Analýza otevřených podílových fondů jako investičního nástroje. Analysis of open-end funds as investment instrument

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analýza otevřených podílových fondů jako investičního nástroje. Analysis of open-end funds as investment instrument"

Transkript

1 TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Hospodářská fakulta Studijní program: Studijní obor: Hospodářská politika a správa Pojišťovnictví Analýza otevřených podílových fondů jako investičního nástroje Analysis of open-end funds as investment instrument DP-PO-KPO LENKA JOSEFIOVÁ Vedoucí práce: Doc. Ing. Eva Ducháčková, CSc., KPO Konzultant: Ing. Jiří Králík, KPO Počet stran: 84 Počet příloh: 10 Datum odevzdání:

2 PROHLÁŠENÍ Byla jsem seznámena s tím, že na mou diplomovou práci se plně vztahuje zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, zejména 60 - školní dílo. Beru na vědomí, že Technická univerzita v Liberci (TUL) nezasahuje do mých autorských práv užitím mé diplomové práce pro vnitřní potřebu TUL. Užiji-li diplomovou práci nebo poskytnu-li licenci k jejímu využití, jsem si vědoma povinnosti informovat o této skutečnosti TUL; v tomto případě má TUL právo ode mne požadovat úhradu nákladů, které vynaložila na vytvoření díla, až do jejich skutečné výše. Diplomovou práci jsem vypracovala samostatně s použitím uvedené literatury a na základě konzultací s vedoucím diplomové práce a konzultantem. Datum: Podpis: 4

3 PODĚKOVÁNÍ Chtěla bych poděkovat paní Doc. Ing. Evě Ducháčkové, CSc., za lidský přístup a veškerý čas, který mé práci věnovala. Dále bych chtěla poděkovat panu Bc. Michaelu Brožovi z ING a šéfredaktorovi časopisu FP: Finanční poradce PhDr. Petru Fejtkovi, kteří pro mě byli zdrojem cenných informací a poskytli mi potřebný nadhled při zpracování dané problematiky. 5

4 RESUMÉ Diplomová práce se zabývá problematikou kolektivního investování v České republice se zaměřením na otevřené podílové fondy. Práce je členěna do pěti kapitol. První část definuje základní principy týkající se oblasti investování do podílových fondů a vymezuje jednotlivé subjekty působící na kapitálovém trhu. V části druhé jsou fondy rozděleny do různých investičních tříd podle zaměření. Třetí část je věnována metodám hodnocení fondů z pohledu kvantitatních a kvalitativních ukazatelů. Čtvrtá část mapuje historii, vývoj a současný stav kolektivního investování u nás. Doplňuje ji náhled do nabídky jedné investiční společnosti a komparace vybraného fondu vzhledem ke konkurenci. V páté části jsou fondy porovnány s jinými finančními produkty. Závěr je určen k celkovému zhodnocení investování do otevřených podílových fondů a naznačení oblastí dalšího rozvoje. 6

5 SUMMARY This diploma work deals with the problem of collective investment focused on open-end funds in the Czech Republic. The work is divided into five chapters. The first part defines the basic principles concerning investment in open-end funds and determines what particular subjects act on capital market. In the second part, funds are divided into different investment classes in accordance to the focus. Third part is dedicated to the methods used in the evaluation of funds from the view of quantitative and qualitative indicators. The fourth part surveys the history, development and current situation relating to collective investment in our country. This section concludes with giving some insight into the range of fund which are offered by particular management company and a comparison of chosen fund with competitors. In the fifth part, funds are compared with other financial products. The conclusion gives a general recapitulation of investment in open-end funds and highlights some perspective areas of future development. 7

6 KLÍČOVÁ SLOVA: kolektivní investování, investiční společnost, podílový fond, otevřený podílový fond, fondy peněžního trhu, dluhopisové fondy, smíšené fondy, akciové fondy, fondy fondů. KEY WORDS: collective investment, management company, mutual fund, open-end fund, money market funds, balanced funds, equity funds, funds of funds. 8

7 OBSAH: SEZNAM TABULEK A GRAFŮ ABECEDNÍ SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ ÚVOD CHARAKTERISTIKA OTEVŘENÝCH PODÍLOVÝCH FONDŮ INVESTIČNÍ ZÁSADY, RIZIKO A VÝKLAD POJMŮ ORGANIZACE KAPITÁLOVÉHO TRHU V ČR SE ZAMĚŘENÍM NA FONDY STÁTNÍ ORGÁNY A PRÁVNÍ RÁMEC V ČR DEPOZITÁŘ FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ PROFESNÍ ORGANIZACE INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI ORGANIZÁTOŘI TRHU S CENNÝMI PAPÍRY V ČR KLASIFIKACE FONDŮ FONDY PODLE ČESKÉ A EVROPSKÉ LEGISLATIVY FONDY PODLE INVESTIČNÍHO ZAMĚŘENÍ METODOLOGIE HODNOCENÍ FONDŮ KVANTITATIVNÍ ANALÝZA KVALITATIVNÍ ANALÝZA OTEVŘENÉ PODÍLOVÉ FONDY V RÁMCI ČESKÉ REPUBLIKY HISTORIE, VÝVOJ A SOUČASNOST KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ V ČR OTEVŘENÉ PODÍLOVÉ FONDY U ING GROUP ANALÝZA ING ČESKÉHO AKCIOVÉHO FONDU POHLED NA FONDY V CELOSVĚTOVÉM A EVROPSKÉM MĚŘÍTKU POSTAVENÍ PODÍLOVÝCH FONDŮ NA FINANČNÍM TRHU CHARAKTERISTIKA VYBRANÝCH FINANČNÍCH PRODUKTŮ POROVNÁNÍ VYBRANÝCH FINANČNÍCH PRODUKTŮ PROČ INVESTOVAT DO FONDŮ ZÁVĚR LITERATURA SEZNAM PŘÍLOH

8 SEZNAM TABULEK A GRAFŮ Tabulka 1 Rozdělení majetku v otevřených podílových fondech podle zprostředkovatelů Tabulka 2 Vývoj počtu tuzemský subjektů kolektivního investování v letech Tabulka 3 Registrované podílové fondy v ČR k Tabulka 4 Majetek v otevřených podílových fondech dle typů k Tabulka 5 Roční změna v objemu aktiv fondů k Tabulka 6 Nabídka fondů ING Group Tabulka 7 Porovnání vybraných korunových akciových fondů ke konci dubna Tabulka 8 Poplatky akciových fondů Tabulka 9 Nejvýnosnější roční vklady k Tabulka 10 Výnosnost penzijního připojištění Tabulka 11 Vybrané ukazatele u porovnávaných finančních produktů Tabulka 12 Porovnání vybraných produktů z pohledu výnosu, rizika a likvidity Tabulka 13 Porovnání maximální roční státní podpory u vybraných produktů Graf 1 Nejvýnosnější fondy peněžního trhu Graf 2 Nejvýnosnější dluhopisové fondy Graf 3 Nejvýnosnější akciové fondy Graf 4 Nejvýnosnější smíšené fondy Graf 5 Nejvýnosnější fondy fondů Graf 6 Nejvýnosnější zajištěné fondy Graf 7 Vývoj majetku v podílových fondech v ČR v letech Graf 8 Trh podílových fondů v ČR dle typů k Graf 9 Světové rozložení majetku v podílových fondech ke konci roku Graf 10 Rozdělení úspor obyvatelstva pro rok

9 ABECEDNÍ SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ AČSS AFAM ČR AKAT APFČR apod. BCPP BRIC CFA ČNB ČPI ČR ČSOB ČSÚ ČTK EFAMA EHP EIB EU FEFSI FP FO HDP IKS ING ISČS ISIN MiFID mil. mld. NAV OPF Asociace českých stavebních spořitelen Asociace fondů a asset managementu ČR Asociace pro kapitálový trh Asociace penzijních fondů české republiky a podobně Burza cenných papírů Praha, a.s. Brazílie, Rusko, Indie a Čína Chartered Financial Analyst Česká národní banka ČP Invest Česká republika Československá obchodní banka, a.s. Český statistický úřad Česká tisková kancelář European Fund and Asset Management Association Evropský hospodářský prostor Evropská investiční banka Evropská unie Fédération Européenne des Fonds et Sociétés d'investissement časopis FP: Finanční poradce fyzická osoba hrubý domácí produkt Investiční kapitálová společnost Komerční banky, a.s. Internationale Nederlanden Group Investiční společnosti České spořitelny, a.s. International Securities Identification Number Markets in Financial Instruments Directive milion miliarda Net Asset Value (čisté obchodní jmění) otevřené podílové fondy 11

10 OTC PO REIT SCP SICAV TER tzv. UCITS UNIS USA over-the-counter právnická osoba Real Estate Investment Trust Středisko cenných papírů Société d Investissement á Capital Variable total expense ratio takzvaně Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities Unie investičních společností United States of America 12

11 ÚVOD Investovat lze různými způsoby nákupem nemovitostí, starožitností, cenných kovů, uložením peněz na termínovaný vklad nebo investováním na kapitálovém trhu. Do poslední skupiny spadá také kolektivní investování, kterým vás bude provázet tato práce. Konkrétně se zaměřím na otevřené podílové fondy. Fondové investování u nás získává na popularitě. Dokazují to i čísla, kdy objem majetku ve fondech přesáhl koncem roku 2006 částku 271 miliard korun, což představuje roční nárůst o 17,35 %. Nejprve nastíním základní charakteristiky tohoto produktu, dále se budu věnovat organizacím a společnostem působícím v oblasti kapitálového trhu, v návaznosti na to zmapuji situaci a vývoj kolektivního investování v České republice, pokusím se vymezit místo podílových fondů na finančním trhu a v portfoliu jednotlivých investorů a nakonec shrnout perspektivy budoucího rozvoje otevřených podílových fondů. V praktické části práce se zaměřím na fondy u společnosti ING Investment Management a srovnám ING Český akciový fond s konkurencí. ING Český akciový fond je největší akciový fond denominovaný v českých korunách a plyne do něj téměř třetina z celkového objemu investic do zahraničních akciových fondů v ČR. V závěru práce se pokusím porovnat investici do podílových fondů s termínovanými vklady, stavebním spořením, penzijním připojištěním a životním pojištěním. Analýzu provádím s ohledem na to, že porovnatelnost zmíněných produktů je hned z několika aspektů problematická. Ve srovnání odmýšlím od ostatních investičních instrumentů, jakými jsou přímé investice do cenných papírů, komodit, drahých kovů, derivátů a do dalších aktiv. S ohledem na běžného investora ukládajícího pravidelně menší částky nejsou tyto produkty relevantní. Cílem této práce není poskytnout vyčerpávající přehled otevřených podílových fondů v České republice, ale přehledným způsobem zmapovat tento segment kapitálového trhu a analyzovat možnosti a potenciál kolektivního investování. 13

