Školní vzd lávací program

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzd lávací program"

Transkript

1 ŠKODA AUTO a.s., St ední odborné u ilišt strojírenské, odšt pný závod Školní vzd lávací program Pro žáky a další uchaze e, kte í ukon ili povinnou školní docházku Nástroja Kód a obor vzd lání: H/01 Nástroja Stupe vzd lání: st ední vzd lání s výu ním listem Délka vzd lávání: 3 roky Forma vzd lávání: denní studium Platnost od: po ínaje 1. ro níkem Adresa školy: ŠKODA AUTO a.s. St ední odborné u ilišt strojírenské, odšt pný závod V. Klementa Mladá Boleslav editel školy : doc. Mgr. Ing. Karel Chadt, CSc.

2 Obsah Obsah Obsah... 2 Profil absolventa... 4 Popis uplatn ní absolventa v praxi... 4 ekávané kompetence absolvent... 4 Zp sob ukon ení vzd lávání a potvrzení dosaženého vzd lání... 5 Charakteristika ŠVP... 6 Celkové pojetí vzd lávání... 6 Organizace výuky... 7 Zp sob hodnocení žák... 8 Vzd lávání žák se speciálními vzd lávacími pot ebami... 8 Realizace bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci... 9 Podmínky p ijímání ke vzd lávání... 9 Ukon ování vzd lávání ební plán ehled rozpracování obsahu vzd lávání v RVP do ŠVP ební osnovy eský jazyk a literatura Anglický jazyk mecký jazyk Ob anská nauka Matematika Fyzika Základy ekologie a chemie lesná výchova Informa ní a komunika ní technologie Ekonomika Strojírenská technologie Strojnictví Technická dokumentace Technologie Odborný výcvik Personální a materiální zabezpe ení vzd lávání

3 Obsah Personální podmínky Materiální podmínky - u ebny Materiální podmínky pracovišt pro praktickou výuku Spolupráce se sociálními partnery

4 Profil absolventa Profil absolventa ŠVP Nástroja Kód a obor vzd lání: H/01 Nástroja Stupe vzd lání: st ední vzd lání s výu ním listem Délka vzd lávání: 3 roky Forma vzd lávání: denní studium Platnost od: Adresa školy: ŠKODA AUTO a.s. St ední odborné u ilišt strojírenské, odšt pný závod V. Klementa Mladá Boleslav Popis uplatn ní absolventa v praxi Absolvent je st edoškolsky vzd laný s výu ním listem. Je to pracovník se všeobecným i odborným vzd láním, tzn., že disponuje požadovanými v domostmi, dovednostmi a zaujímá postoje nutné pro výkon zvolené profese. Absolventi jsou ipraveni vyráb t, ošet ovat, udržovat a opravovat nástroje a pracovní pom cky. Nástroji mohou být ezné nástroje ke strojnímu obráb ní materiál, nástroje k plošnému i objemovému tvá ení kov, formy k tvá ení plast a tlakovému lití kov, razidla a razící válce, nože, n žky, nástroje pro humánní a veterinární léka ství. Obecné požadavky pro výkon profesních inností: - um t pracovat v týmu - zvládat b žné pracovní situace - jednat s ostatními spolupracovníky - organizovat ú eln práci i pracovišt - sledovat vývojové trendy - využívat cizí jazyky v komunikaci - pracovat s informacemi a informa ními zdroji orientovat se v tržní ekonomice - ešit samostatn, pohotov a zodpov dn úkoly plynoucí z profesních inností - dodržovat zásady bezpe nosti práce, hygieny práce a ochrany zdraví - dodržovat zásady ochrany životního prost edí ekávané kompetence absolvent Vzd lávání sm uje v souladu s cíli st edního odborného vzd lávání k tomu, aby absolvent m l na odpovídající úrovni následné kompetence. Odborné kompetence - p ipravuje ze strojnických výkres, technologických postup aj. dokumentací nástroj a pracovních pom cek údaje pro jejich výrobu a opravy - vyhotovuje pomocné dílenské ná rty nástroj a pracovních pom cek 4

5 Profil absolventa - provádí pot ebné pomocné výpo ty rozm, technologických podmínek, spot eby materiálu, atd. - samostatn volí technologické postupy - volí nástroje, ná adí, m idla a další pracovní pom cky pot ebné p í výrob a opravách - umí ru obráb t a zpracovávat kovové a vybrané nekovové materiály - umí strojn obráb t ásti nástroj a pracovních pom cek - provádí a p ipravuje k montáži spojování jednotlivých ástí do celk - provádí technologicky nenáro né tepelné zpracování nástroj a pracovních pom cek - m í a kontroluje rozm ry, tvar, vzájemnou polohu ploch, jakost povrchu sou ástí nástroj a pracovních pom cek, nezbytné pro správnou funkci - ošet uje a udržuje nástroje, ná adí a další pracovní pom cky Klí ové kompetence raz je kladen na ob anskou gramotnost a na kvality lov ka, které jsou d ležité pro aktivní innost v demokratické spole nosti. D raz je kladen na vyzrálost osobnosti absolventa, na jeho adaptabilitu a schopnost žít a pracovat v m nícím se prost edí. Absolvent byl veden tak, aby: - jednal a vystupoval v souladu s etickými normami a pravidly spole enského chování - pracoval sv domit pe liv, snažil se dosahovat co nejlepších výsledk - reáln posuzoval své možnosti a pot eby dalšího vzd lávání - uvažoval a jednal ekonomicky v pracovním i osobním život - dokázal se p esn a ú eln vyjad ovat, obhajovat své postoje a názory - byl schopen se p izp sobit r zným pracovním podmínkám, dokázal pracovat v týmu i samostatn, byl zodpov dný za spln né úkoly - dodržoval zákony a pravidla - p ispíval k uplat ování demokratických hodnot, uv domoval si vlastní, kulturní, národní i osobní identitu - dodržoval zásady ochrany životního prost edí a chápal jeho význam pro lov ka Zp sob ukon ení vzd lávání a potvrzení dosaženého vzd lání Vzd lání je ukon eno záv re nou zkouškou, dokladem o dosažení stupn vzd lání je vysv ení o záv re né zkoušce a výu ní list. Obsah a organizace záv re né zkoušky se ídí platnými p edpisy. Absolvent získává st ední vzd lání s výu ním listem dle 58 Zákona. 561/2004, o p edškolním, základním, st edním, vyšším odborném a jiném vzd lání (školský zákon) v platném zn ní. 5

6 Charakteristika ŠVP Charakteristika ŠVP ŠVP Nástroja Kód a obor vzd lání: H/01 Nástroja Stupe vzd lání: st ední vzd lání s výu ním listem Délka vzd lávání: 3 roky Forma vzd lávání: denní studium Platnost od: Adresa školy: ŠKODA AUTO a.s. St ední odborné u ilišt strojírenské, odšt pný závod V. Klementa Mladá Boleslav Celkové pojetí vzd lávání ŠVP byl zpracován podle RVP, státem schváleného dokumentu, podle n hož budou vytvo eny optimální p edpoklady pro lepší uplatn ní absolvent st edního odborného vzd lání na trhu práce a jejich p ipravenost pro další vzd lávání. Cíle ŠVP vyjad ují spole enské požadavky na vzd lanostní a osobnostní rozvoj žák. D ležitým aspektem vzd lávání v daném programu je propojení teoretických, praktických znalostí a dovedností. V procesu vzd lávání je kladen d raz na rozvoj komunikativních dovedností, schopnost ešit problémové situace, na využívání informa ních technologií a odborných znalostí a dovedností. Vyžívány jsou metody klasické slovní, názorn -demonstra ní a dovednostn praktické. K tomu se využívají prost edky audiovizuální techniky, po íta ová technika, interaktivní tabule, trojrozm rné pom cky, m ící systémy, p ístroje a ná adí. Metody a postupy v teoretické i praktické výuce jsou zam eny na aktivní innosti žáka ve vyu ovací hodin (aktivizující metody). Zadávány jsou samostatné práce žák m, problémové úlohy pro jednotlivce i skupiny žák, následné prezentace, dohledávání informací v médiích nebo diskusní metody. D ležitou sou ástí výuky jsou innosti v odborných ebnách a laborato ích, kde v rámci pravidelné výuky žáci absolvují speciální odborné kurzy. D raz je kladen na sociáln komunikativní aspekty u ení a vyu ování i diskusi, ízeném rozhovoru nebo obhajob postoj. Motiva ními initeli jako sou ástí výuky jsou: - sout že - simula ní a situa ní metody - ešení konfliktních situací - ve ejné prezentace žák - využívání projektových metod výuky - exkurze - zahrani ní studijní pobyty Praktické dovednosti získávají žáci na školních pracovištích odborného výcviku. Tyto dovednosti následn rozvíjí a dopl ují na specializovaných provozních pracovištích spole nosti Škoda Auto a.s. 6

