Česká agentura na podporu obchodu CZECHTRADE. Česká republika v roce 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Česká agentura na podporu obchodu CZECHTRADE. Česká republika v roce 2009"

Transkript

1 Česká agentura na podporu obchodu CZECHTRADE Česká republika v roce 2009 Základní informace Praha (Uzávěrka rukopisu k )

2 ČESKÁ REPUBLIKA V ROCE 2009 Základní informace OBSAH 1. Hlavní vývojové trendy české ekonomiky v roce Základní informace o hospodářském vývoji ČR v roce Hrubý domácí produkt a další základní údaje hospodářského rozvoje České republiky 2.2 Státní rozpočet 2.3 Trh práce a nezaměstnanost 2.4 Zahraniční obchod 2.5 Platební bilance 3. Ekonomické prostředí 3.1 Cenový režim 3.2 Měnová politika 3.3 Legislativní opatření v oblasti zahraničně obchodních vztahů ČR Ochranná opatření uplatňovaná při dovozu výrobků do EU a legislativní opatření přijatá v zahraničně obchodní činnosti v ČR Celní předpisy 3.4 Privatizace 3.5 Daňový systém Daň z přidané hodnoty Spotřební daně Daně z příjmů Daň z nemovitostí Daň dědická, daň darovací a daň z převodu nemovitostí Daň silniční Ochrana životního prostředí Smlouvy o zamezení dvojího zdanění 4. Institucionální rámec 4.1 Kapitálový trh 4.2 Devizový trh 4.3 Bankovnictví 4.4 Pojišťovnictví 5. Přímé zahraniční investice 5.1 Investiční klima 5.2 Přímé zahraniční investice v ČR 5.3 Odliv přímých investic do zahraničí 5.4 Dohody o podpoře a ochraně investic 6. Vlastnická, právní a organizační struktura hospodářství 2

3 1. HLAVNÍ VÝVOJOVÉ TRENDY ČESKÉ EKONOMIKY V ROCE 2009 Oslabení ekonomického růstu v roce 2008 se v roce 2009 změnilo v hospodářský pokles, kdyţ souhrnná výkonnost ekonomiky, měřená HDP, se meziročně reálně sníţila o 4,1 %, i kdyţ ve třetím a čtvrtém čtvrtletí sezónně očištěný HDP mezičtvrtletně rostl. Reálný pokles HDP v úhrnu za celý rok 2009 byl provázen výraznou změnou poměru mezi HDP a jeho výdajovými složkami. Rostoucí výdajovou sloţkou byla pouze konečná spotřeba, zatímco tvorba zásob i výdaje na hrubou tvorbu fixního kapitálu klesly. V souhrnu za celý rok 2009 působil negativně na vývoj HDP i zahraniční obchod zbožím a službami, ale v jednotlivých čtvrtletích byl jeho vliv rozdílný. Na nabídkové straně ekonomiky bylo vykázáno meziroční snížení objemu hrubé přidané hodnoty, reálně o 4,4 %. Hodnota HDP v běžných cenách dosáhla v roce 2009 celkem 3 628,1 mld. Kč a v porovnání s předchozím rokem klesla o 1,7 %. Hrubý domácí produkt na jednoho obyvatele ČR činil v běţných cenách Kč. Strukturu HDP reprezentovaly v běţných cenách ze 72,7 % výdaje na konečnou spotřebu, z 21,7 % výdaje na tvorbu hrubého kapitálu a z 5,6 % čistý vývoz. Hrubá přidaná hodnota evidovala v běţných cenách 3 259,8 mld. Kč a meziročně se sníţila o 1,9 %. Podílel se na ni, především zpracovatelský průmysl (23,6 %), ale jeho váha se proti předchozímu roku sníţila. Výkonnost základních odvětví převážně meziročně klesla: výkon průmyslu měřený indexem průmyslové produkce se sníţil o 13,4 %, stavební produkce byla ve stálých cenách meziročně niţší o 1,0 %, celkové tržby obchodu klesly o 10,3 %, tržby ve službách klesly v běţných cenách o 10,3 % a reálně o 9,8 %. V zemědělství naproti tomu trţby reálně vzrostly o 11,7 %. Průměrná meziroční míra inflace se meziročně sníţila a činila 1,0 %. Hospodaření státního rozpočtu skončilo schodkem v úrovni 192,4 mld. Kč, který byl meziročně vyšší o 172,4 mld. Kč. Jeho podíl na nominálním HDP dosáhl -5,3 %. Celkové příjmy státního rozpočtu představovaly 974,6 mld. Kč a meziročně se sníţily o 89,3 mld. Kč, tj. o 8,4 %. 3

4 Největší objem rozpočtových příjmů reprezentovaly daňové příjmy (bez pojistného), které dosáhly 485,4 mld. Kč při meziročním poklesu o 10,8 % a tvořily 49,8 % celkových příjmů SR. Mezi hlavní daňové příjmy náleţely: daň z přidané hodnoty (18,1 %), daně spotřební (12,7 %) a daň z příjmů fyzických osob (8,8 %). Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení reprezentovaly 347,8 mld. Kč a v porovnání s rokem 2008 byly menší o 37,7 mld. Kč, resp. o 9,8 %. Celkové výdaje státního rozpočtu byly čerpány ve výši 1 167,0 mld. Kč a meziročně se zvýšily o 83,1 mld. Kč, tj. o 7,7 %. Jejich podíl na HDP činil 32,2 %. Rozhodující objem rozpočtových výdajů tvořily běžné výdaje v částce 1 033,8 mld. Kč při zvýšení o 54,9 mld. Kč, tj. o 5,6 %. V rámci běţných výdajů bylo nejvíce čerpáno na sociální dávky (429,3 mld. Kč) s meziročním navýšením o 28,4 mld. Kč, resp. o 7,1 %. V ČR bylo evidováno celkem 5 286,5 tis. ekonomicky aktivních osob. Míra ekonomické aktivity dosáhla 70,1 % a míra zaměstnanosti 65,4 %. Celková zaměstnanost byla v průměru za celé národní hospodářství 4 934,3 tis. osob, tj. 54,8 % obyvatel starších neţ 15 let. Celková zaměstnanost se přitom meziročně sníţila o 1,4 %. Na trhu práce bylo v závěru roku 2009 zaměstnáno 230,7 tis. cizích státních příslušníků a jejich počet se ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku sníţil o 53,8 tis. osob. Průměrná hrubá nominální mzda za národní hospodářství celkem dosáhla Kč tj. proti roku 2008 nárůst o 4,0 %. V podnikatelské sféře činila při meziročním navýšení o 3,8 % celkem Kč a v nepodnikatelské sféře s nárůstem o 4,7 % Kč. Reálná mzda za národní hospodářství celkem narostla o 3,0 %, a to v podnikatelské sféře o 2,8 % a v nepodnikatelské o 3,7 %. Průměrná míra registrované nezaměstnanosti vykazovaná MPSV vzrostla na 8,0 %, tj. meziročně o 2,6 p. b. Průměrný počet uchazečů o zaměstnání činil 465,6 tis. osob a v porovnání s rokem 2008 se zvýšil o 141,0 tis. osob. Průměrný počet volných pracovních míst dosáhl 48,6 tis. a meziročně byl niţší o 93,2 tis. míst. Na jedno volné pracovní místo připadalo 9,6 uchazečů o práci. Mezi neumístěnými uchazeči o práci poprvé v novodobé historii převaţovali muţi, přetrvával problém s umisťováním uchazečů s niţším vzděláním, uchazečů do 25 let, starších 50 let a se změněnou pracovní schopností. 4

5 Také v roce 2009 se udrţela poměrně vysoká diferenciace průměrné míry nezaměstnanosti v regionálním průřezu. Nejvyšší míru opět vykázal Ústecký kraj (13,6 %), následovaný krajem Olomouckým (12,2 %) a Moravskoslezským (12,1 %). Podporu v nezaměstnanosti pobíralo v průměru 188,1 tis. osob při meziročním nárůstu o 71,9 % a průměrná měsíční výše podpory meziročně vzrostla o 542 Kč na Kč. Výdaje na politiku zaměstnanosti ze státního rozpočtu dosáhly v roce 2009 celkem tis. Kč a proti roku 2008 byly více neţ dvojnásobné. Výdaje na aktivní politiku zaměstnanosti se přitom sníţily o 19,2 % a představovaly tis. Kč. Obrat zahraničního obchodu dosáhl při meziročním sníţení o 765,3 mld. Kč, tj. o 15,7 % celkem 4 114,9 mld. Kč, a to při předstihu tempa růstu vývozu před dovozem o 4,9 p. b. Podíl vývozu na celkovém obratu tak činil 51,8 % a meziročně se zvýšil o 1,1 p. b. Krytí dovozu vývozem se tak zlepšilo o 4,9 p.b. a představovalo 107,7 %. Celkový vývoz reprezentoval 2 133,3 mld. Kč (index 86,2) a celkový dovoz 1 981,6 mld. Kč (index 82,3). Při hlubším absolutním poklesu dovozu (-424,9 mld. Kč) v porovnání s vývozem (-340,4 mld. Kč) došlo k podstatnému nárůstu aktiva obchodní bilance, a to na 151,7 mld. Kč. Z hlediska teritoriální struktury vykázal vývoz dynamický nárůst pouze ve vztahu k ostatním zemím (index 118,5) a k rozvojovým zemím (index 111,6), zatímco ve vztahu k ostatním hlavním teritoriálním seskupením zaznamenal meziroční pokles. Nejhlubší sníţení hodnotového objemu registroval vývoz do států s vyspělou trţní ekonomikou (-311,7 mld. Kč). Naproti tomu dovoz vykázal meziroční pokles ze všech hlavních skupin zemí. Nejhlubší rovněţ ze zemí s vyspělou ekonomikou (-322,4 mld. Kč). Ve zbožové struktuře vývozu zaznamenaly pouze dvě skupiny nárůst, a to hodnotově nejmenší skupiny nespecifikovaný globál (index 157,0) a nápoje a tabák (index 100,2), kdyţ nejhlubší absolutní sníţení postihl skupinu strojů a dopravních prostředků a nejhlubší relativní pokles skupinu průmyslového zboţí podle druhu materiálu. Ve zbožové struktuře dovozu došlo pouze u čtyř hodnotově slabých skupin k meziročnímu nárůstu: u ţivočišných a rostlinných olejů a tuků (index 118,4), nespecifikovaného globálu (index 114,0), nápojů a tabáku (index 107,5) a potravin a ţivých zvířat (index 101,6). Naproti tomu nejhlubší relativní pokles zaznamenaly suroviny nepoţivatelné, bez paliv (o 30,4 %) a nejvyšší hodnotový propad stroje a dopravní prostředky (-117,6 mld. Kč). Přebytek obchodní bilance byl z hlediska teritoriální skladby zabezpečen především vysokým aktivem bilance států s vyspělou ekonomikou (434,7 mld. Kč) a z hlediska zbožové skladby vysokým aktivem strojů a dopravních prostředků (319,9 mld. Kč). 5

