Tento projekt je spoluþnancován Evropskou unií

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tento projekt je spoluþnancován Evropskou unií"

Transkript

1 Tento projekt je spoluþnancován Evropskou unií Komunitní plánování sociálních služeb ve Vyškově Vyškov 2007 II. vydání

2 Seznam použitých zkratek OSVZ...odbor sociálních věcí a zdravotnictví ZTP...zdravotně těžce postižen RM...rada města ZM...zastupitelstvo města SPO...sociálně-právní ochrana KPSS...komunitní plánování sociálních služeb DCHB...dům chráněného bydlení o.s...občanské sdružení p.o...příspěvková organizace o.p.s....obecně prospěšná společnost Obsah Úvod Komunitní plánování sociálních služeb Sociální služby Poskytovatelé sociálních služeb a služeb souvisejících se sociální oblastí na území města Vyškova Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, klub Paprsek Centrum sociálních služeb Mateřské centrum Radost Oblastní charita Oblastní spolek Českého červeného kříže Poradna pro uživatele sociálních služeb Rodinná pohoda, o.s Rampa, o.s Sdružení Piafa ve Vyškově Svaz diabetiků ČR územní organizace Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR základní organizace Svaz tělesně postižených v ČR, místní organizace Vyškov Tyflo Centrum Brno, o.p.s., regionální středisko Vyškov Podané ruce, o.s. Brno, pracoviště Vyškov a poradenství poskytované městem Vyškov Oddělení sociální péče a sociálních služeb Oddělení sociálně-právní ochrany Oddělení sociálních dávek Komise mající vztah k sociální oblasti Správní obvod MěÚ Vyškov (obec s rozšířenou působností) Krajská zařízení ve Vyškově Pečovatelská služba Vyškov, p.o Sociální služby Vyškov, p.o Další služby Dům s pečovatelskou službou, Vyškov Dům s pečovatelskou službou, Drnovice Dům s pečovatelskou službou, Ivanovice na Hané Domov Hvězda, p.o Habrovanský zámek, p.o Synapse, o.s. Olšany Dům chráněného bydlení, Rousínov IQ Roma servis, o.p.s H&V recykling, s.r.o. chráněná dílna nově zřízené a služby, které se připravují Azylový dům pro ženy a matky s dětmi v tísni, Opatovice Půjčovna rehabilitačních a kompenzačních pomůcek ve Vyškově Nocleh pro občany bez přístřeší ve Vyškově Návrhy pracovních skupin Další organizace a služby mající vztah k sociální oblasti Česká správa sociálního zabezpečení Vyškov Úřad práce Vyškov Pedagogicko-psychologická poradna Vyškov K centrum Drug azyl Denní psychoterapeutické sanatorium Elysium Armáda spásy Brno Spondea Občanská poradna Trialog Důležitá telefonní čísla List na podněty od občanů

3 Vážení spoluobčané, mezi nejdůležitější priority vedení města Vyškova můžeme bezpochyby zařadit účinnou pomoc těm občanům, kteří si sami pomoci dokáží jen těžce. Děje se především formou finanční podpory organizacím, jejichž posláním takováto péče je. A právě ve spolupráci s těmito neziskovými organizacemi a zároveň i uživateli sociálních služeb hledáme společné cesty, jak tuto péči ve městě dlouhodobě a kvalitně zajistit. Tvoříme společně tzv. komunitní plán sociálních služeb. Jedním z kroků tohoto plánu je i pomoci lidem se zorientovat v nabídce sociálních služeb poskytovaných na území města i v jeho nejbližším okolí. A právě k tomu má sloužit tato brožura, která se k vám dostává v podobě již druhého, aktualizovaného vydání. Najdete v ní odkazy na důležitá místa, popř. osoby, které vám mohou pomoci řešit závažnou životní situaci, ve které se může ocitnout kterýkoli z nás či našich blízkých. Chtěl bych touto cestou poděkovat všem, kteří se podíleli svou prací, časem i finančními prostředky na vzniku této brožury. Roman Celý, místostarosta města 5.

4 Komunitní plánování sociálních služeb ve Vyškově Projekt je financován z prostředků Evropské unie. Komunitní plánování je moderní rozvojová metoda plánování veřejných služeb, která počítá s názory celé komunity a jejich členů. Lze ji použít jak pro vytváření koncepce sociálních služeb, tak pro řešení nejrůznějších dalších problémů s nimiž se komunita setkává. Hlavním cílem je vytvořit takový systém sociálních služeb, v němž bude zaručena dostupnost služeb pro všechny osoby, které se ocitnou v nepříznivé životní situaci, přičemž je nezbytné zároveň garantovat kvalitu služeb, zavést jejich účinnou kontrolu a v neposlední řadě vymezit požadavky na profesionalitu pracovníků v sociálních službách. Sociální služby musí být k dispozici každému, kdo pomoc potřebuje a musí umožnit řešení situace konkrétného uživatele v jeho přirozeném prostředí. To se uskutečňuje prostřednictvím dialogu 3 základních skupin, které se v komunitě podílejí na trhu sociálních služeb: - zadavatelé ( ti, co služby zřizují, zadávají, organizují ) - poskytovatelé ( služby provozují, dodávají, poskytují klientům ) - uživatelé ( služby přijímají, dostávají nebo spotřebovávají ). Základní triádu tvoří: za zadavatele: Jana Martínková, pracovnice OSVZ, za poskytovatele: Jana Turčanová, pracovnice Sdružení Piafa ve Vyškově za uživatele: Jaroslava Bednářová, klientka pečovatelské služby koordinátora KP: Helena Reichová, pracovnice OSVZ Rozšířenou triádu ( Koordinační skupinu ) tvoří: za zadavatele: Ivana Zouharová, pracovnice OSVZ Veronika Petriláková, pracovnice OSVZ Roman Celý, místostarosta města Vyškova Jitka Koblížková, vedoucí OSVZ města Vyškova za poskytovatele: Zdeněk Leznar, ředitel Centra sociálních služeb Vyškov, o.p.s Soňa Osičková, bývalá pracovnice Oblastní Charity Vyškov za uživatele: Pokludová Hana, matka pečující o postižené dítě Jarmila Temerová, ZTP František Pořízka, důchodce Byly vytvořeny a pracují tři pracovní skupiny: Pracovní skupiny: 1. Péče o rodinu, děti a mládež 2. Senioři, zdravotně postižení 3. Osoby nepřizpůsobené a v přechodné krizi 7.

5 Zahájení komunitního plánování Krajský úřad Brno zařadil Město Vyškov do programu vzdělávání triád, které začalo na podzim roku V dubnu 2005 byl zpracován a předložen na JmK projekt Komunitní plánování sociálních služeb ve Vyškově. Etapizace komunitního plánování I. etapa od do II. etapa od do V I. etapě probíhaly následující akce: - byl zpracován informativní materiál pro RM Vyškova ohledně proškolení triády a o dalším postupu v procesu KPSS ve Vyškově - vytvořily se triáda, koordinační skupina a pracovní skupiny, které se pravidelně scházejí - aktualizovala se a schválila SWOT analýza KPSS - ve Vyškovském zpravodaji a Vyškovských novinách vyšly články s aktuálními informacemi v oblasti KPSS ve Vyškově - Krajský úřad JmK vyhlásil grantové schéma podpora sociální integrace v JmK, opatření společného regionálního operačního programu, cíl 2. Zavedení KPSS. - proběhlo zpracování socio-demografického průzkumu ve Vyškově, jako podkladu pro další postup v KPSS. - uveřejnění dotazníkové akce pro širokou veřejnost, pro poskytovatele sociálních služeb a uživatele sociálních služeb - byla vyhlášena výtvarná a literární soutěž s názvem Sociální služba je.. - uskutečnilo se první setkání s veřejností - informace o procesu KPSS ve Vyškově byly zpracovány a zveřejněny na V II. etapě se uskutečnily následující akce: - byla vydána I. brožura s názvem Komunitní plánování sociálních služeb ve Vyškově - byl vydán informativní leták o komunitním plánování ve Vyškově - uskutečnilo se druhé setkání s veřejností - proběhlo druhé setkání u kulatého stolu s poskytovateli sociálních služeb - byla vydána II. brožura s aktuálními informacemi o komunitním plánování a poskytování sociálních služeb ve Vyškově a okolí - byl zpracován návrh komunitního plánu s možností diskuse a připomínkování V II. etapě nás ještě čeká: - uskutečnění třetího setkání s veřejností - předložení návrhu komunitního plánu orgánům obce, jeho schválení - vyúčtování a zhodnocení cíle projektu Komunitní plánování sociálních služeb ve Vyškově Sociální služby Sociální službou je činnost, kterou zabezpečují poskytovatelé sociálních služeb na základě oprávnění dle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, s účinností od Sociální služby jsou poskytovány jednotlivcům, rodinám i skupinám obyvatel. Zaměřují se na zachování co nejvyšší kvality a důstojnosti života lidí. Mezi nejpočetnější skupiny příjemců sociálních služeb patří zejména senioři, lidé se zdravotním postižením, rodiny s dětmi, ale také lidé, kteří z různých důvodů žijí na okraji společnosti. Prostřednictvím sociálních služeb je zajišťována pomoc při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoc při zajištění chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poskytnutí informace, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, psychoterapie a socioterapie, pomoc při prosazování práv a zájmů. Základními činnostmi při poskytování sociálních služeb jsou pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování nebo pomoc při zajištění bydlení, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů. Výčet základních činností u jednotlivých druhů sociálních služeb je stanoven zákonem č.108/2006 Sb., o sociálních službách, s účinností od , obsah je uveden ve vyhlášce č.505/2006 Sb., části druhé. Poskytovatelé sociálních služeb Poskytovatelem sociální služby je právnická nebo fyzická osoba, která má k této činnosti oprávnění dle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, s účinností od Poskytovatelem sociální služby podle zákona o sociálních službách nejsou rodinní příslušníci či jiné osoby, které pečují o své blízké či jiné osoby v domácím prostředí a nevztahuje se na ně povinnost registrace. Stejně tak není poskytovatelem sociální služby subjekt, který není registrován jako poskytovatel sociálních služeb ve smyslu tohoto zákona (např. soukromá úklidová firma, nebo ubytovna)

