STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení"

Transkript

1 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: I. Název a sídlo sdružení 1. Název občanského sdružení zní: Občanské sdružení Umlaufoviny 2. Sídlem sdružení je: Kuršova 9, Brno, PSČ: II. Právní postavení sdružení 1. Občanské sdružení Umlaufoviny (dále jen sdružení ) bylo založeno podle ust. 2, odst. 1 zák. č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů v jeho platném znění, z rozhodnutí přípravného výboru tohoto sdružení, dnem podpisu těchto stanov každým z členů přípravného výboru. 2. Občanské sdružení Umlaufoviny vznikne dnem své registrace u Ministerstva vnitra České republiky. Sdružení je po svém vzniku v souladu s ust. 2, odst. 3 zák. č. 83/1990 Sb., právnickou osobou. 3. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného zájmu. 4. Doba trvání sdružení není časově omezena. III. Cíle činnosti sdružení 1. Cílem sdružení není podnikání, ale výhradně jen nezisková činnost spočívající zejména : a) v rozvoji informovanosti na internetu v otevřené a demokratické společnosti, v podpoře veřejných debat v České republice; b) v zušlechťování kultury a v podpoře vzdělanosti ve společnosti, zejména formou občanských a veřejných projektů a iniciativ. c) ve vyhledávání sponzorů a dárců ochotných finančně či jinak přispět na činnosti sdružení uvedené pod písm. a) a b) tohoto odstavce. 2. K uskutečňování těchto hlavních cílů sdružení je doplňkovou činností sdružení nevýdělečná činnost spočívající zejména : a) v prezentaci, v propagaci a v publikaci ve shodě s hlavními cíli sdružení formou textů v digitální i tištěné podobě, b) v přednáškové a osvětové činnosti spočívající v pořádání seminářů, kurzů a workshopů, na nichž jsou prezentovány a naplňovány hlavní cíle sdružení, c) ve spolupráci s dalšími organizacemi podobného zaměření. 1

2 1. Vznik členství IV. Členství 1.1. Členem sdružení se mohou stát fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli sdružení Členství ve sdružení vzniká: a) při založení sdružení všem členům přípravného výboru dnem vzniku sdružení, b) za trvání sdružení přijetím za člena sdružení, a to na základě písemné přihlášky zaslané na sídlo sdružení k rukám předsednictva sdružení, pokud v přihlášce bude uvedeno, že uchazeč o člena sdružení je seznámen s cíli sdružení, se zněním těchto stanov a že k těmto stanovám bez výhrad přistupuje. O přijetí za člena sdružení rozhoduje předsednictvo sdružení, a to na nejbližší řádné schůzi po přijetí přihlášky uchazeče. Vyrozumění o přijetí bude zasláno uchazeči písemně, na adresu udanou v přihlášce. Tento způsob získání členství je jediný možný Sdružení vede seznam všech svých členů. Do tohoto seznamu se zapisuje: - u člena sdružení právnické osoby: název firmy, sídlo, identifikační číslo, včetně jména a adresy oprávněné osoby jednat jménem této právnické osoby; - u člena sdružení fyzické osoby: jméno, bydliště a rodné číslo této osoby; - datum vzniku a zániku členství u jednotlivých členů sdružení; - všechny změny evidovaných skutečností Členská práva a povinnosti člena sdružení nejsou převoditelná. 2. Zánik členství 2.1. Členství ve sdružení zaniká: a) vystoupením člena ze sdružení na základě písemného oznámení předsednictvu, doručeného do sídla sdružení; b) u fyzické osoby její smrtí; c) u právnické osoby jejím zánikem; d) zrušením členství na základě rozhodnutí předsednictva sdružení; e) zánikem sdružení. 3. Práva a povinnosti členů sdružení 3.1. Členové sdružení neručí za závazky sdružení Každý člen sdružení je oprávněn zejména: - aktivně se podílet na činnosti sdružení; - účastnit se shromáždění členů sdružení, na tomto hlasovat, podávat návrhy a volit do orgánů sdružení; - být volen do orgánů sdružení; - obracet se na orgány sdružení s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření; 2

