Volební program Strany zelených a Evropských demokratů pro Prahu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Volební program Strany zelených a Evropských demokratů pro Prahu"

Transkript

1 Volební program Strany zelených a Evropských demokratů pro Prahu Vize Změna, které můţete věřit Za tím si stojíme. Září Strana zelených a Evropští demokraté, kteří dnes mají v zastupitelstvu hlavního města Prahy 14 % hlasů, vidí dál neţ na jedno volební období. Všechno naše úsilí míří k cíli, ze kterého budou mít prospěch děti, dospělí i senioři, rodiny i jednotlivci. Nejen zdraví a bohatí, ale i méně majetní a hendikepovaní. Usilujeme o to, aby byla Praha městem přátelským, bez bariér, arogantních politiků a úředníků. Chceme, aby byla Praha městem, kde počet aut a heren klesá a počet stromů, laviček, vodních fontán, zeleninových trhů a drobných krámků roste. Naší vizí je metropole, kde se korupce neskrývá v kaţdé druhé veřejné zakázce a kde radní nakládají s našimi veřejnými prostředky rozumně, nekradou a neplýtvají. Usilujeme o rychlou, tichou a pohodlnou veřejnou dopravu, která bude pro cestující lepší volbou neţ automobil. Prosazujeme kvalitní a dostupnou síť škol, školek a sociálních sluţeb. Praha si po letech vlády developerů, kmotrů a mafiánů potřebuje vydechnout. Čeká na nové vize, čeká na směr, který ji dostane do společnosti nejvyspělejších a nejpříjemnějších evropských velkoměst. Máme plán pro lepší Prahu, v níţ budou chtít ţít také naše děti i vnuci. Program ve zkratce Více zeleně v ulicích i ve vnitroblocích, nové lesy a louky na předměstí. Méně rušivého hluku, prachu a světla pro příjemnější ţivot Praţanů. To je zelený plán pro naše město. Tichá, čistá a levná veřejná doprava bez bariér na prvním místě. Městská ţeleznice jako nový způsob cestování po městě. Cyklisté a chodci jsou v Praze vítáni. Revoluce v parkovacích zónách. Silnice, které budou pomáhat a ne škodit. Konec zástavby zelených ploch. Hlavní městský architekt jako záruka zdravého rozvoje města. Ohleduplnost všech staveb k lidem i přírodě. Citlivá obnova praţských sídlišť. Dialog o dalším rozvoji města s odborníky a občany. Úspěšný recept na korupci co není ze zákona tajné, to je veřejné. Odpovědné investice, ne bezúčelné zadluţování. Uţ nikdy průšvih typu Opencard. O závaţných věcech budete rozhodovat v referendu. Zastupitelé a radní budou mluvit tak, abyste jim rozuměli. Konec

2 starých i novvých mafiánů na radnicích. Bezpečí Praţanů ohlídají policisté, ne černí šerifové. Více stráţníků v ulicích, pěšky nebo na kole. Policisté, kteří skutečně pomáhají. Stop pro herny a kasina v našem městě. Místní ekonomika malé obchůdky, farmářská trţiště a více ţivota ve městě. Otevřenost a poctivost při rozdělování obecních peněz. Podpora pro vysoké školy, vědu a výzkum. Nový ţivot výstavnictví v Holešovicích i Letňanech. Školy jako ţivá centra vzdělávání pro malé i velké. Podpora pro talentované, pomoc pro znevýhodněné. Tolerance a respekt k odlišnostem. Obnova míst pro zdravý pohyb dětí a mládeţe. Dostupná zdravotní a sociální péče v centru i mimo něj. Azylové domy a střediska pro rodiny v krizi v kaţdém obvodu. Programy pro osoby bez přístřeší včetně psychologické pomoci a nabídky veřejných prací. Odpovědná péče o seniory i o umírající. Praha jako sociálně pestré město bez vyloučených ghett pro bohaté nebo chudé. Podpora nájemního bydlení. Výstavba sociálních bytů pro mladé rodiny či seniory. Ţivé centrum města plné obchodů, kultury a sluţeb nejen pro turisty, ale i pro Praţany. Rozvoj Prahy, který neuškodí historickým památkám. Dnes zanedbané oblasti města jako naděje pro vznik nových originálních čtvrtí. Granty zavedeným umělcům i nováčkům. Městské pozemky pro nová muzea, galerie a knihovny. Obsah 1. Zeleň v centru i na předměstí 2. Bez moderní dopravní koncepce se nehneme z místa 3. Územní plán šance pro budoucí generace 4. Konec tunelování městské kasy 5. Bezpečnost pro Praţany i návštěvníky města 6. Vysoké školy, věda a podnikání v souladu s udrţitelným rozvojem 7. Šťastné praţské děti a mládeţ 8. Kvalitní zdravotní péče, solidarita s potřebnými 9. Důstojné bydlení pro kaţdého 10. Praha není Manhattan ani skanzen

