Školní vzd lávací program

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzd lávací program"

Transkript

1 ŠKODA AUTO a.s., St ední odborné u ilišt strojírenské, odšt pný závod Školní vzd lávací program Pro žáky a další uchaze e, kte í ukon ili povinnou školní docházku Nástroja Kód a obor vzd lání: H/01 Nástroja Stupe vzd lání: st ední vzd lání s výu ním listem Délka vzd lávání: 3 roky Forma vzd lávání: denní studium Platnost od: po ínaje 1. ro níkem Adresa školy: ŠKODA AUTO a.s. St ední odborné u ilišt strojírenské, odšt pný závod V. Klementa Mladá Boleslav editel školy : doc. Mgr. Ing. Karel Chadt, CSc.

2 Obsah Obsah Obsah... 2 Profil absolventa... 4 Popis uplatn ní absolventa v praxi... 4 ekávané kompetence absolvent... 4 Zp sob ukon ení vzd lávání a potvrzení dosaženého vzd lání... 5 Charakteristika ŠVP... 6 Celkové pojetí vzd lávání... 6 Organizace výuky... 7 Zp sob hodnocení žák... 8 Vzd lávání žák se speciálními vzd lávacími pot ebami... 8 Realizace bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci... 9 Podmínky p ijímání ke vzd lávání... 9 Ukon ování vzd lávání ební plán ehled rozpracování obsahu vzd lávání v RVP do ŠVP ební osnovy eský jazyk a literatura Anglický jazyk mecký jazyk Ob anská nauka Matematika Fyzika Základy ekologie a chemie lesná výchova Informa ní a komunika ní technologie Ekonomika Strojírenská technologie Strojnictví Technická dokumentace Technologie Odborný výcvik Personální a materiální zabezpe ení vzd lávání

3 Obsah Personální podmínky Materiální podmínky - u ebny Materiální podmínky pracovišt pro praktickou výuku Spolupráce se sociálními partnery

4 Profil absolventa Profil absolventa ŠVP Nástroja Kód a obor vzd lání: H/01 Nástroja Stupe vzd lání: st ední vzd lání s výu ním listem Délka vzd lávání: 3 roky Forma vzd lávání: denní studium Platnost od: Adresa školy: ŠKODA AUTO a.s. St ední odborné u ilišt strojírenské, odšt pný závod V. Klementa Mladá Boleslav Popis uplatn ní absolventa v praxi Absolvent je st edoškolsky vzd laný s výu ním listem. Je to pracovník se všeobecným i odborným vzd láním, tzn., že disponuje požadovanými v domostmi, dovednostmi a zaujímá postoje nutné pro výkon zvolené profese. Absolventi jsou ipraveni vyráb t, ošet ovat, udržovat a opravovat nástroje a pracovní pom cky. Nástroji mohou být ezné nástroje ke strojnímu obráb ní materiál, nástroje k plošnému i objemovému tvá ení kov, formy k tvá ení plast a tlakovému lití kov, razidla a razící válce, nože, n žky, nástroje pro humánní a veterinární léka ství. Obecné požadavky pro výkon profesních inností: - um t pracovat v týmu - zvládat b žné pracovní situace - jednat s ostatními spolupracovníky - organizovat ú eln práci i pracovišt - sledovat vývojové trendy - využívat cizí jazyky v komunikaci - pracovat s informacemi a informa ními zdroji orientovat se v tržní ekonomice - ešit samostatn, pohotov a zodpov dn úkoly plynoucí z profesních inností - dodržovat zásady bezpe nosti práce, hygieny práce a ochrany zdraví - dodržovat zásady ochrany životního prost edí ekávané kompetence absolvent Vzd lávání sm uje v souladu s cíli st edního odborného vzd lávání k tomu, aby absolvent m l na odpovídající úrovni následné kompetence. Odborné kompetence - p ipravuje ze strojnických výkres, technologických postup aj. dokumentací nástroj a pracovních pom cek údaje pro jejich výrobu a opravy - vyhotovuje pomocné dílenské ná rty nástroj a pracovních pom cek 4

5 Profil absolventa - provádí pot ebné pomocné výpo ty rozm, technologických podmínek, spot eby materiálu, atd. - samostatn volí technologické postupy - volí nástroje, ná adí, m idla a další pracovní pom cky pot ebné p í výrob a opravách - umí ru obráb t a zpracovávat kovové a vybrané nekovové materiály - umí strojn obráb t ásti nástroj a pracovních pom cek - provádí a p ipravuje k montáži spojování jednotlivých ástí do celk - provádí technologicky nenáro né tepelné zpracování nástroj a pracovních pom cek - m í a kontroluje rozm ry, tvar, vzájemnou polohu ploch, jakost povrchu sou ástí nástroj a pracovních pom cek, nezbytné pro správnou funkci - ošet uje a udržuje nástroje, ná adí a další pracovní pom cky Klí ové kompetence raz je kladen na ob anskou gramotnost a na kvality lov ka, které jsou d ležité pro aktivní innost v demokratické spole nosti. D raz je kladen na vyzrálost osobnosti absolventa, na jeho adaptabilitu a schopnost žít a pracovat v m nícím se prost edí. Absolvent byl veden tak, aby: - jednal a vystupoval v souladu s etickými normami a pravidly spole enského chování - pracoval sv domit pe liv, snažil se dosahovat co nejlepších výsledk - reáln posuzoval své možnosti a pot eby dalšího vzd lávání - uvažoval a jednal ekonomicky v pracovním i osobním život - dokázal se p esn a ú eln vyjad ovat, obhajovat své postoje a názory - byl schopen se p izp sobit r zným pracovním podmínkám, dokázal pracovat v týmu i samostatn, byl zodpov dný za spln né úkoly - dodržoval zákony a pravidla - p ispíval k uplat ování demokratických hodnot, uv domoval si vlastní, kulturní, národní i osobní identitu - dodržoval zásady ochrany životního prost edí a chápal jeho význam pro lov ka Zp sob ukon ení vzd lávání a potvrzení dosaženého vzd lání Vzd lání je ukon eno záv re nou zkouškou, dokladem o dosažení stupn vzd lání je vysv ení o záv re né zkoušce a výu ní list. Obsah a organizace záv re né zkoušky se ídí platnými p edpisy. Absolvent získává st ední vzd lání s výu ním listem dle 58 Zákona. 561/2004, o p edškolním, základním, st edním, vyšším odborném a jiném vzd lání (školský zákon) v platném zn ní. 5

