BECHYŇSKÝ DUBEN Imyš může být kamarádka! Krátce zjednání zastupitelstva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BECHYŇSKÝ DUBEN 2006. Imyš může být kamarádka! Krátce zjednání zastupitelstva 15.3.2006"

Transkript

1 BECHYŇSKÝ Krátce zjednání zastupitelstva Rozpočtovým opatřením navýšeny příjmy na dotaci pro příspěvkovou organizaci Zdravotní středisko Bechyně -dotace na ztrátu Lékařskéslužby první pomoci vbechyni ve výši ,- Kč.DotacejepokrytasmlouvouoposkytnutípříspěvkusJihočeským krajem. Na provozturistickéhoinformačního centravbechynischválena dotacevevýši10tis.kč. Z odvodu výtěžku zprovozování loterií ve výši ,- Kč navýšeny výdaje na opravy aúdržbu základních škol ve výši 220 tis.kč ana opravy audržovánísportovníplochynalibuši ,- Kč. Zastupitelé vyslechli zprávu jednatele spol. Bytenes Bechyně spol.s r.o.otepelném hospodářství apověřilo radu města kjednání sfirmouerdingbrnoa.s.ozměně příslušného článkusmlouvy,který upřesňujeformunájmuposplaceníleasingu. Schválen záměr směny pozemků Města Bechyně ocelkové výměře 629m2zapozemkyspolečnostiPanstvíBechyně o výměře 868m2.Jednáse opozemky vulicizatrubným.směnoubydošlo k vytvoření pravidelnějších pozemků, které obě strany mohou samostatně využít. Schválenouzavření směnnésmlouvysmanželi Hladkých, jejímž předmětem je výměna pozemků vk.ú.hvožďany. Směnou Město Bechyně získá do svého majetku část pozemku, na kterém se nachází veřejná cesta ve Hvožďanech, za pozemky dlouhodobě užívané manželi Hladkých. Rozdíl ve výměrách směňovaných pozemkůbudepředmětemfinančníhovyrovnání. Schválenasměnapozemkupodmístníkomunikací(odkřižovatky u rybníka Trubný ke hřbitovu) o výměře m2 z majetku Jihočeského kraje za pozemek pod silnicí II/122 (od křižovatky u hoteluudrakasměremnasenožatyažkvodojemu)ovýměře12123 m2 z majetku Města Bechyně, vše v k.ú. Bechyně. Rozdíl ve výměrách směňovaných pozemků není předmětem finančního vyrovnání. Schválenzáměrprodeje částípozemkuvk.ú.bechyně,kterétvoří předzahrádkykdomům čp.215až219vul.píseckábechyně. Schválen bezúplatný převod pozemků stp.č. 1029/3 a č.par. 1027/3vk.ú.Bechyně od ČRdovlastnictvíMěstaBechyně.Jednáse opozemkyvtěsnémsousedstvíhoteluudraka. Schválen bezúplatný převod hasičské zbrojnice čp. 822 apřilehlýchpozemků od ČR-dovlastnictvíMěstaBechyně. Zastupitelé neschválili prodej pozemků stp.č. 1562/1 ovýměře 1584m2, č.par. 1562/3ovýměře71m2, č.par. 1562/4ovýměře1064 m2ač.par. 1562/10ovýměře1271m2vobci ak.ú.bechyně.jedná se o pozemky v bývalém areálu Drobné provozovny. O dalším případnémprodeji budou zastupitelé rozhodovat ažpo vypracování podmínek prodeje těchto pozemků, které připraví rada města. Pozemkyjižvminulostibylyurčenyprovýstavbusupermarketu. Schváleno odkoupenípozemku vk.ú.hvožďany ubechyně od manželů Panochových, pana Kopáčka amanželů Hruškových za účelemzřízenípřístupovékomunikacekbytovcevehvožďanech. Zastupitelstvo doporučilo zapracovat do návrhu Územního plánu obce Bechyně pozemky č.par.1037/2, 1036 a 1037/1 (pozemky přiléhajícíkdomu čp.603) jakoplochupro "bydlenívcentru, služby apodnikání-ekologicky čisté". (fs) KácenívrbzaTrubným MìstoBechynìvroce2002požádaloopovoleníkácetvrbyvokolíTrubného. Rozhodnutím ze dne bylo kácení vrb povoleno ato zdùvodu bezpeènosti osob a vzhledem ke zdravotnímu stavu stromù, které byly napadeny døevokaznou houbou. Postupnì se vždy po silnìjším vìtru odøezávaly poškozené arozlomené vrby.vletošním roce se pokraèovalo vdalším kácení. Obyvatelé pøilehlého sídlištì zajisté vìdí, jak silné vìtve pøi vìtruzvrbpadaly.l.blažkovámìúbechynì. Imyš může být kamarádka! DUBEN 2006 Attavenao.p.s.jeobecně prospěšnáspolečnostsesídlemvčeských Budějovicích, která úspěšně realizuje krátkodobé a dlouhodobé projekty zaměřené na vzdělávání voblasti informačních technologií sociálně znevýhodněnýchskupinobyvatelvjihočeskémkraji. 20.dubna2006začnetakévBechyniprobíhatvýukavrámciprojektu I myš může být kamarádka!. Cílem projektu je prostřednictvím rekvalifikačních počítačových kurzů usnadnit maminkám smalými dětminávratdoprácenebozvýšeníjejichšancínanalezeníazískání zaměstnání.zaměřeníkurzu: KrátkodobýrekvalifikačníkurzprozačátečniceZákladyobsluhy osobního počítače (60 vyučovacích hodin 11 lekcí, kurz je akreditován umšmt). Po jeho úspěšném absolvování získají ženy rekvalifikačnícertifikát. Vzhledem kdélce jedné lekce je kurz určen maminkám sdětmi od tří dosedmilet. Výuku aučební materiály zabezpečují lektoři Attaveny,kteří mají vtéto oblasti bohaté zkušenosti z předchozích vzdělávacíchprojektů. Nabízíme také hlídaní dětí během výuky našimi asistenty.vrámci hlídaní bude probíhat pro děti environmentální program, který zajišťuje Cassiopeia centrum pro ekologickou výchovu. Výuka bude probíhat vbechyni vkulturním domě od 10:00 proběhne vbechyni vkulturním domě motivační přenáškaainformačníschůzkasezájemkyněmi. Projektje financovanýevropskouunií arozpočtem České republiky. Realizace výuky bude probíhat ve spolupráci směstským úřadem vbechyni. Účast na kurzech je zdarma. Kapacita každého kurzu je 11lidí. Zájemkyně se mohou přihlásit písemně naadresu:attavena, o.p.s, Husova 45, České Budějovice, em na nebotelefonickyna čísle let 90let 89let 84let 83let 82let 81let 80let 79let 78let 77let 76let ŽIVOTNí JUBILEA DUBEN 2006 Hrachovinová Vlasta Navrátilová Marie Rybová Božena Dohnal Vladimír, StaňkováMarie Horáček František Bendová Květuše,Hrubá Vlasta, Písačka Jan,Pítra Jaroslav Dohnalová Jarmila,Mikšovská Jiřina Čiháková Vlasta, EnglickáKvětuše, HaškovcováJaroslava, Klobásová Anna,Šachová Věra Novotný Vladimír DlouháMarie, DorňákováAnna Bouček Václav,Dolejší Zdeněk Hlasová Božena, KopečkováAnna, Snášelová Marie, Zeilingerová Jiřina Zlatásvatba 50let společného života oslavili 3. března2006 manželé Alena a Jiří Suchánkovi. K tomuto významnému životnímu jubileu jim osobně poblahopřál starostaměsta Bechyně JaroslavMatějka.