3 1. Zeleň v centru i na předměstí V Praze v posledních desetiletích razantně ubývá zeleň a další volná prostranství. Pod obytnými budovami, nákupními, zábavními a skladovými centry mizí nejen orná půda, ale i louky, lesy či parky. Ve vnitřním městě často dochází ke zbytečnému kácení vzrostlých dřevin. Obyvatelé Prahy a přilehlých středočeských obcí trpí vysokými koncentracemi prachu a přízemního ozonu, které ohrožují jejich zdraví a životy. Hlavním zdrojem tohoto znečištění je automobilová doprava. Pouhé ukrytí aut do tunelů tento problém nevyřeší. Máme plán, jak to dělat lépe. Nové stromy v ulicích společně s travnatými plochami pomohou nejen omezit hluk a zlepšit ovzduší, ale vytvoří ve městě příjemná místa, kde se budeme cítit jako doma. K dobrému životnímu prostředí však jen zeleň nestačí. Město se neobejde bez plánu energetických úspor, potřebuje zlepšit zacházení s odpadem a regulovat automobilovou dopravu. Zelený prstenec na kraji města K prioritám tohoto volebního období bude patřit intenzivní jednání s úřadem Středočeského kraje, jehoţ výsledkem bude zaloţení zeleného lesního prstence okolo Prahy. Na obecní a státní půdě vznikne rozsáhlý soubor lesů, luk či vodních ploch, které budou slouţit jak pro zlepšení kvality ţivotního prostředí, tak pro rekreaci Praţanů. Uskutečníme tak projekt, o kterém se mluví uţ několik desetiletí. Více zeleně = méně nemocí a alergií Zeleň ve vnitřním městě i na okrajích metropole je tím nejlepším a nejúčinnějším filtrem znečištěného ovzduší. Budeme prosazovat vznik nových městských parků jak v existující zástavbě, tak v rozvojových územích. Vidíme šanci na vznik karlínské Stromovky na Rohanském ostrově, rozsáhlých přírodních ploch v oblasti Trojmezí, Bohdalce-Slatin či nádraţí Bubny-Zátory. Naši zastupitelé a radní provedou inventuru pozemků v majetku města, městských částí a obecních firem. Kde to bude moţné, podpoříme výsadbu stromů a výsev nových trávníků. Nepřipustíme likvidaci zeleně, parků a lesů kvůli pochybným podnikatelským záměrům (např. poškození Klánovického lesa kvůli výstavbě golfového hřiště). Radnice musí jít příkladem ve výkupu pozemků pro rozšiřování zelených ploch a zalesňování. Zelené pásy a koridory chceme zřídit podél všech vodních toků, jako jsou Botič, Rokytka nebo Motolský potok. Vyhlásíme přírodní park Vltava s navazující ochranou přírody a krajiny na jejích přítocích. Budeme souhlasit se vznikem nových přírodních koupališť, obnovou rybníků a návratem potoků z betonových koryt do klikatících se meandrů. Prospějeme tak nejen přírodě, ale sníţíme také riziko povodní. Nepodpoříme takové revitalizace parků, jejichţ principem je vykácení ţivých vzrostlých stromů a jejich náhrada mladou výsadbou. Zasadíme se o to, aby radnice poskytovala bezplatnou právní pomoc a modelové projekty pro oţivení a ozelenění ulic a vnitrobloků. Podpoříme místní občanské aktivity, jejichţ cílem bude vznik, obnova a údrţba přírodně nebo rekreačně cenných území. Do systému zeleně jednoznačně započítáváme i zahrádkářské kolonie, které povaţujeme za uţitečnou součást moderního města. Naši zastupitelé a radní budou iniciovat takovou úpravu nájemních vztahů, která dá zahrádkářům jistotu dlouhodobé existence jejich kolonií. V případě nutnosti zrušit některou z kolonií podpoříme pronájem náhradních pozemků ve vlastnictví města. Zasadíme se o zpřísnění ochrany stávajících přírodních parků, urychlíme vyhlášení a schválení

4 plánů péče pro evropsky významné lokality Natura Prosadíme přijetí vyhlášky o zeleni, která výrazně omezí těţbu dřeva v praţských lesích a lesoparcích. Městské lesy mají slouţit k rekreaci Praţanů a k ochraně přírody, nikoliv k produkci dřeva. Účinný boj s nebezpečným prachem Prach na ulicích budeme častěji kropit a uklízet, aby se dále nevířil. Transparentní a otevřená výběrová řízení na úklidové a zahradnické sluţby budeme provádět častěji neţ dnes s cílem dosáhnout nejvyšší kvality sluţeb za co nejniţší cenu. Budeme výrazněji postihovat znečišťovatele a pokutovat je aţ do maximální zákonné výše. Zasadíme se o sníţení energetické náročnosti budov tak, aby klesly nároky na vytápění a mnoţství takto vznikajících emisí. Veřejné budovy a obecní nájemní domy v tomto půjdou příkladem. Odpad je cenná surovina Změníme priority v odpadovém hospodářství. Recyklace a komunitní kompostování budou mít přednost před spalováním a skládkováním. Pro občany i firmy bude platit pravidlo: čím více třídíte, tím méně platíte za svoz a likvidaci odpadu. Zvýhodníme účast v dobrovolném programu na sběr občanských bioodpadů a rozšíříme městskou kompostárnu. Nedovolíme dovoz odpadu ze zahraničí do spalovny v Malešicích. Budeme hledat novou lokalitu pro skládku nevyuţitelných sloţek odpadu, abychom nemuseli rozšiřovat dosluhující skládku mezi Ďáblicemi a Březiněvsí. Prosadíme třídění odpadu a pouţívání ekologicky šetrných výrobků v běţném provozu úřadů, škol a v městských firmách. Koše na separovaný odpad se stanou běţnou součástí vybavení kanceláří. Omezíme papírový odpad přesunem významné části administrativy do elektronické podoby. Tuny plastových lahví ušetříme tím, ţe ve všech městských budovách instalujeme automaty filtrující běţnou vodu z vodovodu. Uvedeme tak do praxe pravidlo, ţe lepší je odpad vůbec nevytvořit neţ jej následně sloţitě likvidovat. Právo na tmavou noční oblohu pro Praţany i Středočechy Praţané a Středočeši nevědí, co to je tmavá noční obloha. Lampy osvětlující ulice hlavního města, světelné reklamy, billboardy a další umělé zdroje způsobují, ţe je tato oranţová praţská stopa vidět ze vzdálenosti desítek kilometrů od města a dokonce i z vesmíru. Bezúčelné osvětlování noční oblohy nejen ţe škodí lidem a přírodě, ale je ukázkovým příkladem plýtvání energií. Omezíme světelné znečištění a zvýšíme úspory v síti veřejného osvětlení výměnou světelných zdrojů za úspornější a s menším úhlem vyzařování. Na některých místech zváţíme, jestli je zde opravdu nutné svítit po celou noc na 100 % výkonu. Prostřednictvím programu tajemná stará Praha sníţíme rušivé přesvětlení památkové rezervace. Navrhneme zákonodárnou iniciativu, která umoţní regulaci světelného znečištění ze strany města. Spolupráce s občany Současné vedení města se dívá na občanskou společnost s despektem. Radní za ODS nechápou, proč by měli s Praţany diskutovat a spolupracovat, kdyţ právě neprobíhá předvolební kampaň. Naši zastupitelé a radní vidí jednotlivé občany a jejich sdruţení jako přirozené partnery radnice. Podpoříme kaţdou smysluplnou a oboustranně výhodnou kooperaci mezi městem a neziskovými organizacemi. Podpoříme Agendu 21 a podobné projekty, jejichţ cílem je intenzivní dialog s občanskou společností a její zapojování do rozhodování. Granty, materiální podporou a dalšími formami spolupráce umoţníme činnost občanských aktivit,

5 sdruţení, organizací ochránců přírody a spolků, které zajišťují ekologickou výchovu a osvětu. Ve spolupráci s veterinární správou a nevládními organizacemi zlepšíme podmínky pro péči o opuštěná zvířata. Podpoříme financování útulků a záchranných stanic, rovněţ budeme podporovat ekovýchovné programy zaměřené na zlepšování vztahu lidí ke zvířatům ve městě.

