Stenografický záznam 17. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stenografický záznam 17. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1"

Transkript

1 Stenografický záznam 17. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA září 2012 Zapsala: Ing. Kopečková Obsahový rejstřík: Str. 3-4 Úvod, projednávání Programu, ověření zápisu z minulého jednání zastupitelstva Str. 5-12; Dotazy a interpelace Str Návrh na změnu Jednacího řádu Zastupitelstva MČ Praha 1 Str Uložení úkolu Radě MČ Praha 1 Str Volba přísedících Obvodního soudu pro Prahu 1 Str Informace o plnění povinnosti zastupitelů vyplývajících z Etického Str kodexu člena Zastupitelstva MČ Praha 1 Spokojenost MČ Praha 1 s využitím kamerového systému k prevenci pouliční kriminality a dodržování veřejného pořádku a dílčí změna rozpočtu MČ Praha 1 Str Dary spolupracovníkům MČ Praha 1 Str Projednání výsledků hospodaření MČ Praha 1 za 1. Pololetí 2012 Str Přidělení finančních prostředků v rámci grantu Jednička pro r v sociální oblasti Str Uplatnění předkupního práva na domě č.p. 147 a pozemku parc.č. 643, k.ú. Malá Strana, Pod Bruskou 3 Str Prodej pozemku parc.č. 705/3, k.ú. Hradčany Str Uzavření splátkového kalendáře na dlužné nájemné nebytový prostor v domě Ve Smečkách 28 Str Uzavření splátkového kalendáře byt v domě Nerudova 39 Str Uzavření splátkového kalendáře byt v domě Vodičkova 32 Str Souhlas s přijetím úvěru pro Společenství vlastníků jednotek pro dům Újezd 26 Str Souhlas s přijetím úvěru pro SVJ Národní 20, 22 Str Souhlas se sloučením bytových jednotek v domě Králodvorská 14 Str Prodej bytů v souladu se zásadami pro prodej bytů svěřených MČ Praha 1 je jich oprávněným nájemcům Str Záměr prodeje spoluvlastnického podílu v budově Žitná 13 Str Záměr prodeje pozemku na Novém Městě, parc. č. 2259/2 Str Prodej bytové jednotky č. 799/5, U Obecního dvora 7, mimo zásady Str Prodej společných prostor v domě č. p. 681, Rybná 11 Str Prodej spoluvlastnického podílu 0,3 m2 společného WC na chodbě v domě Michalská 5 Str Prodej pozemku č. parc. 277/4, k.ú. Malá Strana, SVJ Str Str Str Karmelitská 12 č.p. 383 Praha 1 Pronájem nebytových prostor V Kolkovně 914/4 - staženo Prodloužení termínů pro splnění úkolů uložených rozhodnutím ZMČ Návrh na skončení pracovního poměru ředitele Nemocnice Na Františku Str Návrh na změnu přílohy obecně závazné vyhlášky č. 18/2011 hl. m. Prahy, kterou se stanoví místa a čas, na kterých lze provozovat loterie a jiné podobné hry Str Stav domu čp. 821, k.ú. Nové Město, Václavské nám. 39 Korektura: V. Valíčková, ved. OVO Stránka 1

2 Vítám vás na 17. zasedání ZMČ Praha 1 konaném dne a standardně svolaném podle jednacího řádu zde na Slovanském ostrově v Praze 1. Pokud se týká docházky, nemám zde žádné omluvy, takže pouhým pohledem do sálu patrně se jedná o dva pozdní příchody, nikoli o omluvu. Je nějak dodatečná omluva? Není tomu tak. Dále bych se chtěl zeptat, zda někdo plánuje částečnou neúčast nebo omluvený dřívější odchod? Také tomu tak není. Přejdeme k ověřování zápisu z 16. zasedání ZMČ Praha 1 konaného , kdy ověřovatelem zápisu byl pan Jozef Helmeczy a paní zastupitelka Jaroslava Janderová. Požádal bych vás o případné připomínky a námitky. V případě, že nic takového nebude, zápis se bude považovat za schválený. Doplnění nebo opravy zápisu z minulého zasedání nevidím, nikdo se nepřihlásil. Pro zápis: není připomínek a námitek, zápis je platný. Jako ověřovatele dnešního zápisu mám návrh na paní zastupitelku Kateřinu Kornovou (souhlasí), jako náhradník je uveden pan zastupitel Jan Petránek (souhlasí). Jako druhý ověřovatel zápisu je navržena paní zastupitelka Jana Pařízková (souhlasí), jako náhradník pan zastupitel Filip Dvořák (souhlasí). O tomto bodu se nehlasuje. Zopakoval bych mandátový a volební výbor, který byl schválen na 1. zastupitelstvu. Mou povinností je ho zopakovat. Předsedkyní je paní zastupitelka Kateřina Klasnová, místopředseda tohoto výboru je pan zastupitel Jan Vohradník, členové Mgr. Jozef Helmeczy, zastupitelka Michaela Valentová a zastupitelka Tereza Žáčková-Motalová, která je zároveň tajemníkem této komise. O tomto bodu se rovněž nehlasuje. Dále přečtu návrhový výbor. Pracuje ve schváleném složení. Předsedou je zastupitel Filip Kračman, členové: zastupitel Jan Petránek, zastupitelka Šárka Táborská, zastupitel Richard Bureš a zastupitel Filip Pospíšil. Přejdeme k doplnění a změně návrhu programu vám do schránek byly rozdány materiály do bodu různé. Byl to bod různé 31a) a 31b). Před dnešním jednáním jste na stůl obdrželi tři materiály. Prvním byl dodatek od předsedy finančního výboru pana zastupitele Votočka k bodu 27 pronájem nebytových prostor V Kolkovně 4. Dále je to aktuální příloha k bodu číslo 31b), což je stav domu čp. 821, Václavské nám. 39 havarijní a nutné opravy domu. Jako poslední je má příloha ve věci usnesení k jednání o provozovně Coco Bar v Kaprově ulici. Přejdeme k bodu, do kterého se přihlásili 3 zastupitelé. Tímto bodem je program dnešního 17. zasedání ZMČ Praha 1. Jako první se o slovo přihlásil pan místostarosta Macháček. P. M a c h á č e k : Vážení kolegové, z návrhu programu jednání stahuji tisk 1849, poř. č. 19, a to z důvodu, že jsme obdrželi žádost o přerušení záměru prodeje spoluvlastnického podílu ze strany žadatele, a tisk 1695, poř. č. 11 z důvodu přepracování tohoto materiálu. Pro zápis. Jako předkladatel navrhujete stažení bodů č. 11 a 19 z programu dnešního jednání. Dále se hlásí do rozpravy k tomuto bodu paní zastupitelka Klasnová. P. K l a s n o v á : Vážené kolegyně, vážení kolegové, měla bych následující prosby k programu dnešního jednání zastupitelstva. Chtěla bych navrhnout vyřazení bodů 31a) a 31b). Jsou to dva body, které jsme dostali do bodu různé, dostali jsme je pozdě ve čtvrtek. Oba body Korektura: V. Valíčková, ved. OVO Stránka 2

3 považuji za poměrně závažné, zvláště bod 31b) se týká bezprostředně prostředků MČ Praha 1, protože se zvažuje, že by se investovalo do rekonstrukce domu na Václavském nám 39 až 30 mil. Kč. Přílohu k bodu 31b ) jsme dostali až dnes na stůl. Vím, že dům je v havarijním stavu, že je na tom velmi špatně, ale když to chátralo tak dlouho, přimlouvala bych se, aby byl tento bod předložen standardně, nikoli v bodu různé, aby všichni zastupitelé měli dostatek času se s tímto materiálem seznámit. 30 mil. z rozpočtu městské části není zanedbatelná částka. Je to, bohužel, již po několikáté, že se do bodu různé zařazují body, které považuji za závažné a které znamenají hodně peněz z rozpočtu městské části. Bod 31a) navrhuji vyřadit z toho důvodu, že k obecně závazné vyhlášce týkající se provozu loterií a jiných her jsme se měli vyjádřit již v lednu Tři čtvrtě roku se nic nedělo, byla ustavena komise, která měla do konce května dát nějaké stanovisko, zda Praha 1 bude pro nulovou toleranci hazardu či v nějakých provozovnách se hazard bude provozovat. Opět je to ve skluzu. Tato komise ani po ¾ roku není schopna tento bod řádně předložit. Jako zastupitelé bychom měli mít čas řádně si to prostudovat. Prosím o vyřazení těchto bodů a jejich zařazení na příští zastupitelstvo. Prosím o předřazení bodu číslo 30 je to můj předklad, který se shodou okolností také týká vyjádření k vyhlášce hl. m. Prahy. Chtěla bych tento bod předřadit za bod číslo 4 po volbě přísedících Obvodního soudu pro Prahu 1. Vzhledem k tomu, že vaše návrhy se netýkaly automatického stažení vašich bodů, ale bodů jiných předkladatelů, o každém z těchto tří návrhů se bude parciálně hlasovat. Prosím, aby si to návrhová komise zaznamenala, o těchto návrzích budeme postupně hlasovat. Další návrh má pan zastupitel Veselý. P. V e s e l ý : Dovolím si zastupitelům předložit návrh na předřazení bodu 31a) před bod 30, ať už bude bod 30 zařazen do kteréhokoli místa programu. Znamená to, aby se tyto body se stejnou problematickou projednávaly buď spolu, nebo vůbec. Poslední návrh k programu pan zastupitel Votoček. P. V o t o č e k : Dámy a pánové, připadá mi nelogický návrh paní kolegyně Klasnové, aby se vyřadil bod 31a) a ponechal bod 30. Pokud by byl bod 31a) vyřazen, navrhuji, aby byl automaticky vyřazen i bod 30. Prosím návrhovou komisi, aby tyto návrhy postupně přečetla. Postupně budeme o nich hlasovat v tom pořadí, jak došly. P. K l a s n o v á : Technicky odpovím panu zastupiteli Votočkovi. Ve svém bodu navrhuji nulovou toleranci k hazardu, zatímco Praha 1 navrhuje 13 provozoven, kde se hazard bude provozovat. Svůj návrh považuji za lepší. Korektura: V. Valíčková, ved. OVO Stránka 3

4 Paní zastupitelko, tento názor může mít každý o svém bodu, je to subjektivní, co je lepší. Prosím předsedu návrhové komise o jednotlivé návrhy. P. K r a č m a n : Jako první bylo navrženo vyřazení bodu 31a). Hlasujeme o vyřazení bodu 31a). Tento bod nebyl přijat. Pro vyřazení bylo 7, proti 22, zdrželi se 4, nehlasoval 1. Prosím o další návrh. P. K r a č m a n : Další návrh byl na vyřazení bodu 31b). Hlasujeme o vyřazení bodu 31b). Tento návrh nebyl přijat, pro hlasovalo 8, proti 26, nikdo se nezdržel, nikdo nehlasoval. P. K r a č m a n : Dále bylo navrženo předřazení bodu 30 za bod číslo 4. Návrh nebyl přijat. Pro bylo 6, proti 15, zdrželo se 13. P. K r a č m a n : Další byl návrh pana zastupitele Veselého předřazení bodu 31a) před bod 30. Návrh byl přijat. Pro 27, proti 2, zdrželo se 5. Další hlasování je nehlasovatelné, protože v případě tohoto výsledku nebyla splněna podmínka pro návrh pana zastupitele Votočka. Dovolím si shrnutí. Byly vyřazeny bodu číslo 11 a 19, bod číslo 31a) byl předřazen před bod 30. Technická pan radní. P. S o l i l : Vážení kolegové, pane starosto, dnes je 11., všichni víme, co se událo. Navrhuji minutou ticha uctít památku obětí 11. září. Prosím o minutu ticha. (Zastupitelé povstáním a minutou ticha uctívají památku obětí teroristického útoku.) Vrátíme se k programu dnešního jednání. Budeme hlasovat o schválení upraveného programu po částečných změnách, které jsme si prohlasovali. Zahajuji hlasování o dnešním programu. Body 11 a 19 vyřadit, bod 31a) je předřazen před bod 30. Hlasujeme o schválení tohoto programu. Dnešní program byl v této variantě schválen. Pro 30, zdrželi se 4. Korektura: V. Valíčková, ved. OVO Stránka 4

