Volební program Strany zelených a Evropských demokratů pro Prahu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Volební program Strany zelených a Evropských demokratů pro Prahu"

Transkript

1 Volební program Strany zelených a Evropských demokratů pro Prahu Vize Změna, které můţete věřit Za tím si stojíme. Září Strana zelených a Evropští demokraté, kteří dnes mají v zastupitelstvu hlavního města Prahy 14 % hlasů, vidí dál neţ na jedno volební období. Všechno naše úsilí míří k cíli, ze kterého budou mít prospěch děti, dospělí i senioři, rodiny i jednotlivci. Nejen zdraví a bohatí, ale i méně majetní a hendikepovaní. Usilujeme o to, aby byla Praha městem přátelským, bez bariér, arogantních politiků a úředníků. Chceme, aby byla Praha městem, kde počet aut a heren klesá a počet stromů, laviček, vodních fontán, zeleninových trhů a drobných krámků roste. Naší vizí je metropole, kde se korupce neskrývá v kaţdé druhé veřejné zakázce a kde radní nakládají s našimi veřejnými prostředky rozumně, nekradou a neplýtvají. Usilujeme o rychlou, tichou a pohodlnou veřejnou dopravu, která bude pro cestující lepší volbou neţ automobil. Prosazujeme kvalitní a dostupnou síť škol, školek a sociálních sluţeb. Praha si po letech vlády developerů, kmotrů a mafiánů potřebuje vydechnout. Čeká na nové vize, čeká na směr, který ji dostane do společnosti nejvyspělejších a nejpříjemnějších evropských velkoměst. Máme plán pro lepší Prahu, v níţ budou chtít ţít také naše děti i vnuci. Program ve zkratce Více zeleně v ulicích i ve vnitroblocích, nové lesy a louky na předměstí. Méně rušivého hluku, prachu a světla pro příjemnější ţivot Praţanů. To je zelený plán pro naše město. Tichá, čistá a levná veřejná doprava bez bariér na prvním místě. Městská ţeleznice jako nový způsob cestování po městě. Cyklisté a chodci jsou v Praze vítáni. Revoluce v parkovacích zónách. Silnice, které budou pomáhat a ne škodit. Konec zástavby zelených ploch. Hlavní městský architekt jako záruka zdravého rozvoje města. Ohleduplnost všech staveb k lidem i přírodě. Citlivá obnova praţských sídlišť. Dialog o dalším rozvoji města s odborníky a občany. Úspěšný recept na korupci co není ze zákona tajné, to je veřejné. Odpovědné investice, ne bezúčelné zadluţování. Uţ nikdy průšvih typu Opencard. O závaţných věcech budete rozhodovat v referendu. Zastupitelé a radní budou mluvit tak, abyste jim rozuměli. Konec

2 starých i novvých mafiánů na radnicích. Bezpečí Praţanů ohlídají policisté, ne černí šerifové. Více stráţníků v ulicích, pěšky nebo na kole. Policisté, kteří skutečně pomáhají. Stop pro herny a kasina v našem městě. Místní ekonomika malé obchůdky, farmářská trţiště a více ţivota ve městě. Otevřenost a poctivost při rozdělování obecních peněz. Podpora pro vysoké školy, vědu a výzkum. Nový ţivot výstavnictví v Holešovicích i Letňanech. Školy jako ţivá centra vzdělávání pro malé i velké. Podpora pro talentované, pomoc pro znevýhodněné. Tolerance a respekt k odlišnostem. Obnova míst pro zdravý pohyb dětí a mládeţe. Dostupná zdravotní a sociální péče v centru i mimo něj. Azylové domy a střediska pro rodiny v krizi v kaţdém obvodu. Programy pro osoby bez přístřeší včetně psychologické pomoci a nabídky veřejných prací. Odpovědná péče o seniory i o umírající. Praha jako sociálně pestré město bez vyloučených ghett pro bohaté nebo chudé. Podpora nájemního bydlení. Výstavba sociálních bytů pro mladé rodiny či seniory. Ţivé centrum města plné obchodů, kultury a sluţeb nejen pro turisty, ale i pro Praţany. Rozvoj Prahy, který neuškodí historickým památkám. Dnes zanedbané oblasti města jako naděje pro vznik nových originálních čtvrtí. Granty zavedeným umělcům i nováčkům. Městské pozemky pro nová muzea, galerie a knihovny. Obsah 1. Zeleň v centru i na předměstí 2. Bez moderní dopravní koncepce se nehneme z místa 3. Územní plán šance pro budoucí generace 4. Konec tunelování městské kasy 5. Bezpečnost pro Praţany i návštěvníky města 6. Vysoké školy, věda a podnikání v souladu s udrţitelným rozvojem 7. Šťastné praţské děti a mládeţ 8. Kvalitní zdravotní péče, solidarita s potřebnými 9. Důstojné bydlení pro kaţdého 10. Praha není Manhattan ani skanzen

3 1. Zeleň v centru i na předměstí V Praze v posledních desetiletích razantně ubývá zeleň a další volná prostranství. Pod obytnými budovami, nákupními, zábavními a skladovými centry mizí nejen orná půda, ale i louky, lesy či parky. Ve vnitřním městě často dochází ke zbytečnému kácení vzrostlých dřevin. Obyvatelé Prahy a přilehlých středočeských obcí trpí vysokými koncentracemi prachu a přízemního ozonu, které ohrožují jejich zdraví a životy. Hlavním zdrojem tohoto znečištění je automobilová doprava. Pouhé ukrytí aut do tunelů tento problém nevyřeší. Máme plán, jak to dělat lépe. Nové stromy v ulicích společně s travnatými plochami pomohou nejen omezit hluk a zlepšit ovzduší, ale vytvoří ve městě příjemná místa, kde se budeme cítit jako doma. K dobrému životnímu prostředí však jen zeleň nestačí. Město se neobejde bez plánu energetických úspor, potřebuje zlepšit zacházení s odpadem a regulovat automobilovou dopravu. Zelený prstenec na kraji města K prioritám tohoto volebního období bude patřit intenzivní jednání s úřadem Středočeského kraje, jehoţ výsledkem bude zaloţení zeleného lesního prstence okolo Prahy. Na obecní a státní půdě vznikne rozsáhlý soubor lesů, luk či vodních ploch, které budou slouţit jak pro zlepšení kvality ţivotního prostředí, tak pro rekreaci Praţanů. Uskutečníme tak projekt, o kterém se mluví uţ několik desetiletí. Více zeleně = méně nemocí a alergií Zeleň ve vnitřním městě i na okrajích metropole je tím nejlepším a nejúčinnějším filtrem znečištěného ovzduší. Budeme prosazovat vznik nových městských parků jak v existující zástavbě, tak v rozvojových územích. Vidíme šanci na vznik karlínské Stromovky na Rohanském ostrově, rozsáhlých přírodních ploch v oblasti Trojmezí, Bohdalce-Slatin či nádraţí Bubny-Zátory. Naši zastupitelé a radní provedou inventuru pozemků v majetku města, městských částí a obecních firem. Kde to bude moţné, podpoříme výsadbu stromů a výsev nových trávníků. Nepřipustíme likvidaci zeleně, parků a lesů kvůli pochybným podnikatelským záměrům (např. poškození Klánovického lesa kvůli výstavbě golfového hřiště). Radnice musí jít příkladem ve výkupu pozemků pro rozšiřování zelených ploch a zalesňování. Zelené pásy a koridory chceme zřídit podél všech vodních toků, jako jsou Botič, Rokytka nebo Motolský potok. Vyhlásíme přírodní park Vltava s navazující ochranou přírody a krajiny na jejích přítocích. Budeme souhlasit se vznikem nových přírodních koupališť, obnovou rybníků a návratem potoků z betonových koryt do klikatících se meandrů. Prospějeme tak nejen přírodě, ale sníţíme také riziko povodní. Nepodpoříme takové revitalizace parků, jejichţ principem je vykácení ţivých vzrostlých stromů a jejich náhrada mladou výsadbou. Zasadíme se o to, aby radnice poskytovala bezplatnou právní pomoc a modelové projekty pro oţivení a ozelenění ulic a vnitrobloků. Podpoříme místní občanské aktivity, jejichţ cílem bude vznik, obnova a údrţba přírodně nebo rekreačně cenných území. Do systému zeleně jednoznačně započítáváme i zahrádkářské kolonie, které povaţujeme za uţitečnou součást moderního města. Naši zastupitelé a radní budou iniciovat takovou úpravu nájemních vztahů, která dá zahrádkářům jistotu dlouhodobé existence jejich kolonií. V případě nutnosti zrušit některou z kolonií podpoříme pronájem náhradních pozemků ve vlastnictví města. Zasadíme se o zpřísnění ochrany stávajících přírodních parků, urychlíme vyhlášení a schválení

