Objekt SO 206 Most na přeložce sil.i/57 v km 13,806 přes trať ČD v km 236,880

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Objekt SO 206 Most na přeložce sil.i/57 v km 13,806 přes trať ČD v km 236,880"

Transkript

1

2

3 AKCE ČÍSLO ZAKÁZKY LIST ČÍSLO 1 Silnice I/57 Hladké Životice obchvat Stupeň : Realizační dokumentace stavby Objekt Most na přeložce sil.i/57 v km 13,806 přes trať ČD v km 236,880 část nosná konstrukce Technická zpráva

4 AKCE ČÍSLO ZAKÁZKY LIST ČÍSLO 2 OBSAH ZPRÁVY 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE MOSTU ZÁKLADNÍ ÚDAJE O MOSTĚ PODLE ČSN A ČSN VŠEOBECNÝ POPIS NÁVAZNOST NA DOKUMENTACI ZDS STAVBA A JEJÍ ZVLÁŠTNOSTI Popis Zhotovení stavby Opatření vůči dotčeným organizacím OBJEKTY STAVBY A VZTAH K ÚZEMÍ Převáděná komunikace Překážky Stávající inženýrské sítě Související objekty stavby Vztah k území Geologické poměry POPIS PRACÍ VŠEOBECNÉ PRÁCE Vytyčení mostu Přesnost provádění Geodetická sledování Korozní sledování, ochrana proti bludným proudům Rozhraní kubatur STAVBA MOSTU Skrývka ornice Založení mostu Spodní stavba Nosná konstrukce BEZPEČNOST PRÁCE PŘÍLOHY... 22

5 AKCE ČÍSLO ZAKÁZKY LIST ČÍSLO 3 1. Identifikační údaje mostu Název stavby : Silnice I/57 Hladké Životice - obchvat ISPROFIN Objekt: Název mostu : Most na přeložce sil.i/57 v km 13,806 přes trať ČD v km 236,880 Katastrální území : Objednatel: Hladké Životice Strabag a.s., Polanecká Ostrava - Svinov Investor : Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci , Praha 4 Stavbu zajišťuje: ŘSD ČR, závod Brno Šumavská , Brno Nadřízený orgán investora: Ministersvo dopravy ČR nábř. L. Svobody , Praha 1 Správce mostu: Generální projektant : Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Ostrava, Mojmírovců 5/ Ostrava DOPRAVOPROJEKT Brno, a.s. Kounicova Brno Projektant mostu : Pozemní komunikace: DOPRAVOPROJEKT Brno, a.s. Kounicova Brno zodp. projektant: Ing. Mazánek Přeložka sil.i/57 kategorie S11,5/80

6 AKCE ČÍSLO ZAKÁZKY LIST ČÍSLO 4 Křížení mostu s překážkami Křížení přeložky sil.i/57 s tratí ČD Bod křížení ( v JTSK ) Y = ,509 X = ,594 Staničení na převáděné komunikaci (SO 101) km 13, Staničení na překážce (stávajicí sil.iii/46426) km 236, Úhel křížení = 79,2776 g Volná výška podjezdu 6,897 m Křížení přeložky sil.i/57 s účelovou komunikací v 2.poli Bod křížení ( v JTSK ) Y = ,778 X = ,356 Staničení na převáděné komunikaci (SO 101) km 13, Staničení na překážce (místní komunikace) nestaničeno Úhel křížení = 81,1213 g Volná výška podjezdu 6,80 m Křížení přeložky sil.i/57 s účelovou komunikací ve 4.poli Bod křížení ( v JTSK ) Y = ,995 X = ,886 Staničení na převáděné komunikaci (SO 101) km 13, Staničení na překážce (místní komunikace) nestaničeno Úhel křížení = 84,0028 g Volná výška podjezdu 6,70 m

7 AKCE ČÍSLO ZAKÁZKY LIST ČÍSLO 5 2. Základní údaje o mostě podle ČSN a ČSN Charakteristika mostu : tyčové prefabrikáty se spřaženou železobetonovou deskou Délka přemostění : 107,80 m Délka mostu : 121,80 m Délka nosné konstrukce : 110,60 m Rozpětí jednotlivých polí : 17,00+3 x 25,00+17,00 m Šikmost mostu : 100,0000 g Šířka mezi zvýšenými obrubami : 11,50 m Šířka průchozího prostoru : bez veřejných chodníků Volná šířka mostu : volná šířka silnice 11,50 m Šířka mostu : 13,20 m Výška mostu nad trati ČD: 8,47 m Stavební výška : 1,39 m Plocha nosné konstrukce mostu : 110,60 x 13,20 = 1460 m 2 Poznámka : Plocha nosné konstrukce je určena jako součin délky mezi osami dilatačních závěrů a šířky mostu. Zatěžovací třída : A dle ČSN /86, změna a,b. Normální zatížitelnost 32 t Výhradní zatížitelnost 80 t Výjimečná zatížitelnost 196 t

8 AKCE ČÍSLO ZAKÁZKY LIST ČÍSLO 6 3. Všeobecný popis 3.1. Návaznost na dokumentaci ZDS V dokumentaci byla změněna nosná konstrukce na tyčové prefabrikáty se spřaženou železobetonovou deskou. Důvodem změny je, že není nutno provádět komplikovanou výstavbu skruže v poli 3, kde most překračuje trať ČD. U pilířů 3 a 4 přiléhajících k trati ČD, kde z důvodu umístění montážních podpor pro prefabrikované nosníky dochází k pootočení základů (kolmo na osu silnice, v ZDS rovnoběžně s tratí) budou stavební jámy v části přiléhající k trati zajištěny štětovou stěnou. Projektové podklady : [1] Silnice I/57 Hladké Životice, ZDS (Dopravoprojekt Brno a.s., říjen 2005) [2] Doplňkový geotechnický průzkum Silnice I/57 Hladké Životice (GEOKONSULT a.s., říjen 2005) [3] Digitální geodetická data verze 01 - digitální účelová mapa - digitální katastrální mapa (Geometra Opava, spol. s r.o., březen 2004) [4] Rozhodnutí č.26/2004 SCHKO Poodří dle zák.č.114/1992 Sb., o výjimce ze základních podmínek ochrany zvlášť chráněných živočichů ( ) [5] Rozhodnutí KÚ MSK, odboru ŽP dle zák.č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (KÚ MSK, odbor životního prostředí a zemědělství, ) [6] Územní rozhodnutí č.j. 82/05-SÚ-Pv-9 (MÚ Stavební úřad Fulnek, ) [7] ZTKP pro projekční a zhotovovací práce dálnice D47, stavby 4705 (ŘSD ČR Závod Brno - č.j.1319/ ) [8] TKP staveb pozemních komunikací (MDS ČR, odbor pozemních komunikací) [9] TKP-D staveb pozemních komunikací (MDS ČR, odbor pozemních komunikací) [10] Vzorové listy VL 4 mosty (MDS ČR, odbor pozemních komunikací, leden 1999) [11] TP 124 Základní ochranná opatření pro omezení vlivu bludných proudů na mostní objekty a ostatní betonové konstrukce pozemních komunikací (MDS- OPK, prosinec 1999) [12] TP 114 Svodidla na pozemních komunikacích (MDS ČR, odbor pozemních komunikací, leden 1999) a další (TP, ČSN..)

9 AKCE ČÍSLO ZAKÁZKY LIST ČÍSLO Stavba a její zvláštnosti Popis Přeložka silnice I/57 je budována jako přivaděč na dálnici D47, který bude připojen pomocí mimoúrovňové křižovatky MÚK Hladké Životice. Doprava z dálnice nemůže být svedena na stávající silnici I/57, která vede zastavěným územím obce Hladké Životice a města Fulneku, zejména v části Stachovice, a svými technickými parametry je zcela nevyhovující pro očekávanou intenzitu dopravy (obytná zástavba přiléhající ke komunikaci, šířkové uspořádání, směrové poloměry) Zhotovení stavby Stavbu silnice I/57 lze rozdělit na 2 nezávislé úseky, které jsou odděleny mimoúrovňovou křižovatkou MÚK Hladké Životice, která bude realizována v rámci stavby 4705: I.úsek tvoří část od připojení na stávající silnici I/57 před Fulnekem po km 11,050 přeložky silnice I/57. v km 11,050 navazuje v délce 400 m úsek přeložky silnice I/57, který bude realizován ve stavbě 4705 II.úsek začíná za MÚK Hladké Životice v km 11,450 a končí v km 14,320 na konci úpravy přeložky silnice I/ Opatření vůči dotčeným organizacím Výstavbou mostu bude dotčena stávající trať ČD Přerov Petrovice a stávající účelové komunikace podél trati. V rámci stavby bude provedena úprava trakčního vedení ( SO 653), úprava kabelů Telematiky (SO 651) a úprava zabezpečovacích kabelů (SO 652). Účelové komunikace budou upraveny.

10 AKCE ČÍSLO ZAKÁZKY LIST ČÍSLO Objekty stavby a vztah k území Převáděná komunikace Přeložka sil.i/57 v km 11,450 14,632 (SO 103) V místě mostu leží sil.i/57 v přímé. Výškově je silnice ve vrcholovém zakružovacím oblouku R= m (v tečnovém polygonu +1,00 a -3,51%). Šířkově je silnice navržena v kategorii S11,5/80. Příčný sklon silnice v místě mostu je střechovitý 2,50 %. Sklon římsy vlevo i vpravo je 4,0% směrem do vozovky. Šířkové uspořádání přeložky silnice I/57 na mostě: nezpevněná část krajnice (na mostě zpevněno)...0,50 m zpevněná krajnice...1,50 m vodící proužek...0,25 m jízdní pruhy... 2x3,50=7,00 m vodící proužek...0,25 m zpevněná krajnice...1,50 m nezpevněná část krajnice (na mostě zpevněno)...0,50 m volná šířka na mostě mezi obrubami...11,50 m vnější římsa vpravo (s obslužným chodníkem pro údržbu protihlukové stěny).0,85 m vnější římsa vlevo (s obslužným chodníkem pro údržbu protihlukové stěny)...0,85 m šířka mostu...13,20 m Překážky Stávající trať ČD Stávající trať ČD Přerov Petrovice je elektrizovaná dvoukolejná. Účelové komunikace souběžné s trati ČD Stávající cesty budou přeloženy. Po celou dobu výstavby budou obě komunikace v provozu jak pro veřejný provoz, tak i pro staveništní dopravu. Nové úseky jsou navrženy jako jednopruhové účelové komunikace v kategorii P4/30 se šířkou zpevnění 3 m, která odpovídá šířce stávající navazující cesty. Délka úpravy cesty vpravo od tratě (158 A) je 105,89 m, cesty vlevo od tratě (158 B) je 81,61 m Stávající inženýrské sítě V místě mostního objektu prochází množství inženýrských sítí, které se upraví nebo přeloží (jde o trakční vedení SO 653, kabely Telematika SO 651, zabezpečovací kabely ČD SO 652, odvodnění přeložky sil.i/57 SO 302).

11 AKCE ČÍSLO ZAKÁZKY LIST ČÍSLO Související objekty stavby S výstavbou mostu souvisejí následující stavební objekty: SO 003 Příprava území km 11,450-14,320 SO 103 Přeložka silnice I/57 km 11,450-14,632 SO 158 Úprava účelových komunikací podé trati ČD SO 302 Odvodnění přeložky silnice I/57 km 11,450-14,320 SO 651 Ochrana kabelů ČD, Telematika SO 652 Ochrana kabelů ČD zabezpečovací kabely SO 653 Úprava trakčního vedení ČD Výstavba mostu musí být koordinována s výstavbou výše uvedených stavebních objektů Vztah k území Most se nachází v extravilánu obce Hladké Životice. Niveleta přeložky silnice I/57 je vedena 7,5 8,4 m nad terénem. Povrch území je v okolí mostu plochý, rovinatý. V části jsou zbytky rozestavěného tělesa silnice budovaného ve čtyřicátých letech minulého století. Pod mostem prochází stávající účelové komunikace a stávající trať ČD Geologické poměry Pro mostní objekt byl zpracován předběžný průzkum, který zahrnuje sondy V23 a P6 (Geostar březen 2004). Podrobný geotechnický průzkum (UNIGEO a.s. Ostrava listopad 2004 ) zahrnuje průzkumná díla JH61 a SP62. Doplňkový průzkum, provedený v září 2005 (Geokonzult Brno), zahrnuje průzkumná díla J118, J119, J120, J121, J122. Na základě průzkumnýchprací je v oblasti mostu následující skladba podloží (celková ověřená mocnost kvarterních a terciérních sedimentů činí 25 m): Kvartér(Q): Eolitické sedimenty, mocnost 2,7-3,6 m Gtyp 1a Jíly náplavové fluviální, mocnost 0,1-0,9 G typ 1b Terasovité písky hlinité, mocnost 0,6-2,3 m Gtyp 2Ab Terasovité štěrky slabě zahliněné, mocnost 0,8-2,9 G typ 3a Terasovité štěrky fluviální, mocnost do3 m Gtyp 3b Jíly přechodové oblasti, mocnost 2.9-4,2 m Gtyp 5a Neogén(N): Jíl marinní se střední plasticitou, mocnost >14,8 m Gtyp 5b Z hlediska vodního režimu jde o vodu jejíž hladina je ve spojitosti s řekou Odrou. Ustálená úroveň cca 2,4 3,7 m pod povrchem. Kapalné prostředí nevykazuje agresivitu podzemní vody. Most bude založen na vrtaných pilotách 900 mm vetknutých do zemin tuhé až pevné konzistence. Piloty jsou z betonu C25/30. Prostředí s podzemní vodou je

12 AKCE ČÍSLO ZAKÁZKY LIST ČÍSLO 10 neagresivní na betonové konstrukce. Stupeň vlivu prostředí pro piloty dle ČSN ENV se uvažuje tedy XA1. Při vrtání pilot je nutno dodržovat technologickou kázeň a důsledně zamezit průnikům podzemní vody do tercierních zemin (mohlo by dojít k jejich znehodnocení. Vzhledem k hladině podzemní vody se nepředpokládá nutnost čerpání vody při provádění výkopových jam pro základy (ustálená hladina se pohybuje max. v úrovni dna výkopových jam).

