Dalibor Chatrný & Radek Kratina

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "15. 12. 2011 20. 1. 2012. Dalibor Chatrný & Radek Kratina"

Transkript

1 Dalibor Chatrný & Radek Kratina

2

3 Dalibor Chatrný bez názvu, 1970 Radek Kratina Zátky, 1963 barva, dřevo, provázek, každá deska 99x50 bílé zátky, 76x52

4 Dalibor Chatrný Místa v prostoru Přála bych si potkat prostor, ve kterém bydlí duše Dalibora Chatrného. Zcela jistě musí být v okolí Brna. Rozpoznat ho by nebylo těžké, místo jmenovky by u zvonku svítilo razítko palce. Zlehka, jako když se list na stromu pohne, bych prostor vdechla. Stála bych tiše jako v kostele, bála bych se hlasu ozvěny, tříštil by se o boční kaple z krychlí a kvádrů. Potom bych opatrně zavřela dveře s množstvím malých okrouhlých dírek, překročila napnuté provázky na zápraží a sestoupila po schodech z ohýbaného plechu. Cestou bych potkávala rozcestníky s nápisy ODNIKUD NIKAM a NIKDE NIC, překročila několik překážek, přes které by přelézaly rozechvělé tahy Daliborovy tužky. Na horizontu bych se ohlédla a zamávala čistým reliéfům drobných čtvercových oken. Na památku bych si odnesla paletu bílých, smetanových, zašedlých a nažloutlých barev, které by rámovala černá tenká linka. Vím, že hned v sousedství by se na mě smály mnohem výraznější barevné cákance, ale já bych už z ruky nepustila máslově bílé a šedé valéry ztišení a hloubky. Pomalu bych odcházela. Přes hraniční závoru bych si ještě prohlédla zamlženou rozmazanou krajinu Roberta Hliněnského, zvlněná rozoraná pole hladkých objektů Františka Šenka, posbírala bych z prádelní šňůry usušené šátky a prostěradla z grafik Ivana Chatrného. Vítr by snad ke mně z dálky přinesl útržky skladeb Aloise Piňose. A potom, potom už bych se sem nejspíš nikdy nevrátila. Neměla bych odvahu. Na stejném místě bych nalezla pouze základy. Stále stejné, velmi pevné a prověřené časem, ale v patře by asi pracovitá a nepokojná duše Dalibora Chatrného vytvářela další prostor, nový začátek svých snů a vizí. Dalibor Chatrný totiž odvahu začínat znovu má. V. Brucháčková Závodná, listopad 2011 Dalibor Chatrný Places in space I would like to encounter the space where Dalibor Chatrný s soul lives. It surely must be somewhere near Brno. It wouldn t be difficult to recognize it instead of the name on the doorbell there would be a glowing thumb stamp. I would breath the space in, gently, as a leaf moving in the tree. I would stand still like in the church, afraid of the echo, it would shatter against the side chapels built from cubes and blocks. Then, I would carefully close the door with a number of little round holes, step over taut strings in the door yard and descend the stairs from bended tin. On the way I would come across signposts with the inscriptions FROM NOWHERE TO NOWHERE and NOWHERE NOTHING, I would step over several obstacles over which Dalibor s shaky pencil lines would be climbing. Standing on the horizon I would look back and wave to the clear reliefs of tiny square windows. As a keepsake I would take a palette of white, creamy, greyish and yellowish colours framed by a thin black line. I know that right in the vicinity much more striking splashes of colour would be smiling at me, but I wouldn t let go of the butter-white and grey shades of calm and profundity. I would be leaving slowly. I would look over Robert Hliněnský s místy and blurry landscape, the undulating and ploughed up fields of František Šenk s smooth objects, from the clothesline I would pick up dried scarves and bedsheets from Ivan Chatrný s graphics. From the distance the wind might bring snatches of Alois Piňos s music. And then I might never come back. I wouldn t have the courage. I would find only foundations at the same spot. Always the same, very sound and time-tested. Upstairs, however, Dalibor Chatrný s hard-working and restless soul would be creating another space, a new beginning of his dreams and visions. Dalibor Chatrný has actually the courage to start over. V. Brucháčková Závodná, November 2011

