HolCARD CR-07. Systém pro Ambulantní Monitorování Krevního Tlaku. Návod k používání. Zabierzów, POLAND Listopad 2003 Verze 2.

Save this PDF as:
Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HolCARD CR-07. Systém pro Ambulantní Monitorování Krevního Tlaku. Návod k používání. Zabierzów, POLAND Listopad 2003 Verze 2."

Transkript

1 HolCARD CR-07 Systém pro Ambulantní Monitorování Krevního Tlaku Návod k používání Zabierzów, POLAND Listopad 2003 Verze 2.00 EDITION II

2 GRATULUJEME Jsme rádi, že jste si vybrali záznamník HolCARD CR-06 společnosti ASPEL, čímž jste prokázali, že neuznáváte kompromisy a vyžadujete jen nejvyšší kvalitu. Společnost ASPEL s potěšením představuje elektrokardiograf záznamník HolCARD CR-06 jako výsledek mnohaletých expertíz a zkušeností získaných těsným kontaktem s našimi zákazníky. Zvolili jste dlouhou životnost a efektivnost, což jsou rysy elektrokardiografu záznamníku HolCARD CR-06. Pozorně čtěte návod k použití, neboť ten obsahuje směrnice pro bezpečnou instalaci a údržbu přístroje a taky několik praktických instrukcí pro jeho optimální provoz. Návod k použití si kvůli případnému nahlédnutí uschovejte.! 1. Osoba obsluhující záznamník HolCARD CR-06 je před jeho spuštěním povinna pečlivě si přečíst návod k použití. 2. Návod k použití pomůže uživateli přístroj správně obsluhovat a udržovat. 3. Plnohodnotného využití přístroje dosáhne uživatel přesným dodržováním instrukcí popsaných v návodu k použití. 4. Zakazuje se použití přístroje s poškozeným pacientským kabelem. 5. Jakákoliv oprava přístroje smí být provedena jen autorizovanou servisní společností. 6. Výrobce neodpovídá za škody způsobené nedodržením návodu k použití. 7. Technická výkonnost přístroje a přídavných zařízení musí být pravidelně kontrolována (min. jednou ročně). Při zjištění jakékoliv chyby ve funkci přístroje je nutné kontaktovat autorizované servisní středisko. 2

3 Výrobce a dodavatel: MANUFACTURER Zakłady Elektroniki Medycznej ASPEL s.c. Os. H. Sienkiewicza Zabierzów / POLAND tel / fax / REPRESENTATIVE ASPEL Medizinische Geräte Vertriebs GmbH Karl Kurz-Gasse Münchendorf / AUSTRIA tel./fax AUTORIZOVANÝ DISTRIBUTOR pro ČR P.S. Printer Service s r.o. Martinkova 7, Brno tel fax tel./fax ÚVOD Program HolCARD CR-07 provádí monitorování, zobrazení a uložení dat z dlouhodobého záznamu krevního tlaku. Díky snadné obsluze a pokročilému znázornění dat, jsou výsledky vyšetření zaznamenány a rychle vyhodnoceny. Přístroj je konstruován jak pro použití v ordinacích tak v ambulancích nemocnic. 2. INSTALACE PROGRAMU Program je dodáván na CD ROM a po zasunutí do mechaniky dojde a automatickému spuštění, pokud se tak nestane spusťte program Setup. exe. ze spouštěcího menu viz Obr.1. Obr. 1. Spuštění instalace programu 3

4 Dále Vás instalátor provede instalaci, dalším krokem je stisknutí tlačítka [ Další ]. Program Holcard CR-06 je chráněm autorskými právy a každý uživatel je povinnen se seznámit s Licenčními podmínkami. V druhém kroku procesu instalace se zobrazí Licenční ujednání. Pro pokračování instalace je nutný Váš souhlas s Licenčním ujednáním to vyjádříte kliknutím na tlačítko [Souhlasím]. Obr.2. Okno licenčního ujednání Po odsouhlasení licenčních podmínek se aktivuje tlačítko [Další]. Klinutím na tlačítkem [Další] se vždy dostáváte na další obrazovku. Po instalaci programu může uživatel zapsat identifikační data, která se tisknou v záhlaví lékařské zprávy viz Obr.3. Obr. 3. Identifikační data uživatele Po kontrole zapsaných údajů stiskněte [Další]. 4

5 Obr. 4. Výběr umístění programu Obr. 5. Ukončení instalace programu Ikona pro spouštění programu se po úspěšné instalaci zobrazí na pracovní ploše (Obr.6.). Obr. 6. Ikona programu HolCard CR-07 5

6 3. OVLÁDÁNÍ PROGRAMU HOLCARD CR Spuštění Programu. Ikona pro spouštění programu se po úspěšné instalaci zobrazí na pracovní ploše (Obr.6.). Pro spuštění programu klikněte na ikonu dvakrát a zobrazí se hlavní okno programu Holcard CR-07 (Obr.7): Obr 7. Hlavní okno programu Holcard CR-07 V okně vidíte následující části : Horní lišta - Lišta Menu - Informace o jménu programu, základní údaje o pacientovi a vyšetření přístup k menu programu Holcard CR-06 Panel nástrojů - použitím tlačítek získáte okamžitý přístup k základním funkcím programu Stavová lišta - zobrazení doplňkových informací Panel nástrojů: Použitím tlačítek získáte okamžitý přístup k základním funkcím programu. Přiložením kurzoru na tlačítko se Vám zobrazí bublinková nápoveda o funkci či významu tlačítka. 6

7 Obr. 8. Panel nástrojů 3.2 Začátek vyšetření. Po kliknutí na toto tlačítko z panelu nástrojů se zobrazí dialogové okno, kde zapíšete ůdaje nutná pro zahájení a provedení vyšetření (Obr. 9). Tato data obsahují: Obr. 9. Zahájení vyšetření Jméno pacienta Zadejde jméno pacienta, nebo je-li již v databázi vyberte jej ze seznamu, který se zobrazí po kliknuti na tlačítko [ ] button. Data pacienta mohou být take zadána až po vyšetření v okamžiku, kdy načítáte výsledky vyšetření z rekordéru/záznamníku. Doba a četnost měření měření jsou prováděna v definovaných časových intervalech. Čas měření je prováděn v definovaných periodách ve třech různých denních obdobích na sobě nezávislých. Tlak v manžetě Pro první měření nastavte tlak v manžetě, dále již si tlak nastavuje rekordér automaticky. 7

