5/2010 ročník IX. VĚTRUŠÁK. Větrušický zpravodaj

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5/2010 ročník IX. VĚTRUŠÁK. Větrušický zpravodaj"

Transkript

1 5/2010 ročník IX. VĚTRUŠÁK Větrušický zpravodaj zdarma Foto: Mikuláš, anděl a čerti ve Větrušicích (prosinec 2010) M DNI Z obsahu: Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva Ustavujícího zasedání Zastupitelstva OBCE VĚTRUŠICE dne Volby do obecního zastupitelstva a do senátu v říjnu 2010 Kaliště na Drastech - negativní stanovisko můžete jednoduše vytvořit i vy a odeslat na ministerstvo - návod je na Fotbal Info o uskutečněných akcích, tipy na akce, Klubíček

2 Registrační číslo Ministerstva kultury: MK ČR E Vydává Obecní úřad Větrušice (IČO ) Periodicita: občasník vychází i na Na přípravě tohoto čísla se podíleli: Eva Jarošová, Soňa Zádová, Josef. Nouza, Jiří Čáha, Jitka Čáhová OHLAŠOVNY POŢÁRU Poţární jednotka JSDH Husinec Řeţ D. Soukup v elitel: Tel.: P. Škary d Obecní úřad Husinec František Zikmund, obchod Když ucítíte PLYN, volejte 1239 Rychlá lékařská pomoc: Pohotovost Říčany, RLP Sanita, převozy Záchr. služba, Líbeznice Pragomedika Plus a.s BULOVKA, pohotovost Obecní úřad Větrušice Adresa: OÚ Větrušice,Vltavská 14, Větrušice, Klecany, Praha východ IČO: Bank. účet: Komerční banka Praha 9, č.ú.: /0100 Internet: OÚ: (běžná elektronická pošta) elektor. podatelna OÚ: (Všechny druhy podání, žádostí, dalších úředních záležitostí s využitím elektronického podpisu a bez podpisu) Telefony: (hlavní telefon), (zázn. + fax), S. Zádová STAROSTA, MÍSTOSTAROSTA: Soňa Zádová, Josef Nouza Členové OZ: Jana Dyčková, Miroslav Jaroš, Jan Kolín, Petra Šefčíková, Filip Vraný KONKAKT PRO VAŠE PŘIPOMÍNKY A PŘÍSPĚVKY DO ZPRAVODAJE: Adresa: OÚ Větrušice, Vltavská 14, Praha východ, Tel.: (OÚ), (OÚ - S. Zádová), , (E. Jarošová) OÚ - Eva Jarošová - Zápis z jednání Obecního zastupitelstva konaného dne Pořadové číslo 9/10 Přítomno : 6 členŧ zastupitelstva Po kontrole prezenční listiny S. Zádová shledala OZ usnášením schopné. Všichni schválili navrţeného zapisovatele (S. Zádová), ověřovatele (J. Nouza a J. Kolín) a program zastupitelstva. Program: 1. Stavební 2. Zpráva o činnosti úřadu za uplynulé období 3. Závěr 1. Stavební: a) OZ vzalo na vědomí oznámení pí Majerové o opravě zábradlí na terase u domu č. p. 53. b) OZ vzalo na vědomí p. Šimáka č. p. 53 o opravě střechy u nemovitosti. c) OZ vzalo na vědomí oznámení bytového domu č. p. 122 o pokácení ořechu u nemovitosti pro jeho špatný zdravotní stav. 2. Zpráva o činnosti : OZ schválilo návrh rozpočtu na rok 2011

3 Pro: 6 proti: 0 zdrţ.: 0 OZ schválilo zakoupení nových známek pro psy. Pro: 6 proti: 0 zdrţ: 0 OZ vzalo na vědomí ukončení spolupráce s p. Svobodou a schválilo nástup nových pracovníkŧ na úklid obce. Pro: 6 proti: 0 zdrţ.: 0 pošta, Katastrální úřad, stavební úřad, kancelář, stavební firma. 3. Závěr: S. Zádová přítomným poděkovala za účast a za spolupráci v celém volebním období. Zapsala: Ověřili: S. Zádová J. Nouza, J. Kolín Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva OBCE VĚTRUŠICE konaného dne od 18 hodin 1. Prezence a zahájení 1.1. Ustavující zasedání zastupitelstva Obce Větrušice pro volební období , v souladu s 91 zákona č. 128/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisŧ, zahájila slečna Lenka Kochová předseda volební komise. Předsedající kontrolou prezenční listiny (příloha č. 1) zjistila, ţe je přítomno 6 členŧ zastupitelstva (z celkového počtu 7 členŧ zastupitelstva obce Větrušice), takţe zastupitelstvo je usnášeníschopné ( 92 odst. 3 zákona o obcích). Dále konstatovala, ţe zasedání bylo řádně oznámeno na úřední desce obce od do Přítomno: 6 členŧ zastupitelstva, nepřítomna Petra Šefčíková lázně. Přítomno: 4 občané Předsedající v souladu s 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval zastupitele ke sloţení a podepsání jím přečteného slibu (Příloha č. 2). Ţádný člen zastupitelstva neodmítl sloţit slib, ani jej nesloţil s výhradou Předsedající určil ověřovateli zápisu Annu Štrosovou a Yvetu Braunovou a zapisovatelem Jitku Čáhovou Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Návrh usnesení č.1: Zastupitelstvo obce Větrušice schvaluje následující program ustavujícího zasedání: I) Volba starosty a místostarosty a) určení počtu místostarostŧ b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění ( 71 zákona o obcích) c) určení zpŧsobu volby starosty a místostarosty d) volba starosty e) volba místostarostŧ II) Zřízení finančního a kontrolního výboru a) volba předsedy finančního výboru b) volba předsedy kontrolního výboru III) Zřízení dalších komisí, volby předsedŧ zřízených komisí IV) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkce neuvolněných členŧ zastupitelstva ( 72 zákona o obcích ) V) Diskuse Výsledky hlasování: Pro: 6 proti:0 zdrţ.: 0