5 Dalibor Chatrný Narozen 28. srpna 1925 v Brně Prostor, 1975 tužka, bílý akryl, šeps, plátno, 38,5x38, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (Cyril Bouda, Martin Salcman, Josef Sejpka, František Kovárna, Karel Lidický) Akademie výtvarných umění v Praze (Vladimír Sychra, Vladimír Silovský) pedagog na oddělení propagační grafiky SUPŠ Brno pedagog na Akademii výtvarných umění v Praze, ateliér grafiky pedagog v ateliéru konceptuálních tendencí na Fakultě výtvarných umění v Brně pedagog na katedře scénografie na Janáčkově akademii múzických umění v Brně Ocenění: 1960 Cena Antonína Procházky 1968 Cena 1. bienále Výzkumy grafiky 1985 Cena 4. Biennale der europäischen Grafik 1997 Cena Vladimíra Boudníka, Grafika roku Cena Michaela Ranného za mimořádný přínos pro české výtvarné umění 2001 Cena Sdružení A R Christmas 2001 Členství ve skupinách: Profil 58, Parabola, Klub konkrétistů, Umělecká beseda Praha, TTklub Dalibor Chatrný žije a pracuje v Brně. Prostor, 1975 tužka, bílý akryl, šeps, plátno, 38,5x38,5

6 Krychle, 1974 plátno, dřevo, akryl, tužka, 100x90

7 Stropy podlahy, 1972 akryl, tužka,pastelka, plátno, 59x59 Stropy podlahy, 1972 akryl, tužka,pastelka, plátno, 59x59 Stropy podlahy, 1972 akryl, tužka,pastelka, plátno, 59x59 Stropy podlahy, 1972 akryl, tužka,pastelka, plátno, 59x59

8 Radek Kratina Jistota v proměnách Myšlenka dotyk pohyb změna souznění v prostoru opakování jednoduchost. Pojmy, které tvoří hraniční kameny na tvůrčí cestě Radka Kratiny. Jeho výtvarná práce je prostoupena snahou o prolnutí dvou zdánlivě nesourodých světů světa přísného řádu, systematičnosti a světa náhody a nahodilosti. První oblast utváří sám autor. Pro svá díla koncipuje a vytváří promyšlenou kombinaci několika opakujících se tvarů, které generují soustavy či spojnice geometrických prvků. Vzniklé segmenty se střídají v pravidelném rytmu. Svým objektům propůjčuje ráz střízlivosti, některé z nich odhmotňuje variabily /pohyblivé objekty/ jsou provázány s okolním prostorem, prázdná místa mezi jednotlivými prvky jsou v prostoru stejně důležitá jako pevné části, některá seskupení působí velmi vzdušně. Oblast náhodných změn zastupuje sám divák. Může jednotlivé objekty variovat a proměňovat dotykem ruky, tlakem prstů. Touha dotknout se vede pohyb paže, dlaň přetváří a formuje rozložení objektu, jeho velikost a natočení, deformuje profil povrchu /zastrčení či povytažení sirek, kolíků, válečků/. Je to hra s nahodilostí či záměrností zásahů na objektu, hra s tvary, s kombinacemi barev, s okamžikem. Divák je vtažen do výtvarného světa Radka Kratiny, nikdy ale nemůže být skutečným spoluautorem. Vnitřní vazby, možnosti a rozsah pohybu, druh materiálu a jeho povrchové zpracování, způsob spojení, čepy, závity, dutá tělesa a jejich teleskopické využití, rastry nebo otočné a skládací mechanismy již předurčil a pevně ukotvil autor. Tyto hranice, stejně jako jednoduchá geometrická forma, jsou nedotknutelné. Člověk se stává partnerem exponovaných děl, patří do sestavy velké Kratinovy stavebnice, která obsahuje množství různých variant. Ve všech svých nesčetných podobách je ale srozumitelná, čitelná, prosta přetvářky a stejně jako Radek Kratina přímá a velmi osobní. V. Brucháčková Závodná, listopad 2011 Radek Kratina Certainty in alterations Thought touch motion change harmony in space repetition simplicity. Notions that make the milestones on Radek Kratina s creative journey. In his art he tries to combine two seemingly incongruous worlds the world of a strict order, arrangement and the world of chance and contingency. The former is being created by the author himself. He drafts and creates an elaborated combination of several recurrent forms that generate a system or lines of geometric elements. The resulting segments alternate in regular rhythm. His objects give the impression of sobriety and some of them are disembodied variabils /movable objects/ are linked with the surrounding environment, the empty spaces between individual elements are as important as the fixed parts, some configurations look very airy. The space of contingent changes is represented by spectators themselves. They can change the objects with the touch of their hands or the pressure of their fingers. The desire to touch guides the arm movement, the palm transforms and forms the object arrangement, its size and orientation and deforms the surface /by inserting or putting out matches, pegs and rollers/. It is a game with contingency or intentionality of the interventions in the object, a game with forms, colour combinations, with a point in time. Spectators are drawn into Radek Kratina s art world but they can never become real co-authors. The inner links, possibilities and the range of movement, the type of material and its surface treatment, the way joints are made, plugs, threads, hollow objects and their telescopic use, rasters or revolving and folding mechanisms have been decided and firmly anchored by the author. These boundaries as well as the simple geometric form are inviolable. A man becomes a partner of the exhibited works belonging to the set of Kratina s big kit that comprises a number of variations. However, in all its countless forms it is comprehensible, legible, without pretence and just like Radek Kratina straightforward and very personal. V. Brucháčková Závodná, November 2011