13 AKCE ČÍSLO ZAKÁZKY LIST ČÍSLO Popis prací 4.1. Všeobecné práce Příprava území stavby není předmětem objektu 206. Tuto zajišťuje generální projektant v rámci celé stavby Vytyčení mostu Prostorové umístění objektu, které bylo navrženo ve stupni ZDS se ve stupni zásadně nemění a je ověřeno odpovědným geodetem UOZI-P. Celý objekt leží uvnitř trvalého záboru (viz. Půdorys ) a v žádném místě se nedotýká jeho hranice. Podrobné body jsou vytyčeny v souřadnicovém systému S JTSK. Nadmořské výšky jsou uvedeny ve výškovém systému Balt po vyrovnání ( Bpv ). Z bodů vytyčovací sítě 5157, 5159, 5160, 5161 a 5162 se provede vytyčení celého mostu. Body vytyčovací sítě je třeba chránit před poškozením a dále je nutné zachovat záměry (viditelnost) mezi nimi. Přesnost vytyčení Mezní odchylky vytyčení vztažných přímek půdorysné osnovy nebo os jsou stanoveny podle ČSN /2002 Přesnost.vytyčování staveb Část 1: Základní požadavky ČSN /2002 Přesnost.vytyčování staveb Část 2: Vytyčovací odchylky a) vzájemné vzdálenosti d ve dvou směrech: výkop základů ±50 mm bednění ±8 mm b) rovnoběžnosti: ±15 mgon c) sevřeného úhlu: ±30 mgon d) přímosti: výkop základů ±25 mm bednění ±8 mm e) vytyčení výškové úrovně základů: ±5 mm f) vytyčení vodorovné roviny: výkop základů ±25 mm betonáž základů ±5 mm betonáž konstrukcí ±3 mm g) vytyčení konstrukčních výšek h při vytyčování: ±4 mm h) vytyčení svislice: ±4 mm

14 AKCE ČÍSLO ZAKÁZKY LIST ČÍSLO Přesnost provádění Celá konstrukce bude provedena dle platných či doporučených norem ČSN : ČSN /1995 Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení. ČSN /1995 Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti ČSN /1992 Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1: Přesnost osazení. ČSN /1993 Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 2: Přesnost monolitických betonových konstrukcí. Při provádění mostu je nutno dodržet následující požadované tolerance: a) Piloty - směrově (v úrovni šablony)... ±100 mm - výškově (v hlavě piloty)... ±20 mm - svislost vrtu...±2% délky V případě, že směrová odchylka hlavy pilot bude větší než 150 mm, je zhotovitel povinen o tom ihned informovat projektanta. Ten prověří polohu piloty vůči základu a v případě potřeby navrhne nutná opatření, která mohou v krajním případě představovat změnu velikosti základu. b) Základy - směrově... ±40 mm - výškově... ±20 mm c) Opěry - směrově... ±25 mm - výškově... ±10 mm d) Pilíře - směrově... ±15 mm - výškově...±10 mm e) Bloky pod ložiska - směrově... ±15 mm - výškově... ±5 mm f) Ložiska - směrově... ±5 mm - výškově... ±5 mm g) Nosná konstrukce- směrově... ±15 mm - výškově... ±10 mm - rovinatost povrchu na vztažnou délku 2m...8 mm h) Římsy - směrově... ±15 mm - výškově... ±10 mm - rovinatost povrchu na vztažnou délku 2m...6 mm i) Svodidla a zábradlí - směrově... ±15 mm - výškově... ±10 mm Geodetická sledování Pro sledování chování mostu byly zřízeny pevné body s nucenou centrací a výškovými značkami 5157, 5160, 5161 a 5162.

15 AKCE ČÍSLO ZAKÁZKY LIST ČÍSLO 13 Požadavky na sledování mostních konstrukcí budou specifikovány v dalších částech projektu. První měření bude provedeno po vybetonování spodní stavby a dále v časových intervalech 1 měsíc. Pro sledování sedání mostu budou osazeny nivelační značky na opěrách (každá opěra 4 ks) a na pilířích (každý sloup 4 ks). Pro sledování chování nosné konstrukce bude osazeno na jedné z říms 11 ks měřičských značek, vždy jedna nad podpěrou a jedna uprostřed pole Korozní sledování, ochrana proti bludným proudům Z Korozního průzkumu (zpracoval SONNEK Petr Ostrava, únor 2004) vyplývá, že posuzovaná oblast kolem objektu SO 208 se nachází v prostředí agresivity 4. stupně dle TP Základní ochranná opatření pro omezení vlivu bludných proudů na mostní objekty a ostatní betonové konstrukce pozemních komunikací-mds- OPK- prosinec Proto je nutno provést opatření pasivní ochrany dle TP 124. Přednostně je třeba uplatnit primární ochranu, a to především kombinaci opatření dle ČSN ISO 9690 a ČSN EN tj.: - minimální krytí výztuže - zmezení vzniku trhlin - omezení použití portlandských cementů - dodržení povolených podílů chloridů u cementů a záměsové vody - používání jen málo elektricky vodivých přísad a příměsí do betonu sekundární ochranu dá se předpokládat, že do jisté míry budou tuto funkci plnit asfaltové nátěry proti zemní vlhkosti a pásová izolace všech obsypaných částí rámové konstrukce mostu a křídel konstrukční opatření - Úprava betonářské výztuže pilot: U pilotového založení je nutné propojit svislou výztuž piloty se spirálou. Armokoš pilot se nesmí v žádném případě položit na dno vrtu (je třeba dodržet ve výkresech předepsané krytí 100 mm) - Úprava betonářské výztuže základů opěr: Vzájemně se propojí vyčnívající výztuž pilot (omotanou spirálou) a takto upravená výztuž se spojí se vzájemně propojenou výztuží vyčnívající do dříku opěr. Vlastní armokoš základu se provaří tak, aby vznikla vodivá klec s propojením na vyčnívající výztuž do dříku opěr (vzdálenost svarů cca 500x500 mm). - Úprava betonářské výztuže opěr úložný práh a křídla: Armokoš se provaří tak, aby vznikla vodivá klec s propojením na vyčnívající výztuž ze základu opěr (vzdálenost svarů cca 500x500 mm). Na každé opěře se osadí kontrolní vývod PKO, který bude vodivě propojen s výztuží. - Úprava betonářské výztuže základů pilířů: Vzájemně se propojí vyčnívající výztuž pilot (omotanou spirálou) a takto upravená výztuž se spojí se vzájemně propojenou výztuží vyčnívající do sloupu pilíře. Vlastní armokoš základu se provaří tak, aby vznikla vodivá klec s propojením na vyčnívající výztuž do pilíře (vzdálenost svarů cca 500x500 mm). Vodivé svary na vyčnívající výztuži do sloupů je zakázáno provádět do výšky 0,8 m pod horní plochu základu svary se provedou u dolní vrstvy výztuže.

16 AKCE ČÍSLO ZAKÁZKY LIST ČÍSLO 14 - Úprava betonářské výztuže sloupů pilířů: Svislá výztuž bude vzájemně po obvodě propojena pomocí třmínků ve vzdálenostech cca 2 m (vodivé svary je zakázáno provádět do výšky 0,8 m nad horní plochu základu). Na každém pilíři se osadí kontrolní vývod PKO, který bude vodivě propojen s výztuží. - Úprava betonářské výztuže spřažující desky nosné konstrukce: Betonářská výztuž spřažující desky se provaří v hranách po obvodu nosné konstrukce. Každá druhá vložka podélné výztuže se přivaří po obvodě příčného řezu k příčné výztuži, Vzdálenost řezů bude cca 3 m. V jednotlivých řezech bude prostřídána podélná výztuž, která se svařuje. Vodivě bude propojeno i stykování podélné výztuže přesahem. Bezpodmínečně nutně je vodivě propojit spřahující oka s výztuží desky. Armokoš konců mostu nad opěrami se provaří tak, aby vznikla vnější vodivá klec se vzdáleností svarů cca 0,5 x 0,5 m. Propojená výztuž se vyvede na měřicí destičky protikorozní ochrany umístěné v koncovém příčníku nad opěrami. - Úprava výztuže prefabrikovaných nosníků: Podélná betonářská výztuž prefabrikovaných nosníků se vodivě provaří s třmínky vždy po řezech ve vzdálenosti cca 3-3,4 m po celém obvodu prefabrikátu (u nosníku délky 17 m v šesti řezech, u nosníku dl. 24,5 m v devíti řezech). Rovněž se vodivě provaří stykování podélné výztuže přesahem. Každý třmínek bude v jednom místě vodivě provařen s podélnou výztuží tak, aby sousední třmínek byl přivařen k jinému podélnemu železu. Předpínací výztuž bude vytažena před čelo v délce 0,1 m. Lana se vodivě propojí navzájem betonářskou výztuží ø8 mm pomocí svorek. Betonářská výztuž se vodově napojí na spřahující oka, která se vodivě propojí s betonářskou výztuží spřahující desky. Úprava ložisek: Všechna ložiska na opěrách se podlijí vrstvou plastbetonu v tl. 15 mm. Veškeré výše uvedené úpravy slouží k případnému zvýšení protikorozní ochrany mostu po provedených měřeních během výstavby objektu. Součástí protikorozní ochrany jsou rovněž elektrická a geofyzikální měření, která jsou prováděna dle Metodického pokynu DEM mostů pozemních komunikací schválených MD ČR č.j / a tvoří Dokumentaci elektrických a geofyzikálních měření (DEM), která je součástí "Pasportu" mostu po celou dobu jeho životnosti. O kontrolních měřeních se pořizuje protokol a zápis do stavebního deníku. V případě, že měřením v průběhu stavby bude zjištěno, že výsledky měření jsou nevyhovující, zapíše zhotovitel měření tuto skutečnost do stavebního deníku. Objednatel stavby pak rozhodne o pokračování stavby. Měření se provádějí v zásadě v těchto fázích výstavby : - po zhotovení pilot na jejich hlavách = nulté měření - na vybetonovaných podpěrách bez nosné konstrukce - po dokončení nosné konstrukce (před uložením mostních závěrů) - po dokončení hrubé stavby mostu bude provedeno kontrolní korozní měření, které určí, zda bude nutné provádět případná další opatření. Konkrétní měření budou upřesněna v dalších částech.

17 AKCE ČÍSLO ZAKÁZKY LIST ČÍSLO Rozhraní kubatur Rozhraní kubatur mezi mostem a komunikací (SO 103) je na pláni komunikace. Součástí objektu mostu je dále zásyp a obsyp konstrukce mostu Stavba mostu Skrývka ornice Viz. část projektové dokumentace ZALOŽENÍ Založení mostu Viz. část projektové dokumentace ZALOŽENÍ Spodní stavba Viz. část projektové dokumentace SPODNÍ STAVBA Nosná konstrukce Ložiska Z důvodu násypů u krajních opěr se předpokládá dlouhodobé sedání těchto opěr, které bude větší než u pilířů. Z tohoto důvodu se most bude dlouhodobě sledovat a při dosažení rozdílu v sednutí mezi krajními opěrami a pilíři větší než 10 mm se provede rektifikace. Při rektifikaci bude nosná konstrukce přizvedávána hydraulickými lisy osazenými na úložný práh. Dle statického výpočtu založení se předpokládá sednutí krajní opěry 1 po odstranění konzolidačního přísypu 33 mm, krajní opěry 6 27 mm a sednutí pilířů 4 mm. Ložiska na krajních opěrách budou po dobu stavby uložena provizorně, mostní závěry budou osazovány definitivně až těsně před dokončením stavby, s tím, že při dřívějším osazení se zabetonuje pouze část závěru na nosné konstrukci. Při dosažení rozdílu sedání mezi opěrou a pilířem 10 mm se provede nadzvednutí NK na opěře. Je předpokládán následující postup: krajní opěry - vložení rektifikačních plechů (1 x10 mm dle výsledků měření sedání při stavbě a 1x10 mm před definitivní montáží závěrů) pilíře 2 a 5 vyjmutí rektifikačních plechů 1x10 mm cca 20 let po dokončení mostu pilíře 2,3,4 a 5 vyjmutí rektifikačních plechů 1x10 mm dle potřeby pokud by po 20 letech dále docházelo k poklesům Nosná konstrukce je uložena na hrncová ložiska. Všechna ložiska jsou navržena rektifikovatelná, kotvená (vrchní kotevní deska, rektifikační desky 10 mm).