6 Charakteristika ŠVP Charakteristika ŠVP ŠVP Nástroja Kód a obor vzd lání: H/01 Nástroja Stupe vzd lání: st ední vzd lání s výu ním listem Délka vzd lávání: 3 roky Forma vzd lávání: denní studium Platnost od: Adresa školy: ŠKODA AUTO a.s. St ední odborné u ilišt strojírenské, odšt pný závod V. Klementa Mladá Boleslav Celkové pojetí vzd lávání ŠVP byl zpracován podle RVP, státem schváleného dokumentu, podle n hož budou vytvo eny optimální p edpoklady pro lepší uplatn ní absolvent st edního odborného vzd lání na trhu práce a jejich p ipravenost pro další vzd lávání. Cíle ŠVP vyjad ují spole enské požadavky na vzd lanostní a osobnostní rozvoj žák. D ležitým aspektem vzd lávání v daném programu je propojení teoretických, praktických znalostí a dovedností. V procesu vzd lávání je kladen d raz na rozvoj komunikativních dovedností, schopnost ešit problémové situace, na využívání informa ních technologií a odborných znalostí a dovedností. Vyžívány jsou metody klasické slovní, názorn -demonstra ní a dovednostn praktické. K tomu se využívají prost edky audiovizuální techniky, po íta ová technika, interaktivní tabule, trojrozm rné pom cky, m ící systémy, p ístroje a ná adí. Metody a postupy v teoretické i praktické výuce jsou zam eny na aktivní innosti žáka ve vyu ovací hodin (aktivizující metody). Zadávány jsou samostatné práce žák m, problémové úlohy pro jednotlivce i skupiny žák, následné prezentace, dohledávání informací v médiích nebo diskusní metody. D ležitou sou ástí výuky jsou innosti v odborných ebnách a laborato ích, kde v rámci pravidelné výuky žáci absolvují speciální odborné kurzy. D raz je kladen na sociáln komunikativní aspekty u ení a vyu ování i diskusi, ízeném rozhovoru nebo obhajob postoj. Motiva ními initeli jako sou ástí výuky jsou: - sout že - simula ní a situa ní metody - ešení konfliktních situací - ve ejné prezentace žák - využívání projektových metod výuky - exkurze - zahrani ní studijní pobyty Praktické dovednosti získávají žáci na školních pracovištích odborného výcviku. Tyto dovednosti následn rozvíjí a dopl ují na specializovaných provozních pracovištích spole nosti Škoda Auto a.s. 6

7 Charakteristika ŠVP Za len ní pr ezových témat je uvedeno v u ebních osnovách jednotlivých edm. Krom toho pr ezová témata ovliv ují výchovu žák a jejich postoje ke spole nosti v t chto oblastech a innostech: - innost studentského parlamentu tzn. Rada žák podílí se na demokratickém klimatu školy (pr ezové téma Ob an v demokratické spole nosti) - ú ast na charitativních akcích sociální solidarita (pr ezové téma Ob an v demokratické spole nosti) - zapojení do environmentální innosti spole nosti Škoda Auto a.s. (pr ezové téma lov k a životní prost edí) - aktivní zapojení žák do sout že ENERSOLU (pr ezové téma lov ka životní prost edí) - seznámení žák s chodem spole nosti, jejich zapojení do programu (pr ezové téma lov k a sv t práce) - využívání po íta ových u eben žáky v dob mimo pravidelnou výuku p ístup všem žák m k moderním technologiím v etn internetu (pr ezové téma Informa ní a komunika ní technologie) Organizace výuky Výuka je složena z teoretické výuky a praktické výuky, pom r (hodinové dotace) je uveden v u ebním plánu. Teoretická výuka probíhá formou vyu ování p edm v u ebnách, odborných u ebnách, laborato ích a dalších prostorech ur ených k výuce. Praktická výuka je provád na na školních pracovištích odborného výcviku nebo na provozních pracovištích spole nosti Škoda Auto a.s. Výuka je provád na podle platných legislativních p edpis týkajících se p edevším pracovních, hygienických a bezpe nostních podmínek. V teoretické výuce jsou žáci t ídy rozd leni pro výuku cizích jazyk (anglický jazyk, n mecký jazyk) a pro výuku informa ních a komunika ních technologií (podle po tu žák v závislosti na kapacit odborných u eben). V praktické výuce jsou žáci rozd leni do u ebn výrobních skupin, po et žák ve skupin je ur en podle platné legislativy pro p íslušný obor výuky. Teoretická výuka se ídí platným rozvrhem hodin. Zahájení výuky je zpravidla v 8,00 hod. (1. vyu ovací hodina), pop ípad v 7,10 hod. (0. vyu ovací hodina, pat ící zejména výuce informa ních a komunika ních technologií). Pokud je žák m edepsána rozvrhem i odpolední výuka, je ukon ena v 15,55 hod. (poslední je 9. vyu ovací hodina), p emž žáci mají polední p estávku v délce trvání 50 min. (mezi 6. a 8. vyu ovací hodinou). Praktická výuka probíhá v 1. ro. od 8,00 do 14,00 hod., ve 2. a 3. ro. od 6,00 do 13,00 hod. Žáci mají v rámci výuky p edepsánu p estávku v délce 30 min. V rámci výuky se žáci ú astní p edepsaných interních a externích exkurzí (viz u ební osnovy vyu ovacích p edm ). Sou ástí výuky jsou kurzy hydrauliky a pneumatiky ve firemních laborato ích Exkurze zajiš ují p íslušní pedagogi tí pracovníci, odborné 7

