Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území města Ostravy za rok 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území města Ostravy za rok 2014"

Transkript

1 Policie České republiky Městské ředitelství policie Ostrava 30. dubna Ostrava Č.j.: KRPT /ČJ KR Ostrava 31. března 2015 Počet listů: 57 Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území města Ostravy za rok 2014 plk. Mgr. René Dočekal ředitel MŘP Ostrava

2 OBSAH 1. Úvodní slovo Územní rozložení kriminality, teritoriální rozdíly Kriminalita podle druhů Obecná kriminalita Majetková kriminalita Násilná kriminalita Mravnostní kriminalita Ostatní kriminalita Hospodářská kriminalita Zbývající kriminalita Pachatelé a oběti trestné činnosti Pachatelé Recidivisté Děti (mládež) Cizinci Oběti trestné činnosti Přestupky Pátrání po osobách a věcech Pátrání po osobách Pátrání po věcech Sebevražedná jednání (suicidium) Domácí násilí Statistické výstupy Výhledy týmu domácího násilí pro rok Bezpečnost silničního provozu Oblast veřejného pořádku Prevence Ostatní okolnosti Kriminogenní faktory Bezpečnostní rizika Extrémismus Divácké násilí Personální stavy Zajišťování výnosů Závěr... 57

3 1. Úvodní slovo Následující text Vám pomůže přiblížit bezpečnostní situaci v okresu Ostrava. Tedy nejenom ve statutárním městě, ale i v dalších dvou městech Šenov a Klimkovice a 13 obcích Josefovice, Václavovice, Olbramice, Janovice, Zbyslavice, Velká Polom, Čavisov, Dolní Lhota, Horní Lhota, Vřesina, Václavovice, Vratimov a Horní Datyně. Na tomto území působí Městské ředitelství Policie České republiky v Ostravě. Bezpečnostní situace je pojem, který v sobě zahrnuje nejen kriminalitu, ale také situaci v bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a veřejný pořádek. Bezpečnostní situace je zde dlouhodobě ovlivňována dopady způsobenými konverzí těžkého průmyslu. Útlum těžby černého uhlí, hutního a těžkého strojírenského průmyslu s sebou přinesl mimo pozitivní jev, jakým je zlepšení životní prostředí, bohužel i jev negativní. Tím je nezaměstnanost a na ni se nabalující tzv. sociální kriminalita. Kriminalita provází lidstvo celou jeho historií. Není tedy možné si myslet, že kriminalitu je možné zcela eliminovat. Určitě je však třeba řešit situaci, kdy se pro určitou část obyvatel tohoto regionu stalo páchání trestné činnosti s cílem dosáhnout zisku spočívajícím v majetkovém prospěchu zcela legitimním prostředkem. Potírání kriminality je jedním z hlavních úkolů Policie České republiky. Je však nutno vzít v potaz skutečnost, že policie nemůže vést boj s kriminalitou osamoceně. Takový boj je předem prohraný. Zde je potřeba vzájemná spolupráce mezi všemi subjekty, které mohou k úspěšnému řešení přispět. Jsem velice rád, že tato spolupráce zde má dlouhodobou tradici. Nelze nezmínit spolupráci se samosprávou, složkami Integrovaného záchranného systému, orgány státní správy, justicí, právnickými a fyzickými osobami. Ti všichni si zaslouží úctu a poděkování. V závěru mi dovolte vyslovit své osobní přesvědčení, že snahou ostravských policistů je to, aby se obyvatelé našeho regionu cítili dobře, tedy i bezpečně. Ne vše se nám vždy podaří tak, jak bychom si přáli. Snažím se však se svým týmem o to, aby naše práce byla vnímána jako služba a příslušníci policie byli hrdi na to, že slouží právě v Ostravě. Naším hlavním cílem je páchání trestné činnosti předcházet. Zcela jistě platí, že je dobře, pokud se nám podaří zjistit pachatele trestného činu, mnohem lepší však je, pokud ke spáchání trestného činu vůbec nedojde. 3

4 2. Územní rozložení kriminality, teritoriální rozdíly V roce 2014 bylo na území celé České republiky spácháno trestných činů. Nejvíce zatíženým územím je, jako ostatně každý rok, hlavní město Praha, na druhém místě pak Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje. Městské ředitelství policie Ostrava evidovalo v roce 2014 celkem trestných činů, což je více než mnohá krajská ředitelství. V porovnání s ostatními městskými (v Praze obvodními) ředitelstvími je Městské ředitelství v Ostravě čtvrtým nejzatíženějším útvarem v republice, navíc s největším počtem objasněných trestných činů. Z již uvedených trestných činů se podařilo objasnit 5.445, což je 35,98 %. 4

5 Území Městského ředitelství policie Ostrava je rozděleno mezi deset obvodních oddělení a dvě policejní stanice, které tvoří nedílnou součást svých mateřských obvodních oddělení. Největší podíl nápadu 1) trestné činnosti v roce 2014, 12,81 %, spadal, stejně jako v obdobích předcházejících, do příslušnosti obvodního oddělení Mariánské Hory (oproti roku 2013 však evidujeme pokles o 475 tr. činů, což představuje pokles o 19,7 %) a obvodního oddělení Zábřeh, který se podílí na celkové kriminalitě na území městského ředitelství Ostrava 12,66 % z celkového počtu zjištěných trestných činů (oproti roku 2013 evidujeme rovněž pokles, a to o 112 tr. činů, což představuje pokles o 5,5 %). Následují obvodní oddělení Hrabůvka, Poruba 1 a dále, jak je uvedeno v tabulce. U jednotlivých obvodních oddělení jsou uvedeny jak počty trestných činů evidovaných na těchto obvodních odděleních a jejich objasněnost, tak podíl trestné činnosti na celkové kriminalitě spáchané v jejich místní působnosti, podíl na objasněnosti, počet policistů i počet obyvatel žijících na daném teritoritu. Tabulka uvádí také počty zjištěných přestupků v působnosti těchto oddělení a index kriminality, který představuje počet trestných činů na obyvatel. Z následujícího grafu by bylo možné dovozovat, že teritorium obvodního oddělení Ostrava střed je nebezpečným územím. To však není pravdou. Počet obyvatel bydlících v této lokalitě je malý, avšak nachází se zde velké množství kulturních, zábavních a restauračních zařízení (Stodolní ulice) a obchodů, proto zde dochází ke srovnatelnému počtu kriminálních jednání, jako u jiných obvodních oddělení. Z tohoto nepoměru vyplývá extrémně vysoký index kriminality, který však není relevantní informací z pohledu bezpečnosti obyvatel. 1) Nápad trestné činnosti je užíván ve významu zjištěná kriminality. 5

6 Pro lepší představu jsou v následujícím grafu uvedeny počty evidovaných a objasněných trestných činů podle jednotlivých obvodních oddělení, při srovnání let 2013 a Z následujících údajů je patrné, kolik z celkového počtu trestných činů evidovaných v roce 2014 na městském ředitelství připadá na jednotlivá obvodní oddělení, kolik trestných činů se na konkrétním teritoriu obvodního oddělení podařilo objasnit a jaký je tedy procentuální podíl objasněných trestných činů na trestných činech evidovaných na daném teritoriu. 6

7 Tak tedy vypadá rozložení kriminality na teritoriu městského ředitelství vyjádřeno v absolutních číslech i v procentuálním podílu. 3. Kriminalita podle druhů V roce 2014 došlo k meziročnímu poklesu zjištěné celkové kriminality o 14,17 %, současně došlo ke snížení počtu objasněných trestných činů o 3,66 %. Celková objasněnost však narostla o 3,92 %, což je v souvislosti s klesajícím počtem trestných činů velice pozitivní ukazatel. Celková zjištěná kriminalita (-2498 ; -14,17 %) 2) Objasněno trestných činů (-207; -3,66 %) Celková objasněnost 3) 35,98 % (+3,92 %) Stíháno osob (-171; -3,21 %) Způsobená hmotná škoda 261, ,- Kč (-232, ; -47,1 %) Policisty zajištěné hodnoty 51, ,- Kč (+22, ; +77,2 %) zdroj: Evidence trestního řízení 2) Údaje v závorkách znamenají změnu oproti roku ) Objasněnost znamená podíl zjištěných a objasněných trestných činů. 7

8 Policie ČR dělí statisticky kriminalitu do tří hlavních oblastí obecná kriminalita, hospodářská kriminalita a zbývající kriminalita. Podíl těchto oblastí na celkové kriminalitě znázorňuje následující graf. U hospodářské a obecné kriminality došlo k poklesu počtu trestných činů, u zbývající došlo k nepatrnému nárůstu. V oblasti obecné kriminality došlo v roce 2014 k poklesu, kdy rozdíl oproti roku 2013 činí skutků, což představuje -16,29 %. Patrný je pokles u majetkové kriminality, stejně jako v oblasti krádeží prostých i krádeží 8

