$% &' ( na období ! " #

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "$% &' ( na období 2006-2009! " #"

Transkript

1 $% &' ( % ) *+*+,-.+ */01) 2*'134+5 na období ! " #

2 $ &67 8 "9:( Komunitní plán pro msto Hluín 2

3 OBSAH: ÚVODEM KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ TEORETICKÁ VÝCHODISKA TYPOLOGIE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V HLUÍN HISTORIE PROJEKTU PRBH PROJEKTU LIDÉ PRACUJÍCÍ NA PROJEKTU VIZE ASOVÝ HARMONOGRAM PROCESU KP V HLUÍN SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA MSTO, VE KTERÉM ŽIJEME DLOUHODOBÝ POPULANÍ VÝVOJ OBYVATELSTVA VKOVÁ STRUKTURA OBYVATELSTVA RODINNÝ STAV VZDLANOSTNÍ STRUKTURA OBYVATELSTVA POHYB OBYVATEL NAROZENÍ, ÚMRTÍ NÁRODNOSTNÍ STRUKTURA OBYVATELSTVA TRH PRÁCE A EKONOMICKÁ AKTIVITA OBYVATEL STRUNÁ ANALÝZA PROBLÉMOVÝCH SKUPIN NA TRHU PRÁCE ANALÝZA CÍLOVÝCH SKUPIN STATISTICKÉ ÚDAJE O POTU ŽADATEL O UMÍSTVÍ V ÚSP, V DOMOV DCHODC A CHARIT HLUÍN FINANNÍ TOKY ZÁVR: ZHODNOCENÍ V RÁMCI KRAJE ANALÝZA POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V HLUÍN VYHODNOCENÍ ANALÝZY SÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V HLUÍN A PILEHLÝCH OBCÍCH A PEHLED INSTITUCÍ ZAJIŠUJÍCÍ TUTO PÉI ÚADY A INSTITUCE ZABÝVAJÍCÍ SE SOCIÁLNÍ PÉÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V HLUÍN SOCIÁLNÍ SLUŽBY NA HLUÍNSKU KLUBY SENIOR NA HLUÍNSKU ŠKOLSKÉ INSTITUCE ZAMENÉ NA INTEGRACI POSTIŽENÝCH DTÍ PRZKUM POTEB UŽIVATEL SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A VEEJNOSTI VYHODNOCENÍ ANKETY ADRESOVANÉ VEEJNOSTI VYHODNOCENÍ ANKETY ADRESOVANÉ ŽÁKM A STUDENTM VYHODNOCENÍ ANKETY ADRESOVANÉ RODIM DOTAZOVANÝCH ŽÁK A STUDENT VYHODNOCENÍ ANKETY ADRESOVANÉ ZDRAVOTN POSTIŽENÝM OBANM VYHODNOCENÍ ANKETY ADRESOVANÉ SENIORM VYHODNOCENÍ ANKETY ADRESOVANÉ OSOBÁM OHROŽENÝM SOCIÁLNÍM VYLOUENÍM ZÁVRENÁ ZPRÁVA Z VÝZKUMU - SHRNUTÍ SWOT ANALÝZA SWOT ANALÝZA SKUPINY RODINA, DTI A MLÁDEŽ SWOT ANALÝZA SKUPINY ZDRAVOTN POSTIŽENÍ OBANÉ SWOT ANALÝZA SKUPINY SENIOI SWOT ANALÝZA SKUPINY OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍ EXKLUZÍ Komunitní plán pro msto Hluín 3

4 8. PRIORITY ROZVOJE SLUŽEB V JEDNOTLIVÝCH CÍLOVÝCH SKUPINÁCH PRIORITY ROZVOJE SPOLENÉ PRO VŠECHNY CÍLOVÉ SKUPINY RODINA, DTI A MLÁDEŽ ZDRAVOTN POSTIŽENÍ OBANÉ SENIOI OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍ EXKLUZÍ REALIZACE A REVIZE KOMUNITNÍHO PLÁNU REALIZACE A NAPLOVÁNÍ STANOVENÝCH PRIORIT REVIZE KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB POUŽITÉ ZDROJE PODKOVÁNÍ Píloha. I. Píloha. II Píloha. III Píloha. IV Píloha. V Píloha. VI Píloha. VII Dotazník pro poskytovatele sociálních služeb Dotazník zjišující poteby osob ohrožených sociálním vylouením Dotazník zjišující poteby osob zdravotn postižených Dotazník zjišující poteby senior Dotazník pro žáky a studenty Dotazník pro rodie Dotazník pro veejnost Zpracovala: Ing. Lucie Krejíová Koordinátor komunitního plánování sociálních služeb v Hluín Datum: kvten 2006 Komunitní plán pro msto Hluín 4

5 Úvodem Komunitní plánování je procesem tvorby rozvojového dokumentu v oblasti sociálních služeb. Jedná se o koncepci, která hledá prioritní oblasti, zjišuje poteby a zdroje, stanovuje cíle a navrhuje ešení, která nejlépe odpovídají místním podmínkám a potebám lidí. Nikdo nemá v dnešní dob stoprocentní jistotu své existence. Každý z nás se mže nkdy ocitnout v situaci, kdy nebude schopen uspokojit bžné poteby vlastními silami, a nebo bude nucen postarat se o své blízké. V tu dobu si uvdomíme dležitost sociálních služeb, které budeme muset pro svoji nepíznivou životní situaci využívat. Proto je poteba, aby v našem mst fungovala taková sí kvalitních a dostupných sociálních služeb, která bude odpovídat potebám všech lidí, bránit sociálnímu vylouení oban, kteí se vzhledem ke svému handicapu ocitli v sociální nouzi a zajistí, aby se ve všech smrech zlepšila kvalita života. Smyslem komunitního plánování je spolená komunikace a diskuse o potebách a možnostech uživatel, zadavatel a poskytovatel sociálních služeb ve mst Hluín. Jde o to, se spolen dohodnout, jaké služby chceme mít pipravené pro pípad nepíznivé životní situace našich oban. Cílem je tedy plánovat, poskytovat a podporovat kvalitní sociální služby, které z našeho msta vytvoí spokojený domov pro všechny obany a zajistí jim plnohodnotný život. 8 Komunitní plán pro msto Hluín 5