8 Maximální tlak v manžetě Maximální tlak, do ketrého může být manžeta napumpována během měření. Vypouštění Rychlost vypouštění nafouknuté manžety v rozsahu 1-5 mmhg/s Zobrazení na displeji CR-06 rekordér je vyráběn s LCD displejem na kterém se mohou zobrazovat výsledky měření, tuto funkci můžete vypnout a na displeji se zobrayují jen hodiny. Zadané hodnoty jsou akceptovány po kliknutí na tlačítko [ OK. ], a rekordér provede první měření, výsledky tohoto měření se zobrazí na displeji.. Novorozenecký mód Určený pro měření novorozenců, automaticky nastaví v rekordéru maximální tlak nafukování manžety 150 mmhg. Po zvolení parametrů měření potvrdíme <OK> a rekordér provede první měření. Výsledek měření se ukáže na obrazovce počítače. 3.3 Načtení výsledků měření z Rekordéru. Po ukončení vyšetření přípojte rekordér k PC dodáváným kabelem. V panelu nástrojů klikněte na ikonu a výsledky měření uložte pro daného pacient, který se Vám zobrazí v okně: Obr.10. Načtení výsledků měření z Rekordéru Dále popíšeme 3 metody výběru pacienta: 1. Načtěte jméno pacienta z rekordéru (platí pro případ jestliže jste jméno zadali na záčátku vyšetření). Pro automatické načtení dat z rekordéru klikněte na tlačítko [ << ] 2. Vyberte jméno ze seznamu již existujících pacientů. 3. Pokud pacient není v seznamu, Klikněte na tlačítko [Nový Pacient] a zapište data pacienta do database. Program načte výsledky měření pro vybraného pacienta a automaticka spustí modul pro prohlížení získaných měření. 3.4 Modul Tabulka výsledků Modul Seznam vyšetření se spustí automaticky po načtení dat z rekordéru nebo kliknutím na ikonu panelu nástrojů. Tento modul zobrazí tabulku s výsledky z celého průběhu vyšetření. (Obr.11a 12). v 8

9 Obr. 11. Část okna z tabulky výsledků Tabulka zobrazená níže obsahuje po sobě jdoucí měření, každé měření se zkládá z: pořadového čísla, údaje o čase, hodnoty systolického a diastolickáho tlaku, střední hodnoty, tepové frekvence a denní periody. Každý řadek můžete doplnit komentářem. Hodnoty na řádku můžete editovat dvojitým kliknutím myši v políčku. Obr. 12.Tabulka výsledků V horní částy tabulky výsledků jsou umístěna tři tlačitka, která slouží pro tisk, odstanění označených chybných měření a take pro zobrazení chybných měření. Obr. 13.Tlačítka v modulu tabulky výsledků Při opětovném kliknutí na ikonu dojde k zavření tabulky výsledků. 3.5 Modul Trendů Modul Trendů zobrazí data v grafické podobě ve shodě s údaji z tabulky výsledků. Kliknutím na ikonu z panelu nástrojů se zobrazí graf znázorňující změny systolického a diastolického tlaku, a tepové frekvence. Tabulka výsledků se zobrazí ve spodní části (Obr.. 14). 9

10 Obr Okno modulu trendů Graf i v tabulka výsledků jsou vzájemně propojeny. Červenou barvou je v grafu označeno měření, které jsme v tabulce označili kurzorem myši a naopak. Můžeme zobrazit lineární graf, nebo graf tlaku. Obr. 15. znázorňuje rozdíly mezi oběma grafy. Obr. 15. Lineární graf nebo graf tlaku V Tabulce zobrazené pod grafy zůstaly zachovány všechny funkce, které byly popsány v kapitole 3.4 Tabulky výsledků tzn. editace, rušení. Část grafu zobrazující výsledky měření můze být doplněna o zobrazení prahových hodnot klinutím na tlačítko <Zobrazit prahy> Prahové hodnoty krevního tlaku lze definovat kliknutím na Nastavení <Vlastní nastavení>. Grafy histogramů znázorňují zvlášť 3 histogramy histogram systolického tlaku (Ps), histogram diastolického tlaku (Pd) a histogram srdeční frekvence (Hr). V případě grafů tlaku je na ose x vynesena hodnota tlaku s krokem 5mmHg a na ose y počet měření odpovídající dané hodnotě tlaku. V případě grafu srdečního rytmu je na ose x vynesena hodnota srdeční frekvence s krokem 5 bpm a na ose y počet případů naměřených hodnot dané srdeční frekvence. Opětovným kliknutím na ikonu se zavře okno Modulu Trendů. 10

11 3.6 Modul Statistik Program CR-06 umožňuje nejen prohlížení výsledků měření, ale naměřená data interpretuje v různých statistických hodnotách. Modul Statistik se aktivuje kliknutím na ikonu. Poznámka: před spuštěním tohoto modulu odstraňte chybná měření!!! Modul Statistik vyhodnocuje: Maximální hodnotu krevního tlaku a rozsah (rozdíl mezi hodnotami), Hodnoty pro horní a dolní čtvrtinu a rozsah, Průměr Průměrnou hodnotu Standardní odchylku Výpočty jsou prováděny z celé doby vyšetření nebo ze 3 subperiod. Modul Statistik vidíte níže. Obr.16. Modul Statistik Celkové procento z vyšetření přesahující míru prahových hodnot je vypočítáno jednak z celé doby vyšetření a take z partikulárních subperiod. Výsledky mohou být ihned vytišteny po kliknutí na tlačítko <Tisk statistiky>. Opětovným kliknutím na ikonu 3.7 Závěrečná zpráva zavřete Modul Statistik. Pro dokončení vyšetření je tištěna zpráva. Při práci s jednotlivými moduly programu HolCard CR-06 můžete tisknou zprávu krok za krokem. Avšak, je doporučeno před tiskem odstanit všechny chyby a doplnit take popis vyšetření. Teprve pak přistupte k tisku závěrečné zprávy kliknutím na ikonu tisku a vyberte rozsah tisku. 11

12 Obr. 17.Výběr rozsahu tisku Úplná zpráva sestává ze tří částí: 1. Souhrn vyšetření: stránka obsahuje údaje o pacientovi, grafy a popis vyšetření zapsané lékařem 2. seznam měření: stránky obsahují tabulku se seznamem všech měření a poznámky. 3. Statistika měření: stránka s výsledky statistik měření. 4. MODUL DATA PACIENTA Všechna vyšetření nahrávaná z rekordéru do programu HolCard Cr-06 jsou uložena společně s daty pacienta. Modul DATA PACIENTA slouží pro správu těchto dat, modul otevřeme kliknutím na ikonu. Tento modul slouží pro: - založení nového pacienta - editaci dat a výběru pacienta - vymazání pacienta a jeho/jejích údajů z databáze - zobrazení vybraného vyšetření - vymazání vyšetření Pro provedení všech popsaných operací slouží tlačítka umístěná na pravé staně okna Data pacienta. (Obr. 18) Obr. 18. Modul Data pacienta. 12

13 5. NASTAVENÍ PROGRAMU. Program HolCard CR-O6 Aspel pracuje v prostředí MS Windows. Tvůrci programu připravili pro uživatele snadné ovládání a rychlo obsluhuhu. Uživatel může kdykoliv upravit nastavení dle svých pořeb. Následující část popisuje rozsah možných změn způsob provedení změn. Všechny možné volby jsou dostupné z menu Nastavení / Vlastní nastavení. Po kliknutí se zobrazí dialogové okno (Obr.19). 5 tlačítek zobrazených v pravé části okna se používá pro výběr a nastavení. Nastavení Zapisovač Obr. 19.Dialogové okno Nastavení Výběr portu pro připojení rekordéru CR-06 k PC, po provedení výběru neopomeňte provést kontrolu komunikace kliknutím na tlačítko <Test>. Obr. 20. Nastavení Zapisovač 13

14 Nastavení Začátku Vyšetření Provádíte nastavení začátku a průběhu vyšetření četnost měření pro 3 subperiody, počáteční tlak v manžetě. Obr. 21. Nastavení začátku a průběhu vyšetření Začátek měření a četnost může být definována pro každou ze 3 subperiod; také můžete nastavit počáteční tlak v manžetě. Nastavení Chybné měření Seznam měření automaticky označí chybná měření. Chyby jsou vybrány podle níže specifikovaných kritérií. Obr. 22. Nastavení Chybné měření 14