9 vloupáním. Drobný nárůst sledujeme pouze u kapesních krádeží a krádeží v bytech, naopak výrazný pokles evidujeme u krádeží motorových vozidel, krádeží věcí z vozidel a krádeží v jiných objektech. U tzv. zbývající kriminality je možno vidět nepatrný nárůst počtu trestných činů o 36 skutků, především u trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky a opilství. Pokles nápadu evidujeme v roce 2014 také u hospodářské kriminality, a to o 109 skutků, tedy -7,86 %. Největší podíl na tomto poklesu má trestný čin úvěrový podvod Obecná kriminalita Jak je vidět z výše uvedeného grafu, největší podíl na obecné kriminalitě má kriminalita majetková, a to více než 83 %. Jednotlivé druhy kriminality budou popsány v následujících kapitolách Majetková kriminalita Majetková kriminalita tvoří největší podíl z celkové kriminality na území města Ostravy (68,46 %) a dále převážnou většinu obecné kriminality (83,14 %). 9

10 Celkem zjištěno (-2466; -19,23 %) Z toho objasněno (-218; -9,02 %) Objasněnost 21,22 % (+2,38 %) Způsobená hmotná škoda tis. Kč ( tis. Kč) Podíl na celkové kriminalitě: 68,46 %. Nejvýznamnější ukazatele nápadu při rozdělení majetkové kriminality na krádeže prosté, krádeže vloupáním a na ostatní majetkové trestné činy: Krádeže prosté zjištěno (-1510; 17,91 %) Z toho objasněno (-79; -4,87 %) Objasněnost 22,29% (+3,05 %) Způsobená hmotná škoda tis. Kč ( tis. Kč) Podíl na celkové kriminalitě: 45,74 % Krádeže kapesní 818 (+62; +8,20 %) Krádeže jiné na osobách (-196; -15,02 %) Krádeže mot. voz. dvoustopých 243 (-262; -51,88 %) Krádeže věcí z automobilů (-857; -26,43 %) Krádeže jízdních kol 534 (-48; -8,25 %) Krádeže v bytech 173 (+14; +8,81 %) Krádeže vloupáním zjištěno (-871; -27,46 %) Z toho objasněno 476 (-94; -16,49 %) Objasněnost 20,69% (+2,72 %) Způsobená hmotná škoda tis. Kč ( tis. Kč) Podíl na celkové kriminalitě: 15,21 % Vloupání do obchodů 139 (-117; -45,70 %) Vloupání do výkladních skříní 4 (-9; -69,23 %) Vloupání do rest. a hostinců 70 (-67; -48,91 %) Vloupání do bytů 295 (+25; +9,26 %) Vloupání do RD 99 (-69; -41,07 %) Ostatní maj. tr. činnost zjištěno (-85; -6,96 %) Z toho objasněno 179 (-45; -20,09 %) Objasněnost 15,74% (-2,59 %) Způsobená hmotná škoda tis. Kč ( tis. Kč) Podvod 209 (-26; -11,06 %) Zpronevěra 47 (+0; +0,0 %) Poškozování cizí věci 793 (-68; -7,90 %) V oblasti majetkové kriminality došlo v roce 2014 k meziročnímu poklesu trestných činů o 2.466, tedy o 19,23 %, na celkových trestných činů. Podíl majetkové trestné činnosti na celkové kriminalitě je 68,5 %. V roce 2013 činil tento podíl 72,8 %. Nápad kriminality v této oblasti již tradičně ovlivnily především krádeže vloupáním do ostatních objektů a krádeže věcí z automobilů. K významnému 10

11 poklesu došlo u krádeží vloupáním do obchodů a u krádeží věcí z vozidel. Za pozitivní lze také označit, že významně klesl počet odcizených motorových vozidel. Nejvýznamnější ukazatele nápadu majetkové kriminality se nacházejí v úvodním přehledu této kapitoly. Tyto jednoznačně pozitivní činitele, jakými jsou pokles nápadu trestné činnosti na straně jedné, a navýšení podílu objasněnosti na straně druhé, lze přisuzovat několika faktorům. Bezesporu je to kvalitnější prací na úseku represe, ale i prevence pracovníků MŘP Ostrava i dalších složek podílejících se v Ostravě na vnitřní bezpečnosti a veřejném pořádku, zvyšování důvěry občanů v práci bezpečnostních složek, zlepšování kvality a rychlosti odvedené práce Policie ČR při samotném zpracování nápadu trestné činnosti a vypátrání a předání pachatelů k jejich účinnému a rychlému potrestání v rámci celého trestního řízení. K tomu jistě prospělo zvýšení kvality práce služby kriminální policie a vyšetřování (dále SKPV ) jak na úseku odhalování, tak na úseku vyšetřování, neboť při menším nápadu trestné činnosti je možno jednotlivé skutky šetřit důsledněji. Dále je to u SKPV rovněž zrychlování práce při zachování její vysoké kvality na odborných pracovištích a výrazné zkrácení lhůt u znaleckého zkoumání. Pozitivně lze jednoznačně hodnotit rovněž vznik a pracovní náplň oddělení hlídkové služby (dále OHS ) městského ředitelství Ostrava. Nelze opomenout ani fakt, že po otevření náboru nových příslušníků k PČR byly po delší době znatelně personálně posíleny základní útvary v rámci městského ředitelství Ostrava. Každodenní zodpovědný výkon hlídkové služby v terénu, jejímž cílem je zamezit možnostem a příležitostem páchat trestnou činnost, má bezesporu velký preventivní potenciál. Moravskoslezský region, zejména město Ostrava s hustou anonymní sídlištní zástavbou, je místem s takřka ideálním podhoubím pro páchání nejen kriminality majetkové, ale i dalších. Mezi činitele výrazně ovlivňující kriminalitu a vznik dalších sociálně patologických jevů ve společnosti jakými jsou zejména alkohol, drogy a gamblerství patří v Ostravě bezesporu chudoba, vysoká míra nezaměstnanosti, značné množství super a hypermarketů, přítomnost významných dopravních tepen a blízkost státních hranic, struktura obyvatel a míra životní úrovně. Pachatelé majetkové trestné činnosti jsou v drtivé většině drogově popř. jinak závislí, s velkou mírou recidivy. Tímto, pro ně nejjednodušším způsobem, si obstarávají prostředky pro ukojení vlastních potřeb a závislostí, protože v tomto regionu nemohou najít uplatnění, zaměstnání a trvalý příjem. Typickými druhy majetkové trestné činnosti na území městského ředitelství Ostrava jsou krádeže vloupáním do vozidel, krádeže vozidel, krádeže vloupáním do objektů a také do bytů a rodinných domů. Předmětem zájmu při těchto krádežích a vloupáních do obchodů, restaurací a rodinných domů jsou nadále takové věci, samozřejmě kromě financí, které se dají snadno zpeněžit a u kterých je prakticky nemožná, popř. maximálně ztížená individuální identifikace (potraviny, alkohol, cigarety, drogistické zboží a cukrovinky, šperky). U vloupání do vozidel se jedná o autorádia, navigace, odloženou elektroniku a další věci. Pracovníky SKPV je prováděna analýza nápadu trestné činnosti na dané problematice se zaměřením na lokality s největším nárůstem, popř. nápadem majetkové kriminality. Stejným způsobem jsou vyhodnocovány informace a poznatky o pohybu zájmových podezřelých osob a jejich vozidel. Na základě 11

12 takto získaných relevantních informací jsou ze strany policie prováděny cílené policejní akce s cílem zabránit páchání majetkové a jiné trestné činnosti, zadržet pachatele těchto skutků a v neposlední řadě získávat poznatky o výskytu a pohybu kriminálně závadových osob (tzv. KZO) v daných lokalitách a jejich provázanosti na další skutky v kriminálně závadovém prostředí. Výsledkem těchto cílených policejních akcí bývá nejen snížení nápadu trestné činnosti v dané lokalitě, ale i zadržení osob při páchání popsané trestné činnosti a jejich následná realizace. Přestože v porovnání s rokem 2013 došlo ke snížení nápadu majetkové trestné činnosti a objasněnost se nepatrně zvýšila, dokazování majetkové trestné činnosti nadále zůstává velmi obtížné. Toto je způsobeno zejména minimálním kontaktem mezi pachatelem a obětí a rovněž minimem svědků. Z toho jednoznačně vyplývá nutnost velmi dobré práce na místě činu s cílem zajištění co možná největšího množství kvalitních upotřebitelných stop a jejich včasné vyhodnocování. V případě zjištění a zajištění pachatele, často osoby závislé, se vazební stíhání jeví jako jediná možnost, jak těmto pachatelům zabránit v páchání další majetkové trestné činnosti. S ohledem na současnou ekonomickou situaci v České republice, ruku v ruce s největším problémem Moravskoslezského kraje - vysokou nezaměstnaností a minimálními pracovními příležitostmi, nelze v budoucnu očekávat výrazné zlepšení na úseku majetkové kriminality bez jejího důsledného potlačování a prevence, zejména ze strany Policie ČR a Městské policie Ostrava. Majetkovou trestnou činnost lze rozdělit na krádeže prosté, krádeže vloupáním a na ostatní majetkovou trestnou činnost. Podíl takto rozdělených kategorií majetkové kriminality na celkovém objemu zjištěné majetkové kriminality je znázorněn následujícím grafem. 12

13 Prosté krádeže V oblasti majetkové trestné činnosti se v uplynulých letech projevoval negativní trend nárůstu trestné činnosti, a to zejména v kategorii prostých krádeží. Tento neblahý vývoj se v roce 2010 podařilo zvrátit u kapesních krádeží a v dalších třech letech opět snížit. V roce 2014 byl počet trestných činů v kategorii krádeží prostých ještě nižší než v roce 2013 může to být důsledek preventivních akcí v rámci projektu Bezpečnější Ostrava. 13