6 Ve vztahu k jednotlivým zemím bylo nejvyšší bilanční aktivum registrováno se SRN, Slovenskem, Velkou Británií a Francií, zatímco nejhlubší záporné saldo vykázal obchod s Čínou, Japonskem a Ruskem. Z pohledu jednotlivých zbožových položek SITC registrovala nejvyšší přebytek silniční vozidla, dále to byly stroje a zařízení všeobecně uţívané v průmyslu, kovové výrobky, zařízení k telekomunikaci a záznamu a reprodukci zvuku a největší schodek ropa a ropné výrobky, topný plyn zemní i průmyslově vyráběný, léčiva a farmaceutické výrobky, neţelezné kovy a zelenina a ovoce. Vývozní ceny se v průměru za rok 2009 zvýšily o 0,2 % a dovozní ceny se v průměru sníţily o 3,5 %. Směnné relace tak v meziročním srovnání vykázaly pozitivní hodnotu v úrovni 103,8 %. Na souhrnné směnné relaci za rok 2009 v meziročním srovnání působily pozitivně zejména T/T minerálních paliv a maziv, nápojů a tabáku, strojů a dopravních prostředků. Nejniţší T/T pak evidovala skupina surovin nepoţivatelných, bez paliv. Počet subjektů zabývajících se zahraničním obchodem meziročně klesl o na subjektů, tj. o 37,7 %, kdyţ se počet vývozců sníţil o jednotek na , resp. o 31,5 % a počet dovozců byl meziročně niţší o subjektů, tj. o 41,1 % a reprezentoval firem. Platební bilance skončila podle předběţných údajů s celkovým schodkem běţného účtu (37,0 mld. Kč), který byl překryt přebytkem finančního (95,1 mld. Kč) a kapitálového účtu (40,9 mld. Kč). Stav devizových rezerv dosáhl ke konci roku 2009 celkem 764,3 mld. Kč, které by postačovaly k pokrytí cca 4,0 měsíčního dovozu zboţí a sluţeb. Také v roce 2009 pokračoval růst hrubé zahraniční zadluženosti, která k dosáhla celkem 1 589,7, meziročně narostla o 33,8 mld. Kč, tj. o 2,2 % a představovala 43,8 % HDP. V roce 2009 byla ze způsobu regulace cen, které umoţňuje zákon, vyuţita pouze regulace formou maximálních cen stanovených Ministerstvem financí ČR a místními orgány a formou věcně usměrňovaných cen. Rok 2009 vykázal meziroční pokles cen průmyslových výrobců a zemědělských výrobců, ale nárůst cen stavebních prací, trţních sluţeb i spotřebitelských cen. Česká národní banka v průběhu roku 2009 dál pokračovala ve sniţování úrokových sazeb, kdyţ celkem čtyřikrát snížila 2T repo sazbu, celkem o dalších 1,25 p.b. aţ na rekordní minimum 1,00 %. Změny řídících úrokových sazeb se v rozdílné míře promítly do úrovně klientských úrokových sazeb. Úroková marže mezi celkovými sazbami u nových úvěrů a vkladů dosáhla v prosinci ,50 p.b. a u nefinančních podniků 3,60 p. b. 6

7 Peněžní agregát M2 i M1 zaznamenaly meziroční růst. Podíl likvidních prostředků na peněţní zásobě se v prosinci 2009 zvýšil proti stejnému období 2008 o 1,9 p.b. na 60,4 %. Čistá domácí aktiva evidovala meziročně niţší růst, který byl ovlivněn dalším útlumem úvěrové aktivity vůči podnikům a domácnostem. Ode dne vstupu do EU jsou některé předpisy komunitární legislativy v oblasti opatření na ochranu obchodu závazné i pro ČR. Jedná se jak o předpisy stanovující pravidla, tak o předpisy, kterými jsou vymezena jednotlivá opatření a mechanizmy. Řadu věcných okruhů, majících vazbu na zahraničněobchodní činnost, nicméně upravuje rovněž národní legislativa ČR. Také v oblasti celního režimu se ČR stala součástí celního území EU, takţe pohyb zboží, která nemá statut Společenství a které se pohybuje po jeho celním území, upravují celní předpisy EU. Nicméně, v některých Společenstvím stanovených případech, je možno postup celních orgánů upravit vnitřními národními předpisy, takţe i v ČR je národním celním právem upravena řada právních institutů. MF přijalo v roce 2009 k privatizaci 128 projektů s hodnotou mil. Kč a ukončeno bylo 120 projektů v hodnotě mil. Kč. Přijaté projekty zahrnovaly 155 jednotek, transformace byla provedena u 134 jednotek. Nejvíce majetku bylo privatizováno převodem akciových společností se státní účastí na akciové společnosti bez této účasti (67,0 %). MF ČR převzalo v roce 2009 akcie v hodnotě 764,1 mil. Kč a realizovalo privatizaci akcií v sumě ,0 mil. Kč, převáţně formou přímého prodeje zahraničním či tuzemským zájemcům (11 769,2 mil. Kč). K evidovalo MF ČR ve svém portfoliu ještě 63 akciových společností s celkovou nominální hodnotou akcií ve výši mil. Kč, z toho 5 společností strategického významu s hodnotou akcií v úrovni mil. Kč. Daňová soustava vykázala v roce 2009 řadu změn, které reagovaly jednak na změněnou hospodářskou situaci země a jednak odráţely nutnost harmonizace evropského práva. Zákon o dani z přidané hodnoty byl několikrát novelizován. Jeho největší novela byla přijata v závěru roku 2009 (č. 489/2009 Sb.) a obsahuje změny vyvolané přijetím několika směrnic Rady EU pro oblast DPH. Týká se stanovení základu daně ve zvláštních případech, místa plnění při poskytnutí sluţby, prováděcích pravidel pro vrácení DPH osobám povinným k dani neusazeným v členském státě a společného systému DPH za účelem boje proti daňovým únikům spojeným s plněním uvnitř EU, aj. Zákon o spotřebních daních byl v roce 2009 čtyřikrát novelizován. Tyto novely kromě menších změn textu přinesly i změny a doplňky týkající se správy spotřebních daní, zvýhodnění dovozu biopaliv, úpravy značkování a barvení aj. Přinesly i změnu sazeb některých spotřebních daní a souvisejících ustanovení, např. zajištění daně. 7

8 Zákon o daních z příjmů prošel v roce 2009 řadou dosti chaotických novelizací, kdy se stejné novelizační body vyskytly v různých zákonech nebo byla změněná ustanovení znovu měněna a fakticky vrácena do předcházejícího znění (např. daňové sazby) novely nicméně přinesly řadu věcných změn a legislativně technických úprav. Zákon o dani z nemovitosti byl v roce 2009 novelizován dvakrát, coţ se promítlo do zrušení některých osvobození od daně (pro nové stavby obytných domů a byty v nových stavbách obytných domů) a do zdanění nemovitostí od (především zdvojnásobení základních sazeb u stavebních pozemků a u staveb, s výjimkou staveb slouţících pro ostatní podnikatelskou činnost, u nichţ zůstala základní sazba daně zachována). Zákon o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí registroval v roce 2009 dvě novely, na jejichţ základě byly např. sjednoceny podmínky pro osvobození od daně dědické a darovací v souladu s komunitárním právem, upraveno osvobození darů poskytovaných na veřejně prospěšné účely, dědictví a úplatné převody k nemovitostem z vlastnictví nebo do vlastnictví členských států EU, Norska a Islandu, rozšířeno osvobození u vkladů do základního kapitálu firem se sídlem v jiném státě EU a provedeny změny týkající se základu daně z převodu nemovitostí při zvyšování základního kapitálu obchodní společnosti. K zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku uzavřela ČR k celkem 78 dvoustranných mezinárodních smluv. Na Burze cenných papírů Praha byly v roce 2009 realizovány obchody s celkovým objemem 1 049,6 mld. Kč při meziročním poklesu o 445,6 mld. Kč, tj. o 29,8 %. Vyšší podíl obchodu byl přitom realizován na trhu dluhopisů (55,8 %) neţ na trhu akcií. Emise akcií s největšími objemy obchodů zaznamenaly: ČEZ, Telefónica O2 CR, Komerční banka a Erste Bank. Největší nárůst kurzů u emise akcií byl pak evidován u NWR, Pegas Nonwovens, JČ Papírny Větřní a Erste Group Bank. Tržní kapitalizace akciového trhu se k meziročně zvýšila o 18,5 %, kdyţ kapitalizace u domácích emisí narostla o 4,7 % a u zahraničních emisí o 54,4 %. Z celkového objemu obchodů s dluhopisy ve výši 585,7 mld. Kč připadlo na státní dluhopisy 94,8 %, na komunální 0,0 %, na podnikové 2,4 %, na bankovní 1,3 % a na zástavní listy 1,5 %. Hlavní indikátor BCPP index PX uzavřel rok 2009 na hodnotě 1 117,3 bodu, čímţ se meziročně zvýšil o 30,2 % a index PX-GLOB naproti tomu uzavřel rok 2009 na hodnotě 1 401,4 bodu při meziročním nárůstu o 27,8 %. Obchody uzavřené na RM-S dosáhly v roce 2009 výše ,0 mil. Kč. Hlavní objem obchodů byl realizován na oficiálním trhu (7 838,0 mil. Kč, tj. 74,4 %), zatímco na volném trhu byly zobchodovány akcie v hodnotě 2 701,0 mil. Kč, resp. 25,6 % ze souhrnných obchodů RM-S. 8