12 1 CHARAKTERISTIKA OTEVŘENÝCH PODÍLOVÝCH FONDŮ Zákon o kolektivním investování rozděluje fondy na: investiční fondy, uzavřené podílové fondy a otevřené podílové fondy. Investiční fond je specifikován jako právnická osoba a je založen na dobu určitou (v ČR max. 10 let). Nejvíce investičních fondů vzniklo během kupónové privatizace. Na rozdíl od podílového fondu nevydává investiční fond podílové listy, ale upisuje akcie. Podílový fond není právnickou osobou. Majetek podílového fondu spravuje investiční společnost, která shromažďuje peníze od klientů oproti vydávaným podílovým listům. Podílový fond může být otevřený nebo uzavřený. Uzavřený podílový fond je založen na dobu určitou a podílové listy neodkupuje. U otevřeného podílového fondu má podílník právo na odkoupení podílového listu investiční společností. V souvislosti s naším vstupem do Evropské unie a dle zákona o investičních společnostech a investičních fondech (později nahrazen zákonem o kolektivním investování) mělo dojít k přeměně uzavřených podílových fondů a investičních fondů na otevřené podílové fondy do konce roku V důsledku soudních sporů musela být tato lhůta několikrát prodloužena. Poslední lhůta pro přeměnu na otevřené podílové fondy byla do Ke dni aktivně nepůsobil na území České republiky žádný uzavřený podílový fond ani investiční fond, a dle seznamu licencovaných subjektů eviduje Česká národní banka 34 investičních fondů v likvidaci. Otevřeným podílovým fondům se budu věnovat v průběhu celé této práce. Podstatou kolektivního investování je společné investování menších investorů prostřednictvím odborného správce investiční společnosti. Podílníci investují nákupem podílového listu fondu, který odpovídá jejich představám. Tak získá investiční společnost větší objem peněz, které dále investuje do investičních instrumentů, jako jsou: akcie, dluhopisy, nástroje peněžního trhu, burzovní indexy apod. Při nákupu aktiv do fondu se musí investiční společnost řídit statutem fondu, který obsahuje jeho investiční strategii. Prostřednictvím fondů získávají podílníci možnost participovat na výnosech z investic, ke kterým mají jinak přístup jen velcí institucionální investoři. Dále tím, že fond investuje do velkého množství cenných papírů, dokáže riziko rozložit lépe než jednotlivý investor. [24] 1 Dle informací ČNB. 14

13 Jak jsem naznačila výše, fondové investování je nejběžnější formou kolektivního investování u nás. Jeho zákonnou definici uvádím v následujícím textu. Kolektivním investováním se rozumí podnikání, jehož předmětem je shromažďování peněžních prostředků upisováním akcií investičního fondu nebo vydáváním podílových listů podílového fondu, investování na principu rozložení rizika a další obhospodařování tohoto majetku INVESTIČNÍ ZÁSADY, RIZIKO A VÝKLAD POJMŮ Investice jsou běžnou součástí našeho života. V této kapitole nastíním předpoklady efektivního investování, podrobněji se budu věnovat riziku a v závěru definuji některé pojmy týkající se investování do otevřených podílových fondů. Prvním krokem je, ujasnit si, proč vlastně chceme investovat. Zda se potřebujeme zajistit na stáří, zhodnotit volné peněžní prostředky, vyřešit bytovou otázku, ochránit peníze před inflací nebo jen uspořit na nějakou věc. To je velmi důležité, protože od toho se bude odvíjet naše investiční rozhodnutí. V další fázi je nutné zvážit, kolik peněz chci investovat a jaké formě. Budeme investovat jednorázovou částku nebo ukládat pravidelně menší částky v určitém časovém horizontu. Dále je nutné se zamyslet, jak velké investiční riziko jsme ochotni podstoupit. Riziko je určitá nejistota, v našem případě nejistota o vývoji investice (výnos versus ztráta). Je vždy důležité umět charakterizovat svůj vztah k riziku. Většina populace má averzi k riziku (dokládá to existence pojištění, zajištěných investicí, atd.), ale jsou i lidé, kteří jsou k riziku lhostejní, nebo ho dokonce vyhledávají. Před investicí by si měl každý stanovit maximální míru rizika, kterou je ochoten podstoupit. Riziku se lze i vyhnout, například vložením peněz do banky na termínovaný účet, ale za cenu nižšího potenciálního výnosu. Pojem riziko je úzce svázán s výnosem a délkou investičního horizontu. Obecně platí, že čím je větší rizikovost investice, tím máme větší potenciál výnosu. Investiční horizont je doba, po kterou chceme investovat naše peníze. Od délky investice se odvíjí také vhodnost jednotlivých instrumentů. Pokud se jedná o dlouhodobou investici, můžeme zvolit i více riskantní akciové fondy. U krátkodobých a střednědobých investic volíme spíše nástroje peněžního trhu a kvalitní dluhopisy. Poslední 2 Zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění zákona č. 224/2006 Sb. 15

14 fází je výběr investiční společnosti. Je nutné komunikovat pouze s profesionálními správci, kteří mají potřebné povolení k činnosti od České národní banky. Seznam licencovaných subjektů najdete na webu ČNB. [25] V následujícím textu bych chtěla rozčlenit některé druhy rizik, které se velmi úzce vážou k oblasti investování. Obecně je riziko vnímáno jako určitá ztráta nebo škoda, jež nás může postihnout. Rizika u jednotlivých typů investic, jako jsou akcie, dluhopisy nebo podílové listy, jsou téměř totožná. Samozřejmě, že můžeme vložit naše peníze na termínovaný vklad do banky, kde je míra rizika minimální. Typy rizik, se kterými se můžeme setkat při investování, jsou: Tržní riziko Jedná se o riziko poklesu tržních cen cenných papírů a z toho plynoucích ztrát. Tomuto riziku se lze jen těžko bránit diversifikací. Většinou pokud dojde k hlubšímu poklesu cen cenných papírů, děje se tak na všech světových burzách. Jedinou radou je dodržet investiční horizont a počkat, až se trhy zotaví. Jako příklad mohu uvést vývoj z počátku letošního roku na pražské burze. Zatímco koncem února byla burza v propadu, na začátku dubna již láme rekordy. Inflační riziko Riziko inflace spočívá v trvalém znehodnocování peněz v důsledku růstu cenové hladiny. Inflace je měřena pomocí indexu růstu spotřebitelských cen, který je pravidelně vyhodnocován Českým statistickým úřadem. Cenový index je založen na vývoji cen zboží, jež je obsaženo v tzv. spotřebních koších. V koších jsou zastoupeny zboží a služby nejčastěji nakupované obyvatelstvem. Podíl na celkové spotřebě u jednotlivých druhů zboží je zastoupen jejich vahami. Průměrná inflace v roce 2006 byla 2,5 % dle ČSÚ. Pro investora je velmi důležité zaměřit se na reálný výnos. Tedy dosažený výnos, který zohledňuje inflaci. Jak se spočítá reálný výnos, si ukážeme na příkladu. Použijeme pro to peněžní fond, z grafu č. 1 v 2. kapitole, investiční společnosti České spořitelny Sporoinvest, který přinesl roční zhodnocení 1,73 %. Pokud od něj odečteme roční inflaci ve výši 2,5 %, zjistíme, že reálně se naše prostředky ztenčily o 0,77 %. Účinky inflace jsou poté hodně patrné hlavně z dlouhodobého pohledu. 16

15 Měnové riziko Měnové riziko se vyznačuje rizikem ztrát v důsledku změny směnných kurzů. Pokud investujeme v zahraniční měně, jedná se v podstatě o spekulaci na pohyb směnného kurzu. V průměrných ročních hodnotách koruna posílila v roce 2006 oproti roku 2005 vzhledem k euru o 5 % 3 a k dolaru o téměř 6 % 4. Ve většině periodik najdete údaj o tom, že koruna posílila k dolaru o 15 % a k euru o 5,2 %. Tyto hodnoty vycházejí z porovnaných denních kurzů na konci roku 2005 a Vzhledem k tomu, že i výnosnost fondů je uváděna v průměrných ročních hodnotách přijde mi reálnější zohledňovat kurz v této práci prvním naznačeným způsobem. Kromě těchto tří obecných rizik se můžeme setkat i s riziky specifickými, jako například: špatné rozhodnutí managementu fondu, nedostatečná diversifikace v důsledku negativního vývoje v několika sektorech a jiné. Mezi základní dokumenty fondu patří statut fondu. Můžete se setkat i s výrazem prospekt (z anglického prospectus). Dle platné legislativy v ČR musí mít svůj statut každý otevřený podílový fond a klient musí mít možnost se s ním seznámit, ještě než vloží peníze do fondu. Statut obsahuje zejména informace o: investičním zaměření fondu (zda je fond růstový nebo výnosový; specifikace investiční strategie a podkladových aktiv), správcovské společnosti (zejména: obchodní jméno, sídlo, právní forma, rozsah služeb), zásadách hospodaření (kontrolní systémy, investiční limity atd.), způsobu použití a rozdělování výnosů, poplatkové struktuře fondu (druhy poplatků: vstupní, výstupní a poplatek za správu; jejich výše), pravidlech nabývání a odkupu podílových listů (údaje o formě podílového listu, zda jsou v zaknihované nebo listinné podobě; práva spojená s vlastnictvím podílového listu; informace o odkupu podílového listu), 3 Průměrné roční devizové kurzy ČNB CZK/EUR: 29,784 rok 2005; 28,343 rok Průměrné roční devizové kurzy ČNB CZK/USD: 23,947 rok 2005; 22,609 rok

16 způsobu stanovení aktuální hodnoty podílového listu (za tuto cenu se realizuje nákup a prodej podílových listů), depozitáři, způsobu zveřejňování výročních zpráv. Aktuální hodnotou podílového listu rozumíme podíl vlastního kapitálu připadající na jeden podílový list. Jinak se označuje také jako NAV (Net Asset Value) hodnota čistého obchodního jmění fondu. Vypočte se jako aktiva fondu minus běžná pasiva a to dělíme počtem vydaných podílových listů. Hodnota podílového listu se denně mění se změnou cen cenných papírů v portfoliu fondu, proto je fondem většinou denně aktualizována a inzerována na webových stránkách fondu nebo jiných informačních serverech. [1] Podílový list je cenný papír, který vyjadřuje podíl držitele listu na majetku fondu a dalších právech vyplývajících ze zákona. ISIN (International Securities Identification Number) je dvanáctimístné mezinárodní označení emise cenných papírů složené z písmen a čísel. Například fond peněžního trhu z grafu č. 1 nese označení CZ Růstový (kapitalizační) nebo výnosový (dividendový) fond. Výnosový fond vyplácí v pravidelných intervalech výnosy, například v podobě dividend. Vyplacené dividendy jsou zdaněny 15 % srážkovou daní. Na rozdíl od něj růstový fond veškeré výnosy reinvestuje a zvyšuje tak tržní hodnotu fondu, potažmo podílového listu. Většina fondů v České republice má podobu růstových fondů. Benchmark je referenční index, který slouží k porovnání konkrétní investice s vývojem daného trhu. Abychom mohli porovnávat výkonnost našeho portfolia, musíme zvolit vhodný index. Například české akciové portfolio můžeme porovnávat s oficiální indexem pražské burzy cenných papírů PX. Tento index byl zaveden v březnu roku Navázal na předchozí index PX 50, který byl založen na bázi padesáti nejvýznamnějších akciových emisí. Výchozí hodnota indexu byla nastavena na bodů. Index PX je cenový index, do jehož výpočtu se nezohledňují dividendové výnosy. Významnými světovými indexy 18