15 Nastavení Prahy Nastavení prahových hodnot pro 3 subperiody. Obr 23. Nastavení prahových hodnot Prahové hodnoty se zobrazují v grafech a jsou používány pro statistické výpočty. 6. ARCHÍV VYŠETŘENÍ. Vyšetření zaregistrované v systému HolCARD CR-07 Aspel se ukládá ve specifické datové struktuře nazývané archív. Pokročilá správa údajů předpokládá existenci více archívů na kterémkoliv médiu dostupném v systému Windows 9X včetně interních nebo externích nebo síťových pevných disků, magneto-optických disků, zapisovatelných nebo přepisovatelných kompaktních disků (CD-R nebo CD-RW), a dalších. Postup archivace: Jestli ještě není vytvořený archív na dostupném nosiči (např. CD-RW), je třeba ho vytvořit za pomoci okna z menu <Nastavení::Archív>. V okně <Údaje o pacientovi> vybrat vyšetření, které chceme archívovat. Stisknout tlačítko <Kopie> Na obrazovce se objeví seznam dostupných archívů. Stačí vybrat ze seznamu cílový archív a potvrdit operaci kopírování <OK>. Vyšetření se překopíruje. Obsah každého archívu můžeme prohlédnout pomocí okna Údaje o pacientovi. Existuje také možnost načtení vyšetření z jiných archívů. V horní části okna Údaje o pacientovi je dostupná lišta zaregistrovaných archívů, která umožňuje zadat vybraný archív. 15

16 Obr. 24 Okno Archívů vyšetření 7. SPOLUPRÁCE SE ZÁZNAMNÍKY CR-06 A CR-05. Program HolCARD CR-07 může spolupracovat se staršími typy záznamníků produkovanými firmou Aspel. Pouze 3 denní aktivity Musíme si uvědomit, že záznamníky CR-06 a CR-05 využívají pouze 3 denní aktivity. Vzhledem k tomu se na obrazovce objeví jiné dialogové okno při Zahájení vyšetření. V tomoto oknu zadáte časy a frekvence měření během jednotlivých denních aktivit. U starších záznamníků také není možné nastavit max. Tlak při nafukování manžety a změnit rychlost vypouštění manžety. Vypouštění je stanoveno na 3mmHg/s. Ostatní funkce programu jsou dostupné v plném rozsahu. Není rozdíl v způsobu načítání vyšetření ani vyhodnocování výsledků. Program může být používán jak se staršími typy CR-06 a CR-05 tak s novými záznamníky CR-07. Rady Pro práci se staršími záznamníky je vhodné nastavit v Uživatelských nastaveních tlačítko Vyšetření trvale 3 denní aktivity. V tom případě nemusíte vždy měnit nastavení denních dob při zahajování vyšetření. 16

17 Obsah: 1. ÚVOD INSTALACE PROGRAMU OVLÁDÁNÍ PROGRAMU HOLCARD CR Spuštění Programu Začátek vyšetření Načtení výsledků měření z Recordéru Modul Tabulka výsledků Modul Trendů Modul Statistik Závěrečná zpráva MODUL DATA PACIENTA NASTAVENÍ PROGRAMU ARCHÍVY VYŠETŘENÍ SPOLUPRÁCE SE ZÁZNAMNÍKY CR-06 A CR

HolCARD CR-06. Systém pro Ambulantní Monitorování Krevního Tlaku. Návod k používání. Zabierzów, POLAND December, 200 EDITION I

HolCARD CR-06. Systém pro Ambulantní Monitorování Krevního Tlaku. Návod k používání. Zabierzów, POLAND December, 200 EDITION I HolCARD CR-06 Systém pro Ambulantní Monitorování Krevního Tlaku Návod k používání Zabierzów, POLAND December, 200 EDITION I GRATULUJEME Jsme rádi, že jste si vybrali záznamník HolCARD CR-06 společnosti

Více

Zabierzów, POLAND 20 January, 2001

Zabierzów, POLAND 20 January, 2001 R Návod k použití Ambulantní systém monitorování krevního tlaku HolCARD CR-06 0197 EN ISO 9001 EN 46001 MDD EN ISO 14001 Zabierzów, POLAND 20 January, 2001 EDITION I GRATULUJEME Jsme rádi, že jste si vybrali

Více

Zabierzów, POLAND 20 January, 2001

Zabierzów, POLAND 20 January, 2001 R Návod k použití Ambulantní systém monitorování krevního tlaku HolCARD CR-07 0197 EN ISO 9001 EN 46001 MDD EN ISO 14001 Zabierzów, POLAND 20 January, 2001 EDITION I GRATULUJEME Jsme rádi, že jste si vybrali

Více

Návod k použití Spirometrický modul SPIRO 31

Návod k použití Spirometrický modul SPIRO 31 Návod k použití Spirometrický modul SPIRO 31 0197 EN ISO 9001 EN 46001 MDD EN ISO 14001 Zabierzów, POLAND 14 September, 1999 EDITION I GRATULUJEME Jsme rádi, že jste si vybrali spirometrický modul SPIRO

Více

MLE2 a MLE8. Datalogery událostí

MLE2 a MLE8. Datalogery událostí MLE2 a MLE8 Datalogery událostí Zapisovač počtu pulsů a událostí Návod k obsluze modelů MLE2 MLE8 Doporučujeme vytisknout tento soubor, abyste jej mohli používat, když se budete učit zacházet se zapisovačem.

Více

universální monitorovací program

universální monitorovací program MtUni universální monitorovací program MtUni 8/10 Rev.2 THERMOPROZESS s.r.o. Riegrova 2668/6c 370 01 České Budějovice tel.: +420 387 313 182 fax: +420 385 340 947 e-mail: info@thermoprozess.cz http://www.thermoprozess.cz

Více

PROGRAM AZA Control návod k použití

PROGRAM AZA Control návod k použití PROGRAM AZA Control návod k použití AZA Control je uživatelský program určený ke správě přístupových práv, archivaci systémových událostí a konfiguraci elektromotorických zámků CERBERIUS pracujících v

Více

Rychlý průvodce konfigurací LAN SUITE 2002

Rychlý průvodce konfigurací LAN SUITE 2002 LAN SUITE 2002 Obsah OBSAH... 1 NASTAVENÍ PROTOKOLU TCP/IP... 2 NASTAVENÍ TCP/IP NA SERVERU... 2 NASTAVENÍ TCP/IP NA STANICÍCH V SÍTI... 3 INSTALACE LAN SUITE... 3 KONFIGURACE LAN SUITE... 4 PRŮVODCE KONFIGURACÍ...

