$% &' ( na období ! " #

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "$% &' ( na období 2006-2009! " #"

Transkript

1 $% &' ( % ) *+*+,-.+ */01) 2*'134+5 na období ! " #

2 $ &67 8 "9:( Komunitní plán pro msto Hluín 2

3 OBSAH: ÚVODEM KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ TEORETICKÁ VÝCHODISKA TYPOLOGIE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V HLUÍN HISTORIE PROJEKTU PRBH PROJEKTU LIDÉ PRACUJÍCÍ NA PROJEKTU VIZE ASOVÝ HARMONOGRAM PROCESU KP V HLUÍN SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA MSTO, VE KTERÉM ŽIJEME DLOUHODOBÝ POPULANÍ VÝVOJ OBYVATELSTVA VKOVÁ STRUKTURA OBYVATELSTVA RODINNÝ STAV VZDLANOSTNÍ STRUKTURA OBYVATELSTVA POHYB OBYVATEL NAROZENÍ, ÚMRTÍ NÁRODNOSTNÍ STRUKTURA OBYVATELSTVA TRH PRÁCE A EKONOMICKÁ AKTIVITA OBYVATEL STRUNÁ ANALÝZA PROBLÉMOVÝCH SKUPIN NA TRHU PRÁCE ANALÝZA CÍLOVÝCH SKUPIN STATISTICKÉ ÚDAJE O POTU ŽADATEL O UMÍSTVÍ V ÚSP, V DOMOV DCHODC A CHARIT HLUÍN FINANNÍ TOKY ZÁVR: ZHODNOCENÍ V RÁMCI KRAJE ANALÝZA POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V HLUÍN VYHODNOCENÍ ANALÝZY SÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V HLUÍN A PILEHLÝCH OBCÍCH A PEHLED INSTITUCÍ ZAJIŠUJÍCÍ TUTO PÉI ÚADY A INSTITUCE ZABÝVAJÍCÍ SE SOCIÁLNÍ PÉÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V HLUÍN SOCIÁLNÍ SLUŽBY NA HLUÍNSKU KLUBY SENIOR NA HLUÍNSKU ŠKOLSKÉ INSTITUCE ZAMENÉ NA INTEGRACI POSTIŽENÝCH DTÍ PRZKUM POTEB UŽIVATEL SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A VEEJNOSTI VYHODNOCENÍ ANKETY ADRESOVANÉ VEEJNOSTI VYHODNOCENÍ ANKETY ADRESOVANÉ ŽÁKM A STUDENTM VYHODNOCENÍ ANKETY ADRESOVANÉ RODIM DOTAZOVANÝCH ŽÁK A STUDENT VYHODNOCENÍ ANKETY ADRESOVANÉ ZDRAVOTN POSTIŽENÝM OBANM VYHODNOCENÍ ANKETY ADRESOVANÉ SENIORM VYHODNOCENÍ ANKETY ADRESOVANÉ OSOBÁM OHROŽENÝM SOCIÁLNÍM VYLOUENÍM ZÁVRENÁ ZPRÁVA Z VÝZKUMU - SHRNUTÍ SWOT ANALÝZA SWOT ANALÝZA SKUPINY RODINA, DTI A MLÁDEŽ SWOT ANALÝZA SKUPINY ZDRAVOTN POSTIŽENÍ OBANÉ SWOT ANALÝZA SKUPINY SENIOI SWOT ANALÝZA SKUPINY OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍ EXKLUZÍ Komunitní plán pro msto Hluín 3

4 8. PRIORITY ROZVOJE SLUŽEB V JEDNOTLIVÝCH CÍLOVÝCH SKUPINÁCH PRIORITY ROZVOJE SPOLENÉ PRO VŠECHNY CÍLOVÉ SKUPINY RODINA, DTI A MLÁDEŽ ZDRAVOTN POSTIŽENÍ OBANÉ SENIOI OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍ EXKLUZÍ REALIZACE A REVIZE KOMUNITNÍHO PLÁNU REALIZACE A NAPLOVÁNÍ STANOVENÝCH PRIORIT REVIZE KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB POUŽITÉ ZDROJE PODKOVÁNÍ Píloha. I. Píloha. II Píloha. III Píloha. IV Píloha. V Píloha. VI Píloha. VII Dotazník pro poskytovatele sociálních služeb Dotazník zjišující poteby osob ohrožených sociálním vylouením Dotazník zjišující poteby osob zdravotn postižených Dotazník zjišující poteby senior Dotazník pro žáky a studenty Dotazník pro rodie Dotazník pro veejnost Zpracovala: Ing. Lucie Krejíová Koordinátor komunitního plánování sociálních služeb v Hluín Datum: kvten 2006 Komunitní plán pro msto Hluín 4

5 Úvodem Komunitní plánování je procesem tvorby rozvojového dokumentu v oblasti sociálních služeb. Jedná se o koncepci, která hledá prioritní oblasti, zjišuje poteby a zdroje, stanovuje cíle a navrhuje ešení, která nejlépe odpovídají místním podmínkám a potebám lidí. Nikdo nemá v dnešní dob stoprocentní jistotu své existence. Každý z nás se mže nkdy ocitnout v situaci, kdy nebude schopen uspokojit bžné poteby vlastními silami, a nebo bude nucen postarat se o své blízké. V tu dobu si uvdomíme dležitost sociálních služeb, které budeme muset pro svoji nepíznivou životní situaci využívat. Proto je poteba, aby v našem mst fungovala taková sí kvalitních a dostupných sociálních služeb, která bude odpovídat potebám všech lidí, bránit sociálnímu vylouení oban, kteí se vzhledem ke svému handicapu ocitli v sociální nouzi a zajistí, aby se ve všech smrech zlepšila kvalita života. Smyslem komunitního plánování je spolená komunikace a diskuse o potebách a možnostech uživatel, zadavatel a poskytovatel sociálních služeb ve mst Hluín. Jde o to, se spolen dohodnout, jaké služby chceme mít pipravené pro pípad nepíznivé životní situace našich oban. Cílem je tedy plánovat, poskytovat a podporovat kvalitní sociální služby, které z našeho msta vytvoí spokojený domov pro všechny obany a zajistí jim plnohodnotný život. 8 Komunitní plán pro msto Hluín 5

6 1. Komunitní plánování Komunitní plán pro msto Hluín 6

7 ;#;# + +/*%0-<*' =/%> Slovo komunitní znamená, že celé plánování sociálních služeb probíhá za úasti komunity tedy zadavatel, poskytovatel, uživatel a veejnosti. Komunitní plánování sociálních služeb (dále jen KPSS) je moderní rozvojovou metodou plánování veejných služeb, která poítá s názory celé komunity (kraje, m stské ásti, obce) a jejich len (oban). Tato metoda umožuje zpracovávat rozvojové materiály obce pro rzné oblasti veejného života na úrovni obce a kraje a výrazn posiluje principy zastupitelské demokracie. Jde o proces, který je charakteristický vysokým podílem úasti veejnosti, klient a potenciálních klient na definování vlastních poteb, hledání zdroj a možnosti ešení problém v rámci komunity. Efektivn stanovuje nejpotebn jší aktivity kraje a dalších aktér v oblasti sociálních služeb, popisuje možnosti a podmínky jejich spolupráce i vymezení potebných finanních prostedk na jejich zjišt ní. Pedstavuje postup jak usnadnit ešení úelného a efektivního rozvrstvení sociálních služeb dle územní psobnosti, potebnosti spolenosti, demografických ukazatel, priorit sociální politiky a ekonomických možností. B hem tohoto procesu se více poznávají uživatelé, poskytovatelé a klienti, získávají informace o sob navzájem, klienti nebo potencionální klienti získávají pehled o poskytovaných službách v regionu, poznávají možnosti, jak ešit rzné problémy. V koneném dsledku umí svj problém ešit sami nebo v dí kam a na koho se mají obrátit. KPSS je cyklicky se opakující proces. Posláním komunitního plánování je zajišovat dostupnost sociálních služeb, zjišování stavu poskytování sociálních služeb v dané oblasti a poteb obyvatel, které nejsou napln ny. Pi tomto procesu definujeme jak by m la vypadat sí sociálních služeb (v horizontu 2-5 let) a jakými zpsoby se bude další rozvoj sít realizovat. Charakteristický znak KPSS Tyto znaky kladou draz na: zapojování všech, kterých se zpracovávaná oblast týká, na dialog vyjednávání, na dosažení výsledku, který je pijat a podporován v tšinou úastník. Cíl KPSS Jedním z nejdležit jších cíl je zjišt ní skutené potebnosti sociálních služeb pro jednotlivé území. Musí se podporovat skutené poteby oban, tím dojde k zefektivn ní vynakládaných finanních prostedk. Do procesu komunitního plánování by m l být zapojen podnikatelský sektor, aby se podílel na financování veejných služeb. Žádoucí je také otevít prostor pro komunikaci oban. Tím zvýšíme podíl rozhodování zastupitel obce nebo kraje tak, aby bylo výsledné rozhodnutí odrazem poteb a pání oban a tudíž bylo obany kladn pijímáno. Pi zpracovávání komunitního plánu musíme dbát na to, aby byl komunitní plán vytvoen tak, aby odpovídal možnostem, potebám a zdrojm v komunit. Každý oban patí k urité komunit. V rámci komunitního plánování musíme posilovat sociální soudružnost této komunity, tak aby nebyl nikdo z komunity vylouen. Tak podporujeme sociální zaleování a pedcházíme sociálnímu vylouení jednotlivých skupin. Zásady komunitního plánování jsou definovány takto: poteby a sm ry rozvoje sociálních služeb musí být stanoveny lidmi, kterých se problematika pímo dotýká, zm ny v sociálních službách musí být žádoucí a podporovány, všechny innosti na místní úrovni musí být vzájemn provázány. Komunitní plán pro msto Hluín 7