6 Poskytovatelé sociálních služeb a služeb souvisejících se sociální oblastí na území města Vyškova Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, klub PAPRSEK IČ Kontakt Osvobození Vyškov tel , , http.://mujweb.cz/www/paprsek.vy Zástupce organizace Jaroslava Bednářová Kontaktní osoba Jaroslava Bednářová volnočasové aktivity zdravotně postižených dětí sociální poradenství, školení, kurzy, zprostředkování služeb se slevou u smluvních subjektů půjčovna rehabilitačních pomůcek Paprsek Počet zaměstnanců 1 Skupina uživatelů zdravotně postižené děti a mládež, rodiče postižených dětí Počet uživatelů 200, Členská základna 150 Centrum sociálních služeb Vyškov, o.p.s. IČ Kontakt Tyršova 29 tel , Zástupce organizace Mgr. Jitka Koblížková, předsedkyně správní rady Kontaktní osoba Mgr. Zdeněk Leznar, ředitel pečovatelská služba centrum denních služeb poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy klub důchodců poradenství pro seniory a zdrav. postižené azylový dům pro ženy a matky s dětmi v tísni Počet zaměstnanců 17 Skupina uživatelů senioři zdravotně postižení rodiny, osoby v životní krizi ženy a matky s dětmi v tísni Počet uživatelů Mateřské centrum Radost IČ Kontakt Lípová 2 tel , Zástupce organizace Ing. Jarmila Poláková Kontaktní osoba Ing. Jarmila Poláková získávání prvních sociálních kontaktů, neformální setkávání, vzájemná pomoc, předávání zkušeností Počet zaměstnanců 1 Skupina uživatelů budoucí rodiče, rodiče s dětmi Počet uživatelů 120 Členská základna 12 Oblastní charita Vyškov IČ Kontakt Náměstí svobody 34 Dědice tel , Zástupce organizace Markéta Pučánová, pověřená výkonem funkce statutárního zástupce Kontaktní osoba Štaffová Jitka ošetřovatelská a pečovatelská služba v domácnostech uživatelů humanitární pomoc denní stacionář Počet zaměstnanců 14 Skupina uživatelů senioři Počet uživatelů 341 Oblastní spolek Českého červeného kříže IČ Kontakt Lípová 2 tel , Zástupce organizace MUDr. František Smejkal - předseda Kontaktní osoba Danuše Adamcová ředitelka sociální, zdravotní, humanitární kurzy a školení oceňování bezpříspěvkových dárců krve

7 Počet zaměstnanců 1 Skupina uživatelů děti žáci MŠ a ZŠ, studenti široká veřejnost senioři Počet uživatelů bez stálé klientely Poradna pro uživatele sociálních služeb Poskytovatel: Národní rada osob se zdravotním postižením ČR IČ Kontakt Lípová 364/2 tel , , Zástupce organizace Marie Mikulášková Kontaktní osoba Marie Mikulášková poradenství Počet zaměstnanců 1 Skupina uživatelů uživatelé sociálních služeb Počet uživatelů bez stálé klientely Rodinná pohoda, o.s. IČ Kontakt Morávkova 35 tel , , , Zástupce organizace Kontaktní osoba Bc. Jana Kubaláková Bc. Jana Kubaláková pomoc rodinám pečujícím o své blízké v domácím prostředí Počet zaměstnanců 8 Skupina uživatelů děti, mládež, dospělí, senioři Počet uživatelů 10 RAMPA, o.s. IČ Kontakt činnost: Tyršova 29 pošta: Puškinova Vyškov, tel , Zástupce organizace Jiří Pospíšil Kontaktní osoba Jiří Pospíšil volnočasové aktivity mládeže klub maminek spolupráce se seniory Počet zaměstnanců 0 Skupina uživatelů mládež, matky s dětmi, senioři Počet uživatelů 100 Sdružení Piafa ve Vyškově IČ Kontakt Žerotínova 2 tel , Zástupce organizace Jana Podrápská - ředitelka Kontaktní osoba Jana Podrápská ředitelka hipoterapie, canisterapie svozová služba postižených dětí do škol podporované zaměstnání dobrovolnické centrum nestátní zdravotnické zařízení Počet zaměstnanců 17 Skupina uživatelů zdravotně či sociálně znevýhodněni Počet uživatelů 1961 Svaz diabetiků ČR, územní organizace Vyškov IČ Kontakt Tyršova 29 tel Zástupce organizace RSDr. Oldřich Ryšánek, předseda Kontaktní osoba RSDr. Oldřich Ryšánek, předseda pomoc občanům postiženým diabetem Počet zaměstnanců 0 Skupina uživatelů postižení diabetem Členská základna: 120 zařízení Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR IČ Kontakt Ant. Zápotockého Vyškov tel Zástupce organizace Táborská Ludmila

8 Kontaktní osoba Táborská Ludmila rekondiční pobyty, přednášky, zájezdy, kulturní akce Počet zaměstnanců 0 Skupina uživatelů postižení civilizačními chorobami Počet uživatelů 90 Členská základna 68 Svaz tělesně postižených v ČR, místní organizace Vyškov IČ Kontakt Na vyhlídce 29 Tel Zástupce organizace Klvačová Marie Kontaktní osoba Klvačová Marie rekondiční pobyty Počet zaměstnanců 0 Skupina uživatelů tělesně postižení Počet uživatelů 78 Členská základna 66 TyfloCentrum Brno, o.p.s. regionální středisko Vyškov IČ Kontakt Osvobození 56 (areál ZŠ Letí Pole) tel , Zástupce organizace RNDr. Hana Bubeníčková, ředitelka Kontaktní osoba Mgr. Zdeňka Plšková poradenství, průvodcovské služby, předčítání, terénní sociální práce, sociálně aktivizační služby Počet zaměstnanců 1 Skupina uživatelů nevidomí a slabozrací Počet uživatelů bez stálé klientely Podané ruce, o.s. Drogové služby Vyškov IČ Kontakt Palánek 74 tel , .: Zástupce organizace Jiří Valnoha, M.A.,Dis. Kontaktní osoba Mgr. Aleš Trefilík, Martina Křápková, Dis. prevence a léčba závislostí na nealkoholových návykových látkách, terénní práce, sociálně právní poradenství Počet zaměstnanců 2 Skupina uživatelů lidé v tíživé životní situaci Počet uživatelů bez stálé klientely

9 a poradenství poskytované městem Vyškov Masarykovo nám. 1 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Adresa: úřední hodiny: Odbor sociálních věcí a zdravotnictví pondělí a středa 7,30 11,30 Nádražní 7 12,30 17,00 Vedoucí : Mgr. Jitka Koblížková Telefon: Fax: Sekretariát: Hana Kouřilová, tel.: dotační politika města, předkládání návrhů požadavků do rady města a zastupitelstva města - vidimace a legalizace (ověřování shody opisů nebo kopií s listinou a ověřování pravosti podpisu) - výběr správních poplatků za legalizaci a vidimaci - spisová služba odboru 1) Oddělení sociální péče a sociálních služeb - výkon státní správy na úseku zdravotně postižených - výkon státní správy příspěvku na péči - poradenství Vedoucí oddělení: Ing. Jana Martínková, tel.: , - ekonomika odboru - zvláštní příjemce dávky důchodového pojištění a příspěvku na péči - evidence žádostí o byty v Domě s pečovatelskou službou Vyškov - lékařská služba první pomoci - lékárenská pohotovostní služba Drahomíra Pospíšilová, tel.: , - evidence a vystavování průkazů ZTP - příspěvek na provoz motorového vozidla - recepty a žádanky na omamné látky pro lékaře - pečovatelská služba Helena Reichová, tel.: , - koordinátorka komunitního plánování sociálních služeb Mgr. Petr Vágner, tel.: správa a vymáhání pohledávek vzniklých činností odboru OSVZ Helena Závodná, tel.: , - příspěvek na zakoupení, opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla - příspěvek na opatření zvláštních pomůcek - příspěvek na individuální dopravu - příjem a evidence žádostí o byty zvláštního určení - příspěvek nevidomým občanům na krmivo pro psa - příspěvek na úhradu za užívání bezbariérového bytu a garáže - vydávání doporučení k uzavírání nájemních smluv pro byty v domech zvláštního určení Andrea Mazánková tel.: : - příspěvek na péči Veronika Petriláková tel.: : - příspěvek na péči Milena Skácelová tel.: : - příspěvek na péči Lenka Maulová tel.: : - příspěvek na péči Hana Wognitschová tel.: : - příspěvek na péči 2) Oddělení sociálně-právní ochrany - výkon státní správy na úseku sociálně-právní ochrany dětí - péče a poradenství pro osoby společensky nepřizpůsobené - zajišťování agendy opatrovnictví nesvéprávných občanů města Vyškova Vedoucí oddělení: Mgr. Ivana Zouharová, tel.: : - výkon sociálně-právní ochrany dětí

