Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, Rousínov, tel , fax.: ,

Save this PDF as:
Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz"

Transkript

1 Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, Rousínov, tel , fax.: , Č.j.: 2400/ / /HH Rousínov, dne 19. října 2011 Oprávněná úřední osoba: HORČIČKOVÁ HANA, tel: , Lubomír Hadra, , Tábor č.p.2352/30a, Brno 2 Zdeňka Hadrová, Tábor č.p.2352/30a, Brno 2 Územní rozhodnutí č. I/23/2011 veřejnou vyhláškou Výroková část: Dne podali Lubomír Hadra, , Tábor 30A, Brno 2, Zdeňka Hadrová, Tábor č.p.2352/30a, Brno 2 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: Technická a dopravní infrastruktura pro obytnou zástavbu na pozemku p.č. 302/3 v k.ú. Tučapy u Vyškova (dále jen stavba ) na pozemcích parcelní číslo 323/3 orná půda, 323/4 ovocný sad, 302/3 orná půda, 302/4 orná půda, (dle PK) 2114 ostatní plocha, 2115 ostatní plocha, 236 zastavěná plocha a nádvoří, vše v katastrálním území Tučapy u Vyškova. Stavební úřad Městského úřadu Rousínov, jako stavební úřad příslušný podle 13 odst. 1 písm. f), g), zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, dále jen stavební zákon, posoudil žádost podle 84 až 91 stavebního zákona a na základě tohoto posouzení vydává podle 79 a 92 stavebního zákona a 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, v platném znění rozhodnutí o umístění stavby: Technická a dopravní infrastruktura pro obytnou zástavbu na pozemku p.č. 302/3 v k.ú. Tučapy u Vyškova na pozemcích parcelní číslo 323/3, 323/4, 302/3, 302/4, (dle PK) 2114, 2115, 236 v katastrálním území Tučapy u Vyškova. Obsah stavby: SO 100 místní komunikace SO 101 místní komunikace SO 300 vodohospodářské objekty SO 301 vodovod SO 302 kanalizace dešťová SO 303 kanalizace splašková SO 304 splaškové kanalizační přípojky SO 400 elektro a sdělovací objekty SO 401 rozvody NN SO 402 rozvody VO SO 500 objekty trubních vedení SO 501 rozvod STL SO 502 plynovodní přípojky Stanoví podmínky pro umístění stavby: 1. Stavba bude umístěna tak, jak je zakresleno ve výkresu Situace koordinační č. D.3, v měřítku 1:250, který je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí

2 2. Stavba bude umístěna podle projektové dokumentace zpracované Ing. Ilonou Janíkovou, autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby, ČKAIT Bez souhlasu stavebního úřadu nesmí být prováděny žádné změny projektové dokumentace. Projektant podle ustanovení 159 odst. 1 stavebního zákona odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich koordinaci 3. SO 101 místní komunikace: Obousměrná místní komunikace kategorie MO2 605/5,5/30, délky 283,04 m, ukončená slepě obratištěm. Šířka jízdního pásu bude 3,5 m. Komunikace bude umístěna na pozemku parcelní číslo 323/3 a parcelní číslo 302/3 v majetku stavebníků. Ukončena bude obratištěm, které je umístěno na pozemcích stavebníka a pozemku parcelní číslo (dle PK) 2114, který je ve vlastnictví obce Tučapy u Vyškova. Příčný sklon bude jednostranný 2%, v místě napojení na silnici parcelní číslo 2115 bude sklon plynule upraven. Zemní pláň bude vyspádována ve sklonu min. 3% směrem k trativodu - odvodnění komunikace bude řešeno příčným a podélným vyspárováním k nově provedeným uličním vpustím. Podél komunikace budou umístěny na pozemku stavebníka parcelní číslo 302/3 čtyři výhybny. V místě napojení na silnici č. III/37929 parcelní číslo 2115 bude komunikace rozšířena na 5,5 m, zasahovat bude do pozemků parcelní číslo 302/4 a 236. Pozemek parcelní číslo 2115 je ve vlastnictví Jihomoravského kraje. Napojena bude pod směrovým úhlem 90 ve sklonu 1 směrem od silnice III. třídy. Směrové vedení bude provedeno převážně s ohledem na hranice stávajících a výhledových stavebních pozemků - v trase budou provedeny dvě směrové šikany omezující rychlost vozidel. Směrové lomy budou řešeny prostými kružnicovými oblouky. Parkovací stání budou podélná, o půdorysných rozměrech 6,5 x 2,0 m. Celkem jsou navržena 3 parkovací stání podél komunikace. První na levé straně komunikace na pozemku parcelní číslo 302/3, další 2 na pravé straně nové komunikace na pozemku parcelní číslo 323/3. 4. SO 301 vodovod Trasa rozšíření vodovodu PVC PN 10, délky 277 m, bude provedena podél hranice pozemku parcelní číslo 302/3. Vodovodní potrubí bude uloženo ve sklonu min. 0,3%. Směrové lomy budou řešeny zaoblením, nebo osazením tvarovky. K potrubí bude přiložen vyhledávací vodič. Stávající hydrant v místě napojení na stávající vodovod bude přeložen do nejnižšího místa ke směrovému lomu L1. Na konci trasy vodovodu bude umístěn 1 ks podzemního hydrantu DN SO 302 kanalizace dešťová Nová kanalizace DN 250, délky 257,0 m, bude napojena do stávající veřejné kanalizace obce. Kanalizace bude vedena na hranici pozemku parcelní číslo 302/3, částečně v pozemku parcelní číslo 302/4. Součástí kanalizace bude umístění revizních 7 ks šachet DO Šachty budou umístěny ve vzdálenosti 50 m od sebe. Poklopy šachet v komunikaci budou provedeny tak, aby netvořily překážku. Napojení uličních vpustí bude provedeno osazením odbočné tvarovky, za odbočkou bude osazen oblouk umožňující kolmé napojení. Do dešťové kanalizace budou vypouštěny pouze dešťové vody z provedených zpevněných ploch a přilehlého nezpevněného terénu 6. SO 303 kanalizace splašková Splašková kanalizace DN 250, délky 260,0 m, bude napojena do připravované splaškové kanalizace obce, vedené v tělese silnice parcelní číslo Kanalizace bude umístěna na pozemku parcelní číslo 302/3, částečně v pozemku parcelní číslo 302/4. Napojení bude provedeno osazením revizní šachty DN Napojení splaškových přípojek bude provedeno osazením odbočných tvarovek, za odbočkou bude osazen oblouk, umožňující kolmé napojení. Do splaškové kanalizace budou odváděny pouze vody splaškové

3 7. SO 304 splaškové kanalizační přípojky Splaškové kanalizační přípojky DN 150 (veřejná část) budou napojeny do navržené splaškové kanalizace, sklon kanalizačních přípojek 2%. Napojení splaškových kanalizačních přípojek do stoky bude provedeno osazením odbočných tvarovek, za odbočkou bude osazen oblouk umožňující kolmé napojení. Přípojky budou ukončeny na hranici budoucích stavebních pozemků, ukončené budou provizorním zaslepením zátkou. Bude provedeno celkem 9 kanalizačních přípojek (veřejná část), o celkové délce 27 m 8. SO 401 rozvody NN Bude provedeno vyústění nového kabelového vedení NAVY 4x150 v délce 260 m, napojeného z podpěrného bodu č. 9 umístěného na pozemku parcelní číslo 2115, přes skříň SV01. Kabelové vedení bude svedeno z nadzemního vedení. Bude pokračovat ve výkopu po pozemku parcelní číslo 2115 k hranici pozemku parcelní číslo 302/4, min. 2 m od asfaltové hrany vozovky. Výkop bude pokračovat po pozemku parcelní číslo 302/3 do pilíře SS200 č. 1, který bude vysmyčkován a po pozemku parcelní číslo 302/3 do pilíře SS2100 č. 2, SS200 č. 3 a SS200 č. 4, dále do skříně SR442 a zpět do SV 201 ve stejném výkopu po pozemku parcelní číslo 302/3 a parcelní číslo SO 402 rozvody VO Bude vybudován nový kabelový rozvod veřejného osvětlení, zemním kabelem NAVY v délce 288 m. Rozvod bude napojen na stávající venkovní vedení VO. Kabel bude veden zemí ve společném výkopu s novým kabelem NN. Svítidla budou použita typová, celkem bude umístěno 11 osvětlovacích těles 10. SO 501 plynovod STL Rozšíření distribučního plynovodu - plynovod v délce 267 m bude napojen na distribuční plynovod STLPE 63 v místě jeho ukončení v uličním prostoru, na pozemku parcelní číslo Trasa plynovodu bude provedena po pozemcích parcelní číslo 302/4, 302/3. Směrové lomy PE potrubí budou zaobleny o poloměru alespoň 25 x DN, nebo řešeny osazením tvarovek. Úhel 90 bude přednostně řešen osazením tvarovek. Sklon potrubí bude dodržen min. 2%. K potrubí bude přiložen signalizační vodič, upevněný plastovou páskou po 2 3 m. V rýze nad plynovodem bude umístěna výstražná folie žluté barvy. V místě napojení a ukončení plynovodu bude provedeno vyvedení signalizačního vodiče pod poklop nebo ve skříňce HUP s dostatečnou délkovou rezervou. Poklopy budou osazeny na betonovou desku. Armatury a konec plynovodu budou označeny v terénu označníkovou tyčí nebo tabulkami osazenými na novém oplocení, příp. objektu v souladu s TPG g Označování plynovodů a přípojek 11. SO 502 STL plynovodní přípojky Součástí stavby je 9 ks STL plynovodních přípojek, PE 100 SDR 11, 32 x 3,0, v celkové délce 14,40 m k plánovaným novostavbám RD. Přípojky budou napojeny na nově navržený distribuční plynovod. Trasa přípojek bude rovná, bez směrových lomů kolmo k hranici pozemku. Přípojky budou provedeny ve sklonu min. 0,4% ve směru k plynovodu. Každá přípojka bude ukončena v plynoměrné skříňce: Svislá část potrubí u plynoměrné skříňky bude uložena do chráničky. Plynoměr bude osazen s ohledem na dodržení (TPG) G Přípojky povedou po pozemku parcelní číslo 302/3 12. Budou dodrženy podmínky Vyjádření Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, Brno ze dne , značka 492/2011-Vy/ČaDo: Technické řešení připojení MK na silnici musí splňovat podmínky stanovené v 10 zákona č. 13/1997 Sb. v platném znění a v 12 vyhlášky č. 104/1997 Sb.: budou splněny podmínky dostatečného rozhledu dle ustanovení 12 odst. 1 uvedené vyhlášky a čl. 162 ČSN , šířka a poloměr MK budou umožňovat plynulé odbočení ze silnice a výjezd na ni, povrch připojení musí být zpevněn a opatřen snadno čistitelným vozovkovým krytem, stavební uspořádání připojení místní komunikace musí být takové, aby se zabránilo stékání srážkových vod z MK na silnici Vlastník místní komunikace je povinen zajišťovat řádnou údržbu připojení včetně zařízení k odvedení dešťových vod. V případě úprav nebo zrušení připojení je povinen si vyžádat předchozí stanovisko vlastníka silnice

