Úplné zně ní př íslušných ustanovení s vyznač ením změ n. Návrhu zákona o změně zákonů v souvislosti se sjednocováním dozoru nad finančním trhem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úplné zně ní př íslušných ustanovení s vyznač ením změ n. Návrhu zákona o změně zákonů v souvislosti se sjednocováním dozoru nad finančním trhem"

Transkript

1 -1- Úplné zně ní př íslušných ustanovení s vyznač ením změ n Návrhu zákona o změně zákonů v souvislosti se sjednocováním dozoru nad finančním trhem Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky ČÁST PRVNÍ Změna zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky Čl. I Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění změn a doplnění provedených zákonem České národní rady č. 34/1970 Sb., zákonem České národní rady č. 60/1988 Sb., zákonem České národní rady č. 173/1989 Sb., zákonným opatřením předsednictva České národní rady č. 9/1990 Sb., zákonem České národní rady č. 126/1990 Sb., zákonem České národní rady č. 203/1990 Sb., zákonem České národní rady č. 288/1990 Sb., zákonným opatřením předsednictva České národní rady č. 305/1990 Sb., zákonem České národní rady č. 575/1990 Sb., zákonem České národní rady č. 173/1991 Sb., zákonem České národní rady č. 283/1991 Sb. a se zřetelem na ústavní zákon České národní rady č. 53/1990 Sb. a ústavní zákon č. 101/1990 Sb., ve znění zákona č. 19/1992 Sb., zákona č. 23/1992 Sb., zákona č. 103/1992 Sb., zákona č. 167/1992 Sb., zákona č. 239/1992 Sb., zákona č. 350/1992 Sb., zákona č. 474/1992 Sb., zákona č. 548/1992 Sb., zákona č. 358/1992 Sb., zákona č. 359/1992 Sb., zákona č. 21/1993 Sb., zákona č. 166/1993 Sb., zákona č. 285/1993 Sb., zákona č. 47/1994 Sb., zákona č. 89/1995 Sb., zákona č. 289/1995 Sb., zákona č. 135/1996 Sb., zákona č. 272/1996 Sb., zákona č. 152/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 148/1998 Sb., 63/2000 Sb., zákona č. 130/2000 Sb., zákona č. 204/2000 Sb., zákona č. 365/2000 Sb., zákona č. 154/2000 Sb., zákona č. 239/2000 Sb., zákona č. 257/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 458/2000 Sb., zákona č. 256/2001 Sb., zákona č. 219/2002 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 47/2002 Sb., zákona č. 517/2002 Sb., zákona č. 62/2003 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 18/2004 Sb., zákona č. 362/2004 Sb., zákona č. 421/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb. a zákona č. 501/2004 Sb., se mění takto: 2 (1) V České republice působí tyto další ústřední orgány státní správy: 1. Český statistický úřad, 2. Český úřad zeměměřický a katastrální, 3. Český báňský úřad, 4. Úřad průmyslového vlastnictví, 5. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, 6. Správa státních hmotných rezerv, 7. Státní úřad pro jadernou bezpečnost, 8. Komise pro cenné papíry finanční trh, 9. Národní bezpečnostní úřad, 10. Energetický regulační úřad, 11. Úřad vlády České republiky.

2 - 2 - (2) Zrušen (3) Předsedu Českého statistického úřadu a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže jmenuje a odvolává na návrh vlády prezident republiky. Předsedu a členy Prezidia Komise pro cenné papíry finanční trh jmenuje a odvolává na návrh vlády prezident republiky. Předsedy ostatních úřadů a orgánů uvedených v odstavci 1 jmenuje a odvolává vláda České republiky. 4 (1) Ministerstvo financí je ústředním orgánem státní správy pro státní rozpočet republiky, státní závěrečný účet republiky, státní pokladnu České republiky, finanční trh s výjimkou dozoru nad kapitálovým trhem v rozsahu působnosti Komise pro cenné papíry finanční trh, daně, poplatky a clo, finanční hospodaření, finanční kontrolu, účetnictví, audit a daňové poradenství, věci devizové včetně pohledávek a závazků státu vůči zahraničí, ochranu zahraničních investic, pro tomboly, loterie a jiné podobné hry, hospodaření s majetkem státu, privatizaci majetku státu, pro věci pojišťoven, penzijních fondů, ceny a pro činnost zaměřenou proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, posuzuje dovoz subvencovaných výrobků a přijímá opatření na ochranu proti dovozu těchto výrobků. (2) Ministerstvo financí zajišťuje členství v mezinárodních finančních institucích a finančních orgánech Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), Evropské unie a dalších mezinárodních hospodářských seskupení, pokud toto členství nepřísluší výlučně České národní bance. (3) Ministerstvo financí zajišťuje členství v mezinárodních finančních institucích a finančních orgánech Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), Evropské unie a dalších mezinárodních hospodářských seskupení, pokud toto členství nepřísluší výlučně České národní bance. (4) Ministerstvo financí koordinuje příjem zahraniční pomoci. ČÁST DRUHÁ Změna zákona o Komisi pro cenné papíry Čl. II Zákon č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 362/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., zákona č. 308/2002 Sb. a zákona č. 257/2004 Sb. se mění takto: Zákon č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry finanční trh a o změně a doplnění dalších zákonů 1 Účel zákona Účelem tohoto zákona je upravit zřízení, postavení, působnost, pravomoce pravomoci a organizační strukturu Komise pro cenné papíry finanční trh (dále jen Komise ) a stanovit některá práva a povinnosti subjektů působících na kapitálovém finančním trhu.