9 Radoslav Kratina Narozen v Brně, zemřel v Praze Variabilní trubkový systém, 1979 niklované železo, 36x26x Škola uměleckých řemesel VŠUP Praha, prof. J. Novák, A. Fišárek Během studií tvorba návrhu látek na šaty a závěsy 1958 Kolekce textilních návrhů pro EXPO 1958 v Bruselu Série monotypů, experimentálních otisků a frotáží 60. léta Struktury se zápalkami, dřevěné variabily Členem Klubu konkretistů Od 70. let Kovové variabily Samostatné výstavy (výběr) / Solo exhibitions (selection) 1966 Ústí nad Labem, Divadlo hudby 1967 Jihlava, OG Vysočiny 1967 Louny, Galerie Benedikta Rejta 1969 Havířov, Galerie Tvář /s R. Valentou/ 1970 Praha, Alšova síň /s Demartinim/ 1979 Münster, Sonnering Galerie 1988 Praha, Atrium /se Z. Sýkorou/ 1989 Brno, Moravská galerie 1990 Žďár nad Sázavou, Art Galerie /se S. Zippe/ 1991 Karlovy Vary, Galerie umění /s D. Chatrným/ 1991 Vídeň, Galerie Operngasse 1992 Berlín, Kulturní a informační středisko ČSFR /s V. Hulíkem/ 1998 Ostrava, GVU 2000 Praha, České muzeum výtvarného umění 2000 Liberec, Radek Kratina Praha, Galerie Montanelli 2005 Berlín, Galerie Palais am Festungsgraben Arsenál šestibokých hranolků, 80. léta poniklovaná měď, základní výška 70 cm

10 Kovový hřivnáč, 1979 niklované železo, 95x65

11 Modrá struktura, 1963 kapaná barva, 43x28 Deset polí čtyřbarevných hranolů, 60. léta 20. stol. dřevo, nitro , 163x62,5

12 GALERIE ZÁVODNÝ Galerie Závodný Dalibor Chatrný & Radek Kratina Kurátor/Curator: V. Brucháčková Závodná, Jiří Zahrádka Překlad/Translation: Jitka Ševcová Fotografie/Photography: Daniel Kamenár Grafický koncept/graphic Concept: Jitka Vrbková, Jan Říčný Grafický úprava a dtp/graphic design and dtp: Daniel Kamenár Tisk/Printing: CCB, s.r.o. Vydavatel/Published by: Galerie Závodný 2011, Husova 3, Mikulov,

Současné české umění Generační paralely Czech Contemporary Art Parallel Lines

Současné české umění Generační paralely Czech Contemporary Art Parallel Lines Současné české umění Generační paralely Czech Contemporary Art Parallel Lines Galerie MIRO vyslovuje poděkování MIRO Gallery extends its thanks to Museum Kampa-Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha Galerie

Více

Stanislav Libenský Award 2012 Cherchez la femme

Stanislav Libenský Award 2012 Cherchez la femme Stanislav Libenský Award 2012 Cherchez la femme Výstava světového skla Exhibition of World Glass Jiřský klášter na Pražském hradě St. George s Convent at Prague Castle Odborná porota The jury Uta M. Klotz

Více

16. ročník mezinárodní soutěže Mladý obal The 16 th year of the international Young Package competition

