Úplné zně ní př íslušných ustanovení s vyznač ením změ n. Návrhu zákona o změně zákonů v souvislosti se sjednocováním dozoru nad finančním trhem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úplné zně ní př íslušných ustanovení s vyznač ením změ n. Návrhu zákona o změně zákonů v souvislosti se sjednocováním dozoru nad finančním trhem"

Transkript

1 -1- Úplné zně ní př íslušných ustanovení s vyznač ením změ n Návrhu zákona o změně zákonů v souvislosti se sjednocováním dozoru nad finančním trhem Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky ČÁST PRVNÍ Změna zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky Čl. I Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění změn a doplnění provedených zákonem České národní rady č. 34/1970 Sb., zákonem České národní rady č. 60/1988 Sb., zákonem České národní rady č. 173/1989 Sb., zákonným opatřením předsednictva České národní rady č. 9/1990 Sb., zákonem České národní rady č. 126/1990 Sb., zákonem České národní rady č. 203/1990 Sb., zákonem České národní rady č. 288/1990 Sb., zákonným opatřením předsednictva České národní rady č. 305/1990 Sb., zákonem České národní rady č. 575/1990 Sb., zákonem České národní rady č. 173/1991 Sb., zákonem České národní rady č. 283/1991 Sb. a se zřetelem na ústavní zákon České národní rady č. 53/1990 Sb. a ústavní zákon č. 101/1990 Sb., ve znění zákona č. 19/1992 Sb., zákona č. 23/1992 Sb., zákona č. 103/1992 Sb., zákona č. 167/1992 Sb., zákona č. 239/1992 Sb., zákona č. 350/1992 Sb., zákona č. 474/1992 Sb., zákona č. 548/1992 Sb., zákona č. 358/1992 Sb., zákona č. 359/1992 Sb., zákona č. 21/1993 Sb., zákona č. 166/1993 Sb., zákona č. 285/1993 Sb., zákona č. 47/1994 Sb., zákona č. 89/1995 Sb., zákona č. 289/1995 Sb., zákona č. 135/1996 Sb., zákona č. 272/1996 Sb., zákona č. 152/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 148/1998 Sb., 63/2000 Sb., zákona č. 130/2000 Sb., zákona č. 204/2000 Sb., zákona č. 365/2000 Sb., zákona č. 154/2000 Sb., zákona č. 239/2000 Sb., zákona č. 257/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 458/2000 Sb., zákona č. 256/2001 Sb., zákona č. 219/2002 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 47/2002 Sb., zákona č. 517/2002 Sb., zákona č. 62/2003 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 18/2004 Sb., zákona č. 362/2004 Sb., zákona č. 421/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb. a zákona č. 501/2004 Sb., se mění takto: 2 (1) V České republice působí tyto další ústřední orgány státní správy: 1. Český statistický úřad, 2. Český úřad zeměměřický a katastrální, 3. Český báňský úřad, 4. Úřad průmyslového vlastnictví, 5. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, 6. Správa státních hmotných rezerv, 7. Státní úřad pro jadernou bezpečnost, 8. Komise pro cenné papíry finanční trh, 9. Národní bezpečnostní úřad, 10. Energetický regulační úřad, 11. Úřad vlády České republiky.

2 - 2 - (2) Zrušen (3) Předsedu Českého statistického úřadu a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže jmenuje a odvolává na návrh vlády prezident republiky. Předsedu a členy Prezidia Komise pro cenné papíry finanční trh jmenuje a odvolává na návrh vlády prezident republiky. Předsedy ostatních úřadů a orgánů uvedených v odstavci 1 jmenuje a odvolává vláda České republiky. 4 (1) Ministerstvo financí je ústředním orgánem státní správy pro státní rozpočet republiky, státní závěrečný účet republiky, státní pokladnu České republiky, finanční trh s výjimkou dozoru nad kapitálovým trhem v rozsahu působnosti Komise pro cenné papíry finanční trh, daně, poplatky a clo, finanční hospodaření, finanční kontrolu, účetnictví, audit a daňové poradenství, věci devizové včetně pohledávek a závazků státu vůči zahraničí, ochranu zahraničních investic, pro tomboly, loterie a jiné podobné hry, hospodaření s majetkem státu, privatizaci majetku státu, pro věci pojišťoven, penzijních fondů, ceny a pro činnost zaměřenou proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, posuzuje dovoz subvencovaných výrobků a přijímá opatření na ochranu proti dovozu těchto výrobků. (2) Ministerstvo financí zajišťuje členství v mezinárodních finančních institucích a finančních orgánech Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), Evropské unie a dalších mezinárodních hospodářských seskupení, pokud toto členství nepřísluší výlučně České národní bance. (3) Ministerstvo financí zajišťuje členství v mezinárodních finančních institucích a finančních orgánech Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), Evropské unie a dalších mezinárodních hospodářských seskupení, pokud toto členství nepřísluší výlučně České národní bance. (4) Ministerstvo financí koordinuje příjem zahraniční pomoci. ČÁST DRUHÁ Změna zákona o Komisi pro cenné papíry Čl. II Zákon č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 362/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., zákona č. 308/2002 Sb. a zákona č. 257/2004 Sb. se mění takto: Zákon č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry finanční trh a o změně a doplnění dalších zákonů 1 Účel zákona Účelem tohoto zákona je upravit zřízení, postavení, působnost, pravomoce pravomoci a organizační strukturu Komise pro cenné papíry finanční trh (dále jen Komise ) a stanovit některá práva a povinnosti subjektů působících na kapitálovém finančním trhu.

3 - 3-2 Postavení Komise (1) Zřizuje se Komise jako správní úřad pro oblast kapitálového trhu. dozoru nad kapitálovým trhem, trhem soukromého pojišťovnictví a trhem penzijního připojištění. (2) Posláním Komise je posilovat důvěru investorů a emitentů investičních nástrojů v kapitálový trh. Cílem Komise je přispívat k ochraně investorů a k rozvoji kapitálového trhu a podporovat osvětu v této oblasti Posláním Komise je a) posilovat důvěru ve finanční trh, b) přispívat k řádnému fungování, stabilitě a integritě finančního trhu, c) přispívat k ochraně spotřebitelů v oblasti finančního trhu, d) podporovat rozvoj finančního trhu a osvětu v této oblasti v rámci její působnosti. (3) Komise má své sídlo v Praze. 3 Působnost Komise (1) Komise a) vykonává státní dozor v rozsahu stanoveném tímto zákonem a zvláštními zákony 1), b) rozhoduje o právech, právem chráněných zájmech a povinnostech právnických a fyzických osob, pokud tak stanoví tento zákon nebo zvláštní zákony 1), c) kontroluje plnění informačních povinností osob podléhajících státnímu dozoru Komise stanovených tímto zákonem a zvláštními zákony, 1) d) kontroluje plnění povinností osob vyplývajících ze zákazu využívat důvěrné informace, 2) oznamuje podezření ze spáchání trestného činu zneužívání důvěrných informací v obchodním styku, e) vede seznamy podle 13, f) vydává Věstník Komise pro cenné papíry finanční trh (dále jen Věstník Komise ), g) spolupracuje s jinými správními úřady a institucemi, (2) Komise dále a) informuje veřejnost a účastníky kapitálového finančního trhu zejména o poskytovatelích služeb na kapitálovém trhu, investičních nástrojích a operacích uskutečněných na kapitálovém trhu v rozsahu a způsobem stanoveným tímto zákonem a zvláštními zákony, b) v rozsahu své působnosti spolupracuje s mezinárodními organizacemi a zahraničními úřady, které vykonávají dozor nad kapitálovým finančním trhem, c) podporuje vzdělávání a osvětu v oblasti kapitálového finančního trhu v rozsahu své působnosti, d) vykonává další činnosti k naplnění svého postavení a působnosti. 1) Zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 214/1992 Sb., o burze cenných papírů, ve znění pozdějších předpisů.

4 - 4 - Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění zákona č. 61/1996 Sb. 2) 81 zákona č. 591/1992 Sb. 1) 2) Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování. Zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech. Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě). Zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí). 124 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. 4 Informační povinnosti Komise (1) Komise zpracovává a předkládá vládě a Poslanecké sněmovně zprávu o situaci na českém kapitálovém finančním trhu jedenkrát ročně a dvakrát ročně podává informaci o své činnosti a hospodaření rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny. (2) Komise na vyžádání Poslanecké sněmovny nebo Senátu a jejich orgánů zpracuje v dohodnutém termínu stanovisko k návrhům právních předpisů majících vztah ke kapitálovému k finančnímu trhu. (3) Komise podává Ministerstvu financí (dále jen "ministerstvo") čtvrtletně zprávu o situaci na kapitálovém finančním trhu a o opatřeních, která přijala. 6 Řízení před Komisí (3) Proti rozhodnutí Komise lze podat rozklad, pokud dále není stanoveno jinak. O rozkladu rozhoduje Prezidium Komise pro cenné papíry finanční trh (dále jen "prezidium"). Komise provádí výkon svých rozhodnutí. (4) Proti rozhodnutí prezidia v prvním stupni není přípustný opravný prostředek. (1) Komise je oprávněna 8 Kontrolní oprávnění a) vyžadovat informace nebo podklady od osoby, která podle tohoto nebo zvláštního zákona podléhá jejímu dozoru, b) vyžadovat informace nebo podklady od každého, je-li to nutné k šetření skutečnosti, nasvědčující porušení povinnosti, týkající se ochrany vnitřních informací nebo manipulace s trhem podle zvláštního zákona,