9 Zatímco BCPP se v objemu obchodů propadla, objem obchodů na oficiálním trhu RM-S meziročně narostl o 14,1 %. Největší objemy obchodů zde realizoval ČEZ, New World Resources, Erste Group Bank AG, Telefónica O2 CR a Komerční banka. Pro kurz koruny byl nadále rozhodující vývoj na eurodolarovém trhu. K oběma referenčním měnám česká koruna v průměru za rok 2009 meziročně oslabila, a to k euru o 6,0 % a k americkému dolaru o 11,9 %. V bankovním sektoru ČR aktivně působilo na konci roku 2009 vedle centrální banky (ČNB) celkem 21 bank, 18 poboček zahraničních bank a 16 druţstevních záloţen. Podle výše bilanční sumy náleţely k nejsilnějším: Česká spořitelna, ČSOB, Komerční banka, UniCredit Bank CR a Raiffeisenbank. Největší zisk dosáhly v roce 2009: ČSOB, Česká spořitelna, Komerční banka, UniCredit Bank CR a GE Money Bank. Celková aktiva bankovního sektoru v ČR meziročně vzrostla o 1,2 % na mil. Kč, a to při nárůstu úvěrů a jiných pohledávek o 0,6 %. Hlavní poloţku pasiv reprezentovaly vklady, úvěry a finanční závazky (92,8 %) s meziročním zvýšením o 0,5 %. Bankovní sektor (banky s licencí) realizoval k zisk z finanční a provozní činnosti v sumě mil. Kč, který se meziročně navýšil o 21,7 %. Na českém pojistném trhu působilo v roce 2009 celkem 53 pojišťoven a poboček zahraničních bank, z toho 12 pojišťoven s převáţně českou účastí na základním kapitálu. Celkové předepsané pojistné členů ČAP se meziročně zvýšilo o 2,5 % na ,3 mld. Kč. Vyšší dynamiku přitom vykázalo ţivotní pojištění (+5,1 %) v porovnání s předepsaným pojistným na neţivotní pojištění (+0,6 %). Dominantní postavení na pojistném trhu si zachovala Česká pojišťovna (27,2 %), sledovaná pojišťovnou Kooperativa (22,2 %). V roce 2009 přiteklo do ČR celkem 51,95 mld. Kč přímých zahraničních investic, tj. o 58,18 mld. Kč, resp. o 52,8 % méně v porovnání s předchozím rokem. V celkovém přílivu PZI reprezentoval základní kapitál 49,7 %, reinvestovaný zisk (145,4 %) a ostatní kapitál -95,1 %. Rozhodující objem investic pocházel z Evropy (62,0 %), především pak z členských států EU a v jejich rámci hlavně z Rakouska, Belgie, Kypru, Francie, Německa a Slovenska. Přímé zahraniční investice směřovaly především do sektoru služeb (131,6 %) a do stavebnictví (8,6 %), zatímco sektor zpracovatelského průmyslu vykázal záporné hodnoty, a jeho podíl na celkových PZI činil -32,6 %. 9

10 Odliv přímých investic do zahraničí (PIZ) dosáhl za rok 2009 celkem 25,5 mld. Kč při meziročním poklesu o 65,4 %. Z toho představovaly investice do základního kapitálu 64,6 %, reinvestovaný zisk 32,6 % a ostatní kapitál 2,8 %. Odliv těchto investic směřoval zejména do evropských států (102,8 % celkových investic), především do Rumunska, Nizozemska, Německa a Maďarska. Z pohledu jednotlivých sektorů byly vklady PIZ alokovány především do sektoru elektřiny, plynu a vody (118,0 % souhrnných investic) a do dobývání nerostů (23,4 %). Naproti tomu PIZ zpracovatelského průmyslu evidovaly zápornou hodnotu (-21,0 % celkových PIZ), ale i PIZ sektoru sluţeb (-23,3 % celkových PIZ). K vytvoření a udrţení příznivých podmínek pro investice zahraničních subjektů i podněcování podnikatelské iniciativy v oblasti investic uzavřela ČR k celkem 78 dvoustranných mezinárodních dohod o vzájemné podpoře a ochraně investic. V roce 2009 došlo k dalšímu meziročnímu nárůstu počtu podnikatelských subjektů zapsaných v registru o 0,7 %. Počet soukromých podnikatelů, kteří reprezentovali hlavní část registru (71,5 %), se přitom zúţil o 0,3 %, sníţil se i počet státních podniků o 20,2 %, zaujímajících jiţ pouze 0,02 % registru. Naproti tomu posílil počet obchodních společností o 5,7 % (12,8 % registru) a počet druţstev o 1,9 % (0,6 % registru). Činnost podnikatelských subjektů byla hlavně zaměřena na obchod, opravy motorových vozidel a spotřební zboţí (26,4 %), na činnost v oblasti nemovitostí, pronájem, sluţeb pro podnikání a výzkum (20,8 %) a na zpracovatelský průmysl (12,5 %). V celkovém počtu ekonomických subjektů došlo k k dalšímu meziročnímu nárůstu podílu subjektů pod zahraniční kontrolou na 7,5 % (6,8 % v roce 2008), které se specializovaly především na obchod, opravy motorových vozidel a spotřební zboţí, na činnost v oblasti nemovitostí, pronájmu a sluţeb pro podnikání, na činnosti ve stavebnictví a ve zpracovatelském průmyslu. 10

11 2. ZÁKLADNÍ INFORMACE O HOSPODÁŘSKÉM VÝVOJI ČR V ROCE 2009 Česká ekonomika po útlumu v roce 2002, kdy hrubý domácí produkt meziročně reálně narostl pouze o 1,9 %, nastartovala v roce 2003 dynamický růst, který aţ do roku 2006 postupně gradoval. Hrubý domácí produkt v tomto období rostl reálně o 3,6 %, o 4,5 %, o 6,3 % a o 6,8 %. V roce 2007 došlo, zejména v důsledku vývoje v jeho druhé polovině, ke zvolnění růstu (růst HDP reálně o 6,1 %), které pokračovalo i v roce 2008 při reálném nárůstu HDP jiţ pouze o 2,5 %. V průběhu roku 2009 se však jiţ projevil pokles výkonu české ekonomiky, kdyţ HDP meziročně reálně klesl o 4,1 %, přestoţe ve třetím a čtvrtém čtvrtletí sezónně očištěný HDP mezičtvrtletně rostl. Základní ekonomické charakteristiky v letech 2006 až 2009 (v %) HDP-meziroční změna reálně 6,8 6,1 2,5-4,1 Konečná spotřeba-meziroční změna reálně 3,9 3,7 2,8 1,1 z toho: spotřeba domácností 5,0 4,8 3,6-0,3 Tvorba hrubého kapitálu-meziroční změna reálně 9,6 9,4-2,7-17,1 z toho: fixního 6,0 10,8-1,5-9,2 Meziroční míra inflace-průměr 2,5 2,8 6,3 1,0 Míra registrované nezaměstnanosti -průměr 8,13 6,62 5,45 7,98 Pramen: ČSÚ, aktualizace k 1. červenci Hrubý domácí produkt a další základní údaje hospodářského rozvoje České republiky Reálný pokles hrubého domácího produktu (HDP) v úhrnu za celý rok 2009 o 4,1 % byl provázen výraznou změnou poměru mezi vývojem HDP a jeho výdajovými sloţkami. Rostoucí výdajovou sloţkou byla pouze konečná spotřeba. Její meziroční zvýšení reálně o 1,1 % působilo pozitivně na HDP. Rychleji přitom rostly výdaje vládních a neziskových institucí (4,3 %), zatímco výdaje domácností na konečnou spotřebu se meziročně reálně sníţily o 0,3 %. Pokles (nárůst) výdajů domácností se odlišoval podle sociálních skupin v závislosti na diferencovaném vývoji kupní síly domácností. Nejvýraznější negativní vliv naproti tomu na vývoj HDP měly výdaje na tvorbu hrubého kapitálu, které meziročně reálně klesly o 17,1 %, kdyţ v jejich rámci sloţka výdajů na tvorbu fixního kapitálu zaznamenala reálně sníţení o 9,2 % při ještě hlubším poklesu tvorby zásob. V souhrnu za celý rok 2009 působil negativně na vývoj HDP i zahraniční obchod zbožím a službami, ale v jednotlivých čtvrtletích byl jeho vliv rozdílný (značně negativní byl v 1. a 2. čtvrtletí, zatímco ve 4. čtvrtletí byl velmi pozitivní). Vývoz zboţí a sluţeb se meziročně reálně sníţil o 10,8 % a dovoz zboţí a sluţeb reálně klesl o 10,6 %. Na nabídkové straně ekonomiky bylo vykázáno meziroční sníţení objemu hrubé přidané hodnoty, reálně o 4,4 %. Na celkovém sníţení HDP se přitom více neţ jednou 11

