Brusel jako sídlo evropských institucí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Brusel jako sídlo evropských institucí"

Transkript

1 Brusel jako sídlo evropských institucí Hana HŘÍVOVÁ Evropská unie Evropská unie je ekonomická a politická unie, kterou v současné době tvoří 28 evropských států. Oficiální vznik EU se datuje do roku 1993 po podepsání Maastrichské smlouvy, tzv. Smlouvy o Evropské unii. Ta byla podepsána v Maastrichtu (Nizozemské království, hl. město provincie Limburk), v platnost vstoupila Zavedla obecně známý systém tří pilířů (1. pilíř primární a sekundární právo EU, 2. pilíř společná zahraniční a bezpečnostní politika, 3. pilíř justiční a policejní spolupráce). Historie EU Pokud mluvíme o historii Evropské unii, bereme v potaz i předchozí sdružení a společenství od 2. pol. 20. století na území Evropy. Po druhé světové válce bylo nutností vypořádat se s následky války, a v co nejkratším časovém úseku obnovit základní fungování států. Prvotním cílem se stalo zabezpečení míru v Evropě. Zde vznikla myšlenka, že mír a bezpečnost zajistí jednotná Evropa. Vliv Sovětského svazu a jeho rozpínající se moc jen podpořil názor o jednotné Evropě. Pro představu, Jean Monnet ( ), francouzský politik a ekonom, již v době války prosazuje názor o evropské federaci. Po válce přichází s myšlenkou o uhelném trhu, o kterém rozhoduje nadnárodní instituce, ne samotné státy (rovnocennost vítězných mocností a poraženého Německa). V roce 1946 mluví Winston Churchill ( ), na curyšské univerzitě o sjednocené Evropě. Robert Schuman ( ) 9. května předkládá návrh sjednocené Evropy (všeobecně znám jako Schumanova deklarace). Monnetova myšlenka nadnárodní instituce vzniká na základě pařížské smlouvy ze dne (v platnost vstoupila ) podepsané šesti státy (Francií, Spolkovou republikou Německo, Itálií, Belgií, Nizozemím a Lucemburskem) jako Evropské společenství uhlí a oceli (ESUO). Platnost smlouvy byla 50 let, přičemž nebyla prodloužena a od formálně neexistuje. Agenda původního společenství byla převedena na Evropské společenství. Významnou institucí, která vznikla v roce 1960, bylo Evropské sdružení volného obchodu (ESVO). Hlavní myšlenkou byl volný trh. Spojené království se nechtělo stát součástí ESUO, z tohoto důvodu s dalšími státy (Dánsko, Švédsko, Norsko, Švýcarsko, Rakousko, Portugalsko, Finsko) založilo ESVO uzavřením Stockholmské smlouvy ( ). 1

