Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území města Ostravy za rok 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území města Ostravy za rok 2014"

Transkript

1 Policie České republiky Městské ředitelství policie Ostrava 30. dubna Ostrava Č.j.: KRPT /ČJ KR Ostrava 31. března 2015 Počet listů: 57 Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území města Ostravy za rok 2014 plk. Mgr. René Dočekal ředitel MŘP Ostrava

2 OBSAH 1. Úvodní slovo Územní rozložení kriminality, teritoriální rozdíly Kriminalita podle druhů Obecná kriminalita Majetková kriminalita Násilná kriminalita Mravnostní kriminalita Ostatní kriminalita Hospodářská kriminalita Zbývající kriminalita Pachatelé a oběti trestné činnosti Pachatelé Recidivisté Děti (mládež) Cizinci Oběti trestné činnosti Přestupky Pátrání po osobách a věcech Pátrání po osobách Pátrání po věcech Sebevražedná jednání (suicidium) Domácí násilí Statistické výstupy Výhledy týmu domácího násilí pro rok Bezpečnost silničního provozu Oblast veřejného pořádku Prevence Ostatní okolnosti Kriminogenní faktory Bezpečnostní rizika Extrémismus Divácké násilí Personální stavy Zajišťování výnosů Závěr... 57

3 1. Úvodní slovo Následující text Vám pomůže přiblížit bezpečnostní situaci v okresu Ostrava. Tedy nejenom ve statutárním městě, ale i v dalších dvou městech Šenov a Klimkovice a 13 obcích Josefovice, Václavovice, Olbramice, Janovice, Zbyslavice, Velká Polom, Čavisov, Dolní Lhota, Horní Lhota, Vřesina, Václavovice, Vratimov a Horní Datyně. Na tomto území působí Městské ředitelství Policie České republiky v Ostravě. Bezpečnostní situace je pojem, který v sobě zahrnuje nejen kriminalitu, ale také situaci v bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a veřejný pořádek. Bezpečnostní situace je zde dlouhodobě ovlivňována dopady způsobenými konverzí těžkého průmyslu. Útlum těžby černého uhlí, hutního a těžkého strojírenského průmyslu s sebou přinesl mimo pozitivní jev, jakým je zlepšení životní prostředí, bohužel i jev negativní. Tím je nezaměstnanost a na ni se nabalující tzv. sociální kriminalita. Kriminalita provází lidstvo celou jeho historií. Není tedy možné si myslet, že kriminalitu je možné zcela eliminovat. Určitě je však třeba řešit situaci, kdy se pro určitou část obyvatel tohoto regionu stalo páchání trestné činnosti s cílem dosáhnout zisku spočívajícím v majetkovém prospěchu zcela legitimním prostředkem. Potírání kriminality je jedním z hlavních úkolů Policie České republiky. Je však nutno vzít v potaz skutečnost, že policie nemůže vést boj s kriminalitou osamoceně. Takový boj je předem prohraný. Zde je potřeba vzájemná spolupráce mezi všemi subjekty, které mohou k úspěšnému řešení přispět. Jsem velice rád, že tato spolupráce zde má dlouhodobou tradici. Nelze nezmínit spolupráci se samosprávou, složkami Integrovaného záchranného systému, orgány státní správy, justicí, právnickými a fyzickými osobami. Ti všichni si zaslouží úctu a poděkování. V závěru mi dovolte vyslovit své osobní přesvědčení, že snahou ostravských policistů je to, aby se obyvatelé našeho regionu cítili dobře, tedy i bezpečně. Ne vše se nám vždy podaří tak, jak bychom si přáli. Snažím se však se svým týmem o to, aby naše práce byla vnímána jako služba a příslušníci policie byli hrdi na to, že slouží právě v Ostravě. Naším hlavním cílem je páchání trestné činnosti předcházet. Zcela jistě platí, že je dobře, pokud se nám podaří zjistit pachatele trestného činu, mnohem lepší však je, pokud ke spáchání trestného činu vůbec nedojde. 3

4 2. Územní rozložení kriminality, teritoriální rozdíly V roce 2014 bylo na území celé České republiky spácháno trestných činů. Nejvíce zatíženým územím je, jako ostatně každý rok, hlavní město Praha, na druhém místě pak Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje. Městské ředitelství policie Ostrava evidovalo v roce 2014 celkem trestných činů, což je více než mnohá krajská ředitelství. V porovnání s ostatními městskými (v Praze obvodními) ředitelstvími je Městské ředitelství v Ostravě čtvrtým nejzatíženějším útvarem v republice, navíc s největším počtem objasněných trestných činů. Z již uvedených trestných činů se podařilo objasnit 5.445, což je 35,98 %. 4

5 Území Městského ředitelství policie Ostrava je rozděleno mezi deset obvodních oddělení a dvě policejní stanice, které tvoří nedílnou součást svých mateřských obvodních oddělení. Největší podíl nápadu 1) trestné činnosti v roce 2014, 12,81 %, spadal, stejně jako v obdobích předcházejících, do příslušnosti obvodního oddělení Mariánské Hory (oproti roku 2013 však evidujeme pokles o 475 tr. činů, což představuje pokles o 19,7 %) a obvodního oddělení Zábřeh, který se podílí na celkové kriminalitě na území městského ředitelství Ostrava 12,66 % z celkového počtu zjištěných trestných činů (oproti roku 2013 evidujeme rovněž pokles, a to o 112 tr. činů, což představuje pokles o 5,5 %). Následují obvodní oddělení Hrabůvka, Poruba 1 a dále, jak je uvedeno v tabulce. U jednotlivých obvodních oddělení jsou uvedeny jak počty trestných činů evidovaných na těchto obvodních odděleních a jejich objasněnost, tak podíl trestné činnosti na celkové kriminalitě spáchané v jejich místní působnosti, podíl na objasněnosti, počet policistů i počet obyvatel žijících na daném teritoritu. Tabulka uvádí také počty zjištěných přestupků v působnosti těchto oddělení a index kriminality, který představuje počet trestných činů na obyvatel. Z následujícího grafu by bylo možné dovozovat, že teritorium obvodního oddělení Ostrava střed je nebezpečným územím. To však není pravdou. Počet obyvatel bydlících v této lokalitě je malý, avšak nachází se zde velké množství kulturních, zábavních a restauračních zařízení (Stodolní ulice) a obchodů, proto zde dochází ke srovnatelnému počtu kriminálních jednání, jako u jiných obvodních oddělení. Z tohoto nepoměru vyplývá extrémně vysoký index kriminality, který však není relevantní informací z pohledu bezpečnosti obyvatel. 1) Nápad trestné činnosti je užíván ve významu zjištěná kriminality. 5