14 Bohužel stále přetrvává lehkovážné jednání ze strany poškozených osob, často hraničící až s lhostejností ke svému či svěřenému majetku, a to přes neustálé preventivní působení ze strany Policie ČR na občany. Účinnost policejních opatření k zamezení této trestné činnosti je i díky tomuto faktoru malá. Kapesní krádeže evidujeme jak v nákupních centrech, tak i v prostředcích městské hromadné dopravy osob a také na místech, kde je shromážděno více lidí a vznikají tedy vhodné podmínky pro krádež, jako je tomu například v restauracích a barech ulice Stodolní. Jedinou cestou, jak tuto trestnou činnost alespoň regulovat, je soustavná cílená preventivní činnost, přičemž význam má jistě také přítomnost policistů a strážníků Městské policie Ostrava na kritických místech v rizikových časech dle prováděných operativních analýz. Nedílnou součást majetkové trestné činnosti tvoří krádeže věcí z vozidel (tzv. E2). Nápad trestné činnosti na této problematice v roce 2014 oproti roku 2013 výrazně poklesl o 26,43 %, což znamená, že bylo napadeno o 857 vozidel méně oproti loňskému roku. Celková objasněnost naproti tomu vzrostla z 9,04 % na 9,73 % (a to i přesto, že v meziročním srovnání došlo k poklesu počtu objasněných skutků o 61, což činilo meziroční pokles o 20,82 %). Denní nápad E2 na území městského ředitelství se podstatně snížil z 11 na průměrných 6,7 vozidel a v obecné rovině lze konstatovat, že i nadále tento druh majetkové kriminality tvoří v rámci městského ředitelství zhruba jednu čtvrtinu veškerého denního nápadu trestné činnosti. Ačkoliv v roce 2014 došlo k celkovému snížení nápadu této trestné činnosti, zároveň došlo ke zvýšení objasněnosti v návaznosti na nárůst zadržení pachatelů na linii E2. Zásadní skutečností je fakt, že město Ostrava se v současné ekonomické situaci řadí k městům s nejvyšší nezaměstnaností v ČR. Na území města Ostravy se nacházejí lokality se silným zastoupením sociálně slabých občanů a rovněž lokality se značným počtem osob tzv. majoritní společnosti, které tvoří velké panelové komplexy s vysokou anonymitou. V těchto lokalitách dochází ke značné koncentraci osob nemající vztah k majetku druhých, absenci empatie a sociálního cítění se spoluobčany. Rovněž nelze nepřipomenout geografickou polohu města Ostravy, která se nachází v blízkosti hranic s Polskem a Slovenskem - byly zaznamenány skupiny osob dojíždějících z těchto států za účelem páchání trestné činnosti na území města Ostravy. Skutečností však zůstává fakt, že recidivisté se po spáchání takových skutků nadále pohybují na svobodě a nejsou stíháni vazebně, ač je z operativně získaných poznatků jasné a zřejmé, že se jedná o velmi zkušené recidivisty (z operativních zdrojů, jakož i z osobní znalosti a znalosti prostředí je známo, že podíl recidivistů na této trestné činnosti dosahuje více než 80 %, s nejčastějším věkovým rozmezím od 21 do 40 let). Z operativních a informačních zdrojů je rovněž známa skutečnost, že více než 60 % pachatelů této trestné činnosti tvoří osoby závislé na OPL, které potřebují denně větší finanční obnos na nákup drog. Ačkoli jsou na pachatele recidivisty v hojné míře podávány návrhy na vzetí do vazby, vazebně eliminován nakonec bývá pouze zlomek z nich. Objasňování skutků rozhodně nepomáhají ani další faktory: pachatelé znají taktiku a metody práce policie, chovají se konspirativně (např. několikrát za den mění svůj oděv, typ vozidla apod.), nezjištění svědci či také nevhodně umístěné kamerové systémy 14

15 bezpečnostních agentur. A nelze znovu nezmínit lehkovážné jednání ze strany poškozených (např. firemní věci a předměty viditelně položené na sedadlech vozidel, nezajištěná vozidla, pootevřená okna apod.), a to vše i přes všemožné preventivní působení ze strany Policie ČR na občany. Co se týče způsobů provedení vloupání do vozidel, nadále převládá rozbití skleněné výplně některé z částí vozidel, ale i vypáčení zámku dveří. V loňském roce však mimo tyto uvedené způsoby přibylo několik případů vloupání nezjištěným způsobem, ke kterému docházelo nejenom na území města Ostravy, ale také v okolních městech. V těchto případech se opět jedná o parkoviště různých obchodních řetězců, přičemž oznámené případy byly také z menších lokálních parkovišť menších provozoven. Ve všech případech jsou předmětem zájmu pachatelů krádeží vloupáním do vozidel především věci, které se dají obratem zpeněžit - tj. zejména autorádia, navigace a hodnotné kompletní integrované radionavigační systémy, notebooky, tzv. chytré mobilní telefony, tablety, digitální fotoaparáty, volně odložené tašky a kabelky s peněženkami, osobními doklady, platebními kartami a finančním obnosem. Jako nejvhodnější cesta k potlačení nápadu této trestné činnosti se v současné době jeví pravidelné cílené policejní akce na konkrétně vytipované zájmové osoby, se zaměřením na pokrytí jedné nebo dvou vybraných a aktuálně nejvíce zatížených lokalit, které mohou být s ohledem na nasazení policistů vyčleněných na danou problematiku účinné a efektivní, neboť umožní značné pokrytí střežené lokality. Trestná činnost na úseku krádeží vozidel za období roku 2014 tvoří 1,6 % z celkového počtu spáchané majetkové trestné činnosti. Oproti roku 2013 došlo k výraznému poklesu této trestné činnosti a mírnému poklesu její objasněnosti. Při předcházení této trestné činnosti je důraz kladen zejména na kontroly osob nebo kontroly při průjezdu zájmových vozidel. 15

16 Krádeže vloupáním Za nejvýznamnější ukazatele kategorie krádeže vloupáním jsou považovány případy vloupání do bytů a rodinných domků, které jsou občany velmi citlivě vnímány. Obydlí (byty a rodinné domky) jsou nejpostiženějším specifickým objektem vloupání. Významným faktorem jsou rovněž případy vloupání do restaurací a hostinců. Strukturu krádeží vloupáním a podíl jednotlivých druhů napadených objektů znázorňuje graf. Ostatními objekty (podíl 68,14 %) se rozumí zejména sklepy, sklady, kanceláře, šatny, zahradní chatky, altány a podobné, jinak nespecifikované objekty. Trestná činnost na úseku vloupání do ostatních objektů v roce 2014 činí 10,36 % z celkové kriminality, 15,1 % z majetkové trestné činnosti a z celkového nápadu krádeží vloupáním představuje 68,1 %. Oproti roku 2013 došlo k poklesu této trestné činnosti a k mírnému zvýšení počtu objasněných trestných činů, což znamenalo mírný meziroční pokles objasňovanosti o 0,05 %. Výrazný podíl v této oblasti tvoří vloupání do bytů a vloupání do obchodů a restaurací. 16

17 Příčinou je snadnost vniknutí do obchodů s ohledem na jejich zabezpečení. K vniknutí do obchodů, které jsou vesměs chráněny pouze sklem výlohy, není zapotřebí sofistikovaných metod, stačí pouze hrubá síla. Pachatelé této trestné činnosti stále používají k překonání překážky hrubé síly a sériově vyráběné nástroje. Vzhledem k dostupnosti nástrojů dochází k jejich obměňování, a tím ztížení zjištění, že se jedná o sériovou trestnou činnost. Předmět zájmu je jednoznačný - finanční hotovost, alkohol, cukrovinky, cigarety. Věci, které se dají snadno, rychle a bezpečně zpeněžit. Nejvíce dochází k vloupáním do obchodů opět v sídlištní zástavbě a hustě obydlených místech, kde je vysoká dostupnost obchodní obslužnosti (večerky, menší obchody a obchody, kde není noční provoz). Vloupání do restaurací je na tom obdobně anonymní, hustě obydlená sídliště. Předmět zájmu pachatele je snadno dostupný. Zabezpečení objektů je mnohdy velmi špatné. Způsoby provedení jsou shodné, jde především o páčení dveří a oken nebo rozbití skleněných výplní dveří a oken. Předmětem zájmu pachatele jsou finanční prostředky a snadno zpeněžitelné předměty, u kterých je nemožná individuální identifikace (alkohol a cigarety). Pachateli uvedené trestné činnosti, jako ostatně u majetkové trestné činnosti obecně, jsou osoby s bohatou kriminální minulostí a osoby závislé na psychotropních látkách. Pocházejí vesměs z míst, kde k trestnému činu dochází, jsou znalí prostředí a po spáchání skutku mají větší šanci úniku a včasného úkrytu. Trestnou činnost na úseku vloupání do rodinných domů se povedlo v roce 2014 snížit, a to o 69 skutků (-41,07 %). Současně došlo k mírnému nárůstu objasněných případů. Nejvíce se s problémem vloupání do rodinných domů potýkají ty útvary, v jejichž služebním obvodě se z velké části nacházejí příměstské celky převážně s tímto typem zástavby. Jde o OOP Poruba 1, OOP Poruba 2 (pol. stanice Velká Polom), OOP Slezská Ostrava (pol. stanice Radvanice), OOP Vratimov. Způsoby provedení vloupání zůstávají shodné - páčení dveří, oken nebo rozbití skleněné výplně oken. Pachatelé využijí situace, kdy rodinný dům není zcela vhodně nebo v době nápadu dostatečně zabezpečen proti vniknutí. Stejně, jak tomu bylo v minulých obdobích, i v současné době jsou předmětem zájmu pachatelů, a to nejen u krádeží vloupáním do rodinných domů a bytů, ale i jiných objektů, takové věci, u kterých je snížena možnost 17

