5/2010 ročník IX. VĚTRUŠÁK. Větrušický zpravodaj

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5/2010 ročník IX. VĚTRUŠÁK. Větrušický zpravodaj"

Transkript

1 5/2010 ročník IX. VĚTRUŠÁK Větrušický zpravodaj zdarma Foto: Mikuláš, anděl a čerti ve Větrušicích (prosinec 2010) M DNI Z obsahu: Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva Ustavujícího zasedání Zastupitelstva OBCE VĚTRUŠICE dne Volby do obecního zastupitelstva a do senátu v říjnu 2010 Kaliště na Drastech - negativní stanovisko můžete jednoduše vytvořit i vy a odeslat na ministerstvo - návod je na Fotbal Info o uskutečněných akcích, tipy na akce, Klubíček

2 Registrační číslo Ministerstva kultury: MK ČR E Vydává Obecní úřad Větrušice (IČO ) Periodicita: občasník vychází i na Na přípravě tohoto čísla se podíleli: Eva Jarošová, Soňa Zádová, Josef. Nouza, Jiří Čáha, Jitka Čáhová OHLAŠOVNY POŢÁRU Poţární jednotka JSDH Husinec Řeţ D. Soukup v elitel: Tel.: P. Škary d Obecní úřad Husinec František Zikmund, obchod Když ucítíte PLYN, volejte 1239 Rychlá lékařská pomoc: Pohotovost Říčany, RLP Sanita, převozy Záchr. služba, Líbeznice Pragomedika Plus a.s BULOVKA, pohotovost Obecní úřad Větrušice Adresa: OÚ Větrušice,Vltavská 14, Větrušice, Klecany, Praha východ IČO: Bank. účet: Komerční banka Praha 9, č.ú.: /0100 Internet: OÚ: (běžná elektronická pošta) elektor. podatelna OÚ: (Všechny druhy podání, žádostí, dalších úředních záležitostí s využitím elektronického podpisu a bez podpisu) Telefony: (hlavní telefon), (zázn. + fax), S. Zádová STAROSTA, MÍSTOSTAROSTA: Soňa Zádová, Josef Nouza Členové OZ: Jana Dyčková, Miroslav Jaroš, Jan Kolín, Petra Šefčíková, Filip Vraný KONKAKT PRO VAŠE PŘIPOMÍNKY A PŘÍSPĚVKY DO ZPRAVODAJE: Adresa: OÚ Větrušice, Vltavská 14, Praha východ, Tel.: (OÚ), (OÚ - S. Zádová), , (E. Jarošová) OÚ - Eva Jarošová - Zápis z jednání Obecního zastupitelstva konaného dne Pořadové číslo 9/10 Přítomno : 6 členŧ zastupitelstva Po kontrole prezenční listiny S. Zádová shledala OZ usnášením schopné. Všichni schválili navrţeného zapisovatele (S. Zádová), ověřovatele (J. Nouza a J. Kolín) a program zastupitelstva. Program: 1. Stavební 2. Zpráva o činnosti úřadu za uplynulé období 3. Závěr 1. Stavební: a) OZ vzalo na vědomí oznámení pí Majerové o opravě zábradlí na terase u domu č. p. 53. b) OZ vzalo na vědomí p. Šimáka č. p. 53 o opravě střechy u nemovitosti. c) OZ vzalo na vědomí oznámení bytového domu č. p. 122 o pokácení ořechu u nemovitosti pro jeho špatný zdravotní stav. 2. Zpráva o činnosti : OZ schválilo návrh rozpočtu na rok 2011

3 Pro: 6 proti: 0 zdrţ.: 0 OZ schválilo zakoupení nových známek pro psy. Pro: 6 proti: 0 zdrţ: 0 OZ vzalo na vědomí ukončení spolupráce s p. Svobodou a schválilo nástup nových pracovníkŧ na úklid obce. Pro: 6 proti: 0 zdrţ.: 0 pošta, Katastrální úřad, stavební úřad, kancelář, stavební firma. 3. Závěr: S. Zádová přítomným poděkovala za účast a za spolupráci v celém volebním období. Zapsala: Ověřili: S. Zádová J. Nouza, J. Kolín Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva OBCE VĚTRUŠICE konaného dne od 18 hodin 1. Prezence a zahájení 1.1. Ustavující zasedání zastupitelstva Obce Větrušice pro volební období , v souladu s 91 zákona č. 128/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisŧ, zahájila slečna Lenka Kochová předseda volební komise. Předsedající kontrolou prezenční listiny (příloha č. 1) zjistila, ţe je přítomno 6 členŧ zastupitelstva (z celkového počtu 7 členŧ zastupitelstva obce Větrušice), takţe zastupitelstvo je usnášeníschopné ( 92 odst. 3 zákona o obcích). Dále konstatovala, ţe zasedání bylo řádně oznámeno na úřední desce obce od do Přítomno: 6 členŧ zastupitelstva, nepřítomna Petra Šefčíková lázně. Přítomno: 4 občané Předsedající v souladu s 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval zastupitele ke sloţení a podepsání jím přečteného slibu (Příloha č. 2). Ţádný člen zastupitelstva neodmítl sloţit slib, ani jej nesloţil s výhradou Předsedající určil ověřovateli zápisu Annu Štrosovou a Yvetu Braunovou a zapisovatelem Jitku Čáhovou Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Návrh usnesení č.1: Zastupitelstvo obce Větrušice schvaluje následující program ustavujícího zasedání: I) Volba starosty a místostarosty a) určení počtu místostarostŧ b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění ( 71 zákona o obcích) c) určení zpŧsobu volby starosty a místostarosty d) volba starosty e) volba místostarostŧ II) Zřízení finančního a kontrolního výboru a) volba předsedy finančního výboru b) volba předsedy kontrolního výboru III) Zřízení dalších komisí, volby předsedŧ zřízených komisí IV) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkce neuvolněných členŧ zastupitelstva ( 72 zákona o obcích ) V) Diskuse Výsledky hlasování: Pro: 6 proti:0 zdrţ.: 0

4 Usnesení č. 1 bylo schváleno. 2. Volba starosty a místostarosty 2.1. Určení počtu místostarostŧ: Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo, dle moţnosti zákona o obcích, volilo 2 místostarosty. Jiné návrhy nebyly vzneseny. Návrh usnesení č.2: Zastupitelstvo obce Větrušice schválilo zvolení 2 místostarostŧ. Výsledek hlasování: Pro: 5 proti: 0 zdrţ.: 1 Usnesení č. 2 bylo schváleno Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění. Předsedající navrhl, aby funkce starosty obce byla vykonávána jako uvolněná. Jiné návrhy nebyly vzneseny. Návrh usnesení č.3 : Zastupitelstvo obce Větrušice v souladu s 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, ţe pro výkon funkce starosty obce, ve volebním období , bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn. Výsledek hlasování: Pro: 6 proti: 0 zdrţ.: 0 Usnesení č. 3 bylo schváleno Určení zpŧsobu volby starosty a místostarostŧ: Předsedající konstatoval, ţe nestanoví li zastupitelstvo jinak, proběhne volba starosty a místostarostŧ veřejným hlasováním. Ţádné jiné návrhy nebyly podány. Návrh usnesení č.4: Zastupitelstvo obce Větrušice schvaluje veřejný zpŧsob volby starosty a místostarostŧ. Výsledek hlasování: Pro: 6 proti: 0 zdrţ.: 0 Usnesení č. 4 bylo schváleno Návrh kandidátŧ na funkci starosty a volba starosty: Předsedající, na základě výsledkŧ voleb, navrhl na funkci starosty paní Soňu Zádovou. Jiný návrh nebyl podán. Návrh usnesení č.5: Zastupitelstvo obce Větrušice volí starostou obce Větrušice Soňu Zádovou. Výsledek hlasování: Pro: 5 proti: 0 zdrţ.: 1 Usnesení č. 5 bylo schváleno Návrh kandidátŧ na funkci místostarostŧ a volba místostarostŧ: Nově zvolený starosta paní Soňa Zádová poděkovala za projevenou dŧvěru a ujala se řízení dalšího zasedání a s tím dále spojené volby místostarostŧ. Předsedající navrhl na funkci I. místostarosty pana Josefa Nouzu. Jiný návrh nebyl podán. Návrh usnesení č.6: Zastupitelstvo obce Větrušice volí I. místostarostou obce pana Josefa Nouzu. Výsledek hlasování: Pro: 5 proti: 0 zdrţ.: 1 Usnesení č. 6 bylo schváleno. Předsedající navrhl na funkci II. místostarosty pana Jana Kolína. Jiný návrh nebyl podán. Návrh usnesení č.7: Zastupitelstvo obce Větrušice volí II. místostarostou obce pana Jana Kolína a funkce bude vykonávána bez finančního ohodnocení. Výsledek hlasování: Pro: 5 proti: 0 zdrţ.: 1