2 Vzhledem k vývoji v 50. letech se státy dále zaměřily na ekonomii. Byly podepsány tzv. Římské smlouvy, které založily dvě významné společenství: Evropské hospodářské společenství (EHS) a Evropské společenství pro atomovou energii (Euratom). Evropské hospodářské společenství (v rámci Římských smluv, , zakládající státy Belgie, Francie, Německo, Itálie, Lucembursko, Nizozemsko) mělo podporovat ekonomickou integraci mezi členskými státy. Po podepsání Maastrichtské smlouvy se integrovalo do Evropského společenství, následně pak do Evropského společenství (první pilíř EU). Euratom (v rámci Římských smluv, , zakládající státy Francie, Spolková republika Německo, Itálie, Belgie, Lucembursko, Nizozemsko) vznikl s cílem spolupráce ve výzkumu a vývoji v jaderném průmyslu, společného jaderného trhu a společného postupu vůči třetím zemím. Důležitou institucí vzniklou byla Evropská investiční banka s ústředím v Lucembursku a Hospodářský a sociální výbor s ústředím v Bruselu. Pojem Smlouvy o evropských společenstvích zaštiťuje smlouvu z roku Ta slučuje orgány EHS, Euratom a ESUO. Mimo jiné byla v roce 1968 vytvořena celní unie. V roce 1975 vznikl Účetní dvůr (Smlouva o finančním hospodaření Společenství, sídlo v Lucembursku). Významným mezníkem v historii Evropské unii bylo podepsání Jednotného evropského aktu v Lucembursku a v Haagu. Cíle byly jasně stanovené: odstranění překážek obchodu do doby vzniku Evropského společenství, přerozdělení hlasů v Radě, změna celního sazebníku. Maastrichtská smlouva byla od padesátých let výrazným zásahem do Evropské unie. Prakticky znamenala sloučení dosavadních institucí, zjednodušení procesu integrace a.propojení cílů institucí. Podepsáním (v platnost vstoupila od ) vytvořila systém tří pilířů, čímž zavedla Evropskou unii. Poslední smlouvou z roku 2007 byla Lisabonská smlouva. Jedná se o mezinárodní smlouvu, která měla novelizovat předchozí smlouvy. Původní Smlouva o Ústavě pro Evropu neprošla referendy v členských zemích, proto Evropská unie přistoupila k vytvoření méně razantní smlouvy. Nicméně některé části zůstaly nezměněny. Několik členských států odmítlo v referendu Lisabonskou smlouvu a její části byly pozměněny (např. Spojené království požádalo o možnost pokračování v oblasti policejní a justiční spolupráce na základě dohody, umožňující některým státům nezúčastnit se). Smlouva byla podepsána v Lisabonu, postupně byla ratifikována všemi členskými státy a vstoupila v platnost. 2

3 Členské státy EU Původními zakládajícími členy EU byla v roce 1952 Belgie, Francie, Itálie, Lucembursko, Spolková republika Německo a Nizozemsko. K dalšímu rozšíření došlo v roce 1973 Dánsko, Irsko a Spojené království. Následovalo Řecko, Portugalsko a Španělsko. Severní rozšíření v roce 1995 začlenilo Finsko, Rakousko a Švédsko. Dále Česká republika, Estonská republika, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Polská republika, Slovensko a Slovinsko. Roku 2007 bylo přibylo Rumunsko a Bulharsko do členských zemí. Posledním rozšířením prošla Evropská unie , a to členským státem Chorvatsko. Mezi kandidátské země patří Makedonie, Turecko, Island, Černá Hora, Srbsko a Albánie. Orgány Evropské unie Mimo sedm hlavních orgánů Evropské unie vymezených v čl. 13 Smlouvy o Evropské unii existují i další instituce, a to především poradní a finanční. Evropský parlament Řadí se mezi legislativní orgány EU. Poslanci jsou voleni každých pět let přímou volbou v členských zemích. Parlament má 766 členů (rozšířeno po vstupu Chorvatska do EU). Hlavním sídlem Evropského parlamentu je Štrasburk, zasedá ale i v Bruselu a Lucemburku. Rada Evropské unie Vrcholný orgán EU reprezentující zájmy členských států. Hlavní činností je přijímání legislativy. Dřívější název Rada ministrů vycházely z praxe: Členské státy zde zastupuje ministr, který v členské zemi má agendu EU. V současné době bývá Rada EU chybně zaměňována s Evropskou radou a Radou Evropy (mezivládní organizace). Předsednictví v Radě EU se mění každých šest měsíců, samotná agenda Rady je spravována Výborem stálých zástupců v Bruselu. Složení výboru tvoří zástupci členských zemí EU (zpravidla velvyslanci nebo zástupci velvyslanců). Evropská rada Vrcholný orgán EU, jejími členy jsou hlavy států či předsedové členských zemí. Každého zasedání Evropské rady se účastní předseda Evropské komise. Evropská rada má svého stálého předsedu, který je volen většinou členů Evropské rady na 2,5leté funkční období, zvolen může být dvakrát. Zasedání Evropské rady probíhá čtyřikrát ročně a hlavním cílem je podávat nové podněty pro vývoj EU a přijímat politická rozhodnutí. 3