8 Charakteristika ŠVP kurzy pedagogi tí pracovníci ve spolupráci s odbornými pracovníky firemního útvaru Vzd lávání dosp lých. Zp sob hodnocení žák Spole né zásady hodnocení žáka vycházejí z Pravidel hodnocení žáka (viz p íloha Školního ádu), které respektují platnou školní legislativu. Pro žáky oboru Nástroja je hodnocení v teoretické výuce provád no na základ hodnocení cílových písemných prací (všeobecn vzd lávací p edm ty), pr žných krátkých písemných prací a test (všeobecn vzd lávací i odborné p edm ty), komplexních odborných prací (odborné p edm ty), dále na základ ústního zkoušení, hodnocení výkon ve vyu ovací hodin, hodnocení zadané samostatné nebo skupinové práce ve vyu ovací hodin nebo v rámci domácí p ípravy (všeobecn vzd lávací i odborné p edm ty). Pro pr žné hodnocení zvolí vyu ující ve své zodpov dnosti hodnotící systém (známky, body, procenta úsp šnosti), s kterým prokazateln seznámí žáky na za átku školního roku v etn podmínek pro stanovení výsledné klasifikace, resp. neklasifikace. Výsledná klasifikace je vyu ujícím stanovena na konci každého klasifika ního období známkou podle klasifika ní stupnice. V praktické výuce je hodnocení žáka provád no na základ hodnocení zadaných kontrolních prací a díl ích výsledk pracovní innosti. Pro pr žné hodnocení zvolí itel odborného výcviku ve své zodpov dnosti hodnotící systém (známky, body, procenta úsp šnosti), s kterým prokazateln seznámí žáky na za átku školního roku etn podmínek pro stanovení výsledné klasifikace, resp. neklasifikace. Výsledná klasifikace je vyu ujícím stanovena na konci každého klasifika ního období známkou podle klasifika ní stupnice. Vzd lávání žák se speciálními vzd lávacími pot ebami Podle školního vzd lávacího programu se vzd lávají žáci se specifickou poruchou ení (dále jen SPU konkrétn dyslexie, dysgrafie, dysortografie i jejich kombinace)spole s ostatními žáky. Pro n které žáky je v souladu s platnou legislativou (vyjád ení PPP, žádost žáka) vypracován individuální vzd lávací plán. V zodpov dnosti každého u itele je: znát žáky se SPU (seznam a podklady zajistí vedení školy), p i výuce používat obecné a specifické metody práce a p ístupy (nap. preference ústního zkoušení, ov ení výkonu ústním p ezkoušením, prodloužení asu na kontrolu a dokon ení práce, využívání p edtišt ných materiál a audiovizuálních pom cek, využití PC a kalkulátor, umožn ní alternativních zp sob zápisu, tolerantní hodnocení grafického projevu apod.). Výsledné hodnocení žák se SPU bude stejn jako u ostatních žák stanoveno na konci klasifika ního období známkou podle klasifika ní stupnice. Pokud by byl na doporu ení léka e a se souhlasem pracovního léka ství spole nosti Škoda Auto, a.s. ijat žák s jiným zdravotním postižením než se SPU, bude výuka žáka organiza, obsahov a materiáln uzp sobena podle doporu ení odborných léka. 8

9 Charakteristika ŠVP Výuka žák se sociálním znevýhodn ním probíhá podle školního vzd lávacího programu s tím, že systematická práce s t mito žáky spo ívá p edevším v získání motivace k u ení volbou vhodného výchovného postupu. T ídní u itelé v t chto ípadech úzce spolupracují s u iteli odborného výcviku, metodikem prevence negativních jev i odbornými institucemi (nap. pedagogicko-psychologická poradna). V sou innosti se všichni snaží, aby došlo k postupnému vyrovnání disproporcí uplat ováním individuálního p ístupu a odpovídajících forem a metod práce. i práci s žáky národnostních menšin nebo s žáky cizí státní p íslušnosti je nována pozornost úrovni osvojení eského jazyka jako p edpokladu úsp šného studia. V p ípad jazykových problému pracujeme s žáky individuáln. Zm ny obsahu výuky u žák se sociálním znevýhodn ním povoluje na žádost editel školy. Týká se to zejména zvláštních akcí za azených do výuky, které jsou spojeny s vyššími finan ními náklady (lyža ský výcvikový kurz, sportovní kurz, exkurze žák, jazykov poznávací zájezdy). V p ípad uvoln ní z uvedených forem výuky je pro žáka v termínu konání akce zajišt na náhradní školní výuka (teoretická nebo praktická). Pro nadané žáky jsou ve vyu ovacích hodinách v zodpov dnosti p íslušných u itel a podle jejich možností p ipravovány a za azovány náro jší metody vyu ování, samostatná práce, práce s informa ními technologiemi, specifické úlohy a úkoly podporující jejich talent a nadání. Tito žáci mohou pracovat tempem a zp sobem, který je pro n nejvhodn jší, zárove jsou vhodn zapojováni i do výuky ve skupinách a týmové práce. Krom toho se tito žáci ú astní odborných a sportovních sout ží a olympiád na úrovni školy, kraje a R. Realizace bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci i výuce jsou dodržována všechna pravidla bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci podle platných legislativních p edpis. Žáci absolvují pravidelná periodická školení a školení k jednotlivým témat m v praktické výuce, zodpov dným školitelem je íslušný t ídní u itel a u itel odborného výcviku. Záznam o školení je zapsán do školní dokumentace (t ídní knihy, deníky evidence, zápisní bezpe nosti práce). Všechny úrazy jsou v zodpov dnosti editele školy zaznamenány do knihy úraz a projednány na pravidelných sch zkách útvarové komise bezpe nosti práce. Podmínky p ijímání ke vzd lávání Ke studiu m že být p ijat žák nebo jiný uchaze, který úsp šn ukon il povinnou školní docházku v 9. ro níku základní školy. Sou ástí p ihlášky je potvrzení léka e o zdravotní zp sobilosti uchaze e ke studiu a výkonu povolání ve zvoleném oboru. Organizace p ijímacího ízení se ídí platnou legislativou (Školský zákon, Vyhláška k organizaci p ijímacího ízením vzd lávání ve st edních školách), p emž editel školy respektuje aktuální zm ny v p ijímacím ízení dle pokyn MŠMT R. Podmínky p ijetí pro p íslušný školní rok stanoví editel v souladu s platnou legislativou. P ijímací zkoušky žáci nekonají, o p ijetí rozhodne editel na základ 9