6 Pro lepší představu jsou v následujícím grafu uvedeny počty evidovaných a objasněných trestných činů podle jednotlivých obvodních oddělení, při srovnání let 2013 a Z následujících údajů je patrné, kolik z celkového počtu trestných činů evidovaných v roce 2014 na městském ředitelství připadá na jednotlivá obvodní oddělení, kolik trestných činů se na konkrétním teritoriu obvodního oddělení podařilo objasnit a jaký je tedy procentuální podíl objasněných trestných činů na trestných činech evidovaných na daném teritoriu. 6

7 Tak tedy vypadá rozložení kriminality na teritoriu městského ředitelství vyjádřeno v absolutních číslech i v procentuálním podílu. 3. Kriminalita podle druhů V roce 2014 došlo k meziročnímu poklesu zjištěné celkové kriminality o 14,17 %, současně došlo ke snížení počtu objasněných trestných činů o 3,66 %. Celková objasněnost však narostla o 3,92 %, což je v souvislosti s klesajícím počtem trestných činů velice pozitivní ukazatel. Celková zjištěná kriminalita (-2498 ; -14,17 %) 2) Objasněno trestných činů (-207; -3,66 %) Celková objasněnost 3) 35,98 % (+3,92 %) Stíháno osob (-171; -3,21 %) Způsobená hmotná škoda 261, ,- Kč (-232, ; -47,1 %) Policisty zajištěné hodnoty 51, ,- Kč (+22, ; +77,2 %) zdroj: Evidence trestního řízení 2) Údaje v závorkách znamenají změnu oproti roku ) Objasněnost znamená podíl zjištěných a objasněných trestných činů. 7

8 Policie ČR dělí statisticky kriminalitu do tří hlavních oblastí obecná kriminalita, hospodářská kriminalita a zbývající kriminalita. Podíl těchto oblastí na celkové kriminalitě znázorňuje následující graf. U hospodářské a obecné kriminality došlo k poklesu počtu trestných činů, u zbývající došlo k nepatrnému nárůstu. V oblasti obecné kriminality došlo v roce 2014 k poklesu, kdy rozdíl oproti roku 2013 činí skutků, což představuje -16,29 %. Patrný je pokles u majetkové kriminality, stejně jako v oblasti krádeží prostých i krádeží 8

9 vloupáním. Drobný nárůst sledujeme pouze u kapesních krádeží a krádeží v bytech, naopak výrazný pokles evidujeme u krádeží motorových vozidel, krádeží věcí z vozidel a krádeží v jiných objektech. U tzv. zbývající kriminality je možno vidět nepatrný nárůst počtu trestných činů o 36 skutků, především u trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky a opilství. Pokles nápadu evidujeme v roce 2014 také u hospodářské kriminality, a to o 109 skutků, tedy -7,86 %. Největší podíl na tomto poklesu má trestný čin úvěrový podvod Obecná kriminalita Jak je vidět z výše uvedeného grafu, největší podíl na obecné kriminalitě má kriminalita majetková, a to více než 83 %. Jednotlivé druhy kriminality budou popsány v následujících kapitolách Majetková kriminalita Majetková kriminalita tvoří největší podíl z celkové kriminality na území města Ostravy (68,46 %) a dále převážnou většinu obecné kriminality (83,14 %). 9

10 Celkem zjištěno (-2466; -19,23 %) Z toho objasněno (-218; -9,02 %) Objasněnost 21,22 % (+2,38 %) Způsobená hmotná škoda tis. Kč ( tis. Kč) Podíl na celkové kriminalitě: 68,46 %. Nejvýznamnější ukazatele nápadu při rozdělení majetkové kriminality na krádeže prosté, krádeže vloupáním a na ostatní majetkové trestné činy: Krádeže prosté zjištěno (-1510; 17,91 %) Z toho objasněno (-79; -4,87 %) Objasněnost 22,29% (+3,05 %) Způsobená hmotná škoda tis. Kč ( tis. Kč) Podíl na celkové kriminalitě: 45,74 % Krádeže kapesní 818 (+62; +8,20 %) Krádeže jiné na osobách (-196; -15,02 %) Krádeže mot. voz. dvoustopých 243 (-262; -51,88 %) Krádeže věcí z automobilů (-857; -26,43 %) Krádeže jízdních kol 534 (-48; -8,25 %) Krádeže v bytech 173 (+14; +8,81 %) Krádeže vloupáním zjištěno (-871; -27,46 %) Z toho objasněno 476 (-94; -16,49 %) Objasněnost 20,69% (+2,72 %) Způsobená hmotná škoda tis. Kč ( tis. Kč) Podíl na celkové kriminalitě: 15,21 % Vloupání do obchodů 139 (-117; -45,70 %) Vloupání do výkladních skříní 4 (-9; -69,23 %) Vloupání do rest. a hostinců 70 (-67; -48,91 %) Vloupání do bytů 295 (+25; +9,26 %) Vloupání do RD 99 (-69; -41,07 %) Ostatní maj. tr. činnost zjištěno (-85; -6,96 %) Z toho objasněno 179 (-45; -20,09 %) Objasněnost 15,74% (-2,59 %) Způsobená hmotná škoda tis. Kč ( tis. Kč) Podvod 209 (-26; -11,06 %) Zpronevěra 47 (+0; +0,0 %) Poškozování cizí věci 793 (-68; -7,90 %) V oblasti majetkové kriminality došlo v roce 2014 k meziročnímu poklesu trestných činů o 2.466, tedy o 19,23 %, na celkových trestných činů. Podíl majetkové trestné činnosti na celkové kriminalitě je 68,5 %. V roce 2013 činil tento podíl 72,8 %. Nápad kriminality v této oblasti již tradičně ovlivnily především krádeže vloupáním do ostatních objektů a krádeže věcí z automobilů. K významnému 10