6 2. Bez moderní dopravní koncepce se nehneme z místa Pražská doprava každoročně spolyká přes 40 % rozpočtu města, což jsou desítky miliard korun. Často jsou peníze investovány do zastaralých projektů, které dopravu i kvalitu života občanů jenom zhoršují. Praze zoufale chybí moderní dopravní koncepce, která by se inspirovala současnými trendy v západní Evropě. Znečištění ovzduší a hluková zátěž překračují přípustné limity, což poškozuje zdraví obyvatel. Přebujelá automobilová doprava s sebou přináší nehody, zraněné a mrtvé. Praha potřebuje zcela nový pohled na dopravu po městě. Výstavbu vnitroměstských dálnic a tunelů v centru města plán z 60. let minulého století musí nahradit využití zkušeností evropských metropolí i příklady dobré praxe řady českých měst. Prosazujeme zpracování a schválení moderní a reálné dopravní politiky, která bude obsahovat dlouhodobé i okamžitě realizovatelné kroky. Přednost dostane rozvoj rychlé, pohodlné a cenově výhodné veřejné dopravy stejně jako bezpečné trasy pro pěší a cyklisty. Součástí prosperujícího města jsou také automobily podporu si zaslouží zejména vozidla na alternativní pohony. Důraz na veřejnou dopravu Základem dopravní obsluhy města musí být cenově přijatelná, rychlá a čistá veřejná doprava. Chceme prosadit modernizaci tramvajového a autobusového parku. Prioritu budou mít tiché tramvaje, nezapáchající autobusy poháněné zemním plynem či elektřinou, rozšíření a rychlá modernizace tramvajové sítě a více vyhrazených pruhů pro MHD. V případě metra upřednostníme trasu D, která propojí centrum města s dnes obtíţně dostupným jihem metropole. Pro vozíčkáře, nemocné, seniory či pro rodiče s kočárkem je město plné překáţek. Je ostuda, ţe 25 stanic metra, převáţně v centru města, dodnes nemá bezbariérový vstup. Budeme usilovat o postupnou přeměnu praţské veřejné dopravy na bezbariérovou. Odmítáme také budování nových bariér, a to v podobě turniketů. Jízdné v městské i v příměstské dopravě musí byt nastaveno tak, aby vţdy bylo výhodnější pouţívat veřejnou dopravu místo osobního auta. Chceme prosazovat radikální zjednodušení dnes komplikovaného tarifu, kterému často nerozumí nejen cizinci, ale i mnozí Praţané. Zasadíme se o zavedení principu čím více jezdíte veřejnou dopravou, tím méně platíte. Budeme hlasovat pro speciální tarif pro rodiny s dětmi. Rodina, kde všichni pravidelně vyuţívají MHD, dostane slevu a bude si moct rozloţit splátky za celoroční kupóny do několika plateb. Odmítáme návrh na zrušení bezplatného cestování v MHD pro seniory starší 70 let. Řešení váţných finančních potíţí Dopravního podniku zahájíme externím hloubkovým auditem jeho hospodaření. Ve vedení této firmy by v budoucnu neměli být politici, ale dopravní odborníci a manaţeři. Budeme prosazovat spravedlivé rozdělení peněz mezi individuální a veřejnou dopravu. Je nesprávné, ţe na podporu automobilismu dnes jde 80 % všech peněz a na MHD pouhých 20 %. Přirozená doprava v Praze: pěšky a na kole Nejpřirozenějším způsobem pohybu po městě na krátké vzdálenosti je chůze. Z okénka automobilu si nelze pohodlně prohlédnout zboţí ve výkladech, pozdravit se se sousedy ani potkat ţivotní lásku. Nepromyšlené úpravy pěších tras, smrduté podchody, zrušené přechody či schodiště a další bariéry mohou Praţany i turisty od chůze odradit. Je nepřijatelné, aby na křiţovatkách zelená pro chodce trvala 5 sekund a méně. Budeme usilovat o programové odstraňování bariér pro pěší mj. radikálním sníţením počtu stoţárů veřejného osvětlení, sloupů semaforů či dopravních značek na chodnících jejich zavěšováním na

