VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 10, PRÁČSKÁ 37

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 10, PRÁČSKÁ 37"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 10, PRÁČSKÁ 37 ŠKOLNÍ ROK 2013/14 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŠKOLSTVÍ

2 I. Základní údaje o škole 1. Název školy : Základní škola, Praha 10, Práčská 37 Datum posledního vydání zařazení do sítě škol: Ředitelka: Mgr. Jaroslava Růžičková Statutární zástupkyně: Mgr. Eva Tomášková Webové stránky školy: 4. Školy a školská zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává a jejich cílová kapacita: Základní škola, Praha 10, Práčská 37 kapacita 90 Školní družina kapacita 24 Školní jídelna výdejna kapacita Obory vzdělávání a vzdělávací programy Obor C/001 Základní škola Školní vzdělávací program Základní školy, Praha 10, Práčská 37, vypracovaný podle přílohy RVP ZV upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením, č.j.: ZSP 247/2007 Školní vzdělávací program Základní školy, Praha 10, Práčská 37, vypracovaný podle RVP ZV, č.j.: ZSP 222/ Změny ve skladbě oborů vzdělávání / vzdělávacích programů oproti roku 2012/2013 nebyly. 7. Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb (vlastník objektu): Práčská 159/37, , Praha 10 (Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, Praha 1) 8. Stručná charakteristika materiálně technického vybavení právnické osoby Škola je umístěna ve školní budově z roku 1905, která je v majetku hlavního. města Prahy. Škola má k dispozici 8 kmenových učeben a 4 odborné učebny: počítačová učebna, učebna pro výuku hudební výchovy, cvičná kuchyňka a dílna pro pracovní vyučování chlapců. 2

3 V počítačové učebně je 10 počítačových sestav pro žáky. Interaktivní tabule je umístěna v kmenové třídě 9.ročníku. Podle rozvrhu mohou tuto učební pomůcku využívat všechny ročníky. Školní družina využívá v odpoledních hodinách hernu a cvičnou kuchyni, která je prostorově rozvržena na kuchyňský kout s jídelnou a obývacím prostorem. Na nádvoří školy je plocha s hracími prvky, trampolína, která má využití i při hodinách tělesné výchovy. Opěrná zeď mezi nádvořím a pozemkem Mateřské školky Mládežnická, která byla ve špatném stavu, byla opravena z investiční dotace od zřizovatele školy. Výuka tělesné výchovy je realizována ve vlastní tělocvičně. V těsné blízkosti budovy je malé hřiště na kopanou. Budova školy je v blízkosti volné přírody, proto při hodinách tělesné výchovy této možnosti využíváme k různým sportovním aktivitám. V zimě díky sportovnímu vybavení školy mohou žáci za příznivých podmínek trénovat běh na lyžích. Pěstitelské práce, vyučované v rámci pracovního vyučování, probíhají na pronajatém pozemku v zahrádkářské kolonii v blízkosti školy. Škola je zapojena do soutěže ve sběru papíru. Budova je vybavena dostatečným množstvím nádob na tříděný odpad. Těmito aktivitami přispíváme k praktické realizaci EVVO. Pomůcky využívané k výuce jsou soustředěny ve dvou kabinetech a jsou postupně doplňovány v rámci možností z rozpočtu školy. Ve škole funguje žákovská a učitelská knihovna. Žákovská knihovna je vybavena především knižními soubory, které jsou využívány jako doplňková četba ve třídách. 9.Školská rada: Datum ustanovení: Předsedkyně: Mgr. Daniela Ledbová zástupce pedagogů Členové : Mgr. Zdeňka Bonaventurová zástupce pedagogů Mgr. Jana Machová zástupce rodičů Lucie Janečková zástupce rodičů Zástupci za zřizovatele : RNDr. Ivana Bursíková Ing. Jan Malypetr, CSc. II. Pracovníci právnické osoby 1. Pedagogičtí pracovníci a) počty osob 3

4 4

5 fyzické osoby celkem přepočtení na plně zaměstnané 6 3,8 III. Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání 1. Počty tříd / studijních skupin a počty dětí / žáků škola počet tříd / skupin počet dětí / žáků Základní škola 7 56 Přípravná třída Změny v počtech dětí / žáků v průběhu školního roku, včetně uvedení důvodu V průběhu školního roku se odstěhovalo 5 žáků a 9 žáků bylo nově přijato, z toho 3 z důvodu vřazení do spec.vzdělávání a 6 z důvodu přistěhování. 3. Rozdělení škol vzdělávajících děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami podle druhu zdravotního postižení Zdravotní postižení celkem Celkem MŠ ZŠ SŠ školy děti/žáci školy děti školy žáci školy žáci z toho: mentální zrakové sluchové vady řeči 6 6 tělesné kombinované vady 1 1 autismus 1 1 vývojové poruchy učení vývojové poruchy chování

6 4. Děti / žáci s trvalým bydlištěm v jiném kraji škola kraj Jihoč eský Jiho mora vský Karlo Vyso varsk čina ý Králo véhra deck ý Liber ecký Mora vskos lezsk ý Olom ouck ý Pard ubick ý Plzeň ský Střed očesk ý Ústec ký Zlíns ký CELK EM počet žáků/studentů celkem z toho nově přijatí Údaje o výsledcích vzdělávání žáků (za každou školu vyplňte zvlášť) škola Základní škola, Praha 10, Práčská 37 prospělo s vyznamenáním 14 z celkového počtu žáků / studentů: neprospělo 1 opakovalo ročník 1 počet žáků / studentů s uzavřenou klasifikací do tj. % z celkového počtu žáků/studentů 98,3% průměrný počet zameškaných hodin na žáka / studenta za školní rok 195 z toho neomluvených 13,5 6. Výsledky závěrečných, maturitních zkoušek - SŠ nemáme 7. Údaje o dětech / žácích nově přijatých ke vzdělávání pro školní rok 2014/2015 MŠ - údaje o přijetí k předškolnímu vzdělávání Počet přihlášených Počet přijatých Počet nepřijatých Počet nově otevřených tříd 6