18 AKCE ČÍSLO ZAKÁZKY LIST ČÍSLO 16 Ložiska musí vyhovět následujícím zatížením a posunum: podpěra typ zatížení (kn) posuny (mm) počet (ks) typ svislé vodorovné 1A jednosměrné 2115/ (-26+70) 1 KJ2,5/0,25 1B všesměrné 2138/ (-26+70) 1 KV2,5 2A jednosměrné 5118/ (-18+48) 1 KJ7,5/0,5 2B všesměrné 5122/ (-18+48) 1 KV7,5 3A pevné 5664/ P7,5/0,5 3B jednosměrné 5668/ (-3+8) 1 KJ7,5/0,5 4A pevné 5664/ P7,5/0,5 4B jednosměrné 5666/ (-3+8) 1 KJ7,5/0,5 5A jednosměrné 5113/ (-48+18) 1 KJ7,5/0,5 5B všesměrné 5117/ (-48+18) 1 KV7,5 6A jednosměrné 2140/ (-70+26) 1 KJ2,5/0,25 6B všesměrné 2107/ (-70+26) 1 KV2,5 Dle pokynů zhotovitele jsou navržena ložiska firmy Doprastav a.s. s přednastavením podélného posunu 44 mm u opěr 1 a 6 a 30 mm u pilířů 2 a 5. Dilatační posuny jsou stanoveny od základní teploty 10 o C a pro 1,3 násobek normových účinků(vše teplota, smršťování, dotvarování) Nosná konstrukce Nosná konstrukce je tvořena prefabrikovanými předem předpjatými nosníky VSTI 2000 spřaženými monolitickou železobetonovou deskou. Délka nosníků v krajních polích je 17,0 m, ve středních polích 24,5 m, výška 1,05 m, příčné rozteče nosníků jsou 1,20 m. Světlá vzdálenost mezi dolními přírubami je 530 mm. Vzhledem k vzepětí prefabrikovaných nosníků vlivem předpětí je tloušťka spřažené desky navržena 0,25 m s tím, že skutečná tl. uprostřed rozpětí nesmí klesnout pod 0,20 m. Nosníky budou uloženy na opěry a vnitřní podpěry nepřímo prostřednictvím koncových, resp. nadpodporových monolitických příčníků. Výška těchto příčníků je 1550 mm, neboť jejich spodní hrana je výškově 250 mm pod spodní hranou nosníků. Konstrukce nebude v podélném směru dodatečně předpínaná, záporné momenty nad podpěrami budou při horním povrchu zachyceny betonářskou výztuží. Také příčníky jsou navrženy jako železobetonové bez předpětí. Nosníky jsou v příčném směru navrženy svisle, v podélném směru jsou ve spádu komunikace. V příčném řezu je 11 ks nosníků. Celkový počet nosníků dl. 17 m je 22 ks, dl.24,5 m 33 ks. Staticky byla nosná konstrukce posouzena na použití betonu nosníků C45/55-XF1, spřažující desky a příčníků C30/37-XF1. Byla vypracována dílenská dokumentace nosníků, která tvoří samostatnou část. Nosníky budou předepnuty při dosažení 80% krychelné pevnosti betonu a ne dříve než po 5 dnech od vybetonování. V průběhu výroby VSTI bude zkouškami stanoven dosažený modul pružnosti betonu v okamžiku zavedení předpětí. Projektant v rámci AD provede přepočet pružného vzepětí a porovná tuto hodnotu s naměřenou. Vzhledem k velkému počtu nosníků (55 ks) a předpokládané době výroby

19 AKCE ČÍSLO ZAKÁZKY LIST ČÍSLO 17 nosníků výrobcem (ODS Ostrava) 16 týdnů je nutno o každém nosníku vést evidenci o jeho stáří a vzepětí. Dle této evidence provede projektant v rámci AD ověření vlivu vzepětí nosníků v jednotlivých částech mostu na tl. spřažující desky. V žádném případě nesmí staří nosníků v okamžiku zmonolitnění se spřažující deskou přestoupit 6 měsíců. Předpokládané vzepětí nosníků bez přitížení na skládce: dl. 17 m dl.24,5 m po předepnutí po 1 měsíci po 3 měsíci po 6 měsíci Předem předpjaté nosníky jsou předepnuty lany ø Ls 15,5/1800. Předpínací výztuž je uspořádána výškově v šesti vrstvách. Celkový počet lan v jednom nosníku dl. 17 m je 18 ks. Ve vrstvě A je 5 ks a jsou separována ve třech skupinách (2 ks v délce 3,05 m, 2 ks v délce 4,30 m a 1 ks v délce 5,80 m od čela nosníku). Ve vrstvě B jsou 4 ks (2 ks jsou separované v dl. 1,15 a 2 ks separované v délce 2,15 m). Ve vrstvě C jsou 4 ks neseparovaných lan, ve vrstvě D a E 2 ks a ve vrstvě H 1 ks. Celkový počet lan v jednom nosníku dl. 24,5 m je 21 ks. Ve vrstvě A je 8 ks a jsou separována ve třech skupinách (4 ks v délce 3,15 m, 2 ks v délce 4,65 m a 2 ks v délce 7,40 m od čela nosníku). Ve vrstvě B je 6 ks (4 ks jsou separované v dl. 1,15 a 2 ks separované v délce 2,15 m). Ve vrstvě C jsou 4 ks neseparovaných lan, ve vrstvě D 2 ks a ve vrstvě H 1 ks. Betonářská výztuž je z oceli (R), jmenovité krytí 45 mm, minimální krytí 40 mm. Nosníky jsou z betonu C45/55 XF1. Spřažená monolitická deska a krajní příčníky jsou z betonu C 30/37 XF1. Betonářská výztuž je z oceli (R), jmenovité krytí 50 mm, minimální krytí 40 mm. Podélný spád horního povrchu desky je v podélném spádu komunikace. Příčný spád je střechovitý 2,5 %, přičemž na nižší straně je vytvořeno úžlabí pro odvodnění mostu ve vzdálenosti 0,71 m od okraje desky. Protispád do úžlabí je 4%. V úžlabí jsou vybrání pro odvodňovací trubičky izolace. Dále zde budou provedeny vybrání pro odvodňovače 500x500 typ Vltava. V krajních příčnících jsou provedeny kapsy pro dilatační závěry. Okraje nosné konstrukce jsou opatřeny ozuby Bednění spřažené monolitické desky mezi nosníky se provede dle vybrané technologie zhotovitele. Jedná se o soustavu podélných a příčných trámků 100x100 mm, na které jsou ukládány CETRIS desky, jejichž horní plocha je v úrovni s horní plochou stojiny nosníku VSTI. Konzolovité vyložení desky a krajní příčníky budou bedněny vícevrstvými deskami se strukturou dřeva. Požadavky na povrchovou úpravu betonu nosné konstrukce dle TKP 18 jsou následující: všechny pohledové plochy (konzola desky, příčníky): C2d. Vzhledem k předpokládané době výroby nosníků 16 tydnů je vhodné nosníky dovážet postupně a připravovat výztuž spřažující desky a příčníků v částech dle vyrobených nosníků, aby se zkrátil na minimum čás mezi výrobou nosníku a spřažením. Vyrobené prefabrikované nosníky budou převezeny na staveniště a postupně osazeny na připravené podpěrné bárky před úložnými prahy opěr a po obou stranách stojek pilířů. Bude osazeno bednění koncových příčníků, bednění spřažující desky a bednění z překližek konzolovitého vyložení desek. Do bednění se položí výztuž a vybetonuje se spřažující deska společně s koncovými příčníky. Betonáž spřažující desky a koncových příčníků musí být provedena nejpozději ve stáří 6 měsíců prefabrikovaných nosníků. Montážní podepření nosníků bude odstraněno po podlití ložisek a získání potřebné pevnosti podlití. Nesmí být odstraněno dříve než po dosažení 80 % pevnosti betonu (ne dříve než po 10 dnech od betonáže) koncových příčníků a spřažující desky.

20 AKCE ČÍSLO ZAKÁZKY LIST ČÍSLO 18 Osazování nosníků v poli nad tratí ČD bude provedeno dle montážního postupu zhotovitele odsouhlaseného ČD Přechodové desky Přechodové desky délky 4,98 m jsou provedeny na šířku vozovky a jsou ze železového betonu C25/30 XF1 a výztužné oceli (R). Se závěrnou zídkou jsou spojeny vrubovým kloubem. Přechodové desky mají tloušťku 0,25 m a jsou uloženy na podkladním betonu C8/10 X0 tl. 0,1 m. Výztuž vrubového kloubu je v oblasti 100 mm od pracovní spáry ošetřena epoxidovým nátěrem. Horní povrch přechodové desky je opatřen stejnou izolací jako mostovka, ale bez pečetící vrstvy. Izolace z křídel se přetáhne na přechodovou desku a bude natavena v dl. 100 mm na izolaci přechodové desky (v rohu nebude natavena). Ochrana izolace přechodové desky bude z litého asfaltu LAS tl. 35 mm.

21 AKCE ČÍSLO ZAKÁZKY LIST ČÍSLO Bezpečnost práce Při provádění stavebních činností je nutné se řídit předpisy pro zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci. Mezi základní předpisy, zabývajícími se touto problematikou patří: Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce v úplném znění - upravuje základní povinnosti dodavatele stavebních prací část pátá Bezpečnost a ochrana zdraví při práci hlava I Předcházení ohrožení života a zdraví při práci se zaměřením na 102 odst. 1 přijímání opatření k přecházením rizikům v návaznosti na odst. 3 povinnosti zaměstnavatele, Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. Nařízení vlády NV č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. ( zdůrazněné povinnosti zhotovitele stavebních prací ) příloha č.1, Další požadavky na staveniště I. Požadavky na zajištění se zdůrazněním - odst. 1 a)oplocení staveniště v zastavěném území do výšky nejméně 1,8 m b) ohrazení u liniových staveb upevněných ve výšce 1,1 m na stabilních sloupcích d) nepoužívané otvory, jámy, prohlubně - zakrytí, ohrazení II. Zařízení pro rozvod energie - odst. 1-3 III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi odst odst. a) Příloha č. 2 Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a používání strojů a nářadí na staveništi I. Obecné požadavky na obsluhu strojů - odst. 1-6 II. Stroje pro zemní práce - odst XI. Stavební elektrické vrátky - odst XII. Jednoduché kladky pro ruční zvedání břemene - odst. 1-2 XIII. Stavební výtahy 3 odst. b) Příloha č.3, Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy I. Skladování a manipulace s materiálem - odst II. Příprava před zahájením zemních prací - odst. 1-6 III. Zajištění výkopových prací - odst. 1-6 IV. Provádění výkopových prací - odst V. Zajištění stability stěn výkopů - odst. 1-7 VI. Svahování výkopů odst. 1-6 VII. Zvláštní požadavky na zemní práce ovlivněné zmrzlou zeminou odst. 1-2 VIII. Ruční přeprava zemin IX. Betonářské práce X. Zednické práce XI. Montážní práce

22 AKCE ČÍSLO ZAKÁZKY LIST ČÍSLO 20 XII. Bourací práce XIII. Svařování a nahřívání živic v tavných nádobách XIV. Lepení krytin na podlahy, stěny, stropy a jiné konstrukce XV. Malířské a natěračské práce XVII. Práce na údržbě a opravách staveb a jejich technologické vybavení 5 Příloha č. 4, Náležitosti oznámení o zahájení prací 6 Příloha č. 5, Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, při jejichž provádění vzniká povinnost zpracovat plán Nařízení vlády NV č. 362/2005 Sb., zásadní předpis pro pracoviště s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, stanoví požadavky na způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, a na bezpečný provoz a používání technických zařízení poskytovaných zaměstnancům pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou. I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí II. Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky III. Používání žebříků IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu V. Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí VI. Práce na střeše VII. Dočasné stavební konstrukce VIII. Shazování předmětů a materiálu IX. Přerušení práce ve výškách X. Školení zaměstnanců (zákon č.262/2006 Sb., 103 ) Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů 6 a Směrnice č. 49/1967 Věst. Mzd, o posuzování zdravotní způsobilosti k práci, ve znění pozdějších předpisů - 9. Vyhláška ČUBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení ( zdůrazněné povinnosti dodavatele stavebních prací )-změněno vyhláškou ČÚBP č. 192/2005 Sb Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 2 písm. e,f,g místní provozní bezpečnostní předpis. Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zaslání záznamů o úrazu Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků Nařízení vlády č. 523/2002 Sb., kterým se mění nařízení vlády č.178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci

23 AKCE ČÍSLO ZAKÁZKY LIST ČÍSLO 21 Část druhá : Rizikové faktory pracovních podmínek 8 zdravotní rizika a opatření k ochraně zdraví při ruční manipulaci s břemeny, příloha část C Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., bezpečnostní značky a signály. Vyhláška MZ č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů. hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli. Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí se zdůrazněním : 3 odst. 1 - Pracoviště musí být po dobu provozu udržována potřebnými technickými a organizačními opatřeními, splňujícími požadavky tohoto nařízení, ve stavu, který neohrožuje bezpečnost a zdraví osob. Příloha k NV č. 101/2005 Sb., další podrobnější požadavky na pracoviště a pracovní prostředí : 1. Stabilita a mechanická odolnost staveb 2. Elektrické instalace, vedení a sítě, únikové cesty a východy 3. Střechy, příčky, stěny a stropy, podlahy 4. Pracoviště s výskytem prachu a škodlivin v pracovním ovzduší 5. Dopravní komunikace, nebezpečný prostor 6. Nakládací a vykládací rampy 7. Pracoviště pro výrobu, opravy a údržbu dopravních prostředků 8. Poskytování první pomoci 9. Venkovní pracoviště 10. Skladování a manipulace s materiálem a břemeny V souladu s jednotlivými předpisy je třeba vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a předcházet možným rizikům, odstraňovat je nebo minimalizovat působení neodstranitelných rizik. Brno, červen 2008 Ing. Vilém Mazánek

24 AKCE ČÍSLO ZAKÁZKY LIST ČÍSLO Přílohy Seznam příloh 1. Záznam z jednání ze dne Vyjádření správce mostu ŘSD, správa Ostrava ze dne Připomínky k části nosná konstrukce 4. Zapracování připomínek, část nosná konstrukce

25 Silnice I/57 Hladké Životice obchvat ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ, které se konalo 4. prosince 2007 v prostorách firmy Stráský, Hustý a Partneři s. r. o., Bohunická 50, Brno Přítomni: dle prezenční listiny Předmět jednání: Mostní objekty (č. 7) Realizační dokumentace mostních objektů stavby silnice I/57 Hladké Životiceobchvat SO 201 Most na přeložce sil.i/57 v km 6,160 přes stáv.sil.i/57 část Příslušenství (Zhotovitel mostu METROSTAV, a.s., zhotovitel Ing. Šenkyřík, SHP s.r.o, stř. Mosty 4) Jednotrámová spojitá nosná konstrukce o 6-ti polích rozpětí 15,0+22,0+2x25,0+35,0+25,0 m. Založení hlubinné na vrtaných velkoprůměrových pilotách. Uložení nosné konstrukce na hrncových ložiscích. Spodní stavba tvořená masivními opěrami a sloupovými pilíři s rozšířenou hlavicí. Opěry s přechodovými deskami. Projektant předložil k projednání pracovní výkresy - část příslušenství a všeobecná část Bylo dohodnuto následující: - Povrch říms bude opatřen striáží. Výztuž širokých říms pod betonovými svodidly bude doplněna sponami. Těsnění v pracovních spárách bude i na vnější svislé části, těsnicí tmel musí být odolný proti UV záření! Hrana obrubníku pod betonovými svodidly bude zkosena. Bude předepsána maximální hloubka kotvení PHS v římsách (nebude se kotvit v místě nálitku NK). - Jako ocelové svodidlo bude na mostě použito ZSNH4/H2 kotvené do kotevního přípravku OMO. Betonové svodidlo bude jednostranné, nekotvené, výšky 1100 mm osazené na římsu. Vstupu do prostoru za svodidlo bude zamezeno umístěním zábradlí na začátku a na konci mostu (zhotovitel zajistí souhlas správce s tímto řešením). - U krycího plechu dilatace betonových svodidel bude uveden odkaz na protikorozní ochranu. - U přídlažby za konci říms bude v půdorysu zpevnění nakreslen i pohled na obrubník s jeho výškovým průběhem. Schodišťové stupně budou prefabrikované. - Odpadní trubka odvodňovače bude končit 0,5 m pod konzolou NK. Zpevnění podél pilířů bude vyspádováno 4 % od pilířů. Bude specifikováno, že lomový kámen na dlažby, vývařiště a dopadiště bude mrazuvzdorný. Dopadiště budou vsakovací, kámen zde nebude kladen do betonu. Velikost kamenů bude cca kg. SO 205 Most na přel. sil. I/57 v km 12,297 přes stáv. silnici III/46426 část Příslušenství Zhotovitel mostu METROSTAV a.s., zpracovatel Ing. M. Šenkyřík, SHP, s.r.o. - stř.mosty 4) Jednotrámová spojitá monolitická nosná konstrukce proměnné výšky o 6-ti polích rozpětí 25,0+4x35,0+25,0 m. Uložení nosné konstrukce na hrncových ložiscích. Spodní stavba tvořená masivními opěrami a sloupovými pilíři

26 Silnice I/57 Hladké Životice obchvat s rozšířenou hlavicí, hlubinně založenými na velkoprůměrových pilotách. Opěry s přechodovými deskami. Projektant předložil k projednání pracovní výkresy - část příslušenství a všeobecná část Bylo dohodnuto následující: - Povrch říms bude opatřen striáží. Výztuž širokých říms pod betonovými svodidly bude doplněna sponami. Těsnění v pracovních spárách bude i na vnější svislé části, těsnicí tmel musí být odolný proti UV záření! Hrana obrubníku pod betonovými svodidly bude zkosena. Bude předepsána maximální hloubka kotvení PHS s římsách (nebude se kotvit v místě nálitku NK). - Betonové svodidlo bude jednostranné, nekotvené, výšky 1000 mm osazené na římsu. - U krycího plechu dilatace betonových svodidel bude uveden odkaz na protikorozní ochranu. - U přídlažby za konci říms bude v půdorysu zpevnění nakreslen i pohled na obrubník s jeho výškovým průběhem. Schodišťové stupně budou prefabrikované. - Odpadní trubka odvodňovače bude končit 0,5 m pod konzolou NK. Zpevnění podél pilířů bude vyspádováno 4 % od pilířů. Bude specifikováno, že lomový kámen na dlažby, vývařiště a dopadiště bude mrazuvzdorný. Most na přel. sil. I/57 v km 13,806 přes trať ČD v km 236,880 část Nosná konstrukce (Zhotovitel mostu METROSTAV a.s., zpracovatel Ing. Navrátil, Dopravoprojekt Brno a.s.) Spojitá nosná konstrukce o 5-ti polích rozpětí 17,0+3x25,0+17,0 m. Nosná konstrukce složena z předem předpjatých prefabrikovaných VSTI nosníků spřažených monolitickými železobetonovými příčníky nad každou podpěrou a monolitickou železobetonovou deskou. Založení hlubinné na vrtaných velkoprůměrových pilotách. Uložení vždy na dvojici hrncových ložisek. Opěry masivní s přechodovými deskami, pilíře tvořeny vždy dvěma sloupy. Projektant předložil přehledné výkresy mostního objektu a pracovní výkresy, části Nosná konstrukce a pracovní výkresy VTD prefabrikovaných nosníků. Byl předložen návrh spřažení jednotlivých nosníků s dodatečně betonovanou monolitickou částí NK, a to pomocí betonářské výztuže procházející přes minimálně tři nosníky. Bylo zmíněno, že je potřeba věnovat dostatečnou pozornost vzepětí nosníků a modulu pružnosti betonu. Ing. Kuncová upozornila na nutnost zhotovitele dohodnout s Č.D. omezení vlakové dopravy v místě výstavby mostu. Jde zejména o omezení rychlosti a možnosti výluk v době stavby základů, pilířů a mostního pole bezprostředně přiléhajích ke kolejišti. Bylo dohodnuto následující: - projektant se sejde na samostatném jednání s výrobcem VSTI nosníků (Ods Ing. Chorý), bude projednán technologický postup výroby nosníků, časový průběh výroby, možnosti předání podkladů pro zpřesňující výpočty vzepětí, apod. - projektant prověří možnosti spřažení nosníků, velikosti otvorů pro dodatečně vkládanou výztuž

27 Silnice I/57 Hladké Životice obchvat SO 221 Most na sil. III/4631 přes sil. I/57 v km 6,954 část Příslušenství (zpracovatel Ing. P. Mojzík, SHP s.r.o, stř. Mosty 4) Monolitický 3-polový mostní objekt s horní mostovkou. Nosná konstrukce monolitický jednotrám z předpjatého betonu C30/37-XF1. Rozpětí polí 17,1+23,7+17,1 m. Uložení nosné konstrukce na vnitřních podpěrách prostřednictvím vrubových kloubů, na opěrách na 1 všesměrné a 1 jednosměrné ložisko. Spodní stavba tvořená masivní opěrami a osmiúhelníkovými pilíři, hlubinně založenými na velkoprůměrových pilotách ø 900mm. Opěry s přechodovými klíny. Projektant prezentoval pracovní verzi výkresů části Příslušenství. Bylo dohodnuto následující: - římsy budou provedeny jako celomonolitické, kotvené do předem zabetonovaných přípravků - mostní závěry budou povrchové jednoduché MZ 80J, zalomení F-profilu v chodníkové části bude v úhlu 30 stupňů, půdorysně bude toto zalomení provedeno kolmo k ose závěru. Před oběma závěry bude proveden příčný drenážní profil - povrch schodišťových stupňů revizních schodišť bude v provedení hladkém - mostní odvodňovače a dopadiště pod mostními odvodňovači u opěry P1 budou posunuty o 1,0-2,0 m dále od opěry směrem do středu mostu, tato změna bude zapracována i do části Nosná konstrukce - ve výkrese Úpravy pod mostem bude schematicky naznačen pohled na obrubník přídlažby za římsami - dna vývařišť budou zpevněna lomovým kamenem do betonu, celková tloušťka zpevnění bude 350 mm - žlabovky přivádějící a odvádějící vodu do a z vývařišť nebudou ukončeny před stěnou vývařiště, ale budou přes tuto stěnu krátce přečnívat směrem do středu vývařiště - ve zkosení paty sloupků zábradelních svodidel bude zohledněn příčný i podélný sklon povrchu říms - projektant se ujistil, že investor souhlasí s navrženými hrncovými ložisky bez rektifikačních desek, přičemž všesměrná ložiska jsou nekotvená - zhotovitel na TDS dodá revidovaný korozní průzkum se všemi náležitostmi jako závazný podklad pro kontrolu Dle příspěvků jednotlivých zpracovatelů zapsala: Ing. Lenka Zapletalová Stráský, Hustý a partneři, s.r.o. Příloha: Prezenční listina

28 Silnice I/57 Hladké Životice obchvat

29

30

31 STRABAG a.s. Odštěpný závod Ostrava Oblast JIH Polanecká Ostrava-Svinov Odsouhlasovací protokol Název akce: Silnice I/57 Hladké Životice obchvat Datum přijetí : část Nosná konstrukce Datum odeslání připomínek k objektů: Připomínkoval: INFRAM a.s. Ing.Gross, METROSTAV Ing. Jiří Hájek, ŘSD Ing. Kuncová Stavební objekt Připomínka č. Připomínka INFRAM a.s. ( Ing. Gross ) Most na přel. sil. I/57 v km 13,806 přes trať ČD v km 236,880 část Nosná konstrukce Soupis prací přiložen pouze v excel tabulce, nikoliv ASPE. - Rozdílová tabulka soupisu prací DZSx - přiložena. - Chybí souhlas budoucího správce objektu s řešením a následným převzetím SO do správy nutno doložit! - Př. č. 0 Soupis prací: Jak vysvětlit skutečnost, že dochází k cca 30% - 75% snížení objemu betonu a výztuže (celkem mínus 163m3betonu a 30tun výztuže) u položek 32, 34, 35, 36?? - Př. č. 31 Tech. zpráva: v TZ jsem nenalezl specifikaci povrchu monolitického betonu (NK mezi nosníky, příčníky) dle TKP 18. Uvedení pouze informace, že bednění částí bude z překližky je nedostačující. (Překližek je mnoho druhů od hladkých přes se zpevněným povrchem epoxidem s drátky, po profilované se strukturou dřeva). Doplnit dle specifikací uvedených v TKP 18. Povrchová úprava je uvedena pouze pro příčníky na výkrese č Př. č. 31 Tech. zpráva : není řešeno bednění a odbednění monolitické desky především nad dráhou ČD s trakcí. Nutno mít již vyjasněno ve fázi. Doplnit. - Př. č. 31 Tech. zpráva : Montážní podepření nosníků bude odstraněno po podlití ložisek Je uvažováno o podlévání všech ložisek až po betonáži mostovky? Nikde jinde o tomto není zmínka. Objasnit. - Př. č. 31 Tech. zpráva : uveden epoxidový nátěr kotevních trnu přech. desky, nesoulad s výkresy 32, 33 zde je uveden epoxydehtový.

