlouvy o dílo Rekonstrukce prostor určených pro Správu uprchlických zařízení v sídle OP Jihlava, Tolstého 1914/15

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikaci

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikaci Jan Chlebek Smilovice147 73955 mikrobille3net@gmail.com 723165466 IC 700 21767 Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikaci 1. Předmět všeobecných podmínek 1.1.Všeobecné

Více

Smluvní podmínky platné od 1.7.2009

Smluvní podmínky platné od 1.7.2009 Provozovatel: Ing. Vojtěch Ludl Pažoutova 2608/B 397 01 Písek IČO: 75091208 DIČ: CZ6206081904 Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., Praha 4 Číslo účtu: 1012042114/5500 Smluvní podmínky platné od 1.7.2009

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ve smyslu ustanovení 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění obchodní společnosti AUTRONIC, s.r.o., IČO: 49549642, se sídlem Chrustenice č.p. 270, Chrustenice,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti simple shop and rent s.r.o. pro internetový obchod www.simplerent.cz ČÁST A: Obecná ustanovení I. Předmět všeobecných obchodních podmínek II. Předmět Smlouvy ČÁST

Více

SIKLA BOHEMIA, s r.o.

SIKLA BOHEMIA, s r.o. Všeobecné obchodní podmínky platné od 01.04.2011 Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) vydala obchodní společnost Sikla Bohemia, s.r.o. se sídlem v Praze 20, Do Čertous 2620/11, PSČ 193 21, dále

Více

Vážená paní, vážený pane,

Vážená paní, vážený pane, Vážená paní, vážený pane, předplacenou kartu, kterou jste zakoupil/a, nebo obdržel/a od našeho distributora, musíte před prvním použitím aktivovat. Než tak učiníte, důkladně si přečtěte následující Obchodní

Více

Obchodní a dodací podmínky

Obchodní a dodací podmínky Obchodní a dodací podmínky platné od 25.9.2013 pro www.sportobchod.cz provozovaný společností SportObchod.cz s.r.o., IČ 26904241, Čechyňská 16, 60200 Brno, vedenou u rejstříkového soudu v Brně v oddíle

Více

PODMÍNKY PRO POUŽÍVÁNÍ PLATEBNÍCH KARET MASTERCARD A VISA

PODMÍNKY PRO POUŽÍVÁNÍ PLATEBNÍCH KARET MASTERCARD A VISA PODMÍNKY PRO POUŽÍVÁNÍ PLATEBNÍCH KARET MASTERCARD A VISA Článek 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto podmínky Banky pro používání platebních karet MasterCard a VISA (dále jen Podmínky ) představují Produktové

Více

Obchodnı podmı nky. Kopii VOP a fakturu obdrží Objednatel jako přílohu smlouvy o dílo na zadanou emailovou adresu.

Obchodnı podmı nky. Kopii VOP a fakturu obdrží Objednatel jako přílohu smlouvy o dílo na zadanou emailovou adresu. Obchodnı podmı nky I. Základní ustanovení Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují vztahy mezi smluvními stranami smlouvy o poskytnutí služeb. Na jedné straně je společnost Aseta, s.r.o.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SLUŽBU EUROGIRO VŠEOBECNĚ

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SLUŽBU EUROGIRO VŠEOBECNĚ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SLUŽBU EUROGIRO Československá obchodní banka, a. s. Poštovní spořitelna VŠEOBECNĚ 1. Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5; IČ:00001350, zapsaná

Více

Obchodní podmínky 1. Úvodní Ustanovení 1.1. Internetový obchod ZAGH 1.1.1. Internetový obchod ZAGH, který prodává zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na adrese http://www.zaghcouture.com,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Ragazza s.r.o., se sídlem Elišky Přemyslovny 1335, 156 00 Praha 5, IČ: 27196739 spol. zapsaná v obchodním rejstříku vedeném v OR Měst. soudu v Praze, oddíl C, vložka

Více

SLUŽEB POSKYTOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ INSTITUT PSYCHOLOGICKÝCH SLUŽEB, S.R.O.

SLUŽEB POSKYTOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ INSTITUT PSYCHOLOGICKÝCH SLUŽEB, S.R.O. SLUŽEB POSKYTOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ INSTITUT PSYCHOLOGICKÝCH SLUŽEB, S.R.O. se sídlem Šlechtitelů 21, 783 71 Olomouc IČ: 026 92 171 zapsané v obchodním rejstříku u KOS v Ostravě, oddíl C, vložka 58198 PLATNOST

Více

Smlouva o úvěru číslo.