4 plánů péče pro evropsky významné lokality Natura Prosadíme přijetí vyhlášky o zeleni, která výrazně omezí těţbu dřeva v praţských lesích a lesoparcích. Městské lesy mají slouţit k rekreaci Praţanů a k ochraně přírody, nikoliv k produkci dřeva. Účinný boj s nebezpečným prachem Prach na ulicích budeme častěji kropit a uklízet, aby se dále nevířil. Transparentní a otevřená výběrová řízení na úklidové a zahradnické sluţby budeme provádět častěji neţ dnes s cílem dosáhnout nejvyšší kvality sluţeb za co nejniţší cenu. Budeme výrazněji postihovat znečišťovatele a pokutovat je aţ do maximální zákonné výše. Zasadíme se o sníţení energetické náročnosti budov tak, aby klesly nároky na vytápění a mnoţství takto vznikajících emisí. Veřejné budovy a obecní nájemní domy v tomto půjdou příkladem. Odpad je cenná surovina Změníme priority v odpadovém hospodářství. Recyklace a komunitní kompostování budou mít přednost před spalováním a skládkováním. Pro občany i firmy bude platit pravidlo: čím více třídíte, tím méně platíte za svoz a likvidaci odpadu. Zvýhodníme účast v dobrovolném programu na sběr občanských bioodpadů a rozšíříme městskou kompostárnu. Nedovolíme dovoz odpadu ze zahraničí do spalovny v Malešicích. Budeme hledat novou lokalitu pro skládku nevyuţitelných sloţek odpadu, abychom nemuseli rozšiřovat dosluhující skládku mezi Ďáblicemi a Březiněvsí. Prosadíme třídění odpadu a pouţívání ekologicky šetrných výrobků v běţném provozu úřadů, škol a v městských firmách. Koše na separovaný odpad se stanou běţnou součástí vybavení kanceláří. Omezíme papírový odpad přesunem významné části administrativy do elektronické podoby. Tuny plastových lahví ušetříme tím, ţe ve všech městských budovách instalujeme automaty filtrující běţnou vodu z vodovodu. Uvedeme tak do praxe pravidlo, ţe lepší je odpad vůbec nevytvořit neţ jej následně sloţitě likvidovat. Právo na tmavou noční oblohu pro Praţany i Středočechy Praţané a Středočeši nevědí, co to je tmavá noční obloha. Lampy osvětlující ulice hlavního města, světelné reklamy, billboardy a další umělé zdroje způsobují, ţe je tato oranţová praţská stopa vidět ze vzdálenosti desítek kilometrů od města a dokonce i z vesmíru. Bezúčelné osvětlování noční oblohy nejen ţe škodí lidem a přírodě, ale je ukázkovým příkladem plýtvání energií. Omezíme světelné znečištění a zvýšíme úspory v síti veřejného osvětlení výměnou světelných zdrojů za úspornější a s menším úhlem vyzařování. Na některých místech zváţíme, jestli je zde opravdu nutné svítit po celou noc na 100 % výkonu. Prostřednictvím programu tajemná stará Praha sníţíme rušivé přesvětlení památkové rezervace. Navrhneme zákonodárnou iniciativu, která umoţní regulaci světelného znečištění ze strany města. Spolupráce s občany Současné vedení města se dívá na občanskou společnost s despektem. Radní za ODS nechápou, proč by měli s Praţany diskutovat a spolupracovat, kdyţ právě neprobíhá předvolební kampaň. Naši zastupitelé a radní vidí jednotlivé občany a jejich sdruţení jako přirozené partnery radnice. Podpoříme kaţdou smysluplnou a oboustranně výhodnou kooperaci mezi městem a neziskovými organizacemi. Podpoříme Agendu 21 a podobné projekty, jejichţ cílem je intenzivní dialog s občanskou společností a její zapojování do rozhodování. Granty, materiální podporou a dalšími formami spolupráce umoţníme činnost občanských aktivit,

5 sdruţení, organizací ochránců přírody a spolků, které zajišťují ekologickou výchovu a osvětu. Ve spolupráci s veterinární správou a nevládními organizacemi zlepšíme podmínky pro péči o opuštěná zvířata. Podpoříme financování útulků a záchranných stanic, rovněţ budeme podporovat ekovýchovné programy zaměřené na zlepšování vztahu lidí ke zvířatům ve městě.

6 2. Bez moderní dopravní koncepce se nehneme z místa Pražská doprava každoročně spolyká přes 40 % rozpočtu města, což jsou desítky miliard korun. Často jsou peníze investovány do zastaralých projektů, které dopravu i kvalitu života občanů jenom zhoršují. Praze zoufale chybí moderní dopravní koncepce, která by se inspirovala současnými trendy v západní Evropě. Znečištění ovzduší a hluková zátěž překračují přípustné limity, což poškozuje zdraví obyvatel. Přebujelá automobilová doprava s sebou přináší nehody, zraněné a mrtvé. Praha potřebuje zcela nový pohled na dopravu po městě. Výstavbu vnitroměstských dálnic a tunelů v centru města plán z 60. let minulého století musí nahradit využití zkušeností evropských metropolí i příklady dobré praxe řady českých měst. Prosazujeme zpracování a schválení moderní a reálné dopravní politiky, která bude obsahovat dlouhodobé i okamžitě realizovatelné kroky. Přednost dostane rozvoj rychlé, pohodlné a cenově výhodné veřejné dopravy stejně jako bezpečné trasy pro pěší a cyklisty. Součástí prosperujícího města jsou také automobily podporu si zaslouží zejména vozidla na alternativní pohony. Důraz na veřejnou dopravu Základem dopravní obsluhy města musí být cenově přijatelná, rychlá a čistá veřejná doprava. Chceme prosadit modernizaci tramvajového a autobusového parku. Prioritu budou mít tiché tramvaje, nezapáchající autobusy poháněné zemním plynem či elektřinou, rozšíření a rychlá modernizace tramvajové sítě a více vyhrazených pruhů pro MHD. V případě metra upřednostníme trasu D, která propojí centrum města s dnes obtíţně dostupným jihem metropole. Pro vozíčkáře, nemocné, seniory či pro rodiče s kočárkem je město plné překáţek. Je ostuda, ţe 25 stanic metra, převáţně v centru města, dodnes nemá bezbariérový vstup. Budeme usilovat o postupnou přeměnu praţské veřejné dopravy na bezbariérovou. Odmítáme také budování nových bariér, a to v podobě turniketů. Jízdné v městské i v příměstské dopravě musí byt nastaveno tak, aby vţdy bylo výhodnější pouţívat veřejnou dopravu místo osobního auta. Chceme prosazovat radikální zjednodušení dnes komplikovaného tarifu, kterému často nerozumí nejen cizinci, ale i mnozí Praţané. Zasadíme se o zavedení principu čím více jezdíte veřejnou dopravou, tím méně platíte. Budeme hlasovat pro speciální tarif pro rodiny s dětmi. Rodina, kde všichni pravidelně vyuţívají MHD, dostane slevu a bude si moct rozloţit splátky za celoroční kupóny do několika plateb. Odmítáme návrh na zrušení bezplatného cestování v MHD pro seniory starší 70 let. Řešení váţných finančních potíţí Dopravního podniku zahájíme externím hloubkovým auditem jeho hospodaření. Ve vedení této firmy by v budoucnu neměli být politici, ale dopravní odborníci a manaţeři. Budeme prosazovat spravedlivé rozdělení peněz mezi individuální a veřejnou dopravu. Je nesprávné, ţe na podporu automobilismu dnes jde 80 % všech peněz a na MHD pouhých 20 %. Přirozená doprava v Praze: pěšky a na kole Nejpřirozenějším způsobem pohybu po městě na krátké vzdálenosti je chůze. Z okénka automobilu si nelze pohodlně prohlédnout zboţí ve výkladech, pozdravit se se sousedy ani potkat ţivotní lásku. Nepromyšlené úpravy pěších tras, smrduté podchody, zrušené přechody či schodiště a další bariéry mohou Praţany i turisty od chůze odradit. Je nepřijatelné, aby na křiţovatkách zelená pro chodce trvala 5 sekund a méně. Budeme usilovat o programové odstraňování bariér pro pěší mj. radikálním sníţením počtu stoţárů veřejného osvětlení, sloupů semaforů či dopravních značek na chodnících jejich zavěšováním na