12 třetinou podílel pokles zaměstnanosti a na pokles produktivity práce připadly méně neţ dvě třetiny. Hodnota HDP v běžných cenách dosáhla v roce 2009 celkem 3 628,1 mld. Kč a v porovnání s rokem 2008 se sníţila o 60,9 mld. Kč, resp. o 1,7 % (+4,3 % v roce 2008). Hrubý domácí produkt na jednoho obyvatele ČR v roce 2009 tak evidoval Kč (b. c.) proti Kč v roce Vybrané makroekonomické ukazatele za rok 2009 (v mil. Kč, běžné ceny) čtvrtletí Rok 2009 Hrubý domácí produkt Konečná spotřeba z toho: domácností vlády Tvorba hrubého kapitálu z toho: fixního Vývoz zboţí a sluţeb Dovoz zboţí a sluţeb Bilance zahr. obchodu Pramen: ČSÚ, aktualizace údajů z července 2010 Výdaje na konečnou spotřebu meziročně nepřetrţitě narůstají od roku V roce 2009 meziročně zvýšily svůj objem v běţných cenách o 1,9 % na 2 637,4 mld. Kč (+7,6 % v roce 2008). Jejich rozhodující část opět reprezentovaly výdaje domácností, které se meziročně v běţných cenách zvýšily pouze o 0,04 % (+8,7 % v roce 2008) na 1 804,3 mld. Kč, zatímco výdaje vládních institucí meziročně vzrostly o 6,3 % (o 4,9 % v roce 2008) na 800,5 mld. Kč a výdaje neziskových organizací o 7,4 % (o 8,4 % v roce 2008) na 32,6 mld. Kč. Objem výdajů na tvorbu hrubého kapitálu dosáhl v roce 2009 v běţných cenách 789,2 mld. Kč při meziročním poklesu o 144,6 mld. Kč, tj. o 15,5 % (-2,2 % v roce 2008), kdyţ výdaje na tvorbu hrubého fixního kapitálu představovaly 814,2 mld. Kč a meziročně se sníţily o 69,0 mld. Kč, resp. o 7,8 % (-0,8 % v roce 2008), zatímco změna zásob evidovala zápornou hodnotu v úrovni -28,6 mld. Kč. V zahraničním obchodu zbožím a službami sice i v roce 2009 převýšil objem vývozu dovoz, ale při meziročním sníţení jejich hodnoty. Vývoz dosáhl v běţných cenách 2 507,0 mld. Kč při meziročním poklesu o 337,0 mld. Kč, tj. o 11,8 %, dovoz 2 305,5 mld. Kč s poklesem o 370,5 mld. Kč, resp. o 13,8 % a bilance zahraničního obchodu zboţím a sluţbami tak reprezentovala 201,5 mld. Kč (168,0 mld. Kč v roce 2008). Strukturu HDP tak reprezentovaly v roce 2009 v běţných cenách ze 72,7 % výdaje na konečnou spotřebu (70,1 % v roce 2008), z 21,7 % výdaje na tvorbu hrubého kapitálu (25,3 % v roce 2008) a z 5,6 % čistý vývoz (4,6 % v roce 2008). Hodnota hrubého disponibilního důchodu (HDND) dosáhla v roce 2009 celkem 3 382,6 mld. Kč v běţných cenách při meziročním poklesu o 11,6 mld. Kč (index 99,7). Pokles hodnoty HDND byl tak o 49,3 mld. Kč menší neţ pokles HDP, resp. o 1,4 bodu a jeho objem byl niţší o 245,5 mld. Kč. Vzájemný poměr HDND a HDP se meziročně zvýšil o 1,2 12

13 bodu na 93,2 %. Hrubé národní úspory dosáhly 745,2 mld. Kč a meziročně byly menší o 61,8 mld. Kč, přičemţ míra úspor klesla z 23,8 % v roce 2008 na 22,0 % v roce Vývoj HDP, hrubého disponibilního důchodu a hrubých národních úspor v letech v mld. Kč (b.c.) HDP 3 222, , , ,1 Hrubý disponibilní důchod 3 044, , , ,6 Hrubé národní úspory 795,4 863,1 807,0 745,2 Míra hrubých národních úspor v % 26,1 26,4 23,8 22,0 Míra hrubých úspor domácností v % 9,6 10,9 10,4 9,4 Pramen: ČSÚ, aktualizace k Hrubá přidaná hodnota (HPH) v běţných cenách 1) vykázala v roce 2009 v souhrnu 3 259,8 mld. Kč a byla meziročně niţší o 61,6 mld. Kč, tj. o 1,9 %. Podílel se na ni především zpracovatelský průmysl (23,6 % proti 24,7 %) při indexu 93,8, nemovitosti, sluţby pro podniky, výzkum a vývoj (14,4 % proti 14,2 %) s indexem 100,0, obchod, opravy motorových vozidel a spotřebního zboţí (11,8 % proti 12,9 %) při indexu 89,4 a doprava, skladování, pošty a telekomunikace (shodně 10,5 %), index 98,1. Výkonnost základních odvětví Ekonomický výkon průmyslu měřený indexem průmyslové produkce se v roce 2009 meziročně sníţil o 13,4 %. Jeho pokles přitom nastartoval jiţ v druhém pololetí 2008 a v roce 2009 se dále prohluboval, přičemţ tempo tohoto poklesu se od 2. čtvrtletí sniţovalo. Index průmyslové produkce v roce 2008 a meziroční změna v % 1.Q 2.Q 3.Q 4.Q 1.Q 2.Q 3.Q 4.Q Průmysl celkem 102,1 103,9 100,8 86,8 81,0 81,0 86,8 97,9 Těţba a dobývání nerostů 101,7 99,8 92,5 94,5 97,5 100,0 92,8 105,4 Zpracovatelský průmysl 102,0 104,5 101,9 86,4 78,0 79,6 86,0 96,9 Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatiz. vzduchu 102,8 99,1 93,6 86,8 98,3 87,9 93,1 102,8 Pramen: ČSÚ, aktualizace k Po očistění od vlivu počtu pracovních dnů klesla průmyslová produkce meziročně méně, a to o 12,7 %, kdyţ v roce 2009 bylo v porovnání s rokem 2008 o 2 pracovní dny méně. Meziroční pokles průmyslové produkce nejvíce ovlivnil zpracovatelský průmysl, který při svém dominantním postavení v průmyslu (87,8 %) zaznamenal meziroční pokles ve výši 15,0 %. Ze zpracovatelského průmyslu se pak na poklesu průmyslové produkce v roce 2009 nejvíce podílela výroba strojů a zařízení příspěvkem -2,6 p. b. (pokles o 27,2 %), výroba kovových konstrukci a kovodělných výrobků s příspěvkem -2,0 p. b. (pokles o 21,8 %) a 1) Provedena korekce vlivu různého počtu pracovních dnů v jednotlivých obdobích. 13

14 výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů s příspěvkem -1,6 p. b. (pokles o 10,2 %). Naproti tomu meziročně vzrostla produkce v odvětví potravinářských výrobků (o 5,3 %) a její vliv na úroveň celkové průmyslové produkce dosáhl +2,0 p. b. Tržby z průmyslové činnosti v běţných cenách byly v roce 2009 meziročně niţší o 15,1 %, stejně jako trţby z přímého vývozu. Hodnota nových zakázek ve vybraných odvětvích průmyslu meziročně v roce 2009 klesla o 16,4 % a hodnota zakázek ze zahraničí byla niţší o 15,3 %. Průměrný evidenční počet zaměstnanců v průmyslových podnicích s 50ti a více zaměstnanci se v roce 2009 meziročně sníţil o 11,3 %, (tj. o 114,6 tis. zaměstnanců), z toho ve zpracovatelském průmyslu o 11,8 %. Nejvíce přitom klesl v odvětví výroby oděvů (-23,9 %), ve výrobě textilií (-22,2 %) a ve výrobě nekovových minerálních výrobků (-21,3 %). Průměrná měsíční nominální mzda zaměstnanců průmyslu meziročně naopak vzrostla, a to o 3,6 % a dosáhla Kč. Nejvyšší průměrné měsíční mzdy byly v odvětví výroby a rozvodu elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu ( Kč), v odvětví těţby a dobývání činily Kč a nejmenší mzdy byly vykázány ve zpracovatelském průmyslu ( Kč). Stavební produkce v roce 2009 ve stálých cenách meziročně klesla o 1,0 % a po očistění od vlivu počtu pracovních dnů byl evidován pokles pouze o 0,6 %. Inţenýrské stavitelství přitom zaznamenalo nárůst stavební produkce o 14,3 % (příspěvek +4,0 p. b.) a produkce pozemního stavitelství se sníţila o 7,0 % (příspěvek -5,0 p. b.). V roce 2009 uzavřely stavební firmy s 50ti a více zaměstnanci celkem nových stavebních zakázek, nárůst o 7,3 % v porovnání s předchozím rokem. Celková hodnota těchto zakázek se ale meziročně sníţila o 26,4 % na 183,6 mld. Kč, kdyţ hodnota nových zakázek v pozemním stavitelství klesla o 35,7 % na 76,0 mld. Kč a v inţenýrském stavitelství o 18,1 % na 107,6 mld. Kč. V roce 2009 vydaly stavební úřady stavebních povolení (pokles o 7,8 %). Na nové stavby bylo vydáno povolení (sníţení o 10,5 %) a na změny dokončených staveb povolení (-4,2 %). Průměrný evidenční počet zaměstnanců v podnicích s 50ti a více zaměstnanci ve stavebnictví se meziročně sníţil o 0,2 %. Průměrná měsíční nominální mzda meziročně vzrostla o 5,5 % na Kč, reálně se přitom průměrná mzda zvýšila o 2,6 %. V obchodě (NACE 45, 46, 47) dosáhly celkové tržby v roce 2009 celkem 3 024,5 mld. Kč a v porovnání s rokem 2008 klesly o 10,3 %. Nejniţší hodnotový objem přitom vykázaly v 1. čtvrtletí (692,1 mld. Kč) a nejvyšší ve 4. čtvrtletí (823,0 mld. Kč). V obchodě pracovalo v průměru zaměstnanců a průměrná měsíční hrubá mzda na 1 zaměstnance činila Kč. V ubytování, stravování a pohostinství (NACE 55, 56) byly v roce 2009 evidovány trţby v hodnotě 137,4 mld. Kč. V jednotlivých čtvrtletích jejich výše kolísala mezi 30,8 mld. Kč (1. čtvrtletí), 36,0 mld. Kč (2. čtvrtletí), 35,5 mld. Kč (3. čtvrtletí) a 14

