Sociální sítě a náklady řešení problémů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sociální sítě a náklady řešení problémů"

Transkript

1 Sociální sítě a náklady řešení problémů Libor Měsíček, Zdeněk Molnár Katedra informačních technologií Vysoká škola ekonomická Praha nám. W.Churchilla 4, Praha 3 Abstrakt: Příspěvek se zaměřuje na možnosti analýzy sociální sítě k mapování neformální struktury organizace. Zároveň popisuje možnosti využití současných nástrojů založených na principu diskusních fór a Wiki k přesunu nákladů hledání řešení problémů spojených s IT projekty mimo organizaci. Abstract: The paper focuses on social network analysis and use of this output to map the informal structure of the organization. It also describes the possibility of using the current tools based on the principle of discussion forums and Wikis to find solutions to move cost of problem solving outside the organization. Klíčová slova: Analýza sociálních sítí, Wiki, organizační struktura, řešení problémů Keywords: Social network analysis, Wikis, organizational structure, problem solving 1. Charakteristiky sociální sítě a způsoby jejího mapování Sociální síť lze definovat jako skupinu sociálních vztahů mezi aktéry, které je vzájemně propojují [Emirbayer a Goodwin, 1994]. Analýza sociálních sítí se zabývá zkoumáním a popisem vztahů mezi uzly (reprezentující jedince, týmy, organizace a zdroje informací) pomocí map (sociogramů). Sociogram znázorňuje formální vztahy a jejich strukturu. Ke znázornění těchto relevantních vazeb mezi uzly se užívá hran (většinou mají formu přímky nebo křivky). Jacob Levy Moreno sledoval interakce uvnitř malých sociálních skupin a při své práci začal využívat systém záznamů komunikace a interakce. Zároveň jako jeden z prvních využívá grafické znázornění sociálních sítí a vytváří sociogram [Moreno, 1934] Mapování struktury sociálních a znalostních skupin užívá řady sociologických ukazatelů. Jejich prostřednictvím lze popsat situaci ve zkoumané skupině nebo týmu a vyhodnocením dospět k závěrům a doporučením vhodných změn. Tato doporučení mohou směřovat například ke zlepšení výkonnosti skupiny, stejně jako mohou být zaměřena na zvýšení míry odolnosti skupiny jako celku vůči stresovým zátěžím a zlepšení schopnosti adaptace na změny v okolním prostředí. Tři základní metriky pro vztahy zavedené Mitschellem [Mitschell, 1969] jsou: Reciprocita (reciprocity) Reciprocita popisuje vztah z pohledu vyváženosti, tedy zda existuje podobný nebo stejný vztah mezi oběma jeho účastníky nebo jde jen o jednostranný vztah, který není druhou osobou opětován. Stálost (durabitlity) Stálost vyjadřuje trvání jednotlivých vztahů a jejich odolnost. Intenzita (intensity) Intenzita vyjadřuje sílu vtahu a důsledků z něj plynoucích. SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2 - PŘÍLOHA/

2 Libor Měsíček, Zdeněk Molnár Tyto tři základní ukazatele popisují v podstatě ty nedůležitější aspekty mezilidských vztahů, tedy, zda je vztah oboustranný, dostatečně odolný a silný. Hodnoty těchto ukazatelů lze zjistit například pozorováním, dotazníkem nebo prostřednictvím řízného rozhovoru. Hodnoty těchto ukazatelů lze poté postupně využít k dalším analýzám a zároveň umožňují předpovídat s určitou mírou pravděpodobnosti chování skupiny v zátěžové situaci. K popsání pozice uzlu a celé sítě jsou formovány další ukazatele. Jako příklad lze uvést: Mezilehlost (Betweeness) Měří počet uzlů, které konkrétní uzel propojuje. Vysokou důležitost pak mají uzly, propojující několik oddělených klastrů [Freeman, 1979]. Dosažitelnost (Closeness) Tato metrika udává převrácenou hodnotu součtu nejkratších cest k dosažení všech dalších uzlů v síti. Vyjadřuje míru přístupu daného uzlu k informacím ze sítě a také jeho globální středovost. Ukazatel sleduje postavení uzlu v rámci celé sledované sítě [Freeman, 1980]. Stupeň (Degree) Udává počet spojení, které má daný uzel na ostatní uzly v síti. Lidé s vyšším sociálním kapitálem mají zpravidla tuto hodnotu vyšší. Zároveň je možné pomocí tohoto ukazatele zjišťovat lokální středovost uzlu v určité oblasti sítě. Místní středovost se zabývá relativní výjimečnosti určitého uzlu ve vztahu k jeho okolí. K porovnání několika bodů slouží Počet sousedních uzlů, kdy uzel s vyšší hodnotou má i vyšší Místní středovost. Určení a srovnatelnost středovosti je ovšem díky unikátnosti sítí relativně obtížné [Scott, 2000] o Počet příchozích vazeb (Indegree) Tento ukazatel vyjadřuje počet spojení, které má okolí k danému uzlu. To znamená, kolik uzlů v síti uvedlo kontakt s daným uzlem. o Počet odchozích vazeb (Outdegree) Tento ukazatel vyjadřuje počet vazeb, které má uzel k okolním uzlům. To znamená, s kolika uzly uvedl kontakt daný uzel. Vlastní vektor (Eigenvector) Ukazatel identifikuje, kdo má největší vliv v síti a přístup k lidem majícím také velký vliv a rozsáhlé kontakty. Hustota (Density) Hustotu lze vyjádřit jako podíl existujících vazeb v síti a všech teoreticky možných vazeb v síti (tedy situace, kdy každý prvek sítě je přímo propojen se všemi dalšími prvky sítě). Tento ukazatel je ovšem nutné sledovat v kontextu velikosti sítě. S rostoucí velikostí sítě roste i počet všech možných spojení v síti a tím je obtížné srovnávat hustotu dvou výrazně odlišných sítí více [Snijders, 1981]. Jak uvádí [Scott, 2000] je zřejmě nejvyšší možná hustota v reálných sítích rovna hodnotě 0,5. Strukturální koheze (structural cohesion) Ukazatel Strukturální koheze vyjadřuje minimální počet uzlů, jejich odstraněním dojde k rozpojení sítě. Sítě s vyšší hodnotou tohoto ukazatele jsou odolnější proti narušení a zároveň skrze ně pravděpodobně budou snadněji přenášeny informace, protože 254 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2 - PŘÍLOHA/2011