5 - 5 - c) vyžadovat objasnění skutečností od každého, je-li splněna podmínka podle písmene b); ustanovení zvláštního právního předpisu upravujícího správní řízení o předvolání, předvedení a výslechu svědka platí obdobně, d) za splnění podmínky podle písmene b) vyžadovat předložení záznamů, zpráv nebo s nimi spojených údajů přenášených prostřednictvím sítě elektronických komunikací od osoby, která podléhá jejímu dozoru a která je oprávněně pořídila, e) za splnění podmínky podle písmena b) vyžadovat poskytnutí provozních a lokalizačních údajů od osoby zajišťující veřejnou komunikační síť nebo poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací 9b, c) f) provést státní kontrolu podle zvláštního zákona u osoby, která podle tohoto nebo zvláštního zákona podléhá jejímu dozoru, včetně státní kontroly na místě. (2) Komise může uplatnit pravomoci podle odstavce 1 též, je-li to nutné ke zjištění informací, o které žádá zahraniční orgán dozoru nad finančním trhem a tyto informace mu lze v souladu s 26 poskytnout; pravomoc podle odstavce 1 písm. b) lze uplatnit, jsou-li tam uvedené podmínky přiměřeně splněny u zahraničního orgánu dozoru nad finančním trhem.. (2) Komise může uplatnit oprávnění podle odstavce 1 písm. b) až e) i v případě šetření skutečnosti jiné než podle odstavce 1 písm. b), je-li to nutné ke zjištění informací, o které žádá zahraniční orgán dozoru nad finančním trhem, za podmínky, že je to nutné pro plnění jeho úkolů v oblasti dozoru nad finančním trhem, že tyto informace mu lze v souladu s 26 poskytnout a že může uplatnit srovnatelné pravomoci na území svého státu v případě obdobné žádosti Komise. (3) Osoba podléhající dozoru Komise podle tohoto nebo zvláštního zákona je povinna v souvislosti s výkonem státní kontroly poskytnout Komisi potřebnou součinnost, zejména na žádost neprodleně umožnit vstup do svých prostor. Osoba, od které je Komise oprávněna vyžadovat informace nebo podklady podle odstavce 1 nebo 2, je povinna poskytnout tyto informace nebo podklady bez zbytečného odkladu, nestanoví-li Komise lhůtu delší. (4) Porušením povinnosti podle odstavce 3 se fyzická osoba dopustí přestupku a právnická osoba jiného správního deliktu; k jejich projednání je příslušná Komise. Za přestupek nebo jiný správní delikt podle věty první může Komise jejich pachateli uložit opatření k nápravě nebo sankci podle tohoto zákona ( 9); pokutu lze uložit do výše Kč. 9 Opatření k nápravě a sankce (1) Zjistí-li Komise při výkonu státního dozoru porušení právních povinností osobami podléhajícími státnímu dozoru spočívající v tom, že porušují nebo i porušily své povinnosti vymezené v 7, je oprávněna uložit opatření k nápravě nebo sankce podle zvláštních zákonů1) a ve vymezených případech i podle tohoto zákona. (2) (1) V případě, že Komise vykonává státní dozor podle tohoto zákona, je oprávněna přijmout tato opatření k nápravě: a) uložit kontrolované osobě, aby zjednala nápravu ve lhůtě stanovené v opatření a ve stanovené lhůtě podala zprávu o přijatých opatřeních, b) určit, jakým způsobem je osoba podléhající státnímu dozoru povinna nedostatek odstranit.

6 - 6 - (3) V případě, že Komise vykonává státní dozor podle tohoto zákona, je oprávněna uložit sankci ve formě pokuty za zjištěné porušení povinnosti až do výše 100 miliónů Kč. Při stanovení výše pokuty postupuje Komise podle 10 odst. 4. (4) Uložením opatření k nápravě a pokuty podle tohoto zákona není dotčena odpovědnost podle jiných právních předpisů. (5) (2) Komise může místo pokuty uložit veřejné napomenutí. Současně Komise rozhodne podle okolností o rozsahu, formě a způsobu uveřejnění napomenutí, a to na náklady osoby, které se veřejné napomenutí ukládá. (6) (3) Osoba oprávněná k vedení evidence investičních nástrojů je vázána rozhodnutím Komise týkajícím se jí vedené evidence, jakmile jí bylo doručeno, není-li v rozhodnutí uvedeno jinak. Organizátor regulovaného trhu je vázán rozhodnutím Komise o pozastavení obchodování s cennými papíry a rozhodnutím Komise o předběžném opatření, týkajícím se cenných papírů, jakmile mu bylo doručeno, není-li v rozhodnutí uvedeno jinak ) Zákon ČNR č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 214/1992 Sb., o burze cenných papírů, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů sou 9a Přestupky (1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že a) jako osoba, která podle tohoto nebo zvláštního zákona podléhá dozoru Komise neposkytne informace a podklady, které je Komise oprávněna vyžadovat podle 8 odst. 1 písm. a), b) neposkytne informace, podklady, záznamy, údaje nebo vysvětlení, které je Komise oprávněna vyžadovat podle 8 odst. 1 písm. b) až d) a odst. 2, nebo c) poruší povinnost, která podléhá státnímu dozoru podle 7a. (2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) a b) lze uložit pokutu do Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. c) lze uložit pokutu do Kč. 9b že Správní delikty právnických osob a podnikajících fyzických osob (1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, a) jako osoba, která podle tohoto nebo zvláštního zákona podléhá dozoru Komise neposkytne informace a podklady, které je Komise oprávněna vyžadovat podle 8 odst. 1 písm. a), b) neposkytne informace, podklady, záznamy, údaje nebo vysvětlení, které je Komise oprávněna vyžadovat podle 8 odst. 1 písm. b) až d) a odst. 2, nebo c) poruší povinnost, která podléhá státnímu dozoru podle 7a.

7 - 7 - (2) Za správní delikt podle odstavce 1 písm. a) a b) se uloží pokuta do Kč a za správní delikt podle odstavce 1 písm. c) pokuta do Kč. 9c Společná ustanovení ke správním deliktům (1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila. (2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán. (3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 5 let ode dne, kdy byl spáchán. (4) Správní delikty podle tohoto zákona projednává v prvním stupni Komise. (5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby 10) nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby. (6) Pokuty za správní delikty vybírá a vymáhá Komise. Příjem z pokut uložených obchodníkům z cennými papíry je příjmem Garančního fondu, příjem z ostatních pokut je příjmem státního rozpočtu. 10) 2 odst. 2 obchodního zákoníku. 10 Řízení ve věcech opatření k nápravě a sankce (1) Správní řízení, v němž se ukládají opatření k nápravě a sankce podle tohoto zákona, lze zahájit do jednoho roku ode dne, kdy se Komise dozvěděla o skutečnostech rozhodných pro jejich uložení, nejpozději však do deseti let ode dne, kdy povinnost, za niž jsou ukládány, byla naposledy porušena. (2) Pokud hrozí nebezpečí z prodlení nebo neodstranitelný zásah.do práv jiných osob, lze řízení, v němž Komise ukládá opatření.k nápravě a sankce podle tohoto zákona nebo zvláštních zákonů,.zahájit i doručením rozhodnutí Komise o předběžném opatření. (3) Komise je oprávněna zahájit správní řízení i doručením.veřejnou vyhláškou, pokud je splněna alespoň jedna z podmínek.podle odstavce 2 a pokud se nepodařilo rozhodnutí doručit.a okolnosti dále nasvědčují tomu, že dotčená osoba se bude vyhýbat.doručení rozhodnutí, a prodlení ve vzniku právních účinků doručení.by mohlo podstatně ztížit nebo znemožnit realizaci opatření.k nápravě nebo sankce. Rozhodnutí

8 - 8 - Komise je v tomto případě.doručeno okamžikem vyvěšení vyhlášky na úřední desce Komise. (4) Při ukládání opatření k nápravě a sankcí podle tohoto zákona.vychází Komise zejména z povahy, závažnosti, způsobu, doby trvání.a následků protiprávního jednání. Při rozhodování o výběru opatření k nápravě nebo sankce podle tohoto zákona je Komise povinna přihlížet také k povaze podnikatelské a jiné výdělečné.činnosti, kterou vykonává osoba, jíž se opatření k nápravě nebo sankce ukládá, a vycházet z přiměřenosti při ukládání pokuty vzhledem k majetkovým poměrům osoby. (5) Při vybírání a vymáhání pokut, uložených podle tohoto zákona.nebo zvláštních právních předpisů, postupuje Komise podle zvláštního právního předpisu.10a) (6) (5) Středisko a osoba oprávněná k vedení části evidence.střediska, jakož i k výkonu ostatních jeho činností10b) jsou.vázány rozhodnutím Komise, pokud se týká jimi vedené evidence,.jakmile bylo doručeno, není-li v rozhodnutí uvedeno jinak..organizátor veřejného trhu10c) a osoba provádějící vypořádání.obchodů s cennými papíry10d) jsou vázáni rozhodnutím Komise.o pozastavení obchodování s registrovaným cenným papírem10e) nebo.o zákazu obchodování a plnění závazků z takových obchodů10f).a rozhodnutím Komise o předběžném opatření vydaném v těchto.věcech, jakmile jim bylo doručeno, není-li v rozhodnutí uvedeno jinak. 10a) Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. 10b) 55 a 70a zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů. 10c) 8b zákona č. 591/1992 Sb., ve znění zákona č. 362/2000 Sb. 10d) 70b zákona č. 591/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 10e) 91 zákona č. 591/1992 Sb., ve znění zákona č. 362/2000 Sb. 10f) 91a zákona č. 591/1992 Sb., ve znění zákona č. 362/2000 Sb. 12 Státní dozor Komise ve zvláštních případech (1) Státnímu dozoru Komise podléhá činnost penzijních fondů a pojišťoven v rozsahu jejich povinností při investování do investičních instrumentů a obchodování s investičními instrumenty na vlastní účet. (2) Při výkonu státního dozoru vůči penzijním fondům podle odstavce 1 je Komise povinna postupovat tak, aby nebyly narušeny pravomoci ministerstva při jeho výkonu státního dozoru podle zákona o penzijním připojištění se státním příspěvkem. (3) Podléhá-li činnost institucionálního investora nebo obchodníka s cennými papíry státnímu dozoru Komise a dohledu České národní banky nebo státnímu dozoru ministerstva, může mu být za skutkově totožné porušení povinnosti uložena pouze jedna pokuta. Pokutu může uložit pouze ten orgán, který o porušení povinnosti zahájil řízení jako první. Tím není dotčena pravomoc ostatních orgánů uložit opatření k nápravě nebo odejmout povolení podle zákona. Byla-li řízení zahájena ve stejný den, pokutu uloží a) Česká národní banka, pokud jde o uložení pokuty bance, b) Ministerstvo Komise, pokud jde o uložení pokuty penzijnímu fondu nebo pojišťovně.

