Volební program Strany zelených a Evropských demokratů pro Prahu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Volební program Strany zelených a Evropských demokratů pro Prahu"

Transkript

1 Volební program Strany zelených a Evropských demokratů pro Prahu Vize Změna, které můţete věřit Za tím si stojíme. Září Strana zelených a Evropští demokraté, kteří dnes mají v zastupitelstvu hlavního města Prahy 14 % hlasů, vidí dál neţ na jedno volební období. Všechno naše úsilí míří k cíli, ze kterého budou mít prospěch děti, dospělí i senioři, rodiny i jednotlivci. Nejen zdraví a bohatí, ale i méně majetní a hendikepovaní. Usilujeme o to, aby byla Praha městem přátelským, bez bariér, arogantních politiků a úředníků. Chceme, aby byla Praha městem, kde počet aut a heren klesá a počet stromů, laviček, vodních fontán, zeleninových trhů a drobných krámků roste. Naší vizí je metropole, kde se korupce neskrývá v kaţdé druhé veřejné zakázce a kde radní nakládají s našimi veřejnými prostředky rozumně, nekradou a neplýtvají. Usilujeme o rychlou, tichou a pohodlnou veřejnou dopravu, která bude pro cestující lepší volbou neţ automobil. Prosazujeme kvalitní a dostupnou síť škol, školek a sociálních sluţeb. Praha si po letech vlády developerů, kmotrů a mafiánů potřebuje vydechnout. Čeká na nové vize, čeká na směr, který ji dostane do společnosti nejvyspělejších a nejpříjemnějších evropských velkoměst. Máme plán pro lepší Prahu, v níţ budou chtít ţít také naše děti i vnuci. Program ve zkratce Více zeleně v ulicích i ve vnitroblocích, nové lesy a louky na předměstí. Méně rušivého hluku, prachu a světla pro příjemnější ţivot Praţanů. To je zelený plán pro naše město. Tichá, čistá a levná veřejná doprava bez bariér na prvním místě. Městská ţeleznice jako nový způsob cestování po městě. Cyklisté a chodci jsou v Praze vítáni. Revoluce v parkovacích zónách. Silnice, které budou pomáhat a ne škodit. Konec zástavby zelených ploch. Hlavní městský architekt jako záruka zdravého rozvoje města. Ohleduplnost všech staveb k lidem i přírodě. Citlivá obnova praţských sídlišť. Dialog o dalším rozvoji města s odborníky a občany. Úspěšný recept na korupci co není ze zákona tajné, to je veřejné. Odpovědné investice, ne bezúčelné zadluţování. Uţ nikdy průšvih typu Opencard. O závaţných věcech budete rozhodovat v referendu. Zastupitelé a radní budou mluvit tak, abyste jim rozuměli. Konec

2 starých i novvých mafiánů na radnicích. Bezpečí Praţanů ohlídají policisté, ne černí šerifové. Více stráţníků v ulicích, pěšky nebo na kole. Policisté, kteří skutečně pomáhají. Stop pro herny a kasina v našem městě. Místní ekonomika malé obchůdky, farmářská trţiště a více ţivota ve městě. Otevřenost a poctivost při rozdělování obecních peněz. Podpora pro vysoké školy, vědu a výzkum. Nový ţivot výstavnictví v Holešovicích i Letňanech. Školy jako ţivá centra vzdělávání pro malé i velké. Podpora pro talentované, pomoc pro znevýhodněné. Tolerance a respekt k odlišnostem. Obnova míst pro zdravý pohyb dětí a mládeţe. Dostupná zdravotní a sociální péče v centru i mimo něj. Azylové domy a střediska pro rodiny v krizi v kaţdém obvodu. Programy pro osoby bez přístřeší včetně psychologické pomoci a nabídky veřejných prací. Odpovědná péče o seniory i o umírající. Praha jako sociálně pestré město bez vyloučených ghett pro bohaté nebo chudé. Podpora nájemního bydlení. Výstavba sociálních bytů pro mladé rodiny či seniory. Ţivé centrum města plné obchodů, kultury a sluţeb nejen pro turisty, ale i pro Praţany. Rozvoj Prahy, který neuškodí historickým památkám. Dnes zanedbané oblasti města jako naděje pro vznik nových originálních čtvrtí. Granty zavedeným umělcům i nováčkům. Městské pozemky pro nová muzea, galerie a knihovny. Obsah 1. Zeleň v centru i na předměstí 2. Bez moderní dopravní koncepce se nehneme z místa 3. Územní plán šance pro budoucí generace 4. Konec tunelování městské kasy 5. Bezpečnost pro Praţany i návštěvníky města 6. Vysoké školy, věda a podnikání v souladu s udrţitelným rozvojem 7. Šťastné praţské děti a mládeţ 8. Kvalitní zdravotní péče, solidarita s potřebnými 9. Důstojné bydlení pro kaţdého 10. Praha není Manhattan ani skanzen

3 1. Zeleň v centru i na předměstí V Praze v posledních desetiletích razantně ubývá zeleň a další volná prostranství. Pod obytnými budovami, nákupními, zábavními a skladovými centry mizí nejen orná půda, ale i louky, lesy či parky. Ve vnitřním městě často dochází ke zbytečnému kácení vzrostlých dřevin. Obyvatelé Prahy a přilehlých středočeských obcí trpí vysokými koncentracemi prachu a přízemního ozonu, které ohrožují jejich zdraví a životy. Hlavním zdrojem tohoto znečištění je automobilová doprava. Pouhé ukrytí aut do tunelů tento problém nevyřeší. Máme plán, jak to dělat lépe. Nové stromy v ulicích společně s travnatými plochami pomohou nejen omezit hluk a zlepšit ovzduší, ale vytvoří ve městě příjemná místa, kde se budeme cítit jako doma. K dobrému životnímu prostředí však jen zeleň nestačí. Město se neobejde bez plánu energetických úspor, potřebuje zlepšit zacházení s odpadem a regulovat automobilovou dopravu. Zelený prstenec na kraji města K prioritám tohoto volebního období bude patřit intenzivní jednání s úřadem Středočeského kraje, jehoţ výsledkem bude zaloţení zeleného lesního prstence okolo Prahy. Na obecní a státní půdě vznikne rozsáhlý soubor lesů, luk či vodních ploch, které budou slouţit jak pro zlepšení kvality ţivotního prostředí, tak pro rekreaci Praţanů. Uskutečníme tak projekt, o kterém se mluví uţ několik desetiletí. Více zeleně = méně nemocí a alergií Zeleň ve vnitřním městě i na okrajích metropole je tím nejlepším a nejúčinnějším filtrem znečištěného ovzduší. Budeme prosazovat vznik nových městských parků jak v existující zástavbě, tak v rozvojových územích. Vidíme šanci na vznik karlínské Stromovky na Rohanském ostrově, rozsáhlých přírodních ploch v oblasti Trojmezí, Bohdalce-Slatin či nádraţí Bubny-Zátory. Naši zastupitelé a radní provedou inventuru pozemků v majetku města, městských částí a obecních firem. Kde to bude moţné, podpoříme výsadbu stromů a výsev nových trávníků. Nepřipustíme likvidaci zeleně, parků a lesů kvůli pochybným podnikatelským záměrům (např. poškození Klánovického lesa kvůli výstavbě golfového hřiště). Radnice musí jít příkladem ve výkupu pozemků pro rozšiřování zelených ploch a zalesňování. Zelené pásy a koridory chceme zřídit podél všech vodních toků, jako jsou Botič, Rokytka nebo Motolský potok. Vyhlásíme přírodní park Vltava s navazující ochranou přírody a krajiny na jejích přítocích. Budeme souhlasit se vznikem nových přírodních koupališť, obnovou rybníků a návratem potoků z betonových koryt do klikatících se meandrů. Prospějeme tak nejen přírodě, ale sníţíme také riziko povodní. Nepodpoříme takové revitalizace parků, jejichţ principem je vykácení ţivých vzrostlých stromů a jejich náhrada mladou výsadbou. Zasadíme se o to, aby radnice poskytovala bezplatnou právní pomoc a modelové projekty pro oţivení a ozelenění ulic a vnitrobloků. Podpoříme místní občanské aktivity, jejichţ cílem bude vznik, obnova a údrţba přírodně nebo rekreačně cenných území. Do systému zeleně jednoznačně započítáváme i zahrádkářské kolonie, které povaţujeme za uţitečnou součást moderního města. Naši zastupitelé a radní budou iniciovat takovou úpravu nájemních vztahů, která dá zahrádkářům jistotu dlouhodobé existence jejich kolonií. V případě nutnosti zrušit některou z kolonií podpoříme pronájem náhradních pozemků ve vlastnictví města. Zasadíme se o zpřísnění ochrany stávajících přírodních parků, urychlíme vyhlášení a schválení