4 Bližší technické podrobnosti jsou obsaženy v ČSN a ČSN , které musí být dodrženy 13. Budou dodrženy podmínky vyjádření Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, Brno ze dne , značka 492/2011-Vy/ČaDo: Splašková kanalizace bude umístěna kolmo k vozovce s napojením na hlavní řad ve vozovce Dešťová kanalizace bude umístěna kolmo k vozovce s napojením na hlavní řad v okraji vozovky Podélné umístění vodovodu v pozemku p.č k.ú. Tučapy 1 m za silničním obrubníkem v délce 9,5 m a kolmo od vozovky Podélné umístění plynovodu v pozemku na p.č v k.ú. Tučapy v délce 7,5 m v prostoru mezi trasou vodovodu a hranicí pozemku a dále kolmo od vozovky Zemní kabely NN a VO podélně uložené v hranici pozemků nejméně 1,8 m od okraje vozovky v délce 11 m a dále kolmo od vozovky Inženýrské sítě musí být v celém úseku pod silničním pozemkem v hloubce nejméně 120 cm a musí být opatřeny ocelovou, případně jinou mechanicky stejně odolnou chráničkou 14. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje, územní odbor Vyškov, Hasičská 425/2, Vyškov, ev.č. HSBM /6-OPR-2011 ze dne V souladu s 12 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb a v návaznosti na č ČSN (PBS Nevýrobní objekty) je-li přístupová komunikace navržena jako jednopruhová, musí být projektovým řešením zajištěn zákaz odstavení a parkování vozidel 15. Budou dodrženy podmínky souhrnného vyjádření Městského úřadu Vyškov, odbor životní prostředí, Masarykovo nám. 1, Vyškov ze dne , č.j. MV-2175/2011 Vodní hospodářství stavební objekty a SO 301 vodovod a SO 302 dešťová kanalizace podléhá vodoprávnímu povolení vodoprávního úřadu podle 15 odst. 1 vodního zákona. Povolení ke stavbě vydává věcně a místně příslušný vodoprávní úřad MěÚ Vyškov, OŽP 16. Budou dodrženy podmínky navazujícího souhrnného vyjádření Městského odboru Vyškov, odbor životního prostředí, Masarykovo nám. 1, Vyškov ze dne , č.j. MV-26356/2011 Vodní hospodářství stavební objekty SO 303 kanalizace splašková, SO 304 splaškové kanalizační přípojky veřejná část podléhá vodoprávnímu povolení vodoprávního úřadu podle 15 odst. 1 vodního zákona. Povolení ke stavbě vydává věcně a místně příslušný vodoprávní úřad MěÚ Vyškov, OŽP 17. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska č. 40/2011 souhlas s trvalým odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu Městského úřadu Vyškov, odbor životního prostředí, Masarykovo nám. 1, Vyškov ze dne , č.j. MV 37296/2011: Na základě projektové dokumentace stavby provede žadatel viditelně vytýčení hranic trvalého odnětí půdy a zabezpečí, aby hranice staveniště nebyly po dobu výstavby narušovány a posunovány do okolní pozemkové držby Před zahájením stavby provede investor podle 8 zákona č. 334/92 Sb., vlastním nákladem skrývku ornice a hlouběji uložených vrstev půdy (podorničních zemin) do hloubky cm ze zastavěné a zpevněné plochy 3298 m2; zeminu v množství 1650 m2 uloží na mezideponii vytvořené na par. č. 302/3 dle předložené situace a v termínu do předloží orgánu ochrany ZPF návrh na účelné uložení zemin na méně hodnotné zemědělské pozemky K vegetačním úpravám okolí stavby se povoluje ponechání 300 m3 podorničních zemin na ploše obvodu stavby V průběhu provádění skrývky svolá investor 1 x kontrolní den ke kontrole hospodaření se zeminou za účasti orgánu ochrany ZPF MěÚ Vyškov

5 Po ukončení zemních prací, nejpozději do kolaudačního řízení, předloží investor orgánu ochrany ZPF MěÚ Vyškov doklad o převozu a uložení ornice na dodatečně určené pozemky činnostech souvisejících se skrývkou, přemístěním, rozprostřením či jiným využitím, uložením, ochranou a ošetřením skrývaných kulturních vrstev půdy se vede protokol (pracovní deník), v němž se uvádějí všechny skutečnosti rozhodné pro posouzení správnosti provedení skrývkové činnosti z plochy 1650 m2. Před užíváním stavby nebo vydáním kolaudačního souhlasu na stavbu předloží orgánu ochrany ZPF MěÚ ve Vyškově: výkres skutečného provedení stavby (geometrický plán) s vyhodnocením povoleného a skutečného odnětí zem. půdy a případné rozdíly nad rámec tohoto souhlasu projedná do doby vydání kolaudačního souhlasu nebo vydání povolení o užívání stavby s orgánem ochrany ZPF MěÚ Vyškov, protokol o odvozu a rozprostření skrývaných zemin ve stanoveném množství na pozemky dodatečně určené podle podmínky tohoto souhlasu. Žadatel o vydání souhlasu k trvalému odnětí půdy je povinen do 15 dnů po nabytí právní moci rozhodnutí prvního stupně o povolení stavby nebo uzavření veřejnoprávní smlouvy předložit tento doklad Městskému úřadu ve Vyškově, odboru životního prostředí k dalšímu řízení o předepsání odvodů 18. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Městského úřadu Vyškov, odbor životního prostředí, Masarykovo nám. 1, Vyškov ze dne , č.j. MV 37630/2011 Nezemědělská činnost na zemědělských pozemcích se povoluje na dobu 1 roku od nabytí právní moci příslušného rozhodnutí o povolení stavby podle zvláštních předpisů pouze na pozemcích v k.ú. Tučapy u Vyškova par.č. 302/3 a 323/3 dle předloženého zákresu vedení trasy vodovodní a kanalizační sítě do kopie katastrální mapy (která bude totožná se situací pro povolení stavby) a bude prováděna po předchozí dohodě se stávajícími vlastníky a nájemci pozemků Doba vstupu na zemědělské pozemky bude před vydání příslušného rozhodnutí podle vodního zákona projednána se stávajícími nájemci dotčených pozemků Vstupovat pouze na pozemky, kde je doložen souhlas vlastníků Po ukončení nezemědělské činnosti budou pozemky v termínu dle podmínky č. 1 tohoto souhlasu řádně uvedeny do původního stavu, zeminy budou vráceny na dotčené pozemky v původním půdním profilu a protokolárně předány vlastníkům (nájemcům) pozemků, za účasti orgány ZPF MěÚ Vyškov 19. Budou dodrženy podmínky vyjádření Městského úřadu Vyškov, odbor dopravy, Masarykovo nám. 1, Vyškov ze dne , č.j. MV 2406/2011 OD/2: Projektová dokumentace pro dopravní stavbu musí být zpracována podle vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, podle prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb., k zákonu o pozemních komunikacích a v souladu se zásadami vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Další podrobnosti jsou obsaženy v technických normách uvedených v příloze č. 1 prováděcí vyhlášky. Při projektování místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací, a to pro novostavby i přestavby, v zastavěném i nezastavěném území platí ČSN Projektování komunikací Dokumentace na dopravní stavbu musí být posouzena příslušným orgánem Policie České republiky, kterému se přísluší vyjadřovat k otázkám bezpečnosti a plynulosti na pozemních komunikacích 20. Budou dodrženy podmínky stanoviska Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, Brno ze dne , značka PM026946/ /Fa Při výstavbě a následném provozování nesmí dojít ke znečištění povrchových nebo podzemních vod, ani ohrožení jejich jakosti nedovoleným nakládáním se závadnými látkami Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek Odpad bude likvidován v souladu se zákonem č. 185/201 Sb.