15 35,1 mld. Kč (4. čtvrtletí). Zaměstnáno zde bylo v průměru osob a průměrná hrubá mzda na jednoho zaměstnance činila Kč. Tržby ve službách v roce 2009 meziročně klesly v běţných cenách o 10,3 % a reálně o 9,8 % (+0,3 v roce 2008). Největší vliv na tento pokles měla doprava a skladování. Index trţeb (bez DPH) ve sluţbách v běţných cenách v průběhu roku kolísaly mezi 87,4 % (3. čtvrtletí) a 92,0 % (1. čtvrtletí) a ve stálých cenách mezi 88,3 % (3. čtvrtletí) a 92,2 % (1. čtvrtletí). 2008). Tržby v zemědělství v roce 2009 meziročně reálně vzrostly o 11,7 % (-3,8 % v roce 2.2 Státní rozpočet Schválený státní rozpočet na rok 2009, publikovaný v zákoně č. 475/2008 Sb., 1) stanovil jeho příjmy ve výši 1 114,00 mld. Kč, výdaje ve výši 1 152,10 mld. Kč a schodek částkou 38,10 mld. Kč. Skutečnost však překonala očekávání, kdyţ celkové příjmy státního rozpočtu podle předběţných údajů dosáhly 974,6 mld. Kč a meziročně se sníţily o 8,4 %, tj. o 89,3 mld. Kč. Naproti tomu rozpočtové výdaje za rok 2009 činily 1 167,0 mld. Kč, tj. o 7,7 % více v porovnání s rokem 2008, resp. o 83,1 mld. Kč. Rozpočtový schodek v úrovni 192,4 mld. Kč byl tak proti schodku předpokládanému zákonem vyšší o 154,3 mld. Kč (proti schodku po změnách k byl horší o 139,7 mld. Kč a meziročně se zvýšil o 172,4 mld. Kč (index 961,85). Jeho podíl na nominálním HDP dosáhl -5,3 %. Skutečnost 2008 Plnění státního rozpočtu (v mld.kč) Schválený rozpočet 2009 Skutečnost Plnění rozpočtu v % Index 2009/2008 Příjmy celkem 1 063, ,0 974,6 87,5 91,6 Výdaje celkem 1 083, , ,0 101,3 107,7 Saldo -20,0-38,1-192,4 505,0 961,9 Pramen: MF ČR Výsledek státního rozpočtu v roce 2009 byl tak nejhorší v novodobé historii ČR. Rozdíl v dynamice příjmů byl meziročně horší o 12,1 p. b., zatímco u výdajů byla dynamika meziročně vyšší o 8,5 p. b. Negativní tendence v jeho vývoji akcelerovaly zejména v posledním čtvrtletí roku, kdy se deficit z prvních tří čtvrtletí více neţ zdvojnásobil prohloubil se o více neţ 100 mld. Kč. Celkové příjmy státního rozpočtu v předběţné výši 974,6 mld. Kč reprezentovaly 86,1 % rozpočtované výše po změnách k a nebyly naplněny o 157,2 mld. Kč. Jejich podíl na HDP dosáhl 26,9 % (28,8 % v roce 2008). 1) V průběhu roku 2009 byly provedeny rozpočtové změny k a k

16 mld. Kč Vývoj státního rozpočtu od roku 1993 do roku 2009 (roční výsledky) ,1 10,5 7,2-1,6-15,7-29,3-29,6-20,0-46,1-67,7-45,7-109,1-93,7-56,3-97,58-66,4-192,4 Příjmy Výdaje Saldo Pramen: MF ČR Z jednotlivých příjmů státního rozpočtu připadlo v roce 2009, podle předběţných údajů, na daňové příjmy (bez pojistného) 485,4 mld. Kč (49,8 % celkových příjmů) a v porovnání s rokem 2008, kdy dosáhly 544,4 mld. Kč (51,2 % celkových příjmů) se sníţily o 59,0 mld. Kč, tj. o 10,8 % (v roce 2008 vzrostly o 2,0 %). Na příjmy z pojistného na sociální zabezpečení bylo v roce 2009 inkasováno 347,8 mld. Kč (35,7 % celkových příjmů), coţ bylo proti roku 2008, kdy činily 385,5 mld. Kč (36,2 % celkových příjmů) o 37,7 mld. Kč, tj. o 9,8 % méně a na nedaňové a ostatní příjmy 141,4 mld. Kč (14,5 % celkových příjmů), které v porovnání s rokem 2008, v němţ dosáhly 12,6 % celkových příjmů, vzrostly o 7,4 mld. Kč, resp. o 5,5 %. Struktura příjmů státního rozpočtu Rok Meziroční změna Index 2009/2008 v mld.kč v % Příjmy celkem 1 063,94 974,61-89,33 91,60 1. Daňové příjmy (bez pojistného) 544,39 485,38-59,01 89,16 z toho: DPH 177,82 176,72-1,10 99,38 spotřební daně 125,54 123,84-1,70 98,64 daň z příjmů právnických osob 127,17 83,34-43,83 65,53 daň z příjmů fyzických osob 94,96 85,65-9,31 90,20 ostatní daňové příjmy 18,90 15,83-3,07 83,76 2. Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 385,50 347,84-37,66 90,23 3. Nedaňové příjmy 27,16 29,23 +2,07 107,63 4. Kapitálové příjmy 1,17 2,37 +1,20 202,56 5. Přijaté transfery 105,72 109,80 +4,08 103,86 Pramen: MF ČR 16

17 Mezi hlavní daňové příjmy (bez pojistného na sociální zabezpečení) náleţely: daň z přidané hodnoty, daně spotřební, daň z příjmů právnických osob a daň z příjmů fyzických osob, kdyţ jejich podíly na celkových daňových příjmech představovaly v roce 2009 (18,1 %, 12,7 %, 8,6 % a 8,8 %). Na dani z přidané hodnoty bylo v roce 2009 vybráno 176,7 mld. Kč, coţ je o 1,1 mld. Kč méně v porovnání s předchozím rokem, resp. o 0,6 % a rozpočet tak zůstal nenaplněn o 17,3 mld. Kč. Výnos ze spotřebních daní (vč. tzv. ekologických daní) pro státní rozpočet reprezentoval v roce 2009 částku 123,8 mld. Kč, coţ bylo o 1,7 mld. Kč, resp. o 1,4 % proti roku 2008 méně a nenaplnění rozpočtu dosáhlo 20,0 mld. Kč. Odvod daně z příjmů právnických osob do státního rozpočtu registroval v roce 2009 celkem 83,3 mld. Kč a meziročně tak klesl o 43,8 mld. Kč, tj. o 34,5 %. Inkaso daně z příjmů právnických osob (63,9 % rozpočtované úrovně) se vyvíjelo vůbec nejhůře a nebylo naplněno o 47,0 mld. Kč. Tento výpadek byl mimo jiné ovlivněn opatřeními v oblasti správy dané daně (dočasné zrušení povinnosti platit zálohy). Na daních z příjmů fyzických osob byla v roce 2009 při hodnotě ve výši 85,7 mld. Kč nenaplněna rozpočtovaná suma o 21,5 mld. Kč, tj. o 20,0 %. V porovnání s rokem 2008 se výběr těchto daní sníţil o 9,8 % resp. o 9,3 mld. Kč. Na daních z příjmů fyzických osob se podílela především daň z příjmů ze závislé činnosti a funkčních poţitků (88,4 % o hodnotě 75,7 mld. Kč, zatímco daň ze samostatné výdělečné činnosti představovala 3,4 % (2,9 mld. Kč) a daň z kapitálových výnosů 8,2 % (7,1 mld. Kč). Daň z příjmů ze závislé činnosti a funkčních poţitků přitom byla meziročně niţší o 2,8 mld. Kč, tj. o 3,6 % při plnění rozpočtu na 86,7 %. Na inkasu této daně se odrazilo zejména propouštění zaměstnanců a niţší neţ předpokládaný růst platů. Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti se meziročně sníţila dokonce o 68,6 %, tj. o 6,3 mld. Kč a její rozpočtovaná úroveň byla plněna pouze na 22,2 %. Naproti tomu inkaso daně z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů představovalo 104,0 % rozpočtované výše, ale meziročně bylo niţší o 172,3 mil. Kč, resp. o 2,4 %. Výnos státního rozpočtu ze správních poplatků činil v roce ,5 mld. Kč a v porovnání s předchozím rokem se sníţil o 1,7 mld. Kč, tj. o 40,4 %. Příjmy ze cla náleţející státnímu rozpočtu byly za rok 2009 vykázány ve výši 1,4 mld. Kč, tj. 87,3 % rozpočtu (národní podíl ve výši 25 % z předepsaných celních příjmů, který náleţí ČR po vstupu do EU). Meziročně se tyto příjmy sníţily o 804,5 mil. Kč, resp. o 36,6 %. Inkaso majetkových daní dosáhlo v roce 2009 celkem 8,1 mld. Kč (68,3 % rozpočtu) a meziročně kleslo o 2,4 mld. Kč, tj. o 22,6 %. Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení ve výši 347,8 mld. Kč nedosáhly rozpočtované výše o 48,7 mld. Kč a byly plněny na 87,7 %. V porovnání s rokem 2008 se sníţily o 37,7 mld. Kč, tj. o 9,8 %. Z celkové částky připadlo na důchodové pojištění 310,2 mld. Kč. 17