5 Nyní k Interpelacím, na které máme 30 minut. Začínají z řad občanů, zbývající interpelaci z řad zastupitelů na závěr. Omlouvám se, domníval jsem se, že se řídíme starým jednacím řádem a že návrh na změnu jednacího řádu by měl platit později, pokud by byl přijat. Je návrh na změnu jednacího řádu. Rozumím tomu tak, že jednací řád by prodlužoval interpelace o další půl hodinu. Domnívám se, že takto by to bylo stejně špatně, pokud by teoreticky byl schválen, nemůže vstoupit v platnost na dnešním zastupitelstvu, protože jeho účinnost může být schválena pouze schválením zápisu na příštím zastupitelstvu, v tuto chvíli vstupuje v platnost. Přestože jsme si toto možná s přehlédnutím schválili, byl jsem nucen trvat z procedurálních důvodů na dodržení stávajícího jednacího řádu. Pokud by s tím měl někdo problém, nechť to uplatní v diskusi a budeme o tom hlasovat. Je to věc, která nám společně unikla, protože jsme to schválili, ale není možné, abychom si dnes chválili změnu jednacího řádu a bezprostředně se tím řídili. Pokud by někdo ze zastupitelů uplatnil námitku proti proceduře, kterou jsem navrhl, nechť se přihlásí. Není tomu tak. Není námitka proti proceduře, platí tedy stávající jednací řád. Všem zařazeným bodům do programu je předřazen bod Dotazy a interpelace. Podle jednacího řádu to začíná vystoupením občanů Prahy 1. Vyzval bych pana Zdeňka Coubala k bodu pronájem nebytových prostor U Lužického semináře. Upozorňuji, že interpelace budou končit v 11 hodin, ostatní interpelace budou zařazeny až na konec. Prosím pana Coubala hovořit na mikrofon, protože povinností ze zákona je mít zvukový záznam. P. C o u b a l : Dámy a pánové, jmenuji se Zdeněk Coubal, bytem U Lužického semináře 42 a zároveň jsem členem SVJ jako paní Skálová, která tady sedí se mnou. Mapky jsme vám dali pro představu, abyste viděli, kde dům leží. V našem domě z minulosti máme problém s nájemníky, kteří jsou v přízemí. Je tam nebytový prostor, který spravuje MČ Praha 1. V letošním roce došlo k vypovězení smlouvy s firmou Immovision a ve výběrovém řízení vyhrála firma Durnella, která předložila největší finanční nabídku 4800 tis. Kč ročně. Je to velká částka, ale jsme z toho nemile překvapeni. Když jsme si přečetli podnikatelský plán firmy Durnella, zjistili jsme následující. Chtějí tam mít velké mezinárodní revuální středisko pro hosty, kteří tam chtějí strávit i část noci, cituji bude to nepřetržitě tekoucí proud hudby, tanců, písní, hosté mohou zůstat na noční představení apod. Tento dům je bytový, je tam jen jedno patro a přízemí. Vše, co se odehrává v přízemí, jde přímo k nám do bytů. Další věc je, že v předchozích dvou letech, kdy to měla firma Immovision, podnajala to firmě Gang, která chtěla zastavit dvůr. Dvůr je jediná klidová zóna, kterou tam máme, protože z Hradu je velký provoz a jedině do dvora je klid. Dva roky s domem nemůžeme nic dělat, protože nevíme, co tam nový nájemce bude dělat, co bude rekonstruovat. Potřebujeme tam opravit spoustu věcí, bezdomovci tam rozebrali plno věcí, dům chátrá. Když je přízemí dlouho uzavřeno, stav se zhoršuje. Chtěli bychom požádat radu, aby se tím znovu zabývala. Domníváme se, že finanční odměna, kterou sice městu přinese, nemůže vyvážit to, že 20 a více občanů, kteří tam bydlí, budou mít zkažené nejen bydlení, ale i život. Bojíme se toho, řeknu proč. Namaloval jsem to, aby to bylo jasné. Toto je firma Durnella, byla založena firmou Euro Kapitol, kterou vlastní firma Smart of face, kterou vlastní Atlant. Všichni asi víte, že přes firmu Atlant nebo její další sesterskou společnost, která vlastní Eside Property, která vlastní stadion Slavie, tam radnicím Prahy 6 a 10 zahučelo 200 mil. Kč. Ve firmě Durnella Korektura: V. Valíčková, ved. OVO Stránka 5

6 statutárem byl pan Dostál, figuruje ve 220 společnostech, a pan Šlechter, který je ve 31. Vydrželi tam necelé tři týdny a změnilo se to na pana Luďka Šípa a paní Balcarovou, kteří v životě nic nedělali, nikdy nepodnikali. Pan Luděk Šíp je baptistický kazatel z Pardubic. To je zřejmě ale minulost. Durnella uvedla ve svém podnikatelském záměru, že pan Julius Daněk bude umělecký šéf celého projektu. Pan Julius Daněk natočil jeden film jako pomocný režisér, a to Vítězný lid, který pojednává o květnových dnech r Vlastní firmu Revue Praha, kde je exekuce na jeho podíl, vlastnil firmu Květen, která skončila v konkursu. Na samotného pana Daňka je od února letošního roku vyhlášena soudní exekuce, je v insolvenčním řízení jako osoba. Pan Julius Daněk společně s panem Starým byli společníky firmy Omnia Technology. Minulý týden jsme měli schůzku s firmou Durnella, která se nám chtěla představit. Za firmu tam přišel pan Luděk Šíp a pan Robert Jirpař. Pan Robert Jirpař pracoval pro firmu Omnia Consulting, kterou pan Starý prodal paní Taťáně Malgina. Paní Taťána Malgina je i v dalších asi 6 firmách, jedna z nich je Agrostroj, která má 31 jednatelů. Všechny tyto firmy sídlí na jedné adrese na Karlově nám. (P. Lomecký: Upozorňuji na vyčerpaných pět minut.) Na této adrese sídlí 61 firem, 28 jsou majitelé Rusové, 24 majitelé Ukrajinci. Z toho důvodu říkáme, že se bojíme takovýchto nájemníků, protože to dopadne jako minule. Buď nezvládnou situaci a skončí tam, nebo si tam všichni jistě chápou, proč si toto chtějí pronajmout. Další interpelací mě pověřila paní Skálová, protože mám rychlejší kadenci slov. Jedná se o zápis, který jsme měli minulý týden s firmou Durnella. Pozvala si nás, aby se nám představila. Za MČ Praha 1, která tam byla jako spolumajitelka domu, byla tam ing. Tomíčková, pan dr. Dětský a pan Pavel Hruška jako technik. Nedá se to vyprávět, musím to přečíst. Pan Šíp řekl: Jsme mladá společnost a chceme s vámi mít dobré sousedské vztahy. To je vše, raději se ptejte vy. Čím se zabýváte? Jsme součástí společností, které se zabývají developerskou obchodní činností. Kdo je majitel? Akcie jsou neveřejné a není důvod sdělovat majitele. Které společností jsou vaší součástí? Jsme tady kvůli Durnelle a ne kvůli sesterským společnostem. Můžete nám říct, jaké máte zkušenosti a reference? Který provoz máte? Ano, zkušenosti máme. Přímo Durnella provoz nemá, máme spolupracující společnosti. Kde ty provozy jsou, abychom si mohli udělat představu? Jsme tu kvůli Durnelle, tamto jsou jiné společnosti. Můžete nám říci, které společnosti to jsou? To není podstatné. Vždyť jste se nám přišli představit, a zatím jste nic neřekli. Co budete provozovat? Došli jsme k závěru, že revue se sem nehodí. Takže restaurace? Jaké? Celé spektrum. Takže i pivnice? Ano, solidnější dražší restaurace a i takové, které budou pro rodiny s dětmi. Využijete dvůr? Ano, máme s ním plány. Je zkolaudovaný jako klidová zóna, tem nesmí být provoz. Aha, tak my se přizpůsobíme. Chceme mít dobré sousedské vztahy Korektura: V. Valíčková, ved. OVO Stránka 6

7 A co části domu do ulice? Ano, plánujeme tam restauraci. Je to ale zkolaudované na krámky. Aha, tak my se přizpůsobíme. Víte, vy se v tom postupně orientujete. To nemáte připravené? Jak dlouho jste dělali váš projekt? Čtyři roky. Vždyť existujete od dubna. No, tak na tom dělaly sesterské společnosti. Které to jsou? To není podstatné. Jak víte, že vás to uživí? Projekty jako folklorní revue jsou výdělečné. Před chvílí jste říkali, že revue dělat nebudete. Budeme tam dělat jen takové malé revue Pane Šípe, jak jste se k tomu dostal? Přes mé působení v zahraničních společnostech. Které to byly, nám asi neřeknete, že? Neřeknu. Takto to probíhalo 1,5 hodiny. Chápeme, že takto nabídnutá vysoká cena je strašně lákavá, ale kvalita života je něco jiného. V zákoně o obcích je jako druhý paragraf napsáno, že obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů. Prosím vás, abyste se starali o občany. Ptali jsme se na to, jestli budou dodržovat nařízení vlády z listopadu loňského roku, které se týká hluku pro bytové prostory. Je to zákon 272/2011 Sb. Neměli o tom žádnou potuchu. Chceme vás požádat, abyste ještě jednou zvážili, zda taková to společnost by měla působit v prostorách, které patří MČ Praha 1, což znamená, že jsou obecní. Tím se jim dává dostatečně velká legitimita. Chceme tam někoho, kdo tam bude dlouhodobě a s kým bychom chtěli mít dobré sousedské vztahy. S touto společností to nevidíme. Máme zkušenosti z minula, kdy se to tam střídalo, a dům se jen zhoršoval. Interpelace míří sem, odpověď dostanete písemně. Možná by bylo od vás korektní uvést, že jste mě navštívili a uvedli, že první co jsem vám řekl, bylo, že musíme postupovat podle zákona, to znamená jako řádný hospodář prověřit nejvyšší nabídku, která došla. Došly dvě nabídky, jedna od společnosti Durnella za 4,8 mil., druhá od společnosti GANT za 4 mil. To za prvé. Za druhé. Když jste mě navštívili, ujistil jsem vás, že tady jsou dvě věci v rozporu kvalita bydlení a výše nabídnuté ceny. Co jste uvedl o společnosti Durnella, zjišťovali jsme také. Řekl jsem, že bez toho, aby společenství vlastníků nějakým způsobem nebylo přesvědčeno o tom, že společnost Durnella by splnila všechny podmínky, městská část s ní smlouvu neuzavře. Také by bylo korektní říci, že jsem vám v pondělí volal, abychom se co nejdříve sešli. Naše schůzka je naplánovaná na čtvrtek. Předpokládal jsem, že všechny výhrady, které vůči společnosti Durnella máte, rada zváží. Nájemní smlouva je v tuto chvíli v kompetenci rady. Rada zváží, zda bude dále jednat se společností, která dala nejvyšší nabídku, nebo jestli toto jednání přeruší a bude jednat s druhou. Chápu, že se toto chtělo použít jako určitý nátlak na rozhodnutí rady o uzavření smlouvy. Rozhodně nejsme slepí, tyto věci vnímáme. Musíme si říci, že je to stejné jako zákon, který by byl o výběrovém řízení na stavební firmu, která podá nejnižší nabídku. Jsme Korektura: V. Valíčková, ved. OVO Stránka 7