3 Sociální sítě a náklady řešení problémů informace má více alternativních cest k dosažení cíle. Tohoto principu vyššího počtu alternativních cest je využito např. při tvorbě návrhů počítačových sítí a směrování paketů touto sítí. Tyto ukazatele již umožňují přesnější popis sítě a z hodnot ukazatelů (např. Koheze nebo Vlastního vektoru) lze identifikovat významné osoby v síti a jejich vliv na zbytek sítě. Zároveň díky identifikaci těchto významných osob je možné efektivně celou síť ovlivňovat, jelikož tito dominantní jedinci v síti dokáží zpravidla efektivně využívat svého vlivu k ovlivnění událostí ve prospěch svůj a v lepším případě i svého okolí a organizace, které jsou členy. Pro realizaci a získávání informací pro sociologický výzkum se ustálila řada technik. Nejrozšířenějšími jsou dotazník, anketa, rozhovor, pozorování a analýza dokumentů. 2. Zdroje dat pro analýzu sociálních sítí V posledních dvou desetiletích došlo k výraznému rozšíření výpočetní techniky v běžném životě lidí. Tento prostředek tak rozšířil množinu již existujících způsobů komunikace a nástrojů pro vytváření, udržování a rozvíjení sociálních kontaktů. S rostoucí mírou dostupnosti připojení k Internetu nastoupila éra elektronické komunikace prostřednictvím řady služeb a nástrojů. Jako příklad zdrojů dat pro analýzu komunikace uveďme: ová diskusní fóra blogy webová diskusní fóra nástroje založené na Instant messagingu stránky tzv. sociálních sítí hlasové a video komunikační nástroje Všechny tyto nástroje postupně snižují časové i finanční náklady vynaložené na udržování kontaktu s další osobou nebo skupinou osob. Jak uvádí [Hájek, 2010], za druh sociální sítě lze považovat vztahy vznikající na základě ové komunikace. Protože služby u jsou všeobecně široce využívány a pro uživatel je jejich používání zpravidla zdarma a nijak významně omezeno (co do počtu přijatých a odeslaných zpráv za den), lze se s tímto tvrzením ztotožnit. Postupně s rostoucím významem těchto služeb a jejich využíváním se ovšem objevují problémy spojené s omezenou formou této komunikace. Významné procento informací, které tvoří kontext sdělení je předáváno nonverbálně. Tato složka u některých forem komunikace podporované výpočetní technikou zcela chybí (např. Blog) anebo je do značné míry omezena (komunikace prostřednictvím hlasu). Z pohledu míry omezení je nejméně hendikepována kombinace hlasové komunikace a videohovoru s dostatečnou kvalitou obrazu a dostatečně velkým záběrem kamery na mluvčího. Výše uvedené nástroje pro komunikaci zpravidla umožňují evidovat některé informace o komunikaci. Například výpis příchozí a odchozí e-malové komunikace zaměstnanců s informací o počtu přijatých a odeslaných zpráv, čase komunikace, prodlevě mezi přijetím a odesláním odpovědi může poskytnout hrubou představu o existenci vazeb uvnitř podniku. Tento výpis je samozřejmě silně ovlivněn organizační strukturou, nastavením procesů a popisy práce jednotlivých zaměstnanců. Ovšem náklady na SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2 - PŘÍLOHA/

4 Libor Měsíček, Zdeněk Molnár získání těchto dat jsou v porovnání s ostatními způsoby mapování sociálních sítí (např. interview, pozorování činnosti zaměstnance atd.) nenákladné. Ze srovnání kvality získaných poznatků pro prvotní orientaci v síti vychází tento postup jako jeden z nejefektivnějších. 3. Formální a neformální struktura organizace Struktura dnešních firem je založena na existenci vedení a dalších, jemu podřízených složek. Tato struktura je pak zpravidla definována prostřednictvím vnitřních předpisů a procesů, kdy je jasně řešeno, komu je zaměstnanec podřízen, nadřízen a s kým spolupracuje na zadaných úkolech. Formální organizační struktura se vyvíjí společně se změnami v podniku a jeho okolí a v případě, že zněny jsou příliš pomalé, přestane odpovídat mj. informačním potřebám členů organizace. Díky sledování komunikace mezi jednotlivými zaměstnanci a na něm založené analýze sociálních sítí a lze porovnat získané informace o skutečném stavu komunikace a přenosu informací mezi zaměstnanci, odděleními a divizemi a tento stav srovnat se strukturou organizace. V případě identifikování úzkých míst, nevhodně řešených procesů a rozporu praxe oproti popsaným procesům je možné navrhnout změny ve formálním řešení organizační struktury. Analýza může přinést zajímavé informace například o to tom, že vedoucí téměř nekomunikuje s částí podřízených a to po propojení s dalšími zdroji dat může vysvětlit jejich špatné výsledky na řešeném projektu. Zároveň může být odhalen skutečný stav, kdy oddělení formálně řídí osoba, která nekomunikuje výhradně s malou částí podřízených a celé oddělení se obrací s otázkami a problémy na jinou osobu, která v rámci formální struktury organizace nemá přidělenou vedoucí roli. 4. Náklady hledání řešení a informací Jak bylo experimentálně prokázáno [Milgram, 1967] že dva libovolné jedince na území USA lze průměrně spojit prostřednictvím pěti dalších jedinců. Vzhledem k rostoucímu počtu společenských vazeb a klesajícím přímým i nepřímým nákladům spojených s udržováním sociálních vazeb a tedy s růstem počtu kontaktů průměrného člověka lze se domnívat, že v současném světě je možné globálně propojit libovolné dva jedince prostřednictvím stejného počtu mezičlánků jako to v roce 1967 platilo pro území USA. Z této myšlenky lze posléze vyjít při hledání řešení současných problémů spojených s IT projekty. Tedy lze předpokládat, že řešený problém se již v nějaké podobě vyskytl. Někdo další již tedy k nalezení řešení vynaložil určité prostředky, a buď úspěšně problém vyřešil, nebo problém zůstal nevyřešen, ovšem k nalezení řešení bylo shromážděno určité množství podkladů a vynaloženo úsilí. Na tyto podklady by pak bylo možné navázat a využít je při hledání řešení problému. Přitom tento jedinec nesoucí informace od nás může být jen oněch 5 až 6 kroků sítí. Problémy lze dělit například na strukturované problémy, tedy problémy zpravidla s nízkou mírou vlivu lidského faktoru, opakující se, spojené převážně s technologickou stránkou projektů. Naopak nestrukturované problémy jsou spojeny s lidským faktorem organizace, neurčitostí nebo rizikem. Pro řešení technických problémů se v informatice postupně ustálila celá řada specializovaných diskusních fór. Provozovatelé jsou z části výrobci a prodejci hardware, vydavatelství specializovaných periodik či společnosti profitující z prodeje reklamy. S plynoucím časem tak vznikla rozsáhlá databáze popisů problémů, jejich upřesněním a 256 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2 - PŘÍLOHA/2011

