$% &' ( na období ! " #

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "$% &' ( na období 2006-2009! " #"

Transkript

1 $% &' ( % ) *+*+,-.+ */01) 2*'134+5 na období ! " #

2 $ &67 8 "9:( Komunitní plán pro msto Hluín 2

3 OBSAH: ÚVODEM KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ TEORETICKÁ VÝCHODISKA TYPOLOGIE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V HLUÍN HISTORIE PROJEKTU PRBH PROJEKTU LIDÉ PRACUJÍCÍ NA PROJEKTU VIZE ASOVÝ HARMONOGRAM PROCESU KP V HLUÍN SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA MSTO, VE KTERÉM ŽIJEME DLOUHODOBÝ POPULANÍ VÝVOJ OBYVATELSTVA VKOVÁ STRUKTURA OBYVATELSTVA RODINNÝ STAV VZDLANOSTNÍ STRUKTURA OBYVATELSTVA POHYB OBYVATEL NAROZENÍ, ÚMRTÍ NÁRODNOSTNÍ STRUKTURA OBYVATELSTVA TRH PRÁCE A EKONOMICKÁ AKTIVITA OBYVATEL STRUNÁ ANALÝZA PROBLÉMOVÝCH SKUPIN NA TRHU PRÁCE ANALÝZA CÍLOVÝCH SKUPIN STATISTICKÉ ÚDAJE O POTU ŽADATEL O UMÍSTVÍ V ÚSP, V DOMOV DCHODC A CHARIT HLUÍN FINANNÍ TOKY ZÁVR: ZHODNOCENÍ V RÁMCI KRAJE ANALÝZA POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V HLUÍN VYHODNOCENÍ ANALÝZY SÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V HLUÍN A PILEHLÝCH OBCÍCH A PEHLED INSTITUCÍ ZAJIŠUJÍCÍ TUTO PÉI ÚADY A INSTITUCE ZABÝVAJÍCÍ SE SOCIÁLNÍ PÉÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V HLUÍN SOCIÁLNÍ SLUŽBY NA HLUÍNSKU KLUBY SENIOR NA HLUÍNSKU ŠKOLSKÉ INSTITUCE ZAMENÉ NA INTEGRACI POSTIŽENÝCH DTÍ PRZKUM POTEB UŽIVATEL SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A VEEJNOSTI VYHODNOCENÍ ANKETY ADRESOVANÉ VEEJNOSTI VYHODNOCENÍ ANKETY ADRESOVANÉ ŽÁKM A STUDENTM VYHODNOCENÍ ANKETY ADRESOVANÉ RODIM DOTAZOVANÝCH ŽÁK A STUDENT VYHODNOCENÍ ANKETY ADRESOVANÉ ZDRAVOTN POSTIŽENÝM OBANM VYHODNOCENÍ ANKETY ADRESOVANÉ SENIORM VYHODNOCENÍ ANKETY ADRESOVANÉ OSOBÁM OHROŽENÝM SOCIÁLNÍM VYLOUENÍM ZÁVRENÁ ZPRÁVA Z VÝZKUMU - SHRNUTÍ SWOT ANALÝZA SWOT ANALÝZA SKUPINY RODINA, DTI A MLÁDEŽ SWOT ANALÝZA SKUPINY ZDRAVOTN POSTIŽENÍ OBANÉ SWOT ANALÝZA SKUPINY SENIOI SWOT ANALÝZA SKUPINY OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍ EXKLUZÍ Komunitní plán pro msto Hluín 3

4 8. PRIORITY ROZVOJE SLUŽEB V JEDNOTLIVÝCH CÍLOVÝCH SKUPINÁCH PRIORITY ROZVOJE SPOLENÉ PRO VŠECHNY CÍLOVÉ SKUPINY RODINA, DTI A MLÁDEŽ ZDRAVOTN POSTIŽENÍ OBANÉ SENIOI OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍ EXKLUZÍ REALIZACE A REVIZE KOMUNITNÍHO PLÁNU REALIZACE A NAPLOVÁNÍ STANOVENÝCH PRIORIT REVIZE KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB POUŽITÉ ZDROJE PODKOVÁNÍ Píloha. I. Píloha. II Píloha. III Píloha. IV Píloha. V Píloha. VI Píloha. VII Dotazník pro poskytovatele sociálních služeb Dotazník zjišující poteby osob ohrožených sociálním vylouením Dotazník zjišující poteby osob zdravotn postižených Dotazník zjišující poteby senior Dotazník pro žáky a studenty Dotazník pro rodie Dotazník pro veejnost Zpracovala: Ing. Lucie Krejíová Koordinátor komunitního plánování sociálních služeb v Hluín Datum: kvten 2006 Komunitní plán pro msto Hluín 4

5 Úvodem Komunitní plánování je procesem tvorby rozvojového dokumentu v oblasti sociálních služeb. Jedná se o koncepci, která hledá prioritní oblasti, zjišuje poteby a zdroje, stanovuje cíle a navrhuje ešení, která nejlépe odpovídají místním podmínkám a potebám lidí. Nikdo nemá v dnešní dob stoprocentní jistotu své existence. Každý z nás se mže nkdy ocitnout v situaci, kdy nebude schopen uspokojit bžné poteby vlastními silami, a nebo bude nucen postarat se o své blízké. V tu dobu si uvdomíme dležitost sociálních služeb, které budeme muset pro svoji nepíznivou životní situaci využívat. Proto je poteba, aby v našem mst fungovala taková sí kvalitních a dostupných sociálních služeb, která bude odpovídat potebám všech lidí, bránit sociálnímu vylouení oban, kteí se vzhledem ke svému handicapu ocitli v sociální nouzi a zajistí, aby se ve všech smrech zlepšila kvalita života. Smyslem komunitního plánování je spolená komunikace a diskuse o potebách a možnostech uživatel, zadavatel a poskytovatel sociálních služeb ve mst Hluín. Jde o to, se spolen dohodnout, jaké služby chceme mít pipravené pro pípad nepíznivé životní situace našich oban. Cílem je tedy plánovat, poskytovat a podporovat kvalitní sociální služby, které z našeho msta vytvoí spokojený domov pro všechny obany a zajistí jim plnohodnotný život. 8 Komunitní plán pro msto Hluín 5

