5/2010 ročník IX. VĚTRUŠÁK. Větrušický zpravodaj

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5/2010 ročník IX. VĚTRUŠÁK. Větrušický zpravodaj"

Transkript

1 5/2010 ročník IX. VĚTRUŠÁK Větrušický zpravodaj zdarma Foto: Mikuláš, anděl a čerti ve Větrušicích (prosinec 2010) M DNI Z obsahu: Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva Ustavujícího zasedání Zastupitelstva OBCE VĚTRUŠICE dne Volby do obecního zastupitelstva a do senátu v říjnu 2010 Kaliště na Drastech - negativní stanovisko můžete jednoduše vytvořit i vy a odeslat na ministerstvo - návod je na Fotbal Info o uskutečněných akcích, tipy na akce, Klubíček

2 Registrační číslo Ministerstva kultury: MK ČR E Vydává Obecní úřad Větrušice (IČO ) Periodicita: občasník vychází i na Na přípravě tohoto čísla se podíleli: Eva Jarošová, Soňa Zádová, Josef. Nouza, Jiří Čáha, Jitka Čáhová OHLAŠOVNY POŢÁRU Poţární jednotka JSDH Husinec Řeţ D. Soukup v elitel: Tel.: P. Škary d Obecní úřad Husinec František Zikmund, obchod Když ucítíte PLYN, volejte 1239 Rychlá lékařská pomoc: Pohotovost Říčany, RLP Sanita, převozy Záchr. služba, Líbeznice Pragomedika Plus a.s BULOVKA, pohotovost Obecní úřad Větrušice Adresa: OÚ Větrušice,Vltavská 14, Větrušice, Klecany, Praha východ IČO: Bank. účet: Komerční banka Praha 9, č.ú.: /0100 Internet: OÚ: (běžná elektronická pošta) elektor. podatelna OÚ: (Všechny druhy podání, žádostí, dalších úředních záležitostí s využitím elektronického podpisu a bez podpisu) Telefony: (hlavní telefon), (zázn. + fax), S. Zádová STAROSTA, MÍSTOSTAROSTA: Soňa Zádová, Josef Nouza Členové OZ: Jana Dyčková, Miroslav Jaroš, Jan Kolín, Petra Šefčíková, Filip Vraný KONKAKT PRO VAŠE PŘIPOMÍNKY A PŘÍSPĚVKY DO ZPRAVODAJE: Adresa: OÚ Větrušice, Vltavská 14, Praha východ, Tel.: (OÚ), (OÚ - S. Zádová), , (E. Jarošová) OÚ - Eva Jarošová - Zápis z jednání Obecního zastupitelstva konaného dne Pořadové číslo 9/10 Přítomno : 6 členŧ zastupitelstva Po kontrole prezenční listiny S. Zádová shledala OZ usnášením schopné. Všichni schválili navrţeného zapisovatele (S. Zádová), ověřovatele (J. Nouza a J. Kolín) a program zastupitelstva. Program: 1. Stavební 2. Zpráva o činnosti úřadu za uplynulé období 3. Závěr 1. Stavební: a) OZ vzalo na vědomí oznámení pí Majerové o opravě zábradlí na terase u domu č. p. 53. b) OZ vzalo na vědomí p. Šimáka č. p. 53 o opravě střechy u nemovitosti. c) OZ vzalo na vědomí oznámení bytového domu č. p. 122 o pokácení ořechu u nemovitosti pro jeho špatný zdravotní stav. 2. Zpráva o činnosti : OZ schválilo návrh rozpočtu na rok 2011

3 Pro: 6 proti: 0 zdrţ.: 0 OZ schválilo zakoupení nových známek pro psy. Pro: 6 proti: 0 zdrţ: 0 OZ vzalo na vědomí ukončení spolupráce s p. Svobodou a schválilo nástup nových pracovníkŧ na úklid obce. Pro: 6 proti: 0 zdrţ.: 0 pošta, Katastrální úřad, stavební úřad, kancelář, stavební firma. 3. Závěr: S. Zádová přítomným poděkovala za účast a za spolupráci v celém volebním období. Zapsala: Ověřili: S. Zádová J. Nouza, J. Kolín Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva OBCE VĚTRUŠICE konaného dne od 18 hodin 1. Prezence a zahájení 1.1. Ustavující zasedání zastupitelstva Obce Větrušice pro volební období , v souladu s 91 zákona č. 128/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisŧ, zahájila slečna Lenka Kochová předseda volební komise. Předsedající kontrolou prezenční listiny (příloha č. 1) zjistila, ţe je přítomno 6 členŧ zastupitelstva (z celkového počtu 7 členŧ zastupitelstva obce Větrušice), takţe zastupitelstvo je usnášeníschopné ( 92 odst. 3 zákona o obcích). Dále konstatovala, ţe zasedání bylo řádně oznámeno na úřední desce obce od do Přítomno: 6 členŧ zastupitelstva, nepřítomna Petra Šefčíková lázně. Přítomno: 4 občané Předsedající v souladu s 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval zastupitele ke sloţení a podepsání jím přečteného slibu (Příloha č. 2). Ţádný člen zastupitelstva neodmítl sloţit slib, ani jej nesloţil s výhradou Předsedající určil ověřovateli zápisu Annu Štrosovou a Yvetu Braunovou a zapisovatelem Jitku Čáhovou Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Návrh usnesení č.1: Zastupitelstvo obce Větrušice schvaluje následující program ustavujícího zasedání: I) Volba starosty a místostarosty a) určení počtu místostarostŧ b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění ( 71 zákona o obcích) c) určení zpŧsobu volby starosty a místostarosty d) volba starosty e) volba místostarostŧ II) Zřízení finančního a kontrolního výboru a) volba předsedy finančního výboru b) volba předsedy kontrolního výboru III) Zřízení dalších komisí, volby předsedŧ zřízených komisí IV) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkce neuvolněných členŧ zastupitelstva ( 72 zákona o obcích ) V) Diskuse Výsledky hlasování: Pro: 6 proti:0 zdrţ.: 0

4 Usnesení č. 1 bylo schváleno. 2. Volba starosty a místostarosty 2.1. Určení počtu místostarostŧ: Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo, dle moţnosti zákona o obcích, volilo 2 místostarosty. Jiné návrhy nebyly vzneseny. Návrh usnesení č.2: Zastupitelstvo obce Větrušice schválilo zvolení 2 místostarostŧ. Výsledek hlasování: Pro: 5 proti: 0 zdrţ.: 1 Usnesení č. 2 bylo schváleno Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění. Předsedající navrhl, aby funkce starosty obce byla vykonávána jako uvolněná. Jiné návrhy nebyly vzneseny. Návrh usnesení č.3 : Zastupitelstvo obce Větrušice v souladu s 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, ţe pro výkon funkce starosty obce, ve volebním období , bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn. Výsledek hlasování: Pro: 6 proti: 0 zdrţ.: 0 Usnesení č. 3 bylo schváleno Určení zpŧsobu volby starosty a místostarostŧ: Předsedající konstatoval, ţe nestanoví li zastupitelstvo jinak, proběhne volba starosty a místostarostŧ veřejným hlasováním. Ţádné jiné návrhy nebyly podány. Návrh usnesení č.4: Zastupitelstvo obce Větrušice schvaluje veřejný zpŧsob volby starosty a místostarostŧ. Výsledek hlasování: Pro: 6 proti: 0 zdrţ.: 0 Usnesení č. 4 bylo schváleno Návrh kandidátŧ na funkci starosty a volba starosty: Předsedající, na základě výsledkŧ voleb, navrhl na funkci starosty paní Soňu Zádovou. Jiný návrh nebyl podán. Návrh usnesení č.5: Zastupitelstvo obce Větrušice volí starostou obce Větrušice Soňu Zádovou. Výsledek hlasování: Pro: 5 proti: 0 zdrţ.: 1 Usnesení č. 5 bylo schváleno Návrh kandidátŧ na funkci místostarostŧ a volba místostarostŧ: Nově zvolený starosta paní Soňa Zádová poděkovala za projevenou dŧvěru a ujala se řízení dalšího zasedání a s tím dále spojené volby místostarostŧ. Předsedající navrhl na funkci I. místostarosty pana Josefa Nouzu. Jiný návrh nebyl podán. Návrh usnesení č.6: Zastupitelstvo obce Větrušice volí I. místostarostou obce pana Josefa Nouzu. Výsledek hlasování: Pro: 5 proti: 0 zdrţ.: 1 Usnesení č. 6 bylo schváleno. Předsedající navrhl na funkci II. místostarosty pana Jana Kolína. Jiný návrh nebyl podán. Návrh usnesení č.7: Zastupitelstvo obce Větrušice volí II. místostarostou obce pana Jana Kolína a funkce bude vykonávána bez finančního ohodnocení. Výsledek hlasování: Pro: 5 proti: 0 zdrţ.: 1