Více

Záznamník teploty ZT, ZT1ext Návod k použití

Záznamník teploty ZT, ZT1ext Návod k použití ČERNÁ SKŘÍŇKA Záznamník teploty ZT, ZT1ext Návod k použití Návod na použití záznamníku teploty COMET ZT, ZT1ext Přístroj je určen pro měření a záznam teploty vzduchu, příp. teploty z externí sondy s odporovým

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

Návod k obsluze. CardioTEL. Zabierzów, POLAND Červen 2003 EDITION I

Návod k obsluze. CardioTEL. Zabierzów, POLAND Červen 2003 EDITION I Návod k obsluze CardioTEL Zabierzów, POLAND Červen 2003 EDITION I OBSAH: 1.0. O systému CardioTEL Aspel.3 2.0. Spuštění programu 4 3.0. Záznam pacienta.5 4.0. Příjem záznamů...6 4.1. Načtení záznamů...7

Více

LuxRiot uživatelský manuál verze 1.6.12. Uživatelský manuál Verze 1.6.12. -1-2008, Stasa s.r.o.,pokorného 14, 190 00, PRAHA

LuxRiot uživatelský manuál verze 1.6.12. Uživatelský manuál Verze 1.6.12. -1-2008, Stasa s.r.o.,pokorného 14, 190 00, PRAHA Uživatelský manuál Verze 1.6.12-1- 2008, Stasa s.r.o.,pokorného 14, 190 00, PRAHA LuxRiot je softwarový balík, určený pro sledování a ukládání dat z kamer. Umožňuje přijímat data z IP kamer a video serverů

Více

Návod na instalaci a používání obslužného programu dataloggeru

Návod na instalaci a používání obslužného programu dataloggeru Návod na instalaci a používání obslužného programu dataloggeru Instalace obslužného programu: 1) Zapněte počítač a nechte naběhnout systémový obslužný program PC. Na monitoru bude základní obrazovka systému.

Více

WiFiS Uživatelská příručka Obsah

WiFiS Uživatelská příručka Obsah WiFiS Uživatelská příručka Obsah Nastavení aplikace Popis jednotlivých číselníků Agenda ISP internet service provider Obecné Nastavení Nastavení jednotlivých číselníků Skupiny číselníku Agenda, ISP a Obecné

Více

U-DRIVE LITE Car DVR Device

U-DRIVE LITE Car DVR Device U-DRIVE LITE Car DVR Device MT4037 Uživatelský manuál Index Index...2 Popis zařízení...2 Příprava před použitím...3 Vložení paměťové karty...3 Používání zařízení...4 Možnosti menu v režimu nahrávání...5

Více

Uživatelská příručka pro program

Uživatelská příručka pro program NEWARE Uživatelský manuál Uživatelská příručka pro program ve spojení se zabezpečovacím systémem strana 1 Uživatelský manuál NEWARE strana 2 NEWARE Uživatelský manuál Vaše zabezpečovací ústředna DIGIPLEX

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka PC výkaznictví JASU (program pro zpracování účetního výkaznictví) březen 2012 Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 P.O.Box 36 111 21 Praha 1 telefon: 224 091 619 fax:

Více

ADDAT HEAT Control - Návod k použití - verze 2.07 (firmware 1.44)

ADDAT HEAT Control - Návod k použití - verze 2.07 (firmware 1.44) - ADDAT HEAT Control - Návod k použití - verze 2.07 (firmware 1.44) ADDAT s.r.o. Májová 1126 463 11 Liberec 30 telefon: fax: http: e-mail: 485 102 271 485 114 761 www.addat.cz addat@addat.cz Obsah: 1.

Více

Návod k obsluze. Archivačního a Databázového systému. CardioTEKA. Zabierzów, POLAND November, P.S. EDITION I

Návod k obsluze. Archivačního a Databázového systému. CardioTEKA. Zabierzów, POLAND November, P.S. EDITION I Návod k obsluze Archivačního a Databázového systému CardioTEKA Zabierzów, POLAND November, 2002. P.S. EDITION I GRATULUJEME Jsme rádi, že jste si vybrali PROGRAM CardioTEKA Aspel sloužící k prohlížení

Více

Sentech AL 7000 C. Instalace a ovládání programu BREATH

Sentech AL 7000 C. Instalace a ovládání programu BREATH Sentech AL 7000 C Instalace a ovládání programu BREATH Program BREATH slouží k ovládání detektoru alkoholu AL 7000C pomocí počítače. Umožňuje provádět měření, zaznamenávat je a exportovat do Excelu. Instalace

Více

Demoprojekt Damocles 2404

Demoprojekt Damocles 2404 Vizualizační a řídicí systém kategorie SCADA/HMI Demoprojekt Damocles 2404 (časově omezený demoprojekt pro zařízení Damocles 2404 společnosti HW group s.r.o.) Verze systému: 3.7.1.9 Poslední revize dokumentu:

Více

Datalogger Teploty a Vlhkosti

Datalogger Teploty a Vlhkosti Datalogger Teploty a Vlhkosti Uživatelský Návod Úvod Teplotní a Vlhkostní Datalogger je vybaven senzorem o vysoké přesnosti měření teploty a vlhkosti. Tento datalogger má vlastnosti jako je vysoká přesnost,

Více

Uživatelský manuál. A3600 DL ( Data Download)

Uživatelský manuál. A3600 DL ( Data Download) Uživatelský manuál A3600 DL ( Data Download) Aplikace : Jednoduchý program pro přenášení dat z on line monitorovacího systému A3600 Export měřených statických dat do souboru Zobrazení grafů naměřených

Více

UZ modul VVISION poslední změna 1. 3. 2013

UZ modul VVISION poslední změna 1. 3. 2013 UZ modul VVISION poslední změna 1. 3. 2013 Obsah 1 Základní popis... - 2-1.1 Popis aplikace... - 2-1.2 Zdroje obrazových dat... - 2-1.3 Uložení dat... - 2-1.4 Funkcionalita... - 2-1.4.1 Základní soubor

Více

NÁPOVĚDA K SRM - DODAVATELÉ

NÁPOVĚDA K SRM - DODAVATELÉ NÁPOVĚDA K SRM - DODAVATELÉ TYP DOKUMENTU: NÁVOD VYHOTOVIL: MIRKA PERUTHOVÁ, MAREK NĚMEC DATUM VYHOTOVENÍ: 25. 3. 2010 PLATNOST OD: 25. 3. 2010 CÍLOVÁ SKUPINA: DODAVATELÉ VERZE DOKUMENTU: 01 DATUM POSLEDNÍ

Více

PROGRAM ACS Control návod k použití

PROGRAM ACS Control návod k použití PROGRAM ACS Control návod k použití ACS Control je uživatelský program určený ke správě přístupových práv, archivaci událostí (průchodů) a konfiguraci přístupových a docházkových systémů. Umožňuje přímou

Více

Gluco Diary Elektronický diář měření krevní glukózy

Gluco Diary Elektronický diář měření krevní glukózy Gluco Diary Elektronický diář měření krevní glukózy (Uživatelská příručka) Obsah 1. Představení programu Gluco Diary a. Uživatelská příručka b. Zákaznický servis 2. Součásti programu Gluco Diary 3. Požadavky

Více

SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM

SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM Základní informace pro každého Následující popis je určen pro stručné a rychlé seznámení s programem a jeho ovládáním. Detailnější vysvětlení funkcí programu naleznete v českém i

Více

AC Napětí/Proud Data Logger Uživatelský Manuál

AC Napětí/Proud Data Logger Uživatelský Manuál AC Napětí/Proud Data Logger Uživatelský Manuál Před použitím si přečtěte pečlivě tento uživatelský manuál, protože obsahuje důležité bezpečnostní informace Obsah Strana 1. Úvod...... 5 2. Vlastnosti...