7 budovy nebo slučováním na jeden sloupek. Pěší trasy musí být pohodlné i pro invalidní vozík, kočárek či koloběţku, a to celoročně. Chodníky nesmí být pastí pro nevidomé, kterým dnes orientaci ztěţují reklamní poutače, stánky, předzahrádky nebo odstavená auta. Cesta po městě kratší neţ 5 kilometrů je nejrychlejší na kole. Praha v minulých letech zahájila rozvoj cyklistické sítě, který je však na řadě míst pomalý, neúplný a nelogický. Hrozí, ţe současní cyklisté zklamaní nepohodlným průjezdem přes centrum, systémem jednosměrek či nebezpečným kříţením s kapacitními silnicemi se vrátí za volanty automobilů. Proto budou naši zastupitelé a radní prosazovat razantní zvýšení investic do výstavby cyklistických tras, dopracování plánu na jejich rozvoj a urychlenou realizaci všech projektů. Máme plán, který zajistí, ţe i v širším centru bude jízdní kolo plnohodnotným a bezpečným dopravním prostředkem. Samozřejmostí musí být dostatek vhodných míst pro parkování kol ve veřejných budovách, školách, na ţelezničních zastávkách i v obchodních centrech. Koncepce rozvoje pěší dopravy v Praze je především díky občanským iniciativám připravena, ale vedení města si nenašlo čas ji projednat s veřejností a schválit. Právě podpora pěší dopravy bude patřit k prvním návrhům, které zelení předloţí na povolebním zasedání zastupitelstva. Bezpečné cesty do škol a tempo 30 Po vzoru Švédska chceme v Praze uplatňovat tzv. vizi nula jiţ ţádní mrtví a těţce zranění kvůli dopravě. Budeme usilovat o to, aby bylo rychlé, pohodlné a bezpečné cestovat do školy pěšky nebo na kole. To předpokládá spolupráci vzdělávacích institucí s ţáky, rodiči a policií. Prosazujeme stavební úpravy ulic, které zajistí bezpečné cesty v okolí škol, školek a na dalších místech s vysokou koncentrací dětí, seniorů, hendikepovaných či s nadprůměrným počtem váţných dopravních nehod. Řešením jsou příčné prahy, ostrůvky dělící široké komunikace, výrazně osvětlené přechody a také rezidenční čtvrti a centrum města s maximální rychlostí vozidel 30 km/hod. Naše ulice se tak stanou bezpečnějšími. Rychlé spojení po Praze nabídne vlak Ţeleznice můţe slouţit nejen pro spojení metropole se středočeskými obcemi, ale je schopna také nabídnout rychlou a komfortní dopravu uvnitř Prahy. Prosadíme ţeleznici tichou, s nízkopodlaţními vozy a se sítí čistých bezbariérových zastávek. Budeme usilovat o rychlou výstavbu nových ţelezničních zastávek s přestupem na metro a tramvaj. Po vzoru evropských měst prosadíme průjezdný model ţeleznice. Prioritou pro příští volební období bude modernizace trati Praha Kladno společně s vybudováním odbočky na letiště v Ruzyni a včetně rekonstrukce Masarykova nádraţí. Tato modernizace bude provedena citlivě s ohledem na dotčené cenné lokality Vokovic, Veleslavína a Stromovky. Zahájíme jednání mezi Dopravním podnikem a Českými drahami o sjednocení jejich tarifů v rámci Praţské integrované dopravy. Městský bulvár místo magistrály a klid nad Blankou Intenzita dopravy na severojiţní magistrále se neustále zvyšuje. Zdraví lidí ţijících podél této dopravní stoky je poškozováno hlukem a emisemi. Budeme prosazovat přeměnu magistrály od Kačerova aţ po Holešovičky na městský bulvár, kde kromě jedoucích a parkujících aut budou mít své místo chodci, cyklisté i stromy. Ţivot podél této ulice nesmí být za trest. Tunel Blanka, který praţské daňové poplatníky stál přes 30 miliard korun, musí přinést zklidnění dopravy na povrchu. Budeme prosazovat změnu projektu tak, aby v ulicích nad tunelem bylo

8 méně nevzhledných podchodů, méně dálničních pruhů, více parkovacích míst, více stromů a hlavně prostor pro normální městský ţivot. Parkování pro všechny, mýtné v centru Systém placeného stání automobilů povaţujeme za správný, jeho současné nastavení je však naprosto nevhodné. Je třeba jej urychleně změnit tak, aby návštěvník i rezident mohli zaparkovat na stejném místě s tím, ţe návštěvníci budou mít parkování časové omezeno a zpoplatněno. Zasadíme se o moţnost platit za parkování prostřednictvím SMS a dalších elektronických médií, zároveň však musí zůstat moţnost uhradit cenu v hotovosti. Je-li moţné v kaţdé trafice on-line dobít kredit na mobilu nebo koupit vstupenku na koncert, není problém podobným způsobem zaplatit za parkování. Za hranicemi Prahy chybí systém záchytných parkovišť. Mimopraţští, kteří kaţdý den cestují do práce, jsou nuceni jet autem aţ do centra. Parkoviště Park & Ride je třeba po dohodě se Středočeským krajem budovat zejména u mimopraţských stanic obsluhovaných vlaky příměstské ţeleznice. Dojíţdějícím Středočechům dáme moţnost vyuţít výhod veřejné dopravy, Praţané ocení méně automobilů v ulicích města. Jednou z priorit je zklidnění dopravy v centru města. Podporujeme proto zavedení mýtného do širšího centra Prahy s tím, ţe systém bude provozně levný a vybrané peníze budou pouţity zejména na rozvoj veřejné dopravy. Alternativou k mýtnému systému můţe být také zásadní přeměna dopravního reţimu v centru města pomocí systému jednosměrek či omezením vjezdu do některých oblastí. Budeme také usilovat o změnu vyhlášky, která nařizuje stavět k novým budovám zbytečně velká parkoviště. V praţské památkové rezervaci je dostatek parkovacích míst, jen nejsou náleţitě trţně zhodnocena. Následkem toho je řada podzemních garáţí a parkovacích domů poloprázdná. Město by nemělo investovat veřejné prostředky do rozsáhlých garáţových stání. Jde o prakticky nenávratnou investici, která samotný problém přemíry automobilů v městě neřeší, pouze jej přesouvá pod zem. Velké dopravní stavby musí pomáhat, ne škodit Podporujeme urychlenou výstavbu vnějšího silničního obchvatu (Praţského okruhu), který bude odvádět tranzitní dopravu z obydlených oblastí města. Trasa musí být řádně podle zákona projednána s městskými částmi a občany. Jsme proti vedení silničního okruhu přes Vinoř, Dolní Chabry a Suchdol. Hluboké diskuzi odborníků i veřejnosti je třeba podrobit záměr dostavby severovýchodní části vnitřního silničního okruhu (Městského okruhu) v úseku Tunel Blanka Jarov Černokostelecká Jiţní spojka. Současné plány na jeho dokončení jsou zastaralé a urbanisticky bezohledné. Zároveň není moţné dlouhodobě tolerovat stav, kdy téměř veškerá doprava v Praze skončí na mostu Barikádníků. Naprosto zásadní je oddělení tranzitní a vnitroměstské dopravy. Nesouhlasíme s výstavbou nové vzletové a přistávací dráhy na letišti v Ruzyni. Rozvoj letecké dopravy nelze tak intenzivně koncentrovat do jednoho místa. Chce-li se Praha povaţovat za evropské velkoměsto, nemůţe spoléhat na jediné letiště stojící v blízkosti obytné zástavby. Vyzveme ministerstvo dopravy, aby zpracovalo koncepci rozvoje letecké dopravy v České republice. Pokud se prokáţe potřeba větší letištní kapacity, budeme prosazovat výstavbu nového letiště mimo město. Tato lokalita musí být umístěna na kapacitní ţelezniční trati, která zajistí spojení letiště jak s Prahou, tak s důleţitými centry Česku.