7 ZŠ - údaje o zápisu k plnění povinné školní docházky (podle typu školy - RVP) Počet nově otevřených Počet přihlášených Počet přijatých Počet odkladů PŠD tříd RVP ZV RVP ZV s LMP údaje o nově přijatých do přípravné třídy Přípravná třída - 10 nově přijatých dětí 8. Školní vzdělávací programy Obor C/001 Základní škola Školní vzdělávací program Základní školy, Praha 10, Práčská 37, vypracovaný podle přílohy RVP ZV upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením, č.j.: ZSP 247/2007 Školní vzdělávací program Základní školy, Praha 10, Práčská 37, vypracovaný podle RVP ZV, č.j.: ZSP 222/2010 ŠVP je koncipován tak, aby žáci v pásmu lehkého mentálního postižení mohli dosáhnout co nejvyšší úrovně osobnostních kvalit. V souladu s cíli RVP ZV LMP chce škola vybavit žáky s lehkým mentálním postižením souborem klíčových kompetencí na úrovni, která je pro ně dosažitelná, vytvořit základ pro vstup do života a pracovního procesu. ŠVP klade důraz na kompetence pracovní a sociální. Cílem ŠVP je též rozvíjet přátelskou atmosféru a příznivé klima školy, aby žáci pociťovali úspěch a tím zvyšovali své sebevědomí. Pro žáky se středně těžkým mentálním postižením je umožněno vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu. Žáci bez mentálního postižení, kteří jsou na naši školu vřazeni na základě doporučení školského poradenského zařízení, jsou na 1.stupni vyučováni podle vzdělávacího programu vypracovaného podle RVP ZŠ bez přílohy pro žáky s LMP 9. Ověřování výsledků vzdělávání Práce pedagogického sboru je na velmi dobré úrovni a dosahuje maximálně možných výsledků v práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Výsledky vzdělávání žáků jsou těžko měřitelné a porovnatelné s jinými školami, protože spektrum postižení a znevýhodnění je široké. Ke každému žákovi je třeba přistupovat individuálně. Úspěšnost žáků na odborných učilištích je na dobré úrovni, ale někdy dochází k předčasnému ukončení středního vzdělání z důvodu nedostatečné docházky nebo ze závažných výchovných přestupků. 7

8 Školní docházku v 9.ročníku ukončilo devět žáků, z toho bylo přijato: na OU Chabařovická dva žáci (kuchařské práce, pekařské práce) na OU Učňovská - jeden žák (zednické práce) na OU Radotín 2 žáci (opravář zemědělských strojů) na SOU Grafická 1 žák na OU Vyšehrad dva žáci (obor elektro, kuchařské práce) na Praktickou školu K.Herforta 1 žák 10. Pedagogická asistence Ve škole působili čtyři asistenti pedagoga. Jejich činnost byla plně indikována. 11. Vzdělávání nadaných žáků Nadané žáky nemáme. 12. Kurzy na doplnění základního vzdělání nebo základů vzdělání nemáme 13. Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin Počty cizinců z jednotlivých zemí (dle zahajovacího výkazu). Zkušenosti se začleňováním cizinců a příslušníků národnostních menšin. V tomto školním roce byla v 5. ročníku vyučována žákyně Bulharska a v 6. ročníku žák ČLR. V devátém ročníku se vzdělávala žákyně ukrajinské národnosti. Ke všem žákům bylo přistupováno individuálně s důrazem na odstraňování jazykové bariéry. 14. Jazykové vzdělávání a jeho podpora Kolika jazykům se žáci učí, cizí jazyky podle četnosti výuky, jak školy motivují žáky k výuce cizích jazyků, apod. Anglický jazyk je vyučován po jedné hodině týdně v ročnících 6.,7.,8.,9. podle učebního plánu ŠVP podle RVP ZV s přílohou pro žáky s LMP. Žáci ve 3.,4. a 5.ročníku, kteří jsou vzděláváni podle RVP ZV, měli výuku anglického jazyka 3 hodiny týdně. Anglický jazyk vyučuje jedna učitelka, která má dokončené studium na Pedagogické fakultě UK, obor speciální pedagogika, učitelství. Má maturitu z anglického jazyka na gymnáziu, absolvovala jednoletý pomaturitní kurz anglického jazyka v rozsahu 730 hodin, MAVO s.r.o. a kurz činnostní učení anglický jazyk. 15. Výchovné a kariérní poradenství Výchovná poradkyně z řad pedagogického sboru má plnou kvalifikaci k této funkci. Náplň práce výchovného poradce je zpracována v celoročním plánu VP. Školní psycholog na škole nepůsobí. Stěžejní práce výchovné poradkyně je zaměřena na spolupráci s rodinami. Tak jako v předešlých letech se zabývala řešením kázeňských přestupků, včasným omlouváním zameškaných hodin a sledováním plnění individuálních vzdělávacích plánů zajištění pololetní kontroly příslušného školského poradenského zařízení. 8