6 1. Komunitní plánování Komunitní plán pro msto Hluín 6

7 ;#;# + +/*%0-<*' =/%> Slovo komunitní znamená, že celé plánování sociálních služeb probíhá za úasti komunity tedy zadavatel, poskytovatel, uživatel a veejnosti. Komunitní plánování sociálních služeb (dále jen KPSS) je moderní rozvojovou metodou plánování veejných služeb, která poítá s názory celé komunity (kraje, m stské ásti, obce) a jejich len (oban). Tato metoda umožuje zpracovávat rozvojové materiály obce pro rzné oblasti veejného života na úrovni obce a kraje a výrazn posiluje principy zastupitelské demokracie. Jde o proces, který je charakteristický vysokým podílem úasti veejnosti, klient a potenciálních klient na definování vlastních poteb, hledání zdroj a možnosti ešení problém v rámci komunity. Efektivn stanovuje nejpotebn jší aktivity kraje a dalších aktér v oblasti sociálních služeb, popisuje možnosti a podmínky jejich spolupráce i vymezení potebných finanních prostedk na jejich zjišt ní. Pedstavuje postup jak usnadnit ešení úelného a efektivního rozvrstvení sociálních služeb dle územní psobnosti, potebnosti spolenosti, demografických ukazatel, priorit sociální politiky a ekonomických možností. B hem tohoto procesu se více poznávají uživatelé, poskytovatelé a klienti, získávají informace o sob navzájem, klienti nebo potencionální klienti získávají pehled o poskytovaných službách v regionu, poznávají možnosti, jak ešit rzné problémy. V koneném dsledku umí svj problém ešit sami nebo v dí kam a na koho se mají obrátit. KPSS je cyklicky se opakující proces. Posláním komunitního plánování je zajišovat dostupnost sociálních služeb, zjišování stavu poskytování sociálních služeb v dané oblasti a poteb obyvatel, které nejsou napln ny. Pi tomto procesu definujeme jak by m la vypadat sí sociálních služeb (v horizontu 2-5 let) a jakými zpsoby se bude další rozvoj sít realizovat. Charakteristický znak KPSS Tyto znaky kladou draz na: zapojování všech, kterých se zpracovávaná oblast týká, na dialog vyjednávání, na dosažení výsledku, který je pijat a podporován v tšinou úastník. Cíl KPSS Jedním z nejdležit jších cíl je zjišt ní skutené potebnosti sociálních služeb pro jednotlivé území. Musí se podporovat skutené poteby oban, tím dojde k zefektivn ní vynakládaných finanních prostedk. Do procesu komunitního plánování by m l být zapojen podnikatelský sektor, aby se podílel na financování veejných služeb. Žádoucí je také otevít prostor pro komunikaci oban. Tím zvýšíme podíl rozhodování zastupitel obce nebo kraje tak, aby bylo výsledné rozhodnutí odrazem poteb a pání oban a tudíž bylo obany kladn pijímáno. Pi zpracovávání komunitního plánu musíme dbát na to, aby byl komunitní plán vytvoen tak, aby odpovídal možnostem, potebám a zdrojm v komunit. Každý oban patí k urité komunit. V rámci komunitního plánování musíme posilovat sociální soudružnost této komunity, tak aby nebyl nikdo z komunity vylouen. Tak podporujeme sociální zaleování a pedcházíme sociálnímu vylouení jednotlivých skupin. Zásady komunitního plánování jsou definovány takto: poteby a sm ry rozvoje sociálních služeb musí být stanoveny lidmi, kterých se problematika pímo dotýká, zm ny v sociálních službách musí být žádoucí a podporovány, všechny innosti na místní úrovni musí být vzájemn provázány. Komunitní plán pro msto Hluín 7

8 Principy KPSS K principm KPSS patí partnerství mezi všemi úastníky komunitního plánování. Poteby a cíle všech úastník mají stejnou dležitost a váhu. Názorm všech zúastn ných stran musí být dopáno stejného prostoru. Pi zapojování spoleenství je nutné hledat rzné metody a formy oslovení a zapojení tak, aby nabídka ke spolupráci byla srozumitelná (nap. dle bydlišt, zpsobu života). Nikdo nesmí být diskriminován ani vyluován. Každý lov k je individualita, a proto ho tak musíme brát. Nesmíme zapomínat na spolupráci s podnikateli, která mže být oboustrann pínosná, na význam dobrovolník, svépomocných skupin, domácích peovatel. ím více lidí pozveme do procesu, tím více informací se dozvíme. Komunitní plánování je jedním z nástroj pro zlepšení kvality života v obci. Velmi dležitá je práce s informacemi. Je nezbytné zajistit rovný pístup k informacím uvnit ídící struktury a zajistit pedávání informací veejnosti. Budou-li informace pravideln pedávány, bude možné oekávat relevalentní pipomínky a podn ty. Je nutné stanovit, jak bude možné vznášet pipomínky. Proces plánování je dležitý stejn jako výsledný dokument proces komunitního plánování znamená vyhledávání, zapojování a diskusi rzných lidí. Tento plán nezpracovává pouze skupina expert, ale i laická veejnost. Tento proces umožuje, aby navržený systém sociálních služeb byl jedinený a neopakovatelný a pln odpovídal místním potebám, zdrojm a podmínkám. Dobe fungující spolupráce mže být impulsem pro ostatní úastníky komunitního plánování. Prohloubení spolupráce mezi všemi úastníky pináší kvalitn jší nabídku sociálních služeb. Výsledkem komunitního plánování je vždy kompromisní ešení mezi tím, co chceme, a tím, co máme k dispozici. Možnosti nejsou jen materiální, finanní a lidské zdroje, ale také dohoda vymezující, kdo a jak se bude na dosažení stanovených cíl komunitního plánování podílet. Principy komunitního plánování vycházejí z princip pímé demokracie, sociální politiky a t mi jsou participace, spravedlnost, solidarita. V rámci metody komunitního plánování jsou používány tyto postupy: SWOT analýza umožuje nám uspoádat a vyhodnotit všechny zdroje a možnosti, dialog, vyjednávání, pipomínková ízení, ankety, diskuse, besedy, konference tiskové, internetové, pednášky, diskusní kluby a listy, mediální kampa, dotazníková šetení. Práv diskuse musí být profesionální, veejná a odborná. Jen ta totiž dovoluje pijmout rozhodnutí až po dlouhé dob vyjasování, což je zárukou toho, že ji nebude teba v záp tí revidovat. Komunitní plánování je totiž rozhodování s dlouhodobými výsledky a dsledky. Pínos komunitního plánování obecn Zapojuje všechny úastníky systému sociálních služeb (zadavatele, poskytovatele, uživatele) do pípravy a uskuteování plánu sociálních služeb, tím zvyšuje podíl oban na rozhodovacím procesu. Je-li veejnost o prb hu plánovacího procesu informována a má možnost se do n j aktivn zapojit, získá ucelen jší pohled na oblast sociálních služeb a má v tší zájem se na nich podílet. Podporuje spolupráci mezi obyvateli, zvyšuje pocit píslušnosti ke komunit. Zvyšuje dostupnost a kvalitu sociálních služeb, rozšiuje jejich nabídku, zajímá se o to, aby sociální služby odpovídaly zjišt ným potebám. Specifické místní demografické a ekonomické finanní podmínky každé obce, m sta urují, jaké služby jsou v míst poteba a jaké služby je možné z dostupných finanních zdroj zajistit. Zajišuje efektivitu investovaných finanních prostedk, protože je vynakládána jen na takové služby, které jsou opravdu potebné. Pínos pro obec umožní obcím, aby sociální služby odpovídaly zjišt ným místním potebám a reagovaly na lokální odlišnosti, pomže sdružovat stávající zdroje a zefektivnit jejich využití. Komunitní plán pro msto Hluín 8