Více

Univerzální program k výpočtu denního osvětlení dle ČSN 73 0580

Univerzální program k výpočtu denního osvětlení dle ČSN 73 0580 Univerzální program k výpočtu denního osvětlení dle ČSN 73 0580 Popis prostředí programu Hlavní okno Po spuštění programu Wdls se na obrazovce objeví výše uvedené hlavní okno. Toto okno lze rozdělit na

Více

Pace Maker ZJ18. Návod k použití. 1) Popis výrobku:

Pace Maker ZJ18. Návod k použití. 1) Popis výrobku: Pace Maker ZJ18 Návod k použití 1) Popis výrobku: 1 2 5 4 Legenda: 1. časová osa 2. konektor pro startovací čidlo 3. napájecí konektor 4. výrobní štítek se sériovým číslem 5. konektor pro anténu 3 Obsah

Více

Připojení systému A3600 k aplikaci DDS2000

Připojení systému A3600 k aplikaci DDS2000 " Uživatelský manuál Připojení systému A3600 k aplikaci DDS2000 Aplikace :! Přenos a archivace dat naměřených systémem A3600 z COMPACT FLASH karty! Formátování nebo mazání dat z COMPACT FLASH karty! Tvorba

Více

Návod na instalaci a používání obslužného programu dataloggeru DS100

Návod na instalaci a používání obslužného programu dataloggeru DS100 Návod na instalaci a používání obslužného programu dataloggeru DS100 Instalace obslužného programu: 1) Zapněte počítač a nechte naběhnout systémový program PC. Na monitoru bude základní obrazovka systému.

Více

TouchGuard Online pochůzkový systém

TouchGuard Online pochůzkový systém TouchGuard Online pochůzkový systém Uživatelský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz

Více

Program pro flexibilní tvorbu evidencí. VIKLAN - Evidence. Uživatelská příručka. pro seznámení se základními možnostmi programu

Program pro flexibilní tvorbu evidencí. VIKLAN - Evidence. Uživatelská příručka. pro seznámení se základními možnostmi programu Program pro flexibilní tvorbu evidencí VIKLAN - Evidence Uživatelská příručka pro seznámení se základními možnostmi programu Vlastimil Kubínek, Ing. Josef Spilka VIKLAN - Evidence Verse 1.11.8.1 Copyright

Více

Integrovaný Ekonomický Systém Účetnictví - IES WIN 2006. Úvod...5

Integrovaný Ekonomický Systém Účetnictví - IES WIN 2006. Úvod...5 Úvod...5 Přehled funkcí modulu účetnictví...6 Účtový rozvrh...11 Výsledovka...12 Rozvaha...12 Saldokonto...12 Druh dokladu...12 Zpracování daňového dokladu...12 Nastavení zpracování DPH (období, sazeb,

Více

ADMINISTRAČNÍ PŘIRUČKA verze 1.1.19. Strana 2 (celkem 20) Strana 3 (celkem 20) 1. Obsah 1. Obsah...3 2. Úvod...5 2.1. Požadavky na hardware...5 2.2. Požadavky na software...5 2.3. Instalace...5 2.4. Výchozí

Více

IM Instalace síťové verze SprutCAM. 1Nastavení serveru Vlastní instalace serveru...2 3Nastavení uživatelského počítače...

IM Instalace síťové verze SprutCAM. 1Nastavení serveru Vlastní instalace serveru...2 3Nastavení uživatelského počítače... IM 13.001 Instalace síťové verze Obsah 1Nastavení serveru... 1 2Vlastní instalace serveru...2 3Nastavení uživatelského počítače...6 1 Nastavení serveru 1. Informace o licencích jsou vloženy do licenčního

Více

Top Exklusiv. Obsah. Základy práce v systému POS

Top Exklusiv. Obsah. Základy práce v systému POS Základy práce v systému POS zpracoval: libor.jiranek@uniqa.cz Top Exklusiv Obsah Popis základní obrazovky systému POS... 2 Top Exklusiv... 4 Základní údaje... 4 Asistenční služby... 5 Adresa místa pojištění...

Více

RŽP D nová edice. Obsah. Základy práce v systému POS

RŽP D nová edice. Obsah. Základy práce v systému POS Základy práce v systému POS zpracovala: vera.dzurekova@uniqa.cz RŽP D nová edice Obsah Popis základní obrazovky systému POS... 2 RŽPD - nová edice... 4 Základní údaje... 4 Pojištěné osoby a jejich pojistná

Více

CLG-03 POČÍTADLO PROVOZNÍCH HODIN

CLG-03 POČÍTADLO PROVOZNÍCH HODIN CLG-03 POČÍTADLO PROVOZNÍCH HODIN Na výrobky společnosti F&F se vztahuje záruka v délce 24 měsíců od data nákupu Určení CLG-03 je programovatelné, multifunkční elektronické počítadlo, které umožňuje sčítat

Více

Hudební přehrávač. mivvy record M5 UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Hudební přehrávač. mivvy record M5 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Obsah Hudební přehrávač mivvy record M5 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Upozornění Parametry Popis displeje Základní operace Systémové menu Poslech hudby Záznam zvuku Správce souborů Prohlížeč obrázků FM rádio Elektronické

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka OM-Link Uživatelská příručka Verze: 2.1 Prosinec 2006 Copyright 2005, 2006 ORBIT MERRET, s r.o. I Nápověda k programu OM-Link Obsah Část I Úvod 3 Část II Základní pojmy a informace 3 1 Připojení... 3 2

Více

UniLog-L. v0.81 návod k obsluze software. Strana 1

UniLog-L. v0.81 návod k obsluze software. Strana 1 UniLog-L v0.81 návod k obsluze software Strana 1 UniLog-L je PC program, který slouží k přípravě karty pro záznam logických průběhů aplikací přístroje M-BOX, dále pak k prohlížení a vyhodnocení. Popis

Více

Uživatelská příručka - diagnostický systém

Uživatelská příručka - diagnostický systém Uživatelská příručka - diagnostický systém v 2.6.9 Autodiagnostika ROBEKO www.autodiagnostika-obd.cz Obsah: 1. Úvod : 1.1 Spuštění programu...4 1.2 Základní obrazovka...4 2. Základní funkce : 2.1 Navázání

Více

ALFIS 2014 komplexní ekonomický systém verze 2014.5

ALFIS 2014 komplexní ekonomický systém verze 2014.5 ALFIS 2014 komplexní ekonomický systém verze 2014.5 Návod na instalaci Fuksa Ladislav Sedlčanská 1327/65 140 00 Praha 4 Tel. 223 010 785, 603 463 137 E-mail alfis@fksoft.cz Web www.alfis.cz, www.fksoft.cz

Více

Návod k nastavení uvolnění tisku

Návod k nastavení uvolnění tisku Návod k nastavení uvolnění tisku OBSAH O TOMTO NÁVODU.................................................................................... 2 FUNKCE UVOLNĚNÍ TISKU.............................................................................

Více

OBSAH. ÚVOD...5 O Advance CADu...5 Kde nalézt informace...5 Použitím Online nápovědy...5. INSTALACE...6 Systémové požadavky...6 Začátek instalace...