11 poklesu došlo u krádeží vloupáním do obchodů a u krádeží věcí z vozidel. Za pozitivní lze také označit, že významně klesl počet odcizených motorových vozidel. Nejvýznamnější ukazatele nápadu majetkové kriminality se nacházejí v úvodním přehledu této kapitoly. Tyto jednoznačně pozitivní činitele, jakými jsou pokles nápadu trestné činnosti na straně jedné, a navýšení podílu objasněnosti na straně druhé, lze přisuzovat několika faktorům. Bezesporu je to kvalitnější prací na úseku represe, ale i prevence pracovníků MŘP Ostrava i dalších složek podílejících se v Ostravě na vnitřní bezpečnosti a veřejném pořádku, zvyšování důvěry občanů v práci bezpečnostních složek, zlepšování kvality a rychlosti odvedené práce Policie ČR při samotném zpracování nápadu trestné činnosti a vypátrání a předání pachatelů k jejich účinnému a rychlému potrestání v rámci celého trestního řízení. K tomu jistě prospělo zvýšení kvality práce služby kriminální policie a vyšetřování (dále SKPV ) jak na úseku odhalování, tak na úseku vyšetřování, neboť při menším nápadu trestné činnosti je možno jednotlivé skutky šetřit důsledněji. Dále je to u SKPV rovněž zrychlování práce při zachování její vysoké kvality na odborných pracovištích a výrazné zkrácení lhůt u znaleckého zkoumání. Pozitivně lze jednoznačně hodnotit rovněž vznik a pracovní náplň oddělení hlídkové služby (dále OHS ) městského ředitelství Ostrava. Nelze opomenout ani fakt, že po otevření náboru nových příslušníků k PČR byly po delší době znatelně personálně posíleny základní útvary v rámci městského ředitelství Ostrava. Každodenní zodpovědný výkon hlídkové služby v terénu, jejímž cílem je zamezit možnostem a příležitostem páchat trestnou činnost, má bezesporu velký preventivní potenciál. Moravskoslezský region, zejména město Ostrava s hustou anonymní sídlištní zástavbou, je místem s takřka ideálním podhoubím pro páchání nejen kriminality majetkové, ale i dalších. Mezi činitele výrazně ovlivňující kriminalitu a vznik dalších sociálně patologických jevů ve společnosti jakými jsou zejména alkohol, drogy a gamblerství patří v Ostravě bezesporu chudoba, vysoká míra nezaměstnanosti, značné množství super a hypermarketů, přítomnost významných dopravních tepen a blízkost státních hranic, struktura obyvatel a míra životní úrovně. Pachatelé majetkové trestné činnosti jsou v drtivé většině drogově popř. jinak závislí, s velkou mírou recidivy. Tímto, pro ně nejjednodušším způsobem, si obstarávají prostředky pro ukojení vlastních potřeb a závislostí, protože v tomto regionu nemohou najít uplatnění, zaměstnání a trvalý příjem. Typickými druhy majetkové trestné činnosti na území městského ředitelství Ostrava jsou krádeže vloupáním do vozidel, krádeže vozidel, krádeže vloupáním do objektů a také do bytů a rodinných domů. Předmětem zájmu při těchto krádežích a vloupáních do obchodů, restaurací a rodinných domů jsou nadále takové věci, samozřejmě kromě financí, které se dají snadno zpeněžit a u kterých je prakticky nemožná, popř. maximálně ztížená individuální identifikace (potraviny, alkohol, cigarety, drogistické zboží a cukrovinky, šperky). U vloupání do vozidel se jedná o autorádia, navigace, odloženou elektroniku a další věci. Pracovníky SKPV je prováděna analýza nápadu trestné činnosti na dané problematice se zaměřením na lokality s největším nárůstem, popř. nápadem majetkové kriminality. Stejným způsobem jsou vyhodnocovány informace a poznatky o pohybu zájmových podezřelých osob a jejich vozidel. Na základě 11

12 takto získaných relevantních informací jsou ze strany policie prováděny cílené policejní akce s cílem zabránit páchání majetkové a jiné trestné činnosti, zadržet pachatele těchto skutků a v neposlední řadě získávat poznatky o výskytu a pohybu kriminálně závadových osob (tzv. KZO) v daných lokalitách a jejich provázanosti na další skutky v kriminálně závadovém prostředí. Výsledkem těchto cílených policejních akcí bývá nejen snížení nápadu trestné činnosti v dané lokalitě, ale i zadržení osob při páchání popsané trestné činnosti a jejich následná realizace. Přestože v porovnání s rokem 2013 došlo ke snížení nápadu majetkové trestné činnosti a objasněnost se nepatrně zvýšila, dokazování majetkové trestné činnosti nadále zůstává velmi obtížné. Toto je způsobeno zejména minimálním kontaktem mezi pachatelem a obětí a rovněž minimem svědků. Z toho jednoznačně vyplývá nutnost velmi dobré práce na místě činu s cílem zajištění co možná největšího množství kvalitních upotřebitelných stop a jejich včasné vyhodnocování. V případě zjištění a zajištění pachatele, často osoby závislé, se vazební stíhání jeví jako jediná možnost, jak těmto pachatelům zabránit v páchání další majetkové trestné činnosti. S ohledem na současnou ekonomickou situaci v České republice, ruku v ruce s největším problémem Moravskoslezského kraje - vysokou nezaměstnaností a minimálními pracovními příležitostmi, nelze v budoucnu očekávat výrazné zlepšení na úseku majetkové kriminality bez jejího důsledného potlačování a prevence, zejména ze strany Policie ČR a Městské policie Ostrava. Majetkovou trestnou činnost lze rozdělit na krádeže prosté, krádeže vloupáním a na ostatní majetkovou trestnou činnost. Podíl takto rozdělených kategorií majetkové kriminality na celkovém objemu zjištěné majetkové kriminality je znázorněn následujícím grafem. 12