6 21. Budou dodrženy podmínky stanoviska RWE Jihomoravská plynárenská, a.s., Plynárenská 499/1, Brno ze dne , značka 298/11/115: V dalším stupni projektové dokumentace pro potřeby vydání stavebního povolení předložit k posouzení kompletní projektovou dokumentaci zpracovanou podle podmínek Garančního protokolu rozšíření distribuční soustavy JMP NET s.r.o. č.j Ing. R. Ježka ze dne Součástí projektové dokumentace pro potřeby vydání stavebního povolení bude Smlouva o smlouvě budoucí a Smlouva o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene dle bodu 3 zmíněného garančního protokolu. Jihomoravská plynárenská si vyhrazuje právo na vydání případných dalších podmínek, pokud by si to okolnosti výstavby vyžadovaly 22. Budou dodrženy podmínky E.ON Česká republika, s.r.o., F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice ze dne , značka R11679-Z : Při provozování zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, je povinností stavebníka dle zákona č-. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že bude zajištěno: Výkopové práce lze provádět v min. vzdálenosti 1 m od sloupů tak, aby nedošlo k narušení jejich stability a uzemňovací soustavy, nebo nebyl jinak ohrožen provoz el. zařízení a bezpečnost osob. Dále budou dodržována platná ustanovení norem ČSN EN a PNE Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození el. zařízení Ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECZR 23. Budou dodrženy podmínky vyjádření Telefonica O2 Czech Republic, a.s. Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 Michle ze dne , č.j. 4022/11: stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti Telefonica O2 a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je povinen respektovat ochranná pásma podzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále NVSEK) a nadzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále PVSEK) tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení, nebo souběhu činností se SEK řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy PVSEK je povinen nepoužívat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí v případě porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené Podmínkami ochrany SEK společnosti Telefonica O2, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti Telefonica O2 vzniknou porušením jeho povinností započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení dle předchozí věty je povinen učinit elektronicky, či telefonicky na telefonní číslo vlastníka sítě, přičemž takové oznámení bude obsahovat číslo Vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky před započetím zemních prací či jakékoliv činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou nebo by mohly činnosti provádět

7 stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu zastavit práce a zjištění rozporu oznámit POS a v přerušených pracích pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v přerušených pracích v místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozvaděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou opatrností s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušen jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem (včetně doporučených), správní praxi v oboru strojírenství a technologických postupů při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, je povinen stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zához je oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti Telefonica O2 stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s POS způsob mechanické ochrany trasy PVSEK. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku NVSEK nad zemí stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.) stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenosti menší než 1 m od NVSEK stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen obrátit se na POS v průběhu stavby, a to ve všech případech, kdy by i nad rámec těchto Podmínek ochrany SEK společnosti Telefonica O2 mohlo dojít ke střetu stavby se SEK stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemisťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání s POS jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříní optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením SEK. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že technologická rezerva představuje několik desítek metrů kabelů stočeného do kruhu a ochranou optické spojky je skříň o hraně cca 1 m stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK ihned, nejpozději však do 24 hodin od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit POS. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen oznámení učinit na poruchové službě společnosti Telefonica O2 stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýchkoliv prací v objektu, kterými by mohl ohrozit stávající SEK, prokazatelně kontaktovat POS a zajistit u společnosti

8 Telefonica O2 bezpečné odpojení SEK a bude-li to vyžadovat ochrana stávající SEK, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit dočasné, případně trvalé přeložení SEK při provádění činností v objektu je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správní praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších a vnitřních vedení SEK na omítce a pod ní pokud by činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, mohlo dojít k ohrožení či omezení SEK, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS a předložit zakreslení SEK do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.). V případě, že pro činnost stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy SEK i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánek), ze které bude zcela patrná míra dotčení SEK při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS, předat dokumentaci stavby a výpočet nebezpečných a rušivých vlivů (včetně návrhu opatření) ke kontrole. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn do doby, než obdrží od POS vyjádření o správnosti výpočtu nebezpečných a rušivých vlivů, jakož i vyjádření k návrhu opatření, zahájit činnost, která by mohla způsobit ohrožení či poškození SEK. Způsobem uvedeným v předchozí větě je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat také při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky produktovodů s katodovou ochranou při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti Telefonica O2 a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS za účelem projednání podmínek ochrany těchto radiových tras. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50 m je zakresleno do situačního výkresu. Je tvořeno dvěma podélnými pruhy o šíři 25 m po obou stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysílacího radiového zařízení pokud se v zájmovém území trasy nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti Telefonica O2 je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat POS pokud by budované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení SEK, či do jiných ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat takové opatření, aby mohla být prováděn údržba a opravy SEK, a to i za použití otevřeného plamene a podobných technologií v případě nutnosti přeložení SEK nese stavebník, který vyvolal překládku nadzemního nebo podzemního vedení SEK, náklady nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistí potřebu přeložení SEK, nejpozději však před začátkem zpracování projektu stavby, která vyvolala nutnost přeložení SEK, kontaktovat POS za účelem projednání podmínek přeložení SEK stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen uzavřít se společností Telefonica O2 Smlouvu o provedení vynucené překládky SEK stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit, tak, aby metalické kabely

9 SRK nebyly umístěny v hloubce menší než 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší jak 1 m. V opačném případě je stavebník, nebo jím pověřená osoba, povinen kontaktovat POS stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení technické infrastruktur se SEK ukládat ostatní sítě technické infrastruktury tak, aby tyto byly umístěny výhradně pod SEK, přičemž SEK je povinen uložit do chráničky s přesahem minimálně 1 m na každou stranu od bodu křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PVSEK s podzemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK v zákonnými předpisy stanovené hloubce a chránit PVSEK chráničkami s přesahem minimálně 0,5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení PVSEK stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK znepřístupnit (např. zabetonováním) stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítí technické infrastruktury s kabelovodem, povinen zejména: - v případech, kdy plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovou ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoliv pod kabelovodem, předložit POS a následně s POS projednat zakreslení v příčných řezech - do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti kratší než 2 m - neumisťovat nad trasou kabelovou v podélném směru sítě technické infrastruktury - předložit POS vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovou pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou - nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně - projednat, nejpozději ve fázi projektové přípravy, s POS jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovou nebo kabelové komory - projednat s POS veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtů a protlaků ve vzdálenosti bližší než 1,5 m od kabelovodu Označení účastníků řízení podle 27 odst.1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"): Lubomír Hadra, , Tábor 30A, Brno 2 Brno 2, Zdeňka Hadrová, Tábor č.p.2352/30a, Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení: Žádné námitky nebyly v průběhu řízení uplatněny Odůvodnění: Dne podali Lubomír Hadra, , Tábor 30A, Brno 2, Zdeňka Hadrová, Tábor č.p.2352/30a, Brno 2 žádost o vydání rozhodnutí o umístění výše uvedené stavby. Uvedeným dnem bylo řízení zahájeno. Stavební úřad opatřením ze dne oznámil zahájení řízení všem známým účastníkům řízení, dotčeným orgánům a veřejnosti a upozornil je v souladu s 89 odst. 1 stavebního zákona na lhůtu pro podání závazných stanovisek, námitek a připomínek.

10 K projednání žádosti současně nařídil ústní jednání spojené s místním šetřením na den , o jehož výsledku byl sepsán protokol. Vzhledem k tomu, že je pro dané území vydán územní plán, bylo oznámení o zahájení územního řízení oznamováno účastníkům řízení podle 85 odst. 1 stavebního zákona a dotčeným orgánům jednotlivě a účastníkům řízení podle 85 odst. 2 stavebního zákona veřejnou vyhláškou, vyvěšenou po dobu 15 dnů na úřední desce Městský úřad Rousínov a současně na úřední desce Obecného úřadu Tučapy. Oznámení bylo doručeno také způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení oznámení na úřední desce Městského úřadu Rousínov bylo oznámení považováno za doručené. Žadatel splnil informační povinnost, vyplývající z ust. 87 odst. 2 stavebního zákona. Zajistil, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o územní rozhodnutí včetně grafického vyjádření záměru, byla bezodkladně vyvěšena na vhodném veřejně přístupném místě u pozemků, na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání. K žádosti byly doloženy následující doklady: Projektová dokumentace zpracovaná ing. Ilonou Janíkovou, autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby, ČKAIT Souhlas s umístěním stavby sousedů ing. Milana Rumplíka a Ing. Šárky Rumplíkové, ze dne Souhlas s umístěním stavby sousedů Jiřího Adamce a Jindřišky Adamcové, ze dne Rozhodnutí povolení připojení nové pozemní komunikace Městského úřadu Vyškov, odbor dopravy, Masarykovo nám. 1, Vyškov ze dne , č.j. MV 40651/2011 OD/8 Rozhodnutí povolení zvláštního užívání silnice Městského úřadu Vyškov, odbor dopravy, Masarykovo nám. 1, Vyškov ze dne , č.j. MV 40625/2011 OD/4 Vyjádření k žádosti Obce Tučapy, Rousínov ze dne , č.j. 3/2011 Vyjádření Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, Brno ze dne , značka 492/2011-Vy/ČaDo Vyjádření Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, Brno ze dne , značka 492/2011-Vy/ČaDo Stanovisko Policie Jihomoravského kraje, územní odbor Vyškov, dopravní inspektorát Vyškov, Brněnská 7a, Vyškov ze dne , č.j. KRPB /ČJ Závazné stanovisko KHS Brno, Jeřábkova 4, Brno ze dne , č.j. KHSJM 28235/2011 Závazné stanovisko HZS Jihomoravského kraje, územní odbor Vyškov, Hasičská 425/2, Vyškov ze dne , ev.č. HSBM /6-OPR-2011 Souhrnné vyjádření Městského úřadu Vyškov, odbor životního prostředí, Masarykovo nám. 1, Vyškov ze dne , č.j. MV-2175/2011 Navazující souhrnné vyjádření Městského úřadu Vyškov, odbor životního prostředí, Masarykovo nám. 1, Vyškov ze dne Závazné stanovisko Městského úřadu Vyškov, odbor životního prostředí, Masarykovo nám. 1, Vyškov ze dne , č.j. MV /2011 Závazné stanovisko Městského úřadu Vyškov, odbor životního prostředí, Masarykovo nám. 1, Vyškov ze dne , č.j. MV /2011