2 KUDY NECHODÍME Kostelíèek sv.rozárky MOTTO: Jejedinìsprávný,abybylkaždej odnìkud JanWerich. Když je nìkdozjižníchèech,takneníjentak odnìkud ZdenìkPodskalský. Pokudplatí,žedomovjetam,kamdohlédnete,kdyžvylezetenanejvyššíkopecvokolí,tak jádohlédnuažkekostelíèkusv.rosalie,pøestožestojívúdolíèku.jevlastnìvidìtažkdyž se pøiblížítena stometrù. Mùžetejít odborovan strmou úzkou asfaltkoumezidomky anebozdruhéstranyze silnicebechynì Bernartice,kdyžodboèíteurybníkaKolomìø. Ano,pøesnìtam,kdestojíkamennýsmírèíkøíž,kterýjetakkrásnýatajemný,žeonìm nikdonicneví.okolo kostelíèka sevúdolíschováváasipìtchalup;ztohojepouzejedna trvaleobydlena. Vníbydlístaøímanželé,paníapán(ikdyžsemichcenapsatkouzelná babièkasdìdeèkem).žijítusedvìmapsy,kteøíjsounìèímpodobnísvýmmajitelùma kteøí vás pøivítají štìkotem, jehož se nemusíte bát. Oni jenom hlídají své údolí, svùj kostelík, takjakoonimanželé. Pán jevíceuzavøený,svùj,alecítíte,žedobøeví.paníje milá,usmìvavá,otevøenáatímvšímtakováhezká. Pøiznává,ženenívìøící,alekdyžtomu chceèas,jdeaopíráseokrásnéstarélípy,kterérostouvedle Rozárky.Tubyasinikdy nikomunedala azanicnasvìtìnevymìnila.asi onívízevšechnejvíce.takéseoni peèlivìstaráaprotožetodìládobrovolnìasamozøejmìzadarmoasláskou,pøipadávám kostelíèek vždy jakoby sváteènìèistý.ustudánky,vdøevìné malé kaplièce ivdutinì stromu,najdetekytièkunebosvatýobrázek prostìjenomvystøiženýzèasopisu. Alenechmecitùapodívejmesedohistorie,conámo Rozárce øíká: Kostelíèeks.Rosalie, patronky proti moru. Vydal náklademvlastním JUC JanŠanda, faráøvbernarticíchutábora,veprospìchopravychrámup.sv.martinavbernarticích,l.p NapsalJos.Hejna,bývalýfaráøvBernarticích. L.P.1674 nacestìzbernartic dobechynì, uprostøedlesa tmavého, napadli dvavojáci mladou zbožnou dívku, jménem Alžbìtu Andìlovou, vbernarticích zrozenou, úklady èiníceèistotìjejí.( Jakkrásnìlzepopsatobyèejnéznásilnìní.) Nemohoucejísliby,nihrozbamipohnoutikporušenícudnostijejí,nasypalidívcedooèí písku,abysnadnìjise jízmocnili.neporušenouzachoval PánBùhstydlivoudívku;na køikjejídvasedláciseobjevili,pøednimižchlípníci prchli. Odtédobymìladívkavelikoubolestnaoèích,ažzcelasleplaažebrotouseživila.Ubohá, vracejícsejednouzborovandobernartic,slyšívolatisvéjméno: Alžbìto! Neznámým hlasemustrašenapochvílitážese: Comnevoláte? Podruhéipotøetíslyšíjménosvé: Alžbìto, Alžbìto!, naèežona opìt: Coaproèmnevoláte? Islyšídálehlas: Víškde jsi? Posilnìnahlasemdùvìrnìznìjícímaznámánatìchmístech,odpovìdìla: Vím,na KopanináchBorovských. Hlasopìt: Víš,cozdejednou bude? Naodpovìï Nevím, slyšíopìthlas: Hle!TotomístoPánuBohubudezasvìceno,zdemnozíbudoupohøbenia jednouèetnáazbožnáprocesísembudouputovati. VšetovBernarticíchvypravujíc,dlouhobylaterèemposmìchu Dle matriky zemøelých pøi faøe Bernartické usnul v Pánu dne 18. dubna 1719 osmdesátiletý Jiøí Andìl, poustevník usv. p.rosalie, apøíbuzný výše øeèené Alžbìty Andìlovy;ostatkyjehoodpoèívajíuprostøedkostelíèkasv.Rosalie Alejižpo6letechvyplòovatisepoèalo,cozjevenobylodívceslepé. Vroce 1680 vypukla vcelých Èechách epidemie moru. Pro poèet obìtí nestaèil borovanský høbitov anový morový byl posvìcen právì na místì uvedené pøíhody ulesa, kterému seøíká Mladý. Vtomto èase moruslíbildùstojný pánvbernarticích arektor jezuitskékolejesv.klimenta vpraze,že vystaví kapli sv.rosálii,patronce proti moru. Tosemu podaøilovroce1682.vr.1713opìtvypuklmoradìkanztýnan.vlt. VáclavStraka vedlprocesíshudbou acechovními praporyatýnštíobèanése zavázali kzbožnému slibu,že sekaždoroènì sdruží vprùvodke sv.rosálii, budou-li zhoubné nákazyuchránìni. Nemocíbylnakoneczachvácenpouzejedenzkonsistoøe. FaráøHejna uvádí: Byli todnovépláèeanáøkù.hrùzoupøednáhlousmrtívšesechvìlo, vždyvjedinéobcipodolí26lidímorovinouzemøelo. Kaple,10krokùdlouháa8krokùširokávšaknestaèilanamnožstvípoutníkù.Ažr.1719se podaøilo spomocí JakubaStessla zkoleje jesuitù vpraze rozšíøitkapli nakostelíèek z dùchodustatkubernarticaopatøitjioltáøi.slavnýprùvoddonovéhokostelíkavedldìkan bechyòskýjankarelcimbrich. Pak nastala doba,kdy byl nìkolikrát opravován, mìl být prodán, zrušen; vroce 1818 spadla støecha.podruhémrozšíøeníroku1781,kdyžpøedtímbyldlouhozavøen,protože sisprávavelkostatku stìžovaladomnohýchnepøístojností.roku1787faráøbernartický JanWarlichzBubnaohražujeseprotizavøeníaprodáníkostelíèka;doprotokoludal,žeod roku1772usvatérosáliepøes700mrtvolpochovánobylo. Opìt faráø Hejna: O zvelebení jeho hlavní zásluhu sobì získal muž nábožný adobrosrdeèný,františekhaš,domkáøatesaøusv.rosalie,jenžspomocíctitelùtéto svìtice, zvláš Borovanských, kostelíèek opravil r.1819, nìkolik stolic udìlal avše upravil,jakinynívnìmspatøujeme. Vroce1822pøedpokládalfaráøbernartickýVáclavHanikýø,žebudepovolenokostelíèek otevøítasloužilvnìmmšisvatou.sezlousepotázal:odzemskéhozøízenípøišlapøísná zápovìï,faráøidostalosedùtklivéhonapomenutíapohrùžky,žebudepøesazennahorší fary apatronátnímu komisaøi poruèil krajský úøad vtáboøe bdíti, aby kostelík vždy zavøenýzùstal,aby sezamezila pøíležitost ke zloøádùm, krušení farníchslužebbožích akrozšiøovánípovìrèivýchpovìstízázraèných! Vìøící se museli se svojí žádostí obrátit až ksamému trùnu. Když zjistili, že nejvìtší problémje, zdaseobudoucívydržováníkostelíkabudoustarati,sebralimezisebou52 zlatých.nakonec po snaživé žádosti širokéhookolí vèetnì panství Bechynì povolil císaøfrantišekdekretemz ,abykostelíèekbylotevøen. BiskupBudìjovickýsvolil,abydvakrátdorokavšedníhodneprùvodkesv.Rosáliisevedl atammšesv.zaodvracenímoruslouženabýtismìla. DáleFrantišek.Hašuvádítytozázraky: Vedlekostelíèkajestjeskynìvskálevytesanáse sochou sv.p.rosalie, pod jeskyní studánka, do níž kape shùry voda jako vjeskyni upalerma ustaviènì anepøestala kapati ani L.P.1719, kdy velikým suchem všechny studnyvborovanechvyschly. VodataléèivoumocíodPánaBohanapøímluvusv.Rosalieobdaøenajestprotibolestem naoèíchajinýmnemocem,jakožpravdivéudálostidosvìdèují. L.P.1714švecJanKarlíkzDražiceuChrášan mìlvpáteøi5rannesnesitelnìpalèivých anezhojitelnýchmorovýchhlíz;vúzkostisvéslyšel vnitøníhlas:mášsv.p.rosalii,tam vodu, jdi tam aumej rány. Umyl azahojeny jsou. Událost tu chtìl jmenovaný na faøe Bernarticképøísahoupotvrditi. Jezajímavé,jaknejvìtšímproblémemkonsistoøebylo,abyzøízenímkostelíkanevznikly žádnévýlohyaabyokolnífarynebylyzkrácenyopøíspìvkyapoplatkyvìøících.kostelíku nebylpøidìlenžádnýduchovnísprávce,anižádnívìøícíknìmunesmìlipøináležet. Další obavy setýkalybludùarozšiøovánízázrakù, které byly spojovány pøedevším se zázraènou studánkou. Víry lidu nesmí se nijakýmzpùsobem zneužívati anaøizuje se tudíž, aby bechyòský dìkanavikáø pøísnì nad poøádkem tam bdìl azpráv konsistoøi podával. Asi si nedovedeme pøedstavit cestuvìøících až ztýna n.vlt. pocestách sedmnáctého století,kdyžsebotyobouvalyažpøedkostelíkem.jeobdivuhodnásílavíry,kterávkraji takchudobnémdávaladohromadyzlatkykestavbìkaplièky. Nelze se pak divit, že Rozárce se øíká jaksi dùvìrnìji. Takto hezky se oslovují jen ti nejmilejšíanejbližší:panenkamaria,sv.terezièka,sv.antoníèekarozárka. Cojepøíèinou,žesepoutníkoviodsudnechce,žedocházíkpocitusmíøení,utišenízloby, bolestiapøedevšímnaèerpánísíly?odhlédnìmeodtoho,žejeto prostìutìšenémísto, zkteréhobudetenadšeni,kamsebudetevracet,protožejejakozjinéhosvìta. SpisovatelPavelKozák øíká,žekaplesv.rosálie ležínaenergetickélinii, kterávedeod kostela vkolodìjích, Rozárku, místem zvanémnaposvátnémubernartic, pøes klášter sv.bartolomìje vmilevsku adále. Místo Na posvátném, kde je dnes památník obìtí nacismu,urèujejehoenergetickýbod, jenždruidùmumožòoval pohleddovzdálených míst. Mimoto uvádí, že kaple je ve spojení skostelíèky, kaplièkami abožími muky vblízkém okolí. Pøipomíná jednu zvláštnost: Pùjde-li citlivý èlovìk po schùdkách kprameni,anenípøekvapennáhlýmenergetickým skokemdonegace. Atopøestože pøipouští,žejepramenléèivý. Snad ještì ocitujme básnièku od anonymního autora, kterou jsem našel pøišpendlenounadveøíchkostelíèka: URozárky Lidétukdysivystavìli zvdìènostiskromnýkostelík atìšilisenanedìli. Neslisemprosby,pláèidík. Mnohdyilétarozhnìvaní tupøedoltáøemvkostele našlisvourukuvdruhédlani adomùšliužpøátelé. Obnovmepoutníposezení, jdìmeblížèlovìkkèlovìku, dávejmepomocpovzbuzení abohuúctuvpokleku. Oèbyselidemlépežilo, bylovíclásky,dobroty, kdyby víclidízatoužilo: BuïBoženašímcílemTy. Vsouèasnédobì,jednoudoroka,jezdeslouženamše-17.èervenceapøitépøíležitosti konána pou. Navštívil jsem toto místo vtento sváteèní den apocioval urèitý pocit žárlivosti,že nepatøí jen mnì, ale tolikalidemzširokéhookolí.zda tobylozpùsobeno klasickýmistánkysrùznýmvkusným inevkusnýmzbožím,nebokázánímtýkajícímse pøílišintimníchzáležitostípanafaráøevpøeplnìnémkostelíku,nevím. Jevšakpravdou,žetotomístopùsobíjakobalzámnaduši.Myslím,žejetozpùsobeno tolikamrtvými,zdeodpoèívajícímipomorovéránì.žádnýznichneodešelztohotosvìta násilnousmrtí. Došlozdevlastnìkesmíøenímrtvýchaživýchsosudemanastalklida harmonie. Jemálotakovýchmíst.Atakjeopatrujme,šetøemejeavažmesijich. Ažvámbudenejhùøe,seberteseavemtesikousekzpohodytohotokrásnéhomísta. Anechteještìtakénìcopromne.Dìkuji MartinGärtner,Bechynì,èerven2005. Prameny:Hejna,Josef:Kostelíèeksv.Rosalie,patronkyprotimoru Kozák,Pavel:TajemnámístaodBlaníkukSušici.1999.