32 Příl. č. 35: umístění vytyčovaného bodu je zhotovitel schopen zajistit vytýčení takto umístěného bodu? Pokud ne, je třeba umístit vytyčovaný bod dosažitelně. - Příl. č. 35: v Půdoryse jsem nenalezl podélný sklon v jednotlivých polích, doplnit. - Příl. č. 39: chybí zpevnění armatury dtto připomínka ing. Kuncové. - Příl. č. 40: chybně očíslované výkresy v poznámce. - Příl. č. 40: u příčníku 01 doplnit okapní nos (vrub) i na straně přilehlé k závěrné zídce. - Příl. č. 41: Nálitek nad ložiskem z výkresu vyplývá, že pro tuto výztuž není dosaženo minimální krytí, jak bude řešeno? - Příl. č. 41, 42: v boku příčníku, v místě přiblížení příruby krajového nosníku vznikne s vysokou pravděpodobností v nevyztužené tenké vrstvě betonu trhlina. Řešena bude až po vzniku? - Příl. 31 Tech zpráva, příl.č. 39, 41, 43: Na výkresech výztuže chybí požadavky na úpravu betonářské výztuže z Technické právy Tímto jednoduchým opatřením se zamezí opomenutí, chybám a opravám při realizaci. Prosím doplnit. - Sledování poklesů bude na měřicích bodech spodní stavby, měřicí body na NK se neuvažují? - Příl 34: Ložiska - PKO není stanovená povrchová ochrana dle TKP 19. METROSTAV (Ing. Jiří Hájek) Most na přel. sil. I/57 v km 13,806 přes trať ČD v km 236,880 část Nosná konstrukce 1 - Žádáme prověřit neúměrně vysoký počet spon S1 a S2 ( č. přílohy 39 ). A současně sjednotit jejich množství ve výkazu výztuže spřažené desky a příčném řezu v poli 1:25 rovněž na výkrese č.39. Ředitelství silnic a dálnic ČR, závod Brno ( Ing. Kuncová) Most na přel. sil. I/57 v km 13,806 přes trať ČD v km 236,880 část Nosná konstrukce 1 Technická zpráva - Odd. 3.1 schválení změny konstrukce následným správcem bude v čistopisu přiloženo do TZ. Zhotovitel projedná se stavebním úřadem změnu stavebního povolení, resp. změnu stavby před dokončením. - Odd k čemu se vztahuje podjezdná výška u převáděné komunikace? Upřesnit, nebo vypustit.

33 Př.č. 32, 33 - Detail uložení desky: V LA se nad spárou provádí pracovní spára na sraz. Zvětšení tl. LA nad 35 mm se nenavrhuje. Př.č Poznámky: Pro pevná ložiska se vkládané plechy obvykle nenavrhují. Jejich rektifikace je složitá. Jsou předpoklady vlivu násypu na sedání pilířů 3 a 4 opravdu taková, že je třeba s rektifikací uvažovat? Obvykle zasahují pouze přilehlé pilíře. Př.č Doplnit detail prostupů pro výztuž příčníku v nosnicích. Př. č Armokoš desky zpevnit navržením kozlíků, nebo náhradou některých řad spon třmínky. Jinak dojde při betonáži k deformaci armokoše. Kozlíky je třeba vykreslit a určit počet a polohu. Př. č V poznámkách opravit č. výkresu ložisek. Př. č V řezu u pilíře 02 opravit kótu výšky. Toto jsou veškeré připomínky ke část Nosná konstrukce.

34

35 Stavba: Silnice I/57 Hladké Životice obchvat Objekt: Most na přeložce sil. I/57 v km 13,806 přes trať ČD v km 236,880 Část: Nosná konstrukce Připomínky TDI Infram a.s. - Soupis prací přiložen pouze v excel tabulce, nikoliv ASPE Vyjádření projektanta Pouze v tabulce Excel, jako u ostatních SO - Rozdílová tabulka soupisu prací DZSx přiložena - Chybí souhlas budoucího správce objektu s řešením a následným převzetím SO do správy nutno doložit! - Př. č. 0 Soupis prací: Jak vysvětlit skutečnost, že dochází k cca 30% - 75% snížení objemu betonu a výztuže (celkem mínus 163m3betonu a 30tun výztuže) u položek 32, 34, 35, 36?? - Př. č. 31 Tech. zpráva: v TZ jsem nenalezl specifikaci povrchu monolitického betonu (NK mezi nosníky, příčníky) dle TKP 18. Uvedení pouze informace, že bednění částí bude z překližky je nedostačující. (Překližek je mnoho druhů od hladkých přes se zpevněným povrchem epoxidem s drátky, po profilované se strukturou dřeva). Doplnit dle specifikací uvedených v TKP 18. Povrchová úprava je uvedena pouze pro příčníky na výkrese č Př. č. 31 Tech. zpráva : není řešeno bednění a odbednění monolitické desky především nad dráhou ČD s trakcí. Nutno mít již vyjasněno ve fázi. Doplnit. - Př. č. 31 Tech. zpráva : Montážní podepření nosníků bude odstraněno po podlití ložisek Je uvažováno o podlévání všech ložisek až po betonáži mostovky? Nikde jinde o tomto není zmínka. Objasnit. - Př. č. 31 Tech. zpráva : uveden epoxidový nátěr kotevních trnu přech. desky, nesoulad s výkresy 32, 33 zde je uveden epoxydehtový. - Příl. č. 35: umístění vytyčovaného bodu je zhotovitel schopen zajistit vytýčení takto umístěného bodu? Pokud ne, je třeba umístit vytyčovaný bod dosažitelně. Bude přiložen v čistopise jako součást TZ Zřejmě chybný údaj v dokumentaci ZDS Doplněn do TZ a výkresů tvaru požadavek na povrchovou úpravu: C2d Do výkresů VTD nosníků VSTI doplněny otvory pro bednící elementy, do TZ doplněn popis systému bednění, odbednění bude řešeno zhotovitelem bylo dohodnuto Podmínka je uvedena proto, aby nedošlo k odstranění montážního podepření předtím, než budou ložiska podlita; nejde o dodatečné podlití po betonáži Opraveno na epoxidový nátěr Umístění bodů projednáno se zhotovitelem

36 - Příl. č. 35: v půdoryse jsem nenalezl podélný sklon v jednotlivých polích, doplnit. - Příl. č. 39: chybí zpevnění armatury dtto připomínka ing. Kuncové. - Příl. č. 40: chybně očíslované výkresy v poznámce. - Příl. č. 40: u příčníku 01 doplnit okapní nos (vrub) i na straně přilehlé k závěrné zídce. - Příl. č. 41: Nálitek nad ložiskem z výkresu vyplývá, že pro tuto výztuž není dosaženo minimální krytí, jak bude řešeno? - Příl. č. 41, 42: v boku příčníku, v místě přiblížení příruby krajového nosníku vznikne s vysokou pravděpodobností v nevyztužené tenké vrstvě betonu trhlina. Řešena bude až po vzniku? - Příl. 31 Tech zpráva, příl.č. 39, 41, 43: Na výkresech výztuže chybí požadavky na úpravu betonářské výztuže z Technické právy Tímto jednoduchým opatřením se zamezí opomenutí, chybám a opravám při realizaci. Prosím doplnit. - Sledování poklesů bude na měřicích bodech spodní stavby, měřicí body na NK se neuvažují? - Příl 34: Ložiska - PKO není stanovená povrchová ochrana dle TKP 19. Doplněno Doplněny kozlíky Opraveno Doplněno Výztuž posunuta tak, aby bylo splněno krytí Doplněna svislá ukončující výztuž namísto vodorovné Doplněna poznámka do výkresů výztuže Doplněno 11 ks měřičských značek do římsy Doplněno dle technologického postupu výrobce Připomínky zhotovitele Metrostav a.s. - Žádáme prověřit neúměrně vysoký počet spon S1 a S2 (č. přílohy 39). A současně sjednotit jejich množství ve výkazu výztuže spřažené desky a příčném řezu v poli 1:25 rovněž na výkrese č.39. Prověřeno, část spon nahrazena kozlíky pro zpevnění armokoše; třmínky nejsou navrženy, proto zůstává cca 18 ks/m 2

Obsah. (D) Most přes Lobezský potok - areál zdraví Stará Ovčárna - Sokolov Technická zpráva

Obsah. (D) Most přes Lobezský potok - areál zdraví Stará Ovčárna - Sokolov Technická zpráva Obsah 1 Všeobecné údaje... 3 1.1 Identifikační údaje mostu... 3 1.2 Údaje o křížení... 3 1.3 Základní údaje o mostě:... 4 2 Zaměření a vytyčení mostu:... 5 3 Geotechnické podmínky:... 5 4 Technické řešení:...

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Žďár nad Sázavou Pěší trasy podél barokního mostu DOKUMENTACE PDPS

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Žďár nad Sázavou Pěší trasy podél barokního mostu DOKUMENTACE PDPS DOKUMENTACE PDPS Žďár nad Sázavou Pěší trasy podél barokního mostu TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 Obsah: 2 strana 1. Identifikační údaje... 4 2. Základní údaje o mostě... 5 3. Zdůvodnění mostu a jeho umístění... 6

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES MOST NA RAMPĚ

Více

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Firma: MDS Projekt s.r.o. Strana: 1 3.6.1.10. Stavba: 1078-14-3. Most přes Metuji Náchod Běloves, Lázeňská ulice.

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Firma: MDS Projekt s.r.o. Strana: 1 3.6.1.10. Stavba: 1078-14-3. Most přes Metuji Náchod Běloves, Lázeňská ulice. ASPE 9 Firma: MDS Projekt s.r.o. Strana: 1 SOUPIS PRACÍ Náchod Běloves, Lázeňská ulice Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Zhotovitel: MDS Projekt s.r.o. Základní cena: Kč Cena celková: DPH: Cena s daní:

Více

1. POPIS STAVBY...2 2. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO DALŠÍ PŘÍPRAVU VÝSTAVBY...17

1. POPIS STAVBY...2 2. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO DALŠÍ PŘÍPRAVU VÝSTAVBY...17 1. POPIS STAVBY...2 1.1. Zdůvodnění výběru staveniště... 2 1.2. Zhodnocení staveniště... 2 1.3. Zásady urbanistického,architektonického a výtvarného řešení... 2 1.4. Zásady technického řešení... 2 1.4.1.

Více

Parkoviště na ulici K Svaté vodě

Parkoviště na ulici K Svaté vodě Parkoviště na ulici K Svaté vodě Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a provádění stavby C 101 Parkoviště Technická zpráva Číslo zakázky : JG-15-14 / D-101-1 Zhotovitel : Ing. Jan Görner

Více

Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen v elektronické podobě jako jediný autentický dokument. MINISTERSTVO DOPRAVY VZOROVÉ LISTY

Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen v elektronické podobě jako jediný autentický dokument. MINISTERSTVO DOPRAVY VZOROVÉ LISTY MINISTERSTVO DOPRAVY VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VL 4 MOSTY květen 2015 Schváleno Ministerstvem dopravy čj. 50/2015-120-TN/1 ze dne 12. 5. 2015 s účinností od 15. května 2015. Tento dokument

Více

OCELOVÉ SVODIDLO BIRSTA W2

OCELOVÉ SVODIDLO BIRSTA W2 Ministerstvo dopravy TP 243 Saferoad RRS GmbH dopravní značení, s.r.o. zastoupená v ČR firmou dopravní značení, s.r.o. Sulkov 666, 330 21 Líně, ČR OCELOVÉ SVODIDLO PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY

Více

PONTIKA s.r.o. IČO 26342669 Sportovní 4 360 09 Karlovy Vary tel. 353 228 240 pontika@pontika.cz DSP, DZS

PONTIKA s.r.o. IČO 26342669 Sportovní 4 360 09 Karlovy Vary tel. 353 228 240 pontika@pontika.cz DSP, DZS PONTIKA s.r.o. IČO 26342669 Sportovní 4 360 09 Karlovy Vary tel. 353 228 240 pontika@pontika.cz DSP, DZS OBSAH: 1. Identifikační údaje mostu 2. Základní údaje o mostu (dle ČSN 73 6200 a ČSN 73 6220) 3.

Více

OCELOVÉ SVODIDLO ZSSK/H2

OCELOVÉ SVODIDLO ZSSK/H2 Ministerstvo dopravy TP 185 OCELOVÉ SVODIDLO ZSSK/H2 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD OI čj. 176/07-910-IPK/1 ze dne 23. 2. 2007 s účinností od 1. března 2007 Zpracoval Dopravoprojekt

Více

České vysoké uče í te h i ké v Praze. Fakulta stave í

České vysoké uče í te h i ké v Praze. Fakulta stave í České vysoké uče í te h i ké v Praze Fakulta stave í Diplo ová prá e Želez ič í ost přes dál i i v Hodějovi í h Te h i ká zpráva 2014 Bc. Martin Macho Obsah 1. Umístění objektu a popis železniční tratě...