10 - kurátor pro mládež (trestná činnost a přestupky mladistvých a nezletilých ) - problematika romské minority - tajemnice Komise pro sociálně-právní ochranu dětí - členka Komise prevence kriminality Eva Ambrozová, tel.: výkon sociálně-právní ochrany dětí Jitka Burianová,, tel.: výkon sociálně-právní ochrany dětí Dagmar Hopianová, tel.: výkon sociálně-právní ochrany dětí Marta Jordová, tel.: výkon sociálně-právní ochrany dětí Ladislava Matysová, tel.: výkon sociálně-právní ochrany dětí - náhradní rodinná péče Luděk Odrazil, tel.: výkon sociálně-právní ochrany dětí - kurátor pro mládež (trestná činnost a přestupky mladistvých a nezletilých) - kurátor pro občany města Vyškova - koordinátor soc. péče o osoby společensky nepřizpůsobené - mimořádná okamžitá pomoc pro osoby ohrožené sociálním vyloučením - výkon agendy opatrovnictví nesvéprávných občanů 3) Oddělení sociálních dávek - výkon státní správy na úseku dávek hmotné nouze příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc - výkon státní správy na úseku příspěvku na zvýšené životní náklady související s užíváním ortopedických, kompenzačních a jiných pomůcek - poradenství Vedoucí oddělení: Eva Prošková, tel.: , - dávky hmotné nouze - příspěvek na zvýšené životní náklady spojené s používáním ortopedických kompenzačních a jiných pomůcek Jitka Čekanová, tel.: dávky hmotné nouze - příspěvek na zvýšené životní náklady spojené s používáním ortopedických kompenzačních a jiných pomůcek Helena Konečná, tel.: , - dávky hmotné nouze - příspěvek na zřízení a provoz telefonní účastnické stanice Marie Chloupková, tel.: , - dávky hmotné nouze - příspěvek na zvýšené životní náklady spojené s používáním ortopedických kompenzačních a jiných pomůcek Magda Nebojsová, tel.: dávky hmotné nouze - příspěvek na zvýšené životní náklady spojené s používáním ortopedických kompenzačních a jiných pomůcek Eva Slezáčková, tel.: dávky hmotné nouze - příspěvek na zvýšené životní náklady spojené s používáním ortopedických kompenzačních a jiných pomůcek Ing. Jarmila Poláková, tel dávky hmotné nouze - příspěvek na zvýšené životní náklady spojené s používáním ortopedických kompenzačních a jiných pomůcek

11 Komise mající vztah k sociální oblasti: 1) Komise pro sociálně-právní ochranu dětí - předsedkyně PhDr. Naděžda Čermáková - tajemnice Mgr. Ivana Zouharová, tel. : ) Komise prevence kriminality - předseda MVDr. Radim Poláček - tajemnice Věra Legnerová, tel.: ) Sociální komise rady města - předsedkyně p. Jana Pátková - tajemnice Eva Prošková, tel.: Správní obvod Městského úřadu Vyškov dle vyhl.č. 388/2002 Sb., v platném znění Správní obvod obce s rozšířenou působností Vyškov je vymezen územím obcí Bohdalice-Pavlovice, Dětkovice, Drnovice, Drysice, Habrovany, Hlubočany, Hoštice-Heroltice, Hvězdlice, Ivanovice na Hané, Ježkovice, Komořany, Kozlany, Krásensko, Křižanovice u Vyškova, Kučerov, Luleč, Lysovice, Medlovice, Moravské Málkovice, Nemojany, Nové Sady, Olšany, Orlovice, Podbřežice, Podivice, Podomí, Prusy-Boškůvky, Pustiměř, Račice-Pístovice, Radslavice, Rostěnice-Zvonovice, Rousínov, Ruprechtov, Rybníček, Studnice, Švábenice, Topolany, Tučapy, Vážany, Vyškov, Zelená Hora a území vojenského újezdu Březina. Krajská zařízení ve Vyškově zařízení Pečovatelská služba Vyškov, p.o. Kontakt, Polní 5, tel , Typ služby pečovatelská služba v domě zvláštního určení Kapacita služby 130 lůžek v 118 bytech Stručný popis pomoc osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku nebo onemocnění - základní péče služby občanům ( zajištění stravování, pomoc při sebeobsluze, prosazování práv a zájmů, pomoc při zajištění chodu domácnosti ) s cílem zachování samostatnosti a nezávislosti občana v nejvyšší možné míře podmínky umístění: starobní důchodce zařízení Sociální služby Vyškov, p.o. Kontakt, Polní 1-3, tel , Typ služby Domov pro seniory Kapacita služby 153 lůžek Stručný popis poskytování ubytování, stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, služby pomoc při osobní hygieně, zprostředkování kontaktu se společ. prostředím, aktivizační činnost Cílová skupina starobní a invalidní důchodci zařízení Sociální služby Vyškov, p.o. Kontakt, Polní 1-3, tel Typ služby Domov se zvláštním režimem pro osoby chronicky duševně nemocné Kapacita služby 44 lůžek Stručný popis poskytování péče osobám s chronickým duševním onemocněním na oddělení služby Vyškov, Čtvrtníčkova ul. 1/114 Cílová skupina osoby starší 50let, starobní a invalidní důchodci zařízení Sociální služby Vyškov, p.o. Kontakt, Polní 1-3, tel Typ služby Domov se zvláštním režimem pro osoby s demencí Kapacita služby 22 lůžek Stručný popis poskytování péče osobám s demencí na oddělení vyškov, Polní

12 Cílová skupina starobní a invalidní důchodci ( osoby starší 60ti let) zařízení Sociální služby Vyškov, p.o. Kontakt, Purkyňova 36, areál nemocnice Vyškov, tel Typ služby denní stacionář Kapacita služby 22 Stručný popis poskytování ambulantních služeb sociální péče ( pomoc při zvládání běžných úkonů péče služby o osobu uživatele, výchovné, vzdělávací, aktivizační a sociálně terapeutické činnosti Cílová skupina zdravotně postižení let Další služby Dům s pečovatelskou službou, Vyškov Tyršova č. 29, vlastník: město Vyškov V DPS sídlí Centrum sociálních služeb Vyškov, o.p.s., které zde poskytuje: pečovatelskou službu, včetně střediska osobní hygieny a centrum denních služeb tel kapacita: 24 bytů byty 1+2 Podmínky umístění: starobní a invalidní důchodce trvalé bydliště ve Vyškově Evidence žadatelů a informace: OSVZ města Vyškova, tel Dům s pečovatelskou službou, Ivanovice na Hané Ivanovice na Hané, Mlýnská 801 vlastník: město Ivanovice na Hané tel.: kapacita: 26 bytů - jednopokojový o velikosti 36 m 3 byty - dvoupokojový o velikosti 47 m 1 byt - lékař v DPS se nachází : ordinace praktického lékaře pedikúra pečovatelky středisko osobní hygieny podmínky umístění: starobní důchodce důchodce plně trvale invalidní do pořadníku na byt v DPS se zařazují občané v tomto pořadí: občané trvale bydlící v obci rodiče občanů trvale bydlících v obci cizí občané, kteří bydleli v obci, ale odstěhovali se cizí občané pořadníky schvaluje Rada města Ivanovice na Hané Dům s pečovatelskou službou, Drnovice Drnovice tel.: * *36 vlastník: Obecní úřad Drnovice, Kontakt a veškeré informace: Obecní úřad Drnovice tel.:

13 kapacita: 17 bytů Písemné žádosti přijímá obecní úřad. v DPS se poskytuje: pečovatelská služba včetně úkonů osobní hygieny podmínky umístění: písemná žádost věková hranice od 65 roků s výjimkou tělesně postižených částečná soběstačnost přednost přijetí mají občané Drnovic, rodáci a rodinní příslušníci drnovických občanů Domov Hvězda, p.o. Nové Hvězdlice Nové Hvězdlice Tel.: typ služby: domov pro seniory Stručný popis pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace služby vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby (poskytnutí ubytování, stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, zprostředkování kontaktu se společ. prostředím, aktivizační činnost) podmínky umístění: muži a ženy jsou ubytováni odděleně tiskopis žádosti o umístění v Domově Hvězda, p.o. Habrovanský zámek, p.o. Habrovany Rousínov tel.: , Kapacita : 67 lůžek, ubytování je v jednolůžkových až třílůžkových pokojích. Typ služby: domov pro osoby se zdravotním postižením Stručný popis pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, služby jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby (poskytnutí ubytování, stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, zprostředkování kontaktu se společ. prostředím, sociálně terapeutické činnosti) podmínky umístění: muži a ženy jsou umístěni zvlášť tiskopis žádosti o umístění v Habrovanském zámku, p.o. Synapse, o.s. Olšany 220 Pavla Hermanová Tel podpora zdravotně, sociálně a jinak znevýhodněných osob Dům chráněného bydlení, Rousínov ul. Louky 1, Rousínov tel vlastník: město Rousínov Kontakt a veškeré informace: Městský úřad Rousínov, odbor vnitřních věcí tel.: kapacita: 41bytů, z toho 3 pro občany TP v DCHB se poskytuje: podmínky umístění: IQ Roma servis, o.p.s Cejl 49, Brno Tel.: stručný popis služby: pečovatelská služba včetně úkonů osobní hygieny písemná žádost starobní, nebo invalidní důchod přednost přijetí mají občané Rusínova terénní sociální práce právní poradna ostatní služby H & V recykling, s.r.o. Provozovna: Vyškov, Dědická 190/119 (areál bývalého Rostexu) Tel.: , p. Hrubý Luboš Chráněná dílna - demontáž elektrospotřebičů Pracovní místa pro osoby zdravotně znevýhodněné

14 nově zřízené a služby, které se připravují Azylový dům pro ženy a matky s dětmi v tísni Na podzim roku 2006 byl ve Vyškově otevřen v bývalé škole v Opatovicích č.92 azylový dům pro ženy a matky s dětmi v tísni s kapacitou 5 bytových jednotek a 1 krizový byt. Cílem služby azylového bydlení je poskytnutí krátkodobého bezpečného ubytování matkám s nezletilými dětmi a těhotným ženám, které se ocitly v mimořádně obtížné životní situaci. Stěžejní zde je intenzivní práce s klientkou, aby se mohla co možná nejdříve začlenit zpět do normálního života. Zařízení úzce spolupracuje s psychology, sexuology a dalšími odborníky a poskytuje i poradenství při pomoci prosazování práv a zájmů klientek. Služba v tomto sociálních zařízení je zajišťována 24 hod. denně. Provozovatelem služby je Centrum sociálních služeb Vyškov, o.p.s. Kontakt: , Půjčovna rehabilitačních a kompenzačních pomůcek Paprsek Na podzim roku 2006 Asociace PAPRSEK otevřela půjčovnu rehabilitačních a kompenzačních pomůcek. Půjčovna je zřízena na ulici Lípová č. 2, Vyškov (sídl.jordánek). Půjčovna slouží nejen pro tělesně postižené osoby, ale i pro občany zdravé, dočasně handicapované - po úrazech, zlomeninách, při rehabilitaci (k dispozici jsou např. sedátka do vany a sprchového koutu, mechanické vozíky, polohovací postele, opěrky,francouzské berle, chodítka, jídelní stolečky k lůžku apod.). Kontakt: , , Nocleh pro osoby bez přístřeší Nocleh pro osoby bez přístřeší je poskytován občanům města Vyškova a byl dosud zajišťován na Ubytovně Sport, Mlýnská 541/10 ve Vyškově. Zde je možnost přenocování ve dvou a trojlůžkových pokojích (kapacita 5 osob) a provedení osobní hygieny. Tato služba byla k dispozici od listopadu 2006 do března Ubytování zprostředkovávají a k přijetí se vyjadřují pracovníci OSVZ města Vyškova. Možnost noclehu pro osoby bez přístřeší pro další období bude řešena dle zájmu. Aktuální informace o možnosti noclehu bude v předstihu zveřejněna v místním tisku, na odboru OSZV, příp. na webových stránkách města. Poradna pro uživatele sociálních služeb Od září 2006 nabízí nové služby poradna pro uživatele sociálních služeb na ul. Lípová č. 2, Vyškov. Provozní doba: Po, ST. od hod. a Čt. od hod. Nabízí bezplatnou pomoc při výběru vhodné sociální služby, pomoc při uzavírání smluv s poskytovateli sociálních služeb. Služba je určena pro všechny uživatele sociálních služeb a zájemce o sociální služby. Kontakt: , , Návrhy pracovních skupin komunitního plánování na vznik a rozšíření nových služeb: Pracovní skupina Senioři a zdravotně postižení Zřízení chybějících služeb pro kvalitnější život osob pečujících o své blízké Pracovní skupina Péče o rodinu, děti a mládež Udržení informačního systému v sociální oblasti Pracovní skupina Osoby nepřizpůsobené a v přechodné krizi Boj proti toxikománii protidrogová prevence

15 Další organizace a služby mající vztah k sociální oblasti Česká správa sociálního zabezpečení Vyškov Dvořákova 119/36 Tel.: Otevírací hodiny: Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Úřad práce Vyškov Palánek 375/3 Tel.: Otevírací hodiny: Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Pedagogicko psychologická poradna Vyškov Jungmanova 76/2 Tel.: Poskytuje poradenské pedagogicko-psychologické služby dětem, žákům a školským zařízením. K centrum Drug Azyl Vídeňská Brno Tel.: Otevírací hodiny: Pondělí Úterý Čtvrtek Pátek Kontaktní centrum Drug Azyl v Brně je službou kontaktní a poradenské práce, základní zdravotní a sociální pomoci uživatelům drog v kontaktní místnosti. Pracovníci jsou schopni posoudit problém, doporučit či doprovodit k potřebné další pomoci. Denní psychoterapeutické sanatorium Elysium Hapalova Brno Sečkovice Tel./fax , Otevírací hodiny: Pondělí čtvrtek Pátek Jedná se službu aktivní a bezodkladné pomoci (poradenství, léčba) klientům s problematikou závislostí v docházkovém zdravotnickém zařízení. Služba je určena lidem ohroženým důsledky užívání nealkoholových drog, jejich partnerům, rodinám, blízkému sociálnímu okolí. Armáda spásy Brno Körnerova 221/ Brno Zábrdovice Tel.: E mail: Spondea Sýpka 25, Brno Tel , ICQ Skype: Spondea Intervenční centrum pomoc obětem domácího násilí Krizové centrum pro děti a mládež Občanská poradna Trialog Orlí 20, Brno Tel.: Bezplatná, důvěrná a nestranná pomoc všem, kteří se na poradnu obrátí,. Provází občany při jejich obtížích,, zprostředkovává kontakty na další instituce. Klienti mohou zůstat při jednání s poradci v anonymitě

16 Důležitá telefonní čísla a kontakty Policie ČR 158 Městská policie 156 Záchranná služba 155 Hasiči 150 Jednotné evropské číslo tísňového volání 112 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Nemocnice Vyškov, Psychiatrická ambulance Tísňová linka Pomoci obětem domácího násilí Tísňová linka Vzkaz domů Tísňová linka Linka bezpečí Tísňová linka Rodičovská linka je v provozu v pondělí v době mezi 13,00 16,00 hod.ve středu v době mezi 16,00 19,00hod. Azylový dům pro ženy a matky s dětmi v tísni (Opatovice č. 92) Tísňová linka pro seniory Seniortelefon Internetová linka bezpečí: Internetová poradna pro uživatele sociálních služeb: Informační portál Ministerstva práce a sociálních věcí ČR List na podněty od občanů Možnost odevzdání: Městský úřad Vyškov - podatelna - turistické informační centrum - OSVZ. Děkujeme

OBSAH Úvodní slovo 4 Sociální služby 5,6 Sociální poradenství 7 Služby sociální péče 7,8,9,10,11 Služby sociální prevence 11,12,13,14,15,16

OBSAH Úvodní slovo 4 Sociální služby 5,6 Sociální poradenství 7 Služby sociální péče 7,8,9,10,11 Služby sociální prevence 11,12,13,14,15,16 Komunitní plánování OBSAH Úvodní slovo 4 Sociální služby 5,6 Sociální poradenství 7 Služby sociální péče 7,8,9,10,11 Služby sociální prevence 11,12,13,14,15,16 Poskytovatelé registrovaných sociálních

Více

ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB K A T A L O G I N F O R M A Č N Í H O C E N T R A P A P R S E K ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OBSAH SLUŽBY VE VYŠKOVĚ... 5 APOŠTOLSKÁ CÍRKEV, SBOR VYŠKOV... 5 ASOCIACE RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ

Více

ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB K A T A L O G I N F O R M A Č N Í H O C E N T R A P A P R S E K ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OBSAH SLUŽBY VE VYŠKOVĚ... 5 APOŠTOLSKÁ CÍRKEV, SBOR VYŠKOV... 5 ASOCIACE RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ

Více

Sociální služby v Otrokovicích k 01.06.2011

Sociální služby v Otrokovicích k 01.06.2011 odbor sociální oddělení sociálních služeb Sociální služby v Otrokovicích k 01.06.2011 SENIOR Otrokovice, p. o. Adresa: Školní 1299, 765 02 Otrokovice Ředitelka organizace: Ing. Ivana Vardanová Telefon:

Více

Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku

Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku Publikace vznikla jako součást projektu Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Uherskohradišťsku Tento projekt je financován Evropským

Více

Katalog poskytovatelů služeb v Břeclavi a ve spádových obcích

Katalog poskytovatelů služeb v Břeclavi a ve spádových obcích SOCIÁLNÍ SLUŽBY A SLUŽBY SOUVISEJÍCÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY A SLUŽBY SOUVISEJÍCÍ Katalog poskytovatelů služeb v Břeclavi a ve spádových obcích (včetně služeb, které nejsou registrovány dle z. 108/2006 Sbírky)

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Dačicku

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Dačicku KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP DAČICE registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/ 5.00032 Tato akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a

Více

V adresáři jsou uvedena data služeb a organizací, které: jsou aktuální k 1.8.2011

V adresáři jsou uvedena data služeb a organizací, které: jsou aktuální k 1.8.2011 V adresáři jsou uvedena data služeb a organizací, které: jsou aktuální k 1.8.2011 jsou v dosahu max. 40 km, poskytují služby přímo v regionu Novobydžovska nebo jsou v dosahu ickém osobně známe, máme s

Více

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území POÚ Stod a Dobřany

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území POÚ Stod a Dobřany Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. Analýza poskytovatelů sociálních

Více

Akč ní plá n sočiá lní čh služ eb Blánsko pro rok 2016. Prováděcí část

Akč ní plá n sočiá lní čh služ eb Blánsko pro rok 2016. Prováděcí část kč ní plá n sočiá lní čh služ eb Blánsko pro rok 2016 Prováděcí část 3. Komunitního plánu sociálních služeb 2013-2016 kční plán sociálních služeb byl schválen usnesením č. 14 na 27. schůzi Rady města konané

Více

Tato prezentace je součástí KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ v regionu Rakovnicko

Tato prezentace je součástí KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ v regionu Rakovnicko Tato prezentace je součástí KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ v regionu Rakovnicko Rádi bychom Vám tímto způsobem představili poskytovatele sociálních služeb působících v regionu Rakovnicko. Z přehledu zjistíte, jaké

Více

Katalog poskytovatelů služeb v Břeclavi a ve spádových obcích

Katalog poskytovatelů služeb v Břeclavi a ve spádových obcích SOCIÁLNÍ SLUŽBY A SLUŽBY SOUVISEJÍCÍ Katalog poskytovatelů služeb v Břeclavi a ve spádových obcích (včetně služeb, které nejsou registrovány dle z. 108/2006 Sbírky) Vydáno v rámci procesu komunitního plánování

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Veselí nad Moravou

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Veselí nad Moravou Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Komunitní plánování sociálních služeb na území ORP Projekt komunitního plánování sociálních služeb je realizován od června 2013 do května 2015. Realizátorem

Více

Katalog poskytovatelů služeb města Aše

Katalog poskytovatelů služeb města Aše Kontakty: Infocentrum Aš Neumannova 1 352 01 Aš Tel.: +420 354 525 714 Tel./fax: +420 354 525 492 e-mail: infocentrumas@tiscali.cz www.mestoas.cz template.cz 2006 (777296092) Katalog poskytovatelů služeb

Více

KATALOG. poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících na území pověřených obecních úřadů. Stod a Dobřany

KATALOG. poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících na území pověřených obecních úřadů. Stod a Dobřany KATALOG poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících na území pověřených obecních úřadů Stod a Dobřany Obsah: Slovo úvodem 3 Místní poskytovatelé sociálních služeb 6 Centrum pečovatelských a

Více

Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012. Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013

Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012. Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013 Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012 Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013 Obsah: I. Důvodová zpráva II. Přílohy: č. 1 Program podpory sociálních a souvisejících

Více

Vyhodnocený platný komunitní plán sociálních služeb

Vyhodnocený platný komunitní plán sociálních služeb Vyhodnocený platný komunitní plán sociálních služeb I. Společné cíle, opatření a aktivity Priorita 1: Zajištění investic do sociální infrastruktury 1.1 Podpora investičních záměrů dle priorit jednotlivých

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTO PODĚBRADY KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PODĚBRADY A OKOLÍ Tento katalog byl vytištěn za finanční podpory Humanitárního fondu Středočeského kraje 1 Obsah: Úvodní slovo 1 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Více

Monitorovací zpráva o realizaci Střednědobého. plánu rozvoje sociálních služeb Znojemska. na období 2012-2014

Monitorovací zpráva o realizaci Střednědobého. plánu rozvoje sociálních služeb Znojemska. na období 2012-2014 Monitorovací zpráva o realizaci Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Znojemska na období 2012-2014 rok 2014 Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska Posláním komunitního plánování je zajistit,

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících

Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu, prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) a státním

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE A POMOC POSKYTUJÍ SOCIÁLNÍ PRACOVNICE MĚSTA RALSKO

ZÁKLADNÍ INFORMACE A POMOC POSKYTUJÍ SOCIÁLNÍ PRACOVNICE MĚSTA RALSKO MĚSTO RALSKO ZDRAVOTNĚ A TĚLESNĚ POSTIŽENÍ Katalog RODINA, DĚTI A MLÁDEŽ, OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM poskytovatelů sociálních služeb SENIOŘI pro území města Ralsko OSTATNÍ SLUŽBY DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA CHEB 2010-2013

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA CHEB 2010-2013 KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA CHEB 2010-2013 Obsah Úvodní slovo.............................................. 2 Obsah rozdělení služeb podle cílové skupiny.................. 3 Poskytovatelé

Více

MĚSTO JABLUNKOV. Průvodce. sociálními a souvisejícími. službami. pro občany města Jablunkova

MĚSTO JABLUNKOV. Průvodce. sociálními a souvisejícími. službami. pro občany města Jablunkova MĚSTO JABLUNKOV Průvodce sociálními a souvisejícími službami pro občany města Jablunkova ÚVODNÍ SLOVO OBSAH Úvodní slovo Vážení a milí spoluobčané, připravili jsme pro Vás Průvodce sociálními a souvisejícími

Více

Průvodce sociálními službami v Uherském Brodě a okolí

Průvodce sociálními službami v Uherském Brodě a okolí . Průvodce sociálními službami v Uherském Brodě a okolí Průvodce je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Společného regionálního operačního programu a státním rozpočtem ČR. Průvodce sociálních

Více

Zpracovatel a odpovědný subjekt za proces komunitního plánování :

Zpracovatel a odpovědný subjekt za proces komunitního plánování : 2012 2016 Zpracovatel a odpovědný subjekt za proces komunitního plánování : Odbor sociálních věci a zdravotnictví Městského úřadu Louny zastoupený vedoucí odboru sociálních věcí Mgr. Ivou Vildovou, DiS.

Více

PŘEHLED ORGANIZACÍ POSKYTUJÍCÍCH SOCIÁLNÍ SLUŽBY A DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY

PŘEHLED ORGANIZACÍ POSKYTUJÍCÍCH SOCIÁLNÍ SLUŽBY A DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY Městský úřad Vrchlabí Odbor sociální a zdravotní Zámek 1, Tel.: 499 405 749 PŘEHLED ORGANIZACÍ POSKYTUJÍCÍCH SOCIÁLNÍ SLUŽBY A DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY Vážení občané Vrchlabska, dostává se vám do rukou

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Přerově

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Přerově Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Přerově Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Přerově Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, www.kr-olomoucky.cz Tisk: STUDIO TRINITY, s. r. o.,

Více

Přehled poskytovatelů sociálních služeb dle cílové skupiny

Přehled poskytovatelů sociálních služeb dle cílové skupiny Přehled poskytovatelů sociálních služeb dle cílové skupiny Sociální služby pro seniory Arcidiecézní charita Praha Centrum pro zdravotně postižené a seniory Středočeského kraje, o.p.s. Česká katolická charita

Více

Sociální služby. a služby související ve městě a regionu. Rychnov nad Kněžnou

Sociální služby. a služby související ve městě a regionu. Rychnov nad Kněžnou Sociální služby a služby související ve městě a regionu Rychnov nad Kněžnou Obsah: str.2 1. Sociální služby obecně... 3 2. Základní a odborné sociální poradenství... 4-7 2.1 základní sociální poradenství...

Více

AIDS 3 bez omezení Zdravotní ústav se sídlem v Pardubicích (v rámci Krajské nemocnice Pardubice) Církev a náboženská činnost

AIDS 3 bez omezení Zdravotní ústav se sídlem v Pardubicích (v rámci Krajské nemocnice Pardubice) Církev a náboženská činnost 17. Sociální oblast Ve městě Pardubice slouží celá řada sociálních různým cílovým skupinám obyvatel. V souvislosti s rostoucím průměrným věkem populace a zvyšujícím se podílem občanů důchodového věku právě

Více

ážení přátelé, Aktualizace: srpen 2013 Sociální služby jsou o lidech. Sociální služby jsou o lidech v jejich přirozeném prostředí.