5 Sociální sítě a náklady řešení problémů řešením. Tyto postupy jsou volně dostupné a využitím tohoto zdroje řešení lze jednoznačně dosáhnout úspory nákladů na hledání vlastního řešení. Okolo fóra existuje zpravidla komunita reagující na nové problémy. V případě složitějších problémů například s výrazným podílem lidského faktoru jsou zde diskusní fóra s komunitou odborníků poskytujících svůj názor na základě dostupných informací. Zároveň při hledání řešení může zaměstnanec využít svých sociálních vazeb a položit dotaz prostřednictvím své sítě kontaktů, zda se někdo z jeho okolí již s problémem setkal a zná řešení nebo má návrh na možné řešení. Sociometrické indexy umožňují porovnat složitost, kvalitu a počet vazeb jednotlivých zaměstnanců a pracovních týmů. V případě neočekávaného problému pak tým s větším počtem kvalitních vazeb disponuje větší množinou potenciálních řešitelů. Větší otevřenost týmů při řešení problému a zapojení dalších řešitelů do hledání odpovědi na určitou otázku je jednou z perspektivních cest, kterou se může tvorba a užívání znalostí ubírat. Při otevřeném vypsání soutěže o řešení určitého problému dochází k situaci, kdy se zapojí do hledání řešení více lidí, než kolik by byla společnost schopna nebo ochotna najmout. Zároveň je struktura těchto řešitelů zpravidla velice rozmanitá a tak k nalezení problému využívají různé, i netradiční, přístupy. Otestování těchto přístupů by v případě komerčního hledání řešení představovalo neúměrnou finanční, personální a časovou zátěž. Proto společnost vypisující cenu za nalezení řešení určitého problému získává zpravidla nepoměrně více, než kolik vyplatí úspěšnému řešiteli. Dochází k situaci, kdy jsou vyzkoušeny řádově stovky různých přístupů k řešení a jen několik ze zúčastněných je posléze odměněno. 5. Závěr Mapování sociálních sítí lze díky rozvinutému aparátu indexů, popsaným metodám sběru a vyhodnocení získaných informací úspěšně používat ke sledování, porovnávání a vyhodnocování struktury týmu a jeho komunikace. Zároveň lze výsledky analýzy používat při hodnocení organizace a její struktury. Sociální vazby a přítomnost konceptu Wiki a otevřenosti organizace pak může generovat výrazné úspory při hledání řešení strukturovaných i nestrukturovaných problémů. To je umožněno mj. díky velkému počtu dobrovolných řešitelů mimo organizaci a jen malému procentu úspěšných řešitelů s nárokem na materiální odměnu (v případě soutěží o nejlepší řešení). 6. Literatura [Emirbayer a Goodwin, 1994] EMIRBAYER, M., GOODWIN, J.: Network Analysis, Culture, and the Problem of Agency. American Journal of Sociology [Freeman, 1979] FREEMAN, L. C.: Centrality in social networks: Conceptual clarification. Social Networks 1, 1979 [Freeman, 1980] Freeman, Linton.C.: The Gatekeeper. Pair Denpendancy and Structural Contrality, Quality and Quntiti, 1980 [Hajek, 2010] HÁJEK, M.: Využití analýzy sociálních sítí při analýze sociálního okolí projektového manažera. Praha:Diplomová práce 2010 [Milgram, 1967] Milgram, Stanley. The Small World Problem. Psychology Today, pp SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2 - PŘÍLOHA/

6 Libor Měsíček, Zdeněk Molnár [Mitschell, 1969] MITSCHELL, J. C.: The Concept and Use of Social Networks in Mittchell Social Networks in Urban Situations. Manchester: Manchester University Press 1969 [Moreno, 1934] MORENO, J.: Who Shall Survive? New York: Beacon Press 1934 [Scott, 2000] SCOTT, J.: Social network analysis: a handbook. London : SAGE Publications, 2000 [Snijders, 1981] SNIJDERS, T.A.B.: The Degree Variance. Social networks, SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2 - PŘÍLOHA/2011

Podpora rozhodování managementu v oblasti vnitřního fungování společnosti pomocí analýzy sociálních sítí

Podpora rozhodování managementu v oblasti vnitřního fungování společnosti pomocí analýzy sociálních sítí Podpora rozhodování managementu v oblasti vnitřního fungování společnosti pomocí analýzy Libor Měsíček Katedra informačních technologií VŠE v Praze, nám. W.Churchilla 4, 130 67 Praha 3 libor.mesicek@vse.cz

Více

Možnosti využití analýzy sociální sítě v podniku

Možnosti využití analýzy sociální sítě v podniku Libor Měsíček 1, Jan Mészáros 2 1 Univerzita J. E. Purkyně, Přírodovědecká fakulta, Katedra informatiky České mládeže 8, 400 96 Ústí nad Labem 2 Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky,

Více

VLIV NEURČITOSTI, NEJASNOSTI, NEJISTOTY A SLOŽITOSTI NA ROZHODOVÁNÍ ORGANIZACÍ

VLIV NEURČITOSTI, NEJASNOSTI, NEJISTOTY A SLOŽITOSTI NA ROZHODOVÁNÍ ORGANIZACÍ VLIV NEURČITOSTI, NEJASNOSTI, NEJISTOTY A SLOŽITOSTI NA ROZHODOVÁNÍ ORGANIZACÍ Tomáš Kořínek Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, Ústav systémového inženýrství a informatiky Abstract: The

Více

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE STŘEDOČESKÉM KRAJI

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE STŘEDOČESKÉM KRAJI Markéta Kubečková Abstrakt KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE STŘEDOČESKÉM KRAJI Metoda komunitního plánování sociálních služeb (KPSS) se zaměřuje na plánování rozvoje sociálních služeb na místní

Více

Vedení a technologie: Výhody videokomunikace pro středně velké podniky

Vedení a technologie: Výhody videokomunikace pro středně velké podniky DOKUMENT WHITE PAPER Vedení a technologie: Výhody videokomunikace pro středně velké podniky Prosinec 2012 Shrnutí Středně velké podniky se snaží dosáhnout úspěchu v silně konkurenčním prostředí. Být úspěšný

Více

Bc. Petr Berný Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, Studentská 84 532 10 Pardubice. petr.berny@seznam.cz

Bc. Petr Berný Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, Studentská 84 532 10 Pardubice. petr.berny@seznam.cz VÝVOJ SOCIODEMOGRAFICKÉ A SOCIÁLNÍ STRUKTURY POPULACE ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ DEVELOPMENT OF SOCIO-DEMOGRAPHIC AND SOCIAL STRUCTURE OF THE POPULATION IN THE MUNICIPALITY WITH EXTENDED COMPETENCE

Více

DESKRIPCE A APLIKACE KOMUNIKAČNÍCH E-KANÁLŮ VYUŽITELNÝCH VE VZTAHU OBČANŮ A OBCÍ

DESKRIPCE A APLIKACE KOMUNIKAČNÍCH E-KANÁLŮ VYUŽITELNÝCH VE VZTAHU OBČANŮ A OBCÍ DESKRIPCE A APLIKACE KOMUNIKAČNÍCH E-KANÁLŮ VYUŽITELNÝCH VE VZTAHU OBČANŮ A OBCÍ DESCRIPTION AND APPLICATION OF THE COMMUNICATION E- CANALS AVAILABLE IN RELATION AMONG CITIZENS AND MUNICIPALITIES Petr

Více

Aplikace výsledků European Social Survey a Schwartzových hodnotových orientací v oblasti reklamy

Aplikace výsledků European Social Survey a Schwartzových hodnotových orientací v oblasti reklamy Aplikace výsledků European Social Survey a Schwartzových hodnotových orientací v oblasti reklamy Ing. Ludmila Navrátilová Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, Kolejní 4, 612 00 Brno, Česká

Více

Zkušenosti s integrací migrantů v České republice. Zdeněk Uherek Etnologický ústav AV ČR, v.v.i. uherek@eu.cas.cz

Zkušenosti s integrací migrantů v České republice. Zdeněk Uherek Etnologický ústav AV ČR, v.v.i. uherek@eu.cas.cz Zkušenosti s integrací migrantů v České republice Zdeněk Uherek Etnologický ústav AV ČR, v.v.i. uherek@eu.cas.cz Téma integrace Odborně se řeší od 19. století ve velkých migračních destinacích (USA, průmyslové

Více

Fyzická bezpečnost. Bezpečnost informací v ČR. Ing. Oldřich Luňáček, Ph.D. oldrich.lunacek@unob.cz

Fyzická bezpečnost. Bezpečnost informací v ČR. Ing. Oldřich Luňáček, Ph.D. oldrich.lunacek@unob.cz Fyzická bezpečnost Bezpečnost informací v ČR Ing. Oldřich Luňáček, Ph.D. oldrich.lunacek@unob.cz Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg.