Více

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY PRŮVODNÍ ZPRÁVA DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: a) Označení stavby: Název stavby : Místo stavby: Kraj: BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ ZPOMALOVACÍ PRAHY A OPRAVA KOMUNIKACE

Více

Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz

Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA Dokumentace pro zadání stavby

Více

C 3.1 Technická zpráva

C 3.1 Technická zpráva AKCE : Rekonstrukce ul. Masarykova, Nová, Růžová v Poličce STAVEBNÍ OBJEKT : SO 103 Komunikace ul. Růžová INVESTOR : Město Polička, Palackého náměstí 160, 572 01 Polička ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO : 01-01-14 C 3.1

Více

PONTEX spol. s r. o. Bezová 1658 147 14 Praha 4 ZOV. Obsah

PONTEX spol. s r. o. Bezová 1658 147 14 Praha 4 ZOV. Obsah Obsah 1. Všeobecné údaje... 2 1.1. Identifikační údaje stavby... 2 1.2. Zdůvodnění stavby... 2 1.3. Základní údaje o křížení... 2 2. Provádění... 3 2.1. Průběh rekonstrukce mostu... 3 2.2. Harmonogram...

Více

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE REGIONÁLNÍ AGENTURA PRO ROZVOJ STŘEDNÍ MORAVY O B E C D O L A N Y KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE SO 102 MÍSTNÍ KOMUNIKACE OSTATNÍ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVEB ZPRACOVATEL: STAVEBNÍK:

Více

DÁLNIČNÍ MOST V INUNDAČNÍM ÚZEMÍ LUŽNICE NA D3

DÁLNIČNÍ MOST V INUNDAČNÍM ÚZEMÍ LUŽNICE NA D3 DÁLNIČNÍ MOST V INUNDAČNÍM ÚZEMÍ LUŽNICE NA D3 Ing. Tomáš Landa PRAGOPROJEKT, a.s. Ing. Lukáš Klačer SMP CZ a.s. Ing. Pavel Poláček SMP CZ a.s. Bridge over River Lužnice Veselí nad Lužnicí The highway

Více

Návrh rekonstrukce železničního mostu v km 5,872 na trati Český Těšín Ostrava Kunčice ("GAGARIN")

Návrh rekonstrukce železničního mostu v km 5,872 na trati Český Těšín Ostrava Kunčice (GAGARIN) Návrh rekonstrukce železničního mostu v km 5,872 na trati Český Těšín Ostrava Kunčice ("GAGARIN") Ing. Jan Šedivý, SUDOP BRNO, spol. s r.o. Ing. Miroslav Teršel, SŽDC, s.o., OMT Ing. Lumír Dobiáš, SŽDC,

Více

Objekt SO 206 Most na přeložce sil.i/57 v km 13,806 přes trať ČD v km 236,880

Objekt SO 206 Most na přeložce sil.i/57 v km 13,806 přes trať ČD v km 236,880 AKCE ČÍSLO ZAKÁZKY LIST ČÍSLO 1 Silnice I/57 Hladké Životice obchvat Stupeň : Realizační dokumentace stavby Výrobně technická dokumentace Objekt Most na přeložce sil.i/57 v km 13,806 přes trať ČD v km

Více

Kapitola 5 PODKLADNÍ VRSTVY

Kapitola 5 PODKLADNÍ VRSTVY MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor pozemních komunikací TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 5 PODKLADNÍ VRSTVY Schváleno: MD-OPK č.j. 4/2015-120-TN/2, ze dne 21.1.2015, s účinností

Více

B.1. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A

B.1. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A B.1. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A Obsah: 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 2. Mechanická odolnost a stabilita 3. Požární bezpečnost 4. Hygiena, ochrana zdraví

Více

OCELOVÉ SVODIDLO NH4

OCELOVÉ SVODIDLO NH4 Ministerstvo dopravy TP 167/2008 DODATEK Č. 1 OCELOVÉ SVODIDLO NH4 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE Schváleno MD - OSI č. j. 747/10-910-IPK/1 ze dne 30. 8. 2010 s účinností od 1. září 2010

Více

OCELOVÉ SVODIDLO VOEST - ALPINE

OCELOVÉ SVODIDLO VOEST - ALPINE Ministerstvo dopravy TP 168/2008 voestalpine KREMS FINALTECHNIK GMBH zastoupená v ČR firmou SVITCO Svítek Consult s.r.o. OCELOVÉ SVODIDLO PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD OI čj. 1102/08-910-IPK/1

Více

Zásady pro hodnocení jakosti dokončených staveb PK zhotovitelem. Schváleno pod č.j. 23819/2008-10431 Ředitelství silnic a dálnic ČR

Zásady pro hodnocení jakosti dokončených staveb PK zhotovitelem. Schváleno pod č.j. 23819/2008-10431 Ředitelství silnic a dálnic ČR Zásady pro hodnocení jakosti dokončených staveb PK zhotovitelem Schváleno pod č.j. 23819/2008-10431 Ředitelství silnic a dálnic ČR Platnost od 1.11.2008 OBSAH 1. Úvodní ustanovení 6 1.1 Účel metodického

Více

Kapitola 8 VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Kapitola 8 VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY Odbor pozemních komunikací TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY PRO DOKUMENTACI STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 8 VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Schváleno: MD OPK, č.j.

Více

OCELOVÉ SVODIDLO ZSH2

OCELOVÉ SVODIDLO ZSH2 Ministerstvo dopravy TP 230 OCELOVÉ SVODIDLO ZSH2 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD OSI čj. 45/2011-910-IPK/1 ze dne 17. 1. 2011 s účinností od 1. 2. 2011 OCELOVÉ SVODIDLO ZSH2 ZNAČKY

Více

Ing. Maša Miroslav Železnohorská 1029, Chotěboř, PSČ 583 01 tel. 603 180 286

Ing. Maša Miroslav Železnohorská 1029, Chotěboř, PSČ 583 01 tel. 603 180 286 tel. 603 180 286 DEMOLICE UHELNY U MŠ SVOJSÍKOVA, STAVEBNÍ ÚPRAVY A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva C. Přehledná situace 1:10000

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA ÚPRAVA CHODNÍKŮ PODÉL I/43 KRÁLÍKY, PRŮTAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE : 2. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY: Název akce :

TECHNICKÁ ZPRÁVA ÚPRAVA CHODNÍKŮ PODÉL I/43 KRÁLÍKY, PRŮTAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE : 2. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY: Název akce : 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA STRANA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE : Název akce : Stavební objekt: Místo stavby: ÚPRAVA CHODNÍKŮ PODÉL I/43 KRÁLÍKY, PRŮTAH Chodníky Chodníky podél sil.i/43 průtah Králíky

Více

ASPE 9. Soupis objektů s DPH

ASPE 9. Soupis objektů s DPH ASPE 9 Firma: Transconsult s.r.o Soupis objektů s DPH Stavba:302 - Rekonstrukce staré lávky přes rameno Labe na Kmochův ostrov v Kolíně Varianta:I - základní varianta Sazba 1 0 Odbytová cena: 2 083 411,00

Více

Betonové svodidlo kotvené MSK 2007

Betonové svodidlo kotvené MSK 2007 Závod Prefa Betonové svodidlo kotvené MSK 2007 Prostorové uspořádání Technické podmínky výrobce Schváleno MD OI č. j. 326/09-910-IPK/1 ze dne 22. 4. 2009 s účinností od 1. 5. 2009 Praha, květen 2009 TP

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA BETONOVÉ KONSTRUKCE. K projektu pro provedení stavby. PROSTAB s.r.o., Šámalova 748/107, 615 00 Brno

TECHNICKÁ ZPRÁVA BETONOVÉ KONSTRUKCE. K projektu pro provedení stavby. PROSTAB s.r.o., Šámalova 748/107, 615 00 Brno Strana: 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA BETONOVÉ KONSTRUKCE K projektu pro provedení stavby Stavba: Část: Zpracovatel části: Zodpovědný projektant : Vypracoval: Kontroloval: Stavební úpravy skladovací haly v areálu

Více

Železobetonové patky pro dřevěné sloupy venkovních vedení do 45 kv

Železobetonové patky pro dřevěné sloupy venkovních vedení do 45 kv Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie ČEZ Distribuce, E.ON Distribuce, E.ON ČR, Železobetonové patky pro dřevěné sloupy venkovních vedení do 45 kv PNE 34 8211 3. vydání Odsouhlasení

Více

OCELOVÉ SVODIDLO ZSSAM/H2

OCELOVÉ SVODIDLO ZSSAM/H2 Ministerstvo dopravy TP 227 OCELOVÉ SVODIDLO ZSSAM/H2 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD OSI čj. 802/2010-910-IPK/1 ze dne 13. 9. 2010 s účinností od 1. října 2010 červen 2010 OCELOVÉ

Více

MODERNIZACE MOSTU EV.Č. 193-004 BOREK

MODERNIZACE MOSTU EV.Č. 193-004 BOREK ASPE 9 Firma: VALBEK, SPOL. S R.O. Strana: 1 SOUPIS PRACÍ SO001 DEMOLICE MOSTU EV.Č. 193-004 012001 Demolice mostu ev.č. 193-004 Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: KSÚS KARLOVARSKÉHO KRAJE Valbek s.r.o.,

Více

C.2.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA - Autobusové stanoviště. Regenerace a revitalizace středu města a přemístění stanovišť autobusové dopravy - Libáň

C.2.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA - Autobusové stanoviště. Regenerace a revitalizace středu města a přemístění stanovišť autobusové dopravy - Libáň Dokumentace ke stavebnímu povolení PROIS a.s. Veverkova 1343, Hradec Králové, 500 02 IČ 259 43022, DIČ CZ 259 43022 Akce : Investor : Regenerace a revitalizace středu města a přemístění stanovišť autobusové

Více

A-VITAL Ing. Zdenka Makohuzová, spol. s r. o. Bohumínská 61, 710 00 Ostrava, tel/fax: 595 626 167, 724 907 556

A-VITAL Ing. Zdenka Makohuzová, spol. s r. o. Bohumínská 61, 710 00 Ostrava, tel/fax: 595 626 167, 724 907 556 A-VITAL Ing. Zdenka Makohuzová, spol. s r. o. Bohumínská 61, 710 00 Ostrava, tel/fax: 595 626 167, 724 907 556 e-mail: a-vital@seznam.cz, http: www.a-vital.cz C. STAVEBNÍ ČÁST SO 101 Cyklostezka Technická

Více

Objekt SO 206 Most na přeložce sil.i/57 v km 13,806 přes trať ČD v km 236,880

Objekt SO 206 Most na přeložce sil.i/57 v km 13,806 přes trať ČD v km 236,880 Silnice I/57 Hladké Životice obchvat Stupeň : Realizační dokumentace stavby Objekt Most na přeložce sil.i/57 v km 13,806 přes trať ČD v km 236,880 část spodní stavba Technická zpráva AKCE ČÍSLO ZAKÁZKY

Více

Šatny a hospodářské zázemí, objekt SO03, SO01 (část) SPORTOVNÍ CENTRUM CHODOV OBSAH... 2 TECHNICKÁ ZPRÁVA K OBJEKTU SO03... 3 1. ÚVOD...

Šatny a hospodářské zázemí, objekt SO03, SO01 (část) SPORTOVNÍ CENTRUM CHODOV OBSAH... 2 TECHNICKÁ ZPRÁVA K OBJEKTU SO03... 3 1. ÚVOD... OBSAH OBSAH... 2 TECHNICKÁ ZPRÁVA K OBJEKTU SO03... 3 1. ÚVOD... 3 1.1. Identifikační údaje... 3 1.2. Předmět dokumentace... 3 2. PODKLADY... 4 3. POUŽITÉ PŘEDPISY, LITERATURA, SOFTWARE... 4 4. POPIS KONSTRUKCE...

Více

KRNOV - ZŠ JANÁČKOVO NÁMĚSTÍ, NÁVRH OPLOCENÍ JEDNOSTUPŇOVÝ PROJEKT A1 TECHNICKÁ ZPRÁVA SLEZSKÁ PROJEKTOVÁ SPOLEČNOST

KRNOV - ZŠ JANÁČKOVO NÁMĚSTÍ, NÁVRH OPLOCENÍ JEDNOSTUPŇOVÝ PROJEKT A1 TECHNICKÁ ZPRÁVA SLEZSKÁ PROJEKTOVÁ SPOLEČNOST KRNOV - ZŠ JANÁČKOVO NÁMĚSTÍ, NÁVRH OPLOCENÍ JEDNOSTUPŇOVÝ PROJEKT Zak. č. SPS 913-1 A1 TECHNICKÁ ZPRÁVA SLEZSKÁ PROJEKTOVÁ SPOLEČNOST SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM OLOMOUCKÁ 8, OPAVA 1 1- Identifikační

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA Stezka pro pěší a cyklisty ve Velkých Chvalovicích, Pečky

PRŮVODNÍ ZPRÁVA Stezka pro pěší a cyklisty ve Velkých Chvalovicích, Pečky PRŮVODNÍ ZPRÁVA Stezka pro pěší a cyklisty ve Velkých Chvalovicích, Pečky Příloha č. A Vypracoval: Daniel Kadavý Stezka pro pěší a cyklisty ve Velkých Chvalovicích Stránka 1 Obsah 1.Identifikační údaje...