17 jsou americký Dow Jones Industrial Average (DJIA), Standard&Poor s 500 (S&P 500) a Wilshire Pro hodnocení akciového portfolia fondů je lepším ukazatelem S&P 500, protože mapuje situaci 500 amerických společností. Naproti tomu DJIA sleduje pouze 30 nejvýznamnějších amerických blue chips 5. Nejširším indexem je Wilshire 5000, který sleduje vývoj cen akcií téměř všech společností se sídlem v USA. Eurový investor sleduje celoevropský index DJ Stoxx 600. [25] 1.2 ORGANIZACE KAPITÁLOVÉHO TRHU V ČR SE ZAMĚŘENÍM NA FONDY V této kapitole seznámím čtenáře se subjekty působícími na kapitálovém trhu. Nejprve představím státní orgány činné v legislativní a kontrolní funkci, dále budu pokračovat soukromými subjekty, konkrétně se bude jednat o profesní organizace, depozitáře, investiční společnosti a organizátory veřejného trhu STÁTNÍ ORGÁNY A PRÁVNÍ RÁMEC V ČR Od provádí dohled nad kapitálovým trhem Česká národní banka. Do té doby vykonávala dozor Komise pro cenné papíry, která v souvislosti s integrací dohledu nad finančními trhy ukončila svou činnost. V rámci dohledu kontroluje ČNB dodržování zákonů a informační povinnosti, komunikuje s cizími dozorovými orgány, vydává a odebírá licence, stanovuje opatření k nápravě, pokuty a provádí další činnost. V ČNB vykonává dohled sekce regulace a dohledu nad kapitálovým trhem. Ředitelem je Ing. Pavel Hollmann. K založení podílového fondu je nutné získat povolení České národní banky. O toto povolení žádá investiční společnost. Kromě dozorové funkce se ČNB také podílí na tvorbě, připomínkování a výkladu zákonů, vydává statistické přehledy a informuje veřejnost. Ministerstvo financí ČR vytváří legislativu pro kapitálový trh. Dále na trhu funguje od roku 1993 Středisko cenných papírů, jehož zřizovatelem je ministerstvo financí. Základní funkcí SCP je vedení evidence zaknihovaných cenných papírů a jejich majitelů. V budoucnu by mělo být nahrazeno centrálním depozitářem. V počátcích kolektivního investování byla činnost investičních společností a fondů regulována částí zákona č. 158/1989 Sb., o bankách a spořitelnách. Pro účely kupónové 5 Termín ze světa pokeru. Ve finančním světě označuje akcie největších a dlouhodobě ziskových firem. 19

18 privatizace byl v dubnu roku 1991 přijat zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby a nařízení vlády ČSFR č. 383/1991 Sb., o vydávání a použití investičních kupónů. Až v polovině roku 1992 nabyl účinnosti zákon č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, který se stal první skutečnou právní normou vymezující kolektivní investování. Zákon byl v průběhu let několikrát novelizován. Zásadních změn doznal v letech V únoru roku 1998 byl schválen zákon, který umožnil vznik Komise pro cenné papíry jako dozorového orgánu nad kapitálovým trhem. V souvislosti s naším vstupem do Evropské unie se zákon o investičních společnostech a investičních fondech jevil jako nevhodný a byl nahrazen zákonem novým č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování. Zákon vstoupil v platnost současně s naším vstupem do EU 1. května Tato legislativa zavedla novou klasifikaci fondů a podnikání na základě tzv. evropského pasu v zemích evropského hospodářského prostoru. Prakticky ihned po přijetí tohoto zákona se začalo pracovat na další novele, která měla odstranit technické a faktické chyby zákona. V květnu minulého roku vešla v účinnost poslední novela, jejímž úkolem bylo umožnit vznik fondů kvalifikovaných investorů a nemovitostních fondů. Bohužel v posledně zmíněném případě se to z důvodu špatné návaznosti přidružených zákonů nepodařilo. Seznam právních předpisů z oblasti kapitálového trhu najdete v příloze č. I. Zákon o kolektivním investování implementuje legislativu Evropské unie a je kompatibilní s tzv. UCITS směrnicemi. Zkratka UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) je ekvivalentem pro soubor norem, které mají za cíl sjednotit požadavky kladené na fondy kolektivního investování v rámci EU a umožnit tak jejich volné nabízení na základě jednotné evropské licence tzv. evropského pasu. Původní normou je směrnice z roku 1985 č. 85/611/EEC o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů. Na začátku devadesátých let byl připraven návrh nové směrnice UCITS II, který byl zamítnut, jelikož Rada Evropské unie nedošla v této věci konsenzu. Nový návrh byl publikován v létě roku 1998 a nové UCITS III byly implementovány konečně v prosinci roku Jednotlivé členské státy mají různou lhůtu pro přizpůsobení se této směrnici. V praxi to znamená, že některé fondy můžou nabízet své služby na základě starších právních norem až do konce roku Novinkou je Směrnice Evropského parlamentu č. 20

19 2004/39/ES, o trzích finančních nástrojů (Markets in Financial Instruments Directive, MiFID). MiFID měl být transponován do národních legislativ členských států do ledna letošního roku a začít platit od listopadu Subjekty v oboru tak měly mít devět měsíců na přizpůsobení. V současné době je jasné, že České republika tuto lhůtu nedodrží. Situace v jiných státech není o moc lepší. Začátkem května poslalo ministerstvo financí návrhy několika novel, v souvislosti s implementací MiFID, do mezirezortního připomínkového řízení. K rámcové směrnici MiFID se dále vztahuje prováděcí směrnice a nařízení Evropské komise. Co přinese MiFID nového? Nově vymezuje působnost a aktivity, které podléhají režimu evropského pasu, stanovuje výjimky, popisuje organizaci trhu, pravidla jednání se zákazníky (zejména informační povinnost) a problematiku regulace, licencování a dozoru. Z táborů odborné veřejnosti a subjektů působících na kapitálovém trhu přicházejí ohlasy, že se jedná o zbytečnou byrokratickou zátěž a přílišnou ochranu investora, která jeho pozici stejně nezlepší. [23] Garanční fond obchodníků s cennými papíry byl vytvořen na počátku roku 2001 na základě novely zákona o cenných papírech. Fond doplňuje systém ochrany investorů v rámci Evropské unie. Hlavní činností fondu je odškodnění zákazníků zkrachovalých obchodníků s cennými papíry. Garanční fond vyplácí náhradu pouze některým typům zákazníků a ve výši odpovídající 90 % dlužné částky, maximálně však do výše 400 tisíc korun. Příjmy fondu tvoří příspěvky obchodníků s cennými papíry a návratné půjčky od státu. Od počátku svého působení se fond potýká s nedostatkem prostředků v důsledku úpadku několika obchodníků s cennými papíry. Dle současného znění zákona o podnikání na kapitálovém trhu nejsou již podílníci podílových fondů osobami, které nemají nárok na náhradu z fondu jak tomu bylo v dřívější úpravě zákona. Ovšem na mou otázku, zda jsou tedy podílníci otevřených podílových fondů pojištěni, mi nebyla poskytnuta jasná odpověď. [13] DEPOZITÁŘ FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ Každý fond kolektivního investování musí mít svého depozitáře. Depozitář provádí úschovu majetku fondu, kontroluje, zda je s ním nakládáno v souladu se zákonem a informuje o tom Českou národní banku. To znamená, že eviduje veškeré toky peněžních prostředků fondu, kontroluje vydávání a odkupování podílových listů, kontroluje stanovení aktuální hodnoty podílového listu, vypořádává obchody s majetkem fondu a další činnosti 21

20 spojené s obhospodařováním majetku. Za prostředky svěřené depozitáři v rámci kolektivního investování se neodvádí příspěvek do Garančního fondu. Depozitářem může být pouze banka se sídlem na území České republiky nebo zahraniční banka s pobočkou na našem území, které mají potřebnou licenci k činnosti depozitáře. Depozitář a banka mezi sebou uzavírají smlouvu o výkonu činnosti depozitáře ( depozitářskou smlouvu ). Banka, která skončí svou činnost depozitáře, může vydat peněžní prostředky a majetek fondu pouze novému depozitáři. [23] Důležitým subjektem kapitálového trhu by se měl v budoucnu stát centrální depozitář. Přestože s jeho existencí zákon o kolektivním investování již několik let počítá, stále ještě nefunguje. Funkci depozitáře by měla převzít dceřiná společnost Burzy cenných papírů Praha UNIVIC, a.s. V současné době funkci centrálního depozitáře provizorně vykonává Středisko pro cenné papíry. Mezi činnosti depozitáře patří: přidělování mezinárodního identifikačního označení ISIN tuzemským cenným papírům, vypořádávání obchodů s cennými papíry a vedení samostatných evidencí cenných papírů. V získání licence UNIVICu zatím brání chybějící odhad aktiv Střediska cenných papírů, který si musí nechat vypracovat ministerstvo financí. [13] PROFESNÍ ORGANIZACE Dále bych v souvislosti s otevřenými podílovými fondy ráda představila dvě zájmová sdružení právnických osob: AKAT asociaci pro kapitálový trh a AFAM ČR asociaci fondů a asset managementu České republiky. Do působil AFAM pod zkratkou UNIS (Unie investičních společností). Název byl změněn v důsledku toho, že sdružení začalo zastřešovat i činnosti spojené s asset managementem. Jedná se o soukromoprávní subjekty, které kladou na své členy požadavky přesahující rámec zákona. Sdružují nejvýznamnější investiční společnosti a správce majetku v ČR. V jejich orgánech najdeme zástupce velkých hráčů našeho kapitálového trhu. Například předseda představenstva AKAT Jan D. Kabelka je zástupcem České spořitelny a předseda AFAM ČR Ing. Josef Beneš působí v ČSOB Asset managementu. Obě organizace úzce spolupracují, zavazují své členy Etickým kodexem a poskytují společné statistiky za odvětví. Předměty jejich činností jsem převzala z webových stránek. 22

21 Asociace fondů a asset managementu ČR napomáhá ke zvýšení transparentnosti kapitálového trhu, ochraně investorů a podpoře zájmů svých členů. Svými aktivitami a samoregulačními předpisy chce rozvíjet povědomí, znalost a důvěryhodnost oblasti kolektivního investování. 6 Předmětem činnosti Asociace pro kapitálový trh je rozvoj, standardizace a popularizace kapitálového trhu v České republice. K dosažení tohoto cíle AKAT zejména pořádá přednášky, semináře, konference, organizuje odborné zkoušky, vydává publikace, právní stanoviska a etické normy, podílí se na připomínkování zákonů a vyhlášek souvisejících s kapitálovým trhem a podporuje vzdělávání a osvětu v oblasti kapitálového trhu. 7 AFAM ČR má k řádných členů, 20 přidružených členů a 1 partnera. AKAT sdružuje 23 obchodníků s cennými papíry, 5 dalších licencovaných účastníků kapitálového trhu, 10 advokátních a auditorských společností a 7 přidružených členů. Členové v obou organizacích se vzájemně prolínají, proto neuvádím jejich detailní seznam, který najdete na webových stránkách obou společností, viz. seznam literatury INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI Investiční společnost je právnická osoba, jejímž předmětem činnosti je kolektivní investování. Jinými slovy investiční společnosti shromažďuje peníze od klientů za účelem společného investování. Z těchto peněz vytváří fondy, které následně obhospodařuje. Provádí tak vlastním jménem na účet podílníků. O povolení k činnosti žádá investiční společnost Českou národní banku. ČNB udělí povolení pokud jsou splněny všechny zákonné povinnosti, zejména: je splacen základní kapitál (částka odpovídající v korunách hodnotě euro) 8, osoby ve vedení splňují podmínku právní a odborné způsobilosti a důvěryhodnosti, jsou předloženy potřebné dokumenty (např. statuty fondů, depozitářská smlouva). 6 O asociaci: Základní popis. [online]. [cit. 28. března 2007]. Dostupné z: < 7 Poslání asociace pro kapitálový trh. [online]. [cit. 28. března 2007]. Dostupné z: < 8 Má-li investiční společnost majetek ve správě převyšující hodnotu eur, musí navýšit vlastní kapitál o 0,02 % z hodnoty obhospodařovaného majetku převyšující tuto částku. Maximálně však do eur. 23