5 Usnesení č. 7 bylo schváleno. 3. Zřízení finančního a kontrolního výboru 3.1. Předsedající navrhl v souladu s ustanovením 84 odst. 2 zákona o obcích a ve znění pozdějších předpisŧ zřídit finanční a kontrolní výbor, přičemţ kaţdý z nich bude mít 3 členy. Jiný návrh nebyl podán. Návrh usnesení č. 8: Zastupitelstvo obce Větrušice zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné. Výsledek hlasování: Pro: 6 proti: 0 zdrţ.: 0 Usnesení č. 8 bylo schváleno Volba předsedy finančního výboru: Předsedající navrhl na předsedu finančního výboru paní Janu Dyčkovou. Jiný návrh nebyl podán. Návrh usnesení č. 9: Zastupitelstvo obce Větrušice volí předsedou finančního výboru paní Janu Dyčkovou. Výsledek hlasování: Pro: 5 proti: 0 zdrţ.: 1 Usnesení č. 9 bylo schváleno. Volba předsedy kontrolního výboru: Předsedající navrhl na předsedu kontrolního výboru paní Petru Šefčíkovou. Jiný návrh nebyl podán. Návrh usnesení č.10: Zastupitelstvo obce Větrušice volí předsedou kontrolního výboru Petru Šefčíkovou. Výsledek hlasování: Pro: 6 proti: 0 zdrţ: 0 Usnesení č. 10 bylo schváleno. 4. Rozhodnutí o zřízení komisí obce Větrušice 4.1. Předsedající navrhl, aby byly zřízeny Komise pro jednotlivé oblasti pŧsobnosti obce Větrušice a také současně navrhl předsedy jednotlivých komisí. Komise sociální předseda Soňa Zádová Komise ţivotního prostředí předseda Filip Vraný Komise sportu a volnočasových aktivit dětí a mládeţe předseda Miroslav Jaroš Komise pro řízení a organizaci obecního úřadu předseda Jan Kolín Komise územního rozvoje a staveb předseda Josef Nouza Jiný návrh nebyl podán. Návrh usnesení č. 11: Zastupitelstvo obce Větrušice zřizuje v souladu se Zákonem o obcích navrţené komise a volí jejich předsedy dle uvedeného návrhu předsedajícího. Výsledek hlasování: Pro: 6 proti: 0 zdrţ.: 0 Usnesení č. 11 bylo schváleno. 5. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členŧ zastupitelstva 5.1. Předsedající navrhl, aby neuvolněným členŧm zastupitelstva za svou funkci byla poskytována měsíční finanční odměna ve výši dle nařízení vlády č.37/2003 Sb., ve znění pozdějších aktuálních úprav. Jiný návrh nebyl podán. Návrh usnesení č. 12: Zastupitelstvo obce Větrušice v souladu s 72 a 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích, stanoví odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce, dle nařízení vlády č. 37/2003 Sb.. Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení a v případě náhradníka, ode dne prvního zasedání zastupitelstva, jehoţ se zúčastnil. Výsledek hlasování: Pro: 6 proti: 0 zdrţ.: 0 Usnesení č. 12 bylo schváleno.

6 6. Diskuse Do diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil. Předsedající a starosta obce Větrušice všem přítomným poděkoval za účast a novému zastupitelstvu popřál mnoho pracovních úspěchŧ v celém volebním období. Zasedání bylo ukončeno ve 20,00 hodin. Přiloţené Přílohy zápisu: Příloha č. 1: Prezenční listina Příloha č. 2: Listina prokazující sloţení slibu členŧ zastupitelstva obce Větrušice Příloha č. 3: Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle 93 odst. 1 Zákona o obcích Příloha č. 4: Ověřená kopie dokladu o IČO Zápis byl vyhotoven dne Soňa Zádová Starosta obce Větrušice Zapisovatel: Jitka Čáhová Ověřovatelé: Anna Štrosová, Yveta Braunová Vážení spoluobčané, děkujeme za projevenou důvěru v podzimních volbách. Přejeme všem mnoho klidných chvil prožitých v kruhu nejbližších a těšíme se na spolupráci v nadcházejícím roce. Za zastupitele obce Soňa Zádová DŮLEŢITÉ SDĚLENÍ: VOLBY DO OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA A DO SENÁTU Volby do zastupitelstva obce Větrušice a do Senátu ČR proběhly VÝSLEDKY VOLEB Účast: 48,9% VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE ve volebním okrsku č.1 v obci VĚTRUŠICE okr. Praha - východ Soňa Zádová 158 hlasů Josef Nouza 136 hlasů Jan Kolín 120 hlasů Miroslav Jaroš 140 hlasů Petra Šefčíková 137 hlasů Jana Dyčková 109 hlasů Filip Vraný 118 hlasů Ing. Martin Řimnáč 65 hlasů Lucie Malcová 62 hlasů VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČR volební obvod MĚLNÍK č. 28 MGR. Nina Nováková TOP hlasů Libor Holík Věci veřejné 18 hlasů PaedDr. Milan Němec ČSSD 21 hlasů

7 Jiřina Fialová KSČM 25 hlasů Mgr. Petr Hannig Suverenita-. 11 hlasů Ing. Veronika Vrecionová ODS 42 hlasů Obecní zastupitelstvo obce Větrušice pro volební období Starosta: Soňa Zádová I. místostarosta obce: Josef Nouza II. místostarosta: Jan Kolín Zastupitelé: Jana Dyčková Petra Šefčíková Filip Vraný Miroslav Jaroš Náhradníci: Lucie Malcová, Martin Řimnáč Finanční: předseda - Jana Dyčková Kontrolní výbor: předseda - Petra Šefčíková Komise sociální: předseda - Soňa Zádová Komise ţivotního prostředí: předseda - Filip Vraný Komise sportu a volnočasových aktivit dětí a mládeţe: předseda - Miroslav Jaroš Komise pro řízení a organizaci obecního úřadu: předseda - Jan Kolín Komise územního rozvoje a staveb: předseda - Josef Nouza NOVÉ KALOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ V DRASTECH Praţský magistrát v polovině listopadu předloţil dokumentaci k posouzení vlivu na ţivotní prostředí (EIA) záměru Řešení energetického využití odpadů a kalů z Prahy, které v Drastech plánuje vybudovat zcela nový provoz na zpracování kalŧ. V minulém kole, tzv. oznámení, Praha navrhovala varianty dvě, buď bioplynovou stanici nebo totální modernizaci současného stavu. V dokumentaci jiţ po bioplynce není památky, dokumentace se zaměřuje pouze na pouţití technologie aerobní stabilizace kalu. Nově dokumentace hovoří o likvidaci kalŧ nejen z praţské ústřední čistírny odpadních vod (ÚČOV), ale i z ostatních pobočných pražských čistíren a dalších čistíren ve Středočeském kraji. K 250 tunám kalu bude denně mícháno 500 tun organického odpadu a moţná i 135 tun pevného odpadu z ÚČOV tak, aby zde vzniklo 610 tun produktu, který by měl být spalován namísto hnědého uhlí a nebo vyuţíván v zemědělství. Drastecký provoz tedy bude zařízením na výrobu (mícháním a zhuštováním při odpařování vody a vyhnívání) produktu, který bude následně odváţen k definitivní likvidaci. Provoz bude extrémně zatěžovat své okolí pachovými látkami uvolněnými do ovzduší (pesimistické scénáře připouští vliv záměru aţ po Zdiby), v nejbliţším okolí bude obtěţovat okolí hlukem a bezproblémová nebude ani doprava, kde má dojít k navýšení dopravy o 120 kamionů denně. Zásadním problém je, ţe i dokumentace připouští, ţe oba způsoby nejsou zcela v souladu s českou legislativou. Není dokonce patrné, zda pevný odpad mŧţe být do výsledného produktu přimícháván. Pokud ne, stane se drastecký areál podle dokumentace částečně překladištěm odpadů, byť takové pouţití není v souladu s územním plánem. A to ani nejsou všechny problémy navrhovaného provozu. Není divu, ţe zastupitelstvo Větrušic i naše občanské sdružení připravují k předloţené dokumentaci záměru negativní vyjádření. Do karet jim nahrává, ţe předkladatel se zcela neřídil pokyny pro zpracování dokumentace a opětovně opomněl zařadit NPR Větrušickou rokli do systému NATURA2000. To dává zákonem opřenou naději, ţe záměr bude znovu posuzován, tentokrát opět variantně, kdy navrhovaná technologie bude umístěna buď v Drastech, a nebo na Císařském ostrově (proti čemuţ brojí praţské městské části). Takový postup dává naději, ţe objektivní posouzení problematiky včetně omezené moţnosti lokální infrastruktury zvítězí nad megalomanským