3 - 3-2 Postavení Komise (1) Zřizuje se Komise jako správní úřad pro oblast kapitálového trhu. dozoru nad kapitálovým trhem, trhem soukromého pojišťovnictví a trhem penzijního připojištění. (2) Posláním Komise je posilovat důvěru investorů a emitentů investičních nástrojů v kapitálový trh. Cílem Komise je přispívat k ochraně investorů a k rozvoji kapitálového trhu a podporovat osvětu v této oblasti Posláním Komise je a) posilovat důvěru ve finanční trh, b) přispívat k řádnému fungování, stabilitě a integritě finančního trhu, c) přispívat k ochraně spotřebitelů v oblasti finančního trhu, d) podporovat rozvoj finančního trhu a osvětu v této oblasti v rámci její působnosti. (3) Komise má své sídlo v Praze. 3 Působnost Komise (1) Komise a) vykonává státní dozor v rozsahu stanoveném tímto zákonem a zvláštními zákony 1), b) rozhoduje o právech, právem chráněných zájmech a povinnostech právnických a fyzických osob, pokud tak stanoví tento zákon nebo zvláštní zákony 1), c) kontroluje plnění informačních povinností osob podléhajících státnímu dozoru Komise stanovených tímto zákonem a zvláštními zákony, 1) d) kontroluje plnění povinností osob vyplývajících ze zákazu využívat důvěrné informace, 2) oznamuje podezření ze spáchání trestného činu zneužívání důvěrných informací v obchodním styku, e) vede seznamy podle 13, f) vydává Věstník Komise pro cenné papíry finanční trh (dále jen Věstník Komise ), g) spolupracuje s jinými správními úřady a institucemi, (2) Komise dále a) informuje veřejnost a účastníky kapitálového finančního trhu zejména o poskytovatelích služeb na kapitálovém trhu, investičních nástrojích a operacích uskutečněných na kapitálovém trhu v rozsahu a způsobem stanoveným tímto zákonem a zvláštními zákony, b) v rozsahu své působnosti spolupracuje s mezinárodními organizacemi a zahraničními úřady, které vykonávají dozor nad kapitálovým finančním trhem, c) podporuje vzdělávání a osvětu v oblasti kapitálového finančního trhu v rozsahu své působnosti, d) vykonává další činnosti k naplnění svého postavení a působnosti. 1) Zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 214/1992 Sb., o burze cenných papírů, ve znění pozdějších předpisů.

4 - 4 - Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění zákona č. 61/1996 Sb. 2) 81 zákona č. 591/1992 Sb. 1) 2) Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování. Zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech. Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě). Zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí). 124 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. 4 Informační povinnosti Komise (1) Komise zpracovává a předkládá vládě a Poslanecké sněmovně zprávu o situaci na českém kapitálovém finančním trhu jedenkrát ročně a dvakrát ročně podává informaci o své činnosti a hospodaření rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny. (2) Komise na vyžádání Poslanecké sněmovny nebo Senátu a jejich orgánů zpracuje v dohodnutém termínu stanovisko k návrhům právních předpisů majících vztah ke kapitálovému k finančnímu trhu. (3) Komise podává Ministerstvu financí (dále jen "ministerstvo") čtvrtletně zprávu o situaci na kapitálovém finančním trhu a o opatřeních, která přijala. 6 Řízení před Komisí (3) Proti rozhodnutí Komise lze podat rozklad, pokud dále není stanoveno jinak. O rozkladu rozhoduje Prezidium Komise pro cenné papíry finanční trh (dále jen "prezidium"). Komise provádí výkon svých rozhodnutí. (4) Proti rozhodnutí prezidia v prvním stupni není přípustný opravný prostředek. (1) Komise je oprávněna 8 Kontrolní oprávnění a) vyžadovat informace nebo podklady od osoby, která podle tohoto nebo zvláštního zákona podléhá jejímu dozoru, b) vyžadovat informace nebo podklady od každého, je-li to nutné k šetření skutečnosti, nasvědčující porušení povinnosti, týkající se ochrany vnitřních informací nebo manipulace s trhem podle zvláštního zákona,