9 Autem po městě chytře a ekologicky Víme, ţe moderní město se bez automobilové dopravy neobejde. Také si uvědomujeme, ţe vyuţívat auto můţete, i kdyţ jej nevlastníte. Podpoříme zavedení systému sdílení aut více osobami nazývaný car-sharing, který kombinuje výhody soukromého vlastnictví vozidla, autopůjčovny a taxisluţby. Smyslem je umoţnit všem pohodlnou dopravu po městě a přitom nezvyšovat počet automobilů v ulicích. Tuto sluţbu ve světě většinou zajišťují druţstva, která města podporují např. udělením parkovacích či vjezdových zvýhodnění. Sdílení automobilů výborně funguje například v řadě německých měst. Od omezujících poplatků je nezbytné oprostit i provozovatele taxisluţby, kteří investují do ekologicky vyspělých vozidel, jako jsou elektromobily nebo auta na stlačený zemní plyn.

10 3. Územní plán šance pro budoucí generace Městské zastupitelstvo v minulém volebním období zahájilo přípravu nového územního plánu Prahy. Tato nejvýznamnější pražská vyhláška na desítky let dopředu určí, na kterém místě budou stát obytné domy, kde bude park a kudy povede silnice. Jediné zvednutí ruky nadpoloviční většiny z 63 zastupitelů může proměnit klidné ulice na kapacitní dopravní tepny, zrušit oblíbené parky a ohrozit zdraví Pražanů nebo naopak dát našemu městu přívětivější tvář. Máme plán pro Prahu roku Jeho tvorba musí být založena na připravené a moderované diskuzi odborníků, politiků a občanů. Rychlost rozhodování o územním plánu nesmí zastínit jeho kvalitu. Péči o udržitelný rozvoj města svěříme do rukou hlavního městského architekta. Budeme vyžadovat architektonické soutěže a oponentní posudky pro nejdůležitější urbanistické projekty. Rozvoj města ohlídá profesionál Podpoříme obnovení funkce hlavního praţského architekta, který bude vybaven dostatečnými pravomocemi. V jeho kolegiu by měli zasedat jak politici, tak zejména odborníci na urbanismus, ţivotní prostředí a dopravu. Tuto pozici by měla zastávat nadstranická, všeobecně respektovaná a neúplatná osobnost, která se svým názorem bude podílet na tvorbě a realizaci vize rozvoje Prahy. Citlivý rozvoj Prahy a středních Čech Základními východisky nového územního plánu musí být udrţitelný rozvoj území města, šetrnost stávající i nové zástavby a dopravních staveb k Praţanům a přírodě. Měřítkem kvality plánování nemá být mnoţství nově postavených bytů, počet hypermarketů v přepočtu na obyvatele ani doba, za jakou automobil v budoucnu projede centrem. Ekonomická prosperita města bez viditelného růstu kvality ţivota Praţanů je jen nepodstatným číslem ve statistické ročence. Přestoţe Praha sousedí pouze se Středočeským krajem, dnes tyto dva celky spolu prakticky nemluví. Nejvýrazněji se neexistence společné koncepce dalšího rozvoje odráţí v zástavbě krajiny okolo metropole a ve vzniku jevu nazývaného sídelní kaše. Místo aby za hranicí Prahy vyrůstaly nové lesy, louky a vodní plochy slouţící jako rekreační zázemí metropole, volná krajina dnes naopak mizí pod rodinnými domky a skladovými areály. Nulová kooperace s místními samosprávami obcí kolem Prahy vede k ţivelnému rozrůstání města, jehoţ následkem je nevratná ztráta kvalitní zemědělské půdy i radikální nárůst individuální automobilové dopravy. Naši zastupitelé a radní budou prosazovat zodpovědnou přípravu územního plánu v úzké spolupráci se Středočeským krajem, radnicemi a samozřejmě s veřejností. Nelze ustupovat tlaku spekulantů s pozemky, kteří si vybírají stále nová zelená místa pro další zástavbu bez ohledu na přírodní či dopravní podmínky, zdravotní rizika (znečištěné ovzduší a hluk), vybavenost místa technickou infrastrukturou a sluţbami. Nejen příměstská krajina, ale také nezastavěná prostranství ve městě jsou neobnovitelným a cenným zdrojem, se kterým je třeba uváţeně hospodařit. Svou hodnotu pro obyvatele a jejich ţivotní pohodu mají jak zelené vnitrobloky na Vinohradech, Vršovicích či v Nuslích, tak důsledně chráněná veřejná prostranství na sídlištích. Naděje pro špičkovou architekturu v dnes zanedbaných oblastech Velkou příleţitostí pro moderní urbanismus jsou opuštěné průmyslové a zemědělské areály, jejichţ oţivení by mělo probíhat po široké společenské diskuzi a na základě výsledků

11 architektonických soutěţí. Týká se to Rohanského ostrova, Bohdalce-Slatin, nádraţí Bubny- Zátory či dalších opuštěných dráţních pozemků. Tato mimořádně cenná místa na dohled od centra musí být vyuţita s ohledem na svůj význam, ne na základě výběrového řízení, jehoţ hlavním kritériem je cena za metr čtverečný. Pro urbanisticky citlivé lokality, ochranná pásma přírodních a kulturních památek stejně jako pro území se zhoršeným ţivotním prostředím budeme prosazovat zpracování regulačních plánů. Podpoříme tvorbu podrobných regulačních plánů pro vybrané městské části. Zvláštní pozornost chceme věnovat místně významným veřejným prostranstvím, jako jsou vnitrobloky a parčíky. Prosadíme, aby se na zástavbu větších pozemků vypisovaly otevřené architektonické soutěţe, jejichţ výsledky budou pro radnici závazné. Nová budoucnost praţských sídlišť Rozsáhlým panelovým sídlištím na okrajích Prahy v současnosti hrozí odliv střední třídy obyvatel. Tito lidé za cenu drahých hypoték a půjček hledají čistější a bezpečnější prostředí pro sebe a své děti. Jejich odchod můţe postupně měnit sociální strukturu obyvatel do té míry, ţe zde časem vzniknou vyloučené lokality. Sídliště se musí opět stát příjemným bydlením v zeleni, kde je bezpečno, klid a kde mají místní obyvatelé všechny potřebné sluţby včetně školek a škol. Přestoţe se v případě sídlišť jejich projektanti dopustili bezpočtu omylů, řadu z nich lze dnes napravit. Panelové domy je třeba zateplit a revitalizovat. Rozsáhlá sídliště je nutné dotvořit, aby odpovídaly současnému ţivotnímu stylu. Cílem je udělat z nich příjemné místo nejen k přenocování, ale i k dennímu ţivotu a práci. Dáváme přednost citlivému rozvoji sídlišť a jejich architektonickému oţivení, podporujeme rozvoj místní kultury a sportu, obnovu parků a hřišť. Energetická soběstačnost bez negativního vlivu na Praţany Praha v tuto chvíli nemá síť záloţních energetických zdrojů pro případ výpadku napájení z vnějších elektráren. Hrozí jí nebezpečný jev nazývaný black out. Prosadíme urychlené vybudování sítě záloţních zdrojů energie pro napájení Prahy, které budou vyuţívat nejčistších moţných technologií a které budou umístěné mimo obytné oblasti. Kaţdá vhodná střecha magistrátu a jeho organizací bude vyuţita pro drobné sluneční elektrárny. Podpoříme vznik občanských solárních elektráren na střechách obytných domů. Tím dále omezíme závislost Prahy na vnějších a špinavých zdrojích.