7 Charakteristika ŠVP Za len ní pr ezových témat je uvedeno v u ebních osnovách jednotlivých edm. Krom toho pr ezová témata ovliv ují výchovu žák a jejich postoje ke spole nosti v t chto oblastech a innostech: - innost studentského parlamentu tzn. Rada žák podílí se na demokratickém klimatu školy (pr ezové téma Ob an v demokratické spole nosti) - ú ast na charitativních akcích sociální solidarita (pr ezové téma Ob an v demokratické spole nosti) - zapojení do environmentální innosti spole nosti Škoda Auto a.s. (pr ezové téma lov k a životní prost edí) - aktivní zapojení žák do sout že ENERSOLU (pr ezové téma lov ka životní prost edí) - seznámení žák s chodem spole nosti, jejich zapojení do programu (pr ezové téma lov k a sv t práce) - využívání po íta ových u eben žáky v dob mimo pravidelnou výuku p ístup všem žák m k moderním technologiím v etn internetu (pr ezové téma Informa ní a komunika ní technologie) Organizace výuky Výuka je složena z teoretické výuky a praktické výuky, pom r (hodinové dotace) je uveden v u ebním plánu. Teoretická výuka probíhá formou vyu ování p edm v u ebnách, odborných u ebnách, laborato ích a dalších prostorech ur ených k výuce. Praktická výuka je provád na na školních pracovištích odborného výcviku nebo na provozních pracovištích spole nosti Škoda Auto a.s. Výuka je provád na podle platných legislativních p edpis týkajících se p edevším pracovních, hygienických a bezpe nostních podmínek. V teoretické výuce jsou žáci t ídy rozd leni pro výuku cizích jazyk (anglický jazyk, n mecký jazyk) a pro výuku informa ních a komunika ních technologií (podle po tu žák v závislosti na kapacit odborných u eben). V praktické výuce jsou žáci rozd leni do u ebn výrobních skupin, po et žák ve skupin je ur en podle platné legislativy pro p íslušný obor výuky. Teoretická výuka se ídí platným rozvrhem hodin. Zahájení výuky je zpravidla v 8,00 hod. (1. vyu ovací hodina), pop ípad v 7,10 hod. (0. vyu ovací hodina, pat ící zejména výuce informa ních a komunika ních technologií). Pokud je žák m edepsána rozvrhem i odpolední výuka, je ukon ena v 15,55 hod. (poslední je 9. vyu ovací hodina), p emž žáci mají polední p estávku v délce trvání 50 min. (mezi 6. a 8. vyu ovací hodinou). Praktická výuka probíhá v 1. ro. od 8,00 do 14,00 hod., ve 2. a 3. ro. od 6,00 do 13,00 hod. Žáci mají v rámci výuky p edepsánu p estávku v délce 30 min. V rámci výuky se žáci ú astní p edepsaných interních a externích exkurzí (viz u ební osnovy vyu ovacích p edm ). Sou ástí výuky jsou kurzy hydrauliky a pneumatiky ve firemních laborato ích Exkurze zajiš ují p íslušní pedagogi tí pracovníci, odborné 7

8 Charakteristika ŠVP kurzy pedagogi tí pracovníci ve spolupráci s odbornými pracovníky firemního útvaru Vzd lávání dosp lých. Zp sob hodnocení žák Spole né zásady hodnocení žáka vycházejí z Pravidel hodnocení žáka (viz p íloha Školního ádu), které respektují platnou školní legislativu. Pro žáky oboru Nástroja je hodnocení v teoretické výuce provád no na základ hodnocení cílových písemných prací (všeobecn vzd lávací p edm ty), pr žných krátkých písemných prací a test (všeobecn vzd lávací i odborné p edm ty), komplexních odborných prací (odborné p edm ty), dále na základ ústního zkoušení, hodnocení výkon ve vyu ovací hodin, hodnocení zadané samostatné nebo skupinové práce ve vyu ovací hodin nebo v rámci domácí p ípravy (všeobecn vzd lávací i odborné p edm ty). Pro pr žné hodnocení zvolí vyu ující ve své zodpov dnosti hodnotící systém (známky, body, procenta úsp šnosti), s kterým prokazateln seznámí žáky na za átku školního roku v etn podmínek pro stanovení výsledné klasifikace, resp. neklasifikace. Výsledná klasifikace je vyu ujícím stanovena na konci každého klasifika ního období známkou podle klasifika ní stupnice. V praktické výuce je hodnocení žáka provád no na základ hodnocení zadaných kontrolních prací a díl ích výsledk pracovní innosti. Pro pr žné hodnocení zvolí itel odborného výcviku ve své zodpov dnosti hodnotící systém (známky, body, procenta úsp šnosti), s kterým prokazateln seznámí žáky na za átku školního roku etn podmínek pro stanovení výsledné klasifikace, resp. neklasifikace. Výsledná klasifikace je vyu ujícím stanovena na konci každého klasifika ního období známkou podle klasifika ní stupnice. Vzd lávání žák se speciálními vzd lávacími pot ebami Podle školního vzd lávacího programu se vzd lávají žáci se specifickou poruchou ení (dále jen SPU konkrétn dyslexie, dysgrafie, dysortografie i jejich kombinace)spole s ostatními žáky. Pro n které žáky je v souladu s platnou legislativou (vyjád ení PPP, žádost žáka) vypracován individuální vzd lávací plán. V zodpov dnosti každého u itele je: znát žáky se SPU (seznam a podklady zajistí vedení školy), p i výuce používat obecné a specifické metody práce a p ístupy (nap. preference ústního zkoušení, ov ení výkonu ústním p ezkoušením, prodloužení asu na kontrolu a dokon ení práce, využívání p edtišt ných materiál a audiovizuálních pom cek, využití PC a kalkulátor, umožn ní alternativních zp sob zápisu, tolerantní hodnocení grafického projevu apod.). Výsledné hodnocení žák se SPU bude stejn jako u ostatních žák stanoveno na konci klasifika ního období známkou podle klasifika ní stupnice. Pokud by byl na doporu ení léka e a se souhlasem pracovního léka ství spole nosti Škoda Auto, a.s. ijat žák s jiným zdravotním postižením než se SPU, bude výuka žáka organiza, obsahov a materiáln uzp sobena podle doporu ení odborných léka. 8