9 Škola spolupracuje s PPP Praha 10, SPC Starostrašnická Praha 10, SPC Chotouňská Praha 10, SPC Vinohradská Praha 2, SPC Štíbrova Praha 8. Spolupráce s těmito školskými poradenskými zařízeními je na dobré úrovni. Nejčastější výchovné problémy, které byly řešeny v průběhu školního roku, byly neomluvené hodiny žáků. V průběhu roku žáci 8. a 9. ročníku chodí na exkurze do odborných učilišť, účastní se výstavy Schola Pragensia a ve škole jsou pořádány besedy s pracovníky OU. Výchovná poradkyně v rámci svých konzultačních hodin informuje rodiče žáků o možnostech dalšího studia. 16. Prevence sociálně patologických jevů (rizikového chování) Je ustanoven metodik prevence, který je garantem plnění minimálního preventivního programu školy. Přílohou minimálního preventivního programu je Krizový plán pro řešení rizikového chování. Jeho cílem je vytvořit ve škole bezpečné, respektující a spolupracující prostředí. Zahrnuje program proti šikanování, řeší otázku kouření, pití alkoholu, užívání omamných a psychotropních látek. Výchovný poradce a školní metodik prevence spolupracují s pedagogickým sborem, s vedením školy a s kurátory mládeže. Při řešení výchovných problémů žáků postupuje podle závažnosti a četnosti přestupků od jednání třídního učitele se zákonným zástupcem, následně probíhá pohovor třídního učitele se zákonným zástupcem za přítomnosti výchovného poradce, který v letošním roce proběhl dvakrát. V nejzávažnějších případech je svolána výchovná komise, kde jsou přítomni třídní učitel, výchovný poradce, ředitelka nebo zástupkyně ředitelky, zákonný zástupce, zástupce odboru sociální péče a na závěr jednání je pozván i žák, jehož chování je řešeno. V letošním školním roce proběhly dvě výchovné komise. V rámci prevence sociálně patologických jevů se uskutečnily tyto aktivity: Navštěva Muzea Policie. Útvar prevence Policie hl. města Prahy připravil a uskutečnil program pro 1. i 2. stupeň v prostorách školy. Žákům 8. a 9.ročníku byl promítnut film Pravidla lži, na který navazovala debata na téma zneužívání návykových látek. Pro 2. stupeň byly uskutečněny preventivní programy Městské policie zaměřené na drogy, šikanu, kriminalitu dětí a základy právního vědomí. Uskutečnil se výlet žáků 9.ročníku do památníku holocaustu Terezín (Malá pevnost) v rámci oblasti Člověk a příroda prevence rasismu a xenofobie, znalost dějin našeho státu a odbourávání antisemických postojů. Žáci 3.,4., a 5.A absolvovali 2 bloky programu Selektivní primární prevence Spokojená třída v o.s. Prev-centru, který byl sestaven na zakázku (problémy s fungováním v kolektivu, komplikované vztahy ve třídě, špatné řešení konfliktů apod.). Na tento program bude podle potřeby navázáno v následujícím školním roce. Podle potřeby byly předávány informace zákonným zástupcům. Rodiče mohli využívat konzultačních hodin školního metodika prevence. Plán školního metodika prevence byl splněn. 17. Ekologická výchova a environmentální výchova 9

10 EVVO je součástí školního vzdělávacího programu. Je začleněna hlavně v předmětech přírodovědných, výchovy k občanství, tělesné výchovy a pracovních činností. V rámci EVVO pokračuje škola v projektu RECYKLOHRANÍ. Za získané body si škola vybrala sportovní potřeby a výtvarné potřeby. Škola pokračuje v soutěži ve sběru papíru pořádané Pražskými službami. Umístili jsme se na 8.místě. Pro nejlepší sběrače bude opět uspořádán v příštím školním roce výlet. Pokračovali jsme v projektu Ovoce do škol. Na podzim a na jaře bylo uskutečněno cvičení v přírodě. V září se uskutečnil plánovaný výlet pro sběrače papíru do Mirákula. V říjnu byla uspořádána pro celou školu ukázka letu dravců a žáci 1. stupeně absolvovali preventivní ekologický program Naše dřeviny. V listopadu všichni žáci shlédli v tělocvičně výukový program pojízdného planetária. V dubnu, v rámci oslav Dne Země, byl uspořádán projektový den spojený s návštěvou Spalovny Malešice. V červnu děti shlédly a aktivně se zúčastnily ukázky výcviku asistenčních psů. V červnu pro celou školu uspořádala nadace Pomocná ruka jednodenní výlet do ZOO Dvůr Králové. V rámci výuky navštěvují žáci se svými učiteli ekologické centrum Toulcův dvůr. Celoročně vedeme žáky v rámci pracovního vyučování k péči o zeleň v okolí školy. K přírodovědným vycházkám, výtvarným a pracovním činnostem, relaxaci dětí ŠD využíváme chráněného území Meandry Botiče s naučnou stezkou. 18. Multikulturní výchova Je součástí školního vzdělávacího programu. Prolíná všemi předměty, nejvíce je obsažena ve vlastivědě, zeměpise a anglickém jazyce. Ve škole máme malé procento žáků odlišné národnosti či etnika, proto konflikty mezi žáky z odlišného sociokulturního prostředí řešíme pouze ojediněle. IV. Aktivity právnické osoby Prezentace škol a školských zařízení na veřejnosti 1. Školy v přírodě, vzdělávací a poznávací zájezdy, sportovní kurzy Škola v přírodě se uskutečnila na Račím hradě v Jesenici u Rakovníka od 2.6. do Pobytu se zúčastnilo 20 žáků. 2. Mimoškolní aktivity (aktivity nesouvisející s výukou) Škola nabízí již tradičně žákům kroužek sborového zpěvu a sportovní hry. Na kroužek sborového zpěvu docházelo 14 žáků a na kroužek sportovních her 13 žáků. 3. Soutěže 10

11 Žáci školy se zúčastnili řady sportovních soutěží v rámci Prahy (malá kopaná, atletický čtyřboj, stolní tenis, florbal, Cros Cup Radotín, přebor Prahy v atletice, přehazovaná, vybíjená). 4. Mezinárodní spolupráce a zapojení právnické osoby do rozvojových a mezinárodních programů - nemáme 5. Spolupráce právnické osoby s partnery Profesně spolupracuje škola s PPP Jabloňová, Praha 10, SPC Chotouňská, Praha 10, SPC Starostrašnická Praha 10, SPC Libčická, Praha 8, OSPOD Praha 10, SK IMPULS 6. Další aktivity, prezentace Mezi důležité aktivity školy patří každoroční pořádání Přehlídky sborového zpěvu žáků speciálních škol a Vánoční zpívání, které nepřetržitě dvakrát ročně realizujeme již od roku Průměrně se těchto aktivit účastní pěveckých souborů ( cca 200 dětí) z pražských i mimopražských škol. Škola jako organizátor zajišťuje odměny pro účinkující z grantu MČ Praha 10 a ze sponzorských darů. Tato aktivita byla vždy podporována MČ Praha 10 i zřizovatelem školy. Z každého vystoupení máme pořízen videozáznam, kde je patrné zlepšování pěvecké i kulturní úrovně jednotlivých souborů. V letošním školním roce se Vánoční zpívání, které se uskutečnilo v KD Barikádníků, zúčastnilo 12 pěveckých souborů. Slavnostní 20. ročník Přehlídky sborového zpěvu byl uspořádán pod záštitou paní radní Mgr. Ludmily Štvánové dne , ve velkém sále Městské knihovny za účasti 15 pěveckých sborů. Tradičně proběhla vánoční besídka školy, na kterou si všichni žáci pod vedením pedagogů připravili program a drobné dárky pro diváky. Vybraní žáci z celé školy se v květnu zúčastnili recitační soutěže Josefský preclík. Celá škola je stále zapojena do programu Recyklohraní. Díky spolupráci s MŠ Mládežnická, která je v těsné blízkosti naší školy, navštívili žáci přípravné třídy a 1. ročníku několik divadelních představení zdarma. V průběhu školního roku navštívili žáci několikrát Městskou knihovnu Ruská, Praha 10, kde byli s besedami velmi spokojeni. V rámci školního vyučování jsme organizovali projektové dny dopravní výchova, zdravověda, finanční gramotnost s návštěvou Muzea hl.města Praha a Den Země. 7. Využití škol a školských zařízení v době školních prázdnin Škola v době školních prázdnin se nevyužívá. V. Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích kontrol 1. Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Téma inspekce: Zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání podle příslušných školních vzdělávacích programů. Posuzovaným obdobím byly školní roky 2011/12, 2012/13, 2013/14 11