3 TANEC APRÍLOVÝ COUNTRY BÁL Sobota 1. dubna /20.00 hod./ Velký sál/vstupné:60,-kč Hraje Bryčka acugrunt Předprodej vgalerii UHrocha DIVADLO ÈTYØI POKOJE DO ZAHRADY PØEHLÍDKA BECHYÒSKÉ JARO tip mìsíce Úterý 4. dubna /19.00 hod./velký sál KD/Vstupné: 150,- 190,- a210,- Kč Komedie očtyřech dějstvích vrežii Jana Kačera Jana Kačera Čtyři podoby lásky, čtyři pohledy do světa zamilovaných,okouzlených,podvádějících i podváděných, taktojezákladkomedie o čtyřechdějstvích. Hrají: JanKačer, Pavlína Filipovská, Jana Brejchová, DanaMorávková, JiříPtáčník. Dvouhodinové představení o lásce laskavé, vášnivé, vražedné, překvapivé apřekvapující,jeobohacenotakéodetektivní zápletku,přinížsedivácivelmidobře baví. VpředprodejivGaleriiUHrocha XIV.roèník Krajská jihočeská přehlídka dětských divadelních, loutkářskýcharecitačníchkolektivů Pátek 7.4.-neděle 9.4./ProbíhávmalémivelkémsáleKD Všechna přestavení na VS jsou určená také veřejnosti! PÁTEK 9:10-9:40 MS ZE ŽIVOTASÍS KYSELÝCH AJENÍKŮ PLACKŮ 9:50-10:55 VS ELCE PELCE DO PEKELCE 11:10-11:35 MS KAŠPÁREK AJEŽIBABA 11:45-12:00 MS ZE ŠPALíČKU 14:20-14:50 MS OTEVŘENÉ DVEŘE 15:00-15:20 VS Náš tip! AKWAKASONGO 15:30-16:00 MS HRA SESLOVY 16:30-16:40 MS NESPOKOJENÁ BERTA 17:00-18:00 VS Náš tip! OBUBÁCÍCH AHASTRMANECH 19:00-19:30 MS ČARODĚJNICE 19:40-20:00 MS ČERTAKÁČA SOBOTA 10:15-10:45 MS CO SE SKRÝVÁ VKUFRU anebomazaném ŠEVCI achytrák NAD CHYTRÁKA 11:00-11:30 MS JEDNOTŘÍDKA 11:35-11:45 MS NEPLAŠTE NÁM ŠVESTKY VÝSTAVA FRANTIŠEK SEMBDNER zapomenuté krajiny Vernisáž 12. dubna /17.00 /Galerie U Hrocha Kzačlenění Františka Sembdnera mezi uznávané malíře ve svédobě přispělaažstudianaavuvkrajinářské školeotakara Nejedlého.Vlivznáméhoprofesoravesvétvorbě nezapřel,ale později se od svého vzoru odpoutal. Zakotvil vbarvách zelených a hnědých, jen výjimečně na nás zjeho obrazů dýchnejásavějšípaleta. ZnámábylajeholáskakměstuTáboru,kterémuvěnovalvroce 1952 jednu celou autorskou výstavu. Domovským kotvištěm všakpronějbylklubvýtvarnýchumělců vpraze. Kurátorem výstavyjepavel Šmidrkal Potrvádo22.května2006 GALERIE JE OTEVŘENA DENNĚ Pondělí -pátek 15-17hod., sobota -neděle14-17 hod. KURZ ORIENTÁLNÍ A BØIŠNÍ TANCE Pondělky 3., 10., 24. dubna /18 a 19 hodin /Klubovna KD KUM NYE Pátek 14. -neděle 23.dubna /Prostory KD...I MYŠ MÙŽE BÝT KAMARÁDKA! PC kurz pro ženy sdìtmi od 3do 7let ZDARMA! Čtvrtky od 20. dubna do 29. června /9.00 /KlubovnaKD celkem 11 lekcí po 6 hodinách s přestávkou na oběd Během kurzu je zajištěno hlídání dětí přímo na místě,můžete míttedysvératolestissebou. Na konci,přiúspěšnémsplnění testu,obdržíúčastniceosvědčeníorekvalifikaci. Vpřípadě zájmusepřihlašte: Mgr.Aleš Máchal, tel.: , , Kapacitajeomezena! Čtvrtek6. dubna/10.00 hod./klubovna KD proběhne informačnípřednáška pro zájemce Projekt je financován Evropskou unií astátním rozpočtem ČR VÝTVARNÁ HROMÁDKA Sobota 22. -neděle 23. dubna /od 9.00 /Klubovna KD Pokud máte byť jen malé nutkání něco vytvořit vlastníma rukama, přijdte do klubovny KD. Máme pro Vás připravený materiál, ze kterého si můžete na letošní téma KONTRAST realizovat cokoli Vás napadne. Po instalaci zůstanou objekty jako vždy po celý rok na chodbách KD. Jestli přinesete již hotovýexponát,takédobře,rádivásuvítáme. Nabízímeimožnostpřespánínamístě! PRO DÌTI KORUNKA PRO DRAKA Sobota 29. dubna /15.00 /Velký sál KD /Vstupné 25,- Kč Zcela nová pohádka Divadelní společnosti OKÝNKO z ČB TRADICE XIII. BECHYÒSKÝ SLET ÈARODÌJNIC Neděle 30. dubna/17.00hod./ Sraz před kulturním domem Odlet směr stadion, nezapoměňte dotankovatsvá košťátka! Kulturní středisko města Bechyně, UNádraží 602, tel: , tel./fax: ,