18 individuální identifikace. U vloupání do rodinných domů a bytů se především jedná o šperky, finanční hotovost, cenné papíry, platební karty, doklady a někdy i drobná elektronika (mobilní telefony, notebooky). I zde často dochází k recidivě. Tito recidivisté používají, po odpykání svých předešlých trestů, následně při páchání další trestné činnosti tzv. stejný rukopis, tj. stejné způsoby provedení. Prokazování jejich protiprávního jednání je však složitější, protože jsou z minulosti důkladně obeznámeni s taktikou, metodami a postupy Policie ČR při vyšetřování jejich trestné činnosti a získávání důkazů vůči nim. K mírnému nárůstu nápadu došlo v roce 2014 také u vloupání do bytů, Tato trestná činnost měla za období roku 2014 na území městského ředitelství oproti jiným problematikám zvyšující se tendenci (+30 deliktů). Rovněž však objasněnost na této problematice oproti roku 2013 vzrostla o 20 %. Za sledované období bylo realizováno několik sérií případů, zejména vloupáním do přízemních bytů přes otevřené okno. Byl také zaznamenán zvyšující se nápad případů vloupání do bytů přes uzavřené, avšak neuzamčené vstupní dveře, kdy pachatel speciálně upravenou špachtli s čtvercovým výřezem zasune pod štítek zámku vstupních dveří a dveře si otevře. Jedná se rychlý a nehlučný způsob vloupání, který se začíná mezi pachateli rozšiřovat. Největší nápad trestné činnosti byl zaznamenán v lokalitách služebních obvodů OOP Poruba 1, OOP Poruba 2, OOP Zábřeh, OOP Hrabůvka, OOP Přívoz, OOP Slezská Ostrava, OOP Mariánské Hory. Za období roku 2014 byly v rámci městského ředitelství zaznamenány čtyři případy napadení trezorů. Ve třech případech došlo přímo k odcizení zabudovaných, tedy ukotvených trezorů a v jednom případě se pachatel pokusil odcizit celý zabudovaný trezor, kdy při tomto byl zadržen na místě. Napadené trezory se nacházely ve třech případech v prodejně potravin a v jednom případě se jednalo o trezor firemní. Dva případy byly objasněny, kdy v jednom případě se jednalo o skupinu pachatelů, kteří již byli v minulosti šetřeni policií v souvislosti s pácháním jiné, méně kvalifikované majetkové trestné činnosti, ve druhém případě byl pachatel zadržen přímo na místě činu. Jednalo se o recidivistu, který se v minulosti této trestné činnosti již opakovaně dopouštěl Ostatní majetková trestná činnost V roce 2014 bylo spácháno celkem ostatních majetkových trestných činů, z nichž 179 bylo objasněno. Objasněnost v této oblasti činí 15,7 %. Nejvýznamnější ukazatele nápadu předmětné oblasti byly uvedeny v přehledu kapitoly o majetkové trestné činnosti. Nepatrný nárůst ve zmíněné kategorii byl zaznamenán u trestných činů zatajení věci Násilná kriminalita Celkem zjištěno 847 (-129; -13,22 %) Z toho objasněno 519 (-20; -13,21 %) Objasněnost 61,28 % (+0,01 %) Způsobená hmotná škoda tis. Kč ( tis. Kč) Podíl na celkové kriminalitě 5,6 % 18

19 Nejvýznamnější ukazatele nápadu násilné kriminality: Vraždy 3 (+1; +50,0 %) Loupeže 159 (-68; -29,96 %) Úmyslné ublížení na zdraví 320 (-36; -10,11 %) Nebezpečné vyhrožování 60 (-11; -15,49 %) Vydírání 83 (+9; 12,16 %) Násilí proti úřední osobě policistovi 52 (+19; +57,6 %) Neoprávněný zásah do práva domu, bytu.. 6 (-2; -25,0 %) Týrání osoby žijící ve společném obydlí 21 (+12; 133,33 %) Nebezpečné pronásledování 25 (+8; 47,6 %) 19

20 U této problematiky lze konstatovat, že v roce 2014 se nápad snížil o 129 skutků, tedy o 13,2 %. 9. oddělení obecné kriminality, které se touto problematikou zabývá přednostně, se však podílí také na objasňování závažných trestných činů, jako jsou vraždy či ublížení na zdraví s následkem smrti. V roce 2014 byly na území města Ostravy spáchány 3 vraždy a všechny byly objasněny. Ve dvou případech se jedná o vraždu ve stadiu pokusu a v jednom případě o vraždu dokonanou. U vražd spáchaných v roce 2014 nebyly zjištěny žádné znepokojivé souvislosti. Počet vražd v roce 2014 ve srovnání s rokem 2013 vzrostl o jednu. Vývoj v letech znázorňuje graf. U trestného činu ublížení na zdraví lze uvést, že trend těchto případů je stále klesající. Bylo šetřeno 320 případů, což je nejméně za posledních 11 let. Objasnit se podařilo 195, což činí 60,94 % objasněných činů. Bylo šetřeno 33 závažnějších skutků, které byly kvalifikovány a vyšetřovány jako ublížení na zdraví s úmyslem způsobit těžkou újmu na zdraví. Jednalo se zejména o napadení mezi muži, kdy pachatel způsobil poškozenému bodné poranění nebo zranění způsobil údery a kopy do oblasti hlavy. Ve čtyřech případech byla pachatelem žena. Osm případů se dosud nepodařilo objasnit. Na úseku ublížení na zdraví s následkem smrti byly v roce 2014 vyšetřovány 2 případy. Oba byly předány na Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje a jsou dosud vyšetřovány. Trend nápadu této trestné činnosti znázorňuje následující graf. 20

ZPRÁVA O BEZPEČNOTNÍ SITUACI

ZPRÁVA O BEZPEČNOTNÍ SITUACI POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE územní odbor Nový Jičín obvodní oddělení Policie ČR Nový Jičín Č.j.KRPT-26326 /ČJ-2014-070414 Nový Jičín 31. ledna 2014 Výtisk

Více

P o l i c i e Č e s k é r e p u b l i k y O k r e s n í ř e d i t e l s t v í P a r t y z á n s k á 9, B r u n t á l 7 9 2 0 1 B R U N T Á L

P o l i c i e Č e s k é r e p u b l i k y O k r e s n í ř e d i t e l s t v í P a r t y z á n s k á 9, B r u n t á l 7 9 2 0 1 B R U N T Á L P o l i c i e Č e s k é r e p u b l i k y O k r e s n í ř e d i t e l s t v í P a r t y z á n s k á 9, B r u n t á l 7 9 2 0 1 B R U N T Á L Bezpečnostní analýza OOP ČR Krnov ( k 30.11.2006) 1. Úvod Stejně

Více

Aktuální analýza kriminality na území Moravskoslezského kraje a prevence kriminality jako nedílná součást policejní práce

Aktuální analýza kriminality na území Moravskoslezského kraje a prevence kriminality jako nedílná součást policejní práce Aktuální analýza kriminality na území a prevence kriminality jako nedílná součást policejní práce OSTRAVA 3. října 2012 Městské ředitelství Ostrava Moravskoslezského kraje Územní odbory Bruntál, Frýdek-Místek,

Více

Informace o bezpečnostní situaci v teritoriu města Příbram ke dni

Informace o bezpečnostní situaci v teritoriu města Příbram ke dni KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE Územní odbor Příbram Obvodní oddělení Příbram Informace o bezpečnostní situaci v teritoriu města Příbram ke dni 30.9.2015 Příbram 20.10.2015 Přehled z oficiálních

Více

Informace o bezpečnostní situaci v teritoriu města Příbram ke dni

Informace o bezpečnostní situaci v teritoriu města Příbram ke dni KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE Územní odbor Příbram Obvodní oddělení Příbram Informace o bezpečnostní situaci v teritoriu města Příbram ke dni 31.10.2015 Žežická 498 261 23 Příbram V -

Více

Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje. Kriminalita v roce 2012

Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje. Kriminalita v roce 2012 Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje Kriminalita v roce 212 Obsah Základní přehled o kriminalitě. Informace ke speciální pořádkové jednotce. Podrobněji k drogové kriminalitě. 2 Bilanční tisková

Více

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Územní odbor Mělník. Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014.