9 - 9 - Vedení seznamů a dokumentace a jejich uveřejňování 13 (1) Komise vede seznamy a) obchodníků s cennými papíry, 11) b) makléřů, 12) c) organizátorů mimoburzovního trhu, 13) d) osob provádějících vypořádání obchodů s cennými papíry, 14) e) tiskáren, které jsou oprávněny k tisku cenných papírů, 15) f) investičních společností, podílových a investičních fondů, 16) g) nucených správců a likvidátorů, 5) h) depozitářů investičních společností, investičních fondů a penzijních fondů, 18) depozitářů fondů kolektivního investování, 18) i) penzijních fondů, 19) penzijních fondů a depozitářů penzijních fondů, 19) j) pojišťoven, 20) k) investičních zprostředkovatelů, l) investičních společností se sídlem v členském státu Evropské unie, které poskytují své služby na území České republiky, s uvedením údajů o případné organizační složce umístěné na území České republiky, m) zahraničních standardních fondů, které veřejně nabízejí své cenné papíry na území České republiky, s uvedením údajů o bance, se kterou mají uzavřenou smlouvu podle zvláštního právního předpisu, upravujícího kolektivní investování, 10c) n) zahraničních speciálních fondů, které mohou veřejně nabízet své cenné papíry na území České republiky, s uvedením údajů o bance, se kterou mají uzavřenou smlouvu obdobnou smlouvě uvedené v písmenu m), o) vypořádacích systémů a účastníků těchto vypořádacích systémů, p) účastníků vypořádacích systémů, vedených v seznamu Komise Evropských společenství, kteří mají sídlo nebo místo podnikání v České republice, q) účastníků centrálního depozitáře, r) ratingových agentur, s) osob oprávněných k vedení samostatné evidence investičních nástrojů, t) zahraničních oficiálně uznaných veřejných trhů., u) odpovědných pojistných matematiků, nucených správců, likvidátorů oprávněných provádět likvidaci pojišťovny nebo zajišťovny a registr zprostředkovatelů pojištění a samostatných likvidátorů pojistných událostí, v) seznam obchodníků s cennými papíry se sídlem v členském státu Evropské unie, kteří poskytují své služby na území České republiky, s uvedením údajů o případné organizační složce umístěné na území České republiky. 5 ) Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. 10c Zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování. 11) 45 zákona ČNR č. 591/1992 Sb., ve znění zákona č. 152/1996 Sb. 12) 49 zákona ČNR č. 591/1992 Sb. 13) 50 zákona ČNR č. 591/1992 Sb., ve znění zákona č. 152/1996 Sb. 14) 70b zákona ČNR č. 591/1992 Sb. 15) 72 odst. 1 písm. k) zákona č. 591/1992 Sb., ve znění zákona č. 362/2000 Sb. 16) Zákon č. 248/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

10 ) 30 zákona č. 248/1992 Sb., ve znění zákona č. 151/1996 Sb. 19) Zákon č. 42/1994 Sb., ve znění zákona č. 61/1996 Sb. 20) Zákon ČNR č. 185/1991 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů. 11) 6 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. 12) 14 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. 13) 74 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. 14) 83 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. 15) 45 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. 16) Zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování. 18) 25 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování. 19) Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů. 20) Zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů. (1) Komise vydává Věstník Komise. 14 (2) Komise uveřejňuje ve Věstníku Komise zejména: a) seznamy podle 13 odst. 1 písm. a) ve lhůtách podle 13 odst. 2, b) pravomocná rozhodnutí Komise, s výjimkou těch, která obsahují skutečnosti, na které se vztahuje zvláštní zákon, 21) c) stanoviska Komise, d) jiná sdělení nebo oznámení důležitá pro kapitálový finanční trh. 18 Spolupráce s ministerstvem (1) Komise a) sleduje soustavně působení zákonů a jiných právních předpisů v oblasti kapitálového trhu a informuje ministerstvo o potřebě přijetí zákonných úprav v oblasti kapitálového trhu, b) podává návrhy pro vypracování právních předpisů upravujících činnost Komise podle tohoto zákona a zvláštních zákonů.1) (2) V případě, že se ministerstvo ve své činnosti dozví o obchodech s investičními nástroji, které mohou mít význam pro Komisi při plnění jejích úkolů při výkonu státního dozoru, informuje o nich neprodleně Komisi. Pokud Komise požádá ministerstvo o provedení kontroly těchto obchodů, je ministerstvo povinno kontrolu provést a podat o jejím výsledku zprávu Komisi. (3) V případě, že se Komise ve své činnosti dozví o obchodech s investičními nástroji, které mohou mít význam pro ministerstvo při plnění jeho úkolů při výkonu dozoru, informuje o nich neprodleně ministerstvo. Pokud ministerstvo požádá Komisi o provedení kontroly těchto obchodů, je Komise povinna kontrolu provést a podat o jejím výsledku zprávu ministerstvu. 19 Spolupráce s Komorou auditorů České republiky Komise spolupracuje s Komorou auditorů České republiky, zejména při zavádění mezinárodně uznávaných auditorských postupů ve vztahu k poskytovatelům služeb na

11 kapitálovém finančním trhu a emitentům a usměrňování činnosti auditorů při aplikaci těchto postupů. 21 (1) Orgány Komise jsou předseda Komise, který stojí v čele Komise, a prezidium. V čele Komise stojí prezidium. Prezidium se skládá z předsedy Komise a dalších čtyř členů. Předsedu Komise a členy prezidia jmenuje na návrh vlády prezident republiky (2) Prezidium rozhoduje zejména schvaluje a) o plánu plán činnosti Komise, a) o návrhu návrh rozpočtu Komise a závěrečném účtu závěrečný účet Komise, b) o návrzích zákonů a návrhy prováděcích právních předpisů, c) o vnitřních předpisech Komise, zejména organizačním řádu, jednacím řádu jednací řád prezidia, spisovém řádu, podpisovém řádu a pravidlech a pravidla profesionální etiky pro prezidium a zaměstnance Komise, d) o zprávách zprávy pro vládu, Poslaneckou sněmovnu a rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny podle 4 odst. 1 a pro ministerstvo podle 4 odst. 3, e) o podnětech podněty vládě,. f) o rozkladech, g) v řízeních o zavedení nucené správy, 24a) o pozastavení obchodování s cenným papírem, 5) o předčasném splacení jmenovité hodnoty dluhopisu nebo emisního kurzu včetně poměrného výnosu 24d) a o pozastavení nebo odnětí povolení k činnosti vydaného podle zvláštního právního předpisu 24c), nejde-li o odnětí povolení na žádost a h) o opravném prostředku proti rozhodnutí organizátora regulovaného trhu nebo burzovní komory podle zvláštního právního předpisu. 24e) (3) Prezidium rozhoduje a) o rozkladu proti rozhodnutí vydaných Komisí v prvním stupni, v přezkumném řízení, o obnově řízení a v obnoveném řízení, b) o zavedení nucené správy, 24a) o pozastavení obchodování s cenným papírem, 5) o předčasném splacení jmenovité hodnoty dluhopisu nebo emisního kurzu včetně poměrného výnosu 24d) a o pozastavení nebo odnětí povolení k činnosti vydaného podle zvláštního právního předpisu 24c), nejde-li o odnětí povolení na žádost a c) o opravném prostředku proti rozhodnutí organizátora regulovaného trhu nebo burzovní komory podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu. 24e) (3) (4) Prezidium rozhoduje hlasováním. Rozhodnutí prezidia je přijato, hlasuje-li pro ně nadpoloviční většina jmenovaných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy Komise.V případě, že je jmenován pouze jeden člen prezidia, vykonává tento člen působnost prezidia. Pro účely tohoto odstavce a 23 odst. 3 se členem prezidia rozumí i předseda Komise. 5) Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. 24a) Například 37d zákona č. 248/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Například 103 odst. 1 písm. e) zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování. 24d) 22 odst. 2 písm. a) zákona č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů. 38 odst. 2 písm. c) zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech. 24e) 78a zákona č. 591/1992 Sb., ve znění zákona č. 362/2000 Sb., a 31 zákona č. 214/1992 Sb., ve znění zákona č. 251/2000 Sb. 44 a 54 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.

12 (1) V čele prezidia je předseda Komise, který řídí jeho činnost.v případě, že předseda Komise není jmenován, vykonává působnost předsedy Komise služebně nejstarší člen prezidia. (2) Předseda Komise schvaluje vnitřní předpisy Komise, zejména organizační řád, spisový řád a podpisový řád. (3) Předseda Komise organizuje a řídí běžnou činnost Komise. Na rozhodování ve správních řízeních vedených Komisí se předseda Komise podílí pouze jako člen prezidia ( 21 odst. 3). (2) (4)Vyžádá-li si vláda, Poslanecká sněmovna, Senát nebo jejich orgány přítomnost předsedy Komise na svém jednání, je předseda Komise povinen se tohoto jednání zúčastnit. 23 Podmínky pro výkon funkce předsedy Komise a člena prezidia Komise (5) Předseda Komise a členové prezidia nesmějí zastávat jinou placenou funkci ani vykonávat jinou výdělečnou činnost s výjimkou správy vlastního majetku a činnosti vědecké, literární, publicistické, umělecké a pedagogické. Při těchto všech činnostech jsou předseda Komise a členové prezidia povinni dbát, aby nedocházelo ke střetu zájmů nebo využití informací získaných při výkonu své funkce v Komisi. Předseda Komise nebo člen prezidia se nesmějí podílet po dobu výkonu své funkce přímo ani zprostředkovaně na podnikání osob podléhajících státnímu dozoru Komise. Během výkonu funkce je předseda Komise nebo člen prezidia povinen do deseti dnů ohlásit prezidiu nabytí nebo pozbytí každého investičního nástroje. 23 Podmínky pro výkon funkce předsedy Komise a člena prezidia Komise (8) Předseda Komise a členové prezidia vykonávají státní dozor nad kapitálovým finančním trhem. Oprávnění k této činnosti prokazují průkazem státního dozoru nad kapitálovým finančním trhem. 24 Zaměstnanci Komise (1) Pokud tento zákon nestanoví jinak, vztahují se na zaměstnance Komise ustanovení zákoníku práce. (2) Zaměstnanci Komise vykonávající státní dozor v oblasti kapitálového finančního trhu prokazují své oprávnění k této činnosti průkazem státního dozoru nad kapitálovým finančním trhem.