6 1. Komunitní plánování Komunitní plán pro msto Hluín 6

7 ;#;# + +/*%0-<*' =/%> Slovo komunitní znamená, že celé plánování sociálních služeb probíhá za úasti komunity tedy zadavatel, poskytovatel, uživatel a veejnosti. Komunitní plánování sociálních služeb (dále jen KPSS) je moderní rozvojovou metodou plánování veejných služeb, která poítá s názory celé komunity (kraje, m stské ásti, obce) a jejich len (oban). Tato metoda umožuje zpracovávat rozvojové materiály obce pro rzné oblasti veejného života na úrovni obce a kraje a výrazn posiluje principy zastupitelské demokracie. Jde o proces, který je charakteristický vysokým podílem úasti veejnosti, klient a potenciálních klient na definování vlastních poteb, hledání zdroj a možnosti ešení problém v rámci komunity. Efektivn stanovuje nejpotebn jší aktivity kraje a dalších aktér v oblasti sociálních služeb, popisuje možnosti a podmínky jejich spolupráce i vymezení potebných finanních prostedk na jejich zjišt ní. Pedstavuje postup jak usnadnit ešení úelného a efektivního rozvrstvení sociálních služeb dle územní psobnosti, potebnosti spolenosti, demografických ukazatel, priorit sociální politiky a ekonomických možností. B hem tohoto procesu se více poznávají uživatelé, poskytovatelé a klienti, získávají informace o sob navzájem, klienti nebo potencionální klienti získávají pehled o poskytovaných službách v regionu, poznávají možnosti, jak ešit rzné problémy. V koneném dsledku umí svj problém ešit sami nebo v dí kam a na koho se mají obrátit. KPSS je cyklicky se opakující proces. Posláním komunitního plánování je zajišovat dostupnost sociálních služeb, zjišování stavu poskytování sociálních služeb v dané oblasti a poteb obyvatel, které nejsou napln ny. Pi tomto procesu definujeme jak by m la vypadat sí sociálních služeb (v horizontu 2-5 let) a jakými zpsoby se bude další rozvoj sít realizovat. Charakteristický znak KPSS Tyto znaky kladou draz na: zapojování všech, kterých se zpracovávaná oblast týká, na dialog vyjednávání, na dosažení výsledku, který je pijat a podporován v tšinou úastník. Cíl KPSS Jedním z nejdležit jších cíl je zjišt ní skutené potebnosti sociálních služeb pro jednotlivé území. Musí se podporovat skutené poteby oban, tím dojde k zefektivn ní vynakládaných finanních prostedk. Do procesu komunitního plánování by m l být zapojen podnikatelský sektor, aby se podílel na financování veejných služeb. Žádoucí je také otevít prostor pro komunikaci oban. Tím zvýšíme podíl rozhodování zastupitel obce nebo kraje tak, aby bylo výsledné rozhodnutí odrazem poteb a pání oban a tudíž bylo obany kladn pijímáno. Pi zpracovávání komunitního plánu musíme dbát na to, aby byl komunitní plán vytvoen tak, aby odpovídal možnostem, potebám a zdrojm v komunit. Každý oban patí k urité komunit. V rámci komunitního plánování musíme posilovat sociální soudružnost této komunity, tak aby nebyl nikdo z komunity vylouen. Tak podporujeme sociální zaleování a pedcházíme sociálnímu vylouení jednotlivých skupin. Zásady komunitního plánování jsou definovány takto: poteby a sm ry rozvoje sociálních služeb musí být stanoveny lidmi, kterých se problematika pímo dotýká, zm ny v sociálních službách musí být žádoucí a podporovány, všechny innosti na místní úrovni musí být vzájemn provázány. Komunitní plán pro msto Hluín 7

8 Principy KPSS K principm KPSS patí partnerství mezi všemi úastníky komunitního plánování. Poteby a cíle všech úastník mají stejnou dležitost a váhu. Názorm všech zúastn ných stran musí být dopáno stejného prostoru. Pi zapojování spoleenství je nutné hledat rzné metody a formy oslovení a zapojení tak, aby nabídka ke spolupráci byla srozumitelná (nap. dle bydlišt, zpsobu života). Nikdo nesmí být diskriminován ani vyluován. Každý lov k je individualita, a proto ho tak musíme brát. Nesmíme zapomínat na spolupráci s podnikateli, která mže být oboustrann pínosná, na význam dobrovolník, svépomocných skupin, domácích peovatel. ím více lidí pozveme do procesu, tím více informací se dozvíme. Komunitní plánování je jedním z nástroj pro zlepšení kvality života v obci. Velmi dležitá je práce s informacemi. Je nezbytné zajistit rovný pístup k informacím uvnit ídící struktury a zajistit pedávání informací veejnosti. Budou-li informace pravideln pedávány, bude možné oekávat relevalentní pipomínky a podn ty. Je nutné stanovit, jak bude možné vznášet pipomínky. Proces plánování je dležitý stejn jako výsledný dokument proces komunitního plánování znamená vyhledávání, zapojování a diskusi rzných lidí. Tento plán nezpracovává pouze skupina expert, ale i laická veejnost. Tento proces umožuje, aby navržený systém sociálních služeb byl jedinený a neopakovatelný a pln odpovídal místním potebám, zdrojm a podmínkám. Dobe fungující spolupráce mže být impulsem pro ostatní úastníky komunitního plánování. Prohloubení spolupráce mezi všemi úastníky pináší kvalitn jší nabídku sociálních služeb. Výsledkem komunitního plánování je vždy kompromisní ešení mezi tím, co chceme, a tím, co máme k dispozici. Možnosti nejsou jen materiální, finanní a lidské zdroje, ale také dohoda vymezující, kdo a jak se bude na dosažení stanovených cíl komunitního plánování podílet. Principy komunitního plánování vycházejí z princip pímé demokracie, sociální politiky a t mi jsou participace, spravedlnost, solidarita. V rámci metody komunitního plánování jsou používány tyto postupy: SWOT analýza umožuje nám uspoádat a vyhodnotit všechny zdroje a možnosti, dialog, vyjednávání, pipomínková ízení, ankety, diskuse, besedy, konference tiskové, internetové, pednášky, diskusní kluby a listy, mediální kampa, dotazníková šetení. Práv diskuse musí být profesionální, veejná a odborná. Jen ta totiž dovoluje pijmout rozhodnutí až po dlouhé dob vyjasování, což je zárukou toho, že ji nebude teba v záp tí revidovat. Komunitní plánování je totiž rozhodování s dlouhodobými výsledky a dsledky. Pínos komunitního plánování obecn Zapojuje všechny úastníky systému sociálních služeb (zadavatele, poskytovatele, uživatele) do pípravy a uskuteování plánu sociálních služeb, tím zvyšuje podíl oban na rozhodovacím procesu. Je-li veejnost o prb hu plánovacího procesu informována a má možnost se do n j aktivn zapojit, získá ucelen jší pohled na oblast sociálních služeb a má v tší zájem se na nich podílet. Podporuje spolupráci mezi obyvateli, zvyšuje pocit píslušnosti ke komunit. Zvyšuje dostupnost a kvalitu sociálních služeb, rozšiuje jejich nabídku, zajímá se o to, aby sociální služby odpovídaly zjišt ným potebám. Specifické místní demografické a ekonomické finanní podmínky každé obce, m sta urují, jaké služby jsou v míst poteba a jaké služby je možné z dostupných finanních zdroj zajistit. Zajišuje efektivitu investovaných finanních prostedk, protože je vynakládána jen na takové služby, které jsou opravdu potebné. Pínos pro obec umožní obcím, aby sociální služby odpovídaly zjišt ným místním potebám a reagovaly na lokální odlišnosti, pomže sdružovat stávající zdroje a zefektivnit jejich využití. Komunitní plán pro msto Hluín 8