4 HUDBA Soubor barokní hudby HOFMUSICI Sobota 29.dubna /15.00 /KostelNanebevzetí panny Marie KoncertpodpatronacíMiroslavaKalouska Program: AntonioCaldara:SanGiovanniNepomuceno Novodobá světová premiéra oratoria o nejvýznamnějším světci českého baroka, Sv. Janu Nepomuckém, poprvé provedené vroce 1726 vsalzburgu.autoremjecísařský vicekapelník Antonio Caldara (cca ), jehož skladby jsou hojně dochovány včeských amoravských archivech, mj. ivčeskokrumlovskémzámeckémarchivu.caldarataké Český Krumlov osobně navštívil vroce 1732 upříležitosti provedení svéoperyvzámeckézahradě. Oratorium San Giovanni Nepomuceno nebylo nikdy publikováno; nastudováno bude podle dobového rukopisu partituryuloženévarchivu GesellschaftderMusikfreunde ve Vídni. Účinkuje: SouborbarokníhudbyHofmusici (Český Krumlov), řídíondřej Macek.Jsou souborem mladých hudebníků specializovaných na interpretaci barokní hudby spoužitím dobových nástrojů. Soubor vznikl vpraze vroce 1991 pod názvem Cappella Accademica abrzy se stal jedním zpředních interpretů staré PØEDSTAVUJEME Možnosti doteku. Představení nového ředitele Kulturního střediska města Bechyně. Namísto řediteleksmb nastoupilmgr.štěpán Ondřich. Zeptali jsmesehonajehopředchozíživot. Narodil jsme se v Moravské Třebové, malém městečku ve východníchčechách. Ikdyžjsemzde poslézenežil, častojsemsedonějvracelza svým dědou anechával se unášettajemnemadobrodružstvím při archeologických výpravách. To už jsem bydlel v Hradci Králové, kde jsem také nastoupil do první třídy ZŠ. Ztohoto úseku životasipamatujiohromnéparty,kteréprotisobě válčilyv panelovémpralesesídliště. Potomjsme sepřestěhovalidobechyně ajátak ztratilsvého nejlepšího kamaráda. Cestou,vden stěhovaní jsem byl hrozně netrpělivý, jaké asi to městečko bude. Cesta byla nekonečná a Bechyně se nepřibližovala. No anajednou jsem otevřel pusu a zůstalvúdivu před krásouměstečka,které jsemspatřilzmostu. Atak poklidně šel časajáse stávalbechyňákem.samozřejmě, že jsem dostal přes pusu, což byl klasický iniciační obřad pro přistěhovalce, ale asi jsem si vedl dobře, takže jsem nebyl outsider. Vpubertálním věku mězačala přitahovat lesní moudrost a byl jsem zcela ponořený do knihy Dva divoši. Totrvalo až do nástupu na střední školu, kde jsem se začal orientovat na undergroundovou hudbu a kulturu, stal jsem se aktivním pisatelem vté době pro mědost důležitých textů a hráčem kapely Happy Toys. Připomínám vté době, teď na to mám jiný názor, ale tak to bylo amuselo to tak být. Během střední školy jsemzačaltakénavštěvovatzušvbechyni,kterámidostdalaa ukázala mi nové možnosti vpohybu mé duše. Během studia jsem se začal orientovat na autorská čtení svých výtvorů a objížděl republiku se sdružením Sprejových Básníků, kde jsem byl benjaminem, hnutí ovšem nemělo dlouhého trvání. Po nějakém čase vznikl manifest Něžně nad čas,který podepsala celá řada studentů keramické školy a začalo na chvíli fungovat hnutí (výstavy, večery nad poezií atd) Bohužel ale přišla hudby včeské Republice. Hofmusici pravidelně vystupují na koncertech afestivalech doma i vzahraničí: Pražské jaro, Printemps desartsvnantes (Francie), FesteMusicaliperSan Rocco vbenátkách (Itálie), Internationale Händel-Festspiele Göttingen (Německo), Baroque asaint-roch Liege (Belgie). Vedoucím souboru je cembalista Ondřej Macek. Hudební obsazení: 19 hudebníků (8 zpěváků, 10 instrumentalistů, kapelník). maturita apo níjsme serozuteklido jinýchměst navysoké.má cestanejprvesměřovaladobrna,kamjsemchodilnaangličtinu, arokpo té do Budějovicna TF JCU.Vprvním ročníku jsemse stáhl do sebe azačal jsem žit dost kontemplativně, kčemuž přispíval fakt, že jsem žil vklášteře na Piaristickém náměstí a mohltakzažívatnejstaršítichovčeskýchbudějovicích. Druhýročníkovšemznamenalradikálnízměnuatovpsanía rovněž v organizaci literárních večerů. Ze začátku večery probíhaly na dost netradičních místech, ale časem jsme se přesunulidoliterárníkavárny"měsícvedne",kterásestalanatři roky Alma mater naším pořadům. Po promoci jsem odjel na prázdninovou misii do Bulharska, apak nastoupil vpraze na Náměstí Míru jako pastorační asistent, také jsem učil religionistiku na Arcibiskupském gymnáziu. Ve svém volném čase jsem nezanevřel na své literární aktivity. VPraze jsem vybudoval galerii pro mladé umělce "Dirty Galery, pořádal koncerty, večery poezieatd.hráljsemvkapelách Mimosmysly, Mýthus na bicí.spolupracuji na projektu internetového radia Lemurieatd....toto osobě prozradilštěpán Ondřich Kulturní středisko města Bechyně, UNádraží 602, tel: , tel./fax: ,