9 Charakteristika ŠVP Výuka žák se sociálním znevýhodn ním probíhá podle školního vzd lávacího programu s tím, že systematická práce s t mito žáky spo ívá p edevším v získání motivace k u ení volbou vhodného výchovného postupu. T ídní u itelé v t chto ípadech úzce spolupracují s u iteli odborného výcviku, metodikem prevence negativních jev i odbornými institucemi (nap. pedagogicko-psychologická poradna). V sou innosti se všichni snaží, aby došlo k postupnému vyrovnání disproporcí uplat ováním individuálního p ístupu a odpovídajících forem a metod práce. i práci s žáky národnostních menšin nebo s žáky cizí státní p íslušnosti je nována pozornost úrovni osvojení eského jazyka jako p edpokladu úsp šného studia. V p ípad jazykových problému pracujeme s žáky individuáln. Zm ny obsahu výuky u žák se sociálním znevýhodn ním povoluje na žádost editel školy. Týká se to zejména zvláštních akcí za azených do výuky, které jsou spojeny s vyššími finan ními náklady (lyža ský výcvikový kurz, sportovní kurz, exkurze žák, jazykov poznávací zájezdy). V p ípad uvoln ní z uvedených forem výuky je pro žáka v termínu konání akce zajišt na náhradní školní výuka (teoretická nebo praktická). Pro nadané žáky jsou ve vyu ovacích hodinách v zodpov dnosti p íslušných u itel a podle jejich možností p ipravovány a za azovány náro jší metody vyu ování, samostatná práce, práce s informa ními technologiemi, specifické úlohy a úkoly podporující jejich talent a nadání. Tito žáci mohou pracovat tempem a zp sobem, který je pro n nejvhodn jší, zárove jsou vhodn zapojováni i do výuky ve skupinách a týmové práce. Krom toho se tito žáci ú astní odborných a sportovních sout ží a olympiád na úrovni školy, kraje a R. Realizace bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci i výuce jsou dodržována všechna pravidla bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci podle platných legislativních p edpis. Žáci absolvují pravidelná periodická školení a školení k jednotlivým témat m v praktické výuce, zodpov dným školitelem je íslušný t ídní u itel a u itel odborného výcviku. Záznam o školení je zapsán do školní dokumentace (t ídní knihy, deníky evidence, zápisní bezpe nosti práce). Všechny úrazy jsou v zodpov dnosti editele školy zaznamenány do knihy úraz a projednány na pravidelných sch zkách útvarové komise bezpe nosti práce. Podmínky p ijímání ke vzd lávání Ke studiu m že být p ijat žák nebo jiný uchaze, který úsp šn ukon il povinnou školní docházku v 9. ro níku základní školy. Sou ástí p ihlášky je potvrzení léka e o zdravotní zp sobilosti uchaze e ke studiu a výkonu povolání ve zvoleném oboru. Organizace p ijímacího ízení se ídí platnou legislativou (Školský zákon, Vyhláška k organizaci p ijímacího ízením vzd lávání ve st edních školách), p emž editel školy respektuje aktuální zm ny v p ijímacím ízení dle pokyn MŠMT R. Podmínky p ijetí pro p íslušný školní rok stanoví editel v souladu s platnou legislativou. P ijímací zkoušky žáci nekonají, o p ijetí rozhodne editel na základ 9

10 Charakteristika ŠVP bodového sou tu stanoveného z klasifikace na vysv ení ze základní školy - 8. ro. (1. a 2. pololetí) a 9. ro. (1. pololetí). Bodov je hodnocen celkový pr r v jednotlivých pololetích a výsledky žáka v profilových p edm tech ( eský jazyk, Cizí jazyk, Matematika, Fyzika). Ukon ování vzd lávání Studium je zakon eno záv re nou zkouškou, absolvent získává st ední vzd lání s výu ním listem. Záv re nou zkoušku koná žák v souladu s platnou legislativou (Školský zákon, Vyhláška o ukon ování vzd lání ve st edních školách záv re nou zkouškou), a skládá se ze t í samostatných zkoušek, které žák absolvuje v po adí: písemná, praktická, ústní. Písemná zkouška se koná v u ebnách teoretické výuky v délce trvání maximáln 240 min., zadání zkoušky je v kompetenci editele školy. Písemnou formou jsou na konkrétních p íkladech, zadání a problémech ov ovány znalosti odborných edm za azených ve ŠVP, hodnoceno je i grafické vypracování. Praktická zkouška z odborného výcviku se koná na školním pracovišti odborného výcviku formou souborné práce, která ov í úrove v domostí a dovedností žáka pro vykonávání odborných nástroja ských inností. Zadání zkoušky je v kompetenci editele školy, délka trvání 2 dny. Ústní zkouška se koná v u ebnách teoretické výuky, obsahem témat stanovených editelem školy jsou základní poznatky odborných p edm za azených do ŠVP. Každé téma je zpracováno komplexn s ešením n kolika díl ích úkol (popis, rozbor technické dokumentace, funkce za ízení, ešení úlohy, grafická ást, spojitost s odborným výcvikem a praxí). Pro p ípravu na zkoušku má žák 15 minut, vlastní zkouška trvá rovn ž 15 minut. Absolventi mohou pokra ovat v nástavbovém studiu oboru vzd lání L/506 Provozní technika a získat st ední vzd lání s maturitní zkouškou. 10

11 ební plán ební plán ŠVP Nástroja Kód a obor vzd lání: H/01 Nástroja Stupe vzd lání: st ední vzd lání s výu ním listem Délka vzd lávání: 3 roky Forma vzd lávání: denní studium Platnost od: Adresa školy: ŠKODA AUTO a.s. St ední odborné u ilišt strojírenské, odšt pný závod V. Klementa Mladá Boleslav Povinné p edm ty Po et týdenních vyu ovacích hodin 1. ro ník 2. ro ník 3. ro ník celkem eský jazyk a literatura Cizí jazyk Ob anská nauka Matematika Fyzika Základy ekologie a chemie 1, ,5 lesná výchova Informa ní a komunika ní technologie Ekonomika Strojírenská technologie 1, ,5 Strojnictví Technická dokumentace Technologie Odborný výcvik 13,75 16,25 16,25 46,25 Celkem hodin 30,75 33,25 33,25 97,25 Nepovinné p edm ty Cvi ení z matematiky Konverzace v anglickém nebo meckém jazyce

12 ební plán Poznámky Odbornými p edm ty pro komplexní zadání záv re né zkoušky ve všech jejích ástech jsou Technologie, Odborný výcvik, Technická dokumentace, Strojnictví, Strojírenská technologie, Ekonomika. V p ípad zájmu žák a personálních možností školy m že být ve 2. a 3. ro. vyu ován nepovinný p edm t Cizí jazyk 2, jakožto druhý jazyk pro žáka (n mecký a anglický). Do po tu týdenních hodin v Odborném výcviku není zapo ítána p estávka na odpo inek v délce trvání 0,5 hodiny/1 den. ehled využití týdn v období zá í - erven školního roku innost / ro ník Vyu ování podle rozpisu u iva Lyža ský výchovn vzd lávací zájezd Sportovn turistický kurz Odborné školení Záv re ná zkouška asová rezerva, výchovn vzd lávací akce Celkem týdn

13 ehled rozpracování obsahu vzd lávání v RVP do ŠVP ehled rozpracování obsahu vzd lávání v RVP do ŠVP ŠVP Nástroja Kód a obor vzd lání: H/01 Nástroja Stupe vzd lání: st ední vzd lání s výu ním listem Délka vzd lávání: 3 roky Forma vzd lávání: denní studium Platnost od: Adresa školy: ŠKODA AUTO a.s. St ední odborné u ilišt strojírenské, odšt pný závod V. Klementa Mladá Boleslav RVP Okruh vzd lávání Min. h. edm t Min. h. Disp. h. ŠVP idá no hod. edm. hod. edm t Celkem h. p edm. Jazykové vzd lávání 3 CJL CJL 6 6 ANJ, NEJ 6 6 ANJ, NEJ 6 Spole enskov dní 3 OBN 3 3 OBN 3 írodov dné 4 FYZ FYZ 3 ZEC 1 0,5 1,5 ZEC 1,5 Matematické 5 MAT MAT 6 Estetické 2 CJL Vzd lávání pro zdraví 3 TEV 3 3 TEV 3 Vzd lávání v IKT 3 IKT 3 3 IKT 3 Ekonomické 2 EKO 2 2 EKO 2 8 STE 1 0 0,5 1,5 STE 2,5 Strojírenské výrobky Výroba, opravy a provoz strojírenských výrobk STR STR 2 TED 4 4 TED 6 TEC 2 2 TEC 7 ODV STE STR TED TEC ODV ,25 34,25 ODV 46,25 Celkem ,25 97,25 97,25 13

14 ehled rozpracování obsahu vzd lávání v RVP do ŠVP Poznámky zkratky p edm : CJL eský jazyk a literatura, ANJ Anglický jazyk, NEJ mecký jazyk, OBN Ob anská nauka, FYZ Fyzika, CHE Chemie, ZEC Základy ekologie a chemie, MAT Matematika, TEV T lesná výchova, IKT Informa ní a komunika ní technologie, EKO Ekonomika, STE Strojírenská technologie, STR Strojnictví, TED Technická dokumentace, TEC Technologie, ODV Odborný výcvik írodov dné vzd lávání je realizováno ve dvou samostatných vyu ovacích edm tech Fyzika (fyzikální vzd lávání) a Základy ekologie a chemie (chemické, ekologické a biologické vzd lávání). Do po tu týdenních hodin v Odborném výcviku není zapo ítána p estávka na odpo inek v délce trvání 0,5 hodiny/1 den V souladu s rámcovým vzd lávacím plánem byl p edepsaný minimální po et vyu ovacích hodin v okruhu P írodov dné vzd lávání (v p edm tu Základy ekologie a chemie) navýšen o 0,5 hodiny, v okruhu vzd lávání Strojírenské výrobky (v p edm tu Strojírenská technologie) navýšen o 0,5 hodiny a v okruhu vzd lávání Montáže a opravy (v p edm tu Odborný výcvik) navýšen o 0,25 hodiny, celkem tedy o 1,25 hodiny z možných (stanovených) 9 hodin. 14

