BECHYŇSKÝ DUBEN Imyš může být kamarádka! Krátce zjednání zastupitelstva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BECHYŇSKÝ DUBEN 2006. Imyš může být kamarádka! Krátce zjednání zastupitelstva 15.3.2006"

Transkript

1 BECHYŇSKÝ Krátce zjednání zastupitelstva Rozpočtovým opatřením navýšeny příjmy na dotaci pro příspěvkovou organizaci Zdravotní středisko Bechyně -dotace na ztrátu Lékařskéslužby první pomoci vbechyni ve výši ,- Kč.DotacejepokrytasmlouvouoposkytnutípříspěvkusJihočeským krajem. Na provozturistickéhoinformačního centravbechynischválena dotacevevýši10tis.kč. Z odvodu výtěžku zprovozování loterií ve výši ,- Kč navýšeny výdaje na opravy aúdržbu základních škol ve výši 220 tis.kč ana opravy audržovánísportovníplochynalibuši ,- Kč. Zastupitelé vyslechli zprávu jednatele spol. Bytenes Bechyně spol.s r.o.otepelném hospodářství apověřilo radu města kjednání sfirmouerdingbrnoa.s.ozměně příslušného článkusmlouvy,který upřesňujeformunájmuposplaceníleasingu. Schválen záměr směny pozemků Města Bechyně ocelkové výměře 629m2zapozemkyspolečnostiPanstvíBechyně o výměře 868m2.Jednáse opozemky vulicizatrubným.směnoubydošlo k vytvoření pravidelnějších pozemků, které obě strany mohou samostatně využít. Schválenouzavření směnnésmlouvysmanželi Hladkých, jejímž předmětem je výměna pozemků vk.ú.hvožďany. Směnou Město Bechyně získá do svého majetku část pozemku, na kterém se nachází veřejná cesta ve Hvožďanech, za pozemky dlouhodobě užívané manželi Hladkých. Rozdíl ve výměrách směňovaných pozemkůbudepředmětemfinančníhovyrovnání. Schválenasměnapozemkupodmístníkomunikací(odkřižovatky u rybníka Trubný ke hřbitovu) o výměře m2 z majetku Jihočeského kraje za pozemek pod silnicí II/122 (od křižovatky u hoteluudrakasměremnasenožatyažkvodojemu)ovýměře12123 m2 z majetku Města Bechyně, vše v k.ú. Bechyně. Rozdíl ve výměrách směňovaných pozemků není předmětem finančního vyrovnání. Schválenzáměrprodeje částípozemkuvk.ú.bechyně,kterétvoří předzahrádkykdomům čp.215až219vul.píseckábechyně. Schválen bezúplatný převod pozemků stp.č. 1029/3 a č.par. 1027/3vk.ú.Bechyně od ČRdovlastnictvíMěstaBechyně.Jednáse opozemkyvtěsnémsousedstvíhoteluudraka. Schválen bezúplatný převod hasičské zbrojnice čp. 822 apřilehlýchpozemků od ČR-dovlastnictvíMěstaBechyně. Zastupitelé neschválili prodej pozemků stp.č. 1562/1 ovýměře 1584m2, č.par. 1562/3ovýměře71m2, č.par. 1562/4ovýměře1064 m2ač.par. 1562/10ovýměře1271m2vobci ak.ú.bechyně.jedná se o pozemky v bývalém areálu Drobné provozovny. O dalším případnémprodeji budou zastupitelé rozhodovat ažpo vypracování podmínek prodeje těchto pozemků, které připraví rada města. Pozemkyjižvminulostibylyurčenyprovýstavbusupermarketu. Schváleno odkoupenípozemku vk.ú.hvožďany ubechyně od manželů Panochových, pana Kopáčka amanželů Hruškových za účelemzřízenípřístupovékomunikacekbytovcevehvožďanech. Zastupitelstvo doporučilo zapracovat do návrhu Územního plánu obce Bechyně pozemky č.par.1037/2, 1036 a 1037/1 (pozemky přiléhajícíkdomu čp.603) jakoplochupro "bydlenívcentru, služby apodnikání-ekologicky čisté". (fs) KácenívrbzaTrubným MìstoBechynìvroce2002požádaloopovoleníkácetvrbyvokolíTrubného. Rozhodnutím ze dne bylo kácení vrb povoleno ato zdùvodu bezpeènosti osob a vzhledem ke zdravotnímu stavu stromù, které byly napadeny døevokaznou houbou. Postupnì se vždy po silnìjším vìtru odøezávaly poškozené arozlomené vrby.vletošním roce se pokraèovalo vdalším kácení. Obyvatelé pøilehlého sídlištì zajisté vìdí, jak silné vìtve pøi vìtruzvrbpadaly.l.blažkovámìúbechynì. Imyš může být kamarádka! DUBEN 2006 Attavenao.p.s.jeobecně prospěšnáspolečnostsesídlemvčeských Budějovicích, která úspěšně realizuje krátkodobé a dlouhodobé projekty zaměřené na vzdělávání voblasti informačních technologií sociálně znevýhodněnýchskupinobyvatelvjihočeskémkraji. 20.dubna2006začnetakévBechyniprobíhatvýukavrámciprojektu I myš může být kamarádka!. Cílem projektu je prostřednictvím rekvalifikačních počítačových kurzů usnadnit maminkám smalými dětminávratdoprácenebozvýšeníjejichšancínanalezeníazískání zaměstnání.zaměřeníkurzu: KrátkodobýrekvalifikačníkurzprozačátečniceZákladyobsluhy osobního počítače (60 vyučovacích hodin 11 lekcí, kurz je akreditován umšmt). Po jeho úspěšném absolvování získají ženy rekvalifikačnícertifikát. Vzhledem kdélce jedné lekce je kurz určen maminkám sdětmi od tří dosedmilet. Výuku aučební materiály zabezpečují lektoři Attaveny,kteří mají vtéto oblasti bohaté zkušenosti z předchozích vzdělávacíchprojektů. Nabízíme také hlídaní dětí během výuky našimi asistenty.vrámci hlídaní bude probíhat pro děti environmentální program, který zajišťuje Cassiopeia centrum pro ekologickou výchovu. Výuka bude probíhat vbechyni vkulturním domě od 10:00 proběhne vbechyni vkulturním domě motivační přenáškaainformačníschůzkasezájemkyněmi. Projektje financovanýevropskouunií arozpočtem České republiky. Realizace výuky bude probíhat ve spolupráci směstským úřadem vbechyni. Účast na kurzech je zdarma. Kapacita každého kurzu je 11lidí. Zájemkyně se mohou přihlásit písemně naadresu:attavena, o.p.s, Husova 45, České Budějovice, em na nebotelefonickyna čísle let 90let 89let 84let 83let 82let 81let 80let 79let 78let 77let 76let ŽIVOTNí JUBILEA DUBEN 2006 Hrachovinová Vlasta Navrátilová Marie Rybová Božena Dohnal Vladimír, StaňkováMarie Horáček František Bendová Květuše,Hrubá Vlasta, Písačka Jan,Pítra Jaroslav Dohnalová Jarmila,Mikšovská Jiřina Čiháková Vlasta, EnglickáKvětuše, HaškovcováJaroslava, Klobásová Anna,Šachová Věra Novotný Vladimír DlouháMarie, DorňákováAnna Bouček Václav,Dolejší Zdeněk Hlasová Božena, KopečkováAnna, Snášelová Marie, Zeilingerová Jiřina Zlatásvatba 50let společného života oslavili 3. března2006 manželé Alena a Jiří Suchánkovi. K tomuto významnému životnímu jubileu jim osobně poblahopřál starostaměsta Bechyně JaroslavMatějka.