4 plánů péče pro evropsky významné lokality Natura Prosadíme přijetí vyhlášky o zeleni, která výrazně omezí těţbu dřeva v praţských lesích a lesoparcích. Městské lesy mají slouţit k rekreaci Praţanů a k ochraně přírody, nikoliv k produkci dřeva. Účinný boj s nebezpečným prachem Prach na ulicích budeme častěji kropit a uklízet, aby se dále nevířil. Transparentní a otevřená výběrová řízení na úklidové a zahradnické sluţby budeme provádět častěji neţ dnes s cílem dosáhnout nejvyšší kvality sluţeb za co nejniţší cenu. Budeme výrazněji postihovat znečišťovatele a pokutovat je aţ do maximální zákonné výše. Zasadíme se o sníţení energetické náročnosti budov tak, aby klesly nároky na vytápění a mnoţství takto vznikajících emisí. Veřejné budovy a obecní nájemní domy v tomto půjdou příkladem. Odpad je cenná surovina Změníme priority v odpadovém hospodářství. Recyklace a komunitní kompostování budou mít přednost před spalováním a skládkováním. Pro občany i firmy bude platit pravidlo: čím více třídíte, tím méně platíte za svoz a likvidaci odpadu. Zvýhodníme účast v dobrovolném programu na sběr občanských bioodpadů a rozšíříme městskou kompostárnu. Nedovolíme dovoz odpadu ze zahraničí do spalovny v Malešicích. Budeme hledat novou lokalitu pro skládku nevyuţitelných sloţek odpadu, abychom nemuseli rozšiřovat dosluhující skládku mezi Ďáblicemi a Březiněvsí. Prosadíme třídění odpadu a pouţívání ekologicky šetrných výrobků v běţném provozu úřadů, škol a v městských firmách. Koše na separovaný odpad se stanou běţnou součástí vybavení kanceláří. Omezíme papírový odpad přesunem významné části administrativy do elektronické podoby. Tuny plastových lahví ušetříme tím, ţe ve všech městských budovách instalujeme automaty filtrující běţnou vodu z vodovodu. Uvedeme tak do praxe pravidlo, ţe lepší je odpad vůbec nevytvořit neţ jej následně sloţitě likvidovat. Právo na tmavou noční oblohu pro Praţany i Středočechy Praţané a Středočeši nevědí, co to je tmavá noční obloha. Lampy osvětlující ulice hlavního města, světelné reklamy, billboardy a další umělé zdroje způsobují, ţe je tato oranţová praţská stopa vidět ze vzdálenosti desítek kilometrů od města a dokonce i z vesmíru. Bezúčelné osvětlování noční oblohy nejen ţe škodí lidem a přírodě, ale je ukázkovým příkladem plýtvání energií. Omezíme světelné znečištění a zvýšíme úspory v síti veřejného osvětlení výměnou světelných zdrojů za úspornější a s menším úhlem vyzařování. Na některých místech zváţíme, jestli je zde opravdu nutné svítit po celou noc na 100 % výkonu. Prostřednictvím programu tajemná stará Praha sníţíme rušivé přesvětlení památkové rezervace. Navrhneme zákonodárnou iniciativu, která umoţní regulaci světelného znečištění ze strany města. Spolupráce s občany Současné vedení města se dívá na občanskou společnost s despektem. Radní za ODS nechápou, proč by měli s Praţany diskutovat a spolupracovat, kdyţ právě neprobíhá předvolební kampaň. Naši zastupitelé a radní vidí jednotlivé občany a jejich sdruţení jako přirozené partnery radnice. Podpoříme kaţdou smysluplnou a oboustranně výhodnou kooperaci mezi městem a neziskovými organizacemi. Podpoříme Agendu 21 a podobné projekty, jejichţ cílem je intenzivní dialog s občanskou společností a její zapojování do rozhodování. Granty, materiální podporou a dalšími formami spolupráce umoţníme činnost občanských aktivit,

5 sdruţení, organizací ochránců přírody a spolků, které zajišťují ekologickou výchovu a osvětu. Ve spolupráci s veterinární správou a nevládními organizacemi zlepšíme podmínky pro péči o opuštěná zvířata. Podpoříme financování útulků a záchranných stanic, rovněţ budeme podporovat ekovýchovné programy zaměřené na zlepšování vztahu lidí ke zvířatům ve městě.

6 2. Bez moderní dopravní koncepce se nehneme z místa Pražská doprava každoročně spolyká přes 40 % rozpočtu města, což jsou desítky miliard korun. Často jsou peníze investovány do zastaralých projektů, které dopravu i kvalitu života občanů jenom zhoršují. Praze zoufale chybí moderní dopravní koncepce, která by se inspirovala současnými trendy v západní Evropě. Znečištění ovzduší a hluková zátěž překračují přípustné limity, což poškozuje zdraví obyvatel. Přebujelá automobilová doprava s sebou přináší nehody, zraněné a mrtvé. Praha potřebuje zcela nový pohled na dopravu po městě. Výstavbu vnitroměstských dálnic a tunelů v centru města plán z 60. let minulého století musí nahradit využití zkušeností evropských metropolí i příklady dobré praxe řady českých měst. Prosazujeme zpracování a schválení moderní a reálné dopravní politiky, která bude obsahovat dlouhodobé i okamžitě realizovatelné kroky. Přednost dostane rozvoj rychlé, pohodlné a cenově výhodné veřejné dopravy stejně jako bezpečné trasy pro pěší a cyklisty. Součástí prosperujícího města jsou také automobily podporu si zaslouží zejména vozidla na alternativní pohony. Důraz na veřejnou dopravu Základem dopravní obsluhy města musí být cenově přijatelná, rychlá a čistá veřejná doprava. Chceme prosadit modernizaci tramvajového a autobusového parku. Prioritu budou mít tiché tramvaje, nezapáchající autobusy poháněné zemním plynem či elektřinou, rozšíření a rychlá modernizace tramvajové sítě a více vyhrazených pruhů pro MHD. V případě metra upřednostníme trasu D, která propojí centrum města s dnes obtíţně dostupným jihem metropole. Pro vozíčkáře, nemocné, seniory či pro rodiče s kočárkem je město plné překáţek. Je ostuda, ţe 25 stanic metra, převáţně v centru města, dodnes nemá bezbariérový vstup. Budeme usilovat o postupnou přeměnu praţské veřejné dopravy na bezbariérovou. Odmítáme také budování nových bariér, a to v podobě turniketů. Jízdné v městské i v příměstské dopravě musí byt nastaveno tak, aby vţdy bylo výhodnější pouţívat veřejnou dopravu místo osobního auta. Chceme prosazovat radikální zjednodušení dnes komplikovaného tarifu, kterému často nerozumí nejen cizinci, ale i mnozí Praţané. Zasadíme se o zavedení principu čím více jezdíte veřejnou dopravou, tím méně platíte. Budeme hlasovat pro speciální tarif pro rodiny s dětmi. Rodina, kde všichni pravidelně vyuţívají MHD, dostane slevu a bude si moct rozloţit splátky za celoroční kupóny do několika plateb. Odmítáme návrh na zrušení bezplatného cestování v MHD pro seniory starší 70 let. Řešení váţných finančních potíţí Dopravního podniku zahájíme externím hloubkovým auditem jeho hospodaření. Ve vedení této firmy by v budoucnu neměli být politici, ale dopravní odborníci a manaţeři. Budeme prosazovat spravedlivé rozdělení peněz mezi individuální a veřejnou dopravu. Je nesprávné, ţe na podporu automobilismu dnes jde 80 % všech peněz a na MHD pouhých 20 %. Přirozená doprava v Praze: pěšky a na kole Nejpřirozenějším způsobem pohybu po městě na krátké vzdálenosti je chůze. Z okénka automobilu si nelze pohodlně prohlédnout zboţí ve výkladech, pozdravit se se sousedy ani potkat ţivotní lásku. Nepromyšlené úpravy pěších tras, smrduté podchody, zrušené přechody či schodiště a další bariéry mohou Praţany i turisty od chůze odradit. Je nepřijatelné, aby na křiţovatkách zelená pro chodce trvala 5 sekund a méně. Budeme usilovat o programové odstraňování bariér pro pěší mj. radikálním sníţením počtu stoţárů veřejného osvětlení, sloupů semaforů či dopravních značek na chodnících jejich zavěšováním na