Více

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ PŘECHOD PRO PĚŠÍ NA SILNICI II/110 ULICE TÁBORSKÁ V BENEŠOVĚ OBSAH : 1. Textová část - Technická zpráva 2. Výkresová část DIO - I.etapa DIO - II.etapa Benešov 09/2011 Zpracovatel

Více

12 / 01 019. Investiční záměr. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

12 / 01 019. Investiční záměr. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje ARCH.Č.SÚS JMK 12 / 01 019 Investiční záměr Název příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Název stavby II/377 Rájec Jestřebí, most 377-008 Evidenční

Více

A. PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

A. PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Ing. Leoš Kučeřík 671 64 BOŽICE 441 TEL. 606 225 031 A. PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA DSP MÍSTNÍ KOMUNIKACE VÝSTAVBA RD V OBCI ŽELETICE INVESTOR: OBEC ŽELETICE ŽELETICE 49 671 34 DATUM: LISTOPAD

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY - REKAPITULACE NÁKLADŮ

SOUHRNNÝ LIST STAVBY - REKAPITULACE NÁKLADŮ SOUHRNNÝ LIST STAVBY - REKAPITULACE NÁKLADŮ Název stavby: Rekonstrukce mostu 2931-1 Levínská Olešnice Číslo stavby: 32 Investor (objednatel): Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

Více

PŘÍLOHA Č. 3 ZADÁVACÍ KODUMENTACE TECHNICKÁ ZPRÁVA

PŘÍLOHA Č. 3 ZADÁVACÍ KODUMENTACE TECHNICKÁ ZPRÁVA PŘÍLOHA Č. 3 ZADÁVACÍ KODUMENTACE TECHNICKÁ ZPRÁVA Název stavby: Výměna podlahy tělocvičny Místo stavby: k.ú. Moravská Třebová 698806 Kraj: Pardubický Obec: Moravská Třebová Ulice: J. K. Tyla Parc.č.:

Více

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. ROZDÍLOVÁ ZKOUŠKA k autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb.

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. ROZDÍLOVÁ ZKOUŠKA k autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb. Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ROZDÍLOVÁ ZKOUŠKA k autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb. 2015 Rozdílová zkouška k autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb. OBSAH Úvod...

Více

ZÁDLAŢBOVÉ PANELY TYP ÚRTŘ

ZÁDLAŢBOVÉ PANELY TYP ÚRTŘ TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ č. TP 01/05 2. vydání ZÁDLAŢBOVÉ PANELY TYP ÚRTŘ Technické podmínky vydává: Organizace: Jméno: Razítko, podpis: Datum: ŽPSV a.s. Třebízského 207 686 27 Uherský Ostroh Jan Eisenreich

Více

Obsah. 1 Všeobecné údaje:...2. 1.4 Základní údaje charakterizující stavbu:...3. 1.4.1 Druh komunikace a její funkce:...3. 1.4.5 Celkový rozsah:...

Obsah. 1 Všeobecné údaje:...2. 1.4 Základní údaje charakterizující stavbu:...3. 1.4.1 Druh komunikace a její funkce:...3. 1.4.5 Celkový rozsah:... Obsah 1 Všeobecné údaje:...2 1.1 Identifikační údaje mostu...2 1.2 Údaje o křížení...2 1.3 Základní údaje o mostě:...2 1.4 Základní údaje charakterizující stavbu:...3 1.4.1 Druh komunikace a její funkce:...3

Více

G. ZTKP ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY. Obsah: 1 Všeobecná ustanovení. 2 Platnost TKP a ZTKP. 3 Kapitoly ZTKP 3. 4 Závěr

G. ZTKP ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY. Obsah: 1 Všeobecná ustanovení. 2 Platnost TKP a ZTKP. 3 Kapitoly ZTKP 3. 4 Závěr G. ZTKP ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY Obsah: 1 Všeobecná ustanovení 2 Platnost TKP a ZTKP 2.1 Kapitola 1 TKP - Všeobecně 2.2 Kapitola 2 TKP - Příprava staveniště 2.3 Kapitola 3 TKP - Odvodnění

Více

kraj: Ing. Jan Fiala vypracoval: kontroloval: datum: 08 2013 Ing. Jan Fiala DSP + VD-ZDS

kraj: Ing. Jan Fiala vypracoval: kontroloval: datum: 08 2013 Ing. Jan Fiala DSP + VD-ZDS - Souřadnicový systém S-JTSK - Výškový systém Bpv 03 02 01 ZMĚNA POPIS DATUM objednatel: PARDUBICKÝ KRAJ Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice kraj: Pardubický MÚ/OU: Králíky stupeň utajení: bez utajení

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA C 101.1

TECHNICKÁ ZPRÁVA C 101.1 ZPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT INDESING s.r.o. Jezbořice 110, 530 02 Pardubice mobil: 777 886 889 Ing. Jiří Šejnoha Ing. Jiří Šejnoha e-mail: indesing@email.cz okres: Pardubice katastrální území: Pardubice

Více

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works s of selected Construction works Representative Condition A Condition B 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů m 2 1 odstranění porostu 42,75 33,35 001 Odstranění travin a křovin,

Více

120047, Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště spojovací krček SO 02 - Technická zpráva PDPS TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 02

120047, Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště spojovací krček SO 02 - Technická zpráva PDPS TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 02 120047, Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště PDPS TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 02 VENKOVNÍ ÚPRAVY DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r.o., Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava Strana

Více

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works Average s of selected Construction works Average 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů m 2 1 odstranění porostu 35,54 31,10 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění

Více

Seznam příloh. Druhé nádvoří Fasády obvodové Statický výpočet

Seznam příloh. Druhé nádvoří Fasády obvodové Statický výpočet Seznam příloh D.1.2/0 D.1.2/1 D.1.2/2 D.1.2/3 D.1.2/4 D.1.2/5 D.1.2/6 D.1.2/7 D.1.2/8 D.1.2/9 D.1.2/10 Průvodní zpráva Sanace zdiva Založení Konstrukce 2.PP Konstrukce 1.PP Konstrukce 1.NP Konstrukce 2.NP

Více

TP 06/08 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ PRAHOVÁ VPUSŤ A ODVODŇOVACÍ ŽLABY S MŘÍŽÍ

TP 06/08 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ PRAHOVÁ VPUSŤ A ODVODŇOVACÍ ŽLABY S MŘÍŽÍ TP 06/08 2. vydání TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ PRAHOVÁ VPUSŤ A ODVODŇOVACÍ ŽLABY S MŘÍŽÍ Datum vydání: 07/2015 Datum konce platnosti: neurčeno Tyto technické podmínky dodací jsou závazné pro všechny pracovníky

Více

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works s of selected Construction works 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů m 2 1 odstranění porostu 42,64 32,55 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů

Více

REKONSTRUKCE KANALIZACE V OBYTNÉ ZÓNĚ V JIHOZÁPADNÍ ČÁSTI OBCE

REKONSTRUKCE KANALIZACE V OBYTNÉ ZÓNĚ V JIHOZÁPADNÍ ČÁSTI OBCE Obec NEZBAVĚTICE REKONSTRUKCE KANALIZACE V OBYTNÉ ZÓNĚ V JIHOZÁPADNÍ ČÁSTI OBCE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Základní údaje stavby... 3 2. Navrhované technické

Více

DÍL 3 TECHNICKÉ PODMÍNKY DÍL 3, ČÁST 1 TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY

DÍL 3 TECHNICKÉ PODMÍNKY DÍL 3, ČÁST 1 TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR DÍL 3 TECHNICKÉ PODMÍNKY DÍL 3, ČÁST 1 TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY Název zakázky: Číslo: 60018431 květen 2008 1 Nedílnou součástí tohoto Dílu 3, části 1 zadávací dokumentace

Více

Oprava dětského hřiště, ul. Socháňova, Praha 17 - Řepy

Oprava dětského hřiště, ul. Socháňova, Praha 17 - Řepy Identifikační údaje Údaje o stavbě: Oprava dětského hřiště ul. Socháňova, Praha 17 - Řepy Místo stavby: č. 1293/455 kat. ú. Řepy druh pozemku: ostatní plocha Vlastník: Hlavní město Praha, Mariánské náměstí

Více

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works s of selected Construction works 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů m 2 1 odstranění porostu 43,20 34,50 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů

Více

CHRASTAVA - UL. BEZRUČOVA OPRAVA POVRCHU KOMUNIKACE. Seznam příloh:

CHRASTAVA - UL. BEZRUČOVA OPRAVA POVRCHU KOMUNIKACE. Seznam příloh: CHRASTAVA - UL. BEZRUČOVA OPRAVA POVRCHU KOMUNIKACE Seznam příloh: A Průvodní zpráva B.1 Přehledná situace B.2 Celková situace stavby M 1:250 B.3 Detaily úprava pro OSSPO M 1:50 C.1 Technická zpráva C.2

Více

SILNICE II/480 STAVEBNÍ ÚPRAVY - REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č. 480-001 PŘES POTOK SÝKOREČKU V KOPŘIVNICI LUBINĚ DSP+RDS TECHNICKÁ ZPRÁVA

SILNICE II/480 STAVEBNÍ ÚPRAVY - REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č. 480-001 PŘES POTOK SÝKOREČKU V KOPŘIVNICI LUBINĚ DSP+RDS TECHNICKÁ ZPRÁVA SILNICE II/480 STAVEBNÍ ÚPRAVY - REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č. 480-001 PŘES POTOK SÝKOREČKU V KOPŘIVNICI LUBINĚ DSP+RDS TECHNICKÁ ZPRÁVA Zpracováno podle TKP-D staveb pozemních komunikací E ZÁSADY ORGANIZACE

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET. CENA Název položky č. pol. soustava položky jednotka jednotek jednotková celkem 1 2 3 4 5 6 7 8

POLOŽKOVÝ ROZPOČET. CENA Název položky č. pol. soustava položky jednotka jednotek jednotková celkem 1 2 3 4 5 6 7 8 Název objektu : Oprava komunikace v ul. 5. května v České Lípě Název stavby : ZŘ - Základní řešení POLOŽKOVÝ ROZPOČET Poř. Cenová Kód Měrná Počet CENA Název položky č. pol. soustava položky jednotka jednotek

Více

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Úpravy veřejných prostor nám. Míru, ul. Radniční IO 01 - ÚPRAVY VEŘEJNÝCH PROSTOR NÁM. MÍRU A UL.

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Úpravy veřejných prostor nám. Míru, ul. Radniční IO 01 - ÚPRAVY VEŘEJNÝCH PROSTOR NÁM. MÍRU A UL. 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁZEV AKCE: IO 01 - ÚPRAVY VEŘEJNÝCH PROSTOR NÁM. MÍRU A UL. RADNIČNÍ STUPEŇ: OBJENAVATEL: DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY Jan. MĚSTO RÝMAŘOV INVESTOR: dtto ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: DATUM:

Více

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém pro akci: Datum: Technologický předpis pro provádění ETICS V případě, že nejsou v tomto technologickém postupu stanoveny odlišné

Více

Technická zpráva Dokumentace pro výběr dodavatele 1

Technická zpráva Dokumentace pro výběr dodavatele 1 Akce: Oprava 4 mostů poškozených povodněmi III. ==================================================================================================== Technická zpráva Dokumentace pro výběr dodavatele 1

Více

Oprava silnice III/33750 Vyžice - křiž.iii/33742 TECHNICKÁ ZPRÁVA. Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb.