8 povinni se tím zabývat s tím, že vedlejší argumenty mají určitou váhu a zvažují se. Mohu vás ubezpečit, že rada rozhodně nemá sebevražedné sklony k tomu, aby vytvořila U Lužického semináře 42 další problém, kterého se tím, že společnost Immovision je konečně pryč, zbavila. Povinnost zahájit jednání se společností, která podala nejvyšší nabídku, z tohoto důvodu zákonné bylo. V tuto chvíli mohu přede všemi říci, že smlouva uzavřena nebyla. Pokud nedojdeme k přesvědčení, že uzavřením smlouvy by nedošlo k budoucím problémům, smlouvu neuzavřeme a budeme jednat s druhým v pořadí. P. C o u b a l : Děkuji, pane starosto. Je pravda, že jsme o tom jednali, ve čtvrtek máme další schůzku. Nicméně považovali jsme za nutné, aby se zastupitelé seznámili s tím, co společnost Durnella je. Chápu, že rada rozhodnout musí a pověřila vás, pane starosto, abyste jednal. Usnesení rady je pro vás závazné. Těžko můžete uzavřít smlouvu na něco jiného, než k čemu vás pověřila rada. Proto tady apelujeme na členy rady, aby se tím znovu zabývali. Děkuji za pochopení, nepředjímejme výsledek. Jako druhá byla paní dr. Skálová to je uzavřeno, jako třetí je přihlášen pan Veselý bod Klimentská 21. Mám poznámku, že má problém se čtením, předá to v písemné verzi. Prosím pro zápis interpelace pana Petra Veselého je součástí platných interpelací a bude na ni odpovězeno písemně. Z řad občanů je to vše. Jsou na řadě interpelace z řad zastupitelů. Jako první se hlásí pan zastupitel Pospíšil. P. P o s p í š i l : Chtěl jsem interpelovat usnesení rady z jednání t. r. Je to celá série usnesení, která se týká zahraničních cest jednotlivých komisí rady a výborů zastupitelstva. Na tomto jednání rada schválila vycestování celkem 15 členů komise kultury do Izraele na 5 dní, celkem 17 členů komise obecního majetku do Londýna, 17 členů komise bezpečnosti do Amsterodamu a 10 členů finančního výboru do Glasgow. Domnívám se, že v době jak uvidíme při projednávání plnění rozpočtu v průběhu tohoto jednání - kdy situace městské části rozhodně není uspokojivá, jsou cesty těchto komisí v tomto rozsahu a hlavně do těchto destinací nepřiměřeným plýtváním. Chápu, že i poradní orgány rady a jejich členové potřebují sbírat zkušenosti, ale nerozumím tomu, proč je nesbírají při jednom nebo dvoudenních zájezdech do sousedních zemí, a proč tyto skutečnosti musí sbírat při pětidenních zájezdech do Izraele. Takový zájezd vyvolává dojem, že spíše než o čerpání zkušeností jde o zájezd financovaný městskou částí, což si nemyslím, že je způsob šetřeného a rozumného nakládání s rozpočtem městské části. Chtěl bych proto radu vyzvat k revokaci těchto usnesení aspoň tam, kde nemohou už způsobit škodu z hlediska vynaložených nákladů. Děkuji za interpelaci. Chtěl jsem se zeptat konkrétně vás navrhujete vaše vyškrtnutí z cesty do Glasgow, když jste tady tak plamenně okopal všechny členy komisí, že jejich předsedové naplánovali někam cestu? P. P o s p í š i l : Pane starosto, myslím, že vám ani jako předsedajícímu nepřísluší komentovat mé vystoupení. To, co navrhuji, řekl jsem zcela jasně a doufám, že na to dostanu i příslušnou odpověď. Korektura: V. Valíčková, ved. OVO Stránka 8

9 Nebojte se, dostanete, bylo to technická poznámka. Další pan Martin Skála. P. Martin S k á l a : Vážené kolegyně a kolegové, vážení členové Rady MČ Prahy 1, paní radní Polverini, v souladu se zákonem o hl. m. Praze se na vás obracím s následující interpelací týkající se budovy v Masné ul. 13/700, Praha 1, a veřejné zakázky malého rozsahu sociálního zařízení Masná 13, číslo usnesení rady UR12_0883 z 18. června letošního roku. Na základě výše uvedeného usnesení rady MČ rozhodla tato rada o přidělení veřejné zakázky společnosti KOHOS se sídlem Bulharská 1, Praha 10, na rekonstrukci sociálního zařízení v pouhé polovině předmětné budovy za částku 3300 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že škola je od zcela volná a obec nemá v současné době zájemce o její využití, musím se ptát, proč se tato velmi nákladná rekonstrukce provedla, tyto prostředky jistě mohly být využity podstatně smysluplněji. Myslím si, že by nyní bylo vhodné vypsat veřejnou soutěž na její ostrahu, neboť se domnívám, že za tyto prostředky tam musí být minimálně zlaté kohoutky u baterií a zlatá prkýnka na toaletách. Proč vedení MČ Praha 1 nepracuje intenzívně na výběru nového nájemce, případně když se bude přesouvat 2. stupeň Základní školy Brána jazyků z budovy Mikulandská na Uhelný trh, o variantě přesunu Základní školy Uhelný trh do této budovy, která by při počtu jejích žáků zhruba bez problémů kapacitně stačila? Poté by se tento krok jevil jako efektivní a nebylo by nehospodárně nakládáno s prostředky naší městské části, zvláště v době snižování nákladů. Mé dotazy jsou následující: Kolik a jmenovitě jaké firmy byly osloveny k soutěži o tuto zakázku? Z jakých důvodů bylo nutné v době šetření realizovat tuto nákladnou zakázku? Jaká je představa vedení Městské části Praha 1 o využití předmětné budovy? Jaké jsou měsíční provozní náklady s udržováním této prázdné školy? Paní radní Polverini kývá, že odpověď bude písemná. Další se hlásí do interpelací pan zastupitel Filip Dvořák. P. Filip D v o ř á k : Vážený pane místostarosto Veselý, obracím se na vás s interpelací týkající se parkovací kapacity ulic na území Prahy 1. Co mě k této interpelaci přivedlo? V Karmelitské ul. na téčku s Prokopskou se objevil prazvláštní systém bránící parkování. Ten připoutal při prvním průjezdu mou pozornost. Asi nějaký dovoz pomyslel jsem si, a příští průjezd po několika dnech mi dal za pravdu. Opravdu, dovoz. Vyhrazená stání totiž patří státu Belize. Pak mě něco trklo, a nespletl jsem se. Za pár dnů jdu po Václaváku, a tady také Belize. Na zemičku, která se před několika lety proslavila tím, že poskytla úkryt bývalému předsedovi představenstva Harvardského průmyslového holdingu a před pár dny tím, že stojí na pokraji krachu, je to dohromady pěkná porcička. Zábrany ale vyrábějí pěkňoučké. Situace mě přivedla na několik otázek. Karmelitskou spravuje sice Magistrát a Václavák Úřad Prahy 1 - jaká jsou domluvena pravidla pro předcházení duplicitám? Druhá otázka. Jaká jsou pravidla pro vyhrazování parkovacích míst pro zastoupení jiných států? Třetí otázka. Kdo má nárok na vyhrazení míst? Vyslanectví, konsulát, ale jaký, a kdo další? Belize je státeček s 300 tisíci obyvateli a má v Praze 1 vyhrazeno celkem 6 míst. Jak to máte, pane radní, vymyšleno? Při vědomí, že může o stejnou výsadu požádat dalších až 192 Korektura: V. Valíčková, ved. OVO Stránka 9

10 členských států OSN, měřeno všem stejně bez ohledu na velikost, se jedná o pouhých 1152 stání. Ovšem při uvážení proporcionality podle počtu obyvatelstva by se jednalo o téměř dalších 140 tisíc parkovacích stání. To si myslím, že už bychom neutáhli. Jak může konsulát sídlit na dvou adresách? Nebo to jsou dva konsuláty jedné země? Potom jim gratuluji. Kdo další má nárok a podle jakého klíče na vyhrazená stání ministerstva, státní úřady, a které? Poslední otázka: jaká je stoprocentní kapacita ulic na Praze 1 pro parkování? Kolik těchto míst a komu je vyhrazeno? Očekávám samozřejmě počty za ulice spravované jak Magistrátem, tak naším úřadem. Doufám, že víme, co se u nás děje, i když o tom nerozhodujeme. Děkuji za odpověď. Předpokládám písemnou odpověď, protože brilantní matematiku, kterou nám tady pan zastupitel Dvořák předvedl, není možné tady přepočítat z hlavy. Přiznám se, že je to téma, které zajímá i mne, o těchto skutečnostech jsem nevěděl. Rád si vyslechnu odpověď pana radního také. Další se hlásí do diskuse paní zastupitelka Valentová. P. V a l e n t o v á : Prosím paní Valíčkovou, aby mi ukázala několik obrázků, kterými jsem chtěla svou interpelaci ilustrovat. Vážený pane starosto, obracím se na vás znovu ve věci černé stavby Skořepka 8 a patrně dalších černých staveb. Vrátím se ke Skořepce 8. Tam jsem 16. května požádala vedoucího stavebního úřadu pana ing. Dajbycha, aby mě informoval o situaci. Odpověděl mi. Připomínám, že šlo o zásah do střechy výstavbou věžičky, která kryje výtahovou šachtu, že bylo zahájeno řízení o odstranění stavby. Uběhl více než rok a černá stavba není odstraněna a pan Dajbych neodpovídal, jaké kroky v tom udělal. Na závěr tam bylo, že stavebník má stanovený termín k doložení aktualizovaných dokladů a podání žádosti o dodatečné povolení změny stavby před dokončením do Věžička stále stojí, jak to vypadá, nejspíš na svém místě zůstane, stejně jako celá řada stejných černých staveb. Jestli mohu volně interpretovat odpověď stavebního úřadu dělá se všechno pro to, aby stavebník mohl svou černou stavbu legalizovat, ale stavebník dává najevo, že se nějakými pokyny či návody stavebního úřadu stejně nebude řídit. Prosím o obrázky začnu lodí u Mánesova mostu s pizzerií. Když se podíváme na první tři obrázky, tak vidíme, že pravděpodobně rozhodovalo Povodí. Zajímalo by mě, jestli se ohradil stavební úřad MČ proti privatizaci veřejného prostoru? Když přistoupíte k zábradlí, Pražský Hrad vám zmizí za lodí. Jaké bylo stanovisko Národního památkového ústavu a odboru památkové péče? Další stavbou je Richterův dům na Malém rynku. Vidíme tam terasy na střechách domů. Na dalších snímcích je to vidět z celého Malého rynku, ze Staroměstské radnice je vidět v detailu, jak je to velká stavba, je vidět obrovský rozsah teras, které byly na střechách vybudovány. Opět se ptám, jestli tuto stavbu povolil stavební úřad? Jaké bylo stanovisko Národního památkového ústavu a odboru památkové péče? Když se díváte z radnice, vidíte vedle věže sv. Michala obrovské střechy, které jsou nastavené nad terasami, které jsou pravděpodobně u Richterova domu nebo domu U Prince. Dále jsem chtěla poukázat na stavbu, která je pravděpodobně černou stavbou. Tady je jeden možná pozitivní příklad. Je to Malé nám. 13, kde stavební úřad nebo Národní památkový ústav zasáhl a pravděpodobně vikýře, které byly postaveny bez konzultace s památkovým úřadem, byly odstraněny. Chtěla jsem ukázat, že to jde, když se chce. Korektura: V. Valíčková, ved. OVO Stránka 10