10 Charakteristika ŠVP bodového sou tu stanoveného z klasifikace na vysv ení ze základní školy - 8. ro. (1. a 2. pololetí) a 9. ro. (1. pololetí). Bodov je hodnocen celkový pr r v jednotlivých pololetích a výsledky žáka v profilových p edm tech ( eský jazyk, Cizí jazyk, Matematika, Fyzika). Ukon ování vzd lávání Studium je zakon eno záv re nou zkouškou, absolvent získává st ední vzd lání s výu ním listem. Záv re nou zkoušku koná žák v souladu s platnou legislativou (Školský zákon, Vyhláška o ukon ování vzd lání ve st edních školách záv re nou zkouškou), a skládá se ze t í samostatných zkoušek, které žák absolvuje v po adí: písemná, praktická, ústní. Písemná zkouška se koná v u ebnách teoretické výuky v délce trvání maximáln 240 min., zadání zkoušky je v kompetenci editele školy. Písemnou formou jsou na konkrétních p íkladech, zadání a problémech ov ovány znalosti odborných edm za azených ve ŠVP, hodnoceno je i grafické vypracování. Praktická zkouška z odborného výcviku se koná na školním pracovišti odborného výcviku formou souborné práce, která ov í úrove v domostí a dovedností žáka pro vykonávání odborných nástroja ských inností. Zadání zkoušky je v kompetenci editele školy, délka trvání 2 dny. Ústní zkouška se koná v u ebnách teoretické výuky, obsahem témat stanovených editelem školy jsou základní poznatky odborných p edm za azených do ŠVP. Každé téma je zpracováno komplexn s ešením n kolika díl ích úkol (popis, rozbor technické dokumentace, funkce za ízení, ešení úlohy, grafická ást, spojitost s odborným výcvikem a praxí). Pro p ípravu na zkoušku má žák 15 minut, vlastní zkouška trvá rovn ž 15 minut. Absolventi mohou pokra ovat v nástavbovém studiu oboru vzd lání L/506 Provozní technika a získat st ední vzd lání s maturitní zkouškou. 10

11 ební plán ební plán ŠVP Nástroja Kód a obor vzd lání: H/01 Nástroja Stupe vzd lání: st ední vzd lání s výu ním listem Délka vzd lávání: 3 roky Forma vzd lávání: denní studium Platnost od: Adresa školy: ŠKODA AUTO a.s. St ední odborné u ilišt strojírenské, odšt pný závod V. Klementa Mladá Boleslav Povinné p edm ty Po et týdenních vyu ovacích hodin 1. ro ník 2. ro ník 3. ro ník celkem eský jazyk a literatura Cizí jazyk Ob anská nauka Matematika Fyzika Základy ekologie a chemie 1, ,5 lesná výchova Informa ní a komunika ní technologie Ekonomika Strojírenská technologie 1, ,5 Strojnictví Technická dokumentace Technologie Odborný výcvik 13,75 16,25 16,25 46,25 Celkem hodin 30,75 33,25 33,25 97,25 Nepovinné p edm ty Cvi ení z matematiky Konverzace v anglickém nebo meckém jazyce

12 ební plán Poznámky Odbornými p edm ty pro komplexní zadání záv re né zkoušky ve všech jejích ástech jsou Technologie, Odborný výcvik, Technická dokumentace, Strojnictví, Strojírenská technologie, Ekonomika. V p ípad zájmu žák a personálních možností školy m že být ve 2. a 3. ro. vyu ován nepovinný p edm t Cizí jazyk 2, jakožto druhý jazyk pro žáka (n mecký a anglický). Do po tu týdenních hodin v Odborném výcviku není zapo ítána p estávka na odpo inek v délce trvání 0,5 hodiny/1 den. ehled využití týdn v období zá í - erven školního roku innost / ro ník Vyu ování podle rozpisu u iva Lyža ský výchovn vzd lávací zájezd Sportovn turistický kurz Odborné školení Záv re ná zkouška asová rezerva, výchovn vzd lávací akce Celkem týdn

