BECHYŇSKÝ DUBEN Imyš může být kamarádka! Krátce zjednání zastupitelstva

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BECHYŇSKÝ DUBEN 2006. Imyš může být kamarádka! Krátce zjednání zastupitelstva 15.3.2006"

Transkript

1 BECHYŇSKÝ Krátce zjednání zastupitelstva Rozpočtovým opatřením navýšeny příjmy na dotaci pro příspěvkovou organizaci Zdravotní středisko Bechyně -dotace na ztrátu Lékařskéslužby první pomoci vbechyni ve výši ,- Kč.DotacejepokrytasmlouvouoposkytnutípříspěvkusJihočeským krajem. Na provozturistickéhoinformačního centravbechynischválena dotacevevýši10tis.kč. Z odvodu výtěžku zprovozování loterií ve výši ,- Kč navýšeny výdaje na opravy aúdržbu základních škol ve výši 220 tis.kč ana opravy audržovánísportovníplochynalibuši ,- Kč. Zastupitelé vyslechli zprávu jednatele spol. Bytenes Bechyně spol.s r.o.otepelném hospodářství apověřilo radu města kjednání sfirmouerdingbrnoa.s.ozměně příslušného článkusmlouvy,který upřesňujeformunájmuposplaceníleasingu. Schválen záměr směny pozemků Města Bechyně ocelkové výměře 629m2zapozemkyspolečnostiPanstvíBechyně o výměře 868m2.Jednáse opozemky vulicizatrubným.směnoubydošlo k vytvoření pravidelnějších pozemků, které obě strany mohou samostatně využít. Schválenouzavření směnnésmlouvysmanželi Hladkých, jejímž předmětem je výměna pozemků vk.ú.hvožďany. Směnou Město Bechyně získá do svého majetku část pozemku, na kterém se nachází veřejná cesta ve Hvožďanech, za pozemky dlouhodobě užívané manželi Hladkých. Rozdíl ve výměrách směňovaných pozemkůbudepředmětemfinančníhovyrovnání. Schválenasměnapozemkupodmístníkomunikací(odkřižovatky u rybníka Trubný ke hřbitovu) o výměře m2 z majetku Jihočeského kraje za pozemek pod silnicí II/122 (od křižovatky u hoteluudrakasměremnasenožatyažkvodojemu)ovýměře12123 m2 z majetku Města Bechyně, vše v k.ú. Bechyně. Rozdíl ve výměrách směňovaných pozemků není předmětem finančního vyrovnání. Schválenzáměrprodeje částípozemkuvk.ú.bechyně,kterétvoří předzahrádkykdomům čp.215až219vul.píseckábechyně. Schválen bezúplatný převod pozemků stp.č. 1029/3 a č.par. 1027/3vk.ú.Bechyně od ČRdovlastnictvíMěstaBechyně.Jednáse opozemkyvtěsnémsousedstvíhoteluudraka. Schválen bezúplatný převod hasičské zbrojnice čp. 822 apřilehlýchpozemků od ČR-dovlastnictvíMěstaBechyně. Zastupitelé neschválili prodej pozemků stp.č. 1562/1 ovýměře 1584m2, č.par. 1562/3ovýměře71m2, č.par. 1562/4ovýměře1064 m2ač.par. 1562/10ovýměře1271m2vobci ak.ú.bechyně.jedná se o pozemky v bývalém areálu Drobné provozovny. O dalším případnémprodeji budou zastupitelé rozhodovat ažpo vypracování podmínek prodeje těchto pozemků, které připraví rada města. Pozemkyjižvminulostibylyurčenyprovýstavbusupermarketu. Schváleno odkoupenípozemku vk.ú.hvožďany ubechyně od manželů Panochových, pana Kopáčka amanželů Hruškových za účelemzřízenípřístupovékomunikacekbytovcevehvožďanech. Zastupitelstvo doporučilo zapracovat do návrhu Územního plánu obce Bechyně pozemky č.par.1037/2, 1036 a 1037/1 (pozemky přiléhajícíkdomu čp.603) jakoplochupro "bydlenívcentru, služby apodnikání-ekologicky čisté". (fs) KácenívrbzaTrubným MìstoBechynìvroce2002požádaloopovoleníkácetvrbyvokolíTrubného. Rozhodnutím ze dne bylo kácení vrb povoleno ato zdùvodu bezpeènosti osob a vzhledem ke zdravotnímu stavu stromù, které byly napadeny døevokaznou houbou. Postupnì se vždy po silnìjším vìtru odøezávaly poškozené arozlomené vrby.vletošním roce se pokraèovalo vdalším kácení. Obyvatelé pøilehlého sídlištì zajisté vìdí, jak silné vìtve pøi vìtruzvrbpadaly.l.blažkovámìúbechynì. Imyš může být kamarádka! DUBEN 2006 Attavenao.p.s.jeobecně prospěšnáspolečnostsesídlemvčeských Budějovicích, která úspěšně realizuje krátkodobé a dlouhodobé projekty zaměřené na vzdělávání voblasti informačních technologií sociálně znevýhodněnýchskupinobyvatelvjihočeskémkraji. 20.dubna2006začnetakévBechyniprobíhatvýukavrámciprojektu I myš může být kamarádka!. Cílem projektu je prostřednictvím rekvalifikačních počítačových kurzů usnadnit maminkám smalými dětminávratdoprácenebozvýšeníjejichšancínanalezeníazískání zaměstnání.zaměřeníkurzu: KrátkodobýrekvalifikačníkurzprozačátečniceZákladyobsluhy osobního počítače (60 vyučovacích hodin 11 lekcí, kurz je akreditován umšmt). Po jeho úspěšném absolvování získají ženy rekvalifikačnícertifikát. Vzhledem kdélce jedné lekce je kurz určen maminkám sdětmi od tří dosedmilet. Výuku aučební materiály zabezpečují lektoři Attaveny,kteří mají vtéto oblasti bohaté zkušenosti z předchozích vzdělávacíchprojektů. Nabízíme také hlídaní dětí během výuky našimi asistenty.vrámci hlídaní bude probíhat pro děti environmentální program, který zajišťuje Cassiopeia centrum pro ekologickou výchovu. Výuka bude probíhat vbechyni vkulturním domě od 10:00 proběhne vbechyni vkulturním domě motivační přenáškaainformačníschůzkasezájemkyněmi. Projektje financovanýevropskouunií arozpočtem České republiky. Realizace výuky bude probíhat ve spolupráci směstským úřadem vbechyni. Účast na kurzech je zdarma. Kapacita každého kurzu je 11lidí. Zájemkyně se mohou přihlásit písemně naadresu:attavena, o.p.s, Husova 45, České Budějovice, em na nebotelefonickyna čísle let 90let 89let 84let 83let 82let 81let 80let 79let 78let 77let 76let ŽIVOTNí JUBILEA DUBEN 2006 Hrachovinová Vlasta Navrátilová Marie Rybová Božena Dohnal Vladimír, StaňkováMarie Horáček František Bendová Květuše,Hrubá Vlasta, Písačka Jan,Pítra Jaroslav Dohnalová Jarmila,Mikšovská Jiřina Čiháková Vlasta, EnglickáKvětuše, HaškovcováJaroslava, Klobásová Anna,Šachová Věra Novotný Vladimír DlouháMarie, DorňákováAnna Bouček Václav,Dolejší Zdeněk Hlasová Božena, KopečkováAnna, Snášelová Marie, Zeilingerová Jiřina Zlatásvatba 50let společného života oslavili 3. března2006 manželé Alena a Jiří Suchánkovi. K tomuto významnému životnímu jubileu jim osobně poblahopřál starostaměsta Bechyně JaroslavMatějka.