ážení přátelé, Aktualizace: srpen 2013 Sociální služby jsou o lidech. Sociální služby jsou o lidech v jejich přirozeném prostředí. Katalog sociálních služeb města Doksy 2008 Aktualizace: srpen 2013 Sociální služby jsou o lidech. Sociální služby jsou o lidech v jejich přirozeném prostředí. V ážení přátelé, katalog, který právě držíte

Více

MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ. 2. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Města Frýdlant nad Ostravicí na období 2014-2017

MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ. 2. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Města Frýdlant nad Ostravicí na období 2014-2017 MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ 2. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Města Frýdlant nad Ostravicí na období 2014-2017 1 1. Úvod 1.1. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Komunitní plánování

Více

Bod č. 1. Návrh revize Komunitního plánu sociální péče na období 2012-2016. Mgr. Iva Vildová, OSV - vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Bod č. 1. Návrh revize Komunitního plánu sociální péče na období 2012-2016. Mgr. Iva Vildová, OSV - vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Bod č. 1 Do rady města dne: 15.12.2014 Okruh: Věc: Předkládá: Zpracoval: Přizváni: Návrh revize Komunitního plánu sociální péče na období 2012-2016 Mgr. Iva Vildová, OSV - vedoucí odboru sociálních věcí

Více

ZDISLAVA VESELÍ, o. p. s.

ZDISLAVA VESELÍ, o. p. s. ZDISLAVA VESELÍ, o. p. s. Strana 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti ZDISLAVA Veselí, o. p. s. o průběhu poskytování služeb v roce 2012 Obsah: 1. Základní informace o společnosti 2. Vykonávané činnosti a poskytované

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb. Olomouckého kraje 2011

Katalog poskytovatelů sociálních služeb. Olomouckého kraje 2011 Katalog poskytovatelů sociálních služeb Olomouckého kraje 2011 KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OLOMOUCKÉHO KRAJE aktualizace 2011 Dokument Katalog poskytovatelů sociálních služeb Olomouckého kraje

Více

Sociální služby zahrnují tři základní oblasti: sociální poradenství, služby sociální péče a služby sociální prevence.

Sociální služby zahrnují tři základní oblasti: sociální poradenství, služby sociální péče a služby sociální prevence. Sociální služby - co se za tímto pojmem skrývá? Sociální služby pomáhají lidem žít běžným životem - umožňují jim pracovat, nakupovat, navštěvovat školy, navštěvovat místa víry, účastnit se aktivit volného

Více

Adresář poskytovatelů sociálních služeb pro obce

Adresář poskytovatelů sociálních služeb pro obce Adresář poskytovatelů sociálních služeb pro obce Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb Sídlo: Kolešovice 180, 270 02 Telefon, mob. tel. 313 582 287, 731 173 502 reditel@domovkolesovice.cz Internetová

Více

ROČNÍ HODNOTÍCÍ ZPRÁVA KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE VYŠKOVĚ ZA ROK 2009

ROČNÍ HODNOTÍCÍ ZPRÁVA KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE VYŠKOVĚ ZA ROK 2009 ROČNÍ HODNOTÍCÍ ZPRÁVA KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE VYŠKOVĚ ZA ROK 2009 Vyškov, květen 2010 Komunitní plán sociálních služeb ve Vyškově byl schválen usnesením č. VI.ZM/1027-07 na VI. zasedání

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013 Aktualizované vydání včetně Dodatku č. 1 schváleného v září 2011 Vážení občané, v roce 2009

Více

KATALOG poskytovatelů sociálních služeb a doplňkových programů pro občany města Beroun 2011

KATALOG poskytovatelů sociálních služeb a doplňkových programů pro občany města Beroun 2011 KATALOG poskytovatelů sociálních služeb a doplňkových programů pro občany města Beroun 2011 Tento přehled představuje poskytovatele, kteří zajišťují své služby ve městě Berouně. Přehled poskytovatelů je

Více

Město Černošice. Komunitní plán sociálních služeb města Černošice

Město Černošice. Komunitní plán sociálních služeb města Černošice Město Černošice Komunitní plán sociálních služeb města Černošice Pro plánovací období 2011-2014 Zpracoval: Miroslav Strejček --2-- Úvodní slovo místostarostky Vážení spoluobčané, dostává se vám do rukou

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROŽNOV POD RADHOŠTĚM VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SOCIÁLNÍHO ODBORU ZA ROK 2010

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROŽNOV POD RADHOŠTĚM VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SOCIÁLNÍHO ODBORU ZA ROK 2010 MĚSTSKÝ ÚŘAD ROŽNOV POD RADHOŠTĚM SOCIÁLNÍ ODBOR VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SOCIÁLNÍHO ODBORU ZA ROK 2010 LEDEN 2011 Předkládá : Mgr. EVA URBANOVÁ VEDOUCÍ SOCIÁLNÍHO ODBORU 1. Základní charakteristika činnosti

Více

NABÍDKA SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

NABÍDKA SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB NABÍDKA SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB ORGANIZACE ZŘÍZENÉ MČ PRAHA 10 Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10,p.o. str. 2-20 Léčebna dlouhodobě nemocných Vršovice str. 21-22 Údaje platné ke

Více

Přehled poskytovatelů města Aš

Přehled poskytovatelů města Aš Přehled poskytovatelů města Aš Nestátní neziskové organizace: 1. Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje 2. Farní charita Aš - Domov sv. Zdislavy pro matky dětmi v tísni 3. FOKUS-Mladá Boleslav,

Více

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na Horšovskotýnsku a Holýšovsku

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na Horšovskotýnsku a Holýšovsku Analýza poskytovatelů sociálních služeb na Horšovskotýnsku a Holýšovsku Pracovní verze, srpen 2011 Text neprošel jazykovou korekturou. Zpracovatel: Centrum pro komunitní práci západní Čechy Obsah 1. Předmět

Více

SWOT analýza KP Vratimov

SWOT analýza KP Vratimov SWOT analýza KP Vratimov Pracovní skupina Senioři a osoby se zdravotním znevýhodněním Silné stránky Pečovatelská služba Dům s pečovatelskou službou Domácí péče, Asistenční služba Spolková činnost Informovanost

Více

Výroční zpráva. STROOM DUB o.p.s.

Výroční zpráva. STROOM DUB o.p.s. Výroční zpráva 2011 STROOM DUB o.p.s. Slovo úvodem Ať už si myslíte, že něco dokážete, nebo si myslíte, že to nedokážete, v obou případech máte pravdu. Henry Ford Síla myšlenky je mocná a je jedno, jestli

Více

Obyvatelstvo. z toho. ženy. ve věku 0-14 let ve věku 65 a více let

Obyvatelstvo. z toho. ženy. ve věku 0-14 let ve věku 65 a více let CZ0646 88 154 44 753 12 895 13 784 43 808 39 736 1 171 19 300 14 363 26 484 24 927 38 551 32 215 1. Bohaté Málkovice 59289 7 251 130 33 43 126 107 4 39 61 98 95 105 87 Bohaté Málkovice 00600 9 0 2. Bohdalice-Pavlovice

Více

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ PROSTĚJOVĚ

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ PROSTĚJOVĚ Projekt Podpora střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Prostějově Realizátor projektu: Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. Jeseník a partner projektu: Magistrát města Prostějova (CZ.1.04/3.1.03/78.00053)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Vypracoval: Kaňáková Iveta, DiS. 12. února 2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Vypracoval: Kaňáková Iveta, DiS. 12. února 2016 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Vypracoval: Kaňáková Iveta, DiS. 12. února 2016 Obsah: 1. Základní údaje organizace...... 3 2. Personální zajištění 4 3. Veřejný závazek.. 7 4. Poskytované úkony a úhrady za pečovatelskou

Více

ROČNÍ HODNOTÍCÍ ZPRÁVA KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŢEB VE VYŠKOVĚ ZA ROK 2010

ROČNÍ HODNOTÍCÍ ZPRÁVA KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŢEB VE VYŠKOVĚ ZA ROK 2010 ROČNÍ HODNOTÍCÍ ZPRÁVA KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŢEB VE VYŠKOVĚ ZA ROK 2010 Vyškov, březen 2011 Komunitní plán sociálních služeb ve Vyškově byl schválen usnesením č. VI.ZM/1027-07 na VI. zasedání

Více

Adresář organizací pomáhajících občanům Kyjovska

Adresář organizací pomáhajících občanům Kyjovska Adresář organizací pomáhajících občanům Kyjovska Adresář organizací pomáhajících občanům Kyjovska Tento adresář vznikl v rámci procesu komunitního plánování sociálních služeb na Kyjovsku plánování rozvoje

Více

Obecně závazná v y h l á š k a č. 1/2007,

Obecně závazná v y h l á š k a č. 1/2007, Statutární město Brno Obecně závazná v y h l á š k a č. 1/2007, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších

Více

Akční plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2016

Akční plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2016 Akční plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok Zpracoval: Odbor sociální problematiky ÚMČ Praha 5 listopad 2015 www.kpss5.info Akční plán rozvoje sociálních

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB - ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRHOVÉ SVINY

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB - ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRHOVÉ SVINY KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB - ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRHOVÉ SVINY www.jihoceskarozvojova.cz www.tsviny.cz Projekt Plánování rozvoje sociálních služeb na území ORP Trhové Sviny,

Více

Zápis č. 13 ze zasedání Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne 18. 3. 2015

Zápis č. 13 ze zasedání Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne 18. 3. 2015 Zápis č. 13 ze zasedání Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne 18. 3. 2015 Přítomni: Doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA MVDr. Zuzana Bartošová Doc. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.