2 KUDY NECHODÍME Kostelíèek sv.rozárky MOTTO: Jejedinìsprávný,abybylkaždej odnìkud JanWerich. Když je nìkdozjižníchèech,takneníjentak odnìkud ZdenìkPodskalský. Pokudplatí,žedomovjetam,kamdohlédnete,kdyžvylezetenanejvyššíkopecvokolí,tak jádohlédnuažkekostelíèkusv.rosalie,pøestožestojívúdolíèku.jevlastnìvidìtažkdyž se pøiblížítena stometrù. Mùžetejít odborovan strmou úzkou asfaltkoumezidomky anebozdruhéstranyze silnicebechynì Bernartice,kdyžodboèíteurybníkaKolomìø. Ano,pøesnìtam,kdestojíkamennýsmírèíkøíž,kterýjetakkrásnýatajemný,žeonìm nikdonicneví.okolo kostelíèka sevúdolíschováváasipìtchalup;ztohojepouzejedna trvaleobydlena. Vníbydlístaøímanželé,paníapán(ikdyžsemichcenapsatkouzelná babièkasdìdeèkem).žijítusedvìmapsy,kteøíjsounìèímpodobnísvýmmajitelùma kteøí vás pøivítají štìkotem, jehož se nemusíte bát. Oni jenom hlídají své údolí, svùj kostelík, takjakoonimanželé. Pán jevíceuzavøený,svùj,alecítíte,žedobøeví.paníje milá,usmìvavá,otevøenáatímvšímtakováhezká. Pøiznává,ženenívìøící,alekdyžtomu chceèas,jdeaopíráseokrásnéstarélípy,kterérostouvedle Rozárky.Tubyasinikdy nikomunedala azanicnasvìtìnevymìnila.asi onívízevšechnejvíce.takéseoni peèlivìstaráaprotožetodìládobrovolnìasamozøejmìzadarmoasláskou,pøipadávám kostelíèek vždy jakoby sváteènìèistý.ustudánky,vdøevìné malé kaplièce ivdutinì stromu,najdetekytièkunebosvatýobrázek prostìjenomvystøiženýzèasopisu. Alenechmecitùapodívejmesedohistorie,conámo Rozárce øíká: Kostelíèeks.Rosalie, patronky proti moru. Vydal náklademvlastním JUC JanŠanda, faráøvbernarticíchutábora,veprospìchopravychrámup.sv.martinavbernarticích,l.p NapsalJos.Hejna,bývalýfaráøvBernarticích. L.P.1674 nacestìzbernartic dobechynì, uprostøedlesa tmavého, napadli dvavojáci mladou zbožnou dívku, jménem Alžbìtu Andìlovou, vbernarticích zrozenou, úklady èiníceèistotìjejí.( Jakkrásnìlzepopsatobyèejnéznásilnìní.) Nemohoucejísliby,nihrozbamipohnoutikporušenícudnostijejí,nasypalidívcedooèí písku,abysnadnìjise jízmocnili.neporušenouzachoval PánBùhstydlivoudívku;na køikjejídvasedláciseobjevili,pøednimižchlípníci prchli. Odtédobymìladívkavelikoubolestnaoèích,ažzcelasleplaažebrotouseživila.Ubohá, vracejícsejednouzborovandobernartic,slyšívolatisvéjméno: Alžbìto! Neznámým hlasemustrašenapochvílitážese: Comnevoláte? Podruhéipotøetíslyšíjménosvé: Alžbìto, Alžbìto!, naèežona opìt: Coaproèmnevoláte? Islyšídálehlas: Víškde jsi? Posilnìnahlasemdùvìrnìznìjícímaznámánatìchmístech,odpovìdìla: Vím,na KopanináchBorovských. Hlasopìt: Víš,cozdejednou bude? Naodpovìï Nevím, slyšíopìthlas: Hle!TotomístoPánuBohubudezasvìceno,zdemnozíbudoupohøbenia jednouèetnáazbožnáprocesísembudouputovati. VšetovBernarticíchvypravujíc,dlouhobylaterèemposmìchu Dle matriky zemøelých pøi faøe Bernartické usnul v Pánu dne 18. dubna 1719 osmdesátiletý Jiøí Andìl, poustevník usv. p.rosalie, apøíbuzný výše øeèené Alžbìty Andìlovy;ostatkyjehoodpoèívajíuprostøedkostelíèkasv.Rosalie Alejižpo6letechvyplòovatisepoèalo,cozjevenobylodívceslepé. Vroce 1680 vypukla vcelých Èechách epidemie moru. Pro poèet obìtí nestaèil borovanský høbitov anový morový byl posvìcen právì na místì uvedené pøíhody ulesa, kterému seøíká Mladý. Vtomto èase moruslíbildùstojný pánvbernarticích arektor jezuitskékolejesv.klimenta vpraze,že vystaví kapli sv.rosálii,patronce proti moru. Tosemu podaøilovroce1682.vr.1713opìtvypuklmoradìkanztýnan.vlt. VáclavStraka vedlprocesíshudbou acechovními praporyatýnštíobèanése zavázali kzbožnému slibu,že sekaždoroènì sdruží vprùvodke sv.rosálii, budou-li zhoubné nákazyuchránìni. Nemocíbylnakoneczachvácenpouzejedenzkonsistoøe. FaráøHejna uvádí: Byli todnovépláèeanáøkù.hrùzoupøednáhlousmrtívšesechvìlo, vždyvjedinéobcipodolí26lidímorovinouzemøelo. Kaple,10krokùdlouháa8krokùširokávšaknestaèilanamnožstvípoutníkù.Ažr.1719se podaøilo spomocí JakubaStessla zkoleje jesuitù vpraze rozšíøitkapli nakostelíèek z dùchodustatkubernarticaopatøitjioltáøi.slavnýprùvoddonovéhokostelíkavedldìkan bechyòskýjankarelcimbrich. Pak nastala doba,kdy byl nìkolikrát opravován, mìl být prodán, zrušen; vroce 1818 spadla støecha.podruhémrozšíøeníroku1781,kdyžpøedtímbyldlouhozavøen,protože sisprávavelkostatku stìžovaladomnohýchnepøístojností.roku1787faráøbernartický JanWarlichzBubnaohražujeseprotizavøeníaprodáníkostelíèka;doprotokoludal,žeod roku1772usvatérosáliepøes700mrtvolpochovánobylo. Opìt faráø Hejna: O zvelebení jeho hlavní zásluhu sobì získal muž nábožný adobrosrdeèný,františekhaš,domkáøatesaøusv.rosalie,jenžspomocíctitelùtéto svìtice, zvláš Borovanských, kostelíèek opravil r.1819, nìkolik stolic udìlal avše upravil,jakinynívnìmspatøujeme. Vroce1822pøedpokládalfaráøbernartickýVáclavHanikýø,žebudepovolenokostelíèek otevøítasloužilvnìmmšisvatou.sezlousepotázal:odzemskéhozøízenípøišlapøísná zápovìï,faráøidostalosedùtklivéhonapomenutíapohrùžky,žebudepøesazennahorší fary apatronátnímu komisaøi poruèil krajský úøad vtáboøe bdíti, aby kostelík vždy zavøenýzùstal,aby sezamezila pøíležitost ke zloøádùm, krušení farníchslužebbožích akrozšiøovánípovìrèivýchpovìstízázraèných! Vìøící se museli se svojí žádostí obrátit až ksamému trùnu. Když zjistili, že nejvìtší problémje, zdaseobudoucívydržováníkostelíkabudoustarati,sebralimezisebou52 zlatých.nakonec po snaživé žádosti širokéhookolí vèetnì panství Bechynì povolil císaøfrantišekdekretemz ,abykostelíèekbylotevøen. BiskupBudìjovickýsvolil,abydvakrátdorokavšedníhodneprùvodkesv.Rosáliisevedl atammšesv.zaodvracenímoruslouženabýtismìla. DáleFrantišek.Hašuvádítytozázraky: Vedlekostelíèkajestjeskynìvskálevytesanáse sochou sv.p.rosalie, pod jeskyní studánka, do níž kape shùry voda jako vjeskyni upalerma ustaviènì anepøestala kapati ani L.P.1719, kdy velikým suchem všechny studnyvborovanechvyschly. VodataléèivoumocíodPánaBohanapøímluvusv.Rosalieobdaøenajestprotibolestem naoèíchajinýmnemocem,jakožpravdivéudálostidosvìdèují. L.P.1714švecJanKarlíkzDražiceuChrášan mìlvpáteøi5rannesnesitelnìpalèivých anezhojitelnýchmorovýchhlíz;vúzkostisvéslyšel vnitøníhlas:mášsv.p.rosalii,tam vodu, jdi tam aumej rány. Umyl azahojeny jsou. Událost tu chtìl jmenovaný na faøe Bernarticképøísahoupotvrditi. Jezajímavé,jaknejvìtšímproblémemkonsistoøebylo,abyzøízenímkostelíkanevznikly žádnévýlohyaabyokolnífarynebylyzkrácenyopøíspìvkyapoplatkyvìøících.kostelíku nebylpøidìlenžádnýduchovnísprávce,anižádnívìøícíknìmunesmìlipøináležet. Další obavy setýkalybludùarozšiøovánízázrakù, které byly spojovány pøedevším se zázraènou studánkou. Víry lidu nesmí se nijakýmzpùsobem zneužívati anaøizuje se tudíž, aby bechyòský dìkanavikáø pøísnì nad poøádkem tam bdìl azpráv konsistoøi podával. Asi si nedovedeme pøedstavit cestuvìøících až ztýna n.vlt. pocestách sedmnáctého století,kdyžsebotyobouvalyažpøedkostelíkem.jeobdivuhodnásílavíry,kterávkraji takchudobnémdávaladohromadyzlatkykestavbìkaplièky. Nelze se pak divit, že Rozárce se øíká jaksi dùvìrnìji. Takto hezky se oslovují jen ti nejmilejšíanejbližší:panenkamaria,sv.terezièka,sv.antoníèekarozárka. Cojepøíèinou,žesepoutníkoviodsudnechce,žedocházíkpocitusmíøení,utišenízloby, bolestiapøedevšímnaèerpánísíly?odhlédnìmeodtoho,žejeto prostìutìšenémísto, zkteréhobudetenadšeni,kamsebudetevracet,protožejejakozjinéhosvìta. SpisovatelPavelKozák øíká,žekaplesv.rosálie ležínaenergetickélinii, kterávedeod kostela vkolodìjích, Rozárku, místem zvanémnaposvátnémubernartic, pøes klášter sv.bartolomìje vmilevsku adále. Místo Na posvátném, kde je dnes památník obìtí nacismu,urèujejehoenergetickýbod, jenždruidùmumožòoval pohleddovzdálených míst. Mimoto uvádí, že kaple je ve spojení skostelíèky, kaplièkami abožími muky vblízkém okolí. Pøipomíná jednu zvláštnost: Pùjde-li citlivý èlovìk po schùdkách kprameni,anenípøekvapennáhlýmenergetickým skokemdonegace. Atopøestože pøipouští,žejepramenléèivý. Snad ještì ocitujme básnièku od anonymního autora, kterou jsem našel pøišpendlenounadveøíchkostelíèka: URozárky Lidétukdysivystavìli zvdìènostiskromnýkostelík atìšilisenanedìli. Neslisemprosby,pláèidík. Mnohdyilétarozhnìvaní tupøedoltáøemvkostele našlisvourukuvdruhédlani adomùšliužpøátelé. Obnovmepoutníposezení, jdìmeblížèlovìkkèlovìku, dávejmepomocpovzbuzení abohuúctuvpokleku. Oèbyselidemlépežilo, bylovíclásky,dobroty, kdyby víclidízatoužilo: BuïBoženašímcílemTy. Vsouèasnédobì,jednoudoroka,jezdeslouženamše-17.èervenceapøitépøíležitosti konána pou. Navštívil jsem toto místo vtento sváteèní den apocioval urèitý pocit žárlivosti,že nepatøí jen mnì, ale tolikalidemzširokéhookolí.zda tobylozpùsobeno klasickýmistánkysrùznýmvkusným inevkusnýmzbožím,nebokázánímtýkajícímse pøílišintimníchzáležitostípanafaráøevpøeplnìnémkostelíku,nevím. Jevšakpravdou,žetotomístopùsobíjakobalzámnaduši.Myslím,žejetozpùsobeno tolikamrtvými,zdeodpoèívajícímipomorovéránì.žádnýznichneodešelztohotosvìta násilnousmrtí. Došlozdevlastnìkesmíøenímrtvýchaživýchsosudemanastalklida harmonie. Jemálotakovýchmíst.Atakjeopatrujme,šetøemejeavažmesijich. Ažvámbudenejhùøe,seberteseavemtesikousekzpohodytohotokrásnéhomísta. Anechteještìtakénìcopromne.Dìkuji MartinGärtner,Bechynì,èerven2005. Prameny:Hejna,Josef:Kostelíèeksv.Rosalie,patronkyprotimoru Kozák,Pavel:TajemnámístaodBlaníkukSušici.1999.