16. ročník mezinárodní soutěže Mladý obal The 16 th year of the international Young Package competition 16. ročník mezinárodní soutěže Mladý obal The 16 th year of the international Young Package competition 16. ročník mezinárodní soutěže Mladý obal The 16 th year of the international Young Package competition

Více

Modern School for Saxophone. Ivan Myslikovjan

Modern School for Saxophone. Ivan Myslikovjan Modern School for Saxophone Ivan Myslikovjan INTRODUCTION In this introduction, I take the liberty to call the attention of you all who are related to the saxophone in someway - pupils, students, orchestra

Více

THEATRE FACULTY JANÁČEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO 2010 SETKÁNÍ 2010 2014 SETKÁNÍ/ENCOUNTER XX XXI XXII XXIII XXIV

THEATRE FACULTY JANÁČEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO 2010 SETKÁNÍ 2010 2014 SETKÁNÍ/ENCOUNTER XX XXI XXII XXIII XXIV THEATRE FACULTY JANÁČEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO 2010 2014 SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2010 SETKÁNÍ XX XXI XXII XXIII XXIV 2010 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2014 THE INTERNATIONAL FESTIVAL

Více

Máte oblíbeného autora/ směr z historie architektury a z jakého důvodu Vás oslovuje?

Máte oblíbeného autora/ směr z historie architektury a z jakého důvodu Vás oslovuje? Tak zní krédo úspěšného architektonického Ateliéru Kunc. Jeho majitel a hlavní architekt MgA. Michal Kunc, který Royal Reportu poskytl rozhovor, k tomu dodává: Snažím se, aby moje domy byly pohodlné, aby

Více

Moravská galerie v Brně Podzim Autumn 2012

Moravská galerie v Brně Podzim Autumn 2012 Moravská galerie v Brně Podzim Autumn 2012 Úvodem Introduction V horkém létě se jen těžko uvažuje nad barevným a chladným podzimem, dokonce bych snad ani neřekl, že se na něj těšíme. Nicméně čas k němu

Více

Vyjdi z paláce, dojdeš do letohrádku Pavel Piekar

Vyjdi z paláce, dojdeš do letohrádku Pavel Piekar Vyjdi z paláce, dojdeš do letohrádku Pavel Piekar barevné linoryty, kresby Pavel Piekar barevné linoryty, kresby Pavel Piekar Vyjdi z paláce, dojdeš do letohrádku barevné linoryty, kresby Galerie umění

Více

Petr Krátký (CZ) Portfolio

Petr Krátký (CZ) Portfolio Petr Krátký (CZ) Portfolio Petr Krátký (CZ, 1985) ve své tvorbě neustále balancuje na labilní hranici mezi sofistikovaným přístupem profesionálního umělce a civilní sebeironií vůči podivné činnosti kterou

Více

veronika drahotová KINIK

veronika drahotová KINIK veronika drahotová KINIK korektury: Mgr. Magda Pencíková, Clare Wallace grafická úprava: Veronika Drahotová podpora: Studio PosAm tiskárna: Libertas a.s. 1000 kusů Veronika Drahotová 2007 www.veronikadrahotova.com

Více

SQart. Česk y English

SQart. Česk y English SQart Česk y English Andreas Krob se narodil v roce 1969 v Severním Německu. Studoval průmyslový design na Muthesiuské škole umění a designu v Kielu, Německu. Po dokončení školy v roce 1996 pracoval pro

Více

1991 2010 > S E T K Á N Í E N C O U N T E R JANACEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO

1991 2010 > S E T K Á N Í E N C O U N T E R JANACEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO 1991 2010 > S E T K Á N Í E N C O U N T E R T H E A T R E F A C U L T Y JANACEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO S E T K Á N Í E N C O U N T E R > 1 9 9 1 2 0 1 0 S E T K Á N Í E N C O U N

Více

Festival profesionálních loutkových divadel s inscenacemi pro děti předškolního věku Liberec 14. 18. června 2011

Festival profesionálních loutkových divadel s inscenacemi pro děti předškolního věku Liberec 14. 18. června 2011 Festival profesionálních loutkových divadel s inscenacemi pro děti předškolního věku Liberec 14. 18. června 2011 Festival of Professional Puppet Theatres Performances for Pre-School Children The City of

Více

Současné české umění Generační paralely II Czech Contemporary Art Parallel Lines II