4 Evropská komise Evropská komise představuje nezávislý kontrolní orgán, který nepřihlíží k zájmům jednotlivých zemí, ale k EU jako celku. Dohlíží na dodržování legislativy, vypracovává návrh rozpočtu a kontroluje jeho plnění. Každá členská země má svého komisaře. Soudní dvůr Evropské komise Vznikl v roce 1952 (tehdy součást Evropského společenství uhlí a oceli) jako nejvyšší soud Evropské unie. Sídlí v Lucemburku, v čele je předseda a každý členský stát má zde jednoho soudce. Skládá se ze Soudního dvora, Tribunálu a Soudu pro veřejnou službu EU. Evropská centrální banka Jde o centrální banku EU sídlící ve Frankfurtu nad Mohanem. Tvoří systém centrálních bank (Evropská centrální banka a centrální banky členských států), je měnovou bankou Eurozóny a řadí se mezi orgány EU. Evropský účetní dvůr Kontrolní orgán EU, jehož hlavní prioritou jsou finanční prostředky EU. Podílí se také na zlepšení financí v rámci EU. Vznikl v roce 1977 a hlavní sídlo má v Lucemburku. Poradní instituce Mezi oficiální poradní instituce EU patří Hospodářský a sociální výbor (EHSV) a Výbor regionů. EHSV vznikl již v roce 1957, v současnosti jsou členové jmenováni Radou Evropské unie na základě doporučení vlád členského státu na dobu pěti let. Počet členů v EHSV nesmí překročit 350 členů. Výbor regionů se skládá ze zástupců regionálních a místních samosprávných celků, sídlí v Bruselu. Přehled institucí sídlící v Bruselu 1. Evropská komise Evropská komise představuje nezávislý kontrolní orgán, který nepřihlíží k zájmům jednotlivých zemí, ale k EU jako celku. Dohlíží na dodržování legislativy, vypracovává návrh rozpočtu a kontroluje jeho plnění. Každá členská země má svého komisaře. Ústřední budovou je budova Berlaymont, některé části jsou odděleny v Lucemburku. Berlaymont se nachází na adrsee Rue de la Loi/Wetstraat v evropské čtvrti města. Původně byl na místě budovy založen ženský klášter (1624) řádu sv.augustina. V 19. století fungoval jako dívčí penzionát. Současná budova byla postavena v letech V roce 1991 se rozhodlo o její rekonstrukci, nutné především z důvodu vysokého obsahu azbestu v budově. Po 12 letech oprav se v roce 2004 vrátila Evropská komise do Berlaymontu. Budovu navrhl 4

5 architekt Lucien De Vestel ve spolupráci s Jeanem Gilsonem, Jeanem Polakem a Andrém Polakem. Třináctiposchoďová budova se čtyřpodlažním suterénem má půdorys písmene X. Shrnutí: Funkce budovy: sídlo Evropské komise Celková plocha: m2 Výška: 55 m Počet poschodí: 14 Počet výtahů: 47 Počet eskalátorů: 12 Počet parkovacích míst: 1156 (foto viz přílohy) 2. Evropský parlament a Parlamentarium Řadí se mezi legislativní orgány EU. Poslanci jsou voleni každých pět let přímou volbou v členských zemích. Parlament má 766 členů (rozšířeno po vstupu Chorvatska do EU). Hlavním sídlem Evropského parlamentu je Štrasburk, zasedá ale i v Bruselu a Lucemburku. V Bruselu sídlí Evropský parlament na adrese Rue Wiertz/Wiertzstraat 60. K Evropskému parlamentu v Bruselu náleží také budova tzv. Parlamentaria návštěvnického centra Evropského parlamentu. Parlamentarium Návštěvnické centrum vytvořené v evropské čtvrti v Bruselu sídlí v budově Willy Brandt na adrese Rue Wiertz 60/Wiertzstraat 60. Samotná budova je pojmenována po německém politikovi a bývalém kancléři Willy Brandtovi ( ). Myšlenka vytvoření centra vznikla v roce 2005, slavnostní otevření proběhlo v říjnu v roce Na plánování a koncepci stálých expozic se podílel německý Atelier Brückner. Expozice se skládá ze šesti stálých instalací a místností pro dočasné výstavy. Každá exopzice je přeložena do 23 jazyků. Pro děti nabízí Parlamentarium především interaktivní hru, kde si mohou vyzkoušet jaké je to být poslancem Evropského parlamentu. Na jejím vytvoření se podílelo více než 400 umělců z 27 zemí EU. Parlamentarium má mezi svou stálou expozicí i sekci Daily Life popisující běžný život v Evropském parlamentu. Na vytvoření této sekce spolupracovalo 54 osob z 27 členských zemí. Návštěvnické centrum zaměstnává 20 stálých pracovníků a případné externisty. Kapacita Parlamentaria je 630 osob, vstup je zdarma a otevřeno je každý den. Shrnutí: Funkce budovy: návštěvnické centrum Evropského parlamentu 5