3 TANEC APRÍLOVÝ COUNTRY BÁL Sobota 1. dubna /20.00 hod./ Velký sál/vstupné:60,-kč Hraje Bryčka acugrunt Předprodej vgalerii UHrocha DIVADLO ÈTYØI POKOJE DO ZAHRADY PØEHLÍDKA BECHYÒSKÉ JARO tip mìsíce Úterý 4. dubna /19.00 hod./velký sál KD/Vstupné: 150,- 190,- a210,- Kč Komedie očtyřech dějstvích vrežii Jana Kačera Jana Kačera Čtyři podoby lásky, čtyři pohledy do světa zamilovaných,okouzlených,podvádějících i podváděných, taktojezákladkomedie o čtyřechdějstvích. Hrají: JanKačer, Pavlína Filipovská, Jana Brejchová, DanaMorávková, JiříPtáčník. Dvouhodinové představení o lásce laskavé, vášnivé, vražedné, překvapivé apřekvapující,jeobohacenotakéodetektivní zápletku,přinížsedivácivelmidobře baví. VpředprodejivGaleriiUHrocha XIV.roèník Krajská jihočeská přehlídka dětských divadelních, loutkářskýcharecitačníchkolektivů Pátek 7.4.-neděle 9.4./ProbíhávmalémivelkémsáleKD Všechna přestavení na VS jsou určená také veřejnosti! PÁTEK 9:10-9:40 MS ZE ŽIVOTASÍS KYSELÝCH AJENÍKŮ PLACKŮ 9:50-10:55 VS ELCE PELCE DO PEKELCE 11:10-11:35 MS KAŠPÁREK AJEŽIBABA 11:45-12:00 MS ZE ŠPALíČKU 14:20-14:50 MS OTEVŘENÉ DVEŘE 15:00-15:20 VS Náš tip! AKWAKASONGO 15:30-16:00 MS HRA SESLOVY 16:30-16:40 MS NESPOKOJENÁ BERTA 17:00-18:00 VS Náš tip! OBUBÁCÍCH AHASTRMANECH 19:00-19:30 MS ČARODĚJNICE 19:40-20:00 MS ČERTAKÁČA SOBOTA 10:15-10:45 MS CO SE SKRÝVÁ VKUFRU anebomazaném ŠEVCI achytrák NAD CHYTRÁKA 11:00-11:30 MS JEDNOTŘÍDKA 11:35-11:45 MS NEPLAŠTE NÁM ŠVESTKY VÝSTAVA FRANTIŠEK SEMBDNER zapomenuté krajiny Vernisáž 12. dubna /17.00 /Galerie U Hrocha Kzačlenění Františka Sembdnera mezi uznávané malíře ve svédobě přispělaažstudianaavuvkrajinářské školeotakara Nejedlého.Vlivznáméhoprofesoravesvétvorbě nezapřel,ale později se od svého vzoru odpoutal. Zakotvil vbarvách zelených a hnědých, jen výjimečně na nás zjeho obrazů dýchnejásavějšípaleta. ZnámábylajeholáskakměstuTáboru,kterémuvěnovalvroce 1952 jednu celou autorskou výstavu. Domovským kotvištěm všakpronějbylklubvýtvarnýchumělců vpraze. Kurátorem výstavyjepavel Šmidrkal Potrvádo22.května2006 GALERIE JE OTEVŘENA DENNĚ Pondělí -pátek 15-17hod., sobota -neděle14-17 hod. KURZ ORIENTÁLNÍ A BØIŠNÍ TANCE Pondělky 3., 10., 24. dubna /18 a 19 hodin /Klubovna KD KUM NYE Pátek 14. -neděle 23.dubna /Prostory KD...I MYŠ MÙŽE BÝT KAMARÁDKA! PC kurz pro ženy sdìtmi od 3do 7let ZDARMA! Čtvrtky od 20. dubna do 29. června /9.00 /KlubovnaKD celkem 11 lekcí po 6 hodinách s přestávkou na oběd Během kurzu je zajištěno hlídání dětí přímo na místě,můžete míttedysvératolestissebou. Na konci,přiúspěšnémsplnění testu,obdržíúčastniceosvědčeníorekvalifikaci. Vpřípadě zájmusepřihlašte: Mgr.Aleš Máchal, tel.: , , Kapacitajeomezena! Čtvrtek6. dubna/10.00 hod./klubovna KD proběhne informačnípřednáška pro zájemce Projekt je financován Evropskou unií astátním rozpočtem ČR VÝTVARNÁ HROMÁDKA Sobota 22. -neděle 23. dubna /od 9.00 /Klubovna KD Pokud máte byť jen malé nutkání něco vytvořit vlastníma rukama, přijdte do klubovny KD. Máme pro Vás připravený materiál, ze kterého si můžete na letošní téma KONTRAST realizovat cokoli Vás napadne. Po instalaci zůstanou objekty jako vždy po celý rok na chodbách KD. Jestli přinesete již hotovýexponát,takédobře,rádivásuvítáme. Nabízímeimožnostpřespánínamístě! PRO DÌTI KORUNKA PRO DRAKA Sobota 29. dubna /15.00 /Velký sál KD /Vstupné 25,- Kč Zcela nová pohádka Divadelní společnosti OKÝNKO z ČB TRADICE XIII. BECHYÒSKÝ SLET ÈARODÌJNIC Neděle 30. dubna/17.00hod./ Sraz před kulturním domem Odlet směr stadion, nezapoměňte dotankovatsvá košťátka! Kulturní středisko města Bechyně, UNádraží 602, tel: , tel./fax: ,

4 HUDBA Soubor barokní hudby HOFMUSICI Sobota 29.dubna /15.00 /KostelNanebevzetí panny Marie KoncertpodpatronacíMiroslavaKalouska Program: AntonioCaldara:SanGiovanniNepomuceno Novodobá světová premiéra oratoria o nejvýznamnějším světci českého baroka, Sv. Janu Nepomuckém, poprvé provedené vroce 1726 vsalzburgu.autoremjecísařský vicekapelník Antonio Caldara (cca ), jehož skladby jsou hojně dochovány včeských amoravských archivech, mj. ivčeskokrumlovskémzámeckémarchivu.caldarataké Český Krumlov osobně navštívil vroce 1732 upříležitosti provedení svéoperyvzámeckézahradě. Oratorium San Giovanni Nepomuceno nebylo nikdy publikováno; nastudováno bude podle dobového rukopisu partituryuloženévarchivu GesellschaftderMusikfreunde ve Vídni. Účinkuje: SouborbarokníhudbyHofmusici (Český Krumlov), řídíondřej Macek.Jsou souborem mladých hudebníků specializovaných na interpretaci barokní hudby spoužitím dobových nástrojů. Soubor vznikl vpraze vroce 1991 pod názvem Cappella Accademica abrzy se stal jedním zpředních interpretů staré PØEDSTAVUJEME Možnosti doteku. Představení nového ředitele Kulturního střediska města Bechyně. Namísto řediteleksmb nastoupilmgr.štěpán Ondřich. Zeptali jsmesehonajehopředchozíživot. Narodil jsme se v Moravské Třebové, malém městečku ve východníchčechách. Ikdyžjsemzde poslézenežil, častojsemsedonějvracelza svým dědou anechával se unášettajemnemadobrodružstvím při archeologických výpravách. To už jsem bydlel v Hradci Králové, kde jsem také nastoupil do první třídy ZŠ. Ztohoto úseku životasipamatujiohromnéparty,kteréprotisobě válčilyv panelovémpralesesídliště. Potomjsme sepřestěhovalidobechyně ajátak ztratilsvého nejlepšího kamaráda. Cestou,vden stěhovaní jsem byl hrozně netrpělivý, jaké asi to městečko bude. Cesta byla nekonečná a Bechyně se nepřibližovala. No anajednou jsem otevřel pusu a zůstalvúdivu před krásouměstečka,které jsemspatřilzmostu. Atak poklidně šel časajáse stávalbechyňákem.samozřejmě, že jsem dostal přes pusu, což byl klasický iniciační obřad pro přistěhovalce, ale asi jsem si vedl dobře, takže jsem nebyl outsider. Vpubertálním věku mězačala přitahovat lesní moudrost a byl jsem zcela ponořený do knihy Dva divoši. Totrvalo až do nástupu na střední školu, kde jsem se začal orientovat na undergroundovou hudbu a kulturu, stal jsem se aktivním pisatelem vté době pro mědost důležitých textů a hráčem kapely Happy Toys. Připomínám vté době, teď na to mám jiný názor, ale tak to bylo amuselo to tak být. Během střední školy jsemzačaltakénavštěvovatzušvbechyni,kterámidostdalaa ukázala mi nové možnosti vpohybu mé duše. Během studia jsem se začal orientovat na autorská čtení svých výtvorů a objížděl republiku se sdružením Sprejových Básníků, kde jsem byl benjaminem, hnutí ovšem nemělo dlouhého trvání. Po nějakém čase vznikl manifest Něžně nad čas,který podepsala celá řada studentů keramické školy a začalo na chvíli fungovat hnutí (výstavy, večery nad poezií atd) Bohužel ale přišla hudby včeské Republice. Hofmusici pravidelně vystupují na koncertech afestivalech doma i vzahraničí: Pražské jaro, Printemps desartsvnantes (Francie), FesteMusicaliperSan Rocco vbenátkách (Itálie), Internationale Händel-Festspiele Göttingen (Německo), Baroque asaint-roch Liege (Belgie). Vedoucím souboru je cembalista Ondřej Macek. Hudební obsazení: 19 hudebníků (8 zpěváků, 10 instrumentalistů, kapelník). maturita apo níjsme serozuteklido jinýchměst navysoké.má cestanejprvesměřovaladobrna,kamjsemchodilnaangličtinu, arokpo té do Budějovicna TF JCU.Vprvním ročníku jsemse stáhl do sebe azačal jsem žit dost kontemplativně, kčemuž přispíval fakt, že jsem žil vklášteře na Piaristickém náměstí a mohltakzažívatnejstaršítichovčeskýchbudějovicích. Druhýročníkovšemznamenalradikálnízměnuatovpsanía rovněž v organizaci literárních večerů. Ze začátku večery probíhaly na dost netradičních místech, ale časem jsme se přesunulidoliterárníkavárny"měsícvedne",kterásestalanatři roky Alma mater naším pořadům. Po promoci jsem odjel na prázdninovou misii do Bulharska, apak nastoupil vpraze na Náměstí Míru jako pastorační asistent, také jsem učil religionistiku na Arcibiskupském gymnáziu. Ve svém volném čase jsem nezanevřel na své literární aktivity. VPraze jsem vybudoval galerii pro mladé umělce "Dirty Galery, pořádal koncerty, večery poezieatd.hráljsemvkapelách Mimosmysly, Mýthus na bicí.spolupracuji na projektu internetového radia Lemurieatd....toto osobě prozradilštěpán Ondřich Kulturní středisko města Bechyně, UNádraží 602, tel: , tel./fax: ,