8 projektem praţského magistrátu a zvyšuje naději, ţe nám v okolí Větrušic zŧstane neporušená příroda a dŧstojné podmínky pro ţití. Alternativně můţete na webu sdruţení vyuţít iniciativu "Máme 50 důvodů, proč ne kaly v Drastech. A co vy?", která vám umoţní vytvořit vlastní vyjádření. Jmenuje mnohé problémy záměru a pomůţe Vám velmi jednoduše a rychle vytvořit své vlastní vyjádření, které můţete odeslat na ministerstvo. Odeslání takových vyjádření ze strany občanů značně podpoří odborná vyjádření obcí a jsou ze strany obce vítána. Na jsou i další doplňující informace. Martin Řimnáč, Občanské sdružení Klecansko, Větrušicko a okolí VODNÉ A STOČNÉ 2011 S účinností od dochází ke zvýšení ceny vodného stočného takto: Voda pitná a uţitková 40,40 Kč bez DPH 44,44 Kč vč. DPH Voda odkanalizovaná 29,70 Kč bez DPH 32,67 Kč vč. DPH Celkem 70,10 Kč bez DPH 77,11 Kč vč. DPH Protokol sepsaný o schůzi (mimořádné) obecního zastupitelstva, odbývané dne 1. listopadu 1919 o 11 h. dop. za přítomnosti 10 členů a sice: L. Machačka, V. Vlasák, J. Zapotil, Jos. Šubrt, Jos. Vojtíšek, Jos. Šarboch, T. Vilím, Jos. Zikmund, Em. Maternová, M. Nováková Usneseno: 1. Čten a schválen protokol z předešlé schůze. 2. Pan starosta sděluje, že sněhová pohroma, dostavivší se v noci 30. října t.r. poškodila značně obecní stromy u pěšinky směrem k Vltavě. Stromy ještě mají husté koruny, plno zeleného listí a na listnatých větvích sníh navrstvil se tak, že neodolaly tíži sněhu a mnoho se jich ulámalo. Svolal proto na rychlo dnešní mimořádnou schůzi obecního zastupitelstva, aby toto rozhodlo, jak s zlámanými větvemi naložiti se má. K návrhu p. Vlasáka, jednohlasně usneseno, aby ulámané větve dány byly zdarma následujícím zdejším občanům: Jos. Veselý, Jan Šarboch, Frt. Materna st., Marie Krejzová, Kat. Šarbochová. Rozdělením větví pověřeni p. J. Šarboch a V. Krejza. 3. Vyřízeny následující žádosti o dopisy: a) Dopis okresní správě politické v Karlíně je ze dne 17. října t.r.č ohledně subskripce na pamětní knihu Národ legiím. Usneseno vyhláškou občanskou doporučiti, aby dle možností subskripce se účastnilo, z obecního jmění povoleno pak Kor. 10,-.

9 b) Ministerstvo národní obrany doporučuje k odebrání časopis Bratrství za roční předplatné Kor. 18,-. Usneseno, aby obec na časopis ten se předplatila s vyhláškou odebírání časopisu doporučiti. c) České srdce pro Slezsko ve Slezské Ostravě žádá za podporu pro chudé školní dívky ve Slezsku. K návrhu p. Vojtíška usneseno přispěti z obecního jmění obnosem Kor. 50,-. d) Masarykova liga proti tuberkulose v Praze žádá za finanční podporu, po případě aby obec přistoupila za člena ligy. K návrhu p. Vlasáka usneseno, aby v příštím obecním rozpočtu na roční příspěvek pamatováno bylo. 4. p. V. Vlasák činí návrh, aby v nejbližší době ustavila se obecní finanční komise, což přijato. J. Zapotil, J. Šubrt, T. Vilím, V. Krejzar, M. Nováková, Fr. Vojtíšek, V. Vlasák, J. Šarboch, L. Machačka, starosta Naše knihovna je otevřena každé pondělí od 16 do 18 hod., budova vedle obchodu. Na našich webových stránkách (www.vetrusice. cz) je seznam všech titulŧ z nového souboru naší knihovny pro rok Zde jsou další dva tipy z tohoto souboru naší knihovny: Podzemní proudy (Christopher Fow ler) Balaklava Sreet, obyčejná dělnická čtvrť, je teď oázou v srdci Kentish Tow n a chystá se její přestavba. Pak je však v čísle 5 nalezeno tělo postarší ţeny. Aţ na skutečnost, ţe je její hrdlo plné říční vody, se zdá, ţe zemřela poklidnou smrtí. Případ je přidělen Jednotce vyšetřování neobvyklých zločinŧ, vedené nejdéle slouţícími detektivy v Londýně Arthurem Bryantem a Johnem Mayem.Jejich počáteční vyšetřování končí ve slepé uličce a Bryantovu pozornost upoutá nové, záhadné území, zatímco May se ocitá v obtíţné situaci, kdyţ se snaţí zachránit pověst profesora, jehoţ znalost londýnských podzemních řek mu hrozí zničit kariéru. Mezitím začíná nové majitelce čísla 5 dělat čím dál větší starosti vlhkost ve sklepě, neodbytní pavouci a strašidelný zvuk tekoucí vody Kdyţ se Bryant a May pokusí odkrýt dosud neodhalená tajemství města, dospějí k jistým zlověstným souvislostem a uvědomí si, ţe v Londýně plném bohatých, chudých a vykořeněných je stále něco, pro co je nějaké zoufalé individuum ochotno zabíjet a vraţdit znovu ve strachu z odhalení. Zatímco JVNZ stojí před nejistou budoucností a obětí na ţivotech přibývá, musí dva z nejzáhadnějších vyšetřovatelŧ britské detektivní literatury čelit šílenství, chamtivosti a pomstychtivosti, vyzbrojeni jen svým dŧvtipem a nevyčerpatelnou zásobou tvrdých bonbonŧ, při vyšetřování spletité záhady, jeţ je zavede do samých útrob Londýna. Vaříme na chatě (Jiřina Šejbalová) Tato rozsahem nevelká kuchařka sklidila mezi čtenáři nebývalý úspěch. Je sepsána vtipně, vypovídá ledacos o tehdejší vzácně hřejivé herecké pospolitosti (historky s Eduardem Kohoutem, Vlastou Fabianovou, Bohušem Záhorským a dalšími) a hlavně: recepty na chutná (a velmi jednoduchá) jídla zaručeně fungují dodnes.

10 Tichou vzpomínku věnujeme paní Aleně Dostálové, která zemřela po delší nemoci dne 4. prosince 2010 ve věku nedožitých 70 let a paní Haně Heisnerové, která zemřela po těžké nemoci dne 12. prosince ve věku 66 let. IV. třída A - okresní soutěţ - PODZIM (neděle) Větrušice - Od. Voda B 3 : (neděle) Měšice B - Větrušice 2 : (neděle) Větrušice - Záluţí 2 : (neděle) Sluhy - Větrušice 2 : (neděle) Větrušice - Vodochody B 5 : (neděle) Řeţ - Větrušice 2 : (úterý) Bořanovice - Větrušice 1 : (neděle) Větrušice - Líbeznice B 6 : (neděle) Bášť - Větrušice 0 : (neděle) Větrušice - Klíčany 0 : (neděle) Veleň - Větrušice 2 : (neděle) Větrušice - Toušeň A 3 : (neděle) Brázdim B - Větrušice 0 : (neděle) Větrušice - Mratín 2 : 2 Sezóna Podzimní část bych hodnotil jako uspokojivou. Ze 14 kol bylo 10x výhra, 3x remíza a jen 1x prohra.to nás posunulo na třetí místo v tabulce. Tímto bych chtěl všem fotbalistŧm a všem, co okolo fotbalu něco dělají, poděkovat. Zimní příprava probíhá kaţdý pátek v tělocvičně v Praze - Kobylisích. Kluci hrají soutěţní okresní futsal, a tak se pořád udrţují v kondici. V jarní sezoně nás čeká ještě hodně práce, ale věřím, ţe první místo v tabulce na konci sezony nás nemine. TJ Sokol Větrušice přeje všem šťastné a veselé Vánoce, úspěšný nový rok a děkuje Obecnímu úřadu Větrušice za podporu v roce Sportu zdar, fotbalu zvlášť! Miroslav Jaroš

11 KRONIKA TJ SOKOL VĚTRUŠICE Výborová schůze konaná dne Přítomni: Plicka, Šubrt, Veselý, Novák, Beneš, Venta, Štráchal, Frk, Srba, SPO - Svoboda, Mácha, Vocásek Program: Kontrola zápisu z minulé schůze. Hudba - zábavy, Šubrt - Štráchal Sběr šrotu, na sobotu a neděli - celý výbor Příprava na VČS, zprávy, různé, vyznamenání, pozvánky, občerstvení Oslavy 60-letého trvání Hodnocení závazku za rok 1988 a plánů činnosti: 1) Na příští rok 5x disko + zábavy 2) Výbor souhlasí s plánem pro SPO 3) Zpráva ORTV - výbor souhlasí Vyhlášení rozhlasem šrot - Plicka Pohoštění - guláš - Čermák Hudba - Plicka Jubilanti: Sýkora, Racek, Vosásek, Damková, Štráchal Pozvat Váňovou na schůzku Pozvánky - Beneš, Novák Výbor bude Štráchal - Novák - do VČS přihlášky žáci + žákyně V Čech upravit na přípravnou schůzi Pokladny k revizi až po dání dohromady. Frk podal zprávu o hospodaření a zúčastní se Poděkování Vilímovi za dobrou práci rozhodčího. Schůze skončena ve 19,30. Důleţité upozornění, vydané Červeným kříţem a záchranný- mi organizacemi: Záchranáři a řidiči ambulance si všimli, ţe u dopravních nehod má většina zraněných u sebe mobilní telefon. U zraněných osob, se kterými nelze komunikovat, zásahové síly neví, koho by měli z dlouhého seznamu adres kontaktovat. Řidiči a lékaři záchranné sluţby tedy navrhli, aby kaţdý zadal do svého adresáře v mobilu osobu, kterou je třeba kontaktovat v nouzovém případě, pod tu samou zkratku. Mezinárodně uznávaná zkratka je: ICE = In Case of Emergency (pro případ záchrany). Pod touto zkratkou zaznamenejte telefonní číslo osoby, která bude v případě nouze kontaktována policií, hasiči či první pomocí. Pokud chcete kontaktovat více osob, potřebujete ICE1, ICE2, ICE3 atd.