5 - 5 - c) vyžadovat objasnění skutečností od každého, je-li splněna podmínka podle písmene b); ustanovení zvláštního právního předpisu upravujícího správní řízení o předvolání, předvedení a výslechu svědka platí obdobně, d) za splnění podmínky podle písmene b) vyžadovat předložení záznamů, zpráv nebo s nimi spojených údajů přenášených prostřednictvím sítě elektronických komunikací od osoby, která podléhá jejímu dozoru a která je oprávněně pořídila, e) za splnění podmínky podle písmena b) vyžadovat poskytnutí provozních a lokalizačních údajů od osoby zajišťující veřejnou komunikační síť nebo poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací 9b, c) f) provést státní kontrolu podle zvláštního zákona u osoby, která podle tohoto nebo zvláštního zákona podléhá jejímu dozoru, včetně státní kontroly na místě. (2) Komise může uplatnit pravomoci podle odstavce 1 též, je-li to nutné ke zjištění informací, o které žádá zahraniční orgán dozoru nad finančním trhem a tyto informace mu lze v souladu s 26 poskytnout; pravomoc podle odstavce 1 písm. b) lze uplatnit, jsou-li tam uvedené podmínky přiměřeně splněny u zahraničního orgánu dozoru nad finančním trhem.. (2) Komise může uplatnit oprávnění podle odstavce 1 písm. b) až e) i v případě šetření skutečnosti jiné než podle odstavce 1 písm. b), je-li to nutné ke zjištění informací, o které žádá zahraniční orgán dozoru nad finančním trhem, za podmínky, že je to nutné pro plnění jeho úkolů v oblasti dozoru nad finančním trhem, že tyto informace mu lze v souladu s 26 poskytnout a že může uplatnit srovnatelné pravomoci na území svého státu v případě obdobné žádosti Komise. (3) Osoba podléhající dozoru Komise podle tohoto nebo zvláštního zákona je povinna v souvislosti s výkonem státní kontroly poskytnout Komisi potřebnou součinnost, zejména na žádost neprodleně umožnit vstup do svých prostor. Osoba, od které je Komise oprávněna vyžadovat informace nebo podklady podle odstavce 1 nebo 2, je povinna poskytnout tyto informace nebo podklady bez zbytečného odkladu, nestanoví-li Komise lhůtu delší. (4) Porušením povinnosti podle odstavce 3 se fyzická osoba dopustí přestupku a právnická osoba jiného správního deliktu; k jejich projednání je příslušná Komise. Za přestupek nebo jiný správní delikt podle věty první může Komise jejich pachateli uložit opatření k nápravě nebo sankci podle tohoto zákona ( 9); pokutu lze uložit do výše Kč. 9 Opatření k nápravě a sankce (1) Zjistí-li Komise při výkonu státního dozoru porušení právních povinností osobami podléhajícími státnímu dozoru spočívající v tom, že porušují nebo i porušily své povinnosti vymezené v 7, je oprávněna uložit opatření k nápravě nebo sankce podle zvláštních zákonů1) a ve vymezených případech i podle tohoto zákona. (2) (1) V případě, že Komise vykonává státní dozor podle tohoto zákona, je oprávněna přijmout tato opatření k nápravě: a) uložit kontrolované osobě, aby zjednala nápravu ve lhůtě stanovené v opatření a ve stanovené lhůtě podala zprávu o přijatých opatřeních, b) určit, jakým způsobem je osoba podléhající státnímu dozoru povinna nedostatek odstranit.

6 - 6 - (3) V případě, že Komise vykonává státní dozor podle tohoto zákona, je oprávněna uložit sankci ve formě pokuty za zjištěné porušení povinnosti až do výše 100 miliónů Kč. Při stanovení výše pokuty postupuje Komise podle 10 odst. 4. (4) Uložením opatření k nápravě a pokuty podle tohoto zákona není dotčena odpovědnost podle jiných právních předpisů. (5) (2) Komise může místo pokuty uložit veřejné napomenutí. Současně Komise rozhodne podle okolností o rozsahu, formě a způsobu uveřejnění napomenutí, a to na náklady osoby, které se veřejné napomenutí ukládá. (6) (3) Osoba oprávněná k vedení evidence investičních nástrojů je vázána rozhodnutím Komise týkajícím se jí vedené evidence, jakmile jí bylo doručeno, není-li v rozhodnutí uvedeno jinak. Organizátor regulovaného trhu je vázán rozhodnutím Komise o pozastavení obchodování s cennými papíry a rozhodnutím Komise o předběžném opatření, týkajícím se cenných papírů, jakmile mu bylo doručeno, není-li v rozhodnutí uvedeno jinak ) Zákon ČNR č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 214/1992 Sb., o burze cenných papírů, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů sou 9a Přestupky (1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že a) jako osoba, která podle tohoto nebo zvláštního zákona podléhá dozoru Komise neposkytne informace a podklady, které je Komise oprávněna vyžadovat podle 8 odst. 1 písm. a), b) neposkytne informace, podklady, záznamy, údaje nebo vysvětlení, které je Komise oprávněna vyžadovat podle 8 odst. 1 písm. b) až d) a odst. 2, nebo c) poruší povinnost, která podléhá státnímu dozoru podle 7a. (2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) a b) lze uložit pokutu do Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. c) lze uložit pokutu do Kč. 9b že Správní delikty právnických osob a podnikajících fyzických osob (1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, a) jako osoba, která podle tohoto nebo zvláštního zákona podléhá dozoru Komise neposkytne informace a podklady, které je Komise oprávněna vyžadovat podle 8 odst. 1 písm. a), b) neposkytne informace, podklady, záznamy, údaje nebo vysvětlení, které je Komise oprávněna vyžadovat podle 8 odst. 1 písm. b) až d) a odst. 2, nebo c) poruší povinnost, která podléhá státnímu dozoru podle 7a.