5 INFORMACEOPAMÁTKÁCH MìstskýúøadvBechyninazákladìinformacíMinisterstvakulturyaRady jihoèeského kraje ovyhlášení grantového øízení Obnova drobné sakrální architekturyvkrajinì,kteréjeurèeno namenšíopravydrobnýchobjektùpøi cestách,køižovatkáchapod. sminimální30%finanèníspoluúèastímajitelepo úvaze aširší spolupráci navrhl, aby pro rok 2006 se otento grant ucházela opravabožích mukupolnícestypøedhaškovcovoulhotou.jetotzv.lhotecká cesta,dneszvanátaké švestkovka,kteráse zdekøižujescestouodsenožat kmlýnunaprádleadálekradìticím.jižseonichpsalovezpravodajivdubnu r Jednáse okrásná,pozdnìbarokní,cihlová, omítaná abílenábožímuka. Jsouètyøbokásprofilovanýmiøímsami,kterámajípodstøížkou4výklenkyna obrázky. Støecha je pokryta prejzy, ukonèena dvouramenným køížem na vrcholu. Horní øímsa je kryta nepùvodními taškami. Sloup stojí na již dnes nepevném apodmáèeném pùdním základì. Je tedy tøeba zajistit statiku sloupu, opravit omítku, profily øíms uvést do pùvodního stavu vduchu zachovalýchzbytkù, nabílit.opravitstøížkuikrytouhorníøímsu, pokrýtprejzy (bechyòskéháky).køížjetøebaodrezit,opatøitochrannýminátìryagrafitovou úpravou,ještìlépeozlatit. Držímepalce,abysežádost ograntvyplnila.beznutnéopravybysetato Božímukabrzyzhroutilavsutiny. Vsouvislosti stímto návrhem má Mìstský úøad vplánu vypracovat kompletní pøehled ovšech tìchto památkách, tzn. jejich umístìní ve mìstì akrajinì, popis, stav,návrh oprav, majitel apod., který by se soustavnì doplòovaljakpísemnì,takfotodokumentací.otiskujemestruènýpøehlednám známých objektùaprosíme naše váženéspoluobèany opøípadné doplnìní, informace, zajímavosti ifotografie kzapùjèení. Tyto pøipomínky amateriály mùžete poskytnout jednak namú sekretariát,kd pí Jahnová, píplachtová Køižíkovaètvr583,p.Gärtner konzumvzáøeèí. Dìkujemeza Vášzájemapøípadnouspolupráci. Prozatímní orientaèní seznam tìchto objektù (pro úplnost všechny sakrální památky,nejentydrobné): 1. Dìkanskýkostelsv.Matìjeavìž(nám.T.G.M.) 2. Františkánský klášter skostelem Nanebevstoupení Panny Marie, kaplí Ukøižování pánì akaplí Karla Bor., klášterní zahrada, hrobka rodiny Paarù (Klášterníulice) 3. Kostelsv.Michalaastarýhøbitovscentrálnímkøížem (Michalskáulice) 4. Èeskobratrskáametodistickámodlitebna (Èechovaulice) 5. Židovskámodlitebna-synagoga(Širokáulice) 6. Židovskýhøbitov(Michalskáulice) 7. Novýhøbitovsobøadnísíní(NaLibuši) 8. Husùvkámen(parèíkvdolníèástinám.T.G.M.) 9. Sv. Jan Nepomucký pískovcová socha J.A.Pacáka (nebo M.Brauna), Záøeèí náves 10. Sv. Jan Nepomucký - keramická socha pøed dìkanským kostelem Sv.Matìje-nanám.T.G.M. 11. Božímukasv.Anny narozcestísilnicepodzámkemacestynavìtrov 12. Božímuka upolnícestypøedhaškovcovoulhotou-viz! 13. Výklenekveskále umostuvzáøeèívpravoukaplièkysv.antonína 14 Výklenkovákaplièkasv.Antonína umostuvzáøeèí 15. BožímukauøekyvZáøeèí 16. Výklenkovákaplièka -schodydozáøeèí 17. KaplièkavestráòcepodélschodùdoZáøeèí 18. KaplièkaPannyMarie-Fáberovaulice,naprotiKerasu 19. KaplièkaNejsvìtìjšíTrojice Èechovaulice 20. KøížsKristemnakøižovatcesilnicedoRadìticscestoudoPouštì 21. KøížUmodøínu-narozcestísilnicezBechynìknovémuhøbitovu 22. Sv.JanNepomuckýnadomìnaKozímplácku,keramika 23. Výkleneksv.Florián Dlouháulice 24. Výkleneksv.AnnaSamotøetí Kozíplácek 25. PomníèekAndìlStrážnývkatastruzámkunadøíèkouSmutnou 26. Sv.Václavnaskále-ucestyzVìtrovadoHvožïan 27. KamennýžulovýsoklvtrávníkuprotiKomerèníbance 28. Kaplièkananávsi Senožaty 29. Božímuka Senožaty,pøivýjezdu-zobceodBechynì(uKorbelù) 30. KøížeklitinovýnacestìzBechynìdoSenožat 31. KøížeklitinovýuLužnicenadHutìminapamìutopenédívkyzeSenožat 32. Zmizelýobrázekvrámeèkunadomku NaTáborce 33. Zmizelýobrázek vrámeèkunabývaléturistické ubytovnìustiborù,utøí hadrùnaparkánech 34. Zmizelýkøížnabývaléškolcejeptišek,Klubudùchodcù vklášterníulici 35. ZbouranákaplièkanarozcestípøednynìjšímhotelemUdraka 36. Zbylý žulový základ pro køíž uváhy, dnes prodejna uhlí p. Jambor u autobusovéhonádraží Seznam památek vkatastru obce Hvožïany, kterýzpracovali Ludìk Pokorný jun.ajosefstach: 37. Dubovývrch svatýobrázek 38. Svatýobrázeknaskálenadjezem 39. Kaplièkasv.Vojtìcha 40. Kamennýpodstavecsklekátkem,jižbezkøížeuskály pod Jabloncem 41. KøížekvkamennémsloupkusklekátkemuObùrkynadøekou 42. LitinovýkøížekvkamennémpodstavcinachráskécestìUEliášky 43. Cihlovýpodstavecbezkøížku nachráskécestì 44. Kamennýpodstavecbezkøížkunachráskécestì dojedlin 45. Litinový køížek s kamenným podstavcem s klekátkem na cestì k Obùrce,Fáberovopole(Pastušiny) 46. SvatýobrázekuÈernýchvratvObùrce 47. SvatýobrázeknasilniciHvoždany DražíèvHemerách 48. LitinovýkøížvkamennémpodstavcisklekátkemvHemerách 49. Køížeknavyzdìnémpodstavcisnikou usilnicedodražíèe Vlužci 50. Køížek snápisem na kamenném kruhovém podstavci -ucesty -do lesa smìremhranièky 51. KøížnakamennémpodstavcinakruhovépodezdívceusilnicedoBechynì 52. KaplièkananávsiobceHvožïany 53. Tøi hranièní kameny se znakem rùžice arokem 1791, (jeden znièen pøi melioraci) Podrobné popisy památek ajejich fotodokumentace budou po zpracování kdispozicinamú. KINO BECHYNÌ PROGRAM NA DUBEN sobota, 20. hodin Hooligans 2.neděle,17 hodin Zathura Vesmírné dobrodružství 6. čtvrtek, 7. pátek, 20 hodin SAW2 sobota, 9.neděle, 20 hodin Mnichov 10. pondělí,11. úterý, 20 hodin Pýcha apředsudek 13. čtvrtek, 14. pátek, 20 hodin Mariňák 17.pondělí,18. úterý, 20 hodin 20. čtvrtek, 21. pátek,20 hodin,21.pátek, 17 hodin Rafťáci 22. sobota,17. hodin Karcoolka 23. neděle, 24. pondělí, 20hodin Gejša 25. úterý, 20 hodin Hostel 28. pátek,20 hodin Underworld :Evolution 29. sobota,30. neděle, 20 hodin Casanova U Nádraží 221 (bývalá kancelář JČE) BECHYNĚ ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA,A.S Od dubna otevírá novou kancelář vbechyni Po Út St Čt Pá Tel: ,