12 4. Konec tunelování městské kasy Hlavní město Praha má vyšší rozpočet než většina ministerstev. Hospodaření s obecními penězi však dlouhodobě není dobré. Současná rada, vrcholní magistrátní úředníci a s ními spolčení kmotři se podílejí na obrovských finančních ztrátách města. Značná část rozpočtu je využita neefektivně a na projekty pochybného významu. Běžným jevem jsou investice, jejichž cena se během realizace zvýší o desítky procent. Připomeňme kartičku za miliardu Opencard, zbytečnou Prahu bezdrátovou, přípravu kandidatury města na pořádání olympiády, tunel Blanka nebo plán na znovuzavedení turniketů do metra za 3,5 miliardy korun. Praha, jejíž rozpočet je z velké části rozdělován prostřednictvím veřejných zakázek soukromým firmám, je vystavena korupci a klientelismu. Ten v konečném důsledku prodražuje veřejné zakázky a okrádá daňové poplatníky. Máme plán, jak z Prahy udělat poctivější město. Chceme prosadit jasná rozpočtová pravidla a důsledně vyžadovat jejich dodržování. Při vytváření rozpočtu budeme upřednostňovat projekty šetrné k životnímu prostředí, které budou snižovat dopravní zátěž Prahy a její energetickou náročnost a které pozvednou kvalitu života Pražanů. Budeme důsledně prosazovat vyrovnaný rozpočet, jež nebude ukrývat schodky do firem zřízených hlavním městem Prahou. Občan musí vidět politikům do karet Praţští politici dnes jednají s občany neupřímně. Podstatné informace, které by měly být veřejné, tají nejen před občany, ale i před radniční opozicí. Také nakládání s obecním majetkem je neprůhledné. Desítky podezřelých případů prodejů či směn pozemků vyvolávají podezření, ţe osobní prospěch je upřednostňován před zájmem města. Naši zastupitelé a radní tuto praxi změní. Zasadíme se o zprůhlednění hospodaření Dopravního podniku, Technické správy komunikací, Praţské informační sluţby a dalších městských firem. Rozpočty a informace o plánovaných i realizovaných investicích budou veřejně přístupné. Není moţné, aby se problémy městských firem skrývaly před veřejností se zdůvodněním, ţe se jedná o obchodní tajemství. Objednáme externí audit hospodaření. Za zjištěné nedostatky budeme poţadovat postih konkrétních lidí ve vedení městských podniků. Návrh rozpočtu musí být postaven tak, aby u kaţdého významnějšího investičního projektu byl jasný jeho plánovaný cíl, kolik uţ město utratilo na jeho realizaci a jak vysokou částku je ještě potřeba vynaloţit. Co je běţné v soukromé sféře, to se musí stát normou i pro magistrát. O sporných investicích budeme vést diskuzi s odbornou veřejností a na zvlášť významné a nákladné projekty svoláme veřejná slyšení nebo se Praţanů zeptáme na jejich názor v referendu. Uplatníme genderové kritérium, coţ znamená, ţe peníze daňových poplatníků budou rozděleny spravedlivě na krytí zájmů a potřeb muţů i ţen. Mluvíme vaším jazykem Řadu uţitečných údajů politici a úředníci schovávají za odborný či rádoby odborný slang. Například struktura mnohamiliardového rozpočtu Prahy a dalších zásadních dokumentů je natolik nepřehledná, ţe jejich projednávání v zastupitelstvu je dnes pouhou formalitou. Budeme prosazovat zásadu, ţe informace města o jeho hospodaření budou napsané jazykem srozumitelným i pro laiky. Rozpočtový dokument nesmí být nástrojem, jak věci schovat a zatemnit, ale jak otevřít veřejnou diskusi o klíčových rozhodnutích města. Ukončíme korupční tradice praţského magistrátu

Smlouva o volební koalici. pro volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy. a pro volební období 2014-2018. uzavřená mezi krajskými organizacemi

Smlouva o volební koalici. pro volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy. a pro volební období 2014-2018. uzavřená mezi krajskými organizacemi Smlouva o volební koalici pro volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy a pro volební období 2014-2018 uzavřená mezi krajskými organizacemi Strany zelených (SZ), Křesťanské a demokratické unie - Československé

Více

Statutární město Olomouc. Programové prohlášení Rady města Olomouce na období 2014 2018

Statutární město Olomouc. Programové prohlášení Rady města Olomouce na období 2014 2018 Statutární město Olomouc Programové prohlášení Rady města Olomouce na období 2014 2018 Schválené Radou města Olomouce dne 25. března 2015 Programové prohlášení Rady města Olomouce na období 2014 2018 Schválené

Více

25.3.2013 AGENDA 2014. 25. března 2013. www.ods.cz

25.3.2013 AGENDA 2014. 25. března 2013. www.ods.cz AGENDA 2014 25. března 2013 1 Agenda 2014 stanovuje program, který ODS bude prosazovat do konce řádného volebního období, tedy v letech 2013 a 2014. 2 Hlavní cíle, kterými se chceme řídit v následujícím

Více

Název: Programové prohlášení Zastupitelstva městské části Brno-Židenice pro volební období 2014 2018

Název: Programové prohlášení Zastupitelstva městské části Brno-Židenice pro volební období 2014 2018 Rada městské části Brno-Židenice ZMČ 7/5 ZMČ 7/5.3 jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne 16. 06. 2015 Název: Programové prohlášení Zastupitelstva městské části Brno-Židenice pro

Více

Program Strany zelených v Praze 11 pro komunální volby 2014

Program Strany zelených v Praze 11 pro komunální volby 2014 Program Strany zelených v Praze 11 pro komunální volby 2014 TRANSPARENTNOST A EFEKTIVNÍ HOSPODAŘENÍ ČERPÁNÍ FINANCÍ Z FONDŮ EVROPSKÉ UNIE V letech 2008 2010 měla Strana zelených na Praze 11 na starosti

Více

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé,

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé, Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 1 Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na celkové zkvalitnění dopravy

Více

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument.

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument. Určení prioritních oblastí a identifikace hlavních oblastí podpory s uvedením vazby na Integrované hlavní směry strategie Evropa 2020 a na regionální strategické y Kraj: Plzeňský kraj Prioritní oblast

Více

Moţnosti financování přírodních zahrad

Moţnosti financování přírodních zahrad Moţnosti financování přírodních zahrad Zuzana Krpálková Operační program Ţivotní prostředí OP Ţivotní prostředí Prioritní osa 6 Zlepšení stavu přírody a krajiny Oblast podpory 6.5 Podpora regenerace urbanizované

Více

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Tomáš Vacenovský 31. října 2013 Obsah prezentace Aktuální dotační příležitosti pro obce OP Životní prostředí Norské

Více

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Doprava, infrastruktura a ŽP

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Doprava, infrastruktura a ŽP Zápis I. jednání Pracovní skupiny Doprava, infrastruktura a ŽP Dne: 15. ledna 2014, zasedací místnost zastupitelstva města, Městský úřad Kopřivnice Přítomni: dle prezenční listiny Příloha č. 2 1/1 Úvodní

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ KOALIČNÍCH STRAN ANO 2011, ČSSD A KDU-ČSL pro volební období 2014-2018 ve statutárním městě Ostrava

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ KOALIČNÍCH STRAN ANO 2011, ČSSD A KDU-ČSL pro volební období 2014-2018 ve statutárním městě Ostrava PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ KOALIČNÍCH STRAN ANO 2011, ČSSD A KDU-ČSL pro volební období 2014-2018 ve statutárním městě Ostrava Koaliční partneři politické hnutí ANO 2011 (ANO), Česká strana sociálně demokratická

Více

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ /k 1. 2. 2010/ I. Obce Obecně závazné vyhlášky obcí: 1. zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

ZELENÁ PRO PRAHU 6. Volební program Strany zelených pro Prahu 6 podzim 2010

ZELENÁ PRO PRAHU 6. Volební program Strany zelených pro Prahu 6 podzim 2010 ZELENÁ PRO PRAHU 6 Volební program Strany zelených pro Prahu 6 podzim 2010 Strana zelených získala v minulých volbách od voličů čtyři mandáty v zastupitelstvu městské části a je na čase skládat účty. Kromě

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

Regionální operační program Jihozápad

Regionální operační program Jihozápad Regionální operační program Jihozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Dostupnost center... 2 Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí... 4 Prioritní

Více

po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání

po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání Společně Plus pro ekonomiku a podnikání Ing. Vlastimil Tlustý, stínový ministr financí Není náhoda, že nejrychleji rostoucími ekonomikami v Evropě

Více

Strategický cíl 2 Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita)

Strategický cíl 2 Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita) Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita) Udržitelná mobilita založená na vyváženém poměru jednotlivých způsobů dopravy, dobrá dostupnost Prahy v regionálním, národním, celoevropském

Více

MĚSTSKÁ MOBILITA DNES Z POHLEDU SAMOSPRÁVY MĚST SEMILY CESTY MĚSTY 16. ZÁŘÍ 2014 VYPRACOVAL: ING. JIŘÍ RUTKOVSKÝ

MĚSTSKÁ MOBILITA DNES Z POHLEDU SAMOSPRÁVY MĚST SEMILY CESTY MĚSTY 16. ZÁŘÍ 2014 VYPRACOVAL: ING. JIŘÍ RUTKOVSKÝ MĚSTSKÁ MOBILITA DNES Z POHLEDU SAMOSPRÁVY MĚST SEMILY CESTY MĚSTY 16. ZÁŘÍ 2014 VYPRACOVAL: ING. JIŘÍ RUTKOVSKÝ Cíle příspěvku o městské mobilitě Informovat o problematice mobility Nastínit možné varianty

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

město Planá nad Lužnicí

město Planá nad Lužnicí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ VERZE URČENÁ K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ TATO VERZE NEPROŠLA JEŠTĚ KONEČNOU JAZYKOVOU KOREKTUROU. 1 OBSAH ZPRACOVATEL:... 3 SWOT ANALÝZA...