6 Plocha: cca 5400 m2 Náklady: cca 20,5 milionů EUR Návštěvnost: osob (2011), (2012) (foto viz přílohy) 3. Rada Evropské unie a Evropská rada Vrcholný orgán EU reprezentující zájmy členských států. Hlavní činností je přijímání legislativy. Dřívější název Rada ministrů vycházely z praxe: Členské státy zde zastupuje ministr, který v členské zemi má agendu EU. V současné době bývá Rada EU chybně zaměňována s Evropskou radou a Radou Evropy (mezivládní organizace). Předsednictví v Radě EU se mění každých šest měsíců, samotná agenda Rady je spravována Výborem stálých zástupců v Bruselu. Složení výboru tvoří zástupci členských zemí EU (zpravidla velvyslanci nebo zástupci velvyslanců). Rada EU sídlí v budově Justus Lipsius (vlámský filozof a humanista, ), která se nachází v evropské čtvrti města, naproti budově Berlaymont a v blízkosti bruselské budovy Evropského parlamentu. Z důvodu rozšíření Evropské unie v roce 2004 navrhla belgická vláda, aby pro činnost Rady EU a Evropské rady byla zrenovována část komplexu Résidence palace. Původní budova postavená v letech 1922 až 1927 sloužila jako ubytovací zařízení. Následně byly jednotlivé budovy přeměněny na administrativní prostory. Nový komplex bude tvořit jak původní část Résidence palace, tak i současná budova Rady JUSTUS LIPSIUS a budovou LEX (navazující budova). Rozsah komplexu má být obrovský tři konferenční místnosti, tlumočnické kabinety, pět zasedacích místností, pracovní prostory předsedy Evropské rady, předsednictví Rady, prostory delegací členských států a prostory pro zástupce tisku. Samotná budova bude mít zabudované fotovoltaické panely na výrobu elektické energie. První fáze stavby byla zahájena v roce 2008 a byla dokončena v červenci V současné době probíhají stavební práce k dokončení komplexu. 6

7 Přílohy Mapa evropské čtvrti v Bruselu Zdroj: Letecký pohled na budovu Berlaymontu Zdroj: 7

8 Budova Berlaymont Zdroj: Zdroj: 8

9 Vstup do budovy Parlamentaria Zdroj: Zdroj: 9

10 Budova JUSTUS LIPSIUS Zdroj: Zdroj: 10

11 Komplex EUROPA BUILDINGS Zdroj: Zdroj: 11

12 Zdroje: HLAVATÁ, Kateřina. Evropská unie v kostce. České vyd. 1. Praha: Jan Vašut, 438 s. ISBN WEIDENFELD, Werner. Evropská unie od A do Z: Příručka evropské integrace. 1.vyd. Praha: Karolinum, 398 s. ISBN GOLA, Petr. Evropská unie v otázkách a odpovědích: Příručka evropské integrace. 1. vyd. Třebíč: Radek Veselý, 114 s. ISBN ick%c3%a9-centrum-evropsk%c3%a9ho-parlamentu Odkaz ke stáhnutí mapy návštěvnického centra Evropského parlamentu: aired.pdf 12