7 budovy nebo slučováním na jeden sloupek. Pěší trasy musí být pohodlné i pro invalidní vozík, kočárek či koloběţku, a to celoročně. Chodníky nesmí být pastí pro nevidomé, kterým dnes orientaci ztěţují reklamní poutače, stánky, předzahrádky nebo odstavená auta. Cesta po městě kratší neţ 5 kilometrů je nejrychlejší na kole. Praha v minulých letech zahájila rozvoj cyklistické sítě, který je však na řadě míst pomalý, neúplný a nelogický. Hrozí, ţe současní cyklisté zklamaní nepohodlným průjezdem přes centrum, systémem jednosměrek či nebezpečným kříţením s kapacitními silnicemi se vrátí za volanty automobilů. Proto budou naši zastupitelé a radní prosazovat razantní zvýšení investic do výstavby cyklistických tras, dopracování plánu na jejich rozvoj a urychlenou realizaci všech projektů. Máme plán, který zajistí, ţe i v širším centru bude jízdní kolo plnohodnotným a bezpečným dopravním prostředkem. Samozřejmostí musí být dostatek vhodných míst pro parkování kol ve veřejných budovách, školách, na ţelezničních zastávkách i v obchodních centrech. Koncepce rozvoje pěší dopravy v Praze je především díky občanským iniciativám připravena, ale vedení města si nenašlo čas ji projednat s veřejností a schválit. Právě podpora pěší dopravy bude patřit k prvním návrhům, které zelení předloţí na povolebním zasedání zastupitelstva. Bezpečné cesty do škol a tempo 30 Po vzoru Švédska chceme v Praze uplatňovat tzv. vizi nula jiţ ţádní mrtví a těţce zranění kvůli dopravě. Budeme usilovat o to, aby bylo rychlé, pohodlné a bezpečné cestovat do školy pěšky nebo na kole. To předpokládá spolupráci vzdělávacích institucí s ţáky, rodiči a policií. Prosazujeme stavební úpravy ulic, které zajistí bezpečné cesty v okolí škol, školek a na dalších místech s vysokou koncentrací dětí, seniorů, hendikepovaných či s nadprůměrným počtem váţných dopravních nehod. Řešením jsou příčné prahy, ostrůvky dělící široké komunikace, výrazně osvětlené přechody a také rezidenční čtvrti a centrum města s maximální rychlostí vozidel 30 km/hod. Naše ulice se tak stanou bezpečnějšími. Rychlé spojení po Praze nabídne vlak Ţeleznice můţe slouţit nejen pro spojení metropole se středočeskými obcemi, ale je schopna také nabídnout rychlou a komfortní dopravu uvnitř Prahy. Prosadíme ţeleznici tichou, s nízkopodlaţními vozy a se sítí čistých bezbariérových zastávek. Budeme usilovat o rychlou výstavbu nových ţelezničních zastávek s přestupem na metro a tramvaj. Po vzoru evropských měst prosadíme průjezdný model ţeleznice. Prioritou pro příští volební období bude modernizace trati Praha Kladno společně s vybudováním odbočky na letiště v Ruzyni a včetně rekonstrukce Masarykova nádraţí. Tato modernizace bude provedena citlivě s ohledem na dotčené cenné lokality Vokovic, Veleslavína a Stromovky. Zahájíme jednání mezi Dopravním podnikem a Českými drahami o sjednocení jejich tarifů v rámci Praţské integrované dopravy. Městský bulvár místo magistrály a klid nad Blankou Intenzita dopravy na severojiţní magistrále se neustále zvyšuje. Zdraví lidí ţijících podél této dopravní stoky je poškozováno hlukem a emisemi. Budeme prosazovat přeměnu magistrály od Kačerova aţ po Holešovičky na městský bulvár, kde kromě jedoucích a parkujících aut budou mít své místo chodci, cyklisté i stromy. Ţivot podél této ulice nesmí být za trest. Tunel Blanka, který praţské daňové poplatníky stál přes 30 miliard korun, musí přinést zklidnění dopravy na povrchu. Budeme prosazovat změnu projektu tak, aby v ulicích nad tunelem bylo

8 méně nevzhledných podchodů, méně dálničních pruhů, více parkovacích míst, více stromů a hlavně prostor pro normální městský ţivot. Parkování pro všechny, mýtné v centru Systém placeného stání automobilů povaţujeme za správný, jeho současné nastavení je však naprosto nevhodné. Je třeba jej urychleně změnit tak, aby návštěvník i rezident mohli zaparkovat na stejném místě s tím, ţe návštěvníci budou mít parkování časové omezeno a zpoplatněno. Zasadíme se o moţnost platit za parkování prostřednictvím SMS a dalších elektronických médií, zároveň však musí zůstat moţnost uhradit cenu v hotovosti. Je-li moţné v kaţdé trafice on-line dobít kredit na mobilu nebo koupit vstupenku na koncert, není problém podobným způsobem zaplatit za parkování. Za hranicemi Prahy chybí systém záchytných parkovišť. Mimopraţští, kteří kaţdý den cestují do práce, jsou nuceni jet autem aţ do centra. Parkoviště Park & Ride je třeba po dohodě se Středočeským krajem budovat zejména u mimopraţských stanic obsluhovaných vlaky příměstské ţeleznice. Dojíţdějícím Středočechům dáme moţnost vyuţít výhod veřejné dopravy, Praţané ocení méně automobilů v ulicích města. Jednou z priorit je zklidnění dopravy v centru města. Podporujeme proto zavedení mýtného do širšího centra Prahy s tím, ţe systém bude provozně levný a vybrané peníze budou pouţity zejména na rozvoj veřejné dopravy. Alternativou k mýtnému systému můţe být také zásadní přeměna dopravního reţimu v centru města pomocí systému jednosměrek či omezením vjezdu do některých oblastí. Budeme také usilovat o změnu vyhlášky, která nařizuje stavět k novým budovám zbytečně velká parkoviště. V praţské památkové rezervaci je dostatek parkovacích míst, jen nejsou náleţitě trţně zhodnocena. Následkem toho je řada podzemních garáţí a parkovacích domů poloprázdná. Město by nemělo investovat veřejné prostředky do rozsáhlých garáţových stání. Jde o prakticky nenávratnou investici, která samotný problém přemíry automobilů v městě neřeší, pouze jej přesouvá pod zem. Velké dopravní stavby musí pomáhat, ne škodit Podporujeme urychlenou výstavbu vnějšího silničního obchvatu (Praţského okruhu), který bude odvádět tranzitní dopravu z obydlených oblastí města. Trasa musí být řádně podle zákona projednána s městskými částmi a občany. Jsme proti vedení silničního okruhu přes Vinoř, Dolní Chabry a Suchdol. Hluboké diskuzi odborníků i veřejnosti je třeba podrobit záměr dostavby severovýchodní části vnitřního silničního okruhu (Městského okruhu) v úseku Tunel Blanka Jarov Černokostelecká Jiţní spojka. Současné plány na jeho dokončení jsou zastaralé a urbanisticky bezohledné. Zároveň není moţné dlouhodobě tolerovat stav, kdy téměř veškerá doprava v Praze skončí na mostu Barikádníků. Naprosto zásadní je oddělení tranzitní a vnitroměstské dopravy. Nesouhlasíme s výstavbou nové vzletové a přistávací dráhy na letišti v Ruzyni. Rozvoj letecké dopravy nelze tak intenzivně koncentrovat do jednoho místa. Chce-li se Praha povaţovat za evropské velkoměsto, nemůţe spoléhat na jediné letiště stojící v blízkosti obytné zástavby. Vyzveme ministerstvo dopravy, aby zpracovalo koncepci rozvoje letecké dopravy v České republice. Pokud se prokáţe potřeba větší letištní kapacity, budeme prosazovat výstavbu nového letiště mimo město. Tato lokalita musí být umístěna na kapacitní ţelezniční trati, která zajistí spojení letiště jak s Prahou, tak s důleţitými centry Česku.