Smlouva o úvěru číslo. Smlouva o úvěru číslo. dle zákona č. 89/2012, Občanský zákoník (dále Občanský zákoník ), zákona č. 634/1992, o Ochraně spotřebitele (dále ZOS ), a zákona č. 145/2010, o Spotřebitelském úvěru a o změně

Více

Provozovatel a Odběratel budou dále společně označováni jako Smluvní strany, samostatně pak každý jako Smluvní strana.

Provozovatel a Odběratel budou dále společně označováni jako Smluvní strany, samostatně pak každý jako Smluvní strana. Smlouva o dodávce vody a o odvádění odpadních vod č. (dále jen Smlouva ) uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění

Více

poskytnutí pomoci v krizových situacích zajišťovaných složkami integrovaného záchranného systému.

poskytnutí pomoci v krizových situacích zajišťovaných složkami integrovaného záchranného systému. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY KE SLUŽBĚ AIM TÍSŇOVÁ PÉČE Poskytované v rámci služeb elektronických komunikací pod značkou AIM Networks platné od 1.1. 2013 1. Společnost Planet A, a.s., se sídlem Praha 4,

Více

Obchodní podmínky internetového obchodu prodej motorových vozidel www.autopalace-sporilov.cz

Obchodní podmínky internetového obchodu prodej motorových vozidel www.autopalace-sporilov.cz Obchodní podmínky internetového obchodu prodej motorových vozidel www.autopalace-sporilov.cz 1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky internetového obchodu www.autopalace-sporilov.cz (dále jen Podmínky)

Více

MASTER IT 1. 1. 2014 SMLOUVA, JEJÍ ZMĚNY A TRVÁNÍ

MASTER IT 1. 1. 2014 SMLOUVA, JEJÍ ZMĚNY A TRVÁNÍ Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací a dalších souvisejících služeb společností MASTER IT Technologies a.s. pro podnikatele a jiné osoby, které nejsou spotřebiteli vydané dne

Více

Všeobecné obchodní podmínky (pro prodej zboží) Platné od 1.1.2014

Všeobecné obchodní podmínky (pro prodej zboží) Platné od 1.1.2014 Všeobecné obchodní podmínky (pro prodej zboží) Platné od 1.1.2014 BRANO a.s., se sídlem Opavská 1000, 747 41 Hradec nad Moravicí, IČO 45193363, DIČ CZ45193363, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského

Více

Podmínky pro používání platebních karet MasterCard a VISA

Podmínky pro používání platebních karet MasterCard a VISA Článek 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto podmínky Banky pro používání platebních karet MasterCard a VISA (dále jen Podmínky ) představují Produktové podmínky ve smyslu Všeobecných obchodních podmínek Banky

Více

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje. uzavřená

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje. uzavřená Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje uzavřená smlouva č. podle ustanovení 10a odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů jako smlouva veřejnoprávní

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY AUTOBUSOVÉ DOPRAVY MICHAL VARGA PLATNÉ OD 1.1. 2013

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY AUTOBUSOVÉ DOPRAVY MICHAL VARGA PLATNÉ OD 1.1. 2013 VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY AUTOBUSOVÉ DOPRAVY MICHAL VARGA PLATNÉ OD 1.1. 2013 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Všeobecné smluvní podmínky jsou platné pro dopravu a služby autobusové dopravy Michal Varga, se

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (Nákup zboží) účinné od 1.12.2015

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (Nákup zboží) účinné od 1.12.2015 (Nákup zboží) účinné od 1.12.2015 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) STÁTNÍ TISKÁRNY CENIN, státního podniku, se sídlem Praha 1, Růžová 6, čp. 943, PSČ 110 00, identifikační

Více

Podmínky pro používání virtuálních platebních karet MasterCard a Visa

Podmínky pro používání virtuálních platebních karet MasterCard a Visa Článek 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto podmínky Banky pro používání virtuálních platebních karet MasterCard a Visa (dále jen Podmínky ) představují Produktové podmínky ve smyslu Všeobecných obchodních podmínek

Více

PRAVIDLA SMS SOUTĚŽE O CENY

PRAVIDLA SMS SOUTĚŽE O CENY PRAVIDLA SMS SOUTĚŽE O CENY společnosti 2014 COOP Mobil s.r.o. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument a informace v něm obsažené jsou výhradním vlastnictvím společnosti COOP Mobil s.r.o. Žádná část tohoto

Více

SMLOUVA O DÍLO Objednatel:.. Technický dozor investora objednatele: Zhotovitel: I. 1. 2. pozemková parcela orná půda o výměře.. m2 3. II. 1. 2.