22 Název investiční společnosti musí obsahovat označení investiční společnost. Podílník má právo na odkoupení podílového listu investiční společností, jestliže o to požádá. Investiční společnost odkoupí podílový list za cenu, která se rovná aktuální hodnotě vyhlášené ke dni přijetí žádosti podílníka. Tato cena může být snížena o částku uvedenou ve statutu. Lhůta odkupu je 15 pracovních dnů. U speciálních fondů (nemovitostních a kvalifikovaných investorů) může být lhůta odkupu delší, ale maximálně 6 měsíců. Odkup nebo vydávání podílových listů může být pozastaven, pokud je to v zájmu ochrany práv podílníků. O majetku podílového fondu a majetku akcionářů investiční společnosti se účtuje odděleně. Investiční společnost musí zajistit, aby byla účetní uzávěrka sestavena samostatně za každý podílový fond a ověřena auditorem. Otevřené podílové fondy nemají vlastní právní subjektivitu, a proto je daň z příjmu sražena na úrovni investiční společnosti ve výši 5 % z výnosů fondu. Podle údajů České národní banku u nás koncem roku 2006 aktivně působilo 15 tuzemských investičních společností. Většinou se jedná o dceřiné společnosti velkých nadnárodních bank. Zahraniční investiční společnosti členských zemí EHP u nás mohou podnikat na základě práva zřizovat pobočky nebo volně poskytovat služby. Rozdělení majetku podle zprostředkovatelů najdete v tabulce č. 1. Tabulka 1 Rozdělení majetku v otevřených podílových fondech podle zprostředkovatelů Finanční skupina Objem majetku ve správě (CZK) Česká spořitelna Group ČSOB Group Komerční banka Group UniCredit Group (Pioneer, HVB) ING Group CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT ČP Invest Conseq Investment management Citibank HSBC BANK plc PRAGUE Raiffeisenbank PROSPERITA Investiční společnost J&T ASSET MANAGEMENT Ostatní Zdroj: Tisková konference AKAT a AFAM. [online]. [cit. 21. února 2007]. Dostupné z: < 24

23 Z tabulky č. 1 vyplývá, že největší podíl na správě majetku v podílových fondech má Česká spořitelna, a to 33 %. Následuje ji skupina Československé obchodní banky s podílem 27 % na trhu. Nejsilnější trojku uzavírá skupina kolem Komerční banky s 16 %. Dohromady tyto subjekty ovládají více než tři čtvrtiny trhu s otevřenými podílovými fondy. Zpravidla jsou zahraniční fondy obhospodařovány zahraniční dceřinou společností nadnárodní banky. Například pod Komerční bankou Group se skrývá domácí Investiční kapitálová společnost Komerční banky, která obhospodařuje domácí fondy, a Sociáté Générale Asset Management, v jejíž působnosti jsou fondy zahraniční. [23] ORGANIZÁTOŘI TRHU S CENNÝMI PAPÍRY V ČR Podílové listy uzavřeného podílového fondu mohou být odkupovány pouze na sekundárním trhu. Na rozdíl od toho u otevřeného podílového fondu závisí pouze na ochotě investiční společnosti registrovat se na veřejném trhu a umožnit tak klientům zpeněžit své podíly ještě před uplynutím investičního horizontu. Organizátorem regulovaného trhu v ČR je Burza cenných papírů Praha, a.s. Vstup na tuto burzu mají pouze licencovaní obchodníci. V roce 2005 se na BCPP nezobchodovaly žádné podílové listy. Jako konkurenci podílovým fondů začala BCPP nabízet investiční certifikáty. Investiční certifikáty umožňují drobným investorům investovat do zlata, ropy, ruských akcií, největších západoevropských akcií, akcií podniků ze střední a východní Evropy, českých akcií, a dokonce spekulovat na pokles pražské burzy. Na trhu je emise 15 investičních certifikátů, z toho všechny vydala Raiffeisenbank, a.s. Od října do prosince 2006 se zobchodovaly certifikáty zhruba v objemu 3,6 miliónů korun. To je v porovnání s akciemi, které se zobchodují denně v miliardách korun, minimum. Přesto zástupci burzy věří, že se certifikáty stanou do dvou let běžnou součástí trhu. 9 Organizátorem veřejného trhu v ČR je RM Systém, a.s. Přístup na RM Systém má v podstatě každý občan způsobilý k právním úkonům, který se zaregistruje, založí si účet ve Středisku cenných papírů a zaplatí příslušné poplatky. Obchoduje se pouze s registrovanými cennými papíry v zaknihované podobě, a to prostřednictvím pokynů podaných online nebo na prodejních místech RM Systému. Dle informačního oddělení se k březnu tohoto roku obchodovaly na trhu RM - Systém pouze dvě emise podílových listů otevřených podílových fondů, a to 9 ČTK. Pražský trh obohatilo pět investičních certifikátů. Hospodářské noviny. Praha: 2006, č. 243., s. 24. ISSN

24 investiční společnosti Akro. Jedná se o Akro OPF Globální (CZ ) a Akro OPF Progresivních společností (CZ ). [25] 2 KLASIFIKACE FONDŮ V této kapitole nejprve rozčlením podílové fondy podle zákona o kolektivním investování a směrnic Evropské unie. V další podkapitole rozdělíme podílové fondy do sedmi kategorií podle investičního zaměření. 2.1 FONDY PODLE ČESKÉ A EVROPSKÉ LEGISLATIVY Zákon o kolektivním investování dělí fondy na standardní a speciální. Standardní fond splňuje požadavky práva Evropských společenství a může mít podobu pouze otevřeného podílového fondu. Standardní fondy mohou investovat do široké nabídky aktiv, ale musí se řídit limity pro rozložení a omezení rizika stanovenými zákonem. 10 Standardní fond může investovat do: akcií, dluhopisů a nástrojů peněžního trhu obchodovaných na regulovaných trzích v EU i jiných státech, cenných papírů jiného standardního nebo speciálního fondu, vkladů u tuzemských i zahraničních bank, burzovních i OTC 11 finančních derivátů (futures, opce, swapy), nejen za účelem zajištění, ale i k plnění investičních cílů, neregistrovaných investičních cenných papírů a nástrojů peněžního trhu. 12 Zahraniční standardní fond může v ČR veřejně nabízet své cenné papíry na základě povolení domovského orgánu dohledu. Je pouze nutné splnit informační povinnost vůči České národní bance a doručit jí potřebné dokumenty (depozitářskou smlouvu, statut, poslední výroční zprávu a některé další). 10 Zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování OTC trhy neboli obchodování přes přepážku, slouží k uzavírání dvoustranných smluvních obchodů licencovanými obchodníky s cennými papíry dle přání jejich klientů. Výhodou oproti organizovaným trhům je větší volnost při stanovování podmínek obchodu. 12 Příručka pro investora. Praha: Odbor vnějších vztahů Komise pro cenné papíry S

25 Speciální fondy můžou mít jakoukoli podobu (investiční fond, uzavřený nebo otevřený podílový fond). Vztahují se na ně nižší limity pro diversifikaci rizika a mohou investovat do ještě širšího okruhu aktiv. Podmínky investování speciální podílových fondů se řídí výhradně českým právním řádem. Zákon speciální fondy dále dělí na fondy, které shromažďují prostředky od veřejnosti, a fondy pro institucionální klientelu, které se nazývají speciální fondy kvalifikovaných investorů. Minimální investice do fondu kvalifikovaných investorů je Kč a cenné papíry těchto fondů nesmí být veřejně nabízeny ani propagovány. Mezi speciální fondy pro veřejnost patří: speciální fondy cenných papírů, fondy nemovitostí, a fondy fondů. Aby mohl zahraniční speciální fond nabízet své služby v ČR, nebo jiném členské země EHP, musí získat povolení od orgánu dohledu země, kde bude cenné papíry prodávat. Při rozhodování o povolení k činnosti zahraničního speciálního fondu v ČR zkoumá Česká národní banka především, zda investice do daného fondu zaručuje srovnatelnou ochranu investora jako ostatní speciální fondy u nás. V rámci Evropské unie jsou fondy klasifikovány jako UCITS a non-ucits. První zmíněné fondy investují pouze do převoditelných cenných papírů a splňují podmínky ohledně limitů diversifikace, přípustnosti podkladových aktiv a stupně ochrany investora. Cenné papíry těchto fondů mohou být veřejně nabízeny, vydávány, prodávány a zpětně odkupovány jiném státě EHP 13 bez povolení tamního regulátora. Například všechny ING fondy jsou zahraniční fondy založené v Lucembursku a většina z nich u nás podniká na základě evropského pasu (jedná se o standardní fondy mající tzv. UCITS passport). Non-UCITS fondy mohou také nabízet a vydávat cenné papíry v EHP, ale musí získat povolení dozorového orgánu dané země. Mezi speciálními fondy se mohou objevit i fondy standardního typu, které nestačily splnit všechny podmínky kladené směrnicí nebo nesplňují limity diversifikace. Některé státy mají pozdější lhůty pro přizpůsobení se evropským směrnicím, a proto se můžeme setkat s fondy, které fungují ještě na základě starších právních úprav. [24] 13 Belgie, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemí, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie. 27

26 2.2 FONDY PODLE INVESTIČNÍHO ZAMĚŘENÍ V této podkapitole si rozdělíme fondy podle investičního zaměření na fondy peněžního trhu, dluhopisové, akciové, smíšené, fondy fondů, nemovitostní a zajištěné fondy. Pro ilustraci je ke každému bloku připojen graf s pěti nejvýnosnějšími domácími a zahraničními fondy. Grafy byly koncipovány na základě údajů z databáze serveru Finance.CZ striktně rozdělují fondy na domácí a zahraniční podle domicilu fondu. Proto se v grafech nikde neobjeví ani jinak velmi dobře vydělávající ING korunové fondy, jelikož jejich výnos v korunách nestačí na konkurenty měřené v eurech a dolarech. A naopak české korunové fondy, které investují i do zahraničních cenných papírů, mají značně nadhodnocené výsledky oproti rivalům investujícím striktně do českých aktiv. Z tohoto důvodu nelze z následujících grafů dělat žádné zásadní závěry. Grafy jsem do práce začlenila spíše proto, aby se čtenář obeznámil s některými domácími a světovými fondy. Na tuto myšlenku mě přivedla obdobná statistika, kterou publikují Hospodářské noviny v rámci sekce Finanční noviny. Důvod je stejný, přiblížit lidem fondy a zpopularizovat fondové investování. Fondy jsou v grafech určeny pouze marketingovým názvem. Detailněji se problematice hodnocení fondů budu věnovat v kapitole 3. Fondy peněžního trhu Jedná se o nejkonzervativnější investici v rámci fondů. V portfoliu těchto fondů jsou velmi stabilní aktiva, mezi nimi hlavně kvalitní krátkodobé dluhopisy (emitované státem, nadnárodními institucemi, EIB) a pokladniční poukázky. V důsledku toho je rizikovost neboli kolísavost ceny jejich podílového listu velmi nízká. Vysoká stabilita je ovšem zaplacena relativně nízkým výnosem. V současné době se výnosnost peněžních fondů pohybuje v průměru mezi 1 až 2 procenty za rok, což se odvíjí od nízké úrovně úrokových sazeb. Některé fondy se snaží přilákat klienty a investují i do rizikovějších firemní dluhopisů. Výkonnost fondu se tak sice zvýší, ale ve chvíli kdy dojde k nějaké nestabilitě na finančních trzích, začne hodnota peněžního fondu klesat a to by se u těchto fondů stávat nemělo. Peněžní fondy jsou určeny ke krátkodobému uložení peněžních prostředků v horizontu od půl do jednoho roku. V grafu č. 1 najdete nejvýnosnější fondy peněžního trhu ke konci března letošního roku. 28

