FOTOREPORTÁŽ Z LANŠKROUNSKÉ KOPY Najdete na str

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FOTOREPORTÁŽ Z LANŠKROUNSKÉ KOPY Najdete na str. 14 15"

Transkript

1 LL 18 / 2009 STRANA 1 18 LISTY LANŠKROUNSKA ČTRNÁCTIDENÍK REGIONU Ročník IX. 25. září 2009 Cena 12 Kč Hasiči soutěžili str. 9 FOTOREPORTÁŽ Z LANŠKROUNSKÉ KOPY Najdete na str Rozhovor s Tomášem Pavelkou, vedoucím odboru dopravy a silničního hospodářství str. 10 Skauti str. 11 Výtvarnále str. 13 Společenská kronika Str. 18 Aktuality z Lanškrounska: mesto/aktualne/ Archiv starších výtisků LL: media/listy lanskrounska pdf/ a Foto: Kateřina Kokešová

2 STRANA 2 RADNICE SDĚLUJE LL 18 / 2009 Rada města jednala dne Na začátku jednání se rada seznámila se zápisem z posledního jednání bytové komise. Referent odboru právního a majetku Jiří Švarc a referent investičního odboru Jiří Zatloukal dále informovali radu o postupu jednání k pasportizaci kabelové televize. Na vědomí byl radě předložen dopis ředitelů příspěvkových organizací (škola a školní jídelna) ve věci využívání sportovišť u základní školy v ulici Dobrovského. Navýšení kapacity mateřské školy: Rada schválila navýšení kapacity ma teřské školy v příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola, Lanš kroun, Dolní Třešňovec na max. 76 dětí. Navýšení odůvodnila vedoucí oddě lení školství finančního odboru Jitka Krejčová takto: Ve školním roce 2009/ 2010 odejde z lanškrounských mateřských škol do škol základních 112 dětí (po čet je uveden bez odkladů, to znamená, že možná i méně), ale k zápisu do ma teřských škol na školní rok 2010/2011 přijde dětí 152 (data z evidence oby vatel). Ve školním roce 2009/2010 jsou lanškrounské mateřské školy plně obsazeny, v následujícím školním roce budou chybět 2 třídy. Dotace na lehkoatletický stadion: Rada schválila Smlouvu o poskytnutí do tace na realizaci projektu Sportovní areál Lanškroun, předloženého v rámci Re gionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, oblast podpory 2.2 rozvoj měst, za podmínek vyplývajících z této smlouvy. Dotace ve výši 43,412 mil. Kč bude využita na výstavbu Sportovního areálu, který zahrnuje plochy pro lehkoatletické disciplíny, lehkoatletický čtyřdráhový ovál, fotbalový stadion a před Halou B.Modrého dětské dopravní hřiště spolu s plochou na skateboard. Prodej domu čp. 139 v Dolním Třešňovci nabídky můžete podávat do : Rada se seznámila se sdělením odboru právního a majetku se stanovením minimální ceny domu čp. 139, Dolní Třešňovec na pozemku stpč. 149 a pozemku stpč. 149 o výměře 167 m 2, vše v k.ú. Dolní Třešňovec, a sta novila minimální cenu předmětných nemovitostí pro účel soutěže. Rada dále stanovila lhůtu na doručení obálek označených heslem Dům čp. 139 v Dolním Třešňovci za účelem podání cenové nabídky koupit tento dům a pozemek do Rada uložila odboru právnímu a majetku seznámit evidované zájemce o koupi uvedených nemovitostí s termínem otevírání obálek dne a s dokumentem Pravidla prodeje nemovitostí z vlastnictví města. Prodej bývalého expedičního skladu nabídky můžete podávat do : Rada se seznámila se sdělením odboru právního a majetku se sta novením minimální ceny objektu bez čp./če, Ostrovské Předměstí, Lanškroun, na pozemku stpč. 867/2 a pozemku stpč. 867/2 o výměře 632 m 2 v k.ú. Lanš kroun dle geometrického plánu č /2009 a stanovila minimální cenu předmětných nemovitostí pro účel soutěže. Rada dále stanovila lhůtu na do ručení obálek označených heslem Objekt bývalého expedičního skladu za účelem podání cenové nabídky koupit tento objekt do Rada města uložila odboru právnímu a majetku seznámit evidované zájemce o koupi uvedených nemovitostí s termínem otevírání obálek dne a s dokumentem Pravidla prodeje nemovitostí z vlastnictví města. Věcná břemena: Rada projednala žádost Michala Marka, autorizovaného projektanta elektro, o zřízení věcného břemene v ulicích T. G. Masaryka a P. Bezruče, rozhodla o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., na pozemcích ve vlastnictví města ppč. 974/2, 972/68 a 3713/1, vše v k.ú. Lanškroun, a souhlasila s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Jedná se o přeložení vrchního vedení v ulici T.G.Masaryka do země. Finanční náhrada za věcné břemeno dle Zásad pro zři zování věcných břemen na pozemcích ve vlastnictví města bude celkem Kč. Rada projednala žádost Michala Marka, autorizovaného projektanta elektro, o zřízení věcného břemene v ulicích T.G.Masaryka, Vančurově a Sokolské, roz hodla o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., na pozemcích ve vlastnictví města ppč. 3680/7, 3680/4 a 3680/5, vše v k.ú. Lanškroun, a souhlasila s uzavřením smlouvy o smlouvě bu doucí o zřízení věcného břemene. Jedná se o přeložení vrchního vedení v ulici Vančurově do země. Finanční náhrada za věcné břemeno dle Zásad pro zřizování věcných břemen na pozemcích ve vlastnictví města bude celkem Kč ,. Rada projednala žádost Ing. Michala Kadlece, Geodézie Česká Třebová o po depsání smlouvy o zřízení věcného břemene v ul. T.G.Masaryka, rozhodla o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., na pozemcích ve vlastnictví města ppč. 3680/4 a stpč. 445, vše v k.ú. Lanškroun, dle geometrického plánu č /2009 a souhlasila s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene. Pronájmy bytů: Rada se seznámila s obsahem protokolu o průběhu dražby práva uzavřít smlouvu o nájmu bytu dle Pravidel pro pronajímání bytů v majet ku města Lanškroun a rozhodla pronajmout byt č. 3 v domě čp. 75, Ostrovské Předměstí, Opletalova ulice, Lanškroun na dobu určitou 2 roky za měsíční nájemné ve výši Kč 4.700,. Rada se seznámila s obsahem protokolu o průběhu losování práva uzavřít smlouvu o nájmu bytu dle Pravidel pro přidělování nájemních bytů v domech vystavěných městem se státní dotací pro příjmově vymezené osoby podle nařízení vlády č. 146/2003 Sb. a rozhodla pronajmout byt č. 10 v domě čp. 160, Ostrovské Předměstí, Pivovarské náměstí, Lanškroun na dobu určitou 2 roky za měsíční nájemné ve výši Kč 2.867,. Rada se seznámila s obsahem protokolů o průběhu losování práva uzavřít smlouvu o nájmu bytu dle Pravidel pro pronajímání bytů v majetku města Lanškroun a rozhodla pronajmout: byt č. 8 v domě čp. 66, ulice Dobrovského na dobu určitou 2 roky za měsíční nájemné Kč 3.130, ; byt č. 2 v domě čp. 79, ulice Dukelských hrdinů na dobu určitou 2 roky za měsíční nájemné Kč 3.400, ; byt č. 13 v domě čp. 649, ulice Palackého (vše Žichlínské Předměstí) na dobu určitou 2 roky za měsíční nájemné Kč 2.836,. Rada se seznámila s obsahem protokolu o průběhu dražby práva uzavřít smlou vu o nájmu bytu dle Pravidel pro pronajímání bytů v majetku města Lanškroun a ukládá odboru právnímu a majetku zveřejnit úmysl města pronajmout byt č. 2 v domě čp. 607, Žichlínské Předměstí, Dvorská ulice, Lanškroun. Pronájem nebytových prostor: Rada projednala žádost MUDr. Jiřího Luž ného o pronájem nebytových prostor a rozhodla nebytové prostory ve III. nadzemním podlaží budovy čp. 43, Vnitřní Město, ulice S. Čecha, Lanškroun o výměře m 2 v současné době nepronajímat. Rada rozhodla pronajmout České republice Finančnímu ředitelství v Hradci Králové kancelář č. 21 o podlahové ploše m 2 v budově radnice čp. 5 na ná městí J.M.Marků v Lanškrouně od na dobu neurčitou v požadovaných úředních dnech za roční nájemné Kč 7.000, a schvaluje text nájemní smlouvy. Příští jednání rady města je naplánováno na 29. září. Všechna přijatá usnesení rady (s anonymizovanými osobními údaji) najdete na oficiálních webových stránkách města a na úřední desce městského úřadu. K nahlédnutí jsou i v kanceláři starosty a tajemníka, kde Vám je na požádání předložíme v plné, neanonymizované verzi. Petra Brejšová, kancelář starosty a tajemníka Bude Kopa patřit mezi nejvýznamnější akce v kraji? Město Lanškroun v současné době usiluje o to, aby se Lanškrounská kopa dostala mezi nejvýznamnější události Pardubického kraje. Mezi tyto akce nyní patří: Czech Open (mezinárodní festival šachu, bridže a her v Pardubicích), Kociánova houslová soutěž (Ústí nad Orlicí), Pietní akt v Ležákách, Loutkářská Chrudim, Pardubická juniorka (mistrovství ČR staršího dorostu v tenise), Polička 555 (hudební festival), Smetnova Litomyšl, Velká pardubická steep lechase a Zlatá přilba. Tyto akce přijímá Pardubický kraj za krajské a při jejich konání je finančně a organizačně podporuje. Žádost byla Zastupitelstvu Pardubického kraje zaslána letos v létě a věří me, že jí Pardubický kraj vyhoví. Petra Brejšová, kanc.starosty a tajemníka

3 LL 18 / 2009 RADNICE SDĚLUJE STRANA 3 Kopa je příležitostí pro setkávání Již tradičně se před zahájením Lanškrounské kopy setkávají politici na radnici a dostávají příležitost pozdravit občany Lanškrouna. Letos pozvání přijali: hejtman Pardubického kraje Mgr. Radko Martínek, poslanec par lamentu Jiří Čepelka, člen rady Pardubického kraje Ing. Petr Šilar, starosta města Moravská Třebová RNDr. Josef Ošťádal. Z polského Dzierzoniowa přijel místostarosta Ryszard Szydłowski a ze slovenského Kežmarku primátor Ing. Igor Šajtlava. Na radnici je přivítali starosta města Ing. Martin Košťál, místostarosta Ing. Jan Šebrle a tajemník městského úřadu Ing. Petr Kotěra. Petra Brejšová, kancelář starosty a tajemníka Hosté z Dzierzoniowa a Kežmarku na trase. Foto: Lukáš Langr Veřejná finanční podpora oblast podpory partnerské styky Město Lanškroun každoročně podporuje neziskové projekty organizací spor tovních, kulturních, těch, které se zabývají sociální pomocí nebo rozvíjejí vztahy s partnerskými městy, i organizace z dalších veřejně prospěšných oblastí. O poskytnuté veřejné finanční podpoře Vás postupně informujeme dnes o podpoře poskytnuté na rozvoj partnerských styků (jednorázové akce). Žadatelé Veřejná finanční podpora (v Kč) Účel podpory Junák, středisko Zubr a Dikobraz 5 000,00 Letní tábor skautů se skauty z partnerského města Dzierżoniów SOŠ a SOU Lanškroun ,00 Týdenní stáž žáků ve střední škole v part. městě Kežmarok cestovné, ubytování, doprovodné akce Volejbalový oddíl TJ Lanškroun ,00 Doprava do partner. města Serock na mezinárodní volejbalový turnaj Římskokat. farnost děkanství La 5 000,00 Návštěva Chrámového sboru kostela sv. Václava v Dzierżoniówě, návštěva chrámového sboru z Dzierżoniówa v Lanškrouně Lanškrounský smíšený sbor ,00 Doprava a ubytování v partnerském městě Kežmarok v rámci vystoupení na Festivalu ľudových remesel Stř. zemědělská škola Lanškroun 5 000,00 Cestovné delegace žáků při návštěvě Polnohospodářské školy v Kežmarku a část nákladů na pobyt studentů z Kežmarku v Lanškrouně Sdruž. rodičů při ZUŠ J. Pravečka ,00 Doprava a pojištění žáků na společný koncert s partnerskou základní školou v partnerském městě Dzierżoniów CELKEM ,00 Petra Brejšová, kancelář starosty a tajemníka Z KALENDÁŘE STAROSTY 24. srpna Pracovní schůzka organizační skupiny pro Kopu a městské slav nosti; natáčení s Českou televizí Ostrava pro pořad Ta naše povaha česká ; pracovní schůzka k přípravě připomenutí výročí Listopadu srpna Pracovní jednání na KrÚ Pk v Pardubicích a na s.p. Lesy ČR v Hrad ci Králové; formální zahájení zavedení systému Gordic na Městském úřadě v Lanškrouně 26. srpna Audit výkonu působnosti v oblasti veřejné správy ISO ; rozlučka s p. Vlastislavem Fiedlerem při příležitosti ukončení jeho pů sobení ve funkci ředitele SZeŠ v Dolním Třešňovci 31. srpna Jednání rady města 1. září Zahájení školního roku na ZŠ Smetanova 2. září Jednání s pí Věrou Šverclovou, ředitelkou gymnázia; pracovní schůzka k organizačnímu zajištění Kopy a městských slavností 3. září Jednání s p. Davidem Jarošem, obchodním ředitelem Rádia Černá hora, o možnostech vzájemné spolupráce 4. září Křest nového klavíru v ZUŠ Lanškroun 5. září Sportovní hry Svazu zdravotně postižených v Oboře; soutěž v požárním útoku Lanškrounský pohár září Pracovní jednání ve věci přípravy projektu rekonstrukce plovárny v Lanškrouně; jednání rady města; setkání zastupitelů Pardubického kraje s prezidentem České republiky p. Václavem Klausem v Pardubicích 8. září Jednání Správní rady Orlických hor a Podorlicka v Lanškrouně 9. září Projednání závěrů veřejnoprávní kontroly ve Školní jídelně Madoret a v Technických službách Lanškroun, s.r.o.; jednání se zástupci nájemníků bytových domů na Kollárově ul. o prodeji bytového domu 10. září Jednání výboru Zastupitelstva Pk v Pardubicích Návštěva zástupců part nerských měst, Lanškrounská kopa a městské slavnosti 14. září Jednání rady města; při vítání zástupců organizací pečují cích o zdravotně postižené občany z Dzierżoniówa (PL) 15. září Valná hromada desti nační společnosti Orlické hory a Pod orlicko v Rychnově nad Kněžnou 16. září Pracovní schůzka s p. Ol dřichem Strnadem, ředitelem ZŠ Do brovského, o projektu česko polské spolupráce; jednání zastupitelstva města 17. září Školení BOZP; jednání Zastupitelstva Pard. kraje v Pardubicích Pamětní medaile v roce 2009 seznam prvních oceněných Pamětní medaile se již tradičně předávají u příležitosti Dne vzniku samo statného československého státu, letos tomu tak bude v úterý Zatím rada rozhodla podle Směrnice pro zřízení a udělování Pamětní medaile města Lanškrouna udělit tutomedaili: Mgr. Jiřímu Daníčkovi za repre zentaci města a rozvoj sportu při dlouholetém trénování mládeže, Jiřímu Dvořákovi za dlouholetou práci při každoročním pořádání cyklistických závodů a za podíl na rozvoji cyklistiky v Lanškrouně, Mgr. Radmile Janouškové za re prezentaci města při navazování partnerských styků Střední zemědělské školy Lanškroun ve městech Evropy, Bc. Jindřichu Královi a Bc. Milanu Lédlovi za rozvoj partnerských styků s měs tem Dzierżoniów (PL) prostřednictvím spolupráce odborných škol, Miroslavu Krskovi za sportovní reprezentaci města v mezinárodním měřítku v duatlonu, Mgr. Ing. Janu Holubovi a Mgr. Ing. Boženě Peninské (PL) za rozvoj part nerských styků s městem Lanškroun prostřednictvím spolupráce odborných škol, Josefu Švarcovi za celoživotní činnost ve Svazu bojovníků za svobodu a ak tivní práci pro Československou obec legionářskou, Bedřichu Šilarovi za propagaci a reprezentaci města prostřednictvím svých řezbářských uměleckých děl. Bc. Královi, Bc. Lédlovi a jejich kolegům z Dzierzoniowa budou medaile pře dány u příležitosti oslav 60. výročí založení střední odborné školy. Před slavnostním předáváním medailí v říjnu tohoto roku bude radě předán ještě jeden návrh usnesení v této věci. Podle informací, které máme nyní k dispozici, budou navrhovat ocenění ještě lanškrounští fotbalisté a římsko katolická farnost. Petra Brejšová, kancelář starosty a tajemníka

4 STRANA 4 NEJEN Z RADNICE LL 18 / 2009 Lesní hospodářský celek Městské lesy Lanškroun Část IV. Údaje o stavu lesa a přehled výsledků hospodaření Celková zásoba porostů v Městských lesích Lanškroun je m 3 hr.b.k. Z toho jehličnaté hmoty je m 3 a listnaté 8143 m 3. Věkové stupně jsou zastoupeny nerovnoměrně ve prospěch starších porostů. V druhovém složení sou časných porostů převažují jehličnaté dřeviny. Poměr jehličnatých a listnatých dřevin podle hmoty činí 90 :10, podle plochy 79 :21. Všimli jsme si ve městě Ze zastoupení dřevin dle věkových stupňů je patrná převaha zastoupení smr ku. Ukazuje to na výraznou změnu v zastoupení dřevin v posledním decenniu (desetiletí) především ve prospěch buku, jedle, javoru klenu, dubu zimního, jasanu ztepilého a lípy srdčité. Zvýšený podíl buku v zalesnění oproti minulým decenniím je znatelný již ve všech nejmladších věkových stupních, tj. za po sledních 30 let. Plošné zastoupení věkových stupňů je značně nerovnoměrné. Ukazuje to na nenaplňování plošných mýtních těžeb v příslušných letech. Po kud nedojde k mimořádným kalamitám, dají se očekávat zvýšené možnosti mýtní těžby připadající na obnovu nadnormálně zastoupených mýtních porostů. Během minulých deseti let došlo k menším změnám v majetku. Dle minulého LHP činila plocha lesního hospodářského celku 301,59 ha. Dle údajů lesní hospodářské evidence činila předmýtní těžba za období 1997 až m 3 a prořezávky 190,51 ha. Nejvíce zastoupenou dřevinou při obnově porostů a zalesňování na holině byl smrk ztepilý(46,1 %). Na druhém místě buk (15,3 %), potom jedle bělokorá (14,2 %) a javor klen (8,5 %). Listnáče tvořily 43,4 % z celkového zalesnění. Z podkladů Ing. Romana Bureše, správce městských lesů zpracovala Drahomíra Lišková, kancelář starosty a tajemníka Občanské sdružení pro záchranu kostela sv. Marie Magdaleny v Lanškrouně pro bohoslužebné účely plánuje letos provést lokální opravu omítky věže a ob novit také nátěry na této části kostela včetně báně, křížku a ciferníků. Náklady byly vyčísleny na cca Kč. Občanské sdružení se obrátilo na Město Lanškroun s žádostí o veřejnou finanční podporu. V kapitole 7 rozpočtu města na letošní rok zbývaly finanční prostředky, ze kterých bylo možné požadovaný příspěvek uhradit. Zastupitelstvo proto na svém jednání rozhodlo poskytnout žadateli veřejnou finanční podporu ve výši Kč. Foto: LS Projekt Dial up pokračuje V pondělí 7.září se konala další schůzka pracovní skupiny pracující na evropském projektu Dial up. Kromě členů komise pro cestovní ruch a part nerské styky je v 25 ti členné skupině několik úředníků, studentů, pedagogů i zastupitelů města Lanškroun. Tentokrát bylo na programu několik témat k diskuzi, např. Evropské pro gramy na podporu kultury a aktivního občanství, evropský mezikulturní dialog, dobrovolnická práce, studijní pobyty v zahraničí apod. Výstupy dis kuze budou začleněny do finální zprávy, kterou představíme na závěrečné mezinárodní konfenci v Římě v termínu října Náklady na celý projekt jsou financovány z prostředků Evropské unie. Linda Netušilová, foto: Petra Brejšová Ačkoliv Lanškroun má celkem šest sběrných dvorů (5 je otevřeno vždy jeden den v týdnu a o sobotách se střídají dle rozpisu; centrální v sídle TS lze využít po celý rok), stále je pro někoho pohodlnější odložit svůj odpad mimo. Toto nadělení například našli na Polní ulici 16. září. Jak říká jednatel TS Josef Mareš, na ne ukázněné by si měla posvítit městská policie, možná i s pomocí mobilních kamer.