OBSAH. ÚVOD...5 O Advance CADu...5 Kde nalézt informace...5 Použitím Online nápovědy...5. INSTALACE...6 Systémové požadavky...6 Začátek instalace... OBSAH ÚVOD...5 O Advance CADu...5 Kde nalézt informace...5 Použitím Online nápovědy...5 INSTALACE...6 Systémové požadavky...6 Začátek instalace...6 SPUŠTĚNÍ ADVANCE CADU...7 UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ ADVANCE

Více

Uživatelský manuál programu WZORKY. pro vyčítání historických databank. z regulátorů PROMOS line 2

Uživatelský manuál programu WZORKY. pro vyčítání historických databank. z regulátorů PROMOS line 2 PROMOS line 2 Uživatelský manuál programu WZORKY pro vyčítání historických databank z regulátorů PROMOS line 2 Jaselská 177, 280 02 Kolín 3 tel./fax: 321 727753 verze 1.0 09/02 2002 sdružení ELSACO 11.9.2002

Více

Jak začít s ed MARKETEM

Jak začít s ed MARKETEM Jak začít s ed MARKETEM Ostrava, 26. ledna 2016 E LINKX a.s. Novoveská 1262/95, 709 00 Ostrava tel.: +420 597 444 777 e-mail: obchod@elinkx.cz www.elinkx.cz Obsah 1. Úvod... 3 2. Jak nastavit e-shop...

Více

PŘESTUP/HOSTOVÁNÍ HRÁČE MANUÁL

PŘESTUP/HOSTOVÁNÍ HRÁČE MANUÁL PŘESTUP/HOSTOVÁNÍ HRÁČE MANUÁL Platný od 1. července 2015 17. ČERVNA 2015 ČESKÁ BASKETBALOVÁ FEDERACE Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 Manuál pro elektronické vyřízení hostování či přestupu hráče. 1. Zájemce

Více

Česky. Informace o bezpečnosti. UPOZORNĚNÍ: Neinstalujte tento produkt ani neprovádějte žádná zapojení kabelů (napájení atd.) za bouřky.

Česky. Informace o bezpečnosti. UPOZORNĚNÍ: Neinstalujte tento produkt ani neprovádějte žádná zapojení kabelů (napájení atd.) za bouřky. Tato příručka popisuje následující oblasti: Informace o bezpečnosti na str. 17. Řešení problémů při instalaci na str. 17. Vyhledání dalších informací na str. 22. Informace o bezpečnosti Používejte výhradně

Více

1 of 14 14.12.2004 14:27

1 of 14 14.12.2004 14:27 1 of 14 14.12.2004 14:27 Popis systému EDOX je systém vyvinutý ve společnosti Evektor spol. s r.o. určený pro bezpečné sdílení technické dokumentace a dalších dokumentů. Systém je umístěn na webovém serveru

Více

POLYMERTEST Tř.T.Bati 299, 764 22 Zlín

POLYMERTEST Tř.T.Bati 299, 764 22 Zlín Přístroj pro stanovení odolnosti textilií proti pronikání vody dle ČSN EN 20811 1. Účel zkoušky: Zařízení je určeno pro stanovení odolnosti textilií proti pronikání vody při působení tlaku vody. V průběhu

Více

DELTA PANEL pro Windows

DELTA PANEL pro Windows DELTA PANEL pro Windows Verze 2.10 Vzdálený indikační panel provozu pro ústředny ATEUS DELTA pro Windows Návod k používání a instalace 2N spol. s r.o., Modřanská 621, PRAHA 4, 143 12 tel. (02-) 613 01

Více

Volby a Referenda. 2013 ALIS spol. s r.o.

Volby a Referenda. 2013 ALIS spol. s r.o. 21.10.2013 2 Obsah 1 KEOX - Volby 4 2 Postup zpracování 5 3 Číselníky a parametry 9 3.1 Číselníky-přehled... 9 3.2 Číselníky-popis... 9 3.3 Parametry... 10 4 Metodika a legislativa 12 4.1 Úvod... 12 pojmy

Více

WinTV-HVR-930C-HD WinTV-HVR-930C WinTV-HVR-900-HD WinTV-HVR-900

WinTV-HVR-930C-HD WinTV-HVR-930C WinTV-HVR-900-HD WinTV-HVR-900 WinTV-HVR-930C-HD WinTV-HVR-930C WinTV-HVR-900-HD WinTV-HVR-900 Stručný průvodce instalací Hauppauge Computer Works, Ltd Bank Chambers 6-10 Borough High Street London SE1 9QQ tel: (+44) 0207 378 1997 fax:

Více

Objednávky OBX. Objednávkový systém určený k instalaci na PC u zákazníka pro tvorbu offline objednávek zboží

Objednávky OBX. Objednávkový systém určený k instalaci na PC u zákazníka pro tvorbu offline objednávek zboží Objednávky OBX Objednávkový systém určený k instalaci na PC u zákazníka pro tvorbu offline objednávek zboží Obsah Úvod Instalace aplikace, spuštění Konfigurace aplikace První načtení ceníku Principy ovládání

Více

Helios RED a Internetový obchod

Helios RED a Internetový obchod (pracovní verze!) Helios RED a Internetový obchod Obsah dokumetace: 1. Úvod 2. Evidované údaje na skladové kartě 3. Přenos skladových karet z Helios RED do e-shopu 4. Přenos objednávek z e-shopu do Helios

Více

Dálkové ovládání s termostatem. ecoster 200 pro regulátory ecomax

Dálkové ovládání s termostatem. ecoster 200 pro regulátory ecomax Dálkové ovládání s termostatem ecoster 200 pro regulátory ecomax Obsah: 1. Bezpečnost... 3 2. Účel... 3 3. Informace týkající se dokumentace... 3 4. Uchovávání dokumentace... 3 5. Používané symboly...

Více

Informace o bezpečnosti

Informace o bezpečnosti Tato příručka popisuje následující oblasti: Informace o bezpečnosti na str. 17. Řešení problémů při instalaci na str. 18. Vyhledání dalších informací na str. 22. Informace o bezpečnosti Používejte výhradni

Více

Uživatelský manuál verze BP

Uživatelský manuál verze BP Multifunkční pedometr Uživatelský manuál verze BP www.e-corazonplus.cz 1 Co je ecorazon+? ecorazon+ je multifunkční zařízení s USB připojením k PC a kompatibilním zařízením, a s následujícími funkcemi:

Více

Měření odporu spouště v1.0. návod k obsluze

Měření odporu spouště v1.0. návod k obsluze Měření odporu spouště v1.0 návod k obsluze OBSAH: 1. ÚVOD A HARDWAROVÉ POŽADAVKY...3 1.1 ÚČEL PROGRAMU...3 1.2 HARDWAROVÉ A SOFTWAROVÉ POŽADAVKY...3 1.3 INSTALACE PROGRAMU...3 1.4 ODINSTALOVÁNÍ PROGRAMU...3

Více

edávky elektronické odesílání dávek Nový instalátor pro Dentist+

edávky elektronické odesílání dávek Nový instalátor pro Dentist+ červenec 2010 edávky elektronické odesílání dávek Pro letní aktualizaci jsme pro Vás připravili revoluční novinku elektronického odesílání dávek. Zkuste si vytvořit a poslat celé vyúčtování jednoduše stiskem

Více

MANUÁL SMART-MQU. 1. Úvod. 2. Fyzické provedení přenosové sítě.