2 KUDY NECHODÍME Kostelíèek sv.rozárky MOTTO: Jejedinìsprávný,abybylkaždej odnìkud JanWerich. Když je nìkdozjižníchèech,takneníjentak odnìkud ZdenìkPodskalský. Pokudplatí,žedomovjetam,kamdohlédnete,kdyžvylezetenanejvyššíkopecvokolí,tak jádohlédnuažkekostelíèkusv.rosalie,pøestožestojívúdolíèku.jevlastnìvidìtažkdyž se pøiblížítena stometrù. Mùžetejít odborovan strmou úzkou asfaltkoumezidomky anebozdruhéstranyze silnicebechynì Bernartice,kdyžodboèíteurybníkaKolomìø. Ano,pøesnìtam,kdestojíkamennýsmírèíkøíž,kterýjetakkrásnýatajemný,žeonìm nikdonicneví.okolo kostelíèka sevúdolíschováváasipìtchalup;ztohojepouzejedna trvaleobydlena. Vníbydlístaøímanželé,paníapán(ikdyžsemichcenapsatkouzelná babièkasdìdeèkem).žijítusedvìmapsy,kteøíjsounìèímpodobnísvýmmajitelùma kteøí vás pøivítají štìkotem, jehož se nemusíte bát. Oni jenom hlídají své údolí, svùj kostelík, takjakoonimanželé. Pán jevíceuzavøený,svùj,alecítíte,žedobøeví.paníje milá,usmìvavá,otevøenáatímvšímtakováhezká. Pøiznává,ženenívìøící,alekdyžtomu chceèas,jdeaopíráseokrásnéstarélípy,kterérostouvedle Rozárky.Tubyasinikdy nikomunedala azanicnasvìtìnevymìnila.asi onívízevšechnejvíce.takéseoni peèlivìstaráaprotožetodìládobrovolnìasamozøejmìzadarmoasláskou,pøipadávám kostelíèek vždy jakoby sváteènìèistý.ustudánky,vdøevìné malé kaplièce ivdutinì stromu,najdetekytièkunebosvatýobrázek prostìjenomvystøiženýzèasopisu. Alenechmecitùapodívejmesedohistorie,conámo Rozárce øíká: Kostelíèeks.Rosalie, patronky proti moru. Vydal náklademvlastním JUC JanŠanda, faráøvbernarticíchutábora,veprospìchopravychrámup.sv.martinavbernarticích,l.p NapsalJos.Hejna,bývalýfaráøvBernarticích. L.P.1674 nacestìzbernartic dobechynì, uprostøedlesa tmavého, napadli dvavojáci mladou zbožnou dívku, jménem Alžbìtu Andìlovou, vbernarticích zrozenou, úklady èiníceèistotìjejí.( Jakkrásnìlzepopsatobyèejnéznásilnìní.) Nemohoucejísliby,nihrozbamipohnoutikporušenícudnostijejí,nasypalidívcedooèí písku,abysnadnìjise jízmocnili.neporušenouzachoval PánBùhstydlivoudívku;na køikjejídvasedláciseobjevili,pøednimižchlípníci prchli. Odtédobymìladívkavelikoubolestnaoèích,ažzcelasleplaažebrotouseživila.Ubohá, vracejícsejednouzborovandobernartic,slyšívolatisvéjméno: Alžbìto! Neznámým hlasemustrašenapochvílitážese: Comnevoláte? Podruhéipotøetíslyšíjménosvé: Alžbìto, Alžbìto!, naèežona opìt: Coaproèmnevoláte? Islyšídálehlas: Víškde jsi? Posilnìnahlasemdùvìrnìznìjícímaznámánatìchmístech,odpovìdìla: Vím,na KopanináchBorovských. Hlasopìt: Víš,cozdejednou bude? Naodpovìï Nevím, slyšíopìthlas: Hle!TotomístoPánuBohubudezasvìceno,zdemnozíbudoupohøbenia jednouèetnáazbožnáprocesísembudouputovati. VšetovBernarticíchvypravujíc,dlouhobylaterèemposmìchu Dle matriky zemøelých pøi faøe Bernartické usnul v Pánu dne 18. dubna 1719 osmdesátiletý Jiøí Andìl, poustevník usv. p.rosalie, apøíbuzný výše øeèené Alžbìty Andìlovy;ostatkyjehoodpoèívajíuprostøedkostelíèkasv.Rosalie Alejižpo6letechvyplòovatisepoèalo,cozjevenobylodívceslepé. Vroce 1680 vypukla vcelých Èechách epidemie moru. Pro poèet obìtí nestaèil borovanský høbitov anový morový byl posvìcen právì na místì uvedené pøíhody ulesa, kterému seøíká Mladý. Vtomto èase moruslíbildùstojný pánvbernarticích arektor jezuitskékolejesv.klimenta vpraze,že vystaví kapli sv.rosálii,patronce proti moru. Tosemu podaøilovroce1682.vr.1713opìtvypuklmoradìkanztýnan.vlt. VáclavStraka vedlprocesíshudbou acechovními praporyatýnštíobèanése zavázali kzbožnému slibu,že sekaždoroènì sdruží vprùvodke sv.rosálii, budou-li zhoubné nákazyuchránìni. Nemocíbylnakoneczachvácenpouzejedenzkonsistoøe. FaráøHejna uvádí: Byli todnovépláèeanáøkù.hrùzoupøednáhlousmrtívšesechvìlo, vždyvjedinéobcipodolí26lidímorovinouzemøelo. Kaple,10krokùdlouháa8krokùširokávšaknestaèilanamnožstvípoutníkù.Ažr.1719se podaøilo spomocí JakubaStessla zkoleje jesuitù vpraze rozšíøitkapli nakostelíèek z dùchodustatkubernarticaopatøitjioltáøi.slavnýprùvoddonovéhokostelíkavedldìkan bechyòskýjankarelcimbrich. Pak nastala doba,kdy byl nìkolikrát opravován, mìl být prodán, zrušen; vroce 1818 spadla støecha.podruhémrozšíøeníroku1781,kdyžpøedtímbyldlouhozavøen,protože sisprávavelkostatku stìžovaladomnohýchnepøístojností.roku1787faráøbernartický JanWarlichzBubnaohražujeseprotizavøeníaprodáníkostelíèka;doprotokoludal,žeod roku1772usvatérosáliepøes700mrtvolpochovánobylo. Opìt faráø Hejna: O zvelebení jeho hlavní zásluhu sobì získal muž nábožný adobrosrdeèný,františekhaš,domkáøatesaøusv.rosalie,jenžspomocíctitelùtéto svìtice, zvláš Borovanských, kostelíèek opravil r.1819, nìkolik stolic udìlal avše upravil,jakinynívnìmspatøujeme. Vroce1822pøedpokládalfaráøbernartickýVáclavHanikýø,žebudepovolenokostelíèek otevøítasloužilvnìmmšisvatou.sezlousepotázal:odzemskéhozøízenípøišlapøísná zápovìï,faráøidostalosedùtklivéhonapomenutíapohrùžky,žebudepøesazennahorší fary apatronátnímu komisaøi poruèil krajský úøad vtáboøe bdíti, aby kostelík vždy zavøenýzùstal,aby sezamezila pøíležitost ke zloøádùm, krušení farníchslužebbožích akrozšiøovánípovìrèivýchpovìstízázraèných! Vìøící se museli se svojí žádostí obrátit až ksamému trùnu. Když zjistili, že nejvìtší problémje, zdaseobudoucívydržováníkostelíkabudoustarati,sebralimezisebou52 zlatých.nakonec po snaživé žádosti širokéhookolí vèetnì panství Bechynì povolil císaøfrantišekdekretemz ,abykostelíèekbylotevøen. BiskupBudìjovickýsvolil,abydvakrátdorokavšedníhodneprùvodkesv.Rosáliisevedl atammšesv.zaodvracenímoruslouženabýtismìla. DáleFrantišek.Hašuvádítytozázraky: Vedlekostelíèkajestjeskynìvskálevytesanáse sochou sv.p.rosalie, pod jeskyní studánka, do níž kape shùry voda jako vjeskyni upalerma ustaviènì anepøestala kapati ani L.P.1719, kdy velikým suchem všechny studnyvborovanechvyschly. VodataléèivoumocíodPánaBohanapøímluvusv.Rosalieobdaøenajestprotibolestem naoèíchajinýmnemocem,jakožpravdivéudálostidosvìdèují. L.P.1714švecJanKarlíkzDražiceuChrášan mìlvpáteøi5rannesnesitelnìpalèivých anezhojitelnýchmorovýchhlíz;vúzkostisvéslyšel vnitøníhlas:mášsv.p.rosalii,tam vodu, jdi tam aumej rány. Umyl azahojeny jsou. Událost tu chtìl jmenovaný na faøe Bernarticképøísahoupotvrditi. Jezajímavé,jaknejvìtšímproblémemkonsistoøebylo,abyzøízenímkostelíkanevznikly žádnévýlohyaabyokolnífarynebylyzkrácenyopøíspìvkyapoplatkyvìøících.kostelíku nebylpøidìlenžádnýduchovnísprávce,anižádnívìøícíknìmunesmìlipøináležet. Další obavy setýkalybludùarozšiøovánízázrakù, které byly spojovány pøedevším se zázraènou studánkou. Víry lidu nesmí se nijakýmzpùsobem zneužívati anaøizuje se tudíž, aby bechyòský dìkanavikáø pøísnì nad poøádkem tam bdìl azpráv konsistoøi podával. Asi si nedovedeme pøedstavit cestuvìøících až ztýna n.vlt. pocestách sedmnáctého století,kdyžsebotyobouvalyažpøedkostelíkem.jeobdivuhodnásílavíry,kterávkraji takchudobnémdávaladohromadyzlatkykestavbìkaplièky. Nelze se pak divit, že Rozárce se øíká jaksi dùvìrnìji. Takto hezky se oslovují jen ti nejmilejšíanejbližší:panenkamaria,sv.terezièka,sv.antoníèekarozárka. Cojepøíèinou,žesepoutníkoviodsudnechce,žedocházíkpocitusmíøení,utišenízloby, bolestiapøedevšímnaèerpánísíly?odhlédnìmeodtoho,žejeto prostìutìšenémísto, zkteréhobudetenadšeni,kamsebudetevracet,protožejejakozjinéhosvìta. SpisovatelPavelKozák øíká,žekaplesv.rosálie ležínaenergetickélinii, kterávedeod kostela vkolodìjích, Rozárku, místem zvanémnaposvátnémubernartic, pøes klášter sv.bartolomìje vmilevsku adále. Místo Na posvátném, kde je dnes památník obìtí nacismu,urèujejehoenergetickýbod, jenždruidùmumožòoval pohleddovzdálených míst. Mimoto uvádí, že kaple je ve spojení skostelíèky, kaplièkami abožími muky vblízkém okolí. Pøipomíná jednu zvláštnost: Pùjde-li citlivý èlovìk po schùdkách kprameni,anenípøekvapennáhlýmenergetickým skokemdonegace. Atopøestože pøipouští,žejepramenléèivý. Snad ještì ocitujme básnièku od anonymního autora, kterou jsem našel pøišpendlenounadveøíchkostelíèka: URozárky Lidétukdysivystavìli zvdìènostiskromnýkostelík atìšilisenanedìli. Neslisemprosby,pláèidík. Mnohdyilétarozhnìvaní tupøedoltáøemvkostele našlisvourukuvdruhédlani adomùšliužpøátelé. Obnovmepoutníposezení, jdìmeblížèlovìkkèlovìku, dávejmepomocpovzbuzení abohuúctuvpokleku. Oèbyselidemlépežilo, bylovíclásky,dobroty, kdyby víclidízatoužilo: BuïBoženašímcílemTy. Vsouèasnédobì,jednoudoroka,jezdeslouženamše-17.èervenceapøitépøíležitosti konána pou. Navštívil jsem toto místo vtento sváteèní den apocioval urèitý pocit žárlivosti,že nepatøí jen mnì, ale tolikalidemzširokéhookolí.zda tobylozpùsobeno klasickýmistánkysrùznýmvkusným inevkusnýmzbožím,nebokázánímtýkajícímse pøílišintimníchzáležitostípanafaráøevpøeplnìnémkostelíku,nevím. Jevšakpravdou,žetotomístopùsobíjakobalzámnaduši.Myslím,žejetozpùsobeno tolikamrtvými,zdeodpoèívajícímipomorovéránì.žádnýznichneodešelztohotosvìta násilnousmrtí. Došlozdevlastnìkesmíøenímrtvýchaživýchsosudemanastalklida harmonie. Jemálotakovýchmíst.Atakjeopatrujme,šetøemejeavažmesijich. Ažvámbudenejhùøe,seberteseavemtesikousekzpohodytohotokrásnéhomísta. Anechteještìtakénìcopromne.Dìkuji MartinGärtner,Bechynì,èerven2005. Prameny:Hejna,Josef:Kostelíèeksv.Rosalie,patronkyprotimoru Kozák,Pavel:TajemnámístaodBlaníkukSušici.1999.