Současné české umění Generační paralely II Czech Contemporary Art Parallel Lines II Současné české umění Generační paralely II Czech Contemporary Art Parallel Lines II Galerie MIRO vyslovuje poděkování the MIRO Gallery extends its thanks to Galerie Michael Haas, Berlín soukromí sběratelé

Více

Sustainable Living Centre centrum trvale udržitelného rozvoje AteliÉr O Reilly

Sustainable Living Centre centrum trvale udržitelného rozvoje AteliÉr O Reilly Technická univerzita v Liberci, Fakulta umění a architektury Ateliér Johna O Reillyho a Zdeňky Němcové Zedníčkové Technical University of Liberec, Faculty of Art and Architecture Studio John O Reilly/Zdeňka

Více

MAYRAU COAL BLACK MAYRAU

MAYRAU COAL BLACK MAYRAU ČERNOČERNÁ MAYRAU 2002 2008 COAL BLACK MAYRAU 2002 2008 ČERNOČERNÁ MAYRAU 2002 2008 COAL BLACK MAYRAU 2002 2008 2 Obsah Středisko sdílené účasti 4 Krtci, uhlí, houby, předpověď počasí, střelnice a kultura

Více

20 let obalového designu Twenty Years of Package design. Mladý obal 2015 Young Package 2015

20 let obalového designu Twenty Years of Package design. Mladý obal 2015 Young Package 2015 20 let obalového designu Twenty Years of Package design Mladý obal 2015 Young Package 2015 úvodník editorial Když jsme ve společnosti Model Obaly před dvaceti lety zakládali soutěž Mladý obal, ani se nám

Více

Za všechno vděčím protekci Rozhovor Karla Hvížďaly se Zdeňkem Zieglerem. It s all down to favouritism Karel Hvížďala interviews Zdeněk Ziegler

Za všechno vděčím protekci Rozhovor Karla Hvížďaly se Zdeňkem Zieglerem. It s all down to favouritism Karel Hvížďala interviews Zdeněk Ziegler Za všechno vděčím protekci Rozhovor Karla Hvížďaly se Zdeňkem Zieglerem Za všechno vděčím protekci Rozhovor Karla Hvížďaly se Zdeňkem Zieglerem It s All Down to Favouritism Karel Hvížďala interviews Zdeněk

Více

of november II 4.11.-30.11.2008 Galerie Dolmen, Brno 18.6.-12.7.2009 Galerie Dolmen, Praha 24.7.-31.8.2009 Galerie Dolmen, Uherské Hradiště

of november II 4.11.-30.11.2008 Galerie Dolmen, Brno 18.6.-12.7.2009 Galerie Dolmen, Praha 24.7.-31.8.2009 Galerie Dolmen, Uherské Hradiště Uvízli v listopadu II Stuck in the middle of november II 4.11.-30.11.2008 Galerie Dolmen, Brno 18.6.-12.7.2009 Galerie Dolmen, Praha 24.7.-31.8.2009 Galerie Dolmen, Uherské Hradiště www.galerie-dolmen.cz

Více

Quarterly publication of international glass art. spring 2004. Anna Matoušková and Ilja Bílek Aleš Vašíček Javier Gómez Marian Volráb

Quarterly publication of international glass art. spring 2004. Anna Matoušková and Ilja Bílek Aleš Vašíček Javier Gómez Marian Volráb tudioglass Quarterly publication of international glass art spring 2004 Anna Matoušková and Ilja Bílek Aleš Vašíček Javier Gómez Marian Volráb editorial 01 studioglass incorporating; 63ConnaughtStreet

Více

DOCK JE ŽIVOTNÍ STYL DOCK IS A WAY OF LIFE

DOCK JE ŽIVOTNÍ STYL DOCK IS A WAY OF LIFE 1 2 Obsah / Contents VÍCE NEŽ BYDLENÍ MORE THAN JUST A PLACE TO LIVE... DOCK JE ŽIVOTNÍ STYL DOCK IS A WAY OF LIFE 04 UNIKÁTNÍ MÍSTO PRO DOMOV Mezi designem a přírodou, mezi městem a krajinou. Uprostřed

Více

B.11. Villa Tugendhat, Brno: Vila Tugendhat v Brně: Ludwig Mies van der Rohe s vision of home life