5 INFORMACEOPAMÁTKÁCH MìstskýúøadvBechyninazákladìinformacíMinisterstvakulturyaRady jihoèeského kraje ovyhlášení grantového øízení Obnova drobné sakrální architekturyvkrajinì,kteréjeurèeno namenšíopravydrobnýchobjektùpøi cestách,køižovatkáchapod. sminimální30%finanèníspoluúèastímajitelepo úvaze aširší spolupráci navrhl, aby pro rok 2006 se otento grant ucházela opravabožích mukupolnícestypøedhaškovcovoulhotou.jetotzv.lhotecká cesta,dneszvanátaké švestkovka,kteráse zdekøižujescestouodsenožat kmlýnunaprádleadálekradìticím.jižseonichpsalovezpravodajivdubnu r Jednáse okrásná,pozdnìbarokní,cihlová, omítaná abílenábožímuka. Jsouètyøbokásprofilovanýmiøímsami,kterámajípodstøížkou4výklenkyna obrázky. Støecha je pokryta prejzy, ukonèena dvouramenným køížem na vrcholu. Horní øímsa je kryta nepùvodními taškami. Sloup stojí na již dnes nepevném apodmáèeném pùdním základì. Je tedy tøeba zajistit statiku sloupu, opravit omítku, profily øíms uvést do pùvodního stavu vduchu zachovalýchzbytkù, nabílit.opravitstøížkuikrytouhorníøímsu, pokrýtprejzy (bechyòskéháky).køížjetøebaodrezit,opatøitochrannýminátìryagrafitovou úpravou,ještìlépeozlatit. Držímepalce,abysežádost ograntvyplnila.beznutnéopravybysetato Božímukabrzyzhroutilavsutiny. Vsouvislosti stímto návrhem má Mìstský úøad vplánu vypracovat kompletní pøehled ovšech tìchto památkách, tzn. jejich umístìní ve mìstì akrajinì, popis, stav,návrh oprav, majitel apod., který by se soustavnì doplòovaljakpísemnì,takfotodokumentací.otiskujemestruènýpøehlednám známých objektùaprosíme naše váženéspoluobèany opøípadné doplnìní, informace, zajímavosti ifotografie kzapùjèení. Tyto pøipomínky amateriály mùžete poskytnout jednak namú sekretariát,kd pí Jahnová, píplachtová Køižíkovaètvr583,p.Gärtner konzumvzáøeèí. Dìkujemeza Vášzájemapøípadnouspolupráci. Prozatímní orientaèní seznam tìchto objektù (pro úplnost všechny sakrální památky,nejentydrobné): 1. Dìkanskýkostelsv.Matìjeavìž(nám.T.G.M.) 2. Františkánský klášter skostelem Nanebevstoupení Panny Marie, kaplí Ukøižování pánì akaplí Karla Bor., klášterní zahrada, hrobka rodiny Paarù (Klášterníulice) 3. Kostelsv.Michalaastarýhøbitovscentrálnímkøížem (Michalskáulice) 4. Èeskobratrskáametodistickámodlitebna (Èechovaulice) 5. Židovskámodlitebna-synagoga(Širokáulice) 6. Židovskýhøbitov(Michalskáulice) 7. Novýhøbitovsobøadnísíní(NaLibuši) 8. Husùvkámen(parèíkvdolníèástinám.T.G.M.) 9. Sv. Jan Nepomucký pískovcová socha J.A.Pacáka (nebo M.Brauna), Záøeèí náves 10. Sv. Jan Nepomucký - keramická socha pøed dìkanským kostelem Sv.Matìje-nanám.T.G.M. 11. Božímukasv.Anny narozcestísilnicepodzámkemacestynavìtrov 12. Božímuka upolnícestypøedhaškovcovoulhotou-viz! 13. Výklenekveskále umostuvzáøeèívpravoukaplièkysv.antonína 14 Výklenkovákaplièkasv.Antonína umostuvzáøeèí 15. BožímukauøekyvZáøeèí 16. Výklenkovákaplièka -schodydozáøeèí 17. KaplièkavestráòcepodélschodùdoZáøeèí 18. KaplièkaPannyMarie-Fáberovaulice,naprotiKerasu 19. KaplièkaNejsvìtìjšíTrojice Èechovaulice 20. KøížsKristemnakøižovatcesilnicedoRadìticscestoudoPouštì 21. KøížUmodøínu-narozcestísilnicezBechynìknovémuhøbitovu 22. Sv.JanNepomuckýnadomìnaKozímplácku,keramika 23. Výkleneksv.Florián Dlouháulice 24. Výkleneksv.AnnaSamotøetí Kozíplácek 25. PomníèekAndìlStrážnývkatastruzámkunadøíèkouSmutnou 26. Sv.Václavnaskále-ucestyzVìtrovadoHvožïan 27. KamennýžulovýsoklvtrávníkuprotiKomerèníbance 28. Kaplièkananávsi Senožaty 29. Božímuka Senožaty,pøivýjezdu-zobceodBechynì(uKorbelù) 30. KøížeklitinovýnacestìzBechynìdoSenožat 31. KøížeklitinovýuLužnicenadHutìminapamìutopenédívkyzeSenožat 32. Zmizelýobrázekvrámeèkunadomku NaTáborce 33. Zmizelýobrázek vrámeèkunabývaléturistické ubytovnìustiborù,utøí hadrùnaparkánech 34. Zmizelýkøížnabývaléškolcejeptišek,Klubudùchodcù vklášterníulici 35. ZbouranákaplièkanarozcestípøednynìjšímhotelemUdraka 36. Zbylý žulový základ pro køíž uváhy, dnes prodejna uhlí p. Jambor u autobusovéhonádraží Seznam památek vkatastru obce Hvožïany, kterýzpracovali Ludìk Pokorný jun.ajosefstach: 37. Dubovývrch svatýobrázek 38. Svatýobrázeknaskálenadjezem 39. Kaplièkasv.Vojtìcha 40. Kamennýpodstavecsklekátkem,jižbezkøížeuskály pod Jabloncem 41. KøížekvkamennémsloupkusklekátkemuObùrkynadøekou 42. LitinovýkøížekvkamennémpodstavcinachráskécestìUEliášky 43. Cihlovýpodstavecbezkøížku nachráskécestì 44. Kamennýpodstavecbezkøížkunachráskécestì dojedlin 45. Litinový køížek s kamenným podstavcem s klekátkem na cestì k Obùrce,Fáberovopole(Pastušiny) 46. SvatýobrázekuÈernýchvratvObùrce 47. SvatýobrázeknasilniciHvoždany DražíèvHemerách 48. LitinovýkøížvkamennémpodstavcisklekátkemvHemerách 49. Køížeknavyzdìnémpodstavcisnikou usilnicedodražíèe Vlužci 50. Køížek snápisem na kamenném kruhovém podstavci -ucesty -do lesa smìremhranièky 51. KøížnakamennémpodstavcinakruhovépodezdívceusilnicedoBechynì 52. KaplièkananávsiobceHvožïany 53. Tøi hranièní kameny se znakem rùžice arokem 1791, (jeden znièen pøi melioraci) Podrobné popisy památek ajejich fotodokumentace budou po zpracování kdispozicinamú. KINO BECHYNÌ PROGRAM NA DUBEN sobota, 20. hodin Hooligans 2.neděle,17 hodin Zathura Vesmírné dobrodružství 6. čtvrtek, 7. pátek, 20 hodin SAW2 sobota, 9.neděle, 20 hodin Mnichov 10. pondělí,11. úterý, 20 hodin Pýcha apředsudek 13. čtvrtek, 14. pátek, 20 hodin Mariňák 17.pondělí,18. úterý, 20 hodin 20. čtvrtek, 21. pátek,20 hodin,21.pátek, 17 hodin Rafťáci 22. sobota,17. hodin Karcoolka 23. neděle, 24. pondělí, 20hodin Gejša 25. úterý, 20 hodin Hostel 28. pátek,20 hodin Underworld :Evolution 29. sobota,30. neděle, 20 hodin Casanova U Nádraží 221 (bývalá kancelář JČE) BECHYNĚ ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA,A.S Od dubna otevírá novou kancelář vbechyni Po Út St Čt Pá Tel: ,