3 TANEC APRÍLOVÝ COUNTRY BÁL Sobota 1. dubna /20.00 hod./ Velký sál/vstupné:60,-kč Hraje Bryčka acugrunt Předprodej vgalerii UHrocha DIVADLO ÈTYØI POKOJE DO ZAHRADY PØEHLÍDKA BECHYÒSKÉ JARO tip mìsíce Úterý 4. dubna /19.00 hod./velký sál KD/Vstupné: 150,- 190,- a210,- Kč Komedie očtyřech dějstvích vrežii Jana Kačera Jana Kačera Čtyři podoby lásky, čtyři pohledy do světa zamilovaných,okouzlených,podvádějících i podváděných, taktojezákladkomedie o čtyřechdějstvích. Hrají: JanKačer, Pavlína Filipovská, Jana Brejchová, DanaMorávková, JiříPtáčník. Dvouhodinové představení o lásce laskavé, vášnivé, vražedné, překvapivé apřekvapující,jeobohacenotakéodetektivní zápletku,přinížsedivácivelmidobře baví. VpředprodejivGaleriiUHrocha XIV.roèník Krajská jihočeská přehlídka dětských divadelních, loutkářskýcharecitačníchkolektivů Pátek 7.4.-neděle 9.4./ProbíhávmalémivelkémsáleKD Všechna přestavení na VS jsou určená také veřejnosti! PÁTEK 9:10-9:40 MS ZE ŽIVOTASÍS KYSELÝCH AJENÍKŮ PLACKŮ 9:50-10:55 VS ELCE PELCE DO PEKELCE 11:10-11:35 MS KAŠPÁREK AJEŽIBABA 11:45-12:00 MS ZE ŠPALíČKU 14:20-14:50 MS OTEVŘENÉ DVEŘE 15:00-15:20 VS Náš tip! AKWAKASONGO 15:30-16:00 MS HRA SESLOVY 16:30-16:40 MS NESPOKOJENÁ BERTA 17:00-18:00 VS Náš tip! OBUBÁCÍCH AHASTRMANECH 19:00-19:30 MS ČARODĚJNICE 19:40-20:00 MS ČERTAKÁČA SOBOTA 10:15-10:45 MS CO SE SKRÝVÁ VKUFRU anebomazaném ŠEVCI achytrák NAD CHYTRÁKA 11:00-11:30 MS JEDNOTŘÍDKA 11:35-11:45 MS NEPLAŠTE NÁM ŠVESTKY VÝSTAVA FRANTIŠEK SEMBDNER zapomenuté krajiny Vernisáž 12. dubna /17.00 /Galerie U Hrocha Kzačlenění Františka Sembdnera mezi uznávané malíře ve svédobě přispělaažstudianaavuvkrajinářské školeotakara Nejedlého.Vlivznáméhoprofesoravesvétvorbě nezapřel,ale později se od svého vzoru odpoutal. Zakotvil vbarvách zelených a hnědých, jen výjimečně na nás zjeho obrazů dýchnejásavějšípaleta. ZnámábylajeholáskakměstuTáboru,kterémuvěnovalvroce 1952 jednu celou autorskou výstavu. Domovským kotvištěm všakpronějbylklubvýtvarnýchumělců vpraze. Kurátorem výstavyjepavel Šmidrkal Potrvádo22.května2006 GALERIE JE OTEVŘENA DENNĚ Pondělí -pátek 15-17hod., sobota -neděle14-17 hod. KURZ ORIENTÁLNÍ A BØIŠNÍ TANCE Pondělky 3., 10., 24. dubna /18 a 19 hodin /Klubovna KD KUM NYE Pátek 14. -neděle 23.dubna /Prostory KD...I MYŠ MÙŽE BÝT KAMARÁDKA! PC kurz pro ženy sdìtmi od 3do 7let ZDARMA! Čtvrtky od 20. dubna do 29. června /9.00 /KlubovnaKD celkem 11 lekcí po 6 hodinách s přestávkou na oběd Během kurzu je zajištěno hlídání dětí přímo na místě,můžete míttedysvératolestissebou. Na konci,přiúspěšnémsplnění testu,obdržíúčastniceosvědčeníorekvalifikaci. Vpřípadě zájmusepřihlašte: Mgr.Aleš Máchal, tel.: , , Kapacitajeomezena! Čtvrtek6. dubna/10.00 hod./klubovna KD proběhne informačnípřednáška pro zájemce Projekt je financován Evropskou unií astátním rozpočtem ČR VÝTVARNÁ HROMÁDKA Sobota 22. -neděle 23. dubna /od 9.00 /Klubovna KD Pokud máte byť jen malé nutkání něco vytvořit vlastníma rukama, přijdte do klubovny KD. Máme pro Vás připravený materiál, ze kterého si můžete na letošní téma KONTRAST realizovat cokoli Vás napadne. Po instalaci zůstanou objekty jako vždy po celý rok na chodbách KD. Jestli přinesete již hotovýexponát,takédobře,rádivásuvítáme. Nabízímeimožnostpřespánínamístě! PRO DÌTI KORUNKA PRO DRAKA Sobota 29. dubna /15.00 /Velký sál KD /Vstupné 25,- Kč Zcela nová pohádka Divadelní společnosti OKÝNKO z ČB TRADICE XIII. BECHYÒSKÝ SLET ÈARODÌJNIC Neděle 30. dubna/17.00hod./ Sraz před kulturním domem Odlet směr stadion, nezapoměňte dotankovatsvá košťátka! Kulturní středisko města Bechyně, UNádraží 602, tel: , tel./fax: ,

4 HUDBA Soubor barokní hudby HOFMUSICI Sobota 29.dubna /15.00 /KostelNanebevzetí panny Marie KoncertpodpatronacíMiroslavaKalouska Program: AntonioCaldara:SanGiovanniNepomuceno Novodobá světová premiéra oratoria o nejvýznamnějším světci českého baroka, Sv. Janu Nepomuckém, poprvé provedené vroce 1726 vsalzburgu.autoremjecísařský vicekapelník Antonio Caldara (cca ), jehož skladby jsou hojně dochovány včeských amoravských archivech, mj. ivčeskokrumlovskémzámeckémarchivu.caldarataké Český Krumlov osobně navštívil vroce 1732 upříležitosti provedení svéoperyvzámeckézahradě. Oratorium San Giovanni Nepomuceno nebylo nikdy publikováno; nastudováno bude podle dobového rukopisu partituryuloženévarchivu GesellschaftderMusikfreunde ve Vídni. Účinkuje: SouborbarokníhudbyHofmusici (Český Krumlov), řídíondřej Macek.Jsou souborem mladých hudebníků specializovaných na interpretaci barokní hudby spoužitím dobových nástrojů. Soubor vznikl vpraze vroce 1991 pod názvem Cappella Accademica abrzy se stal jedním zpředních interpretů staré PØEDSTAVUJEME Možnosti doteku. Představení nového ředitele Kulturního střediska města Bechyně. Namísto řediteleksmb nastoupilmgr.štěpán Ondřich. Zeptali jsmesehonajehopředchozíživot. Narodil jsme se v Moravské Třebové, malém městečku ve východníchčechách. Ikdyžjsemzde poslézenežil, častojsemsedonějvracelza svým dědou anechával se unášettajemnemadobrodružstvím při archeologických výpravách. To už jsem bydlel v Hradci Králové, kde jsem také nastoupil do první třídy ZŠ. Ztohoto úseku životasipamatujiohromnéparty,kteréprotisobě válčilyv panelovémpralesesídliště. Potomjsme sepřestěhovalidobechyně ajátak ztratilsvého nejlepšího kamaráda. Cestou,vden stěhovaní jsem byl hrozně netrpělivý, jaké asi to městečko bude. Cesta byla nekonečná a Bechyně se nepřibližovala. No anajednou jsem otevřel pusu a zůstalvúdivu před krásouměstečka,které jsemspatřilzmostu. Atak poklidně šel časajáse stávalbechyňákem.samozřejmě, že jsem dostal přes pusu, což byl klasický iniciační obřad pro přistěhovalce, ale asi jsem si vedl dobře, takže jsem nebyl outsider. Vpubertálním věku mězačala přitahovat lesní moudrost a byl jsem zcela ponořený do knihy Dva divoši. Totrvalo až do nástupu na střední školu, kde jsem se začal orientovat na undergroundovou hudbu a kulturu, stal jsem se aktivním pisatelem vté době pro mědost důležitých textů a hráčem kapely Happy Toys. Připomínám vté době, teď na to mám jiný názor, ale tak to bylo amuselo to tak být. Během střední školy jsemzačaltakénavštěvovatzušvbechyni,kterámidostdalaa ukázala mi nové možnosti vpohybu mé duše. Během studia jsem se začal orientovat na autorská čtení svých výtvorů a objížděl republiku se sdružením Sprejových Básníků, kde jsem byl benjaminem, hnutí ovšem nemělo dlouhého trvání. Po nějakém čase vznikl manifest Něžně nad čas,který podepsala celá řada studentů keramické školy a začalo na chvíli fungovat hnutí (výstavy, večery nad poezií atd) Bohužel ale přišla hudby včeské Republice. Hofmusici pravidelně vystupují na koncertech afestivalech doma i vzahraničí: Pražské jaro, Printemps desartsvnantes (Francie), FesteMusicaliperSan Rocco vbenátkách (Itálie), Internationale Händel-Festspiele Göttingen (Německo), Baroque asaint-roch Liege (Belgie). Vedoucím souboru je cembalista Ondřej Macek. Hudební obsazení: 19 hudebníků (8 zpěváků, 10 instrumentalistů, kapelník). maturita apo níjsme serozuteklido jinýchměst navysoké.má cestanejprvesměřovaladobrna,kamjsemchodilnaangličtinu, arokpo té do Budějovicna TF JCU.Vprvním ročníku jsemse stáhl do sebe azačal jsem žit dost kontemplativně, kčemuž přispíval fakt, že jsem žil vklášteře na Piaristickém náměstí a mohltakzažívatnejstaršítichovčeskýchbudějovicích. Druhýročníkovšemznamenalradikálnízměnuatovpsanía rovněž v organizaci literárních večerů. Ze začátku večery probíhaly na dost netradičních místech, ale časem jsme se přesunulidoliterárníkavárny"měsícvedne",kterásestalanatři roky Alma mater naším pořadům. Po promoci jsem odjel na prázdninovou misii do Bulharska, apak nastoupil vpraze na Náměstí Míru jako pastorační asistent, také jsem učil religionistiku na Arcibiskupském gymnáziu. Ve svém volném čase jsem nezanevřel na své literární aktivity. VPraze jsem vybudoval galerii pro mladé umělce "Dirty Galery, pořádal koncerty, večery poezieatd.hráljsemvkapelách Mimosmysly, Mýthus na bicí.spolupracuji na projektu internetového radia Lemurieatd....toto osobě prozradilštěpán Ondřich Kulturní středisko města Bechyně, UNádraží 602, tel: , tel./fax: ,