8 Principy KPSS K principm KPSS patí partnerství mezi všemi úastníky komunitního plánování. Poteby a cíle všech úastník mají stejnou dležitost a váhu. Názorm všech zúastn ných stran musí být dopáno stejného prostoru. Pi zapojování spoleenství je nutné hledat rzné metody a formy oslovení a zapojení tak, aby nabídka ke spolupráci byla srozumitelná (nap. dle bydlišt, zpsobu života). Nikdo nesmí být diskriminován ani vyluován. Každý lov k je individualita, a proto ho tak musíme brát. Nesmíme zapomínat na spolupráci s podnikateli, která mže být oboustrann pínosná, na význam dobrovolník, svépomocných skupin, domácích peovatel. ím více lidí pozveme do procesu, tím více informací se dozvíme. Komunitní plánování je jedním z nástroj pro zlepšení kvality života v obci. Velmi dležitá je práce s informacemi. Je nezbytné zajistit rovný pístup k informacím uvnit ídící struktury a zajistit pedávání informací veejnosti. Budou-li informace pravideln pedávány, bude možné oekávat relevalentní pipomínky a podn ty. Je nutné stanovit, jak bude možné vznášet pipomínky. Proces plánování je dležitý stejn jako výsledný dokument proces komunitního plánování znamená vyhledávání, zapojování a diskusi rzných lidí. Tento plán nezpracovává pouze skupina expert, ale i laická veejnost. Tento proces umožuje, aby navržený systém sociálních služeb byl jedinený a neopakovatelný a pln odpovídal místním potebám, zdrojm a podmínkám. Dobe fungující spolupráce mže být impulsem pro ostatní úastníky komunitního plánování. Prohloubení spolupráce mezi všemi úastníky pináší kvalitn jší nabídku sociálních služeb. Výsledkem komunitního plánování je vždy kompromisní ešení mezi tím, co chceme, a tím, co máme k dispozici. Možnosti nejsou jen materiální, finanní a lidské zdroje, ale také dohoda vymezující, kdo a jak se bude na dosažení stanovených cíl komunitního plánování podílet. Principy komunitního plánování vycházejí z princip pímé demokracie, sociální politiky a t mi jsou participace, spravedlnost, solidarita. V rámci metody komunitního plánování jsou používány tyto postupy: SWOT analýza umožuje nám uspoádat a vyhodnotit všechny zdroje a možnosti, dialog, vyjednávání, pipomínková ízení, ankety, diskuse, besedy, konference tiskové, internetové, pednášky, diskusní kluby a listy, mediální kampa, dotazníková šetení. Práv diskuse musí být profesionální, veejná a odborná. Jen ta totiž dovoluje pijmout rozhodnutí až po dlouhé dob vyjasování, což je zárukou toho, že ji nebude teba v záp tí revidovat. Komunitní plánování je totiž rozhodování s dlouhodobými výsledky a dsledky. Pínos komunitního plánování obecn Zapojuje všechny úastníky systému sociálních služeb (zadavatele, poskytovatele, uživatele) do pípravy a uskuteování plánu sociálních služeb, tím zvyšuje podíl oban na rozhodovacím procesu. Je-li veejnost o prb hu plánovacího procesu informována a má možnost se do n j aktivn zapojit, získá ucelen jší pohled na oblast sociálních služeb a má v tší zájem se na nich podílet. Podporuje spolupráci mezi obyvateli, zvyšuje pocit píslušnosti ke komunit. Zvyšuje dostupnost a kvalitu sociálních služeb, rozšiuje jejich nabídku, zajímá se o to, aby sociální služby odpovídaly zjišt ným potebám. Specifické místní demografické a ekonomické finanní podmínky každé obce, m sta urují, jaké služby jsou v míst poteba a jaké služby je možné z dostupných finanních zdroj zajistit. Zajišuje efektivitu investovaných finanních prostedk, protože je vynakládána jen na takové služby, které jsou opravdu potebné. Pínos pro obec umožní obcím, aby sociální služby odpovídaly zjišt ným místním potebám a reagovaly na lokální odlišnosti, pomže sdružovat stávající zdroje a zefektivnit jejich využití. Komunitní plán pro msto Hluín 8

9 Pínos pro obana umožuje obanm úast a aktivní zapojení se do procesu pípravy a uskuteování plánu sociálních služeb v komunit, zvyšuje podíl oban na rozhodování o tom, kým budou služby zajišovány, jakou budou mít formu a v jaké kvalit budou poskytovány. Rizika KPSS Negativním rizikem KPSS jsou náklady, které pevýší pínos na tvorbu plánu. Komunitní plán eší pouze problémy ohrožující existenci n kterých služeb poskytovatel. Dalším rizikem je upednostování intuice ped formálním plánováním. Pi KPSS musíme dát pozor na to, abychom správn pochopily pání a poteby oban žijících v naší obci, kde KPSS probíhá. Obané by m li být seznámeni nejen s výhodami, ale i riziky, které s sebou KPSS pináší. Úastníci komunitního plánování Komunitní plánování se provádí prostednictvím dialogu tí základních skupin, které se v komunit podílejí na trhu sociálních služeb, navzájem se ovlivují a doplují. - ZADAVATELÉ jsou ti, kdo službu platí, zizují, organizují a jsou odpov dní za zajišt ní sociálních služeb na píslušném území (obec, kraj). Vstupují do procesu jako aktivní úastníci, jsou garanty realizace výstup komunitního plánování. - POSKYTOVATELÉ jsou ti, kdo službu provozují, uskuteují, poskytují klientm nebo doma svým píbuzným a blízkým ( nestátní nezisková organizace, organizace zízené krajem i obcí, píp. státem). Poskytovatelé jsou srozum ní s tím, jak služby fungují a dokážou popsat poptávku i pedpokládané trendy a v problematice se dobe orientují. - UŽIVATELÉ jsou ti, kdo službu pijímají, dostávají nebo spotebovávají. Uživateli rozumíme lidi v nepíznivé nebo tíživé sociální situaci. Jsou nejdležit jšími úastníky komunitního plánování. Jejich pohled je v plánování sociálních služeb nepostradatelný, práv oni mohou vyjádit svj pohled, zviditelnit zájmy, pímo se vyslovit k tomu, co vnímají jako nejlepší a nejpotebn jší. Komunitní plánování má zaruit, aby se lidé mohli svobodn úastnit jednání o dležitých otázkách života spoleenství, aby pijímaná rozhodnutí zodpov dných orgán odrážela pocity a poteby svých obyvatel. Sociální služba Je innost poskytující lidem v nepíznivé sociální situaci podporu pi sociálním zaleováním a ochranu ped sociálním vylouením s cílem umožnit jim zapojení do b žného života spolenosti. Komunitní plán pro msto Hluín 9