27 Graf 1 Nejvýnosnější fondy peněžního trhu IKS Peněžní trh PLUS 2,02 ZAHRANIČNÍ DOMÁCÍ ISČS - Sporoinvest Pioneer - Sporokonto ČPI - OPF Peněžního trhu ABN AMRO FUNDS- INT.GROWTH F.USD PIA DOLLAR CASH (A) PIA DOLLAR CASH (VT) Raiffeisen - Dolarový likvidní fond 1,73 1,71 1,67 5,16 4,96 4,95 4,93 KBC Multi Cash USD 4,83 Zdroj: 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 (roční výnos v procentech, stav k ) Velmi důležitá je u fondů peněžního trhu volba měny, ve které fond investuje. Tato investice patří k nejkonzervativnějším, a proto by měla být provedena ve měně, za kterou chceme své prostředky později utratit (tzv. referenční měna investora). Ilustrujme si to na příkladu. Zahraniční fond společnosti ABN AMRO z grafu č. 1 vydělal za poslední rok 5,16 %, ale koruna k euru posílila o 4,84 %. Investor tudíž zhodnotil své peníze pouze o 0,32 %, což nestačilo ani na pokrytí inflace (2,5 % v roce 2006). Ani domácím korunovým peněžním fondů se nepodařilo převýšit inflaci. Server Finance.CZ vychází z databáze AFAM ČR, která eviduje pouze čtyři domácí fondy peněžního trhu. Dluhopisové fondy Co se týče míry rizikovosti, řadíme dluhopisové fondy hned za fondy peněžního trhu. Jejich potenciál výnosu je vyšší, ale s tím jde ruku v ruce vyšší míra rizikovosti a současně delší investiční horizont (minimálně 3 roky). Během tohoto horizontu může cena podílového listu kolísat. To znamená, že výkonnost dluhopisových fondů může být i záporná. Jak už vyplývá z názvu, podkladovým aktivem dluhopisových fondů jsou dluhopisy. Dluhopisů existuje celá škála, a proto mezi nimi musíme velice pečlivě 29

28 rozlišovat. Hlavní aspekty ovlivňující rizikovost dluhopisu jsou: doba splatnosti dluhopisu a bonita (kvalita) emitenta, který dluhopis vydal. Nejbezpečnější jsou dluhopisy státních institucí, dále následují dluhopisy kvalitních společností a poté dluhopisy ostatní, které již tvoří značně rizikovou skupinu. Z posledně jmenovaných zmíním dluhopisy rozvíjejících se zemí (tzv. Emerging Markets) a dluhopisy s vysokým výnosem (tzv. High Yield). Do rozvíjejících se trhů patří země z regionu Latinské Ameriky, jižní Asie a východní Evropy. Často se také setkáte se zkratkou BRIC. Termín označuje čtyři velmi rychle rostoucí ekonomiky: Brazílii, Rusko, Indii a Čínu (včetně Hongkongu). Pod termínem High Yield se skrývají neznámé firmy s potenciálem vysokého růstu v budoucnosti (např. firmy zabývající se novými technologiemi). Zakoupením dluhopisu se klient fakticky stává věřitelem emitenta, a proto platí, čím delší doba splatnosti a nižší důvěryhodnost emitenta, tím vyšší rizikovost je spojena s nákupem tohoto cenného papíru. To bývá zpravidla ohodnoceno vyšší rizikovou prémií při splatnosti. Investováním do otevřených podílových fondů se klient stává účastníkem dluhopisového trhu nepřímo, ale i tak je dobré si vždy prostudovat strategii fondu a mít na paměti vše výše uvedené. Graf č. 2 uvádí nejvýnosnější domácí a zahraniční dluhopisové fondy ke konci března

29 Graf 2 Nejvýnosnější dluhopisové fondy IKS - Dluhopisový PLUS 3,53 ISČS - TRENDBOND 2,18 ZAHRANIČNÍ DOMÁCÍ ISČS - ČS korporátní dluhopisový OPF ČSOB dluhopisových příležitostí ISČS - Sporobond FORTIS LF.B.D WORLD > 94 EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND-CL A1USD EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND-CL B1USD EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND-CL C1USD AAF-GLOBAL EMERGING MARKET 1,90 1,90 1,89 31,79 18,88 17,90 17,81 17,58 Zdroj: 0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 (roční výnos v procentech, stav k ) Současný vývoj úrokových sazeb v ČR dluhopisům nepřeje, a to se odráží v jejich nízké výnosnosti. Na tomto místě bych chtěla přiblížit zákonitosti fungování dluhopisů. Dluhopisy reagují primárně na inflaci a tím i na změnu úrokových sazeb. Roste-li inflační očekávání, má to vliv na růst úrokových sazeb, potažmo na výnos z dluhopisu, ale zároveň klesá cena dluhopisu. Celou věc si lépe osvětlíme na příkladu. Mějme perpetuitu, tedy obligaci, jejíž jistina nebude nikdy splacena, ale přináší svému majiteli fixní kuponovou platbu po nekonečný počet let. Tržní cenu dluhopisu, v našem případě, vypočteme podle vzorce (2.1). Kde: P je tržní cena obligace, V je roční výnos (pevná kuponová platba), i je tržní úroková sazba. V P = (2.1) i Nechť je dluhopis investorem koupen za tržní cenu Kč a přináší roční výnos ve výši 100 Kč při tržní úrokové sazbě 10 %. Vzroste-li tržní úroková míra na 12,5 %, cena 31

30 obligace klesne na 800 Kč (tj. 100/0,125 = 800). V důsledku růstu úrokových sazeb vznikla investorovi kapitálová ztráta ve výši 200 Kč a ta zároveň převýšila roční úrokový výnos z držby obligace ve výši 100 Kč. Celkově tak investor prodělal 100 Kč. 14 Akciové fondy Jak vyplývá z názvu fondu podkladovým aktivem jsou akcie. Jedná se o nejrizikovější a zároveň nejziskovější investici v rámci fondů. Portfolio manažer nakupuje akcie různých firem, o kterých si myslí, že mají potenciál růst. Na rozdíl od drobného investora, který nakupuje akcie přímo na burze, jsou náklady na diverzifikaci mnohem nižší. Klient otevřeného podílového fondu zaplatí poplatek za zprostředkování pouze jednou. Co se týče strategie fondu a rizik, platí stejná pravidla jako u předchozích fondů. Investice do akcií vyžaduje dlouhodobý investiční horizont (5 a více let). Klient musí počítat také s tím, že během doby může hodnota investice silně kolísat. Je nutné neztrácet nervy, pokud jsou burzy dlouhodobě v propadu. Většinou se klesající trend obrátí a předchozí ztráty nejen vyrovná. V grafu č. 3 najdete nevýnosnější domácí a zahraniční akciové fondy ke konci března MACH, M. Makroekonomie pro magisterské (inženýrské) studium. Část 1 a 2. Praha: Melandrium, S. 57. ISBN

31 Graf 3 Nejvýnosnější akciové fondy AKRO akciový fond nových ekonomik 20,41 ČSOB akciový mix 4,93 ZAHRANÍČNÍ DOMÁCÍ Pioneer - akciový fond ČPI - OPF Globálních značek ISČS - SPOROTREND Parvest China AAF - Energy Fund AAF - China Equity Parvest Latin Amerika 4,44 4,09 3,39 84,63 46,87 45,71 45,40 SGAM Equities China 44,57 Zdroj: 0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 (roční výnos v procentech, stav k ) Smíšené fondy Smíšené nebo tzv. profilové, či balancované fondy, kombinují ve svém portfoliu předchozí typy fondů. Smíšené fondy jsou vhodné pro klienty, kteří se nechtějí zabývat diverzifikací vlastního portfolia a můžou tak využít velmi profesionálního řešení. Před výběrem fondu by si měl klient zjisti v jakém poměru jsou jednotlivé fondy namixovány. Zda je akciová složka namíchána s dluhopisovou v poměru 70:30 nebo 30:70 je zásadní rozdíl. Smíšené fondy jsou vhodné pro méně zkušené investory. Dle statistik jsou momentálně investice do smíšených fondů na ústupu. Zřejmě lidé preferují možnost sestavit si vlastní portfolio sami. I tak smíšené fondy hrají mezi ostatními typy fondů nezastupitelnou roli pro určitou část klientů. V grafu č. 4 najdete pět nejvýnosnějších českých a zahraničních smíšených fondů. 33

STATUT. WOOD & Company Dluhopisový fond otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s.

STATUT. WOOD & Company Dluhopisový fond otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s. STATUT WOOD & Company Dluhopisový fond otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s. červenec 2014 OBSAH Vymezení pojmů... 1 Část I.... 3 Obecné náležitosti Statutu... 3 1. Fond kvalifikovaných

Více

STATUT. (úplné znění)

STATUT. (úplné znění) STATUT Pioneer zajištěný fond 2, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (úplné znění) Služby investorům: Pioneer Asset Management, a.s. IČ: 25684558, se sídlem Praha 8, Karolinská

Více

Tisková konference. 21. února 2007

Tisková konference. 21. února 2007 Tisková konference 21. února 2007 Účastníci tiskové konference Jan D. Kabelka předseda představenstva AKAT Josef Beneš předseda předsednictva AFAM ČR Jan Barta člen představenstva AKAT, sekce kolektivního

Více

Účastnící tiskové konference. Jan Vedral, místopředseda AKAT Jan Kabelka, člen Výkonného výboru AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT

Účastnící tiskové konference. Jan Vedral, místopředseda AKAT Jan Kabelka, člen Výkonného výboru AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT 11. února 2014 Účastnící tiskové konference Jan Vedral, místopředseda AKAT Jan Kabelka, člen Výkonného výboru AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT Asset Management v roce 2013 CZK = 975 059 686

Více

189/2004 Sb. ZÁKON ze dne 1. dubna 2004 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

189/2004 Sb. ZÁKON ze dne 1. dubna 2004 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 189/2004 Sb. ZÁKON ze dne 1. dubna 2004 o kolektivním investování Změna: 377/2005 Sb. Změna: 57/2006 Sb., 70/2006 Sb. Změna: 224/2006 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