Více

Pojmové mapy ve výuce fyziky

Pojmové mapy ve výuce fyziky Pojmové mapy ve výuce fyziky Renata Holubová Přírodovědecká fakulta UP Olomouc, e-mail: renata.holubova@upol.cz Úvod Rámcové vzdělávací programy mají pomoci dosáhnout u žáků přírodovědné gramotnosti. Tento

Více

SPOTŘEBITELSKÝ KOŠ CONSUMER BASKET. Martin Souček

SPOTŘEBITELSKÝ KOŠ CONSUMER BASKET. Martin Souček SPOTŘEBITELSKÝ KOŠ CONSUMER BASKET Martin Souček Abstrakt: Práce se zabývá spotřebitelským košem a jeho vztahem k marketingu. Snaží se popsat vzájemné souvislosti a význam spotřebitelského koše pro marketing

Více

Samovysvětlující pozemní komunikace

Samovysvětlující pozemní komunikace Samovysvětlující pozemní komunikace Ing. Petr Pokorný, Centrum dopravního výzkumu, v.v.i, duben 2013 Abstrakt Dopravní inženýři v ČR se stále častěji, ve shodě s vývojem v zahraničí, setkávají s termínem

Více

LGBT mládež a diskriminace Olga Pechová

LGBT mládež a diskriminace Olga Pechová LGBT mládež a diskriminace Olga Pechová V posledních letech se začíná mluvit o právech homosexuálních lidí.v souladu s právem EU již jsou právní normy na ochranu této minority před diskriminací začleňovány

Více

Světové šetření o zdraví (11. díl) Vstřícnost zdravotnického systému - úvod

Světové šetření o zdraví (11. díl) Vstřícnost zdravotnického systému - úvod Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 11.5.2004 31 Světové šetření o zdraví (11. díl) Vstřícnost zdravotnického systému - úvod Zlepšování zdraví obyvatel

Více

Hodnocení úspěšnosti cyklistických sítí a předpovídání budoucího využití

Hodnocení úspěšnosti cyklistických sítí a předpovídání budoucího využití Hodnocení úspěšnosti cyklistických sítí a předpovídání budoucího využití Joanne Patterson, Velšská fakulta architektury Cardiffské univerzity Byl proveden průzkum, který se pokusil zjistit, jaký relativní

Více

Bohemian Regional Innovation Strategy - BRIS. Infrastruktura pro podporu inovací v regionu Prahy. Širší shrnutí

Bohemian Regional Innovation Strategy - BRIS. Infrastruktura pro podporu inovací v regionu Prahy. Širší shrnutí Bohemian Regional Innovation Strategy - BRIS Infrastruktura pro podporu inovací v regionu Prahy Širší shrnutí S využitím odborných diskusí je definován pojem regionální infrastruktury pro podporu inovací

Více

Komunikace v organizaci

Komunikace v organizaci ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ KATEDRA PSYCHOLOGIE TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI Komunikace v organizaci COMMUNICATION IN ORGANIZATION Vedoucí diplomové práce: PhDr. Pavla Rymešová

Více

Uživatelem řízená navigace v univerzitním informačním systému

Uživatelem řízená navigace v univerzitním informačním systému Hana Netrefová 1 Uživatelem řízená navigace v univerzitním informačním systému Hana Netrefová Abstrakt S vývojem počítačově orientovaných informačních systémů je stále větší důraz kladen na jejich uživatelskou

Více

Výzvy využívání otevřených dat v ČR

Výzvy využívání otevřených dat v ČR a cesty k jejich řešení Praha, 8. 11. 2013 Výzvy využívání otevřených dat v ČR Dušan Chlapek 1, Jan Kučera 1, Martin Nečaský 2, 1 Fakulta informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická v Praze 2 Matematicko-fyzikální

Více

Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v Šumperku

Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v Šumperku Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v Šumperku OBSAH ÚVOD 2 I. Odd. ZÁVĚRY A SOCIOTECHNICKÁ DOPORUČENÍ 3 Přehled hlavních výsledků 4 Sociotechnická doporučení 13 Vymezení vybraných pojmů 15 II.

Více

Proměny představ českých občanů o ideálním zaměstnání v letech 1997 až 2005 1 Naděžda Čadová

Proměny představ českých občanů o ideálním zaměstnání v letech 1997 až 2005 1 Naděžda Čadová Proměny představ českých občanů o ideálním zaměstnání v letech 1997 až 2005 1 Naděžda Čadová Úvod Česká republika prošla v období mezi roky 1997 a 2005 mnoha změnami ve sféře politické i ekonomické. V

Více

ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ

ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ Ročník LIII 5 Číslo 3, 2005 Možnosti využití nástrojů ekonomie blahobytu

Více

5. Stanovení vize, strategických a specifických cílů a opatření

5. Stanovení vize, strategických a specifických cílů a opatření C. STRATEGICKÁ ČÁST 5. Stanovení vize, strategických a specifických cílů a opatření Tato kapitola představuje klíčovou část strategické části SCLLD MAS ORLICKO. V celém procesu zpracování SCLLD se zaměřuje

Více

VÝZNAM A POZICE CRM V ŘÍZENÍ FIREM THE IMPORTANCE AND POSITION OF CRM IN FIRM MANAGEMENT. Jaroslav Novotný

VÝZNAM A POZICE CRM V ŘÍZENÍ FIREM THE IMPORTANCE AND POSITION OF CRM IN FIRM MANAGEMENT. Jaroslav Novotný VÝZNAM A POZICE CRM V ŘÍZENÍ FIREM THE IMPORTANCE AND POSITION OF CRM IN FIRM MANAGEMENT Jaroslav Novotný Abstract Most companies are trying to find and apply to their business and marketing processes

Více

DOJÍŽĎKA A VYJÍŽĎKA DO ZAMĚSTNÁNÍ DO/Z HL. M. PRAHY

DOJÍŽĎKA A VYJÍŽĎKA DO ZAMĚSTNÁNÍ DO/Z HL. M. PRAHY DOJÍŽĎKA A VYJÍŽĎKA DO ZAMĚSTNÁNÍ DO/Z HL. M. PRAHY Analýza základních charakteristik a vývoje Ing. Jiří Mejstřík září 2012 Dojížďka a vyjížďka do zaměstnání do/z hl. m. Prahy aktualizace 2012 Analýza

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav regionálních a bezpečnostních věd Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav regionálních a bezpečnostních věd Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav regionálních a bezpečnostních věd Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje Bc. Renáta Židková Diplomová práce 2014 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem

Více

Metodický pokyn evaluace. komunikačních plánů OP 2007-2010

Metodický pokyn evaluace. komunikačních plánů OP 2007-2010 Metodický pokyn evaluace komunikačních plánů OP 2007-2010 červenec 2010 Zpracoval: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a společnost HOPE-E.S., v.o.s., divize EUservis.cz - 1/35 Metodický pokyn evaluace komunikačních

Více

ANALÝZA STRUKTURY A DIFERENCIACE MEZD ZAMĚSTNANCŮ EMPLOEE STRUCTURE ANALYSIS AND WAGE DIFFERENTIATION ANALYSIS

ANALÝZA STRUKTURY A DIFERENCIACE MEZD ZAMĚSTNANCŮ EMPLOEE STRUCTURE ANALYSIS AND WAGE DIFFERENTIATION ANALYSIS ANALÝZA STRUKTURY A DIFERENCIACE MEZD ZAMĚSTNANCŮ EMPLOEE STRUCTURE ANALYSIS AND WAGE DIFFERENTIATION ANALYSIS Pavel Tomšík, Stanislava Bartošová Abstrakt Příspěvek se zabývá analýzou struktury zaměstnanců