7 budovy nebo slučováním na jeden sloupek. Pěší trasy musí být pohodlné i pro invalidní vozík, kočárek či koloběţku, a to celoročně. Chodníky nesmí být pastí pro nevidomé, kterým dnes orientaci ztěţují reklamní poutače, stánky, předzahrádky nebo odstavená auta. Cesta po městě kratší neţ 5 kilometrů je nejrychlejší na kole. Praha v minulých letech zahájila rozvoj cyklistické sítě, který je však na řadě míst pomalý, neúplný a nelogický. Hrozí, ţe současní cyklisté zklamaní nepohodlným průjezdem přes centrum, systémem jednosměrek či nebezpečným kříţením s kapacitními silnicemi se vrátí za volanty automobilů. Proto budou naši zastupitelé a radní prosazovat razantní zvýšení investic do výstavby cyklistických tras, dopracování plánu na jejich rozvoj a urychlenou realizaci všech projektů. Máme plán, který zajistí, ţe i v širším centru bude jízdní kolo plnohodnotným a bezpečným dopravním prostředkem. Samozřejmostí musí být dostatek vhodných míst pro parkování kol ve veřejných budovách, školách, na ţelezničních zastávkách i v obchodních centrech. Koncepce rozvoje pěší dopravy v Praze je především díky občanským iniciativám připravena, ale vedení města si nenašlo čas ji projednat s veřejností a schválit. Právě podpora pěší dopravy bude patřit k prvním návrhům, které zelení předloţí na povolebním zasedání zastupitelstva. Bezpečné cesty do škol a tempo 30 Po vzoru Švédska chceme v Praze uplatňovat tzv. vizi nula jiţ ţádní mrtví a těţce zranění kvůli dopravě. Budeme usilovat o to, aby bylo rychlé, pohodlné a bezpečné cestovat do školy pěšky nebo na kole. To předpokládá spolupráci vzdělávacích institucí s ţáky, rodiči a policií. Prosazujeme stavební úpravy ulic, které zajistí bezpečné cesty v okolí škol, školek a na dalších místech s vysokou koncentrací dětí, seniorů, hendikepovaných či s nadprůměrným počtem váţných dopravních nehod. Řešením jsou příčné prahy, ostrůvky dělící široké komunikace, výrazně osvětlené přechody a také rezidenční čtvrti a centrum města s maximální rychlostí vozidel 30 km/hod. Naše ulice se tak stanou bezpečnějšími. Rychlé spojení po Praze nabídne vlak Ţeleznice můţe slouţit nejen pro spojení metropole se středočeskými obcemi, ale je schopna také nabídnout rychlou a komfortní dopravu uvnitř Prahy. Prosadíme ţeleznici tichou, s nízkopodlaţními vozy a se sítí čistých bezbariérových zastávek. Budeme usilovat o rychlou výstavbu nových ţelezničních zastávek s přestupem na metro a tramvaj. Po vzoru evropských měst prosadíme průjezdný model ţeleznice. Prioritou pro příští volební období bude modernizace trati Praha Kladno společně s vybudováním odbočky na letiště v Ruzyni a včetně rekonstrukce Masarykova nádraţí. Tato modernizace bude provedena citlivě s ohledem na dotčené cenné lokality Vokovic, Veleslavína a Stromovky. Zahájíme jednání mezi Dopravním podnikem a Českými drahami o sjednocení jejich tarifů v rámci Praţské integrované dopravy. Městský bulvár místo magistrály a klid nad Blankou Intenzita dopravy na severojiţní magistrále se neustále zvyšuje. Zdraví lidí ţijících podél této dopravní stoky je poškozováno hlukem a emisemi. Budeme prosazovat přeměnu magistrály od Kačerova aţ po Holešovičky na městský bulvár, kde kromě jedoucích a parkujících aut budou mít své místo chodci, cyklisté i stromy. Ţivot podél této ulice nesmí být za trest. Tunel Blanka, který praţské daňové poplatníky stál přes 30 miliard korun, musí přinést zklidnění dopravy na povrchu. Budeme prosazovat změnu projektu tak, aby v ulicích nad tunelem bylo

8 méně nevzhledných podchodů, méně dálničních pruhů, více parkovacích míst, více stromů a hlavně prostor pro normální městský ţivot. Parkování pro všechny, mýtné v centru Systém placeného stání automobilů povaţujeme za správný, jeho současné nastavení je však naprosto nevhodné. Je třeba jej urychleně změnit tak, aby návštěvník i rezident mohli zaparkovat na stejném místě s tím, ţe návštěvníci budou mít parkování časové omezeno a zpoplatněno. Zasadíme se o moţnost platit za parkování prostřednictvím SMS a dalších elektronických médií, zároveň však musí zůstat moţnost uhradit cenu v hotovosti. Je-li moţné v kaţdé trafice on-line dobít kredit na mobilu nebo koupit vstupenku na koncert, není problém podobným způsobem zaplatit za parkování. Za hranicemi Prahy chybí systém záchytných parkovišť. Mimopraţští, kteří kaţdý den cestují do práce, jsou nuceni jet autem aţ do centra. Parkoviště Park & Ride je třeba po dohodě se Středočeským krajem budovat zejména u mimopraţských stanic obsluhovaných vlaky příměstské ţeleznice. Dojíţdějícím Středočechům dáme moţnost vyuţít výhod veřejné dopravy, Praţané ocení méně automobilů v ulicích města. Jednou z priorit je zklidnění dopravy v centru města. Podporujeme proto zavedení mýtného do širšího centra Prahy s tím, ţe systém bude provozně levný a vybrané peníze budou pouţity zejména na rozvoj veřejné dopravy. Alternativou k mýtnému systému můţe být také zásadní přeměna dopravního reţimu v centru města pomocí systému jednosměrek či omezením vjezdu do některých oblastí. Budeme také usilovat o změnu vyhlášky, která nařizuje stavět k novým budovám zbytečně velká parkoviště. V praţské památkové rezervaci je dostatek parkovacích míst, jen nejsou náleţitě trţně zhodnocena. Následkem toho je řada podzemních garáţí a parkovacích domů poloprázdná. Město by nemělo investovat veřejné prostředky do rozsáhlých garáţových stání. Jde o prakticky nenávratnou investici, která samotný problém přemíry automobilů v městě neřeší, pouze jej přesouvá pod zem. Velké dopravní stavby musí pomáhat, ne škodit Podporujeme urychlenou výstavbu vnějšího silničního obchvatu (Praţského okruhu), který bude odvádět tranzitní dopravu z obydlených oblastí města. Trasa musí být řádně podle zákona projednána s městskými částmi a občany. Jsme proti vedení silničního okruhu přes Vinoř, Dolní Chabry a Suchdol. Hluboké diskuzi odborníků i veřejnosti je třeba podrobit záměr dostavby severovýchodní části vnitřního silničního okruhu (Městského okruhu) v úseku Tunel Blanka Jarov Černokostelecká Jiţní spojka. Současné plány na jeho dokončení jsou zastaralé a urbanisticky bezohledné. Zároveň není moţné dlouhodobě tolerovat stav, kdy téměř veškerá doprava v Praze skončí na mostu Barikádníků. Naprosto zásadní je oddělení tranzitní a vnitroměstské dopravy. Nesouhlasíme s výstavbou nové vzletové a přistávací dráhy na letišti v Ruzyni. Rozvoj letecké dopravy nelze tak intenzivně koncentrovat do jednoho místa. Chce-li se Praha povaţovat za evropské velkoměsto, nemůţe spoléhat na jediné letiště stojící v blízkosti obytné zástavby. Vyzveme ministerstvo dopravy, aby zpracovalo koncepci rozvoje letecké dopravy v České republice. Pokud se prokáţe potřeba větší letištní kapacity, budeme prosazovat výstavbu nového letiště mimo město. Tato lokalita musí být umístěna na kapacitní ţelezniční trati, která zajistí spojení letiště jak s Prahou, tak s důleţitými centry Česku.

9 Autem po městě chytře a ekologicky Víme, ţe moderní město se bez automobilové dopravy neobejde. Také si uvědomujeme, ţe vyuţívat auto můţete, i kdyţ jej nevlastníte. Podpoříme zavedení systému sdílení aut více osobami nazývaný car-sharing, který kombinuje výhody soukromého vlastnictví vozidla, autopůjčovny a taxisluţby. Smyslem je umoţnit všem pohodlnou dopravu po městě a přitom nezvyšovat počet automobilů v ulicích. Tuto sluţbu ve světě většinou zajišťují druţstva, která města podporují např. udělením parkovacích či vjezdových zvýhodnění. Sdílení automobilů výborně funguje například v řadě německých měst. Od omezujících poplatků je nezbytné oprostit i provozovatele taxisluţby, kteří investují do ekologicky vyspělých vozidel, jako jsou elektromobily nebo auta na stlačený zemní plyn.