13 ehled rozpracování obsahu vzd lávání v RVP do ŠVP ehled rozpracování obsahu vzd lávání v RVP do ŠVP ŠVP Nástroja Kód a obor vzd lání: H/01 Nástroja Stupe vzd lání: st ední vzd lání s výu ním listem Délka vzd lávání: 3 roky Forma vzd lávání: denní studium Platnost od: Adresa školy: ŠKODA AUTO a.s. St ední odborné u ilišt strojírenské, odšt pný závod V. Klementa Mladá Boleslav RVP Okruh vzd lávání Min. h. edm t Min. h. Disp. h. ŠVP idá no hod. edm. hod. edm t Celkem h. p edm. Jazykové vzd lávání 3 CJL CJL 6 6 ANJ, NEJ 6 6 ANJ, NEJ 6 Spole enskov dní 3 OBN 3 3 OBN 3 írodov dné 4 FYZ FYZ 3 ZEC 1 0,5 1,5 ZEC 1,5 Matematické 5 MAT MAT 6 Estetické 2 CJL Vzd lávání pro zdraví 3 TEV 3 3 TEV 3 Vzd lávání v IKT 3 IKT 3 3 IKT 3 Ekonomické 2 EKO 2 2 EKO 2 8 STE 1 0 0,5 1,5 STE 2,5 Strojírenské výrobky Výroba, opravy a provoz strojírenských výrobk STR STR 2 TED 4 4 TED 6 TEC 2 2 TEC 7 ODV STE STR TED TEC ODV ,25 34,25 ODV 46,25 Celkem ,25 97,25 97,25 13

14 ehled rozpracování obsahu vzd lávání v RVP do ŠVP Poznámky zkratky p edm : CJL eský jazyk a literatura, ANJ Anglický jazyk, NEJ mecký jazyk, OBN Ob anská nauka, FYZ Fyzika, CHE Chemie, ZEC Základy ekologie a chemie, MAT Matematika, TEV T lesná výchova, IKT Informa ní a komunika ní technologie, EKO Ekonomika, STE Strojírenská technologie, STR Strojnictví, TED Technická dokumentace, TEC Technologie, ODV Odborný výcvik írodov dné vzd lávání je realizováno ve dvou samostatných vyu ovacích edm tech Fyzika (fyzikální vzd lávání) a Základy ekologie a chemie (chemické, ekologické a biologické vzd lávání). Do po tu týdenních hodin v Odborném výcviku není zapo ítána p estávka na odpo inek v délce trvání 0,5 hodiny/1 den V souladu s rámcovým vzd lávacím plánem byl p edepsaný minimální po et vyu ovacích hodin v okruhu P írodov dné vzd lávání (v p edm tu Základy ekologie a chemie) navýšen o 0,5 hodiny, v okruhu vzd lávání Strojírenské výrobky (v p edm tu Strojírenská technologie) navýšen o 0,5 hodiny a v okruhu vzd lávání Montáže a opravy (v p edm tu Odborný výcvik) navýšen o 0,25 hodiny, celkem tedy o 1,25 hodiny z možných (stanovených) 9 hodin. 14

15 ební osnovy eský jazyk a literatura ŠVP Nástroja Kód a obor vzd lání: H/01 Nástroja Stupe vzd lání: st ední vzd lání s výu ním listem Délka vzd lávání: 3 roky Forma vzd lávání: denní studium Celková hodinová dotace 6 Platnost od: Adresa školy: ŠKODA AUTO a.s. St ední odborné u ilišt strojírenské, odšt pný závod V. Klementa Mladá Boleslav Pojetí vyu ovacího p edm tu Obecné cíle Vyu ovací p edm t eský jazyk a literatura pat í k p edm m všeobecného vzd lávání. Ve svém vzd lávacím obsahu zahrnuje u ivo vzd lávací oblasti Jazykové vzd lávání a komunikace a v oblasti Estetické vzd lávání. P edm t je základem rozvoje v tšiny klí ových dovedností a schopností, kterými má být žák vybaven pro osobní i profesní život. Obecným cílem jazykového a literárního vzd lávání je výchova p emýšlivého lov ka, který má pozitivní postoj k eskému jazyku, umí kultivovan používat mate ský jazyk v r zných životních situacích a získá p edpoklad k celoživotnímu vzd lávání. Ke kultivaci lov ka významn p ispívá estetické vzd lávání, jehož cílem je utvá et kladný vztah k materiálním a duchovním hodnotám. Vytvo ený systém kulturních hodnot pomáhá žák m chápat odlišné kultury, být tolerantní v mezilidských vztazích. Charakteristika u iva edm t se skládá ze t í oblastí, které se vzájemn prolínají. Jedná se o jazykové vzd lávání, komunika ní a slohové vzd lávání a estetické vzd lávání. Tyto oblasti jsou dále len ny do tematických celk, jež spolu souvisejí a dopl ují se. Po adí probíraného u iva stanoví tematický plán. Tematické celky v jednotlivých oblastech: Jazykové, komunika ní a slohové vzd lávání (vyu uje se ve t ech ro nících s asovou dotací 1 hodina týdn ): - zdokonalování jazykových v domostí a dovedností - komunika ní a slohová výchova - práce s textem a získávání informací 15