13 Prosté krádeže V oblasti majetkové trestné činnosti se v uplynulých letech projevoval negativní trend nárůstu trestné činnosti, a to zejména v kategorii prostých krádeží. Tento neblahý vývoj se v roce 2010 podařilo zvrátit u kapesních krádeží a v dalších třech letech opět snížit. V roce 2014 byl počet trestných činů v kategorii krádeží prostých ještě nižší než v roce 2013 může to být důsledek preventivních akcí v rámci projektu Bezpečnější Ostrava. 13

14 Bohužel stále přetrvává lehkovážné jednání ze strany poškozených osob, často hraničící až s lhostejností ke svému či svěřenému majetku, a to přes neustálé preventivní působení ze strany Policie ČR na občany. Účinnost policejních opatření k zamezení této trestné činnosti je i díky tomuto faktoru malá. Kapesní krádeže evidujeme jak v nákupních centrech, tak i v prostředcích městské hromadné dopravy osob a také na místech, kde je shromážděno více lidí a vznikají tedy vhodné podmínky pro krádež, jako je tomu například v restauracích a barech ulice Stodolní. Jedinou cestou, jak tuto trestnou činnost alespoň regulovat, je soustavná cílená preventivní činnost, přičemž význam má jistě také přítomnost policistů a strážníků Městské policie Ostrava na kritických místech v rizikových časech dle prováděných operativních analýz. Nedílnou součást majetkové trestné činnosti tvoří krádeže věcí z vozidel (tzv. E2). Nápad trestné činnosti na této problematice v roce 2014 oproti roku 2013 výrazně poklesl o 26,43 %, což znamená, že bylo napadeno o 857 vozidel méně oproti loňskému roku. Celková objasněnost naproti tomu vzrostla z 9,04 % na 9,73 % (a to i přesto, že v meziročním srovnání došlo k poklesu počtu objasněných skutků o 61, což činilo meziroční pokles o 20,82 %). Denní nápad E2 na území městského ředitelství se podstatně snížil z 11 na průměrných 6,7 vozidel a v obecné rovině lze konstatovat, že i nadále tento druh majetkové kriminality tvoří v rámci městského ředitelství zhruba jednu čtvrtinu veškerého denního nápadu trestné činnosti. Ačkoliv v roce 2014 došlo k celkovému snížení nápadu této trestné činnosti, zároveň došlo ke zvýšení objasněnosti v návaznosti na nárůst zadržení pachatelů na linii E2. Zásadní skutečností je fakt, že město Ostrava se v současné ekonomické situaci řadí k městům s nejvyšší nezaměstnaností v ČR. Na území města Ostravy se nacházejí lokality se silným zastoupením sociálně slabých občanů a rovněž lokality se značným počtem osob tzv. majoritní společnosti, které tvoří velké panelové komplexy s vysokou anonymitou. V těchto lokalitách dochází ke značné koncentraci osob nemající vztah k majetku druhých, absenci empatie a sociálního cítění se spoluobčany. Rovněž nelze nepřipomenout geografickou polohu města Ostravy, která se nachází v blízkosti hranic s Polskem a Slovenskem - byly zaznamenány skupiny osob dojíždějících z těchto států za účelem páchání trestné činnosti na území města Ostravy. Skutečností však zůstává fakt, že recidivisté se po spáchání takových skutků nadále pohybují na svobodě a nejsou stíháni vazebně, ač je z operativně získaných poznatků jasné a zřejmé, že se jedná o velmi zkušené recidivisty (z operativních zdrojů, jakož i z osobní znalosti a znalosti prostředí je známo, že podíl recidivistů na této trestné činnosti dosahuje více než 80 %, s nejčastějším věkovým rozmezím od 21 do 40 let). Z operativních a informačních zdrojů je rovněž známa skutečnost, že více než 60 % pachatelů této trestné činnosti tvoří osoby závislé na OPL, které potřebují denně větší finanční obnos na nákup drog. Ačkoli jsou na pachatele recidivisty v hojné míře podávány návrhy na vzetí do vazby, vazebně eliminován nakonec bývá pouze zlomek z nich. Objasňování skutků rozhodně nepomáhají ani další faktory: pachatelé znají taktiku a metody práce policie, chovají se konspirativně (např. několikrát za den mění svůj oděv, typ vozidla apod.), nezjištění svědci či také nevhodně umístěné kamerové systémy 14

15 bezpečnostních agentur. A nelze znovu nezmínit lehkovážné jednání ze strany poškozených (např. firemní věci a předměty viditelně položené na sedadlech vozidel, nezajištěná vozidla, pootevřená okna apod.), a to vše i přes všemožné preventivní působení ze strany Policie ČR na občany. Co se týče způsobů provedení vloupání do vozidel, nadále převládá rozbití skleněné výplně některé z částí vozidel, ale i vypáčení zámku dveří. V loňském roce však mimo tyto uvedené způsoby přibylo několik případů vloupání nezjištěným způsobem, ke kterému docházelo nejenom na území města Ostravy, ale také v okolních městech. V těchto případech se opět jedná o parkoviště různých obchodních řetězců, přičemž oznámené případy byly také z menších lokálních parkovišť menších provozoven. Ve všech případech jsou předmětem zájmu pachatelů krádeží vloupáním do vozidel především věci, které se dají obratem zpeněžit - tj. zejména autorádia, navigace a hodnotné kompletní integrované radionavigační systémy, notebooky, tzv. chytré mobilní telefony, tablety, digitální fotoaparáty, volně odložené tašky a kabelky s peněženkami, osobními doklady, platebními kartami a finančním obnosem. Jako nejvhodnější cesta k potlačení nápadu této trestné činnosti se v současné době jeví pravidelné cílené policejní akce na konkrétně vytipované zájmové osoby, se zaměřením na pokrytí jedné nebo dvou vybraných a aktuálně nejvíce zatížených lokalit, které mohou být s ohledem na nasazení policistů vyčleněných na danou problematiku účinné a efektivní, neboť umožní značné pokrytí střežené lokality. Trestná činnost na úseku krádeží vozidel za období roku 2014 tvoří 1,6 % z celkového počtu spáchané majetkové trestné činnosti. Oproti roku 2013 došlo k výraznému poklesu této trestné činnosti a mírnému poklesu její objasněnosti. Při předcházení této trestné činnosti je důraz kladen zejména na kontroly osob nebo kontroly při průjezdu zájmových vozidel. 15