9 Autem po městě chytře a ekologicky Víme, ţe moderní město se bez automobilové dopravy neobejde. Také si uvědomujeme, ţe vyuţívat auto můţete, i kdyţ jej nevlastníte. Podpoříme zavedení systému sdílení aut více osobami nazývaný car-sharing, který kombinuje výhody soukromého vlastnictví vozidla, autopůjčovny a taxisluţby. Smyslem je umoţnit všem pohodlnou dopravu po městě a přitom nezvyšovat počet automobilů v ulicích. Tuto sluţbu ve světě většinou zajišťují druţstva, která města podporují např. udělením parkovacích či vjezdových zvýhodnění. Sdílení automobilů výborně funguje například v řadě německých měst. Od omezujících poplatků je nezbytné oprostit i provozovatele taxisluţby, kteří investují do ekologicky vyspělých vozidel, jako jsou elektromobily nebo auta na stlačený zemní plyn.

10 3. Územní plán šance pro budoucí generace Městské zastupitelstvo v minulém volebním období zahájilo přípravu nového územního plánu Prahy. Tato nejvýznamnější pražská vyhláška na desítky let dopředu určí, na kterém místě budou stát obytné domy, kde bude park a kudy povede silnice. Jediné zvednutí ruky nadpoloviční většiny z 63 zastupitelů může proměnit klidné ulice na kapacitní dopravní tepny, zrušit oblíbené parky a ohrozit zdraví Pražanů nebo naopak dát našemu městu přívětivější tvář. Máme plán pro Prahu roku Jeho tvorba musí být založena na připravené a moderované diskuzi odborníků, politiků a občanů. Rychlost rozhodování o územním plánu nesmí zastínit jeho kvalitu. Péči o udržitelný rozvoj města svěříme do rukou hlavního městského architekta. Budeme vyžadovat architektonické soutěže a oponentní posudky pro nejdůležitější urbanistické projekty. Rozvoj města ohlídá profesionál Podpoříme obnovení funkce hlavního praţského architekta, který bude vybaven dostatečnými pravomocemi. V jeho kolegiu by měli zasedat jak politici, tak zejména odborníci na urbanismus, ţivotní prostředí a dopravu. Tuto pozici by měla zastávat nadstranická, všeobecně respektovaná a neúplatná osobnost, která se svým názorem bude podílet na tvorbě a realizaci vize rozvoje Prahy. Citlivý rozvoj Prahy a středních Čech Základními východisky nového územního plánu musí být udrţitelný rozvoj území města, šetrnost stávající i nové zástavby a dopravních staveb k Praţanům a přírodě. Měřítkem kvality plánování nemá být mnoţství nově postavených bytů, počet hypermarketů v přepočtu na obyvatele ani doba, za jakou automobil v budoucnu projede centrem. Ekonomická prosperita města bez viditelného růstu kvality ţivota Praţanů je jen nepodstatným číslem ve statistické ročence. Přestoţe Praha sousedí pouze se Středočeským krajem, dnes tyto dva celky spolu prakticky nemluví. Nejvýrazněji se neexistence společné koncepce dalšího rozvoje odráţí v zástavbě krajiny okolo metropole a ve vzniku jevu nazývaného sídelní kaše. Místo aby za hranicí Prahy vyrůstaly nové lesy, louky a vodní plochy slouţící jako rekreační zázemí metropole, volná krajina dnes naopak mizí pod rodinnými domky a skladovými areály. Nulová kooperace s místními samosprávami obcí kolem Prahy vede k ţivelnému rozrůstání města, jehoţ následkem je nevratná ztráta kvalitní zemědělské půdy i radikální nárůst individuální automobilové dopravy. Naši zastupitelé a radní budou prosazovat zodpovědnou přípravu územního plánu v úzké spolupráci se Středočeským krajem, radnicemi a samozřejmě s veřejností. Nelze ustupovat tlaku spekulantů s pozemky, kteří si vybírají stále nová zelená místa pro další zástavbu bez ohledu na přírodní či dopravní podmínky, zdravotní rizika (znečištěné ovzduší a hluk), vybavenost místa technickou infrastrukturou a sluţbami. Nejen příměstská krajina, ale také nezastavěná prostranství ve městě jsou neobnovitelným a cenným zdrojem, se kterým je třeba uváţeně hospodařit. Svou hodnotu pro obyvatele a jejich ţivotní pohodu mají jak zelené vnitrobloky na Vinohradech, Vršovicích či v Nuslích, tak důsledně chráněná veřejná prostranství na sídlištích. Naděje pro špičkovou architekturu v dnes zanedbaných oblastech Velkou příleţitostí pro moderní urbanismus jsou opuštěné průmyslové a zemědělské areály, jejichţ oţivení by mělo probíhat po široké společenské diskuzi a na základě výsledků