5 LL 18 / 2009 NEJEN Z MĚSTA STRANA 5 ZE ZPRAVODAJSTVÍ POLICIE ČR Dosud neznámý pachatel odcizil ze zavěšené nákupní tašky peněženku v prodejně Penny Market v Lanškrouně. Tato neopatrnost stála poškozenou Kč. Pachatel v peněžence nalezl platební kartu a bohužel i lístek, na kterém byl uveden PIN k této kartě. Případ je kvalifikován jako trestný čin krádeže a neoprávněného držení platební karty. 9. září o půl osmé ráno došlo k velmi vážné dopravní nehodě v Žichlínku. Tento školní rok je to na Orlickoústecku první vážná nehoda s účastí školáčka. Devítiletý chlapec vyběhl za zaparkovaným pracovním strojem do vozovky ve chvíli, kdy tudy projížděl malý motocykl značky Derbi Atlantis. Jeho řidička již nemohla střetu zabránit. Mladá žena byla při pádu na vozovku zraněna lehce. Chlapec byl ale s velmi vážným zraněním letecky transportován do olomoucké nemocnice. Naučte své děti chodit do školy bezpečně! Na svoji nenechavost doplatil letý muž z Ostravy. V minulých dnech totiž v jedné z firem v Lanškrouně sebral dva počítače. Jejich hodnota byla vyčíslena na 35 tisíc korun. Podnikavý pán je obratem ruky prodal do zasta váren v Lanškrouně, a jak to již bývá, peníze okamžitě utratil. Jenomže porušo vat zákon se nevyplácí. Nenechavému muži policisté sdělili obvinění ze spá chání trestného činu krádeže. Nyní mu hrozí až tříletý trest odnětí svobody. Řidič dodávkového vozidla se rozhodl zaparkovat na frekventované ul. Nádražní v Lanškrouně. Jak poškozený uvedl, od vozidla si odskočil na dvě minuty, ale i to stačilo, aby pachatel využil toho, že řidič měl u dveří sta žené okno. Z vozidla mu odcizil batoh, ve kterém byla peněženka s osobními doklady. Případ je šetřen jako přestupek proti majetku. Dne proběhla v rámci celé ČR dopravně bezpečnostní akce zaměřená na kontrolu používání bezpečnostních pásů a zádržných systémů a také na do držování platných ustanovení zákona o silničním provozu. Při této akci bylo ze strany policistů z OO PČR Lanškroun uděleno 8 pokut za spáchané přestup ky v dopravě, a to převážně za bezpečnostní pásy a špatný technický stav vo zidel. Akce zaměřené na bezpečnost v silničním provozu budou nadále pokračovat! Na ulici T. G. Masaryka nedal navečer přednost 58letému cyklistovi jedoucímu po hlavní silnici 53letý řidič osobního automobilu Škoda Felicia. Cyklista byl po pádu na vozovku s lehkým zraněním převezen do nemocnice. V sobotu odpoledne odevzdal na policejní služebnu v Lanškrouně občan část dělostřeleckého zapalovače, který našel při míchání malty v písku. Ten přivolaný pyrotechnik z Hradce Králové odvezl k odborné likvidaci. NÁSILNÍK V LANŠKROUNĚ DOPADEN! V pondělí Policie ČR informovala veřejnost o násilníkovi, který se pokusil znásilnit okolo hodin na sídlišti v Lanškrouně místní dívku. Vzhledem k závažnosti tohoto trestného činu jsme veškeré svoje síly zamě řili na dopadení pachatele. K případu jsme stanovili 4 kriminalistické verze, z nichž každá měla mnoho úkolů ke splnění a prověření. Stále více jsme byli přesvědčeni o tom, že pachatel tohoto odporného skutku není z Lanškrouna a že jeho dopadení bude velice složité. Při šetření jsme zjistili, že celý akt sle dovali někteří obyvatelé domu, který se nachází vedle místa trestného činu, aniž by dívce jakkoli pomohli nebo zavolali policii. Alespoň nám poskytli stručný popis násilníka a potvrdili výpověď poškozené. Ve středu odpo ledne jsme po vyhodnocení všech alternativ předvedli na policii podezřelého 32letého muže z České Třebové, který se po chvíli ke svému zvrhlému činu přiznal. Svoji výpověď potvrdil i před soudcem, který na něj uvalil vazbu. Hlídka tak muže eskortovala do vazební věznice v Hradci Králové, kde bude čekat na spravedlivý rozsudek. Npor. Mgr. Stanislav Musil Rozpis služeb stomatologie (SO, NE, svátek 8 11 hod.) pro oblast Letohrad, Žamberk, Králíky, Lanškroun, Jablonné n/o MUDr. Jedličková Zuzana, Bystřec 182, tel.: MUDr. Ježáková Daniela, Letohrad, U Dvora 815, MUDr. Johnová Marie, Letohrad, Šedivská 498, tel.: MUDr. Karásková Vlasta, Letohrad, U Dvora 815, Pravděpodobně v nočních hodinách provedl dosud neznámý pachatel vloupání do nákladního vozidla v obci Žichlínek a odcizil zde elektrickou rozbrušovačku zn. Flex a elektrické vrtací kladivo zn. Milwaukee. Majiteli stavební firmy tak způsobil škodu ve výši , Kč. Svérázným způsobem se snažil vyřešit sousedské spory v Albrech ticích 37letý muž. Svého souseda napadl ranou pěstí do obličeje a způsobil mu tak pracovní neschopnost. Zda se jedná o ublížení na zdraví dle tr. zákona, policie posoudí na základě odborné lékařské zprávy. Z pondělí na úterý v Lanškrouně řádil vandal. Terčem se mu stalo osobní vozidlo zn. Škoda Fabia udělal po skoro celém obvodu auta vrypy a škrábance. Trestný čin poškozování cizí věci může doposud neznámého pa chatele stát až jeden rok za mřížemi. Případem se policisté zabývají. V Lanškrouně řádil z pondělí na úterý zloděj. Osmašedesátileté ženě z Lanškrouna zmizelo několik slepic. A nejenom to. Neznámý pachatel jí po škodil ještě plot. Předběžná výše škody přesahuje dva tisíce korun. Případ je šetřen jako přestupek proti majetku a občanskému soužití. Případů odcizených kol stále přibývá. Ze stojanu na jízdní kola na Lanš krounsku zmizelo kolo v hodnotě tisícikoruny. Dívka si u bicyklu uzamkla přední kolo do stojanu. To tam také zůstalo. Zbytek kola ale už nenašla. Za přestupek proti majetku hrozí pachateli peněžitý trest. Neznámý podvodník uzavřel v minulých dnech na iniciály muže z Lanš krouna smlouvu o užívání telekomunikačních služeb u jednoho z mobilních operátorů. Společnost na něm nyní vymáhá 4,5 tisíce korun. Vzhledem ke způsobené škodě šetří věc policisté jako přestupek proti majetku. Osobně přišla oznámit poškozená na Obvodní oddělení PČR v Lanškrouně, že jí neznámý pachatel odcizil věci v celkové hodnotě Kč. Oznamo vatelka má přidělený byt v domě seniorů v Lanškrouně a při kontrole osobních věcí zjistila odcizení vkladní knížky a dalších cenností, které měla uloženy ve svém bytě. Tento příběh má ale šťasný konec, oznamovatelka se opět dostavila na Policii ČR a uvedla, že svoje věci v bytě následně našla. Při úklidu v jednom z restauračních podniků v Lanškrouně si oznamovatelka odložila svůj mobilní telefon na stůl u vchodu do společenského sálu. Poté, co měla již vše uklizeno, zjistila, že její telefon zn. Nokia (černé barvy) byl odcizen. Případ je šetřen jako přestupek proti majetku se škodou 500Kč odpoledne nezvládl v Lanškrouně řízení 48letý cyklista. Při sjíždění z chodníku zavrávoral a spadl na vozovku. Se zraněním byl převezen do ne mocnice. Při orientační dechové zkoušce nadýchal více než 3,2 promile alkoholu. Světový den první pomoci Policisté se spolu s ostatními složkami Integrovaného záchranného systé mu prezentovali při konání Světového dne první pomoci v Lanškrouně ve středu 9. září 2009, který již tradičně pořádal Oblastní spolek Českého červe ného kříže Ústí nad Orlicí. Tentokrát všem přálo krásné počasí, a to se odra zilo i na veliké návštěvnosti. Během celého dopoledne bylo lanškrounské náměstí doslova plné dětí. Ty si mohly prohlédnout poli cejní vozidlo, vyzkoušet si poli cejní výstroj a dostaly i různé le táčky, rozvrhy hodin, omalo vánky atd. A nejenom to. Poli cisté neustále odpovídali na vše tečné dětské otázky. Kromě poli cistů se na náměstí prezentovali také městští strážníci, hasiči, zá chranka a horská služba. Hlavní pořadatel Oblastní spo lek Českého červeného kříže Ústí nad Orlicí se prezentoval auto mobily ze seniordopravy. Ve stáncích pak všem zájemcům nejenom ukazova li, ale i učili základy první pomoci. Nprap. Eva Sichrová, foto: Krasava Šerkopová

6 STRANA 6 Z KRAJE LL 18 / 2009 Mls Pardubického kraje 2009 vyhlášen Třetí ročník potravinářské soutěže MLS Pardubického kraje, která se usku tečnila v sobotu 5. září u příležitosti mezinárodní výstavy Koně v akci v areálu pardubického závodiště, zná vítěze. Pořadatelé ze společnosti Agrovenkov zde vyhlásili výsledky. Odborníci vybírali ty nejchutnější mlsy z 92 potravin od 25 výrobců. Do hlasování zapojili návštěvníky. Veřejnosti nejvíce chutnala pudingová specialita nazvaná drobulka, sedlákův chleba a staročeská paštika. U odborníků bodovaly například hovězí šunka s pepřem pernštýnský salám, šunková tlačenka, choceňské pomazánkové máslo s jogurtem, zázvorový med nebo vanilkové rohlíčky (ze Štefanova pekařství z Lukové). Značku Mls Pardubického kraje jsme udělili nejkvalitnějším potravi nářským výrobkům, sdělil Václav Koblížek z pořádající společnosti. Zájem o soutěž, pořádanou obecně prospěšnou společností Agrovenkov, pozvolna roste. Ocenění výrobci totiž získají právo označovat vítězné výrobky logem kvality, které je regionální obdobou známé značky Klasa. Zákazníci tak při výběru zboží na první pohled poznají, že jde o kvalitní výrobek. Prvního ročníku potravinářské soutěže se zúčastnilo 22 potravinářských firem s 64 výrobky. Vloni porota vybírala již ze 65 výrobků od 25 vystavo vatelů. Propagaci regionálních potravinářských výrobků podporuje Mini sterstvo zemědělství ČR a Pardubický kraj. M. Navrátilová (kráceno) Pardubický kraj zachrání hospic Krajští zastupitelé ve čtvrtek schválili, že Pardubický kraj poskytne dotaci ve výši 24 milionů korun hospici v Chrudimi. Zrušení dotace na mini sterstvu zdravotnictví, které přislíbilo prostředky potřebné na dokončení hospicu, zachraňuje Pardubický kraj. Výstavba hospice byla zahájena v roce 2008 s významnou podporou Pardubického kraje (30 mil. Kč) a dvou největ ších měst regionu Chrudimi a Pardubic, které přispěly po 5 milionech korun. Celkové náklady na stavbu hospice včetně vybavení a zahájení provozu činí 92 milionů korun. Hospic je zařízení s krajskou působností a nikdo kromě kraje nemohl po výpadku dotace z ministerstva sehrát roli zachránce, vy světluje radní zodpovědný za sociální oblast Miloslav Macela, proč kraj po skytne dotaci Smíření, hospicovému sdružení pro Pardubický kraj. Pardubický kraj se v dubnu tohoto roku rovněž obrátil na obce, aby přispěly na dokončení hospicu. Radní Macela uvedl, k dnešnímu poskytlo 90 obcí částku 12,5 milionu korun: Jako první zareagovalo Horní Jelení. Obdiv si zaslouží Anenská Studánka, kde se obecní zastupitelé vzdali krajské dotace a požádali o převod 120 tisíc korun na účet hospicu. Miřetice přispěly z obec ního rozpočtu částkou 15 tisíc korun a tamní zastupitelé darovali ze své peněženky navíc každý 500 korun. Více informací na Magdalena Navrátilová, tisková mluvčí Bezpečnostní rada si prohlédla vojenské zařízení v Těchoníně Jednání Bezpečnostní rady Pardubického kraje se konalo v Centru bio logické ochrany v Těchoníně. To je jediným tohoto druhu v České republice i v Evropě. Členové chtěli ojedinělé vojenské zařízení spatřit na vlastní oči, protože souvisí s prací bezpečnostní rady. Centrum biologické ochrany slou ží jak armádě, tak civilnímu obyvatelstvu. Prohlídka centra na mě zanechala výjimečný dojem, zařízení a jeho vybavení je opravdu špičkové, uvedl před seda Bezpečnostní rady Pardubického kraje a hejtman Radko Martínek, když se seznámil s tím, co armáda nabízí. Pro občany je důležité, že zabezpečení objektu je na světové úrovni, rozptýlil hejtman obavy, které okolo podob ných zařízení bývají. Pardubický kraj je připraven ke spolupráci s Centrem biologické ochrany například prostřednictvím zdravotnické záchranné služby. M. Navrátilová Přehlídka středních odborných škol a učilišť Vážení rodiče, milí žáci, přemýšlíte pro jakou střední školu se rozhodnout? Váháte, jakou školu nebo učiliště si vybrat? Nevíte, jaké možnosti studia vám střední školy nabízí? Na tyto a celou řadu dalších otázek vám dá odpověď Přehlídka středních odborných škol a učilišť, která se koná ve dne 7. a v pěkném prostřední SOŠ a SOU technických oborů na Skalce v České Třebové. Ve středu můžete přehlídku navštívit od 12 do 17 hodin, ve čtvrtek od 8 do 17 hodin. Přítomní zástupci škol vám poskyt nou informace o možnostech studia, prohlédnete si studijní materiály škol, seznámíte se s výrobky škol. Některé z výrobků si můžete také zakoupit. Na přehlídce se prezentují školy nejen našeho okresu, ale i z okresu Par dubice, Hradec Králové, Jeseník a dalších regionů. Odborní pracovníci od boru poradenství Úřadu práce v Ústí nad Orlicí vám poskytnou informace o mož nostech studia v celé ČR a další doplňkové služby (testování žáků, apod.). Mgr. Iveta Vernerová, vedoucí odboru poradenství Úřadu práce v Ústí n/o. Přečetli jsme: Prognózy nejsou nijak optimistické Nezaměstnanost v okrese stagnuje. Bohužel ovšem na vysokých číslech. Navíc ani prognóza dalšího vývoje není nijak optimistická. Počet lidí bez prá ce se blíží k sedmi tisícům. Podle aktuálních údajů zveřejněných Úřadem prá ce v Ústí nad Orlicí představovala míra nezaměstnanosti na konci srpna hod notu 9,4 procenta. Oproti předchozímu měsíci se tedy snížila o pouhou jednu desetinu procenta. Už od dubna je míra nezaměstnanosti na Orlickoústecku nad devíti procenty, dá se tedy hovořit o stagnaci. Nezaměstnanost je ale, bohu žel, poměrně vysoká. Jen pro porovnání koncem srpna minulého roku byla nezaměstnanost v okrese o 4,5 procenta nižší, tedy bezmála poloviční. Nejvíce lidí bez práce je v současné době na Českotřebovsku (11,8 procen ta), Lanškrounsku (10,8) a na Ústecku (9,7). K poslednímu srpnu evidoval úřad práce celkem 6938 uchazečů o zaměstnání, z tohoto počtu bylo 6820 uchazečů dosažitelných. Těm mohl nabídnout pouze 388 volných míst. Obáváme se, že v dalších měsících se situace ještě přiostří, řekla včera Deníku Jitka Blanková z úřadu práce. Podle našich prognóz by mohla neza městnanost do konce roku dosáhnout i deseti procent, dodala s tím, že jsou avizována některá hromadná propouštění (mj. firmy Perla a Intergal pozn. redakce). Je pravda, že daleko méně firem žádá o to, aby mohlo nechat za městnance doma na šedesáti procentech platu. Ovšem i tak si nemyslíme, že se situace nějak obrací k lepšímu. V září navíc mohou do evidence přibýt ab solventi škol, takže by mohl počet lidí hledajících práci přesáhnout i sedm tisíc, uzavřela. (Orlický deník, ) Pardubický kraj podporuje turistiku Po jedenačtyřicáté se zástupy turistů zaregistrovaly na startu sobotního pochodu Lanškrounská kopa. Je vidět, že se turistice v Lanškrouně daří. Le tos absolvovalo některou z tras pěšky nebo na kole více než 4 tisíce příznivců organizované turistiky. Tradiční dálkový pochod spojený s městskými slav nostmi podporuje město Lanškroun i Pardubický kraj, který přispěl částkou 25 tisíc korun. Nad letošním ročníkem převzal záštitu hejtman Radko Martí nek a radní zodpovědný za cestovní ruch Miroslav Stejskal. Hejtman popřál pochodníkům i cyklistům, aby se jim dobře šlo a dobře jelo: Věřím, že se ve zdraví sejdete na náměstí při městských slavnostech. Obdiv těm, kteří vyrazili na pochod, vyjádřil radní Petr Šilar, každoroční návštěvník Lanškrounské kopy. Magdalena Navrátilová Tip na výlet: komiksy na naučné stezce Lesní správa Svitavy otevřela v sobotu 12. září naučnou stezku Boršov ský les, která je součástí Hřebečských naučných stezek. Slavnost v Boršově u Moravské Třebové spojili s III. ročníkem akce pro veřejnost Den s Lesy České republiky. Záštitu převzal hejtman Pardubického kraje Radko Martí nek, který se prošel po naučné stezce, prohlédl si srub na Hřebči a zastavil se u in formačních panelů, kde informují návštěvníky o přírodních a historic kých zajímavostech komiksové obrázky. Ocenil neotřelý vtip výtvarníků, kteří okořenili komiksy putování po lese a krajině. S vybudováním naučné stezky Boršovský les souvisí také ubytovací za řízení Boršov, vodní nádrž U Hájovny a ojedinělý vyhlídkový srub Hřebeč nad tunelem. Lesy ČR přispěly částkou 4,15 milionu korun na vybudování na učné stezky a ubytovacího zařízení Boršov. Vodní nádrž u hájovny v Boršově stála 2,5 milionu korun, které jsme získali z operačního programu životního prostředí, a výstavba vyhlídkového srubu na Hřebči byla hrazena z dotace Programu rozvoje venkova. Na realizaci se finančně podílel rovněž Pardubic ký kraj, uvedl lesní správce Miroslav Baťovský. Celková délka stezky je 3,7 km s převýšením 150 metrů. Na stezku, která prochází údolím Stříbrného potoka až na vyhlídku nad hřebečským tunelem, by měly navázat Hřebečské důlní stezky. V poslední etapě bychom chtěli vybudovat hornické muzeum v býva lém závodu na Hřebči. Rádi bychom do projektu zahrnuli také obnovu pět ki lometrů dlouhé trati úzkokolejky, informoval o záměru radnice v Moravské Třebové místostarosta Václav Mačát. M. Navrátilová