5 Usnesení č. 7 bylo schváleno. 3. Zřízení finančního a kontrolního výboru 3.1. Předsedající navrhl v souladu s ustanovením 84 odst. 2 zákona o obcích a ve znění pozdějších předpisŧ zřídit finanční a kontrolní výbor, přičemţ kaţdý z nich bude mít 3 členy. Jiný návrh nebyl podán. Návrh usnesení č. 8: Zastupitelstvo obce Větrušice zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné. Výsledek hlasování: Pro: 6 proti: 0 zdrţ.: 0 Usnesení č. 8 bylo schváleno Volba předsedy finančního výboru: Předsedající navrhl na předsedu finančního výboru paní Janu Dyčkovou. Jiný návrh nebyl podán. Návrh usnesení č. 9: Zastupitelstvo obce Větrušice volí předsedou finančního výboru paní Janu Dyčkovou. Výsledek hlasování: Pro: 5 proti: 0 zdrţ.: 1 Usnesení č. 9 bylo schváleno. Volba předsedy kontrolního výboru: Předsedající navrhl na předsedu kontrolního výboru paní Petru Šefčíkovou. Jiný návrh nebyl podán. Návrh usnesení č.10: Zastupitelstvo obce Větrušice volí předsedou kontrolního výboru Petru Šefčíkovou. Výsledek hlasování: Pro: 6 proti: 0 zdrţ: 0 Usnesení č. 10 bylo schváleno. 4. Rozhodnutí o zřízení komisí obce Větrušice 4.1. Předsedající navrhl, aby byly zřízeny Komise pro jednotlivé oblasti pŧsobnosti obce Větrušice a také současně navrhl předsedy jednotlivých komisí. Komise sociální předseda Soňa Zádová Komise ţivotního prostředí předseda Filip Vraný Komise sportu a volnočasových aktivit dětí a mládeţe předseda Miroslav Jaroš Komise pro řízení a organizaci obecního úřadu předseda Jan Kolín Komise územního rozvoje a staveb předseda Josef Nouza Jiný návrh nebyl podán. Návrh usnesení č. 11: Zastupitelstvo obce Větrušice zřizuje v souladu se Zákonem o obcích navrţené komise a volí jejich předsedy dle uvedeného návrhu předsedajícího. Výsledek hlasování: Pro: 6 proti: 0 zdrţ.: 0 Usnesení č. 11 bylo schváleno. 5. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členŧ zastupitelstva 5.1. Předsedající navrhl, aby neuvolněným členŧm zastupitelstva za svou funkci byla poskytována měsíční finanční odměna ve výši dle nařízení vlády č.37/2003 Sb., ve znění pozdějších aktuálních úprav. Jiný návrh nebyl podán. Návrh usnesení č. 12: Zastupitelstvo obce Větrušice v souladu s 72 a 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích, stanoví odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce, dle nařízení vlády č. 37/2003 Sb.. Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení a v případě náhradníka, ode dne prvního zasedání zastupitelstva, jehoţ se zúčastnil. Výsledek hlasování: Pro: 6 proti: 0 zdrţ.: 0 Usnesení č. 12 bylo schváleno.

6 6. Diskuse Do diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil. Předsedající a starosta obce Větrušice všem přítomným poděkoval za účast a novému zastupitelstvu popřál mnoho pracovních úspěchŧ v celém volebním období. Zasedání bylo ukončeno ve 20,00 hodin. Přiloţené Přílohy zápisu: Příloha č. 1: Prezenční listina Příloha č. 2: Listina prokazující sloţení slibu členŧ zastupitelstva obce Větrušice Příloha č. 3: Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle 93 odst. 1 Zákona o obcích Příloha č. 4: Ověřená kopie dokladu o IČO Zápis byl vyhotoven dne Soňa Zádová Starosta obce Větrušice Zapisovatel: Jitka Čáhová Ověřovatelé: Anna Štrosová, Yveta Braunová Vážení spoluobčané, děkujeme za projevenou důvěru v podzimních volbách. Přejeme všem mnoho klidných chvil prožitých v kruhu nejbližších a těšíme se na spolupráci v nadcházejícím roce. Za zastupitele obce Soňa Zádová DŮLEŢITÉ SDĚLENÍ: VOLBY DO OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA A DO SENÁTU Volby do zastupitelstva obce Větrušice a do Senátu ČR proběhly VÝSLEDKY VOLEB Účast: 48,9% VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE ve volebním okrsku č.1 v obci VĚTRUŠICE okr. Praha - východ Soňa Zádová 158 hlasů Josef Nouza 136 hlasů Jan Kolín 120 hlasů Miroslav Jaroš 140 hlasů Petra Šefčíková 137 hlasů Jana Dyčková 109 hlasů Filip Vraný 118 hlasů Ing. Martin Řimnáč 65 hlasů Lucie Malcová 62 hlasů VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČR volební obvod MĚLNÍK č. 28 MGR. Nina Nováková TOP hlasů Libor Holík Věci veřejné 18 hlasů PaedDr. Milan Němec ČSSD 21 hlasů