12 Inspekční činnost proběhla v termínu Závěr: Škola v dlouhodobém horizontu úspěšně realizuje zvolenou koncepci vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Zjištěný stav odpovídající běžné praxi nevyžaduje zásadní změnu. Od poslední inspekční činnosti provedené v r si škola udržuje standardní úroveň vzdělávání, personální, materiální i finanční podmínky vytvářejí příznivý rámec pro realizaci školních vzdělávacích programů. Výsledky jiných inspekcí a kontrol Byla provedena kontrola Pražské správy sociálního zabezpečení - nedostatky nebyly zjištěny. VI. ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ Školská poradenská zařízení - nemáme Školská výchovná a ubytovací zařízení - nemáme Školská zařízení pro zájmové vzdělávání Školní družina je součástí školy a má 2 oddělení. Kapacita školní družiny ( 24 žáků) byla plně využita v ranních i odpoledních hodinách. V zájmových činnostech převládala práce s papírem, kresba pastelkou a malba vodovými barvami, práce s modelovacími hmotami i netradičními materiály. Bylo využíváno školní hřiště s herními prvky a trampolínou. Důraz byl ve zvýšené míře kladen také na dopravní výchovu nácvik pohybu na komunikacích a poznávání základních dopravních značek. Vybavení školní družiny je dobré a účelné. Děti chodily do školní družiny rády, nebylo nutné řešit závažnější kázeňské přestupky. Školní klub nemáme VII. Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Škola hospodařila v roce 2013 s tímto rozpočtem: Neinvestiční prostředky celkem ,- Kč - platy ,- Kč - OON ,- Kč - odvody pojistného ,- Kč - ONIV přímé ,- Kč - ONIV provozní ,- Kč - platy asistentů (HMP) ,- Kč - asistenti odvody ,- Kč - odměny HMP ,- Kč 12

13 - odvody HMP ,- Kč Škola využila prostředků z investičního fondu školy ve výši ,- Kč na výměnu podlahové krytiny na chodbě v 1.patře a na malování dvou učeben, tělocvičny a prostoru šaten a ,- -na broušení a lakování parket v tělocvičně. Škole byl přidělen účelový investiční transfer z rozpočtu MHP ve výši ,- Kč na rekonstrukce zdí na nádvoří školy a instalaci bezpečnostních mříží na okna kanceláře hospodářky školy. Vyúčtování výsledků hospodaření za rok 2013: 1. Zhoršený hospodářský výsledek z hlavní činnosti ve výši ,85 Kč bude kryt ziskem z doplňkové činnosti v plné výši. 2. Zisk z doplňkové činnosti ve výši ,15 Kč se přiděluje do fondů takto: fond odměn ,- Kč rezervní fond 6 081,15 Kč 3. Odvod za nedočerpaný investiční transfer ve výši 1 340,- Kč organizace odvedla na účet HMP. 13

14 Výroční zpráva byla projednána a schválena školskou radou v souladu s 168, odst. 1, zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon). Přílohou této výroční zprávy je kopie zápisu z jednání školské rady konané dne Mgr. Jaroslava Růžičková ředitelka školy Příloha: Učební plány vzdělávacích programů 1. Školní vzdělávací program Základní školy, Praha 10, Práčská 37, vypracovaný podle RVP ZV, č.j.: ZSP 222/ Školní vzdělávací program Základní školy, Praha 10, Práčská 37, vypracovaný podle přílohy RVP ZV upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením, č.j.: ZSP 247/2007 Příloha 1 Učební plán 1. stupeň vzdělávací oblasti vzdělávací obory 1.roč. 2.r. 3.r r. český jazyk a jazyk a jazyková komunikace literatura anglický jazyk matematika a její aplikace matematika inf.a kom. technologie informatika člověk a jeho svět prvouka vlastivěda ,5 1,5 přírodověda ,5 1,5 umění a kultura hudební výchova výtvarná výchova člověk a zdraví tělesná výchova člověk a svět práce pracovní činnosti logopedická péče logopedie disponibilní časová dotace celkem celková povinná čas.dotace celkem

15 Příloha 2 Učební plán I. Stupeň Vzdělávací oblasti vzdělávací obory 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročn jazyk a jazyková komunikace český jazyk a literatura matematika a její aplikace matematika informační a komunikační technologie informatika člověk a jeho svět prvouka umění a kultura hudební výchova výtvarná výchova člověk a zdraví tělesná výchova člověk a svět práce pracovní činnosti logopedická péče logopedie disponibilní časová dotace celkem celková povinná časová dotace celkem Učební plán II. Stupeň Vzdělávací oblasti vzdělávací obory 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník jazyk a jazyková komunikace český jazyk a literatura cizí jazyk matematika a její aplikace matematika informační a komunikační technologie informatika člověk a společnost dějepis výchova k občanství člověk a příroda fyzika chemie 1 15

16 přírodopis zeměpis umění a kultura hudební výchova výtvarná výchova člověk a zdraví výchova ke zdraví 1 1 tělesná výchova člověk a svět práce pracovní výchova disponibilní časová dotace celkem celková povinná časová dotace celkem Dodatek k výroční zprávě za rok 2013/2014 Zveřejnění informací podle 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Nula podaných žádostí o informace Nula podaných odvolání proti rozhodnutí Nula poskytnutých výhradních licencí Nula stížností podaných podle 16a 16

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2007/2008

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2007/2008 Základní škola Zeleneč Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 71004637 IZO 102438269 identifikátor školy 600052222 vedení školy kontakt Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014 2015 Gymnázium, Střední odborná škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 2, Ječná 27 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014 2015 Výroční zpráva schválena školskou radou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2007-2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2007-2008 Základní škola praktická a základní škola speciální Chodov,okres Sokolov, příspěvková organizace Nejdecká 254, 357 35 Chodov VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2007-2008 V Chodově dne 30. 9. 2008 zpracovala Mgr.