7 LL 18 / 2009 NEJEN Z REGIONU STRANA 7 Přečetli jsme: Livia přijela na kontrolu Livia Klausová nepřijela 9. září 2009 do dětských domovů v Dolní a Horní Čermné jen na návštěvu. Jsme tu tak trochu na kontrole, řekla Klausová. Dětské domovy jsou totiž zapojeny do projektu Startovné do života, které spravuje nadační fond manželů Klausových. Vždy, když jede prezident na návštěvu kraje, tak se snažím navštívit jeden z dětských domovů, které mají své děti starší 14 let zapojené do našeho pro jektu, uvedla Klausová. Projekt má pomoci dětem, které dětský domov opouš tějí. Děti si mohou například za dobré vysvědčení, chování a mimořádné výsledky přivydělat do osmnácti let, kdy z domova většinou odcházejí, i ně kolik tisíc korun, které mají do začátku samostatného života. Startovné je dobrý projekt. Máme v něm pět dětí, šestá dívka už je zletilá a na peníze, které má na účtu, už má právo. Během projektu jsem ji průběžně informoval, jak jí peníze přibývají a za co si je zasloužila. Vím, že peníze z na dace stále šetří, chce si koupit notebook, takže jí na účtu přibývají i výplaty z brigád, řekl ředitel Dětského domova v Dolní Čermné Pavel Skřeček. Podle něj si děti nejvíce mohou dostat za dobré školní výsledky 1500 za jeden rok a za jedno kritérium, jako jsou například školní výsledky, pomoc v dětském domově nebo chování. Za ukončení jakéhokoli studia posílá nadační fond na účet dítěte pět tisíc korun. Peníze našich sponzorů nejdou panu řediteli, ale na účet dítěte pro kon krétní Veroniku nebo Jaroslava, chceme, aby si ředitel dětského domova po vídal s každým dítětem o tom, co bude dělat, až dětský domov opustí. Tady to funguje, děti vědí, že jsou za snahu pracovat na sobě odměněny, řekla Klau sová, která si také prohlédla nové bydlení dětí. Čtyřiadvacet dětí se společně se svými tetami přestěhovalo do nově vybudovaných domků, kde žijí jako rodiny. (MF Dnes Pardubický kraj, , S. Králová) Vítáme Vás v naší mateřské škole Horní Heřmanice Není to jen slušné pozdravení, ale je to skutečné přivítání a pozvání k nám. Naše mateřská škola a základní škola se přihlásila do projektu Celé Česko čte dětem. To, že se dětem čte, když ulehají k odpočinku, není nic nového. Ale můžete to být právě Vy, kdo k nám zavítáte a budete dětem k odpočinku předčítat z Vaší oblíbené knížky, z knížky Vašich dětí nebo si můžete půjčit knížku v naší školce. Zájemci, prosím, přihlaste se předem v MŠ, domluvíme termín. Předčítání by trvalo zhruba 20 min, půl hodiny (nebo déle?), přibližně od hod. (nebo se domluvíme na jiném čase). Myslím, že není třeba zdů razňovat význam čtení, předčítání a poslechu. Všichni jsme byli dětmi a víme, jaké je to příjemné. Předčítat může kdokoliv rodiče, prarodiče, teta či strejda, teta přes plot, obyvatelé vesnice Heřmanice, Výprachtice, Lanškroun, Brno Proto Vás srdečně zveme a děkujeme, že podpoříte náš kladný vztah ke knihám a zájem o ně. Vaši školáčci (kontaktní osoba M.Cacková, MŠ Horní Heřmanice, tel ) Zpráva z destinační společnosti Orlické hory a Podorlicko Mimořádná valná hromada destinační společnosti se konala 15. září v bu dově městského úřadu v Rychnově nad Kněžnou. Její členové se sešli poprvé po čtyřech měsících od založení společnosti a hlasovali o velkých projektech, které by mohly během následujících let přinést do regionu až 20 mil. Kč. Na programu valné hromady byla průběžná zpráva o činnosti společnosti, průběžný výsledek o hospodaření, návrh marketingové koncepce, ale hlavně návrhy projektů. První projekt nese název Marketingová kampaň a podpo ra destinace Orlických hor a Podorlicka a žádost o dotaci bude podána do Re gionálního operačního program ROP, oblast podpory 3.2. Druhý projekt ne se název Společná propagace Bystřických hor a Orlických hor a Podorlicka s žádostí o dotaci do Operačního programu přeshraniční spolupráce, oblast podpory 2.2. Posledním, menším projektem je Vytvoření marketingové strate gie cestovního ruchu Orlických a Bystřických hor s žádostí do Fondu mikro projektů. Tyto projekty by mohly do regionu Orlických hor a Podorlicka při nést až 20 mil. Kč na rozvoj cestovního ruchu. Letos se projekty připraví, vlastní realizace pak proběhne v letech 2010 až Projekty pomohou více prosadit značku Orlických hor a Podorlicka na trhu a zejména by měly vést k vytvoření a marketingové podpoře konkrétních programů a produktů ces tovního ruchu v tuzemsku i v zahraničí s důrazem na Polsko. Nejbližším úkolem členů valné hromady je projednat ve svých organizacích mimořádné příspěvky, kterými by se měly tyto subjekty podílet na spolufinanco vání těchto projektů. Prvním krokem bude podání žádosti do Fondu mikro projektů programu pro česko polskou spolupráci a následně pak vytvoření marketingové strategie Orlických a Bystřických hor, z niž pak budou přirozeně vyplývat potřebné aktivity, které budou ošetřeny v následujících projektech. TZ OBEC RUDOLTICE PŘIJÍMÁ ŽÁDOSTI O PRONÁJEM BYTU Obec Rudoltice v těchto dnech dokončuje výstavbu 55 nájemních bytů v lokalitě Zámeček. Byty pro příjmově vymezené osoby o velikosti 1+1, 2+1 a 3+1 jsou bu dovány za použití státních prostředků. V této souvislosti je nezbytně nutné pro získání nájemní smlouvy splnit podmínky stanovené Nařízením vlády č. 146/2003 Sb. Bližší informace o těchto podmínkách Vám poskytnou pracovnice Obecního úřadu v Rudolticích. Žádost o pronájem bytu lze podat osobně na Obecním úřadu v Rudolticích, příp. ji lze zaslat poštou na formuláři, který je ke stažení umístěný na we bových stránkách obce v sekci Bytový fond. Kontakt: Obecní úřad v Rudolticích, Rudoltice čp. 95, , e mail: tel.: ; mob. tel.: Přečetli jsme: Výprachtice upravují centrum obce Další smlouvu o čerpání dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod podepíše předseda Regionální rady Radko Martínek v pondělí 21. září o půl osmé ráno ve Výprachticích. Téměř 11,5 milionu korun získá někdejší středisková obec ze strukturálních fondů Evropské unie na revitalizaci centrální části, s níž se začalo 1. září to hoto roku. Dotace připadnou na vybudování parku se zázemím pro děti a mlá dež, tedy dětské hřiště se skateboardovými prvky, lavičkami a běžeckou drá hou. Areál využije základní i mateřská škola a také školní družina. Dojde i na revitalizaci autobusové zastávky Výprachtice u školy, na níž se potkávají čtyři autobusové linky a přestupují tam obyvatelé ze všech okolních obcí. Část dotace obec použije také na vybudování zázemí u fotbalového hřiště, které opět využívá mateřská i základní škola s družinou, ale také místní spolky a jiná sdružení. Podle starosty Miroslava Stejskala uvítají projekt, s jehož do končením se počítá na konci října příštího roku, obyvatelé Výprachtic i spá dových obcí v regionu, jako jsou Čenkovice, Mistrovice a Horní Heřmanice. (Orlický deník, ) V OBOŘE SE SOUTĚŽILO Sportovní hry pro zdravotně postižené občany a děti uspořádalo Centrum pro zdravotně postižené PK, detašované pracoviště v Ústí nad Orlicí Již potřiatřicáté se sešli zdravotně hendikepovaní 5. září 2009 v lanškrounské Oboře, aby poměřili své síly a dovednosti. Na start se postavilo celkem 14 tý mů (zastoupena byla města Lanškroun, Ústí nad Orlicí, Žamberk, Česká Tře bová, Choceň, Králíky a z daleka dorazil i tým Havlíčkova Brodu). Již tradičně nad celou akcí patronát město Lanškroun, jehož starosta Ing. Martin Košťál hry zahájil. Dopoledne patřilo tříčlenným družstvům v katego riích lehce a těžce postižených, pro která byly připraveny klasické disciplíny: šipky, koule a granát na cíl. Lanškrounským týmům se tentokrát zrovna neda řilo. Celkově zaslouženě zvítězila Choceň 5, následovaná Žamberkem 11 a bron zová příčka připadla týmu Žamberku 1. Trať si vyzkoušelo i družstvo dětí. Odpolední klání se zástupcům Lanškrouna vyvedlo mnohem lépe. To byly na programu soutěže jednotlivců, kteří absolvovali následující disciplíny: kroužky, šipky, vrh koulí, košíky, střelba ze vzduchovky, minigolf, kuželky a granát na cíl. Byly vypsány jednotlivé kategorie opět dle hendikepu lehce, těžce postižení a vozíčkáři. Nezapomnělo se ani na děti. Po vyhlášení výsled ků následovala zábava, na které zahrála skupina Makadam. Pořadatelé by rádi touto cestou poděkovali všem sponzorům, kteří tuto akci podpořili. JS

8 STRANA 8 NEJEN Z MĚSTA LL 18 / 2009 NEZAVÍREJTE OČI Téměř každý den se setkáváme v televizi nebo v novinách s krutostí, s ja kou někteří lidé zacházejí se psy. Spousta případů ale nikdy ani světlo světa nespatří. Psi tak mnoho let žijí v nelidských podmínkách, pod tvrdou rukou majitele, bez pravidelného příjmu potravy či vody. Jejich jediným možným vykoupením se pak často bohužel stává smrt. Proč se tohle všechno děje mnohdy jen pár metrů od našich domovů? Odpověď je jednoduchá. Lidé mají z týratelů samozřejmě strach A kolikrát si nevědí rady, jak v takové situaci postupovat. Kam se mám obrátit a jak formulovat stížnost? Mám pořídit fotodokumentaci? Jak jinak mohu pomo ci? To jsou nejčastější otázky, které mně lidi kladou. Proto Vás chci seznámit s tím, jak v dané situaci postupovat. Podezření z týrání zvířat se ohlašuje na příslušnou veterinární správu, na obecní (obvodní, městský) úřad (odbor životního prostředí) či zejména v akutním případě na policii ČR. Oznámení můžete podat nejen písemně, ale i ústně. Je lepší, když uvedete své jméno a kontakt; mimo jiné se tak můžete dovědět, jak se daný případ vyvíjí. Úřady jsou však povinny zabývat se i ano nymním oznámením. Odebrání týraného zvířete pak může nařídit obecní (obvodní, městský) úřad, a to pouze na návrh veterinární správy. Pokud jde o potrestání v přípa dě, že se jedná o přestupek, řeší jej obecní nebo městský úřad, v případě, že je věc posouzena jako trestný čin, postupuje se stejně jako u jiného trestného činu (soudní řízení atd.). Nezavírejte oči a ústa a pomozte nám tak zachraňovat další týrané duše. Co se považuje za týrání zvířete (podle zákona č.246/92 Sb.): Nutit zvíře k výkonům, které neodpovídají jeho fyzickému stavu a biologic kým schopnostem a prokazatelně překračují jeho síly. Omezovat výživu zvířete. Omezovat pohyb nutný pro určitý druh zvířete, pokud by omezení způsobi lo utrpení. Chovat zvířata v nevhodných podmínkách nebo tak, aby si sama nebo vzájemně způsobovala utrpení. Provádět chirurgické zákroky za účelem změny vzhledu zvířete (např. kupí rování uší, ničení hlasivek... apod.). Zacházet se zvířetem, přepravovat je nebo je pohánět způsobem, který vyvo lává nepřiměřenou bolest, utrpení nebo poškození zdraví anebo vede k jeho neúměrnému fyzickému vyčerpání. Nikdo nesmí bez důvodu usmrtit zvíře (důvody k usmrcení naleznete ve zmiňovaném zákonu). Jak postupovat krok za krokem: Napsat si kontaktní údaje majitele týraného zvířete (bydliště, jméno, příjme ní... apod.). Napsat si, jakým způsobem k týrání dochází, jakých metod se užívá. Pokud jste byli svědkem přímo konkrétní situace, popište danou situaci i s časovými údaji. Pořídit důkazy, pokud je to možné (fotografie, video... apod.). Ke všem písemným záznamům pořiďte kopie. Obrátit se na Policii České republiky, městskou policii, krajský či obecní úřad, krajskou veterinární správu. Příslušná veterinární správa je povinna celou věc zkontrolovat (stejně jako policie kontroluje dodržování zákonů), případně udělit potrestání. Náklady spojené s léčbou, péčí po odebrání (např. pobyt v útulku) týraného zvířete hradí a nese osoba, která tento stav způsobila, tj. majitel zvířete. Renata Kristková, Canis centrum Lanškroun Přečetli jsme: Psům můžete pomoci virtuální adopcí Chtěli byste pomoct opuštěným psům, ale žádného si nemůžete vzít domů? Nevadí. Psí útulek společnosti Canis centrum přichází s novou možností: virtuální adopcí. Na svém webu má v současné době šest psů určených k virtuální adopci. Do tohoto projektu začleňujeme pejsky, u kterých je šance na umístění v novém domově nulová anebo mizivá vzhledem k jejich zdravotnímu stavu, věkovým nebo psychickým hendikepům, dlouhodobému pobytu u nás v ú tulku, uvedla Renata Kristková z Canis centra. Peníze zasílané útulku na konkrétního pejska jsou pak používány jako příspěvek na jeho krmení, očko vání a nezbytnou veterinární péči. Návrh je 150 korun měsíčně. Adopce je závazná na jeden rok, po něm ji lze obnovit nebo ukončit, upřesnila Renata Kristková. Podrobnosti k virtuální adopci a k několika dalším možnostem, jak pomoci opuštěným psům, najdou zájemci na internetových stránkách lanškrounského psího útulku. Jména patronů budou uvedena na webu i na kotci pejska. Adoptované čtvernožce samozřejmě mohou kdykoliv navštívit, přinést jim pamlsky a hračky nebo je vzít na procházku. Každý adoptivní páníček nebo panička od nás obdrží certifikát s popisem a fotkou pejska a jednou za čtvrt roku dostane aktuální informace o stavu mazlíčka a jeho nové fotografie vše buď e mailem anebo klasickou poštou podle přání, dodala Kristková. (Orlický deník, , D. Pokorná) Přečetli jsme: Jeden na druhého se musíme spolehnout Lidé svatého Floriána, takový je název projektu Deníku, v němž čtenáře po stupně seznamuje se sbory dobrovolných hasičů okresu. Poznáte jejich akti vity i významné počiny, které se jejich záslužné práce týkají. Sami pak budete moci prostřednictvím novin i webových stránek hlasovat o počinu roku. Ve čtr náctém dílu představuje Orlický deník Sbor dobrovolných hasičů Lanškroun. Jeho historie se začala psát 20. června roku Tehdy místní hasiče po dva měsíce školili jejich kolegové z Prahy, aby byli připraveni na své poslání. V průběhu let se hasičský sbor několikrát stěhoval, působil v dřevěné kolně na Jiráskově náměstí, pak ve zděné hasičárně (dnes jsou tu garáže záchranné služby), v hasičské zbrojnici vybudované hasiči v Akci Z na Dobrovského ulici. Dnes sídlí společně s profesionálními hasiči v budově Hasičského záchranného sboru na Janáčkově ulici. V současné době má sbor 46 členů, z tohoto osm žen. Hasičskou mládež by Lanškrounští rádi měli, ale nemají. Neustále se o to snažíme každoročními nábory, ve městě je však velká konkurence různých kroužků či aktivit a hasi čina je dost na okraji, podotýká velitel sboru Tomáš Klaban. Naštěstí nám pomalu dorůstají naše vlastní děti, a tak věříme, že tuto skutečnost zvrátíme. O prvním zářijovém víkendu sbor uspořádal další ročník soutěže Lan škrounský pohár 2009, který byl zařazen do seriálu Velké ceny Ústeckoor licka v požárním útoku. Pravidelně také pořádá pro okrsek číslo 5 soutěž v požárním sportu. Lanškrounští mají své zástupce i mezi soutěžícími. V sou časné době nás reprezentuje pouze družstvo Lanškroun D, převážně ve Velké ceně Ústeckoorlicka v požárním útoku, dodává Tomáš Klaban. Úspěchem je, že toto družstvo s věkovým průměrem čtyřicet let je stále ještě schopno držet krok s daleko mladšími týmy. Soutěžíme už hlavně pro radost. Jednotka požární ochrany čítá 15 členů: tři velitele družstva, čtyři strojníky, sedm hasičů a jednu hasičku. V rámci pokrytí okresu patří k JPO II., což zna mená, že musí vyjet do pěti minut od vyhlášení poplachu v kteroukoliv denní i noční hodinu. Nejčastější příčinou výjezdu bývají požáry a technické zásahy způsobené hlavně velkým větrem nebo přívalovým deštěm. Ročně míváme od dvaceti do pětadvaceti výjezdů, bilancuje velitel sboru. Nejzávažnějším zásahem poslední doby byl požár zemědělské usedlosti v Jakubovicích. Byl hodně náročný na psychiku zasahujících hasičů, kteří se, bohužel neúspěšně, podí leli na oživování matky s jejími dětmi. K větším akcím jak rozsahem, tak i počtem nasazených sil a prostředků patřil na konci loňského roku požár bytovky na sídlišti pod Zámečkem. Technika, kterou používáme, je na dobrovolné hasiče na velmi dobré úrovni, a za to bych chtěl poděkovat vedení a zastupitelům města, uvedl k materiální mu vybavení sboru Tomáš Klaban. Jednotka neměla vlastní zásahovou techniku a půjčovala si ji od profesionálních kolegů, proto jí město v roce 2007 zakou pilo nové vozidlo CAS 20 na podvozku Tatra 815 s odpovídající výzbrojí. Činnost dobrovolných hasičů je různorodá, působí jako požární dozor při kulturních akcích pořádaných městem, asistují na cyklistických závodech, připravují ukázky pro veřejnost a školy. Sbor také pořádá pro své členy dět ský den a další akce. Podle našeho názoru jsme dobrá parta, což se projevuje hlavně při zásazích, kdy se jeden na druhého musíme stoprocentně spoleh nout, dodává Tomáš Klaban. Zájem být hasičem pomalu klesá, protože ve městě je spousta jiných možností a aktivit s daleko menším nebezpečím a ča sovou náročností. (Orlický deník, , D. Pokorná) Novou tatru převzali lanškrounští hasiči Foto: Lada Sitová