16 Krádeže vloupáním Za nejvýznamnější ukazatele kategorie krádeže vloupáním jsou považovány případy vloupání do bytů a rodinných domků, které jsou občany velmi citlivě vnímány. Obydlí (byty a rodinné domky) jsou nejpostiženějším specifickým objektem vloupání. Významným faktorem jsou rovněž případy vloupání do restaurací a hostinců. Strukturu krádeží vloupáním a podíl jednotlivých druhů napadených objektů znázorňuje graf. Ostatními objekty (podíl 68,14 %) se rozumí zejména sklepy, sklady, kanceláře, šatny, zahradní chatky, altány a podobné, jinak nespecifikované objekty. Trestná činnost na úseku vloupání do ostatních objektů v roce 2014 činí 10,36 % z celkové kriminality, 15,1 % z majetkové trestné činnosti a z celkového nápadu krádeží vloupáním představuje 68,1 %. Oproti roku 2013 došlo k poklesu této trestné činnosti a k mírnému zvýšení počtu objasněných trestných činů, což znamenalo mírný meziroční pokles objasňovanosti o 0,05 %. Výrazný podíl v této oblasti tvoří vloupání do bytů a vloupání do obchodů a restaurací. 16

17 Příčinou je snadnost vniknutí do obchodů s ohledem na jejich zabezpečení. K vniknutí do obchodů, které jsou vesměs chráněny pouze sklem výlohy, není zapotřebí sofistikovaných metod, stačí pouze hrubá síla. Pachatelé této trestné činnosti stále používají k překonání překážky hrubé síly a sériově vyráběné nástroje. Vzhledem k dostupnosti nástrojů dochází k jejich obměňování, a tím ztížení zjištění, že se jedná o sériovou trestnou činnost. Předmět zájmu je jednoznačný - finanční hotovost, alkohol, cukrovinky, cigarety. Věci, které se dají snadno, rychle a bezpečně zpeněžit. Nejvíce dochází k vloupáním do obchodů opět v sídlištní zástavbě a hustě obydlených místech, kde je vysoká dostupnost obchodní obslužnosti (večerky, menší obchody a obchody, kde není noční provoz). Vloupání do restaurací je na tom obdobně anonymní, hustě obydlená sídliště. Předmět zájmu pachatele je snadno dostupný. Zabezpečení objektů je mnohdy velmi špatné. Způsoby provedení jsou shodné, jde především o páčení dveří a oken nebo rozbití skleněných výplní dveří a oken. Předmětem zájmu pachatele jsou finanční prostředky a snadno zpeněžitelné předměty, u kterých je nemožná individuální identifikace (alkohol a cigarety). Pachateli uvedené trestné činnosti, jako ostatně u majetkové trestné činnosti obecně, jsou osoby s bohatou kriminální minulostí a osoby závislé na psychotropních látkách. Pocházejí vesměs z míst, kde k trestnému činu dochází, jsou znalí prostředí a po spáchání skutku mají větší šanci úniku a včasného úkrytu. Trestnou činnost na úseku vloupání do rodinných domů se povedlo v roce 2014 snížit, a to o 69 skutků (-41,07 %). Současně došlo k mírnému nárůstu objasněných případů. Nejvíce se s problémem vloupání do rodinných domů potýkají ty útvary, v jejichž služebním obvodě se z velké části nacházejí příměstské celky převážně s tímto typem zástavby. Jde o OOP Poruba 1, OOP Poruba 2 (pol. stanice Velká Polom), OOP Slezská Ostrava (pol. stanice Radvanice), OOP Vratimov. Způsoby provedení vloupání zůstávají shodné - páčení dveří, oken nebo rozbití skleněné výplně oken. Pachatelé využijí situace, kdy rodinný dům není zcela vhodně nebo v době nápadu dostatečně zabezpečen proti vniknutí. Stejně, jak tomu bylo v minulých obdobích, i v současné době jsou předmětem zájmu pachatelů, a to nejen u krádeží vloupáním do rodinných domů a bytů, ale i jiných objektů, takové věci, u kterých je snížena možnost 17