9 Pínos pro obana umožuje obanm úast a aktivní zapojení se do procesu pípravy a uskuteování plánu sociálních služeb v komunit, zvyšuje podíl oban na rozhodování o tom, kým budou služby zajišovány, jakou budou mít formu a v jaké kvalit budou poskytovány. Rizika KPSS Negativním rizikem KPSS jsou náklady, které pevýší pínos na tvorbu plánu. Komunitní plán eší pouze problémy ohrožující existenci n kterých služeb poskytovatel. Dalším rizikem je upednostování intuice ped formálním plánováním. Pi KPSS musíme dát pozor na to, abychom správn pochopily pání a poteby oban žijících v naší obci, kde KPSS probíhá. Obané by m li být seznámeni nejen s výhodami, ale i riziky, které s sebou KPSS pináší. Úastníci komunitního plánování Komunitní plánování se provádí prostednictvím dialogu tí základních skupin, které se v komunit podílejí na trhu sociálních služeb, navzájem se ovlivují a doplují. - ZADAVATELÉ jsou ti, kdo službu platí, zizují, organizují a jsou odpov dní za zajišt ní sociálních služeb na píslušném území (obec, kraj). Vstupují do procesu jako aktivní úastníci, jsou garanty realizace výstup komunitního plánování. - POSKYTOVATELÉ jsou ti, kdo službu provozují, uskuteují, poskytují klientm nebo doma svým píbuzným a blízkým ( nestátní nezisková organizace, organizace zízené krajem i obcí, píp. státem). Poskytovatelé jsou srozum ní s tím, jak služby fungují a dokážou popsat poptávku i pedpokládané trendy a v problematice se dobe orientují. - UŽIVATELÉ jsou ti, kdo službu pijímají, dostávají nebo spotebovávají. Uživateli rozumíme lidi v nepíznivé nebo tíživé sociální situaci. Jsou nejdležit jšími úastníky komunitního plánování. Jejich pohled je v plánování sociálních služeb nepostradatelný, práv oni mohou vyjádit svj pohled, zviditelnit zájmy, pímo se vyslovit k tomu, co vnímají jako nejlepší a nejpotebn jší. Komunitní plánování má zaruit, aby se lidé mohli svobodn úastnit jednání o dležitých otázkách života spoleenství, aby pijímaná rozhodnutí zodpov dných orgán odrážela pocity a poteby svých obyvatel. Sociální služba Je innost poskytující lidem v nepíznivé sociální situaci podporu pi sociálním zaleováním a ochranu ped sociálním vylouením s cílem umožnit jim zapojení do b žného života spolenosti. Komunitní plán pro msto Hluín 9

10 1 A/+ */01) 2*'134+5 Sociální poradenství Sociální poradenství poskytuje osobám v nepíznivé sociální situaci potebné informace pispívající k ešení jejich situace. Základní sociální poradenství je souástí všech druh sociálních služeb. Odborné sociální poradenství zahrnuje obanské poradny, manželské a rodinné poradny, sociální práci s osobami spoleensky nepizpsobenými, poradny pro ob ti trestných in a domácího násilí, sociáln právní poradenství pro osoby se zdravotním postižením a seniory. Služba obsahuje poradenství, zprostedkování kontaktu se spoleenským prostedím, terapeutické innosti a pomoc pi prosazování práv a zájm. Služba se poskytuje bezúplatn - zdarma. Službu poskytují odborníci z rzných oblastí sociální, zdravotní i právní. Sociáln zdravotní služby Sociáln zdravotní služby napomáhají k zajišt ní fyzické a psychické sob stanosti osob, kterým jsou poskytovány; jsou ureny osobám, které již nepotebují akutní zdravotní lžkovou péi (dostatená je zdravotní pée ambulantního rozsahu), ale souasn jsou natolik nesob staní, že potebují pomoc druhé osoby pi každodenních úkonech a tato pomoc jim nemže být zajišt na v domácím prostedí. Sociáln zdravotní služby jsou poskytovány v pobytových zaízeních sociálních služeb nebo v pobytových zdravotnických zaízeních v nemocnicích. Služby sociální pée poskytované v rámci sociáln zdravotních služeb (vetn základních služeb) podléhají úhrad. Zdravotnické úkony jsou hrazeny z fond veejného zdravotního pojišt ní. Sociální rehabilitace Jedná se o soubor specifických inností zam ených na nácvik potebných dovedností osoby se zdravotním postižením sm ujících k dosažení samostatnosti a sob stanosti v nejvyšší možné míe. Cílem je nalezení vhodného pracovního uplatn ní - zam stnání. Osobní asistence Osobní asistence se poskytuje v pirozeném sociálním prostedí osobám se zdravotním postižením (d tem i dosp lým) a seniorm, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby, a to v pedem dohodnutém rozsahu a ase. Služba obsahuje pomoc pi zvládání b žných úkon pée o vlastní osobu, pomoc pi osobní hygien, pomoc pi zajišt ní chodu domácnosti, zprostedkování kontaktu se spoleenským prostedím. Služba se poskytuje za úplatu. Peovatelská služba Peovatelská služba se poskytuje d tem, osobám se zdravotním postižením a seniorm, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby, a to v pirozeném prostedí i ve specializovaných zaízeních. Služba obsahuje pomoc pi zvládání b žných úkon pée o vlastní osobu, pomoc pi osobní hygien nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc pi zajišt ní stravy, pomoc pi zajišt ní chodu domácnosti, zprostedkování kontaktu se spoleenským prostedím a pomoc pi prosazování práv a zájm. Služba se poskytuje za úplatu. Bezúplatn se poskytuje rodinám s nezaopatenými d tmi v hmotné nouzi, rodinám, ve kterých se narodily souasn ti nebo více d tí. Pr vodcovská, peditatelská a tlumonická služba Prvodcovská, peditatelská a tlumonická služba se poskytuje osobám se zdravotním postižením a seniorm, jejichž schopnosti jsou sníženy v oblasti orientace nebo komunikace. Služba zprostedkovává kontakt se spoleenským prostedím a pomoc pi prosazování práv a zájm. Služba se poskytuje za úplatu. Služby rané pée Služby rané pée se poskytují rodim dít te ve v ku do 7 let, které je osobou se zdravotním postižením nebo jehož vývoj je ohrožen v dsledku nepíznivého sociálního prostedí. Služba je zam ena na podporu rodiny a podporu vývoje dít te s ohledem na jeho specifické poteby. Služba je poskytována pedevším v domácnosti. Obsahuje výchovné, vzd lávací a aktivizaní innosti, Komunitní plán pro msto Hluín 10

11 zprostedkování kontaktu se spoleenským prostedím, terapeutické innosti. Služba se poskytuje bezúplatn. Podporované bydlení Podporované bydlení je sociální služba poskytovaná osobám se zdravotním postižením, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby; služba se poskytuje v domácnosti osob. Je zachováno soukromí osobního života. Služba se poskytuje za úplatu. Odlehovací služby Odlehovací služby jsou ambulantní nebo pobytové služby poskytované osobám se zdravotním postižením a seniorm, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby, o které jinak peuje osoba blízká v domácnosti; cílem služby je umožnit peující osob nezbytný odpoinek (psychohygiena). Služba se poskytuje za úplatu. Centra denních služeb Centra denních služeb poskytují ambulantní služby ve specializovaném zaízení s cílem posílit samostatnost a sob stanost osob se zdravotním postižením a senior v nepíznivé sociální situaci, která mže vést k sociálnímu vylouení. Pracovníci konají spolu se svými klienty pednášky na rzná témata. Služba obsahuje pomoc pi osobní hygien nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc pi zajišt ní stravy, výchovné, vzd lávací a aktivizaní innosti, prostedkování kontaktu se spoleenským prostedím, terapeutické innosti a pomoc pi prosazování práv a zájm. Služba se poskytuje za úplatu. Stacioná denní a týdenní Stacionáe denní poskytují ambulantní služby ve specializovaném zaízení seniorm, osobám se zdravotním postižením a osobám ohroženým užíváním návykových látek, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc. Stacionáe týdenní poskytují pobytové služby ve specializovaném zaízení seniorm, osobám se zdravotním postižením a osobám ohroženým užíváním návykových látek, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc. Domovy pro soby se zdravotním postižením Domovy pro osoby se zdravotním postižením poskytují dlouhodobé služby osobám se zdravotním postižením, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Služba obsahuje pomoc pi zvládání b žných úkon pée o vlastní osobu, pomoc pi osobní hygien nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy, poskytnutí ubytování, výchovné, vzd lávací a aktivizaní innosti, zprostedkování kontaktu se spoleenským prostedím, terapeutické innosti. Služba se poskytuje za úplatu. Domovy pro seniory Domovy pro seniory poskytují dlouhodobé pobytové služby seniorm, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby nezvládají život samostatn ve své domácnosti. Služba obsahuje pomoc pi zvládání b žných úkon pée o vlastní osobu, pomoc pi osobní hygien nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy, poskytnutí ubytování, zprostedkování kontaktu se spoleenským prostedím, aktivizaní innosti. Služba se poskytuje za úplatu. Azylové domy Azylové domy poskytují pobytové služby na pechodnou dobu osobám v nepíznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení (návrat z výkonu trestu). Služba se poskytuje za úplatu. Domy na p l cesty Domy na pl cesty poskytují pobytové služby na pechodnou dobu pro osoby do 26 let v ku, které po dosažení zletilosti opoušt jí školská zaízení. Služba obsahuje tyto innosti: poskytnutí ubytování, zprostedkování kontaktu se spoleenským prostedím, terapeutické innosti a pomoc pi prosazování práv a zájm. Služba se poskytuje za úplatu. Komunitní plán pro msto Hluín 11