7 Jiřina Fialová KSČM 25 hlasů Mgr. Petr Hannig Suverenita-. 11 hlasů Ing. Veronika Vrecionová ODS 42 hlasů Obecní zastupitelstvo obce Větrušice pro volební období Starosta: Soňa Zádová I. místostarosta obce: Josef Nouza II. místostarosta: Jan Kolín Zastupitelé: Jana Dyčková Petra Šefčíková Filip Vraný Miroslav Jaroš Náhradníci: Lucie Malcová, Martin Řimnáč Finanční: předseda - Jana Dyčková Kontrolní výbor: předseda - Petra Šefčíková Komise sociální: předseda - Soňa Zádová Komise ţivotního prostředí: předseda - Filip Vraný Komise sportu a volnočasových aktivit dětí a mládeţe: předseda - Miroslav Jaroš Komise pro řízení a organizaci obecního úřadu: předseda - Jan Kolín Komise územního rozvoje a staveb: předseda - Josef Nouza NOVÉ KALOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ V DRASTECH Praţský magistrát v polovině listopadu předloţil dokumentaci k posouzení vlivu na ţivotní prostředí (EIA) záměru Řešení energetického využití odpadů a kalů z Prahy, které v Drastech plánuje vybudovat zcela nový provoz na zpracování kalŧ. V minulém kole, tzv. oznámení, Praha navrhovala varianty dvě, buď bioplynovou stanici nebo totální modernizaci současného stavu. V dokumentaci jiţ po bioplynce není památky, dokumentace se zaměřuje pouze na pouţití technologie aerobní stabilizace kalu. Nově dokumentace hovoří o likvidaci kalŧ nejen z praţské ústřední čistírny odpadních vod (ÚČOV), ale i z ostatních pobočných pražských čistíren a dalších čistíren ve Středočeském kraji. K 250 tunám kalu bude denně mícháno 500 tun organického odpadu a moţná i 135 tun pevného odpadu z ÚČOV tak, aby zde vzniklo 610 tun produktu, který by měl být spalován namísto hnědého uhlí a nebo vyuţíván v zemědělství. Drastecký provoz tedy bude zařízením na výrobu (mícháním a zhuštováním při odpařování vody a vyhnívání) produktu, který bude následně odváţen k definitivní likvidaci. Provoz bude extrémně zatěžovat své okolí pachovými látkami uvolněnými do ovzduší (pesimistické scénáře připouští vliv záměru aţ po Zdiby), v nejbliţším okolí bude obtěţovat okolí hlukem a bezproblémová nebude ani doprava, kde má dojít k navýšení dopravy o 120 kamionů denně. Zásadním problém je, ţe i dokumentace připouští, ţe oba způsoby nejsou zcela v souladu s českou legislativou. Není dokonce patrné, zda pevný odpad mŧţe být do výsledného produktu přimícháván. Pokud ne, stane se drastecký areál podle dokumentace částečně překladištěm odpadů, byť takové pouţití není v souladu s územním plánem. A to ani nejsou všechny problémy navrhovaného provozu. Není divu, ţe zastupitelstvo Větrušic i naše občanské sdružení připravují k předloţené dokumentaci záměru negativní vyjádření. Do karet jim nahrává, ţe předkladatel se zcela neřídil pokyny pro zpracování dokumentace a opětovně opomněl zařadit NPR Větrušickou rokli do systému NATURA2000. To dává zákonem opřenou naději, ţe záměr bude znovu posuzován, tentokrát opět variantně, kdy navrhovaná technologie bude umístěna buď v Drastech, a nebo na Císařském ostrově (proti čemuţ brojí praţské městské části). Takový postup dává naději, ţe objektivní posouzení problematiky včetně omezené moţnosti lokální infrastruktury zvítězí nad megalomanským

8 projektem praţského magistrátu a zvyšuje naději, ţe nám v okolí Větrušic zŧstane neporušená příroda a dŧstojné podmínky pro ţití. Alternativně můţete na webu sdruţení vyuţít iniciativu "Máme 50 důvodů, proč ne kaly v Drastech. A co vy?", která vám umoţní vytvořit vlastní vyjádření. Jmenuje mnohé problémy záměru a pomůţe Vám velmi jednoduše a rychle vytvořit své vlastní vyjádření, které můţete odeslat na ministerstvo. Odeslání takových vyjádření ze strany občanů značně podpoří odborná vyjádření obcí a jsou ze strany obce vítána. Na jsou i další doplňující informace. Martin Řimnáč, Občanské sdružení Klecansko, Větrušicko a okolí VODNÉ A STOČNÉ 2011 S účinností od dochází ke zvýšení ceny vodného stočného takto: Voda pitná a uţitková 40,40 Kč bez DPH 44,44 Kč vč. DPH Voda odkanalizovaná 29,70 Kč bez DPH 32,67 Kč vč. DPH Celkem 70,10 Kč bez DPH 77,11 Kč vč. DPH Protokol sepsaný o schůzi (mimořádné) obecního zastupitelstva, odbývané dne 1. listopadu 1919 o 11 h. dop. za přítomnosti 10 členů a sice: L. Machačka, V. Vlasák, J. Zapotil, Jos. Šubrt, Jos. Vojtíšek, Jos. Šarboch, T. Vilím, Jos. Zikmund, Em. Maternová, M. Nováková Usneseno: 1. Čten a schválen protokol z předešlé schůze. 2. Pan starosta sděluje, že sněhová pohroma, dostavivší se v noci 30. října t.r. poškodila značně obecní stromy u pěšinky směrem k Vltavě. Stromy ještě mají husté koruny, plno zeleného listí a na listnatých větvích sníh navrstvil se tak, že neodolaly tíži sněhu a mnoho se jich ulámalo. Svolal proto na rychlo dnešní mimořádnou schůzi obecního zastupitelstva, aby toto rozhodlo, jak s zlámanými větvemi naložiti se má. K návrhu p. Vlasáka, jednohlasně usneseno, aby ulámané větve dány byly zdarma následujícím zdejším občanům: Jos. Veselý, Jan Šarboch, Frt. Materna st., Marie Krejzová, Kat. Šarbochová. Rozdělením větví pověřeni p. J. Šarboch a V. Krejza. 3. Vyřízeny následující žádosti o dopisy: a) Dopis okresní správě politické v Karlíně je ze dne 17. října t.r.č ohledně subskripce na pamětní knihu Národ legiím. Usneseno vyhláškou občanskou doporučiti, aby dle možností subskripce se účastnilo, z obecního jmění povoleno pak Kor. 10,-.

9 b) Ministerstvo národní obrany doporučuje k odebrání časopis Bratrství za roční předplatné Kor. 18,-. Usneseno, aby obec na časopis ten se předplatila s vyhláškou odebírání časopisu doporučiti. c) České srdce pro Slezsko ve Slezské Ostravě žádá za podporu pro chudé školní dívky ve Slezsku. K návrhu p. Vojtíška usneseno přispěti z obecního jmění obnosem Kor. 50,-. d) Masarykova liga proti tuberkulose v Praze žádá za finanční podporu, po případě aby obec přistoupila za člena ligy. K návrhu p. Vlasáka usneseno, aby v příštím obecním rozpočtu na roční příspěvek pamatováno bylo. 4. p. V. Vlasák činí návrh, aby v nejbližší době ustavila se obecní finanční komise, což přijato. J. Zapotil, J. Šubrt, T. Vilím, V. Krejzar, M. Nováková, Fr. Vojtíšek, V. Vlasák, J. Šarboch, L. Machačka, starosta Naše knihovna je otevřena každé pondělí od 16 do 18 hod., budova vedle obchodu. Na našich webových stránkách (www.vetrusice. cz) je seznam všech titulŧ z nového souboru naší knihovny pro rok Zde jsou další dva tipy z tohoto souboru naší knihovny: Podzemní proudy (Christopher Fow ler) Balaklava Sreet, obyčejná dělnická čtvrť, je teď oázou v srdci Kentish Tow n a chystá se její přestavba. Pak je však v čísle 5 nalezeno tělo postarší ţeny. Aţ na skutečnost, ţe je její hrdlo plné říční vody, se zdá, ţe zemřela poklidnou smrtí. Případ je přidělen Jednotce vyšetřování neobvyklých zločinŧ, vedené nejdéle slouţícími detektivy v Londýně Arthurem Bryantem a Johnem Mayem.Jejich počáteční vyšetřování končí ve slepé uličce a Bryantovu pozornost upoutá nové, záhadné území, zatímco May se ocitá v obtíţné situaci, kdyţ se snaţí zachránit pověst profesora, jehoţ znalost londýnských podzemních řek mu hrozí zničit kariéru. Mezitím začíná nové majitelce čísla 5 dělat čím dál větší starosti vlhkost ve sklepě, neodbytní pavouci a strašidelný zvuk tekoucí vody Kdyţ se Bryant a May pokusí odkrýt dosud neodhalená tajemství města, dospějí k jistým zlověstným souvislostem a uvědomí si, ţe v Londýně plném bohatých, chudých a vykořeněných je stále něco, pro co je nějaké zoufalé individuum ochotno zabíjet a vraţdit znovu ve strachu z odhalení. Zatímco JVNZ stojí před nejistou budoucností a obětí na ţivotech přibývá, musí dva z nejzáhadnějších vyšetřovatelŧ britské detektivní literatury čelit šílenství, chamtivosti a pomstychtivosti, vyzbrojeni jen svým dŧvtipem a nevyčerpatelnou zásobou tvrdých bonbonŧ, při vyšetřování spletité záhady, jeţ je zavede do samých útrob Londýna. Vaříme na chatě (Jiřina Šejbalová) Tato rozsahem nevelká kuchařka sklidila mezi čtenáři nebývalý úspěch. Je sepsána vtipně, vypovídá ledacos o tehdejší vzácně hřejivé herecké pospolitosti (historky s Eduardem Kohoutem, Vlastou Fabianovou, Bohušem Záhorským a dalšími) a hlavně: recepty na chutná (a velmi jednoduchá) jídla zaručeně fungují dodnes.