11 architektonických soutěţí. Týká se to Rohanského ostrova, Bohdalce-Slatin, nádraţí Bubny- Zátory či dalších opuštěných dráţních pozemků. Tato mimořádně cenná místa na dohled od centra musí být vyuţita s ohledem na svůj význam, ne na základě výběrového řízení, jehoţ hlavním kritériem je cena za metr čtverečný. Pro urbanisticky citlivé lokality, ochranná pásma přírodních a kulturních památek stejně jako pro území se zhoršeným ţivotním prostředím budeme prosazovat zpracování regulačních plánů. Podpoříme tvorbu podrobných regulačních plánů pro vybrané městské části. Zvláštní pozornost chceme věnovat místně významným veřejným prostranstvím, jako jsou vnitrobloky a parčíky. Prosadíme, aby se na zástavbu větších pozemků vypisovaly otevřené architektonické soutěţe, jejichţ výsledky budou pro radnici závazné. Nová budoucnost praţských sídlišť Rozsáhlým panelovým sídlištím na okrajích Prahy v současnosti hrozí odliv střední třídy obyvatel. Tito lidé za cenu drahých hypoték a půjček hledají čistější a bezpečnější prostředí pro sebe a své děti. Jejich odchod můţe postupně měnit sociální strukturu obyvatel do té míry, ţe zde časem vzniknou vyloučené lokality. Sídliště se musí opět stát příjemným bydlením v zeleni, kde je bezpečno, klid a kde mají místní obyvatelé všechny potřebné sluţby včetně školek a škol. Přestoţe se v případě sídlišť jejich projektanti dopustili bezpočtu omylů, řadu z nich lze dnes napravit. Panelové domy je třeba zateplit a revitalizovat. Rozsáhlá sídliště je nutné dotvořit, aby odpovídaly současnému ţivotnímu stylu. Cílem je udělat z nich příjemné místo nejen k přenocování, ale i k dennímu ţivotu a práci. Dáváme přednost citlivému rozvoji sídlišť a jejich architektonickému oţivení, podporujeme rozvoj místní kultury a sportu, obnovu parků a hřišť. Energetická soběstačnost bez negativního vlivu na Praţany Praha v tuto chvíli nemá síť záloţních energetických zdrojů pro případ výpadku napájení z vnějších elektráren. Hrozí jí nebezpečný jev nazývaný black out. Prosadíme urychlené vybudování sítě záloţních zdrojů energie pro napájení Prahy, které budou vyuţívat nejčistších moţných technologií a které budou umístěné mimo obytné oblasti. Kaţdá vhodná střecha magistrátu a jeho organizací bude vyuţita pro drobné sluneční elektrárny. Podpoříme vznik občanských solárních elektráren na střechách obytných domů. Tím dále omezíme závislost Prahy na vnějších a špinavých zdrojích.

12 4. Konec tunelování městské kasy Hlavní město Praha má vyšší rozpočet než většina ministerstev. Hospodaření s obecními penězi však dlouhodobě není dobré. Současná rada, vrcholní magistrátní úředníci a s ními spolčení kmotři se podílejí na obrovských finančních ztrátách města. Značná část rozpočtu je využita neefektivně a na projekty pochybného významu. Běžným jevem jsou investice, jejichž cena se během realizace zvýší o desítky procent. Připomeňme kartičku za miliardu Opencard, zbytečnou Prahu bezdrátovou, přípravu kandidatury města na pořádání olympiády, tunel Blanka nebo plán na znovuzavedení turniketů do metra za 3,5 miliardy korun. Praha, jejíž rozpočet je z velké části rozdělován prostřednictvím veřejných zakázek soukromým firmám, je vystavena korupci a klientelismu. Ten v konečném důsledku prodražuje veřejné zakázky a okrádá daňové poplatníky. Máme plán, jak z Prahy udělat poctivější město. Chceme prosadit jasná rozpočtová pravidla a důsledně vyžadovat jejich dodržování. Při vytváření rozpočtu budeme upřednostňovat projekty šetrné k životnímu prostředí, které budou snižovat dopravní zátěž Prahy a její energetickou náročnost a které pozvednou kvalitu života Pražanů. Budeme důsledně prosazovat vyrovnaný rozpočet, jež nebude ukrývat schodky do firem zřízených hlavním městem Prahou. Občan musí vidět politikům do karet Praţští politici dnes jednají s občany neupřímně. Podstatné informace, které by měly být veřejné, tají nejen před občany, ale i před radniční opozicí. Také nakládání s obecním majetkem je neprůhledné. Desítky podezřelých případů prodejů či směn pozemků vyvolávají podezření, ţe osobní prospěch je upřednostňován před zájmem města. Naši zastupitelé a radní tuto praxi změní. Zasadíme se o zprůhlednění hospodaření Dopravního podniku, Technické správy komunikací, Praţské informační sluţby a dalších městských firem. Rozpočty a informace o plánovaných i realizovaných investicích budou veřejně přístupné. Není moţné, aby se problémy městských firem skrývaly před veřejností se zdůvodněním, ţe se jedná o obchodní tajemství. Objednáme externí audit hospodaření. Za zjištěné nedostatky budeme poţadovat postih konkrétních lidí ve vedení městských podniků. Návrh rozpočtu musí být postaven tak, aby u kaţdého významnějšího investičního projektu byl jasný jeho plánovaný cíl, kolik uţ město utratilo na jeho realizaci a jak vysokou částku je ještě potřeba vynaloţit. Co je běţné v soukromé sféře, to se musí stát normou i pro magistrát. O sporných investicích budeme vést diskuzi s odbornou veřejností a na zvlášť významné a nákladné projekty svoláme veřejná slyšení nebo se Praţanů zeptáme na jejich názor v referendu. Uplatníme genderové kritérium, coţ znamená, ţe peníze daňových poplatníků budou rozděleny spravedlivě na krytí zájmů a potřeb muţů i ţen. Mluvíme vaším jazykem Řadu uţitečných údajů politici a úředníci schovávají za odborný či rádoby odborný slang. Například struktura mnohamiliardového rozpočtu Prahy a dalších zásadních dokumentů je natolik nepřehledná, ţe jejich projednávání v zastupitelstvu je dnes pouhou formalitou. Budeme prosazovat zásadu, ţe informace města o jeho hospodaření budou napsané jazykem srozumitelným i pro laiky. Rozpočtový dokument nesmí být nástrojem, jak věci schovat a zatemnit, ale jak otevřít veřejnou diskusi o klíčových rozhodnutích města. Ukončíme korupční tradice praţského magistrátu

Naši práci vidíte každý den

Naši práci vidíte každý den Naši práci vidíte každý den Volební program Strany zelených Brno pro léta 2014 2018 Chceme žít v moderním evropském městě, kde dobře funguje veřejná doprava a další služby, kde veřejná prostranství jsou

Více

Kvalita života v Brně. Volební program brněnské Strany zelených pro léta 2006-2010

Kvalita života v Brně. Volební program brněnské Strany zelených pro léta 2006-2010 Kvalita života v Brně Volební program brněnské Strany zelených pro léta 2006-2010 Schváleno městskou konferencí Strany zelených 7. září 2006 1. Vstřícné úřady i politici - Brno bude patřit jeho občanům