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ RADY MĚSTA KRNOVA 2010 2014

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ RADY MĚSTA KRNOVA 2010 2014 1 P ROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ RM 2010-2014 PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ RADY MĚSTA KRNOVA 2010 2014 Česká strana sociálně demokratická, Občanská demokratická strana a Nezávislé občanské sdružení vytvořily dohodu o

Více

Aktuální výzvy programů podpory. Operační program Podnikání a inovace. Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008

Aktuální výzvy programů podpory. Operační program Podnikání a inovace. Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008 Aktuální výzvy programů podpory Operační program Podnikání a inovace Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008 Regionální kanceláře Karlovy Vary Ústí nad Labem Liberec Hradec Králové Pardubice

Více

Programové prohlášení 2014-2018

Programové prohlášení 2014-2018 Programové prohlášení 2014-2018 Otevřená radnice a transparentní samospráva transparentnost otevřená radnice vytvoření protikorupčního prostředí efektivně fungující radnice a eliminace byrokracie zapojení

Více

5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM. AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha

5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM. AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha UDRŽITELNÁ DOPRAVA V PRAZE 5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha Jak lze zavádět udržitelnou (čistou) dopravu? Evropská unie (DG TREN) definuje řadu oblastí

Více

připravit nový návrh Územního plánu Prahy

připravit nový návrh Územního plánu Prahy Stavební fórum 2008 Programové prohlášení Rady hlavního města Prahy pro volební období 2006 2010 Praha město pro život Hlavním úkolem v oblasti územního plánování je připravit nový návrh Územního plánu

Více

Aktuální nabídka dotačních titulů pro obce

Aktuální nabídka dotačních titulů pro obce Aktuální nabídka dotačních titulů pro obce Integrovaný regionální operační program 2014-2020 (IROP) Územní plány Obce s rozšířenou působností Pořízení územních plánů a změn územních plánů Max. 90 % ze

Více

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora a) Postup při pořízení a zpracování změny č. 1 územního plánu Změna č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora byla pořizována v souladu se zákonem č. 183/2006

Více

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ II. část Ing. arch. Jan Fibiger, CSc Předseda správní rady Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství I. Územní plánování je právně kodifikovaný systém: poznávání

Více

Projekt regenerace sídliště Dlouhá v Novém Jičíně Koncept projektu regenerace

Projekt regenerace sídliště Dlouhá v Novém Jičíně Koncept projektu regenerace 4/ NÁVRHOVÁ ČÁST - TEXTOVÁ 4.1 CHARAKTERISTIKA ÚPRAV ZÁKLADNÍ PROBLÉMOVÉ OBLASTI Sídliště Dlouhá vzniklo jako důsledek extenzivního rozvoje města zejména v druhé polovině 20. století. Tehdejší urbanistické

Více

Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role města

Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role města Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role 1.1. Doprava a komunikace 1.2. Technická infrastruktura Zlepšení stavu komunikací ve městě Snížení negativních

Více

Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu

Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná byl schválen 22. 1. 2008 a aktualizován v roce 2011 zastupitelstvem v počtu

Více

BOJ S KORUPCÍ KONKRÉTNÍ ČINY, NE MARKETINGOVÉ KAMPANĚ

BOJ S KORUPCÍ KONKRÉTNÍ ČINY, NE MARKETINGOVÉ KAMPANĚ BOJ S KORUPCÍ KONKRÉTNÍ ČINY, NE MARKETINGOVÉ KAMPANĚ 14. února 2012 Petr Nečas předseda Vlády ČR Karolína Peake místopředsedkyně Vlády ČR O kolik peněz přijde Evropská unie kvůli korupci? Boj proti korupci

Více

Užití infrastruktury jako služby. Další možný rozvoj zpoplatnění komunikací

Užití infrastruktury jako služby. Další možný rozvoj zpoplatnění komunikací Moderní doprava Užití infrastruktury jako služby Další možný rozvoj zpoplatnění komunikací Ing.Vladimír Bártl, MBA Průhonice 12.1.2010 Východiska pro ODS lidé podporují další výstavbu dálnic a rychlostních

Více

SVĚŘTE TO DO SPRÁVNÝCH RUKOU. Volební program. České strany sociálně demokratické pro hlavní město Prahu v letech 2006 2010 WWW.CSSDPRAHA.

SVĚŘTE TO DO SPRÁVNÝCH RUKOU. Volební program. České strany sociálně demokratické pro hlavní město Prahu v letech 2006 2010 WWW.CSSDPRAHA. Volební program České strany sociálně demokratické pro hlavní město Prahu v letech 2006 2010 WWW.CSSDPRAHA.CZ PRAHA - metropole pro všechny Program České strany sociálně demokratické pro hlavní město Prahu

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost (podle čl. 4, ost. 7 Jednacího řádu Společného monitorovacího výboru OPPA a OPPK procedurou

Více

Nadace Partnerství. Příklady úspěšných řešení

Nadace Partnerství. Příklady úspěšných řešení Nadace Partnerství Sídlo nadace Údolní 33 602 00 Brno Tel.: 515 903 111 Fax 515 903 110 Podpora opatření pro snížení nehodovosti v obcích Příklady úspěšných řešení Kancelář v Praze Krátká 26 100 00 Praha

Více

Možnosti inteligentního rozvoje dopravy v městských aglomeracích

Možnosti inteligentního rozvoje dopravy v městských aglomeracích Možnosti inteligentního rozvoje dopravy v městských m aglomeracích ch Seminář Mgr. Robert Spáčil, Ph.D.D. vedoucí oddělen lení životního prostřed edí Úvodem Doprava je jednou z podmínek rozvoje obcí, měst,

Více

VÍTÁ VÁS ŽIVÉ MĚSTO. volební sdružení nestraníků pro komunální volby 2014

VÍTÁ VÁS ŽIVÉ MĚSTO. volební sdružení nestraníků pro komunální volby 2014 VÍTÁ VÁS ŽIVÉ MĚSTO volební sdružení nestraníků pro komunální volby 2014 OBLAST BEZPEČNOST PROGRAM: Doprava Veřejný pořádek Policie ČR Obecní policie Naše cíle - debata Doprava Doprava Výsledek ankety

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností 1 OBSAH 1. Výzva k předkládání návrhů projektů... 3 2. Informace o přípravě IPRM... 6 3. Veřejné projednání IPRM - pozvánka... 11 4. Veřejné projednání IPRM - prezentace...

Více

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 CYRRUS ADVISORY, a.s. Provozujeme největší informační portály o dotacích www.dotacni.info a www.dotacni-noviny.cz

Více

Setkání s občany Třeboně. 2. července 2014, 17:00 hod. Stará Hlína

Setkání s občany Třeboně. 2. července 2014, 17:00 hod. Stará Hlína Setkání s občany Třeboně 2. července 2014, 17:00 hod. Stará Hlína 1. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje (ZUR) 1/ ZUR = územně plánovací dokumentace kraje 2/ Územní plánování řeší m.j.