12 Chránné bydlení Chrán né bydlení je dlouhodobá i celoživotní pobytová služba poskytovaná osobám se zdravotním postižením, kteí potebují pomoc jiné osoby. Má formu individuálního nebo skupinového bydlení; osob se poskytuje podle poteby podpora osobního asistenta. Služba obsahuje poskytnutí stravy nebo pomoc pi zajišt ní stravy, poskytnutí ubytování, pomoc pi zajišt ní chodu domácnosti, výchovné, vzd lávací a aktivizaní innosti, zprostedkování kontaktu se spoleenským prostedím, terapeutické innosti, pomoc pi prosazování práv a zájm. Služba se poskytuje za úplatu. Kontaktní centra Kontaktní centra jsou nízkoprahová zaízení navazující kontakt s osobami ohroženými závislostí na návykových látkách. Cílem je minimalizovat sociální a zdravotní rizika spojená se zneužíváním návykových látek. Služba obsahuje terapeutické innosti. Služba se poskytuje bezúplatn. Telefonická krizová intervence Telefonická krizová intervence je soubor metod a technik krizové práce s klientem v situaci, kterou osobn prožívá jako zát žovou nebo ohrožující, založený na jednorázovém nebo opakovaném telefonickém kontaktu klienta s pracovišt m telefonické krizové intervence. Mezi nejznám jší patí linka dv ry a linka bezpeí. Krizová pomoc Krizová pomoc je ambulantní nebo pobytová služba na pechodnou dobu poskytovaná osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života v krizi. Tuto svojí nepíznivou situaci nemohou ešit vlastními silami. Služba obsahuje poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy a terapeutickou pomoc. Služba se poskytuje bezúplatn. Nízkoprahová denní centra Nízkoprahová denní centra poskytují ambulantní služby pro osoby bez písteší (bezdomovci). Služba obsahuje pomoc pi osobní hygien (nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu) možnost umýt se, poskytnutí stravy (polévky). Služba se poskytuje bezúplatn. Nízkoprahová zaízení pro dti a mládež Nízkoprahová zaízení pro d ti a mládež poskytují ambulantní služby d tem a mládeži ohroženým sociálním vylouením. Služba je urena rizikovým d tem a mládeži, kteí jsou ohroženi sociáln - patologickými jevy záškoláctví, experimentování s drogami. Základním prostedkem pro navázání kontaktu s cílovou skupinou je nabídka volnoasových aktivit (sportovní i výtvarné kroužky). Cílem je zlepšit kvalitu života cílové skupiny pedcházením, snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejících s jejich zpsobem života. Služba obsahuje výchovné, vzd lávací a aktivizaní innosti, zprostedkování kontaktu se spoleenským prostedím a pomoc pi prosazování práv a zájm. Služba se poskytuje bezúplatn. Noclehárny Noclehárny poskytují ambulantní služby osobám bez písteší, které mají zájem o využití hygienického zaízení a penocování. Služba obsahuje pomoc pi osobní hygien nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy, poskytnutí ubytování, poskytnutí nebo zprostedkování informací. Podmínkou pro pijetí je stízlivost lov ka, který chce tuto službu využít. Služba se poskytuje za úplatu. Služby následné pée a doléovací Služby následné pée a doléovací jsou ambulantní služby poskytující následnou péi osobám s chronickou psychickou poruchou a osobám závislým na návykových látkách, které absolvovaly ambulantní nebo ústavní lébu ve zdravotnickém zaízení nebo kteí abstinují (komunity). Služba obsahuje terapeutické innosti, pomoc pi zvládání zát žových situací. Služba se poskytuje bezúplatn. Komunitní plán pro msto Hluín 12

13 Sociáln aktivizaní služby pro rodiny s dtmi Sociáln aktivizaní služby pro rodiny s d tmi jsou ambulantní služby poskytované rodin s dít tem, u kterého existují rizika ohrožení jeho vývoje nebo je jeho vývoj ohrožen v dsledku dopad dlouhodob obtížné sociální situace. Služba obsahuje výchovné, vzd lávací a aktivizaní innosti, zprostedkování kontaktu se spoleenským prostedím, terapeutické innosti. Služba se poskytuje bezúplatn. Terapeutické komunity Terapeutické komunity poskytují pobytové služby pro osoby závislé na návykových látkách nebo osoby s chronickou psychickou poruchou, které mají zájem o zalen ní do b žného života. Služba se poskytuje za úplatu. Terénní programy Terénní programy jsou služby poskytované osobám, které vedou nebo jsou ohroženy rizikovým zpsobem života. Služba je urena pro problémové skupiny d tí a mládeže, uživatele drog, osoby bez písteší, osoby žijící v sociáln vylouených komunitách a jiné sociáln ohrožené skupiny. Cílem služby je tyto osoby vyhledávat (depistáž) a minimalizovat rizika týkající se jejich zpsobu života. Služba obsahuje zprostedkování kontaktu se spoleenským prostedím. Služba se poskytuje bezúplatn. Komunitní plán pro msto Hluín 13

14 2. Komunitní plánování sociálních služeb v Hluín Komunitní plán pro msto Hluín 14

15 ?#;#'/ /+.+%3 V roce 2005 m sto projevilo vli zavést ve m st komunitní plánování. Na své 71. schzi, konané dne 20. ervna 2005, rada m sta rozhodla o zahájení píprav projektu Komunitní plán pro m sto Hluín. Na konci m síce ervna pijali výzvu ke spolupráci dva partnei, a to Charita Hluín a Svaz t lesn postižených v R, místní organizace Hluín. V souvislosti s touto akcí bylo v tomtéž m síci také projednáno a schváleno pijetí nového zam stnance na pozici Koordinátor projektu, což bylo podmínkou podání žádosti o dotaci na tento projekt. Na zaátku m síce íjna bylo rozhodnuto o pid lení dotace ze Spoleného regionálního operaního programu, grantové schéma: Sí sociální integrace na zajišt ní zázemí pro nového zam stnance, na školení související s problematikou komunitního plánování, apod byla uzavena pracovní smlouva s novým zam stnancem a projekt byl zahájen. Pedm tem projektu je zpracování návrhu komunitního plánu m sta Hluín, podpora zavád ní komunitního plánování m sta a realizace výstup z komunitního plánování. Cílem projektu je vytvoení sít dostupných a kvalitních služeb, zvýšení informovanosti veejnosti a komplexní monitoring této oblasti. Realizace projektu je v souladu s rozvojovým plánem m sta Hluín 750 a dále pak s Koncepcí rozvoje sociálních služeb Moravskoslezského kraje. Projekt dále napluje požadavky grantového schématu Sí sociální integrace Spoleného regionálního operaního programu. Komunitní plán pro msto Hluín 15