Více

Výroční zpráva. školní rok 2008/09

Výroční zpráva. školní rok 2008/09 Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského náměstí 198 okres Mělník, příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2008/09 O B S A H: I. Základní údaje II. III. IV. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ŠKOLA Vinohradská 54, Praha 2 http://skolavinohradska.cz ; skola@skolavinohradska.cz tel.: 224254257 mobil: 602315044 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2014/2015 SUBJEKT Základní

Více

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2008/2009

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2008/2009 Základní škola Zeleneč Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 71004637 IZO 102438269 identifikátor školy 600052222 vedení školy kontakt Základní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2011/2012 Škola: ZŠ Polešovice zspolesovice@uhedu.cz Ředitelka školy: Mgr. Jiřina Martykánová Tel. 572593161 Školní metodik prev.: Mgr. Renata Šimková simkovar@seznam.cz

Více

V ý r o č n í. z p r á v a. Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace. Školní rok 2014-2015

V ý r o č n í. z p r á v a. Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace. Školní rok 2014-2015 Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace V ý r o č n í z p r á v a Školní rok 2014-2015 Výroční zpráva byla schválena Školskou radou d 27. 8. 2015.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2014 1997-2015 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2014 1997-2015 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2014 1997-2015 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Přimda, okres Tachov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 V Přimdě 23. 9. 2010 Zpracovala: Mgr. Marcela Husáková Základní údaje o škole Název školy: Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010 Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2009/2010 ( zpracováno dle vyhlášky č. 225/2009 Sb. ) Září 2010 Obsah: 1. Základní

Více

Výroční zpráva. školní rok 2010/11

Výroční zpráva. školní rok 2010/11 Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského náměstí 198 okres Mělník, příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2010/11 O B S A H: I. Základní údaje II. III. IV. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA K. J. ERBENA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KORÁLKA MILETÍN

ZÁKLADNÍ ŠKOLA K. J. ERBENA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KORÁLKA MILETÍN ZÁKLADNÍ ŠKOLA K. J. ERBENA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KORÁLKA MILETÍN STRATEGIE SYSTÉMOVÉHO ŘEŠENÍ PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2014-2017 STRATEGIE SYSTÉMOVÉHO ŘEŠENÍ PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2295/14-S. Základní škola Dobřichovice

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2295/14-S. Základní škola Dobřichovice Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČ 47 003 557 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor 600 053 083 Právní forma Zastoupená Zřizovatel Místo inspekční činnosti Čj. ČŠIS-2295/14-S

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TUPOLEVOVA Dobratická 525, 199 00 Praha Letňany, odloučené pracoviště MŠ Havířovská 476, Praha 9 tel.: 286 920 533, e-mail: reditel@tupolevka.cz, http:// www.tupolevka.cz

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-406/13-E

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-406/13-E Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení: Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Horšovský Týn, okres Domažlice. Zámecký park 3, 346 01 Horšovský Týn. Identifikátor školy: 600 065 669

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Horšovský Týn, okres Domažlice. Zámecký park 3, 346 01 Horšovský Týn. Identifikátor školy: 600 065 669 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Horšovský Týn, okres Domažlice Zámecký park 3, 346 01 Horšovský Týn Identifikátor školy: 600 065 669 Termín konání inspekce: 22.

Více

Základní škola a mateřská škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 zs-bechovice@seznam.cz www.zsbechovice.

Základní škola a mateřská škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 zs-bechovice@seznam.cz www.zsbechovice. Základní škola a mateřská škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 zs-bechovice@seznam.cz www.zsbechovice.cz Výroční zpráva Základní škola Praha - Běchovice za školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012-2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012-2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2012-2013 Základní škola a mateřská škola Milešovice, okr. Vyškov, příspěvková organizace Milešovice 112 683 54 Otnice 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-110/14-E. Na Mušce 1110, 534 01 Holice. Mgr. Andreou Daňkovou, ředitelkou

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-110/14-E. Na Mušce 1110, 534 01 Holice. Mgr. Andreou Daňkovou, ředitelkou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-110/14-E Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Gymnázium Dr. Emila Holuba, Holice, Na Mušce 1110 Na Mušce 1110, 534

Více

příspěvková organizace IČO: 48004529 Zahájení činnosti: 1.9.1965 Identifikátor práv.osoby: 600135942

příspěvková organizace IČO: 48004529 Zahájení činnosti: 1.9.1965 Identifikátor práv.osoby: 600135942 Výroční zpráva školy 2008/09 Základní škola U Lesa 713, 734 01 Karviná Ráj Základní data Sídlo školy: U Lesa 713, 734 01 Karviná-Ráj Zřizovatel: Statutární město Karviná Ředitel: Mgr.Tomas Vlachopulos

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2012/2013 Škola: ZŠ Polešovice zspolesovice@uhedu.cz Ředitel školy: Mgr. Radim Pikner Tel. 572593161 Školní metodik prev.: Mgr. Renata Šimková simkovar@seznam.cz

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-534/10 U. Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-534/10 U. Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-534/10 U Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov Adresa: Studentská 1427, 431 11 Jirkov Identifikátor: 600

Více

Výroční zpráva Základní školy Mikulovice

Výroční zpráva Základní školy Mikulovice Výroční zpráva Základní školy Mikulovice za šk. rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy: Základní škola a Mateřská škola, Mikulovice u Znojma, příspěvková organizace Adresa:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti ZŠ SENOŽATY. školní rok

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti ZŠ SENOŽATY. školní rok VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZŠ SENOŽATY školní rok 2014 2015 1 Zprávu zpracoval: Miroslav Šimek Zpráva byla uzavřena: 31. 08. 2015 Zpráva byla předána : Městskému úřadu odb. školství Humpolec Obecnímu úřadu

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole a charakteristika školy Základní škola a

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Praha 10, Vachkova 941 Pojmy a jejich vysvětlení: Právnická osoba = příspěvková organizace, která může sdružovat více typů nebo druhů

Více

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Louka, okr.