12 INVESTICE DO SVÉ BUDOUCNOSTI DOBROU INV ESTICÍ DO BUDOUCNOSTI JE BEZESPORU UZAVŘENÍ PENZIJNÍHO PŘIPOJIŠTĚNÍ, PRO TY MLADŠÍ Z VÁS MOŢNÁ PŘÍLIŠ VZDÁLENÁ, ALE NAUČIT SE MYSLET I NA TAK VZDÁLENOU BUDOUCNOST, JAKO JE ODCHOD DO STAROBNÍHO DŦCHODU, BY MĚLO BÝT JEDNOU Z VAŠICH PRIORIT. INFORMACE O TOM, ŢE DNEŠNÍ TŘICÁTNÍCI JIŢ OD STÁTU PRAKTICKY NEBUDOU POBÍRAT ŢÁDNÝ DŦCHOD, JSOU BOHUŢEL SMUTNOU REALITOU, DŦCHODOVÁ REFORMA STÁLE NIKDE. PROTO SI MYSLÍM, ŢE KAŢDÝ ROZUMNÝ ČLOVĚK BY MĚL ZAČÍT UVAŢOVAT O SJEDNÁNÍ PENZIJNÍHO PŘIPOJIŠTĚNÍ. Je to Vaše investice do budoucnosti!!!! Níţe se mŧţete podívat na aktuální přehled z hlediska nákladovosti jednotlivých PF a jejich výnosy za poslední 3 roky. A máte-li zrovna sjednané penzijní připojištění u penzijního fondu, který má podprŧměrné zhodnocení? Nevadí, není nic jednoduššího neţ přejít k PF, který Vám nabídne lepší zhodnocení! Převod k jinému penzijnímu fondu, či sjednání nové smlouvy o penzijnímu připojištění u kteréhokoliv Vámi vybraného penzijního fondu, Vám ráda zprostředkuji. Nabízím Vám bezplatné poradenství a moţnost sjednání následujících produktŧ - hypotéky a jejich refinancování, ţivotní, majetkové a úrazového pojištění, povinné ručení + havarijní pojištění, stavební spoření, pojištění odpovědnosti v občanském ţivotě, penzijní připojištění, investice do podílových fondŧ. Výběr produktŧ z následujících pojišťoven - ALLIANZ, GENERALI, ČESKÁ POJIŠTOVNA, POJIŠŤOVNA ČESKÉ SPOŘITELNY, AXA, SLÁVIA, ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA A DALŠÍ. IMG, a.s. - pojišťovací a finanční makléř Petra Šefčíková, Kvestorská 287/2, Praha 4, tel: , člen Wells Fargo Global Broker Network, Petra Šefčíková, Větrušice Finanční a úvěrový poradce KONÍRNA ZAKŠÍN NA KOKOŘÍNSKU (cca 60 km od Větrušic) Statek se nachází ve vesnici Zakšín asi 6 km od města Dubá v krásné kokořínské oblasti. Kontakt: STÁJ ZAKŠÍN ZELENKOVI, Zakš ín 14, DUBÁ-DOKSY, t: ; , Nabídka jízdy na koních: - jízdy pro jednotlivce i pro skupiny - moţnost jízd dětem z azylových domŧ, dětských domovŧ apod. (za mimořádné ceny) - denní i několikadenní vyjíţďky dle moţností a dohody - akce víkend pro vaše dítě (postaráme se o vaše dítě během víkendu, v ceně je dozor) ubytování 2 noci, strava (2x snídaně + 2x oběd + 1x večeře), 2 hod. jízdy na koni) maximální počet dětí: 3 - akce den pro vaše dítě ( postaráme se o vaše dítě celý den, v ceně je dozor, oběd, 1 hod. jízda na koni) maximální počet dětí: 3 - ustájení koní - pastevní odchov hříbat a mladých koní - sluţby v rámci projektu "Hipostezky" (ubytování osob + ustájení koní včetně krmení a vody)

13 Ceny: 1 HODINA jízdy 250,-Kč 1 HODINA jízdy (platí pouze pro osoby ubytované na statku) 200,-Kč DEN PRO VAŠE DÍTĚ (dozor, oběd, 1 hod. jízda na koni) maximální počet dětí: 3 VÍKEND PRO VAŠE DÍTĚ (dozor, ubytování 2 noci, strava (2x snídaně + 2x oběd + 1x večeře), 2 hod. jízdy na koni) maximální počet dětí: 3 400,-Kč 1.000,-Kč Nabídka ubytování: - 2 apartmány o velikosti moţnost pobytu ve vlastním karavanu, přívěsu (s moţností připojení elektřiny ze statku a vyuţití soc. zařízení) - moţnost pobytu ve vlastním stanu (s moţností připojení elektřiny ze statku a vyuţití soc. zařízení) - ceny za 1 osobu a 1 noc Kč DRAKIÁDA V sobotu 23. října proběhla tradiční drakiáda. Letos se dračích soutěţí účastnilo 34 lidiček, od 2 do 17 let s početným dospěláckým doprovodem. Obloha nad fotbalovým hřištěm byla plná rŧzných drakŧ a dráčkŧ kupovaných, ale i vlastnoručně vyrobených - ty byly tři a v leteckých dovednostech směle konkurovaly těm kupovaným. Pravděpodobně tím, ţe se organizátoři psychicky připravili na standardní počasí při drakiádě - tedy bezvětří a příp. zimu a déšť.stal se malý zázrak a počasí na drakiádě bylo přímo DOKONALÉ - sluníčko, teplo a přiměřený vítr. Neuvěřitelné. Letos to prostě létalo přímo nádherně všem a nemuseli jsme ani běhat. Tento vítr ale trochu ztěţoval akrobacii leteckých modelŧ, kterou jsme připravili jako překvapení pro všechny účastníky. Zahájil ji náš domác í letecký modelář Fanda Štancl, který ukázal bravurní pilotáţ se svojí helikoptérou. Po něm nám předvedli své letecké modely tři modeláři ze Sedlece s odborným komentářem jejich předsedy, p. Raveaneho. Letadlo a helikoptéra předvedly vývruty, přelety, nálety prostě paráda. Tuto leteckou přehlídku uzavřel bombardér zvaný BONBONDÉR. Ten nalétával nad děti a shazoval na ně bonbony. Dovedete si představit, jak se tento bonbonový déšť dětem líbil. Přihlíţející dospělí se stěţí ubránili smíchu. Bylo to skvělé. Po tomto úvodu se jiţ na hřiště vrhli všichni účastníci i se svými draky a začal dračí pětiboj. Spočíval v pěti disciplínách - letecké akrobacie (létání s drakem), házení míčku, šipek a céček na cíl a kreslení poslepu. Vše samozřejmě na dračí téma. Po splnění všech disciplín si děti mohly dojít pro malé odměny. Rodina Nouzova pro děti připravila lukostřelbu. Na konci se mohly všichni občerstvit párkem v rohlíku. Myslím, ţe se letos drakiáda opravdu povedla po všech stránkách a děkujeme všem, kteří se jakkoliv podíleli na zdárném prŧběhu akce, Sokolu za přípravu prostoru a obecnímu úřadu za organizační a finanční pomoc. Tetky z KLUBíčka s velkým týmem pomocníkŧ

14 Pár fotografii z naší drakiády: Jeden z modelů, které zazářily na úvod naší drakiády. Foto: 2. řada - Roman Vejražka pouští draka, ten na obloze skoro není vidět, má totiž rekordně dlouhý provázek - přes 80 m!; Lukostřelba; Ručně a narychlo dělaný drak z Klecan, vysoký skoro metr. Tento těžkotonážní drak naprosto překvapivě skvěle létal; Běh pod leteckým modelem bombardéru jménem Bonbondér, který na nás sypal bonbónový déšť; Plnění dračích úkolů v rámci dračího pětiboje. Fotografie: Matěj Baňas, J. Nouza, E. Jarošová Pro fandy létání uvádíme w ebové stránky modelářŧ ze Sedlece:

15 ORIENTAČNÍ BĚH V neděli 10. října se uskutečnil první ročník orientačního běhu ve Větrušicích. Zasportovat si přišlo asi 20 dětí. Trasa závodu z fotbalového hřiště vedla kolem bytovek k rybníku a zpět na fotbalové hřiště náročným během do vrchu. Počasí nám přálo a teplo bylo závodníkŧm aţ moc. Závodili s plným nasazením a kromě snahy zaběhnout co nejlepší čas, bylo dalším dŧleţitým kritériem hodnocení splnění 4 úkolŧ, které byly nachystané na trase. Navíc bylo dalším úkolem nalézt co největší počet obrázkŧ, které visely rŧzně na stromech, plotech atd. Během sloţitého počítání výsledkŧ si děti vyráběly, pekly a mazaly placky (i sebe ) čokoládou a marmeládou, dospělí dali přednost česnekovému dresinku. Mňam, mňam! Kdo chtěl, mohl se zabavit hraním deskových her, kreslením, hraním kuliček, házením céček, atd. Ocenění si zaslouţí všichni závodníci, ale zmíníme alespoň ty, kteří skončili na 1. místě. Byly čtyři kategorie dle věku. Zde jsou jména vítězŧ v jednotlivých kategorií: Lukáš Kolínský, Honzík Novák a Aďa Vilímová, Pája Petrovková, Libor Vlach. Odměnu a medaili si ale nakonec zaslouţili všichni. Děkujeme všem, kteří při akci jakkoliv pomáhali, a standardně Sokolu a obecnímu úřadu, bez kterých by to nešlo. Roman Hynek a tetky z Klubíčka CHABRY - VÝSTAVA STRAŠIDEL - Pojďte s námi do pohádky Výstava skřítkŧ, víl, vodníkŧ a pohádkových bytostí od strašidloloţky paní Vítězslavy Klimtové v Dolních Chabrech. Paní Vítězslava Klimtová dokázala to, co málokdo vdechla pohádkovým bytostem skřítkŧm vílám a strašidýlkŧm ţivot. Dala jim podobu laskavou, přátelskou, lákající malé i velké lidičky, aby s nimi strávili společné chvíle a uvěřili v kouzla a pohádky. V období vánoc si je mŧţete prohlédnout ve staré sýpce v galerii Chaberského dvora. Datum a místo konání: (do 18:00) Dolní Chabry galerie Chaberského dvora, Praha 8, Hrušovanské náměstí 253/5 Vstupné: 30/40,- Kč ROZTOKY U PRAHY - Skleněné Vánoce Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy připravilo na období výstavu, která přibliţuje předměty s vánoční tematikou, u nichţ jednotícím prvkem je sklo jako materiál. Dvě hlavní linie výstavy představují dva typy odlišných, avšak s Vánocemi úzce spjatých předmětŧ: betlémy a vánoční ozdoby. Právě betlémy a ozdobené stromky patřily kromě obřadních pokrmŧ a zvykoslovných projevŧ k jejich nejvýraznějším atributŧm. Betlémy existují v nespočetném mnoţství typŧ a variant podle pouţitého materiálu a vnějších formálních znakŧ, podle výrobce i konečného uţivatele. Jako materiál slouţilo nejčastěji dřevo, ve škále je zastoupen také papír, vosk, sádra, tragant, cín, keramické materiály i nejrŧznější masy, ať uţ na bázi papíru či těstových a sádrových hmot. Ve 20. století se k této skladbě přidaly nové materiály, umělé hmoty a pryskyřice, a konečně také

16 sklo. Mezi skleněnými betlémy jsou nejznámější soubory z figurek modelovaných u kahanu, ale vyráběly se také těţší, tzv. hutní figurky, které byly masivní a měly větší pevnost. V rámci českých zemí se výroba figurek soustředila v Ţelezném Brodě a okolí. Betlémové figurky vycházející z vinutí barevné skloviny jsou vlastně rarity a kromě Ţeleznobrodska je jejich výroba zaznamenána jen ve sklárnách v Itálii a ve Francii. Skleněné artefakty s motivem Betlému však nelze omezit pouze na figurkové sestavy. Mnoho zajímavých věcí vzniklo také jinými sklářskými technikami tavenou plastikou, litím do formy či technikou tiffany. Kromě asi čtyř desítek skleněných betlémŧ, vyrobených za pouţití rozličných sklářských technik, mohou návštěvníci na výstavě zhlédnout stovky historických i současných vánočních ozdob převáţně české provenience. Vystaveny budou perličkové ozdoby z Jizerských hor, foukané z Královédvorské produkce, ale i starší kombinované ozdoby z nedaleké výrobny v Kralupech nad Vltavou. Nebudou chybět ani neobvyklé ozdoby ze skleněného vlákna. Výstavu doplňují historické podmalby na skle s vánočními motivy, které tvořily přirozenou součást výzdoby interiéru ještě předtím, neţ u nás zdomácněly betlémy a ozdobené stromky. VÝTVARNÉ HRÁTKY Výtvarné hrátky se konají kaţdou STŘEDU od 17 h. v dolní klubovně Klubíčka (budova vedle obchodu)! S sebou: 10 Kč, pracovní oděv, přezŧvky. PROSBA O DARY, REKLAMNÍ PŘEDMĚTY :.klíčenky, hračky, sladkosti, vše co bychom mohli pouţít na odměny pro děti při jednotlivých akcích. Na drobné soutěţe na výtvarce vyuţijeme i staré kinder hračky. Velice děkujeme. Dětský Klubíček, kontakt je uveden na konci rubriky. Stále hledáme spolupracovníky, kteří by nám pomáhali tato výtvarná setkání (ale i ostatní akce - DĚTSKÝ DEN, DRAKIÁDU, HLEDÁNÍ POKLADU, DISKOTÉKY atd.) připravovat a organizovat. Všechny nápady, aktivity jsou vítány, klubovna je dispozici Děkujeme všem, kteří nám letos pomáhali! Krásné Vánoce a vše nejlepší do nového roku Vám přejí tetky z klubíčka - Jitka, Adéla a Eva Dětský Klubíček - kontakt: Eva Jarošová , Jitka Čáhová Adéla Vohradníková Klubovna: Větrušice, budova vpravo od obchodu klubíček ;

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 5. listopadu 2014

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 5. listopadu 2014 Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 5. listopadu 2014 Přítomni: Ilona Vavřičková, Radek Šťastný, Milan Paták st., Zdeněk Polák, Miloslav Vavřička, Vlastimila Krumlová

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva Městyse Rokytnice nad Rokytnou, konaného dne 6.listopadu 2010, od 17:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva Městyse Rokytnice nad Rokytnou, konaného dne 6.listopadu 2010, od 17:00 hodin. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva Městyse Rokytnice nad Rokytnou, konaného dne 6.listopadu 2010, od 17:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva Městyse Rokytnice nad

Více

Předsedající navrhl jako navrhovatele usnesení p. Ladislava Ludvíka Návrh usnesení : ZO Sadov schvaluje navrhovatele usnesení p. Ladislava Ludvíka.

Předsedající navrhl jako navrhovatele usnesení p. Ladislava Ludvíka Návrh usnesení : ZO Sadov schvaluje navrhovatele usnesení p. Ladislava Ludvíka. Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 5.11.2014, od 17:00 hodin v KD Sadov Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

ZÁPIS Č.5/2010 Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LÁNY

ZÁPIS Č.5/2010 Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LÁNY ZÁPIS Č.5/2010 Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LÁNY Den konání: 10. 11. 2010 Místo konání: Hotel Classic Lány Jednání probíhalo od - do: 18.00 18.55 hodin Členů zastupitelstva obce: 11 Z toho:

Více

ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HLÁSNÁ TŘEBAŇ, konaného dne , od hodin v restauraci Česká hospoda

ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HLÁSNÁ TŘEBAŇ, konaného dne , od hodin v restauraci Česká hospoda ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HLÁSNÁ TŘEBAŇ, konaného dne 6. 11. 2014, od 19.00 hodin v restauraci Česká hospoda Přítomni: Vnislav Konvalinka, Karel Čech, Vojtěch Musil, Miroslav Stříbrný,

Více

Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.

Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou. - 1 - Obec Mezno Zastupitelstvo obce Mezno Č. 14 Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Mezno, konaného dne 06. listopadu 2014, od 19:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

ZÁPIS. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Oslavička, konaného dne , ve 20:00 hodin, v kanceláři Obecního úřadu.

ZÁPIS. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Oslavička, konaného dne , ve 20:00 hodin, v kanceláři Obecního úřadu. Obec Oslavička Zastupitelstvo obce Oslavička ZÁPIS z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Oslavička, konaného dne 12.11.2010, ve 20:00 hodin, v kanceláři Obecního úřadu. Zahájení zasedání zastupitelstva

Více

Obec Sukorady - Zastupitelstvo obce Sukorady. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Sukorady, konaného dne , od 18:00 hodin.