10 1 A/+ */01) 2*'134+5 Sociální poradenství Sociální poradenství poskytuje osobám v nepíznivé sociální situaci potebné informace pispívající k ešení jejich situace. Základní sociální poradenství je souástí všech druh sociálních služeb. Odborné sociální poradenství zahrnuje obanské poradny, manželské a rodinné poradny, sociální práci s osobami spoleensky nepizpsobenými, poradny pro ob ti trestných in a domácího násilí, sociáln právní poradenství pro osoby se zdravotním postižením a seniory. Služba obsahuje poradenství, zprostedkování kontaktu se spoleenským prostedím, terapeutické innosti a pomoc pi prosazování práv a zájm. Služba se poskytuje bezúplatn - zdarma. Službu poskytují odborníci z rzných oblastí sociální, zdravotní i právní. Sociáln zdravotní služby Sociáln zdravotní služby napomáhají k zajišt ní fyzické a psychické sob stanosti osob, kterým jsou poskytovány; jsou ureny osobám, které již nepotebují akutní zdravotní lžkovou péi (dostatená je zdravotní pée ambulantního rozsahu), ale souasn jsou natolik nesob staní, že potebují pomoc druhé osoby pi každodenních úkonech a tato pomoc jim nemže být zajišt na v domácím prostedí. Sociáln zdravotní služby jsou poskytovány v pobytových zaízeních sociálních služeb nebo v pobytových zdravotnických zaízeních v nemocnicích. Služby sociální pée poskytované v rámci sociáln zdravotních služeb (vetn základních služeb) podléhají úhrad. Zdravotnické úkony jsou hrazeny z fond veejného zdravotního pojišt ní. Sociální rehabilitace Jedná se o soubor specifických inností zam ených na nácvik potebných dovedností osoby se zdravotním postižením sm ujících k dosažení samostatnosti a sob stanosti v nejvyšší možné míe. Cílem je nalezení vhodného pracovního uplatn ní - zam stnání. Osobní asistence Osobní asistence se poskytuje v pirozeném sociálním prostedí osobám se zdravotním postižením (d tem i dosp lým) a seniorm, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby, a to v pedem dohodnutém rozsahu a ase. Služba obsahuje pomoc pi zvládání b žných úkon pée o vlastní osobu, pomoc pi osobní hygien, pomoc pi zajišt ní chodu domácnosti, zprostedkování kontaktu se spoleenským prostedím. Služba se poskytuje za úplatu. Peovatelská služba Peovatelská služba se poskytuje d tem, osobám se zdravotním postižením a seniorm, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby, a to v pirozeném prostedí i ve specializovaných zaízeních. Služba obsahuje pomoc pi zvládání b žných úkon pée o vlastní osobu, pomoc pi osobní hygien nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc pi zajišt ní stravy, pomoc pi zajišt ní chodu domácnosti, zprostedkování kontaktu se spoleenským prostedím a pomoc pi prosazování práv a zájm. Služba se poskytuje za úplatu. Bezúplatn se poskytuje rodinám s nezaopatenými d tmi v hmotné nouzi, rodinám, ve kterých se narodily souasn ti nebo více d tí. Pr vodcovská, peditatelská a tlumonická služba Prvodcovská, peditatelská a tlumonická služba se poskytuje osobám se zdravotním postižením a seniorm, jejichž schopnosti jsou sníženy v oblasti orientace nebo komunikace. Služba zprostedkovává kontakt se spoleenským prostedím a pomoc pi prosazování práv a zájm. Služba se poskytuje za úplatu. Služby rané pée Služby rané pée se poskytují rodim dít te ve v ku do 7 let, které je osobou se zdravotním postižením nebo jehož vývoj je ohrožen v dsledku nepíznivého sociálního prostedí. Služba je zam ena na podporu rodiny a podporu vývoje dít te s ohledem na jeho specifické poteby. Služba je poskytována pedevším v domácnosti. Obsahuje výchovné, vzd lávací a aktivizaní innosti, Komunitní plán pro msto Hluín 10

11 zprostedkování kontaktu se spoleenským prostedím, terapeutické innosti. Služba se poskytuje bezúplatn. Podporované bydlení Podporované bydlení je sociální služba poskytovaná osobám se zdravotním postižením, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby; služba se poskytuje v domácnosti osob. Je zachováno soukromí osobního života. Služba se poskytuje za úplatu. Odlehovací služby Odlehovací služby jsou ambulantní nebo pobytové služby poskytované osobám se zdravotním postižením a seniorm, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby, o které jinak peuje osoba blízká v domácnosti; cílem služby je umožnit peující osob nezbytný odpoinek (psychohygiena). Služba se poskytuje za úplatu. Centra denních služeb Centra denních služeb poskytují ambulantní služby ve specializovaném zaízení s cílem posílit samostatnost a sob stanost osob se zdravotním postižením a senior v nepíznivé sociální situaci, která mže vést k sociálnímu vylouení. Pracovníci konají spolu se svými klienty pednášky na rzná témata. Služba obsahuje pomoc pi osobní hygien nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc pi zajišt ní stravy, výchovné, vzd lávací a aktivizaní innosti, prostedkování kontaktu se spoleenským prostedím, terapeutické innosti a pomoc pi prosazování práv a zájm. Služba se poskytuje za úplatu. Stacioná denní a týdenní Stacionáe denní poskytují ambulantní služby ve specializovaném zaízení seniorm, osobám se zdravotním postižením a osobám ohroženým užíváním návykových látek, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc. Stacionáe týdenní poskytují pobytové služby ve specializovaném zaízení seniorm, osobám se zdravotním postižením a osobám ohroženým užíváním návykových látek, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc. Domovy pro soby se zdravotním postižením Domovy pro osoby se zdravotním postižením poskytují dlouhodobé služby osobám se zdravotním postižením, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Služba obsahuje pomoc pi zvládání b žných úkon pée o vlastní osobu, pomoc pi osobní hygien nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy, poskytnutí ubytování, výchovné, vzd lávací a aktivizaní innosti, zprostedkování kontaktu se spoleenským prostedím, terapeutické innosti. Služba se poskytuje za úplatu. Domovy pro seniory Domovy pro seniory poskytují dlouhodobé pobytové služby seniorm, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby nezvládají život samostatn ve své domácnosti. Služba obsahuje pomoc pi zvládání b žných úkon pée o vlastní osobu, pomoc pi osobní hygien nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy, poskytnutí ubytování, zprostedkování kontaktu se spoleenským prostedím, aktivizaní innosti. Služba se poskytuje za úplatu. Azylové domy Azylové domy poskytují pobytové služby na pechodnou dobu osobám v nepíznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení (návrat z výkonu trestu). Služba se poskytuje za úplatu. Domy na p l cesty Domy na pl cesty poskytují pobytové služby na pechodnou dobu pro osoby do 26 let v ku, které po dosažení zletilosti opoušt jí školská zaízení. Služba obsahuje tyto innosti: poskytnutí ubytování, zprostedkování kontaktu se spoleenským prostedím, terapeutické innosti a pomoc pi prosazování práv a zájm. Služba se poskytuje za úplatu. Komunitní plán pro msto Hluín 11