10 3. Územní plán šance pro budoucí generace Městské zastupitelstvo v minulém volebním období zahájilo přípravu nového územního plánu Prahy. Tato nejvýznamnější pražská vyhláška na desítky let dopředu určí, na kterém místě budou stát obytné domy, kde bude park a kudy povede silnice. Jediné zvednutí ruky nadpoloviční většiny z 63 zastupitelů může proměnit klidné ulice na kapacitní dopravní tepny, zrušit oblíbené parky a ohrozit zdraví Pražanů nebo naopak dát našemu městu přívětivější tvář. Máme plán pro Prahu roku Jeho tvorba musí být založena na připravené a moderované diskuzi odborníků, politiků a občanů. Rychlost rozhodování o územním plánu nesmí zastínit jeho kvalitu. Péči o udržitelný rozvoj města svěříme do rukou hlavního městského architekta. Budeme vyžadovat architektonické soutěže a oponentní posudky pro nejdůležitější urbanistické projekty. Rozvoj města ohlídá profesionál Podpoříme obnovení funkce hlavního praţského architekta, který bude vybaven dostatečnými pravomocemi. V jeho kolegiu by měli zasedat jak politici, tak zejména odborníci na urbanismus, ţivotní prostředí a dopravu. Tuto pozici by měla zastávat nadstranická, všeobecně respektovaná a neúplatná osobnost, která se svým názorem bude podílet na tvorbě a realizaci vize rozvoje Prahy. Citlivý rozvoj Prahy a středních Čech Základními východisky nového územního plánu musí být udrţitelný rozvoj území města, šetrnost stávající i nové zástavby a dopravních staveb k Praţanům a přírodě. Měřítkem kvality plánování nemá být mnoţství nově postavených bytů, počet hypermarketů v přepočtu na obyvatele ani doba, za jakou automobil v budoucnu projede centrem. Ekonomická prosperita města bez viditelného růstu kvality ţivota Praţanů je jen nepodstatným číslem ve statistické ročence. Přestoţe Praha sousedí pouze se Středočeským krajem, dnes tyto dva celky spolu prakticky nemluví. Nejvýrazněji se neexistence společné koncepce dalšího rozvoje odráţí v zástavbě krajiny okolo metropole a ve vzniku jevu nazývaného sídelní kaše. Místo aby za hranicí Prahy vyrůstaly nové lesy, louky a vodní plochy slouţící jako rekreační zázemí metropole, volná krajina dnes naopak mizí pod rodinnými domky a skladovými areály. Nulová kooperace s místními samosprávami obcí kolem Prahy vede k ţivelnému rozrůstání města, jehoţ následkem je nevratná ztráta kvalitní zemědělské půdy i radikální nárůst individuální automobilové dopravy. Naši zastupitelé a radní budou prosazovat zodpovědnou přípravu územního plánu v úzké spolupráci se Středočeským krajem, radnicemi a samozřejmě s veřejností. Nelze ustupovat tlaku spekulantů s pozemky, kteří si vybírají stále nová zelená místa pro další zástavbu bez ohledu na přírodní či dopravní podmínky, zdravotní rizika (znečištěné ovzduší a hluk), vybavenost místa technickou infrastrukturou a sluţbami. Nejen příměstská krajina, ale také nezastavěná prostranství ve městě jsou neobnovitelným a cenným zdrojem, se kterým je třeba uváţeně hospodařit. Svou hodnotu pro obyvatele a jejich ţivotní pohodu mají jak zelené vnitrobloky na Vinohradech, Vršovicích či v Nuslích, tak důsledně chráněná veřejná prostranství na sídlištích. Naděje pro špičkovou architekturu v dnes zanedbaných oblastech Velkou příleţitostí pro moderní urbanismus jsou opuštěné průmyslové a zemědělské areály, jejichţ oţivení by mělo probíhat po široké společenské diskuzi a na základě výsledků

11 architektonických soutěţí. Týká se to Rohanského ostrova, Bohdalce-Slatin, nádraţí Bubny- Zátory či dalších opuštěných dráţních pozemků. Tato mimořádně cenná místa na dohled od centra musí být vyuţita s ohledem na svůj význam, ne na základě výběrového řízení, jehoţ hlavním kritériem je cena za metr čtverečný. Pro urbanisticky citlivé lokality, ochranná pásma přírodních a kulturních památek stejně jako pro území se zhoršeným ţivotním prostředím budeme prosazovat zpracování regulačních plánů. Podpoříme tvorbu podrobných regulačních plánů pro vybrané městské části. Zvláštní pozornost chceme věnovat místně významným veřejným prostranstvím, jako jsou vnitrobloky a parčíky. Prosadíme, aby se na zástavbu větších pozemků vypisovaly otevřené architektonické soutěţe, jejichţ výsledky budou pro radnici závazné. Nová budoucnost praţských sídlišť Rozsáhlým panelovým sídlištím na okrajích Prahy v současnosti hrozí odliv střední třídy obyvatel. Tito lidé za cenu drahých hypoték a půjček hledají čistější a bezpečnější prostředí pro sebe a své děti. Jejich odchod můţe postupně měnit sociální strukturu obyvatel do té míry, ţe zde časem vzniknou vyloučené lokality. Sídliště se musí opět stát příjemným bydlením v zeleni, kde je bezpečno, klid a kde mají místní obyvatelé všechny potřebné sluţby včetně školek a škol. Přestoţe se v případě sídlišť jejich projektanti dopustili bezpočtu omylů, řadu z nich lze dnes napravit. Panelové domy je třeba zateplit a revitalizovat. Rozsáhlá sídliště je nutné dotvořit, aby odpovídaly současnému ţivotnímu stylu. Cílem je udělat z nich příjemné místo nejen k přenocování, ale i k dennímu ţivotu a práci. Dáváme přednost citlivému rozvoji sídlišť a jejich architektonickému oţivení, podporujeme rozvoj místní kultury a sportu, obnovu parků a hřišť. Energetická soběstačnost bez negativního vlivu na Praţany Praha v tuto chvíli nemá síť záloţních energetických zdrojů pro případ výpadku napájení z vnějších elektráren. Hrozí jí nebezpečný jev nazývaný black out. Prosadíme urychlené vybudování sítě záloţních zdrojů energie pro napájení Prahy, které budou vyuţívat nejčistších moţných technologií a které budou umístěné mimo obytné oblasti. Kaţdá vhodná střecha magistrátu a jeho organizací bude vyuţita pro drobné sluneční elektrárny. Podpoříme vznik občanských solárních elektráren na střechách obytných domů. Tím dále omezíme závislost Prahy na vnějších a špinavých zdrojích.