16 Estetické vzd lávání (vyu uje se ve t ech ro nících s asovou dotací 1 hodina týdn ): - um ní a literatura - práce s literárním textem - kultura v oblasti cit, postoj, hodnot a preferencí Vzd lávání sm uje k tomu, aby žáci: - uplat ovali eský jazyk v rovin recepce, reprodukce a interpretace - chápali jazyk jako jev, v n mž se odráží historický a kulturní vývoj národa - získávali a kriticky hodnotili informace z r zných zdroj a p edávali je vhodným zp sobem s ohledem na jejich uživatele - využívali jazykových a literárních v domostí a dovedností v praktickém život, vyjad ovali se srozumiteln a souvisle, formulovali a obhajovali své názory - chápali vývoj kultury a literatury v historických a spole enských souvislostech - uplat ovali ve svém životním stylu estetická kritéria - chápali um ní jako specifickou výpov o skute nosti a význam um ní pro lov ka - ctili a chránili materiální kulturní hodnoty - získali p ehled o kulturním d ní - uv domovali si vliv prost edk masové komunikace na utvá ení kultury Strategie výuky Výuka navazuje na v domosti a dovednosti žák ze základní školy, rozvíjí je vzhledem ke spole enskému a profesnímu zam ení žák. P edm t využívá nejen poznatky širokého spektra spole enskov dních p edm (d jepis, ob anská nauka, ekologie), ale i odborných profilových p edm žáka. Základem výuky je rozvoj vyjad ovacích schopností, zdokonalování písemného projevu a nácvik dovednosti ijímat text (porozum ní a interpretace). U itelé preferují texty s odbornou tematikou (v souvislosti s oborem) a texty o ochran životního prost edí. V estetickém vzd lávání p evažuje etba a interpretace um leckých d l nebo ukázek, jež je dopln na nezbytnými poznatky z literární historie a teorie literatury, které jsou pot ebné pro pochopení díla nebo kulturn spole enského kontextu. P i práci s um leckými díly vycházejí u itelé i ze zájmu žák. Literární texty mohou být sou asn východiskem pro jazykové rozbory a prost edkem nácviku kultivovaného tení. Ve výuce se využívá frontální zp sob v kombinaci se skupinovou prací, dialogické metody, dále referát žák, komunika ních her, krátkých mluvních cvi ení, interaktivní tabule. Žáci pracují se slovníky, um leckými i neum leckými texty, nahrávkami um leckých text audio i video, internetem, zpracovávají samostatné práce zadávané u itelem. Výuka je spojena se spole nou návšt vou divadelního a filmového p edstavení, s exkurzí po kulturních a historických památkách m sta, jejíž sou ástí je i seznámení se s informa ním centrem a m stskými ú ady. 16

17 V 1. ro níku se žáci seznamují se sítí knihoven (školní, závodní, m stská) a jejich službami. Hodnocení výsledk vzd lávání Hodnocení probíhá v souladu s klasifika ním a školním ádem. Vychází se z t chto kritérií: - ústní zkoušení - hodnoceny znalosti nejen v cné, ale i úrove vyjad ovacích schopností - známky z pr žných test, souhrnných písemných prací, ze srovnávacího testu povinný pro žáky všech t íd na konci každého pololetí - známky ze slohových prací 1 dvouhodinová školní slohová práce, cvi né práce školní i domácí - využívání forem sebehodnocení a kolektivního hodnocení aktivita v hodinách, zapojení se do diskuzí a týmové práce, krátká mluvní cvi ení - p ístup k domácí p íprav, prezentace referát hodnocení žák s SPU využívá záv hodnocení pedagogicko-psychologické poradny u konkrétních jednotlivc dle integrace - u slabých žák se využívá jejich možností up ednost ována aktivita v hodinách, domácí p íprava, ústní prov ování znalostí a jejich praktické využití ínos p edm tu k rozvoji klí ových kompetencí a aplikaci pr ezových témat Klí ové kompetence edm t rozvíjí p edevším komunikativní kompetence, kompetence k u ení, k ešení problém, personální a sociální kompetence a kompetence pracovat s informacemi. Žáci jsou vedeni k tomu, aby: - prezentovali sami sebe a naslouchali druhému - vhodn argumentovali a obhajovali svá stanoviska - svým jednáním p ispívali k vytvá ení vst ícných mezilidských vztah, respektovali normy spole enského chování - srozumiteln a souvisle formulovali své myšlenky, v písemné podob p ehledn a jazykov správn - získávali a vyhodnocovali informace o pracovních nabídkách - vhodn komunikovali s potencionálními zam stnavateli - samostatn komunikovali elektronickou poštou, sestavili žádost a profesní životopis - vážili si kulturního d dictví a chránili hodnoty vytvo ené p edchozími generacemi Pr ezová témata Ob an v demokratické spole nosti - žáci se podílejí na vytvá ení demokratického prost edí ve škole a ve t íd - jsou schopni pracovat v týmu a hledat kompromisní ešení 17

18 - orientují se v masmédiích, jsou schopni kriticky hodnotit informace - dovedou argumentovat a p ijímat jiné názory - mají vhodnou míru sebev domí a sebekritiky - rozpoznají intoleranci, rasismus, p átelství a charakterov volné vlastnosti lov k a životní prost edí - žáci si uv domují odpov dnost lov ka za životní prost edí - dokáží chránit kulturní hodnoty - jsou schopni dodržovat základní hygienické návyky lov k a sv t práce - žáci jsou schopni vyhledávat informace o pracovních p íležitostech a orientovat se v jejich nabídce, posoudit je z hlediska svých p edpoklad a pracovních cíl - umí zvládat komunika ní situace (vztah pod ízenosti a nad ízenosti) - dovedou pochopit nutnost pe livé a systematické práce, celoživotního vzd lávání - dokáží spolupracovat v týmu Informa ní a komunika ní technologie: - žáci jsou schopni využívat programového vybavení po íta e a pracovat s informacemi ze sít Internet - komunikují elektronickou poštou - dokáží prezentovat výsledky své práce p ed skupinou lidí, správn se vyjad ují a vystupují 18