9 LL 18 / 2009 NEJEN Z MĚSTA STRANA 9 Třetí ročník,,lanškrounského poháru opět provázel hřmot soutěžních strojů V sobotu od hod. proběhl 3.ročník,,Lanškrounského poháru soutěže v požárním sportu, která se konala v rámci seriálu Velké ceny Ústecko orlicka. Akce probíhala, jako již v předchozích letech, za stanicí HZS Pardubické ho kraje. Bohužel téměř sychravé počasí sobotního rána budilo v mnohých z nás smíšené pocity a částečně i obavy z toho, jak se v dalších hodinách moudrá matka příroda zachová. Ale jak již to v tomto sportovním odvětví bývá hasiči jsou otrlí a jezdí zápolit o body, takže nějaké rozmary počasí je nedokáží odradit! Na letošní ročník se sjela elita z celého okresu v počtu 21 družstev mužů a 11 družstev žen. Po úvodním nástupu a zahájení soutěže starostou města panem Ing. Martinem Košťálem mohly úporné boje o posty nejvyšší začít. A věř te, že se bylo opravdu na co dívat! Jako první předvedli svůj útok do mácí borci družstvo Lanškroun D (ne že bychom měli tolik soutěž ních družstev, ale přívlastek,,d značí důchodci, věkový průměr to hoto družstva těžce atakuje čtyřicít ku) a svým časem 19,28 sec. doká zali, že ještě zdaleka nepatří do starého železa. Přesto, že našemu družstvu pokus vyšel a poměrně dlouho okupoval medailové pozice, ve výsledku s výše uvede ným časem zakotvili na osmém místě. Ostatně o kvalitě tohoto klání mluví za vše několikanásobné pokoření rekordů trati družstvy mužů, a to dvakrát v zá kladní části a dvakrát ve finále na zkrácené trati určené pro klání žen. Jen tak pro orientaci stávající časy rekordů trati jsou u mužů 17,91sec. a 15,04 sec., v ženské kategorii se taktéž podařilo loňský nejlepší čas pokořit, takže novým rekordem na trati žen je čas 18,62 sec. A jak toto klání v globálu dopadlo? V kategorii mužů svůj um maximálně zúročilo družstvo z Vysokého Mýta, na 2. místě skončilo družstvo Letohradu Kunčice B a třetí chlapi z Bošína. Na tomto pořadí nic nezměnil ani finálový,,rozstřel a muži z Vysokého Mýta pouze ujistili všechny ostatní o své momen tální nadvládě na této soutěžní trati! V kategorii něžnějšího pohlaví kralovala v základní části děvčata z Letohradu Červené před družstvy Horního Třešňovce a Turova, ovšem ve finále se kar ta obrátila a děvčata z Horního Třešňovce si svým vítězstvím utvrdila sebe důvěru a vrátila úder, čímž odsunula družstvo Červené na druhé místo před Turov. Celodenní sportovní klání se neslo v přátelském duchu a zdravé rivalitě, pouze nutno podotknout, že počasí se bohužel valně podepsalo na nižší návštěvnosti akce. Nu což, příště bude určitě lépe a budeme moci prezentovat sportovní činnost sboru před širším domácím publikem. Na závěr sportovního zápolení následoval nástup, vyhlášení umístění a předání cen soutěžícím starostou města Ing. Martinem Košťálem. Milým překvapením byla zajisté basička lahodného moku věnovaná místostarostou města Ing. Janem Šebrlem pro družstvo mužů s posledním platným časem. Touto cestou bychom chtěli poděkovat, že si pan starosta města dokázal udělat čas a soutěž důstojně zahájil i zakončil, určitě musíme poděkovat všem, kteří se jakoukoli měrou podíleli na přípravě či chodu akce samotné, a v ne poslední řadě i všem sponzorům, bez nichž by bylo uspořádání soutěže beze sporu náročnější, ne li téměř neproveditelné. Sponzory akce byli: Město Lanškroun, US EKO Dvořák, Vítězslav Šulák, FORTELL s.r.o., Pavel Klaban DDD, LAOS CZ, s.r.o., KREATIV Kateřina Kadláčková, Marcela Dušková kadeřnictví, GINGER, s.r.o., HJ HARD, zlat nictví SMARAGD, E+E Lanškroun s.r.o., sklenářství Martin Šulák, Cyklo sport Dvořák, Partners, s.r.o., Milan Merta sekáč, Pavla Štěpánková manikér ka, ANFI Jaroslav Antfeist, REHAS Miloš Marek, Zámečnictví Josef Šin delář, AUTODOPRAVA Pavel Voksa, Jiří Mareš ZAPO, Pivnice Miláno, Kačenka a Pája, Pavla Onuferová masérka, Lenka Dušková grafička, TOST, s.r.o. Antonín Stehlík, ALPHA, s.r.o. Jiří Čejka, BVGIPS CZ, s.r.o., BV GIPS, s.r.o. akustika, interiérové systémy, Oksana Solárium, František Nosek Lanškrounský mlýn, s.r.o. Tímto končíme strohý výčet dění třetího ročníku,,lanškrounského pohá ru a již teď se těšíme na příští s přízviskem 2010! Sbor dobrovolných hasičů Lanškroun Horská služba slavila založení, hejtman jim daroval navigaci Horská služba v Orlických horách slavila v sobotu 19. září 60. výročí za ložení. Hejtman Radko Martínek předal záchranářům ruční navigační přístroje, které usnadní pátrání po lidech ztracených v horském terénu. Přístroje budou při děleny stanicím na Horní Moravě a v Čenkovicích. Dar považuje hejtman Pardu bického kraje za výraz poděkování za práci a službu pro návštěvníky hor. Zvý ší se tak efektivnost záchranářů při pátrání, kdy bude moci být nasazeno více sku pin. Přístroje budou sloužit i k lokalizaci vhodných přistávacích ploch, zdů raznil hejtman, proč Pardubický kraj v oblasti krizového řízení a integrovaného záchranného systému buduje a využívá geografický informační systém. Horská služba tak na území Pardubického kraje bude disponovat celkem 10 kusy špičkových navigačních přístrojů ( ks, ks, ks). Vzhledem k tomu, že se používání přístrojů nejvíce osvědčilo u horské služby v Pardubickém kraji při operativním nasazení na záchranných a vy hledávacích akcích v členitém terénu, při navádění vrtulníků letecké záchranné služby, ale i při přesném mapování nebezpečných míst jakou jsou lavinová nebezpečí, strže nebo zakázané cesty, schválila Rada Pardubického kraje poskytnutí dalších 4 ks identických přístrojů GARMIN GPSMAP 60CSx s příslušenstvím a mapou TOPO Czech 3 PRO. Celková pořizovací cena je , Kč včet ně DPH). Tento dar předal hejtman na oslavách 60. výročí založení HS. Podle Jiřího Brožka, náčelníka Horské služby České republiky, je letošní významné 75. výročí založení Horské služby ČR a 60. výročí horské služby v Orlických horách důkazem toho, že záchranářské týmy jsou v horských oblastech nezbytnou součástí turistického ruchu. Za tuto dobu jsme dokázali pomoci mnoha lidem v nouzi a zachránit mnoho lidských životů. Poděkování patří nejen mým kolegům, ale všem těm, kteří nás v naší práci podporují a díky jim můžeme pracovat například s modernější technikou, poděkoval náčelník Brožek za dar pro záchranáře v Pardubickém kraji. Dosavadní finanční podpora Horské službě z rozpočtu Pardubického kraje: 2003, 2005, Kč, 2004, 2007, 2008, Kč. Magdalena Navrátilová, tisková mluvčí CANIS CENTRUM je pro veřejnost otevřeno každý den: PO PÁ , SO, NE, svátky , Přijďte se k nám podívat! ÚTULEK SE NACHÁZÍ v areálu SZeŠ Dolní Třešňovec

10 STRANA 10 ROZHOVOR LL 18 / 2009 K VÝZNAMNÝM VÝKYVŮM V CHOVÁNÍ ŘIDIČŮ NEDOCHÁZÍ Rozhovor s vedoucím odboru dopravy a silničního hospodářství Lic. Tomášem Pavelkou Lanškrounsko má zhruba 22 tis. obyvatel, je známo, kolik lidí z tohoto počtu má řidičské oprávnění a kolik automobilů je zde registrováno? V současné době je v našem správním obvodu registrováno vozi del a držitelů řidičských průkazů. Překvapila mě skutečnost, že odbor dopravy pověřuje osoby oprávněné k zastavování vozidel. Tato agenda mi není jasná, vysvětlete čtenářům, o co prakticky jde? Zákon o provozu na pozemních komunikacích taxativně vymezuje osoby, které mají oprávnění zastavovat vozidla na pozemních komunikacích. Jednou z takovýchto osob je osoba, která zajišťuje bezpečný přechod dětí a školní mládeže přes pozemní komunikaci v blízkosti školního zařízení. Takové oso bě je prostřednictvím obecního úřadu obce s rozšířenou působností vydáno pověření. V Lanškrouně ovšem tyto pověřené osoby nemáme, protože tuto činnost vykonává městská policie. Mezi kompetence odboru dopravy a silničního hospodářství patří od nímání řidičského oprávnění. Jak častý to byl letos úkon a co bylo nejčastější příčinou zabavení řidičáku? K odnětí řidičského oprávnění jsou v podstatě 2 důvody jestliže držitel řidičského oprávnění pozbyl zcela zdravotní nebo odbornou způsobilost. Pokud je držiteli ŘO uložen trest (příp. sankce) zákazu činnosti řízení motorových vozidel, pozbývá řidičské oprávnění automaticky ze zákona, stejně jako v případě dosažení 12 bodů. Odnětí ŘO z důvodu zdravotní ne způsobilosti je zahajováno na základě posudku zaslaného praktickým léka řem, nejedná se o časté případy, přibližně 5 za rok. Ještě méně časté je odnětí ŘO z důvodu odborné nezpůsobilosti. Pokud se ptáte na zadržení řidičského průkazu, tak to je záležitost odlišná od odnímání řidičského oprávnění. Řidič ský průkaz je řidiči zadržen policisty na místě z důvodů daných zákonem, poté je tento doklad spolu s důvody jeho zadržení zaslán na příslušný úřad, kde je s řidiči vedeno správní řízení o zadržení ŘP. Nejčastějším důvodem bývá řízení motorového vozidla pod vlivem alkoholu. V loňském roce jsme měli 35 zadržených řidičských průkazů, letos jich zatím máme 22. Pokud letošní rok srovnáte s léty minulými, dá se z počtu projednáva ných přestupků a množství odebraných řidičských průkazů vyčíst jisté tendence ve změnách chování lanškrounských řidičů v posledních letech? Neřekl bych, že u lanškrounských řidičů dochází k výraznějšímu nárůstu spáchaných přestupků (příp. trestných činů). Každým rokem přibývá počet držitelů řidičského oprávnění a tomu taky odpovídá větší počet evidovaných spáchaných přestupků. Pokud tedy porovnáme počet řidičů a počet přestup ků, k žádným výrazným výkyvům ve srovnání s minulými roky nedochází. Jaký vliv mělo zavedení bodového systému na chování řidičů? Na tuto otázku jsem již v podstatě odpověděl v předchozím. Tady bych nechtěl zobecňovat, některý z řidičů po nasbírání několika bodů prohlašuje, že už bude jezdit opatrně, jiní mají pouze obavu z dosažení 12 bodů a také jsem se setkal s těmi, kterým je to jedno. Ale z osobních jednání bych za té měř jednotný označil pocit řidičů o dvojím potrestání, tj. uložení sankce (příp. trestu) a k tomu ještě body. Odbor dopravy může řidiči mimo jiné nařídit také přezkoušení z odborné způsobilosti držitele řidičského oprávnění. V jakých případech k takovéto pravomoci sáhnete? K nařízení přezkoušení z odborné způsobilosti přistupujeme v případě, kdy je důvodné se domnívat, že držitel řidičského oprávnění nesplňuje pod mínku odborné způsobilosti. Takový případ nastává, když si držitel řidičské ho oprávnění rozšiřuje ŘO o některou další skupinu a při závěrečné zkoušce z předpisu o provozu na pozemních komunikacích nedosáhne ani minimální ho počtu bodů 43. Kdy se vlastně přestupek proti bezpečnosti a plynulosti provozu dostane od policie k vám na stůl? Zjednodušeně lze říct, že policie nám k projednání zasílá takové přestupky, které neprojednala v blokovém řízení. Ne vždy a všechny přestupky lze v blo kovém řízení projednat, to je dáno zákonem. Například nelze blokově projed nat přestupek, kdy se ukládá zákaz činnosti. Náš odbor dopravy projednává přestupky proti bezpečnosti a plynulosti provozu, k nimž došlo v našem územ ním obvodu. Tady bych chtěl dodat, že do naší kompetence spadá i projedná vání přestupků dle zákona o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, tzv. povinné ručení, zde je příslušnost k projednání dána místem trvalého bydliště (příp. sídlem) přestupce. Co si mám představit pod formulací, že odbor dopravy provádí prevenci v oblasti bezpečnosti na pozemních komunikacích? Prevenci v oblasti bezpečnosti provozu je nutno chápat v širším pojetí v rámci Národní strategie bezpečnosti silničního provozu. Z této strategie mj. vy cházejí opatření a nástroje pro zvýšení bezpečnosti. Budu li konkrétní, tak např. v Lanškrouně jsou používány informační automatické měřiče rychlosti, jsou aplikovány prv ky dopravního zklidňování (os trůvky, příčné prahy), jsou ře šeny nehodové lokality, také je zlepšována přehlednost přecho dů pro chodce a zajišťována je jich řádná viditelnost. Silniční správní úřad při výkonu státního odborného dozoru kontroluje srozumitelnost a kvalitu doprav ního značení a také nelze opomi nout výkon státního odborného dozoru nad autoškolami. Odbor dopravy vydává také povolení k užívání veřejného prostranství. Nabízí se otázka, v jakém případě je nutné o takové povolení zažádat a kdy už to naopak nutné není? Poplatek za zábor veřejného prostranství se vybírá dle Obecně závazné vy hlášky Města Lanškroun č. 8/2003, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Dle této vyhlášky jsou veřejným prostranstvím silnice, místní komunikace, komunikace pro pěší a chodníky a k nim přiléhající zelené pásy, parkoviště, plocha náměstí J. M. Marků, náměstí A. Jiráska a Pivovarského náměstí, podloubí, schodiště, mosty, lávky, veřejně přístupné prostory auto busového a vlakového nádraží, sídlištní plochy mezi domy, sady a parky ve městě, nádvoří zámku, veřejná hřiště, pláž Dlouhého rybníka a veřejně pří stupné břehy rybníků na území města. Zvláštním užíváním se rozumí provádění výkopových prací, umístění do časných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, umís tění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl. Poplatek se vyměří dle sazebníku v příloze této vyhlášky. O povolení je nutné zažádat vždy. Některé položky jsou však bezplatné: umístění informačních, reklamních a propagačních zařízení o plo še do 1 m 2 nebo dočasné složení různých materiálů a předmětů vyjma staveb ního materiálu na dobu do 48 hodin. Do kompetencí odboru spadá i problematika taxislužby. Kolik máme v lanškrounském regionu vlastně registrovaných vozů taxislužby? V našem správním obvodu máme evidovány dva provozovatele taxisluž by. Odbor dopravy, jako dopravní úřad, vede evidenci a provádí státní od borný dozor u těchto dopravců. František Teichmann Čorti znájut Na světě obvykle panuje určitá míra spravedlivé rovnováhy. Když hodně prší a roste tráva, měli by se přemnožit také slimáci, aby trávu sežrali. To, že si neberou servítky a beze studu spásají i naše pěstitelské výdobytky, je logické, slimáci ani sama příroda totiž naší ze mědělské aktivitě nerozumí. Spravedlivá rovnováha je i to, že kdo se narodí malý, bývá hbitější než ten velký, kdo má špatný zrak, lépe slyší a komu nebyla do vínku nadělena přemíra rozumu, vyniká dobrou náladou a pracovitostí. Rovnováhu povětšinou ctíme i ve vztahu k penězům. Když se daří, klidně si můžeme vyjet zkazit žaludek třeba do Španělska, ale když je do kapsy hluboko, musíme dát za vděk bufetu u Seče. Mnozí politici žádnou míru rovnováhy nectí. Chovají se nevyzpytatelně a s voliči hrají falešné hry. Vzhledem k tomu, jak dokáží v rámci předvolebních slibů sežrat i to, co budeme sklízet až napřesrok, předčí ve své škodlivosti i samotné slimáky. Jen s tím rozdílem, že politici by na rozdíl od slimáků měli z logiky věci ctít dobro voličů a nikoli své vlastní. Čorti znájut, říkává se, když nikdo netuší, jak to dopadne, ale politickou situaci u nás v dohledné době nerozlouskne ani samotný Lucifer. Přemýšlím o tom, co v rámci spravedlivé rovnováhy vyrovnává ten český poli tický Afghánistán a napadá mě jen dobré počasí a výkony našich tenistů. FT

11 LL 18 / 2009 DĚTI STRANA 11 Chvilku nám trvalo, než jsme si na tábor zvykly (bylo to tam o tolik jiné než v Česku), ale loučily jsme se se slzami v očích. Vedoucí nám připravili krásné noční rozloučení při svíčkách, kdy jsme si navzájem předali vyráběné dárky a ujišťovali se, že se zase musíme vidět. Možná, že čas trochu zamlží naše vzpomínky, ale těch čtrnáct dní v nás zanechalo nesmazatelnou stopu a my už nikdy, nikdy nebudeme stejné. Jája Letní tábory skautského střediska Zubr a Dikobraz Lanškroun 2. část Tábor skautek 1. dívčího oddílu Na pozvání skautů z Dzierzoniowa vyrazilo šest neohrožených lanškroun ských skautek vstříc novému dobrodružství v exotických krajinách. Po pro hlídce malebného města Dzierzoniowa jsme si daly taktéž malebnou pizzu a poté jsme pokračovaly nočním vlakem skoro přes celé Polsko do Stila. Následující den jsme dorazily do cíle, kde nás přivítala cedule Stilo, pod kterou bylo připsáno Konec světa, což celkem výstižně charakterizovalo přímořskou vesničku se třemi domy. Při prvním pohledu na přibližující se tábořiště jsme měly pocit, že jsme vjely do známého televizního seriálu M*A*S*H. Na písečném prostranství uprostřed borovicového lesa se tyčilo několik vojensky vyhlížejících stanů (podvědomě jsme čekaly, že každou chvíli nastane nálet). Polští skauti byli velmi sympatičtí, avšak zarazilo nás jejich oblečení. My, zvyklé z českých bažin na tepláky a gumáky, jsme byly značně překvapeny při pohledu na bílé sukénky, žabky a balerínky. Postupem času jsme zjistily, že Poláci velice rádi zpívají a snad každý druhý hraje na kytaru. Nejvíc jsme se spřátelily s jednou polskou družinou děvčat. Zajímavé bylo, že my jsme jim rozuměly a ony nám ne, takže jsme se často musely uchylovat k domluvě rukama nohama. I když byli i tací, kterým jazyková bariéra vůbec nevadila, například jeden malý kluk za námi vždycky přiběhl a plácnul si s námi do dlaní vysloužil si od nás přezdívku Tleskač, jiný na nás zase zpoza stromu střílel imaginární zbraní jeho přezdívka zněla Stříleč. Hned první den jsme nadšeně vyrazily na pláž. Cesta trvala jen deset minut chůze. Těšily jsme se na palmy a stánky se zmrzlinou, čekala nás ale větrná pláž a rozbouřené moře s teplotou srovnatelnou s českým rybníkem. I tak se nám tam líbilo a hned jsme se vrhly do vln, na rozdíl od polských skautů, kteří zatím mrzli na břehu. K moři jsme chodily skoro každý den kromě dnů posledních, kdy se nám díky vytrvalému dešti vytvořilo soukromé moře přímo za stanem. Malým zklamáním pro nás bylo polské jídlo. Oběd byl až ve dvě hodiny a vždy obsahoval nějaký ten kopr. Toto však byla malá vada na jinak dokona lém táboře. Mimochodem, víte, že tábor se polsky řekne obuz? Program byl velice pestrý. Naučily jsme se malovat karikatury, navlékat korálky, házet matračkou a nastupovat ve dvojstupu. Také jsme viděly vý chod i západ slunce na pláži a účastnily jsme se pěvecké soutěže i táborové olympiády. Jely jsme na výlet do Gdaňsku, kde se zrovna konaly výroční trhy a bylo tam plno amerických turistů ve žlutých pláštěnkách (zrovna pr šelo). Podívaly jsme se i na maják a na vrak ztroskotané lodi. Z Ještědu na Sněžku za 96 hodin Poslední srpnový týden se nese pro mnohé z nás ve znamení nostalgie z ne úprosně končících prázdnin. Čas dovolených a prázdninové zábavy zvolna mizí v poletujícím chmýří babího léta. Ještě chvíli a naše životy se opět vrátí do starých kolejí všedních dnů. Toto ovšem neplatí pro členy 39. roverského kmene DLONN, kteří se na tuto dobu těší celé prázdniny. Čeká je totiž týden úžasných dobrodružství a drsných zážitků, při kterých si mnohdy sáhnou až na dno svých sil. Nejinak tomu bylo i letos Před sebou jsme měli mnoho desítek kilometrů cesty napříč Jizerskými horami a Krkonošemi s dvaceti kilovými batohy na zádech. Nejprve nás cesta zavedla z Liberce na Ještěd, dru hý den jsme zavítali na známé poutní místo chrám Navštívení P. Marie v Hej nicích. Odtud už jsme pomalu začali stoupat na hřebeny Jizerských hor. Od poledne se nám podařilo zdolat jejich druhý nejvyšší vrchol Jizera (1122 m n. m.). Třetí den se naše pouť dále ubírala Krkonošským národním parkem (Harrachov, Mumlavský vodopád, Krakonošova snídaně). Nadcházející ráno jsme se už tolik těšili na cestu, že jsme vyrazili již v šest hodin. Byl to nezapomenutelný zážitek, když jsme kolem sedmé konečně stanuli na hřebenu a hleděli na ty mohutné vrcholky hor na obzoru, které se koupaly v purpurové záplavě vycházejícího slunce. Minuli jsme Labský vo dopád, Labskou loukou s pramenem řeky Labe a pokračovali jsme dále smě rem na Sněžku, která před námi s každým dalším krokem rostla. Po velmi dlouhé a vysilující cestě ztěžované neúprosným vedrem se nám podařilo do být nejvyšší vrchol naší vlasti. Pak jsme se vydali na cestu Obřím dolem do Pece pod Sněžkou s vizí, že dnes budeme spát někde v teple za Pecí. To se nám nakonec téměř vyplnilo. Pátý den jsme si ještě dopoledne dali kondiční výstup na Černou horu a přes Janské Lázně jsme zamířili do Svobody nad Úpou, kde jsme nastoupili na vlak a zamířili k domovu. A kolik jsme za těch několik dní vlastně zdolali kilometrů? Tak zde se oficiální prameny rozcházejí. Víme však, že stovka to byla určitě Tom SKAUTI NA MARIÁNSKÉ HOŘE V neděli 13. září 2009 členové roverského oddílu DLONN na požádání administrátora farnosti Dolní Čermná Mgr. Josefa Roušara na pouti u kostela Narození Panny Marie na Mariánské hoře připravili pro návštěvníky koutek s lanovými aktivitami, který byl hojně navštěvován dětmi.