12 4. Konec tunelování městské kasy Hlavní město Praha má vyšší rozpočet než většina ministerstev. Hospodaření s obecními penězi však dlouhodobě není dobré. Současná rada, vrcholní magistrátní úředníci a s ními spolčení kmotři se podílejí na obrovských finančních ztrátách města. Značná část rozpočtu je využita neefektivně a na projekty pochybného významu. Běžným jevem jsou investice, jejichž cena se během realizace zvýší o desítky procent. Připomeňme kartičku za miliardu Opencard, zbytečnou Prahu bezdrátovou, přípravu kandidatury města na pořádání olympiády, tunel Blanka nebo plán na znovuzavedení turniketů do metra za 3,5 miliardy korun. Praha, jejíž rozpočet je z velké části rozdělován prostřednictvím veřejných zakázek soukromým firmám, je vystavena korupci a klientelismu. Ten v konečném důsledku prodražuje veřejné zakázky a okrádá daňové poplatníky. Máme plán, jak z Prahy udělat poctivější město. Chceme prosadit jasná rozpočtová pravidla a důsledně vyžadovat jejich dodržování. Při vytváření rozpočtu budeme upřednostňovat projekty šetrné k životnímu prostředí, které budou snižovat dopravní zátěž Prahy a její energetickou náročnost a které pozvednou kvalitu života Pražanů. Budeme důsledně prosazovat vyrovnaný rozpočet, jež nebude ukrývat schodky do firem zřízených hlavním městem Prahou. Občan musí vidět politikům do karet Praţští politici dnes jednají s občany neupřímně. Podstatné informace, které by měly být veřejné, tají nejen před občany, ale i před radniční opozicí. Také nakládání s obecním majetkem je neprůhledné. Desítky podezřelých případů prodejů či směn pozemků vyvolávají podezření, ţe osobní prospěch je upřednostňován před zájmem města. Naši zastupitelé a radní tuto praxi změní. Zasadíme se o zprůhlednění hospodaření Dopravního podniku, Technické správy komunikací, Praţské informační sluţby a dalších městských firem. Rozpočty a informace o plánovaných i realizovaných investicích budou veřejně přístupné. Není moţné, aby se problémy městských firem skrývaly před veřejností se zdůvodněním, ţe se jedná o obchodní tajemství. Objednáme externí audit hospodaření. Za zjištěné nedostatky budeme poţadovat postih konkrétních lidí ve vedení městských podniků. Návrh rozpočtu musí být postaven tak, aby u kaţdého významnějšího investičního projektu byl jasný jeho plánovaný cíl, kolik uţ město utratilo na jeho realizaci a jak vysokou částku je ještě potřeba vynaloţit. Co je běţné v soukromé sféře, to se musí stát normou i pro magistrát. O sporných investicích budeme vést diskuzi s odbornou veřejností a na zvlášť významné a nákladné projekty svoláme veřejná slyšení nebo se Praţanů zeptáme na jejich názor v referendu. Uplatníme genderové kritérium, coţ znamená, ţe peníze daňových poplatníků budou rozděleny spravedlivě na krytí zájmů a potřeb muţů i ţen. Mluvíme vaším jazykem Řadu uţitečných údajů politici a úředníci schovávají za odborný či rádoby odborný slang. Například struktura mnohamiliardového rozpočtu Prahy a dalších zásadních dokumentů je natolik nepřehledná, ţe jejich projednávání v zastupitelstvu je dnes pouhou formalitou. Budeme prosazovat zásadu, ţe informace města o jeho hospodaření budou napsané jazykem srozumitelným i pro laiky. Rozpočtový dokument nesmí být nástrojem, jak věci schovat a zatemnit, ale jak otevřít veřejnou diskusi o klíčových rozhodnutích města. Ukončíme korupční tradice praţského magistrátu

VOLEBNÍ PROGRAM 2014-2018 ČESKÉ BUDĚJOVICE

VOLEBNÍ PROGRAM 2014-2018 ČESKÉ BUDĚJOVICE VOLEBNÍ PROGRAM 2014-2018 ČESKÉ BUDĚJOVICE PREAMBULE ŽENY 2014 (sdružení politické strany SNK Evropští demokraté a nezávislých kandidátek) prosazují osobní odpovědnost za rozhodování při správě věcí veřejných.

Více

Plán. Chomutov. Společné cíle koalice PRO Chomutov, ANO 2011 a KSČM (dále jen Koalice) pro zlepšení života v Chomutově.

Plán. Chomutov. Společné cíle koalice PRO Chomutov, ANO 2011 a KSČM (dále jen Koalice) pro zlepšení života v Chomutově. Plán pro lepší Chomutov Společné cíle koalice PRO Chomutov, ANO 2011 a KSČM (dále jen Koalice) pro zlepšení života v Chomutově. PREAMBULE Zastupitelé zvolení v roce 2014 za PRO Chomutov, ANO 2011 a KSČM

Více

5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM. AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha

5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM. AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha UDRŽITELNÁ DOPRAVA V PRAZE 5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha Jak lze zavádět udržitelnou (čistou) dopravu? Evropská unie (DG TREN) definuje řadu oblastí

Více

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE V rámci jednotlivých prioritních os pracujeme s tzv. specifickými cíli. Objem finančních prostředků bude vždy předmětem vyhlášené výzvy. Vzhledem k vývoji čerpání

Více

Koalicní smlouva. Pavlem Hurdou, predsedou ODS pro Prahu 3, a Pavlem Sladkovským, predsedou klubu zastupitelu ODS pro

Koalicní smlouva. Pavlem Hurdou, predsedou ODS pro Prahu 3, a Pavlem Sladkovským, predsedou klubu zastupitelu ODS pro uzavrená mezi politickými stranami: TOP 09 v Praze 3 Sídlo: Zastoupená: Prahu 3 dále jen "TOP 09", na strane jedné a Koalicní smlouva Újezd 40/450, Praha 1, 11800 Martinem Dlouhým, predsedou TOP 09 pro

Více

NAŠE PRIORITA - LIDÉ NOVÁ PRACOVNÍ MÍSTA ZDRAVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ KVALITNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOSTUPNÁ ZDRAVOTNÍ PÉČE BOHATÉ KULTURNÍ VYŽITÍ

NAŠE PRIORITA - LIDÉ NOVÁ PRACOVNÍ MÍSTA ZDRAVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ KVALITNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOSTUPNÁ ZDRAVOTNÍ PÉČE BOHATÉ KULTURNÍ VYŽITÍ Podpořte číslo 1 - kandidátku sociální demokracie v opavských komunálních volbách ve dnech 10. a 11.10.2014 NAŠE PRIORITA - LIDÉ NOVÁ PRACOVNÍ MÍSTA ZDRAVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ DOSTUPNÁ ZDRAVOTNÍ PÉČE KVALITNÍ

Více

Strategický cíl 2 Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita)

Strategický cíl 2 Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita) Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita) Udržitelná mobilita založená na vyváženém poměru jednotlivých způsobů dopravy, dobrá dostupnost Prahy v regionálním, národním, celoevropském

Více

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 Příloha č. 2 Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 mezi sdružením Heřmani, spolkem Živé město a spolkem Herout (dále v textu nazývány jen jako

Více

Ing. Zuzana Trhlínová, Ph.D. Katedra veřejné správy, VŠFS Praha

Ing. Zuzana Trhlínová, Ph.D. Katedra veřejné správy, VŠFS Praha Financování VÚSC Vybrané otázky Ing. Zuzana Trhlínová, Ph.D. Katedra veřejné správy, VŠFS Praha Role krajských rozpočtů Nastavení optimální míry finanční autonomie pro naplňování úkolů v rámci samostatné

Více

Podél ulice Kolbenova by byla vhodná větší kultivace prostředí s vytvořením uliční fronty a urbanizovaného městského prostředí.

Podél ulice Kolbenova by byla vhodná větší kultivace prostředí s vytvořením uliční fronty a urbanizovaného městského prostředí. STRUČNÝ POPIS NÁVRHU ÚZEMÍ SEVER Rozvojová plocha mezi Vysočanskou radiálou a stávající zástavbou Hutí tvoří největší potenciál pro další rozvoj Prahy 14. Předpokládá se navázání na stávající obytnou zástavbu

Více

V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila. ITI Olomoucké metropolitní oblasti. konference Olomouc, 29.4.2015

V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila. ITI Olomoucké metropolitní oblasti. konference Olomouc, 29.4.2015 1 V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila ITI Olomoucké metropolitní oblasti konference Olomouc, 29.4.2015 1. Část jak vidím město a obec 2. Část data 3. Část principy plánů udržitelné

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 10.03.2011

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 10.03.2011 Vedení úřadu V Písku dne: 03.03.2011 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 10.03.2011 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jednací řád komisí rady města Písku NÁVRH USNESENÍ Rada města Jednací řád pro činnost komisí

Více

Programové prohlášení Rady MČ Praha 20 Horní Počernice pro období 2014-2018

Programové prohlášení Rady MČ Praha 20 Horní Počernice pro období 2014-2018 Programové prohlášení Rady MČ Praha 20 Horní Počernice pro období 2014-2018 Čl. I. Preambule 1. Programové prohlášení Rady městské části Praha 20 - Horní Počernice pro období 2014-2018 je základním politickým

Více

MĚSTSKÁ MOBILITA DNES Z POHLEDU SAMOSPRÁVY MĚST SEMILY CESTY MĚSTY 16. ZÁŘÍ 2014 VYPRACOVAL: ING. JIŘÍ RUTKOVSKÝ

MĚSTSKÁ MOBILITA DNES Z POHLEDU SAMOSPRÁVY MĚST SEMILY CESTY MĚSTY 16. ZÁŘÍ 2014 VYPRACOVAL: ING. JIŘÍ RUTKOVSKÝ MĚSTSKÁ MOBILITA DNES Z POHLEDU SAMOSPRÁVY MĚST SEMILY CESTY MĚSTY 16. ZÁŘÍ 2014 VYPRACOVAL: ING. JIŘÍ RUTKOVSKÝ Cíle příspěvku o městské mobilitě Informovat o problematice mobility Nastínit možné varianty

Více

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností 1 OBSAH 1. Výzva k předkládání návrhů projektů... 3 2. Informace o přípravě IPRM... 6 3. Veřejné projednání IPRM - pozvánka... 11 4. Veřejné projednání IPRM - prezentace...