11 Vyjádření k dokumentaci Městského úřadu Vyškov, odbor dopravy, Masarykovo nám. 1, Vyškov ze dne , č.j. MV 2406/2011 OD/2 Stanovisko Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, Brno ze dne , značka PM026946/ /Fa Stanovisko RWE Jihomoravská plynárenská, a.s. Plynárenská 1, Brno ze dne , značka 298/11/115 Vyjádření E.ON Česká republika, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice ze dne , značka R11679-Z Vyjádření INSTA CZ s.r.o., Jeremenkova 42, Olomouc ze dne , značka 81405/01/11 Vyjádření Telefonica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 Michle ze dne , číslo jednací 4022/11 Kopie katastrální mapy Okruh účastníků řízení byl vymezen následovně: podle 85 odst. 1 stavebního zákona žadatel Lubomír Hadra, , Tábor 30A, Brno 2, Zdeňka Hadrová, Tábor č.p.2352/30a, Brno 2; jako obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn Obec Tučapy, Tučapy u Vyškova 49, Rousínov u Vyškova: podle 85 odst. 2 stavebního zákona osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo může být navrhovanou stavbou přímo dotčeno: Obec Tučapy, Tučapy u Vyškova č.p.49, Rousínov u Vyškova, Správa a údržba silnic Jm kraje, p.o., Žerotínovo nám. č.p.3/5, Brno, Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, Brno 21, Jihomoravská plynárenská, a.s., Plynárenská č.p.499/1, Brno, E.ON Česká republika, s.r.o., Lidická 36, Brno, INSTA CZ s.r.o., Jeremenkova č.p.1142/42, Olomouc 2, Telefónica 02 Czech Republic, a.s., DLSS Brno, Jana Babáka č.p.2773/11, Královo Pole, Brno 12, Jiří Haška, Tučapy č.p.151, Rousínov u Vyškova; vlastníci pozemků na kterých má být záměr uskutečněn, nejsou-li sami žadateli: Jiří Adamec, Tučapy č.p.187, Rousínov u Vyškova, Jindřiška Adamcová, Tučapy č.p.187, Rousínov u Vyškova, Ing. Milan Rumplík, Pavlovice u Kojetína č.p.100, Mořice 3, Ing. Šárka Rumplíková, Dřínov č.p.20, Morkovice-Slížany Práva žádných dalších osob k jiným pozemkům nebo stavbám nemohou být navrhovanou stavbou přímo dotčena Námitky účastníků nebyly v řízení uplatněny Vyhodnocení připomínek veřejnosti: Žádné připomínky veřejnosti nebyly v průběhu řízení uplatněny Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili

12 Souhlas s vynětím pozemků v katastrálním území Tučapy u Vyškova ze ZPF vydal Městský úřad Vyškov, odbor životního prostředí, Masarykovo nám. 1, Vyškov dne pod č.j. MV /2011. Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení a podmínky stanovisek zahrnul do podmínek tohoto rozhodnutí. Z hledisek, uvedených v 90 stavebního zákona posoudil stavební úřad záměr žadatele takto: umísťovaná stavba je v souladu: 1. se schválenou územně plánovací dokumentací Územním plánem obce Tučapy, číslo jednací JMK /2006, datum schválení Stavba je dle předmětného územního plánu zařazena v plochách pro bydlení 2. s požadavky podle stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů - žádost obsahuje veškeré náležitosti, které upravuje 86 stavebního zákona, 3 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, v platném znění, dokumentace stavby je v souladu s přílohou č. 4 k této vyhlášce, je v souladu s ustanovením vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 398/2009Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, a dále je v souladu s obecnými požadavky na využívání území vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění 3. s požadavky podle zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů - k umístění staveb byla vydána kladná stanoviska všech dotčených orgánů, hájících zájmy chráněné zvláštními právními předpisy Uvedení všech účastníků řízení v souladu s ustanovením 69 odst. 2 správního řádu: Lubomír Hadra, Zdeňka Hadrová, Obec Tučapy, Správa a údržba silnic Jm kraje, Povodí Moravy, s.p., Jihomoravská plynárenská, a.s., E.ON Česká republika, s.r.o., INSTA CZ, s.r.o., Telefónica 02 Czech Republic, a.s., Jiří Haška, Jiří Adamec, Jindřiška Adamcová, Ing. Milan Rumplík, Ing. Šárka Rumplíková Podmínky, které se vztahují k provádění a užívání stavby, nebyly do podmínek územního rozhodnutí zahrnuty, neboť ty může stavební úřad ve smyslu 115 stavebního zákona zahrnout až do podmínek stavebního povolení. Proto je nutné, aby dotčené orgány, účastníci řízení a správci dotčených sítí tyto své podmínky uplatnily ve stavebním řízení. Do podmínek územního rozhodnutí nebyly zahrnuty rovněž ty podmínky, kde povinnost jejich plnění vyplývá přímo z platných právních předpisů a ty, které se týkají soukromoprávních vztahů účastníků. Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených. Poučení: Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat k Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu, Žerotínovo nám. 3/5, Brno, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení podáním u stavebního úřadu Městského úřadu Rousínov. Za den doručení je považován patnáctý den po vyvěšení oznámení o možnosti převzít písemnost na úřední desce Městského úřadu Rousínov.

13 Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Rozhodnutí má podle 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky ode dne nabytí právní moci. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. Územní rozhodnutí pozbývá platnosti, nebyla-li ve lhůtě platnosti podána úplná žádost o stavební povolení, ohlášení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů, nebylo-li započato s využitím území pro stanovený účel, nebo bylo-li stavební nebo jiné povolovací řízení zastaveno anebo byla-li podaná žádost zamítnuta po lhůtě platnosti územního rozhodnutí. Územní rozhodnutí pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje. To neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena. Ing. Jana Vlková vedoucí stavebního úřadu Za správnost vyhotovení: Bc. Hana Horčičková stavební úřad Poplatek: Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů se vyměřuje podle položky č. 18 ve výši 1.000,- Kč Pro žadatele: Ověřenou dokumentaci obdrží po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí

14 Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Rousínov a současně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup, a po sejmutí vrácena potvrzená zpět na Stavební úřad Městského úřadu Rousínov. Vyvěšeno dne:... Sejmuto dne:... Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup: Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti a zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup: Současně bude zveřejněno na úřední desce Obecního úřadu Tučapy, Tučapy u Vyškova 49, Rousínov u Vyškova: Vyvěšeno dne:... Sejmuto dne:... Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup: Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti a zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup: Dnem vyvěšení je v souladu s 25 odst. 3 správního řádu den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje.