6 TÌLOVÝCHOVA &SPORT FOTBAL Jelikožseroční období přehouplo dojarní části,je častak trochuse poohlédnout po zimní přípravě našich fotbalových týmů. Jednotlivá družstvahnedpopodzimníchkolechnajelanazimnítrénink. Bohuželv žákovskýchkategoriíchbylyněkteré zimní měsíce velmi slabé naúčast. Zdůvodů nemocí, velkézimy,aleinedbalostialenosti některýchhráčů, kteříradějivyužívali kouzlotelevizeapočítačů... Jak se ale vylepšuje počasí, lepší seiúčast hráčů na jednotlivých trénincích.aleabychomjennekritizovali,pojďmeseletmopoohlédnoutpo přípravětroškukonkrétněji... Mladšípřípravkasenezaleklatuhézimyapoceloudobuseintenzivně věnovalatréninkůmnejenvtělocvičně,aleivenku.odúnorapilněvyužívá novou umělku. V přípravných zápasech s Milevskem a Táborem ověřovala získanézkušenosti. Poprvé setento týmzúčastnil několika prestižníchhalových turnajů.vlednu seoumístěnípopralse slavnými týmy zprahy, Č. Budějovic, Vlašimi apod. Avůbecsi neutrhl ostudu!! Konečné6.místozedvanáctibylosuper!Vúnorusehráčivydalinaturnaje pořádanéofsdotáboraasoběslavi.zdesepotkalisesoupeřizesvých hracíchskupin,4.a7.místem,potvrdili,žejim3.místopopodzimuprávem patří.vposlednímminiturnaji vtýně získali vítězství!! Stoupající formu zkusí potvrdit ještě vpřípravných zápasech s Milevskem, Táborem a vroudnénaturnajiopohárpousteckého. Kadeti (starší přípravka) měli podobnou strukturu zimní přípravy. Bohužel zrovna jepostihla fotbaluslenivosus ve velké míře, hlavně na venkovnítréninkyvobdobílednaaúnora.podůraznédomluvě trenérase nyní situaceotočila avkádruje okolo 20hráčů.Konkurence pracujena plnoavbojiomístovsestavěšliklucidosebeatrénujíostošest!takéoni se zúčastnili několika halových turnajů. VMilevsku vtvrdé konkurenci obsadili11.místo.vsoběslavizapodporyml.přípravkyurvalipříčkupátou. Na posledním přípravném turnaji vtýně utvořili dokonce týmyaab, asjasnoupřevahouobsadiliprvnídvě příčky.doufáme,žetovydržíavboji veskupině o7.až12.místoseumístíconejlépe...zimnípřípravuzakončí prvnímvenkovnímturnajem nahřištivroudné. Mladší žáci se celou sezonu potýkají snedostatkem hráčů, takže izimnípříprava pokulhávala. Silný základ pěti hráčů se sice účastnil každého tréninku,ale ostatní...?? Přes počáteční problémy se situace začínávylepšovat.dotýmujepostupně začleňovánoněkolikhráčů zest. přípravky.ojarníchprázdnináchsetitohráčizúčastnilispolečně zimního soustředěnína Mozolově,kde si nejen pořádně mákli, ale hlavně se stmelil kolektiv azkluků se stala super parta!jaro snad nebudetak černé, jakzezačátkuvypadalo. PrvníturnajvMilevskusemocnevyvedlatýmobsadilposlednímísto, nutnouznat, že všichniúčastníci hráli vyšší soutěženežnaši. Sdalšími turnajišelvýkonnahoruavtábořeobsadilipátémísto,vsoběslavišesté. Týmbylkonečněposílenivřadáchtrenérů!! Vkategoriistaršíchžáků musínašipořádnězabrat,abysenedostalina sestupovépříčkyz I.Atřídy.Tomutocílisetaképodřídilazimnípříprava. Izdeseobčas objevil nějakýten výkyv vdocházce.ale vcelkulzekluky pochválit, že na tréninky chodili poctivě a snažili se. Ioni se nakonciúnoraodebrali namozolov.odehrané halovéturnaje ukázaly ještě chyby anestálou formu. Jednou se umístili na chvostu účastníků,podruhépodlehliažvefináleapřivezlikrásné2.místo,jindyjim patřilzlatýstřed.všechnytytopoznatkysebudousnažitzúročitvněkolika přátelských utkáních, která ještě dozačátku soutěžeodehrají. Izde se podařilposílittrenérskýtandemzřaddobrovolníků. Vsilných řadách dorostu,takézimanadělala neplechua trenéřise obávali, zdajimvpředepsaný časvůbecněkdodorazí!! Alehošisi uvědomili,žepokudchtějíbojovatopřednímístavtabulce,ne-liopostup, musízanechatpovalováníavycházekdorestauračníchzařízeníavěnovat se své kondici apředevším fotbalu. Za zimníobdobí odehráli několik přátelskýchutkání(iprotimužům),aby seotrkali.snadmajínatrénováno dost,abysejejichsnahapřeměnilavnějakéúspěšnéumístěnívhorní části tabulky... Tým mužů, který je bohužel popodzimní částina posledním místě tabulkykp,máprojarníčástjenjediný,aledůležitýcíl,udržettutosoutěž...!! Chlapišlisnaddosebeauvědomilisi,žetozáležíjennanich,aževýhrysi musívydřítsami.dali sedotoho svervou. Jistě jstemnozí potkali naše áčko jaksehoníokolobechyně ajakopřísnýdozorzanimikroužítrenér nakole.nabechyňskýchschodechkmitalinahoruadolů.někteří shodili inějakétokilo...velmiúzkýkádr,kterýprotakovousoutěžnestačí,musel býtposílen.podařilo senámzískatněkoliknových hráčů,adoufáme,že budouposilamipronáštým. Přijďte se sami přesvědčit, že všechny týmy pracovaly pilně celou zimu.přijďteje povzbudit,aťhráčicítí, žejim držítepalceaže jimfandíte! Děkujeme. 5.březen2006:9.kolo-1.jihočeskášachovádivize Loko Č.BudějoviceB-RealityHorňákBechyně 4:4 Body: PepíkJaneček1,JirkaBrom1,VráťaŠťastný1, JanMarek1/2,PavelMalý1/2, Od té doby,co jsme porazili nejsilnější celek soutěže adnes už postupující do 2.ligy Sokol Tábor B, se nám nedaří. Pepík Janeček ajirkabromsicejednoznačně přehrálisvéslabšíprotihráče avráťa Šťastný nakonec vyhrál svou podezřelou pozici, Honza Marek nezabránil remízovémuzjednodušení soupeře apavel Malý naopak uhájil svou špatně rozehranou partii.ale anityto čtyři body nestačily na výhru. Mezitím totiž přes dobrý začátek prohrál Vašek Absolon, kterémusevtétosezóně nedaříajasněnaprohrustálpištabernáth, kterýjakobyponovémroceúplně zapomnělhrátšachyazaznamenal třetíporážkuvřadě.stálejsmevedli4:3,alestísněnápoziceafatální nedostatek času Davida Mazura nakonec znamenal, že jsme si z Budějovicodvezlijenom(?)bodzaremízu4:4. 4.březen2006:8.kolo-3.jihočeskášachovádivize RealityHorňákBechyně B-SokolTáborsenioři 2:3 Body MílaHrubant1,PavelHoudek1/2,BrčákMarek1/2 Zdáse,žepronašírezervujepostupdo2.jčdivizezakletý.Užtřetírok zasebou nám ksplnění vytouženého cílu chybí jenom krůček, když vdůležitém zápase proti táborským seniorům zaváhal náš hráč na pátéšachovniciaza stavu2:2 si nechalvevyhranépozici dátmat.a takopětzůstávámetěsně podpostupovýmstupínkem. Nejbližšízápashrajeme1.dubna2006vTáboře: ŠachováškolaTábor-ŠSRealityHorňákBechyně B 19.březen2006:10.kolo-1.jihočeskášachovádivize RealityHorňákBechyně -SpartakMASSez.Ústí 4:4 Body: MarekHanzal1,PavelHoudek1/2,ŠtefanBernáth1/2, DavidMazur1/2,VráťaŠťastný1/2,JanMarek1/2, PavelMalý1/2, Do utkání zcelkem bojujícím ozáchranu jsme nastoupili oslabeni ojednohohráče,kdyžsenásnazápassešlojenomsedm.přestose hrál celkem poklidný zápas, umístění ve středu tabulky nám dává potřebný klid, protože nám už jde jen o případné kosmetické vylepšení našeho postavení. Partie se tedy nesly vremízovém duchu.jennaposlednídescezískal MarekHanzalvýhodukrátcepo zahájení. Po několika krátkých remízách, Marek svou výhodu využil a srovnal celkové skóre. V dalším průběhu se už misky vah nepřeklopily na žádnou stranu avšichni ostatní hráči ukončili své partiesmírně, čehožvýsledkemnakonecbylaicelkováremíza4:4.v tabulce nám patří 6. místo. Poslední kolo hrajeme vpísku 2. dubna Klub českých turistů -odbor Bechyně si dovoluje pozvat všechny příznivce zdravého pohybu na 33. ročník aprílového závodu dvojic vběhu do Bechyňských schodů vsobotu 1.dubna Zápisstartujícíchdvojicod8,30 9,00hod. (u schodů do Zářečí pod Domovem důchodců). Zahájení závodu, slib závodníků v9,00 hod. Startovné: děti do14-tiletzdarma,starší10,- Kč zaosobu Bechyňské schody jsou závodem dvojic vcíli rozhoduje časpomalejšího.trať vedepřes226 kamennýchschodů, převýšení činí asi 80 m. Dětido8letstartujínazkrácenétrati,kterámá 81 schodů. Všichni startující obdrží pamětní list,připravenyjsoutradičníchutnéodměny. Za Klub českýchturistů -odbor Bechyně Petr Chaloupek -předseda Telefon: !!! PŘIJĎTE BĚHAT!!!!!!PŘIJĎTE FANDIT!!!