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze. Marketingová komunikace v odvětví cestovního ruchu

Česká zemědělská univerzita v Praze. Marketingová komunikace v odvětví cestovního ruchu Česká zemědělská univerzita v Praze Podnikání a administrativa Teze Vedoucí DP: Ing.Lucie Vokáčová Autor: Bc. Romana Králová Praha 2003 - teze Tato diplomová práce se zabývá problematikou marketingové

Více

Jak získat data z European Working Conditions Survey

Jak získat data z European Working Conditions Survey Webové stránky EurLIFE 2013. Dostupné z: http://www.eurofound.europa.eu/areas/ qualityoflife/eurlife/index.php [cit. 17. 6. 2013]. Jak získat data z European Working Conditions Survey Petra Sadílková Sociologický

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI EKONOMICKÁ FAKULTA. VZOR PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY DO NAVAZUJÍCÍHO STUDIA Obor: Manažerská informatika

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI EKONOMICKÁ FAKULTA. VZOR PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY DO NAVAZUJÍCÍHO STUDIA Obor: Manažerská informatika TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI EKONOMICKÁ FAKULTA VZOR PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY DO NAVAZUJÍCÍHO STUDIA Obor: Manažerská informatika UPOZORNĚNÍ: Všechny potřebné výpočty se provádějí do zadání, používání kalkulaček

Více

GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY 6

GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY 6 UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA APLIKOVANÉ INFORMATIKY GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY 6 Lubomír Vašek Zlín 2013 Obsah... 3 1. Základní pojmy... 3 2. Princip rastrové reprezentace... 3 2.1 Užívané

Více

Členění nákladů v účetnictví Bohuslava Knapová VŠE v Praze

Členění nákladů v účetnictví Bohuslava Knapová VŠE v Praze Členění nákladů v účetnictví Bohuslava Knapová VŠE v Praze Náklady představují jednu ze základních ekonomických kategorií, která by měla být obsahově správně vnímána, využívána v různých aspektech podnikatelského

Více

Ochrana linuxového poštovního serveru proti virům a spamu. Květa Mrštíková. Mgr. Jiří Pech. Školní rok: 2009-10

Ochrana linuxového poštovního serveru proti virům a spamu. Květa Mrštíková. Mgr. Jiří Pech. Školní rok: 2009-10 Ochrana linuxového poštovního serveru proti virům a spamu Květa Mrštíková Mgr. Jiří Pech Školní rok: 2009-10 Abstrakt Práce se soustředí na problém současných typů virů a spamu.udává jejich přehled. Popsány

Více

Rozvoj zaměstnanců metodou koučování se zohledněním problematiky kvality

Rozvoj zaměstnanců metodou koučování se zohledněním problematiky kvality Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Katedra andragogiky a personálního řízení studijní obor andragogika studijní obor pedagogika Veronika Langrová Rozvoj zaměstnanců metodou koučování se zohledněním

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Provozně ekonomická fakulta obor Provoz a ekonomika, katedra Statistiky Teze k diplomové práci na téma: Vliv reklamy na prodej zboží či služeb Jméno diplomanta: Vedoucí

Více

Standard učitele pro kariérní systém

Standard učitele pro kariérní systém Standard učitele pro kariérní systém OBLAST: 3 Název: Učitel a jeho okolí Podnázev: Rozvoj školy, klima školy, spolu s kolegy, s rodiči a sociálními partnery. Anotace: Učitel vnímá své povinnosti ve vztahu

Více

INFORMAČNÍ MODEL ČLOVĚKA

INFORMAČNÍ MODEL ČLOVĚKA INFORMAČNÍ MODEL ČLOVĚKA František Šebesta Od počátku změn ve způsobu studia speciální pedagogiky bylo zřejmé, že interdisciplinární vazby našeho obom a potřeba vytvořeni vlastního technického zázemí pro

Více

Strategický management

Strategický management Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Strategický management Matice hodnocení strategické pozice SPACE Chvála Martin ME, 25 % Jakubová Petra ME, 25 % Minx Tomáš

Více

Scheinovy kariérové kotvy a jejich zastoupení u českých politiků a manažerů Úvodní studie

Scheinovy kariérové kotvy a jejich zastoupení u českých politiků a manažerů Úvodní studie Scheinovy kariérové kotvy a jejich zastoupení u českých politiků a manažerů Úvodní studie Soňa Lemrová Katedra psychologie, Filozofická fakulta UP Olomouc lemrovas@ff.upol.cz Abstrakt Volbu zaměstnání

Více

Metodická příručka pro učitele. InspIS SET modul školní testování

Metodická příručka pro učitele. InspIS SET modul školní testování Metodická příručka pro učitele InspIS SET modul školní testování Tato Metodická příručka pro učitele byla zpracována v rámci projektu Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice

Více

FINANČNÍ KONSOLIDACE TEORIE A PRAKTICKÁ REALIZACE PROSTŘEDNICTVÍM INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

FINANČNÍ KONSOLIDACE TEORIE A PRAKTICKÁ REALIZACE PROSTŘEDNICTVÍM INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ FINANČNÍ KONSOLIDACE TEORIE A PRAKTICKÁ REALIZACE PROSTŘEDNICTVÍM INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ Ing. Milan Bartoš Capgemini Sophia s.r.o. member of the Capgemini Group Abstrakt Cílem článku je představit teoreticky

Více

Marketingový plán firmy XYZ. Tereza Řiháčková

Marketingový plán firmy XYZ. Tereza Řiháčková Marketingový plán firmy XYZ Tereza Řiháčková Bakalářská práce 2010 PROHLÁŠENÍ AUTORA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Beru na vědomí, že odevzdáním bakalářské práce souhlasím se zveřejněním své práce podle zákona č.

Více

METODIKA ZLEPŠOVÁNÍ SE SYSTÉMEM ZAVÁDĚNÍ INOVACÍ

METODIKA ZLEPŠOVÁNÍ SE SYSTÉMEM ZAVÁDĚNÍ INOVACÍ Kontaktní osoba: Ing. Lukáš Jakubec E-mail: jakubec@mc-triton.cz NÁZEV PROJEKTU: Zvýšení kvality řízení, finanční řízení a Good Governance na MěÚ Břeclav ČÁST A: Strategie rozvoje úřadu, informační strategie

Více

STRUKTURÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉ EKONOMIKY

STRUKTURÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉ EKONOMIKY STRUKTURÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉ EKONOMIKY Marek Rojíček Centrum ekonomických studií, Vysoká škola ekonomie a managementu marek.rojicek@vsem.cz Abstrakt Studie zkoumá vývoj odvětvové struktury české ekonomiky

Více

1.1 Rozsah přípojných míst. 1.2 Cílová skupina. 1.3 Četnost přenosů. 2 Podmínky realizace a popis technologie

1.1 Rozsah přípojných míst. 1.2 Cílová skupina. 1.3 Četnost přenosů. 2 Podmínky realizace a popis technologie LIVE-PŘENOSY OPERACÍ V BĚŽNÉ VÝUCE MEDIKŮ LF (CZE) LIVE BROADCASTING OF SURGERY IN MEDICAL EDUCATION (ENG) František Vaněk, Alois Martan 1.LF UK a VFN Praha Abstrakt Tento příspěvek se týká popisu technologie