AKTUÁLNÍ PROBLÉMY MEZINÁRODNÍHO PRÁVA HUMANITÁRNÍHO T-3 /1 EVROPSKÁ INTEGRACE A BEZPEČNOST HISTORICKÉ A PRÁVNÍ ASPEKTY

AKTUÁLNÍ PROBLÉMY MEZINÁRODNÍHO PRÁVA HUMANITÁRNÍHO T-3 /1 EVROPSKÁ INTEGRACE A BEZPEČNOST HISTORICKÉ A PRÁVNÍ ASPEKTY AKTUÁLNÍ PROBLÉMY MEZINÁRODNÍHO PRÁVA HUMANITÁRNÍHO T-3 /1 EVROPSKÁ INTEGRACE A BEZPEČNOST HISTORICKÉ A PRÁVNÍ ASPEKTY LEOPOLD SKORUŠA Univerzita obrany Fakulta ekonomiky a managementu +420 973 442 571;

Více

Po stopách Evropské unie

Po stopách Evropské unie Po stopách Evropské unie Obsah Úvod 6 Přehled významných konfliktů v Evropě za posledních 300 let 6 Historický vývoj ES/EU 8 Vývoj v 50. letech 8 1950 Schumanova deklarace...............................

Více

aktualizované vydání 12/2013

aktualizované vydání 12/2013 aktualizované vydání 12/2013 101 OTÁZEK o Evropské unii Orgány EU V jednotlivých státech EU vytvářejí instituce, resp. orgány jako prezident či královský dvůr, parlament, veřejný ochránce práv, vláda a

Více

Světová integrační seskupení. VY_32_INOVACE_Z.3.23 PaedDr. Alena Vondráčková 2.pololetí školního roku 2012/2013

Světová integrační seskupení. VY_32_INOVACE_Z.3.23 PaedDr. Alena Vondráčková 2.pololetí školního roku 2012/2013 Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Zuzana Růžičková Role Evropské unie na rozvoj hotelového průmyslu v Evropě a ČR Diplomová práce 2014 Role Evropské unie na rozvoj hotelového průmyslu

Více

Stejně jako Parlament a Rada byla Evropská komise založena v padesátých letech na základě zakládajících smluv EU.

Stejně jako Parlament a Rada byla Evropská komise založena v padesátých letech na základě zakládajících smluv EU. Evropská komise (zdroj: http://europa.eu) Komise je nezávislá na vnitrostátních vládách. Jejím úkolem je zastupovat a bránit zájmy EU jako celku. Sestavuje návrhy nových evropských právních předpisů, které

Více

EU a organizace občanská společnost (NGOs) Cíle a pilíře EU

EU a organizace občanská společnost (NGOs) Cíle a pilíře EU Obsah Obsah... 1 Evropská ústavní smlouva... 4 Organizace občanské společnosti podle pojetí EU... 8 Definice občanských sdružení a organizací podle EU... 9 Evropská komise...13 Evropský parlament...17

Více

Datum: 10. 7. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 10. 7. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 10. 7. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_353 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

CS Cena: Úřední věstník. Evropské unie. Informace a oznámení. Svazek 51. České vydání. 9. května 2008. Oznámení č. Obsah Strana

CS Cena: Úřední věstník. Evropské unie. Informace a oznámení. Svazek 51. České vydání. 9. května 2008. Oznámení č. Obsah Strana Úřední věstník ISSN 1725-5163 C 115 Evropské unie České vydání Informace a oznámení Svazek 51 9. května 2008 Oznámení č. Obsah Strana 2008/C 115/01 Konsolidované znění Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy

Více

Lidská práva. Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod

Lidská práva. Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod Lidská práva Lidská práva jsou souhrnem práv a svobod, které jsou přisuzovány každé lidské bytosti. V minulosti byla tato práva přiznávána pouze vladařům a šlechtě, zatímco obyčejným lidem jen v malé míře

Více

EHSV: most mezi Evropou a organizovanou občanskou společností

EHSV: most mezi Evropou a organizovanou občanskou společností EHSV: most mezi Evropou a organizovanou občanskou společností Na evropské úrovni je EHSV institucionálním prostorem pro konzultace s organizovanou občanskou společností, pro její zastupování, informování

Více

1. Vznik a vývoj ES a EU

1. Vznik a vývoj ES a EU Vnik a vývoj ES a EU historie 1. Vznik a vývoj ES a EU Politické a ekonomické předpoklady evropské integrace po 2. světové válce - bezprostředně po skončení 2. sv. války dostává reálnou podobu myšlenka