11 Poslední stavbu zmiňuji protipovodňová opatření, která jsou uvedena na magistrátním webu jako památkové hříchy. Zase se ptám, jaké bylo stanovisko Národního památkového úřadu a odboru památkové péče a co podnikl stavební úřad Prahy 1? Na vás, pane starosto, se obracím s žádostí, abyste věc řešil systémově a černým stavbám v Pražské památkové rezervaci věnoval pozornost. Požádejme stavební úřad Prahy 1 o přehled, kolik černých staveb za poslední čtyři roky evidují, jak situací řeší, v kolika případech byla černá stavba zpětně legalizována, v kolika případech bylo zahájeno řízení o odstranění stavby a v kolika případech byla černá stavba opravdu odstraněna? Pokud se ignorování právních předpisů a památkové ochrany vyplácí, tedy pokud nedostatečná kontrola a nedůsledný postup umožňuje jednat proti zájmům veřejnosti chráněným dokonce právními předpisy, v naší městské části je to zejména proti zájmům památkové ochrany, je to neblahý signál pro další stavebníky. Děkuji za pozornost. Děkuji za tento příspěvek. Je mnoho věcí, které jste tam uvedla, o kterých víme. Připomněl bych zákon 131 o hl. m. Praze, který rozděluje povinnosti státní správy a volené samosprávy. Starosta městské části není přímým nadřízeným stavebního úřadu, ale koordinačně vedoucí stavebního úřadu podává tyto informace a zdůvodňuje je prostřednictvím tajemníka. Vedení radnice tyto informace má a je znepokojeno řadou i jiných věcí, které jste třeba neuvedla. Několikrát se nám stalo, že náš stavební úřad postupoval velmi razantně proti černým stavbám, ale odvolací orgán na Magistrátu naše zamítavé stanovisko zrušil. Všechny vaše konkrétní otázky budou zodpovězeny. Pan Dajbych možná na některé hned odpoví. Připomenul bych také jednu důležitou věc. Všechno, co se děje na vodě mezi pravým a levým břehem Prahy 1, je v tuto chvíli dost těžký problém, který uniká z naší jurisdikce. Snažíme se uzavřít s Povodím Vltavy určitou dobrovolnou dohodu. Ten, kdo chce utéct z negativního stanoviska Prahy 1, dost často se uchyluje na vodu, kde se ztratí z našeho právního dosahu. To na okraj. Pan Dajbych některé konkrétní věci je schopen odpovědět hned. P. D a j b y c h : Děkuji za slovo. Zásadní systémová informace, která by měla zaznít vůči paní zastupitelce: Národní památkový ústav není dotčeným orgánem státní správy, který by měl právo vydávat jakékoli závazné stanovisko. Jediným oprávněným orgánem je odbor památkové péče hl. m. Prahy. Národní památkový ústav je územní pracoviště ministerstva kultury, které je odborným pracovištěm. Jeho názory jsou jistě zajímavé, ale nejsou v žádném případě pro správní orgán závazné nebo směrodatné. Chtěl bych ujistit, že stavební úřad za mého působení nevydal jediný souhlas bez toho, aby žadatel nedoložil závazné stanovisko odborné památkové péče Magistrátu, které by souhlasilo s navrhovanými stavebními úpravami. Co se týká černých staveb, stavební zákon říká, že v okamžiku, kdy stavební úřad na základě podnětu nebo na základě svého zjištění zjistí, že někde probíhá stavba bez rozhodnutí nebo v rozporu s rozhodnutím správního orgánu, zahájí řízení o odstranění stavby. Zároveň musí stavebníka poučit, že je možnost podat žádost o dodatečné stavební povolení, kde už se nevede územní řízení. V případě, že v rámci dodatečného stavebního povolení dodá stavebník veškeré podklady, přeruší se řízení k odstranění a vede se klasické stavební řízení, které končí dodatečným stavebním povolením a následnou kolaudací. Staveb, které byly prováděny v rozporu - několik desítek, ale možná jedna nebo dvě stavební úpravy, které nebyly doloženy, končily odstraněním. Jinak v okamžiku, kdy i my razantně rozhodneme v souladu Korektura: V. Valíčková, ved. OVO Stránka 11

12 se zákonem o odstranění, náš odvolací orgán má jiný názor a my jsme jeho názorem, který nám sdělí, v dalším konání vázáni. NPÚ dává zajímavá prohlášení, vyjadřuje se ke spoustě věcí, ale jejich vyjádření má stejnou hodnotu jako kteréhokoli jiného občana, který nám přijde dát podnět na stavební úřad. Bohužel, současná legislativní úprava mu nepřiznává žádné postavení orgánu, který by měl právo ovlivňovat a vydávat závazná stanoviska pro správní orgán k jeho rozhodnutí. Všechna naše rozhodnutí byla v souladu se závazným stanoviskem oficiálních památkářů. Děkuji vám, pane inženýre. V tuto chvíli se naplnila 11. hodina. Znamená to, že interpelace zastupitelů Valenty, Pařízkové, Kulišové, Klasnové, Dvořákové, Martina Skály a Valentové budou řešeny na závěr. Podle programu přistoupíme k bodu číslo 1. Je to bod, který předkládá pan zastupitel Martin Skála. Je to Návrh na změnu Jednacího řádu Zastupitelstva MČ Praha 1. Pane zastupiteli, máte slovo. P. Martin S k á l a : Myslím si, že většina věcí je uvedena v důvodové zprávě. Máme teď za sebou přes půl hodiny interpelací, prioritně interpelují občané, což je v pořádku, ale na dalších sedm zastupitelů se nedostalo. Mým návrhem jsem chtěl sladit to, co je třeba na Magistrátu i v jiných městských částech, kde občané mají možnost interpelovat 3/4 hodiny a poté 3/4 hodiny zastupitelé. Je to myšleno tak, že v případě, že nebude žádný občan, budou naše zastupitelské interpelace trvat pouze půl hodiny, bude-li občan s pětiminutovou interpelací, interpelace budou 35 minut. Nebude to hodina pro zastupitele. Jde mi o to, aby se změnil jednací řád v 10, v bodu 2, kdy na interpelace nebude 30 minut, ale bude 30 minut na interpelace občanů budou-li, a potom 30 minut na interpelace zastupitelů. Sami vidíte, že se množí interpelace jak z řad občanů, tak zastupitelů a 30 minut zdaleka nestačí. Nevidím problém, proč by tento bod neměl projít, je to sladění i s Magistrátem. Určitě bychom se dozvěděli plno zajímavých věcí. Byly doby, kdy půl hodiny stačilo, interpelací bylo málo, ale teď lidem a zastupitelům se ne zcela všechno líbí, tak se ptají. Jiná možnost není, než se ptát tady, pokud nejsme členy komise. Prosím o podporu tohoto bodu. Jsem připraven odpovědět všechny vaše dotazy. Není k tomuto přihláška kdo diskuse, je zbytečné závěrečné slovo. Přistoupíme k hlasování o tomto bodu. Pro 13, proti 14, zdrželo se 5, nehlasovali 3. Bod nebyl přijat. Bod číslo 2 byly interpelace, které byly částečně vypořádány. Bod číslo 3 Uložení úkolu Finančnímu výboru předkládá pan zastupitel Filip Dvořák. Má slovo. P. D v o ř á k : Vážený pane starosto, myslím si, že důvodová zpráva je výstižná. S překvapením jsem před třemi týdny zhlédl reportáž, která se týká uzavírání smluv ze strany Úřadu MČ a hospodaření s finančními prostředky Městské části Praha 1. Tentokrát se jednalo o vyklízení. Zejména pro mne byla podnětná pasáž, kde vypovídal předseda Finančního výboru. Řekl jsem si, že by bylo dobré, kdyby se s námi rozdělil o skutečnosti, které zjistil. Zdálo se mi trochu mimo, že dříve než my se to dozvěděli televizní diváci a reportér pořadu. Korektura: V. Valíčková, ved. OVO Stránka 12

13 Na základě toho jsem za všechny zpracoval tento tisk. Myslím si, že by bylo dobré, abychom panu předsedovi umožnili, aby s námi hovořil a aby se s námi dříve než s ostatními rozdělil o svá zjištění. Tisk je neadresný, obecný, protože chci vyzvat pana předsedu Finančního výboru a celý Finanční výbor, aby se nestyděl a když zjistí něco, kde je špatně hospodařeno s prostředky MČ Praha 1, aby nám to řekl. Stejně to ze zákona má dělat, ale třeba trpí nějakou přehnanou disfunkcí, která mu to neumožňuje. Pane zastupiteli, děkuji za vaše vystoupení. První se do diskuse k tomuto bodu hlásí pan místostarosta Macháček. P. M a c h á č e k : Pane kolego, rozumím, že vám vypadly oči z důlku, když jste sledoval reportáž podle toho, co jste psal v důvodové zprávě. Stejně tak chápu, že se vám vkrádá na mysl otázka, proč Finanční výbor nereferuje zastupitelstvu a místo toho pan předseda chodí do televize. Mám na to možná takové vysvětlení: vzhledem k tomu, že byly zastupitelské prázdniny, pan předseda Finančního výboru zvolil tuto metodu, jak informovat zastupitele. Předpokládám, že se to všichni dozvěděli, všichni vystoupení viděli. Vzhledem k tomu, že v reportáži zazněla spousta informací, chtěla by se tím zabývat rada. Proto bych předložil protinávrh, aby za tento úkol zodpovídala rada a rada se tímto zabývala. Předpokládám, že členové Finančního výboru znají své povinnosti a měli by se v rámci jednání tímto zabývat a automaticky informovat zastupitelstvo, což je orgán, kterému jsou zodpovědní a který je zvolil do funkcí. Ve Finančním výboru máte také svého člena. Další se do rozpravy k tomuto bodu hlásí pan zastupitel Valenta. Prosím, aby písemný návrh pana místostarosty byl předán návrhovému výboru, aby byl hlasovatelný. P. V a l e n t a : Reagoval bych na pana místostarostu Macháčka. Nedomnívám se, že by to bylo tím, že byly prázdniny a pan doktor neměl možnost se o tuto skutečnost podělit se zastupiteli, protože myslím, že v r probíhalo výběrové řízení na jistou službu a potom došlo ke zrušení. Myslím si, že by bylo vhodné, abychom to zhodnotili. Souhlasím, táhlo se to několik let. Společnosti, které vyklízely, si nevymyslela tato politická reprezentace. Je potřeba se tím seriozně zabývat. Domnívám se, že je v tuto chvíli jedno, kdo se tím zabývá rada i Finanční výbor. Do debaty se hlásí paní zastupitelka Klasnová. P. K l a s n o v á : V důvodové zprávě se konstatuje zřejmě podle reportáže reportérů ČT, že firma získala bez výběrového řízení zakázku za zhruba 13 mil. Kč. Zajímalo by mě k tomu vyjádření. Předpokládám, že rada MČ ví, jakým způsobem vyklízecí firmy fungují a na kolik si přišly peněz. Vyklízecí firmy jsou možná zděděny po minulém vedení radnice. Pamatuji se na r a 2009, kdy se nájemci dozvěděli z úřední desky, že jim byla vypovězena smlouva a potom nastoupila tato vyklízecí četa a občas brutálním způsobem vyklidila nebytové prostory. Zajímalo by mě, zda to jsou stejné firmy, jak je to se smlouvou, je-li tam řádná smlouva, zda to bylo nebo nebylo s výběrovým řízením a za kolik pro MČ Praha 1 pracuje. Korektura: V. Valíčková, ved. OVO Stránka 13