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Územní odbor Mělník. Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014. KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE Územní odbor Mělník Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014 Počet listů: 5 Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku

Více

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje Vývoj a stav kriminality v MS kraji kpt. Ing. Roman Filo Moravskoslezský kraj základní přehled Počet obyvatel 1 215 098 (2015) Rozloha 5 427 km 2 (6,9%

Více

BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA AKTUALIZACE DAT ZA ROK 2012

BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA AKTUALIZACE DAT ZA ROK 2012 BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA AKTUALIZACE DAT ZA ROK 2012 PROGRAM PREVENCE KRIMINALITY PARDUBICKÉHO KRAJE 2013 1 I. Statistické výstupy ke kriminalitě od Policie ČR A. Úroveň kraje (VÚSC) Celková kriminalita Tabulka

Více

Z p r á v a. o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území OOP ČR Moravský Beroun za rok 2015 ve srovnání s rokem 2014

Z p r á v a. o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území OOP ČR Moravský Beroun za rok 2015 ve srovnání s rokem 2014 KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE OLOMOUCKÉHO KRAJE územní odbor Olomouc obvodní oddělení Moravský Beroun Č.j.: Moravský Beroun 2. února 2016 Počet listů: 7 Z p r á v a o situaci v oblasti veřejného pořádku

Více

BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA r k Programu prevence kriminality Jablonce nad Nisou na rok 2015

BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA r k Programu prevence kriminality Jablonce nad Nisou na rok 2015 BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA r. 2014 k Programu prevence kriminality Jablonce nad Nisou na 2015 Zpracoval Ing. Jiří Vaníček, vedoucí oddělení krizového řízení, s využitím podkladových materiálů PČR, městské policie,

Více

Č.j.: KRPA /ČJ KR Praha 08. června 2016

Č.j.: KRPA /ČJ KR Praha 08. června 2016 OBVODNÍ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PRAHA II ředitel Č.j.: KRPA 120231-3/ČJ-2016-0012KR Praha 08. června 2016 Počet listů: 5 E-mail Městská část Praha 5 k rukám starosty MUDr. Radky KLÍMY P r a h a 5 ZPRÁVA O

Více

Analýza kriminality Královéhradeckého kraje

Analýza kriminality Královéhradeckého kraje Krajský úřad Královéhradeckého kraje Odbor sociálních věcí Analýza kriminality Královéhradeckého kraje Příloha č. 3 ke Koncepci prevence kriminality Královéhradeckého kraje Obsah Analýza kriminality...

Více

Koncepce prevence kriminality a sociálně patologických jevů Plzeňského kraje na léta 2009 2011

Koncepce prevence kriminality a sociálně patologických jevů Plzeňského kraje na léta 2009 2011 Koncepce prevence kriminality a sociálně patologických jevů Plzeňského kraje na léta 2009 2011 Autoři: Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Centrum aplikované antropologie

Více

Vyhodnocení bezpečnostní situace v kraji Vysočina za 1. pololetí r. 2009

Vyhodnocení bezpečnostní situace v kraji Vysočina za 1. pololetí r. 2009 Vyhodnocení bezpečnostní situace v kraji Vysočina za 1. pololetí r. 2009 plk. Mgr. Josef Bačkovský Přehled o zjištěné trestné činnosti za 1. pololetí roku 2009 v kraji Vysočina ve srovnání s 1. pololetím

Více

Z p r á v a. o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území OOP ČR Moravský Beroun za rok 2014 ve srovnání s rokem 2013

Z p r á v a. o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území OOP ČR Moravský Beroun za rok 2014 ve srovnání s rokem 2013 KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE OLOMOUCKÉHO KRAJE územní odbor Olomouc obvodní oddělení Moravský Beroun Č.j.: Moravský Beroun 13. února 2015 Počet listů: 7 Z p r á v a o situaci v oblasti veřejného pořádku

Více

Zpráva o činnosti inspekce ministra vnitra a o trestné činnosti příslušníků Policie České republiky za rok 2007

Zpráva o činnosti inspekce ministra vnitra a o trestné činnosti příslušníků Policie České republiky za rok 2007 Zpráva o činnosti inspekce ministra vnitra a o trestné činnosti příslušníků Policie České republiky za rok 2007 Inspekce ministra vnitra je jedním z orgánů činných v trestním řízení v postavení policejního

Více

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje Vývoj a stav kriminality v kraji za leden-září 2015 kpt. Ing. Roman Filo Moravskoslezský kraj základní přehled Počet obyvatel 1 218 732 (2014) Rozloha

Více

Policie České republiky obvodní oddělení ul. Bezručova č. 475/102, K R A V A Ř E

Policie České republiky obvodní oddělení ul. Bezručova č. 475/102, K R A V A Ř E Policie České republiky obvodní oddělení ul. Bezručova č. 475/102, 747 21 K R A V A Ř E Kravaře 26. února 2010 Obec Kobeřice rada obce Předložení zprávy o stavu veřejného pořádku I. Ú V O D 1. Nové územní

Více

Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území města Ostravy za rok 2011

Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území města Ostravy za rok 2011 Policie České republiky Městské ředitelství Ostrava 30. dubna 24 729 21 Ostrava Č.j.: KRPT-69934/Čj-2012-0707KR Ostrava 16. března 2012 Počet listů: Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní

Více

Č.j.KRPC- 3298/ČJ Čimelice 8.ledna 2010

Č.j.KRPC- 3298/ČJ Čimelice 8.ledna 2010 Policie České republiky Krajské ředitelství Jihočeského kraje Obvodní oddělení Čimelice Č.j.KRPC- 3298/ČJ-2010-020513 Čimelice 8.ledna 2010 Počet listů: 4 Dle rozdělovníku Zpráva o činnosti a bezpečnostní

Více

Inspekce ministra vnitra

Inspekce ministra vnitra Zpráva o činnosti Inspekce ministra vnitra a trestné činnosti policistů Policie České republiky za rok 2006 Ministerstvo vnitra je resort, do jehož působnosti patří i boj s trestnou činností policistů,

Více

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje kriminalita v roce 2013 Zdroj: ESSK Způsobená škoda - 1 356 000 tis. Kč Zdroj: ETŘ 2 Zdroj: ESSK MŘP Ostrava 17 630 Zdroj: ESSK ÚO Karviná 9 010 3 Neznázorňuje

Více

Program prevence kriminality Kraje Vysočina. na rok 2014

Program prevence kriminality Kraje Vysočina. na rok 2014 BRK-01-2014-13P, př. 2 Počet listů: 8 KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor sekretariátu hejtmana Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Program prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2014 Obsah 1.

Více

ZK-05-2008-18, př. 1 Počet stran: 56. Bezpečnostní analýza kraje Vysočina

ZK-05-2008-18, př. 1 Počet stran: 56. Bezpečnostní analýza kraje Vysočina ZK-05-2008-18, př. 1 Počet stran: 56 Bezpečnostní analýza kraje Vysočina 1 Obsah I. Úvod II. Legislativa a vymezení základních pojmů III. Doporučení k prevenci kriminality v kraji IV. Bezpečnostní analýza

Více

Bezpečnostní zpráva o nápadu trestné činnosti a stavu veřejného pořádku ve služebním obvodě OOP Šumperk za období od do

Bezpečnostní zpráva o nápadu trestné činnosti a stavu veřejného pořádku ve služebním obvodě OOP Šumperk za období od do KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE OLOMOUCKÉHO KRAJE Územní odbor Šumperk Obvodní oddělení Č. j. KRPM-18903-1/ČJ-2016-140914 Šumperk 10. února 2016 Počet listů: 6 Výtisk č. 1 Bezpečnostní zpráva o nápadu trestné

Více

Z p r á v a. I n s p e k c e P o l i c i e České republiky. o t r e s t n é činnosti policistů. z a r o k P o l i c i e České republiky

Z p r á v a. I n s p e k c e P o l i c i e České republiky. o t r e s t n é činnosti policistů. z a r o k P o l i c i e České republiky MINISTERSTVO VNITRA I N S P E K C E P O L I C I E Č E S K É R E P U B L I K Y Poštovní schránka 21/IN, 170 34 PRAHA 7 www.mvcr.cz e-mail:imv01@mvcr.cz tel:974 839 718 fax:974 839 722 Z p r á v a o činnosti

Více

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje TISKOVÁ KONFERENCE VYHODNOCENÍ ROKU 2011

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje TISKOVÁ KONFERENCE VYHODNOCENÍ ROKU 2011 Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje TISKOVÁ KONFERENCE VYHODNOCENÍ ROKU 2011 Hradec Králové 30. 1. 2012 Dámy a pánové, vážení hosté, začátkem každého roku Vám již tradičně předkládáme informace

Více

Zpráva o činnosti Inspekce ministra vnitra za rok 2008

Zpráva o činnosti Inspekce ministra vnitra za rok 2008 Zpráva o činnosti Inspekce ministra vnitra za rok 2008 Inspekce ministra vnitra plnila v roce 2008 své úkoly vyplývající z působnosti a pravomoci svěřených ji platnými právními předpisy: - zákon č. 283/1991

Více

Program prevence kriminality Kraje Vysočina. na rok 2015

Program prevence kriminality Kraje Vysočina. na rok 2015 BRK-02-2015-10,př. 2 Počet stran: 7 KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor sekretariátu hejtmana Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Program prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2015 Obsah 1.