12 Chránné bydlení Chrán né bydlení je dlouhodobá i celoživotní pobytová služba poskytovaná osobám se zdravotním postižením, kteí potebují pomoc jiné osoby. Má formu individuálního nebo skupinového bydlení; osob se poskytuje podle poteby podpora osobního asistenta. Služba obsahuje poskytnutí stravy nebo pomoc pi zajišt ní stravy, poskytnutí ubytování, pomoc pi zajišt ní chodu domácnosti, výchovné, vzd lávací a aktivizaní innosti, zprostedkování kontaktu se spoleenským prostedím, terapeutické innosti, pomoc pi prosazování práv a zájm. Služba se poskytuje za úplatu. Kontaktní centra Kontaktní centra jsou nízkoprahová zaízení navazující kontakt s osobami ohroženými závislostí na návykových látkách. Cílem je minimalizovat sociální a zdravotní rizika spojená se zneužíváním návykových látek. Služba obsahuje terapeutické innosti. Služba se poskytuje bezúplatn. Telefonická krizová intervence Telefonická krizová intervence je soubor metod a technik krizové práce s klientem v situaci, kterou osobn prožívá jako zát žovou nebo ohrožující, založený na jednorázovém nebo opakovaném telefonickém kontaktu klienta s pracovišt m telefonické krizové intervence. Mezi nejznám jší patí linka dv ry a linka bezpeí. Krizová pomoc Krizová pomoc je ambulantní nebo pobytová služba na pechodnou dobu poskytovaná osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života v krizi. Tuto svojí nepíznivou situaci nemohou ešit vlastními silami. Služba obsahuje poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy a terapeutickou pomoc. Služba se poskytuje bezúplatn. Nízkoprahová denní centra Nízkoprahová denní centra poskytují ambulantní služby pro osoby bez písteší (bezdomovci). Služba obsahuje pomoc pi osobní hygien (nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu) možnost umýt se, poskytnutí stravy (polévky). Služba se poskytuje bezúplatn. Nízkoprahová zaízení pro dti a mládež Nízkoprahová zaízení pro d ti a mládež poskytují ambulantní služby d tem a mládeži ohroženým sociálním vylouením. Služba je urena rizikovým d tem a mládeži, kteí jsou ohroženi sociáln - patologickými jevy záškoláctví, experimentování s drogami. Základním prostedkem pro navázání kontaktu s cílovou skupinou je nabídka volnoasových aktivit (sportovní i výtvarné kroužky). Cílem je zlepšit kvalitu života cílové skupiny pedcházením, snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejících s jejich zpsobem života. Služba obsahuje výchovné, vzd lávací a aktivizaní innosti, zprostedkování kontaktu se spoleenským prostedím a pomoc pi prosazování práv a zájm. Služba se poskytuje bezúplatn. Noclehárny Noclehárny poskytují ambulantní služby osobám bez písteší, které mají zájem o využití hygienického zaízení a penocování. Služba obsahuje pomoc pi osobní hygien nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy, poskytnutí ubytování, poskytnutí nebo zprostedkování informací. Podmínkou pro pijetí je stízlivost lov ka, který chce tuto službu využít. Služba se poskytuje za úplatu. Služby následné pée a doléovací Služby následné pée a doléovací jsou ambulantní služby poskytující následnou péi osobám s chronickou psychickou poruchou a osobám závislým na návykových látkách, které absolvovaly ambulantní nebo ústavní lébu ve zdravotnickém zaízení nebo kteí abstinují (komunity). Služba obsahuje terapeutické innosti, pomoc pi zvládání zát žových situací. Služba se poskytuje bezúplatn. Komunitní plán pro msto Hluín 12

13 Sociáln aktivizaní služby pro rodiny s dtmi Sociáln aktivizaní služby pro rodiny s d tmi jsou ambulantní služby poskytované rodin s dít tem, u kterého existují rizika ohrožení jeho vývoje nebo je jeho vývoj ohrožen v dsledku dopad dlouhodob obtížné sociální situace. Služba obsahuje výchovné, vzd lávací a aktivizaní innosti, zprostedkování kontaktu se spoleenským prostedím, terapeutické innosti. Služba se poskytuje bezúplatn. Terapeutické komunity Terapeutické komunity poskytují pobytové služby pro osoby závislé na návykových látkách nebo osoby s chronickou psychickou poruchou, které mají zájem o zalen ní do b žného života. Služba se poskytuje za úplatu. Terénní programy Terénní programy jsou služby poskytované osobám, které vedou nebo jsou ohroženy rizikovým zpsobem života. Služba je urena pro problémové skupiny d tí a mládeže, uživatele drog, osoby bez písteší, osoby žijící v sociáln vylouených komunitách a jiné sociáln ohrožené skupiny. Cílem služby je tyto osoby vyhledávat (depistáž) a minimalizovat rizika týkající se jejich zpsobu života. Služba obsahuje zprostedkování kontaktu se spoleenským prostedím. Služba se poskytuje bezúplatn. Komunitní plán pro msto Hluín 13

14 2. Komunitní plánování sociálních služeb v Hluín Komunitní plán pro msto Hluín 14

15 ?#;#'/ /+.+%3 V roce 2005 m sto projevilo vli zavést ve m st komunitní plánování. Na své 71. schzi, konané dne 20. ervna 2005, rada m sta rozhodla o zahájení píprav projektu Komunitní plán pro m sto Hluín. Na konci m síce ervna pijali výzvu ke spolupráci dva partnei, a to Charita Hluín a Svaz t lesn postižených v R, místní organizace Hluín. V souvislosti s touto akcí bylo v tomtéž m síci také projednáno a schváleno pijetí nového zam stnance na pozici Koordinátor projektu, což bylo podmínkou podání žádosti o dotaci na tento projekt. Na zaátku m síce íjna bylo rozhodnuto o pid lení dotace ze Spoleného regionálního operaního programu, grantové schéma: Sí sociální integrace na zajišt ní zázemí pro nového zam stnance, na školení související s problematikou komunitního plánování, apod byla uzavena pracovní smlouva s novým zam stnancem a projekt byl zahájen. Pedm tem projektu je zpracování návrhu komunitního plánu m sta Hluín, podpora zavád ní komunitního plánování m sta a realizace výstup z komunitního plánování. Cílem projektu je vytvoení sít dostupných a kvalitních služeb, zvýšení informovanosti veejnosti a komplexní monitoring této oblasti. Realizace projektu je v souladu s rozvojovým plánem m sta Hluín 750 a dále pak s Koncepcí rozvoje sociálních služeb Moravskoslezského kraje. Projekt dále napluje požadavky grantového schématu Sí sociální integrace Spoleného regionálního operaního programu. Komunitní plán pro msto Hluín 15

16 ?#?# B5C'.+%3 Od záí roku 2005 probíhá proces komunitního plánování ve m st Hluín. Na poátku bylo nutné urit problémové cílové skupiny, oslovit partnery projektu, vyhledat potenciální úastníky pro jednání v pracovních skupinách a tyto spolu s garantem a koordinátorem komunitního plánování pro m sto Hluín vyškolit. Školení prob hlo 22. a Sešlo se zde celkem 23 úastník, zástupci zadavatel (M sto Hluín), poskytovatel (nap. Charita Hluín, Domov dchodc Hluín, Dm d tí a mládeže Hluín a další) a uživatel (nap. lenové klubu dchodc). Cílem školení bylo objasnit základní principy, výhody, rizika, pínosy, fáze komunitního plánování, ízení a koordinování, zapojování veejnosti a další problémové oblasti tohoto procesu. Úastníci školení byli motivováni a projevili zájem stát se leny pracovních skupin, které se dle plánu setkávaly a plnily jednotlivé úkoly. Fotografie ze školení: Hledání spolené vize v sociálních službách Na poátku procesu bylo nutné sestavit sociáln -demografickou analýzu, zmapovat sociální sí m sta Hluína a okolí a zjistit poteby veejnosti. Návrh sociodemografické analýzy byl zpracován již v m síci lednu roku 2006, v dalším m síci byl pipomínkován. Tato analýza byla prb žn doplována o další údaje, o nichž lenové rozhodli. Pro zmapování sociální sít v m st Hluín a okolí byl sestaven dotazník, který byl rozeslán všem poskytovatelm sociálních služeb. V rámci informaní strategie bylo rozhodnuto o vytvoení internetových stránek pro KP, pravidelném poskytování informací veejnosti prostednictvím Hluínských novin a v neposlední ad o distribuci informaního letáku a informaního bulletinu. V m síci beznu byl zahájen przkum poteb veejnosti a to distribucí dotazníku v Hluínských novinách. V tomtéž m síci byly souasn distribuovány dotazníky cílovým skupinám (seniorm, zdravotn postiženým obanm, rodim, žákm a studentm). V dalším m síci probíhalo vyhodnocování anket a souasn byl pipravován bulletin k tisku. Informaní bulletiny byly v ervenci 2006 distribuovány poštou do všech domácností Hluína, Borovník a Darkoviek. Dále byly rozesílány na obecní úady v Hluínském regionu, lékam v Hluín, školským institucím v Hluín, Darkovikách a Bobrovníkách, institucím a poskytovatelm sociálních služeb uvedeným v bulletinu. V tomtéž m síci byla pracovní verze komunitního plánu pedložena veejnosti k pipomínkování. Komunitní plán pro msto Hluín 16