14 Pan místostarosta Macháček bude schopen část věcí zodpovědět. P. M a c h á č e k : Budu schopen odpovědět na část věcí. Zazněly konkrétní otázky za kolik vyklízíme apod., což jsou detailní informace. Prosím, abyste si počkala na výstup z rady, který bude zastupitelstvu o prošetření celé této akce předkládán. Pokud se týká výběrových řízení, v tuto chvíli je připraveno vyhlášení podlimitní zakázky na zajištění vyklízecích služeb. Jedno již bylo vypsáno, nicméně hodnotící komise, v jejímž čele stál předseda finančního výboru, doporučila výběrové zřízení zrušit. Proto se připravuje nové výběrové řízení. Odbor majetkové správy má toto v gesci až od dubna Od té doby je připravováno vše pro to, aby vyklízecí služby fungovaly na bázi smluvního vztahu mezi MČ a konkrétní vyklízecí službou. Prosím, počkejte si na výstupy z rady, rada se tím určitě bude zabývat. Další je do rozpravy přihlášen pan zastupitel Martin Skála. P. Martin S k á l a : Reportáž jsem viděl. Mám dotaz na Honzu Votočka jako na předsedu Finančního výboru. Budeme to projednávat? Jsem členem a pokud bych tyto závažné skutečnosti věděl, určitě bych se na to ptal. Budeme se tím na Finančním výboru zabývat, jestliže dojde ke schválení tohoto materiálu, o čemž nepochybuji? V tuto chvíli nejsem ten, kdo by vám na to měl odpovídat. Do rozpravy se hlásí pan zastupitel Votoček. P. V o t o č e k : Odpovídám ano. Členu Finančního výboru Skálovi bych rád připomněl, že tuto věc Finanční výbor v minulosti již projednával. Děkuji. Můžeme přistoupit k hlasování. Byl vznesen protinávrh, o kterém se bude hlasovat jako o prvním. Prosím o jeho přečtení. P. K r a č m a n : Byl předložen protinávrh pana místostarosty Macháčka úkol se neukládá Finančnímu výboru, ale Radě MČ. Táži se předkladatele, zda s tímto souhlasí? P. D v o ř á k : Ano, ztotožňuji se s tím, takže to bude původní návrh uložení úkolu Radě MČ Praha 1. Jedná se o původní upravený návrh pana zastupitele Filipa Dvořáka. Hlasujme o něm. Pro 34, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 1. Návrh byl přijat, usnesení k bodu číslo 3 bylo schváleno. Korektura: V. Valíčková, ved. OVO Stránka 14

15 Přejdeme k bod u číslo 4 Volba přísedících Obvodního soudu pro Prahu 1. Prosím tajemníka Františka Dvořáka. Taj. František D v o ř á k : Dámy a pánové, dovolím si předložit návrhy na jmenování přísedících Obvodního soudu pro Prahu 1. Jsou to 4 jména, shodou okolností všechny ženy. Všechny mají zkušenosti s touto funkcí, je to obnovení jejich mandátu. Dvě z nich mají bydliště na území Prahy 1, dvě z nich v našem obvodu pracují. Ani jedna nemá pozitivní lustrační osvědčení. Souhlas předsedkyně Obvodního soudu pro Prahu 1 je v materiálech přiložen. Děkuji, pane tajemníku. Vidím tady paní zastupitelku Kulišovou jistě disponující informacemi, které rozšíří naše obzory. Paní zastupitelko, máte slovo. P. K u l i š o v á : Děkuji za slovo. Nejsem hnidopich, ale každý z nás vyplňuje spoustu dotazníků a pokud něco nevyplní, není mu vyhověno. Fascinuje mě, že paní Švábová, referentka na ministerstvu financí, není schopna vyškrtnout členství v politické straně do r Dále paní JUDr. Hanilcová, o které pan tajemník říkal, že již pracovala, byly soudcem, ale od kterého roku? Myslím si, že takto se to nepředkládá. Dámám bych to hodila na hlavu. Když něco nevyplním, nedostanu nic. Pane tajemníku, to už bylo minule. Taj. D v o ř á k : Minule jste na to odpovídal v tom smyslu, že ze zákona se členství v politických stranách nezkoumá. Je to nadstandard, který máme v dotaznících. Pokud se týká kolonky, od kdy byla přísedící u soudu, je to pravda, přiznávám, tam chyba je. Členství v politických stranách není možné ze zákona zjišťovat. Jestliže dámy projeví nevůli tuto kolonku vyplnit, nemusí ji vyplňovat. Chápu to tak, že u paní Švábové je to patrně úmysl. Má právo na tento úmysl, protože je to nad rámec zákona. Můžete podle toho hlasovat. V případě paní Hanilcové tam to vyplněno být mělo. Pokud by se jednalo o výběrové řízení nebo cokoli jiného, dotyčný uchazeč by mohl být vyřazen. Technická pan radní Veselý. P. V e s e l ý : Naváži na poznámku paní Kulišové. Tímto případem a poznatkem jsme se zabývali na jednání klubu TOP 09, když jsme projednávali dnešní předklady. Také nás zaujala otázka nevyplnění některých částí. Domluvili jsme se, že budu iniciovat jednání s panem tajemníkem, abychom upravili formulář pro příště tak, aby bylo možné jednoznačně odpovídat a některé věci, které nejsou ze zákona nutné, abychom vypustili. Do diskuse k tomuto bodu se hlásí pan zastupitel Votoček. P. V o t o č e k : Přiznávám pravdu všech námitek, které tady byly. Všichni ale již působili jako přísedící. Nevím, jak dlouho je funkční období přísedících u soudu, ale všichni již byli Korektura: V. Valíčková, ved. OVO Stránka 15

16 v minulosti jednou nebo dvakrát schvalováni tímto ctěným shromážděním. Vím, že kdyby tam v minulosti nebylo vyplněno to, co není teď, neprošli by. Nepředpokládám, že paní na prvním místě se snaží něco zatajit. Kdyby tam v minulosti něco bylo, dnes by přísedící nebyla. Děkuji za příspěvek. Další se do diskuse hlásí paní zastupitelka Valentová. P. V a l e n t o v á : Chtěla jsem se také zeptat, co je náležitostí zda uvedení pracoviště, nebo zaměstnavatele. U mgr. Machové máme pouze pracoviště, ale není uvedeno, zda pracuje pro advokátní kancelář Šplíchal, která sídlí v Křemencově 8. Pokud nepracuje, jak se dokládá, že má vztah k Praze 1? Taj. D v o ř á k : Zákon říká, že přísedícím obvodního soudu může být jmenována osoba, která má buď bydliště v obvodu příslušného soudu, nebo osoba, která v tom místě pracuje. Tuto skutečnost ověřoval přímo soud, myslím paní předsedkyně Červinková. Děkuji za odpověď. Paní zastupitelka Valentová technická. P. V a l e n t o v á : Chtěla jsem se zeptat, zda paní mgr. Machová pracuje v advokátní kanceláři Šplíchal, čili soustřeďuje se na vymáhání pohledávek? Taj. D v o ř á k : To nevím. Pan zastupitel Martin Skála. P. Martin S k á l a : K paní dr. Hanilcové: jste si jisti, že pracuje ještě Na Františku? Jde mi o to, zda někdo prověří skutečnosti, které tam dotčené dámy napíší. Taj. D v o ř á k : Paní dr. Hanilcová bydlí v Dušní ulici, to znamená na Praze 1. Nevím, zda dnes pracuje v Nemocnici Na Františku. Technická pan zastupitel Helmeczy. P. H e l m e c z y : Dámy a pánové, potvrzuji, že paní dr. Hanilcová Na Františku pracuje. Vypořádali jsme se se všemi diskusními příspěvky k tomuto bodu. Upozornil bych, že se jedná o hlasování personální, to znamená, bude oddělené a tajné. Korektura: V. Valíčková, ved. OVO Stránka 16

17 P. K l a s n o v á : Hlasování bude tajné, budeme hlasovat o každé uchazečce. Začneme paní Švábovou. Pro 26, proti 4, zdrželo se 5, nehlasoval 0. Paní Jolana Švábová byla zvolena přísedící Obvodního soudu pro Prahu 1. Budeme hlasovat o paní mgr. Jarmile Machové. Pro 21, proti 1, nehlasovalo 13. Paní Jarmila Machová byla zvolena přísedící Obvodního soudu pro Prahu 1. Budeme hlasovat o paní mgr. Haně Šatopletové. Pro 31, proti 0, zdrželi se 3, nehlasoval 1. Také paní mgr. Hana Šatopletová byla zvolena přísedící. Hlasujeme o paní dr. Aleně Hanilcové. Pro 29, proti 3, zdrželi se 2, nehlasoval 1. Pan dr. Alena Hanilcová byla také zvolena přísedící Obvodního soudu pro Prahu 1. Teď musíme hlasovat o usnesení jako celku. Zahajuji hlasování o celém usnesení, jak bylo předloženo. Pro 33, proti 0, zdrželi se 2, nehlasoval 0. Usnesení bylo schváleno. Prosím pana zastupitele Michala Valentu, aby se ujal své role jako předkladatele bodu 5 dnešního programu Informace o plnění povinnosti zastupitelů vyplývajících z Etického kodexu člena Zastupitelstva MČ Praha 1. P. V a l e n t a : Jedná se o standardní materiál, kdy jsem povinen informovat zastupitele o tom, kdo odevzdal a kdo neodevzdal etický kodex předsedovi kontrolního výboru. Tuto informaci bere zastupitelstvo pouze na vědomí. Děkuji. Otevírám diskusi. Do diskuse se přihlásila kol. Pařízková. P. P a ř í z k o v á : Chtěla bych si veřejně posypat popel na hlavu a omluvit se a dnes večer, případně zítra ráno to napravím. Děkujeme posypané kolegyni. Další přihlášený kol. Pospíšil. P. P o s p í š i l : V diskusi k tomuto bodu chtěl jsem vyjádřit určité politování nad tím, co považuji za nedostatky stávajícího etického kodexu. Týkají se především těchto kontrolních postupů. Máme před sebou zprávu předsedy kontrolního výboru, který nás jen informuje o tom, jestli formuláře byly předloženy, ale bohužel nemáme nastaven způsob kontroly údajů uvedených v těchto formulářích. Pokud vím, kontrolní výbor se tím nezabývá, ani mu nic takového neukládá stávající etický kodex. Myslím si, že posouzení informací, jak je zastupitelé předložili, by bylo určitě záhodno. V tuto chvíli nepředkládám nějaký návrh na novelizaci etického kodexu, ale dal bych to k zamyšlení panu předsedovi, zda by se do něčeho takového mohl pustit. Myslím si, že mu v tom nic nebrání, i když mu to etický kodex momentálně neukládá. Doporučuji mu zamyslet se nad změnou etického kodexu tak, aby tyto kontrolní mechanismy byly do budoucna posíleny. Korektura: V. Valíčková, ved. OVO Stránka 17

18 Předkladatel má technickou poznámku. P. V a l e n t a : Děkuji za slova paní kol. Pařízkové. Není možné říci večer, ale kdy, abych si na to udělal čas, když to bude chtít odevzdávat. Prosím, aby mi paní kolegyně sdělila, kdy a kde večer, aby došlo k předání písemnosti. Nerad bych, aby docházelo k pochybnostem, že písemnost byla předána, a přitom nebyla. Prosím, aby si paní kol. Pařízková domluvila rande na dnešní večer. V diskusi pokračuje kol. Valentová. P. V a l e n t o v á : Chtěla jsem se zeptat, jestli někde vyplynul střet zájmů. I mí předřečníci naznačují, že to celé je zábavná komedie. Chtěla jsem se zeptat, zda je to jen formální hra, nebo jestli něco vyplývá z chyb, které se v minulém roce podařilo udělat radní Polverini. Pan dr. Stránský. P. S t r á n s k ý : Také se omlouvám, prohlášení jsem poslal, ale zřejmě nedorazilo. Panu kol. Valentovi mohu slíbit, že ho na večeři asi nepozvu, protože se mi tak nelíbí jako paní Pařízková, ale určitě ho pozvu na snídani zítra ráno. Místo nechávám na něm. Své rande si pravděpodobně chce ještě domluvit pan kol. Bürgermeister. P. B ü r g e r m e i s t e r : Neomluvitelné napraveno podáno v v kanceláři pana Valenty v přítomnosti svědkyně a strašného nepořádku předsedy Kontrolního výboru na stole. Vyplňoval jsem zcela vážně s vědomím si závaznosti toho, co píši za skutečnosti. Paní Táborská. P. T á b o r s k á : Chtěla bych k tomu poznamenat, že pan Pospíšil a paní Valentová zaspali dobu, protože na začátku letošního roku jsme schvalovali téměř nový etický kodex, který zavádí různé kontrolní mechanismy, jak se nakládá třeba s nepravdivými údaji, které uvádějí zastupitelé ve svých čestných prohlášeních. Etický kodex z r tyto kontrolní mechanismy nemá, a proto se zavádí nový, který bude platit od příštího roku. Kolegyně Valentová. P. V a l e n t o v á : Tím jsem dostala odpověď, že dosud to byla nezávazná hra, která bez tohoto představení pro veřejnost je zábavnou pouze pro nás, ale pro občany asi moc ne. Korektura: V. Valíčková, ved. OVO Stránka 18