13 Povinnost mlčenlivosti a mezinárodní spolupráce (1) Předseda Komise, členové prezidia, zaměstnanci Komise, osoby, jejichž služeb Komise využívá při výkonu dozoru nad kapitálovým finančním trhem a jejich zaměstnanci a členové poradních orgánů Komise jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech informacích získaných v souvislosti s výkonem své činnosti, funkce nebo svého zaměstnání v oblasti dozoru nad kapitálovým finančním trhem. Informace podle věty první může osoba, která má povinnost mlčenlivosti, použít jen způsobem a v rozsahu nutném pro plnění úkolů nebo výkon funkce v oblasti dozoru nad kapitálovým finančním trhem nebo v soudním řízení vedeném v souvislosti s rozhodnutím nebo výkonem dozoru nad kapitálovým finančním trhem nebo v obdobném mezinárodním řízení. Porušením povinnosti mlčenlivosti není poskytnutí informace třetí osobě v souhrnné podobě tak, že nelze identifikovat konkrétní subjekt, kterého se informace týká. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení činnosti, zaměstnání nebo funkce, které tuto povinnost založily. (2) Porušením mlčenlivosti podle odstavce 1 není poskytnutí informace a) úřadu v České republice, který spolupůsobí při výkonu dozoru nad kapitálovým trhem nebo působí při výkonu dozoru nad finančním trhem, 26 Povinnost mlčenlivosti a mezinárodní spolupráce (4) Informace získané v souvislosti s výkonem dozoru nad kapitálovým finančním trhem mohou být poskytnuty též orgánům Evropské unie, je-li to zapotřebí k plnění mezinárodní smlouvy, jíž je Česká republika vázána a která byla řádně vyhlášena. 26 Povinnost mlčenlivosti a mezinárodní spolupráce (6) Informace získané Komisí v rámci kontroly na místě na území cizího státu nesmí být bez souhlasu úřadu dozoru nad kapitálovým finančním trhem tohoto státu poskytnuty nikomu dalšímu. 27 (1) Za účelem zajištění co možná nejvyšší důvěryhodnosti Komise jsou členové prezidia Komise a zaměstnanci Komise povinni dodržovat pravidla profesionální etiky. (2) Zaměstnanci Komise nemohou vykonávat podnikatelskou činnost, podílet se na podnikatelské činnosti jiných osob nebo zastávat funkce ve statutárních a jiných orgánech jakékoli obchodní společnosti. Toto ustanovení se nevztahuje na správu vlastního majetku a činnost vědeckou, literární, publicistickou, uměleckou a pedagogickou. Při těchto všech činnostech jsou členové a zaměstnanci Komise povinni dbát, aby nedocházelo ke střetu zájmů nebo využití informací získaných při výkonu své funkce v Komisi.

14 ČÁST TŘETÍ Změna zákona o České národní bance Čl. III Zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 60/1993 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 442/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 278/2001 Sb., zákona č. 482/2001 Sb., zákona č. 127/2002 Sb. a zákona č. 257/2004 Sb., se mění takto: 1 (1) Česká národní banka je ústřední bankou České republiky. (2) Česká národní banka je právnickou osobou, která má postavení veřejnoprávního subjektu, se sídlem v Praze; nezapisuje se do obchodního rejstříku. (3) České národní bance jsou svěřeny kompetence správního úřadu v rozsahu stanoveném tímto zákonem a zvláštními právními předpisy. 1) (4) Česká národní banka hospodaří samostatně s odbornou péčí s majetkem, který jí byl svěřen státem. 1) Například zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů. 2 (2) V souladu se svým hlavním cílem Česká národní banka c) řídí peněžní oběh, platební styk a zúčtování bank, poboček zahraničních bank a spořitelních a úvěrních družstev, pečuje o jejich plynulost a hospodárnost a podílí se na zajištění bezpečnosti, spolehlivosti a efektivnosti platebních systémů a na jejich rozvoji, d) vykonává bankovní dohled nad činností bank, poboček zahraničních bank a konsolidačních celků, jejichž součástí je banka se sídlem v České republice, a pečuje o bezpečné fungování a účelný rozvoj bankovního systému v České republice, d) vykonává dohled nad činností bank, poboček zahraničních bank, spořitelních a úvěrních družstev a konsolidačních celků, jejichž součástí je banka se sídlem v České republice (dále jen bankovní dohled ), a pečuje o bezpečné fungování a účelný rozvoj bankovního systému v České republice, 3 (6) Česká národní banka je povinna zaslat Komisi pro cenné papíry finanční trh kopii nebo opis rozhodnutí podle zvláštního zákona.17) (7) Česká národní banka je povinna podle zvláštního zákona18) informovat Komisi pro cenné papíry finanční trh o obchodech s investičními nástroji, a bude-li požádána, provést kontrolu peněžních transakcí spojených s těmito obchody.

15 (8) Česká národní banka je povinna podle zvláštního zákona19) informovat Komisi pro cenné papíry finanční trh a Ministerstvo financí o zahájení řízení a jeho průběhu, jehož předmětem je uložení opatření k nápravě a sankcí ) 16 odst. 2 zákona č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů. 18) 17 odst. 1 zákona č. 15/1998 Sb. 19) 16 odst. 1 písm. c) zákona č. 15/1998 Sb. 24 Česká národní banka stanoví a) opatřením vyhlášeným ve Věstníku České národní banky pravidla obezřetného podnikání bank a, poboček zahraničních bank a spořitelních a úvěrních družstev, b) vyhláškou pravidla obezřetného podnikání dalších osob na peněžním trhu a podmínky, za kterých lze obchodovat na peněžním trhu. 25 (1) Česká národní banka může požadovat, aby banky, pobočky zahraničních bank a spořitelní a úvěrní družstva měly na účtě u České národní banky uloženu stanovenou část svých zdrojů (dále jen "povinné minimální rezervy"). (2) Povinné minimální rezervy mohou činit nejvýše 30 % celkových závazků banky snížených o závazky banky vůči jiným bankám instituce, která má povinnost podle odstavce 1, snížených o závazky této instituce vůči jiným institucím, které mají povinnost podle odstavce (1) Pokud banka, spořitelní nebo úvěrní družstvo nebo pobočka zahraniční banky neudržuje stanovenou povinnou minimální rezervu, je Česká národní banka oprávněna účtovat jí z částky, o kterou není stanovená povinná minimální rezerva naplněna, úrok ve výši odpovídající dvojnásobku platné diskontní sazby. (2) Při zvýšení úrovně povinných minimálních rezerv určí Česká národní banka lhůtu, ve které se banka osoby podléhající povinnosti podle 25 musí se zvýšením vyrovnat. 29a Obchody, které provádí podle části šesté s bankami, může Česká národní banka obdobně provádět i se spořitelními a úvěrními družstvy. Česká národní banka 36 a) obchoduje se zlatem a devizovými hodnotami a provádí všechny druhy bankovních obchodů s tuzemskými a zahraničními bankami, spořitelními a úvěrními družstvy a platební styk se zahraničím;

16 Další činnosti a oprávnění České národní banky 37 (1) Česká národní banka předkládá vládě návrhy zákonných úprav v oblasti měny, peněžního oběhu, peněžního trhu, platebního styku a zákonných úprav týkajících se působnosti a postavení ústřední banky. (2) Česká národní banka spolu s ministerstvem financí předkládá vládě návrhy zákonných úprav devizového hospodářství a návrhy zákonných úprav v oblasti bankovnictví a činnosti spořitelních a úvěrních družstev. 38 (1) Česká národní banka je oprávněna provozovat systémy pro mezibankovní platební styk. Účastníky těchto systémů mohou být vedle bank, spořitelních a úvěrních družstev 4a) a poboček zahraničních bank i osoby, které plní úlohu ústřední protistrany, zúčtovatele nebo zúčtovací instituce ve vypořádacím systému podle zvláštního právního předpisu, upravujícího podnikání na kapitálovém trhu, 3b) nebo ve vypořádacím systému uvedeném v seznamu Komise Evropských společenství, a které při své účasti v systému České národní banky odpovídají za splnění finančních závazků vyplývajících z jejich příkazů přijatých tímto systémem. Uvedeným osobám je veden v systému České národní banky účet obdobný účtu mezibankovního platebního styku podle zvláštního právního předpisu, 4)4a) uzavře-li Česká národní banka s těmito osobami smlouvu o vedení účtu platebního styku a předávání dat mezibankovního platebního styku. 4) 4a) Zákon č. 21/1992 Sb. Zákon č. 21/1992 Sb. a zákon č. 87/1995 Sb. 38 (3) Česká národní banka stanoví k zajištění jednotného platebního styku a zúčtování v České republice vyhláškou a) způsob provádění platebního styku mezi bankami a zúčtování na účtech u bank; b) způsob používání platebních prostředků bankami v platebním styku. 38 (3) Česká národní banka stanoví k zajištění jednotného platebního styku a zúčtování vyhláškou a) způsob provádění platebního styku mezi bankami, spořitelními a úvěrními družstvy a pobočkami zahraničních bank a zúčtování na účtech u bank, spořitelních a úvěrních družstev a poboček zahraničních bank; b) způsob používání platebních prostředků bankami, spořitelními a úvěrními družstvy a pobočkami zahraničních bank v platebním styku. 41 (2) Česká národní banka vyžaduje k zabezpečení svých úkolů potřebné informace a podklady od a) bank, spořitelních a úvěrních družstev a poboček zahraničních bank,