17 ?#D# 1/=E>*3.2*2) >.+%3 Funkce ídící skupiny, seznam len ídící skupina je složena z vedoucích pracovních skupin a jejich zástupc, starosty, místostarosty, koordinátora a garanta komunitního plánování. lenové ídící skupiny ídí proces komunitního plánování, kontrolují innost jednotlivých pracovních skupin, eší stížnosti len pracovních skupin a rozhodují o zm n jednacího ádu. V dalších záležitostech ídící skupina jedná dle ustanovení v jednacím ádu. Petr Adamec starosta m sta Hluína Ing. Pavol Kubuš místostarosta m sta Hluína Mgr. Pavel Lindovský editel ZŠ Hluín, len Komise pro sociáln -právní ochranu d tí, len Komise pro t lovýchovu, sport a volný as mládeže Marcela Košáková editelka Domu d tí a mládeže Mgr. Petr Janík editel Domova dchodc Hluín Mgr. Lukáš Volný editel Charity Hluín PaedDr. Jiina Frejková editelka Ústavu sociální pée pro mládež v Hluín Josef Dudek editel D tského rane Hluín Mgr. Daniel Havlík M Ú Hluín, vedoucí odd lení sociální pée Ing. Martin Melecký vedoucí poboky ÚP Hluín Ing. Lenka Petermannová M Ú Hluín, vedoucí odboru SV a Z, garant projektu KP Ing. Lucie Krejíová koordinátor KP Funkce pracovních skupin, seznam len leny pracovních skupin jsou osoby z ad zadavatel, poskytovatel a uživatel sociálních služeb. Každý z nich by se m l aktivn podílet na procesu, ešit konkrétní úkoly a pipomínkovat dílí ásti komunitního plánu. Nápl práce jednotlivých pracovních skupin vychází ze schváleného plánu inností na plánované období. V rámci projektu byly vytvoeny pracovní skupiny pro tyto oblasti: - rodina, dti a mládež, - senioi, - zdravotn postižení obané, - osoby ohrožené sociální exkluzí. Pracovní skupina: Rodina, dti a mládež Petr Adamec starosta m sta Hluína Mgr. Pavel Lindovský editel ZŠ Hluín, len Komise pro sociáln -právní ochranu d tí, len Komise pro t lovýchovu, sport a volný as mládeže Mgr. Petr Janík len Komise pro sociáln -právní ochranu d tí Mgr. Veronika Kubenková uitelka ZŠ Borovníky Mgr. Vladimíra Piskalová speciální pedagog, PE-PSY poradna, Hluín Mgr. Daniel Havlík M Ú Hluín, vedoucí odd lení sociální pée Bc. Judita Stoková M Ú Hluín, úsek právní ochrany d tí a mládeže Josef Dudek editel D tského rane Hluín Marcela Košáková editelka Domu d tí a mládeže Marie Martinková M Ú Hluín, úsek právní ochrany d tí a mládeže Jií Sedláek M stská policie Hluín Pemysl Kameníek student Gymnázia Hluín Ing. Lenka Petermannová M Ú Hluín, vedoucí odboru SV a Z, garant projektu KP Ing. Lucie Krejíová koordinátor KP, nezávislý len Komunitní plán pro msto Hluín 17

18 Pracovní skupina: Senioi Petr Adamec starosta m sta Hluína Mgr. Petr Janík editel Domova dchodc Hluín Mgr. Lukáš Volný editel Charity Hluín Bc. Kateina Škrobánková M Ú Hluín, úsek staí a postižení obané Ivana Plaštiaková - M Ú Hluín, úsek staí a postižení obané Gerhard Machala pedseda Klubu dchodc Darkoviky Anna Podstufková len Klubu dchodc Borovníky Anna Matušková zástupce senior Jiina Zboilová len Klubu senior Hluín Jana Kubicová - Moravskoslezská krajská rada zdravotn postižených Ing. Lenka Petermannová M Ú Hluín, vedoucí odboru SV a Z, garant projektu KP Ing. Lucie Krejíová koordinátor KP, nezávislý len Pracovní skupina: Zdravotn postižení obané Ing. Pavol Kubuš místostarosta m sta Hluína Petr Adamec starosta m sta Hluína PaedDr. Jiina Frejková editelka Ústavu sociální pée pro mládež v Hluín Mgr. Lukáš Volný editel Charity Hluín Mgr. Petr Janík editel Domova dchodc Hluín Josef Dudek editel D tského rane Hluín Andrea Gurecká uživatelka sociálních služeb, maminka postiženého chlapeka Hildegarda Osmancziková editelka D tské rehabilitace, Hluín Irmgard Ostárková pedsedkyn Svazu t lesn postižených v Hluín Jana Kubicová - Moravskoslezská krajská rada zdravotn postižených Milan Dluhoš uživatel sociálních služeb, vozíká Ing. Lenka Petermannová M Ú Hluín, vedoucí odboru SV a Z, garant projektu KP Ing. Lucie Krejíová koordinátor KP Pracovní skupina: Osoby ohrožené sociální exkluzí Petr Adamec starosta m sta Hluína Ing. Pavol Kubuš místostarosta m sta Hluína Mgr. Petr Janík editel Domova dchodc Hluín Mgr. Lukáš Volný editel Charity Hluín Mgr. Daniel Havlík M Ú Hluín, vedoucí odd lení sociální pée Ing. Martin Melecký vedoucí poboky ÚP Hluín MUDr. Lýdie Kížková VZÚ Hluín MUDr. Zdenka Stašková psychiatrická ambulance Hluín Bc. Judita Stoková M Ú Hluín, úsek právní ochrany d tí a mládeže Jií Sedláek M stská policie Hluín Vlastimila Pernicová M Ú Hluín, úsek pro obany bez písteší Ing. Lenka Petermannová M Ú Hluín, vedoucí odboru SV a Z, garant projektu KP Ing. Lucie Krejíová koordinátor KP, nezávislý len Komunitní plán pro msto Hluín 18

19 ?#F# -/,+ (spolená pání, co chceme vidt v budoucnu v naší obci) :G H 8 "G H GG & 7 8 9G 97 G 6:"G H 8 7G87:8 Komunitní plán pro msto Hluín 19

20 ?#I# J> -<'>! ) A>! *+3%-'13J2) C Aktivita Termín Zahájení píprav projektu Zahájena spolupráce s partnery projektu (Charita Hluín, STP) erven 2005 Projednáno a schváleno pijetí nového zam stnance erven 2005 Zahájení projektu "Komunitní plán pro m sto Hluín" Uzavena pracovní smlouva s novým zam stnancem na pozici koordinátora Rozhodnuto o pid lení dotace íjen 2005 Informování obcí Hluínska o zahájení projektu Informování poskytovatel SS o projektu Podávání informací obanm v místních Hluínských novinách listopad 2005/prb žn každý m síc Zahájen sb r dat pro sociodemografickou analýzu íjen 2005/prb žné doplování Analýza poskytovatel SS v Hluín a okolí íjen prosinec 2005 Školení v KPSS Sestavení "TRIÁD" konec listopadu 2005 Tvorba internetových stránek prosinec 2005, prb žná aktualizace 1. jednání pracovních skupin Program: volba vedoucích a zástupc, schválení plánu inností a jednacího ádu 2. jednání pracovních skupin Program: píprava informaního letáku a dotazníku pro veejnost, jednání o distribuci, umíst ní sb rných box, mapování problém cílových skupin, pipomínkování sociodemografické analýzy 1. jednání ídící skupiny Program: rozhodnutí o konené verzi informaního letáku a dotazníku pro veejnost, schválení distribuních míst 3. jednání pracovních skupin Program: pipomínkování návrhu katalogu SS (informaního bulletinu), jednání ve v ci sb rných box, tvorba dotazník pro cílové skupiny 4. jednání pracovních skupin Program: pipomínkování dotazník pro cílové skupiny, jednání o jejich distribuci a sb ru 5. jednání pracovních skupin Program: jednání o tisku informaního bulletinu, výb r vhodné tiskárny 6. jednání pracovních skupin Program: tvorba SWOT analýz 7. jednání pracovních skupin Program: pipomínkování SWOT analýz, hledání poslání a vize 8. jednání pracovních skupin Program: hledání priorit a opatení 9. jednání pracovních skupin Program: pipomínkování priorit a opatení, rozpracování opatení na úkoly Zpracování pracovní verze komunitního plánu do fáze ped pipomínkováním veejností a schválením zastupitelstvem Dodávka informaních bulletinu Pipomínkování komunitního plánu veejností Distribuce informaního bulletinu ervenec jednání pracovních skupin Program: projednání pipomínek, uzavení projektu Komunitní plán pro msto Hluín 20