18 Nedaňové příjmy státního rozpočtu představovaly v roce 2009 celkem 29,2 mld. Kč při meziročním navýšení o 2,1 mld. Kč, tj. o 7,6 %. Největší objem v jejich rámci reprezentovaly příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků (18,7 mld. Kč, nárůst proti roku 2008 o 2,6 mld. Kč, resp. o 16,0 %). Kapitálové příjmy státního rozpočtu dosáhly v roce 2009 sumy 2,4 mld. Kč a ve srovnání s rokem 2008 se zvýšily o 1,2 mld. Kč, resp. o 102,6 %. Tvořily je z 56,0 % příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy a ze 44,0 % příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů. Přijaté transfery překročily v roce 2009 úroveň předchozího roku o 4,1 mld. Kč, tj. o 3,9 %, kdyţ dosáhly 109,8 mld. Kč. Na celkových transferech se přitom podílely neinvestiční transfery ve výši 73,9 % s hodnotou 81,2 mld. Kč a investiční transfery ve výši 26,1 % s hodnotou 28,6 mld. Kč. Struktura příjmů státního rozpočtu v roce 2009 Daň z příjmů fyzických osob 8,8% Spotřební daně 12,7% DPH 18,1% Daň z příjmů právnických osob 8,6% Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery 14,5% Majetkové daně 0,8% Ostatní daňové příjmy 0,8% Pojistné na soc. zabezp. 35,7% Pramen: MF ČR a vlastní výpočet Celkové výdaje státního rozpočtu ČR čerpané ve výši 1 167,0 mld. Kč představují 98,5 % rozpočtované úrovně po změnách k a nebyly dočerpány o 17,6 mld. Kč. Meziročně přitom vzrostly o 83,1 mld. Kč, tj. o 7,7 % (v roce 2008 meziročně klesly o 0,8 %). Podíl celkových výdajů na HDP činil v roce ,2 % (29,4 % v roce 2008). Rozhodující objem rozpočtovaných výdajů reprezentovaly v roce 2009 běžné výdaje (88,6 % proti 90,3 % v roce 2008), a to ve výši 1 033,8 mld. Kč. Jejich čerpání představovalo 99,8 % rozpočtu po změnách. V porovnání s rokem 2008 se ale zvýšily o 54,9 mld. Kč, tj. o 5,6 %. Nejvíce prostředků v rámci běţných nákladů bylo přitom, jako kaţdoročně, vynaloţeno na sociální dávky. Ve schváleném rozpočtu byly předpokládány ve výši 422,0 mld. Kč, tj. 36,6 % všech rozpočtovaných výdajů a o 5,3 % více v porovnání se skutečností dosaţenou v roce Za rok 2009 přitom ale bylo na sociální dávky vynaloţeno celkem 429,3 mld. Kč (101,7 % rozpočtu) při meziročním navýšení o 28,4 mld. Kč, resp. o 7,1 %. 18

19 Struktura výdajů státního rozpočtu Rok Meziroční změna Index 2008/2007 v mil.kč v % Výdaje celkem 1 083, ,01 +83,07 107,7 1. Běžné výdaje 978, ,84 +54,93 105,6 z toho: výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné 97,39 100,20 +2,81 102,9 neinvestiční nákupy a související výdaje 119,59 125,83 +6,24 105,2 neinvestiční transfery soukrom.subjektům 38,52 41,86 +3,34 108,7 neinvestiční transfery veřejnopráv. subjektům a mezi peněţ. fondy téhoţ subjektu 266,66 281,42 +14,76 105,5 neinvestiční transfery obyvatelstvu 421,56 450,03 +28,47 106,8 neinvestiční transfery do zahraničí 34,33 33,87-0,46 98,7 neinvestiční půjčené prostředky 0,03 0,00-0,03 0,0 neinvestiční převody národ. fondu 0,62 0,02-0,60 3,2 ostatní neinvestiční výdaje 0,21 0,61 +0,40 290,5 2. Kapitálové výdaje 105,03 133,17 +28,14 126,8 v tom: investiční nákupy a souvisej. výdaje 20,42 25,89 +5,47 126,8 nákup akcií a majetkových podílů 0,89 2,79 +1,90 313,5 investiční transfery 83,56 104,22 +20,66 124,7 investiční půjčené prostředky ostatní kapitálové výdaje 0,16 0,27 +0,11 162,5 Pramen: MF ČR Podíl tzv. mandatorních výdajů na celkových výdajích činil 53,3 % (622,0 mld. Kč). I kdyţ v meziročním srovnání zaznamenaly nárůst o 6,9 %, jejich podíl na celkových výdajích klesl. Meziroční nárůst byl ovlivněn zvýšením výdajů na dávky důchodového pojištění (o 27,3 mld. Kč, tj. o 8,7 % na 339,8 mld. Kč), na podpory v nezaměstnanosti (o 8,0 mld. Kč na 15,1 mld. Kč) a na dluhovou sluţbu (o 8,3 mld. Kč vč. poplatků). Naopak u ostatních sociálních dávek (33,5 mld. Kč) a státní sociální podpory (41,2 mld. Kč) bylo meziroční čerpání prostředků o 6,6 mld. Kč niţší. Významný objem v rámci běţných výdajů představovaly v roce 2009 rovněţ neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům (281,4 mld. Kč s podílem 24,1 % na celkových výdajích rozpočtu) a z nich neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně (129,4 mld. Kč při meziročním nárůstu o 8,5 %, tj. 10,1 mld. Kč). Kapitálové výdaje byly v roce 2009 čerpány ve výši 133,2 mld. Kč s meziročním přírůstkem 28,1 mld. Kč (index 126,8). Jejich největší poloţku tvořily investiční transfery s hodnotou 104,2 mld. Kč (index 124,7) a investiční nákupy a související výdaje v úrovni 25,9 mld. Kč (index 126,8). 19

20 Struktura výdajů státního rozpočtu v roce 2009 Neinvestiční transfery veřejnopráv. subjektům 24,1% Kapitálové výdaje 11,4% Ostatní neinvest. transfery a výdaje 6,5% Výdaje na platy 8,6% Neinvestiční nákupy 10,8% Neinvestiční transfery obyvatelstvu 38,6% Pramen: MF ČR a vlastní výpočet 2.3 Trh práce a nezaměstnanost V roce 2009 bylo v ČR (podle výběrového šetření pracovních sil ČSÚ) celkem 5 286,5 tis. ekonomicky aktivních osob, jejichţ počet meziročně narostl o 54,2 tis. osob. Míra ekonomické aktivity, tj. podíl počtu ekonomicky aktivních osob na počtu všech osob starších 15 let 64 let, se přitom zvýšila o 0,4 p. b. na 70,1 %, kdyţ míra ekonomické aktivity muţů (78,5 %) převýšila míru ekonomické aktivity ţen (61,5 %). Nejvyšší míru ekonomické aktivity měly osoby s vysokoškolským vzděláním (75,5 %) a nejniţší osoby se základním vzděláním a bez vzdělání (21,8 %). Celková zaměstnanost (rovněţ podle výsledků VŠPS) byla v průměru za celé národní hospodářství 4 934,3 tis. osob a počet zaměstnaných při meziročním poklesu o 1,1 p. b. tak reprezentoval 54,8 % obyvatel ČR starších neţ 15 let. Celková zaměstnanost se v roce 2009 meziročně snížila o 68,2 tis. osob, tj. o 1,4 %. U ţen klesla o 28,8 tis. na 2 110,5 tis. osob, resp. o 1,3 % a u muţů o 39,4 tis. osob na 2 823,8 tis., tj. o 1,4 %. Vývoj zaměstnanosti v roce 2009 se odlišoval podle jednotlivých sektorů: v primárním sektoru se zaměstnanost meziročně sníţila o 5,0 tis. osob na 153,8 tis. a jeho podíl na celkové zaměstnanosti klesl na 3,1 %; v sekundárním sektoru byla zaměstnanost meziročně niţší o 124,1 tis. osob a dosáhla 1 903,1 tis. osob, kdyţ jeho podíl na celkové zaměstnanosti klesl na 38,6 %. Z toho průmysl vykázal sníţení zaměstnanosti o 140,1 tis. na 1 406,4 tis. osob a jeho podíl v sektoru poklesl na 28,5 %, zatímco stavebnictví zaznamenalo nárůst zaměstnanosti o 15,9 tis. na 496,7 osob při zvýšení podílu v sektoru na 10,1 %; v terciárním sektoru naopak došlo k nárůstu počtu zaměstnaných o 60,9 tis. na 2 877,4 tis. osob a jeho účast na celkové zaměstnanosti tak vzrostla na 58,3 %. 20