Více

Z p r á v a. I n s p e k c e m i n i s t r a v n i t r a. z a r o k

Z p r á v a. I n s p e k c e m i n i s t r a v n i t r a. z a r o k MINISTERSTVO VNITRA ČR Inspekce ministra vnitra Poštovní schránka 21/IN, 170 34 PRAHA 7 www.mvcr.cz e-mail: imv@mvcr.cz tel: 974 840 601 fax: 974 840 015 Z p r á v a o činnosti I n s p e k c e m i n i

Více

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje Seminář BEZPEČNÁ LOKALITA OSTRAVA 16. června 214 Význam analýzy kriminality Policie ČR již od r. 1974 sleduje stav a vývoj trestné činnosti, a to na

Více

Číselník systému MU II pro výběr druhu trestné činnosti

Číselník systému MU II pro výběr druhu trestné činnosti A NÁSILNÁ TRESTNÁ ČINNOST A.01 vražda 140,142 A.02 loupež 173 A.03 vydírání 175 A.04 nedovolené přerušení těhotenství 159,160,161,162 A.05 výtržnictví 358 A.06 nebezpečné vyhrožování 353 A.07 rvačka 158

Více

1 Statistika kriminality

1 Statistika kriminality POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PLZEŇSKÉHO KRAJE kancelář ředitele krajského ředitelství preventivně informační oddělení 1 Statistika kriminality Za dvanáct měsíců loňského roku evidují

Více

PŘIPRAVENNOST PČR K ČINNOSTI V IZS. Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

PŘIPRAVENNOST PČR K ČINNOSTI V IZS. Krajské ředitelství policie kraje Vysočina 25. února 2015 PŘIPRAVENNOST PČR K ČINNOSTI V IZS 2 Cvičení IZS v r. 2014 Datum konání Předmět cvičení Místo cvičení 20. 5. 2014 Požár výškové budovy Počet nasazených policistů Havlíčkův Brod 20 4. 6.

Více

Prezentace na jednání zastupitelstva. vypracoval: plk. JUDr. Miroslav Dvořák ředitel OŘ

Prezentace na jednání zastupitelstva. vypracoval: plk. JUDr. Miroslav Dvořák ředitel OŘ Okresníředitelstv editelstvíliberec Prezentace na jednání zastupitelstva. vypracoval: plk. JUDr. Miroslav Dvořák ředitel OŘ Program příspěvku Trestná činnost za rok 26 a vývojové trendy kriminality Projekt

Více

6. Soudnictví, kriminalita

6. Soudnictví, kriminalita 6. Soudnictví, kriminalita Nepominutelnou oblastí s genderově citlivými rozdíly je soudnictví. A to jak u obětí, tak pachatelů zjištěných trestných činů, včetně uvězněných. Speciální problematikou jsou

Více

Při hodnocení územního odboru jako celku je vycházeno ze statistických výstupů k

Při hodnocení územního odboru jako celku je vycházeno ze statistických výstupů k KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE ÚSTECKÉHO KRAJE Územní odbor Chomutov Příloha č. 2 Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území Územního odboru Chomutov za rok 2013 ve srovnání

Více

Základní údaje o trestné činnosti v roce 2016 Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje Ú z e m n í o d b o r Z n o j m o

Základní údaje o trestné činnosti v roce 2016 Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje Ú z e m n í o d b o r Z n o j m o Základní údaje o trestné činnosti v roce 2016 Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje Ú z e m n í o d b o r Z n o j m o plk. JUDr. Mojmír PAVELKA vedoucí územního odboru Územní odbor Znojmo OOP

Více

STATISTIKY. Data za první pololetí 2013 a 2014 a leden - srpen 2014:

STATISTIKY. Data za první pololetí 2013 a 2014 a leden - srpen 2014: STATISTIKY Od roku 2003 do roku 2012 došlo k výraznému poklesu počtu odcizených dvoustopých motorových (o 57 %), jednostopých motorových (o 37 %) i krádeží věcí z automobilů (o 56 %). Roste však počet

Více

Základní statistické údaje o trestné činnosti v roce 2012

Základní statistické údaje o trestné činnosti v roce 2012 Policejní prezidium 15. 1. 2013 Základní statistické údaje o trestné činnosti v roce 2012 plk. JUDr. Václav Kučera 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Více

Č.j.: KRPA 57092-2/ČJ-2013-0012OR Praha 22. března 2013 ZPRÁVA O BEZPEČNOSTNÍ SITUACI NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 5 V ROCE 2012

Č.j.: KRPA 57092-2/ČJ-2013-0012OR Praha 22. března 2013 ZPRÁVA O BEZPEČNOSTNÍ SITUACI NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 5 V ROCE 2012 OBVODNÍ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PRAHA II ředitel Č.j.: KRPA 57092-2/ČJ-2013-0012OR Praha 22. března 2013 Počet listů: 5 Městská část Praha 5 k rukám zástupce starosty MČ JUDr. Petra LACHNITA P r a h a 5 ZPRÁVA

Více

Bezpečnostní analýza Moravskoslezského kraje. (aktualizace 2015)

Bezpečnostní analýza Moravskoslezského kraje. (aktualizace 2015) Bezpečnostní analýza Moravskoslezského kraje (aktualizace 2015) Obsah Úvod... 3 Vybrané sociodemografické ukazatele Moravskoslezského kraje... 4 Obyvatelstvo... 4 Nezaměstnanost... 5 Další jevy... 5 Institucionální

Více

Zpráva o stavu veřejného pořádku na území OOP Hranice za rok 2014 předložení

Zpráva o stavu veřejného pořádku na území OOP Hranice za rok 2014 předložení Policie České republiky Krajské ředitelství Policie Olomouckého kraje Územní odbor Přerov Obvodní oddělení Hranice Obec Zámrsky Zastupitelstvo obce cestou starosty Arnošta Paly Zámrsky 23 753 01 V Hranicích

Více

Charakteristika kriminologie, předmět, pojem a význam Stav, struktura a dynamika kriminality Vznik kriminologie, historické směry Uveďte jednotlivé

Charakteristika kriminologie, předmět, pojem a význam Stav, struktura a dynamika kriminality Vznik kriminologie, historické směry Uveďte jednotlivé Charakteristika kriminologie, předmět, pojem a význam Stav, struktura a dynamika kriminality Vznik kriminologie, historické směry Uveďte jednotlivé kriminologické školy, jejich charakteristiku Vznik čsl.

Více

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A KRIMINALITY NA DĚTECH A MLÁDEŽI PÁCHANÉ

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A KRIMINALITY NA DĚTECH A MLÁDEŽI PÁCHANÉ Základní škola, Liberec, ul. 5.května 64/49, příspěvková organizace tel: 485 105 631 e-mail: info@zs5kveten.cz SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A

Více

Bezpečnostní analýza podklad Programu prevence kriminality města Mělníka. na rok 2016

Bezpečnostní analýza podklad Programu prevence kriminality města Mělníka. na rok 2016 Bezpečnostní analýza podklad Programu prevence kriminality města Mělníka na rok 2016 Zpracovala: Bc. Irena Podivínská, DiS. manažerka prevence kriminality 01. února 2016 Prevence kriminality z pohledu

Více

Program prevence kriminality Kraje Vysočina. na rok 2016

Program prevence kriminality Kraje Vysočina. na rok 2016 BRK-02-2016-03P, př. 2 Počet stran: 8 KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor sekretariátu hejtmana Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Program prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2016 Obsah 1.

Více

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2012

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2012 Spr. 155/2013-000 KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2012 S cílem zajistit základní údaje o počtech případů Probační a mediační

Více

Kapitola 7.: Kriminalita, bezpečnost, pořádek

Kapitola 7.: Kriminalita, bezpečnost, pořádek Kapitola 7.: Kriminalita, bezpečnost, pořádek Na bezpečnost Chomutovanů dbají dvě složky republiková Policie České republiky a městem provozovaná Městská policie Chomutov. I když se jejich kompetence a

Více

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2011

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2011 Spr. 215/2012-000 KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2011 S cílem zajistit základní údaje o počtech případů Probační a mediační

Více

Č. j. KRPA-106119-1/ČJ-2015-0011KR Praha 17. března 2015

Č. j. KRPA-106119-1/ČJ-2015-0011KR Praha 17. března 2015 O BVODNÍ ŘEDITELSTVÍ P OLICIE PRAHA I Kancelář ředitele Č. j. KRPA-106119-1/ČJ-2015-0011KR Praha 17. března 2015 Počet listů: 10 Přílohy: 3/7 Zpráva o bezpečnostní situaci na území MČ Praha 1 za rok 2014

Více

prezentace Policie ČR, Krajského ředitelství policie Středočeského kraje,

prezentace Policie ČR, Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, prezentace Policie ČR, Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, Město Kolín 2 Založeno před rokem 1261 31077 obyvatel Rozloha 35 km2 Důležitý železniční uzel Průmysl chemický, automobilový, strojírenský,

Více

Analýza trestné činnosti. na území města Vsetín. v letech 2005 až 2007

Analýza trestné činnosti. na území města Vsetín. v letech 2005 až 2007 Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. Analýza trestné činnosti na území města Vsetín v letech 2005 až 2007 Ve Vsetíně dne 15. června 2009 Zpracoval : Bc.Nikolaj Martinák 4ESVS_K 1. ÚVOD 1.1. Charakteristika

Více

BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA ÚSTECKÉHO KRAJE PRO TVORBU STRATEGIE PREVENCE KRIMINALITY NA ÚZEMÍ ÚSTECKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ

BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA ÚSTECKÉHO KRAJE PRO TVORBU STRATEGIE PREVENCE KRIMINALITY NA ÚZEMÍ ÚSTECKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA ÚSTECKÉHO KRAJE PRO TVORBU STRATEGIE PREVENCE KRIMINALITY NA ÚZEMÍ ÚSTECKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2009 2011 Ústí nad Labem 2008 Obsah 1 ÚVOD... 3 2 ANALÝZA KRIMINALITY KRAJE... 4 2.1 Trestná

Více

S t a n o v í m : 1. V čl. 2 odst. 4 se slovo hodnost nahrazuje slovy hodnostní označení.