SMLOUVA O DÍLO Objednatel:.. Technický dozor investora objednatele: Zhotovitel: I. 1. 2. pozemková parcela orná půda o výměře.. m2 3. II. 1. 2. SMLOUVA O DÍLO Objednatel: Jméno a příjmení:. Bytem:. Datum narození: Technický dozor investora objednatele: Jméno a příjmení:... Tel. :... E-mail:... Zhotovitel: Obchodní jméno: DIOSTAV s.r.o. Sídlo:

Více

spořitelní a úvěrní družstvo Rámcová smlouva o poskytování vybraných služeb

spořitelní a úvěrní družstvo Rámcová smlouva o poskytování vybraných služeb Rámcová smlouva o poskytování vybraných služeb AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo se sídlem v Hradci Králové, Gočárova třída 312/52, PSČ 500 02, IČ 64946851 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským

Více

Obchodní podmínky. 1. Všeobecná ustanovení. Základní údaje

Obchodní podmínky. 1. Všeobecná ustanovení. Základní údaje Obchodní podmínky Základní údaje Provozovatel obchodu: HP TRONIC Zlín, spol. s r.o. Zodpovědná osoba za provoz obchodu: Ing. Tomáš Machalínek Sídlo společnosti: Zlín - Prštné, Kútíky 637, 76001 Zlín IČO:

Více

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování Služeb společností C-all solutions s.r.o., IČO 03398536, sídlem K Horoměřicům 1184/43, Suchdol, 165 00 Praha 6, vedenou u Městského soudu v Praze pod sp. zn.

Více

Všeobecné obchodní podmínky užívání systému BiddingTools. platné od 26.10.2015 a účinné od 11.11.2015 číslo verze: 2015.02

Všeobecné obchodní podmínky užívání systému BiddingTools. platné od 26.10.2015 a účinné od 11.11.2015 číslo verze: 2015.02 Všeobecné obchodní podmínky užívání systému BiddingTools 1. Úvodní ustanovení 1.1. Poskytovatel provozovaného společností INFOTOOLS.cz s.r.o. platné od 26.10.2015 a účinné od 11.11.2015 číslo verze: 2015.02

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY I. Úvodní ustanovení 1. Všeobecné smluvní podmínky (dále jen smluvní podmínky ) organizace NA DLANI. o.p.s., Santražiny 753, Zlín (dále jen NA DLANI ) upravují vzájemné smluvní

Více

Sazebník KB pro podnikatele, podniky a municipality v obsluze poboček

Sazebník KB pro podnikatele, podniky a municipality v obsluze poboček Sazebník KB pro podnikatele, podniky a municipality v obsluze poboček Obsah Každodenní bankovnictví Financování (úvěry, záruky, směnky, dokumentární platby) Spoření a investování Pojištění Ostatní služby

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Raiffeisenbank a.s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Raiffeisenbank a.s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Raiffeisenbank a.s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Raiffeisenbank a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČ 49240901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH ÚVĚROVÉ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH SLUŽEB I. Úvodní ustanovení 1. Tyto úvěrové podmínky k Rámcové smlouvě o poskytování finančních služeb Banky (dále jen Úvěrové podmínky k Rámcové

Více

Všeobecné podmínky poskytování telekomunikační služby ChvalčovNET WiFi

Všeobecné podmínky poskytování telekomunikační služby ChvalčovNET WiFi Všeobecné podmínky poskytování telekomunikační služby ChvalčovNET WiFi 1. Úvodní ustanovení Tyto všeobecné podmínky upravují podmínky zprostředkování připojení k síti Internet poskytované obchodní společností

Více

I. Smluvní strany. Jméno a příjmení/titul/název firmy:... Adresa trvalého bydliště/sídlo:... Datum narození/ič:

I. Smluvní strany. Jméno a příjmení/titul/název firmy:... Adresa trvalého bydliště/sídlo:... Datum narození/ič: Smlouva o dodávce vody (dále jen Smlouva ) uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (dále jen zákon ) mezi smluvními stranami:

Více