Více

MĚSTO OTEVŘENÉ DIALOGU. Program do komunálních voleb

MĚSTO OTEVŘENÉ DIALOGU. Program do komunálních voleb MĚSTO OTEVŘENÉ DIALOGU Program do komunálních voleb 1 MĚSTO OTEVŘENÉ DIALOGU Příběh města vytvářejí jeho obyvatelé. Politika je služba občanům a zastupitelé musí s rozumem koordinovat jejich potřeby. O

Více

Pojďme změnit město, ve kterém žijeme

Pojďme změnit město, ve kterém žijeme PLÁN PRO LIBEREC 2014 2026 Pojďme změnit město, ve kterém žijeme Plán pro Liberec připravil tým Změny ve složení: Kateřina Absolonová, Jaromír Baxa, Aleš Bělohradský, Jiří Boháč, Martina Burešová, Martin

Více

GENEREL BEZMOTOROVÉ DOPRAVY PRAHY 8

GENEREL BEZMOTOROVÉ DOPRAVY PRAHY 8 GENEREL BEZMOTOROVÉ DOPRAVY PRAHY 8 pracovní verze Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Podklad pro veřejné projednání dne 27. 8. 2015 OBSAH Předmluva... 3 Výchozí předpoklady Generelu... 5 Programové

Více

PROGRAM ZMĚNY A NADĚJE LEPŠÍ BUDOUCNOST PRO OBYČEJNÉ LIDI

PROGRAM ZMĚNY A NADĚJE LEPŠÍ BUDOUCNOST PRO OBYČEJNÉ LIDI PROGRAM ZMĚNY A NADĚJE LEPŠÍ BUDOUCNOST PRO OBYČEJNÉ LIDI www.cssd.cz Milí spoluobčané, předkládáme vám volební program České strany sociálně demokratické pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České

Více

Politický program strany Věci veřejné

Politický program strany Věci veřejné Politický program strany Věci veřejné ÚVOD - "NAŠE VIZE: PŘÍMÁ DEMOKRACIE"... 2 KAPITOLA I - HOSPODÁŘSTVÍ A PODNIKÁNÍ... 4 HOSPODÁŘSKÝ RŮST... 4 VEŘEJNÉ ROZPOČTY... 6 KAPITOLA II. - SOCIÁLNÍ A RODINNÁ

Více

Jakou Prahu chceme. Komentáře kandidátů do zastupitelstva Prahy k otázkám na územní rozvoj města, komunální volby 2010

Jakou Prahu chceme. Komentáře kandidátů do zastupitelstva Prahy k otázkám na územní rozvoj města, komunální volby 2010 Jakou Prahu chceme Komentáře kandidátů do zastupitelstva Prahy k otázkám na územní rozvoj města, komunální volby 2010 Sdružení Arnika spolu s Ústavem pro ekopolitiku zpracovali před komunálními volbami

Více

Volební program Strany zelených. pro předčasné volby do Poslanecké sněmovny 2009

Volební program Strany zelených. pro předčasné volby do Poslanecké sněmovny 2009 Volební program Strany zelených pro předčasné volby do Poslanecké sněmovny 2009 Úvod... 1 Tři roky práce pro kvalitu života... 2 Zelená cesta z krize... 5 Cesta z krize vede po zelené... 6 Efektivní hospodaření

Více

VOLEBNÍ PROGRAM Volby 2010 DO Poslanecké sněmovny

VOLEBNÍ PROGRAM Volby 2010 DO Poslanecké sněmovny 2010 VOLEBNÍ PROGRAM Volby 2010 DO Poslanecké sněmovny Odpovědní jdou s námi 28. A 29. května Leoš Heger Královéhradecký kraj Pavel Severa PardubickÝ kraj Ladislav Jirků Vysočina Anna Putnová Jihomoravský

Více

PROGRAM pro volby do Poslanecké sněmovny ČR 2009. JISTOTY pro lidi, NADĚJE pro naši zemi

PROGRAM pro volby do Poslanecké sněmovny ČR 2009. JISTOTY pro lidi, NADĚJE pro naši zemi PROGRAM pro volby do Poslanecké sněmovny ČR 2009 JISTOTY pro lidi, NADĚJE pro naši zemi Svoboda Spravedlnost Solidarita Vážení občané, hlavním cílem politiky sociální demokracie je kvalita života každého

Více

Volební program Strany zelených

Volební program Strany zelených Volební program Strany zelených Volby do poslanecké sněmovny 2013 www.zeleni.cz OBSAH DŮSTOJNÝ ŽIVOT V MODERNÍ SPOLEČNOSTI... 2 Moderní sociální stát: opora pro rodiny, seniory, občany se znevýhodněním,

Více

11 bodů Pro Prahu www.proprahu.cz

11 bodů Pro Prahu www.proprahu.cz 11 bodů Pro Prahu www.proprahu.cz 2 Úvodní slovo Úvodní slovo lídra a předsedkyně politického hnutí Pro Prahu Pro Prahu je první celopražské politické hnutí, které má na rozdíl od všech politických stran

Více

Kuchařka dobrých kroků

Kuchařka dobrých kroků Kuchařka dobrých kroků k udržitelné dopravě v Praze Informační materiály pro zastupitelky a zastupitele hlavního města Prahy volební období 2010 2014 Auto*Mat Praha 2011 Vážení zastupitelé, Přicházíte

Více

Mariánskolázeňsko, dobrovolný svazek obcí Plzeňská 32, 354 71 Velká Hleďsebe IČ: 712 03 354. Klimentov 147, IČ: 280 14 049

Mariánskolázeňsko, dobrovolný svazek obcí Plzeňská 32, 354 71 Velká Hleďsebe IČ: 712 03 354. Klimentov 147, IČ: 280 14 049 MIKROREGION MARIÁNSKOLÁZEŇSKO STUDIE PŘÍLEŽITOSTÍ MIKROREGIONU MARIÁNSKOLÁZEŇSKO Zadavatel: Mariánskolázeňsko, dobrovolný svazek obcí Plzeňská 32, 354 71 Velká Hleďsebe IČ: 712 03 354 Zpracovatel: Klimentovská