Tisková konference. 08.08.2003 Prague Marriott Hotel

Tisková konference. 08.08.2003 Prague Marriott Hotel Tisková konference 08.08.2003 Prague Marriott Hotel Účastníci tiskové konference Šárka Samková Petr Koblic Martin Fuchs vedoucí skupiny pro prezentaci AKAT člen představenstva AKAT, předseda správní rady

Více

ZPRÁVA PŘEDSEDNICTVA AFAM ČR O ČINNOSTI ASOCIACE ZA OBDOBÍ OD POSLEDNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY 13. ČERVNA 2006 A HLAVNÍ ÚKOLY NA PŘÍŠTÍ OBDOBÍ

ZPRÁVA PŘEDSEDNICTVA AFAM ČR O ČINNOSTI ASOCIACE ZA OBDOBÍ OD POSLEDNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY 13. ČERVNA 2006 A HLAVNÍ ÚKOLY NA PŘÍŠTÍ OBDOBÍ ZPRÁVA PŘEDSEDNICTVA AFAM ČR O ČINNOSTI ASOCIACE ZA OBDOBÍ OD POSLEDNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY 13. ČERVNA 2006 A HLAVNÍ ÚKOLY NA PŘÍŠTÍ OBDOBÍ Rok 2006 a první pololetí roku 2007 bylo opět jedním z významných

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb poskytovaných ATLANTIK finanční trhy, a.s. (dále jen Obchodník ), investičních

Více

Tisková konference. 8. února 2006

Tisková konference. 8. února 2006 Tisková konference 8. února 2006 Účastníci tiskové konference 1. část Martin Fuchs předseda představenstva AKAT Martin Burda předseda předsednictva AFAM ČR Jan Barta člen představenstva AKAT, sekce kolektivního

Více

6. února 2013. Účastnící tiskové konference. Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT

6. února 2013. Účastnící tiskové konference. Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT 6. února 2013 Účastnící tiskové konference Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT 1 Asset Management v roce 2012 CZK = 885 258 548 936 hodnota majetku k 31.12.2012 individuálně

Více

Poslední aktualizace 25.5.2009 Platný od 22.1.2009. ČR statut FKD

Poslední aktualizace 25.5.2009 Platný od 22.1.2009. ČR statut FKD STATUT Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. I. Obecné náležitosti statutu Článek 1 Základní údaje o Fondu 1. Úplný název fondu je Fond korporátních

Více

J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. Pololetní zpráva

J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. Pololetní zpráva J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. Pololetní zpráva 2004 PROFIL SPOLEČNOSTI Název J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. IČ 47 67 26 84 Rejstříkový soud Městský soud v Praze,

Více

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I.-VI. 2014

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I.-VI. 2014 Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I.-VI. 2014 (dle ustanovení 238 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) Investiční společnost

Více

Účastnící tiskové konference. Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT Jan Vedral, člen Výkonného výboru AKAT

Účastnící tiskové konference. Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT Jan Vedral, člen Výkonného výboru AKAT 22. února 2012 Účastnící tiskové konference Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT Jan Vedral, člen Výkonného výboru AKAT 1 Asset Management v roce 2011 CZK = 793 328 351 971

Více

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Asian Winners 2

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Asian Winners 2 Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Asian Winners 2 i) Informace týkající se společnosti FUND PARTNERS 1) stručná charakteristika společnosti FUND PARTNERS Datum vzniku : 10. dubna 2002 Místo

Více

STATUT KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s. 1 Základní údaje o Fondu 2 Vymezení některých pojmů

STATUT KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s. 1 Základní údaje o Fondu 2 Vymezení některých pojmů STATUT KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s. 1 Základní údaje o Fondu 1. Název Fondu zní: KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s.. 2. Zkrácený název Fondu zní: KB vyvážený

Více

KB Ametyst 5. Zjednodušený Statut

KB Ametyst 5. Zjednodušený Statut KB Ametyst 5 Zjednodušený Statut OBSAH Zjednodušený Statut 3 Část A statutární údaje 3 Stručná prezentace 3 Informace o investicích a správě 3 Klasifikace 3 Záruka 3 SKIPCP jiné SKIPCP 3 Cíl správy 4 Popis

Více

STATUT. Sirius Investments, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

STATUT. Sirius Investments, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. STATUT Sirius Investments, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. OBSAH Vymezení pojmů... 3 Část I. Obecné náležitosti... 4 1 Základní údaje o investičním fondu... 4 2 Obhospodařovatel...

Více

Unie investičních společností České republiky. únor 2005

Unie investičních společností České republiky. únor 2005 Unie investičních společností České republiky únor 2005 Celkové hodnota majetku v domácích a zahraničních fondech 151,07 mld. CZK (k 31.12. 2003) (105,16 UNIS + 45,91 mld. AKAT) 160,96 mld. CZK (k 30.9.

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 160 Rozeslána dne 28. prosince 2015 Cena Kč 230, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 160 Rozeslána dne 28. prosince 2015 Cena Kč 230, O B S A H : Ročník 2015 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 160 Rozeslána dne 28. prosince 2015 Cena Kč 230, O B S A H : 374. Zákon o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu 375. Zákon, kterým se mění

Více

STATUT. Vyváženého důchodového fondu důchodového spoření. Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. OBSAH. Vymezení pojmů...

STATUT. Vyváženého důchodového fondu důchodového spoření. Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. OBSAH. Vymezení pojmů... STATUT Vyváženého důchodového fondu důchodového spoření OBSAH Vymezení pojmů... strana 2 Článek 1 Základní údaje... strana 4 Článek 2 Údaje o penzijní společnosti... strana 5 Článek 3 Investiční cíle a

Více

Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu za rok 2014. Investiční společnost České spořitelny, a.s., SPOROBOND otevřený podílový fond

Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu za rok 2014. Investiční společnost České spořitelny, a.s., SPOROBOND otevřený podílový fond Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu za rok 2014 (dle ustanovení 233 odst. 1 a 234 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) Investiční společnost

Více

Raiffeisen chráněný fond americké prosperity, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen chráněný fond americké prosperity, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Obsah 1. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK... 4 2. FOND KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ... 6 2.1 NÁZEV FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ... 6 2.2 DEN VZNIKU

Více

Výroční zpráva speciálního fondu fondů za rok 2014

Výroční zpráva speciálního fondu fondů za rok 2014 Výroční zpráva speciálního fondu fondů za rok 2014 (dle ustanovení 233 odst. 1 a 234 odst. 1 a 2 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) Investiční společnost České spořitelny,

Více

MĚNOVÁ STATISTIKA BŘEZEN

MĚNOVÁ STATISTIKA BŘEZEN BŘEZEN 2015 2 OBSAH Tabulka 1: Základní úrokové sazby 4 Tabulka 2: Úrokové sazby finančních trhů 4 Komentáře k tabulkám 1-2 5 Měnový vývoj Tabulka 3: Základní měnové indikátory 6 Tabulka 4: Peněžní agregáty

Více

Výroční tisková konference AKAT Účastníci

Výroční tisková konference AKAT Účastníci 11.února 2015 Výroční tisková konference AKAT Účastníci Jan D. Kabelka, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT Pavel Hoffman, člen Výkonného výboru AKAT 1 Výroční tisková konference AKAT

Více

Bakalářská práce. Vyhodnocení investičních doporučení českých bank pro klienty

Bakalářská práce. Vyhodnocení investičních doporučení českých bank pro klienty Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Bakalářská práce Vyhodnocení investičních doporučení českých bank pro klienty Autor: Vedoucí práce: Brno 2011 Radek Alka Ing.

Více

PATRIA FINANCE, A. S. A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 31. PROSINCE 2003

PATRIA FINANCE, A. S. A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 31. PROSINCE 2003 PATRIA FINANCE, A. S. A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Poznámka 31. prosince 2003 31. prosince 2002 Úrokové výnosy 4 14 317 24 767 Úrokové náklady 4-8

Více

STATUT. Pioneer zajištěný fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond

STATUT. Pioneer zajištěný fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond STATUT Pioneer zajištěný fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (úplné znění) Služby investorům: Pioneer Asset Management, a.s. IČ: 25684558, se sídlem Praha 8, Karolinská 650/1,

Více

Výroční zpráva speciálního fondu za rok 2014

Výroční zpráva speciálního fondu za rok 2014 Výroční zpráva speciálního fondu za rok 2014 (dle ustanovení 233 odst. 1 a 234 odst. 1 a 2 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) Investiční společnost České spořitelny,

Více

ERGO pojišťovna, a.s.

ERGO pojišťovna, a.s. ERGO pojišťovna, a.s. za rok 2015 Řádná valná hromada 27. dubna 2016 v Praze Obsah Orgány společnosti... 3 Zpráva dozorčí rady... 4 Úvodní slovo předsedy představenstva... 5 Ekonomika 2015... 6 Pojišťovnictví

Více

Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund Pioneer Funds - americký akciový - Pioneer Fund, ISIN: LU0133643469

Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund Pioneer Funds - americký akciový - Pioneer Fund, ISIN: LU0133643469 Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund Pioneer Funds - americký akciový - Pioneer Fund, ISIN: LU0133643469 Základní údaje Obhospodařovatel fondu Místo obchodní registrace Investiční zaměření Zahájení výpočtu

Více

GE Money Balancovany Investment Fund. GE Money Balancovaný Fond

GE Money Balancovany Investment Fund. GE Money Balancovaný Fond VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Základní údaje Název Název v anglickém jazyce Název v českém jazyce Zkrácený název Zkrácený název v anglickém jazyce Zkrácený název v českém jazyce GE Money Balancovany Alap* GE Money

Více

STATUT. Privátní portfolio AR ALTERNATIVNÍ INVESTICE - otevřený podílový fond

STATUT. Privátní portfolio AR ALTERNATIVNÍ INVESTICE - otevřený podílový fond STATUT - otevřený podílový fond (speciální fond kolektivního investování) OBSAH Vymezení pojmů. strana 2 Článek I Základní údaje. strana 5 Článek II Obhospodařovatel..... strana 6 Článek III Administrátor

Více

zpravodaj ČERVEN ČERVENEC 2003

zpravodaj ČERVEN ČERVENEC 2003 zpravodaj ČERVEN ČERVENEC 2003 ÚVOD Vážení přátelé, jistě jste postřehli změnu designu Zpravodaje. Tato změna je změnou pouze optickou, takže ve Zpravodaji i nadále naleznete Vám dobře známé koláčové grafy

Více

Výroční tisková konference AKAT Účastníci

Výroční tisková konference AKAT Účastníci 3. února 2016 Výroční tisková konference AKAT Účastníci Jan D. Kabelka, předseda AKAT Jana Brodani, výkonná ředitelka AKAT Jaroslav Mužík, člen Výkonného výboru AKAT Martin Řezáč, člen Výkonného výboru

Více

STATUT. Fond globálních značek, otevřený podílový fond. Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. Kontaktní informace - sídlo společnosti:

STATUT. Fond globálních značek, otevřený podílový fond. Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. Kontaktní informace - sídlo společnosti: Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. Kontaktní informace - sídlo společnosti: Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. Na Pankráci

Více

Trhy udržely růst, ale pozor na rostoucí výnosy dluhopisů

Trhy udržely růst, ale pozor na rostoucí výnosy dluhopisů Michal Valentík, hlavní investiční stratég ČP INVEST Klíčové události Vývoj finančních trhů Trhy udržely růst, ale pozor na rostoucí výnosy dluhopisů Výnosy amerických státních dluhopisů rostou nad minima