4 Usnesení č. 1 bylo schváleno. 2. Volba starosty a místostarosty 2.1. Určení počtu místostarostŧ: Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo, dle moţnosti zákona o obcích, volilo 2 místostarosty. Jiné návrhy nebyly vzneseny. Návrh usnesení č.2: Zastupitelstvo obce Větrušice schválilo zvolení 2 místostarostŧ. Výsledek hlasování: Pro: 5 proti: 0 zdrţ.: 1 Usnesení č. 2 bylo schváleno Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění. Předsedající navrhl, aby funkce starosty obce byla vykonávána jako uvolněná. Jiné návrhy nebyly vzneseny. Návrh usnesení č.3 : Zastupitelstvo obce Větrušice v souladu s 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, ţe pro výkon funkce starosty obce, ve volebním období , bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn. Výsledek hlasování: Pro: 6 proti: 0 zdrţ.: 0 Usnesení č. 3 bylo schváleno Určení zpŧsobu volby starosty a místostarostŧ: Předsedající konstatoval, ţe nestanoví li zastupitelstvo jinak, proběhne volba starosty a místostarostŧ veřejným hlasováním. Ţádné jiné návrhy nebyly podány. Návrh usnesení č.4: Zastupitelstvo obce Větrušice schvaluje veřejný zpŧsob volby starosty a místostarostŧ. Výsledek hlasování: Pro: 6 proti: 0 zdrţ.: 0 Usnesení č. 4 bylo schváleno Návrh kandidátŧ na funkci starosty a volba starosty: Předsedající, na základě výsledkŧ voleb, navrhl na funkci starosty paní Soňu Zádovou. Jiný návrh nebyl podán. Návrh usnesení č.5: Zastupitelstvo obce Větrušice volí starostou obce Větrušice Soňu Zádovou. Výsledek hlasování: Pro: 5 proti: 0 zdrţ.: 1 Usnesení č. 5 bylo schváleno Návrh kandidátŧ na funkci místostarostŧ a volba místostarostŧ: Nově zvolený starosta paní Soňa Zádová poděkovala za projevenou dŧvěru a ujala se řízení dalšího zasedání a s tím dále spojené volby místostarostŧ. Předsedající navrhl na funkci I. místostarosty pana Josefa Nouzu. Jiný návrh nebyl podán. Návrh usnesení č.6: Zastupitelstvo obce Větrušice volí I. místostarostou obce pana Josefa Nouzu. Výsledek hlasování: Pro: 5 proti: 0 zdrţ.: 1 Usnesení č. 6 bylo schváleno. Předsedající navrhl na funkci II. místostarosty pana Jana Kolína. Jiný návrh nebyl podán. Návrh usnesení č.7: Zastupitelstvo obce Větrušice volí II. místostarostou obce pana Jana Kolína a funkce bude vykonávána bez finančního ohodnocení. Výsledek hlasování: Pro: 5 proti: 0 zdrţ.: 1

5 Usnesení č. 7 bylo schváleno. 3. Zřízení finančního a kontrolního výboru 3.1. Předsedající navrhl v souladu s ustanovením 84 odst. 2 zákona o obcích a ve znění pozdějších předpisŧ zřídit finanční a kontrolní výbor, přičemţ kaţdý z nich bude mít 3 členy. Jiný návrh nebyl podán. Návrh usnesení č. 8: Zastupitelstvo obce Větrušice zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné. Výsledek hlasování: Pro: 6 proti: 0 zdrţ.: 0 Usnesení č. 8 bylo schváleno Volba předsedy finančního výboru: Předsedající navrhl na předsedu finančního výboru paní Janu Dyčkovou. Jiný návrh nebyl podán. Návrh usnesení č. 9: Zastupitelstvo obce Větrušice volí předsedou finančního výboru paní Janu Dyčkovou. Výsledek hlasování: Pro: 5 proti: 0 zdrţ.: 1 Usnesení č. 9 bylo schváleno. Volba předsedy kontrolního výboru: Předsedající navrhl na předsedu kontrolního výboru paní Petru Šefčíkovou. Jiný návrh nebyl podán. Návrh usnesení č.10: Zastupitelstvo obce Větrušice volí předsedou kontrolního výboru Petru Šefčíkovou. Výsledek hlasování: Pro: 6 proti: 0 zdrţ: 0 Usnesení č. 10 bylo schváleno. 4. Rozhodnutí o zřízení komisí obce Větrušice 4.1. Předsedající navrhl, aby byly zřízeny Komise pro jednotlivé oblasti pŧsobnosti obce Větrušice a také současně navrhl předsedy jednotlivých komisí. Komise sociální předseda Soňa Zádová Komise ţivotního prostředí předseda Filip Vraný Komise sportu a volnočasových aktivit dětí a mládeţe předseda Miroslav Jaroš Komise pro řízení a organizaci obecního úřadu předseda Jan Kolín Komise územního rozvoje a staveb předseda Josef Nouza Jiný návrh nebyl podán. Návrh usnesení č. 11: Zastupitelstvo obce Větrušice zřizuje v souladu se Zákonem o obcích navrţené komise a volí jejich předsedy dle uvedeného návrhu předsedajícího. Výsledek hlasování: Pro: 6 proti: 0 zdrţ.: 0 Usnesení č. 11 bylo schváleno. 5. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členŧ zastupitelstva 5.1. Předsedající navrhl, aby neuvolněným členŧm zastupitelstva za svou funkci byla poskytována měsíční finanční odměna ve výši dle nařízení vlády č.37/2003 Sb., ve znění pozdějších aktuálních úprav. Jiný návrh nebyl podán. Návrh usnesení č. 12: Zastupitelstvo obce Větrušice v souladu s 72 a 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích, stanoví odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce, dle nařízení vlády č. 37/2003 Sb.. Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení a v případě náhradníka, ode dne prvního zasedání zastupitelstva, jehoţ se zúčastnil. Výsledek hlasování: Pro: 6 proti: 0 zdrţ.: 0 Usnesení č. 12 bylo schváleno.

6 6. Diskuse Do diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil. Předsedající a starosta obce Větrušice všem přítomným poděkoval za účast a novému zastupitelstvu popřál mnoho pracovních úspěchŧ v celém volebním období. Zasedání bylo ukončeno ve 20,00 hodin. Přiloţené Přílohy zápisu: Příloha č. 1: Prezenční listina Příloha č. 2: Listina prokazující sloţení slibu členŧ zastupitelstva obce Větrušice Příloha č. 3: Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle 93 odst. 1 Zákona o obcích Příloha č. 4: Ověřená kopie dokladu o IČO Zápis byl vyhotoven dne Soňa Zádová Starosta obce Větrušice Zapisovatel: Jitka Čáhová Ověřovatelé: Anna Štrosová, Yveta Braunová Vážení spoluobčané, děkujeme za projevenou důvěru v podzimních volbách. Přejeme všem mnoho klidných chvil prožitých v kruhu nejbližších a těšíme se na spolupráci v nadcházejícím roce. Za zastupitele obce Soňa Zádová DŮLEŢITÉ SDĚLENÍ: VOLBY DO OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA A DO SENÁTU Volby do zastupitelstva obce Větrušice a do Senátu ČR proběhly VÝSLEDKY VOLEB Účast: 48,9% VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE ve volebním okrsku č.1 v obci VĚTRUŠICE okr. Praha - východ Soňa Zádová 158 hlasů Josef Nouza 136 hlasů Jan Kolín 120 hlasů Miroslav Jaroš 140 hlasů Petra Šefčíková 137 hlasů Jana Dyčková 109 hlasů Filip Vraný 118 hlasů Ing. Martin Řimnáč 65 hlasů Lucie Malcová 62 hlasů VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČR volební obvod MĚLNÍK č. 28 MGR. Nina Nováková TOP hlasů Libor Holík Věci veřejné 18 hlasů PaedDr. Milan Němec ČSSD 21 hlasů