Obec Sukorady - Zastupitelstvo obce Sukorady. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Sukorady, konaného dne , od 18:00 hodin. Obec Sukorady - Zastupitelstvo obce Sukorady Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Sukorady, konaného dne 29.10.2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

OBEC ČÍHAŇ, Číhaň 26, Kolinec, tel ,

OBEC ČÍHAŇ, Číhaň 26, Kolinec, tel , OBEC ČÍHAŇ, Číhaň 26, 341 42 Kolinec, tel.376594225, e-mail: urad@cihan.cz Z Á P I S č. 5/10 z ustavujícího veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Číhaň konaného dne 8.11. 2010 v 18.00 hod. Místo

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne 4.11. 2014 od 19.00 hodin Přítomni: Josef Němec, Ing. Josef Beran, Jiří Jeff Calda, Eva Nosková, Pavel Pouček, Josef Beran

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velenice, konaného dne , od 18:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velenice, konaného dne , od 18:00 hodin. Obec Velenice Zastupitelstvo obce Velenice Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velenice, konaného dne 7. 11. 2014, od 18:00 hodin. ZAHÁJENÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITLSTVA Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne od 18:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne od 18:00 hodin. Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 11. 2014 od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kačice, konaného dne , od 18:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kačice, konaného dne , od 18:00 hodin. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kačice, konaného dne 25. 11. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Kačice (dále též jako zastupitelstvo )

Více

Zápis č. 9/2014 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne , od hodin v sále kulturního domu

Zápis č. 9/2014 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne , od hodin v sále kulturního domu Zápis č. 9/2014 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 5.11.2014, od 18.00 hodin v sále kulturního domu Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Bantice

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Horní Loučky, konaného dne v hod. na OÚ

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Horní Loučky, konaného dne v hod. na OÚ Obec Horní Loučky Zastupitelstvo obce Horní Loučky Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Horní Loučky, konaného dne 3.11.2014 v 19.00 hod. na OÚ Bod 1/ Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Obec Boháňka. tel , IDDS: vcrb4yt

Obec Boháňka. tel ,    IDDS: vcrb4yt Obec Boháňka Boháňka 27, 508 01 Hořice, IČO 00271357, není plátcem DPH, č. ú. 10028541/0100 Komerční banka Jičín, tel. 602564997, e-mail: ou@bohanka.org, www.bohanka.org, IDDS: vcrb4yt Zápis z ustavujícího

Více

Přítomni: Petr Černý, Renata Festová, Vítězslav Hátle, Mgr. Jan Hojda, Josef Hušek, Jana Kuthanová, Milan Novák, Helena Pavlíková, Otakar Rejfek.

Přítomni: Petr Černý, Renata Festová, Vítězslav Hátle, Mgr. Jan Hojda, Josef Hušek, Jana Kuthanová, Milan Novák, Helena Pavlíková, Otakar Rejfek. Obec Hořiněves Zastupitelstvo obce Hořiněves Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves, konaného dne 3.11.2014, od 17,00 hodin. Přítomni: Petr Černý, Renata Festová, Vítězslav Hátle,

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Třeština, konaného dne , od 16:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Třeština, konaného dne , od 16:00 hodin. Obec Třeština Zastupitelstvo obce Třeština Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Třeština, konaného dne 6. 11. 2010, od 16:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Před konáním ustavujícího

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Zbožíčko, konaného dne , od 19:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Zbožíčko, konaného dne , od 19:00 hodin. Obec Zbožíčko Zastupitelstvo obce Zbožíčko Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Zbožíčko, konaného dne 5. 11. 2014, od 19:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jimlín, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu Jimlín Jimlín 7, Louny

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jimlín, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu Jimlín Jimlín 7, Louny Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jimlín, konaného dne 3.11. 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Jimlín Jimlín 7, 440 01 Louny Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

Obec Rudník Zastupitelstvo obce Rudník Zápis z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Rudník dne 06. listopadu 2014

Obec Rudník Zastupitelstvo obce Rudník Zápis z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Rudník dne 06. listopadu 2014 Obec Rudník Zastupitelstvo obce Rudník Zápis z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Rudník dne 06. listopadu 2014 Přítomni: Ing. Aleš Maloch, Jiří Vondrák, Václav Lhota, Michal Šindelář, Miroslav

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Pucov, konaného dne , od 19:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Pucov, konaného dne , od 19:00 hodin. Obec Pucov Zastupitelstvo obce Pucov Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Pucov, konaného dne 1. 11. 2014, od 19:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pucov

Více

Zápis. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Sirá, konaného dne od 19:00 hodin.

Zápis. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Sirá, konaného dne od 19:00 hodin. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Sirá, konaného dne 5.11. 2014 od 19:00 hodin. Zasedání Zastupitelstva obce Sirá bylo zahájeno v 19 hodin dosavadním starostkou obce Sirá Hanou Novákovou

Více

Zápis 5/15 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Lhota, konaného dne , od 18:00 hodin.

Zápis 5/15 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Lhota, konaného dne , od 18:00 hodin. Obec Lhota obce Lhota Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis 5/15 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Lhota, konaného dne 9.4 2015, od 18:00 hodin. Zasedání Zastupitelstva obce Lhota (dále též

Více

svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejich občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.

svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejich občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky. Zápis z Ustavující zasedání ZO Podbořanský Rohozec, které se uskutečnilo dne 3.11.2014 od 18:00 hod. na sále v budově obecního úřadu Zahájení (před zahájením předáno osvědčení o zvolení členům zastupitelstva).

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velehrad, konaného dne 7. listopadu 2014, od 19:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velehrad, konaného dne 7. listopadu 2014, od 19:00 hodin. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velehrad, konaného dne 7. listopadu 2014, od 19:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Velehrad bylo zahájeno v 19,00

Více

Zápis č. 8/2014 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Březí, konaného dne , od 18:00 hodin.

Zápis č. 8/2014 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Březí, konaného dne , od 18:00 hodin. Obec Březí Zastupitelstvo obce Březí Zápis č. 8/2014 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Březí, konaného dne 5.11.2014, od 18:00 hodin. 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

OBEC HORNÍ BRANNÁ. Horní Branná čp. 1, Horní Branná, Tel.: ,

OBEC HORNÍ BRANNÁ. Horní Branná čp. 1, Horní Branná, Tel.: , OBEC HORNÍ BRANNÁ Horní Branná čp. 1, 512 36 Horní Branná, Tel.: 481 584 178, E-mail: ou@hbranna.cz Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Horní Branná, konaného dne 6. listopadu 2014, od 18:00

Více

ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné

ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné Přítomno: devět zvolených členů zastupitelstva: David Šašek DiS., Bc.

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Siřejovice

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Siřejovice Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Siřejovice Autor: administrator , Téma: Zápisy ze zasedání, Vydáno dne: 15. 11. 2010 konaného dne 10. listopadu 2010 od 19,00 hodin Jednání zastupitelstva

Více

1 Výpis ze zápisu z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Vlkanov, konaného dne , od 19:00 hodin.

1 Výpis ze zápisu z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Vlkanov, konaného dne , od 19:00 hodin. 1 Výpis ze zápisu z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Vlkanov, konaného dne 5.11.2014, od 19:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Vlkanov (dále též jako zastupitelstvo

Více

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Vrbice, konaného dne 5. listopadu 2014 od 19 hodin

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Vrbice, konaného dne 5. listopadu 2014 od 19 hodin Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Vrbice, konaného dne 5. listopadu 2014 od 19 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Vrbice bylo zahájeno v 19 hodin, dosavadním

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Loučka konané dne , od 17:00 hodin na obecním úřadě

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Loučka konané dne , od 17:00 hodin na obecním úřadě Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Loučka konané dne 31. 10. 2014, od 17:00 hodin na obecním úřadě Program

Více

Zápis č. 1/11/ 2014 z ustanovujícího zasedání Z. O. Vevčice konaného dne od 19. hodiny.

Zápis č. 1/11/ 2014 z ustanovujícího zasedání Z. O. Vevčice konaného dne od 19. hodiny. Zápis č. 1/11/ 2014 z ustanovujícího zasedání Z. O. Vevčice konaného dne 7. 11. 2014 od 19. hodiny. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Vevčice bylo zahájeno v 19. hodin dosavadním

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Drahotěšice, konaného dne od 19:00 hodin

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Drahotěšice, konaného dne od 19:00 hodin Obec Drahotěšice Zastupitelstvo obce Drahotěšice Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Drahotěšice, konaného dne 10.11.2010 od 19:00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Lom, konaného dne , od 19:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Lom, konaného dne , od 19:00 hodin. Obec Lom Zastupitelstvo obce Lom Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Lom, konaného dne 7. 11. 2014, od 19:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Lom (dále

Více

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU ZÁPIS

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU ZÁPIS OBEC TEPLICE NAD BEČVOU Zastupitelstvo obce Teplice nad Bečvou ZÁPIS z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Teplice nad Bečvou, které se konalo dne 11. listopadu 2010 v 18.00 hod. v sále Hasičské

Více

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva města Strmilov, konaného dne

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva města Strmilov, konaného dne č.j.: ST - 0833/2014/Sed Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva města Strmilov, konaného dne 06. 11. 2014 Místo konání: Kinosál Beseda Strmilov Začátek: 19.00 hod. Zasedání řídil: dosavadní starosta

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 11.11.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 11.11.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 11.11.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Dosavadní starosta Václav Šefčík (dále jako předsedající ) zahájil

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Rudice, konaného dne , od 18:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Rudice, konaného dne , od 18:00 hodin. Obec Rudice Zastupitelstvo obce Rudice Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Rudice, konaného dne 4.11. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Rudice

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Heřmanice, konaného dne , od 18:00 hodin v Heřmanicích -Brodě.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Heřmanice, konaného dne , od 18:00 hodin v Heřmanicích -Brodě. Obec Heřmanice Zastupitelstvo obce Heřmanice Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Heřmanice, konaného dne 11.11. 2010, od 18:00 hodin v Heřmanicích -Brodě. Zahájení zasedání zastupitelstva

Více

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Roudná č. 1/2014

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Roudná č. 1/2014 Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Roudná č. 1/2014 Den a místo zasedání: 6.11.2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Roudná Zasedání zahájeno: 18:05 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Buš konaného dne č. 9/U/2014