Více

Právo EU po Lisabonské smlouvě

Právo EU po Lisabonské smlouvě Právo EU po Lisabonské smlouvě Martin Janků Linda Janků KEY Publishing s.r.o. Ostrava 2012 1 Martin Janků, Linda Janků 2012 Foto na obálce benqook/fotky&foto ISBN 978-80-7418-152-8 Obsah Předmluva... 11

Více

Návštěva evropských institucí

Návštěva evropských institucí Návštěva evropských institucí Ve dnech 9. až 13. 10. 2011 se uskutečnila ve spolupráci se ZŠ Mitušova 8, Ostrava Hrabůvka a CK Hambálek vzdělávací akce exkurze do Bruselu, Štrasburku a Lucemburku, které

Více

Právnická fakulta Masarykovy univerzity

Právnická fakulta Masarykovy univerzity Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra ústavního práva a politologie Diplomová práce Ústava Evropské unie Michaela Kimmerová 2005/2006 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma Ústava Evropské

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE 2012 Miloš Závora

DIPLOMOVÁ PRÁCE 2012 Miloš Závora METROPOLITNÍ UNIVERZITA PRAHA DIPLOMOVÁ PRÁCE 2012 Miloš Závora METROPOLITNÍ UNIVERZITA PRAHA Mezinárodní teritoriální studia DIPLOMOVÁ PRÁCE Listina základních práv Evropské unie, její obsah, dopady a

Více

Problémy mezinárodní politiky

Problémy mezinárodní politiky Problémy mezinárodní politiky Zahraniční politika jedna z klíčových oblastí působení státu zabezpečuje vztahy s jinými státy, společenstvími států a s mezinárodními organizacemi Cíle zahraniční politiky

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT ZPRÁVA. Dokument ze zasedání KONEČNÉ ZNĚNÍ A6-0070/2004 12. 9. 2004. o Smlouvě o Ústavě pro Evropu (2004/2129(INI))

EVROPSKÝ PARLAMENT ZPRÁVA. Dokument ze zasedání KONEČNÉ ZNĚNÍ A6-0070/2004 12. 9. 2004. o Smlouvě o Ústavě pro Evropu (2004/2129(INI)) EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 ««««««««««««Dokument ze zasedání 2009 KONEČNÉ ZNĚNÍ A6-0070/2004 12. 9. 2004 ZPRÁVA o Smlouvě o Ústavě pro Evropu (2004/2129(INI)) Výbor pro ústavní záležitosti Zpravodajové: Richard

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro ZŠ Školská, Karviná - Ráj 7., 9. ročník Sekce Předmět Téma /

Více

Rozšíření. Šíření evropských hodnot a norem do dalších zemí. Politiky

Rozšíření. Šíření evropských hodnot a norem do dalších zemí. Politiky Politiky Evropské unie Rozšíření Šíření evropských hodnot a norem do dalších zemí Díky politice rozšíření EU je Evropa bezpečnějším a stabilnějším místem, získává vliv a možnost prosazovat naše hodnoty

Více

ROZPOČET EVROPSKÉ UNIE

ROZPOČET EVROPSKÉ UNIE VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ V PRAZE DIPLOMOVÁ PRÁCE ROZPOČET EVROPSKÉ UNIE STRUKTURÁLNÍ FONDY Diplomant:Bc. Miroslav Kodada Vedoucí diplomové práce: Prof. Ing. Jaroslav Jakš, DrSc.

Více

Rozvojové fondy Evropské unie 2 Nové finanční perspektivy 2007-2013

Rozvojové fondy Evropské unie 2 Nové finanční perspektivy 2007-2013 Rozvojové fondy Evropské unie 2 Nové finanční perspektivy 2007-2013 Manuál pro české nevládní neziskové organizace Rozvojové fondy Evropské unie 2 Nové finanční perspektivy 2007-2013 Manuál pro české nevládní

Více

CS 2014. Ustavení Evropské služby pro vnější činnost. Zvláštní zpráva EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR

CS 2014. Ustavení Evropské služby pro vnější činnost. Zvláštní zpráva EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR CS 2014 č. 11 Zvláštní zpráva Ustavení Evropské služby pro vnější činnost EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR 12, rue Alcide De Gasperi 1615 Lucemburk LUCEMBURSKO Tel. +352 4398-1 E-mail: eca-info@eca.europa.eu

Více

Evropa v kostce. Evropa náš kontinent. Co to je Evropská unie?