15 Rozdělovník: Účastníci řízení podle 85 odst. 1 stavebního zákona jednotlivě: Lubomír Hadra, Tábor 30A, Brno 2 Zdeňka Hadrová, Tábor č.p.2352/30a, Brno 2 Obec Tučapy, Tučapy u Vyškova č.p.49, Rousínov u Vyškova Účastníci řízení podle 85 odst. 2 veřejnou vyhláškou: Obec Tučapy, Tučapy u Vyškova č.p.49, Rousínov u Vyškova Jiří Haška, Tučapy č.p.151, Rousínov u Vyškova Jiří Adamec, Tučapy č.p.187, Rousínov u Vyškova Jindřiška Adamcová, Tučapy č.p.187, Rousínov u Vyškova Ing. Milan Rumplík, Pavlovice u Kojetína č.p.100, Mořice 3 Ing. Šárka Rumplíková, Dřínov č.p.20, Morkovice-Slížany Správa a údržba silnic Jm kraje, p.o., Žerotínovo nám. č.p.3/5, Brno Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, Brno 21 Jihomoravská plynárenská, a.s., Plynárenská č.p.499/1, Brno E.ON Česká republika, s.r.o., Lidická 36, Brno INSTA CZ s.r.o, Jeremenkova č.p.1142/42, Olomouc 2 Telefónica 02 Czech Republic, a.s., DLSS Brno, Jana Babáka č.p.2773/11, Královo Pole, Brno 12 Dotčené orgány: Krajská hygienická stanice Jm kraje, územní prac., Nádražní 7, Vyškov 1 Hasičský záchranný sbor JmK, územní odbor Vyškov, Hasičská č.p.425/1, Vyškov 1 Městský úřad Vyškov, odbor životního prostředí, Masarykovo nám. 1, Vyškov Městský úřad Vyškov, odbor dopravy, Masarykovo náměstí 1, Vyškov 1 Na vědomí: Policie ČR, KŘP JmK, dopravní inspektorát Vyškov, Brněnská č.p.7a, Vyškov 1 Doručí se na vyvěšení: Městský úřad Rousínov, Sušilovo náměstí č.p.84/56, Rousínov u Vyškova Obecní úřad Tučapy, Tučapy u Vyškova 49, Rousínov u Vyškova

Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: VÚP 2195/2012-Jan VUP 12189/12-JAN Marie Janoušková 388 459 056 DATUM:

Více

Městský úřad Náměšť nad Oslavou Odbor výstavby a územního rozvoje Masarykovo náměstí 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou

Městský úřad Náměšť nad Oslavou Odbor výstavby a územního rozvoje Masarykovo náměstí 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou Městský úřad Náměšť nad Oslavou Odbor výstavby a územního rozvoje Masarykovo náměstí 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou Číslo jednací: 2807/10/Výst/F V Náměšti nad Oslavou dne 1. září 2010 Spisová značka:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KYJOV stavební úřad Masarykovo nám. 1, 697 01 Kyjov ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD KYJOV stavební úřad Masarykovo nám. 1, 697 01 Kyjov ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD KYJOV stavební úřad Masarykovo nám. 1, 697 01 Kyjov Spis.zn.: SÚ 802/2012/158Ba Č.j.:SÚ10260/12/158 Kyjov, dne 13.4.2012 Vyřizuje: Baturný Jindřich, Ing., tel. 518 697 546, e-mail: j.baturny@mukyjov.cz

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ž E L E Z N Ý B R O D Stavební úřad 468 22 Železný Brod, náměstí 3.května č.p.1

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ž E L E Z N Ý B R O D Stavební úřad 468 22 Železný Brod, náměstí 3.května č.p.1 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ž E L E Z N Ý B R O D Stavební úřad 468 22 Železný Brod, náměstí 3.května č.p.1 Spis.zn.: Stav./771/2012/Fe Čj.: SÚ-6394/2012-FETJ-528/82 Vyřizuje: Fetter, tel. 483 333 943 Způsob

Více

Městský úřad Český Brod stavební odbor 282 24 Český Brod, náměstí Husovo 70 Tel. 321 612 131 Č.j. 20031/10/STAV/Som Vyřizuje: Telefon:

Městský úřad Český Brod stavební odbor 282 24 Český Brod, náměstí Husovo 70 Tel. 321 612 131 Č.j. 20031/10/STAV/Som Vyřizuje: Telefon: Městský úřad Český Brod stavební odbor 282 24 Český Brod, náměstí Husovo 70 Tel. 321 612 131 Č.j. 20031/10/STAV/Som Vyřizuje: Telefon: Sommerová 321 612 137 Český Brod, dne 29.4.2011 ROZHODNUTÍ Výroková

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO SPISOVÁ ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/05295/2011/K MeUSM/06429/2011 Ing. Miroslav Kašpar

Více

Číslo jednací: 643869/15 Číslo žádosti: 0115 405 730 Důvod vydání Vyjádření : Územní souhlas. Benešov Benešov Benešov u Prahy

Číslo jednací: 643869/15 Číslo žádosti: 0115 405 730 Důvod vydání Vyjádření : Územní souhlas. Benešov Benešov Benešov u Prahy VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLEČNOSTI Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vydané podle 101 zákona č. 127/2005

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO SPISOVÁ ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/03869/2011/On MeUSM/04448/2011 Marek Ondříšek 572 416

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í A S T A V E B N Í P O V O L E N Í

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í A S T A V E B N Í P O V O L E N Í o d b o r v ý s t a v b y Kupkovo náměstí 247, 517 73 Opočno tel.: 494 669 628, fax: 494 668 338 e mail: stavebni@mu.opocno.cz Č.j.: MUO 285/2012/OV/DŠ/2 11. dubna 2012 Spisový znak: 253 Skartační znak:

Více

tel. : 546 421 308 tel./fax : 546 421 304 e-mail : nahodilova@dolnikounice.cz V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

tel. : 546 421 308 tel./fax : 546 421 304 e-mail : nahodilova@dolnikounice.cz V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Dolní Kounice Stavební úřad I. stupně Masarykovo náměstí 2, 664 64 Dolní Kounice, tel. 546 421 310, tel./fax. 546 421 304 e - mail : podatelna@dolnikounice.cz ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Ve vyznačeném zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací společnosti O2 Czech Republic a.s. (dále jen SEK) nebo její ochranné pásmo.

Ve vyznačeném zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací společnosti O2 Czech Republic a.s. (dále jen SEK) nebo její ochranné pásmo. VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLEČNOSTI O2 CZECH REPUBLIC A.S. vydané podle 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 14, 350 02 Cheb Č.j: MUCH 55690/2013/Örd Cheb, dne: 26.7.2013 Spis. zn.: KSÚ 842/2013 Vyřizuje: Zuzana Ördögová E-mail:

Více

Městský úřad Moravský Krumlov odbor výstavby a územního plánování Telefon: 515300752. R O Z H O D N U T Í č. 177/2011

Městský úřad Moravský Krumlov odbor výstavby a územního plánování Telefon: 515300752. R O Z H O D N U T Í č. 177/2011 Městský úřad Moravský Krumlov odbor výstavby a územního plánování Telefon: 515300752 Nám. Klášterní 125 Fax:515300759 672 11 Moravský Krumlov E-mail: svirakj@mkrumlov.cz SZn: SMUMK 11440/2011 VÚP/ŠJ V

Více

Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 836, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz R O Z H O D N U T Í

Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 836, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz R O Z H O D N U T Í Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 836, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2400/10-7675/2010-1266/HH Rousínov, dne 20. ledna 2011 Oprávněná úřední

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ž E L E Z N Ý B R O D Stavební úřad 468 22 Železný Brod, náměstí 3.května č.p.1

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ž E L E Z N Ý B R O D Stavební úřad 468 22 Železný Brod, náměstí 3.května č.p.1 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ž E L E Z N Ý B R O D Stavební úřad 468 22 Železný Brod, náměstí 3.května č.p.1 Spis.zn.: Stav./1044/2014/Ne Čj.: SÚ-9997/2014-NEJS-836/75 Vyřizuje: Nejedlová, tel. 483 333 945, e-mail:

Více

R O Z H O D N U T Í. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y. Spis.zn. Č.j.: 217/11-Mo 217/11-Mo. Vyřizuje: Tel.: Email:

R O Z H O D N U T Í. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y. Spis.zn. Č.j.: 217/11-Mo 217/11-Mo. Vyřizuje: Tel.: Email: Vypraveno dne: OBECNÍ ÚŘAD HORNÍ MARŠOV Stavební úřad Bertholdovo náměstí 102 542 26 Horní Maršov Spis.zn. Č.j.: Vyřizuje: Tel.: Email: 217/11-Mo 217/11-Mo Jitka Moclová, oprávněná úřední osoba 499 874

Více

R O Z H O D N U T Í. I. vydává stavební povolení

R O Z H O D N U T Í. I. vydává stavební povolení dle rozdělovníku Váš dopis ze dne číslo jednací vyřizuje / telefon Jihlava 05.03.2012 MMJ/OŽP/2114/2012-4 Ing. Samešová/706 11.04.2012 40190/2012/MMJ oprávněná úřední osoba zuzana.samesova@jihlava-city.cz

Více

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Spisový znak: SÚ - 38/12/Hyn Číslo jednání: 4/2012 Oprávněná úřední osoba: Hynčicová Ivana MĚSTSKÝ ÚŘAD SLUŠOVICE STAVEBNÍ ÚŘAD Nám. Svobody 25, Slušovice, PSČ 763 15 Tel.: 577 981 141, FAX: 577 981 476

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice Spis. zn.: MUJI 1838/2012 /ÚPSŘ Č.j: PDMUJI 9069/2012/Pl/Rozh Jilemnice, dne: 11.7.2012 Vyřizuje:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KYJOV stavební úřad Masarykovo nám. 1, 697 01 Kyjov ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

MĚSTSKÝ ÚŘAD KYJOV stavební úřad Masarykovo nám. 1, 697 01 Kyjov ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y MĚSTSKÝ ÚŘAD KYJOV stavební úřad Masarykovo nám. 1, 697 01 Kyjov Spis.zn.: SÚ 2364/2012/158Ba Č.j.:SÚ26010/12/158 / SÚ 2364/2012/158Ba Kyjov, dne 11.7.2012 Vyřizuje: Baturný Jindřich, Ing., tel. 518 697

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2400/10-2831/2010-467/PJ Rousínov, dne 30. června 2010 Oprávněná úřední

Více

Městský úřad Břeclav ODBOR SPRÁVNÍCH VĚCÍ A DOPRAVY Oddělení dopravy a silničního hospodářství nám. T. G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav

Městský úřad Břeclav ODBOR SPRÁVNÍCH VĚCÍ A DOPRAVY Oddělení dopravy a silničního hospodářství nám. T. G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav Městský úřad Břeclav ODBOR SPRÁVNÍCH VĚCÍ A DOPRAVY Oddělení dopravy a silničního hospodářství nám. T. G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav Č.j.: MUBR 58885/2015 Břeclav dne 4. listopadu 2015 Sp.zn.: MUBR-S

Více

Městský úřad Dobruška odbor výstavby a životního prostředí nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška S T A V E B N Í P O V O L E N Í.