19 Ro ník: 1. Po et hodin týdn : 2 hodiny Jazykové, komunika ní a slohové vzd lávání Zdokonalování jazykových v domostí a dovedností 12 hod jazykové p íru ky internet výukové programy na PC interaktivní tabule - v písemném projevu uplat uje znalosti eského pravopisu - ur uje slovní druhy a jejich mluvnické kategorie - ur uje v tné leny - provede rozbor souv tí - opakování poznatk ze ZŠ - pravopis, tvarosloví, skladba - p i práci s textem uplat uje znalosti zásad eského pravopisu - pracuje s normativními p íru kami eského jazyka - odhaluje a opravuje pravopisné chyby v textech - prohlubování hlavních princip eského pravopisu - práce s pravidly eského Pravopisu a jazykovými p íru kami - rozliší spisovné a nespisovné útvary a používá je adekvátn ve vlastním projevu - vysv tlí jazyk jako spole enský jev - popíše soustavu evropských jazyk a za adí do ní mate ský jazyk - pozná p íbuzné jazyky - rozpozná jazyky okolních stát - obecné poznatky o jazyce národní, mate ský a jeho útvary - jazyková kultura - rozd lení indoevropských jazyk - jazyky v Evrop, slovanské jazyky Komunika ní a slohová výchova 19

20 15 hodin : práce s tiskem využití rozhlasových a televizních publicistických po ad um lecké texty internet nahrávky audio a video - vyjmenuje slohotvorné initele a objasní jejich vliv na jazykový projev - rozpozná funk ní styl a v typických p íkladech i slohový útvar - slohotvorní initelé subjektivní a objektivní - funk ní styly - dokáže vysv tlit rozdíl mezi monologem a dialogem, mezi mluveným a psaným, ipraveným a nep ipraveným projevem - monolog, dialog - mluvený projev p ipravený a nep ipravený, formální a neformální - komunikuje na pat né úrovni v r zných životních situacích, výstižn vyjad uje své myšlenky - argumentuje a obhajuje svá stanoviska - klade otázky, polemizuje - rozpozná manipulativní komunikaci - komunika ní situace ú el a cíl jednání, navazování kontaktu, druhy jednání, - rovnost vztah p i jednání - kultura i - sestaví jednoduché texty slohových útvar b žné komunikace - zpracuje informace formou zpráv, oznámení - slohové postupy a útvary b žné komunikace - zpráva, oznámení, plakát, reklama, inzerát, pozvánka, blahop ání, kondolence, osobní dopis - zpracuje vypravování na dané téma (ústní i písemnou formou) 20

5.6 U ební osnovy pro 6. 9. ro ník t ída s rozší enou výukou výtvarné výchovy

5.6 U ební osnovy pro 6. 9. ro ník t ída s rozší enou výukou výtvarné výchovy 5.6 U ební osnovy pro 6. 9. ro ník t ída s rozší enou výukou výtvarné výchovy eský jazyk Anglický jazyk Matematika Informa ní a komunika ní technologie jepis Výchova k ob anství Fyzika Chemie írodopis

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program ŠKODA AUTO a.s., Střední odborné učiliště strojírenské, odštěpný závod Školní vzdělávací program pro absolventy tříletých učebních oborů se strojírenským zaměřením nástavbové studium Provozní technika

Více

Základní škola a Mate ská škola Pramínek, o.p.s. Heyrovského 13, Brno 635 00. Školní vzd lávací program pro základní vzd lávání.

Základní škola a Mate ská škola Pramínek, o.p.s. Heyrovského 13, Brno 635 00. Školní vzd lávací program pro základní vzd lávání. Základní škola a Mate ská škola Pramínek, o.p.s. Heyrovského 13, Brno 635 00 Školní vzd lávací program pro základní vzd lávání Pramínek.j.: 236/2014 Školní vzd lávací program Pramínek, zpracovaný podle

Více

... razítko koly Mgr.Lenka Czehovská, editelka koly

... razítko koly Mgr.Lenka Czehovská, editelka koly KOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZD LÁVÁNÍ Základní koly Horní Dunajovice ZÁKLADNÍ KOLA A MATE SKÁ KOLA, HORNÍ DUNAJOVICE 184, 671 34 Identifika ní údaje Název vzd lávacího programu: Název koly:

Více

Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz

Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz kolní vzd lávací program pro základní vzd lávání kola pro d ti Neu íme se pro ²kolu,

Více

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu 7.18 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekonomika Obecný cíl vyu ovacího p edm tu Cílem p edm tu ekonomika je umožnit žák m osvojit si základy ekonomického myšlení a obchodn -podnikatelských aktivit, orientovat

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa 28.října 2707, Česká Lípa Školní vzdělávací program Kadeřník 69-51-H/01 RVP: 69-51-H/01 Kadeřník Platnost od 1.9.2012 Ředitel školy: PaedDr Milan Kubát OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4 2. PROFIL ABSOLVENTA...5

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Více

RVP 23-52-H/01 Nástrojař. Školní vzdělávací program NÁSTROJAŘ

RVP 23-52-H/01 Nástrojař. Školní vzdělávací program NÁSTROJAŘ RVP 23-52-H/01 Nástrojař Školní vzdělávací program NÁSTROJAŘ Identifikační údaje Střední škola Podorlické vzdělávací centrum Název školy: Adresa školy: Zřizovatel: Podorlické sdružení zaměstnavatelů, Val

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa 28.října 2707, Česká Lípa Školní vzdělávací program Pekař 29-53-H/01 RVP: 29-53-H/01 Pekař Platnost od 1.9.2012 Od školního roku 2012/2013 je změna počtu vyučovacích hodin. Ředitel školy: PaedDr Milan

Více

1 IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE

1 IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE 1 IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE 1 1.1 Školní vzd lávací program pro vzd lávání žák v praktické škole jednoleté, zpracovaný podle RVP pro obor vzd lání praktická škola jednoletá Motiva ní název: Je nám spolu dob

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Elektrikář - silnoproud OBOR VZDĚLÁVÁNÍ: 26 51 H/02 Elektrikář - silnoproud ELEKTRIKDÁŘ - SILNOPROUD Obsah ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 PROFIL ABSOLVENTA ŠVP.. 4 CHARAKTERISTIKA

Více

Obsah. ŠVP Opravář zemědělských strojů SOU Nové Strašecí, Sportovní 1135

Obsah. ŠVP Opravář zemědělských strojů SOU Nové Strašecí, Sportovní 1135 Obsah 1. Úvodní identifikační údaje... 2 2. Profil absolventa... 3 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu... 8 4. Učební plán... 12 5. Přehled rozpracování obsahu vzdělávání v RVP do ŠVP...