7 Jiřina Fialová KSČM 25 hlasů Mgr. Petr Hannig Suverenita-. 11 hlasů Ing. Veronika Vrecionová ODS 42 hlasů Obecní zastupitelstvo obce Větrušice pro volební období Starosta: Soňa Zádová I. místostarosta obce: Josef Nouza II. místostarosta: Jan Kolín Zastupitelé: Jana Dyčková Petra Šefčíková Filip Vraný Miroslav Jaroš Náhradníci: Lucie Malcová, Martin Řimnáč Finanční: předseda - Jana Dyčková Kontrolní výbor: předseda - Petra Šefčíková Komise sociální: předseda - Soňa Zádová Komise ţivotního prostředí: předseda - Filip Vraný Komise sportu a volnočasových aktivit dětí a mládeţe: předseda - Miroslav Jaroš Komise pro řízení a organizaci obecního úřadu: předseda - Jan Kolín Komise územního rozvoje a staveb: předseda - Josef Nouza NOVÉ KALOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ V DRASTECH Praţský magistrát v polovině listopadu předloţil dokumentaci k posouzení vlivu na ţivotní prostředí (EIA) záměru Řešení energetického využití odpadů a kalů z Prahy, které v Drastech plánuje vybudovat zcela nový provoz na zpracování kalŧ. V minulém kole, tzv. oznámení, Praha navrhovala varianty dvě, buď bioplynovou stanici nebo totální modernizaci současného stavu. V dokumentaci jiţ po bioplynce není památky, dokumentace se zaměřuje pouze na pouţití technologie aerobní stabilizace kalu. Nově dokumentace hovoří o likvidaci kalŧ nejen z praţské ústřední čistírny odpadních vod (ÚČOV), ale i z ostatních pobočných pražských čistíren a dalších čistíren ve Středočeském kraji. K 250 tunám kalu bude denně mícháno 500 tun organického odpadu a moţná i 135 tun pevného odpadu z ÚČOV tak, aby zde vzniklo 610 tun produktu, který by měl být spalován namísto hnědého uhlí a nebo vyuţíván v zemědělství. Drastecký provoz tedy bude zařízením na výrobu (mícháním a zhuštováním při odpařování vody a vyhnívání) produktu, který bude následně odváţen k definitivní likvidaci. Provoz bude extrémně zatěžovat své okolí pachovými látkami uvolněnými do ovzduší (pesimistické scénáře připouští vliv záměru aţ po Zdiby), v nejbliţším okolí bude obtěţovat okolí hlukem a bezproblémová nebude ani doprava, kde má dojít k navýšení dopravy o 120 kamionů denně. Zásadním problém je, ţe i dokumentace připouští, ţe oba způsoby nejsou zcela v souladu s českou legislativou. Není dokonce patrné, zda pevný odpad mŧţe být do výsledného produktu přimícháván. Pokud ne, stane se drastecký areál podle dokumentace částečně překladištěm odpadů, byť takové pouţití není v souladu s územním plánem. A to ani nejsou všechny problémy navrhovaného provozu. Není divu, ţe zastupitelstvo Větrušic i naše občanské sdružení připravují k předloţené dokumentaci záměru negativní vyjádření. Do karet jim nahrává, ţe předkladatel se zcela neřídil pokyny pro zpracování dokumentace a opětovně opomněl zařadit NPR Větrušickou rokli do systému NATURA2000. To dává zákonem opřenou naději, ţe záměr bude znovu posuzován, tentokrát opět variantně, kdy navrhovaná technologie bude umístěna buď v Drastech, a nebo na Císařském ostrově (proti čemuţ brojí praţské městské části). Takový postup dává naději, ţe objektivní posouzení problematiky včetně omezené moţnosti lokální infrastruktury zvítězí nad megalomanským

8 projektem praţského magistrátu a zvyšuje naději, ţe nám v okolí Větrušic zŧstane neporušená příroda a dŧstojné podmínky pro ţití. Alternativně můţete na webu sdruţení vyuţít iniciativu "Máme 50 důvodů, proč ne kaly v Drastech. A co vy?", která vám umoţní vytvořit vlastní vyjádření. Jmenuje mnohé problémy záměru a pomůţe Vám velmi jednoduše a rychle vytvořit své vlastní vyjádření, které můţete odeslat na ministerstvo. Odeslání takových vyjádření ze strany občanů značně podpoří odborná vyjádření obcí a jsou ze strany obce vítána. Na jsou i další doplňující informace. Martin Řimnáč, Občanské sdružení Klecansko, Větrušicko a okolí VODNÉ A STOČNÉ 2011 S účinností od dochází ke zvýšení ceny vodného stočného takto: Voda pitná a uţitková 40,40 Kč bez DPH 44,44 Kč vč. DPH Voda odkanalizovaná 29,70 Kč bez DPH 32,67 Kč vč. DPH Celkem 70,10 Kč bez DPH 77,11 Kč vč. DPH Protokol sepsaný o schůzi (mimořádné) obecního zastupitelstva, odbývané dne 1. listopadu 1919 o 11 h. dop. za přítomnosti 10 členů a sice: L. Machačka, V. Vlasák, J. Zapotil, Jos. Šubrt, Jos. Vojtíšek, Jos. Šarboch, T. Vilím, Jos. Zikmund, Em. Maternová, M. Nováková Usneseno: 1. Čten a schválen protokol z předešlé schůze. 2. Pan starosta sděluje, že sněhová pohroma, dostavivší se v noci 30. října t.r. poškodila značně obecní stromy u pěšinky směrem k Vltavě. Stromy ještě mají husté koruny, plno zeleného listí a na listnatých větvích sníh navrstvil se tak, že neodolaly tíži sněhu a mnoho se jich ulámalo. Svolal proto na rychlo dnešní mimořádnou schůzi obecního zastupitelstva, aby toto rozhodlo, jak s zlámanými větvemi naložiti se má. K návrhu p. Vlasáka, jednohlasně usneseno, aby ulámané větve dány byly zdarma následujícím zdejším občanům: Jos. Veselý, Jan Šarboch, Frt. Materna st., Marie Krejzová, Kat. Šarbochová. Rozdělením větví pověřeni p. J. Šarboch a V. Krejza. 3. Vyřízeny následující žádosti o dopisy: a) Dopis okresní správě politické v Karlíně je ze dne 17. října t.r.č ohledně subskripce na pamětní knihu Národ legiím. Usneseno vyhláškou občanskou doporučiti, aby dle možností subskripce se účastnilo, z obecního jmění povoleno pak Kor. 10,-.