7 - 7 - (2) Za správní delikt podle odstavce 1 písm. a) a b) se uloží pokuta do Kč a za správní delikt podle odstavce 1 písm. c) pokuta do Kč. 9c Společná ustanovení ke správním deliktům (1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila. (2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán. (3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 5 let ode dne, kdy byl spáchán. (4) Správní delikty podle tohoto zákona projednává v prvním stupni Komise. (5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby 10) nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby. (6) Pokuty za správní delikty vybírá a vymáhá Komise. Příjem z pokut uložených obchodníkům z cennými papíry je příjmem Garančního fondu, příjem z ostatních pokut je příjmem státního rozpočtu. 10) 2 odst. 2 obchodního zákoníku. 10 Řízení ve věcech opatření k nápravě a sankce (1) Správní řízení, v němž se ukládají opatření k nápravě a sankce podle tohoto zákona, lze zahájit do jednoho roku ode dne, kdy se Komise dozvěděla o skutečnostech rozhodných pro jejich uložení, nejpozději však do deseti let ode dne, kdy povinnost, za niž jsou ukládány, byla naposledy porušena. (2) Pokud hrozí nebezpečí z prodlení nebo neodstranitelný zásah.do práv jiných osob, lze řízení, v němž Komise ukládá opatření.k nápravě a sankce podle tohoto zákona nebo zvláštních zákonů,.zahájit i doručením rozhodnutí Komise o předběžném opatření. (3) Komise je oprávněna zahájit správní řízení i doručením.veřejnou vyhláškou, pokud je splněna alespoň jedna z podmínek.podle odstavce 2 a pokud se nepodařilo rozhodnutí doručit.a okolnosti dále nasvědčují tomu, že dotčená osoba se bude vyhýbat.doručení rozhodnutí, a prodlení ve vzniku právních účinků doručení.by mohlo podstatně ztížit nebo znemožnit realizaci opatření.k nápravě nebo sankce. Rozhodnutí

8 - 8 - Komise je v tomto případě.doručeno okamžikem vyvěšení vyhlášky na úřední desce Komise. (4) Při ukládání opatření k nápravě a sankcí podle tohoto zákona.vychází Komise zejména z povahy, závažnosti, způsobu, doby trvání.a následků protiprávního jednání. Při rozhodování o výběru opatření k nápravě nebo sankce podle tohoto zákona je Komise povinna přihlížet také k povaze podnikatelské a jiné výdělečné.činnosti, kterou vykonává osoba, jíž se opatření k nápravě nebo sankce ukládá, a vycházet z přiměřenosti při ukládání pokuty vzhledem k majetkovým poměrům osoby. (5) Při vybírání a vymáhání pokut, uložených podle tohoto zákona.nebo zvláštních právních předpisů, postupuje Komise podle zvláštního právního předpisu.10a) (6) (5) Středisko a osoba oprávněná k vedení části evidence.střediska, jakož i k výkonu ostatních jeho činností10b) jsou.vázány rozhodnutím Komise, pokud se týká jimi vedené evidence,.jakmile bylo doručeno, není-li v rozhodnutí uvedeno jinak..organizátor veřejného trhu10c) a osoba provádějící vypořádání.obchodů s cennými papíry10d) jsou vázáni rozhodnutím Komise.o pozastavení obchodování s registrovaným cenným papírem10e) nebo.o zákazu obchodování a plnění závazků z takových obchodů10f).a rozhodnutím Komise o předběžném opatření vydaném v těchto.věcech, jakmile jim bylo doručeno, není-li v rozhodnutí uvedeno jinak. 10a) Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. 10b) 55 a 70a zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů. 10c) 8b zákona č. 591/1992 Sb., ve znění zákona č. 362/2000 Sb. 10d) 70b zákona č. 591/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 10e) 91 zákona č. 591/1992 Sb., ve znění zákona č. 362/2000 Sb. 10f) 91a zákona č. 591/1992 Sb., ve znění zákona č. 362/2000 Sb. 12 Státní dozor Komise ve zvláštních případech (1) Státnímu dozoru Komise podléhá činnost penzijních fondů a pojišťoven v rozsahu jejich povinností při investování do investičních instrumentů a obchodování s investičními instrumenty na vlastní účet. (2) Při výkonu státního dozoru vůči penzijním fondům podle odstavce 1 je Komise povinna postupovat tak, aby nebyly narušeny pravomoci ministerstva při jeho výkonu státního dozoru podle zákona o penzijním připojištění se státním příspěvkem. (3) Podléhá-li činnost institucionálního investora nebo obchodníka s cennými papíry státnímu dozoru Komise a dohledu České národní banky nebo státnímu dozoru ministerstva, může mu být za skutkově totožné porušení povinnosti uložena pouze jedna pokuta. Pokutu může uložit pouze ten orgán, který o porušení povinnosti zahájil řízení jako první. Tím není dotčena pravomoc ostatních orgánů uložit opatření k nápravě nebo odejmout povolení podle zákona. Byla-li řízení zahájena ve stejný den, pokutu uloží a) Česká národní banka, pokud jde o uložení pokuty bance, b) Ministerstvo Komise, pokud jde o uložení pokuty penzijnímu fondu nebo pojišťovně.