S t a n o v í m : 1. V čl. 2 odst. 4 se slovo hodnost nahrazuje slovy hodnostní označení. S t a n o v í m : 150 ZÁVAZNÝ POKYN policejního prezidenta ze dne 5. listopadu 2009, kterým se mění závazný pokyn policejního prezidenta č. 30/2009, o plnění úkolů v trestním řízení Čl. I Změna závazného

Více

Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území Obvodního oddělení Olomouc 4 za rok 2014 ve srovnání s rokem 2013

Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území Obvodního oddělení Olomouc 4 za rok 2014 ve srovnání s rokem 2013 POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE OLOMOUCKÉHO KRAJE Územní odbor Olomouc Obvodní oddělení Olomouc 4 Olomouc 18. února 2015 Počet listů : 22 Přílohy: - Obsah: Zpráva o situaci v oblasti

Více

Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku v teritoriu Obvodního oddělení Policie České republiky Trutnov za rok 2016

Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku v teritoriu Obvodního oddělení Policie České republiky Trutnov za rok 2016 POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE ÚZEMNÍ ODBOR OBVODNÍ ODDĚLENÍ 541 11 TRUTNOV Č. j. KRPH - 30570/ČJ- 2016-051017 Trutnov 29. března 2017 Městský úřad Trutnov

Více

Územní odbor Prostějov. plk. Mgr. Pavel NOVÁK vedoucí územního odboru

Územní odbor Prostějov. plk. Mgr. Pavel NOVÁK vedoucí územního odboru 2014 ZPRÁVA O SITUACI V OBLASTI VNITŘNÍ BEZPEČNOSTI A VEŘEJNÉHO POŘÁDKU V PŮSOBNOSTI ÚZEMNÍHO ODBORU PROSTĚJOV KRAJSKÉHO ŘEDITELSTVÍ POLICIE OLOMOUCKÉHO KRAJE Územní odbor Prostějov plk. Mgr. Pavel NOVÁK

Více

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou. Liberecký kraj

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou. Liberecký kraj Město Rychnov u Jablonce nad Nisou Liberecký kraj Plán práce prevence kriminality na období 2013 2015 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní analýza v období 2010 2012 3 2.1. Hlavní problémové oblasti v oblasti

Více

BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA ÚSTECKÉHO KRAJE PRO TVORBU STRATEGIE PREVENCE KRIMINALITY NA ÚZEMÍ ÚSTECKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ

BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA ÚSTECKÉHO KRAJE PRO TVORBU STRATEGIE PREVENCE KRIMINALITY NA ÚZEMÍ ÚSTECKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA ÚSTECKÉHO KRAJE PRO TVORBU STRATEGIE PREVENCE KRIMINALITY NA ÚZEMÍ ÚSTECKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2009 2011 Ústí nad Labem aktualizace 2009 Obsah 1 ÚVOD...3 2 ANALÝZA KRIMINALITY KRAJE...4

Více

Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku v roce 2016 ve srovnání s rokem 2015 za OOP ČR Lipník nad Bečvou.

Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku v roce 2016 ve srovnání s rokem 2015 za OOP ČR Lipník nad Bečvou. KRAJSKÉ ŘEDITELTVÍ POLICIE OLOMOUCKÉHO KRAJE Územní odbor Přerov Obvodní oddělení Lipník nad Bečvou Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku v roce 2016 ve srovnání s rokem 2015

Více

a kriminalita v souvislosti s

a kriminalita v souvislosti s Sekundární drogová kriminalita a kriminalita v souvislosti s hazardním hraním Mgr. Kateřina Grohmannová RVPPK, 29. září 2016 Obsah Trestná činnost pod vlivem návykových látek - ESSK Ekonomicky motivovaná

Více

Kriminalita a její prevence v Moravskoslezském m kraji

Kriminalita a její prevence v Moravskoslezském m kraji Kriminalita a její prevence v Moravskoslezském m kraji 13. 11. 2013 Workshop: Prevence sociálních a bezpečnostních rizik v transformující se společnosti 21. století Moravskoslezský kraj - vybrané statistické

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Teze k diplomové práci Analýza kriminality v Ústeckém kraji v letech 1992 a 2002 Vedoucí diplomové práce: Ing. Josef Zilvar, CSc. Vypracoval:

Více

Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území OOP Hranice za rok 2016 předložení

Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území OOP Hranice za rok 2016 předložení Policie České republiky Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje Územní odbor Přerov Obec Klokočí Zastupitelstvo obce cestou starosty Oldřicha Šnajdárka Klokočí 40 753 61 Hranice 27. ledna 2017 Zpráva

Více

BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA LIBERECKÉHO KRAJE

BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA LIBERECKÉHO KRAJE 015_P01_bezpecnostni_analyza_LK.DOC BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA LIBERECKÉHO KRAJE PRO TVORBU KONCEPCE PREVENCE KRIMINALITY LIBERECKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2009 2011 Liberec 2008 Název projektu: Zadavatel studie:

Více

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY ZA ROK 2014. Základní definice

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY ZA ROK 2014. Základní definice č. j.: Spr 00562/2015-022 KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY ZA ROK 2014 Základní definice Základní statistickou jednotkou v případě tohoto statistického vyhodnocení

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 01 VY 32 INOVACE 0114 0301

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 01 VY 32 INOVACE 0114 0301 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 01 VY 32 INOVACE 0114 0301 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

Pilotní projekt Bezpečná lokalita Bezpečné bydlení se rozjíždí v Brně a ve Zlíně

Pilotní projekt Bezpečná lokalita Bezpečné bydlení se rozjíždí v Brně a ve Zlíně Pilotní projekt Bezpečná lokalita Bezpečné bydlení se rozjíždí v Brně a ve Zlíně Majetková kriminalita stále dosahuje vysokého zastoupení v celkovém stavu a dynamice trestné činnosti na území České republiky.

Více

Obec Zámrsky Zastupitelstvo obce cestou starosty Arnošta Paly Zámrsky Hranice 18. ledna 2016

Obec Zámrsky Zastupitelstvo obce cestou starosty Arnošta Paly Zámrsky Hranice 18. ledna 2016 Policie České republiky Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje Územní odbor Přerov Obvodní oddělení Obec Zámrsky Zastupitelstvo obce cestou starosty Arnošta Paly Zámrsky 23 753 01 Hranice 18. ledna

Více

18. Kriminalita Kriminalita ve městě Pardubice a přilehlých obcích *)

18. Kriminalita Kriminalita ve městě Pardubice a přilehlých obcích *) 18. Kriminalita Celkový počet zjištěných trestných činů v Pardubicích a přilehlých obcích měl v letech 2000 2005 převážně klesající tendenci. Mezi počátečním a koncovým rokem sledovaného období bylo zjištěno

Více

BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA ÚSTECKÉHO KRAJE PRO TVORBU STRATEGIE PREVENCE KRIMINALITY NA ÚZEMÍ ÚSTECKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ

BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA ÚSTECKÉHO KRAJE PRO TVORBU STRATEGIE PREVENCE KRIMINALITY NA ÚZEMÍ ÚSTECKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA ÚSTECKÉHO KRAJE PRO TVORBU STRATEGIE PREVENCE KRIMINALITY NA ÚZEMÍ ÚSTECKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2009 2011 Ústí nad Labem aktualizace 2010 Obsah 1 ÚVOD... 5 2 ANALÝZA KRIMINALITY KRAJE...

Více

Zpráva o bezpečnostní situaci ve služebním obvodu Obvodního oddělení Policie ČR Š t e r n b e r k za rok 2007

Zpráva o bezpečnostní situaci ve služebním obvodu Obvodního oddělení Policie ČR Š t e r n b e r k za rok 2007 POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY Obvodní oddělení 785 01 Š t e r n b e r k 1 Zpráva o bezpečnostní situaci ve služebním obvodu Obvodního oddělení Policie ČR Š t e r n b e r k za rok 2007 Šternberk 12. února 2008

Více

Připravenost PČR k činnosti v IZS. Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

Připravenost PČR k činnosti v IZS. Krajské ředitelství policie kraje Vysočina Připravenost PČR k činnosti v IZS 2 Cvičení IZS v Datum konání Předmět cvičení Místo cvičení Počet nasazených policistů 24. 2. 2015 Požár pokoje v Domově Kopretina Černovice, p.o Černovice, okres Pelhřimov

Více

Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území Obvodního oddělení Olomouc 4 za rok 2015 ve srovnání s rokem 2014

Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území Obvodního oddělení Olomouc 4 za rok 2015 ve srovnání s rokem 2014 POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE OLOMOUCKÉHO KRAJE Územní odbor Olomouc Obvodní oddělení Olomouc 4 Olomouc 12. února 2016 Počet listů : 22 Přílohy: - Obsah: Zpráva o situaci v oblasti

Více

Činnost Krajského ředitelství policie Zlínského kraje v roce 2015

Činnost Krajského ředitelství policie Zlínského kraje v roce 2015 Činnost Krajského ředitelství policie Zlínského kraje v roce 2015 Základní údaje Počet obyvatel 584 750 Počet policistů Počet občan. zam. Počet obyvatel na policistu 473 Počet trestných činů (v r. 2015)