Více

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Tomáš Vacenovský 31. října 2013 Obsah prezentace Aktuální dotační příležitosti pro obce OP Životní prostředí Norské

Více

město Planá nad Lužnicí

město Planá nad Lužnicí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ VERZE URČENÁ K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ TATO VERZE NEPROŠLA JEŠTĚ KONEČNOU JAZYKOVOU KOREKTUROU. 1 OBSAH ZPRACOVATEL:... 3 SWOT ANALÝZA...

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 CYRRUS ADVISORY, a.s. Provozujeme největší informační portály o dotacích www.dotacni.info a www.dotacni-noviny.cz

Více

FINANČNÍ VÝBOR Vyžlovka

FINANČNÍ VÝBOR Vyžlovka FINANČNÍ VÝBOR Vyžlovka USNESENÍ Z 1. schůze konané dne 6. prosince 2010 Přítomní : Robert Vondrovic Irena Lososová Zdeněk Morávek Program: 1) Vyjádření se k poloţkám návrhu rozpočtu 2) Fondy Středočeského

Více

Návrhová část dokumentu SCLLD, celý dokument je k dispozici

Návrhová část dokumentu SCLLD, celý dokument je k dispozici Návrhová část dokumentu SCLLD, celý dokument je k dispozici na www.blatensko.cz/mas Priorita I. : Lidé a společnost Blatenska Specifický cíl: Zdravý a spokojený život Cílem je (prostřednictvím podpory)

Více

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Praha a fondy EU OP Praha - Konkurenceschopnost Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Reforma politiky soudržnosti období 2000-2006 období 2007-2013 Cíl 1 Cíl 2 Cíl 3 Cíl Konvergence Cíl

Více

POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ NA ÚROVNI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁV

POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ NA ÚROVNI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁV POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ NA ÚROVNI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁV ZÁKLADNÍ ÚROVNĚ ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ ÚZEMNÍ AGENDA EU Národní úroveň Politika územního rozvoje (MMR, vykonává státní dozor ve věcech

Více

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s.

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s. PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Právní formy podnikání - přehled Podrobné cíle učení: Umět vysvětlit, proč existují různé právní formy podnikání. Podnikání se vţdy uskutečňuje v určité právní formě. Chce-li někdo

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Možnosti inteligentního rozvoje dopravy v městských aglomeracích

Možnosti inteligentního rozvoje dopravy v městských aglomeracích Možnosti inteligentního rozvoje dopravy v městských m aglomeracích ch Seminář Mgr. Robert Spáčil, Ph.D.D. vedoucí oddělen lení životního prostřed edí Úvodem Doprava je jednou z podmínek rozvoje obcí, měst,

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ /k 1. 2. 2010/ I. Obce Obecně závazné vyhlášky obcí: 1. zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

Sídliště a jeho sociálně ekologický význam (text k zamyšlení)

Sídliště a jeho sociálně ekologický význam (text k zamyšlení) TENTO DOKUMENT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Sídliště a jeho sociálně ekologický význam (text k zamyšlení) Zpracováno dle: MAIER, K. Sídliště: problém

Více

J. Jedlička*, I. Dostál*, J. Tichý*, J. Karel**, J. Bucek*** * Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. ** ATEM, s.r.o. *** Bucek, s.r.o.

J. Jedlička*, I. Dostál*, J. Tichý*, J. Karel**, J. Bucek*** * Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. ** ATEM, s.r.o. *** Bucek, s.r.o. Ambiciózní akční plán, který řeší ovzduší ve městě J. Jedlička*, I. Dostál*, J. Tichý*, J. Karel**, J. Bucek*** * Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. ** ATEM, s.r.o. *** Bucek, s.r.o. OBSAH 1. Strategie

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

servis a podpora činnosti města poskytuje městu odborná doporučení vypracovává klíčové dokumenty

servis a podpora činnosti města poskytuje městu odborná doporučení vypracovává klíčové dokumenty IPR Praha slouží jako servis a podpora činnosti města poskytuje městu odborná doporučení, jak postupovat při rozhodování v oblasti strategického a územního plánování vypracovává klíčové dokumenty pro rozvoj

Více

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ V IPRM Č. 4

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ V IPRM Č. 4 OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ V IPRM Č. 4 Reg. číslo IPRM: 1/SZ/40 Nositel IPRM: Statutární město Chomutov Dohoda č.: 4463 (v CES) se sídlem: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov Plánované změny v IPRM výstiţný popis dle

Více

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Mgr. Jan Mareš primátor místopředseda Svazu měst a obcí ČR Konference Plánovací období 2014 2020 z pohledu měst a obcí 10. listopadu 2011 O Svazu

Více

- vždy prosazovat dlouhodobě stabilizovaný městský rozpočet. - zajišťovat efektivní a profesionální výkon veřejné správy

- vždy prosazovat dlouhodobě stabilizovaný městský rozpočet. - zajišťovat efektivní a profesionální výkon veřejné správy Text Koaliční smlouvy mezi ČSSD, ODS, RADNICE 2010 (sdružením nezávislých kandidátů, politické strany Volby pro město a politické strany Věci veřejné), MĚLNIČANÉ ( SNK Evropští demokraté, KDU-ČSL, US-DEU

Více

Užití infrastruktury jako služby. Další možný rozvoj zpoplatnění komunikací

Užití infrastruktury jako služby. Další možný rozvoj zpoplatnění komunikací Moderní doprava Užití infrastruktury jako služby Další možný rozvoj zpoplatnění komunikací Ing.Vladimír Bártl, MBA Průhonice 12.1.2010 Východiska pro ODS lidé podporují další výstavbu dálnic a rychlostních

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

Role MHMP na poli podpory čisté mobility Podpora programů šetrné dopravy ve městech

Role MHMP na poli podpory čisté mobility Podpora programů šetrné dopravy ve městech Role MHMP na poli podpory čisté mobility Podpora programů šetrné dopravy ve městech Ing. Vladimír Schmalz Zastupitel Předseda výboru pro územní rozvoj Programy šetrné dopravy ve městech podporující čistou

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

Pořízení nehmotného investičního majetku (např. know-how bezprostředně související

Pořízení nehmotného investičního majetku (např. know-how bezprostředně související Seznam priorit a jednotlivých typů záměrů z programu SROP a JPD 2, které nevyžadují předložení dokladu o vlivu projektu na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 )

Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) Stránka 1 z 6 Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) A. VEŘEJNÁ SPRÁVA, INFORMOVANOST, STRATEGICKÝ ROZVOJ B. ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SOCIÁLNÍ

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2011 až 2020 Jablonná, září 2011 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

VOLEBNÍ PROGRAM PODĚBRADY 2014

VOLEBNÍ PROGRAM PODĚBRADY 2014 VOLEBNÍ PROGRAM PODĚBRADY 2014 Preambule Sdružení nezávislých kandidátů Poděbradského Fóra se rozhodlo v dalším volebním období spolupracovat se Stranou zelených a s Českou pirátskou stranou. Protože jsme

Více

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu Regionální operační program Střední Morava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 Doprava... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu... 3 Prioritní

Více

Odbor rozvoje města Ing. Jiří Svátek

Odbor rozvoje města Ing. Jiří Svátek Odbor rozvoje města Ing. Jiří Svátek Obsah prezentace Město bez bariér - B 6 Cesty dětí do školy a zpět /Spolupráce škol Bezpečnost ve městě Bezpečnost ve městě - Program prevence kriminality v Hradci

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ II. část Ing. arch. Jan Fibiger, CSc Předseda správní rady Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství I. Územní plánování je právně kodifikovaný systém: poznávání

Více

Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015

Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015 Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015 Snížení energetické náročnost veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie organizační složky městské části hl. města Prahy školy

Více

Rozvoj logistických ch center v

Rozvoj logistických ch center v ČESKÁ LOGISTICKÁ ASOCIACE Rozvoj logistických ch center v Evropě a ČR Ing. Miroslav Rumler rumler@reliant.cz 1 Evropský přepravní trh: zvětšování vzdáleností mezi výrobou a spotřebou - růst požadavků mobility

Více

trasa D pražského metra STUDIE VARIANTNÍHO ŘEŠENÍ 08 / 2012 Z Á K L A D N Í I N F O R M A C E

trasa D pražského metra STUDIE VARIANTNÍHO ŘEŠENÍ 08 / 2012 Z Á K L A D N Í I N F O R M A C E trasa D pražského metra STUDIE VARIANTNÍHO ŘEŠENÍ 08 / 2012 Z Á K L A D N Í I N F O R M A C E Úvodní informace Základním principem řešení v rámci této studijní rozvahy je ověření možností alternativního

Více

KDE KOUPIT TY NEJLEPŠÍ DATABÁZE?