12 STRANA 12 NEJEN Z MĚSTA LL 18 / 2009 Pečovatelská služba v Lanškrouně Nedílnou součástí sociálních služeb měst jsou nejen domovy pro seniory a hospice. Důležité jsou i terénní a ambulantní služby, které poskytuje právě pečovatelská služba. Pro odpovědi na otázky spojené s touto částí sociálních služeb města Lan škroun jsme si zašli za slečnou Hanou Nádvorníkovou, DiS., vnitřní auditor kou sociálních služeb, a paní Milenou Doleželovou, koordinátorkou pečova telské služby v Lanškrouně. Co je pečovatelská služba? Pečovatelská služba (dále jen PS) je určena pro osoby se sníženou sobě stačností z důvodu věku, chronického nebo zdravotního postižení, kteří ne vyžadují komplexní, celodenní péči. Je určena i rodinám s dětmi, jejichž si tuace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Pečovatelská služba se poskytuje formou terénní (v místě bydliště klienta) nebo ambulantní (osoba dochází nebo je dopravována do sídla PS). Poslání pečovatelské služby: Poskytuje individuálně vyjednané sociální služby v domácnostech klientů. Poskytovaná služba vychází z potřeb a osobních cílů klientů. Tím jim umož ňuje zůstat co nejdéle ve svém přirozeném domácím prostředí při zachování dosavadního způsobu života se svými zájmy a koníčky. Předchází tak izolaci a vyloučení klientů ze společenského života. Cíle pečovatelské služby: zvyšovat kvalitu sociálních služeb, rozšířit dostupnost pečovatelské služby obyvatelům Lanškrouna a okolí, rozvíjet spolupráci s rodinami klientů. Zásady, na nichž poskytujeme naše sociální služby: zachování lidské důstojnosti respektujeme práva klientů, úcta k člověku poskytujeme služby bez ohledu na postavení klienta, individuální přístup ke každému klientovi přistupujeme individuálně, podpora soběstačnosti poskytujeme péči pouze do výše postižení klienta, aby klient byl co nejdéle samostatný, neděláme za klienta úkony, které zvlád ne sám. Jaké jsou základní činnosti, kterými pečovatelská služba usnadňuje ži vot klientům? Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu pomoc a pod pora při podávání jídla a pití, pomoc při oblékání a svlékání, pomoc při pře sunu na lůžko nebo vozík. Pomoc při osobní hygieně koupel, pomoc při základní péči o vlasy a neh ty, pomoc při použití WC. V rámci osobní hygieny provozujeme Středisko osobní hygieny (dále jen SOH), kde poskytují pečovatelky koupel (nebo spr chování) těm klientům, kteří potřebují pomoc druhé osoby. Jde o plně vyba vené zařízení, kde je možnost využít zvedací zařízení ke snadnému přesunu klienta do vany. Pokud zdravotní stav klienta nedovolí převoz do SOH, je mož né využití pomoci s osobní hygienou v jeho vlastní domácnosti prostřednic tvím pečovatelek a za pomoci pomůcek usnadňujícím manipulaci s klientem. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy zajištění stravy odpo vídající věku, zásadám racionální výživy, dovoz nebo donáška jídla, pomoc při přípravě jídla a pití, příprava a podání jídla a pití. Pomoc při zajištění chodu domácnosti běžný úklid a údržba domácnosti, pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, běžné nákupy a pochůzky, velký nákup, praní a žehlení prádla. Zprostředkování kontaktů se společenským prostředím doprovázení k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby. Dohled nad klientem, doprava, aktivizační činnost, poradenství. Jak jsou poskytované služby placené? Úhrada za služby poskytované pečovatelskou službou je hrazena klientem dle Smlouvy o poskytování sociálních pečovatelských služeb. Cena za úko ny je dána platným ceníkem v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o so ciálních službách. Od bude možnost vyplácení příspěvku na péči čás tečně ve formě poukázek, kterými půjde pouze uhradit poskytnutí sociální pečovatelské služby. Pro příjemce těchto poukázek bude jistě výhodnější mít nasmlouvanou sociální pečovatelskou službu a využít poukázky k zaplace ní této služby a zabránit tak propadnutí poukázek. Kde pečovatelská služba sídlí? V ulici B. Martinů 980, Lanškroun, budova bývalého Penzionu. Silnice směr Sázava, Zábřeh na Moravě, první odbočka vlevo. Jakým způsobem může občan zažádat o zavedení pečovatelské služby? O zavedení pečovatelské služby lze požádat v sídle PS, kde mohou zájemci získat i odpovědi na další případné dotazy. Žádat může sama osoba, její ro dina, přátelé či lékař. Zájemce nebo jeho rodina vyplní formulář Žádost o za vedení pečovatelské služby. Formulář je možné získat na internetu na adrese v sídle PS, na MěÚ Lanškroun odbor sociálních věcí a zdra votnictví. Ukázka vybavení Střediska osobní hygieny v sídle pečovatelské služby na ulici B. Martinů 980, Lanškroun. KONTAKT: Sociální služby Lanškroun pečovatelská služba Ředitel SOSLLA: Ing. Milan Minář, tel.: , e mail: Koordinátorka pečovatelské služby: Milena Doleželová, tel.: , , e mail: Sociální pracovnice: Hana Nádvorníková, DiS., tel.: , e mail: OBYVATELÉ A ZAMĚSTNANCI DOMOVA PRO SENIORY LANŠKROUN VÁS SRDEČNĚ ZVOU NA DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ VE STŘEDU 7. ŘÍJNA 2009 OD 9.00 DO A OD DO HOD. S DOPROVODEM NAŠICH ZAMĚSTNANCŮ SI BUDETE MOCI PROHLÉDNOUT PROSTORY NAŠEHO DOMOVA, RÁDI VÁM TAKÉ ZODPOVÍME VAŠE DOTAZY. TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU. Beseda v Domově pro seniory Odpoledne 15. září proběhla ve společenské místnosti Domova pro seniory beseda s MUDr. Radomírem Lánou, zastupitelem Pardubického kraje, který vykonává úřad předsedy výboru pro zdravotnictví, sociální věci a neziskový sektor. Doktor Lána vysvětlil zejména problematiku fungovaní zdravotnického systému a nastínil možnosti řešení situace, ve které se české zdravotnictví na chází. Ve svém výkladu uvedl příklady modelů ze zahraničí, které použil pro porovnání stavu a činnosti systémů. Odpovídal na otázky účastníků, kterých se sešlo okolo dvaceti. Otázky směřovaly zejména do oblasti problematiky péče o seniory. Besedu pomohli zorganizovat MUDr. Václav Kment, zastupitel města Lanškroun, a vedení MO ČSSD ve spolupráci s Domovem pro seniory v Lanškrouně. JS Letošní třetí veteránské projížďky, která končila na Zámečku, se v sobotu 12. září zúčastnilo 17 automobilů a 37 motocyklů. Foto: K. Šerkopová

13 LL 18 / 2009 KULTURA STRANA 13 VÝTVARNÁLE 2009 Již sedmým rokem vždy druhý zářijový víkend ve sklepních pro storách základní školy na Jiráskově náměstí v Lanškrouně jste mohli navštívit výstavu prací vznikajících v projektu Výtvarnále. Zatímco v prvních pěti ročnících byli zastoupeni výtvarníci různých oborů, poslední dva ročníky byly vyhrazeny pouze fotografům. Zá kladem projektu je každým rokem vyhlášení společného tématu. Le tošním úkolem bylo zachycení du cha Mladějova, starých dolů na lu pek, úzkorozchodné dráhy a okolní krajiny. Ve čtvrtek sedmého května v od poledních hodinách se tak sešlo 29 fotografů na společné fotodílně. Základ tvořila skupina členů lanškrounského fotoklubu, ale stejně jako v minulých letech byli do projektu přizváni i hosté například z Poličky, Náchoda, Svitav nebo Prahy. Po večerním seznámení s lokalitou a s historií těžby lupku v okolí Mladějova se všichni druhý den ráno pustili do samostatné prá ce v terénu. Poté si na večerním spo lečném setkání každý autor vybral své dvě fotografie, které byly vytiš těny a nalepeny na karton. A tak již další den v sobotu dopoledne byla otevřena malá improvizovaná vý stava v prostorách Nového zámku u Rudoltic. Ovšem hlavní prezentace foto grafií byla naplánována až na září do galerie Sklep. Verni sáž výstavy zpříjemnilo nejen zdra vé občerstvení ovocem a zeleninou, ale také hudební vystoupení skupi ny Hlasy ve tmě. Během tří dnů tr vající výstavy přišlo přibližně 500 návštěvníků, kteří jako i v minulých ročních mohli hodnotit práce jednotlivých autorů. Nejvíce bodů letos získali hned dva: Kateřina Kokešová a Radek Lepka (nahoře), oba po 62 hlasech, na tře tím místě se umístil Lubomír Jelínek, všichni z domácího Fotoklubu Lanškroun. Velké poděkování od tvůrců projektu Vladimíra Skalického a Radka Lepky patří nejen autorům za jejich účast na projektu, ale také Městu Lanškroun a Par dubickému kraji za finanční podporu této akce, bez které by nemohl vzniknout katalog výstavy kniha fotografií, kterou si odnesl každý vystavující. RL Ivan Nehera se svým velkoformátovým fotoaparátem, vlevo dole Hlasy ve tmě a instalace Tomáše Zedníčka a Milana Báči. DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 2009 Pro letošní rok jsme v rámci Dnů evropského dědictví otevřeli pro veřejnost k prohlídce, k zastavení nebo modlitbě kostel sv. Václava. Tradičně se tato akce spojila s Lanškrounskou kopou a městskými slavnostmi. Byla jsem po měrně překvapena slušnou návštěvností kostela, přišli dospělí i s malými dětmi. Svou zásluhu na tom jistě mělo pěkné počasí a také již tradiční program skautů na Jiráskově náměstí. Měla jsem připravené průvodní slovo, pro návštěvníky byly na viditelném místě k dispozici texty o historii kostela, ale musím se přiznat, že jsem je ve větší míře nevyužila. Snažila jsem se příchozího vždy trochu pozorovat a mě la jsem dojem, že lidé se chtějí spíše podívat do kostela, než že by stáli o před nášku. Dala jsem na dojem a nerušila je. Samozřejmě jsem byla v pohotovosti, a pokud se někdo u textů zastavil, nabídla jsem mu provázení. Chvílemi jsem podívání do kostela doprovodila trochou hudby. V paměti mi utkvěl jeden z návštěvníků, který jen seděl, poslouchal a líbily se mu i (katolíkům) známé melodie písniček z kancionálu, které jsem také zařazovala. Dostala se ke mně otázka: Proč se vlastně v rámci Dnů evropského dě dictví otvírá kostel, který lidé mohou navštívit i jindy? Možná, že návštěvníci ocení právě tu možnost jenom se v klidu podívat, být zde právě tak dlouho jak chtějí, prohlédnout si zblízka třeba presbytář, což není dost dobře možné, když lidé přijdou na koncert nebo bohoslužbu. Nikde přece není psáno, že v rámci těchto dnů mohou být otevřeny jenom ty památky, které jsou během roku zavřené na deset západů. I jiný úhel pohledu na to, co už znám, mě může obohatit. Myslím, že ti, kteří Dny evropského dědictví vymysleli, měli opravdu moc dobrý nápad. Díky Bohu za ně. Michaela Vetišková, pastorační asistentka Římskokatolická farnost děkanství Lanškroun

14 STRANA 14 V LANŠKROUNĚ TO ŽIJE LL 18 / 2009 FOTOREPORTÁŽ Z LANŠKROUNSKÉ KOPY Kopa 2009 počty účastníků 5 km km km km km km km 32 Pěší 3228 In line brusle km km km km km km km 26 Kolo 1156 CELKEM 4426 Jarmilu Šulákovou s Fleretem obdivovaly v pátek večer všechny generace. V tempu vzhůru na Lázek. Sehraný tým u registrace. O program na městských slavnostech se postarala celá řada účinkujících. Děti si mohly zasoutěžit díky nabídce skautů i DDM. Vozíčkáři se mohli s in line bruslaři vydat i do Sázavského údolí. 60 km terénem prověřilo necelou stovku zdatných cyklistů.

15 LL 18 / 2009 V LANŠKROUNĚ TO ŽIJE STRANA 15 Pohádkový les patří mezi nejoblíbenější atrakce. Intenzivní odpočinek na Mariánské hoře byl pro mnohé účastníky nutný. Párek na Suchém vrchu nikdo před další várkou kilometrů nevynechal. SKAUTI NA LANŠKROUNSKÉ KOPĚ V pátek 11. září 2009 na náměstí A. Jiráska vyrostl malý skautský tábor stře diska Zubr a Dikobraz Lanškroun. Během soboty náš tábor navštívili pře vážně rodiče s dětmi, pro které jsme měli připravenou prezentaci naší činnosti a především různé hry. Soutěží se zúčast nilo celkem 160 dětí ve věku od 2 do 15 let. Průměrný věk soutěžících byl 7,86 roku. Všichni si mohli vyzkoušet lanové aktivity (pavoučí síť, lanovou dráhu, kdo dál dojde, probíhání mezi míčky), sklá dání origami nebo skautského puzzle, zatloukání hřebíků a X km aneb dojde me dále než v roce Letos jsme se pokusili překonat 141 km z loňského roku. Ještě ve 13 hodin jsme nevěřili, že loňskou hranici pře konáme, ale v té chvíli už na náměstí chodila Natálka Budinová (11 let), která sama ušla metrů a stala se tak letošní rekordmankou. Celkem se nám i našim návštěvníkům podařilo během městských slavností ujít 206,8 km, což je o 65 km více než v roce Zábavný program DDM Součástí městských slavností již tra dičně bývá soutěžně zábavný program Domu dětí a mládeže. Letos nesl název SOUTĚŽTE A HREJTE SI S KO COUREM DAMIÁNEM. Nejrůznější hry prověřily nejen děti, ale mnohdy i jejich rodiče. Za svou zručnost, trpělivost a vědomosti soutěžící získali za sloužené odměny. DDM Lanškroun Foto na dvoustraně: P. Mareš,L. Jelínek,P. Celý, K. Kokešová, L. Sitová a F. Teichmann

16 STRANA 16 KULTURA LL 18 / 2009 TÝDEN KNIHOVEN MOTTO: KNIHA MÉHO SRDCE Celostátní propagační akce Týden knihoven proběhne i u nás a připravili jsme si pro vás tyto knihovnické akce: ČTENÁŘSKÁ AMNESTIE A REGISTRACE ZDARMA Při registraci v tomto týdnu je možné do konce roku 2009 získat registraci zdarma. Celý týden mohou čtenáři vracet knihy, u kterých byla překročena výpůjční lhůta, bez poplatků za upomínky. Exkurze pro základní a střední školy. VÝSTAVA CODEXU GIGAS = ĎÁBLOVY BIBLE V prostoru čítárny městské knihovny bude od do vystavena kopie ĎÁBLOVY BIBLE zapůjčené z Národní knihovny. DĚTSKÉ ODDĚLENÍ SOUTĚŽE A HRY PRO DĚTI v pondělí a ve středu od 13 do 14 hodin proběhnou Pohádkové hrátky s DDM. Každý den se bude točit Kolo štěstí (ve 12,13,14 a 15 hodin), dále jsou připraveny kvízy, doplňovačky a soutěže, za které čtenáři obdrží odměny. Výstava ĎÁBLOVY BIBLE V termínu 5. října 23. října 2009 bude v čítárně městské knihovny vysta vena Ďáblova bible. Výstavená kopie, zapůjčená z Národní knihovny v Pra ze, bude doplněna informačními panely o její historii a můžete si ji přijít prohlédnout kdykoli v průběhu otvírací doby čítárny, a to: Po, Út, Čt 9 12 a 13 17, St 13 17, Pá Nenechte si ujít tuto jedinečnou přiležitost! Několik základních informací o knize: Codex gigas neboli Ďáblova bible je středověký rukopis, který proslul ze dvou důvodů. Zaprvé je pokládán za největší zachovalý bohemikální i evrop ský rukopis. Codex gigas znamená obrovská kniha. Zadruhé obsahuje vel ký celostránkový portrét ďábla, což vysvětluje druhý název rukopisu. Rukopis vznikl někdy v letech 1200 až Podle odborníků je pozoru hodné, že prakticky celý rukopis (písmo, iniciály a iluminace) je podle všeho dílem jediného člověka, který zřejmě pracoval v zaniklém benediktinském klášteře v Podlažicích na Chrudimsku. Dřevěné desky v kůži (rozměr 920x505x220 mm) obsahují 312 pergame nových fólií, na nichž je Starý i Nový zákon, Kosmova kronika česká, spisy a traktáty, kalendář s nekrology, seznam podlažického bratrstva aj. Původním majitelem byl benediktinský klášter v Podlažicích u Chrasti. Odtud ho nechal odvézt do sbírek zajímavostí císař Rudolf II. na Pražský hrad, odkud jej za třicetileté války v roce 1648 odvezli Švédové jako válečnou kořist. Nyní uložen v Královské knihovně ve Stockholmu. Dne 19. října od 18 hod. pořádáme v přísálí lanškrounského zámku besedu s Arnoštem Vašíčkem spisovatelem, scénáristou a záhadologem, který bude povídat na téma TAJEMSTVÍ ĎÁBLOVY BIBLE. Více informací přineseme v příštím čísle Listů. Linda Netušilová Městská knihovna Lanškroun, nám. A. Jiráska 142 tel.: , e mail: lanskroun.cz Mgr. Jaromíra Staňková ve spolupráci s Mateřským centrem Dětský svět a Městskou knihovnou Lanškroun si Vás dovolují pozvat na další cyklus setkání s názvem Neobyčejné povídání o obyčejných věcech II. 25. září 2009 v 17 hod. v Městské knihovně Lanškroun Setkání s Mgr. Olgou Vejrychovou na téma: Zelené potraviny a doplňky stravy (mladý ječmen a chlorela pyrenoldosa, které nejsou lékem, a přece léčí, ochutnávka) 1.října 2009 v 17 hod. v Městské knihovně Lanškroun Setkání s Mgr. Věrou Vlčkovou na téma: Cesta k přirozenému porodu (přirozený porod v nemocnici, porod v domácím prostředí) 8. října 2009 v 17 hod. v Městské knihovně Lanškroun Setkání s Ilonou Chromcovou na téma: Východní medicína (Jak naslouchat svému tělu? Jak zvýšit imunitu? Kruh života) Slovem a kytarou setkání zpříjemňuje Jaromíra Staňková Přečetli jsme: Kina stálý pokles Mírný, za to ale neúprosně pravidelný pokles zájmu diváků postihl praktic ky všechna kina ve východních Čechách. Jako dobrý příklad sílícího trendu poslouží svitavské kino Vesmír. Do něj v prvním pololetí roku 2007 dorazilo přesně lidí, loni to bylo ve stejném období už jen diváků a letos údaj spadl na hodnotu Lidi prostě nechodí, i když programujeme po řád stejným způsobem. Snad to teď v létě zvedne Harry Potter a Doba ledo vá, postěžoval si ředitel Střediska kulturních služeb města Svitav Petr Mohr. To, že masivně ubývá lidí v klasických kinech, není žádnou horkou aktua litou. Co však leckoho překvapí, je skutečnost, že diváci mizí i z přepycho vých multikin. Své o tom vědí v hradeckém CineStaru, který dlouhodobě patří mezi nejnavštěvovanější kina v České republice. V prvním pololetí roku 2007 navštívilo multiplex v Hradci Králové lidí. Letos to bylo téměř o 60 tisíc lidí méně. Svou roli sehrálo určitě to, že v Pardubicích jsou nyní dvě multikina. Když ještě nebylo žádné, jezdilo do Hradce dost lidí z Pardu bic, uvedl nedávno ředitel hradeckého CineStaru Petr Provazník. Loni v prosinci dokonce v Praze zkrachovalo první české multikino. Firma Cinema City zavřela multiplex Novohradská. Učinila tak hlavně proto, že na jedno promítání chodilo v průměru pouze 14 lidí. Přitom její nové pardubické kino se v prvním letošním pololetí může pochlubit ještě menší průměrnou návštěvností. Do Afi Paláce chodí na film nejčastěji deset diváků. Najdou se ale i výjimky. Návštěvníci například vůbec neubývají v Lan škrouně. V desetitisícovém městečku přišlo za šest měsíců do kina více než sedm a půl tisíce lidí. Stejně jako loni. Návštěvnost ale výrazně zvedají ško láci. Pořádáme představení pro mateřské, základní i střední školy jako dopl něk výuky, řekl ředitel lanškrounského kina Zdeněk Baborák. Jako jedno z mála si polepšilo kino v Chrudimi, jeho návštěvnost se v po loletí oproti loňsku zvýšila o 36 procent. Zhruba stejná návštěvnost zůstala v Litomyšli, návštěvníků ubylo kinům v Chocni a ve Svitavách. Návštěvnost kin pořadí českých kin podle počtu diváků (v tisících): Pololetí roku 2009: 1. Nový Smíchov, Praha 324; 2. CineStar, Ostrava 316; 7. CineStar, Hradec 182; 20. CineStar, Pardubice 90; 24. Cinema City, Par dubice 58; 29. Centrál, Hradec 40; 104. Lanškroun 7,5; 108. Vesmír, Svita vy 7; 112. Svět, Chrudim 6,5; 113. Sokol, Litomyšl 5,2; 119. Máj, Choceň 3 Pololetí roku 2008: 1. Nový Smíchov, Praha 329; 2. CineStar, Ostrava 281; 7. CineStar, Hradec 191; 15. CineStar, Pardubice 93; 24. Centrál, Hradec 34; 92. Vesmír, Svitavy 8; 93. Lanškroun 8; 106. Sokol, Litomyšl 5; 109. Svět, Chrudim 5; 114. Máj, Choceň 3 Milan Zlinský, s využitím agentury ČTK (Mladá fronta DNES Pardubický kraj, )