37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství

37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství Píloha. 2 Strategická ást akního rozvoje sociálních služeb na rok 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství ze Cíl D.1 Zajistit sí krizových poradenských

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Komunitní plánování - věc veřejná

Komunitní plánování - věc veřejná Komunitní plánování - věc veřejná Jak zjistit, co lidé opravdu chtějí? Jak zlepšit život v obci? Co to je komunitní plánování? Metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného

Více

Analýza sociálních služeb obce Sudice

Analýza sociálních služeb obce Sudice Analýza sociálních služeb obce Sudice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH podpořeného z prostředků EU a českého státního rozpočtu. 0 Obsah Úvod... 2 1. Základní informace... 2 2. Informace

Více

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3.1. Teoretický úvod Obecně je možné sociální služby charakterizovat jako specializované činnosti zaměřené na pomoc lidem, kteří se dostali do nepříznivé

Více

Komunitní plánování věc veřejná

Komunitní plánování věc veřejná Komunitní plánování věc veřejná Jak zjistit, co lidé opravdu chtějí? Jak zlepšit život v obci? I. Úvod Co to je komunitní plánování? Metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky. Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK. Semestrální projekt

Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky. Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK. Semestrální projekt Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK Semestrální projekt 18.1.2007 GN 262 Barbora Hejlková 1 OBSAH OBSAH...2 ZADÁNÍ...3

Více

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou Zahájení výuky na SZŠ ÚO 1. 9. 2010, 1 třída, 30 žáků Vznikl sloučením oboru 75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská

Více

6. Zařízení sociálních služeb

6. Zařízení sociálních služeb 6. Zařízení sociálních Hlavním smyslem sociálních je zajištění pomoci při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoci při zabezpečení chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poradenství,

Více

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazníková akce je velmi dležitým krokem v projektu pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí. Slouží k poznání názor, získání

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Co je to HoSt? nestátní

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

Analýza sociálních služeb města Kravaře

Analýza sociálních služeb města Kravaře Analýza sociálních služeb města Kravaře Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Obsah Úvod... 2 1. Základní informace...

Více

ÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDLÁVÁNÍ

ÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), dne 30. ervna 2008 pod j.

Více

! " " # ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0, " &

!   # ( '&! )'& #!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0,  & ! " " # $!%& '& ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - $!%& &./,,*% 0, *+& 1"% " & Úvod... 3 Metodologie sbru dat k vyhodnocení tezí a ke zpracování analýzy... 5 Analýza dokumentu... 5 Dotazník... 6 ízené

Více

2. Žadatel 2.1. Identifikace žadatele Název pozemkového úadu (nap. Ministerstvo Zemdlství R Pozemkový úad Jihlava)

2. Žadatel 2.1. Identifikace žadatele Název pozemkového úadu (nap. Ministerstvo Zemdlství R Pozemkový úad Jihlava) 1. Název projektu 1.1. Struný a výstižný název projektu - uvete, struný a výstižný název projektu, návaznost projektu k priorit, opatení, podopatení a investinímu zámru; 1.2. Cíle projektu 1.2.1. Specifické

Více

Sociálně demografická analýza ( zdroj ČSÚ rok 2007 ke dni 31.5. 2008) Pozn. : Analýza je zaměřena především na kriminálně rizikové skupiny.

Sociálně demografická analýza ( zdroj ČSÚ rok 2007 ke dni 31.5. 2008) Pozn. : Analýza je zaměřena především na kriminálně rizikové skupiny. Podklad č. 3 ke Koncepci prevence kriminality hl.m. Prahy na léta 2009 až 2012 Sociálně demografická analýza ( zdroj ČSÚ rok 2007 ke dni 31.5. 2008) Pozn. : Analýza je zaměřena především na kriminálně

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

Analýza sociálních služeb obce Chuchelná

Analýza sociálních služeb obce Chuchelná Analýza sociálních služeb obce Chuchelná Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti: Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

Základní škola a Mateská škola Frenštát pod Radhoštm, Tyršova 913, okres Nový Jiín

Základní škola a Mateská škola Frenštát pod Radhoštm, Tyršova 913, okres Nový Jiín Základní škola a Mateská škola Frenštát pod Radhoštm, Tyršova 913, okres Nový Jiín Smrnice. 1 Smrnice editelky školy ke stanovení výše úplaty za pedškolní vzdlávání dítte v Mateské škole Markova 1176.j:

Více

Analýza sociálních služeb obce Velké Hoštice

Analýza sociálních služeb obce Velké Hoštice Analýza sociálních služeb obce Velké Hoštice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání

Více

Územní studie horských oblastí Gebietsstudie von Bergregionen

Územní studie horských oblastí Gebietsstudie von Bergregionen Územní studie horských oblastí Gebietsstudie von Bergregionen Bc. Vlastimil Veselý, Karlovarský kraj Informaní systém pro územní plánování pomže pekonat hranice plánování CROSS-DATA Závrená konference

Více

EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE. Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005

EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE. Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005 EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005 eská energetická agentura Píspvková organizace MPO (1.9.1995) Hlavní nápl innosti iniciace aktivit vedoucích

Více

STATISTICKÝ ZPRAVODAJ

STATISTICKÝ ZPRAVODAJ ÚŘAD PRÁCE V JESENÍKU STATISTICKÝ ZPRAVODAJ Květen 28 Bílá Voda Javorník Bernartice Základní údaje regionu Jeseník Celkový počet obyvatel Počet EAO Celková výměra okresu Počet obcí Nejvýše položená obec

Více

STRATEGIE ROZVOJE OBCE POLERADY

STRATEGIE ROZVOJE OBCE POLERADY STRATEGIE ROZVOJE OBCE POLERADY Vypracovalo zastupitelstvo obce Polerady Dne 23. 3. 2007 Obsah 1. Úvod 2. Hlavní zámry obce Polerady 3. Rozbor souasné situace Obyvatelstvo Školská zaízení Sportovišt Zázemí

Více

Analýza sociálních služeb obce Oldřišov

Analýza sociálních služeb obce Oldřišov Analýza sociálních služeb obce Oldřišov Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. 0 Obsah Úvod... 2 1. Základní

Více

3. Využití pracovní síly

3. Využití pracovní síly 3. Využití pracovní síly Trh práce ovlivňuje ekonomická situace Ekonomika rostla do roku, zaměstnanost však takový trend nevykazovala...podobný ne však stejný vývoj probíhal i v Libereckém kraji Situaci

Více

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PE OVATELSKÁ SLUŽBA

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PE OVATELSKÁ SLUŽBA POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PEOVATELSKÁ SLUŽBA BRNO-STED Poslání peovatelské služby Peovatelská služba M Brno -sted je zaízení, které prostednictvím svých služeb pomáhá seniorm a zdravotn

Více

Zdraví 21 Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva R. Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem

Zdraví 21 Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva R. Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva R Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem Cílem programu je zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva R Jde o

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Kapitola 7. Sociální služby pro seniory

Kapitola 7. Sociální služby pro seniory Kapitola 7. Sociální služby pro seniory Předmluva ke kapitole: V této kapitole jsou představeny jednotlivé typy sociálních služeb a jsou zde základní charakteristiky příjemců těchto služeb. Tabulka 27:

Více

Zápis. 1/2009 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Nýrov ze dne

Zápis. 1/2009 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Nýrov ze dne Zápis. 1/2009 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Nýrov ze dne 22. 2. 2009 Pítomni: Stanislav Michal, Ing. František Hladil Pavel Toman Kamil ech Radek Dvoáek Vladimír Konopá Program: 1) Zpráva finanního

Více

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová Sociální služby v ČR Mirka Wildmannová 12.11.2010 19.11.2010 Sociální služby - definice Nástroj sociálního zabezpečení sociální pomoci Poskytovány lidem společensky znevýhodněným, a to s cílem zlepšit

Více

Koncept návrhové ásti RPSS

Koncept návrhové ásti RPSS Koncept návrhové ásti RPSS Priorita 1 Zvyšování informovanosti v sociální oblasti Opatení 1.1 Zvyšování informovanosti o nabídce sociálních služeb na území SO ORP (s drazem na území mimo statutární msto.b.)