KDE KOUPIT TY NEJLEPŠÍ DATABÁZE? KDE KOUPIT TY NEJLEPŠÍ DATABÁZE? Praha, 16. dubna 2010 Úvod - obsah Hodnocení kvality dat mýty a realita Význam DM roste získávání nových zákazníků, i CRM K čemu se DM pouţívá? Zdroje dat: vlastní x veřejné

Více

VOLEBNÍ PROGRAM STRANY ZELENÝCH PRO VOLBY DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA ZLÍNSKÉHO KRAJE 2008

VOLEBNÍ PROGRAM STRANY ZELENÝCH PRO VOLBY DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA ZLÍNSKÉHO KRAJE 2008 KRAJ MÍSTO K ŽIVOTU VOLEBNÍ PROGRAM STRANY ZELENÝCH PRO VOLBY DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA ZLÍNSKÉHO KRAJE 2008 Proto Vás prosíme, udělejte si malou procházku, přijďte k volbám. A dejte svůj hlas vizi trvale

Více

Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org. Statutární město Pardubice www.pardubice.eu

Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org. Statutární město Pardubice www.pardubice.eu * Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org Statutární město Pardubice www.pardubice.eu *ITI INTEGROVANÉ ÚZEMNÍ INVESTICE = NOVÝ přístup k územnímu (urbánnímu) rozvoji - investice na základě

Více

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE KOMÁROV 2014-2018 Komárov 22.1. 2015 SPRÁVA A ŘÍZENÍ OBCE Budeme usilovat o čerpání finančních prostředků z evropských strukturálních fondů a dotačních titulů

Více

11. České dopravní fórum Rezidence primátora hl. m. Prahy. Technická správa komunikací hl. m. Prahy na počátku roku 2014

11. České dopravní fórum Rezidence primátora hl. m. Prahy. Technická správa komunikací hl. m. Prahy na počátku roku 2014 11. České dopravní fórum Rezidence primátora hl. m. Prahy Technická správa komunikací hl. m. Prahy na počátku roku 2014 Základní informace Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) příspěvková organizace

Více

Příklady uplatňování Agendy 21 v některých zahraničních městech

Příklady uplatňování Agendy 21 v některých zahraničních městech Příklady uplatňování Agendy 21 v některých zahraničních městech Městské oblasti zaujímají 3 4% zemské souše, žije v nich však polovina obyvatel planety. Rychlý nárůst urbanizace bude pokračovat především

Více

Návrh Zadání změny č.2

Návrh Zadání změny č.2 Návrh Zadání změny č.2 územního plánu obce LÁZNĚ TOUŠEŇ Pořizovatel: Spolupracující zastupitel: Výkonný pořizovatel: OÚ MĚSTYSE LÁZNĚ TOUŠEŇ Hlavní 56, 250 89 Lázně Toušeň tel. 326 992 302 Ing. František

Více

ANALÝZA REALITNÍHO TRHU

ANALÝZA REALITNÍHO TRHU Bankovní institut vysoká škola Martin Dobyáš ANALÝZA REALITNÍHO TRHU PRAHA ZÁPAD Vedoucí práce : Ing. Petr Ort Ph.D. 2009-1 - OBSAH ANALÝZA REALITNÍHO TRHU... 1 OBSAH... 2 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA TRHU...

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

Iniciativa CIVITAS. Ing. Martin Škarka e-mail: skarka@tc.cz Tel.: 234 006 113. Technologické centrum AV ČR Ve Struhách 27 160 00 Praha 6 www.tc.

Iniciativa CIVITAS. Ing. Martin Škarka e-mail: skarka@tc.cz Tel.: 234 006 113. Technologické centrum AV ČR Ve Struhách 27 160 00 Praha 6 www.tc. Iniciativa CIVITAS Ing. Martin Škarka e-mail: skarka@tc.cz Tel.: 234 006 113 Technologické centrum AV ČR Ve Struhách 27 160 00 Praha 6 www.tc.cz Brno 21.9.2012 7. rámcový program (2007-2013) http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html

Více

Programové prohlášení Rady města Jihlavy

Programové prohlášení Rady města Jihlavy Programové prohlášení Rady města Jihlavy 2014 2018 Programové prohlášení Rady města Jihlavy na období 2014-2018 Rada města Jihlavy se dohodla na programových prioritách v jednotlivých oblastech správy

Více

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Finanční podpory Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Přehled finančních podpor Operační programy OPŽP Operační program Životní prostředí OPPI Operační program Podnikání a inovace Podpora malého a středního

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

JISTOTA KVALITNÍ PÉČE

JISTOTA KVALITNÍ PÉČE JISTOTA KVALITNÍ PÉČE ORANŽOVÁ KNIHA PRO OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ David Rath Stínový ministr zdravotnictví Praha, květen 2009 SOUČASNÁ SITUACE České zdravotnictví dosahuje v mezinárodním srovnání velmi dobrých

Více

VÍTÁ VÁS ŽIVÉ MĚSTO. volební sdružení nestraníků pro komunální volby 2014

VÍTÁ VÁS ŽIVÉ MĚSTO. volební sdružení nestraníků pro komunální volby 2014 VÍTÁ VÁS ŽIVÉ MĚSTO volební sdružení nestraníků pro komunální volby 2014 OBLAST BEZPEČNOST PROGRAM: Doprava Veřejný pořádek Policie ČR Obecní policie Naše cíle - debata Doprava Doprava Výsledek ankety

Více

Český Brod do roku 2022. Duben 2010

Český Brod do roku 2022. Duben 2010 Plnění Strategického plánu města m Český Brod do roku 2022 Duben 2010 Vznik strategického plánu Zahájen jení prací na strategickém m plánu prosinec 2006 Schválen lení strategického plánu zastupitelstvem

Více

Na území první zóny národního parku je dále mimo jiné zakázáno:

Na území první zóny národního parku je dále mimo jiné zakázáno: 5.1.101 NÁRODNÍ PARK Národní parky jako rozsáhlá území, jedinečná v národním či mezinárodním měřítku, jejichţ značnou část zaujímají přirozené nebo lidskou činností málo ovlivněné ekosystémy, v nichţ rostliny,

Více

Plán udržitelné mobility v Ostravě Zkušenosti a srovnání

Plán udržitelné mobility v Ostravě Zkušenosti a srovnání Plán udržitelné mobility v Ostravě Zkušenosti a srovnání Jindřišská 889/17 110 00 Praha 1 Česká republika e-mail: cityplan@afconsult.com Telefon: (+420) 277 005 500 Fax: (+420) 224 922 072 IČO: 47307218

Více

OVV Praha 3. rozšířená verze.

OVV Praha 3. rozšířená verze. OVV Praha 3 Volební program ČSSD pro Prahu 3 rozšířená verze. Česká strana sociálně demokratická chce, aby byla naše čtvrť, Praha 3, přátelská k občanům 1. Praha 3 pro rodinu Chci svou mladší dcerku ráno

Více

PERSPEKTIVA STATICKÉ DOPRAVY V OSTRAVĚ Příklad ankety o dopravě

PERSPEKTIVA STATICKÉ DOPRAVY V OSTRAVĚ Příklad ankety o dopravě PERSPEKTIVA STATICKÉ DOPRAVY V OSTRAVĚ Příklad ankety o dopravě Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava Orientační vymezení koncentrované obytné/smíšené

Více

Programové cíle Rady městské části Praha 3 v období 06/2012-10/2014

Programové cíle Rady městské části Praha 3 v období 06/2012-10/2014 Příloha usnesení RMČ č. 547 ze dne 12.9.2012 Programové cíle Rady městské části Praha 3 v období 06/2012-10/2014 Obsah: Otevřenost radnice Bytová politika Majetek, finance, investice Vedlejší hospodářská

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev.