9 Pínos pro obana umožuje obanm úast a aktivní zapojení se do procesu pípravy a uskuteování plánu sociálních služeb v komunit, zvyšuje podíl oban na rozhodování o tom, kým budou služby zajišovány, jakou budou mít formu a v jaké kvalit budou poskytovány. Rizika KPSS Negativním rizikem KPSS jsou náklady, které pevýší pínos na tvorbu plánu. Komunitní plán eší pouze problémy ohrožující existenci n kterých služeb poskytovatel. Dalším rizikem je upednostování intuice ped formálním plánováním. Pi KPSS musíme dát pozor na to, abychom správn pochopily pání a poteby oban žijících v naší obci, kde KPSS probíhá. Obané by m li být seznámeni nejen s výhodami, ale i riziky, které s sebou KPSS pináší. Úastníci komunitního plánování Komunitní plánování se provádí prostednictvím dialogu tí základních skupin, které se v komunit podílejí na trhu sociálních služeb, navzájem se ovlivují a doplují. - ZADAVATELÉ jsou ti, kdo službu platí, zizují, organizují a jsou odpov dní za zajišt ní sociálních služeb na píslušném území (obec, kraj). Vstupují do procesu jako aktivní úastníci, jsou garanty realizace výstup komunitního plánování. - POSKYTOVATELÉ jsou ti, kdo službu provozují, uskuteují, poskytují klientm nebo doma svým píbuzným a blízkým ( nestátní nezisková organizace, organizace zízené krajem i obcí, píp. státem). Poskytovatelé jsou srozum ní s tím, jak služby fungují a dokážou popsat poptávku i pedpokládané trendy a v problematice se dobe orientují. - UŽIVATELÉ jsou ti, kdo službu pijímají, dostávají nebo spotebovávají. Uživateli rozumíme lidi v nepíznivé nebo tíživé sociální situaci. Jsou nejdležit jšími úastníky komunitního plánování. Jejich pohled je v plánování sociálních služeb nepostradatelný, práv oni mohou vyjádit svj pohled, zviditelnit zájmy, pímo se vyslovit k tomu, co vnímají jako nejlepší a nejpotebn jší. Komunitní plánování má zaruit, aby se lidé mohli svobodn úastnit jednání o dležitých otázkách života spoleenství, aby pijímaná rozhodnutí zodpov dných orgán odrážela pocity a poteby svých obyvatel. Sociální služba Je innost poskytující lidem v nepíznivé sociální situaci podporu pi sociálním zaleováním a ochranu ped sociálním vylouením s cílem umožnit jim zapojení do b žného života spolenosti. Komunitní plán pro msto Hluín 9

10 1 A/+ */01) 2*'134+5 Sociální poradenství Sociální poradenství poskytuje osobám v nepíznivé sociální situaci potebné informace pispívající k ešení jejich situace. Základní sociální poradenství je souástí všech druh sociálních služeb. Odborné sociální poradenství zahrnuje obanské poradny, manželské a rodinné poradny, sociální práci s osobami spoleensky nepizpsobenými, poradny pro ob ti trestných in a domácího násilí, sociáln právní poradenství pro osoby se zdravotním postižením a seniory. Služba obsahuje poradenství, zprostedkování kontaktu se spoleenským prostedím, terapeutické innosti a pomoc pi prosazování práv a zájm. Služba se poskytuje bezúplatn - zdarma. Službu poskytují odborníci z rzných oblastí sociální, zdravotní i právní. Sociáln zdravotní služby Sociáln zdravotní služby napomáhají k zajišt ní fyzické a psychické sob stanosti osob, kterým jsou poskytovány; jsou ureny osobám, které již nepotebují akutní zdravotní lžkovou péi (dostatená je zdravotní pée ambulantního rozsahu), ale souasn jsou natolik nesob staní, že potebují pomoc druhé osoby pi každodenních úkonech a tato pomoc jim nemže být zajišt na v domácím prostedí. Sociáln zdravotní služby jsou poskytovány v pobytových zaízeních sociálních služeb nebo v pobytových zdravotnických zaízeních v nemocnicích. Služby sociální pée poskytované v rámci sociáln zdravotních služeb (vetn základních služeb) podléhají úhrad. Zdravotnické úkony jsou hrazeny z fond veejného zdravotního pojišt ní. Sociální rehabilitace Jedná se o soubor specifických inností zam ených na nácvik potebných dovedností osoby se zdravotním postižením sm ujících k dosažení samostatnosti a sob stanosti v nejvyšší možné míe. Cílem je nalezení vhodného pracovního uplatn ní - zam stnání. Osobní asistence Osobní asistence se poskytuje v pirozeném sociálním prostedí osobám se zdravotním postižením (d tem i dosp lým) a seniorm, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby, a to v pedem dohodnutém rozsahu a ase. Služba obsahuje pomoc pi zvládání b žných úkon pée o vlastní osobu, pomoc pi osobní hygien, pomoc pi zajišt ní chodu domácnosti, zprostedkování kontaktu se spoleenským prostedím. Služba se poskytuje za úplatu. Peovatelská služba Peovatelská služba se poskytuje d tem, osobám se zdravotním postižením a seniorm, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby, a to v pirozeném prostedí i ve specializovaných zaízeních. Služba obsahuje pomoc pi zvládání b žných úkon pée o vlastní osobu, pomoc pi osobní hygien nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc pi zajišt ní stravy, pomoc pi zajišt ní chodu domácnosti, zprostedkování kontaktu se spoleenským prostedím a pomoc pi prosazování práv a zájm. Služba se poskytuje za úplatu. Bezúplatn se poskytuje rodinám s nezaopatenými d tmi v hmotné nouzi, rodinám, ve kterých se narodily souasn ti nebo více d tí. Pr vodcovská, peditatelská a tlumonická služba Prvodcovská, peditatelská a tlumonická služba se poskytuje osobám se zdravotním postižením a seniorm, jejichž schopnosti jsou sníženy v oblasti orientace nebo komunikace. Služba zprostedkovává kontakt se spoleenským prostedím a pomoc pi prosazování práv a zájm. Služba se poskytuje za úplatu. Služby rané pée Služby rané pée se poskytují rodim dít te ve v ku do 7 let, které je osobou se zdravotním postižením nebo jehož vývoj je ohrožen v dsledku nepíznivého sociálního prostedí. Služba je zam ena na podporu rodiny a podporu vývoje dít te s ohledem na jeho specifické poteby. Služba je poskytována pedevším v domácnosti. Obsahuje výchovné, vzd lávací a aktivizaní innosti, Komunitní plán pro msto Hluín 10