17 b) jiných osob, které náleží do sektoru finančních institucí podle práva Evropských společenství 8) nebo v nichž má banka kvalifikovanou účast 9) nebo osob, zahrnutých do konsolidačního celku, nad nímž je vykonáván bankovní dohled, nebo osob ve finančním konglomerátu 9b) anebo osob, které disponují informacemi potřebnými pro sestavení platební bilance České republiky. (3) Česká národní banka stanoví vyhláškou okruh jiných osob uvedených v odstavci 2 písm. b) a obsah, formu, termíny a způsob předkládání od nich vyžadovaných informací a podkladů. Česká národní banka stanoví opatřením vyhlášeným ve Věstníku České národní banky obsah, formu, termíny a způsob předkládání informací a podkladů vyžadovaných od bank, spořitelních a úvěrních družstev a poboček zahraničních bank a závaznou metodiku k sestavování a organizační a komunikační podmínky pro předávání veškerých informací a podkladů. (4) Pokud předložené informace a podklady neodpovídají stanoveným pravidlům podle odstavce 3 nebo pokud vzniknou důvodné pochybnosti o jejich správnosti nebo úplnosti, je Česká národní banka oprávněna vyžádat si odpovídající upřesnění nebo vysvětlení. Jestliže banka, spořitelní a úvěrní družstvo 4a), pobočka zahraniční banky nebo jiná osoba uvedená v odstavci 2 písm. b) požadované informace a podklady nepředloží nebo tyto informace a podklady jsou opakovaně neúplné nebo nesprávné, postupuje Česká národní banka podle zvláštního právního předpisu 4) vůči bankám a, spořitelním a úvěrním družstvům, pobočkám zahraničních bank a vůči jiným osobám zahrnutým do konsolidačního celku nebo finančního konglomerátu v případě, jde-li o povinnost těchto osob poskytovat informace pro účely bankovního dohledu na konsolidovaném základě nebo doplňkového dozoru podle zvláštního právního předpisu. 9b) Vůči jiným osobám postupuje Česká národní banka podle 46. 4) Zákon č. 21/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 9b) Zákon č. /2005 Sb., o doplňkovém dozoru nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, institucemi elektronických peněz, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o finančních konglomerátech). Dohled 44 (1) Česká národní banka vykonává dohled nad a) činností bank, spořitelních a úvěrních družstev, poboček zahraničních bank a konsolidačních celků, jejichž součástí je banka se sídlem v České republice, a nad bezpečným fungováním bankovního systému (bankovní dohled) podle 2 odst. 2 písm. d), b) činností jiných osob než bank, poboček zahraničních bank nebo spořitelních a úvěrních družstev, které mají povolení podle zvláštních právních předpisů, 5) c) bezpečným, spolehlivým a efektivním fungováním platebních systémů. (2) Dohled zahrnuje a) posuzování žádostí o udělení licencí a povolení podle zvláštních právních předpisů, 9a) b) dohled nad dodržováním podmínek stanovených udělenými licencemi a povoleními, c) kontrolu dodržování zákonů, jestliže je k této kontrole Česká národní banka tímto zákonem nebo zvláštními právními předpisy 1) zmocněna, a kontrolu dodržování vyhlášek a opatření vydaných Českou národní bankou,

18 d) ukládání opatření k nápravě a pokut při zjištění nedostatků podle tohoto zákona nebo podle zvláštního právního předpisu 4). d) ukládání opatření k nápravě a sankcí podle tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů, e) řízení o správních deliktech a přestupcích. 4) Zákon č. 21/1992 Sb 46 (1) Zjistí-li Česká národní banka nedostatky při činnosti vykonávané jinými osobami než bankami na základě povolení podle zvláštních zákonů, 5) může uložit těmto osobám a) opatření směřující k nápravě zjištěných nedostatků, zejména přikáže upustit od nesprávného postupu nebo ukončit činnost; b) pokutu podle závažnosti zjištěných nedostatků až do výše Kč. (2) Nedostatky podle odstavce 1 se rozumí porušení podmínek stanovených v povolení podle zvláštních zákonů, 5) jakož i porušení tohoto zákona, zvláštního zákona, 4) právních předpisů a opatření vydaných Českou národní bankou. (3) Pokutu podle odstavce 1 písm. b) uloží Česká národní banka rovněž a) osobám, které vykonávají bez povolení činnosti, k nimž je třeba povolení podle zvláštních zákonů; 5) b) osobám, které porušily povinnosti vyplývající z 41 odst. 2 až 4, c) osobám, které porušily pravidla a podmínky stanovené podle 24 písm. b). (4) Uložením pokuty není dotčena odpovědnost podle jiných právních předpisů. (5) Na řízení o uložení pokuty podle odstavce 1 písm. b) se vztahují předpisy o správním řízení. 12) O rozkladu proti rozhodnutí o uložení pokuty rozhoduje bankovní rada. (6) Uložené pokuty jsou příjmem státního rozpočtu. (7) Česká národní banka může uložit pokutu podle odstavce 1 písm. b) do jednoho roku ode dne zjištění nedostatků, nejpozději do deseti let ode dne, ve kterém tyto nedostatky vznikly. 4) 5) 12) Zákon č. 21/1992 Sb. Devizový zákon. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů Opatření k nápravě 4. (1) Česká národní banka může požadovat, aby osoba uvedená v 24 písm. b) nebo v 41 odst. 2 písm. b) a odstavci 3, která porušila tento zákon, právní předpis nebo opatření vydané Českou národní bankou, upustila od nesprávného postupu nebo ukončila činnost.

19 (2) Osoba uvedená v odstavci 1 informuje Českou národní banku o odstranění nedostatku bez zbytečného odkladu poté, kdy byl nedostatek odstraněn nebo neprodleně poté, kdy byla činnost ukončena. (3) Na postup podle odstavce 1 se nevztahují předpisy o správním řízení. Správní delikty 46a Správní delikty při podnikání a obchodování na peněžním trhu (1) Právnická osoba, která není bankou, nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že poruší pravidlo obezřetného podnikání nebo podmínky, za kterých lze obchodovat na peněžním trhu, stanovené podle 24 písm. b). (2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do Kč. 46b Správní delikty při plnění informační povinnosti (1) Právnická osoba, která není bankou, nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že poruší povinnost předložit informaci nebo podklad podle 41 odst. 3 a 4. (2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do Kč. 46c Správní delikty při reprodukci symbolů peněz a jejich napodobenin (1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že při reprodukci symbolů peněz a jejich napodobenin zhotoví v rozporu s 20, podmínkami stanovenými právním předpisem vydaným podle 20 11a) nebo přímo použitelným právním předpisem Evropských společenství 11b) reprodukci bankovky, mince, platebního prostředku nebo cenného papíru, znějících na koruny české nebo cizí měnu anebo zhotoví předmět úpravou je napodobující. (2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do Kč. (3) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že při reprodukci symbolů peněz a jejich napodobenin v rozporu s 20, podmínkami stanovenými právním předpisem vydaným podle 20 11a) nebo přímo použitelným právním předpisem Evropských společenství 11b) zhotoví reprodukci bankovky, mince, platebního prostředku nebo cenného papíru, znějících na koruny české nebo cizí měnu anebo zhotoví předmět úpravou je napodobující. (4) Za přestupek podle odstavce 3 lze uložit pokutu do Kč. 11a) Vyhláška České národní banky č. 36/1994 Sb., o podmínkách, za kterých lze reprodukovat bankovky, mince, šeky, cenné papíry a platební karty a vyrábět předměty, které je úpravou napodobují.

20 b) Nařízení Rady EU týkající se ražby medailí a žetonů podobných euromincím a Nařízení Rady EU o rozšíření použití nařízení Rady EU týkajícího se ražby medailí a žetonů podobných euromincím. 46d Správní delikty proti peněžnímu oběhu (1) Právnická osoba se dopustí správního deliktu tím, že neodebere padělanou bankovku nebo minci, ač je povinna tak učinit podle 21. (2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do Kč e Společná ustanovení k 46a až 46d (1) Správní delikty podle 46a až 46d projednává Česká národní banka. 7. (2) O rozkladu proti rozhodnutí o správním deliktu rozhoduje bankovní rada. 8. (3) Pro řízení o přestupcích se použije zákon o přestupcích. Na řízení o ostatních správních deliktech se použije správní řád. 9. (4) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba neodpovídá za správní delikt, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které na ní bylo možno požadovat, aby zabránila porušení právní povinnosti. 10. (5) Odpovědnost právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby za správní delikt zaniká, jestliže Česká národní banka o něm nezahájila správní řízení do jednoho roku ode dne, kdy se o něm dozvěděla, nejpozději však do 5 let ode dne, kdy byl spáchán. 11. (6) Při vyměřování pokuty právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za kterých byl spáchán. 12. (7) Pokuty vybírá Česká národní banka. 13. (8) Vymáhání pokut zajišťuje příslušný finanční úřad a jsou příjmem státního rozpočtu. 14. (9) Při vybírání a vymáhání pokut se postupuje podle zvláštního zákona, který upravuje správu daní a poplatků. 49b (1) Česká národní banka vydává opatření České národní banky (dále jen "opatření"), je-li k tomu zákonem zmocněna. Tato opatření jsou pro banky, spořitelní a úvěrní družstva a pobočky zahraničních bank závazná.