Městský úřad Dobruška odbor výstavby a životního prostředí nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška S T A V E B N Í P O V O L E N Í. Městský úřad Dobruška odbor výstavby a životního prostředí nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška Spisová značka: MUD 4522/2012 OVŽP/LL Oprávněná úřední osoba: Lenka Lánská E-mail: l.lanska@mestodobruska.cz

Více

ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Stavební povolení

ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Stavební povolení M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice Odbor správních činností silniční hospodářství Pracoviště P. Bezruče 4, 664 91 Ivančice Č.j.: OSČ/SH MI10901/2014-7 tel/fax:

Více

M ě s t s k ý ú ř a d K u ř i m Odbor stavební a vodoprávní

M ě s t s k ý ú ř a d K u ř i m Odbor stavební a vodoprávní M ě s t s k ý ú ř a d K u ř i m Odbor stavební a vodoprávní Jungmannova 968, 664 34 Kuřim SPIS. ZN.: S-MK/16601/11/OSVO/Ma Č.J.: MK/5495/12/OSVO VYŘIZUJE: Ing. Macek TEL.: 541422313 E-MAIL: macek@radnice.kurim.cz

Více

*s00nx00uii3r* S 0 0 N X 0 0 U I I 3 R

*s00nx00uii3r* S 0 0 N X 0 0 U I I 3 R M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H U S T O P E Č E S T A V E B N Í Ú Ř A D Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče 519 441 011 e-mail: stavebni@hustopece-city.cz *s00nx00uii3r* S 0 0 N X 0 0 U I I 3 R Č.j. MUH/ 16650/15/16

Více

S T A V E B N Í P O V O L E N Í

S T A V E B N Í P O V O L E N Í Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 14, 350 20 Cheb Č.j: MUCH 24919/2016/Heg Cheb, dne: 21.3.2016 Spis. zn.: KSÚ 10174/2015 Vyřizuje: Ing. Jelena Hegerová

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice Spis. zn.: MUJI 2336/2012 /ÚPSŘ Č.j: PDMUJI 10016/2012/Pl/Rozh Jilemnice, dne: 2.8.2012 Vyřizuje:

Více

(dále jen "stavba") na pozemku parcelní číslo 518/1 v katastrálním území Radvanec.

(dále jen stavba) na pozemku parcelní číslo 518/1 v katastrálním území Radvanec. MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR stavební úřad a úřad územního plánování nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor, tel. 487 712 311, fax 487 726 160, e-mail: estorchova@novy-bor.cz SPIS. ZN.: SU 541/2012-13604/Ra/Sto Č.J.: MUNO

Více

Městský úřad Lipník nad Bečvou Stavební úřad náměstí T. G. Masaryka 89, 751 31 Lipník nad Bečvou

Městský úřad Lipník nad Bečvou Stavební úřad náměstí T. G. Masaryka 89, 751 31 Lipník nad Bečvou Městský úřad Lipník nad Bečvou Stavební úřad náměstí T. G. Masaryka 89, 751 31 Lipník nad Bečvou Vaše čj.: Ze dne: Spisová značka: MU/08506/2014/2382 Naše čj.: MU/11864/2014/ SÚ-SH/2382 Počet listů: 13

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice 1 - PDMUJI 10359/2012/Fi/Rozh MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice Spis. zn.: MUJI 2334/2012 /ÚPSŘ Č.j: PDMUJI 10359/2012/Fi/Rozh Jilemnice,

Více

Městský úřad Turnov stavební úřad

Městský úřad Turnov stavební úřad Městský úřad Turnov stavební úřad Antonína Dvořáka 335, 511 22 Turnov SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/3764/11/HDR SU/11/4592/HAI Hadravová 481 366 306 i.hadravova@mu.turnov.cz DATUM: 18.7.2011

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 10029/2009/OÚPSŘ-328/Va-8 29.10.2009 Vyřizuje: Valentová Věra VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vsetín,

Více

Městský úřad Trutnov odbor výstavby

Městský úřad Trutnov odbor výstavby SPIS. ZN.: 2011/9141/V/SIO Č.J.: 68959/2011 Spisový znak: 330 Skartační znak V/5 OPRÁVNĚNÁ ÚŘ. OSOBA: Ondřej Šitina TEL.: 499803188 E-MAIL: sitina@trutnov.cz DATUM: 5.12.2011 Městský úřad Trutnov odbor

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 1227/2010-3-Fi-ÚŘUS-Rozh-/ Pozořice, dne: 7.7.2010 Vyřizuje: Ing. Renata Filipcová E-mail: renata.filipcova@pozorice.cz Telefon: 544

Více

Městský úřad Ivanovice na Hané

Městský úřad Ivanovice na Hané Městský úřad Ivanovice na Hané STAVEBNÍ ÚŘAD 683 23 Ivanovice na Hané, Palackého náměstí 796, tel. 517325670, fax 517363252 Č.j. 90/2015 Ivanovice na Hané, dne 04.01.2016 Vyřizuje: Bohumír Novotný (Telefon:517325670)

Více

Obecní úřad Březí 251 01 Říčany

Obecní úřad Březí 251 01 Říčany MĚSTSKÝ ÚŘAD ŘÍČANY odbor - Stavební úřad Melantrichova 2000, 2510 I Říčany, tel. 323 618 III, fax. 323 618 160 SPIS. Z.: ČJ.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: DATUM: 25.2.2011 0052085120 1OlDo 6039/2011-MUR/OSÚ/00622

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 781/2011-5-Be-ÚŘUS-Rozh-/ Pozořice, dne: 5.9.2011 Vyřizuje: Soňa Bernreiterová E-mail: sona.bernreiterova@pozorice.cz Telefon: 544226055

Více

Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy. Č.j.: MUVS-S 10260/2009/OÚPSŘ-328/Va-8 23.10.2009 Vyřizuje: Valentová Věra VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy. Č.j.: MUVS-S 10260/2009/OÚPSŘ-328/Va-8 23.10.2009 Vyřizuje: Valentová Věra VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 10260/2009/OÚPSŘ-328/Va-8 23.10.2009 Vyřizuje: Valentová Věra VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vsetín,

Více

Magistrát města Kladna Odbor výstavby Oddělení speciálních stavebních činností silniční správní úřad ADRESA:

Magistrát města Kladna Odbor výstavby Oddělení speciálních stavebních činností silniční správní úřad ADRESA: Magistrát města Kladna Odbor výstavby Oddělení speciálních stavebních činností silniční správní úřad ADRESA PRACOVIŠTĚ: Magistrát města Kladna Odbor výstavby nám. 17. listopadu 2840 272 52 DORUČOVACÍ ADRESA:

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/4358/2012/Ka Č. J.: 5307/2012 - SU VYŘIZUJE: Ing. Kabadelova TEL.: 547 427 422 E-MAIL: stavebni@streliceubrna.cz

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L K É H A M R Y s t a v e b n í ú ř a d

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L K É H A M R Y s t a v e b n í ú ř a d M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L K É H A M R Y s t a v e b n í ú ř a d Sp.zn. : sú/75/2012 Velké Hamry dne 24.4.2012 Č.j. : muvh/0595/2012 (lenka.fajfrova@velkehamry.cz) Vyřizuje : Fajfrová Telefon : 483 369

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T A R Á P A K A - odbor výstavby Revoluční 180, 507 91 Stará Paka VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

O B E C N Í Ú Ř A D S T A R Á P A K A - odbor výstavby Revoluční 180, 507 91 Stará Paka VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ O B E C N Í Ú Ř A D S T A R Á P A K A - odbor výstavby Revoluční 180, 507 91 Stará Paka Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: OUSP/504/3/SU/2009 Dlabola Jiří 493 798 282 DATUM: 11.1.2010 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ Odbor

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD V DESNÉ stavební úřad

MĚSTSKÝ ÚŘAD V DESNÉ stavební úřad MĚSTSKÝ ÚŘAD V DESNÉ stavební úřad 468 61 Desná v J.h., Desná II, Krkonošská 318, Tel. 483 337 943-4, Fax. 483 337 953, e-mail su@mesto-desna.cz Č.j. : MUDESNA/3001/2012/384/SU v Desné dne : 4.3.2013 Vyřizuje

Více

Městský úřad Lipník nad Bečvou stavební úřad

Městský úřad Lipník nad Bečvou stavební úřad Městský úřad Lipník nad Bečvou stavební úřad náměstí T. G. Masaryka 89, 75131 Lipník nad Bečvou Spisová značka: MU/18535/2007/6544 Lipník nad Bečvou, dne 18.10.2007 Č.j.: MU/21480/2007/ SU/HRA/6544 Skartační