MANUÁL SMART-MQU. 1. Úvod. 2. Fyzické provedení přenosové sítě. 1. Úvod MANUÁL SMART-MQU Program SMART MQU je určen pro přenos naměřených údajů z ultrazvukového průtokoměru SMART MQU (9500) a MQU 99 firmy ELA,spol. s.r.o.. Přístroj SMART MQU je ultrazvukový průtokoměr

Více

Multimédia. Číslo dokumentu: 405774-221

Multimédia. Číslo dokumentu: 405774-221 Multimédia Číslo dokumentu: 405774-221 Kv ten 2006 V této příručce je vysvětleno použití multimediálních hardwarových a softwarových funkcí počítače. Multimediální funkce se liší v závislosti na vybraném

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 6 1 Obsah Kontingenční tabulky... 3 Zdroj dat... 3 Příprava dat... 3 Vytvoření kontingenční tabulky... 3 Možnosti v poli Hodnoty... 7 Aktualizace

Více

Uživatelský manuál. pro program DPH_ZMENA. Servisní program pro uživatele systému Shop2000 Pro přechod na novou daňovou soustavu

Uživatelský manuál. pro program DPH_ZMENA. Servisní program pro uživatele systému Shop2000 Pro přechod na novou daňovou soustavu Uživatelský manuál pro program DPH_ZMENA Servisní program pro uživatele systému Shop2000 Pro přechod na novou daňovou soustavu UNICODE SYSTEMS s.r.o. Prosinec 2012 verze dokumentu: Manual DPH 2012 Verze

Více

Obslužný software. PAP ISO 9001

Obslužný software.  PAP ISO 9001 Obslužný software PAP www.apoelmos.cz ISO 9001 červen 2008, TD-U-19-20 OBSAH 1 Úvod... 4 2 Pokyny pro instalaci... 4 2.1 Požadavky na hardware...4 2.2 Postup při instalaci...4 3 Popis software... 5 3.1

Více

Instalace a nastavení PDFCreatoru

Instalace a nastavení PDFCreatoru Instalace a nastavení PDFCreatoru Program Komunikátor dokáže převést libovolnou tiskovou sestavu do formátu PDF. Aby však mohla tato funkce spolehlivě fungovat, musí být na počítači nainstalován program

Více

ZoomText 10.1 pro Windows. Dodatek k uživatelské příručce

ZoomText 10.1 pro Windows. Dodatek k uživatelské příručce ZoomText 10.1 pro Windows 8 Dodatek k uživatelské příručce Autorská práva ZoomText Magnifier Copyright 2013, Algorithmic Implementations, Inc. Všechna práva vyhrazena. ZoomText Magnifier/Reader Copyright

Více

MS5308. Uživatelský manuál. 1. Obecné instrukce

MS5308. Uživatelský manuál. 1. Obecné instrukce MS5308 Uživatelský manuál 1. Obecné instrukce Děkujeme Vám za zakoupení MS5308 digitálního LCR měřiče. Jedná se o profesionální nástroj pro indukčnosti, kapacity a odporu. Má mnoho funkcí, jako je například

Více

ŘÍZENÍ AUTOMATICKÉ KOTELNY ESRAK 02.3

ŘÍZENÍ AUTOMATICKÉ KOTELNY ESRAK 02.3 ŘÍZENÍ AUTOMATICKÉ KOTELNY ESRAK 02.3 Program Vývojové prostředí RJK Řízení automatické kotelny počítač ESRAK 02.3 je určen k řízení oběhových čerpadel, směšovacích ventilů, zónových ventilů, bojlerů,

Více

MANUÁL MOBILNÍ APLIKACE GOLEM PRO OPERAČNÍ SYSTÉM ANDROID 4.X A VYŠŠÍ

MANUÁL MOBILNÍ APLIKACE GOLEM PRO OPERAČNÍ SYSTÉM ANDROID 4.X A VYŠŠÍ MANUÁL MOBILNÍ APLIKACE GOLEM PRO OPERAČNÍ SYSTÉM ANDROID 4.X A VYŠŠÍ 1 OBSAH 1.Popis... 3 2.Ovládání aplikace...3 3.Základní pojmy... 3 3.1.Karta...3 3.2.Čtečka...3 3.3.Skupina...3 3.4.Kalendář...3 3.5.Volný

Více

A4300BDL. Ref: JC

A4300BDL. Ref: JC # Uživatelský manuál A4300BDL Aplikace :! Jednoduchý program umožňující přenos souboru s pochůzkou k měření z programu DDS 2000 do přístroje řady Adash 4300! Jednoduchý program umožňující přenos naměřených

Více

Prohlížení a editace externích předmětů

Prohlížení a editace externích předmětů Prohlížení a editace externích předmětů 1. Spuštění modulu Externí předměty 2. Popis prostředí a ovládacích prvků 2.1. Rozbalovací seznamy 2.3. Seznamy 2.3.1. Definice předmětů 2.3.2. Vypsané předměty

Více

Obchůzkový systém v reálném čase Active Guard - využívání služby Monitoring obchůzek a SW KronosNET

Obchůzkový systém v reálném čase Active Guard - využívání služby Monitoring obchůzek a SW KronosNET Obchůzkový systém v reálném čase ACTIVEguard služba Monitoring obchůzek Obchůzkový systém v reálném čase Active Guard - využívání služby Monitoring obchůzek a SW KronosNET Manuál Vydání 1.1 0 Obsah: 1.

Více

Knihomol. Manuál pro verzi 1.2

Knihomol. Manuál pro verzi 1.2 Knihomol Manuál pro verzi 1.2 Strana - 2 - I. Základy práce s programem Úvod do práce s programem Knihomol: Program knihomol slouží pro vedení evidence spojené s provozem malé knihovny. Je určen především

Více

FTC08 instalační manuál k dotykovému panelu systému Foxys

FTC08 instalační manuál k dotykovému panelu systému Foxys FTC08 instalační manuál k dotykovému panelu systému Foxys Foxtron spol. s r.o. Jeseniova 1522/53 130 00 Praha 3 tel/fax: +420 274 772 527 E-mail: info@foxtron.cz www: http://www.foxtron.cz Verze dokumentu

Více

APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky. Příručka uživatele verze 2.2.0.6

APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky. Příručka uživatele verze 2.2.0.6 APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky Příručka uživatele verze 2.2.0.6 APS mini.ed Příručka uživatele Obsah Obsah... 2 Instalace a konfigurace programu... 3 Popis programu...