DU V OBLASTI KAPITÁLOVÉHO KAPITÁLO TRHU TRH

DU V OBLASTI KAPITÁLOVÉHO KAPITÁLO TRHU TRH ZÁKON O DOHLEDU V OBLASTI KAPITÁLOVÉHO TRHU 15/1998 Sb. PŮSOBNOST A PRAVOMOCI ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY V OBLASTI KAPITÁLOVÉHO TRHU Předmět úpravy Tento zákon upravuje působnost a pravomoci České národní banky

Více

ZÁKON. ze dne 2. února 2006. o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ

ZÁKON. ze dne 2. února 2006. o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ 57 ZÁKON ze dne 2. února 2006 o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ Změna zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných

Více

PŮSOBNOST A PRAVOMOCI ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY V OBLASTI KAPITÁLOVÉHO TRHU. Působnost České národní banky v oblasti dohledu nad kapitálovým trhem

PŮSOBNOST A PRAVOMOCI ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY V OBLASTI KAPITÁLOVÉHO TRHU. Působnost České národní banky v oblasti dohledu nad kapitálovým trhem PŮSOBNOST A PRAVOMOCI ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY V OBLASTI KAPITÁLOVÉHO TRHU Předmět úpravy Tento zákon upravuje působnost a pravomoci České národní banky při výkonu dohledu nad kapitálovým trhem a stanoví některá

Více

K o m p l e x n í p o z m ě ň o v a c í n á v r h

K o m p l e x n í p o z m ě ň o v a c í n á v r h -1- K o m p l e x n í p o z m ě ň o v a c í n á v r h k vládnímu návrhu zákona o změně zákonů v souvislosti se sjednocováním dozoru nad finančním trhem (tisk 997) - 2 - ZÁKON ze dne 2006 o změně zákonů

Více

ZÁKON. ze dne 2. února o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST PRVNÍ

ZÁKON. ze dne 2. února o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST PRVNÍ 57 ZÁKON ze dne 2. února 2006 o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o zřízení ministerstev

Více

6/1993 Sb. Zákon České národní rady. Část první. Základní ustanovení

6/1993 Sb. Zákon České národní rady. Část první. Základní ustanovení Systém ASPI - stav k 7.11.2005 do částky 152/2005 Sb. a 54/2005 Sb.m.s. Obsah a text 6/1993 Sb. - stav k 1. 1.2006 6/1993 Sb. Zákon České národní rady ze dne 17. prosince 1992 o České národní bance Změna:

Více

USNESENÍ z 25. schůze dne 10. února 2004

USNESENÍ z 25. schůze dne 10. února 2004 \ Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 4. volební období - 2004 rozpočtový výbor 331 USNESENÍ z 25. schůze dne 10. února 2004 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony vsouvislosti

Více

215/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 2. dubna o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje

215/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 2. dubna o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje 215/2004 Sb. ZÁKON ze dne 2. dubna 2004 o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje Změna: 109/2009 Sb. Změna: 109/2009 Sb. (část) Změna: 109/2009 Sb.

Více

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 352 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 16.

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 352 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 16. 111 10. funkční období 111 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve

Více

215/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 2. dubna o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje ČÁST PRVNÍ

215/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 2. dubna o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje ČÁST PRVNÍ 215/2004 Sb. ZÁKON ze dne 2. dubna 2004 o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje Změna: 109/2009 Sb. Změna: 109/2009 Sb. (část) Změna: 109/2009 Sb.

Více

226/2013 Sb. ZÁKON ze dne 20. června 2013 o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh

226/2013 Sb. ZÁKON ze dne 20. června 2013 o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh 226/2013 Sb. ZÁKON ze dne 20. června 2013 o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný

Více

215/2004 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ NĚKTERÉ VZTAHY V OBLASTI VEŘEJNÉ PODPORY

215/2004 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ NĚKTERÉ VZTAHY V OBLASTI VEŘEJNÉ PODPORY Systém ASPI - stav k 1.4.2014 do částky 21/2014 Sb. a 8/2014 Sb.m.s. 215/2004 Sb. - o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory - poslední stav textu Změna: 109/2009 Sb. Změna: 109/2009 Sb. (část)

Více

254/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 13. dubna 2004

254/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 13. dubna 2004 254/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. dubna 2004 o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů Změna: 303/2008 Sb. Změna: 281/2009 Sb. Změna:

Více

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení. (1) Česká národní banka je ústřední bankou České republiky a orgánem vykonávajícím dohled nad finančním trhem.

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení. (1) Česká národní banka je ústřední bankou České republiky a orgánem vykonávajícím dohled nad finančním trhem. 6/1993 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 17. prosince 1992 o České národní bance ve znění zákonů č. 60/1993 Sb., č. 15/1998 Sb., č. 442/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 278/2001 Sb., zákonů č. 482/2001

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Bankovní právo.

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Bankovní právo. Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Kurs,, je určen pro posluchače bakalářského studia na oboru Finance a finanční služby a jeho cílem je poskytnout studentům ucelený soubor poznatků o právní

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 4546 Sbírka zákonů č. 300 / 2016 300 ZÁKON ze dne 24. srpna 2016 o centrální evidenci účtů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět a účel úpravy Tento zákon upravuje práva

Více

1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství 1 ) (dále jen nařízení

1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství 1 ) (dále jen nařízení Strana 560 Sbírka zákonů č. 38 / 2008 Částka 11 38 ZÁKON ze dne 17. ledna 2008 o vývozu a dovozu zboží, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující

Více

Aktualizované znění. 363/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 21. prosince 1999. o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví)

Aktualizované znění. 363/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 21. prosince 1999. o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví) Aktualizované znění 363/1999 Sb. ZÁKON ze dne 21. prosince 1999 o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví) částka 112 Sbírky zákonů ročník 1999 rozeslána 30. prosince

Více

o) schválení změny depozitáře, nebo

o) schválení změny depozitáře, nebo Strana 2618 Sbírka zákonů č. 248 / 2013 Částka 96 248 VYHLÁŠKA ze dne 24. července 2013, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti,

Více

Zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech. Magdaléna Bártová

Zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech. Magdaléna Bártová Zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech Magdaléna Bártová Družstevní záložny svým členům zpravidla nabízejí běžné účty a nejčastěji spořící a termínované vklady s vyšším zhodnocením

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Právní aspekty podnikání pojišťoven Druhy pojištění Sociální pojištění Zdravotní pojištění Komerční pojištění Penzijní připojištění Účel pojištění Zmírnit nebo odstranit nepříznivé důsledky nahodilých

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období. Návrh. poslance Michala Doktora. na vydání

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období. Návrh. poslance Michala Doktora. na vydání PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období Návrh poslance Michala Doktora na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona

Více

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 3. volební období rozpočtový výbor. USNESENÍ z 30. schůze dne 4. května 2000

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 3. volební období rozpočtový výbor. USNESENÍ z 30. schůze dne 4. května 2000 Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 3. volební období - 2000 rozpočtový výbor 310 USNESENÍ z 30. schůze dne 4. května 2000 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České

Více

Legislativa investičního bankovnictví

Legislativa investičního bankovnictví Legislativa investičního bankovnictví Vymezit investiční bankovnictví není úplně jednoduchou záležitostí. Existuje totiž několik pojetí definice investičního bankovnictví. Obecně lze ale říct, že investiční

Více

277/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

277/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 277/2013 Sb. ZÁKON ze dne 21. srpna 2013 o směnárenské činnosti Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje podmínky výkonu činnosti

Více

Obsah. pojištění. odvětví pro výkaznictví pojišťoven

Obsah. pojištění. odvětví pro výkaznictví pojišťoven Zákon o pojišťovnictví č.277/2009 Sb. Úvod Obsah Hlavička zákona Část I. 1-3 Obecná ustanovení Část II. 4-83 Provozování činností v pojišťovnictví Část III. 84-125 Dohled v pojišťovnictví Část IV. 126-128

Více

410/2010 Sb. ZÁKON. ze dne 9. prosince 2010, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Čl.

410/2010 Sb. ZÁKON. ze dne 9. prosince 2010, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Čl. 410/2010 Sb. ZÁKON ze dne 9. prosince 2010, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č. 563/1991

Více

115/2001 Sb. ZÁKON ze dne 28. února 2001 o podpoře sportu ve znění zákonů č. 219/2005 Sb., č. 186/2006 Sb., č. 274/2008 Sb. a č. 183/2010 Sb.

115/2001 Sb. ZÁKON ze dne 28. února 2001 o podpoře sportu ve znění zákonů č. 219/2005 Sb., č. 186/2006 Sb., č. 274/2008 Sb. a č. 183/2010 Sb. 115/2001 Sb. ZÁKON ze dne 28. února 2001 o podpoře sportu ve znění zákonů č. 219/2005 Sb., č. 186/2006 Sb., č. 274/2008 Sb. a č. 183/2010 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět

Více

N á v r h. ZÁKON ze dne o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění

N á v r h. ZÁKON ze dne o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění N á v r h ZÁKON ze dne... 2010 o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o mezinárodním právu soukromém

Více

ZÁKON ze dne 21. srpna 2013 o směnárenské činnosti. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ZÁKON ze dne 21. srpna 2013 o směnárenské činnosti. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2970 Sbírka zákonů č. 277 / 2013 277 ZÁKON ze dne 21. srpna 2013 o směnárenské činnosti Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy Tento zákon

Více

VYHLÁŠKA. č. 281/2008 Sb. ze dne 1. srpna 2008

VYHLÁŠKA. č. 281/2008 Sb. ze dne 1. srpna 2008 VYHLÁŠKA č. 281/2008 Sb. ze dne 1. srpna 2008 o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu Česká

Více

59 ZÁKON. ze dne 24. února o veřejné podpoře ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

59 ZÁKON. ze dne 24. února o veřejné podpoře ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 59 ZÁKON ze dne 24. února 2000 o veřejné podpoře (zákon byl zrušen ke dni 1. května 2004 zákonem č. 215/2004 Sb.) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 1 Předmět

Více

N á v r h. ZÁKON ze dne 2013 o směnárenské činnosti ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