Více

Obsah. ŠVP Zahradník SOU Nové Strašecí, Sportovní 1135

Obsah. ŠVP Zahradník SOU Nové Strašecí, Sportovní 1135 Obsah 1. Úvodní identifikační údaje... 2 2. Profil absolventa... 3 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu... 8 Charakteristika a kritéria hodnocení... 8 Klasifikace ve vyučovacích předmětech

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program ŠKODA AUTO a.s., Střední odborné učiliště strojírenské, odštěpný závod Školní vzdělávací program pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Automontážní práce ŠVP RVP Kód a obor

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Kadeřník ŠVP zpracován podle RVP 69-51-H/01 Kadeřník Studijní forma vzdělání: denní 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Zřizovatel: Střední odborné učiliště služeb

Více

Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí

Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí Školní vzdělávací program TECHNOLOGIE TISKU č.j. 777/2012 RVP 34-52-H/01 Tiskař na polygrafických strojích 2013 Obsah: 1 Identifikační údaje...

Více

Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola Brno Francouzská 101

Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola Brno Francouzská 101 Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola Brno Francouzská 101 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DESIGN INTERIÉRU A TEXTILU Obor vzdělání: 82-41-M/14 Textilní výtvarnictví Úvodní identifikační

Více

Vzd lávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vyu ovací p edm t: Anglický jazyk

Vzd lávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vyu ovací p edm t: Anglický jazyk Vzd lávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vyu ovací p edm t: Anglický jazyk Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Anglický jazyk je vzd lávací obsah vzd

Více

Integrovaná střední škola, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka

Integrovaná střední škola, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka Integrovaná střední škola, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka Školský vzdělávací program: Elektrikář - silnoproud Kód a název oboru vzdělání: 26-51-H/02 Elektrikář Obsah 1. Úvodní identifikační údaje 4 2.

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa 28.října 2707, Česká Lípa Školní vzdělávací program Technologie potravin 29-41-L/51 RVP: 29-41-L/51 Technologie potravin Platnost od 1.9.2013 Ředitel školy: PeadDr Milan Kubát Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4

Více

LÁVACÍ PROGRAM TRUHLÁ

LÁVACÍ PROGRAM TRUHLÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TRUHLÁŘ 33 56 H / 01 1 I. Úvodní identifikační údaje OSNOVA ŠVP II. III. Profil absolventa Charakteristika vzdělávacího programu 1. Identifikační údaje 2. Popis celkového pojetí

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM č.j. SŠ-VL/7/2009/INT ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM AUTOMECHANIK OBOR VZDĚLÁNÍ MECHANIK OPRAVÁŘ MOTOROVÝCH VOZIDEL 23-68-H/01 1. Obsah 1. Obsah...1 2. Úvodní identifikační údaje...2 3. Profil absolventa...4

Více

Integrovaná střední škola, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka

Integrovaná střední škola, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka Integrovaná střední škola, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka Školský vzdělávací program: Nástrojař Kód a název oboru vzdělání: 23-52-H/01 Nástrojař Obsah 1. Úvodní identifikační údaje 4 2. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM č.j. SŠ-VL/8/2009/INT ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ OBOR VZDĚLÁNÍ OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ 41-55-H/01 1. Obsah 1. Obsah...1 2. Úvodní identifikační údaje...2 3. Profil absolventa...4

Více

Kuchař - číšník. Školní vzdělávací program. Obor vzdělání: 65-51-H/01 Kuchař - číšník. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště

Kuchař - číšník. Školní vzdělávací program. Obor vzdělání: 65-51-H/01 Kuchař - číšník. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Sušice, U Kapličky 761, 342 01 Sušice Školní vzdělávací program Kuchař - číšník Obor vzdělání: 65-51-H/01 Kuchař - číšník 1 OBSAH 1. Identifikační údaje...

Více

RVP 23-51-H/01 Strojní mechanik. Školní vzdělávací program ZÁMEČNÍK

RVP 23-51-H/01 Strojní mechanik. Školní vzdělávací program ZÁMEČNÍK RVP 23-51-H/01 Strojní mechanik Školní vzdělávací program ZÁMEČNÍK Identifikační údaje Střední škola Podorlické vzdělávací centrum Název školy: Adresa školy: Zřizovatel: Podorlické sdružení zaměstnavatelů,

Více

Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola, Brno

Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola, Brno Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola, Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ PODNIKÁNÍ A PROPAGACE Obor vzdělání: 31-41-M/01 Textilnictví Úvodní identifikační údaje Název

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZEDNÍK 36 67 H

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZEDNÍK 36 67 H ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZEDNÍK 36 67 H / 01 1 I. Úvodní identifikační údaje OSNOVA ŠVP II. III. Profil absolventa Charakteristika vzdělávacího programu 1. Identifikační údaje 2. Popis celkového pojetí

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM oboru vzdělání Forma vzdělání: denní Platnost: od 1. 9. 2013 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ SUŠICE U Kapličky 761 342 01 Sušice Telefon: 376 524 662 Fax: 376

Více