Více

VOLEBNÍ PROGRAM ČSSD PRAHA

VOLEBNÍ PROGRAM ČSSD PRAHA 2014 VOLEBNÍ PROGRAM ČSSD PRAHA Vážení Pražané, Praha je místem, kde žijeme, pracujeme, studujeme, vychováváme děti a trávíme chvíle odpočinku a zábavy. Je to jedno z nejkrásnějších měst Evropy, lokalita

Více

Volební program. Kvalita života

Volební program. Kvalita života Volební program Kvalita života OBSAH: 1. ÚVOD 7 2. MODERNIZACE ČESKÉ SPOLEČNOSTI 10 2.1. ZDRAVÁ EKONOMIKA základ dlouhodobé prosperity 10 Globální prostředí Podpora investic Stát a podnikání Daňový systém:

Více

od strategické vize ke skutečnosti

od strategické vize ke skutečnosti od strategické vize ke skutečnosti Strategický plán je programovým dokumentem usilujícím o rovnováhu mezi žádoucím a možným, mezi optimistickým a realistickým. Není jen prognostickou vizí nebo politickou

Více

Volební program 2010-2014

Volební program 2010-2014 Volební program 2010-2014 www.kdu.cz 1 2 Obsah Všem, kteří jsou ochotni nám naslouchat 6 Náš recept na cestu z krize 7 Soudržná společnost důvěry Rodinná politika přátelská dětem 10 Vzdělání a výchova

Více

AKTUALIZACE STRATEGICKÉHO PLÁNU HL. M. PRAHY

AKTUALIZACE STRATEGICKÉHO PLÁNU HL. M. PRAHY HLAVNÍ MĚSTO PRAHA AKTUALIZACE STRATEGICKÉHO PLÁNU HL. M. PRAHY Zpracoval Útvar rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace odbor strategické koncepce květen 2008 OBSAH STRATEGIE PRO PRAHU...

Více

Podpora malého a středního podnikání

Podpora malého a středního podnikání Masarykova univerzita Právnická fakulta Veřejná správa Katedra finančního práva a národního hospodářství BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Podpora malého a středního podnikání JAN BUREŠ 2010 1 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že

Více

Strategický plán rozvoje MĚSTA DĚČÍN II

Strategický plán rozvoje MĚSTA DĚČÍN II Strategický plán rozvoje MĚSTA DĚČÍN II schváleno Zastupitelstvem Města Děčín usnesením č. ZM 04 20 05 06 ze dne 21. 10. 2004 Aktualizace k 30. 6. 2012 schváleno Zastupitelstvem Statutárního města Děčín

Více

Společně pro lepší život

Společně pro lepší život Společně pro lepší život Volební program 2006 ODS Obsah Společně pro lepší život 3 PLUS pro veřejné finance 5 PLUS pro hospodářství a podnikání 9 PLUS pro dopravu 13 PLUS pro nová pracovní místa a rodinu

Více

Jaká bude Praha? Deset klíčů k udržitelnému plánování a rozvoji města 2014 2018

Jaká bude Praha? Deset klíčů k udržitelnému plánování a rozvoji města 2014 2018 Jaká bude Praha? Soubor doporučení Arniky pro kandidáty do Zastupitelstva hlavního města Prahy, komunální volby 2014 Deset klíčů k udržitelnému plánování a rozvoji města 2014 2018 Vydání této publikace

Více

DRŽÍME SPOLU STEJNĚ JAKO VY!

DRŽÍME SPOLU STEJNĚ JAKO VY! DRŽÍME SPOLU STEJNĚ JAKO VY! Vaši sousedé Ing. Pavol Škrak Daniel Hodek Mgr. Šárka Chládková Táborská JUDr. Ivan Solil MUDr. Rudolf Demeš, CSc. ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ V PRAZE 1 Program rozvoje,

Více

Rozpočet Prahy 3 ušetří na běžných výdajích, investice zůstávají stejné. Úsporný rozpočet schválen. Na Žižkov bych se vrátil okamžitě,

Rozpočet Prahy 3 ušetří na běžných výdajích, investice zůstávají stejné. Úsporný rozpočet schválen. Na Žižkov bych se vrátil okamžitě, ROČNÍK 24 ČÍSLO 4/2015 ZDARMA Praha 3 si v rámci akce Barikáda připomene 70 let od konce 2. světové války str. 4 Přehled termínů čištění komunikací str. 10 Na Žižkov bych se vrátil okamžitě, říká fotograf

Více

Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, vlády práva a boje proti korupci

Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, vlády práva a boje proti korupci Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, vlády práva a boje proti korupci uzavřená mezi Občanskou demokratickou stranou zastoupenou předsedou Petrem Nečasem stranou TOP 09 zastoupenou

Více

STRATEGICKÉ CÍLE ROZPOČTOVÉ A DAŇOVÉ POLITIKY ČSSD V LETECH 2010-2014 TOPOLÁNKOVY A KALOUSKOVY REFORMY POŠKODILY EKONOMIKU A ZRYCHLILY ZADLUŽOVÁNÍ

STRATEGICKÉ CÍLE ROZPOČTOVÉ A DAŇOVÉ POLITIKY ČSSD V LETECH 2010-2014 TOPOLÁNKOVY A KALOUSKOVY REFORMY POŠKODILY EKONOMIKU A ZRYCHLILY ZADLUŽOVÁNÍ STRATEGICKÉ CÍLE ROZPOČTOVÉ A DAŇOVÉ POLITIKY ČSSD V LETECH 2010-2014 - Fiskální konsolidace vlád ČSSD byla v letech 2003-2007 úspěšná - Snižování tempa zadlužování až k 2,6% HDP v roce 2006 a 0,7% HDP

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6 2014 2018

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6 2014 2018 PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6 2014 2018 Vážení přátelé, dovoluji si vám předložit programové prohlášení Rady městské části Praha 6, které bude sloužit jednotlivým členům koalice jako

Více

Strategický plán rozvoje MĚSTA DĚČÍN II

Strategický plán rozvoje MĚSTA DĚČÍN II Strategický plán rozvoje MĚSTA DĚČÍN II schváleno Zastupitelstvem Města Děčín usnesením č. ZM 04 20 05 06 ze dne 21. 10. 2004 Aktualizace k 28. 7. 2011 schváleno Zastupitelstvem Statutárního města Děčín

Více