11 zprostedkování kontaktu se spoleenským prostedím, terapeutické innosti. Služba se poskytuje bezúplatn. Podporované bydlení Podporované bydlení je sociální služba poskytovaná osobám se zdravotním postižením, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby; služba se poskytuje v domácnosti osob. Je zachováno soukromí osobního života. Služba se poskytuje za úplatu. Odlehovací služby Odlehovací služby jsou ambulantní nebo pobytové služby poskytované osobám se zdravotním postižením a seniorm, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby, o které jinak peuje osoba blízká v domácnosti; cílem služby je umožnit peující osob nezbytný odpoinek (psychohygiena). Služba se poskytuje za úplatu. Centra denních služeb Centra denních služeb poskytují ambulantní služby ve specializovaném zaízení s cílem posílit samostatnost a sob stanost osob se zdravotním postižením a senior v nepíznivé sociální situaci, která mže vést k sociálnímu vylouení. Pracovníci konají spolu se svými klienty pednášky na rzná témata. Služba obsahuje pomoc pi osobní hygien nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc pi zajišt ní stravy, výchovné, vzd lávací a aktivizaní innosti, prostedkování kontaktu se spoleenským prostedím, terapeutické innosti a pomoc pi prosazování práv a zájm. Služba se poskytuje za úplatu. Stacioná denní a týdenní Stacionáe denní poskytují ambulantní služby ve specializovaném zaízení seniorm, osobám se zdravotním postižením a osobám ohroženým užíváním návykových látek, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc. Stacionáe týdenní poskytují pobytové služby ve specializovaném zaízení seniorm, osobám se zdravotním postižením a osobám ohroženým užíváním návykových látek, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc. Domovy pro soby se zdravotním postižením Domovy pro osoby se zdravotním postižením poskytují dlouhodobé služby osobám se zdravotním postižením, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Služba obsahuje pomoc pi zvládání b žných úkon pée o vlastní osobu, pomoc pi osobní hygien nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy, poskytnutí ubytování, výchovné, vzd lávací a aktivizaní innosti, zprostedkování kontaktu se spoleenským prostedím, terapeutické innosti. Služba se poskytuje za úplatu. Domovy pro seniory Domovy pro seniory poskytují dlouhodobé pobytové služby seniorm, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby nezvládají život samostatn ve své domácnosti. Služba obsahuje pomoc pi zvládání b žných úkon pée o vlastní osobu, pomoc pi osobní hygien nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy, poskytnutí ubytování, zprostedkování kontaktu se spoleenským prostedím, aktivizaní innosti. Služba se poskytuje za úplatu. Azylové domy Azylové domy poskytují pobytové služby na pechodnou dobu osobám v nepíznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení (návrat z výkonu trestu). Služba se poskytuje za úplatu. Domy na p l cesty Domy na pl cesty poskytují pobytové služby na pechodnou dobu pro osoby do 26 let v ku, které po dosažení zletilosti opoušt jí školská zaízení. Služba obsahuje tyto innosti: poskytnutí ubytování, zprostedkování kontaktu se spoleenským prostedím, terapeutické innosti a pomoc pi prosazování práv a zájm. Služba se poskytuje za úplatu. Komunitní plán pro msto Hluín 11

12 Chránné bydlení Chrán né bydlení je dlouhodobá i celoživotní pobytová služba poskytovaná osobám se zdravotním postižením, kteí potebují pomoc jiné osoby. Má formu individuálního nebo skupinového bydlení; osob se poskytuje podle poteby podpora osobního asistenta. Služba obsahuje poskytnutí stravy nebo pomoc pi zajišt ní stravy, poskytnutí ubytování, pomoc pi zajišt ní chodu domácnosti, výchovné, vzd lávací a aktivizaní innosti, zprostedkování kontaktu se spoleenským prostedím, terapeutické innosti, pomoc pi prosazování práv a zájm. Služba se poskytuje za úplatu. Kontaktní centra Kontaktní centra jsou nízkoprahová zaízení navazující kontakt s osobami ohroženými závislostí na návykových látkách. Cílem je minimalizovat sociální a zdravotní rizika spojená se zneužíváním návykových látek. Služba obsahuje terapeutické innosti. Služba se poskytuje bezúplatn. Telefonická krizová intervence Telefonická krizová intervence je soubor metod a technik krizové práce s klientem v situaci, kterou osobn prožívá jako zát žovou nebo ohrožující, založený na jednorázovém nebo opakovaném telefonickém kontaktu klienta s pracovišt m telefonické krizové intervence. Mezi nejznám jší patí linka dv ry a linka bezpeí. Krizová pomoc Krizová pomoc je ambulantní nebo pobytová služba na pechodnou dobu poskytovaná osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života v krizi. Tuto svojí nepíznivou situaci nemohou ešit vlastními silami. Služba obsahuje poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy a terapeutickou pomoc. Služba se poskytuje bezúplatn. Nízkoprahová denní centra Nízkoprahová denní centra poskytují ambulantní služby pro osoby bez písteší (bezdomovci). Služba obsahuje pomoc pi osobní hygien (nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu) možnost umýt se, poskytnutí stravy (polévky). Služba se poskytuje bezúplatn. Nízkoprahová zaízení pro dti a mládež Nízkoprahová zaízení pro d ti a mládež poskytují ambulantní služby d tem a mládeži ohroženým sociálním vylouením. Služba je urena rizikovým d tem a mládeži, kteí jsou ohroženi sociáln - patologickými jevy záškoláctví, experimentování s drogami. Základním prostedkem pro navázání kontaktu s cílovou skupinou je nabídka volnoasových aktivit (sportovní i výtvarné kroužky). Cílem je zlepšit kvalitu života cílové skupiny pedcházením, snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejících s jejich zpsobem života. Služba obsahuje výchovné, vzd lávací a aktivizaní innosti, zprostedkování kontaktu se spoleenským prostedím a pomoc pi prosazování práv a zájm. Služba se poskytuje bezúplatn. Noclehárny Noclehárny poskytují ambulantní služby osobám bez písteší, které mají zájem o využití hygienického zaízení a penocování. Služba obsahuje pomoc pi osobní hygien nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy, poskytnutí ubytování, poskytnutí nebo zprostedkování informací. Podmínkou pro pijetí je stízlivost lov ka, který chce tuto službu využít. Služba se poskytuje za úplatu. Služby následné pée a doléovací Služby následné pée a doléovací jsou ambulantní služby poskytující následnou péi osobám s chronickou psychickou poruchou a osobám závislým na návykových látkách, které absolvovaly ambulantní nebo ústavní lébu ve zdravotnickém zaízení nebo kteí abstinují (komunity). Služba obsahuje terapeutické innosti, pomoc pi zvládání zát žových situací. Služba se poskytuje bezúplatn. Komunitní plán pro msto Hluín 12