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015 Specifikace výzev Leden 2015 Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Výzvy prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost Aktualizace 23.1.2015

Více

Společné programové prohlášení trojkoalice ČSSD, Patrioti, KDU-ČSL pro období 2014-2018

Společné programové prohlášení trojkoalice ČSSD, Patrioti, KDU-ČSL pro období 2014-2018 Společné programové prohlášení trojkoalice ČSSD, Patrioti, KDU-ČSL pro období 2014-2018 Na základě mandátu od občanů Náchoda, vyjádřeného ve volbách do Zastupitelstva města Náchoda ve dnech 10. a 11. října

Více

Konzervativní pojetí péče o životní prostředí

Konzervativní pojetí péče o životní prostředí Konzervativní pojetí péče o životní prostředí Environmentální program TOP 09, duben 2010 Ţivotní prostředí, které před rokem 1989 bylo značně devastováno, se podařilo za posledních 20 let výrazně zlepšit.

Více

DOHODA o koaliční spolupráci mezi ANO 2011, Žít Brno s podporou Pirátů, KDU-ČSL a Stranou zelených pro Zastupitelstvo města Brna v období 2014 2018

DOHODA o koaliční spolupráci mezi ANO 2011, Žít Brno s podporou Pirátů, KDU-ČSL a Stranou zelených pro Zastupitelstvo města Brna v období 2014 2018 DOHODA o koaliční spolupráci mezi ANO 2011, Žít Brno s podporou Pirátů, KDU-ČSL a Stranou zelených pro Zastupitelstvo města Brna v období 2014 2018 Hnutí ANO 2011 (dále jen ANO) zastoupené Ing. Petrem

Více

BOJ S KORUPCÍ KONKRÉTNÍ ČINY, NE MARKETINGOVÉ KAMPANĚ

BOJ S KORUPCÍ KONKRÉTNÍ ČINY, NE MARKETINGOVÉ KAMPANĚ BOJ S KORUPCÍ KONKRÉTNÍ ČINY, NE MARKETINGOVÉ KAMPANĚ 14. února 2012 Petr Nečas předseda Vlády ČR Karolína Peake místopředsedkyně Vlády ČR O kolik peněz přijde Evropská unie kvůli korupci? Boj proti korupci

Více

Veřejná prezentace 15.9. Strategické priority města Rekonstrukce komunikací Rozpočet Místní koeficient daně z nemovitosti Velký třesk Diskuze

Veřejná prezentace 15.9. Strategické priority města Rekonstrukce komunikací Rozpočet Místní koeficient daně z nemovitosti Velký třesk Diskuze Veřejná prezentace 15.9. Strategické priority města Rekonstrukce komunikací Rozpočet Místní koeficient daně z nemovitosti Velký třesk Diskuze Strategické priority Priorita ČOV, vodovody, kanalizace Pozemky

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO určený k projednání. Zpracováno ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

AMPER 2014. Seminář Elektrické autobusy pro město II. Mgr. Daniel Glas. Brno 18. března 2014

AMPER 2014. Seminář Elektrické autobusy pro město II. Mgr. Daniel Glas. Brno 18. března 2014 AMPER 2014 Seminář Elektrické autobusy pro město II Mgr. Daniel Glas Brno 18. března 2014 1 Allowance s.r.o. kdo jsme 1. příprava, zajištění financování a řízení realizace projektů 2. organizace veřejných

Více

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18 Severní Terasa STŘÍBRNÍKY Radimova 18 územní studie Praha 6 pořizovatel: Magistrát města Ústí nad Labem odbor územního plánování Velká Hradební 8 Ústí nad Labem, 401 00 datum: 12. 2009 OBSAH DOKUMENTACE:

Více

Veřejné osvětlení z pohledu energetické účinnosti

Veřejné osvětlení z pohledu energetické účinnosti z pohledu energetické účinnosti Seminář: Problematika veřejného osvětlení z pohledu energetického specialisty a poradce EKIS Novotného lávka 5, budova ČSVTS 13. 11. 2013 Obsah Stávající podpora veřejného

Více

Dotazník pro občany obce Kosořice

Dotazník pro občany obce Kosořice Dotazník pro občany obce Kosořice Vážení občané, v současné době probíhají práce na zpracování dokumentu Strategický plán obce Kosořice pro období 2007 2013 (dále jen Strategie ). Zpracování Strategie

Více

Ing. Miroslav Zelený starosta Městské části Praha 5 Štefánikova 13, 15 15022 Praha 5 27. března 2013

Ing. Miroslav Zelený starosta Městské části Praha 5 Štefánikova 13, 15 15022 Praha 5 27. března 2013 Ing. Miroslav Zelený starosta Městské části Praha 5 Štefánikova 13, 15 15022 Praha 5 27. března 2013 Žádost o zastavení změn části parku Košíře-Motol na golfové hřiště. Vážený pane starosto, Obracíme se

Více

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016 PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA Databanka projektů na období 2012 až 2016 0 Zpracovatelský tým: PhDr. Leona Kupčíková (Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.) Mgr. Lucie Hanková (Město Krásná Lípa) Hana

Více

Železniční infrastruktura a legislativa

Železniční infrastruktura a legislativa Dopravní infrastruktura a potřeba změny legislativy Poslanecká sněmovna PČR Hospodářský výbor, 27. 2. 2014, 14:00 h Železniční infrastruktura a legislativa Prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D. Univerzita

Více

po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání

po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání Společně Plus pro ekonomiku a podnikání Ing. Vlastimil Tlustý, stínový ministr financí Není náhoda, že nejrychleji rostoucími ekonomikami v Evropě

Více

Klíčová oblast 1: PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST, SLUŽBY, OBCHOD, PRŮMYSL, ZEMĚDĚLSTVÍ

Klíčová oblast 1: PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST, SLUŽBY, OBCHOD, PRŮMYSL, ZEMĚDĚLSTVÍ Klíčová oblast 1: PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST, SLUŽBY, OBCHOD, PRŮMYSL, ZEMĚDĚLSTVÍ Výstupy 2. kola jednání pracovní skupiny a 2. koordinační schůzky zástupců skupin VERZE K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ, 30. 4. 2014 UPOZORNĚNÍ:

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

PŘIHLÁŠKA do 11. ročníku soutěže (2012) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR)

PŘIHLÁŠKA do 11. ročníku soutěže (2012) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) generální partner PŘIHLÁŠKA do 11. ročníku soutěže (2012) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) Jak podat přihlášku: Součásti přihlášky Způsob podání A) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Vyplněný

Více

IV. Projektování a výstavba zařízení veřejného osvětlení. 1. Předpisy pro projektování a výstavbu

IV. Projektování a výstavba zařízení veřejného osvětlení. 1. Předpisy pro projektování a výstavbu IV. Projektování a výstavba zařízení veřejného osvětlení 1. Předpisy pro projektování a výstavbu Veškerá činnost probíhající v rámci územního řízení musí být v souladu s obecně platnými právními předpisy,

Více

Porovnejte, jak se nám podařilo splnit to, co jsme Vám slíbili.

Porovnejte, jak se nám podařilo splnit to, co jsme Vám slíbili. Porovnejte, jak se nám podařilo splnit to, co jsme Vám slíbili. Občan a doprava splněno na 100 % Občan a životní prostředí splněno na 86 % Občan a pocit bezpečí splněno na 83 % Občan a věci veřejné splněno

Více

Průzkum podnikatelského prostředí podzim 2006

Průzkum podnikatelského prostředí podzim 2006 I. VŠEOBECNÉ INFORMACE O PODNIKU Průzkum podnikatelského prostředí podzim 00. Ve kterém roce byla Vaše firma (nebo její předchůdce) zaloţena / etablovala se v tomto městě?. Jaká je právní forma Vašeho

Více

REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTECH Č. 1-4 DOMOVA PRO SENIORY ĎÁBLICE - STŘEDISKO SLUNEČNICE, NA HRANICÍCH 674, 181 00 PRAHA 8

REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTECH Č. 1-4 DOMOVA PRO SENIORY ĎÁBLICE - STŘEDISKO SLUNEČNICE, NA HRANICÍCH 674, 181 00 PRAHA 8 REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTECH Č. 1-4 DOMOVA PRO SENIORY ĎÁBLICE - STŘEDISKO SLUNEČNICE, NA HRANICÍCH 674, 181 00 PRAHA 8 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA PRAHA

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Kašperky pro Život Jakou chceme budoucnost Kašperských Hor?

Kašperky pro Život Jakou chceme budoucnost Kašperských Hor? Kašperky pro Život V demokratickém státě mají občané právo podílet se na rozhodování o záležitostech týkajících se místa, ve kterém žijí. Proto také Listina základních práv a svobod říká, že občané mají

Více