16 ?#?# B5C'.+%3 Od záí roku 2005 probíhá proces komunitního plánování ve m st Hluín. Na poátku bylo nutné urit problémové cílové skupiny, oslovit partnery projektu, vyhledat potenciální úastníky pro jednání v pracovních skupinách a tyto spolu s garantem a koordinátorem komunitního plánování pro m sto Hluín vyškolit. Školení prob hlo 22. a Sešlo se zde celkem 23 úastník, zástupci zadavatel (M sto Hluín), poskytovatel (nap. Charita Hluín, Domov dchodc Hluín, Dm d tí a mládeže Hluín a další) a uživatel (nap. lenové klubu dchodc). Cílem školení bylo objasnit základní principy, výhody, rizika, pínosy, fáze komunitního plánování, ízení a koordinování, zapojování veejnosti a další problémové oblasti tohoto procesu. Úastníci školení byli motivováni a projevili zájem stát se leny pracovních skupin, které se dle plánu setkávaly a plnily jednotlivé úkoly. Fotografie ze školení: Hledání spolené vize v sociálních službách Na poátku procesu bylo nutné sestavit sociáln -demografickou analýzu, zmapovat sociální sí m sta Hluína a okolí a zjistit poteby veejnosti. Návrh sociodemografické analýzy byl zpracován již v m síci lednu roku 2006, v dalším m síci byl pipomínkován. Tato analýza byla prb žn doplována o další údaje, o nichž lenové rozhodli. Pro zmapování sociální sít v m st Hluín a okolí byl sestaven dotazník, který byl rozeslán všem poskytovatelm sociálních služeb. V rámci informaní strategie bylo rozhodnuto o vytvoení internetových stránek pro KP, pravidelném poskytování informací veejnosti prostednictvím Hluínských novin a v neposlední ad o distribuci informaního letáku a informaního bulletinu. V m síci beznu byl zahájen przkum poteb veejnosti a to distribucí dotazníku v Hluínských novinách. V tomtéž m síci byly souasn distribuovány dotazníky cílovým skupinám (seniorm, zdravotn postiženým obanm, rodim, žákm a studentm). V dalším m síci probíhalo vyhodnocování anket a souasn byl pipravován bulletin k tisku. Informaní bulletiny byly v ervenci 2006 distribuovány poštou do všech domácností Hluína, Borovník a Darkoviek. Dále byly rozesílány na obecní úady v Hluínském regionu, lékam v Hluín, školským institucím v Hluín, Darkovikách a Bobrovníkách, institucím a poskytovatelm sociálních služeb uvedeným v bulletinu. V tomtéž m síci byla pracovní verze komunitního plánu pedložena veejnosti k pipomínkování. Komunitní plán pro msto Hluín 16

17 ?#D# 1/=E>*3.2*2) >.+%3 Funkce ídící skupiny, seznam len ídící skupina je složena z vedoucích pracovních skupin a jejich zástupc, starosty, místostarosty, koordinátora a garanta komunitního plánování. lenové ídící skupiny ídí proces komunitního plánování, kontrolují innost jednotlivých pracovních skupin, eší stížnosti len pracovních skupin a rozhodují o zm n jednacího ádu. V dalších záležitostech ídící skupina jedná dle ustanovení v jednacím ádu. Petr Adamec starosta m sta Hluína Ing. Pavol Kubuš místostarosta m sta Hluína Mgr. Pavel Lindovský editel ZŠ Hluín, len Komise pro sociáln -právní ochranu d tí, len Komise pro t lovýchovu, sport a volný as mládeže Marcela Košáková editelka Domu d tí a mládeže Mgr. Petr Janík editel Domova dchodc Hluín Mgr. Lukáš Volný editel Charity Hluín PaedDr. Jiina Frejková editelka Ústavu sociální pée pro mládež v Hluín Josef Dudek editel D tského rane Hluín Mgr. Daniel Havlík M Ú Hluín, vedoucí odd lení sociální pée Ing. Martin Melecký vedoucí poboky ÚP Hluín Ing. Lenka Petermannová M Ú Hluín, vedoucí odboru SV a Z, garant projektu KP Ing. Lucie Krejíová koordinátor KP Funkce pracovních skupin, seznam len leny pracovních skupin jsou osoby z ad zadavatel, poskytovatel a uživatel sociálních služeb. Každý z nich by se m l aktivn podílet na procesu, ešit konkrétní úkoly a pipomínkovat dílí ásti komunitního plánu. Nápl práce jednotlivých pracovních skupin vychází ze schváleného plánu inností na plánované období. V rámci projektu byly vytvoeny pracovní skupiny pro tyto oblasti: - rodina, dti a mládež, - senioi, - zdravotn postižení obané, - osoby ohrožené sociální exkluzí. Pracovní skupina: Rodina, dti a mládež Petr Adamec starosta m sta Hluína Mgr. Pavel Lindovský editel ZŠ Hluín, len Komise pro sociáln -právní ochranu d tí, len Komise pro t lovýchovu, sport a volný as mládeže Mgr. Petr Janík len Komise pro sociáln -právní ochranu d tí Mgr. Veronika Kubenková uitelka ZŠ Borovníky Mgr. Vladimíra Piskalová speciální pedagog, PE-PSY poradna, Hluín Mgr. Daniel Havlík M Ú Hluín, vedoucí odd lení sociální pée Bc. Judita Stoková M Ú Hluín, úsek právní ochrany d tí a mládeže Josef Dudek editel D tského rane Hluín Marcela Košáková editelka Domu d tí a mládeže Marie Martinková M Ú Hluín, úsek právní ochrany d tí a mládeže Jií Sedláek M stská policie Hluín Pemysl Kameníek student Gymnázia Hluín Ing. Lenka Petermannová M Ú Hluín, vedoucí odboru SV a Z, garant projektu KP Ing. Lucie Krejíová koordinátor KP, nezávislý len Komunitní plán pro msto Hluín 17

18 Pracovní skupina: Senioi Petr Adamec starosta m sta Hluína Mgr. Petr Janík editel Domova dchodc Hluín Mgr. Lukáš Volný editel Charity Hluín Bc. Kateina Škrobánková M Ú Hluín, úsek staí a postižení obané Ivana Plaštiaková - M Ú Hluín, úsek staí a postižení obané Gerhard Machala pedseda Klubu dchodc Darkoviky Anna Podstufková len Klubu dchodc Borovníky Anna Matušková zástupce senior Jiina Zboilová len Klubu senior Hluín Jana Kubicová - Moravskoslezská krajská rada zdravotn postižených Ing. Lenka Petermannová M Ú Hluín, vedoucí odboru SV a Z, garant projektu KP Ing. Lucie Krejíová koordinátor KP, nezávislý len Pracovní skupina: Zdravotn postižení obané Ing. Pavol Kubuš místostarosta m sta Hluína Petr Adamec starosta m sta Hluína PaedDr. Jiina Frejková editelka Ústavu sociální pée pro mládež v Hluín Mgr. Lukáš Volný editel Charity Hluín Mgr. Petr Janík editel Domova dchodc Hluín Josef Dudek editel D tského rane Hluín Andrea Gurecká uživatelka sociálních služeb, maminka postiženého chlapeka Hildegarda Osmancziková editelka D tské rehabilitace, Hluín Irmgard Ostárková pedsedkyn Svazu t lesn postižených v Hluín Jana Kubicová - Moravskoslezská krajská rada zdravotn postižených Milan Dluhoš uživatel sociálních služeb, vozíká Ing. Lenka Petermannová M Ú Hluín, vedoucí odboru SV a Z, garant projektu KP Ing. Lucie Krejíová koordinátor KP Pracovní skupina: Osoby ohrožené sociální exkluzí Petr Adamec starosta m sta Hluína Ing. Pavol Kubuš místostarosta m sta Hluína Mgr. Petr Janík editel Domova dchodc Hluín Mgr. Lukáš Volný editel Charity Hluín Mgr. Daniel Havlík M Ú Hluín, vedoucí odd lení sociální pée Ing. Martin Melecký vedoucí poboky ÚP Hluín MUDr. Lýdie Kížková VZÚ Hluín MUDr. Zdenka Stašková psychiatrická ambulance Hluín Bc. Judita Stoková M Ú Hluín, úsek právní ochrany d tí a mládeže Jií Sedláek M stská policie Hluín Vlastimila Pernicová M Ú Hluín, úsek pro obany bez písteší Ing. Lenka Petermannová M Ú Hluín, vedoucí odboru SV a Z, garant projektu KP Ing. Lucie Krejíová koordinátor KP, nezávislý len Komunitní plán pro msto Hluín 18