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Louka, okr. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Louka, okres Hodonín příspěvková organizace, Louka 52, 696 76 Louka nad Veličkou školní rok 2014-2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní

Více

Základní škola a mateřská škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna)

Základní škola a mateřská škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) Základní škola a mateřská škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) Výroční zpráva Základní škola Praha - Běchovice za školní rok 2007/2008

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-147/13-C. Mg. Vladimírem Trávníčkem, ředitelem školy Zřizovatel:

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-147/13-C. Mg. Vladimírem Trávníčkem, ředitelem školy Zřizovatel: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-147/13-C Název právnické osoby Základní Vitějovice vykonávající činnost školy: Sídlo: 384 27 Vitějovice 12 IČO: 70993378 Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIE-503/10-E. Základní škola Jablonné nad Orlicí. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIE-503/10-E. Základní škola Jablonné nad Orlicí. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Pardubický inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIE-503/10-E Základní škola Jablonné nad Orlicí Adresa: Jamenská 555, 561 64 Jablonné nad Orlicí Identifikátor: 600 104 206

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-113/12-U

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-113/12-U Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIU-113/12-U Název právnické osoby Základní škola a praktická škola Arkadie, o. p. s. vykonávající činnost: Sídlo: U Nových lázní 1286/9,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy a mateřské školy Vysoká, okres Mělník příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy a mateřské školy Vysoká, okres Mělník příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní školy a mateřské školy Vysoká, okres Mělník příspěvková organizace za školní rok 2014/2015 Zákon 561/2004 Sb.,o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

3. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH. Příloha č. 2 Údaje o aprobovanosti Příloha č. 3 Přehled o pracovnících

3. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH. Příloha č. 2 Údaje o aprobovanosti Příloha č. 3 Přehled o pracovnících Základní škola a Mateřská škola, Vysoké Veselí, okres Jičín K. H. Borovského 99, 507 03 Vysoké Veselí, IČO 75017075 Výroční zpráva školy 2009/2010 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Zřizovatel: obec Vysoké Veselí

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Škola: Základní škola Veselí nad Lužnicí, Čs. Armády 210, okres Tábor Školní rok: 2015/2016 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 177/09-01. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 177/09-01. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Pražský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI 177/09-01 Mateřská škola Hellichova, Praha 1-Malá Strana, Hellichova 13/300 Adresa: Hellichova 13/300, 118 00 Praha 1 Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1085/11-B

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1085/11-B Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-1085/11-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Znojmo, Václavské náměstí 8, příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy 2010/2011 Obsah: 1. Základní údaje o škole...3 2. Charakteristika školy..4 3. Školy a školská zařízení členění..7 4. Souhrnné údaje o žácích..8 5. Údaje o přijímání dětí/žáků

Více

ŘEDITELKY A ŘEDITELÉ ZÁKLADNÍCH ŠKOL ZŘÍZENÝCH STATUTÁRNÍM MĚSTEM MOST OZNAMUJÍ

ŘEDITELKY A ŘEDITELÉ ZÁKLADNÍCH ŠKOL ZŘÍZENÝCH STATUTÁRNÍM MĚSTEM MOST OZNAMUJÍ ŘEDITELKY A ŘEDITELÉ ZÁKLADNÍCH ŠKOL ZŘÍZENÝCH STATUTÁRNÍM MĚSTEM MOST OZNAMUJÍ Z Á P I S D Ě T Í do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2016/2017, který se bude konat ve dnech pátek 15. ledna

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-438/12-U

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-438/12-U Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIU-438/12-U Název právnické osoby Základní škola Všehrdova 1, Lovosice vykonávající činnost školy: Sídlo: Všehrdova 1, 410 02 Lovosice IČO:

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-884/09-A. Na Balabence 800. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-884/09-A. Na Balabence 800. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-884/09-A Název školy: Základní škola, Praha 9 Libeň, Na Balabence 800 Adresa: Na Balabence 800, 190 00 Praha - Libeň Identifikátor: 600

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Bořitov, okres Blansko, příspěvková organizace Školní 125, 679 21 Bořitov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok: 2014/2015 1 Část I. Základní údaje o škole Název školy:

Více

Vý roč ní zprá vá o č innosti s kolý

Vý roč ní zprá vá o č innosti s kolý Vý roč ní zprá vá o č innosti s kolý VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 (č.j. 107/2015) Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou výroční zpráva o činnosti

Více

Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2011-2012 Obsah 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání, vzdělávací programy 9 3. Přehled pracovníků

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.) Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace 466 04 JABLONEC NAD NISOU Tel.: 483 737 111 e-mail: info@arbesovka.cz http://www.arbesovka.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Vypracovala: PaedDr.

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. j. ČŠIJ-290/13-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. j. ČŠIJ-290/13-J Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA č. j. ČŠIJ-290/13-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Náměšť nad Oslavou, Husova 579 Sídlo: Husova 579,

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ Základní školy, Zruč nad Sázavou, Okružní 643

VLASTNÍ HODNOCENÍ Základní školy, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Okružní 643 285 22 Zruč nad Sázavou č.org.10513 VLASTNÍ HODNOCENÍ Základní školy, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 dle 8, vyhlášky č. 15/2005 Sb. Školní rok 2006/2007

Více

Výroční zpráva. školní rok 2013/ 2014. Základní škola J.A.Komenského a MŠ Brno, nám. Republiky 10

Výroční zpráva. školní rok 2013/ 2014. Základní škola J.A.Komenského a MŠ Brno, nám. Republiky 10 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola J.A.Komenského a MŠ Brno, nám. Republiky 10 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola J.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2010-2011