10 Tichou vzpomínku věnujeme paní Aleně Dostálové, která zemřela po delší nemoci dne 4. prosince 2010 ve věku nedožitých 70 let a paní Haně Heisnerové, která zemřela po těžké nemoci dne 12. prosince ve věku 66 let. IV. třída A - okresní soutěţ - PODZIM (neděle) Větrušice - Od. Voda B 3 : (neděle) Měšice B - Větrušice 2 : (neděle) Větrušice - Záluţí 2 : (neděle) Sluhy - Větrušice 2 : (neděle) Větrušice - Vodochody B 5 : (neděle) Řeţ - Větrušice 2 : (úterý) Bořanovice - Větrušice 1 : (neděle) Větrušice - Líbeznice B 6 : (neděle) Bášť - Větrušice 0 : (neděle) Větrušice - Klíčany 0 : (neděle) Veleň - Větrušice 2 : (neděle) Větrušice - Toušeň A 3 : (neděle) Brázdim B - Větrušice 0 : (neděle) Větrušice - Mratín 2 : 2 Sezóna Podzimní část bych hodnotil jako uspokojivou. Ze 14 kol bylo 10x výhra, 3x remíza a jen 1x prohra.to nás posunulo na třetí místo v tabulce. Tímto bych chtěl všem fotbalistŧm a všem, co okolo fotbalu něco dělají, poděkovat. Zimní příprava probíhá kaţdý pátek v tělocvičně v Praze - Kobylisích. Kluci hrají soutěţní okresní futsal, a tak se pořád udrţují v kondici. V jarní sezoně nás čeká ještě hodně práce, ale věřím, ţe první místo v tabulce na konci sezony nás nemine. TJ Sokol Větrušice přeje všem šťastné a veselé Vánoce, úspěšný nový rok a děkuje Obecnímu úřadu Větrušice za podporu v roce Sportu zdar, fotbalu zvlášť! Miroslav Jaroš

11 KRONIKA TJ SOKOL VĚTRUŠICE Výborová schůze konaná dne Přítomni: Plicka, Šubrt, Veselý, Novák, Beneš, Venta, Štráchal, Frk, Srba, SPO - Svoboda, Mácha, Vocásek Program: Kontrola zápisu z minulé schůze. Hudba - zábavy, Šubrt - Štráchal Sběr šrotu, na sobotu a neděli - celý výbor Příprava na VČS, zprávy, různé, vyznamenání, pozvánky, občerstvení Oslavy 60-letého trvání Hodnocení závazku za rok 1988 a plánů činnosti: 1) Na příští rok 5x disko + zábavy 2) Výbor souhlasí s plánem pro SPO 3) Zpráva ORTV - výbor souhlasí Vyhlášení rozhlasem šrot - Plicka Pohoštění - guláš - Čermák Hudba - Plicka Jubilanti: Sýkora, Racek, Vosásek, Damková, Štráchal Pozvat Váňovou na schůzku Pozvánky - Beneš, Novák Výbor bude Štráchal - Novák - do VČS přihlášky žáci + žákyně V Čech upravit na přípravnou schůzi Pokladny k revizi až po dání dohromady. Frk podal zprávu o hospodaření a zúčastní se Poděkování Vilímovi za dobrou práci rozhodčího. Schůze skončena ve 19,30. Důleţité upozornění, vydané Červeným kříţem a záchranný- mi organizacemi: Záchranáři a řidiči ambulance si všimli, ţe u dopravních nehod má většina zraněných u sebe mobilní telefon. U zraněných osob, se kterými nelze komunikovat, zásahové síly neví, koho by měli z dlouhého seznamu adres kontaktovat. Řidiči a lékaři záchranné sluţby tedy navrhli, aby kaţdý zadal do svého adresáře v mobilu osobu, kterou je třeba kontaktovat v nouzovém případě, pod tu samou zkratku. Mezinárodně uznávaná zkratka je: ICE = In Case of Emergency (pro případ záchrany). Pod touto zkratkou zaznamenejte telefonní číslo osoby, která bude v případě nouze kontaktována policií, hasiči či první pomocí. Pokud chcete kontaktovat více osob, potřebujete ICE1, ICE2, ICE3 atd.

12 INVESTICE DO SVÉ BUDOUCNOSTI DOBROU INV ESTICÍ DO BUDOUCNOSTI JE BEZESPORU UZAVŘENÍ PENZIJNÍHO PŘIPOJIŠTĚNÍ, PRO TY MLADŠÍ Z VÁS MOŢNÁ PŘÍLIŠ VZDÁLENÁ, ALE NAUČIT SE MYSLET I NA TAK VZDÁLENOU BUDOUCNOST, JAKO JE ODCHOD DO STAROBNÍHO DŦCHODU, BY MĚLO BÝT JEDNOU Z VAŠICH PRIORIT. INFORMACE O TOM, ŢE DNEŠNÍ TŘICÁTNÍCI JIŢ OD STÁTU PRAKTICKY NEBUDOU POBÍRAT ŢÁDNÝ DŦCHOD, JSOU BOHUŢEL SMUTNOU REALITOU, DŦCHODOVÁ REFORMA STÁLE NIKDE. PROTO SI MYSLÍM, ŢE KAŢDÝ ROZUMNÝ ČLOVĚK BY MĚL ZAČÍT UVAŢOVAT O SJEDNÁNÍ PENZIJNÍHO PŘIPOJIŠTĚNÍ. Je to Vaše investice do budoucnosti!!!! Níţe se mŧţete podívat na aktuální přehled z hlediska nákladovosti jednotlivých PF a jejich výnosy za poslední 3 roky. A máte-li zrovna sjednané penzijní připojištění u penzijního fondu, který má podprŧměrné zhodnocení? Nevadí, není nic jednoduššího neţ přejít k PF, který Vám nabídne lepší zhodnocení! Převod k jinému penzijnímu fondu, či sjednání nové smlouvy o penzijnímu připojištění u kteréhokoliv Vámi vybraného penzijního fondu, Vám ráda zprostředkuji. Nabízím Vám bezplatné poradenství a moţnost sjednání následujících produktŧ - hypotéky a jejich refinancování, ţivotní, majetkové a úrazového pojištění, povinné ručení + havarijní pojištění, stavební spoření, pojištění odpovědnosti v občanském ţivotě, penzijní připojištění, investice do podílových fondŧ. Výběr produktŧ z následujících pojišťoven - ALLIANZ, GENERALI, ČESKÁ POJIŠTOVNA, POJIŠŤOVNA ČESKÉ SPOŘITELNY, AXA, SLÁVIA, ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA A DALŠÍ. IMG, a.s. - pojišťovací a finanční makléř Petra Šefčíková, Kvestorská 287/2, Praha 4, tel: , člen Wells Fargo Global Broker Network, Petra Šefčíková, Větrušice Finanční a úvěrový poradce KONÍRNA ZAKŠÍN NA KOKOŘÍNSKU (cca 60 km od Větrušic) Statek se nachází ve vesnici Zakšín asi 6 km od města Dubá v krásné kokořínské oblasti. Kontakt: STÁJ ZAKŠÍN ZELENKOVI, Zakš ín 14, DUBÁ-DOKSY, t: ; , Nabídka jízdy na koních: - jízdy pro jednotlivce i pro skupiny - moţnost jízd dětem z azylových domŧ, dětských domovŧ apod. (za mimořádné ceny) - denní i několikadenní vyjíţďky dle moţností a dohody - akce víkend pro vaše dítě (postaráme se o vaše dítě během víkendu, v ceně je dozor) ubytování 2 noci, strava (2x snídaně + 2x oběd + 1x večeře), 2 hod. jízdy na koni) maximální počet dětí: 3 - akce den pro vaše dítě ( postaráme se o vaše dítě celý den, v ceně je dozor, oběd, 1 hod. jízda na koni) maximální počet dětí: 3 - ustájení koní - pastevní odchov hříbat a mladých koní - sluţby v rámci projektu "Hipostezky" (ubytování osob + ustájení koní včetně krmení a vody)