Více

coachpage.cz TOOLS for SUCCESS in TODAY s BUSINESS NABÍDKA ŠKOLENÍ

coachpage.cz TOOLS for SUCCESS in TODAY s BUSINESS NABÍDKA ŠKOLENÍ coachpage.cz TOOLS for SUCCESS in TODAY s BUSINESS NABÍDKA ŠKOLENÍ Upevnění autority a rozšíření míry vlivu manažera Školení odpovídá na otázky, co vše je základem autority a charismatu, kde v nás jsou

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Firemní cenová politika (N_FCP) Akademický rok 2009/10

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Firemní cenová politika (N_FCP) Akademický rok 2009/10 Metodické listy pro kombinované studium předmětu Firemní cenová politika (N_FCP) Akademický rok 2009/10 Úvodní charakteristika předmětu: Jednosemestrální předmět Firemní cenová politika (N_FCP) je učebním

Více

APLIKACE INTERNETOVÉHO MARKETINGU V KULTUŘE

APLIKACE INTERNETOVÉHO MARKETINGU V KULTUŘE APLIKACE INTERNETOVÉHO MARKETINGU V KULTUŘE Pavel Nový, Ludvík Eger ÚVOD Internet je dnes i v ČR široce dostupným a u určitých cílových skupin velmi využívaným komunikačním kanálem (viz i ČSÚ). Nové technologie

Více

1 Obsah. Obsah. 3.1.4 Scénář č. 3 nalezení kalendáře akcí... 13

1 Obsah. Obsah. 3.1.4 Scénář č. 3 nalezení kalendáře akcí... 13 Obsah 1 Obsah 1 OBSAH... 1 SHRNUTÍ... 3 1.1 DOSTUPNOST A PŘEHLEDNOST NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH INFORMACÍ... 3 1.2 PROPAGACE STRANY A VOLEBNÍCH LÍDRŮ NA INTERNETU... 3 1.3 ZAHRNUTÍ INTERNETU DO PŘEDVOLEBNÍ KOMUNIKACE...

Více

Ústav sociální práce Univerzita Hradec Králové. Přijímací zkoušky 2015/2016

Ústav sociální práce Univerzita Hradec Králové. Přijímací zkoušky 2015/2016 Ústav sociální práce Univerzita Hradec Králové Přijímací zkoušky 2015/2016 Studijní program: N6734 Sociální politika a sociální práce Studijní obor: Sociální práce navazující magisterské studium Varianta

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj

Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo pro místní rozvoj VÝZKUMNÝ PROGRAM MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ NA LÉTA 200 2011 Název: VÝZKUM PRO ŘEŠENÍ REGIONÁLNÍCH DISPARIT ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU SOUTĚŽ VE VÝZKUMU A VÝVOJI

Více

Institut biostatistiky a analýz MU. Zkušenosti s vyhodnocováním telemedicínských technologií

Institut biostatistiky a analýz MU. Zkušenosti s vyhodnocováním telemedicínských technologií Institut biostatistiky a analýz MU Zkušenosti s vyhodnocováním telemedicínských technologií 1 O IBA hlavní oblasti zájmu Faculty of Science, Masaryk University Faculty of Medicine, Masaryk University Analýza

Více

Lékaři a další specialisté v oblasti zdravotnictví. Předvídání kvalifikačních potřeb (PŘEKVAP) Výstup projektu

Lékaři a další specialisté v oblasti zdravotnictví. Předvídání kvalifikačních potřeb (PŘEKVAP) Výstup projektu Výstup projektu Předvídání kvalifikačních potřeb (PŘEKVAP) Zpracoval: Fond dalšího vzdělávání, příspěvková organizace Ministerstva práce a sociálních věcí P R O F I L S K U P I N Y P O V O L Á N Í Lékaři

Více

Úvod do teorie her. David Bartl, Lenka Ploháková

Úvod do teorie her. David Bartl, Lenka Ploháková Úvod do teorie her David Bartl, Lenka Ploháková Abstrakt Předložený text Úvod do teorie her pokrývá čtyři nejdůležitější, vybrané kapitoly z této oblasti. Nejprve je čtenář seznámen s předmětem studia

Více

ODHAD OBVYKLÉ CENY číslo 162015614

ODHAD OBVYKLÉ CENY číslo 162015614 ODHAD OBVYKLÉ CENY číslo 162015614 NEMOVITÁ VĚC: o ceně byt.jedn. č.1228/34 včetně podílu 6200/498170 na společných částech budovy č.1228 a pozemku p.č.317/2, 317/4 v obci Lovosice, k.ú.lovosice, okres

Více

1. BEZPEČNOSTNÍ STUDIA

1. BEZPEČNOSTNÍ STUDIA 1. BEZPEČNOSTNÍ STUDIA Libor FRANK 1.1 Úvod Smyslem této kapitoly je přiblížit pojem bezpečnost, jeho vývoj, obsah a chápání v oboru bezpečnostní studia. Součástí kapitoly je i stručný exkurz do geneze

Více

K výsledkům průzkumu zaměřeného na kvalitu podnikové informatiky

K výsledkům průzkumu zaměřeného na kvalitu podnikové informatiky K výsledkům průzkumu zaměřeného na kvalitu podnikové informatiky Jan Pour, Ota Novotný Katedra informačních technologií Vysoká škola ekonomická v Praze pour@vse.cz, novotnyo@vse.cz Abstrakt: Kvalita podnikové

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 28.9.2006 KOM(2006) 555 v konečném znění Návrh ROZHODNUTÍ RADY kterým se Spojenému království povoluje zavedení zvláštního opatření odchylujícího se od čl.

Více

Podnikání na internetu

Podnikání na internetu Podnikání na internetu Bc. Miloslav Vaněk Abstrakt: Vědecká práce Podnikání na internetu pojednává o možnosti nabízet své zboží a služby přes internet. Součástí vědecké práce je i zjednodušená struktura

Více

Jak se sociální sítě zpracovávají?

Jak se sociální sítě zpracovávají? SOCIÁLNÍ SÍTĚ Sociální sítě většina jedinců je zapojena ve více sociálních sítích jak jsou tyto vazby strukturovány? analýza sociálních sítí (social network analysis) zmapování mezilidských vztahů určitých

Více

Sociální síť jako plnohodnotný partner moderního HR

Sociální síť jako plnohodnotný partner moderního HR Skill port VŠEM Sociální síť jako plnohodnotný partner moderního HR Obsah je vhodný pro předměty týkající se: personalistiky, komunikace Přednášející: - Peter Šandor, Hungry Gecko (sandor.petr@gmail.com)

Více

OBSAH Úvod... 9 Výzkum trhu a jeho vztah marketingu... 12 Metoda získávání primárních dat dotazování... 21 Chování spotřebitele...

OBSAH Úvod... 9 Výzkum trhu a jeho vztah marketingu... 12 Metoda získávání primárních dat dotazování... 21 Chování spotřebitele... 5 6 OBSAH Úvod... 9 1 Výzkum trhu a jeho vztah marketingu... 12 1.1 Definice marketingu... 12 1.2 Marketing služeb... 12 1.3 Marketingový výzkum a výzkum trhu... 14 1.4 Proces marketingového výzkumu...