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Buš konaného dne č. 9/U/2014 Obec Buš, okres Praha západ, IČO 00242021 Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Buš konaného dne 27.10.2014 č. 9/U/2014 Zahájení: 18.00 hod. Přítomni: viz prezenční listina (příloha č. 1) Hosté:

Více

Zápis ze zasedání ustavujícího zastupitelstva obce Doubice, konaného dne od 17:00 hodin

Zápis ze zasedání ustavujícího zastupitelstva obce Doubice, konaného dne od 17:00 hodin Zápis ze zasedání ustavujícího zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 09. 04. 2015 od 17:00 hodin Místo konání: Termín konání: Obec Doubice Fabrika, č.p.174 09. 04. 2015 od 17:00 hod Zvolení zastupitelé:

Více

OBEC TLUMAČOV. Tlumačov č. 107, Domažlice

OBEC TLUMAČOV. Tlumačov č. 107, Domažlice OBEC TLUMAČOV Tlumačov č. 107, 344 01 Domažlice Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov (dále jen "ZO") konaného dne 2.11.2014 od 17:00 hodin v místním pohostinství. Jednací číslo: 1

Více

Obecní úřad Blatno Blatno č.p. 1,

Obecní úřad Blatno Blatno č.p. 1, Obecní úřad Blatno Blatno č.p. 1, 430 01 Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Blatno, konaného dne 10.11.2010, od 18:00 hod. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Blatno

Více

Zápis. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Podhradí, konaného dne , od 18:30 hodin.

Zápis. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Podhradí, konaného dne , od 18:30 hodin. Obec Podhradí Zastupitelstvo obce Podhradí Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Podhradí, konaného dne 05. 11. 2014, od 18:30 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

Elektronická verze zápisu neobsahuje osobní údaje dle platného zákona o ochraně osobních údajů.

Elektronická verze zápisu neobsahuje osobní údaje dle platného zákona o ochraně osobních údajů. Elektronická verze zápisu neobsahuje osobní údaje dle platného zákona o ochraně osobních údajů. Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Libčany ze dne 4. 11. 2014 Přítomni zastupitelé (viz. prezenční

Více

Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne , od 18:00 hodin.

Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne , od 18:00 hodin. Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 5.11.2014, od 18:00 hodin. Přítomno je 11 zvolených členů zastupitelstva Členové zastupitelstva obce byli s termínem a programem

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne , od 18:00 hodin

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne , od 18:00 hodin Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 13.11.2010, od 18:00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Lukavec u Hořic (dále jen "zastupitelstvo")

Více

Obec Petráveč. mob: , Č.j.: Datum:

Obec Petráveč. mob: ,    Č.j.: Datum: Obec Petráveč Petráveč 40, 594 01 Velké Meziříčí, Ič: 00842559 mob: 603 838 161, email: obec@petravec.cz, http://www.petravec.cz Č.j.: Datum: 5.11.2014 Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce

Více

I) Složení slibu zastupitelů

I) Složení slibu zastupitelů Z á p i s ustavující zasedání Zastupitelstva města Benátky nad Jizerou konané dne 04.11.2014 od 17.00 hodin ve společenském sále Záložna Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva města Benátky

Více

Zápis č.18. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dobrovíz, konaného dne , od 19:00 hodin.

Zápis č.18. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dobrovíz, konaného dne , od 19:00 hodin. Zápis č.18 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dobrovíz, konaného dne 4.11. 2014, od 19:00 hodin. Zasedání Zastupitelstva obce Dobrovíz bylo zahájeno v 19 hodin dosavadním starostou obce Martinem

Více

Obec Svor. Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce SVOR

Obec Svor. Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce SVOR Obec Svor Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce SVOR konaného dne 4. listopadu 2014 Zasedání Zastupitelstva obce Svor bylo svoláno podle ustanovení 91, odst.1 Zákona č. 128/2000 Sb., v platném

Více

Zápis Z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Svinařov, konaného dne , od hodin.

Zápis Z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Svinařov, konaného dne , od hodin. Zápis Z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Svinařov, konaného dne 9.11.2010, od 17.00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Svinařov bylo zahájeno v 17.00 hodin dosavadním

Více

Obec Nedvězí. Zastupitelstvo obce Nedvězí

Obec Nedvězí. Zastupitelstvo obce Nedvězí Obec Nedvězí Zastupitelstvo obce Nedvězí Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Nedvězí, konaného dne 4.11.2014 od 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Zahájení zasedání zastupitelstva obce Zasedání

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne , od 15:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne , od 15:00 hodin. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 10.11. 2014, od 15:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Malá Bystřice (dále též jako zastupitelstvo

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Staňkovice, konaného dne , od 16:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Staňkovice, konaného dne , od 16:00 hodin. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Staňkovice, konaného dne 6.11.2014, od 16:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání zastupitelstva obce Staňkovice (dále též jako zastupitelstvo

Více

Zápis z ustavujícího zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce Šimanov, konaném dne v 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Šimanov.

Zápis z ustavujícího zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce Šimanov, konaném dne v 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Šimanov. Zápis z ustavujícího zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce Šimanov, konaném dne 8. 11. 2010 v 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Šimanov. Starosta obce p. Petr Hlaváček jako předsedající zahájil

Více

Obec Hnanice Hnanice, Znojemská 113, Znojmo, tel.,fax: , mobil

Obec Hnanice Hnanice, Znojemská 113, Znojmo, tel.,fax: , mobil Obec Hnanice Hnanice, Znojemská 113, 669 2 Znojmo, tel.,fax: 515232133, mobil 724236970 ouhnanice@volny.cz, www.obechnanice.cz, www.daniz.cz Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Hnanice č

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Doubravice, konaného dne , od 18:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Doubravice, konaného dne , od 18:00 hodin. Obec Doubravice Zastupitelstvo obce Doubravice Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Doubravice, konaného dne 3.11. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis z 1. (ustavujícího) zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne

Zápis z 1. (ustavujícího) zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne Zápis z 1. (ustavujícího) zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 1. 11. 2014 Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Tučapy dne v zasedací místnosti OÚ v Tučapech

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Tučapy dne v zasedací místnosti OÚ v Tučapech Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Tučapy dne 7.11.2014 v zasedací místnosti OÚ v Tučapech Účast : Petr Elis, Mgr. Zdeněk Gajdoš, Alfréd Kadavý, PhDr. Jiřina Rozsypalová, Radek Zelinka Hodina

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Nenačovice, konaného dne , od 19:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Nenačovice, konaného dne , od 19:00 hodin. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Nenačovice, konaného dne 3.11. 2014, od 19:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Nenačovice (dále jen zastupitelstvo)

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Prasklice, konaného dne , od 19:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Prasklice, konaného dne , od 19:00 hodin. Obec Prasklice Zastupitelstvo obce Prasklice Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Prasklice, konaného dne 8.11.2010, od 19:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

Obec Kamenná Lhota, Kamenná Lhota 52. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kamenná Lhota, konaného dne

Obec Kamenná Lhota, Kamenná Lhota 52. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kamenná Lhota, konaného dne .., Obec Kamenná Lhota, 582 92 Kamenná Lhota 52 Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kamenná Lhota, konaného dne 06.11.2014 Přítomni: členové nově zvoleného zastupitelstva Vladimír Med Josef

Více

Z á p i s. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Malá Hraštice

Z á p i s. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Malá Hraštice / Obec Malá Hraštice Zastupitelstvo obce Malá Hraštice Z á p i s z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Malá Hraštice konaného dne 31.10.2014 od 18.00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Navržený program: 1. Určení ověřovatelů zápisu ( 95 odst. 1 zákona o obcích) 2. Schválení programu 3. Volba starosty a místostarosty a) určení počtu

Navržený program: 1. Určení ověřovatelů zápisu ( 95 odst. 1 zákona o obcích) 2. Schválení programu 3. Volba starosty a místostarosty a) určení počtu Navržený program: 1. Určení ověřovatelů zápisu ( 95 odst. 1 zákona o obcích) 2. Schválení programu 3. Volba starosty a místostarosty a) určení počtu místostarostů b) určení, které funkce budou členové

Více

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka Obec Kyselka Zastupitelstvo obce Kyselka 362 72 Kyselka, IČ:00254762 Číslo jednací.: 347 / 2014 Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kyselka, konaného dne 5. 11. 2014, od 18:00 hodin v zasedací

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jersín, konaného dne , od 20:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jersín, konaného dne , od 20:00 hodin. Obec Jersín Zastupitelstvo obce Jersín Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jersín, konaného dne 12. 11. 2014, od 20:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Zápis č. 8/2010 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Nechvalice, konaného dne od 19:00 hodin.