15 ební osnovy eský jazyk a literatura ŠVP Nástroja Kód a obor vzd lání: H/01 Nástroja Stupe vzd lání: st ední vzd lání s výu ním listem Délka vzd lávání: 3 roky Forma vzd lávání: denní studium Celková hodinová dotace 6 Platnost od: Adresa školy: ŠKODA AUTO a.s. St ední odborné u ilišt strojírenské, odšt pný závod V. Klementa Mladá Boleslav Pojetí vyu ovacího p edm tu Obecné cíle Vyu ovací p edm t eský jazyk a literatura pat í k p edm m všeobecného vzd lávání. Ve svém vzd lávacím obsahu zahrnuje u ivo vzd lávací oblasti Jazykové vzd lávání a komunikace a v oblasti Estetické vzd lávání. P edm t je základem rozvoje v tšiny klí ových dovedností a schopností, kterými má být žák vybaven pro osobní i profesní život. Obecným cílem jazykového a literárního vzd lávání je výchova p emýšlivého lov ka, který má pozitivní postoj k eskému jazyku, umí kultivovan používat mate ský jazyk v r zných životních situacích a získá p edpoklad k celoživotnímu vzd lávání. Ke kultivaci lov ka významn p ispívá estetické vzd lávání, jehož cílem je utvá et kladný vztah k materiálním a duchovním hodnotám. Vytvo ený systém kulturních hodnot pomáhá žák m chápat odlišné kultury, být tolerantní v mezilidských vztazích. Charakteristika u iva edm t se skládá ze t í oblastí, které se vzájemn prolínají. Jedná se o jazykové vzd lávání, komunika ní a slohové vzd lávání a estetické vzd lávání. Tyto oblasti jsou dále len ny do tematických celk, jež spolu souvisejí a dopl ují se. Po adí probíraného u iva stanoví tematický plán. Tematické celky v jednotlivých oblastech: Jazykové, komunika ní a slohové vzd lávání (vyu uje se ve t ech ro nících s asovou dotací 1 hodina týdn ): - zdokonalování jazykových v domostí a dovedností - komunika ní a slohová výchova - práce s textem a získávání informací 15

16 Estetické vzd lávání (vyu uje se ve t ech ro nících s asovou dotací 1 hodina týdn ): - um ní a literatura - práce s literárním textem - kultura v oblasti cit, postoj, hodnot a preferencí Vzd lávání sm uje k tomu, aby žáci: - uplat ovali eský jazyk v rovin recepce, reprodukce a interpretace - chápali jazyk jako jev, v n mž se odráží historický a kulturní vývoj národa - získávali a kriticky hodnotili informace z r zných zdroj a p edávali je vhodným zp sobem s ohledem na jejich uživatele - využívali jazykových a literárních v domostí a dovedností v praktickém život, vyjad ovali se srozumiteln a souvisle, formulovali a obhajovali své názory - chápali vývoj kultury a literatury v historických a spole enských souvislostech - uplat ovali ve svém životním stylu estetická kritéria - chápali um ní jako specifickou výpov o skute nosti a význam um ní pro lov ka - ctili a chránili materiální kulturní hodnoty - získali p ehled o kulturním d ní - uv domovali si vliv prost edk masové komunikace na utvá ení kultury Strategie výuky Výuka navazuje na v domosti a dovednosti žák ze základní školy, rozvíjí je vzhledem ke spole enskému a profesnímu zam ení žák. P edm t využívá nejen poznatky širokého spektra spole enskov dních p edm (d jepis, ob anská nauka, ekologie), ale i odborných profilových p edm žáka. Základem výuky je rozvoj vyjad ovacích schopností, zdokonalování písemného projevu a nácvik dovednosti ijímat text (porozum ní a interpretace). U itelé preferují texty s odbornou tematikou (v souvislosti s oborem) a texty o ochran životního prost edí. V estetickém vzd lávání p evažuje etba a interpretace um leckých d l nebo ukázek, jež je dopln na nezbytnými poznatky z literární historie a teorie literatury, které jsou pot ebné pro pochopení díla nebo kulturn spole enského kontextu. P i práci s um leckými díly vycházejí u itelé i ze zájmu žák. Literární texty mohou být sou asn východiskem pro jazykové rozbory a prost edkem nácviku kultivovaného tení. Ve výuce se využívá frontální zp sob v kombinaci se skupinovou prací, dialogické metody, dále referát žák, komunika ních her, krátkých mluvních cvi ení, interaktivní tabule. Žáci pracují se slovníky, um leckými i neum leckými texty, nahrávkami um leckých text audio i video, internetem, zpracovávají samostatné práce zadávané u itelem. Výuka je spojena se spole nou návšt vou divadelního a filmového p edstavení, s exkurzí po kulturních a historických památkách m sta, jejíž sou ástí je i seznámení se s informa ním centrem a m stskými ú ady. 16

17 V 1. ro níku se žáci seznamují se sítí knihoven (školní, závodní, m stská) a jejich službami. Hodnocení výsledk vzd lávání Hodnocení probíhá v souladu s klasifika ním a školním ádem. Vychází se z t chto kritérií: - ústní zkoušení - hodnoceny znalosti nejen v cné, ale i úrove vyjad ovacích schopností - známky z pr žných test, souhrnných písemných prací, ze srovnávacího testu povinný pro žáky všech t íd na konci každého pololetí - známky ze slohových prací 1 dvouhodinová školní slohová práce, cvi né práce školní i domácí - využívání forem sebehodnocení a kolektivního hodnocení aktivita v hodinách, zapojení se do diskuzí a týmové práce, krátká mluvní cvi ení - p ístup k domácí p íprav, prezentace referát hodnocení žák s SPU využívá záv hodnocení pedagogicko-psychologické poradny u konkrétních jednotlivc dle integrace - u slabých žák se využívá jejich možností up ednost ována aktivita v hodinách, domácí p íprava, ústní prov ování znalostí a jejich praktické využití ínos p edm tu k rozvoji klí ových kompetencí a aplikaci pr ezových témat Klí ové kompetence edm t rozvíjí p edevším komunikativní kompetence, kompetence k u ení, k ešení problém, personální a sociální kompetence a kompetence pracovat s informacemi. Žáci jsou vedeni k tomu, aby: - prezentovali sami sebe a naslouchali druhému - vhodn argumentovali a obhajovali svá stanoviska - svým jednáním p ispívali k vytvá ení vst ícných mezilidských vztah, respektovali normy spole enského chování - srozumiteln a souvisle formulovali své myšlenky, v písemné podob p ehledn a jazykov správn - získávali a vyhodnocovali informace o pracovních nabídkách - vhodn komunikovali s potencionálními zam stnavateli - samostatn komunikovali elektronickou poštou, sestavili žádost a profesní životopis - vážili si kulturního d dictví a chránili hodnoty vytvo ené p edchozími generacemi Pr ezová témata Ob an v demokratické spole nosti - žáci se podílejí na vytvá ení demokratického prost edí ve škole a ve t íd - jsou schopni pracovat v týmu a hledat kompromisní ešení 17

18 - orientují se v masmédiích, jsou schopni kriticky hodnotit informace - dovedou argumentovat a p ijímat jiné názory - mají vhodnou míru sebev domí a sebekritiky - rozpoznají intoleranci, rasismus, p átelství a charakterov volné vlastnosti lov k a životní prost edí - žáci si uv domují odpov dnost lov ka za životní prost edí - dokáží chránit kulturní hodnoty - jsou schopni dodržovat základní hygienické návyky lov k a sv t práce - žáci jsou schopni vyhledávat informace o pracovních p íležitostech a orientovat se v jejich nabídce, posoudit je z hlediska svých p edpoklad a pracovních cíl - umí zvládat komunika ní situace (vztah pod ízenosti a nad ízenosti) - dovedou pochopit nutnost pe livé a systematické práce, celoživotního vzd lávání - dokáží spolupracovat v týmu Informa ní a komunika ní technologie: - žáci jsou schopni využívat programového vybavení po íta e a pracovat s informacemi ze sít Internet - komunikují elektronickou poštou - dokáží prezentovat výsledky své práce p ed skupinou lidí, správn se vyjad ují a vystupují 18