Více

Konference komunitního plánování sociálních sluţeb v rámci projektu

Konference komunitního plánování sociálních sluţeb v rámci projektu Konference komunitního plánování sociálních sluţeb v rámci projektu VYTVOŘENÍ STŘEDNĚDOBÉHO PLÁNU ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V PROSTĚJOVĚ čtvrtek 3. prosinec 2009 9:00 14:30 hodin Kulturní klub U Hradeb

Více

Systém sociálních služeb v České republice

Systém sociálních služeb v České republice WORKSHOP ZAMĚŘENÝ NA SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Systém sociálních služeb Otrokovice 10. září 2009 Ing. Alena Havlíková vedoucí oddělení sociálních služeb sociální odbor MěÚ Otrokovice Co rozumíme pod pojmem

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

Strategická část. stručná verze. k připomínkování

Strategická část. stručná verze. k připomínkování Strategická část stručná verze k připomínkování Vznik strategie, návaznost na ostatní dokumenty Strategická část Komunitního plánování sociálních služeb na území místní akční skupiny Chance in Nature Local

Více

Analýza sociálních služeb obce Strahovice

Analýza sociálních služeb obce Strahovice Analýza sociálních služeb obce Strahovice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

Šastné dít prostednictvím šastných rodi. H St Czech Republic

Šastné dít prostednictvím šastných rodi. H St Czech Republic Šastné dít prostednictvím šastných rodi H St HoSt Home-Start Czech Republic 1 Co je to HoSt? HoSt je nestátní nezisková organizace zamená na podporu rodi a jejich péi o dít, které je mladší 6-ti let. Podpora

Více

3. NEZAMĚSTNANOST A VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA

3. NEZAMĚSTNANOST A VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA 3. NEZAMĚSTNANOST A VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA V České republice je nezaměstnanost definována dvojím způsobem: Národní metodika, používaná Ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV), vychází z administrativních

Více

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj Liberecký kraj DOLMEN, o.p.s., Agentura pro chránné bydlení Podpora samostatného života projekt podpoený z prostedk ESF, státního rozpotu a Libereckého kraje Eva Brožová Alexandra Beváová Pechod 11 klientek

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SOC/415/07 Krajský úřad Jihomoravského kraje VYŘIZUJE: Mgr. Josef Mauler TEL.: 519441029 Žerotínovo

Více

Analýza sociálních služeb obce Kobeřice

Analýza sociálních služeb obce Kobeřice Analýza sociálních služeb obce Kobeřice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Vyhodnocení Analýzy potřeb v oblasti

Více

Metodika analytické a strategické části RPSS ČB

Metodika analytické a strategické části RPSS ČB Metodika analytické a strategické části RPSS ČB doc. Ing. Lucie Kozlová,Ph.D. Zdravotně sociální fakulta JU Katedra sociální práce lkozlova@zsf.jcu.cz Sociální analýza území SO ORP České Budějovice (ČB

Více

Podpora lidí v tom, v čem opravdu potřebují s využitím komunitního plánování aneb Systémově, společně a statečně

Podpora lidí v tom, v čem opravdu potřebují s využitím komunitního plánování aneb Systémově, společně a statečně Podpora lidí v tom, v čem opravdu potřebují s využitím komunitního plánování aneb Systémově, společně a statečně Mgr. Šárka Hlisnikovská únor 2015, Ostrava Pár tezí a otázek na počátek S kým spoluprac

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

Základní zásady základní sociální

Základní zásady základní sociální Předmět úpravy Podmínky pro poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči Podmínky pro vydávání oprávnění k poskytování soc.služeb, pro výkon veřejné správy a inspekci soc.. služeb Předpoklady pro

Více

Association for Promoting Inclusion Zagreb, Croatia www.inkluzija

Association for Promoting Inclusion Zagreb, Croatia www.inkluzija Association for Promoting Inclusion Zagreb, Croatia www.inkluzija inkluzija.hr Podle Zákona o sociáln lní péi dti bez rodiovsk ovské pée mají právo na péi p i poskytovanou mimo vlastní rodinu, která zahrnuje

Více

Využití hospodáského potenciálu msta Využití polohy, prmyslových tradic a dopravního napojení se Saskem

Využití hospodáského potenciálu msta Využití polohy, prmyslových tradic a dopravního napojení se Saskem Strategický cíl: 2.C1 Opatení: 2.C1.1 Využití hospodáského potenciálu msta Využití polohy, prmyslových tradic a dopravního napojení se Saskem Ze zpracovaného profilu msta je nutné vytvoit spolen s místními

Více

AKČNÍ PLÁN MĚSTA PLZNĚ K PODPOŘE

AKČNÍ PLÁN MĚSTA PLZNĚ K PODPOŘE Schváleno Zastupitelstvem města Plzně usnesením č. 347 ze dne 23. června AKČNÍ PLÁN MĚSTA PLZNĚ K PODPOŘE ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZP NA LÉTA 2017 2018 Zpracoval: Odbor sociálních služeb Magistrát

Více

Zápis z prbžného oponentního ízení

Zápis z prbžného oponentního ízení Zápis z prbžného oponentního ízení Identifikaní kód projektu: 1PO5ME816 1. Název projektu: Píprava odborník pro oblast inovaního podnikání 2. Píjemce úelové podpory: Vysoká škola manažerské informatiky

Více

Stedndobý plán rozvoje a udržitelnosti sociálních služeb na území obce s rozšíenou psobností Stíbro na období 2011 2014

Stedndobý plán rozvoje a udržitelnosti sociálních služeb na území obce s rozšíenou psobností Stíbro na období 2011 2014 Stedndobý plán rozvoje a udržitelnosti sociálních služeb na území obce s rozšíenou psobností Stíbro na období 2011 2014 Obsah Obsah... 2 1. Úvodní slovo... 3 2. Jak jsme tvoili plán... 4 2.1 Postup vzniku

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Sítání dopravy na silnici II/432 ul. Hulínská Osvoboditel v Kromíži

Sítání dopravy na silnici II/432 ul. Hulínská Osvoboditel v Kromíži Sítání dopravy na silnici II/432 ul. Hulínská Osvoboditel v Kromíži O B S A H : A. ÚVOD Strana 2 B. PÍPRAVA A PROVEDENÍ PRZKUM 1. Rozdlení území na dopravní oblasti 2 2. Metoda smrového przkumu 3 3. Uzávry

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veejná zakázka Název zakázky: [_Operativní leasing užitkového vozu_] Registraní íslo projektu: [_CZ.1.04/3.4.04/26.00348_] Název projektu: [Flexibiln pro odlehovací

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Nabídka Ing. Eysselta na

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

5. Důchody a sociální služby

5. Důchody a sociální služby 5. Důchody a sociální služby Zdrojem dat o důchodech a důchodcích je Česká správa sociálního zabezpečení. Vzhledem k legislativní změně, ke které došlo v roce 21 (mezi starobní důchodce se začali převádět

Více

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Jaroslav Šmarda, smarda@vema.cz Vema, a. s., www.vema.cz Abstrakt Spolenost Vema patí mezi pední dodavatele informaních systém v eské a Slovenské republice.