19 ?#F# -/,+ (spolená pání, co chceme vidt v budoucnu v naší obci) :G H 8 "G H GG & 7 8 9G 97 G 6:"G H 8 7G87:8 Komunitní plán pro msto Hluín 19

20 ?#I# J> -<'>! ) A>! *+3%-'13J2) C Aktivita Termín Zahájení píprav projektu Zahájena spolupráce s partnery projektu (Charita Hluín, STP) erven 2005 Projednáno a schváleno pijetí nového zam stnance erven 2005 Zahájení projektu "Komunitní plán pro m sto Hluín" Uzavena pracovní smlouva s novým zam stnancem na pozici koordinátora Rozhodnuto o pid lení dotace íjen 2005 Informování obcí Hluínska o zahájení projektu Informování poskytovatel SS o projektu Podávání informací obanm v místních Hluínských novinách listopad 2005/prb žn každý m síc Zahájen sb r dat pro sociodemografickou analýzu íjen 2005/prb žné doplování Analýza poskytovatel SS v Hluín a okolí íjen prosinec 2005 Školení v KPSS Sestavení "TRIÁD" konec listopadu 2005 Tvorba internetových stránek prosinec 2005, prb žná aktualizace 1. jednání pracovních skupin Program: volba vedoucích a zástupc, schválení plánu inností a jednacího ádu 2. jednání pracovních skupin Program: píprava informaního letáku a dotazníku pro veejnost, jednání o distribuci, umíst ní sb rných box, mapování problém cílových skupin, pipomínkování sociodemografické analýzy 1. jednání ídící skupiny Program: rozhodnutí o konené verzi informaního letáku a dotazníku pro veejnost, schválení distribuních míst 3. jednání pracovních skupin Program: pipomínkování návrhu katalogu SS (informaního bulletinu), jednání ve v ci sb rných box, tvorba dotazník pro cílové skupiny 4. jednání pracovních skupin Program: pipomínkování dotazník pro cílové skupiny, jednání o jejich distribuci a sb ru 5. jednání pracovních skupin Program: jednání o tisku informaního bulletinu, výb r vhodné tiskárny 6. jednání pracovních skupin Program: tvorba SWOT analýz 7. jednání pracovních skupin Program: pipomínkování SWOT analýz, hledání poslání a vize 8. jednání pracovních skupin Program: hledání priorit a opatení 9. jednání pracovních skupin Program: pipomínkování priorit a opatení, rozpracování opatení na úkoly Zpracování pracovní verze komunitního plánu do fáze ped pipomínkováním veejností a schválením zastupitelstvem Dodávka informaních bulletinu Pipomínkování komunitního plánu veejností Distribuce informaního bulletinu ervenec jednání pracovních skupin Program: projednání pipomínek, uzavení projektu Komunitní plán pro msto Hluín 20

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou Zahájení výuky na SZŠ ÚO 1. 9. 2010, 1 třída, 30 žáků Vznikl sloučením oboru 75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Co je to HoSt? nestátní

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazníková akce je velmi dležitým krokem v projektu pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí. Slouží k poznání názor, získání

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti: Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

Analýza sociálních služeb města Kravaře

Analýza sociálních služeb města Kravaře Analýza sociálních služeb města Kravaře Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Obsah Úvod... 2 1. Základní informace...

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ

ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ Základní informace o PO - Název píspvkové organizace: Sagapo, píspvková organizace - Adresa: Uhlíská 2, Bruntál,

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

Analýza sociálních služeb obce Strahovice

Analýza sociálních služeb obce Strahovice Analýza sociálních služeb obce Strahovice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

Setkání pracovních skupin Kravaře

Setkání pracovních skupin Kravaře Setkání pracovních skupin Kravaře Dana Diváková 10. 9. 2013 1 Co je komunitní plánování Komunitní plánování /dále jen KP/ je metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného

Více

ZDRAVOTNÍ PLÁN ZDRAVÉHO MSTA VSETÍN

ZDRAVOTNÍ PLÁN ZDRAVÉHO MSTA VSETÍN ZDRAVOTNÍ PLÁN ZDRAVÉHO MSTA VSETÍN Priorita 1: ZDRAVÍ MLÁDEŽE (Zdraví 21 - cíl. 4) 1.1. Budou realizovány dlouhodobé programy pro podporu zdraví mládeže Skupina aktivit: 1.1.1. Systematicky podporovat

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Nabídka Ing. Eysselta na

Více

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I.

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I. Centrum sociální pée msta Žamberk O: 00854603 VNITNÍ SMRNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PEOVATELSKÉ SLUŽBY I. PRÁVA 1. Možnost nahlížet do veškeré dokumentace, která je o klientovi vedena. 2. Možnost

Více

Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 Praha 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz. Akademické gymnázium Praha Od do 9/1985 6/1989

Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 Praha 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz. Akademické gymnázium Praha Od do 9/1985 6/1989 ŽIVOTOPIS 1. Kontaktní údaje: Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz 2. Píjmení Lupa 3. Jméno Miroslav 4. Datum narození 2. kv*tna 1971 5. Národnost eská

Více

Analýza sociálních služeb obce Kobeřice

Analýza sociálních služeb obce Kobeřice Analýza sociálních služeb obce Kobeřice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Vyhodnocení Analýzy potřeb v oblasti

Více

Poslání Domova sv. Alžbty

Poslání Domova sv. Alžbty Výroní zpráva o prbhu poskytování sociálních služeb v Domov sv. Alžbty v Jablunkov v roce 2007 Poslání Domova sv. Alžbty Domov sv. Alžbty v Jablunkov je uren zejména seniorm, kteí pro svoji nepíznivou

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. metodik.preventista sociáln Mgr.Robert Novotný

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. metodik.preventista sociáln Mgr.Robert Novotný www.zsmitusova8.cz Vážení rodie,pedkládáme Vám informaní materiál,který Vám pomže zorientovat se v organizaci,výchovn- vzdlávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2007/2008 Management školy

Více

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e 160 17 Praha 6, Atletická 100/2, P.O. BOX 40 tel./fax 257 210 811 e-mail: cgf@cstv.cz tel. 233 017 434 http://gymnastika.cstv.cz KVALIFIKANÍ ÁD Praha, prosinec