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P R O S T Ě J O V nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P R O S T Ě J O V nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P R O S T Ě J O V nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov Odbor životního prostředí Městského úřadu Prostějov, Školní 4, Prostějov VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: Č.j.: VYŘIZUJE:

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 2942/2012-8-Du-ÚŘUS-Rozh-/ Pozořice, dne: 16.5.2013 Vyřizuje: Lenka Dumpíková, DiS. E-mail: lenka.dumpikova@pozorice.cz Telefon: 544

Více

Městský úřad Český Brod Odbor životního prostředí a zemědělství

Městský úřad Český Brod Odbor životního prostředí a zemědělství Městský úřad Český Brod Odbor životního prostředí a zemědělství náměstí Husovo 70, 282 24 Český Brod Č.j. 11539/11/ŽP/IS Český Brod, dne 10.8.2011 Vyřizuje: Telefon: e-mail: Stárková 321612186 starkova@cesbrod.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 5254/2009/OÚPSŘ-328/Ku-12 15.6.2009 Vyřizuje: Ing. Kůra VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vsetín, odbor

Více

o z n a m u j e vydání výše uvedeného rozhodnutí v y h l á š k o u. Ing. Jana Vlková vedoucí stavebního úřadu

o z n a m u j e vydání výše uvedeného rozhodnutí v y h l á š k o u. Ing. Jana Vlková vedoucí stavebního úřadu Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2210/08-1553/2008-453/PJ Rousínov, dne 18. dubna 2008 Vyřizuje: Ing.

Více

S T A V E B N Í P O V O L E N Í

S T A V E B N Í P O V O L E N Í Městský úřad Chotěboř, odbor dopravy a vnitřních věcí Trčků z Lípy 69, Chotěboř Č.j: MCH_17398/2012/ODaVV Chotěboř dne 8.2.2013 Vyřizuje: Stanislav Vodička, Bc. Pavel Málek E-mail: vodicka@chotebor.cz

Více

Městský úřad Mníšek pod Brdy

Městský úřad Mníšek pod Brdy Městský úřad Mníšek pod Brdy Stavební úřad Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy Č.j.: SÚ 175/11-134/2011-Pet Mníšek pod Brdy, dne 23. března 2011 Oprávněná úřední osoba: Lenka Petříková, tel.: 318541925,

Více

Městský úřad Pelhřimov

Městský úřad Pelhřimov Městský úřad Pelhřimov Odbor životního prostředí Číslo jednací: OŽP/1069/2015-24 Ukládací a skartační znak: 231.2 A/5 Oprávněná úřední osoba: ing. Milan Vejmělek Telefon: 565/35 14 12 E-mail: vejmelek@mupe.cz

Více

Městský úřad Židlochovice Odbor životního prostředí

Městský úřad Židlochovice Odbor životního prostředí Městský úřad Židlochovice Odbor životního prostředí Masarykova 100, 667 01 Židlochovice Pracoviště Nádražní 750, 667 01 Židlochovice IČO: 282 979 SPISOVÁ ZN.: JID/77292/2014/MuŽi Č.j.: OZP/14684/2014 VYŘIZUJE:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK Stavební úřad

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK Stavební úřad Vloženo: 31.3.2010 Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk Čj.: 4770/2010/STAV Spisová značka: Počet listů/příloh/listů příloh: 3/0/0 Vyřizuje: Roman Šťovíček Telefon: 465 670 341 E-mail: r.stovicek@muzbk.cz

Více

*s00nx00ruvdx* S 0 0 N X 0 0 R U V D X

*s00nx00ruvdx* S 0 0 N X 0 0 R U V D X M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H U S T O P E Č E S T A V E B N Í Ú Ř A D Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče 519 441 011 e-mail: stavebni@hustopece-city.cz *s00nx00ruvdx* S 0 0 N X 0 0 R U V D X Č.j. MUH/ 10125/14/16

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice Spis. zn.: MUJI 3655/2014 /ÚPSŘ Č.j: PDMUJI 3192/2015/Ko/Rozh Jilemnice, dne: 6.3.2015 Vyřizuje:

Více

R O Z H O D N U T Í - veřejná vyhláška -

R O Z H O D N U T Í - veřejná vyhláška - Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: VÚP 31489 / 11 610 / 11 JAN - 328.3 / 330 Vyřizuje: Marie Janoušková Telefon: 388 459 056 Ve Vimperku

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 2884/2009-3-Fi-ÚŘUS-Rozh-/ Pozořice, dne: 26.2.2010 Vyřizuje: Ing. Renata Filipcová E-mail: su.pozorice@volny.cz Telefon: 544 226

Více

Č.j.: MUVS-S2107/2008OÚPSŘ-328/Fi-22 21.4.2008 Vyřizuje: Filgasová VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Č.j.: MUVS-S2107/2008OÚPSŘ-328/Fi-22 21.4.2008 Vyřizuje: Filgasová VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S2107/2008OÚPSŘ-328/Fi-22 21.4.2008 Vyřizuje: Filgasová VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vsetín, odbor

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad Pernštejnské náměstí 1, Hranice Č.j: OSU/27204/09-2 Hranice, dne: 4.12.2009 Vyřizuje: Ing. Pavla Maruštíková E-mail: pavla.marustikova@mesto-hranice.cz Telefon:

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 14/2010-5-Be-ÚŘUS-Rozh-/ Pozořice, dne: 24.5.2010 Vyřizuje: Soňa Bernreiterová E-mail: sona.bernreiterova@pozorice.cz Telefon: 544226055

Více

Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá

Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá Č.j.: 355/výst./08-Ra Vyřizuje: Ing. Rada Vilém Dne: 21.10.2008 Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá Tel. 380724417, 380738108, Fax. 380724420, e-mail:stavebniurad@horniplana.cz

Více

Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz R O Z H O D N U T Í

Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz R O Z H O D N U T Í Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2400/10-4213/2010-608/HH Rousínov, dne 30. srpna 2010 Oprávněná úřední

Více

Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá

Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá Spis. zn.: Č.j.: Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá Tel. 380724417, 380724419, Fax. 380724420, e-mail:stavebniurad@horniplana.cz Výst./5544/12-Gr HP - 0621/2013 Vyřizuje:

Více

S T A V E B N Í P O V O L E N Í

S T A V E B N Í P O V O L E N Í Městský úřad Chotěboř, odbor dopravy a vnitřních věcí Trčků z Lípy 69, Chotěboř Č.j: MCH_14493/2013/ODaVV Chotěboř, dne: 11.12.2013 Vyřizuje: Stanislav Vodička, Bc. Pavel Málek E-mail: vodicka@chotebor.cz

Více

M Ě S T SKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ Odbor výstavby. V e ř e j n á v y h l á š k a R O Z H O D N U T Í

M Ě S T SKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ Odbor výstavby. V e ř e j n á v y h l á š k a R O Z H O D N U T Í M Ě S T SKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ Odbor výstavby Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč Spis č.: OV/4944/2016/Ši V Třebíči dne 01.06.2016 Č.j.: OV

Více

*MULNX00FO36F* Městský úřad Louny odbor stavebního úřadu a životního prostředí. ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ (oznámeno veřejnou vyhláškou)

*MULNX00FO36F* Městský úřad Louny odbor stavebního úřadu a životního prostředí. ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ (oznámeno veřejnou vyhláškou) *MULNX00FO36F* *MULNX00FO36F* Městský úřad Louny odbor stavebního úřadu a životního prostředí Mírové náměstí 35, 440 23 Louny Spisová značka: MULN/876/2013/SU/S Louny 06.03.2013 Číslo jednací: MULNCJ 17219/2013

Více

Městský úřad Louny odbor stavebního úřadu a životního prostředí

Městský úřad Louny odbor stavebního úřadu a životního prostředí Městský úřad Louny odbor stavebního úřadu a životního prostředí Mírové náměstí 35,44023 Louny *MULNXOOIZS5B* Spisová značka: Číslo jednací: Oprávněná úřední osoba: Sídlo: Telefon: Fax: E-mail: MULN/4309/2014/SUlSR

Více

- 2 - IV. stanoví tyto podmínky pro umístění stavby :

- 2 - IV. stanoví tyto podmínky pro umístění stavby : Číslo jednací: Vyřizuje: Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování VÚP 328.3-1372/1858/08, VÚP 330-1371/1857/08 Ka-45 Pavel Kavlík Telefon: 388 459 047 Ve

Více

Úřad městské části města Brna Brno-Královo Pole Odbor územního a stavebního řízení Palackého tř. 59, 612 39 Brno

Úřad městské části města Brna Brno-Královo Pole Odbor územního a stavebního řízení Palackého tř. 59, 612 39 Brno Úřad městské části města Brna Brno-Královo Pole Odbor územního a stavebního řízení Palackého tř. 59, 612 39 Brno Č.j. 10022/12/2300/1354/To Brno 23.10.2012 Vyřizuje: Bc. Jaroslav Tošovský, telefonní č.:

Více

*s00nx00v9ko8* S 0 0 N X 0 0 V 9 K O 8

*s00nx00v9ko8* S 0 0 N X 0 0 V 9 K O 8 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H U S T O P E Č E S T A V E B N Í Ú Ř A D Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče 519 441 011 e-mail: stavebni@hustopece-city.cz *s00nx00v9ko8* S 0 0 N X 0 0 V 9 K O 8 Č.j. MUH/ 33689/15/13