Více

Úvodní slovo. Dagmar Rysová místostarostka města Kopřivnice

Úvodní slovo. Dagmar Rysová místostarostka města Kopřivnice 1 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, podruhé Vám předáváme Katalog sociálních služeb poskytovaných v Kopřivnici. Tento katalog nabízí cestu z tíživé situace, ve které se může ocitnout každý z nás. Věk, zdravotní

Více

PRACOVNÍ SKUPINA SENIOŘI

PRACOVNÍ SKUPINA SENIOŘI 1 strana PRACOVNÍ SKUPINA SENIOŘI Motto: Každý člověk si přeje dlouhý život, ale nikdo nechce být starý. Jonathan Swift Vážení čtenáři, v tomto čísle Bulletinu bych Vám chtěla představit skupinu lidí,

Více

VÝSTUPY Z REGIONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU KOMUNITNÍCH SLUŽEB ÚSTÍ NAD LABEM (RISK) DATA ZA ROK 2012

VÝSTUPY Z REGIONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU KOMUNITNÍCH SLUŽEB ÚSTÍ NAD LABEM (RISK) DATA ZA ROK 2012 VÝSTUPY Z REGIONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU KOMUNITNÍCH SLUŽEB ÚSTÍ NAD LABEM (RISK) DATA ZA ROK 0 www.socialni-sluzby-usti.cz Zpracoval: Oddělení podpory školství, kultury, sportu a sociálních služeb

Více

Katalog sociálních a dalších služeb

Katalog sociálních a dalších služeb Aktualizováno k 31. 1. 2015 Účel a užití Katalogu sociálních a dalších služeb Katalog, který držíte v rukou, je jedním z výstupů komunitního plánování v Jirkově. Materiál vznikal ve spolupráci s řídící

Více

Novoměstské sociální služby. Žďárská 68 Nové Město na Moravě

Novoměstské sociální služby. Žďárská 68 Nové Město na Moravě Novoměstské sociální služby Žďárská 68 Nové Město na Moravě Výroční zpráva 2015 Obsah Úvod...2 Novoměstské sociální služby...3 Poslání organizace...3 Cíl organizace...3 Cílová skupina...3 Pečovatelská

Více

Výroční zpráva za rok 2014. Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje, o. p. s.

Výroční zpráva za rok 2014. Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje, o. p. s. Výroční zpráva za rok 2014 Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje, o. p. s. Obsah Úvodní slovo ředitele společnosti Základní informace o organizaci Lidé a pobočky Poslání a cíle společnosti

Více

Pracovní doba: pečovatelská služba: pondělí - pátek 6:30-15:30 hod sociální pracovnice: úterý - pátek 13:00-15:00 hod

Pracovní doba: pečovatelská služba: pondělí - pátek 6:30-15:30 hod sociální pracovnice: úterý - pátek 13:00-15:00 hod INFORMAČNÍ LETÁK PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Pečovatelská služba je součástí příspěvkové organizace - Centrum sociálních služeb Naděje Broumov(CSSNB) Zřizovatelem CSSNB je Město Broumov Centrum sociálních služeb

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SLUŽEB V OBLASTI SOCIÁLNÍ, VZDĚLÁVÁNÍ A VOLNÉHO ČASU NA UNIČOVSKU

KATALOG POSKYTOVATELŮ SLUŽEB V OBLASTI SOCIÁLNÍ, VZDĚLÁVÁNÍ A VOLNÉHO ČASU NA UNIČOVSKU KATALOG POSKYTOVATELŮ SLUŽEB V OBLASTI SOCIÁLNÍ, VZDĚLÁVÁNÍ A VOLNÉHO ČASU NA UNIČOVSKU 2013 Obsah: Str. 1 Co je sociální služba? Str. 4 Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace Str. 6

Více

Výroční zpráva. o činnosti Pečovatelské služby města Chropyně za rok 2013

Výroční zpráva. o činnosti Pečovatelské služby města Chropyně za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti Pečovatelské služby města Chropyně za rok 2013 Motto: Hlavním cílem je zvyšovat kvalitu pečovatelské služby a rozvíjet její další aktivity takovým směrem, aby bylo umožněno starším

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007 Hodonín, únor 2008 2 Název organizace: S centrum Hodonín, příspěvková organizace Sídlo organizace: Hodonín, Na Pískách 4037/11, PSČ 695 01 IČ organizace: 46937102 Č.ú.: 14439671/0100

Více

Hlavní problémy se kterými se potýkáte: Pod vedením zřizovatele Jihočeského kraje a ředitelem Centra sociálních služeb, nemáme problémy.

Hlavní problémy se kterými se potýkáte: Pod vedením zřizovatele Jihočeského kraje a ředitelem Centra sociálních služeb, nemáme problémy. DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB v rámci projektu Udržení procesů plánování sociálních služeb na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Jindřichův Hradec, který realizuje město

Více

INFORMOVÁNÍ PRO ZÁJEMCE O SOCIÁLNÍ SLUŽBY O MOŽNOSTECH A PODMÍNKÁCH POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

INFORMOVÁNÍ PRO ZÁJEMCE O SOCIÁLNÍ SLUŽBY O MOŽNOSTECH A PODMÍNKÁCH POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OBECNÉ ZÁSADY K informování potenciálních zájemců o poskytování sociálních služeb jsou využívány všechny dostupné prostředky: webové stránky www.krcentrum.cz propagační letáky informace v regionálních

Více

Podklady koordinačních skupin k 2. Komunitnímu plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011

Podklady koordinačních skupin k 2. Komunitnímu plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 Podklady koordinačních skupin k 2. Komunitnímu plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 verze 01 Tento materiál je pouze informativní rozpracovanou verzí jednotlivých

Více

Vážení a milí spoluobčané,

Vážení a milí spoluobčané, Vážení a milí spoluobčané, každý z nás se může dostat do situace, kdy bude potřebovat pomoc, každému mohou dojít síly či možnosti, jak se postarat sám o sebe nebo o své blízké. Jako vámi zvolení zástupci

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Registrováno u Ministerstva kultury ČR, datum evidence 1.1.2013, evidenční číslo 4-068/2013; IČO: 00445215; číslo transparentního účtu: 2400386976/2010 Fio banka, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Pobočka

Více

Komunitní plánování sociálních služeb a jeho aplikace ve správním území obce s rozšířenou působností.

Komunitní plánování sociálních služeb a jeho aplikace ve správním území obce s rozšířenou působností. Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola Mills, s.r.o. Komunitní plánování sociálních služeb a jeho aplikace ve správním území obce s rozšířenou působností. Sociální práce. Vedoucí práce: Mgr.

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 677/2013

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 677/2013 č.j.: 677/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 617 ze dne 16.09.2013 Doporučení komise sociální a zdravotní Rady městské části Praha 3 Rada městské části I. b e r e n a v ě d

Více

ANALÝZA SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10. Zpracovatel: Centrum pro komunitní práci střední Čechy

ANALÝZA SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10. Zpracovatel: Centrum pro komunitní práci střední Čechy ANALÝZA SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10 Zpracovatel: Centrum pro komunitní práci střední Čechy Červen 2013 Obsah 1. Základní informace o šetření o poskytovaných

Více

Sanus Brno občanské sdružení Kotlářská 51, Brno 602 00. Základní ustanovení

Sanus Brno občanské sdružení Kotlářská 51, Brno 602 00. Základní ustanovení VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 Sanus Brno Základní ustanovení Právní postavení sdružení 1. Sdružení je nezávislá, nepolitická a nezisková organizace. Členové se v něm sdružují dobrovolně na základě společného

Více

Výroční zpráva 2008. Občanská poradna Brno člen "Asociace občanských poraden"

Výroční zpráva 2008. Občanská poradna Brno člen Asociace občanských poraden Výroční zpráva 2008 Občanská poradna Brno člen "Asociace občanských poraden" OBSAH 1. Poslání 2. Orgány sdružení 3. Stručná historie 4. Zpráva o činnosti 2008 5. Finanční zpráva 2008 6. Záměry pro rok