3 - nahlížet do seznamu členů sdružení, tak jako i do účetní evidence sdružení K základním povinnostem členů sdružení patří: - dodržovat stanovy sdružení, respektovat rozhodnutí orgánů sdružení; - hájit společné zájmy sdružení a dle vlastních sil, možností a schopností se aktivně podílet na činnosti sdružení; - platit členské příspěvky, a to způsobem a ve výši stanoveným podle rozhodnutí shromáždění členů sdružení. Orgány sdružení jsou: - shromáždění členů sdružení - předsednictvo sdružení - revizor. 1. Shromáždění členů sdružení V. Organizační struktura sdružení 1.1. Shromáždění členů sdružení je nejvyšším orgánem sdružení. Členové sdružení mají právo účastnit se shromáždění s tím, že: a) člen shromáždění fyzická osoba se shromáždění účastní osobně nebo na základě jim dané písemné plné moci, prostřednictvím svého zástupce; b) člen sdružení právnická osoba se schůze shromáždění účastní prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo na základě jím dané písemné plné moci, prostřednictvím zmocnění svého zástupce Shromáždění členů sdružení svolává předseda sdružení nebo místopředseda sdružení anebo v případě, že tyto funkce nejsou obsazeny, kterýkoliv člen předsednictva, a to nejméně jednou za rok. Povinnost svolat shromáždění členů sdružení vzniká vždy, když o to požádá nejméně polovina členů sdružení nebo polovina členů předsednictva nebo revizor. V takovém případě je třeba svolat shromáždění do 30ti dnů ode dne, kdy předsedovi nebo místopředsedovi sdružení byla doručena takováto žádost Shromáždění členů sdružení se svolává pozvánkou, uveřejněné na pevně určené adrese na internetu anebo v tištěné podobě doručené všem členům sdružení. Shromáždění členů sdružení musí být svoláno nejméně třicet dnů před termínem konání. Pozvánka na shromáždění členů sdružení musí obsahovat: a) název a sídlo sdružení; b) místo, datum a hodinu konání shromáždění; c) pořad jednání shromáždění; d) hlavní údaje z účetní závěrky, pokud je předmětem jednání shromáždění projednání účetní závěrky sdružení. O otázkách neuvedených v pozvánce lze na shromáždění rozhodnout, jen pokud je přítomno 100% všech členů sdružení. 3

4 1.4. Do působnosti shromáždění patří: a) volba a odvolávání členů předsednictva a revizora; stanovení počtu členů předsednictva na jeho další funkční období; b) rozhodování o změně nebo doplnění stanov sdružení; c) schvalování výroční zprávy o činnosti sdružení a roční účetní závěrky předkládané předsednictvem; d) schvalování zprávy o výsledcích revizí a kontrolní činnosti předkládanou revizorem; e) rozhodování o výši a způsobu úhrady členských příspěvků a o osvobození od nich; f) rozhodování o všech dalších otázkách, které jí předloží k rozhodnutí předsednictvo nebo revizor nebo jejichž rozhodování si shromáždění vymíní; g) rozhodování o zrušení sdružení; h) volba členů předsednictva pověřeného svoláním prvního jednání předsednictva sdružení Členové sdružení účastnící se shromáždění se zapisují a podepisují do listiny přítomných. Správnost údajů v listině přítomných svým podpisem potvrzuje předseda nebo místopředseda sdružení, či jiný člen předsednictva, který řídil jednání shromáždění, spolu se zapisovatelem Před zahájením shromáždění se volí zapisovatel, který sčítá hlasy a vypracovává zápis z jednání shromáždění. Jednání shromáždění řídí předseda nebo místopředseda sdružení nebo kterýkoliv člen předsednictva, který byl k tomu předsedou nebo místopředsedou zmocněn Shromáždění členů sdružení je usnášeníschopné, je-li přítomna alespoň polovina členů sdružení. Nesejde-li se usnášeníschopné shromáždění, svolá předseda sdružení nebo místopředseda sdružení a nebo v případě, že tyto funkce nejsou obsazeny, kterýkoliv člen předsednictva, nejpozději do 40 dnů náhradní shromáždění. Toto je usnášeníschopné bez ohledu na počet přítomných členů Shromáždění členů sdružení rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů všech přítomných členů. Při hlasování má každý člen jeden hlas O každém jednání shromáždění se pořizuje zápis, který musí obsahovat : a) datum a místo konání shromáždění; b) přijaté usnesení a výsledky hlasování; c) nepřijaté námitky členů, kteří požádali o jejich zaprotokolování; d) přílohy, kterými jsou vytištěná pozvánka, listina přítomných a podklady, které byly předloženy k projednávaným bodům. Správnost údajů obsažených v zápise svým podpisem potvrzuje ten, kdo vedl jednání shromáždění a zapisovatel. 2. Předsednictvo 2.1. Předsednictvo je statutárním a výkonným orgánem sdružení. Ze své činnosti je odpovědné shromáždění členů sdružení Předsednictvo má 3 až 7 členů. Je voleno shromážděním na dobu 5 let, opětovné zvolení je možné. První předsednictvo je tříčlenné a jeho členy volí přípravný výbor ze svých členů, 4