N á v r h. ZÁKON ze dne 2013 o směnárenské činnosti ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Předmět úpravy N á v r h ZÁKON ze dne 2013 o směnárenské činnosti Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje provozování směnárenské činnosti

Více

ZÁKON ze dne 9. prosince 2010, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

ZÁKON ze dne 9. prosince 2010, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů Částka 145 Sbírka zákonů č.410 / 2010 Strana 5435 410 ZÁKON ze dne 9. prosince 2010, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo ve finaních a finančích službách

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo ve finaních a finančích službách Metodické listy pro kombinované studium předmětu Právo ve finaních a finančích službách Kurs,,Právo ve financích a finančních službách je určen pro posluchače magisterského studia na oboru Finance a finanční

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 510 Sbírka zákonů č. 25 / 2008 Částka 11 25 ZÁKON ze dne 16. ledna 2008 o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního

Více

1a ) Nařízení Rady (ES) č. 1/2003 ze dne 16. prosince Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

1a ) Nařízení Rady (ES) č. 1/2003 ze dne 16. prosince Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 4787 360 ZÁKON ze dne 19. září 2012, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů,

Více

ZÁKON o České národní bance

ZÁKON o České národní bance Úplné znění zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 60/1993 Sb., zákonem č. 15/1998 Sb., zákonem č. 442/2000 Sb., nálezem Ústavního soudu vyhlášeným pod

Více

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2015. o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2015. o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2015 o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona

Více

15/1998 Sb. ZÁKON. ze dne 13. ledna 1998 o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalích zákonů ČÁST PRVNÍ

15/1998 Sb. ZÁKON. ze dne 13. ledna 1998 o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalích zákonů ČÁST PRVNÍ 15/1998 Sb. ZÁKON ze dne 13. ledna 1998 o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalích zákonů Změna: 30/2000 Sb., 362/2000 Sb., 370/2000 Sb. Změna: 308/2002 Sb. Změna: 308/2002 Sb. (část)

Více

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 4. volební období rozpočtový výbor. USNESENÍ z 25. schůze dne 10. února 2004

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 4. volební období rozpočtový výbor. USNESENÍ z 25. schůze dne 10. února 2004 Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 4. volební období - 2004 rozpočtový výbor 330 USNESENÍ z 25. schůze dne 10. února 2004 k vládnímu návrhu zákona o kolektivním investování (tisk 523) Po úvodním

Více

Zákon č. 174/1968 Sb.

Zákon č. 174/1968 Sb. Zákon č. 174/1968 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 575/1990 Sb., zákonem č. 159/1992

Více

INFORMATIVNÍ úplné znění

INFORMATIVNÍ úplné znění INFORMATIVNÍ úplné znění Zákon č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů, ve znění zákona č. 50/2016 Sb. 1 Úvodní ustanovení (1) Tento zákon upravuje a)

Více

RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY. ze dne 29. května 2000. o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura

RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY. ze dne 29. května 2000. o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura Pracovní překlad RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY ze dne 29. května 2000 o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura (2000/383/JVV) RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem

Více

10. funkční období. Návrh zákona o Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře. (Navazuje na sněmovní tisk č. 609 ze 7. volebního období PS PČR)

10. funkční období. Návrh zákona o Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře. (Navazuje na sněmovní tisk č. 609 ze 7. volebního období PS PČR) 319 10. funkční období 319 Návrh zákona o Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře (Navazuje na sněmovní tisk č. 609 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 27. srpna 2016

Více

Bankovnictví a pojišťovnictví

Bankovnictví a pojišťovnictví Bankovnictví a pojišťovnictví JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Provozovat na území České republiky

Více

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015 Třídící znak 2 0 1 1 5 5 6 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015 k některým ustanovením zákona o bankách a zákona o spořitelních a úvěrních družstvech týkajícím se jednotné licence

Více

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení Zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 60/1993 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 442/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeným pod č. 278/2001 Sb., zákona č. 482/2001 Sb.,

Více

Platné znění zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě) 13a. Zásada rovného zacházení

Platné znění zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě) 13a. Zásada rovného zacházení V YZNAČ ENÍ NAVRHOVANÝCH ZMĚ N Platné znění zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě) 13a Zásada rovného zacházení Práva a povinnosti vznikající

Více

ÚSTAVNÍ PRÁVO. NKÚ, ČNB, Veřejný ochránce práv a Úřad pro ochranu osobních údajů. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.

ÚSTAVNÍ PRÁVO. NKÚ, ČNB, Veřejný ochránce práv a Úřad pro ochranu osobních údajů. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs. ÚSTAVNÍ PRÁVO NKÚ, ČNB, Veřejný ochránce práv a Úřad pro ochranu osobních údajů JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.cz Nejvyšší kontrolní úřad (čl. 97 Ústavy) samostatná hlava Ústavy (hlava

Více

b) čtvrtletně apředkládá do 45 kalendářních dnů po

b) čtvrtletně apředkládá do 45 kalendářních dnů po Strana 7038 Sbírka zákonů č. 433 / 2009 433 VYHLÁŠKA ze dne 24. listopadu 2009 ozpůsobu předkládání, formě a náležitostech výkazů pojišťovny a zajišťovny Česká národní banka stanoví podle 136 odst. 1 písm.

Více

ČÁST PRVNÍ DOHLED V OBLASTI KAPITÁLOVÉHO TRHU HLAVA I PŮSOBNOST A PRAVOMOCI ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY V OBLASTI KAPITÁLOVÉHO TRHU.

ČÁST PRVNÍ DOHLED V OBLASTI KAPITÁLOVÉHO TRHU HLAVA I PŮSOBNOST A PRAVOMOCI ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY V OBLASTI KAPITÁLOVÉHO TRHU. Zákon č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 362/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., zákona č. 308/2002 Sb.,

Více

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 380 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 26.

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 380 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 26. 98 10. funkční období 98 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 158/2000 Sb., o vyhledávání, průzkumu a těžbě nerostných zdrojů z mořského dna za hranicemi pravomocí států a o změně některých zákonů, ve

Více

VYHLÁŠKA ze dne 1. září 2016 o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance

VYHLÁŠKA ze dne 1. září 2016 o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance Strana 4658 Sbírka zákonů č. 305 / 2016 Částka 119 305 VYHLÁŠKA ze dne 1. září 2016 o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 zákona

Více

ZÁKON č. 70/2006 Sb. ze dne 3. února 2006, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o provádění mezinárodních sankcí

ZÁKON č. 70/2006 Sb. ze dne 3. února 2006, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o provádění mezinárodních sankcí ZÁKON č. 70/2006 Sb. ze dne 3. února 2006, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o provádění mezinárodních sankcí Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Odkaz na návrh zákona a důvodovou zprávu na webu Poslanecké sněmovny, Sněmovní tisk č.

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Odkaz na návrh zákona a důvodovou zprávu na webu Poslanecké sněmovny, Sněmovní tisk č. Ročník 2016 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon o Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře Citace: 320/2016 Sb. Částka: 125/2016 Sb. Na straně (od-do): 4869-4871 Rozeslána

Více

VYHLÁŠKA ze dne 4. května 2009 o odbornosti osob, pomocí kterých provádí obchodník s cennými papíry své činnosti

VYHLÁŠKA ze dne 4. května 2009 o odbornosti osob, pomocí kterých provádí obchodník s cennými papíry své činnosti Strana 1864 Sbírka zákonů č. 143 / 2009 143 VYHLÁŠKA ze dne 4. května 2009 o odbornosti osob, pomocí kterých provádí obchodník s cennými papíry své činnosti Česká národní banka stanoví podle 199 odst.

Více

6/1993 Sb. Zákon. České národní rady. ze dne 17. prosince 1992. o České národní bance

6/1993 Sb. Zákon. České národní rady. ze dne 17. prosince 1992. o České národní bance 6/1993 Sb. Zákon České národní rady ze dne 17. prosince 1992 o České národní bance Změna: 60/1993 Sb. Změna: 15/1998 Sb. Změna: 442/2000 Sb. Změna: 278/2001 Sb. Změna: 482/2001 Sb. Změna: 127/2002 Sb.

Více

Tato vyhláška stanoví obsah, formu, lhůty a způsob poskytování informací vykazujícími subjekty České národní bance.

Tato vyhláška stanoví obsah, formu, lhůty a způsob poskytování informací vykazujícími subjekty České národní bance. Strana 1479 142 VYHLÁŠKA ze dne 13. května 2011 o předkládání informací platebními institucemi, institucemi elektronických peněz, poskytovateli platebních služeb malého rozsahu a vydavateli elektronických

Více

130 Orgány školské právnické osoby. (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel.

130 Orgány školské právnické osoby. (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel. 130 Orgány školské právnické osoby (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel. (2) Orgány školské právnické osoby zřízené jinou právnickou osobou

Více

6/1993 Sb. Zákon České národní rady

6/1993 Sb. Zákon České národní rady stav k 30.6.2009 do částky 59/2009 Sb. a 22/2009 Sb.m.s. Obsah a text 6/1993 Sb. - poslední stav textu 6/1993 Sb. Zákon České národní rady ze dne 17. prosince 1992 o České národní bance Změna: 60/1993

Více

174/1968 Sb. ZÁKON. ze dne 20.prosince o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. nadpis vypuštěn

174/1968 Sb. ZÁKON. ze dne 20.prosince o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. nadpis vypuštěn 174/1968 Sb. ZÁKON ze dne 20.prosince 1968 o státním odborném dozoru nad bezpečností práce Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb. Změna: 47/1994 Sb. Změna: 71/2000 Sb. Změna: 124/2000 Sb. Změna: 151/2002

Více

ČÁST PRVNÍ INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ČÁST PRVNÍ INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ č. 25/2008 Sb. ZÁKON ze dne 16. ledna 2008 o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých

Více

25_2008_Sb.txt INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

25_2008_Sb.txt INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 25/2008 Sb. ZÁKON ze dne 16. ledna 2008 o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném a o změně některých zákonů Změna: 227/2009 Sb. Změna: 281/2009 Sb. Parlament se usnesl na

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2392 Sbírka zákonů č. 203 / 2015 203 ZÁKON ze dne 23. července 2015, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců

Více

Státní dozor v pojišťovnictví

Státní dozor v pojišťovnictví Státní dozor v pojišťovnictví Regulaci pojistného trhu provádí státní dozor. Většinou ve formě instituce, která je samostatná a přímo podřízená vládě nebo v rámci některého z ministerstev, institut dozoru

Více

STATUT Rady pro veřejný dohled nad auditem

STATUT Rady pro veřejný dohled nad auditem STATUT Rady pro veřejný dohled nad auditem Schváleno dne: 21. 9. 2016 Účinnost od: 1. 10. 2016 Závazné pro: členové Rady pro veřejný dohled nad auditem Verze 1.0 Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Statut Rady

Více

JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., předseda představenstva společnosti AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo, externí spolupracovník katedry BaP VŠE Praha a předseda předsednictva sdružení SOS-Dětské

Více

ZÁKON ze dne 2008, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů ČÁST PRVNÍ. Čl. I Změna zákona o střetu zájmů

ZÁKON ze dne 2008, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů ČÁST PRVNÍ. Čl. I Změna zákona o střetu zájmů ZÁKON ze dne 2008, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Čl. I Změna zákona o střetu zájmů Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu

Více

174/1968 Sb. ZÁKON. ze dne 20.prosince 1968. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb.