5 INFORMACEOPAMÁTKÁCH MìstskýúøadvBechyninazákladìinformacíMinisterstvakulturyaRady jihoèeského kraje ovyhlášení grantového øízení Obnova drobné sakrální architekturyvkrajinì,kteréjeurèeno namenšíopravydrobnýchobjektùpøi cestách,køižovatkáchapod. sminimální30%finanèníspoluúèastímajitelepo úvaze aširší spolupráci navrhl, aby pro rok 2006 se otento grant ucházela opravabožích mukupolnícestypøedhaškovcovoulhotou.jetotzv.lhotecká cesta,dneszvanátaké švestkovka,kteráse zdekøižujescestouodsenožat kmlýnunaprádleadálekradìticím.jižseonichpsalovezpravodajivdubnu r Jednáse okrásná,pozdnìbarokní,cihlová, omítaná abílenábožímuka. Jsouètyøbokásprofilovanýmiøímsami,kterámajípodstøížkou4výklenkyna obrázky. Støecha je pokryta prejzy, ukonèena dvouramenným køížem na vrcholu. Horní øímsa je kryta nepùvodními taškami. Sloup stojí na již dnes nepevném apodmáèeném pùdním základì. Je tedy tøeba zajistit statiku sloupu, opravit omítku, profily øíms uvést do pùvodního stavu vduchu zachovalýchzbytkù, nabílit.opravitstøížkuikrytouhorníøímsu, pokrýtprejzy (bechyòskéháky).køížjetøebaodrezit,opatøitochrannýminátìryagrafitovou úpravou,ještìlépeozlatit. Držímepalce,abysežádost ograntvyplnila.beznutnéopravybysetato Božímukabrzyzhroutilavsutiny. Vsouvislosti stímto návrhem má Mìstský úøad vplánu vypracovat kompletní pøehled ovšech tìchto památkách, tzn. jejich umístìní ve mìstì akrajinì, popis, stav,návrh oprav, majitel apod., který by se soustavnì doplòovaljakpísemnì,takfotodokumentací.otiskujemestruènýpøehlednám známých objektùaprosíme naše váženéspoluobèany opøípadné doplnìní, informace, zajímavosti ifotografie kzapùjèení. Tyto pøipomínky amateriály mùžete poskytnout jednak namú sekretariát,kd pí Jahnová, píplachtová Køižíkovaètvr583,p.Gärtner konzumvzáøeèí. Dìkujemeza Vášzájemapøípadnouspolupráci. Prozatímní orientaèní seznam tìchto objektù (pro úplnost všechny sakrální památky,nejentydrobné): 1. Dìkanskýkostelsv.Matìjeavìž(nám.T.G.M.) 2. Františkánský klášter skostelem Nanebevstoupení Panny Marie, kaplí Ukøižování pánì akaplí Karla Bor., klášterní zahrada, hrobka rodiny Paarù (Klášterníulice) 3. Kostelsv.Michalaastarýhøbitovscentrálnímkøížem (Michalskáulice) 4. Èeskobratrskáametodistickámodlitebna (Èechovaulice) 5. Židovskámodlitebna-synagoga(Širokáulice) 6. Židovskýhøbitov(Michalskáulice) 7. Novýhøbitovsobøadnísíní(NaLibuši) 8. Husùvkámen(parèíkvdolníèástinám.T.G.M.) 9. Sv. Jan Nepomucký pískovcová socha J.A.Pacáka (nebo M.Brauna), Záøeèí náves 10. Sv. Jan Nepomucký - keramická socha pøed dìkanským kostelem Sv.Matìje-nanám.T.G.M. 11. Božímukasv.Anny narozcestísilnicepodzámkemacestynavìtrov 12. Božímuka upolnícestypøedhaškovcovoulhotou-viz! 13. Výklenekveskále umostuvzáøeèívpravoukaplièkysv.antonína 14 Výklenkovákaplièkasv.Antonína umostuvzáøeèí 15. BožímukauøekyvZáøeèí 16. Výklenkovákaplièka -schodydozáøeèí 17. KaplièkavestráòcepodélschodùdoZáøeèí 18. KaplièkaPannyMarie-Fáberovaulice,naprotiKerasu 19. KaplièkaNejsvìtìjšíTrojice Èechovaulice 20. KøížsKristemnakøižovatcesilnicedoRadìticscestoudoPouštì 21. KøížUmodøínu-narozcestísilnicezBechynìknovémuhøbitovu 22. Sv.JanNepomuckýnadomìnaKozímplácku,keramika 23. Výkleneksv.Florián Dlouháulice 24. Výkleneksv.AnnaSamotøetí Kozíplácek 25. PomníèekAndìlStrážnývkatastruzámkunadøíèkouSmutnou 26. Sv.Václavnaskále-ucestyzVìtrovadoHvožïan 27. KamennýžulovýsoklvtrávníkuprotiKomerèníbance 28. Kaplièkananávsi Senožaty 29. Božímuka Senožaty,pøivýjezdu-zobceodBechynì(uKorbelù) 30. KøížeklitinovýnacestìzBechynìdoSenožat 31. KøížeklitinovýuLužnicenadHutìminapamìutopenédívkyzeSenožat 32. Zmizelýobrázekvrámeèkunadomku NaTáborce 33. Zmizelýobrázek vrámeèkunabývaléturistické ubytovnìustiborù,utøí hadrùnaparkánech 34. Zmizelýkøížnabývaléškolcejeptišek,Klubudùchodcù vklášterníulici 35. ZbouranákaplièkanarozcestípøednynìjšímhotelemUdraka 36. Zbylý žulový základ pro køíž uváhy, dnes prodejna uhlí p. Jambor u autobusovéhonádraží Seznam památek vkatastru obce Hvožïany, kterýzpracovali Ludìk Pokorný jun.ajosefstach: 37. Dubovývrch svatýobrázek 38. Svatýobrázeknaskálenadjezem 39. Kaplièkasv.Vojtìcha 40. Kamennýpodstavecsklekátkem,jižbezkøížeuskály pod Jabloncem 41. KøížekvkamennémsloupkusklekátkemuObùrkynadøekou 42. LitinovýkøížekvkamennémpodstavcinachráskécestìUEliášky 43. Cihlovýpodstavecbezkøížku nachráskécestì 44. Kamennýpodstavecbezkøížkunachráskécestì dojedlin 45. Litinový køížek s kamenným podstavcem s klekátkem na cestì k Obùrce,Fáberovopole(Pastušiny) 46. SvatýobrázekuÈernýchvratvObùrce 47. SvatýobrázeknasilniciHvoždany DražíèvHemerách 48. LitinovýkøížvkamennémpodstavcisklekátkemvHemerách 49. Køížeknavyzdìnémpodstavcisnikou usilnicedodražíèe Vlužci 50. Køížek snápisem na kamenném kruhovém podstavci -ucesty -do lesa smìremhranièky 51. KøížnakamennémpodstavcinakruhovépodezdívceusilnicedoBechynì 52. KaplièkananávsiobceHvožïany 53. Tøi hranièní kameny se znakem rùžice arokem 1791, (jeden znièen pøi melioraci) Podrobné popisy památek ajejich fotodokumentace budou po zpracování kdispozicinamú. KINO BECHYNÌ PROGRAM NA DUBEN sobota, 20. hodin Hooligans 2.neděle,17 hodin Zathura Vesmírné dobrodružství 6. čtvrtek, 7. pátek, 20 hodin SAW2 sobota, 9.neděle, 20 hodin Mnichov 10. pondělí,11. úterý, 20 hodin Pýcha apředsudek 13. čtvrtek, 14. pátek, 20 hodin Mariňák 17.pondělí,18. úterý, 20 hodin 20. čtvrtek, 21. pátek,20 hodin,21.pátek, 17 hodin Rafťáci 22. sobota,17. hodin Karcoolka 23. neděle, 24. pondělí, 20hodin Gejša 25. úterý, 20 hodin Hostel 28. pátek,20 hodin Underworld :Evolution 29. sobota,30. neděle, 20 hodin Casanova U Nádraží 221 (bývalá kancelář JČE) BECHYNĚ ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA,A.S Od dubna otevírá novou kancelář vbechyni Po Út St Čt Pá Tel: ,