9 - 9 - Vedení seznamů a dokumentace a jejich uveřejňování 13 (1) Komise vede seznamy a) obchodníků s cennými papíry, 11) b) makléřů, 12) c) organizátorů mimoburzovního trhu, 13) d) osob provádějících vypořádání obchodů s cennými papíry, 14) e) tiskáren, které jsou oprávněny k tisku cenných papírů, 15) f) investičních společností, podílových a investičních fondů, 16) g) nucených správců a likvidátorů, 5) h) depozitářů investičních společností, investičních fondů a penzijních fondů, 18) depozitářů fondů kolektivního investování, 18) i) penzijních fondů, 19) penzijních fondů a depozitářů penzijních fondů, 19) j) pojišťoven, 20) k) investičních zprostředkovatelů, l) investičních společností se sídlem v členském státu Evropské unie, které poskytují své služby na území České republiky, s uvedením údajů o případné organizační složce umístěné na území České republiky, m) zahraničních standardních fondů, které veřejně nabízejí své cenné papíry na území České republiky, s uvedením údajů o bance, se kterou mají uzavřenou smlouvu podle zvláštního právního předpisu, upravujícího kolektivní investování, 10c) n) zahraničních speciálních fondů, které mohou veřejně nabízet své cenné papíry na území České republiky, s uvedením údajů o bance, se kterou mají uzavřenou smlouvu obdobnou smlouvě uvedené v písmenu m), o) vypořádacích systémů a účastníků těchto vypořádacích systémů, p) účastníků vypořádacích systémů, vedených v seznamu Komise Evropských společenství, kteří mají sídlo nebo místo podnikání v České republice, q) účastníků centrálního depozitáře, r) ratingových agentur, s) osob oprávněných k vedení samostatné evidence investičních nástrojů, t) zahraničních oficiálně uznaných veřejných trhů., u) odpovědných pojistných matematiků, nucených správců, likvidátorů oprávněných provádět likvidaci pojišťovny nebo zajišťovny a registr zprostředkovatelů pojištění a samostatných likvidátorů pojistných událostí, v) seznam obchodníků s cennými papíry se sídlem v členském státu Evropské unie, kteří poskytují své služby na území České republiky, s uvedením údajů o případné organizační složce umístěné na území České republiky. 5 ) Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. 10c Zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování. 11) 45 zákona ČNR č. 591/1992 Sb., ve znění zákona č. 152/1996 Sb. 12) 49 zákona ČNR č. 591/1992 Sb. 13) 50 zákona ČNR č. 591/1992 Sb., ve znění zákona č. 152/1996 Sb. 14) 70b zákona ČNR č. 591/1992 Sb. 15) 72 odst. 1 písm. k) zákona č. 591/1992 Sb., ve znění zákona č. 362/2000 Sb. 16) Zákon č. 248/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

10 ) 30 zákona č. 248/1992 Sb., ve znění zákona č. 151/1996 Sb. 19) Zákon č. 42/1994 Sb., ve znění zákona č. 61/1996 Sb. 20) Zákon ČNR č. 185/1991 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů. 11) 6 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. 12) 14 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. 13) 74 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. 14) 83 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. 15) 45 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. 16) Zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování. 18) 25 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování. 19) Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů. 20) Zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů. (1) Komise vydává Věstník Komise. 14 (2) Komise uveřejňuje ve Věstníku Komise zejména: a) seznamy podle 13 odst. 1 písm. a) ve lhůtách podle 13 odst. 2, b) pravomocná rozhodnutí Komise, s výjimkou těch, která obsahují skutečnosti, na které se vztahuje zvláštní zákon, 21) c) stanoviska Komise, d) jiná sdělení nebo oznámení důležitá pro kapitálový finanční trh. 18 Spolupráce s ministerstvem (1) Komise a) sleduje soustavně působení zákonů a jiných právních předpisů v oblasti kapitálového trhu a informuje ministerstvo o potřebě přijetí zákonných úprav v oblasti kapitálového trhu, b) podává návrhy pro vypracování právních předpisů upravujících činnost Komise podle tohoto zákona a zvláštních zákonů.1) (2) V případě, že se ministerstvo ve své činnosti dozví o obchodech s investičními nástroji, které mohou mít význam pro Komisi při plnění jejích úkolů při výkonu státního dozoru, informuje o nich neprodleně Komisi. Pokud Komise požádá ministerstvo o provedení kontroly těchto obchodů, je ministerstvo povinno kontrolu provést a podat o jejím výsledku zprávu Komisi. (3) V případě, že se Komise ve své činnosti dozví o obchodech s investičními nástroji, které mohou mít význam pro ministerstvo při plnění jeho úkolů při výkonu dozoru, informuje o nich neprodleně ministerstvo. Pokud ministerstvo požádá Komisi o provedení kontroly těchto obchodů, je Komise povinna kontrolu provést a podat o jejím výsledku zprávu ministerstvu. 19 Spolupráce s Komorou auditorů České republiky Komise spolupracuje s Komorou auditorů České republiky, zejména při zavádění mezinárodně uznávaných auditorských postupů ve vztahu k poskytovatelům služeb na