13 Sociáln aktivizaní služby pro rodiny s dtmi Sociáln aktivizaní služby pro rodiny s d tmi jsou ambulantní služby poskytované rodin s dít tem, u kterého existují rizika ohrožení jeho vývoje nebo je jeho vývoj ohrožen v dsledku dopad dlouhodob obtížné sociální situace. Služba obsahuje výchovné, vzd lávací a aktivizaní innosti, zprostedkování kontaktu se spoleenským prostedím, terapeutické innosti. Služba se poskytuje bezúplatn. Terapeutické komunity Terapeutické komunity poskytují pobytové služby pro osoby závislé na návykových látkách nebo osoby s chronickou psychickou poruchou, které mají zájem o zalen ní do b žného života. Služba se poskytuje za úplatu. Terénní programy Terénní programy jsou služby poskytované osobám, které vedou nebo jsou ohroženy rizikovým zpsobem života. Služba je urena pro problémové skupiny d tí a mládeže, uživatele drog, osoby bez písteší, osoby žijící v sociáln vylouených komunitách a jiné sociáln ohrožené skupiny. Cílem služby je tyto osoby vyhledávat (depistáž) a minimalizovat rizika týkající se jejich zpsobu života. Služba obsahuje zprostedkování kontaktu se spoleenským prostedím. Služba se poskytuje bezúplatn. Komunitní plán pro msto Hluín 13

14 2. Komunitní plánování sociálních služeb v Hluín Komunitní plán pro msto Hluín 14

15 ?#;#'/ /+.+%3 V roce 2005 m sto projevilo vli zavést ve m st komunitní plánování. Na své 71. schzi, konané dne 20. ervna 2005, rada m sta rozhodla o zahájení píprav projektu Komunitní plán pro m sto Hluín. Na konci m síce ervna pijali výzvu ke spolupráci dva partnei, a to Charita Hluín a Svaz t lesn postižených v R, místní organizace Hluín. V souvislosti s touto akcí bylo v tomtéž m síci také projednáno a schváleno pijetí nového zam stnance na pozici Koordinátor projektu, což bylo podmínkou podání žádosti o dotaci na tento projekt. Na zaátku m síce íjna bylo rozhodnuto o pid lení dotace ze Spoleného regionálního operaního programu, grantové schéma: Sí sociální integrace na zajišt ní zázemí pro nového zam stnance, na školení související s problematikou komunitního plánování, apod byla uzavena pracovní smlouva s novým zam stnancem a projekt byl zahájen. Pedm tem projektu je zpracování návrhu komunitního plánu m sta Hluín, podpora zavád ní komunitního plánování m sta a realizace výstup z komunitního plánování. Cílem projektu je vytvoení sít dostupných a kvalitních služeb, zvýšení informovanosti veejnosti a komplexní monitoring této oblasti. Realizace projektu je v souladu s rozvojovým plánem m sta Hluín 750 a dále pak s Koncepcí rozvoje sociálních služeb Moravskoslezského kraje. Projekt dále napluje požadavky grantového schématu Sí sociální integrace Spoleného regionálního operaního programu. Komunitní plán pro msto Hluín 15

16 ?#?# B5C'.+%3 Od záí roku 2005 probíhá proces komunitního plánování ve m st Hluín. Na poátku bylo nutné urit problémové cílové skupiny, oslovit partnery projektu, vyhledat potenciální úastníky pro jednání v pracovních skupinách a tyto spolu s garantem a koordinátorem komunitního plánování pro m sto Hluín vyškolit. Školení prob hlo 22. a Sešlo se zde celkem 23 úastník, zástupci zadavatel (M sto Hluín), poskytovatel (nap. Charita Hluín, Domov dchodc Hluín, Dm d tí a mládeže Hluín a další) a uživatel (nap. lenové klubu dchodc). Cílem školení bylo objasnit základní principy, výhody, rizika, pínosy, fáze komunitního plánování, ízení a koordinování, zapojování veejnosti a další problémové oblasti tohoto procesu. Úastníci školení byli motivováni a projevili zájem stát se leny pracovních skupin, které se dle plánu setkávaly a plnily jednotlivé úkoly. Fotografie ze školení: Hledání spolené vize v sociálních službách Na poátku procesu bylo nutné sestavit sociáln -demografickou analýzu, zmapovat sociální sí m sta Hluína a okolí a zjistit poteby veejnosti. Návrh sociodemografické analýzy byl zpracován již v m síci lednu roku 2006, v dalším m síci byl pipomínkován. Tato analýza byla prb žn doplována o další údaje, o nichž lenové rozhodli. Pro zmapování sociální sít v m st Hluín a okolí byl sestaven dotazník, který byl rozeslán všem poskytovatelm sociálních služeb. V rámci informaní strategie bylo rozhodnuto o vytvoení internetových stránek pro KP, pravidelném poskytování informací veejnosti prostednictvím Hluínských novin a v neposlední ad o distribuci informaního letáku a informaního bulletinu. V m síci beznu byl zahájen przkum poteb veejnosti a to distribucí dotazníku v Hluínských novinách. V tomtéž m síci byly souasn distribuovány dotazníky cílovým skupinám (seniorm, zdravotn postiženým obanm, rodim, žákm a studentm). V dalším m síci probíhalo vyhodnocování anket a souasn byl pipravován bulletin k tisku. Informaní bulletiny byly v ervenci 2006 distribuovány poštou do všech domácností Hluína, Borovník a Darkoviek. Dále byly rozesílány na obecní úady v Hluínském regionu, lékam v Hluín, školským institucím v Hluín, Darkovikách a Bobrovníkách, institucím a poskytovatelm sociálních služeb uvedeným v bulletinu. V tomtéž m síci byla pracovní verze komunitního plánu pedložena veejnosti k pipomínkování. Komunitní plán pro msto Hluín 16