Více

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit výzvy 034/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : ne_10zadprispchpm.pdf Registraní íslo ÚP: CHPM Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na vytvoení hránného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením 75 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I.

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I. Centrum sociální pée msta Žamberk O: 00854603 VNITNÍ SMRNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PEOVATELSKÉ SLUŽBY I. PRÁVA 1. Možnost nahlížet do veškeré dokumentace, která je o klientovi vedena. 2. Možnost

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Analýza sociálních služeb obce Rohov

Analýza sociálních služeb obce Rohov Analýza sociálních služeb obce Rohov Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH podpořeného z prostředků EU a českého státního rozpočtu. Obsah Úvod... 2 1. Základní informace... 2 2. Informace potřebné

Více

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území POÚ Stod a Dobřany

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území POÚ Stod a Dobřany Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. Analýza poskytovatelů sociálních

Více

Průzkum mezi podniky v Moravskoslezském kraji 2006 Dílčí deskriptivní analýza výsledků průzkumu za sektor

Průzkum mezi podniky v Moravskoslezském kraji 2006 Dílčí deskriptivní analýza výsledků průzkumu za sektor - Dílčí deskriptivní analýza výsledků průzkumu za sektor Výroba dopravních prostředků a (subsekce DM) OBSAH 1. KONCEPT A CÍL ANALÝZY 1 2. ZÁKLADNÍ INFORMACE O RESPONDENTECH 2 3. PŘIJÍMÁNÍ NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ

Více

Z 1862 / 07. Výroková ást zmny: A. základní údaje

Z 1862 / 07. Výroková ást zmny: A. základní údaje Výroková ást zmny: Z 1862 / 07 A. základní údaje íslo zmny: Z 1862 / 07 Mstská ást: Praha 22 Katastrální území: Pitkovice Parcelní íslo: v lokalit pi hranici M Praha 22 a Praha Keslice, západn od ulice

Více

Školní vzdlávací program Domu dtí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí, Husova 212

Školní vzdlávací program Domu dtí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí, Husova 212 Školní vzdlávací program Domu dtí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí, Husova 212 Zpracovala: Mgr.Ivona ivrná Statutární zástupce DDM Pelíšek, Vrchlabí Školní vzdlávací program Domu dtí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA za rok 2007

VÝRONÍ ZPRÁVA za rok 2007 VÝRONÍ ZPRÁVA za rok 2007 Pedkládá: Domov pro osoby se zdravotním postižením Bystice nad Úhlavou, píspvková organizace, Bystice n.úhlavou 44, 340 22 Nýrsko Název zpracovatele: Domov pro osoby se zdravotním

Více

Roní plán pro 1.roník

Roní plán pro 1.roník Roní plán pro 1.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

VOLEBNÍ ÁD. pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R

VOLEBNÍ ÁD. pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R VOLEBNÍ ÁD pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R razítko Spolenosti radiologických asistent R podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R (1) Voliem je každý ádný len SRLA

Více

Zdravé město Hodonín systém sociální integrace občanů

Zdravé město Hodonín systém sociální integrace občanů Zdravé město Hodonín systém sociální integrace občanů - pomocí Komunitního plánování soc. služeb - ve spolupráci města s místními organizacemi Vize našeho města Město Hodonín je lázeňským místem a regionálním

Více

Pehled usnesení z 84. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne v kancelái starosty

Pehled usnesení z 84. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne v kancelái starosty Pítomni: Mstský obvod Statutární msto Pardubice Mstský obvod Pardubice I U Divadla 828, 530 02 PARDUBICE Pehled usnesení z 84. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne 14. 5. 2014 v

Více

Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Liberec

Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Liberec Úřad práce ČR, krajská pobočka v Liberci Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Liberec leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec 216 Obsah: 1. Nezaměstnanost

Více

Analýza sociálních služeb obce Bolatice

Analýza sociálních služeb obce Bolatice Analýza sociálních služeb obce Bolatice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

ZDRAVOTNÍ PLÁN ZDRAVÉHO MSTA VSETÍN

ZDRAVOTNÍ PLÁN ZDRAVÉHO MSTA VSETÍN ZDRAVOTNÍ PLÁN ZDRAVÉHO MSTA VSETÍN Priorita 1: ZDRAVÍ MLÁDEŽE (Zdraví 21 - cíl. 4) 1.1. Budou realizovány dlouhodobé programy pro podporu zdraví mládeže Skupina aktivit: 1.1.1. Systematicky podporovat

Více

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické Zpráva o naplňování cílů a opatření komunitních plánů v lokalitách Olomouckého kraje za rok 2013 Název komunitního plánu 2. Komunitní plán sociálních služeb města Kojetína na období let 2012-2016 Časová

Více

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU. R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Zpracovatel: Ing. Jan Kvasnika, povený vedením odboru kancelá starosty Rozsah psobnosti: uvolnní lenové zastupitelstva, pedsedové výbor ZM a komisí RM

Více

eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték

eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték Martin Techman, editel úseku rozvoje obchodu eské spoitelny David Navrátil, hlavní ekonom eské spoitelny Praha 16. srpna 2010 Program 1.

Více

St edisko sociálních služeb m sta Kop ivnice, p.o. eská 320, 742 21 Kop ivnice

St edisko sociálních služeb m sta Kop ivnice, p.o. eská 320, 742 21 Kop ivnice Stedisko sociálních služeb msta Kopivnice, p.o. eská 320, 742 21 Kopivnice ÍLOHA. 2 ke Smlouv o poskytnutí služby sociální pée Odlehovací služby PRAVIDLA POSKYTOVATELE PRO ODLEHOVACÍ SLUŽBU 1. Poslání

Více

Prbžná zpráva o projektu

Prbžná zpráva o projektu Grantový program Partnerství pro Kolínsko Prbžná zpráva o projektu íslo projektu 63-PK-041 Poadí zprávy 1 Název projektu Evropany už od mateské školy Název pedkladatele Obec Nmice Zpracoval Iveta Dudková

Více

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském Projekt APVS Cílem projektu APVS - Akademie peshraniního vzdlávání zamstnanc samosprávy je vytvoení nové a prohloubení stávající spolupráce slovenských a eských samosprávných celk v oblasti vzdlávání,

Více

4. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA LITOMĚŘICE

4. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA LITOMĚŘICE . KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA LITOMĚŘICE 201 2017 Vážení spoluobčané, psát úvodní slovo ke čtvrtému komunitnímu plánu, hodnotit a rekapitulovat práci lidí, kteří se na jeho vzniku podíleli je

Více

! "#$%&'( ) !" #$% & '( ) ' )(*+# (% +# # )#, # #)-. ' ) ' / )#' ( # # 0, ( / )-.# ( -. 0 1 +# # # '#)., ' # ' 0 1 +# # # ' 2 #,3

! #$%&'( ) ! #$% & '( ) ' )(*+# (% +# # )#, # #)-. ' ) ' / )#' ( # # 0, ( / )-.# ( -. 0 1 +# # # '#)., ' # ' 0 1 +# # # ' 2 #,3 !"#$%&'()')(*+#(%!"#$%&'( ) +##)#,##)-.' ) '/)#'(## 0,( /)-.#(-.01 +###'#)., ' #' 01 +## #' 2#,3 43')05' 0,.#5#03'(,-5 #' 5 43')0#5# '6 01 * &78%89:;

Více

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi Podílový fond PLUS komplexní zabezpeení na penzi Aleš Poklop, generálníeditel Penzijního fondu eské spoitelny Martin Burda, generálníeditel Investiní spolenosti eské spoitelny Praha 29. ervna 2010 R potebuje

Více

Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec

Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec Poskytování finanních dotací a píspvk se ídí obecn závaznými pedpisy. Jedná

Více

Akční plán pro rok 2013

Akční plán pro rok 2013 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ŽELEZNOBRODSKA A SLUŽBY S NÍM SOUVISEJÍCÍ 2011-2015 Akční plán pro rok 2013 Dokument vznikl v rámci projektu IP 3 Rozšíření nástrojů pro podporu systému plánování sociálních

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více