Více

PROPUSTNOST ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY

PROPUSTNOST ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY PROPUSTNOST ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY Studijní opora Ing. Josef Bulíček, Ph.D. 2011 Propustnost železniční dopravy OBSAH SEZNAM SYMBOLŮ A ZNAČEK... 4 1 ZÁKLADNÍ DEFINICE A TERMINOLOGIE... 6 1.1 Charakteristika

Více

Analýza výsledků testu čtenářské gramotnosti v PRO23 2010/11

Analýza výsledků testu čtenářské gramotnosti v PRO23 2010/11 Analýza výsledků testu čtenářské gramotnosti v PRO23 2010/11 Zpracoval: www.scio.cz, s.r.o. (15. 2. 2012) Datové podklady: výsledky a dotazníky z PRO23, test čtenářské gramotnosti, www.scio.cz, s.r.o.

Více

hledání na internetu, užitečné stránky, pokročilé vyhledávání, bezpečné vyhledávání

hledání na internetu, užitečné stránky, pokročilé vyhledávání, bezpečné vyhledávání Užitečné weby Co dělaly děti ve škole Učitel sestavil skupiny a každé skupině rozdal pracovní listy s obrázky internetových stránek. Žáci ve skupině vybírali ty stránky, které znají, a diskutovali spolu

Více

9. Reklama v multimédiích (marketing, segmentace trhu, účinnost...)

9. Reklama v multimédiích (marketing, segmentace trhu, účinnost...) 9. Reklama v multimédiích (marketing, segmentace trhu, účinnost...) Marketing Marketingová strategie spočívá ve 4 bodech orientaci na spotřebitele, segmantaci, cíleném marketingu, umisťování (= positioning)

Více

5.4. Personální činnost

5.4. Personální činnost Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 5.4. Personální činnost Podnik je uspořádaným útvarem lidí a hospodářských prostředků spojených k podnikatelské

Více

Psychologie katastrof v Rusku

Psychologie katastrof v Rusku Psychologie katastrof v Rusku Štěpán Vymětal Úvodem Psychologie katastrof (disaster psychology) je relativně nová aplikovaná psychologická disciplína, která se rozvíjí zejména v posledních 15-20 letech.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITÉ VĚCI

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITÉ VĚCI ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITÉ VĚCI č. 1767/134/2015 Ocenění řadové garáže postavené na pozemkové parcele č.parc. St. 733, zapsané na listu vlastnictví LV č. 2866 v k.ú. Nová Role, obec Nová

Více

METODIKA PRO POSUZOVÁNÍ NÁSTAVEB, PŮDNÍCH VESTAVEB A OCHRANU STŘEŠNÍ KRAJINY

METODIKA PRO POSUZOVÁNÍ NÁSTAVEB, PŮDNÍCH VESTAVEB A OCHRANU STŘEŠNÍ KRAJINY Josef Holeček METODIKA PRO POSUZOVÁNÍ NÁSTAVEB, PŮDNÍCH VESTAVEB A OCHRANU STŘEŠNÍ KRAJINY Praha 2004 Text neprošel jazykovou ani redakční úpravou 1 Předmluva Ochrana a kvalitní obnova střech, střešních

Více

Spotřebitelský řetězec lesních produktů požadavky

Spotřebitelský řetězec lesních produktů požadavky TECHNICKÝ DOKUMENT CFCS CFCS 2002:2013 15. 8. 2013 Spotřebitelský řetězec lesních produktů požadavky PEFC Česká republika Bělohorská 274/9 169 00 Praha 6 Tel: +420 220 517 137 E-mail: info@pefc.cz, web:

Více

AKADEMIE PRO PERSONALISTY A PERSONÁLNÍ MANAŽERY podrobný obsahový plán

AKADEMIE PRO PERSONALISTY A PERSONÁLNÍ MANAŽERY podrobný obsahový plán AKADEMIE PRO PERSONALISTY A PERSONÁLNÍ MANAŽERY podrobný obsahový plán Charakteristika vzdělávacího programu Vzdělávací program je určen k profesní přípravě na pozici manažera lidských zdrojů. Jedná se

Více

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Informace v organizaci 1 Postavení informací z hlediska úspěšnosti firmy Vnitřní faktory 2 Rámec 7S faktorů úspěchu firmy [ Mc Kinsey ] Struktura Strategie Systémy Spolupracovníci

Více

Trendy v e-vládnutí (e-governance) Globální pohled

Trendy v e-vládnutí (e-governance) Globální pohled Trendy v e-vládnutí (e-governance) Globální pohled Dr. Marc Holzer Děkan, School of Public Affairs and Administration Ředitel, The E-Governance Institute, Rutgers, The State University of New Jersey, Campus

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-104/10-Z. Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-104/10-Z. Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIZ-104/10-Z Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace Adresa: Školní 666, 763 26 Luhačovice Identifikátor:

Více

Zaměstnanecké benefity a jejich význam

Zaměstnanecké benefity a jejich význam Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Zaměstnanecké benefity a jejich význam Bakalářská práce Vedoucí práce: JUDr. Jana Mervartová Ing. Roman Skoták Brno 2013 Poděkování: Děkuji vedoucí

Více

INTEGROVANÁ MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE V POJETÍ K.E.CLOWA + D.BAACKA. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz

INTEGROVANÁ MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE V POJETÍ K.E.CLOWA + D.BAACKA. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz INTEGROVANÁ MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE V POJETÍ K.E.CLOWA + D.BAACKA doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz 1. CLOW, K.E., BAACK, D.: REKLAMA, PROPAGACE A MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE BRNO: COMPUTER

Více

VÝZKUM K CHOVÁNÍ MANAŽERŮ KE SPOLUPRACOVNÍKŮM THE REASEARCH ON BEHAVIOUR OF MANAGERS TOWARDS THEIR COLLEAGUES

VÝZKUM K CHOVÁNÍ MANAŽERŮ KE SPOLUPRACOVNÍKŮM THE REASEARCH ON BEHAVIOUR OF MANAGERS TOWARDS THEIR COLLEAGUES VÝZKUM K CHOVÁNÍ MANAŽERŮ KE SPOLUPRACOVNÍKŮM THE REASEARCH ON BEHAVIOUR OF MANAGERS TOWARDS THEIR COLLEAGUES MAREK ČANDÍK, PETR JEDINÁK Anotace: Příspěvek prezentuje informace z výsledků provedeného výzkumu

Více

plk. Mgr. Lukáš Habich Problematika kybernetické kriminality mezi dětmi z pohledu Policie ČR

plk. Mgr. Lukáš Habich Problematika kybernetické kriminality mezi dětmi z pohledu Policie ČR plk. Mgr. Lukáš Habich Problematika kybernetické kriminality mezi dětmi z pohledu Policie ČR Anotace Příspěvek se zabývá problematikou kybernetické kriminality 1 mezi dětmi z pohledu Policie ČR a zároveň

Více

MAPA VÝZKUMNÉHO A APLIKAČNÍHO POTENCIÁLU ČESKA. Mzdová atraktivita zaměstnání ve výzkumu a vývoji

MAPA VÝZKUMNÉHO A APLIKAČNÍHO POTENCIÁLU ČESKA. Mzdová atraktivita zaměstnání ve výzkumu a vývoji MAPA VÝZKUMNÉHO A APLIKAČNÍHO POTENCIÁLU ČESKA Mzdová atraktivita zaměstnání ve výzkumu a vývoji 30. dubna 2011 Tato zpráva byla vypracována v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy a podklady pro realizaci