19 Hlásím se také do diskuse. Nemyslím si to, paní kol. Valentová. Myslím si, že od toho se etický kodex jmenuje etickým. Etické je, že tam každý něco prohlašuje a říká něco navenek. V případě, že říká něco jiného, porušuje to, co porušuje. Kolega Votoček. P. V o t o č e k : K podnětu paní kol. Valentové, zda to je nebo není hra, bych se chtěl zeptat pana předsedy Valenty na důležitou věc, proč etický kodex existuje. Kolik občanů si přišlo tyto etické papíry od jednotlivých zastupitelů do jeho kanceláře prohlédnout? Znám ho jako pečlivého člověka, tak nám jistě hned vychrlí přesnou statistiku. P. V a l e n t a : Musím upozornit, že zájem ze strany občanů není velký. Paní kol. Valentová hovořila o jakési prezentaci, která je zbytečná. Tehdy strana Evropských demokratů, kde pan Votoček byl členem, předložila materiál na zastupitelstvo, kde se schválil etický kodex v této podobě. Myslím, že to za jejich stranu předkládal kol. Homola. Proto máme etický kodex v této podobě. Správně kol. Táborská upozornila, že na začátku letošního roku došlo k úpravě etického kodexu a jsou tam nové věci. Dr. Votoček. P. V o t o č e k : Pana bakaláři, nezlobte se, ale je to odpověď typu já o voze, ty o koze. Položil jsem konkrétní otázku, prosím o konkrétní odpověď. V tuto chvíli není nikdo přihlášen, konkrétní odpověď pravděpodobně proběhne v kuloárech. Děkuji a prosím o racionální průběh dalších bodů zastupitelstva. Jsme na začátku a zadrháváme se u triviálních bodů. Omlouvám se za tuto poznámku předsedajícího. Byl nějaký pozměňovací návrh? Nebyl. Hlasujeme o původním návrhu bere na vědomí. Pro 32, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 3. Vracím slovo panu starostovi. Dovolím si pokračovat v programu bodem číslo 6 Spokojenost MČ Praha 1 s využitím kamerového systému k prevenci pouliční kriminality a dodržování veřejného pořádku a dílčí změna rozpočtu MČ Praha 1. Předkladatelem je pan radní dr. Solil. Má úvodní slovo. P. S o l i l : Ten o bod je tady proto, protože si možná vzpomenete, kdy pan ing. Dvořák předkládal návrh, kterým se domáhal toho, aby takové věci, které jsou nadčasové nebo které mají větší dopad na Prahu 1 a její obyvatele, schvalovalo zastupitelstvo. Tehdy jsme tento bod neschválili, ale řekli jsme, že pokud takový bod bude, tak se tu objeví. Tento bod není kogentně určen pro zastupitele, ale vzhledem k jeho dopadům do budoucna zde je. Jde o to, že asi všichni, kteří bydlíme na Praze 1, jsme zjistili, že letošní léto bylo velmi bouřlivé a pestré. Analyzovali jsme v rámci bezpečnostní komise situaci a vyhodnotili jsme ji tak, že Policie ČR ve vztahu k veřejnému pořádku na Praze 1 a strážníci ve vztahu k veřejnému pořádku plní úkoly s maximálním úsilím. Jejich stav je bohužel tak žalostný, a to Korektura: V. Valíčková, ved. OVO Stránka 19

20 jak duševní, tak personální, že musí používat kamerový systém, který jsme po léta budovali, k tomu, aby tím zjišťovali trestnou činnost páchanou na území Prahy 1. Policie používá kamerový systém přednostně, strážníci k tomu mají právo. Pokud jsou tady ti, kteří se o to v minulosti zajímali, vědí, že do kamerového systému jsme přispívali právě proto, že jsme tím chtěli nahrazovat pořádkovou hlídkovou službu v ulicích, kterou nám hl. m. Praha nebo stát nebyly schopny dodat. Bylo analyzováno s naprostou jistotou, že pro veřejný pořádek je nutné, aby na Praze 1 procházely pěší nebo motorizované hlídky, což se nedělo. Nedělo se to proto, protože nám vždy bylo vysvětleno, že je jich málo. Členové bezpečnostní komise vědí, že např. v okamžiku, kdy se v určitých provozovnách zvyšoval nepořádek v nočních hodinách, po urputných bojích jsme dosáhli toho, že tam v noční problematické době strážníci zajížděli opakovaně a bylo dosaženo pořádku. Nepodařilo se nám však dosáhnout pořádku tam, kde je kamerový systém, a přesto před zorným úhlem kamer nocují bezdomovci, kteří tam dělají nepořádek, pořádají se tam večírky, v noci se tam hraje fotbal s půllitry, skupiny turistů ze zahraničí v masovém množství ve 3 hodiny ráno dělají piknik pod okny přestože tam jsou kamery. Kamery tam jsou proto, že jsme předpokládali, že dosažitelnost v tom okamžiku bude rychlejší, že tam někdo přijede, protože kameru někdo pozoruje. Jak jsme letos zjistili, není tomu tak. V tuto chvíli, vzhledem k tomu, že se nám dramaticky snižují vnější finanční zdroje, bylo by velkým luxusem, kdyby městská část dotovala stát, případně hl. m. Prahu, a nadále budovala kamerový systém, který zcela nepochybně pomáhá, ale ne přímo nám, abychom dosáhli toho, že se občané aspoň v klidu vyspí. Osm milionů, které k tomuto účelu byly určeny podle rozpočtu, na základě analýzy, která zahrnovala to, že kriminalita na Praze 1 pokud se týká občanů Prahy 1 je na velmi malé úrovni, což znamená, že kamerový systém ve vztahu k občanům Prahy 1, pokud nebude dalších 6 kamer, neznamená žádné nebezpečí, neboť v tuto chvíli je na Praze 1 sto padesát kamer. Předesílám, že jsme do kamerového systému investovali více než 12 mil. v průběhu celého období. Chci to říci proto, abych zamezil pochybnostem, že 6 kamer způsobí, že se Praha 1 bude topit v zásadních problémech. Rozhodně nebude. Těch 6 mil. jako určitý tlak na policii a strážníky jsme odmítli dávat do té doby, dokud kamerový systém nebude sloužit k tomu, co potřebujeme, ale bude sloužit jako dotace státu, což není to, co bychom si úplně přáli. Pokud jde o zbytek peněz, které v tomto případě zůstanou, máte to uvedeno v předkladových materiálech. Předešlu, že peníze byly velmi sofistikovaně určovány. Jde především o to, abychom tyto peníze použili tak, jak bylo určeno na úkoly, které se týkají veřejného pořádku. Je to např. oblast zeleně, následky okupování parku Kampa. Pokud jde o Naději, tam jde o prevenci pro osoby bez domova. Pokud jde o právní služby, jedná se především o to, že jsou připraveny nějaké žaloby proti nám v oblasti Smeček kde jsme spoluvlastníkům nemovitostí zavřeli dům, kde byly prostitutky ve výkladech. Samozřejmě se brání. Jen perličku. Když jsme konečně dosáhli přijetí na nejvyšší úrovni v oblasti Smeček za přítomnosti pana primátora a dalších, závěr je, že v tuto chvíli policie má jiné úkoly v oblasti korupce, takže veřejný pořádek aspoň v této oblasti je až na druhé koleji a bude řešen následně. Říkám to proto, že dopady takových rozhodnutí, která jdou mimo rámec reality, jsou v tom, že jsme s finančními náklady osamoceni a veřejný pořádek nebo nepořádek si udržujeme na vlastní náklady. Pro informaci, aby bylo jasné, jak se snažíme všechny tyto věci řešit. Pro ty, kteří se o to zajímají, uvedu, že za poslední r jsme na strážníky vydali 1 mil. Kč na podporu technického vybavení a 600 tis. na odměny. U policie je to 600 tisíc a 400 tisíc, dohromady mají přes 57 bytů, které jim přidělujeme v rámci motivačního programu. Přestože po dobu Korektura: V. Valíčková, ved. OVO Stránka 20

Stenografický záznam 17. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1

Stenografický záznam 17. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1 Stenografický záznam 17. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1 11. září 2012 Zapsala: Ing. Kopečková Obsahový rejstřík: Str. 3-4 Úvod, projednávání Programu, ověření zápisu z minulého jednání zastupitelstva

Více

Přítomni: členové ZMČ... 43 (2 omluveni) hosté.. 75

Přítomni: členové ZMČ... 43 (2 omluveni) hosté.. 75 Z á z n a m z 12. (mimořádného) zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 8 konaného ve čtvrtek dne 15. listopadu 2012 od 15:00 hodin ve velkém sále "bílého domu" v Praze 8 Libni, U Meteoru 6 Přítomni:

Více

Přítomni: členové ZMČ... 30 (15 omluveno) hosté.. 45

Přítomni: členové ZMČ... 30 (15 omluveno) hosté.. 45 Z á z n a m ze 13. (mimořádného) zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 8 konaného v pátek dne 30. listopadu 2012 od 15:00 hodin ve velkém sále "bílého domu" v Praze 8 Libni, U Meteoru 6 Přítomni:

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 4. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 11. 5. 2015 v 17:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Ing. Zuzana Vejvodová;

Více

Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3.

Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3. Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3. patře Přítomni: Návrhový výbor: Mandátový výbor: Ověřovatelé

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE Bytového družstva Cafourkova, se sídlem Cafourkova 523/7, Praha 8, IČ: 24727300, konané dne 10.12.

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE Bytového družstva Cafourkova, se sídlem Cafourkova 523/7, Praha 8, IČ: 24727300, konané dne 10.12. ZÁPIS Z ČLENSKÉ SHŮZE ho družstva, se sídlem 523/7, Praha 8,, konané dne 10.12.2012 v KD Krakov Tato členská schůze byla svolána jako řádná, členové byli o jejím konání a navrženém programu informováni

Více

Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži

Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži datum konání: 7. 11. 2014 začátek: 19.00 hod. ukončení: 19.45

Více

Zastupitelstva města Stříbra

Zastupitelstva města Stříbra J e d n a c í ř á d Zastupitelstva města Stříbra Zastupitelstvo města Stříbra vydává v souladu s ustanovením 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších právních úprav, tento jednací řád.

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 4 konaného dne 21. ledna 2015

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 4 konaného dne 21. ledna 2015 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 4 konaného dne 21. ledna 2015 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování a

Více

JEDNACÍ ŘÁD. Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 3

JEDNACÍ ŘÁD. Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 3 JI28 ÚMO Plzeň 3 Vydání č.: 02 Počet stran: 7 Počet příloh: 1 Účinnost od: 1.12.2011 JEDNACÍ ŘÁD Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 3 Zpracovatel Garant Schvalovatel Jméno, funkce Datum Podpis Ing.

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 VII. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 VII. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 VII. volební období Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Schválený pořad 11. schůze Poslanecké sněmovny 1. Návrh na zkrácení zákonné

Více

Z Á P I S. 1. Ověření zápisu 13. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 6.2.2013

Z Á P I S. 1. Ověření zápisu 13. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 6.2.2013 Z Á P I S 14. zasedání Zastupitelstva obce Rybí konaného dne 25. 3. 2013 Přítomno : 12 (omluvili se: Petr Purmenský, David Bajer a Martin Pospěch) Občanů : 6 Místo konání : sál pohostinství Beseda Čas

Více

ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné

ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné Přítomno: devět zvolených členů zastupitelstva: David Šašek DiS., Bc.