9 b) Ministerstvo národní obrany doporučuje k odebrání časopis Bratrství za roční předplatné Kor. 18,-. Usneseno, aby obec na časopis ten se předplatila s vyhláškou odebírání časopisu doporučiti. c) České srdce pro Slezsko ve Slezské Ostravě žádá za podporu pro chudé školní dívky ve Slezsku. K návrhu p. Vojtíška usneseno přispěti z obecního jmění obnosem Kor. 50,-. d) Masarykova liga proti tuberkulose v Praze žádá za finanční podporu, po případě aby obec přistoupila za člena ligy. K návrhu p. Vlasáka usneseno, aby v příštím obecním rozpočtu na roční příspěvek pamatováno bylo. 4. p. V. Vlasák činí návrh, aby v nejbližší době ustavila se obecní finanční komise, což přijato. J. Zapotil, J. Šubrt, T. Vilím, V. Krejzar, M. Nováková, Fr. Vojtíšek, V. Vlasák, J. Šarboch, L. Machačka, starosta Naše knihovna je otevřena každé pondělí od 16 do 18 hod., budova vedle obchodu. Na našich webových stránkách (www.vetrusice. cz) je seznam všech titulŧ z nového souboru naší knihovny pro rok Zde jsou další dva tipy z tohoto souboru naší knihovny: Podzemní proudy (Christopher Fow ler) Balaklava Sreet, obyčejná dělnická čtvrť, je teď oázou v srdci Kentish Tow n a chystá se její přestavba. Pak je však v čísle 5 nalezeno tělo postarší ţeny. Aţ na skutečnost, ţe je její hrdlo plné říční vody, se zdá, ţe zemřela poklidnou smrtí. Případ je přidělen Jednotce vyšetřování neobvyklých zločinŧ, vedené nejdéle slouţícími detektivy v Londýně Arthurem Bryantem a Johnem Mayem.Jejich počáteční vyšetřování končí ve slepé uličce a Bryantovu pozornost upoutá nové, záhadné území, zatímco May se ocitá v obtíţné situaci, kdyţ se snaţí zachránit pověst profesora, jehoţ znalost londýnských podzemních řek mu hrozí zničit kariéru. Mezitím začíná nové majitelce čísla 5 dělat čím dál větší starosti vlhkost ve sklepě, neodbytní pavouci a strašidelný zvuk tekoucí vody Kdyţ se Bryant a May pokusí odkrýt dosud neodhalená tajemství města, dospějí k jistým zlověstným souvislostem a uvědomí si, ţe v Londýně plném bohatých, chudých a vykořeněných je stále něco, pro co je nějaké zoufalé individuum ochotno zabíjet a vraţdit znovu ve strachu z odhalení. Zatímco JVNZ stojí před nejistou budoucností a obětí na ţivotech přibývá, musí dva z nejzáhadnějších vyšetřovatelŧ britské detektivní literatury čelit šílenství, chamtivosti a pomstychtivosti, vyzbrojeni jen svým dŧvtipem a nevyčerpatelnou zásobou tvrdých bonbonŧ, při vyšetřování spletité záhady, jeţ je zavede do samých útrob Londýna. Vaříme na chatě (Jiřina Šejbalová) Tato rozsahem nevelká kuchařka sklidila mezi čtenáři nebývalý úspěch. Je sepsána vtipně, vypovídá ledacos o tehdejší vzácně hřejivé herecké pospolitosti (historky s Eduardem Kohoutem, Vlastou Fabianovou, Bohušem Záhorským a dalšími) a hlavně: recepty na chutná (a velmi jednoduchá) jídla zaručeně fungují dodnes.

10 Tichou vzpomínku věnujeme paní Aleně Dostálové, která zemřela po delší nemoci dne 4. prosince 2010 ve věku nedožitých 70 let a paní Haně Heisnerové, která zemřela po těžké nemoci dne 12. prosince ve věku 66 let. IV. třída A - okresní soutěţ - PODZIM (neděle) Větrušice - Od. Voda B 3 : (neděle) Měšice B - Větrušice 2 : (neděle) Větrušice - Záluţí 2 : (neděle) Sluhy - Větrušice 2 : (neděle) Větrušice - Vodochody B 5 : (neděle) Řeţ - Větrušice 2 : (úterý) Bořanovice - Větrušice 1 : (neděle) Větrušice - Líbeznice B 6 : (neděle) Bášť - Větrušice 0 : (neděle) Větrušice - Klíčany 0 : (neděle) Veleň - Větrušice 2 : (neděle) Větrušice - Toušeň A 3 : (neděle) Brázdim B - Větrušice 0 : (neděle) Větrušice - Mratín 2 : 2 Sezóna Podzimní část bych hodnotil jako uspokojivou. Ze 14 kol bylo 10x výhra, 3x remíza a jen 1x prohra.to nás posunulo na třetí místo v tabulce. Tímto bych chtěl všem fotbalistŧm a všem, co okolo fotbalu něco dělají, poděkovat. Zimní příprava probíhá kaţdý pátek v tělocvičně v Praze - Kobylisích. Kluci hrají soutěţní okresní futsal, a tak se pořád udrţují v kondici. V jarní sezoně nás čeká ještě hodně práce, ale věřím, ţe první místo v tabulce na konci sezony nás nemine. TJ Sokol Větrušice přeje všem šťastné a veselé Vánoce, úspěšný nový rok a děkuje Obecnímu úřadu Větrušice za podporu v roce Sportu zdar, fotbalu zvlášť! Miroslav Jaroš

11 KRONIKA TJ SOKOL VĚTRUŠICE Výborová schůze konaná dne Přítomni: Plicka, Šubrt, Veselý, Novák, Beneš, Venta, Štráchal, Frk, Srba, SPO - Svoboda, Mácha, Vocásek Program: Kontrola zápisu z minulé schůze. Hudba - zábavy, Šubrt - Štráchal Sběr šrotu, na sobotu a neděli - celý výbor Příprava na VČS, zprávy, různé, vyznamenání, pozvánky, občerstvení Oslavy 60-letého trvání Hodnocení závazku za rok 1988 a plánů činnosti: 1) Na příští rok 5x disko + zábavy 2) Výbor souhlasí s plánem pro SPO 3) Zpráva ORTV - výbor souhlasí Vyhlášení rozhlasem šrot - Plicka Pohoštění - guláš - Čermák Hudba - Plicka Jubilanti: Sýkora, Racek, Vosásek, Damková, Štráchal Pozvat Váňovou na schůzku Pozvánky - Beneš, Novák Výbor bude Štráchal - Novák - do VČS přihlášky žáci + žákyně V Čech upravit na přípravnou schůzi Pokladny k revizi až po dání dohromady. Frk podal zprávu o hospodaření a zúčastní se Poděkování Vilímovi za dobrou práci rozhodčího. Schůze skončena ve 19,30. Důleţité upozornění, vydané Červeným kříţem a záchranný- mi organizacemi: Záchranáři a řidiči ambulance si všimli, ţe u dopravních nehod má většina zraněných u sebe mobilní telefon. U zraněných osob, se kterými nelze komunikovat, zásahové síly neví, koho by měli z dlouhého seznamu adres kontaktovat. Řidiči a lékaři záchranné sluţby tedy navrhli, aby kaţdý zadal do svého adresáře v mobilu osobu, kterou je třeba kontaktovat v nouzovém případě, pod tu samou zkratku. Mezinárodně uznávaná zkratka je: ICE = In Case of Emergency (pro případ záchrany). Pod touto zkratkou zaznamenejte telefonní číslo osoby, která bude v případě nouze kontaktována policií, hasiči či první pomocí. Pokud chcete kontaktovat více osob, potřebujete ICE1, ICE2, ICE3 atd.