17 ?#D# 1/=E>*3.2*2) >.+%3 Funkce ídící skupiny, seznam len ídící skupina je složena z vedoucích pracovních skupin a jejich zástupc, starosty, místostarosty, koordinátora a garanta komunitního plánování. lenové ídící skupiny ídí proces komunitního plánování, kontrolují innost jednotlivých pracovních skupin, eší stížnosti len pracovních skupin a rozhodují o zm n jednacího ádu. V dalších záležitostech ídící skupina jedná dle ustanovení v jednacím ádu. Petr Adamec starosta m sta Hluína Ing. Pavol Kubuš místostarosta m sta Hluína Mgr. Pavel Lindovský editel ZŠ Hluín, len Komise pro sociáln -právní ochranu d tí, len Komise pro t lovýchovu, sport a volný as mládeže Marcela Košáková editelka Domu d tí a mládeže Mgr. Petr Janík editel Domova dchodc Hluín Mgr. Lukáš Volný editel Charity Hluín PaedDr. Jiina Frejková editelka Ústavu sociální pée pro mládež v Hluín Josef Dudek editel D tského rane Hluín Mgr. Daniel Havlík M Ú Hluín, vedoucí odd lení sociální pée Ing. Martin Melecký vedoucí poboky ÚP Hluín Ing. Lenka Petermannová M Ú Hluín, vedoucí odboru SV a Z, garant projektu KP Ing. Lucie Krejíová koordinátor KP Funkce pracovních skupin, seznam len leny pracovních skupin jsou osoby z ad zadavatel, poskytovatel a uživatel sociálních služeb. Každý z nich by se m l aktivn podílet na procesu, ešit konkrétní úkoly a pipomínkovat dílí ásti komunitního plánu. Nápl práce jednotlivých pracovních skupin vychází ze schváleného plánu inností na plánované období. V rámci projektu byly vytvoeny pracovní skupiny pro tyto oblasti: - rodina, dti a mládež, - senioi, - zdravotn postižení obané, - osoby ohrožené sociální exkluzí. Pracovní skupina: Rodina, dti a mládež Petr Adamec starosta m sta Hluína Mgr. Pavel Lindovský editel ZŠ Hluín, len Komise pro sociáln -právní ochranu d tí, len Komise pro t lovýchovu, sport a volný as mládeže Mgr. Petr Janík len Komise pro sociáln -právní ochranu d tí Mgr. Veronika Kubenková uitelka ZŠ Borovníky Mgr. Vladimíra Piskalová speciální pedagog, PE-PSY poradna, Hluín Mgr. Daniel Havlík M Ú Hluín, vedoucí odd lení sociální pée Bc. Judita Stoková M Ú Hluín, úsek právní ochrany d tí a mládeže Josef Dudek editel D tského rane Hluín Marcela Košáková editelka Domu d tí a mládeže Marie Martinková M Ú Hluín, úsek právní ochrany d tí a mládeže Jií Sedláek M stská policie Hluín Pemysl Kameníek student Gymnázia Hluín Ing. Lenka Petermannová M Ú Hluín, vedoucí odboru SV a Z, garant projektu KP Ing. Lucie Krejíová koordinátor KP, nezávislý len Komunitní plán pro msto Hluín 17

18 Pracovní skupina: Senioi Petr Adamec starosta m sta Hluína Mgr. Petr Janík editel Domova dchodc Hluín Mgr. Lukáš Volný editel Charity Hluín Bc. Kateina Škrobánková M Ú Hluín, úsek staí a postižení obané Ivana Plaštiaková - M Ú Hluín, úsek staí a postižení obané Gerhard Machala pedseda Klubu dchodc Darkoviky Anna Podstufková len Klubu dchodc Borovníky Anna Matušková zástupce senior Jiina Zboilová len Klubu senior Hluín Jana Kubicová - Moravskoslezská krajská rada zdravotn postižených Ing. Lenka Petermannová M Ú Hluín, vedoucí odboru SV a Z, garant projektu KP Ing. Lucie Krejíová koordinátor KP, nezávislý len Pracovní skupina: Zdravotn postižení obané Ing. Pavol Kubuš místostarosta m sta Hluína Petr Adamec starosta m sta Hluína PaedDr. Jiina Frejková editelka Ústavu sociální pée pro mládež v Hluín Mgr. Lukáš Volný editel Charity Hluín Mgr. Petr Janík editel Domova dchodc Hluín Josef Dudek editel D tského rane Hluín Andrea Gurecká uživatelka sociálních služeb, maminka postiženého chlapeka Hildegarda Osmancziková editelka D tské rehabilitace, Hluín Irmgard Ostárková pedsedkyn Svazu t lesn postižených v Hluín Jana Kubicová - Moravskoslezská krajská rada zdravotn postižených Milan Dluhoš uživatel sociálních služeb, vozíká Ing. Lenka Petermannová M Ú Hluín, vedoucí odboru SV a Z, garant projektu KP Ing. Lucie Krejíová koordinátor KP Pracovní skupina: Osoby ohrožené sociální exkluzí Petr Adamec starosta m sta Hluína Ing. Pavol Kubuš místostarosta m sta Hluína Mgr. Petr Janík editel Domova dchodc Hluín Mgr. Lukáš Volný editel Charity Hluín Mgr. Daniel Havlík M Ú Hluín, vedoucí odd lení sociální pée Ing. Martin Melecký vedoucí poboky ÚP Hluín MUDr. Lýdie Kížková VZÚ Hluín MUDr. Zdenka Stašková psychiatrická ambulance Hluín Bc. Judita Stoková M Ú Hluín, úsek právní ochrany d tí a mládeže Jií Sedláek M stská policie Hluín Vlastimila Pernicová M Ú Hluín, úsek pro obany bez písteší Ing. Lenka Petermannová M Ú Hluín, vedoucí odboru SV a Z, garant projektu KP Ing. Lucie Krejíová koordinátor KP, nezávislý len Komunitní plán pro msto Hluín 18