6 TÌLOVÝCHOVA &SPORT FOTBAL Jelikožseroční období přehouplo dojarní části,je častak trochuse poohlédnout po zimní přípravě našich fotbalových týmů. Jednotlivá družstvahnedpopodzimníchkolechnajelanazimnítrénink. Bohuželv žákovskýchkategoriíchbylyněkteré zimní měsíce velmi slabé naúčast. Zdůvodů nemocí, velkézimy,aleinedbalostialenosti některýchhráčů, kteříradějivyužívali kouzlotelevizeapočítačů... Jak se ale vylepšuje počasí, lepší seiúčast hráčů na jednotlivých trénincích.aleabychomjennekritizovali,pojďmeseletmopoohlédnoutpo přípravětroškukonkrétněji... Mladšípřípravkasenezaleklatuhézimyapoceloudobuseintenzivně věnovalatréninkůmnejenvtělocvičně,aleivenku.odúnorapilněvyužívá novou umělku. V přípravných zápasech s Milevskem a Táborem ověřovala získanézkušenosti. Poprvé setento týmzúčastnil několika prestižníchhalových turnajů.vlednu seoumístěnípopralse slavnými týmy zprahy, Č. Budějovic, Vlašimi apod. Avůbecsi neutrhl ostudu!! Konečné6.místozedvanáctibylosuper!Vúnorusehráčivydalinaturnaje pořádanéofsdotáboraasoběslavi.zdesepotkalisesoupeřizesvých hracíchskupin,4.a7.místem,potvrdili,žejim3.místopopodzimuprávem patří.vposlednímminiturnaji vtýně získali vítězství!! Stoupající formu zkusí potvrdit ještě vpřípravných zápasech s Milevskem, Táborem a vroudnénaturnajiopohárpousteckého. Kadeti (starší přípravka) měli podobnou strukturu zimní přípravy. Bohužel zrovna jepostihla fotbaluslenivosus ve velké míře, hlavně na venkovnítréninkyvobdobílednaaúnora.podůraznédomluvě trenérase nyní situaceotočila avkádruje okolo 20hráčů.Konkurence pracujena plnoavbojiomístovsestavěšliklucidosebeatrénujíostošest!takéoni se zúčastnili několika halových turnajů. VMilevsku vtvrdé konkurenci obsadili11.místo.vsoběslavizapodporyml.přípravkyurvalipříčkupátou. Na posledním přípravném turnaji vtýně utvořili dokonce týmyaab, asjasnoupřevahouobsadiliprvnídvě příčky.doufáme,žetovydržíavboji veskupině o7.až12.místoseumístíconejlépe...zimnípřípravuzakončí prvnímvenkovnímturnajem nahřištivroudné. Mladší žáci se celou sezonu potýkají snedostatkem hráčů, takže izimnípříprava pokulhávala. Silný základ pěti hráčů se sice účastnil každého tréninku,ale ostatní...?? Přes počáteční problémy se situace začínávylepšovat.dotýmujepostupně začleňovánoněkolikhráčů zest. přípravky.ojarníchprázdnináchsetitohráčizúčastnilispolečně zimního soustředěnína Mozolově,kde si nejen pořádně mákli, ale hlavně se stmelil kolektiv azkluků se stala super parta!jaro snad nebudetak černé, jakzezačátkuvypadalo. PrvníturnajvMilevskusemocnevyvedlatýmobsadilposlednímísto, nutnouznat, že všichniúčastníci hráli vyšší soutěženežnaši. Sdalšími turnajišelvýkonnahoruavtábořeobsadilipátémísto,vsoběslavišesté. Týmbylkonečněposílenivřadáchtrenérů!! Vkategoriistaršíchžáků musínašipořádnězabrat,abysenedostalina sestupovépříčkyz I.Atřídy.Tomutocílisetaképodřídilazimnípříprava. Izdeseobčas objevil nějakýten výkyv vdocházce.ale vcelkulzekluky pochválit, že na tréninky chodili poctivě a snažili se. Ioni se nakonciúnoraodebrali namozolov.odehrané halovéturnaje ukázaly ještě chyby anestálou formu. Jednou se umístili na chvostu účastníků,podruhépodlehliažvefináleapřivezlikrásné2.místo,jindyjim patřilzlatýstřed.všechnytytopoznatkysebudousnažitzúročitvněkolika přátelských utkáních, která ještě dozačátku soutěžeodehrají. Izde se podařilposílittrenérskýtandemzřaddobrovolníků. Vsilných řadách dorostu,takézimanadělala neplechua trenéřise obávali, zdajimvpředepsaný časvůbecněkdodorazí!! Alehošisi uvědomili,žepokudchtějíbojovatopřednímístavtabulce,ne-liopostup, musízanechatpovalováníavycházekdorestauračníchzařízeníavěnovat se své kondici apředevším fotbalu. Za zimníobdobí odehráli několik přátelskýchutkání(iprotimužům),aby seotrkali.snadmajínatrénováno dost,abysejejichsnahapřeměnilavnějakéúspěšnéumístěnívhorní části tabulky... Tým mužů, který je bohužel popodzimní částina posledním místě tabulkykp,máprojarníčástjenjediný,aledůležitýcíl,udržettutosoutěž...!! Chlapišlisnaddosebeauvědomilisi,žetozáležíjennanich,aževýhrysi musívydřítsami.dali sedotoho svervou. Jistě jstemnozí potkali naše áčko jaksehoníokolobechyně ajakopřísnýdozorzanimikroužítrenér nakole.nabechyňskýchschodechkmitalinahoruadolů.někteří shodili inějakétokilo...velmiúzkýkádr,kterýprotakovousoutěžnestačí,musel býtposílen.podařilo senámzískatněkoliknových hráčů,adoufáme,že budouposilamipronáštým. Přijďte se sami přesvědčit, že všechny týmy pracovaly pilně celou zimu.přijďteje povzbudit,aťhráčicítí, žejim držítepalceaže jimfandíte! Děkujeme. 5.březen2006:9.kolo-1.jihočeskášachovádivize Loko Č.BudějoviceB-RealityHorňákBechyně 4:4 Body: PepíkJaneček1,JirkaBrom1,VráťaŠťastný1, JanMarek1/2,PavelMalý1/2, Od té doby,co jsme porazili nejsilnější celek soutěže adnes už postupující do 2.ligy Sokol Tábor B, se nám nedaří. Pepík Janeček ajirkabromsicejednoznačně přehrálisvéslabšíprotihráče avráťa Šťastný nakonec vyhrál svou podezřelou pozici, Honza Marek nezabránil remízovémuzjednodušení soupeře apavel Malý naopak uhájil svou špatně rozehranou partii.ale anityto čtyři body nestačily na výhru. Mezitím totiž přes dobrý začátek prohrál Vašek Absolon, kterémusevtétosezóně nedaříajasněnaprohrustálpištabernáth, kterýjakobyponovémroceúplně zapomnělhrátšachyazaznamenal třetíporážkuvřadě.stálejsmevedli4:3,alestísněnápoziceafatální nedostatek času Davida Mazura nakonec znamenal, že jsme si z Budějovicodvezlijenom(?)bodzaremízu4:4. 4.březen2006:8.kolo-3.jihočeskášachovádivize RealityHorňákBechyně B-SokolTáborsenioři 2:3 Body MílaHrubant1,PavelHoudek1/2,BrčákMarek1/2 Zdáse,žepronašírezervujepostupdo2.jčdivizezakletý.Užtřetírok zasebou nám ksplnění vytouženého cílu chybí jenom krůček, když vdůležitém zápase proti táborským seniorům zaváhal náš hráč na pátéšachovniciaza stavu2:2 si nechalvevyhranépozici dátmat.a takopětzůstávámetěsně podpostupovýmstupínkem. Nejbližšízápashrajeme1.dubna2006vTáboře: ŠachováškolaTábor-ŠSRealityHorňákBechyně B 19.březen2006:10.kolo-1.jihočeskášachovádivize RealityHorňákBechyně -SpartakMASSez.Ústí 4:4 Body: MarekHanzal1,PavelHoudek1/2,ŠtefanBernáth1/2, DavidMazur1/2,VráťaŠťastný1/2,JanMarek1/2, PavelMalý1/2, Do utkání zcelkem bojujícím ozáchranu jsme nastoupili oslabeni ojednohohráče,kdyžsenásnazápassešlojenomsedm.přestose hrál celkem poklidný zápas, umístění ve středu tabulky nám dává potřebný klid, protože nám už jde jen o případné kosmetické vylepšení našeho postavení. Partie se tedy nesly vremízovém duchu.jennaposlednídescezískal MarekHanzalvýhodukrátcepo zahájení. Po několika krátkých remízách, Marek svou výhodu využil a srovnal celkové skóre. V dalším průběhu se už misky vah nepřeklopily na žádnou stranu avšichni ostatní hráči ukončili své partiesmírně, čehožvýsledkemnakonecbylaicelkováremíza4:4.v tabulce nám patří 6. místo. Poslední kolo hrajeme vpísku 2. dubna Klub českých turistů -odbor Bechyně si dovoluje pozvat všechny příznivce zdravého pohybu na 33. ročník aprílového závodu dvojic vběhu do Bechyňských schodů vsobotu 1.dubna Zápisstartujícíchdvojicod8,30 9,00hod. (u schodů do Zářečí pod Domovem důchodců). Zahájení závodu, slib závodníků v9,00 hod. Startovné: děti do14-tiletzdarma,starší10,- Kč zaosobu Bechyňské schody jsou závodem dvojic vcíli rozhoduje časpomalejšího.trať vedepřes226 kamennýchschodů, převýšení činí asi 80 m. Dětido8letstartujínazkrácenétrati,kterámá 81 schodů. Všichni startující obdrží pamětní list,připravenyjsoutradičníchutnéodměny. Za Klub českýchturistů -odbor Bechyně Petr Chaloupek -předseda Telefon: !!! PŘIJĎTE BĚHAT!!!!!!PŘIJĎTE FANDIT!!!