18 individuální identifikace. U vloupání do rodinných domů a bytů se především jedná o šperky, finanční hotovost, cenné papíry, platební karty, doklady a někdy i drobná elektronika (mobilní telefony, notebooky). I zde často dochází k recidivě. Tito recidivisté používají, po odpykání svých předešlých trestů, následně při páchání další trestné činnosti tzv. stejný rukopis, tj. stejné způsoby provedení. Prokazování jejich protiprávního jednání je však složitější, protože jsou z minulosti důkladně obeznámeni s taktikou, metodami a postupy Policie ČR při vyšetřování jejich trestné činnosti a získávání důkazů vůči nim. K mírnému nárůstu nápadu došlo v roce 2014 také u vloupání do bytů, Tato trestná činnost měla za období roku 2014 na území městského ředitelství oproti jiným problematikám zvyšující se tendenci (+30 deliktů). Rovněž však objasněnost na této problematice oproti roku 2013 vzrostla o 20 %. Za sledované období bylo realizováno několik sérií případů, zejména vloupáním do přízemních bytů přes otevřené okno. Byl také zaznamenán zvyšující se nápad případů vloupání do bytů přes uzavřené, avšak neuzamčené vstupní dveře, kdy pachatel speciálně upravenou špachtli s čtvercovým výřezem zasune pod štítek zámku vstupních dveří a dveře si otevře. Jedná se rychlý a nehlučný způsob vloupání, který se začíná mezi pachateli rozšiřovat. Největší nápad trestné činnosti byl zaznamenán v lokalitách služebních obvodů OOP Poruba 1, OOP Poruba 2, OOP Zábřeh, OOP Hrabůvka, OOP Přívoz, OOP Slezská Ostrava, OOP Mariánské Hory. Za období roku 2014 byly v rámci městského ředitelství zaznamenány čtyři případy napadení trezorů. Ve třech případech došlo přímo k odcizení zabudovaných, tedy ukotvených trezorů a v jednom případě se pachatel pokusil odcizit celý zabudovaný trezor, kdy při tomto byl zadržen na místě. Napadené trezory se nacházely ve třech případech v prodejně potravin a v jednom případě se jednalo o trezor firemní. Dva případy byly objasněny, kdy v jednom případě se jednalo o skupinu pachatelů, kteří již byli v minulosti šetřeni policií v souvislosti s pácháním jiné, méně kvalifikované majetkové trestné činnosti, ve druhém případě byl pachatel zadržen přímo na místě činu. Jednalo se o recidivistu, který se v minulosti této trestné činnosti již opakovaně dopouštěl Ostatní majetková trestná činnost V roce 2014 bylo spácháno celkem ostatních majetkových trestných činů, z nichž 179 bylo objasněno. Objasněnost v této oblasti činí 15,7 %. Nejvýznamnější ukazatele nápadu předmětné oblasti byly uvedeny v přehledu kapitoly o majetkové trestné činnosti. Nepatrný nárůst ve zmíněné kategorii byl zaznamenán u trestných činů zatajení věci Násilná kriminalita Celkem zjištěno 847 (-129; -13,22 %) Z toho objasněno 519 (-20; -13,21 %) Objasněnost 61,28 % (+0,01 %) Způsobená hmotná škoda tis. Kč ( tis. Kč) Podíl na celkové kriminalitě 5,6 % 18

19 Nejvýznamnější ukazatele nápadu násilné kriminality: Vraždy 3 (+1; +50,0 %) Loupeže 159 (-68; -29,96 %) Úmyslné ublížení na zdraví 320 (-36; -10,11 %) Nebezpečné vyhrožování 60 (-11; -15,49 %) Vydírání 83 (+9; 12,16 %) Násilí proti úřední osobě policistovi 52 (+19; +57,6 %) Neoprávněný zásah do práva domu, bytu.. 6 (-2; -25,0 %) Týrání osoby žijící ve společném obydlí 21 (+12; 133,33 %) Nebezpečné pronásledování 25 (+8; 47,6 %) 19

20 U této problematiky lze konstatovat, že v roce 2014 se nápad snížil o 129 skutků, tedy o 13,2 %. 9. oddělení obecné kriminality, které se touto problematikou zabývá přednostně, se však podílí také na objasňování závažných trestných činů, jako jsou vraždy či ublížení na zdraví s následkem smrti. V roce 2014 byly na území města Ostravy spáchány 3 vraždy a všechny byly objasněny. Ve dvou případech se jedná o vraždu ve stadiu pokusu a v jednom případě o vraždu dokonanou. U vražd spáchaných v roce 2014 nebyly zjištěny žádné znepokojivé souvislosti. Počet vražd v roce 2014 ve srovnání s rokem 2013 vzrostl o jednu. Vývoj v letech znázorňuje graf. U trestného činu ublížení na zdraví lze uvést, že trend těchto případů je stále klesající. Bylo šetřeno 320 případů, což je nejméně za posledních 11 let. Objasnit se podařilo 195, což činí 60,94 % objasněných činů. Bylo šetřeno 33 závažnějších skutků, které byly kvalifikovány a vyšetřovány jako ublížení na zdraví s úmyslem způsobit těžkou újmu na zdraví. Jednalo se zejména o napadení mezi muži, kdy pachatel způsobil poškozenému bodné poranění nebo zranění způsobil údery a kopy do oblasti hlavy. Ve čtyřech případech byla pachatelem žena. Osm případů se dosud nepodařilo objasnit. Na úseku ublížení na zdraví s následkem smrti byly v roce 2014 vyšetřovány 2 případy. Oba byly předány na Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje a jsou dosud vyšetřovány. Trend nápadu této trestné činnosti znázorňuje následující graf. 20

Statutární město Ostrava magistrát PLÁN. prevence kriminality statutárního města Ostravy na léta 2012 2014 1/31

Statutární město Ostrava magistrát PLÁN. prevence kriminality statutárního města Ostravy na léta 2012 2014 1/31 PLÁN prevence kriminality statutárního města Ostravy na léta 2012 2014 1/31 Úvod Prevence kriminality je definována jako ofenzivní strategie boje s trestnou činností. Představuje soubor nejrůznějších aktivit

Více

BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA ZLÍNSKÉHO KRAJE

BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA ZLÍNSKÉHO KRAJE BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA ZLÍNSKÉHO KRAJE ROK 2013 Zpracoval: únor 2014 Odbor Kanceláře hejtmana, Oddělení neziskového sektoru Mgr. Petr Horyanský, krajský koordinátor prevence kriminality BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA

Více

Stíny - zprávy Policie ČR a Městské policie Chomutov za rok 2008

Stíny - zprávy Policie ČR a Městské policie Chomutov za rok 2008 Stíny - zprávy Policie ČR a Městské policie Chomutov za rok 2008 Jak název této kapitoly napovídá, jde o bilanci odvrácené tváře života města. O udržování pořádku, ochranu zákonnosti, majetku i bezpečnosti

Více

MĚSTO PŘÍBRAM Městský program prevence kriminality na rok 2012 Příbram leden 2012 Zpracoval: JUDr. Milan Fára a kolektiv