19 Ro ník: 1. Po et hodin týdn : 2 hodiny Jazykové, komunika ní a slohové vzd lávání Zdokonalování jazykových v domostí a dovedností 12 hod jazykové p íru ky internet výukové programy na PC interaktivní tabule - v písemném projevu uplat uje znalosti eského pravopisu - ur uje slovní druhy a jejich mluvnické kategorie - ur uje v tné leny - provede rozbor souv tí - opakování poznatk ze ZŠ - pravopis, tvarosloví, skladba - p i práci s textem uplat uje znalosti zásad eského pravopisu - pracuje s normativními p íru kami eského jazyka - odhaluje a opravuje pravopisné chyby v textech - prohlubování hlavních princip eského pravopisu - práce s pravidly eského Pravopisu a jazykovými p íru kami - rozliší spisovné a nespisovné útvary a používá je adekvátn ve vlastním projevu - vysv tlí jazyk jako spole enský jev - popíše soustavu evropských jazyk a za adí do ní mate ský jazyk - pozná p íbuzné jazyky - rozpozná jazyky okolních stát - obecné poznatky o jazyce národní, mate ský a jeho útvary - jazyková kultura - rozd lení indoevropských jazyk - jazyky v Evrop, slovanské jazyky Komunika ní a slohová výchova 19

20 15 hodin : práce s tiskem využití rozhlasových a televizních publicistických po ad um lecké texty internet nahrávky audio a video - vyjmenuje slohotvorné initele a objasní jejich vliv na jazykový projev - rozpozná funk ní styl a v typických p íkladech i slohový útvar - slohotvorní initelé subjektivní a objektivní - funk ní styly - dokáže vysv tlit rozdíl mezi monologem a dialogem, mezi mluveným a psaným, ipraveným a nep ipraveným projevem - monolog, dialog - mluvený projev p ipravený a nep ipravený, formální a neformální - komunikuje na pat né úrovni v r zných životních situacích, výstižn vyjad uje své myšlenky - argumentuje a obhajuje svá stanoviska - klade otázky, polemizuje - rozpozná manipulativní komunikaci - komunika ní situace ú el a cíl jednání, navazování kontaktu, druhy jednání, - rovnost vztah p i jednání - kultura i - sestaví jednoduché texty slohových útvar b žné komunikace - zpracuje informace formou zpráv, oznámení - slohové postupy a útvary b žné komunikace - zpráva, oznámení, plakát, reklama, inzerát, pozvánka, blahop ání, kondolence, osobní dopis - zpracuje vypravování na dané téma (ústní i písemnou formou) 20

Školní vzd lávací program

Školní vzd lávací program ŠKODA AUTO a.s., St ední odborné u ilišt strojírenské, odšt pný závod Školní vzd lávací program pro žáky a další uchaze e, kte í ukon ili povinnou školní docházku Obráb kov Kód a obor vzd lání: Stupe vzd

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program ŠKODA AUTO a.s., Střední odborné učiliště strojírenské, odštěpný závod Školní vzdělávací program pro uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Autoelektrikář Kód a obor vzdělání: 26-57-H/01 Autoelektrikář

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Český jazyk a literatura Kód modulu Čj-M-3/1-3 Délka modulu 99 hodin Platnost 1.09.2010 Typ modulu povinný

Více

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Výtvarná tvorba je vzd lávací

Více

Žák získá jazykové dovednosti v oblasti porozumění poslechu, čtení textu, psaní a konverzace příslušné jazykové úrovně.

Žák získá jazykové dovednosti v oblasti porozumění poslechu, čtení textu, psaní a konverzace příslušné jazykové úrovně. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Německý jazyk Kód modulu Nj E 1/1-4 Délka modulu 33 hodin Platnost 1.09.2010 Typ modulu povinný Pojetí

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Anglický jazyk Kód modulu Aj-M-3/1-4 Délka modulu 99 hodin Platnost 1.09.2010 Typ modulu povinný Pojetí

Více

7.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk (2. cizí jazyk )

7.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk (2. cizí jazyk ) 7.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk (2. cizí jazyk ) Obecné cíle výuky ruského jazyka Předmět ruský jazyk a jeho výuka je koncipována tak, aby žáky vedla k osvojení cizího jazyka. Jeho hlavním

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program ŠKODA AUTO a.s., Střední odborné učiliště strojírenské, odštěpný závod Školní vzdělávací program pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Mechanik strojů a zařízení Kód a obor

Více

Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu

Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Německý jazyk Kód modulu Nj-H-3/1-4 další cizí jazyk Délka modulu 60 hodin Platnost 1.09.2010 Typ modulu

Více

Školní vzd lávací program

Školní vzd lávací program ŠKODA AUTO a.s., St ední odborné u ilišt strojírenské, odšt pný závod Školní vzd lávací program pro žáky a další uchaze e, kte í ukon ili povinnou školní docházku Klempí - karosá Kód a obor vzd lání: 23-55-H/02

Více

Školní vzd lávací program

Školní vzd lávací program ŠKODA AUTO a.s., St ední odborné u ilišt strojírenské, odšt pný závod Školní vzd lávací program pro uchaze e, kte í ukon ili povinnou školní docházku Záme ník Kód a obor vzd lání: 23-51-H/01 Strojní mechanik

Více

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA 1 Nauka o slohu - objasní základní pojmy stylistiky Styl prostě sdělovací - rozpozná funkční styl, dominantní slohový Popis a jeho postup

Více

5. 18 Konverzace v anglickém jazyce

5. 18 Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu 5. 18 Konverzace v anglickém jazyce Cílem výuky Konverzace v anglickém jazyce je rozvíjet u žáků předpoklady pro mezikulturní komunikaci v rámci Evropy i světa a k užívání jazyka

Více

Volitelný předmět CIZÍ JAZYK - NJ

Volitelný předmět CIZÍ JAZYK - NJ Volitelný předmět CIZÍ JAZYK - NJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Německý jazyk vyučujeme jako další cizí jazyk zpravidla od 7. ročníku. Žáci si rozšiřují

Více

říkadla, básničky s jazykolamy, komunikač. situace

říkadla, básničky s jazykolamy, komunikač. situace Český jazyk a literatura - 1. ročník Pečlivě vyslovuje, opravuje svou nedbalou výslovnost říkadla, básničky s jazykolamy, komunikač. situace Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu hlásky (písmene) i slova,

Více

2 ANGLICKÝ JAZYK. 2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

2 ANGLICKÝ JAZYK. 2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 2 ANGLICKÝ JAZYK 2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk rozpracovává vzdělávací obsahu oboru Cizí jazyk z RVP ZV. Na prvním stupni základní školy žáci

Více

KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE

KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE - ve znění dodatku č.30., platného od 1.9.2011 (7.r.) a ve znění změn, platných od 1.9.2013 (9.r.). Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: HARDWARE (HWR) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 164 (5 hodin týdně) Platnost: 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem

Více

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY. 7.24 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY. 7.24 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa VOLITELNÉ PŘEDMĚTY 7.24 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Chemie Kód modulu Ch-M-1/1-10 Délka modulu 99 hodin Platnost 01.09.2010 Typ modulu povinný Pojetí teoretické

Více

Očekávané výstupy předmětu

Očekávané výstupy předmětu Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Anglický jazyk 3. období 9. Ročník učebnice Project 3, Project Plus Pracovní sešit k Projectu 3 Project Grammar a rozšiřující učebnice Project Plus Očekávané

Více

- pravidla výslovnosti, technika správného čtení, intonace mluveného projevu. - pozdravy, poděkování. - otázky a odpovědi

- pravidla výslovnosti, technika správného čtení, intonace mluveného projevu. - pozdravy, poděkování. - otázky a odpovědi Vzdělávací oblast: VOLITELNÝ VYUČOVACÍ PŘEDMĚT Obor vzdělávací oblasti: DALŠÍ CIZÍ JAZYK NĚMECKÝ JAZYK Ročník: 7 Výstupy - kompetence Učivo Průřezová témata,přesahy Poznámky - vyslovuje a čte plynule nahlas

Více

Vzd lávací oblast : Volitelné p edm ty Jazyk a jazyková komunikace Vyu ovací p edm t: Konverzace v anglickém jazyce

Vzd lávací oblast : Volitelné p edm ty Jazyk a jazyková komunikace Vyu ovací p edm t: Konverzace v anglickém jazyce Vzd lávací oblast : Volitelné p edm ty Jazyk a jazyková komunikace Vyu ovací p edm t: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika p edm tu: Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Konverzace

Více

Školní vzd lávací program

Školní vzd lávací program ŠKODA AUTO a.s., St ední odborné u ilišt strojírenské, odšt pný závod Školní vzd lávací program pro žáky a další uchaze e, kte í ukon ili povinnou školní docházku Mechanik se izova Kód a obor vzd lání:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26 41 L/52 PROVOZNÍ ELEKTROTECHNIKA - 1 - 1. NÁZEV IDENTIFIKAČNÍ

Více

MINISTERSTVO HOSPODÁŘSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVO HOSPODÁŘSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MINISTERSTVO HOSPODÁŘSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Vydalo Ministerstvo hospodářství České republiky dne 20. března 1996 č.j. 4 266/96-74 s platností od 1. září 1996 počínaje prvním ročníkem Kmenový obor: 2651H

Více

Metodický pokyn k zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání do vzdělávacích programů pro základní vzdělávání čj.