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veejná zakázka Název zakázky: [_Operativní leasing užitkového vozu_] Registraní íslo projektu: [_CZ.1.04/3.4.04/26.00348_] Název projektu: [Flexibiln pro odlehovací

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické Doba, kdy rodie trvale peují o malé dti jim asto pináší sociální izolaci, ztrátu jistoty a dvry ve vlastní schopnosti. Chceme nabídnout rodinám komunitní prostedí s možností setkávání, spolupráce, vzdlávání,

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení Kmene dosplých 3. Poslání Kmene dosplých Junák svaz skaut a skautek R

ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení Kmene dosplých 3. Poslání Kmene dosplých Junák svaz skaut a skautek R ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení (1) Tento ád upravuje specifika a postavení Kmene dosplých (dále jen KD) v Junáku. (2) Souvisejícími pedpisy jsou zejména: a) Stanovy Junáka b) Organizaní ád a systemizace

Více

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje VÝZVA k výbrovému ízení pro zájemce o pracovní pozici Asistent prevence kriminality II Asistent prevence kriminality bude zamstnancem Mstské policie Vimperk. Výbrové ízení je souástí realizace individuálního

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy sy. CAN - zanedbávání Zanedbávání

Více

Návrh novely vyhlášky. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích za ízeních a školských ú elových za ízeních, ve zn ní pozd jších p edpis

Návrh novely vyhlášky. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích za ízeních a školských ú elových za ízeních, ve zn ní pozd jších p edpis Návrh novely vyhlášky. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zaízeních a školských úelových zaízeních, ve znní pozdjších pedpis VYHLÁŠKA ze dne... 2014, kterou se mní vyhláška. 108/2005 Sb.,

Více

O em si budeme povídat

O em si budeme povídat O em si budeme povídat jak to u nás všechno zaalo pro se zdravotní systémy reformují a jakým smrem co nabízí soukromé (dobrovolné) zdravotní pojištní v em se liší veejné a soukromé zdravotní pojištní co

Více

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi Opatření II. 1.: Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi V Mladé Boleslavi nyní chybí motivující systém nabídky prostupného bydlení. Systém prostupného bydlení lze rozdělit do tří stupňů:

Více

Association for Promoting Inclusion Zagreb, Croatia www.inkluzija

Association for Promoting Inclusion Zagreb, Croatia www.inkluzija Association for Promoting Inclusion Zagreb, Croatia www.inkluzija inkluzija.hr Podle Zákona o sociáln lní péi dti bez rodiovsk ovské pée mají právo na péi p i poskytovanou mimo vlastní rodinu, která zahrnuje

Více

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, OSOBY V KRIZI, ETNICKÉ MENŠINY Priorita 1 Podpora ambulantních a terénních služeb pro osoby bez přístřeší Opatření 1.1. Zřízení centra

Více

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive)

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) 29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) Ve dnech 24.-27. dubna 2008 byl v Káhie poádán již 29. Kongres CIPS. Na posledním zasedání v Praze byla schválena

Více

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE Projekt finanního vzdlávání bankovních klient 13. bezna 2006 Obsah 11 2 3 Co ukázal przkum finanní vzdlanosti problémy eských rodinných financí Jak pomoci eským rodinným financím?

Více

ZÁVRENÁ ZPRÁVA. 1. Struná informace. 2. Popis cíl sub-projektu. ZÁVRENÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Stra.S.S.E. íjen 2005 erven 2007

ZÁVRENÁ ZPRÁVA. 1. Struná informace. 2. Popis cíl sub-projektu. ZÁVRENÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Stra.S.S.E. íjen 2005 erven 2007 ZÁVRENÁ ZPRÁVA 1. Struná informace Název projektu: Strategic Spatial Planning and Sustainable Environment (Stra.S.S.E.) ešitel:katedra geoinformatiky Pírodovdecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Studie. 5 : Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvtvích

Více

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj Liberecký kraj DOLMEN, o.p.s., Agentura pro chránné bydlení Podpora samostatného života projekt podpoený z prostedk ESF, státního rozpotu a Libereckého kraje Eva Brožová Alexandra Beváová Pechod 11 klientek

Více

! "#$%&'( ) !" #$% & '( ) ' )(*+# (% +# # )#, # #)-. ' ) ' / )#' ( # # 0, ( / )-.# ( -. 0 1 +# # # '#)., ' # ' 0 1 +# # # ' 2 #,3

! #$%&'( ) ! #$% & '( ) ' )(*+# (% +# # )#, # #)-. ' ) ' / )#' ( # # 0, ( / )-.# ( -. 0 1 +# # # '#)., ' # ' 0 1 +# # # ' 2 #,3 !"#$%&'()')(*+#(%!"#$%&'( ) +##)#,##)-.' ) '/)#'(## 0,( /)-.#(-.01 +###'#)., ' #' 01 +## #' 2#,3 43')05' 0,.#5#03'(,-5 #' 5 43')0#5# '6 01 * &78%89:;

Více

Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011

Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011 Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011 1. Název projektu: Údržba veejných prostor v rámci mikroregionu Horní Vltava Boubínsko III. etapa Zkrácený název projektu pro internetovou aplikaci POV JK

Více

schváleno Programovým výborem dne 16.10.2008

schváleno Programovým výborem dne 16.10.2008 STRATEGIE PODPORY ROZVOJE SPOLEENSTVÍ a AKTIVIT PRO OBYVATELSTVO NA ÚZEMÍ MAS ESKÉ STEDOHOÍ aneb od vesnice k vesnici k sousedovi blíže Zpracovala: Ing. Veronika Šturalová íjen 2008 Facilitace: Ing. Petr

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Pravidla pro poskytování sociální služby v Azylovém dom

Pravidla pro poskytování sociální služby v Azylovém dom Stedisko sociálních služeb msta Kopivnice, p.o. Azylový dm, Horní 1113/23 Pravidla pro poskytování sociální služby v Azylovém dom Místo poskytované služby: Azylový dm Horní 1113/23 742 21 Kopivnice Posláním

Více

Analýza sociálních služeb obce Štěpánkovice

Analýza sociálních služeb obce Štěpánkovice Analýza sociálních služeb obce Štěpánkovice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání

Více

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Sociáln-právní ochrana dtí

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA

ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE DISCRETE MANUFACTURING Definice výrobních píkaz Definice výrobních rozvrh ízení zakázkové výroby ízení sériové výroby ízení hromadné

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

O em si budeme povídat

O em si budeme povídat ! O em si budeme povídat jak to u nás všechno zaalo pro se zdravotní systémy reformují a jakým smrem co nabízí soukromé (dobrovolné) zdravotní pojištní v em se liší veejné a soukromé zdravotní pojištní

Více

Výroní zpráva. za rok 2004

Výroní zpráva. za rok 2004 Výroní zpráva za rok 2004 Výroní zpráva o innosti Rašínovy vysoké školy s.r.o. 1. ÚVOD - Rašínova vysoká škola s.r.o., IO: 26275619 - RVŠ - Hudcova 78, 612 00 BRNO, kraj Jihomoravský - tel.: 541 632 517,

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

Ad 1) Uvdomujeme si, že není možné ovlivovat pouze jednu a to ohroženou skupinu. Aktivity se zamují na

Ad 1) Uvdomujeme si, že není možné ovlivovat pouze jednu a to ohroženou skupinu. Aktivity se zamují na Rok rovných píležitostí pro všechny koní seznamujeme Vás s výstupy programu EU EQUAL v oblasti rovných píležitostí žen a muž. A zveme na konferenci k tomuto tématu "Od teorie k praxi úspšné píbhy, která

Více

OBSAH: 1 ÚVOD... 5 PROFIL M STA... 8

OBSAH: 1 ÚVOD... 5 PROFIL M STA... 8 OBSAH: 1 ÚVOD... 5 2 PROFIL MSTA... 8 2.1 Poloha, obyvatelstvo a bydlení... 9 Úvod... 9 Tabulky, grafy a mapky...10 Charakteristika msta...13 Vývoj mstského a venkovského prostoru...13 Bydlení...14 Populaní

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773 eská školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec Identifikátor: 600 016 773 Termín konání inspekce:

Více

Služba Zvýšená servisní podpora

Služba Zvýšená servisní podpora PÍLOHA 1d Služba Zvýšená servisní podpora SMLOUVY o pístupu k infrastruktue sít spolenosti Telefónica O2 Czech Republic využívající technologie Carrier IP Stream mezi spolenostmi Telefónica O2 Czech Republic,a.s.