11 kapitálovém finančním trhu a emitentům a usměrňování činnosti auditorů při aplikaci těchto postupů. 21 (1) Orgány Komise jsou předseda Komise, který stojí v čele Komise, a prezidium. V čele Komise stojí prezidium. Prezidium se skládá z předsedy Komise a dalších čtyř členů. Předsedu Komise a členy prezidia jmenuje na návrh vlády prezident republiky (2) Prezidium rozhoduje zejména schvaluje a) o plánu plán činnosti Komise, a) o návrhu návrh rozpočtu Komise a závěrečném účtu závěrečný účet Komise, b) o návrzích zákonů a návrhy prováděcích právních předpisů, c) o vnitřních předpisech Komise, zejména organizačním řádu, jednacím řádu jednací řád prezidia, spisovém řádu, podpisovém řádu a pravidlech a pravidla profesionální etiky pro prezidium a zaměstnance Komise, d) o zprávách zprávy pro vládu, Poslaneckou sněmovnu a rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny podle 4 odst. 1 a pro ministerstvo podle 4 odst. 3, e) o podnětech podněty vládě,. f) o rozkladech, g) v řízeních o zavedení nucené správy, 24a) o pozastavení obchodování s cenným papírem, 5) o předčasném splacení jmenovité hodnoty dluhopisu nebo emisního kurzu včetně poměrného výnosu 24d) a o pozastavení nebo odnětí povolení k činnosti vydaného podle zvláštního právního předpisu 24c), nejde-li o odnětí povolení na žádost a h) o opravném prostředku proti rozhodnutí organizátora regulovaného trhu nebo burzovní komory podle zvláštního právního předpisu. 24e) (3) Prezidium rozhoduje a) o rozkladu proti rozhodnutí vydaných Komisí v prvním stupni, v přezkumném řízení, o obnově řízení a v obnoveném řízení, b) o zavedení nucené správy, 24a) o pozastavení obchodování s cenným papírem, 5) o předčasném splacení jmenovité hodnoty dluhopisu nebo emisního kurzu včetně poměrného výnosu 24d) a o pozastavení nebo odnětí povolení k činnosti vydaného podle zvláštního právního předpisu 24c), nejde-li o odnětí povolení na žádost a c) o opravném prostředku proti rozhodnutí organizátora regulovaného trhu nebo burzovní komory podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu. 24e) (3) (4) Prezidium rozhoduje hlasováním. Rozhodnutí prezidia je přijato, hlasuje-li pro ně nadpoloviční většina jmenovaných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy Komise.V případě, že je jmenován pouze jeden člen prezidia, vykonává tento člen působnost prezidia. Pro účely tohoto odstavce a 23 odst. 3 se členem prezidia rozumí i předseda Komise. 5) Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. 24a) Například 37d zákona č. 248/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Například 103 odst. 1 písm. e) zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování. 24d) 22 odst. 2 písm. a) zákona č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů. 38 odst. 2 písm. c) zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech. 24e) 78a zákona č. 591/1992 Sb., ve znění zákona č. 362/2000 Sb., a 31 zákona č. 214/1992 Sb., ve znění zákona č. 251/2000 Sb. 44 a 54 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.