Zápis č. 8/2010 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Nechvalice, konaného dne od 19:00 hodin. Zápis č. 8/2010 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Nechvalice, konaného dne 12.11. 2010 od 19:00 hodin. Přítomni : ing. Josef Konop, Jan Pudil, Jiří Skalický, ing. František Kortánek, Josef Hadáček,

Více

Obec Klíny se sídlem Obecní úřad Klíny, Klíny č.p. 61, autopošta Litvínov tel./fax www:

Obec Klíny se sídlem Obecní úřad Klíny, Klíny č.p. 61, autopošta Litvínov tel./fax www: Obec Klíny se sídlem Obecní úřad Klíny, Klíny č.p. 61, 436 01 autopošta Litvínov tel./fax 476 116 021 www: www.kliny.eu ZÁPIS z ustavující schůze Zastupitelstva obce Klíny, která se konala dne 01.11. 2014

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Bílé Poličany, konaného dne 4. listopadu 2014 od 19:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Bílé Poličany, konaného dne 4. listopadu 2014 od 19:00 hodin. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Bílé Poličany, konaného dne 4. listopadu 2014 od 19:00 hodin. Zasedání Zastupitelstva obce Bílé Poličany (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kačlehy určuje ověřovatelem zápisu pana Zdeňka Píšu a zapisovatelem paní Terezu Vinšovou.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kačlehy určuje ověřovatelem zápisu pana Zdeňka Píšu a zapisovatelem paní Terezu Vinšovou. Obec Kačlehy Zastupitelstvo obce Kačlehy Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kačlehy, konaného dne 10.11. 2010, od 17:00 hodin. 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Sobčice

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Sobčice Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Sobčice konaného dne 6.11.2014 od 18,30 hodin v zasedací místnosti OÚ Sobčice - Zasedání bylo řádně svoláno - Počet zúčastněných zastupitelů obce: 7 -

Více

Zápis. Z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 3. listopadu 2014, od 17,00 hodin

Zápis. Z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 3. listopadu 2014, od 17,00 hodin Zápis Z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 3. listopadu 2014, od 17,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva městyse Blížkovice, konaného dne od 17,00 hod. v sále Základní školy Blížkovice.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva městyse Blížkovice, konaného dne od 17,00 hod. v sále Základní školy Blížkovice. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva městyse Blížkovice, konaného dne 10.11.2010 od 17,00 hod. v sále Základní školy Blížkovice. Č.j: 7/2010 Přítomni: Ing. Josef Dancinger, Vladimír Dvořák, Miroslav

Více

Z á p i s z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Šípy, konaného dne 21. listopadu 2014 v pohostinství v Šípech

Z á p i s z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Šípy, konaného dne 21. listopadu 2014 v pohostinství v Šípech Z á p i s z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Šípy, konaného dne 21. listopadu 2014 v pohostinství v Šípech Přítomni : Slabý Josef, Novotný Petr, Kounovský Martin, Fišer Zdeněk, Ouřada Petr, Rusňák

Více

ZÁPIS. z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Březnice konaného dne: od: 18:00 hod. na obecním úřadě v Březnici

ZÁPIS. z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Březnice konaného dne: od: 18:00 hod. na obecním úřadě v Březnici ZÁPIS z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Březnice konaného dne: 7.11.2014 od: 18:00 hod. na obecním úřadě v Březnici Zasedání zastupitelstva obce Březnice bylo zahájeno v 18:01 hod., dne: 7.11.2014

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z ustavujícího 1. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne od 18.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z ustavujícího 1. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne od 18. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z ustavujícího 1. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 3.11.2014 od 18.00 hod Přítomní členové ZO: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec,

Více

O B E C Z D I B Y. Zápis z ustavujícího jednání zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne od hod v kulturním domě ve Veltěži

O B E C Z D I B Y. Zápis z ustavujícího jednání zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne od hod v kulturním domě ve Veltěži Zápis z ustavujícího jednání zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 5.11.2014 od 19.00 hod v kulturním domě ve Veltěži Zahájení 19.00 Přítomni: Ing. Dubský, p. Jurkeník, p.tvrdý, p.jandovská, p. Wachtl,

Více

hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům. Žádná připomínka

hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům. Žádná připomínka Obec Kojetice, se sídlem Lipová 155, 250 72 Kojetice Zastupitelstvo obce Kojetice Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kojetice, konaného dne 5. 11. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání

Více

Výsledky hlasování : Pro 9x, Proti -0, Zdržel se - ( Hlasování č. 2) Usnesení č.2 bylo schváleno

Výsledky hlasování : Pro 9x, Proti -0, Zdržel se - ( Hlasování č. 2) Usnesení č.2 bylo schváleno Zápis z ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Dublovice, konaného dne 04. 11. 2014 od 19.00 hodin v obřadní místnosti dublovické radnice. Přítomni: Josef Hájek, Ing. Vladislav Brejška,

Více

Zasedání zahájeno v 19:00 hodin Přítomni: zastupitelé podle přiložené prezenční listiny Omluveni: - Neomluven: -

Zasedání zahájeno v 19:00 hodin Přítomni: zastupitelé podle přiložené prezenční listiny Omluveni: - Neomluven: - OBEC VŠESTARY, okr. PRAHA-VÝCHOD Zastupitelstvo obce Zápis č. 1 z ustavujícího veřejného zasedání Zastupitelstva obce Všestary, konaného ve čtvrtek 6.11. 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Všestarech.

Více

Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od hod.

Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od hod. Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od 19.00 hod. Přítomni: Bc. Jiří Bíma, Ing. Tomáš Bláha, Jiřina Bláhová, Ing. Petr Halama,

Více

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zahájení zasedání zastupitelstva Obec Petrovice Zastupitelstvo obce Petrovice Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 9.11. 2010, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zahájení zasedání zastupitelstva Obec Újezd u Plánice Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Újezd u Plánice, konaného dne 2.12.2016, od 19:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Újezd u Plánice

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Bojanovice, konaného dne , od 18:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Bojanovice, konaného dne , od 18:00 hodin. Obec Bojanovice Zastupitelstvo obce Bojanovice Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Bojanovice, konaného dne 3. 11. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání č. 3/11 Zastupitelstva obce Hostouň konaného dne

Zápis ze zasedání č. 3/11 Zastupitelstva obce Hostouň konaného dne Zápis ze zasedání č. 3/11 Zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 17.01.2011 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni Čas zahájení: 19,00 hod. Čas ukončení: 22,25 hod. Přítomni členové

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 8. 4. 2015 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 8. 4. 2015 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 8. 4. 2015 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Jaroš, p. Pokorná, p. Lysák, p. Čuchal, p. Vorlová, p. Frohlich Občané:

Více

Zápis. z ustanovujícího zasedání Zastupitelstva obce Vilémov, konaného dne , od 17:00 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice.

Zápis. z ustanovujícího zasedání Zastupitelstva obce Vilémov, konaného dne , od 17:00 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice. Zápis z ustanovujícího zasedání Zastupitelstva obce Vilémov, konaného dne 5.11.2014, od 17:00 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice. Zasedání Zastupitelstva obce Vilémov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo

Více

1. Zahájení. 2. Složení slibu členů zastupitelstva městského obvodu

1. Zahájení. 2. Složení slibu členů zastupitelstva městského obvodu Z Á P I S z 1. ustavujícího jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III, které se konalo dne 24. listopadu 2014 od 17:00 hod ve velkém sále Kulturního domu Dubna. Přítomni: František Brendl,

Více

Zápis [1/UZM/10.11.2014] https://ejednani.nmnm.cz/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.tisk Z Á P I S

Zápis [1/UZM/10.11.2014] https://ejednani.nmnm.cz/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.tisk Z Á P I S Page 1 of 12 ustavující Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 1. schůze ustavujícího Zastupitelstva města Nové Město na Moravě, která se konala dne 10.11.2014 od 16:30 hodin v Kulturním

Více

ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ

ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE 3. 11. 2014 Zahájení: 19:05 hodin na OÚ Tisem, Tisem 36 Přítomni: Bohuslav Čermoch, Milan Albrecht, Jana Starostová DiS, Zdeněk Hlaváček,

Více

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zahájení zasedání zastupitelstva Obec Stanovice Zastupitelstvo obce Stanovice Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Stanovice konaného dne 30.6.2015, od 18:00 hodin. Zasedání Zastupitelstva

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne od hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne od hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 14. 12. 2016 od 18.30 hodin Přítomni: členové zastupitelstva: Luboš Čuchal, Radek Fröhlich, Miroslav Jaroš, Lenka Kučerová,

Více

Zápis z 1. ustavujícího zasedání obce Studená konaného dne v 19:00

Zápis z 1. ustavujícího zasedání obce Studená konaného dne v 19:00 Zápis z 1. ustavujícího zasedání obce Studená konaného dne 9.11.2010 v 19:00 Obsah: 1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele... 3 2) Volba volebního výboru a návrhové komise... 3 3) Schválení programu...

Více

Zápis z ustanovujícího zasedání Zastupitelstva města Hanušovice konaného dne v 16:00 hod.

Zápis z ustanovujícího zasedání Zastupitelstva města Hanušovice konaného dne v 16:00 hod. Zápis z ustanovujícího zasedání Zastupitelstva města Hanušovice konaného dne 05.11.2014 v 16:00 hod. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva města Hanušovice bylo zahájeno v 16:00 hodin

Více

Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Švábenice konané dne v hod. v Kulturním domě ve Švábenicích.

Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Švábenice konané dne v hod. v Kulturním domě ve Švábenicích. Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Švábenice konané dne 3.11.2006 v 18.00 hod. v Kulturním domě ve Švábenicích. Nejstarší člen zastupitelstva obce pan Pištělka Libor přivítal všechny přítomné na ustavujícím

Více