Více

ZPRAVODAJ. Říjen prosinec 2004 ročník VI číslo 4

ZPRAVODAJ. Říjen prosinec 2004 ročník VI číslo 4 ZPRAVODAJ Říjen prosinec 2004 ročník VI číslo 4 Víte, jaký je Váš investiční profil? Naladíme vám investici přesně podle Vaší osobnosti. ÚVOD Váš investiční profil Milí čtenáři, v novém čísle našeho Zpravodaje

Více

PARVEST EURO EQUITIES Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem

PARVEST EURO EQUITIES Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Zjednodušený prospekt LISTOPAD 2009 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace o společnosti PARVEST ( SICAV ) a

Více

1. Vnější ekonomické prostředí

1. Vnější ekonomické prostředí 1. Vnější ekonomické prostředí Vývoj světového hospodářství a světových trhů se v roce 2009 odehrával ve znamení mírného hospodářského poklesu. Nejvýznamnější ekonomiky světa zaznamenaly prudkou negativní

Více

Vývoj finančních trhů 1,75 1,65 USA (DJIA) 1,55 1,45 1,35 1,25 1,15 1,05 0,95. Vývoj ceny zlata a ropy. 85 Ropa - Brent 75 Zlato (v pravo) 65

Vývoj finančních trhů 1,75 1,65 USA (DJIA) 1,55 1,45 1,35 1,25 1,15 1,05 0,95. Vývoj ceny zlata a ropy. 85 Ropa - Brent 75 Zlato (v pravo) 65 Michal Valentík, hlavní investiční stratég ČP INVEST Klíčové události Vývoj finančních trhů Horská dráha na akciových trzích skončila happyendem. Trhy opět na historických maximech. Silný dolar stále drží

Více

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za období I. - VI.

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za období I. - VI. Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za období I. - VI. 2005 Základní informace Datum Informace ke dni 30.6.2005 IČ

Více

Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu za rok 2014

Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu za rok 2014 Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu za rok 2014 (dle ustanovení 233 odst. 1 a 234 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) společnost České spořitelny,

Více

Úplné znění zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu a dalších novelizovaných zákonů VI.

Úplné znění zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu a dalších novelizovaných zákonů VI. Úplné znění zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu a dalších novelizovaných zákonů VI. - 2 - zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu 1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2015 - GE Money Chráněný Fond

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2015 - GE Money Chráněný Fond POLOLETNÍ ZPRÁVA 2015 - GE Money Chráněný Fond Základní údaje Název v anglickém jazyce Název v českém jazyce Zkrácený název Zkrácený název v anglickém jazyce Zkrácený název v českém jazyce Harmonizace

Více

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení. (1) Česká národní banka je ústřední bankou České republiky a orgánem vykonávajícím dohled nad finančním trhem.

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení. (1) Česká národní banka je ústřední bankou České republiky a orgánem vykonávajícím dohled nad finančním trhem. 6/1993 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 17. prosince 1992 o České národní bance ve znění zákonů č. 60/1993 Sb., č. 15/1998 Sb., č. 442/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 278/2001 Sb., zákonů č. 482/2001

Více

STATUT. Fond globálních značek, otevřený podílový fond. Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. Kontaktní informace - sídlo společnosti:

STATUT. Fond globálních značek, otevřený podílový fond. Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. Kontaktní informace - sídlo společnosti: Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. Kontaktní informace - sídlo společnosti: Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. Na Pankráci

Více

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za období I. - VI.

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za období I. - VI. Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za období I. - VI. 2005 Základní informace Datum Informace ke dni 30.6.2005 IČ

Více

PATRIA FINANCE, a.s. Výroční zpráva 2004

PATRIA FINANCE, a.s. Výroční zpráva 2004 PATRIA FINANCE, a.s. Výroční zpráva 2004 25. března 2005 1 2 3 OBSAH Zpráva představenstva 3 Rozvaha 4 Výkaz zisku a ztráty 6 Přehled o změnách ve vlastním kapitálu 7 Příloha k účetní závěrce 8 Zpráva

Více

OBSAH. Česká pojišťovna a.s. Obsah konsolidované účetní závěrky pro rok končící 31. prosincem 2003

OBSAH. Česká pojišťovna a.s. Obsah konsolidované účetní závěrky pro rok končící 31. prosincem 2003 Konsolidovaná účetní závěrka pro rok končící 31. prosincem 2003 Obsah konsolidované účetní závěrky pro rok končící 31. prosincem 2003 OBSAH Obsah...2 Konsolidované finanční výkazy...8 Konsolidovaná rozvaha...9

Více

PRODEJNÍ PROSPEKT PODÍLOVÉHO FONDU Prvý realitný fond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.

PRODEJNÍ PROSPEKT PODÍLOVÉHO FONDU Prvý realitný fond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. PRODEJNÍ PROSPEKT PODÍLOVÉHO FONDU Prvý realitný fond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. Prodejní prospekt podílového fondu se může během smluvního vztahu mezi správcovskou společností a podílníkem

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Listopad 2008 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Listopad 2008 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Listopad 2008 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem prosince poklesly spotřebitelské ceny během listopadu o 0,5 procenta.

Více

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny FLEXI životní pojištění Pozn.: Data uvedená v Bulletinu lze využít i pro potřeby produktů FLEXI INVEST 2008 a H-FIX, zejména pro případ mimořádných

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2009 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2009 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Prosinec 2009 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem ledna vzrostly spotřebitelské ceny během prosince o 0,2 procenta. V meziročním

Více

J&T Asset Management, IS, PERSPEKTIVA - P OPF peněž. trhu fond zrušen 29.10.2003

J&T Asset Management, IS, PERSPEKTIVA - P OPF peněž. trhu fond zrušen 29.10.2003 POPIS ČÍSELNÍKU : Název: 10014004 Banky v BANIS a vybrané nebankovní subjekty Použití číselníku v parametrech: P0002 Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt P0051 Objekt vykazování - banka v ČR

Více

ZPRAVODAJ. Červenec září 2005 ročník VII číslo 3

ZPRAVODAJ. Červenec září 2005 ročník VII číslo 3 ZPRAVODAJ Červenec září 2005 ročník VII číslo 3 Nový ESPA ČS zajištěný fond 7 Co jsou to profilové fondy? Vybereme Vám Investiční profil přesně podle Vašich potřeb INFOLINKA: 800 207 207 ESPA ČS zajištěný

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2008 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2008 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Prosinec 2008 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem ledna poklesly spotřebitelské ceny během prosince o 0,3 procenta. V meziročním

Více

STATUT. Fond vyvážený dluhopisový, otevřený podílový fond. Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.

STATUT. Fond vyvážený dluhopisový, otevřený podílový fond. Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. Fond vyvážený dluhopisový, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. Kontaktní informace - sídlo společnosti: Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. Na

Více

ZKRÁCENÝ PROSPEKT GE MONEY EMERGING MARKETS EQUITY INVESTMENT FUND. Správce fondu: Budapest Alapkezelő Zrt. (Sídlo: 1138 Budapest, Váci út 193.

ZKRÁCENÝ PROSPEKT GE MONEY EMERGING MARKETS EQUITY INVESTMENT FUND. Správce fondu: Budapest Alapkezelő Zrt. (Sídlo: 1138 Budapest, Váci út 193. ZKRÁCENÝ PROSPEKT GE MONEY EMERGING MARKETS EQUITY INVESTMENT FUND Správce fondu: Budapest Alapkezelő Zrt. (Sídlo: 1138 Budapest, Váci út 193.) Hlavní distributor: Budapest Bank Nyrt. (Sídlo: 1138 Budapest,

Více

Pololetní zpráva za období 2010/2011

Pololetní zpráva za období 2010/2011 Pololetní zpráva za období 2010/2011 Obsah Obecné údaje o fondu...... 3 Základní údaje o fondu... 3 Zvláštní upozornění... 4 Důležité právní upozornění... 4 Údaje o fondu v eurech... 5 Počet podílů v oběhu...

Více

PEGAS NONWOVENS SA ZPRÁVA ZA 1. ČTVRTLETÍ 2016

PEGAS NONWOVENS SA ZPRÁVA ZA 1. ČTVRTLETÍ 2016 PEGAS NONWOVENS SA ZPRÁVA ZA 1. ČTVRTLETÍ 2016 26. května 2016 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2016 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky

Více

PRAVIDLA PRO PŘIJETÍ INVESTIČNÍCH NÁSTROJŮ K OBCHODOVÁNÍ NA REGULOVANÉM TRHU

PRAVIDLA PRO PŘIJETÍ INVESTIČNÍCH NÁSTROJŮ K OBCHODOVÁNÍ NA REGULOVANÉM TRHU PRAVIDLA PRO PŘIJETÍ INVESTIČNÍCH NÁSTROJŮ K OBCHODOVÁNÍ NA REGULOVANÉM TRHU Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Na regulovaném trhu RM-S se obchoduje s investičními nástroji, a to s investičními cennými papíry

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Říjen 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Říjen 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Říjen 2007 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem listopadu stouply spotřebitelské ceny v říjnu o 4,0 procenta meziročně, což

Více

OBSAH. C-QUADRAT Strategie AMI (T) CZK. Všeobecné produktové informace Vývoj fondu a ukazatele Simulovaný a skutečný vývoj fondu a ukazatele/

OBSAH. C-QUADRAT Strategie AMI (T) CZK. Všeobecné produktové informace Vývoj fondu a ukazatele Simulovaný a skutečný vývoj fondu a ukazatele/ MĚSÍČNÍ ZPRÁVA DUBEN 2016 C-QUADRAT Strategie OBSAH C-QUADRAT Strategie Všeobecné produktové informace Vývoj fondu a ukazatele Simulovaný a skutečný vývoj fondu a ukazatele/ Vývoj pravidelné investice

Více

STATUT. Dluhopisový zajištěný otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. STATUT

STATUT. Dluhopisový zajištěný otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. STATUT 1 Dluhopisový zajištěný otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. Kontaktní informace - sídlo společnosti: Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. Na Pankráci

Více

JAK ÚSPĚŠNĚ OBCHODOVAT NA KAPITÁLOVÝCH TRZÍCH

JAK ÚSPĚŠNĚ OBCHODOVAT NA KAPITÁLOVÝCH TRZÍCH JAK ÚSPĚŠNĚ OBCHODOVAT NA KAPITÁLOVÝCH TRZÍCH OBCHODUJTE BEZ HRANIC Jako náš klient máte přístup na největší burzy světa. Můžete tak investovat do široké škály investičních nástrojů a derivátů. Díky tomu

Více

Trhy s cennými papíry. Michal Radvan

Trhy s cennými papíry. Michal Radvan Trhy s cennými papíry Michal Radvan 1 Trhy Trh výrobních faktorů x trh s výrobky x finanční trh Finanční x peněžní x kapitálový x úvěrový x pojistný trh Trh majetkových CP x dluhových CP x podmíněných

Více

Mìsíèní zpráva klientùm Razantní snížení úrokových sazeb a další slabá data z reálné ekonomiky Zmìna akcionáøské struktury u ECM Realitní trhy ruku v

Mìsíèní zpráva klientùm Razantní snížení úrokových sazeb a další slabá data z reálné ekonomiky Zmìna akcionáøské struktury u ECM Realitní trhy ruku v Mìsíèní zpráva klientùm Razantní snížení úrokových sazeb a další slabá data z reálné ekonomiky Zmìna akcionáøské struktury u ECM Realitní trhy ruku v ruce s akciovými Chladné poèasí žene ceny obilovin

Více

KB AMETYST FLEXI ZJEDNODUŠENÝ STATUT

KB AMETYST FLEXI ZJEDNODUŠENÝ STATUT KB AMETYST FLEXI ZJEDNODUŠENÝ STATUT KB AMETYST FLEXI ZJEDNODUŠENÝ STATUT SKIPCP odpovídající evropským normám ČÁST A STATUTÁRNÍ ÚDAJE STRUČNÁ PREZENTACE: KÓD ISIN: FR0010510552 NÁZEV: KB AMETYST FLEXI

Více

Poradce Ministerstva průmyslu a obchodu pro pilotní Seed fond. Autor řady článků a přednášek z oblasti finančních trhů.