Měsíční přehled č. 04/02

Měsíční přehled č. 04/02 Měsíční přehled č. 04/02 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v dubnu 2002 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách 223,0 mld.kč, čímž se v meziročním

Více

Měsíční přehled č. 12/00

Měsíční přehled č. 12/00 Měsíční přehled č. 12/00 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v prosinci 2000 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách výše 204,5 mld.kč, čímž

Více

Česká agentura na podporu obchodu CZECHTRADE. Česká republika v roce 2006

Česká agentura na podporu obchodu CZECHTRADE. Česká republika v roce 2006 Česká agentura na podporu obchodu CZECHTRADE Česká republika v roce 2006 Základní informace Praha 2007 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM FONDEM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ A MINISTERSTVEM PRŮMYSLU A

Více

Česká agentura na podporu obchodu/czechtrade. Česká republika v roce 2007

Česká agentura na podporu obchodu/czechtrade. Česká republika v roce 2007 Česká agentura na podporu obchodu/czechtrade Česká republika v roce 2007 Základní informace Praha (Uzávěrka rukopisu ke 30.6.2008) ČESKÁ REPUBLIKA V ROCE 2007 Základní informace OBSAH 1. Hlavní vývojové

Více

Česká agentura na podporu obchodu CZECHTRADE. Česká republika v roce 2008

Česká agentura na podporu obchodu CZECHTRADE. Česká republika v roce 2008 Česká agentura na podporu obchodu CZECHTRADE Česká republika v roce 2008 Základní informace Praha (Uzávěrka rukopisu ke 30.6.2009) ČESKÁ REPUBLIKA V ROCE 2008 Základní informace OBSAH 1. Hlavní vývojové

Více

Česká agentura na podporu obchodu CZECHTRADE. Česká republika v roce 2005

Česká agentura na podporu obchodu CZECHTRADE. Česká republika v roce 2005 Česká agentura na podporu obchodu CZECHTRADE Česká republika v roce 2005 Základní informace Praha 2006 ČESKÁ REPUBLIKA V ROCE 2005 Základní informace OBSAH 1. Hlavní vývojové trendy české ekonomiky v roce

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 04/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

Měsíční přehled č. 09/00

Měsíční přehled č. 09/00 Měsíční přehled č. 09/00 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v září obrat zahraničního obchodu v běžných cenách výše 197,8 mld.kč, čímž stoupl v

Více

Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014)

Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014) Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014) Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji V roce 2012 a na začátku roku 2013 došlo vlivem sníženého růstu

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 09/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 02/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Polské přímé zahraniční investice... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Strana 1 P Ř Í J M Y Daně z příjmů fyzických osob v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických

Více

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016 Financování a hospodaření obcí, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016 Miroslav Matej Ministerstvo financí 3. září 2015 Obsah prezentace Vývoj daní v roce 2015, predikce na rok 2016 Vývoj zadluženosti

Více

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Miroslav Matej, Ministerstvo financí leden 2015 Hospodaření obcí v roce 2014 stav: listopad 2013 vs. listopad

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 07/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 07/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 07/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

Oddělení propagace obchodu a investic. Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 08/2010

Oddělení propagace obchodu a investic. Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 08/2010 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 08/2010 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Výroba... 3 Nezaměstnanost... 4 Průměrná mzda...

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

Rozpočet a finanční vize měst a obcí

Rozpočet a finanční vize měst a obcí Rozpočet a finanční vize měst a obcí Příprava rozpočtu samospráv 2015 změny a vývoj, aktuality Miroslav Matej odbor Financování územních rozpočtů 11. září 2014 Obsah prezentace I. Aktuální vývoj daňových

Více

C.3 Trh práce. Tabulka C.3.1: Trh práce roční. Výběrové šetření pracovních sil ČSÚ:

C.3 Trh práce. Tabulka C.3.1: Trh práce roční. Výběrové šetření pracovních sil ČSÚ: C.3 Trh práce Tabulka C.3.1: Trh práce roční Výběrové šetření pracovních sil ČSÚ: 9 1 11 1 13 1 15 1 17 Výhled Výhled Zaměstnanost prům. v tis.osob 5 93 5 7 9 937 95 973 9 991 růst v % 1, 1, 1,,, 1,,,3,,

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz 1 Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod 2 Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR Národní hospodářství tí a sociální systém ČR ObN 3. ročník Ekonomické sektory: Národní hospodářství primární (zemědělství a hornictví) sekundární í( (zpracovatelský průmysl) ů terciární (poskytování služeb)

Více

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Rozpočet a finanční vize měst a obcí Autoklub ČR Praha - 11. září 2014 Mgr. Simona Hornochová Náměstkyně ministra financí Obsah

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 12/2012

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 12/2012 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 12/2012 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Polské zahraniční investice... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU / CZECHTRADE ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2010

ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU / CZECHTRADE ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2010 ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU / CZECHTRADE ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2010 Praha 2011 Vydavatel : Česká agentura na podporu obchodu/czechtrade Dittrichova 21 128 01 Praha 2 Zelená linka

Více

Oddělení propagace obchodu a investic. Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 11/2010

Oddělení propagace obchodu a investic. Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 11/2010 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 11/2010 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Výroba... 3 Nezaměstnanost... 4 Průměrná mzda...

Více

ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU / CZECHTRADE ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2007

ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU / CZECHTRADE ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2007 ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU / CZECHTRADE ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2007 Praha 2008 Vydavatel : Česká agentura na podporu obchodu/czechtrade Dittrichova 21 P.O.Box 76 128 01 Praha 2

Více

Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů. Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014

Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů. Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014 Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014 Motto Rozpočet by měl být vyvážený, státní pokladna by se měla znovu naplnit, veřejný dluh by se měl snížit,

Více

Makroekonomické informace 4/2009 2015-05-04 00:00:00

Makroekonomické informace 4/2009 2015-05-04 00:00:00 Makroekonomické informace 4/2009 205-05-04 00:00:00 2 V lednu 2009 činil příliv prímých zahraničních investic do Polska - dle údajů NBP (Polské národní banky) - celkem 475 mil. EUR. Příliv přímých zahraničních

Více

Koncem roku 2012 měly územní samosprávy na svých bankovních účtech 112,3 mld. Kč, což je o 15 mld. více než v roce 2011.

Koncem roku 2012 měly územní samosprávy na svých bankovních účtech 112,3 mld. Kč, což je o 15 mld. více než v roce 2011. K hospodaření územních samospráv v roce 2012 Rozpočtové hospodaření územních samospráv, tedy krajů, obcí, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad regionů soudržnosti, skončilo v roce 2012 přebytkem

Více

ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU / CZECHTRADE ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2008

ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU / CZECHTRADE ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2008 ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU / CZECHTRADE ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2008 Praha 2009 Vydavatel : Česká agentura na podporu obchodu/czechtrade Dittrichova 21 P.O.Box 76 128 01 Praha 2

Více

Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2014

Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2014 Ministerstvo financí Odbor vnějších vztahů a komunikace Letenská 15, Praha 1 - Malá Strana, 118 10 Tel.: 257 042 660 Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2014 2. června 2014 K 31. 5. 2014 dosáhly

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

VÝVOJ ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2015

VÝVOJ ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2015 VÝVOJ ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2 Obsah 1. Stručný přehled zahraničního obchodu České republiky... 3 2. Teritoriální struktura českého zahraničního obchodu... 6 2.1 Export...

Více

C.4 Vztahy k zahraničí

C.4 Vztahy k zahraničí Prameny: ČNB, ČSÚ, Eurostat, propočty MF ČR. Tabulka C..1: Platební bilance roční 3 5 7 9 1 11 Vývoz zboží (fob) mld. K č 15 1371 173 19 15 79 7 131 319 rů st v % 1, 9,3 5,7,5 1, 15,, 13,,, Dovoz zboží

Více

I. Vývoj čistých mezd zaměstnanců

I. Vývoj čistých mezd zaměstnanců Tisková zpráva ze dne 11. září 2008 I. Vývoj čistých mezd zaměstnanců Ministerstvo práce a sociálních věcí zpracovalo očekávaný vývoj čistých mezd zaměstnanců v podnikatelském a nepodnikatelském sektoru

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2009

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2009 NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2009 H. Souhrn závěrečných účtů kapitol Sešit 3. Kapitoly 353-398 O b s a h Kapitola č. 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 355 Ústav pro studium

Více

ČESKÁ REPUBLIKA V ROCE 2004 Základní ekonomické informace (pro vyhodnocení programu Marketing)

ČESKÁ REPUBLIKA V ROCE 2004 Základní ekonomické informace (pro vyhodnocení programu Marketing) ČESKÁ REPUBLIKA V ROCE 2004 Základní ekonomické informace (pro vyhodnocení programu Marketing) ČESKÁ REPUBLIKA V ROCE 2004 Základní informace OBSAH 1. Hlavní vývojové trendy české ekonomiky v roce 2004