B.11. Villa Tugendhat, Brno: Vila Tugendhat v Brně: Ludwig Mies van der Rohe s vision of home life Vila Tugendhat v Brně: Vizionářský domov podle architekta LUDWIGA Miese van der Rohe Villa Tugendhat, Brno: Ludwig Mies van der Rohe s vision of home life Výjimečná architektura, chytré nápady Extraordinary

Více

Gastein. opravdový ráj. v létě i zimě. relax

Gastein. opravdový ráj. v létě i zimě. relax relax Gastein Při v létě i zimě opravdový ráj Ondřej Marek www.gastein.com Pod nohama nám leží jeden z nejkouzelnějších koutů Rakouska bližším prozkoumání slova wellness zjistíme, že vyjadřuje každou drobnost,

Více

KRNOV MÍSTO PRO ŽIVOT KRNOV A PLACE FOR LIVING

KRNOV MÍSTO PRO ŽIVOT KRNOV A PLACE FOR LIVING KRNOV MÍSTO PRO ŽIVOT KRNOV A PLACE FOR LIVING Krnov a jeho velmi stručné osudy Krnov and its very brief turns of fate Krnov místo pro vzdělávání Krnov a place for education Krnov místo pro podnikání

Více

17. PODEPSÁNO SRDCEM 2011 3. prosince 2011

17. PODEPSÁNO SRDCEM 2011 3. prosince 2011 2 17. PODEPSÁNO SRDCEM 2011 3. prosince 2011 PODEPSÁNO SRDCEM 2010 VE VZPOMÍNKÁCH 4 5 Recollections of The Signed with Heart 2010 Drazí přátelé, Dear friends, Drazí přátelé, Dear friends, 6 sedmnáctým

Více

Moravská galerie v Brně Zima Winter 2013/2014

Moravská galerie v Brně Zima Winter 2013/2014 Moravská galerie v Brně Zima Winter 2013/2014 Úvodem Introduction Některé věci se neustále zdokonalují a přiznejme si, že jsme na těchto změnách a novinkách tak trochu závislí. S nadějí nyní očekáváme,

Více

PAVEL HNILIČKA ARCHITEKTI PAVEL HNILIČKA. 1 architecture

PAVEL HNILIČKA ARCHITEKTI PAVEL HNILIČKA. 1 architecture PAVEL HNILIČKA ARCHITEKTI PAVEL HNILIČKA architects 20072013 1 architecture Naším cílem je navrhovat architekturu, která naplní představy klienta a odpovídá nejvyšším profesionálním standardům. Zásadní

Více

Hotel ARAMIS**** Hotel STEP*** V roce 2008 hotel STEP zvyšuje svůj standard na 4*. / In 2008 hotel STEP will be upgraded to 4*.

Hotel ARAMIS**** Hotel STEP*** V roce 2008 hotel STEP zvyšuje svůj standard na 4*. / In 2008 hotel STEP will be upgraded to 4*. VÁŠ PRŮVODCE PRAHOU zdarma / free YOUR GUIDE TO PRAGUE 11/12 2007 Vávrova šumná Praha Vávra s murmuring Prague ryby nemaj' chyby there s nothing fishy about fish let it snow(board) Němci Germans v Praze!

Více

THE JEWISH MUSEUM IN PRAGUE

THE JEWISH MUSEUM IN PRAGUE 4 2011 THE JEWISH MUSEUM IN PRAGUE Vážení čtenáři, S končícím rokem 2011 uzavíráme jednu dlouhou kapitolu vydávání Zpravodaje, jehož první číslo vyšlo v roce 1996. Další, už 15. ročník začne vycházet jednak

Více

Milí čtenáři a případní posluchači, vydal jsem se do tříd, do ulic a do hospod, abych se lidí zeptal na dvě jednoduché anketní otázky, a čekal jsem,

Milí čtenáři a případní posluchači, vydal jsem se do tříd, do ulic a do hospod, abych se lidí zeptal na dvě jednoduché anketní otázky, a čekal jsem, .---/./.../-/.//.---/.//.---/.-/.-./---//.-/.-.././/--../.-//-././-.-/---/.-../../-.-//-../-./..//-/..-// -.../..-/-.././/.-.././-/---///.-//-/.-/-.-//-/..-//--/.-/--/.//..//.-.././-/-./..//-.-./../.../.-../---//...-/..-///

Více