MĚSTO PŘÍBRAM Městský program prevence kriminality na rok 2012 Příbram leden 2012 Zpracoval: JUDr. Milan Fára a kolektiv MĚSTO PŘÍBRAM Městský program prevence kriminality na rok 2012 Příbram leden 2012 Zpracoval: JUDr. Milan Fára a kolektiv 1 Obsah: 1. Úvod 2. Aktuální bezpečnostní analýza 3. Projekty prevence kriminality

Více

PLÁN PREVENCE KRIMINALITY

PLÁN PREVENCE KRIMINALITY MĚSTO STRAKONICE PLÁN PREVENCE KRIMINALITY 2014-2018 Poděkování Poděkování všem, kteří se aktivně podíleli na vytvoření PLÁNU PREVENCE KRIMINALITY 1 Obsah 1 ÚVOD... 3 2 BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA... 5 2.1 PROTIPRÁVNÍ

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ

STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ PROTIDROGOVÝ PLÁN MĚSTA PLZNĚ 2013-2015 OBSAH Úvod... 1 1 Charakteristika města - vybrané sociálně - demografické údaje... 3 1.1 Základní údaje o městě... 3 1.2 Obyvatelstvo... 5

Více

Zpráva. k bezpečnostní situaci na území městské části Praha 7 za rok 2014. Zpráva k bezpečnostní situaci na území městské části Praha 7 za rok 2014

Zpráva. k bezpečnostní situaci na území městské části Praha 7 za rok 2014. Zpráva k bezpečnostní situaci na území městské části Praha 7 za rok 2014 Zpráva k bezpečnostní situaci na území městské části Praha 7 za rok 2014 Zpráva k bezpečnostní situaci na území městské části Praha 7 za rok 2014 Z podkladů Policie ČR - Obvodní ředitelství Praha I a Městské

Více

PLÁN PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. na období 2012 až 2016

PLÁN PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. na období 2012 až 2016 PLÁN PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA na období 2012 až 2016 0 Zpracovatelský tým: PhDr. Leona Kupčíková (Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.) Mgr. Lucie Hanková (Město Krásná Lípa) Hana Volfová (Kostka

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY U S N E S E N Í

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY U S N E S E N Í VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY U S N E S E N Í VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 14. května 2008 č. 542 k problematice objasňování krádeží motorových vozidel v České republice Vláda I. bere na vědomí zprávu o problematice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2012 Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor sociálních věcí Zpracovala: Ing. Pavlína Kučerová krajský protidrogový koordinátor koordinátor

Více

MĚSTO PŘÍBRAM Městský program prevence kriminality na rok 2013 Příbram leden 2013 Zpracoval: JUDr. Milan Fára

MĚSTO PŘÍBRAM Městský program prevence kriminality na rok 2013 Příbram leden 2013 Zpracoval: JUDr. Milan Fára MĚSTO PŘÍBRAM Městský program prevence kriminality na rok 2013 Příbram leden 2013 Zpracoval: JUDr. Milan Fára Obsah: 1. Úvod 2. Aktuální bezpečnostní analýza 3. Projekty prevence kriminality 3.1. Osvětlení

Více

MĚSTO PŘÍBRAM. Městský program prevence kriminality na rok 2010. Zpracoval: JUDr. Milan Fára a kolektiv

MĚSTO PŘÍBRAM. Městský program prevence kriminality na rok 2010. Zpracoval: JUDr. Milan Fára a kolektiv MĚSTO PŘÍBRAM Městský program prevence kriminality na rok 2010 Příbram leden 2010 Zpracoval: JUDr. Milan Fára a kolektiv Obsah: 1. Úvod 2. Aktuální bezpečnostní analýza 3. Projekty prevence kriminality

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE BOJE PROTI OBCHODOVÁNÍ S LIDMI

NÁRODNÍ STRATEGIE BOJE PROTI OBCHODOVÁNÍ S LIDMI ODBOR BEZPEČNOSTNÍ POLITIKY NÁRODNÍ STRATEGIE BOJE PROTI OBCHODOVÁNÍ S LIDMI (PRO OBDOBÍ LET 2008 2011) PRAHA 2008 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 23. ledna 2008 č. 67 k Národní

Více

Předkládá: Mgr. Ludvík K L E M A náměstek ředitele. o činnosti Městské policie hl. m. Prahy. ředitel. Městské policie hl. m. Prahy

Předkládá: Mgr. Ludvík K L E M A náměstek ředitele. o činnosti Městské policie hl. m. Prahy. ředitel. Městské policie hl. m. Prahy Z P R Á V A o činnosti Městské policie hl. m. Prahy za rok 2012 v porovnání s rokem 2011 Předkládá: Mgr. Ludvík K L E M A náměstek ředitele Městské policie hl. m. Prahy Schvaluji: Ing. Eduard Š U S T E

Více

Bezpečnost a prevence kriminality PŘÍRUČKA PRO OBCE

Bezpečnost a prevence kriminality PŘÍRUČKA PRO OBCE Bezpečnost a prevence kriminality PŘÍRUČKA PRO OBCE Příručka pro obce Agentura pro sociální začleňování Bezpečnost a prevence kriminality 2 Příručka pro obce / Bezpečnost a prevence kriminality obsah Agentura

Více

MĚSTO PŘÍBRAM. Městský program prevence kriminality na rok 2011. Zpracoval: JUDr. Milan Fára a kolektiv

MĚSTO PŘÍBRAM. Městský program prevence kriminality na rok 2011. Zpracoval: JUDr. Milan Fára a kolektiv MĚSTO PŘÍBRAM Městský program prevence kriminality na rok 2011 Příbram leden 2011 Zpracoval: JUDr. Milan Fára a kolektiv 1 Obsah: 1. Úvod 2. Aktuální bezpečnostní analýza 3. Projekty prevence kriminality