5 kvalifikovanou většinou svých hlasů. Člen předsednictva musí být členem sdružení. Zánikem členství ve sdružení zaniká i členství v předsednictvu Předsednictvo ze svého středu volí předsedu sdružení a místopředsedu sdružení Jménem sdružení jedná a podepisuje předseda sdružení nebo místopředseda sdružení. Jiný člen předsednictva smí za sdružení jednat a podepisovat jen v případě, že je k tomu předsedou sdružení nebo místopředsedou sdružení písemně zmocněn. K tomuto zmocnění je nutný souhlas předsednictva. Ten, kdo za sdružení jedná a podepisuje je povinen ke svému podpisu připojit označení své funkce ve sdružení a v případě svého zmocnění k podepisování, je povinen připojit k listině, kterou jménem sdružení podepisuje, toto zmocnění Předsednictvo se schází podle potřeby, nejméně však 2x ročně. Jednání předsednictva svolává předseda sdružení nebo místopředseda sdružení, první předsednictvo svolá kterýkoliv jeho člen. Předseda sdružení nebo místopředseda sdružení je povinen jednání předsednictva svolat vždy, pokud o to požádá kterýkoliv člen předsednictva, a to do 30ti dnů ode dne doručení takovéto žádosti. V případě, že funkce předsedy nebo místopředsedy není obsazena, je oprávněn jednání předsednictva svolat kterýkoliv jeho člen. Jednání předsednictva řídí ten, kdo jej svolal. O každém jednání předsednictva se pořizuje zápis, který podepisuje ten, kdo jednání předsednictva řídil Předsednictvo rozhoduje o všech záležitostech, které stanovy nevyhrazují shromáždění Předsednictvo vypracovává výroční zprávu o činnosti sdružení, kterou předkládá ke schválení shromáždění. Předkládá také roční účetní uzávěrku a připravuje program jednání shromáždění. Předsednictvo je odpovědno za vedení účetnictví sdružení Předsednictvo je usnášeníschopné, je-li jeho jednání přítomna nadpoloviční většina všech členů předsednictva. Předsednictvo přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou přítomných členů. Každý člen předsednictva má jeden hlas. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy sdružení, pokud tato funkce není obsazena, tak místopředsedy sdružení Funkce předsedy sdružení nebo místopředsedy sdružení nebo člena předsednictva končí dnem uplynutím jejich funkčního období nebo dnem zániku jejich členství ve sdružení a nebo dnem, kdy z této funkce byli předsednictvem odvoláni a nebo dnem, kdy bylo jejich odstoupení z této funkce projednáno předsednictvem. Pokud předsednictvo neprojedná toto odstoupení z funkce do 30ti dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno oznámení o tomto odstoupení, zaniká funkce uplynutím této lhůty. 3. Revizor 3.1. Revizor je člen sdružení, který působí jako kontrolní orgán sdružení. Ze své činnosti je odpovědný shromáždění členů sdružení. Revizor nesmí být členem předsednictva Revizor vykonává dohled nad hospodařením sdružení, upozorňuje předsednictvo na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění. Kontrolu provádí nejméně jednou ročně Pro zasedání shromáždění vypracovává revizor zprávu o výsledcích revizí a kontrolní činnosti V rámci své působnosti je revizor oprávněn: a) nahlížet do účetních knih a jiných dokladů týkajících se sdružení; 5