13 Ceny: 1 HODINA jízdy 250,-Kč 1 HODINA jízdy (platí pouze pro osoby ubytované na statku) 200,-Kč DEN PRO VAŠE DÍTĚ (dozor, oběd, 1 hod. jízda na koni) maximální počet dětí: 3 VÍKEND PRO VAŠE DÍTĚ (dozor, ubytování 2 noci, strava (2x snídaně + 2x oběd + 1x večeře), 2 hod. jízdy na koni) maximální počet dětí: 3 400,-Kč 1.000,-Kč Nabídka ubytování: - 2 apartmány o velikosti moţnost pobytu ve vlastním karavanu, přívěsu (s moţností připojení elektřiny ze statku a vyuţití soc. zařízení) - moţnost pobytu ve vlastním stanu (s moţností připojení elektřiny ze statku a vyuţití soc. zařízení) - ceny za 1 osobu a 1 noc Kč DRAKIÁDA V sobotu 23. října proběhla tradiční drakiáda. Letos se dračích soutěţí účastnilo 34 lidiček, od 2 do 17 let s početným dospěláckým doprovodem. Obloha nad fotbalovým hřištěm byla plná rŧzných drakŧ a dráčkŧ kupovaných, ale i vlastnoručně vyrobených - ty byly tři a v leteckých dovednostech směle konkurovaly těm kupovaným. Pravděpodobně tím, ţe se organizátoři psychicky připravili na standardní počasí při drakiádě - tedy bezvětří a příp. zimu a déšť.stal se malý zázrak a počasí na drakiádě bylo přímo DOKONALÉ - sluníčko, teplo a přiměřený vítr. Neuvěřitelné. Letos to prostě létalo přímo nádherně všem a nemuseli jsme ani běhat. Tento vítr ale trochu ztěţoval akrobacii leteckých modelŧ, kterou jsme připravili jako překvapení pro všechny účastníky. Zahájil ji náš domác í letecký modelář Fanda Štancl, který ukázal bravurní pilotáţ se svojí helikoptérou. Po něm nám předvedli své letecké modely tři modeláři ze Sedlece s odborným komentářem jejich předsedy, p. Raveaneho. Letadlo a helikoptéra předvedly vývruty, přelety, nálety prostě paráda. Tuto leteckou přehlídku uzavřel bombardér zvaný BONBONDÉR. Ten nalétával nad děti a shazoval na ně bonbony. Dovedete si představit, jak se tento bonbonový déšť dětem líbil. Přihlíţející dospělí se stěţí ubránili smíchu. Bylo to skvělé. Po tomto úvodu se jiţ na hřiště vrhli všichni účastníci i se svými draky a začal dračí pětiboj. Spočíval v pěti disciplínách - letecké akrobacie (létání s drakem), házení míčku, šipek a céček na cíl a kreslení poslepu. Vše samozřejmě na dračí téma. Po splnění všech disciplín si děti mohly dojít pro malé odměny. Rodina Nouzova pro děti připravila lukostřelbu. Na konci se mohly všichni občerstvit párkem v rohlíku. Myslím, ţe se letos drakiáda opravdu povedla po všech stránkách a děkujeme všem, kteří se jakkoliv podíleli na zdárném prŧběhu akce, Sokolu za přípravu prostoru a obecnímu úřadu za organizační a finanční pomoc. Tetky z KLUBíčka s velkým týmem pomocníkŧ

14 Pár fotografii z naší drakiády: Jeden z modelů, které zazářily na úvod naší drakiády. Foto: 2. řada - Roman Vejražka pouští draka, ten na obloze skoro není vidět, má totiž rekordně dlouhý provázek - přes 80 m!; Lukostřelba; Ručně a narychlo dělaný drak z Klecan, vysoký skoro metr. Tento těžkotonážní drak naprosto překvapivě skvěle létal; Běh pod leteckým modelem bombardéru jménem Bonbondér, který na nás sypal bonbónový déšť; Plnění dračích úkolů v rámci dračího pětiboje. Fotografie: Matěj Baňas, J. Nouza, E. Jarošová Pro fandy létání uvádíme w ebové stránky modelářŧ ze Sedlece:

15 ORIENTAČNÍ BĚH V neděli 10. října se uskutečnil první ročník orientačního běhu ve Větrušicích. Zasportovat si přišlo asi 20 dětí. Trasa závodu z fotbalového hřiště vedla kolem bytovek k rybníku a zpět na fotbalové hřiště náročným během do vrchu. Počasí nám přálo a teplo bylo závodníkŧm aţ moc. Závodili s plným nasazením a kromě snahy zaběhnout co nejlepší čas, bylo dalším dŧleţitým kritériem hodnocení splnění 4 úkolŧ, které byly nachystané na trase. Navíc bylo dalším úkolem nalézt co největší počet obrázkŧ, které visely rŧzně na stromech, plotech atd. Během sloţitého počítání výsledkŧ si děti vyráběly, pekly a mazaly placky (i sebe ) čokoládou a marmeládou, dospělí dali přednost česnekovému dresinku. Mňam, mňam! Kdo chtěl, mohl se zabavit hraním deskových her, kreslením, hraním kuliček, házením céček, atd. Ocenění si zaslouţí všichni závodníci, ale zmíníme alespoň ty, kteří skončili na 1. místě. Byly čtyři kategorie dle věku. Zde jsou jména vítězŧ v jednotlivých kategorií: Lukáš Kolínský, Honzík Novák a Aďa Vilímová, Pája Petrovková, Libor Vlach. Odměnu a medaili si ale nakonec zaslouţili všichni. Děkujeme všem, kteří při akci jakkoliv pomáhali, a standardně Sokolu a obecnímu úřadu, bez kterých by to nešlo. Roman Hynek a tetky z Klubíčka CHABRY - VÝSTAVA STRAŠIDEL - Pojďte s námi do pohádky Výstava skřítkŧ, víl, vodníkŧ a pohádkových bytostí od strašidloloţky paní Vítězslavy Klimtové v Dolních Chabrech. Paní Vítězslava Klimtová dokázala to, co málokdo vdechla pohádkovým bytostem skřítkŧm vílám a strašidýlkŧm ţivot. Dala jim podobu laskavou, přátelskou, lákající malé i velké lidičky, aby s nimi strávili společné chvíle a uvěřili v kouzla a pohádky. V období vánoc si je mŧţete prohlédnout ve staré sýpce v galerii Chaberského dvora. Datum a místo konání: (do 18:00) Dolní Chabry galerie Chaberského dvora, Praha 8, Hrušovanské náměstí 253/5 Vstupné: 30/40,- Kč ROZTOKY U PRAHY - Skleněné Vánoce Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy připravilo na období výstavu, která přibliţuje předměty s vánoční tematikou, u nichţ jednotícím prvkem je sklo jako materiál. Dvě hlavní linie výstavy představují dva typy odlišných, avšak s Vánocemi úzce spjatých předmětŧ: betlémy a vánoční ozdoby. Právě betlémy a ozdobené stromky patřily kromě obřadních pokrmŧ a zvykoslovných projevŧ k jejich nejvýraznějším atributŧm. Betlémy existují v nespočetném mnoţství typŧ a variant podle pouţitého materiálu a vnějších formálních znakŧ, podle výrobce i konečného uţivatele. Jako materiál slouţilo nejčastěji dřevo, ve škále je zastoupen také papír, vosk, sádra, tragant, cín, keramické materiály i nejrŧznější masy, ať uţ na bázi papíru či těstových a sádrových hmot. Ve 20. století se k této skladbě přidaly nové materiály, umělé hmoty a pryskyřice, a konečně také