Metodický pokyn k zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání do vzdělávacích programů pro základní vzdělávání čj. Metodický pokyn k zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání do vzdělávacích programů pro základní vzdělávání čj. 19485/2001-22 V Praze dne 2.7.2001 V současné dynamické době dochází k pohybu

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení.

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení. 7.25 Pojetí vyu ovacího p edm tu Aplikovaná ekonomie Obecné cíle výuky Aplikovaná ekonomie Cílem p edm tu je prohloubení základních ekonomických dovedností propojením znalostí a dovedností získaných studiem

Více

KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE VE ŠPANĚLSKÉM JAZYCE PRO SŠ

KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE VE ŠPANĚLSKÉM JAZYCE PRO SŠ Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 tel.: 585 412 493, e-mail: skola@gcajkol.cz vlastimil.kaspir@post.cz www.gcajkol.cz KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE VE ŠPANĚLSKÉM JAZYCE PRO SŠ Datum a místo konání: 21.3.2016 v

Více

1. Klíčové kompetence

1. Klíčové kompetence Příloha č.2 Pokrytí kompetencí Název školy Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace Adresa školy Borovského 2315/1, Karviná - Mizerov Název ŠVP Praktická sestra Název oboru Zdravotnický

Více

-národní jazyk, nářečí, obecná čeština - jazykové příručky a slovníky STANDARDY: ČJL-9-2-03 ČJL-9-2-08

-národní jazyk, nářečí, obecná čeština - jazykové příručky a slovníky STANDARDY: ČJL-9-2-03 ČJL-9-2-08 JAZYKOVÁ VÝCHOVA Obecné poučení o jazyce MUV (kulturní diference, etnický původ) ž. se seznamuje s mluvnickými termíny souvisejícími s učivem ž. se seznamuje se slovesným dědictvím ž.si osvojuje základní

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU pro 1. až 5. ročník. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU pro 1. až 5. ročník. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu TYMYJÁN Školní vzdělávací program Základní školy Velké Losiny ČESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU pro 1. až 5. ročník Český jazyk a literatura

Více

PR O D L U O V Á N Í V L A S T E P E L N O U

PR O D L U O V Á N Í V L A S T E P E L N O U - 1 - M ETODICK Ý LIST Obor: P edm t: Ro ník: Tematický celek: Téma: Rozsah: 69-51-H/01 Kade ník Odborný výcvik Druhý TC Vlásenká ství PR O D L U O V Á N Í V L A S T E P E L N O U M E T O D O U K E R A

Více

Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE A VIDEO. Vyučovací předmět:

Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE A VIDEO. Vyučovací předmět: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE A VIDEO CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové,

Více

PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY CHEMIE CHEMIE. Struktura vyu ovací hodiny. Záznamový Záznamový arch. P edm tový metodik: Ing.

PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY CHEMIE CHEMIE. Struktura vyu ovací hodiny. Záznamový Záznamový arch. P edm tový metodik: Ing. PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY CHEMIE CHEMIE Struktura vyu ovací hodiny Plán Struktura vyu ovací vyu ovací hodiny hodiny Plán Metodický vyu ovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list arch

Více

Školní vzdělávací program pro praktickou školu dvouletou KORÁLKOVÁNÍ Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice

Školní vzdělávací program pro praktickou školu dvouletou KORÁLKOVÁNÍ Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Školní vzdělávací program pro praktickou školu dvouletou KORÁLKOVÁNÍ Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Motto: Nemůţete neuspět... pokud se nevzdáte Abraham Lincoln

Více

Integrovaná střední škola Slaný. Školní vzdělávací program CUKRÁŘ

Integrovaná střední škola Slaný. Školní vzdělávací program CUKRÁŘ Integrovaná střední škola Slaný Školní vzdělávací program CUKRÁŘ OBSAH Identifikační údaje... 1 Profil absolventa... 2 Pracovní uplatnění absolventa... 2 Výsledky vzdělávání... 2 Způsob ukončení vzdělávání

Více

Případové studie: 53-41-M/01 Zdravotnický asistent Škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3, 796 01 Prostějov

Případové studie: 53-41-M/01 Zdravotnický asistent Škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3, 796 01 Prostějov 1 Případové studie: 53-41-M/01 Zdravotnický asistent Škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3, 796 01 Prostějov Úvodní komentář k případové studii: Střední zdravotnická škola působí v regionu

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Strana

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Strana PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ Strana Vyhledávání textu - přidržte klávesu Ctrl, kurzor umístěte na příslušný řádek a klikněte levým tlačítkem myši. 1. Právní předpisy upravující přijímací řízení ke studiu ve střední

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program kód a název oboru: Obsah Obsah... 2 1 Identifikační údaje... 4 2 Profil absolventa... 5 2.1 Uplatnění absolventa... 5 2.2 Kompetence absolventa... 5 2.2.1 Klíčové kompetence...

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA pro nižší a vyšší stupeň gymnázia

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA pro nižší a vyšší stupeň gymnázia ČESKÝ JAZYK A LITERATURA pro nižší a vyšší stupeň gymnázia Charakteristika vyučovacího předmětu 1/ Obsahové vymezení: Předmět Český jazyk a literatura realizuje vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český

Více

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu 7.18 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekonomika Obecný cíl vyu ovacího p edm tu Cílem p edm tu ekonomika je umožnit žák m osvojit si základy ekonomického myšlení a obchodn -podnikatelských aktivit, orientovat

Více

Profil absolventa. Střední škola hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD Šilheřovice, s.r.o.

Profil absolventa. Střední škola hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD Šilheřovice, s.r.o. školní vzdělávací program Podnikání v oblasti vlasové kosmetiky Vlasová kosmetika Střední škola hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD Šilheřovice, s.r.o. PLACE HERE Podnikání v oblasti vlasové kosmetiky

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-2334/14-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-2334/14-A INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA-2334/14-A Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČ 00639028 Identifikátor 600005101 Právní forma Zastoupená Střední odborné učiliště kadeřnické,

Více

CÍRKEVNÍ DOMOV MLÁDEŽE SVATÉ RODINY A ŠKOLNÍ JÍDELNA s.r.o. Grohova 107/10 60200 Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOMOVA MLÁDEŽE

CÍRKEVNÍ DOMOV MLÁDEŽE SVATÉ RODINY A ŠKOLNÍ JÍDELNA s.r.o. Grohova 107/10 60200 Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOMOVA MLÁDEŽE CÍRKEVNÍ DOMOV MLÁDEŽE SVATÉ RODINY A ŠKOLNÍ JÍDELNA s.r.o. Grohova 107/10 60200 Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOMOVA MLÁDEŽE 1. Identifikační údaje. 1.1.Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro mimoškolní

Více

Mechanik strojů a zařízení

Mechanik strojů a zařízení RVP 23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení Školní vzdělávací program Mechanik strojů a zařízení Identifikační údaje Střední škola Podorlické vzdělávací centrum Název školy: Adresa školy: Zřizovatel: Podorlické

Více

V. Učební osnovy. 1. stupeň

V. Učební osnovy. 1. stupeň V. Učební osnovy 1. stupeň VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA: Vyučovací předmět Český jazyk