Více

(žádost byla podána dne 15.4.2015 a vyřízena dne 30.4.2015 řešil zástupce starosty Tomáš Macháček)

(žádost byla podána dne 15.4.2015 a vyřízena dne 30.4.2015 řešil zástupce starosty Tomáš Macháček) 34. Žádost o poskytnutí informace kopie Záměru na prodej parcel pro bytový dům Na Františku Žádost o poskytnutí informace : 1. Zaslání kopie Záměru na prodej parcel pro bytový dům Na Františku ( každý

Více

Jednací řád. 23. schůze rady MČ dne 15. 12. 2010. Rady městské části Praha 10 ----------------------------------- 1 Úvodní ustanovení

Jednací řád. 23. schůze rady MČ dne 15. 12. 2010. Rady městské části Praha 10 ----------------------------------- 1 Úvodní ustanovení 23. schůze rady MČ dne 15. 12. 2010 Jednací řád Rady městské části Praha 10 ----------------------------------- 1 Úvodní ustanovení 1. Jednací řád Rady městské části Praha 10 (dále jen rada) upravuje způsob

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části ZÁPIS

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části ZÁPIS MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části ZÁPIS z 08.schůze, konané dne 22.12.2015 od 15:00 hodin velká zasedací síň radnice městské části Praha 3, Havlíčkovo nám. 9, Praha 3, 1. patro, č. dveří

Více

Výsledek : Změna stanov byla přijata. Následně byly předsedající Lucií Šimkovou představeny změny v programu SVJ Rižská 1492 (záměna pořadí bodů).

Výsledek : Změna stanov byla přijata. Následně byly předsedající Lucií Šimkovou představeny změny v programu SVJ Rižská 1492 (záměna pořadí bodů). Zápis ze členské schůze Společenství vlastníků jednotek Rižská 1492, Praha 15, konané dne 21.8.2008 Datum konání : 21.8.2008 Místo : Toulcův Dvůr, Praha 15 Předsedající schůze : Lucie Šimková Zapisovatel

Více

Jednací řád Zastupitelstva města Neratovice

Jednací řád Zastupitelstva města Neratovice Jednací řád Zastupitelstva města Neratovice Zastupitelstvo města se usneslo dne 5. 11. 2014 v souladu s ustanovením 96, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), (dále jen zákon o obcích ) na

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

Z á p i s. členové výboru (viz prezenční listina) Program jednání:

Z á p i s. členové výboru (viz prezenční listina) Program jednání: Z á p i s z 9. jednání finančního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 19.11.2009 od 9:00 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Omluveni: členové výboru (viz prezenční

Více

Zápis z 19. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 22.5.2014

Zápis z 19. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 22.5.2014 Zápis z 19. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 22.5.2014 Přítomni: p. Vladislav Beran, p. Zbyněk Blaheta, p. Ladislav Bohuslav, JUDr. Antonín Bórik, pí. Lenka Boudová,

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Program: Zastupitelstvo schvaluje předložený program mimořádného zasedání zastupitelstva: 31-0-0

Program: Zastupitelstvo schvaluje předložený program mimořádného zasedání zastupitelstva: 31-0-0 Z á p i s mimořádného zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 29. 10. 2009 Místo konání: zasedací sál č. 306, budova Nové radnice, Ostrava Předsedající: Ing. Miroslav

Více

K O A L I Č N Í S M L O U V A 2014-2018

K O A L I Č N Í S M L O U V A 2014-2018 K O A L I Č N Í S M L O U V A 2014-2018 Volební strany: Politické hnutí ANO Semily (ANO) Volba pro město hnutí SPOLU Česká strana sociálně demokratická Semily (ČSSD) SEMILÁCI + KDU-ČSL (dále jen účastníci

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 11.11.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 11.11.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 11.11.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Dosavadní starosta Václav Šefčík (dále jako předsedající ) zahájil

Více

J E D N A C Í Ř Á D Š K O L S K É R A D Y. Č.j.: ZŠ 95/2015

J E D N A C Í Ř Á D Š K O L S K É R A D Y. Č.j.: ZŠ 95/2015 J E D N A C Í Ř Á D Š K O L S K É R A D Y Č.j.: ZŠ 95/2015 Brno, 19. 2. 2015 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Jednací řád školské Rady Základní školy, Brno, Botanická 70, 602 00 Brno upravuje přípravu, obsah

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec,

Více

Kontrolní výbor 15. INFORMACE KONTROLNÍHO VÝBORU. Markéta Secká. Vlastimil Jech předseda kontrolního výboru. Návrh usnesení

Kontrolní výbor 15. INFORMACE KONTROLNÍHO VÝBORU. Markéta Secká. Vlastimil Jech předseda kontrolního výboru. Návrh usnesení Kontrolní výbor 7. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 27. 9. 2011 Bod pořadu jednání: 15. INFORMACE KONTROLNÍHO VÝBORU Věc: Informace kontrolního výboru Důvod předložení:

Více

Návrh VOLEBNÍ ŘÁD. Část I. Volby představenstva a kontrolní komise. Čl. 1 Základní ustanovení

Návrh VOLEBNÍ ŘÁD. Část I. Volby představenstva a kontrolní komise. Čl. 1 Základní ustanovení Návrh VOLEBNÍ ŘÁD Shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Třinec (dále jen družstvo ) na svém jednání konaném dne 24.06.2015 ve smyslu čl. 66 odst. 2) písm. b) stanov družstva schválilo tento

Více

KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ BS ZÁPIS č. 12/2015

KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ BS ZÁPIS č. 12/2015 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ BS ZÁPIS č. 12/2015 z 12. zasedání konaného dne 08.09.2015 od 16:00 hod. na ÚMČ BS, Dominikánská 2, v zasedací

Více

Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo

Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Korolupy č. 4/2009 Datum a hodina zasedání: Místo jednání: 4.10. 2009 v 16.00 hod. Myslivecká klubovna Korolupy Přítomni

Více

Zápis z 34. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 11. listopadu 2013

Zápis z 34. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 11. listopadu 2013 Zápis z 34. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 11. listopadu 2013 Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: dle prezenční listiny pp., Smejkal, Ing. Jiroušek, Kozel Jiří

Více

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 Zahájení zasedání: 17.00 hodin Místo konání

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 VII. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 VII. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 VII. volební období Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Schválený pořad 21. schůze Poslanecké sněmovny 1. Vládní návrh zákona,

Více

Statut komisí místní samosprávy

Statut komisí místní samosprávy č. 1/2015 SMĚRNICE Rady města Hradec Králové ze dne 13.01.2015 Statut komisí místní samosprávy schválená usnesením Rady města Hradec Králové č. RM/2015/77 ze dne13.01.2015 Účinnost od Zpracovatel Projednáno

Více

Zápis z ustavující členské schůze Bytového družstva Horácké nám. 4 a 5

Zápis z ustavující členské schůze Bytového družstva Horácké nám. 4 a 5 Zápis z ustavující členské schůze Bytového družstva Horácké nám. 4 a 5 Datum, hodina a místo konání: 03.09.2009 17,00 hod. v jídelně ZŠ, Horácké nám. P r o g r a m 1. Zahájení Jana Pochylá Přečetla program

Více

Zápis ze zasedání členské schůze družstva

Zápis ze zasedání členské schůze družstva Zápis ze zasedání členské schůze družstva Bytové družstvo Jana Masaryka č.p. 829, Praha 2 V pondělí dne 27.4.2015 od 18:30 hod Ve volném bytě po paní Baitlové ve druhém patře na adrese J. Masaryka 2, Praha

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek pro dům Zábělská 1152, 1153 a 1154

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek pro dům Zábělská 1152, 1153 a 1154 ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek pro dům Zábělská 1152, 1153 a 1154 konaného dne 24. 3. 2015 ve 14. ZŠ, Zábělská 25, Plzeň ÚČAST: Členové společenství vlastníků jednotek pro

Více

Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013

Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013 R6 50/2013 Statutární město Brno Městská část Brno-Medlánky Rada MČ Brno-Medlánky Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013 Přítomni: JUDr. Marek Michal, Doc. Ing. Sedlák

Více

Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, transparentnosti a boje proti korupci

Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, transparentnosti a boje proti korupci Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, transparentnosti a boje proti korupci Zastupitelé zvolení do Zastupitelstva hlavního města Prahy za Občanskou demokratickoustranu (dále také

Více

Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu

Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Starosta přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání. Zúčastnilo se pět členů

Více

Z Á P I S. z 32. schůze Kontrolního výboru ZMO Plzeň 3, konané dne 11. listopadu 2013 v zasedací místnosti č. 16 ÚMO Plzeň 3.

Z Á P I S. z 32. schůze Kontrolního výboru ZMO Plzeň 3, konané dne 11. listopadu 2013 v zasedací místnosti č. 16 ÚMO Plzeň 3. Zastupitelstvo Městského obvodu Plzeň 3 Kontrolní výbor ZMO Plzeň 3 sady Pětatřicátníků 7 9, 30100 Plzeň; tel: +420 378 036 500; email: skarda@plzen.eu Z Á P I S z 32. schůze Kontrolního výboru ZMO Plzeň

Více

Zápis č. 5-2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 30.6.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 5-2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 30.6.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice Strana 1 Zápis č. 5-2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 30.6.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Dubská Ivana Mádlíková Helena, Ing.

Více

Z á p i s. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dětmarovice, konaného dne 5. listopadu 2014 v 17.00 hodin v sále Dělnického domu

Z á p i s. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dětmarovice, konaného dne 5. listopadu 2014 v 17.00 hodin v sále Dělnického domu Z á p i s z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dětmarovice, konaného dne 5. listopadu 2014 v 17.00 hodin v sále Dělnického domu Přítomni: Ing. Kamila Badurová Ing. Karel Dobrovolný Jana Formandlová

Více

Volební a jednací řád. Stavebního bytového družstva "Mír" Teplice

Volební a jednací řád. Stavebního bytového družstva Mír Teplice Volební a jednací řád Stavebního bytového družstva "Mír" Teplice Čl. 1 Základní ustanovení... 3 Čl. 2 Působnost orgánů a členství v nich... 3 Čl. 3 Řízení orgánů... 3 Čl. 4 Rozhodování orgánů... 3 Čl.

Více

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka Obec Kyselka Zastupitelstvo obce Kyselka 362 72 Kyselka, IČ:00254762 Číslo jednací.: 347 / 2014 Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kyselka, konaného dne 5. 11. 2014, od 18:00 hodin v zasedací

Více

Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011

Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011 Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011 Přítomni: Omluveni: 10 zastupitelů dle prezenční listiny Ing. Plešinger Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: Ing.

Více

Zápis ze schůze SVJ Krčínova 50 a 52, konané dne 20. 12. 2007

Zápis ze schůze SVJ Krčínova 50 a 52, konané dne 20. 12. 2007 Zápis ze schůze SVJ Krčínova 50 a 52, konané dne 20. 12. 2007 od 18 hodin v zasedací místnosti KD Vltava. 1. Zahájení schůze Předseda výboru Ing. Kuncl přivítal 47 přítomných vlastníků bytů. Po seznámení

Více

K bodu 1 - Zahájení, určení ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise, schválení programu.

K bodu 1 - Zahájení, určení ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise, schválení programu. K bodu 1 - Zahájení, určení ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise, schválení programu. Pan starosta zahájil 3. zasedání zastupitelstva v 18.05 hodin. Konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno, byli

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030 Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030 které se konalo dne 24. června 2014 od 18 hodin v kinosále ZŠ Bronzová č.p. 2027, 155 00 Praha 5. Bod 1) programu Prezence členů a kontrola

Více

Zápis č. 18/Z6 z 18. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. května 2012

Zápis č. 18/Z6 z 18. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. května 2012 Zápis č. 18/Z6 z 18. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. května 2012 Přítomni: Omluven: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: 10 zastupitelů dle prezenční listiny p. Smejkal p. Ing. Zdeněk

Více

P O Z V Á N K A. konané dne 26. února 2015 od 17 hod.