12 INVESTICE DO SVÉ BUDOUCNOSTI DOBROU INV ESTICÍ DO BUDOUCNOSTI JE BEZESPORU UZAVŘENÍ PENZIJNÍHO PŘIPOJIŠTĚNÍ, PRO TY MLADŠÍ Z VÁS MOŢNÁ PŘÍLIŠ VZDÁLENÁ, ALE NAUČIT SE MYSLET I NA TAK VZDÁLENOU BUDOUCNOST, JAKO JE ODCHOD DO STAROBNÍHO DŦCHODU, BY MĚLO BÝT JEDNOU Z VAŠICH PRIORIT. INFORMACE O TOM, ŢE DNEŠNÍ TŘICÁTNÍCI JIŢ OD STÁTU PRAKTICKY NEBUDOU POBÍRAT ŢÁDNÝ DŦCHOD, JSOU BOHUŢEL SMUTNOU REALITOU, DŦCHODOVÁ REFORMA STÁLE NIKDE. PROTO SI MYSLÍM, ŢE KAŢDÝ ROZUMNÝ ČLOVĚK BY MĚL ZAČÍT UVAŢOVAT O SJEDNÁNÍ PENZIJNÍHO PŘIPOJIŠTĚNÍ. Je to Vaše investice do budoucnosti!!!! Níţe se mŧţete podívat na aktuální přehled z hlediska nákladovosti jednotlivých PF a jejich výnosy za poslední 3 roky. A máte-li zrovna sjednané penzijní připojištění u penzijního fondu, který má podprŧměrné zhodnocení? Nevadí, není nic jednoduššího neţ přejít k PF, který Vám nabídne lepší zhodnocení! Převod k jinému penzijnímu fondu, či sjednání nové smlouvy o penzijnímu připojištění u kteréhokoliv Vámi vybraného penzijního fondu, Vám ráda zprostředkuji. Nabízím Vám bezplatné poradenství a moţnost sjednání následujících produktŧ - hypotéky a jejich refinancování, ţivotní, majetkové a úrazového pojištění, povinné ručení + havarijní pojištění, stavební spoření, pojištění odpovědnosti v občanském ţivotě, penzijní připojištění, investice do podílových fondŧ. Výběr produktŧ z následujících pojišťoven - ALLIANZ, GENERALI, ČESKÁ POJIŠTOVNA, POJIŠŤOVNA ČESKÉ SPOŘITELNY, AXA, SLÁVIA, ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA A DALŠÍ. IMG, a.s. - pojišťovací a finanční makléř Petra Šefčíková, Kvestorská 287/2, Praha 4, tel: , člen Wells Fargo Global Broker Network, Petra Šefčíková, Větrušice Finanční a úvěrový poradce KONÍRNA ZAKŠÍN NA KOKOŘÍNSKU (cca 60 km od Větrušic) Statek se nachází ve vesnici Zakšín asi 6 km od města Dubá v krásné kokořínské oblasti. Kontakt: STÁJ ZAKŠÍN ZELENKOVI, Zakš ín 14, DUBÁ-DOKSY, t: ; , Nabídka jízdy na koních: - jízdy pro jednotlivce i pro skupiny - moţnost jízd dětem z azylových domŧ, dětských domovŧ apod. (za mimořádné ceny) - denní i několikadenní vyjíţďky dle moţností a dohody - akce víkend pro vaše dítě (postaráme se o vaše dítě během víkendu, v ceně je dozor) ubytování 2 noci, strava (2x snídaně + 2x oběd + 1x večeře), 2 hod. jízdy na koni) maximální počet dětí: 3 - akce den pro vaše dítě ( postaráme se o vaše dítě celý den, v ceně je dozor, oběd, 1 hod. jízda na koni) maximální počet dětí: 3 - ustájení koní - pastevní odchov hříbat a mladých koní - sluţby v rámci projektu "Hipostezky" (ubytování osob + ustájení koní včetně krmení a vody)

13 Ceny: 1 HODINA jízdy 250,-Kč 1 HODINA jízdy (platí pouze pro osoby ubytované na statku) 200,-Kč DEN PRO VAŠE DÍTĚ (dozor, oběd, 1 hod. jízda na koni) maximální počet dětí: 3 VÍKEND PRO VAŠE DÍTĚ (dozor, ubytování 2 noci, strava (2x snídaně + 2x oběd + 1x večeře), 2 hod. jízdy na koni) maximální počet dětí: 3 400,-Kč 1.000,-Kč Nabídka ubytování: - 2 apartmány o velikosti moţnost pobytu ve vlastním karavanu, přívěsu (s moţností připojení elektřiny ze statku a vyuţití soc. zařízení) - moţnost pobytu ve vlastním stanu (s moţností připojení elektřiny ze statku a vyuţití soc. zařízení) - ceny za 1 osobu a 1 noc Kč DRAKIÁDA V sobotu 23. října proběhla tradiční drakiáda. Letos se dračích soutěţí účastnilo 34 lidiček, od 2 do 17 let s početným dospěláckým doprovodem. Obloha nad fotbalovým hřištěm byla plná rŧzných drakŧ a dráčkŧ kupovaných, ale i vlastnoručně vyrobených - ty byly tři a v leteckých dovednostech směle konkurovaly těm kupovaným. Pravděpodobně tím, ţe se organizátoři psychicky připravili na standardní počasí při drakiádě - tedy bezvětří a příp. zimu a déšť.stal se malý zázrak a počasí na drakiádě bylo přímo DOKONALÉ - sluníčko, teplo a přiměřený vítr. Neuvěřitelné. Letos to prostě létalo přímo nádherně všem a nemuseli jsme ani běhat. Tento vítr ale trochu ztěţoval akrobacii leteckých modelŧ, kterou jsme připravili jako překvapení pro všechny účastníky. Zahájil ji náš domác í letecký modelář Fanda Štancl, který ukázal bravurní pilotáţ se svojí helikoptérou. Po něm nám předvedli své letecké modely tři modeláři ze Sedlece s odborným komentářem jejich předsedy, p. Raveaneho. Letadlo a helikoptéra předvedly vývruty, přelety, nálety prostě paráda. Tuto leteckou přehlídku uzavřel bombardér zvaný BONBONDÉR. Ten nalétával nad děti a shazoval na ně bonbony. Dovedete si představit, jak se tento bonbonový déšť dětem líbil. Přihlíţející dospělí se stěţí ubránili smíchu. Bylo to skvělé. Po tomto úvodu se jiţ na hřiště vrhli všichni účastníci i se svými draky a začal dračí pětiboj. Spočíval v pěti disciplínách - letecké akrobacie (létání s drakem), házení míčku, šipek a céček na cíl a kreslení poslepu. Vše samozřejmě na dračí téma. Po splnění všech disciplín si děti mohly dojít pro malé odměny. Rodina Nouzova pro děti připravila lukostřelbu. Na konci se mohly všichni občerstvit párkem v rohlíku. Myslím, ţe se letos drakiáda opravdu povedla po všech stránkách a děkujeme všem, kteří se jakkoliv podíleli na zdárném prŧběhu akce, Sokolu za přípravu prostoru a obecnímu úřadu za organizační a finanční pomoc. Tetky z KLUBíčka s velkým týmem pomocníkŧ