Více

Učební plán předmětu. Průřezová témata

Učební plán předmětu. Průřezová témata Český jazyk a literatura (Jazyk a jazyková komunikace) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 4 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: MEDIÁLNÍ VÝCHOVA:

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY ve škole přece nejde o to, abychom věděli, co žáci vědí, ale aby žáci věděli. 6.1 Cíle hodnocení cílem hodnocení je poskytnout žákovi okamžitou zpětnou vazbu (co

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky INSTALATÉR 36 52 H / 01 1 Obsah

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Základní škola a Mateřská škola Skuhrov nad Bělou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU školní rok 2015/2016 Zpracovali : Mgr. Oldřich Málek, ředitel školy Mgr. Anna Bartíková, vedoucí školního klubu

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

školní vzdělávací program Univerzální obráběč RVP 23-56-H/01 Obráběč kovů Kompletní ŠVP Střední škola elektrotechniky a strojírenství

školní vzdělávací program Univerzální obráběč RVP 23-56-H/01 Obráběč kovů Kompletní ŠVP Střední škola elektrotechniky a strojírenství školní vzdělávací program Univerzální obráběč 23-56-H/01 Obráběč kovů Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Profil absolventa 3 3 Charakteristika

Více

ANJ-VG - konverzace - základní kurz

ANJ-VG - konverzace - základní kurz ANJ-VG - konverzace - ní kurz Předmět Konverzace z angličtiny OVO ŠVP Tématický celek Učivo ŠVP Zařazení PT Integrace rozumí hlavním myšlenkám složitých textů pojednávajících jak o konkrétních, tak o abstraktních

Více

1 ZÁMĚR. Pokusná ověřování tedy mohou ověřit takové metody, formy a organizaci vzdělávání, které dosud nejsou upraveny právními předpisy.

1 ZÁMĚR. Pokusná ověřování tedy mohou ověřit takové metody, formy a organizaci vzdělávání, které dosud nejsou upraveny právními předpisy. 1 ZÁMĚR Pokusné ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím povinné přijímací zkoušky ve školním roce 2015/2016 navazuje na Pilotní ověřování organizace přijímacího

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č.8 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 6. ročník ČESKÝ JAZYK chápe jejich funkci při tvorbě vyšších jazykových celků Tvarosloví - určí mluvnické kategorie u podstatných jmen - uvědomí si

Více

Školní vzdělávací program školní družiny Základní školy a mateřské škol Černožice, okres Hradec Králové

Školní vzdělávací program školní družiny Základní školy a mateřské škol Černožice, okres Hradec Králové Školní vzdělávací program školní družiny Základní školy a mateřské škol Černožice, okres Hradec Králové Číslo jednací: 113/2007 Předkladatel : Základní škola a mateřská škola, Černožice, okres Hradec Králové

Více

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh práce s technickými materiály

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh práce s technickými materiály Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh práce s technickými materiály Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu lov k

Více

PLÁN PRÁCE ZŠ a MŠ TUČAPY 2015-2016

PLÁN PRÁCE ZŠ a MŠ TUČAPY 2015-2016 PLÁN PRÁCE ZŠ a MŠ TUČAPY 2015-2016 ŠKOLNÍ ROK 2015 2016 Vedení školy ředitel Mgr. Lubomír TURÍN zástupce Mgr. Milan DANČIŠIN T ř í d n i c t v í 1. třída Mgr. Marie Václavíková 2. + 3.třída Mgr. Magda

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Červený Újezd 30, 273 51 Unhošť IČ:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zedník OBOR VZDĚLÁVÁNÍ: 36-67-H/01 Zedník 1 Obsah ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 PROFIL ABSOLVENTA ŠVP.. 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 5 UČEBNÍ PLÁN...13

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 27/2016 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 27/2016 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 27/2016 Sb. Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných Ze dne 21.01.2016 Částka 10/2016 Účinnost od 01.09.2016 (za 184 dní) http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-27

Více

Pravidla. pro uskutečňování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí v oblasti lektorátů a Krajanského vzdělávacího programu

Pravidla. pro uskutečňování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí v oblasti lektorátů a Krajanského vzdělávacího programu Příloha č. 2 usnesení vlády ze dne 13. května 2015 č. 348 Pravidla pro uskutečňování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí v oblasti lektorátů a Krajanského vzdělávacího programu I.

Více

Učební osnova předmětu. Fiktivní firma. Obor vzdělávání: 63-41-M/02 Obchodní akademie

Učební osnova předmětu. Fiktivní firma. Obor vzdělávání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Učební osnova předmětu Fiktivní firma Obor vzdělávání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Forma vzdělávání: denní Celkový počet hodin za studium: 99 Platnost: od 1. 9. 2012 Pojetí vyučovacího předmětu Obecný

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Základní škola a městské osmileté gymnázium Bruntál, Školní 2, PSČ 792 01

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Základní škola a městské osmileté gymnázium Bruntál, Školní 2, PSČ 792 01 Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 141 027/99-011142 Signatura: bn1ts101 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Bruntál INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola a městské osmileté

Více

- vztah ke své škole, městu,státu. - vycházky, výlety, poznatky z cest. Místo, kde žijeme

- vztah ke své škole, městu,státu. - vycházky, výlety, poznatky z cest. Místo, kde žijeme Školní družina Školní družina důležitý výchovný partner rodiny a školy - plní vzdělávací cíle, rozvíjí specifické nadání dětí - pomáhá dětem překonávat jejich handicapy - má důležitou roli v prevenci negativních

Více

27/2016 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČÁST DRUHÁ

27/2016 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČÁST DRUHÁ Systém ASPI - stav k 24.4.2016 do částky 48/2016 Sb. a 9/2016 Sb.m.s. - RA852 27/2016 Sb. - vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - poslední stav textu 27/2016 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. ledna

Více

1 Pracovní uplatnění absolventa

1 Pracovní uplatnění absolventa PROFIL ABSOLVENTA Obor vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: 53-43-M/005 Laboratorní asistent střední vzdělání s maturitní zkouškou Způsob ukončení a certifikace: maturitní zkouška, vysvědčení o maturitní

Více

Střední průmyslová škola na Proseku Novoborská 2, Praha 9, 190 00 Mgr. Jiří Bernát ředitel školy

Střední průmyslová škola na Proseku Novoborská 2, Praha 9, 190 00 Mgr. Jiří Bernát ředitel školy Střední průmyslová škola na Proseku Novoborská 2, Praha 9, 190 00 Mgr. Jiří Bernát ředitel školy www.sps-prosek.cz 2009 Identifikační údaje Název školy: Střední průmyslová škola na Proseku Adresa školy:

Více

Stravovací a ubytovací služby

Stravovací a ubytovací služby 1 Školní vzdělávací program pro obor Stravovací a ubytovací služby 65 51 - E/01 Střední škola 374 19 Trhové Sviny, Školní 709 2014 2 3 OBSAH: Identifikační údaje... 4 1. Profil absolventa školního vzdělávacího

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2016 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 10 Rozeslána dne 28. ledna 2016 Cena Kč 210, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2016 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 10 Rozeslána dne 28. ledna 2016 Cena Kč 210, O B S A H : Ročník 2016 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 10 Rozeslána dne 28. ledna 2016 Cena Kč 210, O B S A H : 27. Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných Strana 234

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 142 053/99-011083 Signatura: bn2cs104 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Frýdek-Místek INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Kozlovice 186,

Více

Charakteristika předmětu CHEMIE

Charakteristika předmětu CHEMIE Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Charakteristika předmětu CHEMIE Předmět CHEMIE se na Gymnáziu Jiřího Ortena vyučuje v prvním aţ třetím ročníku čtyřletého gymnázia a v sekundě aţ septimě

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká republika Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká republika Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Třeboň, Sokolská 296, okres Jindřichův Hradec Sokolská 296, 379 01 Třeboň Identifikátor

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III. 337 01 Rokycany

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III. 337 01 Rokycany Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III Školní vzdělávací program PROVOZNÍ TECHNIKA Střední škola Jeřabinová 96/III 337 01 Rokycany 1 OBSAH ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAM Identifikační údaje 3 Charakteristika

Více

Člověk a svět práce. Charakteristika předmětu:

Člověk a svět práce. Charakteristika předmětu: Člověk a svět práce Charakteristika předmětu: Obsahové vymezení Vzdělávací obsah předmětu je realizován v průběhu celého základního vzdělávání a je určen všem žákům. Obsah oboru je v 1. - 5. ročníku je

Více

4. ročník. Zpracovala: Mgr. Zuzana Ryzí, ZŠ Lysice, 1. stupeň

4. ročník. Zpracovala: Mgr. Zuzana Ryzí, ZŠ Lysice, 1. stupeň Zpracovala: Mgr. Zuzana Ryzí, ZŠ Lysice, 1. stupeň 1. Anotace Úkol je zařazen do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Žáci budou řešit úkoly společně, ve dvojicích, ale i ve skupině. Každá skupina

Více

čj. ČŠI-510/09-07 Charakteristika školy

čj. ČŠI-510/09-07 Charakteristika školy Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-510/09-07 Název školy: Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308 Adresa: Na Sadech 308, 379 26 Třeboň Identifikátor: 600008291 IČ: 60816945 Místo

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Obor vzdělávací oblasti: Anglický jazyk Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Obor vzdělávací oblasti: Anglický jazyk Ročník: 6. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Obor vzdělávací oblasti: Anglický jazyk Ročník: 6. Výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Poznámky - čte nahlas plynule a foneticky správně texty přiměřeného

Více

VÝZVA. Česká republika-ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen zadavatel) se sídlem Karmelitská 7, 118 12 Praha 1, IČ 00022985.

VÝZVA. Česká republika-ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen zadavatel) se sídlem Karmelitská 7, 118 12 Praha 1, IČ 00022985. VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na službu dle 12 odst. 3 a 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), Směrnice MŠMT,

Více

Střední odborné učiliště služeb, Praha 9, Novovysočanská 5, 34-56-L/01 FOTOGRAF. Školní vzdělávací program. Fotograf

Střední odborné učiliště služeb, Praha 9, Novovysočanská 5, 34-56-L/01 FOTOGRAF. Školní vzdělávací program. Fotograf Střední odborné učiliště služeb, Praha 9, Novovysočanská 5 Školní vzdělávací program Fotograf kód a název oboru: 34-56-L/01 FOTOGRAF 1 Obsah: 1. Identifikační údaje... 7 2. Profil absolventa... 8 2.1.

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a společnost Výchova k občanství. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a společnost Výchova k občanství. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Člověk a společnost Výchova k občanství Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Výchova k občanství vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými

Více

Našim hlavním posláním je vybavit děti žádoucími vědomostmi, dovednostmi a postoji. Snažíme se dát dětem pocit bezpečí a zájem o jejich osobu.

Našim hlavním posláním je vybavit děti žádoucími vědomostmi, dovednostmi a postoji. Snažíme se dát dětem pocit bezpečí a zájem o jejich osobu. ŠKOLNÍ DRUŽINA 2013/2014 Školní družina - není pokračováním školního vyučování - je důležitým výchovným partnerem rodiny a školy - plní vzdělávací cíle, rozvíjí nadání dětí, rozšiřuje dovednosti a tvůrčí

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-1186/11-E

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-1186/11-E Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení: Sídlo: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Více

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. 8. a 9. ročník

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. 8. a 9. ročník Charakteristika předmětu VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 8. a 9. ročník Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět výchova ke zdraví se vyučuje jako samostatný předmět v 8. a 9. ročníku 1 hodinu týdně. Svým obsahem

Více

6FKYiOLOR0LQLVWHUVWYRãNROVWYtPOiGHåHDW ORYêFKRY\ VWXGLMQtKRRERUX. /' HYD VNiDQiE\WNi VNiYêURED

6FKYiOLOR0LQLVWHUVWYRãNROVWYtPOiGHåHDW ORYêFKRY\ VWXGLMQtKRRERUX. /' HYD VNiDQiE\WNi VNiYêURED 1 0,1,67(56792â.2/679Ë0/È'(ä($7 /29é&+29< 6FKYiOLOR0LQLVWHUVWYRãNROVWYtPOiGHåHDW ORYêFKRY\ GQHþMV~þLQQRVWtRG]i tsrþtqdmhsuyqtpurþqtnhp 'HQQtVWXGLXP 8ý(%1Ë3/È1 VWXGLMQtKRRERUX /' HYD VNiDQiE\WNi VNiYêURED

Více

rové poradenství Text k modulu Kariérov Autor: PhDr. Zdena Michalová,, Ph.D

rové poradenství Text k modulu Kariérov Autor: PhDr. Zdena Michalová,, Ph.D Kariérov rové poradenství Text k modulu Kariérov rové poradenství Autor: PhDr. Zdena Michalová,, Ph.D CO JE TO KARIÉROV ROVÉ PORADENSTVÍ? Kariérové poradenství (dále KP) je systém velmi různorodě zaměřených

Více

Truhlářská dílna PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Truhlářská dílna PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Truhlářská dílna PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 v Oselcích dne: 25. 8. 2015 Organizace pracovního dne na úseku praktické výchovy pro školní rok 2015/2016 Pracovní doba žáků : začátek výuky - 7:30/8:30

Více

Charakteristika kurzu BE4

Charakteristika kurzu BE4 CZ.1.07/3.2.03/04.0040 - Partnerská síť Aktivní angličtina s online lektory strana 1 z 6 Charakteristika kurzu BE4 Aktualizace: 31. 3. 2015 Kurz vytvořil: Jazyková škola ATHENA s.r.o. Kurz ověřil: Jazyková

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vranovice - příloha pro žáky s lehkým mentálním postižením

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vranovice - příloha pro žáky s lehkým mentálním postižením Příloha č.2: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vranovice - příloha pro žáky s lehkým mentálním postižením 1. Charakteristika ŠVP Tato příloha byla zpracována dle Rámcového vzdělávacího

Více

školní vzdělávací program Truhlář - 2.verze

školní vzdělávací program Truhlář - 2.verze školní vzdělávací program Truhlář - 2.verze Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika vzdělávacího programu... 4 2.1. Identifikační údaje oboru... 4 2.2. Charakteristika školního vzdělávacího

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2460/10-S. Želivského 805, 280 02 Kolín IV

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2460/10-S. Želivského 805, 280 02 Kolín IV Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIS-2460/10-S Název kontrolované osoby: Mateřská škola Klubíčko s. r. o Sídlo: Želivského 805, 280 02 Kolín IV IČ: 26 131 021 Identifikátor:

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Obchodní akademie, Frýdek-Místek, Palackého 123, příspěvková organizace, Palackého 123, 738 02 Frýdek-Místek Školní vzdělávací program Obchodní akademie 63-41-M/02 Non schoale sed vitae discimus Pro život,

Více

Výstup. Registrační číslo projektu CZ.01.07/1.1.01/01.0004. PaedDr. Vladimír Hůlka, PaedDr. Zdenka Kınigsmarková

Výstup. Registrační číslo projektu CZ.01.07/1.1.01/01.0004. PaedDr. Vladimír Hůlka, PaedDr. Zdenka Kınigsmarková Projekt: Přispějme k ještě kvalitnější a modernější výuce na ZŠ Chotěboř Buttulova Registrační číslo projektu CZ.01.07/1.1.01/01.0004 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Plzeňský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká republika Česká školní inspekce. Plzeňský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká republika Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola a Střední odborná škola elektrotechnická, Plzeň, Koterovská 85 Koterovská 85, 326 00

Více

5.7.Učební osnovy - Vlastivěda

5.7.Učební osnovy - Vlastivěda 5.7.Učební osnovy - Vlastivěda 5.4 Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět 5.4.1 Vzdělávací obor Člověk a jeho svět 5.4.1.3 NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: VLASTIVĚDA 5.4.1.3.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křižíka, Praha 1, Na Příkopě 16. (platný od 1. 9.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křižíka, Praha 1, Na Příkopě 16. (platný od 1. 9. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křižíka, Praha 1, Na Příkopě 16 ORGANIZAČNÍ ŘÁD (platný od 1. 9. 2014) V Praze dne 28. 7. 2014 Ing. Miloš Kodad ředitel školy Obsah

Více

Základní škola a základní umělecká škola

Základní škola a základní umělecká škola Základní škola a základní umělecká škola Bezdrevská ul. č. 3 České Budějovice PSČ 370 11 ŠKOLNÍ ŘÁD část pro ZUŠ Smyslem školního řádu je vytvoření příznivých podmínek pro vyučování a pro plné využití

Více