17 LL 18 / 2009 KULTURA STRANA 17 Zašla jsem do muzea Ne aby si mne tam nechali natrvalo, ale podívat se na pěkné řezby. Třeba i jak se rozrostl Lanškrounský betlém pana Bedřicha Šilara. Pře krásný pernikář s košem v jedné a srdíčkem v druhé ruce, také kameník, však Vám tamější přátelské osazenstvo o nich poví víc. Dál obuvník pan František Hajnovič s botou, ale prý uměl dělat brusle pro naše hokejisty. A v letech pa desátých si zažil svoje. To že byl tak šikovný? Také pan Kocourek, ten se zrovna chystá zabít pěkně tlusté prase, naproti už čeká paní Chmelíková s putnou. Kdo ví, na koho z nás Lanškrouňáků přijde řada dřív nebo později? Myslím v oné betlémské galerii pana Šilara. Tento milý pan řezbář ale kolem svých kulatin nepředstavil jen známý Betlém, tedy ne jen ten jeden. Ale i další, krásně barokně vyřezaný z jednoho kusu. A vše je z lípy. Dáma zvaná Hrdá, další nalezená ve veliké větvi, se zas nazývá Proměny. Nechybí Dívka s hroznem, Andílek a jeho křídla, což je velice milá rodinka,hluboký estetický dojem na mne udělala Dívka s copem, naopak Vztahy je smutná řezba, rozpůlené hlavy mnoho říkají o těžké bolesti rozchodů! Zkrátka vám tu nebudu opisovat katalog, nejlépe je přijít se podívat. Z obrazů paní Uhlířové, o nichž jistě zasvěceně napíše někdo jiný, mnoho nemám. Popis je vždy převzetí názoru zprostředkujícího. Ale dřevo, to mluví k rukám nevidícího velice přátelsky a sdílně! Podobně keramika, tu představila paní Eva Roženská ze Skutče. Dost mne zaujala Houbařská fantazie. Zkrátka navštívit tuto výstavu, která trvá do půlky listopadu, je rozhodně zajímavější než číst výčty exponátů! Sobě i ostatním hodně radosti z umění přeje Eva Budzáková. RAJKY NAD MOŘEM To je něco trošku vzdáleného člo věku uprostřed Evropy, sedícímu v malém sálku ZUŠ Lanškroun. Ale přece ta expresivní skladba Bohu slava Martinů mohla rozeznít stru ny fantazie, u někoho možná vzpo mínku, ale hlavně zcela nový klavír. V pátek 4. září 2009 se tedy vy dal nový nástroj, koncertní křídlo, na cestu hudebním životem našeho města, připili mu pan starosta a ladič pan Doležel. Učitelé ZUŠ, bývalí žáci i další příznivci směli při už zmíněné skladbě ocenit jeho kvality. Zahrála Barbora Nováková, studentka brněnské konzervatoře, kdysi úspěš ná žákyně školy. A pak se při malém pohoštění účastníci mohli na chvíli sejít uprostřed ži votního spěchu. Přišly i dlouholeté paní učitelky Šímová a Řeháková, které vychovaly pěknou hrst šikovných klavíristů, z nichž jistě leckdo občas zased ne k nástroji, který má doma. Darovaly tedy hodnotný zájem! Takový klavír má dlouhý věk. Je ho předchůdce provázel při vystou peních mladé hudebníky od prvních tónů až k absolutoriu po celou his torii ZUŠ, tedy 62 let. Byl při na dějných začátcích a jeho cesta skončí v novém chrudimském hospicu, kde možná mnohým zpříjemní posled ní dny. Snad se občas najde někdo ochotný vnést krásu hudby i do těch to míst, kde bude tím pádem hned trošku radostněji! A co přát jeho lesknoucímu se pokračovateli? Předpokládaná ži votnost nástroje by měla být 85 let, to slibují od Petrofů. Maličký Péťa Jansa, mající stejný rok narození jako křídlo, který celý program vtipně komentoval svou dětskou řečí, si na něj možná zahraje jako veselý starý pán. A taky spous ta jiných, protože taková investice určitě není zbytečná! Nepůjde to vyčíslit v penězích, ale to v tomhle případě nejspíš není tak podstatné. Tedy takovému křídlu lze jen přát, ať na ně má vždycky kdo hrát! Eva Budzáková Ředitelka ZUŠ Marta Obrová na slavnosti představila nejen nový klavír v ceně více než půl milionu, ale seznámila hosty i s akustickými úpravami, které během prázdnin proběhly ve dvou učebnách. Na snímku vpravo hovoří v učebně bicích a žesťových nástrojů v přízemí druhé budovy ZUŠ se starostou M. Košťálem a bývalou učitelkou N. Šímovou. Foto: Lada Sitová Lanškrounské muzeum zve na podzimní výstavu V Městském muzeu byla v sobotu 5. září 2009 zahájena výstava nazvaná Žena mnoha tváří, která představuje olejomalby Jarmily Uhlířové, dřevěné plastiky jejího žáka Bedřicha Šilara a užitou keramiku její vrstevnice Evy Roženské. Na výstavě si můžete pro hlédnout i nový pohyblivý betlém B. Šilara. Jiřiny vypěstované Zdeňkem Beranem naaranžovala Jana Pelclová. Výstava bude v galerii lanškrounské ho muzea přístupná do 15. listopadu. Na vernisáží zazpívala Tatiana Stepa siuk s klavírním doprovodem. Ve vstupní hale muzea je vystaven vyřezávaný lanškrounský betlém Bed řicha Šilara doplněný o nové figury, mezi nimiž nechybí například řezník F. Kocourek. Text a foto: L. Sitová

18 STRANA 18 PŘEČTĚTE SI LL 18 / 2009 Společenská kronika NAROZENÍ: Sarah Knejflová, Lidická Josef Pilný, Dvořákova Dominik Beran, Damníkov Adam Macháček, Vančurova Nela Kusá, Čelakovského Ondřej Pokorný, Tatenice Eva Kovačevičová, Havlíčkova Kristián Holubec, Výprachtice Vít Šebrle, Damníkov Erik Janisch, Damníkov Petr Langer, Sázava Elisabath Pelclová, Dolní Třešňovec František Vorel, Žichlínek Martin Machala, Ostrov 96 SŇATKY: Roman Chládek a Blanka Šemberová, Sázava 99 a Albrechtice Pavel Rössler a Jolana Zachařová, Dolní Čermná 275 a La, Pivovarské nám Ladislav Sychra a Růžena Nežádalová, Dolní Čermná Jakub Košťál a Pavlína Kubásková, La, T.G.Masaryka 478 a Česká Třebová Václav Šilar a Lenka Šimková, Českých bratří David Šilar a Pavlína Košťálová, Rudoltice Vladimír Koyš a Simona Polanská, Praha Jiří Neček a Lucie Filipová, Praha a La, Na Výsluní Petr Pfeifer a Zuzana Štraufová, Výprachtice Radek Škarka a Lucie Kopecká, Ústí nad Orlicí VZPOMÍNÁME: Luděk Dvořák, Tatenice 47, 58 let Jiřina Veselá, Rudoltice 250, 66 let Marie Benešová, Seifertova 465, 83 let Josef Janíček, Lubník 33, 61 let Jiří Tomiška, Dukelských hrdinů 861, 75 let Melanie Adamcová, Olbrachtova 109, 83 let Jan Blaschke, Dobrovského 395, 89 let Jiřina Mlčochová, Zborovská 469, 87 let Anna Prchlíková, Lidická 179, 75 let Dne oslaví své 40. narozeniny manžel a tatínek pan Miroslav Fater z Lanškrouna. Déšť ti kdysi smáčel vlasy, je to pravda, žádná lež, teď nastaly jiný časy bříško, vousy, na hlavě je pleš. Roky nikdo nezastaví, ani není důvodu, alespoň máš o krok blíže k vysněnému důchodu. A proto Ti přejeme,co se může přát, ať máš svoji lásku vždycky komu dát. Všechno nejlepší přejí manželka Dáša a kluci Patina a Tobu Přečetli jsme: Dětský svět měl den otevřených dveří Mateřské centrum Dětský svět, které sídlí v přízemí penzionu pro důchod ce, uspořádalo den otevřených dveří. Kdo měl zájem, mohl si prohlédnout nově vymalované a upravené prostory centra. Den otevřených dveří nebyl v našem centru poprvé. Tentokrát jsme ho uspořádali proto, abychom dali maminkám vědět, že už je po měsíční pauze zase otevřeno, a také abychom přilákali nové maminky. A myslím se, že se to povedlo dopoledne navští vilo centrum asi deset maminek, některé u nás byly poprvé, a třeba ne napo sled, bilancovala Jana Slánská. Odpolední opékání buřtů sice pokazil déšť, ale jinak se akce podle organizátorek velmi vydařila. Další akcí mateřského centra bude ve dnech 21. až 25. září burza, která je pro rodiny s dětmi vítanou možností, jak si nakoupit nebo prodat dětské a těhotenské oblečení, hračky či sportovní potřeby. (Orlický deník, ) VYZNEJTE SE VE VAŠICH PENĚZÍCH (14) Kterak pan Žáček o střechu nad hlavou přišel Majetek je v rodinném hospodaření velmi zajímavou položkou. Bez někte rých základních věcí se neobejdeme, jiné zvyšují náš komfort. Další mohou sloužit jako zdroj nezávislých příjmů. Budování majetku není jednoduché. Vždy jsme nuceni zvažovat, jakou část prostředků využijeme pro zajištění aktuálních potřeb a kolik věnujeme na dlouhodobější cíle. A sotva se podaří něco nahospodařit, nastane další úkol jak majetek ochránit proti hrozícím rizikům. Zatímco u finančních aktiv používá me jako klíčový obranný prvek diverzifikaci, movité a nemovité věci nejlépe ochráníme vhodným pojištěním. Jaká rizika majetek ohrožují? Kromě naší vlastní hlouposti především živelní události a odcizení, případně vandalismus. Takže začne pršet, takový docela hustý přívalový déšť, těsnění kolem oken to nezvládne a v bytě máme potopu. Ale my jsme pojištění, a proto docela v kli du nahlásíme průšvih pojišťovně: zaplaťte škody. Jaké však nemilé překvape ní! Pojišťovna s politováním sděluje, že v tomto případě žádnou náhradu ne obdržíme, anžto déšť nepatří mezi živelní rizika. Protože jsme si nepročetli pojistné podmínky, dostali jsme lekci. V pojistné smlouvě, jejíž jsou součástí, je vždy popsáno, co bude předmětem případného pojistného plnění a co nikoli. Rovněž tam najdeme definice jednotlivých rizik. Například škody spáchané větrem pojiš ťovna uhradí pouze v případě, že bude mít sílu vichřice nebo větší. Což znamená, že jeho rychlost musí překročit hranici stanovenou dle Beaufortovy stupnice síly větru či v kilometrech za hodinu nebo metrech za sekundu. Čerstvý či silný vítr, byť by způsobil škodu, nezpůsobí výplatu od pojišťovny. Podobně užitečné je prostudovat pojistné podmínky vztahující se k odcizení. A to zejména statě pojednávající o předepsaném zabezpečení pojištěných věcí. Mohou být odlišné u různých pojišťoven, přičemž některá zabezpečení jsou přímo požadována a bez nich plnění nenastane. Jiná, pokud jimi máme majetek chráněn, přinesou nezanedbatelnou slevu na pojistném. Další slevu získáme sjednáním rozumné spoluúčasti na škodě. Jde o do hodnutou částku, do jejíž výše si hradíte škody sami. Například při škodě , a spoluúčasti , vyplatí pojišťovna , ; při škodě , nevyplatí nic. Klientovi se to ale většinou vyplatí, pokud úspora na pojistném díky spoluúčasti převýší část škody nehrazenou pojišťovnou. Co se naopak nikdy nevyplatí, je uzavírat pojištění za účelem výdělečným. Požadovat plnění za fiktivní nebo zmanipulované škody je podle zákona trestným činem. Jednejte vždy korektně a totéž samozřejmě požadujte od po jišťovny. Jestliže nebudete spokojeni s výší vyplacené náhrady škody, nevá hejte ji rozporovat, shledáte li pro to rozumný důvod. Pojišťovna jako každá jiná obchodní společnost se snaží minimalizovat náklady, a vyplacená plnění za škody jsou jedním z nich. O konkrétní škodě rozhodují konkrétní lidé, a ti nejsou neomylní. Pokud to bude nutné, braňte svá práva zdvořile, ale pevně. Velmi často pak dojde k revizi rozhodnutí a doplacení sporné částky. Měnit pojišťovnu kvůli nespokojenosti s výší náhrady? Jen v krajním pří padě. V oddělení likvidace škod různých pojišťovacích ústavů sedí velmi podobní zaměstnanci, kteří používají obdobné postupy. Pojišťovnu je třeba vybírat především se zřetelem na její kapitálovou vybavenost a schopnost vyplatit náhradu ihned po došetření všech potřebných skutečností. Většina pojištění majetku je dnes uzavírána na novou hodnotu. To je cena na znovupořízení věci ve chvíli, kdy nastala škoda. A s tím souvisí koncept pod pojištění, který může být překvapivě nepříjemný. Ukážeme si to na příkladu: Před 25ti lety pan Žáček postavil rodinný dům za cca ,. Pokud by jej dnes prodával, obdržel by za něj něco kolem ,. Kdyby ho ale ne chal postavit, stejně velký a stejně vybavený, zaplatil by cca ,. A to je částka, která by měla být uvedena na pojistné smlouvě. Jenže pan Žáček je šetřílek, a pojistí dům právě na ,, i tak se mu to zdá drahé. Na po jistném šetří 2 000, za rok. I přijde v pátém roce vichr a rozebere střechu. Cena za materiál a práci při opravě je ,. Pan Žáček je v klidu, vždyť má pojistku na ,, což je více než 8x tolik. K jeho úžasu vypadne z po jišťovny méně než ,, manželka mu přikládá studené obklady. Vydělal za 5 let , na ušetřeném pojistném a šmahem prodělal více než ,. Podpojištění totiž znamená, že pojišťovna nevyplatí plnění do výše pojistné částky uvedené na pojistné smlouvě, nýbrž v poměru, v jakém je částka na smlouvě vzhledem k nové hodnotě pojištěné věci. Minus penále za klientem nesprávně uvedené údaje. Mimo jiné to znamená, že pojistné částky je potře ba občas revidovat. Nová hodnota věcí díky inflaci totiž roste a roste a ros te. Miroslav Frydrych POZVÁNKA NA DOBRÉ DIVADLO Brněnský divadelní soubor Amadis zahraje slavnou komedii Plný kapsy šutrů v pátek 16. října od 20 hodin v Dolní Dobrouči v Restauraci Lidový dům. V malém irském městečku se natáčí americký velkofilm. V průběhu filmo vání se setkávají dva místní ztracenci Charlie Conlon a Jake Quinn, jejichž životy jsou jeden velký průšvih. Oba doufají, že by se mohli prosadit u filmu a proměnit svůj osud k lepšímu. Na své zoufale neúspěšné cestě za slávou se však setkávají s pěšáky, kteří sice nic nedokázali, ale zato dobře vědí, jak se vypořádat s někým, kdo by je mohl připravit o jejich teplé místečko. Oceňo vaná komedie nabízí kromě zábavy i okamžiky k zamyšlení. Hra od irské au torky Marie Jonesové v podání divadelníhou souboru Amadis získala na pře hlídce v Dačicích nominaci na národní přehlídku, cenu za herecký výkon pro oba herce i cenu za režii. Jedná se o herecký koncert dvou herců, z nichž kaž dý ztvárňuje šest různých rolí. Amadis je jediným neprofesionálním soubo rem na světě s oficiálním právem na hraní této komedie. Prodej vstupenek je na místě hodinu před začátkem pořadu. Zájemci na jdou více informací na stránkách