Více

1. Souhrnné informace o projektu

1. Souhrnné informace o projektu 1. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo prioritní osy: Název prioritní osy: Číslo výzvy: Název výzvy: Typ účetní jednotky: Účetní osnova: CZ.2.17 OP

Více

Budování informačních systémů pro komunitní plánování

Budování informačních systémů pro komunitní plánování Ústí nad Labem 1 Budování informačních systémů pro komunitní plánování Ústí nad Labem Zpracoval: MUDr.Miroslav Seiner Obsahová část materiálu vznikla za finanční podpory projektu Komunitní plánování jako

Více

Optimalizace struktury serveru

Optimalizace struktury serveru Osvědčené postupy pro snížení provozních nákladů na informační technologie (IT) Výtah Tento dokument obsahuje informace pro technické řídicí pracovníky a manažery IT. Popisuje způsoby, kterými mohou organizace

Více

VYBRANÉ NÁSTROJE ZAJIŠTĚNOSTI ÚDRŽBY

VYBRANÉ NÁSTROJE ZAJIŠTĚNOSTI ÚDRŽBY ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 VYBRANÉ NÁSTROJE ZAJIŠTĚNOSTI ÚDRŽBY Materiály z 32. setkání odborné skupiny pro spolehlivost Praha, září 2008 OBSAH Základní nástroje pro

Více

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA INTEGROVANÝCH DOPRAVNÍCH SYSTÉMŮ A KONTROLNÍ SYSTÉM DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA INTEGROVANÝCH DOPRAVNÍCH SYSTÉMŮ A KONTROLNÍ SYSTÉM DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI ORGANIZAČNÍ STRUKTURA INTEGROVANÝCH DOPRAVNÍCH SYSTÉMŮ A KONTROLNÍ SYSTÉM DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI AN ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF INTEGRATED TRANSPORT SYSTEMS AND A CONTROL SYSTEM OF TRANSPORT SERVICE Jan

Více

Společenská odpovědnost středních a velkých firem v sociální oblasti v Kraji Vysočina. Mgr. Daniel Hanzl, SVOŠ sociální Jihlava

Společenská odpovědnost středních a velkých firem v sociální oblasti v Kraji Vysočina. Mgr. Daniel Hanzl, SVOŠ sociální Jihlava Společenská odpovědnost středních a velkých firem v sociální oblasti v Kraji Vysočina Mgr. Daniel Hanzl, SVOŠ sociální Jihlava Definice společenské odpovědnosti firem I Společenská odpovědnost firem je

Více

METODIKA ANALÝZY ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ZPRACOVATELSKÉHO PODNIKU METHODOLOGY OF EMPLOYEE REWARDING ANALYSIS IN A PRODUCER ENTERPRISE

METODIKA ANALÝZY ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ZPRACOVATELSKÉHO PODNIKU METHODOLOGY OF EMPLOYEE REWARDING ANALYSIS IN A PRODUCER ENTERPRISE METODIKA ANALÝZY ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ZPRACOVATELSKÉHO PODNIKU METHODOLOGY OF EMPLOYEE REWARDING ANALYSIS IN A PRODUCER ENTERPRISE Pavel Tomšík, Stanislava Lišková Anotace: Příspěvek se zabývá vytvořením

Více

Bezbariérová přeprava cestujících s omezenou schopností pohybu a orientace na železnici

Bezbariérová přeprava cestujících s omezenou schopností pohybu a orientace na železnici Soňa Čtvrtečková Jaroslav Matuška Bezbariérová přeprava cestujících s omezenou schopností pohybu a orientace na železnici Klíčová slova: přístupnost, bezbariérová doprava, osoby s omezenou schopností pohybu

Více

Neuropočítače. podnět. vnímání (senzory)

Neuropočítače. podnět. vnímání (senzory) Neuropočítače Princip inteligentního systému vnímání (senzory) podnět akce (efektory) poznání plánování usuzování komunikace Typické vlastnosti inteligentního systému: schopnost vnímat podněty z okolního

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy Vlastní hodnocení školy (ve smyslu vyhlášky MŠMT č. 15/2005 Sb.) Systém autoevaluace školy vychází ze struktury a kritérií modelu CAF, je přizpůsobený místním konkrétním podmínkám a potřebám. Vedení 1.

Více

Telekomunikační sítě Úvod do telekomunikačních sítí

Telekomunikační sítě Úvod do telekomunikačních sítí Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB-TU Ostrava Telekomunikační sítě Úvod do telekomunikačních sítí Datum: 8.2.2012 Autor: Ing. Petr Machník, Ph.D. Kontakt: petr.machnik@vsb.cz Předmět: Telekomunikační

Více

SEIZMICKÁ ODOLNOST STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ

SEIZMICKÁ ODOLNOST STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ SEIZMICKÁ ODOLNOST STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ Jiří Máca, Karel Pohl The objective of this paper describe a basic principles applied to the design and construction of buildings and civil engineering structures

Více

Jak rychle rostla česká ekonomika?

Jak rychle rostla česká ekonomika? Jak rychle rostla česká ekonomika? Ukazatel HDP nevystihuje plně výkon ekonomiky, přesto je používán ve většině analýz. Použijeme-li k charakteristice výkonu české ekonomiky ukazatele reálného důchodu,

Více

Abstrakt. Klíčová slova

Abstrakt. Klíčová slova Abstrakt Diplomová práce je zaměřena na zhodnocení kalkulačního systému ve společnosti Zemědělské družstvo se sídlem ve Sloupnici. Cílem této práce je vypracovat takovou kalkulaci pšenice ozimé, která

Více

Centrální dispečerské pracoviště Přerov pilotní projekt

Centrální dispečerské pracoviště Přerov pilotní projekt Vlastimil Polach 1 Centrální dispečerské pracoviště Přerov pilotní projekt Příspěvek v prezentaci Power Point zazněl na Výročním zasedání představitelů českého železničního průmyslu ACRI konaném v Mělníku

Více

METODY A TECHNIKY SOCIÁLNÍHO VÝZKUMU

METODY A TECHNIKY SOCIÁLNÍHO VÝZKUMU METODY A TECHNIKY SOCIÁLNÍHO Zimní semestr 2014/2015 PEF ČZU 2. cvičení zápočtový úkol, opakování předchozího cvičení, konceptualizace výzkumného problému, empirický model výzkumného problému sociologického

Více

EVROPSKÁ DOHODA SKUPINY O ANTICIPATIVNÍM ŘÍZENÍ ZAMĚSTNANOSTI A KOMPETENCÍ

EVROPSKÁ DOHODA SKUPINY O ANTICIPATIVNÍM ŘÍZENÍ ZAMĚSTNANOSTI A KOMPETENCÍ EVROPSKÁ DOHODA SKUPINY O ANTICIPATIVNÍM ŘÍZENÍ ZAMĚSTNANOSTI A KOMPETENCÍ Preambule Tato evropská rámcová dohoda stanoví zásady, které umožní zavedení anticipativního řízení zaměstnanosti a kompetencí

Více

Obsah setu: V setu naleznete následující materiály: informace k modelové situaci. instrukce pro modelovou situaci

Obsah setu: V setu naleznete následující materiály: informace k modelové situaci. instrukce pro modelovou situaci Obsah setu: V setu naleznete následující materiály: informace k modelové situaci instrukce pro modelovou situaci informace pro hodnotitele /pozorovatele/ zadání pro sparing-partnery hodnotící arch zadání

Více