Oprava silnice III/33750 Vyžice - křiž.iii/33742 TECHNICKÁ ZPRÁVA. Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. TECHNICKÁ ZPRÁVA Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBA : Oprava silnice III/33750 Vyžice - křiž. s III/33742 SO 100 Komunikace KRAJ OBEC STAVEBNÍ

Více

Rekonstrukce II/189 Draženov, kruhový objezd Klenčí

Rekonstrukce II/189 Draženov, kruhový objezd Klenčí Rekonstrukce II/189 Draženov, kruhový objezd Klenčí Dokumentace pro provádění stavby 02. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Škroupova 18 306 13 Plzeň 03/2014

Více

Uložení nosných konstrukcí

Uložení nosných konstrukcí Ministerstvo dopravy České Republiky Obor pozemních komunikací TP 75 Uložení nosných konstrukcí mostů pozemních komunikací TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD OPK č.j. 58/06-120-RS/1 ze dne 24.1.2006 s účinností

Více

Ulice Jasmínová Dolní Břežany

Ulice Jasmínová Dolní Břežany Ulice Jasmínová Textová část Srpen 2015 Projektant: Zenkl CB, spol. s r.o. Jírovcova 2, 370 01, České Budějovice Zpracoval: Libuše Šulková Vedoucí projektant: Ing. Ondřej Zenkl Zodpovědný projektant: Autorizace

Více

2.5 RYCHLOSTNÍ SILNICE R49/R6 HULÍN PÚCHOV TECHNICKÉ ŘEŠENÍ STAVEB NA ÚZEMÍ ČR. STAVBA 4905 HORNÍ LIDEČ HRANICE ČR/SR km 54,100 59,640

2.5 RYCHLOSTNÍ SILNICE R49/R6 HULÍN PÚCHOV TECHNICKÉ ŘEŠENÍ STAVEB NA ÚZEMÍ ČR. STAVBA 4905 HORNÍ LIDEČ HRANICE ČR/SR km 54,100 59,640 NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ, A.S. ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR RYCHLOSTNÍ SILNICE R49/R6 HULÍN PÚCHOV STUDIE PROVEDITELNOSTI A ÚČELNOSTI 2.5 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ STAVEB NA ÚZEMÍ ČR STAVBA 4905 HORNÍ LIDEČ

Více

TP 08/15 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ PREFABRIKÁTY PRO VÁHY

TP 08/15 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ PREFABRIKÁTY PRO VÁHY TP 08/15 2. vydání TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ PREFABRIKÁTY PRO VÁHY Datum vydání: 07/2015 Datum konce platnosti: neurčeno Tyto technické podmínky dodací jsou závazné pro všechny pracovníky společnosti na

Více

Osazení odvodňovačů. Osazení odvodňovačů do mostovky

Osazení odvodňovačů. Osazení odvodňovačů do mostovky Osazení odvodňovačů Osazení odvodňovačů do mostovky Technologický postup osazení mostních odvodňovačů je stanoven pro čtyři etapy osazení: - osazení odvodňovače do mostovky; - osazení odvodňovače do vozovkového

Více

2013-051 MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU C PDPS ZPEVNĚNÁ KOMUNIKACE V PODZÁMECKÉM PARKU. 1.1 Technická zpráva... 1

2013-051 MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU C PDPS ZPEVNĚNÁ KOMUNIKACE V PODZÁMECKÉM PARKU. 1.1 Technická zpráva... 1 1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1.1 Technická zpráva... 1 1) Identifikační údaje objektu... 2 1.1. Stavba... 2 1.2. Objednatel... 2 1.3. Projektant... 2 1.4. Základní charakteristiky... 2 2) Stručný technický popis

Více

Technická zpráva Dokumentace pro výběr dodavatele 1

Technická zpráva Dokumentace pro výběr dodavatele 1 Akce: Oprava 5 mostů poškozených povodněmi IV. ==================================================================================================== Technická zpráva Dokumentace pro výběr dodavatele 1 Akce:

Více

TP 10/04 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ

TP 10/04 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ TP 10/04 5. vydání TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ VSTUPNÍ A REVIZNÍ ŠACHTY Z PROSTÉHO BETONU A ŽELEZOBETONU Datum vydání: 07/2015 Datum konce platnosti: neurčeno Tyto technické podmínky dodací jsou závazné

Více

Kačice - ul. Masarykova - jižní část

Kačice - ul. Masarykova - jižní část Soupis stavebních prací, dodávek a služeb zpracovaný podle zákona č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách a ve znění vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 230/2012Sb., pro veřejnou zakázku na stavební

Více

TP 01/04 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ NESPOJOVANÉ ŽELEZOBETONOVÉ SEGMENTY ŠTOL

TP 01/04 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ NESPOJOVANÉ ŽELEZOBETONOVÉ SEGMENTY ŠTOL TP 01/04 3. vydání TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ NESPOJOVANÉ ŽELEZOBETONOVÉ SEGMENTY ŠTOL Datum vydání: 07/2015 Datum konce platnosti: neurčeno Tyto technické podmínky dodací jsou závazné pro všechny pracovníky

Více

Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA

Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA Dokumentace pro zadání stavby

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 2. Základní technický popis se zdůvodněním navrženého řešení

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 2. Základní technický popis se zdůvodněním navrženého řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje a) Stavba Název stavby: MŠ U Lípy Svobody, zpevněná plocha Místo stavby: Statutární město Brno městská část Brno-Tuřany kraj: Jihomoravský katastrální území: Brněnské

Více

Chodník v ulici Západní v Chotěboři

Chodník v ulici Západní v Chotěboři DRUPOS HB s.r.o. Havlíčkův Brod, Příčná 260 středisko Chotěboř, Svojsíkova 333 tel. 569 641 473, e-mail: drupos@tiscali.cz Chodník v ulici Západní v Chotěboři Seznam příloh A. Průvodní a technická zpráva

Více

DÁLNICE D47 ÚSEK 4708 V OSTRAVĚ SO 221

DÁLNICE D47 ÚSEK 4708 V OSTRAVĚ SO 221 VÝBĚR REFERENČNÍCH STAVEB DÁLNICE D47 ÚSEK 4708 V OSTRAVĚ SO 221 ODS Dopravní stavby Ostrava a.s. investor ŘSD závod Brno Charakter a popis stavebních prací a stavebních objektů popř. dodané Spřažená ocelobetonová

Více

Název stavby. : Splašková kanalizace obce Albrechtice - místní část Zámostí, I.etapa Zámostí sever

Název stavby. : Splašková kanalizace obce Albrechtice - místní část Zámostí, I.etapa Zámostí sever Obsah: F. DOKUMENTACE STAVBY (OBJEKTŮ) 2 1. INŽENÝRSKÉ OBJEKTY 2 A) POPIS INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU, JEHO FUNKČNÍ A TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 2 B). POŽADAVKY NA VYBAVENÍ 2 C). NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Více

Bezpečné cesty do školy 2015 -ZŠ a MŠ Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17

Bezpečné cesty do školy 2015 -ZŠ a MŠ Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17 Bezpečné cesty do školy 2015 STUDIE Zodp. projektant: Profese: Vypracovala: Kontroloval: Ing. P. Novotný, Ph.D., MBA doprava Dita Zemanová Ing. P. Novotný, Ph.D., MBA Umístění stavby: Praha 8 - Ďáblice

Více

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola Objednatel: Zhotovitel: Projekt Obec Psáry Pražská 137 252 44 Psáry HW PROJEKT s r.o. Pod Lázní 2 140 00 Praha 4 IČO 241580 tel.

Více

OCHRANA VOD V POVODÍ ŘEKY DYJE

OCHRANA VOD V POVODÍ ŘEKY DYJE ČISTOPIS 27.10.2010 - - - Revize Datum Schválil AQUA PROCON s.r.o, Projektová a inženýrská společnost Divize Praha Dukelských hrdinů 12, 170 00 Praha 7 tel.: 266 109 335, fax: 266 712 140 E-mail: info@aquaprocon.cz

Více

F1. DOKUMENTACE STAVBY (OBJEKTŮ)

F1. DOKUMENTACE STAVBY (OBJEKTŮ) F1. DOKUMENTACE STAVBY (OBJEKTŮ) Dokumentace objektů a provozních souborů stavby se zpracovává pro jednotlivé objekty nebo provozní soubory samostatně v členění: Stavba je členěna na tyto stavební objekty:

Více

VEDLEJŠÍ POLNÍ KOMUNIKACE C7 V K. Ú. VÁCLAVÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ (DSP) A REALIZACI STAVBY (RDS) TECHNICKÁ ZPRÁVA

VEDLEJŠÍ POLNÍ KOMUNIKACE C7 V K. Ú. VÁCLAVÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ (DSP) A REALIZACI STAVBY (RDS) TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje objektu Stavba : Místo stavby: Kraj: Obec: VEDLEJŠÍ POLNÍ KOMUNIKACE C7 lokalita se nachází v k. ú. Václaví Liberecký Rovensko pod Troskami Katastrální území : Václaví Druh stavby:

Více

Nové chodníky v Dobromilicích

Nové chodníky v Dobromilicích Akce : Nové chodníky v Dobromilicích Objekt : SO 01 SO 01 CHODNÍKY, PARKOVACÍ STÁNÍ, VJEZDY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Investor : Obec Místo : Projektant : Vlčil Jaromír 330 Prostějov leden 2014 1. Identifikační

Více

1 Identifikační údaje

1 Identifikační údaje T E C H N I C K Á Z P R Á V A 1 Identifikační údaje Stavba Název stavby: Chodník v ulici Věncova, Český Krumlov Místo stavby: Český Krumlov Katastrální území: Český Krumlov Kraj: Jihočeský Druh stavby:

Více

KATEGORIE PK, ZEMNÍ TĚLESO A PŘÍČNÉŘEZY. Michal Radimský

KATEGORIE PK, ZEMNÍ TĚLESO A PŘÍČNÉŘEZY. Michal Radimský KATEGORIE PK, ZEMNÍ TĚLESO A PŘÍČNÉŘEZY Michal Radimský ZÁKLADNÍ NORMY A PŘEDPISY ČSN 73 6100 Názvosloví pozemních komunikací ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic ČSN 73 6102 Projektování křižovatek

Více

Náhrada zdrojové bilance Jablunkovska sanace stávajícího mostu přes řeku Olši DPS. Přílohy: Informace o dotčené parcele

Náhrada zdrojové bilance Jablunkovska sanace stávajícího mostu přes řeku Olši DPS. Přílohy: Informace o dotčené parcele 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY... 2 2. ÚVOD... 3 3. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ... 4 4. VLIV SANACE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ... 5 5. BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY A OPATŘENÍ... 7 6. ZÁVĚR... 9 Přílohy: Informace o dotčené parcele

Více

TPM 00 01/04 TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŢE PROTIHLUKOVÉ STĚNY

TPM 00 01/04 TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŢE PROTIHLUKOVÉ STĚNY TPM 00 01/04 3. vydání TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŢE PROTIHLUKOVÉ STĚNY Datum vydání: duben 2016 Datum konce platnosti: neurčeno Tento technologický postup je závazný pro všechny pracovníky společnosti

Více

VZDĚLÁVÁNÍM KE KVALITĚ A K FINANČNÍM ÚSPORÁM PROVÁDĚNÍ, ÚDRŽBA A OPRAVA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

VZDĚLÁVÁNÍM KE KVALITĚ A K FINANČNÍM ÚSPORÁM PROVÁDĚNÍ, ÚDRŽBA A OPRAVA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZDĚLÁVÁNÍM KE KVALITĚ A K FINANČNÍM ÚSPORÁM PROVÁDĚNÍ, ÚDRŽBA A OPRAVA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Dům techniky Pardubice, 1.3.2011, Prof. Ing. Jan Kudrna, CSc. Kvalita stavebního díla je zajištěna: Všechny

Více

VR_132_Nákup proměnného dopravního značení pro Dopravní VaV centrum. Dodávka Předzvěstného vozíku LED dle specifikace PPK-VOZ

VR_132_Nákup proměnného dopravního značení pro Dopravní VaV centrum. Dodávka Předzvěstného vozíku LED dle specifikace PPK-VOZ VR_132_Nákup proměnného dopravního značení pro Dopravní VaV centrum Číslo Povinné požadavky Dodávka Předzvěstného vozíku LED dle specifikace PPK-VOZ 1. Uchazeč zajistí dodávku 1 ks Předzvěstného vozíku

Více

Most LAZ 02 HLAVNÍ PROHLÍDKA

Most LAZ 02 HLAVNÍ PROHLÍDKA Most LAZ 02 Obec Láz, most přes potok Litavka HLAVNÍ PROHLÍDKA Strana 1 z 13 Objekt: Most ev. č. LAZ 02 (Obec Láz, most přes potok Litavka) Okres: Příbram Prohlídku provedla firma: Valbek s.r.o. Prohlídku

Více

Most 197-009 HLAVNÍ PROHLÍDKA

Most 197-009 HLAVNÍ PROHLÍDKA Most 197-009 Most přes řeku Radbuzu v Bělé nad Radbuzou HLAVNÍ PROHLÍDKA Strana 1 z 8 Objekt: Most ev. č. 197-009 (Most přes řeku Radbuzu v Bělé nad Radbuzou) Okres: Domažlice Prohlídku provedla firma:

Více

SVODIDLA. Základní informace o svodidlových systémech 1 a 3 od firmy voestalpine

SVODIDLA. Základní informace o svodidlových systémech 1 a 3 od firmy voestalpine Základní informace o svodidlových systémech 1 a 3 od firmy voestalpine Na následujících stránkách najdete výrobní program svodidel od firmy voestalpine. Svodidla voestalpine jsou v České republice povolena

Více

TECHNICKÁ PRŮVODKA STAVBY

TECHNICKÁ PRŮVODKA STAVBY Silnice I/34 stavba Božejov Ondøejov Pelhøimov Pelhøimov, západní obchvat (výhled) Pelhøimov infografika S34-Bozejov-Ondrejov-Pelhrimov-131111 køižovatka TECHNICKÁ PRŮVODKA STAVBY Myslotín Ondøejov III/11252

Více