Více

ÚVOD 3 SEZNÁMENÍ SE SYSTÉMEM 4

ÚVOD 3 SEZNÁMENÍ SE SYSTÉMEM 4 ÚVOD 3 SEZNÁMENÍ SE SYSTÉMEM 4 JEDNODUCHÉ PŘIHLÁŠENÍ 4 ADMINISTRAČNÍ PROSTŘEDÍ 5 PŘEPÍNÁNÍ JAZYKOVÉ VERZE 5 POLOŽKY HORNÍHO MENU 5 DOPLŇKOVÉ POLOŽKY MENU: 6 STROM SE STRÁNKAMI, RUBRIKAMI A ČLÁNKY 7 TITULNÍ

Více

Montážní návod DRIVER. Programátor topení s pilotním vodičem. 6050425 DRIVER 610-1 zóna. 6050426 DRIVER 620-2 zóny DRIVER

Montážní návod DRIVER. Programátor topení s pilotním vodičem. 6050425 DRIVER 610-1 zóna. 6050426 DRIVER 620-2 zóny DRIVER Montážní návod DRIVER Programátor topení s pilotním vodičem 6050425 DRIVER 610-1 zóna 6050426 DRIVER 620-2 zóny DRIVER Upozornění Před instalací si pečlivě přečtěte tento návod. Zařízení musí být instalováno

Více

Uživatelský manuál. A4000 Download

Uživatelský manuál. A4000 Download Uživatelský manuál Aplikace: Jednoduchý program pro přenášení dat z přístrojů řady A4000 Export měřených dat do souboru Zobrazení grafů naměřených dat Tisk grafů naměřených dat Vlastnosti: Hardwarové požadavky:

Více

Nastavení rozlišení obrazovky

Nastavení rozlišení obrazovky Nastavení rozlišení obrazovky Kvůli vlastnostem technologie u displejů z tekutých krystalů (LCD) je rozlišení obrazu vždy pevné. Nejlepšího zobrazení dosáhnete, pokud rozlišení nastavíte na maximální,

Více

Asset Management Suite. RBroker. User Manual. Date: září 19, 2013. 2010 Finamis s.r.o. Page 1 / 8

Asset Management Suite. RBroker. User Manual. Date: září 19, 2013. 2010 Finamis s.r.o. Page 1 / 8 Asset Management Suite User Manual Date: září 19, 2013 2010 Finamis s.r.o. Page 1 / 8 Table of Contents 1 Úvod... 3 2 Podporované prohlížeče... 3 3 Přihlášení... 3 4 Jazyk aplikace... 4 5 Aplikace... 4

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA.

Více

Plně hybridní videorekordér

Plně hybridní videorekordér IWH3216 instalační manuál Plně hybridní videorekordér IWH3216 Touch II Instalační manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 630 (pracovní doba

Více

Obsah. Úvod... 2. Co je KORG KONTROL Editor?... 2 Požadavky na systém... 2 Instalace... 3

Obsah. Úvod... 2. Co je KORG KONTROL Editor?... 2 Požadavky na systém... 2 Instalace... 3 Obsah Úvod... 2 Co je KORG KONTROL Editor?... 2 Požadavky na systém... 2 Instalace... 3 Instalace pro uživatele Windows... 3 Instalace pro uživatele Mac OS X... 3 Quick start... 4 Spuštění KORG KONTROL

Více

ČSOB Business Connector

ČSOB Business Connector ČSOB Business Connector Instalační příručka Člen skupiny KBC Obsah 1 Úvod... 3 2 Instalace aplikace ČSOB Business Connector... 3 3 Získání komunikačního certifikátu... 3 3.1 Vytvoření žádosti o certifikát

Více

Automatický přenos dat z terminálů BM-Finger

Automatický přenos dat z terminálů BM-Finger Automatický přenos dat z terminálů BM-Finger Tento program při normálním používání docházky nepotřebujete. V docházce se v menu Firma / Terminály BM-Finger nastavuje automatické stahování dat v položce

Více

MAWIS. Uživatelská dokumentace

MAWIS. Uživatelská dokumentace MAWIS Uživatelská dokumentace Verze 27-11-2008 OBSAH OBSAH... 2 1) O MAPOVÉM SERVERU... 3 2) POTŘEBNÁ NASTAVENÍ... 3 Hardwarové požadavky... 3 Softwarové požadavky... 3 Nastavení Internet Exploreru:...

Více

MIKROTHERM 825. Monitorovací program MT825C1

MIKROTHERM 825. Monitorovací program MT825C1 MIKROTHERM 825 Monitorovací program MT825C1 MT825C1 08/10 Rev.3 THERMOPROZESS s.r.o. Reigrova 2668/6c 370 01 České Budějovice tel.: +420 387 313 182 fax: +420 385 340 947 E-MAIL: info@thermoprozess.cz

Více

Uživatelský manuál. Vnitřní videojednotka s pamětí

Uživatelský manuál. Vnitřní videojednotka s pamětí VT-D-70-TM2 Uživatelský manuál Vnitřní videojednotka s pamětí Obsah OBSAH... 2 1 NAVÁZÁNÍ HOVORU... 3 1.1 OTEVŘENÍ ZÁMKU... 3 2 MONITOROVÁNÍ... 3 3 INTERKOM... 4 3.1 INTERKOM MIMOADRESNÝ SEZNAM... 4 3.2

Více

Tabulkový kalkulátor

Tabulkový kalkulátor 1.1.1 GRAF Vhodným doplněním textů a tabulek jsou grafy. Graf je v podstatě obrázek graficky zobrazující hodnoty údajů z tabulky. Je vhodným objektem pro porovnávání údajů a jejich analýzu. Graf můžeme

Více

Fiery Driver Configurator

Fiery Driver Configurator 2015 Electronics For Imaging, Inc. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právní oznámení pro tento produkt. 16. listopadu 2015 Obsah 3 Obsah Fiery Driver Configurator...5 Systémové požadavky...5

Více

SMART GATE webové a aplikační ovládací rozhraní zařízení ESIM120

SMART GATE webové a aplikační ovládací rozhraní zařízení ESIM120 ALARM PRODEJ.CZ OFICIÁLNÍ DISTRIBUTOR VÝROBKŮ ELDES PRO ČESKOU REPUBLIKU UVÁDÍ INSTRUKTÁŽNÍ PREZENTACI SMART GATE webové a aplikační ovládací rozhraní zařízení ESIM120 ALARM PRODEJ.CZ je součástí CENTR

Více

Průvodce rychlým spuštěním 4/8/16 - kan. DVR

Průvodce rychlým spuštěním 4/8/16 - kan. DVR Průvodce rychlým spuštěním 4/8/16 - kan. DVR 1 1. Instalace HDD & zapisovatelného DVD 1.1 Instalace HDD 1.2 Instalace zapisovatelného DVD Obr. 1.1 Připojte HDD obr. 12 Zašroubujte HDD Obr. 1.3 Připojte

Více

RTU Control - Návod k použití - verze 1.06.

RTU Control - Návod k použití - verze 1.06. RTU Control - Návod k použití - verze 1.06. adresa: ADDAT s.r.o. Májová 1126 463 11 Liberec 30 telefon: fax: http: e-mail: 485 102 271 485 114 761 www.addat.cz addat@addat.cz Obsah: 1. Obecné... 2 1.1.

Více

Pokyny pro obsluhu programu. EZZ01 File reader 1.3

Pokyny pro obsluhu programu. EZZ01 File reader 1.3 www. první-saz.cz Pokyny pro obsluhu programu EZZ01 File reader 1.3 příloha k TP SaZ 3/01 1. Instalace programu EZZ01 File reader 1.3 do počítače Program EZZ01 File reader 1.2 pracuje s operačními systémy

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Řídicí systém MS 740. v aplikaci pro vzduchotechniku. Verze 1.5. WILKOP - trade, spol. s r.o., Hlavní 823, 756 54 Zubří

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Řídicí systém MS 740. v aplikaci pro vzduchotechniku. Verze 1.5. WILKOP - trade, spol. s r.o., Hlavní 823, 756 54 Zubří Řídicí systém MS 740 v aplikaci pro vzduchotechniku UŽIVATELSKÝ MANUÁL Verze 1.5 0 OBSAH strana ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více