16 sklo. Mezi skleněnými betlémy jsou nejznámější soubory z figurek modelovaných u kahanu, ale vyráběly se také těţší, tzv. hutní figurky, které byly masivní a měly větší pevnost. V rámci českých zemí se výroba figurek soustředila v Ţelezném Brodě a okolí. Betlémové figurky vycházející z vinutí barevné skloviny jsou vlastně rarity a kromě Ţeleznobrodska je jejich výroba zaznamenána jen ve sklárnách v Itálii a ve Francii. Skleněné artefakty s motivem Betlému však nelze omezit pouze na figurkové sestavy. Mnoho zajímavých věcí vzniklo také jinými sklářskými technikami tavenou plastikou, litím do formy či technikou tiffany. Kromě asi čtyř desítek skleněných betlémŧ, vyrobených za pouţití rozličných sklářských technik, mohou návštěvníci na výstavě zhlédnout stovky historických i současných vánočních ozdob převáţně české provenience. Vystaveny budou perličkové ozdoby z Jizerských hor, foukané z Královédvorské produkce, ale i starší kombinované ozdoby z nedaleké výrobny v Kralupech nad Vltavou. Nebudou chybět ani neobvyklé ozdoby ze skleněného vlákna. Výstavu doplňují historické podmalby na skle s vánočními motivy, které tvořily přirozenou součást výzdoby interiéru ještě předtím, neţ u nás zdomácněly betlémy a ozdobené stromky. VÝTVARNÉ HRÁTKY Výtvarné hrátky se konají kaţdou STŘEDU od 17 h. v dolní klubovně Klubíčka (budova vedle obchodu)! S sebou: 10 Kč, pracovní oděv, přezŧvky. PROSBA O DARY, REKLAMNÍ PŘEDMĚTY :.klíčenky, hračky, sladkosti, vše co bychom mohli pouţít na odměny pro děti při jednotlivých akcích. Na drobné soutěţe na výtvarce vyuţijeme i staré kinder hračky. Velice děkujeme. Dětský Klubíček, kontakt je uveden na konci rubriky. Stále hledáme spolupracovníky, kteří by nám pomáhali tato výtvarná setkání (ale i ostatní akce - DĚTSKÝ DEN, DRAKIÁDU, HLEDÁNÍ POKLADU, DISKOTÉKY atd.) připravovat a organizovat. Všechny nápady, aktivity jsou vítány, klubovna je dispozici Děkujeme všem, kteří nám letos pomáhali! Krásné Vánoce a vše nejlepší do nového roku Vám přejí tetky z klubíčka - Jitka, Adéla a Eva Dětský Klubíček - kontakt: Eva Jarošová , Jitka Čáhová Adéla Vohradníková Klubovna: Větrušice, budova vpravo od obchodu klubíček ;

ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné

ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné Přítomno: devět zvolených členů zastupitelstva: David Šašek DiS., Bc.

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 11.11.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 11.11.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 11.11.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Dosavadní starosta Václav Šefčík (dále jako předsedající ) zahájil

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka Obec Kyselka Zastupitelstvo obce Kyselka 362 72 Kyselka, IČ:00254762 Číslo jednací.: 347 / 2014 Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kyselka, konaného dne 5. 11. 2014, od 18:00 hodin v zasedací

Více

Zápis z ustavujícího zasedání ZO obce Lipec ze dne 10.11.2010, které se konalo od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ

Zápis z ustavujícího zasedání ZO obce Lipec ze dne 10.11.2010, které se konalo od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ Zápis z ustavujícího zasedání ZO obce Lipec ze dne 10.11.2010, které se konalo od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ Ustavující zasedání za zahájila a řídila paní Eva Jehličková. Přivítala nově zvolené

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 8. 4. 2015 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 8. 4. 2015 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 8. 4. 2015 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Jaroš, p. Pokorná, p. Lysák, p. Čuchal, p. Vorlová, p. Frohlich Občané:

Více

Zápis č. 11 z ustavujícího zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 3. 11. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 11 z ustavujícího zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 3. 11. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 11 z ustavujícího zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 3. 11. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Ing. František Vašák, Bc. Přemysl Jež, Věra Brambůrková,

Více

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Bukovany

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Bukovany Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Bukovany termín: místo: přítomni: 26. 2. 2015 17.00 hodin Obecní úřad Bukovany dle prezenční listiny Program jednání: 1. Zahájení a uvítání správce obce

Více

Zápis [1/UZM/10.11.2014] https://ejednani.nmnm.cz/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.tisk Z Á P I S

Zápis [1/UZM/10.11.2014] https://ejednani.nmnm.cz/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.tisk Z Á P I S Page 1 of 12 ustavující Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 1. schůze ustavujícího Zastupitelstva města Nové Město na Moravě, která se konala dne 10.11.2014 od 16:30 hodin v Kulturním

Více

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.11.2010

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.11.2010 - 1 - č.j. 6/2010 Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.11.2010 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.11.2010 18:00 hodin Ukončení jednání: 12.11.2010 18:45 hodin

Více

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka, konaného dne 16.12.2015 od 17:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Zahájení

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži

Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži datum konání: 7. 11. 2014 začátek: 19.00 hod. ukončení: 19.45

Více

Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kunžak dne 06. 11. 2014 v 17.oo hodin

Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kunžak dne 06. 11. 2014 v 17.oo hodin 1 Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kunžak dne 06. 11. 2014 v 17.oo hodin Přítomni: Brunnerová Alena, Čapek Jaroslav, Mgr. Jan Dobeš, Mgr. Eva Krafková, Král Petr, Kudrna Josef, Ing.

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 13. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 08. 06. 2015 od 19. hod v zasedací místnosti OÚ

Více

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014.

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Jednání se konalo v sále Obecního domu Vily ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

Zápis č. 10/2011 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 03. 09. 2011.

Zápis č. 10/2011 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 03. 09. 2011. Zápis č. 10/2011 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 03. 09. 2011. Bod č. 1) Zahájení zasedání zastupitelstva. Zasedání Zastupitelstva obce Libkov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA č.11/11 ve Vysokém konaného dne 21.10.2011

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA č.08/11 ve Vysokém konaného dne 5.7.2011

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA č.01/13 ve Vysokém konaného dne 1.2.2013

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.20 / 2014, které se konalo dne 23. 7. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.20 / 2014, které se konalo dne 23. 7. 2014 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.20 / 2014, které se konalo dne 23. 7. 2014 Přítomni : Omluven : Leo Kordas,

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 12. 2. 2011

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 12. 2. 2011 Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 12. 2. 2011 Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53)

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53) Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53) -Přítomni: L. Daenemarková, Z.Gregor,, H.Huňatová R.Svatoň, J.Žižka = členové zastupitelstva

Více

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Masojedy konaného dne 29. 10. 2014

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Masojedy konaného dne 29. 10. 2014 Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Masojedy konaného dne 29. 10. 2014 Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 19 hodin dosavadním starostou obce Josefem Pazderou st. Předsedající konstatoval,

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz. USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz. USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA ve Vysokém konaného dne 6.3.2009 Přítomni:

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též

Více

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Věžná konaného 5.11. 2014

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Věžná konaného 5.11. 2014 Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Věžná konaného 5.11. 2014 Přítomni: Jana Vrbková, Jiří Veselý, Jiří Kroupa, Markéta Kaštylová, Tereza Doleželová, Petr Dvořák, Petr Pokorný, Josef Vrbka,

Více

----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- Zápis z mimořádného veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 6.12.2002 a 12.12.2002 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0

HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny : Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Josef Čadík, Roman Klouzek, Petr

Více

Zápis č. 9/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Libkov, konaného dne 11. 9. 2015, od 19:30 hodin.