Více

ZPRÁVA O SITUACI V OBLASTI VNITŘNÍ BEZPEČNOSTI A VEŘEJNÉHO POŘÁDKU

ZPRÁVA O SITUACI V OBLASTI VNITŘNÍ BEZPEČNOSTI A VEŘEJNÉHO POŘÁDKU 2015 ZPRÁVA O SITUACI V OBLASTI VNITŘNÍ BEZPEČNOSTI A VEŘEJNÉHO POŘÁDKU Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje územní odbor Prostějov Obsah 1. Úvodní přehled o zjištěné trestné činnosti za rok 2015

Více

Městský program. prevence kriminality pro rok Město Smiřice

Městský program. prevence kriminality pro rok Město Smiřice Městský program prevence kriminality pro rok 2011 Město Smiřice OBSAH 1. Úvod...3 2. Podklady pro zpracování programu...3 2.1 Vyhodnocení průzkumu potřeb...3 2.2 Zpráva o bezpečnostní situaci v teritoriu

Více

Statistika nehodovosti 3. čtvrtletí 2016

Statistika nehodovosti 3. čtvrtletí 2016 Statistika nehodovosti 3. čtvrtletí 2016 Statistiky nehodovosti zahrnují pouze ty dopravní nehody, které vyšetřovala Policie České republiky. Pro srovnání vývoje některých ukazatelů nehodovosti a následků

Více

Národní kongres - Dopravní úrazy června 2016 NOVÉ POJETÍ TRESTNÍHO ŘÍZENÍ U SLUŽBY DOPRAVNÍCH NEHOD

Národní kongres - Dopravní úrazy června 2016 NOVÉ POJETÍ TRESTNÍHO ŘÍZENÍ U SLUŽBY DOPRAVNÍCH NEHOD Národní kongres - Dopravní úrazy 2. 3. června 2016 NOVÉ POJETÍ TRESTNÍHO ŘÍZENÍ U SLUŽBY DOPRAVNÍCH NEHOD Trestné činy v dopravě Trestná činnost v silniční dopravě se vyznačuje některými charakteristickými

Více

Zpráva Policie ČR o bezpečnostní situaci na území města

Zpráva Policie ČR o bezpečnostní situaci na území města Zpráva Policie ČR o bezpečnostní situaci na území města Následující zprávu sestavil ředitel okresního ředitelství Policie ČR plk. Mgr. Jiří Volprecht. Úvodní přehled o zjištěné trestné činnosti za rok

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě

Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě Zpracoval: Bc. Tomáš Žák koordinátor prevence kriminality Dne: 30. 11. 2014 Od poloviny září do 10.listopadu 2014 probíhal sběr

Více

k žádosti o dotaci v rámci Programu prevence kriminality a extremismu v roce Úsvit

k žádosti o dotaci v rámci Programu prevence kriminality a extremismu v roce Úsvit Popis projektu k žádosti o dotaci v rámci Programu prevence kriminality a extremismu v roce 2010 - Úsvit Název projektu: Asistent prevence kriminality Žadatel : Statuární město Děčín Mírové náměstí 1175/5

Více

Předmět: Občanská nauka Ročník: 2. Téma: Člověk a právo. Vypracoval: JUDr. Čančík František Materiál: VY_32_INOVACE_45 Datum: 9.1.

Předmět: Občanská nauka Ročník: 2. Téma: Člověk a právo. Vypracoval: JUDr. Čančík František Materiál: VY_32_INOVACE_45 Datum: 9.1. Anotace: kriminalita páchaná na dětech a mladistvých, kriminalita páchaná mladistvými Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch 65-41-L/01 Gastronomie

Více

Předkládám zprávu o bezpečnostní situaci v územním obvodu OO PČR Olomouc 2 za rok 2014 podle dané osnovy.

Předkládám zprávu o bezpečnostní situaci v územním obvodu OO PČR Olomouc 2 za rok 2014 podle dané osnovy. POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE OLOMOUCKÉHO KRAJE Územní odbor Olomouc Obvodní oddělení Olomouc 2 Olomouc 19. únor 2015 ZPRÁVA O SITUACI V OBLASTI VEŘEJNÉHO POŘÁDKU A VNITŘNÍ BEZPEČNOSTI

Více

Policejní prezidium ČR Úřad vnitřní kontroly. Vyhodnocení obecné kontroly v Policii České republiky za rok 2011

Policejní prezidium ČR Úřad vnitřní kontroly. Vyhodnocení obecné kontroly v Policii České republiky za rok 2011 Policejní prezidium ČR Úřad vnitřní kontroly Vyhodnocení obecné kontroly v Policii České republiky za rok 2011 Praha 23. prosince 2011 Vyhodnocení obecné kontroly v Policii České republiky za rok 2011

Více

Příloha č. 1 k č. j. KRPA-1069-55/ČJ-2010-0000KR Počet listů: 23

Příloha č. 1 k č. j. KRPA-1069-55/ČJ-2010-0000KR Počet listů: 23 Příloha č. 1 k č. j. KRPA-1069-55/ČJ-2010-0000KR Počet listů: 23 KRIMINALITA v hlavním městě Praze za období od 1. 1. do 30. 6. 2010 ve srovnání se stejným obdobím roku 2009 (Statistické údaje za 1. pololetí

Více

Statistické údaje o činnosti obecních policií za rok 2012

Statistické údaje o činnosti obecních policií za rok 2012 Statistické údaje o činnosti obecních policií za rok 2012 Odbor bezpečnostní politiky Ministerstvo vnitra ČR červen 2013 1 Úvod Údaje o činnosti obecních policií za rok 2012 poskytly obce, ve kterých je

Více

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden říjen 2016

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden říjen 2016 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie Praha 7. listopadu Počet stran: 8 INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden říjen Policie

Více

KRIMINALITA NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2014 V KOSTCE. Jana Firstová, plk. JUDr, PhDr., Ph.D.

KRIMINALITA NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2014 V KOSTCE. Jana Firstová, plk. JUDr, PhDr., Ph.D. KRIMINALITA NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2014 V KOSTCE Jana Firstová, plk. JUDr, PhDr., Ph.D. Vývoj celkové kriminality Po společensko-politických změnách roku 1989 došlo k strmému nárůstu kriminality

Více

Pardubický , ,67. Liberecký , Karlovarský , ,27

Pardubický , ,67. Liberecký , Karlovarský , ,27 II. NEHODY V KRAJÍCH Pardubický 3 622-104 -2,79 35-7 -16,67 V této kapitole jsou uvedeny údaje o ách v silničním provozu na území jednotlivých krajů České republiky. Liberecký 3 788-71 -1,84 20-5 -20 Karlovarský

Více

Děti. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů. Dokument mapuje dopravní nehody dětí a jejich následky

Děti. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů. Dokument mapuje dopravní nehody dětí a jejich následky Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Dokument mapuje dopravní nehody dětí a jejich následky 22.8.2013 Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Národní databáze... 3 1.2 Evropská databáze IRTAD...

Více

Policie České republiky. Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje. senioři a kriminalita

Policie České republiky. Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje. senioři a kriminalita Policie České republiky Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje senioři a kriminalita Jihočeský kraj základní údaje rozloha 10 056 km 2 počet obyvatel 630 063 62 obyvatel/km 2 počet obcí 623 délka

Více

Věk: Do 15 let let let let let 60 a více let. Pohlaví: Nejvyšší dosažené vzdělání: Neukončené základní

Věk: Do 15 let let let let let 60 a více let. Pohlaví: Nejvyšší dosažené vzdělání: Neukončené základní Věk: Do 15 let 20 29 let 45-59 let 15 19 let 30-44 let 60 a více let Pohlaví: Muž Žena Nejvyšší dosažené vzdělání: Neukončené základní Základní škola SOU SŠ Vyšší odborná škola VŠ Socioekonomický status

Více

Kriminalita dětí a mládeže Karlovarský kraj Zkušenosti policie se šikanou na školách - Kazuistika

Kriminalita dětí a mládeže Karlovarský kraj Zkušenosti policie se šikanou na školách - Kazuistika Kriminalita dětí a mládeže Karlovarský kraj Zkušenosti policie se šikanou na školách - Kazuistika Trestná činnost dětí a mládeže Karlovarský kraj Věková struktura pachatelů 2. 1. - 13.11. 2012 1.1. 13.

Více

Vyhodnocení dotazníku Prevence kriminality ve městě Zábřeh. Věk respondentů

Vyhodnocení dotazníku Prevence kriminality ve městě Zábřeh. Věk respondentů Vyhodnocení dotazníku Prevence kriminality ve městě Zábřeh Na jaře 2015 probíhalo dotazníkové šetření mezi obyvateli města, jehož cílem bylo zjistit názory obyvatel v oblasti kriminality a prevence kriminality

Více

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Město Letohrad Pardubický kraj Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Schválen dne 6. 6. 2012 usnesením RM č. 163/2012 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní analýza v období 2010 3 2.1.

Více

Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19

Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19 Obsah Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19 KAPITOLA I: Pojem, předmět a úkoly kriminologie... 21 1 Pojem a předmět kriminologie... 21 2 Základní

Více

Kriminalita dětí a mládeže

Kriminalita dětí a mládeže Kriminalita dětí a mládeže Největším lákadlem ke špatným skutkům je naděje na beztrestnost. Cicero Marcus Tullius Kriminalita mládeže zahrnuje jednání osob do věku 18 let. Důsledkem je překročení právních

Více