7 Hledá nové pracovníky na tato volná pracovnímísta Pracovník montáže kabelové konfekce vyučen nebo SŠ elektro, praxe voblastipájenía znalost NJ výhodou, PCuživatelsky, ŘPsk. B. Pracovník referátu prodeje-marketingu SŠ/VŠ-slaboproud, aktivníznalost NJ iaj Kovoobráběče vyučené voboru, (CNC/klasika) vícesměnný provoz. Vaše životopisy zasílejte na: Na Libuši891, Bechyně Tel.: Fax: Pracovník obchodně-ekonom. úseku SŠ ekonomického směru, dobrou znalostaj inj, flexibilitu, spolehlivost Přípravář výroby vzdělání technického směru, fyzickyzdatný, manuálně zručný, základníznalost hutního materiálu výhodou, práce spc,pracovitost, zodpovědnost p.vacek Na Libušině ulici čp. 158 je od nově otevřený BABY OBCHOD Sortiment: kočárky, kojenecké zboží, hračky, papírnictví. ZDE MOHLA BÝT VAŠE REKLAMA ČISTÍRNA PEŘÍ PÉŘOVÉ VÝROBKY AlenaBerková PŘÍJEM ZAKÁZEK pí. Klacková (second hand vedle Rubínu) tel tel (večer) Přijmeme pracovnici na pom. účetní práce Částečný úvazek,radětice Nabídky sživotopisem zas. na: nebo telefon: ABAStako, Dražická 55, 39003Tábor Provádí: -odvlhčovánístaveb -odstraňovánístatických poruch -zakládání na mikropiloty -zemnípráce aautodoprava Nabízímepřiměřenéceny avysokouprofesionalituprovádění Tel: mob: a845 PODUKTY: UNIQA pojišťovna, a.s. otevřela novou kancelář v Bechyni sídliště 5. května 847 poradce: Marie Kovaříková tel./fax: mobil: pojištění vozidel -havarijní +povinné ručení, pojišťění staveb, domácností, chat, životní, úrazové, cestovní, podnikatelské + další!!!už ŽÁDNÉZBYTEČNÉ CESTYDO TÁBORA!!!

8 Spoleènost rodákù apøátel Bechynì si dovoluje pozvat své èleny apøíznivce na jarní setkání, které se uskuteèní 8. dubna 2006 ve 14. hod. vhotelu JUPITER. PODLAHÁØSTVÍ VZORKOVÁ PRODEJNA Provedení rozpoètu amožnost pokládky Provozní doba: Tel , Vinaøického nám. 209, Týn nad Vltavou ZMĚNIT Mìstský zpravodaj è.4/2006, denvydání: mìsíèník. Vydává Mìsto Bechynì, IÈO: ,nám.T.G.Masaryka 2, Vychází vbechyni 1. denvmìsíci. Ev.è. period. tisku 37/97.Náklad 2200výtiskù. ZDARMA. Pøipomínky,návrhy apøíjem inzerce (15 Kè/cm )poštou, na tel a , nebo na Tisk RUDI -reklamní studio, tiskárna Planá n.luž, tel

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015 U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015 USNESENÍ č. 22/02-15 Z 1. Rozpočtové opatření č. 9/2015 pol. 4122 neinvestiční přijaté transfery od krajů - Jihočeský kraj

Více

USNESENÍ č. 51/06-04 Z

USNESENÍ č. 51/06-04 Z MĚSTO BECHYNĚ ZASTUPITELSTVO MĚSTA BECHYNĚ USNESENÍ č. 51/06-04 Z ze dne 15.12.2004 Rozpočtové změny Zastupitelstvo Města I. s c h v a l u j e 1. rozpočtovou změnu č.60/2004 - navýšení příjmů na pol.4112

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.8.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz připraveno 2. ledna 2009 základní informace Motto Fotbal každý den Koncept stanice 1. LIGA je nová televizní

Více

Nabídka pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY pro školní rok 2015 2016

Nabídka pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY pro školní rok 2015 2016 Nabídka pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY pro školní rok 2015 2016 Vážení přátelé, Nabízíme vám přehled akcí, které Městská knihovna ve Frenštátě pod Radhoštěm připravila pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY pro školní rok 2015 2016.

Více

Vážení trenéři, hráči, rodiče, srdečně Vás zveme na 6. ročník turnaje v Březiněvsi.

Vážení trenéři, hráči, rodiče, srdečně Vás zveme na 6. ročník turnaje v Březiněvsi. TJ Březiněves, oddíl kopané pořádá v neděli 30. srpna 2015 6. ročník Memoriálu Bohumila Hejny v kategorii mladší přípravka r. 2008 a mladší Vážení trenéři, hráči, rodiče, srdečně Vás zveme na 6. ročník

Více

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko.

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko. 1 Obsah programu Obsahem programu je pokračovat v práci našich předchůdců, prohlubovat a zefektivňovat výkon samosprávy ve všech oblastech kulturního, společenského a hospodářsko-ekonomického života v

Více

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost Cesta do Zagarola Město Zagarolo, které je partnerským městem obce Nelahozeves, pozvalo zastupitele naší obce a ţáky nelahozeveské školy na návštěvu. Zastupitelé zde byli na oficiální návštěvě. Ţáci byli

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

MĚSTO BECHYNĚ ZASTUPITELSTVO MĚSTA BECHYNĚ USNESENÍ. ze dne 25. 9. 2002

MĚSTO BECHYNĚ ZASTUPITELSTVO MĚSTA BECHYNĚ USNESENÍ. ze dne 25. 9. 2002 MĚSTO BECHYNĚ ZASTUPITELSTVO MĚSTA BECHYNĚ USNESENÍ ze dne 25. 9. 2002 Usnesení č. 88 ZM schvaluje RZ č. 12/2002 v tomto znění: snížení výdajů na par.2212 silnice, pol. 6121 budovy, haly a stavby ve výši

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

1. Organizace školního roku 2012/2013

1. Organizace školního roku 2012/2013 1. Organizace školního roku 2012/2013 Základní škola Neubuz, příspěvková organizace, okr. Zlín IČO: 71005463 www.zsneubuz.cz tel.: 577 983 515, mobil 605 146 396 email: zsneubuz@seznam.cz Ředitelka školy:

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Projekt: Pořízení kostýmní výpravy ke scénickým uvedením znovuobjevené opery Argippo od Antonia Vivaldiho

Projekt: Pořízení kostýmní výpravy ke scénickým uvedením znovuobjevené opery Argippo od Antonia Vivaldiho Projekt: Pořízení kostýmní výpravy ke scénickým uvedením znovuobjevené opery Argippo od Antonia Vivaldiho Vypracovalo Teatro alla Moda o.s. 2008 Antonio Vivaldi (1678 1741) 1 Popis projektu: Pořízení kostýmní

Více

Přehled akcí na Novoměstsku, Bystřicku a Žďársku v k v ě t n u 2 0 1 3 Datum Hodina Název akce Místo konání Poznámka

Přehled akcí na Novoměstsku, Bystřicku a Žďársku v k v ě t n u 2 0 1 3 Datum Hodina Název akce Místo konání Poznámka Přehled akcí na Novoměstsku, Bystřicku a Žďársku v k v ě t n u 2 0 1 3 Datum Hodina Název akce Místo konání Poznámka Út 1.1. - Út 31.12. Živá historie Hlinsko Betlém Hlinsko Speciální programy pro školy

Více

Usnesení UZ č. 18/2010 - Zastupitelstvo schvaluje program jednání dle pozvánky. Schváleno 12 hlasy

Usnesení UZ č. 18/2010 - Zastupitelstvo schvaluje program jednání dle pozvánky. Schváleno 12 hlasy Usnesení č.2/2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Příšovice konaného dne 21.4.2010 od 17.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Příšovicích Přítomni : dle prezenční listiny 1) Zahájení

Více

Mladší žáci: (hráči narozeni 1998-2002)

Mladší žáci: (hráči narozeni 1998-2002) Mladší žáci: (hráči narozeni 1998-2002) Mladší žáci nedokázali na jaře vylepšit své postavení z podzimu tabulky a zůstali na jedenáctém místě tabulky, když jaro mělo skoro stejný průběh jako podzim, dokážeme

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Celkový kulturní přehled říjen 2013

Celkový kulturní přehled říjen 2013 Celkový kulturní přehled říjen 2013 - od 1. října 2013 Zahájení pravidelného cvičení(dle rozpisu) Sokolovna TJ Sokol - od 1. října 2013 Burza knih nákup až se 100 % slevou Kurfürstův dům KZM Přibyslav

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

- dále zůstává bod č. 11/2002 - Zajistit vypracování plánu odpadového hospodářství od podnikatelů, kteří nemají uzavřené smlouvy o likvidaci odpadu:

- dále zůstává bod č. 11/2002 - Zajistit vypracování plánu odpadového hospodářství od podnikatelů, kteří nemají uzavřené smlouvy o likvidaci odpadu: Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 12.12.2002 v úřadovně obecního úřadu. ------------------------------------------------------------------------------------------ Přítomní:

Více

PROGRAM MENS SANA o.p.s. květen 2015

PROGRAM MENS SANA o.p.s. květen 2015 PROGRAM MENS SANA o.p.s. květen 2015 Důležité informace: Od 1. 11. 2014 do 31. 10. 2015 MENS SANA, o.p.s. realizuje projekt z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost s názvem Pracovat je normální

Více

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Sídlo: Mlýnská 152, 666 01 Tišnov IČO: 49457543 Telefon: 549 410 082 E-mail: sekretariat@kulturatisnov.cz Internetové stránky: http://www.mekstisnov.cz/

Více

Usnesení z 24. schůze Rady města Bechyně konané dne 1. 12. 2014 (usnesení č. 319-339)

Usnesení z 24. schůze Rady města Bechyně konané dne 1. 12. 2014 (usnesení č. 319-339) Usnesení z 24. schůze Rady města Bechyně konané dne 1. 12. 2014 (usnesení č. 319-339) USNESENÍ č. 319/24-14 R vyhovět žádosti xxxxx xxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxx, nájemce bytu č. 5 o velikosti 2+1 v domě čp.