7 Hledá nové pracovníky na tato volná pracovnímísta Pracovník montáže kabelové konfekce vyučen nebo SŠ elektro, praxe voblastipájenía znalost NJ výhodou, PCuživatelsky, ŘPsk. B. Pracovník referátu prodeje-marketingu SŠ/VŠ-slaboproud, aktivníznalost NJ iaj Kovoobráběče vyučené voboru, (CNC/klasika) vícesměnný provoz. Vaše životopisy zasílejte na: Na Libuši891, Bechyně Tel.: Fax: Pracovník obchodně-ekonom. úseku SŠ ekonomického směru, dobrou znalostaj inj, flexibilitu, spolehlivost Přípravář výroby vzdělání technického směru, fyzickyzdatný, manuálně zručný, základníznalost hutního materiálu výhodou, práce spc,pracovitost, zodpovědnost p.vacek Na Libušině ulici čp. 158 je od nově otevřený BABY OBCHOD Sortiment: kočárky, kojenecké zboží, hračky, papírnictví. ZDE MOHLA BÝT VAŠE REKLAMA ČISTÍRNA PEŘÍ PÉŘOVÉ VÝROBKY AlenaBerková PŘÍJEM ZAKÁZEK pí. Klacková (second hand vedle Rubínu) tel tel (večer) Přijmeme pracovnici na pom. účetní práce Částečný úvazek,radětice Nabídky sživotopisem zas. na: nebo telefon: ABAStako, Dražická 55, 39003Tábor Provádí: -odvlhčovánístaveb -odstraňovánístatických poruch -zakládání na mikropiloty -zemnípráce aautodoprava Nabízímepřiměřenéceny avysokouprofesionalituprovádění Tel: mob: a845 PODUKTY: UNIQA pojišťovna, a.s. otevřela novou kancelář v Bechyni sídliště 5. května 847 poradce: Marie Kovaříková tel./fax: mobil: pojištění vozidel -havarijní +povinné ručení, pojišťění staveb, domácností, chat, životní, úrazové, cestovní, podnikatelské + další!!!už ŽÁDNÉZBYTEČNÉ CESTYDO TÁBORA!!!

8 Spoleènost rodákù apøátel Bechynì si dovoluje pozvat své èleny apøíznivce na jarní setkání, které se uskuteèní 8. dubna 2006 ve 14. hod. vhotelu JUPITER. PODLAHÁØSTVÍ VZORKOVÁ PRODEJNA Provedení rozpoètu amožnost pokládky Provozní doba: Tel , Vinaøického nám. 209, Týn nad Vltavou ZMĚNIT Mìstský zpravodaj è.4/2006, denvydání: mìsíèník. Vydává Mìsto Bechynì, IÈO: ,nám.T.G.Masaryka 2, Vychází vbechyni 1. denvmìsíci. Ev.è. period. tisku 37/97.Náklad 2200výtiskù. ZDARMA. Pøipomínky,návrhy apøíjem inzerce (15 Kè/cm )poštou, na tel a , nebo na Tisk RUDI -reklamní studio, tiskárna Planá n.luž, tel

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 30. 3. 2011 USNESENÍ č. 5/3-11 Z I. b e r e n a v ě d o m í Rozpočtové opatření č. 6/2011 snížení výdajů na: par.2321 odvádění a čištění

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015 U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015 USNESENÍ č. 22/02-15 Z 1. Rozpočtové opatření č. 9/2015 pol. 4122 neinvestiční přijaté transfery od krajů - Jihočeský kraj

Více

Usnesení z 14. schůze Rady města Bechyně konané dne (usnesení č )

Usnesení z 14. schůze Rady města Bechyně konané dne (usnesení č ) Usnesení z 14. schůze Rady města Bechyně konané dne 1. 6. 2015 (usnesení č. 189-206) USNESENÍ č. 189/14-15 R I. p o v o l u j e nájemcům bytu číslo 7 v domě čp. xxxxxxxxxxxxx na sídl. xxxxxxxxx, Ing. xxxxxxxxx

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva Města Bechyně konaného dne

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva Města Bechyně konaného dne U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva Města Bechyně konaného dne 12. 3. 2008 USNESENÍ č. 4/2-08 Z I. n e s o u h l a s í s udělením výjimky z Pravidel pro pronajímání městských bytů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Více

Novodobá světová premiéra znovuobjevené opery A r g i p p o od Antonia Vivaldiho

Novodobá světová premiéra znovuobjevené opery A r g i p p o od Antonia Vivaldiho Novodobá světová premiéra znovuobjevené opery A r g i p p o od Antonia Vivaldiho Společný projekt barokního souboru Hof-Musici a občanského sdružení Teatro alla Moda, pod záštitou paní Livie Klausové a

Více

Buskers fest 2013 festival pouličního umění

Buskers fest 2013 festival pouličního umění Buskers fest 2013 festival pouličního umění České Budějovice 27. 28. 6. 2013 Busking je označení pro jakékoli pouliční vystupování ať už hudební, divadelní či třeba artistické. Vystupující člověk se nazývá

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 12. 9. 2012 USNESENÍ č. 50/6-12 Z 1. Rozpočtové opatření č. 34/2012 pol.4122 neinvestiční přijaté transfery od krajů ve výši 35.000,-

Více

USNESENÍ č. 51/06-04 Z

USNESENÍ č. 51/06-04 Z MĚSTO BECHYNĚ ZASTUPITELSTVO MĚSTA BECHYNĚ USNESENÍ č. 51/06-04 Z ze dne 15.12.2004 Rozpočtové změny Zastupitelstvo Města I. s c h v a l u j e 1. rozpočtovou změnu č.60/2004 - navýšení příjmů na pol.4112

Více

MĚSTO BECHYNĚ ZASTUPITELSTVO MĚSTA BECHYNĚ USNESENÍ. ze dne 28. 11. 2001

MĚSTO BECHYNĚ ZASTUPITELSTVO MĚSTA BECHYNĚ USNESENÍ. ze dne 28. 11. 2001 MĚSTO BECHYNĚ ZASTUPITELSTVO MĚSTA BECHYNĚ USNESENÍ ze dne 28. 11. 2001 Usnesení č. 110 ZM mění své usnesení č. 57 a 58 ze dne 17.9.2001 tak, že části pozemku č.par. 1246/6 pracovně označené jako díl A

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Zpráva o činnosti sportovních oddílů T.J. Sokol Klášterec nad Orlicí

Zpráva o činnosti sportovních oddílů T.J. Sokol Klášterec nad Orlicí Zpráva o činnosti sportovních oddílů T.J. Sokol Klášterec nad Orlicí LYŽAŘSKÝ ODDÍL Lyžařský oddíl T.J. Sokol Klášterec vznikl před 100 lety, od 70. let minulého století se věnoval především běžeckému

Více

KONTROLA USNESENÍ ZO

KONTROLA USNESENÍ ZO KOROLA USNESENÍ ZO USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE č. 2 ZE DNE 20.12.2010 8.8 Pasport dopravního značení v obci M. Vild V. Bezstarosti 31.10.2011 ZO ukládá starostovi a místostarostům ve spolupráci se stavebním

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz připraveno 2. ledna 2009 základní informace Motto Fotbal každý den Koncept stanice 1. LIGA je nová televizní

Více

PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016

PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016 PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016 Neděle 2. října v 10.00 19.00 MKD, města DEN ARCHITEKTURY MĚLNÍK 10.00 12.00 tvůrčí program pro děti 13.30 procházka po městě s městským architektem (sraz u věže chrámu sv. Petra

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014 U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014 USNESENÍ č. 76/09-14 Z I. schvaluje 1. Rozpočtové opatření č. 39/2014 par.2143 cestovní ruch, pol.6121 budovy, haly a

Více

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli.

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. 25 26 27 Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. VEČERNÍ PRODEJ čtvrtek 15. 12. a úterý 20. 12. od 19:00 do 22:00 hodin UZAVŘETE SI DO KONCE ROKU STAVEBNÍ

Více

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Mělnické kulturní PROGRAM 12/2015 Úterý 1. 12. 17.00 20.00 hodin hudební sál MKD VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Kurz výroby vánočních dekorací s lektorkami SOU Liběchov. Rezervace na tel. 606 613 406 nebo na

Více

Dům kultury Vsetín s.r.o. Program na listopad Úžasné divadlo fyziky Všechny barvy duhy

Dům kultury Vsetín s.r.o. Program na listopad Úžasné divadlo fyziky Všechny barvy duhy 1 1 Dům kultury Vsetín s.r.o. Program na listopad 2015 úterý 10. listopadu, 19.00 hodin Kino Vatra Úžasné divadlo fyziky Všechny barvy duhy Jak se díváme na svět? Proč naše oči vidí právě to, co vidí?

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 25. 6. 2014 USNESENÍ č. 28/04-14 Z I. r o z h o d l o zjistit stav původní kanalizace, najít místo, kde došlo k přerušení přítoku vody

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

Usnesení z 12. schůze Rady města Bechyně konané dne (usnesení č )

Usnesení z 12. schůze Rady města Bechyně konané dne (usnesení č ) Usnesení z 12. schůze Rady města Bechyně konané dne 4. 5. 2015 (usnesení č. 148 164) USNESENÍ č. 148/12-15 R I. r o z h o d l a uzavřít s manželi xxxxx xxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxx, nar.