19 ?#F# -/,+ (spolená pání, co chceme vidt v budoucnu v naší obci) :G H 8 "G H GG & 7 8 9G 97 G 6:"G H 8 7G87:8 Komunitní plán pro msto Hluín 19

20 ?#I# J> -<'>! ) A>! *+3%-'13J2) C Aktivita Termín Zahájení píprav projektu Zahájena spolupráce s partnery projektu (Charita Hluín, STP) erven 2005 Projednáno a schváleno pijetí nového zam stnance erven 2005 Zahájení projektu "Komunitní plán pro m sto Hluín" Uzavena pracovní smlouva s novým zam stnancem na pozici koordinátora Rozhodnuto o pid lení dotace íjen 2005 Informování obcí Hluínska o zahájení projektu Informování poskytovatel SS o projektu Podávání informací obanm v místních Hluínských novinách listopad 2005/prb žn každý m síc Zahájen sb r dat pro sociodemografickou analýzu íjen 2005/prb žné doplování Analýza poskytovatel SS v Hluín a okolí íjen prosinec 2005 Školení v KPSS Sestavení "TRIÁD" konec listopadu 2005 Tvorba internetových stránek prosinec 2005, prb žná aktualizace 1. jednání pracovních skupin Program: volba vedoucích a zástupc, schválení plánu inností a jednacího ádu 2. jednání pracovních skupin Program: píprava informaního letáku a dotazníku pro veejnost, jednání o distribuci, umíst ní sb rných box, mapování problém cílových skupin, pipomínkování sociodemografické analýzy 1. jednání ídící skupiny Program: rozhodnutí o konené verzi informaního letáku a dotazníku pro veejnost, schválení distribuních míst 3. jednání pracovních skupin Program: pipomínkování návrhu katalogu SS (informaního bulletinu), jednání ve v ci sb rných box, tvorba dotazník pro cílové skupiny 4. jednání pracovních skupin Program: pipomínkování dotazník pro cílové skupiny, jednání o jejich distribuci a sb ru 5. jednání pracovních skupin Program: jednání o tisku informaního bulletinu, výb r vhodné tiskárny 6. jednání pracovních skupin Program: tvorba SWOT analýz 7. jednání pracovních skupin Program: pipomínkování SWOT analýz, hledání poslání a vize 8. jednání pracovních skupin Program: hledání priorit a opatení 9. jednání pracovních skupin Program: pipomínkování priorit a opatení, rozpracování opatení na úkoly Zpracování pracovní verze komunitního plánu do fáze ped pipomínkováním veejností a schválením zastupitelstvem Dodávka informaních bulletinu Pipomínkování komunitního plánu veejností Distribuce informaního bulletinu ervenec jednání pracovních skupin Program: projednání pipomínek, uzavení projektu Komunitní plán pro msto Hluín 20

OBSAH: 1 ÚVOD... 5 PROFIL M STA... 8

OBSAH: 1 ÚVOD... 5 PROFIL M STA... 8 OBSAH: 1 ÚVOD... 5 2 PROFIL MSTA... 8 2.1 Poloha, obyvatelstvo a bydlení... 9 Úvod... 9 Tabulky, grafy a mapky...10 Charakteristika msta...13 Vývoj mstského a venkovského prostoru...13 Bydlení...14 Populaní

Více

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková 1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace PaedDr. Hana Sedláková Obecné pojetí Obecn lze tento termín vysvtlit jako plné zalenní a splynutí jedince se spoleností, což úzce souvisí

Více

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník Ing. Lenka Blahová Bakaláská práce 2007 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více

Rozvojový plán statutárního msta eské Budjovice v oblasti sociálních služeb na období 2008-2013

Rozvojový plán statutárního msta eské Budjovice v oblasti sociálních služeb na období 2008-2013 Rozvojový plán statutárního msta eské Budjovice v oblasti sociálních služeb na období 2008-2013 Tento projekt je financován Evropskou unií a Jihoeským krajem. Obsah 1. Úvod.7 2. Základní charakteristika

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 3: Analýza projektového zámru Centra ucelené rehabilitace v úrazovém pojištní záí 2007. JUDr.

Více

A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV...

A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV... OSNOVA 1. ÚVOD... 4 2. PROJEKT VÝMNA ZKUŠENOSTÍ A KNOW-HOW V OBLASTI VOLNOASOVÝCH AKTIVIT DTÍ A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV... 8 4.1 POSLÁNÍ, OBECNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

! "# $% &'(')!" $ &*)'+, """ " " -!&.)'! $# /0! ",/ " # $!$ 1 "0 "$"' 0 %/$ " 2 3"' 3,4," " " "/ 3# ' " " ' $!/ "2 $ 56 $ 7

! # $% &'(')! $ &*)'+,    -!&.)'! $# /0! ,/  # $!$ 1 0 $' 0 %/$  2 3' 3,4,   / 3# '   ' $!/ 2 $ 56 $ 7 Sociální služby poskytované v ústavních zaízeních Zpráva modulu 2 esko-britského projektu na podporu MPSV pi reform sociálních služeb Milena Johnová, Praha 2003 Úvod...1 Popis služeb poskytovaných v ústavech...2

Více

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva V Ostrav dne 27.10.2005 mjr. Ing. Jií Pokorný, Ph.D. editel odboru prevence pplk. Ing. Libor Folwarczny editel odboru ochrany

Více

Státní závrené zkoušky. Magisterské

Státní závrené zkoušky. Magisterské Státní závrené zkoušky Magisterské Zuzana Pžová 2009 Obsah 1. OKRUH...1 1.1. Živnost...1 1.2. Složky managementu...5 1.3. NB...6 1.4. Struktura financování sportovních klub...8 1.5. Marketingová komunikace...9

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA ob anského sdružení ESET HELP ZA ROK 2009. P íznivci, podporovatelé, klienti a kolegové,

VÝRO NÍ ZPRÁVA ob anského sdružení ESET HELP ZA ROK 2009. P íznivci, podporovatelé, klienti a kolegové, VÝRONÍ ZPRÁVA obanského sdružení ESET HELP ZA ROK 2009 Vážení tenái, Píznivci, podporovatelé, klienti a kolegové, obanské sdružení ESET-HELP slaví 15. výroí svého vzniku. Rádi bychom ekli, že je v plném