Více

Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 )

Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) Stránka 1 z 6 Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) A. VEŘEJNÁ SPRÁVA, INFORMOVANOST, STRATEGICKÝ ROZVOJ B. ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SOCIÁLNÍ

Více

FINANČNÍ VÝBOR Vyžlovka

FINANČNÍ VÝBOR Vyžlovka FINANČNÍ VÝBOR Vyžlovka USNESENÍ Z 1. schůze konané dne 6. prosince 2010 Přítomní : Robert Vondrovic Irena Lososová Zdeněk Morávek Program: 1) Vyjádření se k poloţkám návrhu rozpočtu 2) Fondy Středočeského

Více

Strategický cíl 4 Funkční a esteticky kvalitní prostředí ve městě

Strategický cíl 4 Funkční a esteticky kvalitní prostředí ve městě Funkční a esteticky kvalitní prostředí ve městě Tvář města v široce pojatém estetickém slova smyslu především pak jeho část, kterou nazýváme sdíleným veřejným prostorem, reflektuje hodnotový systém jeho

Více

Národní programy podpory regionálního rozvoje ve výhledu na rok 2012

Národní programy podpory regionálního rozvoje ve výhledu na rok 2012 Národní programy podpory regionálního rozvoje ve výhledu na rok 2012 RNDr.Josef Postránecký Ministerstvo pro místní rozvoj Národní programy v roce 2011 Program obnovy a rozvoje venkova Podpora revitalizace

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

LIGA NEÚPLATNÝCH liberální národní obchodní klub samospráv, podnikatelů a firem PRAVDA ČEST DŮVĚRA

LIGA NEÚPLATNÝCH liberální národní obchodní klub samospráv, podnikatelů a firem PRAVDA ČEST DŮVĚRA LIGA NEÚPLATNÝCH liberální národní obchodní klub samospráv, podnikatelů a firem PRAVDA ČEST DŮVĚRA Motivační heslo Mluv pravdu Staň se čestným Získej důvěru Výklad pojmů NEÚPLATNOST v anglicky mluvících

Více

kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem a jihem a východem a západem

kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem a jihem a východem a západem Dámy a pánové, nedílnou součástí evropské dálniční sítě se do budoucna stane Silniční okruh kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

DOTACE V OBLASTI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ. Seminář : NAVRHOVÁNÍ, VÝSTAVBA A SPRÁVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ, Humpolec, 21. listopadu 2013 Jana Schmidtmayerová

DOTACE V OBLASTI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ. Seminář : NAVRHOVÁNÍ, VÝSTAVBA A SPRÁVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ, Humpolec, 21. listopadu 2013 Jana Schmidtmayerová DOTACE V OBLASTI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ Seminář : NAVRHOVÁNÍ, VÝSTAVBA A SPRÁVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ, Humpolec, 21. listopadu 2013 Jana Schmidtmayerová DOTACE V OBLASTI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ Evropské zdroje

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ V IPRM Č. 4

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ V IPRM Č. 4 OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ V IPRM Č. 4 Reg. číslo IPRM: 1/SZ/40 Nositel IPRM: Statutární město Chomutov Dohoda č.: 4463 (v CES) se sídlem: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov Plánované změny v IPRM výstiţný popis dle

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

Komunitní plánování - věc veřejná

Komunitní plánování - věc veřejná Komunitní plánování - věc veřejná Jak zjistit, co lidé opravdu chtějí? Jak zlepšit život v obci? Co to je komunitní plánování? Metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného

Více

servis a podpora činnosti města poskytuje městu odborná doporučení vypracovává klíčové dokumenty

servis a podpora činnosti města poskytuje městu odborná doporučení vypracovává klíčové dokumenty IPR Praha slouží jako servis a podpora činnosti města poskytuje městu odborná doporučení, jak postupovat při rozhodování v oblasti strategického a územního plánování vypracovává klíčové dokumenty pro rozvoj

Více

Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích

Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích Martin Vérteši FOND MIKROPROJEKTŮ Brno, 2015 Obsah Úvod... 3 1. Obec Bučovice a východiska pro komunitní plánování... 4 2. Sociodemografické údaje... 4 3. Vztah

Více

Komunikační infrastruktura Zlínského kraje - synergie dotačních titulů IOP a ROP

Komunikační infrastruktura Zlínského kraje - synergie dotačních titulů IOP a ROP 1 Komunikační infrastruktura Zlínského kraje - synergie dotačních titulů IOP a ROP Telč, 4.8.2001 Ivo Skrášek vedoucí oddělení IT KÚ Zlínského kraje 1. Vývoj projektu Komunikační infrastruktury ZK 2 První

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE KOMÁROV 2014-2018 Komárov 22.1. 2015 SPRÁVA A ŘÍZENÍ OBCE Budeme usilovat o čerpání finančních prostředků z evropských strukturálních fondů a dotačních titulů

Více

PRAHA LETIŠTĚ KLADNO STUDIE PROVEDITELNOSTI 2013-4 AKTUALIZACE STUDIE PROVEDITELNOSTI 2015

PRAHA LETIŠTĚ KLADNO STUDIE PROVEDITELNOSTI 2013-4 AKTUALIZACE STUDIE PROVEDITELNOSTI 2015 PRAHA LETIŠTĚ KLADNO STUDIE PROVEDITELNOSTI 2013-4 AKTUALIZACE STUDIE PROVEDITELNOSTI 2015 Přehled územních stop Cíle projektu Obsluha Kladna a Středočeského kraje Spojení největšího města kraje s Prahou

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

CO JE DOPRAVA? 1. 1 CO JE DOPRAVA?

CO JE DOPRAVA? 1. 1 CO JE DOPRAVA? CO JE DOPRAVA? DOPRAVA JE ČINNOST VYVOLANÁ KAŽDODENNÍ AKTIVITOU ČLOVĚKA. JE TO SLUŽBA NUTNÁ PRO EXISTENCI ČLOVĚKA I FUNGOVÁNÍ MĚSTA, MÁ SLOUŽIT, ALE MŮŽE I NEGATIVNĚ OVLIVNIT KVALITU PROSTŘEDÍ A ŽIVOT

Více

Předběžný harmonogram výzev OP Životní prostředí Prioritní osa

Předběžný harmonogram výzev OP Životní prostředí Prioritní osa Předběžný harmonogram výzev OP Životní prostředí Prioritní osa Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Druh výzvy Datum vyhlášení PO 1 SC 1.1 Výstavba kanalizace, výstavba, modernizace a intenzifikace

Více

ského metra 20. 05. 2012

ského metra 20. 05. 2012 trasa D pražsk ského metra ALTERNATIVNÍ MOŽNOSTI ŘEŠENÍ 2012 20. 05. 2012 Původní návrh (2010-11) Alternativa 2012 Zadání 2010: Nová trasa metra, provozně nezávislá na trasách A B C, moderní lehké metro,

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Strategie ITI pro Hradecko-pardubickou metropolitní rtd oblast

Strategie ITI pro Hradecko-pardubickou metropolitní rtd oblast Strategie ITI pro Hradecko-pardubickou metropolitní rtd oblast PS 1 Atraktivní, environmentálně příznivá doprava Ing. David Koppitz Problémy aglomerace Nadměrná dopravní zátěž ve městech zhoršující kvalitu

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY okres Jablonec nad Nisou kraj Liberecký období : 2008 2012 Program obnovy venkova byl schválen usnesením Zastupitelstva Obce Plavy č. 22/1/08 ze dne 12.3.2008 I. ÚČEL

Více

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 Příloha č. 2 Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 mezi sdružením Heřmani, spolkem Živé město a spolkem Herout (dále v textu nazývány jen jako

Více

www.survio.com Souˇ casn a kvalita ˇ zivota ve Vaˇsem mˇ estˇ e

www.survio.com Souˇ casn a kvalita ˇ zivota ve Vaˇsem mˇ estˇ e www.survio.com Současná kvalita života ve Vašem městě Obsah 1 Základní údaje 3 2 Náhled dotazníku 4 3 Statistika respondentů 7 4 Přehled odpovědí 8 1. Váš věk.......................................................

Více

KARTA ROZVOJOVÉ AKTIVITY

KARTA ROZVOJOVÉ AKTIVITY A05-01 Výstavba a rekonstrukce inženýrských sítí DC01 Městský úřad Mnichovo Hradiště Odbor správy majetku a rozvoje města vlastníci a správci inženýrských sítí území města Mnichovo Hradiště ano, u nových

Více

Partnerství veřejného a soukromého sektoru v územním rozvoji obcí. Klub regionalistů Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava 24.5.2011

Partnerství veřejného a soukromého sektoru v územním rozvoji obcí. Klub regionalistů Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava 24.5.2011 Partnerství veřejného a soukromého sektoru v územním rozvoji obcí Klub regionalistů Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava 24.5.2011 Faktory úspěšného územního rozvoje Právní prostředí, politické prostředí,

Více

POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ NA ÚROVNI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁV

POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ NA ÚROVNI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁV POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ NA ÚROVNI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁV ZÁKLADNÍ ÚROVNĚ ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ ÚZEMNÍ AGENDA EU Národní úroveň Politika územního rozvoje (MMR, vykonává státní dozor ve věcech

Více

Aplikovaná ekologie. Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství Fakulta stavební. Tomáš DOSTÁL, doc.ing.dr. ČVUT v Praze. B602 dostal@fsv.cvut.