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Česká republika: hlavní makroekonomické ukazatele

Česká republika: hlavní makroekonomické ukazatele 1 of 1 1..13 1: Česká republika: hlavní makroekonomické ukazatele Jednotlivé série v grafech jsou obarveny podle toho, která strana v daném období vládla. V roce 199 ovšem začala ČSSD až v polovině roku,

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva říjen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2011 C. ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2011 C. ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2011 C. ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU Obsah I. SOUHRNNÉ HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU... 1 1. CÍLE ROZPOČTOVÉ

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva říjen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva říjen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva říjen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Česká agentura na podporu obchodu CZECHTRADE. Česká republika v roce 2003. Základní informace

Česká agentura na podporu obchodu CZECHTRADE. Česká republika v roce 2003. Základní informace Česká agentura na podporu obchodu CZECHTRADE Česká republika v roce 2003 Základní informace Praha, 2004 1 Vydavatel: Česká agentura na podporu obchodu/czechtrade Dittrichova 21 128 01 Praha 2 tel.: 224

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva březen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU 6. - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU Výroba papíru a výrobků z papíru 6.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE Výroba papíru a výrobků z papíru - celulózopapírenský průmysl patří dlouhodobě k perspektivním

Více

C.4 Vztahy k zahraničí

C.4 Vztahy k zahraničí C. Vztahy k zahraničí Prameny: ČNB, ČSÚ, Eurostat, propočty MF ČR. Tabulka C..1: Platební bilance roční 5 7 9 1 11 1 13 1 Výkonová bilance 1) mld. Kč 1 1 1 11 19 19 19 1 5 obchodní bilance ) mld. Kč 9

Více

Oddělení propagace obchodu a investic. Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 2/2011

Oddělení propagace obchodu a investic. Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 2/2011 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 2/2011 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Výroba... 3 Nezaměstnanost... 4 Průměrná mzda...

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva únor 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva prosinec 2013 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Plzeňském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva leden 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 C. ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 C. ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 C. ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU Obsah I. SOUHRNNÉ HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU... 1 1. CÍLE ROZPOČTOVÉ

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva únor 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva září 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva září 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva září 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002. (zdroj dat: Český statistický úřad)

Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002. (zdroj dat: Český statistický úřad) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 25.6.2003 39 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002 (zdroj dat: Český statistický úřad)

Více

Stanovisko ke Zprávě o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2011

Stanovisko ke Zprávě o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2011 V Praze dne 24. listopadu 2011 Sp. zn.: 240/11-NKU45/117/11 Stanovisko ke Zprávě o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2011 (k sněmovnímu tisku č. 516) předkládané v souladu s ustanovením

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva duben 2015 Zpracoval: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes 1 Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Čtvrtletní přehled za leden až březen 2012

Čtvrtletní přehled za leden až březen 2012 Čtvrtletní přehled za leden až březen Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu (vč. dopočtů), dosáhl v prvním čtvrtletí roku obrat zahraničního obchodu v běžných

Více

ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU / CZECHTRADE ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2011

ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU / CZECHTRADE ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2011 ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU / CZECHTRADE ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2011 Praha 2012 Vydavatel: Česká agentura na podporu obchodu/czechtrade Dittrichova 21 128 01 Praha 2 Zelená linka

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Měření ekonomiky. Ing. Jakub Fischer Katedra ekonomické statistiky VŠE v Praze

Měření ekonomiky. Ing. Jakub Fischer Katedra ekonomické statistiky VŠE v Praze Měření ekonomiky Ing. Jakub Fischer Katedra ekonomické statistiky VŠE v Praze Struktura přednášky Nezaměstnanost Inflace Hrubý domácí produkt Platební bilance Nezaměstnanost Základem je rozdělení osob

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva duben 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Příloha strana 1/13. Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015

Příloha strana 1/13. Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015 Příloha strana 1/13 Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015 Příloha strana 2/13 Členění hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů 1. Příjmy Tabulka č. 1 Příjmy podle příjmových

Více

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní

Více

TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 10. týden 7. až 11. března 2016

TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 10. týden 7. až 11. března 2016 TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 10. týden 7. až 11. března 2016 Lednová bilance zahraničního obchodu sáhla na rekord Lednové výsledky zahraničního obchodu nepřekvapily, když nejenže navázaly na pozitivní

Více

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Vývoj státního dluhu V 1. 3. čtvrtletí 2014 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,0 mld. Kč, tj. o 0,3 mld. Kč. Při snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč

Více

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE O BCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ K ATEDRA EKONOMIE Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE 2 Analytikův občasník Ř ÍJEN 2006 O BSAH: AGREGÁTNÍ POPTÁVKA V ČESKÉ REPUBLICE

Více

Tabulky a grafy: C.1 Ekonomický výkon

Tabulky a grafy: C.1 Ekonomický výkon Tabulky a grafy: C.1 Ekonomický výkon Prameny: ČSÚ, propočty MF ČR. Tabulka C.1.: HDP reálně roční zřetězené objemy, referenční rok 5 ) 3) 7 9 1 11 1 13 1 15 1 Předb. Výhled Výhled Hrubý domácí produkt

Více

ALTERNATIVNÍ UKAZATELÉ EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI A BLAHOBYTU. Vojtěch Spěváček Centrum ekonomických studií VŠEM. www.cesvsem.cz. Bratislava, 9.

ALTERNATIVNÍ UKAZATELÉ EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI A BLAHOBYTU. Vojtěch Spěváček Centrum ekonomických studií VŠEM. www.cesvsem.cz. Bratislava, 9. ALTERNATIVNÍ UKAZATELÉ EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI A BLAHOBYTU Vojtěch Spěváček Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Bratislava, 9. února 2007 Obsah: 1. Hrubý domácí produkt (HDP) a růstová výkonnost

Více

Tabulka č. 1: Pokladní plnění státního rozpočtu České republiky 2014 - příjmy (v mil. Kč)

Tabulka č. 1: Pokladní plnění státního rozpočtu České republiky 2014 - příjmy (v mil. Kč) V. Tabulková část Tabulka č. 1: Pokladní plnění státního rozpočtu ČR 2014 příjmy Tabulka č. 2: Pokladní plnění státního rozpočtu ČR 2014 výdaje Tabulka č. 3: Příjmy kapitol r. 2014 Tabulka č. 4: Výdaje

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2007

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2007 NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2007 H. Souhrn závěrečných účtů kapitol Sešit 3. Kapitoly 353-398 O b s a h Kapitola č. 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 355 Ústav pro studium

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

V. ročník konference o rozpočtech a financování územních samospráv

V. ročník konference o rozpočtech a financování územních samospráv V. ročník konference o rozpočtech a financování územních samospráv Změna zákona o RUD v souvislosti se změnami v sazbách DPH Návrh státního rozpočtu na rok 2012 Ministerstvo financí ČR září 2011 Změna

Více

Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v 1. pololetí 2014

Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v 1. pololetí 2014 Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v 1. pololetí 2014 I. Hlavní tendence ve vývoji zaměstnanosti a nezaměstnanosti... 2 II. Zaměstnanost... 7 1. STAV A VÝVOJ ZAMĚSTNANOSTI... 7 2. STRUKTURA

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období. (textová část)

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období. (textová část) I. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období (textová část) Obsah strana Metodika a zdroje použitých dat... 1 A. Základní charakteristika příjmové a výdajové situace

Více

Rozdělení populace v ČR podle věku a pohlaví (v %)

Rozdělení populace v ČR podle věku a pohlaví (v %) tabulka č. 1 Rozdělení populace v ČR podle věku a pohlaví (v %) Populace celkem* Populace ohrožená chudobou ** Věk Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem 100 100 100 100 100 100 0-15 18 32 16-24 12 13

Více

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE O BCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ K ATEDRA EKONOMIE Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE 6 Analytikův občasník LEDEN 2007 O BSAH: VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA V ČESKÉ REPUBLICE

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva leden 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2016

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2016 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 02/2016 Obsah Příliv zahraničních investic... 2 Polské přímé investice v zahraničí... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský

Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský Katedra ekonomie kek@opf.slu.cz kek.rs.opf.slu.cz Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský Doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph. D. Ing. Karin Gajdová Obchodně podnikatelská

Více

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny?

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Drahomíra Dubská Mezinárodní vědecká konference Insolvence 2014: Hledání cesty k vyšším výnosům pořádaná v rámci projektu

Více

Hlavní tendence průmyslu v roce 2014 a úvahy o dalším vývoji (duben 2015)

Hlavní tendence průmyslu v roce 2014 a úvahy o dalším vývoji (duben 2015) Hlavní tendence průmyslu v roce 2014 a úvahy o dalším vývoji (duben 2015) 1Q/12 2Q/12 3Q/12 4Q/12 1Q/13 2Q/13 3Q/13 4Q/13 1Q/14 2Q/14 3Q/14 4Q/14 Vývoj průmyslu v roce 2014 Po dvou letech recese se průmyslová

Více

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 01/2016

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 01/2016 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 01/2016 Obsah Příliv zahraničních investic... 2 Polské přímé investice v zahraničí... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

INFORMACE O POKLADNÍM PLNĚNÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA 1. AŽ 3. ČTVRTLETÍ 2004

INFORMACE O POKLADNÍM PLNĚNÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA 1. AŽ 3. ČTVRTLETÍ 2004 Ministerstvo financí Čj. 20/116 382/2004 V Praze dne 29. října 2004 Materiál pro jednání rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR INFORMACE O POKLADNÍM PLNĚNÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY

Více