Více

HODNOCENÍ ME ŽEN 7 S 2015 MICHAL OUŘEDNÍK

HODNOCENÍ ME ŽEN 7 S 2015 MICHAL OUŘEDNÍK HODNOCENÍ ME ŽEN 7 S 2015 MICHAL OUŘEDNÍK 17.6.2015 Na Mistrovství Evropy žen v sedmičkovém ragby bylo nominováno 12 reprezentantek: Barbora Bendová (RC JIMI Vyškov) Pavlína Čuprová (RC JIMI Vyškov) Klára

Více

AŠSK ČR, FAČR, MŠMT ČR,

AŠSK ČR, FAČR, MŠMT ČR, AŠSK ČR, FAČR, MŠMT ČR, McDonald s ČR 18.ročník McDonald s Cup 2014/15 PROPOZICE krajského finále Královéhradeckého kraje Jičín 21.květen 2015 PROPOZICE krajského finále18.ročníku McDonald scup Pořadatel:

Více

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris počítače příroda Zážitek hudba Zábava Semináře tanec ekologie Tábory zpěv sport

Více

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Počet týmů: 72 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci A-B, mladší dorostenci A-B,

Více

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011 ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011 Co chystáme tento týden? Opět realizujeme jeden z adaptačních kurzů. Tentokrát to bude pro Střední školu Vimperk. Žáků bude 27 a máme pro ně připraveny ledolamy, hry na

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 Usnesení číslo: 750/41Z/2014 Schválení návrhové komise návrhovou komisi ve složení: - Mgr. Jiří Tříska - mluvčí - Mgr. Zdeněk Kasper -

Více

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena Milí příznivci CIC, zde jsou novinky z Centra pro integraci cizinců, o.p.s., zaměřené na prázdninový režim. Kurzy češtiny pro cizince Kurzy češtiny budou probíhat i v létě ještě než si přečtete jejich

Více

Zápis ze 4. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 23.2. 2015

Zápis ze 4. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 23.2. 2015 Zápis ze 4. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 23.2. 2015 Zasedání zahájila v 18. 00 hodin a řídila starostka Jana Mališová, přivítala zastupitele a hosty z řad veřejnosti a konstatovala, že zastupitelstvo

Více

Bechyně byla založena na soutoku řek Smutné a Lužnice Janem Lucemburským kolem roku 1323. Nejvýznamnější majitelé Bechyně byli Šternberkové.

Bechyně byla založena na soutoku řek Smutné a Lužnice Janem Lucemburským kolem roku 1323. Nejvýznamnější majitelé Bechyně byli Šternberkové. Bechyně byla založena na soutoku řek Smutné a Lužnice Janem Lucemburským kolem roku 1323. Nejvýznamnější majitelé Bechyně byli Šternberkové. Dnes má městečko asi 5 000 obyvatel a je známé hlavně lázeňstvím

Více

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení.

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení. Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení Táta, máma a já Vyberte si aktivity z doporučeného přehledu turistických

Více

ČJ OÚ Těchobuz: 0000097/05 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz konaného dne 14.4.2005 v 19.00 Přítomní členové zastupitelstva: Marcela Faktorová, Pavel Hájek, Ludvík Kadlec, Simona Tomanová,

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

340 22 Nýrsko okres Klatovy

340 22 Nýrsko okres Klatovy O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel., fax : 376390180, 376390014, 376390015, 376390058 e-mail : obechamry@nextra.cz V Hamrech 6. 4. 2010 Vyřizuje : Coufalová Věc : Návrh závěrečného účtu

Více

Předsedající požádal ověřovatele zápisu ze dne 27.9.2011 p. Pavla Drdu a p. Davida Frische o vyjádření k zápisu. Ověřovatelé nemají připomínky.

Předsedající požádal ověřovatele zápisu ze dne 27.9.2011 p. Pavla Drdu a p. Davida Frische o vyjádření k zápisu. Ověřovatelé nemají připomínky. Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 16.11.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce

Více

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZSV_0112 Autor: Tematický celek: Mgr. Martina Kaňovská Základy společenských věd Datum: 3.11.2012 Učivo (téma): Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 18.11. 2007

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 18.11. 2007 Obec Sviny Čj.9 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 18.11. 2007 Přítomni: Hrušková Věra, David František, Kašparová Anna, Ing. Havelda Martin, Ing. David František, Brož Milan,

Více

Obec Nedrahovice. Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 18.03. 2015 v 20 hodin

Obec Nedrahovice. Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 18.03. 2015 v 20 hodin Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 18.03. 2015 v 20 hodin Termín: středa 18.03.2015 od 20 hodin v hasičárně v Boru Návrh programu zasedání ZO Nedrahovice na březen 2015:

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

EDEN, 20.6.2009 TURNAJ PŘÍPRAVEK ROČNÍKU 2001

EDEN, 20.6.2009 TURNAJ PŘÍPRAVEK ROČNÍKU 2001 EDEN, 20.6.2009 TURNAJ PŘÍPRAVEK ROČNÍKU 2001 EDEN, 20.6.2009 HISTORIE 1.ROČNÍK 1. Ročník turnaje, pořádaný pod názvem Před branami Edenu, proběhl 19.října 2008 za účasti 16 týmů. Přivítali jsme malé fotbalisty

Více

Cesta napříč regionem

Cesta napříč regionem Autor: Mgr. Marcela Langerová Karty míst Moravskotřebovska a jevíčska 1 Třebařov První písemná zmínka je z roku 1267. Kostel Nejsvětější Trojice Boží muka Sousoší Nejsvětější Trojice http://www.trebarov.cz/images/morfeoshow/

Více

BULLETIN # 2 CZ 24.-28.7.2013. Mezinárodní 5-denní závody v orientačním běhu Nový Bor 24. - 28. 7. 2013. orienteering

BULLETIN # 2 CZ 24.-28.7.2013. Mezinárodní 5-denní závody v orientačním běhu Nový Bor 24. - 28. 7. 2013. orienteering orienteering BULLETIN # 2 CZ 24.-28.7.2013 Mezinárodní 5-denní závody v orientačním běhu Nový Bor 24. - 28. 7. 2013 POŘADATEL: sportovní klub OK Jiskra Nový Bor ředitel závodu : Tomáš Vácha hlavní rozhodčí:

Více

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244 L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244 Zápis z jednání Rady svazku obcí Lanškrounsko Místo jednání : Tatenice Datum jednání : 19.5.2010

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Náš zpravodaj. Náš zpravodaj. !!Nezapomeň!! Kontakty: Zpravodaj zakladatelů Pionýrského centra Český Krumlov

Náš zpravodaj. Náš zpravodaj. !!Nezapomeň!! Kontakty: Zpravodaj zakladatelů Pionýrského centra Český Krumlov Náš zpravodaj Zpravodaj zakladatelů Pionýrského centra Český Krumlov Číslo: 1/2012 27.2.2012 Náš zpravodaj Tak je tu druhé, respektive číslo první, našeho zpravodaje. Zatím se nám nějak nedaří dostávat

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

OPEN ORLOVÁ 2015 XII. ročník mezinárodního šachového festivalu Orlová 23. 5. - 31. 5. 2015

OPEN ORLOVÁ 2015 XII. ročník mezinárodního šachového festivalu Orlová 23. 5. - 31. 5. 2015 OPEN ORLOVÁ 2015 XII. ročník mezinárodního šachového festivalu Orlová 23. 5. - 31. 5. 2015 Místo konání: Pořadatel: Ředitel festivalu: Hlavní rozhodčí: Program: Dům kultury Orlová, Osvobození 797 (vedle

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

LETNÍ TÁBORY 2011 Vážení rodiče, milé děti! Dovolujeme si Vás pozvat na letní tábory, které jsme připravili v naší již 20.sezóně. Tábory pořádáme v rekreačním středisku Blaník (okr. Benešov), který je

Více

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz Z pravodaj č. 3/ 2009 R A D Ě T I C E B Ř E Z E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Z jednání zastupitelstva obce ze dne 17. 3. 2009 Na jednání zastupitelstva

Více

Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010

Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010 Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010 Výtvarný kroužek - kresba, malba, grafické techniky pro děti a nové výtvarné techniky/ enkaustika, koláže../ věk: /7-15 let/ vedoucí: Alena Kofroňová 1. schůzka

Více

b) Rozbruslení družstev je 10 min. před začátkem utkání bez následné úpravy ledu.

b) Rozbruslení družstev je 10 min. před začátkem utkání bez následné úpravy ledu. ELIOD LIGA MD SKUPINA ZÁPAD 2014/15 Řídící orgán: VV KSLH Karlovarského kraje, ZS Sokolov, Boženy Němcové 1780, 356 01 Sokolov Liga mladšího dorostu Věková kategorie: hráči narození 1.1. do 31.12. r. 1999

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í z 28. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. února 2010 Zastupitelstvo města na svém jednání projednalo návrh programu: 1. Zahájení zasedání

Více

Rekvalifikační zařízení Mgr. Zbyněk Rybka Provozovna: FAKTUM OPAVA Masařská 15, Opava-Město

Rekvalifikační zařízení Mgr. Zbyněk Rybka Provozovna: FAKTUM OPAVA Masařská 15, Opava-Město Rekvalifikační zařízení Mgr. Zbyněk Rybka Provozovna: FAKTUM OPAVA Masařská 15, Opava-Město PŘEDSTAVENÍ REKVALIFIKAČNÍHO ZAŘÍZENÍ Mgr. Zbyněk Rybka, Opava Rekvalifikační zařízení Mgr. Zbyněk Rybka působí

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Zápis č. 5/2014 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 29. 9. 2014 od 17.30 hodi

Zápis č. 5/2014 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 29. 9. 2014 od 17.30 hodi Zápis č. 5/2014 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 29. 9. 2014 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů

Více

Rozpočet Města Bechyně na rok 2005 schválen ZM 15.12.2004

Rozpočet Města Bechyně na rok 2005 schválen ZM 15.12.2004 Rozpočet Města Bechyně na rok 2005 schválen ZM 15.12.2004 Příjmy Třída 1 Daňové příjmy Třída 2 Nedaňové příjmy Třída 3 Kapitálové příjmy Třída 4 Přijaté dotace Celkem 44.901.000,- Kč 25.548.000,- Kč 330.000,-

Více

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v listopadu. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce.