Více

HC BULDOCI NERATOVICE

HC BULDOCI NERATOVICE HC BULDOCI NERATOVICE LEDNÍ HOKEJ Krajská soutěž mužů 2016/2017 HC Buldoci Neratovice vs. TJ Spartak Příbram 12.11.2016 18:30 KRAJSKÁ SOUTĚŽ MUŽŮ Vážení příznivci neratovického ledního hokeje, vítejte

Více

Usnesení z 10. schůze Rady města Bechyně konané dne (usnesení č )

Usnesení z 10. schůze Rady města Bechyně konané dne (usnesení č ) Usnesení z 10. schůze Rady města Bechyně konané dne 23. 4. 2014 (usnesení č. 103-123) USNESENÍ č. 103/10-14 R I. r o z h o d l a přidělit byt č. 6 o velikosti 1+1 ve třetím podlaží domu čp. xxx v Bechyni

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU Mekuc 11/2015 Úterý 3. listopadu v 15.30 hodin hudební sál MKD PŘÍVORANKA Středa 4. listopadu v 17.00 hodin hudební sál MKD JAZZ WORLD PHOTO 2015 Zahájení výstavy fotografií a Jazzového listopadu v MEKUC.

Více

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 Středy 2. a 16. listopadu 9.30 11.30 hudební sál MKD TERAPIE BARVAMI Otevřený relaxační kurz s A. Rohde Kabele. Vstupné 50 Kč Středa 2. listopadu v 19.30 hodin hudební sál MKD

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 14. 9. 2016 USNESENÍ č. 44/04-16 Z volební komisi ve složení: - Mgr. Ondřich - Ing. Vomáčka - p. Zelenka II. z v o l i l o v souladu

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, letní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v dubnu, květnu a červnu 2008. Ve druhé části

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Usnesení ze 7. schůze Rady města Bechyně konané dne (usnesení č )

Usnesení ze 7. schůze Rady města Bechyně konané dne (usnesení č ) Usnesení ze 7. schůze Rady města Bechyně konané dne 10. 3. 2014 (usnesení č. 47-63) USNESENÍ č. 47/07-14 R vyhovět společné žádosti manželů xxxxx xxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxxx, nar.

Více

AŠSK ČR, FAČR, MŠMT ČR,

AŠSK ČR, FAČR, MŠMT ČR, AŠSK ČR, FAČR, MŠMT ČR, McDonald s ČR 18.ročník McDonald s Cup 2014/15 PROPOZICE krajského finále Královéhradeckého kraje Jičín 21.květen 2015 PROPOZICE krajského finále18.ročníku McDonald scup Pořadatel:

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

HARMONOGRAM ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY 2013

HARMONOGRAM ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY 2013 HARMONOGRAM ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY 2013 PÁLENÍ ČARODĚJNIC 30.4. 2013 úterý Sokolský vrch 17:00 22:00 Skákací hrad pro děti (vstupné zdarma) 17:00 Soutěže pro děti 17:30 Divadelní představení pro děti

Více

ZI Infozpravodaj ASISTENT PREVENCE KRIMINALITY - APK. Slezské Pavlovice. č. V./05/2016

ZI Infozpravodaj ASISTENT PREVENCE KRIMINALITY - APK. Slezské Pavlovice. č. V./05/2016 ZI Infozpravodaj Slezské Pavlovice ASISTENT PREVENCE KRIMINALITY - APK č. V./05/2016 Vydává obec slezské pavlovice, č.p. 16, 793 99, ič: 00576093 MK ČR E 22256 ASISTENT PREVENCE KRIMINALITY - APK Vážení

Více

Zpravodaj. * Zastupitelé byli opět seznámeni s obsahem jednacího řádu podle kterého se řídí jednání zastupitelstva obce.

Zpravodaj. * Zastupitelé byli opět seznámeni s obsahem jednacího řádu podle kterého se řídí jednání zastupitelstva obce. Zpravodaj č. 11/ 2010 R A D Ě T I C E LISTOPAD I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce 9. listopadu se konalo ustavující

Více

4. část - červen až srpen

4. část - červen až srpen Přílohy kroniky 2014 4. část - červen až srpen Krásné Údolí Přílohu vytvořil : Martin Frank ( říjen 2014 ) 4. část - Strana 1 / celkem stran 30 Přílohu vytvořil : Martin Frank ( říjen 2014 ) 4. část -

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. Gymnázium

Více

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník.

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník. PROGRAM MEKUC KVĚTEN 2015 Pondělí 4. května v 17.00 MKD KVĚTEN 1945 NA MĚLNÍKU Přednáška vojenského historika pplk. PhDr. Eduarda Stehlíka doplněná výstavou dobových fotografií a plakátů ze Státního archivu

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 23. 1. od 19,30 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod.?. 1. od 16,30 hod. 27. 1. od

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne v 19 hodin

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne v 19 hodin Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 16.01. 2013 v 19 hodin Termín: středa 16. 01. 2013 od 19 hodin v budově OÚ Nedrahovice Návrh programu: 1. Zahájení zasedání zastupitelstva

Více

HC BULDOCI NERATOVICE

HC BULDOCI NERATOVICE HC BULDOCI NERATOVICE LEDNÍ HOKEJ Krajská soutěž mužů HC Buldoci Neratovice vs TJ Spartak Příbram 31.10.2015 18:30 Partneři hokejového týmu: KRAJSKÁ SOUTĚŽ MUŽŮ Vážení příznivci neratovického ledního hokeje,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006 Základní škola,mateřská škola a Základní umělecká škola Jablonec nad Jizerou Odloučené pracoviště : Základní umělecká škola Jablonec n.jiz. 512 43 Jablonec nad Jizerou, Letná 439 481 591 338, e-mail zus-jablonecnj@netair.cz

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016 Životický portál Od 25. dubna do 1. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 Oznámení

Více

O B E C K O Š Í K Y Košíky 172. Tel.: , IČ , DIČ:CZ

O B E C K O Š Í K Y Košíky 172. Tel.: ,  IČ , DIČ:CZ O B E C K O Š Í K Y 2006 Události obce 2006 V roce 2006 opět v naší obci proběhly volby do zastupitelstva. Byli zvoleni tito občané: starosta: místostarosta: členové zastupitelstva: Mgr. Jaroslav Šlechta

Více

Ekonomický odbor. 7. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec-Vratislavice n.n. dne:

Ekonomický odbor. 7. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec-Vratislavice n.n. dne: Ekonomický odbor 7. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec-Vratislavice n.n. dne: 27.9.2011 Bod pořadu jednání: 10. 4. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ ROKU 2011 Věc: 10. Návrh na 4. rozpočtové opatření roku

Více

Daniela Zábojníková a Patrik Bída

Daniela Zábojníková a Patrik Bída Staronový král a nová královna V loňském roce se ve spolupráci Šachového oddílu Kunovice a obou kunovických škol uskutečnil první ročník turnaje nazvaného O šachového krále a královnu Kunovických škol.

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. 27. 1.

Více

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek.

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek. Kdo jsme a co nabízíme: Občanské sdružení Do Houslí je divadelní zájezdová společnost, která vznikla 2. října 2007. Našimi členy jsou výhradně profesionální herci, čemuž také odpovídá kvalita uváděných

Více

ze 17. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne od hodin v kanceláři starosty Městského úřadu Nový Bydžov

ze 17. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne od hodin v kanceláři starosty Městského úřadu Nový Bydžov ze 17. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 10.9.2001 od 15.30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu Nový Bydžov Přítomni: ing. Louda, Žibrún, Hruška, Mgr. Orel, Šprinc, PaedDr. Štoček, Výprachtický

Více

Plán výchovy 2014/2015

Plán výchovy 2014/2015 Plán výchovy 2014/2015 Září - Seznámení s novým školním rokem - Seznámení s chodem školy, okolím, příprava dětí do školy - Výběr zájmových kroužků keramický sportovní rybářský dopravní pantomima - Víkendové

Více

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK PROGRAM MEKUC ČERVEN 2015 Pondělí 1. června až čtvrtek 4. června Městská knihovna Mělník TÝDEN ČTENÍ DĚTEM Program pro děti i rodiče konaný v rámci celorepublikové akce. Středa 3. června v 19.30 hodin

Více

PROGRAM MENS SANA o.p.s. květen 2015

PROGRAM MENS SANA o.p.s. květen 2015 PROGRAM MENS SANA o.p.s. květen 2015 Důležité informace: Od 1. 11. 2014 do 31. 10. 2015 MENS SANA, o.p.s. realizuje projekt z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost s názvem Pracovat je normální

Více

ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY

ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY Základní škola Benešov, Jiráskova 888 pod záštitou města Benešov,ve spolupráci s KR AŠSK a SK Benešov pořádají kvalifikaci v Poháru Josefa Masopusta

Více

Infozpravodaj ZÍSKALI JSME DOTACI NA MÍSTNÍ KOMUNIKACI. Slezské Pavlovice

Infozpravodaj ZÍSKALI JSME DOTACI NA MÍSTNÍ KOMUNIKACI. Slezské Pavlovice Z I Infozpravodaj Slezské Pavlovice Vydává obec slezské pavlovice, č.p. 16, 793 99, ič: 00576093 č. VI./04/2016 MK ČR E 22256 ZÍSKALI JSME DOTACI NA MÍSTNÍ KOMUNIKACI OČEKÁVANÁ OPRAVA CENTRÁLNÍ CESTY V

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014 Bod programu: 21 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Vlasta Zapatová