6 TÌLOVÝCHOVA &SPORT FOTBAL Jelikožseroční období přehouplo dojarní části,je častak trochuse poohlédnout po zimní přípravě našich fotbalových týmů. Jednotlivá družstvahnedpopodzimníchkolechnajelanazimnítrénink. Bohuželv žákovskýchkategoriíchbylyněkteré zimní měsíce velmi slabé naúčast. Zdůvodů nemocí, velkézimy,aleinedbalostialenosti některýchhráčů, kteříradějivyužívali kouzlotelevizeapočítačů... Jak se ale vylepšuje počasí, lepší seiúčast hráčů na jednotlivých trénincích.aleabychomjennekritizovali,pojďmeseletmopoohlédnoutpo přípravětroškukonkrétněji... Mladšípřípravkasenezaleklatuhézimyapoceloudobuseintenzivně věnovalatréninkůmnejenvtělocvičně,aleivenku.odúnorapilněvyužívá novou umělku. V přípravných zápasech s Milevskem a Táborem ověřovala získanézkušenosti. Poprvé setento týmzúčastnil několika prestižníchhalových turnajů.vlednu seoumístěnípopralse slavnými týmy zprahy, Č. Budějovic, Vlašimi apod. Avůbecsi neutrhl ostudu!! Konečné6.místozedvanáctibylosuper!Vúnorusehráčivydalinaturnaje pořádanéofsdotáboraasoběslavi.zdesepotkalisesoupeřizesvých hracíchskupin,4.a7.místem,potvrdili,žejim3.místopopodzimuprávem patří.vposlednímminiturnaji vtýně získali vítězství!! Stoupající formu zkusí potvrdit ještě vpřípravných zápasech s Milevskem, Táborem a vroudnénaturnajiopohárpousteckého. Kadeti (starší přípravka) měli podobnou strukturu zimní přípravy. Bohužel zrovna jepostihla fotbaluslenivosus ve velké míře, hlavně na venkovnítréninkyvobdobílednaaúnora.podůraznédomluvě trenérase nyní situaceotočila avkádruje okolo 20hráčů.Konkurence pracujena plnoavbojiomístovsestavěšliklucidosebeatrénujíostošest!takéoni se zúčastnili několika halových turnajů. VMilevsku vtvrdé konkurenci obsadili11.místo.vsoběslavizapodporyml.přípravkyurvalipříčkupátou. Na posledním přípravném turnaji vtýně utvořili dokonce týmyaab, asjasnoupřevahouobsadiliprvnídvě příčky.doufáme,žetovydržíavboji veskupině o7.až12.místoseumístíconejlépe...zimnípřípravuzakončí prvnímvenkovnímturnajem nahřištivroudné. Mladší žáci se celou sezonu potýkají snedostatkem hráčů, takže izimnípříprava pokulhávala. Silný základ pěti hráčů se sice účastnil každého tréninku,ale ostatní...?? Přes počáteční problémy se situace začínávylepšovat.dotýmujepostupně začleňovánoněkolikhráčů zest. přípravky.ojarníchprázdnináchsetitohráčizúčastnilispolečně zimního soustředěnína Mozolově,kde si nejen pořádně mákli, ale hlavně se stmelil kolektiv azkluků se stala super parta!jaro snad nebudetak černé, jakzezačátkuvypadalo. PrvníturnajvMilevskusemocnevyvedlatýmobsadilposlednímísto, nutnouznat, že všichniúčastníci hráli vyšší soutěženežnaši. Sdalšími turnajišelvýkonnahoruavtábořeobsadilipátémísto,vsoběslavišesté. Týmbylkonečněposílenivřadáchtrenérů!! Vkategoriistaršíchžáků musínašipořádnězabrat,abysenedostalina sestupovépříčkyz I.Atřídy.Tomutocílisetaképodřídilazimnípříprava. Izdeseobčas objevil nějakýten výkyv vdocházce.ale vcelkulzekluky pochválit, že na tréninky chodili poctivě a snažili se. Ioni se nakonciúnoraodebrali namozolov.odehrané halovéturnaje ukázaly ještě chyby anestálou formu. Jednou se umístili na chvostu účastníků,podruhépodlehliažvefináleapřivezlikrásné2.místo,jindyjim patřilzlatýstřed.všechnytytopoznatkysebudousnažitzúročitvněkolika přátelských utkáních, která ještě dozačátku soutěžeodehrají. Izde se podařilposílittrenérskýtandemzřaddobrovolníků. Vsilných řadách dorostu,takézimanadělala neplechua trenéřise obávali, zdajimvpředepsaný časvůbecněkdodorazí!! Alehošisi uvědomili,žepokudchtějíbojovatopřednímístavtabulce,ne-liopostup, musízanechatpovalováníavycházekdorestauračníchzařízeníavěnovat se své kondici apředevším fotbalu. Za zimníobdobí odehráli několik přátelskýchutkání(iprotimužům),aby seotrkali.snadmajínatrénováno dost,abysejejichsnahapřeměnilavnějakéúspěšnéumístěnívhorní části tabulky... Tým mužů, který je bohužel popodzimní částina posledním místě tabulkykp,máprojarníčástjenjediný,aledůležitýcíl,udržettutosoutěž...!! Chlapišlisnaddosebeauvědomilisi,žetozáležíjennanich,aževýhrysi musívydřítsami.dali sedotoho svervou. Jistě jstemnozí potkali naše áčko jaksehoníokolobechyně ajakopřísnýdozorzanimikroužítrenér nakole.nabechyňskýchschodechkmitalinahoruadolů.někteří shodili inějakétokilo...velmiúzkýkádr,kterýprotakovousoutěžnestačí,musel býtposílen.podařilo senámzískatněkoliknových hráčů,adoufáme,že budouposilamipronáštým. Přijďte se sami přesvědčit, že všechny týmy pracovaly pilně celou zimu.přijďteje povzbudit,aťhráčicítí, žejim držítepalceaže jimfandíte! Děkujeme. 5.březen2006:9.kolo-1.jihočeskášachovádivize Loko Č.BudějoviceB-RealityHorňákBechyně 4:4 Body: PepíkJaneček1,JirkaBrom1,VráťaŠťastný1, JanMarek1/2,PavelMalý1/2, Od té doby,co jsme porazili nejsilnější celek soutěže adnes už postupující do 2.ligy Sokol Tábor B, se nám nedaří. Pepík Janeček ajirkabromsicejednoznačně přehrálisvéslabšíprotihráče avráťa Šťastný nakonec vyhrál svou podezřelou pozici, Honza Marek nezabránil remízovémuzjednodušení soupeře apavel Malý naopak uhájil svou špatně rozehranou partii.ale anityto čtyři body nestačily na výhru. Mezitím totiž přes dobrý začátek prohrál Vašek Absolon, kterémusevtétosezóně nedaříajasněnaprohrustálpištabernáth, kterýjakobyponovémroceúplně zapomnělhrátšachyazaznamenal třetíporážkuvřadě.stálejsmevedli4:3,alestísněnápoziceafatální nedostatek času Davida Mazura nakonec znamenal, že jsme si z Budějovicodvezlijenom(?)bodzaremízu4:4. 4.březen2006:8.kolo-3.jihočeskášachovádivize RealityHorňákBechyně B-SokolTáborsenioři 2:3 Body MílaHrubant1,PavelHoudek1/2,BrčákMarek1/2 Zdáse,žepronašírezervujepostupdo2.jčdivizezakletý.Užtřetírok zasebou nám ksplnění vytouženého cílu chybí jenom krůček, když vdůležitém zápase proti táborským seniorům zaváhal náš hráč na pátéšachovniciaza stavu2:2 si nechalvevyhranépozici dátmat.a takopětzůstávámetěsně podpostupovýmstupínkem. Nejbližšízápashrajeme1.dubna2006vTáboře: ŠachováškolaTábor-ŠSRealityHorňákBechyně B 19.březen2006:10.kolo-1.jihočeskášachovádivize RealityHorňákBechyně -SpartakMASSez.Ústí 4:4 Body: MarekHanzal1,PavelHoudek1/2,ŠtefanBernáth1/2, DavidMazur1/2,VráťaŠťastný1/2,JanMarek1/2, PavelMalý1/2, Do utkání zcelkem bojujícím ozáchranu jsme nastoupili oslabeni ojednohohráče,kdyžsenásnazápassešlojenomsedm.přestose hrál celkem poklidný zápas, umístění ve středu tabulky nám dává potřebný klid, protože nám už jde jen o případné kosmetické vylepšení našeho postavení. Partie se tedy nesly vremízovém duchu.jennaposlednídescezískal MarekHanzalvýhodukrátcepo zahájení. Po několika krátkých remízách, Marek svou výhodu využil a srovnal celkové skóre. V dalším průběhu se už misky vah nepřeklopily na žádnou stranu avšichni ostatní hráči ukončili své partiesmírně, čehožvýsledkemnakonecbylaicelkováremíza4:4.v tabulce nám patří 6. místo. Poslední kolo hrajeme vpísku 2. dubna Klub českých turistů -odbor Bechyně si dovoluje pozvat všechny příznivce zdravého pohybu na 33. ročník aprílového závodu dvojic vběhu do Bechyňských schodů vsobotu 1.dubna Zápisstartujícíchdvojicod8,30 9,00hod. (u schodů do Zářečí pod Domovem důchodců). Zahájení závodu, slib závodníků v9,00 hod. Startovné: děti do14-tiletzdarma,starší10,- Kč zaosobu Bechyňské schody jsou závodem dvojic vcíli rozhoduje časpomalejšího.trať vedepřes226 kamennýchschodů, převýšení činí asi 80 m. Dětido8letstartujínazkrácenétrati,kterámá 81 schodů. Všichni startující obdrží pamětní list,připravenyjsoutradičníchutnéodměny. Za Klub českýchturistů -odbor Bechyně Petr Chaloupek -předseda Telefon: !!! PŘIJĎTE BĚHAT!!!!!!PŘIJĎTE FANDIT!!!