Více

DROGOVÁ PROBLEMATIKA VE VĚZNICÍCH ČR A NĚKTERÝCH ZAHRANIČNÍCH VĚZNICÍCH

DROGOVÁ PROBLEMATIKA VE VĚZNICÍCH ČR A NĚKTERÝCH ZAHRANIČNÍCH VĚZNICÍCH INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI DROGOVÁ PROBLEMATIKA VE VĚZNICÍCH ČR A NĚKTERÝCH ZAHRANIČNÍCH VĚZNICÍCH PhDr. Alena Marešová, PhDr. Jan Sochůrek a PhDr. Jana Válková Tento text neprošel jazykovou

Více

Organizace složek IZS u zásahu při dopravní nehodě. Renáta Divoká

Organizace složek IZS u zásahu při dopravní nehodě. Renáta Divoká Organizace složek IZS u zásahu při dopravní nehodě Renáta Divoká Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Předkládaná bakalářská práce na téma organizace složek IZS u zásahu při dopravní nehodě pojednává o problematice

Více

Veronika Štepanovská, DiS.

Veronika Štepanovská, DiS. Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně Katedra trestního práva Bakalářská práce Prostituce z hlediska juristického a kriminologického Veronika Štepanovská, DiS. 2007 Čestné prohlášení Prohlašuji,

Více

Šárka Machanová. Trestná činnost mládeže a páchaná na mládeži

Šárka Machanová. Trestná činnost mládeže a páchaná na mládeži Univerzita Palackého v Olomouci Právnická fakulta Šárka Machanová Trestná činnost mládeže a páchaná na mládeži Diplomová práce Olomouc 2011 Prohlašuji, že jsem svou diplomovou práci na téma Trestná činnost

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky Studijní program: Sociální práce Studijní obor: Penitenciární péče Kód oboru: 7502R023 Název bakalářské

Více

Týnecké listy. Vážení spoluobčané, 5,- Kč

Týnecké listy. Vážení spoluobčané, 5,- Kč Týnecké listy 5,- Kč Vážení spoluobčané, noviny města Týnec nad Sázavou, vydává Městský úřad, www.mestotynec.cz duben 2007, ročník XVII, číslo 2 v dnešním vydání Vám přinášíme přehled rozpočtu města pro

Více

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky hlavního města Prahy za rok 2012

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky hlavního města Prahy za rok 2012 Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky hlavního města Prahy za rok 2012 Kraj: Praha Výroční zpráva za rok: 2012 Zpracoval /jméno a funkce/: Mgr. Nina Janyšková Odbor zdravotnictví, sociální péče

Více

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ A UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V OLOMOUCI A SOUVISEJÍCÍ SOCIODEMOGRAFICKÉ ÚDAJE

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ A UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V OLOMOUCI A SOUVISEJÍCÍ SOCIODEMOGRAFICKÉ ÚDAJE 2015 ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ A UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V OLOMOUCI A SOUVISEJÍCÍ SOCIODEMOGRAFICKÉ ÚDAJE OBSAH I. ÚVOD KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ A VAZBA NA POTŘEBY AKTÉRŮ... 4 II. VYBRANÉ SOCIODEMOGRAFICKÉ

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava v roce 2013

Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava v roce 2013 Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava v roce 2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA-MĚSTSKÁ POLICIE Nemocniční 11/3328 702 00 Ostrava www.mpostrava.cz info@mpostrava.cz OBSAH 1. Úvod... 3 2. Bezpečnostní situace

Více

TATO PUBLIKACE BYLA PŘIPRAVENA A VYTIŠTĚNA V RÁMCI PROJEKTU VZDĚLÁVÁNÍ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V OBLASTI PREVENCE KRIMINALITY A SOCIÁLNÍHO

TATO PUBLIKACE BYLA PŘIPRAVENA A VYTIŠTĚNA V RÁMCI PROJEKTU VZDĚLÁVÁNÍ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V OBLASTI PREVENCE KRIMINALITY A SOCIÁLNÍHO TATO PUBLIKACE BYLA PŘIPRAVENA A VYTIŠTĚNA V RÁMCI PROJEKTU VZDĚLÁVÁNÍ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V OBLASTI PREVENCE KRIMINALITY A SOCIÁLNÍHO ZAČLENĚNÍ MLÁDEŽE. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM

Více

VÝZKUM PRVOVĚZNĚNÝCH ŽEN

VÝZKUM PRVOVĚZNĚNÝCH ŽEN INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI VÝZKUM PRVOVĚZNĚNÝCH ŽEN Sonda do problematiky žen v ČR v posledních cca 10 letech poprvé trestně stíhaných a poprvé vězněných Autoři: PhDr. Alena Marešová

Více

SOCIÁLNĚ DEMOGRAFICK Á

SOCIÁLNĚ DEMOGRAFICK Á SOCIÁLNĚ DEMOGRAFICK Á ANALÝZA MĚSTSK É ČÁSTI PRAHA 10 Zpracoval: Centrum pro komunitní práci střední Čechy Na Václavce 46 150 00 Praha 5 OBSAH 1. Cíl sociálně dem ografické analýzy... 4 2. Správní a územ

Více

PROGRAM PREVENCE KRIMINALITY NA ROK 2013 PRO MĚSTO LIBEREC

PROGRAM PREVENCE KRIMINALITY NA ROK 2013 PRO MĚSTO LIBEREC PROGRAM PREVENCE KRIMINALITY NA ROK 2013 PRO MĚSTO LIBEREC Zpracoval: Předkládá: Bc. Lukáš Poruba Mgr. Ladislav Krajčík Počet stran bez příloh: Spolupracující instituce: Ministerstvo vnitra Liberecký kraj

Více

7 Sociální politika obce

7 Sociální politika obce ZÁKLADNÍ PRINCIPY FUNGOVÁNÍ SOCIÁLNÍ OBCE A JEJÍCH POLITIKA ORGÁNŮ OBCE Sociální politika obce PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D. Ing. Iva Červinková Mgr. Irena Sonntagová Domy, silnice, chodníky, vodovody,

Více