Výroční zpráva o činnosti školy 2010-2011 Výroční zpráva o činnosti školy 2010-2011 Základní údaje o škole název školy: Základní škola, Komenského 59, Sušice úplná adresa: Základní škola, Komenského 59, Sušice, 342 01 právní forma: Příspěvková

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-104/10-Z. Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-104/10-Z. Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIZ-104/10-Z Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace Adresa: Školní 666, 763 26 Luhačovice Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIM-403/13-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Dolní Újezd, okres Přerov, příspěvková organizace Sídlo:

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-14/14-Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-14/14-Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIZ-14/14-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČO 46 307 745 Základní škola Zlín, Okružní 4685,

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1117/07-01. Předmět inspekční činnosti:

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1117/07-01. Předmět inspekční činnosti: Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1117/07-01 Název školy: Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400 Adresa: Ústavní 400, 181 00 Praha 8 Identifikátor: 600005992 IČ: 60460784 Místo

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Skorošice, příspěvková organizace Skorošice 90, 790 66 Skorošice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 www.zs.skorosice.cz mailto:zs.skorosice@tiscali.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti. 1. základní škola T. G. Masaryka MILEVSKO

Výroční zpráva o činnosti. 1. základní škola T. G. Masaryka MILEVSKO Výroční zpráva o činnosti 1. základní škola T. G. Masaryka MILEVSKO Školní rok 1998/ 1999 Milevsko 15. 9. 1999 Zpracoval : PaedDr. Martin Hrych 1 Obsah výroční zprávy Charakteristika školy...2 Přehled

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-1172/13-E. Základní škola Na Lukách Polička

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-1172/13-E. Základní škola Na Lukách Polička INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-1172/13-E Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola Na Lukách Polička Švermova 401, 572 01 Polička strilek@zsnalukach.cz

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za rok 2011/2012

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za rok 2011/2012 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za rok 2011/2012 1 Základní údaje o škole 1.1 Název (podle zřizovací listiny): Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČO: 60611278 zřizovatel

Více

Základní škola a Mateřská škola Razová

Základní škola a Mateřská škola Razová V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Základní škola a Mateřská škola Razová ve školním roce 2008/9 I. Základní charakteristika školy a) Základní škola a Mateřská škola Razová, příspěvková organizace

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-37/13-L

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-37/13-L Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIL-37/13-L Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Liberec, Švermova 403/40, příspěvková organizace Sídlo: Švermova

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-77/12-U

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-77/12-U Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIU-77/12-U Název právnické osoby vykonávající činnost: Základní škola praktická, Ústí nad Labem, Studentská 297, příspěvková organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2010/2011. Zpracoval: PaedDr.Michal Novák, ředitel školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2010/2011. Zpracoval: PaedDr.Michal Novák, ředitel školy VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2010/2011 Zpracoval: PaedDr.Michal Novák, ředitel školy 1 Základní škola, Praha 4, Bítovská 1/1246, 140 00 IČO 45242810 DIČ CZ45242810 IZO 045242810 RIPO 600037053 +420 261 261

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-163/13-C

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-163/13-C Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-163/13-C Název právnické osoby Základní škola Český Krumlov, Za Nádražím 222 vykonávající činnost školy: Sídlo: Za Nádražím 222, 381

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2382/14-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2382/14-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-2382/14-S I. základní škola, Říčany, Masarykovo nám. 71, okres Praha - východ Masarykovo nám. 71,

Více

Výroční zpráva 2007/2008

Výroční zpráva 2007/2008 Výroční zpráva 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-289/14-Z. Mgr. Naděždou Hajdovou, ředitelkou školy

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-289/14-Z. Mgr. Naděždou Hajdovou, ředitelkou školy Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIZ-289/14-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy Základní škola Valašská Polanka, okres Vsetín Sídlo 756 11 Valašská Polanka

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 3. základní škola Malé náměstí 3 350 02 CHEB - 1 - Vlastní hodnocení školy Obsah: 1 Stanovené cíle... 3 2 Podklady pro zpracování:... 3 3 Oblasti hodnocení školy... 3 3.1 Podmínky

Více

Speciální základní škola Skuteč

Speciální základní škola Skuteč Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Autoevaluace školy, č.j. SZŠ/236/2010 (podle Vyhlášky č. 15/2005 ve znění pozdějších předpisů,

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-354/14-C. Základní škola Volary, okres Prachatice

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-354/14-C. Základní škola Volary, okres Prachatice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-354/14-C Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 00583391 Základní škola Volary, okres Prachatice U Nádraží 512, 384

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY 2015-2016 PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 257941039 Základní škola Charlotty Masarykové,

Více

Základní škola a Mateřská škola Neznašov Neznašov 29, 373 02 Neznašov. Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Neznašov Neznašov 29, 373 02 Neznašov. Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Neznašov Neznašov 29, 373 02 Neznašov Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Charakteristika školy Naše škola se nachází v centru obce Neznašov, 3 km od Týna nad Vltavou.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010,

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010, > Základní škola a Speciálně pedagogické centrum a Školní družina U Trojice 2104 580 01 Havlíčkův Brod IČO 708 385 93 tel: 569 42 22 20 e- mail: specialni.skola@tiscali.cz bankovní spojení : KB H.B. č.ú.

Více

Základní škola a Mateřská škola Bělotín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola Bělotín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Bělotín, příspěvková organizace 753 64 Bělotín 2, tel./fax: 581 612 127, e-mail: zsbelotin@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 a) základní

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-374/14-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-374/14-S. Předmět inspekční činnosti INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-374/14-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince zsjince@zsjince.cz IČO

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-435/14-U

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-435/14-U INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIU-435/14-U Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Střední škola, Most, Jana Palacha 1534, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Forma hospodaření: příspěvková organizace Zřizovatel: Obec Všemina, Všemina 162, 763 15 p.slušovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Podle ust. 10 zákona

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-545/09-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-545/09-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-545/09-T Základní škola, Ostrava-Poruba, J. Valčíka 4411, příspěvková organizace Adresa: J. Valčíka