UVNITŘ NAJDETE PŘÍLOHY

UVNITŘ NAJDETE PŘÍLOHY ZÁŘÍ 2005 ZPRAVODAJ MĚSTA ŘEVNIC 9 14. ROČNÍK SLOVO STAROSTY Vážení čtenáři, uplynulá letní sezóna v našem městě, tak bohatá na kulturné zážitky, byla ještě zakončena dvěma významnými akcemi. V pátek 2.

Více

Náchodský. zpravodaj. květen. informační měsíčník pro občany města Náchoda

Náchodský. zpravodaj. květen. informační měsíčník pro občany města Náchoda 2011 květen Náchodský zpravodaj informační měsíčník pro občany města Náchoda Zprávy Kronika Poklop Školy Zemřel PhDr. Hladký Dubnová výročí Kronikáři města Náchoda Informace MěÚ Evangelická akademie Historie

Více

OBZOR. Tříkrálová sbírka na MěÚ. Foto: J. Chalupná

OBZOR. Tříkrálová sbírka na MěÚ. Foto: J. Chalupná HORAŽĎOVICKÝ LEDEN 2010 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU REVITALIZACE NÁMĚSTÍ STR. 1, 2, 19 Z RADNICE STR. 7 11 TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA STR. 14 15 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Příděl sněhu dal zabrat lidem i technice. Měsíčník Města Prachatice. VIII. ročník, číslo 2 (únor 2006)

Radniční list. Starostův sloupek. Příděl sněhu dal zabrat lidem i technice. Měsíčník Města Prachatice. VIII. ročník, číslo 2 (únor 2006) Měsíčník Města Prachatice VIII. ročník, číslo 2 (únor 2006) Starostův sloupek Průběžné informace o projektu Léčebné centrum sv. Markéty zaznívají pravidelně na jednáních zastupitelstva města, nicméně ne

Více

Co se bude dít v Třeboni? 15 Kč 10 / 2010. Zpravodaj města Třeboně

Co se bude dít v Třeboni? 15 Kč 10 / 2010. Zpravodaj města Třeboně T Ř E B O Ň S K Ý 10 / 2010 Zpravodaj města Třeboně 15 Kč Co se bude dít v Třeboni? Asketické divadlo MALÉhRY uvede hru Peklo Koncert Christiane Engel vnučky dr. A. Schweitzera Dny otevřených ateliérů

Více

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1 3 březen 2009 ROÈNÍK XX cena: 5 Kè Město má rozpočet Dát dohromady rozpočet města na rok 2009 je v současné ekonomické situaci tak trochu věštěním z křišťálové koule. Návrhy ve výdajové části rozpočtu

Více

prostřednictvím datové schránky, a to ve

prostřednictvím datové schránky, a to ve BECHYŇSKÝ BŘEZEN 2015 MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ PRACOVNÍCI FINANČNÍCH ÚŘADŮ BUDOU POMÁHAT DAŇOVÝM POPLATNÍKŮM V rámci zlepšování svých služeb Finanční správa připravila pro letošní rok opět celou řadu opatření,

Více

číslo 9 ročník: 35 cena: 10 Kč 8. září 2011

číslo 9 ročník: 35 cena: 10 Kč 8. září 2011 číslo 9 ročník: 35 cena: 10 Kč 8. září 2011 SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ PŮDNÍ VESTAVBY 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUSOVO NÁMĚSTÍ V BENÁTKÁCH NAD JIZEROU ROZŠÍŘENÍ KAPACITY A MODERNIZACE se uskutečnilo ve čtvrtek 1. září

Více

MILEVSKÝ ZPRAVODAJ VÝROČÍ 830 LET MĚSTA MILEVSKA. únor 2014. Veřejné zasedání zastupitelstva města. Vybíráme z obsahu: www.milevsko-mesto.

MILEVSKÝ ZPRAVODAJ VÝROČÍ 830 LET MĚSTA MILEVSKA. únor 2014. Veřejné zasedání zastupitelstva města. Vybíráme z obsahu: www.milevsko-mesto. Milevský zpravodaj 2 2014 MILEVSKÝ únor 2014 str. 1 www.milevsko-mesto.cz ZPRAVODAJ VÝROČÍ 830 LET MĚSTA MILEVSKA V letošním roce slaví město Milevsko 830 let od první písemné zmínky. Pozornému čtenáři

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

Milé čtenářky, vážení čtenáři,

Milé čtenářky, vážení čtenáři, zdarma www.mestotynec.cz noviny města Týnec nad Sázavou ročník XXII únor 2012 číslo 1 Milé čtenářky, vážení čtenáři, únorové Týnecké listy Vám přináší nové informace: zastupitelstvo schválilo rozpočet

Více

Náchodský. zpravodaj. březen. informační měsíčník pro občany města Náchoda

Náchodský. zpravodaj. březen. informační měsíčník pro občany města Náchoda 2015 březen Náchodský zpravodaj informační měsíčník pro občany města Náchoda IC Města Náchod Informace z radnice eaukce 2015 Kronika Výročí Ocenění za kulturu v roce 2014 Z historie Revitalizace hřbitova