Zápis č. 9/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Libkov, konaného dne 11. 9. 2015, od 19:30 hodin. Obec Libkov Zastupitelstvo obce Libkov Zápis č. 9/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Libkov, konaného dne 11. 9. 2015, od 19:30 hodin. Bod č. 1) Zahájení zasedání zastupitelstva. Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015. 1. Zahájení zasedání ZO Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015. Zasedání Zastupitelstva obce Trubín (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostkou obce paní Alenou

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová,B. Šlapáková, J. Huml, L. Marek, V. Huml, P. Urx, M. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová,B. Šlapáková, J. Huml, L. Marek, V. Huml, P. Urx, M. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 7. srpna 2012 od 19.00 hodin v přístavbě Lidového

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec,

Více

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 3/2012, konaného dne 25. 4. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 3/2012, konaného dne 25. 4. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 3/2012, konaného dne 25. 4. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce č. 3/2012 v 18.00 hod.

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

Zápis č. 9 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 13. 4. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 9 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 13. 4. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 9 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 13. 4. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Malá Bystřice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 21. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 14.11.2011 od 19 hod. v zasedací místnosti OÚ Přítomni : Vítězslav

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Drásov, konaného dne 21.1.2015 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Drásov.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Drásov, konaného dne 21.1.2015 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Drásov. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Drásov, konaného dne 21.1.2015 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Drásov. č.04/2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Drásov

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 1. 4. 2015 od 18 hod

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 1. 4. 2015 od 18 hod Obec Láz Láz č. p. 219, 262 41 Bohutín Tel: 318 676 031, e-mail: e-podatelna@obeclaz.eu Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 1. 4. 2015 od 18 hod Přítomni: Mgr. Antonín Kropáč, Ing. Jaroslav

Více

Z Á P I S č. 3. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 3. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 3 z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 19. 11. 2014 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 19. 11. 2014 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 19. 11. 2014 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Čuchal, p. Pokorná, p. Frohlich, p. Lysák Občané:

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:04

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 20.3.2013 v 17:00hod., na OÚ Svinařov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 20.3.2013 v 17:00hod., na OÚ Svinařov Přítomni: konaného dne 20.3.2013 v 17:00hod., na OÚ Svinařov (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulu. V případě, že hlasování není jednomyslné, je hlasování zastupitelů uvedeno jmenovitě)

Více

Výpis ze zápisu č. 1/14

Výpis ze zápisu č. 1/14 Město VELKÉ PAVLOVICE Výpis ze zápisu č. 1/14 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Velké Pavlovice, které se konalo ve čtvrtek dne 30. října 2014 v 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Tento výpis

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dlouhá Stráň, konaného dne 07.11. 2014, od 17:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dlouhá Stráň, konaného dne 07.11. 2014, od 17:00 hodin. Obec Dlouhá Stráň Zastupitelstvo obce Dlouhá Stráň Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dlouhá Stráň, konaného dne 07.11. 2014, od 17:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitel tva Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

OBEC VYSOKÉ ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA č.08/13 ve Vysokém konaného dne 27.12.2013

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.19 / 2014, které se konalo dne 7. 5. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.19 / 2014, které se konalo dne 7. 5. 2014 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.19 / 2014, které se konalo dne 7. 5. 2014 Přítomni : Leo Kordas, Zdeněk

Více

Zápis č. 11 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 18. 5. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 11 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 18. 5. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 11 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 18. 5. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo

Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Korolupy č. 4/2009 Datum a hodina zasedání: Místo jednání: 4.10. 2009 v 16.00 hod. Myslivecká klubovna Korolupy Přítomni

Více

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014 Z á p i s č. 33/2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 08:25 Rangl, Vlastimila Stará, Jan Turek Ze 7 členů zastupitelstva obce přítomno: 7 Zastupitelstvo

Více

ZÁPIS č. 11 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 20:00 hodin dne 22. října 2015

ZÁPIS č. 11 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 20:00 hodin dne 22. října 2015 ZÁPIS č. 11 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 20:00 hodin dne 22. října 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Zápis č. 3/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Svojšice konaného dne 14. 4. 2015 od 18.00 hod.

Zápis č. 3/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Svojšice konaného dne 14. 4. 2015 od 18.00 hod. Obec Svojšice Zastupitelstvo obce Svojšice Zápis č. 3/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Svojšice konaného dne 14. 4. 2015 od 18.00 hod. Přítomni: starosta p. Šmejkal, členové: p. Frýda, p. Havlina,

Více

Usnesení zastupitelstva obce Libomyšl. Ze schůze ZO konaného dne 30.03.2015, od 18:00 hod.

Usnesení zastupitelstva obce Libomyšl. Ze schůze ZO konaného dne 30.03.2015, od 18:00 hod. Str.č.1 Usnesení zastupitelstva obce Libomyšl Ze schůze ZO konaného dne 30.03.2015, od 18:00 hod. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Libomyšl bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 27.6. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 1/2012 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 22. 2. 2012 v 18:30 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Mgr. Hana Veselá,Ing.

Více

Z Á P I S o průběhu 10.-tého zasedání Zastupitelstva Obce Svinošice, konaného dne 10.11.2006 ve Svinošicích

Z Á P I S o průběhu 10.-tého zasedání Zastupitelstva Obce Svinošice, konaného dne 10.11.2006 ve Svinošicích Z Á P I S o průběhu 10.-tého zasedání Zastupitelstva Obce Svinošice, konaného dne 10.11.2006 ve Svinošicích Starosta Josef Hemzal zahájil 10.-té zasedání Zastupitelstva obce Svinošice (dále jen zastupitelstvo

Více

Obec Třanovice. Zápis. z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 23.10. 2015 v 18. 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 23.10. 2015 v 18. 00 hod. Obec Třanovice Zápis z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 23.10. 2015 v 18. 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 13 členů ZO Třanovice, 2 omluveni 0 občanů Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 24. 6. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 24. 6. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti konaného dne 24. 6. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulů. V případě, že hlasování není jednomyslné, je hlasování zastupitelů

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č.1 ze dne 3.11.2014 od 18.00 hodin ve velké zasedací místnosti OÚ Běrunice

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č.1 ze dne 3.11.2014 od 18.00 hodin ve velké zasedací místnosti OÚ Běrunice Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č.1 ze dne 3.11.2014 od 18.00 hodin ve velké zasedací místnosti OÚ Běrunice Přítomno: 11 členů zastupitelstva obce 14 občanů P r o g r a m : 1)

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drahotín ze dne 7.2.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drahotín ze dne 7.2.2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drahotín ze dne 7.2.2014 Č.j.:OZ 35-1/2014 Ověřovatelé zápisu: Jana Starinská, Václav Chval Zápis provedl: Veronika Houdková Přítomni: Jan Michal, Petr Havel, Václav

Více

I N F O R M A C E o konání zasedání zvoleného Zastupitelstva obce Benátky

I N F O R M A C E o konání zasedání zvoleného Zastupitelstva obce Benátky Obec Benátky Obecní úřad Benátky I N F O R M A C E o konání zasedání zvoleného Zastupitelstva obce Benátky Místo konání: Obec Benátky obecní úřad Doba konání: 10.11.2014 od 18:00 Navržený program: 1) Úvod

Více

OBEC VYSOKÉ ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA č.10/2012 ve Vysokém konaného dne

Více

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Zápis č. 6/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Tetčice, konaného dne 29. 6. 2015, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu,

Více

Program 2. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce, konaného dne 22. 12. 2014 v 18.00 hod.