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v listopadu. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce. 1 Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

1. - 5. kolo 2014/2015

1. - 5. kolo 2014/2015 SC Jedličkova ústavu Praha o. s. z pověření České federace Spastic Handicap o. s. ve spolupráci s Českým svazem curlingu pořádá Liga curlingu vozíčkářů 1. - 5. kolo 2014/2015 V. ročník PRAHA 2014/2015

Více

HOKEJOVÝ POHÁR JOSEFA VAŠÍČKA

HOKEJOVÝ POHÁR JOSEFA VAŠÍČKA HOKEJOVÉ KLUBY HC LEDEČ N.S. A HC SVĚTLÁ N.S. pořádají 3. ročník dvoudenního hokejového turnaje mladších a starších žáků HOKEJOVÝ POHÁR JOSEFA VAŠÍČKA Získal Stanley Cup, vyhrál mistrovství světa dospělých

Více

X I. B R N O C U P 2 0 1 2

X I. B R N O C U P 2 0 1 2 I N T E R N A T I O N A L P O L I C E A S S O C I A T I O N S E K C E Č E S K É R E P U B L I K Y ÚZEMNÍ SKUPINA 201 BRNO X I. B R N O C U P 2 0 1 2 v s á l o v é k o p a n é B R N O, Č E S K Á R E P U

Více

SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY

SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY Středisko sociálních služeb Městské části Praha 9 Harrachovská 422/2, Praha 9 Prosek, www.ssspraha9.cz tel.: 724/905 785, 286582298, e-mail: dunderova@ssspraha9.cz

Více

Hans Christian Andersen

Hans Christian Andersen Hans Christian Andersen MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_ 04_18 Tématický celek: Evropa

Více

pátek 6. 9. 19.00 velký sál účastníci kurzů vstup na průkazky ostatní účastníci vstup: 30,- Kč

pátek 6. 9. 19.00 velký sál účastníci kurzů vstup na průkazky ostatní účastníci vstup: 30,- Kč DŮM KULTURY Nádražní 846 Provozní doba pokladny: PO PÁ: 7:00-11:30 a 12:15-15:30 tel.: 383 809 200, info@dkmilevsko.cz neděle 1. 9. 17.00 TANEČNÍ SKUPINA EFK - ÚVODNÍ SETKÁNÍ TANEČNÍKŮ Pro stávající tanečníky.

Více

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky České památky v UNESCU Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. Dumu: VY_32_INOVACE_15_18 Tematický celek: Umění a kultura Autor: PaedDr.

Více

Coca-Cola Školský pohár VŠEOBECNÉ INFORMACE

Coca-Cola Školský pohár VŠEOBECNÉ INFORMACE Coca-Cola Školský pohár VŠEOBECNÉ INFORMACE Název soutěže: Coca-Cola Školský pohár Vyhlašovatel a organizátor: Coca-Cola Services n.v. Partneři soutěže: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České

Více

TÉMA: Dějiny hudby. (romantismus) Vytvořil: Mgr. Aleš Sucharda Dne: 19. 2. 2012 VY_32_inovace/4_234

TÉMA: Dějiny hudby. (romantismus) Vytvořil: Mgr. Aleš Sucharda Dne: 19. 2. 2012 VY_32_inovace/4_234 TÉMA: Dějiny hudby (romantismus) Vytvořil: Mgr. Aleš Sucharda Dne: 19. 2. 2012 VY_32_inovace/4_234 1 Anotace: Výukový materiál interaktivní prezentace seznamuje žáky s dějinami hudby v období romantismu

Více

Nadace pro obnovu církevních památek děkanství znojemského 669 02 Znojmo, Mikulášské náměstí 13, IČ 456 69 392. Výroční zpráva

Nadace pro obnovu církevních památek děkanství znojemského 669 02 Znojmo, Mikulášské náměstí 13, IČ 456 69 392. Výroční zpráva Nadace pro obnovu církevních památek děkanství znojemského 669 02 Znojmo, Mikulášské náměstí 13, IČ 456 69 392 Výroční zpráva 2004 Není místa na zemi, které by nebylo krásné. Všude je krása, ale ne všude

Více

Účast na první kole 1. Goalballové ligy dospělých v sezóně 2013 2014. Po prvním kole náš tým se dvěma výhrami a dvěma porážkami drží druhou příčku.

Účast na první kole 1. Goalballové ligy dospělých v sezóně 2013 2014. Po prvním kole náš tým se dvěma výhrami a dvěma porážkami drží druhou příčku. GOALBALL 1. Období leden až červen 2013 pravidelné tréninky každé úterý od 18 do 19 hodin na Základní škole genpor. Františka Peřiny v Praze na tento pronájem nám přispěla Nadace Českého rozhlasu účast

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2. Projednání

Více

Usnesení. z 15. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 15.6.2015 od 11.30 hodin v kanceláři starosty města

Usnesení. z 15. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 15.6.2015 od 11.30 hodin v kanceláři starosty města Usnesení z 15. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 15.6.2015 od 11.30 hodin v kanceláři starosty města! upravené! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 226/15: Rada města schválila program jednání

Více

O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz

O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz V Hamrech 10. 4. 2012 Vyřizuje : Coufalová Věc : Návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření obce Hamry

Více

Tereza Šebíková Pavlína Váchová Diana Benediktová šéfredaktorka zástupkyně korektura

Tereza Šebíková Pavlína Váchová Diana Benediktová šéfredaktorka zástupkyně korektura Redakce Redakce časopisu 2012-2013 2012-2013 Tereza Šebíková Pavlína Váchová Diana Benediktová šéfredaktorka zástupkyně korektura Klára Peterková Bohumíra Rybáková Martina Váchová Filip Cmunt redaktorka

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

ROZPIS SOUTĚŽÍ Č. 3 2007/08

ROZPIS SOUTĚŽÍ Č. 3 2007/08 ČESKÝ ŠERMÍŘSKÝ SVAZ ROZPIS SOUTĚŽÍ Č. 3 2007/08 Novoroční turnaj Hugo Grafa 2.ročník disciplina - fleret, kord, šavle veteráni a veteránky 40-49 let, 50-59 let, 60 let a více pořadatel - š.o. TJ lokomotiva

Více

Zápis a usnesení z 14. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 13.2.2013 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí

Zápis a usnesení z 14. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 13.2.2013 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí Zápis a usnesení z 14. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 13.2.2013 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí Veřejné zasedání zastupitelstva obce (dále jen ZO)

Více

SC Jedličkova ústavu Praha o. s. z pověření České federace Spastic Handicap o. s. ve spolupráci s Českým svazem curlingu. pořádá. 1. - 5.

SC Jedličkova ústavu Praha o. s. z pověření České federace Spastic Handicap o. s. ve spolupráci s Českým svazem curlingu. pořádá. 1. - 5. SC Jedličkova ústavu Praha o. s. z pověření České federace Spastic Handicap o. s. ve spolupráci s Českým svazem curlingu pořádá 1. - 5. kolo Ligy curlingu vozíčkářů IV. ročník PRAHA 2013/2014 Curlingová

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2006. Příjmy (v tis.kč)

Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2006. Příjmy (v tis.kč) Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2006 Příjmy (v tis.kč) Poplatek ze psů... 130 Poplatek za veř.prostranství... 500 Pobytové poplatky... 40 Místní poplatek za výherní hrací přístroje... 1 620 Správní poplatky...

Více

Městská část Praha Zličín. Vyhodnocení plnění Programového prohlášení Rady Městské části Praha - Zličín na období 2010 2014 za rok 2011

Městská část Praha Zličín. Vyhodnocení plnění Programového prohlášení Rady Městské části Praha - Zličín na období 2010 2014 za rok 2011 Městská část Praha Zličín Vyhodnocení plnění Programového prohlášení Rady Městské části Praha - Zličín na období 2010 2014 za rok 2011 V základním strategickém dokumentu Programovém prohlášení Rady MČ

Více

PROGRAM MENS SANA o.p.s. červenec 2015

PROGRAM MENS SANA o.p.s. červenec 2015 PROGRAM MENS SANA o.p.s. červenec 2015 Důležité informace: Od 1. 11. 2014 do 31. 10. 2015 MENS SANA, o.p.s. realizuje projekt z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost s názvem Pracovat je normální

Více

Zápis č. 6/2013. ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 9. 9. 2013 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech

Zápis č. 6/2013. ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 9. 9. 2013 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech Zápis č. 6/2013 ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 9. 9. 2013 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech Přítomni: Petr Jenšovský, Ing. Martina Procházková, Ing. Pavel Jelínek, Mgr. Vladimír Libovický,

Více

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR projekt GML Brno Docens DUM č. 17 v sadě 21. Ze-3 Kraje ČR Autor: Drahomír Hlaváč Datum: 05.03.2014 Ročník: 3. ročníky Anotace DUMu: Kraje České republiky, památky UNESCO v krajích ČR Materiály jsou určeny

Více

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři w w w.h usto p e ce - cit y. cz rodina sport senioři víno PRO SENIORY Seniorský věk už dnes nemusí být obdobím stráveným v ústraní aktivního společenského života. Stále více institucí myslí na lidi seniorského

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více