Více

Dti do 15 let ohrožené dsledky užívání návykových látek

Dti do 15 let ohrožené dsledky užívání návykových látek Dti do 15 let ohrožené dsledky užívání návykových látek Kvalitativní analýza této cílové skupiny prostednictvím terénního výzkumu protidrogových koordinátor a pediatr Mgr. Jana Majzlíková Katedra psychologie

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. TIMUR, o. s. seznámení s výsledky dotazníkového šetení Spokojenost oban s místním spoleenstvím

Více

STEDNÍ ŠKOLA EKONOMICKO-PODNIKATELSKÁ STUDÉNKA, o. p. s. A. G. L. Svobody 760, 742 13 Studénka I C T P L Á N Š K O L Y

STEDNÍ ŠKOLA EKONOMICKO-PODNIKATELSKÁ STUDÉNKA, o. p. s. A. G. L. Svobody 760, 742 13 Studénka I C T P L Á N Š K O L Y PODNIKATELSKÁ STUDÉNKA, o. p. s. I C T P L Á N Š K O L Y 2010/2011 školní rok 2010/2011 OBSAH: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŠKOLY...3 2. POPIS AKTUÁLNÍHO STAVU...4 2.1 Žáci...4 2.2 Pedagogití pracovníci...4 3. INFRASTRUKTURA

Více

! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1

! #$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1 ! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA Rozdlovník za školní rok 2006/2007 Výtisk íslo 1: Odbor školství, mládeže a sportu KÚ ZK Výtisk íslo 2: Stední škola Kostka s. r. o. editel školy Výtisk íslo 3: Stední škola

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 3: Analýza projektového zámru Centra ucelené rehabilitace v úrazovém pojištní záí 2007. JUDr.

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 2: Analýza projektového zámru Prevence úraz na pracovišti a nemocí z povolání bezpenost a

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí. eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice. Identifikátor školy: 650 058 941

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí. eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice. Identifikátor školy: 650 058 941 eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice Identifikátor školy: 650 058 941 Termín konání inspekce:

Více

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti eská školní inspekce Liberecký inspektorát Název školy: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace Adresa: eská 354, 463 12 Liberec 25 Identifikátor: 600 080

Více

!"! " " # " $!"! " " % " & '!"! " " # " ( ) ' * + +, * - +

!!   #  $!!   %  & '!!   #  ( ) ' * + +, * - + !""#$!""%!""% &'!""# '!""# ( )))) '* ++, * - + Obsah 1) Úvod... 2 2) Plnní cíl a opatení jednotlivých pracovních skupin... 3 A) DTI, MLÁDEŽ A RODINA... 3 B) OBANÉ SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM... 6 C) SENIOI...

Více

Dostupnost a kvalita vstupních dat pro socioekonomickou analýzu území kraje. Václav Novák

Dostupnost a kvalita vstupních dat pro socioekonomickou analýzu území kraje. Václav Novák Miscellanea Geographica 14 Katedra geografie, ZU v Plzni, 2008 s. 137-142 Dostupnost a kvalita vstupních dat pro socioekonomickou analýzu území kraje Václav Novák novak.v@kr-vysocina.cz Krajský úad kraje

Více

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace CHARAKTERISTIKA VYUOVACÍHO PEDMTU Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace 1. Obsahové, asové a organizaní vymezení Obsahové vymezení rozvíjení kultivovaného písemného a ústního projevu

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy smovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je urený pro dti 1. stupn. Školní družina pi FZŠ Brdikova má

Více

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor V Táboe dne 24.2. 2010 Výzva k pedložení nabídek v rámci výbrového ízení Vážení, dovolujeme si Vás vyzvat k podání nabídky na zakázku: Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor v rámci

Více

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi Podílový fond PLUS komplexní zabezpeení na penzi Aleš Poklop, generálníeditel Penzijního fondu eské spoitelny Martin Burda, generálníeditel Investiní spolenosti eské spoitelny Praha 29. ervna 2010 R potebuje

Více

KOMUNITNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB PRO OBEC S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ROŽNOV POD RADHOŠTĚM

KOMUNITNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB PRO OBEC S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ROŽNOV POD RADHOŠTĚM KOMUNITNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB PRO OBEC S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ROŽNOV POD RADHOŠTĚM NA OBDOBÍ LET 2014- Komunitní plánování Co to je komunitní plánování? Metoda, která umožňuje

Více

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování Telefony ústedna: 267204300 267204306 Fax (02) 22718211 E-mail osz_cr@cmkos.cz Vážený pan MUDr. Tomáš J u l í n e k, M B A ministr zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví Palackého nám.. 4 128 00 Praha

Více

ORGÁNY SPOLENOSTI. - Pedstavenstvo. - Dozorí rada. - Management

ORGÁNY SPOLENOSTI. - Pedstavenstvo. - Dozorí rada. - Management VÝRONÍ ZPRÁVA SPOLENOSTI KM-PRONA, A.S. ZA ROK 2004 PROFIL SPOLENOSTI Akciová spolenost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáe pana Vladimíra Minaíka

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94 ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94 Termín vlastního hodnocení : íjen 2007 1. VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY: V prbhu školního roku 2006/7 došlo k pepracování VP s pvodním

Více

Výroní zpráva o škole

Výroní zpráva o škole o škole za školní rok 2004/2005 S O U K R O M É G Y M N A S I U M J O S E F A Š K V O R E C K É H O Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého LEGEROVA 5, 120 00 PRAHA 2 Telefon 224 262 286, 224 261 173 Záznamník

Více

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov Zápis byl upraven pro poteby vyvšení na elektronické úední desce z dvodu ochrany osobních údaj Zasedání zastupitelstva obce Skrchov. 26 konaná dne 2. 9. 2008 Schze se konala v budov obecního úadu, zahájena

Více

Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015

Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015 Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015 V Brn 2010 Schváleno Akademickou radou Rašínovy vysoké školy s.r.o., dne 29. ervna 2010 1 Veškerá práva vyhrazena Brno 2010 Vydalo nakladatelství

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 1. ngelova kivka x poptávka po statku, M- dchod x luxusní komodita ( w >1) standardní komodita (0< w 1) podadná komodita ( w < 0) 2. Dchodový a substituní

Více

Strategie rozvoje cestovního ruchu v kraji Vyso ina na období 2008 2013

Strategie rozvoje cestovního ruchu v kraji Vyso ina na období 2008 2013 Strategie rozvoje cestovního ruchu v kraji Vysoina na období 2008 2013 Zpracovatel: Krajský úad kraje Vysoina, oddlení strategického plánování Vysoina Tourism, píspvková organizace Masarykova univerzita

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Modul Práce s klientem Práce

Více