Více

Vyhodnocení minimálního preventivního programu 2010/2011

Vyhodnocení minimálního preventivního programu 2010/2011 Vyhodnocení minimálního preventivního programu 2010/2011 ŠKOLA: Barevná škola - ZŠ Polešovice, 687 37 tel. 572593161 zspolesovice@uhedu.cz, www.zspolesovice.uhedu.cz Školní rok: 2010/2011 Ředitelka školy:

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-744/13-E. Lipoltická 245, 533 61 Choltice

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-744/13-E. Lipoltická 245, 533 61 Choltice Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-744/13-E Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení: Sídlo: IČO: 60 157 046 Identifikátor: 600 096 246

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Staré Město, okr. Šumperk Minimální preventivní program Nikola Bechrová Školní rok 2015/2016 Dokument, jimž se řídí realizace školní prevence, je Metodické doporučení k

Více

Základní údaje o škole

Základní údaje o škole Výroční zpráva o činnosti školy 2006 2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC - VRATISLAVICE NAD NISOU, příspěvková organizace Nad Školou 278, 463 11 Liberec 30 Předkládá: Mgr. Jana Neubauerová ředitelka školy Obsah

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-106/14-S. lidinsky@mail.gymberoun.cz

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-106/14-S. lidinsky@mail.gymberoun.cz INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-106/14-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Gymnázium Joachima Barranda, Beroun, Talichova 824 Sídlo Talichova 824, 266 01 Beroun 2 E-mail právnické osoby IČO 47

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (ŠKOLNÍ ROK 2014/2015)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (ŠKOLNÍ ROK 2014/2015) Základní škola a Mateřská škola Bílý Potok, okres Liberec, příspěvková organizace Bílý Potok 220, 43 2 Hejnice Tel.: 482 322 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (ŠKOLNÍ ROK 2014/201) Zprávu předkládá: Mgr.

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pacov, Za Branou, okres Pelhřimov. Za Branou, 395 01 Pacov

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pacov, Za Branou, okres Pelhřimov. Za Branou, 395 01 Pacov Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pacov, Za Branou, okres Pelhřimov Za Branou, 395 01 Pacov Identifikátor školy: 600 061 451 Termín konání inspekce: 19.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY WALDORFSKÉ A MATEŘSKÉ ŠKOLY ČESKÉ BUDĚJOVICE O.P.S. ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY WALDORFSKÉ A MATEŘSKÉ ŠKOLY ČESKÉ BUDĚJOVICE O.P.S. ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY WALDORFSKÉ A MATEŘSKÉ ŠKOLY ČESKÉ BUDĚJOVICE O.P.S. ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Zpracováno podle Vyhlášky č. 15/2005 Sb., ve znění Vyhlášky č. 225/2009 Sb., kterou

Více

Výroční zpráva za školní rok 2014 / 2015

Výroční zpráva za školní rok 2014 / 2015 Výroční zpráva za školní rok 2014 / 2015 Zpracoval: Mgr. Lubomír Bienert ředitel školy Projednáno dne 14. 10. 2015 ve Školské radě A) Základní údaje o škole Název školy: Základní škola praktická Bojkovice

Více

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HROZNOVÁ 1 Tel./záz./fax: 54321 1912; 54321 6880 e-mail: vedeni@zshroznova.cz Zřizovatel: Statutární město Brno, městská část Brno - střed Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 Základní

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Petr Stempěn Město Karviná ŠÚ Karviná, Mírová 1429, Karviná-Nové Město

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Petr Stempěn Město Karviná ŠÚ Karviná, Mírová 1429, Karviná-Nové Město Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 143 194/99-05044 Signatura: vn3cs101 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Karviná INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola/školské zařízení: Základní škola Karviná-Mizerov

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-485/15-C. Sídlo Komenského 7, 380 01 Dačice V.

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-485/15-C. Sídlo Komenského 7, 380 01 Dačice V. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-485/15-C Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Základní škola Dačice, Komenského 7, okres Jindřichův Hradec Sídlo Komenského 7, 380 01 Dačice V.

Více

13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, příspěvková organizace

13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, příspěvková organizace 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola cesta k poznání Charakteristika ŠVP 13. ZŠ v Plzni Škola cesta k poznání" Školní

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-517/13-S. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-517/13-S. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Kolešovice, okres Rakovník Sídlo: 270 02 Kolešovice 235

Více

Základní škola a mateřská škola Brtnice

Základní škola a mateřská škola Brtnice Základní škola a mateřská škola Brtnice Program práce ZŠ na školní rok 2013 2014 Program práce školy schválen na pedagogické radě 26. 8. 2013 Mgr. Blanka Čerklová ředitelka školy VIZE 1. Komunitní škola

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-945/10-S. Základní škola Maltézských rytířů. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-945/10-S. Základní škola Maltézských rytířů. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-945/10-S Základní škola Maltézských rytířů Adresa: Školská 349, 272 01 Kladno Identifikátor: 600 001 199 IČ: 00 873

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2728/11-S. Příspěvková organizace. Mgr. Radana Šimčíková.

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2728/11-S. Příspěvková organizace. Mgr. Radana Šimčíková. Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIS-2728/11-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Základní škola Tehov, okres Praha-východ Tehov č. 78, 251 01

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY Školní rok: 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Jiřina Janovská, řed.školy V Karlštejně, dne 15.9.2013 Obsah: Charakteristika školy..3 Plnění učebních plánů a učebních osnov.... 4

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 872/2009-A. Gymnázium, Praha 10, Omská 1300. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 872/2009-A. Gymnázium, Praha 10, Omská 1300. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI 872/2009-A Název školy: Gymnázium, Praha 10, Omská 1300 Adresa: Omská 1300, 100 00 Praha 10 Identifikátor: 600006646 IČ: 63109026 Místo

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-927/13-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-927/13-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-927/13-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Střední škola oděvního a grafického designu, Lysá nad Labem, Stržiště

Více

Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e. Č. j. 033 141/98-2712 Inspektorát č.03 Praha východ INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Jana Palanská obec Kly Mělník

Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e. Č. j. 033 141/98-2712 Inspektorát č.03 Praha východ INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Jana Palanská obec Kly Mělník Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e Č. j. 033 141/98-2712 Inspektorát č.03 Praha východ Signatura: bc3cs101 Okresní pracoviště : Mělník INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / škol. zařízení: (přesný název, pod kterým

Více