174/1968 Sb. ZÁKON. ze dne 20.prosince 1968. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb. 174/1968 Sb. ZÁKON ze dne 20.prosince 1968 o státním odborném dozoru nad bezpečností práce Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb. Změna: 47/1994 Sb. Změna: 71/2000 Sb. Změna: 124/2000 Sb. Změna: 151/2002

Více

37a - bez věcné změny

37a - bez věcné změny SPRÁVNÍ DELIKTY 37-40 ZÁKONA O ÚČETNICTVÍ POROVNÁNÍ V LETECH 2015 A 2016 Podnikatel - podvojné účetnictví Pokuta 6 % hodnoty aktiv brutto, pokud se: Pokuta 6 % hodnoty aktiv netto*, pokud se: a) nevede

Více

N á v r h. 11e. Finanční zajištění

N á v r h. 11e. Finanční zajištění N á v r h ZÁKON ze dne... 2010 o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o mezinárodním právu soukromém

Více

6/1993 Sb. Zákon České národní rady

6/1993 Sb. Zákon České národní rady Systém ASPI - stav k 3.4.2011 do částky 33/2011 Sb. a 14/2011 Sb.m.s. Obsah a text 6/1993 Sb. - poslední stav textu 6/1993 Sb. Zákon České národní rady ze dne 17. prosince 1992 o České národní bance Změna:

Více

319/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 25. května 2006

319/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 25. května 2006 319/2006 Sb. ZÁKON ze dne 25. května 2006 o některých opatřeních ke zprůhlednění finančních vztahů v oblasti veřejné podpory, a o změně zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších

Více

I. Úplné znění zákona č. 6/19932 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn

I. Úplné znění zákona č. 6/19932 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn I. Úplné znění zákona č. 6/19932 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn Zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění změn provedených zákonem č.

Více

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU V souvislosti se změnou zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, provedenou zákonem č. 104/2008

Více

Důvod a způsob založení povinného subjektu

Důvod a způsob založení povinného subjektu Důvod a způsob založení povinného subjektu Výňatek ze zákona zákona č. 251/2005 Sb.: 3 (1) Úřad a inspektoráty kontrolují dodržování povinností vyplývajících z a) právních předpisů, z nichž vznikají zaměstnancům,

Více

ČÁST PRVNÍ OBĚH BANKOVEK A MINCÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

ČÁST PRVNÍ OBĚH BANKOVEK A MINCÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ. Předmět úpravy Úplné znění zákona č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí a o změně zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů (Poznámka ČNB: jde o orientační pracovní pomůcku, která

Více

Platná znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

Platná znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Platná znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci (úplné znění vybraných ustanovení) 2 (1) Česká obchodní inspekce kontroluje právnické

Více

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 546 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 13.

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 546 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 13. 222 10. funkční období 222 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a

Více

552/1991 Sb. ZÁKON. o státní kontrole

552/1991 Sb. ZÁKON. o státní kontrole 552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 6. prosince 1991 o státní kontrole Změna: 166/1993 Sb. Změna: 148/1998 Sb. Změna: 132/2000 Sb. Změna: 274/2003 Sb. Změna: 392/2005 Sb. Změna: 501/2004 Sb.,

Více

č. 233/2009 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. července 2009

č. 233/2009 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. července 2009 č. 233/2009 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. července 2009 o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob ve znění vyhlášky č. 192/2011 Sb. ve znění vyhlášky

Více

b) originálem originál listiny nebo úředně ověřená kopie listiny, c) údaji o odborné praxi 1. informace o druhu odborné praxe,

b) originálem originál listiny nebo úředně ověřená kopie listiny, c) údaji o odborné praxi 1. informace o druhu odborné praxe, Sbírka zákonů č. 215 / 2012 Strana 3067 215 VYHLÁŠKA ze dne 15. června 2012 o odborné způsobilosti pro distribuci některých produktů na finančním trhu Česká národní banka stanoví podle 170 odst. 1 zákona

Více

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb.

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb. Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2013, o předkládání výkazů České národní bance statisticky významnými vykazujícími osobami pro účely sestavení statistiky platební bilance, investiční pozice a dluhové služby vůči

Více

Novela zákona o vysokých školách N Á V R H V Y B R A N Ý C H U S T A N O V E N Í K A K R E D I T A C Í M

Novela zákona o vysokých školách N Á V R H V Y B R A N Ý C H U S T A N O V E N Í K A K R E D I T A C Í M N Á V R H V Y B R A N Ý C H U S T A N O V E N Í K A K R E D I T A C Í M (výrazně pozměněné oproti původnímu návrhu) Návrh vymezení Orgánu pro vnitřní hodnocení kvality veřejné vysoké školy a Standardů

Více

9. funkční období. Návrh zákona o směnárenské činnosti. (Navazuje na sněmovní tisk č. 845 z 6. volebního období PS PČR)

9. funkční období. Návrh zákona o směnárenské činnosti. (Navazuje na sněmovní tisk č. 845 z 6. volebního období PS PČR) 140 9. funkční období 140 Návrh zákona o směnárenské činnosti (Navazuje na sněmovní tisk č. 845 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 28. srpna 2013 2013 ZÁKON ze dne 2013 o

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 1442 Sbírka zákonů č. 134 / 2013 134 ZÁKON ze dne 7. května 2013 o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV. zaměstnanci města zařazení do městského úřadu

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV. zaměstnanci města zařazení do městského úřadu ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV Zpracovatel: Mgr. Martin Stark Rozsah působnosti: zaměstnanci města zařazení do městského úřadu Nabývá účinnosti: Počet stran: Počet příloh: 20.5.2015 9 1

Více

ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I. Díl 1 Společná ustanovení

ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I. Díl 1 Společná ustanovení ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I Díl 1 Společná ustanovení 1 (1) Obchodními korporacemi jsou obchodní společnosti (dále jen společnost ) a družstva. (2) Společnostmi jsou veřejná obchodní společnost

Více

552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení

552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení Systém ASPI - stav k 26.11.2012 do částky 145/2012 Sb. a 49/2012 Sb.m.s. Obsah a text 552/1991 Sb. - poslední stav textu Změna: 166/1993 Sb. Změna: 148/1998 Sb. Změna: 132/2000 Sb. Změna: 274/2003 Sb.

Více

Regulace pojišťovnictví

Regulace pojišťovnictví Regulace pojišťovnictví Stanovení určitých pravidel pro činnost subjektů působících v rámci odvětví pojišťovnictví Existence: - Regulace obecně - Specifický přístup vzhledem ke specifičnosti pojišťovnictví

Více

Živnostenský úřad města Brna

Živnostenský úřad města Brna Živnostenský úřad města Brna 1 - zajišťuje komplexní výkon státní správy na úseku živnostenského podnikání v rozsahu stanoveném 2 zákona č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, v platném, a zákonem

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1992. Uverejnené: 15.06.1992 Účinnosť od: 01.07.1992

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1992. Uverejnené: 15.06.1992 Účinnosť od: 01.07.1992 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1992 Uverejnené: 15.06.1992 Účinnosť od: 01.07.1992 280 Z Á K O N České národní rady ze dne 28. dubna 1992 o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních

Více

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami (1) Pověřené osoby poskytují sociálně-právní ochranu na základě rozhodnutí o pověření k výkonu takové činnosti (dále jen "pověření"). (2) Pověřené osoby

Více

Praktické otázky vyplývající ze vztahu ČNB k vybraným mezinárodním obchodním operacím

Praktické otázky vyplývající ze vztahu ČNB k vybraným mezinárodním obchodním operacím Praktické otázky vyplývající ze vztahu ČNB k vybraným mezinárodním obchodním operacím V Z D Ě L Á VA C Í M AT E R I Á L K E K U R Z U M E Z I N Á R O D N Í O B C H O D N Í O P E R A C E S L E Z S K Á U

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 587/3

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 587/3 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 587/3 Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti peněžního oběhu a devizového hospodářství

Více

338/2005 Sb. vyhlašuje ZÁKON. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce

338/2005 Sb. vyhlašuje ZÁKON. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 338/2005 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 575/1990 Sb., zákonem č. 159/1992 Sb.,

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy Zákon č. 124/2002 Sb. ze dne 13. března 2002 o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku) Ve znění změn podle zákona č. 257/2004

Více

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení 153/1994 Sb. ZÁKON ze dne 7. července 1994 o zpravodajských službách České republiky Změna: 118/1995 Sb. Změna: 53/2004 Sb. Změna: 290/2005 Sb. Změna: 530/2005 Sb. Změna: 342/2006 Sb. Změna: 80/2006 Sb.

Více