P O Z V Á N K A. konané dne 26. února 2015 od 17 hod. P O Z V Á N K A na 4. mimořádné veřejné zasedání Zastupitelstva města Litoměřic konané dne 26. února 2015 od 17 hod. v zasedací síni Městského úřadu v Litoměřicích PROGRAM: I. Zahájení, jmenování a volba

Více

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 22.ledna 2009

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 22.ledna 2009 Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 22.ledna 2009 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.k.koch, p. L.Ludvík, p.p.drda, p.m.topinková, p.g.valeriánová, p.k.schwarz,

Více

Hlasovací a jednací řád

Hlasovací a jednací řád Hlasovací a jednací řád I Základní ustanovení článek 1 Jednací a volební řád Společenství vlastníků jednotek Puškinova č.o/č.p 523/45, 524/47 a 525/49 Vyškov ( dále jen SVJ) upravuje postup orgánů družstva

Více

Navržený program 13. zasedání Zastupitelstva MČ:

Navržený program 13. zasedání Zastupitelstva MČ: Městská část Praha-Dolní Chabry Zastupitelstvo městské části Zápis č. 13/08/ ZMČ ze dne 14.05. 2008 Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: - MUDr. Dvořák, PhDr. Doušová, p. Malina Neomluveni: 0 Hosté:

Více

ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Zásady postupu při prodeji nemovitostí ve vlastnictví a spoluvlastnictví

Více

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.11.2010

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.11.2010 - 1 - č.j. 6/2010 Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.11.2010 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.11.2010 18:00 hodin Ukončení jednání: 12.11.2010 18:45 hodin

Více

NZ 80/2005 N 84/2005 strana první. N o t á ř s k ý z á p i s

NZ 80/2005 N 84/2005 strana první. N o t á ř s k ý z á p i s NZ 80/2005 N 84/2005 strana první N o t á ř s k ý z á p i s sepsaný dne devatenáctého září roku dva tisíce pět (19.9.2005) mnou JUDr. Lenkou Leszay, Ph.D., LL.M., notářkou v Praze, se sídlem notářské kanceláře

Více

Obecní úřad Veliká Ves

Obecní úřad Veliká Ves Obecní úřad Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 5/2011 Datum konání: 9. 11. 2011 od 18.30 hodin Přítomni: p.krčil, p.čuchal, p.hanykýř, p.pokorná, p.kučerová Omluveni: p.vorlová a

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

J E D N A C Í Ř Á D Š K O L S K É R A D Y

J E D N A C Í Ř Á D Š K O L S K É R A D Y J E D N A C Í Ř Á D Š K O L S K É R A D Y Brno, 12. 1. 2012 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Jednací řád školské Rady Základní školy, Brno, Botanická 70, 602 00 Brno upravuje přípravu, obsah jednání, způsob

Více

JEDNACÍ ŘÁD. Zastupitelstva městské části Praha - Slivenec

JEDNACÍ ŘÁD. Zastupitelstva městské části Praha - Slivenec JEDNACÍ ŘÁD Zastupitelstva městské části Praha - Slivenec Zastupitelstvo městské části Praha - Slivenec (dále jen "zastupitelstvo") svým usnesením č. 104/9/2011 ze dne 2. 11. 2011 a usnesením č. 124/10/2011

Více

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 30. 12. 2010, od 17:00 hodin.

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 30. 12. 2010, od 17:00 hodin. Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 30. 12. 2010, od 17:00 hodin. Přítomni: Jiří Přecechtěl, Mgr. Josef Šťourač, ing. Zdeňka Daňková, Bedřich Zeman, Milan Mazel, ing. Radek Kašík

Více

z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 21. září 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně.

z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 21. září 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Zápis 11/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 21. září 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Přítomni: dle prezenční listiny příloha č. 1 Zasedání zastupitelstva Obce

Více

Z Á P I S P R O G R A M

Z Á P I S P R O G R A M Z Á P I S z 3. zasedání Zastupitelstva obce v Čučicích dne 22.12. 2006 v 19:00 hod. v sále KD obce Čučice Přítomní : Peter POLLÁK, Libuše PRUDÍKOVÁ, Luboš MEDŘÍK, Zoja HANÁKOVÁ, Milan DOHNAL, Zdeněk ADAM,

Více

Zápis z jednání kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha Zbraslav

Zápis z jednání kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav 156 03 Praha - Zbraslav, Zbraslavské nám. 464, tel.: 257 111 888 Kontrolní výbor Zastupitelstva městské části Praha Zbraslav Zápis z jednání kontrolního výboru Zastupitelstva

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 5. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 11.07.2013 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Duchková,

Více

Z á p i s. Omluveni: 0. Program jednání:

Z á p i s. Omluveni: 0. Program jednání: Z á p i s z 35. jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 11. 4. 2012 od 9,00 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Mgr. Táňa Šormová, Jan Bém,

Více

Zápis z 31. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne 9. 4. 2014

Zápis z 31. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne 9. 4. 2014 Zápis z 31. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne 9. 4. 2014 Místo a čas: budova obecního úřadu 18,00 hodin Přítomni: 6 Omluveni: 1 Zastupitelstvo obce Přední Výtoň je usnášeníschopné Ověřovatelé

Více

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 2.5. 2011, od 17:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy přítomno: pří zahájení 7 členů, od projednávání

Více

Obec Třanovice. Zápis. z 9. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.12.2015 v 17. 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z 9. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.12.2015 v 17. 00 hod. Obec Třanovice Zápis z 9. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 21.12.2015 v 17. 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 13 členů ZO Třanovice, 2 omluveni 1 občan Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

Z á p i s. Přítomni: J. Bém, P. Luska, Bc. Kalenda, p. Švenka. Omluveni: Mgr. Šormová, Ing. Stejskal, p. Řehák. Program jednání:

Z á p i s. Přítomni: J. Bém, P. Luska, Bc. Kalenda, p. Švenka. Omluveni: Mgr. Šormová, Ing. Stejskal, p. Řehák. Program jednání: Z á p i s z 13. jednání kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 10. 3. 2010 od 9,00 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: J. Bém, P. Luska, Bc. Kalenda,

Více

Z Á P I S č. 33. z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 33. z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 33 z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov

Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Obecní úřad Rušinov, Rušinov 47, 583 01 Chotěboř telefon: 569692281, mobil: 724288418 www.obecrusinov.cz e mail: rusinov@seznam.cz Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Datum a čas konání: 2.9.2015

Více

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6 Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6 Datum a místo konání: 10. června 2014, v ZŠ Bronzová od 18:00 hod. Obsah: 1 Přivítání účastníků, předložení programu, seznámení s pravidly

Více

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV Oblastní stavební bytové družstvo Děčín se sídlem v Děčíně IV, Jeronýmova 425, PSČ 405 63 zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Dr XXVI, vložka 302 ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ

Více

Zápis ze 73. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bořetice konaného dne 24. 6. 2003 v zasedací místnosti obecního úřadu v 19 hodin

Zápis ze 73. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bořetice konaného dne 24. 6. 2003 v zasedací místnosti obecního úřadu v 19 hodin Stránka č. 1 z 10 Zápis ze 73. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bořetice konaného dne 24. 6. 2003 v zasedací místnosti obecního úřadu v 19 hodin Přítomno: 14 členů Omluveno: František Šebesta nemocnice

Více

Z á p i s z 14. jednání Výboru pro majetek Městské části Praha 3

Z á p i s z 14. jednání Výboru pro majetek Městské části Praha 3 1 Z á p i s z 14. jednání Výboru pro majetek Městské části Praha 3 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Datum konání : 17.9.

Více

Zápis č.8 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hvozdec ze dne 3.8. 2015

Zápis č.8 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hvozdec ze dne 3.8. 2015 Zápis č.8 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hvozdec ze dne 3.8. 2015 Přítomni zvolení zastupitelé: Zdeněk Mottl, Marie Ernestová,, Květa Křivánková, Dana Vyštejnová, Petr Velich Milan Hlavatý, Omluveni:

Více

USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015

USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015 USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015 Přítomni: Předseda: Místopředseda: Členové: Tajemník: Omluven: Hosté: Ing. Zobal Josef Aleš Mareček

Více

Obec Třanovice. Zápis. z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 23.10. 2015 v 18. 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 23.10. 2015 v 18. 00 hod. Obec Třanovice Zápis z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 23.10. 2015 v 18. 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 13 členů ZO Třanovice, 2 omluveni 0 občanů Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 36. řádné jednání rady městské části, konané dne 8. 12. 2010 v 15:30 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Háněl, Klímová, Hasenkopfová,

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0

HLASOVÁNÍ : PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny: Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Josef Čadík, Petr Hrdý (příchod

Více

6. Prodej bytových jednotek Předkladatel pan starosta. Starosta MČ Praha 4 pan Pavel Caldr: Děkuji. Já se zase budu držet tradice, to znamená spíš

6. Prodej bytových jednotek Předkladatel pan starosta. Starosta MČ Praha 4 pan Pavel Caldr: Děkuji. Já se zase budu držet tradice, to znamená spíš 6. Prodej bytových jednotek Předkladatel pan starosta. Starosta MČ Praha 4 pan Pavel Caldr: Děkuji. Já se zase budu držet tradice, to znamená spíš dám prostor pro dotazy k jednotlivým dílčím bodům. Jediný,

Více

Jednací řád Sněmu a Schůze delegátů

Jednací řád Sněmu a Schůze delegátů Jednací řád Sněmu a Schůze delegátů 1 Svolávání Sněmu 1. Sněm svolává Předseda nebo Místopředseda oznámením zveřejněným na internetových stránkách Unie a rozeslaném Delegátům a Komisařům na e-maily zřízené

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 3. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 11.03.2013 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Mgr. Jana Černochová, starostka, Jana

Více

VOLEBNÍ ŘÁD. Část I. Volby představenstva a kontrolní komise. Čl. 1 Základní ustanovení

VOLEBNÍ ŘÁD. Část I. Volby představenstva a kontrolní komise. Čl. 1 Základní ustanovení Shromáždění delegátů stavebního bytového družstva VESELSKO, sídlem Hutník 1497, 698 01 Veselí nad Moravou (družstvo dále jen SBD nebo družstvo, shromáždění delegátů dále jen SD ) na svém jednání konaném

Více

Zápis č. 23/Z6 z 23. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 12. listopadu 2012

Zápis č. 23/Z6 z 23. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 12. listopadu 2012 Zápis č. 23/Z6 z 23. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 12. listopadu 2012 Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: 8 zastupitelů Ing. Jiroušek, p. Smejkal, Mgr. Procházková

Více

Usnesení 4Z-2.2/2015: ZMM souhlasí s renovací památníku na nám. Svobody v rozsahu první a druhé etapy.

Usnesení 4Z-2.2/2015: ZMM souhlasí s renovací památníku na nám. Svobody v rozsahu první a druhé etapy. Strana 1 (celkem 6) USNESENÍ Č. 4/2015 z 4. zasedání Zastupitelstva města Modřice (dále jen ZMM ), konaného dne 8. června 2015 v 18 hodin v zasedací síni modřické radnice Starosta Ing. Josef Šiška konstatuje,

Více

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 27 z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté:

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté: 1 Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Pavlíková Helena, Petr Černý, Rejfek Otakar, Renata Festová, Jan Hojda. Omluveni: Novák Milan,

Více

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod.

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. 1 / 9 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce. 2 / 9 Schválení programu 9. zasedání zastupitelstva

Více

Zápis. z 20. schůze Rady města Český Brod konané dne 15.9. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 20. schůze Rady města Český Brod konané dne 15.9. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 20. schůze Rady města Český Brod konané dne 15.9. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, MUDr. Blažek, Mgr. Janík, MUDr. Forstová, JUDr. Marková - právnička města, p.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 31. řádné jednání rady městské části, konané dne 17. 10. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015. 1. Zahájení zasedání ZO Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015. Zasedání Zastupitelstva obce Trubín (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostkou obce paní Alenou

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014 Starosta obce Hlaváček Pavel zahájil zasedání v 19:03 hod a všechny přivítal. Starosta obce konstatoval, že informace o konání zasedání

Více