Více

NOVINY. Dnes v listě: Poděkování dárcům krve Sběrné dvory Koncerty: Katapult, Wohnout i vážná hudba Festival Jeden svět Zápis do mateřské školy Sport

NOVINY. Dnes v listě: Poděkování dárcům krve Sběrné dvory Koncerty: Katapult, Wohnout i vážná hudba Festival Jeden svět Zápis do mateřské školy Sport Číslo 6 Ročník XVII Zdarma 3. dubna 2015 Pelhřimovské NOVINY Zpravodaj Městského úřadu Pelhřimov, kulturních zařízení a technických služeb e-mail: noviny@kzpe.cz, telefon: 564/103 303, 777/012 396, www.pelhrimovsko.cz

Více

jarní Obsah Cyklus koncertů Čtyři roční období 20. BŘEZNA 2008

jarní Obsah Cyklus koncertů Čtyři roční období 20. BŘEZNA 2008 jarní 20. BŘEZNA 2008 Rada MOb Svinov vyslovila nesouhlas s výstavbou Větrníku Dne 18. února Rada městského obvodu Svinov projednala se zástupci bytových družstev na ulici Evžena Rošického výstavbu tzv.

Více

LIBERECKÉ RADNICE. Ničivá srpnová pohroma ZPRAVODAJ. 15 hodin

LIBERECKÉ RADNICE. Ničivá srpnová pohroma ZPRAVODAJ. 15 hodin ZPRAVODAJ LIBERECKÉ RADNICE INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTA ZDARMA zaří 2010 Busta krále komiků na radnici Zatímco dobrovolní hasiči z Krásné Studánky pomáhali v okolních obcích, velká voda se prohnala

Více

NOVINY. Pelhřimovské. Nenechte si ujít!

NOVINY. Pelhřimovské. Nenechte si ujít! Číslo 9 Ročník XVII Zdarma 15. května 2015 Pelhřimovské NOVINY Zpravodaj Městského úřadu Pelhřimov, kulturních zařízení a technických služeb e-mail: noviny@kzpe.cz, telefon: 564/103 303, 777/012 396, www.pelhrimovsko.cz

Více

Slavnostem přálo i počasí

Slavnostem přálo i počasí 10 říjen 2013 Vydává MěÚ Tanvald XXXI. ROČNÍK Cena: 7 Kč www.tanvald.cz 14. 10. 2013 proběhnou pravidelné prodejní trhy na centrálním parkovišti. Pozvánka na zasedání zastupitelstva Ve velké zasedací místnosti

Více

Nová dětská hřiště VYDAŘENÁ BITVA O ZUBŠTEJN 8/2006

Nová dětská hřiště VYDAŘENÁ BITVA O ZUBŠTEJN 8/2006 ROČNÍK I., SRPEN 2006, 6 400 VÝTISKŮ, ZDARMA 8/2006 Téma měsíce: Otvíráme náruč turistům strana 1 a 2 Listárna strana 4 Prohlášení k medializaci Technických služeb strana 6 Program Kulturního domu na září

Více

Skladatel putující vesmírem

Skladatel putující vesmírem 28. srpna 2008 ročník XI. číslo 15 Skladatel putující vesmírem Bylo to 13. září roku 1928, kdy se v Opočně narodil hudební skladatel Luboš Sluka. Tenkrát asi nikdo netušil, že jednou jeho ceněná hudba

Více

Milevský. zpravodaj ZDARMA 10. Ročník: XIX

Milevský. zpravodaj ZDARMA 10. Ročník: XIX Milevský zpravodaj ZDARMA Od roku 1960 do roku 1993 byla jedinou sociální službou v našem regionu pečovatelská služba (dále jen PS). Byla provozována prostřednictvím Okresního ústavu sociálních služeb

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz ROČNÍK XIX KVĚTEN 201 0 cena 6 Kč SLOVO STAROSTKY Konečně jsme se dočkali krásného počasí. Příroda se probudila, zahrádky lákají k jarním pracím. Jarní

Více

02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY. ROZPOČET 2015» městské finance podrobně. TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce

02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY. ROZPOČET 2015» městské finance podrobně. TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce 02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY ROZPOČET 2015» městské finance podrobně TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce Á N L E T U N D É L H E NEPŘ Kombinovaná spotřeba a emise C02 vozů Fabia: 3,4 4,8 l/100

Více

BECHYŇSKÝ MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ

BECHYŇSKÝ MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ BECHYŇSKÝ MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2011 NOVÉ PODMÍNKY PŘIDĚLOVÁNÍ MĚSTSKÝCH BYTŮ budou sjednávat na dobu určitou jednoho roku. Po uplynutí sjednané doby nájmu může být nájemní smlouva i opakovaně prodlužována,

Více

Krytý bazén opravíme j e š t ě l e t o s!

Krytý bazén opravíme j e š t ě l e t o s! 2012 březen Krytý bazén opravíme j e š t ě l e t o s! Rada města na svém posledním zasedání 1.2.2012 rozhodla podat žádost o poskytnutí dotace na dokončení oprav krytého bazénu. Máme totiž zájem vyřešit

Více

Revitalizace náměstí pokračuje

Revitalizace náměstí pokračuje 2012 květen Revitalizace náměstí pokračuje Ž i v n o s t e n s k ý ú ř a d OZNÁMENÍ OBČANŮM I PŘES REVITALIZACI NÁMĚSTÍ SVOBODY A PŘILEHLÝCH ULIC VŠECHNY OBCHODY, RESTAURA- CE A PROVOZOVNY ZŮSTÁVAJÍ OTEVŘENY

Více

www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma Volby do Zastupitelstva města Tábora se konají 20. a 21. října

www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma Volby do Zastupitelstva města Tábora se konají 20. a 21. října www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma Pro tento krátký úvodník jsem nevybral ani žádné hodnocení úspěšných zářijových Táborek, ani zamyšlení nad v říjnu očekávanými komunálními

Více

Nový výpůjční pult v dětském oddělení městské knihovny dělá radost knihovnicím i malým návštěvníkům.

Nový výpůjční pult v dětském oddělení městské knihovny dělá radost knihovnicím i malým návštěvníkům. IMOŇSK MIMOŇSK 308 Č E RV E N 2013 Nový výpůjční pult v dětském oddělení městské knihovny dělá radost knihovnicím i malým návštěvníkům. Z obsahu Nový strategický plán rozvoje Mimoně Elektronická aukce

Více

ADVENT v Lomnici nad Lužnicí

ADVENT v Lomnici nad Lužnicí Prosinec 2014 Číslo 12 Ročník XIV Vydávání povoleno rozhodnutím OÚ V Jindřichově Hradci ze dne 27. 1. 1999, pod r. reg. MK ČR E 11681 ADVENT v Lomnici nad Lužnicí Neděle 7. prosince Kostel sv. Václava

Více

Měsíčník města příbor a 1

Měsíčník města příbor a 1 Měsíčník města Příbora září 2009 Tajemství z depozitáře Měsíčník města příbor a 1 Text na straně 8 VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR INFORMACE A PODMÍNKY HLASOVÁNÍ Prezident republiky vyhlásil

Více

POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ. červenec 2015 ÚŘAD INFORMUJE CO JSME ZAŽILI ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY CÍRKVE KULTURA SPORT RŮZNÉ

POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ. červenec 2015 ÚŘAD INFORMUJE CO JSME ZAŽILI ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY CÍRKVE KULTURA SPORT RŮZNÉ POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ červenec 2015 ÚŘAD INFORMUJE CO JSME ZAŽILI ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY CÍRKVE KULTURA SPORT RŮZNÉ ÚŘAD INFORMUJE Slovo starosty Tak nám začaly prázdniny, dva měsíce, které děti milují. Rozjedou

Více