Poradce Ministerstva průmyslu a obchodu pro pilotní Seed fond. Autor řady článků a přednášek z oblasti finančních trhů. Alternativní způsoby financování infrastrukturálních projektů Martin Hanzlík 21.9.2011 Ing. Martin Hanzlík, LL.M. Působí na kapitálovém trhu od roku 1994. V letech 2002 2009 výkonný ředitel Unie investičních

Více

Klíčové události Trhy se propadly téměř ve všech regionech a na vině byly opět zejména centrální banky

Klíčové události Trhy se propadly téměř ve všech regionech a na vině byly opět zejména centrální banky Klíčové události Trhy se propadly téměř ve všech regionech a na vině byly opět zejména centrální banky Prosinec přinesl akciím ztráty při nízkých objemech obchodů Stimulační opatření ECB oznámená na začátku

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2010 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2010 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Únor 2010 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem února vzrostly spotřebitelské ceny během ledna o 1,2 procenta. V meziročním

Více

Trhy pokračují ve vítězném tažení!

Trhy pokračují ve vítězném tažení! Michal Valentík, hlavní investiční stratég ČP INVEST Klíčové události Vývoj finančních trhů Trhy pokračují ve vítězném tažení! Mají za sebou nejlepší leden od roku 1989. Kapitálové trhy vstoupily do nového

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Září 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Září 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Září 2012 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika V září vzrostly spotřebitelské ceny meziročně o 3,4 procent po růstu o 3,3 procent v srpnu. Vývoj inflace byl

Více

Výkaz zisku a ztráty, podrozvaha a příloha jsou nedílnou součástí účetní závěrky.

Výkaz zisku a ztráty, podrozvaha a příloha jsou nedílnou součástí účetní závěrky. ROZVAHA 31. PROSINCE 2008 Pozn. 31. prosince 2008 Hrubá Čistá částka Úprava částka AKTIVA 1. Zlato 3 796 0 796 809 2. Pohledávky vůči Mezinárodnímu měnovému fondu 4 24 707 0 24 707 24 209 3. Pohledávky

Více

Pololetní zpráva. Pioneer Funds. (neauditovaná) 30. června 2006. A Luxembourg Investment Fund (FONDS COMMUN DE PLACEMENT)

Pololetní zpráva. Pioneer Funds. (neauditovaná) 30. června 2006. A Luxembourg Investment Fund (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) Pololetní zpráva (neauditovaná) 30. června 2006 Pioneer Funds A Luxembourg Investment Fund (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) Obsah Pololetní komentář k finančním trhům...1 VÝPIS VLASTNÍHO KAPITÁLU KE DNI 30.

Více

Informace o investičních nástrojích a souvisejících rizicích

Informace o investičních nástrojích a souvisejících rizicích Informace o investičních nástrojích a souvisejících rizicích V případě, že se prostřednictvím Roklenu rozhodnete investovat do investičních nástrojů, je nezbytné, abyste rozuměli níže uvedeným rizikům,

Více

Ministerstvo financí ČR. oddělení analýz finančního trhu ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2007

Ministerstvo financí ČR. oddělení analýz finančního trhu ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2007 Ministerstvo financí ČR oddělení analýz finančního trhu ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2007 květen 2008 OBSAH SHRNUTÍ... 3 1. MAKROEKONOMICKÁ SITUACE... 5 2. PROSTŘEDKY POUŽITELNÉ NA FINANČNÍM

Více

J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.

J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. Pololetní zpráva investiční společnosti a investičních fondů, pro které investiční společnost vykonávala činnost administrátora, za první pololetí roku 2015 1 z108 Pololetní

Více

jméno/firma: tel.: bydliště/sídlo: e-mail.: koresp. adresa: č. b. účtu:

jméno/firma: tel.: bydliště/sídlo: e-mail.: koresp. adresa: č. b. účtu: Investiční dotazník společnost: adresa: EFEKTA CONSULTING, a.s. Erbenova 312/1 (Belveder), 602 00 Brno IČ: 60717068 tel.: +420 545 219 713; e-mail:efekta@efekta.cz Vedená Krajským soudem v Brně oddíl B.,

Více

Akciové. investování. www.xtb.cz

Akciové. investování. www.xtb.cz Akciové investování www.xtb.cz Obsah Úvod k akciovému investování 9 základní pojmů akciového investora Důležité faktory čas, výnos, riziko 3 +1 investiční strategie: Hodnotové investiční tituly Růstové

Více

PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za prvních devět měsíců 2015

PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za prvních devět měsíců 2015 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za prvních devět měsíců 2015 26. listopadu 2015 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za prvních devět

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Duben 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Duben 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Duben 2007 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Ministerstvo financí zvýšilo koncem dubna odhad letošního tempa růstu české ekonomiky na 5,3 procenta z 5,0

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2013 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2013 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Únor 2013 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle konečných čísel klesl HDP meziročně o 1,7 procent a mezi-čtvrtletně o 0,2 procent ve 4. čtvrtletí a potvrdil

Více

Zpráva o výkonu DoHLEDU NaD FINaNČNÍM TrHEM

Zpráva o výkonu DoHLEDU NaD FINaNČNÍM TrHEM Zpráva o VÝKONU DOHLEDU NAD FINANČNÍM TRHEM 2008 Zpráva o VÝKONU DOHLEDU nad FINANČNÍM TRHEM ISBN 978-80-87225-17-2 OBSAH ÚVODEM 7 VYJÁDŘENÍ VÝBORU PRO FINANČNÍ TRH 8 SHRNUTÍ 10 A. DOHLED NAD FINANČNÍM

Více

WEBSTER INVEST, uzavřený investiční fond, a.s. V.I.G. ND, uzavřený investiční fond a.s. ČP INVEST Realitní uzavřený investiční fond a. s.

WEBSTER INVEST, uzavřený investiční fond, a.s. V.I.G. ND, uzavřený investiční fond a.s. ČP INVEST Realitní uzavřený investiční fond a. s. POPIS ČÍSELNÍKU : : BA0001 Vykazující subjekty SUBJBIS Seznam a číselné kódy všech vykazujících subjektů. Vykazujícími subjekty jsou banky a pobočky zahraničních bank s bankovní licencí platnou v České

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní tendence,

Více

VÍTÁME ÚČASTNÍKY INVESTIČNÍ KONFERENCE pro SLD OVB PETR KŘEN

VÍTÁME ÚČASTNÍKY INVESTIČNÍ KONFERENCE pro SLD OVB PETR KŘEN 5.10. 2009, hotel Step, Praha VÍTÁME ÚČASTNÍKY INVESTIČNÍ KONFERENCE pro SLD OVB PETR KŘEN rozhodnutí, které vynáší Strana 1 NAŠE PRODUKTY VÝVOJ V ROCE 2009 rozhodnutí, které vynáší Strana 2 REKAPITULACE

Více

Klíčové události Nejhorší začátek roku v historii zaznamenaly akcie kvůli obavám z oslabení růstu

Klíčové události Nejhorší začátek roku v historii zaznamenaly akcie kvůli obavám z oslabení růstu Klíčové události Nejhorší začátek roku v historii zaznamenaly akcie kvůli obavám z oslabení růstu Významné ztráty na akciových trzích po celém světě, Maďarsko však poklesům dále odolává Investoři se v

Více

Analýzy a doporučení

Analýzy a doporučení Fio banka, a.s. Fio Fundamentální analýza společnosti RWE AG Analýzy a doporučení Doporučení: držet Cílová cena: 33,- EUR 22.3.2012 Změna doporučení na DRŽET z KOUPIT K dnešnímu dni měníme naše doporučení

Více

Informace o podpořeném financování. za rok 2012

Informace o podpořeném financování. za rok 2012 Informace o podpořeném financování za rok 2012 duben 2013 Informace o podpořeném financování za rok 2012 Obsah: 1. Základní údaje o České exportní bance, a.s. 1.1 Vlastnická struktura 1.2 Předmět činnosti:

Více

Název položky Pioneer - růstový fond, Pioneer česká investiční spol., OPF. PROFIT FOND, investiční fond, a.s.

Název položky Pioneer - růstový fond, Pioneer česká investiční spol., OPF. PROFIT FOND, investiční fond, a.s. POPIS ČÍSELNÍKU : Název: 10014004 Banky v BANIS a vybrané nebankovní subjekty Použití číselníku v parametrech: P0002 Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt P0051 Objekt vykazování - banka v ČR

Více

The comparison of two companies using financial analysis

The comparison of two companies using financial analysis ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Využití finanční analýzy ke komparaci dvou podniků The comparison of two companies using financial analysis Petra Jelínková Plzeň 2014

Více

Č.j. : S 11/2000-644/00-230 V Brně dne 30. května 2000

Č.j. : S 11/2000-644/00-230 V Brně dne 30. května 2000 Č.j. : S 11/2000-644/00-230 V Brně dne 30. května 2000 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení čj. S 11/2000-230, zahájeném dne 7.3.2000 na návrh účastníka řízení a to společnosti Erste

Více

VYHLÁŠKA ze dne 24. listopadu 2009, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY

VYHLÁŠKA ze dne 24. listopadu 2009, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY 434 VYHLÁŠKA ze dne 24. listopadu 2009, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví Česká národní banka stanoví podle 136 odst. 1 písm. a) až c), f) až h), j) až m), o), p), t), u),

Více

BF MONEY EMEA EQUITY FUND PROSPEKT A STATUT

BF MONEY EMEA EQUITY FUND PROSPEKT A STATUT BF MONEY EMEA EQUITY FUND PROSPEKT A STATUT Správce fondu: Budapest Alapkezelő Zrt. (Sídlo:1138 Budapest, Váci út 193.) Distributor: Budapest Bank Zrt. (Sídlo:1138 Budapest, Váci út 193.) GE Money Bank

Více

Československá obchodní banka, a. s.

Československá obchodní banka, a. s. Československá obchodní banka, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let a splatností kterékoli emise dluhopisů vydané v rámci

Více

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P o s l a n e c k á s n ě m o v n a 2005 4. volební období tisk 835/4 Pozměňovací návrhy k vládnímu návrhu zákona o doplňkovém dozoru nad bankami, spořitelními

Více

Komparace výkonu podílového fondu a investičního certifikátu

Komparace výkonu podílového fondu a investičního certifikátu Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Komparace výkonu podílového fondu a investičního certifikátu Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Martin Širůček, Ph.D. Filip Fríd Brno 2014 Poděkování

Více