Více

íslo jednací: 548682/14 íslo žádosti: 0114 098 914 Dvod vydání Vyjádení : Pedprojektová píprava, prodej-koup nemovitosti dojde ke stetu

íslo jednací: 548682/14 íslo žádosti: 0114 098 914 Dvod vydání Vyjádení : Pedprojektová píprava, prodej-koup nemovitosti dojde ke stetu VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLENOSTI TELEFÓNICA CZECH REPUBLIC, A.S. vydané podle 101 zákona. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 1421/2011-4-Fi-ÚŘUS-Rozh-/ Pozořice, dne: 2.12.2011 Vyřizuje: Ing. Renata Filipcová E-mail: renata.filipcova@pozorice.cz Telefon:

Více

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O UMÍSTĚNÍ STAVBY A PROVEDENÍ STAVBY Č.j. VYST-Dr/2/2009 Článek 1. Smluvní strany 1.1 Správní orgán : Městský úřad Žebrák Stavební úřad Žebrák adresa: Náměstí čp. 1, 267 53 Žebrák

Více

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: Vyřizuje: Telefon: 388 459 046 Ve Vimperku dne: 22.8.2008 VÚP 328.3-1230/1677/08 VJ-21 Vojtěch Janoušek

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/0754/2012/Ka Č. J.: 1281/2012 - SU VYŘIZUJE: Ing. Kabadelova TEL.: 547 427 422 E-MAIL: stavebni@streliceubrna.cz

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2210/08-1978/2008-500/PJ Rousínov, dne 2. května 2008 Vyřizuje: Ing.

Více

Oddělení speciálních stavebních činností speciální silniční úřad ADRESA: Obec Lhota, Požárníků 180, 273 01 Lhota, IČ: 00663964. Vyřizuje: M.

Oddělení speciálních stavebních činností speciální silniční úřad ADRESA: Obec Lhota, Požárníků 180, 273 01 Lhota, IČ: 00663964. Vyřizuje: M. Magistrát města Kladna Odbor výstavby Oddělení speciálních stavebních činností speciální silniční úřad ADRESA PRACOVIŠTĚ: ADRESA: Magistrát města Kladna Odbor výstavby nám. 17. listopadu 2840 272 52 DORUČOVACÍ

Více

Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá

Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá Stránka č. 1 z 6 Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá Tel. 380724417, 380738108, Fax. 380724420, e-mail:stavebniurad@horniplana.cz Č.j.: 5/výst./08-Ra Vyřizuje: Ing. Rada

Více

ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í. "Myslív, 9 BJ - NN, knn"

ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í. Myslív, 9 BJ - NN, knn M Ě S T S K Ý Ú Ř A D odbor výstavby a územního plánování tel.: 376 547 543, fax: 376 547 529, e-mail: panuskova@muhorazdovice.cz Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice H O R A Ž Ď O V I C E Váš dopis č.j.

Více

íslo jednací: 108682/12 íslo žádosti: 0112 754 593 Dvod vydání Vyjádení : Stavební ízení dojde ke stetu

íslo jednací: 108682/12 íslo žádosti: 0112 754 593 Dvod vydání Vyjádení : Stavební ízení dojde ke stetu VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLENOSTI TELEFÓNICA CZECH REPUBLIC, A.S. vydané podle 101 zákona. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO SPISOVÁ ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/05232/2011/BN MeUSM/02012/2012 Marek Bartoň 572 416

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 2759/2012-9-Ca-ÚŘZS-Rozh-/ Pozořice, dne: 29.4.2013 Vyřizuje: Bronislava Častková E-mail: su.pozorice@volny.cz Telefon: 544 226 055

Více

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování. -- veřejná vyhláška -- R O Z H O D N U T Í

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování. -- veřejná vyhláška -- R O Z H O D N U T Í Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: Vyřizuje: Telefon: 388 459 049 Ve Vimperku dne: 25.11.2009 VÚP 328.3-1847/2651/09 PN-33 Petr Nový

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ SPOLEČNÉ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍ POVOLENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ SPOLEČNÉ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍ POVOLENÍ ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD NAŠE ZN.: OSÚ/116128/2013/EŠ Č. J.: MmM/055519/2014/OSÚ/EŠ VYŘIZUJE: oprávněná úřední osoba - Eva Šebová TEL.: 476 448 525 IP TEL.: 474 771 525 FAX: 476 448 570 E-MAIL: eva.sebova@mesto-most.cz

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/2383/2012/Ka Č. J.: 3454/2012 - SU VYŘIZUJE: Ing. Kabadelova TEL.: 547 427 422 E-MAIL: stavebni@streliceubrna.cz

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/3934/2011/Bi Č. J.: 2793/2012 - SU VYŘIZUJE: Ing. Lukáš Bínek TEL.: 547427416 E-MAIL: lbinek@streliceubrna.cz

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ S00RX00M47Y7 Městský úřad Břeclav odbor stavebního řádu a obecního živnostenského úřadu oddělení stavební úřad Sp. zn. MUBR-S 22416/2013 OSŘOŽÚ/Če-328 Břeclav, dne 03.07.2013 Č.j.: MUBR 42462/2013 Oprávněná

Více

R O Z H O D N U T Í. 1. 92 stavebního zákona vydává územní rozhodnutí o změně stavby VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

R O Z H O D N U T Í. 1. 92 stavebního zákona vydává územní rozhodnutí o změně stavby VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Městský úřad Železná Ruda Odbor výstavby stavební úřad Klostermannovo náměstí 295, 340 04 Železná Ruda Tel: 376361211, Fax: 376397425, web: www.zeleznaruda.cz Č.j.: VÚP/849/12/69 330/4 Vaše zn.: Vyřizuje:

Více

ROZHODNUTÍ. MĚSTSKÝ ÚŘAD KYJOV stavební úřad Masarykovo nám. 1, 697 01 Kyjov

ROZHODNUTÍ. MĚSTSKÝ ÚŘAD KYJOV stavební úřad Masarykovo nám. 1, 697 01 Kyjov MĚSTSKÝ ÚŘAD KYJOV stavební úřad Masarykovo nám. 1, 697 01 Kyjov Spis.zn.: SÚ 3763/2011/145Pa Č.j.:SÚ28130/11/3763/2011 145 Kyjov, dne 29.7.2011 Vyřizuje: Pavka Petr, Ing., tel. 518 697 417, e-mail:p.pavka@mukyjov.cz

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 3464/2010-3-Be-ÚŘUS-Rozh-/ Pozořice, dne: 7.1.2011 Vyřizuje: Soňa Bernreiterová E-mail: sona.bernreiterova@pozorice.cz Telefon: 544226055

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 1996/2010-3-Fi-ÚŘUS-Rozh-/ Pozořice, dne: 17.8.2010 Vyřizuje: Ing. Renata Filipcová E-mail: renata.filipcova@pozorice.cz Telefon:

Více

R O Z H O D N U T Í. ú z e m n í r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

R O Z H O D N U T Í. ú z e m n í r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y Městský úřad Železná Ruda Odbor výstavby stavební úřad Klostermannovo náměstí 295, 340 04 Železná Ruda Tel: 376361211, Fax: 376397425, web: www.zeleznaruda.cz Č.j.: VÚP/3550/12/69 330/3 Vaše zn.: Vyřizuje:

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad 251 64 Mnichovice Masarykovo nám. č.p. 83 Č.j.: SÚ/1877/11/Vl Mnichovice : 16.12.2011 Vyřizuje: Ing. Táňa Vladyková VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA telefon: 323

Více

Novostavba rodinného domu Lednice, Komenského

Novostavba rodinného domu Lednice, Komenského S00RP00JHP1R SOORXOOKCSVL Městský úřad Břeclav odbor stavebního rády a obecního živnostenského úřadu _ oddělení stavební úřad Sp.zn. MUBR-S 54081/2012 OSŘOŽÚ/VI-328 Břeclav, óne 23.08.2012 Č.j: MUBR 57834/2012

Více

o z n a m u j e vydání výše uvedeného rozhodnutí v y h l á š k o u. Ing. Jana Vlková vedoucí stavebního úřadu

o z n a m u j e vydání výše uvedeného rozhodnutí v y h l á š k o u. Ing. Jana Vlková vedoucí stavebního úřadu Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Rousínov, dne 3. března 2008 Vyřizuje: Ing. Pukowietz, e-mail.: pukowietz@rousinov.cz

Více

Územní rozhodnutí. Městský úřad Kojetín Odbor výstavby, životního prostředí a dopravy Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Územní rozhodnutí. Městský úřad Kojetín Odbor výstavby, životního prostředí a dopravy Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Městský úřad Kojetín Odbor výstavby, životního prostředí a dopravy Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Č.j.: MK3401/2013-VŽPD/Bo Kojetín, dne 14. června 2013 Spis č.: 543/2013 Vyřizuje: Jana Bosáková

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO SPISOVÁ ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/05938/2011/BN MeUSM/02590/2012 Marek Bartoň 572 416

Více

Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá

Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá Č.j.: 335/výst./09-Ra Vyřizuje: Ing. Rada Vilém Dne: 15.9.2009 Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá Tel. 380724417, 380738108, Fax. 380724420, e-mail:stavebniurad@horniplana.cz

Více