12 (1) V čele prezidia je předseda Komise, který řídí jeho činnost.v případě, že předseda Komise není jmenován, vykonává působnost předsedy Komise služebně nejstarší člen prezidia. (2) Předseda Komise schvaluje vnitřní předpisy Komise, zejména organizační řád, spisový řád a podpisový řád. (3) Předseda Komise organizuje a řídí běžnou činnost Komise. Na rozhodování ve správních řízeních vedených Komisí se předseda Komise podílí pouze jako člen prezidia ( 21 odst. 3). (2) (4)Vyžádá-li si vláda, Poslanecká sněmovna, Senát nebo jejich orgány přítomnost předsedy Komise na svém jednání, je předseda Komise povinen se tohoto jednání zúčastnit. 23 Podmínky pro výkon funkce předsedy Komise a člena prezidia Komise (5) Předseda Komise a členové prezidia nesmějí zastávat jinou placenou funkci ani vykonávat jinou výdělečnou činnost s výjimkou správy vlastního majetku a činnosti vědecké, literární, publicistické, umělecké a pedagogické. Při těchto všech činnostech jsou předseda Komise a členové prezidia povinni dbát, aby nedocházelo ke střetu zájmů nebo využití informací získaných při výkonu své funkce v Komisi. Předseda Komise nebo člen prezidia se nesmějí podílet po dobu výkonu své funkce přímo ani zprostředkovaně na podnikání osob podléhajících státnímu dozoru Komise. Během výkonu funkce je předseda Komise nebo člen prezidia povinen do deseti dnů ohlásit prezidiu nabytí nebo pozbytí každého investičního nástroje. 23 Podmínky pro výkon funkce předsedy Komise a člena prezidia Komise (8) Předseda Komise a členové prezidia vykonávají státní dozor nad kapitálovým finančním trhem. Oprávnění k této činnosti prokazují průkazem státního dozoru nad kapitálovým finančním trhem. 24 Zaměstnanci Komise (1) Pokud tento zákon nestanoví jinak, vztahují se na zaměstnance Komise ustanovení zákoníku práce. (2) Zaměstnanci Komise vykonávající státní dozor v oblasti kapitálového finančního trhu prokazují své oprávnění k této činnosti průkazem státního dozoru nad kapitálovým finančním trhem.

ZÁKON o České národní bance

ZÁKON o České národní bance Úplné znění zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 60/1993 Sb., zákonem č. 15/1998 Sb., zákonem č. 442/2000 Sb., nálezem Ústavního soudu vyhlášeným pod

Více

363/1999 Sb. ZÁKON ze dne 21. prosince 1999. o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů. (zákon o pojišťovnictví)

363/1999 Sb. ZÁKON ze dne 21. prosince 1999. o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů. (zákon o pojišťovnictví) 363/1999 Sb. ZÁKON ze dne 21. prosince 1999 o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví) ve znění zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 316/2001 Sb., zákona č. 12/2002

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 89 Rozeslána dne 4. září 2009 Cena Kč 56, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 89 Rozeslána dne 4. září 2009 Cena Kč 56, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 89 Rozeslána dne 4. září 2009 Cena Kč 56, O B S A H : 284. Zákon o platebním styku 285. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona

Více

Pro zpracování školících materiálů pro doškolovací kurs se doporučuje vycházet zejména z následujících právních předpisů a literatury:

Pro zpracování školících materiálů pro doškolovací kurs se doporučuje vycházet zejména z následujících právních předpisů a literatury: Příloha č. 2 k Metodice doškolovacích kursů pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí Obsahová náplň pro doškolovací kurs odborné způsobilosti pojišťovacích zprostředkovatelů

Více

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (účinné znění)

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (účinné znění) Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (účinné znění) 101/2000 Sb. ZÁKON ze dne 4. dubna 2000 o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 177/2001

Více

Částka 30. ze dne 26. března 2009 o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Částka 30. ze dne 26. března 2009 o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 1166 Sbírka zákonů č. 93 / 2009 Částka 30 93 ZÁKON ze dne 26. března 2009 o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

PŘEDSEDA VLÁDY. vyhlašuje

PŘEDSEDA VLÁDY. vyhlašuje PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 340/2004

Více

Náš zámer: Bojovat proti úpravě informační povinnost pojišťoven - oznamovací hranice finančních transakcí u životního pojištění 2 odst. 2 písm.

Náš zámer: Bojovat proti úpravě informační povinnost pojišťoven - oznamovací hranice finančních transakcí u životního pojištění 2 odst. 2 písm. Náš zámer: Bojovat proti úpravě informační povinnost pojišťoven - oznamovací hranice finančních transakcí u životního pojištění 2 odst. 2 písm. e PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 61/1996

Více

219/1995 Sb. ZÁKON ze dne 26. září 1995 DEVIZOVÝ ZÁKON

219/1995 Sb. ZÁKON ze dne 26. září 1995 DEVIZOVÝ ZÁKON 219/1995 Sb. ZÁKON ze dne 26. září 1995 DEVIZOVÝ ZÁKON ve znění: 159/2000 Sb., 362/2000 Sb., 482/2001 Sb., 126/2002 Sb., 257/2004 Sb., 354/2004 Sb., 444/2005 Sb., 254/2008 Sb., 285/2009 Sb. Parlament se

Více

Z Á K O N č. 253/ 2 0 0 8 S b.

Z Á K O N č. 253/ 2 0 0 8 S b. Z Á K O N č. 253/ 2 0 0 8 S b. ze dne 5. června 2008 o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu ve znění zákona: - č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé

Více

229/1992 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

229/1992 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 229/1992 Sb. ZÁKON ze dne 23. dubna 1992 o komoditních burzách Změna: 216/1994 Sb. Změna: 105/1995 Sb. Změna: 70/2000 Sb. Změna: 285/2005 Sb. Změna: 444/2005 Sb. Změna: 296/2007 Sb. Změna: 230/2008 Sb.