19 LL 18 / 2009 PŘEČTĚTE SI STRANA 19 CO VY NA TO, PANE RADNÍ? Nové vedení Pardubického kraje investuje úsporně a racionálně Nové vedení kraje, v jehož čele stojí ČSSD společně s Koalicí pro Pardubický kraj, vy hlásilo již od prvních dnů na úřadě konec předraženým investičním zakázkám. Resort investic vedený náměstkem hejt mana Janem Tichým pozastavil řadu in vestičních akcí a začal kontrolovat jednotlivé projekty. Po devíti měsících je čas na součet všech úspor, který ke dnešnímu dni činí více než 310 milionů Kč. Před volbami bylo upozorňováno, že se kraj nechová jako dobrý hospodář a zbytečně vynakládá zvýšené finanční prostředky na některé zakázky. Lidem jsme to dokázali na přestavbě bývalé reálky v Pardubicích, jejíž stavbu jsme pozastavili ihned po volbách, a začátkem letošního roku opět spustili, ale s úsporou více než 50 mil. Kč, uvedl náměstek Tichý a poukázal na další předražené investice sjednané minulým vedením našeho kraje. Astronomickou úsporu jsme dosáhli na sanaci skládky v Lukavicích, kde jsme uspořili více než 156,5 mil. Kč, a na zateplení škol v našem kraji, kde jsme na celkem 18 investicích ušetřili téměř 45 mil. Kč, dodal náměstek Jan Tichý, jež je na krajském úřadě zod povědný za dopravu, dopravní obslužnost a investice. Novému vedení kraje se tak povedlo za devět měsíců uspořit na investicích více než 310 mil. Kč. Tyto peníze se vracejí zpět do rozpočtu kraje a použijí se například na rekonstrukce silnic, které jsou již řadu let ostudou našeho kraje. Nedávno proběhla v novinách informace o tom, že se policie dotazovala ná městka Tichého na některé okolnosti okolo zadávání veřejných zakázek v Par dubickém kraji. V dané souvislosti dokonce padlo, že náměstek Tichý je vy šetřován. Považoval jsem proto za vhodné upřesnit některé informace, které pre zentovala média. Policii zejména zajímaly okolnosti ohledně úspor výdajů vynakládaných novým vedením kraje. To, že resort investic je v kompetenci ná městka Tichého pak bylo důvodem pro to, že policie kontaktovala právě jeho. Policie ČR rovněž hodlá prověřit zakázky zadávané předchozím vedením kraje v minulých letech. Myslím si, že je dobré, když se daří peníze daňových poplatníků šetřit. Povinností kraje je, aby se choval ke svému majetku s péčí řádného hospodáře. To, že postup kraje prověří policie, je tedy jedině dobře. S pozdravem Miroslav Stejskal, starosta Výprachtic a radní Pardubického kraje PROSÍME DARUJTE HRAČKY MATEŘSKÉ CENTRUM DĚTSKÝ SVĚT LANŠKROUN UVÍTÁ PLNĚ FUNKČNÍ HRAČKY, KTERÉ UŽ VAŠE DĚTI NEPOUŽÍVAJÍ (MIMO PLYŠOVÝCH HRAČEK). Hračky můžete odevzdat v MC v provozní době (www.mclanskroun.cz) nebo v Infocentru na nám. J.M.Marků. Za vaše dary předem děkujeme. Přečetli jsme: Tvrz a Fabrika bojují o titul Co mají společného Pardubický kraj a prestižní soutěž Stavba roku? Dalo by se říct, že skoro nic. V průběhu 16 let získal Pardubický kraj jen jeden titul a jedno čestné uznání, tedy finálovou nominaci, naopak třeba sousední Hra decký kraj bral titulů 7 a stejný počet nominací. Letos se to ale může změnit. Úspěch si hodně přejí Svitavy, které do přestavby staré textilky u tamního náměstí na kulturní centrum Fabrika s knihovnou, učebnami, společenským sálem, restaurací a kavárnou investovaly velké peníze i hodně času. Doufáme, že Fabrika bude mezi pěti oceněnými.jsou tam hodně zajímavé stavby, ale my zastupujeme jako jediní segment využití starých továrních budov. Porotci, s ni miž jsem mluvil, byli nadšeni, že se továrnu podařilo zachránit a nevznikl na jejím místě třeba supermarket, uvedl starosta Svitav Jiří Brýdl. Na poměry tohoto města přišla stavba na astronomických 185 milionů korun. Kdyby U nie neslíbila sto milionů a stát nepřidal dalších sedmnáct, nic takového by ni kdy nevzniklo. Díky prostoru bývalé textilky je tam všechno trochu jiné než v obyčejném kulturním domě. I učebny pro výuku jazyků nebo kanceláře nepůsobí díky hrubým betonovým stropům staré továrny tak uměle a nudně. Každý sloup ve Fabrice je de facto jiný, ti chlapi tehdy před osmdesáti lety betonovali bez speciálních železných bednění. Není tady v podstatě nic rovného, rastr sloupů není pravidelný, vznikly zajímavé křivky a zkosené rohy, uvedl architekt Roman Svojanovský. Za pozornost stojí především vstup do budovy, který vznikl přestavbou nevzhledného dvorku uvnitř textilky. Architekt Svo janovský z něj vytvořil vzdušnou centrální halu, která přirozeně spojuje všechna patra. Na druhou stranu tovární budova přeměněná na kulturní centrum není pro svůj nový účel úplně ideální. Město řešilo potíže s velkým horkem uvnitř v letních měsících nebo s akustikou. Z patnácti nominovaných získala svitavská Fabrika zatím při internetovém hlasování nejvyšší počet hlasů, rodinný dům v Heřmanově Městci je třetí, a má tak stejně jako Svitavy šanci na získání Ceny veřejnosti. Kdo spatří jeho fotografie nebo si jej dokonce prohlédne na místě, nemůže se divit. Je to dům, jehož originalita je přirozená a příjemná. Stavebníci jej po skládali z pískovcových kamenů nepravidelných tvarů. Z cedrových latí vy tvořili dřevěnou nástavbu a celý dům zasadili do nově vytvořeného jezera. Oceněný dům navrhl lanškrounský architekt Přemysl Kokeš spolu s ko legy z Ateliéru ai5. Je to pro nás radost, že se stavba líbí odborníkům, ale i veřejnosti, jak je vidět z internetového hlasování, uvedl Kokeš. Dům už vyhrál cenu Stavba roku Pardubického kraje Porota jej ocenila jako stavbu výborně zasazenou do okolí. Vyzdvihla také přírodní materiály, ze kterých tvůrci dům postavili. Jejich využití předurčil majitel domu Vlastimil Nešetřil, který jako stavebník s kamenem pracuje. Inspiraci jsem čerpal v pří rodě a na svých cestách po Asii. S přírodními materiály mám dlouholeté zkušenosti. Moje firma pracuje s kamenem už 18 let, řekl majitel domu. I když si Pardubický kraj letos v soutěži Stavba roku vylepší nelichotivou bilanci, pořád se nemůže měřit s Hradeckým krajem. V Hradci se na architekturu dává každopádně více peněz. Architekti dostávají šanci při stavbě nových pavilonů Fakultní nemocnice nebo při budování poboček bank. Hradec Králové je Mekkou architektury, naopak Pardubický kraj má nevýhodu, protože je atomizován do poměrně malých sídel. Kromě Pardubic a Chrudimi jsou tu všechna města do dvaceti tisíc obyvatel, což přináší i menší kulturní potenciál a horší schopnost prosadit kvalitnější stavby, soudí Kokeš. Soutěž Stavba roku vznikla v roce Organizátorem je Nadace ABF. Zúčastnit se mohou stavby dokončené v období mezi 1. červnem předchozího a 31. květnem aktuálního roku bez rozlišení kategorií. V dosavadních šestnácti ročnících soutěže porota hodnotila 750 staveb. Letos se jich přihlásilo přes 55, odborná porota z nich vybrala 28 do druhého kola a 10. září dostalo patnáct sta veb nominaci do finále. Mezi nimi je i kulturní centrum Fabrika Svitavy a ro dinný dům v Heřmanově Městci. Z nominovaných staveb vybere porota pět vítězů (bez udání pořadí), kteří budou vyhlášeni 30. září v Praze na Žofíně. (Mladá fronta DNES Pardubický kraj, , kráceno) Tiskové prohlášení: ČSSD se chlubí, že šetří. Kolik peněz promrhá? Nový vedoucí odboru školství Ing. Ladislav Forman přistupuje ke vzdělá vání učitelů po svém a dodejme, že i velice svérázně. Ing. Forman je zaměst nancem několika soukromých vzdělávacích organizací, přivydělává si jako školitel ekonomických a pedagogických pracovníků. Své přednáškové činnosti se nevzdal ani poté, co nastoupil na krajský úřad. Ponechme stranou, zda jde nebo nejde o střet zájmů, i když já ho v tomto případě jednoznačně vidím. Většina školení, na kterých vedoucí odboru školství přednáší jako zaměstnanec soukromých agentur, probíhá v dopoledních hodinách. Ing. Forman v této čin nosti pokračoval i v době, kdy byl na Krajském úřadu Pardubického kraje ve zkušební době a kdy dle platné legislativy neměl nárok na čerpání dovolené. Je tedy patrné, že byl placen z veřejných prostředků za své soukromé výdělečné aktivity. Tento bezprecedentní přístup managementu odboru školství je ukázkou plýtvání peněz jak krajských rozpočtů a rozpočtů škol, tak peněz daňových poplatníků, což není rozhodně dobrým signálem pro nejširší veřejnost, navíc v době krize je to výsměch všem slušným lidem. Vedení kraje zveřejňuje v tisku údaje o tom, kolik peněz ušetřilo, o tom, kolik peněz promrhá, však mlčí. Marie Málková, členka Zastupitelstva Pardubické kraje zvolená za ODS

20 STRANA 20 NÁZORY LL 18 / 2009 Reakce na článek pana ředitele KC Knápka Spolu s Václavem Pelclem jsme napsali článek o ostudném provedení festivalu Pravečkův Lanškroun a to právě při oslavách 100 narozenin Jindřicha Pravečka. Místo toho, aby pan ředitel KC odpověděl a případně vysvětlil, proč se tak stalo, na padl nás způsobem hodným žáka 6.B. A pokud vyloučím jeho totální neznalost gramatiky, tak se zdá, že se rozhodl s námi zúčtovat i dosti neuctivým použitím našich jmen. Již úvod, v němž říká, že jde o čistě jeho názor je jeho omyl. On zodpovídá za chod organizace, která tuto, a také další akce, má organizovat a je za to placen z peněz daňových poplatníků. A z toho mu vyplývají i určité povinnosti, tedy minimálně těmto poplatníkům na jejich dotaz k věci odpovědět. Místo odpovědi však uráží tazatele, lže a překrucuje. A pokud proti nám použil výraz srabáci, tak bych od něho jako chlapáka, očekával že najde odvahu pěkně veřejně věci nazvat pra vým jménem. A pokud nabízí mezi čtyřma očima si věci vyříkat, pak souhlasím. Čest ně, z očí do očí, ale za účasti veřejnosti na přiměřeně prezentované akci. Ono se mezi 4 očima beze svědků dá říci, a také již řeklo, mnoho, ale zapřít se dá cokoliv. Netuším, co je to za zásadní fakt, že jsem se ještě nepřišel panu řediteli zahlá sit. Já jsem měl dojem, že když je někdo jmenován do vedoucí funkce tak se svým pod řízeným a kolegům buď přijde představit sám, nebo ho někdo do funkce uvede a představí. Já navíc nejsem podřízený pana Knápka a o to více bych očekával, že si mě pozve, když se mnou tolik touží hovořit. Jiný důvod totiž nevidím protože komuni kaci Big Bandu s KC již 2 roky zajišťuje Vašek Šilar s Honzou Hubeným. Já se ale nyní řídím smlouvou, která upravuje vztah Big Bandu vůči KC a kterou podepsal ředitel KC. Tu plním a zatím jsem neměl důvod tento Status Quo měnit. A orchestr, který dle této smlouvy ve spolupráci s KC vedu, Lanškrounu určitě nedělá ostudu. Výraz pana Knápka vůči mě neví kdo jsem mě pak nutně připadá jako scéna z filmu Dobrý voják Švejk. Určitě si většina čtenářů vzpomene na rezerv ního poručíka Duba, jak kárá Švejka slovy: Vy nevíte kdo jsem?... Já Vás donutím až k pláči!. Možná, pane řediteli, jste se rozhodl po vzoru poručíka Duba mě také donutit až k pláči. A musím uznat, že Vaše činnost na KC k pláči opravdu je. Některé Vaše bonbónky připomenu. Nejčerstvější je vzpomínka na Lanš krounkou Kopu. Hráli jsem zde s Big Bandem. Od Vašich kolegů jsem měl in formaci, že hrát budeme od 14:00. 2 dny před Kopou jsme si ale na plakátech všimli, že hrajeme již ve 12:00. Po dotazu v KC to bylo potvrzeno. Na tutéž akci jste měl pozván orchestr z Letohradu a náš kapelník, pan Mařík, si ještě ve čtvrtek na poslední zkoušce stěžoval, že prostě nekomunikujete. Neodpovídáte na e maily, cca 20 telefonátů, ve kterých se Vás chtěl zeptat na organizační záležitosti, jste nepřijal a nijak neodpověděl. Každý dnes má, a Vy zcela určitě také, vlastní mobil, který si nepřijaté hovory pamatuje. Jak si to vysvětlujete? Na další akci Big Bandu v KC, tedy výroční koncert ke1/4 století Big Bandu, také nemohu zapomenout. Nejprve jste nám zrušil dohodnutý termín Kvůli tomu jsme museli přesunout koncert v Letohradu o týden dříve týkalo se to cca 90 účinkujících a pořadatelů. Ale udělali jsem tom a to bez komentářů. Když jsme se pak cca 3 týdny před koncertem tedy přesunutým díky Vaším dispozicím dotazovali na detaily, bylo nám sděleno, že přece žádný koncert 20.3.nemáme a že volný termín je až Tak jsme zase vše museli přeor ganizovat. A kdybychom se o to sami nezajímali, tak jste nám tuto změnu ani neoznámili. Za co tam jste Vážený pane tedy placen? A jaké bylo naše další překvapení, když jsme se s plakátů dočetli, že Vy si v ten to termín pořádáte vlastní kulturní akci ve Vašek soukromém podniku a to kon cert skupiny Laura a její tygři. Jinými slovy: akci konkurenční. Každý ro zumný člověk pochopí, že se jedná o střet zájmů jako Brno. V Lanškrouně se to tak ale asi brát nemůže. Ale tak mě napadá: Není to zcela náhodou právě ta skupina, která před rokem hrála na Lanškrounské Kopě? Docela by mě zajímalo, zda jí Váš soukromý podnik zaplatil stejný, tedy dosti vysoký, honorář, jako Město Lanškroun? Můžete to nějak doložit? A myslím, že podobné veselé příběhy s Vámi zažila řada dalších uživatelů služeb KC. Ale zpět k původnímu tématu. Píšete, že Pravečků Lanškroun byl zařazen do oslav 100 ho výročí mistrova narození. Tedy proč pak právě tento ročník festivalu byl nejubožejší z celé je ho historie? Jen si totiž vzpomínám, že jsem prohlížel jeden plakát s programem těchto oslav a právě o festivalu jsme tam nenašel zmíňku. Možná jsem se špatně díval, zdokumentováno to nemám. Ale co jste tedy udělal pro to, aby právě z toho titulu nějak oproti jiným ročníkům vynikl? Já odpovím nic. Zde jsme také poukazovali na naprosto zanedbanou propagaci. Na titulní města byl obsáhlý článek o Kamelotu, o jubilejním festivalu ne soucí jméno čestného občana města konané v tentýž den ani slovo. Proč? Mů žete jako chlapák odpovědět? Místo toho mě napadáte, že jsem netolerantní k fol ku. Termín jakási folková jsem použil záměrně a to pro to, aby vynikl rozdíl v žánrech, které Vy jste schopen zmatlat dohromady. A jako důkaz, že zde čte nářům cosi nepravdivého podsouváte, si dovoluji pane Knápku připomenout, že skupina Kamelot byla jednou z prvních folkových skupinou, kterou jsem do Lanškroun pozval já v době, kdy jsem zastával funkci ředitele KC. Také jste neodpověděl na dotaz, kolik diváků se na koncert Kamelotu dostavilo. Ve druhé řadě pódium. O hodnocení pódia, které jsem navrhl, vážený pane Knápku, nerozhodujete Vy. Svědčí o ní například zájem Města Ústí nad Orlicí ho zakoupit. A jak se zdá z Vašeho vyjádření, ten je vážný. Možná Vám na něm va dí velká hmotnost a poněkud komplikovanější montáž. To máte nepochybně pravdu. Ale v době, kdy jsem ho nechal vyrobit, jsem si zjišťoval ceny skládacích pódiových kompletů. A jak správně uvádíte, vše je o penězích, bylo tomu tak i tehdy. Já jsem k dispozici cca Kč na pódium neměl. To naše jsem pak pořídil asi za 1/20 této sumy, tedy kolem Kč. A protože jsem měl i o hodně menší rozpočet na KC, než jaký máte vy, musel jsem, abych s rozpočtem vyšel, pódium s využitím mi nimálního množství nejnutnější techniky stavět s pracovníky KC sám. To bych si ale od Vás nyní, co jsem byl poučen kdo jste, nedovolil požadovat. Umístění aparatury je věcí zvukaře pouze do té míry, pokud neomezuje kontakt mezi účinkujícími a diváky. A na pódium, které jsem já navrhnul, se takováto apa ratura i vejde. Důkazem budiž Lanškrounská kopa. A na Pravečkově Lanškrouně jste měl Vy, jako ředitel akce, na toto zvukaře upozornit. Opět jste to neudělal, a tam k tomuto omezení došlo navíc zcela zbytečně, protože kolem pódia bylo místa dost. Dětinské není to, že jsme napsali trochu později po konání akce. Byly dovo lené a pan Pelcl také byl s úrazem v nemocnici. Dětinské ale je myslet si, že vám ten šlendrián projde a že když někdo nemá čas napsat hned, že už musí mlčet. Mostrkoncert problém je. A to v tom, že v minulých letech se v Lanškrouně kromě koncertů jednotlivých amatérských orchestrů konala také velká autorská soutěž a pak také koncert profesionálního orchestru. A i s těmito programovými bloky se dříve konal ještě závěrečný monstrkoncert. Ten, ale i soutěž však zanikly, a ne budu komentovat důvody proč, právě po Vašem nástupu do funkce. Tedy vy jste ani neměl možnost nějaký problém postřehnout. Co s takového festivalu pak zůstane za torzo je nasnadě. Už jste vůbec nějaký takový festival zažil? Ten blábol, co jste napsal o Ústřední hudbě armády ČR nemohu komentovat, protože mu nerozumím stejně, jako několik známých, kteří se ptali o co jde? A s tím souvisí i další Vaše lež. Já jsem se totiž loni chtěl nabídnout své služby právě v komunikaci s ÚHAČR s cílem dostat ji do programu PL. Proto jsem se ptal paní Drábkové, jak se věci mají. Když mě odpověděla, že program je v podstatě ho tový a že ho zajistí člověk, o kterém jsem se již zmínil v minulém článku, od to hoto jsem ustoupil. Bylo to těsně před jejím odchodem z KC. Tedy opakuji, že Vy jste letos zajistili pouze náhradu za 2 orchestry, které nepřijely z důvodu voleb do EP. Chtěl bych Vás také požádat, abyste doložil své tvrzení o tom, že mě vadí or chestry jiných ZUŠ. Kde jste na toto přišel a proč tak lžete? A tady prosím čtenáře o prominutí za výraznější odbočení, či ohlédnutí do mi nulosti. Výpady pana Knápka, které zastírají podstatu problému, a navíc lživé, mě totiž připomněly můj spor s paní Obrovou ze začátku minulého roku. Konkrét ně zběsilou reakci její jakési podpůrné skupiny, taktéž na stránkách LL. Tato sku pina jí přispěchala na pomoc přesně v době, kdy jí evidentně došly argumenty. A dominoval ji jistý estébák EK, který mě dokonce obvinil z likvidace Nonetu (pro informaci: hrál naposledy pod mým vedením na plese v Králíkách ještě mi nulý rok) a z likvidace Dechového orchestru s tím, že jsem šel za lepším při tom s Letohradským orchestrem jsem začal spolupracovat až rok poté, co jsem skončil v Lanškrouně. A samozřejmě z dalších zločinů. A že si toto individuum vzalo do huby mého dědečka a označilo ho za mého strýce to už byl vrchol. Politováníhodné je, že redakce LL dopustila otisknutí tako výchto lží bez toho, aby se dotyčný musel podepsat. A pokud tehdy někdo mé ml čení považoval za mé doznání, tak se mýlil. Já jsem ale v té době měl trochu ji né starosti. S odpovědí jsem se opozdil a pak už mě přišlo trapné to znovu roz viřovat. Dnes se děje něco podobného, a proto se ozvat musím. Nyní ale zpět. Pane řediteli Knápku, kdybyste pořádně poslouchal pana Hegnera, určitě byste toto nenapsal. On skutečně řekl je to snad nedostatkem financí a slyšeli to nepochybně všichni zúčastnění. A kdybyste nepostával kdesi za dřevěnými kiosky, kterými jste nechal zčásti zaplnit plochu pro diváky, slyšel byste to také. A asi to říkal v okamžiku, kdy se v jednom z nich ozval kompresor to totiž byl tako vý kravál, který lehce přehlušil i zvuk právě hrajícího orchestru. Na to jste ta ké dohlédl skvěle a diváci na tyto pravidelné kompresorové vstupy určitě rádi vzpomínají. A možná že už díky této vzpomínce příští rok na festival nepřijdou. Ke srovnání vývoje dotace Vámi řízené organizaci: Myslím si, že právě tako véto informace čtenáře zajímají a hlavně na ně mají právo. Tedy bych rád tím to požádal finanční odbor MÚ, aby zveřejnil výšku dotace města KC v roce 1998 a v roce 2009 a k tomu uvedl inflační koeficient odpovídající tomuto intervalu. Nechce se mi pak věřit, že nám v předposledním odstavci navrhujete spolu práci pro příští rok. Proč jste to tedy neudělal již letos, když navíc bylo tak význam né výročí? Pokoušíte se nás urazit už v názvu článku, o panu Pelclovi tvrdíte, že s Vámi vykopal válečnou sekyru. Ale já si myslím, že pouze brání své pozice. Určitě se k tomu vyjádří sám. A všeobecně o nás místo odpovědi chcete zve řejňovat základní fakta. A co kdybychom to příště udělali my o Vás, pane ře diteli? Jeden takový fakt je ten, že jste se pokusil zrušit KPH. Pak Vás ale někdo lidově řečeno postavil do latě a najednou děláte z fungování KC svoji zásluhu tedy z nouze ctnost. A existují další. Opravdu si myslíte, že nám bude ctí s Vá mi za takovýchto okolností spolupracovat? A že nehodláte pane řediteli odpovídat nebýt to Vaše povinnost, asi by to pro Vás bylo i dobře. **** Dovětek: Z výše uvedeného vyplývá, že asi nadešel čas otevřít širší diskusi o sta vu a zlepšení zázemí pro kulturu v Lanškrouně. A měli by k ní být přizvání ti, kteří o problematice něco vědí. Určitě zástupci všech významnějších kulturních souborů v Lanškrouně působících. Slyšel jsem sice o spolkovém domě, ale jelikož náš orchestr nikdo neoslovil, předpokládám že regulérní divadelní a koncertní sál není stále na pořadu dne, anebo se prostě na něco zapomělo. Témat je tedy hned několik. A jedno vyplynulo z článku pana Knápka. Když totiž napsal, že mobilní pódium kulturního centra má být prodáno do Ústí nad Orlicí, zamrazilo mě v zádech. Asi další skvělý nápad pana Knápka. Co ale bude náhradou této technické pomůcky? Nechce náhodou skutečně kou pit nějaké skládací pódium za miliony? Skoro bych řekl: důvod k panice a také proto tento dovětek. Nebýt toho, že naše město je unikát v tom, že nemá slušný kul turní dům s příslušným vybavením, určitě by to geniální nápad byl. Přitom na ofi ciálních stránkách našeho města se můžete dočíst, že je centrem oblasti s obyvateli (to je více jak region Česká Třebová ta má ale sály minimálně 4). Větší vesnice v našem okolí jsou v tomto směru pak lépe vybaveny než Lanškroun. A to je téma druhé, navazující. Místo toho, aby se peníze šetřily a kumulovaly na řešení tohoto problému, na zámku se nechalo za drahé peníze přestavět sociální zařízení uvedené do provozu teprve před 13 lety, pan ředitel si koupí osvětlovací pult za statisíce a přitom nemá kde a co osvětlovat a navíc na každou větší akci si zve, opět za drahé peníze, profi osvětlovače s vlastní technikou, za drahé peníze si nechá luxusně komplet vybavit kanceláře KC atd.. a čeká nás možná místo sálu skládací pódium za miliony. Takže jaké jsou v této oblasti záměry či priority Města Lanškrouna? Dám tip zajeďte se podívat do Svitav na objekt zvaný Fabryka, pořízený z 80% z prostředků EU. Já, když jsem to viděl a vzpomněl si na KC Lanškroun, skoro jsem udělal por.dubovi radost a zaplakal jsem. Josef Pilný