Více

TÍSŇOVÁ PÉČE. Popis realizace poskytování tísňové péče

TÍSŇOVÁ PÉČE. Popis realizace poskytování tísňové péče Pečovatelská služba Ústí nad Labem, příspěvková organizace telefon: 475 211 781, 475 216 481 Pasteurova 7, 400 01 Ústí nad Labem fax: 475 211 161 IČO 44555385 e-mail: pecovatelskasluzba@volny.cz TÍSŇOVÁ

Více

Výroční zpráva za rok 2008 Zpracovala: Ing. Ivana Podlešáková, Bc. Hana Skořepová

Výroční zpráva za rok 2008 Zpracovala: Ing. Ivana Podlešáková, Bc. Hana Skořepová Sociální služby města Rychnov n.kn.,o.p.s., Na Drahách 1595, Rychnov n.kněžnou, IČO 274 67 686 Výroční zpráva za rok 2008 Zpracovala: Ing. Ivana Podlešáková, Bc. Hana Skořepová 2008 1 Obsah: 1. Poslání

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Vyškov

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Vyškov Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Vyškov Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

Organizační řád. Městský úřad Velké Meziříčí

Organizační řád. Městský úřad Velké Meziříčí Rada města vydává tuto vnitřní směrnici č. 1/2013: Organizační řád Městského úřadu Velké Meziříčí Zpracovatel: Rozsah působnosti: Ing. Marek Švaříček, tajemník Městského úřadu Velké Meziříčí Městský úřad

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ V MIKROREGIONU OTROKOVICKO

SOCIÁLNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ V MIKROREGIONU OTROKOVICKO SOCIÁLNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ V MIKROREGIONU OTROKOVICKO Domov SENIOR Otrokovice Adresa: Školní 1299, 765 02 Otrokovice Telefon: 577 924 126 E-mail: pavel.malik@muotrokovice.cz Zřizovatelem je město Otrokovice.

Více

Mgr. Lucie Bicková, ředitelka OCH Třeboň

Mgr. Lucie Bicková, ředitelka OCH Třeboň Slovo ředitelky Tak jako každý rok si vám dovoluji předložit tuto výroční zprávu, která stručně popisuje činnosti a aktivity Oblastní charity Třeboň. Mé poděkování patří všem pracovníkům, kteří svou práci

Více

Pečovatelská služba Města Lomnice nad Popelkou

Pečovatelská služba Města Lomnice nad Popelkou Pečovatelská služba Města Lomnice nad Popelkou Obránců míru 1188, 512 51 Lomnice nad Popelkou Telefon : 481 671 962 e- mail : p. sluzba@mu-lomnice.cz, ps.lomnice@seznam.cz www.lomnicenadpopelkou.cz výroční

Více

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2015 Sociální centrum města Světlá nad Sázavou, příspěvková organizace zřízená městem Světlá nad Sázavou, IČ 70844763, ID datové schránky: iuc964b Na Bradle 1113, 582 91 Světlá nad Sázavou, www.scsvetla.cz,

Více

DOTAZNÍK KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A PÉČE

DOTAZNÍK KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A PÉČE DOTAZNÍK KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A PÉČE Vážení spoluobčané, města Valašské Klobouky a Brumov-Bylnice společně připravují druhý Komunitní plán rozvoje sociálních služeb a péče. Dotazník je

Více

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a z obecního rozpočtu.

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a z obecního rozpočtu. Komunitní plán sociálních služeb na léta 2014-2016 Dokument byl vytvořen v rámci projektu Snižování administrativní zátěže a přiblížení veřejných služeb občanům registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/89.00002

Více

Zápis č. 3 z jednání Komise pro hospodaření s obecními byty, pro sociální a zdravotní záležitosti Rady města Přerova ze dne 1.3.

Zápis č. 3 z jednání Komise pro hospodaření s obecními byty, pro sociální a zdravotní záležitosti Rady města Přerova ze dne 1.3. Zápis č. 3 z jednání Komise pro hospodaření s obecními byty, pro sociální a zdravotní záležitosti Rady města Přerova ze dne 1.3.2011 Přítomni: Ing. Slivka Jan Černocká Ludmila JUDr. Dutko Petr RNDr. Karabina

Více

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 SYSTÉMOVÉ PRIORITY Priorita č. 1 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Iva Dřímalová. Mapa sociálních sluţeb na Vsetínsku a role Centra Auxilium

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Iva Dřímalová. Mapa sociálních sluţeb na Vsetínsku a role Centra Auxilium UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Iva Dřímalová III.ročník kombinované studium Mapa sociálních sluţeb na Vsetínsku a role Centra Auxilium Bakalářská

Více

Omluveni: Mgr. Parkosová. Program:

Omluveni: Mgr. Parkosová. Program: - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 29. jednání Rady města

Více

1.1 Sociální služby a dostupné bydlení

1.1 Sociální služby a dostupné bydlení 1.1 Sociální služby a dostupné bydlení Region Brdy-Vltava se vyznačuje aktivní komunitou v oblasti poskytování sociálních služeb i města a obce regionu jsou nakloněny ke spolupráci v této oblasti. V regionu

Více

PRACOVNÍ SKUPINA OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM

PRACOVNÍ SKUPINA OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM PRACOVNÍ SKUPINA OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM Zápis setkání Termín konání: pondělí 22.10.2012 Časové rozvržení: 13:00 15:00 (občerstvení zajištěno) Místo konání: budova Magistrátu města Brna, Malinovského

Více

Autorský tým: Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. Bc. Andrea Hrušková Ing. Ivana Foldynová Bc. Iveta Čípková Mgr. Bc. Ivana Kouřilová Ing.

Autorský tým: Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. Bc. Andrea Hrušková Ing. Ivana Foldynová Bc. Iveta Čípková Mgr. Bc. Ivana Kouřilová Ing. Tato studie byla vytvořena v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb města Blansko ve spolupráci Centra pro podporu komunitního plánování Blansko a partnera projektu společnosti ACCENDO Centrum

Více

- poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, - pomoc při zajištění chodu domácnosti, - zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

- poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, - pomoc při zajištění chodu domácnosti, - zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. 3.8.1 PRIORITA: Rozvoj služeb na Volarsku - Netolicku 3.8.1.1 Opatření 1 - Podpora terénních služeb Ve Netolicích a ve Volarech je zajištěna pečovatelská služba. Poskytuje jí Domov pro seniory Pohoda (Netolice)

Více

DŮLEŽITÉ KONTAKTY. Důležitá čísla - Tísňové volání: - Hasiči: - Záchranná služba: - Policie: - Informace o telefonních číslech (ČR):

DŮLEŽITÉ KONTAKTY. Důležitá čísla - Tísňové volání: - Hasiči: - Záchranná služba: - Policie: - Informace o telefonních číslech (ČR): 2016 ÚVOD DŮLEŽITÉ KONTAKTY Důležitá čísla - Tísňové volání: - Hasiči: - Záchranná : - Policie: - Informace o telefonních číslech (ČR): 112 150 155 158 1180 Krizové linky bezplatné - Linka bezpečí pro

Více

Domov se zvláštním režimem

Domov se zvláštním režimem Domov se zvláštním režimem Poslání: Posláním Domova se zvláštním režimem v Dolní Moravici, Diakonie ČCE - střediska v Rýmařově je poskytnout zázemí a celoroční pobyt, péči a podporu v každodenních činnostech,

Více

1. Sociální pomoc - zdravotnictví Městský úřad Lovosice Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

1. Sociální pomoc - zdravotnictví Městský úřad Lovosice Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 1. Sociální pomoc - zdravotnictví Městský úřad Lovosice Odbor sociálních věcí a zdravotnictví telefon: fax: adresa: web: IČO: 416 571 200 416 532 130 Školní 407/2, 410 30 Lovosice www.meulovo.cz 00263991

Více

Analýza platných komunitních plánů sociálních služeb na území jednotlivých správních obvodů obcí s rozšířenou působností Plzeňského kraje

Analýza platných komunitních plánů sociálních služeb na území jednotlivých správních obvodů obcí s rozšířenou působností Plzeňského kraje Analýza platných komunitních plánů sociálních služeb na území jednotlivých správních obvodů obcí s rozšířenou působností Plzeňského kraje 1. Úvodní informace Analýza platných komunitních plánů slouží jako

Více

Dům s pečovatelskou službou

Dům s pečovatelskou službou Dům s pečovatelskou službou Zpráva o hospodaření za rok 2013 Základní údaje Dům s pečovatelskou službou Senior byl zřízen Městským zastupitelstvem Říčany k plnění svého sociálního programu jako samostatný

Více

Vyhodnocení sociální ankety mezi odbornou veřejností únor 2015 V lednu 2015 byla realizována sociální anketa na Odboru sociálních věcí a

Vyhodnocení sociální ankety mezi odbornou veřejností únor 2015 V lednu 2015 byla realizována sociální anketa na Odboru sociálních věcí a Vyhodnocení sociální ankety mezi odbornou veřejností únor 2015 V lednu 2015 byla realizována sociální anketa na Odboru sociálních věcí a zdravotnictví a mezi zaměstnanci p.o. Sociální služby města Česká

Více