6 b) svolat mimořádné jednání předsednictva či shromáždění, jestliže to vyžadují zájmy sdružení; c) má právo účastnit se jednání předsednictva a shromáždění. Musí mu být uděleno slovo, pokud o to požádá Revizor je volen valnou hromadou na dobu 5 let, opětovné zvolení je možné. Pro zánik jeho funkce platí ustanovení o zániku funkce dle odst v kapitole V. článku druhém těchto stanov. VI. Zásady hospodaření 1. Majetek sdružení tvoří movitý a nemovitý majetek, majetková práva, autorská práva a práva jim podobná, pokud se stanou vlastnictvím sdružení. 2. Zdrojem majetku jsou zejména: a) dary a příspěvky fyzických a právnických osob; b) členské příspěvky, rozhodne-li shromáždění o jejich vybírání; c) dotace, granty a subvence; d) případné výnosy z majetku; e) příležitostné výnosy z pořádaných akcí a činností, které vedou k naplňování cílů sdružení, kdy se jedná o neziskovou činnost. 3. Za hospodaření sdružení odpovídá předsednictvo. 4. Prostředky sdružení mohou být používány pouze k naplňování cílů sdružení a k zajištění vlastního provozu sdružení. 5. Sdružení hospodaří v souladu s příslušnými právními předpisy včetně vedení předepsané účetní evidence. Kontrolu hospodaření provádí revizor, který o výsledku revize informuje předsednictvo sdružení a shromáždění, a to nejméně jednou ročně. VII. Výroční zpráva Předsednictvo je povinno vyhotovit pro účely jednání shromáždění každoročně vždy do 30. června výroční zprávu o činnosti sdružení. 1. Sdružení zaniká: VIII. Zánik sdružení a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením na základě rozhodnutí shromáždění členů sdružení b) pravomocným rozhodnutím příslušného ministerstva o jeho rozpuštění. 6

7 2. Při zániku sdružení se provede majetkové vypořádání likvidátorem určeným shromážděním členů sdružení. Pokud sdružení zaniká dle předcházejícího odstavce 1., písm. b), provede jeho majetkové vypořádání likvidátor určený příslušným ministerstvem. IX. Závěrečná ustanovení 1. Sdružení může na základě rozhodnutí shromáždění vydat organizační a jednací řád sdružení. 2. Tyto stanovy nabývají platnosti dnem jejich podpisu členy Shromáždění členů a účinnosti dnem jejich schválení Ministerstvem vnitra České republiky. 3. Tyto stanovy nahrazují původní stanovy Občanského sdružení Umlaufoviny IČO: , které byly v rámci registrace schváleny dne Brno 15. února

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Čl. 1. Název a sídlo Název: Dobrotety (dále jen sdružení ) Sídlo: Slávy Horníka 23/200, 150 00 Praha 5 Působnost: celé území České republiky Čl. 2 Statut sdružení Občanské sdružení

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč. Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl.II. Účel, cíle a činnost spolku

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč. Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl.II. Účel, cíle a činnost spolku Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč Čl. I. Úvodní ustanovení Název spolku: Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč (dále jen spolek ) je dobrovolným, nepolitickým, nezávislým spolkem rodičů a

Více

ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Tělovýchovná jednota Turnov, o.s. (dále jen TJ ) je sdružením fyzických a právnických osob založeným podle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů. 2. Sídlem TJ je Skálova

Více

stanovy Čl. 1. Název, sídlo a logo Svaz Chovatelů Fjordských Koní v ČR, o. s. (dále jen sdružení ) používaná zkratka SChFjK ČR

stanovy Čl. 1. Název, sídlo a logo Svaz Chovatelů Fjordských Koní v ČR, o. s. (dále jen sdružení ) používaná zkratka SChFjK ČR stanovy Čl. 1. Název, sídlo a logo Název: Svaz Chovatelů Fjordských Koní v ČR, o. s. (dále jen sdružení ) používaná zkratka SChFjK ČR Sídlo: Dlouhomilov 6, 789 76 Dlouhomilov Logo: sdružení používá logo,

Více

Stanovy spolku - Česká glaukomová společnost z. s.

Stanovy spolku - Česká glaukomová společnost z. s. Stanovy spolku - Česká glaukomová společnost z. s. Část 1. Základní ustanovení čl. I. Název a sídlo spolku 1) Název spolku je: Česká glaukomová společnost z. s. (dále již jen jako spolek). 2) Sídlem spolku

Více

ČESKÝ VÝBOR PRO UNICEF S T A N O V Y P R A H A Č E S K Á R E P U B L I K A

ČESKÝ VÝBOR PRO UNICEF S T A N O V Y P R A H A Č E S K Á R E P U B L I K A ČESKÝ VÝBOR PRO UNICEF S T A N O V Y P R A H A Č E S K Á R E P U B L I K A 1 O B S A H S T A N O V Oddíl I. Úvodní ustanovení Preambule, Název, Sídlo Oddíl II. Činnost Výboru Úkoly a cíle Výboru, Vedlejší

Více

S T A N O V Y. zapsaného spolku Černí koně, z.s.