Více

Úplné znění s vyznačením změn. Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Úplné znění s vyznačením změn. Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Úplné znění s vyznačením změn Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Změna: 450/2001 Sb. Změna: 320/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb. Změna: 421/2004 Sb. Změna: 557/2004 Sb. Změna:

Více

38/2004 Sb. ZÁKON ze dne 17. prosince 2003 ČÁST PRVNÍ POJIŠŤOVACÍ ZPROSTŘEDKOVATELÉ A SAMOSTATNÍ LIKVIDÁTOŘI POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ

38/2004 Sb. ZÁKON ze dne 17. prosince 2003 ČÁST PRVNÍ POJIŠŤOVACÍ ZPROSTŘEDKOVATELÉ A SAMOSTATNÍ LIKVIDÁTOŘI POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ 38/2004 Sb. ZÁKON ze dne 17. prosince 2003 o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně ţivnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích

Více

Úplné znění s vyznačením změn. Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Úplné znění s vyznačením změn. Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Úplné znění s vyznačením změn Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Změna: 450/2001 Sb. Změna: 320/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb. Změna: 421/2004 Sb. Změna: 557/2004 Sb. Změna:

Více

ZÁKON č. 229/1992 Sb. ze dne 23. dubna 1992 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ZÁKON č. 229/1992 Sb. ze dne 23. dubna 1992 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ZÁKON č. 229/1992 Sb. ze dne 23. dubna 1992 o komoditních burzách Změna: 216/1994 Sb., 105/1995 Sb., 70/2000 Sb., 285/2005 Sb., 444/2005 Sb., 296/2007 Sb., 230/2008 Sb., 227/2009 Sb. Federální shromáždění

Více

ZÁKON. ze dne.. 2011, o důchodovém spoření ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ZÁKON. ze dne.. 2011, o důchodovém spoření ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ I I I a V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne.. 2011, o důchodovém spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 1 Základní ustanovení (1) Tento zákon upravuje

Více

Zákon č. 159/2006 Sb.

Zákon č. 159/2006 Sb. Zákon č. 159/2006 Sb. ZÁKON ze dne 16. března 2006 o střetu zájmů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ STŘET ZÁJMŮ A NESLUČITELNOST NĚKTERÝCH FUNKCÍ Tento zákon upravuje HLAVA

Více

Částka 74. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o podnikání na kapitálovém trhu

Částka 74. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o podnikání na kapitálovém trhu Strana 3446 Sbírka zákonů č. 230 / 2008 230 ZÁKON ze dne 5. června 2008, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Více

168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999

168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 168/1999 Sb. (k 01-01-2009) ZÁKON ze dne 13. července 1999 o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu

Více

ZÁKON o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

ZÁKON o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla Strana 3851 267 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA. Oddíl první Úvodní ustanovení

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA. Oddíl první Úvodní ustanovení Zákon č. 168/1999 Sb. ze dne 13. července 1999 o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)

Více

168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999

168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) Změna:

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ:

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ: SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ: Titul původního předpisu: Zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon

Více

Zákon č. 168/1999 Sb.

Zákon č. 168/1999 Sb. Zákon č. 168/1999 Sb. Zákon je uveden v aktualizovaném znění, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 307/1999 Sb., zákonem č. 56/2001 Sb., zákonem č.320/2002 Sb. a zákonem č. 47/2004 Sb. Úplné znění

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 86 Rozeslána dne 30. července 2008 Cena Kč 29, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 86 Rozeslána dne 30. července 2008 Cena Kč 29, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 86 Rozeslána dne 30. července 2008 Cena Kč 29, O B S A H : 266. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 267. Úplné znění

Více

168/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 13. července 1999. o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů

168/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 13. července 1999. o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů 168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) Změna:

Více

o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů

o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů 168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) Změna:

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 70 Rozeslána dne 21. června 2013 Cena Kč 90, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 70 Rozeslána dne 21. června 2013 Cena Kč 90, O B S A H : Ročník 2013 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 70 Rozeslána dne 21. června 2013 Cena Kč 90, O B S A H : 155. Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 156.

Více

ČÁST PRVNÍ. Předmět úpravy

ČÁST PRVNÍ. Předmět úpravy Úplné znění zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 517/2002 Sb., zákonem č. 413/2005 Sb., zákonem

Více

CESTOVNÍ NÁHRADY. 119/1992 Sb. Zákon ze dne 4. března 1992 o cestovních náhradách

CESTOVNÍ NÁHRADY. 119/1992 Sb. Zákon ze dne 4. března 1992 o cestovních náhradách CESTOVNÍ NÁHRADY 119/1992 Sb. Zákon ze dne 4. března 1992 o cestovních náhradách Změna: opatření MPSV z 9.12.1992 Změna: opatření MPSV z 22.1.1993 Změna: opatření MPSV z 2.3.1993 Změna: opatření MPSV z

Více