Program 2. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce, konaného dne 22. 12. 2014 v 18.00 hod. Program 2. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce, konaného dne 22. 12. 2014 v 18.00 hod. 1 / 2 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce. 2 / 2 Volba ověřovatelů a zapisovatelky. 3 / 2 Kontrola

Více

Z á p i s č. 10/2010 z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Zákolany konaného dne 11. listopadu 2010 od 17.15 hodin U Libuše

Z á p i s č. 10/2010 z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Zákolany konaného dne 11. listopadu 2010 od 17.15 hodin U Libuše Z á p i s č. 10/2010 z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Zákolany konaného dne 11. listopadu 2010 od 17.15 hodin U Libuše Zasedání Zastupitelstva obce Zákolany (dále též jako zastupitelstvo ) bylo

Více

Zápis č. 9/2010 z jednání zastupitelstva obce Pičín, konaného dne 20. 12. 2010 od 18:30 hod. v kanceláři Obecního úřadu Pičín

Zápis č. 9/2010 z jednání zastupitelstva obce Pičín, konaného dne 20. 12. 2010 od 18:30 hod. v kanceláři Obecního úřadu Pičín Zápis č. 9/2010 z jednání zastupitelstva obce Pičín, konaného dne 20. 12. 2010 od 18:30 hod. v kanceláři Obecního úřadu Pičín Přítomni: Ověřovatelé: Zapisovatel: viz prezenční listina Ing. Petr Kollert,

Více

Z á p i s z 5. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 27. ledna 2015 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou.

Z á p i s z 5. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 27. ledna 2015 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou. Z á p i s z 5. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 27. ledna 2015 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou. Přítomni: Lukáš Horský, Mojmír Humlíček, Petra Humlíčková,

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová V. Huml, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová V. Huml, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 26.listopadu 2013 od 18.00 hodin v přístavbě

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013.

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin a skončeno ve 21:00 hodin. Na

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Drásov, konaného dne 25.2.2015 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Drásov.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Drásov, konaného dne 25.2.2015 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Drásov. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Drásov, konaného dne 25.2.2015 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Drásov. č.05/2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Drásov

Více

ZÁPIS. o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného

ZÁPIS. o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného ZÁPIS o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného dne 21. 12. 2010 v zasedací místnosti obecního úřadu v Moravských Prusích Starosta obce (předsedající) Lubomír Šebesta

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 30. března 2014

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 30. března 2014 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 30. března 2014 Přítomni: Ilona Vavřičková, Radek Šťastný, Milan Paták st., Milan Paták ml. Miloslav Vavřička; Zdeněk Polák (příchod 18:30) Omluveni:

Více

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání

Více

Obec Zlosyň zastupitelstvo obce Zlosyň

Obec Zlosyň zastupitelstvo obce Zlosyň Obec Zlosyň zastupitelstvo obce Zlosyň Zápis Ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Zlosyň konaného dne 8.7.2015 od 17:00 hodin v sále místního kulturního domu Přítomni: členové zastupitelstva obce:

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 3 Datum : 28.03.2012

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 3 Datum : 28.03.2012 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 3 Datum : 28.03.2012 Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 28.3.2012 Program: 1. Výzva k podání žádosti o účast v soutěžním dialogu a k prokázání splnění

Více

Zápis č. 7. Přítomni:Jiří Štamberk, Eva Švadlenová, Miroslav Hořejší, Miluše Némethová, Jiří Hladík Omluveni: Josef Šindelář, Pavel Ševčík

Zápis č. 7. Přítomni:Jiří Štamberk, Eva Švadlenová, Miroslav Hořejší, Miluše Némethová, Jiří Hladík Omluveni: Josef Šindelář, Pavel Ševčík Zápis č. 7 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Stádlec / dále jen ZO/ konaného 06.03.2008 v 19,00 hod. v zasedací místnosti OÚ ve Stádlci, Stádlec čp. 150. Přítomni:Jiří Štamberk, Eva Švadlenová,

Více

ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015

ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015 ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic konaného dne 03.09.2015 od 19:00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic konaného dne 03.09.2015 od 19:00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic konaného dne 03.09.2015 od 19:00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Lukavec u Hořic (dále jen "zastupitelstvo") bylo

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 22.9. 2015, od 18:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 22.9. 2015, od 18:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 22.9. 2015, od 18:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy Zahájení zasedání zastupitelstva přítomno:

Více

Z Á P I S R-04-2015 ze zasedání Rady Obce Tuchlovice konaného dne 2. 3. 2015

Z Á P I S R-04-2015 ze zasedání Rady Obce Tuchlovice konaného dne 2. 3. 2015 Z Á P I S R-04-2015 ze zasedání Rady Obce Tuchlovice konaného dne 2. 3. 2015 Zahájeno: v 16:30 hod. Přítomni: Mgr. Jaroslav Pošta, Mgr. Jan Bejček, Iva Pencová, Ing. Křižan Michal, Ing.Fojt Stanislav Omluveni:

Více

Z á p i s z 2. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 2. prosince 2014 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou.

Z á p i s z 2. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 2. prosince 2014 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou. Z á p i s z 2. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 2. prosince 2014 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou. Přítomni: Lukáš Horský, MVDr. Jiří Humlíček, Mojmír

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA č.03/10 ve Vysokém konaného dne 21.5.2010

Více

Zápis č. 15/2012 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 18. 02. 2012

Zápis č. 15/2012 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 18. 02. 2012 Zápis č. 15/2012 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 18. 02. 2012 Bod č. 1) Zahájení zasedání zastupitelstva. Zasedání Zastupitelstva obce Libkov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Z Á P I S č. 22. z 22. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 16. 9. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 22. z 22. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 16. 9. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 22 z 22. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 16. 9. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce (dálen jen ZO) Sobčice, konaného dne 22.12.2010 v 18.00 hodin

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce (dálen jen ZO) Sobčice, konaného dne 22.12.2010 v 18.00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce (dálen jen ZO) Sobčice, konaného dne 22.12.2010 v 18.00 hodin Přítomni: Josef Horník, Mgr. Miroslava Krejčová, Marek Bareš, Danuše Bílková, Jaroslava Bucková, Eva

Více

----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- Zápis z mimořádného veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 8.6.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

Zápis č. V/2015 Ze zasedání obecního zastupitelstva v Plchu, které se konalo 5.října 2015

Zápis č. V/2015 Ze zasedání obecního zastupitelstva v Plchu, které se konalo 5.října 2015 Zápis č. V/2015 Ze zasedání obecního zastupitelstva v Plchu, které se konalo 5.října 2015 Datum a místo konání: 5.10.2015 od 19:00, v zasedací místnosti obecního úřadu Plch Přítomni:Půlpán Bohuslav, Půlpán

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 10. března 2013

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 10. března 2013 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 10. března 2013 Přítomni: Ilona Vavřičková, Radek Šťastný, Milan Paták st., Milan Paták ml., Zdeněk Polák, Miloslav Vavřička Omluveni: Zapisovatel:

Více

Zápis č. 9-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 06. 11. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 9-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 06. 11. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 9-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 06. 11. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

Z Á P I S. Ze zasedání Zastupitelstva konaného 2.března 2011

Z Á P I S. Ze zasedání Zastupitelstva konaného 2.března 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 2.března 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 6 členů zastupitelstva

Více

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES MČ PRAHA - BŘEZINĚVES U Parku 140/3, 182 00 Praha 8 Zápis ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Březiněves Zasedání bylo zahájeno v 17.00 hod. starostou Ing. Jiřím Haramulem. Přítomní zastupitelé: dle prezenční

Více

Z á p i s č. 17/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 12. 4. 2012

Z á p i s č. 17/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 12. 4. 2012 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 21:00 Milan Jirsák, Jaroslav Kohout, Ladislav Marek, Milan Ptáčník, Jan Rangl, Jan Z 11 členů zastupitelstva

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA č.04/11 ve Vysokém konaného dne 15.4.2011

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Drásov, konaného dne 25.3.2015 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Drásov.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Drásov, konaného dne 25.3.2015 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Drásov. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Drásov, konaného dne 25.3.2015 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Drásov. č.06/2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Drásov

Více