S T A N O V Y. zapsaného spolku Černí koně, z.s. S T A N O V Y zapsaného spolku Černí koně, z.s. Preambule V souladu s ust. 3045 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen o.z. ), se občanské sdružení ČERNÍ KONĚ, o.s., založené dle zákona

Více

STANOVY SPOLKU Basketbalový klub Nový Jičín z.s.

STANOVY SPOLKU Basketbalový klub Nový Jičín z.s. STANOVY SPOLKU Basketbalový klub Nový Jičín z.s. čl. 1 Základní ustanovení Basketbalový klub Nový Jičín, který přijal tyto stanovy, je podle zákona číslo 89/2012 Sb. občanského zákoníku spolkem což je

Více

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko Název: MAS Jablunkovsko, z. s. IČO: 00739286 Sídlo: Bystřice 334, PSČ 739 95 Čl. I. Název a sídlo sdružení Čl. II. Úvodní ustanovení MAS Jablunkov, z. s. (dále

Více

S T A N O V Y S P O L K U Rybářský spolek Proseč

S T A N O V Y S P O L K U Rybářský spolek Proseč My, níže podepsaní Jan Tomášek, nar. 12.5.1980, bytem Proseč 381, 539 44 a Petr Pešek, nar. 24.5.1979, bytem Proseč 251, 539 44 a Karel Javůrek, nar. 9.8.1976, bytem M.Švabinského 388, Litomyšl 570 01

Více

SPOLEČENSTVÍ VDOV A VDOVCŮ, Z.S. Stanovy Spolku

SPOLEČENSTVÍ VDOV A VDOVCŮ, Z.S. Stanovy Spolku SPOLEČENSTVÍ VDOV A VDOVCŮ, Z.S. Stanovy Spolku ČLÁNEK I. Úvodní ustanovení Odst.I.1. Název spolku: Společenství vdov a vdovců, z.s. Odst.I.2. Sídlo spolku: Divadelní 3242/VI, 760 01 Zlín Odst.I.3. Společenství

Více

Spolek rodičů a přátel Základní školy L. Coňka. Stanovy

Spolek rodičů a přátel Základní školy L. Coňka. Stanovy Spolek rodičů a přátel Základní školy L. Coňka Stanovy Preambule: Níže uvedení zakladatelé (přípravný výbor) se dohodli na založení spolku s názvem Spolek rodičů a přátel Základní školy L. Coňka a přijali

Více

1 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POP BALET. Článek I. Základní ustanovení

1 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POP BALET. Článek I. Základní ustanovení 1 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POP BALET Článek I. Základní ustanovení Založení a vznik a) Občanské sdružení POP BALET (dále v textu jen sdružení, nebo PB). b) Sdružení bylo založeno ustavující valnou hromadou,

Více

Stanovy spolku. I. Úvodní ustanovení. Komentář: Název spolku musí obsahovat slova spolek nebo zapsaný spolek, postačí však zkratka z. s..

Stanovy spolku. I. Úvodní ustanovení. Komentář: Název spolku musí obsahovat slova spolek nebo zapsaný spolek, postačí však zkratka z. s.. Stanovy spolku I. Úvodní ustanovení 1. Název spolku:. (dále rovněž spolek ). Komentář: Název spolku musí obsahovat slova spolek nebo zapsaný spolek, postačí však zkratka z. s.. 2. Sídlo spolku:... Komentář:

Více

Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN

Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN 1 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob. Je založeno na dobu neurčitou. 2. Družstvo je právnickou osobou a za porušení svých

Více

STANOVY KLUBU BCCCZ P R E A M B U L E Článek 1 Založení klubu Článek 2 Právní postavení klubu Článek 3 Název a sídlo klubu

STANOVY KLUBU BCCCZ P R E A M B U L E Článek 1 Založení klubu Článek 2 Právní postavení klubu Článek 3 Název a sídlo klubu STANOVY KLUBU BCCCZ P R E A M B U L E Zakladatelé prohlašují, že posláním a cílem klubu Border Collie Club Czech Republic (dále jen klub ) je prostřednictvím ryze zájmové a veřejně prospěšné činnosti zejména:

Více

STANOVY ASOCIACE PRO VODU ČR z.s.