14 Pár fotografii z naší drakiády: Jeden z modelů, které zazářily na úvod naší drakiády. Foto: 2. řada - Roman Vejražka pouští draka, ten na obloze skoro není vidět, má totiž rekordně dlouhý provázek - přes 80 m!; Lukostřelba; Ručně a narychlo dělaný drak z Klecan, vysoký skoro metr. Tento těžkotonážní drak naprosto překvapivě skvěle létal; Běh pod leteckým modelem bombardéru jménem Bonbondér, který na nás sypal bonbónový déšť; Plnění dračích úkolů v rámci dračího pětiboje. Fotografie: Matěj Baňas, J. Nouza, E. Jarošová Pro fandy létání uvádíme w ebové stránky modelářŧ ze Sedlece:

15 ORIENTAČNÍ BĚH V neděli 10. října se uskutečnil první ročník orientačního běhu ve Větrušicích. Zasportovat si přišlo asi 20 dětí. Trasa závodu z fotbalového hřiště vedla kolem bytovek k rybníku a zpět na fotbalové hřiště náročným během do vrchu. Počasí nám přálo a teplo bylo závodníkŧm aţ moc. Závodili s plným nasazením a kromě snahy zaběhnout co nejlepší čas, bylo dalším dŧleţitým kritériem hodnocení splnění 4 úkolŧ, které byly nachystané na trase. Navíc bylo dalším úkolem nalézt co největší počet obrázkŧ, které visely rŧzně na stromech, plotech atd. Během sloţitého počítání výsledkŧ si děti vyráběly, pekly a mazaly placky (i sebe ) čokoládou a marmeládou, dospělí dali přednost česnekovému dresinku. Mňam, mňam! Kdo chtěl, mohl se zabavit hraním deskových her, kreslením, hraním kuliček, házením céček, atd. Ocenění si zaslouţí všichni závodníci, ale zmíníme alespoň ty, kteří skončili na 1. místě. Byly čtyři kategorie dle věku. Zde jsou jména vítězŧ v jednotlivých kategorií: Lukáš Kolínský, Honzík Novák a Aďa Vilímová, Pája Petrovková, Libor Vlach. Odměnu a medaili si ale nakonec zaslouţili všichni. Děkujeme všem, kteří při akci jakkoliv pomáhali, a standardně Sokolu a obecnímu úřadu, bez kterých by to nešlo. Roman Hynek a tetky z Klubíčka CHABRY - VÝSTAVA STRAŠIDEL - Pojďte s námi do pohádky Výstava skřítkŧ, víl, vodníkŧ a pohádkových bytostí od strašidloloţky paní Vítězslavy Klimtové v Dolních Chabrech. Paní Vítězslava Klimtová dokázala to, co málokdo vdechla pohádkovým bytostem skřítkŧm vílám a strašidýlkŧm ţivot. Dala jim podobu laskavou, přátelskou, lákající malé i velké lidičky, aby s nimi strávili společné chvíle a uvěřili v kouzla a pohádky. V období vánoc si je mŧţete prohlédnout ve staré sýpce v galerii Chaberského dvora. Datum a místo konání: (do 18:00) Dolní Chabry galerie Chaberského dvora, Praha 8, Hrušovanské náměstí 253/5 Vstupné: 30/40,- Kč ROZTOKY U PRAHY - Skleněné Vánoce Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy připravilo na období výstavu, která přibliţuje předměty s vánoční tematikou, u nichţ jednotícím prvkem je sklo jako materiál. Dvě hlavní linie výstavy představují dva typy odlišných, avšak s Vánocemi úzce spjatých předmětŧ: betlémy a vánoční ozdoby. Právě betlémy a ozdobené stromky patřily kromě obřadních pokrmŧ a zvykoslovných projevŧ k jejich nejvýraznějším atributŧm. Betlémy existují v nespočetném mnoţství typŧ a variant podle pouţitého materiálu a vnějších formálních znakŧ, podle výrobce i konečného uţivatele. Jako materiál slouţilo nejčastěji dřevo, ve škále je zastoupen také papír, vosk, sádra, tragant, cín, keramické materiály i nejrŧznější masy, ať uţ na bázi papíru či těstových a sádrových hmot. Ve 20. století se k této skladbě přidaly nové materiály, umělé hmoty a pryskyřice, a konečně také

16 sklo. Mezi skleněnými betlémy jsou nejznámější soubory z figurek modelovaných u kahanu, ale vyráběly se také těţší, tzv. hutní figurky, které byly masivní a měly větší pevnost. V rámci českých zemí se výroba figurek soustředila v Ţelezném Brodě a okolí. Betlémové figurky vycházející z vinutí barevné skloviny jsou vlastně rarity a kromě Ţeleznobrodska je jejich výroba zaznamenána jen ve sklárnách v Itálii a ve Francii. Skleněné artefakty s motivem Betlému však nelze omezit pouze na figurkové sestavy. Mnoho zajímavých věcí vzniklo také jinými sklářskými technikami tavenou plastikou, litím do formy či technikou tiffany. Kromě asi čtyř desítek skleněných betlémŧ, vyrobených za pouţití rozličných sklářských technik, mohou návštěvníci na výstavě zhlédnout stovky historických i současných vánočních ozdob převáţně české provenience. Vystaveny budou perličkové ozdoby z Jizerských hor, foukané z Královédvorské produkce, ale i starší kombinované ozdoby z nedaleké výrobny v Kralupech nad Vltavou. Nebudou chybět ani neobvyklé ozdoby ze skleněného vlákna. Výstavu doplňují historické podmalby na skle s vánočními motivy, které tvořily přirozenou součást výzdoby interiéru ještě předtím, neţ u nás zdomácněly betlémy a ozdobené stromky. VÝTVARNÉ HRÁTKY Výtvarné hrátky se konají kaţdou STŘEDU od 17 h. v dolní klubovně Klubíčka (budova vedle obchodu)! S sebou: 10 Kč, pracovní oděv, přezŧvky. PROSBA O DARY, REKLAMNÍ PŘEDMĚTY :.klíčenky, hračky, sladkosti, vše co bychom mohli pouţít na odměny pro děti při jednotlivých akcích. Na drobné soutěţe na výtvarce vyuţijeme i staré kinder hračky. Velice děkujeme. Dětský Klubíček, kontakt je uveden na konci rubriky. Stále hledáme spolupracovníky, kteří by nám pomáhali tato výtvarná setkání (ale i ostatní akce - DĚTSKÝ DEN, DRAKIÁDU, HLEDÁNÍ POKLADU, DISKOTÉKY atd.) připravovat a organizovat. Všechny nápady, aktivity jsou vítány, klubovna je dispozici Děkujeme všem, kteří nám letos pomáhali! Krásné Vánoce a vše nejlepší do nového roku Vám přejí tetky z klubíčka - Jitka, Adéla a Eva Dětský Klubíček - kontakt: Eva Jarošová , Jitka Čáhová Adéla Vohradníková Klubovna: Větrušice, budova vpravo od obchodu klubíček ;

O B E C SPOJIL SPOJILSKÁ DRBNA. Z tradičního reje čarodějnického "potěru". , aneb co jsme slyšeli, povídáme dál MK ČR E 11466