Více

O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz

O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz V Hamrech 18. 5. 2015 Vyřizuje : Coufalová Věc : Návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření obce Hamry

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 21. 12. 2016 USNESENÍ č. 80/06-16 Z 1. Rozpočtové opatření č. 44/2016 par.3341 rozhlas a televize, pol.2111 příjmy z poskytování služeb

Více

Smlouva o pronájmu sportovní plochy, kabin a tribuny na Orelském stadionu. I.Předmět smlouvy. II. Účel pronájmu. III. Povinnosti pronajímatele

Smlouva o pronájmu sportovní plochy, kabin a tribuny na Orelském stadionu. I.Předmět smlouvy. II. Účel pronájmu. III. Povinnosti pronajímatele PROJEKT k žádosti o poskytnutí veřejné finanční podpory na zajištění podmínek pro sportovní činnost mládežnických mužstev fotbalového oddílu ČSK Uherský Brod Smlouva o pronájmu sportovní plochy, kabin

Více

USNESENÍ č. 24/03-05 Z

USNESENÍ č. 24/03-05 Z MĚSTO BECHYNĚ ZASTUPITELSTVO MĚSTA BECHYNĚ USNESENÍ č. 24/03-05 Z ze dne 08.06.2005 Změny rozpočtu Zastupitelstvo Města I. s c h v a l u j e 1. Rozpočtové opatření č.9/2005 - prostředků na bankovních účtech

Více

U nás v Grygově. Grygovské noviny. Červen 2012. Strana 2. Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější

U nás v Grygově. Grygovské noviny. Červen 2012. Strana 2. Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější Červen 2012 Strana 2 U nás v Grygově Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější Hasiči, sokolové a pracovníci obce pracují na altánu v sokolské zahradě Budova šaten na sportovním areálu dostala nový

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

ČJ OÚ Těchobuz: 0000097/05 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz konaného dne 14.4.2005 v 19.00 Přítomní členové zastupitelstva: Marcela Faktorová, Pavel Hájek, Ludvík Kadlec, Simona Tomanová,

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Zpravodajství ObcERatíškovice

Zpravodajství ObcERatíškovice Zpravodajství ObcERatíškovice Vzhledem k vývoji epidemiologické situace a na základě dnešního doporučení Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně je s účinností od 7. ledna t. r.

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. 27. 1.

Více

- dále zůstává bod č. 11/2002 - Zajistit vypracování plánu odpadového hospodářství od podnikatelů, kteří nemají uzavřené smlouvy o likvidaci odpadu:

- dále zůstává bod č. 11/2002 - Zajistit vypracování plánu odpadového hospodářství od podnikatelů, kteří nemají uzavřené smlouvy o likvidaci odpadu: Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 12.12.2002 v úřadovně obecního úřadu. ------------------------------------------------------------------------------------------ Přítomní:

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

X I. B R N O C U P 2 0 1 2

X I. B R N O C U P 2 0 1 2 I N T E R N A T I O N A L P O L I C E A S S O C I A T I O N S E K C E Č E S K É R E P U B L I K Y ÚZEMNÍ SKUPINA 201 BRNO X I. B R N O C U P 2 0 1 2 v s á l o v é k o p a n é B R N O, Č E S K Á R E P U

Více

Program týdne pro rodinu 2011

Program týdne pro rodinu 2011 Program týdne pro rodinu 2011 K týdnu pro rodinu připravují členská centra Asociace center pro rodinu aktivity na různých místech. Nabízíme Vám stručný přehled, více se dozvíte na domovských stránkách

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek.

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek. Kdo jsme a co nabízíme: Občanské sdružení Do Houslí je divadelní zájezdová společnost, která vznikla 2. října 2007. Našimi členy jsou výhradně profesionální herci, čemuž také odpovídá kvalita uváděných

Více

Jednání komise v 15:00 zahájila místopředsedkyně komise paní Jiřina Slavíková.

Jednání komise v 15:00 zahájila místopředsedkyně komise paní Jiřina Slavíková. ZÁPIS č. 8/ KKVČ RMČ z jednání komise Rady Městské části Praha 8 pro kulturu a volný čas (KKVČ RMČ), které se uskutečnilo v úterý 1. prosince 2015 v Grabově vile (15:00 16:40) 1) Informace Přítomni dle

Více

Výroční zpráva předmětové komise výtvarné výchovy za školní rok 204-15

Výroční zpráva předmětové komise výtvarné výchovy za školní rok 204-15 Výroční zpráva předmětové komise výtvarné výchovy za školní rok 204-15 Ve školním roce 2014-15 probíhala výuka výtvarné výuky v časových dotacích: Prima celá třída, 2 hodiny týdně Sekunda celá třída, 2

Více

Usnesení ze 3. schůze Rady města Bechyně konané dne 9. 2. 2015 (usnesení č. 39-55)

Usnesení ze 3. schůze Rady města Bechyně konané dne 9. 2. 2015 (usnesení č. 39-55) Usnesení ze 3. schůze Rady města Bechyně konané dne 9. 2. 2015 (usnesení č. 39-55) USNESENÍ č. 39/03-15 R zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku "T.G. Masaryka č.p. 4, Bechyně - výměna oken ve 2. NP".

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 15. jednání datum konání:

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 15. jednání datum konání: PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 15. jednání datum konání: 13.06.2016 Přehled přijatých usnesení ze dne: 13.06.2016 Číslo usnesení Název Předkladatel 0321/RM15/2016 Smlouva o pronájmu I. nádvoří Státního hradu

Více

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání.

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. {jathumbnail off} Začneme první adventní nedělí od 10 hodin trhem na polickém

Více

Kalendář akcí. Veřejné bruslení. Novoroční ohňostroj. Veřejné bruslení. Cvičení s kojenci a batolaty. Jak se žilo v Meziříčí v XVIII.

Kalendář akcí. Veřejné bruslení. Novoroční ohňostroj. Veřejné bruslení. Cvičení s kojenci a batolaty. Jak se žilo v Meziříčí v XVIII. Kalendář akcí Měsíc: leden 2017 Veřejné bruslení 1. ledna 2017 13:30 15:00 zimní stadion, vstupné: bruslící 20 Kč, doprovod 10 Kč Adresa: Vrchovecká 37, Velké Meziříčí Web: http://tsvelmez.cz/sportoviste/zimni

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

PRAŽSKÝ ŠACHOVÝ FESTIVAL 2008 turnaje konané pod záštitou Pražského šachového svazu

PRAŽSKÝ ŠACHOVÝ FESTIVAL 2008 turnaje konané pod záštitou Pražského šachového svazu turnaje konané pod záštitou Pražského šachového svazu ve spolupráci s Karlínským Spektrem, DDM hl. města Prahy časopisem Československý šach, a šachovými kluby ŠK Holdia DP Praha, Sokol Vyšehrad a ŠK Liběhrad

Více

Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov

Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného dne 7. prosince 2006 od 15 hod. na Staré radnici v Ostrově Usn. ZM č. 187/06 Kontrola plnění usnesení ZM 1. ZM bere na vědomí kontrolu

Více

Plán akcí na rok 2015

Plán akcí na rok 2015 Plán akcí na rok 2015 5. 1. od 19,00-22,00 hod. 12. 1. od 19,00 hod. 19. 1. od 19,00-22,00 hod. 21. 1. od 16,30 hod. 25. 1. od 13,00 17,30 hod. 25. 1. od 19,00 hod. 26. 1. od 19,00 hod. 2. 2. od 19,00-22,00

Více

Zápis z 9. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 05.10.2015 od 17:15 do 18:45 h v místnosti č.

Zápis z 9. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 05.10.2015 od 17:15 do 18:45 h v místnosti č. Zápis z 9. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 05.10.2015 od 17:15 do 18:45 h v místnosti č. 221, ÚMČ Praha 7 Seznam členů komise: František Vosecký - předseda Mgr. Jana Kostelecká

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena Milí příznivci CIC, zde jsou novinky z Centra pro integraci cizinců, o.p.s., zaměřené na prázdninový režim. Kurzy češtiny pro cizince Kurzy češtiny budou probíhat i v létě ještě než si přečtete jejich

Více

340 22 Nýrsko okres Klatovy

340 22 Nýrsko okres Klatovy O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel., fax : 376390180, 376390014, 376390015, 376390058 e-mail : obechamry@nextra.cz V Hamrech 6. 4. 2010 Vyřizuje : Coufalová Věc : Návrh závěrečného účtu

Více

Zápis z 54. schůze městské rady ze dne

Zápis z 54. schůze městské rady ze dne Zápis z 54. schůze městské rady ze dne 30.5.2012 Přítomni: členové rady: Mgr. Vladimír Hokr, starosta města Bc. Josef Vochoska, místostarosta Miroslav Šlenc, místostarosta Jiří Vicány, člen rady s hlasem

Více

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Adresa: Nový Oldřichov 86, 471 13 Telefon: 487 767 515, 736

Více

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN ročník 2010 číslo 3 Vážení spoluobčané, chýlí se rok 2010, který byl v mnoha ohledech rokem velkých změn. Teprve budoucnost ukáže, nakolik to budou

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 22. 6. 2011

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 22. 6. 2011 U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 22. 6. 2011 USNESENÍ č. 20/5-11 Z I. s o u h l a s í s celoročním hospodařením města Bechyně za rok 2010, a to bez výhrad. II. s c

Více

Zápis. z 2.zasedání zastupitelstva obce Nová ves nad Popelkou, které se konalo 11.12.2014 v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis. z 2.zasedání zastupitelstva obce Nová ves nad Popelkou, které se konalo 11.12.2014 v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis z 2.zasedání zastupitelstva obce Nová ves nad Popelkou, které se konalo 11.12.2014 v zasedací místnosti obecního úřadu 1. Zahájení Jednání ZO zahájil starosta obce Vladimír Tomášek v 18 hod. Přivítal

Více