Více

obanské sdružení Prev-Centrum

obanské sdružení Prev-Centrum výroní zpráva 2002 obanské sdružení Prev-Centrum Správní rada Mgr. Petr Flaks, Mgr. Barbora Trapková, Mgr. Ondej Poarovský, Mgr. Klára Perglerová, Cyril Zákora Pedseda správní rady Mgr. Petr Flaks Výkonný

Více

Aktuální problémy v oblasti pée o seniory. PhDr. Hana Janeková PhD. ŠVZ IPVZ 7.4.2008

Aktuální problémy v oblasti pée o seniory. PhDr. Hana Janeková PhD. ŠVZ IPVZ 7.4.2008 Aktuální problémy v oblasti pée o seniory PhDr. Hana Janeková PhD. ŠVZ IPVZ 7.4.2008 Demografická panika vs. Stárnutí jako píležitost Kulatý stl k financování zdravotnictví v R Problém stárnutí populace

Více

FUNDRAISING STEDISKA CESTA DIAKONIE CE. Alena Unzeitigová

FUNDRAISING STEDISKA CESTA DIAKONIE CE. Alena Unzeitigová FUNDRAISING STEDISKA CESTA DIAKONIE CE Alena Unzeitigová Bakaláská práce 2006 ABSTRAKT Obsahem této bakaláské práce je zmapování neziskového sektoru v eské republice, oblastí jeho psobení, mechanism

Více

Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ

Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ Ministerstvo pro místní rozvoj Ústav územního rozvoje

Více

2.4.7. Informaní a propaganí akce

2.4.7. Informaní a propaganí akce Chotilsko, kde bylo teba vyezat náletové deviny na hrázích místních rybník, vyistit a proezat cesty a aleje v Sejcké Lhot, Mokrsku, Prostední Lhot a v dalších ástech této rozlehlé obce. Starostové i místní

Více

Programové prohlášení koaliní vlády ODS, KDU-SL a Strany zelených

Programové prohlášení koaliní vlády ODS, KDU-SL a Strany zelených Programové prohlášení koaliní vlády ODS, KDU-SL a Strany zelených I. PREAMBULE Na základ mandátu od oban eské republiky, vyjádeného pi volbách do Poslanecké snmovny Parlamentu eské republiky ve dnech 2.

Více

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jan Hubáek Vypracoval:

Více

Bakalá ská práce AKTIVIZACE SENIOR V DOMOV POKOJNÉHO STÁ Í NAŠÍ PANÍ OBLASTNÍ CHARITY V KLATOVECH

Bakalá ská práce AKTIVIZACE SENIOR V DOMOV POKOJNÉHO STÁ Í NAŠÍ PANÍ OBLASTNÍ CHARITY V KLATOVECH Jihoeská univerzita v eských Budjovicích Teologická fakulta Katedra etiky, psychologie a charitativní práce Bakaláská práce AKTIVIZACE SENIOR V DOMOV POKOJNÉHO STÁÍ NAŠÍ PANÍ OBLASTNÍ CHARITY V KLATOVECH

Více

REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM NUTS II SEVEROVÝCHOD PRO OBDOBÍ 2007 2013

REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM NUTS II SEVEROVÝCHOD PRO OBDOBÍ 2007 2013 Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj REGIONÁLNÍ OPERANÍ PROGRAM NUTS II SEVEROVÝCHOD PRO OBDOBÍ 2007 2013 7. listopadu 2007 Obsah: 1 Úvod... 7 2 Metodické a personální zabezpeení tvorby

Více

Minimální preventivní program (vize 2007-2011)

Minimální preventivní program (vize 2007-2011) Minimální preventivní program (vize 2007-2011) Základní škola: ZŠ a MŠ Kollárova škola s rozšíenou výukou informatiky Motto: Cílem primární prevence je zvyšování odolnosti dtí a mládeže vi sociáln patologickým

Více

Komunitní plán statutárního m sta Karviné Obsah. Obsah. Obsah

Komunitní plán statutárního m sta Karviné Obsah. Obsah. Obsah Komunitní plán statutárního m sta Karviné Obsah Obsah Obsah Úvod 1 1. P edmluva 1 2. Základní informace 2 3. Obecn o komunitním plánování 4 4. Komunitní plánování ve m st Karviná 5 5. Shrnutí 9 Senio i

Více

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007 Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007 Výroní zpráva o plnní regionálních funkcí krajských knihoven na území R za rok 2007 Zpracováno na základ Roních zpráv o výkonu regionálních funkcí v roce

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Strahovice 2014-2017

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Strahovice 2014-2017 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Strahovice 2014-2017 Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvodní

Více

Úvodní slovo starosty

Úvodní slovo starosty Úvodní slovo starosty Obec. To není jen plocha ohraničená značkami, které oznamují začátek a konec daného území, komunikace na katastru té které obce, nemovitosti, obchody a další hmotná vybavenost, zeleň

Více

2.1.1. Vymezení pojm - 1 -

2.1.1. Vymezení pojm - 1 - INVESTICE A INVESTINÍ ROZHODOVÁNÍ 2.1.1. Vymezení pojm Termín investice je jedním z nejkontroverznjších pojm. V hospodáské praxi se hojn používá v mnoha odlišných významech a v nejrznjších souvislostech.

Více

Rozvoj a koordinace dobrovolnictví v eské republice

Rozvoj a koordinace dobrovolnictví v eské republice Vyšší odborná škola pedagogická a sociální v Krom íži obor: sociální pedagogika Absolventská práce Rozvoj a koordinace dobrovolnictví v eské republice Zpracovala: Anna Kola íková Vedoucí absolventské práce:

Více

1.Komunitní plán sociálních služeb ve městě Český Krumlov 2006-2008

1.Komunitní plán sociálních služeb ve městě Český Krumlov 2006-2008 1.Komunitní plán sociálních služeb ve městě Český Krumlov 2006-2008 1 I v dnešní společnosti máme skupiny obyvatel, kteří neumějí prosadit své oprávněné nároky a požadavky - děti, nemocní, postižení, starší

Více

Obsah Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Příbora

Obsah Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Příbora Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Příbora na období 2008-2012 Obsah Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Příbora Úvodní slovo 3 1. Úvod do Komunitního plánování 4 2. Zpracování

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Chlebičov 2014-2017

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Chlebičov 2014-2017 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Chlebičov 2014-2017 Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvodní

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Prostějově na období 2014 2016

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Prostějově na období 2014 2016 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Prostějově na období 2014 2016 1. Úvod do komunitního plánování sociálních služeb obecně... 3 Metodické ukotvení procesu... 3 Legislativní ukotvení střednědobého

Více