O B E C SPOJIL SPOJILSKÁ DRBNA. Z tradičního reje čarodějnického potěru. , aneb co jsme slyšeli, povídáme dál MK ČR E 11466 O B E C SPOJIL SPOJILSKÁ DRBNA Z tradičního reje čarodějnického "potěru"., aneb co jsme slyšeli, povídáme dál MK ČR E 11466 ROČNÍK 16 číslo 2 květen 2015 ČEKÁNÍ NA "GODOTA" Naši milí čtenáři, omlouváme

Více

Dokončujeme obnovu parku a chystáme nové projekty

Dokončujeme obnovu parku a chystáme nové projekty ZPRAVODAJ OBYVATEL VESELĺČKA A TUPCE č. 19 JARO 2011 (zdarma) Vodění medvěda 2011 Dokončujeme obnovu parku a chystáme nové projekty Vážení občané, milí čtenáři našeho zpravodaje! Rád bych vás opět informoval

Více

JINECKÝ ZPRAVODAJ LISTOPAD 2007. www.jince.cz cena 5 Kè. Roèník 25

JINECKÝ ZPRAVODAJ LISTOPAD 2007. www.jince.cz cena 5 Kè. Roèník 25 JINECKÝ ZPRAVODAJ Roèník 25 LISTOPAD 2007 www.jince.cz cena 5 Kè 1 POZVÁNKY AKCE Listopad 2007 SPOLEÈENSKÁ KRONIKA Listopad 2007 2. 11. DIAKONIE (více: Z činnosti společenských ) do 4. 11. Výstava prací

Více

KOPANINSKÉ4/2014. listy. Vánoce, štěstí a krásnější Kopanina. Děkuji. Vážení sousedé, přátelé,

KOPANINSKÉ4/2014. listy. Vánoce, štěstí a krásnější Kopanina. Děkuji. Vážení sousedé, přátelé, KOPANINSKÉ4/2014 listy Vánoce, štěstí a krásnější Kopanina Hezké Vánoce a šťastný nový rok, řekl by jeden. A také spokojený život, hodně zdraví a mějte se rádi, přidal by možná druhý. A další by doplnil:

Více

Autobusové jízdní řády Holešova a místních částí. Str. 15, 16, 17 a 18

Autobusové jízdní řády Holešova a místních částí. Str. 15, 16, 17 a 18 Zastupitel Urban: Oprava nádraží možná začne už letos. Str. 5 Autobusové jízdní řády Holešova a místních částí. Str. 15, 16, 17 a 18 Závěr seriálu Pověsti a legendy Holešova. Str. 22-23 1/2009 15. ledna

Více

Život. Zimní Mnichovice. Mnichovice v mrazivém zimním oparu. Slovo starosty. Vážení spoluobčané,

Život. Zimní Mnichovice. Mnichovice v mrazivém zimním oparu. Slovo starosty. Vážení spoluobčané, Život 1/2009 1/2009 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník L OBSAH Zimní Mnichovice 1. Slovo starosty...1 2. Úvodník redakce...2 3. Čas vánoční...3 4. Česká mše vánoční...5 5.

Více

Život. městě odehrálo v uplynulém. Nejprve si dovoluji Vám popřát vše nejlepší,

Život. městě odehrálo v uplynulém. Nejprve si dovoluji Vám popřát vše nejlepší, Život 1-2/2007 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník XXXXVII OBSAH Slovo starosty 1 Slovo starosty 2 Zpráva o činnosti města 3 Z jednání zastupitelstva 6 Stavební úřad informuje

Více

Slovany už opět mají staronového starostu! Na příští čtyři roky zvolilo nové Zastupitelstvo

Slovany už opět mají staronového starostu! Na příští čtyři roky zvolilo nové Zastupitelstvo informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň2 Slovany XVIII. ročník číslo 6 prosinec 2010 NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU ZDARMA j 100. narozeniny oslavil akademický malíř Josef Piorecký - str. 2 j Mladší bratříček

Více

OBZOR. Tříkrálová sbírka na MěÚ. Foto: J. Chalupná

OBZOR. Tříkrálová sbírka na MěÚ. Foto: J. Chalupná HORAŽĎOVICKÝ LEDEN 2010 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU REVITALIZACE NÁMĚSTÍ STR. 1, 2, 19 Z RADNICE STR. 7 11 TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA STR. 14 15 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ

Více

S lo vo st aros ty S lo vo t aj emn ic e

S lo vo st aros ty S lo vo t aj emn ic e Vážení občané, Slovo starosty úvodem bych chtěl poděkovat za vaši účast v uplynulých komunálních volbách a rovněž za to, že vám není vývoj města lhostejný a že se touto formou podílíte na jeho rozvoji.

Více

Vánoční strom na Riegrově náměstí se rozzáří na první adventní neděli

Vánoční strom na Riegrově náměstí se rozzáří na první adventní neděli Ročník XXI. Číslo 12 Prosinec 2013 Informační měsíčník občanů Semilska Vánoční strom na Riegrově náměstí se rozzáří na první adventní neděli První adventní neděle 1. prosince bude v Semilech po roce opět

Více

zima OBSAH RYCHLÉ INFORMACE www.obec-kunovice.cz MK ČR E 20196 04/2014 (výběr)

zima OBSAH RYCHLÉ INFORMACE www.obec-kunovice.cz MK ČR E 20196 04/2014 (výběr) zima 2014 MK ČR E 20196 04/2014 RYCHLÉ INFORMACE Vážení čtenáři, milí spoluobčané, jménem redakční rady, ale také jménem celého obecního úřadu a zastupitelstva, bychom Vám chtěli popřát krásné Vánoce,

Více

Informační středisko nově otevřeno od 1. 6. do 30. 9. na náměstí Republiky 148 (bývalá prodejna rybářských potřeb naproti zastávce U Husa)

Informační středisko nově otevřeno od 1. 6. do 30. 9. na náměstí Republiky 148 (bývalá prodejna rybářských potřeb naproti zastávce U Husa) 6 MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 22 červen 2013 cena 10,- Kč Informační středisko nově otevřeno od 1. 6. do 30. 9. na náměstí Republiky 148 (bývalá prodejna rybářských potřeb naproti zastávce U Husa)

Více

fotky SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

fotky SPOLEČENSKÁ RUBRIKA 4 SPOLEČENSKÁ RUBRIKA Mnoho štěstí, lásky a vzájemného porozumění na společné cestě životem přejeme novomanželům, kteří v měsíci říjnu uzavřeli sňatek: Jiří Michálek, Brno Jana Bláhová, Brno, Petr Peňáz,

Více

MĚSÍČNÍK MĚSTA PŘÍBORA

MĚSÍČNÍK MĚSTA PŘÍBORA MĚSÍČNÍK MĚSTA PŘÍBORA Obsah F Město Příbor se prezentovalo na Vyšehradě Z jednání rady města a zastupitelstva Dědictví Příbora Obava z nové předsedkyně kontrolního výboru, nebo demonstrace politické moci?