Aplikovaná ekologie. Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství Fakulta stavební. Tomáš DOSTÁL, doc.ing.dr. ČVUT v Praze. B602 dostal@fsv.cvut. Aplikovaná ekologie Úvod širší vztahy inženýrství životního prostředí, Tomáš DOSTÁL, doc.ing.dr. B602 dostal@fsv.cvut.cz Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství Fakulta stavební ČVUT v Praze Harmonogram

Více

Pražské stavební předpisy novela. PhDr. Matěj Stropnický náměstek primátorky hlavního města Prahy

Pražské stavební předpisy novela. PhDr. Matěj Stropnický náměstek primátorky hlavního města Prahy Pražské stavební předpisy novela PhDr. Matěj Stropnický náměstek primátorky hlavního města Prahy Cíle novelizace 1) Zachovat ducha a inovativní přístup PSP 2) Zajistit právní jistotu a vymahatelnost 3)

Více

Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015

Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015 Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015 Snížení energetické náročnost veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie organizační složky městské části hl. města Prahy školy

Více

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí (CZ 1.04/4.1.00/62.00008) Část III.b: Postupná realizace vzdělávacích aktivit projektu v řešených územích Dvoudenní vzdělávací kurz TVORBA

Více

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE N Á V R H Z A D Á N Í

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE N Á V R H Z A D Á N Í ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE N Á V R H Z A D Á N Í Plzeň, 2012 ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE NÁMĚT Č.1 NÁVRH ZADÁNÍ Zpracoval pořizovatel: MěÚ Klatovy odbor výstavby a územního

Více

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Finanční podpory Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Přehled finančních podpor Operační programy OPŽP Operační program Životní prostředí OPPI Operační program Podnikání a inovace Podpora malého a středního

Více

NÍZKOEMISNÍ ZÓNA NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY

NÍZKOEMISNÍ ZÓNA NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY NÍZKOEMISNÍ ZÓNA NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY Mgr. Eva Michálková oddělení ochrany ovzduší odbor životního prostředí Magistrát hlavního města Prahy Obsah: Definice NEZ NEZ v právních předpisech ČR Spolupráce

Více

VOLEBNÍ PROGRAM 2014-2018 ČESKÉ BUDĚJOVICE

VOLEBNÍ PROGRAM 2014-2018 ČESKÉ BUDĚJOVICE VOLEBNÍ PROGRAM 2014-2018 ČESKÉ BUDĚJOVICE PREAMBULE ŽENY 2014 (sdružení politické strany SNK Evropští demokraté a nezávislých kandidátek) prosazují osobní odpovědnost za rozhodování při správě věcí veřejných.

Více

Podpora zklidňování dopravy ve městech a obcích

Podpora zklidňování dopravy ve městech a obcích Nadace Partnerství Podpora zklidňování dopravy ve městech a obcích Sídlo nadace Údolní 33 602 00 Brno Tel.: 515 903 111 Fax 515 903 110 Kancelář v Praze Krátká 26 100 00 Praha 10 Tel./Fax: 274 816 727

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

CIMEX GROUP PROPERTY BOOK

CIMEX GROUP PROPERTY BOOK CIMEX GROUP PROPERTY BOOK Profil společnosti CIMEX GROUP Celková plocha pronajímatelných kancelářských prostor: 100 000 m 2 Hodnota portfolia administrativních budov CZK 4,2 miliardy Hodnota portfolia

Více

MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ. Srpen 2014

MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ. Srpen 2014 MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ Srpen 2014 Nadace ČEZ Oranžové hřiště pro rok 2014 Podporované aktivity: Grantové řízení Oranžové hřiště je zaměřeno na podporu výstavby a kompletní rekonstrukce dětských, sportovních,

Více

SOUČASNÝ STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ

SOUČASNÝ STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ SOUČASNÝ STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 rozpo čet 2010 návrh 2011 Příjmy SR celkem 586 626 705 700 769 866 923 1026 1064 975 1022

Více

Přednáška č. 3 UMÍSŤOVÁNÍ AUTOBUSOVÝCH A TROLEJBUSOVÝCH ZASTÁVEK

Přednáška č. 3 UMÍSŤOVÁNÍ AUTOBUSOVÝCH A TROLEJBUSOVÝCH ZASTÁVEK Přednáška č. 3 UMÍSŤOVÁNÍ AUTOBUSOVÝCH A TROLEJBUSOVÝCH ZASTÁVEK 1. Všeobecné požadavky Umístění a stavební uspořádání zastávky musí respektovat bezpečnost a plynulost provozu: a) stavebně přiměřeným řešením

Více

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření Cíle krajské samosprávy Cíle a opatření - Definovány v : Programovém prohlášení rady kraje Bylo přijato Radou Karlovarského kraje dne 9. 6. 2005 usnesením č. RK 444/06/05 Regionální rozvoj Cíl 1.: Podpořit

Více

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s.

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s. PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Právní formy podnikání - přehled Podrobné cíle učení: Umět vysvětlit, proč existují různé právní formy podnikání. Podnikání se vţdy uskutečňuje v určité právní formě. Chce-li někdo

Více

ODS a životní prostředí ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ = PŘÍLEŽITOST PRO HOSPODÁŘSKÝ RŮST

ODS a životní prostředí ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ = PŘÍLEŽITOST PRO HOSPODÁŘSKÝ RŮST ODS a životní prostředí ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ = PŘÍLEŽITOST PRO HOSPODÁŘSKÝ RŮST Mgr. Tomáš Chalupa ministr životního prostředí 21. ledna 2012, Hradec Králové ODS A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Je životní prostředí skutečnou

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Odbor regionální politiky Konference 10. června 2015 TÉMATA PREZENTACE Metodiky

Více

Veřejná prostranství a legislativa

Veřejná prostranství a legislativa ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE Brno, listopad 2014 Ing. arch. Naděžda Rozmanová Konference MĚSTO POD POKLIČKOU Metodiky a nástroje pro systémový přístup k veřejným prostranstvím Brno 9. 12. 2014 Veřejná prostranství

Více

1 Funkční a příjemný veřejný prostor, kvalitní bydlení a vybavenost pro spokojený život (Liveable City)

1 Funkční a příjemný veřejný prostor, kvalitní bydlení a vybavenost pro spokojený život (Liveable City) Stav 2016 Strategické cíle / Opatření / projekty Vize 2030 Hlavní tematické okruhy: 1 Funkční a příjemný veřejný prostor, kvalitní bydlení a vybavenost pro spokojený život (Liveable City) 2 Koncepční rozvoj

Více

PROBLEMATIKA ZAJIŠŤOVÁNÍ FYZICKÉ BEZPEČNOSTI NEMOCNIC, SOUČÁST PREVENCE KRIMINALITY VE MĚSTĚ A KRAJI

PROBLEMATIKA ZAJIŠŤOVÁNÍ FYZICKÉ BEZPEČNOSTI NEMOCNIC, SOUČÁST PREVENCE KRIMINALITY VE MĚSTĚ A KRAJI Upravené pojetí příspěvku vzhledem k rozsahu a závažnosti problematiky Ing. Petr Hartmann PROBLEMATIKA ZAJIŠŤOVÁNÍ FYZICKÉ BEZPEČNOSTI NEMOCNIC, SOUČÁST PREVENCE KRIMINALITY VE MĚSTĚ A KRAJI Jestliže si

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji

Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji Zpracovala: Ing. Petra Koudelková Datum: 28-29.2.2008, Biomasa jako zdroj energie II Koncepční strategie (1) Územní energetická koncepce

Více

PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu

PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu Petr Kurfürst Brno, 13.10.2014 PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu Účel Oblast působnosti Přínosy Hlavní rysy Cyklus SUMP podle

Více