STANOVY ASOCIACE PRO VODU ČR z.s. STANOVY ASOCIACE PRO VODU ČR z.s. 1. Název spolku: Asociace pro vodu ČR z.s. Článek I. Základní ustanovení 2. Sídlo spolku: Brno, Trnitá, Masná 189/5, PSČ 602 00 3. Identifikační číslo spolku: 44994397

Více

S T A N O V Y. FBC Dobruška

S T A N O V Y. FBC Dobruška S T A N O V Y FBC Dobruška I. Základní ustanovení 1. Na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, vzniká sportovní klub s názvem FBC Dobruška (dále jen Sdružení ). 2. FBC Dobruška je dobrovolným

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015 STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015 I. Základní ustanovení 1) Název spolku: Spolek rodičů a přátel MŠ Na Dlouhém lánu, Praha 6 Identifikační číslo

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH PARDUBICE

STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH PARDUBICE STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH PARDUBICE Název spolku je: Článek I. Úvodní ustanovení Spolek rodičů při ZŠ Bratranců Veverkových, Pardubice" Sídlo spolku je: ul. Bratranců Veverkových

Více

STANOVY JESENÍKY - SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU (schválené Valnou hromadou dne 30. 3. 2012)

STANOVY JESENÍKY - SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU (schválené Valnou hromadou dne 30. 3. 2012) STANOVY JESENÍKY - SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU (schválené Valnou hromadou dne 30. 3. 2012) Preambule Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu je registrované, nepolitické, odborné, nezávislé, otevřené a dobrovolné

Více

Zápis o průběhu schůze

Zápis o průběhu schůze Zápis o průběhu schůze rady rodičů Spolku rodičů při ZŠ T. G. Masaryka Bystřice pod Hostýnem, IČ 26992752, konané dne 18.srpna 2014 ve školní družině ZŠ TGM v Bystřici pod Hostýnem 1) Zahájení Schůzi rady

Více

Statut obecně prospěšné společnosti International Education and Consultation Centre, o. p. s.

Statut obecně prospěšné společnosti International Education and Consultation Centre, o. p. s. Statut obecně prospěšné společnosti International Education and Consultation Centre, o. p. s. I. Úvodní ustanovení 1. Dne 15. července 2003 uzavřeli zakladatelé: 1. Ing. Iva Kršňáková bytem Benešova 474,

Více

Stanovy spolku. čl. I Úvodní ustanovení

Stanovy spolku. čl. I Úvodní ustanovení ..STANOVY SPOLKU Právní úprava spolků v novém občanském zákoníku (dále jen NOZ) je zachycena v ustanovení 214 a následující. Spolek musí bezpodmínečně respektovat závazná pravidla, která zákon stanovuje

Více

2.2 Sdružení je (podle 1 zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů, platném ve znění pozdějších předpisů) dobrovolné a nezávislé.

2.2 Sdružení je (podle 1 zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů, platném ve znění pozdějších předpisů) dobrovolné a nezávislé. STANOVY občanského sdružení Debatní klub Olomouc, o.s. Obsah: Článek 1: Úvodní ustanovení Článek 2: Právní postavení sdružení Článek 3: Cíle činnosti sdružení Článek 4: Členství Článek 5: Práva a povinnosti

Více

P o m o c b e z h r a n i c

P o m o c b e z h r a n i c Stanovy občanského sdružení P o m o c b e z h r a n i c Článek I Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Pomoc bez hranic Sídlo sdružení: Neústupného 1839/8, Praha 5 Článek II Právní postavení sdružení

Více

MUZEUM OLOMOUCKÉ PEVNOSTI, O.S. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ

MUZEUM OLOMOUCKÉ PEVNOSTI, O.S. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MUZEUM OLOMOUCKÉ PEVNOSTI, O.S. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Článek I. Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Muzeum Olomoucké pevnosti, o.s. Sídlo občanského sdružení: Michalská 1141/8, 772 00 Olomouc

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II.

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II. STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II. ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma BYTOVÉ DRUŽSTVO DUBINA II. Článek 2 Sídlo družstva Odolena Voda:; Nad Štolami 459, PSČ 250 70 Článek 3 Vznik a trváni

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATEŘSKÉ CENTRUM STUDÁNKA ZLIČÍN o.s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATEŘSKÉ CENTRUM STUDÁNKA ZLIČÍN o.s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATEŘSKÉ CENTRUM STUDÁNKA ZLIČÍN o.s. Článek I Úvodní ustanovení: Název občanského sdružení: Mateřské centrum Studánka Zličín Sídlo: Nedašovská 354, Praha 5 Zličín, 155 21 Článek

Více

STANOVY T.I.S.C. akciová společnost

STANOVY T.I.S.C. akciová společnost STANOVY T.I.S.C. akciová společnost Čl. I 1. T.I.S.C. akciová společnost vznikla 17.6.2002 (dále jen společnost ). 2. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více