Více

Veselé Velikonoce plné jarní pohody a dobré nálady přeje Vám všem redakční rada

Veselé Velikonoce plné jarní pohody a dobré nálady přeje Vám všem redakční rada V dnešním čísle najdete: zprávy z obce základní a mateřská škola kultura hasiči myslivci sport různé Veselé Velikonoce plné jarní pohody a dobré nálady přeje Vám všem redakční rada Cvičení maminek s dětmi

Více

Vyšebrodský zpravodaj

Vyšebrodský zpravodaj ZPRAVODAJ MĚSTA VYŠŠÍ BROD ročník 25 prosinec 2014 (261) náklad 1620 ks zdarma Vyšebrodský zpravodaj www.mestovyssibrod.cz ROZŠÍŘENÉ VYDÁNÍ O PŘÍSPĚVKY MĚST A OBCÍ Rožmberk nad Vltavou, Loučovice, Přední

Více

které probíhají v lokalitě s vysokou hladinou spodní vody. Ocenit je třeba přístup pracovníků údržby obce, včetně pracovníků zaměstnaných na veřejně

které probíhají v lokalitě s vysokou hladinou spodní vody. Ocenit je třeba přístup pracovníků údržby obce, včetně pracovníků zaměstnaných na veřejně Vážení spoluobčané, závěr letošního roku je názorným příkladem toho, že koloběh času se nedá zastavit. Počasí v dnešních dnech sice připomíná spíše podzim a tomu odpovídá i čilý stavební ruch, který ještě

Více

ODOLEN 10 ODOLEN. zpravodaj města Odolena Voda. měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz. Vodolku, areál u sportovní haly, 14. září.

ODOLEN 10 ODOLEN. zpravodaj města Odolena Voda. měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz. Vodolku, areál u sportovní haly, 14. září. ODOLEN 10 zpravodaj města Odolena Voda měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz 2013 Fota: Zdeněk Kocur ODOLEN Den pro 10/2013 Vodolku, areál u sportovní haly, 14. září. 1 fotogalerie Den

Více

SOUTĚŽ o ruční mytí vašeho vozu

SOUTĚŽ o ruční mytí vašeho vozu Nová generace cvičného L39 ODOLENA VODA SOUTĚŽ o ruční mytí vašeho vozu 3 5 Nohejbal světové úrovně BRANDÝS N. LABEM 6 REKONSTRUKCE BYTŮ, BYTOVÝCH JADER A KUCHYNÍ Elektroinstalační, zednické, obkladačské,

Více

PLES ZASTUPITELSTVA MČ v pátek 23. 1. 2015 od 19.30 hodin. v sále SOU Charbulova 106. Hudba: Šumichrást Malbohár. Kolo štěstí. Divadlo Slunečnice

PLES ZASTUPITELSTVA MČ v pátek 23. 1. 2015 od 19.30 hodin. v sále SOU Charbulova 106. Hudba: Šumichrást Malbohár. Kolo štěstí. Divadlo Slunečnice ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ČERNOVICE č. 5/2014 www.facebook.com Brno-Černovice/ Oficiální stránky MČ prosinec Vážení spoluobčané, je mi velkou ctí, že vás mohu touto cestou poprvé pozdravit a oslovit

Více

Občasník slaví narozeniny

Občasník slaví narozeniny NAROZENINOVÉ VYDÁNÍ ČÍSLO 3 ČERVEN 2008 DISTRIBUCE ZDARMA Z OBSAHU: Nulté vydání občasníku Patnáctileté ohlédnutí Lokálku nahradí autobusy Provoz MŠ o prázdninách Májoví stárci Čtvrt století služby Josefa

Více

VELKOPOPOVICKÝ ZPRAVODAJ

VELKOPOPOVICKÝ ZPRAVODAJ VELKOPOPOVICKÝ ZPRAVODAJ 12/2014 ZDARMA Lampionový průvod Popovické dýňování Tenkrát v roce 1874 Představujeme projekt: U Andělky bez bariér Měsíčník obce Velké Popovice, e-mail: zpravodaj@velkepopovice.cz,

Více

POZEMKY PRO STAVBU RODINNÝCH DOMŮ. Květen 2009. Slovo starostky města. Nepřehlédněte: Uvnitř čísla najdete: Ze zasedání zastupitelů 2

POZEMKY PRO STAVBU RODINNÝCH DOMŮ. Květen 2009. Slovo starostky města. Nepřehlédněte: Uvnitř čísla najdete: Ze zasedání zastupitelů 2 Květen 2009 www.horni-slavkov.cz Slovo starostky města Nepřehlédněte: Město Horní Slavkov nabízí k prodeji POZEMKY PRO STAVBU RODINNÝCH DOMŮ Váţení spoluobčané, vítám Vás nad stránkami květnového zpravodaje

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ČÍSLO 294. 1. Zprávy z radnice str. 3 10. 2. Den otevřených dveří v ZŠ str. 10. 3. Koncert ke Dni otců str.

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ČÍSLO 294. 1. Zprávy z radnice str. 3 10. 2. Den otevřených dveří v ZŠ str. 10. 3. Koncert ke Dni otců str. Přibyslavský O B Č A S N Í K ČERVEN 2015 ROČNÍK XXV ČÍSLO 294 ZDARMA 1. Zprávy z radnice str. 3 10 2. Den otevřených dveří v ZŠ str. 10 3. Koncert ke Dni otců str. 12 4. Sportovní zprávy str. 23 5. Inzerce

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ÚNOR 2015 ČÍSLO 290. Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ÚNOR 2015 ČÍSLO 290. Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3 Přibyslavský O B Č A S N Í K ÚNOR 2015 ROČNÍK XXV ČÍSLO 290 ZDARMA Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3 Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů

Více

Louňovický zpravodaj

Louňovický zpravodaj Vydává Úřad městyse v Louňovicích pod Blaníkem pro městys Louňovice a obce Býkovice, Rejkovice, Světlá, Mrkvová Lhota ČERVEN 2007 Číslo 3 Slovo starostky Vážení spoluobčané, již je tu červen a my můžeme

Více

Milé čtenářky, vážení čtenáři,

Milé čtenářky, vážení čtenáři, zdarma www.mestotynec.cz noviny města Týnec nad Sázavou ročník XXII únor 2012 číslo 1 Milé čtenářky, vážení čtenáři, únorové Týnecké listy Vám přináší nové informace: zastupitelstvo schválilo rozpočet

Více

kalendář akcí březen 2014

kalendář akcí březen 2014 kalendář akcí březen 2014 1. 3. So Knihovna otevřena začíná BURZA KNIH 9.00-12.00 h. Výroční členská schůze rybářů v Čenkově (více: Z činnosti...) 15.00 h. 2. 3. Ne 3. 3. Po BURZA KNIH (SCJS) 9.00-17.00

Více

ÚNOR 2014 ročník 16, číslo 1

ÚNOR 2014 ročník 16, číslo 1 ÚNOR 2014 ročník 16, číslo 1 Vážení spoluobčané a čtenáři Semčického zpravodaje, v minulém čísle zpravodaje jsem vás informovala o tom, že jsme podali dvě žádosti o dotace na vodovod ve středu obce a na

Více