VÝTAH Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 24.08.2015. Bc. Kateřina Gregorová, vedoucí oddělení majetku odboru investic a majetku

VÝTAH Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 24.08.2015. Bc. Kateřina Gregorová, vedoucí oddělení majetku odboru investic a majetku VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 24.08.2015 451/2015 Rada města Lanškroun projednala žádost společnosti Farma Jirásek s. r. o., Horní Třešňovec 66, Lanškroun, IČO: 27461645 (čj. MULA

Více

707/2014 Rada města Lanškroun v souladu s čl. IV. mandátní smlouvy pro správu nemovitosti ze dne

707/2014 Rada města Lanškroun v souladu s čl. IV. mandátní smlouvy pro správu nemovitosti ze dne VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 22.12.2014 705/2014 Rada města Lanškroun opravila usnesení č. 552/2014 ze dne 20.10.2014 tak, že nahrazuje text nájemní smlouvu na dobu určitou dva roky

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013 V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013 248/2013 Rada města Lanškroun doporučila zastupitelstvu města vyslovit souhlas se záměrem uzavřít smlouvu o vzájemné spolupráci s městem

Více

VÝTAH Z USNESENÍ. Rady města Lanškroun ze dne 02.02.2015

VÝTAH Z USNESENÍ. Rady města Lanškroun ze dne 02.02.2015 VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun ze dne 02.02.2015 30/2015 Rada města Lanškroun projednala žádost Spolku Lungta, Dlouhá 2, Praha 1, IČO: 67775845 (čj. MULA 2791/2015 ze dne 26.01.2015) o připojení

Více

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012 65/2012-RADA/2878-65. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 65/2012-RADA/2879-65. Rada města předložený program jednání RM 65/2012-RADA/2880-65. Rada města -oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 33535/2014 Počet listů dokumentu: 2 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 14. října 2014 Zápis

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

VÝTAH Z USNESENÍ. Rady města Lanškroun ze dne 13.07.2015

VÝTAH Z USNESENÍ. Rady města Lanškroun ze dne 13.07.2015 VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun ze dne 13.07.2015 377/2015Rada města Lanškroun se seznámila se stavem kotelny v Kině Lanškroun, T. G. Masaryka 3, Lanškroun, IČO: 00854140, a uložila odboru investic

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015

Město Králíky. Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015 Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015 Jana Ponocná,, Ing. Pavel Strnad, Mgr. Miroslav Beran, Ing. Ladislav Tóth Ing. Martin Košťál

Více

Předkladatel: Mgr. Stanislava Švarcová, starostka města Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis:

Předkladatel: Mgr. Stanislava Švarcová, starostka města Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis: Odbor investic a majetku Čj.: MULA 13584/2014 Spisový znak: 56.4 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 31 V Lanškrouně dne 23.04.2014 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 07.05.2014

Více

Zápis ze společného jednání komise pro výchovu a vzdělávání a komise kulturní

Zápis ze společného jednání komise pro výchovu a vzdělávání a komise kulturní nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 9788/2015 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 2 Spisový znak: 101.2.3 V Lanškrouně 20. března 2015 Zápis

Více

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244 L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244 Zápis z jednání Rady svazku obcí Lanškrounsko Místo jednání : Tatenice Datum jednání : 19.5.2010

Více

Město Moravská Třebová. Usnesení

Město Moravská Třebová. Usnesení Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.03.2015 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů zastupitelstva města.

Více

Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích

Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Přítomni: Antošovský Vítězslav Glocová Iveta Kosík Stanislav Kosinová

Více

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun, tel. 465 385 220, fax. 465 385 244

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun, tel. 465 385 220, fax. 465 385 244 L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun, tel. 465 385 220, fax. 465 385 244 Zápis z jednání Rady svazku obcí Lanškrounsko Místo jednání : Horní Heřmanice Datum jednání

Více

10 DNÍ FLORBALU 2013 Zimní stadion, Č. Třebová

10 DNÍ FLORBALU 2013 Zimní stadion, Č. Třebová 10 DNÍ FLORBALU 2013 Zimní stadion, Č. Třebová Již 6. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohou pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Letošních 10 dní se spojilo s oslavami

Více

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 Usnesení s termínem č.: 1025 KC Kaskáda 19.11. 1095 ONI 31.01.2015 229 KC Kaskáda 30.11. R A D A M Ě S T A I. schvaluje

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 08.06.2015

V Ý T A H Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 08.06.2015 V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 08.06.2015 278/2015 Rada města Lanškroun schválila návrh Smlouvy (čj. MULA 18581/2015) se společností Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí,

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 10.08.2015

V Ý T A H Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 10.08.2015 V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.08.2015 434/2015 Rada města Lanškroun schválila: a) výzvu k podání nabídky - zadávací dokumentaci čj. MULA 25867/2015 a seznam obeslaných uchazečů

Více

X. KRAJSKÁ OLYMPIÁDA MLÁDEŽE PARDUBICKÉHO KRAJE. Svitavy říjen 2011 květen 2012

X. KRAJSKÁ OLYMPIÁDA MLÁDEŽE PARDUBICKÉHO KRAJE. Svitavy říjen 2011 květen 2012 X. KRAJSKÁ OLYMPIÁDA MLÁDEŽE PARDUBICKÉHO KRAJE Svitavy říjen 2011 květen 2012 Krajské olympiády se zúčastnilo : 43 ZÁKLADNÍCH ŠKOL 28 STŘEDNÍCH ŠKOL Celkem se zúčastnilo 1.430 startujících Regionálních

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015 Přítomni: Ivana Vlková, Kateřina Pudivítrová, Jana Marešová, Josef Novák, Vladimír Šíma, Josef Lácha Omluven: Michaela

Více

VÝTAH Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 29.09.2014

VÝTAH Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 29.09.2014 VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 29.09.2014 508/2014 Rada města Lanškroun projednala žádost spolku Dlouhá cesta, Jungmannova 1013, Čelákovice, IČO: 26986183 (čj. MULA 32016/2014 ze dne

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/29/05/12

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/29/05/12 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/29/05/12 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) ZŠ a MŠ Rudoltice o Vyplacení částky 5 000 Kč o Žádost o povolení výjimky počtu dětí ve třídě MŠ

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Lesy ve vlastnictví obce o Dohoda o ukončení činnosti Zdeňka Papíka LESPAP Práce v lese o Dohoda

Více

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2.

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2. Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 32. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 01.09.2014 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti města. 2) Oznámení

Více

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Územní odbor Mělník. Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014.

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Územní odbor Mělník. Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014. KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE Územní odbor Mělník Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014 Počet listů: 5 Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku

Více

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009 Zápisy a usnesení ze schůzí obecního zastupitelstva V sekci " Usnesení " budou uveřejňovány zápisy a usnesení ze schůzí zastupitelstva obce. Připojený soubor ke stažení č. 1: Zápis č. 1.doc (velikost:

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 1393/2014 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 17. ledna 2014 Zápis

Více

ADRESÁŘ DRUŽSTEV PŘEHAZOVANÉ DÍVEK

ADRESÁŘ DRUŽSTEV PŘEHAZOVANÉ DÍVEK ADRESÁŘ DRUŽSTEV PŘEHAZOVANÉ DÍVEK TJ SPARTAK POLIČKA A, B Mgr. Ludmila HARAŠTOVÁ, Nádražní 648, 572 01 Polička TM: 731 180 433 e-mail: harasta.frantisek@tiscali.cz hala: ZŠ Masarykova, Polička TJ SVITAVY

Více

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun ze dne 26. května 2014

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun ze dne 26. května 2014 Spisový znak: 101.2.2 Počet listů dokumentu: 10 Počet listů příloh: 1 + 4 (usnesení) Spisová značka: SEK/13396/2014/JKo Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun ze dne 26. května 2014 Místo a čas

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný číslo jednání: 28/2015/RM Den konání: 03. 6. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla, pan Jiří

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DEN ZEMĚ 2015 Mezinárodní kampaň Den Země, která vznikla před více než čtyřiceti lety, se pravidelně slaví také v České republice. Poprvé se Den Země

Více

Zápis Ze 14. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 25. 6. 2014 v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Ze 14. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 25. 6. 2014 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Ze 14. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 25. 6. 2014 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní: Karel Zalaba starosta Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní Tomáš

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 27.04.2015

V Ý T A H Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 27.04.2015 V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 27.04.2015 203/2015 Rada města Lanškroun souhlasila s převodem členských práv a povinností k družstevní bytové jednotce byt č. 15 v bytovém domě

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2012 v následující podobě (s provedenou změnou):

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2012 v následující podobě (s provedenou změnou): Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 13. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 12.03.2012 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 19

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 27. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 26. dubna 2004 ve 13:20 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín s r.o., Padlých

Více

Usnesení z 95. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 14.7.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 95. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 14.7.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 95. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 14.7.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. ávrh nájemní smlouvy pozemky v k.ú. Třebonice

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Svitavy

Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Svitavy Zřizovací listina Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Svitavy Město Svitavy usnesením zastupitelstva města ze dne 07.05.2014 podle ust. 35a odst. 1 a 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb, o obcích

Více

Usnesení. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

Usnesení. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 41. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 30.01.2012 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 36. řádné jednání rady městské části, konané dne 5. 12. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Město Lanškroun Rozpočet 2002 schválený 26.2.2002

Město Lanškroun Rozpočet 2002 schválený 26.2.2002 Město Lanškroun Rozpočet 2002 schválený 26.2.2002 kap. Název Příjmy Výdaje 09 lesní hospodářství - lesní hospodářství 1 000,00 600,00 - biocentrum Žichlínek 60,00 celkem za kap. 09 1 000,00 660,00 10 doprava

Více

Finanční odbor. Zápis č. 2 z jednání finančního výboru

Finanční odbor. Zápis č. 2 z jednání finančního výboru nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 6822/2013 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 1 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně dne 28. února 2013

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 3.3.2008 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 19 členů

Více

Z á p i s. z pokračování veřejného zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda č. 3/ 2013. konaného dne 29. dubna 2013 od 19.

Z á p i s. z pokračování veřejného zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda č. 3/ 2013. konaného dne 29. dubna 2013 od 19. Z á p i s z pokračování veřejného zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda č. 3/ 2013 konaného dne 29. dubna 2013 od 19.00 hodin v Klubu Aero Odolena Voda Členů zastupitelstva přítomni: 9 pozdní příchod:

Více

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS.

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS. REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM Výroční zpráva 2013 Michala Kiezlerová, DiS. Obsah Základní údaje... 3 Informace... 3 Zakladatelé... 3 Otevírací doba... 4 Popis činností... 4 Projekt Vodácká

Více

Národní dny bez úrazů 2010 Chrudim

Národní dny bez úrazů 2010 Chrudim Kampaň Národní dny bez úrazů je jednou z největších komunitních kampaní, která je zacílena na prevenci úrazů zejména u dětí a mládeže. Kampaň Národní dny bez úrazů, probíhající pod záštitou Světové zdravotní

Více

USNESENÍ z 32. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 9. 2013 (č. usnesení 837/2013-860/2013)

USNESENÍ z 32. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 9. 2013 (č. usnesení 837/2013-860/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 32. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 9. 2013 (č. usnesení 837/2013-860/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Z á p i s. 1. Zahájení, schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení

Z á p i s. 1. Zahájení, schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení Z á p i s z 16. jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 23. září 2010 od 14:00 hodin v objektu Vyšší odborné školy a Střední průmyslové

Více

Usnesení. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OKST

Usnesení. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OKST Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 96. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 02.12.2013 od 17:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 7 členů rady

Více

Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 18.2. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 17.30 hod.

Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 18.2. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 17.30 hod. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny: Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Josef Čadík, Jaroslav Čermák,

Více

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp.

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. 276 Úvaly I. souhlasí s konáním třetího ročníku cyklistického závodu Velká cena města

Více

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání:

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání: č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Přítomni: Havlovic Ondřej, Jursík Jiří, Havlín Jan, MUDr. Kmoch Jiří, Mgr. Vojnarová Jindřiška, Ing. Volencová Hana, Šafler

Více

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244 L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244 Zápis z jednání Rady svazku obcí Lanškrounsko Místo jednání : Lanškroun Datum jednání : 3.12.2012

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 11.9.2015

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 11.9.2015 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 11.9.2015 407/15R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut 2013 Evropský týden mobility, Evropský den bez aut Evropský týden mobility je kampaň zaměřená na širokou veřejnost. Jejím cílem je upozornit na problémy se stále narůstající automobilovou dopravou na straně

Více

Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů

Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice Č.j. 7/2013 Originál: Soubor dokumentů Elektronická verze: Box dokumentů Platnost od:

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Informace o přijatých usneseních

Informace o přijatých usneseních ze 4. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 26. března 2015 1) Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a: a) zvolilo návrhovou komisi ve složení:

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

Usn.č. 11/02. Usn.č. 11/03. Usn.č. 11/04. schvaluje jednací řád v předloženém znění, jednací řád nabývá účinnosti okamžikem schválení. Usn.č.

Usn.č. 11/02. Usn.č. 11/03. Usn.č. 11/04. schvaluje jednací řád v předloženém znění, jednací řád nabývá účinnosti okamžikem schválení. Usn.č. USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 11. zasedání konaného dne 25. 3. 2015 v prostorách MěÚ v Nové Roli *********************************************************************************************

Více

----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- Zápis z mimořádného veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 16.3. 2010 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

Usn.č. 16/02 1) Usn.č. 16/03 1)

Usn.č. 16/02 1) Usn.č. 16/03 1) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 16. zasedání konaného dne 3. 6. 2015 v prostorách MěÚ v Nové Roli ********************************************************************************************* Usn.č.

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Usnesení. 246/R/230215 Předložený plán práce komise rady města pro výchovu a vzdělávání na rok 2015. Z: Magda Srncová, předsedkyně komise

Usnesení. 246/R/230215 Předložený plán práce komise rady města pro výchovu a vzdělávání na rok 2015. Z: Magda Srncová, předsedkyně komise Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 9. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 23.02.2015 od 16:15 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 6 členů

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Masarykovo náměstí 20, 752 01 Usnesení z 46. zasedání Rady města, konaného dne 19. dubna 2005 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis, Padlých hrdinů 638 4. Informace o možnostech

Více

ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Josef Neužil, Ing. Bohuslav Jirák,

Více

Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS

Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS A. Všeobecná ustanovení ROZPIS FINÁLOVÉ ČÁSTI SOUTĚŽE 1. Řídící orgán Sportovně technický úsek sekretariátu ČTS Leoš Fiala, Ing.

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

Řád 14. cyklistického závodu Kowary Pomezní Boudy

Řád 14. cyklistického závodu Kowary Pomezní Boudy Řád 14. cyklistického závodu Kowary Pomezní Boudy 1. Cíl akce - zvýšení popularity cyklistiky jako formy zábavy, formy aktivního odpočinku, rekreace a sportu - zvýšení povědomí o turistických místech v

Více

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 30.9.2014 v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřmanicích.

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 30.9.2014 v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřmanicích. ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 30.9.2014 v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřmanicích. Přítomni: Josef Prudík, Ivana Dočkalová, Marie Krištofová, Mgr. Irena

Více

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17:15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 6 členů zastupitelstva

Více

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

10. VÝPIS Z USNESENÍ

10. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 10. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 28.02.2008 272/2008 10. ZM V schvaluje vnitřní předpis města č. 6/2008 - Jednací

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 27. 5. 2015, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:00 hod.

Více

U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod.

U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod. U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod. Usnesení č. 57 93 Usnesení č. 57/08 Rada města Hranice bere na vědomí nabídky, které předložili oslovené

Více

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 90. zasedání dne 14. října 2009 R M 1 / 9 0 / 0 9 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města

Více

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014 Z á p i s z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014 Přítomni: Hlostová V., Mgr. Hykyšová I., Sládek P., Dlabola J., Fejfar P., Mgr. Antoš P., Hylmarová H., Ing.Červený P.,

Více

Zápis. Program: K bodu 2. Schválení programu jednání, účasti hostů a ověřovatele zápisu.

Zápis. Program: K bodu 2. Schválení programu jednání, účasti hostů a ověřovatele zápisu. Zápis z 20. jednání výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 16. 12. 2014 od 12:30 hodin v restauraci Hotelu Vacek Pod věží Hradec Králové

Více

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury I. Všeobecná ustanovení 1. Městská část Praha 16 - Radotín (dále

Více

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu.

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zahájení zasedání dne 11. 11. 2011 v 19.00 hod. Počet přítomných členů dle

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014. Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr.

Město Králíky. Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014. Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Jan Mlynář Mgr. Vlastimil

Více

Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany

Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany Ve Starých Křečanech, dne 30. ledna 2015 U S N E S E N Í ------------------------- z 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Staré Křečany konaného

Více

U S N E S E N Í č. 3. /2014

U S N E S E N Í č. 3. /2014 U S N E S E N Í č. 3. /2014 ze zasedání zastupitelstva Obce Sobětuchy, konaného dne 20. 5. 2014. A. Zastupitelstvo obce projednalo: - Kontrola usnesení a činnost rady a zastupitelstva. - Místní komunikace

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Obecní úřad Žeranovice, Žeranovice čp. 1, 76901 Holešov Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomni: 7 členů OZ

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 34. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. srpna 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č. p. 1, 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín

Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č. p. 1, 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č. p. 1, 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. 2/2011 z 2. veřejného jednání Zastupitelstva města Týnec nad Labem, konaného dne 27. 1. 2011 od 17.30 hodin

Více