Evropa v kostce. Evropa náš kontinent. Co to je Evropská unie? Evropa v kostce Co to je Evropská unie? Je evropská Je to unie = nachází se v Evropě. = spojuje země a lidi. Podívejme se na ni zblízka: Co mají Evropané společného? Jak se Evropská unie vyvinula? Co dělá

Více

Univerzita Palackého v Olomouci. Mobilita výzva a příležitost pro studenty Katedry rozvojových studií

Univerzita Palackého v Olomouci. Mobilita výzva a příležitost pro studenty Katedry rozvojových studií Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Katedra rozvojových studií Autorka práce: Blanka Poštulková Mobilita výzva a příležitost pro studenty Katedry rozvojových studií Bakalářská práce

Více

HISTORICKÝ VÝVOJ INTEGRAČNÍHO PROCESU. Dr. Lenka Eisenhamerová Bankovní Institut VŠ, Praha 1.

HISTORICKÝ VÝVOJ INTEGRAČNÍHO PROCESU. Dr. Lenka Eisenhamerová Bankovní Institut VŠ, Praha 1. HISTORICKÝ VÝVOJ INTEGRAČNÍHO PROCESU Dr. Lenka Eisenhamerová Bankovní Institut VŠ, Praha 1. Rané poválečné období Lidé připraveni k radikálním změnám Velký rozsah devastace ekonomik evropských států Uprchlíci,

Více

ORGÁNY EVROPSKÉ UNIE A JEJICH VLIV NA ROZPOČTOVÝ PROCES PODLE LISABONSKÉ STRATEGIE

ORGÁNY EVROPSKÉ UNIE A JEJICH VLIV NA ROZPOČTOVÝ PROCES PODLE LISABONSKÉ STRATEGIE ORGÁNY EVROPSKÉ UNIE A JEJICH VLIV NA ROZPOČTOVÝ PROCES PODLE LISABONSKÉ STRATEGIE Ing Jaroslav KOVÁRNÍK, Ph.D. Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu, Katedra ekonomie, Rokitanského

Více

Tlumočení češtiny v orgánech EU: status quaestionis a prospekce do budoucna.

Tlumočení češtiny v orgánech EU: status quaestionis a prospekce do budoucna. Faculteit Letteren & Wijsbegeerte Brecht Horemans Tlumočení češtiny v orgánech EU: status quaestionis a prospekce do budoucna. Tolken Tsjechisch bij de Europese instellingen: status quaestionis en toekomstbeeld.

Více

Jednotný evropský patent

Jednotný evropský patent Speciální analýzy Duben 2013 Jednotný evropský patent Tomáš Kozelský EU Office České spořitelny EU OFFICE Česká spořitelna, a.s. Olbrachtova 1929/62 EU 140 OFFICE 00 Praha 4 Česká tel.: +420 spořitelna,

Více

Úřední věstník Evropské unie EVROPSKÁ UNIE KONSOLIDOVANÁ ZNĚNÍ SMLOUVY O EVROPSKÉ UNII A SMLOUVY O ZALOŽENÍ EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

Úřední věstník Evropské unie EVROPSKÁ UNIE KONSOLIDOVANÁ ZNĚNÍ SMLOUVY O EVROPSKÉ UNII A SMLOUVY O ZALOŽENÍ EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ C 321 E/1 EVROPSKÁ UNIE KONSOLIDOVANÁ ZNĚNÍ SMLOUVY O EVROPSKÉ UNII A SMLOUVY O ZALOŽENÍ EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ C 321 E/2 CS 29.12.2006 ÚVODNÍ POZNÁMKA Tato publikace obsahuje konsolidovaná znění Smlouvy

Více